Sunteți pe pagina 1din 1

rl : /

l/

Tn cdlzire

lif

"r',, ti L.:r :i: .!

,t iii

.r:: "l\i I :r::..I: I

il li

ii;.ir

s-##"

952

1/9,78/50/2201-240
(1) EEVCOPconform cu Eurovent 2012

*ii+jfit''*;
i::i'f,: iili FX ,l ri+{ii }nt:

iffii
' ARXN-L

$,. i,+.i*,.
: t.tr' !,!r.:.i

AryN-t

TELECoMANDA

\w&YnTYTHS

"'W

Daikin Europe N.V. participt la programul de certificafe Eurovent pentru aparate de aer condiJionat (AC), agregate de producere a apei r6clte (LCP),unit;li de tralare a aerului (AHU) ti ventiloconvectoare (FCU). Verificali valabilitatea certificarului online la: www.eurovent-ceftiflcation. com sau folosind site-ul:www.certiflash.com

<$
Sdg m
os
d o ! D

Prezenta brotur; este doar informativ; ti nu reprezint; o ofrtd cu caracter de obligatlvilaie dln partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V a alcStult continutul acestei broluri c6t mai adecvat posibil. Nu se ofer; niciun fel de gradul acuratelea, garan!ie, explicit; sau implicit;, cu privirela completitudinea, de increderesau adecvareapentru un anum scop a conlinutului broturil sau pot fi modificate f;r; o a produselor ti serviciilorprezentateaici.Specificaliile legala notificareprealabilSDaikinEuropeN.V respingeexplicjtorice rEspundere oentru orice pierderi directe sau indirecle,in cel mai larg sens, ca rezultat al acesteibro5uri. lntregul sau in legitura cu utilizarea utilizdrii ti,/sauinterpretarea continut cade sub incidenladrepiurilorde autor ale DaikinEuropeN.V

prir s u n td i s l r i b u i t e P r o d u s e lD e aikin

=:>i

't: oX

O Y J : ai N: ::

ECPROl3-015A

iEi2 ou Y; V .s-6 F

r ix; q
6;.;

- Romania SRL Europe Central Airconditioning Daikin Bucure5ti CorpB,etaj8, RO- 014459 169A, Calea Floreasca +40/21 Fax: /30797-29 97-00, fel.:+40/21 / 307 www.daikin.ro ce@daikin.ro, E-mail: offi

6+.! .S,eA P cE:: Yt'o5 F

m o oll
i N 6 E 'u i

.=E

S-ar putea să vă placă și