Sunteți pe pagina 1din 42

EGALITATEA NTRE FEMEI I

B RBA I

1
I.INTRODUCERE
Probematca egat de gen a nedscrmnr
repreznt concepte esenae care guverneaz socetatea n
contextua actua, att pe pan nternaona, ct pe pan
european (comuntar). Dn muttudnea de dreptur consacrate
de-a ungu evoue normatve, prncpu egat de gen (de
sex) se evdenaz ca un eement de armonzare mpunnd
stateor o afntate spre egatate, sub toate aspectee, n
demersu de apcare a egsae or.
Egatatea ntre feme brba repreznt un drept
fundamenta, o vaoare comun a socet umane. Cu toate c
negate nc exst, a nve nternaona ct a nveu
Unun Europene s-au nregstrat progrese semnfcatve n
utmee decen n scopu asgurr respectr acestu prncpu.
Normee adoptate vzeaz nturarea dscrmnr bazate pe sex
n ceea ce prvte accesu a ocuparea fore de munc, egatatea
saara, proteca maternt, securtatea soca etc.
n contnuare vom prezenta regementre adoptate a
nve nternaona, precum a nveu Unun Europene n ceea
ce prvete asgurarea respectr prncpuu egat ntre sexe
n matera reaor de munc , a asstene socae.
II.EGALITATEA DE TRATAMENT - Reglementri
interna ionale
2
Promovarea constant, sstematc concertat a
prncpuu egat de anse ntre feme brba, n
accepunea actua a noun, consttue o preocupare reatve
recent pentru comuntatea nternaona, de dferte aspecte
ae egat ntre feme brba au fost evocate prn ma mute
decara sau tratate nternaonae, cum ar f: Decaraa
Unversa a Drepturor Omuu (1948), Convena asupra
drepturor potce ae feme (1952), Pactu nternaona prvnd
drepture cve potce (1966), Decaraa prvnd emnarea
dscrmnr fa de feme (1967).
Recunoaterea ega ncercarea de prote|are a
drepturor femeor a nve nternaona a debutat n anu 1919 o
dat cu adoptarea Convene nr. 3 prvnd proteca
maternt . Prn adoptarea acestea, Organzaa Internaona
a Munc a devent prma enttate nternaona care a adoptat
norme cu putere |urdc n favoarea drepturor femeor prn
aceasta, n favoarea egat de anse ntre feme brba.
n anu 1985 O.I.M. a adoptat Convena nr. 111 prvnd
dscrmnarea n domenu fore de munc exerctr profese.
Acum este pentru prma dat cnd sunt utzate noune "
egatate de anse" "egatate de tratament". ns mut vreme
aceste concepte au contnuat s fe utzate doar n domenu
reaor de munc, referndu-se n prncpa a anga|are, cond
de promovare, formare profesona, concedere. Un nou mod de
abordare, a nve nternaona, a egat de anse a nceput o
dat cu procamarea n peroada 1975-1985, de ctre Adunarea
Genera a O.N.U., a prme Decade a femeor " Egatate,
Dezvotare, Pace". La 18 decembre 1979, O.N.U. a adoptat
Convena asupra emnr tuturor formeor de dscrmnare fa
de feme. Drepture feme sunt recunoscute ca parte naenab
a drepturor omuu. n cadru Convene s-au stabt drepture
socae, economce potce ae femeor. Ratfcarea acestu
document nternaona a consttut un prm pas n promovarea
3
efectv a egat ntre feme brba n toate domene de
actvtate, ntruct statee s-au anga|at s adopte eg no s
apce msur acun specae care s permt modfcarea
structuror socae cuturae care perpetueaz formee de
dscrmnare. Pentru a se evaua progresee reazate statee
preznt perodc rapoarte structur specazate dn cadru O.N.U.
Caea deschs o dat cu decararea prme Decade a
femeor ("Egatate, Dezvotare, Pace") a fost urmat de o sere
de acun mente s contrbue a mbuntrea contnu a
statutuu femeor. Dntre acestea este mportant s amntm de
cee patru conferne mondae prvnd conda femeor n ume.
La cea ma recent dntre ee ( Conferna de a Be|ng)
reprezentan a peste 180 de state au adoptat dou documente
fundamentae: Decaraa prvnd anga|amentee ror
partcpante Patforma pentru Acune. Aceste acte au adus n
atena opne pubce dousprezece domen consderate crtce
pentru conda femeor au propus msur concrete pe pan
nternaona naona. n anu 2000 a svut oc o sesune
extraordnar a Adunr Generae a O.N.U. cu tema "Femee n
anu 2000. Egatate ntre sexe, dezvotare pace pentru secou
XXI". Concuze aceste mportante reunun nternaonae se
axeaz pe consodarea contnuarea msuror apcate de
ctre statee um pentru asgurarea reazr de facto a egat
de anse de tratament ntre brba feme.

III.EGALITATEA DE TRATAMENT - Reglementri ero!ene
Preocuparea Consuu Europe de a reaza o unune
ma strns ntre membr s, cu scopu de a prote|a promova
deaure prncpe care sunt patrmonu or comun de a
4
favorza progresu or economc soca, n speca prn aprarea
dezvotarea drepturor omuu bertor fundamentae, s-a
materazat de-a ungu tmpuu n numeroase nstrumente
|urdce europene , esenae pentru promovarea prncpuu
egat ntre brba feme (C.E.D.O., Carta soca
european, Carta soca european revzut)
La nveu Comuntor Europene prncpu egat de
tratament pe crteru sexuu a fost consodat extns de-a
ungu anor prn ntermedu egsae, a acun |udcare, a
modfcr tratateor pe caea ator evou potce. " Acesta
repreznt un domenu a dreptuu care ustraz car prorte
concurente ae obectveor socae economce ae Comunt"
1
.
1
Pau Crag, Granne de Burca, Dreptu Unun Europene, ed a a Iv-a, ed.
Hamangu, pag 1087;
La nceput prevedere comuntare au nsttut prncpu egat
ntre sexe n ceea ce prvete remuneraa (art 119 TCE, vechea
numerotare). De atunc au fost adaugate n tratat dferte ate
preveder care trateaz probematca egat de tratament.
Regementre comuntare au fost modfcate n scopu asgurr
egat de tratament ntre brba feme a ocu de munc,
depnd sfera egat de remunerae, precum pentru a
permte unee forme de acune poztv.
Prn Tratatu de a Amsterdam promovarea egat
ntre feme brba a fost prevzut ca obectv specfc n
cuprnsu Tratatuu (Partea 1-Prncp, artcou 3.2), ar prn
artcou 13 s-a stabt necestatea de a se ntreprnde acun
concrete pentru combaterea dscrmnr dup crteru de sex.
Tratatu de a Lsabona nstaureaz o vzune european car
refertoare a egatatea de anse ntre brba feme. Nou
Tratat reafrm prncpu "remunerae ega pentru munc
ega" ntegreaz egatatea de gen n toate potce UE.
5

Domnoara Wendy Smth a fost anga|at pe postu de
manager de depozt a o compane a cre obect de actvtate era
comercazarea produseor farmaceutce. Aceasta urma s prmeasc
un saaru n vaoare de 50 re/ sptman, n cond e n care
predecesoru su (un brbat) prmse o remunera e de 60
re/sptmn. Domnoara Wendy Smth, consdernd c este
vctma une dscrmnr, a seszat nstan ee na onae competente
nvocnd " Equa Pay Act" dn 1970. Recamanta a sus nut c
prevedere eg na onae, artcou 141 TCEE (vechea numerotare)
artcou 1 a Drectve nr. 75/117 trebuau nterpretate n sensu c
egatatea saaror nu se apc doar ntre ucrtor ce muncesc
smutan n aceea ntreprndere c ntre ucrtor ce ocup n mod
succesv acea oc de munc.
Instan a na ona a consderat necesar, pentru
sou onarea tguu, adresarea de ntrebr premnare C|CE
(vechea denumre). Dntre acestea cea ma mportant era : " Este
prncpu saarzr egae a munc ega prevzut de artcou 141
TCEE de artcou 1 a Drectve nr. 75/117/ CEE apcab numa a
stua a n care ucrtor de sexe dferte muncesc n mod smutan n
aceea ntreprndere ?".
Instan a comuntar a artat c prevedere artcouu
141 TCEE care nsttue prncpu p egae a munc ega sunt
apcabe drect n ordnea |urdc a stateor membre, fr a ma f
necesare msur detaate de mpementare totodat s-a artat c
acest prncpu nu trebue vzut doar ca egatate ntre ucrtor ce
muncesc smutan n aceea ntreprndere, c ca egatate ntre
ucrtor ce ocup n mod succesv acea oc de munc. n pus
Curtea a nut s subneze c atunc cnd se aprecaz exsten a
sau neexsten a une dscrmnr trebue s se n cont de factor
de natur economc , soca ce pot determna o dferen ere n
mrmea remunera e ob nute, factor ce nu au vreo egtura cu
sexu anga|atuu totodat s-a artat c no unea de munc ega
trebue aprecat dn punct de vedere catatv, nndu-se seama , n
mod excusv, de natura servcor n dscu e.
Artcou 157 (noua numerotoare) prevede "Fecare stat membru
asgur apcarea prncpuu egat de remunerare ntre
ucr tor de sex mascun ce de sex femnn, pentru aceea
munc sau pentru o munc de aceea vaoare (.) Paramentu
European Consu hot rnd n conformtate cu procedura
egsatv ordnar dup consutarea Comtetuu Economc
Soca, adopt m sur necesare pentru a asgura punerea n
apcare a prncpuu egat anseor a egat de
tratament ntre b rba feme n ceea ce prvete munca ocu
de munc , ncusv a prncpuu egat de remunerare pentru
aceea munc sau pentru o munc echvaent "
La nveu Unun Europene putem amnt de Carta
Drepturor Fundamentae a Unun Europene. Acest document
face referre a prncpu egat ntre feme brba ,
ncuznd preveder refertoare a materntate (punnd accent
pe drepture femeor gravde ae mameor). Artcou 33 dn
Cart prevede c pentru a conca vaa de fame vaa
profesona, orce persoan are dreptu de a f prote|at
mpotrva orcre conceder dn motve de materntate , precum
dreptu a un concedu materna ptt a un concedu
paterna acordat n urma nater sau adope unu cop.

n contnuare vom prezenta prncpaee drectve
adoptate de ctre Comuntatea European n scopu promovr
asgurr respectr egat ntre sexe.
I". EGALITATEA DE TRATAMENT -#re$entare %ire&ti'e
A.Dire&ti'a nr. ()*++(*CEE -!ri'in% egalitatea %e
remnerare

Actu comuntar a stabt n artcou 1 c prncpu
egat de remunerare nseamn pentru aceea munc sau
pentru munca crea se atrbue o vaoare ega, emnarea
dscrmnr bazate pe sex. n stuaa n care se foosete un
sstem de casfcare profesona pentru a determna
remunerae, acest sstem trebue s se bazeze pe crter
6

Domnoara Wendy Smth a fost anga|at pe postu de
manager de depozt a o compane a cre obect de actvtate era
comercazarea produseor farmaceutce. Aceasta urma s prmeasc
un saaru n vaoare de 50 re/ sptman, n cond e n care
predecesoru su (un brbat) prmse o remunera e de 60
re/sptmn. Domnoara Wendy Smth, consdernd c este
vctma une dscrmnr, a seszat nstan ee na onae competente
nvocnd " Equa Pay Act" dn 1970. Recamanta a sus nut c
prevedere eg na onae, artcou 141 TCEE (vechea numerotare)
artcou 1 a Drectve nr. 75/117 trebuau nterpretate n sensu c
egatatea saaror nu se apc doar ntre ucrtor ce muncesc
smutan n aceea ntreprndere c ntre ucrtor ce ocup n mod
succesv acea oc de munc.
Instan a na ona a consderat necesar, pentru
sou onarea tguu, adresarea de ntrebr premnare C|CE
(vechea denumre). Dntre acestea cea ma mportant era : " Este
prncpu saarzr egae a munc ega prevzut de artcou 141
TCEE de artcou 1 a Drectve nr. 75/117/ CEE apcab numa a
stua a n care ucrtor de sexe dferte muncesc n mod smutan n
aceea ntreprndere ?".
Instan a comuntar a artat c prevedere artcouu
141 TCEE care nsttue prncpu p egae a munc ega sunt
apcabe drect n ordnea |urdc a stateor membre, fr a ma f
necesare msur detaate de mpementare totodat s-a artat c
acest prncpu nu trebue vzut doar ca egatate ntre ucrtor ce
muncesc smutan n aceea ntreprndere, c ca egatate ntre
ucrtor ce ocup n mod succesv acea oc de munc. n pus
Curtea a nut s subneze c atunc cnd se aprecaz exsten a
sau neexsten a une dscrmnr trebue s se n cont de factor
de natur economc , soca ce pot determna o dferen ere n
mrmea remunera e ob nute, factor ce nu au vreo egtura cu
sexu anga|atuu totodat s-a artat c no unea de munc ega
trebue aprecat dn punct de vedere catatv, nndu-se seama , n
mod excusv, de natura servcor n dscu e.

