SCRISOARE METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2013-2014 Bucuria de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul

reflexiv, copilul implicat și părintele ancoră

I.

Reco !"#$%&'e(co"c')*&&'e Co"+&'&)')& E)%o,e!"- .&*&/&'&0!0e! !cț&)"&'o% "o!+0%e ,%&.&"# %e1o% ! 2" #o e"&)' e#)c!ț&e& 0& ,)%&& - ,)"c0e #e ,'ec!%e !'e #e e%+)%&'o% ce )% e!*$

Concluziile Consiliului Europei privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari: Să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine (2011) subliniază faptul că educația și îngrijirea timpurie de calitate oferă o gamă largă de avantaje pe termen scurt și lung, atât pentru persoane, cât și pentru societate în general. erviciile de educație ti!purie de înaltă calitate sunt utile pentru toți copiii " dar !ai ales pentru cei care provin din !edii socio#econo!ice defavorizate" din fa!ilii de !igranți sau ale co!unității ro!e sau care au nevoi speciale de educație" inclusiv $andicap. %n acest sens" furnizarea unui acces ec$itabil generalizat la servicii de educație ti!purie de înaltă calitate poate contribui într#o !are !ăsură la succesul trategiei Europa 2020 și" în special" la realizarea a două dintre obiectivele principale ale &E: reducerea sub 10 ' a ratei părăsirii ti!purii a școlii și înlăturarea riscului de sărăcie și de e(cluziune socială pentru cel puțin 20 de !ilioane de persoane. %n cadrul activității de Pee% Le!%"&"3 ! 4%),)')& #e ')c%) Te !0&c ,e"0%) E#)c! ț&e T& ,)%&e #&" c!#%)' Co &+&e& E)%o,e"e ()*+#ECEC)" cu te!a: Acces și calitate în educația timpurie" activitate organizată la ,ucurești" în perioda 1-#20 !artie 201. de către /inisterul Educației 0aționale" în calitate de gazdă și de instituție reprezentată în acest grup de lucru" au fost apreciate realizările 1o!2niei în do!eniul politicilor și strategiilor privind educa ția ti!purie și" în același ti!p" au fost făcute reco!andări privind î!bunătățirea practicii educaționale din serviciile de educație ti!purie" îndeosebi în ceea ce privește relația educatoare#copil și relația educatoare#părinți" precu! și creșterea preocupării educatoarelor pentru individualizarea învățării și pentru observarea siste!atică a copilului în conte(tul !are al creșterii calității serviciilor oferite de instituțiile de educație ti!purie antepreșcolară și de învăță!2nt preșcolar. 3e ase!enea" ca ur!are a prezentărilor făcute" a discuțiilor cu reprezentan ți ai inspectoratelor școlare" cu directori de grădinițe" cu reprezentanți ai instituțiilor de învăță!2nt superior care se ocupă de for!area inițială și continuă a educatoarelor" precu! și ca ur!are a vizitelor efectuate în diferite unități de educație ti!purie din ,ucurești" !e!brii grupului de lucru au inserat în docu!entele de lucru ale )*+#ECEC ur!ătoarele aspecte legate de acces și calitate în educația ti!purie" evident" în raport cu resursa u!ană: • interdependența acces-calitate și potențarea efectelor acesteia prin mecanismele de sprijinire a dezvoltării profesionale a resursei umane; • importanța formării inițiale și continue a educatoarelor și suportul oferit acestora prin

și să evalueze impactul reformelor.)"c0e #e %e1'ecț&e" pe care vă lăsă! libertatea de a le analiza. punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari. să accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al formării.'&c!0 ș& . inclusiv al romilor.• sisteme de tip mentorat. 5)c)%&! #e ! 2". transformarea lor în politici publice. inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central.$%&"0e'e !"co%$ %nvățarea ti!purie este funda!entul pentru învățarea de#a lungul întregii vieți și baza bunăstării individuale" sociale" econo!ice" baza dezvoltării durabile. să pună în aplicare o strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii.co.%e)"$ . .$ț! +!) ec)!ț&! c!%e !#)ce 2 . 7șadar" a!intindu#vă faptul că . la o educație de calitate. 3e aceea" învățarea ti!purie trebuie să fie și !otorul bucuriei de a învăța care" la r2ndul ei" conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța" co!unități care dob2ndesc capacitatea internă de a#și identifica și rezolva proble!ele și de a progresa" av2nd ca scop calitatea vie ții fiecărui individ" în toată co!ple(itatea sa. Jocul oferă copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a învăța de timpuriu. cât și la nivel local." !")' șco'!% 20132014 va reprezenta" pentru profesioniștii din învăță!2ntul preșcolar" )" !" !' %e1'ecț&e& ș& !' ')c%)')& '! #e0!'&& cu o se!nificație !ajoră pentru viitorul co!un pe care ni#l dori! (creștere economică inteligentă.dezbate în activitatea !etodică zilnică" în activitățile !etodice săptă!2nale" în cadrul cercurilor pedagogice sau cu prilejul altor eveni!ente profesionale: • • • Bucuria de a învăța provine din experiențe personale de succes. II. eventual. durabilă și favorabilă incluziunii sociale 6 priorități ale trategiei Europa 2020).&')' & .. importanța preluării experiențelor pozitive și a bunelor practici de la nivel local în proiecte la nivel național și. %n luna !ai a anului curent a apărut Recomandarea Consiliului European privind Programul național de reformă al României pentru !"#$ %n acest conte(t" reco!andarea făcută 1o!2niei pentru perioada 201.Cucoș" 200:)" vă supune! atenției c2teva . %n acest conte(t" ca ur!are a Consfătuirilor anuale ale inspectorilor pentru învăță!2ntul preșcolar" care au avut loc la 5iatra#0ea!ț" în perioada 2-#. Bucuria de a învăța înseamnă un mediu care îți oferă libertatea de a explora.%o1e+o%)' %e1'e6&.0 august 201. să alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pie ței muncii și să îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate.#2014" în do!eniul educației este ur!ătoarea: să accelereze reforma sistemului de învățământ.%o1e+&! #e e#)c!0o!%e este nobilă" dificilă" dar și plăcută" u!ilă și !2ndră" e(igentă și liberă" o VALOARE 2" +&"e" în care !ediocritatea nu este per!isă" în care a ști nu însea!nă ni!ic dacă nu poți să î!părtășești și altora și în care autodepă șirea este un pas către 8acordarea ființei cu eternitatea și cu perfecțiunea divină9 (C.

ziua educatoarei ar putea să se finalizeze cu o reflecție scrisă în caietul pentru studiu individual (e(. găsirii de soluții eficiente la problemele educaționale identificate etc.ec&!'&0!0e ș& !' &"+.: ecretele unor relații reușite. prin care să vi#e#e stimularea educatoarelor în vederea' folosirii gândirii critice în analiza propriei activități. cu alți profesioniști și cu părinții și pe care vă recomandăm să o folosiți #ilnic.elevului și care trebuie să îl ajute să ancoreze" atunci c2nd e nevoie și at2t c2t este nevoie" pentru a e(plora. &n astfel de părinte" pe care este de datoria noastră să îl for!ă! și să îi pune! în valoare rolul at2t de i!portant" înse!nă" de fapt" persoana care oferă stabilitate și siguranță în via ța copilului.jocuri aflate la înde!2na copilului" în c2!pul vizual al acestuia= • !ateriale e(puse în sala de grupă" care au un sens pentru procesul de învă țare în care este angajat copilul prin joc și care sunt așezate la nivelul copilului" sunt vizibile și sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului= • educatoarea oferă libertatea copilului în e(pri!area artistică" evit2nd coloratul în contur si realizarea unor lucrări (practice sau artistico#plastice) identice de către toți copiii= . !eflecții pentru dezvoltarea mea profesională. învățare cu sens. Bucuria de a învăța este. dar și la nivelul performanțelor individuale ale copiilor din grupă$ %stfel. o bucurie legată de un eveniment aparent banal. Bucuria de a învăța fuge de prelegerile lungi ale profesorului. în anexa acestei scrisori metodice vom atașa și o fișă de reflecție (menționăm faptul că termenul până la care ne dorim să înregistrăm împreună schimbări este 20 !".ec ț&&'o% 0e !0&ce7 1. formulării de concluzii pertinente care să conducă la sc"imbarea practicilor educaționale la nivelul grupei de copii.).ec0e & . Bucuria de a învăța apare în situațiile în care o sarcină de învățare converge cu nevoile și interesele actorului învățării.o%0!"0e #e )% $%&0 2" c!#%)' &"+. De aceea. )otodată" trebuie să !enționă! faptul că fișa de reflecție atașată constituie un punct de reper important în elaborarea. împărtășită cu ceilalți. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele. 3e ase!enea" în această ecuație a bucuriei de a învăța" după cu! bine ști!" este i!portant să așeză!" alături de profesorul refle(iv și copilul. încercând să observați cu propriii dumneavoastră ochi îmbunătățirile înregistrate la nivelul practicii educaționale. focali#ată pe interacțiunile educatoarei cu copilul. a unor fișe de observare.• • • • • Bucuria de a învăța nu se asociază cu graba.ecț&&'o% #e +. III. !eflecții pentru sc"imbare#progres etc. A+.descoperi. de către directori&inspectori școlari de specialitate. <ibertatea de !ișcare și e(plorare oferită copilului prin !ediul educațional g2ndit și construit de educatoare: • jucării.elevul i!plicat" părintele ancoră. de cele mai multe ori. Bucuria de a învăța înseamnă contextualizare.aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine în a stabili și !en ține pun țile de legătură cu lu!ea școlii și cu viața" în toată co!ple(itatea ei.

Te% e" .e"0%) ce%c)%& . • @rganizarea nivelul > B. • Efectuarea de interasistențe în cadrul co!isiilor !etodice și dezvoltarea e(ercițiului de analiză..pot să aleagă copiii ce vor să învețe la un !o!ent dat? • știu copiii ce ur!ări! printr#o activitate anu!e în care sunt i!plicați și" ca atare" ce li se va cere să aplice.• !odul de așezare al !obilierului pe parcursul unei zile.opiniile liber de#a lungul întregii zile? etc" Te% e" ..activități" !odul de plasare a catedrei și poziția educatoarei în raport cu copiii în acest conte(t etc..+e e+0%)' I8 2. inspectorii școlari vor acorda o atenție deosebită. >!plicarea copilului în procesul de predare#învățare#evaluare: • știu copiii ce au învățat sau ce vor învăța? • știu unde au ajuns cu e(plorarea" la un !o!ent dat" pe te!a care îi interesează? • sunt întrebați.+e e+0%)' II8 .de!onstreze.evaluare și autoevaluare a activităților.)= copiii ar putea fi sprijiniți în alegerea te!ei . %n acest conte(t" propune! cadrelor didactice să discute cu copiii despre se!nificațiile acestui eveni!ent și să î și orienteze de!ersurile spre ur!ătoarele două direcții: • fiecare copil" p2nă la 1 ianuarie 2014" își va alege o te!ă pentru un proiect individual" care va avea în centrul atenției fa!ilia și pentru care va avea la dispozi ție C luni pentru investigare" culegere și analiză !ateriale.&0$ț& e0o#&ce 7nul 2014 este declarat $nul internațional al familiei. cu alți profesioniști și cu părinții Termen .2" !")' șco'!% 2013-2014. Te e #e &"0e%e+ %eco !"#!0e. • +eneralizarea progra!ului de interasistențe la nivelul co!isiei !etodice și activităților de !entorat pentru cadrele didactice debutante sau aflate în pri!ii ani de carieră didactică.%o&ec0e 0e !0&ce #e%)'!0e c) co. . (n plus. următoarelor aspecte. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele. extrase din setul de recomandări făcute de )*+ în Raportul general al inspecției școlare efectuate în anul școlar 2012-2013' • @rganizarea de sc$i!buri de bune practice" în ceea ce priveAte planificarea și proiectarea didactică" în cadrul unor activități !etodice la nivel județean sau la nivelul unităților de învăță!2nt.infor!ații și pentru pregătirea prezentării lui în fața audienței (colegi" părinți" profesori etc. • @rganizarea de sc$i!buri de bune practici între unitățile de învăță!2nt" privind !odul de realizare a docu!entelor și a acțiunilor propuse la nivel de co!isie !etodică.&&&..CC3" a unor activități de for!are a responsabililor co!isiilor !etodice IV.ucuria de a învăța reflectată în interacțiunile educatoarei cu copilul.> /.e#!3o3&ce ș& !c0&. pe toată durata anului școlar.realizeze la sf2rșitul acesteia? • au voie copiii să își e(pri!e părerile.toată durata anului școlar.e"0%) .

