Sunteți pe pagina 1din 189

MICHEL ZVACO

FAUSTA NVINS
LES PARDAILLANS, Fausta vaincue, 1910

I BICIUIREA LUI ISUS O mulime de oameni e aduna e!" #n $iaa %!&'e( A)*e$*au $le+a!ea ma!ii $!o+e iuni o!,ani-a*e $en*!u a du+e !e,elui Hen!i+ al III.lea $l/n,e!ile 0unului o!a) Pa!i ( Pen*!u ma!ea ma1o!i*a*e a $a!i-ienilo!, a *a #n emna #m$"+a!ea !e,elui, +u +a$i*ala a( Pen*!u o al*" +a*e,o!ie, mai $uin nume!oa " )i +a!e a'ea +uno)*in" de anumi*e $!oie+*e al mon enio!ului de %ui e2 a *a #n emna " i e '/!e 3!i+a #n oa e lui Hen!i+ al III. lea )i " e o0in" din $a!*ea lui, +u $!eul u$une!ii Pa!i ului )i al +"inei ale $en*!u -iua 4a!i+adelo!, un !"-0oi nemilo #m$o*!i'a 5u,5enoilo!, adi+" e6*e!mina!ea lo!( Pen*!u o a *!eia +a*e,o!ie, a *a #n emna " e $un" m/na $e !e,e )i " i e ia *!onul, du$" +e mai #nain*e i e 'a *unde $"!ul( 7n 3/!)i*, $en*!u o a $a*!a +a*e,o!ie, +a!e e !edu+ea la o du-in" de iniiai, a *a #n emna u+ide!ea lui Hen!i+ al III.lea( Nu numai $iaa %!&'e e!a nea,!" de lume, da! )i *!"-ile dim$!e1u! ,emeau de */!,o'ei +a!e, +u un 0al*a, #n*!.o m/n" )i +u o lum/na!e #n al*a, e $!e,"*eau " $o!nea +" #n $!o+e iune $/n" la C5a!*!e ( C"l"*o!ia $!e C5a!*!e , in/nd eama de #n+e*ineala +u +a!e e mi)+a un a emenea e6od, *!e0uia " du!e-e $a*!u -ile( Du+ele de %ui e $u e e +!aini+i " *!i,e +" $!e,"*i e *!ei $o$a u!i de.a lun,ul d!umului )i +", la 3ie+a!e $o$a , e 'o! #n1un,5ia +in+i-e+i de 0oi )i dou" u*e de oi $en*!u 5!ana no!odului d!ume( 7n -iua a+ea *a de+i, $e la o!a nou" de diminea", +lo$o*ele $a!o5iilo! din Pa!i $!in e!" " 0a*"( 7n $iaa %!&'e 'eni!" " e #n)i!uie, $e !/nd, dele,aii $!im"!iei, !e$!e-en*anii 3elu!i*elo! 0i e!i+i, a$oi 0!e lele, )i!u!ile de +"lu,"!i, +um a! 3i +i *e!+ienii, +a$u+inii )i, #n 3/!)i*, $eni*enii al0i( P!in*!e !/ndu!ile 3"!" de 3/!)i* ale lum/n"!ilo! )i a!+5e0u-elo!, #n a+ea *" $!o+e iune e 'edeau lu+!u!i minuna*e( Mai #n*/i +ei doi $!e-e+e a$o *oli #n +a!ne )i oa e, #m0!"+ai +u 'e)min*ele +a!e e $u!*au $e '!emea lui I u H!i *o , )i +/i'a oldai !omani du+/nd unel*ele $a*imilo! lui I u ( 7n*!.ade'"!, #n u)i I u H!i *o e!a !e$!e-en*a* $!in Hen!i de 4ou+5a,e, du+e de 8o9eu e, +a!e #m0!"+a e !a a de +a$u+in u0 numele de 3!a*ele An,5el )i +a!e, mai */!-iu, a'ea ".)i le$ede an*e!iul $en*!u a e !"-0oi, +a a$oi " in*!e din nou #n +"lu,"!ie( Du+ele de 8o9eu e, de+i, au 3!a*ele An,5el, +um do!ii, $u!*a $e ume!i o +!u+e +a!e, din 3e!i+i!e, e!a de +a!*on( Pe +a$, o +unun" de $ini *o* din +a!*on -u,!"'i* )i, #n 1u!ul ,/*ului, $!in*!.un ana+!oni m 0i-a!, m"*"niile +elo! din S3/n*a Li," Ca*oli+"( 7n $a*ele lui 8o9eu e de,5i-a* #n H!i *o , 'eneau doi 'oini+i +a!e #l 0i+iuiau au e $!e3"+eau +" #l 0i+iuie +, +eea +e #ndemna no!odul " +oa*" *!i,"*e de !e'ol*"( :i !e'ol*a a *a, ade'"!a*" au $!e3"+u*", +"$"*a $!o$o!ii de 3u!ie +/nd, $!in*!.un ana+!oni m #n+" )i mai 0i-a! ;da! nimeni nu lua #n eam" a emenea am"nun*e<, +ei doi 0i+iui*o!i *!i,au din dou"-e+i #n dou"-e+i de $a)i= > A *3el .au $u!*a* 5u,5enoii +u Domnul no *!u I u H!i *o ? > Moa!*e nele,iuiilo!? !" $undea mulimea(

La '!eo dou"-e+i de $a)i #n u!ma lui I u , au a 3!a*elui An,5el, au a du+elui de 8o9eu e, me!,eau al"*u!i $a*!u $eni*eni +a!e, in/ndu. e de 0!a, +u +a$ul $le+a* )i ,lu,a *!a " $e *e 3a", 0"*eau la o+5i $!in m"*"niile eno!me )i $!in me!enia lo! nemai$omeni*"( Puin +/*e $uin de-o!dinea d/nd iama #n !/ndu!ile $!o+e iunii, +ei $a*!u $eni*eni e $omeni!" #n +ele din u!m" #n $a*ele lui I u #n +li$a +/nd a+e *a, +u ,la *un"*o!, *!i,a= > @!ailo!? Moa!*e 5u,5enoilo! +a!e m.au 0i+iui*?((( O'aii alu*a!" a+e *e +u'in*e ale lui H!i *o +a!e, )*e!,/ndu.)i udoa!ea +e.i )i!oia $e 3!un*e, $u e mai de$a!*e= > 7n*!u+/* me!,em ".l 'edem $e I!od((( > Pe !e,e? #n*!e!u$ e un ,la $o!un+i*o!( S$une= $e !e,e, 1u$/ne, 3iind+" Pa!i ul do!e)*e #m$"+"+iune +u ma1e *a*ea. a? > E.ade'"!a*, domnule de 4u i.Le+le!+? -i e I u H!i *o ( De+i, 3!ailo!, #n*!u+/* me!,em ".l 'edem $e !e,e, mai #nain*e de *oa*e *!e0uie ".i +e!em ".i *!imi*" la $lim0a!e $e le3e,iii lui?((( > 4ine $u , #n*"!i 4u i.Le+le!+( Moa!*e +elo! Patruzeci i cinci! > La moa!*e? La moa!*e? #n,/n" ,loa*a $eni*enilo!( P!o+e iunea e #n*indea $e o lun,ime de o le,5e( Cu mul* #nain*ea a+e *ei *u!me, de %ui e, Ma9enne )i 3!a*ele lo!, +"la!e )i #n+on1u!ai de '!eo +in+i-e+i de ,en*ilomi #na!mai $/n" #n dini, 'o!0eau #n )oa$*" de $!e lu+!u!i *aini+e( 7n +e.i $!i'e)*e $e +ei $a*!u $eni*eni, de $!e +a!e am $omeni*, 'o!0eau #n*!e ei 3"!" *eam"( > Ia $une, C5ala0!e, -i+ea unul din*!e ei, l.ai au-i* $e 3!a*ele An,5elA > Ba!e m" mai m"n/n+" $almele ".i !u$ $uin +oa *ele 1u$/nului I u ? > Be.ai #n*!ema*, d!a,ul meu Loi,ne A((( :i !anaA > Ei? Lo'i*u!a a 3o * 0ine da*"( Du+ele, d!a,ul de el, +/nd lo'e)*e n.o 3a+e +u m/na moale( Am +!e-u* +" mo!( O!i+um, '!eau +a de %ui e ", $!imea +" din m/na mea a+eea)i lo'i*u!" $e +a!e mi.a da*.o?((( > E)*i ne!e+uno +"*o!, Loi,ne ? -i e Moni e!9( Cum am #i ie)i* noi din Pa!i da+" n.a! 3i a'u* el ideea " mea!," #n $!o+e iune $en*!u a.l 'edea $e !e,eA((( > Da, 0om0"ni Loi,ne ( Se du+e la C5a!*!e ".i +ea!" !e,elui +a$e*ele noa *!e? > :i " le d"!uia +" a$oi lui 4u i.Le+le!+ )i lui 8o9eu e? +on*inu" Sain*e.Maline( > Domnilo!, -i e C5ala0!e, 8o9eu e a *!i,a* adineau!i= CMoa!*e Le3e,iilo!?C 4u i. Le+le!+ a *!i,a*= CMoa!*e +elo! Pa*!u-e+i )i +in+i?C((( 8o9eu e e *e un $"+"*o ne0un )i nu me!i*" ni+i m"+a! o #m$un "*u!" de $umnal( In " Le+le!+ nu 'a a$u+a " a1un," la C5a!*!e ( Ne.am #nele A > Ne.am #nele ? !" $un e!" +eilali *!ei( L" /ndu.i $e +ei $a*!u $ada ini > $a*!u din*!e Le3e,ii lui Hen!i+ al III.lea > ".)i u!-ea +" $lanu!ile de !"-0una!e )i de omo!, " ne #n*oa!+em la 3an*a *i+a $!o+e iune +a!e e #nd!e$*a $!e C5a!*!e )i " a1un,em din u!m" o li*ie!" #n+5i ", +a!e 'enea la +/*e'a u*e de $!"1ini #n u!ma +oloanei(( Li*ie!a e!a #n+on1u!a*" de -e+e +"l"!ei( 7n"un*!u e a3lau dou" 3emei= @au *a )i Ma!ie de Mon*$en ie!( > :i omulA #n*!e0" @au *a #n +li$a +/nd noi ne a$!o$iem de li*ie!"( > S.a ame *e+a* #n mulimea $eni*enilo! )i me!,e #n *"+e!e( > E)*i i,u!" +" a+e * +"lu,"! e a3l" #n !/ndu!ile $!o+e iuniiA *"!ui @au *a( > L.am '"-u*, !" $un e du+e a, l.am '"-u* +u o+5ii mei( > Pa!daillan nu m.a mini*, u $in" @au *a( 8a+Due Clemen*, li0e!, me!,e $!e #m$lini!ea de *inului "u( Ce mai? Valoi e *e +ondamna*( A+um nimi+ nu.l mai $oa*e +"$a((( > Ce $unei, 3!umoa a mea u'e!an"A Mi e $a!e +" ai !o *i* un nume((( numele domnului de Pa!daillan((( > Da? $u e @au *a, $!i'ind.o d!e$* #n 3a" $e du+e "(

> Vedei, 3!a*ele meu )i ,en*ilomii lui !o *e + ade ea numele a+e *a de '!eo *!ei au $a*!u -ile((( > Ei 0ine, da+" do!e)*i +a 3!a*ele domniei.*ale " nu mai !o *ea +" a+e * nume((( > EuA Puin #mi $a "? -i e Ma!ie !/-/nd( > Da, domniei.*ale $uin #i $a "( Da! e ne'oie +a du+ele de %ui e " ai0" min*ea ne#m$o'"!a*" de ,/ndu!i $en*!u +eea +e e 'a #n3"$*ui( :i, $en*!u a.i de $o'"!a min*ea((( > Ce.i de 3"+u*A #n*!e0" Ma!ie( > S$une.i, *!imi*e.i 'e *e, de #nda*" +e 'om in*!a #n C5a!*!e , +" Pa!daillan e mo!*?((( :i, $!e a nu a'ea ni+i o #ndoial", $une.i +" eu l.am u+i ((( Ro *ind a+e *e 'o!0e, @au *a $le+" 3!un*ea )i #n+5i e o+5ii, d/nd $a!+" de #nele +" do!e)*e " e #n+5id" #n ,/ndu!ile ei( :i a+e *e ,/ndu!i ale ei e!au de 0un" eam" 3une0!e, #n*!u+/* +5i$ul ne+lin*i* $"!ea +" o,linde)*e moa!*ea( Pe! ona1ele noa *!e un* de+i a *3el #m$"!i*e= #n 3!un*ea a+e *ui )a!$e lun, al+"*ui* de ,loa*a, +a!e m"!)"luia $e d!um, un ,!u$ de +"l"!ei= de %ui e, 3!aii "i, ,en*ilomii "i( Al"*u!i de el, Maine'ille ne$" "*o! )i Mau!e'e!* nelini)*i*( 4u i.Le+le!+ u$!a'e,5ea-" $!o+e iunea, 3"!" #ndoial", deoa!e+e #i *!"0a*e !/ndu!ile )i e *e '"-u* +/nd #n*!.un lo+, +/nd #n al*ul( A$oi, #n u!ma a+e *ei 0ande de enio!i, la o oa!e+a!e di *an"( 7n+e$e $!o+e iunea( A$oi, a$!oa$e la +oada +oloanei, un +"lu,"! me!,e in,u!, +u ,lu,a *!a " $e *e 3a", *!/n,/nd #n m/ini, la $ie$*, un $umnal lun,= e *e 8a+Due ClEmen*( 7n 3/!)i*, 3oa!*e #n u!m", 'ine li*ie!a @au *ei( Du$" a *!eia -i de me! , $!o+e iunea e odi5ni #n a*ul La*!a$e, unul din*!e $o$a u!ile o!,ani-a*e de domnul C!u+e, #n "!+ina*ul +u #n+a!*i!ui!ea a+e *ui e6od( Peni*enii a1un e!" #n a* $e la o!a $a*!u )i, de #nda*", e a)e-a!" la ma ", adi+" n"'"li!" $e o $a1i)*e #n*in " unde e lun,i!" $e ia!0"( @i!e)*e, de %ui e )i ui*a a e in *ala e!" #n +ele mai 0une +a e din a*( Pe $a1i)*e, "*enii din La*!a$e um0lau de +olo $/n" +olo, *!"duindu. e " le 3a+" o 0un" $!imi!e $eni*enilo!( 4!a'ii oameni $u e e!" la +o$* nenum"!a*e $/ini, d"du!" +e$ la '!eo *!ei-e+i de 0u*oaie de +id!u au de 'in )i a$!in e!" $e $a1i)*e, 3o+u!i ma!i la +a!e e 3!i,eau 0e!0e+i #n*!e,i, 5"l+i de 0oi )i de $o!+i( Du$" a emenea +5iol5an, 3ie+a!e e #n3")u!" in man*ie )i.)i +"u*" un lo+)o! unde " e +ul+e( O!olo,iul din +lo$o*nia mi+" a a*ului 0"*u o!a -e+e( 7n +li$a a *a, #n $enul*ima +a " +um me!,i $!e C5a!*!e , doi 0"!0ai do!meau al"*u!i, #n*in)i $e no$ii de $aie din )u!"( Sau, +el $uin, da+" unul din*!e +ei doi nu i-0u*ea " adoa!m", o3*/nd )i *o* !" u+indu. e $e $aie, +el"lal* #n +5im0 do!mea $en*!u am/ndoi( 7n a+eea)i +a ", da! nu #n )u!" )i ni+i $e $aie, +i #n*!.o odaie de *ul de +u!"i+", do!mea un al* $e! ona1( A+ela +a!e .a! 3i a$!o$ia* de omul ado!mi* l.a! 3i !e+uno +u* $e unul din*!e +ei mai +!edin+io)i, mai de n"de1de )i mai *!"lu+i*o!i ,en*ilomi ai du+elui de %ui e, adi+" domnul de 4u i.Le+le!+ #n $e! oan"( 7nda*" du$" +e o!olo,iul un" de o!a -e+e, $a*!u 0"!0ai e a$!o$ia!" de +a a $e +a!e am -u,!"'i*.o= e!au +ei $a*!u oldai +!edin+io)i ai lui Hen!i+ al III.lea +a!e, $!o3i*/nd de $!o+e iune $en*!u a a1un,e la !e,e 3"!" $!ime1dia de a 3i a!e *ai, me! e e!" $/n" ai+i #m$!eun" +u +on'oiul( E!au Mon* e!9, Sain*e.Maline, C5ala0!e )i Loi,ne , +a!e $/ndeau $!ile1ul de a.)i $une #n 'aloa!e *alen*ele de $ada ini $e $ie$*ul domnului de 4u i. Le+le!+( > E)*i i,u! +".i ai+iA #n*!e0" Sain*e.Maline( > Nu l.am l"0i* din o+5i, !" $un e C5ala0!e( Cu i,u!ana +".l 'om ," i $e mi *!e #n 'i-uina lui( > Cum o " 3a+emA #n*!e0" Mon* e!9( > Eu a) '!ea " m" 0a* +u el, $u e Sain*e.Maline( > :i da+" *e omoa!"A

> O " m" !"-0unai 'oi((( > A)a, 0!a'o? *!i,a!" C5ala0!e )i Mon* e!9( O lu$*"?((( > Domnilo!, $u e Loi,ne , +!ed +" '.ai $ie!du* +a$ul( Du$" +e +" 0"d"!anul " *a '.a o+"!/* +um i.a 'eni* la ,u!", +/* '.a inu* #n+5i)i la 4a *ilia, a+um '!ei +a, $e dea u$!a, " '" +oa*" )i maele, la *oi((( Loi,ne e!a +el mai '/! *ni+ din*!e +ei $a*!u( E!a un 0"!0a* e!io )i +um$"ni*, +a!e #)i 3"+ea +u $!i+e$e!e me e!ia de a a in !e,al( Ceilali *!ei, 3oa!*e *ine!i, a)a +um am mai $u , nu a'eau #n+" de *ul" e6$e!ien"( 7n 3aa o0 e!'aiilo! #nele$*e ale mai ma!elui lo! > me)*e! )i #n +a$+ane > #)i $le+a!" +a$ul( > Ce *!e0uie " 3a+emA #n*!e0a!" ei( > E 3oa!*e im$lu( O ".l *!i,"m, +a )i +/nd du+ele lui l.a! +5ema ,!a0ni+( S" a'em $umnalele #n m/n"( :i +/nd ie e #l +iu!uim $e +in *e, $/n" +/nd o ".)i dea 0l/ndul u3le* #n m/inile dia'olului( B!e0uie " !e+unoa)*em me!i*ul +elo! *!ei *ine!i min*ii de a e al"*u!a $e lo+ a+e *ui $lan a*/* de lim$ede( > Pe unde e in*!"A #n*!e0" +on*ele de Loi,ne ( > B!e0uie " d"m o+ol +a ei, -i e C5ala0!e, +a!e *oa*" -iua #l $/ndi e $a +u $a $e 4u i.Le+le!+( Luai.'" du$" mine, domnilo!? C5ala0!e o $o!ni #nda*" $e o $o*e+" )i, la dou"-e+i de $a)i de$"!*a!e de d!umul ma!e, "!i $!in*en $e *e un $/!lea-( Ceilali #l u!ma!"( Se $omeni!" #n*!.o +u!*e mu *ind de 0"le,a!( 7n $a*ele lo! e!a o )u!" unde( $e $aie, do!meau +ei doi ne+uno +ui de $!e +a!e am 'o!0i* adineau!i( Dinain*ea lo!, +a a, au mai de,!a0" +oli0a, #m$"!i*" #n dou"= la d!ea$*a, lo+uina de *ul de #n+"$"*oa!e a *"$/nilo! +a ei, )i la */n,a o odaie i-ola*", +u o u)" a ei( C5ala0!e a!"*" u)a +u de,e*ul( Boi $a*!ii #)i +oa e!" $umnalele din *ea+"( Sain*e.Maline )i Mon* e!9 e a)e-a!" #n */n,a u)ii, ,a*a " a!" la 4u i.Le+le!+ de #nda*" +e e 'a a!"*a( C5ala0!e e a)e-" la d!ea$*a( A$oi Loi,ne , du$" +e a!un+" o $!i'i!e $lin" de mulumi!e a u$!a di $o-i*i'ului de a*a+, i-0i -d!a'"n #n u)" +u ,a!da "0iei( > Hei? Domnule de 4u i.Le+le!+? !"+ni +on*ele de Loi,ne ( Re$ede? S+ulai.'" )i du+ei.'" #n 3u,a ma!e la mon enio! +a!e '" +5eam" " 'enii #n*!.o +li$"? > S".l ia d!a+u $e mon enio!? mo!m"i 4u i.Le+le!+( A)*e$*ai, domnilo!, " m" #m0!a+( > Nu, nu? Eu ale!, ".l *!e-e + $e domnul de Maine'ille, +"+i )i $e el #l +5eam" du+ele( %!"0ii.'", a)ada!? A+e *ea 3iind $u e, Loi,ne e li$i de -id, l/n," C5ala0!e( Le+le!+, o0i)nui* +u a emenea ala!me ne+u!ma*e, nu a'ea ni+i o 0"nuial"( Cei $a*!u, #n+o!dai )i +u $umnalul #n m/n", a)*e$*au( Deoda*" au-i!" -,omo*ul $e +a!e #l 3"+ea 4u i.Le+le!+ #n+e!+/nd " de +5id" u)a( > 4un" ea!a, domnilo!? $u e #n a+eea)i +li$" un ,la 3oa!*e $o*oli* )i 3"!" um0!" de 0a*1o+u!"( S.a! $"!ea +" '!ei ".l #n1un,5iai $e 0unul domn de 4u i.Le+le!+( > D!a+e? mo!m"i Le+le!+, +a!e, #n"un*!u, e-i*a " mai de +5id" u)a( Ce #n eamn" a *aA > B!"da!e? *!i,a!" +ei $a*!u $ada ini, #nd!e$*/ndu.)i $umnalele !idi+a*e $!e 0"!0a*ul +a!e 'o!0i e )i +a!e #nain*a alu*/nd $oli*i+o )i !e$e*/nd= > 4un" ea!a, domnilo!? Pumnalele !idi+a*e e $le+a!"( Cei *!ei *ine!i e o$!i!" )i 3"+u!" o $le+"+iune ad/n+"( O !a-" de lun" e 1u+a $e o0!a-ul +u*e-"*o! )i +alm al +elui +a!e in*e!'eni e )i, a *3el, #i !e+uno +u!" +5i$ul( Li,ne , ne#nele,/nd nimi+ din a+ea *" +en" nea)*e$*a*", 3"+u un al* $!e a e n"$u *i a u$!a nedo!i*ului a$"!"*o! al lui 4u i.Le+le!+( Da!, #n a+ela)i *im$, e imi $!in de 0!/u( > E al'a*o!ul no *!u? -i e C5ala0!e(

> E +el +a!e ne.a +o din 4a *ilia? -i e Mon* e!9( > E +a'ale!ul de Pa!daillan? -i e Sain*e.Maline( Loi,ne e d"du un $a #nd"!"*, #)i +oa e $"l"!ia )i $u e= > :i $a$a da+".ai 3i 3o *, *o* ai 3i imi* ,u *ul "0iei mele $en*!u *o* !"ul $e +a!e.l 3a+ei ai+i( Da! un*ei domnul de Pa!daillan, )i nu mai am nimi+ de $u ( Re*!a,ei.'" de+i, +a'ale!e, )i l" ai.ne " ne du+em la 3/!)i* *!ea0a( > Da+" '" mai la eu a+um? *!i," ,la ul 0a*1o+o!i*o! al lui 4u i.Le+le!+ din $a*ele u)ii( > 4ine, 0ine? Mai !a0d" *u $uin )i o " 'e-i +um e $a!,e o u)" )i +um e *!i'e)*e un $ie$*? !" $un e Loi,ne ( Domnule, ad"u," el ad!e /ndu. e lui Pa!daillan, #n"un*!u e 4u i.Le+le!+, du)manul domniei.'oa *!e )i al no *!u, deo$o*!i'"( C!ed +", da+" nu '!ei " ne a1u*ai, ne 'ei l" a +el $uin ".l u+idem #n *i5n" $e a+e * ne'!edni+( > Domnilo!, $u e Pa!daillan, +/nd am a'u* 3e!i+i!ea de a '" +oa*e din m/inile ,u'e!na*o!ului 4a *iliei, mi.ai 3","dui* *!ei 'iei )i *!ei li0e!*"i, #n +5im0ul alo! 'oa *!e( > E.ade'"!a*? $u e!" #n*!.un in,u! ,la C5ala0!e, Mon* e!9 )i Sain*e.Maline( > Am de+i onoa!ea " '" !o, a $l"*i #n noa$*ea a *a o *!eime din da*o!ia domniilo!. 'oa *!e( V" +e! 'iaa )i li0e!*a*ea domnului de 4u i.Le+le!+( Din*!.o in,u!" mi)+a!e, +ei *!ei $ada ini e #n+lina!"( P/n" )i Loi,ne #)i '/!# #n *ea+" $umnalul )i $ada( > Domnule, -i e Sain*e.Maline alu*/nd +u!*eni*o!, 'i.l +ed"m $e 4u i.Le+le!+( > Mai !"m/n doi, $u e lini)*i* +a'ale!ul( > @oa!*e ade'"!a*, -i e Mon* e!9, )i ne 'om ine de +u'/n* $/n" la +a$"*( Cei $a*!u 0"!0ai alu*a!" )i e !e*!a e!" 3"!" ".i !" $und" lui 4u i.Le+le!+ +a!e, din do ul u)ii, *!i,a= > La !e'ede!e, domnilo!? Am " '" $!e,"*e + o +a!+e!" demn" de 'oi( la 4a *ilia((( Da! Sain*e.Maline e #n*oa! e 0!u += > Domnule +a'ale!, $u e el, a! 3i o ma!e indi +!eie da+" '.am #n*!e0a de +e #l al'ai $e 0le *ema*ul " *a de Le+le!+, +a!e '" do!e)*e !"ul a*/* domniei.'oa *!e, +/* )i nou"A > Delo+, domnule, !" $un e Pa!daillan( I.am 3","dui* domnului de 4u i.Le+le!+ +".)i 'a lua !e'an)a( O!, +um mi.a) 3i inu* 3","duiala da+" a) 3i l" a* " 3ie u+i #n ea!a a *aA Sain*e.Maline #l $!i'i mi!a* $e +a'ale!ul +a!e -/m0ea, alu*" )i e ,!"0i ".i a1un," din u!m" $e *o'a!")ii "i( Pa!daillan e a$!o$ie de u)a #n $a*ele +"!eia e a3la 4u i.Le+le!+ )i 0"*u +u $umnul, *!i,/nd= > Domnule? Hei? Domnule de 4u i.Le+le!+? > Ce do!ii, domnule de Pa!daillanA? #n*!e0" Le+le!+, #n -e3lemea( > EuA Nimi+( V!eau doa! " '" $un +", a+um, un* in,u!( A)a +", da+" '" +on'ine " #n+e!+ai a '" lua !e'an)a du$" +a!e */n1ii de mul*" '!eme, ei 0ine, un* omul domniei. 'oa *!e( > 4ine? P!e3e! " a)*e$*((( > Cum do!ii, domnule, da! am *oa*e )an ele " 3iu u+i de alii, #n+/* $oa*e nu '" mai !"m/ne ni+i una " mai dai de mine( Cine )*ie da+" 'oi a$u+a " a1un, la C5a!*!e A > Da+" mu!ii $/n" a*un+i, -i e 4u i.Le+le!+ du)m"no , 3ii i,u! +" o ".mi $a!" !"u, +"+i a+um, +ea mai dul+e $e!an" a mea e *e " m" ,/nde + la +li$a 3e!i+i*" +/nd am " '" $un maele la u +a*? > Mulume +, -i e Pa!daillan( Ce '" #m$iedi+", #n a+e * +a-, " #n+e!+ai a '" a*i 3a+e a+ea *a dul+e $o3*" $e lo+A > A? !" $un e Le+le!+( @a$*ul +" nu un* e,oi *( Am " '" $un( Sun*em $a*!u oameni +a!e '" u!/m )i ne.am le,a* " '" u+idem( Po* +5ia! " '" $un +um e 'o! $e*!e+e lu+!u!ile( > A) 3i m",uli* .o a3lu(((

> O " 'edei +/* e de im$lu= mai #n*/i, o " '" *!"$un, 0u!*a +u a0ia, 3"!" +a *o*u)i " '" u+id( A$oi Maine'ille o " '" le,e de a!i$a $!imei mo!i #n*/lni*e #n +ale( A *a.i o manie a lui, $!i+e$eiA A$oi, du$" +e '" 'ei 3i #n'/!*i* #ndea1un , adi+" du$" +e '" 'ei da du5ul, Mau!e'e!* o " '" +oa*" inima din $ie$*, +"+i a 3"+u* $!in oa!e +" o 'a m/n+a 3!i$*" )i #m$"na*" +u l"nin"( 7n 3/!)i*, mon enio!ul de(( %ui e '" 'a da 5oi*ul $e m/na +"l"ului $en*!u a 3i *!a de +ai #n +ele $a*!u '/n*u!i( Pa!daillan #nele e +" 4u i.Le+le!+, 'o!0ind a *3el, 3"+ea $ume la ,u!"( Au-i +um #i +!/)neau dinii( > 7nele,ei +", !elu" Le+le!+, da+" '.a) u+ide a+um, +eilali *!ei a o+iai ai mei m.a! o!*i unei mo!i *!a,i+e( 7n+e!+ai de+i " mai !"m/nei #n 'ia" +/*e'a -ile, $/n" +/nd 'om $u*ea $une m/na $e domnia.'oa *!"( > Voi #n+e!+a, -i e Pa!daillan( Da!, -"u, '" !e$e*, m" *em +" nu 'oi a1un,e 'iu $/n" la C5a!*!e ( A! *!e0ui " $!o3i*ai de o+a-ie((( > Nu? !"+ni 4u i.Le+le!+( > A*un+i, a *a #n eamn" +" i.e 3!i+", Le+le!+? Pe din"un*!u, u)a 3u lo'i*" +u '/!3ul $umnalului( Se au-ea +um omul 0"*ea 3u!io din $i+ioa!e( > Lui 4u i.Le+le!+ i.e 3!i+"? *!i," Pa!daillan #n ,u!a ma!e( > Haimana, 1e!$eli*ule, neme!ni+ule? Da+" Mau!e'e!* #i m"n/n+" inima, eu o ".i m"n/n+ 3i+aii? 4u i.Le+le!+ #n+e$u " lo'ea +" #n u)" +u $umnalul( Pa!daillan !idi+" din ume!i )i, #n +u!*e, la lumina lunii, '"-u oamenii din +oli0", +a!e, *!e-ii de -,omo*, ie)i e!" din +a " )i, al0i la 3a" de $aim", a i *au a 3an*a *i+a di +uie( @"!" ".i $e e de ei, $oa*e +5ia! 3"!" ".i 'ad", +a'ale!ul e #nd!e$*" $!e )u!" )i, la in*!a!e, #)i #n*/lni *o'a!")ul +a!e, +u a!ma #n m/n", a)*e$*a 3/!)i*ul in+iden*ului( > O? mu!mu!" */n"!ul du+e de An,oulFme( E #n,!o-i*o!( Amenin"!ile a+e *ui om un* o!i0ile( > Da, e de *ul de 5ido ( S" $le+"m, mon enio!e( Ae!ul din a*ul " *a e ne "n"*o $en*!u noi a+um( Ia!, #n +e.l $!i'e)*e $e Mau!e'e!*, de i,u! +".l 'om ," i la C5a!*!e ( Cei doi 0"!0ai e #n3")u!a!" #n man*ii )i, +u $a)i iui $o!ni!" $e d!umul $!e C5a!*!e ( 4u i.Le+le!+, +u $umnalul )i a0ia #n m/ini, ie)i mo!m"ind= > Gnde.iA S".l omo!? Gn "!an !" $un e= > Nu )*iu $e unde a lua*.o, mon enio!e, da! 3a$* e *e +" a 3u,i* )i ,/nde + +" a a1un de$a!*e( > Am " dau eu de el, 0om0"ni Le+le!+( Ie)i #n ,!a0" din +oli0" )i, $e o +u!*"*u!" $e +a!e i.o a!"*a!" ,a-dele, a1un e #n $iaa 0i e!i+ii, #n +olul +"!eia e #n"la o *!oi" ma!e( 7n 1u!ul *!oiei 3u e e!" !idi+a*e +/*e'a +o!*u!i )i du+ele de %ui e do!mea #n*!.unui din ele $e un $a* de +am$anie, $e +/nd Mau!e'e!* )i un al* o3ie! do!meau $e $aie( Maine'ille, +a )i 4u i, +"u*a e ad"$o * #n a*( Le+le!+ *!imi e du$" Maine'ille +a!e, du$" o 1um"*a*e de o!", o i #n1u!/nd de mama 3o+ului +" 3u e e *!e-i* din omn( A*un+i, $u e oamenii ".l *!e-ea +" )i $e du+e )i( $!imind #n,"duina de a in*!a #n +o!*, +ei $a*!u e a3la!" #m$!eun"( :i 4u i.Le+le!+ $o'e *i +eea +e e #n*/m$la e mai #nain*e( @u!io , de %ui e )uie!" $!in*!e dini un 0le *em( Maine'ille #)i +oa e $umnalul din *ea+" )i.i +e!+e*" '/!3ul( Mau!e'e!* !o *i a+e *e +u'in*e *!anii= > Da+".i 'o!0a $e.a)a, mon enio!e, +"l"*o!ia la C5a!*!e e *e inu*il"( A! 3i mai 0ine " 3a+em +ale.#n*oa! " la Pa!i ( > De +eA e6+lama!" Maine'ille )i 4u i.Le+le!+( > Pen*!u +", $u e +u ,la #n3unda* Mau!e'e!*, da+" Pa!daillan e a3l" #n +on'oi, +on'oiul e *e 0le *ema*? Pen*!u +" nu Hen!i+ al III.lea 'a 3i u+i , +i noi? :i +ei $a*!u 0"!0ai, la 3el de 0!a'i, $e*!e+u!" !e *ul no$ii di +u*/nd +um " +a$e de

a'en*u!ie!( De %ui e, #n*une+a* )i ,/ndi*o!, #i a +ul*a $e +ei *!ei 3e*ni+i ai "i, 3"!" " $un" nimi+( Da!, +/nd e i'i!" -o!ile, d"du $o!un+" " e $o!nea +" la d!um( > S$!e Pa!i A #n*!e0" Mau!e'e!*( > S$!e C5a!*!e ? !" $un e du+ele( Mau!e'e!* !idi+" din ume!i )i 'e!i3i+" da+" $ie$*a!ul "u de -ale e!a 0ine $!in #n +a*a!ame( Con'oiul $o!ni ia!")i la d!um )i, #m0ul-indu. e $!in $oa!*a %uillaume #n 0unul o!a) C5a!*!e , e #nd!e$*" $!e +a*ed!al"( Du$" +e *!e+u de $oa!*", +a$ul $!o+e iunii e $omeni #n 3aa unei nume!oa e *!u$e #na!ma*e( De %ui e #l !e+uno +u $e C!illon +"la!e, +a!e #i $u e alu*/ndu.l= > Ma1e *a*ea. a, $en*!u a '" +in *i du$" me!i*, a *"!ui* " '" ie #n #n*/m$ina!e +u o$* mii de a!+5e0u-ie!i )i *!ei mii de +"l"!ei, $e +a!e i.am aduna* #n 1u!ul o!a)ului C5a!*!e ( Da! mi.am #n,"dui* ".i $un ma1e *"ii. ale +" dou" au *!ei mii de oameni e!au de a1un $en*!u a e +o!*a o $!o+e iune((( > 4ine ai 3"+u*, domnule( Gnde )i +/nd l.a) $u*ea 'edea $e !e,e #m$!eun" +u +o!$ul de +on ilie!i muni+i$ali din Pa!i A > Re,ele e *e a+um #n +a*ed!al"( > S" me!,em de+i la +a*ed!al"? -i e de %ui e( > Mon enio!e, " '" a!"* d!umul( N.a! a'ea !o * +a +in *iii $eni*eni " #n+e!+e a ," i un al*ul( 7n*!.ade'"!, *oa*e *!"-ile un* $line de o *a)ii no)*!i a*!a)i de o le,i*im" +u!io-i*a*e, 3"!" ".i mai $unem la o+o*eal" $e */!,o'eii din a+e * minuna* o!a), 'enii ".l a+lame $e !e,e( > Po!nii, domnule? $u e de %ui e( Am 'eni* +a u$u)i +!edin+io)i )i ne 'om al"*u!a o'aiile a+elo!a ale o!a)ului( :i, !idi+/ndu.)i *o+a #m$odo0i*" +u $ene )i +u *!ei )i!a,u!i de $e!le, de %ui e, +u ,la $u*e!ni+, *!i,"= > B!"ia +" !e,ele? Da!, #n $a*ele lui, o imen " a+lamaie !" $un e= > B!"ia +" Hen!i+ +el S3/n*?((( E!a $!o+e iunea +a!e #)i $unea a *3el $"!e!ea, a)a #n+/*, $en*!u o +li$", C!illon e #n*!e0" da+" n.a! 3i 3o * mai 0ine " #n+5id" $o!ile )i " la e #n a3a!a -idu!ilo! *!ei 3e!*u!i din $eni*enii +a!e a)*e$*au( Da! C!illon, 0"!0a* 'i*ea-, #)i -i e +" a! 3i +a!a,5io " $a!" +" e *eme de ni)*e $u!*"*o!i de lum/n"!i( O!don/nd de+i oamenilo! "i, din*!.o $!i'i!e, " u$!a'e,5e-e #ndea$!oa$e $e noii o ii, e #nd!e$*" $!e +a*ed!al"( De %ui e #l u!m" #m$!eun" +u ,en*ilomii "i( 7n $a*ele a+e *ui ,!u$ 'enea $!o+e iunea $a!i-ienilo!, $e +a!e lo+ui*o!ii o!a)ului, #n,5e uii la 3e!e *!e, #i +e!+e*a +u +u!io-i*a*e )i nu 3"!" o anumi*" im$a*ie( A$a!iia lui I u , n"du)ind u0 +!u+ea eno!m" de +a!*on )i mai 0i+iui* +a o!i+/nd, 3u alu*a*" $!in*!.un mu!mu! $!elun, de mil"( Dinain*ea +a*ed!alei, mulimea e!a mai dea ", mai ne *"$/ni*", )i de %ui e +i*i $e *oa*e +5i$u!ile de $!o'in+iali +um e+ade o +u!io-i*a*e 'ie( 7n*!.ade'"!, du$" +e 3u,i e, Hen!i+ al III.lea 3u e e $!imi* de lo+ui*o!ii o!a)ului C5a!*!e +u ma!e +u!*enie, da! 3"!" $i+ de en*u-ia m( Ai+i, +a )i #n *o* !e,a*ul, numele lui de %ui e e!a $o$ula! )i numele !e,elui di $!eui* au de*e *a*( Du+ele #)i $lim0" $!i'i!ea #n 1u!, +"u*/nd ".l -"!ea +" $e +"lu,"!( 7n a+eea)i +li$", $o!ile imen ei +a*ed!ale e de +5i e!" )i o ,!"mad" de ,en*ilomi ie)i!" din l"+a)( 3"+/ndu.i $e */!,o'ei " e dea #nd"!"*( Bo*oda*", oldaii lui C!illon, $!in*!.o mane'!" a0il", *"ia!" 3i!ul $!o+e iunii )i nu l" a!" #n 1u!ul lui de %ui e de+/* '!eo -e+e din*!e oamenii "i( > Nu $!ea in $i!"m #n+!ede!e? -i e du+ele #n+!un*/nd $!/n+eana( > 4a nu, mon enio!e, 'i e dau ono!u!ile +u'eni*e, !" $un e C!illon( 8o9eu e, +/i'a din*!e a$o *oli )i doi 3la,ela*o!i e a3lau #n"un*!ul +e!+ului al+"*ui* din

o *a)i, ,en*ilomii !e,ali )i mulime( > Lo'ii? Lo'ii? $u e 8o9e e( Cei doi 3la,ela*o!i #n+e$u!" ".l 0i+iuia +" '/!*o , +u 3al ele +u!ele ale +nu*u!ilo!( > Si!e? *!i," I u ( Gnde un*eiA Vedei +e.mi 3a+ 5u,5enoii? :i *o*u)i nu m" $l/n,?((( Gn 'uie* al mulimii de */!,o'ei !" $un e a+e *o! +u'in*e( :i, la 3el +a )i la Pa!i , i-0u+ni!" *!i,"*ele= Triasc Henric cel Sfnt! +/nd I u , adi+" 8o9eu e, #n+e$u " ,eam", de da*a a *a 3"!" " e $!e3a+"( 7n*!.ade'"!, $a*!u $eni*eni e a$!o$ia e!" de el )i #n+e$u e!" ".l 0i+iuia +", nu +u 3/)ii de +/!$" au +u 0e*elii de +a!*on, +i +u ade'"!a*e )i olide +u!ele de $iele( A *a du!" +/*e'a minu*e, *im$ #n +a!e oldaii $o*oleau mulimea, ia! de %ui e, $alid )i ului*, e #n*!e0a da+" nu +um'a 'eni e " e a!un+e in,u! #n ,u!a lu$ului( Cei $a*!u #nd!"+ii lo'eau +u e*e( > De *ul? !o *i deoda*" un ,la $u*e!ni+( Gn 0"!0a* a$"!u e u0 $o!*alul +a*ed!alei( Cei $a*!u 3la,ela*o!i e o$!i!" $e lo+ )i, in*!/nd ,!a0ni+ #n 0i e!i+" unde #)i +oa e!" !a ele, e a!"*a!" u0 *!" "*u!ile lui C5ala0!e( Mon* e!9, Loi,ne )i Sain*e.Maline( 4"!0a*ul +a!e in*e!'eni e #nain*a +u un 3el de demni*a*e $!e ne3e!i+i*ul 8o9eu e( La 'ede!ea lui e 3"+u ma!e *"+e!e, oamenii lui C!illon $!e-en*a!" a!mele, de %ui e de +"le+" )i, de +o$e!indu.)i +a$ul, 3"+u o $le+"+iune ad/n+"( 4"!0a*ul a+e *a e!a !e,ele @!anei( II HENRIC AL III-LEA Re,ele, 3"!" ".l ia #n eam" $e de %ui e, e o$!i #n 3aa lui 8o9eu e )i, #n,enun+5ind, *!i," #n *"+e!ea +a!e e l" a e= > I u e Doamne, m.ai +5ema* *o+mai $e mine, un 0ie* !e,e, ai +"!ui u$u)i l.au lo'i*, l.au $"!" i*, l.au alun,a*? Ia*".m", 0l/ndul meu Domn I u ? :i, 3iind+" ai 0ine'oi* " m" +5emi #n a1u*o!, la ".m" ".i )*e!, /n,ele ne$!eui* +a!e.i +u!,e din !"ni?((( La a+e *e +u'in*e, Hen!i+ al III.lea e !idi+", #)i +oa e 0a*i *a )i #n+e$u ".l )*ea!," $e 8o9eu e( Mulimea #)i +5im0" le ne im"min*ele( V"-/ndu.l $e !e,e +um *" #n ,enun+5i dinain*ea 3i,u!an*ului +a!e #l #n*!u+5i$a $e I u , +u al*e +u'in*e '"-/ndu.l +um e #n+o!$o!ea-" #n $!o+e iunea $a!i-ian", oamenii i-0u+ni*" #n a$lau-e 3u!*unoa e( Re,ele !idi+" 0!aele $en*!u a le im$une *"+e!e( > S" 3ie le,ai a+e)*i doi mi-e!a0ili? *!i," el a!"*/nd $!e +ei doi 3la,ela*o!i #n $"im/n*ai( S" 3ie a!un+ai #n *emni" )i a$oi $/n-u!ai 3"!" am/na!e? > Da!, i!e, 0/i,ui 8o9eu e, ma1e *a*ea.'oa *!" ,!e)e)*e((( Nu un* ei((( > A)a ne 'om $u!*a +u du)manii lui Dumne-eu )i ai 4i e!i+ii? *!i," Hen!i+ al IlI.lea( O imen " a+lamaie alu*" a+e *e +u'in*e )i, de da*a a *a, *!i,"*ul de Triasc regele! e !idi+" $/n" #n la'a +e!ului( P!in o+5ii lui Hen!i+ al IlI.lea *!e+u un 3el de 3ul,e!( A*un+i, e #n*oa! e $!e du+ele de %ui e )i $u e= > Ve!e, " me!,em $!e a adu+e laude )i a.l 0ine+u'/n*a $e Dumne-eu $en*!u ma!ea 0u+u!ie +e ne.a da* #n -iua de a-i( :i a$oi 'om a +ul*a #n $ala*, din ,u!a domnilo! +on ilie!i muni+i$ali ai minuna*ului o!a) Pa!i , $l/n,e!ile $e +a!e $a!i-ienii i.au #n "!+ina* " ni le *!an mi*"( :i, #n*o!+/ndu.i $a*ele lui de %ui e, e #nd!e$*" $!imul $!e $o!*alul +en*!al, +u u)ile la!, de +5i e( HO? !"+ni de %ui e #n inea lui( A+e * !e,e 3an*om" #nd!"-ne)*e " m" #n3!un*e )i ".)i 0a*" 1o+ de mine? :i eu mai )o'"iam(((C Po!ni #m$!eun" +u ,en*ilomii "i )i $"*!un e #n 0i e!i+a eno!m", unde #n+e$u #nda*"

