Sunteți pe pagina 1din 41

Relatii collective de munca AN III SEM II- DREPT

1. In legislatia muncii, ce se intelege prin termenul de patron! " a. conducatorul sau detinatorul unei societatii comerciale ; b. orice persoana fizica sau juridica ce angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca; c. numai persoanele juridice ce angajeaza salariati, inregistrate la Registrul comertului. ANS. B #. $e sunt patronatele " a. organizatii cu caracter politic, de drept privat, fara scop patrimonial; b. organizatii ale patronilor, autonome, cu personalitate juridica, cu scop patrimonial, care administreaza capital; c. organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial. ANS. C %. $e se intelege, in legislatia muncii, prin termenul de unitate! " a. numai regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale; b. asociatiile de orice fel si organele de stat, alte organizatii cu scop lucrativ, institutii publice, societati comerciale, regii autonome si companii nationale; c. orice persoana fizica sau juridica ce angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca. ANS. B &. $e di'erenta e(ista intre notiunea de patron! de'inita de art. 1 din )egea nr.1%*+1,,- privind contractul colectiv de munca si cea de'inita de art.# din )egea patronatelor nr.%.-+#**1 " a. este identitate de notiune; b. este diferenta de notiune, intrucat notiunea de patron! din "egea nr.#$%&#''( cuprinde si angajatorul care nu realizeaza profit; c. chiar daca nu e)ista identitate, pe planul interpretarii juridice, efectele sunt nesemnificative. ANS. B .. $um este de'init patronul! in )egea patronatelor nr.%.-+#**1 " a. persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salariata; b. administratorul societatii comerciale; c. numai actionarii societatilor comerciale care realizeaza profit anual. ANS. A

-. $um sunt de'inite in $odul muncii, patronatele " a. ca organizatii ale patronilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial; b. ca organizatii ale patronilor infiintate cu scopul de a avea initiativa legislativa; c. ca organizatii ale patronilor infiintate doar cu scopul de partener de dialog in negocierea cu sindicatele a contractelor colective de munca la nivel de ramura sau national. ANS. A /. $e se intelege prin patron, din perspectiva relatiilor colective de munca" a. angajatorul, persoana juridica sau fizica, autorizata potrivit legii, care administreaza, utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia si care foloseste forta de munca salariata; b. persoana juridica inmatriculata sau persoana fizica autorizata potrivit legii, care administreaza si utilizeaza capital, indiferent de natura acestuia, in scopul obtinerii de profit si in conditii de concurenta si care foloseste forta de munca salariata; c. orice persoana fizica sau juridica care angajeaza salariati prin incheierea unui contract individual de munca. ANS. C 0. $um se pot constitui asociatiile patronale" a. b. c. pe ramura a economiei si pe criteriu teritorial, inclusiv la nivel national; numai pe criteriu teritorial; numai pe ramura a economiei.

ANS. A ,. De unde re1ulta dreptul de asociere al patronilor " a. din hotararea judecatoreasca, obtinut odata cu infiintarea societatii comerciale; b. din hotarare judecatoreasca, obtinut odata cu infiintarea societatii comerciale, insa numai dupa ce hotararea judecatoreasca este definitiva si irevocabila; c. din Constitutia Romaniei, acesta fiind un drept fundamental. ANS. C 1*. In spiritul )egii patronatelor nr.%.-+#**1, ce au in compunere patronatele" a. cel putin #* persoane juridice sau persoane fizice autorizate potrivit legii sau cel putin * membrii, cu conditia ca sa detina in ramura peste +%, din volumul productiei; b. *%.%%% de salariati, indiferent de numarul patronilor; c. #%%.%%% de salariati, care desfasoara activitate la minim * patroni, dintre care unul sa fie persoana fizica autorizata potrivit legii. ANS. A

11. $are este actul normativ ce reglementea1a modul de do2andire al personalitatii 3uridice a patronatelor" a. "egea patronatelor nr.$*(&-%%#; b. .rdonanta /uvernului nr.-(&-%%%; c. Codul muncii. ANS. B 1#. Din care moment o asociatia patronala devine persoana 3uridica " a. b. c. din momentul inregistrarii cererii de infiintare la judecatorie; din momentul in care hotararea judecatoreasca a devenit definitiva si irevocabila; din momentul inscrierii hotararii in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

ANS. C 1%. Din ce moment o asociatie patronala este recunoscuta ca persoana 3uridica" a. din momentul in care judecatorul a pronuntat o incheiere pe baza documentelor depuse de membrii fondatori; b. din momentul in care membrii fondatori au aprobat statutul asociatiei; c. din momentul inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor. ANS. C 1&. $ine poate avea calitatea de mem2ru al unei asociatii patronale" a. numai angajatori0persoane juridice inmatriculate; b. angajatori persoane juridice inmatriculate si persoane fizice autorizate potrivit legii; c. numai angajatori persoane fizice autorizate potrivit legii. ANS. B 1.. $are dintre drepturile enumerate le este recunoscut patronatelor " a. dreptul de a reprezenta, promova, sustine si a apara interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor lor; b. dreptul de a initia efectiv acte normative pe care sa le trimita direct 1arlamentului; c. dreptul de a stabili, la nivel de ramura, salariile ce se scorda pentru anumite categorii de salariati. ANS. A 1-. $are sunt drepturile patronatelor " a. de a reprezenta , promova, sustine si apara interesele economice, politice, civice, tehnice si juridice ale membrilor lor; b. de a promova concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii lor; c. de a reprezenta interesele lor si ale asociatiilor sindicale la incheierea contractelor colective de munca. ANS. A

1/.

)a care din drepturile aratate mai 3os, pot u1a si patronatele "

a. dreptul de a fi consultate de /uvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica; b. dreptul de a hotari lichidarea unor patroni din cadrul asociatiei patronale; c. dreptul de a viza, in faza de proiect, acte normative referitoare la normarea raporturilor de munca. ANS. A 10. $are este instanta unde se inregistrea1a asociatiile patronale " a. b. c. judecatoria; tribunalul; curtea de apel.

ANS. B 1,. 4nde se inregistrea1a asociatiile potronale " a. la 2inisterul 2uncii, 3amiliei si 1rotectiei Sociale; b. la ministerul de resort, corespunzator pentru ramura pe care s0a constituit asociatia patronala respectiva; c. la tribunal. ANS. C #*. $um isi incetea1a e(istenta o asociatie patronala" a. b. c. la e)pirarea termenului pentru care a fost creata; prin hotararea /uvernului; prin dizolvare, in conditiile legii.

ANS. C #1. $are este, temeiul 'undamental al constituirii sindicatelor " a. dreptul de asociere prevazut de Constitutie; b. negocierea colectiva, impusa ca obligatie pentru patronii care au cel putin -# salariati ; c. recunoasterea sindicatelor, ca partener de dialog social. ANS. A ##. $um sunt de'inite in $odul muncii , sindicatele " a. insitutii de interes public, autorizate sa functioneze in conditiile legii; b. oraganizatii constituite de salariati in scopul promovarii intereselor lor profesionale, economice si sociale, precum si apararii drepturilor individuale si colective ale acestora prevazute in contractele colective si individuale de munca sau in acordurile colective de munca si raporturile de serviciu, precum si in legislatia nationala, in pactele si coventiile internationale la care Romania este parte. c. persoane juridice autorizate de 2inisterul 2uncii sa functioneze in unitatile cu peste #%% de salariati fara ca acestia sa aiba functii de conducere.

ANS. B #%. $e sunt sindicatele" a. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, politice, civice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor; b. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, familiale, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor; c. persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale, precum si a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor lor. ANS. C #&. $are dintre trasaturile enumerate, este caracteristica si sindicatelor " a. b. c. sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial; functioneaza in baza unui statut convenit cu patronul; cu acordul /uvernului, pot desfasura si activitati politice.

ANS. B #.. $are dintre trasaturile enumerate, este vala2ila si in ca1ul sindicatelor " a. pot desfasura si activitati politice, insa numai cu privire la drepturile electorale; b. se constituie in temeiul dreptului de asociere, ca drept fundamental, consacrat de Constitutie; c. pot sa fie infiintate in cadrul oricarui angajator. ANS. B #-. $are sunt trasaturile caracteristice ale sindicatelor" a. b. c. sunt persoane juridice, independente, cu scop patrimonial si patrimoniu propriu; functioneaza pe baza statutelor proprii, intocmite cu respectarea legii; reprezinta membrii de sindicat la negocierea contractelor ind.de munca.