Domnoara |enkns a fost anga|at part-tme a o frm
de texte. Aceasta a constatat c era ptt pe or ma pu n dect
coeg e ( n ma|ortate brba ) care ucrau fu-tme, prestnd
aceea categore de munc. Ca urmare a aceste constatr anga|ata s-
a adresat nstan e na onae competente sus nnd c aceast
dferen n sumee ptte pe or consttue o dscrmnare, nccnd
dspoz e contractuu su de munc precum pe cee ae "Equa Pay
Act". Ma trebue men onat c masa persoaneor care ucrau n regm
part-tme era format excusv dn feme.
Pentru sou onarea tguu nstan a na ona a decs
c este necesar murrea n eesuu anumtor dspoz comuntare
astfe a adresat o sere de ntrebr premnare C|CE. Prncpaa
nemurre a cur na onae se refera a faptu dac prncpu p
egae mpune pata une sume egae pe or ndferent de numru de
ore prestate pe sptmn sau de benefce comercae pe care
anga|atoru e-ar putea ob ne prn ncura|area anga|a or s s
ucreze n regm fu-tme.
Instan a comuntar a artat c dferen a de pat (ne
referm a suma de ban prmt pe or) ntre munca part-tme cea
fu-tme nu consttue, n sne, o atngere a prncpuu statuat n
artcou 141 TCEE atta tmp ct acestu regm sunt supu fr
dscrmnare att anga|a de sex mascuun ct ce de sex femnn.
ns n stua a n care se constat ca dferen a de pat ntre ucrtor
part-tme ce fu-tme are a baz smpu motv c grupu anga|aor
part-tme este format n ma|ortate dn feme atunc vorbm de o
dscrmnare ndrect.
comune ucrtoror de sex mascun de sex femnn s fe
stabt de o maner care s excud dscrmnre bazate pe sex.
n egtura cu nterpretarea domenu de apcare a
acestu prncpu C|UE a stabt ma mute regu n drectoare.
Astfe n ceea ce prvete expcarea aprecerea conceptuu de
"munc smar" "munc crea se atrbue aceea vaoare"
nstana european a preczat n cauza Brunnhofer (C-381/99) c
modatatea de desfurare a munc cafcre personae ae
anga|atuu nu puteau f pur smpu combnate fooste
retrospectv de ctre un anga|ator pentru a susne c anga|atu
nu desfura o munc smar sau o munc de aceea vaoare
ca a anga|a , cu scopu de a apca o dferen de pat ce
exsta de a nceput. n acea tmp C|UE a consderat c
repreznt o dscrmnare bazat pe sex faptu de a determna " n
ce msur o munc soct un efort sau provoac obosea pe
baza unor vaor corespunztoare performaneor med ae
ucrtoror de un sngur sex"
2
.
Instana de a Luxemburg a artat n cauza Wendy
Smth (C-129/79) c egatatea saaror nu trebue nterpretat
doar ca egatate ntre ucrtor ce muncesc smutan n aceea
ntreprndere, c ca egatate ntre ucrtor ce ocup succesv
acea oc de munc.

2
Ovdu nca, Drept soca comuntar, Lumna ex, 2002, pag. 218;
7

Domnoara Wendy Smth a fost anga|at pe postu de
manager de depozt a o compane a cre obect de actvtate era
comercazarea produseor farmaceutce. Aceasta urma s prmeasc
un saaru n vaoare de 50 re/ sptman, n cond e n care
predecesoru su (un brbat) prmse o remunera e de 60
re/sptmn. Domnoara Wendy Smth, consdernd c este
vctma une dscrmnr, a seszat nstan ee na onae competente
nvocnd " Equa Pay Act" dn 1970. Recamanta a sus nut c
prevedere eg na onae, artcou 141 TCEE (vechea numerotare)
artcou 1 a Drectve nr. 75/117 trebuau nterpretate n sensu c
egatatea saaror nu se apc doar ntre ucrtor ce muncesc
smutan n aceea ntreprndere c ntre ucrtor ce ocup n mod
succesv acea oc de munc.
Instan a na ona a consderat necesar, pentru
sou onarea tguu, adresarea de ntrebr premnare C|CE
(vechea denumre). Dntre acestea cea ma mportant era : " Este
prncpu saarzr egae a munc ega prevzut de artcou 141
TCEE de artcou 1 a Drectve nr. 75/117/ CEE apcab numa a
stua a n care ucrtor de sexe dferte muncesc n mod smutan n
aceea ntreprndere ?".
Instan a comuntar a artat c prevedere artcouu
141 TCEE care nsttue prncpu p egae a munc ega sunt
apcabe drect n ordnea |urdc a stateor membre, fr a ma f
necesare msur detaate de mpementare totodat s-a artat c
acest prncpu nu trebue vzut doar ca egatate ntre ucrtor ce
muncesc smutan n aceea ntreprndere, c ca egatate ntre
ucrtor ce ocup n mod succesv acea oc de munc. n pus
Curtea a nut s subneze c atunc cnd se aprecaz exsten a
sau neexsten a une dscrmnr trebue s se n cont de factor
de natur economc , soca ce pot determna o dferen ere n
mrmea remunera e ob nute, factor ce nu au vreo egtura cu
sexu anga|atuu totodat s-a artat c no unea de munc ega
trebue aprecat dn punct de vedere catatv, nndu-se seama , n
mod excusv, de natura servcor n dscu e.

Domnoara |enkns a fost anga|at part-tme a o frm
de texte. Aceasta a constatat c era ptt pe or ma pu n dect
coeg e ( n ma|ortate brba ) care ucrau fu-tme, prestnd
aceea categore de munc. Ca urmare a aceste constatr anga|ata s-
a adresat nstan e na onae competente sus nnd c aceast
dferen n sumee ptte pe or consttue o dscrmnare, nccnd
dspoz e contractuu su de munc precum pe cee ae "Equa Pay
Act". Ma trebue men onat c masa persoaneor care ucrau n regm
part-tme era format excusv dn feme.
Pentru sou onarea tguu nstan a na ona a decs
c este necesar murrea n eesuu anumtor dspoz comuntare
astfe a adresat o sere de ntrebr premnare C|CE. Prncpaa
nemurre a cur na onae se refera a faptu dac prncpu p
egae mpune pata une sume egae pe or ndferent de numru de
ore prestate pe sptmn sau de benefce comercae pe care
anga|atoru e-ar putea ob ne prn ncura|area anga|a or s s
ucreze n regm fu-tme.
Instan a comuntar a artat c dferen a de pat (ne
referm a suma de ban prmt pe or) ntre munca part-tme cea
fu-tme nu consttue, n sne, o atngere a prncpuu statuat n
artcou 141 TCEE atta tmp ct acestu regm sunt supu fr
dscrmnare att anga|a de sex mascuun ct ce de sex femnn.
ns n stua a n care se constat ca dferen a de pat ntre ucrtor
part-tme ce fu-tme are a baz smpu motv c grupu anga|aor
part-tme este format n ma|ortate dn feme atunc vorbm de o
dscrmnare ndrect.

Domnoara Endery, anga|at pe postu de
ogoped a autortatea prt, a sus nut n fa a nstan e
na onae competente c este vctma une dscrmnr pe
baz de sex. Recamanta a artat c membr profese e,
care era exerctat ntr-o ma|ortate covrtoare de ctre
feme, erau pt consderab ma pu n dect membr unor
profes comparabe, ae cror func erau de o vaoare
echvaent cu a e. Ea a dat ca exempu remunera a ma
mare prmt de pshoog, farmact (profes care erau
exertate n mare ma|ortate de brba ).
Probema a a|uns n fna n fa a C|CE. Aceasta a
preczat c n stua a n care remunera a aferent postuu
de ogoped este sensb nferoar cee aferente postuu de
farmacst (de exempu) se constat c cee dou func au
vaoare ega, precum faptu c cee dnt sunt ocupate n
excusvtate de feme, n tmp ce utmee sunt ocupate n
prncpa de brba , o astfe de stua e dezvue o aparent
dscrmnare bazat pe sex.
O parte mportant a |ursprudene n matere se
concentreaz asupra descoperr expcr noun de
"dscrmnare ndrect". Aceasta a natere atunc cnd o regu
sau o practc, de nu este formuat n mod dscrmnatoru
(adc n sensu c se apc doar unua dntre sexe), are ca efect
dezavanta|area reprezentanor unua dntre sexe . O hotrre
mportant n aceast matere este cea pronunat de Curte n
cauza |enkns (C-96/80).

8

Domnoara |enkns a fost anga|at part-tme a o frm
de texte. Aceasta a constatat c era ptt pe or ma pu n dect
coeg e ( n ma|ortate brba ) care ucrau fu-tme, prestnd
aceea categore de munc. Ca urmare a aceste constatr anga|ata s-
a adresat nstan e na onae competente sus nnd c aceast
dferen n sumee ptte pe or consttue o dscrmnare, nccnd
dspoz e contractuu su de munc precum pe cee ae "Equa Pay
Act". Ma trebue men onat c masa persoaneor care ucrau n regm
part-tme era format excusv dn feme.
Pentru sou onarea tguu nstan a na ona a decs
c este necesar murrea n eesuu anumtor dspoz comuntare
astfe a adresat o sere de ntrebr premnare C|CE. Prncpaa
nemurre a cur na onae se refera a faptu dac prncpu p
egae mpune pata une sume egae pe or ndferent de numru de
ore prestate pe sptmn sau de benefce comercae pe care
anga|atoru e-ar putea ob ne prn ncura|area anga|a or s s
ucreze n regm fu-tme.
Instan a comuntar a artat c dferen a de pat (ne
referm a suma de ban prmt pe or) ntre munca part-tme cea
fu-tme nu consttue, n sne, o atngere a prncpuu statuat n
artcou 141 TCEE atta tmp ct acestu regm sunt supu fr
dscrmnare att anga|a de sex mascuun ct ce de sex femnn.
ns n stua a n care se constat ca dferen a de pat ntre ucrtor
part-tme ce fu-tme are a baz smpu motv c grupu anga|aor
part-tme este format n ma|ortate dn feme atunc vorbm de o
dscrmnare ndrect.

