SCRISOARE METODICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 2013-2014 Bucuria de a învăța sau ecuația care aduce împreună profesorul

reflexiv, copilul implicat și părintele ancoră

I.

Reco !"#$%&'e(co"c')*&&'e Co"+&'&)')& E)%o,e!"- .&*&/&'&0!0e! !cț&)"&'o% "o!+0%e ,%&.&"# %e1o% ! 2" #o e"&)' e#)c!ț&e& 0& ,)%&& - ,)"c0e #e ,'ec!%e !'e #e e%+)%&'o% ce )% e!*$

Concluziile Consiliului Europei privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari: Să oferim tuturor copiilor noștri cea mai bună pregătire pentru lumea de mâine (2011) subliniază faptul că educația și îngrijirea timpurie de calitate oferă o gamă largă de avantaje pe termen scurt și lung, atât pentru persoane, cât și pentru societate în general. erviciile de educație ti!purie de înaltă calitate sunt utile pentru toți copiii " dar !ai ales pentru cei care provin din !edii socio#econo!ice defavorizate" din fa!ilii de !igranți sau ale co!unității ro!e sau care au nevoi speciale de educație" inclusiv $andicap. %n acest sens" furnizarea unui acces ec$itabil generalizat la servicii de educație ti!purie de înaltă calitate poate contribui într#o !are !ăsură la succesul trategiei Europa 2020 și" în special" la realizarea a două dintre obiectivele principale ale &E: reducerea sub 10 ' a ratei părăsirii ti!purii a școlii și înlăturarea riscului de sărăcie și de e(cluziune socială pentru cel puțin 20 de !ilioane de persoane. %n cadrul activității de Pee% Le!%"&"3 ! 4%),)')& #e ')c%) Te !0&c ,e"0%) E#)c! ț&e T& ,)%&e #&" c!#%)' Co &+&e& E)%o,e"e ()*+#ECEC)" cu te!a: Acces și calitate în educația timpurie" activitate organizată la ,ucurești" în perioda 1-#20 !artie 201. de către /inisterul Educației 0aționale" în calitate de gazdă și de instituție reprezentată în acest grup de lucru" au fost apreciate realizările 1o!2niei în do!eniul politicilor și strategiilor privind educa ția ti!purie și" în același ti!p" au fost făcute reco!andări privind î!bunătățirea practicii educaționale din serviciile de educație ti!purie" îndeosebi în ceea ce privește relația educatoare#copil și relația educatoare#părinți" precu! și creșterea preocupării educatoarelor pentru individualizarea învățării și pentru observarea siste!atică a copilului în conte(tul !are al creșterii calității serviciilor oferite de instituțiile de educație ti!purie antepreșcolară și de învăță!2nt preșcolar. 3e ase!enea" ca ur!are a prezentărilor făcute" a discuțiilor cu reprezentan ți ai inspectoratelor școlare" cu directori de grădinițe" cu reprezentanți ai instituțiilor de învăță!2nt superior care se ocupă de for!area inițială și continuă a educatoarelor" precu! și ca ur!are a vizitelor efectuate în diferite unități de educație ti!purie din ,ucurești" !e!brii grupului de lucru au inserat în docu!entele de lucru ale )*+#ECEC ur!ătoarele aspecte legate de acces și calitate în educația ti!purie" evident" în raport cu resursa u!ană: • interdependența acces-calitate și potențarea efectelor acesteia prin mecanismele de sprijinire a dezvoltării profesionale a resursei umane; • importanța formării inițiale și continue a educatoarelor și suportul oferit acestora prin

