Sunteți pe pagina 1din 60

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA


NVMANTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR
PHARE TVET
Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007
STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL
NIVEL 2
MECANIC ECHIPAMENTE HIDRAULICE I PNEUMATICE
2007
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1
Autori:
Ing. Royu Consuela prof. grd. did. I Colegiul Tehnic Dimitrie
!eonida" #ucureti
Ing. Avram Maria prof. grd. did. I $rupul %colar &piru
'aret" #ucureti
Ing. Diana Ghergu prof. grd. did. I Colegiul Tehnic (nergetic
#ucureti
Ing. Valentina Mihailov prof. grd. did. I Colegiul Tehnic
(nergetic #ucureti
Referen(i:
Asisten( U I P Phare TVET
Dr. ing. )ou Dorin
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2
Definirea calificrii:
Calificarea MECANIC ECHIPAMENTE HIDRAULICE I
PNEUMATICE asigur absolvenilor caaci!a!ea "e a e#ecu!a oeraii "e
$on!are% unere &n funciune% revi'ie% &n!reinere% reglare% "iagnos!icare (i
rearare a ec)ia$en!elor )i"roneu$a!ice*
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*
UNITI DE COMPETEN:
1. Comunicare yi numera(ie
2. Utilizarea calculatorului yi prelucrarea informa(iei
3. Comunicare n limba modern
4. Asigurarea calit(ii
5. Dezvoltare personal n scopul ob(inerii performan(ei
6. Igiena yi securitatea muncii
7. Lucrul n echip
8. Reprezentarea grafic a sistemelor tehnice
9. Transmiterea yi transformarea miycrii n sistemele tehnice
10. Solicitarea mecanic, electric yi termic a sistemelor tehnice
11. Montarea yi punerea n func(iune a echipamentelor
hidropneumatice
12. Revizia yi ntre(inerea echipamentelor hidropneumatice
13. Diagnosticarea yi reglarea echipamentelor hidropneumatice
14. Remedierea defec(iunilor yi controlul lucrrilor de repara(ie la
echipamentele hidropneumatice
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+
UNITI DE COMPETEN
Unit(i de competen( cheie
Nr.
crt.
Titlul unit(ii
de competen(
Competen(e
Nr.
credite
Pag.
1. Comunicare yi
numera(ie (2)
1. ,ormulea- opinii per.onale pe o tem dat.
2. )eali-ea- o .curt pre-entare utili-/nd
imagini ilu.trative.
3. Citete i utili-ea- documente .cri.e 0n
lim1a2 de .pecialitate.
4. 3relucrea- i interpretea- re-ultatele
o14inute pe o .arcin dat.
1.0 5
2. Utilizarea
calculatorului yi
prelucrarea
informa(iei (2)
1. (6ploatea- 1a-e de date.
2. 3re-int informa4ii inclu-/nd te6t numere i
imagini.
3. Comunic prin Internet.
1.0 12
*. Comunicare n
limba modern (3)
1. )eceptea- me.a2e orale.
2. )eceptea- me.a2e .cri.e.
3. (6prim me.a2e orale.
4. (6prim me.a2e .cri.e.
5. 3articip la conver.a4ii.
1.0 17
+. Asigurarea calit(ii 1. 8plic normele de calitate 0n domeniul de
activitate.
2. 9tili-ea- metode .tandardi-ate de
a.igurare a calit4ii.
0,5 22
:. Dezvoltare
personal n scopul
ob(inerii
performan(ei (3)
1. 8nali-ea- caracteri.ticile per.onale i
factorii implica4i 0n de-voltarea carierei.
2. (6prim op4iuni privind tra.eul per.onal de
educa4ie i formare profe.ional.
0,5 2:
7. Igiena yi securitatea
muncii (3)
1. 8plic legi.la4ia i reglementrile privind
.ecuritatea i .ntatea la locul de munc
prevenirea i .tingerea incendiilor.
2. Ia m.uri pentru reducerea factorilor de ri.c
de la locul de munc.
0,5 2;
5. Lucrul n echip (3) 1. Identific .arcinile i re.ur.ele nece.are
pentru atingerea o1iectivelor.
2. <i a.um rolurile care 0i revin 0n echip.
3. Cola1orea- cu mem1rii echipei pentru
0ndeplinirea .arcinilor.
0,5 *1
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:
Unit(i de competen( generale
Nr.
crt.
Titlul unit(ii
de competen(
Competen(e
Nr.
credite
Pag.
;. Reprezentarea
grafic a sistemelor
tehnice
1. (6ecut de.ene de an.am1lu.
2. (6ecut de.ene .peciale. 1.0 *:
=. Transmiterea yi
transformarea
miycrii n sistemele
tehnice
1. (6ecut montarea i demontarea
tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor.
2. Identific di.func4ionalit4i 0n timpul
func4ionrii tran.mi.iilor mecanice i indic
.olu4ii pentru remediere.
1.0 *;
1>. Solicitarea
mecanic, electric
yi termic a
sistemelor tehnice
1. Corelea- .olicitrile mecanice care apar 0n
.i.temele tehnice cu for4ele care le produc.
2. Corelea- cau-ele producerii .olicitrilor
electrice i termice cu efectele ace.tora
a.upra .i.temelor tehnice.
1.0 +1
Unit(i de competen( specializate
Nr.
crt.
Titlul unit(ii
de competen(
Competen(e
Nr.
credite
Pag.
11. Montarea yi
punerea n
func(iune a
echipamentelor
hidropneumatice
1. Identific elementele componente ale
echipamentului hidropneumatice.
2. Montea- elementele componente ale
echipamentului hidropneumatice.
3. 3une 0n func4iune echipamentul.
2.0 ++
12. Revizia yi
ntre(inerea
echipamentelor
hidropneumatice
1. &ta1ilete regimul de e6ploatare a
echipamentului la nivelul parametrilor
ceru4i 0n cartea tehnic.
2. Men4ine 0n .tare 1un de func4ionare
echipamentul.
3. 9rmrete .i.temele de ungere ale
echipamentului.
4. (6ecut verificri i m.urtori
2.0 +;
1*. Diagnosticarea yi
reglarea
echipamentelor
hidropneumatice
1. (6ecut regla2e ale echipamentului.
2. ,ace diagno-a echipamentului.
3. I-olea- echipamentele defecte.
1.0 :*
1+. Remedierea
defec(iunilor yi
controlul lucrrilor
de repara(ie la
1. 3regtete echipamentul pentru reparare
2. (6ecut lucrri de repara4ie a
echipamentului
3. ?erific calitatea lucrrilor de repara4ie
2.0 :5
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
7
echipamentele
hidropneumatice
Titlul Unit(ii : C@M9NIC8)( %I N9M()8AI( B2C
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Competen(e:
1. ,ormulea- opinii per.onale pe o tem dat.
2. )eali-ea- o .curt pre-entare utili-/nd imagini ilu.trative.
3. Citete i utili-ea- documente .cri.e 0n lim1a2 de
.pecialitate.
4. 3relucrea- i interpretea- grafic re-ultatele o14inute pe o
.arcin dat.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
5
Titlul Unit(ii : C@M9NIC8)( %I N9M()8AI( B2C
Competen(a 1: ,ormulea- opinii per.onale pe o tem dat
Criterii de Performan(:
(a) (la1orarea opiniilor per.onale pe o tem dat
(b) (6punerea de motive 0n lim1a2 de .pecialitate
(c) (valuarea interven4iei per.onale 0n func4ie de opiniile celorlal4i
Condi(ii de Aplicabilitate:
@pinii per.onale: o1.erva4ii 2udec4i de valoare .curte informri documentate
(6punere de motive: argumentri pe 1a-a e6perien4ei pe 1a-a unui e6periment
reali-at preluri de motive din manuale i articole de
.pecialitate
(valuarea interven4iei: urmrirea reac4iilor participan4ilor notarea r.pun.urilor
primite recon.iderarea propriei po-i4ii 0n func4ie de opiniile
audien4ei
Probe de Evaluare
Probe orale yi scrise Btip e.euC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . ela1ore-e
opinii per.onale pe o tem dat 0n lim1a2 de .pecialitate conform criteriilor de performan4
BaC i condi4iilor de aplica1ilitate.
Probe practice Btip 2oc de rolC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . e6pun o
interven4ie i . o evalue-e 0n func4ie de opinia celorlal4i conform criteriilor de performan4
B1C i BcC i condi4iilor de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
;
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( %I N9M()8AI( B2C
Competen(a 2: )eali-ea- o .curt pre-entare utili-/nd imagini ilu.trative
Criterii de Performan(:
(a) &electarea i ordonarea logic a te6tului i imaginilor a.ociate
din .ur.e variate
(b) 8legerea unei modalit4i ilu.trative de e6punere a informa4iilor
(c) 3re-entarea ilu.trat a materialului folo.ind diferite mi2loace de
ilu.trare
Condi(ii de Aplicabilitate:
Imagini a.ociate: de.ene diagrame .chi4e fotografii grafice
Modalit4i i mi2loace de
ilu.trare: po.tere diapo-itive filme aplica4ii grafice pe calculator
(6punerea informa4iilor: indic .ur.ele cercetate folo.ete date argumentea- contact
vi-ual cu audien4a accentuea- ideile principale lim1a2ul
trupului vor1ire clar
3re-entare ilu.trat: tehnici de pre-entare cu .uport vi-ual
Probe de Evaluare
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . .electe-e . ordone-e
informa4iile . aleag modalit4i ilu.trative de e6punere a ace.tora i . pre-inte materialul
reali-at conform criteriilor de performan4 BaC B1C i BcC i condi4iilor de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
=
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( %I N9M()8AI( B2C
Competen(a 3: Citete i utili-ea- documente .cri.e 0n lim1a2 de .pecialitate
Criterii de Performan(:
(a) &electarea documentelor din .ur.e .peciali-ate
(b) 9tili-area informa4iilor 0n activit4i profe.ionale
(c) Completarea .au redactarea corect a documenta4iei pentru
.arcini de lucru
Condi(ii de Aplicabilitate:
&ur.e .peciali-ate: manuale articole revi.te .tudii Internet documenta4ii tehnice
8ctivit4i profe.ionale: activit4i definite 0n cadrul calificrii
)edactarea corect: ortografie punctua4ie form .tructurat
Documenta4ie: regi.tre 1onuri eviden4e .imple 2urnale core.ponden4
oficial C?Duri
Probe de Evaluare
Probe orale yi scrise prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . .electe-e documentele
. e6trag i . .inteti-e-e informa4iile nece.are pe o anumit tem conform criteriului de
performan4 BaC 0n concordan4 cu condi4iile de aplica1ilitate.
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . utili-e-e lim1a2ul de
.pecialitate 0n activit4i profe.ionale conform criteriului de performan4 B1C 0n concordan4
cu condi4iile de aplica1ilitate.
Probe scrise sau practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . complete-e
documente conform criteriului de performan4 BcC 0n concordan4 cu condi4iile de
aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1>
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( %I N9M()8AI( B2C
Competen(a 4: 3relucrea- i interpretea- grafic re-ultatele o14inute pe o
.arcin dat
Criterii de Performan(:
(a) (fectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate 0ntrDo .arcin dat
(b) &electarea metodelor grafice adecvate
(c) )epre-entarea grafic corect a re-ultatelor prin diferite mi2loace grafice
(d) 9tili-area mi2loacelor grafice pentru interpretarea re-ultatelor
Condi(ii de Aplicabilitate :
Calcule cu grad mediu de
dificultate: formule de calcul algoritmi de calcul
Mi2loace grafice: .chi4e grafice diagrame hr4i .cheme tehnologice
)epre-entare corect: .car legend form 0ngri2it acurate4e toleran4
Interpretare: condi4ii de admi.i1ilitate a parametrilor calcula4i
compara4ii cu valori pro1e etalon .au .tandarde
Probe de Evaluare
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . calcule-e . opere-e cu
mi2loace grafice i . interprete-e re-ultatele o14inute conform criteriilor de performan4 BaC
B1C i BcC 0n concordan4 cu condi4iile de aplica1ilitate
Titlul Unit(ii: 9TI!IE8)(8 C8!C9!8T@)9!9I %I 3)(!9C)8)(8
IN,@)M8AI(I B 2C
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
11
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Competen(e:
1. (6ploatea- 1a-e de date
2. 3re-int informa4ii inclu-/nd te6t numere i imagini
3. Comunic prin Internet
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
12
Titlul Unit(ii: 9TI!IE8)(8 C8!C9!8T@)9!9I %I 3)(!9C)8)(8
IN,@)M8AI(I B 2C
Competen(a 1: (6ploatea- 1a-e de date
Criterii de Performan(:
(a) Ilu.trarea tipurilor de date
(b) 3re-entarea .tructurii unei 1a-e de date
(c) <ncrcarea unei 1a-e de date
(d) <ntre4inerea unei 1a-e de date
Condi(ii de Aplicabilitate:
Tipuri de date: numerice alfanumerice date calendari.tice ir de caractere
memo
&tructura 1a-ei de date: ta1ele Bnume componente tip dimen.iuneC
<ncrcare: introducere i validare date
<ntre4inerea 1a-ei de date: adugare actuali-are tergere .alvare con.ultarea
documenta4iei au6iliare
Probe de Evaluare
Probe orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . e6emplifice tipuri de date
conform criteriului de performan4 BaC cuprin-/nd condi4iile de aplica1ilitate.
Probe scrise/orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . de.crie .tructura unei
1a-e de date conform criteriului de performan4 B1C cuprin-/nd condi4iile de aplica1ilitate.
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . 0ntre4in o 1a- de date
conform criteriilor de performan4 BcC i BdC cuprin-/nd condi4iile de aplica1ilitate.
