P. 1
Scrisoare Metodica an Scolar 2013 2014

Scrisoare Metodica an Scolar 2013 2014

|Views: 9|Likes:
Published by r_oana_alexandr9725

More info:

Published by: r_oana_alexandr9725 on Nov 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/31/2014

pdf

text

original

SCRISOARE METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2013-2014 Bucuria de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul

reflexiv, copilul implicat și părintele ancoră

I.

Reco !"#$%&'e(co"c')*&&'e Co"+&'&)')& E)%o,e!"- .&*&/&'&0!0e! !cț&)"&'o% "o!+0%e ,%&.&"# %e1o% ! 2" #o e"&)' e#)c!ț&e& 0& ,)%&& - ,)"c0e #e ,'ec!%e !'e #e e%+)%&'o% ce )% e!*$

Concluziile Consiliului Europei privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari: Să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine (2011) subliniază faptul că educația și îngrijirea timpurie de calitate oferă o gamă largă de avantaje pe termen scurt și lung, atât pentru persoane, cât și pentru societate în general. erviciile de educație ti!purie de înaltă calitate sunt utile pentru toți copiii " dar !ai ales pentru cei care provin din !edii socio#econo!ice defavorizate" din fa!ilii de !igranți sau ale co!unității ro!e sau care au nevoi speciale de educație" inclusiv $andicap. %n acest sens" furnizarea unui acces ec$itabil generalizat la servicii de educație ti!purie de înaltă calitate poate contribui într#o !are !ăsură la succesul trategiei Europa 2020 și" în special" la realizarea a două dintre obiectivele principale ale &E: reducerea sub 10 ' a ratei părăsirii ti!purii a școlii și înlăturarea riscului de sărăcie și de e(cluziune socială pentru cel puțin 20 de !ilioane de persoane. %n cadrul activității de Pee% Le!%"&"3 ! 4%),)')& #e ')c%) Te !0&c ,e"0%) E#)c! ț&e T& ,)%&e #&" c!#%)' Co &+&e& E)%o,e"e ()*+#ECEC)" cu te!a: Acces și calitate în educația timpurie" activitate organizată la ,ucurești" în perioda 1-#20 !artie 201. de către /inisterul Educației 0aționale" în calitate de gazdă și de instituție reprezentată în acest grup de lucru" au fost apreciate realizările 1o!2niei în do!eniul politicilor și strategiilor privind educa ția ti!purie și" în același ti!p" au fost făcute reco!andări privind î!bunătățirea practicii educaționale din serviciile de educație ti!purie" îndeosebi în ceea ce privește relația educatoare#copil și relația educatoare#părinți" precu! și creșterea preocupării educatoarelor pentru individualizarea învățării și pentru observarea siste!atică a copilului în conte(tul !are al creșterii calității serviciilor oferite de instituțiile de educație ti!purie antepreșcolară și de învăță!2nt preșcolar. 3e ase!enea" ca ur!are a prezentărilor făcute" a discuțiilor cu reprezentan ți ai inspectoratelor școlare" cu directori de grădinițe" cu reprezentanți ai instituțiilor de învăță!2nt superior care se ocupă de for!area inițială și continuă a educatoarelor" precu! și ca ur!are a vizitelor efectuate în diferite unități de educație ti!purie din ,ucurești" !e!brii grupului de lucru au inserat în docu!entele de lucru ale )*+#ECEC ur!ătoarele aspecte legate de acces și calitate în educația ti!purie" evident" în raport cu resursa u!ană: • interdependența acces-calitate și potențarea efectelor acesteia prin mecanismele de sprijinire a dezvoltării profesionale a resursei umane; • importanța formării inițiale și continue a educatoarelor și suportul oferit acestora prin

durabilă și favorabilă incluziunii sociale 6 priorități ale trategiei Europa 2020). importanța preluării experiențelor pozitive și a bunelor practici de la nivel local în proiecte la nivel național și.• sisteme de tip mentorat.%e)"$ . să pună în aplicare o strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii.Cucoș" 200:)" vă supune! atenției c2teva . . 3e aceea" învățarea ti!purie trebuie să fie și !otorul bucuriei de a învăța care" la r2ndul ei" conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța" co!unități care dob2ndesc capacitatea internă de a#și identifica și rezolva proble!ele și de a progresa" av2nd ca scop calitatea vie ții fiecărui individ" în toată co!ple(itatea sa. punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari. eventual." !")' șco'!% 20132014 va reprezenta" pentru profesioniștii din învăță!2ntul preșcolar" )" !" !' %e1'ecț&e& ș& !' ')c%)')& '! #e0!'&& cu o se!nificație !ajoră pentru viitorul co!un pe care ni#l dori! (creștere economică inteligentă. 5)c)%&! #e ! 2". 7șadar" a!intindu#vă faptul că .'&c!0 ș& .dezbate în activitatea !etodică zilnică" în activitățile !etodice săptă!2nale" în cadrul cercurilor pedagogice sau cu prilejul altor eveni!ente profesionale: • • • Bucuria de a învăța provine din experiențe personale de succes. inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central.)"c0e #e %e1'ecț&e" pe care vă lăsă! libertatea de a le analiza. și să evalueze impactul reformelor. Jocul oferă copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a învăța de timpuriu.%o1e+&! #e e#)c!0o!%e este nobilă" dificilă" dar și plăcută" u!ilă și !2ndră" e(igentă și liberă" o VALOARE 2" +&"e" în care !ediocritatea nu este per!isă" în care a ști nu însea!nă ni!ic dacă nu poți să î!părtășești și altora și în care autodepă șirea este un pas către 8acordarea ființei cu eternitatea și cu perfecțiunea divină9 (C.&')' & . Bucuria de a învăța înseamnă un mediu care îți oferă libertatea de a explora. inclusiv al romilor. să accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al formării. la o educație de calitate.. transformarea lor în politici publice. să alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pie ței muncii și să îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate.co. %n luna !ai a anului curent a apărut Recomandarea Consiliului European privind Programul național de reformă al României pentru !"#$ %n acest conte(t" reco!andarea făcută 1o!2niei pentru perioada 201.$ț! +!) ec)!ț&! c!%e !#)ce 2 .%o1e+o%)' %e1'e6&. %n acest conte(t" ca ur!are a Consfătuirilor anuale ale inspectorilor pentru învăță!2ntul preșcolar" care au avut loc la 5iatra#0ea!ț" în perioada 2-#.#2014" în do!eniul educației este ur!ătoarea: să accelereze reforma sistemului de învățământ. cât și la nivel local.$%&"0e'e !"co%$ %nvățarea ti!purie este funda!entul pentru învățarea de#a lungul întregii vieți și baza bunăstării individuale" sociale" econo!ice" baza dezvoltării durabile.0 august 201. II.

