Scoala Gimnaziala Prof.

RAPORT DE AUTOEVALUARE An şcolar 2011-2012

Ȋncadrată pe catedra Educatie Fizica la Scoala Gimnaziala Ramnicelu, am următoarele clase: • de la ȋnceputul anului școlar până la sfârșitul acestuia (Educatie Fizica)

predat la

 clasele I-VIII

Educatie plastica

 clasa a V-a A  clasa a V-a  clasa a VI-a  clasa a VII-a

Proiectarea activită ții, realizarea activită ților didactice, evaluarea rezultatelor ȋnvă țării Ȋn acti!itatea la clase, am ȋntocmit planificări calendaristice și pe unități conform Pro"ramei școlare ȋn !i"oare. #$iecti!ele și conținuturile proiectării didactice le-am personalizat conform particularităților claselor de ele!i. %a state"ii didactice, am folosit metode acti!-participati!e, iar acti!itatea am desfășurat-o at&t indi!idual,c&t și pe "rupe. 'a $aza ac(izițiilor prezente a stat e)periența anterioară indi!iduală a fiecărui ele!, asi"ur&nduse unele aspecte de inter si pluridisciplinaritate. Am realizat la toate clasele fișe de pro"res * re"res școlar. Ȋn timpul orelor de curs, am realizat acti!ități diferențiate cu ele!ii inte"rați ȋn clasele normale, c&t și cu cei sla$i.

Frec!ența la ore a fost ma)imă. Am ȋntocmit dosarul diri"intelui5 am ales comitetul clasei5 le-am prelucrat re"ulile ȋmpotri!a incendiilor. %ampionat fot$al aieti-"imnaziu.+estele aplicate la clasă au respectat metodolo"ia impusă de Ser!iciul .. unde am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . ac(it&ndu-mă de toate sarcinile specifice conform fișei de sarcini."imnaziu. Managementul carierei și al dezvoltării personale Am dorit să mă autoperecționez continuu.. Piesele din portofoliu sunt creație proprie. %oncurs de pictura. Ȋn proiectarea acti!ită-ii e)tra. iar conținutul a fost reactualizat atunci c&nd a fost necesar după noile re"lementări.EURO !RIERE” Simpozionul Internațional . . a securității ȋn școală.Educatia in secolul XXI”. a!&nd ca finalitate promo!area e!aluarii nationale la sf&rșitul studiilor. %asti"atorii au fost premiati si le-au fost acordate diplome.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Managementul clasei de elevi %a profesor diri"inte. au fost a!izate de comisia metodică și rezultatele au fost aduse la cunoștința ele!ilor. Am moti!at ele!ii spre ȋn!ățare ȋn !ederea o$ținerii unor rezultate școlare mulțumitoare. ceea ce denotă interesul ele!ilor pentru orele de Educatie Fizica.. respect&nd cerințele și reușind ȋncadrarea la termen pentru predarea situațiilor solicitate. am ținut ȋn permanență le"ătura cu ele!ii. %ampionat tenis de masa aieti-"imnaziu..colare /0coala altfel1 am desfășurat următoarele acti!ități: %ampionat fot$al aieti 2primar. Portofoliul profesional respectă structura sta$ilită de către ec(ipa mana"erială. a re"ulamentului de ordine internă5 i-am informat cu pri!ire la structura anului școlar. %a acti!ități e)tracurriculare cu ele!ii: Simpozionul Național .ațional de E!aluare. orarul școlar și planurile de ȋn!ățăm&nt. Educatia in secolul XXI Am participat la toate acti!itățile %omisiei 6etodice. %ampionat tenis de masa Fete. materialele fiind rele!ante pentru acti!itatea desfășurată la clasă. particip&nd la concursuri și simpozioane: Simpozionul national .

7.S.I. ele!ii și cole"ii. Am fi"urat in anul scolar 89::-89:8 ca responsa$il ȋn comisia de PSI. respect&nd re"ulile școlare. %onsider că am dat do!adă de deontolo"ie profesională. am realizat instruirile P. Contribu ția la dezvoltarea institu țională și la promovarea imaginii unită ții școlare Am promo!at ima"inea școlii prin intermediul c&tor!a acti!ități e)trașcolare.%omunicarea cu celelate cadre didactice. și protecția muncii .SS. c&t și cu ec(ipa mana"erială a fost $ună. Am facut parte din comisia pentru e!aluare in cadrul unui proiect national Evaluarea Potentialului omatic !unctional si Motric al Populatiei colare din "omania 'a ni!el de clasă. a!&nd o ținută ireproșa$ilă at&t ȋn cadrul școlii c&t și ȋn afara acesteia. I. Am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea ..S. .O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Am efectuat pre"ătire suplimentară a ele!ilor ȋn afara orelor de curs pentru ȋm$unătățirea rezultatelor #..

Actele do!editoare a celor menționate mai sus se află ȋn portofoliul personal. aflate ȋn cancelarie. . Prezentului raport de autoe!aluare ȋi atașez fișa cadru de autoe!aluare * e!aluare ȋn !ederea acordării calificati!ului anual pentru cadrele didactice din ȋn!ățăm&ntul preuni!ersitar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful