Sunteți pe pagina 1din 4

NR.

l Documentele necesare pentru nregistrarea n registrul comer ului, nregistrarea fiscal i autorizarea func ion rii societ ilor n nume colectiv, in comandit simpl i cu rspundere limitat1:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

17.

Cererea de nregistrare (original); Dovada verific rii disponibilit ii i rezerv rii firmei (original); Dac este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prev zut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicat, cu modific rile i completrile ulterioare (original); Dovada verificrii calitii de asociat unic ntr-o singur societate cu r spundere limitat sau dovada verificrii privind ndeplinirea condi iei ca societatea cu r spundere limitat cu asociat unic s nu fie asociat unic n alt societate cu r spundere limitat (original); Actul constitutiv (original); Documentul care atest dreptul de folosin asupra spa iului cu destina ie de sediu social, nregistrat la administra ia financiar n circumscrip ia c reia se situeaz imobilul cu destina ie de sediu social; Certificatul emis de administra ia financiar competent, care certific faptul c pentru imobilul cu destinaie de sediu social nu a fost nregistrat un alt document ce atest nstr inarea dreptului de folosin asupra aceluia i imobil, cu titlu oneros sau gratuit (se ob ine prin intermediul oficiului registrului comer ului); Declara ia pe propria r spundere n form autentic privind respectarea condi iilor referitoare la sediul social, n cazul n care, din certificatul emis potrivit pct. 7 rezult c sunt deja nregistrate la administraia financiar alte documente care atest nstr inarea dreptului de folosin asupra aceluia i imobil cu destinaie de sediu social; Dac este cazul, avizul privind schimbarea destina iei imobilelor colective cu regim de locuin, prev zut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); Dovezile privind efectuarea v rs mintelor aporturilor subscrise de asociai la capitalul social (copii); Actele privind proprietatea pentru aporturile n natur subscrise i vrsate la constituire; n cazul n care printre acestea se afla i imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate; Declara iile date pe propria rspundere, dup caz, de ctre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numit administrator sau cenzor, din care s rezulte c ndeplinesc condi iile legale pentru deinerea acestor calit i (original); Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie); Specimenele de semntur ale reprezentan ilor societii (original); Certificatele de cazier fiscal pentru asociaii sau reprezentan ii legali ai societ ii comerciale, care au domiciliul/ re edin a/sediul n Romnia sau pentru persoanele fizice sau juridice strine, care au aceast calitate i sunt nregistrate fiscal n Romnia sau, dup caz, declara ia autentic pe propria r spundere a persoanei fizice cet ean str in n nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice str ine care nu este nregistrat fiscal n Romnia din care s rezulte c nu are datorii fiscale, n original i, dup caz, traducerea realizat de un traductor autorizat a c rui semn tur s fie legalizat de un notar public; Declara ia-tip pe propria rspundere semnat de asocia i sau de administratori din care s rezulte, dup caz, c : - persoana juridic nu desf oar, la sediul social sau la sediile secundare, activit ile declarate, o perioad de maximum 3 ani (model 1 - original); - persoana juridic ndepline te condi iile de funcionare prev zute de legisla ia specific n domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protec iei mediului i protec iei muncii pentru activit ile precizate n declara ia-tip (model 2 - original). Dac este cazul: - actele de nregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice romne (copie certificat) sau str ine, original i traducerea realizat de un traduc tor autorizat a crui semn tur s fie legalizat de un notar public); - hot rrea organului statutar privind participarea la constituirea societ ii a fondatorilor persoane juridice romne (copie certificat ) sau str ine (original i traducerea realizat de un traduc tor autorizat a c rui semn tur s fie legalizat de un notar public); - mandatul pentru persoana abilitat s semneze actul constitutiv n numele i pe seama fondatorului persoan juridic romn (copie certificat ) sau str in (original i traducerea realizat de un traduc tor autorizat a c rui semntur s fie legalizat de un notar public);

1 Prezentul flutura constituie un ghid general pentru informarea comercian ilor n leg tur cu obliga iile ce le revin pentru ndeplinirea formalit ilor legale, n vederea efecturii nregistrrilor n registrul comer ului i/sau autorizarea func ionrii n baza declara iilor tip pe propria rspundere.

- certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care particip la constituirea unei societ i comerciale, emis de o banc sau de camera de comer competent din ara de na ionalitate (original i copie tradus ); - avizele prealabile prev zute de legile speciale (copie); - mputernicire special (n form autentic ), avoca ial sau delega ie pentru persoanele desemnate s ndeplineasc formalit ile legale (original). 18. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: - taxele de registru; timbre fiscale n valoare de 4 lei; - tariful de publicare n Monitorul Oficial, Partea a IV-a. NOT : n cazul societ ilor cu r spundere limitat constituite cu asociat unic dac exist aporturi n natur se solicit, n prealabil, numirea de ctre directorul oficiului registrului comer ului de pe lng tribunal i/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comer ului cu plata taxei de registru. Verificarea calitii de asociat unic n cazul societ ilor comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicat, cu modificrile i complet rile ulterioare. n conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acela i sediu vor putea func iona mai multe societ i numai dac imobilul, prin structura lui, permite func ionarea mai multor societ i n ncperi diferite sau n spa ii distinct partajate. Num rul societilor comerciale ce func ioneaz ntr-un imobil nu poate dep i num rul de nc peri sau spa ii distincte ob inute prin partajare. Certificatul emis de administra ia financiar competent , prev zut de O.U.G. nr. 54/2010 privind unele m suri pentru combaterea evaziunii fiscale, se ob ine prin completarea cererii de nregistrare la ANAF, aprobat prin Ordinul Pre edintelui ANAF nr. 2112/2010, pe care se vor aplica timbre fiscale n valoare de 4 lei, i anexarea sa la cererea de nregistrare n registrul comer ului. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semntur , cu men ionarea n clar a numelui, de c tre persoanele care, potrivit legii, pot ntocmi i semna cererea; n cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun n original sau copii certificate i traducerea realizat de un traduc tor autorizat a crui semn tur s fie legalizat de un notar public. Solu ionarea cererii revine n competena directorului oficiului registrului comerului de pe lng tribunal i/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea i a altor acte doveditoare dect cele enumerate. Redactarea actelor, ob inerea autentific rii sau, dup caz, darea de dat cert , acordarea de ndrumri pentru completarea corect a cererii de nregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asisten din cadrul oficiului registrului comerului de pe lng tribunal. Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro). Cererea de nregistrare, nscrisurile prev zute de lege i dovezile privind plata taxelor i tarifelor legale, ndosariate (n dosar cu in) i numerotate, se depun de ctre solicitant la ORCT direct, prin pot , cu scrisoare cu valoare declarat i confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmis n form electronic va avea ncorporat , ata at sau logic asociat semntura electronic extins. nscrisurile a cror nregistrare, menionare sau publicare se solicit la ORCT vor fi tehnoredactate de ctre solicitant n limba romn , vor fi lizibile, fr tersturi sau ad ugri, sub sanciunea respingerii acestora.

1.

Actul constitutiv va avea forma autentic pentru SNC i SCS. n cazul SRL, forma autentic este obligatorie dac printre bunurile subscrise ca aport n natur la capitalul social se afl un teren; n celelalte cazuri fiind suficient darea de dat cert , acordat, n condiiile legii, de ctre notarul public sau de c tre serviciul de asisten din cadrul ORC, atestarea de ctre avocat n condi iile Legii nr. 51/1995, modificat, sau ncheierea

2.

3.

4.

actului sub semntur privat; Actul constitutiv trebuie s con in clauzele prev zute de art. 7 din Legea nr. 31/1990, republicat , cu modificrile i complet rile ulterioare, inclusiv precizarea domeniului i a activitii principale. Toate activit ile nscrise n actul constitutiv vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Pre edintelui Institutului Na ional de Statistic, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activit i; Documentele care atest drepturile de folosin asupra spaiilor cu destina ie de sediu social i/sau de sedii secundare pot fi: extras de carte funciar, n termen de valabilitate la depunere, dar nu mai vechi de 30 de zile, contract de vnzare-cump rare, contract de dona ie n form autentic , certificat de motenitor, act notarial de ie ire din indiviziune sau de delimitare a propriet ii, hotrre judec toreasc definitiv privind proprietatea sau folosina/uzufructul, hotrrea judectoreasc definitiv de ie ire din indiviziune, proces verbal de recep ie a construc iei, act de adjudecare a imobilului vndut n cadrul executrii silite, contract de schimb, contract de nchiriere (nregistrat la Administra ia Finan elor Publice), contract de subnchiriere (nregistrat la Administra ia Finan elor Publice ), contract de concesiune, contract de leasing imobiliar (nregistrat la Administraia Finan elor Publice ), contract de comodat (nregistrat la Administraia Finanelor Publice ), contract de uz (nregistrat la Administraia Finanelor Publice ), contract de uzufruct ( nregistrat la Administra ia Finanelor Publice), certificat de rol fiscal/rol agricol n termen de valabilitate sau orice alt act juridic care confer dreptul de folosin , la alegerea solicitantului. Extrasul de carte funciar i certificatul de rol fiscal/rol agricol se depun n original, celelalte documente urmnd a fi depuse n copie certificat de parte sau n copie legalizat. Dovezile privind efectuarea v rs mintelor aporturilor la capitalul social se pot face, dup caz: - pentru aporturile n numerar, foaie de v rs mnt, ordin de plat sau chitan CEC; - pentru aporturile n natur subscrise la capitalul social: titlul de proprietate (facturi, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, inclusiv certificatul de sarcini al acestor bunuri); dac este cazul, i raportul de evaluare a bunurilor ntocmit de persoanele autorizate n condi iile legii. Raportul de evaluare este obligatoriu n cazul SRL cu asociat unic. Declara iile date pe propria rspundere de c tre persoanele care, potrivit legii, au aceast obliga ie, pot fi fcute n form autentic de notarul public, n form atestat de avocat n condi iile Legii nr. 51/1995, modificat, sau cu darea de dat cert prin serviciile de asisten din cadrul ORC. Specimenele de semntur ale reprezentan ilor societ ii se depun la oficiul registrului comer ului odat cu cererea de nregistrare, dac au fost numi i prin actul constitutiv i pot fi date n form autentic la notarul public, n faa directorului ORC sau a nlocuitorului acestuia care va certifica semntura; Taxele legale pot fi achitate n numerar sau cu card bancar la casieriile ORC, precum i cu mandat po tal, ordin de plat etc. Dac s-a optat pentru transmiterea documentelor, care atest nregistrarea n registrul comer ului, prin po t, se percepe un tarif aprobat prin ordin al ministrului justiiei.

5. 6. 7. 8.