cu alți profesioniști și cu părinții și pe care vă recomandăm să o folosiți #ilnic.). Bucuria de a învăța înseamnă contextualizare. de cele mai multe ori. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele.elevul i!plicat" părintele ancoră. 3e ase!enea" în această ecuație a bucuriei de a învăța" după cu! bine ști!" este i!portant să așeză!" alături de profesorul refle(iv și copilul. !eflecții pentru dezvoltarea mea profesională. în anexa acestei scrisori metodice vom atașa și o fișă de reflecție (menționăm faptul că termenul până la care ne dorim să înregistrăm împreună schimbări este 20 !". încercând să observați cu propriii dumneavoastră ochi îmbunătățirile înregistrate la nivelul practicii educaționale.o%0!"0e #e )% $%&0 2" c!#%)' &"+. Bucuria de a învăța apare în situațiile în care o sarcină de învățare converge cu nevoile și interesele actorului învățării. )otodată" trebuie să !enționă! faptul că fișa de reflecție atașată constituie un punct de reper important în elaborarea.: ecretele unor relații reușite. împărtășită cu ceilalți. de către directori&inspectori școlari de specialitate.ec0e & . învățare cu sens. Bucuria de a învăța fuge de prelegerile lungi ale profesorului.elevului și care trebuie să îl ajute să ancoreze" atunci c2nd e nevoie și at2t c2t este nevoie" pentru a e(plora. o bucurie legată de un eveniment aparent banal. Bucuria de a învăța este. focali#ată pe interacțiunile educatoarei cu copilul. !eflecții pentru sc"imbare#progres etc. a unor fișe de observare.jocuri aflate la înde!2na copilului" în c2!pul vizual al acestuia= • !ateriale e(puse în sala de grupă" care au un sens pentru procesul de învă țare în care este angajat copilul prin joc și care sunt așezate la nivelul copilului" sunt vizibile și sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului= • educatoarea oferă libertatea copilului în e(pri!area artistică" evit2nd coloratul în contur si realizarea unor lucrări (practice sau artistico#plastice) identice de către toți copiii= . prin care să vi#e#e stimularea educatoarelor în vederea' folosirii gândirii critice în analiza propriei activități. &n astfel de părinte" pe care este de datoria noastră să îl for!ă! și să îi pune! în valoare rolul at2t de i!portant" înse!nă" de fapt" persoana care oferă stabilitate și siguranță în via ța copilului. <ibertatea de !ișcare și e(plorare oferită copilului prin !ediul educațional g2ndit și construit de educatoare: • jucării. De aceea.• • • • • Bucuria de a învăța nu se asociază cu graba.descoperi. ziua educatoarei ar putea să se finalizeze cu o reflecție scrisă în caietul pentru studiu individual (e(. formulării de concluzii pertinente care să conducă la sc"imbarea practicilor educaționale la nivelul grupei de copii.ec&!'&0!0e ș& !' &"+. găsirii de soluții eficiente la problemele educaționale identificate etc. dar și la nivelul performanțelor individuale ale copiilor din grupă$ %stfel. III.ec ț&&'o% 0e !0&ce7 1. A+.aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine în a stabili și !en ține pun țile de legătură cu lu!ea școlii și cu viața" în toată co!ple(itatea ei.ecț&&'o% #e +.

e#!3o3&ce ș& !c0&. >!plicarea copilului în procesul de predare#învățare#evaluare: • știu copiii ce au învățat sau ce vor învăța? • știu unde au ajuns cu e(plorarea" la un !o!ent dat" pe te!a care îi interesează? • sunt întrebați. • Efectuarea de interasistențe în cadrul co!isiilor !etodice și dezvoltarea e(ercițiului de analiză.%o&ec0e 0e !0&ce #e%)'!0e c) co. inspectorii școlari vor acorda o atenție deosebită. următoarelor aspecte.e"0%) ce%c)%& .. cu alți profesioniști și cu părinții Termen .• !odul de așezare al !obilierului pe parcursul unei zile..+e e+0%)' II8 . • @rganizarea nivelul > B.&&&. Te% e" . • +eneralizarea progra!ului de interasistențe la nivelul co!isiei !etodice și activităților de !entorat pentru cadrele didactice debutante sau aflate în pri!ii ani de carieră didactică. (n plus.> /.infor!ații și pentru pregătirea prezentării lui în fața audienței (colegi" părinți" profesori etc.pot să aleagă copiii ce vor să învețe la un !o!ent dat? • știu copiii ce ur!ări! printr#o activitate anu!e în care sunt i!plicați și" ca atare" ce li se va cere să aplice. .+e e+0%)' I8 2.&0$ț& e0o#&ce 7nul 2014 este declarat $nul internațional al familiei.. • @rganizarea de sc$i!buri de bune practici între unitățile de învăță!2nt" privind !odul de realizare a docu!entelor și a acțiunilor propuse la nivel de co!isie !etodică. extrase din setul de recomandări făcute de )*+ în Raportul general al inspecției școlare efectuate în anul școlar 2012-2013' • @rganizarea de sc$i!buri de bune practice" în ceea ce priveAte planificarea și proiectarea didactică" în cadrul unor activități !etodice la nivel județean sau la nivelul unităților de învăță!2nt. %n acest conte(t" propune! cadrelor didactice să discute cu copiii despre se!nificațiile acestui eveni!ent și să î și orienteze de!ersurile spre ur!ătoarele două direcții: • fiecare copil" p2nă la 1 ianuarie 2014" își va alege o te!ă pentru un proiect individual" care va avea în centrul atenției fa!ilia și pentru care va avea la dispozi ție C luni pentru investigare" culegere și analiză !ateriale.activități" !odul de plasare a catedrei și poziția educatoarei în raport cu copiii în acest conte(t etc.de!onstreze.realizeze la sf2rșitul acesteia? • au voie copiii să își e(pri!e părerile.. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele.evaluare și autoevaluare a activităților.CC3" a unor activități de for!are a responsabililor co!isiilor !etodice IV. pe toată durata anului școlar. Te e #e &"0e%e+ %eco !"#!0e.opiniile liber de#a lungul întregii zile? etc" Te% e" .e"0%) .)= copiii ar putea fi sprijiniți în alegerea te!ei .2" !")' șco'!% 2013-2014.toată durata anului școlar.ucuria de a învăța reflectată în interacțiunile educatoarei cu copilul.

(usturi și mirosuri care trezesc amintiri despre familia mea. fiecare educatoare" î!preună cu copiii din grupă" va alege să deruleze pe perioada anului școlar 201.desene și vor ur!ări povestirea unor eveni!ente din viața acestei !ici fa!ilii" e!patizarea cu eveni!ente trăite de cei cu care se află în corespondență" fa!iliarizarea cu și respectarea regulilor privind !odul de redactare al unei scrisori" fa!iliarizarea cu și respectarea pașilor în procesul de co!unicare prin poștă etc. 'ulori și obiecte#obiecte de artă în familia mea etc.județ sau aceeași țară" din !ediul rural..urban etc...... Educația pentru sc$i!bare și valențele ei în societatea cunoașterii= .• proiectului individual" suger2ndu#li#se să se gîndească la: %runza#floarea &#animalul & în marea familie a.= scrisorile vor fi redactate cu ajutorul copiilor" vor putea conține te(t scris și i!agini. 5entru activitățile !etodice și cercurile pedagogice reco!andă! ur!ătoarele te!e: 1..= la sf2rșitul celor C luni" educatoarea va face progra!area copiilor care vor să își prezinte proiectul și le va oferi tuturor (nu nu!ai celor care prezintă în fața audien ței) un spațiu de e(punere a proiectelor" unde va afișa și lista cu progra!ările.#2014 un proiect te!atic" din cele două !enționate în cele ce ur!ează (respect2nd îndeosebi te!a și nu neapărat sugestiile oferite): ) viața trecută prin acte (de căutat prin actele fa!iliei" de discutat cu !e!brii fa!iliei despre acestea" de adus și de pezentat în fața colegilor copia unui act i!portant din viața fa!iliei" cu se!nificațiile" g2ndurile" trăirile" toată încărcătura pe care acesta o are pentru fa!ilie) sau *iața familiei în scrisori (o serie de scrisori tri!ise de o grupă de copii 6 ca și corespondent al unei alte co!unități care este fa!ilia # către o altă grupă de copii" care poate fi din aceeași grădiniță sau dintr#o alta" din același oraș. 3ezvoltarea socio#e!oțională a copiilor preșcolari și i!plicațiile ei în î!bunătățirea vieții sociale și profesionale a părinților și a cadrelor didactice. 'ântece#versuri#povești în familia mea. 7ctivitățile de tip outdoor 6 posibilități și !odalități de organizare cu preșcolarii= 2..desene sau doar i!agini. INSPECTOR 4ENERALV&o%&c! P%e#! .).

2. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@5>< >. . 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" să înțeleagă i!portanța regulilor și respectarea lor în viața personală și în conviețuirea cu ceilalți. >>.alți specialiști.F. >. >.) în a interacționa eficient cu colegii lui.!otivele care au deter!inat alegerea făcută. 7! reușit să pregătesc" pentru ziua curentă" un !ediu educațional care să favorizeze interacțiunea copil 6 copil.D..1. 7! reușit să interacționez cu fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pentru a#și e(pri!a părerea cu privire la o activitate..!ult prea e(pansiv.4.lucrare personală sau a altui coleg.. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" posibilitatea de a face alegerei și de a# și e(plica !otivul.grup de copii.7ne(a 1 9IȘA DE RE9ECȚIE (interacțiuni) >.grup de copii.5H1>0 Ț> >>>.cu proble!e de adaptare. >>. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@<E+>. 7! reușit să sprijin" pe toată durata progra!ului zilei" cel puțin un copil (ti!id. 7! reușit să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă și să#l fac cunoscut și celorlalți copii" pe durata progra!ului zilnic. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei" pentru a deveni autono! și pentru a !anifesta stăp2nire de sine.1. >>. 7! reușit să observ" pe toată durata progra!ului zilei" interacțiunile pe care le are fiecare copil din grupă cu colegii lui. >. >. >>.1. >.+1&5 3E C@5>> >>. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" sprijin pentru dezvoltare personală" respect2nd rit!ul de învățare al acestuia.-.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă. >.2.. >>>.cu proble!e de învățare etc. 7! reușit să ascult" fiecare copil în parte" atunci c2nd acesta și#a !anifestat dorința de a co!unica cu !ine" arăt2ndu#i că !ă interesează ceea ce î!i spune și oferindu#i feed#bacE i!ediat. 7! proiectat" pe toată durata progra!ului zilei" situații de învă țare care să faciliteze interacțiunea copil#copil.C. 7! reușit să inițiez o discuție cu colegii.4. >0)E17CȚ>&0E7 C@5>< # C@5><.7<Ț> 51@GE >@0>Ș)>. >.părinții" după înc$eierea progra!ului zilei" despre progresul.

ile -i. inspectorate. în anul școlar 2013.ia inclu#ivă în grădini..ional de educa.rogramul educațional na.rograme&proiecte care continuă' • • • • • • • • • • .e.ional de stimulare a interesului pentru lectură /4ă citim pentru mileniul trei0 ()*+.ia 2opiii +o-tri -i )*+"3 . :+82*1.ilor /*duca.i locale"3 .i locale"3 .a0 ()*+. comunită. vor necesita corelarea cu calendarul activită.ași spre educația inclu#ivă în grădiniță0 (%socia. 84<=uri"3 . grădini. inspectorate. 84<= uri"3 . 7! reușit să înregistrez și să trans!it colegilor. :+82*1.ional de educa.ia 7*+8+29.>>>.specialist.2014 )ulte dintre programele proiectele educa!ionale "i concur#urile ini.roiect educațional /2u *uropa la >oacă?0 = concurs de stimulare a abilită.ro.părinte î!i î!părtășește despre un copil din grupă" la începutul sau la sf2rșitul progra!ului zilei" și să îi ofer feed#bacE i!ediat. grădini.ional de stimulare a interesului pentru educa.ilor intelectuale -i de creativitate pentru copiii pre-colari -i -colari mici (*ditura Diana 47@. grădini.iate -i derulate în anii anteriori î-i continuă activită.rogramei instructiv=educative în grădini. )*+.roiect de stimulare a interesului pentru lectură -i de compensare a parcurgerii . 7! reușit să ascult ceea ce un coleg. 7ne(a 2 Programe și proiecte educaționale în învățământul preșcolar. comunită.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă.ie fi#ică -i sport /5alo6agathia0 ()*+.e. ca atare.rogramul educațional na. 4tep.rogramele educaționale pentru nivelul antepreșcolar /2entre multifuncționale0 și /:n start bun în viață0 (4tep b.părinților" după înc$eierea progra!ului zilei" date relevante" clare" punctuale privind progresul.iti=2lic -i Dublu=2lic0 = concursuri de creativitate pentru cadrele didactice (8+19)*D8% .ilor -colare -i extra-colare din an -i un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor$ %cela-i lucru este necesar -i pentru programele&proiectele&concursurile nou lansate$ %n cele ce ur!ează prezentă! lista acestora: . )*+.e.a de copii /. )*+"3 .ie a părin.rogramul educațional na.altor specialiști.i locale"3 . )*+.ress.ie ecologică /*cogrădini.ipo0 (2D .2. inspectorate. )*+"3 .roiect educațional /. 84<=uri"3 5roiect educațional /71)I # concurs de cunoAtinJe pentru copiii preAcolari" pe do!enii .rogramul educațional na.i a-a0 (1unda..e0 și /.rogramele educaționale /*duca. comunită. >>>.

1. 84<= uri"3 .roiect educa.roiect educațional internațional A8)A8)=A8)E (1undația pentru Dtiințe și %rte .roiect educațional 0)eseria de părinte0 ()*+. :niv$Bucure-ti.roiect educa. :+82*1.<.aralela F!.rahova.ional de promovare a interna. )*+. 84<=uri"3 . 84<=uri"3 .rogramul educațional 8Curcubeul sc$i!bării9 (/E0" 7sociația +$idelor și +$izilor din 1o!2nia" &0E C@ 1o!2nia" Cuv2ntul >nfo" > B#uri) 7ctivități: .rograme&proiecte care debutea#ă' . 2D . )*+.ress"3 .roiect educațional 04teff. 84< .ucuriile copilăriei9 (Editura 3iana" /E0" > B#uri)= . 84<=uri"3 . )*+.rogram 58D4)%7A (8B) 7omânia. )*+. Jhotron.' start către excelență0 ()*+. EsenJial /edia 5ress .. %sociația de părinți 2ăsuța cu povești Bistrița. 84<= uri"3 . 84<=uri"3 5roiect educaJional 8Caravana >steților # Știu" !ă infor!ez" deci sunt cel !ai bunK9 (5ro Educatie Consulting 5ublis$ing 1<" /E0" > B#uri" 5oliția rutieră și /inisterul /ediului și 5ădurilor)= . 84<=uri"$ .1D4 ()*+. )*+.roiect educațional internațional 7%1% C87%1% (7omconcept 8nternational 4olutions.ionalismului %2A97 ()*+. 42 +orand 47@. la F ani 0 ()*+.roiect educațional LLEvaluarea în învăJă!2ntul preAcolar9 ( .roiect educațional 02alitate și competență în învățământul preșcolar0 ()*+3 84.roiect educațional /7uti te învață.• • • • • • • • • • • • • • • • • e(perienJiale" (7sociaJia /71)I" /E0" > B#uri)= 5roiect educațional /5ric$indei în lu!ea bas!elor0 (*ditura 2uvântul 8nfo.C.roiecte 14* /(mpreună cu copiii pentru un început școlar de succes0 G 8D' HI$ 2H și 8Co!petențe c$eie prin jocuri virtuale la grădiniță 6 resurse didactice pentru punerea bazelor for!ării co!petențelor c$eie la preșcolari 9 6 >3: C.*1 8talia." /E0" > B#uri)= 2oncurs 8Dapte luni de excelență9 (Editura 3ia!ant" /E0= > B#uri)= 2oncurs 8)icii exploratori9 (%sociația 8nteligenA. )*+"3 . 84<=uri"3 . %2A97 7omânia.ional de pro!ovare a educației pentru participare /3ezvoltarea abilităților socio#e!oționale la copiii cu v2rste de la . 84<=uri"3 . lecții pentru viață0 (*ditura 2uvântul 8nfo. )*+.roiect educațional 0*duAeca0 (%scendia Design. 84)B&84<"3 . alte 84<=uri"3 5roiect educațional 8.

5rogra!ul educaJional 8 ă ne î!prieteni! cu e!oJiileK9 (Editura /eEEi /edia" /E0" > B#uri) 7ctivități: • • e!inarii de infor!are (pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor) cu privire la i!portanJa dezvoltării inteligenJei e!oJionale" alături de inteligenJa cognitivă= 7ctivităJi educative lunare" pe perioada anului Acolar" realizate în cadrul grădiniJelor partenere" cu i!plicarea cadrelor didactice" părinJilor Ai a copiilor (confor! .0.• • • • • • 1ealizarea" în colaborare cu partenerii la nivel naJional Ai local" a unor acJiuni de pro!ovare a educaJiei pentru sc$i!bare în grădiniJe Ai în co!unitate" sub deviza 8%!preună pute! sc$i!ba lu!ea9 6 pe toată perioada derulării progra!ului= 5arcurgerea unui !odul de for!are a cadrelor didactice în do!eniul educaJiei pentru sc$i!bare" în care să se pună accentul pe jocurile de cunoaștere.Editura Edu # C E3& @G) /71NE)>0+ 1< " /E0" > B#uri) 7ctivități: • • • • • Gor!area cadrelor didactice în do!eniul educaJiei asistate de calculator Ai a utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= >nfor!area tuturor factorilor i!plicaJi (dascăli" părinJi Ai copii) asupra avantajelor utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= ponsorizarea tuturor unităJilor de învăJă!2nt partenere în proiect" cu softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&" avizate de /.= 7sigurarea suportului te$nic pentru cadrele didactice partenere în proiect" care utilizează softurile educaJionale Ai au(iliarele Acolare E3& în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= Culegerea de feedbacE structurat din partea cadrelor didactice" a elevilor Ai a părinJilor și revizuirea sau" după caz" conceperea unor noi softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&.autocunoaștere" jocurile de cooperare" jocurile de strategie (suportul de curs va fi tri!is la /E0 pentru avizare) 6 în perioada 01 noie!brie 201. 5rogra!ul educaJional 8E3&#școala9 .E. 6 01 noie!brie 2014= 1ealizarea unor sc$i!buri de e(perienJă între judeJe" pe toată perioada derulării proiectului 6 în perioada 1D ianuarie 2014 6 1D !ai 201D= 1ealizarea unui fil! didactic în care să fie prezentate derularea progra!ului Ai rezultatele acestuia 6 pe D octo!brie 201D (Miua Educatorului)= Elaborarea Ai editarea unor !ateriale de sprijin pentru copii" cadre didactice și co!unitate 6 p2nă la data de 1 septe!brie 201D= ConferinJă finală pentru prezentarea Ai dise!inarea rezultatelor proiectului : octo!brie 201D.

1.• • regula!entului de desfăAurare al proiectului educativ 8 ă ne împrietenim cu emo+iile." esiuni de infor!are și dezbateri" pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentan ți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor" pe te!e legate de proble!atica dezvoltării și învățării la copiii !ici.-" în care vor fi e(puse lucrările copiilor preAcolari participanJi în cadrul proiectului= e(poziJia îAi propune să ofere copiilor un cadru în care aceAtia să#Ai poată e(pri!a e!oJiile prin culori Ai for!e" confor! nivelului lor de înJelegere= pentru aprecierea Ai încurajarea participanJilor (copii Ai cadre didactice)" lucrările de la nivel naJional vor fi pre!iate" const2nd în pac$ete cu !ateriale educative pentru dezvoltarea inteligenJei e!oJionale= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul de predare învățare#evaluare din învăță!2ntul preșcolar" orientat în direcJia dezvoltării socio# e!oJionale a preAcolarilor.$1 $ %21 )32452'K (confor! 1egula!entului concursului)= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul educaJional" special concepute pentru dezvoltarea spiritului de cooperare. Concurs pentru copii *!.-)= @rganizarea . .<.xpozi+iei /a+ionale cu te!a: 0 tropi de bucurii prin oc"i de copii. 5rogra!ul educaJional 8O1E7& /E0" > B#uri) 7ctivități : • • • 7 G>& @<>/5>CK9 (+E1@ 51@ E3&C7)>E .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->