Sunteți pe pagina 1din 0
Anul 175 (XIX) — Nr. 305 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Mar˛i,
Anul 175 (XIX) — Nr. 305 PARTEA I LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE Mar˛i,

Anul 175 (XIX) — Nr. 305

PARTEA

I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE

Mar˛i, 8 mai 2007

Nr.

118.

501.

512.

LEGI ™I DECRETE

— Lege privind organizarea ∫i func˛ionarea activit„˛ilor ∫i practicilor de medicin„ complementar„/alternativ„

— Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea ∫i func˛ionarea activit„˛ilor ∫i practicilor de medicin„ complementar„/alternativ„

Decret privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor ∫ef de poli˛ie cu Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative

DECIZII ALE CURfiII CONSTITUfiIONALE

Decizia nr. 278 din 22 martie 2007 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat

Decizia nr. 309 din 29 martie 2007 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004

Decizia nr. 311 din 29 martie 2007 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. II ∫i art. III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„

Decizia nr. 315 din 29 martie 2007 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„

Decizia nr. 394 din 17 aprilie 2007 referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 116 din Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici ∫i ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999

ORDONANfiE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

29. — Ordonan˛„ de urgen˛„ privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor

SUMAR

Pagina

2–4

5

5

6–7

8–9

10–11

12–13

13–15

16

Nr.

Pagina

389.

— Hot„r‚re privind aprobarea cifrelor de ∫colarizare pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar ∫i superior de stat Ón anul ∫colar/universitar 2007—2008

17–19

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

120.

— Decizie pentru numirea domnului Ionel Muscalu Ón calitatea de membru al Consiliului de administra˛ie al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ ∫i Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„

19

121.

— Decizie privind trecerea doamnei Gina B‚ra din func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului Justi˛iei

20

122.

— Decizie privind unele m„suri pentru reactualizarea componen˛ei nominale a Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“, aprobat„ prin Decizia primului- ministru nr. 393/2005

20–21

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAfiIEI PUBLICE CENTRALE

54.

— Ordin al pre∫edintelui Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping pentru aprobarea modelului ∫i con˛inutului legitima˛iei de control utilizate de persoanele cu atribu˛ii de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor prev„zute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport

21–22

760.

— Ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii privind eliberarea actelor de studii postliceale absolven˛ilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 797/1997

22–25

ACTE ALE CORPULUI EXPERfiILOR CONTABILI ™I CONTABILILOR AUTORIZAfiI DIN ROM¬NIA

07/58. — Hot„r‚re pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a comisiilor de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliile filialelor ∫i Consiliul Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia

25–31

 

ACTE ALE B√NCII NAfiIONALE A ROM¬NIEI

10.

— Circular„ privind nivelul ratei dob‚nzii de referin˛„ a B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei valabil Ón luna mai 2007

32

2

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

CAMERA

DEPUTAfiILOR

LEGI

™I

DECRETE

PARLAMENTUL ROM¬NIEI

SENATUL

LEGE privind organizarea ∫i func˛ionarea activit„˛ilor ∫i practicilor de medicin„ complementar„/alternativ„

Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozi˛ii generale

Art. 1. — Prezenta lege are drept scop reglementarea activit„˛ilor ∫i practicilor de medicin„ complementar„/ alternativ„ care vizeaz„ prevenirea Ómboln„virilor, promovarea s„n„t„˛ii, vindecarea bolilor ∫i optimizarea din punct de vedere biopsihosocial ∫i spiritual a fiin˛ei umane. Art. 2. — Œn sensul prezentei legi, medicina complementar„ ∫i/sau alternativ„ cuprinde acele practici de Óngrijiri de s„n„tate care nu sunt integrate Ón sistemul principal al serviciilor medicale de s„n„tate ∫i sunt folosite ca terapii adjuvante sau pot Ónlocui terapiile clasice. Practicile ∫i activit„˛ile de medicin„ complementar„/ alternativ„ au la baz„ teoriile, credin˛ele ∫i experien˛a diferitelor culturi na˛ionale folosite pentru prevenirea, diagnosticul ∫i tratamentul bolilor somatice ∫i psihice. Art. 3. — (1) Domeniul medicinei complementare/ alternative cuprinde practici ∫i terapii naturiste, biologice, de nutri˛ie, terapii manuale, bioelectromagnetice ∫i energetice. (2) Principalele domenii de practic„ ale medicinei complementare/alternative recunoscute pe plan mondial sunt prezentate Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta lege. Alte domenii de practic„ Ón medicina complementar„/ alternativ„ pot fi stabilite prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice. Pentru fiecare dintre aceste domenii se vor crea de c„tre asocia˛iile din fiecare domeniu, Ón cazul Ón care nu exist„ deja, standarde ocupa˛ionale care se revizuiesc periodic ∫i se aprob„ conform reglement„rilor legale Ón vigoare.

CAPITOLUL II

Dreptul de practic„ ∫i organizarea activit„˛ilor de medicin„ complementar„/alternativ„

Art. 4. — (1) Activit„˛ile ∫i practicile de medicin„

complementar„/alternativ„ pot fi exercitate de urm„toarele categorii profesionale, Ón condi˛iile prev„zute de lege:

a) medici, medici denti∫ti ∫i farmaci∫ti;

b) psihologi;

c) absolven˛i ai altor institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior.

(2) Pentru a deveni practicieni de medicin„ complementar„/alternativ„, persoanele prev„zute la alin. (1) sunt obligate s„ posede autoriza˛ia de liber„ practic„ eliberat„, conform legii, de Ministerul S„n„t„˛ii Publice cu avizul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar.

Art. 5. — Autoriza˛ia de liber„ practic„ de medicin„ complementar„/alternativ„ se elibereaz„ pe baza urm„toarelor acte:

a) diploma eliberat„ de institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior

sau atestatul ori certificatul de preg„tire specific„ Ón domeniu;

b) certificat de cazier judiciar;

c) certificat de s„n„tate;

d) avizul Ordinului Practicienilor de Medicin„ Comple-

mentar„/Alternativ„. Art. 6. — (1) Œn vederea exercit„rii medicinei complementare/alternative, practicianul de medicin„ complementar„/alternativ„ ader„ la Ordinul Practicienilor de Medicin„ Complementar„/Alternativ„. (2) Ordinul Practicienilor de Medicin„ Complementar„/ Alternativ„ se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ ca organiza˛ie profesional„, neguvernamental„, apolitic„, av‚nd ca obiect de activitate controlul ∫i supravegherea exercit„rii profesiei de practician de medicin„ complementar„/alternativ„. (3) Ordinul Practicienilor de Medicin„ Complementar„/ Alternativ„ se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ la nivel teritorial ∫i na˛ional. (4) Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Ordinului Practicienilor de Medicin„ Complementar„/ Alternativ„ se aprob„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice. (5) Autoriza˛ia de liber„ practic„ a practicienilor de medicin„ complementar„/alternativ„ se reÓnnoie∫te obligatoriu la interval de 3 ani de c„tre Ministerul S„n„t„˛ii Publice cu avizul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar. Art. 7. — Practicarea acupuncturii, a homeopatiei, a apiterapiei, a fitoterapiei, a chiropracticii ∫i a osteopatiei, a medicinei tradi˛ionale orientale este permis„ numai medicilor, medicilor denti∫ti sau, dup„ caz, farmaci∫tilor ∫i este reglementat„ de Ministerul S„n„t„˛ii Publice, prin norme. Art. 8. — Practicianul de medicin„ complementar„/ alternativ„ care nu posed„ diplom„ de medic, medic dentist sau, dup„ caz, farmacist sau care nu a ob˛inut autoriza˛ie de liber„ practic„ Ón domeniul respectiv este obligat s„ efectueze o preg„tire specific„ de scurt„ durat„ recunoscut„ de Ministerul S„n„t„˛ii Publice, corespunz„toare standardelor ocupa˛ionale aprobate prin reglement„rile legale Ón vigoare. Art. 9. — (1) Practicianul de medicin„ complementar„/ alternativ„ care nu este medic, medic dentist sau, dup„ caz, farmacist nu poate exercita anumite activit„˛i ∫i practici medicale stabilite de Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i Colegiul Medicilor din Rom‚nia ∫i nu poate folosi titlurile de doctor, medic, medic dentist sau, dup„ caz, farmacist.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

3

(2) Medicii, medicii denti∫ti sau, dup„ caz, farmaci∫tii practicieni de medicin„ complementar„/alternativ„ cu autoriza˛ie de liber„ practic„ eliberat„ de Colegiul Medicilor din Rom‚nia, Colegiul Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia sau de Colegiul Farmaci∫tilor din Rom‚nia pentru un anumit domeniu pot trata anumite afec˛iuni corespunz„toare domeniului respectiv ∫i pot prescrie anumite medicamente/ tratamente complementare ∫i/sau alternative conform metodologiei stabilite de Ministerul S„n„t„˛ii Publice, potrivit reglement„rilor Organiza˛iei Mondiale a S„n„t„˛ii. (3) Practicienii autoriza˛i Ón domeniul medicinei complementare/alternative, care nu sunt medici, medici denti∫ti sau, dup„ caz, farmaci∫ti, pot interveni, dup„ caz, Ón completarea ∫i/sau continuarea terapiilor medicale, conform unor reguli precise de procedur„, numai cu acordul scris al pacientului, la recomandarea scris„ a unui medic. Art. 10. — Practicianul de medicin„ complementar„/ alternativ„ are dreptul s„ foloseasc„ numai cuno∫tin˛ele, mijloacele ∫i metodele pentru care este autorizat ∫i atestat, conform standardului ocupa˛ional aprobat din domeniul respectiv. Art. 11. — (1) Tehnicile ∫i practicile de medicin„ complementar„/alternativ„ se desf„∫oar„ Ón cabinete de terapie complementar„/alternativ„ organizate conform legii ca societ„˛i comerciale sau activit„˛i independente desf„∫urate de persoane fizice, cu acest obiect de activitate. (2) Medicii, medicii denti∫ti sau, dup„ caz, farmaci∫tii practicieni de medicin„ complementar„/alternativ„ Ó∫i pot organiza cabinete medicale conform legii. (3) Denumirea de îcentru de Óngrijiri de s„n„tate“ nu poate fi utilizat„ dac„ nu exist„ cel pu˛in un angajat medic sau asistent medical. Art. 12. — Practicarea medicinei complementare/ alternative este permis„ ∫i Ón anumite institu˛ii medicale al„turi de medicina clasic„, alopat„, pe baza normelor elaborate de Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i Colegiul Medicilor din Rom‚nia, Colegiul Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia ∫i de Colegiul Farmaci∫tilor din Rom‚nia. Art. 13. — Practicianul de medicin„ complementar„/ alternativ„ este obligat s„ ˛in„ eviden˛a pacien˛ilor trata˛i, a metodelor ∫i a mijloacelor de tratament folosite pentru fiecare caz. Art. 14. — (1) Prepararea, producerea ∫i distribu˛ia remediilor folosite de medicina complementar„/alternativ„ este strict reglementat„ de Ministerul S„n„t„˛ii Publice. (2) Autoriza˛ia pentru producerea ∫i distribu˛ia remediilor se elibereaz„ de Ministerul S„n„t„˛ii Publice. Art. 15. — V‚nzarea produselor homeopatice, a medica˛iei complementare/alternative ∫i a altor remedii se face Ón unit„˛ile farmaceutice autorizate de Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i Ón magazine autorizate corespunz„tor normelor legale.

CAPITOLUL III

Drepturile ∫i accesul pacien˛ilor la terapii ∫i practici de medicin„ complementar„/alternativ„

la

tratamente ∫i practici de medicin„ complementar„/ alternativ„, reglementate conform legii. Art. 17. — Persoanele care se adreseaz„ unui practician de medicin„ complementar„/alternativ„ beneficiaz„ de

Art.

16.

— Toate persoanele

au

acces liber

tratament de medicin„ complementar„/ alternativ„ numai dup„ exprimarea, Ón scris, a acordului de voin˛„. Art. 18. — (1) Persoanele care se adreseaz„ unui practician de medicin„ complementar„/alternativ„ beneficiaz„ de confiden˛ialitatea datelor privind starea de s„n„tate. (2) Persoanele prev„zute la alin. (1) trebuie s„ primeasc„ informa˛ii scrise, accesibile ∫i u∫or de Ón˛eles, pentru a cunoa∫te beneficiile ∫i riscurile la care se expun. Art. 19. — Practicile ∫i procedurile de care beneficiaz„ persoanele tratate de medicii, medicii denti∫ti sau, dup„ caz, farmaci∫tii practicieni de medicin„ complementar„/ alternativ„ ori de practicienii autoriza˛i Ón domeniul medicinei complementare/alternative sunt stabilite de Ministerul S„n„t„˛ii Publice ∫i de Casa Na˛ional„ de Asigur„ri de S„n„tate, sunt prev„zute Ón contractul-cadru ∫i sunt decontate din bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de s„n„tate.

CAPITOLUL IV

Organiza˛ii profesionale ale practicienilor de medicin„ complementar„/alternativ„ ∫i controlul exercit„rii activit„˛ilor

Art. 20. — Œn cadrul Ordinului Practicienilor de Medicin„ Complementar„/Alternativ„ func˛ioneaz„ comisii de specialitate pentru fiecare domeniu de practic„ de medicin„ complementar„/alternativ„, care au obliga˛ia s„ reglementeze activitatea profesional„ a practicienilor din fiecare domeniu specific. Art. 21. — (1) Ordinul Practicienilor de Medicin„ Complementar„/Alternativ„ este obligat s„ elaboreze Codul de etic„ profesional„, cu sprijinul comisiilor de specialitate. (2) Codul de etic„ profesional„ cuprinde drepturile de practic„, sanc˛iunile disciplinare pentru incompeten˛„ profesional„, restric˛ii de practic„ Ón caz de incompatibilitate sau de afectare a s„n„t„˛ii pacientului. Art. 22. — Eviden˛a practicienilor de medicin„ complementar„/alternativ„ se ˛ine Ón Registrul unic al practicienilor de medicin„ complementar„/alternativ„, care se p„streaz„ la sediul Ordinului Practicienilor de Medicin„ Complementar„/Alternativ„ ∫i se comunic„ Ón mod obligatoriu Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar. Art. 23. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice, Colegiul Medicilor din Rom‚nia, Colegiul Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia ∫i Colegiul Farmaci∫tilor din Rom‚nia stabilesc, cu consultarea Ordinului Practicienilor de Medicin„ Complementar„/Alternativ„, curriculum de studii pentru institu˛iile care preg„tesc practicieni de medicin„ complementar„/alternativ„ pentru a garanta nivelul de calificare. Art. 24. — (1) Ministerul S„n„t„˛ii Publice Ónfiin˛eaz„, Ón cadrul Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare din Domeniul Sanitar, Departamentul de medicin„ complementar„/ alternativ„ care Óndrum„ ∫i controleaz„ activit„˛ile Ón domeniu, inclusiv preg„tirea profesional„ a practicienilor de medicin„ complementar„/alternativ„. (2) Departamentul de medicin„ complementar„/ alternativ„ acrediteaz„ furnizorii ∫i programele de formare profesional„ pentru practicienii de medicin„ complementar„/ alternativ„.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

CAPITOLUL V

Dispozi˛ii tranzitorii ∫i finale

Art. 25. — Œnc„lcarea prevederilor prezentei legi, inclusiv culpa profesional„, atrage r„spunderea patrimonial„, disciplinar„, civil„, contraven˛ional„ sau penal„, dup„ caz. Art. 26. — Œn aplicarea prezentei legi Ministerul S„n„t„˛ii Publice emite norme metodologice, Ón termen de un an de la publicarea prezentei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Art. 27. — Œn termen de 6 luni de la intrarea Ón vigoare a normelor metodologice prev„zute la art. 26, to˛i practicienii de medicin„ complementar„/alternativ„ care desf„∫oar„ sub orice form„ activit„˛i ∫i practici de medicin„ complementar„/alternativ„ vor fi supu∫i procedurilor de autorizare prev„zute de prezenta lege. Art. 28. — Prezenta lege intr„ Ón vigoare la 3 luni de la publicarea Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Art. 29. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi orice dispozi˛ii contrare se abrog„.

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.

PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAfiILOR

BOGDAN OLTEANU

Bucure∫ti, 2 mai 2007. Nr. 118.

