Scoala Gimnaziala Prof.

RAPORT DE AUTOEVALUARE An şcolar 2011-2012

Ȋncadrată pe catedra Educatie Fizica la Scoala Gimnaziala Ramnicelu, am următoarele clase: • de la ȋnceputul anului școlar până la sfârșitul acestuia (Educatie Fizica)

predat la

 clasele I-VIII

Educatie plastica

 clasa a V-a A  clasa a V-a  clasa a VI-a  clasa a VII-a

Proiectarea activită ții, realizarea activită ților didactice, evaluarea rezultatelor ȋnvă țării Ȋn acti!itatea la clase, am ȋntocmit planificări calendaristice și pe unități conform Pro"ramei școlare ȋn !i"oare. #$iecti!ele și conținuturile proiectării didactice le-am personalizat conform particularităților claselor de ele!i. %a state"ii didactice, am folosit metode acti!-participati!e, iar acti!itatea am desfășurat-o at&t indi!idual,c&t și pe "rupe. 'a $aza ac(izițiilor prezente a stat e)periența anterioară indi!iduală a fiecărui ele!, asi"ur&nduse unele aspecte de inter si pluridisciplinaritate. Am realizat la toate clasele fișe de pro"res * re"res școlar. Ȋn timpul orelor de curs, am realizat acti!ități diferențiate cu ele!ii inte"rați ȋn clasele normale, c&t și cu cei sla$i.

ac(it&ndu-mă de toate sarcinile specifice conform fișei de sarcini. %oncurs de pictura.. particip&nd la concursuri și simpozioane: Simpozionul national .ațional de E!aluare. . Portofoliul profesional respectă structura sta$ilită de către ec(ipa mana"erială. iar conținutul a fost reactualizat atunci c&nd a fost necesar după noile re"lementări.EURO !RIERE” Simpozionul Internațional . Frec!ența la ore a fost ma)imă. materialele fiind rele!ante pentru acti!itatea desfășurată la clasă. Am ȋntocmit dosarul diri"intelui5 am ales comitetul clasei5 le-am prelucrat re"ulile ȋmpotri!a incendiilor.Educatia in secolul XXI”. %ampionat fot$al aieti-"imnaziu. %asti"atorii au fost premiati si le-au fost acordate diplome. %a acti!ități e)tracurriculare cu ele!ii: Simpozionul Național . Educatia in secolul XXI Am participat la toate acti!itățile %omisiei 6etodice. a securității ȋn școală. respect&nd cerințele și reușind ȋncadrarea la termen pentru predarea situațiilor solicitate.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Managementul clasei de elevi %a profesor diri"inte. ceea ce denotă interesul ele!ilor pentru orele de Educatie Fizica. %ampionat tenis de masa Fete. Managementul carierei și al dezvoltării personale Am dorit să mă autoperecționez continuu.. Piesele din portofoliu sunt creație proprie. orarul școlar și planurile de ȋn!ățăm&nt. am ținut ȋn permanență le"ătura cu ele!ii.colare /0coala altfel1 am desfășurat următoarele acti!ități: %ampionat fot$al aieti 2primar. unde am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . Ȋn proiectarea acti!ită-ii e)tra. a!&nd ca finalitate promo!area e!aluarii nationale la sf&rșitul studiilor."imnaziu. Am moti!at ele!ii spre ȋn!ățare ȋn !ederea o$ținerii unor rezultate școlare mulțumitoare. %ampionat tenis de masa aieti-"imnaziu. a re"ulamentului de ordine internă5 i-am informat cu pri!ire la structura anului școlar.. au fost a!izate de comisia metodică și rezultatele au fost aduse la cunoștința ele!ilor.+estele aplicate la clasă au respectat metodolo"ia impusă de Ser!iciul ..

ele!ii și cole"ii.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Am efectuat pre"ătire suplimentară a ele!ilor ȋn afara orelor de curs pentru ȋm$unătățirea rezultatelor #. Am facut parte din comisia pentru e!aluare in cadrul unui proiect national Evaluarea Potentialului omatic !unctional si Motric al Populatiei colare din "omania 'a ni!el de clasă.I.S.SS. . Am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . am realizat instruirile P. Contribu ția la dezvoltarea institu țională și la promovarea imaginii unită ții școlare Am promo!at ima"inea școlii prin intermediul c&tor!a acti!ități e)trașcolare..S. I. c&t și cu ec(ipa mana"erială a fost $ună. și protecția muncii .7. %onsider că am dat do!adă de deontolo"ie profesională.%omunicarea cu celelate cadre didactice.. Am fi"urat in anul scolar 89::-89:8 ca responsa$il ȋn comisia de PSI. a!&nd o ținută ireproșa$ilă at&t ȋn cadrul școlii c&t și ȋn afara acesteia. respect&nd re"ulile școlare.

Prezentului raport de autoe!aluare ȋi atașez fișa cadru de autoe!aluare * e!aluare ȋn !ederea acordării calificati!ului anual pentru cadrele didactice din ȋn!ățăm&ntul preuni!ersitar. .Actele do!editoare a celor menționate mai sus se află ȋn portofoliul personal. aflate ȋn cancelarie.