7șadar" a!intindu#vă faptul că . să accelereze reformele în domeniul învățământului profesional și al formării." !")' șco'!% 20132014 va reprezenta" pentru profesioniștii din învăță!2ntul preșcolar" )" !" !' %e1'ecț&e& ș& !' ')c%)')& '! #e0!'&& cu o se!nificație !ajoră pentru viitorul co!un pe care ni#l dori! (creștere economică inteligentă.)"c0e #e %e1'ecț&e" pe care vă lăsă! libertatea de a le analiza. și să evalueze impactul reformelor.co. să alinieze și mai mult învățământul universitar la cerințele pie ței muncii și să îmbunătățească accesul persoanelor defavorizate. punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preșcolari. %n luna !ai a anului curent a apărut Recomandarea Consiliului European privind Programul național de reformă al României pentru !"#$ %n acest conte(t" reco!andarea făcută 1o!2niei pentru perioada 201. Bucuria de a învăța înseamnă un mediu care îți oferă libertatea de a explora.%e)"$ . Jocul oferă copilului posibilitatea de a experimenta bucuria de a învăța de timpuriu. II.$%&"0e'e !"co%$ %nvățarea ti!purie este funda!entul pentru învățarea de#a lungul întregii vieți și baza bunăstării individuale" sociale" econo!ice" baza dezvoltării durabile. inclusiv prin consolidarea capacității administrative atât la nivel central. la o educație de calitate. durabilă și favorabilă incluziunii sociale 6 priorități ale trategiei Europa 2020). %n acest conte(t" ca ur!are a Consfătuirilor anuale ale inspectorilor pentru învăță!2ntul preșcolar" care au avut loc la 5iatra#0ea!ț" în perioada 2-#. .Cucoș" 200:)" vă supune! atenției c2teva .0 august 201.dezbate în activitatea !etodică zilnică" în activitățile !etodice săptă!2nale" în cadrul cercurilor pedagogice sau cu prilejul altor eveni!ente profesionale: • • • Bucuria de a învăța provine din experiențe personale de succes. inclusiv al romilor.%o1e+o%)' %e1'e6&. cât și la nivel local.'&c!0 ș& . 3e aceea" învățarea ti!purie trebuie să fie și !otorul bucuriei de a învăța care" la r2ndul ei" conduce la construirea comunităților orientate spre a învăța" co!unități care dob2ndesc capacitatea internă de a#și identifica și rezolva proble!ele și de a progresa" av2nd ca scop calitatea vie ții fiecărui individ" în toată co!ple(itatea sa. transformarea lor în politici publice. eventual.&')' & .%o1e+&! #e e#)c!0o!%e este nobilă" dificilă" dar și plăcută" u!ilă și !2ndră" e(igentă și liberă" o VALOARE 2" +&"e" în care !ediocritatea nu este per!isă" în care a ști nu însea!nă ni!ic dacă nu poți să î!părtășești și altora și în care autodepă șirea este un pas către 8acordarea ființei cu eternitatea și cu perfecțiunea divină9 (C.$ț! +!) ec)!ț&! c!%e !#)ce 2 .#2014" în do!eniul educației este ur!ătoarea: să accelereze reforma sistemului de învățământ. 5)c)%&! #e ! 2". să pună în aplicare o strategie națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a școlii.• sisteme de tip mentorat.. importanța preluării experiențelor pozitive și a bunelor practici de la nivel local în proiecte la nivel național și.

ziua educatoarei ar putea să se finalizeze cu o reflecție scrisă în caietul pentru studiu individual (e(.ec0e & . III. Bucuria de a învăța apare în situațiile în care o sarcină de învățare converge cu nevoile și interesele actorului învățării. găsirii de soluții eficiente la problemele educaționale identificate etc.ec&!'&0!0e ș& !' &"+.ecț&&'o% #e +.aprofunda ceea ce îl interesează și să îl sprijine în a stabili și !en ține pun țile de legătură cu lu!ea școlii și cu viața" în toată co!ple(itatea ei. de cele mai multe ori. Bucuria de a învăța înseamnă contextualizare.elevul i!plicat" părintele ancoră.ec ț&&'o% 0e !0&ce7 1.). Bucuria de a învăța fuge de prelegerile lungi ale profesorului. focali#ată pe interacțiunile educatoarei cu copilul. în anexa acestei scrisori metodice vom atașa și o fișă de reflecție (menționăm faptul că termenul până la care ne dorim să înregistrăm împreună schimbări este 20 !".descoperi. dar și la nivelul performanțelor individuale ale copiilor din grupă$ %stfel. de către directori&inspectori școlari de specialitate. a unor fișe de observare.o%0!"0e #e )% $%&0 2" c!#%)' &"+.elevului și care trebuie să îl ajute să ancoreze" atunci c2nd e nevoie și at2t c2t este nevoie" pentru a e(plora. formulării de concluzii pertinente care să conducă la sc"imbarea practicilor educaționale la nivelul grupei de copii. prin care să vi#e#e stimularea educatoarelor în vederea' folosirii gândirii critice în analiza propriei activități.jocuri aflate la înde!2na copilului" în c2!pul vizual al acestuia= • !ateriale e(puse în sala de grupă" care au un sens pentru procesul de învă țare în care este angajat copilul prin joc și care sunt așezate la nivelul copilului" sunt vizibile și sunt realizate cu ajutorul sau în prezența copilului= • educatoarea oferă libertatea copilului în e(pri!area artistică" evit2nd coloratul în contur si realizarea unor lucrări (practice sau artistico#plastice) identice de către toți copiii= . cu alți profesioniști și cu părinții și pe care vă recomandăm să o folosiți #ilnic. De aceea.: ecretele unor relații reușite. A+. 3e ase!enea" în această ecuație a bucuriei de a învăța" după cu! bine ști!" este i!portant să așeză!" alături de profesorul refle(iv și copilul. !eflecții pentru dezvoltarea mea profesională. !eflecții pentru sc"imbare#progres etc. împărtășită cu ceilalți. Bucuria de a învăța este. )otodată" trebuie să !enționă! faptul că fișa de reflecție atașată constituie un punct de reper important în elaborarea. încercând să observați cu propriii dumneavoastră ochi îmbunătățirile înregistrate la nivelul practicii educaționale.• • • • • Bucuria de a învăța nu se asociază cu graba. interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele. <ibertatea de !ișcare și e(plorare oferită copilului prin !ediul educațional g2ndit și construit de educatoare: • jucării. învățare cu sens. o bucurie legată de un eveniment aparent banal. &n astfel de părinte" pe care este de datoria noastră să îl for!ă! și să îi pune! în valoare rolul at2t de i!portant" înse!nă" de fapt" persoana care oferă stabilitate și siguranță în via ța copilului.

&0$ț& e0o#&ce 7nul 2014 este declarat $nul internațional al familiei.toată durata anului școlar..evaluare și autoevaluare a activităților.&&&. cu alți profesioniști și cu părinții Termen .e"0%) ce%c)%& . (n plus.. pe toată durata anului școlar.%o&ec0e 0e !0&ce #e%)'!0e c) co.infor!ații și pentru pregătirea prezentării lui în fața audienței (colegi" părinți" profesori etc.• !odul de așezare al !obilierului pe parcursul unei zile.activități" !odul de plasare a catedrei și poziția educatoarei în raport cu copiii în acest conte(t etc.de!onstreze. următoarelor aspecte. • Efectuarea de interasistențe în cadrul co!isiilor !etodice și dezvoltarea e(ercițiului de analiză.pot să aleagă copiii ce vor să învețe la un !o!ent dat? • știu copiii ce ur!ări! printr#o activitate anu!e în care sunt i!plicați și" ca atare" ce li se va cere să aplice. inspectorii școlari vor acorda o atenție deosebită. . >!plicarea copilului în procesul de predare#învățare#evaluare: • știu copiii ce au învățat sau ce vor învăța? • știu unde au ajuns cu e(plorarea" la un !o!ent dat" pe te!a care îi interesează? • sunt întrebați. extrase din setul de recomandări făcute de )*+ în Raportul general al inspecției școlare efectuate în anul școlar 2012-2013' • @rganizarea de sc$i!buri de bune practice" în ceea ce priveAte planificarea și proiectarea didactică" în cadrul unor activități !etodice la nivel județean sau la nivelul unităților de învăță!2nt. Te e #e &"0e%e+ %eco !"#!0e.ucuria de a învăța reflectată în interacțiunile educatoarei cu copilul.+e e+0%)' II8 . interacțiunile copilului cu ceilalți copii și interacțiunile educatoarei cu colegele.)= copiii ar putea fi sprijiniți în alegerea te!ei .> /. • @rganizarea de sc$i!buri de bune practici între unitățile de învăță!2nt" privind !odul de realizare a docu!entelor și a acțiunilor propuse la nivel de co!isie !etodică..opiniile liber de#a lungul întregii zile? etc" Te% e" .2" !")' șco'!% 2013-2014.CC3" a unor activități de for!are a responsabililor co!isiilor !etodice IV. Te% e" . • +eneralizarea progra!ului de interasistențe la nivelul co!isiei !etodice și activităților de !entorat pentru cadrele didactice debutante sau aflate în pri!ii ani de carieră didactică. %n acest conte(t" propune! cadrelor didactice să discute cu copiii despre se!nificațiile acestui eveni!ent și să î și orienteze de!ersurile spre ur!ătoarele două direcții: • fiecare copil" p2nă la 1 ianuarie 2014" își va alege o te!ă pentru un proiect individual" care va avea în centrul atenției fa!ilia și pentru care va avea la dispozi ție C luni pentru investigare" culegere și analiză !ateriale. • @rganizarea nivelul > B..realizeze la sf2rșitul acesteia? • au voie copiii să își e(pri!e părerile.+e e+0%)' I8 2.e#!3o3&ce ș& !c0&.e"0%) .

= scrisorile vor fi redactate cu ajutorul copiilor" vor putea conține te(t scris și i!agini. fiecare educatoare" î!preună cu copiii din grupă" va alege să deruleze pe perioada anului școlar 201.. INSPECTOR 4ENERALV&o%&c! P%e#! . 5entru activitățile !etodice și cercurile pedagogice reco!andă! ur!ătoarele te!e: 1.desene și vor ur!ări povestirea unor eveni!ente din viața acestei !ici fa!ilii" e!patizarea cu eveni!ente trăite de cei cu care se află în corespondență" fa!iliarizarea cu și respectarea regulilor privind !odul de redactare al unei scrisori" fa!iliarizarea cu și respectarea pașilor în procesul de co!unicare prin poștă etc..#2014 un proiect te!atic" din cele două !enționate în cele ce ur!ează (respect2nd îndeosebi te!a și nu neapărat sugestiile oferite): ) viața trecută prin acte (de căutat prin actele fa!iliei" de discutat cu !e!brii fa!iliei despre acestea" de adus și de pezentat în fața colegilor copia unui act i!portant din viața fa!iliei" cu se!nificațiile" g2ndurile" trăirile" toată încărcătura pe care acesta o are pentru fa!ilie) sau *iața familiei în scrisori (o serie de scrisori tri!ise de o grupă de copii 6 ca și corespondent al unei alte co!unități care este fa!ilia # către o altă grupă de copii" care poate fi din aceeași grădiniță sau dintr#o alta" din același oraș.. 'ântece#versuri#povești în familia mea...urban etc. 3ezvoltarea socio#e!oțională a copiilor preșcolari și i!plicațiile ei în î!bunătățirea vieții sociale și profesionale a părinților și a cadrelor didactice.. (usturi și mirosuri care trezesc amintiri despre familia mea. Educația pentru sc$i!bare și valențele ei în societatea cunoașterii= . 7ctivitățile de tip outdoor 6 posibilități și !odalități de organizare cu preșcolarii= 2.desene sau doar i!agini.județ sau aceeași țară" din !ediul rural.. 'ulori și obiecte#obiecte de artă în familia mea etc.• proiectului individual" suger2ndu#li#se să se gîndească la: %runza#floarea &#animalul & în marea familie a..= la sf2rșitul celor C luni" educatoarea va face progra!area copiilor care vor să își prezinte proiectul și le va oferi tuturor (nu nu!ai celor care prezintă în fața audien ței) un spațiu de e(punere a proiectelor" unde va afișa și lista cu progra!ările.).

1.4.. >>.lucrare personală sau a altui coleg.cu proble!e de învățare etc..grup de copii.) în a interacționa eficient cu colegii lui. >0)E17CȚ>&0E7 C@5>< # C@5><. .D.2.. >. >>.F. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" sprijin pentru dezvoltare personală" respect2nd rit!ul de învățare al acestuia. >>>.cu proble!e de adaptare. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@<E+>. >>. 7! reușit să apreciez progresul înregistrat de fiecare copil din grupă și să#l fac cunoscut și celorlalți copii" pe durata progra!ului zilnic.7<Ț> 51@GE >@0>Ș)>.2. >.alți specialiști. >.!otivele care au deter!inat alegerea făcută. >0)E17CȚ>&0E7 E3&C7)@71E 6 C@5>< >.1. >.C.!ult prea e(pansiv.4.1. >.-. 7! reușit să ascult" fiecare copil în parte" atunci c2nd acesta și#a !anifestat dorința de a co!unica cu !ine" arăt2ndu#i că !ă interesează ceea ce î!i spune și oferindu#i feed#bacE i!ediat. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei" pentru a deveni autono! și pentru a !anifesta stăp2nire de sine.părinții" după înc$eierea progra!ului zilei" despre progresul. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" să înțeleagă i!portanța regulilor și respectarea lor în viața personală și în conviețuirea cu ceilalți. 7! reușit să interacționez cu fiecare copil în parte" pe toată durata progra!ului zilei. 7! reușit să sprijin" fiecare copil în parte" pentru a#și e(pri!a părerea cu privire la o activitate. >. 7! proiectat" pe toată durata progra!ului zilei" situații de învă țare care să faciliteze interacțiunea copil#copil.5H1>0 Ț> >>>. >>. 7! reușit să ofer" fiecărui copil în parte" posibilitatea de a face alegerei și de a# și e(plica !otivul. >. 7! reușit să pregătesc" pentru ziua curentă" un !ediu educațional care să favorizeze interacțiunea copil 6 copil..7ne(a 1 9IȘA DE RE9ECȚIE (interacțiuni) >. 7! reușit să inițiez o discuție cu colegii.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă. 7! reușit să observ" pe toată durata progra!ului zilei" interacțiunile pe care le are fiecare copil din grupă cu colegii lui.grup de copii. 7! reușit să sprijin" pe toată durata progra!ului zilei" cel puțin un copil (ti!id.+1&5 3E C@5>> >>.

:+82*1. grădini. 4tep.roiect educațional /2u *uropa la >oacă?0 = concurs de stimulare a abilită.rogramele educaționale pentru nivelul antepreșcolar /2entre multifuncționale0 și /:n start bun în viață0 (4tep b.ași spre educația inclu#ivă în grădiniță0 (%socia.ilor -colare -i extra-colare din an -i un plus de responsabilitate din partea tuturor actorilor$ %cela-i lucru este necesar -i pentru programele&proiectele&concursurile nou lansate$ %n cele ce ur!ează prezentă! lista acestora: .ipo0 (2D .părinte î!i î!părtășește despre un copil din grupă" la începutul sau la sf2rșitul progra!ului zilei" și să îi ofer feed#bacE i!ediat.i locale"3 .e0 și /.rogramul educațional na.ro.ile -i.ilor intelectuale -i de creativitate pentru copiii pre-colari -i -colari mici (*ditura Diana 47@. comunită. inspectorate..roiect educațional /.ie ecologică /*cogrădini.ional de stimulare a interesului pentru educa.2014 )ulte dintre programele proiectele educa!ionale "i concur#urile ini.ilor /*duca.roiect de stimulare a interesului pentru lectură -i de compensare a parcurgerii . )*+.ie fi#ică -i sport /5alo6agathia0 ()*+.ress. 84<=uri"3 5roiect educațional /71)I # concurs de cunoAtinJe pentru copiii preAcolari" pe do!enii .ia inclu#ivă în grădini. )*+"3 .i locale"3 . >>>.rogramul educațional na.2. grădini. inspectorate.rogramul educațional na.e.rograme&proiecte care continuă' • • • • • • • • • • .rogramul educațional na.rogramele educaționale /*duca.i locale"3 . 84<= uri"3 .rogramei instructiv=educative în grădini. )*+"3 . 84<=uri"3 .ional de educa. 7! reușit să ascult ceea ce un coleg.ie a părin. 7ne(a 2 Programe și proiecte educaționale în învățământul preșcolar. 7! reușit să înregistrez și să trans!it colegilor.iti=2lic -i Dublu=2lic0 = concursuri de creativitate pentru cadrele didactice (8+19)*D8% .altor specialiști. grădini. :+82*1. )*+.i a-a0 (1unda. vor necesita corelarea cu calendarul activită.a0 ()*+. comunită.iate -i derulate în anii anteriori î-i continuă activită. comunită. în anul școlar 2013.ia 2opiii +o-tri -i )*+"3 . ca atare.proble!ele înt2!pinate pe parcursul zilei" de către (cel puțin) un copil din grupă. )*+.ional de educa.specialist.ional de stimulare a interesului pentru lectură /4ă citim pentru mileniul trei0 ()*+..e.>>>.părinților" după înc$eierea progra!ului zilei" date relevante" clare" punctuale privind progresul.a de copii /.e. inspectorate.ia 7*+8+29.

84< . 84<=uri"3 .' start către excelență0 ()*+.C.rogramul educațional 8Curcubeul sc$i!bării9 (/E0" 7sociația +$idelor și +$izilor din 1o!2nia" &0E C@ 1o!2nia" Cuv2ntul >nfo" > B#uri) 7ctivități: . la F ani 0 ()*+. 42 +orand 47@. 84<= uri"3 . EsenJial /edia 5ress . 84)B&84<"3 . alte 84<=uri"3 5roiect educațional 8. )*+.roiect educațional /7uti te învață. :niv$Bucure-ti. )*+"3 .roiect educațional LLEvaluarea în învăJă!2ntul preAcolar9 ( . 84<= uri"3 . 84<=uri"$ .ucuriile copilăriei9 (Editura 3iana" /E0" > B#uri)= .<. 84<=uri"3 5roiect educaJional 8Caravana >steților # Știu" !ă infor!ez" deci sunt cel !ai bunK9 (5ro Educatie Consulting 5ublis$ing 1<" /E0" > B#uri" 5oliția rutieră și /inisterul /ediului și 5ădurilor)= . )*+." /E0" > B#uri)= 2oncurs 8Dapte luni de excelență9 (Editura 3ia!ant" /E0= > B#uri)= 2oncurs 8)icii exploratori9 (%sociația 8nteligenA.• • • • • • • • • • • • • • • • • e(perienJiale" (7sociaJia /71)I" /E0" > B#uri)= 5roiect educațional /5ric$indei în lu!ea bas!elor0 (*ditura 2uvântul 8nfo.roiect educațional 02alitate și competență în învățământul preșcolar0 ()*+3 84.rahova.aralela F!.roiect educa. :+82*1.rograme&proiecte care debutea#ă' .roiecte 14* /(mpreună cu copiii pentru un început școlar de succes0 G 8D' HI$ 2H și 8Co!petențe c$eie prin jocuri virtuale la grădiniță 6 resurse didactice pentru punerea bazelor for!ării co!petențelor c$eie la preșcolari 9 6 >3: C. )*+.roiect educa.roiect educațional internațional 7%1% C87%1% (7omconcept 8nternational 4olutions. )*+.*1 8talia. )*+. )*+.ional de pro!ovare a educației pentru participare /3ezvoltarea abilităților socio#e!oționale la copiii cu v2rste de la . %sociația de părinți 2ăsuța cu povești Bistrița.ress"3 .roiect educațional internațional A8)A8)=A8)E (1undația pentru Dtiințe și %rte .ional de promovare a interna. 84<=uri"3 .roiect educațional 0*duAeca0 (%scendia Design.1. 84<=uri"3 . %2A97 7omânia.rogram 58D4)%7A (8B) 7omânia. 2D . 84<=uri"3 . lecții pentru viață0 (*ditura 2uvântul 8nfo.ionalismului %2A97 ()*+. Jhotron.1D4 ()*+.roiect educațional 0)eseria de părinte0 ()*+.. 84<=uri"3 .roiect educațional 04teff.

= 7sigurarea suportului te$nic pentru cadrele didactice partenere în proiect" care utilizează softurile educaJionale Ai au(iliarele Acolare E3& în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= Culegerea de feedbacE structurat din partea cadrelor didactice" a elevilor Ai a părinJilor și revizuirea sau" după caz" conceperea unor noi softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&.Editura Edu # C E3& @G) /71NE)>0+ 1< " /E0" > B#uri) 7ctivități: • • • • • Gor!area cadrelor didactice în do!eniul educaJiei asistate de calculator Ai a utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= >nfor!area tuturor factorilor i!plicaJi (dascăli" părinJi Ai copii) asupra avantajelor utilizării softului educaJional în procesul de predare # învăJare 6 evaluare= ponsorizarea tuturor unităJilor de învăJă!2nt partenere în proiect" cu softuri educaJionale Ai au(iliare Acolare E3&" avizate de /.• • • • • • 1ealizarea" în colaborare cu partenerii la nivel naJional Ai local" a unor acJiuni de pro!ovare a educaJiei pentru sc$i!bare în grădiniJe Ai în co!unitate" sub deviza 8%!preună pute! sc$i!ba lu!ea9 6 pe toată perioada derulării progra!ului= 5arcurgerea unui !odul de for!are a cadrelor didactice în do!eniul educaJiei pentru sc$i!bare" în care să se pună accentul pe jocurile de cunoaștere.0. 6 01 noie!brie 2014= 1ealizarea unor sc$i!buri de e(perienJă între judeJe" pe toată perioada derulării proiectului 6 în perioada 1D ianuarie 2014 6 1D !ai 201D= 1ealizarea unui fil! didactic în care să fie prezentate derularea progra!ului Ai rezultatele acestuia 6 pe D octo!brie 201D (Miua Educatorului)= Elaborarea Ai editarea unor !ateriale de sprijin pentru copii" cadre didactice și co!unitate 6 p2nă la data de 1 septe!brie 201D= ConferinJă finală pentru prezentarea Ai dise!inarea rezultatelor proiectului : octo!brie 201D.E.autocunoaștere" jocurile de cooperare" jocurile de strategie (suportul de curs va fi tri!is la /E0 pentru avizare) 6 în perioada 01 noie!brie 201. 5rogra!ul educaJional 8 ă ne î!prieteni! cu e!oJiileK9 (Editura /eEEi /edia" /E0" > B#uri) 7ctivități: • • e!inarii de infor!are (pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentanți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor) cu privire la i!portanJa dezvoltării inteligenJei e!oJionale" alături de inteligenJa cognitivă= 7ctivităJi educative lunare" pe perioada anului Acolar" realizate în cadrul grădiniJelor partenere" cu i!plicarea cadrelor didactice" părinJilor Ai a copiilor (confor! . 5rogra!ul educaJional 8E3&#școala9 .

Concurs pentru copii *!.$1 $ %21 )32452'K (confor! 1egula!entului concursului)= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul educaJional" special concepute pentru dezvoltarea spiritului de cooperare.• • regula!entului de desfăAurare al proiectului educativ 8 ă ne împrietenim cu emo+iile.-)= @rganizarea .1." esiuni de infor!are și dezbateri" pentru copii" părinJi" cadre didactice și reprezentan ți ai unor instituții cu rol i!portant în educația copiilor" pe te!e legate de proble!atica dezvoltării și învățării la copiii !ici.<.xpozi+iei /a+ionale cu te!a: 0 tropi de bucurii prin oc"i de copii.-" în care vor fi e(puse lucrările copiilor preAcolari participanJi în cadrul proiectului= e(poziJia îAi propune să ofere copiilor un cadru în care aceAtia să#Ai poată e(pri!a e!oJiile prin culori Ai for!e" confor! nivelului lor de înJelegere= pentru aprecierea Ai încurajarea participanJilor (copii Ai cadre didactice)" lucrările de la nivel naJional vor fi pre!iate" const2nd în pac$ete cu !ateriale educative pentru dezvoltarea inteligenJei e!oJionale= 1ealizarea de !ateriale infor!ative și educaționale suport pentru procesul de predare învățare#evaluare din învăță!2ntul preșcolar" orientat în direcJia dezvoltării socio# e!oJionale a preAcolarilor. . 5rogra!ul educaJional 8O1E7& /E0" > B#uri) 7ctivități : • • • 7 G>& @<>/5>CK9 (+E1@ 51@ E3&C7)>E .