Domnule Director, Subsemnatul ............................................, angajat in functia de………… in cadrul societatii ..............

, prin prezenta va aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca, nr…………. din data ……, in baza art. 81 din Codul muncii Legea 5 !"## modificata si completata, prin demisie si cu respectarea termenului de preaviz de ….. zile, prevazut in contractul individual de munca.

$ata

Semnatura