Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Agricul turii i Dezvol trii Rurale

AGE NIA DE PLI I INTERVEN IE PE NTRU AGRICULTUR

P L I PE SUPRAFA 201 3 Fii Fermier European! Depune la APIA cererea de sprijin! n Campania 2013 ne pregtim pentru viitoarea Politic Agricol Comun!

PRO GRAMUL NA IONAL DE DEZVO LTARE RURAL P.N.D.R. 2007 2013

AXA 2 MBUNTIREA MEDIU LU I I A SPAIU LU I RURA L PR IN UT ILIZAREA DURABIL A TERENUR ILOR AGR ICO LE I FOR ESTIERE

Bucureti 2013

Valoarea sp rijinului financiar acordat n cadrul m surilor de dezvol tare rural n Campania 2013 Sprijinul financi ar este oferit sub form a unor pli anual e fi xe pe hect ar de teren agri col utili zat situat n cadrul z onelor desemnat e ca eli gibile n cadrul msurilor. Sum ele acordat e n cadrul msu rilor respective se cumul eaz cu plile di recte pe suprafa i de asem enea pot fi cum ulat e ntre el e n zonel e desem nat e ca eli gibi le pentru m ai mult e msuri. Valoare (euro/ha)

Msura M. 211 - Sp rijin pentru zona montan defavorizat M. 212 - Sp rijin pentru zonel e defavorizate altel e decat zona montan

Submsura/pachetu l

ZMD - Zona mont an defavorizat

107

ZSD Zona S emnifi cativ Defavorizat ZDS Zone Defavorizate de Condiii naturale Specifi ce P 1 Pajiti cu nalt Valoare Natural P 2 Practici agricole tradiionale P 3 Pajiti Im port ante pentru Psri: 3.1 Crex crex 3.2 Lanius minor i Falco vesperti nus P 4 Culturi verzi Vari ant a 5.1 C ulturi agri cole pe terenuri arab il e (incl usiv plant e de nutre ) Vari ant a 5.2 Legume (inclusiv ci uperci i cartofi ) Vari ant a 5.3 Livezi Vari ant a 5.4 Vii Vari ant a 5.5 Pl ante medicinale i arom atice P 6 - Pajiti import ante pentru fluturi P 7 - Terenuri a rabil e import ant e ca zone de hrnire pent ru gsca cu gtul rou

94 80 124 58 209 101 130 162

M. 214 - Pli d e agro - mediu

335 393 393 270 240 171

M sura 211 Pli comp ensatorii pentru zonel e montane d efavori zate ZMD Definirea ZMD: unitile administ rat iv teritorial e UAT situate l a altitudini medii mai mari s au egale cu 600 m, limitel e acestora fiind acel ea ale blocurilor fizice care aparin de acest e UAT -uri. UAT-uril e situat e la altitudini medii ntre 400 - 600 m i care au o pant medie egal sau mai mare de 15%, limit ele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice care ap arin de acest e UAT -uri. Benefi ciari: Fermi erii persoane fi zice/juridi ce care desfoar activiti agri cole pe terenurile agricol e situat e n tr-o zon montan defavorizat , nominalizat pe list a UAT urilor eli gibile aprobat e prin PNDR 2007 2013 varian ta consolidat. Acetia trebui e s depun la AP IA cerere a unic de plat pe suprafa, s se an gajez e c vor continua acti vit i le agricol e timp de 5 ani de la data efecturii prim ei pli aferent e acest ei msuri i c vor respecta Bunel e Condi ii Agri cole i de Mediu (GAEC) i Cerinele l egale n m aterie de gestionare (SMR) pe toat suprafaa agri col a ferm ei i pe toat durata angaj amentului. Msura 212 Pli comp ensatorii pentru zonel e specific i semnificativ d efavorizate din punct de vedere natural. A. Zona Sem nificativ Defavorizat - ZSD cupri nde acele UAT care s e suprapun n totalit at e sau pari al cu Rez ervaia Biosferei Delta Dunrii, unde productivitat ea agri col este limitat datorit calitii reduse a solului, climatului nefavorabil, condi iilor de relief i de umidit ate a solul ui i ca urmare not a de bonitare are o valoare medie ponderat de 16 punct e. De asem enea, aceast zon prezint valori mici de densit ate a populai ei i un grad mare de dependen a popul aiei fa de activit ile ag ri col e. B. Zonele Defavorizate de Condi ii Nat urale Specifi ce ZDS cuprind acel e areal e continue unde nota de bonitare n u depete valoarea de 28 de puncte i care prezint caract eristi ci naturale parti culare. Aceste areal e trebui e s fie form ate din cel pui n 3 UAT i nici o UAT nu t rebui e s aibe o not de bonitare a terenurilor agri col e mai m are de valoarea 30. Benefi ciari: Sunt fermi erii persoa ne fizice sau juri dice care desfoar activit i agricol e pe terenurile agricol e situat e n zona semnifi c ati v defavorizat, list moninalizat n PNDR 2007 -2013, varianta consolidat , i respectiv n zonel e defavorizat e de condi ii naturale specifi ce. Benefici arii trebuie s se angajeze c vor continua activit il e agri cole timp de 5 ani de la dat a efecturi i primei pl i aferente acest ei msuri i c vor respecta Bunele Cond i ii A gricole i de Medi u i Cerinel e legale n m aterie de gestionare (SMR) pe toat suprafaa agricol a fermei i pe toat durata angajamentului. Nota: Angaj ament ele aferent e masuril or ZMD, ZDS, ZS D asum ate pe o perioad de 5 ani nu sunt condiionate de meninerea acelei ai suprafee pe

durat a celor 5 ani . S uprafe ele pentru care se solicit anual sprijin pot varia ca dimensiune sau locaie, plil e efectundu - se n funcie de supraf a a pentru care se aplic anual, cu condiia ampl asrii ntr - o zon defavorizat, desemnat n cadrul PNDR. Msura 214 - Pli de Agro -mediu: Benefi ciari persoane fizice/juri dice care ndeplinesc urm toarele condi ii: - desfoar activiti agricol e pe t erenurile situat e n lista comunelor eli gibil e cuprinse n PNDR 2007 - 2013, vari ant a consolidat, pentru pachet ele 1, 2 cat egori a de folosin PP, precum i suprafeel e acoperit e cu livezi tradiionale utilizate extensiv ca pajiti prin cosit i/sau p unat ; - desfoar activiti agricol e pe t erenurile situat e n lista comunelor eli gibil e cuprinse n PNDR 2007 -2013 pentru pachetul 3 categori a de folosin PP; - des foar activit i agricol e pe t erenurile situate pe t eritoriul nt regii ri pentru P 4. Pentru acest pachet nu exist UAT eli gibile categori a de folosin - TA; - utilizeaz terenuri agri cole certifi cat e n agri cultura ecol ogi c, pent ru P 5 Pentru acest pachet nu exist UAT eli gi bile - cat egoria de folosin -TA,V II, i ar pentru CP doar livezile. - pachetul 6 Paji ti important e pentru fluturi ( Maculi nea sp. ) vizeaz cat egori a de folosin PP, zonele fiind delimitat e n Program. Delimitarea est e fcut l a nivel de uniti administ rativ teritori ale (UAT). - pachetul 7 ,,Terenuri arab ile im port ante ca zone de hrni re pentru gsca cu gt rou ( Branta ruficol lis ), vizeaz terenurile arabile. Delimitarea este fcut la nivel de unit i admi nistrativ t erit orial e (UAT). - P 7 se aplic la ni vel de parcel agri col utilizat ca TA n UAT p rezente n Anexa 4B2 din PNDR 2007 - 2013, versiunea consolidat . Pentru Msu ra 214, eco- condiionalitatea i mplic respectarea G.A.E.C . a cerinel or l egale n materi e de gestion are (S.M.R.) i a cerinelor mini me i specifice relevante pe toat exploataia. Pachetul 1 (P1) - pajiti cu nalt val oare natural Cerine d e management: - utilizarea fertilizanilor chimici este i nterzis; - utilizarea tradi ional a gunoiului de grajd est e permis pn n echi val entul a max im 30 kg. azot substan activ /ha; - ut ilizarea pesti cidelor est e int erzis; - cosit ul poate ncepe doar dup dat a de 1 iulie; - mas a veget al cosi t trebuie adunat de pe suprafaa pajit ii nu mai trziu de dou s pt mni de l a efectuarea cositului; - p unatul se efectueaz cu m axim 1 UVM pe hect ar; - punil e inundate nu vor fi punat e mai devrem e de dou spt mni de la retragerea apelor; - est e int erzis arat ul sau discuitul pajitil or aflat e sub angaj ament; - nu vor fi realizate nsmn ri de suprafa sau supransmnri. Se pot face n smn ri cu speci i din flora local doar n cazurile cnd anumite por iuni de paji te degradeaz sau sunt afectat e acci dental .

Pachetul 2 (P2) - Practici agricol e tradi ionale; (Opional , poate fi aplicat doar n com bi naie cu Pachetul 1, adic acest pa chet poate fi aplicat doar dac s - a apli cat i pentru P achetul 1 ) Cerin de management: - lucrrile cu utilaj e mecanizat e nu sunt permise pe suprafaa pajitilor afl ate sub angaj ament. Pachetul 3 (P3) - Pajiti im portante pentru psri; Varianta 3.1 Crex C rex (P3.1) Cerin e d e management: - utilizarea fertilizanilor est e int erzis; - utilizarea pesti cidelor est e int erzis; - cosit ul se efectueaz doar dup data de 31 iulie; - cosit ul se realizeaz dinspre i nteriorul parcel ei spre exteriorul acestei a; - o band necosit lat de 3 met ri va fi lsat pe m argini le fi ecrei parcel e. Aceast band poate fi cosit dup dat a de 1 sept embri e; - mas a veget al cosi t trebuie adunat de pe suprafaa pajit ii nu mai trziu de dou s pt mni de l a efectuarea cositului; - p unatul se efectueaz cu m aximum 0.7 UVM pe hectar; - punil e inundate nu vor fi punat e mai devrem e de dou spt mni de la retragerea apelor; - est e int erzis arat ul sau discuitul pajitil or aflat e sub angaj ament; - nu vor fi realizate nsmn ri de suprafa sau supransmnri. Se pot face nsmn ri cu speci i din flora local doar n cazurile cnd anumite poriuni de pajite s e degradeaz sau sunt afect ate accidental; - lucrrile cu utilaj e mecanizat e nu sunt permise pe suprafaa pajitilor af l ate sub angaj ament, cu excepia celor operat e cu for anim al. Varian ta 3.2 Lanius m inor i Falco vespertinus (P3.2) Cerine d e management: - utilizarea fertilizanilor est e int erzis; - utilizarea pesti cidelor est e int erzis; - cosit ul trebuie efectuat cel m ai trziu pn l a data de 1 iuli e; - cosit ul se efectueaz n et ape; - o band necosit lat de 3 met ri va fi lsat pe m argini le fi ecrei parcel e. Aceast band poate fi cosit dup dat a de 1 sept embri e; - mas a veget al cosi t trebuie adunat de pe suprafaa pajit ii nu mai trziu de dou s pt mni de l a efectuarea cositului; - p unatul se va efectua cu m aximum 1 UVM pe hect ar; - punil e inundate nu vor fi punat e mai devrem e de dou spt mni de la retragerea apelor; - est e int erzis arat ul sau discuitul pajitil or aflat e sub angaj ament; - nu vor fi realizate nsmn ri de suprafa sau supransmnri. Se pot face nsmn ri cu speci i din flora local doar n cazurile cnd anumite poriuni de pajite s e degradeaz sau sunt afect ate accidental; - lucrrile cu utilaj e mecanizat e nu sunt permise pe suprafaa pajitilor afl ate sub angaj ament, cu excepia celor operat e cu for anim al.

Pachetul 4 (P4) C ulturi verzi Acest pachet se adreseaz num ai cate goriei de fol osin TEREN ARABIL se poate apli ca pent ru maximum 80% din terenul arabil aparinnd unei ferme. Cerine d e management: Semnarea culturilor verzi trebuie real izat n perioada 01 august 30 septembrie. Plantel e ce pot fi utilizate ca i cu lturi verzi sunt: mazrea, mzri chea, rap i a, mutarul, lupinul, sulfina. n cazul n care semnarea culturilor verzi se realizeaz pe alt parcel dect cea indi cat n cererea uni c de plat , fermi erul are obli gaia s notifi ce cu privire la acest aspe ct n termen de 10 zile de la nfiin are, dar nu mai t rziu de 30 sept embri e, n caz contrar fiind exclus de la plat suprafaa respectiv; Doar fertilizanii organici pot fi utiliza i naintea nfii nrii culturilor verzi. Utilizarea fertilizan ilor chim i ci pentru culturile verzi este interzis; Biom asa format tre buie s fi e incorporat n sol n perioada 15 februarie 31marti e. Lucrrile agri cole necesare pentru urmt oarea cult ur pot ncepe doar dup ce s - a realizat aceast aciune; Nu est e permis angaj amentului. ar atul pajitilor existente n ferm pe toat a durat a