li*u!,5ia $!in +a!e i e adu+eau mulumi!i lui Dumne-eu( A3a!", mulimea de $eni*eni $a!i-ieni ame *e+ai +u */!,o'eii din C5a!*!e au-ea din a+ea *" li*u!,5ie +e $u*ea " aud", adi+" e+ou!ile imnu!ilo! )i 0ine+u'/n*"!ilo! +a!e !"-0"*eau $!in u)ile de +5i e( C/nd li*u!,5ia e *e!min", Hen!i+ al IlI.lea, #n+on1u!a* de ,"!-i, ie)i din 0i e!i+" )i e #nd!e$*" $!e $ala*ul +on ilie!ilo!, unde e o3e!i e din $a!*ea o!a)ului C5a!*!e o o $i*ali*a*e da+" nu !e,al", +el $uin #nde *ul"*oa!e $en*!u un !e,e 3"!" !e,a*( Nu.i ad!e a e lui de %ui e ni+i un +u'/n*( 7n $iaa din 3aa 0i e!i+ii, du+ele e o$!i e, ne i,u! de +eea +e a'ea " 3a+", l" /ndu. e $!ad" 3u!iei +e.l +u$!in e e )i #n*!e0/ndu. e da+" n.a! 3i mai 0ine " e #n*oa!+" $e da*" la Pa!i ( 7n a+e * momen*, unul din*!e ,en*ilomii lui Hen!i+ al III.lea e a$!o$ie de el )i, du$" +e #l alu*", #i $u e= > Domnule du+e, !e,ele, *"$/nul meu, m.a #n "!+ina* " '" $un +" '" 'a $!imi m/ine diminea" la o!a nou", #n audien", la $!im"!ie, #m$!eun" +u ma,i *!aii )i */!,o'eii +a!e '" lu1e + de e +o!*"((( > S$unei.i ma1e *"ii. ale, !" $un e du+ele, +" #i mulume + $en*!u audiena $e +a!e 0ine'oie)*e " mi.o a+o!de )i +" 'oi 'eni la o!a o!o+i*"( Du$" a+eea, de %ui e )i oamenii "i e #nd!e$*a!" $!e o $"*"!ia CLa Soa!ele de Au!C( Ca!dinalul de %ui e )i Ma9en+e e du e e!" de la #n+e$u* a+olo )i nu e mai a!"*a e!" la 3a" de +/nd $!o+e iunea in*!a e #n C5a!*!e ( 7n momen*ul #n +a!e de %ui e )i ,en*ilomii "i in*!a!" #n o $"*"!ie, Mau!e'e!* #l $!in e de 0!a $e Maine'ille, +a!e )edea l/n," el, )i, a!"*/ndu.i un +5i$ #n mulime, #i $u e $"lind= > P!i'e)*e((( > CineA #n*!e0" Maine'ille ne$" "*o!( > Nu, nu.i el? -i e Mau!e'e!* *!e+/ndu.)i m/na $e 3!un*e( Da! mi .a $"!u* la #n+e$u* +" e *e Pa!daillan((( Du+ele au-i a+e *e +u'in*e )i *!e "!i( > Gnde.iA #n*!e0", +u ,la )o$*i* )i !",u)i*( > E mo!*? !" $un e +ine'a de l/n," el( De %ui e, Maine'ille, 4u i.Le+le!+, Mau!e'e!* e #n*oa! e!" #n*!.o in,u!" mi)+a!e )i o '"-u!" $e du+e a de Mon*$en ie! +a!e -/m0ea( Ea #i 3"+u emn lui de %ui e .o u!me-e( > D!a+e? mo!m"i 4u i.Le+le!+( Da+".i a)a, #n eamn" +" n.a mu!i* de mul*( Du+ele, *ul0u!a*, me! e $/n" la a$a!*amen*ul +a!e #i 3u e e de *ina*, *!a de m/n" de o!a lui( > @!a*e, #i $u e a+ea *a +/nd !"ma e!" in,u!i, a! *!e0ui " #n+e*e-i de a.i mai 3a+e ,!i1i #n $!i'ina lui Pa!daillan( > Ai $u +" e mo!*A De unde )*iiA > :*iu de la a+eea +a!e le )*ie $e *oa*e, +a!e $/n" a+um nu .a #n)ela* ni+ioda*" )i nu ne.a #n)ela* ni+ioda*"((( @au *aA #n*!e0" du+ele *!e "!ind( > Adineao!i mi.a +on3i!ma* lu+iul a+e *a( De %ui e +"-u $e ,/ndu!i( S" e 3i #n)ela* 4u i.Le+le!+A @au *a #n " nu e #n)al" ni+ioda*"? @"!" #ndoial", ea )*ia +" Pa!daillan e a3la #n !/ndu!ile $!o+e iunii( @"!" #ndoial" #i #n*in e e '!eo +a$+an" #n +a!e +a'ale!ul +"-u e +5ia! #n noa$*ea *!e+u*", du$" #n*/lni!ea lui +u Le+le!+( De %ui e #)i a +un e +u ,!i1" 0"nuielile( Da! o3*a*ul ad/n+ +a!e #i +"$" #i do'edi u!o!ii lui +/* de u)u!a* e imea a3l/nd a+ea *" 'e *e( > S" l" "m a *a, -i e el( Puin #mi $a " da+" a'en*u!ie!ul "la e mo!* au 'iu( Gnde.i omulA > 7n C5a!*!e , !" $un e +alm du+e a( A 'eni* oda*" +u $!o+e iunea( E)*i $!e,"*i*, 3!a*eA

> P!e,"*i*A((( Ce #nele,i $!in a *aA #n*!e0" du+ele 3!em"*/nd( Nu '!eau " 3iu ame *e+a* #n ni+i un 3el #n +ele +e e 'o! #n*/m$la( Sun* $ie!du* da+" e a3l" '!eoda*"((( > @ii lini)*i*? Moa!*ea !e,elui nu 'a 3i de+/* unul din*!e a+ele a++iden*e $e +a!e Dumne-eu le #n,"duie uneo!i( Nimeni nu 'a )*i( 8a+Due ClEmen* #n u)i nu )*ie( @ii doa! $!e,"*i*, 3!a*e?((( > C/nd e 'a #n*/m$la((( a++iden*ulA Ma!ie de Mon*$en ie! #)i $!i'i 3!a*ele )i !" $un e= > M/ine( > A)a de,!a0"?((( mu!mu!" du+ele *!e "!ind( > M/ine, du$" audien", Valoi e 'a du+e la +a*ed!al", #n $ele!ina1, +u $i+ioa!ele ,oale, o lum/na!e #n m/n" )i #m0!"+a* +u un +"m")oi de a+( E un le,"m/n* $e +a!e *!e0uie ".l in" da+" e #m$a+" +u Pa!i ul( O!, m/ine e 'a $e+e*lui #m$"+a!ea( C"lu,"!ul 'a me!,e al"*u!i de !e,e, deoa!e+e, #n a emenea $!o+e iuni, o!i+ine e $oa*e a$!o$ia de el( 7i 'a #m$l/n*a $umnalul #n *!u$ #n 3aa +a*ed!alei( In*!e *im$ 'ei aduna #n a3a!a -idu!ilo! $e *oi ,en*ilomii +a )i $e +ei din Li," de +a!e di $ui((( Re *ul *e $!i'e)*e? Du+ele de %ui e #i +5em" $e Ma9enne )i $e +a!dinal, )i *"*u mul*" '!eme la 3a* +u ei( A$oi, +"*!e ea!", e a)e-" la ma " )i do!i +a Mau!e'e!*, Le+le!+ )i Maine'ille " *ea al"*u!i de el( :i, #n +iuda a+*ului +um$li* +a!e e $!e,"*ea #n um0!", *o* de $!e Pa!daillan 'o!0i!"( 4u i.Le+le!+ #)i amin*i +" a+e *a #i $u e e= HPoa*e nu 'oi a$u+a " a1un, la C5a!*!e ?(((C Nu #n+"$ea ni+i o #ndoial"= Pa!daillan mu!i e( Cam $e la a+eea)i o!", a+ela +a!e 3"+ea o0ie+*ul a+e *o! ,/ndu!i ini *!e +ina lini)*i* #m$!eun" +u du+ele de An,oulFme #n*!.un 5an mi+, la o ma " a)e-a*" l/n," o 3e!ea *!"( 7n 3aa 5anului e #n"la un $ala* )i, din *im$ 7n *im$( Pa!daillan, !idi+/nd un +ol al $e!delei, a!un+a o $!i'i!e a u$!a 3aadei +u3unda*e #n #n*une!i+( > Al +ui e *e $ala*ul a+e *aA o #n*!e0" Pa!daillan $e lu1ni+", !idi+/nd #n+" o da*" $e!deaua( > Pala*ul " *aA((( P"i, +a!e 'a " -i+", nu.i al nim"nui( Adi+", $e '!emu!i, e!a $ala*ul enio!ilo! de 4onne'al( Da!, de +/nd m" )*iu eu, )i un* dou"-e+i )i nou" de ani de.a*un+i, n.am '"-u* $e nimeni in*!/nd #n"un*!u, ni+i u)a au 3e!e *!ele de +5i-/ndu. e( > Da, )o$*i Pa!daillan, da! #n +li$a a *a #n $ala* .au aduna* oameni( :i *a!e.a) '!ea " )*iu +e 3a+((( > Ce '!ei " 3a+", d!a," $!ie*ene, 0om0"ni du+ele de An,oulFme, da+" nu " u!-ea +" '!eo lo'i*u!" u!/*", $en*!u +" doa! @au *a i.a aduna* ai+iA > E.ade'"!a*( Am '"-u* +um *i,!oai+a +ea 3!umoa " )i oamenii ei e *!e+u!au #n $ala* $e u)a din $!e ,!"din"( > Pa!daillan, -i e */n"!ul du+e u $in/nd, +/* de de$a!*e un*em de((( > De Viole**e, nu.i a)aA((( R"0da!e, $!inule( R"0da!e? Nu e6i *" de+/* dou" 3iine $e lume de la +a!e $u*em a3la #n +e $a!*e *!e0uie " ne #nd!e$*"m= @au *a((( )i Mau!e'e!*( 7i u!m"!im( Nu ne mai +a$"( P/n" la u!m" unul au al*ul o " ne +ad" #n m/n"( 7n o!i+e +ai*uaia noa *!" e *e mai $uin *!a,i+" de+/* +/nd e!am #n '/!)"( 7n+5i$uie.i +" '/!)a a *a( 7n lo+ " 3ie de nuiele, e!a de 3ie!, o $la " olid" din -"0!ele de 3ie!( )i +" a0ia #mi $u*eam '/!# 0!aul $!in ,"u!i((( Din 3e!i+i!e, e!au a+olo )i +ada'!e, 3"!" de +a!e a) 3i !"ma )i a+um #n '/!)"((( E o in'enie n" *!u)ni+" a doamnei @au *a, Dumne-eu " mi.o in" #n 'ia", +"+i m.am 5o*"!/* ".i $l"*e + $aima +u $aim"((( B/n"!ul du+e e #n3io!"( Din $u ele lui Pa!daillan #)i d"dea eama $!in +e *!e+u e +a'ale!ul, > #n+e!+a!e 5idoa " #n u!ma +"!eia $/n" )i minile +ele mai olide $o* " e $ia!d"( Ca'ale!ul nu l"0ea din $!i'i!i o+5iu!ile de ,eam !o*unde )i 'e!-i ale 3e!e *!ei( C5a!le $!i'ea )i el )i, #n 0e-na de $e uli+ioa!", de lu)i o um0!" +a!e 'enea $!e ei( > :*iam eu +" 'a 'eni? :i +" 'a 'eni +5ia! ai+i? mu!mu!" Pa!daillan(

Gm0!a e a$!o$ia de u)a +ea ma!e a $ala*ului( E!a un 0"!0a* #n3")u!a* #n*!.o man*ie +a!e #i a+o$e!ea +5i$ul( Da!, 3"!" #ndoial", Pa!daillan #l !e+uno +u e du$" *a*u!" )i du$" me! ( +"+i !e$e*"= > El e? 4"!0a*ul nu i-0i +u +io+"nelul #n u)", +i 0"*u din $alme( 7nda*" u)a +ea ma!e e #n*!ede +5i e )i ne+uno +u*ul e *!e+u!" #n $ala*( > Cine.iA #n*!e0" C5a!le ( > Vei a3la +u!/nd, -i e Pa!daillan( C/nd m.am *!e-i*, )*ii, )edeam +"la!e $e dou" ,!in-i= una e!a '/!/*" #n a$" )i +ealal*" $o!nea #n dia,onal" " u in" $odeaua "lii #n +a!e e a3la 0o!*a $"*!a*"((( in*!a!ea #n '/!)"( Do!mi em( CumA Ha0a! n.am( Am '"-u* +" a3a!" e!a -iu"( Lumina in*!a $e u0 $odeaua +a!e e!a dea u$!a +a$ului meu, )i a *3el am '"-u* +" e!am #m$!e u!a* de ,!in-i +a!e e #m0inau +a la $odina unei +5ele( HD!a+e? mi.am $u , n.am de+/* " a! din ,!ind" #n ,!ind" $/n" a1un, a3a!"?C :i am '!u* " m" +a"! $e ,!inda de.al"*u!i, a1un,/nd a *3el mai a$!oa$e de de +5i-"*u!a ma!e $e unde +u!,eau #m$!eun" )i a$a 3lu'iului )i lumina -ilei( A0ia a*un+i m.am i-0i* de -"0!elele de 3ie!((( Gi*a em de '/!)"?((( A*un+i am +e!+e*a* a+ea *" ma)in" de $!in oameni( :i mi.am da* eama +" e!am $ie!du*( 7n*!.ade'"!, '/!)a e!a +a un $u 3"+u* din -"0!ele de 3ie!, +a!e $o!nea +5ia! de u0 $odea )i in*!a #n a$"( Am 3o * ne'oi* " a0andone- ideea +a!e #mi 'eni e de a m" +""!a $e $la " din o+5i #n o+5i $en*!u a a1un,e " *!e+ deasupra. Ideea in'e! " mi e $"!u mai 0un"= adi+", m.am a,"a* de o+5iu!i )i am #n+e$u* " +o0o!, #n $e!ana +" 'oi $u*ea *!e+e pe dedesubt in*!/nd #n a$"( A1un la u$!a3aa a$ei, am 3o * din nou i-0i* de +ada'!e( 7nele,/nd +" #mi 'oi $ie!de minile da+" nu ie)eam +/* mai de,!a0", m.am l" a* " alune+ $!in*!e +ada'!e( :i, a*un+i, am $!i+e$u* de +e +ada'!ele *"*eau $e lo+ )i de +e nu in*!au #n a$"((( C/nd a$a mi.a a1un $/n" la ume!i, am imi* +u $i+ioa!ele +" -"0!elele de 3ie! e uneau din *oa*e $"!ile #n a$", al+"*uind un 3el de 3und de 0u*el+"? Cu ni+i un +5i$ nu e $u*ea ie)i $e u ? Cu ni+i un +5i$ nu e $u*ea ie)i $e 1o ?((( M.am +""!a* de.a lun,ul o+5iu!ilo! de 3ie! $!e a m" 3e!i de a*in,e!ea +ada'!elo! )i, a,"a* la o oa!e+a!e #n"lime, m.am o$!i* )i mi.am da* eama +u ,!oa-" de i*uaia #n +a!e m" a3lam= e!am o!*i* " mo! +u #n+e*ul #n a+e * $u de 3ie!?((( > E #n,!o-i*o!? $u e C5a!le +u*!emu!/ndu. e( > 7n*o+mai( Cum $ui domnia.*a, e!a #n,!o-i*o!( A)a #n+/*, du$" +/*e'a +ea u!i, am lua* 5o*"!/!ea " m" +a"! $/n" u )i " 0a* #n $odea $/n" +/nd m" 'a au-i +a!e'a, $/n" +/nd m.o! u+ide de.a 0inelea? > :i +um ai ie)i* de.a+oloA Pa!daillan #n+e$u " !/d" )i !" $un e= > @oa!*e im$lu( Am ie)i* #m$!eun" +u +ada'!ele( De i,u!, nu e!a $!ea $l"+u* $en*!u @au *a " doa!m" dea u$!a a*/*o! le)u!i( Din $!i+ina a *a, au din al*" $!i+in", i,u! e *e +", da+" mo!ii e!au $!i-onie!i #n '/!)", @au *a *!e0uia " e 3i ,/ndi* de a le !eda li0e!*a*ea( :i +um " !edai li0e!*a*ea uno! le)u!i $!i-onie!eA Pe +uindu.le unul du$" al*ulA Nu, nu? @au *a e *e 3emeia +"!eia #i $la+ +om0inaiile im$le? Pen*!u a eli0e!a mo!ii, +el mai im$lu lu+!u e!a ".i la)i " $le+e $e 3i!ul a$ei? Pa!daillan #n+e$u " !/d", a$oi a!un+" a3a!" o $!i'i!e nelini)*i*"( > Nu *!e0uie " +"$"m +li$a +/nd omul no *!u o " ia ", -i e el, a+um $!ime)*e ul*imele o!dine ale 3!umoa ei @au *a((( >De+i, +um #i $uneam, e!am de mai mul*e +ea u!i a,"a* de -"0!elele de 3ie!, )e-/nd #n*!.o !/n" $e o ,!ind", +/nd, deoda*", aud dea u$!a mea un oi de +/!/i* )i, #n a+ela)i *im$ #n +ealal*" $a!*e a -"0!elelo! '"d un lu+!u $e +a!e nu.l -"!i em #n+"= o 3unie?((( :i 3unia e u!+a #n u ? E!a *!a " de u ( Ridi+/nd o+5ii, am '"-u* +" *!e+ea $!in*!.o ,au!" +o0i*" #n $odea( A*un+i, din*!.o $!i'i!e, am u!m"!i* 3unia de u #n 1o )i m.am lini)*i* $e lo+((( 7n*!.ade'"!, mon enio!e, 3unia !idi+a un $"*!a* din -"0!ele, 3"+/nd a *3el o de +5i-"*u!" la!,"( 7n a+eea)i +li$", am '"-u* +ada'!ele +a!e o lua e!" la 'ale, #m0ul-indu. e de $a!+" .a! 3i ,!"0i* " $le+e( Du$" dou" minu*e $le+a e!" *oa*e, du e de