'ântece#versuri#povești în familia mea...desene și vor ur!ări povestirea unor eveni!ente din viața acestei !ici fa!ilii" e!patizarea cu eveni!ente trăite de cei cu care se află în corespondență" fa!iliarizarea cu și respectarea regulilor privind !odul de redactare al unei scrisori" fa!iliarizarea cu și respectarea pașilor în procesul de co!unicare prin poștă etc. 7ctivitățile de tip outdoor 6 posibilități și !odalități de organizare cu preșcolarii= 2.desene sau doar i!agini. (usturi și mirosuri care trezesc amintiri despre familia mea..= scrisorile vor fi redactate cu ajutorul copiilor" vor putea conține te(t scris și i!agini..județ sau aceeași țară" din !ediul rural.. 'ulori și obiecte#obiecte de artă în familia mea etc...= la sf2rșitul celor C luni" educatoarea va face progra!area copiilor care vor să își prezinte proiectul și le va oferi tuturor (nu nu!ai celor care prezintă în fața audien ței) un spațiu de e(punere a proiectelor" unde va afișa și lista cu progra!ările. fiecare educatoare" î!preună cu copiii din grupă" va alege să deruleze pe perioada anului școlar 201.).#2014 un proiect te!atic" din cele două !enționate în cele ce ur!ează (respect2nd îndeosebi te!a și nu neapărat sugestiile oferite): ) viața trecută prin acte (de căutat prin actele fa!iliei" de discutat cu !e!brii fa!iliei despre acestea" de adus și de pezentat în fața colegilor copia unui act i!portant din viața fa!iliei" cu se!nificațiile" g2ndurile" trăirile" toată încărcătura pe care acesta o are pentru fa!ilie) sau *iața familiei în scrisori (o serie de scrisori tri!ise de o grupă de copii 6 ca și corespondent al unei alte co!unități care este fa!ilia # către o altă grupă de copii" care poate fi din aceeași grădiniță sau dintr#o alta" din același oraș.urban etc. Educația pentru sc$i!bare și valențele ei în societatea cunoașterii= . 5entru activitățile !etodice și cercurile pedagogice reco!andă! ur!ătoarele te!e: 1.. INSPECTOR 4ENERALV&o%&c! P%e#! . 3ezvoltarea socio#e!oțională a copiilor preșcolari și i!plicațiile ei în î!bunătățirea vieții sociale și profesionale a părinților și a cadrelor didactice.• proiectului individual" suger2ndu#li#se să se gîndească la: %runza#floarea &#animalul & în marea familie a.

F.-. 7! reușit să observ" pe toată durata progra!ului zilei" interacțiunile pe care le are fiecare copil din grupă cu colegii lui.!ult prea e(pansiv.lucrare personală sau a altui coleg.7<Ț> 51@GE >@0>Ș)>. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei" pentru a deveni autono! și pentru a !anifesta stăp2nire de sine.!otivele care au deter!inat alegerea făcută. 7! reușit să pregătesc" pentru ziua curentă" un !ediu educațional care să favorizeze interacțiunea copil 6 copil.grup de copii. 7! reușit să interacționez cu fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei.5H1>0 Ț> >>>..1. >>. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" posibilitatea de a face alegerei și de a# și e(plica !otivul.. 7! reușit să sprijin" pe toată durata progra!ului zilei" cel puțin un copil (ti!id.2.+1&5 3E C@5>> >>. >>. >0)E17CȚ>&0E7 C@5>< # C@5><. >.1. >. >. 7! reușit să inițiez o discuție cu colegii.1.4. 7! reușit să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă și să#l fac cunoscut și celorlalți copii" pe durata progra!ului zilnic.7ne(a 1 9IȘA DE RE9ECȚIE (interacțiuni) >. >>>. >. .cu proble!e de adaptare. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@5>< >.. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" sprijin pentru dezvoltare personală" respect2nd rit!ul de învățare al acestuia.grup de copii.D.) în a interacționa eficient cu colegii lui.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă.cu proble!e de învățare etc. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@<E+>. >. 7! reușit să ascult" fiecare copil în parte" atunci c2nd acesta și#a !anifestat dorința de a co!unica cu !ine" arăt2ndu#i că !ă interesează ceea ce î!i spune și oferindu#i feed#bacE i!ediat.2. >>. 7! proiectat" pe toată durata progra!ului zilei" situații de învă țare care să faciliteze interacțiunea copil#copil.4.. >.C. >>.alți specialiști.părinții" după înc$eierea progra!ului zilei" despre progresul. >. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pentru a#și e(pri!a părerea cu privire la o activitate. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" să înțeleagă i!portanța regulilor și respectarea lor în viața personală și în conviețuirea cu ceilalți.

grădini.rogramele educaționale /*duca. în anul școlar 2013. 84<= uri"3 . )*+"3 .părinte î!i î!părtășește despre un copil din grupă" la începutul sau la sf2rșitul progra!ului zilei" și să îi ofer feed#bacE i!ediat.iate -i derulate în anii anteriori î-i continuă activită. inspectorate. vor necesita corelarea cu calendarul activită.rogramei instructiv=educative în grădini.e. 84<=uri"3 5roiect educațional /71)I # concurs de cunoAtinJe pentru copiii preAcolari" pe do!enii .roiect educațional /.a de copii /. comunită. inspectorate.iti=2lic -i Dublu=2lic0 = concursuri de creativitate pentru cadrele didactice (8+19)*D8% .proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă.>>>.ia 7*+8+29. inspectorate.ile -i.ia 2opiii +o-tri -i )*+"3 .2.ress.părinților" după înc$eierea progra!ului zilei" date relevante" clare" punctuale privind progresul.i locale"3 . )*+"3 .rogramul educațional na.ional de educa.ilor /*duca.rogramul educațional na. )*+.ional de stimulare a interesului pentru lectură /4ă citim pentru mileniul trei0 ()*+..specialist.a0 ()*+.ia inclu#ivă în grădini.2014 )ulte dintre programele proiectele educa!ionale "i concur#urile ini.e0 și /. )*+. 84<=uri"3 .ie ecologică /*cogrădini.i a-a0 (1unda.ie fi#ică -i sport /5alo6agathia0 ()*+.ipo0 (2D .ional de stimulare a interesului pentru educa.ilor intelectuale -i de creativitate pentru copiii pre-colari -i -colari mici (*ditura Diana 47@.rogramele educaționale pentru nivelul antepreșcolar /2entre multifuncționale0 și /:n start bun în viață0 (4tep b.rograme&proiecte care continuă' • • • • • • • • • • .e.roiect educațional /2u *uropa la >oacă?0 = concurs de stimulare a abilită.i locale"3 .altor specialiști.roiect de stimulare a interesului pentru lectură -i de compensare a parcurgerii . )*+.e.rogramul educațional na.ilor -colare -i extra-colare din an -i un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor$ %cela-i lucru este necesar -i pentru programele&proiectele&concursurile nou lansate$ %n cele ce ur!ează prezentă! lista acestora: . grădini. 4tep.ași spre educația inclu#ivă în grădiniță0 (%socia.i locale"3 . :+82*1. grădini.rogramul educațional na. ca atare. :+82*1. comunită.ie a părin. >>>. comunită.ro. 7ne(a 2 Programe și proiecte educaționale în învățământul preșcolar. 7! reușit să ascult ceea ce un coleg.ional de educa. 7! reușit să înregistrez și să trans!it colegilor..

)*+.roiect educa. 84<=uri"3 .ress"3 .ional de pro!ovare a educației pentru participare /3ezvoltarea abilităților socio#e!oționale la copiii cu v2rste de la .rograme&proiecte care debutea#ă' . 84<= uri"3 . 84<=uri"$ .• • • • • • • • • • • • • • • • • e(perienJiale" (7sociaJia /71)I" /E0" > B#uri)= 5roiect educațional /5ric$indei în lu!ea bas!elor0 (*ditura 2uvântul 8nfo. 84)B&84<"3 .roiect educațional internațional A8)A8)=A8)E (1undația pentru Dtiințe și %rte . )*+.roiect educațional 04teff.rahova. Jhotron.roiect educațional 0)eseria de părinte0 ()*+.ional de promovare a interna. )*+.*1 8talia.1D4 ()*+.<.roiect educa. )*+. lecții pentru viață0 (*ditura 2uvântul 8nfo. %sociația de părinți 2ăsuța cu povești Bistrița. 84<=uri"3 5roiect educaJional 8Caravana >steților # Știu" !ă infor!ez" deci sunt cel !ai bunK9 (5ro Educatie Consulting 5ublis$ing 1<" /E0" > B#uri" 5oliția rutieră și /inisterul /ediului și 5ădurilor)= .roiect educațional LLEvaluarea în învăJă!2ntul preAcolar9 ( .roiecte 14* /(mpreună cu copiii pentru un început școlar de succes0 G 8D' HI$ 2H și 8Co!petențe c$eie prin jocuri virtuale la grădiniță 6 resurse didactice pentru punerea bazelor for!ării co!petențelor c$eie la preșcolari 9 6 >3: C.roiect educațional /7uti te învață.1. :+82*1. alte 84<=uri"3 5roiect educațional 8. 42 +orand 47@. EsenJial /edia 5ress .aralela F!. )*+. )*+.' start către excelență0 ()*+. 2D ." /E0" > B#uri)= 2oncurs 8Dapte luni de excelență9 (Editura 3ia!ant" /E0= > B#uri)= 2oncurs 8)icii exploratori9 (%sociația 8nteligenA.ionalismului %2A97 ()*+.rogramul educațional 8Curcubeul sc$i!bării9 (/E0" 7sociația +$idelor și +$izilor din 1o!2nia" &0E C@ 1o!2nia" Cuv2ntul >nfo" > B#uri) 7ctivități: . 84<=uri"3 .C.roiect educațional internațional 7%1% C87%1% (7omconcept 8nternational 4olutions. )*+"3 . 84<= uri"3 . 84<=uri"3 .roiect educațional 02alitate și competență în învățământul preșcolar0 ()*+3 84.rogram 58D4)%7A (8B) 7omânia.roiect educațional 0*duAeca0 (%scendia Design. 84<=uri"3 . %2A97 7omânia.. 84<=uri"3 .ucuriile copilăriei9 (Editura 3iana" /E0" > B#uri)= . 84< . la F ani 0 ()*+. :niv$Bucure-ti.

0. 5rogra!ul educaJional 8 ă ne î!prieteni! cu e!oJiileK9 (Editura /eEEi /edia" /E0" > B#uri) 7ctivități: • • e!inarii de infor!are (pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor) cu privire la i!portanJa dezvoltării inteligenJei e!oJionale" alături de inteligenJa cognitivă= 7ctivităJi educative lunare" pe perioada anului Acolar" realizate în cadrul grădiniJelor partenere" cu i!plicarea cadrelor didactice" părinJilor Ai a copiilor (confor! .autocunoaștere" jocurile de cooperare" jocurile de strategie (suportul de curs va fi tri!is la /E0 pentru avizare) 6 în perioada 01 noie!brie 201.= 7sigurarea suportului te$nic pentru cadrele didactice partenere în proiect" care utilizează softurile educaJionale Ai au(iliarele Acolare E3& în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= Culegerea de feedbacE structurat din partea cadrelor didactice" a elevilor Ai a părinJilor și revizuirea sau" după caz" conceperea unor noi softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&.Editura Edu # C E3& @G) /71NE)>0+ 1< " /E0" > B#uri) 7ctivități: • • • • • Gor!area cadrelor didactice în do!eniul educaJiei asistate de calculator Ai a utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= >nfor!area tuturor factorilor i!plicaJi (dascăli" părinJi Ai copii) asupra avantajelor utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= ponsorizarea tuturor unităJilor de învăJă!2nt partenere în proiect" cu softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&" avizate de /. 6 01 noie!brie 2014= 1ealizarea unor sc$i!buri de e(perienJă între judeJe" pe toată perioada derulării proiectului 6 în perioada 1D ianuarie 2014 6 1D !ai 201D= 1ealizarea unui fil! didactic în care să fie prezentate derularea progra!ului Ai rezultatele acestuia 6 pe D octo!brie 201D (Miua Educatorului)= Elaborarea Ai editarea unor !ateriale de sprijin pentru copii" cadre didactice și co!unitate 6 p2nă la data de 1 septe!brie 201D= ConferinJă finală pentru prezentarea Ai dise!inarea rezultatelor proiectului : octo!brie 201D.• • • • • • 1ealizarea" în colaborare cu partenerii la nivel naJional Ai local" a unor acJiuni de pro!ovare a educaJiei pentru sc$i!bare în grădiniJe Ai în co!unitate" sub deviza 8%!preună pute! sc$i!ba lu!ea9 6 pe toată perioada derulării progra!ului= 5arcurgerea unui !odul de for!are a cadrelor didactice în do!eniul educaJiei pentru sc$i!bare" în care să se pună accentul pe jocurile de cunoaștere. 5rogra!ul educaJional 8E3&#școala9 .E.

• • regula!entului de desfăAurare al proiectului educativ 8 ă ne împrietenim cu emo+iile.-" în care vor fi e(puse lucrările copiilor preAcolari participanJi în cadrul proiectului= e(poziJia îAi propune să ofere copiilor un cadru în care aceAtia să#Ai poată e(pri!a e!oJiile prin culori Ai for!e" confor! nivelului lor de înJelegere= pentru aprecierea Ai încurajarea participanJilor (copii Ai cadre didactice)" lucrările de la nivel naJional vor fi pre!iate" const2nd în pac$ete cu !ateriale educative pentru dezvoltarea inteligenJei e!oJionale= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul de predare învățare#evaluare din învăță!2ntul preșcolar" orientat în direcJia dezvoltării socio# e!oJionale a preAcolarilor.$1 $ %21 )32452'K (confor! 1egula!entului concursului)= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul educaJional" special concepute pentru dezvoltarea spiritului de cooperare.-)= @rganizarea .xpozi+iei /a+ionale cu te!a: 0 tropi de bucurii prin oc"i de copii.<." esiuni de infor!are și dezbateri" pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentan ți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor" pe te!e legate de proble!atica dezvoltării și învățării la copiii !ici. Concurs pentru copii *!. 5rogra!ul educaJional 8O1E7& /E0" > B#uri) 7ctivități : • • • 7 G>& @<>/5>CK9 (+E1@ 51@ E3&C7)>E . .1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful