Scoala Gimnaziala Prof.

RAPORT DE AUTOEVALUARE An şcolar 2011-2012

Ȋncadrată pe catedra Educatie Fizica la Scoala Gimnaziala Ramnicelu, am următoarele clase: • de la ȋnceputul anului școlar până la sfârșitul acestuia (Educatie Fizica)

predat la

 clasele I-VIII

Educatie plastica

 clasa a V-a A  clasa a V-a  clasa a VI-a  clasa a VII-a

Proiectarea activită ții, realizarea activită ților didactice, evaluarea rezultatelor ȋnvă țării Ȋn acti!itatea la clase, am ȋntocmit planificări calendaristice și pe unități conform Pro"ramei școlare ȋn !i"oare. #$iecti!ele și conținuturile proiectării didactice le-am personalizat conform particularităților claselor de ele!i. %a state"ii didactice, am folosit metode acti!-participati!e, iar acti!itatea am desfășurat-o at&t indi!idual,c&t și pe "rupe. 'a $aza ac(izițiilor prezente a stat e)periența anterioară indi!iduală a fiecărui ele!, asi"ur&nduse unele aspecte de inter si pluridisciplinaritate. Am realizat la toate clasele fișe de pro"res * re"res școlar. Ȋn timpul orelor de curs, am realizat acti!ități diferențiate cu ele!ii inte"rați ȋn clasele normale, c&t și cu cei sla$i.

. materialele fiind rele!ante pentru acti!itatea desfășurată la clasă. orarul școlar și planurile de ȋn!ățăm&nt. %ampionat fot$al aieti-"imnaziu. Am ȋntocmit dosarul diri"intelui5 am ales comitetul clasei5 le-am prelucrat re"ulile ȋmpotri!a incendiilor. Educatia in secolul XXI Am participat la toate acti!itățile %omisiei 6etodice. ceea ce denotă interesul ele!ilor pentru orele de Educatie Fizica. Frec!ența la ore a fost ma)imă. Portofoliul profesional respectă structura sta$ilită de către ec(ipa mana"erială.EURO !RIERE” Simpozionul Internațional . respect&nd cerințele și reușind ȋncadrarea la termen pentru predarea situațiilor solicitate.Educatia in secolul XXI”. a!&nd ca finalitate promo!area e!aluarii nationale la sf&rșitul studiilor. %ampionat tenis de masa aieti-"imnaziu. Ȋn proiectarea acti!ită-ii e)tra.. %asti"atorii au fost premiati si le-au fost acordate diplome. am ținut ȋn permanență le"ătura cu ele!ii. a securității ȋn școală. %oncurs de pictura. a re"ulamentului de ordine internă5 i-am informat cu pri!ire la structura anului școlar.ațional de E!aluare. iar conținutul a fost reactualizat atunci c&nd a fost necesar după noile re"lementări. Piesele din portofoliu sunt creație proprie.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Managementul clasei de elevi %a profesor diri"inte. %a acti!ități e)tracurriculare cu ele!ii: Simpozionul Național . particip&nd la concursuri și simpozioane: Simpozionul national ..+estele aplicate la clasă au respectat metodolo"ia impusă de Ser!iciul .. ."imnaziu. unde am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . au fost a!izate de comisia metodică și rezultatele au fost aduse la cunoștința ele!ilor. Managementul carierei și al dezvoltării personale Am dorit să mă autoperecționez continuu. Am moti!at ele!ii spre ȋn!ățare ȋn !ederea o$ținerii unor rezultate școlare mulțumitoare. ac(it&ndu-mă de toate sarcinile specifice conform fișei de sarcini. %ampionat tenis de masa Fete.colare /0coala altfel1 am desfășurat următoarele acti!ități: %ampionat fot$al aieti 2primar.

. I. respect&nd re"ulile școlare. a!&nd o ținută ireproșa$ilă at&t ȋn cadrul școlii c&t și ȋn afara acesteia.S. Contribu ția la dezvoltarea institu țională și la promovarea imaginii unită ții școlare Am promo!at ima"inea școlii prin intermediul c&tor!a acti!ități e)trașcolare. am realizat instruirile P. %onsider că am dat do!adă de deontolo"ie profesională. . ele!ii și cole"ii. Am facut parte din comisia pentru e!aluare in cadrul unui proiect national Evaluarea Potentialului omatic !unctional si Motric al Populatiei colare din "omania 'a ni!el de clasă.7.S.%omunicarea cu celelate cadre didactice. Am o$ținut mentiune pentru participarea cu lucrarea . și protecția muncii . Am fi"urat in anul scolar 89::-89:8 ca responsa$il ȋn comisia de PSI.O alimentatie sanatoasa 3ele! Geana Eduard 2 clasa a VI-a4 Am efectuat pre"ătire suplimentară a ele!ilor ȋn afara orelor de curs pentru ȋm$unătățirea rezultatelor #. c&t și cu ec(ipa mana"erială a fost $ună.I..SS.

. aflate ȋn cancelarie. Prezentului raport de autoe!aluare ȋi atașez fișa cadru de autoe!aluare * e!aluare ȋn !ederea acordării calificati!ului anual pentru cadrele didactice din ȋn!ățăm&ntul preuni!ersitar.Actele do!editoare a celor menționate mai sus se află ȋn portofoliul personal.