Domnoara Endery, anga|at pe postu de
ogoped a autortatea prt, a sus nut n fa a nstan e
na onae competente c este vctma une dscrmnr pe
baz de sex. Recamanta a artat c membr profese e,
care era exerctat ntr-o ma|ortate covrtoare de ctre
feme, erau pt consderab ma pu n dect membr unor
profes comparabe, ae cror func erau de o vaoare
echvaent cu a e. Ea a dat ca exempu remunera a ma
mare prmt de pshoog, farmact (profes care erau
exertate n mare ma|ortate de brba ).
Probema a a|uns n fna n fa a C|CE. Aceasta a
preczat c n stua a n care remunera a aferent postuu
de ogoped este sensb nferoar cee aferente postuu de
farmacst (de exempu) se constat c cee dou func au
vaoare ega, precum faptu c cee dnt sunt ocupate n
excusvtate de feme, n tmp ce utmee sunt ocupate n
prncpa de brba , o astfe de stua e dezvue o aparent
dscrmnare bazat pe sex.
Dn cee prezentate ma sus se poate concuzona c o
dferen de remunerae ntre munca exerctat n regm part-
tme cea exerctat n regm fu-tme nu consttue "per se" o
dscrmnare. Se poate prezuma exstena une dscrmnr
ndrecte n stuaa n care se constat c numru de feme care
presteaz numru mnm de ore de ucru pe sptmn necesar
pentru a avea posbtatea de a pretnde nveu de remunerae
corespunztor norme ntreg este mut ma mc dect numru
brbaor nu exst o |ustfcare obectv pentru dferena de
pat.
O at stuae ce poate evoca exstena une
dscrmnr ndrecte se poate manfesta (poate aprea) atunc
cnd anumte profes sunt exerctate predomnant de feme, n
tmp ce atee -care sunt ma bne ptte-sunt predomnant
exerctate de brba. Un exempu n acest sens este hotrrea
dat de Curte n cauza Endery (C-127/92).
9

Domnoara Endery, anga|at pe postu de
ogoped a autortatea prt, a sus nut n fa a nstan e
na onae competente c este vctma une dscrmnr pe
baz de sex. Recamanta a artat c membr profese e,
care era exerctat ntr-o ma|ortate covrtoare de ctre
feme, erau pt consderab ma pu n dect membr unor
profes comparabe, ae cror func erau de o vaoare
echvaent cu a e. Ea a dat ca exempu remunera a ma
mare prmt de pshoog, farmact (profes care erau
exertate n mare ma|ortate de brba ).
Probema a a|uns n fna n fa a C|CE. Aceasta a
preczat c n stua a n care remunera a aferent postuu
de ogoped este sensb nferoar cee aferente postuu de
farmacst (de exempu) se constat c cee dou func au
vaoare ega, precum faptu c cee dnt sunt ocupate n
excusvtate de feme, n tmp ce utmee sunt ocupate n
prncpa de brba , o astfe de stua e dezvue o aparent
dscrmnare bazat pe sex.

Contractu coectv de munc, apcab n cauz,
prevedea c pentru accederea a un oc superor n gra de
saarzare a termnarea peroade de prob trebua s se n
seama de peroada de servcu a ucrtoror anga|a pentru ce
pu n tre ptrm dn tmpu norma de munc, dar pentru
anga|a ae cror ore de munc sunt ntre o |umtate tre
ptrm dn tmpu norma de munc trebua s se n seama
doar de |umtate dn peroada de munc. Avnd n vedere
aceast dspoz e, ct faptu c recamanta ( Domnoara
Nmz) a fost anga|at pentru ma pu n de tre ptrm dn tmpu
norma de munc, prtu ( anga|atoru) a refuzat s acorde o
poz e superoar n gra de saar.
Curtea na ona n fa a crea a fost adus dsputa
a consderat necesar adresarea anumtor ntrebr premnare
CE|CE.
Instan a comuntar a decs c nterdc a
nedscrmnr ntre brba feme n ceea ce prvete
saarzarea se apc cu prvre a dspoze contracteor
coectve de munc. Atunc cnd se constat exsten a une
dscrmnr ndrecte con nut de prevedere unu contract
coectv de munc , nstan a na ona este obgat s nu n
cont de acestea a rezovarea tguu, fr a ma cere sau a ma
atepta renegocerea sau anuarea or. n acea tmp nstana
na ona are obga a de a apca prevedere care
regementeaz saarzarea ceor nedscrmna .
Instana de a Luxemburg a preczat ( cazu Bka, C-
170/84) c o msur ( o practc) dscrmnatore poate f
|ustfcat ( astfe ea nu va contraven dspozor europene n
matere) dac: msura rspunde une necest reae a
anga|atoruu; motvee sunt apte s atng obectvee pe care e
urmrete; ee sunt necesare n acest scop. Astfe n stuaa n
care s-a constatat exstena une dscrmnr ndrecte, pasu
urmtor const n a apreca vadtatea sau nevadtatea
|ustfcr oferte de ctre anga|ator pentru dferena de
remunerare ntre dou tpur dferte de munc , dar de aceea
vaoare sau ntre acea tp de munc dar prestat n regmur
dferte (part-tme versus fu-tme). Curtea a preczat c poate
consttu o |ustfcare obectv potca unu anga|ator de a
ncura|a un numr ma mare de ucrtor cu norm ntreag. n
acea tmp nevoe pee ar putea consttu o |ustfcare
adecvat. Totu o motvare economc bazat numa pe evtarea
costuror crescute a fost consderat ca nadmsb.
Autor a dscrmnr este acea care are obgaa de a
pt ucrtoruu saaru, avanta|ee mertate. Vctm a
dscrmnr este ucrtoru ttuar a unu oc de munc n sectoru
pubc sau prvat. Poate f vctm persoana benefcar a
drepturor anga|atuu decedat, dac aceste dreptur zvorsc dn
reaa de munc dntre defunct anga|ator.
Artcou 2 a drectve a nsttut obgaa stateor
membre de a " (.) ntroduce n sstemee or |urdce naonae
acee msur ce sunt necesare pentru a permte anga|aor care
se consder afecta prn neapcarea prncpuu p egae s-
susn pretene or prntr-un process |udcar dup un posb
recurs a ate autort competente". Aceast dee este
susnut de |ursprudena C|UE, nstana european a
preczatt c ucrtoru trebue s ab posbtatea, n caz de
confct cu patronu, de a susne n faa unu organsm
competent c munca sa are aceea vaoare ca o at munc ,
10

Contractu coectv de munc, apcab n cauz,
prevedea c pentru accederea a un oc superor n gra de
saarzare a termnarea peroade de prob trebua s se n
seama de peroada de servcu a ucrtoror anga|a pentru ce
pu n tre ptrm dn tmpu norma de munc, dar pentru
anga|a ae cror ore de munc sunt ntre o |umtate tre
ptrm dn tmpu norma de munc trebua s se n seama
doar de |umtate dn peroada de munc. Avnd n vedere
aceast dspoz e, ct faptu c recamanta ( Domnoara
Nmz) a fost anga|at pentru ma pu n de tre ptrm dn tmpu
norma de munc, prtu ( anga|atoru) a refuzat s acorde o
poz e superoar n gra de saar.
Curtea na ona n fa a crea a fost adus dsputa
a consderat necesar adresarea anumtor ntrebr premnare
CE|CE.
Instan a comuntar a decs c nterdc a
nedscrmnr ntre brba feme n ceea ce prvete
saarzarea se apc cu prvre a dspoze contracteor
coectve de munc. Atunc cnd se constat exsten a une
dscrmnr ndrecte con nut de prevedere unu contract
coectv de munc , nstan a na ona este obgat s nu n
cont de acestea a rezovarea tguu, fr a ma cere sau a ma
atepta renegocerea sau anuarea or. n acea tmp nstana
na ona are obga a de a apca prevedere care
regementeaz saarzarea ceor nedscrmna .
n caz afrmatv, de a se recunoate drepture care decurg dn
tratat dn drectv prntr-o decze obgatore. Orce soue
care excude aceast facutate nu ar permte atngerea
obectveor drectve.
Artcoee 3 4 au prevzut urmtoaree : " Statee
membre emn dscrmnre ntre brba feme care rezut
dn acte cu putere de ege acte admnstratve contrare
prncpuu egat de remunerare. Statee membre au
msure necesare pentru ca dspoze cuprnse n conven
coectve , baremur (.) care sunt contrare prncpuu egat
de remunerare s fe sau s poat f decarate nue sau s poat f
modfcate". n acest context putem amnt de hotrrea
pronunat de Curte n cauza Nmz (C-184/89).
11

Contractu coectv de munc, apcab n cauz,
prevedea c pentru accederea a un oc superor n gra de
saarzare a termnarea peroade de prob trebua s se n
seama de peroada de servcu a ucrtoror anga|a pentru ce
pu n tre ptrm dn tmpu norma de munc, dar pentru
anga|a ae cror ore de munc sunt ntre o |umtate tre
ptrm dn tmpu norma de munc trebua s se n seama
doar de |umtate dn peroada de munc. Avnd n vedere
aceast dspoz e, ct faptu c recamanta ( Domnoara
Nmz) a fost anga|at pentru ma pu n de tre ptrm dn tmpu
norma de munc, prtu ( anga|atoru) a refuzat s acorde o
poz e superoar n gra de saar.
Curtea na ona n fa a crea a fost adus dsputa
a consderat necesar adresarea anumtor ntrebr premnare
CE|CE.
Instan a comuntar a decs c nterdc a
nedscrmnr ntre brba feme n ceea ce prvete
saarzarea se apc cu prvre a dspoze contracteor
coectve de munc. Atunc cnd se constat exsten a une
dscrmnr ndrecte con nut de prevedere unu contract
coectv de munc , nstan a na ona este obgat s nu n
cont de acestea a rezovarea tguu, fr a ma cere sau a ma
atepta renegocerea sau anuarea or. n acea tmp nstana
na ona are obga a de a apca prevedere care
regementeaz saarzarea ceor nedscrmna .
n fna artcou 5 a nsttut obgaa stateor membre
de a ua msure necesare pentru a prote|a ucrtor contra
orcre conceder care ar consttu o reace a anga|atoruu a o
pngere formuat a nveu ntreprnder sau de o acune n
|uste , urmrnd respectarea prncpuu egat sexeor.
B.Dire&ti'a nr. (,*-.(*CEE- !ri'in% egalitatea %e /an0e

Drectva nr. 76/207/CEE prvnd punerea n apcare a
prncpuu egat ntre brba feme n ceea ce prvete
accesu a ncadrarea n munc, a promovarea a formarea
profesona, precum conde de munc a consttut o
competare a artcouu 141 (vechea numerotare) TCE. Actu
comuntar a nsttut obgaa stateor membre de a nsera n
egsae naonae prevedere necesare pentru a se asgura
egatatea de tratament ntre brba feme n ceea ce prvete
accesu a ocure de munc, formare, promovare profesona ct
n domenu condor de munc. n sfera de cuprndere a
actuu comuntar sunt ncuse att raporture de munc nscute
n sectoru prvat, ct cee care au natere n sectoru pubc.
Aceast afrmae este fundamentat pe |ursprudena C|UE care
a susnut de-a ungu tmpuu faptu c nu pot f admse
dscrmnr n prvna apcr prncpuu egat de tratament
ntre brba feme n raport cu anumte categor de ucrtor.
Acest prncpu se refer a ntreaga actvtate profesona.
"Dspoze Drectve nr. 76/207 se apc ndferent de natura
actvt prestate, de sectoru profesona n care se presteaz
munca, de caracteru prvat sau pubc a unt, ncusv foree
armate"
3
. Prncpu egat de tratament a fost defnt n
artcou 2 a actuu comuntar, n care se prevede c acesta
presupune " (.) nexstena orcre dscrmnr pe crter de sex
care prvete, drect sau ndrect, n speca starea cv sau
fama". O derogare de a aceast prevedere a fost nsttut n
12

Recamantu dn ac unea prncpa, Domnu Hofmann, era
tat unu cop dn afara cstore a cru paterntate o
recunoscuse. ntre data a care s-a termnat concedu (de opt
sptmn) acordat n mod obgatoru mame de ctre egea
german pn a momentu a care copu urma s mpneasc
ase un, DL. Hofmann a soctat anga|atoruu su acordarea unu
concedu nso t de pata unar a une remunera (smar
conceduu de materntate pe care putea s- ob n mama).
Anga|atoru (prtu dn ac unea prncpa) a refuzat acordarea
acestu concedu ptt.
n aceast stua e D Hofmann s-a adresat nstan eor
de |udecat. Curtea na ona a consderat necesar, pentru
sou onarea cauze, adresarea unu numr de ntrebr premnare
C|CE. Dntre acestea cea ma mportant se referea a sfera
persoaneor care pot benefca de conced ptte pe o durat de
ase un (dac tat poate benefca de un concedu smar ceu
de materntate).
C|CE a statuat urmtoaree:
1.Drectva nr. 76/207 nu are ca scop regementarea rea or
prvnd organzarea fame totodat actu comuntar nu dspune
modu de mpr re a sarcnor ntre prn ;
2. prevedere drectve rspund a dou necest prvnd protec a
feme: cond a boogc a feme n tmpu dup sarcn
rea a partcuar dntre mam cop n tmpu peroade ce
urmeaz sarcn nater;
3. nnd seama de dspoz e drectve, statee membre se bucur
de o mar| arg de aprecere n ceea ce prvete msure
egsatve socae pe care e pot adopta n scopu protece
femeor n caz de sarcn materntate.
aneatu 2 pentru acee actvt profesonae " (.) pentru care,
date fnd natura sau conde exerctr or, sexu consttue o
conde determnant".

