Sunteți pe pagina 1din 90

Colecia STLPII ORTODOXIEI

VIA!A "I NEVOIN!ELE


CELUI NTRE SFIN!I
P%RINTELUI NOSTRU

FOTIE CEL MARE
Patriarhul ConstantinopoleiEdiie electronic(
APOLOGETICUM
2006
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
2
Volumul poate fi distribuit liber pentru uz personal.
Aceast( lucrare este destinat( tuturor iubitorilor de spiritualitate cre*tin( ortodox( *i de istoria
neamului romnesc. Ea poate fi utilizat(, copiat( *i distribuit( LIBER cu menionarea sursei.
Scanare: Corina
Corectura I: Elena
Corectura II: Apologeticum
Digitalizare pdf : ApologeticumI.S.B.N 973-7952-81-2
I.S.B.N 973-7891-51-1
Traducere de Constantin Fge#an
Carte tip(rit( cu binecuvntarea Prea Sfinitului P(rinte GALACTION,
Episcopul Alexandriei *i Teleormanului
Editura Cartea Ortodox(, 20052006 APOLOGETICUM.
http://apologeticum.net
http://www.angelfire.com/space2/carti/
apologeticum2003@yahoo.com

Digitally signed by Apologeticum
DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum,
ou=Biblioteca teologica digitala,
email=apologeticum2003@yahoo.com
Reason: I am the author of this document
Location: Romania
Date: 2006.08.11 14:16:44 +03'00'
Patriarhul Constantinopolului
3

PREFA!%


n numele Tatlui, $i al Fiului, $i al Sfntului Duh.

Sfnta Biseric( Ortodox( ne-a nv(at, prin sl(viii Apostoli, prin Sfintele Scripturi *i
nv((tura Sfinilor no*tri P(rini c( este nevoie s( m(rturisim *i ap(r(m Credina Ortodox(,
c(ci va veni vremea cnd oamenii de la adev(r auzul *i vor ntoarce, iar la basme se vor
pleca (II Timotei 4, 4). Avem sarcina de a p(stra comoara Ortodoxiei a*a cum am primit-o
de la Hristos; c(ci apostolul Ioan ne porunce*te, zicnd: Deci ce ai auzit dintru nceput, ntru
voi s( r(mie. "i de va r(mnea ntru voi ce ai auzit dintru nceput, *i voi n Fiul *i n Tat(l
vei r(mnea (I Ioan 2, 24). De asemenea, Mntuitorul nostru ntreab(: ns( cnd va veni
Fiul Omului, oare afla-va credin( pe p(mnt? (Luca 18, 8).
Ap(rarea Ortodoxiei mpotriva nv((turilor *i nnoirilor papist(*e*ti este nf(i*at( n
vieile a trei sfini episcopi: Fotie cel Mare, Grigorie Palama *i Marcu Evghenicul. Ace*ti
b(rbai, socotii a fi cei mai nv(ai oameni ai vremii lor, *i-au afierosit viaa pentru p(strarea
adev(ratei credine a lui Hristos. Datorit( nevoinelor lor *i m(rturisirii adev(rului, ei au ajuns
a fi cunoscui drept stlpii Ortodoxiei ce stau mpotriv( oric(rui compromis n curata
credin( a lui Hristos. n vremea vieii lor s-au adunat mai multe Sinoade spre a pune
rnduial( n nv((tur( *i n disciplin(, despre care se va vorbi pe scurt n cuprinsul c(rii.
Vom spune totu*i de pe acum cteva cuvinte despre Sinoadele Bisericii.
Cnd n rndul Apostolilor a ap(rut nevoia de a se adresa unei voci ori judec(i cu
autoritate obligatorie, s-a convocat un Sinod la Ierusalim (Fapte cap. 15). Hot(rrile *i
canoanele acestui Sinod au fost recunoscute ca obligatorii pentru ntreaga Biseric(. Citim:
P(rutu-s-a Duhului Sfnt *i nou( (Fapte 15, 28) - unde pronumele personal nou(, la
plural, desemneaz( pe c(peteniile sau reprezentanii ntregii Biserici adunai n sobor. Hristos
nu a acordat autoritatea suprem( unui singur membru al ob*tii apostolice.
Supremaia papal(, ntemeiat( pe preteniile petrine, ar face bine s(-*i aduc( aminte c(
Apostolului Petru, la Sinodul de al Ierusalim, nu i s-a cerut s( hot(rasc( dup( cum credea de
cuviin( *i nici nu a prezidat Sinodul, ci a luat parte la el ca un egal al celorlali. Pentru
Sfntul Pavel conduc(torii Bisericii erau Iacov, Petru *i Ioan, iar nu Petru singur. Iacov avea
ntietate, pentru aceea Epistola sa se afl( naintea celei a Sfntului Petru n ordinea canonic(
a Sfintei Scripturi. Sfntul Petru, de*i era unul dintre apostolii cei mari, a fost totu*i chemat s(
dea seam( de faptele lui naintea b(trnilor Bisericii (Fapte cap. 11). De asemenea, el a fost
chemat s( dea seam( n urma asprei mustr(ri a lui Pavel (Galateni 2, 11). Iat( deci c( b(trnii
*i apostolii lucrau mpreun(, ca ob*te, n luarea hot(rrilor.
Cea mai nalt( autoritate a unei Biserici Ortodoxe locale este Sinodul episcopilor ei;
ns( cea mai nalt( autoritate a Bisericii Ortodoxe Universale, Sinodul sau Soborul Ecumenic,
ntrune*te episcopii lumii civilizate (oikoumene). Istoric vorbind, fiecare Sinod Ecumenic
nt(re*te sau ratific( precedentul Sinod Ecumenic, ncepnd cu cuvinte de felul acestora:
Urmnd nv((turilor *i predaniilor Sfinilor P(rini... Adev(ratele Sinoade Ecumenice,
asemenea Sfintelor Scripturi, sunt insuflate de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfnt locuie*te n
Biseric( precum ntr-un templu al S(u, neng(duind o alt( credin( n afara celei dezv(luite de
Iisus Hristos, Dumnezeul nostru.
Au existat n trecut sinoade care, datorit( unor fore sau constrngeri exterioare sau
r(ut(ii *i invidiei personale nu au corespuns cu nv((tura Sfinilor P(rini. Ca urmare,
con*tiina ntregii Biserici a respins cu hot(rre aceste sinoade tlh(re*ti *i hot(rrile lor ca
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
4
mincinoase, fiindc( nu exprimau adev(rul negre*elnic al Ortodoxiei. Sfntul Maxim
M(rturisitorul (cca. 580-662), explicnd aceasta, spunea odinioar(: Adev(rul judec(
sinoadele; iar judecata ultim( este a Duhului Sfnt, adic( a con*tiinei Bisericii.
Unirea cu Biserica Latin( este cu putin( numai dac( va lep(da nnoirile sale *i nv((turile
neortodoxe. Ecleziologia ortodox( a fost totdeauna ntemeiat( pe dogma c( exist( doar Una
Sfnt( Soborniceasc( *i Apostoliceasc( Biseric(; schismaticii, ereticii *i cei de alte religii nu
sunt m(dulare ale ei, ci se afl( n afar(. Cum se poate nf(ptui o adev(rat( unire cu cei ce
nva( dogme str(ine Ortodoxiei, referitoare la Sfnta Treime, la Maica Domnului, la ierarhie,
la icoane, la post, etc.? Nu putem r(mne nep(s(tori fa( de adev(r, cu n(dejdea de a obine o
unire prin compromis. S( urm(m sfatul Sfntului Pavel care zice: Drept aceea, frailor, stai
*i inei predaniile carile v-ai nv(at, ori prin cuvnt, ori prin epistolia noastr( (II
Tesaloniceni 2, 15).
M(rturisirea *i ap(rarea credinei ortodoxe nseamn( dragoste fa( de adev(r *i
dragoste fa( de Biseric(, Trupul lui Hristos. P(zirea Ortodoxiei nu este o trud( ncredinat(
doar clerului, ci tuturor cre*tinilor ortodoc*i. Cartea este dedicat( ap(r(torilor sau stlpilor
Ortodoxiei, Sfinii Fotie, Grigorie *i Marcu, care prin viaa *i minunile lor au m(rturisit
fiecare: P(zit-a sufletul meu m(rturiile Tale, *i le-a iubit foarte (Ps. 118, 167). Fie ca vieile
lor s( insufle cititorului o dreapt( nelegere a Ortodoxiei n planul dumnezeiesc.

Iubiilor, (...) nevoie am avut a v( scrie, ndemnndu-v( s( stai viteje*te pentru
credina carea o dat( s-a dat sfinilor (Iuda 1,3).

Duminica Ortodoxiei, 1990


Troparul
Sfntului Fotie cel Mare

Glas 5

Ca o prealuminoas( f(clie a nelepciunii ascunse n Dumnezeu, *i ap(r(tor al
Ortodoxiei celei de Sus descoperite, podoaba cea blagoslovit( a Patriarhilor, nnoirile
semeului eres ai lep(dat, m(rite Fotie, cela ce e*ti lumina sfintelor Biserici, al R(s(ritului
lumin(torule: p(ze*te pe dnsele de toat( r(t(cirea.
Patriarhul Constantinopolului
5VIAA !I NEVOINELE CELUI NTRE SFINI
P$RINTELUI NOSTRU
FOTIE CEL MARE,

Patriarhul Constantinopolei,
pe care Sfnta Biseric( l pr(znuie*te
la 6 Februarie


Primii ani din via'a sfntului

Sfntul *i de Dumnezeu purt(torul P(rintele nostru Fotie, de sfnt( pomenire, s-a
n(scut la Constantinopol prin anul 820
1
din p(rini nst(rii, de bun neam *i cu fric( de
Dumnezeu. Tat(l s(u, Serghie, slujea la curtea mp(r(teasc(, avnd dreg(toria de spatharios,
adic( p(zitor al mp(ratului *i palatului. Fratele lui Serghie era Sfntul Tarasie, Patriarhul
Constantinopolului (784-806, pomenit de Biseric( la 25 Februarie)
2
. Patriarhul Tarasie a
prezidat al "aptelea Sinod Ecumenic de la Niceea din 787. Sinodul a nt(rit nchinarea
ortodox( a icoanelor *i a osndit erezia iconoclast(
3
. Mama lui Fotie, evlavioasa *i virtuoasa
Irina, primea adeseori c(lug(ri n casa ei, c(utnd sfintele lor rug(ciuni *i dndu-le
milostenie
4
. Fratele Irinei, patricianul Serghie, s-a nsurat cu o femeie numit( tot Irina, care
era sora mp(r(tesei Teodora (pomenit( la 11 Februarie). Fraii lui Fotie erau Constantin,
Serghie, Tarasie *i Theodor. P(rinii, str(lucind n virtute, *i-au crescut toi copiii n credin(
*i evlavie, punnd la temelie rug(ciunile *i faptele bune
5
.
Familia lui Fotie aparinea partidei celor ce cinsteau sfintele icoane; pentru aceea au
fost prigonii de iconoclastul mp(rat Teofil (829-842). Evlavioasa *i onesta familie a lui Fotie
iubea *i cinstea mai cu osebire pe drepii c(lug(ri care ap(rau sfintele icoane. !inte ale
cumplitelor prigoane, p(rinii lui Fotie au fost lipsii de avere, au fost chinuii *i, mpreun( cu
copiii lor, au fost surghiunii n locuri s(lbatice *i secetoase, ca acolo s(-*i sfr*easc( zilele.
6
Nici m(car o singur( dat( ace*ti m(rturisitori *i mucenici ai adev(ratei Credine nu s-au nvoit
s( se lepede de sfintele icoane. Astfel, nc( de la vrsta de *apte ani Fotie a m(rturisit, ap(rat
*i susinut sfnta credin( apostoliceasc( *i dogmele cele adev(rate ale Sfinilor P(rini. Un
sinod eretic a aruncat anatema asupra familiei lui Fotie *i asupra unchiului s(u, Tarasie. Tat(l
*i mama lui Fotie au murit ca mucenici n acel surghiun
7
.
Mai trziu Fotie avea s(-*i descrie tat(l ca pe un b(rbat viteaz, evlavios *i virtuos,
vestit prin bog(ia adev(ratei slave *i a dreptei credine (...) *i prin surghiun *i mucenicie
8
.


1
Dup( H. G. Beck, Kirche und theologische Reiche, Mnchen, 1959, p. 520.
2
Pentru traducerea complet( din rus( n englez( a vieii Sfntului Tarasie vezi Living Ortodoxy IV, nr. 3, (Mai-
Iunie, 1982), pp. 3-16.
3
Mai multe despre teologia icoanei a se vedea lucrarea lui Leonid Uspenskz, Teologia icoanei, Editura
Anastasia, Bucure*ti, 1994 sau ediia electronic( Apologeticum, 2006, la http://apologeticum.net (n.
Apologeticum)
4
Iustin Popovici, The Life of St. Photios the Great, n vol. On the Mystagogy of the Holy Spirit, Studion
Publishers, NY, 1983, p. 34.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
Letter 1, To Tarasios, Patrikios, Brother, Septembrie, 871, trad. Despina Stratoudaki White, n vol. Patriarch
Photios of Constantinople, Holy Cross Ortodox Press, Brookline, MA, 1981, p. 117.
8
Asterios Gerostergios, St. Photios the Great, Institute for Byzantine and Modern Greek Studies, Belmont, MA,
1980, p. 16. [Lucrarea este tradus( *i n romne*te, Asterios Gerostergios, Sfntul Fotie cel Mare, Editura Sofia,
Bucure*ti, 2005 *i disponibil( n format electronic n colecia Apologeticum, la Biblioteca Teologic( Digital(,
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
6
Dup( aceast( dovad( de drzenie a familiei sale, tn(rul Fotie avea s( cinsteasc( mult
nepieritoarea pomenire a unchiului s(u, Patriarhul Tarasie, ca *i a Patriarhului Metodie (843-
847, pomenit la 14 Iunie), urmnd pilda acestor lumin(tori ai evlaviei de-a lungul ntregii sale
viei.
Dintr-o scrisoare scris( de Fotie fratelui s(u, Tarasie, putem b(nui c( unii dintre
membrii familiei sale au murit n vremea tulbur(rilor iconoclaste. El scrie: S( nu ne purt(m
cu necinstire fa( de r(bd(toarele chinuri ale p(rinilor no*tri, c(ci ei au v(zut feluri de moarte
ce nu sem(nau cu morile pe care le *tim noi. Fereasc(-ne Dumnezeu! Focul *i apa *i groapa
au pus st(pnire pe urma*ii lor, *i un amar *i greu surghiun, *i toat( lipsirea de prieteni *i
rubedenii a venit peste ei, *i tot ce aduce bucurie s-a luat de la ei, dar toate le-au primit cu
bun(voire, sl(vind pe Cel ce iconomise*te cele ale oamenilor mai presus de omene*tile
socotine
9
.
nc( din tineree Fotie a str(lucit prin cur(ie *i era nclinat spre viaa lini*tit( *i
rug(toare a monahilor. Mai trziu, ajuns Patriarh al Constantinopolului, Fotie avea s( scrie
Patriarhilor R(s(riteni: Copil fiind, tnjeam a fi slobod de grijile *i nevoile vieii *i a m(
ngriji numai de cele ce m( fr(mntau... Din copil(rie a crescut n mine *i o dat( cu mine
dragostea pentru viaa monahiceasc(
10
.

Gndindu-se la drumul s(u n via(, recunoa*te a fi
dorit n sufletul lui viaa de celibat, dar niciodat( nu a dorit s( ajung( preot. Comentnd
aceasta, Fotie spunea: Doream foarte mult s( tr(iesc singur
11
*i luasem o hot(rre..., aceea
de a m( ine departe de afaceri *i de vuiet, *i de a m( bucura de dulceaa pa*nic( a vieii
particulare
12
.


Anii de nv('(tur(

ntruct p(rinii s(i se aflau n surghiun, este greu de spus unde anume a primit Fotie o
att de str(lucit( *i neobi*nuit( educaie. Unii susin c( a fost un autodidact plin de rvn(, care
dup( o nv((tur( silitoare *i sistematic( de unul singur a ajuns un teolog profund *i un nv(at
str(lucit; alii sugereaz( c( p(rinii l-ar fi trimis la Tesalonic, iar alii spun c( ar fi r(mas n
Constantinopol. Oricum ar fi, tn(rul Fotie a folosit orice prilej de a nv(a, nsetat de
nelepciune *i cunoa*tere. Din fire era un b(iat destoinic *i nzestrat, n chip v(dit, *i-a primit
cuno*tinele din izvoare grece*ti *i nu a dorit s( nvee ebraica sau latina
13
. De la o vrst(
fraged( s-a aplecat cu r(bdare asupra gramaticii, poeziei, retoricii *i filosofiei. Printre alte
numeroase nf(ptuiri, a dobndit *i o bun( cunoa*tere a medicinei, cercetnd c(ri despre
metodele chirurgicale *i de prim-ajutor, ca *i despre feluritele boli.
Dup( ce a studiat literatura, matematica, filosofia aristotelic( *i nv((tura lui Platon, a
z(bovit ndelung asupra Sfintelor Scripturi *i Sfinilor P(rini ai Bisericii Ortodoxe. A studiat
teologia sub ndrumarea unor b(rbai nelepi *i a unui b(trn duhovnic al c(rui nume, din
nefericire, nu a ajuns pn( la noi
14
.
nv((tura *i nelepciunea lui Fotie au ajuns curnd s( fie cunoscute peste tot.
Superioritatea sa intelectual( era de o asemenea m(reie nct p(rea s( se ia la ntrecere cu cei
din vechime. Att prietenii ct *i du*manii s(i nu *ov(iau s(-*i arate admiraia pentru
cuno*tinele lui. Tinerii veneau la el acas( spre a primi nv((tur(, att n *tiinele lume*ti ct
*i n cele duhovnice*ti; *i nimeni dintre cei ce l cercetau nu r(mnea f(r( vreun folos. n
ciuda tinereii sale Fotie i nv(a nelepciunea pe tinerii s(i ucenici, citind mpreun( cu ei
multe c(ri ziditoare *i tlcuind nelesul ascuns al fiec(reia.

http://apologeticum.net ]
9
Letter 1, trad. D. S. White, ibid.
10
Letter 1, PG 102, 585.
11
Ioannes Valettas, Photiou Epistolai, Londra, 1864, p. 145. PG102, 585B.
12
PG 102, 585 B
13
Gerostergios, St. Photios the Great, op. cit., pp. 18-19.
14
Iustin Popovici, The Life of St. Photios, op. cit., p. 36.
Patriarhul Constantinopolului
7
Asemeni multor bizantini, Fotie credea c( cunoa*terea lumeasc( este de folos, dar are
trebuin( de discern(mnt duhovnicesc. Pe deasupra, dobndirea cunoa*terii nu se poate
nf(ptui f(r( rug(ciune *i nevoin( duhovniceasc(.


mp(r(teasa regent( Teodora

mp(ratul iconoclast Teofil a murit n Ianuarie, 842, dup( un acces de dizenterie.
Hristos, cu atot*tiutoarea Sa purtare de grij(, a rnduit ca s( domneasc( peste bizantini o
cucernic( *i binecinstitoare mp(r(teas(,
15
pn( cnd fiul ei de nici trei ani, Mihail al III-lea,
avea s( ajung( la vrsta potrivit(. mp(r(teasa era iconofil(, adic( iubitoare a icoanelor, astfel
c(, o dat( cu moartea soului ei, iconocla*tii *i-au pierdut influena *i au c(zut n dizgraie.
De*i soul ei era iconoclast, ng(duia totu*i cinstirea icoanelor din dragoste fa( de ea. Dup(
cum se spune n viaa ei, atunci cnd Teofil era pe patul de moarte Teodora a dat la iveal(
icoanele ascunse. n clipele de pe urm( ale soului s(u ea l-a nduplecat s( m(rturiseasc(, s(
cinsteasc( *i s( s(rute din tot sufletul icoanele. Dup( ce *i-a ascultat soia el *i-a dat cea din
urm( suflare
16
.
mp(r(teasa se bucura de sprijinul oastei, avnd drept mpreun(-lucr(tori pe fraii s(i,
Bardas *i Petronas, *i pe unchiul ei, Serghie Nikitiatis. De asemenea, printre sfetnicii s(i cei
mai dragi se afla logof(tul Teoctist, logothet al Dromusului (Magister officiorum), care,
printre alte multe ndatoriri, era *i dreg(torul ce se ocupa de finanele tuturor inuturilor, de
afacerile externe, de informaii *i de coresponden(.
mp(r(teasa cea mpodobit( cu cunun(, dorind de adev(rata mp(r(ie a lui Hristos,
dorea s( a*eze din nou n toate bisericile icoana Lui cea nentinat( *i chipurile Sfinilor
(Triod, Duminica Ortodoxiei, Canonul, Cntarea a 4-a). Ea a lucrat totu*i cu mult( b(gare de
seam( pn( cnd a putut s(-l ncredineze pe ntiul sfetnic, Teoctist, c( poporul va primi cu
bucurie schimbarea. De asemenea, dorea s( se ncredineze c( fostul ei so nu va fi
anatematizat
17
.
Dintre toi membrii regenei, Teodora i-a ar(tat cea mai mult( bun(voin( lui Teoctist.
El s-a dovedit plin de credincio*ie *i iscusit, slujindu-o cu rvn( *i devotament, a*a cum
slujise pe socrul ei, Mihail al II-lea (820-829), *i pe soul ei, Teofil.
Mintea luminndu-*i cu lumina dumnezeiescului Duh cinstita mp(r(teas(, *i roade
de dumnezeie*ti cugete avnd, iubit-a bun( podoaba Bisericii lui Hristos *i frumuseea
(Triod, Duminica Ortodoxiei, Canonul, Cntarea a 8-a). Dorind s( izb(veasc( Biserica de
negura eresului din trecut, la 11 Martie, 843, Teodora a convocat un sinod n palatul
mp(r(tesc. Episcopii au luat parte cu bun(voire *i au nt(rit din nou hot(rrile Sinodului de la
Niceea; singurul care s-a mpotrivit a fost Patriarhul Ioan al VII-lea (836-842). Fiind depus, el
s-a retras s( studieze spiritismul
18
n vila sa de lng( Bosfor. Atunci mp(r(teasa-regent( a
cerut Sinodului s(-l aleag( Patriarh pe c(lug(rul Metodie, victim( a prigoanei soului ei.
La prima vedere, s-ar p(rea c( Metodie a fost numit prin hot(rre mp(r(teasc(; de
fapt Dumnezeu a fost cel care l-a ales pe acest om ce lncezise atia ani ntr-un mormnt
pustiu, fiind surghiunit de c(tre mp(ratul Teofil. Astfel, prin alegerea Sfntului Metodie s-a
rea*ezat pacea n Biseric(, spre mulumirea tuturor, afar( de civa monahi zeloti*ti care
socoteau c( iconocla*tii trebuie pedepsii cu asprime
19
. Soborul din 843 a osndit apoi
iconoclasmul *i a a*ezat din nou icoanele n Biseric(. Acest fapt a avut un r(sunet peste
veacuri, fiind pr(znuit an de an n cea dinti Duminic( din Postul Mare, cunoscut( ca

15
Cf. Triod, Duminica Ortodoxiei, Canonul Dimineii, Cntarea a 3-a, Glas 4, facerea lui Theofan.
16
Sinaxarul cel Mare al Bisericii Ortodoxe, Luna Februarie (n lb. greac(), Athena, 1979, p. 293.
17
Steven Runciman, The Byzantine Theocracy, Cambridge University Press, NY, 1977, p. 90.
18
Probabil o gre*eal( de redactare sau traducere. Mai degrab( ar fi vorba de: spiritualitate.
19
Ibid, p. 91.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
8
Duminica Ortodoxiei. Ca urmare, n Sinaxarul zilei de 13 Mai, ntre m(rturisitorii Credinei
afl(m numele p(rinilor lui Fotie, Serghie *i Irina.
Patriarhul Metodie a chemat napoi pe episcopii surghiunii din pricina cinstirii
icoanelor. Totodat( noul patriarh a avut grij( s( nu numeasc( drept episcopi oameni cu p(reri
extremiste, spre a ocoli orice cre*tere a mpotrivirii zeloilor fa( de str(daniile sale de a aduce
pacea n Biseric(. Zeloii ns( mustrau atitudinea ng(duitoare a mp(r(tesei *i Patriarhului
fa( de iconocla*ti. Astfel Metodie, g(sind c( monahii de la M(n(stirea Studion erau prea
aspri n rvna lor r(u c(l(uzit(, a fost nevoit s(-i afuriseasc( din pricina lipsei lor de iertare
20
.


Sfntul Ignatie

Dup( adormirea Patriarhului Metodie, la 14 Iunie, 847, Teodora, f(r( alegeri
biserice*ti, l-a numit ca urma* al lui pe un alt c(lug(r, Ignatie, fiul fostului mp(rat Mihail I
Rhangabe (811-813) *i al Procopiei (fiica mp(ratului Nichifor I). Cnd mp(ratul Mihail I *i-
a pierdut tronul, a fost nchis ntr-o m(n(stire cu cei trei fii ai s(i care au fost scopii f(r( voia
lor, spre a nu mai putea domni, nfruntnd cu vitejie aceast( tragedie, Ignatie a intrat n viaa
monahal(. Cu vremea a trecut prin toate treptele de jos ale clerului. Monah cu via( aspr(, cu
o fire plin( de b(rb(ie, el a ajuns igumenul unei m(n(stiri din insula Prinkipo. Iubea c(lug(rii
*i ei l iubeau. Nu-i pl(cea nv((tura lumeasc( *i *i-a petrecut cea mai mare parte a vieii
c(utnd des(vr*irea monahal(. Era foarte mult cinstit pentru cucernicia *i milostenia sa. De
asemenea, se inea cu scump(tate de predania Bisericii *i de canoane, nedorind s( se abat( de
la ele ctu*i de puin.
Ignatie inea de partida zeloilor, fiind deci un candidat nepopular pentru partida
liberal( *i pentru Bardas, fratele Teodorei. De*i Bardas avea s( reu*easc( pn( la urm( s(
scape de Teoctist din administraie, nu a reu*it s( impun( surorii sale s( schimbe alegerea
pentru Patriarh
21
.
De la nsc(unarea lui Ignatie au nceput necazurile, c(ci a refuzat s(-l primeasc( pe
Arhiepiscopul Siracuzei, Grigorie Asvestas. Grigorie tr(ia ca fugar n capital( *i ajunsese
c(petenia unui grup liberal *i progresist ce avea leg(turi de prietenie cu fostul Patriarh
Metodie. Se pare c( Grigorie a fost nvinuit de a fi nc(lcat Taina hirotoniei.
Totu*i pe atunci Biserica nc( nu l(murise cazul s(u
22
.

Pricina pentru care Grigorie
fugise din eparhia sa sicilian( era n(v(lirea arab(
23
. De fapt Grigorie fusese *i el propus la
patriarhat, dar alegerea lui Ignatie de c(tre Teodora a ie*it biruitoare. Departe de a se sup(ra
de alegerea lui Ignatie, Grigorie s-a purtat ct se poate de bine. Dorind s( ia parte la ridicarea
lui Ignatie pe scaunul patriarhal, Grigorie a fost nfruntat pe fa( de c(tre Ignatie care a refuzat
s( slujeasc( mpreun( cu el, nvinuindu-l de purtare necanonic(. Ignatie b(nuia c( Grigorie
nc(lcase canoanele atunci cnd hirotonise episcop pe un cleric ce inea de Biserica din
Constantinopol, f(r( a fi avut dezlegare de la acea Biseric(. Aceast( respingere l-a jignit mult
pe Grigorie. El *i-a aruncat lumnarea pe jos *i, ie*ind din biseric(, a spus c( Biserica primea
un lup, iar nu un p(stor duhovnicesc
24
.
Dup( aceast( ntmplare a urmat o ceart( ntre moderaii reprezentai de Grigorie,
mpreun( cu adepii *i prietenii s(i, *i zeloii din partida lui Ignatie. n vremea Patriarhului
Metodie (843-847), sfntul Patriarh domnise folosind delicateea *i cump(tarea, primind cu
dragoste n Biseric( pe iconocla*tii poc(ii. ns( Ignatie era lipsit de diplomaia trebuincioas(
spre a uni Biserica, *i astfel a pricinuit o schism( n rndurile clerului
25
.

20
Gerostereios, St. Photios the Great, op. cit., p. 30.
21
Ibid.,p. 31.
22
Niketas-David, Vitalgnati, PG 105, 512.
23
Iustin Popovici, The Life of St. Photios, op. cit., p. 40, n. 22.
24
Steven Runciman, The Byzantine Theocracy, op. cit. p. 92; Gerostergios, St. Photios the Great, op. cit., pp.
32-33.
25
D. S. White, Patriarch Photios of Comtantinople, op. cit., p. 21.
Patriarhul Constantinopolului
9
Grigorie Asvestas a relatat respingerea sa public( Papei Leon al VI-lea (847-855), care
socotea c( Siracuza, aflat( n Sicilia, intra sub jurisdicia sa. ndat( Papa a luat leg(tura cu
Constantinopolul, cernd explicaii pentru judecarea unuia din episcopii s(i
26
.
Nici Papa Leon al VI-lea, nici urma*ul s(u, Benedict al III-lea (855-858) nu au primit
justific(ri ndestul(toare pentru respingerea lui Grigorie de c(tre Constantinopol. Ignatie a
ignorat cu totul cererile papale, ceea ce a dus la suspendarea leg(turilor ntre papalitate *i
patriarhie
27
.
Urm(torul fundal istoric este neap(rat necesar spre a descrie forele biserice*ti *i
politice din jurul vieii Sfntului Fotie.


Dreg(toriile sfntului

n vremea dinastiei Amoriene (820-867) s-au luat unele m(suri pentru promovarea
nv((mntului superior. Dobndind ncrederea nepotului s(u, Bardas a fost n(lat de c(tre
tn(rul mp(rat Mihail al III-lea la rangul de magister. El a fost numit Domestic al *colilor,
adic( c(petenia Str(jii mp(r(te*ti. Curnd lui Bardas i s-a acordat rangul de kouropalatis,
unul dintre cele trei nalte titluri onorifice bizantine, rezervat de obicei rudelor apropiate ale
mp(ratului
28
. Astfel, n vremea domniei lui Mihail, unchiul *i p(zitorul s(u, Bardas, a
rentemeiat *i reorganizat *coala mp(r(teasc( superioar( din Constantinopole. Universitatea
era situat( n Palatul Magnaura. Pentru a atrage studeni la aceast( *coal(, n loc de celelalte
dou( mari centre de nv((mnt de la M(n(stirea Studion *i de la "coala Patriarhal( a Bisericii
Sfinilor Apostoli, iscusitul Bardas a pl(nuit s( fac( educaia un bun att al celor bogai, ct *i
al celor s(raci, sc(pndu-i pe studeni de sarcinile financiare prin subsidii de la stat. Bardas
era hot(rt s( declare r(zboi analfabetismului. Este vrednic de pomenit c( n vremea lui
Bardas *i apoi a dinastiei Macedoniene (867-1056), aceast( *coal( a devenit inima intelectual(
a imperiului.
29

Sfetnicul mp(r(tesei Teodora, Teoctist, l numise pe Fotie profesor de filosofie *i
dialectic( la aceast( *coal(. Ca profesor, se spune c( vestitul Fotie a devenit fora central( a
mi*c(rii intelectuale *i literare din a doua jum(tate a veacului al nou(lea. Fiind excepional de
nzestrat, cu o puternic( dragoste de cunoa*tere *i o educaie nentrecut(, el *i-a d(ruit
ntreaga atenie *i energie educ(rii celorlali. A avut o mare nrurire asupra tinerilor s(i
ucenici. Educnd pe alii, Fotie ncerca s( le ndrepte cugetul c(tre bunacinstire, amestecnd
astfel virtuile civice cu cele ascetice.
De*i era tn(r, lumina lui Fotie nu putea fi ascuns(, c(ci nflorirea harului f(cea ca toi
s( l admire *i s( l cinsteasc(. Lumina sa trebuia pus( n sfe*nic ca s( str(luceasc( naintea
celorlali. Dnd dovad( limpede de erudiia sa filologic(, filosofic( *i teologic(, Fotie a fost
chemat *i la curtea tn(rului mp(rat Mihail al III-lea. Dorina lui Fotie de a se c(lug(ri s-ar fi
mplinit negre*it n acea vreme, de nu ar fi fost mpiedicat( de curtea mp(r(teasc(.
Astfel, f(r( voia sa, Fotie a fost silit s( primeasc( nalte ranguri *i ndatoriri. I s-a dat
rangul de protospatharios (ofier al str(jii palatului). Prin anul 851, Teoctist, recunoscnd
iscusina administrativ( a lui Fotie, l-a numit protoasecretes (conduc(torul cancelariei
mp(r(te*ti), avnd *i rangul de protospatharios. Mai trziu Fotie a ajuns *i senator. A mai
slujit *i ca Mare Sfetnic mp(r(tesc *i apoi ca Prim Ministru, ranguri ce se d(deau numai celor
cu o credincio*ie des(vr*it( fa( de curtea mp(r(teasc(. Fraii lui Fotie, Serghie *i
Constantin, au avut *i ei rangul de protospatharios. Cel(lalt frate al lui Fotie, Tarasie, a ajuns

26
Ibid.; Gerostergios, op. cit., pp. 33.
27
Vezi Francis Dvornik, The Photian Schism, Cambridge, 1948; Steven Runciman, The Byzantine Theocracy,
op. cit. p. 92.
28
Cele trei nalte titluri onorifice erau Caesar, nobilissimus $i kouropalatis. Cf. George Ostrogorsky, History of
the Byzantine State, Rutgers University Press, 1957, p. 22; White, p. 21.
29
Gerostergios, op. cit., pp. 24.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
10
patrikios, adic( nobil
30
.
n 855, la treizeci *i cinci de ani, Fotie era de-acum un politician iscusit *i ager. De*i
Bardas fusese cel mai apropiat colaborator al Theodorei, Mihail al III-lea, recunoscnd
nzestr(rile diplomatice ale lui Fotie, l-a trimis ca ambasador la Califul Persiei n Bagdad.
Scopul misiunii sale era acela de a pune cap(t prigoanei cre*tinilor din inuturile musulmane.
Un tn(r *i foarte nzestrat ucenic avea s( c(l(toreasc( mpreun( cu dnsul: Constantin
Filosoful, cunoscut mai apoi ca Sfntul Chiril, Apostolul Slavilor. Dar toate aceste ranguri nu-
l mulumeau pe Fotie, dup( cum el nsu*i spunea: Am fost silit s( primesc ranguri politice *i
r(spunderi lume*ti pe care mp(ratul le-a pus asupra mea mpotriva voii mele
31
.

ntr-adev(r,
cu mult dor avea *i-*i aduc( aminte de lini*tita *i senina via( de studiu *i convorbiri
intelectuale cu prietenii s(i.


Cele dinti scrieri

Cnd fratele lui Fotie, Tarasie, se preg(tea s( plece ntr-o c(l(torie n afara Cet(ii, i-a
cerut lui Fotie s(-i recomande c(ri de citit pentru c(l(torie *i s(-*i spun( p(rerea despre
fiecare text. Ca urmare a leg(turilor lui Fotie cu un cerc de prieteni cu preocup(ri *tiinifice, *i
ca r(spuns la cererea fratelui s(u, mpreun( cu ucenicul s( drept secretar a alc(tuit un rezumat
enciclopedic al literaturii grece*ti laice *i religioase numit Bibliotheca sau Mirobiblion (mii de
c(ri), cum se nume*te de obicei.
mprejur(rile alc(tuirii acestei c(ri ne ajut( s( arunc(m o privire asupra vieii *i
clipelor de r(gaz ale sfntului b(rbat. Se pare c( n casa lui Fotie exista un fel de cerc de
lectur(, unde un ales grup de prieteni se adunau s( citeasc( cu voce tare literatur( de toate
felurile, inclusiv laic( *i religioas(, att p(gn( ct *i cre*tin(. Prolificul scriitor care a fost
Fotie poseda o vast( bibliotec( care era la dispoziia prietenilor s(i. El a cedat cererilor
acestora de a scrie scurte rezumate ale c(rilor care se citeau
32
.
n Bibliotheca Fotie d( extrase din numeroase lucr(ri, uneori pe scurt, uneori mai pe
larg, ca *i propriile eseuri ntemeiate pe aceste extrase sau comentarii critice la ele. De*i
enorma lucrare de erudiie se ocup( de scriitorii de proz(, g(sim totu*i o mulime de lucruri
despre gramaticieni, ritori, istorici, oameni de *tiin(, doctori, sinoade *i viei de sfini. Este un
volum foarte bogat, cuprinznd recenzii despre 279 de c(ri, dintre care 158 sunt de natur(
religioas(. Restul recenziilor se ocup( de istorie, filosofie, filosofie evreiasc(, geografie,
medicin(, lucr(ri ale preoilor *i papilor apuseni, aventuri romantice, lucr(ri scrise de femei *i
matematic(. Din nefericire recenziile despre o mulime de scriitori din vechime aflai n carte
s-au pierdut. Cu toate acestea sfntul b(rbat a l(sat o mo*tenire bogat( *i felurit(. Compilnd
informaii *i cuno*tine din numeroase domenii, multe dintre ele neaflate n alte locuri, Fotie a
ajuns s( fie socotit drept cel mai nsemnat nv(at bizantin. Pe lng( comentarii, a vrut s( dea
*i o lucrare care s( suplineasc( marea nevoie a unui dicionar, astfel c( a alc(tuit lexiconul
Lexeon Synagoge, ca ajutor pentru tinerii s(i studeni. Dicionarul este uria* *i, n cea mai
mare parte, nc( needitat. Astfel, numeroasele sale lucr(ri includ subiecte de gramatic(,
scrisori, predici *i gnduri despre teologie
33
.

30
I. Valettas, Photiou Epistolai, Ep. 7-17, op. cit., pp. 142, 143, 220, 223.
31
Ibid.
32
J.B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Ascension of Basil, 802-667
A.D., III, Londra, 1912, p. 446.
33
A.A. Vasiliev, History ofthe Byzantine Empire, vol. I, The University of Wisconsin Press, 1976, p. 297; J. B.
Bury, op. cit.
Patriarhul Constantinopolului
11


Atmosfera
bisericeasc( *i politic(

n 856, atmosfera bisericeasc( *i politic( nu era nicidecum pa*nic(. n stat erau
dezbin(ri pricinuite de uneltirile lui Bardas care c(uta s( preia puterea. La 13 Martie, 856,
Mihail, ajuns la vrsta nelegerii, a ncredinat guvernarea unchiului s(u, Bardas, ridicndu-l
la rangul de Cezar. De-a lungul anilor Bardas ajunsese principalul chivernisitor al treburilor
politice *i pn( la urm(, prin uneltiri, avea s( *i elimine sora din regen(.
ntre timp, ncrez(torul Mihail al III-lea a l(sat totul n seama unchiului Bardas care, n
numele nepotului s(u adolescent, a pus st(pnire pe domnie n calitate de Cezar. De*i Bardas
revitalizase flota *i oastea, avea muli du*mani care se simeau iritai de irosirea rezervelor
adunate cu atta grij( de sora sa *i de Teoctist. De asemenea Bardas ducea o via( moral(
destul de ndoielnic(. Felul s(u de via( era dezaprobat mai ales de c(tre monahi, fiindc( se
b(nuia c( tr(ie*te cu nora sa, care era v(duv(. De asemenea era binecunoscut faptul c(
ncuraja imoralitatea nepotului s(u.
Tn(rul mp(rat, devenind b(rbat, se simea sufocat de tutela mamei. Teodora nu
numai c( l ndep(rtase de la domnie pe Mihail, ci se amesteca *i n viaa lui sentimental(
privat(, desp(rindu-l de ibovnica sa, o fat( de rnd pe nume Evdokia Ingherina. El a fost pus
s( se nsoare cu Evdokia Dekapolitissa (855). n acest fel, n chip firesc el s-a aliat cu unchiul
Bardas. Cei doi au pus la cale uciderea lui Teoctist n palatul mp(r(tesc, lucru ce a avut loc n
prezena lui Mihail. Teodora a jelit mult pierderea lui
34
.
Ca parte a prelu(rii puterii, fiicele Teodorei, Tecla *i Anastasia, au fost trimise la
M(n(stirea Karianos, iar Teodora cu cealalt( fiic(, Pulheria, au fost silite s( intre n
M(n(stirea Gastrion
35
. Senatul a sprijinit hot(rrea lui Mihail de a domni f(r( consiliul de
regen(. Moderaii erau optimi*ti, dar extremi*tii, n frunte cu Patriarhul Ignatie, erau gata de
a reaciona. Zvonurile despre leg(tura nelegiuit( a lui Bardas cu nora sa au str(b(tut ntreg
ora*ul *i au ajuns la urechile lui Ignatie. Astfel, la Praznicul Ar(t(rii Domnului din anul 858,
patriarhul a refuzat s(-l mp(rt(*easc( pe Bardas, fiind de fa( toi dreg(torii din Aghia Sofia.
Bardas a fost adnc jignit.
Apoi Bardas a ncercat s(-*i sileasc( sora *i nepoatele s( se tund( n monahism.
Patriarhul Ignatie a refuzat s-o c(lug(reasc( pe mp(r(teasa mam( Teodora *i pe fiicele ei,
declarnd c( era mpotriva canoanelor s( nchizi femeile n m(n(stiri. Acest lucru *i altele au
pricinuit o ruptur( ntre Bardas *i Ignatie. Bardas l socotea pe Ignatie prea inflexibil, aspru *i
o pacoste, mpreun(-lucrarea statului cu Biserica ajunsese cu neputin(.
O alt( pricin( s-a ivit atunci cnd un anume Ghideon, dndu-se drept fiu al
mp(r(tesei, a uneltit mpotriva Cezarului Bardas. Ignatie a protestat mpotriva execut(rii lui
Ghideon. Bardas s-a r(zbunat, nvinuindu-l pe Ignatie de nalt( tr(dare. Muli au socotit
aceast( nvinuire n(scocit( de Bardas ca o alt( uneltire a sa pentru a sc(pa de sfnta sa sor( *i
de Patriarh.
Bardas nu era singur n uneltirile sale. Nici Mihail nu-l pl(cea pe Ignatie, att ca
prieten al mamei sale ct *i fiindc( era un critic nenfricat al vieii sale private. Astfel, din
porunc( mp(r(teasc(, n Octombrie, 858, Ignatie a fost arestat. Apoi Bardas a poruncit s( fie
surghiunit n insula Terevinthos de unde patriarhul *i-a trimis mai apoi demisia de bun(
voie
36
. Prinesele Tecla *i Anastasia s-au al(turat mamei lor Teodora *i Pulheriei n aceea*i

34
Regna, ed. G. Lachmann, Bonn, 1834, pp. 88-89; Theophanes Continuatus. Chronographia, 4:171.
35
Simeon Logothete, Continuator of George Amartolos, PG 110:1048, citat n White, op. cit., p. 42, n. 51.
Un alt izvor consemneaz( c( patru dintre fiicele Teodorei au intrat n m(n(stire *i n viaa monahal(: Tecla,
Anna, Anastasia *i Pulheria (Sinaxarul cel Mare, Luna Februarie, p. 294). Fiica cea mai mare, Maria, se
c(s(torise cu mult timp nainte *i murise.
36
Dvornik, The Photian Schism, ..., op. cit., pp. 39 ff.; Bury, A History..., op. cit., p. 161; Runciman, The
Byzantine Theocracy, op. cit. p. 93; Ostrogorsky, History of the Byzantine State, op. cit., p. 197.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
12
m(n(stire. Ele au fost tunse toate n chipul ngeresc. Astfel Sfnta Teodora a r(mas n
m(n(stire pn( la fericitul ei sfr*it, la 11 Februarie, 867
37
.
n timpul tuturor acestor intrigi Fotie a r(mas neutru *i t(cut, studiind, prednd *i
scriind pe o mulime de teme. *i cl(dise o via( virtuoas( *i f(r( de griji. Fotie era un om
cultivat, cu un larg spectru de interese *i cuno*tine; dar mai exista un alt grup, al
ultraconservatorilor, condus de c(lug(rii de la Studion, care simeau altfel n privina
nv((mntului lumesc. Ei susineau c( poruncile *i scrierile Bisericii trebuie urmate cu cea
mai mare ardoare.
Ignatie era un membru de temelie al acestui grup care trata cu dispre nv((tura
lumeasc(. De*i Sfntul Pavel opunea nelepciunea lui Dumnezeu *i nelepciunea lumii
acesteia (I Cor. l, 20), Fotie socotea c( aceasta nu trebuie neleas( ca o osndire total( a
filosofiei lume*ti, ci ca o respingere a nv((turilor mincinoase *i necinstitoare. El nu a
eliminat ntreg corpusul nv((turilor lui Platon *i Aristotel, *i chiar al unor filosofi mai
m(runi, dar n mod sigur a folosit scrierile lor n mod selectiv. De*i Fotie era un iubitor de
cunoa*tere, este important de notat c( pentru el exista o ierarhie a adev(rului *i cunoa*terii,
care punea cunoa*terea lui Dumnezeu pe primul loc. Sfntul Fotie *tia c( Scriptura este
unealta principal( n lupta mpotriva r(ului.
Unii iconoduli erau pentru o politic( de compromis, n cele ce nu in de temeiurile
credinei, *i pentru iconomie n privina clerului iconoclast. Moderaii doreau s( dea la o parte
ultimii 150 de ani de tulbur(ri interne. Din acest grup f(ceau parte Bardas *i Fotie. "i tocmai
pe Fotie, cel mpodobit cu blndee, smerenie *i duh de dragoste pentru aproapele, l aflase
Bardas spre a fi urm(torul patriarh.


Candidat la patriarhat

Mai bine de un an scaunul patriarhal a r(mas vacant. Bardas f(cuse o mare gre*al(
depunndu-l pe Ignatie n chip necanonic, adic( f(r( sinod. Pe deasupra, g(sirea unei alte
persoane care s( poat( mp(ca toate p(rile aflate n disput( era nespus de grea. Totu*i *iretul
Bardas a g(sit o soluie, astfel ca din r(ul f(cut s( ias( ceva bun. El a recomandat episcopilor
alegerea profesorului Fotie ca patriarh
38
.
Fotie era cel mai ales nv(at al vremii. Era, de asemenea, de familie nobil(. Mai era *i
nepotul Sfntului Tarasie, care prezidase al "aptelea Sinod Ecumenic *i, asemeni Sfntului
Tarasie cnd a fost numit patriarh, era *eful cancelariei mp(r(te*ti. Ortodoxia lui Fotie era
deasupra oric(rei b(nuieli, ntruct el *i familia sa fuseser( prigonii de iconocla*ti. Alte
nsu*iri favorabile erau leg(turile de rudenie ale familiei lui Fotie, dinspre partea mamei, cu
mp(r(teasa Teodora *i cu Bardas. Apoi, mai era *i numirea sa de c(tre fostul logothet
Teoctist. Faima sa de b(rbat virtuos *i nelept a f(cut ca pn( *i du*manii lui Bardas,
episcopii ignatieni, s( se nvoiasc( cu ridicarea profesorului la vrednicia arhiereasc(. Pe
deasupra, era un om nou care nu se num(ra neap(rat ntre membrii declarai ai partidei
moderate. Nefiind amestecat n certuri *i dispute, muli l socoteau a fi n stare s( mpace
grupurile nvr(jbite *i s( fac( bine Bisericii prin unirea turmei dezbinate a lui Hristos.
ntr-un portret, Fotie este descris ca avnd un cuget m(re *i cultivat cu ngrijire.
Bog(iile sale i nlesneau a g(si tot soiul de c(ri *i (...) ajungea s(-*i petreac( nopi ntregi cu
cititul. Astfel a ajuns omul cel mai nv(at, nu numai al veacului s(u, ci *i al celor de mai
nainte. Era un iscusit cunosc(tor al gramaticii, poeticii, retoricii, filosofiei, medicinei *i al
tuturor *tiinelor lume*ti; ns( nu neglijase nici scrierile biserice*ti, iar cnd a ajuns n
dreg(toria sa, s-a familiarizat am(nunit cu ele
39
.

37
Sinaxarul cel Mare, Luna Februarie, op. cit., p. 295.
38
Gerostergios, op. cit., p. 35.
39
Fleury, Hist. Eccl. Lib. L, apud Abbe Guettee, The Papacy, Minos Publishing, NY, f.a., p. 273. (Cf. trad. rom.,
Papalitatea schismatic, traducere de Iosif Gheorghian, Ed. Biserica Ortodox(, Alexandria, 2001, p. 193. [Vezi
Patriarhul Constantinopolului
13
ns( blndul Fotie a refuzat cu hot(rre complexa *i acaparanta dreg(torie a scaunului
patriarhal. Nici nu se gndise vreodat( s(-*i lase c(rile *i studiile ca s( intre n rndurile
clerului. Fotie i-a scrie Cezarului Bardas ncercnd s( scape de dreg(toria ce avea s( fie pus(
asupra lui; c(ci cinstea de care se bucura la curte i era destul( povar(, ndep(rtndu-l de la
studiile ce erau singura sa dorin(. "tia c(, o dat( urcat pe scaunul episcopal, va fi silit s( lase
viaa lini*tit( unde se bucura de adev(ratele desf(t(ri ale nv((turii. Astfel c( l ruga st(ruitor
pe Bardas s( dea altuia acel neodihnitor scaun.
Ignatie abdicase spre a nl(tura alte tulbur(ri mai mari. Abdicarea sa a fost recunoscut(
drept legiuit( *i canonic( de c(tre toi membrii naltului cler adunai la Constantinopol, ntre
care erau *i adepii s(i cei mai credincio*i. Ignatie nsu*i *i-a poftit sprijinitorii s( se supun(
mprejur(rilor *i s( purcead( la alegerea unui nou patriarh
40
.
Silit de mprejur(ri, de ocrmuire *i de episcopi, Fotie, cu inima ndoit(, s-a supus n
cele din urm( *i a primit s( fie hirotonit. A st(rui n mpotrivire ar fi fost o dovad( de
nem(surat( mndrie. La fel ca *i unchiul s(u, sfntul Tarasie, Fotie a trebuit s( fie trecut n
grab( prin toate treptele hirotoniei. Nu era ceva nemaiv(zut. La fel se ntmplase cu patriarhii
Nectarie (381-397), Pavel al III-lea (686-693), Nichifor (806-815), Grigorie (tat(l Teologului)
*i Talasie al Cesareei. Este interesant c( patriarhii Pavel, Tarasie *i Nichifor slujiser( ca
protoasecretes n cancelaria mp(r(teasc(, la fel ca Fotie
41
.
Sfntul Fotie cercetase negre*it exemplele din trecut. El l socotea pe predecesorul lui
ca fiind c(zut din dreg(toria sa, de*i nu fusese osndit canonic. n Biserica Apusean(, Papa
Martin I (649-655) fusese osndit, prigonit *i alungat cam la fel ca Ignatie. Martin a
recunoscut legitimitatea lui Evghenie I (655-657), care a fost ales de Biserica Romei ca
succesor al s(u, de*i Martin nu *i d(duse niciodat( demisia. Exemplul Sfntului Ioan
Hrisostom (354-407) era cu siguran( cunoscut de Sfntul Fotie. Sfntul Ioan, surghiunit pe
nedrept, scria: Biserica nu a nceput cu mine, nici se va sfr*i cu mine. Apostolii *i prorocii
au suferit mult mai mari prigoniri. Sfntul Ioan Hrisostom a cerut episcopilor s(i s( se
supun( oricui l va nlocui, dar s( nu semneze osndirea sa dac( nu credeau c( este vinovat
42
.
n chip legiuit *i canonic, Fotie a fost ales de clerici *i mireni n anul 858. n decurs de
o s(pt(mn( a fost tuns c(lug(r, cite, ipodiacon, diacon *i preot, iar la Na*terea Domnului a
fost hirotonit episcop
43
. Hirotonia ca episcop a fost f(cut( de Grigorie Asvestas *i de c(tre doi
episcopi ignatieni, Evlampie al Apameii *i Vasile al Cortinei
44
.

