Sunteți pe pagina 1din 7

Corelatia dintre cresterea saraciei si valoarea somajului

Legea 76/2002 actualizata la data de 28/02/2011, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

SECIUNEA a 2-a Bugetul asigurrilor pentru omaj

Art 2! - "#$ Bugetul asigurrilor pentru omaj cuprinde veniturile i c%eltuielile sistemului asigurrilor pentru omaj "2$ &inisterul &uncii i Solidarit'ii Sociale (undamentea) anual* pe +a)a propunerilor Agen'iei Na'ionale pentru ,cuparea -or'ei de &unc* proiectul +ugetului asigurrilor pentru omaj "!$ Bugetul asigurrilor pentru omaj se apro+ prin legea +ugetului asigurrilor sociale de stat Art 2. - "#$ /eniturile +ugetului asigurrilor pentru omaj se constituie din0 a$ contri+u'iile angajatorilor i ale persoanelor la care ii des(oar activitatea asigura'ii prev)u'i la art #1 lit +$-($* asimilate angajatorului* potrivit legii2 33333333333 4itera a$ a (ost modi(icat prin punctul . din ,rdonan' de urgen' nr ##5627#7 incepand cu 7# 7# 27##

+$ contri+u'iile individuale ale persoanelor prev)ute la art #12 c$ contri+u'iile datorate de persoanele care inc%eie contract de asigurare pentru omaj2 d$ venituri din alte surse* inclusiv din (inan'are e8tern "##$ Cu sumele recuperate din de+ite provenite din venituri datorate +ugetului asigurrilor pentru omaj se reintregesc veniturile acestui +uget* in (unc'ie de natura sursei la care a (ost creat de+itul 33333333333 Alineatul "##$ a (ost introdus prin punctul 5 din 4ege nr #756277. incepand cu #9 7: 277.

"2$ In ca)ul in care sursele prev)ute la alin "#$ nu acoper (inan'area c%eltuielilor* de(icitul +ugetar va (i acoperit prin su+ven'ii de la +ugetul de stat

Art 2; - "#$ Constituirea resurselor i e(ectuarea c%eltuielilor +ugetului asigurrilor pentru omaj se reali)ea) prin tre)oreria statului "2$ <isponi+ilit'ile +neti inregistrate la (inele anului de +ugetul asigurrilor pentru omaj se reportea) i se utili)ea) in anul urmtor 33333333333 Alineatul "2$ a (ost modi(icat prin punctul 9 din 4ege nr #756277. incepand cu #9 7: 277.

"!$ <isponi+ilit'ile +neti ale +ugetului asigurrilor pentru omaj sunt purttoare de do+an)i 33333333333 Alineatul "!$ a (ost introdus prin punctul 1 din 4ege nr #756277. incepand cu #9 7: 277.

".$ &surile de stimulare a ocuprii (or'ei de munc a cror (inan'are se asigur din +ugetul asigurrilor pentru omaj i care* potrivit prevederilor legale* continu i in anul +ugetar urmtor vor (i (inan'ate din +ugetul anului respectiv* din creditele apro+ate cu acest scop 33333333333 Alineatul ".$ a (ost introdus prin punctul # din 4ege nr 2!!627#7 incepand cu #: #2 27#7

Art 2: - Angajatorii au o+liga'ia de a calcula i de a plti lunar o contri+u'ie la +ugetul asigurrilor pentru omaj* a crei cot prev)ut de lege se aplic asupra +a)ei de calcul al contri+u'iei datorate de angajator la +ugetul asigurrilor pentru omaj* sta+ilit potrivit legii* in situa'ia persoanelor asigurate o+ligatoriu* prin e(ectul legii* prev)ute la art #1 33333333333 =$ >otrivit art ?III din ,rdonan'a de urgen' a @uvernului nr ##5627#7* prevederile art 2: din 4egea nr 5:62772 se aplic incepand cu veniturile a(erente lunii ianuarie 27## 33333333333 Art 2: a (ost modi(icat prin punctul ; din ,rdonan' de urgen' nr ##5627#7 incepand cu 7# 7# 27##

Art 25 - "#$ Angajatorii au o+liga'ia de a calcula* de a re'ine i de a vira lunar* con(orm legii* contri+u'ia individual la +ugetul asigurrilor pentru omaj* a crei cot prev)ut de lege se aplic asupra +a)ei de calcul al contri+u'iei individuale la +ugetul asigurrilor pentru omaj* sta+ilit potrivit legii* in situa'ia persoanelor asigurate o+ligatoriu* prin e(ectul legii* prev)ute la art #1 "2$ >revederile alin "#$ nu se aplic pe perioada in care raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor asigurate o+ligatoriu* prin e(ectul legii* prev)ute la art #1* sunt suspendate potrivit legii* cu e8cep'ia perioadei de incapacitate temporar de munc in care plata indemni)a'iei se suport de unitate* con(orm legii 33333333333 =$ >otrivit art ?III din ,rdonan'a de urgen' a @uvernului nr ##5627#7* prevederile art 25 din 4egea nr 5:62772 se aplic incepand cu veniturile a(erente lunii ianuarie 27## 33333333333 Art 25 a (ost modi(icat prin punctul : din ,rdonan' de urgen' nr ##5627#7 incepand cu 7# 7# 27##