ANS. B #/. $e se intelege prin li2ertatea sindicala " a. inclusiv dreptul membrilor cooperatori, al agricultorilor de a constitui sau nu sindicate; b. inclusiv dreptul persoanelor autorizate sa e)ercite independent o meserie sau profesiune de a constitui sau nu un sindicat; c. inclusiv dreptul salariatilor, al functionarilor publici de a constitui sau nu organizatii sindicale, de a adera sau nu la acestea. ANS. C #0. $um se mani'esta independenta sindicala " a. in raport cu contractele colective de munca si contractele individuale de munca; b. in raport cu institutiile&autoritatile publie, partidele politice si organizatiile patronale;

c. in raport cu legea si actele normative interne, emise de angajator in aplicarea acesteia, cum este0de e)emplu0regulamentul intern. ANS. B #,. $are dintre drepturile indicate mai 3os caracteri1ea1a, intre altele, notiunea de libertatea sindicala!" a. dreptul membrilor cooperatori, al agricultorilor de a adera sau nu la un sindicat de unitate specific activitatii lor; b. dreptul persoanelor autorizate care e)ercita independent o meserie sau o profesiune de a constitui sau nu un sindicat pe criterii profesionale; c. dreptul de a face parte in acelasi timp din mai multe organizatii sindicale. ANS. A %*. $are, dintre urmatoarele drepturi, se integrea1a notiunii de!libertate sindicala? a. dreptul de a0si elabora, in conditiile legi, reglementari proprii, de a0si alege liber reprezentantii; b. dreptul de a stipula in statut reglementari prin care sa interzica functionarea altor sindicate in aceeasi unitate; c. dreptul de a hotari prin statut declansarea grevei in orice conditii. ANS. A %1. $e presupune li2ertatea sindicala individuala " a. libertatea fiecarui salariat de a face parte sau nu , ori de a se retrage sau nu dintr0 o organizatie sindicala; b. libertatea fiecarui membru de sindicat de a solicita sa 4i fie protejate interesele fata de salariatiii care nu sunt membrii de sindicat; c. libertatea fiecarui membru de sindicat de a solicita o parte din patrimoniul sindicatului. ANS. A %#. $are sunt categoriile de salariati care nu pot 'ace parte din organi1atii sindicale" a. medicii civili din spitalele militare din reteaua sanitara a 2inisterului Apararii Nationale; b. politistii; c. magistratii. ANS. C %%. $are sunt categoriile de salariati care nu pot 'ace parte din sindicate" a. b. c. profesorii civili din institutii;le militare de invatamant; functionarii publici; demnitarii.

ANS. C

%&. $e se intelege prin protectia li2ertatii sindicale" a. protejarea pe termen nelimitat a unor drepturi pentru liderii de sindicat; b. in timpul mandatului liderilor de sindicat nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive legate de activitatea sindicala; c. drepturi salariale suplimentare pentru liderii de sindicat, ca urmare a activitatii lor duble si ca salariati, si ca lideri de sindicat. ANS. B %.. $um se asigura protectia organelor de conducere ale sindicatelor" a. pe perioada mandatului nu pot fi concediati de angajator; b. in situatia salarizarii de sindicat, pe perioada mandatului, contractul individual de munca al liderilor de sindicat nu inceteaza, fiind doar suspendat; c. pe perioada mandatului, contractul individual de munca nu poate fi modificat, nici cu acordul liderului de sindicat in cauza. ANS. B %-. $are este actul normativ unde sunt preva1ute reglementarile re'eritoare la do2andirea personalitatii 3uridice a sindicatului" a. b. c. Codul muncii; .rdonanta /uvernului referitoare la asociatii si fundatii nr.-(&-%%%; "egea sindicatelor nr.*5&-%%$.

ANS. C %/. $ate sindicate se pot constitui intro unitate cu 1.* de salariati, dintre care 1. sunt cu 'unctii de conducere" a. b. c. ma)im ' sindicate; #% sindicate nereprezentative; unul singur, intrucat intr0o unitate nu poate functiona decat un singur sindicat.

ANS. A %0. $are este numarul minim de salariati necesar pentru constituirea unui sindicat" a. b. c. -%; cel putin -#; #*.

ANS. C %,. $are este termenul sta2ilit de lege pentru inlaturarea neregularitatilor cuprinse in cererea re'eritoare la constituirea unui sindicat" a. b. c. + zile; #% zile; #* zile, ca si in cazul recursului.

ANS. A

&*. $are este institutia+autoritatea care acorda personalitate 3uridica unui sindicat" a. directiile judetene de munca, familie si protectie sociala in cazul organizatiilor cu pana la *% de membrii de sindicat; b. tribunalul; c. judecatoria. ANS. C &1. De cand do2andeste organi1atia sindicala personalitate 3uridica" a. din momentul pronuntarii hotararii judecatoresti; b. la e)pirarea termenului de recurs; c. din momentul inscrierii in registrul special a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii. ANS. C &#. $are dintre urmatoarele drepturi, le este recunoscut si organi1atiilor sindicale, in calitatea sa de persoana 3uridica" a. dreptul de a figura ca reclamant sau parat in fata instantelor de judecata, dreptul de a constitui case de ajutor reciproc, dreptul de a avea organe proprii de conducere; b. dreptul de a participa cu vot decisiv la concedierea unor salariati; c. dreptul de a decide cu privire la acordarea unor premii salariatilor sindicalisti. ANS. A &%. $are sunt drepturile unui sindicat legal constituit" a. de a avea patrimoniu propriu si case de ajutor reciproc; b. de a utiliza si administra capital in scopul obtinerii de profit pentru membrii de sindicat; c. de a stabili politica salariala a angajatorului. ANS. A &&. $are sunt drepturile unei organi1atii sindicale legal constituite" a. b. c. de a angaja personal propriu; de a face propuneri de promovare in functie a salariatilor; de a stabili personalul premiat.

ANS. A &.. $are sunt atri2utiile organi1atiilor sindicale" a. apararea drepturilor fundamentale ale membrilor de sindicat; b. promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat fata de ceilalti salariati; c. promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor de sindicat fata de patroni si stat. ANS. C

&-. $are sunt mi3loacele sindicatelor de reali1are a scopului pentru care au 'ost constituite" a. b. c. negocierea contractelor colective de munca; mitingurile cu caracter electoral; grevele spontane.

ANS. A &/. $are sunt mi3loacele organi1atiilor sindicale de reali1are a scopului pentru care au 'ost constituite" a. b. c. declansarea conflictelor de interese, in conditiile legii; stabilirea unor programe de modernizare si reorganizare a unitatii angajatoare; stabilirea politicii salariale a angajatorului.

ANS. A &0. $um sunt alesi liderii de sindicat" a. b. c. cu aprobarea patronatelor; prin hotararea adunarii generale a membrilor de sindicat; in functie de performantele profesionale din unitatea unde este salariat.

ANS. B &,. $um se 'ace di1olvarea sindicatelor" a. prin hotarare judecatoreasca; b. prin hotararea patronului, cu votul a cel putin 6 din numarul membrilor de sindicat; c. prin hotararea adunarii membrilor sau delegatilor acestora, statutar constituita, luata corespunzator statutului propriu. ANS. C .*. $um incetea1a activitatea unei organi1atii sindicale" a. b. c. prin decizia patronului; prin hotararea /uvernului; prin dizolvare, in conditiile legii.

ANS. C .1. $um se produc e'ectele nulitatii contractului colectiv de munca" a. Numai pentru viitor, cu e)ceptia clauzelor care au incalcat prevederi legale imperative; b. 7) tunc si e) nunc; c. Nu opereaza nulitatea acestui contract deoarece munca este ireversibila. ANS. A .#. $e consecinte poate produce 'orta ma3ora asupra contractului colectiv de munca" a. Anularea;

b. c.

Rezilierea; Suspendarea.

ANS. C .%. E'ectele contractului colectiv de munca la nivel de unitate sunt opo1a2ile salariatilor care nu erau anga3ati la momentul negocierii" a. Nu, pentru ca actul juridic incheiat intre anumite parti nu poate fi e)tins si la alte parti; b. Nu, pentru ca ar fi o lezare a dreptului la negociere; c. 8a. ANS. C .&. Pentru salariatii institutiilor 2ugetare e(ista restrictii la negocierea contractului colectiv de munca" a. b. c. 8a, pentru drepturi al caror cuantum este stabilit prin lege; Nu, negocierea este un drept constitutional; Nu, ar fi o discriminare ce contravine Codului muncii.

ANS. A ... Inc5eierea contractului colectiv de munca are caracter o2ligatoriu pentru partenerii sociali" a. b. c. 8a, numai la nivel national; 8a, numai la nivelul unitatii cu peste -# de salariati; Nu, are caracter facultativ.

ANS. C .-. Negocierea colectiva are caracter o2ligatoriu pentru partenerii sociali" a. b. c. 8a, numai la nivel national; 8a, numai la nivelul unitatii cu peste -# de salariati; Nu, are caracter facultativ.

ANS. B ./. Daca durata pentru care a 'ost inc5eiat contractul colectiv de munca a e(pirat, contractele individuale de munca 6 a. b. c. produc efecte in contiunare; trebuie renegociate; depinde de acordul partenerilor.

ANS. B .0. Se poate inc5eia contractul colectiv de munca pe durata unei lucrari" a. b. c. 8a, daca lucrarea este determinata; Nu, durata se e)prima in timp; Nu, ar e)ista o incalcare a "egii nr. #$%&#''(.

ANS. A

.,. Poate 'i prelungit un contract colectiv de munca dupa e(pirarea termenului" a. b. c. Nu, se revine la negocieri; Nu, salariatii ar fi dezavantajati, iar legea ii protejeaza; 8a, prin acord.

ANS. C -*. $e 'el de conditie repre1inta 'orma scrisa a contractului colectiv de munca" a. b. c. Ad probationem; Ad validitatea; Conditie de dovada in fata instantei.

ANS. B -1. $are este locul inregistrarii si depunerii contractului colectiv de munca inc5eiat la nivel de unitate" a. b. c. 8irectia de 2unca judeteana; 2inisterul 2uncii; 9nspectoratul :eritorial pentru 2unca.

ANS. A -#. $are este locul inregistrarii si depunerii contractului colectiv de munca inc5eiat la nivel de ramura" a. b. c. 8irectia de 2unca judeteana; 2inisterul 2uncii; 9nspectoratul teritorial pentru munca.

ANS. B -%. $are este consecinta nesemnarii contractului colectiv de munca de catre repre1entantii partilor la negociere" a. Anularea; b. Rezilierea; c. Nu va fi inregistrat, daca nu e)ista una dintre stuatiile de e)ceptie prevazuta de lege. ANS. C -&. $are este consecinta nedovedirii indeplinirii cerintelor de repre1entativitate de catre partile semnatare ale contractului colectiv de munca" a. b. c. Anularea; Chemarea in fata instantei; Refuzul inregistrarii contractului.

ANS. C -.. $e poate sa 'aca o parte nemultumita de re'u1ul inregistrarii contractului colectiv de munca"

a. b. c.

3ormuleaza plangere la 9nspectia 2uncii; 3ormuleaza plangere la 2inisterul 2uncii; 3ormuleaza plangere la instanta de contencios administrativ.

ANS. C --. De la ce data produce e'ecte contractul colectiv de munca" a. b. c. 8e la data semnarii de catre parti; 8e la data finalizarii negocierilor consemnate in protocol; 8e la data inregistrarii.

ANS. C -/. Poate produce e'ecte un contract colectiv de munca de la o data anterioara inregistrarii" a. b. c. 8a, daca este inscrisa in contract; 8a, de la data semnarii acelui contract; "egea nu permite.

ANS. C -0. Este o2ligatorie pu2licarea contractelor colective de munca" a. b. c. Nu, este suficienta inregistrarea; 8a, altfel nu pot fi obligatorii pentru parti; 8a, contractele incheiate la nivel national si de ramura.

ANS. C -,. Tre2uie pu2licat contractul colectiv de munca la nivel de ramura" a. b. c. Nu, este obligatorie doar inregistrarea; 8a, la 8irectia 2uncii a judetului; 8a, in 2onitorul .ficial al Romaniei.

ANS. C /*. In ce termen tre2uie pu2licat contractul colectiv de munca la nivel national" a. b. c. $% de zile de la data inregistrarii; #% zile de la data inregistrarii; "egea nu stabileste un termen.

ANS. A /1. $are este locul pu2licarii contractului colectiv de munca la nivel national" a. b. c. 2onitorul .ficial al Romaniei, prima parte; 2onitorul .ficial al Romaniei, partea a 990a; 2onitorul .ficial al Romaniei, partea a ;0a.

ANS. C /#. $e e'ect 3uridic produce pu2licarea contractului colectiv de munca in

Monitorul 7'icial al Romaniei" a. b. c. Confera putere juridica e)ecutorie si obligatorie; 7)prima data intrarii in uz; Nu produce efecte juridice.

ANS. C /%. $are este s'era salariatilor 2ene'iciari ai e'ectelor contractului colectiv de munca la nivel de unitate" a. b. c. Salariatii afiliati la sindicatele prezente la negociere; Salariatii care platesc cotizatia; :oti salariatii din unitate.

ANS. C /&. $are este s'era salariatilor 2ene'iciari ai e'ectelor contractului colectiv de munca la nivel de ramura" a. b. c. Salariatii afiliati la sindicatele prezente la negociere; Salariatii care platesc cotizatia; :oti salariatii incadrati in unitatile din acea ramura.

ANS. C /.. Daca la nivelul unui anga3ator nu se poate inc5eia contract colectiv de munca, se aplica prevederile altui contract colectiv de munca" a. b. c. Nu, ar fi potrivnic legii; 8a, daca partile isi e)prima acordul; 8a, contractul colectiv incheiat la nivel superior.

ANS. C /-. Este permisa modi'icarea clau1elor contractului colectiv de munca pe parcursul e(ecutarii lui" a. b. c. ANS. Nu, doar la e)pirarea termenului; Nu, s0ar incalca legislatia muncii; 8a, prin acordul partilor. C

//. Se admite ca unui contract colectiv de munca sa-i 'ie modi'icate din o'iciu clau1ele" a. b. c. 8a, cand drepturile salariatilor primesc reglementari legale mai favorabile; Nu, ar fi potrivnic vointei partilor; Nu, aceasta cale nu are consacrare in dreptul muncii.

ANS. A

/0. $e o2ligatie au partile care convin o modi'icare a contractului colectiv de munca" a. Sa informeze in scris 9nspectia 2uncii care pastreaza contractul; b. Sa informeze in scris organul care are spre pastrare contractul colectiv de munca; c. Sa informeze in scris 2inisterul 2uncii. ANS. B /,. Suspendarea contractului colectiv de munca se produce pe durata grevei" a. b. c. 8a, daca salariatii grevisti solicita; 8a, daca nu pot presta activitate salariatii neparticipanti la greva; 8a, daca acest aspect reprezinta o clauza in contract.

ANS. B 0*. Suspendarea contractului colectiv de munca poate interveni pe cale conventionala" a. b. c. 8a, cu avizul 9nspectiei 2uncii; 8a, daca salariatii convin astfel; 8a, acordul partilor este suficient.

ANS. A 01. Suspendarea contractului colectiv de munca prin acordul partilor este incadrata in termen " a. b. c. zile. Nu, pentru ca legea nu are prevederi in acest sens; 8a, cel putin $% de zile cat dureaza negocierea noului contract; 8a, pana la inlaturarea unei cauze concrete determinate, dar nu mai mult de (%

ANS. A 0#. $e o2ligatii au partile in ca1ul suspendarii contractului colectiv de munca" a. b. c. Sa consemneze intr0un proces verbal acest lucru; Sa notifice organului care pastreaza acest contract; Sa notifice 9nspectia 2uncii pentru verifica oportunitatea.

ANS. B 0%. In ce situatie poate inceta contractul colectiv de munca" a. b. c. 9n cazul anularii; 9n cazul pierderii reprezentativitatii partilor, pe timpul negocieri; 9n cazul unei suspendari nelimitate.

ANS. B 0&. In ce situatie poate inceta contractul colectiv de munca" a. 9n cazul rezilierii;

b. c.

9n cazul neacordarii drepturilor salariale; 9n cazul dizolvarii unitatii.

ANS. C 0.. )ic5idarea 3udiciara a unitatii poate determina incetarea contractului colectiv de munca" a. b. c. Nu, numai dizolvarea; 8a, daca partile nu convin prelungirea; 8a, intrucat nu mai e)ista angajator.

ANS. C 0-. In ce termen se noti'ica incetarea contractului colectiv de munca" a. b. c. * zile; $ zile; #% zile.

ANS. A 0/. $e se intampla cu contractul colectiv de munca in ca1ul in care se sc5im2a anga3atorul prin cumparare de actiuni" a. b. c. 8evine caduc; Se renegociaza; Sunt preluate drepturile si obligatiile din continutul sau.

ANS. C 00. $are este sediul materiei cu privire la solutionarea con'lictelor de munca" a. b. c. Codul muncii; "egea nr. #$%&#''(; "egea nr. #(<&#'''.

ANS. C 0,. $um se clasi'ica con'lictele de munca" a. b. c. Conflicte de interese, profesionale si salariale; Conflicte de interese si conflicte de drepturi; Conflicte de interese, conflicte de drepturi si greve.

ANS. B ,*. $and se pot ivi con'lictele de interese" a. b. c. .ri de cate ori sunt lezate interesele salariatilor; .ri de cate ori sunt incalcate clauzele contractului individual de munca; Cu prilejul negocierii si incheierii contractului colectiv de munca.

ANS. C ,1. $are dintre situatiile de mai 3os 3usti'ica declansarea con'lictului de interese"

a. b. c.

Neacordarea sporurilor negociate; =nitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati; Se incalca reglementarile privind dreptul la munca.

ANS. B ,#. $e se poate intampla daca unitatea re'u1a semnarea contractului colectiv de munca in urma de'initivarii negocierilor" a. b. c. Se poate declansa greva; Se poate declansa un conflict de interese; Se poate declansa un conflict de drepturi.

ANS. B ,%. $e se poate intampla daca unitatea nu-si indeplineste o2ligatia legala de a incepe negocierile anuale" a. b. c. Se poate declansa greva; Se poate declansa un conflict de interese; Se poate declansa un conflict de drepturi.

ANS. B ,&. In ce termen este o2ligata conducerea unitatii sa raspunda la sesi1area sindicatului repre1entativ privind premisele declansarii unui con'lict de interese " a. b. c. -5 ore; 5< ore; - zile lucratoare.

ANS. B ,.. In care dintre situatii se considera declansat con'lictul de interese" a. b. c. =nitatea refuza consecvent acordarea drepturilor salariale; =nitatea refuza raspunsul la sesizarea sindicatului reprezentativ; =nitatea accepta declansarea grevei.

ANS. B ,-. $e se poate intampla in situatia in care sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere preci1at de unitate la o revendicare din continutul sesi1arii" a. b. c. Se poate declansa greva; Conflictul de drepturi se considera declansat; Conflictul de interese se considera declansat.

ANS. C ,/. $e tre2uie sa 'aca sindicatul repre1entativ in ca1ul in care con'lictul de interese a 'ost declansat" a. b. c. Sa informeze in scris 9nspectia 2uncii; Sa sesizeze 2inisterul 2uncii prin organul sau teritorial; Sa ia masuri pentru declararea legala a grevei.

ANS. B ,0. In ce termen tre2uie sa desemne1e Ministerul Muncii delegatul pentru participarea la concilierea con'lictului de interese" a. b. c. -5 ore; 5< ore; - zile lucratoare.

ANS. A ,,. In ce termen tre2uie sa comunice delegatul Ministerului Muncii sesi1area catre conducatorul unitatii privind declansarea con'lictului de interese" a. b. c. -5 ore; 5< ore; - zile lucratoare.

ANS. A 1**. In ce termen tre2uie sa convoace partile la conciliere delegatul Ministerului Muncii" a. b. c. 5< ore de la inregistrarea sesizarii; $ zile de la inregistrarea sesizarii; + zile de la inregistrarea sesizarii.

ANS. A 1*1. $ate persoane va cuprinde delegatia sindicatelor repre1entative pentru conciliere" a. b. c. :oti liderii de sindicat; -0* persoane; *0+ persoane.

ANS. A 1*#. $ine poate 'i mediator in con'lictul de interese" a. . persoana desemnata prin acordul partilor; b. . persoana delegata de 2inisterul 2uncii; c. . persoana numita de ministrul muncii cu acordul Consiliului 7conomic si Social, pentru care partile au optat. ANS. C 1*%. $are este durata medierii con'lictului de interese" a. b. c. 2a)im #% zile calendaristice; 2a)im #* zile calendaristice; 2a)im $% de zile calendaristice.

ANS. C

1*&. $and poate 'i sesi1ata $omisia de ar2itra3 pentru un con'lict de interese" a. b. c. Numai dupa conciliere; Numai dupa mediere; Atunci cand partile vor celeritate.

ANS. A 1*.. $ati ar2itri intra in compunerea $omisiei de Ar2itra3" a. -0* persoane; b. $ persoane desemnate de 2inisterul 2uncii; c. $ persoane desemnate de 2inisterul 2uncii cu acordul Consiliului 7conomic si Social. ANS. C 1*-. In ce termen recurge $omisia de Ar2itra3 la convocarea partilor si de12aterea con'lictului de interese" a. b. c. $ zile de la primirea documentelor; * zile de la primirea documentelor; + zile de la primirea documentelor.

ANS. A 1*/. In ce termen se pronunta $omisia de Ar2itra3 in solutionarea $on'lictului de interese" a. b. c. $ zile de la incheierea dezbaterilor; + zile de la incheierea dezbaterilor; * zile de la incheierea dezbaterilor.

ANS. C 1*0. In ce termen tre2uie sa comunice partilor 5otararea $omisia de Ar2itra3 ce solutionea1a con'lictul de interese" a. b. c. #- ore de la pronuntare; $ zile de la pronuntare; -5 ore de la pronuntare.

ANS. C

1*,. 8otararea $omisiei de Ar2itra3 in solutionarea con'lictelor de interese se 2ucura de autoritatea de lucru 3udecat" a. b. c. 8a, fiind irevocabila; Nu, putand fi atacata cu recurs; Nu, putand fi atacata cu actiune in anulare la tribunal.

ANS. C 11*. $are este durata grevei de avertisment" a. b. c. Cel mult < ore daca nu se intrerupe lucrul; Cel mult - ore daca inceteaza lucrul; Cel mult #- ore daca inceteaza lucrul.

ANS. B 111. $u cat timp tre2uie sa preceada greva de avertisment declansarea grevei propriu-1ise" a. b. c. Cu cel putin $ zile; Cu cel putin * zile lucratoare; Cu cel putin * zile.

ANS. C 11#. )a ce nivel este permisa greva de solidaritate" a. b. c. Aceleiasi unitati; Aceluiasi grup de unitati; Aceleiasi federatii sau confederatii sindicale.

ANS. C 11%. $are este durata ma(ima a grevei de solidaritate" a. b. c. . zi; $( ore; 5< ore.

ANS, A 11&. $u cat timp inainte de declansare tre2uie anuntata greva de solidaritate conducatorului unitatii" a. b. c. Cu cel putin < ore inainte de incetarea lucrului; Cu cel putin -5 ore inainte de incetarea lucrului; Cu cel putin 5< ore inainte de incetarea lucrului.

ANS. C 11.. $ati salariati tre2uie sa-si e(prime acordul pentru ca organi1atia sindicala repre1entativa sa poata 5otari declararea grevei" a. Cel putin > din numarul membrilor sindicali;

b. c.

Cel putin #&$din numarul membrilor sindicali; Cel putin 6 din numarul membrilor sindicali;

ANS. C 11-. $ati salariati tre2uie sa-si e(prime acordul pentru declararea grevei daca in unitate nu e(ista sindicat repre1entativ" a. b. c. ANS. Cel putin > din numarul salariatilor unitatii; Cel putin #&$ din numarul salariatilor unitatii; Cel putin 6 din numarul salariatilor unitatii; A

11/. $ati salariati tre2uie sa renunte la greva, dupa declarare, pentru ca aceasta sa incete1e" a. b. c. ?umatate; =n sfert; . treime.

ANS. A 110. Personalul din transporturile terestre poate declara greva" a. b. c. Nu, are interdictie prin lege; 8a, dupa ce informeaza angajatorul cu cel putin $ zile inainte; 8a, dupa terminarea misiunii.

ANS. C 11,. Este permisa greva pentru gardienii 'eroviari" a. b. c. 7ste interzisa; 8a, cu asigurarea unui sfert din activitatea normala; 8a, cu asigurarea cel putin a unei treimi din activitatea normala.

ANS. C 1#*. Este permisa greva pentru salariatii din unitatile sistemului energetic national" a. b. c. 7ste interzisa; 8a, cu asigurarea unui sfert din activitatea normala; 8a, cu asigurarea cel putin a unei treimi din activitatea normala.

ANS. C 1#1. Pe durata grevei, isi mentin salariatii drepturile ce decurg din contractul individual de munca" a. b. c. 8a, daca greva este legala; Nu este posibil; 8a, cu e)ceptia salariului si a sporurilor.

ANS. C 1##. Este permis ca unitatea sa anga3e1e salariati care sa-i inlocuiasca pe cei a'lati in greva" a. b. c. 8a, daca e)ista contracte scadente cu data ferma; 8a, daca a oferit preaviz; Nu, daca greva este legala.

ANS. C 1#%. Pot primi drepturi salariale acei salariati care nu participa la greva, dar nici nu pot sa lucre1e" a. b. c. nu, intrucat munca nu se plateste; da, au dreptul la *%, din salariul de baza; da, au dreptul la +*, din salariul de baza.

ANS. C 1#&. Pe ce durata poate 'i suspendata greva" a. b. c. Cel mult #* zile calendaristice; Cel mult -% zile calendaristice; Cel mult $% zile calendaristice.

ANS. C 1#.. )a ce instanta tre2uie sa se adrese1e conducatorul unitatii cu cererea de suspendare a grevei" a. b. c. ?udecatorie; :ribunal; Curte de apel.

ANS. C 1#-. In ce termen tre2uie sa solutione1e instanta de 3udecata cererea de suspendare a grevei" a. b. c. $ zile de la inregistrare; * zile de la inregistrare; + zile de la inregistrare.

ANS. C 1#/. $e instanta poate 3udeca recursul impotriva 5otararii de suspendare a grevei" a. b. c. :ribunalul; Curtea de apel; @otararea este irevocabila.

ANS. C 1#0. Instanta de 3udecata poate 5otari incetarea unei greve" a. b. c. Nu, doar suspendarea acesteia; 8a, daca judecatoria constata ca greva este ilegala; 8a, daca tribunalul constata ca greva a fost declarata cu incalcarea legii.

ANS. C 1#,. In ce termen tre2uie sa solutione1e instanta cererea unitatii de declarare a grevei ca nelegala" a. b. c. $ zile; + zile; #% zile.

ANS. A 1%*. Dupa cat timp de la declararea grevei conducerea unitatatii poate sesi1a $omisia de Ar2itra3" a. b. c. 8upa + zile; 8upa -% zile; Nu are competenta, nefiind instanta de judecata.

ANS. B 1%1. $are situatie poate 'i considerata cau1a ilicita a grevei" a. b. c. Se urmareste solutionarea unui conflict de interese si unui conflict de drepturi; Nu s0a parcurs procedura de mediere; Se urmaresc scopuri politice.

ANS. C 1%#. 9reva poate continua dupa pronuntarea unei 5otarari a $omisiei de Ar2itra3" a. b. c. 8a, daca se formuleaza recurs; 8a, daca se ataca la instanta de judecata competenta; Nu.

ANS. C 1%%. $u cat timp inainte de declansarea grevei tre2uie comunicat unitatii acest moment" a. b. c. Cu cel putin < ore; Cu cel putin -5 ore; Cu cel putin 5< ore.

ANS. C 1%&. $e 'el de raspundere antrenea1a 'apta persoanei care prin violenta impiedica un salariat sa participe la greva"

a. b. c.

1atrimoniala; 8isciplinara; Contraventionala.

ANS. C 1%.. $e 'el de raspundere antrenea1a incalcarea restrictiilor privitoare la declararea grevei" a. b. c. 1enala; 8isciplinara; Contraventionala.

ANS. A 1%-. $e 'el de raspundere antrenea1a 'apta persoanei care prin violenta o2liga un salariat sa munceasca in timpul grevei" a. b. c. Nu este posibil; 1enala; Contraventionala.

ANS. C 1%/. Poate instanta sa o2lige persoana care a declansat greva la plata unor despagu2iri" a. b. c. Nu permite legea, dreptul la greva fiind constitutional; 8a, in cazul grevei ilegale; 8a, indiferent de caracterul grevei.

ANS. B 1%0. $e este loc:-out-ul" a. b. c. =n loc de munca special; . greva patronala; . greva de avertisment.

ANS. B 1%,. $e reglementare a primit loc:-out-ul in sistemul legislatiei muncii din Romania" a. b. c. 8reptul de avea un loc de munca; 8reptul patronilor de a inchide unitatea; Nu are reglementare.

ANS. C 1&*. $e 'orma a con'lictelor de munca repre1inta con'lictele in legatura cu e(ecutarea contractului colectiv de munca" a. b. Conflict de interese; Conflict de drepturi;

c.

Conflict profesional.

ANS. B 1&1. $e 'orma a con'lictelor de munca repre1inta con'lictul in legatura cu incetarea contractului individual de munca" a. b. c. Conflict de interese; Conflict de drepturi; Conflict profesional.

ANS. B 1&#. $e 'orma a con'lictelor de munca repre1inta con'lictul in legatura cu constatarea nulitatii contractului colectiv de munca" a. b. c. 8e drepturi; 8e interese; "itigiu de natura comerciala sau civila intrucat este legat de un contract

ANS. A 1&%. $e 'orma a con'lictelor de munca repre1inta con'lictul in legatura cu plata unor despagu2iri generate de indeplinirea necorespun1atoare a o2ligatiilor sta2ilite prin contractul individual de munca" a. b. c. "itigiu de munca; Conflict de interese; Conflict de drepturi.

ANS. C 1&&. In ce termen se poate cere instantei de 3udecata constatarea nulitatii unui contract individual de munca" a. b. c. $% de zile de la data comunicarii; $ ani; 1e intreaga perioada in care contractul este in vigoare.

ANS. C 1&.. In ce termen se poate cere instantei de 3udecata constatarea nulitatii unui contract colectiv de munca" a. b. c. $% de zile de la data semnarii; $% de zile de la data inregistrarii; 1e intreaga perioada in care contractul este in vigoare.

ANS. C 1&-. In ce termen se poate cere instantei de 3udecata constatarea nulitatii relative unui contract individual de munca" a. b. Aceasta nulitate este imprescriptibila; $ ani de la data semnarii;

c.

1e intreaga perioada in care contractul este in fiinta.

ANS. C 1&/. In ce termen poate solicita salariatul o2ligarea anga3atorului la plata despagu2irilor" a. b. c. $% de zile de la data producerii pagubei; $ ani de la data producerii pagubei; Actiunea nu se prescrie.

ANS. B 1&0. $e cale de atac se e(ercita impotriva 5otararilor instantei de 'ond in con'lictele de munca" a. b. c. ANS. Apelul; Recursul; Revizuirea si contestatia in anulare. B

1&,. In ce termen se comunica partilor 5otararea instantei de 'ond in con'lictele de munca" a. b. c. #% zile; + zile; #* zile.

ANS. C 1.*. In ce termen se ataca cu recurs 5otararea pronuntata de instanta de 'ond in con'lictele de munca" a. b. c. #% zile de la data comunicarii; + zile de la data comunicarii; #* zile de la data comunicarii.

ANS. A 1.1. $are este caracteristica metodei de reglementare a dreptului muncii" a. b. c. egalitatea juridica a partilor aflate intr0un raport juridic de munca; inegalitatea juridica a partilor aflate intr0un raport juridic de munca; ambele variante.

ANS. B 1.#. In ce an s-a in'iintat 7rgani1atia Internationala a Muncii" a. b. c. #'#'; #'-'; #'$'.

ANS. A

1.%. $are a 'ost primul cod al muncii din tara noastra" a. b. c. "egea nr. $&#'*%; "egea nr. #$&#'*% "egea nr. $&#'(%.

ANS. A 1.&. $e repre1inta !prestatia! in raportul 3uridic de munca" a. b. c. salariul; munca angajatului; insistenta la negociere.

ANS. B 1... $e repre1inta ;contraprestatia; in raportul 3uridic de munca" a. b. c. reactia salariatului la presiunile angajatorului; salariul; munca depusa de salariat pentru salariul negociat.

ANS. B 1.-. Este admisa inegalitatea 3uridica a partilor in raportul 3uridic individual de munca" a. b. c. in dreptul romanesc nu se admite inegalitatea juridica a partilor; se admite prin hotarare judecatoreasca; da, este o trasatura caracteristica.

ANS. C 1./. Persoanele care au do2andit statutul de re'ugiat se pot incadra cu contract individual de munca pe teritoriul Romaniei" a. b. c. da, in conditiile legii; angajatorii nu pot angaja refugiati intrucat nu permite inspectia muncii; nu, legislatia muncii nu permite.

ANS. A 1.0. Avocatul poate deveni parte intr-un raport 3uridic de munca" a. b. c. da, numai daca se anjajeaza la barou; da, intrucat dreptul la munca este un drept nediscriminatoriu; da, daca incheie contract de salarizare in interiorul profesiei.

ANS. C 1.,. In ce temei des'asoara activitatea 'unctionarul pu2lic" a. b. c. in temeiul contractului individual de munca; in temeiul repartitiei pe un post vacant; in temeiul raportului de serviciu.

ANS. C 1-*. In ce categorii de persoane sunt inclusi magistratii" a. b. c. functionari publici cu statut special; inalti functionari publici; salariati ai instantelor de judecata.

ANS. A 1-1. Respectand principiul dreptului la munca, cine are o2ligatia de a o'eri un loc de munca" a. b. c. /uvernul si parlamentul; Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca; 8reptul la munca nu include aceasta obligatie.

ANS. A 1-#. In ce conditii !dreptul la munca! include o2ligatia de a munci" a. b. c. 9n conditii de forta majora; 9n conditiile prevazute in contractul de munca; 8reptul la munca nu include obligatia de a munci.

ANS. C 1-%. In ce conditii dreptul la munca poate 'i ingradit" a. b. c. Cand salariatul este concediat disciplinar; Niciodata; Cand salariatul este pensionat medical.

ANS. B 1-&. Autoritatile pu2lice pot impune unei persoane sa munceasca 'ortat" a. b. c. 8a, in caz de forta majora AcatastrofeB; Niciodata, intrucat constituie interzicerea muncii fortate; Nu, intrucat s0ar incalca dreptul la munca.

ANS. A 1-.. Autoritatile pu2lice pot impune unei persoane sa munceasca 'ortat" a. b. c. 8a, pentru indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege; Niciodata, intrucat constituie interzicerea muncii fortate; Nu, intrucat s0ar incalca dreptul la munca.

ANS. A 1--. $ine poate aplica sanctiuni disciplinare salariatilor" a. b. c. Seful formatiei; Angajatorul; Consiliul de administratie.

ANS. B 1-/. Poate salariatul sa renunte la dreptul la concediu de odi5na anual" a. b. c. 8a, daca angajatorul dovedeste ca are nevoie de acest salariat pe locul de munca; 8a, daca e)ista acordul partilor neviciat; Nu poate.

ANS. C 1-0. Poate salariatul sa renunte la dreptul la concediu de odi5na anual" a. b. c. Conform principiului libertatii muncii, este posibil; 8aca angajatorul pune aviz favorabil pe cerere; Nu este posibil.

ANS. C 1-,. Prin care lege a 'ost adoptat actualul cod al muncii" a. b. c. "egea nr. (*&-%%$; "egea nr. *$&-%%$; "egea nr. *#&-%%$.

ANS. B 1/*. $are dintre urmatoarele i1voare sunt speci'ice dreptului muncii" a. b. c. "egea nr. #%<&#''' privind infiintarea si organizarea 9nspectiei 2uncii; Contractul colectiv de munca; Codul muncii.

ANS. B 1/1. $are dintre urmatoarele i1voare sunt speci'ice dreptului muncii" a. b. c. "egea nr. #%<&#''' privind infiintarea si organizarea 9nspectiei 2uncii; Regulamentele interne; Codul muncii.

ANS. B 1/#. $e repre1inta !actele 7rgani1atiei Internationale a Muncii" a. b. c. 9zvoare de drept international al muncii; 8ocumentele necesare infiintarii acestui for; Conventii obligatorii pentru statele membre.

ANS. A 1/%. In atri2utiile carei organi1atii intra !acordarea de asistenta te5nica tarilor mem2re in domeniul muncii si securitatii sociale!"

a. b. c.

.rganizatiilor neguvernamentale; Consiliului 7uropei; .rganizatiei 9nternationale a 2uncii.

ANS. C 1/&. In atri2utiile carei organi1atii intra!ela2orarea de norme internationale pentru im2unatatirea conditiilor de munca si de viata ale salariatilor!" a. b. c. .rganizatiilor neguvernamentale; .rganizatiei 9nternationale a 2uncii. Consiliului 7uropei;

ANS. B 1/.. In atri2utiile carei organi1atii intra !supraveg5erea aplicarii si respectarii conventiilor si pactelor internationale privind drepturile omului in domeniile muncii si li2ertartii de asociere in sindicate!" a. b. c. .rganizatiei 9nternationale a 2uncii. Consiliului 7uropei; Consiliului national pentru combaterea discriminarii.

ANS. A 1/-. $e tre2uie sa intelegem prin e(presia !patronate!" a. b. c. Angajatorul; Conferinte ale patronilor; .rganizatii ale patronilor.

ANS. C 1//. $e este 'ederatia patronala" a. b. c. Asocierea a doua sau mai multe patronate; Asocierea a cel putin #* patroni; Asocierea patronilor cu capital majoritar privat.

ANS. A 1/0. $e este con'ederatia patronala" a. b. c. . asociere de federatii patronale; Asocierea a cel putin #* patroni Asocierea patronilor cu capital majoritar privat.

ANS. A 1/,. $and devine patronatul persoana 3uridica" a. b. c. Cand hotaraste instanta de judecata; 8in momentul inscrierii in Registrul asociatiilor si fundatiilor; 8in momentul inregistrarii la 2inisterul 2uncii.

ANS. B

10*. $ine poate 'ormula propuneri de legi'erare in domenii de interes patronal" a. b. c. 2inisterul Comertului; 9nspectia 2uncii; 1atronatele.

ANS. C 101. Se poate vor2i de o !lege a sindicatelor!" a. b. c. 8a, intregul Cod al muncii; 8a, "egea nr. *5&-%%$; 8a, "egea nr. *$&-%%$.

ANS. B 10#. In ce consta scopul patrimonial al sindicatelor" a. b. c. Nu e)ista; 9n baza materialelor necesare intr0o activitate sindicala; 9n drepturile salariale ale membrilor lor.

ANS. A 10%. $ui se su2ordonea1a un sindicat" a. b. c. 7ste o persoana juridica subordonata doar federatiei sindicale; 7ste o persoana juridica independenta; Se subordoneaza doar prevederilor contractului colectiv de munca.

ANS. A 10&. $e act sta la 2a1a 'unctionarii sindicatelor" a. b. c. Contractul colectiv de munca la nivel de unitate; Contract colectiv de munca la nivel national; Statutul propriu.

ANS. C 10.. $are sunt 'ormele li2ertatii sindicale" a. b. c. 7ste individuala; 7ste colectiva; 7ste si individuala si colectiva.

ANS. C 10-. $and o persoana poate 'i constransa sa 'aca parte dintr-un sindicat" a. b. c. Cand este amenintata cu concedierea; Cand doreste o sustinere pentru apararea drepturilor; Niciodata.

ANS. C

10/. Persoanele care detin 'unctii de demnitate pu2lica pot 'orma un sindicat" a. b. c. Nu; 1ot, daca nu indeplinesc functii de conducere; 1ot, daca solicita minim #* persoane.

ANS. A 100. $and poate dispune patronatul des'iintarea unei organi1atii sindicale" a. b. c. Cand se produc concedieri colective; Cand are o hotarare judecatoreasca; Nu poate.

ANS. C 10,. 7 organi1atie sindicala se poate a'ilia la o organi1atie similara internationala" a. b. c. 8a; Nu, ar fi inutil; 8a, daca instanta de judecata admite cererea.

ANS. A 1,*. $e numar de persoane este necesar sa-si e(prime acordul pentru a se constitui o organi1atie sindicala" a. b. c. 2inimum -# de salariati; 2inimum #* salariati; 2inimum #% salariati.

ANS. B 1,1. Pentru constituirea organi1atiei sindicale tre2uie ca salariatii sa apartina aceluiasi anga3ator" a. b. c. Nu, dar unitatile sa se afle in aceeasi zona geografica; 8epinde de criteriul de constituire a organizatiei sindicale; 8a, altfel sindicatul ar fi ineficient.

ANS. B 1,#. Salariatii minori pot 'i mem2ri de sindicat" a. b. c. 8a, cu incuviintarea reprezentantului legal; 8a, fara incuviintari prealabile; Nu, intrucat nu au capacitate de e)ercitiu.

ANS. B 1,%. )a ce instanta se depune cererea pentru in'iintarea unui sindicat" a. b. c. "a judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul viitorul sindicat; "a tribunalul in a carei circumscriptie isi are sediul viitorul sindicat; @otararea adunarii generale este suficienta.

ANS. A 1,&. $ati mem2ri 'ondatori tre2uie sa semne1e procesul-ver2al de constituire a organi1atiei sindicale" a. b. c. Cel putin #* membri; Semneaza doar membrii prezidiului; Semneaza doar liderul ales.

ANS. A 1,.. In ce termen tre2uie sa solutione1e 3udecatoria cererea de in'iintare a sindicatului" a. b. c. 9n termen de #% zile; 9n termen de * zile; Nu se specifica in lege.

ANS. A 1,-. 8otararea 3udecatoreasca de in'iintare a unui sindicat este irevoca2ila" a. b. c. 8a; Nu, se ataca cu apel in termen de #% zile de la data comunicarii; Nu, se ataca cu recurs in termen de #* zile de la data comunicarii.

ANS. C 1,/. $and do2andeste personalitate 3uridica organi1atia sindicala" a. b. c. "a data inscrierii in registrul special al hotararilor judecatoresti definitive; "a data pronuntarii hotararii judecatoresti irevocabile; "a data comunicarii hotararii de catre instanta.

ANS. A 1,0. $and sindicatul do2andeste dreptul de a 'i titularul unui patrimoniu" a. b. c. Cand achita bunurile patrimoniale; 8upa dobandirea personalitatii juridice; Cand adunarea generala hotaraste cu vot majoritar.

ANS. B 1,,. $and organi1atia sindicala do2andeste dreptul de a inc5eia contracte sau conventii" a. b. c. Cand hotaraste si partea contractanta; 8upa dobandirea personalitatii juridice; Cand adunarea generala hotaraste cu vot majoritar.

ANS. B #**. $and sindicatul poate 'igura ca reclamant in 'ata instantei de 3udecata"

a. b. c.

Cand se adreseaza unei instante competente sa judece actiunea; 8upa dobandirea personalitatii juridice; Cand adunarea generala hotaraste cu vot majoritar.

ANS. B #*1. $and do2andeste sindicatul dreptul de a avea organe proprii de conducere" a. b. c. Cand se hotaraste in adunarea de constituire; Cand adunarea generala le voteaza cu majoritate de voturi; 8upa dobandirea personalitatii juridice.

ANS. C #*#. $e este 'ederatia sindicala" a. Asociatie a doua sau mai multe organizatii sindicale din unitati diferite din aceeasi ramura de activitate; b. Asociatie a doua sau mai multe organizatii sindicale din unitati diferite din ramuri diferite de activitate; c. Asocierea unui numar de cel putin #* sindicate. ANS. A #*%. $e instanta are competenta sa 3udece cererea de constituire a unei 'ederatii sindicale" a. b. c. ?udecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul federatia sindicala; :ribunalul in a carei raza teritoriala isi are sediul federatia sindicala; Numai curtea de apel.

ANS. B #*&. 4nde se 'ace mentiunea privind di1olvarea organi1atiei sindicale" a. b. c. "a judecatoria care a operat inscrierea ca persoana juridica; "a tribunalul care a operat inscrierea ca persoana juridica; "a 2onitorul .ficial.

ANS. A #*.. In ce termen tre2uie sa sesi1e1e 3udecatoria conducatorii sindicatului despre di1olvarea organi1atiei sindicale" a. b. c. 9mediat; * zile; #% zile

ANS. B #*-. In ce termen tre2uie comunicata o administratie catre organi1atia sindicala" a. b. c. < ore de la data desfasurarii sedintei; -5 ore de la data desfasurarii sedintei; 5< ore de la data desfasurarii sedintei. 5otarare a consiliului de

ANS. C #*/. Este o2ligatorie negocierea colectiva la nivel de unitate" a. b. c. 8epinde de acordul partilor; 8a, daca unitatea are cel putin -% de salariati; 8a, daca unitatea are cel putin -# de salariati.

ANS. C #*0. )a ce nivel este reglementata o2ligativitatea negocierii" a. b. c. Nivel de unitate; Nivel national; Nivel de unitate, national si de ramura.

ANS. A #*,. $ui apartine initiativa negocierii colective" a. b. c. 1atronului; Sindicatelor; Ambilor parteneri sociali.

ANS. A #1*. $e se intampla daca patronul nu anga3ea1a negocierea colectiva" a. b. c. Salariatii pot inceta lucrul; .rganizatia sindicala formuleaza o cerere; .rganizatia sindicala se adreseaza tribunalului 4 sectia conflicte de munca.

ANS. B #11. In cat timp este o2ligat patronul sa anga3e1e negocierea colectiva la cererea repre1entantilor salariatilor" a. b. c. #* zile de la formularea cererii; $ zile de la formularea cererii; Se stabileste de comun acord.

ANS. A #1#. $are este 'recventa negocierilor colective" a. b. c. 9n fiecare an; Se stabileste prin acordul partilor; "a e)pirarea contractului colectiv de munca anterior.

ANS. A #1%. $and tre2uie initiata negocierea colectiva in raport de contractul colectiv de munca inc5eiat pe un an" a. b. Cu cel putin (% de zile anterior e)pirarii contractului; Cu cel putin $% de zile anterior e)pirarii contractului;

c.

1artile stabilesc de comun accord

ANS. B #1&. Poate 'i sanctionat patronul daca re'u1a consecvent anga3area negocierii colective" a. b. c. Nu, dar instanta il va obliga; 8a, va fi sanctionat penal; 8a, va fi sanctionat cu amenda.

ANS. C #1.. $e inseamna !inceputul negocierii colective!" a. b. c. Cand se obtine primul acord in negociere; Cand partile hotarasc sa inceapa dialogul social; 1rima reuniune a partilor.

ANS. C #1-. $and se sta2ileste calendarul reuniunilor pentru negocierea colectiva" a. b. c. Cu #* zile inainte de demarare; Cu $ zile inainte de demarare; "a prima reuniune a partilor.

ANS. C #1/. $and se sta2ileste locul unde vor avea loc reuniunile pentru negocierea colectiva" a. b. c. Cu #* zile inainte de demarare; Cu $ zile inainte de demarare; "a prima reuniune a partilor.

ANS. C #10. Pe ce durata tre2uie sa se des'asoare negocierea colectiva" a. b. c. "egea nu limiteaza aceasta durata; 1artile stabilesc de comun acord durata de ma)imum $% de zile; 2a)imum (% de zile.

ANS. C #1,. <inali1area negocierii colective presupune inc5eierea contractului colectiv de munca" a. b. c. 8a, in mod obligatoriu; 8a, pentru unitatile cu un numar de cel putin -# de salariati; 8epinde de acordul rezultat din negociere.

ANS. C

##*. $are sunt partile contractului colectiv de munca" a. b. c. 1atronul, sindicatele si reprezentantii salariatilor; 1atronul si salariatii; Societatea si sindicatul reprezentativ.

ANS. B ##1. De cine este repre1entat patronul la nivel de unitate pentru a inc5eia contractul colectiv de munca" a. b. c. 8e directorul general cu imputernicirea consiliului de administratie; 8e consiliul de administratie; 8e organul de conducere desemnat legal.

ANS. C ###. De cine este repre1entat patronul pentru a inc5eia contractul colectiv de munca la nivel national" a. b. c. 8e asociatiile patronale legal constituite si reprezentative; 8e federatiile patronale reprezentative; 8e confederatia patronala desemnata prin vot majoritar.

ANS. A ##%. De cine sunt repre1entati salariatii ca parte a parte a contractului colectiv de munca la nivel de unitate" a. b. c. 8e sindicatele infiintate in acea unitate; 8e liderul sindicatului cel mai numeros; 8e reprezentanti alesi, in conditiile legi.

ANS. C ##&. De cine sunt repre1entati salariatii ca parte a contractului colectiv de munca la nivel de ramura" a. b. c. 8e reprezentanti alesi; 8e sindicatul la care au aderat; 8e federatia sindicala reprezentativa si legal constituita.

ANS. C ##.. De cine sunt repre1entati salariatii ca parte a contractului colectiv de munca la nivel national" a. b. c. 8e confederatiile sindicale legal constituite si reprezentative; 8e federatiile sindicale legale si reprezentative; 8e reprezentantii alesi prin vot majoritar.

ANS. A ##-. $e conditie se impune patronilor repre1entati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national"

a. =nitatile acestora sa functioneze cel putin intr0un sfert din numarul total al judetelor, inclusiv 2unicipiul Bucuresti; b. =nitatile acestora sa functioneze cel putin intr0o treime din numarul total al judetelor, inclusiv 2unicipiul Bucuresti; c. =nitatile acestora sa functioneze in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv 2unicipiul Bucuresti. ANS. C ##/. $e conditie se impune patronilor repre1entati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national" a. =nitatile acestora sa0si desfasoare activitatea in cel putin -*, din ramurile de activitate; b. =nitatile acestora sa0si desfasoare activitatea in cel putin #&$ din ramurile de activitate; c. =nitatile acestora sa0si desfasoare activitatea in cel putin jumatate din ramurile de activitate ANS. A ##0. $e conditie se impune patronilor repre1entati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national" a. =nitatile acestora sa cuprinda minimum *, din efectivul salariatilor din economia nationala; b. =nitatile acestora sa cuprinda minimum +, din efectivul salariatilor din economia nationala; c. =nitatile acestora sa cuprinda minimum #%, din efectivul salariatilor din economia nationala; ANS. B ##,. $e conditie se impune patronilor repre1entati de asociatiile patronale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura" a. =nitatile acestora sa cuprinda minimum *, din efectivul salariatilor din ramura respectiva; b. =nitatile acestora sa cuprinda minimum +, din efectivul salariatilor din ramura respectiva; c. =nitatile acestora sa cuprinda minimum #%, din efectivul salariatilor din ramura respectiva; ANS. C #%*. $e conditie se impune organi1atiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national" a. Sa aiba in componenta structuri sindicale proprii in cel putin -*, din numarul total al judetelor, inclusiv 2unicipiul Bucuresti; b. Sa aiba in componenta structuri sindicale proprii in cel putin o treime din numarul total al judetelor, inclusiv 2unicipiul Bucuresti; c. Sa aiba in componenta structuri sindicale proprii in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv 2unicipiul Bucuresti;

ANS. C #%1. $e conditie se impune organi1atiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national" a. Au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin -*, din ramura de activitate; b. Au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin o treime din ramura de activitate; c. Au in componenta federatii sindicale reprezentative din cel putin jumatate din ramura de activitate; ANS. A #%#. $e conditie se impune organi1atiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national" a. .rganizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri cel putin egal cu *, din efectivul salariatilor din economia nationala; b. .rganizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri cel putin egal cu +, din efectivul salariatilor din economia nationala; c. .rganizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri cel putin egal cu #%, din efectivul salariatilor din economia nationala; ANS. A #%%. $e conditie se impune organi1atiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de ramura" a. .rganizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu *, din efectivul salariatilor din ramura respectiva; b. .rganizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu +, din efectivul salariatilor din ramura respectiva; c. .rganizatiile sindicale componente au cumulat un numar de membri de cel putin egal cu #%, din efectivul salariatilor din ramura respectiva; ANS. B #%&. $e conditie se impune organi1atiilor sindicale pentru a participa la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate" a. Numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin > din numarul salariatilor unitatii; b. Numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin #&$ din numarul salariatilor unitatii; c. Numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin 6 din numarul salariatilor unitatii; ANS. B #%.. $ine constata indeplinirea conditiilor asociatiilor patronale" a. b. :ribunalul 2unicipiului Bucuresti; :ribunalul din fiecare judet; de repre1entativitate in ca1ul

c.

?udecatoria in circumscriptia careia se afla sediul.

ANS. A #%-. a. b. c. Se ataca 5otararea instantei care constata de repre1entativitate a asociatiilor patronale" Nu, este irevocabila; 8a, cu apel; 8a, cu recurs. indeplinirea conditiilor

ANS. C #%/. Pe ce durata este vala2ila constatarea repre1entativitatii asociatiilor patronale" a. b. c. =n an; 5 ani; 1ana la desfiintarea asociatiei.

ANS. B #%0. Pe ce durata este vala2ila constatarea repre1entativitatii organi1atiilor sindicale" a. b. c. =n an; 5 ani; 1ana la desfiintarea organizatiei sindicale.

ANS. B #%,. $ui tre2uie comunicata 5otararea 3udecatoreasca de'initiva prin care se constata repre1entativitatea organi1atiilor sindicale" a. b. c. Se pastreaza la sediul organizatiei; Se comunica 2inisterului 2uncii; Se comunica Confederatiei Sindicale la nivel national.

ANS. B #&*. $ui tre2uie comunicata 5otararea 3udecatoreasca de'initiva prin care se constata repre1entativitatea organi1atiilor patronale" a. b. c. Se pastreaza la sediul organizatiei; Se comunica 2inisterului 2uncii; Se comunica Confederatiei 1atronale.

ANS. B #&1. )a care anga3atori pot 'i alesi repre1entantii salariatilor" a. b. c. "a angajatorul la care sunt incadrati mai mult de -% de salariati; "a angajatorul la care sunt incadrati mai mult de -# de salariati; "egea nu impune o conditie numerica.

ANS. A

#&#. $are este natura 3uridica a contractului colectiv de munca" a. b. c. 7ste un act de drept pozitiv; 7ste un act de lege lata; 7ste un act sui generis.

ANS. C #&%. Poate 'i contractul colectiv de munca un act cu caracter normativ" a. b. c. Nu, nu este adoptat de parlament; Nu, nu se publica in 2onitorul .ficial; 8a, are puterea unei legi intre parti pe perioada e)ecutarii.

ANS. C #&&. Poate 'i contractul colectiv de munca un i1vor de drept" a. b. c. 8a, fiind o norma conventionala, negociata; Nu, fiind diferit de legi si hotarari de guvern; Nu, intrucat legea nu0i confera aceasta calitate.

ANS. A #&.. Poate 'i considerat contractul colectiv de munca !contract numit!" a. b. c. 8a, pentru ca are o denumire acordata de parti; Nu, pentru ca nu este obligatoriu sa i acorde un nume; 8a, pentru ca are o denumire prevazuta de lege.

ANS. C #&-. Poate 'i considerat contractul colectiv de munca !contract sinalagmatic!" a. b. c. 8a, pentru ca se negociaza; 8a, pentru ca partile isi creeaza obligatii reciproce; Nu, pentru ca numai in dreptul civil e)ista aceasta categorie.

ANS. B #&/. Este contractul colectiv de munca !contract oneros!" a. b. c. Nu, pentru ca partile sunt egale; 8a, pentru ca fiecare parte urmareste un avantaj; 8a, pentru ca la incheierea lui partile au obligatia sa il semneze.

ANS. B #&0. Este contractul colectiv de munca !contract solemn!" a. b. c. Nu, pentru ca acordul partilor nu presupune nicio solemnitate; Nu, pentru ca forma scrisa si inregistrarea nu confera acest caracter; 8a, pentru ca forma scrisa confera acest caracter.

ANS. C

#&,. $e 'el de contract este contractul colectiv de munca dupa criteriul modului de e(ecutare" a. b. c. Comutativ; Cu prestari succesive; Cu prestari obligatorii.

ANS. B #.*. <iind contract cu prestatii succesive, ce sanctiune se aplica contractului colectiv de munca in ca1 de nee(ecutare" a. b. c. Rezolutiunea; Anularea; Rezilierea.

ANS. C