PRE™EDINTELE SENATULUI

NICOLAE V√C√ROIU

ANEX√

DOMENII

de practic„ Ón medicina complementar„/alternativ„ (conform clasific„rii elaborate de Organiza˛ia Mondial„ a S„n„t„˛ii)

Practici

farmacologice

Practici

herbaliste

Diet„, nutri˛ie, stil de via˛„

Sisteme alternative

la practica

Terapii

manuale

Aplica˛ii

bioelectromagnetice

∫i biologice

medical„

∫i energetice

   

1234

 

5

6

Agen˛i

Terapie

Schimbarea stilului de via˛„ — life style

Acupunctur„

Presopunctur„

Tratamente cu lumin„ natural„ ∫i artificial„

antioxidan˛i

herbal„

Homeopatie

Tehnic„ Dian Xue

 

Apiterapie

Algoterapie

Terapie Gerson

Qigong medical

Chiropractic„

Electroacupunctur„

T.BI GU

Naturopatie

Terapii pentru cre∫terea imunit„˛ii

Aromaterapie

Terapie

Yoga

Osteopatie

C‚mpuri electromagnetice Stimulare electric„ ∫i neuromagnetic„

macrobiotic„

 

Megavitamine

Ayurveda

Metoda Feldenkrais

Terapii metabolice

Oligoterapie

Vegetarianism

Astrologie

Terapie prin masaj, tui, na

Terapie cu c‚mp magnetic

medical„

Agen˛i oxidan˛i

Feng Shui

Practici

Reflexologie

Terapie holografic„

(ozon, hidrogen,

tradi˛ionale

peroxid)

Suplimente

Su Jok

Rofling

Spectroscopie

alimentare

Argiloterapie

Medicin„

Magnetorezonan˛„ Reiki Tehnic„ radiant„ Terapie cu bioc‚mp Bioritmologie Cristaloterapie Cromoterapie

tradi˛ional„

chinez„ (TCM)

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

5

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea ∫i func˛ionarea activit„˛ilor ∫i practicilor de medicin„ complementar„/alternativ„

Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Pre∫edintele Rom‚niei

d

e

c r

e t e a z „:

Articol unic. — Se promulg„ Legea privind organizarea ∫i func˛ionarea activit„˛ilor ∫i practicilor de medicin„ complementar„/alternativ„ ∫i se dispune publicarea acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 27 aprilie 2007. Nr. 501.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET privind Óncetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor ∫ef de poli˛ie cu Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative

Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, av‚nd Ón vedere propunerea ministrului internelor ∫i reformei administrative,

Pre∫edintele Rom‚niei

d e

c r e

t e a z „:

Articol unic. — Domnului chestor ∫ef de poli˛ie Mircea Vasile Alexandru Ói Ónceteaz„ raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

— interimar —

NICOLAE V√C√ROIU

Œn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, contrasemn„m acest decret.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 4 mai 2007. Nr. 512.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

DECIZII

ALE

CURfiII

CONSTITUfiIONALE

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A

Nr. 278

din 22 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat

Ioan Vida Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Kozsokár Gábor Ion Predescu ™erban Viorel St„noiu Ion Tiuc„ Irina Loredana Gulie

— pre∫edinte — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — procuror — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate

a prevederilor art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat, excep˛ie ridicat„ de Adrian Verone R„dulescu ∫i Lumini˛a Teodora R„dulescu Ón Dosarul nr. 26.585/3/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti —

Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i de familie. La apelul nominal lipsesc p„r˛ile. Procedura de citare este legal Óndeplinit„. Magistratul-asistent arat„ c„ autorii excep˛iei au depus la dosar o cerere prin care solicit„ acordarea unui nou termen de judecat„, Ón vederea preg„tirii ap„r„rii, precum

∫i note scrise prin care Ó∫i motiveaz„ excep˛ia invocat„. De

asemenea, partea Mihaela B„l„∫oiu a depus o cerere prin care solicit„ am‚narea judec„rii cauzei Ón vederea preg„tirii ap„r„rii. Reprezentantul Ministerului Public solicit„ respingerea cererilor. Curtea, deliber‚nd, respinge aceste cereri. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de

respingere a excep˛iei ca neÓntemeiat„.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, constat„ urm„toarele:

Prin Œncheierea din 16 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 26.585/3/2005, Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i de familie a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a prevederilor art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat. Excep˛ia a fost ridicat„ de Adrian Verone R„dulescu ∫i Lumini˛a Teodora R„dulescu Óntr-o cauz„ av‚nd ca obiect judecarea cererii de constatare a unor drepturi locative asupra unui imobil construc˛ie, aflat„ Ón faza procesual„ a recursului. Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se arat„, Ón esen˛„, c„ prevederile legale criticate instituie

posibilitatea cump„r„rii locuin˛elor construite din fondurile statului doar pentru titularii contractelor de Ónchiriere, iar nu ∫i pentru ceilal˛i titulari de drepturi locative men˛iona˛i Ón contract, ceea ce contravine principiilor constitu˛ionale ale egalit„˛ii Ón drepturi ∫i dreptului la mo∫tenire. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i exprima punctele de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Curtea de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i de familie apreciaz„ c„ excep˛ia este neÓntemeiat„. Œn acest sens, arat„ c„ prevederile legale criticate reglementeaz„ posibilitatea cump„r„rii locuin˛elor doar pentru titularul contractului de Ónchiriere, pentru c„, de regul„, titularul ∫i celelalte persoane cu drepturi locative fac parte din aceea∫i familie, astfel Ónc‚t pentru orice alte situa˛ii particulare legate de raporturile locative se aplic„ dreptul comun. Avocatul Poporului consider„ c„ prevederile legale criticate sunt constitu˛ionale. Œn acest sens, arat„ c„ textele de lege criticate nu con˛in nicio discriminare Ón raport de criteriile egalit„˛ii Ón drepturi ∫i se aplic„ Ón mod egal tuturor persoanelor aflate Ón ipoteza normei juridice. Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul- raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), precum ∫i ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate. Potrivit Óncheierii de sesizare, obiectul acesteia Ól constituie prevederile art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994. Legea nr. 85/1992 a fost republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998, cu acela∫i con˛inut al art. 1 ∫i 2, ∫i anume:

— Art. 1: îLocuin˛ele construite din fondurile statului pot fi cump„rate de titularii contractelor de Ónchiriere, cu plata integral„ sau Ón rate a pre˛ului, Ón condi˛iile Decretului-lege

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

7

nr. 61/1990 privind v‚nzarea de locuin˛e construite din fondurile statului c„tre popula˛ie ∫i ale prezentei legi. Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 locuin˛ele care dep„∫esc suprafe˛ele maxime prev„zute Ón actele normative Ón baza c„rora s-au executat locuin˛ele din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice ∫i bugetare de stat, precum ∫i cele care prezint„, la data v‚nz„rii, finisaje superioare, echivalente unor lucr„ri de art„ sau ornamentale deosebite, sau care beneficiaz„ de dot„ri speciale, cum ar fi: piscin„, saun„, ser„, cram„, bar-vinotec„, camer„ frigorific„ sau altele asemenea. De asemenea, sunt exceptate locuin˛ele de protocol care au servit sau servesc demnitarilor sau altor persoane alese sau numite Ón func˛ii drept locuin˛e pe durata exercit„rii func˛iei, chiar dac„ acestea sunt scoase ulterior din eviden˛a locuin˛elor de protocol.“ — Art. 2: îConstruc˛iile de locuin˛e finan˛ate din fondurile statului, Ón curs de execu˛ie ∫i nerepartizate nominal p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, care nu pot fi terminate ∫i v‚ndute Ón condi˛iile reglement„rilor Ón vigoare, pot fi v‚ndute pe apartamente, pe paliere, pe sc„ri, pe tronsoane de cl„diri sau Ón Óntregime, prin licita˛ie public„. Fac excep˛ie de la prevederile alin. 1 locuin˛ele Ón curs de execu˛ie care trec, prin protocol, f„r„ plat„, Ón patrimoniul Parlamentului Rom‚niei, Ministerului Ap„r„rii Na˛ionale, Ministerului de Interne, Serviciului Rom‚n de Informa˛ii, Serviciului de Protec˛ie ∫i Paz„, Ministerului Justi˛iei — Direc˛ia general„ a penitenciarelor, precum ∫i cele pe care acestea le construiesc prin planuri proprii de investi˛ii sau le achizi˛ioneaz„ folosind aloca˛ii bugetare care se asigur„ Ón acest scop. Aceste locuin˛e sunt supuse regimului locuin˛elor prev„zute la art. 1 alin. 3. Licita˛iile se organizeaz„ de consiliile locale. Locuin˛ele prev„zute la alin. 1, repartizate ori pentru care s-au Óncheiat antecontracte sau contracte de v‚nzare- cump„rare p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi, se pot cump„ra de beneficiarii actului de reparti˛ie sau de titularii antecontractelor ori ai contractelor de v‚nzare-cump„rare, f„r„ licita˛ie, la valoarea lucr„rilor executate de unitatea proprietar„, Ón condi˛iile art. 1.

Pre˛ul de la care Óncepe licita˛ia se stabile∫te de c„tre unit„˛ile proprietare, ˛in‚nd seama de stadiul fizic de execu˛ie, la care se adaug„ ∫i cheltuielile aferente de proiectare. Din pre˛ul ob˛inut la licita˛ie, pentru acoperirea cheltuielilor de eviden˛„ ∫i v‚nzare, unit„˛ile beneficiaz„ de un comision de p‚n„ la 1%.“ Autorii excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea dispozi˛iilor constitu˛ionale cuprinse Ón art. 16 alin. (1) privind egalitatea cet„˛enilor Ón fa˛a legii ∫i a autorit„˛ilor publice ∫i art. 46 privind dreptul la mo∫tenire. Analiz‚nd aceste sus˛ineri, Curtea constat„ urm„toarele:

Prevederile art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992, republicat„, reglementeaz„ posibilitatea titularilor contractelor de Ónchiriere de a dob‚ndi calitatea de proprietari ai locuin˛elor Ónchiriate de la unit„˛ile economice sau bugetare de stat, Ón condi˛iile Decretului-lege nr. 61/1990 privind v‚nzarea de locuin˛e construite din fondurile statului c„tre popula˛ie ∫i ale Legii nr. 85/1992, sau prin licita˛ie public„, Ón cazul locuin˛elor aflate Ón curs de execu˛ie, finan˛ate din fondurile statului ∫i nerepartizate nominal p‚n„ la data intr„rii Ón vigoare a legii. Legiuitorul a instituit posibilitatea cump„r„rii, de c„tre chiria∫ii acestora, a locuin˛elor construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice ∫i bugetare de stat, la edificarea c„rora au contribuit Ón mod direct sau indirect Ón vechiul sistem politico-statal. A∫adar, posibilitatea Óncheierii contractului de v‚nzare-cump„rare exclusiv de c„tre titularul contractului de Ónchiriere, ∫i nu de ceilal˛i titulari de drepturi locative, este justificat„ de raporturile de munc„ existente Óntre titularul contractului de Ónchiriere ∫i unitatea de˛in„toare a locuin˛ei repartizate ∫i nu contravine principiilor constitu˛ionale ale egalit„˛ii Ón drepturi a cet„˛enilor sau dreptului la mo∫tenire. Mai mult, a∫a cum s-a statuat Ón mod constant Ón jurispruden˛a Cur˛ii, principiul egalit„˛ii nu are semnifica˛ia unei uniformit„˛i de tratament juridic, astfel Ónc‚t la situa˛ii diferite, cum este cea a titularului unui contract de Ónchiriere, fa˛„ de celelalte persoane care locuiesc Ómpreun„ cu acesta ∫i ale c„ror drepturi locative nu izvor„sc din contractul de Ónchiriere, este justificat Ón mod rezonabil ∫i obiectiv un statut juridic distinct.

Pentru considerentele expuse, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 1 ∫i 2 din Legea nr. 85/1992 privind v‚nzarea de locuin˛e ∫i spa˛ii cu alt„ destina˛ie construite din fondurile statului ∫i din fondurile unit„˛ilor economice sau bugetare de stat, excep˛ie ridicat„ de Adrian Verone R„dulescu ∫i Lumini˛a Teodora R„dulescu Ón Dosarul nr. 26.585/3/2005 al Cur˛ii de Apel Bucure∫ti — Sec˛ia a III-a civil„ ∫i pentru cauze cu minori ∫i de familie. Definitiv„ ∫i general obligatorie. Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 22 martie 2007.

PRE™EDINTELE CURfiII CONSTITUfiIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Irina Loredana Gulie

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A

Nr. 309

din 29 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004

Ion Predescu Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Kozsokár Gábor Acsinte Gaspar Petre Ninosu ™erban Viorel St„noiu Tudorel Toader Ion Tiuc„ Daniela Ramona Mari˛iu

— pre∫edinte — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — procuror — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, excep˛ie ridicat„ de Petru Juravle, Cristina Constantinescu ∫i Ambrozie Duca Ón dosarele nr. 6.978/2006, nr. 7.105/2006 ∫i nr. 5.991/30/2006 ale Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia civil„. La apelul nominal avocatul Florin Kovacs r„spunde pentru autorii excep˛iei ∫i pentru partea Gabriela Grigore, avocatul Ioan Dan r„spunde pentru partea Marin Lupu∫oru, iar partea Viorel Contrea se prezint„ personal. Lipsesc celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare este legal Óndeplinit„. Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 2.382D/2006, nr. 2.383D/2006 ∫i nr. 230D/2007 au con˛inut identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii cauzelor. Avocatul Florin Kovacs este de acord cu conexarea dosarelor. Avocatul Ioan Dan este de acord cu conexarea dosarelor. Partea Viorel Contrea este de acord cu conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 230D/2007 ∫i nr. 2.383D/2006 la Dosarul nr. 2.382D/2006, care este primul Ónregistrat. Cauza fiind Ón stare de judecat„, avocatul Florin Kovacs solicit„ admiterea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, Óntruc‚t textul de lege criticat determin„ o diferen˛„ de tratament pentru situa˛ii identice, precum ∫i o Ónc„lcare a accesului liber la justi˛ie. De asemenea, se arat„ c„ textul de lege criticat contravine ∫i prevederilor art. 44 din Constitu˛ie. Avocatul Ioan Dan solicit„ respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Œn acest sens, arat„ c„ dispozi˛iile art. 44 alin. (1) teza Ónt‚i din Constitu˛ie nu pot fi disociate de teza a doua din acela∫i text, potrivit c„reia con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Partea Viorel Contrea solicit„ respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine urm„toarele:

Prin Óncheierile din 8 noiembrie 2006 ∫i 13 februarie 2007, pronun˛ate Ón dosarele nr. 6.978/2006, nr. 7.105/2006 ∫i nr. 5.991/30/2006, Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia civil„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004. Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Petru Juravle, Cristina Constantinescu ∫i Ambrozie Duca. Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile de lege criticate, prin faptul c„ prev„d interdic˛ia de Ónstr„inare pe timp de 10 ani a terenurilor, contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, deoarece se face o aplicare retroactiv„ a Legii nr. 341/2004 ∫i Ón ceea ce prive∫te regimul aplicabil terenurilor dob‚ndite potrivit Legii nr. 42/1990, lege abrogat„ de Legea nr. 341/2004. Œn continuare, se arat„ c„ textul de lege criticat contravine ∫i art. 44 din Constitu˛ie, prin aceea c„ scoate din circuitul civil terenurile dob‚ndite potrivit Legii nr. 341/2004. De asemenea, se arat„ c„ dispozi˛iile art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004 contravin ∫i prevederilor art. 16 din Constitu˛ie, deoarece se realizeaz„ o discriminare Óntre persoanele care au dob‚ndit terenul potrivit Legii nr. 42/1990, f„r„ obliga˛ia neÓnstr„in„rii acestuia pe durata a 10 ani, ∫i cele care au dob‚ndit terenul potrivit Legii nr. 341/2004, grevat de aceast„ obliga˛ie de neÓnstr„inare. Totodat„, se consider„ a fi Ónc„lcate ∫i prevederile art. 21 din Legea fundamental„. Tribunalul Timi∫ — Sec˛ia civil„ arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate nu retroactiveaz„, aplic‚ndu-se numai persoanelor c„rora li s-a emis titlul de proprietate sub imperiul Legii nr. 341/2004, iar nu ∫i celor c„rora li s-a eliberat titlul de proprietate sub imperiul Legii nr. 42/1990. Œn ceea ce prive∫te invocarea prevederilor art. 44 din Constitu˛ie, se apreciaz„ c„ nici acestea nu sunt Ónc„lcate, legiuitorul put‚nd impune anumite limit„ri dreptului de proprietate Ón situa˛ii exprese ∫i pe o perioad„ limitat„ de timp. Œn continuare, arat„ c„ nu poate fi primit„ nici sus˛inerea potrivit c„reia textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 ∫i 21 din Legea fundamental„. Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

9

Avocatul Poporului arat„ c„ dispozi˛ia de lege criticat„ dispune numai pentru viitor ∫i nu este aplicabil„ situa˛iilor anterioare intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 341/2004, f„r„ a Ónc„lca principiul neretroactivit„˛ii prev„zut de art. 15 din Constitu˛ie. Œn ceea ce prive∫te invocarea prevederilor art. 16 din Constitu˛ie, se arat„ c„ dispozi˛iile de lege criticate se aplic„ tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale, f„r„ nici o discriminare pe considerente arbitrare. C‚t prive∫te critica de neconstitu˛ionalitate a art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004 fa˛„ de art. 44 alin. (1) din Constitu˛ie, se arat„ c„ interdic˛ia prev„zut„ de legiuitor este conform„ prevederilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, potrivit c„rora con˛inutul ∫i limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege. Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torul- raportor, sus˛inerile autorilor excep˛iei ∫i ale p„r˛ilor prezente, concluziile procurorului, dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate. Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitatea Ól constituie dispozi˛iile art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii-martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu urm„torul cuprins: îPersoanele prev„zute la art. 3 alin. (1) lit. b), precum ∫i la art. 4 alin. (1) beneficiaz„, pe l‚ng„ indemniza˛ia calculat„ conform prevederilor art. 4, ∫i de urm„toarele drepturi: ( ) g) atribuirea, Ón limita posibilit„˛ilor, Ón proprietate ∫i cu clauz„ de neÓnstr„inare timp de 10 ani de la data dob‚ndirii, a 10.000 m 2 de teren Ón extravilan ∫i 500 m 2 de teren Ón intravilan — acesta din urm„ pentru destina˛ia de locuin˛„, dac„ nu a avut sau nu are Ón proprietate un alt spa˛iu locativ.“

Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii legale, autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea Ón drepturi, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justi˛ie ∫i ale art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea ∫i ocrotirea propriet„˛ii private indiferent de titular. Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea constat„ c„ textul de lege criticat instituie o incapacitate temporar„ de Ónstr„inare a terenurilor situate Ón extravilan ∫i Ón intravilan, ce au fost dob‚ndite Ón temeiul Legii nr. 341/2004. Aceast„ interdic˛ie temporar„ de Ónstr„inare reprezint„ o limitare a unuia dintre atributele dreptului de proprietate, ∫i anume dispozi˛ia. Limitarea este Ón deplin„ conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, potrivit c„rora îCon˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege“. A∫a fiind, conform art. 61 alin. (1) din Constitu˛ie, Parlamentul, ca îunic„ autoritate legiuitoare a ˛„rii“, are dreptul de a decide instituirea unei asemenea interdic˛ii temporare de Ónstr„inare. Referitor la pretinsa Ónc„lcare a art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie, Curtea re˛ine c„ formula redac˛ional„ a textului de lege dedus controlului de constitu˛ionalitate nu ofer„ temei unei atare critici, Óntruc‚t nu con˛ine Ón sine nici o dispozi˛ie cu caracter retroactiv ∫i nici nu rezult„ din textul criticat c„ acesta ar urm„ri s„ produc„ efecte retroactive, textul urm‚nd a-∫i g„si aplicarea exclusiv de la data intr„rii Ón vigoare a Legii nr. 341/2004. Œn leg„tur„ cu invocarea Ónc„lc„rii principiului egalit„˛ii Ón drepturi prev„zut de dispozi˛iile art. 16 alin. (1) din Constitu˛ie, Curtea observ„ c„, Ón m„sura Ón care reglementarea dedus„ controlului se aplic„ tuturor celor afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ Ón ipoteza normei legale, f„r„ nicio discriminare pe considerente arbitrare, critica cu un atare obiect nu este Óntemeiat„. De asemenea, Curtea constat„ c„ prin dispozi˛iile art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004 a fost reglementat un caz de scoatere temporar„ din circuitul civil a terenurilor cu care au fost Ómpropriet„ri˛i cet„˛enii apar˛in‚nd unei categorii sociale, a∫a cum aceasta a fost definit„ prin lege, iar nu un caz de Óngr„dire a liberului acces la justi˛ie. De altfel, este de observat c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate nu a fost invocat„ de beneficiarul dreptului de proprietate grevat Ón modalitatea ar„tat„, ci de reclamanta — p‚r‚t„, care, tocmai Ón baza liberului acces la justi˛ie, a formulat ac˛iunea Ón cauza dedus„ judec„˛ii.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recuno∫tin˛ei fa˛„ de eroii- martiri ∫i lupt„torii care au contribuit la victoria Revolu˛iei rom‚ne din decembrie 1989 nr. 341/2004, excep˛ie ridicat„ de Petru Juravle, Cristina Constantinescu ∫i Ambrozie Duca Ón dosarele nr. 6.978/2006, nr. 7.105/2006 ∫i nr. 5.991/30/2006 ale Tribunalului Timi∫ — Sec˛ia civil„. Definitiv„ ∫i general obligatorie. Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.

PRE™EDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Daniela Ramona Mari˛iu

10

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A

Nr. 311

din 29 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. II ∫i art. III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„

Ion Predescu Nicolae Cochinescu Aspazia Cojocaru Kozsokár Gábor Acsinte Gaspar Petre Ninosu ™erban Viorel St„noiu Tudorel Toader Ion Tiuc„ Daniela Ramona Mari˛iu

— pre∫edinte — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — judec„tor — procuror — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 725 din Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. II ∫i III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îSOCOT“ — S.A. din T‚rgu Mure∫ ∫i Albert Gheorghe Dosa Ón dosarele nr. 572/2006/C ∫i nr. 1.025/2006/C ale Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale pentru minori ∫i familie. La apelul nominal r„spunde mandatarul p„r˛ilor Maria Bianca B‚ra, Mihai Albu, Olimpiu Albu ∫i Adriana Sibiu, lips„ fiind autorii excep˛iei ∫i celelalte p„r˛i, fa˛„ de care procedura de citare este legal Óndeplinit„. Curtea, av‚nd Ón vedere c„ excep˛iile de neconstitu˛ionalitate ridicate Ón dosarele nr. 2.425D/2006 ∫i nr. 53D/2007 au con˛inut identic, pune Ón discu˛ie, din oficiu, problema conex„rii cauzelor. Mandatarul p„r˛ilor este de acord cu conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, Ón temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 53D/2007 la Dosarul nr. 2.425D/2006, care este primul Ónregistrat. Cauza fiind Ón stare de judecat„, mandatarul prezent solicit„ respingerea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarelor, re˛ine urm„toarele:

Prin Óncheierile din 22 noiembrie 2006 ∫i 14 decembrie 2006, pronun˛ate Ón dosarele nr. 572/2006/C ∫i nr. 1.025/2006/C, Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale pentru minori ∫i familie a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 725 din Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. II ∫i III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„. Excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a fost ridicat„ de Societatea Comercial„ îSOCOT“ — S.A. din T‚rgu Mure∫ ∫i Albert Gheorghe Dosa Ón cauze ce au ca obiect

solu˛ionarea unor recursuri declarate Ómpotriva unor decizii pronun˛ate de Curtea de Apel T‚rgu Mure∫. Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorii acesteia sus˛in c„ dispozi˛iile de lege criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (3) ∫i art. 129 din Constitu˛ie, prin aceea c„ permit judecarea recursului de c„tre instan˛a care a solu˛ionat apelul Ón aceea∫i cauz„. De asemenea, se sus˛ine c„ trimiterea dosarelor pe cale administrativ„ instan˛elor devenite competente s„ le judece Óncalc„ principiul separa˛iei puterilor Ón stat. Œn continuare, arat„ c„ textele de lege criticate contravin ∫i principiului neretroactivit„˛ii legii prev„zut de art. 15 alin. (2) din Constitu˛ie. Curtea de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale pentru minori ∫i familie arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierile de sesizare au fost comunicate pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate. Avocatul Poporului arat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate este neÓntemeiat„. Œn acest sens, face referire la jurispruden˛a Ón materie a Cur˛ii Constitu˛ionale. Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele Óntocmite de judec„torul- raportor, sus˛inerile p„r˛ilor prezente, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate. De∫i autorul excep˛iei se refer„ la dispozi˛iile art. II ∫i III din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000, din motivarea excep˛iei se constat„ c„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate prive∫te art. II ∫i III din Legea nr. 219/2005. De asemenea, din motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate reiese c„ autorul acesteia este nemul˛umit doar de alin. 1 al art. 725, critica sa viz‚nd doar acest alineat, iar nu Óntreg articolul. Astfel, obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. II ∫i III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005. Art. 725 din Codul de procedur„ civil„ a fost modificat prin art. I pct. 225 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000, publicat„

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

11

Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000. Textele de lege criticate au urm„torul cuprins:

— Art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„:

îDispozi˛iile legii noi de procedur„ se aplic„, din momentul intr„rii ei Ón vigoare, ∫i proceselor Ón curs de judecat„ Óncepute sub legea veche, precum ∫i execut„rilor silite Óncepute sub acea lege.“;

— Art. II din Legea nr. 219/2005: î(1) Procesele Ón curs

de judecat„ Ón prim„ instan˛„ la data schimb„rii competen˛ei instan˛elor legal Ónvestite, precum ∫i c„ile de atac se judec„ de instan˛ele competente, potrivit legii. (2) Apelurile aflate pe rolul cur˛ilor de apel la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi ∫i care, potrivit prezentei legi, sunt de competen˛a tribunalului se trimit la tribunale.

(3) Recursurile aflate pe rolul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie la data intr„rii Ón vigoare a prezentei legi ∫i care, potrivit prezentei legi, sunt de competen˛a cur˛ilor de apel se trimit la cur˛ile de apel. (4) Œn cazurile prev„zute la alin. (1)—(3), trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativ„, instan˛elor devenite competente s„ le judece.“;

— Art. III: îDispozi˛iile alin. (2) al art. 76 intr„ Ón vigoare

Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2006.“ Œn sus˛inerea neconstitu˛ionalit„˛ii acestor dispozi˛ii legale autorul excep˛iei invoc„ Ónc„lcarea prevederilor constitu˛ionale ale art. 1 alin. (4) referitoare la separa˛ia puterilor Ón stat, art. 15 alin. (2) referitoare la neretroactivitatea legii, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea cauzelor Óntr-un termen rezonabil ∫i art. 129 referitoare la folosirea c„ilor de atac. Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea constat„ c„ prin Decizia nr. 519 din 20 iunie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006, a statuat c„ dispozi˛iile art. 725 alin. 1 din Codul de procedur„ civil„ instituie regula de drept comun ce const„ Ón aplicarea imediat„ a legii procesuale noi, aceea∫i instan˛„ put‚nd fi Ónvestit„ cu solu˛ionarea a dou„ c„i de atac Ón aceea∫i cauz„, ceea ce nu relev„ Óns„ niciun fine de neconstitu˛ionalitate. Œn ceea ce prive∫te excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. II din Legea nr. 219/2005, se constat„ c„ asupra constitu˛ionalit„˛ii textelor de lege criticate Curtea s-a mai pronun˛at prin Decizia nr. 137 din 21 februarie 2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006. Cu acel prilej, Curtea a re˛inut c„ reglementarea criticat„ a fost adoptat„ de legiuitor Ón cadrul competen˛ei sale, astfel cum este determinat„ prin

dispozi˛iile art. 126 alin. (2) ∫i art. 129 din Constitu˛ie, potrivit c„rora îCompeten˛a instan˛elor judec„tore∫ti ∫i procedura de judecat„ sunt prev„zute numai prin lege“, iar îŒmpotriva hot„r‚rilor judec„tore∫ti, p„r˛ile interesate ∫i Ministerul Public pot exercita c„ile de atac, Ón condi˛iile legii“. Potrivit art. II din Legea nr. 219/2005, apelurile aflate pe rolul cur˛ilor de apel la data intr„rii Ón vigoare a legii ∫i care, potrivit acesteia, sunt de competen˛a tribunalului se trimit la tribunal, iar, Ón mod similar, recursurile aflate pe rolul Œnaltei Cur˛i de Casa˛ie ∫i Justi˛ie la data intr„rii Ón vigoare a legii ∫i care, potrivit acesteia, sunt de competen˛a cur˛ilor de apel se trimit la cur˛ile de apel. Œn toate aceste cazuri, trimiterea dosarelor la instan˛ele competente potrivit legii noi se face pe cale administrativ„, f„r„ a se mai pronun˛a o hot„r‚re de declinare a competen˛ei. Solu˛ia trimiterii pe cale administrativ„ a dosarelor s-a impus pentru a se evita pe c‚t posibil tergiversarea solu˛ion„rii cauzelor. Chiar dac„, prin efectul aplic„rii imediate a noii reglement„ri referitoare la competen˛a material„, aceea∫i instan˛„ urmeaz„ s„ solu˛ioneze o cale de atac Ómpotriva propriei sale hot„r‚ri, solu˛ia legislativ„ adoptat„ nu relev„ niciun fine de neconstitu˛ionalitate. Astfel, dincolo de faptul c„ ne afl„m Ón prezen˛a unei reglement„ri cu caracter tranzitoriu, solu˛ionarea apar˛ine unor complete cu o compunere diferit„, iar p„r˛ile beneficiaz„ de toate drepturile ∫i garan˛iile procesuale menite s„ le asigure dreptul la ap„rare, dreptul la un proces echitabil ∫i la solu˛ionarea acestuia Óntr-un termen rezonabil. Mai mult, noua solu˛ie legislativ„ nu instituie nicio discriminare ∫i, ca atare, nu contravine nici principiului egalit„˛ii de tratament Óntre subiectele de drept. Totodat„, Curtea a re˛inut c„ dispozi˛iile legale ce fac obiectul excep˛iei nu aduc nicio atingere principiului impar˛ialit„˛ii instan˛elor judec„tore∫ti, Ón contextul dreptului la un proces echitabil prev„zut de art. 21 din Legea fundamental„ ∫i de art. 6 din Conven˛ia pentru ap„rarea drepturilor omului ∫i a libert„˛ilor fundamentale. Judecarea recursului de c„tre aceea∫i instan˛„ care a solu˛ionat apelul, dar Ón complete diferite, nu constituie, Ón sine, o prezum˛ie a lipsei de impar˛ialitate a judec„torilor care se pronun˛„ asupra recursului. Cele dou„ c„i de atac — apelul ∫i recursul — sunt guvernate de reguli procedurale distincte, menite s„ asigure realizarea dreptului la un proces echitabil. Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi de natur„ s„ determine reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii Constitu˛ionale, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón aceste decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón cauza de fa˛„.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 725 din Codul de procedur„ civil„ ∫i ale art. II ∫i III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea ∫i completarea Codului de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îSOCOT“ — S.A. din T‚rgu Mure∫ ∫i Albert Gheorghe Dosa Ón dosarele nr. 572/2006/C ∫i nr. 1.025/2006/C ale Cur˛ii de Apel T‚rgu Mure∫ — Sec˛ia civil„, de munc„ ∫i asigur„ri sociale pentru minori ∫i familie. Definitiv„ ∫i general obligatorie. Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.

PRE™EDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Daniela Ramona Mari˛iu

12

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A

Nr. 315

din 29 martie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„

Ion Predescu

— pre∫edinte

Nicolae Cochinescu

— judec„tor

Aspazia Cojocaru

— judec„tor

Kozsokár Gábor

— judec„tor

Acsinte Gaspar

— judec„tor

Petre Ninosu

— judec„tor

™erban Viorel St„noiu

— judec„tor

Tudorel Toader

— judec„tor

Ion Tiuc„

— procuror

Mihaela Senia Costinescu — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare Astra“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 38.258/3/2006 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„. La apelul nominal lipsesc p„r˛ile, fa˛„ de care procedura de citare a fost legal Óndeplinit„. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine urm„toarele:

Prin Œncheierea din 20 noiembrie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 38.258/3/2006, Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare Astra“ — S.A. din Bucure∫ti. Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate autorul sus˛ine c„, Ón conformitate cu prevederile procedurale criticate, o ter˛„ persoan„ poate pretinde ∫i ob˛ine de la instan˛a de judecat„ Ómpiedicarea titularului dreptului de proprietate asupra unui bun s„ exercite Ón mod direct ∫i absolut atributele conferite de calitatea de proprietar. Situa˛ia titularului dreptului este cu at‚t mai grav„ cu c‚t persoana pretins interesat„ nu are niciun drept consfin˛it printr-o hot„r‚re judec„toreasc„ ∫i nici m„car aparen˛a unui drept stabilit„ pe calea unei ordonan˛e pre∫edin˛iale. Tribunalul Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„ arat„ c„ sechestrul judiciar are drept scop conservarea unui bun determinat ∫i apare ca o m„sur„ ra˛ional„, pe care legiuitorul are competen˛a s„ o adopte, Ón conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie. Prin urmare, excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„ este neÓntemeiat„. Œn conformitate cu dispozi˛iile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.

Avocatul Poporului apreciaz„ excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca neÓntemeiat„, Óntruc‚t sechestrul judiciar reprezint„ o m„sur„ cu caracter facultativ, pe care

instan˛a de judecat„ o poate admite Ón ipoteza Ón care exist„ o serie de Ómprejur„ri de natur„ s„ pun„ Ón pericol existen˛a bunului ∫i care justific„ luarea acestei m„suri energice. Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului ∫i Guvernul nu au comunicat punctul lor de vedere cu privire

la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate.

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul-

raportor, concluziile procurorului, dispozi˛iile legale criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate. Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate Ól constituie dispozi˛iile art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„, referitoare la sechestrul judiciar. Autorul excep˛iei sus˛ine c„ dispozi˛iile legale criticate Óncalc„ prevederile constitu˛ionale ale art. 44 alin. (2) teza Ónt‚i referitoare la garantarea propriet„˛ii private. Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea observ„ c„ dispozi˛iile legale criticate reprezint„ sec˛iunea

a III-a îSechestrul judiciar“ a capitolului IV îM„surile

asigur„torii“ din Cartea a VI-a îProceduri speciale“ a Codului de procedur„ civil„. Curtea constat„ c„, asupra criticii av‚nd un atare obiect, s-a pronun˛at Ón mai multe r‚nduri, de exemplu prin Decizia nr. 59/2004, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 203 din 9 martie 2004, sau prin Decizia nr. 621/2005, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.125 din 13 decembrie 2005, resping‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ca fiind neÓntemeiat„. Cu acele prilejuri, Curtea a re˛inut c„ îÓnfiin˛area unui

atare sechestru nu poate fi condi˛ionat„ de dovada existen˛ei unei crean˛e certe, lichide ∫i exigibile, ipotez„ Ón care antamarea unei asemenea proceduri ar fi superflu„, de vreme ce creditorul are posibilitatea s„ procedeze la valorificarea silit„ a acesteia, ci exclusiv de aceea a unui interes rezult‚nd din existen˛a unei crean˛e neajunse la scaden˛„ sau litigioase ∫i a unei st„ri de pericol induse de conduita debitorului Ón ceea ce prive∫te posibilitatea valorific„rii ulterioare a respectivei crean˛e. De asemenea,

Ón condi˛iile Ón care procedura sechestrului judiciar exclude

antamarea fondului, iar m„sura dispus„ are caracter provizoriu, fiind impus„ ∫i justificat„ prin finalitatea Ónf„˛i∫at„, nu se poate sus˛ine c„, prin intermediul ei, s-ar institui o prezum˛ie de culp„ Ón sarcina debitorului.“ Pe de alt„ parte, Curtea a constatat c„, Ón argumentarea criticii sale, îautorul excep˛iei pleac„ de la o premis„ gre∫it„ const‚nd Ón absolutizarea exerci˛iului

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

13

prerogativelor dreptului s„u de proprietate, f„c‚nd abstrac˛ie de prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitu˛ie, potrivit c„ruia «con˛inutul ∫i limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege», precum ∫i de cele ale art. 136 alin. (5), care consacr„ caracterul inviolabil al propriet„˛ii private, «Ón condi˛iile legii organice»“. Potrivit acestor dispozi˛ii, legiuitorul ordinar este a∫adar competent s„ stabileasc„ cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, Ón accep˛iunea principial„ conferit„ de Constitu˛ie, Ón a∫a fel Ónc‚t s„ nu vin„ Ón coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel ni∫te limit„ri rezonabile Ón valorificarea acestuia, ca drept subiectiv garantat. Sub acest aspect, Curtea constat„ c„ prin reglementarea dedus„ controlului legiuitorul nu a f„cut dec‚t s„ dea expresie acestor imperative, Ón limitele

∫i potrivit competen˛ei sale constitu˛ionale“.