Art 29 - >ersoanele asigurate in +a)a contractului de asigurare pentru omaj* prev)ute la art 27* au o+liga'ia de a plti lunar o contri+u'ie la +ugetul asigurrilor pentru omaj* a crei cot se aplic asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru omaj 33333333333 Art 29 a (ost modi(icat prin punctul ! din ,rdonan' de urgen' nr 1#62775 incepand cu 7# 7# 2779

Art 21 - Cotele contri+u'iilor prev)ute la art 2: i 25* sta+ilite potrivit prevederilor 4egii nr ;5#6277! privind Codul (iscal* cu modi(icrile i completrile ulterioare* precum i cota contri+u'iei prev)ut la art 29* sta+ilit prin legea +ugetului asigurrilor sociale de stat* se pot modi(ica* in (unc'ie de necesarul de resurse pentru acoperirea c%eltuielilor +ugetului asigurrilor pentru omaj* prin legea +ugetului asigurrilor sociale de stat 33333333333 =$ >otrivit art ?III din ,rdonan'a de urgen' a @uvernului nr ##5627#7* prevederile art 21 din 4egea nr 5:62772 se aplic incepand cu veniturile a(erente lunii ianuarie 27## 33333333333 Art 21 a (ost modi(icat prin punctul 5 din ,rdonan' de urgen' nr ##5627#7 incepand cu 7# 7# 27##

Art !7 - /eniturile din alte surse ale +ugetului asigurrilor pentru omaj se constituie* in principal* din do+an)i* majorri pentru neplata la termen a contri+u'iilor* restituiri ale creditelor acordate in +a)a legii* ta8e incasate de Agen'ia Na'ional pentru ,cuparea -or'ei de &unc din activitatea de (ormare pro(esional i cele pentru acreditarea (urni)orilor de servicii de ocupare* penalit'i* amen)i i orice alte sume incasate potrivit legii la +ugetul asigurrilor pentru omaj "2$ Aa8ele incasate de Agen'ia Na'ional pentru ,cuparea -or'ei de &unc din activitatea centrelor regionale de (ormare pro(esional a adul'ilor* precum i cele pentru acreditarea (urni)orilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale +ugetului asigurrilor pentru omaj* in msura in care* potrivit dispo)i'iilor legale* nu se prevede alt(el 33333333333 Alineatul "2$ a (ost introdus prin punctul ; din ,rdonan' de urgen' nr 1#62775 incepand cu 7# 7# 2779

Art !# - "#$ Aermenul de depunere a declara'iei privind o+liga'iile de plat a contri+u'iilor sociale i eviden'a nominal a persoanelor asigurate* prev)ut de lege* este i termen de plat a contri+u'iilor prev)ute la art 2: i 25 33333333333 Alineatul "#$ a (ost modi(icat prin punctul 9 din ,rdonan' de urgen' nr ##5627#7 incepand cu 7# 7# 27## 33333333333 =$ >otrivit art ?III din ,rdonan'a de urgen' a @uvernului nr ##5627#7* prevederile art !#* alin "#$ din 4egea nr 5:62772 se aplic incepand cu veniturile a(erente lunii ianuarie 27##

"2$ In ca) de neplat a contri+u'iilor datorate la +ugetul asigurrilor pentru omaj* se aplic reglementrile legale privind e8ecutarea crean'elor +ugetare 33333333333 Art !# a (ost modi(icat prin punctul 5 din ,rdonan' de urgen' nr #..6277; incepand cu 7# 7# 277:

Art !2 - "#$ In ca)ul neac%itrii contri+u'iilor pentru constituirea +ugetului asigurrilor pentru omaj* a majorrilor de intar)iere i a penalit'ilor* Agen'ia Na'ional pentru ,cuparea -or'ei de &unc va proceda la aplicarea msurilor de e8ecutare silit prev)ute de lege

"2$ Becuperarea de+itelor din contri+u'ii i majorri se poate (ace i prin compensarea cu active imo+ile din patrimoniul de+itorilor* evaluate de institu'ii autori)ate in condi'iile legii* cu condi'ia ca acestea s (ie necesare (unc'ionrii Agen'iei Na'ionale pentru ,cuparea -or'ei de &unc i s (ie prev)ute in programul de investi'ii Art !! - "#$ <in sursele (inanciare constituite in cadrul +ugetului asigurrilor pentru omaj se acoper* in principal* urmtoarele c%eltuieli privind0 a$ plata indemni)a'iilor de omaj* precum i a presta'iilor de omaj a(erente drepturilor sta+ilite de institu'ia competent in materie de omaj din alt stat mem+ru al Uniunii Europene* la a crei legisla'ie este supus omerul* acordate de Agen'ia Na'ional pentru ,cuparea -or'ei de &unc in numele i pe c%eltuiala acestei institu'ii competente2 33333333333 4itera a$ a (ost modi(icat prin punctul ; din ,rdonan' de urgen' nr #2:62779 incepand cu #. #7 2779