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . utili-e-e o 1a- de date
conform criteriului de performan4 BeC cuprin-/nd condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1*
Titlul Unit(ii: 9TI!IE8)(8 C8!C9!8T@)9!9I &I 3)(!9C)8)(8
IN,@)M8TI(I B 2C
Competen(a 2: 3re-int informa4ii inclu-/nd te6t numere i imagini
Criterii de Performan(:
(a) Indicarea formatelor de pre-entare a informa4iilor
(b) Completarea unui format cu te6t numere i imagini
(c) )eali-area unei e6puneri adecvate temei ale.e
(d) 3re-entarea aplica4iei
Condi(ii de Aplicabilitate:
,ormate de pre-entare: tipuri predefinite 1utoane de ac4iune
Completare formate: editare te6t in.erare imagini .unet ta1el
)eali-area e6punerii: 0nln4uirea paginilor crearea legturilor
3re-entarea aplica4iei: derularea paginilor Bautomat manualC anima4ie
Probe de Evaluare
Probe practice yi orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . complete-e formatul
de pre-entare . reali-e-e i . pre-inte o e6punere conform criteriilor de performan4 BaC
B1C BcC i BdC i a condi4iilor de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1+
Titlul Unit(ii: 9TI!IE8)(8 C8!C9!8T@)9!9I %I 3)(!9C)8)(8
IN,@)M8AI(I B 2C
Competen(a 3: Comunicare prin Internet
Criterii de Performan(:
(a) 9tili-area tehnicilor de cutare adecvate .ur.elor de informa4ii
(b) (6tragerea informa4iilor relevante
(c) ,olo.irea metodelor de .chim1 al informa4iilor
Condi(ii de Aplicabilitate:
&ur.e de informa4ii: Internet fiiere de pe di.chete CDD)@MDuri
Tehnici de cutare: motoare cutare Internet cuvinteDcheie grupuri de cuvinte
Metode de .chim1: eDmail dialog de-1atere onDline forum li.te de di.cu4ie a
informa4iilor
Probe de Evaluare
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . utili-e-e tehnici de cutare
. e6trag i . fac .chim1 de informa4ii conform criteriilor de performan4 BaC B1C i BcC i
a condi4iilor de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1:
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( <N !IM#8 M@D()NF B2C
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Competen(e:
1. )eceptea- me.a2e orale
2. )eceptea- me.a2e .cri.e
3. (6prim me.a2e orale
4. (6prim me.a2e .cri.e
5. 3articip la conver.a4ii
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
17
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( <N !IM#8 M@D()NF B2C
Competen(a 1: )eceptea- me.a2e orale
Criterii de Performan(:
(a) <n4elegerea punctelor e.en4iale 0n vor1irea .tandard clar pe
teme familiare Bactivit4i cotidiene petrecerea timpului li1erC
(b) De.prinderea ideilor principale din emi.iuni radio i T? pe
teme de actualitate intere. per.onalGprofe.ional
(c) &ta1ilirea legturilor 0ntre me.a2ul audiat i propria e6perien4
Condi(ii de Aplicabilitate:
?or1ire .tandard: cuvinte e6pre.ii propo-i4ii fra-e legate de propriul Heu" i
legturi afectivDemo4ionale dintrDun te6t
Teme de actualitate: a.pecte legate de organi-area vie4ii cotidiene economice
.ociale culturale
3ropria e6perien4: activitateGevenimente profe.ionale trire afectivDemo4ional
Probe de Evaluare
Prob de evaluare scris Btip te.tC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . 0n4eleag
punctele e.en4iale i . de.prind ideile principale aa cum .e preci-ea- 0n criteriile de
performan4 BaC B1C i 0n condi4iile de aplica1ilitate
Prob de evaluare oral prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . .ta1ilea.c legturi
0ntre me.a2e aa cum .e preci-ea- 0n criteriul de performan4 BcC i 0n condi4iile de
aplica1ilitate
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
15
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( <N !IM#8 M@D()NF B2C
Competen(a 2: )eceptea- me.a2e .cri.e
Criterii de Performan(:
(a) <n4elegerea unor te6te redactate 0ntrDun lim1a2 u-ual .au
.pecific per.onalGprofe.ional
(b) 3relucrarea informa4iilor o14inute din de.crierea evenimentelor
(c) Decodarea informa4iilor cuprin.e 0n ta1ele .cheme diagrame
Condi(ii de Aplicabilitate:
!im1a2 u-ual G .pecific: cuvinte e6pre.ii termeni .pecifici i 0ncadrare 0n conte6t
3relucrarea informa4iei: 0n4elegere adaptare utili-are de termeni i terminologii
.pecifice domeniului
Decodare: de.prinderea .en.ului codurilor lingvi.tice
Probe de Evaluare
Prob de evaluare scris Btip te.tC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . 0n4eleag
te6te i . prelucre-e informa4ii aa cum .e preci-ea- 0n criteriile de performan4 BaC B1C i
0n condi4iile de aplica1ilitate.
Prob de evaluare oral prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . decode-e
informa4ii aa cum .e preci-ea- 0n criteriul de performan4 BcC i 0n condi4iile de
aplica1ilitate
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1;
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( <N !IM#8 M@D()NF B2C
Competen(a 3: (6prim me.a2e orale
Criterii de Performan(:
(a) 9tili-area unor e6pre.ii coerente 0n de.crierea e6perien4elor i a
altor activit4i din pro6imitate
(b) 3re-entarea unei activit4i legate de profe.iune

(c) 8rgumentarea opiniilor proiectelor per.onale i profe.ionale
Condi(ii de Aplicabilitate:
3ro6imitate: coal colegi comunitate domeniu profe.ional
8ctivit4i .pecifice fiecrui domeniu profe.ional
@pinii: pro i contra 0n .u.4inerea unor .arcini de lucru
Probe de Evaluare
Prob de evaluare scris Btip te.tC i orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il .
utili-e-e e6pre.ii i . pre-inte activit4i aa cum .e preci-ea- 0n criteriile de performan4
BaC B1C i 0n condi4iile de aplica1ilitate.
Probe orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . enun4e i . argumente-e
opiniile per.onale aa cum .e preci-ea- 0n criteriile de performan4 BcC i 0n condi4iile de
aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
1=
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( <N !IM#8 M@D()NF B2C
Competen(a 4: (6prim me.a2e .cri.e
Criterii de Performan(:
(a) )edactarea unui te6t coerent pe teme familiare .au de intere.
per.onalGprofe.ional
(b) (la1orarea core.ponden4ei per.onale i completarea
documentelor de lucru
(c) De.crierea impre.iilor a.upra evenimentelor cotidiene i a
e6perien4elor profe.ionale
Condi(ii de Aplicabilitate:
Teme familiare: de.crierea familiei programul -ilnic o -i de lucru activit4i
profe.ionale repetate
Core.ponden4G
documente de lucru: .cri.ori per.onale facturi proDform facturi documente de
eviden4 primar inventarieri C?Dul european
(6perien4e profe.ionale: reali-ri i .ucce.e 0n activitate ne0mpliniri profe.ionale
motiva4ie rela4ii 0n echip intere.e
Probe de Evaluare
Prob de evaluare scris prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . redacte-e te6te .
ela1ore-e core.ponden4a i . de.crie impre.iile aa cum .e preci-ea- 0n criteriile de
performan4 BaC B1C BcC i 0n condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2>
Titlul Unit(ii: C@M9NIC8)( <N !IM#8 M@D()NF B2C
Competen(a 5: 3articip la conver.a4ii
Criterii de Performan(:
(a) &u.4inerea .pontan de conver.a4ii pe teme familiare de intere.
per.onal i profe.ional
(b) De.crierea a.pectelor comune mai multor domenii de activitate
Condi(ii de Aplicabilitate:
Conver.a4ie
pe teme familiare: 0n diver.e mi2loace de tran.port 0ntrDo regiune unde .e vor1ete
lim1a .au lim1a e.te .electat conven4ional de.pre timpul li1er
familie opera4iuni de lucru metode de operare interac4iuni cu
alte me.erii i rela4ii de lucru
8.pecte comune: opera4iuni de lucru comune .au de intere. reciproc 0n cadrul
aceleiai organi-a4ii .au cu al4i 1eneficiari
Bfurni-oriGdi.tri1uitoriC
Probe de Evaluare
Prob de evaluare oral prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . conver.e-e i .
de.crie a.pecte comune mai multor domenii aa cum .e preci-ea- 0n criteriile de
performan4 BaC B1C i 0n condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
21
Titlul unit(ii: 8&I$9)8)(8 C8!ITFAII
Nivel: 2
Valoare Credit: >:
Competen(e:
1. 8plic normele de calitate 0n domeniul de activitate
2. 9tili-ea- metode .tandardi-ate de a.igurare a calit4ii
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
22
Titlul unit(ii: 8&I$9)8)(8 C8!ITFAII
Competen(a 1: 8plic normele de calitate 0n domeniul de activitate
Criterii de performan(:
(a) Identificarea normelor de calitate .pecifice domeniului propriu
de activitate
(b) )elatarea cerin4elor de calitate impu.e de normative pentru
propriul loc de munc
(c) 9tili-area normelor de calitate 0n activitatea curent
Condi(ii de aplicabilitate:
Norme de calitate: in.truc4iuni de lucru caiet de .arcini norme interne criterii i
indicatori na4ionale europene i interna4ionale
Cerin4e de calitate: care reglementea- activitatea ca proce. Bintrri de-voltare
ieiriC
Probe de evaluare
Probe orale yi practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . identifice i .
utili-e-e norme de calitate .pecifice domeniului .u de activitate aa cum reie.e din criteriile
de performan4 BaC i BcC i cuprin-/nd toate condi4iile de aplica1ilitate.
