Sunteți pe pagina 1din 11

UNIREA DE LA 1 DECEMBRIE 1918 A. Revoluia Burghezo - Democra ic! "i# $ra#%ilva#ia &1918' 1.De% r!marea (i )r!

*u(irea Im)eriului ha*%*urgic+ ,# oam#a a#ului 1918 criza )oli ic! "i# mo#arhia au% ro-u#gar! a a i#% )u#c ul culmi#a# . ,# im) ce lu) a revoluio#ar! %u*mi#a "i# i# erior Im)eriul ha*%*urgic- %i uaia mili ar-% ra egic! a .u erilor Ce# rale )e oa e /ro# urile %e a)ro)ia "e "eza% ru. La 10 %e) em*rie 1918 arma ele A# a# ei au ru) /ro# ul "i# Mace"o#ia- o*lig1#" Bulgaria %! cear! armi% iiu- ceea ce a co#% i ui o mare lovi ur! %i )e# ru Au% ro-U#garia. 2cu)area Bulgariei "e c! re arma ele A# a# ei a a"u% la re% a*ilirea leg! urii Rom1#iei cu ru)ele alia e "e la 3alo#ic. A /o% a#ula ! )acea im)u%! Rom1#iei la Bucure( i "e .u erile Ce# rale4 Rom1#ia %-a )reg! i %! "ecre eze cea "e-a "oua mo*ilizare. ,# 3er*ia- ge#eralul 5ra#che "6E%)ere7 8(i "e)la%a ru)ele 8# "irecia U#gariei- ceea ce "e%chi"ea arma elor A# a# ei "rumul %)re %u"-e% ul Au% ro-U#gariei. ,# im) ce "ez#o"!m1# ul r!z*oiului %e 8# reve"ea8# !rile *eligera# e %-a ma#i/e% a cu )u ere criza revoluio#ar!. .e /o#"ul "ezvol !ri %ocial-)oli ice i# er#e- al co# ra"iciilor %i co#/lic elor )rovoca e "e r!z*oiul im)eriali% - care %e "e%/!(ura "e )e% e )a ru a#i- cu o cor egiul %!u "e mizerii %i %u/eri#e(i %u* im)ul%ul "a "e Marea Revoluie 3ociali% !care a "u% la )r!*u(irea im)eriului ari% (i la i#% aurarea )rimului % a %ociali% "i# lume- oame#ii

mu#cii "i# lumea ca)i ali% ! - i# /ru# e cu cla%a mu#ci oare- %i-au i# e#%i/ica lu) a 8m)o riva e9)loa a orilor (i a%u)ri orilor "i# )ro)ria ar!8m)o riva im)eriali( ilor- )e# ru i#% aurarea )!cii)e# ru "o*1#"irea "e "re) uri %i li*er !i "emocra ice- )e# ru ra#%/ormarea revoluio#ar! a %ocie !i. ,#ce)1#" cu oam#a a#ului 1918- !rile ca)i ali% e au /o% zgu"ui e "e )u er#ice ca acli%me %ociale+ r!%coale- revoluii *urghezo-"emocra ice %i revoluii )role are. Re"1#" a*loul %i uaiei revoluio#are "i# oam#a a#ului 1918 "i# Euro)a- gaze a --3ociali%mul: -orga#ul ce# ral al .ar i"ului %ociali% "i# Rom1#ia %cria+ --3u* im*ol"ul /oame ei- a mizeriei- a a#ilor #e%/1r(ii "e r!z*oi (i )il"ei Ru%ieimu#ci orimea mo#"ial! a 8#ce)u %! %e agi e (i mi(carea revoluio#ar! a )u% % !)1#ire )e Bulgariaa "e%com)u% Au% ro-U#garia 8# r-u# #um!r "e % a e #aio#ale (i a ra#%/orma 8# r-u# ocea# /ur u#o% marea 8m)!r!ie a ;erma#iei< $ro#urile %e ro% ogole%c- )rivilegiile %e "uc %i co# agiu#ea revoluio#ar! %e 8# i#"e ame#i#1#" e9i% e#a regimului ca)i ali% "e )re u i#"e#i.: ,# lu#ile %e) em*rie-oc om*rie 1918 ale r!z*oiului mo#"ial lu) a ma%elor )o)ulare 8# mo#arhia Au% ro-U#gar! a lua o e9 i#"ere #emaicu#o%cu ! )1#! a u#ci. Mu#ci orii "i# Au% ria- U#gariaCehia- $ra#%ilva#ia- Bucovi#a- Croaia- =oivo"i#a3lovacia- ;aliia- e c. au "ecla#(a mari *! !lii "e cla%!- co#cre iza e )ri# #umeroa%e greve %i "emo#% raii 8m)o riva r!z*oiului- )e# ru

8#cheierea ime"ia ! a )!cii- )e# ru )1i#e- re)u*lic!li*er !i (i "re) uri "emocra ice. Ma%ele largi "e !ra#i "e oa e #aio#ali !ile "i# im)eriu (i-au i# e#%i/ica lu) a )e# ru lichi"area relaiilor %emi/eu"ale- 8#cerc1#" i# mo" %)o# a# %! i# re i# )o%e%iu#ea )!m1# urilor mo(erie( i. 3-au %em#ala )e o cu)ri#%ul mo#arhiei Au% ro-U#gariei 8#cerc!ri "e r!/uial! ale !ra#ilor cu e9)loa a orii)e calea i#ce#"ierii co#acelor mo(iere( i (i a "i% rugerii averilor lor. La >? oc om*rie 1918- la =ie#a- mu#ci orii au "eclara grev! ge#eral!. ,# 8# reaga Au% rie au avu loc mari "emo#% raii %u* lozi#ci re)u*lica#e. 3u* im)ul%ul mi(c!rii largi "e ma%!- A"u#area #aio#al! )rovizorie a )roclama la 1@ #oiem*rie 1918 Re)u*lica Au% ria. Revoluia Burghezo-"emocra ica lichi"a%e mo#arhia "uali% a ha*%*urgica. Ai-a 8#ce a e9i% e# a u#ul "i# re im)eriile cu o or1#"uire *irocra ic!- %emi/eu"al!- *aza ! )e e9)loa area )o)oarelor. .e rui#ele /o% ei mo#arhii au% rou#gare - -- 8#chi%oarea a )o)oarelor : B %-au /orma #oi % a e #aio#ale i#"e)e#"e# e+ Au% ria Ceho%lovacia- .olo#ia (i U#garia- iar al ele- cum a /o% cazul Rom1#iei (i 3er*iei- %i-au "e%!v1r(i u#i a ea lor. De% r!marea im)eriului a#acro#ic- )e ici ha*%*urgic (i a)ariia )e har a lumii a u#or % a e #oi- )recum (i "e%!v1r(irea % a ului #aio#al al al ora- au co#% i ui u# )roce% legic "e o "eo%e*i ! %em#i/icaie i% oric!-)rogre%i% ! i# "ezvol area

)o)oarelor "i# Euro)a ce# rala %i %u"-e% ic!. C!rile A# a# ei au /o% )u%e a% /el i# /aa u#ui /a) 8m)li#i 8# mome# ul "e%chi"erii Co#/eri#ei "e )ace "e la .ari%- care a co#%/i#i "e% r!marea Au% ro-U#gariei- co#% i uirea #oilor % a e %i "e%!v1r(irea u#i !ii celorlal e. B. Marea A"u#are Naio#al! Co#% i ua# ! "e la Al*a-Iulia 1..reg! irea marii a"u#!ri #aio#ale co#% i ua# e a rom1#ilor "e la Al*a-Iulia+ ,# cur%ul lu#ilor oc om*rie-#oiem*rie 1918- 8# $ra#%ilva#ia revoluia *urghezo-"emocra ic! %e "e%/!(ura cu re)eziciu#e. .rogramul reve#"ic!rilor cu carac er %ocial )e# ru care mili au /orele %ociale )rogre%i% e- i# "eo%e*i mi(c!rile mu#ci ore( i (i !r!#e( i %e 8m)le ea % r1#% cu cel al ema#ci)!rii #aio#ale- )e# ru u#irea $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia. Ace% ac i% oric #u )u ea /i o)era ma%elor largi )o)ulare- a 8# regului )o)or rom1#. I"eea co#voc!rii u#ei A"u#!ri Naio#ale Co#% i ua# e care %! co#% i uie e9)re%ia voi#ei u#a#ime "e U#ire a $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia a ve#i "i# )ar ea %ociali( ilor. .reg! irea Marii A"u#!ri Naio#ale Co#% i ua# e "e la Al*a-Iulia %-a /!cu 8# r-u# im) rela iv %cur . Ea a co#% i ui mome# ul "e a)ogeu al lu) ei #aio#ale a rom1#ilor- a /o% u# eve#ime# revoluio#ar i# cur%ul c!ruia %-au ri"ica marile

)ro*leme care % ! eau 8# /aa )o)orului rom1#+ "e%!v1r(irea % a ului #aio#al u#i ar roma#8#/!) uirea re/ormei agrare "emocra ice- a%igurarea egali !ii 8# "re) uri )e# ru #aio#ali !ile co#locui oare- lu) a )e# ru cucerirea u#ui regim )oli ic "emocra ic. A#u#1#" )o)oarele lumii voi#a %i ho !r1rea %a#aiu#ea rom1#! "eclar! )ri# ma#i/e% ca ea --"i# cea%ul ace% a- oricum ar "eci"e )u erile lumii- e% e ho !r1 ! a )ierii mai *i#e "ec1 a %u/erii mai "e)ar e %clavia (i a 1r#area<:. ,# ve"erea realiz!rii ace% ui "ezi"era - 8# 8#cheierea ma#i/e% ului %e cerea %)riDi#ul 8# regii )o)ulaii rom1#e "i# $ra#%ilva#ia- care --%)era (i a( e) a ca 8# #!zui#ele ei )e# ru li*er a e o va aDu a 8# reg #eamul rom1#e%c- cu care u#a vom /i "e aici 8#ai# e i# veci : .Ma#i/e% ul- o)era lui =a%ile ;ol"i(- care )ri# i# erme"iul % aiei "e elegra/ie "i# .raga a /o% "i/uza i# lumea 8# reag! a )ro"u% co#% er#are i# %1#ul u#or cercuri ari% ocra ice u#gure( i. Marea A"u#are Naio#al!- %im*ol al a/irm!rii ho !r1 oare a )o)orului "e a-(i ho !r8 %i#gur %oar aa /o% co#voca ! )e# ru ziua "e 1 Decem*rie 1918. Mili a#ii rom1#i )e# ru u#irea $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia avea o larg! co#ce)ie "emocra ic! "e%)re u#ire- care o co#ce)eau #u )ri# 8#locuirea u#ui Dug cu al ul- ci )ri# a%igurarea co#"iiilor )riel#ice "e "ezvol are a rom1#ilor- c1 (i a #aio#ali !ilor co#locui oare. Ace% "ezi"era 8l ve"eau realiz1#"u%e #u )ri# /or!- ci 8# mo" )ro/u#" "emocra ic- )ri# a/irmarea "e%chi%! a voi#ei 8# regului )o)or.

Co#%iliul #aio#al rom1# "i# 2r!( ie )o)ulariz1#")ri# ziarul cu i lul %em#i/ica iv --Li*er a ea: co#vocarea Marii A"u#!ri Naio#ale "e la Al*aIulia- a"aug!+-- Acea% ! a"u#are e% e chema ! %! ho !ra%c! a%u)ra %orii #eamului rom1#e%c %i %! e9)rime voi#a #e% r!mu a ! a #aiu#ii rom1#ecare )re i#"e %u% %i are u#irea #aio#al! . A#u#1#" )rogramul A"u#!rii Naio#ale Co#% i ua# e a #aiu#ii u#i e "i# $ra#%ilva#iaComi e ul orga#iza oric a"re%eaz! urm! orul a)el+ --5rai rom1#i- locul cel mai i% oric al #eamului v! a( ea) ! cu *raele "e%chi%e- ve#ii "eci %!-l a i#gei cu )a%ul vo% ru- ca %! %imii /iorul ce la mi(ca o"a ! )e marele voievo" cu #umele "e arha#gheli- )e mar irii Eorea- Clo(ca %i Cri(a#- )e craiul mu#ilor- Avram Ia#cu- (i )e oi cei care au 8#ce)u (i lucra la realizarea =i%ului "e veacuri )e care #oi cei "e azi 8l ve"em ca )e r!%!ri ul cel mai % r!luci al celei mai %e#i#e zile a #eamului rom1#e%c:. U# "eo%e*i "e vi*ra# a)el a"re%a /emeilor rom1#e 8l /!cea Ele#a .o)+ --.1#! u#"e % r!*a e graiul #o% ru "ulce- rom1#ii "i# )a ru u#ghiuri vor ve#i cu oii- i#voc1#" cerul %i )!m1# ul ca m!r urie %! le /ie Duri#ei lor %olem#e. ;r!*ii-v!<:. De me#io#a c! #umero(i mu#ci ori a)ari#1#" #aio#ali !ilor co#locui oare "e )e eri oriul $ra#%ilva#iei- co#%i"er1#" Du% a voi#! "e u#ire #aio#al! a )o)orului rom1#- %e "eclarau )e# ru 8#/!) uirea ace% ui "ezi"era )e *aze "emocra ice. A% /el mu#ci orii maghiari "i# =alea Fiului- al! uri

"e cei rom1#i- "i%cu 1#" 8# Co#%iliul mu#ci ore%c )ro*lema u#irii $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia- au /o% )e# ru acea% ! 8#/!) uire (i )e# ru ra#%/ormarea !rii 8# r-u# % a "emocra ic. U#ul "i# re co#"uc! orii Co#%iliului mu#ci ore%c "i# .e ro(a#ila o a"u#are co#voca ! la @G oc om*rie-8 #oiem*rie 1918 "e .ar i"ul #aio#al rom1#- "eclara +--Nu v! )u#em )ie"ici i# calea realiz!rii u#i !ii voa% re #aio#ale<$recu ul care a )r!"a mu#ci orimea (i care a )u% *iruri grele )e umerii vo( ri- )oli ica gre(i ! /a! "e #aio#ali !i- %-a %/1r(i <Ai voi ai /o% %u*Dugai (i Decm!#ii- )!m1# ul ace% a "e )e care v-a alu#ga % a ul maghiar (i ca)i ali%mul al vo% ru a /o% <Dar #u )o)orul maghiar v-a alu#ga la margi#ea )!"urii. NuH Ca)i ali%mul v-a alu#ga % a ul- aici ca)i ali%mul #-are #aio#ali a e. Naio#ali a ea lui e% e *a#ul- )u erea *le% ema ! care "e-o )o riv! a)a%! )e mu#ci orul rom1# (i maghiar %au germa#:. @.De%/!(urarea marii a"u#!ri #aio#ale "e la Al*aIulia &1 Decem*rie 1918'+ ,# $ra#%ilva#ia- co#vocarea- i# #umele Marelui 3/a al #aiu#ii roma#e- a Marii A"u#!ri Naio#ale la Al*a-Iulia B ce a e i% orica a #eamului #o% ru- u#"e )e# ru )rima "a a %-au u#i %u* Mihai =i eazu oa e )rovi#ciile rom1#e( i B a /o% )rimi a cu mare e# uzia%m "e oa e cercurile rom1#e( i- i#"i/ere# "e ve"erile lor )oli ice %i %ociale. Acea% a co#vocare

a /o% i# a e#ia guver#ului IJrol7i- care voia %-o z!"!r#icea%c!. .la#ul "e%/!(ur!rii co#cre e a a"u#!rii "e la Al*aIulia- i#iia %i a)ro*a "e co#%iliul #aio#al ce# rala /o% 8# am!#u#ime )reg! i "e "r. I. C. .o) 8m)reu#a cu c!) .5l. Me"rea4 ul imul 8#c! "e la 10 #oiem*rie 1918 -- a 8#ce)u luarea ma%urilor i# ve"erea i#erii a"u#!rii #aio#ale: . El cu)ri#"ea orga#izarea )ro)aga#"ei- a%igurarea circulaiei8#car iruirea- alime# area- or"i#ea %i %igura#a 8#%!(i a A"u#!rii #aio#ale. .ro)aga#"a a /o% 8#cre"i#a ! lui Ioa# C. .o)- iar 8#car iruirea %i %igura#a ma%elor )o)ulare )ar ici)a# e a /o% a%igura a )e o eri oriul Du"eului Al*a. Au /o% i#% i ui e g!rzi mili are roma#e i# oa e g!rile- %-a a%igura li#ia /era a- )o"urile- u#elele %i (o%elele "i# )u# ele )ri#ci)ale. I# ace% %co) au /o% co#ce# rai a)ro9ima iv >.??? "e %ol"ai #umai "e )e eri oriul Du"eului Al*a. La ace( ia %-au mai a"!uga /ormaiu#ile mili are care au %o%i "i# al e Du"ee"i# re care ami# im u# *a alio# "i# regiu#ea 3i*iu%u* coma#"a ca)i . =a%ile Bar*u 4 e/ec ivul u#ei Dum! !i "e *a alio# "i# CluD- %u* coma#"a maiorului Cor uiu %i a loco e#e#ilor U alea- =ic or E)urea#u %i 3voze. Ma%urile "e )aza %i "e %igura#a au /o% lua e "eDa cu "oua zile 8#ai# e "e ziua a"u#!rii. Ele au co#% a "i# urm! oarele+ 1. 3igura#a i# ora( - a%igura a )ri# )u er#ice )iche e re)ar iza e )e %ec oare- a)oi )la%ai )e aco)eri(urile ca%elor %i ur#urilor "e *i%erici "e