3
Ibdem
2
, pag 200;
Prn |ursprudena sa C|UE a nsttut anumte cond
care trebue ndepnte pentru ca o derogare (excuderea femeor
sau a brbaor de a un anumt oc de munc) s fe consderat
acceptab n sensu artcouu 2, aneatu 2. Astfe nstana
european a stabt (cazu |ohnoston, C-224/84) c derogarea , ca
regu, poate f apcat numa a sarcn specfce, nu
actvtor n genera. n cazu n care s-a nsttut o asemenea
derogare stuaa trebue revzut n mod perodc pentru a exsta
certtudnea c motvee care au stat a baza mpuner sae sunt
nc vaabe. Nu n utmu rnd trebue amntt faptu c n
aceasta matere trebue respectat prncpu proporonat.
Tot n acest context amntm c C|UE a consderat c
mennerea unu sstem de recrutare dstnct, n raport de sex,
pentru personau de conducere, tehnc de formare profesona
a servcor exteroare ae admnstrae pentencareor
consttue o dscrmnare o nendepnre a obgaor
prevzute de actee comuntare n matere .
Artcou 2 (aneatu 3) a nsttut o dscrmnare
poztv, permnd adoptarea de dspoz refertoare a
proteca femeor " (.) n speca n ceea ce prvete gravdtatea
materntatea". Aceste preveder au rou de a prote|a conda
boogc a feme n tmpu sarcn dup ce a nscut, precum
de a favorza reae speca ce se stabesc ntre o mam
copu su, " (.) evtntu-se ca aceste raportur s fe tuburate
de exerctarea une actvt profesonae de ctre mam"
4
.
Drectva as stateor o mar| arg de aprecere cu prvre a
categore de msur norme care trebue adoptate pentru a se
asguta aceast protece.

13

Recamantu dn ac unea prncpa, Domnu Hofmann, era
tat unu cop dn afara cstore a cru paterntate o
recunoscuse. ntre data a care s-a termnat concedu (de opt
sptmn) acordat n mod obgatoru mame de ctre egea
german pn a momentu a care copu urma s mpneasc
ase un, DL. Hofmann a soctat anga|atoruu su acordarea unu
concedu nso t de pata unar a une remunera (smar
conceduu de materntate pe care putea s- ob n mama).
Anga|atoru (prtu dn ac unea prncpa) a refuzat acordarea
acestu concedu ptt.
n aceast stua e D Hofmann s-a adresat nstan eor
de |udecat. Curtea na ona a consderat necesar, pentru
sou onarea cauze, adresarea unu numr de ntrebr premnare
C|CE. Dntre acestea cea ma mportant se referea a sfera
persoaneor care pot benefca de conced ptte pe o durat de
ase un (dac tat poate benefca de un concedu smar ceu
de materntate).
C|CE a statuat urmtoaree:
1.Drectva nr. 76/207 nu are ca scop regementarea rea or
prvnd organzarea fame totodat actu comuntar nu dspune
modu de mpr re a sarcnor ntre prn ;
2. prevedere drectve rspund a dou necest prvnd protec a
feme: cond a boogc a feme n tmpu dup sarcn
rea a partcuar dntre mam cop n tmpu peroade ce
urmeaz sarcn nater;
3. nnd seama de dspoz e drectve, statee membre se bucur
de o mar| arg de aprecere n ceea ce prvete msure
egsatve socae pe care e pot adopta n scopu protece
femeor n caz de sarcn materntate.
O reevan mportant n acest context, ma aes n
ceea ce prvete sfera de apcare a artcuu 2 (aneatu 3), o are
hotrrea pronunat de Curte n cauza Hofmann (C-184/83).

4
Ibdem
2
, pag 201;
Recamantu dn ac unea prncpa, Domnu Hofmann, era tat unu
cop dn afara cstore a cru paterntate o recunoscuse. ntre data
a care s-a termnat concedu (de opt sptmn) acordat n mod
obgatoru mame de ctre egea german pn a momentu a care
copu urma s mpneasc ase un, DL. Hofmann a soctat
anga|atoruu su acordarea unu concedu nso t de pata unar a
une remunera (smar conceduu de materntate pe care putea s-
ob n mama). Anga|atoru (prtu dn ac unea prncpa) a refuzat
acordarea acestu concedu ptt.
n aceast stua e D Hofmann s-a adresat nstan eor de
|udecat. Curtea na ona a consderat necesar, pentru sou onarea
cauze, adresarea unu numr de ntrebr premnare C|CE. Dntre
acestea cea ma mportant se referea a sfera persoaneor care pot
benefca de conced ptte pe o durat de ase un (dac tat
poate benefca de un concedu smar ceu de materntate).
C|CE a statuat urmtoaree:
1.Drectva 76/207 nu are ca scop regementarea rea or prvnd
organzarea fame totodat actu comuntar nu dspune modu de
mpr re a sarcnor ntre prn ;
2. prevedere drectve rspund a dou necest prvnd protec a
feme: cond a boogc a feme n tmpu dup sarcn reaa
14

Recamantu dn ac unea prncpa, Domnu Hofmann, era
tat unu cop dn afara cstore a cru paterntate o
recunoscuse. ntre data a care s-a termnat concedu (de opt
sptmn) acordat n mod obgatoru mame de ctre egea
german pn a momentu a care copu urma s mpneasc
ase un, DL. Hofmann a soctat anga|atoruu su acordarea unu
concedu nso t de pata unar a une remunera (smar
conceduu de materntate pe care putea s- ob n mama).
Anga|atoru (prtu dn ac unea prncpa) a refuzat acordarea
acestu concedu ptt.
n aceast stua e D Hofmann s-a adresat nstan eor
de |udecat. Curtea na ona a consderat necesar, pentru
sou onarea cauze, adresarea unu numr de ntrebr premnare
C|CE. Dntre acestea cea ma mportant se referea a sfera
persoaneor care pot benefca de conced ptte pe o durat de
ase un (dac tat poate benefca de un concedu smar ceu
de materntate).
C|CE a statuat urmtoaree:
1.Drectva nr. 76/207 nu are ca scop regementarea rea or
prvnd organzarea fame totodat actu comuntar nu dspune
modu de mpr re a sarcnor ntre prn ;
2. prevedere drectve rspund a dou necest prvnd protec a
feme: cond a boogc a feme n tmpu dup sarcn
rea a partcuar dntre mam cop n tmpu peroade ce
urmeaz sarcn nater;
3. nnd seama de dspoz e drectve, statee membre se bucur
de o mar| arg de aprecere n ceea ce prvete msure
egsatve socae pe care e pot adopta n scopu protece
femeor n caz de sarcn materntate.
partcuar dntre mam cop n tmpu peroade ce urmeaz sarcn
nater;
3. nnd seama de dspoz e drectve, statee membre se bucur
de o mar| arg de aprecere n ceea ce prvete msure egsatve
socae pe care e pot adopta n scopu protece femeor n caz de
sarcn materntate.
Dscrmnre poztve nu sunt admsbe dect pe
panu fzoogc nu n ce a munc. Astfe n cauza Comsa c.
Frana (C-312/86) s-a anazat statutu unor prveg acordate de
egea francez femeor mrtate (concedu preungt de
materntate, vrst ma sczut de pensonare etc). Statu francez
a |ustfcat aceste avanta|e fcnd ape a artcou 2 (aneatee 3
4). Instana de a Luxemburg (fcnd referre a cazu
Hofmann) a artat c astfe de msur depesc mtee
artcouu menonat ma sus. Acest gen de avanta|e pentru a f
acceptate n sensu prevederor Drectve nr. 76/207 trebue s
ab a baz crter obectve (atee dect sexu benefcaruu)
cum ar f necestatea de a assta persoane care au
responsabtatea prmorda pentru bunstarea fame cu
deosebre a copor. Curtea a artat c o astfe de
responsabtate poate f asumat de brba.

Artcou 2 (aneatu 4) a perms stateor membre s a
msur care s vzeze promovarea egat de anse ntre
brba feme " (.) n speca prn nturarea negator de
fapt care afecteaz ansee femeor n domene menonate a
artcou 1 (aneatu 1)". " Drectva permte msur naonae n
domene accesuu a un oc de munc ( ncusv a promovare)
care, favorznd n mod speca femee, urmresc s ameoreze
15
Recamantu dn procesu prncpa, P, a fost
anga|at ca manager a o nsttu e educa ona,
afat sub tutea Cornwa County Counc. n apre
1992, a un an de a anga|are, P -a nformat pe S
(drectoru fnancar de stud a respectve
nsttu ) c urmeaz s efectueze o opera e de
schmbare a sexuu. Acest proces a debutat cu o
peroad de acomodare, n
capactatea or de a concura pe paa munc de a urma o
carer pe pcor de egatate cu brba"
5
.Totu aceste
regementr nu sunt consderate |ustfcate atunc cnd acord,
n mod automat, a anga|are sau a promovare, a cafcr egae
ntre candda de sexe dferte prortate femeor (cazu Eckand
Kaanke, C-450/93). Astfe de regementr care nsttue
prortatea absout necondonat a femeor a anga|are sau
a promovare depesc sfera prncpuu egat de anse.
Dferena de tratament pe care drectva o permte ntre
reprezentan ceor dou sexe se refer doar a rscur percoe
care prvesc femee de o maner specfc.
Artcou 4 a drectve a nsttut obgaa stateor
membre de a abroga actee admnstratve cee cu putere de
ege contrare prncpuu egat de tratament; de a suprma
sau modfca dspoze contrare acestu prncpu connute n
convene coectve de munc, n contractee ndvduae de
munc; de a asgura beru acces a orentare, formare,
perfeconare reccare profesona. Sfera noun de
convene coectv de munc cuprnde ntreaga
5
Ibdem
2
, pag 202;
gam de asemenea acte, char dac n unee cazur nu creeaz
efecte obgator pentru pr sau pentru raporture de munc.

Artcou 5 a prevzut c apcarea prncpuu egat
de anse de tratament n ceea ce prvete conde de munc,
ncusv conde de concedere, mpune asgurarea pentru
brba feme a aceora cond, fr dscrmnare bazat pe
sex. C|UE a confert prn |ursprudena sa o nterpretare arg
sfere de apcare a artcouu 5. Astfe n concepa nstane
europene nounea de concedere trebue neeas n sens arg,
ncuznd stuaa ncetr raportuu de munc dntre anga|at
anga|atoru su n conde pecr vountare a anga|atuu.
Concederea une ucrtoare, pentru absene datorate une
ncapact de munc cauzate de o boa a cre orgne se af
n starea de gravdtate a acestea, este contrar prevederor
drectve. Concederea une feme ntemeat pe uncu motv c
16
Recamantu dn procesu prncpa, P, a fost
anga|at ca manager a o nsttu e educa ona,
afat sub tutea Cornwa County Counc. n apre
1992, a un an de a anga|are, P -a nformat pe S
(drectoru fnancar de stud a respectve
nsttu ) c urmeaz s efectueze o opera e de
schmbare a sexuu. Acest proces a debutat cu o
peroad de acomodare, n
decursu crea P s-a mbrcat comportat precum o femee. La
nceputu un septembre P a prmt preavzu de concedere
( acesta expra a 31.XII. 1992). Opera a fna a avut oc ntre
momentu prmr preavzuu momentu conceder.
n aceast stua e P s-a adresat nstan e na onae.
Acesta a sus nut c a fost vctma une dscrmnr, motvu
prncpa a conceder reprezentnd decza sa de a- schmba
sexu. Curtea na ona a a|uns a concuza c egea ntern ( "Sex
Dscrmnaton Act" dn 1975) nu acoperea stuaa
transexuaor, ns s-a ntrebat dac nu cumva aceta pot
benefca de prevedere drectve. Pentru a decde n cunotn
de cauz nstan a s-a adresat C|CE.
Curtea de a Luxemburg a decs c dreptu de a nu f
dscrmnat pe crter de sex consttue un drept fundamenta
uman. Sfera Drectve nr. 76/207 nu poate f mtat doar a
dscrmnarea bazat pe faptu c o persoan este (dn natere)
brbat sau femee. Aceasta trebue extns cu prvre a
dscrmnarea aprut ca urmare a efectur une opera de
schmbare a sexuu, ma aes c n acest caz tratamentu dfert
(dscrmnarea) se bazeaz n mod esen a, dac nu excusv pe
sexu persoane n cauz. n concuze nu este perms concederea
unu transsexua fundamentat pe motve egate de conversunea
sa sexua.
aceasta a atns sau a dept vrsta a care are dreptu a o
pense de stat (vrst care, nc, dfer n egsae naonae
fnd ma mc pentru feme) consttue o dscrmnare bazat pe
sex.
O at consecn mportant a artcouu 5 const n
faptu c statee nu pot adopta msur prn care s se nterzc (ca
regu genera) munca pe tmp de noapte pentru feme, dac nu
exst o asemenea nterdce pentru brba.
Drectva nu a mpus obgaa anga|atoruu (care se face vnovat
de exstena une dscrmnr bazate pe sex survent n
momentu anga|r) de a nchea un contract de munc cu
persoana care a sufert dscrmnarea. Nu n utmu rnd amntm
c este consderat o form de dscrmnare concederea unu
transsexua pentru motve egate de conversunea u sexua.
Aceast afrmae este fundamentat pe hotrrea pronunat de
Curte n cauza P c S and Cornwa County Counc (C-13/94).
17
Recamantu dn procesu prncpa, P, a fost
anga|at ca manager a o nsttu e educa ona,
afat sub tutea Cornwa County Counc. n apre
1992, a un an de a anga|are, P -a nformat pe S
(drectoru fnancar de stud a respectve
nsttu ) c urmeaz s efectueze o opera e de
schmbare a sexuu. Acest proces a debutat cu o
peroad de acomodare, n
decursu crea P s-a mbrcat comportat precum o femee. La
nceputu un septembre P a prmt preavzu de concedere
( acesta expra a 31.XII. 1992). Opera a fna a avut oc ntre
momentu prmr preavzuu momentu conceder.
n aceast stua e P s-a adresat nstan e na onae.
Acesta a sus nut c a fost vctma une dscrmnr, motvu
prncpa a conceder reprezentnd decza sa de a- schmba
sexu. Curtea na ona a a|uns a concuza c egea ntern ( "Sex
Dscrmnaton Act" dn 1975) nu acoperea stuaa
transexuaor, ns s-a ntrebat dac nu cumva aceta pot
benefca de prevedere drectve. Pentru a decde n cunotn
de cauz nstan a s-a adresat C|CE.
Curtea de a Luxemburg a decs c dreptu de a nu f
dscrmnat pe crter de sex consttue un drept fundamenta
uman. Sfera Drectve nr. 76/207 nu poate f mtat doar a
dscrmnarea bazat pe faptu c o persoan este (dn natere)
brbat sau femee. Aceasta trebue extns cu prvre a
dscrmnarea aprut ca urmare a efectur une opera de
schmbare a sexuu, ma aes c n acest caz tratamentu dfert
(dscrmnarea) se bazeaz n mod esen a, dac nu excusv pe
sexu persoane n cauz. n concuze nu este perms concederea
unu transsexua fundamentat pe motve egate de conversunea
sa sexua.

Artcou 6 a prevzut urmtoaree: " Statee membre ntroduc n
ordne or |urdce nterne m sure necesare pentru a permte
orc re persoane care se consder ezat prn neapcarea n
raport cu ea a prncpuu egat de
tratament, n n eesu artcoeor 3, 4 5, s reazeze
drepture pe cae |udcar dup ce a recurs, eventua, a ate
autort competente."
18
decursu crea P s-a mbrcat comportat precum o femee. La
nceputu un septembre P a prmt preavzu de concedere
( acesta expra a 31.XII. 1992). Opera a fna a avut oc ntre
momentu prmr preavzuu momentu conceder.
n aceast stua e P s-a adresat nstan e na onae.
Acesta a sus nut c a fost vctma une dscrmnr, motvu
prncpa a conceder reprezentnd decza sa de a- schmba
sexu. Curtea na ona a a|uns a concuza c egea ntern ( "Sex
Dscrmnaton Act" dn 1975) nu acoperea stuaa
transexuaor, ns s-a ntrebat dac nu cumva aceta pot
benefca de prevedere drectve. Pentru a decde n cunotn
de cauz nstan a s-a adresat C|CE.
Curtea de a Luxemburg a decs c dreptu de a nu f
dscrmnat pe crter de sex consttue un drept fundamenta
uman. Sfera Drectve nr. 76/207 nu poate f mtat doar a
dscrmnarea bazat pe faptu c o persoan este (dn natere)
brbat sau femee. Aceasta trebue extns cu prvre a
dscrmnarea aprut ca urmare a efectur une opera de
schmbare a sexuu, ma aes c n acest caz tratamentu dfert
(dscrmnarea) se bazeaz n mod esen a, dac nu excusv pe
sexu persoane n cauz. n concuze nu este perms concederea
unu transsexua fundamentat pe motve egate de conversunea
sa sexua.
Aceast prevedere consacr regua unu contro
|ursdcona efectv. Instana european a susnut c
certfcatu ems de o autortate naona, n cuprnsu crua sunt
enumerate conde motvee cerute pentru a se putea deroga
de a prncpu egat de tratament n scopu aprr
securt pubce, nu poate avea caracteru une probe
refragabe, care nu poate f controat de nstana |udectoresc
(C-222/ 84). De asemenea C|UE a artat ca prevedere artcouu
6 se bucur de efect drect n stuaa n care statee membre nu
au transpus sau nu au transpus n mod ntegra drectva n
ordne or |urdce nterne.
C|UE a stabt c ucrtor trebue prote|a mpotrva
concederor care ar putea consttu reac ae anga|atoruu fa
de pngere sau acune ntentate de prm n vederea
respectr prncpuu egat de tratament n munc ntre
brba feme. Persoanee (fzce sa |urdce) care se fac
vnovate de nerespectarea prevederor drectve pot f obgate a
pata une amenz, precum a pata une ndemnza persoane
dscrmnate. Aceasta trebue s fe adecvat n raport cu
pre|udca sufert. Acest mod de determnare a cuantumuu
ndemnzae asgur efcactatea caracteru dsuasv. Este
contrar prevederor sprtuu drectve acordarea une
despgubr smboce, prn care (de exempu) se resttue
chetuee ocazonate de prezentarea a acunea de seectare
pentru postu respectv. (C-14/83).

n fna amntm c autorte naonae au obgaa
de a asgura respectarea prevederor drectve, snd neapcat
orce dspoze contrar dn egsaa naona.
C.Dire&ti'a nr. -..-*(1*CE 2mo%i3i& Dire&ti'a nr. (,*-.(
CEE

19
Drectva nr. 76/207/CEE n varanta na, nu defnea
conceptee de dscrmnare drect sau ndrect. Ca urmare
Consu mpreun cu Paramentu European a adoptat Drectva
nr. 2002/73/CE. Modfcre aduse de acest act comuntar n
cont de |ursprudena C|UE n matere. Fa de redactarea na
a Drectve nr. 76/207, modfcre aduse se refer n prncpa a:
defnrea dscrmnr drecte, dscrmnr ndrecte a hrur
sexuae; conde n care poate f consderat egtm un
tratament dfert; consacrarea dreptuu a rentegrarea n vechu
oc de munc sau ntr-unu echvaent dup termnarea
conceduu de materntate sau de paterntate; nstturea unor
organsme naonae nsrcnate cu promovarea prncpuu
egat de tratament etc.
Artcou 2 (paragrafu 2) a drectve a stabt c
dscrmnarea drect " (.) este stuaa n care o persoan este
tratat ma pun favorab, pe crter de sex, dect este sau ar f
fost tratat o at persoan ntr-o stuae comparab". Aceast
dspoze este cuprnztoare ma aes datort foosr
conceptuu de "tratament defavorab", mut ma adecvat dect
"dferen de tratament"(concept utzat n egsaa romn).
Dscrmnarea ndrect a fost defnt ca fnd "(.) stuaa n
care o dspoze, un crteru sau o practc aparent neutr ar
dezavanta|a n speca personee de un anumt sex n raport cu
persoanee de un at sex, cu excepa cazuu n care aceast
dspoze, aceast practc , acest crteru este |ustfcat obectv
de un scop egtm, ar m|oacee de atngere a acestu scop sunt
corespunztoare necesare". De exempu, un caz de
dscrmnare ndrect s-ar putea nate n stuaa n care a
ocuparea unu post se mpune ca anga|a s ab ce pun 1, 70
nme. Dac aceast cern nu este |ustfcat de crter
obectve (de exempu conde de munc), atunc ea este
dscrmnatore, afectnd persoanee de sex femnn care ar dor
s ocupe respectvu post. Regementre naonae pot nsttu
regmu conform crua dscrmnarea ndrect poate f probat
prn orce m|oc, ncusv prn ntermedu dateor statstce.
Aprecerea stuaor de fapt, despre care se prezum c ar
exprma o dscrmnare ndrect sau drect aparne nstaneor
naonae sau une ate nstane competente, conform dreptuu
20
naona sau practcor naonae. n fna amntm c Drectva nr.
2002/72/CE s-a nsprat n ceea ce prvete defnrea concepteor
de dscrmnare (drect ndrect ) dn Drectva 2000/43/CE
refertoare a punerea n apcare a prncpuu egat de
tratament ntre persoane fr deosebre de ras sau orgne
etnc.

Artcou 2 (paragrafu 7) a nsttut dreptu feme afat
n concedu de materntate ca a ncheerea acestua "(.) s
revn a ocu su de munc sau a un oc de munc echvaent n
cond care nu sunt ma pun favorabe s benefceze de
orce mbuntre a condor de munc a care ar f avut
dreptu n tmpu absene sae". Orce tratament ma pun
favorab sufert de o femee egat de sarcn sau de concedu de
materntate n sensu Drectve nr. 92/85/CEE consttue o
dscrmnare n sensu Drectve nr. 2000/73/CE. n artcou 2
(paragrafu 8) s-a prevzut c statee membre pot menne sau
adopta msur n sensu artcouu 141, paragrafu 4 TCE (vechea
numerotare) pentru a se asgura n mod drect depna egatate
ntre brba feme. Drectva a dezvotat obgaa stateor
membre de a pune a dspoza persoaneor care fac obectu
dscrmnr bazate pe sex m|oace de protece |urdc
adecvate totodat trebue s fe recunoscut dreptu asocaor,
organzaor precum a ceorate persoane |urdce, care
potrvt egsae nterne au un nteres egtm n asgurarea
respectr dspozor prezente drectve, de a na n numee
sau n spr|nu recamanor orce procedur |udcar sau
admnstratv prevzut de egea ntern pentru a obga a
respectarea obgaor care rezut dn drectv . O preveder
deosebt de mportant a fost prevzut de artcou 8 bs
paragrafu 1. Astfe statee membre trebuau s desemneze unu
sau ma mute organsme nsrcnate cu supravegherea
respectr egat de tratament apcarea (n caz nevoe) a
msuror necesare. Aceste organsme, conform drectve, puteau
face parte dn organe nsrcnate a nve naona cu aprarea
drepturor omuu sau cu prote|area drepturor persoaneor. Ee
aveau competena de : a acorda a|utor ndependent n vederea
decanr une procedur pentru dscrmnare, eaborarea de
21
stua ndependente prvnd dscrmnre, pubcarea de
rapoarte ndependente etc.

n fna drectva , prn prevedere sae, a accentuat
obgaa stateor membre de a nsttu sancun efectve,
proporonae descura|ante care s fe apcate corect
medat n cazu constatr exstene une dscrmnr.
D.Dire&ti'a nr. -..,*)4*CE 2%e ni3ormi$are /i re3orm a
legi0la iei 5n %omeni

La nceputu anor 2000 Ununea European a nceput
un program genera de consodare egsatv n vederea
ordonr refacer egsae exstente prvnd egatatea de
remunerare, egatatea de tratament, sstemee profesonae de
securtate soca sarcna probe. O exprese a aceste strateg
este Drectva nr. 2006/54/CE. nafar de sstematzarea
ordonarea egsae exstente de ncorporarea hotrror
reevante ae C|UE, drectva nu ntroduce modfcr no
substanae. Aceasta repreznt un act unfcator, ea nocuete
drectvee anteroare prvnd remunerarea ega (Drectva nr.
75/117), egatatea de anse (Drectva nr. 76/207).
Actu comuntar nsttue obgaa stateor membre de
a adopta msur egsatve, reguamentare admnstratve
necesare pentru punerea e n apcare pn a 15 august 2008.
Drectva conne dou categor de dspoz, anume cee
refertoare a anga|are a reae de munc preveder cu
prvre a unee aspecte de securtate soca. n matera reaor
de munc, n preambuu drectve, sunt consacrate prncp
specfce prvnd punerea n apcare a acestu act comuntar:
egatatea dntre brba feme consttue un prncpu
fundamenta a dreptuu comuntar; apcarea prncpuu
egat de tratament dntre brb feme nu se mteaz
doar a emnarea dscrmnror bazate pe apartenena a unu
sau a atu dntre sexe ; sarcna probe n matera egat de
tratament trebue s revn ( conform |ursprudene C|UE)
22
prtuu; statee membre trebue s ncura|eze daogu ntre
partener soca etc.

n artcou 2 , aneatu 1 (teree a b) este
prevzut defna nounor de "dscrmnare drect"
"dscrmnare ndrect" . Se poate observa c acestea sunt
preuate dn Drectva nr. 76/207 (astfe cum a fost modfcat prn
Drectva nr. 2002/73). n artcou 2, aneatu 1 (tera e) se
defnete nounea de "remunerae" ca fnd " saaru sau
tratamentu ordnar de baz sau mnm orce at avanta|, ptt
drect sau ndrect, n ban sau n natur, de ctre anga|ator
ucrtoruu, ca urmare a anga|r acestua". Artcou 2, aneatu
2 (tera c) preczeaz c dscrmnarea ncude tratamentu "
ma pun favorab" apcat une feme, datort gravdt sau
conceduu de materntate. Artcou 3 a drectve de reform a
egat de tratament 2006/54/CE prevede c statee pot
menne sau adopta msur n sensu artcouu 141 (vechea
numerotare) "(.) pentru a asgura n mod concret o depn
egatate ntre brba feme n vaa profesona". Artcou 4
nterzce dscrmnarea n ceea ce prvete "remuneraa pentru
aceea munc" sau pentru o "munc de vaoare ega". Artcou
9 prevede c "Se casfc prntre dspoz e contrare prncpuu
egat
de tratament cee care au a baz crteru sexuu, fe drect, fe
ndrect pentru:
a defn persoanee acceptate s partcpe a un sstem profesona
de securtate soca; a stab cond dferte de acordare a
presta or sau a e rezerva pentru ucr tor de un anumt sex; a
mpune vrste dferte de pensonare etc. "Drectva nr. 2006/54 a
renunat a excepa prvnd proteca maternt de a
artcou 2, aneatu 3 dn drectva anteroar"
6
, n schmb,
artcou 15 preczeaz c " o femee afat n concedu de
materntate are dreptu, a ncheerea acestu concedu, s
regseasc ocu de munc sau un oc de munc echvaent n
cond care nu sunt ma pun favorabe pentru aceasta s
benefceze de orce
6
Pau Crag, Granne de Burca, Dreptu Unun
Europene, ed. Hamangu, 2009, pag. 1137;
mbuntre a condor de munc a care ar f avut dreptu n
tmpu absene sae". Artcou 16 prevede c statee membre ,
23

Din &ele !re$entate mai 00 0e
!oate &on&l$iona &6 5n Uninea
Ero!ean6 %re!trile 3emeilor /i
egalitatea %e gen a e'olat 5n mo%
!rogre0i'. E0te 5m7&rtor 3a!tl &
a0t$i 3emeile !rime0& o remnera ie
egal & 7r7a ii !entr a&eea/i mn&6
!re&m /i 3a!tl & %in &e 5n &e mai mlte
re!re$entante ale a/a-nmitli 80e9
0la7: o&! 3n& ii 5nalte 5n toate
%omeniile %e a&ti'itate ale 0o&iet ii
;a3a&eri6 a%mini0tra ie6 !oliti&6 legi3erare
et&<. "e&=ile mentalit i ;5n>o0itoare la
a%re0a 3emeii< 'or %i0!rea6 5ngenn&=iate
%e noile &erin e ale 0o&iet ii mo%erne
;a0igrarea egalittii6 07 toate 3ormele
0ale- etnie6 ra06 &loare6 0e9-6 &a
!rin&i!i 3n%amental<. n& 0ntem
%e!arte %e mo%ell nei Ero!e egale /i
i%eale6 5n0 !a/ii 0!re 5n%e!linirea a&e0ti
o7ie&ti' a 3o0t %e>a 3& i.
care recunosc dreptu a concedu de paterntate, trebue s
stabeasc msure necesare pentru a prote|a ucrtor
mpotrva conceder ca urmare a exerctr acestu drept.
Artcou 17, aneatu 2, nsttue obgaa stateor membre de a
asgura asocaor, organzaor care, conform crteror
stabte prn egsaa naona, au nteres egtm s vegheze a
apcarea prevederor dn cuprnsu e, s anga|eze n numee sau
n spr|nu recamantuu, dar cu aprobarea acestua ,orce
procedur |udcar sau admnstratv prevzut pentru
respectarea dspozor prvnd egatatea de anse ntre brba
feme. Anga|a care se consder dscrmna pot s socte
spr|nu organzae sndcae sau a reprezentanor saaraor
dn untate pentru rezovarea stuae de a ocu de munc.
Artcou 18 prevde urmtoaree "Statee membre ntroduc n
dreptu ntern m sure necesare pentru a se asgura c
pre|udcu sufert de o persoan ezat dn cauza dscrmn r pe
crteru sexuu este efectv reparat sau desp gubt n
conformtate cu modat e pe care acestea e stabesc, ntr-o
maner care s descura|eze o astfe de dscrmnare
propor ona cu pre|udcu sufert. O astfe de desp gubre sau
m sur reparatore nu poate f mtat a priori de
un pafon maxma, cu excep a cazuu n care anga|atoru poate
doved c unca pagub sufert de un recamant ca urmare a
dscrmn r n sensu prezente drectve este refuzu de a se ua
n consderare cererea de ncadrare n munc ."
Artcou 19, aneatu 1 mpune stateor membre cerna de a
garanta c n cazu n care un anga|at stabete "fapte pe baza
crora se poate prezuma c a avut oc o dscrmnare drect sau
ndrect", prtu trebue s dovedeasc faptu c nu exst o
nccare a prncpuu egat de tratament. Artcou 23
stabete obgaa stateor membre de a ua toate msure
necesate n vederea suprmr tuturor dspozor egsatve,
admnstratve contrare prncpuu egat de tratament,
precum decararea ca fnd nue a prevederor contrare
connute n contractee ndvduae sau coectve de munc.
n concuze , dn anaza connutuu drectve, reese
c aceasta rea pe aocur dezvot prncpe regue
24

Din &ele !re$entate mai 00 0e
!oate &on&l$iona &6 5n Uninea
Ero!ean6 %re!trile 3emeilor /i
egalitatea %e gen a e'olat 5n mo%
!rogre0i'. E0te 5m7&rtor 3a!tl &
a0t$i 3emeile !rime0& o remnera ie
egal & 7r7a ii !entr a&eea/i mn&6
!re&m /i 3a!tl & %in &e 5n &e mai mlte
re!re$entante ale a/a-nmitli 80e9
0la7: o&! 3n& ii 5nalte 5n toate
%omeniile %e a&ti'itate ale 0o&iet ii
;a3a&eri6 a%mini0tra ie6 !oliti&6 legi3erare
et&<. "e&=ile mentalit i ;5n>o0itoare la
a%re0a 3emeii< 'or %i0!rea6 5ngenn&=iate
%e noile &erin e ale 0o&iet ii mo%erne
;a0igrarea egalittii6 07 toate 3ormele
0ale- etnie6 ra06 &loare6 0e9-6 &a
!rin&i!i 3n%amental<. n& 0ntem
%e!arte %e mo%ell nei Ero!e egale /i
i%eale6 5n0 !a/ii 0!re 5n%e!linirea a&e0ti
o7ie&ti' a 3o0t %e>a 3& i.
consacrate de Drectva nr 75/117 Drectva 76/207 ( cu
modfcre uteroare).
CU#RIN?
25