Probe orale prin care candidatul . demon.tre-e c e.te capa1il . pre-inte criteriile de
calitate din norme .pecifice locului .u de munc aa cum e.te .pecificat 0n criteriul de
performan4 B1C i cuprin-/nd toate condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2*
Titlul unit(ii: 8&I$9)8)(8 C8!ITFAII
Competen(a 2: 9tili-ea- metode .tandardi-ate de a.igurare a calit4ii
Criterii de performan(:
(a) (numerarea metodelor .tandardi-ate de a.igurare a calit4ii
(b) De.crierea procedurilor .pecifice metodelor .tandardi-ate de
a.igurare a calit4ii
(c) 8plicarea metodelor .tandardi-ate de a.igurare a calit4ii 0n
activitatea proprie
Condi(ii de aplicabilitate:
Metode .tandardi-ate: definite 0n func4ie de modelul de management al calit4ii
adoptat de organi-a4ie
8plicare: autoevaluarea propriei activit4i 0n raport cu indicatori i criterii
din .tandardele interna4ionale privind calitatea adoptate de
modelul de management al calit4ii 0n organi-a4ie
3roceduri .pecifice: etapele i ac4iunile de evaluare autoevaluare i control
ordonate logic D core.pun-toare metodelor .tandardi-ate
definite mai .u.
Probe de evaluare
Probe orale yi practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . e6plice i .
aplice metode .tandardi-ate de a.igurare a calit4ii aa cum e.te .pecificat 0n criteriile de
performan4 BaC B1C BcC i cuprin-/nd toate condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2+
Titlul unit(ii: D(E?@!T8)( 3()&@N8!F <N &C@39! @#AIN()II
3(),@)M8NA(I B2C
Nivel: 2
Valoare credit: >:
Competen(e:
1. 8nali-ea- caracteri.ticile per.onale i factorii implica4i 0n
de-voltarea carierei
2. (6prim op4iuni privind tra.eul per.onal de educa4ie i
formare profe.ional
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2:
Titlul unit(ii: D(E?@!T8)( 3()&@N8!F <N &C@39! @#AIN()II
3(),@)M8NA(I B2C
Competen(a 1: 8nali-ea- caracteri.ticile per.onale i factorii implica4i 0n
de-voltarea carierei
Criterii de performan(:
(a) Identificarea progre.ului 0n de-voltarea per.onal
(b) 8nali-area factorilor care influen4ea- de-voltarea carierei
(c) (.timarea poten4ialului de .chim1are per.onal i profe.ional
Condi(ii de aplicabilitate:
,actori: per.onali .ociali favora1iliDnefavora1ili interniDe6terni
3oten4ial de .chim1are
per.onal: diferen4a dintre a.pira4ii intere.e i po.i1ilit4i
3oten4ial de .chim1are
profe.ional: raportul dintre competen4ele per.onale i comand .ocial
Probe de evaluare
Probe orale de evaluare prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . anali-e-e
caracteri.ticile per.onale i factorii implica4i 0n de-voltarea carierei 0n condi4iile criteriilor de
performan4 BaC i B1C i cuprin-/nd toate condi4iile de aplica1ilitate.
Probe orale de evaluare prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . e.time-e
poten4ialul de .chim1are per.onal i profe.ional 0n condi4iile criteriului de performan4 BcC
i cuprin-/nd toate condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
27
Titlul unit(ii: D(E?@!T8)( 3()&@N8!F <N &C@39! @#AIN()II
3(),@)M8NA(I B2C
Competen(a 2: (6prim op4iuni privind tra.eul per.onal de educa4ie i formare
profe.ional
Criterii de performan(:
(a) Identificarea tra.eelor po.i1ile de educare i formare profe.ional
(b) Corelarea cerin4elor de formare profe.ional cu po.i1ilit4ile proprii
(c) 3roiectarea op4iunii de formare profe.ional pe termen .curt i mediu
Condi(ii de aplicabilitate:
&trategie: o1iective ac4iuni metode mi2loace
Termen .curt: 1 an
Termen mediu: 2D* ani
Probe de evaluare
Probe orale de evaluare prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . proiecte-e o
op4iune de formare profe.ional pe termen .curt i mediu 4in/nd cont de tra.eele po.i1ile i
0n corelare cu po.i1ilit4ile proprii 0n condi4iile criteriilor de performan4 BaC D BcC i
cuprin-/nd toate condi4iile de aplica1ilitate.
Titlul Unit(ii: I$I(N8 %I &(C9)IT8T(8 M9NCII B2C
Nivel: 2
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
25
Valoare Credit: >:
Competen(e:
1. 8plic legi.la4ia i reglementrile privind .ecuritatea i
.ntatea la locul de munc prevenirea i .tingerea
incendiilor
2. Ia m.uri pentru reducerea factorilor de ri.c de la locul de
munc
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2;
Titlul Unit(ii: I$I(N8 %I &(C9)IT8T(8 M9NCII B2C
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Competen(a 1: 8plic legi.la4ia i reglementrile privind .ecuritatea i
.ntatea la locul de munc prevenirea i .tingerea incendiilor
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Criterii de performan(:
BaC <n.uirea drepturilor i re.pon.a1ilit4ilor la locul de munc 0n
func4ie de normele prev-ute la in.tructa2ele de protec4ia
muncii
B1C ?erificarea e6i.ten4ei i integrit4ii mi2loacelor de protec4ie la
locul de munc
BcC )aportarea .itua4iilor care pun 0n pericol .ecuritatea individual
i colectiv
Condi(ii de aplicabilitate:
Drepturi : in.tructa2 periodic echipament de protec4ie
)e.pon.a1ilit4i: 0n.uirea re.pectarea aplicarea normelor
Mi2loace de protec4ie: echipamente de protec4ie .pecifice locului de munc Becrane de
protec4ie ca.c ma.c de ga- or4 mnuiC
&itua4ii: a1.en4a mi2loacelor de protec4ie integritatea mi2loacelor de
protec4ie
Probe de evaluare
Probe orale/scrise prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . recunoa.c drepturile i
re.pon.a1ilit4ile conform criteriilor de performan4 BaC acoperind aria de aplica1ilitate
.pecificat.
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . verifice e6i.ten4a i
integritatea mi2loacelor de protec4ie la locul de munc i . raporte-e .itua4iile care pun 0n
pericol .ecuritatea individual i colectiv conform criteriilor de performan4 B1C BcC
acoperind aria de aplica1ilitate .pecificat.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
2=
Titlul Unit(ii: I$I(N8 %I &(C9)IT8T(8 M9NCII B2C
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Competen(a 2: Ia m.uri pentru reducerea factorilor de ri.c
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Criterii de performan(:
(a) Identificarea factorilor de ri.c
(b) )aportarea pre-en4ei factorilor de ri.c
(c) <nlturarea factorilor de ri.c
Condi(ii de aplicabilitate :
,actori de ri.c: .u1.tan4e periculoa.e virui 1acterii curen4i de aer
temperatur umiditate ventila4ie -gomote vi1ra4ii radia4ii
)aportare: oral .au .cri.
<nlturare: remedierea defec4iunilor aprute la echipamentele de protec4ie
re.pectarea normelor de protec4ie
Probe de evaluare
Probe practice prin care elevul e.te capa1il . identifice i . 0nlture factorii de ri.c de la
locul de munc conform criteriilor de performan4 BaC BcC acoperind aria de aplica1ilitate
.pecificat.
