Sunteți pe pagina 1din 73

PSIHOLOGIA SNTII

CUPRINS

Modul 1 Introducere n Psihologia Snt ii 1.1 Premisele apariiei Psihologiei Sntii 1.2 Definirea Psihologiei Sntii 1.3 Obie ti!ele Psihologiei Sntii 1." Prin ipii #i para$igme $e st%$i% 1.& Ram%ri ale Psihologiei Sntii 1.' Pregtirea psiholog%l%i (n $omeni%l sntii 1.) Relaia Psihologiei Sntii % alte $is ipline Modul ! Modele ale snt ii "i #olii 2.1. Con ept%l $e sntate 2.2.. Con ept%l $e boal 2.3. Con ept%l $e stare $e bine 2.". Con ept%l $e alitatea !ieii 2.&. *o$ele ale sntii #i bolii Modul $ %olul &actorilor cogniti'i n sntate 3.1. Rol%l teoriei so ial+ ogniti!e a personalitii (n psihologia sntii 3.2. ,%toefi a itatea 3.3. Stima $e sine 3.". -o %s%l $e ontrol 3.&. Rob%steea 3.'. Sentiment%l $e oeren 3.).Optimism%l 3... ,lte forme $e ontrol 3./. Relaia $intre ogniii #i emoii Modul ( %olul co)*orta)entului n sntate ".1. Con ept%l $e stil $e !ia ".2. Componentele stil%l%i $e !ia ".3. 0%mat%l #i $epen$ena $e ni otin ".". ,b%1%l $e al ool ".&. Cons%m%l $e $rog%ri ".'. Comportament%l se2%al ".). ,lte omportamente "...Prin ipii #i tip%ri $e pre!enie "./. *o$ele #i fa tori are infl%enea1 stil%l $e !ia Modul + Stresul "i riscul *entru #oal &.1. Noi%ni intro$% ti!e &.2. Pre %rsori ai teoriei stres%l%i &.3. *o$el%l fi1iologi #i teoria rsp%ns%l%i &.". *o$el%l a%1al #i teoria stim%lilor &.&. *o$el%l intera ional #i teoria tran1a ional &.'. *o$el%l patogen #i teoria fi1iopatologi &.). 0a torii $e stres &... 3!al%area stresorilor #i pro es%l $e oping &./. Rsp%ns%l la stres

&.14 Conse inele stres%l%i &.11 S%port%l so ial si alti fa tori so io+e onomi i AN,-A 1 3tapele reali1rii %n%i proie t $e pre!enie AN,-A ! 5CU* S6 SCRIU UN 7R3,C8ION P,P3R9:

MO./L 1
Introducere n Psihologia Snt ii
O#iecti'e o*era ionale0 prin par %rgerea a est%i mo$%l st%$ent%l !a %noa#te; 1. Ca%1ele are a% on$%s la $e1!oltarea Psihologiei Sntii. 2. Care este $omeni%l $e st%$i% al Psihologiei Sntii. 3. Care s%nt mo$elele teoreti e $e st%$i% #i inter!enie (n Psihologia Sntii. ". Care s%nt $omeniile Psihologiei Sntii. &. Cara ter%l m%lti$is iplinar al Psihologiei Sntii. 1u'inte cheie0 psihologia sntii< morbi$itate< mortalitate< psihosomati a< omportamental< promo!area sntii< pre!enirea (mboln!irilor< sntate p%bli . me$i ina

121 Pre)isele a*ari iei Psihologiei Snt ii P=n n% $e m%lt psihologia era interesat $oar $e sntatea #i boala mental. Doar (n %ltimele $o% $e enii< sntatea global a $e!enit %n s%bie t $e interes pentr% psihologie. Ce a $eterminat a east s himbare : 3n%merm =i!a $intre fa torii ma>ori are a% on$%s la apariia #i $e1!oltarea %nei noi ram%ri psihologi e; *o$ifi area semnifi ati! a a%1elor mortalitii #i morbi$itii ?peste &4@ $in a%1ele $e mortalitate #i morbi$itate se $atorea1 %nor fa tori are pot fi pre!enii< $intre are amintim; omportamente $e ris < pre %m f%mat%l< ons%m%l res %t $e al ool< alimentaie ne oresp%n1toare< sr ie< me$i% pol%atA. Cost%l mare al tratamentelor me$i ale ?rile $e1!oltate helt%ies 12+1&@ $in pro$%s%l naional br%t pentr% (ngri>irile me$i aleA. Re %noa#terea limitelor mo$el%l%i biome$i al (n e2pli area #i tratarea bolilor ?pra ti %n n%mr foarte limitat $e boli s%nt ast1i !in$e ate $e me$i ina lini B este a$e!rat m%lte $intre boli s%nt m%lt mai bine $iagnosti ate #i ontrolate $e =t a %m =te!a $e eniiA. Pro ent%l mare a ons%ltaiilor me$i ale ?(ntre 34+&4@A are n% s%nt a%1ate $e patologie $e organ i $e simptome somati e f%n ionale< % s%bstrat psihologi ?migrene< oboseal< tahi ar$ie< et .A. Interes res %t n% $oar pre!enirea (mboln!irilor $ar #i pentr% promo!area sntii< a strii $e bine #i a alitii !ieii. *at%ri1area #tiinelor psiho + omportamentale #i so iale are a% oferit mo$ele #i teorii ale sntii #i bolii. 12! .e&inirea Psihologiei Snt ii Psihologia Sntii este o $is iplin relati! t=nr. 8ermen%l a fost intro$%s pentr% prima $at (n an%l 1/)) $e psiholog%l ameri an C. *atara11o. , esta $efinea Psihologia Sntii a ramur teoretic i aplicativ a psihologiei, care prin sinteza i aplicarea cunotinelor, datelor i tehnicilor specifice, contribuie la: promovarea i meninerea sntii, identificarea factorilor psihologice cu rol n etiologia bolilor, prevenia i tratarea bolilor i disfunciilor i la ameliorarea sistemului de ngrijire medical i a politicilor sanitare. Psihologia Sntii este onsi$erat a fi o $is iplin 7hibri$9< are ombin perspe ti!a #tiinelor so io+%mane ?psihologie< so iologie< antropologieA % ea a #tiinelor nat%rale ?me$i in lini < sntate p%bli < im%nologieA. Sinteti p%tem $efini Psihologia Sntii a fiin$ $omeni%l inter$is iplinar e apli %no#tinele #i tehni ile psihologi e (n $omeni%l sntii #i bolii. 12$ O#iecti'ele Psihologiei Snt ii Promo!area sntii *eninerea sntii 3$% area pentr% sntate

"

Pre!enirea (mboln!irilor I$entifi area fa torilor ogniti!i< emoionali< omportamentali #i so iali % rol (n etiologia #i e!ol%ia bolilor a %te #i roni e Dnelegere e2perienei bolii ,sistarea bolna!%l%i pentr% o mai b%n a$aptare la boal< tratament #i pro e$%ri me$i ale ,meliorarea (ngri>irii me$i ale #i al sistem%l%i me$i al.

12( Princi*ii3 *aradig)e "i strategii de studiu Princi*iile de studiu "i a*licati'e ale Psihologiei Snt ii0 Sntatea #i boala a% %n $eterminism m%ltipl%; biologi < psihologi #i so ial 32ist intera i%ni omple2e (ntre somati #i psihi ,bor$are holisti ?globalA a persoanei sntoase #iEsa% bolna!e ,bor$are sistemi F e ologi a strii $e sntate #i boal ?persoan< gr%p< om%nitate< so ietate< me$i% fi1i < %ni!ersA. Paradig)e4*ers*ecti'e de studiu "i de inter'en ie utili5ate n Psihologia Snt ii0 Comportamental ?rol%l fa torilor omportamentali (n meninerea sntii sa% ris %l%i pentr% (mboln!iriiB apli area prin ipiilor terapiei omportamentale (n $emers%l apli ati!A Cognitiv ?rol%l fa torilor ogniti!i (n meninerea sntii sa% ris %l%i pentr% (mboln!iriiB apli area prin ipiilor terapiei ogniti!e (n $emers%l apli ati!A Psihofiziologic ?intera i%nea $intre somati #i psihi (n meninerea sntii sa% ris %l%i pentr% (mboln!iriiB apli area prin ipiilor psihofi1iologiei (n $emers%l apli ati!A Constructivist ?rol%l fa torilor so iali #i %lt%rali (n onstr% ia semnifi aiilor legate sntate< boal< tratamentA cologic ?relaia $intre in$i!i$ #i %ni!ersA Comunitar ?rol%l gr%p%l%i $e apartenenA Cultural ?rol%l $iferenelor %lt%rale (n meninerea sntiiA !ezvoltrii ?rol%l etapelor $e $e1!oltare $in i l%l !ieiiA "eminist ?rol%l gen%l%i so ial (n !%lnerabilitateaEre1istena la boalA Strategii si )etode de cercetare ale snt ii "i #olii0 I2 Metode de cercetare cantitati'e0 12 Studii e6*eri)entale st%$ii ran$omi1ate omparati!e< trial%ri e2periment%l % %n sing%r s%bie t !2 Studii c'asi7e6*eri)entale orelaionale longit%$inale; retrospe ti!e sa% prospe ti!e trans!ersale geneti e Strategii de anali5 a datalor $es ripti! ?fre !en< me$ia< abatere stan$ar$A G anali1a m%lti!riat ? orelaie< regresie m%ltipl< anali1a $e ale< fa torial< $e l%steri< $e !arian< regresia logisti A meta+anali1a II2 Metode de 1ercetare 1alitati'e inter!i%l ?anali1a $e onin%t< temati +fenomenologi < narati!< $e $is %rs< on!ersaionalA gr%p fo %s

&

obser!aia st%$i% $e a1 meto$a narati! meto$a biografi meto$a $is %rsi! tehni a >%rnal%l%i istoria $e !ia

12+2 .o)eniile Psihologiei Snt ii Psihologia sntii p%bli e ?pre lini eA + pre!enia (mboln!irilor + promo!are sntii + e$% are pentr% sntate Psihologia sntii lini e + asistarea bolna!%l%i a %t + onsilierea bolna!%l%i roni + pregtirea bolna!%l%i pentr% pro e$%ri hir%rgi ale + psiho ar$iologie + psihoon ologie + psihone%roim%nologie + psihone%roen$o rinologie 1282 Pregtirea *sihologului n do)eniul snt ii #. Cunotine teoretice fundamentale: I.1. $e psihologia sntii #i alte ram%ri ale psihologiei ?e2. so ial< lini < psihoterapie< et .AB I.2. $in alte $is ipline ?e2. me$i in pre!enti!< me$i in om%nitar< sntate p%bli < so iologie< antropologieA. ##. $biliti fundamentale pentru: II.1 m%n a pre lini #i lini ; + om%ni are + e!al%are + $iagnosti are + proie tare $e programe pop%laionale $e inter!enie + implementarea programelor pop%laionale $e inter!enie + onsiliere #i psihoterapie + inter!enii in$i!i$%ale #i $e gr%p II.2. m%n a $e er etare II.3. a ti!iti $e instr%ire< antrenare #i s%per!i1are II.". a ti!iti $e management 1292 %ela ia Psihologiei Snt ii cu alte disci*line Psihologia sntii fiin$ %n $omeni% inter$is iplinar %tili1ea1 #i p%ne la $ispo1iie %no#tine #i tehni i $inEpentr% mai m%lte ram%ri ale psihologiei. 8oto$at< $atorit ara ter%l%i relati! no% al $is iplinei< mai persist onf%1ii (n $i!er#i termeni relaionai. Psihologia social + n% $e p%ine ori psihologia sntii este onsi$erat o ram%r apli ati! a psihologiei so iale< (n $omeni%l sntii #i bolii. Psihologia clinic % $iferena (ntre ele $o% $is ipline onst (n fapt%l psihologia lini !i1ea1 mai ales t%lb%rrile emoionale #i boala mental< (n timp e psihologia sntii se fo ali1ea1 pe starea global $e sntate< rol%l fa torilor psiho+so iali (n etiologia bolii somati e ?boal ar$io+!as %lar< an er< SID,A< rea ia< a$aptarea #i re %perarea $in boala somati a %t ?e2. infar t mio ar$i A sa% roni ?e2. olon iritabilA. Con eptele #i teoriile

'

$e1!oltate $e psihologia lini ?teoriile an2ietii< $epresiei< t%lb%rrilor $e personalitate< $iagnosti %l lini A s%nt $eosebit $e rele!ante pentr% psihologia sntii. Psihoterapia #i Consilierea ofer psihologiei sntii %no#tine #i tehni e $e l% r% % pa ienii< %m s%nt ele pri!itoare la relaionarea psiholog+ pa ient< mo$aliti $e mo$ifi are a ogniiilor nerealiste< a strii emoionale negati!e sa% ale omportamentelor $efi itare. Psihologie medical este %n termen are a operea p=n a %m trei $e enii o b%n parte $in $omeni%l psihologiei sntii. 8ermen%l este tot mai p%in %tili1at (n %ltimii ani $atorit ara ter%l%i s% restri ti!. Psihologia me$i al se fo ali1a prepon$erent pe relaia me$i F pa ient #i pe a$aptarea bolna!%l%i la me$i%l spitali es #i starea $e boal. Psihosomatica ont%rea1 %n $omeni% inter$is iplinar< sit%at la grania $intre me$i ina lini #i psihologie are a f %t arier p=n (n anii '4. Datorit fapt%l%i mo$elele sale e2pli ati!e #i tehni ile $e inter!enie se ba1a% prepon$erent pe para$igma psihanaliti < ast1i termen%l este tot mai p%in %tili1at. 8ermenii $e me$i in omportamental< psihologia sntii sa% el $e ons%ltaie $e legt%r ?consultation liason& a% l%at (n mare ms%r lo %l el%i $e psihosomati . 'edicin comportamental este %n termen are $e m%lte ori este onsi$erat sinonim % el $e psihologia sntii. De ele mai m%lte ori< preferina pentr% %n termen sa% alt%l este $eterminat $e $omeni%l $in are pro!in spe iali#tii are (l %tili1ea1< psihologie sa% me$i in. 8ot%#i< onsi$erm %til pre i1area %nor $iferene. S op%l%i primor$ial al me$i inei omportamentale este integrarea #tiinelor omportamentale % ele me$i aleB $e asemenea< me$i ina omportamental a or$ prioritate %tili1rii tehni ilor omportamentale (n me$i ina lini fa $e pre!enia (mboln!irilor #i promo!area sntii. Dn psihologia sntii ierarhia obie ti!elor este %#or $iferitB a#a %m am artat< obie ti!%l primor$ial este promo!area sntii #i pre!enirea (mboln!irilorB asistarea persoanei (n stare $e boal este %n obie ti! e $e %rge $in el en%nat anterior.

Su)ar0 *o$%l%l $is %t premisele are a% stat la ba1a apariiei #i $e1!oltrii psihologiei sntii< obie ti!ele #i $omeniile sale $e a ti!itate. S%nt pre1entate prin ipalele para$igme $e st%$i% #i inter!enie< $e la ele ogniti!e #i omportamentale la para$igmele feministe< onstr% ti!iste< %lt%rale #i om%nitare. S%nt p%se (n $is %ie tip%rile $e %no#tine #i abiliti pe are %n psiholog are a ti!ea1 (n $omeni% treb%ie s le pose$e. Se fa e $istin ia $intre $i!er#i termeni #i $is ipline % obie ti!e relati! asemntoare % ele ale psihologiei sntii< %m s%nt psihologia me$i al< psihosomati a< me$i ina omportamental< psihologia lini < onsilierea #i psihoterapia.

,6erci ii "i a*lica ii


1. 2. 3. ". O lini $e ar$iologie (#i prop%ne s anga>e1e %n psiholog< iar $%mnea!oastr parti ipai la on %rs%l pentr% o %parea post%l%i respe ti!. *oti!ai anga>ator%l%i %tilitatea< (ntr+o asemenea lini < a %n%i psiholog spe iali1at (n $omeni%l psihologiei sntii< spe ifi =n$ prin ipalele. ,rg%mentai rolul cercetrii (n m%n a psiholog%l%i are l% rea1 (n $omeni%l psihologiei sntii. Dis %tai prin ipi%l; :,6ist interac iuni co)*le6e ntre so)atic "i *sihic; Pe ba1a informaiilor obin%te (n a$r%l a est%i mo$%l< $e e onsi$erai psihologia lini a fost menionat a $is iplin are on$iionea1 performanele (n a$r%l a estei $is ipline:

Adrese *agini internet *e do)eniu0

HHH.health+psI h.org HHH.$al. a HHH.hp+a$$. om HHH.healthresear h.as.%a.e$% HHH.%serpage.f%+berlin.$eEJhealthEHel ome.html HHH.psI hHat h. omEhealthpsI hKpage.htm HHH.$aIani enter.orgEhealthpsI.htm http;EEhealthHeb.orgE )

HHH. op.esE3nglishE$o sE$efinition.htm HHH. op.esE3nglishE$o sEbrief.htm HHH.h%man+nat%re. omEo$mhE HHH.Ha$sHorth. omEhealthK$E HHH.mental+health+matters. omEarti lesEin$e2.php http;EEmembers.aol. omEa!psIri hEreasons.htmLhealth HHH.arts. M%.e$%.a%EJHangEhtmEpsI hEhealth.html

MO./L II
Modele ale snt ii "i #olii
O#iecti'e o*era ionale0 prin par %rgerea a est%i mo$%l st%$ent%l !a %noa#te; 1. Dimensi%nile< omponentele #i gra$ele pro es%l%i $e sntate 2. 0a torii are $etermin starea $e sntate #i boal 3. Dimensi%nile strii $e bine #i a alitii !ieii ". Relaia $intre sntate #i boal &. *o$ele e2pli ati!e #i apli ati!e ale strii $e sntate #i boal

1u'inte cheie; sntate< boal< stare $e bine< alitatea !ieii< mo$el biome$i al< mo$el biopsihoso ial.
!212 1once*tul de sntate O ara teristi esenial a psihologiei sntii este< a#a %m arat #i n%mele $is iplinei< fo ali1area pe sntate. Psihologia sntii se n%mr printre primele $is ipline are prop%ne om%tarea ateniei $e la boal tre sntate. ,st1i se %noa#te mai m%lt $espre a%1ele bolii $e =t $espre fa torii are ontrib%ie la meninerea sntii. Re on ept%ali1area noi%nii $e sntate #i boal prin prisma noilor abor$ri repre1int $%p %nii a%tori a $o%a 5re!ol%ie me$i al9 ?Nano!it1< 1//2A. Sntatea este per ep%t $e m%lti $intre noi $oar prin prisma %neia $in a este $imensi%ni; N3O,8IP !s. POQI8IP Sntatea a absen a bolii #i $i1abilitii Sntatea a stare $e bine fi1i < psihi #i so ial. 0UNCRION,- !s. 3SP3RI3NRI, Sntatea a a$aptare #i re1%ltat al %nor pro ese $e reglare optim ?,nnan$ale< 1///A Sntatea a ms%r (n are in$i!i$%l este apabil< pe $e o parte< s (#i reali1e1e aspiraiile #i ne!oile proprii< iar pe $e alt parte< s rsp%n$ a$e !at me$i%l%i so ial< fi1i #i biologi ?Starfiel$< 2441A Cer etrile reali1ate $e Tla2ter ?1//4A #i Staiton+Rogers ?1//1A pe lot%ri pop%laionale largi< i$entifi at %rmtoarele per epii lai e ?$e sim om%nA as%pra sntii; Sntatea a %n $at nat%ral Sntatea a o !aloare Sntatea a $ar $i!in Sntatea a responsabilitate in$i!i$%al Sntatea a !oin Sntatea a $rept f%n$amental Sntatea a lips a bolii Sntatea a res%rs ?$e a m%n ii< $e a te b% %ra $e !iaA Sntatea a pro$%s Dn fapt< sntatea este o; stare omple2 #i m%lti$imensional stare relati! #i !ariabil stare pro es%al+$inami Organi1aia *on$ial a Sntii ?O*SA $efini#te sntatea a (integritate anatomic i funcional, capacitate de confruntare cu stresul fizic, biologic, psihic i social, capacitate de protecie mpotriva mbolnvirilor i morii premature, comfort fizic, psihic, social i spiritual, ca stare de bine U. Sntatea n% este o stare pe are o ai (n (ntregime sa% o pier1i (n (ntregime. Starea $e sntate omplet este aproape la fel $e il%1orie a #i ea a feri irii. Comple2itatea strii $e sntate este $at $e $imensi%nile< omponentele #i gra$ele $iferite pe are le pres%p%ne;

#. !imensiunile sntii: biologi ?anatomi < fi1iologi #i bio himi AB psihologi ? ogniti!< emoional< omportamentalAB so io+profesional ?rol%ri< relaii< aspiraiiAB spirit%al ?!alori< religie< e2periene non+ oti$ieneA ##. Componentele sntii : absena bolii< $isf%n iei #i $i1abilitii re1isten fi1i #i fi1iologi atit%$inea po1iti! fa $e !ia ?a per epe s op%l #i semnifi aia !ieiiA as%marea ontrol%l%i propriei !ieii a eptarea $e sine relaionare so ial po1iti! stare s%bie ti! $e bine ###. )rade ale sntii: sntate optim sntate sntate aparent sntate pre ar sntate foarte pre ar ,#a %m reise $in $efiniia O*S< mo$el%l $e abor$are a sntaii este %n%l holisti < e ologi < are are (n !e$ere at=t $imensi%nile sale m%ltiple =t #i $eterminism%l omple2. 0a torii are infl%enea1 starea $e sntate pot fi gr%pai (n patr% mari ategori; fa tori $e me$i% ?ap< aer< sol< fi1i i< himi i< biologi i< so ialiA stil%l $e !ia ? omportament alimentar< se2%al< ab%1 $e s%bstane< e2er ii% fi1i A fa tori psihi i ? ogniii< emoii< per epia #i rsp%ns%l la stresA 0a tori so iali ?res%rse so io+e onomi e< organi1area sistem%l%i $e (ngri>ire me$i al #i politi ile sanitareA 0a tori biologi i ?im%nologi i< geneti i< bio himi iA !2!2 1once*tul de #oal Toala< a #i sntatea< este $efinit (n mai m%lte mo$%ri< (n f%n ie $e perspe ti!a $in are este pri!it; form parti %lar $e e2isten a materiei !ii abatere $e la norm onse in a %nor ageni patogeni sa% tra%mati i semne< simptome< $isf%n ii manifestarea e#e %l%i (n a$aptare 8ermen%l $e boal ? a #i on$iie obie ti!at #i $iagnosti at $e me$i A se relaionea1 % alte on epte; !eficien: ori e pier$ere sa% $e!iaie $atorat %nei boli sa% tra%me (n f%n ionarea fi1i #i psihi optim a in$i!i$%l%i !izabilitate: ori e restri ie (n (n$eplinirea sar inilor oti$iene #i (n abilitile $e a%to+(ngri>ire *andicap; ori e $e1a!anta> so ial in$%s $e $efi ien #i $i1abilitate +uferin: e2perien s%bie ti! a simptomelor Toala pres%p%ne n% $oar tratament me$i al $ar #i (ngri>ire %man< $atorit fapt%l%i boala ?stare obie ti!A este a ompaniat $e ele mai m%lte ori #i $e s%ferin personal ?stare s%bie ti!A.

Orania $intre starea $e sntate #i ea $e boal n% este at=t $e $istin t pre %m s+ar re$e. Sarafino $es rie pro es%l sntate+boal a #i %n ontin%%m< (n are la %n pol se sit%ea1 sntate optim< respe ti! starea $e bine iar la ellat $i1abilitatea reat $e boal< respe ti! %neori moartea premat%r ?fig%ra 2.1A.
*oartea premat%r Stare $e bine

D&

D"

D3

D2

D1

C1

C2

C3

C"

C&

0ig%ra 2.1. Relaia $e ontin%%m sntate+boal

,gen$; D1 V $isatisfa ie D2 V $istres D3 V $isf%n ii D" V $iseaseEboala D& V $i1abilitate D' V $eathEmoarte

C1 V on#tienti1are C2 V %no#tine C3 V on!ingeri C" V omportament C& V sntate optim C' V alitatea !ieii

!2$2 1once*tul de stare de #ine Dn %ltimii ani se p%ne %n a ent tot mai mare pe aspe tele alitati!e ale strii $e sntate. Prin a estea n% se $imin%ea1 rol%l integritii somati e #i fi1iologi e a organism%l%i $ar se $ore#te s%blinierea fapt%l%i sntatea (nseamn mai m%lt $e =t at=t. Dn a est onte2t $o% on epte $e!in rele!ante< #i an%me ; starea $e bine #i alitatea !ieii. Starea $e bine pres%p%ne ; , eptare $e sine Relaii po1iti!e % eilali ,%tonomie Control as%pra propriei !iei Sens #i s op (n !ia De1!oltare personal !2(2 1once*tul de calitatea 'ie ii Noi%nea $e alitatea !ieii este omple2 #i m%lti$imensional. Calitatea !ieii este $efinit a ; percepia subiectiv a poziiei n lume n relaie cu standardele i ateptrile personale ,-*., /001&. Calitatea !ieii poate fi e!al%at (n $i!erse $omenii< #i an%me ; 3 ologi 3 onomi C%lt%ral 0i1i So ial Psihi Dimensi%nile alitii !ieii rele!ante pentr% starea $e sntate sa% boal s%nt ;

fi1i ?mobilitate< (ngri>ire personal< ontrol%l refle2elor< absena $%rerii< !italitate< energieA psihi ? rea ii emoionale< f%n ionare ogniti!A so ial ?relaii interpersonale< om%ni are< rol%riA omportamental ?somn< alimentatiei< re reere< hobi%riA e onomi ?finan iarA in$epen$ent ?se2%alitateA

Interelaionarea omple2 $intre sntate< boal< stare $e bine #i alitatea !ieii este re$at (n fig%ra 2.2.

!2+2 Modele ale snt ii "i #olii No%a morbi$itate a se ol%l%i SS soli it o para$igm omple2 $e e2pli are< abor$are #i tratare a bolilor< $ire ionat mai ales as%pra pre!eniei lor prin interme$i%l i$entifi rii #i mo$ifi rii fa torilor $e ris . Sta$i%l a t%al al $atelor $o!e$e#te mo$el%l tra$iional< bio%medical $e e2pli are #i abor$are a bolilor roni e este restri ti! #i %nilateral< nel%=n$ (n onsi$erare !ariabilele nonbiologi e. No%a para$igm< ea biopsihosocial in orporea1 at=t a hi1iiile me$i inei biologi e< =t #i !ariabilele psiho omportamentale< so iale< %lt%rale #i e ologi e a fa tori importani (n etiologia #i e!ol%ia bolilor ?*atara11o< 1/.4A. Cele $o% mo$ele $ifer (n f%n ie $e mo$%l %m rsp%n$ teoreti $ar mai ales pra ti la (ntrebrile $e mai >os; Cine a%1ea1 bolile: Cine este responsabil pentr% boli: Ce afe tea1 boala: C%m treb%ie tratat boala: Cine este responsabil pentr% tratament: Care este relaia $intre soma #i psihi : Care este relaia $intre sntate #i boal: Care este rol%l psihologiei (n sntate #i boal: Prin rsp%ns%rile pe are le ofer (n pra ti ile me$i ale< mo$el%l bome$i al este %n mo$el re$% ionist ?ia (n onsi$erare $oar fa torii biologi iA< #i %n a%1al $e tip liniar ?ba il F boalA< (n orporea1 $%alism%l arte1ian ?$eparta>ea1 somati %l $e psihi A< p%ne a ent%l pe starea $e boal< ignor sntatea< respe ti! pre!enia bolilor< se fo ali1ea1 pe organ%l bolna! f =n$ abstra ie $e persoan< me$i %l este responsabil $e tratarea bolii. *o$el%l biopsihoso ial ?fig%re 2.3.A s+a $e1!oltat a rea ie la el biome$i al #i are %rmtoarele ara teristi i; Toala are o a%1alitate m%ltifa torial Psihi %l n% poate fi separat $e fi1i #i in!ers S%blinia1 at=t sntatea =t #i boala P%ne a ent n% $oar pe tratament $ar #i pe pre!enie S%ferina organ%l%i in$% e s%ferin persoanei Responsabili $e pre!enia bolilor< tratament #i re %perare n% este $oar personal%l me$i al< i #i so ietatea #i persoana (n a%1.

Biologic: Virusuri Bacterii Leziuni

Psihologic: Comportament Convingeri Coping Stres Durere

Social: Clas Grup Munc Etnicitate Religie

igura !"#"$Mo%elul$&io'psiho'social$al$snt(ii$)i$&olii$*a%aptat$%up$Engel+$,-../

O$at % apariia mo$el%l%i biopsihoso ial s+a% petre %t transformri (n a entele p%se pe $i!erse aspe te ale sntii #i bolii< $e la; TO,-6 ,CU86 la TO,-, CRONIC6 TO,-6 la S6N68,83

DNORICIR3, DN SPI8,- la DNORICIR3, IN CO*UNI8,83 8R,8,*3N8 la DNORICIR3 ,TORD,R3 CUR,8IP6 la ,TORD,R3 PR3P3N8IP6 IN83RP3NRI3 la *ONI8ORIQ,R3 P,CI3N8 la P3RSO,N6 ,lte on epte f%n$amentale (n #tiinele me$i ale #i so iale ale sntii #i bolii< relaionate % ele pre1entate mai s%s< are s%nt in$i atori rele!ani pentr% starea $e sntate a %nei pop%laii s%nt; Speran $e !ia *ortalitatea general #i sp ifi *ortalitatea infantil *ortalitatea matern 0ertilitate *orbi$itate Pre!alen In i$en P%lnerabilitate ?general #i spe ifi A Con$iii $e ris Or%p%ri $e ris Comportament $e ris 0a tori $e ris Relaia $intre fa torii $e !%lnerabilitate #i ris %l pentr% bolii este re$at (n fig%ra 2.".

GRUPURI DE RISC 0omeri 1migran(i Minorit(i$etnice 2omose3uali Printe$unic 4nsingura(i

CONDIII DE RISC Srcie Discriminare$social 1negalit(i$sociale Locuin(e$precare Munc$stresant Me%iu$poluat

FACTORI DE RISC 2ipertensiune$arterial 2ipercolesterolemie 5&ezitate Stim$%e$sine$sczut Control$re%us Pesimism

COMPORTAMENTE DE RISC Consum$%e$%roguri 6&uz$%e$alcool umat Se3$neprote7at Se%entarism Diet$nesntoas Creterea ratei bolilor ce pot fi prevenite $ Boala$car%iovascular+$6rtrite$ Cancer 6stm Dia&et Boli$in8ec(ioase Status$%e$21V$pozitiv

Rela(ia$%intre$risc$)i$&oli *a%aptat$%up$ 9ai%oo$)i$:ills+$,--;/

Pariabilele $e ris pot fi lasifi ate #i $%p alte $o% riterii ?a $istanei $intre ris #i (mboln!ire< respe ti! a rol%l%i a estora (n relaia % patologiaA< #i an%me (n fa tori; ,. T. Pre$ispo1ani ?eg. on!ingeri< f%matA De pre ipitare ?e!eniment stresantA De meninere ? on!ingeri< f%matA Pro2imali ?eg. 0%mat< al oolA Distali ?fa tori ma ro+so ialiA Interme$iari ?eg. o %paie< familie< sistem me$i alA

Su)ar0 *o$%l%l pre1int $imensi%nile< omponentele #i gra$ele pro es%l%i $e sntate< arg%ment=n$ $e e sntatea n% se re$% e la absena bolii. Toala este $es ris (n relaie $e ontin%%m % sntatea. Starea $e bine< % $imensi%nile sale ; a eptare $e sine< relaii interpersonale po1iti!e< a%tonomie< ontrol< sens #i s op #i $e1!oltare personal este o omponent f%n$amental a strii $e sntate. Calitatea !ieii< $in p%n t !e$ere fi1i < psihi < so ial< omportamental #i e onomi este afe tat negati! (n on$iii $e boal #i tratament. S%nt $es rise #i a$%se arg%mente pro #i ontra mo$elelor biome$i ale #i biopsihoso iale e2pli ati!e ale sntii #i bolii.

,6erci ii "i a*lica ii


1. Il%strai printr+%n e2empl%< cele *atru co)*onente ale snt ii 12 Des riei pe s %rt omportament%l %n%i me$i are (#i abor$ea1 pa ienii e2 l%si! $in perspe ti!a )odelului #io)edical 2. 32pli ai in l%$erea acce*trii de sine (ntre $imensi%nile sntii 3. Pre1entai %n%i prieten are $ore#te s ren%ne la f%mat relaia; con"tienti5are < cuno"tin e < con'ingeri < co)*orta)ent <sntate o*ti) < calitatea 'ie ii2
Adrese *agini internet *e do)eniu0

HHH.healthlibrarI. omErea$ingEprimerEbiome$i .htm HHH.m%health.orgEJarthritisEbiopsI.htmlE HHH. ritpsInet.free%W. omEPilgrim.htm


http;EE.$erbI.a .%WEJheatherEIntroEXealth.htm

http;EEh%man+nat%re. omEfree+asso iationsEengel1.htm HHH.psI .ab$n.a .%WEhome$irEste%nisseEhealth1@242442@24le t.ppt

MO./L $
%olul &actorilor cogniti'i n sntate
O#iecti'e o*era ionale0 prin par %rgerea a est%i mo$%l st%$ent%l !a %noa#te; 1. Rol%l on!ingerilor $espre sine< l%me #i !iitor (n sanogene1 #i patogene1 2. Ce este a%toefi a itatea per ep%t #i %m infl%enea1 meninerea sntii 3. Ce este stima $e sine #i %m infl%enea1 meninerea sntii ". Ce este ontrol%l per ep%t #i %m infl%enea1 meninerea sntii &. Ce este rob%steea #i %m infl%enea1 meninerea sntii '. Ce este sentiment%l $e oeren #i %m infl%enea1 meninerea sntii ). Ce este optimism%l #i %m infl%enea1 meninerea sntii. .. ,lte forme $e ontrol rele!ante (n meninerea sntii /. Relaia $intre ogniii #i emoii 1u'inte cheie0 sanogene1< patogene1< stim $e sine< a%toefi a itate< ontrol< rob%stee< sentiment $e oeren< optimism< ogniie+emoie. $21 %olul teoriei social7cogniti'e a *ersonalit ii n *sihologia snt ii Dn (n er area $e a $ep#i ontro!ersele pri!in$ rol%l fa torilor interni sa% e2terni (n (nelegerea personalitii< teoria so ial+ ogniti! s%gerea1 personalitatea este (ntot$ea%na %n pro$%s al intera i%nii $intre organism #i me$i%. 8eoria so ial+ ogniti! f%rni1ea1 a$r%l ne esar pentr% st%$ierea rele!anei personalitii (n onte2t%l !%lnerabilitii #i re1istenei la stres #i boal. 8eoria so ial+ ogniti! re>e tea1 ta2onomii #i e!al%ri globale ale personalitii tipi e teoriei trst%rilor #i (n ear s ofere informaii e2pli ati!e $espre me anismele psihologi e e pot $etermina omportament%l %man. Pariabilele personale s%nt $eri!ate $in (nelegerea me anismelor #i pro eselor ogniti!e are infl%enea1 f%n ionarea in$i!i$%l%i (n toate aspe tele sale; moti!aional< emoional< omportamental. Conform teoriei so ial+ ogniti!e omportament%l manifest re1%lt $in intera i%nea me anismelor psihologi e % fa torii $e me$i%< $e i omportament%l este (n mare ms%r $is riminati! #i $epen$ent $e onte2t. , easta n% (nseamn negarea onsistenei personalitii #i a $iferenelor in$i!i$%ale $e tre teoria so ial+ ogniti!. Stabilitatea personalitii treb%ie %tat la ni!el%l me anismelor psihologi e #i ale e!enimentelor are le a ti!ea1 iar spe ifi itatea #i $is riminarea la ni!el%l omportament%l%i manifest. Diferite omportamente pot s e2prime a ela#i me anism. Opo1iia $intre onsistena personalitii (n sit%aii $i!erse $e !ia< s%sin%t $e mo$el%l trst%rilor #i spe ifi itatea omportament%l%i< s%sin%t $e mo$el%l sit%aionist $ispare prin para$igma teoriei so ial+ ogniti!e. Pariabilele personale s%nt on ept%ali1ate at=t a pro$%s ?al (n!rii ogniti!+so ialeA =t #i a pro es ?str% t%ri are f%n ionea1 5ai i #i a %m9A. ,$opt=n$ a est p%n t $e !e$ere< se re %noa#te #i se s%blinia1 fle2ibilitatea a$aptrii #i rsp%ns%l%i %man. Prin st%$ierea mo$%l%i (n are persoana sele tea1< e!o < str% t%rea1 ogniti! informaia $espre l%me se rea1 %n a$r% !ali$ $e (nelegere a intera i%nii persoan+me$i%. Conte2tele #i sit%aiile spe ifi e n% pot afe ta omportament%l $e =t prin interme$i%l me anismelor ogniti!e. Om%l este !1%t mai m%lt a o fiin proa ti! $e =t a %n organism rea ti! la me$i%. Premisa entral a teoriei so ial+ ogniti!e este om%l (#i reglea1 omportament%l pe ba1a e2pe tanelor< a planifi rii #i pre$i iei< a anti iprii sit%aiilor #i onse inelor a i%nilor (ntreprinse. Rotter ?1/''A #i Tan$%ra ?1/.'A se n%mr printe primii a%tori are a% s%bliniat rol%l (n!rii so iale (n $e1!oltarea gra$%al #i sistemati a personalitii. ,%torii s%blinia1 fa %ltatea $e a g=n$i este la om %n pro es mo$elat so ial< i$eile s%nt internali1ri ale pra ti ilor so iale. Cogniiile treb%ie !1%te n% n%mai a pro es i #i a pro$%s al fa torilor so iali %m s%nt rol%l< po1iia< i$entitatea so ial< omparaiile % in$i!i1ii $in gr%p%l $e referin. Se prop%ne prop%ne termen%l $e 5sociocogniie2 pentr% a $es rie a este infl%ene. Un termen relaionat % el $e so io ogniie este el $e 3reprezentare social2 prop%s $e *os o!i i ?1/.'A. Repre1entrile so iale s%nt $efinite a imagini

mentale prin are oamenii fa atrib%ii #i e2pli aii a%1aleB s%nt so iale $eoare e (#i a% originea (n intera i%nea #i om%ni area %man< fa ilit=n$ om%ni area in$i!i1ilor are aparin a elora#i gr%p%ri so iale< toto$at f%rni1=n$ #i %n mi>lo $e a $istinge $i!ersele gr%p%ri so iale. Deseori se %tili1ea1 #i ali termeni< pre %m convingeri, reprezentri mentale, scheme mentale sa% cogniie. 8eoria so ial+ ogniti! a personalitii plasea1 pe s ara intereselor sale pe prim%l lo cogniiile referitoare la sine, lume i viitor . 3le s%nt ele are se interp%n #i me$ia1 relaia $intre sto %l $e %no#tiine #i a i%ne. Capa itatea $e a pro$% e #i sto a repre1entri $espre sine #i l%me are importante onse ine n% n%mai as%pra (n!rii i #i as%pra pro eselor moti!aionale prin in l%$erea perspe ti!ei !iitor%l%i. Repre1entrile $espre sine (n a i%ni !iitoare pot s a>%te sa% s inhibe persoana (n omportamentele sale. Pe a east onstatare se ba1ea1 $i!ersele forme $e terapie prin imagerie. De e2empl%< (n $esensibili1area sistemati lienii an2io#i s%nt p%#i s (#i imagine1e re%#ite gra$%ale (n onfr%ntarea % sit%aia an2iogen. ,#a %m am artat mai s%s< oamenii n% n%mai rea ionea1 la me$i%< $ar mai ales a ionea1 as%pra l%i l%=n$ (n onsi$erare semnifi aiile #i onse inele e!enimentelor. Oamenii a% o ne!oie f%n$amental $e semnifi aii. Yreitler #i Yreitler ?1//2A prop%n teoria orientrii cogniti'e a personalitii (n are element%l ma>or este a or$area $e semnifi aii. , easta n% se pro$% e a %n pro es ogniti! raional #i !ol%ntar (n are se =ntres benefi iile #i pier$erile i a %n pro es $inami (n are on!ingerile #i moti!aiile orientea1 semnifi aia #i $e i $e lan#area omportament%l. ,trib%irea $e semnifi aii impli pro esri ale informaiei $espre stim%l. , easta n% (nseamn pro esarea se reali1ea1 (ntot$ea%na % a %ratee. Dis riminarea #i integrarea informaiei poate fi impietat $e $i!er#i fa tori< %m s%nt presi%nea timp%l%i< a#teptri prea mari sa% ne!oi prea stringente. Prin pro esri informaionale $e tip s%bie ti! se a>%nge $e la stim%li obie ti!i la 5 onstr% te personale9< termen prel%at $e la YellI< prin are l%mea este per ep%t. Un astfel $e onstr% t personal este on ept%l $e sine ?self+s hema< self on eptA. Con ept%l $e sine lansat $e teoria so ial+ ogniti! a st=rnit %n real interes (n r=n$%l er ettorilor $e $i!erse orientri teoreti e. Psihologia so ial+ ogniti! a$mite f%n ionarea persoanei (n l%me impli < pe l=ng repre1entri ogniti!e< pro ese moti!aionale< omportamente so iale (n!ate #i me anisme fi1iologi e #i bio himi e. , e#ti fa tori ontrib%ie< alt%ri $e ei sit%aionali #i $e pro esele ogniti!e #i moti!aionale< la %n an%mit tip $e intera i%ne in$i!i$+me$i%. 0a torii onstit%ionali pot intensifi a rsp%ns%l fi1iologi #i emoiile negati!e re1%ltate $in per eperea stim%l%l%i a ostil sa% amenintor< $%p %m pot infl%ena #i pro esele ogniti!e $e e!al%are. Para$igma so ial+ ogniti! integrea1 tip%rile $e intera i%ne genotip+me$i% $es rise $e Plomin. Pre1entm (n ontin%are prin ipalele $imensi%ni ogniti!e ale personalitii st%$iate (n psihologia sntii. $2!2 Autoe&icacitatea Dn teoria so ial+ ogniti! a personalitii< a%toefi a itatea per ep%t repre1int o !ariabil entral (n me anismele $e a%toreglare a organism%l%i la erinele me$i%l%i. Con ept%l $e a%toefi a itate ?,3A< prop%s $e Tan$%ra ?1/.2A repre1int %n onstr% t rele!ant pentr% (nelegerea fa torilor prote tori la stres #i boal. Conform $efiniiei l%i Tan$%ra< a%toefi a itatea se refer la U on!ingerea %nei persoane (n apa itile sale $e a+#i mobili1a res%rsele ogniti!e #i moti!aionale ne esare pentr% (n$eplinirea % s% es a sar inilor $ateU ?1/..< p. 1A. ,3 per ep%t mai poate fi $efinit a o anti ipare a re1%ltatelor po1iti!e (n a i%nile (ntreprinse $atorit %no#tinelor #i abilitilor pose$ate. Per epia propriei ompetene mo$ifi #i per epia e#e %l%i sa% a performanei re$%seB (n a este a1%ri< ins% es%l tin$e s fie atrib%it efort%l%i re$%s in!estit (n sar in #i (n mai mi ms%r lipsei ompetenei ne esare (n$eplinirii sar inii. ,ltfel sp%s< a%toefi a itatea res %t se aso ia1 % atrib%ii a%toprote toare ale e#e %l%i sa% s% es%l%i. ,3 a pro es ogniti! generea1 opi%ni< moti!aii< emoii< i$ei #i omportamente. Persoana n% n%mai (#i e!al%ea1 abilitile (n l%mina s% eselor sa% e#e %rilor tre %te< $ar #i optea1 pentr% an%mite sar ini< (#i $o1ea1 efort%l< (#i monitori1ea1 progresele (n f%n ie $e e2periena anterioar. ,#a %m Tan$%ra s%gerea1< e!al%rile optimiste ale a%toefi a itii pot fi onsi$erate %n imbol$ s%plimentar pentr% inteniile $e a i%ne #i pentr% persistena (n $ep#irea obsta olelor. C% =t ,3 este mai a ent%at % at=t ni!el%l $e aspiraie !i1=n$ atingerea s op%rilor prop%se este mai (nalt.

Con!ingerile $espre ,3 afe tea1 #i pro esele g=n$irii #i atenionale (n $ire ia potenrii sa% re$% erii efi ienei lor. Persoanele % ,3 per ep%t (#i fo ali1ea1 atenia (nspre anali1a #i gsirea $e sol%ii la problemele % are se onfr%nt. Cei e a% (n$oieli as%pra ,3 (#i (n$reapt atenia spre propria persoan< fiin$ preo %pate $e inabilitatea lor $e a fa e fa sit%aieiB a este g=n$%ri intr%1i!e interferea1 % folosirea efi ient a potenial%l%i intele t%al< re anali1=n$%+l $e la erinele sar inii la teama $e ins% es. ,nti iparea s% es%l%i sa% e#e %l%i $e lan#ea1 emoii po1iti!e sa% negati!e< are la r=n$%l lor !or infl%ena ogniiile #i alitatea a i%nii (ntreprinse. ,n2ietatea este in$%s $e ele mai m%lte ori n% $e stim%l%l sa% sit%aia (n sine i $e per eperea inefi ienei res%rselor $e oping. Cer etrile a% $emonstrat ei e a% on!ingerea n% pot fa e fa sit%aiei e2perienea1 %n ni!el (nalt $e $istres ?TarloH< 1//1A. Per epia oping%l%i $efi itar poate fi a ompaniat #i $e per epia inabilitii $e a ontrola an2ietatea. P%tem afirma este !orba $e o rea ie $e Ufri la fri U are poate %lmina % ata %l $e pani . Da per epia propriei inefi a iti (n relaie % sit%aiile amenintoare $% e la an2ietate< per epia inabilitii $e a atinge s op%rile prop%se $% e la $epresie ?Per!in< 1//3A. Consi$erm per epia inefi a itii personale este $oar o omponent a $epresiei. ,lte a%1e ale rea iei $e tip $epresi! re1i$ (n ten$ina a estor persoane $e a+#i imp%ne stan$ar$e (nalte< s op%ri stringente< $%blate $e %n a%to riti ism e2 esi!. Persoanele are se onsi$er pe sine inefi a e tin$ s (#i limite1e omportamentele $e iniiere #i impli are (n sar iniB $ifi %ltile sar inii s%nt apre iate a ins%rmontabile. Dn ontrast % a estea< persoanele onfi$ente (n ompetena lor !or %ta i $iferite $e a e2er ita ontrol as%pra me$i%l%i #i $e a obine performanele $orite. Relaia semnifi ati! $intre ele $o% !ariabile ?efi a itate #i omportamentA este il%strat $e er etrile are $emonstrea1 terapia fo ali1at spre re#terea ,3 a>%t persoanele fobi e s+#i $ep#eas fri a #i s a$opte omportamente a$e !ate ?Tan$%ra< 1/.2A. ,3 s+a $o!e$it a orela semnifi ati! #i % s% es%l ren%nrii la f%mat sa% % tolerana $%rerii fi1i e ?YarolI< 1//3A. 0oarte re ent interes%l l%i Tan$%ra #i a olaboratorilor si s+a (n$reptat spre in!estigarea relaiei $intre ,3 #i f%n ionarea sistem%l%i im%n. ,st1i e2ist $o!e1i erte stres%l e2 esi! $eteriorea1 apa itatea $e aprare a organism%l%i ?Olaser #i Yiel olt+Olaser< 1//"A. Cer etrile l%i Tan$%ra #i olab. ?OZ-earI< Tan$%ra< TroHn< 1//4A $emonstrea1 ,3 per ep%t are %n important rol $e UtamponU (ntre stres #i impa t%l l%i as%pra sistem%l%i im%n. Cre#terea ni!el%l%i el%lelor 8 ? %nos %te a a!=n$ rol (n $istr%gerea el%lelor an eroase #i a !ir%#ilorA a fost $emonstrat pe s%bie ii % fobie $e #erpi impli ai (n antrenament%l $e $ob=n$ire a sentiment%l%i $e ,3 ?OZ-earI< 1//4 bA. Per epia inefi a itii proprii (n ontrol%l stresorilor a ti!ea1 $e asemenea #i sistem%l en$ogen opioi$ are s+a $o!e$it a fi %n me$iator al ompetenei sistem%l%i im%n ?Tan$%ra< Cioffi #i 8aIlor< 1/..A. 3!al%area a %rat sa% n% a ,3 se ba1ea1< onform teoriei l%i Tan$%ra ?1/.'A pe patr% s%rse ma>ore $e informaii; performanele anterioareB e2periena $ob=n$it prin (n!area !i ariantB pers%asi%nea !erbal #i starea fi1iologi $in moment%l anti iprii #i $esf#%rrii sar inii. Tan$%ra s%gerea1 e2istena #i a altor s%rse pentr% ont%rarea on!ingerii $e ,3. ,#a este gr%p%l $e apartenen< lasa so ialB per epia ole ti! a ,3 infl%enea1 (ntr+o oare are ms%r ,3 in$i!i$%al. N% fr $e riti i< onsi$erm on ept%l $e ,3 a fiin$ %n%l ma>or (n ategoria on!ingerilor $espre sine % rol (n meninerea sntii. $2$2 Sti)a de sine Stima $e sine ?SSA este o omponent a s hemei ogniti!e referitoare la sine #i este $efinit (n m%ltiple mo$%ri. Unii a%tori !$ SS a repre1ent=n$ o e!al%are global a propriei persoane ?Rosenberg< 1/'&AB ali er ettori s%gerea1 SS este $eterminat $e ombinaia $intre e!al%area propriei !alori #i abilitile $e a atinge s op%rile $orite % sentimentele re1%ltate $in pro esele $e e!al%are. Dn opinia noastr stima $e sine (n orporea1 ambele aspe teB fiin$ o atit%$ine are $es rie

gra$%l (n are persoana are ten$ina $e a se a%toe!al%a po1iti! #i $e a respinge atrib%tele negati!e< stima $e sine are at=t omponente ogniti!e =t #i afe ti!e ? a $e altfel toate atit%$inileA. Stima $e sine n% $e %rge $in pro esri informaionale Ula re eU $espre sine. Om%l n% poate g=n$i $espre sine $eta#at< neimpli at afe ti!. 3l se simte bine sa% r% (n f%n ie $e termenii fa!orabili sa% negati!i prin are se >%$e pe sine. SS este onsi$erat a fi %n on ept+ heie (n $i!erse $is ipline ale psihologiei; so ial< lini < a sntii< a personalitii< a $e1!oltrii. I$eea oamenii a% o ne!oie f%n$amental $e stim $e sine n% este no% (n psihologie. , %m %n se ol [iliam Canes ?1./4A nota; Ustima $e sine este o $otare elementar a on$iiei %maneU. ,li a%tori apre ia% stima $e sine este %n fa tor $e prote ie (mpotri!a angoasei e2isteniale< at%n i =n$ om%l este onfr%ntat % propria fragilitate #i % on$iia sa $e m%ritor. Dispo1iia $e a se a%toe!al%a este (n!at (n pro es%l so iali1rii =n$ persoana $e!ine on#tient $e !aloarea proprie prin raportrile la eilali. Cara teristi ile ogniiilor #i sentimentelor $espre sine s%nt %n re1%ltat al e2perienelor anterioare (n are s% es%l sa% e#e %l (n$eplinirii s op%rilor #i sar inilor prop%se a% %n rol $eterminant. Cogniiile #i sentimentele $espre sine stim%lea1 persoana s se omporte (n maniera (n are (i permite s (#i (ntreas imaginea $e sine. De a eea SS este on ept%ali1at a o ara teristi ogniti! $e a%toprote ie #i a%to(ntrire ?Yaplan< 1//'A. Persoanele % ten$ine $e a%toe!al%are negati!< $atorit anti iprii e#e %l%i< tin$ s e2periene1e afe te negati!e $e gen%l $epresiei< an2ietii< m=niei. SS este onsi$erat a fi o ara teristi esenial (n sntatea mental. 3ste $ifi il (ns $e i$entifi at $a stima $e sine este %n pre$i tor sa% %n in$i ator al sntii mentale #i strii $e bine. ,ron Te W rele! rol%l ma>or al SS s 1%te aso iat % e!enimente $e !ia negati!e (n $e lan#area #i meninerea $epresiei. De#i onfirmat aso ierea stimei $e sine s 1%te % $epresia< nat%ra relaiei este ontro!ersat. 32ist teorii are e2pli $epresia prin pre1ena SS re$%s a trst%r general< relati! stabil. ,li a%tori on ept%ali1ea1 SS a o onse in a a ti!rii $ifereniate; persoanele % SS res %t s%nt a ti!ate $e afe te po1iti!e iar persoanele % SS re$%s $e afe tele negati!e. ,l treilea p%n t $e !e$ere< $e origine psihanaliti < onsi$er s%rsele sentiment%l%i $e a%toe!al%are #i a%toapre iere a fiin$ e2terne< (n sentimentele $e i%bire #i aprobare f%rni1ate $e eilali. Da $epresia este o e2presie a ogniiilor negati!e $espre sine< (n a ela#i timp poate fi onsi$erat #i %n me anism $efensi! pentr% ontra ararea a elor ogniii negati!e. ,$optarea %nei imagini $e sine negati!e ofer persoanei posibilitatea $e a se elibera $e (n er ri !iitoare $e a a iona (n $ire ia meninerii stimei $e sine. C% alte %!inte< on!ingerile negati!e referitoare la sine pre!in $e1amgiri !iitoare #i minimali1ea1 impa t%l e#e %rilor. Stima $e sine res %t se aso ia1 % e2pe tane pentr% s% es< % optimism pri!in$ performanele !iitoare< % l%pta pentr% atingerea s op%l%i #i persistena (n $ep#irea obsta olelor. SS este interpretat a o !ariabil in$i!i$%al rele!ant (n pro es%l stres%l%i #i bolii. Se as%m SS infl%enea1 e!al%area stim%lilor< a res%rselor $e oping #i mo$erea1 efe tele onfr%ntrii % ir %mstanele stresante. $2(2 Locus de control Con ept%l $e lo %s $e ontrol ?-OCA este intro$%s $e Rotter ?1/''A. ,%tor%l arg%mentea1 atit%$inile #i on!ingerile pri!in$ relaia a%1al $intre omportament #i efe t se ont%rea1 a o ara teristi $e personalitate global #i relati! stabil. Con ept%l (#i are originea (n teoria (n!rii so iale #i $efine#te mo$%l (n are o persoan (#i e2pli s% es%l sa% e#e %l prin a%1e $e tip intern sa% e2tern< ontrolabile sa% ne ontrolabile. -o %s%l $e ontrol intern impli on!ingerea p%terea #i ontrol%l personal pot infl%ena e!enimentele< s% esele proprii se $atorea1 aptit%$inilor #i m%n ii $ep%se. -o %s%l $e ontrol e2tern se refer la on!ingerea p%terea personal are %n efe t minim as%pra e!enimentelor< a estea fiin$ a%1ate $e $estin< #ans sa% p%terea altora. Rotter relaionea1 on ept%l $e -OC % alte !ariabile $in psihologia personalitii %m s%nt; alienarea< ompetena< a%tonomia< ne!oia $e s% es< atrib%irea #.a. Diferenele in$i!i$%ale (n ontrol se manifest la trei ni!ele $istin te; ?aA ogniti!< on!ingerea pri!in$ posibilitatea $e a e2er ita ontrol as%pra e!enimentelorB

?bA preferina #i ne!oia ontrol%l%iB #i ? A omportamental + efort%l $ep%s pentr% a obine ontrol%l. Rotter ?1/)&A onsi$er $e1!oltarea %nei ten$ine interne sa% e2terne a -OC $epin$e $e sit%aiile obie ti!e #i $e tip%l $e %lt%r #i so ietate. Pentr% $e1!oltarea internalitii< sit%aiile obie ti!e % %n ni!el minim $e libertate #i opi%ni s%nt o on$iie sine M%a non. C=n$ %n a$r% so ial interpersonal este ontrolat $e o p%tere ostil sa% arbitrar< a (n a1%l so ietilor $i tatoriale< persoanele !or a!ea ten$ina s+#i interiori1e1e on!ingerea ontrol%l%i e2tern. Dn a est sens e2ist o str=ns relaie (ntre -OC #i on ept%l l%i Seligman ?1/)&A $e nea>%torare (n!at. St%$ii inter %lt%rale onfirm $iferenele (n -OC (ntre so ietile tra$iionale ?m%s%lmane sa% hin$%A #i ele o i$entale. So ietatea tra$iional n% n%mai n% spri>in prin normele #i !alorile sale internalitatea< $ar %neori hiar o reprim sa% blamea1. So ietatea !esti !alori1ea1 ontrol%l intern iar persoanele $in a#a n%mita ategorie Uself+ma$e manU se b% %r $e apre iere $in partea semenilor #i a instit%iilor so iale. Diferene (n -OC s+a% onstatat #i (n gr%p%ri etni e $iferite (n a$r%l a elea#i so ieti< $ar % stat%t so io+e onomi $ifereniat. ,stfel opiii e!rei $in Israel a% $o!e$it internalitate mai a ent%at $e =t ei arabi $in a ea#i arB opiii hine1i $in SU, s+a% $o!e$it mai e2terni $e =t ei ameri ani< la fel a #i opii negri $in ,fri a $e S%$ fa $e ei albi. 0ormarea internalitii la opii se aso ia1 #i % atit%$ini parentale onse !ente< lare #i lipsite $e onf%1ie< e$% ati!+ onstr% ti!e< e a or$ (n re$ere< a%tonomie #i (ntriri po1iti!e. De#i internalitatea n% este o e2presie a %nor apa iti intele t%ale s%perior $e1!oltate< ea are %n rol moti!aional po1iti! pentr% a i%ne #i performan. Dn pre1ent e2ist on ept%ali1ri $iferite a -OC. Rotter $es rie -OC a o trst%r %ni$imensional< pri!in$ ontrol%l personal as%pra %nei arii largi $e $omenii ale !ieii. ,lte st%$ii< %tili1=n$ anali1a fa torial interpretea1 -OC a fiin$ o trst%r bi$imensional; o $imensi%ne referin$%+se la ontrol%l as%pra s op%rilor #i s% eselor personale< iar a $o%a + la ontrol%l as%pra sistem%l%i so io+e onomi #i politi . St%$ii re ente s%sin mo$el%l bi$imensional< f =n$ toto$at $istin ia (ntre ontrol%l (n sit%aii spe ifi e #i ontrol%l generali1at. 8oto$at< se arat oamenii tin$ s a$opte< o $at % (naintarea (n !=rst sa% prin onfr%ntarea % an%mite e2periene negati!e $e !ia ?e2. #oma>%lA< o orientare pre$ominant e2tern. 32ist opinii are interpretea1 -OC a %n ontin%%m< a eia#i persoan p%t=n$ manifesta orientare e2tern sa% intern (n f%n ie $e sit%aie sa% $e rol%l profesional. Cer etri e2perimentale s%blinia1 importana in l%$erii -OC (n st%$i%l stres%l%i< s%ger=n$%+ se rol%l $e fa tor prote tor al -OC intern. *e anism%l ipoteti prin are -OC e2tern $e!ine o form mala$aptati! (n on$iiile $e stres se refer la mo$ifi rile $e la ni!el biologi < s%bie ti! #i omportamental pe are per eperea in apa itii $e ontrol le poate in$% e. Se apre ia1 persoana % orientare intern este; ?aA re epti! la informaiile %tile f%rni1ate $e me$i%B ?bA preo %pat $e aptit%$inile sale (n s% es #i e#e B ? A re1istent la (n er rile e2terne $e a fi infl%enat #i ?$A !a l%a iniiati!a (n a+#i (mb%nti on$iiile $e me$i%. Prin a este ara teristi i $e!ine o persoan re1istent la stres. 32ist er ettori are onsi$er (n an%mite ir %mstane %n ni!el (nalt $e internalitate $e!ine ontrapro$% ti!#i $oar o internalitate mo$erat $etermin a>%stri efi iente la stres. ,ntono!sWi ?1//1A interpretea1 ontra$i iile re1%ltatelor pri!in$ efe t%l -OC (n stres prin $istin ia pe are o onsi$er ne esar (ntre tip%rile $e -OC. 32ternalitatea poate fi defensiv ? =n$ persoana atrib%ie e#e %l fa torilor e2terni< prote>=n$%+se astfel pe sineA #i pasiv ? are este e2presia per epiei lipsei $e ontrol< % efe te negati!eA. Internalitatea< $e asemenea se poate manifesta (n $o% mo$%ri; responsabil ?e2prim=n$ $orina $e a+ #i as%ma ontrol%l #i responsabilitatea pentr% s% es #i e#e A #i culpabilizant ?s%bie t%l a%toblam=n$%+se pentr% e#e %ri $ar (n a ela#i timp nea or$=n$ s%fi ient importan s% eselorA. ,%tor%l s%gerea1 $oar internalitatea responsabil este o s%rs $e sanogene1. Un%l $intre on eptele ogniti!e relaionate % omportamentele sanogene este 4ocusul de Control al +ntii< elaborat $e tre [allston et al. ?1/).A. Controlul intern se refer la on!ingerea propriile a i%ni #i $e i1ii infl%enea1 sntatea #i re %perarea $in boal. Controlul e5tern este gr%pat $e a%tori (n; ?1A controlul personalului medical, are impli on!ingerea a i%nile

$o torilorEasistentelor infl%enea1 starea $e sntate prin interme$i%l re oma$rilor< (ngri>irii me$i ale #i a tratamentelor pe are le f%rni1ea1B ?2A controlul datorat ansei pres%p%ne on!ingerea sntatea #i boala s%nt $eterminate $e $estin. $2+2 %o#uste ea Con ept%l $e rob%stee ?har$inessA a fost intro$%s $e Yobasa ?1/)/A a fiin$ o !ariabil in$i!i$%al % semnifi aie (n re1istena la stres. Rob%steea a fost $efinit a o $ispo1iie $e personalitate< manifest la ni!el ogniti!< emoional #i omportamental. 8rst%ra re1%lt $in per epia ontrol%l%i personal< al !alorii #i semnifi aiei impli rii #i $in per epia e!enimentelor #i s himbrilor $e !ia a stim%lante. Conform a%toarei< rob%steea impli %rmtoarele trei ara teristi i; ontrol anga>are pro!o areEstim%lare. Control%l e2prim on!ingerea e!enimentele pot fi ontrolate #i infl%enateB a east on!ingere n% impli e2pe taii nai!e pri!in$ %n ontrol total al e!enimentelor i mai $egrab per eperea abilitilor proprii $e a se raporta a ti! la me$i%< $e a+#i as%ma % responsabilitate propria soart. ,nga>area e2prim ten$ina impli rii #i persistenei (n s op%l prop%s< on!ingerea e!enimentele a% sens #i semnifi aie. ,ltfel sp%s< anga>area se refer la abilitatea $e a re$e (n importana a i%nilor (ntreprinse< $e a a!ea %n interes real pentr% $i!ersele $omenii ale !ieii; profesie< familie< relaii interpersonale< instit%ii so iale. Pro!o area este o ara teristi a rob%steii e $eri! $in per epia s himbrilor a %n aspe t normal al !ieii are pot oferi #anse $e $e1!oltare personalB $atorit fle2ibilitii ogniti!e #i toleranei ambig%itii e2perienele noi s%nt %tate #i interpretate a sit%aii stim%lante #i benefi e. Pro!o area se e2prim #i prin ten$ina orientrii spre !iitor. Constr% t%l $e rob%stee a fost elaborat pe ba1a re1%ltatelor %n%i st%$i% prospe ti! e a %rmrit timp $e #apte ani peste /44 $e s%bie i $in p%n t%l $e !e$ere al relaiei $intre ni!el%l stres%l%i #i in i$ena bolilor. Datele er etrii s%sin an%mii s%bie i rm=n snto#i (n i%$a stres%l%i intens la are s%nt s%p%#i $atorit %nor parti %lariti $e personalitate $es rise $e a%tori s%b n%mele $e rob%stee. Rob%steea este o ara teristi e se str% t%rea1 prin e2perienele bogate< !ariate #i re ompensatorii a!%te (n opilrie< a$oles en #i tineree. 0%n$ament%l teoreti al on ept%l%i se ba1ea1< $%p afirmaia a%torilor< pe teoria psihologiei e2isteniale a l%i 3. 0romm #i pe prin ipiile psihologiei l%i O. ,llport. ,st1i on ept%l este in l%s (n ategoria fa torilor ogniti!i e e2prim atit%$ini #i on!ingeri fa $e l%me #i a generat (n %ltim%l $e eni% %n onsi$erabil interes #i %n n%mr apre iabil $e er etri. $282 Senti)entul de coeren 32periene $e !ia on rete #i $ramati e ale %nor semeni a% infl%enat (n mo$ o!=r#itor a ti!itatea $e so iolog #i er ettor a l%i ,ntono!sWi. Dn %rma inter!i%rilor % s%pra!ie%itorii lagrelor $e on entrare< absol!ent%l eminent (n so iologie a %ni!ersitii Xar!ar$ este impresionat $e atit%$inea po1iti! fa $e !ia #i $e e hilibr%l emoional a %nora $intre a e#tia. Ce $etermin sit%area %nor s%pra!ie%itori ai holo a%st%l%i spre pol%l $e b%nstare psihi #i fi1i a ontin%%m%l%i sntate+ boal: Care este se ret%l n% $oar al re1istenei psihi e #i fi1i e e!eniment%l%i tra%mati < $ar #i al re %perrii $in e2periene e a% anihilat psihi #iEsa% fi1i at=tea mii $e oameni: D%p trei $e enii $e er etri (n so iologia me$i al< ,ntono!sWi< $e!enit %n%l $intre ei mai pro$igio#i er ettori ai $omeni%l%i< onsi$er poate apro2ima rsp%ns%l. U*ister%lU meninerii sntii (n i%$a %nor a$!ersiti %neori e2treme< poart n%mele (n opinia a%tor%l%i $e sentiment $e oeren ?sense of oheren eA. Relaia $intre stres< oping #i sntate este (nt=i s hiat $e ,ntono!sWi (n artea Xealth< Stress an$ Coping (n $in 1/)/ =n$< prea p%ini psihologi (#i (n$repta% atenia spre a east aso iere. UDe1!l%ireaU se ret%l%i sntii este f %t $e a%tor (n elebra sa arte Unra!eling the *isterI of Xealth ?1/.)AB iar par %rs%l #tiinifi al a%tor%l%i< $e la obser!aii empiri e la form%lri rig%roase ale mo$el%l%i $e sanogene1< este re$at (n Personal O$IsseI in St%$Iing the Stress Pro ess ?1//4A. Sentiment%l $e oeren ?SCA este $efinit $e a%tor a o orientare ogniti! global e e2prim gra$%l (n are persoana are on!ingerea ;

?aA stim%lii e2terni #iEsa% interni (nt=lnii pe par %rs%l !iei s%nt e2pli abili #i pre$i tibiliB ?bA are res%rse $e a fa e fa stim%lilorB ? A soli itrile a% sens #i s op< $e i impli area #i in!estiia $e efort este >%stifi at. SC n% este on ept%ali1at $e a%tor a o trst%r $e personalitate (n sens%l lasi al on ept%l%i $e trst%r. Dn i%$a n%mel%i< sentiment%l $e oeren n% se refer ni i la %n aspe t emoional al personalitii. SC este Uo ara teristi esenialmente ogniti! e e2prim mo$%l persoanei $e a per epe< >%$e a #i interpreta l%mea #i pe sineU. In$iferent (i sp%nem sentiment< on!ingere sa% imagine oerent $espre l%me #i sine< oerena $eri! $in sinte1a elor trei ara teristi i $es rise (n $efiniie; omprehensi%ne ontrol s op Comprehensi%nea se refer la gra$%l (n are persoana poate (nelege sit%aia prin are tre e< (i poate atrib%i %n sens. Informaia generat $e sit%aie este $e o$ifi at la ni!el ogniti! a fiin$ lar< str% t%rat< onsistent #i n% haoti < re$%n$ant< a i$ental sa% ine2pli abil. O persoan % SC anti ipea1 e!enimentele $in !iitor $atorit ara ter%l%i lor pre!i1ibil. Chiar at%n i =n$ e!enimentele se $er%lea1 intempesti! ele pot fi e2pli ate #i or$onate. Comprehensi%nea n% are $e+a fa e % $e1irabilitatea sit%aiei. *oartea< r1boi%l< e#e %l pot a!ea lo < $ar persoana le poate gsi e2pli aii. Control%l este $efinit a #i apa itatea persoanei $e a per epe e2istena %nor res%rse $isponibile (n !e$era onfr%ntrii % e!enimentele stresante. URes%rsele $isponibileU n% se refer $oar la apa itile personale $e a fa e fa sit%aieiB (n a east ategorie se in l%$ toate res%rsele la are persoana poate apela (n a1 $e ne!oie; soEsoie< prieteni< olegi< $i!initate< me$i < organi1aie et . Dn ms%ra (n are persoana per epe res%rsele personale #i so iale< ea n% se !a simi !i tima $estin%l%i hiar $a e!enimentele trite a% semnifi aii personale negati!e. S op%l se refer la per epia %nei finaliti ne esare sa% $orite. S op%l s%blinia1 importana impli rii in$i!i$%l%i (n pro es%l $e $e i1ie #i mo$elare a sit%aiilor $e 1i % 1i< sa% a elor are $etermin $estin%l personal. 3!enimentele are se in l%$ (n ategoria elor % s op per ep%t tin$ s fie !1%te a in itante #i $emne $e impli are. , easta n% (nseamn a pier$e pe ine!a apropiat< a fi on e$iat sa% a te s%p%ne %nei inter!enii hir%rgi ale s%nt e!enimente per ep%te $e o persoan % SC a fiin$ in itante. O astfel $e persoan !a onsi$era important mobili1area efort%l%i pentr% a fa e fa sit%aiei ne$orite #i pentr% a o $ep#i. Da primele $o% omponente !i1ea1 mai ales ara teristi i ogniti!e ale SC< ea $in %rm repre1int element%l moti!aional al SC. ,#a %m am artat< SC este $efinit a o orientare general $e a !e$ea l%mea< #i pe sine (n raport % ea. Definirea onstr% t%l%i ri$i problema UgranieiU a estei l%mi. Ce repre1int l%mea pentr% %n in$i!i$: C% sig%ran< (n l%mea personal n% a% rele!an $ire t e!enimentele $e pe (ntreg%l mapamon$. 3ste lar fie are $intre noi ne stabilim graniele propriei l%mi. Consi$erm este mai p%in important $a persoana (nelege< ontrolea1< per epe finalitatea sa% n% a e!enimentelor are a% lo (n afara a estor granie. Diferenele in$i!i$%ale se manifest n% n%mai (n gra$%l SC $ar #i (n eea e per epe persoana a fiin$ l%mea sa. Pentr% %nii a east l%me este mai (ng%st< pentr% alii mai larg. Conform l%i ,ntono!sWi< ori =t $e (ng%st ar fi l%mea %nei persoane ea in l%$e (n mo$ obligatori% patr% sfere; l%mea interioar ?a propriilor g=n$%ri #i sentimenteA< sfera relaiilor interpersonale ?familie< prieteni< olegiA< a ti!itatea $efinitorie pentr% in$i!i$ ?e2. profesieA #i probleme e2isteniale ?e2. e#e < onfli te< i1olare< $e eseA. , (nelege< a a!ea ontrol #i a per epe rost%l a estor patr% sfere ? el p%in< am a$%ga noiA repre1int onin%t%l sentiment%l%i $e oeren. Dn opinia personal< a nega importana %neia $in a este patr% sfere impli $e asemenea SC re$%s. Conform l%i ,ntono!sWi ?1/.)A< SC se formea1 (n perioa$a opilriei #i a a$oles enei #i se stabili1ea1 (n >%r%l !=rstei $e 34 $e ani< a o ara teristi ogniti!+moti!aional relati! stabil. Care s%nt s%rsele formrii SC: ,ntono!sWi ?1//1A itea1 trei s%rse ma>ore are on$% la SC; onsistena e2perienelor $ifi %ltatea sar inilor parti iparea la $e i1ie. Consistena e2perienelor refle t ne!oia %man $e stabilitate. Da persoana se onfr%nt onstant % mesa>e $iferite< haoti e< %neori hiar ontra$i torii (i !a fi $ifi il s (neleag l%mea sa< s+ #i (neleag propriile g=n$%ri< sentimente sa% omportamente. 3!i$ent< onsistena n% impli

rigi$itatea sa% i$entitatea sit%aiilorB tot%#i< hiar (ntr+o l%me (n ontin% s himbare s%nt ne esare an%mite reg%li< repere< riterii pentr% stabilirea prioritilor. 0r o an%mit ontin%itate (ntre tre %t< pre1ent #i !iitor< fr %n minim gra$ $e integrare #i armonie< a>%ngerea la %n (neles ? omprehensi%neA as%pra l%mii #i propriei persoane este peri litat. 3 hilibr%l $intre $ifi %ltatea sar inilor #i res%rse $etermin ont%rarea ontrolabilitii. Difi %ltile e e2 e$ sa% s%bestimea1 apa itile $e a fa e fa s%nt nebenefi e pentr% formarea ontrolabilitii. Din no% se s oate (n e!i$en efe t%l negati! n% $oar al s%pra(n r rii i #i al s%bsoli itrii. Parti iparea la $e i1ii #i la hotr=rea efe telor f%rni1ea1 a$r%l ne esar (nelegerii s op%l%i a i%nii. C=n$ alt ine!a $e i$e (n lo %l %nei persoane< a easta este transformat (n obie t. Chiar $a n% (ntot$ea%na se poate !orbi $e $e i1ii proprii ?e2. (n a est sens s%nt opiii are n% pot l%a (n al %l $atele problemei pentr% a l%a o $e i1ieA important este parti iparea #i (nelegerea moti!%l%i pentr% o opi%ne sa% alta. N% pot fi omise ni i originile %lt%rale< so iale sa% etni e ale SC. *ai m%lte er etri a% e2plorat relaia $intre SC #i starea $e sntate (n on$iii $e stres. Dn general< $atele on!erg spre on l%1ia persoanele % SC p%terni tin$ s (#i menin sntatea hiar (n on$iii $e stres a %t< (n timp e persoanele % SC slab s%nt mai !%lnerabile la stres #i la boal. Se pres%p%ne inter!in %rmtoarele me anisme e relaionea1 SC % starea $e sntate; prin e!al%ri ogniti!e mai p%in amenintoare a fa torilor $e stres rea ti!itatea emoional #i fi1iologi este mai re$%sB prin a$optarea %nor forme $e oping a$e !ate sit%aiei problema stresant este sol%ionat< re$%s sa% toleratB prin pra ti area %nor omportamente sntoase ?alimentaie< e2er ii% fi1i < ons%m re$%s $e al ool et .A starea $e sntate este (ntrit. $292 O*ti)is)ul P%bli area rii Xelplessness; on Depression< De!elopment an$ Death $e tre Seligman #i olab. ?1/)&A< %n$e prin ontrast % aspe t%l er etat a%tor%l pomene#te $e Uoptimism (n!atU< poate fi onsi$erat moment%l are iniia1 st%$iile as%pra optimism%l%i. De altfel< 1' ani mai t=r1i% Seligman p%bli o arte intit%lat -earne$ Optimism< arte are in$i no%a orientare $in Psihologia Sntii. S heier #i Car!er ?1//2A $efines $ispo1iia spre optimism a ten$in general< relati! stabil< $e a a!ea o on epie po1iti! as%pra !iitor%l%i #i e2perienelor !ieii. Con ept%l este $eri!at $in teoria a%toreglrii omportament%l%i (n f%n ie $e anti iparea efe telor. Dn a est sens< optimism%l mai este $efinit a o str% t%r ogniti!+moti!aional ara teri1at prin repre1entri mentale #i e2pe tane po1iti!e pri!in$ atingerea s op%rilor prop%se. Persoanele are pri!es !iaa % optimism + e!al%ea1 po1iti! me$i%l so ial #i fi1i < in!estes mai m%lt efort pentr% a pre!eni problemele sa% pentr% a le transforma< sa!%rea1 mai m%lt !iaa< se a>%stea1 mai efi ient la stres #i boal. Dn ontrast % optimism%l este $es ris stil%l pesimist + ara teri1at prin e2pe taii negati!e pri!in$ efe t%l a i%nilor (ntreprinse. Pesimi#tii rea ionea1 la sit%aii problemati e #i $e1amgiri prin ren%nare< e!itare #i negare. Reper %si%nile stil%l%i pesimist s%nt agra!ate $e aso ierea % %n stil atrib%ional intern< stabil #i global. Pesimism%l $in perioa$a $e tineree s+a $o!e$it a orela % $eteriorarea strii $e sntate la a$%lt%l $e !=rst me$ie #i (naintat prin me anisme im%nologi e. Optimism%l este interpretat a o Utrst%r magi U (n pre$i ia sntii #i a strii $e bine< a emoiilor po1iti!e #i a re %perrii $in boal. Dn st%$iile l%i S heier #i Car!er ?1/.'A efe t%ate pe %n lot $e pa iente % an er mamar #i pe %n gr%p $e pa ieni s%p%#i %nei inter!enii hir%rgi ale ar$ia e< optimism%l a apr%t a fi %n b%n pre$i tor (n re %perarea post+ hir%rgi al #i rata $e s%pra!ie%ire. Pre1ena optimism%l%i la st%$eni la (n ep%t $e semestr% a orelat semnifi ati! % %n n%mr re$%s $e simptome somati e la sf=r#it%l semestr%l%i #i a sesi%nii $e e2amene ?S heier #i Car!er< 1/./A. S+a% p%s (n e!i$en mai m%lte i prin are optimism%l infl%enea1 sntatea fi1i #i psihi . Dn prim%l r=n$ se s%gerea1 optimism%l infl%enea1 efort%l oamenilor $e a e!ita bolile prin atenia a or$at informaiilor $espre fa torii $e ris B (n al $oilea r=n$ se afirm optimism%l este %n pre$i tor pentr% oping%l a ti! (n sit%aiile $e stres #i pentr% %tili1area re$%s a formelor $e oping e!itati!< prin negare #i retragereB $e asemenea< optimism%l poate infl%ena starea $e sntate #i prin ten$ina $e a+#i menine $ispo1iia afe ti! po1iti! hiar (n sit%aii $e stres a %t. 32ist #i a%tori are (n ear s $o!e$eas n% at=t pre1ena optimism%l%i are efe t benefi as%pra sntii< =t absena pesimism%l%i< % efe t%l s% im%nos%presi!.

Din arg%mentele a$%se< re1%lt optimism%l este o ara teristi are are (ntot$ea%na efe te benefi e. Dn i%$a %nor re1%ltate (n %ra>atoare< a% apr%t o serie $e (ntrebri pri!in$ efe t%l optimism%l%i< (n spe ial (n a1%l a#a+n%mit%l%i optimism nerealist sau naiv. ,%torii $o!e$es optimism%l poate orela % efe te negati!e (n el p%in $o% sit%aii; =n$ optimism%l $etermin %n omportament pasi! iar efe t%l po1iti! este a#teptat $e la #ans< $i!initate sa% a>%tor%l %n%i prietenB sa% (n sit%aiile are $e#i s%nt netransformabile< optimist%l persist % tena itate (n s himbarea lor.
$2=2 Alte &or)e de control Con ept%l $e ontrol< operaionali1at (n (nelegere< pre$i tibilitate< $e i1ie< a i%ne< s himbare< (n!are< are o rele!an semnifi ati! (n abor$area sntii #i bolii. Conform mo$el%l%i l%i YaraseW #i 8heorell ?1//2A ni!el%l res %t $e ontrol< ne%trali1ea1 efe t%l stresant al %nor sit%aii % erine m%ltiple< transforman$+o (n activare, % efe te benefi e pentr% sntate. Dn s himb< at%n i an$ s%ntem obligai s ne onfr%ntm % %n n%mr mare $e erine (n on$iiile %n%i ni!el re$%s $e ontrol< s%ntem e2p%#i stresului. Dn a ti!itile $e promo!are a sntii< $e pre!enire a (mboln!irilor sa% $e re %perare $in boal< %rmtoarele forme $e ontrol s%nt importante a fi oferite; 1. in&or)a ional ?e2. %no#tineA 2. cogniti' ? on!ingeri raionaleA 3. e)o ional ?re$% erea an2ietii< $epresieiA ". co)*orta)ental ?ren%narea la f%matA &. &i5iologic ?biofee$ba WA '. decisional ?a l%a $e i1ii potri!ite sit%aieA ). retros*ecti' ?a (nelege $e e s+a intimplatA Persoanele pot s $ifere (ntre ele #i (n f%n ie $e; ne'oia de control ?persoane senzitive+ % ne!oie $e a (nelege #i ontrola 's2 persoane represive ? are (#i reprim a east ne!oieA. Perce* ia controlului ?%nii a% o ten$in $e a per epe $ein ontrol%l< hiar (n absena a est%ia< are $% e la iluzie a controlului, are p=n la %n p%n t poate a!ea %n efe t benefi as%pra sntii mentale. $2>2 %ela ia dintre cogni ii si e)o ii , east relaie a fost st%$iat #i $es ris $e ,.3llis #i ,. Te W ?!e1i terapia rai%ne+emoie #i ea ogniti!A. Dn psihologia sntii !orbim mai ales $e;

$fectivitate pozitiva ?propensi%nea $e a e2perienia reg%lat< in sit%aii $i!erse prin emoii pl %te #i $e a a!ea fre !ent o $ispo1iie steni A. $fectivitate negative ?ten$ina $e a rea iona reg%lat< in sit%aii $i!erse prin emoii $e gen f%rie< $epresie< fri < #i $e a a!ea fre !ent o $ispo1iie $isfori A. Cames [. PennebaWer ?1//2< 1//&< 2443A er etea1 #i $emonstrea1 importana pentr% mentinerea sntii #i re %perrii $in tra%m a e2primrii emoionale prin $i!erse forme; !erbali1are< s ris< $ans< pi t%r< et \ Un alt on ept rele!ant< este el intro$%s $e Sifneos ?1/)2< 1/..A< #i an%me; ale6iti)ia2 3timologi %!=nt%l $e ale2itimie are (neles%l $e analfabetism emoional sa% 7lipsa cuvintelor pentru emoii9. Cer etri re ente $emonstrea1 ale2itimia n% se re1%m la $ifi %ltatea $e a 7p%ne (n !orbe emoiile9< i impli %n $efi it $e pro esare a informaiei emoionale< % $ifi %lti $e re %noa#tere #i eti hetare a emoiei ?-ane #i olab.< 1//)A. Prin %rmare< ale2itimia este $efinit a %n onstr% t $e personalitate< a!=n$ ara teristi i ogniti!e

#i afe ti!e are refle t %n $efi it (n pro esarea #i reglarea ogniti! a emoiilor. ,le2itimia in l%$e %rmtoarele in i ara teristi i f%n$amentale; ?1A sr ia #i platit%$inea tririlor emoionale #i afe ti!eB ?2A $ifi %lti (n i$entifi area #i $iferenierea emoiilorB ?3A $ifi %lti (n !erbali1area #i $es rierea emoiilor #i sentimentelorB ?"A fante1ie sra #i nerelaionat % !iaa afe ti!B #i ?&A stil ogniti! orientat spre e2terior< % preo %pri e2 esi!e pentr% $etalii< aspe te on rete #i %tilitare ale sit%aiilor ?Sifneos< 1//'A. ,lte ara teristi i are pot fi tipi e persoanelor % ale2itimie s%nt; $ifi %lti (n $is riminarea strii emoionale $e sen1aiile orporale are a ompania1 a ti!area emoional< ten$ina $e a a iona fr a !erbali1a emoiile< mimi #i e2presie fa ial sra < apa itate $imin%at $e introspe ie< $e empatie< $e reamintire a !iselor< onformism so ial a ent%at ?8aIlor< 1//)A. ,le2itimia s+a $o!e$it a fi relaionat % ris %l pentr% apariia simptomelor somati e fr s%bstratat organi . ,le2itimia a #i on ept e $esemnea1 %n $efi it emoional este str=ns relaionat $e %n alt onstr% t psihologi < inteligena emoional, form%lat re ent $e Salo!eI #i *aIer ?1//4< 1//3A. Inteligena emoionnal se refer la %n tip $e pro esare a informaiilor emoionale are in l%$e abilitatea $e a monitori1a emoiile proprii #i ale altora< $e a $is rimina emoiile (ntre ele #i $e a %tili1a a este informaii (n ghi$area g=n$%rilor #i omportamnetelor. Con ept%l $e inteligen emoional< a #i el $e ale2itimie< s%gerea1 e2istena %nor $iferene in$i!i$%ale $in p%n t%l $e !e$ere al abilitilor ogniti!e $e a%to+ reglare emoional. ,lte $o% onstr% te aso iate % ale2itimia #i impli it % sntatea mental #i fi1i < s%nt inhibiia #i stilul coping represiv ?Paillant< 1//2A. Unii er ettorii a% mers mai $eparte< i$entifi =n$ ale2itimia % %n me anism $efensi! omple2 e impli negarea< represia< proie ia< om%tarea #i formarea rea iei ontrare ?Xogan< 1//&A. ,lte tipologii ara teri1ate prin emoii negati!e % impa t semnifi ati! as%pra sntii s%nt; Ti*ul A ?0rie$man< Rosenman ] CenWins< 1/).< 1/.'A % ris res %t pentr% patologia ar$io+!as %lar #i ara teri1at prin; Sentiment%l $e presi%ne a timp%l%i Competiti!itate Impli are in m%n a Sin$rom%l ,X, ?anger< hostilitI< aggressionE f%rie< ostilitate< agresi!itateA Ti*ul 1 ?8emoshoW< 1//&A aso iat $e %nii er ettorii % ris %l pentr% an er; Reprimare emotionala Depresie -ipsa $e speranta Nea>%torare Ti*ul . ?Denollet< 2444A impli at (n ris %l pentr% $istress< #i in onse in pentr% imboln!iri fre !enteB se ara teri1ea1 prin; ,fe ti!itate negati!a Inhibitie so iala
Su)ar0 Conin%t%l mo$%l%l%i porne#te $e la teoria so ial+ ogniti! a personalitii< respe ti! a rol%l%i ogniiilor $espre sine< l%me #i !iitor (n me$ierea relaiei $intre personalitate #i ris %l pentr% (mboln!iri. S%nt

pre1entate ogniiile are a% rol $e sanogene1< a$i $e prote ie pentr% sntate< %m s%nt optimism%l< stima $e sine< ontrol%l per ep%t< a%toefi a itatea< sentiment%l $e oeren #i rob%steea. S%nt p%se (n $is %ie me anismele prin are ogniiile a% efe te benefi e as%pra strii $e sntate.

,6erci ii "i a*lica ii0


1 *.,. are &' $e ani si (n %ltima !reme s+a simi foarte r%. I s+a% f %t n%meroase anali1e< $ar $e fie are $at =n$ se interesea1 (n pri!ina re1%ltatelor< me$i %l #i familia e!it s rsp%n$ sa% ofer informaii foarte e!a1i!e. Comentai posibilele efe te $in perspe ti!a afirmaiei; Oa)enii au o ne'oie &unda)ental de se)ni&ica ii ?pag. 13A Doi prieteni (n ear s ren%ne la ons%m%l $e al ool. Un%l $intre ei are %n lo %s $e ontrol prepon$erent intern< iar ellalt + prepon$erent e2tern. Des riei infl%ena a est%i fa tor as%pra hotr=rii l%ate. Il%strai< pe marginea %n%i e2empl% efe tele negati!e pe are le poate a!ea optimism%l nerealist. Consi$erai a%toefi a itatea a fiin$ o trst%ra global sa% %na spe ifi a< $epen$enta $e $omenii $e a ti!itate: ,rg%mentai rsp%ns%l

2 3 "

Adrese *agini internet0 HHH.globali$easbanW.orgE1//3E1//3+3..X8*HHH.HWI . omEhealthEneHsE424)34agingst%$I.asp HHH.$ental are. omEsoapE e11'p Epg4..htm HHH.aegis. omEp%bsEstepE1//&ES83P)24".html HHH.thebo$I. omE$reherEimmpoHer.html HHH. flri. aE flriEtipsE/"E-8/"K4&.html HHH.self+esteem+nase.orgEresear h.shtmL$r%gs HHH.angelfire. omEmoE o%ntrIso%l afeEselfesteem.html HHH. olora$o.e$%Eha1ar$sEMrEMr.).html HHH.emorI.e$%E3DUC,8IONEmfpEeffbooW).html HHH.boots+pl .omEneHsE$efa%lt.asp:NIDV2"' HHH.sagepla e. omETirth^%aWeKpersonalitIKan$Killness.htm HHH.ma ses.% sf.e$%EResear hEPI hoso ialEnotebooWEp%rpose.html

MO./L I?
%olul co)*orta)entului n sntate
O#iecti'e o*era ionale0 prin par %rgerea a est%i mo$%l st%$ent%l !a %noa#te; 1. Ce este stil%l $e !ia #i impa t%l s% as%pra strii $e sntateB 2. Care s%nt omponentele stil%l%i $e !iaB 3. Care s%nt fa torii are infl%enea1 pra ti area %nor omportamenteB ". C%m se reali1ea1 programele $e pre!enie a omportamentelor patogeneB &. C%m se reali1ea1 e$% aia pentr% sntate. 1u'inte cheie0 stil $e !ia< ab%1 $e s%bstane< t%t%n< $rog< al ool< omportament alimentar< a ti!itate fi1i < omportament se2%al< pre!enie primar< se %n$ar< teriar< mo$el%l on!ingerilor $espre sntate< sta$iile s himbrii. (212 1once*tul de stil de 'ia Pre!alena #i nat%ra bolilor s+a mo$ifi at semnifi ati! $e+a l%ng%l se ol%l%i SS. Da la (n ep%t%l se ol%l%i pre1ent ele trei a%1e ma>ore $e mortalitate era% pne%monia< t%ber %lo1a #i gastroenteritele< (n ep=n$ % $e eni%l al in ilea asistm la o mo$ifi are ra$i al a a%1elor $e $e es. Tolile ar$io!as %lare< an er%l< a i$entele ia% lo %l bolilor mi robiene #i infe ioase. S himbarea se $atorea1 pe $e o parte s% eselor me$i inei mo$erne (n ombaterea bolilor infe ioase< iar pe $e alt parte s himbrilor (n stil%l $e !iat. *o$ifi rile so iale rapi$e re1%ltate $in $e1!oltarea e onomi < in$%striali1are #i %rbani1are< $estr% t%rarea tra$iiilor #i oe1i%nii familiale< bombar$area informaional< ara ter%l intempesti! #i impre!i1ibil al m%ltor e!enimente< a% ero$at re1istena in$i!i$%l%i la m%ltiplele soli itri psihoso iale la are este s%p%s. 8oto$at s+a imp%s %n no% stil $e !ia (n are se$entarism%l< s%praalimentaia< f%mat%l< m%n a he ti < ons%m%l $e al ool< $e!in omportamente om%ne. ,stfel< om%l mo$ern $e!ine !%lnerabil la o no% ategorie $e boli< % etiologie pl%rifa torial< (n are stil%l $e !ia >oa %n rol proeminent. , est fapt le+a onferit bolilor ar$io!as %lare< an er%l%i< $iabet%l%i< sin$rom%l%i im%no+$efi ient a hi1iionat< n%mele $e 5boli ale i!ili1aiei9. Con ept%l $e stil de via $efine#te totalitatea $e i1iilor #i a i%nilor !ol%ntare are afe tea1 starea $e sntate. 0a torii omportamentali ai stil%l%i $e !ia se pot onstit%i (n; factori de risc pentr% (mboln!iri< rniri #i mori premat%re ?e2; f%mat< on$% erea a%to!ehi %lelor % !ite1 e2 esi! #iEsa% fr ent%ri $e sig%ran< relaii se2%ale neprote>ate et .AB factori protectori ai strii $e sntate ?e2; pra ti area reg%lat a e2er iiilor fi1i e< alimentaie raional< s%port so ial et .A. Datorit efe t%l%i stil%l%i $e !ia as%pra sntii< prima ategorie $e fa tori omportamentali poart $en%mirea $e stil $e !ia patogen sa% negativ, iar ea $e a $o%a ategorie onstit%ie stil%l $e !ia imunogen sa% pozitiv. Din p%n t%l $e !e$ere al fre !enei #i intensitii< omportamentele stil%l%i $e !ia nesntos pot fi (n e5ces ?f%mat< ons%m $e al ool< $e arne ro#ie et .A sa% (n deficit ?e2er ii% fi1i < somn< rela2are et .A. Se !ehi %lea1 #i lasifi area + omportament nesntos minim, moderat, sever i letal< lasifi are are n% se $o!e$e#te operant< $eoare e graniele (ntre ategoriile en%merate s%nt $ifi il $e trasat< $iferenele in$i!i$%ale fiin$ $eosebit $e mari. (2!2 1o)*onentele stilului de 'ia Rol%l fa torilor omportamentali (n etiologia< e!ol%ia #i re %perarea $in boal este ast1i tot mai lar pre i1at #i (neles. Peste &4@ $in a%1ele $e mortalitate $in rile $e1!oltate ?in l%si! 3%ropa entral #i $e estA se $atorea1 fa torilor omportamentali ?!e1i tabel%l ".1A

Ta#el (21 1au5ele de )ortalitate din rile de5'oltate 1au5 Procent din total Stil $e !ia &4 0a tori biologi i 2& 0a tori $e me$i% 1& Sistem me$i al 14
S%rs; Organi1aia *on$ial a Sntii ?O*SA< 1//3

Importana fa torilor omportamentali as%pra strii $e sntate s+a onfirmat prin a %m%larea %nor st%$ii epi$emiologi e #i prospe ti!e rele!ante. De e2empl%< st%$i%l ,lame$a California< are a l%at (n obser!aie ).444 $e s%bie i %rmrii longit%$inal timp $e . ani< a i$entifi at #apte ara teristi i omportamentale are re$% semnifi ati! ris %l pentr% (mboln!iri; 1. a n% f%ma ?#i a n% fi fost f%mtorA 2. a ti!itate fi1i reg%lat 3. meninerea gre%tii potri!ite ". e!itarea g%strilor (ntre mese ? % e2 epia fr% telorA &. mi $e>%n reg%lat '. )+. ore somn pe noapte ). ons%m mo$erat $e al ool. St%$i%l a estimat o persoan (n !=rst $e "& ani are pra ti #ase+#apte omportamente $rept obi#n%ine< !a a!ea o speran $e !ia % 11 ani mai mare $e =t ea are pra ti $oar %n%l+trei omportamente. Organi1aia *on$ial a Sntii estimea1 pro ent%l $e &4@ $in total%l $e eselor $atorare stil%l%i $e !ia< ar p%tea fi e!itat prin mo$ifi area stil%l%i $e !ia. ,stfel< $oar e!itarea f%mat%l%i ar re$% e % 2&@ mortalitatea prin an er< iar o re$% ere $e 14@ a gre%tii %n%i brbat $e 3&+&& ani ar $etermina o s $ere a bolilor ar$io!as %lare % 24@< a!=n$ %n impa t po1iti! #i as%pra fre !enei artritei $egenerati!e< an er%l%i gastro+intestinal< $iabet%l%i #i a a i$entelor erebrale. Con#tienti1area mai prof%n$< at=t la ni!el in$i!i$%al =t #i la el pop%laional< a semnifi aiei po1iti!e sa% negati!e a fie r%i omportament s%mari1at (n tabel%l ".2< ar pro$% e o re$% ere important a morbi$itii #i mortalitii prin mala$iile i!ili1aiei.
8abel ".2. @actorii co)*orta)entali ai stilului de 'ia 1. U1%l $e s%bstane ni otina ?f%mat a ti!< pasi!< ori e tip $e igaret< pipA ons%m $e al ool ?$ep#irea ons%m%l%i o a1ionalA me$i amente< $rog%ri ?non+a$erena< a%tome$i aia< a%toin>e tarea $rog%rilorA 2. Comportament alimentar balan alori ?aport+ne esitateA balana $ietei ?proteine< gl% i$e< lipi$e< !itamine< mineraleA reg%laritatea meselor ?3 meseE1iA preferine %linare ? arne alb !s. ro#ie< !egetale< fr% te !s. $%l i%ri< on$imenteA meto$e $e preparare #i onser!are ?fierbere !s. pr>ire< (ngheare !s. proaspeteA 3. , ti!itate fi1i tip $e mi# are aerobi ?fle2ibilitate< !igoareA fre !ena ?3+&Esptm=nA intensitate ?'4+/4@ $in apa itatea ar$ia ma2imA $%rat ?24+'4 min%teA ". Somn< rela2are )+. ore $e somn 1ilni hobi%ri e2er iii $e rela2are< me$itaie e hilibr% m%n Ere reaie

&. ,lte omportamente pre!enti!e im%ni1riE!a inri !erifi ri me$i ale perio$i e a%toe2aminri ?e2; palparea s=nilor< testi %lelorA omportament se2%al ?e!itarea sar inilor ne$orite< a a!ort%rilor septi e< a bolilor % transmisie se2%al prin %tili1area pre1er!ati!elor sa% partener stabilA omportament la !olan ?%tili1area ent%rilor $e sig%ran< !ite1 re$%s< et .A e!itarea e2p%nerii e2 esi!e #i neprote>ate a pielii la soare e!itarea a i$entelor $omesti e #i o %paionale

@actorii co)*orta)entali de risc a% %n rol important (n etiologia #i e!ol%ia bolilorB $e e2empl%< peste 2&@ $in bolile ar$io!as %lare ar p%tea fi e!itate prin mo$ifi area %n%i sing%r omportament $e ris F f%mat%l. Comportamentele $e ris are s%nt (n relaie % ele mai importante a%1e $e $e es s%nt; aA f%mat%l< se$entarism%l< alimentaia ne oresp%n1toare< stres%l + (n t%lb%rrile ar$io!as %lareB bA f%mat%l< ons%m%l $e al ool< alimentaia nee hilibrat< e2p%nerea la soare neprote>at + (n an erB A alimentaia nee hilibrat< stres%l< se$entarism%l + (n a i$entele !as %lare erebraleB $A ons%m%l $e al ool< $rog%ri< on$% erea fr %tili1area ent%rilor $e sig%ran< stres%l + (n a i$ente ?in l%si! a i$entele $e ma#inA. aA bA 1aracteristicile co)*orta)entelor rela ionate cu sntatea0 Comportamentele relaionate % sntatea s%nt $eterminate $e fa tori $iferii. De e2empl%< f%mat%l poate a!ea o f%n ie $e 5re1ol!are9 a sit%aiilor $e stres< (n timp e a ti!itatea fi1i poate fi relaionat % a es%l la o sal $e sport. 0a tori $iferii pot ontrola a ela#i omportament (n mo$ $iferit la persoane $iferite. De e2empl%< f%mat%l poate fi $eterminat $e inabilitatea a$oles ent%l%i $e a+#i fa e prieteni< $e abiliti s 1%te $e management al sit%aiilor $e stres sa% $e ne!oia $e a eptare (ntr+%n gr%p $e olegi. 0a torii are ontrolea1 omportament%l se s himb (n timp. De e2empl%< %n t=nr f%mea1 la (n ep%t pentr% a se i$entifi a % normele gr%p%l%i s% $e prieteni< pentr% a mai t=r1i% f%mat%l s aib o f%n ie $e ontrol al sit%aiilor $e stres. Un alt e2empl% este el legat $e e2er ii% fi1i . 3le!ii fa sport prin nat%ra programei # olare< (ns $%p e (#i finali1ea1 st%$iile ren%n la e2er ii%l fi1i . Comportamentele relaionate % sntatea #i fa torii are (i ontrolea1 $ifer $e la in$i!i$ la in$i!i$. Un t=nr poate (n epe s ons%me al ool $in moti!e so iale< $%p are al ool%l s aib o f%n ie $e 5re1ol!are9 a problemelor emoionaleB pentr% %n alt t=nr etapele pot fi $iferite.

$A

Funciile comportamentelor de risc pentr% tineri ?N%tbeam< Tooth< 1//"A; ?aA e2primarea opo1iiei fa $e a%toritatea a$%lt%l%i #i normele on!enionale ale so ietii F e2. ons%m%l $e $rog%riB ?bA o mo$alitate $e a se i$entifi a % gr%p%l #i $e a fi a eptat $e gr%p F e2. f%mat%lB ? A e2primarea #i onfirmarea !alorilor i$entitii personale F e2. ons%m%l $e al oolB ?$A %n semn $e mat%ritate prin a$optarea %nor omportamente a$%lte F e2. ons%m%l $e al ool< f%mat%lB ?eA me anism $e oping< $e a$aptare la sit%aiile $e stres< fr%strare< ina$e !are< e#e sa% la sit%aiile anti ipate a fiin$ $e e#e F e2. ons%m $e al ool< $rog%ri< f%matB ?fA o f%n ie $e re reere< am%1ament< e2periene ine$ite sa% pentr% a 5r%pe9 r%tina F e2. ons%m%l $e $rog%ri. St%$iile (n $omeni% arat (n general omportamentele $e ris n% apar i1olate i (ntr+%n set omportamental. Relaia $intre f%mat< ons%m%l $e al ool #i ons%m%l $e $rog%ri a #i (ntre ons%m%l

$e al ool sa% $rog%ri #i a tele se2%ale neprote>ate s%nt ele mai semnifi ati!e. S+a e!i$eniat o relaie in!ers (ntre f%mat #i e2er ii% fi1i < tinerii are s%nt a ti!i $in p%n t $e !e$ere al a ti!itii fi1i e f%mea1 (ntr+o proporie semnifi ati! mai mi $e =t ei are s%nt ina ti!i sporti!. ,$optarea %nor omportamente $e ris poate $% e %neori la de*enden 2 Rol%l pre!eniei (n a est a1 este esenial. Depen$ena $e s%bstane se refer la o %tili1are repetiti! a %nor s%bstane psihoa ti!e< (n s op%l pro$% erii pl erii sa% e!itrii $is onfort%l%i fi1i #i emoional. Depen$ena $e s%bstane omport trei aspe te importante; 1A s%bstana ontrolea1 omportament%l ons%mator%l%i prin ne!oia $e a%toa$ministrare (n mo$ repetatB 2A s%bstana afe tea1 sistem%l ner!os entral prin mo$ifi area f%n ionrii normale a reier%l%i. , este mo$ifi ri a% a #i efe te s himbri ale strilor emoionale< g=n$irii #i per epieiB 3A a ionea1 a o (ntrire ? a %n stim%l re ompensA e s%sine $orina persoanei $e a ontin%a s ons%me s%bstana. Dn onse in< $epen$ena $e s%bstane se ara teri1ea1 prin mo$ifi ri negati!e omportamentale< afe ti!e< mentale #i $e sntate. Depen$ena este $e mai m%lte tip%ri; de*enden a de nicotin de*enden a de alcool de*enden a de droguri de*enden a de )edica)ente ?e2. tran hili1ante< somnifereA 8oate a este ategorii en%nate formea1 a#a n%mita de*enden de su#stan e. 32ist (ns #i alte tip%ri $e $epen$en< %m ar fi $e e2empl%; $epen$ena $e internet $epen$ena $e >o %ri $e noro $epen$ena $e relaii interpersonale nesntoase Depen$ena $e t%t%n< al ool sa% $rog%ri par %rge mai m%lte etape p=n se pro$% e a atare. 3ste important $e spe ifi at fapt%l la fel a #i a$%lii< a$oles enii #i tinerii pot $e!eni $epen$eni at=t $e ni otin =t #i $e al ool #i $rog%ri. 3tapele ons%m%l%i $e s%bstane s%nt; consu)ul e6*eri)ental, (n are ele!%l ons%m s%bstana $in %rio1itate ?e2. la o petre ereAB consu) regulat, (n are ele!%l ons%m s%bstana la $i!ersele (nt=lniri % olegii< prieteniiB consu) de'enit *reocu*are3 (n are ele!%l obi#n%ie#te s ons%me al ool< $rog%ri< t%t%n (n m%lte sit%aii #i %tarea a estor sit%aii $e!ine (n sine %n s opB de*enden a3 este fa1a (n are (ntreg%l omportament este ontrolat $e ne!oia organism%l%i $e a f%ma sa% ons%ma al ool sa% $rog%ri. Persoana nu mai este liber, este controlat de substan_ (2$2 @u)atul "i de*enden a de nicotin 0%mat%l este %n%l $intre ele mai ontro!ersate omportamente nesntoase. *%lt !reme s+a onsi$erat $e i1ia $e a f%ma repre1int o alegere (n %no#tin $e a%1B oamenii s%nt bine informai (n moment%l (n are (n ep s f%me1e #i< impli it< (#i as%m responsabilitatea a est%i omportament #i a onse inelor l%i. 8ot%#i< st%$iile arat /&@ $intre f%mtori (n ep s f%me1e (naintea !=rstei $e 24 $e ani. Dntrebarea are se imp%ne este (n e ms%r a e#ti tineri $ein informaii pertinente #i s%fi iente referitoare la omportament%l $e f%mtor #i la ris %rile pe are le impli . Un st%$i% reali1at pe %n n%mr $e ./& $e a$oles eni referitor la atit%$inile #i on!ingerile $espre f%mat a s%bliniat ins%fi ienta informare $espre pre!alena #i ris %rile a est%i omportament. ,stfel< a$oles enii; a% s%praestimat n%mr%l a$%lilor #i al a$oles enilor are f%mea1B a% s%bestimat pon$erea persoanelor are a% atit%$ini negati!e fa $e f%matB a% onsi$erat s%nt mai p%in e2p%#i ris %rilor la bolile aso iate f%mat%l%i.

Pre!alena a estor on!ingeri eronate era m%lt mai mare la a$oles enii; ?aA are (n ep%ser $e>a s f%me1eB ?bA la ei are a!ea% prieteni sa% membri ai familiei are f%ma%B #i ? A la ei are inteniona% s (n eap s f%me1e (n !iitor%l apropiat. 0%mat%l (n epe $e obi ei la o !=rst timp%rie. *%lte son$a>e rele! fapt%l mai m%lt $e 1&@ $intre a$oles enii % !=rsta %prins (ntre 12+1. ani f%mea1 reg%lat #i se onsi$er f%mtori. 0%mat%l este %n omportament are se $e1!olt treptat< $e la fa1a $e e2perimentare la fa1a $e $epen$en #i $e formare a %nei atit%$ini po1iti!e fa $e f%mat. ,&ectele &u)atului asu*ra organis)ului 0%m%l $e igar este $%ntor t%t%ror elor are (l inspir< in l%si! nef%mtorilor ? &u)atul *asi'A. , esta onine apro2imati! "444 $e s%bstane himi e< $intre are "4 s%nt an erigene. Una $in s%bstanele inhalate o$at % f%m%l $e igar este ni otina. Nicotina este un drog are se afl (n t%t%n #i are are m%lte efe te negati!e as%pra organism%l%i< infl%enea1 sistem%l ner!os (ntr+%n mo$ negati! #i pro$% e gra!e probleme $e sntate< in l%1=n$ $epen$ena. @u)atul deter)in de*enden a de nicotin a"a cu) *o i &i de*endent de alcool sau alte droguri2 Efectele nicotinei asupra organismului: re#terea ratei p%ls%l%i #i a respiraieiB (n etinirea a ti!itii m%s %lare #i a refle2elorB forea1 organism%l s ons%me mai m%lt o2igen< eea e fa e mai $ifi il f%n ionarea inimiiB re#te probabilitatea $e a se forma 5$op%ri9 (n s=nge F eea e poate $% e la infar t mio ar$i . Efectele asupra creierului: t%lb%rri atenionaleB $ifi %lti $e (n!areB mo$ifi ri ale $ispo1iiei afe ti!eB (n etinirea rea iilor. Cnd o persoan fumeaz, nicotina a>%nge rapi$ (n s=nge prin plm=niB a>%nge la reier (n ) se %n$e $e la inhalareB a>%nge (n alte organe F rini hi< pan reas< fi at. 0%mat%l< prin s%bstanele pe are le onine f%m%l $e igar< afe tea1 sntatea (n $i!erse mo$%ri< a%1=n$; cancer ?al plm=nilor< b%1elor< pan reas%l%i< rini hilor sa% reier%l%iA< boli cardiovasculare, boli pulmonare, infarct miocardic, probleme cu sarcina ?femeile are f%mea1 a% %n ris res %t $e a a!ea opii bolna!iA ?pentr% i$entifi area efe telor f%mat%l%i as%pra organism%l%i< !e1i fi#a 2" $in ane2eA. @actorii care in&luen ea5 &u)atul Or%p%l $e apartenen >oa %n rol important (n formarea %nor norme po1iti!e fa $e f%mat. 0%mat%l este %n omportament omple2 manifestat % pre$ile ie (n sit%aii so iale #i astfel poate a!ea rol%l %n%i 5 o$ semioti 9 prin are gr%p%l se $iferenia1 $e alte gr%p%ri so iale. Inter!eniile anti+ f%mat treb%ie s $es %ra>e1e f%n ia so ial a f%mat%l%i #i s (n %ra>e1e formarea altor norme so iale. Dintre fa torii $e or$in so ial aso iai % f%mat%l< el mai semnifi ati! este imaginea el%i are f%mea1. In$%stria t%t%n%l%i< prin re lamele #i ampaniile p%bli itare reali1ate< promo!ea1 imaginea f%mtor%l%i rebel< liber< mat%r #i p%terni . ,$oles enii a>%ng s onsi$ere f%mat%l %n omportament e oresp%n$e a estei imagini. *o$ifi area a estei imagini este obie ti!%l f%n$amental al ampaniilor anti+f%mat< at=t la ni!el%l # olii =t #i la ni!el%l so ietii. Un%l $intre ele mai importante mesa>e pe are treb%ie s le transmit ampaniile anti+f%mat este el legat $e !aloarea %n%i stil $e !ia sntos fr f%mat are are a #i onse ine atra ti!itatea fi1i < so iabilitatea #i pers%asi%nea + norme importante pentr% tineri. Convingeri eronate ale adolescenilor despre fumat 32ist o serie $e erori $e g=n$ire ale a$oles enilor relati!e la f%mat. , este erori f%n ionea1 fre !ent asemenea %nor s heme ogniti!e $e1a$aptati!e< e onser! #i (ntres

omportament%l $e f%mtor ?pentr% e!al%area on!ingerilor ele!ilor $espre f%mat< !e1i #i fi#a 21 $e la ane2eA. *enionm =te!a $in ele; 3"umatul te face atractiv.2 3"umatul te face independent i mai matur.2 3"umatul te face s te simi bine.2 36utunul nu este un drog, nu%i face nici un ru.2 Una $intre ele mai fre !ente gre#eli ale programelor $e pre!enie tra$iionale ale f%mat%l%i este fo ali1area %ni$ire ional pe e!i$enierea onse inelor $e l%ng $%rat ale f%mat%l%i< %m ar fi aspe tele legate $e sntate #i boal. St%$iile arat mesa>%l 50%mat%l $%nea1 gra! sntii9 n% are efi a itatea pe are #i+o $orea% iniial ei are a% $e1!oltat a est mo$ $e pre!enie. Un%l $intre prin ipiile formrii %n%i omportament este el legat $e f%n ia ime$iat a (ntririlor. Pentr% a %n omportament s se forme1e este important s fie (ntrit la inter!ale s %rte $e timp. ,stfel e!i$enierea onse inelor $e l%ng $%rat as%pra sntii a f%mat%l%i n% este s%fi ient $e rele!ant pentr% formarea %n%i omportament alternati! a est%ia. Dn onse in< este mai efi ient s fo ali1m pre!enia #i formarea omportamentelor po1iti!e pentr% sntate prin anali1a #i on#tienti1area ele!ilor as%pra onse inelor ime$iate ale f%mat%l%i. Un e2empl% este evidenierea beneficiilor ren%nrii la f%mat rele!ante pentr% ele!i. , este mesa>e pot fi; Pei $ob=n$i o form fi1i mai b%n< prin re#terea re1istenei organism%l%i. Respiraia< pr%l< hainele tale n% !or mai emana miros%l nepl %t $e t%t%n. Dant%ra #i $egetele tale n% !or mai fi (nglbenite. Pei e onomisi 1ilni o s%m important $e bani pe are poi s+i folose#ti (n alte s op%ri. 3!ii ris %l ontra trii %nor boli gra!e< a$esea in %rabile< pre %m #i sensibilitatea la bolile infe ioase. Di !ei prel%ngi $%rata $e !ia. Pre'en ia &u)atului acti' "i *asi' are a #i omponente0 informaii pri!in$ onse ine so iale #i $e sntate< $e s %rt $%rat #i $e l%ng $%rat ale f%mat%l%iB formarea %nor !alori #i atit%$ini po1iti!e fa $e %n stil $e !ia sntosB $is %tarea #i anali1area rol%l%i infl%enei gr%p%l%i< a familiei #i a mass+me$iei (n formarea #i meninerea atit%$inilor fa $e f%matB $e1!oltarea $eprin$erilor $e om%ni are< aserti!itate #i $e a fa e fa presi%nii gr%p%l%i ?$eprin$erea $e a sp%ne NU< 5N% m%l%mes < n% f%me1.9AB $e1!oltarea abilitilor $e l%are a $e i1iilor< $e g=n$ire riti #i $e management al stres%l%iB $e1!oltarea %nor omportamente alternati!e. 0%mat%l este %n omportament are are o an%mit f%n ie.

(2(2 Alcoolul "i de*enden a de alcool


De#i al ool%l a apr%t iniial $in moti!e pra ti e ?(nlo %irea apei $e b%t imp%re< ofi ierea %nor eremonii religioase et .A %tili1area l%i s+a s himbat %lterior. Oamenii a% (n ep%t s pro$% $iferite tip%ri $e al ool< iar ons%m%l $e al ool a $e!enit parte $in %lt%ra e%ropean. Utili1area l%i a $%s (ns a$esea la ab%1. In$iferent $a este s%b form $e bere< !in sa% li hior< b%t%rile al ooli e s%nt s%bstane himi e are afe tea1 a ti!itatea mental< emoional #i omportamental. Alcoolul este un drog *uternic. Deoare e b%t%rile al ooli e s%nt at=t $e om%ne #i a esibile (n %lt%ra noastr< %itm al ool%l este %n $rog % efe te similare $rog%rilor inter1ise. Iniierea omportament%l%i $e a ons%ma al ool se reali1ea1 prin (n!are so ial F opiii #i a$oles enii (n!a< pri!in$ la ei mat%ri< a ons%ma al ool este e!a pl %t< oamenii are bea% s%nt !eseli< r=$ #i se simt bine. C%rio1itatea #i $orina $e a imita a$%lii (i $etermin pe m%li opii s (n er e s ons%me la r=n$%l lor al ool. ,l ool%l $e!ine astfel %n ris $in e (n e mai mare pentr% poate fi a eptat #i (n %ra>at $e tre ei $in ant%ra> #i el p%in temporar (i poate fa e s par #i s se

simt mai mari. Cons%m%l $e al ool $e!ine $e i %n omportament format pe ba1a (n!rii so iale. Dn!area so ial a ons%m%l%i $e al ool pres%p%ne %rmtoarele $imensi%ni; 7nvarea a est%i omportament se reali1ea1 prin obser!area omportamentelor %nor persoane importante pentr% opil sa% a$oles ent< %m ar fi membrii familiei< prietenii< elebriti< mo$ele personale. ,3$ bea este ceva interesant, te face s te simi bine, s fii vesel& 7nvarea social pres%p%ne #i formarea %nor atit%$ini po1iti!e fa $e efe tele al ool%l%iB a$oles enii (n!a astfel a ons%ma al ool fa e parte $intr+%n pro es nat%ral (n %rma r%ia $e!ii mai 5so iabil9 #i mai 5mat%rU. ,$oles enii ontin% s ons%me al ool mai ales $atorit influenei grupului. Dn a east etap se onsoli$ea1 omportament%l lor $e ons%m $e al ool. Ca #i onse ine ale a estora< a$oles enii tin$ s onsi$ere relaiile so iale s%nt fa ilitate #i fa!ori1ate $e a est omportament prin fapt%l al ool%l (i $etermin s $e!in mai !ol%bili #i mai lipsii $e inhibiii. Un alt me anism al ons%m%l%i $e al ool este %tili1area a est%ia pentr% re1ol!area sit%aiilor $e ri1 pentr% are t=nr%l n% #i+a $e1!oltat abilitile ne esare. ,&ectele alcoolului 32ist $o% tip%ri $e efe te ale ons%m%l%i $e b%t%ri al ooli e; efectele de scurt durat #i efectele pe termen lung. 3fe tele ime$iate ale ons%m%l%i $e al ool s%nt o %#oar rela2are< inhibiii mai re$%se #i rea ii mai lente. C% =t este ons%mat mai m%lt al ool< % at=t a esta !a pro$% e mai m%lte mo$ifi ri la ni!el ogniti!< emoional #i omportamental. Cons%m%l $e al ool (n antiti mari #i pe o perioa$ (n$el%ngat poate $% e la t%lb%rri somati e #i psihologi e gra!e. ,l ool%l este o substan to5ic, are are a #i onse ine; iro1a< boli ar$ia e< %l er< an er< boli psihi e< afe i%ni fatale ale reier%l%i ?pentr% i$entifi area $e tre ele!i a efe telor al ool%l%i as%pra organism%l%i< %tili1ai fi#a 2" $in ane2eA. Una $intre ele mai gra!e onse ine ale ons%m%l%i $e al ool este al oolism%l. Organi1aia *on$ial a Sntii onsi$er alcoolis)ul o #oal. 3ste o boal roni < progresi! #i potenial fatal prin ons%m%l ne ontrolat $e al ool. Alcoolis)ul nu este o *ro#le) de i)oralitate sau de caracter sla#. ,l ooli ii s%nt persoane bolna!e are a% ne!oie $e spri>in #i tratament. 32ist o serie $e instit%ii #i aso iaii are a% a obie ti! re %perarea tinerilor #i a$%lilor $epen$eni $e al ool. Un%l $intre programele % efi ien ri$i at (n re %perare $e1!oltat #i (n ara noastr este el al ,so iaiei ,l ooli ilor ,nonimi ?,,A e ofer materiale informati!e #i ser!i ii $e onsiliere #i terapie pentr% persoanele $epen$ente ?a$oles eni #i a$%liA #i pentr% familiile a estora. ,&ectele consu)ului de alcool asu*ra tinerilor 1. ,b%1%l $e al ool este a%1a elor mai m%lte accidente de main (n are s%nt impli ai tinerii. O treime $in a i$entele mortale s%nt legate $e ons%m%l $e al ool. Dn pl%s< mii $e persoane s%nt rnite gra! (n fie are an. Dn .&@ $in a1%ri< on$% torii impli ai (n a i$ente a% ons%mat o a1ional al ool. 2. Cons%m%l $e al ool< hiar #i (n antiti mo$erate re#te foarte m%lt ris %l $e a a!ea raporturi se5uale neprotejate. *esa>%l transmis tinerilor treb%ie s fie; 5 8n singur raport se5ual neprotejat te poate contamina cu virusul *#9 ,+#!$& sau cu alte boli cu transmitere se5ual.2 3. Cons%m%l $e al ool $% e la violen i agresivitate. S%b infl%ena ons%m%l%i $e al ool poi interpreta gre#it o remar sa% %n gest< eea e poate $% e la omportamente agresi!e #i !iolen. Pre'en ia consu)ului de alcool are a #i omponente; informaii pri!in$ onse inele so iale #i $e sntate $e s %rt #i $e l%ng $%rat ale ons%m%l%i $e al oolB formarea %nor !alori #i atit%$ini po1iti!e fa $e %n stil $e !ia sntosB $is %tarea #i anali1area rol%l%i infl%enei gr%p%l%i< a familiei #i a mass+me$iei (n formarea #i meninerea atit%$inilor fa $e al oolB $is %tarea mo$%l%i (n are al ool%l poate $imin%a performanele # olare< profesionale et . $e1!oltarea $eprin$erilor $e aserti!itate #i $e a fa e fa presi%nii gr%p%l%i ?$eprin$erea $e a sp%ne NUAB

$e1!oltarea abilitilor $e l%are a $e i1iilor< $e g=n$ire riti #i $e management al stres%l%i. $esf#%rarea $e a ti!iti $e re reere sntoase< %m s%nt; sport%l< m%1i a< artele plasti e< a ti!iti $e l%b< !ol%ntariat%l.

(2+2 .rogurile "i de*enden a de droguri


Drog%l este o s%bstan a rei %tili1are reea1 $epen$en fi1i #i psihi #i t%lb%rri gra!e ale a ti!itii mentale< per epiei #i omportament%l%i. Cons%m%l $e $rog%ri este $e>a o problem ma>or a (n!m=nt%l%i rom=nes . Pre!enia ons%m%l%i $e $rog%ri este %n pro es omple2 la are treb%ie s parti ipe (ntreaga so ietate< familia< # oala< ele!ii< organi1aiile nong%!ernamentale #i ele g%!ernamentale. ` oala are %n rol esenial (n a ti!itatea $e pre!enie< prin obie ti!%l ei $e formare a %nor ele!i are pot l%a $e i1ii responsabile #i sntoase. 3le!ii s%nt $in e (n e mai e2p%#i ons%m%l%i $e $rog%ri< $e a eea a% ne!oie $e informaii ore te $espre $rog%ri #i $e formarea %nor atit%$ini a$e !ate fa $e ons%m%l $e $rog%ri. Ti*urile de droguri droguri de stimulare ? annabis< amfetamine< o ainaA F a elerea1 f%n ionarea sistem%l%i ner!os entral< pro$% =n$ alert #i e2 itabilitate. 8inerii ons%m a este $rog%ri $in ne!oia $e sen1aii tari< iar a efe t prin ipal este $eformarea imaginii realitii #i s $erea per epiei ris %l%i. droguri de rela5are ?tran hili1ante< barbit%ri e< se$ati!eA F %nos %te #i s%b n%mele $e se$ati!e< (n etines a ti!itatea sistem%l%i ner!os entral< pro$% o stare $e rela2are #i in$% somn%l. 8inerii are ons%m a este $rog%ri simt ne!oia $e a se prote>a $e soli itrile #i stim%lrile $in me$i%< $e a e!ita onfr%ntarea % problemele< $in sentiment%l $e nep%tin (n a fa e fa soli itrilor. 3fe tele posibile s%nt; !orbire ne lar< $e1orientare< omportament spe ifi strii $e ebrietate. droguri halucinogene sau psihedelice ?-.S.D.< e stasI< mes alinaA + pro$% t%lb%rri ale f%n ionrii intele t%ale< in$% =n$ o stare pse%$opsihoti % il%1ii #i hal% inaii. 3fe tele posibile s%nt; o per epie alterat a timp%l%i #i $istanei< e%forie #i omportament $e1orientat. Cei mai importani fa tori are $% la formarea %nor atit%$ini po1iti!e fa $e $rog%ri s%nt; curiozitatea + m%li tineri re$ $a ons%m $rog%ri o sing%r $at n% !or $e!eni $epen$eni< $ar (n realitate este gre% s te opre#tiB anu)ite droguri dau de*enden du* o singur do5B rezolvarea problemelor + este important a t=nr%l s (neleag prim%l pas (n re1ol!area problemelor este re %noa#terea lor #i n% e!itarea a estora prin ons%m%l %nor s%bstaneB formarea %nei imagini sociale + %n t=nr are ons%m $rog%ri re$e poate =#tiga apre ierea #i respe t%l elorlali< $ar $e ele mai m%lte ori este i1olat $e olegi #i prieteni #i re#te ris %l $e a se afla (n sit%aii ri$i oleB presiunea grupului + s fie la fel a eilali $in gr%pB %nii tineri ons%m $rog%ri pentr% prietenii lor ons%m #i ei $rog%riB o stim de sine sczut % %n t=nr % o stim $e sine s 1%t poate ons%ma $rog%ri pentr% a se simi mai %ra>os< mai !aloros sa% mai interesantB (n realitate (ns< ons%m%l $e $rog%ri te ontrolea1 #i manip%lea1 #i $% e la pier$erea libertii $e $e i1ieB un rspuns la singurtate % %nii tineri pot ons%ma $rog%ri $atorit problemelor pe are le a%< a $ifi %ltilor $e relaionare #i om%ni are.

Oamenii pot a!ea on!ingeri total eronate fat $e ris %l impli rii lor (n ons%m%l $e s%bstane< a $e e2.;3Consumul unui drog o singur dat nu are efecte negative.2 3 u nu pot deveni dependeni.2 3 ste uor s te opreti dac doreti.2 3Consumul de alcool sau droguri i rezolv problemele.2 3!rogul te face s comunici mai uor. 3 3!rogul te face s te simi liber:2

3;umai indivizii slabi ajung dependeni de droguri:2 3!rogurile sunt oferite numai de strini:2 *esa>ele transmise in programele $e pre!entie a ons%m%l%i $e $rog%ri< treb%ie s p%n (n e!i$en e&ectele gra'e ale ons%m%l%i $e $rog%ri; Profesorii+ onsilieri a% responsabilitatea $e a semnala omportamentele $ire te #i in$ire te ale ons%m%l%i $e $rog%ri #i a soli ita a>%tor%l prinilor #i a spe iali#tilor (n abor$area ele!%l%i are ons%m $rog%ri. Comportamentele in$ire te n% (nseamn (n mo$ obligatori% ons%m $e $rog%ri $ar pot s onstit%ie semne $e alarm. Pot fi obser!ate mai m%lte astfel $e omportamente< ele mai %nos %te fiin$;
s himbarea br%s a omportament%l%i< ele!%l n% mai este a#a %m era (nainteB tre e fr moti! $e la !eselie la tristeeB $e!ine agresi! fr moti!B (#i pier$e apetit%l hiar #i pentr% alimentele fa!oriteB (#i pier$e interes%l fa $e # oal< a ti!itile preferate ?film< m%1i < art< sport< le t%riAB este somnolent #i apati fr moti!B are probleme finan iare #i (i $ispar l% r%ri $e !aloare ? eas< asetofon< bi i letAB #i+a s himbat gr%p%l $e prieteniB (#i as %n$e noii prieteni #i n% !orbe#te $espre preo %prile lorB este (n ompania %nor persoane are ons%m al ool sa% $rog%riB pre1int mo$ifi ri afe ti!e #i omportamentale; este mai agresi! sa% mai ostil< $e!ine i1olat< retras sa% $eprimatB are probleme a as $atorit ons%m%l%i $e al ool sa% $rog%riB ons%m al ool sa% $rog%ri (n antiti mariB $e!ine iritat #i ne om%ni ati! =n$ ine!a (i p%ne (ntrebri $espre ons%m%l $e al ool sa% $rog%ri< neag ar a!ea o problemB %tili1ea1 al ool sa% $rog%ri % reg%laritate #i (n an%mite perioa$e ale 1ilei ?(n fie are sear sa% (n fie are $iminea (nainte $e a merge la # oalAB ontin% s ons%me al ool hiar #i =n$ eilali n% mai ons%m ?$e e2empl%< la o petre ereAB are probleme $e memorie F %it e!enimente are s+a% petre %t (n timp%l ons%m%l%i $e al ool sa% $rog%riB este 5beat9 sa% 5ameit9 la # oalB plea $e la # oal pentr% a ons%ma al ool sa% $rog%riB rm=ne origent sa% repetentB are probleme la # oal $atorit ons%m%l%i $e al ool sa% $rog%riB (#i as%m ris %ri (n timp%l ons%m%l%i $e al ool sa% $rog%ri< %m ar fi se2%l neprote>atB (n al legea =n$ este s%b infl%ena al ool%l%i sa% $rog%rilorB on$% e ma#ina s%b infl%ena al ool%l%i sa% $rog%rilorB este impli at (n a i$ente $e ma#in a%1ate $e ons%m%l $e al ool sa% $rog%ri.

Pre'en ia consu)ului de droguri are a #i omponente; informaii $espre onse inele $e sntate #i so iale ale ons%m%l%i $e $rog%riB formarea %nor !alori #i atit%$ini po1iti!e fa $e %n stil $e !ia sntosB $is %tarea #i anali1area rol%l%i infl%enei gr%p%l%i (n ons%m%l $e $rog%riB $e1!oltarea $eprin$erilor $e management al sit%aiilor $e ri1 prin (n!area %nor strategii $e oping a$aptati!eB $e1!oltarea $eprin$erilor $e management al onfli telor #i l%are $e $e i1ii responsabileB $is %tarea mo$%l%i (n are $rog%rile (i ontrolea1 mo$%l (n are g=n$e#ti< simi #i te omporiB $esf#%rarea $e a ti!iti $e re reere sntoase< %m ar fi parti iparea la a i%ni $e !ol%ntariat ?e2. programe $e pre!enie a ons%m%l%i $e $rog%riA.

8abel%l $e mai >os sinteti1ea1 e2emple $e omportamente alternati!e f%mat%l%i< ons%m%l%i $e al ool #i a ons%m%l%i $e $rog%ri; Ni'el al e6*erien ei 1o)*orta)ente alternati'e
@i5ic0 stare de #ine 32er iii $e rela2are Dans #i antrenament al mi# rilor Re reere fi1i < sport *asa> Impli area (n a i%ni om%nitare< are pot oferi satisfa ie Impli area (n a ti!iti $e a>%torare so ial , ti!iti $e !ol%ntariat Xobbi%ri< le t%r< antrenamente mne1i e Pra ti area m%1i ii< pi t%rii< artei fotografi e Dis %ii $e gr%p< parti iparea la a ti!iti $e gr%p< relaionarea % alte persoane De1!oltarea abilitilor $e om%ni are Consiliere orientat pe larifi area !alorilor St%$i%l filosofiei< literat%rii %ni!ersale< istoriei< literat%rii spirit%ale #i a $iferitelor sisteme $e re$ine *e$itaie< ontemplare

Social0 identi&icare "i i)*licare social Intelectual 1reati' Inter*ersonal

@ilo5o&ic3 s*iritual

(282 1o)*orta)entul se6ual

Se6ualitatea 7 di)ensiune co)*le6 a &iin ei u)ane


Se2%alitatea este o omponent esenial a !ieii ori rei persoane. ,spe tele sale psihologi e< biologi e #i so iale s%nt (ntr+o relaie $e inter$epen$en< onferin$%+i astfel %n ara ter omple2. Dn pro es%l $e formare al a$oles ent%l%i< rol%l se2%alitii este pregnant< ontrib%in$ la ont%rarea i$entitii $e sine #i a elei so iale. De1!oltarea %nei se2%aliti armonioase la opii #i a$oles eni ontrib%ie la formarea %nei personaliti armonioase #i (n relaie e hilibrat % sine #i eilali. 3ste fals e hi!alarea se2%alitii % relaia se2%al. Sntatea se2%al (nseamn sntatea (ntreg%l%i orp #i a %ni!ers%l%i psihi al in$i!i$%l%i. Dn %ltim%l $e eni%< $rept%l la e$% aie se2%al a opiilor #i tinerilor este !1%t a %n $rept %man f%n$amental are treb%ie respe tat $e ori e so ietate $emo rati .

Sco*ul educa iei se6uale


S op%l f%n$amental al e$% aiei psihose2%ale este promo!area sntii se2%ale #i impli it a sntii psihi e< fi1i e< emoionale< so iale #i spirit%ale< % alte %!inte< a strii generale $e bine. Organi1aia *on$ial a Sntii $efine#te sntatea se2%al a 5integrarea aspe telor fi1i e< emoionale< ogniti!e #i so iale (n pro es%l $e1!oltrii po1iti!e a personalitii< (n are fie are persoan are $rept%l la informaii a$e !ate #i relaii se2%ale responsabile.9 Programele tra$iionale $e e$% aie pentr% sntate se2%al era% fo ali1ate pe oferirea $e informaii $espre repro$% erea %man< anatomia #i fi1iologia %man< meto$e $e ontra epie< boli % transmitere se2%al. 3$% aia se2%al era oferit $oar a$oles enilor ?12+1. aniA< ignor=n$%+se astfel $espre ea se poate !orbi $e la o !=rst foarte mi . De asemenea< ea a!ea a s op $oar pre!enirea %nor 5$e1astre9 ?e2. sar ina ne$orit< bolile % transmitere se2%al< !iol%lA prin (ntreinerea fri ii #i a sentiment%l%i $e %lpabilitate. ,spe tele po1iti!e ale se2%alitii era% ignorate. Dis %iile $espre mast%rbare< homose2%alitate< a!ort< meninerea rol%rilor tra$iionale ale femeilor #i brbailor era% e!itate. Cer etrile (n $omeni% a% artat (ns a este programe a% o efi ien re$%s< iar %neori efe te negati!e sa% ontrare. Un alt aspe t limitati! al programelor tra$iionale este fapt%l inter!eniile n% era% integrate (ntr+%n pro es $e $e1!oltare a sntii emoionale< ogniti!e< so iale #i omportamentale ?XI$e< 1//"A. ,st1i< fie are a$%lt< # oal< instit%ie< om%nitate< so ietate< treb%ie s a epte se2%alitatea este %n aspe t nat%ral #i fires al !ieii fie r%i opil< a$oles ent< a$%lt< !=rstni #i ignorarea a est%i a$e!r repre1int o (n l are a %n%i $rept %man f%n$amental< $rept%l la sntate< armonie #i alitatea !ieii.

3$% aia pentr% sntate se2%al este %n pro es ontin%% e se reali1ea1 pe par %rs%l (ntregii $e1!oltri< % elemente spe ifi e fie rei !=rste #i ni!el%l%i $e $e1!oltare intele t%al #i emoional. Dn $e la !=rste foarte mi i opiii $e!in interesai $e s%bie tele pri!in$ se2%alitatea. Din neferi ire< opiii (#i (ns%#es $e ele mai m%lte ori a este informaii $e la olegii $e >oa < prieteni< re!iste $e $i!erse fa t%ri. 32ist ris %l a informaiile s fie eronate #i astfel se perpet%ea1 +atit%$ini are on$% la omportamente se2%ale $e ris ?(n eperea premat%r a !ieii se2%ale< ne%tili1area mi>loa elor $e ontra eptie #i prote ieA. Deseori prinii e!it $is %tarea a estor teme % opiii lor. 8o mai $e a eea # olii (i re!ine %n rol f%n$amental (n oferirea %nei per epii a$e !ate as%pra se2%alitii< (n asig%rarea a$r%l%i (n are ele!ii pot s $is %te liber $espre se2%alitate. 8oto$at< abor$area se2%alitii $oar la !=rsta a$oles enei #i fo ali1at $oar pe repro$% ere #i ontra epie are a re1%ltat meninerea on!ingerii se2%alitatea este similar % relaia se2%al. Dn a est mo$ n% se per epe aria larg pe are o impli se2%alitatea< (n ep=n$ % a eptarea propriei orporaliti #i termin=n$ % $e i1iile responsabile pe are le impli . Programele $e e$% aie pentr% sntate se2%al treb%ie reali1ate a$e !at !=rstei #i ni!el%l%i $e $e1!oltare intele t%al #i emoional a ele!%l%i. Pe l=ng fapt%l psihose2%alitatea este o omponent esenial a pro es%l%i $e $e1!oltare a %nei personaliti armonioase< mai e2ist o serie $e moti!e pentr% are abor$area a esteia este esenial; s $erea !=rstei la are a$oles enii $e!in a ti!i se2%alB re#terea in i$enei ontaminrii XIP + SID,B re#terea in i$enei ontaminrii % alte boli % transmitere se2%alB re#terea n%mr%l%i $e sar ini ne$orite (n r=n$%l a$oles entelorB re#terea n%mr%l%i $e ab%1%ri se2%ale F !iol< hr%ire se2%al< in estB n%mr%l res %t $e a!ort%ri. 3ste nefon$at on!ingerea prinilor #i a profesorilor a e$% a se2%al opiii #i tinerii pres%p%ne transmiterea $e informaii 5tehni e9 $espre biologia #i fi1iologia a t%l%i se2%al. Probabil $in a east on!ingere ina$e !at apare el%$area sar inii $e 5e$% ator se2%al9< at=t a profesorilor =t #i a prinilor. Responsabilitatea ei este $elegat tre a#a n%mitele 5persoane $e spe ialitate9 ?me$i < asistent me$i al< psihologA. Printr+o astfel $e $elegare se me$i ali1ea1 %n aspe t nat%ral al !ieii ori r%i a$oles ent. N% are a#a mare rele!an antitatea $e informaii $espre se2%alitate< =t mesa>%l # oala este #i tre#uie s &ie %n lo (n are ele!ii !orbes $es his< onest #i fr inhibiii< (mpre%n % profesor%l< $espre %na $intre omponentele personalitii lor. Copiii #i a$oles enii n% !or mai e hi!ala se2%alitatea % %n s%bie t tab%< are n% poate fi $is %tat (mpre%n % a$%lii. 3lement%l esenial al pro es%l%i $e e$% aie pentr% sntatea se2%al este promo!area %nor !alori a$e !ate pri!in$ se2%alitatea proprie #i a elorlali. ?alorile se6ualit ii0 Se2%alitatea este o omponent sntoas #i nat%ral a !ieii. 8oate persoanele s%nt se2%ale. Se2%alitatea in l%$e $imensi%ni fi1i e< eti e< spirit%ale< psihologi e #i emoionale. 8oate persoanele a% $rept%l #i obligaia s ia $e i1ii se2%ale responsabile. 8oate $e i1iile se2%ale a% onse ine emoionale< omportamentale sa% $e sntate. In$i!i1ii #i so ietatea benefi ia1 =n$ opii $is %t $espre se2%alitate a $e %n pro es nat%ral (n atingerea mat%ritii psihi e. Impli area premat%r (n omportamente se2%ale pres%p%ne ris %ri. 8inerii a% $rept%l la a es la informaie $espre ser!i iile $e planifi are familial #i (ngri>ire me$i al. Persoanele (#i e2prim se2%alitatea (n mo$%ri $iferite. Oamenii treb%ie s respe te #i s a epte $i!ersitatea !alorilor #i re$inelor $espre se2%alitate are e2ist (n om%nitatea respe ti!. ,bstinena se2%al este ea mai efi ient meto$ $e a pre!eni sar ina ne$orit #i infe ia XIPESID,. 3$% aia pentr% sntatea se2%al este %n pro es $e formare $e atit%$ini< on!ingeri #i !alori $espre i$entitate $e sine< imagine orporal< relaii interpersonale< intimitate #i i%bire< om%ni are<

$e i1ie #i responsabilitate. 3$% aia se2%al se a$resea1 omponentelor psihologi e ? ogniti!< emoional< omportamentalA so iale< spirit%ale #i biologi e ale sntii. Programele efi iente $e e$% aie psihose2%al se fo ali1ea1 pe atingerea a " obie ti!e f%n$amentale; 1. formarea de convingeri, valori i atitudini despre sine i ceilali + oferirea %n%i a$r% a$e !at (n are a$oles enii s aib posibilitatea $e a+#i e2plora propria persoan #i e!al%a atit%$inile se2%ale % s op%l $e1!oltrii propriilor !alori. 0ormarea a estor !alori are a #i s%port $e1!oltarea stimei $e sine #i a responsabilitii fa $e sine #i fa $e eilali (n manifestarea se2%alitiiB a apa itii $e a fa e $istin ia $intre i%bire #i atra ie se2%al< i%bire #i amara$erieB a (nelegerii onse inelor omportament%l%i se2%al a ti!B a meninerii %n%i e hilibr% (ntre ne!oia $e in$epen$en #i rol%l $e fi%Efii < ele!< frateEsorB a apa itii $e a sp%ne NU< respe ti! $e a a epta %n ref%1B per eperea efe telor streotipiilor $e gen so ial as%pra propriei persoane ?e2. pentr% s%nt fatEbiat treb%ie s\.A #i (nelegerea fapt%l%i bieii #i fetele a% $rept%ri #i responsabiliti egaleB 2. dezvoltarea deprinderilor de relaionare interpersonal % oferirea %n%i a$r% a$e !at pentr% $e1!oltarea $eprin$erilor $e om%ni are #i relaionare po1iti! % persoane $e se2 op%s< % ele a$%lteB $e e2primare a afe ti!itii< i%birii #i intimitii onform propriilor !aloriB $e a fa e fa presi%nii gr%p%l%i< partener%l%i #i mass+me$ieiB $e a se op%ne relaiilor $e manip%lare #i e2ploatareB $e management al sit%aiilor $e onfli t $intr+o relaieB $e nego iere #i stabilire $e limiteB 3. dezvoltarea responsabilitii fa de sine i ceilali % formarea $e atit%$ini #i omportamente responsabile fa $e propria se2%alitate #i ea a partener%l%iB per eperea fapt%l%i e2primarea i%birii romanti e poate l%a #i alte forme< #i fr e2primri se2%aleB $ifereniere (ntre omportamentele se2%ale % ris res %t fa $e ele % ris re$%sB per eperea benefi iilor (nt=r1ierii $eb%t%l%i $e !ia se2%al #i a abstinenei $e la se2 (n sit%aii $e ris B (n %ra>area %tili1rii meto$elor ontra epti!e #i a meto$elor $e prote>are a sntii se2%aleB respe tarea $e i1iei el%ilalt< respe tarea onfi$enialitiiB $e i1ii responsabile pri!in$ !iaa $e %pl% #i !iaa $e familieB trasarea %nor s op%ri $e $%rat me$ie #i a %nor plan%ri $e !iitor. Programele $e e$% aie se2%al se fo ali1ea1 #i as%pra $e1!oltrii abilitilor $e e!itare a relaiilor $e ab%1 fi1i < emoional sa% se2%al. O omponent entral a promo!rii e$% aiei se2%ale este $e1!oltarea impli rii a$oles enilor (n parti iparea la a ti!iti $e !ol%ntariat pentr% e$% area elorlali tineri $in # oal #i om%nitate. ". informarea % oferirea %nor %no#tine $espre re#tere #i $e1!oltare< anatomia #i fi1iologia repro$% erii< omportament se2%al< sar in< a!ort< meto$e ontra epti!e< ab%1 se2%al< boli % transmitere se2%al ?T8SA< XIPESID,< ser!i ii me$i ale< so iale #i psihologi e< instit%ii #i organi1aii $in om%nitate are asist $e1!oltarea opiilor #i tinerilor (n a est $omeni%.

Te)atica educa iei se6uale


Integrarea se2%alitii (n $e1!oltarea psihologi pres%p%ne l%area (n onsi$erare (n programele $e e$% aie a elor ' omponente $e ba1; $e1!oltare %man< relaii interpersonale< $eprin$eri personale< omportament se2%al< sntate se2%al< so ietate #i %lt%r. 8oate a este omponente se abor$ea1 la toate !=rstele (ntr+%n pro es $e omplementaritate< esenial pentr% o $e1!oltare armonioas. Pre1entm (n ontin%are s% int =te!a repere generale pentr% e$% aia psihose2%al. .e5'oltarea u)an , eptarea #i apre ierea propri%l%i orp 0ormarea %nei imagini orporale realiste C%tarea $e informaii $espre $e1!oltarea se2%al , eptarea $e1!oltrii se2%ale a o omponent a $e1!oltrii %mane Intera i%nea % ambele se2e (ntr+%n mo$ potri!it #i respe t%os , eptarea $iferenelor $e gen Respe tarea orientrii se2%ale a elorlali %ela iile inter*ersonale De1!oltarea $eprin$erilor $e relaionare po1iti!

32primarea $ragostei #i intimitii (n mo$%ri $iferite #i responsabile De1!oltarea #i meninerea relaiilor semnifi ati!e 3!itarea relaiilor $e e2ploatare #i $e manip%lare 0ormarea %nor atit%$ini po1iti!e fa $e relaiile $e prietenie -%area $e $e i1ii pri!in$ stil%l $e !ia sntos .e*rinderi *ersonale , tri potri!it propriilor !alori ,s%marea responsabilitii pentr% propri%l orp -%area $e $e i1ii responsabile De1!oltarea aserti!itii Com%ni area efi a e % familia< olegii #i prietenii ,bilitatea $e a fa e fa presi%nii gr%p%l%i 1o)*orta)ent se6ual 8rirea %nor sentimente se2%ale fr a le e2prima printr+%n a t se2%al C%tarea $e noi informaii pentr% $e1!oltarea se2%alitii Impli area (n relaii se2%ale ara teri1ate prin responsabilitate< onestitate #i (n re$ere 32primarea propriei se2%aliti respe t=n$ $rept%rile altora 32primarea se2%alitii potri!it propriilor !alori Sntate se6ual C%noa#terea #i %tili1area meto$elor $e ontra epie pentr% a e!ita sar inile ne$orite 3!itarea onta trii sa% transmiterii bolilor % transmitere se2%al Informare pri!in$ mo$alitile $e pre!enire a infe trii % !ir%s%l XIP Informare pri!in$ SID, Pre!enirea ab%1%l%i se2%al

82 Societate "i cultur 3!al%area impa t%l%i familiei< %lt%rii< religiei< mass+me$iei as%pra on!ingerilor< !alorilor #i omportamentelor legate $e se2%alitate Respingerea abor$rii !%lgare #i $e tip pornografi a se2%alitii #i !alorilor se2%ale ,tit%$ine riti fa $e per epia so ial a femeii a 5obie t se2%al9 Impli area (n programele e$% ati!e $e e$% aie pentr% sntate se2%al Demonstrarea toleranei fa $e ei % stil%ri $e !ia #i !alori se2%ale $iferite ,tit%$inile eronate fa $e se2%alitate s%nt generate $e a#a n%mitele :)ituri;2 , estea s%nt on!ingeri iraionale< nea$e!r%ri< larg rsp=n$ite (ntr+o an%mit %lt%r sa% so ietate< astfel (n =t s%nt onsi$erate nat%rale #i reale. *it%rile f%rni1ea1 rsp%ns%ri gata 5 onfe ionate9 la (ntrebrile general %mane $espre noi (n#ine< $espre alii ?brbai+femeiA< $espre relaiile noastre #i me$i%l (n are trim #i< $a n% s%nt i$entifi ate< pot s infl%ene1e negati! omportament%l< mai ales al tinerilor< $ar n% n%mai. 3le!ii pot fi (n!ai s i$entifi e mit%rile #i s le ombat at=t atit%$inal =t #i omportamental. 0ie are $in mit%rile pre1entate mai >os pot onstit%i p%n t%l $e ple are a %nor $is %ii $e tip $e1batere< sa% a %nor e2er iii prin are ele!ii a>%ng s (neleag onse inele gra!e ?%neori fatale + e2. ontaminare XIPA a a estor mit%ri a eptate #i p%se (n pra ti $e ei. Deseori mit%rile $espre se2%alitate $e %rg $in meninerea %nei imagini tra$iionale< $e tip patriarhal< a rol%rilor $e se2. , este rol%ri poart n%mele $e gen social ?gen$erA. Con ept%l $e gen so ial a fost lansat a rsp%ns la ne!oia $e a fa e $istin ie (ntre ara teristi ile biologi e ale brbat%l%i #i femeii #i ele onstr%ite so ial #i %lt%ral. Noi%nea $e gen so ial are a s op $ep#irea perspe ti!ei re$% ioniste referitoare la biologia ca i destin. C% alte %!inte< on eptele de se5 i gender ,gen social& s%nt %tile (n s op%l ontrastrii set%l%i $e fapte biologi e elor %lt%rale. C% alte %!inte< mas %linitatea #i feminitate e2ist $oar (n mintea el%i are per epe. Tiologia $etermin $a s%ntem biat sa% fat. C%lt%ra $etermin eea e (nseamn s fii 5brbat9 sa% 5femeie9 #i e tip%ri $e omportament sa% trst%ri $e personalitate s%nt $e1irabile pentr% fie are. ,ltfel sp%s< feminitatea #i

"

mas %linitatea repre1int eea e a#teapt alii $e la femei #i brbai. De i< feminitatea #i mas %linitatea n% s%nt alt e!a $e =t onstr% ii so iale. Prin interme$i%l mit%rilor< a forme $e om%ni are %lt%ral< semnifi aia noi%nilor $e femeie #i brbat este nat%rali1at #i biologi1at< #i astfel $eghi1at % onse ine negati!e at=t pentr% femei =t #i pentr% brbai. ` olii (i re!ine %n rol important (n ombaterea meninerii rol%rilor so iale tra$iionale. Miturile adolescen ilor des*re se6ualitate0 3ste ina eptabil pentr% %n brbat s fie !irgin. Doar f =n$ $ragoste ne !om $o!e$i %n%l alt%ia =t $e m%lt ne i%bim. Trbaii treb%ie s+#i manifeste mas %linitatea; fi1i #i se2%al. Imp%ls%rile se2%ale s%nt mai p%terni e la brbai. Trbaii treb%ie s aib relaii se2%ale % =t mai m%lte fete pentr% a $ob=n$i e2perien. 0etelor le fa e pl ere la fel $e m%lt a #i bieilor s fa S3S< $ar ele treb%ie s sp%n NU pentr% a+#i menine rep%taia. C=n$ fetele sp%n NU este $e fapt PO,83 sa% D,. Trbaii n% !orbes $espre S3S< ei (l pra ti . Da n% fa $ragoste % el am s (l pier$. 0etelor le fa e pl ere s fie on!inse mai m%lt timp ? hiar #i la rimile fa parte $in rit%al%l fires A. Tieii treb%ie s fie iniiatorii a t%l%i se2%al. 0etelor le pla bieii are $ein ontrol%l. D%p e %n biat se e2 it< el n% se mai poate ontrola. O fat n% poate rm=ne gra!i$ $%p prim%l a t se2%al. Poate am noro #i n% rm=n gra!i$. Da o fat folose#te meto$e ontra epti!e probabil n% este prea 5 %minte9. I%birea (ntre $oi tineri (nseamn (ntot$ea%na #i relaii se2%ale. Conta t%l fi1i treb%ie (ntot$ea%na s $% la se2. Trbaii treb%ie s fie performan (n $omeni%l se2%al. O femeie mo$ern treb%ie s aib relaii se2%ale premaritale. Trbat%l treb%ie s aib ontrol%l (n relaiile se2%ale. 0emeia treb%ie s rsp%n$ (ntot$ea%na iniiati!elor se2%ale ale brbat%l%i. Trbaii $ores (ntot$ea%na s fa se2. 3ste prea >enant s !orbes % prietenaEprieten%l me% $espre pre1er!ati!e. Pre1er!ati!ele $imin%ea1 spontaneitatea #i pl erea a t%l%i se2%al. Cei mai m%li a$oles eni #i+a% (n ep%t !iaa se2%al. Piaa se2%al este o ale $e a $e!eni a$%lt.

%iscul *entru HI?4SI.A


,st1i< =n$ boala SID, a a>%ns s fie $en%mit 5flagel mon$ial9 #i ris %l ontaminrii % !ir%s%l XIP 5pan$emie9 ?!ite1 #i arie $e ontaminare mai mare $e =t (n a1%l %nei epi$emiiA< e$% aia se2%al n% poate ignora a east realitate 5postmo$ern9; pe mapamon$< (n fie are 1i< apro2imati! 1'.444 $e persoane se infe tea1 % XIPB (n l%me e2ist apro2imati! "4 milioane $e persoane infe tate % XIPB $e la $e lan#area epi$emiei a% m%rit 1.<. milioane $e oameniB n%mai (n an%l 1///< '24.444 $e opiii s%b 1& ani a% fost infe tai % !irs%l XIPB Centr%l $e Statisti al Statelor Unite estimea1 $a pre!enia n% este intensifi at< (n an%l 2414< SID, !a pro$% e o re#tere a mortalitii infantile % pan la )&@B Rom=nia se sit%ea1 pe prim%l lo (n 3%ropa (n eea e pri!e#te n%mr%l $e opii bolna!i $e SID,B (n %ltimii ani a res %t (ngri>ortor $e m%lt n%mr%l tinerilor $in Rom=nia infe tai % XIP. n% e2ist tratament sa% !a in pentr% SID,. simptomatologia bolii poate fi ameliorat sa% (nt=r1iat< $ar SID, este o boal letal.

"

Pre!enirea transmiterii infe trii % XIP pe ale se2%al se reali1ea1 prin %tili1area obligatorie a pre1er!ati!%l%i< prin efe t%area test%l%i XIP $e tre ambii parteneri< prin pstrarea fi$elitii (n %pl%. Singura cale *er&ect sigur de a e'ita in&ectarea cu HI? este a#stinen a se6ual2 0ormarea %nei repre1entri sa% per epii ore te a bolii are %n rol semnifi ati! (n a$optarea %n%i stil $e !ia sanogen #i (n a$optarea %nor omportamente $e prote ie. Ca #i la toate elelalte temati i $espre se2%alitate ele!ii (#i (ns%#es m%lte informaii gre#ite $e la olegi sa% $in alte s%rse nea$e !ate $e informare. Un mo$el omplet $e repre1entare a bolii pres%p%ne informaii ore te $espre boal< $espre a%1e< e!ol%ie (n timp< onse ine< ontrolabilitate. 3!al%area mit%rilor $espre XIPESID, treb%ie s %prin$ toate ele & aspe te ale %nei repre1entri omplete. I$entifi area me anismelor $efensi!e fa $e ris %l XIPESID, este %n alt element esenial (n pro es%l $e pre!enie. *%lte persoane re %rg fre !ent la me anisme $e aprare fa $e e!a $espre are n% a% informaii s%fi iente. Ca #i onse in a %tili1rii a estor me anisme $efensi!e este impli area (n omportamente $e ris ?a t%l se2%al neprote>atA. I$entifi area #i mo$ifi area a estor atit%$ini este foarte important (n pro es%l $e $e1!oltare a omportamentelor $e prote ie. Cele mai fre !ent %tili1ate me anisme $efensi!e fa $e ris %l ontaminrii XIP s%nt; negarea F 53% n% m pot (mboln!i $e SID,_9B proiecia F 5N%mai prostit%atele #i homose2%alii pot s se infe te1e % !ir%s%l XIP.9B raionalizarea F 5Ni i prietenii mei n% foloses pre1er!ati! #i n% s+a% (mboln!it_9B represia F 5De e s ne g=n$im la e poate fi mai r%: Da este s se (nt=mple< ori %m n% poi fa e nimi _9. Pre'en ia trans)iterii 'irusului HI? treb%ie s %prin$; informaii ore te $espre e este XIPESID,< i$entifi area me anismelor $e aprare #i a mo$alitilor $e per epere< repre1entare a bolii< responsabili1area in$i!i$%l%i pri!in$ propria sntate< formarea %nei repre1entrii ore te a bolii< $istin ia $intre %n seropo1iti! #i a fi bolna! $e SID,< ombaterea mit%rilor ?e2. SID, se ia prin str=ngere $e m=n< n%mai prostit%atele #i homose2%alii fa SID,A< mo$alitile $e transmitere< mo$alitile $e prote ie< test%l XIP< %n$e se poate fa e< ine ar treb%i s (l fa #i formarea %nor atit%$ini a$e !ate pri!in$ persoanele % SID, ?eliminarea stereotip%rilor fa $e persoanele % SID,A. Informarea ore t a tinerilor $espre SID, (i !a a>%ta s separe realitatea $e fi i%ne #i s an%le1e ris %l $e (mboln!ire. *ai m%lt $e =t at=t< ele!ii treb%ie s fie (n %ra>ai s $e!in !ol%ntari (n programele $e re$% ere a ris %l%i $e transmitere a !ir%s%l%i XIP< prin informarea altor tineri< ombaterea mit%rilor #i pre>%$e ilor pri!in$ SID,. St%$iile $e e!al%are a programelor $e e$% aie se2%al a% $o!e$it (n %rma programelor $e e$% aie se2%al ele!ii; aA s%nt mai bine #i mai ore t informai pri!in$ omportament%l se2%al< meto$ele $e ontra epie< mo$alitile $e pre!enire a ab%1%l%i se2%alB bA #i+a% format %n set $e !alori sntoase $espre se2%alitateB A #ti% s a%te #i s e!al%e1e mai ore t $iferitele s%rse $e informaii $espre se2%alitateB $A ia% $e i1ii mai responsabile (n eea e pri!e#te (n eperea !ieii se2%aleB eA s a$e n%mr%l $e ele!i a ti!i se2%alB fA re$% e n%mr%l $e sar ini ne$oriteB gA re$% e in i$ena bolilor % transmitere se2%alB hA re#te alitatea relaiilor $e %pl% #i alitatea !ieii.

O#stacole n reali5area educa iei se6uale


St%$iile $e e!al%are a efi ienei e$% aiei se2%ale a% i$entifi at o serie $e obsta ole are pot s interfere1e % o a ti!itate $e formare po1iti!; aA 8eama a$%lilor $is %tarea s%bie telor legate $e se2%alitate (i !a $etermina pe ele!i s e2perimente1e !iaa se2%al #i< (n onse in< este mai bine a a este s%bie te s n% fie abor$ate. Cer etrile arat $e i1ia a$oles enilor pri!in$ (n eperea !ieii se2%ale este re1%ltat%l sistem%l%i lor $e !alori #i atit%$ini format pe par %rs%l (ntregii $e1!oltri. C% =t a este !alori #i atit%$ini s%nt mai bine onsoli$ate ?(n re$erea (n sine< l%area $e $e i1ii

"

responsabile< om%ni are interpersonal armonioasA< % at=t a$oles ent%l (#i !a (nt=r1ia $eb%t%l $e !ia se2%al. -ipsa informaiilor #i ne$is %tarea s%bie telor $e interes pentr% a$oles eni n% $% e $e =t la impli area a estora (n omportamente se2%ale $e ris #i formarea %nei per epii gre#ite $espre se2%alitate. bA Uneori profesorii #i prinii pot s n% fie $e a or$ % an%mite atit%$ini #i omportamente. Profesor%l n% treb%ie s transmit ele!ilor + #i % at=t mai p%in s imp%n + !alorile sale personale< legate $e se2%alitateB profesor%l onsilier este %n fa ilitator are (n %ra>ea1 $e1baterile $e opinii $espre !alorile se2%ale. Important este a ele!ii s fie (n!ai e2er ii%l arg%mentrii< s moti!e1e $e e a$er sa% $e e resping a ele atit%$ini sa% omportamente. N% spirit%l riti sa% el $e %lpabili1are treb%ie s $omine a este $e1bateri< i $orina $e a as %lta #i a (nelege arg%mentaia a$oles ent%l%iE oleg%l%i. A Un alt obsta ol este generat $e teama profesorilor n% !or #ti s $ea rsp%ns%ri ore te la (ntrebrile a$oles ent%l%i. Ora $e onsiliere are a #i obie ti!e formarea %nor atit%$ini #i !alori a$e !ate #i (n!area ele!ilor s e!al%e1e $iferitele s%rse $e informaii $espre se2%alitate. Profesor%l poate s%gera ele!ilor par %rgerea %nor materiale $e spe ialitate #i s mo$ere1e $is %ia $espre tema itit. $A Un impe$iment ma>or (n reali1area %nei e$% aii se2%ale ore te este $e1!oltarea la opii #i a$oles eni a sentiment%l%i $e >en sa% $e !ino!ie. Unii a$%li abor$ea1 a este teme s%b 5%mbrela9 moralitii< respe ti! a imoralitii< s%ger=n$ mesa>%l interes%l se2%al al a$oles enilor se afl la grania (ntre moral #i imoral. Se2%alitatea a$oles ent%l%i n% treb%ie 5e2pe$iat9 $e tre a$%lt (n sfera inter$i iei< !%lgar%l%i sa% imoral%l%i. St%$iile a% artat a$%lii are a% a!%t o e$% aie se2%al rigi$< $ominat $e pre>%$e i< ba1at pe (n!ino!ire #i onsi$erarea se2%l%i a %n l% r% r%#inos< a% manifestat la !=rsta a$%lt $isf%n ii se2%ale #i o !ia $e %pl% nesatisf toare. eA Nea$e !area $is %iilor % ni!el%l $e $e1!oltare mental #i emoional al ele!ilor ?a east nea$e !are poate fi (n ambele sens%ri; fie $ep#e#te ni!el%l $e $e1!oltare< fie a esta este s%be!al%atA. fA 0o ali1area pe sit%aiile $e ri1; $eseori e$% aia se2%al este re$%s la pre!enia sar inilor #i a bolilor % transmitere se2%alB a#a %m am artat p=n a %m se2%alitatea (nseamn m%lt mai m%lt $e =t repro$% ere< sar in< ontra epie< boli< ab%1. 3ste a$e!rat a estea pot s $e!in aspe te negati!e #i problemati e pentr% %n a$oles ent< $ar se2%alitatea (nseamn (n prim%l r=n$ asimilarea (n i$entitatea personal a a estei $imensi%ni psiho+so iale #i biologi e omple2e a personalitii %mane. gA Dis %tarea $espre se2%alitate la %n ni!el abstra t< teoreti < #tiinifi #i me$i ali1at. N% este s%fi ient s oferim $oar informaii< este mai important s formm on!ingeri< atit%$ini #i omportamente are respe t $rept%rile %mane f%n$amentale #i a% onse ine po1iti!e as%pra !ieii in$i!i$%ale. hA 0olosirea %nor li#ee e!al%ati!e $espre an%mite persoane #i ri$i %li1area sa% $is riminarea lor. iA Sentiment%l $e >en (n $is %tarea s%bie telor $espre se2%alitate poate blo a om%ni area ele!+ a$%lt. ,bor$area se2%alitii treb%ie reali1at gra$%al< (n f%n ie $e ni!el%l pro es%l%i $e $e1!oltare psihi #i fi1i al ele!ilor ?!e1i programa # olarA. 0o ali1area pe aspe tele legate $e on!ingeri< atit%$ini #i !alori< #i mai p%in pe s%bie tele legate $e anatomia #i fi1iologia organelor genitale< re$% sentiment%l $e $is onfort al profesor%l%i #i ele!ilor. Profesor%l+ onsilier< prin %rs%rile $e formare prin are #i+a $ob=n$it no%a ompeten< ar treb%i s n% mai per eap a fiin$ problemati s%bie t%l e$% aiei se2%ale. 8ot%#i< (n a1%l (n are a esta simte n% (#i poate $ep#i reti enele< este in$i at s in!ite la ora $e onsiliere psiholog%l # olar sa% me$i %l $e planifi are familial. Dn a est mo$ ele!ii n% !or fi fr%strai $e %n $rept f%n$amental al lor #i an%me informarea #i $is %tarea $espre %na $intre omponentele heie ale i$entitii lor personale #i so iale + se2%alitatea. Dn final< p%tem s%mari1a a fa e educa ie se6ual e&icient nsea)n a 'or#i cu ele'ii no"tri des*re0 %noa#tere $e sine orp< emoii< stare $e bine

"

om%ni are #i relaii inter%mane !alori #i mo$ele presi%nea gr%p%l%i< mass+me$iei< partener%l%i (n re$ere (n sine #i aserti!itate $e i1ie #i responsabilitate $ragoste #i (n re$ere nego iere #i stabilire $e limite mit%ri se2%ale manip%lare #i infl%enare ab%1 emoional #i se2%al orientare se2%al stereotipii $e gen so ial omportamente se2%ale $e ris ontra epie sar in a!ort XIPESID,< alte boli % transmitere se2%al plan%ri $e !iitor e$% area se2%al a tinerilor $e tre tineri sntate fi1i < psihi < so ial< emoional< spirit%al< se2%al.

(292 Alte co)*orta)ente rele'ante *entru sntate


pra ti area reg%lat a e2er ii%l%i fi1i omportament alimentar raional e!itarea e2p%nerii la soare neprote>at !erifi ri me$i ale reg%late< s reening%ri e!itarea a i$entelor r%tiere prin %tili1area (n a%to!ehi %le a ent%rii $e sig%ran sa% a stii $e prote ie ?bi i lete< moto i leteA e!itarea a i$entelor asni e (2=2 Princi*ii "i ti*uri de *re'en ie ale co)*orta)entelor de risc Programele $e promo!are a sntii !or !i1a re$% erea omportamentelor $e ris < respe ti! a f%mat%l%i< ons%m%l%i $e al ool #i $rog%ri< a omportament%l%i alimentar #i se2%al $efi itar #i !or (n %ra>a pra ti area omportamentelor prote ti!e ?e2er ii%l fi1i < rela2are< et \A. Programele $e pre!enie treb%ie s respe te an%mite prin ipii are< toto$at !or fi a$aptate (n f%n ie $e ni!el%l #i tip%l program%l%i $e pre!enie. Principiile programelor de prevenie 1. 2. 3. ". &. '. ). 8%lb%rrile lini e s%nt $eterminate $e relaii omple2e % fa torii $e ris 32p%nerea la mai m%li fa tori are efe te %m%lati!e #i intera ti!e ToliE$isf%n ii $iferite a% fa tori $e ris similari Importana fa torilor $e ris $ifer (n f%n ie $e sta$i%l $e $e1!oltare a persoanei Promo!area fa torilor $e prote ie $imin%ea1 efe t%l fa torilor $e ris Pre!enia efi ient soli it inter!enii oor$onate (n $omenii $iferite , i%nile $e ombatere a fa torilor $e ris treb%ie s fie iniiate (naintea instalrii $isf%n iilorEbolii .. Programele $e pre!enie treb%ie s (n orpore1e $atele er etrilor $in $omeni% /. Programele $e pre!enie treb%ie s !i1e1e (n a eea#i ms%ra efe tele $e s %rt $%rat =t #i ele $e l%ng $%rat 14. Programele $e pre!enie treb%ie a$aptate la tip%l #i ni!el%l $e inter!enie. ;ivele de realizare a programelor de prevenie;

"

O%!ernamental ?ms%ri legislati!e #i politi i sanitareA Com%nitar ?ms%ri la ni!el%l %n%i >%$e< ora#< artierA Organi1aional ?ms%ri la ni!el%l instit%iilor< # olilor< organi1aiilor profesionaleA Or%p ?a$oles eni< sol$ai< pri1onieri< ab%1atoriA In$i!i$%al

6ipuri de programe de prevenie; Primar ?!i1ea1 inter!enii la ni!el pop%laional< (nainte a ori e $isf%n ie sa% t%lb%rare s se manifesteA. +ecundar ?%rmre#te i$entifi area gr%p%rilor< sit%aiilor $e ris #i a ionarea as%pra lor (n s op%l re$% erii ris %l%i $e apariiei a boliiA. 6eriar ?se reali1ea1 $e obi ei (n me$i%l lini < prin abor$area fa torilor $e ris la persoanele bolna!< (n s op%l pre!eni re $erilor #i roni i1rii bolii #i a %nei re %perri mai rapi$e. (2>2 Modele "i &actori care in&luen ea5 stilul de 'ia Cer ettorii $in $omeni%l psihologiei sntii a% $e1!oltat mai m%lte modele e5plicative ?$e e se pra ti sa% n% an%mite omportamenteA< predictive ?fa tori< ara teristi i are pot s anti ipe1e pra ti area %nor omportamente spe ifi eA sa% $e intervenie ?pentr% mo$ifi area omportamentelor $e ris sa% (ntrirea a elor $e prote ieA.

Pentr% a asig%ra efi iena inter!eniilor psihologi e< *i hie #i ,braham ?244"A re oman$ elaborarea $e inter!enii ba1ate pe teorie #i $ate empiri e. Prin %rmare< #i (n a1%l pre!eniei primare #i se %n$are a bolilor< treb%ie i$entifi ate a ele mo$ele #i teorii are s+a% $o!e$it efi iente (n re$% erea ris %l%i $e apariiei sa% e!ol%ie nefa!orabil a bolii. Cele mai %tili1ate mo$ele $e s himbare a omportamentelor $e ris #i nea$e !ate s%nt; *o$el%l Dn!rii so iale ?Tan$%ra< 1/))< 1/.'A *o$el%l Con!ingerilor $espre Sntate ?Rosensto W< 1/)"A 8eoria Comportament%l%i Planifi at ?0ishbein ] ,>1en< 1/.'A *o$el%l Sta$iilor S himbrii ?Pro hasWa #i DiClemente< 1/."< 1/.'A.
Modelul nvrii sociale ?Tan$%raA este %n mo$el e2pli ati! are ne arat < omportamentele s%nt (n!ate prin imitare< $atorit pers%asi%ni so iale sa% prin (ntririle primite $e la gr%p%l $e apartenen< prieteni. Dn a est sens %n rol o!r#itor (l are mass me$ia #i mesa>ele p%bli itare. Componentele prin ipale $in mo$el%l elaborat $e Tan$%ra s%nt; 1. $eterminism%l re ipro ? omportamente re1%ltate $in intera i%ni so ialeA 2. %no#tine ?informaii rele!ante are pot s himba omportamentele $e ris A 3. e2pe taii ? on!ingeri pri!in$ probabilitatea onse inei %n%i omportamentA ". a%to+efi a itatea ?(n re$erea (n abilitatea $e a $esf#%ra a i%ni % s% esA &. (n!area !i ariant ?obser!area omportamentelor altora #i a onse inelor a estoraA '. (ntriri ?re ompense pentr% an%mite omportamenteA

O mo$alitate $e apli are a a estor prin ipii este %tili1area $i!erselor forme $e mass+me$ia. Un%l $intre primele programe are a %tili1at o astfel $e inter!enie a fost program%l $e pre!enie a TCP 7Stanfor$ 8hree 8oHns9. , esta a in l%s inter!enii e$% aionale reali1ate prin interme$i%l mai m%ltor anale me$ia ?8P< ra$io< bro#%riA. De e2empl% s+a% pre1entat persoane are mo$ela% omportamente sanogene; parti ipa% la e2er iii fi1i e< gtea% sntos et . Program%l a obin%t re1%ltate foarte b%ne (n eea e pri!e#te mo$ifi are omportamentelor $e ris pentr% $e1!oltarea TCP (n a$r%l om%nitilor %n$e s+a $esf#%rat ?Tenett et al.< 244"A.
Modelul convingerilor despre sntate ?Rosensto W< Te WerA; onform a est%i mo$el ?fig%ra ".1.A persoana a$opt sa% n% %n omportament $e ris (n f%n ie $e;

"

percepia ameninrii bolii sau comportamentului de risc< a vulnerabilitii personale fa $e a ea boalB severitatea bolii are poate fi $e lan#at $e a el omportament B autoeficacitatea,a$i apa itatea sa $e a ren%na la omportament%l $e ris B #i avantajele i dezavantajele , ost%rile #i benefi iileA pra ti rii a el%i omportament ?sntos sa% $e ris A. 8oate a este per epii !or $etermina intenia are $e lan#ea1 omportament%l sanogen sa% patogen. ,lfel sp%s< per epia ameninrii este infl%enat $e informaiile pe are %n t=nr le are $espre a el omportament sa% boal #i este infl%enat $e trei fa tori; aA !alorile generale pri!in$ sntatea ?5S%nt preo %pat $e sntatea mea9AB bA on!ingerile pri!in$ !%lnerabilitatea la o an%mit boal ?5*ama mea este s%prapon$eral a#a #i e% !oi fi s%prapon$eral9AB A on!ingerile $espre onse inele bolilor ?5Poi m%ri $a !oi a!ea an er p%lmonar9A. ,li fa tori are s%nt rele!ani (n per epia ameninrii; variabilele demografice ?!=rst< se2< ras< etnieA< variabile psihosociale ? ara teristi i $e personalitate< norme so iale< presi%nea gr%p%l%iA< variabile structurale ? %no#tinele $espre o boalA. 3!al%area ost%rilor #i benefi iilor a$optrii %nor omportamente este %n alt fa tor important (n formarea atit%$inii fa $e omportamentele prote toare #i $e ris #i are %n rol important (n l%area %nei $e i1ii a$e !ate pentr% a$optarea %n%i stil $e !ia sntos. , este 5 ost%ri9 sa% onse ine pot fi materiale ?5N% am bani s merg la o sal $e sport9A sa% psihologi e ? 5N% !oi mai a!ea at=t $e m%lt timp s sta% % prietenii mei $a merg la sport.9A. Persoanele treb%ie (n!ate s e!al%e1e a este ost%ri #i onse ine (n a$optarea %n%i omportament. Pe l=ng a este !ariabile are infl%enea1 a$optarea

/. 2. 3. ". &.

omportament%l%i sanogen< a fost $es ris e2istena %nor amorse are $e lan#ea1 a i%nea. De e2empl% $a o persoan s%fer %n infar t mio ar$i < !a fi mai moti!at s a$ere la tratament sa% la %n stil $e !ia sanogen< (n omparaie % o persoan are n% a a!%t a east e2perien. Comportament $e ris P%lnerabilitate personal Se!eritatea bolii

Inten ie

Comportament sntos

,%toefi a itate Cost E benefi ii omportament sntos


0ig%ra ".1 *o$el%l on!ingerilor $espre sntate ?Rosensto W< 1/.&B Te Wer< 1/)"A

Teoria comportamentului planificat %8CP ?,>1en< 0ishbein< 1/.&< 1/..A fa e parte $in ategoria teoriilor so ial+ ogniti!e $e e2pli are #i pre$i ie a omportamentelor $e sntate ?fig%ra ".2A. 8CP s%blinia1 rol%l entral pe are (l a% on!ingerile #i atit%$inile (n pra ti area an%mitor omportamente sanogene< respe ti! patogene. , este on!ingeri ia% forma %nor nor)e su#iecti'e< are pot fi norme descriptive, a$i e re$e o persoan $espre mo$%l (n are ant%ra>%l apropiat se omport ?e2. prietenii mei f%mea1B olegii mei fa sportB prietenii mei foloses (ntot$ea%na ent%ra $e sig%ran =n$ s%nt (n ma#inB fraii mei (#i fa reg%lat ontrol% me$i alAB

"

sa% norme in unctive< a$i mo$%l (n are persoana per epe (n %ra>rile elor apropiai $e a pra ti a sa% n% an%mite omportamente ?e2. prietenii mei $ores a #i e% s (n ep s ons%m al ool B sa% prietenii mei $ores s ren%n la bt%t%rile al ooli e B sa% persoanele apropiate mie ar aproba $a a e% a# (n epe s slbes A. , este norme s%bie ti!e rea1 presi%ne as%pra persoanei $e a pra ti a sa% $e a stopa pra ti area an%mitor omportamente. 8oto$at ele se refle t (n atitudini pro sa% ontra %nor omportamente ?e2. este am%1ant s merg pe >os 1ilni 14 Wm B sa% este pli tisitor s am gri> e m=nn B este (nelept s n% mai mnan atat $e m%lt io olat B este o prostie s m las $e f%mat A. ,lte $o% omponente eseniale ale mo$el%l%i 8CP< alt%ri $e norme #i atitudini s%nt ; controlul comportamental perceput ?e2. pot s m las $e f%mat B #ti% %n$e treb%ie s merg pentr% test%l Papani ola% B #ti% %m s fa fa obsta olelor (n a n% m lsa tentat $e ons%m%l e2 esi! $e al oolA B respe ti! intenia de a practica comportamentul ?intenione1 a (n %rmtoarele 2 l%ni s merg pentr% %n ontrol general la me$i A ! Normele s%bie ti!e< atit%$inea #i per eperea ontrol%l%i omportamental s%nt ei mai b%ni pre$i tori pentr% intenia $e a pra ti a %n an%me omportament< iar intenia la r=n$%l ei este %n b%n pre$i tor pentr% omportament.

Conform 8PT el mai b%n pre$i tor al omportament%l%i este intenia %nei persoane $e a a$opta a el omportament ? $e e2. 7Intenione1 s fa e2er iii fi1i e reg%lat9A. Intenia refle t moti!aia %nei persoane $e a a$opta omportament%l< pre %m #i timp%l #i efort%l pe are persoana este $orni s (l $ep%n (n a est s op ?,>1en< 1//1A. Intenia este la r=n$%l s% $eterminat $e atit%$ini< norme s%bie ti!e #i per epia ontrol%l%i omportamental. Prin %rmare< pentr% s himbarea %nor omportamente $e ris < este ne esar inter!enia la ni!el atit%$inal< al on!ingerilor normati!e #i a elor aso iate % per epia propri%l%i ontrol as%pra a elor omportamente $e ris < #i al form%lrii intenteniei $e pra ti are oti$ian a omportamentelor sntoase. *%lte er etri empiri e
s%sin !ali$itatea a est%i mo$el< are n% este s %tit ni i $e riti i.
Atitudinile s*eci&ice &a de co)*orta)ent on!ingerile $espre onse inele %n%i omportament 3!ac voi face aerobic m voi simi mai atractiv2 e!al%area onse inelor omportament%l%i 3 ste important pentru mine s m simt atractiv2

Nor)ele su#iecti'e &a de co)*orta)ent on!ingerile normati!e 3Prietenii mei fac sport.2 moti!aia $e a eptare a on!ingerilor elorlali 39reau s fac sport pentru c i prietenii mei fac sport.2

INT,NIA de a reali5a un co)*orta)ent

3#ntenionez s merg la o sal de sport regulat s fac aerobic.2

1OMPO%TAM,NT 3"ac aerobic de trei ori pe sptm=n.2

@igura >212

Perce* ia controlului co)*orta)ental 39oi fi n stare s fac aerobic regulat.2 ? ontrol internA 39oi avea acces la o sal de sport.2 ? ontrol e2ternA @igura (2!2 Teoria *lani&icrii co)*orta)entale

"

Modelul stadiilor sc"im#rii ?Pro hasWa #i DiClemente< 1/."< 1/.'A a fost elaborat iniial pentr% a (nelege s himbarea omportament%l%i $e a f%ma ?fig%ra ".3.A Ulterior a $e!enit %n%l $intre ele mai pop%lare mo$ele $e mo$ifi are omportamental< %tili1at % s% es (n a1%l tratament%l%i pentr% a$i ii #i probleme omportamentale< %m ar fi; ontrol%l gre%tii< e2er ii%l fi1i < ons%m%l $e $rog%ri #i ab%1%l $e al ool. ,s%mpia $in spatele a est%i mo$el este a eea mo$ifi area %n%i omportament se reali1ea1 treptat #i pres%p%ne par %rgerea %n%i n%mr $e sta$ii< ara teri1ate $e atit%$ini< re$ine #i !alori $iferite. Prin %rmare< on ept%l heie (n a$r%l a est%i mo$el este a ela $e stadiu. *o$ifi area omportamental pres%p%ne par %rgerea a #ase sta$ii; ?1A pre%contemplare: n% e2ist $orina $e s himbare #iEsa% problema ? omportament%l $e ris A n% este on#tienti1at a 7problem9B ?2A contemplare; apare intenia $e a s himba omportament%l $e ris (n %rmtoarele 3+ ' l%ni< $ar fr reali1area %n%i plan on ret (n a est sens< fr a (n!a mo$aliti $e a iniia mo$ifi ri omportamentaleB ?3A pregtire pentru aciune: apare intenia $e a tre e la a i%ne (n %rmtoarea l%n< intenie are $e m%lte ori este $e larat e2pli it< #i se e2plorea1 mo$alitile (n are s himbarea poate fi reali1atB ?"A aciunea (n !e$erea reali1rii s himbrilor s ontate ?$e e2. s $erea (n gre%tate sa% ren%narea la f%matAB se (n!a mo$aliti spe ifi e $e mo$ifi are sa% $imin%are a omportamentelor $e ris < se p%n (n apli are a este mo$aliti #i se (nregistrea1 progresele obin%teAB ?&A meninerea omportamentelor noi $e1irabileA a hi1iionate (n %rma pro es%l%i $e s himbareB ?'A evitarea recidivelor, a$i a omportamentelor $e ris . Par %rgerea a estor etape pot impli a #i perioa$e $e re $eri (n sta$iile anterioare< $ar a estea n% s%nt onsi$erate %n e#e < i o oport%nitate $e (n!are. Progres%l $e+a l%ng%l sta$iilor este atins prin $iferite procese $e s himbare< respe ti! prin eea e fa e o persoan pentr% a+#i mo$ifi a omportamentele< emoiile #i g=n$%rile #i a a!ansa la o etap %rmtoare. *o$el%l sta$iilor s himbrii este onsi$erat (n literat%ra $e spe ialitate a fiin$ %til pentr% elaborarea inter!eniilor $e mo$ifi are omportamental. I$entifi area sta$i%l%i (n are se afl o persoan la %n moment $at permite a$aptarea inter!eniei astfel (n =t a easta s rsp%n$ ne!oilor spe ifi e $e s himbare. S op%l inter!eniei psihologi e este a ela $e a a>%ta persoana s progrese1e $e+a l%ng%l sta$iilor s himbrii omportament%l%i int. Pro hasWa ?1//"A $es rie sta$iile s himbrii a fiin$ integrate (ntr+%n ontin%%m ogniti!+ omportamental. Primele $o% sta$ii ?pre+ ontemplarea #i ontemplareaA s%nt ogniti!e $eoare e persoanele aflate (n a este sta$ii 7se g=n$es 9 $oar la mo$ifi area omportamental< e!al%=n$ ost%rile #i benefi iile impli ate. Prin %rmare< Pro hasWa ?1//"A re oman$ a inter!eniile psihologi e are !i1ea1 persoanele $in a este sta$ii s se fo ali1e1e pe aspe tele ogniti!e ?$e e2 on!ingeri $espre boal #i onse inele a esteia< on!ingeri $espre tratamentA. D%p e persoana (n a%1 a form%lat o intenie $e s himbare omportamental< inter!eniile psihologi e se !or fo ali1a pe aspe tele omportamentale #i !or %tili1a strategii (n a est sens; ontrol%l re ompenselor< ontrol%l stim%lilor< ontra+ on$iionarea. Da persoana se afl (n sta$i%l de pre%contemplare< a easta impli fapt%l a easta n% se !a g=n$i la s himbarea sti%l%i $e !ia< n% !a on#tienti1a onse inele negati!e ale omportamentelor $e ris < n% !a onsi$era a este onse ine 7se apli 9 #i propriei persoane sa% !a simi n% $eine ontrol%l as%pra mo$ifi rii omportamentelor. Dn a est sta$i% treb%ie %tili1ate strategii pentr% a on!inge persoana $e benefi iile a$optrii %n%i stil $e !ia sanogen sa% a a$erenei la tratament. Dn a est s op pot fi %tili1ate; strategii $e relaionare

"

interpersonal< personali1area fa torilor $e ris #i oferirea $e informaii $espre benefi iile a$optrii omportamentelor sanogene. Sta$i%l $e contemplare se ara teri1ea1 printr+o ambi!alen % pri!ire la $orina $e s himbare. Perspe ti!a s himbrii stil%l%i $e !ia $etermin o s%pra+apre iere a ost%rilor s himbrii ?e2. timp< efort< ost%ri finan iare< psihologi e< et A. Prin %rmare< inter!eniile psihologi e a$resate persoanelor $in a est sta$i% (#i prop%n $rept obie ti! anali1a barierelor #i benefi iilor per ep%te (n legt%r % s himbarea omportamental. De asemenea< se !or %ta sol%ii pentr% $ep#irea barierelor per ep%te. Persoanele a>%nse (n sta$i%l $e pregtire pentru aciune a% l%at $e i1ia s (#i mo$ifi e omportament%l. De e2empl%< o persoan are a $e is s (#i s himbe $ieta nesntoas< poate s (n eap $e>a (n a est sta$i% s re$% ons%m%l $e sare. Inter!eniile psihologi e se !or fo ali1a pe planifi area mo$ifi riilor omportamentale #i re ompensarea efort%rilor $e s himbare. Dn a est s op pot fi %tili1ate tehni i ogniti!+ omportamentale. Sta$i%l aciunii pres%p%ne mo$ifi area efe ti! a omportament%l%i. Inter!eniile psihologi e !or %prin$e (n a est sta$i% tehni i omportamentale %m ar fi; re ompensarea< ontrol%l stim%lilor< a%to+monitori1area ?e2. tehni a >%rnal%l%iA< planifi area #i %tili1area s%port%l%i so ial $isponibil. De asemenea pot fi %tili1ate #i tehni i ogniti!e pre %m refraiming+%l are a>%t la per eperea $ifi %ltilor (nt=mpinate a pe o s%rs $e informaie pentr% perfe ionarea strategiilor $e s himbare #i n% a pe o barier (n alea a esteia. 'eninerea omportament%l%i #i prevenirea recderilor onstit%ie sta$iile finale (n a$r%l pro es%l%i $e mo$ifi are omportamental. Pentr% persoanele aflate (n a este sta$ii se !or anali1a strategiile are s+a% $o!e$it ele mai efi iente ?$e e2. Persoana !a fi (ntrebat 7ai re%#it s n% f%me1i timp $e #ase sptm=ni. Ce re1i te+a a>%tat (n a est sens:9A #i !or fi re ompensate mo$ifi rile omportamentale reali1ate. De asemenea< se !a s%blinia i$eea s himbarea omportament%l%i este %n pro es #i prin %rmare< re i$i!ele s%nt posibile #i normale< fiin$ toto$at #i oport%niti $e (n!are. Consilier%l !a (n %ra>a pa ient%l (n efort%rile sale $e a mo$ifi are omportamental #i (l !a a>%ta s se fo ali1e1e pe progresele (nregistrate< mai $egrab $e =t pe e#e .
0ig%ra ".3. *o$el%l sta$iilor s himbrii

meninere

a i%ne

pregtire

ontemplare pre ontemplare

"

Modelul HAPA ?S hHar1er< 1//2A< a$i *ealth $ction Process $pproach este tot %n mo$el ogniti! $e s himbare omportamentala. Componentele mo$el%l%i s%nt re$ate in fig%ra ".".

Autoe&icacitat e
%, N/N TA %,

A"te*tri cu *ri'ire la consecin e

Sco*uri

Planuri

Iniiere Ini iere

Men inere

%ecu*erare

Perce* ia riscului

Ac iune

Cariere "i resurse

&

Teoria motivaiei pentru protecie ?Cames< Rogers< 1/.&A $is %t rol%l a ti!rii emoiilor negati!e ?e2. an2ietateA fa $e omportamentele $e ris . 3ste o teorie are integrea1 fa torii $es ri#i $e mo$el%l on!ingerilor $espre sntate< $ar in l%$e #i %n alt fa tor #i an%me el emoional, ?e2. fri a< an2ietateaA are fa ilitea1 sa% inhib pra ti area omportament%l%i. 8eama $e reper %rsi%ni negati!e se transform (ntr+%n fa tor moti!aional $e prote ie. O riti a a estei teoria onst (n $ifi %ltatea $e a %antifi a ni!el%l optim al emoiei negati!e are poate fi manip%lat $e informaiile oferite p%bli %l%i sa% pa ienilor % s op%l $e a stopaEre$% e omportamentele $e ris . Teoria difuzrii informaiei $i comunicrii ?Rogers< 1/.3A. *o$el%l $es rie opt on$iii prin are mesa>ele $espre sntate $e!in efi iente. *o$el%l mai poart #i n%mele 7 'odelul celor 3>P9 $e la $es rierea mo$%l%i (n are informaiile treb%ie s fie trnasmise tre p%bli ; Per!a1i! Pop%lar Personal Parti ipati! Pasionant Pra ti Pers%asi! Profitabil Un mo$el integralist $e inter!entie si promo!are a sanatatii este mo$el%l %iagnostic"eaz& 'ctioneaz< elaborat $e Oreen si Yre%ter in 1//1 ?!e1i fig%ra $e mai >osA are impli a & tip%ri $e $iagnosti ; so ial epi$emiologi omportamental organi1aional al politi ilor $e sntate % inter!entii la ni!el%l; e$% atieiEpromo!arii sanatatii< a eliminariiEre$% erii fa torilor $e ris < a stil%l%i $e !iata patogen (n !e$erea mentinerii sanatatii si a resterii alitatii !ietii.

&

&

Sinteti5and3 p%tem afirma educa ia *entru sntate impli mai m%lte etape ; 1. Contientizare ?a fapt%l%i an%mite omportamente repre1int %n ris pentr% sntateA 2. Cunotine ?oferirea $e informaii $espre omportamentele $e ris A 3. $titudine ?s himbarea atit%$ini $e a eptare a omportamentelor $e ris A ". Persuasiune ?informaii #i mesa>e pe $iferite anale #i (n momente $iferite pentr% a menine atit%$inea $e respingere a omportamentelor $e ris #i $e a$optare a ms%rilor $e s himbare $e omportamentA &. Comportament ?pra ti area omportamentelor sanogeneA '. 'eninere ?a omportamentelor sanogeneA ). Prozelitism ? on!ingerea altor persoane $e benefi iile a$optrii omportamentelor sanageneA. Dn on l%1ie ! pre1entm =te!a $intre ele mai importante di&icult i ale *rogra)elor de educa ie a unui stil de 'ia sntos i$entifi ate $e st%$iile $e spe ialitate s%nt ?Sarafino< 1//.B 8aIlor< 1///A; aA Conse inele po1iti!e ale omportamentelor sntoase apar $%p inter!ale $e timp mari. De e2empl%< pra ti area sport%l%i are a #i onse ine pe termen l%ng (mb%ntirea strii $e bine fi1i e #i psihi e< iar onse inele nepra ti rii e2er ii%l%i fi1i F starea fi1i #i psihi (nr%tit F n% se materiali1ea1 $e =t foarte t=r1i%. , est l% r% fa e mai $ifi il fo ali1area pe a este onse ine $e l%ng $%rat. bA Comportamentele $e ris s%nt foarte gre% $e s himbat. ,$i iile< %m ar fi f%mat%l sa% ons%m%l $e al ool #i $rog%ri s%nt foarte gre% $e mo$ifi at #i soli it $in partea persoanei #i a familiei foarte m%lt efort onse !ent (n timp. Pro es%l $e mo$ifi are a %n%i omportament $e ris ? hiar $a n% este o a$i ieA este %n pro es (n$el%ngat< $atorit fa torilor are menin omportament%l #i ne esit reali1area %n%i plan $e mo$ifi are $e l%ng $%rat. A *%lte $intre omportamentele $e ris a% mai m%lte onse ine po1iti!e ime$iate $e =t omportamentele sntoase. Ca %rmare< m%lte persoane optea1 pentr% omportament%l are (i ofer re ompensa po1iti! ime$iat< fr a l%a (n onsi$erare onse inele negati!e pe termen l%ng. Con#tienti1area ele!ilor pri!in$ onse inele omple2e ale omportamentelor #i e!itarea morali1rii #i eti hetrii lor este esenial (n pro es%l $e formare a %nor atit%$ini po1iti!e fa $e %n stil $e !ia sntos. ,6erci ii "i a*lica ii
1. 0orm%lai (n $o% fra1e %n mesa> $e sntate are s respe te =t mai m%lt $intre prin ipiile %prinse (n )odelul celor =P ?i$entifi ai omponentele atinseA. 2. 32emplifi ai mo$el%l sta$iilor s himbrii 3. S%ntei Dire tor%l %nei ase $e asig%rri #i a!ei la $ispo1iie fon$%ri pentr% finanarea a & programe (n $omeni%l sntii. 8reb%ie s $e i$ei =te $intre a estea !or fi programe $e pre!enie #i =te $e inter!enie. ,rg%mentai $e i1ia pe are o l%ai. ". 3laborai obie ti!ele %n%i program $e pre!enie a omportament%l%i se2%al $e ris < are !a fi apli at pe %n gr%p $e a$oles eni % !=rste (ntre 1'+1. ani.

Adrese *agini internet0 http;EEhs .%sf.e$%EJWmbroHnEhlthKbehKmo$els.htm HHH.Wi$o%r e. omEWi$so%r eE ontent2Eteen.pregnan I.html


HHH.epa.go!EiaMEp%bsEetsfs.html HHH. $ .go!Etoba oEresear hK$ataEIo%thEstspta&.htm eri +Heb.t . ol%mbia.e$%Eg%i$esEpg1).html HHH.e$.go!E$atabasesE3RICKDigestsEe$"4.3)1.html

HHH.!almills o%nselling. o.%WEgi!ingK%pKsmoWing.htm


al oholism.abo%t. omE sEhealE HHH.me$.%n .e$%Eal oholEpre!entionEHel ome.htm http;EE$raonline.orgE http;EEatWins enter. omEhelpatWinsEfaMsEfaMfoo$E HHH.nimh.nih.go!Ep%bli atEeating$isor$ersmen%. fm HHH.familIha!en. omEhealthEin$e2foo$.html HHH.e2pat.or.i$Eme$i alEst$s.html HHH. $ .go!Ehi!E$hap.htm

http;EEhi!insite.% sf.e$%EInSite.>sp:pageVPre!ention &

&

MO./L ?
Stresul "i riscul *entru #oal
O#iecti'e o*era ionale0 prin par %rgerea a est%i mo$%l st%$ent%l !a %noa#te; 1. Semnifi aia on ept%l%i $e stresB 2. 8eoriile #i mo$elele e2pli ati!e ale stres%l%iB 3. Componentele pro es%l%i $e stresB ". Conse inele stres%l%i &. Rol%l $e 7tampon9 al s%port%l%i so ial 1u'inte cheie0 sin$rom general $e a$aptare< stres< e%stres< $istres< e!enimente riti e $e !ia< e!al%are< oping< sin$rom b%rn+o%t< s%port so ial. +212 No iuni introducti'e S+a (mplinit o >%mtate $e se ol $e la primele form%lri e2perimentale #i teoreti e ale teoriei stres%l%i $e tre Xans SelIe. De la m%n a $e pionierat a l%i [. Cannon #i X. SelIe #i p=n (n pre1ent s+a a %m%lat %n n%mr impresionant $e $ate< er etri< monografii. Dn i%$a riti ilor #i impre i1iilor< teoria stres%l%i s%s it (n ontin%are interes $in partea spe iali#tilor $in $i!ersele $omenii ale #tiinelor biologi e #i so iale. Dn (n er area $e a =#tiga o mai mare rig%ro1itate< teoria stres%l%i (#i asimilea1 noile a hi1iii ale ne%ro#tiinelor< ale elor ogniti!e #i omportamentale< prop%n=n$ abor$ri m%lti #i inter$is iplinare. Utilitatea on ept%l%i este $o!e$it #i $e fapt%l $is ipline noi ont%rate< %m s%nt Psihologia Sntii< *e$i ina Comportamental sa% Psihone%roim%nologia in l%$ stres%l a %n on ept+ heie (n mo$elele e2pli ati!e ale sntii #i bolii. Cost%rile so ietii legate $e efe tele stres%l%i s%nt e2trem $e mari. Organi1aia *on$ial a Sntii estimea1 &4@ $in total%l a%1elor $e mortalitate #i morbi$itate se $atorea1 stil%l%i $e !ia< (n are stres%l are %n rol prepon$erent (n a$optarea %nor omportamente ina$e !ate ?[XO< 1/./A. Tolile ar$io!as %lare< t%lb%rrile mentale< $epen$ena $e s%bstane a% $e!enit boli ale i!ili1aiei. Stres%l a fost #i rm=ne %n%l $intre ele mai $isp%tate on epte $in istoria #tiinei. ,st1i nimeni n% poate nega $efinirea stres%l%i $ifer flagrant (n f%n ie $e perspe ti!a $is iplinei #tiinifi e $in are ea este elaborat. 0i1iologii #i en$o rinologii $o!e$es e2perimental stres%l este %n rsp%ns al organism%l%i la stim%lrile e2terneB so iologii ne s%gerea1 stres%l se $atorea1 ara teristi ilor me$i%l%i (n are trim< iar psihologii arg%mentea1 stres%l re1%lt $in per eperea %nei stri $e a%toinefi ien. Constatm $iferitele $efiniii ale stres%l%i a% $%s #i la onf%1ii terminologi e. N% $e p%ine ori stres%l este onf%n$at % an2ietatea. I$entifi m onf%1ii fre !ente #i (ntre termen%l $e stres #i a ti!are ?aro%salA. , east onf%1ie a $%s la %tili1area termen%l%i $e $istres a e hi!alent a hipera ti!rii simpati e. 3 hi!alarea termen%l%i $e stres % el $e a ti!are are semnifi aia impli it %n s op ma>or al in$i!i$%l%i este meninerea homeosta1iei ?a$i %n an%mit ni!el me$i% al a ti!riiA. Q% Werman ?1//1A $o!e$e#te e2ist persoane are a%t (n permanen meninerea %n%i ni!el ri$i at $e a ti!are prin %tarea $e sen1aii. S+a% form%lat #i opi%ni $e re$% ere a termen%l%i $e stres la el $e oping< onsi$er=n$%+se a esta $in %rm on entrea1 esena fenomen%l%i $e stres ?-a1ar%s< 1/.)A. Definiiile inoperante ale stres%l%i a% $eterminat asimilarea $e tre %nii psihiatri a noi%nii $e stres % ea $e boal psihi ?Te h #i olab.< 1/.2A. 3ste a$e!rat folosirea termen%l%i $e stres ofer a!anta>%l $e a e!ita onotaiile negati!e ale %n%i $iagnosti $e ne!ro1 sa% hipomanie. Dn opinia noastr< $istres%l n% poate fi e hi!alat % psihopatologia. 0apt%l o persoan e2perienia1 an2ietate sa% instabilitate n% (nseamn (n mo$ ne esar ea s%fer $e o t%lb%rare ne!roti B (n a ela#i timp an2ietatea sa% $epresia n% ep%i1ea1 onse inele stres%l%i.

&

+2!2 Precursori ai teoriei stresului Primele obser!aii pri!in$ a$aptarea organism%l%i la me$i% $atea1 $in anti hitate. Xippo rate onsi$era boala n% e n%mai s%ferin #i le1i%ne ?pathosA i #i efort%l organism%l%i $e a+#i restabili e hilibr%l ?ponosA. *%lt mai re ent< =n$ progresele #tiinei a% permis er etri mai rig%roase< biologii #i fi1iologii se ol%l%i al SIS+lea a% semnalat (nalt%l gra$ $e organi1are a l%mii !ii are fa ilitea1 o a$aptare a ti!. C. Ternar$ ?1.).A in$i apa itatea organism%l%i $e a+#i menine onstant me$i%l intern (n raport % stim%lii e2terni. Pro es%l $e a$aptare a ti! al organism%l%i la me$i% e2tern (n ontin% s himbare este posibil $atorit %nor me anisme $inami e< ompensatorii< $e ne%trali1are #i ore tare a $isf%n iilor s%r!enite. 8ermen%l $e stres< a r%i semnifi aie originar era $e a$!ersitate< $ifi %ltate< s%ferin< poate fi gsit (n $in se ol%l al SIP+lea. 8rei se ole mai t=r1i%< termen%l este folosit mai ales (n inginerie< $esemn=n$ a ea for sa% presi%ne are $eformea1 orp%rile. *o$ifi area str% t%rii s%b infl%ena a elei fore este $esemnat prin noi%nea $e strain ?-e!i< 1/.&A. Persistena a estei interpretri o regsim la a%torii ontemporani are asimilea1 stres%l % erinele e2terne are e2er it presi%ni as%pra organism%l%i. De abia (n se ol%l al SIS+lea on ept%l $e stres este prel%at $e #tiinele biologi e. 3l este %tili1at iniial % sens%l $e boal mintal. Sir [illiam Osler ? it. (n XinWle< 1/)3A e hi!ala stres%l % 5m%n m%lt #i % probleme9. -a (n ep%t%l se ol%l%i al SS+lea< fi1iolog%l ameri an [alter Cannon ?1/2/A< %tili1ea1 termen%l $e stres pentr% a $emonstra e2istena %nor me anisme homeostati e spe ifi e $e prote>are a organism%l%i (mpotri!a agenilor pert%rbatori ?1/2/A. , este me anisme $e nat%r fi1io himi < en1imati < en$o rin #i ner!oas< menin temperat%ra orp%l%i< pX< ni!el%l sang%in $e gl% i$e< lipi$e< proteine< minerale onstante (n on$iiile mo$ifi rii fa torilor e2terni. Cannon ?1/32A are merit%l $e a fi $o!e$it e2perimental impli area m%ltipl #i omple2 a sistem%l%i simpato+a$renal #i ai me$iatorilor me$%los%prarenali (n a$aptarea organism%l%i la stim%lii fi1i i #i psihi i $in me$i%. Cannon folose#te termen%l $e stres (n legt%r % rea ia a%tonom a organism%l%i< $en%mit Urea ie $e %rgenU< bine %nos %t ast1i (n literat%r s%b n%mele $e rea ie Ul%pt sa% f%gU ?fight or flightA. Datele e2perimentale obin%te $e Cannon s%nt printre primele $o!e1i e in$i parti iparea sistem%l%i en$o rin la a$aptarea organism%l%i la s himbrile br%#te ale ambianei. De#i fi1iolog%l ameri an a st%$iat $oar a$aptarea $e s %rt $%rat la sit%aii a %te #i n% a $etaliat alte posibile rea ii< prin er etrile sale< [. Cannon este onsi$erat el mai important pre %rsor al teoriei stres%l%i. Contrib%ii la problemati a a$aptrii #i in$ire t a stres%l%i a$% e #i I. Pa!lo! prin teoria (n!rii ba1ate pe refle2e on$iionate % f%n ii anti ipati!e. 8eoria l%i S. 0re%$ $espre ne!ro1 #i me anismele in on#tiente $e aprare abor$ea1 $intr+%n p%n t $e !e$ere omplet no% problemati a a$aptrii in$i!i$%l%i la sit%aii onfli t%ale. ,proape on omitent % SelIe< fi1iolog%l fran e1 ,. ReIllI (#i p%bli a teoria Usin$rom%l $e iritareU< are $es rie importana rsp%ns%l%i sistem%l%i ner!os a%tonom at%n i =n$ organism%l este e2p%s la $i!erse no2e. +2$2 Modelul &i5iologic "i teoria rs*unsului *o$el%l fi1iologi < n%mit #i mo$el biologi (#i are originea (n er etrile l%i X. SelIe #i p%ne a ent%l pe rsp%ns%l organism%l%i la stim%lii no i!i $in me$i%. Stres%l este $efinit $e SelIe a o stare a organism%l%i manifestat prin rea ii nespe ifi e a rsp%ns la agenii pert%rbani. Stres%l biologi < iniial $es ris s%b n%mele $e sin$rom general $e a$aptare ?SO,A< omport trei fa1e; rea ia $e alarm sta$i%l $e re1isten sta$i%l $e ep%i1are. In!estig=n$ me anismele fi1iologi e #i onse inele SO,< SelIe ?1/'.< 1/.4A $emonstrea1 stres%l impli at=t a$aptare #i stim%lare =t #i %1%ra organism%l%i< $es ris s%b n%mele $e strain. Pentr% a reali1a a east $istin ie SelIe ?1/.3A intro$% e termenii $e ; e%stres ?stim%lare optim< antrenare< a$aptareA $istres ?soli itare intens< prel%ngit< s%pra(n r are< efe te $e (n or$are #i tensionare< $e $e1a$aptareA.

&

Dn a$r%l mo$el%l%i fi1iologi al stres%l%i onstatm ompletri #i $e1!oltri %lterioare teoriei l%i SelIe are n%anea1 (nelegerea rsp%ns%l%i organism%l%i la fa torii $e stres. St%$iile l%i 0ranWenhae%ser ?1/.2A %rmres stabilirea %nor relaii (ntre pattern%rile $e rsp%ns en$o rin la stres #i trst%rile psihologi e. ,stfel< strile afe ti!e negati!e se tra$% prin a ti!area a$renalinei #i ortisol%l%i< iar ele po1iti!e n%mai prin a$renalin. 0ranWenhae%ser $o!e$e#te spe ifi itatea rsp%ns%l%i la stres #i prin $iferenele rea iei en$o rine (n f%n ie $e se2. ,t=t la brbai =t #i la bieii $e !=rst # olar se reia $e a$renalin este mai mare $e =t la persoanele $e se2 feminin ?1/.'A. ,#a %m am artat (n paginile anterioare< %na $in limitele abor$rii fi1iologi e este i$entifi area stres%l%i % a ti!area< hiar $a %nii er ettori e2tin$ termen%l #i as%pra a ti!rii psihologi e. 3ste merit%l l%i -%n$berg ?1/.4A #i Ursin ?1/."A $e a $emonstra e2perimental at=t s%praa ti!area =t #i s%ba ti!area in$% stres e2primat prin mo$ifi ri (n plan fi1iologi < psihologi #i omportamental % reper %rsi%ni as%pra ni!el%l%i performanei %mane. ,lt%ri $e stres%l $e s%prasoli itare se imp%ne astfel #i on ept%l $e stres $e s%bsoli itare. *o$el%l $e stres oferit $e YaraseW #i 8heorell ?1//4A se $istanea1 $e asemenea $e i$entifi area a ti!rii % stres%l. , ti!area este %rmarea po1iti! a %nor erine intense $ar (n pre1ena ontrol%l%i. Conform a%torilor itai< stres%l se pro$% e $oar la interse ia $intre soli itri intense #i opi%ni $e ontrol minime. ,pre iem mo$el%l a a!=n$ !alene apli ati!e $eosebite pentr% me$i%l o %paional. Rele!ana mo$el%l%i este s%sin%t #i $e $atele epi$emiologi e pri!in$ relaia $intre ara teristi ile psihoso iale ale m%n ii #i organi1aiei #i in i$ena %nor boli roni e< %m este boala oronarian. *erit%l $e a integra fa tori so iobiologi i (n mo$el%l fi1iologi $e stres re!ine teoriei prop%s $e XenrI #i Stephans ?1/))A< hiar $a ea se ba1ea1 $oar pe st%$ii e2perimentale reali1ate pe ro1toare #i maim%e. ,%torii $o!e$es spe ifi itatea rsp%ns%l%i en$o rin la stres (n f%n ie $e lasifi area animalelor (n tip%l $ominantEagresi! #i tip%l s%bor$onatEpasi!. Prima ategorie $e animale optea1 pentr% %n rsp%ns a ti! $e tip Ul%pt sa% f%gU< (nsoit $e mo$ifi ri ale a ti!itii simpatoa$renale< % $es r ri ate olamini e. ,nimalele s%bor$onate aleg %n omportament pasi!< $e s%p%nere< ara teri1at prin a ti!area sistem%l%i hipofi1o+ orti oa$renal #i se reia $e orti osteroi1i< rsp%ns onsi$erat mai no i! $e =t prim%l. Comple2itatea mo$%lrii tip%l%i $e rea ie este $o!e$it $e XenrI ?1/.4A #i prin in l%$erea fa tor%l%i sit%aional; me$i% se %ri1ant< $epri!are matern< ambian no%< lipsa posibilitilor $e ontrol. Potenial%l $e no i!itate as%pra organism%l%i a rea iei fi1iologi e $eterminat $e ombinaia $intre per eperea lipsei ontrol%l%i #i atit%$inea $e pasi!itate #i s%p%nere este onfirmat #i $e st%$iile reali1ate pe s%bie i %mani ?Seligma i #i o m%ltit%$ine $e ma anisme ne%ronale oor$onate $e sistem%l ner!os entral ?SNCA. Parti iparea SNC a ent%ea1 omponenta spe ifi a rsp%ns%l%i organism%l%i #i e!i$enia1 apa itatea $e (n!are #i persisten (n timp a strategiilor a$e !ate $e a>%stare la stres. +2(2 Modelul cau5al "i teoria sti)ulilor Un al $oilea p%n t $e !e$ere< i$entifi stres%l % fa torii $e stres< n%mii #i stresori< stim%li sa% ageni stresani. Potri!it teoriei stim%lilor< stres%l este o on$iie a me$i%l%i ?Xolmes #i Da!i$< 1/./< DohrenHer< 1/.'A. Spielberger s%gerea1 termen%l $e stres treb%ie s se refere la ara teristi ile obie ti!e ale sit%aiei ? it. (n Patterson #i Ne%fel$< 1/./< p.14A. Pearlin ?1/.1< 1/./A prop%ne mo$el%l so iologi al stres%l%i< s%bliniin$ fapt%l str% t%rilor #i relaiile so iale s%nt prin ipalele s%rse $e stresori. Dn a$r%l mo$el%l%i so iologi < Rapaport ?1/).A #i 8offler ?1/)3< 1/).A a or$ o importan $eosebit fa tor%l%i %lt%ral (n atrib%irea $e semnifi aii stresorilor so iali. *o$el%l a%1al $en%mit #i mo$el ingineres < onsi$er persoana< prin analogie % mo$elele tehni e< a a!=n$ o apa itate (nns %t ? oefi ient $e toleranA $e a fa e fa %nor fa tori poteniali $%ntori $in me$i%< $efinii $rept ni!el $e (n r are. Dep#irea ni!el%l%i optim a%1ea1 rea iile $e stres< respe ti! alterri ale f%n iilor psihofi1iologi e. *o$el%l a%1al on ept%ali1ea1 stres%l $rept o f%n ie a stim%lilor< e2primabil prin form%la SVf?sA. Relaia $intre stim%li #i rea ii este %na similar $in beha!iorism%l ra$i al< a$i %nilateral #i %ni$ire ional< $e tip%l S + R. ,s%marea i$eii< $e tre mo$el%l a%1al< stres%l re1%lt e2 l%si! $in proprietile stim%lilor repre1int o abor$are %ni$imensional #i restri ti!. 8eoria stim%lilor ignor omple2itatea relaiei $intre fiina %man % me$i%l s% #i e2istena $iferenelor interin$i!i$%ale (n rea iile la stres. 3ste a$e!rat fa torii $e stres psihoso iali s%nt ara teristi i ine!itabile ale !ieii oti$iene. 8ot%#i %nii

&

oameni per ep mai intens #i rea ionea1 mai a %t $e =t alii la impa t%l % fa torii $e stres so ial. C% e2 epia %nor e!enimente $e !ia e2treme< %m este moartea %nei fiine $ragi< stim%lii psihoso iali n% pot a!ea a eea#i semnifi aie pentr% toi in$i!i1ii. , interpreta stresorii (n sine a o a%1 $e mala$aptare repre1int o simplifi are pe mo$el%l %n%i $eterminism re$% ionist< me ani ist< po1iie $e are ne $istanm. Dn a ela#i timp n% p%tem omite fapt%l mo$el%l a%1al a$% e ontrib%ii !aloroase la (nelegerea #i aprof%n$area %n%i segment al pro es%l%i $e stres< #i an%me rol%l str% t%rilor so iale (n generarea $e posibili stresori. +2+2 Modelul interac ional "i teoria tran5ac ional O $at % p%bli area teoriei l%i -a1ar%s er etrile as%pra stres%l%i (n ep s fie om%tate $in a$r%l biologi (n el psihologi < ont%r=n$ (n final teoria tran1a ional a stres%l%i ?-a1ar%s #i 0olWman< 1/."A. ,nali1a noii para$igme $e er etare permite i$entifi area a patr% on epte f%n$amentale are $efines teoria tran1a ional a stres%l%i; ?1A intera i%nea sa% tran1a iaB ?2A sistem%l ogniti!B ?3A e!al%areaB ?"A oping%l. De altfel hiar $efiniia stres%l%i $at $e -a1ar%s #i 0olWman ?1/."< p. 1/A refle t integrarea on eptelor teoreti e en%merate; Ustres%l este o relaie parti %lar (ntre persoan #i me$i%< (n are persoana e!al%ea1 me$i% a imp%n=n$ soli itri are e2 e$ res%rsele proprii #i amenin starea sa $e bine< e!al%are e $etermin $e lan#area %nor pro ese $e oping< respe ti! rsp%ns%ri ogniti!e< afe ti!e #i omportamentale la fee$+ba W%rile primiteU. 8ermen%l $e tran1a ie $esemnea1 relaia bi$ire ional $intre persoan #i me$i%< nego ierea a ti! (ntre erinele #i presi%nile me$i%l%i #i ierarhi1area s op%rilor in$i!i$%ale. Se s%blinia1 astfel fapt%l ameninarea ?termen preferat $e -a1ar%s fa $e el $e stresorA n% e2ist (n sine< a proprietate a %neia $in ele $o% s%bsisteme impli ate + persoan #i me$i% + i n%mai (n relaia $intre ele. Conform $efiniiei stres%l%i< ameninarea $e %rge $in per eperea %n%i $e1e hilibr% (ntre erinele imp%se #i apa itatea $e rsp%ns< $in $is repana $intre starea a t%al #i ea $orit $e s%bie t. Nat%ra s%bie ti! a e!al%rilor $etermin o arie larg $e stresori. Da iniial era %tili1at termen%l $e intera i%ne sa% relaie< %lterior a fost preferat el $e tran1a ie are in$i n% n%mai %nitatea organi $intre ele $o% s%bsisteme< $ar elimin #i ara ter%l stati al relaiei me$i%+persoan. 8ermenii pot fi %tili1ai #i a sinonimi. ,%torii intro$% #i on ept%l $e pro es str=ns legat $e el $e tran1a ie pentr% a s%blinia inter on$iionrile re ipro e $intre !ariabilele impli ate. ,bor$area on!enional a stres%l%i interpretea1 stresorii a p%n t $e start iar sntatea mental a p%n t final al a est%i fenomen. 3ste a$e!rat $eteriorarea sntii mentale este %na $in onse inele stres%l%i $ar a limita emoiile negati!e la !ariabila $e onse in este prea restri ti!B (n realitate emoiile negati!e pot $e!eni la r=n$%l lor s%rse $e stres are !or infl%ena at=t e!al%area =t #i formele $e oping. S%blinierea rol%l%i sistem%l%i ogniti! a me$iator al e!al%rii< oping%l%i #i emoiei este onse ina 5re!ol%iei9 ogniti!e $in psihologia $e eni%l%i al #aselea. Da psihologia tra$iional onsi$era emoia este ea are mo$elea1 a$aptarea< psihologia ogniti! abor$ea1 aspe tele moti!aionale #i emoionale ale a$aptrii prin prisma pro eselor informaionale. *e$ierea ogniti! este element%l are $istinge teoria psihologi a stres%l%i $e ea so iologi #i fi1iologi . 8o mai $atorit a estei note spe ifi e< teoria l%i -a1ar%s #i olab. era %nos %t iniial s%b n%mele $e teoria ogniti! a stres%l%i. Prin prisma teoriei ogniti!e< stres%l n% mai este $eterminat $e ni!el%l rea iilor sa% $e o sit%aie (n sine< i $e e!al%area ogniti! a sit%aiei #i a res%rselor $e a fa e fa. O prim ategorie $e er ettori ogniti!i#ti ai stres%l%i se fo ali1ea1 as%pra abor$rilor $e tip normati! ale pro eselor #i abilitilor ogniti!e $e pro esare a informaiei. Dn a est onte2t $istres%l este generat $e limitarea apa itii $e pro esare a informaiei $atorit fie %nor abiliti ogniti!e nea$e !ate< fie %n%i e2 es sa% $efi it informaional. Cer etrile $e a est gen ignor $iferenele in$i!i$%ale $e pro esare a informaiei< $e a or$are $e semnifi aii personale informaiei. S%bliniem stres%l n% pres%p%ne n%mai s%prastim%lare sa% s%bstim%lare informaional i #i pro esarea %nei informaii interpretat $e s%bie t a a!ersi!< irele!ant sa% $eosebit $e important pentr% s op%l %rmrit. Cer ettorii (n a$rabili (n a $o%a ategorie s%nt interesai mai m%lt $e stil%l #i

&

s hema ogniti! a persoanei are $es ri% maniera #i preferina (n are informaia este sto at< organi1at #i a ti!at (n a or$area $e semnifi aii personale sit%aiilor $e !ia ?*i lea< 1//"A. Dn a$r%l teoriei intera ionale s+a% imp%s #i alte mo$ele< fie are relief=n$ importana %nor aspe te ale pro es%l%i $e stres. *o$el%l e ologi prop%s $e -e!i #i Yagan ?1/.1A s%gerea1 abor$area holisti a persoanei %mane (n intera i%nea $inami % ambiana sa fi1i o+ himi #i psihoso ial. Conform mo$el%l%i< stres%l psihoso ial se $atorea1 %rmtoarelor in i mari ategorii $e fa tori; 1. $is repana $intre ne!oi #i posibilitatea satisfa erii lorB 2. $is repana $intre abilitile %mane #i erinele me$i%l%iB 3. s%prastim%larea #i s%bstim%lareaB ". in ompatibilitatea $intre rol%rile pe are le are persoana #i &. s himbri rapi$e e s ap ontrol%l%i in$i!i$%l%i. *o$el%l s%gerea1 #i strategiile $e re$% ere #i ombatere a stres%l%i la ni!el in$i!i$%al #i so ial prin i$entifi area sit%aiilor< gr%p%rilor #i rea iilor % ris res %t. Pornin$ $e la pre1%mia s op%l prin ipal al persoanei este $e a obine< pstra #i prote>a res%rsele< Xobfoll ?1/..< 1//3< 1//"A $e1!olt %n%l $in ele mai re ente #i a eptate mo$ele ale stres%l%i< n%mit Umo$el%l onser!rii res%rselorU. Dn on epia a%tor%l%i res%rsele repre1int eea e in$i!i$%l !alori1ea1 a important pentr% sine< $e la !alori obie ti!e la ara teristi i personale< on$iii sa% energii. Conform a%tor%l%i< stres%l apare (n ori are $in ele trei ir %mstane; ameninarea pier$erii res%rselorB pier$erea lorB sa% pri!area persoanei $e posibilitatea =#tigrii %nor res%rse pentr% are se in!estes efort%ri. Consi$erm mo$el%l are rele!an pentr% a$aptarea %man prin s%rprin$erea %nor tip%ri $i!erse $e relaii in$i!i$+me$i%< $e la ma rosistemele so iale< la str% t%rile organi1aionale #i relaiile interpersonale. +282 Modelul *atogen "i teoria &i5io*atologic St%$ierea onse inelor stres%l%i as%pra strii $e sntate a $%s la form%larea %nei !ariante a mo$el%l%i fi1iologi #i an%me mo$el%l patogen sa% fi1iopatologi al stres%l%i. Obser!aiile pri!in$ aso ierea stres%l%i % patologia n% a% apr%t $oar o$at % form%larea mo$el%l%i s%smenionat. Prima $es riere a relaiei $intre stres #i boal $atea1 $in 1/14 #i aparine l%i Sir [. Osler< are onsemna angina pe toral este o boal ara teristi oamenilor $e afa eri< intens absorbii $e m%n a lor ? it. (n Xin Wle< 1/)3A. Rele!area relaiei $intre psihi #i somati a $eterminat apariia Psihosomati ii< mar at (n spe ial $e st%$iile l%i D%nbar ?1/3.A< [olf ? it. (n XenrI #i Stephens< 1/))A #i ,le2an$er ?1/&4A. Iniial< mo$el%l oferea o imagine simplist< %nilateral< $ominat stri t $e i$eile psihanaliti e< (n are relaia $intre %n an%mit onfli t intrapsihi #i o boal spe ifi era onsi$erat a fiin$ $ire t #i liniar. Contin%atorii # olii pa!lo!iene< T= o! #i Y%rin ?1/"/A $emonstrea1 e2perimental %nitatea $intre psihi #i fi1iopatologi #i ont%rea1 orientarea orti o!is eral. Primele $o!e1i $e laborator ale l%i SelIe ?1/&'A !i1=n$ rol%l agenilor pert%rbatori as%pra organism%l%i era% in!ol%ia tim%s%l%i #i %l eraiilor gastrointestinale. Ulterior< SelIe ?1/)' bA $e1!olt teoria bolilor $e a$aptare e %prin$ bolile re%matoi$e< alergi e #i olageno1ele< a rsp%ns%ri nespe ifi e la stres. Chiar #i ei mai s epti i a%tori pri!in$ teoria stres%l%i< a ept rol%l on ept%l%i (n $ep#irea p%n t%l%i $e !e$ere %nilateral pri!in$ spe ifi itatea a%1ei bolii. S%b infl%ena $es operirilor l%i Pir hoH #i Paste%r< me$i ina se ol%l%i SIS #i (n ep%t%l%i $e se ol SS a fost $ominat $e %n $eterminism stri t biologi . 3ngel ? it. (n Sarafino< 1//4A< s%bliniin$ a%1a m%ltifa torial a bolii< (n are elementele spe ifi e ?biologi eA se (nln%ie % ele nespe ifi e ?psihologi e #i so ialeA ont%rea1 mo$el%l biopsihoso ial al bolii< onsi$erat m%lt mai pertinent. ,st1i< (n a$r%l mo$el%l%i patogen< %n n%mr mare $e er etri (n ear s el% i$e1e rol%l pre$ispo1ant sa% pre ipitator al stres%l%i pentr% $i!erse boli ?TroHn #i Xarris< 1/./< Yasl #i Cooper< 1/.)< Xolmes #i Da!i$< 1/./< *arWi$es #i Cooper< 1/./< TroHn #i Xarris< 1/./< 0rie$man< 1//4< Iaman$es %< 1//3A. De1!oltarea %nei noi ram%ri inter$is iplinare< #i an%me Psihone%roim%nologia este rele!ant (n a est sens ?,$er< 1/.2< [halleI #i Page< 1/./< Tban< 1//2A. Dn on l%1ie< mo$el%l fi1iologi < el patogen< respe ti! teoria rsp%ns%l%i a oper o mare parte $in ere trile as%pra stres%l%i. St%$ii $e laborator #i (n a$r%l nat%ral< pe s%bie i %mani #i pe animale< (n ear s el% i$e1e o !erig esenial (n pro es%alitatea stres%l%i< #i an%me rsp%ns%l la stres. Dn ms%ra (n are a este er etri se limitea1 n%mai la aspe tele $e rea ie #i on ept%ali1ea1 stres%l a o s%m a rsp%ns%rilor organism%l%i la stim%lii no i!i< abor$rile ne apar %nilaterale #i restri ti!e. Ignorarea rol%l%i personalitii #i sit%aiei (n rsp%ns%l in$i!i$%al fa e a $emers%l $e %noa#tere s $e!in in omplet #i ina$e !at. Se imp%ne ne esitatea integrrii rea iei la stres (n st%$i%l pro es%l%i

&

$inami re1%ltat $in intera i%nea !ariabilelor personale % ele sit%aionale. Dn a ela#i timp< fo ali1area er etrilor $oar pe tip%l $e e!al%are #i onfr%ntare % sit%aia stresant< fr a i$entifi a ost%rile #i benefi iile rsp%ns%l%i< este %n $emers la fel $e %nilateral a #i el anterior menionat. C=n$ ost%l ontrolrii stresor%l%i este mai ri$i at $e =t benefi iile (nregistrate< oping%l n% n%mai n% re$% e $istres%l< $ar (l intensifi < stare obie ti!abil (n rea iile $e s %rt $%rat #i onse inele pe termen l%ng. Dn ontin%are pre1entm omponentele stres%l%i; I. fa torii $e stres II. e!al%area III. oping%l ?a>%stareA IP. rsp%ns%l la stres +292 @actorii de stres Stresorii sa% fa torii $e stres s%nt e!enimente sa% on$iii ale me$i%l%i< s%fi ient $e inten#i sa% fre !eni are soli it rea ii fi1iologi e #i psihoso iale $in partea in$i!i$%l%i ?3lliot #i 3is$orfer< 1/.2A. Stresorii s%nt $i!i1ai on!enional (n trei mari ategorii; fi1i i psihi i so iali Clasifi area ne apare a n% fi operaional $eoare e< $e ele mai m%lte ori< (n me$i%l ambiental (n are oamenii (#i $esf#oar a ti!itatea aspe tele fi1i e intera ionea1 % ele so iale #i psihi e. Prop%nem o alt lasifi are a stresorilor; 3!enimente ma>ore $e !ia ?$e es< boli fi1i e< $i!or< emigrare< pensionareA 8ra asri oti$iene ?s%prastim%lare< s%bstim%lare< i1olarea so ial< aglomerarea so ial< onfli te $e rol< ontrarierea ne!oii $e afirmare< afe i%ne< afiliere< s%rse finan iare ins%fi ienteA 32periene tra%mati e #i atastrofale ?$e1astre< alamiti< ameninarea integritii fi1i e< r1boaie< a i$ente a!iati e< fero!iareA. 3!enimentele riti e $e !ia s%nt n%mite fa tori $e stres a %t. Primele obser!aii sistemati e pri!in$ impa t%l %nor e!enimente ma>ore $e !ia as%pra sntii $atea1 (n $e la (n ep%t%l se ol%l%i al SS+lea #i aparin psihiatr%l%i ,$olf *eIer. Pentr% (nelegerea omponentelor psihobiologi e ale bolilor< *eIer prop%ne al t%irea %nei Uhri a !ieiiU pentr% fie are pa ient ? it. (n Rahe< 1//4A. Ulterior< er etrile l%i *eIer s%nt ontin%ate $e X. [olff< S. [olff >r. #i XinWle< are simplifi relaia $intre harta !ieii #i sntate< fo ali1=n$%+#i atenia $oar as%pra %n%i sing%r sistem organi . Xolmes #i Rahe< are s+a% imp%s prin (n er rile $e elaborare a %nor meto$e stan$ar$i1ate $e e!al%are a e!enimentelor $e !ia ?Xolmes #i Rahe< 1/')< Rahe< RIan #i [or$< 1/.4A $efines e!enimentele $e !ia $rept s himbri obie ti!e (n str% t%rile #i relaiile psihoso iale e $etermin reogani1ri ale ir %mstanelor %1%ale #i imp%n organism%l%i %n efort $e rea>%stare psihi #i so ial< perioa$ (n are persoana este mai !%lnerabil la stres #i boli fi1i e #i mentale. -imitele teoriei l%i Xolmes #i Rahe $e %rg to mai $in ele $o% ara teristi i $e ba1 ale sale; ?1A as%marea i$eii s himbarea (n sine este stresant< in$iferent $e ara ter%l negati! sa% po1iti! al eiB #i ?2A impa t%l s%bie ti! egal al e!enimentelor pentr% toate persoanele< in$iferent $e parti %laritile in$i!i$%ale. Cer ettorii prop%n $is riminarea e!enimentelor (n f%n ie $e $iferite riterii; De1irabilitatea e!eniment%l%i ?(n e ms%r este $oritA Controlabilitatea l%i Pre$i tibilitate ?este aniti pabil sa% n%A Cara ter%l po1iti! sa% negati! Impli =#tig sa% pier$ere Ora!itate Da e!enimentele riti e $e !ia s%nt asimilate % stres%l a %t< tra asrile 1ilni e ?$ailI hasslesA< n%mite #i none!enimente< s%nt i$entifi ate % stres%l roni ?Yessler< Pri e #i [ortman<

'

1/.&A. ,%torii $efines Uhr%iala 1ilni U $rept Ue2periene #i on$iii ale !ieii 1ilni e are s%nt per ep%te $e in$i!i$ a fr%strante< iritante sa% amenintoare pentr% starea sa $e onfort fi1i #i psihi U ?-a1ar%s #i olab.< 1/."< p. 3)'A. De#i< a intensitate< tra asrile 1ilni e s%nt onsi$erate stresori minori< prin fre !ena #i ara ter%l lor roni orelea1 mai semnifi ati! % simptomatologia somati #i psihi $e =t e!enimentele $e !ia ?[einberger< Xiner #i 8ierneI< 1/.)A. 8ra asrile s%nt generate $e $i!ersele $omenii ale !ieii oti$iene; profesional ?s%pra(n r are< termene fi2eAB finan iar ?ins%fi iena banilorAB familial ? ert%riAB !ia personal ?probleme se2%ale< $e intimitateAB sntate ?probleme proprii sa% ale membrilor familieiAB responsabiliti asni e ?gtitAB relaii so iale ? onfli te< ompetiieAB me$i% ambiental ?pol%areAB (nt=mplri ghinioniste ?pier$eri< ratriA. 32periena r1boaielor< %trem%relor< a i$entelor $e a!ion< ma#in sa% tren a imp%s (n atenia er ettorilor o no% ategorie $e stresori $en%mii tra%mati i. Cer etri sistemati e as%pra stresorilor tra%mati i a% fost (ntreprinse abia $%p terminarea r1boi%l%i ameri ano+!ietname1. 32periena tra%mati a m%ltor ombatani $in a el r1boi a on$%s la ont%rarea a#a+n%mit%l%i Usin$rom post+ PietnamU. Obser!aii pri!in$ rol%l fa torilor psihotra%mati1ani as%pra strii fi1i e #i psihi e f%seser $es rise mai $em%lt fie s%b titl%l $e ne!ro1 tra%mati sa% $e Usin$rom%l or$%l%i iritabilU ? it. 8aIlor< 1/./A. Similit%$ini ale rea iei post+r1boi % ele $atorate atastrofelor< ata lismelor sa% $e1astrelor nat%rale sa% pro!o ate $e om a% $eterminat apariia %nei noi entiti lini e +sin$rom%l $e stres post+ tra%mati ?P8SDA. 8ermen%l apare pentr% prima $at (n 1/.4 (n *an%al%l $e Diagnosti e+Statisti e ale Tolilor Psihiatri e ?DS* IIIA ?1/.4A. P8SD este $efinit a %n sin$rom ara teri1at prin $e1!oltarea %nor simptome psihi e< omportamentale #i somati e e apar $%p e!enimentele tra%mati1ante ie#ite $in rang%l e2perienelor %mane onsi$erate normale ?0rie$man< 1/./A. Pentr% a %n stresor s fie onsi$erat tra%mati treb%ie a el s repre1inte; ameninare la !iaa proprie sa% a elor apropiaiB $istr%gerea br%s a propriei ase sa% a om%nitiiB impli area $ire t sa% a martor (n % i$erea sa% rnirea gra! a altor persoane Nat%ra stresorilor tra%mati i impli $e ele mai m%lte ori at=t fa tori fi1i i< =t #i psihi i ?e2. (n tort%r; bti #i sentiment%l $e nep%tin< anihilare sa% an2ietateA. 32periena tra%mati1ant poate fi trit (n gr%p< %m este a1%l a i$entelor $e a!ion sa% %trem%re< sa% in$i!i$%al ?e2. !iol%lA. Din p%n t%l $e !e$ere al intensitii< stresorii tra%mati i pot fi a %i< br%#ti< inten#i< atastrofali< =n$ persoana n% are timp s (#i mobili1e1e res%rsele a$apti!e ?e2. a i$ente r%tiere< fero!iare< a!iati e< in en$iiA sa% roni i< =n$ stresorii s%nt e2tremi< $ar permit (n timp mobili1area me anismelor a$apti!e ?e2. lagrele $e pri1onieriA ?Cohen< 1//1A. Copiii< persoanele (n !=rst< persoanele % ante e$ente psihiatri e s%nt s%bie i mai !%lnerabili la impa t%l % stresorii tra%mati i ?Oist #i -%bin< 1/./A. Retrirea repetat a tra%mei ?prin g=n$%ri intr%1i!e< re!enirea a el%ia#i tip $e !ise< flash+ba W%riA sa% $impotri!< Uaneste1iaU afe ti!< $eta#area #i (nstrinarea $e !ia< reprimarea e!eniment%l%i tra%mati < s%nt mo$ele tipi e $e rea ie la e2perienele tra%mati e< ambele ne esit=n$ inter!enii psihoterape%ti e ?[illiams< 1/.)A. C%no#tinele lini e #i pra ti e legate $e stresorii tra%mati i a %m%late $in e2perienele nefaste $e p=n a %m a% on$%s la ont%rarea $e tre psihologi a %nor programe $e pre!enire #i inter!enie primar a P8SD (n sit%aii limit< %m a fost a1%l r1boi%l%i $in Oolf $in 1//4 ?Xobfoll< Spielberger< Trenit1 #i olab.< 1//1A. Cara teristi ile !ieii ontemporane $etermin onfr%ntarea oti$ian a om%l%i % fa torii psihoso iali $e stres< eea e e2pli $e e (n mo$ prepon$erent er etrile s%nt fo ali1ate as%pra a estei ategorii $e stresori. -e!i ?1/)1A< (n a or$ % noi%nea $e nespe ifi itate a l%i SelIe< onsi$er stim%lii $in me$i% $e!in stresori $oar (n f%n ie $e intensitate< (n timp e alitatea emoiei pro!o ate $e stim%l n% are importan. Dn opinia noastr alitatea stresor%l%i ?anti ipabil< ontrolabil< in$e1irabil et .A este el p%in la fel $e important a #i intensitatea l%i. Noi%nea $e fa tor psihoso ial $e stres impli %n on ept omple2< $ifi il $e $efinit< % o m%ltit%$ine $e aspe te. 0a torii psihoso iali re1%lt $in intera i%nea in$i!i$%l%i % me$i%l s% so io+ e onomi < profesional #i familial. Ca a east intera i%ne s se reali1e1e optim este ne esar armoni1area ara teristi ilor biologi e< psihologi e #i so iale ale persoanei % str% t%ra ambianei< obie ti! $ifi il $e reali1at. Stresorii psihoso iali (#i pot a!ea originea la ni!el in$i!i$%al< familial< profesional< $e om%nitate #i so ietate.

'

-a ni!el in$i!i$%al fa torii $e stres re1i$ %neori (n str% t%ra $e personalitate< (n tip%l $e rea ti!itate emoional< (n apa itile intele t%ale #i stil%l ogniti!< (n ara teristi ile atit%$inale #i omportamentale. S%rsele $e stres $e la ni!el familial s%nt m%ltiple; apariia %nor noi membrii (n familie< personaliti #i sisteme $e !alori $iferite (ntre membrii familiei< onfli te maritale #i filiale< $i!or< om%ni are re$%s< al oolism< !iolen intrafamilial< boala< in!ali$itatea< $e es%l %n%i membr% al familiei ?Shaffer< 1/.2A. Datorit fapt%l%i familia repre1int $e ele mai m%lte ori %ni!ers%l in$i!i$%l%i< fis%rile sa% e#e %rile f%n ionrii ei se transform (n fa tori $e stres a %i sa% roni i. Profesia a s%rs $e i$entitate< s op< apartenen #i !enit%ri< repre1int %n alt reper e2istenial pentr% in$i!i$. Ina$e !area on$iiilor profesionale la fa torii %mani+in$i!i$%ali se reper %tea1 as%pra strii $e onfort fi1i #i psihi al persoanei gener=n$ stres. 0a torii $e stres profesionali pro!in $in; ambiana fi1i ; 1gomot< !ibraii< temperat%r< no2e< il%minat et .B ambiana so ial; relaii interpersonale re$%se< lipsa ooperrii< atit%$ini riti e sa% $i tatoriale< nesig%rana lo %l%i $e m%n et B ara ter%l #i organi1area m%n ii; s%prasoli itareEs%bsoli itare< m%n repetiti!< ritm imp%s< orar prel%ngit< m%n a (n s himb%ri< ni!el $e responsabilitate #i $e i1ie< a%tomati1are e2 esi!< ambig%itatea sar inii sa% a rol%l%i< ontrol re$%s< perspe ti!e $e a!ansare. `oma>%l< are $e m%lte ori impli pier$erea res%rselor finan iare $e trai< $emorali1area a%1at $e s $erea stimei $e sine< $e s himbarea stat%s%l%i so ial< $e i1olare #i ina ti!itate< repre1int poate el mai gra! fa tor $e stres legat $e profesie. ,partenena in$i!i$%l%i la o mi ro om%nitate< (n afara elei familiale #i profesionale ? artier< l%b< biseri < organi1aii so iale sa% politi eA ofer n% n%mai s%port so ial< $ar #i posibile s%rse $e stres psihoso ial. Dn a1%l (n are s%r!in relaii onfli t%ale< ooperare re$%s< ompetiie negati!< restri ii in%tile< rigi$itatea reg%lilor< riti ism e2agerat sa% sentiment%l fr%strrii $e apre iere< stim< gr%p%l $e apartenen $e!ine s%rs $e stres. Cara teristi ile so ietii ontemporane a% $eterminat apariia %n%i spe tr% larg $e fa tori $e stres< $intre are en%merm s% int; s%praaglomerarea $in metropole< biro raia< $epersonali1area instit%iilor so iale< s%pra(n r are informaional< $epri!area $e tra$iii< sr ie< $is riminare< !iolen< i1olare< !alori (n ontin% s himbare< ri1e e onomi e #i politi e ?-e!i< 1//4A. Ni!elele #i str% t%rile in$i!i$%ale #i so iale en%merate interferea1 #i se inter on$iionea1 re ipro gener=n$ alte ategorii $e stresori psihoso iali. Un e2empl% al interse trilor ontra$i torii $intre aspiraii< ne!oi #i moti!e personale pe $e o parte #i erinele #i organi1area str% t%rilor so iale ?familia< m%n a< so ietateaA pe $e alt parte< s%nt onfli tele $e rol< obie t $e st%$i% mai ales pentr% psihologia so ial ?Pearlin< 1/.3< 1/./A. +2=2 ,'aluarea stresorilor "i *rocesul de co*ing 3!al%area ontin% a eea e se petre e (n me$i%l (n on>%rtor este o ara teristi esenial at=t a fiinei %mane =t #i a animalelor. 3!al%area pres%p%ne %n pro es ontin%% $e %tare #i monitori1are $e informaii as%pra a eea e se (nt=mpl #i atrib%irea $e semnifi aii personale informaiilor obin%te. -a1ar%s $istinge $o% tip%ri $e e!al%ri< % f%n ii #i s%rse $e informaii $iferite; primar se %n$ar Prin e!al%area primar sit%aia este $efinit a a!=n$ sa% n% semnifi aie pentr% onfort%l persoanei. 3!al%area sit%aiei a benign sa% po1iti! re1%lt (ntr+o stare emoional ne%tr sa% pl %t. 3!al%area primar impli trei tip%ri $iferite $e informaii (nsoite $e emoii $iferite; $a%n $e>a pro$%s ?informaie aso iat % sentiment%l $e f%rie sa% $epresieAB anti iparea %nei ameninri !iitoare ?trit afe ti! a fri sa% nelini#teAB pro!o are< are re1%lt $in erine $ifi ile % are s%ntem onfr%ntai $ar $%blate $e on!ingerea (n #ansa $e ontrol< =#tig #i efe te po1iti!e ?la ni!el emoional este trit a nerb$are< (n re$ere< b% %rieA. Prin e!al%area se %n$ar se i$entifi alternati!ele a$aptati!e pe are s%bie t%l le are la (n$em=n pentr% a fa e fa sit%aiei. Dn e!al%area se %n$ar persoana este anga>at (ntr+%n $ialog intern % sine (n !e$erea l%rii %nei $e i1ii a efe t al e!al%rii primare. 3!al%area se %n$ar poate s onfirme e!al%area primar a ameninrii< s o intensifi e sa% s o re$% < (n f%n ie $e e!al%area

'

res%rselor #i opi%nilor $e oping. O$at % semnalarea ameninrii a ti!itatea ogniti! n% ia sf=r#it i iniia1 %n (ntreg lan $e pro ese ogniti!e. 3!al%area primar #i se %n$ar n% treb%ie (nelese a $esf#%r=n$%+se se !enial< i a %n pro es ontin%%< a o U as a$ $e e!al%ri #i ree!al%riU ?*i lea< 1//&< p.1"A. Dn opinia noastr e!al%area se %n$ar %neori poate s o pre ea$ pe ea primar. Ree!al%area are lo at%n i =n$ se obin noi informaii $espre s himbri interne sa% e2terne< s himbri pro!enite $eseori a %rmare a efort%rilor $e oping sa% a a ti!itii intrapsihi e $e tip $efensi!. Uneori ree!al%area (n sine este folosit a o strategie oping $e ne%trali1are sa% minimali1are a informaiei a!ersi!e. 3!al%area n% repre1int o simpl per epie a elementelor %nei sit%aii. 3a este o a ti!itate ogniti! $e lan#at #i s%sin%t $e fa tori emoionali #i moti!aionali. 3!al%area impli >%$e i< raionamente< $e$% ii< $is riminri (n !e$erea integrrii informaiilor (ntr+%n a$r% ogniti! are s fa ilite1e U$iagnosti %lU sit%aiei< %tarea #i l%area $e i1iei. 8olerana la ambig%itate apare a %n%l $intre ei mai importani fa tori (n e!al%are #i oping. Persoanele % toleran res %t la ambig%itate #i in ertit%$ine s%nt apte s se impli e (ntr+o %tare !igilent $e informaii< s ia (n onsi$erare aspe tele m%ltiple ale realitii #i $e i s a$opte omportamente fle2ibile< a$aptate ir %mstaneiB ei % toleran s 1%t la ambig%itate !or a!ea ten$ina $e a rea iona rapi$< $eseori negli>=n$ informaii rele!ante $espre sit%aie. Dn opinia noastr tolerana la ambig%itate repre1int o ara teristi a mat%ritii emoionale. 3!al%area este $eterminat $e $o% ategorii $e fa tori; sit%aionali #i personali. 0a torii sit%aionali se refer la no%tatea< se!eritatea< ambig%itatea< iminena< $%rata< pre$i tibilitatea stim%lilor. 3!al%area sit%aiei a amenintoare sa% a sit%aie +problem este $eterminat (n prin ipi% $e #ase tip%ri $e on$iii; 1. ameninarea integritii fi1i eB 2. anti iparea e#e %l%i a r%i onse ine $% e la o trire negati!B 3. a%to$e1aprobarea e#e %l%iB ". $e1aprobarea $in partea elorlali pentr% ne onfirmarea e2pe taneiB &. $estabili1area l%mii personale< so iale #i %lt%rale a persoaneiB '. interferarea a i%nii altora % !alorile #i on!ingerile personale. Spre sf=r#it%l anilor Z)4 on ept%l $e co*ing ?a>%stareA $e!ine o !ariabil entral (n er etrile stres%l%i psihologi < (n (nelegerea efe telor a$apti!e $e s %rt #i l%ng $%rat< a strii s%bie ti!e $e bine< a sntii. Conform teoriei tran1a ionale oping%l este $efinit U a efort ogniti! #i omportamental $e a re$% e< stp=ni sa% tolera soli itrile interne sa% e2terne are $ep#es res%rsele personaleU ?-a1ar%s #i 0olWman 1/."< p.1"1A. Definiia itat p%ne (n e!i$en patr% ara teristi i eseniale ale oping%l%i; ?aA. rol%l pro eselor ogniti!e #i al a i%niiB ?bA. oping%l este (ntot$ea%na %n pro es $e tran1a ie (ntre persoan #i me$i%< $e i impli s himbri alitati!e #i antitati!e ontin%e ale a est%i raportB pres%p%ne $e asemenea #i inter on$iionri re ipro e (ntre oping< e!al%are #i emoieB ? A. fa e $istin ia (ntre me anismele $e a>%stare #i ele (nns %te $e a$aptare< fiin$ ne esar efort%lB ?$A. s%blinia1 e2istena formelor efi iente #i mai p%in efi iente $e oping. Coping%l par %rge trei etape; 1. anti iparea ?a!erti1areaA< =n$ sit%aia poate fi am=nat sa% pre!enit< =n$ persoana se poate pregti pentr% onfr%ntare< =n$ poate e!al%a U ost%lU onfr%ntriiB 2. onfr%ntarea ?impa t%lA =n$ are lo rsp%ns%l< re$efinirea sit%aiei #i ree!al%areaB #i 3. post onfr%ntarea =n$ se anali1ea1 semnifi aia personal a eea e s+a (nt=mplat. De m%lte ori moment%l anti iprii este mai intens (n rea ii psihofi1iologi e $e =t onfr%ntarea. , est fapt a $eterminat ont%rarea a#a n%mit%l%i stres $e anti ipare. , olo %n$e n% e2ist moment%l anti ipati! ?$e e2. (n impa t%l intempesti! % %n an%mit stim%lA rea iile psihofi1iologi e pot s se manifeste $%p onfr%ntare ?-a1ar%s< 1/.2A. 8re erea (n re!ist a st%$iilor !i1=n$ oping%l permite e!i$enierea mai m%ltor p%n te ontro!ersate; 1. este oping%l %n rsp%ns on#tient sa% in on#tient la fa torii $e stres: 2. este oping%l o trst%r $e personalitate sa% %n pro es infl%enat $e sit%aie : 3. =te $imensi%ni are oping%l : Cea mai %tili1at lasifi are este ea $ihotomi1at (n; oping fo ali1at spre problem

'

oping fo ali1at spre emoie ,>%strile fo ali1ate spre probleme s%nt a i%ni orientate $ire t spre re1ol!area< re$efinirea sa% minimali1area sit%aiei stresanteB mai poart n%mele #i $e a>%stare instr%mental. ,>%starea fo ali1at spre emoie< n%mit #i a>%stare in$ire t< este orientat spre persoan< (n s op%l re$% erii sa% ontrolrii rsp%ns%l%i emoional la stresori. Dn a east ategorie s%nt in l%se #i a#a n%mitele strategii paleati!e< %m s%nt %1%l al ool%l%i< se$ati!elor #i tran hili1antelor< $rog%rilor< tehni ilor $e rela2are et . ". Dn al patr%lea r=n$< e2ist ontro!erse pri!in$ efe tele oping%l%i. Unii a%tori i$entifi oping%l % s% es%l< respe ti! ontrol%l as%pra sit%aiei #i rsp%ns%l%i emoional. *ai m%lte st%$ii a$% arg%mente strategiile oping fo ali1ate spre problem s%nt aso iate po1iti! % starea $e bine iar ten$ina $e a folosi strategii $e oping fo ali1ate spre emoie tin$ s fie aso iate % o sntate mental pre ar ?0olWman #i olab.< 1/.'A. ,st1i se p%n s%b semn%l (ntrebrii e!i$enele a>%starea $ire ionat spre probleme este (ntot$ea%na mai a$aptati! $e =t ea emoional. 32ist st%$ii are $o!e$es formele $e a>%stare a ti! a% %n impa t mai mare as%pra sistem%l%i ner!os simpati < are la r=n$%l lor infl%enea1 f%n ionarea sistem%l%i ar$io!as %lar ?Obrist< 1/.1A. *%lte s%rse $e stres $in me$i% n% pot fi ontrolate< $ar o form $e oping efi ient poate permite %nei persoane tolerarea sa% ignorarea fa tor%l%i $e stres. Consi$erm f%n ionalitatea sa% $isf%n ionalitatea oping%l%i $epin$e $e; ine folose#te o an%mit strategie< =n$< s%b e ir %mstane ambientale #i psihi e #i tip%l $e ameninare. Coping%l emoional poate fa ilita oping%l omportamental prin re$% erea stres%l%i are altfel ar (mpieta efort%rile $e sol%ionare a problemeiB similar< oping%l fo ali1at spre problem poate $etermina e!al%ri mai p%in amenintoare< $e i !a re$% e $istres%l emoional. *ai m%lt hiar< oping%l $e s% es pe termen s %rt poate a!ea U ost%riU fi1iologi e< psihologi e #i so iale mari pe termen l%ng. De i< a tran#a oping%l (n forme $e s% es #i ins% es n% este %n $emers simpl%. +2>2 %s*unsul la stres ,st1i< apare a o ertit%$ine fapt%l rsp%ns%l la stres este %n pro es omple2 e in l%$e at=t rea ii fi1iologi e =t #i ele ogniti!e< emoionale #i omportamentale. Doar spre sf=r#it%l anilor Z'4< rsp%ns%l fi1iologi este abor$at intera ti! % el psihologi . Re$m (n tabel%l 1.3 o sistemati1are a rea iilor la stres fr a o onsi$era e2ha%sti!. Chiar #i a %m mai e2ist er ettori are ignor aspe tele psihologi e $e rsp%ns la stim%li. Cer ettorii $e orientare biologi apre ia1 se =#tig (n rig%ro1itate #i obie ti!itate fo ali1=n$%+se $oar as%pra rea iilor fi1iologi e. Consi$erm p%nerea (n e!i$en a %nor mo$ifi ri fi1iologi e $e stres< $emers $eosebit $e %til< n% ep%i1ea1 omple2itatea fenomen%l%i. Corelri (ntre e!al%ri ale stim%lilor #i rsp%ns%l fi1iologi < (ntre tip%l $e oping #i pattern%l $e rsp%ns hormonal< (ntre trst%rile $e personalitate #i ten$inele rea ti!e ofer alternati!e mai pertinente $e st%$i%. De a eea s%bliniem importana er etrilor inter$is iplinare< (n are fi1iologii #i psihologii s proie te1e (mpre%n abor$ri intera ti!e $e in!estigaie. Din p ate< e2ist p%ine st%$ii $e a est gen (n literat%r. Prin prisma teoriei rsp%ns%l%i e!al%area ni!el%l%i pre1%mti! al stres%l%i se fa e pe ba1a ara ter%l%i #i amplit%$inii rea iilor psihofi1iologi e #i omportamentale. +21D2 1onsecin ele stresului Unii a%tori in l%$ $isf%n iile #i bolile psihosomati e la rea iile fa $e fa torii stresani inten#i #i prel%ngii< #i (n a est sens stres%l apare a %n efe t %m%lati!. ,pre iem a eronat a east po1iie #i s%bliniem ne esitatea $istingerii rea iilor $e onse inele stres%l%i. Conse inele apar $rept se hele ale rea iilor $e l%ng $%rat< roni e ?3lliot< 1/.2A. Conse inele pot fi globale< afe t=n$ starea $e sntate #i omfort fi1i #i psihi (n general< sa% parti %lare< afe t=n$ %n%l $intre ni!elele str% t%rale #i f%n ionale ale organism%l%i< $e la el mole %lar #i fi1iologi p=n la el psihologi #i so ial. Conse inele n% pot fi efe t%l onfr%ntrii % %n sing%r fa tor $e stres i s%nt re1%ltat%l mo$%l%i (n are persoana re%#e#te s fa fa (n timp mai m%ltor stresori.

'

Ta#elul 12$2 %eac ii la stres 0IQIO-OOIC3 +istem scheleto%muscular; tensi%ne m%s %lar< ti %ri< br%2ism< fas i %laii< $ispnee< hiper!entilaie. +istem cardiovascular; tahi ar$ie< aritmii< presi%ne arterial res %t +istem gastrointestinal: sialoree< %s i%ne< intensifi area tran1it%l%i gastrointestinal. +istem neuroendocrin; ni!el s 1%t $e C, #i CO (n s=nge #i %rin< betaen$orfine< testosteron< prola tin< hormon%l re#terii< olesterol< a i1i gra#i liberi. +istem imun: mo$ifi ri la ni!el%l im%noglob%linei Ig,< Ig3< IgO< Ig*B el%le nat%rale % igtoare proliferarea limfo itelor in$%se $e s%bstane mitogene titr% $e anti orpi la !ir%s%l latent 3pstein+Tarr. ;ivel dermal; mo$i ri (n on$% tana ele tri a pielii< a potenional%l%i ele tri < hipertranspiraie. COONI8IP3 $eteriorri ale memoriei $e s %rt #i l%ng $%rat s $erea gra$%l%i $e on entrare re#terea ratei $e erori #i onf%1ii s $erea apa itii $e $e i1ie< $e planifi are #i organi1are %tare re$%s $e informaii e!itare sa% negare inhibiii #i blo a>e reati!itate re$%s i$eaie obsesi! #i iraional toleran re$%s la riti ism 3*ORION,-3 fr%strare< ostilitate< an2ietate< tensi%ne< ner!o1itate< nelini#te< $epresie< $emorali1are< insatisfa ie< sentiment $e nep%tin< a%toe!al%+ are negati!< labilitate< %lpabilitate< alienare.

CO*POR8,*3N8,-3 s $erea performanei instabilitate #i fl% t%aie profesional< absenteismB e!itareEe!a$are< pasi!itate agresi!itateEintoleranE $e1a or$B $eteriorarea relaiilor interpersonale< a i$enteB rsp%ns Utot%l sa% nimi U<e2 es%l sa% pier$erea apetit%l%i< insomniiB %tili1are res %t $e al ool< t%t%n< afea< tran hili1ante< s%i i$

Distin ia $intre rea ii #i onse ine n% e (ntot$ea%na %#or $e reali1at< $e ele mai m%lte ori $iferenele interin$i!i$%ale $etermin grania $intre rea ii #i onse ine. Con ept%l $e rea ti!itate ?Strela%< 1/./A este %n on ept heie (n (nelegerea #i e2pli area $iferenelor interin$i!i$%ale $e intensitate #i amplit%$ine a rea iilor la stres. Rea ti!itatea< $efinit a o !ariabil pl%rifa torial e in l%$e at=t aspe te biologi + onstit%ionale =t #i ele $e str% t%r psihi < e2prim $iferenele $e a ti!are psihofi1iologi $intre starea $e repa%s #i ea $e $%p e2p%nere la stim%lii stresani ?[illiams< 1/.'A. D%p riteri%l rea ti!itii< persoanele se lasifi (n; normorea ti!e hiperrea ti!e Xipera ti!itatea< a trst%r in$i!i$%al stabil< repre1int !eriga e2pli ati! (n me anism%l tre erii $e la rea ii la pro ese patologi e. Cer etrile re ente as%pra onse inelor stres%l%i roni a% imp%s (n literat%r %n no% on ept< #i an%me sindromul de e5tenuare ?b%rn+o%tA ara teri1at prin; ep%i1area emoional

'

ep%i1are fi1i ep%i1are mental 3p%i1area $in sin$rom%l $e e2ten%are se e2prim (n; aplati1are afe ti! $epersonali1are s $erea reali1rilor personale Sin$rom%l $e e2ten%are re1%lt $intr+o impli are $e l%ng $%rat (n a ti!iti profesionale % oamenii #i este (n general spe ifi a$relor $i$a ti e< me$i ale #i a elor $in $omeni%l legislati!+ >%ri$i . 0ig%ra $e mai >os re$ relaia $intre omponentele stres%l%i a fenomen psihoso ial

,'aluarea *ri)ar0 U3ste e!eniment%l stresant pentr% mine:U %,A1II LA ST%,S

POT,NIALII ST%,SO%I

,'aluarea secundar0 UPot s fa fa a est%i e!eniment:U

1OPING3 M,1ANISM, ., A.APTA%,

@igura 1!212 1o)*onentele stresului

8eoria stres%l%i n% treb%ie interpretat a %n sistem $e i$ei re!ol%t< i $oar o on epie $es his spre asimilri noi< apte s $etermine noi ori1ont%ri $e er etare. N%mai prin s%marea #i onfr%ntarea %nor m%ltipli iti $e $ate< prin $emers%ri inter$is iplinare #i integrati!e< teoria stres%l%i !a p%tea atinge riteriile #tiinifi e ne esare ori rei teorii; oeren< e2ha%sti!itate< simplitate< rele!an. +211 %olul de Eta)*on; al su*ortului social Relaia $intre sing%rtate #i ris %l pentr% (mboln!iri este ast1i %nos %t. Dn a est onte2t s%port%l so ial a $e!enit o !ariabil rele!ant (n psihologia sntii prin rol%l s% prote tor< $e me$iere (ntre stres #i boal. 8ermen%l $e suport social $es rie o reea $e relaii interpersonale are ofer persoanei; sentiment $e a eptare #i i%bire stim $e sine #i apre iere om%ni are #i apartenen a>%tor m%t%al Din $efinirea s%port%l%i so ial se pot $esprin$e mai m%lte tip%ri $e s%port; suport emoional ?sentiment $e a fi i%bit< $e apartenen< $e afe i%ne #i (ngri>ire< empatieA suport apreciativ ?!alori1are #i re %noa#tere personal< stim $e sine< sentiment $e i$entitateA suport informaional ?sfat%ri< s%gestii< $ire ii #i orientri< (n$r%mare< onsiliere $e spe ialitateA suport instrumental ?a>%tor material< on retA

O $istin ie important at%n i =n$ fa em referire la s%port%l so ial este a eea $intre $isponibilitatea a est%ia< #i ompatibilitatea sa. Dn a est sens !orbim $e;

'

suport social perceput ?$isponibilitatea este on omitent % ompatibilitateaA suport social primit ?sit%aie (n are n% (ntot$ea%na ompatibilitatea este per ep%t< (n i%$a fapt%l%i %n an%mit gen $e s%port s+a obin%tA

,lii a%tori atrag atenia as%pra altor ara teristi i ale s%port%l%i so ial la fel $e importante; stabilitatea sa pro2imitatea sa fi1i ?lo aie apropriatA sin roni1area $intre a es%l la s%port #i sit%aiile $e ri1 sa% stres. N% este %n a or$ as%pra on ept%ali1rii s%port%l%i so ial a; !ariabil $e personalitate : ara teristi so ial : sa% $imensi%ne psiho+so ial: Se ri$i #i (ntrebarea e este mai rele!ant (n efe t%l po1iti! al s%port%l%i so ial as%pra sntii; alitatea: ? hiar $a n%mr%l persoanelor are ofer s%port so ial este foarte re$%s:A sa% antitatea : ? are re#te #ansa stabilitii< pro2imitii #i sin roni1riiA. S%rsele $e s%port so ial pot fi $iferite; familia r%$e prieteni olegi #i om%nitatea profesional !e ini #i om%nitatea $e artier gr%p%ri informale ? l%b%ri< biseri A spe iali#ti ?me$i i< psihologi< entre $e informare< et .A Rol%l negati! al lipsei sa% $efi ienelor $e s%port so ial a% fost larg in!estigate. 3fe t%l prin ipal al s% este a ela $e 7amorti1are9 a stres%l%i. 32ist #i er ettori are atrib%ie %n efe t $ire t< benefi as%pra sntii. In$iferent $a me anism%l $e prote ie al s%port%l%i so ial este $ire t sa% me$iat< rol%l s% po1iti! este atestat. 32ist er etri are $o!e$es rol%l prote tor al s%port%l%i so ial (n pre!enirea (mboln!irilor< (n re %perarea $in boal< (n efe t%l tratament%l%i< (n re$% erea mortalitii< (n re#terea a$erenei la tratament. Alti &actori sociali i)*lica i in sntate "i #oal Sr ia este ast1i onsi$erat %n fa tor $e ris ma>or pentr% sntate. Pentr% ombaterea ei s%nt ne esare inter!enii ma ro+e onomi e naionale< internaionale #i globale.
Su)ar0 *o$%l%l P $is %t rele!ana teoriei stres%l%i pentr% sntate #i !%lnerabilitatea la boal. S%nt pre1entate primele teorii ale stres%l%i elaborate $e SelIe ?teoria sin$rom%l%i general $e a$aptareA =t #i mo$elele a t%ale ?fi1iologi < a%1al< intera ional #i patogenA. 3ste re$at lasifi area fa torilor $e stres (n; e!enimente ma>ore $e !ia< tra asri oti$iene #i e2periene atastrofale. Pro es%l $e e!al%are #i el $e oping< =t #i formele lor s%nt $es rise a repere f%n$amentale (n a$aptarea la stres. Rea iile la stres s%nt lasifi ate (n; fi1iologi e< emoionale< ogniti!e #i omportamentale. Conse inele stres%l%i !i1ea1 impa t%l fi1iopatologi =t #i sin$rom%l $e e2ten%are roni . 8ip%rile #i formele $e s%port so ial s%nt pre1entate % f%n iile sale $e me$iator+tampon (ntre stres #i sntate.

,6erci ii "i a*lica ii

'

1. Pre1entai relaia $intre stres #i starea $e sntate< f =n$ referire la on ept%l $e stil $e !ia 2. Dis %tai $istin ia me anisme $e opingE me anisme $e aprare 3. Il%strai printr+%n e2empl% afirmaia; Ast5i se *un su# se)nul ntre#rii e'iden ele c aFustarea direc ionat s*re *ro#le)e este ntotdeauna ada*tati' ". ,.I. #i T.S. a% absol!it # oala postli eal sanitar. ,.I. !a l% ra a asistenta la oftalmologie< iar T.S. la on ologie. In are $intre ele $o% a1%ri onsi$erai probabilitatea $e apariie a sin$rom%l%i $e e2ten%are este mai mare. De e:

Adrese internet0 HHH. s%n.e$%EJ! psIoohEst%$entsE oping.htm HHH.aom .orgEXOD2EgeneralEstress.htm HHH.holisti +online. omEstressE HHH.psI.pW%.e$%. nEe$% ationEgenpsI+rEOP11emoKstre.ppt HHH.t>hsst.e$%EPsI hE h1&+1E hap1&.html HHH.stress %re. omEhealthEstress !.html
HHH.hi!$ent.orgEmentalhEmentalhneHssa pata432444.htm HHH.berWeleI.e$%EneHsEme$iaEreleasesE 2442E43E2'Kfaith.html HhIfiles.orgE43/emotionE ohen2.html HHH.minoritIn%rse. omE!italsignsE>%n41+3.html HHH.healingfrom$epression. omEso ial.htm

,6e)*lu de *ro# de e'aluare 1.S%ntei psiholog intr+o lini a $e boli ar$io!as %lare. Care re$ei a s%nt atrib%iile legate $e a est post : 0a ei o s %rt $es riere a a ti!itilor pe are le+ai $esf#%ra si arg%mentai alegerea 2. Il%strai etapele oping%l%i< %tili1(n$ a #i a$r% aflarea $iagnosti %l%i la o boal roni . 3. Dis %tai mo$alitatea apli rii mo$el%l%i on!ingerilor $espre sntate (n elaborarea program $e pre!enie a f%mat%l%i. ". Des riei 3 tehni i $e re#tere a stimei $e sine pe are le+ai %tili1a (ntr+%n program $e $e1!oltare personal pentr% a$oles eni &. ,!anta>ele #i importana para$igmei biopsihoso iologi e (n abor$area sntii #i bolii. '. Il%strai< printr+%n e2empl%< rol%l a%toefi a itii (n a$optarea %n%i stil $e !ia sntos

'

AN,-A 1 ,ta*ele reali5rii unui *roiect de *re'en ie Obie ti!ele programelor $e educa ie *entru sntate< respe ti! a proie telor $e pre!enie s%nt; a hi1iionarea %n%i set $e informaii $espre omportamentele $e ris #i ele $e prote ieB formarea %nor atit%$ini $e a eptare a omportamentelor prote ti!e #i $e respingere a elor $e ris B pra ti area $e omportamente $e promo!are #i meninere a sntii #i $e e!itare a ris %l%i $e (mboln!iriB (ntrirea omportamentelor sntoase #i s $erea fre !enei omportamentelor $e ris F f%mat< ons%m $e al ool< $rog%ri< se$entarism< alimentaie nee hilibrat< !ia se2%al $e ris B promo!area (n om%nitate #i mass+me$ia a %n%i stil $e !ia sntosB fa ilitarea promo!rii #i meninerii %n%i ni!el optim al sntii fi1i e< so iale< emoionale< ogniti!e #i spirit%ale.

Programele $e promo!are a e$% aiei pentr% sntate pot fi apli ate la mai m%lte ni!el%ri; ni!el in$i!i$%al ni!el $e gr%p ni!el om%nitar ni!el g%!ernamental 32emple $e programe $e promo!area sntii #i e$% aie pentr% sntate ?(n # oli< instit%ii< la ni!el om%nitarA; Pre!enia f%mat%l%i Pre!enia ab%1%l%i $e al ool Pre!enia ons%m%l%i $e $rog%ri 3$% aia pentr% sntate se2%al 3$% aie pentr% e2er ii% fi1i #i ombaterea se$entarism%l%i 3$% aie pentr% rela2are #i balan m%n + o$ihn 3$% aie pentr% pre!enirea (mboln!irilor prin s reening Pre!enia XIPESID, sa% a bolilor % transmitere se2%al T8S Pre!enia sar inilor ne$orite *anagement%l omportament%l%i alimentar *anagement%l stres%l%i Program $e $e1!oltare a afe ti!itii po1iti!e Program $e $e1!oltare personal 8raining aserti! Program $e pre!enie a !iolenei #i ab%1%l%i fi1i #i psihi ,ta*ele unui *rogra) de *ro)o'are a snt ii "i educa ie *entru sntate ; Dn s op%l elaborrii %n%i proie t $e pre!enie se !or respe ta %rmtoarele repere; 12 Moti'a ie !2 O#iecti'e $2 Gru*7 int (2 ,'aluarea ini ial +2 Strategia de i)*le)entare

'

82 92 =2 >2 1D2

Monitori5are ,'aluare &inal A'antaFele *rogra)ului .ise)inarea re5ultatelor Pro*uneri de *olitici *u#lice

1. . Moti'a ia0 arg%mentarea importanei proie t%l%i prop%s 2. O#iecti'ele generale "i o#iecti'e s*eci&ice ; Se spe ifi obie ti!ele generaleE spe ifi e ale program%l%i. 32empl%; Obie ti!%l general (n pre!enia f%mat%l%i poate fi $etaliat prin %rmtoarele obie ti!e spe ifi e; informaii pri!in$ onse ine so iale #i $e sntate< $e s %rt $%rat #i $e l%ng $%rat ale f%mat%l%iB s (neleag presi%nile ant%ra>%l%i #i apa itatea $e a le re1ista =n$ a estea s%nt negati!eB formarea %nor !alori #i atit%$ini po1iti!e fa $e %n stil $e !ia sntosB $is %tarea #i anali1area rol%l%i infl%enei gr%p%l%i< a familiei #i a mass+me$iei (n formarea #i meninerea atit%$inilor fa $e f%matB $e1!oltarea $eprin$erilor $e om%ni are< aserti!itate #i $e a fa e fa presi%nii gr%p%l%i ?$eprin$erea $e a sp%ne NU< 5N% m%l%mes < n% f%me1.9AB $e1!oltarea abilitilor $e l%are a $e i1iilor< $e g=n$ire riti #i $e management al stres%l%iB $e1!oltarea %nor omportamente alternati!e. 0%mat%l este %n omportament are are o an%mit f%n ie. Comportament%l alternati! treb%ie s (n$eplineas trei on$iii; + s fie a$aptati! + s aib a eea#i f%n ie % ea pe are o are f%mat%l + s fie $is>%n ti!< a$i persoana s n% poat efe t%a ambele omportamente sim%ltan Coresp%n1tor $iferitelor ni!ele ale e2perienei pot fi i$entifi ate $i!erse omportamente alternati!e< %m s%nt ele pre1entate (n tabel%l $e mai >os; Ni'el al e6*erien ei @i5ic0 stare de #ine 1o)*orta)ente alternati'e 32er iii $e rela2are Dans #i antrenament al mi# rilor Re reere fi1i < sport *asa> Social0 identi&icare Impli area (n a i%ni om%nitare< are pot oferi satisfa ie "i i)*licare social Impli area (n a ti!iti $e a>%torare so ial , ti!iti $e !ol%ntariat Intelectual Xobbi%ri< le t%r< antrenamente mne1i e 1reati' Pra ti area m%1i ii< pi t%rii< artei fotografi e Inter*ersonal Dis %ii $e gr%p< parti iparea la a ti!iti $e gr%p< relaionarea % alte persoane De1!oltarea abilitilor $e om%ni are @ilo5o&ic3 s*iritual Consiliere orientat pe larifi area !alorilor St%$i%l filosofiei< literat%rii %ni!ersale< istoriei< literat%rii spirit%ale #i a $iferitelor sisteme $e re$ine *e$itaie< ontemplare 3. Gru*ul7 int0 e2. 3le!ii $e # oal primar< sa% gimna1ial sa% li eal $e la.....< st%$eni< anga>aii $e la ....< pop%laia $e opii< !=rsta a$oles enei< a$%lt< !=rstni < prini $in om%nitatea ? artierA< pop%laia $e opii< !=rsta a$oles enei< a$%lt< !=rstni < prini $e la ni!el $e ora#< >%$e< ni!el naional F pentr% ampanii mass+me$ia.

(2 ,'aluarea ini ial a informaiilor< atit%$inilor< abilitilor #i omportamentelor !i1ate $e obie ti!ele program%l%i. Dn s op%l $eterminrii efi ienei program%l%i $e pre!enie se imp%ne o e!al%are iniial a gr%p%l%i int relati! la %no#tinele #i atit%$inile pe are le a% fa $e omportament%l oresp%n1tor. Dn a est s op se pot elabora instr%mente $e e!al%are s%b forma %nor hestionare sa% grile $e e!al%are omportamental. P pre1entm %n mo$el $e hestionar $e e!al%are a %no#tinelor< atit%$inilor #i omportamentelor $espre SID,. 1H,STIONA%/L :1, GTI/ .,SP%, SI.AH; Citii % atenie %rmtoarele afirmaii #i in$i ai $a s%nt a$e!rate sa% false. Dn parante1e a!ei rsp%ns%rile ore te. 1. 3ste peri %los s (mbri#e1i o persoan are are SID,. ?0alsA 2. SID, se transmite prin onta t se2%al neprote>at % o persoan infe tat. ?,$e!ratA 3. Pir%s%l XIP se poate l%a $e la toalet. ?0alsA ". 3#ti (n sig%ran $a stai (ntr+o amer % o persoan infe tat % !ir%s%l XIP. ?,$e!ratA &. N%mai homose2%alii #i prostit%atele treb%ie s se prote>e1e fa $e !ir%s%l XIP. ?0alsA '. Poi onta ta !ir%s%l XIP $%p %n sing%r onta t se2%al % o persoan infe tat. ?,$e!ratA ). SID, este pro!o at $e %n !ir%s. ?,$e!ratA .. Un re1%ltat XIP po1iti! (nseamn persoana are SID,. ?0alsA /. SID, ata el%lele ro#ii. ?0alsA 14. Utili1area pre1er!ati!%l%i este %na $intre ele mai efi iente meto$e $e prote ie fa $e infestarea % !ir%s%l XIP. ?,$e!ratA 11. SID, se transmite $e la mam la ft. ?,$e!ratA 12. Persoanele $epen$ente $e $rog%ri are foloses seringi nesterile pentr% a+#i in>e ta $rog%l a% %n ris res %t $e infe tare % !ir%s%l XIP. ?,$e!ratA +2 I)*le)entare; aA %esursele %mane #i materialeB persoane impli ate #i materialele %tili1ate (n a$r%l proie t%l%iB astfel pot fi %tili1ate pliante< bro#%ri informati!e< asete !i$eo< $iapo1iti!e< fi#e $e l% r%< plan#e il%strati!e. bA .urata $e $esf#%rare a proie t%l%i #i a a ti!itilor. Se spe ifi $%rata total a proie t%l%i< $%rata fie rei #e$ine #i a fie rei a ti!iti $in a$r%l #e$inei. De e2empl% $%rata proie t%l%i este $e #ase sptm=ni< #e$inele s%nt $e $o% oreE sptm=nal< a ti!itatea U2U se $esf#oar timp $e 24 min. bA Metodele "i strategiile treb%ie s fie a$e !ate obie ti!elor #i gr%p%l%i int stabilite. Coresp%n1tor obie ti!elor form%late se !or spe ifi a meto$ele< strategiile #i a ti!itile a$e !ate. Obie ti!e spe ifi e; /. ??????? StrategiiEmeto$e; a&??????? b&??????? a&??????? b&??????? c& ............................ , ti!iti; ????????. ????????. ????????. ????????. ????????.

@. ???????

Re$m (n ontin%are =te!a $in meto$ele #i stategiile e pot fi %tili1ate (n reali1area proie t%l%i $e pre!enie.

Trainstorming De1baterea (n gr%p%ri #i pere hi Problemati1area Co %l $e rol ,rg%mentarea [orWshop Dis %ii frontale Debate

Comentarea %nor te2te #i imagini 3!al%area %nor sit%aii problemati e 3laborarea $e proie te 3laborare $e portofolii St%$i% $e a1 *o$elarea so ial Deprin$erea $e a sp%ne 5N%9 Co %l $e rol

, ti!itile proie t%l%i treb%ie detaliate oresp%n1tor obie ti!elor spe ifi e. 32emple $e a ti!iti #i e2er iii; e2er iii $e l%are a $e i1iilor #i re1ol!are $e probleme< e2er iii $e e2ersare a abilitilor $e om%ni are aserti!< ompletarea $e fi#e $e l% r%< e2er iii $e rela2are< reali1area $e ola>e< postere< afi#e< $esene< !i1ionare $e filme #i omentarea lor. 32empl% strategia U %m s ref%1m (ntr+o sit%aie $ifi ilU poate fi reali1at prin %rmtoarele a ti!iti ? are se !or $etaliaA; + e este o sit%aie $ifi il + se (nto me#te $e tre membrii gr%p%l%i o list a l% r%rilor are pot a%1a probleme< $e e2empl%; %n oleg (i prop%ne s ! $istrai $rog=n$%+! + e s+ar (nt=mpla $a ai fa e a est l% r%\ %m s+ar simi profesoriiE prinii + g=n$ii+! la alte l% r%ri am%1ante pe are le p%tei fa e< se ere membrilor gr%p%l%i s liste1e a ele l% r%ri + as%mai+! responsabilitatea< ferii+! $e sit%aiile $ifi ile + rm=nei alm< sp%nei persoanei pe n%me< prop%nei alt e!a $e f %t< sa% ple ai ls=n$ $es his posibilitatea om%ni rii %lterioare '. Monitori5are0 %m %rmrii $esf#%rarea proie t%l%i $!s. ). ,'aluarea &inal0 Dn s op%l estimrii e!ol%iei ?mo$ifi riiA atit%$inilor< omportamentelor #i abilitilor gr%p%l%i int se !or rea$ministra instr%mentele $e e!al%are iniial. .. A'antaFele *rogra)ului0 $e e program%l prop%s $e $!s. este mai b%n ?atra ti!< efi ient< realist< et .A $e =t alte programe pe a ela#i $omeni% ?e2. ampanie anti+f%mat (n mass+me$ia fa $e ampanie anti+f%mat (n # oli< sa% in!ersA /. .ise)inarea re5ultatelor0 %m !ei pop%lari1a re1%ltatele proie t%l%i $!s. 14. Pro*uneri de *olitici *u#lice0 e prop%neri $e s himbri la ni!el instit%ional< om%nitar< legislati! a!ansai ?$e e2. ta2e $e re$% eri $e re lame pentr% ampania anti+$rogA.

AN,-A ! 1/M S S1%I/ /N E%,A1TION PAP,%;H Un rea tion paper ? a$i a a anali1a riti aA este o l% rare are are la ba1 rea iile #i opiniile $%mnea!oastra personale fa $e %na sa% mai m%lte i$ei e2p%se (ntr+%n arti ol $e spe ialitate. , estea pot fi< fie po1iti!e< fie negati!e. 3ste (ns important a ele s fie bine arg%mentate< n% $oar o simpl rea ie emoional sa% a afirmaie $e gen%l 7mi+a pl %tEn% mi+ a pl %t9. O astfel $e l% rare treb%ie s fie $e apro2imati! $o%a+trei pagini #i s respe te o str% t%r are s %prin$; intro$% ere< %prins #i (n heiere. Dn ontin%are pre1entm =te!a aspe te are treb%ie l%ate (n onsi$erare at%n i =n$ $orim s s riem %n rea tion paper; Citii % atenie arti ol%l pentr% are treb%ie sa s riei %n rea tion paper ,legei o tem pentr% l% rarea $!s. ?p%tei s rie %n RP pentr% tot te2t%l sa% $oar pentr% =te!a p%n te spe ifi e are !+a% atras ateniaA ,legei o te1Ei$ee prin ipal pe are $orii s o arg%mentai. 32tragei $in arti ol%l pentr% are treb%ie s s riei rea tion paper+%l =te!a i$ei are !i s+a% pr%t interesante sa% importante #i (n er ai s ! organi1ai apoi rea iile la a este i$ei (n f%n ie $e te1a pe are $orii s o arg%mentai Paragraf%l intro$% ti! (n epe $e obi ei % o fra1 are st=rne#te interes%l ititor%l%i #i are !a intro$% e te1a $e arg%mentat. , esta poate fi (n heiat % %n s %rt re1%mat al i$eilor e !or fi abor$ate sa% o afirmaie are e2prim %n s op. Dn fie are $in paragrafele %prins%l%i !or fi $etailate i$eile s%mari1ate (n paragraf%l intro$% ti!. , estea !or in l%$e informaii $etailate #i e2emple. 0ie are paragraf !a fi $e1!oltat pe ba1a %nei i$ei entrale #i !a %prin$e el p%in $o% e2emple are s s%sin i$eea. I$eile pe are le e2p%nei pot fi arg%mentate pornin$ $e la eea e ai (n!at la %rs sa% ai gsit (n literat%ra $e spe ialitate. Paragraf%l $e (n heiere ofer %n re1%mat al rea tion+%l%i< iar or$inea $e pre1entare a i$eilor !a fi in!ers fa $e paragraf%l intro$% ti!; re apit%larea i$eilor prin ipale e2p%se (n %prins< pen%ltima fra1 !a rel%a te1a $e arg%mentare< iar propo1iia final poate form%la o pre$i ie pe ba1a a eea e a fost $emonstrat pe par %rs%l l% rrii. N% %itai s re itii l% rarea (nainte $e a o pre$a< el mai bine la =te!a ore $istanta $%pa e ai terminat $e s ris. , easta re itire a material%l%i este importanta pentr% a asig%ra e2istena fir%l%i logi a a esteia< element $e ba1a al %n%i RP.

S-ar putea să vă placă și