Sunteți pe pagina 1din 18

!

Lector.univ.dr. Anca Borzea


FPSE, UB
Proiectarea !i managementul
programelor educa"ionale
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
2. |an|hcarea
pro|ectu|u|
4. Inche|erea
pro|ectu|u|
1. In||erea
pro|ectu|u|
3.Imp|ementarea
pro|ectu|u|
C|c|u| de v|a
a| pro|ectu|u|
Dehn|rea
pro|ectu|u|
|an|hcare
deta||at
Mon|tor|zare ;|
contro|
Lva|uare post-
|mp|ementare
Fazele/ciclul de via"# al proiectului
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
! IA2A DL INI|ILkL
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013

" S! pune"i n eviden"! compatibilitatea proiectului cu cerin"ele #i
obiectivele persoanelor interesate;

" S! ob"ine"i sprijinul grupurilor de presiune exterioar! pentru a l!rgi
sus"inerea de care beneficiaz! proiectul;

" S! demonstra"i compatibilitatea ntre solu"ia pe care o propune"i #i
obiectivele organismului de finan"are;

" S! fi"i gata s! anun"a"i public proiectul.
!" $%&$'() &($*) &'(& +,*-.($"(/
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
# n aceast faz, pentru a putea defini bine proiectul, trebuie rspuns la
o serie de ntrebri:
# De ce trebuie iniiat acest proiect ?
# Care sunt potenialele beneficii, cine i ce anume va avea de ctigat ?
# Care sunt rezultatele concrete ale proiectului ?
# Care va fi costul total din punct de vedere financiar, material sau de resurse
umane ?
# Care din costuri poate fi recuperat ?
# Ct de realiste sunt obiectivele necesare a fi atinse pentru a putea obine
rezultatele sau rezultatul ?
# Exist resursele i expertiza necesar ducerii la ndeplinire a proiectului sau
trebuie fcut apel la resurse adiionale?
# Care sunt riscurile care pot fi acceptate de ctre instituii ?

0&12-3($.&$ +4&++ *.-+&%(535+
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
! include identificarea problemelor, a variantelor de
solu$ii, evaluarea op"iunilor poten"iale.
! Activit#"ile specifice fazei de ini"iere sunt:
! analiza de nevoi;
! studiul de fezabilitate (dac# este cazul);
! stabilirea de scopului !i a obiectivelor;
! dezvoltarea unui scenariu (cel pu"in);
! compararea de alternative;
! analiza cost beneficiu;
! definirea unei solu"ii.
67,*-"&"(&/
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
0&8"+.&$ %3$.) $ *.-93&,&+:"&2-++ *&.,+(&/
! Descr|erea c|ar a natur|| prob|eme| ;| spr|[|n|rea aceste| descr|er| cu date
so||de,
! Stab|||rea sca|e| ] magn|tud|n|| prob|eme|,
! Idennhcarea ct ma| exact a grupur||or afectate, |a momentu| actua|,
dar ;| pr|n |nterven|a precon|zat,
! Stab|||rea c|ar a cauze|or prob|eme|,
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
0&8"+.&$ %3$.) $ *.-93&,&+:"&2-++ *&.,+(&/
! rezentarea s|ntenc a evo|u|e| prob|eme| |n nmp ;| a modu|u| |n
care ac|un||e ] msur||e curente nu reuesc s o rezo|ve,
! Agumentarea nevo|| de |nterven|e pr|n |ntermed|u| pro|ectu|u|,
! Lsnmarea r|scur||or | a |ncerntud|n|or refer|toare |a prob|ema |n
cauz,
! C pr|m aprox|mare a costur||or |nterven|e|.
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
0&8"+.&$ *.-93&,&+:"&2-++
Starea actual!
Starea dezirabil!
Diferen"! /
discrepan"!
semnificativ!
= Nevoie
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
! Nevoia este discrepan!a sau diferen!a (distan!a) dintre stadiul actual
de dezvoltare al unui grup sau al unei situa!ii "i stadiul dorit (posibil de
atins). Nevoia reflect# existen!a unei probleme care necesit# interven!ie
n vederea solu!ion#rii, o problem# care trebuie tratat#.
! Analiza nevoilor este un instrument care vine n ajutorul procesului
decizional n proiectarea !i planificarea serviciilor educa"ionale.
! Analiza nevoilor este prima etap#, necesar# n procesul de planificare !i
dezvoltare a serviciilor. Importan$a sa deriv# din faptul c# o bun# analiz#
a nevoilor are calitatea de a contribui la o alocare eficient# a resurselor
pentru programele educa"ionale vizate.
;"$3+1$ 4& "&2-+
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
! Analiza nevoilor ncearc# s# identifice astfel de limite, s# le
analizeze caracteristicile %i cauzele %i s# stabileasc#
priorit#$ile ac$iunilor viitoare.

! n general metodologia procesului de AN presupune
urm#toarele etape:
! Preg!tirea plasarea AN n contextul grupului "int# vizat;
! Implementarea indicarea modului de organizare a AN
efectiv# aplicarea instrumentelor de cercetare;
! Procesarea datelor, analiza #i interpretarea rezultatelor.
;"$3+1$ 4& "&2-+
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
;3(&."$(+2$ : -*<+5"+3&
! !"#$%&'()' %$*%$+,&#- /& 0$# 1$ ,&#$%)$&2,, 3, '42,/&, *50,6,"$
4'%$ *5# 7 %$'",+'#$ 8& 045*/" %$+5")-%,, *%56"$9$, 3, '(&:$%,,
56,$4()/"/, *5",(4,, */6",4$;
! <=>>? @'&/'" 1$ 9$#51$ A5"50,#$ 8! #$%!&'(%)*% #+$&,(&$+)
#-.$&(* /& *0%$-%)*% &1#%(2-$-&3 45563 #789:
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
;3(&."$(+2&3& : -*<+5"+3&
! men|nerea str|| de fapt (non-|nterven|e sau modu| curent de
abordare a prob|eme|),
! so|u|a moderat (|mbunt|rea str|| de fapt, a modu|u| ex|stent
de abordare ;| ] sau adugarea unor no| sub-setur| de ac|un| ]
|nterven|| care nu presupun mod|hcr| ma[ore de s|stem |eg|s|anv,
|nsntu|ona|, hnanc|ar | de resurse umane)
! so|u|a rad|ca| (o |nterven|e comp|ex, cu consec|ne
semn|hcanve |a n|ve| de sch|mbr| |eg|s|anve, |nsntu|ona|e, de
a|ocr| hnanc|are | de resurse umane).
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
=.+"%+*++ >&"&.$3& 4& +4&"(+8%$.& $
$3(&."$(+2&3-.
! trebu|e s se dehneasc ;| s se ana||zeze ma| mu|te so|u|| pentru o
prob|em
! trebu|e s se |a |n cons|derare op|unea de a nu face n|m|c
! so|u|||e trebu|e s corespund prob|eme|or ;| ob|ecnve|or
! a|ternanve|e trebu|e s he cupr|nztoare.
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
! Studiul de fezabilitate reprezint# documenta$ia n care sunt
prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investi$iei,
prin care se asigur# utilizarea ra$ional# %i eficient# a capitalului %i
acoperirea cheltuielilor materiale ntr-un mod ce satisface cerin$ele
economice %i sociale.
! Conceptul de studiu de fezabilitate presupune efectuarea unei
analize complexe de marketing, comerciale, tehnice, de management
!i financiare a unui obiectiv de investi"ii, privit ca un sistem dinamic !i
deschis de produc"ie !i comercializare de bunuri !i servicii, precum !i a
factorilor angaja"i (resurse umane, capital, resurse materiale !i
energetice etc.), cu men"ionarea aspectelor juridice definitorii,
desf#!urat# pe un anumit orizont de timp, lund n considera"ie inclusiv
factorii de risc !i incertitudine.
?(54+5 4& @&1$9+3+($(&
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
A ,-(+2& *&"(.5 %$.& *.-+&%(&3& $5 '5%%&'
! Structura organiza"iei se potrive#te echipei de proiect
! Echipa proiectului particip! la activitatea de planificare
! Echipa proiectului este angajat! n stabilirea programului
! Echipa proiectului este angajat! n stabilirea unui buget real
! Echipa proiectului se folose#te de birocra"ie, politici #i proceduri
#i nu ac"ioneaz! mpotriva acestora
! Echipa proiectului #i d! acordul cu privire la obiectivele realiste #i
specifice ale proiectului
! Toate p!r"ile interesate (participan"i, sponsori, beneficiari) sunt
implicate nc! de la nceputul proiectului.
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
7 motive pentru care proiectele e%ueaz#
! Structur! #i organizare inadecvate ale proiectului
! Lipsa particip!rii echipei de proiect la elaborarea planului
! Planificare defectuoas! #i inadecvat!
! Lipsa particip!rii echipei proiectului la rezolvarea problemelor
! Comunicare deficitar!
! Administrare inadecvat!
! Program nerealist
! Obiective neclare
! Mecanisme de control inadecvate
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013
CONDI%II U&OARE DAC' DIFICILE DAC'
Num!rul grupurilor Mic Mare
Sensibilizare Ridicat# Sc#zut#
Prioritate Ridicat# Sc#zut#
Grad de interes Ridicat Sc#zut
Resurse de timp Mult Limitat
Resurse financiare Mul"i Pu"ini
Impact asupra organiz!rii Nicio schimbare Schimb#ri radicale
Reparti$ia resurselor Nicio schimbare Schimb#ri radicale
Caracterul organiza$iei care
se afl! n frunte
Are putere, autoritate,
responsabilitate, experien
Puin putere, autoritate, sim
de responsabilitate, fr
antecedente
Personal Numeros !i calificat Pu"in numeros !i necalificat
Mediu Stabil Turbulent
Condi"ii care pot influen"a decizia de
ini"ializare a unui proiect
Modu| s|hopedagog|c, N|ve|u| II, 2012]2013