Agentul economic este o persoanã fizicã sau o unitate de persoane fizice ºi/sau juridi ce care desfãºoarã o activitate economicã

ºi au un comportament asemãnãtor, având anumite int se comune (cel puþin unul). Agenþii economici pot fi clasificaþi în funcþie de urmãtoarele criterii: 1) Dupã dimensiunile activitãþii lor: agenþi economici mici, agenþi economici mijlocii ºi ag enþi economici mari. 2) Dupã domeniul de activitate: agenþi economici industriali, agricoli, comerciali, bancari, etc. 3) Dupã forma de proprietate: agenþi economici privaþi, agenþi economici publici ºi agenþi e conomici micºti. În România, tabloul de ansamblu al agenþilor economici cuprinde: A. Întreprinderea (firma) - în þara noastrã acest agent economic este reprezentat de soc ietãþile comerciale ºi de regiile autonome. Societãþile comerciale se individualizeazã prin caracteristicile referitoare la forma de proprietate ºi la modul de organizare. Ele pot fi clasificate în funcþie de urmãtoare le criterii: a) dupã natura rãspunderii pe care ºi-o asumã subiecþii proprietãþii în raport cu obligaþiile ei, se disting: - societãþi cu rãspundere limitatã - în baza cãreia subiecþii sunt angajaþi, în caz de deprec sau prejudicii, numai în mãsura aportului lor la capitalul firmei respective; - societãþi cu rãspundere nelimitatã - în baza cãreia subiecþii angajeazã averea lor personal z de insolvabilitate a firmei, de producere a unor prejudicii sau pierderi; b) în funcþie de raportul dintre drepturile ºi obligaþiile subiecþilor, pe de o parte, ºi ce le ale firmei, ca persoanã juridicã, pe de altã parte, se disting: - societãþi de persoane în cadrul cãrora aportul subiecþilor ia forma de pãrþi sociale ºi est etransmisibil (asemenea societãþi sunt : societãþile în nume colectiv ºi societãþile în coman mplã). - societãþi de capitaluri al cãror capital social nu poate coborî sub o anumitã limitã, iar aportul subiecþilor ia forma subscrierii de titluri de valoare fiind, deci, transm isibil (asemenea societãþi sunt: societatea în comanditã pe acþiuni, societatea cu rãspunder e limitatã, societatea de capitaluri pe acþiuni). B. Sectorul instituþiilor bancare, financiare care este constituit, în þara noastrã, din Banca Naþionalã a României ºi celelalte bãnci cu capital de stat, privat sau mixt , CEC-u l, instituþiile financiare mutuale (CAR-ul, cooperativele de credit). C. Sectorul instituþiilor de asigurare reuneºte instituþiile private, publice ºi mixte a cãror funcþie principalã este de a transforma riscurile personale în riscuri colective ºi ale cãror venituri provin din primele de asigurare ºi din reinvestirea acestora.(ex . ASIROM, ASTRA, ARDAF, UNITA etc). D. Sectorul administraþiei publice este reprezentat de acele instituþii care exercitã funcþia de redistribuire a veniturilor ºi avuþiei pe baza serviciilor non-marfare pres tate. Din aceastã categorie de agenþi economici fac parte: administraþia centralã (guver nul) ºi localã de stat (primãriile) ºi toate instituþiile publice care presteazã servicii no nmarfare pentru colectivitate. E. Sectorul administraþiei private grupeazã organismele private fãrã scop lucrativ (orga nizaþii, partide politice, asociaþii, fundaþii etc) care au ca funcþie principalã prestare a de servicii nonmarfare pentru diferite categorii de persoane sau colectivitãþi. F. Menajele (gospodãriile) reprezintã agentul economic purtãtor al calitãþii de consumator de bunuri personale (ex. familii, celibatari, diferite comunitãþi consumatoare). G. Strãinãtatea (exteriorul) grupeazã celelalte economii naþionale ºi unitãþile lor autonome u care agenþii economici interni intrã în tranzacþii economice (ambasade, legaþii, repreze ntanþe ale unor firme strãine ºi organizaþii internaþionale ce funcþioneazã pe teritoriul sta ului nostru). Activitatea economicã presupune milioane de agenþi, dar ºi de operaþiuni economice, adicã de acte ºi fapte economice înfãptuite de unitãþile instituþionale Operaþiunile economice sunt regrupate în trei mari categorii: operaþiuni asupra bunurilor ºi serviciilor, operaþiuni de repartiþie ºi operaþiuni financiare. Pentru a înþelege complexitatea tranzacþiilor economice ce se deruleazã între diferiþi actor i ai vieþii economice ne vom opri la analiza unui model simplu de circuit economic . Fiecare operaþiune economicã dã naºtere unui transfer de bunuri ºi servicii sau unui tra nsfer de monedã de la un agent la altul. Acest transfer este denumit flux economic

. Circuitul economic reprezintã mulþimea operaþiilor ºi tranzacþiilor ce au loc între agenþii e onomici. sau al unei sume de bani de la un agent economic la altul.. Prin flux economic înþelegem deci transferul unui bun sau serviciu.