Solicitan ii pot schim ba anual suprafaa pentru care aplic Pach etul 4 cu alte suprafee locali zate n cadrul aceleiai ferm e, dar cu condiia m eninerii suprafe ei declarate n primul an de angajam ent. Pachetul 4 poate fi combinat pe aceeai suprafa de teren arabil cu variant ele P5, res pectiv: 5.1 Culturi agricole pe t eren arabil sau 5.2 Legum e. Pachetul 5 (P5) Agricultu ra ecol ogic Cerine d e management: - terenurile agri cole pen t ru care se nchei e angajam ente trebuie s fi e nregist rat e ca t erenuri certi ficate n sistem ecologi c de ct re un organism de inspeci e i certi ficare autorizat, n conformitat e cu Regulamentul 834/2007 cu modificril e i completrile ult erioare. Suprafe el e pent ru care se nchei e angaj amente n cadrul acestui pachet trebuie s continue s fie nregistrate de ct re un organism de inspecie i certifi care pe toat perioada angaj amentul ui i s continue s fi e utilizat conform metodelor de producie ecologi c , n conformitat e cu l egi slaia aferent . - nu est e permis aratul pajitilor existente n ferm pe toat durata angaj amentului. Aceast cerin se apli c la toate parcel ele agri cole utilizat e ca pajiti permanent e, i nclusiv cel e care nu fac obiectul unui angajam ent de agro mediu. - vizeaz t erenuril e agri cole certificate n agricult ura ecologi c, existnd urmtoarele variant e/ sub -pachet e: Vari ant a 5.1 C ulturi agri cole pe t erenuri arabile (inclusiv pl ante de nut re ); Vari ant a 5.2 Legume (inclusiv ci uper ci i cartofi ); Vari ant a 5.3 Livezi; Vari ant a 5.4 Vii; Vari ant a 5.5 Pl ante medicinale i aromat ice.

n cazul accesrii Pachet ului 5 Agri cultur ecologi c, t rebui e anexate urmtoarele documente: Copia cont ractului nchei at ntre organi smul de inspec ie i certi ficare i benefici ar pent ru inspeci e i certifi care n agri cultura ecologic; Copia fiei de nregistrare la DADR a benefici arului n agricultura ecologic; Copia certifi cat ului de conformit ate sau mast er certi ficat mpreun cu anexa pent ru pachet ul 5, p n l a data de 31 oct ombri e 2013 . Parcela pe care s - a accesat Pachetul 5 trebui e s rmn parcela de sine stttoare pe toat perioada angaj amentului. Nu se soli cit Pachetul 5 p e parcel e cu teren n eculti vat! Varian tel e nu pot fi combinate p e aceeai parcel. Pachetul 6 (P6) Pajiti i mp ortante pentru fluturi Cerine d e management: - Utilizarea fertilizanilor chimici este i nterzis; - Utilizarea tradiional a gunoiului de grajd est e permis pn n echival entul a maxim 30 kg. azot substa n activ/ha; - Utilizarea pesticidelor este interzis; - Cositul poate ncepe doar dup dat a de 25 august; - Cositul se poate efectua manual sau cu utilaje m ecanizat e de mic capacit ate, fiind interzis folosirea utilajelor grele (se vor folosi utilaj e c u o mas redus de pn la 400 Kg, i ar l imea lam ei nu trebui e s fi e m ai mare de 1,2 m); - Mas a vegetal cosi t trebui e adunat de pe suprafa a pajit ii nu mai t rziu de dou s pt mni de l a efectuarea cositului; - Punatul se efectueaz cu m axim 0,7 UV M pe hectar; - Punile inundat e nu vor fi punat e mai devreme de dou sptm ni de l a retragerea apelor; - Este interzis aratul sau discuitul pajiti lor aflat e sub angaj ament; - Nu vor fi realizat e nsmn ri de suprafa sau supransmnri. Se pot fa ce nsmn ri cu speci i din flora local doar n cazurile cnd anumite poriuni de pajite degradeaz sau sunt afectat e acci dental; - Sunt interzise aci unile care s conduc la accel erarea drenajul ui natural al pajitilor afl ate sub angaj ament. Not: Pe ntru ca utilajel e folosite pent ru cosit sa nu induc un impact negativ, se vor folosi utilaj e cu o m as redus de pn l a 400 Kg, iar limea lam ei nu trebui e s fi e mai mare de 1,2 m. Aciunil e care contribuie l a accel erarea drenajului natural al solurilo r cu exces de umiditat e sunt constituite din ori care din soluiile tehnice care au ca rezult at drenajul arti fici al l a suprafa (prin reele de canale deschise de col ect are i evacuare a apei, lucrri de nivelare n pant sau de modelare a terenului, drena je de tip crti , adnci rea reel ei hidrografice de colectare a apelor sau prin oricare alte lucrri agrotehni ce specifice) i drenaj ul art ificial de adncime (drenaj e orizontal e, drenaje verticale sau drenaj e mixte).

Pachetul 7 (P7) T erenuri arabile i mp ortan te ca zone d e hrnire pentru gsca cu gt rou Cerine d e management : - n fiecare an de angajam ent, dup dat a de 15 sept embri e, trebui e nfiin at o cultur de cereale de toamn (gru, orz, secar, triti cal e) sau de rapi ; - nsm n area cerealel or de toam n (gru, orz, secar, t rit ical e) sau a rapi ei trebui e fi nalizat nainte de data de 15 octombri e; - parcelel e angajat e vor putea fi nsm nat e cu porumb, dar nu m ai trziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat nai nte de data de 15 sept embri e; - la recolt area culturii de porumb est e lsat o suprafa de minim 5 % nerecolt at sau n si tuaia n care nu est e nfiin at o cultur de porumb, n anul respectiv de angaj ament fermierul est e obligat s asi gure o cantit ate de 100 kg de poru mb boabe pe hect ar, n cel puin un punct de hrnire situat pe suprafaa fiecrei parcele angajate; - n situaia n care se nfiineaz o cultur de porumb, n anul respectiv, pe parcel a angaj at, cultura de toamn est e ncorporat n sol pn cel trziu la finalul l unii martie; - pe perioada de 5 ani a angaj ament elor este obli gatorie nfii narea n cel puin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii; - pesti cidel e i fitostimulatorii (ngrmintele naturale) nu pot fi folosit e n perioada cuprins ntre nsmnarea cul turii de toamn i 15 marti e; - se i nterzic lucrril e agricole n perioada 15 octombrie 15 martie; - est e i nterzis folosirea m etodel or de alungare i/sau utili zarea ot rvurilor n perioada cuprins ntre 15 oct ombri e i 31 marti e; - punatul este i nt erzis n perioada ncepnd cu 15 octombrie, pn n 15 martie pe parcelel e aflate sub angajam ent ; - est e int erzis arat ul sau discuitul pajitil or din cadrul fermei. Note: 1. n cazul pachetelor 4 - Culturi verzi i 7 - Terenuri arabile impor tant e ca zone de hrni re pentru gsca cu gt rou, fermierului i se va accept a l a pl at maximum 80% din suprafa a de teren arabil, conform prevederilor PNDR i formul arul ui de cerere de plat , fr a fi sancionat dac suprafa a soli citat este m ai mare de 80%. Suprafaa care face obiectul Pachet ul ui 4 trebuie s fie diferit de cea pe care este obli gatori e respect area GAEC 1. 2. Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceeai parcel agri col cu Pachetul 7. 3. n cazul n care, n timpul angajam entului, se modif ic standardel e obligatorii (legi slai e comunit ar sau naional rel evant) sau cerinel e de eco condiionalitat e, iar modificril e nu sunt accept ate de benefi ciar, angaj amentul va fi anul at fr rambursarea plilor efectuat e pn la acea dat , situai e c are necesit complet area i depunerea decl araiei de revizui re a angaj am entului. Clauza de revizui re se poat e aplica num ai n cursul campani ei n care a survenit modificarea l egisl ati v, pn m axim la momentul termenului limit de depunere a cererilor uni c e de plat pent ru campani a urm toare .