CONTRACT DE COMODAT Nr.

_____/ ________
I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. _________, cetăţean ___________, născut la data de ________, în Mun. _______, judeţul ________, domiciliat în ________ str. __________, nr. __, bl. __, sc._B, et._, ap. __, identificat cu CI, seria __, nr. ________, eliberat(ă) de către _________, la data de ___________, CNP ____________ în calitate de comodant şi 1.2. ___________________, Adresa: ________, str. _________ nr._ , cod unic de înregistrare ___________, înregistrată la Reg. Com cu nr. ____________, reprezentant legal ___________________, in calitate de comodatar. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Comodantul dă spre folosinţă comodatarului, autoturismul, proprietate personală, marca _______ tipul ________ nr. de identificare _______________, capacitate cilindrică ____ cmc, culoare ____, an de fabricatie ______, înscris în circulaţie sub nr. _________ conform CARŢII DE IDENTITATE nr. __________, eliberat de Direcţia Generală de Poliţie a municipiului _________, autoturism aflat în buna stare de funcţionare, care nu este sechestrat sau urmărit. 2.2. Comodatarul are dreptul să folosească autoturismul pe drumurile publice din ţară şi din străinătate, fără acordul prealabil al comodantului. III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1. Obligaţiile comodantului sunt urmatoarele: a)să predea spre folosinţă comodatarului autoturismul mai sus mentionat; b)să nu instrăineze autoturismul pe toată durata prezentului contract; c)sa solicite comodatarului, pe toată durata contractului, să se folosească de autoturism ca un bun proprietar. 3.2. Obligaţiile comodatarului sunt urmatoarele: a) să ceară şi să obţină spre folosinţă autoturismul care face obiectul prezentului contract; b) să folosească autoturismul ca un bun proprietar, să efectueze reparaţii curente şi să nu transmită dreptul de folosinţă unei terţe persoane; c) să suporte toate cheltuielile pentru buna funcţionare a autoturismului; d) să suporte toate riscurile în caz de distrugere sau avariere a autoturismului folosit;

1

f) să facă toate demersurile necesare pentru ca dreptul de proprietate al comodantului să fie respectat pe toata durata contractului. începand de astazi. 5.1.1. VI. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea. cu cel puţin 20 zile înainte de data la care încetarea urmează să -şi producă efectele.2. 2 . Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. ca o nouă nerespectare a acestora va duce la rezilierea prezentului contract. de către cealaltă parte. IV. 4.în termen de 20 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunoştinţă ca nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce-i revin. sau . . V. Partile au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă pe o perioada NEDETERMINATA. INCETAREA CONTRACTULUI 5.2.nu îşi execută una dintre obligeţiile enumerate în prezentul contract. DURATA CONTRACTULUI 4. fără a mai fi necesară intervenţia instantelor judecatoreşti. printr-o notificare scrisă.îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale. dupa ce a fost avertizat. 5. .cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi. g) în momentul expirării contractului să predea comodantului autoturismul în aceeaşi stare de folosinţă ca în momentul preluarii şi să raspundă de orice degradare adusă acestuia.3.1. data autentificarii contractului. LITIGII 6. în cazul în care una dintre părţi: .e) va suporta toate pagubele şi va fi unic responsabil pentru orice daună sau vatămare produsă unui terţ. executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor. Prezentul contract încetează de plin drept. Intenţia de reziliere a contractului de către una dintre părţi va fi comunicată celeilalte pă rti cu 20 zile înainte de data propusă pentru reziliere.

părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente. 7. Prezentul contract. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă. neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.5. Prezentul contract a fost încheiat într-un numar de 2 exemplare. reprezintă voinţa părţilor şi înlatură orice altă înţelegere verbală dintre acestea.6. data semnării lui.2. 7. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.3.1.2. astazi ______________. anterioară sau ulterioară încheierii lui. împreuna cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său. COMODANT __________________ COMODATAR _________________________ 3 . CLAUZE FINALE 7. VII. 7. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful