SCRISOARE METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2013-2014 Bucuria de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul

reflexiv, copilul implicat și părintele ancoră

I.

Reco !"#$%&'e(co"c')*&&'e Co"+&'&)')& E)%o,e!"- .&*&/&'&0!0e! !cț&)"&'o% "o!+0%e ,%&.&"# %e1o% ! 2" #o e"&)' e#)c!ț&e& 0& ,)%&& - ,)"c0e #e ,'ec!%e !'e #e e%+)%&'o% ce )% e!*$

Concluziile Consiliului Europei privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari: Să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine (2011) subliniază faptul că educația și îngrijirea timpurie de calitate oferă o gamă largă de avantaje pe termen scurt și lung, atât pentru persoane, cât și pentru societate în general. erviciile de educație ti!purie de înaltă calitate sunt utile pentru toți copiii " dar !ai ales pentru cei care provin din !edii socio#econo!ice defavorizate" din fa!ilii de !igranți sau ale co!unității ro!e sau care au nevoi speciale de educație" inclusiv $andicap. %n acest sens" furnizarea unui acces ec$itabil generalizat la servicii de educație ti!purie de înaltă calitate poate contribui într#o !are !ăsură la succesul trategiei Europa 2020 și" în special" la realizarea a două dintre obiectivele principale ale &E: reducerea sub 10 ' a ratei părăsirii ti!purii a școlii și înlăturarea riscului de sărăcie și de e(cluziune socială pentru cel puțin 20 de !ilioane de persoane. %n cadrul activității de Pee% Le!%"&"3 ! 4%),)')& #e ')c%) Te !0&c ,e"0%) E#)c! ț&e T& ,)%&e #&" c!#%)' Co &+&e& E)%o,e"e ()*+#ECEC)" cu te!a: Acces și calitate în educația timpurie" activitate organizată la ,ucurești" în perioda 1-#20 !artie 201. de către /inisterul Educației 0aționale" în calitate de gazdă și de instituție reprezentată în acest grup de lucru" au fost apreciate realizările 1o!2niei în do!eniul politicilor și strategiilor privind educa ția ti!purie și" în același ti!p" au fost făcute reco!andări privind î!bunătățirea practicii educaționale din serviciile de educație ti!purie" îndeosebi în ceea ce privește relația educatoare#copil și relația educatoare#părinți" precu! și creșterea preocupării educatoarelor pentru individualizarea învățării și pentru observarea siste!atică a copilului în conte(tul !are al creșterii calității serviciilor oferite de instituțiile de educație ti!purie antepreșcolară și de învăță!2nt preșcolar. 3e ase!enea" ca ur!are a prezentărilor făcute" a discuțiilor cu reprezentan ți ai inspectoratelor școlare" cu directori de grădinițe" cu reprezentanți ai instituțiilor de învăță!2nt superior care se ocupă de for!area inițială și continuă a educatoarelor" precu! și ca ur!are a vizitelor efectuate în diferite unități de educație ti!purie din ,ucurești" !e!brii grupului de lucru au inserat în docu!entele de lucru ale )*+#ECEC ur!ătoarele aspecte legate de acces și calitate în educația ti!purie" evident" în raport cu resursa u!ană: • interdependența acces-calitate și potențarea efectelor acesteia prin mecanismele de sprijinire a dezvoltării profesionale a resursei umane; • importanța formării inițiale și continue a educatoarelor și suportul oferit acestora prin

să accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al formării. importanța preluării experiențelor pozitive și a bunelor practici de la nivel local în proiecte la nivel național și.• sisteme de tip mentorat.%o1e+o%)' %e1'e6&. să alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pie ței muncii și să îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate. Bucuria de a învăța înseamnă un mediu care îți oferă libertatea de a explora.%o1e+&! #e e#)c!0o!%e este nobilă" dificilă" dar și plăcută" u!ilă și !2ndră" e(igentă și liberă" o VALOARE 2" +&"e" în care !ediocritatea nu este per!isă" în care a ști nu însea!nă ni!ic dacă nu poți să î!părtășești și altora și în care autodepă șirea este un pas către 8acordarea ființei cu eternitatea și cu perfecțiunea divină9 (C." !")' șco'!% 20132014 va reprezenta" pentru profesioniștii din învăță!2ntul preșcolar" )" !" !' %e1'ecț&e& ș& !' ')c%)')& '! #e0!'&& cu o se!nificație !ajoră pentru viitorul co!un pe care ni#l dori! (creștere economică inteligentă. 5)c)%&! #e ! 2".0 august 201. să pună în aplicare o strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii.)"c0e #e %e1'ecț&e" pe care vă lăsă! libertatea de a le analiza. punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari.'&c!0 ș& .dezbate în activitatea !etodică zilnică" în activitățile !etodice săptă!2nale" în cadrul cercurilor pedagogice sau cu prilejul altor eveni!ente profesionale: • • • Bucuria de a învăța provine din experiențe personale de succes. 3e aceea" învățarea ti!purie trebuie să fie și !otorul bucuriei de a învăța care" la r2ndul ei" conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța" co!unități care dob2ndesc capacitatea internă de a#și identifica și rezolva proble!ele și de a progresa" av2nd ca scop calitatea vie ții fiecărui individ" în toată co!ple(itatea sa. transformarea lor în politici publice. . cât și la nivel local. eventual. inclusiv al romilor. durabilă și favorabilă incluziunii sociale 6 priorități ale trategiei Europa 2020). inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central. 7șadar" a!intindu#vă faptul că . %n acest conte(t" ca ur!are a Consfătuirilor anuale ale inspectorilor pentru învăță!2ntul preșcolar" care au avut loc la 5iatra#0ea!ț" în perioada 2-#.%e)"$ . II.$ț! +!) ec)!ț&! c!%e !#)ce 2 . la o educație de calitate.co.#2014" în do!eniul educației este ur!ătoarea: să accelereze reforma sistemului de învățământ.Cucoș" 200:)" vă supune! atenției c2teva .. Jocul oferă copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a învăța de timpuriu.&')' & .$%&"0e'e !"co%$ %nvățarea ti!purie este funda!entul pentru învățarea de#a lungul întregii vieți și baza bunăstării individuale" sociale" econo!ice" baza dezvoltării durabile. %n luna !ai a anului curent a apărut Recomandarea Consiliului European privind Programul național de reformă al României pentru !"#$ %n acest conte(t" reco!andarea făcută 1o!2niei pentru perioada 201. și să evalueze impactul reformelor.

3e ase!enea" în această ecuație a bucuriei de a învăța" după cu! bine ști!" este i!portant să așeză!" alături de profesorul refle(iv și copilul. III. învățare cu sens. cu alți profesioniști și cu părinții și pe care vă recomandăm să o folosiți #ilnic.).descoperi.elevul i!plicat" părintele ancoră.ec&!'&0!0e ș& !' &"+. prin care să vi#e#e stimularea educatoarelor în vederea' folosirii gândirii critice în analiza propriei activități.jocuri aflate la înde!2na copilului" în c2!pul vizual al acestuia= • !ateriale e(puse în sala de grupă" care au un sens pentru procesul de învă țare în care este angajat copilul prin joc și care sunt așezate la nivelul copilului" sunt vizibile și sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului= • educatoarea oferă libertatea copilului în e(pri!area artistică" evit2nd coloratul în contur si realizarea unor lucrări (practice sau artistico#plastice) identice de către toți copiii= . găsirii de soluții eficiente la problemele educaționale identificate etc.aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine în a stabili și !en ține pun țile de legătură cu lu!ea școlii și cu viața" în toată co!ple(itatea ei. Bucuria de a învăța apare în situațiile în care o sarcină de învățare converge cu nevoile și interesele actorului învățării. de către directori&inspectori școlari de specialitate.ecț&&'o% #e +. <ibertatea de !ișcare și e(plorare oferită copilului prin !ediul educațional g2ndit și construit de educatoare: • jucării. &n astfel de părinte" pe care este de datoria noastră să îl for!ă! și să îi pune! în valoare rolul at2t de i!portant" înse!nă" de fapt" persoana care oferă stabilitate și siguranță în via ța copilului. în anexa acestei scrisori metodice vom atașa și o fișă de reflecție (menționăm faptul că termenul până la care ne dorim să înregistrăm împreună schimbări este 20 !".elevului și care trebuie să îl ajute să ancoreze" atunci c2nd e nevoie și at2t c2t este nevoie" pentru a e(plora. A+. De aceea.: ecretele unor relații reușite. Bucuria de a învăța fuge de prelegerile lungi ale profesorului.o%0!"0e #e )% $%&0 2" c!#%)' &"+. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele. dar și la nivelul performanțelor individuale ale copiilor din grupă$ %stfel. a unor fișe de observare.• • • • • Bucuria de a învăța nu se asociază cu graba. împărtășită cu ceilalți. o bucurie legată de un eveniment aparent banal.ec ț&&'o% 0e !0&ce7 1. !eflecții pentru sc"imbare#progres etc. formulării de concluzii pertinente care să conducă la sc"imbarea practicilor educaționale la nivelul grupei de copii. Bucuria de a învăța este.ec0e & . de cele mai multe ori. încercând să observați cu propriii dumneavoastră ochi îmbunătățirile înregistrate la nivelul practicii educaționale. Bucuria de a învăța înseamnă contextualizare. !eflecții pentru dezvoltarea mea profesională. focali#ată pe interacțiunile educatoarei cu copilul. )otodată" trebuie să !enționă! faptul că fișa de reflecție atașată constituie un punct de reper important în elaborarea. ziua educatoarei ar putea să se finalizeze cu o reflecție scrisă în caietul pentru studiu individual (e(.

Te e #e &"0e%e+ %eco !"#!0e. • Efectuarea de interasistențe în cadrul co!isiilor !etodice și dezvoltarea e(ercițiului de analiză. • +eneralizarea progra!ului de interasistențe la nivelul co!isiei !etodice și activităților de !entorat pentru cadrele didactice debutante sau aflate în pri!ii ani de carieră didactică.e"0%) .+e e+0%)' II8 . extrase din setul de recomandări făcute de )*+ în Raportul general al inspecției școlare efectuate în anul școlar 2012-2013' • @rganizarea de sc$i!buri de bune practice" în ceea ce priveAte planificarea și proiectarea didactică" în cadrul unor activități !etodice la nivel județean sau la nivelul unităților de învăță!2nt..e#!3o3&ce ș& !c0&.opiniile liber de#a lungul întregii zile? etc" Te% e" . >!plicarea copilului în procesul de predare#învățare#evaluare: • știu copiii ce au învățat sau ce vor învăța? • știu unde au ajuns cu e(plorarea" la un !o!ent dat" pe te!a care îi interesează? • sunt întrebați.CC3" a unor activități de for!are a responsabililor co!isiilor !etodice IV. Te% e" ..activități" !odul de plasare a catedrei și poziția educatoarei în raport cu copiii în acest conte(t etc.toată durata anului școlar.• !odul de așezare al !obilierului pe parcursul unei zile.2" !")' șco'!% 2013-2014.evaluare și autoevaluare a activităților. (n plus.pot să aleagă copiii ce vor să învețe la un !o!ent dat? • știu copiii ce ur!ări! printr#o activitate anu!e în care sunt i!plicați și" ca atare" ce li se va cere să aplice.. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele. %n acest conte(t" propune! cadrelor didactice să discute cu copiii despre se!nificațiile acestui eveni!ent și să î și orienteze de!ersurile spre ur!ătoarele două direcții: • fiecare copil" p2nă la 1 ianuarie 2014" își va alege o te!ă pentru un proiect individual" care va avea în centrul atenției fa!ilia și pentru care va avea la dispozi ție C luni pentru investigare" culegere și analiză !ateriale.)= copiii ar putea fi sprijiniți în alegerea te!ei .> /. următoarelor aspecte. pe toată durata anului școlar.+e e+0%)' I8 2. • @rganizarea nivelul > B.ucuria de a învăța reflectată în interacțiunile educatoarei cu copilul.e"0%) ce%c)%& .%o&ec0e 0e !0&ce #e%)'!0e c) co.realizeze la sf2rșitul acesteia? • au voie copiii să își e(pri!e părerile. cu alți profesioniști și cu părinții Termen ..infor!ații și pentru pregătirea prezentării lui în fața audienței (colegi" părinți" profesori etc. . inspectorii școlari vor acorda o atenție deosebită. • @rganizarea de sc$i!buri de bune practici între unitățile de învăță!2nt" privind !odul de realizare a docu!entelor și a acțiunilor propuse la nivel de co!isie !etodică.de!onstreze.&&&.&0$ț& e0o#&ce 7nul 2014 este declarat $nul internațional al familiei.

5entru activitățile !etodice și cercurile pedagogice reco!andă! ur!ătoarele te!e: 1..= scrisorile vor fi redactate cu ajutorul copiilor" vor putea conține te(t scris și i!agini.. fiecare educatoare" î!preună cu copiii din grupă" va alege să deruleze pe perioada anului școlar 201....desene sau doar i!agini.. (usturi și mirosuri care trezesc amintiri despre familia mea..#2014 un proiect te!atic" din cele două !enționate în cele ce ur!ează (respect2nd îndeosebi te!a și nu neapărat sugestiile oferite): ) viața trecută prin acte (de căutat prin actele fa!iliei" de discutat cu !e!brii fa!iliei despre acestea" de adus și de pezentat în fața colegilor copia unui act i!portant din viața fa!iliei" cu se!nificațiile" g2ndurile" trăirile" toată încărcătura pe care acesta o are pentru fa!ilie) sau *iața familiei în scrisori (o serie de scrisori tri!ise de o grupă de copii 6 ca și corespondent al unei alte co!unități care este fa!ilia # către o altă grupă de copii" care poate fi din aceeași grădiniță sau dintr#o alta" din același oraș.• proiectului individual" suger2ndu#li#se să se gîndească la: %runza#floarea &#animalul & în marea familie a. 'ântece#versuri#povești în familia mea. INSPECTOR 4ENERALV&o%&c! P%e#! .= la sf2rșitul celor C luni" educatoarea va face progra!area copiilor care vor să își prezinte proiectul și le va oferi tuturor (nu nu!ai celor care prezintă în fața audien ței) un spațiu de e(punere a proiectelor" unde va afișa și lista cu progra!ările.județ sau aceeași țară" din !ediul rural. 7ctivitățile de tip outdoor 6 posibilități și !odalități de organizare cu preșcolarii= 2.. 3ezvoltarea socio#e!oțională a copiilor preșcolari și i!plicațiile ei în î!bunătățirea vieții sociale și profesionale a părinților și a cadrelor didactice. Educația pentru sc$i!bare și valențele ei în societatea cunoașterii= .urban etc.).desene și vor ur!ări povestirea unor eveni!ente din viața acestei !ici fa!ilii" e!patizarea cu eveni!ente trăite de cei cu care se află în corespondență" fa!iliarizarea cu și respectarea regulilor privind !odul de redactare al unei scrisori" fa!iliarizarea cu și respectarea pașilor în procesul de co!unicare prin poștă etc. 'ulori și obiecte#obiecte de artă în familia mea etc.

>>.!otivele care au deter!inat alegerea făcută.alți specialiști.părinții" după înc$eierea progra!ului zilei" despre progresul. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" să înțeleagă i!portanța regulilor și respectarea lor în viața personală și în conviețuirea cu ceilalți..-. >. >>>. 7! proiectat" pe toată durata progra!ului zilei" situații de învă țare care să faciliteze interacțiunea copil#copil.F. 7! reușit să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă și să#l fac cunoscut și celorlalți copii" pe durata progra!ului zilnic. .) în a interacționa eficient cu colegii lui.D. 7! reușit să inițiez o discuție cu colegii. >. 7! reușit să observ" pe toată durata progra!ului zilei" interacțiunile pe care le are fiecare copil din grupă cu colegii lui.grup de copii. >.7<Ț> 51@GE >@0>Ș)>. 7! reușit să ascult" fiecare copil în parte" atunci c2nd acesta și#a !anifestat dorința de a co!unica cu !ine" arăt2ndu#i că !ă interesează ceea ce î!i spune și oferindu#i feed#bacE i!ediat. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@5>< >.. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" posibilitatea de a face alegerei și de a# și e(plica !otivul.+1&5 3E C@5>> >>. >.2. 7! reușit să interacționez cu fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@<E+>.C.1. 7! reușit să pregătesc" pentru ziua curentă" un !ediu educațional care să favorizeze interacțiunea copil 6 copil.1.!ult prea e(pansiv. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pentru a#și e(pri!a părerea cu privire la o activitate.4. >.grup de copii.5H1>0 Ț> >>>.1.. >>. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei" pentru a deveni autono! și pentru a !anifesta stăp2nire de sine. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" sprijin pentru dezvoltare personală" respect2nd rit!ul de învățare al acestuia.4. >>. >>.7ne(a 1 9IȘA DE RE9ECȚIE (interacțiuni) >. 7! reușit să sprijin" pe toată durata progra!ului zilei" cel puțin un copil (ti!id.lucrare personală sau a altui coleg. >0)E17CȚ>&0E7 C@5>< # C@5><.cu proble!e de învățare etc.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă. >.2. >.cu proble!e de adaptare..

inspectorate.specialist.roiect educațional /.2.a0 ()*+.rogramul educațional na.>>>. comunită.rogramul educațional na. inspectorate.e0 și /.rogramul educațional na.rogramele educaționale /*duca.ro. 4tep. )*+.roiect educațional /2u *uropa la >oacă?0 = concurs de stimulare a abilită.ie fi#ică -i sport /5alo6agathia0 ()*+.părinților" după înc$eierea progra!ului zilei" date relevante" clare" punctuale privind progresul.a de copii /..e.părinte î!i î!părtășește despre un copil din grupă" la începutul sau la sf2rșitul progra!ului zilei" și să îi ofer feed#bacE i!ediat.ia 7*+8+29.i a-a0 (1unda.ional de educa. )*+.iti=2lic -i Dublu=2lic0 = concursuri de creativitate pentru cadrele didactice (8+19)*D8% .ile -i. 84<=uri"3 5roiect educațional /71)I # concurs de cunoAtinJe pentru copiii preAcolari" pe do!enii .i locale"3 . )*+"3 . grădini. 7! reușit să ascult ceea ce un coleg.e. 7ne(a 2 Programe și proiecte educaționale în învățământul preșcolar.i locale"3 . 84<=uri"3 . )*+.ipo0 (2D .ilor intelectuale -i de creativitate pentru copiii pre-colari -i -colari mici (*ditura Diana 47@. în anul școlar 2013. :+82*1. comunită. >>>.altor specialiști.rogramul educațional na.ilor -colare -i extra-colare din an -i un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor$ %cela-i lucru este necesar -i pentru programele&proiectele&concursurile nou lansate$ %n cele ce ur!ează prezentă! lista acestora: . )*+"3 .2014 )ulte dintre programele proiectele educa!ionale "i concur#urile ini.i locale"3 .rogramele educaționale pentru nivelul antepreșcolar /2entre multifuncționale0 și /:n start bun în viață0 (4tep b.ia inclu#ivă în grădini.roiect de stimulare a interesului pentru lectură -i de compensare a parcurgerii .ional de educa.iate -i derulate în anii anteriori î-i continuă activită.ie ecologică /*cogrădini.ress..e.rogramei instructiv=educative în grădini.ional de stimulare a interesului pentru lectură /4ă citim pentru mileniul trei0 ()*+. inspectorate.rograme&proiecte care continuă' • • • • • • • • • • .ași spre educația inclu#ivă în grădiniță0 (%socia. ca atare. vor necesita corelarea cu calendarul activită. grădini. comunită.ie a părin. :+82*1.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă.ia 2opiii +o-tri -i )*+"3 .ional de stimulare a interesului pentru educa.ilor /*duca. 7! reușit să înregistrez și să trans!it colegilor. 84<= uri"3 . grădini.

roiect educațional 0)eseria de părinte0 ()*+. 42 +orand 47@.<.ress"3 ." /E0" > B#uri)= 2oncurs 8Dapte luni de excelență9 (Editura 3ia!ant" /E0= > B#uri)= 2oncurs 8)icii exploratori9 (%sociația 8nteligenA. 84<= uri"3 .roiecte 14* /(mpreună cu copiii pentru un început școlar de succes0 G 8D' HI$ 2H și 8Co!petențe c$eie prin jocuri virtuale la grădiniță 6 resurse didactice pentru punerea bazelor for!ării co!petențelor c$eie la preșcolari 9 6 >3: C.ionalismului %2A97 ()*+. %sociația de părinți 2ăsuța cu povești Bistrița..roiect educa. 2D . 84<=uri"3 .rahova. Jhotron.roiect educa.aralela F!.1D4 ()*+.roiect educațional internațional 7%1% C87%1% (7omconcept 8nternational 4olutions.*1 8talia.C. 84<=uri"3 . EsenJial /edia 5ress .ucuriile copilăriei9 (Editura 3iana" /E0" > B#uri)= . )*+. 84< .roiect educațional /7uti te învață. )*+.rograme&proiecte care debutea#ă' .roiect educațional LLEvaluarea în învăJă!2ntul preAcolar9 ( . 84<=uri"$ . :+82*1.roiect educațional 0*duAeca0 (%scendia Design.• • • • • • • • • • • • • • • • • e(perienJiale" (7sociaJia /71)I" /E0" > B#uri)= 5roiect educațional /5ric$indei în lu!ea bas!elor0 (*ditura 2uvântul 8nfo. )*+. )*+.' start către excelență0 ()*+. )*+. %2A97 7omânia. 84<=uri"3 .rogram 58D4)%7A (8B) 7omânia.roiect educațional internațional A8)A8)=A8)E (1undația pentru Dtiințe și %rte .ional de pro!ovare a educației pentru participare /3ezvoltarea abilităților socio#e!oționale la copiii cu v2rste de la . alte 84<=uri"3 5roiect educațional 8.1.rogramul educațional 8Curcubeul sc$i!bării9 (/E0" 7sociația +$idelor și +$izilor din 1o!2nia" &0E C@ 1o!2nia" Cuv2ntul >nfo" > B#uri) 7ctivități: . 84<=uri"3 . la F ani 0 ()*+. )*+.roiect educațional 02alitate și competență în învățământul preșcolar0 ()*+3 84. :niv$Bucure-ti.roiect educațional 04teff. 84<= uri"3 . 84<=uri"3 5roiect educaJional 8Caravana >steților # Știu" !ă infor!ez" deci sunt cel !ai bunK9 (5ro Educatie Consulting 5ublis$ing 1<" /E0" > B#uri" 5oliția rutieră și /inisterul /ediului și 5ădurilor)= .ional de promovare a interna. lecții pentru viață0 (*ditura 2uvântul 8nfo. 84<=uri"3 . )*+"3 . 84)B&84<"3 .

6 01 noie!brie 2014= 1ealizarea unor sc$i!buri de e(perienJă între judeJe" pe toată perioada derulării proiectului 6 în perioada 1D ianuarie 2014 6 1D !ai 201D= 1ealizarea unui fil! didactic în care să fie prezentate derularea progra!ului Ai rezultatele acestuia 6 pe D octo!brie 201D (Miua Educatorului)= Elaborarea Ai editarea unor !ateriale de sprijin pentru copii" cadre didactice și co!unitate 6 p2nă la data de 1 septe!brie 201D= ConferinJă finală pentru prezentarea Ai dise!inarea rezultatelor proiectului : octo!brie 201D.= 7sigurarea suportului te$nic pentru cadrele didactice partenere în proiect" care utilizează softurile educaJionale Ai au(iliarele Acolare E3& în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= Culegerea de feedbacE structurat din partea cadrelor didactice" a elevilor Ai a părinJilor și revizuirea sau" după caz" conceperea unor noi softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&.Editura Edu # C E3& @G) /71NE)>0+ 1< " /E0" > B#uri) 7ctivități: • • • • • Gor!area cadrelor didactice în do!eniul educaJiei asistate de calculator Ai a utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= >nfor!area tuturor factorilor i!plicaJi (dascăli" părinJi Ai copii) asupra avantajelor utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= ponsorizarea tuturor unităJilor de învăJă!2nt partenere în proiect" cu softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&" avizate de /.E. 5rogra!ul educaJional 8 ă ne î!prieteni! cu e!oJiileK9 (Editura /eEEi /edia" /E0" > B#uri) 7ctivități: • • e!inarii de infor!are (pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor) cu privire la i!portanJa dezvoltării inteligenJei e!oJionale" alături de inteligenJa cognitivă= 7ctivităJi educative lunare" pe perioada anului Acolar" realizate în cadrul grădiniJelor partenere" cu i!plicarea cadrelor didactice" părinJilor Ai a copiilor (confor! .autocunoaștere" jocurile de cooperare" jocurile de strategie (suportul de curs va fi tri!is la /E0 pentru avizare) 6 în perioada 01 noie!brie 201.0.• • • • • • 1ealizarea" în colaborare cu partenerii la nivel naJional Ai local" a unor acJiuni de pro!ovare a educaJiei pentru sc$i!bare în grădiniJe Ai în co!unitate" sub deviza 8%!preună pute! sc$i!ba lu!ea9 6 pe toată perioada derulării progra!ului= 5arcurgerea unui !odul de for!are a cadrelor didactice în do!eniul educaJiei pentru sc$i!bare" în care să se pună accentul pe jocurile de cunoaștere. 5rogra!ul educaJional 8E3&#școala9 .

" esiuni de infor!are și dezbateri" pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentan ți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor" pe te!e legate de proble!atica dezvoltării și învățării la copiii !ici. 5rogra!ul educaJional 8O1E7& /E0" > B#uri) 7ctivități : • • • 7 G>& @<>/5>CK9 (+E1@ 51@ E3&C7)>E . Concurs pentru copii *!.1.• • regula!entului de desfăAurare al proiectului educativ 8 ă ne împrietenim cu emo+iile.xpozi+iei /a+ionale cu te!a: 0 tropi de bucurii prin oc"i de copii.-" în care vor fi e(puse lucrările copiilor preAcolari participanJi în cadrul proiectului= e(poziJia îAi propune să ofere copiilor un cadru în care aceAtia să#Ai poată e(pri!a e!oJiile prin culori Ai for!e" confor! nivelului lor de înJelegere= pentru aprecierea Ai încurajarea participanJilor (copii Ai cadre didactice)" lucrările de la nivel naJional vor fi pre!iate" const2nd în pac$ete cu !ateriale educative pentru dezvoltarea inteligenJei e!oJionale= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul de predare învățare#evaluare din învăță!2ntul preșcolar" orientat în direcJia dezvoltării socio# e!oJionale a preAcolarilor.-)= @rganizarea .<. .$1 $ %21 )32452'K (confor! 1egula!entului concursului)= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul educaJional" special concepute pentru dezvoltarea spiritului de cooperare.