Chiar *i cei cinci monahi cu
totul credincio*i lui Ignatie, dup( ce au primit anumite chez(*ii de la Fotie n privina lui
Ignatie, au recunoscut alegerea lui Fotie *i l-au primit drept patriarh legiuit.
ntruct grija de c(petenie a noului patriarh era aceea de a aduce pacea n Biseric(, n
ziua sfinirii sale el a inut un cuvnt din amvonul sfintei Sofii, intitulat Pe pmnt pace, ntre
oameni bunvoire.
Iat( ce spunea noul patriarh despre intrarea sa n rndurile sfiniilor slujitori:
Niciodat( nu am dorit acest scaun. Cei mai muli sau toi fraii *i mpreun(-slujitorii no*tri ce
erau de fa( *tiu preabine aceasta... Cu lacrimi *i cu z(bav( am venit n acest scaun. Am venit
fiindc( suveranul *i sfetnicii lui m-au ncredinat de neap(rata trebuin(, ca *i pentru episcopi
*i preoi. Astfel, cu hot(rre de ob*te *i cu hot(rri scrise ce au nt(rit hot(rrea mp(r(teasc(,
m-au dat str(jilor care m( p(zeau. Apoi, din acel loc, mpotriva voii mele, m-au ridicat n

*i versiunea electronic( a lucr(rii la Biblioteca Teologic( Digital(, http://apologeticum.net ])
40
Dvornic, Photios, n New Catholic Encyclopedia, vol. II, Washington D.C., col.
41
Despina Stratoudaki White *i Joseph R. Berrigan Jr., The Patriarch and the Prince, Holy Ortodox Press,
Brookline, MA, 1982, p. 16.
42
Guette, op. cit., pp. 279-280. (Cf. trad. rom., op. cit., p. 198)
43
Nikita, PG105, 235.
44
Sinaxarul cel Mare, p. 144. Unele izvoare obscure noteaz( c( Ignatie l suspendase pe Grigorie Asvestas.
Faptul c( acum reapare la ridicarea Sfntul Fotie n scaunul patriarhal, naintea tuturor episcopilor ignatieni *i cu
aprobarea lor, ne ncredineaz( c( nimeni nu a socotit c( exist( opreli*ti ca Asvestas s( slujeasc(. Toi au socotit
c( nenelegerea sa cu Ignatie era motivat( politic. Nu exist( nici o consemnare c( Asvestas ar fi fost rea*ezat,
tocmai fiindc( nimeni nu credea c( ar fi fost nevoie.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
14
acest scaun
45
.
Astfel, la treizeci *i opt de ani, Fotie, cel mai ales gnditor *i iscusit diplomat, avea s(
primeasc( p(storirea Bisericii Bizantine pentru o nou( perioad( de timp.


Scrisoarea de nsc(unare

Dup( vechiul obicei bisericesc, atunci cnd Fotie a luat crma Bisericii ca arhip(stor al
ei, fiind ridicat n scaunul apostolic, ecumenic *i patriarhal al Constantinopolului, a trimis
scrisori de recomandare privitoare la instalarea sa c(tre patriarhii r(s(riteni n 859. Din pricina
tulbur(rilor din capital( scrisoarea sa c(tre Papa Nicolae (858-867) nu a ajuns la Roma dect
la nceputul lui 860.
Iat( ce i scria lui Nicolae, episcopul Romei: Cnd privesc la m(reia darului
preoesc, cnd cuget la dep(rtarea ce se afl( ntre des(vr*irea lui *i njosirea omului; cnd
m(sor sl(biciunea puterilor mele *i mi amintesc cugetarea ce am avut toat( viaa mea despre
n(limea unei asemenea dreg(torii, cugetare ce-mi nsufla minunare *i uimire, v(znd oameni
din vremea noastr(, ca s( nu vorbesc de cei din vechime, primind nfrico*atul jug al
pontificatului, *i fiind oameni mbr(cai n carne *i snge, purceznd totu*i cu primejdie mare
a plini slujirea Heruvimilor, a celor mai curate duhuri; cnd duhul meu se las( prins de
asemenea cuget(ri, *i cnd m( v(d eu nsumi intrat n aceast( stare ce m( f(cea s( tremur
pentru cei pe carii i vedeam acolo, nu pot spune ct( durere ncerc, ct( ntristare simt. (...)
Nu am fost niciodat( att de cutez(tor pentru a inti la vrednicia preoeasc(. Ea mi se p(rea de
prea mare cinste *i prea greu de purtat. (...) Dar pentru ce s( v( scriu astfel, nnoindu-mi
durerea *i m(rindu-mi necazul, *i s( v( fac duhovnicul suferinelor mele? (...) Ceea ce s-a
petrecut este ca o tragedie. (...)
Nu demult, cnd cel ce ndeplinea nainte de noi dreg(toria episcopal( p(r(si aceast(
cinste, m-am v(zut atacat din toate p(rile, sub nu *tiu ce nrurire, de c(tre cler *i de adunarea
episcopilor *i a mitropoliilor, *i mai cu seam( de mp(ratul [Mihail], care este plin de iubire
pentru Hristos, bun, drept, omenos *i (...) mai drept dect cei ce au mp(r(it naintea lui.
Numai cu mine a fost neomenos, silnic *i cumplit. Lucrnd n nelegere cu adunarea de care
am vorbit, el nu mi-a dat r(gaz, lund de pricin( a st(ruinelor sale voina *i dorina de ob*te a
clerului, care nu-mi l(sa nici un cuvnt de ndrept(ire, spunnd c( naintea unei asemenea
alegeri el nu ar putea, chiar cnd ar voi, s( ng(duie mpotrivirea mea. Adunarea clerului fiind
foarte mare, rug(minile mele nu puteau fi auzite de c(tre cei mai muli; aceia ce le auzeau, nu
ineau de ele nici o seam(; ei nu aveau dect o int(, o hot(rre gata luat(: aceea de a m(
ns(rcina, chiar f(r( voia mea, cu episcopatul.
Calea rug(minii fiindu-mi nchis(, lacrimile m( podidir(; durerea, carea nl(untrul
meu sem(na cu un nour *i m( umplea de ntuneric *i de turburare, izbucni deodat( ntr-un
*iroi de lacrimi ce curgea din ochii mei. (...) Cei ce m( sileau nu mi-au l(sat nici un r(gaz
pn( ce n-au c*tigat ceea ce voiau, de*i mpotriva voii mele. Astfel, iat(-m( l(sat n voia
furtunilor *i judec(ilor pe care le cunoa*te numai unul Dumnezeu, cela ce toate cunoa*te, ns(
destul despre aceasta, cum zice proverbul
46
.
Apoi Fotie afirma c( p(rt(*ia credinei *i a dragostei este cea mai bun( dintre toate,
nf(i*nd cu o acrivie *i adncime vrednice de cei mai mari teologi m(rturisirea sa de
credin( ortodox( n Sfnta Treime, n ntruparea Fiului lui Dumnezeu *i Sfintele "apte
Soboare a Toat( Lumea. Astfel el primea *i m(rturisea toate Sinoadele pe care Biserica le
primise pn( la acea vreme. De asemenea lep(da *i afurisea pe toi cei lep(dai *i afurisii de
Biseric(. Apoi scria: Ar(tnd astfel prin scris m(rturisirea noastr( de credin(, *i f(cnd
cunoscut Preasfiniei Voastre ceea ce ne prive*te, am s(pat ca pe marmur( ceea ce v-am ar(tat

45
J.D. Mansi ed., Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio, vol. 17A, Col. 421, Florena *i Veneia,
1759-1798.
46
Guette, op. cit., pp. 278-280. (Cf. trad. rom., op. cit., pp. 195-198.)
Patriarhul Constantinopolului
15
prin cuvinte. Dup( cum v-am spus, avem trebuin( de rug(ciunile voastre, pentru ca
Dumnezeu s( ne fie ndurat *i bun n toate lucr(rile noastre; ca s( ne dea harul de a smulge
toat( r(d(cina smintelii, toat( piatra de poticnire din cinul preoesc; ca s( putem pa*te bine pe
toi cei ce ne sunt ncredinai; ca mulimea p(catelor noastre s( nu z(ticneasc( sporirile
turmei noastre n virtute, *i s( nu fac( astfel gre*alele noastre nc( mai numeroase; ca s( fac *i
s( zic credincio*ilor totdeauna ceea ce se cuvine; iar din partea lor, ei s( fie totdeauna
ascult(tori *i gata la tot ce prive*te mntuirea lor, ca prin harul *i bun(tatea lui Hristos, care
este Capul tuturor, ei s( creasc( necontenit ntru El, c(ruia se cuvine slava *i mp(r(ia,
mpreun( cu Tat(l *i cu Sfntul Duh, Treimea cea deofiin( *i de via( f(c(toare, acum *i
pururea, *i n vecii vecilor. Amin
47
.


Nen'elegeri n vremea primei p(storiri
a lui Fotie ca patriarh

Adev(rul despre demisia lui Ignatie este un punct delicat n ce prive*te canonicitatea
patriarhatului lui Fotie. Totu*i noul patriarh Fotie pomene*te demisia lui Ignatie n epistolele
de nsc(unare adresate patriarhilor r(s(riteni ai Alexandriei, Antiohiei *i Ierusalimului. Mai
trziu, ntr-o scrisoare adresat( Papei Nicolae I scria: Am primit acest rang nalt de la cel ce
fusese patriarh nainte de mine
48
.
Mazilitul Ignatie urm(rea toate ntmpl(rile n t(cere *i de la dep(rtare. Adepii s(i,
episcopi *i c(lug(ri, afirmau c( Fotie era doar un m(dular prin care lucra Ignatie
49
. La dou(
luni dup( nsc(unarea lui Fotie ace*ti adepi fanatici ai lui Ignatie s-au adunat n Biserica
Sfnta Irina unde au susinut c( Ignatie era patriarhul legiuit, *i nu Fotie. n 859 ei au hot(rt
s(-i ridice sfntului Fotie dreptul de a sluji ca cleric
50
. Este greu de neles brusca schimbare
de atitudine a cinci mitropolii ignatieni (Mitrofan al Smirnei, Stilian al Neocezareei, Theofan,
David al Paflagoniei *i Teognost) *i a c(lug(rilor ce i urmau. ns( Ignatie nu i-a oprit. n
aceasta el nu a urmat nici ndelungii r(bd(ri a Sfntului Ioan Gur( de Aur, nici chibzuinei
Sfntului Tarasie. Poate c( *i aducea aminte de puterea mp(r(teasc( ce i fusese r(pit( *i de
care tat(l s(u, mp(ratul Mihail I Rhangabe, fusese lipsit n chip silnic. n orice caz, nu avea
cum s( fie ng(duitor cu cei ce deineau acel rang nalt pe care-1 socotea ca drept de mo*tenire
al familiei sale.
Partida monahal( a lui Ignatie, n ciuda slabelor relaii ce le avea cu Roma, a hot(rt s(
fac( apel la Papa Nicolae I mpotriva numirii lui Fotie. Jalba lor a fost semnat( doar de *ase
mitropolii *i cincisprezece episcopi.


Teognost

Astfel, nainte ca scrisoare de nsc(unare a lui Fotie s( fi ajuns la Roma, n 860, civa
c(lug(ri nesupu*i au sosit la Roma de la Constantinopol, printre ei aflndu-se *i
Arhimandritul Teognost, fost igumen al M(n(stirii Studion. Acest Teognost *i c(lug(rii aflai
cu el, toi adepi ai fostului patriarh Ignatie, mpreun( cu cei cinci episcopi sus-pomenii, au
refuzat s( recunoasc( pe Fotie ca patriarh. Ei au continuat s( mearg( nainte chiar cnd Ignatie
nsu*i *i d(duse demisia *i-1 recunoscuse pe Fotie ca patriarh legiuit. Cnd Teognost *i
nsoitorii lui au sosit la Roma, ndat( au obinut o audien( la Papa; *i n prezena lui au

47
Guette, op. cit., p. 281. (Cf. trad. rom., op. cit., p. 199.)
48
Valettas, op. cit.
49
K. Paparregopoulos, History of the Greek Nation, vol. 3, Athena, 1932, p. 291 ff., apuci Gerostergios, op. cit.,
p. 41.
50
G. Beck, Handbook of Church History, vol. 3, Herder and Herder, NY, 1967, p. 177.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
16
nceput s(-l brfeasc( *i s(-l blesteme pe Sfntul Fotie, insinund c( fusese ales n chip
necanonic.
Cnd Papa Nicolae a auzit c( Fotie, un mirean, fusese ales patriarh, a v(zut n aceasta
prilejul mult-a*teptat de a se amesteca n treburile Bisericii din Constantinopol. De fapt
Nicolae era ncntat c( are prilej de a mijloci, dar a nimicit orice putin( de rezolvare pa*nic(.
"i aceasta fiindc( a ridicat chestiunea Illiriei, inut foarte nsemnat *i politic, c(ci cuprindea
nou-convertitul !arat al Bulgariei.
Nicolae era un om ambiios ce dorea s( supun( lumea suveranit(ii Bisericii Romei.
Alc(tuise mai multe scrieri despre sublimul instituiei papale, care au avut o nrurire f(r(
precedent asupra canoni*tilor *i nv(ailor Bisericii Apusene. De fapt el a reu*it s( aduc(
ntreaga ierarhie apusean( sub ascultarea absolut( fa( de el. Tot el a zdrobit orice ncercare
de independen( n puternica Biseric( Franc(
51
.


Sinodul din 859

Dorind mereu s( ocoleasc( certurile *i tulbur(rile cu aproapele s(u, Fotie era silit
acum s( stea mpotriva faptelor episcopilor r(zvr(tii. El a hot(rt s( adune un sinod n
Biserica Sfinilor Apostoli. Sinodul a avut loc n capital( n anul 859
52
.
Dorind s( pun( cap(t controversei cu privire la demisia lui Ignatie, sinodul a declarat
c( alegerea lui Ignatie fusese ilegal(, c(ci nu fusese ales de un sinod, ci fusese numit de
mp(r(teasa Teodora. El mai fusese implicat *i n unele intrigi politice.
Hot(rrile acestui sinod fotian, cuprinznd o sut( de episcopi, au fost contestate de
episcopii ignatieni, de c(lug(ri *i de unii mireni. Bardas a devenit violent fa( de cei ce
protestau
53
. De*i actele de ostilitate erau s(vr*ite de ambele p(ri, Fotie a denunat purtarea
necuvenit( a lui Bardas fa( de cler *i popor. Totu*i ignatienii se luptau nu numai cu Bardas,
ci cu ns(*i Biserica.


Bardas atac( pe ignatieni

Cezarul Bardas l-a nvinuit pe Ignatie c( este personal r(spunz(tor de faptele lui
Teognost, astfel c( l-a osndit pe Ignatie la pedeapsa surghiunului n insula Mitilini din Marea
Egee. Apoi Bardas a nceput s( prigoneasc( *i s( pun( la chinuri pe unii dintre adepii lui
Ignatie. Foarte sup(rat de acest lucru, Sfntul Fotie i-a scris lui Bardas, cerndu-i ca prigoana
s( fie oprit(, altfel el va abdica din scaunul patriarhal
54
.
Fotie scria: "tiu c( eram nevrednic de dreg(toria de episcop (...), pentru aceea am fost
cuprins de spaim( cnd m-au ridicat la rangul arhieresc. O, de m-ar fi luat moartea nainte de
alegerea mea n cinul preoesc. Am plns, (...) m-am r(zvr(tit (...) *i am f(cut orice altceva
dect s( m( nvoiesc cu cei ce m( sileau *i m( alegeau. Am st(ruit s( dep(rteze de la mine
acest pahar al attor griji *i ispite. Acum, cnd acest lucru s-a petrecut, faptele mi arat( *i-mi
osndesc nevrednicia. Suspin *i nu m( dumiresc de ceea ce a venit asupra mea, c(ci cnd v(d
preoi, din ori*icare parte, suferind pentru o gre*al( *i fiind b(tui, lundu-li-se bunurile, fiind
umilii *i smulgndu-li-se limba, - o, Doamne, cru(-ne de p(catele noastre! - cum nu voi
socoti morii mai fericii dect mine? Cum nu voi socoti povara pus( asupra mea ca mustrare
pentru p(catele mele?
Fotie care l iubea *i pe Dumnezeu, *i pe aproapele s(u, i repro*a lui Bardas actele de

51
F. Dvomic, The Patriarch Photios, Father of Schism or Patron of Reunion?, Proceedings at the Church
Unity Octave, Oxford, 1942, p. 24.
52
G. Beck, Handbook of Church History, op. cit., ibid.
53
V. Stefanidis, Istoria Bisericii, Athena, 1948, p. 318 ff. (n lb. greac(), apud Gerostergios, op. cit., p. 43.
54
Scrisoarea I, 6, PG 102, 622-626.
Patriarhul Constantinopolului
17
violen(, scriindu-i: Aceste lucruri le scriu domniei-voastre cu lacrimi de snge. Aceasta va fi
cea din urm( epistol( ce vei primi de la mine. Am scris aceste vorbe cu Dumnezeu drept
martor al meu. De vei alege a da de-o parte rug(minile mele (...) nu v( voi mai scrie de aici
nainte, nici v( voi mai mpov(ra; ci voi l(sa scaunul arhieresc *i mi voi plnge p(catele
mele
55
.
Ca urmare a mi*c(toarei scrisori a lui Fotie c(tre crudul Bardas prigoanele au mai
sl(bit oarecum. De*i Ignatie fusese mutat din insula Terevint n insula Mitilini, la st(ruinele
lui Fotie, Ignatie a primit ng(duina s( se ntoarc( n capital( *i i s-au napoiat propriet(ile,
ncerc(rile de a-l convinge pe Ignatie s(-l accepte pe Fotie ca urma* al s(u s-au dovedit
zadarnice. Iat( de ce era nevoie de o soluie mai bun(
56
.


Dona'ia lui Constantin *i Decretalele

A*a cum am ar(tat, Papa Nicolae nu primise nici o scrisoare de la Patriarhul Fotie
pn( n 860. Astfel, Nicolae nu *tia ceea ce se petrecuse la Constantinopole n momentul
depunerii lui Ignatie *i alegerii lui Fotie. El *tia numai c( profesorul Fotie era laic n
momentul alegerii sale. De*i canoanele din Apus opreau hirotoniile pripite, aceste canoane nu
erau primite n R(s(rit. De-a lungul istoriei, chiar *i n Apus s-a trecut cteodat( pe deasupra
canoanelor, n favoarea unor oameni de un merit deosebit *i n mprejur(ri de mare nevoie,
precum s-a ntmplat cu Ambrozie al Mediolanului (339-397). De fapt, hirotonia lui Fotie nu
era f(r( precedente dintre cele mai venerabile. ns( Nicolae voia s( fie arbitrul suprem n
aceste lucruri.
n uneltirile sale mpotriva domnitorilor apuseni papalitatea a folosit un document fals,
alc(tuit n cancelaria papal(, a*a-numita Dona#ie a lui Constantin, n care Sfntul Constantin
mp(ratul (307-337), Cel ntocmai cu Apostolii, ar fi donat, chipurile, cetatea Romei *i
ntregul imperiu apusean Episcopului Romei, Silvestru I (314-335).
Att Dona#ia lui Constantin ct *i Decretalele Pseudo-Isidoriene
57
, care erau n cea
mai mare m(sur( ni*te falsuri, au fost f(cute spre a nt(ri autoritatea papal(. Se susinea c(
Dona#ia lui Constantin, scris( probabil pe la mijlocul veacului al VIII-lea, ar fi de la nceputul
veacului al IV-lea. Lucrarea descrie convertirea lui Constantin, botezul *i minunata t(m(duire
de lepr( f(cut( de Papa Silvestru I. Se spune c(, n semn de recuno*tin(, Constantin i-a dat
Papei *i urma*ilor lui palatul mp(r(tesc din Roma *i cetatea Romei cu toate provinciile,
districtele *i cet(ile Italiei *i ale inuturilor apusene
58
.
Cam prin anii 847-852, n regiunea din jurul ora*ului Rheims au ap(rut Decretalele lui
Isidor din Sevilla (cunoscute *i ca Decretalele Pseudo-Isidoriene),
59
n care se afirma c( ar fi

55
PG 102, 624CD, 625AB
56
Gerostergios, op. cit., p. 45.
57
Falsitatea acestor documente este recunoscut( pn( *i de istoricii catolici. Vezi la Claudio Rendina, Papii.
Istorie $i secrete, Editura ALL, Bucure*ti, 2003, p. 273. (n. Apologeticum)
58
Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, vol. I: to A.D. 1500, Harper and Row Pub., NY, 1975, p.
341
59
Abatele Guette, n cartea sa, Papalitatea schismatic, d( mai multe am(nunte asupra Falselor Decretale:
Din actele Sinodului de la Calcedon, din 451, se vede c( Biserica avea deja un Codex canonum, o colecie de
legi ale Bisericii Universale. Mai multe din aceste legi sunt privite ca emannd de la n*i*i apostolii. Sinoadele
continuar( opera apostolilor, iar cnd Biserica s-a bucurat de oarecare lini*te, s-au adunat aceste legi
respectabile, care formar( baza disciplinei biserice*ti; *i fiindc( ele erau n grece*te n cea mai mare parte, se
traduser( n latine*te, pentru uzul Bisericilor Apusene. La nceputul secolului al VI-lea, Dionisie, supranumit cel
Mic, c(lug(r la Roma, g(sind aceast( veche traducere defectuoas(, f(cu o alta, dup( rug(minile lui Iulian,
administrator la [biserica] Sfnta Anastasia din Roma *i ucenic al papei Ghelasie. Dionisie coleciona scrisorile
papilor pe care le-a putut g(si n arhive *i public( n colecia sa pe cele ale papilor Sirikie, Innokentie, Zosima,
Bonifatie, Celestin, Leon, Ghelasie *i Anastasie, sub care tr(ia. Arhivele Romei nu posedau atunci nimic care s(
fi fost anterior lui Sirikie, adic( sfr*itul secolului al patrulea. Isidor din Sevilla, la nceputul secolului al
*aptelea, porni a completa colecia lui Dionisie cel Mic. El ad(ug( n ea canoanele ctorva sinoade naionale sau
provinciale, din Africa, Spania *i Frankia, ca *i scrisorile ctorva papi, f(r( a se urca mai sus de Damasie, care a
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
18
compilate de c(tre un oarecare Isidor Mercator. Se spunea c( documentul ar fi, chipurile, o
culegere de hot(rri ale sinoadelor *i ale Papilor, de la Sfntul Clement Romanul (88-97) pn(
n veacul al optulea. El acorda ntreaga autoritate lumeasc( *i bisericeasc( Papilor Romei.
Unele materiale erau autentice, dar cea mai mare parte erau contraf(cute. Decretalele i arat(
pe Papi pretinznd autoritatea suprem( nc( de la nceput, ng(duind tuturor episcopilor s(
fac( apel direct la Roma. Se limita autoritatea arhiepiscopilor, iar episcopii *i papii erau
socotii liberi de orice control din partea st(pnirii lume*ti. Att Dona#ia lui Constantin ct *i
Decretalele au fost folosite spre a nt(ri preteniile papale. Se pretindea c( f(r( Papa Romei nu
se putea lua nici o hot(rre n Biseric(. Prin urmare, conform Papei Nicolae, f(r( Roma
Cre*tinismul nici nu ar fi putut s( existe.
Astfel, sprijinindu-se pe aceste documente, Papa Nicolae c(uta s( ia de la mp(ratul
bizantin ntreaga Italie de Sud, Sicilia *i ntreaga Peninsul( Balcanic(, dimpreun( cu toate
inuturile slave care abia ncepuser( a primi credina cre*tin( de la Constantinopol.
ns( Nicolae avea s( afle c(, chiar dac( izbutise a supune un Apus ne*tiutor de carte,
r(s(ritenii priveau cu dispre ncercarea lui de a dobndi supremaia asupra lor.

murit n 384 *i care a fost predecesorul lui Sirikie. Colecia lui Isidor din Sevilla ncepe prin canoanele sinodului
de la Niceea. El s-a slujit de vechea traducere, iar nu de acea a lui Dionisie cel Mic, pentru canoanele grece*ti.
Colecia sa a fost puin cunoscut(, *i nu se ntlne*te n istorie dect n 785, ns( desfigurat( *i ad(ugat( cu fraze
intercalate de c(tre un falsificator necunoscut, dndu-*i titlul de Isidor Mercator. Aceast( colecie coninea, pe
lng( piesele coleciei lui Isidor din Sevilla, ni*te Decretale pe care le atribuia papilor celor dinti trei secole.
Mai muli erudii au vrut a face din Isidor Mercator un scriitor deosebit de Isidor din Sevilla. Alii pretind c(
acesta din urm( ad(ugase la numele s(u, din smerenie, pe acela de Peccator, de unde s-ar fi f(cut Mercator.
Oricum ar fi, cei mai buni critici ultramontani [iezuii], precum *i galicani, convin c( Decretatele, atribuite
papilor celor dinti secole n colecia lui Isidor Mercator, sunt false. (...) Ultramontanii nu pot susine f(i* aceste
Decretale ca adev(rate, c(ci s-a demonstrat pn( la eviden( c( ele au fost fabricate n parte din vechi canoane,
amestecate cu cteva extrase din scrisorile papilor din secolele al patrulea *i al cincilea, n ele s-au reg(sit pasaje
ntregi, mai ales din Sfntul Leon *i din Sfntul Grigorie cel Mare. Totul este inserat ntr-o limb( latin( proast(,
care chiar pentru cel mai slab erudit are toate caracterele stilului secolelor al optulea *i al nou(lea. Colecia lui
Isidor Mercator a fost mai cu seam( r(spndit( de Riculf, arhiepiscop de Maiena, care s-a suit pe acest scaun n
787; din cauza aceasta mai muli critici au pretins c( colecia ap(ruse mai nti la Maiena, *i chiar c( Riculf i-ar
fi autorul. Fost-au Falsele Decretale fabricate n Spania, n Germania, sau la Roma? Nu sunt dect probabilit(i
n privina aceasta. Cele mai vechi copii ne spun c( Ingelramn din Metz a fost acela care a adus colecia la Roma
cu ocazia unui proces susinut acolo n 785; ns( alte copii ne spun c( papa Adrian a fost cel care, cu aceast(
ocazie, remise lui Ingelramn colecia, la 19 Septembrie 785. Sigur este c( la Roma se g(se*te cea dinti meniune
despre dnsa. Cu toate acestea, Adrian *tia c( ele erau false, fiindc( cu zece ani mai nainte el d(duse lui Carol
cel Mare o colecie de canoane, care nu era alta dect cea a lui Dionisie cel Mic. Falsele Decretate fur( att de
bine r(spndite n Apus, nct ele fur( primite pretutindeni, *i cu deosebire la Roma, ca autentice. (...) Toi *tiu
c( de la c(derea Imperiului Roman cea mai mare parte din popoarele occidentale fur( esenial modificate prin
invazia unor noi popoare; c( Biserica s-a resimit profund de aceast( schimbare; c( studiile fur( p(r(site *i c( din
secolul al *aptelea cea mai de plns ignoran( a domnit n Bisericile Apusene. Episcopii Romei ncepur( de pe
atunci a se amesteca direct n guvern(mntul Bisericilor particulare, ce se g(seau adeseori n minile unor
cuceritori de abia cre*tini. Ei trimiser( misionari pentru a lucra la convertirea popoarelor cotropitoare; *i ace*ti
misionari, ca sfntul Bonifatie din Maiena, p(strau papilor carii i trimiseser( sim(mintele unor discipoli c(tre
nv((torii lor. Bisericile nou ntemeiate de ei r(mneau credincioase acestor sim(minte. N-ar fi deci nicidecum
de mirare ca fabricatorul Falselor Decretate s( se fi g(sit la Maiena sau n mprejurimi: el a compus aceast(
oper( cu ni*te fragmente din Sinoade *i din P(rini, *i a ad(ugat dispoziii care se g(sesc n perfect( armonie cu
uzul scaunului Romei la finele secolului al optulea *i pe care i le-a inspirat Roma. Aceast( coinciden(, unit( cu
ignorana ce domnea atunci, explic( deja ndeajuns felul cum Falsele Decretale putur( fi admise f(r( reclamaie
- scaunul Romei uznd de toat( influena sa pentru a le r(spndi. Fiindc( cea mai mare parte din Biserici erau
obi*nuite de dou( secole a simi autoritatea episcopilor Romei, ele primir( f(r( a le controla ni*te documente ce
p(reau a nu fi dect consacrarea acestei autorit(i. Falsele Decretale nu crear( deci nicidecum un drept nou
pentru Bisericile Apusene; ele venir( numai a sprijini regimul care, graie dezordinilor sociale, fu creat de papii
n*i*i. (Papalitatea schismatic, traducere de Iosif Gheorghian, Ed. Biserica Ortodox(, Alexandria, 2001, pp.
273-276.) [Vezi *i ediia electronic( disponibil( n colecia Apologeticum, http://apologeticum.net ]
Patriarhul Constantinopolului
19


R(spunsul Papei Nicolae

F(r( a cerceta am(nunit *i f(r( a a*tepta s( fie n*tiinat pe deplin despre Fotie,
Nicolae a scris att lui Fotie ct *i mp(ratului. ns( lui Fotie i s-a adresat ca unui simplu
mirean, f(r( a-i da vreun titlu episcopal, de*i *tia c( fusese sfinit n chip legiuit. Aceast(
pref(c(torie era un fel de a zice c( nici un episcop nu se poate apropia de scaunul patriarhal
dect cu consim(mntul Pontifului Latin
60
.
Papa Nicolae scria: F(c(torul tuturor lucrurilor a a*ezat principatul dumnezeie*tii
puteri, pe care Ziditorul tuturor f(pturilor a dat-o ale*ilor s(i apostoli; el a statornicit-o trainic
pe credina tare a verhovnicului apostolilor, adic( a lui Petru, c(ruia i-a dat mai cu seam(
ntiul scaun. (...) Petru, care a fost numit astfel din pricina t(riei pietrei care este Hristos, nu
nceteaz( a nt(ri prin rug(ciunile sale zidirea cea necl(tit( a Bisericii universale; el se
gr(be*te a alc(tui din nou, dup( rnduiala adev(ratei credine, nebunia celor ce cad n r(t(cire,
*i a sprijini pe cei ce o nt(resc, ca nu cumva porile iadului, adic( nsufl(rile duhurilor viclene
*i atacurile ereticilor, s( ajung( a rupe unitatea Bisericii
61
.
Nicolae socotea c( f(r( consim(mntul Scaunului Romei *i al Pontifului ei nimic nu
trebuie hot(rt ntr-o controvers(. Astfel el atac( alegerea lui Fotie, n temeiul canoanelor
Sinodului din Sardica *i al Decretalelor papilor Celestin, Leon *i Ghelasie, pe care i nume*te
doctori ai credinei catolice. Falsele Decretale nu erau cunoscute n R(s(rit. Nicolae, n loc
de a invoca principiile generale ale sinoadelor ecumenice, apela la Decretalele predecesorilor
s(i, ca *i cum episcopii Romei ar fi putut statornici legi universale
62
. Nicolae *i ng(duia s(
judece legitimitatea episcopilor, uitnd c(, dup( canoane, el nu avea asemenea autoritate.
Legitimitatea hirotoniei lui Fotie nu atrna de voina papal(, ci de judecata rostit( contra lui
Ignatie *i de legiuita alegere a lui Fotie. Un sinod de trei sute optsprezece episcopi,
cuprinznd *i legai apuseni, primise n mod public alegerea lui Fotie *i depunerea lui
Ignatie
63
.
ntr-o alt( scrisoare, cu exactitate *i cu moderaie, Fotie i-a amintit lui Nicolae
adev(ratele principii. De fapt alegerea lui Fotie nu era o problem( de credin#, ci una
disciplinar(; dar disciplina apusean( era alta dect cea a R(s(ritului. Nicolae se sprijinea pe
precedentul lui Adrian I (772-795), care oprise de a se mai ridica un laic la episcopat. Nicolae
scria: Noi voim ca Ignatie s( se nf(i*eze naintea trimi*ilor no*tri, pentru ca s( arate pentru
ce a p(r(sit turma sa f(r( a ine seam( de rnduielile nainta*ilor no*tri, sfinii pontifi Leon *i
Benedict... Toate se vor trimite la st(pnirea noastr( covr*itoare, ca s( hot(rm prin
autoritatea apostolic( ceea ce va fi de f(cut, pentru ca Biserica voastr(, care este att de
zguduit(, s( fie pe viitor statornic( *i pa*nic(
64
.
Papa nu era omul care s( neglijeze interesele materiale ale Scaunului s(u; pentru aceea
el scrise mp(ratului: napoiai-ne patrimoniul Calabriei *i cel al Siciliei, *i toate bunurile
Bisericii noastre, a c(ror st(pnire am avut-o din vechime, spre a le chivernisi prin proprii s(i
iconomi; c(ci este nedrept ca un bun bisericesc, menit luminii *i slujirii Bisericii lui
Dumnezeu, s( ni se r(peasc( de c(tre o putere p(mnteasc(
65
.
Apoi ad(uga: Noi voim ca sfinirea s( fie dat( de c(tre Scaunul nostru
Arhiepiscopului Siracuzei, pentru ca predania a*ezat( de apostoli s( nu fie *tirbit( n vremea
noastr(. Istoric vorbind, Sicilia (n care se afl( Siracuza) a fost supus( patriarhatului roman
n veacul al patrulea. De la c(derea Imperiului, regiunea r(m(sese n domeniul mp(ratului

60
Guette, op. cit., p. 285. (Ed. rom., op. cit., p. 202.)
61
Nicol. Epist. 2 *i 3, n Colec#ia Sinoadelor de Labbe, tom VIII; Nat. Alexand. Hist. Eccles. Dissert. IV. n
Saecul IX.
62
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 201, 202.
63
Ibid.. pp. 207-208.
64
Ibid., p. 201.
65
Ibid., pp. 201-202.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
20
Constantinopolei. Siracuza trebuia deci s( atrne de Constantinopol, iar nu de Roma. Dar
Nicolae dorea altfel
66
. Cu toate acestea, cnd Papa Grigorie al III-lea (731-741) a excomunicat
sinodal pe toi iconocla*tii, mp(ratul Leon al III Isaurul (717-741), furios, a desprins n mod
oficial Illiria, Calabria, Sicilia *i Sardinia, supunndu-le Constantinopolului.


Sinodul nti -Al Doilea

mp(ratul Mihail al III-lea, cu aprobarea Sfntului Fotie, a poruncit s( se adune un
sinod general n Biserica Sfinilor Apostoli n prim(vara lui 861. Adunarea aceasta este
cunoscut( ca Sinodul nti - Al Doilea. Au fost invitai patriarhii r(s(riteni din Alexandria,
Antiohia *i Ierusalim, ca *i patriarhul Apusului, Papa Nicolae I. Dup( scrisorile primite de la
mp(ratul Mihail *i de la Patriarhul Fotie, Papa era bucuros c( are prilej s( se amestece n
treburile din R(s(rit. El *i-a trimis reprezentanii, pe Episcopii Rodoald de Porto *i Zaharia de
Anagni. Ace*tia primiser( ndrumarea s( cerceteze pricina lui Fotie. Dac( Rodoald *i Zaharia
aveau s( descopere c( Fotie fusese ales dup( canoane, urmau s(-l recunoasc( drept Patriarh
legiuit, ns( cu condiia ca Illiria *i Sudul Italiei s( fie date Romei.
La sinod au participat patriarhii r(s(riteni *i peste trei sute de episcopi, inclusiv legaii
papali. Toi au nt(rit *i au ratificat cele proclamate de Sfntul Sinod al "aptelea Ecumenic *i
au osndit nc( o dat( erezia iconoclast(. Patriarhul Fotie a fost primit drept patriarh legiuit *i
canonic. Sinodul a dat *i 17 sfinte canoane, cu scopul de a aduce pe c(lug(rii *i episcopii
nesupu*i n armonie cu rnduiala *i tradiiile Bisericii. C(lug(rilor nesupu*i li se interzicea n
mod expres s(-*i p(r(seasc( episcopul legiuit sub pretextul p(c(to*eniei lui, adic( al p(catelor
personale; c(ci aceasta aduce neornduial( *i schism( n Biseric(. Sfntul Sinod a mai spus c(
clerul poate respinge un episcop c(zut n p(cat numai printr-o hot(rre sinodal(. Acest canon
a fost adoptat ca r(spuns dat c(lug(rilor rvnitori f(r( chibzuin( care r(t(ciser( desp(rindu-
se de noul lor Patriarh. ns( Sfntul Sinod f(cea deosebire ntre r(zvr(tirea nechibzuit( *i
rezistena l(udabil( pentru ap(rarea Credinei, care era ncurajat(. n aceast( privin( se hot(ra
c( dac( un episcop m(rturisea public sau adera la o erezie osndit( de Sfinii P(rini *i de
Sinoadele de mai nainte, cel ce nceteaz( a-l mai pomeni pe un asemenea episcop, chiar
nainte de osndirea lui sinodal(, nu numai c( nu trebuie oprit, ci trebuie l(udat ca unul ce
osnde*te un episcop mincinos. Cel ce face aceasta nu rupe Biserica, ci lupt( pentru unitatea
Credinei
67
.
n timpul particip(rii la sinod delegaia apusean( a recunoscut legitimitatea alegerii
Sfanului Fotie. ns( condiiile puse de Papa Nicolae, ca Illiria *i Sudul Italiei s(-i fie
napoiate, nu au fost luate n seam(. Ignatie s-a nf(i*at naintea adun(rii *i a fost depus n
mod solemn
68
.
Dup( nchiderea Sinodului, trimi*ii papali, Rodoald *i Zaharia, s-au ntors la Roma.
Un trimis al mp(ratului a adus Papei Nicolae actele sinodului ca *i scrisori de la mp(ratul
Mihail *i Patriarhul Fotie.


Epistola Patriarhului c(tre Papa

Aceast( epistol( a lui Fotie a ajuns faimoas( pentru ideile sale, nf(i*ndu-l pe autorul
ei ca pe un adev(rat ierarh *i ucenic al lui Hristos. Sfntul Fotie a scris Papei o scrisoare
blnd( *i iubitoare, explicnd n chip fr(esc tot ceea ce Nicolae ntrebase, mai ales hirotonia
sa din mirean n episcop. El scria:
Canoanele, zicei, au fost c(lcate, pentru c( eu, un mirean, a*a grabnic am ajuns la

66
Ibid.
67
Canonul 15.
68
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 202.
Patriarhul Constantinopolului
21
arhierie. Dar, ntreb(m noi, care canoane au fost c(lcate? C(ci pn( ast(zi Biserica
Constantinopolei nu a primit asemenea canoane. Deci o lege ce nu exist( nu se poate c(lca.
Dac( pentru aceasta ar trebui s( fiu lipsit de scaun, atunci sfinii *i fericiii no*tri P(rini *i
Patriarhi Nichifor *i Tarasie ar fi fost primejduii a fi *i ei ndep(rtai, c(ci *i ei au fost ale*i
arhierei pe cnd erau nc( mireni. Ei au fost lumin(torii cei mai str(lucii ai neamului nostru *i
ale*i m(rturisitori ai adev(ratei Credine *i ai bunei cinstiri. Ei au p(zit adev(rul n viaa *i n
cuvintele lor. Cine poate spune despre dn*ii, cei ce erau stele prealuminoase nc( din
p(mnteasca via(, c( au fost ale*i necanonic, contrar poruncii Bisericii? Fereasc( Dumnezeu
ca s( zic( cineva astfel despre dn*ii, c(ci ei p(zeau cu scump(tate canoanele *i legiuirile,
fiind atlei ai adev(ratei credine *i judec(tori ai eresurilor. Chiar *i ntre latini au fost ierarhi
care, de*i erau mireni, au fost ridicai n cinul episcopiei, ca, de pild(, podoaba tuturor
latinilor, Sfntul Ambrozie. n ce prive*te pe Sfntul Nectarie, alegerea sa ntru episcop a fost
nt(rit( de un ntreg Sobor Ecumenic pe cnd era nc( mirean. Deci, dup( judecata voastr(, nu
ar trebui oare s( osndim ntregul Sobor? Pe deasupra, amndoi ace*ti sfini erau nu numai
mireni nainte de alegere, dar nici nu fuseser( botezai! A*a se face c(, dimpreun( cu botezul,
s-au nvrednicit *i de harul arhieriei.
La urma urmei, trebuie spus c( nu se poate cere supunere fa( de legi de la cei c(rora
nu li s-au dat legi. Cu t(rie *i f(r( nnoiri, trebuie s( avem de ob*te ceea ce este mai nsemnat
pentru Credin(, *i s( nu cercet(m prea mult deosebirile n cele m(runte. Ceea ce este de ob*te
tuturor trebuie p(strat n ntregime; *i mai ales n ce prive*te Credina, de la care cea mai mic(
abatere este un mare p(cat. Tot ce este rnduit prin hot(rrea de ob*te a toat( lumea trebuie
inut de toi. Dac( vreunul din P(rini rnduie*te ceva de la sine sau dac( ceva este poruncit de
vreun sinod local, acel lucru trebuie inut de cei ce l-au primit, *i nu este lucru mare dac( nu
se ine de cei ce nu l-au primit
69
.
Sfntul Fotie, ar(tnd mult( dragoste, scria c(, ntruct ridicarea unui mirean la rangul
de ierarh sup(r( pe unii, se poate ca, din dragoste pentru fratele nostru, s( ndrept(m ceea ce a
pricinuit v(t(mare. Pentru aceea, spunea el, de acum nainte, prin hot(rrea sinodului ce
tocmai s-a inut,
70
se va statornici la noi obiceiul ca nimenea dintre mireni s( nu mai fie ridicat
ndat( la rangul de episcop.
Patriarhul Fotie mai scria c( Credina este temeiul unit(ii cre*tine, *i nu lucrurile
secundare, precum celibatul preoilor sau raderea b(rbii, rug(ciunile diferite sau rnduielile
postului. Lucrurile care despart au fost f(urite de temperamentul diferit al fiec(rui neam, de
limb( *i de tradiii. Astfel, preal(udatul organ al harului lui Dumnezeu scria: Nimic nu e mai
cinstit *i mai scump dect dragostea, aceasta este p(rerea ob*teasc( adeverit( de Sfintele
Scripturi. Prin ea se unesc cele desp(rite; luptele se sfr*esc; ceea ce este unit *i legat
ndeaproape se une*te nc( mai strns; ea nchide tot izvorul nenelegerilor *i certurilor
l(untrice, c(ci - dragostea nu gnde*te r(ul, ndelung-rabd(, toate le n(d(jduie*te, toate le
rabd( - (l Cor. 13, 5, 4, 7), *i dup( zisa preafericitului Pavel, - niciodat( nu cade -. (...) Ea
opre*te cu nlesnire certurile ce se nasc ntre prieteni *i-i ndeamn( a p(stra bunele leg(turi ale
prieteniei. Ct pentru cei ce au acelea*i cuget(ri despre Dumnezeu *i despre lucrurile
dumnezeie*ti, chiar de ar fi dep(rtai *i nu s-ar fi v(zut niciodat(, ea i une*te *i-i aduce ntr-un
cuget, f(cnd din ei adev(rai prieteni; *i dac( din ntmplare unul din ei a ridicat ntr-un chip
prea necuviincios nvinuiri mpotriva celuilalt, ea t(m(duie*te aceasta *i ndreapt( toate,
strngnd iar(*i leg(tura unirii
71
.
Acest pomelnic al binefacerilor dragostei era adresat lui Nicolae, care nu o aplicase n
privina lui Fotie, *i care pusese prea mare gr(bire n a-l mustra. Totu*i Patriarhul
Constantinopolei urmeaz(:
Dragostea este aceea carea m-a f(cut a ndura f(r( durere mustr(rile ce p(rinteasca
Voastr( Sanctitate mi-a aruncat ca ni*te s(gei; carea m-a mpiedicat a lua cuvintele voastre ca

69
Scrisoarea I, 2, PG 102, 593-617.
70
Canonul 17.
71
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 203-204.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
22
roade ale mniei sau ale unui suflet lacom de batjocuri *i de du*m(nii; carea, dimpotriv(, m-a
f(cut a le privi ca dovada unei dragoste ce nu *tie a ascunde nimic, ca *i a neab(tutei rvne
pentru rnduiala bisericeasc(, rvn( carea ar voi ca totul s( fie des(vr*it. C(ci dac( dragostea
nu ne ng(duie a privi chiar r(ul ca r(u, cum ne va l(sa ea a judeca c( cutare lucru este r(u?
Astfel este firea dragostei adev(rate, nct merge pn( la a privi drept binefacere chiar ceea ce
ne pricinuie*te durere. Dar fiindc( nimic nu se mpotrive*te ca ntre frai sau ntre p(rini *i fii
s( se gr(iasc( adev(rul - c(ci ce este mai prietenesc dect adev(rul? - fie-mi ng(duit a v(
vorbi *i a v( scrie ntru toat( slobozenia, nu pentru dorina de a gr(i mpotriv(, ci pentru a m(
ap(ra. (...)
F(r( voia noastr( am fost tri sub jug... Am suferit silnicie, (...) am fost inut f(r(
voia noastr(; ni s-au dat voturile f(r( voia noastr(; ne-au f(cut episcop, cu toate lacrimile
noastre, plngerile, ntristarea *i dezn(dejdea noastr(. Toat( lumea *tie covr*irea asprimii ce
am suferit, c(ci lucrurile nu s-au petrecut n ascuns. (...) Am pierdut o via( lini*tit( *i dulce;
(...) am pierdut scumpul meu r(gaz *i convorbirile, att de curate *i att de pl(cute, cu
prietenii mei, acele convorbiri unde mhnirea, viclenia *i imput(rile nu aveau loc. Nimeni nu
m( ura: eu nu osndeam *i nu uram pe nimeni, nici str(in, nici p(mntean. (...) Toi erau buni
cu mine
72
.
Toi sunt silii a recunoa*te c( viaa lui Fotie era aceea a unui om devotat studiului
care nu tnjea dup( str(lucirea scaunului episcopal *i nici dup( darul preoiei. Alungase
ambiia din sufletul s(u *i c(lcase n picioare tirania slavei de*arte. Fiind ntiul Secretar de
Stat, avea cea mai mare cinste ce ar fi putut dori. Toate cuvintele lui nf(i*eaz( adev(ratele
sale sim(minte. El s-a mpotrivit pe ct a putut la alegerea sa, *i numai voina mp(ratului *i
aceea a lui Bardas l-au silit a primi un scaun pe care nimeni mai bine dect el nu-l putea
ocupa
73
.
R(spunznd apoi la problema grabnicei sale ascensiuni, Fotie vorbe*te despre silnicia
pe care a suferit-o, zicnd: Dar cine a c(lcat canoanele? Cel ce a f(cut silnicia, sau cel ce a
fost trt cu sila *i f(r( voia lui? ns( ar fi trebuit s( te mpotrive*ti, zic unii. Dar pn( unde?
M-am mpotrivit, *i mai mult chiar dect ar fi trebuit. "i de nu m-a* fi temut c( voi strni mai
mari furtuni, m-a* fi mpotrivit nc( *i pn( la moarte. Dar care sunt acele canoane ce se
pretinde c( au fost c(lcate? Sunt ni*te canoane pe care, pn( ast(zi, Biserica Constantinopolei
nu le-a primit. Se calc( canoane cnd cineva ar trebui s( le in(; ns( cnd ele n-au fost
cunoscute, nu se s(vr*e*te nici un p(cat neinndu-le n seam(.
Am vorbit destul, *i chiar mai mult dect era de folos. C(ci nu pretind nici a m( ap(ra,
nici a m( ndrept(i. Cum s( vreau a m( ap(ra, cnd singurul lucru pe care-1 doresc este s(
scap de furtun( *i s( fiu desc(rcat de povara ce m( apas(? Iat( ct de mult am rvnit acest
scaun, iat( ct de mult doresc s(-l p(strez. ns( dac( scaunul episcopal v( este povar( ast(zi,
el n-a fost astfel la nceput. M-am suit pe el f(r( voia mea, *ed pe el f(r( voia mea. Proba este
faptul c( de la nceput mi s-au f(cut silnicii... Totu*i am primit tot ce s-a zis despre noi, cu
bucurie *i mulumind lui Dumnezeu, Care ocrmuie*te Biserica
74
.
Sfntul Fotie *i ncheie scrisoarea c(tre Papa Nicolae astfel: Este nevoie ca n toate
lucrurile s( inei cu t(rie dreptele *i adev(ratele canoane ale Bisericii. (...) S( nu primii pe cei
ce vin la Roma de la Constantinopol f(r( scrisori de recomandare de la Patriarhul
Constantinopolei; c(ci sub cuvnt de ospitalitate se seam(n( s(mna urii. Nu m( mpotrivesc
ca oricine s( vin( la voi oricnd dore*te, din cinstire fa( de voi. ns( nimeni de sub st(pnirea
mea nu are a umbla f(r( pricin( ori f(r( cuno*tina *i blagoslovenia mea. Aceasta este
potrivnic canoanelor, att alor noastre ct *i alor voastre. C( adeseori se ntmpl( ca atunci
cnd anumii oameni de aici *i-au png(rit viaa cu patimi *i nu au r(spuns pentru aceasta, se
prefac a fi fugari cinstii, venind sub cuvnt de rug(ciune *i cinstire, ascunznd fapte de ru*ine
sub o dragoste zgomotoas(. Asemenea in*i ce se duc la Roma, chipurile pentru rug(ciune, fug

72
Ibid., pp. 204-205.
73
Ibid., p. 205.
74
Ibid., pp. 205-206.
Patriarhul Constantinopolului
23
de judecata ce i a*teapt( aici. Preafericirea Voastr( trebuie s( pun( cap(t acestei batjocuri *i
s( trimit( napoi aceste p(ri la noi. n acest chip vei ajuta la mntuirea lor *i vei p(stra grija
de ob*te pentru toi
75
.


Sinodul de la Roma din 863

Scrisoarea lui Fotie, sub frazele alese *i elegante, cuprindea unele lecii foarte juste.
Patriarhul nu scria n ea nici un singur cuvnt aspru. Plin( de dragoste fr(easc( *i de adev(r,
epistola nu a avut nici un efect asupra trufa*ului *i impertinentului Nicolae. De*i Fotie nu-*i
folosea titlul onorific de Patriarh Ecumenic, totu*i nu se njosea *i nu lingu*ea defel ambiia
noii papalit(i.
n loc s( r(spund( fr(e*te la fr(easca dragoste a lui Fotie, a c(rui dreptate era nt(rit(
chiar de c(tre trimi*ii papali, Papa Nicolae a r(spuns cu o ur( *i mnie sporit(. Cnd trimi*ii l-
au n*tiinat pe Papa c( condiiile lui referitoare la teritorii nu au fost ndeplinite, s-a mniat
nespus, v(rsndu-*i mnia mai nti asupra reprezentanilor papali n*i*i, pe care i-a
excomunicat.
Convocnd un sinod la Roma n 863, inut n Lateran, Nicolae l-a excomunicat *i l-a
depus n chip nedrept pe Patriarhul Fotie. Temeiul acuzaiilor lui era acela c( Fotie luase
scaunul patriarhal n chip necanonic. De asemenea Nicolae amenina c( dac( Fotie nu se
conformeaz( hot(rrii Sinodului din Lateran va r(mne excomunicat pn( pe patul de
moarte
76
. Apoi Papa l-a excomunicat pe Arhiepiscopul Grigorie Asvestas, care jucase un rol
principal n hirotonirea lui Fotie. Apoi Papa Nicolae a ales s(-l recunoasc( pe Ignatie ca
patriarh.
Nicolae i-a scris mp(ratului Mihail al III-lea
77
*i lui Fotie, refuznd s( se adreseze lui
Fotie ca Patriarh, ci doar ca unui b(rbat nelept
78
. Monument de mndrie, scrisoarea lui
Nicolae c(tre Fotie tlcuia cuvintele rostite de Mntuitorul c(tre Petru, Adev(r zic ie, tu e*ti
Petru, *i pe aceast( piatr( voi zidi Biserica Mea... (Mt. 16, 18), n acest chip: Este v(dit c(
Sfnta Biseric( Roman(, prin preafericitul apostol Petru, verhovnicul apostolilor, care a fost
socotit vrednic a primi din gura Domnului ntietatea Bisericilor, este capul tuturor
Bisericilor; c( la ea trebuie a se adresa cu toii, spre a cunoa*te crma *i rnduiala ce trebuie a
fi urmate n toate lucrurile de folos *i n a*ez(mintele biserice*ti pe care le p(streaz( ntr-un
chip ne*tirbit *i f(r( gre*al(, potrivit legiuirilor canonice *i sinoadelor sfinilor P(rini. Din
aceasta urmeaz( c( ceea ce este respins de crmuitorii acestui Scaun, din deplina lor putere,
trebuie s( fie respins, chiar dac( ar exista vreun obicei osebit, *i c( ceea ce poruncesc ei,
trebuie a fi primit cu t(rie *i f(r( z(bav(
79
.
Nicolae nu s-a oprit aici, ci a scris *i patriarhilor r(s(riteni ai Alexandriei, Antiohiei *i
Ierusalimului, poruncindu-le s( fac( cunoscut( credincio*ilor lor hot(rrea scaunului apostolic
al Romei
80
. n toate scrisorile sale Papa *i afirma preteniile papale *i refuza s(-l recunoasc(
pe Fotie, respingnd depunerea lui Ignatie.
mp(ratul Mihail r(spunse Papei, afirmnd c( hot(rrile papale nu au validitate,
fiindc( nimeni nu-l pusese pe Pap( *i sinodul lui s( fac( judecat(. Ca r(spuns, Papa *i
trmbi( preteniile nc( *i mai tare. El ntemeia preteniile papale pe documente false precum
Dona#ia lui Constantin *i Decretalele Isidoriene *i pe tlcuirea papal( a locului din Scriptur(
pomenit, Tu e*ti Petru, *i pe aceast( piatr( voi zidi Biserica Mea, *i voi da ie cheile
mp(r(iei cerurilor... (Mt. 16, 18-19). n fapt, supremaia lui Petru este susinut( de latini

75
Iustin Popovici, op. cit., pp. 46-47.
76
PL 3, 790-794.
77
PL 3, 785-790.
78
PL 7, 783-785.
79
Nicol. Ep. l *i 4., apud Guettee, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 210.
80
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 210.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
24
nc( din acea vreme (860) *i pn( n zilele noastre. Papa mai poruncea ca Fotie *i Ignatie s(
fie trimi*i la Roma spre a fi judecai de el. Biserica R(s(ritean( s-a simit greu batjocorit( de
acest fapt nemaiauzit pn( atunci. n ciuda acestui lucru, Sfntul Fotie, ar(tnd adev(rat(
dragoste, nu a dat drumul mniei, socotind c( t(cerea ar fi lucrul cel mai nimerit spre a p(zi
unirea dintre R(s(rit *i Apus. Orice alte cuvinte ar fi fost de prisos, mp(ratul, la rndul s(u, a
ntrerupt orice leg(tur( cu Papa.


N(v(lirea ru*ilor

Primul impact cu barbarii ru*i, al c(ror nume era nc( necunoscut lumii bizantine, a
avut loc pe nea*teptate la 18 Iunie, 860. N(d(jduind s( pun( mna pe cetatea de scaun, ru*ii
au cobort dinspre miaz(noapte cu dou( sute de cor(bii. Nea*teptatul atac a pricinuit spaima
tuturor, c(ci mp(ratul *i armata lipseau, fiind plecai s(-i alunge pe arabi. Astfel, ru*ii nu au
ntmpinat nici o mpotrivire. Sfntul Fotie a repro*at cet(enilor la*itatea *i del(sarea.
Barbarii au ie*it victorio*i, lund o prad( bogat(. P(r(sind suburbiile Constantinopolei, ei au
jefuit *i au pustiit coasta M(rii Negre, strmtoarea Bosfor, ntinzndu-*i jafurile pn( n insula
Prinkipo unde fostul patriarh Ignatie tr(ia n surghiun.
De*i ru*ii nu erau bine organizai, rapiditatea *i cruzimea atacurilor lor erau
nemaiv(zute. Iat( cum descrie Sfntul Fotie nfrico*atul m(cel *i distrugerile: Mnia lui
Dumnezeu vine asupra noastr( pentru f(r(delegile noastre, (...) c(ci atacul acestui neam
n(v(litor a dovedit limpede covr*irea p(catului. Neamul acesta era ne*tiut, nensemnat,
necunoscut pn( la n(v(lirea sa asupra noastr(. (...) Ei au jefuit mprejurimile, au pustiit
mahalalele cet(ii, au nimicit cu cruzime pe cei ce au c(zut n minile lor. (...) Am ajuns
juc(ria unei seminii barbare. (...) Acum ei s-au ridicat la o str(lucit( n(lime *i la o
nem(surat( bog(ie, acest neam ce locuie*te undeva departe de ara noastr(, barbar, pribeag,
narmat cu s(gei, nep(zit, nenfrnat *i f(r( st(pnire, n chip n(prasnic, ntru clipita ochiului,
ca un talaz al m(rii rev(rsat peste hotarele noastre *i ca un mistre s(lbatic ce nghite pe
locuitorii p(mntului ca pe ni*te iarb(, paie sau grne, (...) ei nu au cruat nimic, de la om
pn( la dobitoc. (...) Nu-i nmuia nimic din ceea ce mi*c( spre mil( firea omeneasc(, chiar
cnd s-a cobort la cea a fiarelor s(lbatice, ci *i nfigeau cu cutezan( s(biile n oameni de
orice vrst( sau fire. Puteai s( vezi prunci smul*i de la sn, *i de la al(ptat, *i de la viaa
ns(*i, aflndu-*i mormnt de n(prasn( n pietrele de care, vai, erau izbii. Mamele plngnd
jalnic, junghiate peste pruncii lor care nc( se zb(teau *i r(suflau - jalnic lucru de auzit, *i nc(
mai jalnic de v(zut. (...) S(lb(ticia nu se oprea la f(pturile omene*ti, ci se ntindea asupra
tuturor necuvnt(toarelor, boi, cai, p(s(ri *i altele pe care puneau mna... Pretutindeni era plin
de hoituri; curgerea rurilor se preschimbase n snge...
81

n acea vreme, lipsii de ajutor *i de sprijin omenesc, nt(ritu-ne-am duhovnice*te
inndu-ne cu t(rie de n(dejdile noastre n Maica Cuvntului lui Dumnezeu. St(ruit-am la
dnsa ca s( roage pe Fiul ei, chemndu-o pe dnsa pentru isp(*irea p(catelor noastre. Cerut-
am mijlocirea ei pentru mntuirea noastr( *i ocrotirea ei ca un zid nebiruit. Cer*itu-i-am s(
zdrobeasc( cutezana barbarilor, s( sf(rme ndr(znirea lor, s( apere norodul cel dezn(d(jduit
*i pentru turma ei s( lupte
82
.
Adresndu-se turmei sale, Patriarhul urma: Iubiilor, venit-a vremea s( alerg(m la
Maica Cuvntului, singura noastr( n(dejde *i sc(parea. Cu rug(ciune s( strig(m c(tre dnsa: -
Mntuie*te cetatea ta, St(pn(, precum *tii! - pe dnsa s( o punem nainte mijlocitoare c(tre
Fiul s(u *i Dumnezeul nostru. S( o lu(m pe dnsa martor( *i chez(*ie a zapisului nostru. C(
ea este cea carea duce cererile noastre *i revars( mila Celui N(scut al s(u, risipe*te negura

81
St. Photios, Homily IV, Departure of the Russians, n Homilies of Photios, Patriarch of Constantinople,
Harvard University Press, 1958, pp. 96-99.
82
Ibid., p. 102.
Patriarhul Constantinopolului
25
vr(jma*ilor *i lumineaz( pe noi cu lumina mntuirii
83
.
Apoi Patriarhul Fotie *i locuitorii cet(ii au purtat de-a lungul zidurilor ve*mntul
(maforion) Maicii Domnului. Cu acest prilej, sfntul Fotie a spus: Pe cnd ntreaga cetate
purta mpreun( cu mine ve*mntul ei pentru alungarea n(v(litorilor *i ocrotirea celor
mpresurai, am adus din bel*ug rug(ciunile noastre *i am s(vr*it litia. Apoi urmeaz( astfel:
Pentru aceea dnsa, cu negr(it( milostivire, cu mijlocirea sa de Maic( a zis: Dumnezeu S-a
nduio*at, mnia Lui S-a ab(tut, *i Domnul S-a milostivit de mo*tenirea sa. Cu adev(rat, acest
ve*mnt preasfinit este straiul Maicii lui Dumnezeu. El a mbr(i*at zidurile, iar vr(jma*ii, n
chip neneles, au ntors spatele..., c(ci ndat( ce ve*mntul Fecioarei a nconjurat zidurile,
barbarii au l(sat n(vala lor *i au ridicat tab(ra, iar( noi ne-am izb(vit de apropiata robie,
dobndind nea*teptat( mntuire. C( Domnul nu S-a uitat la p(catele noastre, ci la a noastr(
poc(in(; nu a pomenit f(r(delegile noastre (Ps. 78, 8), ci a plecat urechea Sa la m(rturisirea
buzelor noastre...
84

"i izb(vindu-ne de primejdie, sc(pnd de sabie *i de nimicitorul ce a trecut peste noi,
cei ce ne-am acoperit *i ne-am pecetluit cu ve*mntul Maicii Cuvntului, toi cu un glas,
dimpreun( cu ea, s( n(l(m cnt(ri de mul(mit( lui Hristos Dumnezeul nostru carele dintr-
nsa S-au n(scut... Cu adev(rat, cei ce au sc(pat din pieire de ob*te cuvine-se s( afieroseasc(
*i s( aduc( prinos lui Dumnezeu *i Maicii Sale cntare de ob*te. C( de ob*te ne-a fost bucuria
izb(virii: de ob*te fie-ne *i mul(mit(. Cu minte dreapt( *i cu suflet curat s( zicem Maicii
Cuvntului: F(r( z(bav( inem credina noastr( *i dragostea c(tre tine. Mntuie*te Cetatea ta,
precum *tii *i precum voie*ti. C( pe tine te punem nainte ca pe un bra al nostru, *i nt(rire, *i
scut *i ap(r(toare: Lupt( pentru norodul t(u. Iar( noi vom lua aminte cu toat( t(ria noastr(, a
ne curai inimile naintea ta, smulgndu-ne din patimi *i din tin(. Risipe*te uneltirile celor ce
se ridic( cu semeie asupra noastr(. C( de am *i c(lcat poruncile date nou(, ie se cuvine a ne
ndrepta, ie se cuvine a ntinde mna celor ngenuncheai *i a ne ridica din c(derea noastr(.
Astfel s( zicem c(tre Fecioara, *i minciun( s( nu gr(im
85
.
Dup( ce cor(biile ru*ilor s-au dep(rtat, ele au fost nimicite de o furtun( *i numai
cteva au sc(pat de pierzanie.


Lucrarea misionar(

Cel ntre sfini p(rintele nostru Fotie, crmuind Biserica din Bizan, nu a l(sat ca
pricirile cu latinii s(-l abat( de la marea lucrare apostoleasc( a lui Dumnezeu la care fusese
chemat. Patriarhul Fotie a mpodobit l(ca*urile lui Dumnezeu, a pus rnduial( n treburile
Bisericii, a alc(tuit slujbe Dumnezeie*ti *i a luptat mpotriva noilor eresuri. Totodat(, s-a
d(ruit din toat( inima *i sufletul r(spndirii Evangheliei lui Hristos ntre popoarele ce nc( nu
o auziser(.
Bizanul era nconjurat de numeroase popoare necre*tine. Iscusitul *i de Dumnezeu
luminatul Fotie a socotit c( este lucru cu chibzuial( a-i cre*tina pe ace*ti p(gni, ca s( se fac(
prieteni ai Bizanului, sc(pnd astfel de viitoare primejdii. A-i l(sa n ntuneric ar fi nseninat
s( pofteasc( alte puteri politice *i biserice*ti s(-*i a*eze st(pnirea *i crmuirea la hotarele
Bizanului.

83
Homily III, The Russian Attack, n Homilies of Photios, Patriarch of Constantinople, op. cit., p. 95.
84
Homily IV, Departure of the Russians, ibid.
85
Ibid., pp. 109-110.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
26


Sfin'ii Chiril *i Metodie

Atacul ru*ilor i-a f(cut pe bizantini s(-*i nnoiasc( leg(turile cu hazarii, un popor
turcic din sudul Rusiei. n acest scop s-a alc(tuit o delegaie condus( de c(tre tn(rul
tesalonicean *i ucenic al lui Fotie, Constantin (n schim( Chiril) care a ap(rat cauza
Ortodoxiei n faa influenelor evreie*ti *i islamice.
Fratele lui Constantin-Chiril, Metodie, c(lug(r n Olimpul Bitiniei, a propov(duit *i el
cu mult( izbnd( Sfnta Evanghelie hanului Hagan *i l-a convertit mpreun( cu boierii s(i;
astfel, pe la anul 860 muli din ace*ti p(gni au primit Credina. Astfel Sfntul Fotie a nceput
cre*tinarea marelui neam al ru*ilor, trimindu-le primul episcop *i p(stor.
Totu*i pe Constantin-Chiril *i pe Metodie i a*teptau *i mai mari nevoine. Cneazul
Moraviei, Rastislav, a trimis o ambasad( n capital( spre a cere mp(ratului *i Patriarhului
misionari pentru supu*ii s(i. El a cerut ca misionarii *i clericii s( cunoasc( limba slavon(,
astfel nct credina Evangheliei s( se statorniceasc( ntre slavii din Moravia. Prin purtarea de
grij( a lui Dumnezeu, Rastislav a ales s( se adreseze Bizanului ca s( aduc( adev(rata
Credin( poporului s(u. Poate c( era *i b(nuitor fa( de influena clericilor franci. Din punct
de vedere politic, probabil c( Rastislav a dorit s( g(seasc( n Bizan o for( egal( *i opus( care
s( contracareze influena francilor *i bulgarilor din jurul s(u. Bizanul era mulumit s(-*i
ntind( influena n acest nou *i ndep(rtat inut. Acest lucru avea s( fac( presiuni asupra
bulgarilor r(ma*i la mijloc.
Astfel, n 863, cei doi frai, Constantin-Chiril *i Metodie, au fost trimi*i de c(tre
Patriarhul Fotie cu nsemnata misiune de a propov(dui n limba slavon( noua Credin( n
inuturile slave. Fraii sfini Chiril *i Metodie, dimpreun( cu Sfntul Fotie *i cu Cezarul
Bardas mpart meritul de a fi convertit pe slavi la ortodoxie. Primul pas al lui Chiril a fost
acela de a inventa o scriere slav( (alfabetul glagolitic). El a tradus Biblia n slavon(, folosind
dialectul slavon vorbit n Macedonia. Cei doi frai au adus n Moravia *i Dumnezeiasca
Liturghie n limba slavon(. Cu asemenea metode, misiunea lor avea s( aib( un succes
asigurat. Iat( deci c( misionarii greci nu *i-au propus s( schimbe con*tiina etnic( a poporului,
ci s(-l cre*tineze.
Truda lui Chiril printre noii s(i fii duhovnice*ti nu a fost f(r( ispite. ns( mai trziu a
fost biruit n lupta sa cu clerul german, fiindc( protecia bizantin( era prea departe ca s( poat(
avea greutatea necesar( n acest avanpost obscur. Clerul german, pizmuind nrurirea
bizantin(, susinea c( singurele limbi ng(duite n Liturghie erau cele trei scrise de Pilat pe
tabla de deasupra Crucii lui Hristos: ebraica, greaca *i latina. Aceasta a ajuns pricin( de ceart(
ntre germani *i cei doi frai greci. n 868 cei doi frai s-au nf(i*at Papei Adrian al II-lea
(867-872) pentru a rezolva aceast( disput(. Adrian, foarte fericit s( intervin(, i-a primit foarte
bine pe cei doi frai. Totu*i nu voia nici s(-i jigneasc( f(r( rost pe puternicii germani.
n faa preoilor Veneiei, Constantin-Chiril a r(spuns cum de a cutezat s( scrie *i s(
nvee Scripturile n alt( limb(; c(ci du*manii s(i spuneau: Noi *tim c( numai n trei graiuri
ne-a mprumutat Dumnezeu c(rile Sale: cel evreiesc, cel grecesc *i cel latinesc. n cuvntul
s(u, Constantin-Chiril a spus printre altele: Cum de nu v( ru*inai a recunoa*te numai trei
graiuri, silind celelalte neamuri *i seminii a r(mne oarbe *i surde? (...) Mai bine voi gr(i
cinci cuvinte pe care oamenii le neleg, dect o mie de cuvinte nenelese
86
.
Ca urmare, Papa Adrian a aprobat c(rile de slujb( n limba slavon( la liturghiile ce s-
au inut n cteva biserici din Roma *i a aprobat hirotonirea ctorva candidai la preoie venii
la Roma cu cei doi frai. Constantin-Chiril a fost tuns n monahism la o m(n(stire greceasc(
din Roma, murind apoi la 14 Februarie, 869.
Metodie a fost ridicat de c(tre Papa la rangul de episcop al vechii episcopii a Illiriei,

86
F. Dvornik, The Vita Constantini, Les Legendes, pp. 377-379.

Patriarhul Constantinopolului
27
spernd ca el, de*i grec, s(-i nt(reasc( jurisdicia pe care o pretindea asupra acelui inut, ns(
germanii s-au simit ofensai. Ei l-au osndit pe Metodie *i l-au ntemniat ntr-o m(n(stire
german( vreme de doi ani *i jum(tate, pn( cnd Papa a negociat eliberarea lui. Papa i-a
mustrat pe germani. Pe atunci domnea Papa Ioan al VIII-lea (872-882), care a f(cut un
compromis cu germanii, nemaing(duind lui Metodie s( foloseasc( slavona n slujbele
biserice*ti. Metodie a fost apoi ridicat la rangul de Arhiepiscop al Moraviei, n 879.
Se spune c( Sfntul Metodie l-a vizitat pe Sfntul Fotie la Constantinopol n 882, fiind
bine primit. n capital( Fotie ntemeiase o *coal( de studii slavone care a devenit refugiul
preoilor slavi ce fuseser( vndui robi de un cneaz du*man *i apoi eliberai de c(tre veneieni.
De fapt, Sfntul Fotie a p(strat *i o *coal( superioar( de studii slavone la Tesalonic, spre a-i
educa pe bizantini n privina obiceiurilor *i culturii poporului slav. Sfntul Metodie a r(posat
n 884 sau 885. Ucenicii lui au avut *i dup( aceea multe necazuri cu germanii *i cu maghiarii
p(gni. Cu toate acestea, prin truda apostolilor slavilor, Chiril *i Metodie, cultura bizantin(
a fost ferm a*ezat( pe teren slav. Traducerea c(rilor cre*tine n slavon( a continuat,
contribuind din plin la r(spndirea *i ntreinerea credinei n Bulgaria *i, dup( 950, n Rusia.
Evanghelia lui Hristos s-a r(spndit apoi nu numai ntre slavii din Moravia, ci *i n Balcani *i
n inuturile nvecinate.
Dup( atacul ru*ilor din 860, ambasadorii ru*i au fost botezai la Constantinopol de
c(tre Fotie. De*i a trecut mai mult de un secol pn( la convertirea final( a Rusiei Kievene la
cre*tinism, n 988, cnd Cneazul Vladimir a primit cre*tinismul, c(s(torindu-se cu o prines(
bizantin( porfirogenet(, totu*i adev(rata cre*tinare a Rusiei a nceput n vremea Patriarhului
Fotie.
Acum, cnd moravii deveniser( cre*tini, Bulgarii nu mai puteau z(bovi s( purcead( a-
*i a*eza existena politic( *i cultural( pe un teren mai solid prin primirea cre*tinismului. !arul
bulgar Boris (852-889), v(znd c( moravii erau aliai cu Bizanul, *i-a trimis ambasadorii la
franci. Bizantinii au f(g(duit o extindere a teritoriului aratului bulgar, dar au f(cut *i o
mi*care hot(rtoare spre a ar(ta !arului puterea lor. Sosirea oastei bizantine la hotarele lui *i
impresionanta apariie a flotei mp(r(te*ti n largul coastelor l-a f(cut pe Boris s( asculte de
Bizan. Ultimul lucru pe care bizantinii l-ar fi dorit era acela de a ng(dui o alian( spiritual(
ntre bulgari *i franci, *i prin ace*tia cu Roma. Bizantinii nu au cerut dect ca Boris s( rup(
aliana cu francii *i s( primeasc( Ortodoxia de la Constantinopol.


arul Boris I al Bulgariei

n anul 864, !arul bulgar Boris *i poporul s(u doreau s( se lepede de str(mo*easca
p(gn(tate *i s( primeasc( nv((tura Evangheliei. Fotie, care aa scnteia dragostei lor
pentru Dumnezeu, l-a primit pe Boris n credina lui Hristos. La botez, na*ul lui Boris a fost
nsu*i mp(ratul Mihail, care i-a dat numele s(u. Boierii !arului Boris-Mihail au fost du*i *i ei
la Constantinopol *i s-au botezat. De atunci a domnit pacea ntre cele dou( popoare. Apoi, sub
ndrumarea lui Fotie, clericii greci au purces ndat( la ornduirea Bisericii Bulgare.
Sfntul patriarh, a*teptnd mult de la proasp(t-botezatul fin al mp(ratului, !arul
Boris-Mihail, i-a trimis ndrum(ri scrise, pline de Dumnezeiasc( nelepciune, zugr(vindu-i
datoriile unui crmuitor cre*tin. nv((turile c(tre !arul Boris-Mihail cuprindeau prezent(ri
ale Crezului de la Niceea, istoria celor "apte Sinoade Ecumenice *i o minunat( descriere a
unei viei cre*tine virtuoase, centrat( pe biseric(. Sfntul Fotie nf(i*a de asemenea obligaia
ca domnitorii cre*tini s( nu domneasc( ca ni*te tirani, ci n dragoste *i adev(r.
Iat( cteva fragmente din scrisoarea Sfntului Fotie: Maria ta *i iubite fiu. (...) Unele
daruri, prean(late *i iubite fiule, aduc puin *i vremelnic folos celor ce le primesc.
Adev(ratele daruri sunt acelea ce lumineaz( cu str(lucirea *i slava virtuii *i adev(rului *i
aduc folos sufletesc..., c(ci ele dau mare *i ve*nic( binecuvntare (...) *i c*tig( sufletului
nepieritoare *i cere*ti daruri.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
28
nv(area curatei *i nep(tatei Credine a cre*tinilor *i intrarea n ea sloboze*te pe om
de mulime de r(t(ciri, cur(( ochiul minii de ntunericul lumii acesteia, ng(duind omului s(
priveasc( limpede vechea frumusee a slujirii cu curata nelepciune a sufletului
87
.
Alte virtui trebuie s( m(rturiseasc( credina omului. Omul binecinstitor trebuie s( fie
nzestrat cu amndou(: credina dreapt( nt(re*te buna purtare, iar o vieuire curat( veste*te o
credin( binecinstitoare
88
.
Mustrndu-l pe !arul Boris-Mihail, el i vorbe*te de porunca lui Hristos, Domnul
nostru al tuturor, ca s( aducem roadele virtuilor *i s( nu d(m de ru*ine credina noastr( prin
r(ut(ile noastre. Acesta este *i sfatul lui Pavel, marele dasc(l al Bisericii, dimpreun( cu Petru,
verhovnicul apostolilor, c(ruia i sunt ncredinate cheile porilor cerului... Pentru aceea *i noi
te ndemn(m s( mpodobe*ti credina ta cu virtui, *i s( faci s( creasc( virtuile prin credin(,
ca s( se fac( nc( *i mai str(lucitoare. A* voi s( fiu acolo cu tine, ca s( pot vedea eu nsumi
sl(vitele tale fapte *i astfel s( m( bucur *i mai mult, *i s( m( veselesc. Iar de s-ar ntmpla
vreo nesosin(, a* putea cu u*urin( s( o dau de-o parte de ndat( *i s( o ndrept. ns( cum
dorina mea nu se poate mplini *i multe piedici stau n drumul meu, voi face tot ce-mi st( n
putin( spre a pune n scris sfatul f(g(duit
89
.
Sinoadele Ecumenice. Sfntul patriarh nf(i*eaz( apoi lui Boris-Mihail o scurt(
schi( a participanilor *i aciunilor de la fiecare Sinod. El prefaeaz( aceast( parte zicnd:
Curata *i tradiionala nv((tur( a Ortodoxiei c(l(uze*te sufletele celor cucernici c(tre
limanul sigur al nchin(rii.
Cnd n*iruie pe membrii *i conduc(torii Sinoadelor Ecumenice, Sfntul Fotie,
near(tndu-se neprietenos c(tre Biserica Romei, pomene*te totdeauna rolul istoric activ al
acelei Biserici *i bine documentata concordan( cu Sinoadele. De pild(, el scria c( n timpul
Sinodului nti (325), Silvestru I (314-335) *i Iulie I (337-352), renumiii Episcopi ai Romei,
de*i nu au luat parte la Sinod, au numit pe Victor *i Vincetius s( fie de fa( la adunarea de
ob*te. Ace*ti doi b(rbai, care slujeau virtutea, aveau cinul preoiei; *i mpreun( cu dn*ii era
Osie al Cordovei, Cecilian al Cartaginei, Domnus al Pannoniei, Nicasius al Galici *i Marcu
al Calabriei.
La al Doilea Sinod Ecumenic (381) a fost de fa( un singur episcop apusean. Papa
Damasie I (366-384) nu a fost de fa(. n mod subtil, parc( ndrept(ind rapida sa n(lare de la
mirean la tronul patriarhal, Fotie l n*tiineaz( pe Boris-Mihail despre Patriarhul Nectarie,
aflat *i el la al Doilea Sinod Ecumenic, care fusese mbr(cat cu cea mai curat( dreg(torie a
ierarhiei (...) dup( ce a fost desp(rit din turma catehumenilor
90
.
Apoi Fotie l laud( pe Sfntul Chiril al Alexandriei ( 444) care, lund parte la al
Treilea Sinod Ecumenic (431), a reprezentat scaunul *i persoana lui Celestin I al Romei (422-
432). Vorbind de al Patrulea Sinod Ecumenic (451), Fotie laud( pe Pashasin *i Bonifatie,
care au reprezentat pe Leon I (440-461), preasfntul Pap( a c(rui faim( a fost la fel de mare
pe ct de fierbinte i-a fost osrdia pentru bunacinstire
91
.
Apoi Fotie l n*tiina pe Boris-Mihail c( la al Cincilea Sinod Ecumenic (553), de*i
Papa Vigiliu (537-555) era la Constantinopol, nu a luat parte la Sinod, zicnd c( este bolnav.
Totu*i el a confirmat credina P(rinilor printr-un memoriu. ns( puin mai nainte, scrie
Sfntul Fotie, Papa Agapit I (535-536) lep(dase *i alungase pe Antim al Trapezuntului, ca *i
pe Sever, Petru al Apameii *i Zoora. Fotie noteaz( c( Papa Agapit avusese rolul principal n
acea sl(vit( mprejurare *i c( renumiii ierarhi Efrem al Antiohiei *i Petru al Ierusalimului l-au
sprijinit cu voturile *i cu str(daniile lor.
Fotie l n*tiina pe Boris-Mihail c( la al "aselea Sinod (680) preoii Teodor *i
Gheorghe, *i diaconul Ioan au f(cut parte dintre clericii ce l reprezentau pe Papa Agaton

87
Despina Stratoudaki White *i Joseph R. Berrigan Jr., The Patriarch and the Prince, op. cit., p. 39.
88
Ibid., p. 40.
89
Ibid., p. 56.
90
Ibid., p. 43.
91
Ibid.,p.45.
Patriarhul Constantinopolului
29
(678-681).
ncuno*tiinndu-l pe Boris-Mihail de mprejur(rile *i hot(rrile celui de-al "aptelea
Sinod Ecumenic (787), Fotie observ( c( au fost de fa( preaneleptul protopop Petru *i
preotul Petru, igumenul M(n(stirii Sfntul Sava din Roma. Ei au ocupat locul scaunului
apostolic, c(ci reprezentau pe papa Adrian (772-795).
Citnd participarea Bisericii Romei, Fotie demonstra nendoielnic arului unitatea
istoric( dintre Roma *i patriarhalele r(s(ritene.

Al !aptelea Sinod Ecumenic. n copil(ria sa, Fotie *i ai s(i fuseser( victimele
iconocla*tilor. El i vorbe*te cu deosebit( osrdie lui Boris-Mihail despre al "aptelea Sinod
Ecumenic *i despre cei ce au cutezat s( defaime pe Hristos n mod indirect *i pref(cut, atunci
cnd luptau mpotriva sfintei Sale icoane. El scrie: Ace*tia au osndit drept idol sfntul chip
al lui Hristos - o, potrivnicie a unor cutez(toare *i p(gne*ti cugete *i limbi! - acel chip prin
care r(t(cirea idoleasc( s-a nimicit. Ei l-au supus la tot felul de oc(ri; l-au lovit cu picioarele
pe ulie *i prin piee, l-au luat n rs *i l-au aruncat n foc. Jalnic( vedenie pentru cre*tini,
potrivit( doar acelor p(gni ce lupt( mpotriva lui Hristos... Au pornit un nemilos r(zboi
mpotriva lui Hristos *i a sfinilor S(i, (...) au batjocorit [icoanele] cu picioarele, cu minile lor
uciga*e *i cu buzele lor lume*ti; ci ace*ti blestemai nu s-au mulumit cu s(lbatica lor
nebunie
92
.
Apoi Patriarhul Fotie firm( c( Sinodul a judecat vrednic( de cinstire icoana lui
Hristos, crucea ns(*i *i nf(i*area ei
93
. El ncheie aceast( parte a scrisorii c(tre Boris-Mihail
astfel: Aceasta este m(rturisirea curat( *i nep(tat( a credinei noastre cre*tine*ti. Aceasta este
curata ncep(tur( a curatei *i neprih(nitei noastre credine *i a sfintelor ei taine (...), *i dup(
aceasta cuget(m, credem *i petrecem pn( la sfr*itul vieii noastre...
94

Din cele ce urmeaz(, este v(dit c( Fotie l introduce pe Boris-Mihail n cre*tinism
atunci cnd scrie: Aceast( m(rturisire s( o prime*ti *i s( o iube*ti cu purtare nep(tat(,
cunoa*tere tare *i credin( nendoit(. n ce prive*te mo*tenirea bunei cinstiri, s( nu te abai de
la dnsa, nici chiar pentru o clipit(, nici la dreapta, nici la stnga. Acesta este cuvntul
apostolilor, aceasta este nv((tura Soboarelor a Toat( Lumea
95
.

Uneltirile diavole*ti. Apoi Fotie, care se ngrijea mereu s( alunge lupii ct mai
departe de staulul Bisericii printr-o nv((tur( dreptsl(vitoare, arat( n continuare fiului s(u
duhovnicesc c( Biserica ie*ise biruitoare din toate b(t(liile *i ridicase sl(vite semne de
biruin( dup( fiecare lupt(. El l avertizeaz( pe Boris-Mihail c( diavolul lupt( mai cu
nfocare *i arunc( suliele vicleniei sale cu mai s(lbatic( furie *i *i felure*te cursele fa( de
Biseric(, ntre neamurile necre*tine diavolul nu ntlne*te prea mare mpotrivire, astfel c( nici
nu se ntrarmeaz( prea tare mpotriva lor. ns( poporul cre*tinesc al lui Dumnezeu, neam
sfnt, preoie mp(r(teasc(, ntruct se nt(re*te zi de zi n Credin(, st( cu vitejie mpotriva
relelor sale lucr(ri *i uneltiri. Pentru aceea folose*te tot felul de vicle*uguri *i ncearc( n tot
chipul s( pricinuiasc( vreo poticnire. El se sile*te s( h(ruiasc( Biserica lui Hristos, de*i toat(
viclenia *i silinele lui i sunt numai spre ru*inare
96
.

Cele dou( porunci. Fotie scrie: Noi trebuie s( iubim pe Dumnezeu *i s( l slujim
des(vr*it, *i s( iubim pe aproapele nostru *i s(-i purt(m de grij( - aceste dou( lucr(ri sunt
s(dite n om. ns( voia noastr( nu este totdeauna asemenea cu cunoa*terea noastr(, *i astfel
aceast( nelegere trebuie ntrupat( n dumnezeiasca descoperire *i n legea scris(. Din ns(*i
firea lor, nu este greu de v(zut c( n aceste dou( porunci toat( legea *i prorocii atrn( (Mt.

92
Ibid.,p.51.
93
Ibid., p. 52.
94
Ibid., p. 53.
95
Ibid.
96
Ibid., p. 54.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
30
22, 40). (...) Din aceast( pricin( este bine a p(zi n tot chipul *i cu toat( str(*nicia aceste
porunci, dimpreun( cu curata *i nep(tata noastr( Credin(; c(ci, cu adev(rat, nu este cu putin(
ca f(r( aceste porunci omul s( in( de trupul celor credincio*i *i binecinstitori sau s( fie aflat
vrednic de mp(r(ia Cerurilor
97
.

ndatoririle religioase. Vorbind despre ndatoririle religioase ale unui domnitor, Fotie
sf(tuia pe Boris-Mihail, zicnd: Rug(ciunea ne mpreuneaz( cu Dumnezeu *i ne face
prietenii lui. (...) De la El purcede toat( fiinarea *i d(inuirea, toat( darea cea bun(, toat(
des(vr*irea *i iertarea p(catelor. Astfel, chiar dac( nici un alt c*tig nu ar veni din rug(ciune,
fie *i numai p(rt(*ia este de dorit, mai presus de toat( alt( bucurie a vieii, *i mai vrtos pentru
cei ce iubesc pe Dumnezeu *i sunt binecinstitori. (...) Pentru aceea, necontenit adu prinos lui
Dumnezeu rug(ciunile tale *i deosebi, dar roag(-te *i cu norodul laolalt(
98
. Vorbind despre
preoii slujitori ai lui Dumnezeu, el scrie: Aducerea prinoaselor sfintei noastre slujiri este
l(sat( preoilor. Dac( le vei sluji *i le vei face daruri, de multe foloase *i binecuvnt(ri te vei
bucura printr-n*ii. Dar( *i tu, de vei dori, poi face cea mai frumoas( *i cea mai pl(cut( jertf(
lui Dumnezeu printr-o via( de cur(ie n gnd *i n fapt(
99
.

Purtarea unui domnitor. Fotie afirm( c( un domnitor trebuie s( fie necontenit cu
b(gare de seam( la felul cum i alunec( limba; c(ci cuvintele pot ntr-o clipit( s( schimbe
lucrurile *i s( vat(me viaa *i averea oamenilor
100
. Mai departe i scrie: ntoarce-i faa de la
buzele osnditoare *i de la clevetiri, c( adeseori acestea au f(cut s( turbeze copiii mpotriva
p(rinilor *i p(rinii mpotriva copiilor, au desp(rit pe cei c(s(torii *i au f(cut ca rudeniile s(
se ridice una mpotriva celeilalte. Mai trebuie oare a zice c( o vorb( a unui *optitor, case *i
cet(i ntregi a surpat (Sirah, 28, 14-15)?
101
Vorbind despre prietenii, el l sf(tuie*te pe Boris-
Mihail s( nu te gr(be*ti a te lega cu priete*ug; ns( cnd te-ai njugat, caut( s( p(ze*ti
leg(tura. Poart( sarcinile aproapelui t(u, pn( ce nu-i primejduie*ti sufletul. "i ncearc( s(-
i faci prieteni printre cei mai buni, nu printre cei mai r(i; c( firea omului dup( prietenii s(i se
judec(. Fotie l nva( apoi s( prefere pe adev(raii prieteni, iar nu pe lingu*itori, ca s( afle
adev(rul.
Vorbindu-i de r(spunderile sale, Fotie spune c( cu ct mai mare este puterea cuiva, cu
att mai mult trebuie s( str(luceasc( n virtute, ns( cel ce face dimpotriv(, s(vr*e*te
deodat( trei p(cate foarte grele: se pierde pe sine; pricinuie*te r(ul celor ce l v(d; face s( fie
hulit Dumnezeu fiindc( a ncredinat o putere a*a de mare unui astfel de om. Pentru aceea
orice om, iar( mai vrtos cei pu*i s( st(pneasc(, trebuie s( fug( de p(cat
102
. Apoi scrie c(
cei ce folosesc nzestr(rile lor fire*ti n slujba r(ut(ii, iar nu n folosul aproapelui, *i
njosesc firea *i prefac darurile date lor de Ziditorul ntru obr(znicie *i nerecuno*tin(
103
.
Apoi Fotie, lumina credincio*ilor dreptsl(vitori, l sf(tuie*te s( nu ae o patim( care
tocmai se na*te. De ndat( ce r(ul cade asupra gndurilor tale *i le pecetluie*te cu chipul
dorinei, greu mai scapi de patim(
104
.
Domne*te peste supu*ii t(i ncrezndu-te n bun(voirea lor, iar nu n samavolnicia ta;
c( mai tare temelie este voirea cea bun( dect frica
105
. Cum poate domnitorul s( mplineasc(
aceasta? Sfntul Fotie r(spunde c( domnitorul mpline*te aceasta prin faptele sale virtuoase
*i grija fa( de supu*i. Astfel, vei tr(i n chip cu adev(rat mp(r(tesc *i pl(cut *i vei sprijini
statul pentru ei, un stat slobod de nenorociri *i de griji cumplite, l(snd n urma ta o bun( *i

97
Ibid., p. 57.
98
Ibid., pp. 58-59.
99
Ibid., p. 59; The Orations of lsocrates: to Nekokles, Londra, 1928, 20:50.
100
Ibid., p. 61.
101
Ibid.
102
Ibid., p. 63.
103
Ibid., p. 69.
104
Ibid., p. 74.
105
Ibid., pp. 63-64; Sfntul Vasilie, PG 107, 41, 41; Isokrates: to Demonikos, 21:52.
Patriarhul Constantinopolului
31
bine-pomenit( faim( pururea
106
. Totodat(, nu att vitejia n r(zboi, ct bun(voirea *i
bun(tatea inimii fa( de supu*i aduc spor *i mntuire unui domnitor. C( muli domnitori, de*i
au biruit pe vr(jma*i n r(zboi, au fost nimicii de poporul lor din pricina n(silniciei lor
107
.
Mai mult, nsu*irea unui bun domnitor, *i mai vrtos mp(rat, este p(zirea armoniei ntre
supu*i; c( n bun(starea celor crmuii st( temeiul puterniciei unui domn
108
. Mai apoi Fotie
spune c( bun(starea cet(enilor arat( nalta chibzuin( *i dreptate a ocrmuirii.
Sf(tuind pe Cneaz s( nu se arate nest(pnit, Fotie i spune s( se p(zeasc( de
f(g(duinele f(cute n prip(, *i s( lase sfatul s( mearg( naintea oric(rei fapte. Faptele
necugetate cel mai adeseori sfr*esc r(u. De asemenea, dac( domnitorul se poate st(pni pe
sine, atunci se cuvine a fi socotit un adev(rat st(pn al supu*ilor lui. C(ci cnd oamenii v(d c(
Domnul lor porunce*te patimilor *i *i st(pne*te pl(cerile, atunci se vor supune grabnic *i de
bun( voie crmuirii sale. Dar dac( l v(d rob pl(cerii *i patimilor, vor socoti lucru de ner(bdat
s( slujeasc( unui rob. Apoi domnitorii trebuie s( se fac( pilde n toate virtuile, *i mai cu
osebire n cea a drept(ii; c( orice gre*al( s(vr*esc domnii, aduce asupra lor ura *i mnia
multor oameni
109
.
Pentru sporirea cre*tineasc( personal( Fotie ndeamn( s( nu se fac( jur(minte, ceea ce
opre*te *i St(pnul Hristos (Mt. 5, 34), c(ci Jur(mntul pripit face c(lcarea sa u*oar(. Pe
deasupra, jur(mntul este semnul unei firi nestatornice *i de rnd
110
. Patriarhul osnde*te de
asemenea *i vorbele de ru*ine, afirmnd c( orice om, dar mai cu osebire domnitorul, trebuie
s( se p(zeasc( de ele - chiar *i n glum( - c(ci sunt ceva josnic *i vrednice de dispre, iar( nu
vorbe de duh
111
.
n facerea de bine, Sfntul Fotie i aduce aminte lui Boris-Mihail un binecunoscut
proverb grecesc. El tlcuie*te cu cuvintele sale, spunnd s(-i aminte*ti totdeauna ce bine i
s-a f(cut ie, dar s( uii degrab( orice bine ai f(cut tu altora
112
.

Purtarea domnitorului n public. Fotie i scria n chip p(rintesc !arului: Poart( cu
ging(*ie *i cu vitejie cele ce se cuvin ie, iar cele ale supu*ilor cu nelegere; c(ci cel dinti
este semn al r(bd(rii *i b(rb(iei, iar cel de-al doilea dovede*te luare-aminte *i adncime a
mp(r(te*tii tale purt(ri de grij(
113
. Pe deasupra, este semn de nebunie, mndrie *i josnicie
fie a te semei pentru biruinele tale, fie a te sup(ra pentru neizbnzi *i a te t(v(li n
dezn(dejde
114
.
Spre a tr(i f(r( griji *i fericit cu cei n care te ncrezi, sf(tuie*te Sfntul Fotie, s( nu te
ar(i niciodat( lipsit de credin( celor ce au avut ncredere n tine
115
. De asemenea, orice om
trebuie s( fug( de minciun(, dar mai cu seam( cei care domnesc
116
. Pe deasupra, Sfntul
Fotie osnde*te viclenia, observnd c( este o recunoa*tere des(vr*it( a sl(biciunii. Cnd
viclenia este folosit( ntre prieteni, ea este semnul covr*itoarei r(ut(i *i dec(deri
117
.
Mergnd *i mai departe, el sf(tuie*te: S( nu fii nesincer nici cu du*manii t(i
118
.
Sfntul Fotie descrie patima mniei ca pe o voit( tulburare a minii noastre *i
nstr(inare a priceperii. Cei ce se las( n voia dezn(dejdii se poart( asemeni celor cople*ii de
mnie
119
. El avertizeaz( c( mnia, o patim( oarb( ce nu poate gr(i bine din r(u, pustie*te

106
Ibid., pp. 63 *i 54.
107
Ibid., pp. 66-67.
108
Ibid., p. 68.
109
Ibid., p. 67.
110
Ibid., p. 69.
111
Ibid., p. 75.
112
Ibid., p. 69.
113
Ibid., p. 70.
114
Ibid., p. 76.
115
Ibid., p. 73.
116
Ibid., pp. 70-71.
117
Ibid., p. 69.
118
Val. Ep. 6, pp. 237-238.
119
Despina Stratoudaki White *i Joseph R. Berrigan Jr., op. cit., p. 73.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
32
sufletul omenesc *i adeseori nimice*te cu totul ntreaga fiin(. De asemenea, nu are rost s(
dai sfat unui om mnios, ci atunci cnd contene*te trebuie s(-l mustri cu blndee
120
.

De
asemenea, este important s( nu pedepse*ti niciodat( pe cineva, chiar pe drept, atunci cnd
e*ti mnios
121
.
De asemenea Fotie avertizeaz( mpotriva aducerii omului la dezn(dejde, chiar a celui
mai nensemnat; c(ci dezn(dejdea este o arm( foarte puternic( *i de nenvins
122
.

Poporul bulgar. Patriarhul sf(tuie*te apoi: Trebuie de asemenea s(-i aduci supu*ii
la aceea*i cugetare despre adev(r. Trebuie s(-i aduci la aceea*i credin( *i s( nu socote*ti a fi
ceva mai nsemnat dect silinele tale pline de osrdie n aceast( privin(. Un domnitor trebuie
s( se ngrijeasc( de popor mai mult dect de propria mntuire. El trebuie s( cread( c( poporul
ncredinat lui are dreptul la aceea*i grij( (...) *i trebuie s(-l cheme *i s(-l duc( la aceea*i
cunoa*tere des(vr*it( a lui Dumnezeu. (...) S( nu ne n*eli n(dejdile ce le avem n tine;
n(dejdi hr(nite de aplecarea ta spre bine *i de nzestr(rile tale. Nu face s( r(mn( f(r( road(
truda *i nevoinele pe care cu bucurie le-am luat asupra noastr( pentru mntuirea ta. Nu ar(ta
c( ai primit la nceput cuvintele dumnezeiescului grai cu osrdie, iar apoi te-ai f(cut
nep(s(tor. Fie ca sfr*itul s( i fie ca *i nceputul, *i viaa n armonie cu credina. Fie ca
domnia ta s( fie v(zut( *i numit( binefacere de ob*te poporului *i (rii tale, innd ne*tirbit(
bucuria *i fericirea care este a noastr( pentru tine
123
.
Sfntul Fotie asemuie*te trupurile frumoase *i pe cele urte cu Credina adev(rat( *i
credinele neamurilor. El scrie c( cre*tinii au parte de o adev(rat( frumusee n sl(vita lor
credin(. Dac( cineva se abate chiar *i puin de la ea, pricinuie*te mare sclciere *i este
lep(dat nentrziat. Credinele altor neamuri sunt pline de neornduial( *i de strmb(t(i. Ele
nu-i las( pe cei ce le urmeaz( s( le vad( urciunea
124
.
Poporul bulgar nu era doritor de aur. Fotie *tia aceasta *i l ndemna pe Boris s( in(
acest obicei, c(ci aurul surp( toate lucrurile oamenilor. P(streaz( simplitatea poporului t(u,
ar(tndu-le c( aurul este nefolositor *i tr(d(tor pentru cei ce l iubesc
125
.
ntruct bulgarii practicau poligamia, Fotie scrie: C(s(toria cu o singur( femeie este o
lucrare a firii omene*ti menit( s( duc( la p(strarea neamului. Ea aduce de asemenea o lini*tit(
*i omeneasc( tov(r(*ie *i o stare de bun( rnduial(. Pe de alt( parte, c(s(toria cu mai multe
femei este o stare cu totul cumplit(, ce arat( destr(b(larea *i necur(ia oamenilor
necuget(tori
126
.

ncheierea. Spre sfr*itul scrisorii, Sfntul Fotie recomand( lui Boris-Mihail s( pui
n seama lui Dumnezeu lucrurile pe care le faci bine n viaa ta sau n cea de ob*te a (rii.
Astfel l vei avea ca p(rtinitor *i vei fi iubit de Dumnezeu; *i n loc s( te semee*ti, vei zdrobi
boldurile pizmuirii
127
.
n sfr*it, M( rog ca aceste cuvinte, alese dintre multele pe care doream s( i le scriu,
o, adev(rate *i alesule fiu, spune Fotie, s(-i stea nainte ca icoan( vie al adev(ratei *i alesei
purt(ri dup( voia lui Dumnezeu. Fie ca, de dragul meu, s( ajungi chip al bunei cinstiri *i a
toat( virtutea, nu numai pentru supu*ii t(i, ci *i pentru urma*ul t(u
128
.
!arul Boris-Mihail, care mai nainte primise seminele p(gn(t(ii, s-a bucurat de
cultivarea prin Evanghelie vreme de dou(zeci *i cinci de ani. Apoi, n 889, !arul s-a retras din

120
Ibid., p. 73.
121
Ibid.
122
Ibid., p. 75.
123
Ibid., pp. 53-54.
124
Ibid., p. 55.

125
Ibid., p. 70.
126
Ibid., p. 74.
127
Ibid., p. 78.
128
PG 15. 222.
Patriarhul Constantinopolului
33
scaun, mergnd la o m(n(stire ntemeiat( de el lng( cetatea de scaun ca un centru al culturii
slave cre*tine. A adormit la 2 Mai, 907.


Papa l love*te direct pe Patriarhul Fotie

Bisericile R(s(ritene l socoteau pe Episcopul Romei ca pe unul dintre egali. Totu*i,
f(r( s( aib( acest drept, Papa Nicolae a rostit anatema mpotriva lui Fotie la un sinod inut la
Roma la nceputul lui 863. Papa afirma: Noi l declar(m [pe Fotie] lipsit de toat( vrednicia
preoeasc( *i de toat( slujba bisericeasc(, prin puterea lui Dumnezeu cel Atotputernic, a
Sfinilor Apostoli Petru *i Pavel, a tuturor Sfinilor, a Soboarelor Ecumenice *i a judec(ii ce
Sfntul Duh gr(ie*te prin noi
129
. El cutez( chiar a nvinui pe Fotie nsu*i de s(vr*irea
nedreptei prigoane suferite de Ignatie. Astfel, Nicolae se credea p(str(torul puterii
dumnezeie*ti *i organul Sfntului Duh
130
. ns( Nicolae se n*ela bizuindu-se pe aceast(
autoritate. De fapt chiar sinoadele ecumenice, pe care Nicolae le chema n ajutor, hot(rser(
c( un episcop nu poate fi nici judecat, nici osndit, dect de fraii din provincia sa, *i nu
atribuiau celui al Romei mai mult( autoritate dect celorlali
131
.
Fotie, bun cunosc(tor al vechilor canoane, privea drept nule excomunic(rile lui
Nicolae *i continua a-*i ndeplini cu rvn( datoriile sale episcopale.
n 864, cnd mp(ratul Mihail afl( despre hot(rrea sinodului din Roma, scrise lui
Nicolae o scrisoare plin( de amenin(ri. Papa r(spunse printr-o scrisoare foarte lung(, plin( de
afirmaii apocrife, de false raionamente *i de gre*eli istorice din cele mai grosolane,
continund s( afirme autoritatea sa absolut(. Iat( o pild( a falselor sale raionamente:
Trebuie a ine seam( c( nici Sinodul de la Niceea, *i nici vreun alt sinod, nu a dat nici un
privilegiu Bisericii Romane, *tiind c(, n persoana lui Petru, ea meritase drepturile a toat(
puterea ntr-un chip des(vr*it *i c( primise ocrmuirea tuturor oilor lui Hristos.
Biserica R(s(ritean( trebuia s( se ridice mprotiva preteniilor lui Nicolae. Ele erau
potrivnice vechiului drept, ns( Nicolae nu putea s( ndure acel dispre fa( de autoritatea lui
suveran( *i se folosi de cre*tinarea bulgarilor pentru a rencepe r(zboiul mpotriva lui
Fotie
132
.


Problema bulgar(

Marea lucrare de evanghelizare a Patriarhului Fotie, asemenea cu cea a apostolilor, a
strnit *i mai mult pizma *i viclenia Papei Nicolae. Papa nu putea suferi tot mai marea
str(lucire a scaunului episcopal al Constantinopolei. ntruct la Constantinopol nimeni nu
b(ga n seam( osndirea papal( a lui Fotie, Nicolae se nfurie *i mai tare *i trimise o nou(
epistol( mp(ratului, clevetindu-l pe sfntul Fotie. n epistol( Papa Nicolae st(ruia s( i se dea
napoi Illiria *i Sicilia. Nicolae mai dorea s( mute cearta sa cu Fotie pe teren dogmatic, dar
Fotie m(rturisea acela*i Crez.
O alt( pricin( a deterior(rii leg(turilor ntre R(s(rit *i Apus era problema bulgar(.
!arul Boris-Mihail, fiind foarte impresionat de Fotie *i de dreg(toria de Patriarh al
Constantinopolului, a hot(rt c( ar dori s( aib( propriul patriarh *i o Biseric( Bulgar(
independent(. ns( Fotie, v(znd c( abia fuseser( luminai, voia doar s( le trimit( misionari.
Nu se gndea s( ntemeieze un patriarhat independent. Atunci Boris-Mihail s-a adresat
grabnic francilor *i Romei, cu n(dejdea de a-*i mplini dorina de a avea o Biseric(
independent(, n 866 Boris-Mihail a avut prilejul de a-i adresa Papei diferite ntreb(ri

129
Colec#ia Sinoadelor, de Labbe tom VIII, apud Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 211.
130
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 211.
131
Ibid.
132
Ibid., pp. 212-213.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
34
religioase *i de moral(.
Prin tot felul de uneltiri politice Papa l-a f(cut pe !arul bulgar Boris-Mihail s( se
despart( de Biserica din Constantinopol *i s( primeasc( pe clericii trimi*i n Bulgaria de
Nicolae. El a ndeplinit acest act necanonic dup( cum urmeaz(.
Nicolae nu putea z(bovi a se folosi de un att de frumos prilej ca s(-*i ntind( puterea.
El nu uita de a n(la peste m(sur( Scaunul s(u n faa bulgarilor, zicnd c( Scaunul Romei
este, prin Sfntul Petru, izvorul episcopatului *i al apostolatului; pentru aceea bulgarii nu
trebuie s( primeasc( episcop dect de la Roma. A*ijderea de la Roma trebuie s( primeasc( *i
nv((tura. Sfntul Petru, zice el, vieuie*te totdeauna *i prezideaz( pe Scaunul s(u; el
descoper( adev(rul credinei celor ce l caut(; c(ci sfnta Biseric( Roman( totdeauna a fost
f(r( pat( ori zbrcitur(; acela a ntemeiat-o, a c(ruia m(rturie de credin( a fost deplin
ncuviinat(
133
.
Nu este adev(rat c( Biserica Roman( a fost totdeauna f(r( pat( ori zbrcitur(, cum
pretindea Papa Nicolae. Negre*it el cuno*tea istoria Papei Marcelin (296-cca. 304) care n
timpul prigoanei lui Diocleian a pus s( fie nimicite copiile Sfintei Scripturi *i a jertfit t(mie
zeilor. Totu*i mai trziu Marcelin s-a c(it *i, scondu-se el nsu*i din cinul preoesc, s-a dus
naintea lui Diocleian *i a m(rturisit adev(rata credin(, blestemnd idolii. Sfnta Biseric( l
pomene*te la data de 7 Iunie.
De asemenea Papa Liberie (352-366), silit de mp(ratul arian Constantie (337-361), a
semnat o m(rturisire arian( *i a ncuviinat excomunicarea Sfntului Atanasie cel Mare (296-
373), ca s( i se ng(duie s( revin( n scaun. Apoi Papa Anastasie al II-lea (496-498) a
colaborat cu cei r(t(cii de la credin( cnd a aprobat Henotikon-ul, o formul( teologic( dat(
la iveal( n 482 spre a asigura unirea monofiziilor cu ortodoc*ii. De asemenea Papa Honorie
(625-638), care era monotelit, a fost anatematizat oficial la al "aselea Sinod Ecumenic (681).
La nceput, cnd Papa Nicolae I *i-a trimis cei doi legai, pe Pavel [de Populania] *i pe
Formosus de Porto, mpreun( cu misionari, Biserica Roman( a fost primit( bine n Bulgaria,
ncntat de noii misionari, Boris a f(cut un leg(mnt solemn c( va r(mne pe veci slujitor
credincios al urma*ului lui Petru. Papa i-a alc(tuit o lung( scrisoare, n 106 puncte, descriind
n am(nunt datoriile cre*tine.
134

Spre a-*i extinde autoritatea asupra nou-nfiinatei Biserici Bulgare *i n final asupra
Balcanilor n totalitate, n 866 Papa a trimis n Bulgaria muli clerici franci *i episcopi.
Ace*tia au nceput de ndat( s( prigoneasc( pe preoii a*ezai de Fotie *i s( strpeasc(
rnduielile *i dogmele ortodoxe. Ei au refuzat s( recunoasc( validitatea preoilor ortodoc*i,
convingndu-i pe oameni s(-i alunge fiindc( erau c(s(torii. Fal*ii episcopi au refuzat s(
recunoasc( Mirungerea s(vr*it( de preoii ortodoc*i *i au nceput s( mirung( poporul. Din
oportunism, au sl(bit rnduielile de postire *i au ng(duit laxitatea moral(.
Grecii, la rndul lor, au nvinuit pe latini de tendine iudaizante, fiindc( posteau
Smb(ta, mai ales n Cele Patruzeci de Zile (Quadragesima) din Postul Mare. Grecii criticau
*i faptul c( latinii nu s(vr*eau Liturghia Darurilor mai nainte Sfinite n zilele s(pt(mnilor
din Postul Mare, Liturghie alc(tuit( de Sfntul Grigorie Dialogul (cca. 540-604), Papa Romei.
Ei erau de asemenea *ocai de faptul c( preoii latini *i rdeau b(rbile. Mai era *i problema
clericilor c(s(torii, pe care latinii acum i alungau. Apoi era problema divorului, interzis de
latini; ns( grecii, pentru care c(s(toria era *i un contract civil, dar *i o Tain(, ng(duiau
divorul n anumite cazuri. Mai era *i problema dogmatic( a Purgatoriului, care grecilor le
suna prea precis. Pe de alt( parte, latinii criticau dou( practici ale grecilor la s(vr*irea
Euharistiei: folosirea c(ldurii (zeon), adic( a apei calde ad(ugate n potir *i, nc( *i mai aspru,
Epicleza, adic( chemarea Duhului Sfnt, f(r( de care, susineau grecii, preschimbarea
elementelor nu se producea
135
.