Mai mult, potrivit art. 600 din Codul de procedur„ civil„, cererea de sechestru judiciar se judec„, Ón mod obligatoriu, cu citarea p„r˛ilor, aceast„ procedur„ av‚nd deci caracter contencios. Cu acest prilej, p„r˛ile pot Ónvedera instan˛ei

Ómprejur„rile care s„ justifice sau nu luarea unei asemenea m„suri, beneficiind de toate garan˛iile procesuale prev„zute de lege. Œntruc‚t nu au intervenit elemente noi, de natur„ a determina reconsiderarea jurispruden˛ei Cur˛ii, at‚t solu˛ia, c‚t ∫i considerentele cuprinse Ón aceste decizii Ó∫i p„streaz„ valabilitatea ∫i Ón prezenta cauz„. Œn ceea ce prive∫te dispozi˛iile art. 601 din Codul de procedur„ civil„, Curtea re˛ine c„ acestea instituie un caz de excep˛ie, respectiv numirea unui administrator-sechestru provizoriu printr-o Óncheiere irevocabil„ dat„ f„r„ citarea p„r˛ilor. O astfel de m„sur„ poate fi adoptat„ numai Ón cazuri urgente, care trebuie apreciate Ón concret de instan˛a de judecat„, ∫i care au Ón vedere Ómprejur„ri de o gravitate sporit„ ce pun Ón pericol posibilitatea de conservare ulterioar„ a bunurilor. Numirea administratorului provizoriu poate dura numai p‚n„ la solu˛ionarea cererii de sechestru judiciar, Óntruc‚t Óns„∫i m„sura adoptat„ de pre∫edintele instan˛ei Ón aceste condi˛ii are caracter temporar.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i

al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 598, art. 599, art. 600 ∫i art. 601 din Codul de procedur„ civil„, excep˛ie ridicat„ de Societatea Comercial„ îAsigurare Reasigurare Astra“ — S.A. din Bucure∫ti Ón Dosarul nr. 38.258/3/2006 al Tribunalului Bucure∫ti — Sec˛ia a VI-a comercial„. Definitiv„ ∫i general obligatorie. Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 29 martie 2007.

PRE™EDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

D E C I Z I A

Nr. 394

din 17 aprilie 2007

referitoare la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 116 din Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici ∫i ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999

Ion Predescu

— pre∫edinte

Nicolae Cochinescu

— judec„tor

Aspazia Cojocaru

— judec„tor

Acsinte Gaspar

— judec„tor

Kozsokár Gábor

— judec„tor

Petre Ninosu

— judec„tor

™erban Viorel St„noiu

— judec„tor

Tudorel Toader

— judec„tor

Ion Tiuc„

— procuror

Claudia-Margareta Krupenschi — magistrat-asistent

Pe rol se afl„ solu˛ionarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate

a dispozi˛iilor art. 120 alin. (8) din Legea nr. 286/2006

pentru modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001, art. 11 pct. 16 din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici ∫i ale pct. I A) din anexa la

Legea nr. 251/2006, excep˛ie ridicat„ de Ivan Vasile Ivanoff Ón Dosarul nr. 8.753/120/2006 al Tribunalului D‚mbovi˛a — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ. Dezbaterile au avut loc Ón ∫edin˛a public„ din 29 martie 2007 ∫i au fost consemnate Ón Óncheierea de la acea dat„, c‚nd, Ón urma deliber„rilor, Curtea a dispus am‚narea pronun˛„rii pentru data de 17 aprilie 2007.

C U R T E A,

av‚nd Ón vedere actele ∫i lucr„rile dosarului, re˛ine urm„toarele:

Prin Œncheierea din 7 decembrie 2006, pronun˛at„ Ón Dosarul nr. 8.753/120/2006, Tribunalul D‚mbovi˛a — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitu˛ional„ cu excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor îart. 120 alin. (8) din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice

14

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

locale nr. 215/2001, art. 11 pct. 16 din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici ∫i ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 251/2006“. Excep˛ia a fost ridicat„ de Ivan Vasile Ivanoff Ón cadrul unei cereri de chemare Ón judecat„ prin care solicit„ modificarea par˛ial„ a unei hot„r‚ri a Consiliului Jude˛ean D‚mbovi˛a.

Œn motivarea excep˛iei de neconstitu˛ionalitate se sus˛ine c„ textele de lege men˛ionate Óncalc„ dreptul la carier„ ∫i la stabilitate Ón func˛ie, astfel cum acestea sunt garantate de art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie. Men˛ioneaz„, Ón acest sens, c„ prin apari˛ia celor dou„ legi — respectiv legile nr. 286/2006 ∫i nr. 251/2006, Ón baza c„rora Consiliul Jude˛ean D‚mbovi˛a a emis o hot„r‚re prin care autorul excep˛iei este retrogradat din postul de Ónalt func˛ionar public Óntr-un post ca func˛ie de conducere, a fost Ónc„lcat flagrant dreptul s„u la carier„. Tribunalul D‚mbovi˛a — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ, f„r„ a-∫i preciza clar opinia, arat„ c„ prin efectul textelor de lege criticate îfunc˛ionarul public, al c„rui drept la carier„ este garantat, al„turi de celelalte drepturi, de Constitu˛ie, ∫i care ajunsese la statutul de Ónalt func˛ionar public, se poate g„si Ón fa˛a unei retrograd„ri, prin efectul legii, c‚nd, din Ónalt func˛ionar public, devine func˛ionar public de conducere“. Potrivit dispozi˛iilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Óncheierea de sesizare a fost comunicat„ pre∫edin˛ilor celor dou„ Camere ale Parlamentului, Guvernului ∫i Avocatului Poporului, pentru a-∫i formula punctele de vedere cu privire la excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„. Guvernul apreciaz„ c„, Ón realitate, obiectul excep˛iei Ól constituie dispozi˛iile art. 120 8 din Legea administra˛iei publice nr. 215/2001, art. 11 ∫i ale pct. I A din anexa la Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, care au fost introduse prin Legea nr. 286/2006, respectiv Legea nr. 251/2006. Din cuprinsul textelor de lege criticate rezult„ cu claritate c„ secretarul comunei, ora∫ului, municipiului, jude˛ului ∫i al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este func˛ionar public care Óndepline∫te o func˛ie public„ de conducere, nefiind inclus Ón categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici. De altfel, categoriile de Ónal˛i func˛ionari publici sunt expres ∫i limitativ prev„zute de lege, Ón func˛ie de voin˛a legiuitorului, dintre acestea f„c‚nd parte persoane Óncadrate Ón organe centrale ale administra˛iei publice sau reprezentan˛i ai Guvernului. Aceste dispozi˛ii nu contravin Óns„ prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie, deoarece dreptul la carier„ ∫i dreptul la stabilitate Ón func˛ie nu reprezint„ drepturi fundamentale garantate de Constitu˛ie, iar Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici cuprinde suficiente dispozi˛ii care s„ asigure stabilitatea Ón func˛ie ∫i, Ón egal„ m„sur„, promovarea acestora Ón condi˛ii de transparen˛„. Avocatul Poporului apreciaz„ c„ dispozi˛iile pct. 100,

referitor la art. 120

din Legea nr. 286/2006 pentru

modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001, ale pct. 16, art. 11 ∫i pct. I lit. a) din anexa la Legea nr. 251/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici sunt Ón acord cu prevederile art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie. Textele legale criticate instituie reguli cu privire la condi˛iile pentru numirea Ón func˛ie a secretarilor unit„˛ilor administrativ-teritoriale ∫i stabilesc persoanele care fac parte din categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici, f„r„ ca prin acesta s„ fie Ónc„lcat, sub niciun aspect, principiul suprema˛iei Constitu˛iei, tr„s„turile ∫i valorile supreme ale statului rom‚n.

Pre∫edin˛ii celor dou„ Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excep˛iei de neconstitu˛ionalitate ridicate.

8

C U R T E A,

examin‚nd Óncheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului ∫i Avocatului Poporului, raportul Óntocmit de judec„torul-raportor, concluziile procurorului ∫i dispozi˛iile de lege criticate, raportate la prevederile Constitu˛iei, precum ∫i Legea nr. 47/1992, re˛ine urm„toarele:

Curtea Constitu˛ional„ a fost legal sesizat„ ∫i este competent„, potrivit dispozi˛iilor art. 146 lit. d) din Constitu˛ie, precum ∫i ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 ∫i 29 din Legea nr. 47/1992, s„ solu˛ioneze excep˛ia de neconstitu˛ionalitate ridicat„. Obiectul excep˛iei de neconstitu˛ionalitate, astfel cum a fost formulat, Ól constituie dispozi˛iile îart. 120 alin. (8) din Legea nr. 286/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001, art. 11 pct. 16 din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici ∫i a pct. I A) din anexa la Legea nr. 251/2006“. Œn realitate Óns„ obiectul excep˛iei Ól formeaz„ prevederile art. 116 din Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, introduse, anterior republic„rii legii, prin art. I pct. 100 din Legea nr. 286/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, ale art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, modificat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 251/2006, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, precum ∫i ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999, astfel cum a fost modificat„ prin anexa la Legea nr. 251/2006. Textele criticate au urm„torul con˛inut:

— Art. 116 din Legea administra˛iei publice locale

nr. 215/2001: î(1) Fiecare unitate administrativ-teritorial„ ∫i subdiviziune administrativ-teritorial„ a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, ora∫ului, municipiului, jude˛ului ∫i al subdiviziunii administrativ- teritoriale a municipiilor este func˛ionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucur„ de stabilitate Ón func˛ie.

(2) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanc˛iunea destituirii din func˛ie. (3) Secretarul unit„˛ii administrativ-teritoriale nu poate fi so˛, so˛ie sau rud„ de gradul Ónt‚i cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu pre∫edintele sau vicepre∫edintele consiliului jude˛ean, sub sanc˛iunea eliber„rii din func˛ie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, Óncetarea raporturilor de serviciu ∫i regimul disciplinar ale secretarului unit„˛ii administrativ-teritoriale se fac Ón conformitate cu prevederile legisla˛iei privind func˛ia public„ ∫i func˛ionarii publici.“;

— Art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

func˛ionarilor publici: îCategoria Ónal˛ilor func˛ionari publici cuprinde persoanele care sunt numite Ón una dintre urm„toarele func˛ii publice:

a) secretar general al Guvernului ∫i secretar general adjunct

al Guvernului;

b) secretar general din ministere ∫i alte organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale;

c) prefect;

d) secretar general adjunct din ministere ∫i alte organe de

specialitate ale administra˛iei publice centrale;

e) subprefect;

f) inspector guvernamental.“;

— Pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999: îFunc˛ii publice generale

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

15

A) Func˛ii publice corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici

1. secretar general al Guvernului;

2. secretar general adjunct al Guvernului;

3. secretar general din ministere ∫i alte organe de specialitate ale administra˛iei publice centrale;

4. secretar general adjunct din ministere ∫i alte organe de

specialitate ale administra˛iei publice centrale;

5. prefect;

6. subprefect;

7. inspector guvernamental.“

Œn motivarea excep˛iei autorul acesteia sus˛ine Ónc„lcarea dreptului la carier„ ∫i la stabilitate Ón func˛ie, astfel cum acestea sunt garantate de art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie, referitoare la valorile supreme ale statului rom‚n. Analiz‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, Curtea re˛ine c„ autorul excep˛iei consider„ c„ modific„rile aduse Legii administra˛iei publice locale nr. 215/2001 ∫i Legii nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici — prin Legea nr. 286/2006, respectiv Legea nr. 251/2006 — i-au afectat dreptul la carier„ ∫i dreptul la stabilitate Ón func˛ie, deoarece, Ón baza unui examen na˛ional, sus˛inut Ón anul 2003, a fost atestat pe post Ón func˛ia de secretar al jude˛ului, func˛ie prev„zut„ ini˛ial Ón categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici, iar prin dispozi˛iile legale criticate a fost retrogradat Ón categoria func˛iilor publice de conducere, ceea ce, Ón opinia sa, contravine prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie. Examin‚nd excep˛ia de neconstitu˛ionalitate, astfel cum

a fost motivat„, Curtea constat„ urm„toarele:

Potrivit expunerii de motive la proiectul de lege pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici îpentru punerea Ón aplicare a Programului de guvernare pentru perioada 2005—2008 ∫i Ón scopul Óndeplinirii m„surilor cuprinse Ón Planul de m„suri prioritare pentru integrarea european„ se impun modificarea ∫i completarea cadrului normativ Ón domeniul func˛iei publice“. Œn acest context, prin modific„rile aduse Legii nr. 188/1999 îse transpune Ón domeniul func˛iei publice principiul descentraliz„rii. Œn acest sens, se face o distinc˛ie clar„ Óntre regimul general al raporturilor juridice dintre func˛ionarii publici ∫i stat ∫i regimul general al raporturilor juridice Óntre func˛ionarii publici ∫i administra˛ia public„ local„“.

Astfel, potrivit art. 7 1 din Legea nr. 188/1999 — î(1) Func˛iile publice de stat sunt func˛iile publice stabilite ∫i avizate, potrivit legii, Ón cadrul ministerelor, organelor de

specialitate ale administra˛iei publice centrale, precum ∫i Ón cadrul autorit„˛ilor administrative autonome. (2) Func˛iile publice teritoriale sunt func˛iile publice stabilite ∫i avizate, potrivit legii, Ón cadrul institu˛iei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor ∫i ale celorlalte organe ale administra˛iei publice centrale din unit„˛ile administrativ-teritoriale. (3) Func˛iile publice locale sunt func˛iile publice stabilite ∫i avizate, potrivit legii, Ón cadrul aparatului propriu al autorit„˛ilor administra˛iei publice locale ∫i al institu˛iilor publice subordonate acestora.“ Œn ceea ce prive∫te categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici, se precizeaz„ c„ ace∫tia realizeaz„ managementul de nivel superior Ón administra˛ia public„ central„ ∫i Ón autorit„˛ile administrative autonome. Pe aceast„ linie, îun aspect important Ól reprezint„ modificarea prevederilor legale privind categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici ∫i reg‚ndirea acesteia“; îstabilirea regulilor generale privind condi˛iile de ocupare a unei func˛ii publice din categoria Ónal˛ilor func˛ionari, modul de organizare a concursului, de recrutare, evaluare, perfec˛ionare profesional„ ∫i mobilitate a func˛ionarilor publici din aceast„ categorie“. Dispozi˛iile legale criticate stabilesc, pe de o parte, statutul de func˛ionar public de conducere al secretarului jude˛ului, iar, pe de alt„ parte, persoanele care pot ocupa func˛ii publice corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici. Stabilind func˛iile publice corespunz„toare categoriei Ónal˛ilor func˛ionari publici, legiuitorul a inclus Ón cadrul acestora numai pe acelea aferente administra˛iei publice centrale ∫i autorit„˛ilor administrative autonome. Prin modific„rile aduse celor dou„ legi, legiuitorul, p„str‚nd Ón cadrul func˛iilor publice generale func˛ia de secretar al jude˛ului, a optat ca aceasta s„ fie Óncadrat„ Ón categoria func˛iilor publice de conducere, pentru considerentele men˛ionate mai sus. Aceste dispozi˛ii legale nu pot fi considerate contrare prevederilor art. 1 alin. (3) din Constitu˛ie, care statueaz„ c„ îRom‚nia este stat de drept“, iar îdrepturile ∫i libert„˛ile reprezint„ valori supreme“, care îsunt garantate“, deoarece tocmai rolul preeminent al legii Ón guvernarea ˛„rii este de esen˛a statului de drept. Totodat„, Curtea re˛ine c„ no˛iunea de drept la carier„ evoc„ garantarea prin lege a voca˛iei func˛ionarului public la avansare, promovare ∫i stabilitate. Faptul de a de˛ine o anumit„ func˛ie, care ulterior, p„strat„ fiind, este Óncadrat„ Óntr-o alt„ categorie nu poate afecta Ón substan˛a sa dreptul la carier„, drept care totodat„ nu este un drept absolut.

Pentru considerentele expuse mai sus, Ón temeiul art. 146 lit. d) ∫i al art. 147 alin. (4) din Constitu˛ie, precum ∫i

al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) ∫i al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUfiIONAL√

Œn numele legii

D E C I D E:

Respinge excep˛ia de neconstitu˛ionalitate a dispozi˛iilor art. 116 din Legea administra˛iei publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici ∫i ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999, excep˛ie ridicat„ de Ivan Vasile Ivanoff Ón Dosarul nr. 8.753/120/2006 al Tribunalului D‚mbovi˛a — Sec˛ia comercial„ ∫i de contencios administrativ. Definitiv„ ∫i general obligatorie. Pronun˛at„ Ón ∫edin˛a public„ din data de 17 aprilie 2007.

PRE™EDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Claudia-Margareta Krupenschi

16

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

ORDONANfiE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANfi√

DE

URGENfi√

privind stabilirea unor m„suri de reorganizare a Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor

Av‚nd Ón vedere prevederile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, pentru eficientizarea ∫i reorganizarea activit„˛ii Ón cadrul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, elemente care vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii de urgen˛„ ∫i extraordinare, Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

Art. 1. — Comisia Na˛ional„ de Prognoz„, organ de specialitate al administra˛iei publice centrale, cu personalitate juridic„, trece din subordinea Guvernului ∫i coordonarea secretarului general al Guvernului Ón subordinea Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor. Art. 2. — Comisia Na˛ional„ de Prognoz„ este finan˛at„ de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor. Art. 3. — Drepturile specifice, inclusiv cele de natur„ salarial„, obliga˛iile ∫i r„spunderea personalului Comisiei Na˛ionale de Prognoz„, care se preia integral, se p„streaz„ Ón noua structur„ de organizare ∫i func˛ionare a Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor. Art. 4. — Ordonatorului de credite bugetare al Comisiei Na˛ionale de Prognoz„, finan˛ate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor, Ói revin toate obliga˛iile prev„zute de reglement„rile Ón vigoare pentru ordonatorul ter˛iar de credite bugetare. Art. 5. — Protocolul de predare-preluare se Óncheie Ón termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„ ∫i cuprinde, Ón principal, prevederile bugetare, execu˛ia bugetar„ p‚n„ la data prelu„rii, structurile de personal preluate, precum ∫i celelalte drepturi ∫i obliga˛ii ale Comisiei Na˛ionale de Prognoz„. Art. 6. — Pre∫edintele ∫i vicepre∫edin˛ii Agen˛iei Na˛ionale de Administrare Fiscal„, denumit„ Ón continuare Agen˛ia, beneficiaz„ de prevederile art. 2 din Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administra˛ia public„ central„, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 760/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón sensul c„ Ón cadrul Agen˛iei, Ón subordinea pre∫edintelui, se organizeaz„ ∫i func˛ioneaz„ cabinetul demnitarului. Num„rul maxim de posturi din cabinetul pre∫edintelui Agen˛iei este cel prev„zut la nr. crt. 4 din anexa nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului

nr. 32/1998, cu modific„rile ulterioare, iar num„rul maxim de posturi din cabinetele vicepre∫edin˛ilor Agen˛iei este cel prev„zut la nr. crt. 5 din anexa nr. 1 la Ordonan˛a Guvernului nr. 32/1998, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 760/2001, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. Art. 7. — (1) Agen˛ia are un secretar general, Ónalt func˛ionar public, numit Ón condi˛iile legii. (2) Secretarul general al Agen˛iei Óndepline∫te atribu˛iile prev„zute la art. 49 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i

a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare. (3) Secretarul general al Agen˛iei poate Óndeplini ∫i alte Óns„rcin„ri prev„zute de regulamentul de organizare ∫i func˛ionare al Agen˛iei ori Óncredin˛ate de pre∫edinte. Art. 8. — (1) Drepturile conferite de actele normative Ón vigoare personalului Ministerului Finan˛elor Publice sunt

p„strate, Ón urma aplic„rii prevederilor art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, pentru personalul preluat de Ministerul Economiei

∫i Finan˛elor. (2) De drepturile prev„zute la la alin. (1) beneficiaz„ ∫i

personalul preluat de Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor, Ón urma aplic„rii prevederilor art. 1 din Ordonan˛a de urgen˛„

a Guvernului nr. 24/2007, de la Ministerul Economiei ∫i

Comer˛ului, aferent activit„˛ii de economie. Art. 9. — Dispozi˛iile actelor normative privind organizarea ∫i func˛ionarea Comisiei Na˛ionale de Prognoz„ se modific„ potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e de

urgen˛„. Art. 10. — Œn termen de 15 zile de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor va supune Guvernului spre adoptare proiectul de act normativ pentru organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

p. Ministrul economiei ∫i finan˛elor, Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu, secretar de stat Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse, Paul P„curaru

Bucure∫ti, 25 aprilie 2007. Nr. 29.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

17

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE privind aprobarea cifrelor de ∫colarizare pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar ∫i superior de stat Ón anul ∫colar/universitar 2007—2008

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 54 ∫i art. 141 lit. b) din Legea Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — Se aprob„ cifrele de ∫colarizare pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de stat finan˛at de la bugetele locale ∫i pentru Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar militar finan˛at de la bugetul de stat, precum ∫i num„rul de locuri din institu˛iile de Ónv„˛„m‚nt superior de stat, pentru anul

∫colar/universitar 2007—2008, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re. Art. 2. — Structura anului de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar ∫i a celui universitar va fi stabilit„ prin ordin al ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului.

Bucure∫ti, 25 aprilie 2007. Nr. 389.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

Ministrul educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului, Cristian Mihai Adomni˛ei Ministrul internelor ∫i reformei administrative, Cristian David Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse, Paul P„curaru Ministrul s„n„t„˛ii publice, Gheorghe Eugen Nicol„escu Ministrul ap„r„rii, Teodor Viorel Mele∫canu Ministrul economiei ∫i finan˛elor, Varujan Vosganian

CIFRELE

DE

™COLARIZARE

ANEX√

pentru anul ∫colar/universitar 2007—2008 la toate gradele Ónv„˛„m‚ntului de stat

I. Œnv„˛„m‚nt pre∫colar Num„rul copiilor cuprin∫i Ón gr„dini˛e, total

645.000

II. Œnv„˛„m‚nt primar Num„rul elevilor Ón clasele I—IV III. Œnv„˛„m‚nt secundar

900.000

1.

Œnv„˛„m‚nt gimnazial

Num„rul elevilor Ón clasele V—VIII, total din care:

1.000.000

a)

Ónv„˛„m‚nt de zi

985.000

b)

Ónv„˛„m‚nt seral, cu frecven˛„ redus„ ∫i la distan˛„

15.000

2.

Œnv„˛„m‚nt liceal:

a)

num„rul elevilor Ón clasa a IX-a, Ónv„˛„m‚nt de zi

147.000

b)

num„rul elevilor Ón clasa a IX-a, Ónv„˛„m‚nt seral ∫i/sau cu frecven˛„ redus„

8.000

c)

num„rul elevilor Ón clasa a XI-a, Ónv„˛„m‚nt seral ∫i/sau cu frecven˛„ redus„

28.000

d)

num„rul elevilor Ón clasa a XII-a, Ónv„˛„m‚nt de zi ∫i/sau seral

68.000

3.

Œnv„˛„m‚nt profesional:

a)

num„rul elevilor Ón anul I la ∫colile de arte ∫i meserii

92.000

b)

num„rul elevilor Ón anul de completare

90.000

4.

Œnv„˛„m‚nt postliceal

Num„rul elevilor Ón anul I, total din care:

1.592

a)

Ónv„˛„m‚nt special

150

1)

2)

3)

4)

18

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

b) Ónv„˛„m‚nt militar (Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative ∫i Ministerul

Ap„r„rii)

1.442

IV. Œnv„˛„m‚nt de art„ ∫i sportiv

1. Num„rul total de elevi Ón clasele ∫i grupele cu program de muzic„, arte

plastice ∫i coregrafie (exclusiv Ónv„˛„m‚ntul liceal)

21.500

2. Num„rul total de elevi Ón ∫colile cu program sportiv (exclusiv Ónv„˛„m‚ntul liceal) 17.000

3. Num„rul total de elevi care se preg„tesc pe linie sportiv„ ∫colar„

53.000

V. Œnv„˛„m‚nt special pentru pre∫colari ∫i elevi cu deficien˛e ∫i boli cronice

1.

Num„rul copiilor cuprin∫i Ón gr„dini˛e pentru copii cu deficien˛e ∫i Ón grupe de

copii cu boli cronice din cadrul unit„˛ilor sanitare

2.700

2.

Num„rul elevilor cu deficien˛e ∫i/sau boli cronice din ∫colile cu clasele I—VIII

23.000

3.

Num„rul elevilor din Ónv„˛„m‚ntul profesional pentru deficien˛i (anul I)

4.000

4.

Num„rul elevilor din licee speciale:

clasa a IX-a

250

clasa a XI-a, Ónv„˛„m‚nt seral ∫i/sau cu frecven˛„ redus„

100

VI.

Œnv„˛„m‚nt superior

Num„rul locurilor pentru studii:

 

1. universitare de licen˛„ (anul I)

57.216

2. de masterat

18.979

3. postuniversitare de specializare

620

4. universitare — reziden˛iat

2.500

5. universitare de doctorat

1.685

5)

5)

6)

7)

7)

8)

9)

7)

VII. Num„rul de locuri cu finan˛are total„ sau par˛ial„ din bugetul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului pentru tinerii de origine rom‚n„ din Republica Moldova, ˛„ri Ónvecinate ∫i diaspor„

1. Œnv„˛„m‚nt preuniversitar

Num„rul total de locuri, din care:

1.250

a)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

950

b)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

300

2.

Œnv„˛„m‚nt superior

2.1.

Num„rul locurilor pentru studii universitare de licen˛„ (anul I), total

1.650

din care:

a) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

1.350

b) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

300

2.2.

Num„rul locurilor pentru studii universitare de masterat, total

530 9)

din care:

a) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

300

b) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

230

2.3.

Num„rul locurilor pentru studii universitare de doctorat, total

70

din care:

a)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

50

b)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

20

3.

Num„rul total de luni-burs„, total

500

din care:

a) stagii de specializare pentru cadre didactice

300

b) mobilit„˛i studen˛e∫ti/practic„ studen˛i

200

VIII. Num„rul de locuri cu finan˛are total„ sau par˛ial„ din bugetul Ministerului Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului pentru cet„˛enii str„ini, conform documentelor bilaterale de cooperare interna˛ional„ ∫i unor oferte unilaterale ale statului rom‚n

1. Œnv„˛„m‚nt preuniversitar

Num„rul total de locuri, din care:

125

a)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

5

b)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

120

2.

Œnv„˛„m‚nt superior

2.1.

Num„rul locurilor pentru studii universitare de licen˛„ (anul I), total

264

din care:

a)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

214

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

19

b)

f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

50

2.2.

Num„rul locurilor pentru studii universitare de masterat, total

98 9)

din care:

a) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

88

b) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

10

2.3.

Num„rul locurilor pentru studii universitare de doctorat, total

109

din care:

a) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar cu burs„

89

b) f„r„ plata taxelor de ∫colarizare, dar f„r„ burs„

20

3. Num„rul total de luni-burs„, din care:

1.700

a) stagii de specializare Ónv„˛„m‚nt superior

700

b) stagii de specializare Ónv„˛„m‚nt postuniversitar

1.000

Inclusiv Ónv„˛„m‚ntul liceal militar (Ministerul Ap„r„rii).

4)

1)

2) Clase de Ónceput organizate pentru absolven˛ii Ónv„˛„m‚ntului gimnazial, care nu au urmat o form„ de Ónv„˛„m‚nt liceal ∫i care au Ómplinit v‚rsta de 18 ani p‚n„ la data de 31 decembrie 2007 inclusiv. 3) Clase de Ónceput organizate pentru absolven˛ii ∫colilor profesionale care doresc s„ Ó∫i continue studiile.

Clase de Ónceput organizate numai pentru absolven˛ii anului de completare care doresc s„ Ó∫i continue studiile.

5) Inclusiv pentru Ónv„˛„m‚ntul organizat de Ministerul Justi˛iei.

6)

8)

Pentru Ónv„˛„m‚ntul militar (Ministerul Ap„r„rii).

9) Inclusiv locurile pentru reziden˛iat.

Clase de Ónceput organizate pentru absolven˛ii ∫colilor profesionale speciale care doresc s„ Ó∫i continue studiile.

7) Inclusiv Ónv„˛„m‚ntul militar (Ministerul Internelor ∫i Reformei Administrative, Ministerul Ap„r„rii ∫i Serviciul Rom‚n de Informa˛ii).

DECIZII

ALE

PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROM¬NIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE pentru numirea domnului Ionel Muscalu Ón calitatea de membru al Consiliului de administra˛ie al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ ∫i Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„

Œn temeiul art. 15 lit. e) ∫i al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, precum ∫i al art. 12 alin. (1) lit. a) ∫i al art. 19 alin. (1) ∫i (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, domnul Ionel Muscalu se nume∫te Ón calitatea de membru al Consiliului de administra˛ie al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„ ∫i Ón func˛ia de pre∫edinte, cu rang de secretar de stat, al Agen˛iei Na˛ionale pentru Ocuparea For˛ei de Munc„.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Bucure∫ti, 4 mai 2007. Nr. 120.

Contrasemneaz„:

™eful Cancelariei Primului-Ministru, Ion-Mircea Pl‚ngu

20

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

GUVERNUL ROM¬NIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE privind trecerea doamnei Gina B‚ra din func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului Justi˛iei

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 11 lit. b) ∫i al art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func˛ionarilor publici, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea Ón categoria Ónal˛ilor func˛ionari publici, managementul carierei ∫i mobilitatea Ónal˛ilor func˛ionari publici,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei decizii, doamna Gina B‚ra trece din func˛ia public„ de secretar

general adjunct al Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor Ón func˛ia public„ de secretar general adjunct al Ministerului Justi˛iei.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

™eful Cancelariei Primului-Ministru, Ion-Mircea Pl‚ngu

Bucure∫ti, 4 mai 2007. Nr. 121.

GUVERNUL ROM¬NIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE privind unele m„suri pentru reactualizarea componen˛ei nominale a Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“, aprobat„ prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005

Av‚nd Ón vedere propunerea formulat„ de pre∫edintele Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“, prin Adresa Ónregistrat„ sub nr. 5/2.254/CPT din 25 aprilie 2007, Ón temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, al art. 8 alin. (3) lit. i) ∫i j) ∫i alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale îGuvernul Rom‚niei“ pentru formarea managerilor din sectorul public, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.516/2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. — Domnul Ioan Ro∫ca, director general al Agen˛iei Na˛ionale de Pres„ îRompres“, se nume∫te Ón calitatea de membru al Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“. Art. 2. — (1) Domnul R„zvan Ciric„ se revoc„ din calitatea de membru al Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“. (2) Domnul Florin B„n„˛eanu, ∫eful Sec˛iunii socio- economice din cadrul Programului Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare din Rom‚nia, se nume∫te Ón calitatea de

membru al Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“. Art. 3. — Anexa la Decizia primului-ministru nr. 393/2005 privind aprobarea componen˛ei nominale a Comisiei pentru bursa special„ îGuvernul Rom‚niei“, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 695 din 2 august 2005, cu modific„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. Punctul 15 se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

Nr.

crt.

Nume

∫i prenume

Func˛ia/Structura reprezentat„

Calitatea Ón cadrul comisiei

î15.

Ioan Ro∫ca

Director general al Agen˛iei Na˛ionale de Pres„ îRompres“

membru“

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

21

2. Dup„ punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, cu urm„torul cuprins:

Nr.

crt.

Nume

∫i prenume

Func˛ia/Structura reprezentat„

Calitatea Ón cadrul comisiei

î16.

Florin B„n„˛eanu

™eful Sec˛iunii socioeconomice din cadrul Programului Na˛iunilor Unite pentru Dezvoltare din Rom‚nia

membru“

Bucure∫ti, 4 mai 2007. Nr. 122.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

™eful Cancelariei Primului-Ministru, Ion-Mircea Pl‚ngu

ACTE

ALE

ORGANELOR

DE

SPECIALITATE

ALE

ADMINISTRAfiIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

AGENfiIA NAfiIONAL√ ANTI-DOPING

PUBLICE

CENTRALE

ORDIN pentru aprobarea modelului ∫i con˛inutului legitima˛iei de control utilizate de persoanele cu atribu˛ii de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor prev„zute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport

Av‚nd Ón vedere prevederile art. 54 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport ∫i ale Ordonan˛ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006,

pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. — Se aprob„ modelul ∫i con˛inutul legitima˛iei de control utilizate de persoanele cu atribu˛ii de constatare ∫i sanc˛ionare a contraven˛iilor prev„zute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea ∫i combaterea dopajului Ón sport, prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin. Art. 2. — (1) Persoanele Ómputernicite de pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping s„ ac˛ioneze ca agen˛i constatatori pentru constatarea ∫i aplicarea sanc˛iunilor prev„zute de Legea nr. 227/2006, conform legii, primesc o legitima˛ie de control. (2) Legitima˛ia de control atest„ o Ómputernicire special„ a titularului ∫i are prev„zut spa˛iu pentru viz„ semestrial„. Art. 3. — Eviden˛a legitima˛iilor de control se ˛ine Óntr-un registru special Ón care se vor men˛iona, pentru fiecare legitima˛ie, seria, num„rul de ordine, numele, prenumele ∫i func˛ia titularului.

Art. 4. — (1) Atunci c‚nd calitatea de agent constatator a titularului legitima˛iei Ónceteaz„, acesta o va preda Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping, Ón vederea anul„rii, ce va fi consemnat„ Ón eviden˛„. (2) Pierderea sau furtul legitima˛iei se comunic„ Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping Ón termen de 15 zile, atr„g‚nd anularea acesteia, dup„ publicarea anun˛ului Ón pres„. Art. 5. — Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage r„spunderea material„, civil„ sau penal„, dup„ caz, potrivit legii. Art. 6. — Direc˛ia economic„, resurse umane ∫i administrativ va duce la Óndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 7. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

p. Pre∫edintele Agen˛iei Na˛ionale Anti-Doping, Florin Trandafir Man, vicepre∫edinte

Bucure∫ti, 2 mai 2007. Nr. 54.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

ANEX√*)

MODELUL ∫i con˛inutul legitima˛iei de control

ANEX√*) MODELUL ∫i con˛inutul legitima˛iei de control *) Anexa este reprodus„ Ón facsimil. MINISTERUL

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.

MINISTERUL EDUCAfiIEI ™I CERCET√RII

ORDIN privind eliberarea actelor de studii postliceale absolven˛ilor cursurilor de echivalare, cu durata de un an, cursuri organizate Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 797/1997

Œn temeiul Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al Hot„r‚rii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aprob„ eliberarea actelor de studii care certific„ absolvirea nivelului de Ónv„˛„m‚nt postliceal, absolven˛ilor de liceu sanitar, promo˛iile 1976—1994 inclusiv, care au urmat ∫i au promovat cursul cu durata de un an Ón vederea echival„rii studiilor cu cele de nivel postliceal. (2) Au dreptul s„ solicite eliberarea actelor de studii men˛ionate la alin. (1) ∫i a foilor matricole, anexe la acestea, numai absolven˛ii prev„zu˛i la alin. (1), c„rora nu li s-au eliberat astfel de acte de studii Ónainte de intrarea Ón vigoare a prezentului ordin. Art. 2. — (1) Pentru absolven˛ii men˛iona˛i la art. 1 pentru care exist„ documente ∫colare (cataloage, registre matricole etc.), eliberarea actelor de studii prev„zute la art. 1 se face la cerere, f„r„ examen, de c„tre unit„˛ile de

Ónv„˛„m‚nt organizatoare ale examenului de absolvire a cursului cu durata de un an Ón vederea echival„rii studiilor cu cele de nivel postliceal. (2) Pentru absolven˛ii men˛iona˛i la art. 1 pentru care nu exist„ documente ∫colare (cataloage, registre matricole etc.) privind parcurgerea cursului de echivalare cu durata de un an, se procedeaz„ la sus˛inerea unui examen de reconstituire a situa˛iilor ∫colare. Art. 3. — (1) Absolven˛ii men˛iona˛i la art. 1 ∫i 2 primesc acte de studii care certific„ absolvirea nivelului de Ónv„˛„m‚nt postliceal, dup„ cum urmeaz„:

a) absolven˛ii cursurilor de echivalare, care au promovat examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare anterior anului 1996, primesc diplom„ de absolvire a ∫colii

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

23

postliceale de specialitate, conform reglement„rilor legale Ón vigoare Ón acea perioad„;

b) absolven˛ii cursurilor de echivalare, care au promovat

examenul de finalizare a studiilor postliceale sanitare Ón intervalul 1996—1999, primesc certificat de absolvire a ∫colii postliceale, conform reglement„rilor legale Ón vigoare Ón acea perioad„.

(2) Completarea diplomelor/certificatelor de absolvire a ∫colii postliceale pentru absolven˛ii cursurilor de echivalare se face astfel:

— pe fa˛a diplomei/certificatului, Ón caseta 1 la r‚ndul 5,

∫i pe cotor, Ón caseta 1 la r‚ndul 7, dup„ sintagma îa urmat cursurile ∫colii postliceale“ se va ad„uga îConform Hot„r‚rii Guvernului nr. 797/1997“; caseta ce urmeaz„ dup„ sintagma îdurata de ∫colarizare“, pe fa˛a diplomei ∫i pe cotor, se va completa cu î1 an“;

— pe verso, caseta îSitua˛ia promov„rii pe ani de studii“ se bareaz„; nu se semneaz„ ∫i nu se ∫tampileaz„;

— pe verso, Ón caseta 2, la îSitua˛ia la examenul de

absolvire“ se completeaz„ numele unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt organizatoare a examenului de absolvire din localitatea, apoi sesiunea ∫i anul sus˛inerii examenului de absolvire. La rubricile îDisciplinele de examen“ se va completa lista probelor sus˛inute Ón cadrul examenului de absolvire, conform metodologiei Ón vigoare la data desf„∫ur„rii examenului. Aceste probe pot fi: îproba practic„“, îproba scris„“ ∫i îlucrare de diplom„“. Art. 4. — Foaia matricol„-anex„ la diploma/certificatul de absolvire a ∫colii postliceale se elibereaz„ la cerere ∫i se completeaz„ respect‚ndu-se planul de Ónv„˛„m‚nt pentru cursul de echivalare, conform specialit„˛ii parcurse. Art. 5. — (1) Diplomele/certificatele de absolvire a ∫colii postliceale se Óntocmesc, se semneaz„ ∫i se ∫tampileaz„ Ón termen de 60 de zile de la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. (2) Diplomele/certificatele de absolvire se semneaz„ ∫i se ∫tampileaz„ de c„tre persoanele indicate pe tipizat din actuala structur„ a unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt organizatoare a examenului de finalizare.

(3) Eliberarea diplomei/certificatului de absolvire a ∫colii postliceale se face Ón baza urm„toarelor documente:

a) cererea solicitantului;

b) copia legalizat„ de pe certificatul de na∫tere;

c) copia legalizat„ de pe certificatul de c„s„torie (dac„

este cazul schimb„rii numelui);

d) copia legalizat„ de pe diploma de bacalaureat a

liceului sanitar, promo˛iile 1976—1994 inclusiv; e) copia legalizat„ de pe certificatul de calificare (atestat) ob˛inut la absolvirea liceului sanitar, din care s„ reias„ sus˛inerea examenului de calificare;

f) adeverin˛a de salariat ∫i vechimea Ón profilul respectiv la data Ónscrierii la cursul de echivalare sau copia de pe carnetul de munc„, care se certific„ de secretariatul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;

g) copia adeverin˛ei eliberate de unitatea de Ónv„˛„m‚nt,

prin care se face dovada parcurgerii ∫i finaliz„rii cursului de echivalare. Art. 6. — Conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt care elibereaz„ actele de studii pentru absolven˛ii men˛iona˛i la

art. 1 ∫i 2 iau m„suri pentru inventarierea ∫i arhivarea documentelor ∫colare care fac obiectul prezentului ordin, precum ∫i a documentelor depuse de solicitant conform art. 5 alin. (3). Art. 7. — (1) Œn vederea sus˛inerii examenului de reconstituire prev„zut la art. 2 alin. (2), conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt, Ómpreun„ cu inspectorul ∫colar responsabil cu actele de studii la nivelul inspectoratului ∫colar, Óntocmesc dou„ procese-verbale de constatare a situa˛iei documentelor ∫colare din arhiv„, starea de fapt ∫i, eventual, motivele inexisten˛ei acestora. Cele dou„ procese-verbale Óntocmite au valoare de original. Un exemplar se Ónainteaz„ Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii*) — Direc˛ia general„ management Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, Ón termen de 30 de zile de la data public„rii prezentului ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Al doilea exemplar al procesului-verbal se arhiveaz„ Ón unitatea de Ónv„˛„m‚nt. (2) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt organizatoare ale cursului de echivalare organizeaz„ examen de reconstituire a situa˛iilor ∫colare pentru absolven˛ii prev„zu˛i la art. 2 alin. (2), prin sus˛inere de probe scrise la toate disciplinele cuprinse Ón planul de Ónv„˛„m‚nt pentru cursul de echivalare. (3) Instruc˛iunile privind organizarea ∫i desf„∫urarea examenului pentru reconstituirea situa˛iilor ∫colare sunt prev„zute Ón anexa care face parte integrant„ din prezentul ordin. (4) Absolven˛ii men˛iona˛i la art. 2 alin. (2), proveni˛i de la ∫colile postliceale sanitare de stat care s-au desfiin˛at, sus˛in examenul de reconstituire a situa˛iilor ∫colare la ∫colile postliceale prev„zute Ón anex„. (5) Pentru absolven˛ii men˛iona˛i la art. 2 alin. (2), actele de studii care certific„ absolvirea nivelului de Ónv„˛„m‚nt postliceal se Óntocmesc conform art. 3, se semneaz„ ∫i se ∫tampileaz„ Ón termen de 30 de zile de la Óncheierea examenului de reconstituire a situa˛iei ∫colare. Art. 8. — (1) Direc˛ia general„ management Ónv„˛„m‚nt preuniversitar din Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii comunic„ Ministerului S„n„t„˛ii Publice, Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia ∫i Federa˛iei îSanitas“ prezentul ordin. (2) Inspectoratele ∫colare jude˛ene comunic„ prezentul ordin tuturor unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt postliceal sanitar de stat din raza teritorial„ a jude˛ului. (3) Conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt afi∫eaz„ prezentul ordin la avizierul ∫colii. (4) Inspectoratele ∫colare jude˛ene transmit o copie a prezentului ordin autorit„˛ilor jude˛ene de s„n„tate public„ ∫i filialelor jude˛ene ale Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia, Ón vederea inform„rii personalului sanitar interesat. Art. 9. — Direc˛ia general„ management Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, inspectoratele ∫colare jude˛ene/Inspectoratul ™colar al Municipiului Bucure∫ti ∫i conducerile unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt postliceal duc la Óndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 10. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii, Mihail H„rd„u

Bucure∫ti, 3 aprilie 2007. Nr. 760.

*) Conform art. 15 lit. e) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor m„suri de reorganizare Ón cadrul administra˛iei publice centrale, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea îMinisterul Educa˛iei ∫i Cercet„rii“ se Ónlocuie∫te cu denumirea îMinisterul Educa˛iei, Cercet„rii ∫i Tineretului“

24

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

ANEX√

INSTRUCfiIUNI privind organizarea ∫i desf„∫urarea examenului pentru reconstituirea situa˛iilor ∫colare

Art. 1. — Prezentele instruc˛iuni se aplic„ absolven˛ilor liceului sanitar, promo˛iile 1976—1994 inclusiv, care au urmat cursul cu durata de un an pentru echivalare cu nivelul studiilor postliceale sanitare ∫i au promovat examenul de absolvire, Ón baza Hot„r‚rii Guvernului nr. 797/1997, absolven˛i pentru care nu exist„ documente ∫colare (registre ∫colare, cataloage etc.) privind parcurgerea cursului de echivalare. Art. 2. — (1) Pentru absolven˛ii afla˛i Ón situa˛ia prev„zut„ la art. 2 alin. (2) din ordin, se organizeaz„ examen de reconstituire a situa˛iilor ∫colare. (2) Examenul de reconstituire a situa˛iilor ∫colare este constituit din probe scrise la toate disciplinele cuprinse Ón planul de Ónv„˛„m‚nt al cursului de echivalare. Art. 3. — (1) Absolven˛ii cursului de echivalare care se afl„ Ón situa˛ia reconstituirii situa˛iilor ∫colare sus˛in examenul de reconstituire la unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt care au organizat examenul de finalizare a cursului. (2) Absolven˛ii cursului de echivalare ai ™colii Postliceale Sanitare din Gala˛i, care se afl„ Ón situa˛ia reconstituirii situa˛iilor ∫colare, sus˛in acest examen la ™coala Postliceal„ Sanitar„ Br„ila, iar cei de la ™coala Postliceal„ Sanitar„ Tulcea sus˛in examenul la ™coala Postliceal„ Sanitar„ din Constan˛a. Art. 4. — (1) Organizarea ∫i desf„∫urarea probelor examenului de reconstituire se desf„∫oar„ Ón sesiunile examenului de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului postliceal (iunie ∫i august) din anii 2007 ∫i 2008. (2) Pot fi sus˛inute Ón aceea∫i zi probe scrise pentru cel mult dou„ discipline din planul de Ónv„˛„m‚nt. (3) Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt stabile∫te prin decizie intern„ componen˛a comisiilor, datele ∫i orele de desf„∫urare a probelor de examen Ón perioada precizat„ la alin. (1). (4) Graficul examenului de reconstituire propus de unitatea de Ónv„˛„m‚nt se aprob„ de inspectoratul ∫colar jude˛ean/al municipiului Bucure∫ti ∫i se comunic„ Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, Direc˛ia general„ management Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, ∫i filialelor jude˛ene ale Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia, cu cel pu˛in 30 de zile Ónainte de Ónceperea examenului. Art. 5. — (1) Œn vederea sus˛inerii examenului de reconstituire a situa˛iilor ∫colare, perioada de Ónscriere a absolven˛ilor este identic„ cu cea cuprins„ Ón graficul

examenului de absolvire a Ónv„˛„m‚ntului postliceal. Œnscrierea se face la secretariatele unit„˛ilor ∫colare organizatoare. (2) Dosarul de Ónscriere con˛ine:

a) cererea solicitantului;

b) copia legalizat„ la biroul notarului public de pe

certificatul de na∫tere;

c) copia legalizat„ la biroul notarului public de pe

certificatul de c„s„torie (dac„ este cazul schimb„rii numelui);

d) copia legalizat„ la biroul notarului public de pe diploma

de bacalaureat a liceului sanitar, promo˛iile 1976—1994 inclusiv;

e) copia legalizat„ la biroul notarului public de pe

certificatul de calificare (atestat), din care s„ reias„ sus˛inerea examenului de calificare; f) adeverin˛a de salariat ∫i vechimea Ón profilul respectiv la data Ónscrierii la cursul de echivalare sau copia de pe carnetul de munc„, care se certific„ de secretariatul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;

g) copia de pe adeverin˛a eliberat„ de unitatea de

Ónv„˛„m‚nt, prin care se face dovada parcurgerii ∫i finaliz„rii cursului de echivalare. (3) Se pot Ónscrie la examenul de reconstituire a

situa˛iilor ∫colare numai persoanele care Óndeplinesc cumulat urm„toarele condi˛ii:

a) sunt absolven˛i de liceu sanitar, promo˛iile 1976—1994

inclusiv;

b) au absolvit cursul cu durata de un an pentru

echivalare cu nivelul studiilor postliceale;

c) au promovat examenul de absolvire a cursului de

echivalare;

d) nu au primit acte de studii pentru nivel postliceal

Ónainte de intrarea Ón vigoare a prezentului ordin. (4) Reconstituirea situa˛iilor ∫colare ∫i, ulterior, eliberarea actelor de studii de nivel postliceal se fac numai Ón specialitatea Ón care absolven˛ii au urmat cursul de echivalare. (5) Examenul de reconstituire a situa˛iilor ∫colare se va desf„∫ura conform prezentelor instruc˛iuni, av‚nd ca suport planurile de Ónv„˛„m‚nt care au fost utilizate pentru desf„∫urarea cursurilor. Pentru cursurile de echivalare desf„∫urate Ón anul 1992 se vor utiliza planurile de Ónv„˛„m‚nt care au un num„r total de 320 de ore, iar pentru cursurile de echivalare desf„∫urate dup„ anul 1996 se vor utiliza planurile de Ónv„˛„m‚nt care con˛in un num„r total de 528 de ore.

(6) Fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt organizatoare a examenului de reconstituire a situa˛iilor ∫colare va afi∫a, al„turi de graficul examenelor, tematica de examen pentru fiecare disciplin„ ∫i specialitate. (7) Pe actele de studii (diplom„/certificat), la rubrica îSpecializare“ se va completa, Ón func˛ie de planul de Ónv„˛„m‚nt parcurs: asistent medical radiologie, asistent medical de laborator, asistent medical balneofizioterapie, tehnician optic„ medical„, asistent medical obstetric„- ginecologie, asistent medical pediatrie, tehnician tehnic„ dentar„, asistent medical igien„, asistent medical ocrotire, asistent medical dietetic„, tehnician aparatur„ medical„, asistent medical, asistent de farmacie. Art. 6. — (1) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt organizeaz„ ∫i desf„∫oar„ examenul de reconstituire conform metodologiei de sus˛inere a examenelor de diferen˛„ descrise Ón Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii nr. 4.925/2005, astfel:

a) pentru fiecare specialitate se stabile∫te o comisie

care are un pre∫edinte ∫i c‚te doi profesori exeminatori pentru fiecare disciplin„;

b) durata probei scrise este de 90 de minute din

momentul transcrierii subiectelor pe tabl„ sau primirii de c„tre absolven˛i a foii cu subiecte. Proba scris„ con˛ine

dou„ variante de subiecte, dintre care absolventul trateaz„ o singur„ variant„, la alegere;

c) fiecare profesor examinator acord„ o not„ pentru

lucrarea scris„. Media aritmetic„ a notelor acordate de cei

doi profesori examinatori, rotunjit„ la nota Óntreag„ cea mai apropiat„, reprezint„ nota final„ la disciplina de examen; frac˛iunile de 50 de sutimi se rotunjesc Ón favoarea absolventului;

d) rezultatele ob˛inute se consemneaz„ Ón catalogul de

examen de c„tre profesorii examinatori ∫i se trec Ón catalogul clasei ∫i Ón registrul matricol;

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

25

e) lucr„rile scrise se p„streaz„ Ón arhiva unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt o perioad„ de un an.

(2) Sus˛inerea examenului de reconstituire a situa˛iilor ∫colare se face cu tax„, stabilit„ de fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt organizatoare a examenului de reconstituire a situa˛iilor ∫colare, astfel Ónc‚t s„ acopere toate cheltuielile de examen. (3) Al„turi de cadrele didactice desemnate prin decizie intern„ ca profesori examinatori, pe durata desf„∫ur„rii probelor scrise vor fi supraveghetori ∫i membri ai filialelor jude˛ene ale Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia. Art. 7. — Cadrele didactice care fac parte din comisiile de organizare ∫i desf„∫urare a examenului de reconstituire sunt retribuite prin plata cu ora, dup„ cum urmeaz„:

— pre∫edintele ∫i membrii comisiei, c‚te 15 minute

pentru fiecare candidat, Ónmul˛ite cu num„rul disciplinelor la

care se sus˛in probe scrise, dar f„r„ a dep„∫i un salariu de baz„ al func˛iei Ón care este Óncadrat;

— cadrele didactice — profesori supraveghetori: pentru fiecare prob„ se calculeaz„ c‚te dou„ ore destinate supravegherii candida˛ilor;

— secretar — 24 de ore, indiferent de num„rul candida˛ilor ∫i al disciplinelor.

Art. 8. — Inspectoratele ∫colare jude˛ene se adreseaz„ filialelor jude˛ene ale Ordinului Asisten˛ilor Medicali ∫i Moa∫elor din Rom‚nia pentru desemnarea de c„tre acestea de asisten˛i medicali care s„ participe la examenul de reconstituire a situa˛iilor ∫colare Ón calitate de supraveghetor. Art. 9. — Dup„ Óncheierea fiec„rei sesiuni a examenului de reconstituire a situa˛iilor ∫colare, directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt va elabora ∫i va transmite Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii — Direc˛ia general„ management Ónv„˛„m‚nt preuniversitar un raport cu urm„toarea structur„:

a) Date statistice, care se vor completa dup„ urm„torul tabel:

Specialitatea

Num„rul de elevi

Num„rul

de absolven˛i

posibili

beneficiari ai

prevederilor

prezentului ordin

Œnscri∫i Prezen˛i Absen˛i Promova˛i

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b) Aprecieri asupra organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii examenului de reconstituire a situa˛iilor ∫colare.

ACTE

ALE

CORPULUI

EXPERfiILOR

™I

CONTABILILOR

AUTORIZAfiI

DIN

CONTABILI

ROM¬NIA

CORPUL EXPERfiILOR CONTABILI ™I CONTABILILOR AUTORIZAfiI DIN ROM¬NIA

CONFERINfiA NAfiIONAL√

HOT√R¬RE pentru aprobarea Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a comisiilor de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliile filialelor ∫i Consiliul Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia

Œn temeiul:

— art. 19 lit. c), art. 26 alin. (1) ∫i al art. 30 ∫i 39 3 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea

activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;

— prevederilor pct. 3, 4, 7 ∫i 152 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, republicat,

— dezbaterilor din cadrul lucr„rilor Conferin˛ei na˛ionale Ón leg„tur„ cu materialele prezentate ∫i Ón baza stenogramei din 24 martie 2007,

Conferin˛a na˛ional„

h

o

t

„ r „

∫ t e:

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a comisiilor de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliile filialelor ∫i Consiliul Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re. Art. 2. — Consiliul Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, consiliile

filialelor, precum ∫i structurile executive ale Corpului de la

nivel central ∫i teritorial vor lua m„suri de aplicare a

prezentei hot„r‚ri.

Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul

Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, Marin Toma

Bucure∫ti, 24 martie 2007. Nr. 07/58.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

ANEX√

REGULAMENT

de organizare ∫i func˛ionare a comisiilor de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliile filialelor ∫i Consiliul Superior al Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia

CAPITOLUL I Dispozi˛ii generale

1. Potrivit art. 35 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994

privind organizarea activit„˛ii de expertiz„ contabil„ ∫i a contabililor autoriza˛i, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i pct. 119 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, republicat, denumit Ón continuare Regulament de organizare ∫i func˛ionare, pe l‚ng„ consiliul fiec„rei filiale a

Corpului func˛ioneaz„ o comisie de disciplin„, compus„ din

5

membri titulari ∫i 5 suplean˛i, astfel: pre∫edintele ∫i

4

membri ale∫i de Adunarea general„ pentru un mandat de

ani dintre membrii exper˛i contabili, care se bucur„ de autoritate profesional„ ∫i moral„ deosebit„. Membrii suplean˛i sunt ale∫i, respectiv desemna˛i, Ón acelea∫i condi˛ii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.

4

2. Potrivit art. 32 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994,

aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pe l‚ng„ Consiliul Superior al Corpului func˛ioneaz„ Comisia superioar„ de disciplin„, compus„ din 7 membri titulari ∫i 7 suplean˛i, astfel:

a) pre∫edintele ∫i 2 membri exper˛i contabili ale∫i de

Conferin˛a na˛ional„ pentru un mandat de 4 ani dintre

exper˛ii Ónscri∫i Ón eviden˛a Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i din Rom‚nia, care se bucur„ de autoritate profesional„ ∫i moral„ deosebit„;

b) 2 membri, desemna˛i de ministrul finan˛elor publice;

c) 2 membri, desemna˛i de ministrul justi˛iei. Membrii suplean˛i sunt ale∫i, respectiv desemna˛i, Ón acelea∫i condi˛ii. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplin„

este de 4 ani.

3. Œn cazul vacant„rii unora dintre locurile membrilor

titulari Ón cursul mandatului, din motive obiective, neimputabile acestora, Ónlocuitorii vor fi desemna˛i dintre membrii suplean˛i de c„tre Consiliul Superior sau de c„tre consiliul filialei, respectiv de c„tre ministrul finan˛elor sau ministrul justi˛iei, dup„ caz. Œn func˛ie de necesit„˛i, membrii suplean˛i pot fi desemna˛i de pre∫edintele comisiei de disciplin„ Ón solu˛ionarea cauzelor supuse judec„˛ii, situa˛ie Ón care acestora le sunt aplicabile prevederile prezentului regulament.

4. Comisiile de disciplin„ vor fi sprijinite Ón activitatea lor

de c„tre un secretar (referent de specialitate) pentru executarea lucr„rilor de secretariat. Secretarul (referentul) comisiei de disciplin„ particip„ la dezbaterile Ón completul de judecat„, f„r„ drept de vot la adoptarea hot„r‚rilor. Atribu˛iile de secretariat pot fi Óndeplinite de un salariat al filialei (Corpului) desemnat de pre∫edintele consiliului respectiv sau de un membru al comisiei de disciplin„ titular ori supleant, prin rota˛ie, desemnat de pre∫edintele acelei comisii.

Œn func˛ie de volumul de activitate a comisiei de

disciplin„, generat de num„rul ∫i de complexitatea cauzelor primite spre solu˛ionare, la cererea pre∫edintelui comisiei de disciplin„ se poate angaja o persoan„, cu program permanent, pe postul de secretar al Comisiei de disciplin„, care va asigura buna func˛ionare a activit„˛ii administrative

a comisiei de disciplin„.

5. Activitatea comisiilor de disciplin„ este o activitate

intern„ aplicabil„ exclusiv membrilor ∫i stagiarilor Corpului; ea nu poate fi invocat„ Ón cauzele aflate pe rol la

instan˛ele de drept comun ale statului.

CAPITOLUL II Atribu˛iile comisiilor de disciplin„

A. Comisia de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliul filialei

6. Comisia de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliul filialei este

competent„ s„ sanc˛ioneze abaterile disciplinare s„v‚r∫ite de c„tre exper˛ii contabili ∫i contabilii autoriza˛i, membri ai

filialei, cu domiciliul Ón raza teritorial„ a acesteia, chiar dac„ abaterile au fost s„v‚r∫ite Ón raza teritorial„ a altei filiale (pct. 120 primul alineat din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare). Œncetarea provizorie de a mai face parte din Corp la cererea sa ori din ini˛iativa consiliului filialei nu Ól exonereaz„ de r„spundere disciplinar„ pe cel Ón cauz„ pentru abaterile s„v‚r∫ite anterior (pct. 100—102 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare).

7. Ac˛iunea disciplinar„ poate fi exercitat„ Ón termen de

un an de la s„v‚r∫irea faptei (pct. 126 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare) ∫i Ón acela∫i termen de un an de la data r„m‚nerii definitive a hot„r‚rii judec„tore∫ti Ón cazurile Ón care un membru al Corpului a fost condamnat pentru infrac˛iuni care sunt sanc˛ionabile ∫i disciplinar

potrivit legii ∫i Regulamentului de organizare ∫i func˛ionare. Œn cazurile Ón care faptelor sanc˛ionabile disciplinar, incriminate de autorul reclama˛iei, nu li se poate atribui o dat„ cert„ a s„v‚r∫irii lor de c„tre profesionistul contabil (expert contabil sau contabil autorizat membru al Corpului), termenul de un an Ón care poate fi exercitat„ ac˛iunea disciplinar„ curge de la:

— data pred„rii Raportului de expertiz„ c„tre beneficiar,

Ón cazul lucr„rilor contabile extrajudiciare, executate pe baz„ de contract Óncheiat cu beneficiarul (clientul), precum

∫i Ón cazul expertizelor judiciare solicitate de organele de cercetare;

— data actului emis de instan˛„ (Óncheiere, hot„r‚re

etc.) prin care se constat„ depunerea Raportului de

expertiz„, Ón cazul expertizelor efectuate Ón cauze care se g„sesc Ón faze de judecat„.

8. Œn cazul Ón care Ón interiorul termenului Ón care

ac˛iunea disciplinar„ poate fi exercitat„ a ap„rut o cauz„

de Óntrerupere dovedit„ cu Ónscrisuri oficiale, cel Ón drept va

fi repus Ón termenul legal de un an, Ón momentul Óncet„rii

cauzei de Óntrerupere. Repunerea Ón termen se va face la cererea p„r˛ii interesate. Toate obliga˛iile privind dovada Óntreruperii termenului apar˛ine celui care solicit„ repunerea

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

27

Ón termen. Din termenul de un an se va sc„dea perioada deja scurs„ care nu a fost afectat„ de o cauz„ de Óntrerupere.

9. Potrivit prevederilor pct. 43 lit. a) ∫i b) ∫i pct. 120 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, nu sunt de competen˛a de solu˛ionare a comisiilor de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliile filialelor:

a) pl‚ngerile referitoare la fapte s„v‚r∫ite de membrii

Consiliului Superior ∫i ai consiliilor filialelor, inclusiv de pre∫edin˛ii acestora;

b) pl‚ngerile referitoare la fapte s„v‚r∫ite de persoane

fizice str„ine c„rora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat Ón Rom‚nia.

Œn situa˛iile de mai sus, pl‚ngerile se depun la Comisia superioar„ de disciplin„.

10. Œn raport de gravitatea abaterilor s„v‚r∫ite ∫i de

urm„rile acestora, comisia de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliul filialei, potrivit art. 35 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, aplic„ urm„toarele sanc˛iuni disciplinare:

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea dreptului de exercitare a profesiei de

expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioad„ de la 3 luni la un an.

B. Comisia superioar„ de disciplin„

11. Comisia superioar„ de disciplin„ are urm„toarele

competen˛e:

a) analizeaz„ pl‚ngerile referitoare la abateri de la

conduita etic„ ∫i profesional„ ale membrilor Consiliului Superior ∫i ai consiliilor filialelor, inclusiv ale pre∫edin˛ilor acestora, f„c‚nd, dac„ este cazul, propunere de sanc˛ionare Conferin˛ei na˛ionale, care hot„r„∫te [art. 30 lit. g) din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pct. 7 lit. g), pct. 43 lit. a) ∫i pct. 120 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare];

b) solu˛ioneaz„ pl‚ngerile referitoare la abaterile de la

conduita etic„ ∫i profesional„ ale persoanelor fizice str„ine c„rora le-ar fi fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat Ón Rom‚nia ∫i aplic„, dup„ caz, sanc˛iunile prev„zute la art. 16 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare [art. 43 lit. b) ∫i pct. 120 alineatul al doilea din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare];

c) aplic„ sanc˛iunea privind interzicerea dreptului de a

exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat membrilor Corpului care au s„v‚r∫it abateri grave, at‚t Ón cauzele judecate de Comisia superioar„ de disciplin„, c‚t ∫i Ón cauzele judecate de comisiile de disciplin„ ale filialelor, dac„ este cazul, la propunerea acestora [pct. 43 lit. d) din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare]; d) judec„ ∫i solu˛ioneaz„ contesta˛iile formulate Ómpotriva hot„r‚rilor disciplinare pronun˛ate de comisiile de disciplin„ ale filialelor [pct. 43 lit. c) din regulamentul sus- men˛ionat];

e) solu˛ioneaz„ pl‚ngerile referitoare la abateri de la conduita etic„ ∫i profesional„ ale membrilor comisiilor de disciplin„ de pe l‚ng„ consiliile filialelor (inclusiv ale pre∫edin˛ilor acestora), aplic‚nd, dup„ caz, sanc˛iunile prev„zute la art. 16 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.

12. Pl‚ngerile referitoare la abateri de la conduita etic„

∫i profesional„ ale membrilor ∫i ale pre∫edintelui Comisiei superioare de disciplin„ se depun la Consiliul Superior al Corpului, care le analizeaz„ ∫i le prezint„ Conferin˛ei na˛ionale.

C. Atribu˛ii comune Comisiei superioare ∫i comisiilor de disciplin„ ale filialelor

13. Comisiile de disciplin„ judec„ abaterile disciplinare

const‚nd Ón fapte sau omisiuni s„v‚r∫ite de membrii Corpului, prin nerespectarea obliga˛iilor ce le revin ∫i a normelor de conduit„ etic„ ∫i profesional„, prev„zute Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994, aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ón Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, Ón Codul etic na˛ional al profesioni∫tilor contabili ∫i Ón hot„r‚rile organelor de conducere ale Corpului. De asemenea, comisiile de disciplin„ pot judeca ∫i sanc˛iona disciplinar abaterile s„v‚r∫ite de membrii Corpului prin Ónc„lcarea prevederilor din alte acte normative a c„ror aplicare este gestionat„ de alte organe abilitate, Ón m„sura Ón care abaterile respective aduc atingere conduitei etice ∫i profesionale, prestigiului ∫i credibilit„˛ii profesiei contabile.

14. Comisiile de disciplin„, din punct de vedere al

profilului activit„˛ii ∫i al procedurii folosite, sunt asimilabile

cu instan˛ele de judecat„ ∫i, ca urmare, acestea judec„ ∫i hot„r„sc pe baza probelor depuse de cei interesa˛i sau abilita˛i ori administrate de comisiile de disciplin„ (documente, declara˛ii ale martorilor ∫i alte probe administrate pe parcursul elabor„rii raportului ∫i al judec„rii cauzei).

Œn cadrul activit„˛ii lor, comisiile de disciplin„ nu sunt abilitate s„ efectueze lucr„ri contabile, de control sau expertiz„ contabil„ care s„ constituie probe Ón solu˛ionarea pl‚ngerilor ori sesiz„rilor primite. Nemul˛umirile care vizeaz„ probleme de natur„ tehnico-contabil„ Ón lucr„rile executate de membrii Corpului, a c„ror solu˛ionare presupune completarea sau refacerea lucr„rilor pentru stabilirea adev„rului, sunt solu˛ionabile de p„r˛i potrivit clauzelor prev„zute Ón contractele Óncheiate de profesioni∫tii contabili cu clien˛ii, Ón cazul expertizelor contabile ∫i al altor lucr„ri extrajudiciare, ori de c„tre organele de cercetare sau de c„tre instan˛ele de judecat„ care au dispus efectuarea expertizelor contabile judiciare, aceste organe put‚nd dispune, dac„ apreciaz„ c„ este cazul, completarea expertizei sau efectuarea de contraexpertize Ón aceea∫i cauz„.

15. Dac„ sunt sesizate cu reclama˛ii viz‚nd calitatea

lucr„rilor de expertiz„ contabil„, comisiile de disciplin„ trebuie s„ apeleze la serviciile exper˛ilor verificatori de la nivelul filialei sau de la nivelul Corpului, dup„ caz, care, potrivit art. 9 lit. b) din Normele privind activitatea de expertiz„ contabil„ judiciar„ au ca atribu˛ie ∫i îÓntocmirea referatelor de verificare tehnico-profesional„ asupra lucr„rilor de expertiz„ contabil„ aflate pe rol la comisiile de disciplin„ ale filialelor, la cererea acestor comisii“.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

16. Abaterile sanc˛ionabile disciplinar, enumerate la

pct. 124 ∫i 125 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, acoper„ o mare parte din prevederile cu caracter dispozitiv sau restrictiv stipulate Ón prezentul regulament, precum ∫i Ón actul normativ men˛ionat la pct. 10 din prezentul regulament. Faptul c„ abaterile enumerate nu sunt exhaustive rezult„ ∫i din finalul textului de la lit. k) al pct. 124 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare, av‚nd enun˛ul îprecum ∫i orice alte Ónc„lc„ri ale conduitei etice ∫i profesionale“.

Astfel, Ónc„lcarea unor norme de conduit„ etic„ ∫i profesional„ ∫i nerespectarea unor cerin˛e prev„zute Ón Codul etic na˛ional al profesioni∫tilor contabili, care pot afecta calitatea lucr„rilor, credibilitatea, reputa˛ia, prestigiul ∫i onoarea profesioni∫tilor contabili ∫i ale Corpului Ón general, sunt de natur„ a constitui abateri sanc˛ionabile disciplinar, ca de exemplu:

— nerespectarea cerin˛elor referitoare la integritate ∫i obiectivitate Ón profesia contabil„;

— nerespectarea normelor de conduit„ ∫i a cerin˛elor

pentru asigurarea independen˛ei Ón profesia contabil„;

— nerespectarea unor obliga˛ii referitoare la rela˛iile cu

colegii liber profesioni∫ti, const‚nd Ón respectul reciproc, ab˛inerea de la orice cuvinte jignitoare, imput„ri r„uvoitoare, manifest„ri dure ∫i necuviincioase, precum ∫i de la orice alte ac˛iuni susceptibile a aduce daune altor profesioni∫ti contabili.

Enumer„rile de mai sus nu sunt limitative. Comisiile de disciplin„, respectiv completele de judecat„, trebuie s„ analizeze cu discern„m‚nt ∫i obiectivitate abaterile reclamate, Óncadrarea lor Ón prevederile actelor normative care reglementeaz„ activitatea ∫i conduita etic„ ∫i profesional„ ale profesioni∫tilor contabili men˛ionate la pct. 10 din prezentul regulament, s„ asigure o judecat„ dreapt„ ∫i s„ aplice, unde este cazul, sanc˛iunea disciplinar„ corespunz„toare, Ón raport cu natura ∫i gravitatea abaterilor, cu consecin˛ele acestora ∫i cu gradul de vinov„˛ie a f„ptuitorului.

CAPITOLUL III Primirea, analiza ∫i punerea Ón lucru a reclama˛iilor (pl‚ngerilor, sesiz„rilor)

17. Se pot adresa comisiilor de disciplin„ cu reclama˛ii

(pl‚ngeri, sesiz„ri), pentru abateri disciplinare s„v‚r∫ite de membrii Corpului Exper˛ilor Contabili ∫i Contabililor Autoriza˛i:

— persoanele fizice ∫i juridice interesate;

— Consiliul Superior, consiliile filialelor ∫i birourile permanente ale acestora;

— secretarul general al Corpului este abilitat s„

propun„ Comisiei superioare de disciplin„ pe cei care se fac vinova˛i de Ónc„lcarea reglement„rilor privind publicitatea [pct. 40 lit. g) din Regulamentul de organizare

∫i func˛ionare];

— pre∫edin˛ii consiliilor filialelor Corpului, pentru

abaterile constatate Ón ac˛iunile efectuate potrivit Regulamentului privind controlul de calitate Ón profesia contabil„, Ón condi˛iile prev„zute Ón prezentul regulament,

precum ∫i Ón alte situa˛ii;

— ceilal˛i membri ai Corpului.

Reclama˛iile vor cuprinde:

a) datele de identificare a p„r˛ilor, respectiv numele (denumirea), domiciliul sau re∫edin˛a, num„rul telefonului la

care ace∫tia pot fi contacta˛i ∫i profesia reclamantului ∫i p‚r‚tului;

b) obiectul reclama˛iei ∫i motivele de drept ∫i de fapt pe

care se Óntemeiaz„ reclama˛ia;

c) dovezile, probele pe care se sprijin„ fiecare cap„t de

acuzare.

Œn cazurile Ón care dovada, probele constau Ón Ónscrisuri, acestea vor fi nominalizate Ón reclama˛ie ∫i anexate la aceasta, iar pentru proba cu martori, ace∫tia vor fi nominaliza˛i, cu precizarea datelor de identificare men˛ionate la lit. a) de mai sus.

18. Reclama˛ia Óndreptat„ Ómpotriva mai multor membri

ai Corpului va forma obiectul unui singur dosar, dac„ obiectul reclama˛iei Ól constituie o obliga˛ie comun„ ori dac„ obliga˛iile au aceea∫i cauz„.

19. Comisiile de disciplin„ se pot autosesiza pe baza

materialelor ap„rute Ón mass-media, Ón care se fac referiri la abateri disciplinare care ar fi fost s„v‚r∫ite de profesioni∫tii contabili membri ai Corpului, proced‚nd la analiza, instrumentarea ∫i judecarea cazurilor respective potrivit prevederilor prezentului regulament, cu respectarea competen˛elor prev„zute la paragrafele 5, 7 ∫i 10—12.

20. Reclama˛iile se Ónregistreaz„ la filiala sau la

aparatul central la care au fost primite ∫i se transmit comisiei de disciplin„ pendinte Ón termen de 48 de ore.

Asupra reclama˛iilor primite pre∫edintele comisiei de disciplin„ Ól Ón∫tiin˛eaz„ lunar pe pre∫edintele consiliului filialei, p‚n„ la data de 5 a lunii urm„toare.

21. Pre∫edintele comisiei de disciplin„ analizeaz„

reclama˛ia, urm„rind dac„:

— sunt men˛ionate toate datele de identificare a p„r˛ilor ∫i martorilor, prev„zute la pct. 14;

— obiectul reclama˛iei ∫i motivele pe care aceasta se Óntemeiaz„ sunt clare;

— persoanele reclamate intr„ Ón competen˛a de judecat„ a comisiei de disciplin„ c„reia i-a fost adresat„ reclama˛ia; Ón caz contrar, reclama˛ia se transmite Ón termen de 10 zile comisiei de disciplin„ competente s„ o solu˛ioneze sau Comisiei superioare de disciplin„.

22. Œn func˛ie de rezultatele analizei prev„zute la

pct. 17, pre∫edintele comisiei de disciplin„ desemneaz„ ca raportor pe unul dintre membrii ale∫i ai comisiei de disciplin„.

CAPITOLUL IV Procedura de judecat„ disciplinar„

23. Raportorul desemnat de pre∫edintele comisiei de

disciplin„ analizeaz„ dosarul cauzei ∫i, dac„ este cazul, convoac„ la sediul comisiei pe reclamant, p‚r‚t ∫i martori pentru clarificarea tuturor aspectelor din reclama˛ie ∫i probe. Raportorul va proceda Ón a∫a fel Ónc‚t s„ fie complet edificat asupra realit„˛ii Ón cauza respectiv„.

Raportul se Óntocme∫te ∫i se depune la comisia de disciplin„ Ón termen de 30 de zile. Dac„ este necesar, pre∫edintele comisiei de disciplin„ poate prelungi acest termen sau poate desemna un nou raportor din r‚ndul membrilor ale∫i, titulari sau suplean˛i.

24. Dup„ depunerea raportului, pre∫edintele comisiei de

disciplin„ fixeaz„ termenul de judecat„, dispune citarea

p„r˛ilor ∫i stabile∫te completul de judecat„ Ón vederea judec„rii cauzei.

25. Completul de judecat„ este format din 3 membri ai

comisiei de disciplin„.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

29

Unul dintre membrii completului de judecat„ este desemnat pre∫edintele acestuia.

Membrii completului de judecat„ ∫i raportorul sunt obliga˛i s„ completeze o declara˛ie de independen˛„, pe propria r„spundere, potrivit modelului prev„zut Ón anexa la prezentul regulament. 26. Pentru judecarea cauzei, se citeaz„ p‚r‚tul, reclamantul ∫i eventualii martori ∫i avoca˛i propu∫i de p„r˛i. Cita˛ia este trimis„ celor Ón cauz„ cu cel pu˛in 10 zile Ónainte de termenul de judecat„, iar dosarul cauzei, cuprinz‚nd Ón special concluziile raportului, este pus la dispozi˛ia acestora, la secretariatul comisiei de disciplin„, cu 7 zile Ónainte de acela∫i termen. Citarea trebuie f„cut„ prin scrisoare recomandat„ cu confirmare de primire.

27. Dac„ la primul termen de judecat„ procedura de

citare a fost legal Óndeplinit„, iar p‚r‚tul nu se prezint„ ori nu este reprezentat legal (procurator sau avocat), completul de judecat„ va dispune am‚narea judec„rii cauzei la un termen de cel mult 45 de zile, cu repetarea procedurii de citare.

Dac„ p‚r‚tul nu se prezint„ nici la al doilea termen de judecat„ ∫i nu face dovada imposibilit„˛ii fizice de a fi prezent, prin certificat medical sau o alt„ prob„ relevant„, ∫i nici nu ∫i-a desemnat un reprezentant, judecata se va face Ón lipsa acestuia. Audierea p„r˛ilor ∫i a martorilor nu este public„.

28. La primul termen de judecat„ p„r˛ile pot recuza

pentru motive temeinice, prezentate Ón scris Ón urm„toarele 5 zile, pe pre∫edintele sau pe unii dintre membrii completului de judecat„.

De asemenea, dac„ unul dintre membrii completului de judecat„ se afl„ Ón una dintre situa˛iile care pot duce la recuzare, acesta se poate ab˛ine printr-o cerere scris„, motivat„, adresat„ pre∫edintelui comisiei de disciplin„, Ón termen de 5 zile de la desemnare.

Motivele temeinice care pot duce la recuzarea membrilor completului de judecat„ ∫i, respectiv, la cererea de ab˛inere a acestora sunt:

a) exist„ rela˛ii de rudenie, p‚n„ la gradul al II-lea

inclusiv, Óntre membrul completului de judecat„ vizat ∫i una dintre p„r˛i;

b) membrul completului de judecat„ vizat ∫i-a manifestat

anterior opiniile Ón leg„tur„ cu abaterile reclamate;

c) alte situa˛ii care pot determina ca membrul completului de judecat„ s„ nu se poat„ exprima obiectiv Ón cauza supus„ judec„˛ii. Dac„ motivele de recuzare sau de ab˛inere sunt temeinice, pre∫edintele comisiei de disciplin„ va dispune Ónlocuirea membrului completului de judecat„ vizat. Dac„ cel vizat este pre∫edintele comisiei de disciplin„, cererea de recuzare sau de ab˛inere se solu˛ioneaz„ de c„tre Comisia superioar„ de disciplin„ sau de c„tre Consiliul Superior (Ón cazul pre∫edintelui Comisiei superioare de disciplin„).

29. Cauza se afl„ Ón stare de judecat„ dac„ p„r˛ile au

fost legal citate conform prevederilor prezentului regulament, au fost solu˛ionate cererile cu privire la recuzare sau ab˛inere ∫i p„r˛ile nu au solicitat administrarea altor probe dec‚t cele prezentate anterior ∫i administrate de raportor.

Œn mod excep˛ional, la primul termen de judecat„ p„r˛ile pot solicita completarea probelor, situa˛ie Ón care, dac„ aceast„ cerere va fi Óncuviin˛at„, cauza se va Óntoarce la

raportor pentru suplimentarea raportului Ón func˛ie de noile probe admise.

Raportorul va proceda la completarea raportului Ón termen de 15 zile de la Óncuviin˛area administr„rii de noi probe.

30. Dezbaterile au loc f„r„ publicitate, Ón prezen˛a

p„r˛ilor, ∫i sunt conduse de pre∫edintele completului de

judecat„, dup„ cum urmeaz„:

— raportorul prezint„ oral sinteza raportului;

— reclamantul, dac„ este prezent, Ó∫i sus˛ine oral

faptele sesizate Ón reclama˛ie, av‚nd totodat„ libertatea de a renun˛a, par˛ial sau total, la incrimin„rile din reclama˛ie ∫i, respectiv, la depozi˛iile martorilor;

— p‚r‚tul Ó∫i prezint„ ap„r„rile, personal sau prin

reprezentant;

— pe parcursul dezbaterilor, Ón func˛ie de oportunitate,

sunt chema˛i martorii pentru depozi˛ii, dac„ ace∫tia au fost

propu∫i de p„r˛i.

Cu Óncuviin˛area pre∫edintelui, ceilal˛i membri ai completului de judecat„, Ón virtutea rolului lor activ, pot interveni pe parcursul dezbaterilor pentru solicitarea unor l„muriri sau pentru clarificarea unor aspecte prezentate Ón cadrul dezbaterilor.

31. Œn urma dezbaterilor, secretarul (referentul) comisiei

de disciplin„ redacteaz„ o Óncheiere Ón care sunt consemnate prezen˛a, depozi˛iile p„r˛ilor ∫i, dup„ caz, ale martorilor ∫i interven˛iile membrilor completului de judecat„.

32. Œn termen de 15 zile de la Óncheierea dezbaterilor,

completul de judecat„ se va pronun˛a prin hot„r‚re asupra admiterii pl‚ngerii ∫i aplic„rii de sanc˛iuni sau respingerii acesteia ca nefondat„, prescris„ sau din alte motive.

Membrii completului de judecat„ hot„r„sc, f„r„ publicitate, cu majoritate de voturi. Hot„r‚rea se semneaz„ de to˛i membrii completului de judecat„ ∫i de secretarul (referentul) comisiei.

Œn hot„r‚re se vor face referiri la: identitatea reclamantului ∫i a p‚r‚tului, obiectul reclama˛iei pe scurt, abaterile disciplinare confirmate sau neconfirmate, sanc˛iunea disciplinar„ aplicat„ ori neaplicarea de sanc˛iuni, men˛iunea referitoare la dreptul ∫i termenul de contestare a hot„r‚rii ∫i unde se adreseaz„ contesta˛ia.

33. Hot„r‚rile comisiilor de disciplin„ (adoptate de

completele de judecat„) se comunic„ Ón termen de 15 zile de la data adopt„rii lor, prin scrisoare recomandat„, persoanelor interesate (reclamant ∫i p‚r‚t). Hot„r‚rile comisiei de disciplin„ a filialei se comunic„ ∫i pre∫edintelui consiliului filialei.

Œn cazul hot„r‚rii comisiei de disciplin„ a filialei prin care s-a concluzionat c„ Ón cauza supus„ judec„rii este aplicabil„ sanc˛iunea privind interzicerea dreptului de exercitare a profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat (pentru care nu este competent„ a o aplica), aceast„ hot„r‚re ∫i dosarul cauzei vor fi Ónaintate Ón acela∫i termen Comisiei superioare de disciplin„, care va hot„rÓ ∫i va comunica hot„r‚rea luat„ reclamantului, p‚r‚tului ∫i comisiei de disciplin„ a filialei.

34. Œmpotriva hot„r‚rilor comisiilor de disciplin„ se pot

fac contesta˛ii astfel:

a) hot„r‚rile comisiei de disciplin„ a filialei pot fi contestate de cei interesa˛i, precum ∫i de consiliul filialei la Comisia superioar„ de disciplin„ Ón termen de 30 de zile de la data comunic„rii (pct. 45 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare). Œn perioada de judecare a contesta˛iei se suspend„ aplicarea prevederilor hot„r‚rii de sanc˛ionare.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 305/8.V.2007

Œn situa˛ia Ón care un membru al Corpului este sanc˛ionat cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, perioada de suspendare va Óncepe s„ curg„ de la:

— expirarea perioadei de contestare, Ón cazul Ón care hot„r‚rea nu a fost contestat„;

— data pronun˛„rii Comisiei superioare de disciplin„

pentru men˛inerea hot„r‚rii de suspendare, Ón urma judec„rii contesta˛iei. Contesta˛ia se depune la comisia de disciplin„ a filialei, care o va trimite la Comisia superioar„ de disciplin„, Ón termen de 15 zile de la Ónregistrare, Ómpreun„ cu dosarul cauzei, care va con˛ine ∫i punctul de vedere documentat al comisiei de disciplin„ a filialei referitor la toate problemele care fac obiectul contesta˛iei.

Comisia superioar„ de disciplin„ analizeaz„ contesta˛ia, punctul de vedere al comisiei de disciplin„ a filialei referitor la problemele contestate ∫i celelalte documente din dosarul cauzei ∫i hot„r„∫te fie:

— respingerea contesta˛iei ∫i men˛inerea hot„r‚rii

comisiei de disciplin„ a filialei, dac„ Ón contesta˛ie nu au fost aduse elemente noi fa˛„ de cele existente la dosar ∫i numai dup„ ce, Ón urma analizei dosarului, s-a ajuns la concluzia c„ Ón prim„ instan˛„ s-a ˛inut seama de toate elementele cuprinse Ón contesta˛ie; fie

— admiterea contesta˛iei; Ón acest caz se procedeaz„ la

judecarea cauzei, respect‚ndu-se procedurile prev„zute la pct. 19—29 de mai sus. Dup„ judecare se poate hot„rÓ modificarea sau anularea hot„r‚rii comisiei de disciplin„ a filialei ori anularea acestei hot„r‚ri urmat„ de restituirea cauzei pentru rejudecare de c„tre comisia de disciplin„ a filialei.

Hot„r‚rea Comisiei superioare de disciplin„ se comunic„ celui care a f„cut contesta˛ia ∫i comisiei de disciplin„ a filialei, Ón termen de 15 zile de la data adopt„rii; b) hot„r‚rile Comisiei superioare de disciplin„ pot fi contestate la Consiliul Superior Ón termen de cel mult 15 zile lucr„toare de la luarea la cuno∫tin˛„. Contesta˛ia nu suspend„ aplicarea hot„r‚rii (pct. 50 din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare). Consiliul Superior analizeaz„ Ón plenul s„u contesta˛ia ∫i dosarul cauzei, inclusiv punctul de vedere al Comisiei superioare de disciplin„ referitor la problemele contestate, ∫i se pronun˛„ fie pentru respingerea contesta˛iei ∫i men˛inerea hot„r‚rii Comisiei superioare de disciplin„, fie pentru admiterea contesta˛iei ∫i restituirea cauzei spre rejudecare de c„tre Comisia superioar„ de disciplin„ Óntr-un complet de 3 membri, al˛ii dec‚t cei care s-au pronun˛at anterior. Hot„r‚rile Consiliului Superior privind men˛inerea sanc˛iunii aplicate, precum ∫i hot„r‚rile Comisiei superioare de disciplin„ pronun˛ate dup„ rejudecare sunt definitive ∫i se comunic„ de c„tre pre∫edintele Comisiei superioare de disciplin„ celor interesa˛i, Ón termen de 10 zile de la data adopt„rii lor. 35. Toate actele care eman„ de la comisiile de disciplin„ sunt semnate de c„tre pre∫edin˛ii comisiilor respective sau de Ónlocuitorii desemna˛i de ace∫tia, iar hot„r‚rile pronun˛ate se semneaz„ de pre∫edintele completului de judecat„ ∫i de ceilal˛i membri ai acestuia, precum ∫i de secretarul (referentul) comisiei de disciplin„.

CAPITOLUL V Drepturile ∫i obliga˛iile membrilor comisiilor de disciplin„

36. Pre∫edin˛ii comisiilor de disciplin„ ∫i membrii

completelor de judecat„ au dreptul de acces la informa˛iile ∫i datele necesare solu˛ion„rii cauzelor ce le sunt adresate.

37. Pre∫edin˛ii comisiilor de disciplin„, Ón cauzele mai

complexe, cu consultarea pre∫edintelui consiliului filialei sau al Consiliului Superior, dup„ caz, pot antrena exper˛i contabili ∫i juri∫ti care se bucur„ de autoritate profesional„ ∫i moral„ pentru a sprijini raportorul Ón Óntocmirea raportului Ón astfel de cauze. Persoanele antrenate Ón acest scop pot fi retribuite Ón

condi˛iile stabilite de Biroul permanent al Consiliului Superior.

38. Membrii comisiilor de disciplin„ antrena˛i Ón

solu˛ionarea cauzelor au dreptul la o indemniza˛ie stabilit„

∫i revizuit„ periodic de Biroul permanent al Consiliului Superior.

39. Membrii comisiilor de disciplin„ au dreptul la o

˛inut„ adecvat„ (rob„) care li se va asigura gratuit ∫i care va fi folosit„ cu prilejul dezbaterilor Ón ∫edin˛ele completului de judecat„.

40. Completele de judecat„ au dreptul s„ hot„rasc„

obligarea membrului Corpului sanc˛ionat la suportarea cheltuielilor de judecat„, care se vor stabili Ón func˛ie de complexitatea cauzei.

41. Membrii comisiilor de disciplin„, precum ∫i secretarul

(referentul) acestora sunt r„spunz„tori de p„strarea secretului profesional Ón exercitarea mandatului ∫i atribu˛iilor care le-au fost conferite.

De asemenea, au obliga˛ia s„ respecte confiden˛ialitatea informa˛iilor, documentelor ∫i lucr„rilor despre care iau cuno∫tin˛„ sau la care particip„, at‚t personal, c‚t ∫i de c„tre alte persoane antrenate Ón diferitele etape ale solu˛ion„rii cauzelor, potrivit prezentului regulament.

42. Membrii comisiilor de disciplin„ care, Ón mod

repetat, nu r„spund sarcinilor repartizate de pre∫edinte sau nu dovedesc obiectivitate ∫i impar˛ialitate Ón solu˛ionarea cauzelor vor fi Ónlocui˛i de c„tre Consiliul Superior, la propunerea pre∫edintelui Comisiei superioare de disciplin„. Œn acest scop, pentru filiale, pre∫edin˛ii comisiilor de disciplin„ vor Ónainta propunerile motivate la Comisia superioar„ de disciplin„; pentru membrii Comisiei superioare de disciplin„ desemna˛i de Ministerul Finan˛elor Publice ∫i Ministerul Justi˛iei, propunerile de Ónlocuire vor fi Ónaintate de Corp celor dou„ ministere.

La proxima adunare general„ de la filiale ∫i, respectiv, la proxima Conferin˛„ na˛ional„, membrii comisiilor de disciplin„ Ónlocuitori, numi˛i de Consiliul Superior potrivit alineatului precedent, vor fi supu∫i confirm„rii acestor organe ori vor fi ale∫i al˛i membri.

43. Potrivit art. 39 1 din Ordonan˛a Guvernului nr. 65/1994,

aprobat„ cu modific„ri prin Legea nr. 42/1995, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, comisiile de disciplin„

au obliga˛ia s„ transmit„ reprezentan˛ilor Ministerului Finan˛elor Publice pe l‚ng„ Consiliul Superior ∫i consiliile filialelor, dup„ caz, cu 7 zile Ónainte, materialele supuse dezbaterilor acelor comisii (alte eventuale dezbateri dec‚t cele referitoare la solu˛ionarea reclama˛iilor pentru abateri disciplinare).

44. Comisiile de disciplin„ vor Óntocmi anual un proiect

de buget propriu, care se Ónglobeaz„ Ón bugetul filialei, respectiv al Corpului, unde se conduce eviden˛a execut„rii acestuia.

45. Pentru constituirea jurispruden˛ei disciplinare,