Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1 CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE Vanzarea = c prin care vanzatoru se o! i"a sa trans#ita cu#paratoru ui $r $e proprietate asupra unui !

!un %Art 1&'() Trans#iterea proprietatii asupra unui !un tine $e natura contractu ui nu $e esenta sa* Vanzarea poate avea ca o! si un a t $r rea sau $e creanta Pot +or#a o! a vanzarii, $r $e super+icie &.'%/) $r $e uzu+ruct 01/ $e $in $o#eniu proprietatii inte ectua e % $e autor) $r asupra unei universa itati % o #ostenire $esc1isa care cuprin$e atat activu cat si pasivu ) NU pot +or#a o! contractu ui, $r persona nepatri#onia % nu#e) $r patri#onia e cu caracter strict persona % uz2 a!itatie2 a!itatie a sotu ui supravietuitor) $r prev $e e"e 3 sta!i prin contracte inc1eiate in consi$erarea persoanei% $r a intretinere care nu poate +i instrainat)

Caractere 4uri$ice, 1) e un contract sinalagmatic bilateral pt ca creaza o! i"atii reciproce si inter$epen$ente intre parti e contractante2 +iecare $intre parti avan$ cate 5 ca itati $e!itor si cre$itor* Vanzatoru se o! i"a sa trans#ita $r $e proprietate2 sa pre$ea !unu si sa- "aranteze pe cu#parator contra vicii or si evictiunii2 iar cu#paratoru se o! i"a sa p ateasca pretu cuvenit2 sa ia in pri#ire !unu si sa suporte c1e tuie i e in e"atura cu !unu 5) Cu titlu oneros(1172) pt ca +iecare $intre parti ur#areste sa-si procure un avanta4 patri#onia 2 vanzatoru sa pri#easca pretu 2 iar cu#paratoru sa pri#easca !unu 6) Comutativ ( 1173) e7istenta si intin$erea o! i"atii or sunt cunoscute $e parti $e a #o# inc1eierii contractu ui2 $e un eveni#ent viitor si incert $ar posi!i ca rea izare* Prin exceptie contractu $e v-c poate capata caracter aleatoriu at can$ , a) cu#paratoru isi asu#a in cazu vanzarii !unuri or viitoare roscu nerea izarii !unu ui sai "enu ui i#itat2 caz in care e ra#ane o! i"at a p ata pretu ui b) cu#paratoru si-a asu#at riscu pro$ucerii evictiunii2 ipoteza in care vanzatoru e e i!erat $e e+ecte e speci+ice contractu ui in sine* /) Consensua se inc1eie prin si#p u acor$ $e vointa a parti or +ara nicio a ta +or#a itate si +ara a +i nevoie ca vanzatoru sa pre$ea !unu si cu#paratoru sa p ateasca pretu Prin exceptie v-c t! sa i#!race +or#a autentica at can$ o! o! i"atiei vanzatoru ui e reprezentat $e , - constituirea 3 stra#utarea unui $r rea ce ur# a +i inscris in Cartea 8unciara 15// - o #ostenire $esc1isa 10/0 ') trans ativ $e proprietate o $ata cu rea izarea acor$u ui $e vointa si in$epen$ent $e p ata rpetu ui si pre$area !unu ui2 are oc trans+eru proprietatii $in patri# vanzatoru ui in ce a cu#paratoru ui* Con$itii ce t! intrunite cu#u ativ pt a opera trans+eru i#e$iat a proprietaru ui, vanzatoru sa +ie proprietaru !unu ui van$ut si contractu va a!i inc1eiat Can$ vanzatoru nu e proprietaru !unu ui van$ut2 sunte# in prezenta vanzarii !unu ui a tuia2 ce poate +i recunoscuta va i$a can$ trans+eru proprietatii nu opereaza i#e$iat*1&96 Ast+e o! i"atia vanzatoru ui $e a trans+era $reptu $e proprietate se consi$era e7ecutat +ie prin $o!an$irea $e catre acesta a !unu ui van$ut2 +ie prin rati+icarea vanzarii $e propriu !un2 +ie prin orice a t #i4 oc $irect 3 in$irect care procura cu#paratoru ui proprietate asupra !unu ui* o! i"atia vanzatoru ui sa ai!a ca o!iect !unuri in$ivi$ua $eter#inate* :n cazu vanzarii !unuri or $e "en2 inc usiv !unuri $intr-un "en i#itat2 proprietatea asupra or se trans+era a #o# in$ivi$ua izarii or2 care se poate rea iza prin pre$are2 nu#arare2 cantarire* :n cazu o! i"atii or a ternative % can$ are ca o!iect prestatii principa e2 $e!itoru putan$u-se i!era rpin e7ecutarea uneia $intre **1/&1) trans+eru proprietatii opereaza $in #o# a e"erii2 $aca o! i"atia are ca o!iect !unuri in$ivi$ua $et sau in #o# in$ivi$ua izarii $aca o! i"atia are ca o!iect !unuri $e "en*

A e"erea apartine $e!itoru ui%vanzatoru ui)cu e7ceptia cazu ui in care a +ost acor$at e7pres $e!itoru ui 1/&5 :n cazu o! i"atii or +acu tative care au ca o!iect un sin"ur !un2 ce a a t +iin$ prevazut ca o posi!i itate $e p ate2trans+eru proprietatii opereaza $upa cu# !unu prevazut prin o! i"atiune este unu $e "en sau in$ivi$ua $et ucru van$ut sa e7iste :n cazu vanzarii !unuri or viitoare2 proprietatea se trans+era $upa cu# ur#eaza, - a #o# con+ectionarii !unu ui $aca !unu viitor este in$ivi$ua $eter#inat - a #o# inscrierii in C8 $c !unu viitor e in constructie - a #o# in$ivi$ua izarii $c !unu viitor e unu $e "en parti e prin conventia or sa nu +i a#anat trans+eru $r $e proprietate pana a in$ep inirea unui ter#en sau rea izarea unor con$itii * Re"u a prevazuta in art****are caracter su!iectiv si nu i#perativ 2 parti e pot sa a#ane prin conventia or trans#iterea $r $e proprietate +ie prin inserarea unor con$itii suspensive%p ata pretu ui)* V-c sa nu ai!a ca o!iect $repturi rea e asupra unui i#o!i cuprins in C8 intrucat trans+eru proprietatii opereaza atat intre parti cat si +ata $e terti in #o#entu inscrierii in C8 Con$itii $e va i$itate, capacitatea $e a contracta consi#ta#antu parti or un o!iect $eter#inat si i icit o cauza icita si #ora a can$ e"e preve$e o anu#ita +or#a ca t! repetata*

Consi#ta#antu , con$i ce t! intrunite cu#u ativ pt a opera trans+eru i#e$iat a $r $e proprietate, - vanzatoru sa +ie proprietaru !unu ui van$ut si contractu sa +ie va a!i inc1eiat - o! i"atia vanzatoru ui sa ai!a ca o!iect un !un in$ivi$ua $et - ucru van$ut sa e7iste - parti e2prin conventie2 sa nu +i a#anat trans+eru $r $e proprietate pana a in$ep inirea unui ter#en 3 rea izarea unei con$itii - v-c sa nu ai!a ca o!iect $r rea e asupra unui #o!i inscris in C8*