Din &ele !re$entate mai 00 0e
!oate &on&l$iona &6 5n Uninea
Ero!ean6 %re!trile 3emeilor /i
egalitatea %e gen a e'olat 5n mo%
!rogre0i'. E0te 5m7&rtor 3a!tl &
a0t$i 3emeile !rime0& o remnera ie
egal & 7r7a ii !entr a&eea/i mn&6
!re&m /i 3a!tl & %in &e 5n &e mai mlte
re!re$entante ale a/a-nmitli 80e9
0la7: o&! 3n& ii 5nalte 5n toate
%omeniile %e a&ti'itate ale 0o&iet ii
;a3a&eri6 a%mini0tra ie6 !oliti&6 legi3erare
et&<. "e&=ile mentalit i ;5n>o0itoare la
a%re0a 3emeii< 'or %i0!rea6 5ngenn&=iate
%e noile &erin e ale 0o&iet ii mo%erne
;a0igrarea egalittii6 07 toate 3ormele
0ale- etnie6 ra06 &loare6 0e9-6 &a
!rin&i!i 3n%amental<. n& 0ntem
%e!arte %e mo%ell nei Ero!e egale /i
i%eale6 5n0 !a/ii 0!re 5n%e!linirea a&e0ti
o7ie&ti' a 3o0t %e>a 3& i.
E.Dire&ti'a nr. (@*(*CEE !ri'in% a!li&area tre!tat a
!rin&i!ili egalit ii %e tratament 5ntre 7 r7a i i 3emei 5n
%omenil 0e&rit ii 0o&iale
1) Necesitatea Directivei nr. 79/7/CEE
Comunt e Europene au urm rt nc de a nceputur s
stabeasc a nve de prncpu deea unu tratament ega ntre
sexe, ndferent de domenu n care urma s se apce, pentru a
evta crearea unu cmat dscrmnatoru.
Reazarea acestu dezderat s-a materazat prn apar a
Drectve Consuu nr. 79/7/CEE dn 19 decembre 1978 prvnd
apcarea treptat a prncpuu egat de tratament ntre
b rba feme n domenu securt socae.
1
Ideea
regement r acestu domenu a exstat nc dn anu 1976, an n
care a ntrat n vgoare Drectva Consuu nr. 76/207/CEE prvnd
apcarea prncpuu egat de tratament ntre b rba feme
n ceea ce prvete accesu a ncadrarea n munc, a formarea
a promovarea profesona precum conde de munc.
2
Artcou 1 dn Drectva nr. 76/207/CEE stabea faptu c
revenea n sarcna nsttu e Consuu adoptarea de dspoz
prvnd tratamentu nedscrmnatoru n domenu securt
socae, n vederea des vrr apcr acestu prncpu.
Dn momentu ntr r n vgoare a Drectve nr. 76/207/CEE
Consu de Mntr era obgat s adopte regementr cu prvre
a nterzcerea orc ror necht ce ar f putut s apar s se
dezvote n matera securt socae.
1
|urnau Ofca a Comunt or Europene L6 dn 10.01.1979
2
|urnau Ofca a Comunt or Europene L39 dn 14.02.1976
26
n psa unor dspoz refertoare a egatatea de tratament
n domenu securt socae, rscu apar e unor stua
dscrmnator pe baza crteruu sexuu ar f fost foarte rdcat,
ar abuzu de drept s-ar f manfestat a un nve superor.
De asemenea, trebue remarcat corea a exstent ntre
domenu Dreptuu Munc ce a Securt Socae, att a
nve na ona ct n cadru comuntar.
2) Con inutul Directivei nr. 79/7/CEE privind aplicarea principiului
tratamentului egal n materia securit ii sociale
Drectva nr. 79/7/CEE urm rea apcarea
nedscrmnatore de tratament ntre sexe, n ceea ce prvea
domenu securt socae n statee membre ae Comunt or.
Scopu acestu act normatv comuntar -a reprezentat o abordare
treptat a acestu prncpu, acesta fnd men onat expres char
de a nceput.
3
Sfera subec or de drept c rora se apc aceast drectv
este una destu de vast , acopernd ma mute categor socae. n
acest sens, sunt vza n prmu rnd ce ce fac parte dn
,popua a actv " (saara ucr tor ndependen ). A tur de
aceta, se urmrete asgurarea protece ucrtoror afecta
de unee rscur socae (bo, accdente). De asemenea, se are n
vedere de c tre acest act comuntar prote|area omeror a
pensonaror a persoaneor ce sufer de anumte nvadt .
4
Drectva nr. 79/7/CEE stabete care sunt categore de
rscur socae ae c ror regmur |urdce sunt vzate de c tre
acest act normatv : accdente de munc , bo profesonae, bo
neprofesonae, nvadt , oma| sau vrsta de pensonare. Pe
ng regement re men onate , sunt avute n vedere ate
dspoz care e competeaz pe acestea .
5
Regement re dn acest act comuntar cuprnd nterdc
refertoare a orce m sur cu caracter dscrmnatoru pe crter
3
Art.1 dn Drectva 79/7/CEE
4
Art. 2 dn Drectva 79/7/CEE
5
Art. 3 a.1 s 2 dn Drectva 79/7/CEE
27
sexuae, m sur refertoare a aspecte ae securt socae
cuprnse n egsa e nterne (stabrea cotza or a
presta or ce urmeaz a f prmte de benefcar).
6
Acest aspect
se bazeaz pe caracteru prortar a dreptuu comuntar fa
de ce ntern exstent n fecare stat membru.
n cazu n care o persoan se consder vctma unu
tratament dscrmnatoru fundamentat pe crter sexuae,
autort e na onae dn statu unde s-a produs presupusa
dscrmnare trebue s asgure persoane v t mate accesu a
nstan ee |udec tore t.
Sunt sate n afara sfere de apcare a aceste drectve
anumte aspecte ce r mn a f regementate a nve na ona
precum : vrsta de pensonare, benefc acordate persoaneor
care au crescut cop, sporur acordate pentru rscur socae.
7
3) Raportul Comisiei Europene privind punerea n aplicare a
Directivei nr. 79/7/CEE n pania !i "ortugalia #199$)
Conform art.9 dn Drectva nr. 79/7/CEE, statee membre au
obga a s transmt Comse Europene nforma e necesare
astfe nct aceasta dn urm s poat ntocm un raport refertor
a modu de punere n apcare a aceste regement r de drept
comuntar.
n acest sens, se remarc Raportu Comse Europene ce
vzeaz 2 state mportante ae Unun Europene ( Spana
Portugaa), raport ntocmt n anu 1995. Acest document
urm rete modu n care aceste state au ncercat s emne
treptat mecansmu dscrmn r drecte ndrecte n domenu
securt socae exstent n cadru egsa or na onae.
n ambee state nu au fost necesare modfc r egsatve
mportante deoarece exstau regement r a nve consttu ona (
6
Art.4 5 dn Drectva 79/7/CEE
7
Art. 7 dn Drectva 79/7/CEE
28
Consttu a Spane art.14 Consttu a Portugae art.13)
refertoare a nterzcerea dscrmn r pe crter sexuae a
apcarea egat de tratament.
n cazu Spane, egsa a ntern respecta n mare parte
prncpu nedscrmn r n matera protec e socae. Totu , a
momentu ader r se ma p straser anumte dspoz nterne ce
puteau face obectu une dscrmn r drecte ( a se avea n
vedere nveu a|utoareor acordate persoaneor afectate de rscur
socae, dar care nu puteau f consderate ca nvade).
Stua a Portugae era asem n toare cu cea a Spane, ns
egsa a ntern a momentu ader r con nea anumte dspoz
contrare normeor prev zute n Drectva nr. 79/7/CEE (a se avea
n vedere modu dscrmnatoru n care erau acordate benefce
pentru so ceor care decedaser dn cauza boor profesonae
sau a accdenteor de munc ). Acestea au fost decarate
neconsttu onae au fost abrogate uteror.
Cee 2 aspecte prezentate ma sus au vzat probematca
refertoare a dscrmnarea drect . De art.9 dn Drectva nr.
79/7/CEE face vorbre att despre dscrmnarea drect ct
despre cea ndrect , acest Raport a Comse are rou de a
dezvota acest concept consdernd c , exst o prezum e de
dscrmnare ndrect atunc cnd o m sur obectv afecteaz
ma mut ucr tor unu anumt sex. Sarcna probe revne ceu
care a apcat aceast m sur , pentru a demonstra faptu c
aceasta nu are caracter dscrmnatoru". Ncuna dn egsa e
ceor 2 state nu con nea defn ae acestu concept.
Acest raport subnaz deea conform c rea exsten a une
dscrmn r ndrecte, bazat pe o m sur obectv , poate f
acceptat de dreptu comuntar doar dac acea m sur nu are ca
scop s creeze un tratament dscrmnatoru ntre sexe.
4) Jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie pentru Directiva nr. 79/7/CEE
29
Instan a comuntar a reazat o anaz foarte nteresant n
ceea ce prvete textu drectve, fnd nevot s se pronune de
ma mute or asupra dspoz or acestu act comuntar. n cee ce
urmeaz vo ar ta modu de nterpretare a unor artcoe dn
Drectva nr. 79/7/CEE.
n prmu rnd Curtea a stabt n |urspruden a sa faptu c
textu Drectve nu se apc persoaneor ce nu desf urau o
actvtate nu urmreau s gseasc un oc de munc, ncusv
ceor ce desf urau o actvtate ce nu a fost ntrerupt dn cauza
rscuror socae prezentate n cuprnsu art.3.
8

De asemenea, n urma anaze sfere subec or vza de
Drectv , nstan a comuntar a dspus c aceasta nu vzeaz
persoanee ce -au ntrerupt actvtatea, n scopu de a partcpa
a creterea copuu care sunt mpedcate dn cauza bo s
revn a ocu de munc , cu excep a cazuu n care persoanee
erau n c utarea unu oc de munc , ar aceste ncerc r au fost
mpedcate de nterven a unu rsc soca prev zut de art.3.
9

Nu se apc textu Drectve nc persoaneor care se
ngr|esc de so sufernz de anumte handcapur, ndferent de
competen a necesar n acest sens, dac acestea nu -au
abandonat ocu de munc sau -au ntrerupt c utre n vederea
g sr unu oc de munc .
10
Instan a de a Luxembourg a stabt n |urspruden a sa
faptu c aoca a de cre tere a copuu nu ntr n domene de
apcare a aceste Drectve. Acest benefcu nu asgur o protec e
drect efectv mpotrva rscuror socae cuprnse de actu
comuntar.
11
n anaza art.3 (domene de apcare a aceste
Drectve), Curtea de |ust e a decs c acesta acoper ncusv
8
C-48/1988 |. E. G. Achterberg-te Ree a v. Socae Verzekerngsbank
(ntrebare premnar ).
9
C-31/1990 Ese Rta |ohnson v. Chef Ad|udcaton Offcer (ntrebare
premnar )
10
C-77/1995 Bruna-Aessandra Zchner V. Handeskrankenkasse
(Ersatzkasse) Bremen (ntrebare premnar )
11
C-45/1994 Ingrd Hoever Irs Zachow v .Land Nordrhen-Westfaen
(ntrebare premnar )
30
pata combustbuu pe tmp de arn pentru persoanee n
vrst , deoarece acest benefcu urm rete prote|area mpotrva
rscuu soca stabt de Drectva nr. 79/7/CEE.
Conform nterpret r date art.4, dscrmnarea pe crter
sexuae apare atunc cnd un a|utor soca nu este acordat feme
m rtate ce ocuete mpreun cu sou su, dar poate f prmt de
so u nsurat ce ocue te mpreun cu so a sa.
12
Prncpu nedscrmn r stabt de art.4 -a gst apcarea
n stua a n care sunt consderate neconforme cu dreptu
comuntar dspoz na onae prn care femee c s torte,
v duvee studen sunt scut de a pata contrbuor socae;
f r a acorda aceea posbtate b rbaor nsura sau vduv.
13
De asemenea, se consder c accea artco trebue anazat n
sensu n care se opune orc re regement r na onae, prn care
s-ar retrage v duveor afate n ncapactate de ucru presta e
aferente acestu rsc, cu excep a cazuu n care s-ar reaza o
renun are vountar a benefcaruu.
14
Prn nterpretarea dat art.6 ( accesu a |ust e), Curtea a
statuat c statee membre sunt obgate s adopte m sure
necesare, pentru a permte persoaneor, ce se consder vctme
ae une dscrmn r nterzse de textu Drectve nr. 79/7/CEE,
accesu a nstan ee na onae n vederea ob ner presta or pe
care e-ar f prmt n absen a apc r tratamentuu
dscrmnatoru.
15
Stabrea une vrste de pensonare dferen ate ntre
b rba feme nu conduce a o dscrmnare pe crter sexuae,
statee membre putnd cacua dfert nveu pensor.
12
C-150/1985 |acquene Drake v. Chef Ad|udcaton Offcer (ntrebare
premnar )
13
C-373/1989 Casse d'Assurances Socaes pour travaeurs ndpendants
"Integrty" v. Rouvroy Nadne (ntrebare premnar )
14
C-337/1991 A. M. van Gemert-Derks v Neuwe Industre
Bedr|fsverengng (ntrebare premnar )
15
C-66/1995 Marea Brtane v.Eunce Sutton (ntrebare premnar )
31
F.Dire&ti'a nr. A,*1(A*CEE !ri'in% a!li&area
!rin&i!ili egalit ii %e tratament 5ntre 7 r7a i i 3emei
5n regimrile !ro3e0ionale %e 0e&ritate 0o&ial
1)Necesitatea Directivei %&/37%/CEE
Comunt e Europene au urm rt s extnd sfera de
apcare a prncpuu egat de tratament ntre b rba feme
mtarea pe ct posb a apcr orcru tratament
dscrmnatoru,tratament bazat pe crter sexuae.
Aceast Drectv s-a reazat pornnd de a dspoz e
fostuu art.119 dn Tratatu de Instture a Comunt or
Europene, ce stabea prncpu egat de remunerare ntre
ucr tor de sexe dferte pentru actvt dentce.
16
De asemenea, Drectva nr. 76/207/CEE stabea
obgatvtatea Consuu de a adopta acte normatve a nve
comuntar prn care s se asgure apcarea progresv a
prncpuu nedscrmn r ntre b rba feme n domenu
securt socae.
17
n acest sens a fost adopat Drectva nr.
79/7/CEE prvnd apcarea prncpuu egat de tratament
ntre b rba feme n domenu securt socae.
Drectva nr. 79/7/CEE prevedea n art.3. a.3 faptu c n
vederea puner n apcare a prncpuu egat de tratament n
regmure profesonae, Consu de Mntr va adopta dspoze
necesare ce vor defn con nutu, domenu normee de
apcare.
Aceste regmur profesonae de securtate soca ofereau o
anumt protec e mpotrva rscuror socae prev zute de art.3
16
Actuau art.141 dn Tratatu de Func onare a Unun Europene
17
Art.1 a.2 dn Drectva 76/207/CEE
32
a.1 dn Drectva nr. 79/7/CEE (boa , nvadtate,mt de vrst ,
accdent de munc boa profesona, oma|).
n cazu n care Consu nu ar f adoptat Drectva nr.
86/378/CEE , nu ar f exstat o apcare compet a prncpuu
egat de tratament n domenu securt socae, ceea ce ar
f dat posbtatea stateor membre s adopte m sur cu caracter
dscrmnatoru .
Drectva nr. 86/378/CEE -a produs efectee pentru o
peroad de 20 de an, pn n anu 2006. n anu respectv, a fost
adoptat Drectva nr. 54/2006/CE a Paramentuu European a
Consuu prvnd reforma apc r prncpuu egat de
tratament n domenu securt socae.
18
2) Con inutul Directivei nr. %&/37%/CEE privind aplicarea
principiului tratamentului egal ntre ' r'a i i (emei n regimurile
pro(esionale de securitate social
nc dn prmu artco a Drectve se stabete obectvu
prncpa a acestu act normatv comuntar - acea de a pune n
apcare prncpu egat de tratament ntre b rba feme n
domenu regmuror profesonae de securtate soca .
Regmure profesonae de securtate socae sunt defnte ca
reprezentnd acee regmur neregementate de Drectva
79/7/CEE prn care se urm rete proteca ucrtoror saara sau
ndependen , dntr-un domenu economc sau sector profesona,
prn acordarea unor presta n cadru sstemuu de pens
profesonae, exstent pe ng ce ega.
19
Drectva nr. 86/378/CEE se apc aceora categor de
persoane prev zute de Drectva nr. 79/7/CEE , a care se adaug
o nou categore, aceea a persoaneor care -au ntrerupt
18
Drectva 54/2006/CE a abrogat expres Drectva 86/378/CEE
19
Art. 2 dn Drectva 86/378/CEE
33
actvtatea dn cauza maternt .
20
Rscure socae men onate
de c tre Drectva nr. 86/378/CEE sunt dentce cu cee dn
Drectva nr. 79/7/CEE.
21
Acest act comuntar con ne o sere de exempe de
preveder contrare prncpuu egat de tratament precum cee
refertoare a: stabrea categoror admse a un regm
profesona; vrsta de acces necesar pentru a partcpa a un
regm profesona; vrste de pensonare dferte; nveur dferte
ae cotza or.
22
Drectva nr. 86/378/CEE urm rete ca dspoze naonae
refertoare a regmure profesonae (contracte coectve sau
reguamente nteroare), dspoz contrare ceor comuntare, s
poat f decarate nue sau modfcate. De asemenea, statee
membre au posbtatea s deroge a prncpu egat de
tratament n matera stabr vrste de pensonare pentru
acordarea pensor pentru mt de vrst
23
(pn a momentu
ntr r n vgoare a unor no regement r na onae sau
comuntare ce sus n egatatea).
Prn acest act comuntar, ucr tor sunt prote|a de
mpotrva conceder, ce poate f efectuat de c tre anga|ator, n
urma une pnger formuate a nve de ntreprndere sau a une
ac un n |ust e prn care se urm rea respectarea de anga|ator a
prncpuu egat de tratament.
G.Dire&ti'a nr. -..,*)4*CE 2%e ni3ormi$are /i re3orm a
legi0la iei 5n %omeni
20
Art. 3 dn Drectva 86/378/CEE
21
Art.4 dn Drectva 86/378/CEE art.3 dn Drectva 79/7/CEE
22
Art.6 dn Drectva 86/378/CEE
23
Art.9 dn Drectva 86/378/CEE
34
1) Necesitatea Directivei 2))&/$*/CE
Obectvu prncpa urm rt de c tre cee 2 nsttu
comuntare (Consu Paramentu) a fost acea de a smpfca,
modernza mbunt dspoze comuntare n ceea ce
prvete egatatea de tratament ntre brba feme. n acest
sens s-a urm rt trecerea ntr-un sngur act a regement ror
exstente n aceast matere, cu scopu de a crea un drept
comuntar cu norme care, n benefcu tuturor cet enor dn
spa u Unun Europene.
Trebue avut n vedere faptu c s-a dort creearea unu act
normatv a nve comuntar care s con n o abordare coerent
n acest domenu, pornnd de a dspoz e drectveor
anteroare. S-a urm rt ca textu aceste drectve s subneze
eg tura dntre dfertee aspecte ae egat de tratament ntre
b rba feme.
De asemenea, s-a avut n vedere faptu c statee membre
ae Unun sunt obgate s apce acest prncpu
nedscrmnatoru n egsa e nterne, astfe nct s fe perms
accesu a nstan ee na onae pentru toate persoanee ce se
consder ezate de neapcarea egat de tratament. Drepture
dervnd dn acest prncpu trebue recunoscute de nstan ee
nterne, acestea avnd posbtatea de a acorda daune vctmeor
abuzuror efectuate de autort e na onae.
Un document mportant ce a fost avut n vedere n
momentee eabor r Drectve nr. 2006/54/CE a fost Carta
European a Drepturor Fundamentae. Aceast conven e
(semnat de statee membre n anu 2000) men oneaz n
artcoee sae
24
nterdc a orc re dscrmn r pe crter sexuae
consacr prncpu egat de tratament ntre brba
feme n toate domene, ncusv pentru securtatea soca .
Obga a de transpunere a aceste drectve n dreptu
na ona ar trebu s se mteze doar a dspoz e care consttue
o modfcare de fond n raport cu drectvee precedente.
24
Art.21 23 dn Carta European a Drepturor Fundamentae
35
Statee membre sunt obgate s nsttue sanc un efectve,
de descura|are, n cazu nerespect r obga or ce derv dn
aceast Drectv .
2)Con inutul Directivei nr. 2))&/$*/CE
Prmu artco a aceste Drectve stabete obectvee
urm rte prn acest nou act comuntar - punerea n apcare a
prncpuu egat de tratament ntre b rba feme, prn
respectarea dspoz or refertoare a accesu a munc ,
remunera a prmt sstemee profesonae de securtate
soca .
Un mert mportant a Drectve nr. 2006/54/CE repreznt
defnrea termenor de ,dscrmnare drect " ,dscrmnare
ndrect ".
25
Prmu termen repreznt acea stua e n care o
persoan este tratat ntr-un mod ma pu n favorab dn cauza
sexuu n comapara e cu o at persoan afat ntr-o stua e
asem n toare.
Ce de-a doea termen vzeaz acea stua e n care o dspoz e,
un crteru sau o practc aparent neutr ar dezavanta|a n speca
persoanee de un anumt sex n raport cu persoanee apar nnd
ceuat sex, n afar de cazu n care aceast dspoz e, crteru
sau practc este |ustfcat n mod obectv de un scop egtm, ar
m|oacee pentru a atnge acest scop sunt corespunz toare
necesare.
n ceea prvete domenu de apcare a egat de
tratament n domenu sstemeor profesonae , sunt reuate
dspoz e dn Drectva nr. 86/378/CEE
26
. De asemenea, sunt
preuate dn aceea drectv regementre refertoare a
domenu de apcare matera exempee de dscrmnare.
27
25
Art.2 dn Dr 2006/54/CE
26
Art.5 dn Dr 86/378/CEE - Art.5 dn Dr 2006/54/CE.
27
Art 4 6 dn Dr 86/378/CEE - Art.7 9 dn Dr 2006/54/CE
36
Drectva nr. 2006/54/CE stabete posbtatea stabr
unu sstem fexb n eg tur cu vrsta de pensonare, mecansm
ce nu afecteaz egatatea de tratament.
28
O at noutate adus de Drectva nr. 2006/54/CE o
repreznt r sturnarea sarcn probe n matere de dscrmnare,
astfe nct prtu va trebu s dovedeasc psa orc re nc c r
a prncpuu egat de tratament.
29
Statee membre au posbtatea de a adopta dspoz
na onae ma favorabe dect cee exstente n prezenta drectv
sunt obgate s practce un daog cu organzae
neguvernamentae nterne n vederea emn r dscrmn ror pe
crter sexuae a promovr egat de tratament.28
Art.13 dn Dr 2006/54/CE
29
Art.19 dn Dr 2006/54/CE
37

CU#RIN?
I.INTRODUCEREBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBB..+
II.EGALITATEADE TRATAMENT-Reglementri interna ionaleBBBBB..
BBBBBBBBBBBBB.+
III. EGALITATEADE TRATAMENT-Reglementri
ero!eneBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1
I".EGALITATEA DE TRATAMENT-#re$entare
%ire&ti'e..........................................................)
A.Dire&ti'a nr. ()*++(*CEE -!ri'in% egalitatea %e
remnerareBBBBBBBB.BBB.BBB)
B.Dire&ti'a nr. (,*-.(*CEE- !ri'in% egalitatea %e
/an0eBBBBB..BBBBBBBBBBBB++
C.Dire&ti'a nr. -..-*(1*CE 2mo%i3i& Dire&ti'a nr. (,*-.(
CEEBBBBBBBBBBB.BB.+(
D. Dire&ti'a nr. -..,*)4*CE 2%e ni3ormi$are /i re3orm a
legi0la iei 5n %omeniB..B.+@
38
E.Dire&ti'a nr. (@*(*CEE !ri'in% a!li&area tre!tat a
!rin&i!ili egalit ii %e tratament 5ntre 7 r7a i i 3emei 5n %omenil
0e&rit ii 0o&ialeBBBBB..BBBBBBBBBBBBBBBBB.-1
1) Necesitatea Directivei nr. 79/7/CEE
++++++++++++++++++++++++++.-1
2) Con inutul Directivei nr. 79/7/CEE privind aplicarea principiului
tratamentului egal n materia securit ii
sociale++++++++++++++++++++++++++++++BBB.
BBBBB.-4
3) Raportul Comisiei Europene privind punerea n aplicare a
Directivei nr.79/7/CEE n pania !i "ortugalia #199$)
++++++BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
-)
4) Jurispruden a Cur ii Europene de Justi ie pentru Directiva nr.
79/7/CEE.............26
F.Dire&ti'a nr. A,*1(A*CEE !ri'in% a!li&area !rin&i!ili
egalit ii %e tratament 5ntre 7 r7a i i 3emei 5n regimrile
!ro3e0ionale %e 0e&ritate 0o&ialBBB.BBBBBBBBBBBBB-A
1)Necesitatea Directivei
%&/37%/CEE++++++++++++++++++++++++..+++-A
2) Con inutul Directivei nr. %&/37%/CEE privind aplicarea principiului
tratamentului egal ntre ' r'a i i (emei n regimurile pro(esionale de
securitate social+++++++++++++++.-@
G.Dire&ti'a nr. -..,*)4*CE 2%e ni3ormi$are /i re3orm a
legi0la iei 5n
%omeniBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB.BBB..1+
1) Necesitatea Directivei
2))&/$*/CE+++++++++++++++++++++++.+++++1+
2) Con inutul Directivei nr. 2))&/$*/ CE
BBBBBBBBBBBBBBBBB..BBBBBBBBB1-
39
BIBLIOGRAFIE
Pau Crag, Granne de Burca, Dreptu Unun Europene, Ed.
Hamangu, 2009;
Ncoeta Daconu, Dreptu Unun Europene, ed. Bucuret, 2008;
40
Augustn Fuerea, Drept comuntar a afaceror, ed. Unversu
|urdc, 2006;
Ovdu nca, Drept soca comuntar, ed. Lumna Lex, 2002;
Ncoae Vocuescu, Drept comuntar a munc, ed. Rosett, 2005;
Dreptu munc.Regementr nterne
comuntare,ed.

Woters Kruwer, 2004;
Revsta DREPTUL, nr.11 (2004 ) nr. 6 (2008);
eur-lex.europa.eu;
curia.europa.eu;
europa.eu.
A7re'ieri
Alin-alineat
Art-arti&ol
CCCE-Crtea %e C0ti ie a Comnit iilor Ero!ene
41
CCUE-Crtea %e C0ti ie a Uninii Ero!ene
TCEE- Tratatl in0titin% Comnitatea E&onomi&
Ero!ean
TCE- Tratatl in0titin% Comnitatea Ero!ean
42