Sunteți pe pagina 1din 17

FACULTATEA DE ISTORIE SI PATRIMONIU NICOLAE LUPU SIBIU

Radu Bianca anul 2 mast ! ECPMEC

VIOLENTA IN SCOLI

Violena este arma celor slabi.

"c#lil din R#m$nia s situ a%& ' l#cul d#i (nt!)un clasam nt (n c a c '!i* +t *i#l n,a (n unit&,il +c#la! - ca! cu'!ind ./ d ,&!i- '#t!i*it unui studiu al O!0ani%a,i i M#ndial a S&n&t&,ii1P#t!i*it dat l#! #!0ani%a,i i Sal*a,i C#'iii R#m$nia- ' st /23 dint! 8#st !a'#!tat #8icial 99 d ca%u!i d *i#l n,& (n unit&,il d (n*&,&m$nt1 Un studiu al Institutului Na,i#nal d C!imin#l#0i a!at& c& d#u& t! imi dint! min#!ii ca! au a:uns (n instan,& !au l *i la data c#mit !ii d in8!ac,iuni1 P#t!i*it unui s#nda: d #'ini ! ali%at d P#li,ia Ca'ital i (n *a!a anului 2225- 9;3 dint! l *i c#nsid !& c& *i#l n,a (n +c#li st # '!#<l m& ' !man nt&1Studiul (n u!ma c&!uia a 8#st ! ali%at clasam ntul ,&!il#! (n c a c '!i* +t *i#l n,a (n +c#li a 8#st ! ali%at d OMS (m'! un& cu As#cia,ia M#ndial& d Psi=iat!i +i As#cia,ia Int !na,i#nal& d Psi=iat!i a C#'ilului +i Ad#l sc ntului- (n 222/1 A0! si*itat a * !<al&- 8i%ic& +i c a m#,i#nal& sunt c l mai d s (nt$lnit 8#!m al *i#l n, i (n +c#li1 P#t!i*it unui s#nda: cu '!i*i! la m#dul (n ca! ! ac,i#n a%& l *ii la *i#l n,a (n +c#li- 2.3 dint! c i c= sti#na,i au d cla!at c& nu sunt int ! sa,i- ;93 c& anun,& '!#8 s#!ul d s !*iciu sau ' !s#nalul an0a:at ' nt!u a asi0u!a 'a%a unit&,ii +c#la! - .>3 int !*in ' nt!u a)i d s'&!,i ' c i im'lica,i (n c#n8lict- ia! 793 au d cla!at c& nu int !*in +i asist& 'asi* la c#n8lict1A*$nd (n * d ! dat l (n0!i:#!&t#a! cu '!i*i! la *i#l n,a (n +c#li- Sal*a,i C#'iii R#m$nia +i Minist !ul Educa,i i au lansat '!#0!amul d '! * ni! a *i#l n, i (n unit&,il +c#la! ?Tin !ii (m'#t!i*a *i#l n, i1PROIECT DE CERCETARE @Ai#l nta in sc#li@ Int!#duc ! In R#mania- ni* lul d *i#l nta in unitatil d in*atamant '! uni* !sita! a d * nit in0!i:#!at#!1 C#nclu%iil unui studiu ! ali%at d Institutul d Stiint al Educati i @Ai#l nta in sc#li@ au a!atat ca *i#l nta st mai ma! in unitatil d in*atamant '#st0imna%ial ) >23- si mai ! dus in ca%ul sc#lil#! 0 n !al )/.3- mai al s tin !i din m diul u!<an )>23 - 8ata d tin !ii din m diul !u!al /731 Dat#!ita ac st#! ci8! in0!i:#!at#a! #am nii sunt t#t mai s' !iati d *i#l nta din !andul ad#l sc ntil#! mani8 stata in s' cial in unitatil d in*atamant1 T ma @*i#l nta in sc#li@ d :a nu mai st una l *ii !#m$ni s t m d c#m'#!tam ntul a0! si* al c#l 0il#! d +c#al&1 4n anul +c#la! 222562272- (n Ca'ital& au

ta<u ci una mult '! a d s intalnita in :u!nal l d sti!i si in 'a0inil %ia! l#!1 Citind un a!tic#l din %ia!ul @Li< !tat a@ din data d 2;1771222/ d s'! act l *i#l nt al l *il#! din ultima ' !i#adaam 8#st d t !minata sa studi % cau% l ac st#! c#m'#!tan nt 1 D as m n a cu!i#%itat a m a a 8#st daca l *ii c '!#*in din 8amilii d st!amat sau d %#!0ani%at sunt mai '! dis'usi la act *i#l nt im'#t!i*a c#l 0il#! sai1 O<i cti* )anali%a c#m'#!tam ntului a0! si* al l *il#! in unitatil d in*atamant )id nti8ica! a cau% l#! act l#! *i#l nt din sc#li )d t !mina! a masu!ii in ca! c#m'#!tam ntul a0! si* al l *il#! st in8lu ntat d mass)m dia sau 6si d 8amili Sta<ili! a uni* !sului d c !c ta! Uni* !sul c !c ta!ii ' t ma *i#l nt i in sc#li st d limitat d l *i d lic u1Int !*alul d *a!sta incad! a%a l *i int! 7; si 7> ani1 Ac asta st ' !i#ada ad#l sc nt i und c i mai multi inc a!ca sa s 8aca ! ma!cati- sa s im'una in 8ata c l#!lalti1 In m#d t!aditi#nal sc#ala st l#cul d int l 0 ! '!#duc ! si t!ansmit ! a cun#ast !ii- d n 8#!ma! a c#m' t nt l#! c#0niti* - d a s nsului *i tii si a lumii ca! inc#n:#a!a- d

int l 0 ! a !a'#!tu!il#! cu c ilalti si cu n#i insin 1Sc#ala t! <ui sa '!#8il % ca!act ! - sa)i duc tana!ului 'lac ! a d a in*ata- d#!inta d a ! usi si d a 8ac 8ata sc=im<a!il#! ' 'iata muncii1In ac st c#nt Bt- a *#!<i d s'! *i#l nta ac#l# und n ast 'tam sa 0asim c l mai <un c#nditii ' nt!u 8#!ma! a si d %*#lta! a a!m#ni#asa a ' !s#nalitatii- '#at 'a! a un 8a't c l 'utin n * !#simil1In ultimii ani- *i#l nta in !andul min#!il#! a c#nstituit su<i ctul a num !#as d %<at !i m diatic 1 T#tusi cun#stint l sin0u! l dat c !t '!#*in d n#ast! in ac st d#m niu sunt d stul d lacuna! la Minist !ul d int !n si *i% a%a di8 !it ti'u!i d in8!actiuni

c#mis d min#!iC #m#!u!i- t ntati* d #m#!- *atama!i c#!'#!al 0!a* - *i#lu!i- 8u!tu!i- tal=a!ii1 Atunci cand *#!<im d s'! *i#l nta sc#la!a nu 'ut m sa n limitam la act l d *i#l nta ca! cad su< incid nta l 0il#! Minist !ul d Int !n nu atata d cat # 'a! t a ! alitatii ac stui 8 #n#m n1 R ' ! a%a 2 ti'u!i d *i#l nta in m diul sc#la!C ) *i#l nt #<i cti* ) ca! sunt d #!dinul ' nalului c!im - d lict si asu'!a ca!#!a s '#at int !* ni 8#!ntalD ) *i#l nt su<i cti* ) ca! sunt mai su<til - tin d d atitudin si a8 ct a%a climatul sc#la! Eatitudini #stil - dis'! t- umuli! s8ida! - a<s nt l d la #! F O 8#!ma d *i#l nta Bt! m d !as'andita in m diil sc#la! st *i#l nta * !<ala- n0 l%ii B !citat '!in s#cial

8#l#s sc t !m nul BULLGINES ) ' nt!u a d s mna atacu!il * !<al - intimida!il mit # :ud cata d *al#a! asu'!a ac lui 8a't1 Hud cata c#! s'und

am nintati- in:u!ii- umilint 1 In al d#uil a !and a cali8ica un 8a't CA AIOLENT- ins amna a un#! n#!m d t !minat d cultu!a un i s#ci tati- da! a s 8ac si in 8uncti d *al#!il 0!u'ului d

a'a!t n nta1 D as m n a *i#l nta * !<ala nu st ' !c 'uta in ac iasi mani !a d

l *i si

'!#8 s#!i1 El *ii # minimali% a%a in tim' c '!#8 s#!ii # su'!a *alu a%a1 T !m nul d *i#l nta st 8#l#sit (n m#d 8! c* nt- l d * nind (n ultimii ani # !utina lin0*istica (n '!#0!am l nati#nal - 'u<licatii- !a'#a!t si statistici- '!#ductia acad mica si (n m dia1 Ai#l nta (n sc#ala st ?#!ic 8#!ma d mani8 sta! a un#! c#m'#!tam nt '! cumC) B'!ima! inad c*ata sau :i0nit#a! - cum a! 8iC '#! cli! - tac=ina! - i!#ni%a! - imita! - am ninta! - =a!tui! D ) <!usca! (m'in0 ! l#*i! !ani! D ) c#m'#!tam nt ca! int!a su< incid nta l 0ii E*i#lc#nsum6c#m !ciali%a! d d!#0u!i- *andalism '!#*#ca! a d st!icaciuni cu <una stiinta - 8u!tFD ) #8 nsa adusa statutului6aut#!itatii cad!ului didactic Elim<a: sau c#nduita i! * ! nti#asa 8ata d cad!ul didacticFD ) c#m'#!tam nt sc#la! n ad c*atC (nt$!%i ! a la #! - 'a!asi! a clas i (n tim'ul #! i- 8umatul (n sc#ala si #!ic alt c#m'#!tam nt ca! c#nt!a*in 8la0!ant ! 0ulam ntului sc#la! (n *i0#a! 1 F n#m nul *i#l nt i sc#la! st Bt! m d c#m'l B- ia! la #!i0in a lui s a8la # multitudin d

8act#!i1 Sc#ala insusi '#at ! '! % nta # su!sa a un#! 8#!m d *i#l nta- a ! '! %inta un l#c und l *ii s inst!u sc- in*ata- da! st si un l#c und s sta<il sc ! latii- s '!#m#* a%a m#d l *al#!i- s c! a%a c#nditii ' nt!u d %*#lta! a c#0niti*a- a8 cti*a si m#!ala a c#'ilului1 Clasa sc#la!a c#nstitui un 0!u' ai ca! i m m<!ii d 'ind unii d altii- 8iind su'usi un i misca!i d in8lu nta! ! ci'!#ca d a d t !mina c=ili<!ul 8uncti#nal al cam'ului ducati#nal1 EBista din c (n c mai mult ! cun#ast ! a c#m'l Bitatii si di* !sitatii '!#<l maticii *i#l nt i (n Eu!#'a1 Statisticil instituti#nal mas#a!a at$t d linc* nta ! ala si c!ima- da! mai al s m#<ili%a! a s !*iciil#! d '#liti si :udicia! 1 4n l s a*ans a%a id a d cuanti8ica! a *i#l nt i si ac#!da! a im'#!tant i *ictim l#!- ac asta 'ut$nd sa ! '! %int sc#la! 1 Fa% l d sim'l s ntialul (n c a c '!i* st ci8! l *i#l nt i *#luti a c#n8lictului in 0!u' Analistul D#n ls#n a d sc!is m#d lul d a 8i si a 0andi

d %*#lta! a c#n8lictului in 0!u' '!in 9 ta' ! lati* distinct C D %ac#!dul d <ut a%a '!inC ) n int l 0 !i-) di8 ! nti ! a indi*i%il#! sau 0! '!in m#dul l#! d 's ud#int l 0 !i) di* !0 nt min#! - n s mni8icati* ' nt!u int !actiun a s#ciala- d 0!u'- da! ca! n c#nt!#lat la tim'- '#t d 0 n !a in c#n8lict ! al 1 C#n8!unta! a ) adanc st di8 ! nt l int! indi*i%i- 0!u'u!i- clas - ac st a 8iind ' !c 'ut d cat! 'a!til in c#n8lict ca im'#!tant ' nt!u int !actiun a d 0!u'- ca am nintand unitat a 0!u'ului-) in ac asta 8a%a 8i ca! 'a!t isi sustin '#%itia sa- acc ntuand)# ' <a%a un i id #l#0ii :usti8icati* -) 8i ca! 'a!t su<linia%a

!#!il din 0andi! a c l ilalt -) ' !suasiun a d *in t! <ui sa c#n*in0a ad* !sa!ul sa)si sc=im< a!0um nt l sal ) B'! sia

Ba0 !ata- '#at d 0 n !a in actiuni d 8#!ta a insasi ca

cu 8 ct d <um !an0 asu'!a 'a!til#!1) st 8a%a in ca! 8i ca! 'a!t s c#n*in0 '

'a! ! a- sa ! nunt la '#%itia lui- acc 'tand

m#ti#nala d#mina asu'!a a!0um nt l#! l#0ic ) sunt ant! nat

m canism 'si=#l#0ic si int !' !s#nal al lu't i ca! duc la st! s c! scut- t nsiuni- 8!ust!a!i succ si* c ant! n a%a in lantC #stilitati- 8#!m d *i#l nta E8i%ica6d lim<a:F1) !ata c#munica!ii in 0!u' scad ) li'sa d inc! d ! c! st ) a'a! n c sitat a un i s#lutii Escalada! a ) dist!u0 n#!m l ! ci'!#citatii '#%iti* - inl#cuindu)l cu un l d ti' n 0ati* ca! sustin un c#m'#!tam nt c#ncu! ntial Ba0 !at) t nsiun a si #stilitatil din 0!u' sunt sca'at d su<

c#nt!#l) ! actia d aut#)a'a!a! a 8i ca! i 'a!ti sta!n st *i#l nt 8i%ic si sim<#lic - a0! sitat a maBima In ac asta ta'a c#n8lictul atin0 'unctul culminant d *a!8 ca! '#at dist!u0 t#tal int !actiun a d 0!u'- a:un0and un #!i c=ia! 'ana la dist!u0 ! a 8i%ica a 'a!til#! sau '#at ! 8ac int !actiun a d 0!u' '!int!)# sc=im<a! st!uctu!ala1 M:il#ac d c#m<at ! a *i#l nt i sc#la! cau%at d t l *i%iun C! st ! a 8a!a '! c d nt a ca%u!il#! d *i#l nta din sc#li st un m#ti* d in0!i:#!a! ' nt!u t#ti 8act#!ii ducati*i1 Ultimul studiu ! ali%at d s' cialistii Institutului d Stiint al Educati i 'un in *id nta u!mat#a! l as' ct C ) in 52->3 din sc#lil 0 n !al al R#mani i s mani8 sta *i#l nta int! l *i- in .>3 l *ii 8iind *i#l nti 8ata d '!#8 s#!i- in 2I->3 ca%u!i '!#8 s#!ii 8iind l *i1 Cau% l c#m'#!tam ntului a0! si* al c#'iil#! si ad#l sc ntil#! sunt l *i int!)un s#nda: d #'ini ! ali%at l au 8#st ! ali%at c=ia! d cat! *i#l nti 8ata d

multi'l 1 O 'a!t dint!

d cat! CNA si dat 'u<licitatii in d c m<!i 22291 Ma:#!itat a l *il#! c= sti#na,i c! d ca +c#ala a! c a mai ma! in8lu nta in c a c '!i* +t (nsu+i! a un#! *al#!i ci*ic si s#ci#) '!#8 si#al caC li< !tat a d B'! si - c! ati*itat a- c#m' t nta- c#m'#!tam ntul acti*- cultu!a ci*ica- s'i!itul d c#m' ti,i - 8#!ma! a cultu!ala- succ sul- 'at!i#tismul1 D ci- su!sa *i#l nt i din sc#li nu st ! '! % ntata d *al#!i '!#m#*at aici sau in m#d l l d c#m'#!tam nt ' ca! '!#8 s#!ii l '!#'un l *il#!1 Familia a'a! in #'inia l *il#! d! 't '&st!&t#a! a un#! *al#!i tic#)m#!al 8undam ntal '! cum ad *&!ul si ! s' ctul- c#m'asiun a si 0 n !#%itat a1 El sunt a'! ciat d t#at cat 0#!iil d ad *&! si d /I3 ' nt!u ! s' ct1 l *i ca 8iind in*atat d la 8amili in '!#'#!,i d I;3 ' nt!u

C#n8#!m ac luia+i s#nda: al CNA- I/3 dint!

l *ii d +c#ala '!ima!a- //-73 dint! c i d

0imna%iu si /93 dint! lic ni au d cla!at ca u!m&! sc '!#0!am l t l *i%at - in m di - cat . #! ' %i si c=ia! mai mult in J K) nd1 El *ii d t#at *$!st l as#cia%& t l *i%iun a cu * d tismul- s Bualitat a- li'sa d sc!u'ul - *i#l nta Eint! I/)//3F- *ul0a!itat a6a0! si*itat a Eint! 99)II3F- minciuna- s n%a,i#nalul- im<#0ati! a1 A'!#a' .;3 dint! l *ii c= sti#na,i au d cla!at ca sc n l d *i#l nta ii (n0!#% sc si l induc un s ntim nt d n si0u!an,a- int! ;)773 au tul<u!&!i d s#mn- mai al s c i din cat 0#!ia d *$!sta /)72 ani- ia! a'!#Bimati* ;3 c#nsid !a ca act l d *i#l nta *i%i#nat ii a:uta sa ac,i#n % in ac la+i 8 l in ! la,iil cu al,ii1
Cum 'ut m c#m<at ac asta cultu!a d#minata d *i#l ntaL

In '!imul !$nd- t! <ui sa c#n+ti nti%am dim nsiunil 8 n#m nului si 8 ct l sal n 0ati* asu'!a c#m'#!tam ntului c#'iil#! E *id nt- al&tu!i d alt cau% F1 In al d#il a !$nd- ! %#l*a! a '!#<l m i )*i#l nta sc#la!a) nu s '#at ! ali%a d c$t '!in 8#!tul c#mun al tutu!#! 8act#!il#! im'lica,i in duca,i -c i mai im'#!tan,i 8iind +c#ala si 8amilia1 Pa!t n !iatul 8amili )+c#ala a! in ac st c#nt Bt un !#l 8#a!t im'#!tant1 In '!actica +c#la!a Bista mai mult m#dalitati d c#la<#!a! a in*atat#!il#! cu 8amiliil l *il#!C ) + din, cu '&!in,ii cad!ul #!0ani%at al un#! anali% !i0u!#as asu'!a in8lu nt i B !citat d di8 !i,i 8act#!i- '!int! ca! si t l *i%iun a asu'!a c#'iil#!1) l c,iil si s !<&!il ,inut in 8ata '&!in,il#! ' !mit 8amili i sa *ad& mani8 st&!il l *il#!- ! %ultat l muncii l#!- t!&i!il si c#m'#!tam ntul ac st#!aD ac st acti*itati *#! 8i u!mat d anali% <a%at ' discu,ii sinc ! - stima- c#int ! sa! in #<,in ! a 8ici nt i maBim in duca! a c#'ilului1 ) *i%it l la d#miciliul l *il#! sunt m#m nt in ca! s ! ali% a%& # cun#a+t ! am&nun,ita a (m'! :u!&!il#! d *iata ' ca! l t!aist c#'ilul1 Acum '#t 8i discutat si '!#<l m l 0at d '! % nta TA in *iata sa1 In*atat#!ul *a a8la ca! sunt m#ti* l ' nt!u ca! m m<!ii 8amili i s uita la TA1 Aa 8ac di8 ! n,a int! m#ti* l d lun0a du!ata si c l m#m nta)n Ed B m'lu d alt !nati*a ' nt!u tim'ul li< ! sau c#m'#!tam ntul '&!in,il#!F1 P&!in,ii *i! 8i s8atuiti in '!i*in,a !#lului TA in *iata d %i cu %i a c#'iluluiC 71 Int !dictiil M N n ! a%& lu'ta ' nt!u 'ut ! dint! adul,i si c#'ii M Sc#t la i* ala ! %ist nta c#'iil#! M Dau na+t ! la '!#t st M Nu ! duc #! l ' t! cut in 8ata TA 21 P!#0!amul %ilnic M TA nu s su<stitui '!#0!amului %ilnic M Du!ata d *i%i#na! limitata in c#nc#!danta cu c l lalt acti*itati

.1 P#%iti#na! MTA nu t! <ui sa 8i in c nt!ul s'a,iului d l#cuit ci int!)un c#lt lini+tit- a+ %a! a sa s mnal$nd ca nu #cu'a un l#c c nt!al in *iata 8amili i ; 1 S l ctia MAl 0 ! a misiunil#! ' nt!u c#'ii ' un anumit int !*al MN 0#ci ! a ca! si cat misiuni '#t 8i u!m&!it 91 Mi:l#c d in8#!ma! M TA nu st # ! c#m' ns M Nu st ' d a'sa- nici <a<Ositt ! I1 C#l cti*itat adul,il#! /1 Discutiil M P&!in,ii sa ! nun, la int !#0a! - am nin,a! - !idiculi%a! in 8ata TA >1P! luc!a! a M C#'iii *ad si ! c 't a%& alt8 l misiunil d c$t adul,ii- d ac a mai ! ' d c l *&%ut '!in munca si 0 stu!i1 Ei au n *#i d dinamism in 8ata TA ' nt!u a s d c#n0 sti#na d 8!ica- d a0! si*itat 51 R '! luc!a! a M C#'iii au n *#i d tim'- du!ata 8iind *a!ia<ila la 8i ca! c#'il in 8unc,i d cat d 'ut !nic st ac sta a8 ctat m#,i#nal M Adul,ii t! <ui sa a+t 't 'ana c$nd c#'ilul s #8 !& l (nsu+i sa discut 1 C i ma!i nu t! <ui sa)si ascund a'a! !il - ci sa 'a!tici' acti* si sa discut cu c#'ilul1 Cad!ul didactic t! <ui sa ac,i#n % ' nt!u c#m<at ! a 8 ct l#! n 0ati* al TA asu'!a MC#'iii nu t! <ui sa *i%i#n % sin0u!i '!#0!am TA MD cat #!i s '#at mai <un d c$t al

'a!t n !ii c#'iil#! sa 8i t#t c#'ii- ' nt!u ca ni* lul ac st#!a d ! c 'ta!

c#m'#!tam ntului l *il#! si '!in duca! a ac st#!a in s'i!itul '!i t ni i si t#l !ant i1 Inca d la c l mai 8!a0 d *$!st - l *ii t! <ui ca li< !tat a ! '! %int& at!i<utul c l mai d '! , al #mului1 C#'ilul t! <ui sa int l a0a ca nu)si '#at al 0 sin0u! c#nduita- d #a! c li< !tat a sa d ac,iun a! 'ut a ! st!$n0 li< !tat a a'!#a' lui sau1 El *a 8i in*itat sa ac,i#n % d#a! du'& c c ! s8atul '&!int lui sau al cad! l#! didactic 1 Aa ! s' cta ! 0ulil 0!u'ului in ca! a int!at)clasa1 I s *#! #8 !i m#d l '#%iti* d c#m'#!tam nt- *#! 8i #!i nta,i in al 0 ! a '!i t nil#!1 In ac st s ns s '#t 8#l#si t Bt l din manual - :#cu!il d !#l- d!amati%&!il 1 Iat& c$t *a dint! :#cu!il ' ca! l )am 8#l#sitC MP!i t nul ima0ina!)c#'iii si ima0in a%a ca a:un0 la # casa- la un '!i t n d ca! *#! discuta MFl#a! a 8 !m cata)El *ii isi t!ansmit unul

altuia # 8l#a! - s'un$nd # calitat a unui '!i t n MSc!is#!i d la '!i t nii m i)c#! s'#nd nta int! l *ii din +c#ala sau din a8a!a i D as m n a- acti*it&,il d s8&+u!at in ' ! c=i- in 0!u' au 8ici nta s'#!ita d #a! c c#nduc la ! la,ii d c#la<#!a! - c##' !a! - <una (n, l 0 ! - t#l !anta1 In clas l a III)a si a IA)a la s8$!+itul ca'it#lului ?R la,iil dint! #am ni in cad!ul 0!u'ului s '#t da t st - ' nt!u ca In*atat#!ul sa cun#asc& m#dul in ca! '!i*ind ! la,iil d '!i t ni 1 D B m'luC 71 C l *ii ' !c ' anumit situa,ii st '!i t nia 21 C a+t ',i d la un '!i t nL

.1 P!i t nii tai sunt la 8 l c tin sau di8 !i,iL S '#t ! ali%a si '!#i ct E?P!i t nul ad *&!at- ?C#'il&!ia- tc1F- '#* sti#a! c! at si 'u<licat in ! *ist l +c#la! 1 D )a lun0ul sc#la!itatii c#'iii *#! 8i in*atati ca- t!&ind int!)# c#l cti*itat - au anumit (ndat#!i!i 8ata d al,ii- ca '!#<l m l l#! d *in '!#<l m al 0!u'ului1 D as m n a- *#! (n, l 0 ca (nd 'lini! a un#! (ndat#!i!i nu st un luc!u 0! u- daca- d mici- (nc a!c& sa ! s' ct sa a:ut - sa 8i '#litic#+i cu c i din :u!1 P&!in,ii *#! 8i ' !man nt im'lica,i in *iata sc#lii- P'a!tici'$nd al&tu!i d c#'ii la di* !s acti*itati Es' ctac#l - s !<&!i- (nt$lni!i cu l *i d la alt sc#li- c#ncu!su!iBcu!siiF1 In c#nclu%i 'a!t n !iatul 8amili )+c#ala a! im'#!tanta =#t&!$t#a! in c#m<at ! a *i#l nt i +c#la! 1 In 8i ca! din n#i- adul,ii- #!ic *$!sta am a* a- Bista un c#'il1 Nu)l su'!ima,iQ L&sa,i)l sa ! s'i! Q Da,i)i *iataQ A:uta,i)lQ Uita,i ' n)t!u # cli'a cin sunt ,i si ! d * ni,i c#'ii1Aici- ' 'lan ta c#'il&!i i * i ! d sc#' !i ad *&!ul- 8!umus , a si d!a0#st a11Hucati)*a al&tu!i d c#'iiQ P!in :#c t!ansmit m a8 cti* si c#0niti* int ! sul ' nt!u cun#as)t ! -' nt!u ac,iun - ' nt!u 8!um#sul natu!al si uman1 Educat#!ii si l *ii au un sin0u! '!#8 s#! c#munC DRANOSTEA1

Indi8 ! nta sustin *i#l nta ac a c @alun0a'ac a-8acindu)i ' #am ni sa

Din ca!ti si din m#si)st!am#si stim ca *i#l nta s u!asca int!

i sau-in c l mai !au ca%-sa s #m#a! unul ' altul1D mult #!i n a8lam in ca%ul

cind * d m ' *! un indi*id c )l tac=in a%a sau d mult #!i <at ' alt c#'il mai mic #!i d

*a!sta sa1In ac st m#m nt t#t cu!a:ul si mind!ia n#ast!a d 'a!ca a! dis'a! a-ia! n#i nu 'ut m 8ac nimic d cit sa '!i*im1 D B m'lu m !0 m n#a't a ' st!ada-ia! int!)un c#lt cin *a l#* st -cu dis'! t-' alt cin *a1Atunci n#i c 8ac mLP!i*im cu 8!ica si m !0 m mai d 'a!t #!i # lu#m la 8u0a1Ast8 l s intim'la cu mii d #am ni in 8i ca! %i1In alt ca%u!i '!i*im d#a! cu indi8 ! nta la ac st a<u%u!i-s'unindu)n in 0ind@Nu am nimic cu i1Insa indi8 ! nta a! ac lasi s8i!sit ca si *i#l nta sau- mai <in s'us-indi8 ! nta sustin *i#l nta1 EBista t! i ti'u!i d *i#l ntaC*i#l nta 8i%ica-*i#l nta m#ti#nala si c a s Buala1La *i#l nta 8i%ica 'ut m 8i su'usi in #!ic m#m nt-d 8i%ic 1D B m'lu cind sti <atut d alt c#'il mai ma! sau t!as d 'a!-d u! c=i-cind sti scutu!at d un matu! sau im'us la munci 0! l c d 'as sc ca'acitatil tal B m'lu sa lu#m un ca% ! alCun c#'il !amis s acasa si nu 8acus nimic din c a c i s'us mama sa-in 'lus a mai st!icat si # *a%a1Cind s)a int#!s maica sa d la luc!u-8iind st! sata-si inca *a%ind ac asta <#!#<#ata-ia a!s t! i ' ! c=i d 'alm si l)a incuiat in cam !a sa1Tatal-*a%ind t#at ac st a -!amis s indi8 ! nt si 'l cas sa '!i* asca t l *i%#!ul1Insa cu <ataia si cu #!ic alta 8#!ma a *i#l nt i nu '#ti ! %#l*a '!#<l m l ' !s#nal -ci din c#nt!a-iti 8aci mai mult -si nu '#ti in*ata-in ac st m#d-un c#'il 8a't 8!um#as 1 C=ia! daca ac st c#'il *a 8ac c ia c i s'ui si s *a c#m'#!ta 8!um#s- l *a 8ac ac asta din 8!ica si nu din '!#'!iil int ntii1Al d#il a ti' m#ti#nala1Cu a n intilnim c l mai d s-d tc1Cu ac st ti' d *i#l nta *i#l nta B m'lu acasa-cind 'a!intii n c a!ta-la sc#ala-cind

nu n '! 0atim t m l si '!#8 s#!ii n s'un *#!< u!it -un c#l 0 sau alt c#'il st!ain t #8 ns a%a c l mai 0! u d @lu'tat-ia! sin0u!ul mi:l#c d sca'a! sunt c i mai c a ma!i sau '!i t nii-ia! daca i *#! !amin indi8 ! nti -du'a c ai 8#st su'us ac st#! a<u%u!i-'ut m s'un ca *i#l nta m#ti#nala nu '#at 8i #'!ita1Da! c! d ca c l mai 0!a* ti' d *i#l nta s Buala-ca! ad#l sc ntii-in d #s <i 0 nul 8iminin1 Indi8 ! nta ' d 'sita cu inc=is#a! a1 Ac stui ti' d *i#l nta sunt su'usi mai d s c#'ii si intilnita-c l mai d s-in tim'ul *i#l nt i

s Bual -d #a! c in tim'ul ac stui a<u% '#t asista mai multi indi*i%i ca! sunt indi8 ! nti si d#a! '!i* sc cu =a%-ia! c l c c#mit c!ima nu simt nici # !usin 1Nu d 0 a<a s s'un caC@Indi8 ! nta sustin *i#l nta-' nt!u ca daca *#m !amin la #!ic a<u% indi8 ! nti-*i#l nta *a c! st si *a c! st ca # 'lanta c st udata1Daca *#m 0asi 'ut ! ' nt!u a@in*in0 indi8 ! nta-atunci t! <ui sa 8im si0u!i ca *#m 'ut a@in*in0 #!ic ti' d *i#l nta1 Ai#l nta in sc#li st un 8 n#m n intalnit in sc#lil din R#mania1 Ai#l nta * !<ala da nast ! *i#l nt i 8i%ic - m#ti* ' nt!u ca! sist mul ducati#nal a! t! <ui sa int !*ina '!in masu!i d

s#luti#na! c#nsili %

a c#n8lict l#! sc#la! - '!in int!#duc ! a un#! cu!su!i ca!

sa #8 !

s'!i:in atat

'a!intil#! cat si l *il#!)'!#<l ma1 Una dint! ac st s#lutii st '! % nta unui 'si=#l#0 ca! sa l *ii si sa c#la<#! % cu cad! l didactic in * d ! a ! duc !ii !iscului d *i#l nt1 P nt!u a int l 0 act l d *i#l nta in sc#li st mai mult d cat im'#!tant sa cun#ast m m#ti* l ca! duc la d clansa! a ac st#!a1 D mult #!i c#'ila! sti ' nt!u un adult- m#ti* l *i#l nt i 8i%ic sau * !<al in mint a un#! ad#l sc nti sunt 0!a* - c a c ii 8ac sa ! acti#n % in 8uncti d 8 lul in ca! c#nc ' # anumita situati sau in 8uncti d ni* lul d ducati '!imit1 In u!ma un#! studii ! ali%at d s' cialistii in d#m niu si in u!ma d cla!atiil#! l *il#! din di8 !it sc#lil *ii)'!#<l ma sunt ac ia ca! au di8icultati in c#munica! a cu 'a!intii sau ac ia ca! '!#*in din 8amiliil in ca! '! d#mina climatul c#n8lictual1 Antu!a:ul st - d as m n a- unul dint! m#ti* l c#n8lict l#! sc#la! 1 Ma! a ma:#!itat a l *il#! s a8lilia%a un#! ?0asti si c#'ia%a c#m'#!tam ntul si 8 lul d a acti#na al ?'a!t n !il#!1 C=ia! daca Bista anumit actiuni ' ca! nu l c#nsid !a ad c*at - l *ii acti#n a%a in 8uncti d c#m'#!tam ntul int! 0ului 0!u' d t ama d a nu 8i dati la # 'a!t 1 D#!inta d a i si in *id nta- t !i<ilismul *a!st i- n *#ia d a s 8ac cun#scuti sunt alti 8act#!i d *i#l nta in !andul l *il#!1 T#at ac st act a0! si* in8lu nt a%a n 0ati* sist mul ducati#nal- da! si si0u!anta c l#! ca! in*ata in sc#lil in ca! incid nt l *i#l nt ?8ac 'a!t din '!#0!ama sc#la!a1 Sist mul ducati#nal si m#dul in ca! ac sta '#at ! %#l*a c#n8lict l sc#la! 1Ai#l nta 8i%ica st # '!#<l ma d actualitat atat in !andul cad! l#! didactic cat si in !andul l *il#! ca! in*ata in sc#lil !#man sti1 P nt!u s#luti#na! a '!#<l m l#! c#n8lictual Bista num !#as m t#d - mai mult sau mai 'utin st un '!#c d u ca! 8#l#sit#a! in 8uncti d 0!a*itat a situati iC ) m di ! a c#n8lict l#! sc#la!

c#nsta in s#luti#na! a dis'ut l#! '!in int !* ntia un i ' !s#an n im'licata in c#n8lict1 In cad!ul sc#liil#!- ac sta '!#c du!a t! <ui u!mata d un 'si=#l#0 sau d un c#nsili ! ' da0#0ic1 ) c=ili<!a! a int ! s l#! '#at diminua !iscul a'a!iti i c#n8lict l#! sc#la! '!in ac#!da! a

ac luiasi statut am< l#! ' !s#an 'a!tici'ant la c#n8lict1 In ac st s ns- s#luti#na! a '!#<l m i st mult mai sim'la- ia! c#n8lictul '#at 8i ?stins mai us#!1 )c#! cta! a climatului c#n8lictual in 8amili ! duc numa!ul l *il#!)'!#<l ma- '!inci'alii ?sus' cti in d clansa! a act l#! *i#l nt 1 )! ali%a! a unui c=ili<!u al statutului l *il#! in sc#alaD '!in ac asta '!#c du!a 8i ca! in*ata ca st l * 0al in d! 'tu!i indi8 ! nt d situatia 8inancia!a sau d statutul s#cial al 'a!intil#!1

Ai#l nta in sc#li nu t! <ui incu!a:ataQ Cad! l didactic si 'a!intii sunt c i ca! au !#l d cisi*atat in ! %#l*a! a c#n8lict l#! sc#la! - cat si in limina! a !iscu!il#! c '#t d clansa a'a!itia ac st#!a1 R R#mania s a8la ' '!imul l#c int! ./ ta!i din lum '!i*ind numa!ul d '!#8 s#!i ca! au !a'#!tat act d *i#l nta al l *il#! in tim'ul #! l#!1 R In R#mania /23 dint! tin !i s t m sa s duca la #! din cau%a act l#! d =uli0anism- ca! - c#n8#!m statisticil#!- s ' t! c c l 'utin # data ' sa'tamana1 R O s#luti ' nt!u diminua! a ca%u!il#! a! 8i ca 8i ca! sc#ala sa ai<a un 'si=#l#0 sc#la! sau maca! un m dic sc#la!1 Psi=iat!ii s'un ca '!inci'ala '!#<l ma st li'sa c#munica!ii1 C#n8#!m unui studiu int !nati#nal 8 ctuat d O!0ani%atia M#ndiala a Sanatatii in ./ d ta!iR#mania st n#minali%ata ' '!im l l#cu!i la *i#l nta in sc#li1 P st :umatat din '!#8 s#!ii !#mani !a'#!t a%a act d =uli0anism la #! l l#! sau au n *#i d '!#t cti ' nt!u s cu!itat a l#! sau a alt#! l *i1 In c alalta 'a!t a <alant i s a8la Olanda- cu /31 Studiil au d m#nst!at ca c l 'utin unul din 'at!u l *i d clas l AII)AIII s t m sa nu 8i atacat sau sa d *ina *ictima *i#l nt i in sc#li1 C l mai ma! '!#c nt din ac st 'unct d * d ! s intaln st in Un0a!ia E/93Fla sc#! st!ans a8landu)s R#mania1 A'!#a' /23 din l *ii !#mani s a8la in ac asta situati - ducandu)s cu t ama la #! 1 P l#cul t! i in t#'ul ins cu!itatii sc#la! s a8la 8ili'in %ii EI23F1 sc#lil din Dan ma!ca si Sin0a'#! sunt c l mai si0u! - d #a! c - c#n8#!m dat l#!- d#a! I3 din cu!santi s t m d ac st luc!u! s' cti* >31 N !mania si Stat l Unit al Am !icii s 0as sc cu 223- ! s' cti* 2I31 P#t!i*it alt#! studii- '! *al nta ac stui 8 n#m n # ! '! %inta act l d =uli0anism ca! s '!#duc c l 'utin # data ' sa'tamana1 D B m'lu- un studiu is!a lian a a!atat ca a'!#a' # t! im din l *ii ca! si a'!#a' un s8 !t din stud ntii a8lati in unitatil su' !i#a! 8! c* nt a%a sc#li l m nta! si lic

d in*atamant c#nsid !a *i#l nta ca 8iind # ma! '!#<l ma in sc#lil in ca! in*ata1 Ai#l nta in sc#li st un 8 n#m n ca! 8!amanta t#at s#ci tatil si a s '!#duc la t#at sc#lil d di8 !it ni* lu!i1 S' ct!ul i st Bt! m d la!0 mani8 standu)s ' sca!a la!0a in ! latia l *i) l *i 'ana B'licat1 P d )# 'a!t la '!#8 s#!i) l *i1 T#tusi c !c tat#!ii au s mnalat di8 ! nt int! m#du!il in ca! s mani8 sta ac st c#m'#!tam nt d *iant in c l ./ d ta!i da! ca! sunt 0! u d 8 n#m nul nu st l 0at d !ata c!iminalitatii- a di*#!tu!il#! sau d '!#c ntul min#!itatil#! tnic 1 Da! ' d alta 'a!t ac st situatii sunt in c#n Biun cu indicat#!ii s#ciali- cum a! 8i '!i*a!il c#n#mic - *a!sta- calitat a sist mului sc#la! tc1 D #<ic i '!#8ilul 'si=#l#0ic al c l#! ca!

su'#!ta act d c!u%im din 'a!t a c#l 0il#! st u!mat#!ulC tin !ii anBi#si- 8a!a '!#t cti ' !s#an l s nsi<il - tacut - ca! nu au nici maca! un '!i t n <un in sc#ala1 T#tusi l *ii a0! si*i isi mani8 sta d s #!i 8u!ia si asu'!a '!#8 s#!il#! sau 'a!intil#!1 C#n8#!m unui studiu al '!#8 s#!ului Ba!!O Nu!c#m< - d la Uni* !sitat a Su nsland- numit @P! *al nta tul<u!a!il#! la c#'ii si ad#l sc nti@- d s #!i tin !ii cu '!#<l m mintal d sanatat '!#*in din 8amilii sa!ac - cu # a'! ci ! n 0ati*a d s'! sin - cu ' !8#!mant sc#la! sla< 1 Ad#l sc ntii cu '!#<l m d sanatat mintala sunt cu'!insi in !a'#a!t '!i*ind !ata sinucid !il#! sau c#nsumat#!i d ti0a!i<autu!i alc##lic sau d!#0u!i1 Batuti si in:un0=iati la sc#ala * nim nt n 0ati* la unitatil d in*atamant sunt a<und nt in '! sa !#man asca-

Ca%u!il d

inc 'and cu c l mai 'utin 0!a* 'ana la c l d # *i#l nta maBima1 Un '!#8 s#! d 'si=#l#0i st c !c tat ca a! 8i i%<it cu ca'ul d usa # l *a a N!u'ului sc#la! Ec#n#mic Administ!ati* Piat!a N amt1 @Eu am * nit sa in*at la sc#ala- nu sa 8iu sn#'ita in <atai @- a d cla!at l *a <atuta1 O anc= ta a Minist !ului Educati i- C !c ta!ii si Tin ! tului a 8#st d s8asu!ata in :ud tul Suc a*a d s'! ca%ul c#'ilului ca! a mu!it du'a # <atai incasata in sc#ala d la d#i l *i mai ma!i1 P 29 mai a 8#st s mnalat d c sul l *ului din clasa a AIII)a d la N!u'ul sc#la! Dum<!a* ni- du'a c a 8#st <atut d d#i c#l 0i mai ma!i1 Un alt ad#l sc nt- din Nalati- a 8#st adus la S'italul d U!0 nta du'a c a 8#st <atut d d#i l *i c=ia! in 8ata sc#lii1 Un alt ca% a 8#st al c l#! t! i l *i din clasa a IT)a cu '!#8il t =n#l#0ic d la Lic ul S#l#m#n Ualita din San0 #!%)Bai ca! au 8#st mutati disci'lina! int!)# alta sc#ala ' nt!u ca au a!s catal#0ul clas i1 Din cau%a n#t i la 'u!ta! *#! 8i d cla!ati ! ' t nti si *#! 8i n *#iti sa ! ' t anul sc#la!1 Alti d#i l *i sunt c !c tati d '#litistii timis ni ' nt!u un act d t !#!ism- du'a c au anuntat am'lasa! a un i <#m< la Lic ul T #! tic din P !iam1 Un tana! d 7I ani- l * in clasa a AII)a a sc#lii d A!t si M s !ii @S8antul A'#st#l And! i@ din Pl#i sti- st c !c tat d '#litisti du'a c l)a in:un0=iat ' un alt l * d ac asi *a!sta- in cu!t a sc#lii1 P#t!i*it unui c#municat dat 'u<licitatii d Ins' ct#!atul sc#la! Hud t an P!a=#*aincid ntul s)a ' t! cut in 'au%a d la #!a 77122- din cau%a unui c#n8lict ant !i#!- c i d#i l *i im'licati in ac st incid nt 8iind d mai multa *! m in at ntia P#liti i1 Nu in ultimul !and- ca%ul 8 t i in:un0=iat d '!i t nul sau c=ia! in <i!#ul di! ct#a! i d la sc#ala C nt!ala a c! at un ma! i

scandal in lum a in*atamantului !#man sc1 M dicii 'si=iat!i sunt d 'a! ! ca ac st act d *andalism- t !#!ism- =uli0anism au d * nit un 8 n#m n in0!i:#!at#! in R#mania1 Studiul a 8#st 8 ctuat d OMS im'! una cu As#ciatia M#ndiala d Psi=iat!i - As#ciatia

Int !nati#nala d Psi=iat!i a C#'ilului si Ad#l sc ntului si as#ciatiil d '!#8 si#nisti1 El s intitul a%a @Ai#l nta sc#la!aC 'id mi#l#0i - ist#!ic si '! * nti @1 Ta!il in #!din d sc! scat#a! a !at i *i#l nt i sc#la! calculat in 8uncti d !a'#!ta!il '!#8 s#!il#! '!i*ind si0u!anta l#! si a l *il#!C R#mania E923F- VuJ it- I!an- C#lum<ia- Un0a!ia- P#!tu0alia- S'ania- N! cia- Sl#* niaB l0ia- Sin0a'#! - Islanda- Aust!alia- U#n0)V#n0- C#! a- N#!* 0ia Ci'!u- R 'u<lica Sl#*acaLituania tc1 C a c 'ana la 7231 R @C#'ilul <ataus st un c#'il <atut@ st a<s#lut su!'!in%at#! st ca SUA s a8la in ac asta n#minali%a! cu

@C! d ca la ni* lul 8i ca! i sc#li a! t! <ui sa Bist un 'si=#l#0 sc#la!1 F#a!t 'utin unitati d in*atamant au un ast8 l d s' cialist1 Ac sta a! 8uncti#na ca un c#nsili ! in anumit situatii si a! ind!uma c#'iii in 8uncti d '!#<l m - ' nt!u c#nsili ! 'si=#l#0ica- 8amiliala sau d sanatat mintala1 In '!imul !and st # '!#<l ma d m ntalitat - d #a! c Bista # int l 0 ! dis'!#'#!ti#nata a li< !tatii si d m#c!ati i1 T#tusi- aut#!itat a si c# !citia nu duc la scad ! a 0!adului d *i#l nta- ci d#a! a! 'ut a sa sta'an asca 8 n#m nul@- n )a d cla!at '!#81 d!1 Mi!c a Ti< !iu- '! s dint l S#ci tatii Nati#nal d N u!#l#0i si Psi=iat!i a C#'ilului si Ad#l sc ntului din R#mania1 @P!inci'ala '!#<l ma in sist mul d in*atamant !#man sc st li'sa d c#munica! 1 C! d ca t! <ui sa atacam Bact <a%a ac stui !au- si anum sa in*atam c#'ilul sa c#munic 1 Sa nu uitam ca si c#'ilul in*ata '!in imita! 1 N#i stim ca- a'!#a' int#td auna- c#'ilul <ataus st un c#'il <atut1 Alatu!i d d 8icitul d a<ilitat d a c#munica- in s'at l ci8! l#! c#'l sit#a! din !a'#!t s a8la c#nt!#lul ! dus al c#m'#!tam nt l#!1 Studiil 'id mi#l#0ic sunt 8#a!t scum' - ia! la n#i in ta!a nu au 8#st 8 ctuat ' '!#<l m d sanatat mintala la c#'ii si ad#l sc nti1 Studii int !nati#nal ! l *a insa ca 8! c* nta incid nt i <#lil#! 'si=ic la c#'il si ad#l sc nt in c#nditii 'si=#s#cial an#!mal st c! scuta@- n )a d cla!at d!1 Otilia S ca!a- m dic 'si=iat!u la Uni* !sitat a d M dicina Aict#! Ba< s Timis#a!a1 Pa%a cu 8i!m l 'a!ticula! - sin0u!a s#luti L

R duc ! a si c=ia! limina! a act l#! d *i#l nta in sc#li nu sunt #<i cti* d n atins sau *#!< in *ant1 O s#luti - du'a cum a!ata insasi ! alitat a- # c#nstitui c=ia! asi0u!a! a 'a% i cu a:ut#!ul 8i!m l#! d 'a%a 'a!ticula! - al ca!#! ' !s#nal ! us st sa tina luc!u!il su< c#nt!#l si sa im'una ! s' ct in !andul l *il#! ca! au a'ucatu!i *i#l nt 1 P#t!i*it dat l#! s#ci tatii BNS- '#at c a mai cun#scuta 8i!ma 'a!ticula!a d 'a%a- im'licata in '!#0!amul @Unitatil d in*atamant#<i cti* '!#t :at d BNS@- ca! a 8#st im'l m ntat d :a in t! i s ct#a! din Bucu! sti- la cat *a luni d la '! lua! a #<i cti* l#! ca%u!il d *i#l nta au dis'a!ut1 P#t!i*it BNS- Bista t! i cat 0#!ii d incid nt - cu 0!ad d !isc d la 2 la 2- anum C 0!ad 2 tal=a!ii- *i#l nt - am ninta! cu <#m<a- l *i luati la <atai d ' !s#an st!ain - '!#8 s#!i am nintati- c#nsum d d!#0u!is'a!0 !i ' tim' d n#a't 0!ad 7 ' !s#an st!ain in incinta sc#lii- am ninta!i * !<al int! l *i- act d *andalism- dist!u0 !i d <unu!i- '#s si d a!m al< tc1 0!ad 2 l *i ca! 8um a%a in sc#li- l *i ca! c=iul sc- c#m'#!tam nt * !<al n ci*ili%at - atitudini =uli0anic ' =#lu!i tc1 La ni* lul unitatil#! sc#la! cu ca! au c#nt!act - situatia s '! %inta ast8 lC s ct#!ul 7 E2> d unitati '!#t :at F 2> d ca%u!i in ianua!i )ma!ti si a'#i nici unul int! a'!ili si iuni 1 Din c l 2> d ca%u!i- unul a 8#st d 0!ad 2 Eam ninta! cu <#m<aF si 2/ d 0!ad 2 s ct#!ul . E/2 d unitatiF ;. d ca%u!i int! ianua!i )ma!ti a1c1- un ca% d ala!ma 8alsa cu <#m<a in a'!ili si a'#i nici un ca% in ' !i#ada mai)iuni D din c l ;. d ca%u!i- unul a 8#st d 0!ad 2- #'t d 0!ad 7 si .; d 0!ad 2 s ct#!ul I E25 d unitatiF ;5 d ca%u!i in ' !i#ada ianua!i )ma!ti a1c1 Eunul d 0!ad 2- sas d 0!ad 7 si ;2 cu 0!ad 2F si nici un ca% in int !*alul a'!ili )iuni 1 Ca%u!il d *i#l nta au 8#st mai num !#as la inc 'utul '!#0!amului- ult !i#! ! ducandu)s su<stantial- 'ana la dis'a!iti 1 C#nc! t- daca int! 79 si 2> 8 <!ua!i 222I s)au !a'#!tat .22 d ca%u!i E2>3 d 0!ad 2-223 d 0!ad 7 si ! stul d 0!ad 2F- in ac asi ' !i#ada a ac stui an au 8#st d#a! sas ca%u!i si s'! 8in l anului a<s#lut nici unul1 A0 ntii BNS nu '#t 8i t! cuti cu * d ! a1 Ma:#!itat a au # statu!a im'! si#nanta- d ci ca! im'un ! s' ct- sunt im<!acati in t!ic#u cu ins mn l c#m'ani i si 'antal#ni d uni8#!ma d cul#a! inc=isa si sunt d#tati cu <ast#n d cauciuc- s'!aO i!itant) lac!im#0 n- t l 8#an m#<il - statii d n#a't 1 Ai#l n,a st una dint! ma!il '!#<l m al lumii c#nt m'#!an 1 P! sa sc!is& sau audi#*i%ualul in8#!m a%& (n ' !man n,& cu '!i*i! la mani8 st&!i di* !s al ac stui 8 n#m n1 A'a!i,ia di8 !it l#! 8#!m d *i#l n,& (n m diul +c#la! 'a! a'!#a' # 8atalitat +i d *in - ad s a- un luc!u #<i+nuit- cu ca! s m nii c# Bist& 8&!& m&ca! a s mai s si%a asu'!a ' !ic#lului1 C=ia! dac& misi )! c 'ti si mi:l#ac d ilumina! ' tim' d

! '! %int& # '!#<l m& d licat&- 'un ! a su< c#nt!#l a 8 n#m nului *i#l n, i nu s '#at 8ac d c$t dac& (i sunt cun#scut cau% l - #!i0inil - 8#!m l d mani8 sta! +i '#si<ilit&,il d '! * ni! 1 P!#<l ma *i#l n, i (n +c#al& '#at +i t! <ui s& d *in& # t m& d ! 8l c,i ' nt!u t#,i c i im'lica,i (n actul duca,i#nal1 Cu at$t mai mult cu c$t +c#ala dis'un - c! d m- d im'#!tant ! su!s ' nt!u a c#nc ' '!#0!am d '! * ni! a *i#l n, i +i ' nt!u a !u' c !cul *ici#s al *i#l n, i (n m diul +c#la!1 4n R#m$nia Bist& 8#a!t 'u,in dat statistic ca! s& ! l * '! *al n,a =&!,ui!ii +i *i#l n, i (n m diul +c#la!- cu t#at c& la ni* l m'i!ic s cun#a+t c& ac st 8 n#m n st (n c#ntinu& c! +t ! la n#i (n ,a!&- Bist$nd # multitudin d ca%u!i d *i#l n,& (n +c#li m diati%at '!in '! sa sc!is& +i audi#)*i%ual1 Ai#l n,a (n +c#li st d as m n a c#nsid !at& ca 8iind un c#m'#!tam nt (n*&,at 8iind tan0 n,ial id nti8icat&- (n s' cial- (n l 0&tu!& cu *i#l n,a adul,il#! 8a,& d c#'ii- 8&c$ndu)s as#ci ! a (nt! 8amilia dis8unc,i#nal& +i c#m'#!tam ntul '#t n,ial *i#l nt al c#'iil#! '!#* ni,i din ac st ti'u!i d 8amilii1 P nt!u a 'ut a d !ula '!#0!am d '! * n,i +i int !* n,i st im'#!tant& (n, l 0 ! a 8 n#m nului d =&!,ui! +i *i#l n,& (n +c#li st sla<& +i +i ca!act !isticil at$t al a0! s#!il#! c$t +i al *ictim l#!1 OlJ us E755;F a d sc!is *i#l n,a ca +i un ti' s' cial d a0! siun - (n ca! cin *a atac& 8i%ic sau am nin,& # ' !s#an&- ca! 8&!& 'ut ! - ' nt!u a # 8ac s& s simt& s' !iat&- ! st!ic,i#nat& sau su'&!at& ' nt!u # ' !i#ad& c#nsid !a<il& d tim'- at$t dat#!it& t!aum i m#,i#nal - c u!m a%& unui as m n a atac- da! +i dat#!it& 8!icii d n#i atacu!i1 Ac ast& d 8ini,i a!at& c& *i#l n,a +c#la!& E<ullOin0ulF st di8 !it d lu't l sau c !tu!il ' ca! d#i #am ni d a'!#Bimati* ac a+i 'ut ! l au EW=itn O X Smit=755.F1 4n ac st ca%- act#!ul +i *ictim l sunt '&!,i al ac luia+i 0!u' s#cial d int !ac,iun 1 C !c t&!il (n c a c '!i* +t im'lica! a 8act#!ului 8amilial (n c#m'#!tam ntul a0! si* c#n8i!m& 8a'tul ca ad#l sc n,ii a0! si*i '!#*in- d ! 0ul&- din 8amilii (n ca! '&!in,ii (n+i+i sunt a0! si*i- +i m t#d l disci'lina! sunt n ad c*at - 8iind d s #!i <!utal 1 Studiil '!i*ind ! la,iil dint! tat&l ti!an +i ad#l sc nt m n,i#n a%& 8a'tul c& ad s #!i '#t a* a l#c c#n8lict - ca! '#t s8$!+i '!int!)# !u'tu!& a ! la,iil#! cu '&!in,ii +i 8u0a d acas& a ad#l sc ntului '! cum +i '!in *a0a<#nda:1 Tin !ii ca! sunt d s #!i *ictim al =&!,ui!ii +i *i#l n, i '!#*in (n s' cial din 8amilii =i' !)'!#t cti* (n ca! '&!in,ii sunt c i ca! (nd 'lin sc t#at n *#il c#'iil#!- (i c#nt!#l a%&- nu)i las& s&)+i c! % '!#'!iul l#! 0!u' d '!i t ni- 8amilia ,in$nd l#cul c#l 0il#! d la +c#al&- a '!i t nil#! din 8a,a <l#cului- a '!i t nului c lui mai <un +i a+a mai d 'a!t 1 Ac +ti tin !i d *in d %ada'ta,i +i i%#la,i s#cial- i nu +tiu s& ia d ci%ii (n situa,ii '!#<l matic - s& ! ac,i#n % (n anumit situa,ii d *ia,&s& s ada't % la di8 !i,i 8act#!i d m diu1 M diul s#cial c#n,in num !#as su!s d in8lu n,& d

natu!& s& induc&- s& stimul % +i s& (nt! ,in& *i#l n,a +c#la!&C situa,ia c#n#mic&- sl&<iciun a m canism l#! d c#nt!#l s#cial- in 0alit&,il s#cial - c!i%a *al#!il#! m#!al - mass)m diadis8unc,i#nalit&,i la ni* lul 8act#!il#! ! s'#nsa<ili cu duca,ia tin !il#!- li'sa d c##' !a! a institu,iil#! im'licat in duca,i 1 P nt!u ,&!il 8#st c#munist - c! +t ! a *i#l n, i (n 0 n !al- nu numai a *i#l n, i +c#la! - st 'us& ' s ama unui c#m'l B d 8act#!i '! cumC li< !ali%a! a mas) m di i- li'sa B !ci,iului d m#c!atic- c! +t ! a li< !t&,ii 0 n !al d mi+ca! - sl&<i! a aut#!it&,ii statului +i a institu,iil#! an0a:at (n ! s' cta! a l 0ii- acc sul la mi:l#ac d a0! siun 1 C#n:unctu!a c#n#mic& +i s#cial& '!#*#ac& anumit c#n8u%ii (n !$ndul tin !il#!- ca! (nc ' s& s (nd#iasc& d 8icacitat a +c#lii- d utilitat a +tiin, i1 "i ac asta cu at$t mai mult cu c$t c#nstat& c& +c#ala nu (i asi0u!& ins !,ia '!#8 si#nal&1 Aal#!il t!adi,i#nal '!#m#*at (n +c#al& muncam !itul- 8#!tul cun#sc # d 0!ada! *i%i<il&1 Un m diu s#cial (n c!i%& a8 ct a%& '!#8und d %*#lta! a ' !s#nalit&,ii ad#l sc ntului +i a indi*idului- (n 0 n !al1 Am '!i*it dint#td auna sc#ala d! 't # instituti d in*atamant- cultu!a si ducati m nita sa asi0u! c l#! c # 8! c* nt a%a t#at c#nditiil n c sa! studiului1 Din 'acat insa- ist#!ia ultimil#! ani *in sa d st!am ac st mit ) *al#!il sunt dat ' st ca'- c#nc 'tul d @d m#c!ati @ st 0! sit int l s ia! li< !tat a d B'!ima! st 8#l#sita int!)un m#d 0! sit1 Ai#l nta in sc#li Bista- ia! 8 n#m nul a luat am'l#a! # data cu 'at!und ! a un#! 8act#!i in *iata c#tidiana a sc#la!il#!1 Ast8 l- Bist nta unui climat n sanat#s in 8amili - antu!a:ul si in8lu nt l sal asu'!a c#'ilului sau c#ntactul '! c#c cu su!s l mass)m dia si mai al s cu '!#0!am l *i#l nt al ac st#!a ! '! %inta d#a! cat *a dint! cau% l a'a!iti i sta!il#! c#n8lictiual in sc#li1 C=ia! daca s#ci tat a ci*ila st c#nsti nta d ' !ic#lul !as'andi!ii *i#l nt i in unitatil d in*atamant si au 8#st d ma!at d :a '!#0!am ' nt!u c#m<at ! a ac st ia- ! %ultat l s lasa inca ast 'tat 1 P!imul 'as ' nt!u st#'a! a ac st i n ! 0ului il c#nstitui insa ducatia ' ca! c#'iii # '!im sc in 8amili - d ac a 'a!intii t! <ui sa c#nsti nti% % n c sitat a dial#0a!ii 8! c* nt cu micutii si c! a!ii un i ! latii st!ans cu ac stia1 P lan0a 'a!inti- si sc#ala t! <ui sa s #cu' in m#d s !i#s d ac st as' ctD c#'iii t! <ui sa cun#asca di8 ! nta dint! un c#m'#!tam nt d *iant si unul c#! ct- dint! <!utalitat si acti#na! cu calm si t! <ui in8#!mati cu '!i*i! la un l c#nc 't cum a! 8iC ! s' ctc#! ctitudin - di'l#mati - anali%a- m#!alitat - tc1 Indi8 ! nt ca st *#!<a d m diul 8amilia! sau c l sc#la!- '! % nta unui 'si=#l#0 st cu ad *a!at utila- mai al s in ca%ul in ca! c#'ilul nu '#at 8i c#n*ins sa ! nunt la un l #<ic iu!i ad#'tat d :a1

Nu uitati: lupta impotriva violentei in scoli incepe in familie, dar priveste intreaga societate!