u#"e %e "omi#a. @. 3igura#a i# ce a e - i# )rimul r1#" /ii#" ocu)a a %ala cercului mili ar "e u# )u er#ic "e a(ame# mili ar %u* coma#"a c!)i a#ului Ioa# 5. Negruiu. Aici urma %a %e i#a a"u#area. A)oi al e ma%uri "e )aza lua e i# "i/eri e )u#c e ale ce !ii . >. A%igurarea circulaiei - )ri# cor"oa#e arma e 4 la i# r!ri %i 8#cruci(!ri "e "rumuri- i#"icaiu#ile erau "a e "e c! re o/ieri %i %u*o/ieri. K. A%igurarea a"u#!ri )e c1m)ia Al*ei-Iulii - )ri# )iche e- )o% uri /i9e- alime# a e "e "e a(ame# e )u er#ice "e la caz!rmile a)ro)ia e. C1m)ia era 8#co#Dura a la mari "i% a# e " u# cor"o# "e %ol"ai )ri# care #u %e )u ea rece "ec1 i# gru)uri com)ac e- ori av1#" legi imaie %)eciala. 0. .e# ru a )reve#ii vreu# a ac "i# a/ara - cl!"irea A"u#!rii #aio#ale %i a 8# ru#irii )o)orului a /o% 8#co#Dura a cu rei cor"oa#e "e ava#-)o% uri- care erau o mai r!zlee %)re )u#c ele )eri/erice %i al c!ror cerc e9 rem era i# a/ara "e *! aia )u% ii. I# )!"urile %i "ealurile ce 8m)reDmuie%c Al*a-Iuliaace% ea comu#icau i# re ele )ri# ele/o# %i )a rule. Dar )reg! irea a"u#!rii %i "e)la%area "elegailor %)re Al*a-Iulia #-a /o% "e loc u(oara. Age#i ai /orelor re rogra"e %-au "e"a la #umeroa%e )rovoc!ri co# ra "elegailor %i a ma%elor ce "oreau %a )ar ici)e la i% oricul eve#ime# . Marea A"u#are #aio#ala co#% i ua# a a roma#ilor "i# $ra#%ilva#ia %-a "e%/!(ura 8# "e)li#! li*er a e. .ri# /orma %a "e orga#izare- )ri# )ar ici)area larga a ma%elor- a "elegailor ale(i )ri# vo ul u#a#im al

)o)ulaiei "i# 8# reaga $ra#%ilva#ie- A"u#area #aio#al! "e la Al*a-Iulia a c!)! a u# )ro/u#" carac er )le*i%ci ar- re)reze# 1#" )o)ulaia roma#ea%ca maDori ara )e ace% e meleaguri- care era i# "re) %! ho !ra%c! a%u)ra %oar ei %ale. I# /elul ace% a- la 1 "ecem*rie 1918 - A"u#area co#% i ua# a a roma#ilor a ho !r1 i# u#a#imi a e u#irea $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia. 5ac orul ho !r1 or care a "u% la realizarea U#irii $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia a /o% lu) a ac iva a mu#ci orilor- !ra#ilor- c!r urarilor. >.Ecoul marii a"u#!ri co#% i ua# e "e la Al*a-Iulia+ Ac ul u#irii $ra#%ilva#iei cu Rom1#ia )ece lui la Al*a-Iulia- a avu u# )u er#ic ecou a 1 i# ara ca %i i# % r!i#! a e. .e a"re%a Marii A"u#!ri #aio#ale "e la Al*a-Iulia au %o%i zeci %i zeci "e elegrame "e la #umero(i roma#i "i# $ra#%ilva#ia- care 8(i ma#i/e% au a% /el %oli"ari a ea %i a"eziu#ea la ho !r1rile a"u#!rii. A% /el 3/a ul #aio#al roma# "i# Lu)e#i %cria + --Dorim "i# i#ima %ucce%. $r!ia%c! co#"uc! orii :. Mure(a#- i# #umele 3/a ului #aio#al roma# "i# .e rila %i .e ro(a#i rimi ea elegramele + -- A"eram la rezoluiu#ea A"u#!rii #aio#ale roma#e :. U#irea realiza a la 1 Decem*rie 1918- la Al*a-Iulia)e *aza "re) ului "e au o"e ermi#are a #aio#ali !ilor a co#% i ui u# ac legic- o*iec iv. .ar i"ul %ociali% %i U#iu#ea %i#"icala "i# Rom1#ia

%alu a -- cu *ucurie "ezro*irea #aio#ala a )o)orului roma# "i# )rovi#ciile %u*Duga e :--- %e ara a i# "eclaraia Comi e ului E9ecu iv al .ar i"ului %ociali% %i a Comi%iei ge#erale .rovizorie a %i#"ica elor "i# Rom1#ia "i# /e*ruarie 1919 - - %i %e a#gaDeaz! %a re%)ec e -- leg!mi# ele "e u#ire ho !r1 e :