Probe scrise/orale prin care elevul e.te capa1il . raporte-e factorii de ri.c de la locul de
munc conform criteriilor de performan4 B1C acoperind aria de aplica1ilitate .pecificat.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*>
Titlul Unit(ii: !9C)9! <N (C'I3F B2C
Nivel: 2
Valoare Credit: >:
Competen(e:
1. Identific .arcinile i re.ur.ele nece.are pentru atingerea
o1iectivelor
2. <i a.um rolurile care 0i revin 0n echip
3. Cola1orea- cu mem1rii echipei pentru 0ndeplinirea
.arcinilor
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*1
Titlul Unit(ii: !9C)9! <N (C'I3F B2C
Competen(a 1: Identific .arcinile i re.ur.ele nece.are pentru atingerea
o1iectivelor
Criterii de performan(:
(a) Identificarea o1iectivelor lucrului 0n echip
(b) De.crierea .arcinilor de lucru 0n echip
(c) &electarea re.ur.elor nece.are atingerii o1iectivelor
Condi(ii de aplicabilitate:
@1iective: informa4ionale organi-atorice ac4ionale
&arcini: profe.ionale .ociale
)e.ur.e: informa4ii materiale umane
Probe de evaluare
Probe orale yi scrise prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . identifice o1iectivele
lucrului 0n echip i . de.crie .arcinile de lucru 0n echip conform criteriilor de performan4
BaC i B1C i a preci-rilor din condi4iile de aplica1ilitate.
Probe practice Btip e6erci4iuC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . .electe-e
re.ur.ele nece.are atingerii o1iectivelor conform criteriului de performan4 BcC i a
preci-rilor din condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*2
Titlul Unit(ii: !9C)9! <N (C'I3F B2C
Competen(a 2: <i a.um rolurile care 0i revin 0n echip
Criterii de performan(:
(a) )aportarea po-i4iei individuale la ceilal4i
(b) 8.umarea i promovarea atitudinilor con.tructive 0n grup
(c) Ini4ierea ac4iunilor 0n grup
Condi(ii de aplicabilitate:
3o-i4ia individual: inclu. e6clu. .u1ordonat coordonator ini4iator raportor
8titudini: .pri2in implicare intere. 0ncura2are motivare .olidari-are
8c4iuni: finali-are de .arcini proprii di.tri1uire de .arcini 0n echip
.upravegherea finali-rii unor opera4iuni raportarea
re-ultatelor
Probe de evaluare
Probe practice Btip e6erci4iu 2oc de rolC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il .
raporte-e po-i4ia individual fa4 de ceilal4i .Di a.ume i . promove-e atitudini
con.tructive 0n grup . ini4ie-e ac4iuni 0n grup conform criteriilor de performan4 BaC B1C BcC
i a preci-rilor din condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
**
Titlul Unit(ii: !9C)9! <N (C'I3F B2C
Competen(a 3: Cola1orea- cu mem1rii echipei pentru 0ndeplinirea .arcinilor
Criterii de performan(:
(a) )ecunoaterea competen4ei mem1rilor echipei
(b) Corelarea propriilor .arcini cu ale echipei
(c) 8doptarea unor m.uri de eficienti-are a lucrului 0n echip
Condi(ii de aplicabilitate:
Competen4a: pregtire profe.ional po-i4ia fa4 de grup atitudini grad de
motivare intere.e
Corelare de .arcini: e6plica4ii de .arcini 0ncadrare 0n timp re.pectarea unui plan
comun a.igurarea echili1rului de .arcini 0n echip negocierea
.arcinilor
M.uri: verificri ale calit4ii .arcinilor corec4ii i adaptri ale planului
comun recunoaterea meritelor
Probe de evaluare
Probe orale yi scrise Btip fie de autoevaluareC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il
. recunoa.c competen4ele mem1rilor echipei i . corele-e propriile .arcini cu ale echipei
conform criteriilor de performan4 BaC B1C i a preci-rilor din condi4iile de aplica1ilitate.
Probe scrise yi practice Btip e6erci4iuC prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il .
adopte unele m.uri de eficienti-are a lucrului 0n echip conform criteriului de performan4
BcC i a preci-rilor din condi4iile de aplica1ilitate.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*+
Titlul Unit(ii: )(3)(E(NT8)(8 $)8,ICF 8 &I&T(M(!@) T('NIC(
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Competen(e:
1. (6ecut de.ene de an.am1lu
2. (6ecut de.ene .peciale
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*:
Titlul Unit(ii: )(3)(E(NT8)(8 $)8,ICF 8 &I&T(M(!@) T('NIC(
Competen(a 1: (6ecut de.ene de an.am1lu
Criterii de Performan(:
(a) 8plicarea regulilor de repre-entare a de.enului de an.am1lu
(b) (6tragerea de repere din .u1an.am1le .imple
(c) Interpretarea de.enului de an.am1lu
__________________________________________________________________________
Condi(ii de Aplicabilitate :
)eguli de repre-entare: alctuire cotare po-i4ionare ta1el de componen4
&u1an.am1le: de dificultate medie: pompe ro1ine4i
Interpretare: de.criere func4ionare ordine de montare i demontare
Probe de Evaluare:
Probe scrise yi practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . aplice regulile de
repre-entare ale de.enului de an.am1lu BaC.
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . e6trag repere din
.u1an.am1le .imple B1C.
Probe orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . interprete-e de.ene de an.am1lu
BcC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*7
Titlul Unit(ii: )(3)(E(NT8)(8 $)8,ICF 8 &I&T(M(!@) T('NIC(
Competen(a 2: (6ecut de.ene .peciale
Criterii de Performan(:
BaC )epre-entarea de.enelor de funda4ii de maini
B1C )epre-entarea .im1olurilor grafice din domeniul mecanic
BcC Citirea i e6plicarea .chemelor cinematice din domeniul mecanic
Condi(ii de Aplicabilitate:
De.ene de funda4ii de
maini: reguli de repre-entare tipuri de uru1uri de funda4ie
&im1oluri grafice: mecanice de in.tala4ii
&cheme cinematice: reductoare in.tala4ii hidropneumatice
Probe de Evaluare
Probe scrise yi practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . e6ecute de.ene de
funda4ii de maini BaC.
Probe scrise yi practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il identifice i .
utili-e-e .im1olurile grafice din domeniul mecanic B1C.
Probe orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . citea.c i . e6plice .cheme
cinematice din domeniul mecanic BcC
Titlul Unit(ii: T)8N&MIT()(8 %I T)8N&,@)M8)(8 MI%CF)II <N
&I&T(M(!( T('NIC(
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*5
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Competen(e:
1. (6ecut montarea i demontarea tran.mi.iilor mecanice i
mecani.melor
2. Identific di.func4ionalit4i 0n timpul func4ionrii
tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor i indic .olu4ii
pentru remediere
Titlul Unit(ii: T)8N&MIT()(8 %I T)8N&,@)M8)(8 MI%CF)II <N
&I&T(M(!( T('NIC(
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*;
Competen(a 1: (6ecut montarea i demontarea tran.mi.iilor mecanice i
mecani.melor
Criterii de Performan(:
(a) Identificarea elementelor componente ale tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor
(b) (6plicarea principiului de func4ionare al tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor
(c) Montarea i demontarea tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor
Condi(ii de Aplicabilitate:
Tran.mi.ii mecanice: tran.mi.ii prin curele ca1lu lan4 tran.mi.ii cu ro4i de fric4iune
cu ro4i din4ate
Mecani.me: 1ielDmanivel 1ielDculi. cu cruce de Malta cu clichet cu
uru1 cu cam
(lemente componente: curele de tran.mi.ie lan4uri ca1luri ro4i din4ate ro4i de curea
lan4 ca1lu ar1ori 1iel elementele mecani.melor
Probe de Evaluare:
Probe orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . recunoa.c elementele
componente ale tran.mi.iilor mecanice i ele mecani.melor acoperind toat gama din
condi4iile de aplica1ilitate BaC.
Probe scrise yi orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . e6plice rolul func4ional
al elementelor componente ale tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor i principiul de
func4ionare a ace.tora B1C.
Probe practice/simulare prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . e6ecute
montarea i demontarea tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor BcC.
Titlul Unit(ii: T)8N&MIT()(8 %I T)8N&,@)M8)(8 MI%CF)II <N
&I&T(M(!( T('NIC(
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
*=
Competen(a 2: Identific di.func4ionalit4i 0n timpul func4ionrii tran.mi.iilor
mecanice i mecani.melor i indic .olu4ii pentru remediere
Criterii de Performan(:
(a) )ecunoaterea func4ionrii defectuoa.e a tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor
(b) $.irea .olu4iilor pentru eliminarea defectelor con.tatate
Condi(ii de Aplicabilitate:
Defecte de func4ionare: curele ca1luri lan4uri u-ate ro4i din4ate i de curea ca1lu lan4
cu defec4iuni 1taia radial i frontal a ro4ilor a1ateri de
form i po-i4ie ale ar1orilor 1loca2e ale mecani.melor u-ura
elementelor componente ale mecani.melor
&olu4ii pentru remedieri: 0nlocuiri ale organelor de maini defecte reglarea mecani.melor
Probe de Evaluare:
Probe practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . recunoa.c auditiv i vi-ual
defectele de func4ionare ale tran.mi.iilor mecanice i mecani.melor BaC.
Probe practice/simulare prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . 0nlture defectele
con.tatate B1C.
Titlul Unit(ii: &@!ICIT8)(8 M(C8NICF (!(CT)ICF %I T()MICF 8
&I&T(M(!@) T('NIC(
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+>
Competen(e:
1. Corelea- .olicitrile mecanice care apar 0n .i.temele tehnice
cu for4ele care le produc
2. Corelea- cau-ele producerii .olicitrilor electrice i termice
cu efectele ace.tora a.upra .i.temelor tehnice
Titlul Unit(ii: &@!ICIT8)(8 M(C8NICF (!(CT)ICF %I T()MICF 8
&I&T(M(!@) T('NIC(
Competen(a 1: Corelea- .olicitrile mecanice care apar 0n .i.temele tehnice
cu for4ele care le produc
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+1
Criterii de Performan(:
(a) Identificarea tipurilor de for4e care produc .olicitri mecanice
(b) )ecunoaterea .olicitrilor mecanice i con.ecin4ele lor a.upra .i.temelor tehnice
Condi(ii de Aplicabilitate:
Tipuri de for4e: a6iale tietoare
&olicitri mecanice: .olicitri .imple la 0ntindereDcompre.iune forfecare
0ncovoiere tor.iune flam1a2
Con.ecin4e: deforma4ii ela.tice i pla.tice rupere
Probe de Evaluare:
Probe scrise yi orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . recunoa.c tipurile de
for4e preci-ate la criteriul BaC.
Probe orale yi practice prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . identifice
deforma4iile elementelor componente ale .i.temelor tehnice i .olicitrile care leDau produ.
B1C.
Titlul Unit(ii: &@!ICIT8)(8 M(C8NICF (!(CT)ICF %I T()MICF 8
&I&T(M(!@) T('NIC(
Competen(a 2: Corelea- cau-ele producerii .olicitrilor electrice i termice cu
efectele ace.tora a.upra .i.temelor tehnice
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+2
Criterii de Performan(:
(a) Identificarea i e6plicarea cau-elor i efectelor .olicitrilor electrice
(b) Identificarea i e6plicarea cau-elor i efectelor .olicitrilor termice
Condi(ii de Aplicabilitate:
Cau-ele .olicitrilor
electrice: .upra.arcini .upracurent .upraten.iune
(fectele .olicitrilor
termice: ten.iuni de .erviciu de comuta4ie .upraten.iuni de comuta4ie
Cau-ele .olicitrilor
termice: tran.miterea cldurii frecarea trecerea curentului electric
(fectele .olicitrilor
termice: dilatri contrac4ii deformri a.upra componentelor .i.temelor
tehnice
Probe de Evaluare:
Probe scrise yi orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . identifice i . e6plice
cau-ele i efectele .olicitrilor electrice BaC.
Probe scrise yi orale prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . identifice i . e6plice
cau-ele i efectele .olicitrilor termice B1C.
Titlul Unit(ii: M@NT8)(8 %I 39N()(8 <N ,9NCAI9N( 8
(C'I38M(NT(!@) 'ID)@3N(9M8TIC(
Nivel: 2
Valoare Credit: 2.>
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+*
Competen(e:
1. Identific elementele componente ale echipamentului
hidropneumatic
2. Montea- elementele componente ale echipamentului
hidropneumatic
3. 3une 0n func4iune echipamentul
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
++
Titlul Unit(ii: M@NT8)(8 %I 39N()(8 <N ,9NCAI9N( 8
(C'I38M(NT(!@) 'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 1: Identific elementele componente ale echipamentului
hidropneumatic
Criterii de Performan(:
(a) )ecunoaterea .emnelor conven4ionale utili-ate 0n ac4ionrile hidraulice i pneumatice
(b) Citirea .chemei de legturi a echipamentului
(c) !ocali-area elementelor componente ale echipamentului
(d) Identificarea parametrilor func4ionali .pecifici elementelor componente
Condi(ii de Aplicabilitate:
&emne conven4ionale: (lemente generale de repre-entare elemente de comand
pompe compre.oare motoare unit4i pompDmotor tran.mi.ii
hidro.tatice Bvariatoare cupla2eC conducte racorduri
re-ervoare aparate de m.ur control i comand.
3arametri func4ionali: Din condi4iile tehnice de e6ploatare a echipamentului Bcartea
tehnic a mainiiC
Probe de Evaluare
Probe orale prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . citea.c o .chem de
legturi a unei in.tala4ii hidropneumatice BaC B1C.
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . locali-e-e elementele
componente ale echipamentului BcC.
Probe orale yi scrise prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il identifice parametri
func4ionali .pecifici elementelor componente ale echipamentului din cartea tehnic BdC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+:
Titlul Unit(ii: M@NT8)(8 %I 39N()(8 <N ,9NCAI9N( 8
(C'I38M(NT(!@) 'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 2: Montea- elementele componente ale echipamentului
hidropneumatic
Criterii de Performan(:
(a) 8legerea &D?Durilor core.pun-toare montrii
(b) (6ecutarea monta2ului aparaturii de 1a- i de comand cu re.pectarea normelor
NT&M i 3&I
(c) (6ecutarea monta2ului aparaturii au6iliare cu re.pectarea normelor NT&M i 3&I
(d) 8.igurarea etanrii echipamentelor hidropneumatice
Condi(ii de Aplicabilitate:
8paratur de 1a-: pompe motoare hidraulice i pneumatice tran.formatoare
8paratur de comand: di.tri1uitoare .ervodi.tri1uitoare .ervovalve dro.ele
regulatoare de de1it i pre.iune .upape valve relee ventile
vane.
8paratur au6iliar: acumulatoare filtre re-ervoare conducte racorduri
amorti-oare de -gomot relee de pre.iune
Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . aleag &D?Durile
core.pun-toare montrii BaC.

Probe orale yi practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . e6ecute monta2ul
aparaturii de 1a- de comand au6iliar B1C i BcC cu pre-entarea i re.pectarea normelor
NT&M i 3&I.
Probe scrise yi practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . e6ecute etanarea
perfect a echipamentelor hidropneumatice BdC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+7
Titlul Unit(ii: M@NT8)(8 %I 39N()(8 <N ,9NCAI9N( 8
(C'I38M(NT(!@) 'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 3: 3une 0n func4iune echipamentul
Criterii de Performan(:
(a) Cunoaterea in.truc4iunilor de punere 0n func4iune a echipamentului cu
re.pectarea normelor NT&M i 3&I
(b) M.urarea parametrilor func4ionali ai echipamentului cu a2utorul aparatelor de
m.ur i control
(c) (fectuarea manevrelor de 0ncercare cu re.pectarea normelor NT&M i 3&I
Condi(ii de Aplicabilitate:
In.truc4iuni de punere 0n
func4iune: Cartea tehnic a mainii
3arametrii func4ionali: 3re.iune de1it temperatur
8parate pentru m.urat
pre.iunea: Manometre vacuummetre
8parate pentru m.urat
de1itul: De1itmetre contoare
8parate pentru m.urat
temperatura: Termometre
Probe de Evaluare
Probe orale yi scrise prin care candidatul demon.trea- c ia 0n.uit in.truc4iunile de
punere 0n func4iune a echipamentului i normele de NT&M i 3&I BaC
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . m.oare parametrii
func4ionali ai echipamentului B1C.
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . efectue-e manevrele de
0ncercare .pecificate 0n in.truc4iunile de punere 0n func4iune BcC cu re.pectarea normelor
NT&M i 3&I.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+5
Titlul Unit(i: )(?IEI8 %I <NT)(AIN()(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Nivel: 2
Valoare Credit: 2.>
Competen(e:
1. &ta1ilete regimul de e6ploatare a echipamentului la nivelul
parametrilor ceru4i 0n cartea tehnic
2. Men4ine 0n .tare 1un de func4ionare echipamentul
3. 9rmrete .i.temele de ungere ale echipamentului
4. (6ecut verificri i m.urtori
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+;
Titlul Unit(ii: )(?IEI8 %I <NT)(AIN()(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 1: &ta1ilete regimul de e6ploatare a echipamentului la nivelul
parametrilor ceru4i 0n cartea tehnic a echipamentului
Criterii de Performan(:
(a) ?erificarea parametrilor de e6ploatare a echipamentului
(b) <ntocmirea i completarea documentelor .pecifice lucrrilor de 0ntre4inere
(c) 8plicarea reglementrilor tehnologice de 0ntre4inere i revi-ie
Condi(ii de Aplicabilitate:
3arametrii de e6ploatare: din condi4iile tehnice de e6ploatare a echipamentului Bcartea
tehnic a mainiiC
Documente .pecifice: do.ar cuprin-/nd .chema de legturi o de.criere a func4ionrii
o li.t cu elementele componente li.ta pie.elor de .chim1
in.truc4iuni de 0ntre4inere fia de 0ntre4inere programul de
0ntre4inere fie i .chi4e de con.tatare a pie.elor defecte 0n
vederea 0nlocuirii ace.tora
)eglementri tehnologice
de 0ntre4inere i revi-ie: normative departamentale de 0ntre4inere i revi-ie tehnic
Probe de Evaluare
Probe orale yi practice prin care candidatul dovedete ca e.te capa1il . identifice i .
verifice parametrii de e6ploatare a echipamentului BaC.
Probe scrise yi practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il .a 0ntocmea.c i .
complete-e documente .pecifice lucrrilor de 0ntre4inere B1C.
Probe practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . aplice reglementrile
tehnologice de revi-ie i 0ntre4inere BcC.
Titlul Unit(ii: )(?IEI8 %I <NT)(AIN()(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
+=
Competen(a 2: Men4ine 0n .tare 1un de func4ionare echipamentul
Criterii de Performan(:
(a) (6ecutarea lucrrilor de 0ntre4inere prev-ute 0n normative cu re.pectarea
normelor NT&M i 3&I
(b) (6ecutarea lucrrilor de revi-ie la termenele .ta1ilite cu re.pectarea normelor
NT&M i 3&I
(c) &emnalarea pre-en4ei oricror nereguli 0n func4ionarea echipamentului
(d) (fectuarea lucrrilor de remediere a defec4iunilor depi.tate la revi-iile tehnice
Condi(ii de Aplicabilitate:
!ucrri de 0ntre4inere: verificarea i .upravegherea .trii tehnice a aparatelor de
m.ur i control verificarea nivelului uleiului .tr/ngerea
uru1urilor i a piuli4elor m.urarea parametrilor func4ionali ai
echipamentului
!ucrri de revi-ie: cur4area general a echipamentului cur4area B0nlocuireaC
filtrelor cur4area re-ervorului 0nlocuirea elementelor inten.
.olicitate verificarea aparaturii de m.ur i control
Nereguli: vi1ra4ii -gomote func4ionare 0n ocuri pierderi aer .au ulei
lovituri 0n conducte .upra0ncl-irea conductelor
!ucrri de remediere: 0nlocuire cur4are repara4ie recondi4ionare regla2 lefuire
prelucrare prin rectificare .tr/ngerea legturilor de prindere
Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul . demon.tre-e c e.te capa1il . e6ecute lucrri de
0ntre4inere i revi-ie a echipamentului BaC B1C cu re.pectarea normelor NT&M i 3&I.
Probe practice prin care candidatul . recunoa.c auditiv i vi-ual neregulile aprute 0n
func4ionarea echipamentului BcC.
Probe practice prin care candidatul . demon.tre-e c e.te capa1il . e6ecute lucrri de
remediere a defec4iunilor depi.tate BdC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:>
Titlul Unit(ii: )(?IEI8 %I <NT)(AIN()(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 3: 9rmrete .i.temele de ungere ale echipamentului
Criterii de Performan(:
(a) Identificarea un.orilor i uleiurilor minerale adecvate echipamentului
(b) Controlul func4ionrii ungerii i al nivelului uleiului din ungtor conform
documenta4iei tehnice
(c) ?erificarea calit4ii uleiului
Condi(ii de Aplicabilitate:
!u1rifian4i condi4ii impu.e materialelor de ungere
cla.ificarea lu1rifian4ilor
8parate pentru m.urarea
nivelului uleiului: indicator de nivel vi-ual i electric
Calitatea uleiului: compo-i4ie chimic v/.co-itate temperatur den.itate i
impurit4i
Probe de Evaluare
Probe orale yi scrise prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . preci-e-e un.orile i
uleiurile adecvate echipamentului BaC.
Probe practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . m.oare pierderile interioare
ale ungtoarelor i . controle-e nivelul uleiului din ungtor B1C.
Probe orale yi practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . preci-e-e
caracteri.ticile i . verifice calitatea uleiului BcC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:1
Titlul Unit(ii: )(?IEI8 %I <NT)(AIN()(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 4: (6ecut verificri i m.urtori
Criterii de Performan(:
BaC (6ecutarea -ilnic .ptm/nal .au lunar a verificrilor .pecifice
B1C (6ecutarea -ilnic .ptm/nal .au lunar a m.urtorilor .pecifice
Condi(ii de Aplicabilitate:
?erificri .pecifice: nivelul fluidului de lucru 0n re-ervor nivelul -gomotelor
0ncl-irea elementelor componente etanrile .tarea
conductelor fle6i1ile func4ionarea aparaturii .tarea .i.temului
de filtrare
M.urtori .pecifice: temperatura fluidului durata ciclului de lucru pre.iunea
de1itul regla2ul .upapelor de .iguran4
Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . e6ecute verificri .pecifice
BaC.
Probe practice yi orale prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . e6plice i .
e6ecute m.urtori .pecifice B1C.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:2
Titlul Unit(i: DI8$N@&TIC8)(8 %I )($!8)(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Nivel: 2
Valoare Credit: 1.>
Competen(e:
1. (6ecut regla2e ale echipamentului
2. ,ace diagno-a echipamentului
3. I-olea- echipamentele defecte
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:*
Titlul Unit(ii: DI8$N@&TIC8)(8 %I )($!8)(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 1: (6ecut regla2e ale echipamentului
Criterii de Performan(:
(a) 9rmrirea ciclului de func4ionare a echipamentului
(b) (fectuarea regla2elor .pecifice
Condi(ii de Aplicabilitate:
Ciclu de func4ionare
regla2e .pecifice: din condi4iile tehnice de e6ploatare a echipamentului Bcartea
tehnic a mainiiC
Probe de Evaluare
Probe orale yi scrise prin care elevul demon.trea- c e.te capa1il . .electe-e i . e6trag
informa4iile din cartea tehnic a mainii BaC
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . efectue-e regla2ele
.pecifice B1C.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:+
Titlul Unit(ii: DI8$N@&TIC8)(8 %I )($!8)(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 2: ,ace diagno-a echipamentului
Criterii de Performan(:
(a) ?erificarea .trii tehnice a elementelor componente
(b) Con.tatarea eventualelor a1ateri de la func4ionare
(c) !ocali-area defec4iunilor 0n urma controlului auditiv i vi-ual
.au folo.ind in.trumente de verificare adecvate
Condi(ii de Aplicabilitate:
81ateri de la func4ionare: -gomote vi1ra4ii func4ionare 0n ocuri pierderi de ulei
.upra0ncl-irea motoarelor
Defec4iuni: contaminarea agentului de lucru 1locarea di.tri1uitoarelor a
.upapelor defec4iuni ale .i.temului de rcire elemente u-ate
Probe de Evaluare
Probe scrise yi practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . fac verificarea
.trii tehnice a elementelor componente ale echipamentului BaC.
Probe orale yi practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . con.tate i .
recunoa.c auditiv i vi-ual eventualele a1ateri de la func4ionare B1C.
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . locali-e-e defec4iunile
echipamentuluiBcC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
::
Titlul Unit(ii: DI8$N@&TIC8)(8 %I )($!8)(8 (C'I38M(NT(!@)
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 3: I-olea- echipamentul defect
Criterii de Performan(:
(a) Deconectarea echipamentului defectJ planificarea repara4iilor
(b) <ntreruperea legturilor echipamentului 0n vederea remedierii defec4iunilor cu
re.pectarea normelor NT&M i 3&I
Condi(ii de Aplicabilitate:
&i.teme de repara4ii: (6ecutarea dup nece.itate pe 1a- de con.tatri cu
planificare rigid preventive
!egturi: (lectrice Balimentare la re4ea 0mpm/ntareC mecanice
Balimentare cu ap aer uleiC
Probe de Evaluare
Probe scrise yi orale prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . anali-e-e .copul
planificrii repara4iilor i . aleag .i.temul de repara4ii conform criteriului de performan4
BaC
Probe practice prin care candidatul ac4ionea- 0n .en.ul 0ntreruperii legturilor
echipamentului defecte 0n vederea remedierii defec4iunilor cu re.pectarea normelor NT&M i
3&I B1C
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:7
Titlul Unit(i: )(M(DI()(8 D(,(CAI9NI!@) %I C@NT)@!9!
!9C)F)I!@) D( )(38)8AI( !8 (C'I38M(NT(!(
'ID)@3N(9M8TIC(
Nivel: 2
Valoare Credit: 2.>
Competen(e:
1. 3regtete echipamentul pentru reparare
2. (6ecut lucrri de repara4ie a echipamentului
3. ?erific calitatea lucrrilor de repara4ie
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:5
Titlul Unit(ii: )(M(DI()(8 D(,(CAI9NI!@) %I C@NT)@!9!
!9C)F)I!@) D( )(38)8AI( !8 (C'I38M(NT(!(
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 1: 3regtete echipamentul pentru reparare
Criterii de Performan(:
(a) Demontarea echipamentului pe an.am1luri i .u1an.am1luri cu re.pectarea
.ucce.iunii fa-elor de lucru i a normelor NT&M i 3&I
(b) $ruparea pie.elor componente pe: pie.e 1une pie.e de recondi4ionat pie.e de
0nlocuit
(c) )econdi4ionarea pie.elor u-ate
Condi(ii de Aplicabilitate:
Demontarea demontarea organelor filetate a 0m1inrilor cu pene i tifturi a
rulmen4ilor a lagrelor cu alunecare a 0m1inrilor etane a
echipamentului electrice
)econdi4ionare: opera4ii de lcturie i prelucrri mecanice .udare tiftuire
nituire acoperiri galvanice metali-are
Probe de Evaluare
Probe orale yi practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . demonte-e
echipamentul pe an.am1luri i .u1an.am1luri re.pect/nd .ucce.iunea fa-elor de lucru i a
normelor NT&M i 3&I BaC
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . .orte-e pie.ele 1une
pie.ele de recondi4ionat i pie.ele defecte care vor fi 0nlocuite B1C.
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . recondi4ione-e pie.ele
u-ate BcC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:;
Titlul Unit(ii: )(M(DI()(8 D(,(CAI9NI!@) %I C@NT)@!9!
!9C)F)I!@) D( )(38)8AI( !8 (C'I38M(NT(!(
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 2: (6ecut lucrri de repara4ie a echipamentului
Criterii de Performan(:
(a) ,ormularea ipote-elor referitoare la .olu4ia adoptat pentru repara4ie
(b) 9tili-area procedeelor de repara4ie i a tehnologiilor de lucru
(c) 8legerea &D?Durilor .pecifice lucrrilor de repara4ie
Condi(ii de Aplicabilitate:
Metode de repara4ie: conform documenta4iei tehnice
Probe de Evaluare
Prob oral yi scris prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . formule-e o ipote-
referitoare la .olu4ia adoptat pentru repara4ie BaC.
Prob practic prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . utili-e-e procedeele i
tehnologiile de lucru folo.ite pentru repara4ie B1C.
Prob practic prin care candidatul dovedete c e.te capa1il . aleag &D?Durile .pecifice
lucrrilor de repara4ie BcC.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic echipamente hidraulice i pneumatice
:=
Titlul Unit(ii: )(M(DI()(8 D(,(CAI9NI!@) %I C@NT)@!9!
!9C)F)I!@) D( )(38)8AI( !8 (C'I38M(NT(!(
'ID)@3N(9M8TIC(
Competen(a 3: ?erific calitatea lucrrilor de repara4ie
Criterii de Performan(:
(a) ?erificarea montrii dup repara4ie
(b) (fectuarea m.urtorilor dup repara4ie
(c) <ncercarea echipamentului i a aparaturii dup repara4ie cu re.pectarea normelor
NT&M i 3&I
Condi(ii de Aplicabilitate:
?erificarea montrii: fi6area conductelor armturilor aparaturii de m.ur i control
i .tarea lor fi6area conductelor electrice i 0mpm/ntarea
ace.tora etanrile
M.urtori: temperatur timp pre.iune de1it
<ncercri: 1ancuri .au .tanduri de 0ncercat i pro1at aparatur
hidropneumatic din dotarea atelierului de repara4ii
Probe de Evaluare
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . reali-e-e o verificare a
montrii corecte a echipamentului dup repara4ie BaC.
Probe orale yi practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . efectue-e
m.urtori dup repara4ie B1C.
Probe practice prin care candidatul demon.trea- c e.te capa1il . efectue-e 0ncercri i
pro1e de recep4ie dup repara4ie BcC cu re.pectarea normelor NT&M i 3&I.
Domeniul: Mecanic
Nivelul: 2
Calificarea: Mecanic in.tala4ii hidraulice i pneumatice
7>