133
Ibid., pp. 213-214.
134
A se vedea *i Istoria Bisericeasc Universal, vol. I (1-1054), EIBMBOR, Bucure*ti, 1987, pp. 477-478 sau
versiunea electronic( din colecia Apologeticum, la http://apologeticum.net (n. Apologeticum)
135
Steven Runciman, The Great Church in Captivity, NY, Cambridge University Press, 1968, p. 89.
Patriarhul Constantinopolului
35
Mai era un subiect extrem de contestat: folosirea pinii dospite sau nedospite la
Liturghie. Se pare c( folosirea pinii nedospite s-a generalizat n Apus n veacul al nou(lea *i,
la fel ca Filioque, fusese adoptat( ca practic( curent( la nord de Alpi, de*i provenea de
altundeva. Latinii susineau c( Hristos nsu*i folosise pine nedospit( la Cina cea de Tain(.
Grecii susineau c( pinea dospit( simboliza prezena Duhul Sfnt. Vechiul Leg(mnt luase
sfr*it o dat( cu moartea lui Hristos pe cruce *i cu pogorrea Duhului Sfnt la Cincizecime.
Grecii socoteau c( pinea nedospit( a latinilor *i refuzul de a rosti Epicleza erau o batjocorire
a Duhului Sfnt. Grecii erau foarte legai de ndr(gita lor tradiie *i-i numeau pe latini
azimii sau nedospii, adic( neatin*i de Duhul Sfnt
136
.
Poate c( unii teologi greci, cu foarte mult( ng(duin( *i folosind iconomia, ar fi putut
trece peste aceste gre*eli, dar ortodoc*ii nu puteau s( primeasc( primatul papal sau nelegiuirea
teologic( a ad(ogirii lui Filioque la Crez. Pentru ortodoc*i, stricarea sfntului *i sobornices-
cului Crez de la Niceea prin aceast( ad(ugire era un r(u imens. Cnd apusenii propov(duiau
c( Duhul Sfnt purcede de la Tat(l *i de la Fiul, ei nu vedeau deosebirea ca pe ceva att de
important, ns( r(s(ritenii credeau c( este vorba de un principiu vital *i c( ad(ugirea latin(
r(sturna conceptul de Dumnezeire al teologilor greci. Neputina latinilor de a pricepe sau
aprecia pe deplin toate implicaiile lui Filioque ar(ta ct de mult se ndep(rtaser( conceptele
de temelie ale teologiei treimice n R(s(rit *i n Apus. Pentru Fotie, dubla purcedere era o
erezie. Ca urmare, era silit s( formuleze nv((tura ortodox(.
n 866, Papa Nicolae, ntr-o scrisoare adresat( clerului Constantinopolei, afirma c( i
depune pe toi p(rta*ii lui Fotie *i rea*eaz( pe partizanii lui Ignatie. Apoi Papa i-a scris lui
Bardas, plngndu-se c( a dezam(git Roma. I-a scris apoi lui Ignatie, f(cndu-i cunoscut c( l-
a rea*ezat pe scaunul s(u *i c( a anatematizat pe Fotie *i pe p(rta*ii lui. Papa apela chiar *i la
mp(r(teasa-mam( Teodora, aflat( ntr-o m(n(stire, implorndu-o a lua partea lui Ignatie pe
lng( mp(ratul. Apoi ndemna pe toi senatorii Constantinopolei s( se despart( de
comuniunea cu Fotie
137
.
Apoi Papa i-a scris o scrisoare lui Fotie, adresndu-i-se numai cu titlul de brbat:
Nicolae etc., Viro Photio. Fotie, lauda *i nt(rirea ortodoc*ilor, era nvinuit c( a c(lcat cu
neru*inare cinstitele canoane, hot(rrile P(rinilor *i rnduielile dumnezeie*ti. Papa l
clevetea pe Fotie, numindu-l tlhar, preacurvar, ucig(tor de oameni, viper(, noul Ham *i
jidov, ntorcndu-se asupra canoanelor de la Sardica *i a Decretalelor predecesorilor s(i, Papa
ispr(ve*te ameninndu-l pe Fotie c( l va lovi cu o excomunicare care va dura pn( la moarte.
Se nelege c( o scrisoare att de ridicol(, monument de slav( de*art( papal(, nu putea aduce
vreun folos
138
.


Schimb(ri politice n capital(

Spre pierzania sa, Mihail al III-lea s-a mprietenit cu Vasile Macedoneanul care,
crescut n s(r(cie, a venit n capital( s(-*i caute norocul. Datorit( neobi*nuitei sale puteri
trupe*ti *i iscusinei de a mblnzi cei mai s(lbatici cai, Vasile *i-a asigurat un loc de gr(jdar
la curtea mp(r(teasc(. Bucurndu-se de favoarea neobi*nuit( a lui Mihail al III-lea, i-a
devenit cel mai apropiat prieten. Datorit( fabuloasei sale ascensiuni *i nes(iosei dorine de
putere, Vasile a intrat n conflict cu la fel de ambiiosul Bardas. Astfel, prin tr(dare, Vasile *i
Mihail al III-lea l-au atras pe Bardas ntr-o capcan( iar Vasile l-a ucis cu mna sa la 21 Aprilie
865. Ca r(splat(, Vasile a fost ncoronat mpreun(-mp(rat la Constantinopol, la 26 Mai 866.
ntr-o toan( de moment, Mihail i-a dat-o de soie lui Vasile pe Evdokia Ingherina, care ns(
continua s( fie iitoarea lui Mihail.
Aflnd de moartea lui Bardas, Fotie i-a scris mp(ratului, fericindu-l c( a sc(pat de

136
Ibid., p. 90.
137
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 214.
138
Ibid.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
36
uneltirile aceluia. De aici putem deduce c( Fotie nu avea leg(turi de prietenie cu Bardas. De
asemenea, din coninutul scrisorii se vede limpede c( Fotie nu cuno*tea mprejur(rile sordide
legate de dispariia lui Bardas.
Patriarhul scria: C(tre Mihail, de Dumnezeu ncoronatul mp(rat. (...) Acel om josnic
(Bardas) (...) fiind ridicat de bogata *i darnica ta dreapt( pn( aproape de nsu*i schiptrul
domniei *i p(rta* f(cndu-se mp(r(te*tii vrednicii - de*i nu cu numele, ci cu puterea - nu a
putut purta (...) m(reia binefacerii, nici s-a mulumit, (...) nici a adus mul(mit(. Ci p(*ind cu
piciorul peste hotare *i ntinzndu-*i minile cu ndr(znire asupra capului binef(c(torului lui,
a plecat, l(snd n urm( ns(*i viaa sa, semeele n(dejdi *i de*artele-i nchipuiri n chip jalnic.
(...) Cerndu-i-se plata morii, el a pl(tit vina tiraniei. (...) Sunt cu deosebire mhnit c( acest
om a fost luat n chiar vremea cnd lucra viclenia, (...) f(r( s( arate poc(in(, ns(, dup( cum
tainicele judec(i ale lui Dumnezeu au hot(rt, viaa lui a luat sfr*it, multora fiindu-le pricin(
de spaim(, multora pedeaps(, multora pricin( de mil(, *i uimire celor mai muli
139
.


Enciclica Patriarhului Fotie c(tre Patriarhii R(s(riteni

Vreme confrunt(rii dintre R(s(rit *i Apus se apropia, fiindc( Peninsula Balcanic( era
pentru bizantini o chestiune de via( *i de moarte. Fotie, doritor s( plece la p(mnt trufia
ereziei *i s( lepede toat( r(t(cirea, *i mai vrtos nelegiuita ad(ugire la Crez, nu mai putea
r(mne t(cut, c(ci aceasta era privit( ca dovad( de sl(biciune de c(tre papalitate.
Ca p(rinte duhovnicesc al bulgarilor, Sfntul Fotie, n marea sa rvn( pentru adev(rata
Credin( *i dogmele P(rinilor, nu putea suferi crimele clerului papista* s(vr*ite cu
consim(mntul Papei Nicolae. Pentru aceea el a hot(rt s( convoace un sinod spre a rezolva
chestiunea bulgar( pe temeiul dogmelor Bisericii *i al sfintei Predanii.
Ca o secure preg(tit( s( doboare cumplita erezie, Fotie a trimis epistole tuturor
Patriarhilor r(s(riteni ca s( vin( sau s( trimit( reprezentani la un mare Sinod la
Constantinopol, ca mpreun( s( poat( cerceta *i osndi aciunile necanonice ale Papei
Nicolae. Iat( cteva fragmente din faimoasa lui epistol(.
Bulgarii s-au ntors de la idololatrie la cunoa*terea lui Dumnezeu *i la credina
Cre*tineasc(: atunci s-a strnit mnia vicleanului diavol. (...) C( abia se botezaser( bulgarii de
vreo doi ani, cnd oameni lipsii de cinste, ie*ii din ntuneric (adic( din Apus), au c(zut ca
grindina sau, mai bine a zice, au n(v(lit ca mistreii s(lbatici asupra nou-s(ditei vii a
Domnului. Ei au nimicit-o cu copitele *i cu colii, adic( cu vieile lor de ru*ine *i cu dogmele
cele stricate. Misionarii *i clericii papista*i au voit ca ace*ti cre*tini ortodoc*i s( se dep(rteze
de la dreptele *i curatele dogme ale neprih(nitei noastre Credine
140
.
Lep(dnd nnoirile semeului eres, el scria: Cea dinti r(t(cire a apusenilor a fost
aceea de a-i sili pe credincio*i s( posteasc( Smbetele. (Pomenesc acest am(nunt ce pare
nensemnat, fiindc( chiar cea mai mic( abatere de la Predanie poate duce la dispreuirea
oric(rei dogme a Credinei noastre.) Apoi au nduplecat pe credincio*i a dispreui c(s(toria
preoilor, sem(nnd n sufletele lor seminele eresului maniheilor. Tot a*a, au ncredinat pe
bulgari c( toi cei mirun*i de c(tre preoi trebuie un*i din nou de c(tre episcopi. n acest chip
ei voiau s( arate c( mirungerea s(vr*it( de preoi nu are putere, batjocorind astfel aceast(
dumnezeiasc( *i mai presus de fire Tain( Cre*tin(. De unde vine aceast( lege care opre*te
preoii a unge cu Sfanul Mir? Care legiuitor, apostol, p(rinte ori sinod a rostit asemenea
lucru? C( dac( un preot nu poate mirunge pe cel nou botezat, atunci negre*it c( nici poate a
boteza. Iar(*i, cum poate un preot s( sfineasc( Trupul *i Sngele lui Hristos, Domnul nostru,
la Dumnezeiasca Liturghie, *i totu*i s( nu poat( unge cu Sfntul Mir? Dac( deci se ia acest
har de la preoi, nsu*i cinul episcopal se mic*oreaz(, c(ci episcopul este capul cetei preoe*ti.

139
Letter 7, To Michael, the God-Crowned Emperor, Prim(vara lui 866; White, pp. 136-138.
140
Iustin Popovici, The Life of St. Photios the Great, op. cit., p. 50.
Patriarhul Constantinopolului
37
"i, cu toate acestea, necinstitorii apuseni nu *i-au oprit nelegiuirea nici m(car aici
141
.
Afar( de josnicele gre*ale de care am f(cut pomenire, apusenii s-au silit a nc(lca prin
tlcuiri mincinoase *i vorbe ad(ugite sfntul *i preasfntul Crez, care a fost nt(rit de toate
Soboarele a Toat( Lumea *i are putere nebiruit(. O, diavoleasc( n(scocire! Slujindu-se de un
grai nou, ei zic c( Sfntul Duh nu purcede numai de la Tat(l, ci *i de la Fiul. Cine a auzit
vreodat( un astfel de cuvnt, chiar din gura nelegiuiilor din veacurile trecute? Unde este
cre*tinul acela care s( poat( primi dou( pricini n Treime: adic( Tat(l - pricin( a Fiului *i a
Sfntului Duh; apoi Fiul - pricin( a aceluia*i Duh? Aceasta nseamn( a despica principiul cel
unu ntr-o ndoit( Dumnezeire, nseamn( a njosi teologia cre*tin( pn( la basnele elinilor *i a
batjocori Treimea cea mai presus de fiin( *i unic( n principiu. Dar cum ar putea purcede
Sfntul Duh *i de la Fiul la fel ca *i de la Tat(l? Dac( purcederea pe care o are de la Tat(l este
des(vr*it( *i deplin( - precum *i este, fiindc( El este Dumnezeu adev(rat din Dumnezeu
adev(rat - ce anume este purcederea de la Fiul, *i care i este scopul?
142

Latinii l fac pe Fiul mai mare dect Duhul, c(ci l socotesc [pe Fiul] un principiu,
a*ezndu-L n chip necinstitor mai aproape de Tat(l. Aducnd un ndoit principiu n Sfnta
Treime, a*a cum *i fac, latinii aduc atingere Fiului; c(ci f(cndu-L obr*ie a ceea ce avea
obr*ie, l fac netrebuitor ca obr*ie. De asemenea ei despart Duhul Sfnt n dou( p(ri: una
de la Tat(l *i una de la Fiul. n Sfnta Treime, care este unit( ntr-o unime nedesp(rit(, toate
trei ipostasurile sunt ne*tirbite, ns( dac( Fiul ajut( la purcederea Duhului, fiimea este atins(
*i ipostaticitatea v(t(mat(. (...)
Dup( nv((tura Filioque este cu neputin( a vedea pentru ce Duhul Sfnt nu ar putea
fi numit nepot! C( de vreme ce Tat( este obr*ia Fiului, Carele este a doua obr*ie a Duhului,
atunci Tat(l este att obr*ia nemijlocit( ct *i cea mijlocit( a Duhului Sfnt!
Ar(tnd deci aici numai n scurt cugetarea cea latineasc(, voi l(sa nf(i*area ei
am(nunit( *i lep(darea ei pn( cnd ne vom afla adunai n sobor. (...)
143

nelept n nv((turile Ortodoxiei, str(lucitul b(rbat continu(: Nu nseamn( c( am fi
rostit chiar acum judecata asupra lor, ci mai curnd rostim acum n chip deschis osndirea
poruncit( de vechile Soboare *i Canoane apostolice*ti. De vor st(rui cu nc(p(nare ntru
eresul lor, i vom scoate din p(rt(*ia tuturor cre*tinilor. Ei au b(gat postul n Smbete, de*i
este oprit de c(tre al 64-lea Canon Apostolicesc:

Dac( vreun cleric s-ar afla postind n ziua Duminicii, sau Smb(ta, afar( de una numai
[adic( Smb(ta Mare], s( se cateriseasc(. Iar( mirean fiind, s( se afuriseasc(.

Tot a*a, Canonul 55 al celui de-a Patrulea Sobor a Toat( Lumea zice:

Fiindc( am aflat c( cei din cetatea Romanilor, n ajun(rile sfintei Patruzecimi, n
Smbetele acesteia ajuneaz(, afar( de urmarea Bisericii cea predat(, au socotit Sfntul Sinod ca
*i la Biserica Romanilor nestr(mutat s( se p(zeasc( Canonul apostolicesc, cel ce zice: Dac(
vreun Cleric s-ar afla ajunnd n sfnta Duminic(, sau Smb(ta, afar( de una (Smb(ta Mare),
s( se cateriseasc(. Iar( mirean fiind, s( se afuriseasc(.

Mai este, de asemenea, *i Canonul Soborului Localnic din Gangra care afurise*te pe
cei ce nu recunosc pe preoii c(s(torii. Aceast( rnduial( a fost nt(rit( de al "aselea Sobor a
Toat( Lumea, care osnde*te pe cei ce cer ca preoii *i diaconii s( nceteze a mai vieui cu
soiile lor legiuite dup( hirotonie. Astfel Soborul cu pricina amintea Bisericii Romane a nu
primi un astfel de obicei. (...) "i chiar de nu am pomeni toate acestea *i multe alte nnoiri ale
Bisericii Romei, numai pomenirea ad(ugirii lui Filioque la Crezul Niceean ar fi de ajuns spre
a-i supune la mii de anateme. Aceast( nnoire hule*te pe Duhul Sfnt sau, mai drept spus,

141
Ibid.
142
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 231.

143
Iustin Popovici, The Life of St. Photios the Great, op. cit., p. 52.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
38
ntreag( Sfnt( Treime. (...)
V( poftim *i v( cerem a v( al(tura la sfat cu noi. (...) O dat( ce vom smulge aceast(
necinstire, putem n(d(jdui c( nou-botezaii bulgari se vor ntoarce la Credina ce au primit
mai nti. "i nu numai ei, ci *i a*a-numiii Rus, popor cumplit odinioar(; c( tocmai acum ei
leap(d( credina lor cea p(gneasc( *i trec la Cre*tinism, primind episcopi *i p(stori de la noi,
ca *i toate obiceiurile cre*tine*ti. (...)
Pe deasupra, am primit o epistol( sinodal( din inuturile Italiei, pomenind multe
lucruri grele mpotriva Episcopului Romei. Prin aceasta, ortodoc*ii ce locuiesc acolo ne cer
s(-i slobozim de marea lui tiranie, c(ci rnduial( Bisericii este c(lcat( *i legea sfnt( este
dispreuit(. Tot a*a ne-au spus mai demult *i unii c(lug(ri venii la noi de acolo. (...)
144

n aceast( epistol( Fotie, elocventul dasc(l, t(ind mrejele ereziei n dou(, ca o sabie cu
dou( t(i*uri ascuite de adev(r *i de harul lui Dumnezeu, nvinuia Biserica Romei de r(t(ciri
n Liturghie *i n rnduiala bisericeasc( *i mai ales ataca dogma lui Filioque. Papa, care
n(d(jduia s(-l cheme pe Fotie la judecat( naintea tribunalului s(u, era acum el nsu*i nvinuit
de erezie
145
.


Sinodul din 867

Conflictul ntre Roma *i Constantinopol ajunsese la culme. Fotie lupta nu numai
pentru autonomia Bisericii Bizantine, ci *i pentru cele mai vitale interese ale imperiului,
mp(ratul Mihail al III-lea i-a oferit tot sprijinul. Mihail a trimis Papei o scrisoare n care
declara credina bizantin( n propria neatrnare *i supremaie. El mai cerea, sub form( de
ultimatum, ca hot(rrea papal( mpotriva lui Fotie s( fie retras(. De asemenea scria pe un ton
foarte t(ios c( bizantinii resping pretenia Romei la supremaie.
n Biserica lui Hristos, Capul este Domnul nostru Iisus Hristos. El este Cel ce
crmuie*te Biserica Sa prin Duhul Sfnt, prin drepii S(i *i prin Sinoade.
Ca urmare a scrisorii enciclice a Patriarhului Fotie, n vara lui 867 s-a convocat un
mare sinod ecumenic, cuprinznd cam o mie de episcopi, clerici *i monahi. Printre
participani se aflau *i trei episcopi din Apus, episcopul-exarh al Ravenei *i arhiepiscopii de
Treva *i de Colonia, care se adresaser( lui Fotie pentru a dobndi sprijinul s(u fa( de
despotismul lui Nicolae
146
.
Multe au fost pricinile ntemeiate pentru ca Sinodul s(-l excomunice pe Papa Nicolae I
*i s( osndeasc( obiceiurile biserice*ti romane: pretenia Papei la ntietate, aciunile sale
insult(toare la adresa Bisericii R(s(ritene, ocuparea papal( a Bulgariei, nv((turile eretice ale
misionarilor franci trimi*i de el *i ad(ogirea nnoitoare a lui Filioque.
La sinod s-a dat citire scrisorilor lui Nicolae *i cu toii l-au recunoscut nevrednic de
episcopat, rostindu-se asupra lui excomunicarea *i anatema. Hot(rrea mprotiva lui Nicolae
era o excomunicare, nu o depunere. De*i osndirea lui Fotie de c(tre Nicolae n 863 era
nedreapt(, judecata acestui sinod era canonic(. Orice Biseric( are dreptul s( despart( de la
mp(rt(*irea ei pe cei ce ea i socote*te vinovai, *i s( nu-i mai priveasc( drept episcopi
147
.
Sinodul a mai respins dogma franc( a purcederii Duhului Sfnt ca eretic(. Sinodul a mai
declarat amestecul latinilor n treburile Bisericii Bizantine ca nelegitim(.
mp(ratul german Ludovic al II-lea (cca. 825-875), recunoscut ca mp(rat al Apusului
cu consim(mntul mp(railor Mihail al III-lea *i Vasile I, a fost solicitat s( intervin( *i s(-l
depun( pe Papa Nicolae I. ns( n acela*i an, la 13 Noiembrie, 867, Papa a murit, f(r( a fi
n*tiinat de hot(rrile sinodului. Urma*ul s(u a fost Papa Adrian al II-lea (867-872).

144
Ibid., pp. 52-54. PG 102, 721-741.
145
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, op. cit., pp. 205-206.
146
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 215.
147
Ibid.

Patriarhul Constantinopolului
39


Vasile I,
ntemeietorul dinastiei Macedonene

Neobi*nuitul aranjament ntre Mihail, Vasile *i Ingherina nu a durat mult. mp(ratul
Mihail al III-lea, capricios *i imprevizibil, a nceput s( se schimbe fa( de coregentul s(u,
Vasile I, *i pl(nuia s(-l omoare. Avertizat la timp, Vasile, n noaptea de 23-24 Septembrie,
867, dup( un banchet, mb(tndu-l pe Mihail, a pus pe scutierul s(u s(-l omoare n dormitor.
Astfel lua sfr*it dinastia Amorian( *i ncepea dinastia Macedonean(.
Vasile I (867-886) a luat apoi scaunul mp(r(tesc. Spre a-*i asigura tronul, el l-a
ncoronat pe fiul s(u cel mai mare, Constantin, n 869. Un an mai trziu el *i-a ncoronat al
doilea fiu, pe Leon; apoi l-a ncoronat *i pe al treilea fiu, Alexandru (879). Fiul s(u mai mic,
"tefan, avea s( aleag( o carier( bisericeasc( n vremea domniei fratelui s(u Leon al VI-lea
(886-912).
Vasile se ocupa foarte ndeaproape de treburile Bisericii. El c(uta de asemenea s(-*i
nt(reasc( poziia pe un tron ce nu-i aparinea n chip legiuit. Astfel c( el a pl(nuit s(
cucereasc( gloata *i mai ales cercurile tradiionalist-extremiste (zeloii) care erau mpotriva lui
Fotie, dorind s( c*tige *i bun(voina Romei, c(ci pe atunci Roma devenise puternic( n Apus.
Patriarhul Fotie, ca un crmuitor neab(tut al sfintei credine, nu a primit pe uciga*ul Vasile la
mp(rt(*anie, probabil la Praznicul Sfntului Dimitrie, 26 Octombrie 867. Patriarhul nu *ov(ia
s( critice *i s( mustre pe p(c(to*i, indiferent de rangul sau puterea lor.
Nefiind omul care s( se supun( n faa mustr(rii lui Fotie, mp(ratul Vasile l-a nchis
pe Patriarh n M(n(stirea Sfntul Acoper(mnt. Vasile a trimis apoi pe amiralul Ilie s(-l aduc(
pe Ignatie napoi n capital( cu mare cinste *i alai. Vasile l a*ez( apoi din nou pe Ignatie n
scaunul s(u patriarhal, la 23 Noiembrie 867, *i relu( leg(turile cu Roma, spre marea fericire a
latinilor. Spre a da un caracter legal manevrelor sale, Vasile a hot(rt s( convoace un nou
sinod, n Februarie 868, Vasile a trimis pe Sp(tarul Eftimie la Roma spre a anuna schimb(rile
de la Constantinopol.
n Iunie, 869, Papa Adrian al II-lea a adunat un sinod care l-a anatematizat pe Fotie *i
pe tovar(*ii lui pentru nemaiauzita neru*inare. De fa( erau ambasadorii trimi*i de Vasile.
Adrian al II-lea, folosind prilejul pentru a scoate la iveal( autoritatea episcopului Romei, a
spus: Papa judec( pe toi episcopii, ns( noi nu *tim ca cineva s(-l fi judecat pe dnsul.
nainte de ncheierea sinodului membrii lui au c(lcat n picioare actele care l anatematizaser(
pe Nicolae I *i apoi le-au aruncat ntr-un foc mare.
Trimi*ii lui Vasile se rentoarser( la Constantinopole nsoii de trei legai ai papei
Adrian, cu dou( scrisori, una adresat( lui Ignatie *i alta lui Vasile. Noi voim, scria el
mp(ratului, ca s( facei a se aduna un sinod numeros, ce va fi prezidat de legaii no*tri, *i
unde se vor judeca persoanele dup( gre*alele lor; n acest sinod s( se ard( n public toate
exemplarele actelor falsului sinod inut mprotiva sfntului Scaun, *i s( fie oprit a se mai
p(stra ceva din el, sub pedeaps( de anatem(
148
.


Depunerea lui Fotie

Vasile i-a scris Papei Adrian al II-lea, cerndu-i reprezentani pentru un sinod la
Constantinopol n anul 869. Vasile recuno*tea autoritatea *i influena Papei n treburile
Bisericii R(s(ritene. Iat( cum se adresa el Papei ntr-o scrisoare: Duhovnicesc P(rinte *i
dumnezeie*te cinstit Pontif. Gr(be*te bun(-sporirea Bisericii noastre, *i prin mijlocirea ta, cu
dreptate d(-ne bel*ug de bun(t(i, adic( curat( unitate *i duhovniceasc( mpreunare, slobod(
de orice pricire ori schism(, o Biseric( una n Hristos *i o turm( supus( unui singur p(stor.

148
Colec#. Sinoadelor de Labbe, tom VIII. Apud Guette, op. cit., p. 216
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
40
"i Ignatie a scris o scrisoare plin( de smerenie, cernd Papei s( trimit( vicari la
Constantinopol. n fraza de ncheiere el scria: Cu ei (adic( vicarii) vom rndui bine *i n chip
cuvenit Biserica noastr(, pe care am primit-o prin pronia lui Dumnezeu ar(tat( n solirea
str(lucitului Petru *i la st(ruina *i prin mijlocirea voastr(.
Adrian *i-a trimis ca reprezentani pe Episcopii Donatus *i "tefan, *i pe diaconul s(u
Marin, mpreun( cu legaii papali au mai luat parte o sut( zece episcopi. Acest nou sinod din
Constantinopol din 869-870 este socotit de romano-catolici al optulea sinod ecumenic, dar de
c(tre ortodoc*i e numit Sinodul Tlh(resc.
ntre Vasile I *i legaii papali nu era unanimitate, c(ci p(rile aveau p(reri opuse
despre drepturile de jurisdicie ale Scaunului Romei. ns( sinodul a nceput procedurile de
osndire a lui Fotie *i de achitare a lui Ignatie *i a r(posatului Nicolae I.
Sinodul s-a deschis la Biserica Sfnta Sofia, la 5 Octombrie 869. Pe lng( legaii
papei, mai era Toma, Episcopul Tirului, auto-intitulat reprezentant al Patriarhului Antiohiei, *i
preotul Ilie, care se intitula reprezentant al celui al Ierusalimului. Cei doisprezece episcopi
aflai la prima *edin( a sinodului se declarar( mpotriva lui Fotie. La a doua *edin(, zece din
episcopii partizani ai lui Fotie intrar( pentru a cere iertare de gre*ala lor. Iertarea li s-a dat
ndat(, *i ei luar( loc cu ceilali. Unsprezece preoi, nou( diaconi *i *apte ipodiaconi urmar(
pe cei zece episcopi, *i li se d(du de asemenea iertare. Ali doi episcopi sosir( la a treia
*edin(, a*a nct sinodul era compus acum din dou(zeci *i patru de episcopi, f(r( a se num(ra
pre*edinii. La a patra *edin( doi episcopi cerur( a ap(ra pe patriarhul Fotie. Sinodul nu voi
s(-i asculte. Legaii papei susineau c( nu mai era legiuit a cerceta din nou pricina lui Fotie.
ns( episcopii fotieni st(ruir( s( li se judece pricina. Silii s( cedeze, legaii au ad(ugat: S(
intre dar *i s( asculte citindu-se hot(rrea sinodal( *i judecata papei Nicolae. S( intre, au
ad(ugat legaii, dar s( stea acolo jos, la locul cel mai de pe urm(. Senatul ceru s( se aduc(
nc( trei sau patru episcopi din partida lui Fotie. Primim aceasta, ziser( legaii, ns( cu
condiia ca ei s( declare c( reprezint( pe toi ceilali *i c( nu vor intra dect spre a asculta
scrisoarea papei Nicolae. Episcopii partizani ai lui Fotie, v(znd c( sinodul nu voia a-i
asculta, se retraser(. Numai cei doi dinti r(maser(, f(g(duind c(, dac( mp(ratul le-ar da
liber( intrare martorilor lor, vor dovedi c( Nicolae se mp(rt(*ise cu ei cnd Fotie i trimisese
la Roma ca mputernicii ai s(i. Libera intrare nu a fost nvoit(
149
.
La a cincea *edin( aduser( cu fora pe Patriarhul Fotie, cinstita laud( a tuturor
preoilor, care nu r(spunse dect prin cteva cuvinte pline de demnitate, pentru a face
cunoscut sinodului c( nu-l recuno*tea *i c( nu va r(spunde la nvinuirile aduse mpotriva lui.
Fotie era ncredinat c( treizeci *i trei de episcopi ntrunii din porunca mp(ratului, du*manul
s(u, nu puteau pretinde s( se r(stoarne sentina celor trei sute optsprezece episcopi care l
proclamaser( patriarh legiuit
150
.
Fotie a r(mas t(cut *i senin de-a lungul *edinelor, ntrebat de ce tace, el a r(spuns
blnd: Dumnezeu aude glasurile celor ce r(mn t(cui. Trimi*ii papali au r(spuns: Nu o s(
scapi de osnd( prin t(cerea ta. Fotie a spus: Nici Iisus nu a sc(pat de osnd( r(mnnd
t(cut.
n a *asea *edin(, singhelul Ilie se sili a dovedi c( demisia dat( de Ignatie era nul(.
Acest fapt este important, c(ci el nt(re*te ceea ce scrisese Fotie lui Nicolae, c( Ignatie *i
d(duse demisia *i c( *i p(r(sise dreg(toria; totodat( ar(t( c( Ignatie *i nelesese datoria n
mprejur(rile grele n care se afla *i c( imitase pe episcopii cei mari, care au ales totdeauna a
p(r(si o dreg(torie, dect a turbura Biserica, ns( din pricina sl(biciunii caracterului s(u el
ajunsese juc(ria unor intrigani *i a planurilor ambiioase ale papilor
151
.
Civa episcopi partizani ai lui Fotie fur( introdu*i la *edina a *asea, unde se afla *i
mp(ratul. Unul dintre ei, Antim al Chesariei Capadociei, voia s( resping( nvinuirile aduse
lui Fotie ns(, nainte de a vorbi liber, el a cerut chez(*ie n scris de la mp(ratul c( va fi n

149
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 216-217.
150
Ibid., p. 217.
151
Ibid., pp.217-218.
Patriarhul Constantinopolului
41
siguran(. Aceasta a nt(rtat pe mp(ratul, care nu d(du nscrisul cerut. Legaii papei *i
mp(ratul nu voir( s( asculte nici o ap(rare sau dezvinov(ire a lui Fotie. Ei socoteau pe Fotie
ca osndit cu des(vr*ire de Nicolae, de*i hot(rrea papei era anticanonic( *i arbitrar(
152
.
Legaii declarau mnio*i c( nu trebuie s( se asculte ni*te oameni deja osndii; ei
trebuiau s( fie alungai din adunare, de vreme ce nu veneau acolo spre a m(rturisi gre*ala lor
*i a cere iertare. n*i*i partizanii lui Ignatie, aparent biruitori, au fost silii s( ndure vorbele
amare ale legailor de ndat( ce nu voir( s( isc(leasc( vestitul formular adus de la Roma
153
.
La a *aptea *edin( fur( adu*i Fotie *i Grigorie Asvestas al Siracuzei. Fotie refuz( s(
r(spund( la calomnii. Dup( un lung r(stimp de t(cere, un dreg(tor al mp(ratului l ntreb( pe
Fotie: Spune, Domnule Fotie, dup( cum ai dreptul, ce ai a spune? F(r( a-*i pierde cump(tul,
Fotie a r(spuns: Drepturile mele nu sunt din lumea aceasta. Apoi odat(, cnd mergea la una
din *edine, sfntul b(rbat a fost z(rit de trimisul papal Marin sprijinindu-se n toiagul de
p(stor. Marin a cerut s( se ia toiagul lui Fotie, c(ci este semn al dreg(toriei de p(stor. Lucrul
s-a f(cut pe dat(, dar aceasta nu l-a mniat *i nici nu l-a ntristat pe Fotie, care era el nsu*i
binecuvntatul toiag *i sprijin al adev(rului
154
.
Apoi mp(ratul spuse c( sinodul reprezenta Biserica, fiindc( cei cinci Patriarhi erau
reprezentai acolo, n fapt, aceia erau ni*te fal*i reprezentani. Un episcop, un c(lug(r *i un
preot nu pot pretinde c( reprezint( pe cei trei patriarhi ai Alexandriei, Antiohiei *i
Ierusalimului. Partizanii lui Fotie st(ruiau c( pretin*ii reprezentani ai celor cinci Patriarhate
nu formau Biserica
155
. De fapt Patriarhul Alexandriei nu a fost reprezentat dect la a noua
*edin(, ntr-o scrisoare c(tre mp(ratul, Patriarhul Alexandriei spunea c( el nu a *tiut nimic
din ce s-a discutat.
Membrii sinodului speraser( c( Fotie *i Grigorie Asvestas se vor c(i n scris. La
cererile trimi*ilor papali pentru o scrisoare de poc(in(, Fotie *i Grigorie r(spundeau: S( se
c(iasc( cei ce au pricin( de c(in(. Iar(*i, cnd dreg(torul mp(r(tesc l-a ntrebat pe Fotie
dac( nu are nimic de zis, viteazul lupt(tor *i atlet al Ortodoxiei a r(spuns: Ne-au adus aici
gata brfii; ce dar mai este de spus?
Era o vreme grea pentru episcopii fotieni. ntr-o scrisoare datat( Noiembrie 869,
adresat( tulburatului mitropolit Teodor al Laodiceii, Fotie scria: Dac( viaa de aici este un
stadion *i purtarea din el merit( r(splat(, nu te mira c( unii drepi se lupt( aici cu necaz. Ci
mai curnd minuneaz(-te c( unii socotesc vremea *i locul nevoinei *i luptelor lor ca pe ziua
ncunun(rii *i ca pe locul aclam(rii lor
156
.
"edina s-a terminat prin anatematizarea lui Fotie *i a partizanilor s(i. Delegaia papal(
*i ignatienii au citit cu glas tare anatemele lor: Politicianului *i uzurpatorului Fotie anatema;
mireanului *i ritorului Fotie anatema; novicelui *i tiranului Fotie anatema; schismaticului *i
osnditului Fotie anatema; preacurvarului *i paricidului Fotie anatema; n(scocitorului de
minciuni anatema; f(uritorului de dogme stricate anatema; noului Maxim Cinicul anatema;
noului Dioscor anatema; noului Iuda anatema. B(rbatul cel de Dumnezeu purt(tor nu a
respins nedreptul verdict.
n urm(toarea *edin( se arser( n plin sinod toate hrtiile ce puteau compromite pe cei
ce luaser( partea lui Fotie contra lui Ignatie. Actele fur( semnate de o sut( doi episcopi. Era
puin, mai ales cnd cuget(m c( numai patriarhatul Constantinopolei num(ra mai mult de *ase
sute de episcopi *i c( mp(ratul uciga* Vasile, cel exclus de la mp(rt(*anie, ntrebuinase
toat( puterea sa pentru a ncropi un sinod.
Un fapt vrednic de luat n seam(, *i care are prin sine nsu*i cea mai mare nsemn(tate,
este acela c( Ignatie, care prezida al(turi cu legaii de la Roma, p(zi cea mai adnc( t(cere n
tot timpul ct inu sinodul. Se discutau naintea lui o mulime de chestiuni, asupra c(rora

152
Ibid., p.218
153
Ibid.
154
Iustin Popovici, The Life of St. Photios the Great, op. cit., pp. 310-311.
155
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 219.
156
Iustin Popovici, The Life of St. Photios the Great, op. cit., p. 57.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
42
numai el singur putea da l(muriri clare, precum cele ale demisiei sale *i ale mprejur(rilor ce o
nsoiser(, ale purt(rii lui Fotie fa( de dnsul, *i attea altele. Ignatie i l(s( s( discute n
contradictoriu, f(r( a zice un cuvnt care s( poat( lumina dezbaterile
157
. Chiar dac( t(cerea sa
ne nedumere*te, Ignatie nu a semnat formularul latinilor.
Fotie, muritor ce atingea n(limile cere*ti *i nger pe p(mnt tr(itor, nu *i-a aat
ucenicii *i adepii. Dimpotriv(, el i-a ndemnat s( rabde toate f(r( s( se mpotriveasc(. De-a
lungul *edinelor Fotie a ar(tat marea sa noblee, bun(tate, r(bdare *i blndee. La cincizeci de
ani, savantul *i omul de aciune a hot(rt s( p(*easc( pe amarul drum al surghiunului,
socotind c( este mai de folos a primi greut(ile. A fost trimis la M(n(stirea Sfntul
Acoper(mnt de lng( Bosfor.
Cnd capitala a nceput a fi scuturat( de cutremure, muli au crezut c( ele se datorau
mniei Dumnezeie*ti. Fotie ns( nu s-a folosit de aceste ntmpl(ri n sprijinul cauzei sale,
cum f(cuse mai nainte Ignatie. Referindu-se la cutremure, Sfntul Fotie scria la scurt timp
dup( Octombrie 870 unuia dintre adepii s(i, Diaconul Grigorie: Cine suntem noi, chiar dac(
am suferit lucruri de nepovestit, s( strnim mnia lui Dumnezeu asupra unei cet(i cu a*a de
muli locuitori? (...) Cer sfiniei tale s( nu socote*ti cu putin( a*a ceva
158
.

Problema bulgar(. A existat ns( *i o urmare neprev(zut( a sinodului tlh(resc de la
Constantinopol. La trei zile dup( ncheierea *edinei, o solie bulgar( intr( n capital(, c(utnd
s( statorniceasc( o Biseric( de sine st(t(toare n aratul bulgar. Sinodul s-a adunat din nou s(
discute dac( Bulgarii aparin eparhiei Romei sau Constantinopolului. Boris fusese dezam(git
de Roma atunci cnd i se respinseser( candidaii pentru arhiepiscopie, astfel c( hot(rse s( se
rentoarc( spre Constantinopol. Acum Boris putea s( se foloseasc( cu dib(cie de rivalitatea
dintre Roma *i Bizan.
n ciuda protestelor vehemente ale legailor papali, hot(rrea a fost favorabil(
Bizanului. Astfel dorinele papale legate de Illiria *i Bulgaria au r(mas nemplinite, mp(ratul
Vasile I i-a ng(duit apoi Patriarhului Ignatie s(-l sfineasc( pe Iosif arhiepiscop al bulgarilor,
mpreun( cu ali episcopi. La rndul ei, Biserica Bulgar( recuno*tea supremaia Patriarhiei
Constantinopolului dar *i p(stra o oarecare autonomie
159
.
n acord cu aspiraiile depusului Fotie *i ale ucisului Bardas, Vasile a ncuviinat
concepia lor despre rolul Bizanului n lumea slav(. Astfel Vasile a fost cel care a pricinuit o
ncheiere fericit( pentru bulgari, n acord cu atitudinea celor trei victime ale sale, Fotie, Mihail
al III-lea *i Bardas. Vasile a extins *i lucrarea misionar( din Rusia. El a adus la ortodoxie *i pe
slavii din partea apusean( a Peninsulei Balcanice *i i-a supus influenei Bizanului
160
.


Surghiunul lui Fotie

n timpul nchiderii sale Fotie a fost supus unor mari lipsuri, dar se bucura nc( de
admiraia adepilor s(i. n timpul surghiunului sfntul b(rbat a fost lipsit de iubitele sale c(ri,
dar cu nici un chip nu a r(mas nelucr(tor, purtndu-*i truda cu noblee *i cu energie.
El a nceput s( scrie multe c(ri de folos duhovnicesc, precum faimoasa Amfilohia,
compus( ntre 867-869, *i scris( la cererea prietenului s(u Amfilohie din Kizic. n aceast(
lucrare el r(spunde la 320 de ntreb(ri *i locuri grele scoase din Sfnta Scriptur(. Este o
adev(rat( enciclopedie, tratnd cteva sute de subiecte din diferite domenii teologice. Alte
c(ri scrise de Fotie sunt mpotriva Maniheilor *i Tlcuirea Epistolelor Sfntului Apostol
Pavel. El a compilat *i Nomocanonul, o culegere de canoane biserice*ti *i legiuiri mp(r(te*ti,
*i a scris o mulime de epistole *i cuvnt(ri. Pe deasupra, ca un organ cu dulce glas, Fotie a

157
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 219.
158
PG 102. 873: Val. Ep. 111.
159
Ostrogorsky, History of the Byzantine State, op. cit., p. 208.
160
Ibid., p. 209.
Patriarhul Constantinopolului
43
alc(tuit *i cnt(ri biserice*ti.
Sfntul b(rbat a studiat Biblia *i a scris mult despre Evanghelii. Pe cnd scria aceste
tlcuiri, el corecta *i f(cea necesarele observaii lucr(rilor trimise de elevii s(i, ar(tndu-se
p(stor duhovnicesc *i dasc(l chiar *i n amarele zile ale prigoanei. Sfntul, t(ria *i lauda
binecinstitoarei sale turme, a fost mare n cunoa*tere *i n fapte de-a lungul ncerc(rilor, plin
de dragoste att pentru prieteni ct *i pentru r(ii s(i du*mani. Sufletul prea-vestitului gr(itor al
harului *i adev(rului era nve*mntat *i n lumina lucr(rii, *i a contemplaiei. Era l(ca* al
nencetatei rug(ciuni, templu al blndeii *i vistierie a fericitei virtui. Sfntul Fotie era cu
adev(rat p(str(tor al nelepciunii *i era n stare a deosebi lucrurile lui Dumnezeu.


Coresponden'a din surghiun a
Sfntului Fotie

n corespondena alesului b(rbat al lui Dumnezeu putem ntrez(ri cte ceva din
necazurile lui Fotie *i din suferinele episcopilor s(i. Ca un nv((tor de frunte *i pov(uitor,
sfntul *i-a petrecut vremea scriind o mulime de scrisori, din Noiembrie 869 pn( n 875,
adic( de la cincizeci la cincizeci *i cinci de ani.
Epistola c(tre episcopii s(i. n 870 Patriarhul Fotie scria: Asupra noastr( au v(rsat
drojdia a toat( r(utatea, lipsindu-ne de prieteni, rupndu-ne de rudenii *i desp(rindu-ne de voi
- cea mai amar( suferin( a mea. Ne-au lipsit cu totul de nsoitori *i de slujitori *i,
ntemnindu-ne, ne-au pus p(zitori *i temniceri (a*a nct s( nu putem, de am fi dorit, s(
plngem *i s( jelim nenorocirile noastre, *i ca nu cumva chiar *i mila s( se strecoare pn( la
noi de undeva, prin cuvnt ori prin fapt(). Ne-au atrnat peste nenum(ratele primejdii ale
morii. Ne-au silit - vai! - s( fl(mnzim de dumnezeie*tile graiuri *i de toate celelalte. (...)
De fapt, ei ne-au acoperit ochii. C(ci ce poi spune cu ncredinare atunci cnd nu poi
nici s( vezi pe nimeni, nici s( ai tov(r(*ia c(rilor, mai ales cnd marea *i cea dinti
mngiere i este cititul? (...) Ei ne-au astupat cu totul auzul, c(ci nu ne ng(duie s( auzim
glasurile celor ce ne iubesc (...) *i nici m(car glasurile du*manilor no*tri. (...) Nu auzim pe
oameni cntnd lui Dumnezeu sau aducnd mul(mit( Lui cu cnt(ri. (...) n loc de clerici, n
loc de cnt(rei, n loc de citei *i dieci, n loc de prieteni *i apropiai, (...) am fost dai n
minile cetelor ost(*e*ti...
Ei au d(rmat casele lui Dumnezeu *i au alungat s(racii, adic( pe schilozii *i pe r(niii
pe care i ntreineam ca isp(*ire pentru p(catele noastre. (...) I-au biciuit pe slujitorii no*tri ca
s( le spun( de aurul *i argintul pe care chipurile l-am ascuns, de*i n*i*i c(l(ii *tiau c( este o
minciun(. (...) "i au m(cel(rit f(r( contenire (...) ca *i prin aceasta s( ne pricinuiasc( durere.
(...)
161

ns( nimic nu ne mir(, c(ci *tim c( pn( *i dumnezeiescul Pavel a fost l(sat singur n
lanuri. La ntia mea aprare nimenea nu a mers cu mine, ci to#i m -au prsit (II Timotei 4,
16) *i Luca singur este cu mine (II Timotei 4, 11). (...) Pentru aceea *i Domnul spunea: Cela
ce va rbda pn n sfr$it, acela se va mntui (Mt. 10, 22). (...) "tiu c( St(pnul *i
Dumnezeul meu, cnd a fost prins *i dus la temni(, a fost l(sat singur. Atunci ucenicii to#i,
lsndu-L pe El, fugir (Mt. 26, 56; Mc. 14, 50)
162
.
ns( ceea ce love*te *i seac( cel mai tare inima este a vedea m(dularele lui Hristos,
Capul nostru, cu Carele suntem unii *i mpreun(-p(rta*i, fiind smulse *i cu totul nimicite
(Cf. I Cor. 12, 12-27)
163
.
Fotie face aluzie *i la unele probleme de s(n(tate atunci cnd scrie: Pn( acum mi-am
lovit *i r(nit m(runtaiele, ceea ce am suportat cu greu; c(ci chiar dac( era nevoie de leacuri *i
de medici, totu*i mpreun(-p(timirea pentru necazuri *i dureri precump(ne*te asupra legilor

161
D. S. White, Patriarch Photios of Constantinople, op. cit., pp. 139-142.
162
Ibid., pp. 148-149.
163
Ibid., p. 149.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
44
t(m(duirii *i nv((turii doftorice*ti
164
. Fotie, str(lucitorul far al nelepciunii, printre multele
sale nzestr(ri avea *i o excelent( cunoa*tere a medicinei. (Poate c( expresia mi-am lovit *i
r(nit m(runtaiele vrea s( spun( c( folosea vechea metod( a l(s(rii sngelui.) ntr-o scrisoare
c(tre Sfntul Gheorghe, Episcop al Nicomidiei vestit ntre imnografii ortodoc*i, citim c( Fotie
l-a t(m(duit de o anume boal(.

ndemnuri la r(bdare. n scrisoarea c(tre episcopii s(i, ca un minunat *i ntocmai cu
apostolii, Fotie i ndeamn(, n ciuda greut(ilor de nendurat, s( se supun( la toat omeneasca
zidire, pentru Domnul, ori mpratului, ca celui ce e mai presus (I Petru 2, 13), *i iar(*i, pe
mpratul cinsti#i (I Petru 2, 17).
Vorbind n continuare despre mp(rat, spunea: Ci nc( *i nainte de ace*tia, St(pnul
*i nv((torul nostru al tuturor, *i nsu*i Ziditorul, din nem(surata Sa comoar( a pl(tit
Cezarului. El ne-a nv(at *i pe noi cu fapta *i cu obiceiul s( inem seama de privilegiile date
mp(railor. Pentru aceea dar, n tainicele *i nfrico*atele noastre slujbe noi facem rug(ciune
pentru st(pnitori
165
.
Near(tnd nici m(car un gnd de nemulumire, n ncercarea de a-i mb(rb(ta *i a
susine credina episcopilor s(i, ale c(ror inimi erau pline de tulburare n vremea grea a
prigoanei, Fotie remarca n chip optimist: Grea este prigoana, dar dulce f(g(duina
binecuvnt(rii de la St(pnul. Dureros este surghiunul, dar desf(t(toare mp(r(ia Cerurilor...
S( inem nevoina noastr(, ca s( c*tig(m r(spl(tirile. Fie ca *i noi s( strig(m mpreun( cu
Pavel: Lupta cea bun am luptat, cltoria am svr$it, credin#a am pzit; de acum s-a gtit
mie cununa drept#ii (II Timotei 4, 7-8). Fotie *tia c( slava biruitorilor avea s( fie bucuria de
ob*te a celor binecinstitori.
ntr-o alt( scrisoare c(tre Mitropolitul Ioan al Iracliei, sfatul dulcii sale limbi a fost
acela de a r(bda cu vitejie cele ce vin asupra noastr(. Aceasta fiindc( *tim negre*it, dup(
cum r(spicat spun graiurile dumnezeie*ti *i sfinte, c( viaa de acum nu este una a r(spl(tirii *i
dezmierd(rii, ci una a nevoinei, trudei *i luptelor.
Podoaba Patriarhilor *i P(rinilor, l(murit precum aurul, Fotie s-a f(cut pl(cut lui
Dumnezeu. El se bucura s( urmeze suferinele Mntuitorului s(u. ntr-o alt( scrisoare c(tre
acela*i mitropolit, Fotie scria: Mare *i v(dit( mngiere se d( celora ce ndur( necazurile
vieii *i sufer( ce este mai r(u, dup( pilda suferinelor Lui (adic( Hristos) *i a morii Sale celei
de ru*ine. (...) Deci te bucur( c( *i tu, robul, ai prilej a urma pe St(pnul.
ntr-o scrisoare c(tre Mitropolitul Mihail al Mitilinei Fotie vorbe*te despre
Sanhedrinul Iudeilor care i-a scos pe ucenicii lui Hristos din sinagog(. Fotie asemuie*te pe
prigonitorii s(i cu Sanhedrinul *i pe adepii s(i i nume*te urm(tori plini de rvn( ai
apostolilor (...) care acum s-au legat *i unit nc( *i mai mult cu acei dumnezeie*ti martori ai
Cuvntului. C( p(rt(*ia noastr( cu suferinele acelora face leg(tura noastr( cu vieile lor nc(
*i mai deslu*it(. El spune c( prigonitorii s-au desp(rit n chip jalnic *i tic(los de nv((tura
apostolilor *i de Ortodoxia noastr( (...) *i au c(zut.

Epistola c(tre mp(ratul Vasile. n Iunie, 870, surghiunitul Fotie scria o plngere
c(tre mp(rat, fiindc( era lipsit de mngierea de a citi c(ri. Preacucernicului *i marelui
mp(rat Vasile [formula uzual de salut, n. ed.]. (...) Noi ducem o via( mai amar( dect
moartea (...) pe care nici un mare preot al lui Dumnezeu nu a suferit-o, de*i unii criminali au
suferit-o ca pedeaps(. (...) V( rog a lua aminte la drepturile de ob*te ale oamenilor. C( atunci
cnd barbarii sau elinii p(gni alungau din ob*te (...) pe cei ce erau l(sai s( tr(iasc(, ei nu-i
sileau s( moar( de foame sau de nenum(rate rele. (...) Faptul c( am fost lipsii pn( *i de
c(rile noastre este nou *i nea*teptat, *i o nou( pedeaps( n(scocit( mpotriva noastr(. Pentru
care pricin(? Ca nu cumva s( auzim fie *i cuvntul lui Dumnezeu? (...) De ce oare ni s-au luat

164
Ibid., p. 152.
165
Ibid., p. 155.

Patriarhul Constantinopolului
45
c(rile? C( dac( am f(cut ceva gre*it, mai multe c(ri trebuia a ni se da, ba nc( *i nv((tori,
ca prin citire s( ne folosim mai mult, *i, dovedindu-ni-se c( gre*im, s( ne putem ndrepta. Dar
dac( nu am f(cut ceva r(u, de ce ni se face r(u nou(? (...) Luarea c(rilor (...) stinge *i
nimice*te nsu*i ochiul contemplaiei
166
.
Din nefericire, r(spunsul mp(ratului, de va fi fost vreunul, nu ni s-a p(strat.

Gndurile sfntului despre anatematizarea sa. Vorbind despre anatema rostit(
asupra sa *i a adepilor s(i, Fotie spune: Odinioar( anatema era ceva de temut *i de ocolit,
c(ci era rostit( de trmbiele bunei cinstiri mpotriva celor vinovai de necinstire. Dar ei, (...)
potrivnic oric(rei legi, att dumnezeie*ti ct *i omene*ti, potrivnic oric(rei judec(i, eline*ti
sau barbare, au ntors cu ndr(zneal( anatema lor c(tre atleii ortodoxiei, luptndu-se s( fac(
din barbara lor nebunie un privilegiu bisericesc. Iat( c( acum anatema stra*nica *i ultima
ncununare a oric(rei pedepse - a ajuns un basm sau o juc(rie, sau mai vrtos un lucru vrednic
de dorit pentru cei binecinstitori. (...) Du*manii adev(rului nu fac pedeapsa nfrico*at(, ci mai
vrtos simul vinov(iei o face s( fie astfel. (...) ns( nevinov(ia nu numai c( preschimb(
pedeapsa lor n ceva de rs, ci nc( ntoarce osndirea c(tre cei ce au dat-o. Ba nc( aduce
celor ce au fost pedepsii de ei neve*tejite cununi *i slav( nemuritoare.
Prin n(limea virtuii sale Fotie nv(ase foarte bine s( rabde silnicia nc( din prima
tineree. Nu era str(in de primirea afuriseniilor, astfel c( scria diaconului Grigorie:
Vreme de muli ani, fiecare sobor eretic *i fiecare sobor de iconocla*ti ne-a afurisit;
nu numai pe noi, ci *i pe tat(l *i pe unchii no*tri, b(rbai m(rturisitori ai lui Hristos *i mndria
episcopilor. De*i ne-au afurisit, ei ne-au ridicat pe scaunul arhieresc atunci cnd nu o
doream... Deci s( ne afuriseasc( *i de acum nainte, ca astfel s( ne fac( - a*a *ov(ielnici cum
suntem - s( ne n(l(m de pe p(mnt n mp(r(ia cereasc(.


Cearta asupra Bulgariei

Cnd Papa Adrian al II-lea a fost n*tiinat de hot(rrile Sinodului din 869-870, l-a
trimis napoi pe Eftimie *i pe Theognost cu dou( scrisori, una adresat( mp(ratului Vasile *i
alta lui Ignatie. El l felicita pe mp(rat c( l-a nlocuit pe Fotie cu Ignatie. Adrian cerea s( se
trimit( reprezentani de la Constantinopol spre a lua parte la un sinod pe care pl(nuia s(-l
convoace la Roma. mp(ratul Vasile a trimis o ambasad( la Roma n prim(var(. De*i au avut
parte de vreme rea pe mare, ambasadorii au reu*it s( ajung( la Roma, unde au fost primii de
Papa la Biserica Santa Maria Maggiore. S-au citit actele Sinodului din Constantinopol care
osndea *i afurisea pe Fotie, aciunile sale, episcopii s(i *i bisericile sfinite de el.
ns( cnd Papa Adrian a aflat c( Bulgaria fusese pus( sub jurisdicia Bisericii din
Constantinopol a denunat aceast( decizie. El i-a ameninat cu excomunicarea pe Patriarhul
Ignatie *i pe Arhiepiscopul Iosif al Bulgariei. Adrian i scria lui Ignatie ca unui inferior,
nvinuindu-l de nc(lcarea canoanelor, zicndu-i pe un ton amenin(tor c( o asemenea purtare
a pricinuit *i c(derea lui Fotie. Ignatie ns( refuz( a se supune suveranit(ii papale.
Astfel, cu sau f(r( Fotie, conflictul cu Roma s-a rennoit din pricina chestiunii bulgare.
De*i Papa Adrian l recunoscuse ca patriarh pe Ignatie, recunoa*terea lui era condiionat(,
depinznd de atitudinea lui fa( de interesele papale din Bulgaria. Dup( Adrian, dac( Ignatie
era destul de ndr(zne nct s( se opun( Romei, se putea a*tepta s( fie excomunicat de la
p(rt(*ia cu Roma. Aceast( condiie a fost nf(i*at( ntr-o scrisoare c(tre Ignatie, pe cnd
legaii papali se aflau la sinodul constantinopolitan din 869-870, cnd bulgarii *i-au prezentat
pricina.166
Ibid., p. 166.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
46


Papa Ioan al VIII-lea

Papa Adrian al II-lea a murit n Noiembrie 872. Urma*ul s(u, Ioan al VIII-lea, i-a scris
din nou !arului Boris mpotriva grecilor, zicnd: Zi de zi grecii r(t(cesc cu noi *i felurite
nv((turi *i dogme. n alt loc scria: Plngem *i ne tnguim, grijindu-ne *i temndu-ne ca nu
cumva urmnd grecilor (care au c(zut n tot felul de erezii *i schisme, precum le este
obiceiul), s( c(dei *i voi mpreun( cu ei ntru adncul r(t(cirii. C(ci te ntreb, fiule, cu
vorbele lui Moisi, - ntreab( pe tat(l t(u, *i va povesti ie, pe cei mai b(trni dect tine, *i vor
spune ie - (A II-a Lege 32, 7), fost-au oare grecii vreodat( slobozi de vreun eres sau altul?
Ignatie a intrat n conflict cu problema alegerii jurisdiciei asupra Bulgariei, c(ci a
r(mas credincios hot(rrilor Sinodului din 869-870. La scurt timp dup( trimiterea n Bulgaria
a arhiepiscopului grec Iosif, misionarii latini au fost alungai. Roma a protestat mpotriva
aciunilor lui Ignatie, care-i f(cea s( fie la fel de nemulumii de Ignatie pe ct fuseser( *i de
Fotie.
Papa Ioan al VIII-lea ar fi putut s(-l trateze pe Ignatie ca excomunicat, c(ci
predecesorul s(u Adrian l ameninase pe Ignatie cu excomunicarea dac( ncalc( porunca
papal( de a nu intra n Bulgaria, ns( Papa Ioan a ntrziat s( dea o sentin( public(,
n(d(jduind c( Ignatie va recunoa*te nc(lcarea s(vr*it(. El i-a scris lui Ignatie *i, n termeni
foarte hot(ri, i-a spus c( va fi excomunicat dac( nu-*i cheam( napoi preoii din Bulgaria n
treizeci de zile. ntr-o alt( scrisoare c(tre clericii greci din Bulgaria, Papa Ioan confirma
sentina de excomunicare pronunat( de predecesorul s(u, adresndu-li-se astfel: Tuturor
episcopilor *i altor clerici greci, cotropitori ai eparhiei Bulgariei *i excomunicai de c(tre noi.
El i amenina c(, dac( nu se retrag din Bulgaria ntr-o lun(, *i ei vor fi depu*i *i
excomunicai. Pe de alt( parte, f(g(duie*te episcopilor c( le va da alte scaune.
Cnd oare s-a mai auzit, n cele dinti opt veacuri din vremea sl(viilor apostoli, ca un
Patriarh s( fie excomunicat *i depus dac( nu ascult( poruncile Papei de la Roma ce aciona ca
un suveran absolut? ns( episcopii din R(s(rit nu aveau s( asculte de poruncile sale
anticanonice.
n ciuda acestor piedici, eforturile misionare bizantine n Balcani, mai ales n
Macedonia *i Bulgaria, au primit un puternic imbold prin sosirea ucenicilor sfntului episcop
Metodie ( 885). Ei fuseser( alungai din Moravia iar acum r(spndeau ortodoxia *i civilizaia
bizantin( printre popoarele slave, propov(duind n limba slavon(. Astfel, Moravia a c(zut n
sfera de influen( papal( iar Bulgaria, Macedonia *i Serbia au intrat pe orbita Bizanului.


Rechemat din surghiun

n ciuda surghiunirii lui Fotie, clerul din Constantinopol i-a r(mas credincios, chiar
dac( muli din episcopii s(i au fost *i ei surghiunii. Chiar *i bisericile sfinite de el au fost
distruse. Nu a trecut mult pn( cnd mp(ratul Vasile *i-a dat seama c( bun(voina sa fa( de
extremi*ti nu i-a adus foloasele pe care le n(d(jduia. Schimbndu-*i politica, s-a al(turat
faciunii moderate.
Purtarea pa*nic( *i plin( de har a Sfntului Fotie a cucerit curnd respectul tuturor,
chiar *i al celor mai nver*unai du*mani ai s(i. "i mp(ratul a recunoscut virtutea *i m(reia
lui Fotie *i cugeta s(-l recheme din surghiun. ncet-ncet, Vasile recuno*tea c( atitudinea sa
fa( de Fotie fusese gre*it( *i ncerca s( o ndrepte.
Sfaturile cinstite ale Patriarhului Ignatie nruriser( mult pe mp(ratul Vasile, c(ci
con*tiina lui Ignatie l ncredina c( *i el era vinovat de prigonirea lui Fotie. Astfel c( i-a
vorbit mp(ratului despre eliberarea sfntului b(rbat.
n 875 Vasile i-a ng(duit lui Fotie, acum n vrst( de cincizeci *i cinci de ani, s( se
Patriarhul Constantinopolului
47
ntoarc( la Constantinopol unde i s-a dat un apartament n palatul mp(r(tesc. Fotie a fost
numit *i rector al Universit(ii Magnaura. Apoi Vasile i-a ncredinat educaia fiilor s(i, Leon
*i Alexandru. Constantin, ntiul n(scut al mp(ratului *i favoritul s(u, era fructul unei
c(s(torii din tineree cu Maria, o macedoneanc(. Leon, Alexandru *i "tefan erau fiii Evdokiei
Ingherina, cei doi b(iei mai mici fiind n(scui dup( ce pusese mna pe tron.
Marele dasc(l Fotie spusese cndva: Dobndirea nv((turii se face celui b(trn cel
mai tare toiag al vieii *i-1 duce f(r( durere pe cel aflat n floarea tinereii pn( la frumuseea
virtuii. Deci nv(ai-v( copiii ntru nelepciune *i virtute, ca nu numai la tineree s( aib(
parte de o frumoas( purtare n via(, ci *i cnd mb(trnesc s( nu aib( trebuin( de ajutorul
altora.
Ca un f(c(tor de pace, Fotie a dat de-o parte orice fel de pomenire a r(ului *i *i-a
deschis inima, cernd lui Ignatie s( se mpace. Ignatie, om moral, de*i nclinat spre iuime, a
primit mp(carea cu Fotie. Apoi cei doi mari sfini au hot(rt s( lucreze mpreun( la
mbog(irea Bisericii.
Dup( mp(care ntre cei doi s-a ivit o nespus( dragoste *i mpreun(-lucrare, nct
Ignatie adesea cerea sfatul sfntului Fotie. Iat( ce scria Sfntul Fotie despre noua sa prietenie:
Am ncercat toate c(ile pentru rea*ezarea *i sporirea p(cii. Amndoi am c(zut n genunchi,
am cerut iertare unul altuia *i fiecare l-a iertat pe cel(lalt pentru orice i-ar fi gre*it. Mai trziu,
cnd (Ignatie) a c(zut la pat *i a cerut s( m( vad(, l-am cercetat nu o dat( sau de dou( ori, ci
de multe ori. Am f(cut tot ce este cu putin( s(-i alin suferina. "i, dac( cuvintele pot aduce
vreo mngiere, i-am dat-o *i pe aceasta. Fotie s-a folosit *i de priceperea sa n probleme
medicale spre a alunga suferinele fostului s(u potrivnic.


Restabilirea suveranit('ii bizantine

Cnd coasta Adriaticii era ameninat( de arabii din Sudul Italiei, n anul 867, puterea
naval( bizantin( a silit pe arabi s( ridice asediul. Aceasta a nt(rit din nou suveranitatea
bizantin( asupra coastei adriatice r(s(ritene *i a dus la crearea provinciei Dalmaiei. Dup( ce
flota mp(r(teasc( a respins atacul arab asupra coastei dalmaiene *i a despresurat
Dubrovnikul, bizantinii au intervenit n Italia de Sud. Vasile a f(cut o alian( cu mp(ratul
Ludovic al II-lea *i cu Roma mpotriva naint(rii arabe, de*i aceasta nu le-a adus nimic
bizantinilor.
n 873 Vasile s-a ntors spre R(s(rit unde a naintat n regiunea Eufratului *i a cucerit
Zapetra *i Samosata. Sl(birea regatului arab a facilitat dezvoltarea Armeniei.
Rentorcndu-se n Apus, poziia bizantinilor n Italia s-a nt(rit din nou n 876, cnd
principii de Benevento *i Bari s-au pus sub suveranitatea Bizanului. Era epoca cnd Bizanul
era n stare s( resping( atacurile arabe din regiunile de coast( ale Dalmaiei, Greciei *i
Peloponesului. Ei au reu*it chiar s( ocupe Ciprul vreme de *apte ani, de*i Siracusa a c(zut n
minile arabilor n 878.
Cu toate acestea bizantinii au reu*it s( pun( din nou piciorul pe teritoriul sudic al
Italiei continentale. Dup( sosirea str(lucitului general Nichifor Foka a nceput o puternic( *i
reu*it( ofensiv( bizantin( care a dus la revenirea Italiei Sudice sub st(pnirea bizantin(.
Micile state italiene ce se du*m(neau ntre ele vedeau n Bizan singurul factor stabil *i
puternic. Roma ns(*i, ameninat( mereu de atacurile arabe pe coastele sale, c(uta *i ea ajutor
de la mp(ratul bizantin. Aceast( stare de lucruri explic( atitudinea indulgent( n problemele
biserice*ti pe care papalitatea a fost nevoit( s( o adopte fa( de Biserica din Constantinopol.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
48


Rea*ezarea pe scaunul patriarhal

Patriarhul Ignatie, dndu-*i seama c( i se apropie moartea, l-a sf(tuit pe mp(ratul
Vasile s( rea*eze pe Fotie ca patriarh. Cnd mp(ratul Vasile a hot(rt s( cerceteze din nou
pricina ntr-un sinod, Papa Ioan al VIII-lea a ar(tat bun(voin( *i a trimis pe episcopii Pavel al
Anconei *i Evghenie al Ostiei n capitala bizantin(. Apoi la 32 Octombrie 877 vrstnicul
Ignatie a adormit ntru Domnul. Se zice c( Ignatie a murit n braele lui Fotie. Numele lui
Ignatie a fost ad(ogat la Sinodicon
167
de c(tre Fotie, n primul an al celui de-al doilea
patriarhat al s(u, n Duminica Ortodoxiei din 878.
La trei zile dup( adormirea lui Ignatie, iubitul nostru Fotie s-a urcat pe scaunul
patriarhal pentru a doua oar( *i curnd avea s( fie recunoscut *i de Roma. Cnd legaii latini
au sosit la Constantinopol, Patriarhul Fotie, atunci n vrst( de cincizeci *i opt de ani, era pe
scaunul episcopal.
n Noiembrie 879 s-a convocat un sinod la Constantinopole, n Biserica Sfnta Sofia,
la care au luat parte trei sute optzeci *i trei de episcopi. ntruct nou-sosita delegaie papal( nu
fusese autorizat( de Papa s( ia parte la sinod, mp(ratul Vasile *i Patriarhul Fotie l-au poftit n
mod oficial pe Papa Ioan al VIII-lea s( participe. Papa *i-a trimis ca reprezentat pe Cardinalul
Petru, care urma s( se al(ture celorlali doi episcopi latini, Pavel al Anconei *i Evghenie al
Ostiei.
La sinod legaii Papei Ioan au ascultat f(r( s( se mpotriveasc( citirea Crezului Niceo-
Constantinopolitan f(r( adaosul Filioque, att de larg folosit n Apus. De fapt adaosul Filioque
fusese osndit n chip solemn n a *asea *edin( a Sinodului. Legaii Papei, cei ai scaunelor
patriarhale r(s(ritene *i toi episcopii s-au al(turat osndirii.
Crezul Niceean a fost nt(rit de c(tre toi ierarhii de fa( care au spus: Negre*it,
Simbolul Credinei de la Soborul din Niceea, a*ezat *i nt(rit de c(tre toate Soboarele a Toat(
Lumea, s( fie proclamat *i la acest Sinod a Toat( Lumea. La aceasta trimi*ii papali au
ad(ugat: A*a cum ne porunce*te sl(vitul *i marele nostru mp(rat *i fraii no*tri clerici, se
cade a nu se mai alc(tui un nou Simbol. Fie ca acesta vechi, care este inut *i crezut de c(tre
ntreaga lume, s( fie proclamat *i nt(rit din nou.
Apoi cu toii au vestit c( oricine cu ndr(znire preschimb( Simbolul Credinei fie cu
vorbe mincinoase, ad(ogiri ori lipsuri, (...) pe unul ca acela l scoatem cu totul din cinul s(u de
va fi cleric; iar de este mirean, l afurisim, dup( mai nainte rnduita osnd( a sfintelor Soboare
a Toat( Lumea.
Dup( ce Sinodul a recunoscut *i nt(rit n unanimitate pe Fotie, smeritul patriarh a
r(spuns: Fie ca Dumnezeu s( scufunde n uitare cele din trecut. Ct despre noi, s( afl(m
nt(rire n iertare *i s( nu inem minte r(ul. Mai bine s( r(mnem t(cui despre aceste lucruri
sau m(car s( le pomenim numai pe scurt *i cu nfrnare. Fiind noi oameni p(c(to*i *i
nensemnai, este mai bine a r(mnea t(cui asupra vr(jm(*iei pe care a pricinuit-o. Numai
dac( este mare nevoie s( mai pomenim de aceasta.

Scrisorile de felicitare ale Papei. n scrisorile sale c(tre Sinod Papa Ioan al VIII-lea l
recuno*tea pe Fotie ca patriarh legiuit. El osndea sinoadele anterioare inute la Roma *i
Constantinopol care l-au osndit pe Fotie. Apoi scrie spre lauda lui Fotie: Primii-1 pe Fotie,
minunatul *i cucernicul ierarh al lui Dumnezeu *i Patriarh, fratele *i mpreun(-slujitorul
nostru. El are aceea*i soart(, aceea*i parte *i aceea*i mo*tenire cu cea a Bisericii Romei.
Primii-1 nu numai pentru virtutea sa, ci *i pentru ca sminteala s( se ridice din mijlocul nostru
*i pacea *i dragostea lui Dumnezeu s( se s(deasc( n locul ei. Primii-1 f(r( *ov(ire sau

167
Sinodiconul Ortodoxiei cuprinde o slujb( special(, ce se s(vr*e*te n fiecare an n Duminica Ortodoxiei
(prima Duminic( din Postul Mare) *i unde se pomenesc cu aclamaii toi ap(r(torii Ortodoxiei, dndu-se totodat(
anatemei toi ereticii.
Patriarhul Constantinopolului
49
ndoial(, cu dragoste *i credin(. Lep(dai toat( otrava r(ut(ii, am(girii, f((rniciei *i
ndoielii, *i primii-1 a*a cum l-a primit Biserica Romei. Am aflat de la aproape toi c( acest
b(rbat este mpodobit cu multe virtui dumnezeie*ti, adic( cu nelepciune *i chibzuin( n cele
omene*ti *i n cele dumnezeie*ti. El are de asemenea toate celelalte virtui lucr(toare *i
osrdie fierbinte, f(cndu-se truditor al lui Dumnezeu. (...) Am judecat c( nu se cade a l(sa
nelucr(tor un asemenea b(rbat; c(ci fiind ridicat la naltul rang de Patriarh al Bisericii voastre
*i str(lucind din nou, va face din nou faptele sale obi*nuite, cele pl(cute lui Dumnezeu, pentru
preoi *i nalii preoi.
Hot(rm ca sinodul inut la Roma n vremea Papei Adrian *i cel inut la
Constantinopole mpotriva aceluia*i Fotie s( fie lep(date cu totul, desfiinate, *i s( nu fie
adunate *i num(rate cu sfintele Sinoade. Nici adun(rile de episcopi ce au primit r(u pe Fotie
s( nu fie socotite vrednice a se numi Sinoade.
Scrisoarea era semnat( nu doar de c(tre Papa Ioan, ci *i de c(tre episcopii apuseni.
ns( scrisorile lui Ioan erau pline de noile doctrine ale Papalit(ii. Papa pretindea c( are, prin
drept dumnezeiesc, grija tuturor Bisericilor, *i c( inea locul Sfntului Petru. El pretindea c( a
fost rugat de bizantini s( primeasc( pe Fotie n vrednicia patriarhatului *i chiar n tagma
clerical(. Ioan mai scria c( i d( iertarea lui Fotie n temeiul puterii ce a primit prin Sfntul
Petru, de a lega *i dezlega toate f(r( osebire
168
. De*i scrisorile Papei erau deosebit de
lingu*itoare fa( de Fotie, sfntul b(rbat nu s-a l(sat am(git de cuvintele Papei privitoare la
ntietate.
Papa condiiona recunoa*terea lui Fotie, zicnd c( acesta trebuie s( cear( iertare n
sinod pentru cele petrecute n trecut. El adaog( c(, dac( Patriarhul f(cea acest lucru, nu va mai
primi un canon de iertare. Fotie a respins acest lucru, fiindc( nu se socotea r(spunz(tor pentru
trecut. Papa mai poruncea ca Fotie s( renune la toat( jurisdicia asupra Bulgariei *i l oprea de
a face acolo vreo hirotonie. El scria apoi c( Fotie trebuie s( primeasc( n comuniunea sa pe
toi episcopii hirotonii de Ignatie, iar dac( episcopii ignatieni ar refuza s( intre n comuniune
cu Fotie, Papa i amenin( cu excomunicarea
169
.
Din tonul cuvintelor Papei Ioan al VlII-lea se vede c( el d( porunc( dup( porunc( *i
pretinde a avea st(pnire absolut( de obr*ie dumnezeiasc(. Cnd scrisorile papale s-au tradus
n grece*te, toate frazele privitoare la primatul papal au fost scoase, dup( care copiile revizuite
s-au citit la Sinodul din 879. Era v(dit c( dac( scrisorile s-ar fi citit n Sinod nemodificate,
toat( n(dejdea de pace s-ar fi spulberat. Astfel c( s-a scos orice cuvnt ce ar fi putut da s( se
neleag( c( Papa ar voi s( fie suveranul Bisericii. Cnd scrisorile au fost citite n forma lor
revizuit( legaii latini nu au protestat.

Cardinalul Petru. ns( Cardinalul Petru i-a ntrebat pe membrii sinodului: Primii
scrisoarea Papei? Sinodul a r(spuns: Primim tot ce prive*te unirea cu Fotie *i folosul
Bisericii, ns( nu ceea ce prive*te pe mp(ratul *i provinciile sale. Prin aceste cuvinte,
Sinodul respingea preteniile Papei asupra Bulgariei
170
.
Spre a avea o mai bun( nelegere asupra st(rii de spirit a episcopilor participani, s(
ascult(m un fragment din actele Sinodului:
Cum s-a urcat din nou patriarhul Fotie pe scaunul s(u?, ntreb( Petru.
Sinodul r(spunse: Cu ncuviinarea celor trei Patriarhi, dup( rug(mintea mp(ratului;
sau, mai bine zicnd, supunndu-se silniciei ce i s-a f(cut *i rug(minilor a toat( Biserica
Constantinopolei.
Cum, ntreb( Petru, n-au fost silnicii din partea lui Fotie? N-a lucrat el tiranice*te?
Dimprotiv(, zise sinodul, totul s-a petrecut cu pace *i lini*te.
Slav( Domnului! r(spunse cardinalul Petru
171
.

168
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 224.
169
Ibid., p. 223.
170
Ibid., p. 224.
171
Ibid., p. 225.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
50
Patriarhul Fotie se adreseaz( Sinodului. Dup( ce s-a dat r(spuns la aceste ntreb(ri,
Fotie lu( cuvntul *i gr(i astfel: V( m(rturisesc naintea lui Dumnezeu, nu am dorit niciodat(
acest scaun; cea mai mare parte din cei ce sunt aici o *tiu bine. ntia oar( l-am luat f(r( voia
mea, v(rsnd multe lacrimi, dup( ce mult timp m-am ap(rat, *i n urma unei silnicii
nenduplecate a mp(ratului care domnea atunci, ns( cu consim(mntul episcopilor *i al
clerului, care d(duser( voturile lor f(r( *tirea mea. M-au pus chiar *i sub straj(...
Episcopii de fa( l-au ntrerupt, zicnd: O *tim toi, sau prin noi n*ine, sau prin
martorii care ne-au spus-o.
Cnd s-au citit hot(rrile, toi cei de fa( au spus: A*a cuget(m, a*a *i vestim. Suntem
cu toii ntr-un cuget. n aceasta Papa Ioan ne-a bucurat mai mult dect oricine. C(ci (...) am
nimicit, lep(dat *i afurisit ca necanonic tot ceea ce s-a scris, spus *i f(cut mpotriva
preasfntului Patriarh, *i f(cnd aceasta, ne-am al(turat noi n*ine lui ntru sfnt( p(rt(*ie,
f(cndu-ne mpreun(-lucr(torii s(i
172
.
Trimi*ii papali au ad(ugat: A*a cum soarele st( numai pe cer, dar totu*i lumineaz(
p(mntul, tot a*a *i st(pnul nostru, Domnul Fotie, *ade n Constantinopol *i lumineaz( toat(
zidirea *i i d( str(lucire
173
.
Dumnezeu a nvoit, urm( sfntul Patriarh, ca s( fiu alungat. Nu am c(utat a reveni.
Nu am nt(rtat nicidecum la r(scoale. Am stat lini*tit, mulumind lui Dumnezeu *i supus
judec(ilor Sale, f(r( a sup(ra urechile mp(ratului, f(r( dorin(, nici n(dejde, de a fi readus.
Dumnezeu, Carele lucreaz( minuni, a atins inima mp(ratului. (...); el m-a rechemat din
surghiunul meu. ns( ct timp a vieuit Ignatie, de fericit( amintire, n-am putut a m( hot(r s(-
mi reiau scaunul, cu toate ndemnurile *i st(ruinele ce mai muli mi f(ceau n aceast(
privin(. Sinodul a zis: Este adev(rat.
Am voit, urm( Fotie, a nt(ri pacea cu Ignatie n toate chipurile. Ne-am v(zut la
palat; ne-am aruncat unul la picioarele altuia *i ne-am iertat unul pe altul. Cnd el a c(zut
bolnav, m-a chemat la el; l-am vizitat de mai multe ori *i i-am dat toate mngierile de care
eram destoinic. El mi-a recomandat persoanele ce i erau mai scumpe, *i am purtat grij( de
ele. Dup( moartea sa, mp(ratul a st(ruit deosebi *i n public *i a venit el nsu*i la mine ca s(
m( ndemne s( m( supun dorinelor episcopilor *i clerului. Am cedat la o schimbare att de
minunat(, pentru a nu m( mpotrivi lui Dumnezeu. Sinodul a zis: A*a este
174
.

Alte hot(rri ale sinodului. Sinodul a mai afirmat c( Papa era un patriarh ca toi
patriarhii. El nu posed( autoritate asupra ntregii Biserici. Astfel nu era neap(rat( nevoie ca
Patriarhul Constantinopolului s( fie confirmat de Pontiful Romei.
Cnd legaii papali au cerut ca Bulgaria s( fie pus( sub jurisdicia Romei, Fotie a
r(spuns c( n clipa de fa( nu se mai poate discuta aceast( problem(, ntruct hot(rrea se va
l(sa mp(ratului. Apoi, la sugestia lui Fotie, Sinodul a dat un canon conform c(ruia episcopul
Romei se poate bucura doar de acele privilegii pe care le avea n chip canonic pn( atunci,
adic( ntietatea de cinstire. Prin aceste m(suri Sinodul interzicea Romei s(-*i extind( sau s(-
*i amendeze prerogativele n vreun fel
175
.
n *edinele urm(toare, legaii scaunelor patriarhale ale Alexandriei, Antiohiei *i
Ierusalimului d(dur( dovezi des(vr*it adev(rate c( Patriarhii lor fuseser( totdeauna n
comuniune cu Fotie; c( pretin*ii legai, ce asistaser( la sinodul din 869, nu erau dect ni*te
trimi*i ai saracinilor, dup( cum nsu*i Fotie scrisese n protestul s(u contra acestei adun(ri.
Ca urmare, hot(rrile Sinodului constantinopolitan din 869-870 au fost revocate de c(tre
Sinodul prezent din 879. De*i sinodul din 869-870 a fost anatematizat de c(tre legaii Romei,
de c(tre legaii celorlalte scaune patriarhale din R(s(rit, *i de c(tre toi episcopii, totu*i pn(
ast(zi Roma nume*te n mod gre*it Sinodul din 869 al Optulea Sinod Ecumenic.

172
Iustin Popovici, The Life of St. Photios, op. cit., p. 61.
173
Mansi, Sacrorum, 501.
174
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 225-226.
175
Iustin Popovici, The Life of St. Photios, op. cit., p. 63.
Patriarhul Constantinopolului
51
ns( faptul de a fi numit al Optulea Sinod Ecumenic este o cinste nemeritat(, datorat(
erorii canoni*tilor latini din veacul al unsprezecelea. Cnd au g(sit actele sinodului n arhivele
Lateranului, ei au fost ncntai s( citeasc( acolo o hot(rre ce oprea pe mireni s( se amestece
n alegerea unui episcop. A*a de ncntai au fost de aceast( descoperite, nct nu numai c( au
uitat c( sinodul cu pricina fusese osndit, ci l-au n(lat a fi unul dintre cele mai mari sinoade
ale cre*tin(t(ii
176
.


O alt( scrisoare
a Papei Ioan al VIII-lea

Cnd Papa Ioan al VIII-lea a aflat despre rezultatele Sinodului din 879-880, a ncercat
sim(minte amestecate. Erau cteva lucruri care i strneau mnia: faptul c( ideile papale
privitoare la supremaie nu au fost primite, c( scrisorile sale au fost revizuite n traducerea
greceasc( *i c( tot nu a primit Illiria *i Bulgaria. n ciuda acestora, Papa a recunoscut
hot(rrile Sinodului din 879-880, care fusese un sinod de unire ntre cre*tinismul r(s(ritean *i
cel apusean.
Dup( primirea hot(rrilor sinodului Papa a hot(rt s(-*i trimit( un legat la
Constantinopol. El trebuia s( st(ruie pentru anularea oric(rei m(suri de la Sinod care nu
convenea Papei. Legatul mai fusese instruit s( obin( concesii n privina Bisericii Bulgare.
Spre cinstea sa, Papa Ioan, n ciuda tuturor plngerilor sale, nu a m(rturisit erezia lui
Filioque *i nu a ng(duit nim(nui s( schimbe Crezul. De fapt, dup( ce a primit actele
Sinodului, Papa Ioan a scris Patriarhului Fotie despre ad(ugirea la Crez:
V( este cunoscut c( trimisul vostru, vorbind cu noi asupra Crezului, a g(sit c( l
inem a*a dup( cum l-am primit de la nceput, f(r( a ad(uga sau a scoate ceva din el, c(ci
cunoa*tem aspra pedeaps( ce merit( cel ce ar cuteza a se atinge de el. Astfel, pentru a v(
lini*ti asupra acestei pricini care a fost pentru Biseric( o piatr( de poticnire, noi v( declar(m
nc( o dat( c( nu numai c( l rostim astfel, dar c( osndim chiar pe cei ce, n nebunia lor, au
avut cutezarea a lucra altminteri dect la nceput, drept c(lc(tori ai cuvntului dumnezeiesc *i
m(sluitori ai nv((turii lui Iisus Hristos, ai Apostolilor *i a P(rinilor care ne-au predat Crezul
prin sinoade. Noi declar(m c( partea lor este cea a lui Iuda, pentru c( au lucrat ca *i el, fiindc(
dac( ei nu dau morii nsu*i trupul Domnului, totu*i sf*ie pe credincio*ii lui Dumnezeu, care
sunt m(dularele Domnului, prin mijlocirea schismei, dndu-i pe ei ca *i pe dn*ii morii
ve*nice, dup( cum a f(cut nevrednicul ucenic. Socotesc, cu toate acestea, c( Preasfinia
Voastr(, care este plin de nelepciune, nu poate s( nu cunoasc( c( nu este lesne a face s( se
primeasc( aceast( p(rere de toi episcopii no*tri *i a schimba n puin timp un obicei att de
nsemnat care a prins r(d(cin( de atia ani. Pentru aceasta noi credem c( nu trebuie a sili pe
nimenea s( p(r(seasc( acest adaos f(cut la Crez, ci c( trebuie a lucra cu cump(tare *i
nelepciune, ndemnnd puin cte puin a se p(r(si de aceast( hulire. (...) Se cuvine deci ca
Preasfinia Voastr( s( nu se sminteasc( prea tare de noi *i s( nu se dep(rteze de s(n(toasa
parte a trupului Bisericii noastre, ci s( lucreze cu rvn(, prin blndeea *i chibzuin( sa, la
ntoarcerea celor ce s-au dep(rtat de la adev(r, spre a merita cu noi r(splata f(g(duit(,
nchin(ciune n Domnul, frate catolic, *i dup( vrednicie cinstit!
177

De*i r(posatul pap( Nicolae I aprobase ciudata dogm( nou( a lui Filioque, ea a fost
respins( ca hulitoare sub noul pap( Ioan al VIII-lea. Este de necontestat c( scrisoarea a venit
dinspre Apus spre R(s(rit, nchizndu-se astfel gura celor ce s-ar str(dui s( i dezmint(
autenticitatea.
ns( legatul Papei Ioan avea s( ntlneasc( refuzul categoric al mp(ratului Vasile *i al
Patriarhului Fotie fa( de orice privea supremaia papal( *i bulgarii. Vasile a mers pn( acolo
nct l-a arestat pe legat *i l-a inut prizonier vreme de o lun(. Se pare c( acel legat se numea

176
Gerostergios, St. Photios the Great, op. cit., pp. 90-91.
177
Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 235-236.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
52
Marin, *i ar fi fost mai trziu urma*ul lui Ioan al VIII-lea. Ca urmare, leg(turile dintre
bizantini *i Roma nu au ncetat cu totul, dar au devenit ntmpl(toare *i destul de vagi.


Al doilea patriarhat al lui Fotie

Vestitul ierarh ajunsese n culmea puterii sale, f(cnd Biserica un izvor de mare
nt(rire duhovniceasc( pentru toate lucr(rile omene*ti. Lucrarea propov(duirii Evangheliei *i
filantropia ocupau un loc de frunte. Cu toate acestea el nu trecea cu vederea nici studiile *i
alc(tuirea de noi scrieri, ca *i nv(area celor iubitori de nv((tur(. Sfntul Fotie s-a dovedit a
fi un patriarh eficient a c(rui lucrare de reformare a "colii Patriarhale a fost deosebit de
preioas(.

Epanagogh. mp(ratul Vasile a reactualizat codul de legi, Epanagoghi, la care
str(lucitul Fotie a alc(tuit prefaa. Epanagoghi cuprindea p(ri ce se ocupau de drepturile *i
ndatoririle mp(ratului, Patriarhului *i altor dreg(tori mireni sau biserice*ti. Politica Statului
*i a Bisericii era definit( ca o unitate alc(tuit( din multe p(ri *i m(dulare. Ea avea n frunte pe
mp(rat *i pe Patriarh, a c(ror sarcin( era aceea de a lucra mpreun( n strns( *i pa*nic(
armonie pentru binele oamenilor. Dup( cum afirmaser( Iustinian *i Leon al III-lea la vremea
lor, ntruct lumea este alc(tuit(, ca *i omul, din p(ri *i m(dulare, cele mai mari *i mai
trebuincioase p(ri ale ei sunt mp(ratul *i Patriarhul. Pentru aceea, pacea *i fericirea
supu*ilor, trupe*te *i suflete*te, se s(vr*e*te atunci cnd mp(ratul *i preoia g(sesc buna-
nelegere *i mpreun(-gl(suirea (symphonia) n toate lucrurile
178
.
Conform documentului, mp(ratul trebuia s( nt(reasc( *i s( susin( nu numai cele
spuse n Sfnta Scriptur(, ci *i dogmele statornicite de cele "apte Sinoade Ecumenice; *i,
bineneles, legile romane ale predecesorilor s(i. ns( mp(ratul trebuie s( lucreze n chip de
lege atunci cnd nu este niciuna scris(, ns( faptele sale s( nu ncalce legiuirea canonic(
179
.
De*i mp(ratul era autoritatea legal( care trebuia s( nt(reasc( *i s( susin( adev(rata
nv((tur(, a*a cum este ea nf(i*at( de Scripturi *i de cele "apte Sinoade, autorul textului
c(uta s( limiteze puterile mp(ratului n domeniul bisericesc *i s( previn( intervenia sa n
probleme dogmatice. Definind drepturile Patriarhului, documentul afirm(: Patriarhul este
icoana vie *i nsufleit( a lui Hristos, fiind chip al adev(rului prin fapte *i cuvinte. Patriarhul
trebuie mai nti s( p(zeasc( cu trezvie *i cucernicie pe cei pe care Dumnezeu i-a dat n grija
sa. Apoi trebuie, pe ct este cu putin(, s( aduc( la unirea cu Ortodoxia pe toi ereticii. n
sfr*it, prin sfiala pe care o insufl(, prin str(lucirea *i minunata sa purtare, s(-i fac( pe
necredincio*i s( urmeze Credina. (...) Singur Patriarhul trebuie s( tlcuiasc( canoanele
predate de P(rini *i hot(rrile date de sfintele Sinoade. Patriarhul trebuie s( deslu*easc( *i s(
hot(rasc( acele lucruri ce au fost rnduite *i a*ezate de P(rinii cei dinti de la Sinoadele a
toat( lumea *i locale. (...) Supravegherea tuturor celor duhovnice*ti este n sarcina
Patriarhului, dar poate fi trecut( *i la cei hot(ri de el c( trebuie s( li se dea aceast(
puternicie. De asemenea, numai el (*i cei pe care el i nume*te) este socotitorul *i judec(torul
n toate cele ce in de poc(in(, ntoarcerea de la p(cat, erezie. (,..)
180

Deci c(petenia laic( trebuie s( aib( grij( de bun(starea materialnic( a supu*ilor, iar
c(petenia duhovniceasc( este ns(rcinat( cu bun(starea duhovniceasc( a turmei. Trebuie
reamintit faptul c( Epanagoghi nu a fost alc(tuit( de mp(rat, ci de c(tre marele Patriarh
Fotie; totu*i ea nu a fost pus( niciodat( n aplicare.
Unii dintre criticii ostili lui Fotie l-au nvinuit c( folose*te cuvinte mai potrivite unui
pontif latin dect unui ierarh bizantin. ns( trebuie s( ne reamintim c( sfntul b(rbat *tia
foarte bine din experiena sa *i din lecturi c( muli din cei ce au *ezut pe scaunul mp(r(tesc

178
n Jus Graeco-Romanum IV, Leipzig, 1852, pp. 181-184, Titulus III, 1.
179
Ibid., Titulus II, 6.
180
Ibid., Titulus III, 1.
Patriarhul Constantinopolului
53
*i-au dus pn( la cap(t firea c(zut(, f(cnd pr(p(d n Biserica lui Hristos. Experienele din
copil(rie legate de cumplitele prigoane pricinuite de iconocla*ti l-au f(cut negre*it s( cread(
c( mp(ratul avea nevoie de ordine *i responsabilitate. ntr-o omilie datnd din vremea primei
sale nsc(un(ri, Fotie ataca pe mp(raii iconocla*ti care se strecuraser( pe tronul Noii Rome.
Ei au dezbr(cat Biserica, Mireasa lui Hristos, de podoabele Ei *i n chip nesocotit i-au
pricinuit r(ni amare; nct chipul i s-a umplut de urmele ranelor *i era dezgolit( *i sluit(.
Dup( ce i-au pricinuit mulime de rane, du*manii ei au c(utat, n turbarea lor, s( o scufunde n
uitare - asem(nndu-se astfel nebuniei Iudeilor. Ea nc( poart( pe trupul ei urmele ranelor, ca
m(rturie a scopului isaurian *i nedumnezeiesc
181
.
nv((tura lui Fotie despre leg(tura dintre Biseric( *i Stat define*te limpede preoia ca
urmnd pildei lui Hristos, adic( l(snd Cezarului cele ale Cezarului, c(ci mp(r(ia Sa nu este
din lumea aceasta. Teoria dublei st(pniri din Epanagoghi nu este unic( n Bizan. Mai
devreme, n veacul al VI-lea, mp(ratul Iustinian, n a "asea Novel(, afirmase explicit
deosebirea ntre sacerdotium *i imperium, ca dou( autorit(i separate, obr*ite de la
Dumnezeu pentru omenire. Patriarhul Fotie nu f(cea dect s( o aduc( aminte mp(ratului *i
episcopilor deopotriv(.
Lucrarea, compilat( n numele mp(railor Vasile, Leon *i Alexandru, aparine
perioadei de dup( 879. Totu*i, a*a cum am pomenit, Epanagoghi nu a fost publicat( oficial.
Teoria ndoitei st(pniri presupune o leg(tur( ideal( ntre puterea laic( *i cea bisericeasc( n
acord cu ideile predominante n sfera Bisericii Ortodoxe. n orice caz, Fotie avea s( descopere
curnd c(, n practic(, ndoita st(pnire venea n contradicie acut( cu noul mp(rat.

Eforturi misionare n Imperiu. Domnia lui Vasile I a fost marcat( de cteva
ncerc(ri de a r(spndi Ortodoxia printre p(gni. Bizantinii s-au str(duit s(-i conving( pe ru*i
(de*i nu se *tie nc( pe care dintre ei) s( primeasc( mntuitorul Botez. Convertirea majorit(ii
triburilor slave a*ezate n Peloponez a avut loc n vremea lui Vasile I. Slavii p(gni au r(mas
n munii Taighet.
Rela'iile cu papalitatea. Relaiile cu Apusul erau nc( ncordate, din pricina poziiei
lui Fotie fa( de ideile papale asupra primatului. Dup( uciderea lui Ioan al VIII-lea, Marin I,
cunoscut *i ca Martin al II-lea (882-884), a fost ales episcopul Romei. Marin fusese unul din
legaii papali la Sinodul din 869, ce fusese anatematizat la Sinodul din 879. De asemenea, se
spune c( Marin fusese prigonit de mp(ratul Mihail al III-lea pentru ceea ce f(cuse la Sinodul
din 869. Avnd deci o ranchiun( de satisf(cut, Marin a validat Sinodul din 869 care-1 osndea
pe Fotie.
Urma*ul lui Marin, Adrian al III-lea (884-885), a p(strat o opinie moderat(. Urma*ul
lui Adrian, "tefan al V-lea (885-891), a urmat ndeaproape poziia predecesorilor s(i de trist(
amintire, Nicolae I *i Marin. El a rea*ezat hot(rrile Sinodului Tlh(resc din 869 *i a trimis o
scrisoare mp(ratului Vasile I. Iat( cteva fragmente foarte vrednice a fi luate n seam(:
Dup( cum Dumnezeu, zice el, v-a dat suveranitatea lucrurilor vremelnice, noi de asemenea
am primit de la el, prin Sfntul Petru, verhovnicul apostolilor, suveranitatea lucrurilor
duhovnice*ti. (...) Nou( ni s-a ncredinat purtarea de grij( a turmei; aceast( purtare de grij(
este cu att mai nalt(, cu ct cerul este deasupra p(mntului. Ascultai ce a zis Domnul lui
Petru: Tu e*ti Petru, etc. (...) Rog dar Evsevia Voastr( de a cinsti numele *i vrednicia
verhovnicului apostolilor, supunndu-se hot(rrilor sale; c(ci episcopatul n toate Bisericile
p(mntului *i trage obr*ia de la Sfntul Petru, prin care noi nv((m pe toi credincio*ii *i le
ar(t(m s(n(toasa *i nestric(cioasa nv((tur(
182
. "tefan mai pretindea c( legaii papei
Silvestru, la ntiul Sinod de la Niceea, au statornicit principiul c( ntiul scaun nu poate fi
judecat de nimeni.
Exprimndu-*i dezaprobarea fa( de Fotie, "tefan pretindea c( Fotie n-a fost niciodat(
dect laic, fiindc( nu avea episcopatul de la Roma. El scria mp(ratului: Biserica Roman( nu

181
D. S. White, Patriarch Photios of Constantinople, op. cit., p. 91.
182
Apud Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 237.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
54
v-a scris oare vou( s( inei un sinod la Constantinopole? V( ntreb, cui putea ea s( scrie?
Laicului Fotie? Dac( voi ai avea un patriarh, Biserica noastr( l-ar cerceta adeseori prin
scrisori. ns(, vai, sl(vitul ora* al Constantinopolei este f(r( p(stor, *i dac( iubirea ce v(
purt(m nu ne-ar face a suferi cu r(bdare nedreptatea f(cut( Bisericii noastre, am fi fost silii a
rosti contra n*el(torului Fotie, care a vorbit att de nevrednic mpotriva noastr(, pedepse mult
mai aspre dect cele ce au fost date de c(tre predecesorii no*tri
183
.
De*i scrisoarea a fost trimis( mp(ratului Vasile, el nu a primit-o. Ea avea s( fie
primit( *i citit( n capital( cnd schiptrul mp(r(iei era inut de Leon cel nelept (886-912).
Papa "tefan a murit *trangulat n nchisoare.

Mistagoghia,
adic( ncep(tura Tainelor

Vreme de muli ani, sfntul b(rbat, trmbia ce vestea purcederea Duhului Sfnt de la
Tat(l, s-a ocupat de problema lui Filioque. n 883 el a trimis vestita sa scrisoare Mitropolitului
Acvileii din Italia, ap(rnd poziia ortodox(.
Iat( ce scria de trei fericitul Fotie, cel cu dumnezeiesc grai: Ne-a ajuns la urechi c(
unii dintre cei ce vieuiesc n Apus, fie nemulumii cu graiul Domnului, ori fiindc( nu au
nelegerea hot(rnicirilor *i dogmelor P(rinilor *i Sinoadelor, ori fiindc( au trecut cu vederea
acrivia acestora, ori fiindc( au cugetele nesimitoare la aceste lucruri (c(ci altfel nu *tiu cum
s( zic), au strecurat nv((tura (s( nu fie!) c( Dumnezeiescul *i Preasfntul Duh purcede nu de
la Dumnezeu, adic( de la Tat(l, ci *i de la Fiul, *i printr-o astfel de rostire pricinuiesc mult(
v(t(mare celor ce cred aceasta
184
.
Limba lui Fotie s-a f(cut condeiul Mngietorului care grabnic d( izb(vire celor ce
recunosc st(pnirea Sa, insuflnd cunoa*tere cereasc( n sufletele lor. Fotie, cel cu inim(
curat(, luminat( din bel*ug de razele str(lucitoare ale Dumnezeiescului Duh, n anul 885, la
vrsta de *aizeci *i cinci de ani, a scris un lung tratat, Mistagoghia Duhului Sfnt
185
.
Mistagoghia sau nceptura Tainelor, este un tratat despre nv((tura tainic( pentru Duhul
Sfnt. Fotie, neleptul descoperitor al tainelor, nu spune pe nume sprijinitorilor apuseni ai lui
Filioque, c(ci folosirea lui era att de r(spndit( nct osebirea anumitor persoane de frunte ar
fi fost socotit( ca un atac personal. Dimpotriv(, sfntul b(rbat voia ca tratatul s( fie educativ,
ceea ce *i dovede*te din plin. Se atac( poziiile *i doctrinele, nu persoanele
186
.
La nceput, Fotie declar(: Mai mult dect orice altceva, nsu*i graiul Domnului li se
mpotrive*te. (...) Care grai? Cela ce zice: Duhul adev(rului care de la Tat(l purcede (In. 15,
26). nsu*i Fiul ne d( tainica Sa nv((tur( c( Duhul purcede de la Tat(l
187
.
n deplin( congl(suire cu teologia ortodox(, Fotie scrie: Att Fiul ct *i Duhul Sfnt
se ivesc din una *i aceea*i Cauz(, adic( din Tat(l, chiar dac( Duhul este prin purcedere, iar(
Fiul prin na*tere. (...) Amndoi s-au ivit din Cauz( cu aceea*i vrednicie. (...) Dac( Duhul este
socotit a avea o ndoit( cauz( *i sufer( o ndoit( purcedere, oare nu va urma de aici c( este
compus? Oare nu se va afirma n chip hulitor c( Duhul cel de aceea*i cinste este mai puin
dect Fiul? (...) Oare nu se va afla stricat( tocmai simplitatea, nsu*irea osebitoare a
Treimii?
188


Sinoadele. Sfntul Fotie, neclintitul *i dumnezeiescul stlp al Credinei, n*iruie, ca pe
ni*te deslu*ite *i limpezi m(rturii, de Dumnezeu insuflatele Soboare a Toat( Lumea, care dau
m(rturie despre nv((tura c( Duhul Sfnt purcede de la Tat(l. Odinioar( ei (adic( Sfinii

183
Ibid., pp. 237-238.
184
Val. Ep. 5.
185
PG 102, 262-291.
186
St. Photios, On the Mystagogy of the Holy Spirit, Studion Publishers, Inc., NY, 1983, p. 69.
187
Ibid., p. 69.
188
Ibid., p. 70.
Patriarhul Constantinopolului
55
P(rini) au v(zut cu ochi proroce*ti aceast( nou-n(scocit( p(gn(tate *i au osndit-o n scris,
n cuvnt *i n gnd. (...) Dintre Soboarele a Toat( Lumea, al Doilea (Constantinopol, 381) a
dogmatizat de-a dreptul c( Duhul Sfnt purcede de la Tat(l; al Treilea (Efes, 431) a primit
acea nv((tur(; al Patrulea (Calcedon, 451) a nt(rit-o; al Cincilea (Constantinopol, 533) a
r(mas statornic n aceea*i p(rere; al "aselea (Constantinopol, 680-681) a propov(duit aceea*i;
iar al "aptelea (Niceea, 787) a pecetluit-o n chip str(lucit prin dispute
189
.
Dac( se primesc dou( cauze n dumnezeie*te-st(pnitoarea *i suprafiiniala Treime,
atunci unde mai este mult cntata *i lui Dumnezeu cuvenita m(reie *i unic( st(pnie?
190
"i
Dac( Fiul este statornicit astfel drept principiu *i cauz(, (...) cum poi s( nu spui c( n Treime
sunt dou( principii osebite?
191

Aceast( necinstitoare nv((tur( mparte n dou( ipostasul Tat(lui; sau, oricum,
legiuie*te negre*it c( Persoana Fiului subsumeaz( o parte din ipostasul Tat(lui. (...) ntruct
Fiul se face parte a Tat(lui, taina nfrico*at( a Treimii este t(iat( n dou(
192
. ns( dac(
nsu*irea osebitoare a Tat(lui este f(cut( s( devin( nsu*irea osebitoare a Fiului, atunci n chip
limpede nsu*irea osebitoare a Fiului poate fi f(cut( s( devin( a Tat(lui
193
.

P(rin'ii apuseni. Vorbind despre P(rinii apuseni (precum Sfntul Ambrozie ori
Sfntul Grigorie Dialogul) care par s( sprijine aceast( ad(ogire, Sfntul Fotie ar(ta: Nu ai
luat n seam( faptul c( *i ei erau oameni, *i c( nimeni din cei f(cui din (rn( *i din materie
schimb(toare nu se poate ine pururea deasupra gre*alelor omene*ti. C(ci cu adev(rat se
ntmpl( ca urma vreunei prih(niri s( se lipeasc( pn( *i de oamenii cei mai ale*i
194
. Fotie
sugereaz( apoi c( este cu putin( ca scrierile lor s( fi fost interpolate sau c( poate se adresau
neputinei anumitor ascult(tori
195
.
Trebuie s( ne aducem aminte c( primii P(rini nu deosebeau de obicei ntre purcederea
din ve*nicie *i cea vremelnic( a Duhului. Aceast( problem( nu se pusese Sfinilor Ambrozie
*i Grigorie, care nu aveau nici un motiv s( gndeasc( n termenii unei probleme ce nu se
pusese. Pe deasupra, niciunde ace*ti doi P(rini nu arat( c( se refer( la Treimea
transcendent( sau la Treimea iconomic(. n acest context, termenul transcendent se
refer( la Persoanele Treimii n leg(tura lor ve*nic( *i l(untric(; iar iconomic se refer( la
iconomia dumnezeiasc(, adic( leg(tura lor cu noi, cu lumea, etc
196
. Muli P(rini au admis c(,
n ve*nicie, Duhul purcede din Tat(l dar s(l(*luie*te n Fiul.
Dup( ce pomene*te civa P(rini latini, Sfntul Fotie aduce str(lucita m(rturie a
Sfntului Leon cel Mare (pap( ntre anii 440-461), stlpul celui de-al Patrulea Sobor a Toat(
Lumea, care a nv(at deslu*it c( Preasfntul Duh purcede de la Tat(l. El str(luce*te cu lumina
aceleia*i Ortodoxii nu numai asupra ntregului Apus, ci *i pn( la hotarele R(s(ritului... Pe
cei ce nva( altfel, Leon i osnde*te, dac( sunt preoi, s( fie sco*i din preoie, iar pe
ceilali, c(lug(ri sau mireni, s( fie dai anatemei. Sfntul Leon n mod deschis a ratificat
aceste lucruri prin sfinii b(rbai Pashasin, Lucensie *i Bonifatie
197
.
Papa Leon a hot(rt chiar ca la slujbe s( se rosteasc( Crezul n grece*te, ca nu cumva
nepotrivirea latinei s( dea prilej de hul(. Urma*ul s(u de mult mai trziu, Papa Benedict I
(575-579), a p(strat *i el acest obicei.
Pe bun( dreptate strig( sfntul Fotie: Vedei, orbilor, *i auzii, surzilor, cei ce locuii
n ereticul Apus *i suntei inui de ntuneric!... Temei-v( m(car de p(rintele vostru

189
Ibid., p. 71.
190
Ibid., p. 74.
191
Ibid., p. 75.
192
Ibid.
193
Ibid., p. 76.
194
Ibid., p. 100.
195
Ibid.
196
Ibid., p. 6.
197
Ibid., p. 104.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
56
[Leon]
198
!
Vorbind despre str(lucitul Pap( Vigilie (537-555), de un scaun *i de o slav( cu Papa
Leon, spune c( a recunoscut al Cincilea Sobor (...) *i a proclamat c( Preasfntul *i deofiin(
Duh purcede de la Tat(l
199
.
De asemenea, nobilul *i bunul Pap( Agathon (678-681), prin trimi*ii s(i, a adunat *i a
f(cut s( str(luceasc( cel de al "aselea Sobor (...) *i a p(strat Simbolul
200
. Dar cum voi trece
sub t(cere pe nalii preoi ai Romei, Grigorie Dialogul *i Zaharia (741-752)? Ei au nv(at
deschis *i pe fa( c( Preasfntul Duh purcede de la Tat(l, de*i ceva mai trziu au ad(ogat
aceste cuvinte, zicnd c( Mngietorul Duh purcede de la Tat(l *i s(l(*luie*te n Fiul
201
.
Apoi Sfntul Fotie laud( pe contemporanii s(i, Papa Ioan al VIII-lea *i Adrian al III-
lea, care au propov(duit aceea*i bun(cinstire, nv(nd c( Duhul purcede de la Tat(l
202
.

Evanghelia de la Ioan (16, 14). Potrivnicii lui Fotie citeaz( stihul scriptural rostit de
Mntuitorul: [Duhul] dintru al Meu va lua *i va vesti vou( (In. 16, 14). Fotie, sfinitul izvor
al nv((turii, r(spunde: Nicidecum nu poate nelegerea s( trag( ncheiere c( a primi de la
cineva pentru trebuin( este totuna cu primirea fiin(rii prin purcedere
203
. Mntuitorul nu a
spus: De la Mine (:, :oo) va lua ci dintru al Meu (:i +o :oo) va lua. Este o mare
osebire ntre de la Mine *i dintru al Meu. De la Mine arat( pe Vorbitor, pe cnd dintru
al Meu aduce o alt( Persoan( dect Vorbitorul. (...) Zicerea acesta trimite la un alt ipostas.
(...) De la Cine altcineva este cu putin( ca El s( primeasc( Duhul, dac( nu de la Tat(l
204
?
Ascultai nceputul prorociei Domnului: De folos este vou( ca Eu s( m( duc. C( de
nu M( voi duce, Mngietorul nu va veni la voi (In. 16, 7). Mai apoi Hristos spune: nc(
multe am a zice vou(, ci nu putei a le purta acum; dar( cnd va veni Acela, Duhul adev(rului,
pov(ui-va pe voi ntru tot adev(rul; c( nu va gr(i de la Sine, ci cte va auzi va gr(i, *i cele
viitoare va vesti vou(. Acela M( va prosl(vi, c( dintru al Meu va lua *i va vesti vou(. Toate
cte are Tat(l ale Mele sunt; pentru aceea am zis c( dintru al Meu va lua *i va vesti vou( (In.
16, 12-15). Astfel, scrie Sfntul Fotie, Hristos ne spune: Cnd Duhul ia lucrurile care sunt ale
Mele, El ia de la Tat(l. Deci Dintru al Meu va lua, c(ci cele ale Mele n Tat(l sunt. Duhul ia
de la Tat(l, c(ci cu adev(rat lucrurile Tat(lui ale Mele sunt
205
.
Mntuitorul i face pe ucenicii S(i s( chibzuiasc( la vrednicia Duhului *i s( nu
primeasc( nici un gnd care ar batjocori identitatea firii *i ar desp(ri ipostasurile egale, ntru
inegalitate
206
.
Fiul a prosl(vit pe Duhul prin sus-pomenitele nalte graiuri, cu un glas vrednic de
Dumnezeu. Hristos p(streaz( n toat( vremea deofiinimea, identitatea firii *i aceea*i
vrednicie. Astfel Fotie, lumin(torul Bisericii, scrie: Ce oare ar fi putut ar(ta mai deslu*it c(
cuvintele Dintru al Meu va lua trimit la persoana Tat(lui? Astfel, cu sfinte graiuri, se
propov(duie*te c( Duhul ia de la Tat(l, drept Cauz(, lucrarea de a da haruri
207
.

Consecin'ele ndoitei purcederi. Privitor la des(vr*ita purcedere, Dumnezeu
adev(rat din Dumnezeu adev(rat, Sfntul Fotie ntreab(: Dac( purcederea Duhului din Tat(l
este des(vr*it(..., ce mai poate aduce purcederea din Fiul? Iar dac( Fiul a mai adus ceva, ce
lips( anume a plinit El? Cum poate vorbi cineva de vreo sporire nl(untrul Dumnezeiescului

198
Ibid., p. 105.
199
Ibid., p. 106.
200
Ibid.
201
Ibid., p. 107.
202
Ibid., p. 112.
203
Ibid., pp. 77-78.
204
Ibid., p.78.
205
Ibid., p. 83.
206
Ibid., pp. 80-81.
207
Ibid., p. 83
Patriarhul Constantinopolului
57
ipostas al Duhului
208
?

Dac( Fiul se ive*te prin na*tere *i Duhul prin purcedere, una din cele
dou( c(i desparte deopotriv( pe Fiul *i pe Duhul de ipostasul Tat(lui. Totu*i ei (latinii) au
desp(rit Duhul printr-o a doua deosebire ivit( din ndoita purcedere. Ei au f(cut mai multe
deosebiri, f(cnd astfel pe Fiul mai apropiat de esena Tat(lui
209
. Astfel du*manii lui
Dumnezeu nu numai c( fac pe Fiul mai mare dect Duhul, fiind cauza Lui, dar l fac *i pe
Duhul mai dep(rtat de Tat(l
210
.
Dac( n aceea*i clip( cnd Fiul Se ive*te prin na*tere, Fiul d( la iveal( de asemenea
*i pe Duhul prin purcedere, atunci cel ce este obr*ia vine ntru fiinare deodat( cu cel obr*it,
(...) c(ci Treimea cea ve*nic( nu are nainte *i dup(. (...) Duhul va fi deopotriv( n(scut *i
purces; n(scut, fiindc( s-ar ivi dimpreun( cu Fiul cel n(scut; *i purces, fiindc( ar suferi o
ndoit( purcedere. Ce poate fi mai hulitor sau mai nebunesc dect aceasta
211
?
Fotie, dumnezeiasca al(ut( a Mngietorului, scrie n continuare: Tot ce nu este de
ob*te deplinei, atotputernicei, deofiinei *i suprafire*tii Treimi, trebuie s( aparin( numai
Unuia din cei Trei
212
. Treimea este deofiint( n m(sura n care N(sc(torul (Tat(l) este
cauza
213
. ns( dac( o parte a Duhului purcede din Tat(l *i cealalt( parte din Fiul, credina
noastr( treimic( s-a f(cut p(trimic(
214
.
Fiecare Persoan( a celei deofiint( *i Dumnezeie*ti Treimi este n chip negr(it
mpreun(-unit( cu cealalt( ntr-o nedesp(rit( p(rt(*ie a firii. Din pricina ipostasurilor, fiecare
*i p(streaz( neschimbate nsu*irile osebitoare. Aceast( deosebire nu las( loc de amestecare
(...) ori desp(rire
215
.

Duhul Fiului. ns( ereticii citeaz( cuvintele vasului alegerii Pavel, care vestea:
Trimis-au Dumnezeu pe Duhul Fiului S(u n inimile voastre, strignd: Avva, P(rinte
(Galateni 4, 6). Pavel nu a zis c( Duhul purcede de la Fiul. Cnd Apostolul scria - Duhul
Fiului -, el recuno*tea unitatea esenei. (...) Fereasc( Dumnezeu ca Duhul s( fie socotit str(in.
Duhul are o fire identic( cu a Fiului *i este de o esen( cu Fiul *i de o slav(, cinste *i
st(pnire (...), dar Pavel nu vrea s( zic( despre cauza purcederii, (...) ba nc( nici nu face defel
vorbire despre obr*ie
216
.
Plin de nv((tura apostoliceasc(, Fotie hot(r(*te s( aduc( *i alte locuri din Sfnta
Scriptur(. El cere cititorilor s(i s( ia seama *i la alte texte sfinte care numesc pe Preasfntul
Duh Duhul nelepciunii *i al nelegerii (Is. 11, 2), Duhul dragostei *i al ntregii-cuget(ri
(II Timotei l, 7), Duhul punerii de fii (Rom. 8, 15), Duhul blndeelor (Galateni 6, 1),
Duh al credinei (II Cor. 4, 13), Duh de judecat( *i Duh de arsur( (Is. 4, 4) *i Duh de
plinire (Ier. 4, 12). Dup( toate aceste citate Sfntul Fotie ntreab(: Oare vei zice n chip
hulitor c( Preasfntul Duh purcede din darurile pe care El le mparte *i le d(ruie*te? Ori c( *i
trage existena *i purcederea de aici? (...) Deci iat( c( se zice c( Preasfntul Duh este nu
numai al Fiului, ci se zice c( este *i al darurilor pe care el are st(pnia s( le mpart(
217
.

Duhul lui Dumnezeu. Vorbind despre locurile unde Duhul Sfnt este numit Duhul
lui Dumnezeu Fotie d( drept pild( pe Mntuitorul cnd zice: Iar dac( Eu cu Duhul lui
Dumnezeu scot dracii (Mt. 12, 28) *i Duhul Tat(lui vostru este care gr(ie*te ntru voi (Mt.
10, 20). Iar prorocul Isaia spune "i va odihni peste el Duhul lui Dumnezeu (Is. 11, 2) *i
Duhul Domnului peste mine (Is. 61, 1). Ascultai *i pe Sfntul Pavel, gura lui Hristos, n

208
Ibid., p. 84
209
Ibid.
210
Ibid., p. 87.
211
Ibid., pp. 96-97.
212
Ibid., p. 85.
213
Ibid., p. 87.
214
Ibid., p. 88.
215
Ibid., p. 89.
216
Ibid., p.91.
217
Ibid., pp. 93-94.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
58
Epistolele sale: ns( noi nu am luat duhul lumii, ci Duhul cel din Dumnezeu (I Cor. 2, 12);
Duhul lui Dumnezeu locuie*te ntru voi (Rom. 8, 9). Nici una din aceste ziceri nu nseamn(
purcederea Duhului
218
.

Prorocii. Ca o alt( limpede nf(i*are, str(lucitul Fotie aduce nainte pe Sfntul Ioan
nainte-Merg(torul care-*i roste*te sfnta sa nv((tur(: V(zut-am Duhul ca un porumbel
pogorndu-se din cer, *i au r(mas peste Dnsul (In. 1, 32).
Prorocul Isaia, dnd prorocii de acela*i fel *i rostind prorocia n persoana lui Hristos,
zice: Duhul Domnului peste Mine, pentru c( M-au uns (Is. 61, 1; Lc. 4, 18). (...) Duhul
s(l(*luie*te n Fiul *i peste Fiul. El r(mne ntru Fiul. Pentru aceea se zice c( El este al Fiului.
(...) Pe deasupra, dac( voie*ti, El este al Fiului fiindc( El l unge pe Hristos. (...) El a umbrit
pe Fecioara, *i negr(itul Prunc S-a ivit f(r( de s(mn(. De asemenea, Duhul este al Fiului
fiindc( *i El l trimite pe Hristos: c( M-au trimis a binevesti s(racilor (Lc. 4, 18)
219
.


A doua depunere

Prin moartea lui Constantin, fiul cel mare al mp(ratului Vasile (care avea atunci
*aptezeci *i patru de ani), mo*tenitorul tronului a devenit fiul Ingherinei, Leon. Vasile ns( nu
a *tiut niciodat( dac( Leon era cu adev(rat fiul s(u, sau fiul fostului mp(rat Mihail al III-lea.
Vasile ncepu s( aib( accese de nebunie datorate st(rii de adnc( mhniciune pentru moartea
lui Constantin, fiul s(u favorit. De fapt Vasile l dispreuia pe Leon fiindc( era preocupat de
c(ri *i era pl(pnd. Odat(, ntr-un acces de mnie, l-a trt de p(r pe tn(rul Leon; iar cnd
Leon *i-a luat o ibovnic( pe care Vasile nu o dorea, tat(l *i-a nchis fiul pentru cteva luni.
n sfr*it, foarte tulburat c( nu putea pune cap(t ndoielilor *i frustr(rilor sale, Vasile
*i-a sfr*it c(l(toria p(mnteasc( dup( ce a suferit un ciudat accident la 29 August 886. Pe
cnd era la vn(toare, a fost aruncat de pe cal de c(tre un cerb. Brul i s-a ag(at n coarnele
cerbului care l-a trt *aisprezece mile pn( cnd a fost prins *i ucis. Leon al VI-lea, care
probabil era fiul s(u natural, i-a urmat la tron
220
.
n primii s(i ani Leon fusese elevul Sfntului Fotie. Odat( sfntul s(u nv((tor chiar l-
a sc(pat de mnia tat(lui s(u, cnd fusese implicat ntr-un complot. Ar(tnd mult(
nerecuno*tina fa( de fostul s(u dasc(l, Leon dorea acum s(-l depun( pe Fotie.
Ca pretext pentru a-i lua scaunul patriarhal, Leon a trimis la Biserica Sfintei Sofii doi
dintre dreg(torii s(i, care se suir( pe amvon *i f(cur( n public citirea crimelor ce-i pl(cea
mp(ratului s( le impute sfntului b(rbat. Apoi Patriarhul a fost nvinuit c( a participat la un
complot al c(rui scop era de a pune pe una din rudele sale pe tron. Nu s-a putut g(si o singur(
dovad( n sprijinul acestei nvinuiri. Atunci Leon chem( la Curte pe episcopul Stilian, du*man
personal al lui Fotie, *i n nelegere cu el compuse pentru Papa Romei o scrisoare infam(
(886), n care se cuprindeau toate nvinuirile du*manilor marelui Fotie. Acele nvinuiri
fuseser( declarate drept calomnii de c(tre Papa Ioan al VIII-lea *i de un sinod de patru sute de
episcopi. Aceast( scrisoare a lui Stilian este unul din principalele documente ce au servit
scriitorilor apuseni n istorisirile lor asupra a ceea ce ei numesc schisma r(s(ritean(
221
.
Dup( o anchet( ce a durat cteva luni, Patriarhul Fotie a fost depus. Apoi, n
Decembrie 886, Leon a ridicat pe scaunul patriarhal pe fratele s(u de *aisprezece ani, "tefan
(886-893), care fusese botezat de Fotie. Fotie a fost apoi surghiunit pe motiv de tr(dare.
mp(ratul Leon pl(nuise s(-l numeasc( patriarh pe fratele s(u mai mic, "tefan, creznd
c( numai un membru de ncredere al familiei imperiale pe scaunul patriarhal putea preveni o

218
Ibid., p. 113.
219
Ibid., pp. 108-110.
220
Cf. Charles Diehl, Figuri bizantine, Vol. l, Editura Pentru Literatur(, Bucure*ti, 1969, p. 325.

221
Apud Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 239.
Patriarhul Constantinopolului
59
viitoare mpotrivire la poruncile mp(r(te*ti. Opinia public( pare s( fi acceptat f(r( obiecii
ridicarea tn(rului prin, de frica pedepsei. Mare parte din partida monahal( nu a protestat,
c(ci se bucurau de c(derea lui Fotie pe care-1 urau.
Unii istorici susin c( Leon, mpuns de boldul pizmei, l ura pe Fotie. El nu putea
suferi nici str(lucirea duhovniceasc( a sfntului b(rbat, nici lumina att de sclipitoare a
des(vr*irilor sale. Leon se temea c( toate acestea aveau s( umbreasc( propria sa personalitate
sau c( Fotie ar fi putut fi prea greu de st(pnit. Pe deasupra, Leon se temea *i de crescnda
nrurire politic( a Patriarhului *i a partidei sale. Avndu-l pe fratele s(u mai mic pe tronul
patriarhal, Leon n(d(jduia s( dobndeasc( st(pnire nelimitat( n treburile biserice*ti ale
mp(r(iei. El b(nuia c( puternica voin( a lui Fotie s-ar fi mpotrivit st(pnirii sale n
problemele biserice*ti.


Patriarhatul dup( Fotie

Cu excepia alegerii sale necanonice, "tefan putea fi un excelent patriarh, dar, istovit
de viaa sa ascetic(, a murit la dou(zeci *i trei de ani. Atunci Leon a numit un cleric moderat
*i cinstit, Antonie al II-lea Kavleas (893-901). Patriarhul Antonie a convocat un sinod, la care
au participat *i trimi*ii Romei, unde s-a declarat c( schisma pricinuit( de disputa asupra lui
Fotie *i Ignatie era ncheiat(, f(r( a fi osndit( nici una din p(ri.
Cnd Antonie a murit n 901, urma*ul s(u la dreg(toria episcopal( a fost secretarul
mp(r(tesc Nicolae I (901-907, 912-925). Nicolae era fiul unei roabe italiene ce lucra n casa
familiei lui Fotie. Cariera lui Nicolae arat( limpede c( na*terea umil( nu era o piedic( n calea
avans(rii la Bizan. Fotie fusese impresionat de mintea b(iatului *i s-a ngrijit de educaia lui.
Nicolae a devenit prieten apropiat al lui Leon, care simea c( poate avea ncredere n el.
Istoria a dovedit contrariul. Nicolae avea s( ncerce s( limiteze puterea mp(r(teasc( atunci
cnd Leon a dorit s( se nsoare a patra oar(.


Surghiunul *i adormirea
Sfntului Fotie

A*a cum am pomenit, n 886 blndul Fotie, acum n vrst( de *aizeci *i *ase de ani, a
fost supus a doua oar( surghiunirii. Ca *i cum ar fi trebuit s( urmeze propriile sfaturi date
altora, el scria odinioar(: Ispitele celor ce sunt ispitii devin ncerc(ri; dar dac( nu sunt
ncercai, nu ajung vase ale cununilor *i r(spl(tirilor
222
. Fotie a fost silit s( plece n surghiun
*i s-a stabilit n mprejurimile cet(ii Hieria. El *i-a petrecut zilele surghiunului n M(n(stirea
Armeianon, numit( *i Vordonos, a c(rei a*ezare exact( nu este cunoscut(. Cufundndu-se n
ndeletnicirile sale mult-ndr(gite, Fotie *i petrecea timpul citind *i scriind.
n 891, dup( mai mult de patru ani de surghiun, la aproape *aptezeci *i unu de ani, n
data de 6 Februarie str(lucitul ierarh Fotie, cel cu numele luminii, *i-a dat sfntul s(u suflet n
minile Domnului, departe de tumultul *i vuietul acestei vremelnice *i nec(jite viei.
Str(lucind de harul vorbirii *i nv((turii, el a rev(rsat Credina n chip limpede prin izvoarele
Ortodoxiei, udnd ntreaga Biseric(. El a fost ridicat ntru lumina cea neapus( *i izb(vit de
cele p(mnte*ti. Cel ce cu dreptate a fost numit cel Mare *ade acum mpreun( cu cetele cele
de Sus, naintea Atotputernicului, Lumina cea cu trei Sori, desf(tndu-se ntru str(lucirea ce
izvor(*te de acolo.
Sfintele sale moa*te au fost curnd mutate n Biserica Sfntului Ioan nainte-
Merg(torul de la M(n(stirea Prorocului Ieremia din Constantinopol, care se spune c( a fost
zidit( de sfntul Fotie. Mai apoi moa*tele au fost ngropate la m(n(stirea patriarhal( Sfnta
Treime de pe insula Halki, unde se afl( marea *coal( teologic(.

222
Letter 45. To Elias, Protospatharios, dated 879; Val. Ep. 257; PG 102, 953; White, op. cit., p. 180
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
60
Cnd Biserica pr(znuia Duminica Ortodoxiei, n prezena mp(ratului Leon al VI-lea
*i a tuturor dreg(torilor, numele lui Fotie a fost pomenit mpreun( cu al lui Ignatie: Lui
Ignatie *i lui Fotie, Patriarhii ortodoc*i, ve*nic( pomenire!
Biserica Ortodox( i cinste*te pe Ignatie *i pe Fotie ca sfini. Ea a anatematizat tot ce
s-a scris contra unuia sau contra altuia. Trebuie *tiut c( niciunul dintre cei doi b(rbai nu a
scris ceva mpotriva celuilalt, *i fiecare dintre ei a c(utat binele Bisericii n mijlocul cerinelor
puterii imperiale.
Pentru rug(ciunile Sfntului Fotie cel Mare, ap(r(torul Ortodoxiei, dumnezeiasca
al(ut( a Duhului *i str(lucitul dasc(l al lumii, Doamne miluie*te *i mntuie*te pe noi. Amin.
Patriarhul Constantinopolului
61SCURTA ISTORIE A LUI
FILIOQUE


P(rinii de la Niceea au m(rturisit c( Duhul Sfnt purcede de la Tat(l. Totu*i, vreme
de mai multe veacuri au existat n Apus unele comunit(i care credeau c( este mai corect s(
spun( c( purcederea era de la Tat(l *i de la Fiul. F(cnd aceasta, ei stric( delicatul echilibru al
nsu*irilor din Treime. Adaosul pare a fi fost primit mai nti n Spania, n vremea disputelor
ntre clerul catolic latin *i principalii lor du*mani, vizigoii arieni, care st(pneau Spania *i o
parte a Italiei. Spre a-*i afirma poziia mpotriva arienilor, clericii catolici latini au alc(tuit un
Crez (probabil cntat uneori), c(ruia i se d(dea de obicei numele de atanasian, c(ci arienii i
numeau pe catolici Atanasieni. Crezul cu pricina cuprindea pe Filioque (*i de la Fiul),
a*ezat dup( cuvintele ex Patre (de la Tat(l) pentru a descrie purcederea Duhului Sfnt. Se
pare c( spaniolii ad(ugaser( fraza la Crezul Niceean spre a face s( corespund( acest Crez cu
Crezul lor Athnasian
223
.

Ad(ugirea la Crez a fost f(cut( de c(tre un sinod din Toledo n 633 *i
a fost confirmat( de c(tre un altul, inut n acela*i ora*, n 653.
Doi episcopi spanioli, Felix din Urgel *i Elipand din Toledo, nv(au c( Iisus Hristos
era Fiul adoptiv al lui Dumnezeu, iar nu Cuvntul cel deofiin( cu Tat(l.
R(t(cirea lor a pricinuit unanime plngeri n Apus, mai ales n Frana, ai c(rei regi
st(pneau atunci partea de miaz(noapte a Spaniei. Ap(r(torii tradiiei au crezut c( au g(sit un
mijloc excelent de a combate adopianismul, nv(nd c( Fiul este n a*a m(sur( de o
substan( cu Tat(l, nct Sfntul Duh purcede de la Fiul la fel ca *i de la Tat(l. Aceast( nou(
formul( a fost privit( ca ap(r(toarea ortodoxiei *i a fost introdus( n Crez, ad(ugndu-se
cuvntul Filioque (*i de la Fiul)
224
. Astfel, civa episcopi francezi *i spanioli, dorind s( apere
unitatea esenei n Treime, au atacat deosebirea personal( *i au confundat atributele personale
care sunt temelia ns(*i a acelei deosebiri.
ns( n 799 Felix din Urgel a fost osndit de mai multe sinoade pentru adopianismul
s(u *i a fost surghiunit la Lion de c(tre Carol cel Mare (cca. 742-814), al doilea rege
carolingian al francilor *i mp(rat al Apusului. nv(atul dasc(l *i teolog englez Alcuin (735-
804) a scris atunci frailor din Lion o scrisoare prin care i ndemna a se p(zi att de r(t(cirile
episcopului spaniol, ct *i de orice adaos la Crez. Prin 804 adaosul era deja osndit n Frana
de oamenii cei mai nv(ai *i cei mai evlavio*i
225
.
Adaosul la Crez avea totu*i *i partizani, care dup( cinci ani, ntr-un sinod de la Aix-la-
Chapelle (Aachen), propuser( s( se primeasc( solemn Filioque. Ei ntlnir( o puternic(
mpotrivire *i hot(rr( s( se adreseze Papei Leon al III-lea (795-816). El le-a acordat o
audien(, dar a cenzurat ad(ogirea la Crez *i chiar cntarea Crezului la slujbele biserice*ti. Ba
chiar a mers pn( acolo nct a pus s( se sape Crezul pe dou( table de argint, att n greac( ct
*i n latin(, pe care le-a atrnat n biserica Sfntului Petru, de-o parte *i de alta a u*ii
principale
226
.
Cu toate acestea Crezul a urmat a se cnta mpreun( cu adaosul n Spania *i n toate
(rile supuse lui Carol cel Mare, care devenise ap(r(torul nfocat al lui Filioque. n faa
Sinodului din Frankfurt din 793, Felix a respins poziia sa n privina adopianismului dar a
continuat s( polemizeze cu Alcuin pe aceast( tem(. Cel(lalt episcop spaniol, Elipand, a
refuzat s( abjure adopianismul *i a r(mas n Spania, n partea st(pnit( de musulmani. Cu
toate acestea, Sinodul din Frankfurt a aprobat obiceiul provenit din Spania, adic( ad(ugirea lui

223
Kenneth Scott Latourette, A History of Christianity, vol. l, Harper&Row Pub., NY, 1975, p. 303.
224
Cf. Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 228-229.
225
Ibid., p. 230.
226
Ibid.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
62
Filioque la Crez. Acela*i sinod a condamnat hot(rrea Sinodului de la Niceea din 787 pentru
aprobarea nchin(rii sfintelor icoane. Ei nu priveau Sinodul de la Niceea ca pe unul ecumenic,
ci doar ca pe unul al grecilor. Carol cel Mare a ndemnat pe toi cre*tinii s( primeasc(
hot(rrile Sinodului din Frankfurt, mai ales bisericile din Spania
227
.
Tradiia teologic( franc( citea *i cuno*tea complet numai pe episcopul Augustin al
Ipponiei (354-430), c(rui i subordonau pe toi ceilali P(rini, greci *i latini, ca *i autorit(ii
categoriilor augustiniene. Ideea c( Duhul Sfnt purcede de la Tat(l *i de la Fiul *i avea
obr*ia n unele expresii ale lui Augustin. Iat( ce scria n cartea sa Despre Treime (XV, 27):
ns( Duhul nu purcede din Tat(l n Fiul, *i apoi purcede din Fiul pentru sfinirea noastr(, ci
purcede din amndoi n acela*i timp, de*i Tat(l este cel ce a dat aceasta Fiului, ca a*a cum
Duhul Sfnt purcede din El, tot a*a s( purcead( *i din Fiul. Francii au mai nlocuit *i alte
dogme promulgate de Sinoadele Ecumenice cu tlcuirea acestor dogme dat( de Augustin.
Apoi francii au luat pasaje din texte patristice, scoase din context, spunnd c( Duhul Sfnt nu
numai c( purcede de la Tat(l *i de la Fiul, ci *i *i trage existena de la Tat(l *i de la Fiul.
Astfel t(g(duiau deosebirea ntre na*terea Fiului *i purcederea Duhului din Tat(l, identificnd
na*terea *i purcederea cu energiile
228
.
Feudalismul, Inchiziia *i teologia scolastic( au fost n chip limpede opera francilor,
germanilor, lombarzilor, normanzilor *i goilor, care au pus st(pnire pe Biserica Apusean( *i
pe averea ei, folosind religia spre a ine pe cei cucerii ntr-o stare de supunere. Carol cel Mare
i-a ignorat att pe Papa Adrian I (772-795) ct *i pe Leon al III-lea (795-816) n probleme
dogmatice; iar ei, la rndul lor, nu au acceptat niciodat( fanteziile sale doctrinare n privina
icoanelor *i a lui Filioque. Papa Leon a respins Filioque, pretinznd c( P(rinii l-au l(sat afar(
din Crez nu din ignoran(, neglijen( sau neatenie, ci cu deadinsul *i cu insuflare
dumnezeiasc(. Totu*i, cnd francii *i germanii au pus mna pe papalitate, ei au importat n
Vechea Rom( pe Filioque
229
.
n primele dou( veacuri de st(pnire franc( *i german( asupra statelor papale nu a
existat vreo schism( ntre Vechea *i Noua Rom( (Constantinopol). Exista un grup arogant de
rase germanice care au nceput s(-i nvee pe romanii apuseni din Italia. Romanii r(s(riteni
(sau romeii, cum se numeau bizantinii, ca mo*tenitori ai Imperiului Roman), nu s-au l(sat
provocai, spre a nu periclita fragila *i primejdioasa poziie a romanilor apuseni sub ocupaia
francilor
230
.
ns( francii ncurajau n mod deliberat deosebirile dogmatice spre a rupe unitatea
naional( *i bisericeasc( dintre romanii apuseni *i cei r(s(riteni. Din punctul de vedere al
europenilor germanici, romanii apuseni erau fericii s( fie cucerii *i eliberai de bizantini.
De*i romanii apuseni c*tigaser( deplina st(pnire a Papalit(ii dup( 867, prin anul 962
francii r(s(riteni, fanatici adepi ai introducerii lui Filioque, au pus mna pe papalitate
231
.
n veacul al nou(lea Filioque a fost adoptat de toat( Biserica din Germania *i Lorena,
*i de multe biserici din Frana, de*i Parisul a p(strat forma originar( nc( dou( veacuri. Apoi
clericii germani l-au adus la Roma, unde Formosus din Porto (Pap( ntre 891-896), printre
alii, l-a acceptat. Acesta, la rndul s(u, fiind trimis de Papa Nicolae I, l-a introdus n
Bulgaria, ceea ce a f(cut pe Sfntul Fotie a protesta imediat n scris.
n 871, mp(ratul Ludovic a II-lea (855-875), n scrisoarea sa c(tre mp(ratul bizantin
Vasile I i nvinuia pe greci c( sunt eretici, c(ci au nlocuit latina cu greaca *i au mutat
capitala din Vechea Rom( n Noua Rom(! Filioque era o arm( a francilor, pe care grecii
n(d(jduiau c( papalitatea o va birui. Cnd a devenit limpede c( francii nu vor da napoi de la
aceste manevre politice *i doctrinare, sub Sfntul Fotie, Sinodul din 879 de la Constantinopol

227
Latourette, op. cit. pp. 359-360.
228
John S. Romanidis, Franks, Romans, Feudalism and Doctrine, Holy Cross Ortodox Press, Brookline, MA,
1981, pp. 64, 68, 80.
229
Ibid., pp. 16, 30, 31, 36.
230
Ibid., pp 31, 70
231
Ibid., pp. 67-68, 70.
Patriarhul Constantinopolului
63
a osndit pe cei ce fie adaug(, fie scot ceva din Crezul Niceo-Constantinopolitan, ca *i pe cei
ce nc( nu primiser( al "aptelea Sinod Ecumenic
232
. Era primul Sinod Ecumenic care osndea
pe eretici f(r( a-i numi, de*i eretici erau n acest caz tocmai francii. Sinodul osndea sinoadele
lui Carol cel Mare de la Frankfurt (794) *i Aachen (809).
n acea vreme romanii apuseni rec*tigaser( puterea asupra papalit(ii. Papa Ioan al
VIII-lea (872-882), ntr-o scrisoare c(tre Sfntul Fotie, publicat( la sfr*itul actelor Sinodului
din 879, osndea cu t(rie att ad(ogirea ct *i dogma lui Filioque. El spunea c( ad(ugirea
avusese loc de curnd, *i cu siguran( nu pornea de la Biserica Romei
233
. n 879 papalitatea nu
era att de puternic( nct s( poat( s( se angajeze ntr-o confruntare deschis( cu francii asupra
acestei dogme. Papa Ioan al VIII-lea pe bun( dreptate se temea c( controversa asupra lui
Filioque ar fi transformat statele papale ntr-un ducat franc. El se temea *i c( Filioque va fi
impus cu fora, mai ales c( francii deineau *i controlul militar. Francii erau descri*i ca ni*te
barbari analfabei, capabili de orice groz(vie mpotriva clerului *i populaiei romane.
n veacul al zecelea, cnd italienii au pierdut papalitatea n favoarea germanilor care
aveau puterea *i sabia, Filioque a fost introdus *i general acceptat. Cnd mp(ratul german
Henric al IV-lea a cerut ad(ugirea lui Filioque la Crez *i ca acesta s( fie cntat, Papa Benedict
al VIII-lea (1012-1024) a cedat, f(cnd din aceasta o parte a nv((turii de credin(. Benedict,
mai curnd un om de stat dect duhovnicesc, a neles importana cooper(rii ntre papalitate *i
coroana german(. El a preg(tit o alian( a Scaunului s(u cu normanzii *i a sprijinit cu
entuziasm r(scoalele mpotriva st(pnirii bizantine din sudul Italiei. Se spune c( Patriarhul
Serghie al Constantinopolului (l001-1019) a scos numele acestui pap( din diptice.
n 1024, Patriarhul Evstatie (1020-1025) a ncercat a se face recunoscut la Roma ca *ef
bisericesc al R(s(ritului, cu acela*i titlu cu care Papa era capul Bisericii Apusene. Trimi*ii s(i
erau aproape de a reu*i, mulumit( banilor de care curtea Romei era foarte lacom(, ns(
ambiia sa nu a prins niciodat( r(d(cin(. Cei opt papi ce au urmat lui Benedict al VIII-lea au
fost n cea mai mare parte nevrednici de scaunul lor. ndeletnicirile politice *i luptele ce
domneau n cea mai mare parte din Bisericile Apusului erau de ajuns pentru a-i absorbi, *i ei
nu se ocupau nicidecum de Bisericile R(s(ritului, unde suveranitatea lor ntlnea totdeauna
piedici. Luptele rencepur( n 1053, cnd Leon al IX-lea era episcopul Romei
234
.

232
Ibid., pp. 61,66.
233
Ibid., pp. 18,66.
234
Cf. Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 241-242.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
64EVENIMENTELE
CARE AU DUS LA SCHISMA DIN 1054


Introducere

Relatarea complet( *i am(nunit( a desp(ririi dintre marile Biserici ale R(s(ritului *i
Apusului ar putea face obiectul multor volume. n continuare vom face o scurt( prezentare a
faptelor eseniale pentru nelegerea istorisirii. Este mai de folos s( nu privim schisma din
punct de vedere pur teologic, ci *i n conjuncie cu ideologiile divergente, evenimentele
politice, prejudec(i *i nver*un(ri. nv(aii au ajuns la concluzia c( anul 1054, data rupturii
dintre Patriarhul Mihail Cerularie (1043-1059) *i Cardinalul Humbert nu mai poate marca
desp(rirea final(, c(ci separarea a fost lent( *i inegal(. Ortodoc*ii au fost silii treptat s( ia
not( de apariia unei bre*e dup( invazia normand( din Italia, marile invazii ale cruciailor *i
viguroasele idei ale papalit(ii reformate. Va fi greu s( trat(m un subiect att de controversat
f(r( a strni dezacorduri *i resentiment. N(d(jduim ca aceast( seciune s( nu agraveze
problema, ci mai curnd s( ajute la sc(derea r(u-voirii *i nenelegerilor.
Prin schism( se nelege de obicei apariia unei faciuni separate n Biseric(, pe cnd
erezia este legat( de o dogm( fals(. Ortodoc*ii afirm( c( latinii au adus modific(ri gre*ite la
Crez, pe cnd latinii au dat la iveal( teoria autorit(ii Bisericii fa( de un articol de credin(. n
vreme ce ortodoc*ii citeaz( multe alte deosebiri teologice, latinii nu pot ierta ceea ce ei
socotesc a fi o respingere lipsit( de sens a drepturilor Scaunului Sfntului Petru. Pentru ei
desp(rirea ine n mod esenial de problema autorit(ii
235
.
Rivalitatea era n mod esenial ntre Scaune. Mndria naional( a f(cut *i ea ca
disputele liturgice s( fie mai amare, iar deosebirile liturgice se datorau divergenelor de
temperament, ele nsele rezultate n parte din tendinele sociale *i economice *i dintr-un lung
*ir de evenimente politice ce au nveninat *i au distorsionat cearta.
Cursul istoriei politice a adncit schisma, f(cndu-o de netrecut, iar dincolo de
certurile politice se afla o adnc( deosebire de ideologie. Puterile seculare n Apus erau locale
*i limitate. Numai papalitatea, singura instituie nemuritoare, avnd n spate ntreg prestigiul
Romei, putea oferi controlul *i guvernarea care s( fac( din cre*tin(tatea apusean( o unitate
cre*tin(. Acest lucru era de neneles pentru bizantini, care vedeau cu nepl(cere cum Papa
devenise un fel de mp(rat. La deosebirile de ideologie s-a ad(ugat *i deosebirea de veacuri
ntre temperamentul roman, legalist *i autoritar, *i cel grecesc, filosofic *i individualist.
Problemele Bisericii Romei *i celei R(s(ritene erau diferite, cum diferite erau *i r(spunsurile
la ele. Ignorana, nebunia *i meschina invidie au jucat rolul lor n separare; dar seminele
rupturii au fost sem(nate de fore mult ndep(rtate de controlul lor
236
.

Dipticele. Simbolul oficial al unit(ii erau dipticele, listele inute de fiecare patriarh n
bisericile scaunului s(u pentru pomenirea celorlali patriarhi, trecui *i prezeni, cu care se afla
n comuniune. Cnd se alegea un nou pap( sau patriarh, acesta avea datoria s( trimit(
celorlali patriarhi m(rturisirea sa de credin(, o Scrisoare de nsc(unare. Dac( m(rturisirea sa
nu era respins( ca neortodox(, numele s(u era ad(ugat n diptice
237
.

Iconomia. Ortodoc*ii au o lung( istorie de divergene, dar cred ntr-un principiu numit
iconomie (oiiovoio) care are un sens cu totul diferit de cuvntul modern economie. n

235
Steven Runciman, The Eastern Schism, Oxford University Press, Londra, 1956, pp. 1-4.
236
Ibid., p. 169.
237
Ibid., p. 3.
Patriarhul Constantinopolului
65
context religios, cuvntul prime*te sensul de dispens(, de exceptare. El acoper( toate acele
aciuni prin care Biserica rnduie*te treburile sale l(untrice *i vine n ntmpinarea nevoilor
membrilor s(i. Iconomia semnific( puterea de a lega *i dezlega, dat( de Hristos cel nviat (In.
20, 21-22). Astfel, iconomia cuprinde *i orice abatere de la legiuirile stricte ale Bisericii, fie n
direcia unei mai mari strictei, fie, mult mai des, a unei mai mari ng(duine. Muli ani nainte
de Schism(, exercitarea unei anume iconomii a ng(duit ortodoc*ilor s( treac( cu vederea
unele discrepane din Apus, atta vreme ct a existat o atmosfer( de bun(voire. De*i
principiul iconomiei include mare parte din ceea ce nsemn( termenul apusean de dispens(,
el se extinde la multe alte domenii, nefiind un termen exclusiv al dreptului canonic. Totu*i
trebuie s( avem n minte *i limitele iconomiei pentru ortodoc*i, atunci cnd studiem istoria
acestei dispute
238
.


Rolul mp(ratului

Cnd Constantin cel Mare a primit cre*tinismul, i s-a dat titlul de asemenea cu
apostolii. Conform cnt(rilor Bisericii Ortodoxe, ca binecinstitor slujitor al lui Dumnezeu
el a adus prinos lui Dumnezeu mp(r(ia (oiioo:vq) drept zestre. Constantin a fost uns
preot
239
*i mp(rat. Dup( Sfntul Constantin, istoria bizantin( este plin( de mp(rai care
numesc pe patriarhii Constantinopolei. De*i patriarhii erau ale*i de episcopii lor, mp(ratul
putea s(-i numeasc( sau s(-i depun( mai mult sau mai puin dup( cum voia, n virtutea puterii
sale
240
. mp(ratul putea crea sau modifica eparhiile biserice*ti *i scaunele episcopale, s(
convoace sinoade, s( supravegheze procedurile *i deliber(rile lor, s( le declare ncheiate *i
mai ales s( dea valoare de lege mp(r(teasc( deciziilor lor. Muli episcopi bizantini, dornici s(
c*tige ajutorul *i bun(voina mp(ratului, acceptau cu blndee poruncile mp(r(te*ti.
De*i c(rile de legi oficiale afirmau c( att mp(ratul ct *i Patriarhul erau mpreun(
organele principale ale trupului politic, istoria a ar(tat adeseori c( mp(ratul era partenerul
mai mare. mp(ratul era obr*ia legii. Pe de alt( parte, puterea Bisericii inea de influena
moral( *i dogmatic(; astfel, dac( vreun mp(rat dispreuia aceste lucruri, o f(cea spre pieirea
sa.
Poziia mp(ratului era recunoscut( *i n Apus. Cnd Papii au pretins drepturi prin
m(sluita Dona#ie a lui Constantin, t(ria argumentelor *i preteniilor lor era credina c(
mp(ratul nsu*i a f(cut acea donaie. Totu*i subiectul drepturilor mp(ratului a fost o
problem( grav( ce a f(cut ca R(s(ritul *i Apusul s( ajung( la cuite. mp(ratul bizantin
pretindea adeseori autoritate n probleme religioase. Papii socoteau de neacceptat rolul
semisacerdotal al mp(ratului *i amestecul statului
241
. Ei refuzau s( devin( uneltele oric(rei
voine suverane sau oric(rui capriciu. Ei l priveau pe mp(ratul bizantin ca pe un
autoproclamat suveran *i preot. Pe de alt( parte, Pontiful Romei se declara supremul judec(tor
*i unic ap(r(tor al intereselor Bisericii. Papa Ghelasie I (492-496) *i Simmahie (498-514) au
formulat o teorie la Roma care respingea cu trufie preteniile imperiale
242
.
Apusul aborda realitatea bisericeasc( n chip analitic. Astfel Roma avea s( urmeze

238
Ibid., p. 5. Timothy Ware, Eustratios Argenti: A Study of the Greek Church under Turkish Rule, Oxford
University Press, 1964, pp. 83-84.
239
neles ca slujitor al comunit(ii, al mperiului, *i nu ca slujitor al altarului. (n. Apologeticum).
240
Acest mod de a lucra este ntlnit *i n Apus. Papii, de cele mai multe ori, erau ale*i dup( placul
conduc(torilor politici, care au c(utat permanent s( aib( controlul asupra colegiului cardinalilor. Mai mult, chiar
muli dintre episcopi erau impu*i de c(tre puterea politic(. Pentru am(nunte a se consulta Claudio Rendina,
Papii. Istorie $i secrete, Editura ALL, Bucure*ti, 2003. (n. Apologeticum).
241
n vreme ce n R(s(rit mp(raii pretindeau drepturi asupra problemelor religioase, n Apus s-a ntmplat
contrariul. Acolo papii pretindeau nu numai respectarea drepturilor lor religioase, ci cereau s( aib( controlul *i
asupra treburilor politice. (n. Apologeticum).
242
Charles Diehl, Byzantium: Greatness and Decline, Rutgers University Press, NJ, 1957, p. 212; Yves Marie
Joseph Congar, O.P., After Nine Hundred Years, Greenwood Press Publishers, Westport, CT, 1978, pp. 8-9.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
66
logica unei Biserici Universale centrate n jurul propriei ntiet(i, adic( cu fiecare comuniune
particular( neleas( ca parte a acestui ntreg.
n Imperiul Bizantin, ocrmuirea p(mnteasc( *i ordinea lucrurilor trebuiau s( imite
ocrmuirea *i ordinea cereasc(. Societatea cre*tin( era imaginea mp(r(iei Cere*ti *i a
cet(eniei sau ocrmuirii (noi+:io) Cerului. Lumea bizantin( trebuia guvernat( n mod ideal
de dou( slujiri, imperium *i sacerdotium. Imperium era suprema chivernisire a puterii,
implicnd comanda n r(zboi dar *i n interpretarea *i aplicarea legii; pe cnd sacerdotium se
referea la starea preoeasc(. ntr-adev(r, P(rinii Greci nu au dezvoltat o filosofic politic(, ci
doar au transpus theocraia ebraic( n folosul cre*tin(t(ii. Pentru ei ns( primatul aparinea
lui sacerdotium, n virtutea caracterului *i scopului s(u duhovnicesc. Ortodoc*ii cred c(
Hristos este Dumnezeu adev(rat *i Om adev(rat. Tocmai aceast( nv((tur( au transpus-o n
termeni politici. Astfel, P(rinii au subordonat imperium lui sacerdotium, legnd pe primul de
omenitatea lui Hristos, iar preoia de dumnezeirea Sa. mpreun(, ca organism politico-
religios, guvernat de acordul reciproc (ooovio) sau diarhia puterilor, cele dou( urmau s(
guverneze lumea cre*tin(.
De*i Sinoadele Ecumenice erau convocate de c(tre mp(rai *i mp(r(tese, episcopii
nu nelegeau acest privilegiu ca pe un semn de putere asupra Bisericii. mp(ratul cre*tin
reprezenta preoia laic(, preoia mp(r(teasc(, iar interesul s(u fa( de starea religiei era
grija celui rnduit s( guverneze un imperiu compus n cea mai mare parte din persoane a c(ror
credin( *i primea nf(i*are de la Sinoade. mp(ratul, ca m(dular *i fiu al Bisericii, nu era
socotit capul ei (chesaro-papism). Era ns( mai u*or *i mai potrivit cu drepturile suveranului
ca el s( cheme pe episcopi laolalt( ca s( declare adev(rul *i s( aduc( pacea Bisericii *i
mp(r(iei.
P(rinii greci l-au plasat pe mp(rat n Biseric(. Legitimitatea suveranit(ii mp(r(te*ti,
puterii civile *i autorit(ii era n chip deosebit supus( judec(ii cre*tine. Statutul legal al
mp(railor depindea de ortodoxia lor, buna a*ezare n Biseric( *i supunerea fa( de canoanele
biserice*ti. Sfntul Vasile cel Mare spunea c( domnia mp(ratului era pl(cut( lui Dumnezeu
atta vreme ct nu era p(c(toas(
243
. Fratele lui Vasile, Grigorie al Nissei, scria c( mp(ratul,
ca m(dular al Bisericii, trebuie s( se supun( acelor mijloace prin care se mntuie*te orice alt
om
244
. De asemenea, Sfntul Atanasie cel Mare (296-373) spunea c( mp(ratul, chiar dac(
este de sine st(pnilor (autocrat), r(mne totu*i un slujitor, un ajutor al lui Dumnezeu *i deplin
supus adev(rului dumnezeiesc.
mp(ratul, afirmau P(rinii greci, nu era nici absolut, nici dumnezeiesc. De*i cre*tinii
trebuiau s( se supun( mp(ratului, cea dinti datorie a lor era fa( de Evanghelie. Atitudinea
fa( de mp(rat era una de datornic( cinstire, fiind cel uns de c(tre Biseric(. ns( cnd
mp(ratul nu era ortodox, se puteau auzi nume precum tiran, antihrist *i lupt(tor mpotriva lui
Hristos
245
.
Iar(*i, mp(ratul nu era un slujitor al cuvntului *i al Sfintelor Taine, mp(ratul nu
putea impune dogme sacerdoiului, cu att mai puin societ(ii cre*tine. Negre*it, mp(ratul
purta ve*minte similare episcopului *i chiar avea un rol special n cultul Bisericii, cum ar fi
c(direa altarului la Liturghia Na*terii lui Hristos, inerea de predici la Vecerniile din Postul
Mare *i primirea Sfintei mp(rt(*anii direct din altar, la fel ca *i clericii. Cu toate acestea,
mp(ratul nu era preot *i muli P(rini greci dezaprobau chiar *i aceste privilegii
246
. De*i
mp(ratul Marcian (450-457) fusese aclamat ca preot-mp(rat la Sinodul de la Calcedon (451),
aceasta nu-i conferea un statut sacerdotal, nici lui *i nici altui imperator bizantin.
Funciile oarecum sacerdotale ale mp(ratului erau de fapt o continuare a presupusei

243
In Ps. 32, 9, PG 29, 344-45.
244
Contra Eunomios I, PG 45, 293 A.
245
Sfntul Atanasie, Hist. Arian. 67, PG 25, 773B.
246
Canonul 69 al sinodului Quinisext nu ng(duia nici unui mirean, n afar( de mp(rat, s( intre n altar pentru a
aduce dar lui Dumnezeu.

Patriarhul Constantinopolului
67
alegeri divine, ce *i avea obr*ia la cezarii romani *i care mai trziu a fost asumat( de
mp(raii cre*tini ai Noii Rome.
Deci mp(ratul, ca domnitor al unei mp(r(ii cre*tine, avea obligaia de a interveni n
unele probleme religioase; c(ci starea religiei avea certe ramificaii politice *i sociale,
mp(ratul punea la dispoziia clerului structura pentru evanghelizarea Imperiului. mp(ratul
avea datoria de a veghea asupra eforturilor lor *i de a asigura reu*ita clerului prin orice mijloc
la ndemn(. Bizanul era o societate cre*tin(, ceea ce nseamn( c( dogma religioas(,
bunacinstire *i legea erau preocuparea tuturor. mp(ratul trebuia nu doar s( zideasc(
orfelinate, spitale *i biserici sau s( sprijine financiar pe misionari, ci *i s( creeze o atmosfer(
n care oamenii s(-*i poat( lucra mntuirea cu fric( *i cutremur, mp(ratul trebuia s(
m(rturiseasc( *i s( r(spndeasc( adev(rul cre*tinismului *i, ori de cte ori era cu putin(, s(
nt(reasc( hot(rrile *i disciplina Bisericii. Iat( deci c( mp(ratul avea o ns(rcinare religioas(
din partea lui Dumnezeu.
Dimpotriv(, clerul unei astfel de mp(r(ii avea dreptul de a da sfaturi *i chiar de a-l
nfrunta pe mp(rat cnd politicile mp(r(te*ti afectau bun(starea duhovniceasc( a cre*tinilor.
n ciuda triumfului vreunui mp(rat, nici una din ereziile sau gre*elile mbr(i*ate de imperium
nu a ajuns vreodat( s( predomine prea mult dup( moartea sa. De*i mp(ratul era n stare s(
manipuleze ierarhia *i s( aranjeze sinoadele, ortodoxia Bisericii r(mnea un continuum
organic *i nealterat.
mp(ratul Iustinian (527-565) scria n Novela a "asea: Sacerdotium *i imperium sunt
cel mai mare dar de la Dumnezeu, darul suprafire*tii Sale iubiri de oameni. Cel dinti
ocrmuie*te cele dumnezeie*ti, cel din urm( st(pne*te *i poart( destoinic( grij( de oameni.
Amndou( slujirile purced din acela*i izvor *i mpodobesc viaa. Pentru aceea, nimic nu se
cade a fi mai cu srguin( c(utat de c(tre mp(rat dect vrednicia sacerdoiului, iar preoii
trebuie s( face cerere necontenit( c(tre Dumnezeu pentru mp(rat. C(ci dac( sacerdotium este
cu totul neprih(nit, lucrnd cu deplin( ncredere naintea lui Dumnezeu, n vreme ce imperium
cu dreptate mpodobe*te ocrmuirea (noi+:io) ncredinat( lui, se poate a*tepta o bun(
mpreun(-gl(suire (oo.vio) din care izvor(*te tot ce este de folos omenirii. Pentru aceea
purt(m mare grij( de adev(rul dogmelor lui Dumnezeu *i de cinstea sacerdoiului care, dac(
este cu credincio*ie susinut( de el, poate duce la cel mai mare bine de la Dumnezeu. Astfel
vom p(zi *i orice alt bun se poate ad(uga la cel pe care l avem pn( acum. C(ci dac(
ncep(tura str(daniilor noastre este cuviincioas( *i pl(cut( lui Dumnezeu, acesta negre*it va
urma. "i credem c( aceasta se va ntmpla dac( se vor ine cu scump(tate sfintele canoane pe
care sl(viii *i cinstiii apostoli, martori *i slujitori ai Cuvntului Dumnezeiesc, le-au
predanisit, iar Sfinii P(rini ai Bisericii le-au p(strat *i tlcuit.
P(rinii greci au respins cu t(rie chesaro-papismul *i adeseori au amintit mp(ratului c(
imperium nu cuprinde lucrurile lui Dumnezeu. Sfntul Atanasie cel Mare scria mp(ratului
Constantie (337-361): Judecata se face de episcopi; ce treab( are mp(ratul cu ea? Sau dac( o
ameninare din partea mp(ratului este hot(rtoare, ce trebuin( mai este de episcopi? Cnd
oare s-a mai auzit a*a ceva de cnd este lumea? Cnd oare hot(rrea Bisericii *i-a luat t(ria de
la mp(rat? Au fost multe sinoade *i multe judec(i ale Bisericii; dar P(rinii nu au cerut
niciodat( ncuviinarea unui mp(rat ca s( le fac(, *i nici acesta nu a cutezat s( se amestece n
treburile Bisericii
247
.
Sfntul Ioan Gur( de Aur credea c( nu este nevoie de o guvernare special( pentru
realizarea planului dumnezeiesc *i c(, fire*te, nici o mp(r(ie nu este ve*nic(. El afirm( c(
curgerea istoriei dovede*te c( mp(r(iile se ridic( *i cad, fiecare jucndu-*i rolul ei n scopul
lui Dumnezeu. Ct despre mp(rat, el spune: Cum zici c( fiecare domn este ales de
Dumnezeu? Dar( nu a*a zice Pavel. Ci nu vorbesc acum despre ni*te domni anume, ci de
domnie ndeob*te. C( nendoielnic trebuie s( fie domnitori, domnii *i cei peste care se
domne*te. Ei sunt pu*i ca s( nu se iste tulburare, c(ci oamenii t(l(zuiesc ca valurile m(rii n
toate p(rile. (...) Pentru aceea Pavel nu zice nu este domnitor, f(r( numai de la Dumnezeu

247
St. Atanasios, Hist. Arian. 52, PG 25, 756C.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
68
ci mai curnd vorbe*te despre ocrmuire *i zice nu este st(pnire, f(r( numai de la
Dumnezeu (Rom. 13, 1)
248
. n ce prive*te cele ce in de religie, el scrie: Episcopul a primit
st(pnia de a dezlega p(catele s(vr*ite mpotriva lui Dumnezeu; cu att mai mult va fi n
stare s( ierte pe cele s(vr*ite mpotriva omului. C(ci sfintele legiuiri se petrec sub minile
sale *i nsu*i mp(ratul este supus lor. Deci cnd este trebuin( de vreo bun(tate de la
Dumnezeu, mp(ratul are obicei s( dea fuga la preot, iar nu preotul la mp(rat
249
.
Cnd mp(ratul Leon al III-lea (717-741) a trecut de partea iconocla*tilor *i a nceput
s(-i prigoneasc( pe ortodoc*ii iconoduli, Sfntul Ioan Damaschin a protestat, zicnd: Nu se
cade mp(ratului s( pun( lege Bisericii
250
.

De*i Leon a replicat Eu sunt preot, Sfntul Ioan
a ncheiat zicnd: Nu sunt ncredinat c( Biserica se ocrmuie*te de legile mp(r(te*ti, ci
numai de canoanele P(rinilor...
251
Cnd Sfntul Maxim M(rturisitorul a fost ntrebat: Oare
nu toi mp(raii cre*tini sunt preoi?, el a r(spuns: mp(ratul nu st( la altar, iar dup(
sfinirea pinii nu iese afar( ca s( strige: Sfintele Sfinilor; nici boteaz( ori sfine*te mirul, nici
ridic( episcopi sau hirotone*te preoi *i diaconi
252
.
n R(s(rit, Ortodoxia s-a dezvoltat nc( de la nceput n felurite culturi regionale foarte
vechi. ng(duirea pluralismului n viaa Bisericii Ortodoxe a ncurajat ntemeierea unor
Biserici autonome. n cazul popoarelor slave putem vedea c( dezvoltarea alfabetului lor a fost
foarte important( pentru Sfntul Fotie. El s-a ferit cu grij( s( impun( o limb( str(in(, astfel c(
evanghelizarea nu a fost privit( ca un fel de colonialism cultural. Din nefericire nu la fel au
stat lucrurile n intensiva misiune str(in( a apusenilor. Astfel, pentru ortodoc*i a predominat
ideea unei Biserici a Imperiului, ecumenic( n acest sens. nc( de la nceput existena unor
Biserici locale, cu propria limb( liturgic( *i propria autonomie a orientat mintea r(s(ritean(
c(tre ideea comuniunii de Biserici. Ortodoc*ii erau mult mai deschi*i, prin faptul c( respectau
limba fiec(rei Biserici locale *i obiceiurile istorice.
Aceasta se datoreaz( faptului c( unitatea Bisericii este unitatea episcopatului. Nu
exist( dect o singur( Biseric( r(spndit( n toat( lumea *i un episcopat r(spndit n
armonioasa mulime a mai multor episcopi. Episcopatul este unul, fiecare parte inut( de
fiecare pentru toi
253
. ns( autoritatea unui singur episcop nu se ntinde dincolo de ob*tea
pentru care a fost sfinit ca p(stor, c(ci episcopul este n Biseric( *i Biserica n episcop.
Ortodoc*ii v(d Biserica Universal( ca fiind compus( din mai multe Biserici care, n anumite
limite, sunt independente de alte Biserici. Aceasta fiindc(, potrivit ecleziologiei patristice
grece*ti, fiecare episcop *i turma sa constituie Trupul lui Hristos. Fiecare episcop adun( sub
un cap n sine nsu*i turma pe care o crmuie*te n chip p(rintesc. Fiece episcop este chipul
lui Hristos. Unitatea Bisericilor este n mod esenial o tain( analog( unit(ii Persoanelor
Treimii. Ele sunt ontologic una, de*i empiric sunt multe. Istoric, ele sunt unite prin obr*ia
comun(, prin credin(, lege *i dragoste. Totu*i, din pricini administrative, bisericile au fost
grupate n districte sau eparhii, iar primatul aparinea marilor *i vechilor scaune ale
Cre*tin(t(ii.
Era deci inevitabil ca concepia greac( *i cea latin( asupra puterii s( fie incompatibile
*i s( duc( la conflicte.


Diferen'e n liturghii

Diferitele c(i de abordare a unicei taine a lui Hristos au avut consecine *i n liturghiile
R(s(ritului *i Apusului, ca *i n ecleziologie. R(s(ritul a dezvoltat o Liturghie deosebit de

248
In Ep. Ad Rom. 23, PG 60, 615.
249
Ad pop. Antioch. 3, 2; PG 49, 50.
250
De imag. 2, 12, PG 94, 1296 C.
251
PG 94, 1301 D.
252
Ep. 70, PG 91, 524 A.
253
Sfntul Chiprian, De unit. eccl. 6; PL 4, 516 AB.
Patriarhul Constantinopolului
69
m(rea(, p(truns( de Sfintele Taine *i de ideea cerului pe p(mnt. Este o Biseric(
sacramental( *i de rug(ciune. Apusul, punnd ceva mai mult pre pe lucr(rile umanit(ii lui
Hristos, era inevitabil s( aib( o coresponden( a acestui fapt *i n Mess(, care intea la zidirea
omului *i la nevoile sale morale. nc( de la nceput, accentul este mai mult pe elementul de
nv((tur( dect pe mistic(. Era o Biseric( mult mai mult marcat( de sistemul aciunii
militante
254
.

Ritualul. Exist( diferene *i n nelegerea cuvntului ritual, n ce prive*te tipicul *i
slujbele. n sens larg *i mai adnc, ritualul nu este doar o culegere de rnduieli liturgice, ci
include teologia ca *i ntregul mod de organizare a vieii biserice*ti *i religioase a unui grup.
R(s(ritul nu prea face deosebire ntre ritual *i credin(. Apusenii, deprin*i cu analiza *i
abstracia, concep credina ca pe un corp de adev(ruri care, definit n sine, este susceptibil de
diverse expresii. Apusenii au studiat relaia dintre simbol *i realitate, pe cnd r(s(ritenii v(d o
unire mult mai strns( ntre cele dou(: pentru ei, simbolul ritual nu este altceva dect credina
n lucrare. Aceasta genereaz( un tip de cucernicie care este simpl( *i adnc(, nu dezvoltat(
analitic n deducii logice *i aplicaii practice, ci mereu revitalizat( n slujbele Bisericii
Ortodoxe. Este un tip de cucernicie n care nelesul ritualului, credina *i Biserica se unesc
ntr-o unic( atitudine vie. n Apus ns( exist( instituia cu implicaiile ei administrative *i
juridice. R(s(ritul tinde s( absolutizeze ritualul, pe cnd Apusul, interpretarea juridic(, prin
care ritualul devine doar un mijloc
255
.

Arta *i arhitectura. Bizantinii *i-au proiectat cu grij( bisericile, folosind excelentele
lor cuno*tine de geometrie, astfel nct bisericile lor nu au avut nevoie de contrafori. Micile
biserici bizantine cu plan de cruce erau cele mai potrivite pentru slujbele ortodoxe, ns(
arhitectura bizantin( nu a fost aleas( pentru proiectarea bisericilor apusene. Aceasta s-a
datorat deosebirilor de liturghie dar *i de atitudine ntre R(s(rit *i Apus. Apusul parc( vrea s(
ating( cerul *i prin construciile sale, astfel c( a proiectat acele turnuri ascuite avntate spre
n(limi. Biserica r(s(ritean( vrea s( fac( din cl(dire un loca* ideal, un microcosmos ideal al
universului. Prin arta sacr( a iconografiei r(s(ritenii au f(cut ca pn( *i o biseric( foarte mic(
s( aib( o conotaie universal(. Pereii bisericilor ortodoxe, mpodobii cu icoane, preschimb(
zidurile n treceri c(tre o realitate mai nalt(. Bizantinilor le pl(cea s( se simt( mai aproape de
sfini. Intrarea n biseric( era ca o intrare n ntreaga lume cre*tin(, ca *i n viaa cre*tin( de
apoi.


Privilegiile Noii Rome

ntiul *i al Doilea Sinod Ecumenic. Biserica Romei era deranjat( *i jignit( de faptul
c( Patriarhii din Constantinopol doreau s( fie pe picior de egalitate cu Papii. Al Doilea Sinod
Ecumenic, inut n 381 la Constantinopol, declara n Canonul al III-lea: Iar dup( Episcopul
Romei, ntietatea cinstei s( o aib( Episcopul Constantinopolului, pentru c( aceasta este Noua
Rom(. ns( mp(ratul Theodosie I (379-395), cel ce convocase sinodul, nu invitase pe
episcopii ale c(ror scaune se aflau n teritoriul lui Graian, mp(ratul p(rii apusene a
Imperiului Roman. A participat numai un singur episcop din Apus. Nici Papa Damasie, nici
legaii s(i nu au fost de fa(. ns( mai trziu Papa Damasie a recunoscut Sinodul, la fel ca *i
Papa Hormidas. Papa Grigorie I (590-604) a recunoscut Sinodul, dar nu a primit canoanele.
Numai la al doilea Sinod de la Lion (1274) canoanele au fost primite *i n Apus.
Al Patrulea Sinod Ecumenic, inut n 451 la Calcedon, la care Papa Leon cel Mare
(440-461) a fost reprezentat, a nt(rit drepturile Scaunului din Constantinopol. Canonul

254
Yves Marie Joseph Congar, op. cit., pp. 51-52.
255
Ibid., pp. 34-37 *i 119, n. 23.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
70
XXVIII afirma: Acelea*i ntiet(i s( se dea preasfntului scaun al Romei celei Noi, fiindc(
este cu dreptate ca cetatea care s-a cinstit cu mp(r(ia *i cu senatul *i care a dobndit
ntiet(i deopotriv( cu ale Vechii Rome mp(r(te*ti, ntocmai ca *i aceea s( se m(reasc( *i n
lucrurile cele biserice*ti, fiind a doua dup( aceea. Bisericile R(s(ritene au sprijinit canonul,
dar reprezentaii papali s-au opus iar Papa l-a respins. Papa Leon a protestat energic mpotriva
acestui canon care ng(duia Episcopului Constantinopolului acela*i titlu onorific *i acelea*i
prerogative ca *i episcopului Vechii Rome. Astfel, antagonismul ascuns dintre cele dou(
centre biserice*ti a ie*it la iveal(.
R(s(ritul era gata s( socoteasc( Sinodul Ecumenic ca pe autoritatea insuflat( n toate
cele ce in de dogm( *i de organizare, pe cnd Apusul socotea c( singura autoritate ultim( era
urma*ul apostolului Petru. Astfel comuniunea era foarte dificil(.

Titlul de Patriarh Ecumenic. Cnd n 595, Sfntul Patriarh Ioan al IV-lea
Postnicul (585-595) a adoptat titlul de Patriarh Ecumenic, aceasta a strnit protestul Papei
Grigorie cel Mare, care socotea aceasta un act de agresiune. Papa Grigorie cel Mare a
protestat *i mai vehement dect Papa Leon - de*i f(r( succes - mpotriva titlului de Patriarh
Ecumenic, creznd c( acest titlu se d(dea unui episcop cu autoritate asupra tuturor
episcopilor *i Bisericilor. La rndul lor, bizantinii au fost profund jignii c( Biserica Romei
cerea supunerea Bisericii R(s(ritene papalit(ii.
Pentru bizantini cuvntul ecumenic (oiio:vq) era folosit cu conotaia de Imperiu
cre*tin, de*i literal implica ntreaga lume locuit(. Constantinopolul era capitala ecumenic(,
deci patriarhul ei era Patriarh Ecumenic. Era doar un epitet onorific, care cu siguran( nu i
d(dea nici o autoritate asupra celorlali Patriarhi. De fapt, toi dreg(torii din capital(,
bibliotecari, profesori etc. *i prefaau rangul *i dreg(toria cu cuvntul ecumenic, de pild(
bibliotecar ecumenic etc.
Rivalitatea dintre Roma *i Constantinopol s-a intensificat. Roma dec(zuse n urma
r(zboaielor *i n(v(lirilor; n vreme ce Constantinopolul era de departe cea mai bogat(, mai
populat( *i mai civilizat( cetate a cre*tin(t(ii. Era inevitabil ca ierarhii ei s( nceap( a ignora
vechile pretenii ale Episcopului Romei. n mod ironic, haosul Apusului a f(cut s( creasc(
prestigiul Papei, fiindc( era capul singurului a*ez(mnt permanent.


Factori politici n Apus

Mult( vreme Papii au ezitat s( pricinuiasc( o ruptur( pe fa( cu Biserica din
Constantinopol. Totu*i n 751 st(pnirea bizantin( din Italia a c(zut sub asalturile lombarzilor
iar ajutorul din ndep(rtatul Bizan nu a venit. mp(ratul Constantin al V-lea (741-775), n
vreme ce *i s(rb(torea victoriile din R(s(rit, ar(ta prea puin( grij( fa( de meninerea
autorit(ii imperiale n Italia. Papii, dup( ce f(cuser( tot ce le era n puteri s( salveze Ravenna
*i mp(r(ia, s-au v(zut silii s( cer*easc( ajutorul francilor spre a salva Roma de regele
lombard Aistulf (749-756) *i de o*tirea sa. C(derea Ravennei n 751 a pus cap(t st(pnirii
bizantine n Italia de nord *i central(, lipsind pe Papa de orice n(dejde de sprijin de la
mp(ratul Bizantin. Papa avea s( afle curnd c( protecia franc( a regelui Pepin al III-lea
(751-768) f(g(duia un ajutor mult mai concret mpotriva lombarzilor. n multe privine el
g(sea protecia franc( mult mai binevenit( pentru Biserica Romei dect cea a bizantinilor pe
care Apusul i socotea ni*te eretici iconocla*ti. Atunci Papa "tefan al II-lea [al III-lea] (752-
757) a trecut Alpii *i s-a ntlnit cu Regele Pepin la Ponthion la 6 Ianuarie 754, ceea ce a pus
temei autorit(ii vremelnice a papalit(ii. Ruptura politic( dintre Roma *i Constantinopol era
acum un fapt mplinit. Zilele autorit(ii imperiale n Italia luaser( sfr*it. Papalitatea a ntors
spatele mp(ratului bizantin *i a f(cut alian( cu regii franci, ceea ce avea s( duc( peste o
jum(tate de veac la na*terea Imperiului de Apus
256
.

256
Charles Diehl, Byzantium: Greatness and Decline, op. cit., pp. 151-152.
Patriarhul Constantinopolului
71
n 774 Carol cel Mare a confirmat solemn Dona#ia lui Pepin, o garanie scris( de a
ocroti Biserica Romei *i pe posesorii ei de drept. Apoi, n anul 800, Papa Leon al III-lea a pus
punct final rupturii politice dintre Roma *i Constantinopol punnd coroana renfiinatului
Imperiu de Apus pe capul lui Carol cel Mare
257
.
Au mai existat *i ali factori ce au dat o puternic( lovitur( puterii bizantine *i
prestigiului ei moral. Muli din cei ce se nchinau icoanelor cereau sprijin Romei mpotriva
iconocla*tilor, recunoscnd prin aceasta autoritatea Papei de a judeca o asemenea pricin(.
Aceast( purtare a displ(cut mult conducerii imperiale *i a pricinuit nelini*te capilor Bisericii
R(s(ritene. O alt( rivalitate a ap(rut n veacul al nou(lea ntre Bizan *i Roma n ncercarea de
a converti pe p(gni. Episcopii germani s-au opus cu s(lb(ticie misiunii sfinilor Chiril *i
Metodie, apostolii slavilor. n Croaia *i pe coasta Dalmaiei Roma a adus sub jurisdicia sa
popoarele slave pe care grecii tocmai le convertiser( la Ortodoxie. n Bulgaria, care fusese
convertit( de Bizan, Papa Nicolae I a ntmpinat cu c(ldur( propunerile !arului Boris-Mihail.
La cererea arului, Papa i-a trimis preoi de la Roma. Toate aceste intruzii n sfera de influen(
ortodox( i-au exasperat pe bizantini. Ei s-au simit jignii de aceste ncerc(ri stridente de a
impune primatul papal n R(s(rit.


Roma sub st(pnirea regilor barbari

Cnd Apusul a c(zut sub dominaia barbarilor *i Roma ns(*i a fost cucerit(, italienii
s-au aliat cu du*manii Imperiului Bizantin; de pild(, n veacul al unsprezecelea, ei s-au aliat
cu normanzii. n 962, Otto Saxonul, regele Germaniei, a condus o o*tire spre Roma *i l-a silit
pe recalcitrantul pap( Ioan al XII-lea s(-l ncoroneze mp(rat. n urm(torii patruzeci de ani
Roma a fost scena luptelor ntre germanii barbari *i nobilimea local(. Papa Ioan al XIII-lea
(965-972) a mers pn( la a scrie c(, n 967, exista un mp(rat al grecilor *i un mp(rat al
romanilor. De fapt abia spre sfr*itul veacului al XIV-lea i s-a dat pentru prima dat( lui
Manuil al II-lea Paleologul titlul de mp(rat al Ellinilor. Cu cteva veacuri mai devreme,
dac( vreo ambasad( apusean( sosea la Constantinopol cu scrisori adresate mp(ratului
grecilor, nu era primit( la curte. ns( n ultimele sale decenii Constantinopolul era n mod
con*tient o cetate greceasc(.
nstr(inarea ntre cele dou( lumi a fost simultan politic( *i cultural(. Lumea bizantin(
afirma c( este urma*a legitim( a vechii Rome, acum o lume barbar( latinizat(, dominat(
spiritual de Roma papal(. Cele dou( lumi nu se acceptau una pe alta.
ntre timp bizantinii erau prin*i cu propriile r(zboaie civile *i cu recuceririle din
R(s(rit *i din Balcani. La nceput nu au manifestat un interes activ fa( de Italia, cu excepia
momentului cnd germanii au ncercat s( ocupe provinciile din Italia de Sud. Podul ntre
Bizan *i Apus era asigurat de Italia de Sud, posesiune bizantin(. n ciuda refuzului sau
incapacit(ii Bizanului de a ap(ra aceast( zon(, ea era nc( locul unde contactele ntre
Constantinopol *i Roma puteau fi frecvente *i cordiale. ns( la Roma germanii *i stabiliser(
autoritatea, iar teologia lor triumfase.
Germanii aveau propriile obiceiuri biserice*ti, fundamental diferite de cele ale
romanilor apuseni sau ale bizantinilor. Ei socoteau c( cel ce cl(de*te o biseric( este singurul
proprietar al cl(dirii. Astfel episcopii din Apus au pierdut controlul administrativ al bisericilor
pe care nu le construiser( ei n*i*i. Ctitorii socoteau bisericile cl(dite pe socoteala lor ca fiind
proprietatea lor. Ei *i arogau dreptul de a numi preoi care urmau a fi schimbai de c(tre ei.
Astfel se putea afla n Frana *i Germania un ntreg sistem de biserici private. Ca urmare,
cre*tin(tatea apusean( n veacul al unsprezecelea era o adun(tur( de biserici autonome *i
naionale. Puterea central( a papalit(ii a sc(zut *i abuzurile s-au strecurat n ea, precum
simonia, investitura laicilor etc.

257
Ibid., p. 214.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
72
Au existat dou( mari mi*c(ri de reformare n Biserica apusean(: una cu centrul n
Lorena *i alta n abaia de la Cluny, centrul unei vaste reele ecleziale. Cei din Lorena doreau
s( aboleasc( simonia *i numirea unor episcopi nevrednici. Ei insistau asupra celibatului
preoilor *i, n general, asupra n(spririi disciplinei biserice*ti. mp(raii voiau s( controleze
Roma dar au v(zut c( un ierarh eficient ar fi sporit valoarea administraiei lor. C(lug(rii de la
Cluny, dorind s( repun( un standard nalt n viaa monahal(, *i-au pus ordinul direct sub
st(pnirea Papei. De fapt att lorenezii ct *i cei de la Cluny erau interesai de afirmarea
preteniilor istorice ale Scaunului Romei.
Triumful teologiei germane nsemna *i ad(ugirea lui Filioque la Crez. n decursul
veacului al nou(lea el a fost general adoptat de c(tre Biserica din Germania *i Lorena *i de
c(tre multe biserici din Frana, cu excepia Parisului, care a p(strat textul neschimbat nc(
dou( veacuri. Clericii germani l-au dus la Roma, unde Formosus din Porto, legatul Papei
Nicolae I, printre alii, l-au acceptat. Formosus l-a introdus apoi n Bulgaria. Patriarhul Fotie a
observat imediat *i a protestat mpotriva lui. Papa Ioan al VIII-lea socotea c( este un lucru
necuvenit s( schimbi Crezul.
Totu*i reapariia influenei germane a dus n mod necesar la promovarea lui Filioque,
iar introducerea lui a fost treptat acceptat(. Se spune c( Papa Hristofor a fost cel care a
ad(ugat Filioque la Crez n Scrisoarea sa de nsc(unare c(tre Patriarhul Nicolae Mistikos
(901-907), care, drept urmare, a refuzat s(-l recunoasc(. Documentele istorice mai afirm( c(
Filioque exista n Crez atunci cnd a fost cntat n mod oficial la ncoronarea mp(ratului
Henric al II-lea n 1054.
Disputa despre Filioque avea s( produc( o enorm( cantitate de predici *i scrieri
polemice. n acord cu tradiia teologic( apusean(, care a v(zut ntotdeauna ca principal
du*man arianismul goilor, apusenii au tins s( susin( c( Treimea este un singur ipostas
interschimbabil. Pe de alt( parte, tradiia teologic( r(s(ritean(, dezvoltat( n aprigele
controverse hristologice din veacurile cinci *i *ase, se ferea de nestorieni *i eutihieni. Ei
accentuau de asemenea omniprezenta *i atotp(trunz(toarea natur( a Duhului Sfnt
258
.
Sfntul Fotie avea dreptate s( declare c( noua ad(ugire pare c( miroase ori a
maniheism, prin faptul c( mparte pe Creator n dou( principii, ori a neoplatonism, prin aceea
c( introduce o scar( a fiinelor dumnezeie*ti.
ns( pentru ortodoc*i era la ndemn( o alt( rezolvare teologic(. n ochii r(s(ritenilor
singura autoritate dogmatic( insuflat( era Biserica. Un sinod dobndea autoritate numai atunci
cnd nv((turile lui erau recunoscute ca ortodoxe de c(tre Biseric(. Doar un alt Sinod
Ecumenic, recunoscut de c(tre Biseric(, avea dreptul nu s( schimbe, ci s( amplifice *i s(
explice hot(rrile date la un Sinod anterior. De aceea R(s(ritul a v(zut schimb(rile f(cute n
Crez de Biserica Apusean( ca un atac direct la ntreaga sa concepie despre doctrina *i
guvernarea Bisericii.
n 996, mp(ratul apusean Otto al III-lea a dat Romei primul pap( german, n persoana
mai tn(rului s(u v(r Bruno, cunoscut ca Grigorie al V-lea (996-999). Papa Grigorie al V-lea
nu era pomenit la Constantinopol, probabil fiindc(, n calitate de german, folosea adausul
Filioque. Urma*ul s(u, un grec din Calabria, Papa Ioan Filagathus, cunoscut ca Ioan al XVI-
lea (997-998), dup( ce a trimis Scrisoarea de nsc(unare, a fost pomenit la Constantinopol.
Urma*ul s(u, primul pap( francez, Gerbert dAurillac, cunoscut ca Silvestru al II-lea (999-
1003), nu este pomenit n dipticele din Constantinopol. Se pare c( papii numii prin influen(
german( nu erau pomenii la Constantinopol, probabil din pricina teologiei lor germane. Mai
exist( *i posibilitatea ca ei s( nu se fi deranjat s( trimit( o scrisoare de nsc(unare.
Dac( ar fi s( punct(m exact schisma final( dintre Roma *i Constantinopol dup( ultima
menionare a unui pap( n dipticele Constantinopolului, atunci data ar fi 1009. Ultimul pap(
consemnat a fost Ioan al XVIII-lea (1004-1009). Urma*ul Papei Ioan, Papa Serghie al IV-lea
(1009-1012) *i-a trimis scrisoarea de nsc(unare la Constantinopol. n obi*nuita scrisoare
sinodal( despre luarea scaunului papal, m(rturisirea sa de credin( coninea Filioque. Fire*te,

258
G. Every, The Byzantine Patriarchate, Londra, 1947.
Patriarhul Constantinopolului
73
patriarhul Serghie al Constantinopolei a scos numele Papei Serghie al IV-lea din dipticele
ortodoxe. De aici ncolo nici un pap( nu a mai fost pomenit vreodat( n diptice. Nedorind s(
exager(m importana anului 1009, pe care poate unii o vor critica, trebuie s( reamintim c(
culminarea tuturor evoluiilor anterioare a avut loc n anul 1054. Listele dipticelor erau
incomplete, fiindc( de multe generaii Constantinopolul nu primea scrisori de nsc(unare de la
patriarhalele r(s(ritene aflate sub st(pnire musulman(, de*i era n deplin( comuniune cu ele.
Abia pe la sfr*itul veacului al nou(lea, mbun(t(irea comunicaiilor internaionale a ng(duit
ierarhilor s( in( leg(tura n mod regulat unii cu alii.
La nceputul veacului al unsprezecelea, n ciuda diferenei din Crez ca prim semn al
primejdiei ce ar fi putut s( se iveasc( n viitor, nu exista nc( sim(mntul c( unitatea
cre*tin(t(ii fusese rupt(.

Patriarhul Mihail Cerularie

O dat( cu alegerea pe tronul papal a lui Leon al IX-lea (1049-1054), nepotul
mp(ratului Henric al III-lea, Biserica Romei *i-a extins activit(ile n sudul Italiei, n
teritoriul bizantin, unde se aflau att comunit(i grece*ti ct *i latine. Leon al IX-lea a emis
pretenii *i asupra Siciliei, teritoriu socotit a fi bizantin, de*i era ocupat de arabi. Dup( ce Papa
a convocat un sinod la Siponto n 1050, unde un mare num(r de hot(rri au fost votate n
vederea unei reforme viitoare, unele dintre hot(rri au fost ndreptate mpotriva practicilor
liturgice grece*ti care se statorniciser( n Italia. O campanie activ( de oprire a lor a fost
lansat( n toate provinciile, inclusiv n Apulia, teritoriu bizantin.
Cnd normanzii au nceput s( ocupe principatele lombarde *i s( se apropie de graniele
Romei, Papa Leon al IX-lea a hot(rt c( ar fi prudent s( se alieze cu mp(ratul Bizantin ca s(-i
resping(. mp(ratul Constantin al IX-lea Monomahul (1042-1054) a acceptat, dndu-*i seama
c( o alian( militar( *i politic( era necesar( spre a ocroti teritoriul bizantin. Spre a c*tiga
populaia latin(, mp(ratul Constantin a numit ca guvernator al teritoriului bizantin un
lombard pe nume Arghir. Arghir, care primise comanda trupelor imperiale din Italia, a pus la
cale un pact cu Papa ndreptat mpotriva normanzilor. Arghir era latin, deci n mod firesc
agrea ideea unei aliane cu Roma.
n vremea mp(ratului Constantin al IX-lea, pe tronul patriarhal a fost numit Mihail
Cerularie, n anul 1043. El fusese un funcionar civil care intrase n cinul preoesc trziu n
via(. Se dovedise a fi un iscusit *i ndr(zne chivernisitor, de*i era lipsit de subirimea,
spiritul *i vasta cultur( ce-1 caracterizaser( pe Sfntul Fotie cel Mare. De*i poate nu este o
figur( atractiv( pentru istorici, Cerularie era extrem de popular la Constantinopol unde
influena sa era mult mai mare dect a amabilului, dar oarecum excentricului *i ineficientului
mp(rat.
Patriarhul Mihail nu-l pl(cea pe Arghir *i era b(nuitor n privina lui. Patriarhul se
temea *i de influena lui asupra mp(ratului Constantin. Mihail nu era preocupat ndeosebi de
lumea latin( ci, asemeni Bisericii latine din vremea lui, dorea *i el s( introduc( o uniformitate
a practicilor din patriarhia sa. Patriarhul Mihail a neles c( Papa Leon se str(duia s( extind(
dominaia Romei n sudul Italiei *i ducea o campanie mpotriva preoilor c(s(torii. Apoi
Patriarhul Mihail Cerularie a aflat c( normanzii, cu aprobarea Romei, interziceau practicile
grece*ti n zonele controlate de ei *i c( sinoadele reformatoare din ntreaga Italie denunau
bisericile ce p(strau obiceiuri grece*ti, a poruncit ndat( ca bisericile latine din Constantinopol
s( adopte practicile grece*ti. Cnd latinii din capital( au refuzat, Patriarhul Mihail a poruncit
nchiderea bisericilor lor pe la sfr*itul anului 1052.
Tot ca represalii, Cerularie, mpreun( cu capul Bisericii Bulgare, Arhiepiscopul Leon
al Ohridei, au nchis m(n(stirile *i bisericile de rit latin din acel teritoriu. Apoi Patriarhul
Mihail l-a pus pe Arhiepiscopul Leon al Ohridei s( scrie o scrisoare c(tre reprezentantul
patriarhal grec (syngellos), episcopul Ioan de Trani din Apulia, Italia. Episcopul Ioan avea s(
trimit( apoi scrisoarea preacinstitului pap( *i tuturor episcopilor franci. Scrisoarea
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
74
cuprindea un aprig atac asupra folosirii azimelor sau pinii nedospite pentru Sfnta
mp(rt(*anie. Scrisoarea mai avea unele ad(ugiri ce denunau obiceiul de a posti Smb(ta, de
a consuma carne sugrumat( *i de a nu cnta Alliluia n zilele de dup( Septuagesima
259
.


Cardinalul Humbert

De*i Papa Leon *i Arghir f(cuser( o alian(, nainte ca ostile lor s( se poat( ntlni,
Arghir a fost nvins de normanzi n Februarie 1053. La 18 Iunie 1053, oastea papal(, avndu-l
n frunte pe Papa Leon, a fost pus( pe fug( la Civitate. Papa a fost dus ntr-o captivitate
onorabil( la Benevento. Normanzii biruitori, deja membrii ai Bisericii Latine, nu doreau s(
ntrerup( funcionarea Bisericii lor. De aceea au ng(duit ca secretarul papal principal,
Humbert de Mourmourtiers, Cardinal de Silva Candida, s( se al(ture Papei. ns( Humbert nu
a mers direct de la Roma la Benevento, unde era st(pnul s(u, ci s-a dus mai nti n Apulia,
dorind s( stea de vorb( nti cu Arghir.
Cnd Cardinalul Humbert a trecut prin Trani, Episcopul Ioan de Trani i-a nmnat
scrisoarea Arhiepiscopului Leon din Ohrida. Humbert *tia puin grece*te *i a f(cut n grab( o
traducere. Traducerea nu putea fi prea exact *i exagera tonul deja agresiv al scrisorii. Cnd
Humbert a sosit la Benevento *i a nf(i*at scrisoarea cu traducerea Papei Leon, Papa s-a
simit jignit. De*i Papa Leon *i petrecea r(gazul forat ncercnd s( nvee grece*te, este puin
probabil s( fi *tiut destul( greac( spre a putea verifica traducerea Cardinalului.
De fapt, Papa nutrise n(dejdea unei cooper(ri prietene*ti cu Bizanul - mai ales n
situaia sa de fa(. O astfel de scrisoare, pe care o socotea jignitoare *i extrem de aspr(,
atacnd obiceiurile Bisericii Romei, era ultimul lucru pe care se a*tepta s(-l citeasc(. Singurul
lucru care-i r(mnea de f(cut era s( se apuce de scris.

Papa scrie mp(ratului *i Patriarhului. Papa Leon i-a cerut Cardinalului Humbert s(
schieze dou( replici n numele Papei. Una dintre scrisori era adresat( n chip nepoliticos
episcopilor Mihail al Constantinopolului *i Leon al Ohridei. Scrisoarea, o replic( crunt(,
coninea o dizertaie asupra supremaiei Scaunului Romei, ntemeiat( pe argumente luate din
Dona#ia lui Constantin.
Prima scrisoare cuprindea o lung( introducere asupra unit(ii Bisericii. Papa Leon
pretindea c( unitatea este ns(*i Biserica Roman(, care a primit de la Dumnezeu, prin Sfntul
Petru, aceast( nalt( prerogativ(. Nu poate fi deci nici o gre*al( n Biserica Roman(, *i numai
ca urmare a ngmf(rii Biserica R(s(ritului a ridicat contra ei nvinuiri. Cuteza a aminti
mprotivirea vechilor episcopi ai Romei titlului de Patriarh Ecumenic. Pretindea n chip
mincinos c( ntiul Sinod de la Niceea declarase c( Episcopul Romei nu poate fi judecat de
nimeni fiindc( era *eful tuturor Bisericilor. Cita apoi apocrifa Dona#iei lui Constantin, pentru
a dovedi puterea suveran( a papei att din punct de vedere vremelnic ct *i din punct de
vedere duhovnicesc. Afirma c( Constantinopolul nu datoreaz( dect Sfntului Scaun al doilea
rang ce ocup( ntre Bisericile Patriarhale. Ct despre Biserica Roman(, ea are un rang
excepional, *i a ataca drepturile sale nseamn( a ataca Biserica Universal(, al c(rei centru
dumnezeiesc este ea. Acesta era coninutul ntii scrisori a lui Leon al IX-lea c(tre Patriarhul
Mihail Cerularie
260
.
A doua scrisoare, ce nu are un adresant anume, cuprindea o am(nunit( ap(rare a
obiceiurilor latine. Aceste scrisori ns( nu au fost trimise imediat.

mp(ratul *i Patriarhul scriu Papei. ntre timp a sosit de la Bizan un curier cu dou(
scrisori, una de la mp(ratul Constantin *i alta de la Patriarhul Mihail. Scrisorile aveau un cu
totul alt ton dect ceea ce Papa tocmai citise. mp(ratul Constantin dorea o strns( alian(

259
Leon din Ohrida, Epistola ad Ioannem Episcopum Tranemem, PG 120, 836 ff.
260
Cf. Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., pp. 242-243.
Patriarhul Constantinopolului
75
politic(. Aceasta fiindc( mp(ratul era prea slab pentru a ine piept tuturor du*manilor s(i. El a
hot(rt s( cear( ajutorul germanilor *i al Italienilor, *i se adresa pentru aceasta papei, care
avea asupra acestor popoare mult( influent(. Iat( de ce mp(ratul Constantin Monomahul a
scris o scrisoare mp(ciuitoare
261
.
n scrisoarea sa, Patriarhul Mihail se ruga pentru o mai strns( unitate ntre Biserici.
Niciuna din scrisori nu pomenea de obiceiurile disputate din Biserica Romei. Patriarhul
Mihail chiar f(g(duia s( nscrie numele Papei n dipticele din ntreg imperiul, cu condiia,
fire*te, ca *i numele s(u s( fie nscris la Roma. Patriarhul Mihail *i ncepea scrisoare cu
Frate, nu cu P(rinte, titlul onorific cu care patriarhii din trecut l recuno*teau de obicei pe
Episcopul Romei. Cnd Patriarhul Mihail *i-a semnat scrisoarea cu titlul de Patriarh
Ecumenic, traduc(torii lui Leon au tradus gre*it titlul Patriarhului ca universalis
262
. Nu mai
trebuie s( spunem c( Papa a fost profund *ocat cnd Cerularie s-a oferit ca, dac( numele lui
va fi pomenit n Biserica Romei, s( aib( grij( ca numele Papei s( fie pomenit n bisericile din
tot p(mntul locuit (in toto orbe terrarum). Este puin probabil ca Patriarhul Mihail Cerularie
s( fi pretins c( controleaz( toate bisericile din ntreaga lume. Cerularie folosea cuvntul lume
(oiioo:vq) cu sensul bizantin de imperiu. Latinii traduceau cuvntul literal, adic(
ntreaga lume locuit(. Acela*i tip de nenelegere a pricinuit tulbur(rile legate de titlul de
Patriarh Ecumenic.
Ce anume a pricinuit schimbarea tonului scrisorii Patriarhului Mihail? S( fi fost
influena mp(ratului? Este prea puin probabil, fiindc( niciodat( Cerularie nu a ar(tat nici cea
mai mic( deferent( fa( de dorinele suveranului s(u. Cu siguran(, f(c(torul de pace era
episcopul Ioan de Trani, pe care Arghir tocmai l trimisese la Constantinopol s( raporteze
situaia din Italia. mp(ratul avea ncredere n Episcopul Ioan, astfel c( a fost convins de
acesta c( Papa este un om distins *i rezonabil, a c(rui prietenie este necesar( dac( se dorea
salvarea Italiei. ntruct Patriarhul Mihail vorbise cu Episcopul Ioan despre situaia *i
caracterul Papei, reacia sa trebuie s( se fi datorat ncrederii sale n cele spuse de Episcopul
Ioan.

Scrisorile Cardinalului Humbert. Ar fi fost mai bine ca Papa Leon nsu*i s(
r(spund( conciliatoarei scrisori a mp(ratului *i s( treac( cu vederea exprim(rile Patriarhului.
Leon al IX-lea ar fi putut s( r(spund( lini*tit la aceste nvinov(iri; s( ndrept(easc( mai
multe obiceiuri latine potrivit principiului c( rnduiala se poate deosebi dup( (ri, cu condiia
ca rnduielile Apostolilor *i ale Sinoadelor Ecumenice s( fie respectate. Papa Leon putea s(-*i
ntoarc( atenia c(tre reforma Bisericii Apusene; n loc de aceasta el nu cuget( dect la
atingerea ce credea c( s-a dat preteniilor sale de *ef suveran al Bisericii
263
. Pe deasupra,
s(n(tatea Papei Leon se deteriora rapid, a*a c( el a l(sat totul n minile Cardinalului
Humbert.
Cardinalul Humbert era un om destul de erudit, dar cu un temperament iute *i
r(zboinic. Nu-i iubea pe greci *i era liderul partidei cu totul ostile punctului de vedere
bizantin. El a decis s( se trimit( legai la Constantinopol. Astfel, Cardinalul Humbert a
redactat nc( dou( scrisori n numele Papei Leon. Pe lng( Cardinalul Humbert, Papa Leon a
mai numit doi legai papali, pe Frederick al Lorenei, cancelar al Scaunului Romei, *i pe
Arhiepiscopul Petru de Amalfi. Amalfi era un stat vasal al imperiului *i cuprindea mult(
populaie greceasc(.
Scrisoarea adresat( mp(ratului Constantin ncepe prin a felicita pe mp(rat pentru
evlavioasa dorin( ce i-a mp(rt(*it, dar curnd Papa Leon ajunge la drepturile Scaunului
Romei. Biserica Catolic(, zice el, mam( *i fecioar( neprih(nit(, de*i aleas( a umple cu
m(dularele sale p(mntul ntreg, nu are totu*i dect un cap, care trebuie s( fie cinstit de toi.

261
Ibid., p. 243.
262
Scrisorile acestea sunt cunoscute numai din r(spunsurile papale *i din scrisoarea lui Cerularie c(tre Petru al
Antiohiei (PG 120, 781796).
263
Cf. Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 242.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
76
Oricine l nesocote*te, n zadar se pretinde a fi unul din m(dularele ei. Acest cap al Bisericii
este Roma, a c(rei putere a recunoscut-o marele Constantin prin donaia sa. "i, ca Episcop al
Romei, Papa este Vicarul lui Dumnezeu, ns(rcinat cu purtarea de grij( a tuturor Bisericilor.
Papa caut( a reda str(lucirea scaunului Romei, care de mult timp, zice el, era crmuit mai
mult de n(imii dect de p(stori. mp(ratul Constantinopolei poate s(-l ajute n aceast(
lucrare, napoindu-i bunurile ce le are Biserica Roman( n R(s(rit. Scrisoarea cuprindea *i
plngeri la adresa Patriarhului Mihail Cerularie, c(ruia i imput( planuri ambiioase asupra
Bisericilor Alexandriei *i Antiohiei. Papa l avertiza pe mp(rat c(, dac( Cerularie nu va fi
mpiedicat, va lua m(suri de represalii
264
. Scrisoarea mai cerea mp(ratului s( dea tot ajutorul
legailor papali.
n scrisoarea c(tre Mihail Cerularie, Papa arat( c( a primit scrisorile ce i scrisese acest
patriarh n favoarea restabilirii p(cii. Dup( rndurile de nceput, Patriarhul a citit urm(toarele:
Pacea va fi, dac( nu vei c(uta a trece marginile puse de P(rini. Tot aceasta zicea *i
Biserica R(s(ritean( papalit(ii. Apoi Papa ajunge la pretinsele drepturi ale Bisericii Romei:
Biserica Roman( nu este, dup( cum zicei, o Biseric( local(; oare nu este ea cap *i mam(?
Cum ar putea fi ea astfel, dac( n-ar avea nici m(dulare, nici copii? Noi credem cu t(rie
aceasta, *i de aceea o m(rturisim sus *i tare. Biserica Roman( este att de puin local( nct, n
tot universul, orice naiune care are ngmfarea de a nu fi de p(rerea ei, nu poate fi mai mult
privit( ca f(cnd parte din Biseric(. Ea nu mai este o Biseric(, ci o adunare de eretici, o
sinagog( a Satanei!... Deci cel ce voie*te a se sl(vi cu numele de cre*tin, s( nceteze a huli *i a
ataca Biserica Roman(; c(ci n zadar pretinde a cinsti pe Tat(l familiei, dac( necinste*te pe
soia lui!
Papa Leon imputa apoi lui Mihail ambiia, luxul *i bog(iile sale. Cu cuvinte de repro*
pentru folosirea titlului de Patriarh Ecumenic, el adaug(: Ce hr(pire necuviincioas(, jalnic(
*i f(r( de lege este a voastr( cnd, din gur( *i prin scris, v( pretindei patriarh universal
(ecumenic). Apoi aminte*te mprotivirea f(cut( de Sfntul Grigorie acestui titlu
265
. F(r( vreo
ndrept(ire, scrisoarea arunca ndoieli asupra alegerii lui Cerularie la episcopat. Scrisoarea l
mai acuza pe Cerularie de a fi nc(lcat prerogativele Bisericilor Alexandriei *i Antiohiei. De
asemenea, n scrisoare se vorbea de neru*inarea lui Cerularie de a critica practicile latine,
mai ales folosirea pinii nedospite, n ncheiere, scrisoarea afirma c( se n(d(jduie*te ca legaii
s(-l afle pe Patriarh poc(it.
S( nu ne mir(m deci cnd citim r(spunsul Patriarhului Mihail la aceast( scrisoare cu o
nv((tur( nelegiuit( *i cu acuzaii nentemeiate.
Pornind n 1054, legaii latini s-au oprit n Apulia ca s( stea de vorb( cu Arghir.
Arghir i-a sf(tuit proste*te s( nu-l bage n seam( pe Cerularie *i s( se concentreze asupra
mp(ratului. Era o mare gre*al(, c(ci Patriarhul era cu siguran( o figur( mai puternic( *i mai
popular(. Legaii au sosit n Aprilie cu dou( scrisori. Ei mai aduceau un dosar ce cuprindea
cele dou( scrisori anterioare neexpediate *i un raport din partea Patriarhiei Ierusalimului care
ar(ta c( practicile de acolo difereau de cele din Constantinopol.

Lega'ii latini n Capital(. Legaii au f(cut nti o vizit( Patriarhului Mihail, nu s(
afle *i s( discute, ci s( nvee pe greci *i s( le transmit( hot(rrile lor. Nemulumii de
protocolul primirii lor, trufa*ii legai au ncredinat Patriarhului scrisoarea Papei *i s-au retras
f(r( a-i da m(car salutul obi*nuit. Apoi Patriarhul a deschis scrisoarea *i a r(mas uimit.
Cerularie fusese asigurat de Episcopul Ioan c( Papa Leon era un om nelept *i binevoitor. De
aceea a r(mas tulburat de purtarea nepoliticoas( a legailor Papei. Pe deasupra, Patriarhul se
a*tepta la o scrisoare prietenoas( ca r(spuns la scrisoarea sa, care fusese scurt( *i politicoas(.
Patriarhul a nceput apoi s( cugete la cele ntmplate. El a cercetat peceile scrisorii *i
a crezut c( cineva a umblat la ele. ndat( Cerularie a tras concluzia c( legaii ar(taser( nti

264
Ibid., pp. 243-244.
265
Ibid., p. 244.

Patriarhul Constantinopolului
77
scrisoarea lui Arghir *i c( poate acesta schimbase textul. De*i era puin probabil, Patriarhul s-
a gndit: Cum de reu*ea Papa s( trimit( legai dac( era prizonier? Ce garanie avea c( aceste
cuvinte reprezentau sim(mintele lui? Cu ct se gndea mai mult, cu att Patriarhul se
ncredina s( nu recunoasc( autoritatea legailor. El refuz( s( continue negocierile cu ace*ti
legai, declarnd c( nu erau trimi*i de Papa, ci de Arghir.
Precauia *i prudena Patriarhului aveau s( se dovedeasc( ndrept(ite peste cteva
zile, fiindc( la 15 Aprilie, 1054, Papa Leon a murit. Era la doar cteva zile dup( sosirea
legailor n capital(. Conform tuturor precedentelor Legii Canonice, legaii nu puteau
reprezenta un pap( decedat. Legaii nu aveau un statut legal.
n Septembrie, 1054, Henric al II-lea a numit un nou pap(, un german, Victor al II-lea
(1055-1057). El nu era n leg(tur( cu legaia, *i poate nici nu *tia de existena ei. El
dezaprobase dorina lui Leon de a se alia cu Bizanul *i nu fusese consultat n privina politicii
sale recente.
De*i Patriarhul i ignora pe legai, mp(ratul Constantin i-a primit n chip ales *i
Humbert a intrat ndat( n discuie, c(utnd a face ap(rarea Bisericii Latine. El a adresat
Bisericii R(s(ritene mai multe nvinuiri, ar(tnd c( *i ea avea rnduielile ei deosebite *i
abuzurile sale, la fel ca *i Biserica Latin(, ncurajai de cordialitatea mp(ratului, latinii au
f(cut publice documentele aduse de ei. Raportul Patriarhiei Ierusalimului s-a dovedit
irelevant, fiindc( nimeni din capital( nu s-a plns vreodat( de practicile biserice*ti din Cetatea
Sfnt(. ns( cele dou( schie de r(spuns la scrisoarea Arhiepiscopului de Ohrida, traduse n
grece*te de c(tre Humbert *i neexpediate, i-au sup(rat pe bizantini.
Cardinalul Humbert a pornit ofensiva fa( de atitudinea lui Cerularie. n ncercarea de
a-l depune pe Patriarh, el a publicat o foarte lung( scrisoare, care a fost tradus( n grece*te, ca
un fel de pamflet mpotriva Patriarhului. Pentru prima dat( motivaiile legailor au devenit
limpezi pentru bizantini din pamfletul *i din scrisorile lui Humbert. Pn( atunci ei nu realizau
schimb(rile ce avuseser( loc n mentalitatea Bisericii Romane. Extinderea absolutei *i directei
autorit(i a Papei peste toi episcopii *i credincio*ii era pentru cugetul bizantinilor nimic mai
puin dect t(g(duirea deplin( a tradiiei cunoscute de ei *i de str(mo*ii lor. O asemenea
putere ar fi dus la anularea autonomiei Bisericilor lor.
n veacul al V-lea, Sfntul Ioan Gur( de Aur scria Papei Inochentie I al Romei (401-
417) despre o situaie similar( cu cea descris( mai sus, cnd Cardinalul Humbert a intrat ntr-o
alt( eparhie *i a ncercat s(-l depun( pe patriarh. Sfntul Ioan scria: Dac( s-ar ajunge s(
st(pneasc( acest obicei *i ar fi legiuit ca, oricine dore*te, s( intre n eparhii str(ine *i
ndep(rtate, *i s( alunge pe cei pe care dore*te s(-i schimbe, *i s( fac( tot ceea ce i place
potrivit puterii sale arbitrare, s( fii ncredinat c( toate acestea ar duce la pieire *i (...)
neornduiala ar cuprinde ntregul p(mnt.
Faptul c( Humbert se sprijinea pe falsul document al Dona#iei lui Constantin era cu
totul de neacceptat pentru bizantini. Ceea ce avea de spus Humbert era mult prea nou, iar
critica adus( de el practicilor liturgice ortodoxe le jignea sentimentele patriotice. Purtarea lui
Humbert era a*a de nediplomatic( *i jignitoare, nct nu numai c( nu a reu*it s(-i ntoarc( pe
bizantini mpotriva Patriarhului, ci ntregul cler bizantin *i-a strns rndurile n jurul lui
Cerularie.

Nichita Stithatul, c(lug(rul studit. n replic(, un c(lug(r de la M(n(stirea Studion,
Nichita Stithatul, s-a adresat Bisericii Romei n termeni foarte curtenitori. ns( el critica
practicile legate de pinea nedospit(, postul de Smb(ta, interzicerea preoilor c(s(torii *i
s(vr*irea Liturghiei obi*nuite n locul Liturghiei darurilor n Postul Mare. Humbert a v(zut
tratatul *i l-a tradus n latin(, pierzndu-*i cump(tul cu totul. El a dat la iveal( un pamflet
grozav de insult(tor la adresa lui Nichita Stithatul, traducndu-i numele prin Pectoratus,
ceea ce, spunea el, nseamn( fiara ce se tr(*te pe burt(. Apoi a declarat c( Pectoratus
trebuie s( fi ie*it dintr-un bordel, nu dintr-o m(n(stire. F(r( a r(spunde criticilor c(lug(rului
studit, Humbert ncheia cu un contraatac asupra unor practici grece*ti, precum amestecul de
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
78
ap( cald( n Sfnta mp(rt(*anie.
Patriarhul Mihail se inea nc( deoparte. El *tia f(r( ndoial( c( mp(ratul voia cu orice
pre s( jertfeasc( Biserica Greac( papalit(ii, pentru a dobndi oarecare ajutoare pentru tronul
s(u. Pe de alt( parte, mp(ratul Constantin se temea c( furia lui Humbert putea periclita
aliana politic( pe care o dorea. Apoi mp(ratul l-a pus pe Nichita Stithatul s(-*i retracteze
tratatul *i s(-*i cear( scuze de la legaii latini. Umflndu-se de mndria victoriei, Humbert a
forat nota, ridicnd problema lui Filioque. De*i aceast( provocare i-a iritat pe bizantini, totu*i
Patriarhul a r(mas t(cut, ignornd pe legai.

Bula de excomunicare. R(bdarea Cardinalul Humbert se apropia de sfr*it. De*i *tia
c( Papa murise, n ziua de Smb(t(, 16 Iulie 1054, n ochii ntregii ob*ti adunate pentru
Liturghie, Humbert *i colegii s(i au n(v(lit n Biserica Sfnta Sofia. Dup( ce se plnser( cu
glas mare de nd(r(tnicia patriarhului Mihail, puser( pe altar o Bul( de excomunicare a lui
Mihail Cerularie, a lui Leon din Ohrida, a lui Mihail Constantin, cancelarul patriarhal, *i a
tuturor celor ce urmeaz( lor. n Bula de excomunicare se putea citi printre altele: Mihail *i
adepii lui, vinovai de sus-pomenitele gre*eli *i de neru*inare, (...) dimpreun( cu toi ereticii,
dimpreun( cu diavolul *i ngerii lui. Apoi latinii ie*ir( din Biseric( scuturnd praful de pe
picioarele lor. Un diacon a alergat dup( ei, implorndu-i s( ia Bula napoi. Ei au refuzat, iar
diaconul a aruncat-o pe strad(. Ea a fost ridicat( *i dus( n final la Patriarh.
Documentul a fost apoi tradus pentru Patriarh. Este de necrezut cum un om cu
nv((tura lui Humbert a putut s( scrie un manifest att de jalnic. Documentul ncepea prin a
refuza lui Cerularie, att personal ct *i ca Episcop al Constantinopolului, titlul de Patriarh. Se
pretindea c( toi cei ce l sprijin( pe Cerularie sunt vinovai de simonie. Ct de ciudat era ca
Humbert s( acuze pe bizantini de un viciu despre care *tia bine c( predomin( n Biserica sa
din acea vreme. El i acuza pe bizantini de multe alte lucruri precum: c( ncurajeaz( castrarea
(practic( ce era ng(duit( *i la Roma), c( insist( s(-i reboteze pe latini (lucru ce nu era
adev(rat pe atunci), c( i las( pe preoi s( se c(s(toreasc( (lucru neadev(rat, c(ci un b(rbat
c(s(torit putea deveni preot, dar un b(rbat deja hirotonit nu se mai putea c(s(tori), c( boteaz(
femeile aflate n chinurile na*terii, chiar *i dac( erau pe moarte (o bun( *i veche practic(
cre*tin(), c( refuz( mp(rt(*ania b(rbailor cu b(rbile rase (lucru neadev(rat, de*i ortodoc*ii
dezaprob( pe preoii ra*i) *i n final, c( au scos o poriune din Crez (ceea ce era exact opusul
adev(rului!). Dup( asemenea afirmaii eronate, plngerile referitoare la nchiderea bisericilor
latine din capital( *i la nesupunerea fa( de Papa *i-au pierdut orice efect. Anatema final( era
urmat( de afirmaia c( de atunci nainte Mihail Cerularie *i aderenii s(i vor fi cunoscui ca
eretici prozimi#i (adic( ai pinii dospite).
Patriarhul Mihail a dus ndat( mp(ratului o traducere greceasc( a Bulei. mp(ratul a
fost profund *ocat, fiindc( tocmai *i luase r(mas bun de la legai n chip prietenesc, spernd
c( planul s(u de alian( politic( s-a realizat. La nceput mp(ratul nu a vrut s(-i recheme n
capital(. Apoi a dat napoi, fiind de acord s( trimit( un mesager care s( cear( versiunea latin(
original( a Bulei. Mesagerul i-a ajuns la Selimbria *i s-a ntors cu o copie a textului. Astfel
mp(ratul a v(zut c( traducerea Patriarhului era corect(. Atunci mp(ratul a trimis un alt
mesaj, poruncind ca legaii s( se ntoarc( n capital( ca s( explice n faa unui sinod ce vor s(
spun(. Legaii au refuzat *i *i-au continuat c(l(toria.

Excomunicarea lui Humbert. Patriarhul Mihail era mhnit de aceast( ruptur( *i se
temea de reacia curii mp(r(te*ti. Prietenii Patriarhului f(cuser( ca cuprinsul Bulei s( fie
cunoscut n toat( cetatea. Bizantinii obi*nuii, s(tui de arogana legailor, erau mnio*i pe
purtarea cordial( a mp(ratului *i muli erau convin*i c( mp(ratul este n nelegere cu ei. Au
izbucnit r(scoale *i demonstraii, mp(ratul Constantin, dndu-*i seama c( opinia public(
susinea Biserica mpotriva lui, a anunat c( va pedepsi pe traduc(torii care colaboraser( cu
legaii. Apoi mp(ratul a pus s( fie arestate rudele lui Arghir care se aflau atunci n capital( *i
a poruncit ca un exemplar al Bulei s( fie ars n public. Astfel r(scoalele s-au lini*tit.
Patriarhul Constantinopolului
79
Apoi Smb(t(, 24, Iulie, s-a inut un Sinod care s( r(spund( la toat( aceast( afacere.
Sinodul a declarat c( ni*te b(rbai nechibzuii din Apus l-au excomunicat pe Patriarh *i pe toi
cei ce refuzau s( se conformeze dogmei latine despre Duhul Sfnt *i practicilor lor de a se
rade *i de a avea preoi celibatari. Se d(dea n ntregime textul Bulei *i textul decretului
mp(ratului Constantin prin care poruncea ca Bula s( fie ars(. Scrisorile aduse de legai au
fost citate *i s-a spus c( erau opera lui Arghir. Apoi Humbert *i ceata sa au fost excomunicai
n mod solemn, c(ci veniser( n de Dumnezeu p(zit( cetate ca un tr(snet sau ca o furtun(
sau, mai bine zis, ca ni*te mistrei s(lbatici, spre a r(sturna adev(rul.
Totu*i redactarea era f(cut( cu grij(, astfel nct s( nu implice papalitatea sau Biserica
Apusean( n general. Vinovaii erau cei trei legai *i nepopularul dreg(tor Arghir. Astfel se
l(sa cale deschis( pentru oricare pap(, ca s( reia prietene*te negocierile cu Constantinopolul,
dac( recuno*tea c( Humbert acionase dep(*indu-*i puterea legal( sau autoritatea. E*ecul
acelor legai nu a compromis papalitatea. Urm(torul pap( ar fi putut respinge aciunile acestor
legai f(r( a-*i pierde ceva din prestigiu. Situaia relaiilor dintre Biserici nu se nr(ut(ise, cu
excepia unui resentiment sporit.

Consecin'ele. Tradiia spune c( evenimentele din 1054 marcheaz( ruptura final(
dintre Roma *i Bisericile R(s(ritene. A*a cum am menionat anterior, de*i nici un Pap( nu
mai fusese pomenit n dipticele din Constantinopol din 1009, totu*i contactul dintre Roma *i
Constantinopol nu era ntrerupt cu totul.
La Constantinopol, episodul cu Humbert a fost socotit doar ca o criz( intern( n care
Patriarhul Mihail c*tigase o victorie asupra mp(ratului Constantin, ns( n Apus incidentul a
fost luat mult mai n serios. De ce? Pe atunci reforma papalit(ii f(cea ca evenimentele ce
priveau Roma s( fie urm(rite cu un avid interes n ntreaga Biseric( Apusean(. Nea*teptatul
atac bizantin asupra practicilor lor a strnit o publicitate ostil( mai mult dect orice altceva.
De atunci ncolo Roma *i Constantinopolul au r(mas permanent divizate. n ochii
Apusului grecii erau acum doar ni*te schismatici nedemni de ncredere. Scopul apusenilor
avea s( fie de acum nainte acela de a s(vr*i, fie amical, fie cu fora, unirea Bisericilor n
condiiile lor. ntre timp grecii ntreineau o constant( activitate polemic( mpotriva ereticilor
latini care a exacerbat nenelegerea, resentimentul *i ura.
Patriarhul Mihail *i sf(tuia turma: O, voi cei ce suntei ortodoc*i, fugii de tov(r(*ia
celor ce au primit pe ereticii latini *i care-i privesc ca pe cei dinti cre*tini n soborniceasca *i
sfnta Biseric( a lui Hristos! C(ci, a*a cum spunea el ceva mai ncolo, Papa este eretic.
Deci de acum nu mai era doar acuzaia de schism(, ci de erezie.
Totu*i multe ineau de personalit(ile implicate. Cardinalul Humbert nu era defel
stnjenit de grosolana sa comportare n aceast( afacere. De fapt el *i-a citit raportul ca *i cum
ar fi fost un triumf, iar Apusul l-a crezut pe cuvnt. Pn( la moartea sa din 1061 el a r(mas cel
mai influent om din Curia Papal( (numele colectiv pentru organele executive, administrative
*i juridice ale guvernului central al Bisericii Romei, sub domnia absolut( a Pontifului).
Colegul de legaie al lui Humbert, Frederick de Lorena, Abate de Monte Cassino, a devenit
curnd Pap(, cunoscut ca "tefan al IX-lea (1057-1058). "i el era un nfocat reformator *i un
susin(tor al autorit(ii Scaunului Romei.
De asemenea, cel mai bun prieten al lui Humbert, Hildebrand, a devenit Papa Grigorie
al VII-lea (1073-1085), cel ce a produs Dictatus Papae, poate cea mai faimoas( dintre toate
declaraiile despre preteniile *i prerogativele papale, ndreptat( mpotriva teoriei pentarhiei
(cele cinci patriarhate). El a dezvoltat propria teorie conform c(reia puterea spiritual( a
Papalit(ii, n comparaie cu puterea laic( a mp(railor *i regilor era ca soarele fa( de lun(. n
timpul administraiei sale, juri*tii Curiei au nceput s( pun( teoria n termeni juridici *i
practici.
Iat( deci c( Biserica Romei nu a avut niciodat( intenia de a repudia aciunile legailor.
Dimpotriv(, ei i-au ndrept(it, pn( cnd apusenii au ajuns s( cread( c( atacul neprovocat al
lui Cerularie fusese pedepsit legitim *i n chip cuvenit prin excomunicare, ntruct Cerularie *i
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
80
cei dimpreun( cu el nu au cerut niciodat( absolvire de la Biserica Romei, ei se g(seau n
schism(. De*i Humbert avusese grij( s( nu incrimineze ntreaga Biseric( din Constantinopol
n excomunicarea sa, totu*i dac( ace*ti oameni continuau s( aleag( *i s( sprijine episcopi
schismatici, atunci, desigur, erau *i ei schismatici.
Aceast( interpretare nu a prins r(d(cini n cugetele apusene dect peste mai bine de un
secol. Marea mas( a populaiei a reacionat foarte calm la separare. Pentru o vreme, muli nici
nu au fost con*tieni de deosebirea dintre nv((turile Constantinopolului *i ale Romei.
Ruptura a fost resimit( imediat doar de c(tre cercurile oficiale, de c(tre cler *i guverne. Prin
veacul al XIV-lea grecii recuno*teau c( schisma avusese loc n vremea Patriarhului Mihail. Ei
erau ncredinai c( el r(spunsese atacului papal n mod corect prin excomunicarea Papei,
spunnd apoi Patriarhilor R(s(riteni s(-l recunoasc( n viitor ca Patriarh mai mare.
Ruptura din 1054 a f(cut ca Patriarhul Constantinopolului s( devin( complet
independent de preteniile papale. Aceasta a sporit *i autoritatea sa n lumea slav( *i n cele
trei patriarhii r(s(ritene. ns( din punct de vedere politic ruptura avea s( se dovedeasc(
ngrijor(toare. Bizantinii *tiau c( au nevoie de ajutor spre a st(vili valul turcilor r(s(riteni.

Patriarhul Petru al Antiohiei. Adev(rata tragedie a episodului din 1054 a fost
cre*terea resentimentului de ambele p(ri. Patriarhul Mihail a c(utat s( obin( sprijinul
colegilor s(i r(s(riteni. Dup( ce legaii latini au p(r(sit capitala, Cerularie a scris o scurt( dare
de seam( a vizitei lor prietenului s(u, Patriarhul Petru al Antiohiei. n prima scrisoare el l(sa
s( se neleag( c( ntreaga Biseric( Ortodox( fusese excomunicat(. Ceva mai trziu el a scris
o dare de seam( mai exact( a acelui episod *i a ad(ugat o list( a credinelor *i practicilor
apusene pe care le socotea gre*ite. Principalele sale obiecii au fost folosirea lui Filioque *i
pinea nedospit(. Patriarhul Petru i-a r(spuns, dar f(r( a fi cu totul de acord. El credea c(
Arghir era principalul r(u. Dup( p(rerea sa, pinea nedospit( era indezirabil(, dar n privina
controversei despre Filioque era nevoie de iconomie. El admitea c( ad(ugire la Crez era
gre*it(, dar scria c( Nu trebuie s( cerem de la ei aceea*i acrivie pe care o cerem de la
cercurile noastre cu o nalt( nv((tur(. Este de ajuns dac( ei m(rturisesc Taina Treimii *i a
ntrup(rii. n ncercarea de a media ntre cei aflai n disput(, el a sugerat chiar lui Cerularie
c( poate au pierdut copiile actelor vechilor Sinoade. El i socotea pe latini frai cre*tini, iar
abaterile lor ar fi trebuit privite cu dragoste ng(duitoare atta vreme ct nu ncearc( s(
impun( practicile lor altora. Cu toate acestea, pretenia Papei de a dicta Bisericilor din R(s(rit
era de neacceptat pentru ele, mai ales c( teoria colegialit(ii celor cinci Patriarhate era
universal acceptat( n R(s(rit.
Patriarhul Mihail Cerularie avea destule necazuri ca s( mai deschid( o controvers( cu
Patriarhul Petru. Prin Patriarhul Antiohiei, au fost anunai de separare *i patriarhii
Alexandriei *i Ierusalimului. n ciuda s(r(ciei izvoarelor asupra acestei probleme, se poate
afirma cu certitudine c( celelalte trei patriarhale au r(mas credincioase Ortodoxiei *i au
sprijinit Patriarhia Constantinopolului.
Cerularie a r(mas figura dominat( n stat pn( la moartea mp(ratului Constantin al
IX-lea n Ianuarie, anul urm(tor. Urma*a lui a fost Teodora, ultima din dinastia Macedonean(,
o mp(r(teas( extrem de popular(. n dorina sa de a-l opri pe Cerularie s( se mai amestece n
treburile statului, ea i-a spus odat( pe un ton acru s(-*i vad( de treburile lui *i s( se ocupe de
cele ale Bisericii. Ea a domnit doar optsprezece luni *i a fost urmat( de Mihail al VI-lea
Stratiotikos (1056-1057) care s-a dovedit a fi un mp(rat slab. Istoricii cred c( Cerularie a luat
parte la complotul politic pentru aducerea pe tron a lui Isaac I Comnenul (1057-1059). Totu*i
Comnenul nu s-a l(sat intimidat atunci cnd Cerularie a nceput s( se amestece n treburile
lume*ti. Cerularie a mers pn( acolo nct a purtat pantofi de purpur(, simbolul rangului
mp(r(tesc. Apoi popularitatea lui Cerularie n capital( a nceput s( scad(. Nimeni nu era
preg(tit s( tolereze un patriarh care se vedea pe sine mp(rat. Isaac, sigur pe ajutorul armatei,
l-a depus pe Cerularie.
Patriarhul Mihail Cerularie, cinstit de unii *i socotit de alii ca principal arhitect al
Patriarhul Constantinopolului
81
schismei, nu a supravieuit mult dizgraiei *i depunerii, r(posnd dup( cteva zile spre
sfr*itul anului 1058. A fost ndat( canonizat prin aclamarea poporului, mp(ratul a fost silit
de opinia public( s(-i fac( o nmormntare m(rea(. Urm(torul patriarh a a*ezat o pr(znuire
anual( n cinstea lui.

R(spunsul lumii ortodoxe. Din momentul cnd papalitatea a ncercat s( impun(
autocraia asupra celorlalte patriarhale, a existat o puternic( reacie n toate aceste Biserici. n
R(s(rit se credea c( guvernarea Bisericii trebuie s( fie n minile celor cinci Scaune istorice -
Roma, Constantinopol, Alexandria, Antiohia *i Ierusalim. Biserica Apusean( cerea ca
autoritatea Papei asupra tuturor Bisericilor cre*tin(t(ii s( fie nendoielnic( *i deplin(.
Ideea colegialit(ii era expresia universalit(ii Bisericii. Din punctul de vedere bizantin
aceasta punea la ad(post drepturile lui sacerdotium pe care imperium nu trebuia niciodat( s(
le ncalce. Cele patru patriarhale orientale nu se opuneau ca Episcopul Romei s( aib( cinstea
de ntiul ntre egali. Aceasta ns( numai atta vreme ct Papa m(rturisea adev(rata Credin(.
El a pierdut aceast( cinste cnd a adoptat erezia lui Filioque. ns( pentru mentalitatea latin(
ideea pentarhiei era socotit( ca foarte primejdioas( *i chiar n direct( opoziie cu primatul
Bisericii Romei.
Patriarhul Mihail Cerularie nu a fost dect interpretul plngerilor naintate de
cre*tin(tatea r(s(ritean(. El nu ar fi avut niciodat( destul( influen( pentru a impune
plngerile sale R(s(ritului cre*tin. Ceea ce f(cuse fora lui Fotie contra Papalit(ii a fost faptul
c( toate Bisericile din R(s(rit au fost cu dnsul, cu toate intrigile politice, influena
mp(railor, silnicia papilor *i ura nver*unailor s(i du*mani. Patriarhul Mihail nu avea nici
nv((tura, nici geniul, nici virtuile Sfntului Fotie; ns( el vorbea n numele R(s(ritului, *i
R(s(ritul s-a recunoscut n protest(rile sale mpotriva nnoirilor Romei
266
.
Astfel, pentru Biserica Romei unire nsemna supunerea Bisericii R(s(ritene fa( de
Roma. Pentru bizantini, unirea nsemna ca Episcopul Romei s( renune la nnoirile lui. Astfel
avea s(-*i recapete locul de cel dinti Patriarh *i s( fie din nou pomenit n diptice. El avea s(
primeasc( toat( consideraia *i toate titlurile onorifice datorate lui. Totu*i cu toii *tiau c( va fi
greu s( se pun( de acord aceste p(reri.
n final, partidele politice din Bizan au ajuns a fi clasificate dup( atitudinea lor fa( de
Apus; a fi un latinofron, adic( latino-cuget(tor, nsemna a avea *i a ar(ta simpatie fa( de
latini, ceea ce era tot una cu a fi un tr(d(tor al Ortodoxiei
267
.


266
Cf. Guette, Papalitatea schismatic, op. cit., p. 245.
267
Charles Diehl, Byzantium: Greatness and Decline, op. cit., p. 216.
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
82CAUZELE SIM$MINTELOR
POTRIVNICE UNIRII N RNDUL
BIZANTINILOR


Pe la mijlocul veacului al treisprezecelea, Bisericile cre*tin(t(ii r(s(ritene *i apusene
erau con*tient separate. Nenelegerea dintre Patriarhul Mihail Cerularie *i Cardinalul
Humbert fusese un episod amar *i nefericit n istoria bisericeasc(. Nendoielnic, el a creat o
atmosfer( de schism(, dar nu era nici primul *i nici ultimul incident n nefericita poveste
268
.
Dezaprobarea Bisericii R(s(ritene fa( de odioasa ad(ugire a unui cuvnt n Crez era
ct se poate de real(. Din motive politice, ea reprezenta triumful influenelor germane la
Roma, pricinuind astfel refuzul Patriarhului de a include numele Papei n diptice. Pe lng(
aceasta, trebuie amintit c( oamenii de rnd, condu*i de c(lug(ri, erau mi*cai de o pasionat(
loialitate fa( de Crezul lor, de Liturghia *i tradiiile lor, despre care credeau c( sunt
dumnezeie*te poruncite; ei credeau c( este un p(cat s( le p(r(seasc(.
Avnd n vedere obiceiurile, interesele *i ideile divergente, schisma ntre cre*tin(tatea
r(s(ritean( *i cea apusean( era inevitabil(, mpreun( cu criza pricinuit( de o extraordinar(
coinciden( a evenimentelor politice din secolele unsprezece *i doisprezece. Un aspect *i mai
serios al ad(ugirii la Crez a fost faptul c( ea a ridicat problema dreptului Papei de a fi arbitrul
absolut al nv((turii cre*tine. Dac( Bisericile Apusene au schimbat unilateral Crezul
Sinoadelor, punnd la ndoial( autoritatea *i insuflarea P(rinilor Bisericii, prin aceasta
trebuiau automat s( cad( n erezie, n ciuda oric(rei sentine a Papei. R(s(ritul a v(zut n
disput( un atac direct asupra ntregii sale nelegeri a ocrmuirii *i dogmelor Bisericii.
Remarcabila reformare a papalit(ii neglijente *i decadente, condus( mai nti de
mp(raii apuseni *i apoi, n timpul vremelnicei eclipse a Imperiului Apusean, de c(tre
Biserica ns(*i, a dus la o agresiv( *i imperialist( politic( bisericeasc( din partea Papilor.
Papalitatea a ncurajat pe normanzi, ca membri ai Bisericii Latine, n invaziile lor din Sudul
Italiei st(pnit de bizantini. Ca r(spuns la aceast( agresiune, bizantinii nu au putut s(
reacioneze n for(, c(ci aveau de f(cut fa( unui du*man mult mai periculos - turcii din
r(s(rit.

Primele cruciade. n 1095, cnd Papa Urban al II-lea (1088-1099) a inut marea sa
predic( la Clermont, lansnd Cruciada nti, turcii ameninau Bosforul. Astfel, n R(s(rit,
mp(raii erau deosebit de grijulii s( p(streze bunele relaii cu Apusul. V(zute n perspectiva
istoriei, Cruciadele, n unele aspecte, *i-au pus pecetea pe dezvoltarea politic( a Europei
apusene. Unul dintre principalele scopuri ale Papei Urban n propov(duirea Cruciadelor a fost
acela de a g(si o ocupaie mai folositoare pentru turbulenii *i r(zboinicii baroni care *i
cheltuiau energia n r(zboaie civile. De*i transferul unui larg segment din acest element
nesupus a servit nendoielnic la nt(rirea puterii monarhilor din Apus, papalitatea a beneficiat
*i ea. ntruct Cruciadele erau lansate de Papa, succesul lor iniial a sporit mult prestigiul *i
puterea lui. Toi cruciaii aparineau turmei sale; deci cuceririle lor erau cuceririle sale.
Curnd ns( s-a iscat o crunt( ceart( ntre mp(ratul Alexie I Comnenul *i cruciai
pentru cetatea Antiohiei, ocupat( de latini, *i pentru Biserica sa istoric(, ceea ce a aruncat
cre*tin(tatea latin( *i cea ortodox( ntr-o opoziie clar(. Mai spre sud, ntemeierea regatului
franc al Ierusalimului a agravat relaiile dintre latini *i ortodoc*ii care tr(iau acolo, al c(ror
ocrotitor era mp(ratul.
Cruciadele a Doua *i a Treia au sporit antipatia ntre cet(enii bizantini de rnd pe de-o
parte, *i soldaii obi*nuii *i pelerinii din armatele cruciate pe de alta. Cu toate acestea, de-a

268
Sir Steven Runciman, The Eastern Schism, Oxford University Press, Londra, 1956.
Patriarhul Constantinopolului
83
lungul veacului al doisprezecelea au existat influene politice care au mpiedecat n mod serios
o ruptur( mai larg(. De*i mp(ratul bizantin dezaproba cu t(rie pe principele franc al
Antiohiei, el g(sea totu*i c( regele franc al Ierusalimului putea fi de folos ca aliat. mp(ratul
avea nevoie *i de prietenia politic( a Papei pentru tentativele sale italiene, ca s(-l sprijine
mpotriva normanzilor din Sicilia *i Imperiului Apusean. Influena personal( a Papei a fost
mereu folosit( spre a mpiedeca o ruptur( grav(.
Totu*i principala tragedie a Cruciadelor a fost profunda nenelegere generat( pn( la
nivel popular ntre cre*tinii r(s(riteni *i cei apuseni. Bizantinii g(seau ideea unui r(zboi sfnt
de neneles *i resping(toare. (A*a cum a dovedit istoria, asemenea atitudini apusene aveau s(
duc( n Apus la Inchiziie.) Efectele mi*c(rii cruciate, care la nceput adusese unele avantaje
materiale Imperiului, au sporit cu timpul nencrederea *i antipatia reciproc( ntre Bizan *i
Apus.
Bizantinii erau dornici de aliai mpotriva turcilor, dar nu se puteau implica n
r(zboaiele din Palestina. ntre timp, cruciaii ap(reau n ochii bizantinilor ca ni*te soldai
nesupu*i *i lacomi care au venit s( cear( s( fie tratai ca ni*te oaspei dragi. Era un lucru
groaznic pentru bizantinii de rnd s( priveasc( marile o*tiri din Apus m(r*(luind prin
teritoriul lor, dup( ct se p(rea la ordinele Papei, jefuind totul n cale. Ei i g(seau pe apuseni
a fi grosolani, nelegiuii *i lipsii de respect, cu o agresivitate nelalocul ei *i nediplomatic(. Pe
deasupra, bizantinii au fost profund *ocai de preoii narmai *i combatani din armatele
cruciate, c(ci canoanele apostolice depun pe orice episcop, preot sau diacon care love*te un
credincios sau necredincios
269
.
Cruciaii, la rndul lor, credeau c( au intenii nobile - de*i *i executau cu s(lb(ticie
elurile - prin faptul c( vin s( salveze cre*tin(tatea r(s(ritean(. Ei r(mneau surprin*i *i
jignii cnd nu erau primii cu c(ldur( *i nici cu deplin( cooperare. Ei nu puteau nelege de ce
bizantinii nu le mp(rt(*eau arz(toarea dorin( de a merge s( lupte cu necredincio*ii.
Nenelegerile au ap(rut nc( de la nceput, c(ci mii de osta*i *i pelerini apuseni s-au
trezit ntr-un p(mnt unde limba, obiceiurile *i religia p(reau ciudate *i incomprehensibile -
deci gre*ite. Cruciaii nu *i-au dat seama c( obiceiurile lor distructive nu aveau cum s( le
aduc( afeciunea *i respectul victimelor lor bizantine. Ca urmare, cruciaii s-au simit r(nii,
mnio*i *i invidio*i. Totu*i pn( n veacul al doisprezecelea bizantinii de rnd au crezut c(
apusenii obi*nuii sunt ni*te adev(rai frai cre*tini, orict de deplorabile ar fi fost obiceiurile
lor. Cu timpul ns( antipatia *i nencrederea au sporit. Dezbaterile dintre Biserici doar
nr(ut(eau lucrurile, evideniind deosebirile nu numai n privina concepiilor *i intereselor
politice, dar *i n practica religioas( *i n teologie.

Interesele comerciale. Contemporan( cu Cruciadele, *i n parte afectat( de ele, a fost
cre*terea *i agresivitatea comercial( a puterii republicilor maritime italiene, mai ales a
Veneiei, n veacurile unsprezece *i doisprezece. Grecii protestau mpotriva l(comiei *i
insolenei acestor str(ini. n timpul dinastiei Comnenilor (1081-1185) Constantinopolul era
plin de latini. Eustatie din Tesalonic ne spune c( spre sfr*itul domniei mp(ratului Manuil
(1143-1180) erau nu mai puin de 60.000 n capital(.
Cet(eanul de rnd era foarte iritat de num(rul mare de negustori italieni care se
stabileau n Constantinopol *i n alte ora*e mari ale Imperiului, dominnd viaa comercial(.
Situaia economic( disperat( a bizantinilor i-a f(cut pe mp(rai s( le dea concesii *i privilegii
comerciale n schimbul ajutorului naval *i financiar. Cnd la sfr*itul secolului unsprezece a
izbucnit o criz(, mp(ratul a avut nevoie de ajutorul cet(ilor maritime italiene. El le-a pl(tit
dndu-le concesii comerciale mai mari dect cele de care se bucurau supu*ii lui. Astfel
ntregul comer internaional bizantin a trecut n minile latinilor. Aroganta prosperitate a
negustorilor italieni era o necontenit( pricin( de iritare pentru bizantini *i aceasta a contribuit
mult la antipatia popular( fa( de latini. Era cu neputin( ca un constantinopolitan sau un

269
Canonul apostolic XXVII.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
84
tesalonicean s( nu fie nfuriat de ace*ti trufa*i apuseni umblnd ano*i pe str(zile lor *i prin
bazare *i mbog(indu-se pe seama negustorilor locali. Pe deasupra, ei *i-au adus proprii
capelani *i li s-a dat voie s(-*i ridice biserici latine, sporind astfel mnia public(.

Armata. Comandani *i mercenari str(ini luptau n armata mp(ratului, alc(tuit( din
lombarzi, francezi, englezi *i germani. mp(ratul Manuil I chiar *i-a renarmat cavaleria n stil
latin. Latinii deineau poziii importante *i n administraie *i diplomaie. Un asemenea
favoritism strig(tor la cer displ(cea grecilor, ducnd la sc(derea popularit(ii mp(ratului.

Cruciada a IV-a *i jefuirea Constantinopolului. Marea tragedie a Cruciadelor nu
este faptul c( au e*uat n misiunea lor, ci c( au reu*it s( distrug( Bizanul. Oroarea jefuirii
Constantinopolului la 13 aprilie, 1204, a produs o intens( ur( ce nu a putut fi uitat(. Cruciada
a Patra a fost rezultatul logic al antipatiei religioase, ambiiei politice, l(comiei economice *i
antagonismului incurabil ntre dou( popoare *i dou( lumi. Ocuparea capitalei bizantine de
c(tre latini, cu aprobarea tacit( a papalit(ii, n aplauzele generale ale cre*tin(t(ii apusene,
dimpreun( cu dezmembrarea teritoriului n folosul veneienilor, a dat o lovitur( Bizanului din
care nu *i-a mai revenit niciodat( deplin. El a fost atacat *i jefuit ca de ni*te du*mani, nu ca de
ni*te frai cre*tini.
Dac( ar fi fost dup( osta*ii cruciai de rnd, capitala ar fi fost atacat( *i jefuit( mult
mai devreme. Ceea ce s-a ntmplat n 1204 a fost o dramatic( *i catastrofal( criz( care s-a
dovedit prea mult pentru Bizan. Pe nea*teptate, o armat( de cruciai, mpin*i de propria
rapacitate nelegiuit( *i ndemnai de calculata l(comie a veneienilor, a profitat de o
conducere cu totul incapabil( la Constantinopol. Slabii mp(rai din dinastia Anghelilor (l185-
1204) au fost neputincio*i s( opreasc( ostilit(ile.
Cetatea, necucerit( din vremea lui Constantin cel Mare, care rezistase asediului
per*ilor, arabilor, avarilor *i bulgarilor, a devenit acum prada cruciailor *i veneienilor. Cnd
o armat( cucere*te cel mai bogat ora* din lume, nu te poi a*tepta la o purtare bun(. Ei au
jefuit vreme de trei zile, furnd, violnd *i desf(tndu-se mai ales cu torturarea preoilor
ortodoc*i. Comori f(r( de pre au fost risipite printre cuceritori *i multe au fost distruse cu
barbarie.
Istoricul francez al Cruciadei a Patra, Villehardouin, comenta: De la facerea lumii,
niciodat( nu s-a luat din vreo cetate o asemenea prad( uria*(. Scriitorul bizantin Nikita
Honiatis comenta: Chiar *i saracinii sunt blnzi *i milostivi n comparaie cu aceste creaturi
ce poart( crucea lui Hristos pe um(rul lor. Ei au venit din Apus s( lupte cu necredincio*ii
turci, dar s-au ab(tut din cale ca s( jefuiasc( cea mai mare dintre cet(ile cre*tine.
Sfintele moa*te, multe adunate chiar de Sfnta Elena, au fost c(rate n Frana.
Manuscrise de pre, multe din ele singurele copii p(strate ale unor opere clasice grece*ti *i
romane, au fost puse pe foc. Aghia Sofia, universal sl(vit( a fi printre cele mai frumoase
biserici ale cre*tin(t(ii, a fost scena celebr(rii victoriei jefuitorilor bei. Comorile bisericii au
fost nimicite sau furate iar altarele ei au fost folosite ca mese de joc. Unii dintre cheflii, n
necuviincioasa lor petrecere, au adus o prostituat( *i au pus-o pe tronul patriarhal. Ce ironie ca
armatele cruciailor, care *i ncepuser( campania cu scopul m(rturisit de a salva locurile
sfinte de necredincio*i, s( png(reasc( acum Constantinopolul care era afierosit Maicii
Domnului!
Dup( ce au r(v(*it *i jefuit marea Cetate, latinii au purces s( ntemeieze un Imperiu
Latin cu un mp(rat franc *i un vicerege veneian cu care s( mpart( puterea. Tragica evoluie
a masacrului din 1204 a fost ncununat( de instalarea unui patriarh veneian la
Constantinopol, Thomaso Morosini (1204-1211). Cei mai muli dintre clericii greci au fost
deposedai de propriet(ile biserice*ti *i oamenii au fost silii s( accepte supremaia Bisericii
Romei. n special, grecilor li se cerea s( rosteasc( Crezul cu Filioque, iar Sfnta Liturghie
avea s( fie s(vr*it( cu pine nedospit(. La nceputul cuceririi, Papa Innochentie al III-lea
(l198-1216) a poruncit ca grecii s( fie l(sai s(-*i p(streze ritualurile, dar acest lucru nu s-a
Patriarhul Constantinopolului
85
respectat. De fapt grecii din sudul Italiei au fost ndemnai de Papa Martin al IV-lea (1281-
1285) s( cnte Crezul cu Filioque, sub ameninarea cu excomunicarea. Unele practici feudale,
caracteristice Bisericii Latine, au fost impuse de asemenea clerului grec, precum depunerea
obligatorie a unui jur(mnt prin care se recuno*tea autoritatea papal(, s(vr*it prin lovirea
palmei cu a unui superior latin. Totu*i numero*i clerici ortodoc*i *i-au p(strat credina *i nu s-
au supus acestor practici. O m(rturie elocvent( a adncului resentiment ortodox fa( de
st(pnii papali este dat( de canonul latin al celui de-al Patrulea Sinod Lateran din Roma
(1215), care se refer( la obiceiul ortodoc*ilor de a resfini altarele de fiecare dat( cnd erau
folosite de latini *i de a reboteza copiii dup( s(vr*irea aceluia*i ritual de c(tre latini. Pn( la
urm( a fost trimis chiar un legat papal la Constantinopol spre a dicta deciziile biserice*ti *i
care, de fapt, a influenat deciziile politice.
Numai dup( cucerirea parial( a imperiului lor de c(tre latini bizantinii au neles
deplin dezvolt(rile ce avuseser( loc n privina primatului papal. Pentru greci, simpla numire a
unui Patriarh de c(tre Papa, desemnarea episcopilor f(r( vreo consultare a sinoadelor *i f(r(
confirmarea mp(ratului erau experiene la care nici nu visaser(. Dar ceea ce i mnia cel mai
mult pe greci era pierderea identit(ii lor naionale, adic( nceperea latiniz(rii Bisericii
Grece*ti *i a poporului.
mp(rirea pr(zilor a fost urmat( de o brutal( mp(rire a Imperiului Bizantin,
pecetluindu-i-se c(derea. Sub dominaia latin( Constantinopolul, mp(r(teasa Cet(ilor, se
depopula constant datorit( s(r(ciei *i foametei. Vreme de mai mult de cincizeci de ani
Bizanul a trebuit s(-*i s(vr*easc( lucrarea de reconstrucie n provinciile de la marginea
imperiului. Totu*i cruciaii nu au reu*it n ncercarea de a anexa ntreaga mp(r(ie.
Bizanul a supravieuit n trei p(ri, n r(s(rit o ramur( a dinastiei Comnenilor s-a
a*ezat n Trapezunt. n apus, o ramur( a ultimei dinastii a Anghelilor s-a a*ezat n Epir.
Aproape de centru, Theodor I Laskaris, ginerele ultimului mp(rat, a ntemeiat un stat n
vechea *i sfnta cetate a Niceeii. Totu*i principate france au d(inuit n Grecia *i n insule nc(
dou( veacuri. Veneienii au dobndit *i ei cteva insule *i porturi cu valoare strategic( *i
comercial(.
Baldwin al II-lea (1217-1273) a fost ultimul mp(rat latin al Constantinopolului. n
vremea domniei sale teritoriul regatului s-a restrns *i ara era ntr-o situaie financiar( jalnic(.
C(utnd cu disperare ajutor, Baldwin a vndut sfintele moa*te din Bizan lui Ludovic al IX-
lea, regele Franei. n 1261, alungat din Constantinopol de c(tre Mihail al VIII-lea Paleologul
(1259-1282), Baldwin a fugit *i *i-a c(utat refugiu n Italia. Astfel, dup( mai mult de o
jum(tate de veac de exil la Niceea, n nord-vestul Asiei Mici, autorit(ile imperiale au reintrat
n capital( *i imperiul latin s-a pr(bu*it. Totu*i imperiul rentemeiat de Mihail Paleologul nu
mai era puterea dominant( n r(s(ritul cre*tin.

Rela'iile dup( recucerirea Cet('ii. Orict ar p(rea de ciudat, aproape fiecare mp(rat
de dup( recucerirea Constantinopolului a ncercat s( in( u*a deschis( reunirii Bisericilor, de*i
majoritatea supu*ilor bizantini nu ar fi sprijinit niciodat( un compromis cu papalitatea. Masele
au r(mas neclintite n sila *i nencrederea lor fa( de str(ini. Al(turi de ele se afla Biserica
Ortodox(, mai ales clericii de rang mai jos, mereu tulburai de ambiiile papale. Se pare c(
oriunde se stabileau latinii instalau o ierarhie latin( care ncerca s( impun( practicile *i
dogmele latine asupra ob*tilor ortodoxe.
Erau ns( *i greci care mp(rt(*eau p(rerea mp(ratului c( imperiul nu-*i putea permite
politic riscul unei du*m(nii cu Apusul. Ameninarea turceasc( cre*tea mereu. Mai mult, unii
simeau c( prin ruperea bisericeasc( fa( de Apus s-ar fi rupt *i intelectualice*te, r(mnnd n
izolare cultural(. Aceasta era adev(rat, c(ci din contactul continuu, chiar neprietenesc, ap(rea
un anume schimb intelectual *i social ntre R(s(rit *i Apus. Totu*i, ct ajutor militar putea
Apusul s( dea? Mi*carea cruciat( se dizolva. De fapt atunci cnd Papa Pius al II-lea (1458-
1464) a propov(duit ultima Cruciad(, n 1464, turcii se preg(teau s( treac( Dun(rea.
Veneienii *i genovezii, cu marile lor nave *i cu angajamente n R(s(rit, ar fi fost ni*te aliai
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
86
foarte utili, dar ace*tia nu ar fi cooperat niciodat( unii cu alii.
Dup( recucerirea Cet(ii, Mihail al VIII-lea Paleologul era foarte speriat de preg(tirile
f(cute de protejatul Papei, Carol de Anjou, regele Siciliei *i Neapolelui, de a reface Imperiul
Latin. Ce a f(cut Mihail? El a decis s( deschid( tratative de unire cu Biserica Romei. n 1273,
n ciuda protestelor Patriarhului Iosif, Mihail a obligat un sinod s( recunoasc( deplinul primat
al Scaunului Romei. S-a mai decis ca orice cleric s( aib( dreptul de a face apel la Roma *i ca
numele Papei s( fie pomenit la Dumnezeiasca Liturghie. n anul urm(tor Mihail a trimis o
delegaie s( anune supunerea sa fa( de Sinodul inut de Papa Grigorie al X-lea la Lion.
Dintre vasele cu destinaia Italia, cel care-i ducea pe doi nali dreg(tori oficiali ai curii, o
mulime de clerici, de secretari, *i toate darurile mp(r(te*ti pentru Papa, a naufragiat la Cape
Malea, cu o mare pierdere de viei omene*ti. Se pare c( la aceast( misiune a mp(ratului nu a
luat parte nici un episcop mai remarcabil.
Delegaia a nmnat Papei scrisorile de la mp(ratul Mihail, f(r( vreo dezbatere
teologic(. La slujba bilingv( Crezul a fost rostit cu Filioque. mp(ratul Mihail a r(mas loial
Unirii de la Lion, de*i nu a putut-o impune supu*ilor s(i ortodoc*i. Refuzul Patriarhului Iosif
de a accepta unirea a dus la schimbarea sa.
Hartofilaxul Ioan Vekkos a fost numit patriarh (1275-1282). Era primul patriarh pro-
unionist al Constantinopolului. El chiar a scris cteva tratate n care ncerca s( dovedeasc(
faptul c( atunci cnd unii P(rini greci scriau despre purcederea Duhului Sfnt prin Fiul ei
de fapt voiau s( spun( de la Fiul. ntre timp mp(ratul i prigonea crunt pe cei ce i se
mpotriveau. Temniele erau ticsite att de nobili ct *i de oameni s(rmani. Schisma i afecta
pe toi, inclusiv familia imperial(.
n aceast( perioad( latinii *i unioni*tii au ocupat Sfntul Munte *i au omort o
mulime de c(lug(ri athonii care refuzau s(-l pomeneasc( pe Papa. Cele mai vestite locuri de
mucenicie au fost Karyes, Iviron, Vatopedi *i Zografu, unde c(lug(rii au fost decapitai,
spnzurai, necai sau ar*i de vii.

Scolastica latin( *i mistica oriental(. n veacul al patrusprezecelea ntreaga ceart(
asupra unirii s-a mutat ntr-un alt plan. Ameninarea turceasc( cre*tea, amintirile nepl(cute ale
domniei latine n capital( se estompau, iar prigoana lui Mihail al VIII-lea a fost pn( la urm(
uitat(, cu excepia cercurilor monahale. De asemenea, un num(r tot mai mare de negustori
italieni se a*ezaser( *i f(ceau nego n imperiu. De*i strneau pizma, ace*ti negustori au
realizat *i un contact intelectual mai strns ntre R(s(rit *i Apus
270
. De pild( Dimitrie Kidonis
a tradus operele lui Toma din Aquino n grece*te, care circulau printre intelectualii bizantini.
Muli greci erau atra*i de o att de complet( interpretare filosofic( a nv((turii cre*tine.
Tomismul se ntemeiaz( pe concepia latin( a Treimii, care pune accent pe unitatea Substanei
n detrimentul deosebirii Persoanelor. Muli greci ezitau s( abandoneze concepia ortodox(
tradiional(; pe deasupra, traducerea termenilor era problematic(.
O dat( cu apariia lui Grigorie Palama, Biserica Greac( a dezvoltat dogma energiilor
dumnezeie*ti. De asemenea se d(dea o form( mai rafinat( interpret(rii tradiionale a teoriei
P(rinilor greci despre leg(tura dintre Dumnezeu *i om. Pentru Apus ns( aceasta era o erezie
clar( *i nu putea fi reconciliat( cu tomismul. Pe atunci muli greci ajunseser( s( priveasc(
tomismul cu simpatie, ceea ce a f(cut ca muli dintre intelectualii bizantini anti-palamii s( fie
favorabili unirii cu Roma.


Diferen'ele de limbaj

Dezbateri teologice. ncerc(rile de unire prin diverse dezbateri teologice au dezv(luit
faptul c( cre*tin(tatea r(s(ritean( *i cea apusean( gndeau diferit despre Credin(. Care deci
ar fi autoritatea ultim( pe care ambele ar accepta-o? Cu siguran( Scripturile, hot(rrile

270
Dar f(r( folos duhovnicesc. (n. Apologeticum).
Patriarhul Constantinopolului
87
Sinoadelor Ecumenice recunoscute de ambele p(ri *i scrierile P(rinilor Bisericii socotii a fi
ortodoc*i *i insuflai. n vreme ce oponenii erau ocupai s(-*i arunce unii altora texte, unele
manuscrise grece*ti redate n latin( erau adesea gre*it citate *i traduse. Problemele lingvistice
s-au ad(ugat diferenelor de gndire. Pe deasupra, P(rinii greci erau uimitor de lipsii de
curiozitate fa( de P(rinii latini, iar ace*tia abia dac( erau ceva mai bine informai despre
greci.
Bisericile R(s(ritene *i hr(neau teologia din unicul izvor al P(rinilor, att n pustiu
ct *i n cet(i, mbog(indu-*i astfel comoara duhovniceasc(. Apusul r(mnea o lume
ndep(rtat(, ignorant( *i nefamiliar( gndirii *i temperamentului bizantin. Deci nencrederea a
crescut.
Roma a impus latina n slujbe, n relaiile biserice*ti, n scrieri *i n expunerea gndiri
teologice, *i chiar n treburile cotidiene ale clasei intelectuale. Gndirea latin(, cu aplecarea ei
spre precizie *i legalism, mpreun( cu tendina ei de a diseca *i a desface toate fenomenele n
p(rile lor componente, a*ezndu-le n ordine, a dezvoltat o alt( plasare a accentelor fa( de
cea a r(s(ritenilor. De pild(, ei erau mult mai interesai de aspectele formale *i tehnice ale
validit(ii Tainelor. Adev(ratul neles al Euharistiei era ascuns sub prescripii tipiconale,
mi*c(ri m(surate, stropi de ap( bine stabilii; existau nenum(rate comentarii tipiconale
asem(n(toare unor c(ri de bucate liturgice sau unor tratate de chimia hranei liturgice. Aceasta
avea s( duc( la un cult tehnic exact pentru ei, dar mort l(untric. Poate c( precizia s-a
dezvoltat, dar duhul, sufletul era pierdut.
Credincio*ii ortodoc*i veneau dintr-un trecut istoric de lupte cu ereziile hristologice
din veacul al patrulea pn( n veacul al *aptelea. Astfel, ei puneau accentul pe ipostasurile
Treimii. n Apus ns(, oamenii Bisericii luptau cu arianismul goilor *i cu popoarele germane
politeiste, astfel c( ei se concentrau asupra unit(ii de esen( a lui Dumnezeu.
Peste pr(pastia dintre R(s(rit *i Apus nu se putea trece prea u*or. Generaie dup(
generaie, Apusul se distana de cultura greceasc(, pe cnd n R(s(rit se ntmpla cel mai
adesea exact invers. Teologia r(s(ritean( se afunda n cultura greac( *i *i formula cea mai
mare parte a gndirii sale pe asemenea structuri. De fiecare dat( cnd teologii latini se
ntlneau cu ortodoc*i, aveau enorme dificult(i de a se nelege. Apusul era incapabil s(
urm(reasc( terminologia, formularea gramatical( *i felul de a gndi al grecilor. Ca urmare,
grecii se plngeau de s(r(cia latinei n a transmite terminologia teologic( profund(. Este unul
din motivele pentru care nu doreau s( nvee latina.
De*i essentia (esen() era singurul mod posibil de a traduce grecescul oooio, cele
dou( cuvinte nu erau ntotdeauna nelese la fel. Pentru ortodoc*i esena este n ntregime
simpl( *i de necunoscut. Grecii preferau teologia apofatic(, adic( teologia negativ(,
nsemnnd c( tot ce cunoa*tem despre Dumnezeu este ceea ce nu cunoa*tem *i nu putem
cunoa*te. Cauza *i principiul Fiin(rii *i unit(ii n Treime este ipostasul Tat(lui. Tat(l, ca
izvor al Dumnezeirii (nqyoio 0:o+q) n Treime, prin puterile Sale ipostatice cauzeaz(
na*terea Fiului *i purcederea Duhului. El d( la iveal( pe Fiul *i pe Duhul. Ipostasurile
semnific( n acela*i timp diversitatea *i unitatea n raport cu Tat(l, Care este principiu dar *i
recapitulare (ooyi:ooi.oi) a Treimii.
Sfntul Grigorie Teologul (cca. 329-391) scria: Dup( p(rerea mea, noi p(str(m pe
unul singur Dumnezeu raportnd pe Fiul *i pe Duhul la un singur Principiu, nici amestecndu-
I, nici contopindu-I
271
.
Cu o asemenea tradiie, ortodoc*ii nu puteau accepta ad(ugirea latin( a lui Filioque. Ei
ar fi putut folosi iconomia *i s( treac( cu vederea diferenele de ritual, dar s( foloseasc(
iconomia spre a include o alterare a Crezului ar fi nsemnat s( ntreac( limitele acesteia.
Pentru cugetul latin, ad(ugirea r(s(rea logic din dogma apusean( despre Treime; n plus, ea a
fost aprobat( de suprema autoritate a papalit(ii. Grecii erau preg(tii s( spun( doar c( Duhul
Sfnt purcede prin Fiul n Iconomia Dumnezeiasc(. Latinii nu respingeau teologia apofatic(,

271
Sfntul Grigorie de Nazianz, Oratio XX, PG 35, 1073.

Viaa Sfntul Fotie cel Mare
88
dar tindeau s( priveasc( esena lui Dumnezeu ntr-o lumin( mai ontologic( *i s( subordoneze
acesteia Persoanele Treimii.
Persana nu este o traducere perfect( a lui ipostasis (onoo+ooi). ns( dac( ipostasis s-
ar traduce prin substantia, care este ceva mai exact, iar persana ar traduce pe npoo.nov, s-ar
na*te alte confuzii. Pentru apuseni, a numi Persoanele Treimii substan#e aduce a triteism, pe
cnd npoo.nov n grece*te sugereaz( exteriorul, mai curnd dect personalitatea. Adeseori
latinii *i grecii interpretau cu bun(credin( acela*i text n mod diferit fiindc( cuvintele nu
aveau aceea*i conotaie pentru fiecare. Se poate vedea acest lucru mai ales n cazul lui Marcu
al Efesului la Sinodul de la Florena
272
.

Metode teologice diferite. Ali factori ce trebuie luai n considerare sunt metodele
teologice *i marile deosebiri n concepiile doctrinare. n perioada dintre sfr*itul veacului al
unsprezecelea *i sfr*itul celui de-al doisprezecelea, n Apus s-a ajuns la un punct de cotitur(
decisiv, o dat( cu nceputul scolasticii. Apusul a evoluat spre un tip de cunoa*tere analitic(
care, n rezumat, este raional(; ea are nevoie s( defineasc( forma exact( a lucrurilor, s( le
vad( independent unul de altul. R(s(ritul a urmat calea tradiiei. Astfel teologii latini, deprin*i
cu scolastica, r(mneau adeseori interzi*i v(znd cum grecii se refugiau n t(rmul textelor
patristice *i al canoanelor sinodale, refuznd s( cedeze la argumentele lor raionale.
Diferenele culturale *i religioase au ajuns la limita critic( n cursul controverselor,
fiindc( chiar cnd poziiile fundamentale erau identice, totu*i aproape totul era diferit, n
sensul c( era diferit resimit, interpretat, analizat, exprimat *i tr(it.

Cerin'ele papale. Nu, tragedia Schismei nu a fost doar o problem( de gelozii
superficiale *i reciproce antipatii *i nencrederi. Ea a mers mai adnc, ntemeindu-se pe tradiii
*i probleme teologice conflictuale. Cerinele papale au fost sprijinite de agresiva opinie
public( apusean( ce st(ruia asupra supunerii R(s(ritului. ns( cnd opinia public( din
R(s(ritul ortodox *i amintea de Cruciade *i de Imperiul Latin, percepea supremaia papal( ca
o s(lbatic( form( de dominaie str(in( - nemail(snd loc de vreun compromis asupra
purcederii Duhului Sfnt sau asupra pinii Sfintelor Taine. R(s(ritenii nu doreau s( se supun(
Apusului - dar Apusul nu accepta nimic mai puin dect supunerea.

272
Mai multe despre sinodul de la Ferrara-Florena a se vedea lucrarea lui Ivan M. Ostrumov, Istoria sinodului
de la Floren#a, Editura Scara, Bucure*ti, 2002 sau versiunea electronic( oferit( de Biblioteca Teologic( Digital(,
http://apologeticum.net (n. Apologeticum).
Patriarhul Constantinopolului
89
CUPRINS


Prefa( .................................................................................................................. 3
Troparul Sfntului Fotie cel Mare ........................................................................ 4

Via'a *i nevoin'ele celui ntre sfin'i p(rintelui nostru
FOTIE cel Mare, Patriarhul Constantinopolei ................................................. 5
Primii ani din viaa sfntului ................................................................................ 5
Anii de nv((tur( ................................................................................................. 6
mp(r(teasa regent( Teodora ................................................................................ 7
Sfntul Ignatie ....................................................................................................... 8
Dreg(toriile sfntului ............................................................................................ 9
Cele dinti scrieri .................................................................................................. 10
Atmosfera bisericeasc( *i politic( ......................................................................... 11
Candidat la patriahat ............................................................................................. 12
Scrisoarea de nsc(unare ....................................................................................... 14
Nenelegeri n vremea primei p(storiri a lui Fotie ca patriarh ............................. 15
Teognost ................................................................................................................ 15
Sinodul din 859 ..................................................................................................... 16
Bardas atac( pe ignatieni ....................................................................................... 16
Donaia lui Constantin *i Decretalele ............................................................ 17
R(spunsul Papei Nicolae ....................................................................................... 19
Sinodul nti - al doilea .......................................................................................... 20
Epistola Patriarhului c(tre Papa ............................................................................ 20
Sinodul de la Roma din 863 .................................................................................. 23
N(v(lirea ru*ilor .................................................................................................... 24
Lucrarea misionar( ................................................................................................ 25
Sfinii Chiril *i Metodie ......................................................................................... 26
!arul Boris I al Bulgariei ....................................................................................... 27
Papa l love*te direct pe Patriarhul Fotie ............................................................... 33
Problema bulgar( ................................................................................................... 33
Schimb(ri politice n capital( ................................................................................. 35
Enciclica Patriarhului Fotie c(tre Patriarhii R(s(riteni .......................................... 36
Sinodul din 867 ...................................................................................................... 38
Vasile I, ntemeietorul dinastiei Macedonene ........................................................ 39
Depunerea lui Fotie ................................................................................................ 39
Surghiunul lui Fotie ................................................................................................ 42
Corespondena din surghiun a Sfntului Fotie ....................................................... 43
Cearta asupra Bulgariei .......................................................................................... 45
Papa Ioan al VIII-lea .............................................................................................. 46
Rechemat din surghiun ........................................................................................... 46
Restabilirea suveranit(ii bizantine ......................................................................... 47
Rea*ezarea pe scaunul patriarhal ............................................................................ 48
O alt( scrisoare a Papei Ioan al VIII-lea ................................................................. 51
Al doilea patriarhat al lui Fotie ............................................................................... 52
Mistagoghia, adic( ncep(tura Tainelor .................................................................. 54
A doua depunere ..................................................................................................... 58
Viaa Sfntul Fotie cel Mare
90
Patriarhatul dup( Fotie ............................................................................................ 59
Surghiunul *i adormirea Sfntului Fotie ................................................................ 59

Scurt( istorie a lui Filioque ................................................................................. 61

Evenimentele care au dus la schisma din 1054 .................................................. 64
Introducere ............................................................................................................. 64
Rolul mp(ratului .................................................................................................... 65
Diferene n liturghii ............................................................................................... 68
Privilegiile Noii Rome ........................................................................................... 69
Factori politici n Apus ........................................................................................... 70
Roma sub st(pnirea regilor barbari ....................................................................... 71
Patriarhul Mihail Cerularie ..................................................................................... 73
Cardinalul Humbert ................................................................................................ 74

Cauzele sim'(mintelor potrivnice unirii n rndul Bizantinilor ....................... 82
Diferenele de limbaj ............................................................................................... 86