+$ plata contri+u'iilor pentru asigurri sociale de stat i a contri+u'iilor pentru asigurri sociale de sntate pentru +ene(iciarii indemni)a'iilor de omaj* sta+ilite potrivit legii2 c$ pl'ile compensatorii acordate potrivit legii2 d$ ta8e* comisioane i alte c%eltuieli oca)ionate de e(ectuarea pl'ilor prev)ute la lit a$c$2 e$ (inan'area msurilor pentru stimularea ocuprii (or'ei de munc i a msurilor pentru prevenirea omajului2 ($ (inan'area serviciilor de (ormare pro(esional pentru persoanele care* potrivit legii* +ene(icia) in mod gratuit de aceste servicii2 33333333333 4itera ($ a (ost modi(icat prin punctul #! din 4ege nr #756277. incepand cu #9 7: 277.

g$ (inan'area studiilor* rapoartelor i anali)elor privind pia'a muncii* comandate institu'iilor de specialitate de ctre Comisia Na'ional de >romovare a ,cuprii -or'ei de &unc i de Agen'ia Na'ional pentru ,cuparea -or'ei de &unc2 %$ organi)area i (unc'ionarea Agen'iei Na'ionale pentru ,cuparea -or'ei de &unc* inclusiv reali)area de o+iective de investi'ii* dotri i alte c%eltuieli de natura c%eltuielilor de capital* in limitele prev)ute de lege2 i$ participarea la activitatea unor organi)a'ii interna'ionale* inclusiv plata coti)a'iilor pentru a(ilierea la acestea2 j$ aplicarea msurilor in vederea recuperrii de+itelor2 C$ co(inan'area unor proiecte privind moderni)area serviciilor de ocupare i (ormare pro(esional pe +a)a unor acorduri interna'ionale2 l$ co(inan'area unor programe privind stimularea ocuprii (or'ei de munc2

m$ ram+ursarea imprumuturilor contractate in condi'iile legii* precum i plata de do+an)i i comisioane a(erente acestora2 n$ alte c%eltuieli prev)ute de legisla'ia in vigoare "2$ Nivelul c%eltuielilor +ugetului asigurrilor pentru omaj se (undamentea) de &inisterul &uncii i Solidarit'ii Sociale* la propunerea Agen'iei Na'ionale pentru ,cuparea -or'ei de &unc* in (unc'ie de indicatorii sociali sta+ili'i pe +a)a anali)elor* studiilor i progno)elor privind evolu'iile de pe pia'a muncii

"!$ C%eltuielile cu transmiterea ctre +ene(iciari a drepturilor prev)ute la art .!* ce se suport din +ugetul asigurrilor pentru omaj* se sta+ilesc ast(el0 a$ prin sta+ilirea unui tari( pentru un talon de plat* in situa'ia in care plata se e(ectuea) la domiciliul +ene(iciarilor din Bomania2 +$ prin aplicarea unui procent asupra sumelor pltite* in situa'ia in care ac%itarea drepturilor se (ace la domiciliul +ene(iciarilor2 c$ prin sta+ilirea unui comision +ancar* negocia+il* in situa'ia in care plata drepturilor se (ace in cont curent sau in cont de card 33333333333 Alineatul "!$ a (ost introdus prin punctul 2 din ,rdonan' de urgen' nr #79627#7 incepand cu 7# 7# 27##

".$ >rocentul prev)ut la alin "!$ lit +$ se sta+ilete ast(el incat c%eltuielile totale de transmitere s nu depeasc #D din valoarea total a sumelor pltite 33333333333 Alineatul ".$ a (ost introdus prin punctul 2 din ,rdonan' de urgen' nr #79627#7 incepand cu 7# 7# 27##

";$ Comisionul +ancar prev)ut la alin "!$ lit c$ se sta+ilete ast(el incat c%eltuielile totale de transmitere s nu depeasc 7*#;D din valoarea total a sumelor pltite 33333333333 Alineatul ";$ a (ost introdus prin punctul 2 din ,rdonan' de urgen' nr #79627#7 incepand cu 7# 7# 27##

Art !!# - /aloarea indicatorului social de re(erin' este de ;77 lei 33333333333

Art !!# a (ost introdus prin punctul : din ,rdonan' de urgen' nr #2:62779 incepand cu #. #7 2779

Citeste mai mult0 %ttp066EEE avocatura com6ll;9.-legea-somajului-5:-din2772 %tmlFi8))2U!rUr)8A