3lu'iu( Pa!daillan d"du $e ,/* o +an" ma!e de 'in )i ad"u,"= > Am 3"+u* )i eu +a ele((( A *a.i *o*? M.am a!un+a* #n a$", am a1un $/n" la de +5i-"*u!" #no*/nd -d!a'"n )i m.am $omeni* a3a!" din '/!)"( Du$" dou" minu*e m.am u!+a* $e +5ei( O lun," *"+e!e u!m" du$" a+e *e +u'in*e( C5a!le e ui*a la *o'a!")ul "u +u un 3el de $aim"( Ca'ale!ul 3luie!a $!in*!e dini )i $!i'ea mai de$a!*e $e 3e!ea *!"( > E '!emea " ie)im, -i e el #n 3/!)i*( :i, ad!e /ndu. e lu1ni+ei, ad"u,"= > Ia $une.mi, 3!umoa o, $!ie*enul meu )i +u mine am '!ea " lu"m $uin ae! #nain*e de a ne +ul+a( Cum 3a+em la #n*oa!+e!eA V!eau " -i+, +um " in*!"m #n +a " 3"!" " 0a*em la u)", ni+i " *!e-im $e +ine'a((( > P"i, in*!ai $!in ,!a1d, +.o ".l la de +5i ( :i, a1un)i #n +u!*e, n.a'ei de+/* " u!+ai +a!a de lemn +a!e.i a+olo( Pa!daillan +uno)*ea de i,u! #m$"!i!ea +a ei, #n*!u+/* a$!o0" din +a$ )i, u!ma* de C5a!le , ie)i $e u)a 5anului, +a!e e #n+5i e #nda*" #n u!ma lo!( 7n *!ad", au, mai de,!a0", #n uli+ioa!a #n,u *" )i #n*o!*o+5ea*" unde e a3lau, Pa!daillan 3"+u '!eo -e+e $a)i, a$oi e o$!i #n ni)a unui -id( > S" a)*e$*"m ai+i( )o$*i el( Omul no *!u 'a ie)i +u!/nd( > Cine.iA #n*!e0" C5a!le $en*!u a doua oa!"( > Nu l.ai !e+uno +u*A((( E +"lu,"!ul? E 8a+Due ClEmen*? E omul +a!e, #n 5anul ((La Bea +ul.de.@ie!C )edea l/n," noi )i *!",ea +u u!e+5ea((( Omul +a!e a -i +" *e 'a !"-0una !"-0un/ndu. e((( > Da((( $e Ca*e!ina de Medi+i? > Adi+" u+i,/ndu.i 3iul, $e Hen!i+ al III.lea, -i e +u !"+eal" +a'ale!ul( > Pa!daillan? e6+lam" */n"!ul du+e( A *a.i un lu+!u #n,!o-i*o!( > CumA Be $l/n,iA %/nde)*e.*e +" *a*"l domniei.*ale a 3o * a!un+a* #n ,5ea!ele de-n"de1dii, #m$in #n $!a,ul ne0uniei, adu la moa!*e de *!ei 3iine +a!e e!au mama lui, Ca*e!ina, 3!a*ele lui, du+ele de An1ou, a+um !e,e al @!anei )i, #n 3/!)i*, mon enio!ul du+e de %ui e? V!ei )i +aui o $edea$ " +um$li*" $en*!u !e,eA > Da( Bo*deauna m.am ,/ndi* +" un+5iul meu, Hen!i+ de @!ana, 'a +"dea #n*!.o 0un" -i +a !" +um$"!a!e $en*!u una din*!e du!e!ile $e +a!e le.a em"na* de.a lun,ul +"ii 'ieii ale( Da!, da+".i #n $u*e!ea mea, Pa!daillan, 8a+Due Clemen* nu.l 'a lo'i $e !e,e( Nu a *a 'oiam eu?((( > A)ada!, mon enio!e, da+" #i *" #n $u*e!e, 'ei o$!i 0!aul +"lu,"!uluiA > 7l 'oi o$!i, -i e C5a!le , +u ,la #n3unda*( Pa!daillan +l"*in" din +a$= > Haide? mu!mu!" el a*i 3"+u*( De %ui e nu e *e #n+" !e,e al @!anei? 7n a+ea +li$" #l $!in e de 0!a $e */n"! )i #l *!/n e *a!e( Cu un emn, #i a!"*" u)a $ala*ului +a!e e de +5idea, l" /nd " *!ea+" un +"lu,"! +u ,lu," +a!e e a$!o$ia a+um #n+e* de ei( > V!eau " -i+, +on*inu" el +u !"+eal", +" #n +li$a a *a ii #n m/ini oa!*a !e,a*ului )i a +!e)*in"*"ii, mon enio!e( 7l 'e-i $e omul a+e *a +a!e 'ine $!e noi( Da+" *!e+e mai de$a!*e, e #nd!ea$*" $!e +!im"((( M/ine, un+5iul domniei.*ale, Hen!i+ al III.lea, 'a 3i u+i +u $umnalul, m/ine du+ele de %ui e a1un,e !e,e((( Mon enio!e, ia*", oa!*a *!e+e $e l/n," noi? Gn ,e *, )i 3aa lumii e *e +5im0a*"? C"lu,"!ul a1un e e #n d!e$*ul lo!( Pa!daillan e ,5emui #n*!.o ad/n+i*u!" a -idului )i #)i #n+!u+i)" 0!aele( C"lu,"!ul *!e+ea((( C5a!le dIAn,oulFme, du$" o +li$" de )o'"ial", 3"+u doi $a)i !e$e-i, #)i $u e mina $e um"!ul omului )i !o *i= > Hei, 1u$/ne +"lu,"!, dou" 'o!0e, da+" nu.i e *e +u u$"!a!e? C"lu,"!ul e o$!i( 7)i #n"l" +a$ul $le+a* )i, +u mi!a!ea di $!eui*oa!e a omului +a!e e )*ie $!o*e1a* de o meni!e #nal*", -i e=

> Ce do!ii de la mineA > V!eau " *e !o, a.mi a+o!da +/*e'a +li$e #n +a!e " *"m de 'o!0"( > Dai.'" la o $a!*e, $u e +u do1an" #n ,la +"lu,"!ul, +"+i #n noa$*ea a *a nu $o* *a de 'o!0" de+/* +u Dumne-eu? Pa!daillan, #n a+e * momen*, #nain*" !e$ede )i, +u +ei mai 'e el ,la ( *!i,"= > Cum a)aA !e3u-i " *e odi5ne)*i o +li$" al"*u!i de $!ie*eni, 1u$/ne 8a+Due ClEmen*A C"lu,"!ul *!e "!i( O 0u+u!ie ad/n+" #i de +!ei o0!a-ul de 3ilde) )i #i +olo!" 3!un*ea( 7n*in e m/na( > Ca'ale!ul de Pa!daillan? -i e el +u ,la ul +5im0a*( > :i mon enio!ul du+e de An,oulFme, -i e Pa!daillan( Vino de+i +u noi( Ce d!a+u, +5ia! )i $e *im$ de $!o+e iune, un $a5a! de 'in n.a #n $"im/n*a* ni+ioda*" un +"lu,"!? 8a+Due ClEmen* 3"+u emn +" $!ime)*e in'i*aia )i *oi *!ei e #nd!e$*a!" $!e mi+ul 5an #n+5i , o!0 )i mu* la +ea ul a+e *a( Da!, a)a +um 3","dui e lu1ni+a, n.a'eau de+/* " #m$in," u)a ,!a1dului( C/*e'a +li$e mai */!-iu, )edeau #n 1u!ul unei me e lumina*e de un o$ai +a!e +o*ea 3um( Pe ma " e a3lau +/*e'a *i+le +u un 'in anumi*, mul* $!eui* #n *oa*" a!a( Pa!daillan um$lu *!ei $a5a!e )i #l ,oli $e.al "u din*!.o #n,5ii*u!"( 8a+Due ClEmen* du e $a5a!ul la ,u!" )i #l l" " a$!oa$e $lin((( Bo*u)i, o+5ii lui *in)i e!au #n u3leii de un 3el de +o!diali*a*e 'oioa "( > Vinul " *a #n+"l-e)*e inima, -i e el( Da! inima mea +!e)*e mai *a!e #n $!e-ena unui $!ie*en +a domnia.*a, +a'ale!e( V!ei ".i $un d!e$*A 7n 'iaa mea *!i *", #n +li$ele mele de de-n"de1de, +/nd m" imeam in,u! $e lume, doa! la domnia.*a m" ,/ndeam( Eu, +a!e nu $u!*am #n amin*i!ile mele ni+i +5i$ul unei mame, ni+i +5i$ul unui *a*", a'eam im"m/n*ul +" ai 3o * $en*!u mine +a un 3!a*e mai ma!e((( 7i amin*e)*i de -iua +/nd 3"+eam 3lo!i de m"+e) din 5/!*ie )i +/nd *e.ai o$!i* l/n," mineA((( > De i,u!? $u e Pa!daillan +u emoie #n ,la ( > M.ai #n+u!a1a*((( A$oi *e.am '"-u* #n -iua a+eea +um$li*"((( +/nd mi.ai a!"*a* (mo!m/n*ul mamei mele( :i, din -iua a+eea, +5i$ul domniei.*ale mi .a #n*i$"!i* in inim"((( 8a+Due ClEmen* e +u*!emu!", #l $!in e $e Pa!daillan de m/n" )i ad"u," +u ,la ,!a'= > 7n noa$*ea a *a +a!e, 3"!" #ndoial", e *e ul*ima din 'iaa mea, a*/* de a$!oa$e de +ea ul +/nd o 3a$*" +um$li*" e 'a "'/!)i, +e *!anie #n*/lni!e? Dumne-eu a '!u* ".mi dea o ul*im" 0u+u!ie +o/ndu.mi.l #n +ale $e in,u!ul om din lume +a!e #n eamn" $en*!u mine *oa*" 3amilia inimii mele?((( Pa!daillan, inima mea '!ea +u *!")ni+ie neno!o+i!ea a+elo!a +a!e mi.au u+i mama? > Da, n.ai +uno +u*.o ni+ioda*", -i e Pa!daillan du $e ,/ndu!i( :i +ine )*ie da+" nu *o+mai de ai+i 'ine d!a,o *ea +u +a!e #i $" *!e-i amin*i!ea? > :*iu +e '!ei " $ui, mo!m"i +"lu,"!ul $"lind la 3a"( 7i $un +" am $!imi* $o'edania uneia din*!e 3emeile 0"*!/nei Ca*e!ina? 7i $un +" am a3la* *o*ul de $!e 'iaa mamei mele((( )i +!imele ei? > Ali+e n.a 3o * +!iminal", $u e ,!a' +a'ale!ul( A 3o * doa! ne3e!i+i*"( > Nu.i a)aA *!i," +"lu,"!ul !adio ( > De i,u!?((( 4"*!/na Medi+i a 3o * in,u!a 'ino'a*"( Ia! 'iaa mamei domniei.*ale, ma!*i!" a unei d!a,o *e, *!/n " +a #n*!.un +le)*e #n al*e!na*i'a de a 3i au di $!eui*" de 0"!0a*ul $e +a!e #l ado!a, au de a.l u+ide $e a+e * 0"!0a*, 'iaa ei de+i n.a 3o * de+/* o admi!a0il" a$"!a!e? Ni+i nu e $oa*e #n+5i$ui +/*" 3o!" )i min*e a +5el*ui* $en*!u a lu$*a #m$o*!i'a Ca*e!inei( :i u3e!ina ei #n*!e+e $ede$ ele +ele mai +!ude?((( 8a+Due ClEmen* #)i *!" e e ,lu,a $e *e 3a"( 7l au-eau +um $l/n,e, *"$/nindu.)i 5o5o*ele( > Pa!daillan, $u e el du$" +/*e'a minu*e, #i #nele, ,/ndul( Nu '!ei ".i $ui 3iului +um a 3o * mama, da! ni+i nu '!ei " mini(

> Ni+i o 3emeie de $e lume n.a me!i*a* mai mul*" mil" de+/* Ali+e de Lu6, $u e Pa!daillan( 8a+Due ClEmen* e !idi+" )i #)i l" " ia!")i ,lu,a $e ume!i( > Ca'ale!e, $u e el +u ,la mo5o!/*, m" !eadu+i la !eali*a*ea +um$li*"( M/ine, mama mea 'a 3i !"-0una*"( M/ine, 0"*!/na Ca*e!ina 'a +unoa)*e di $e!a!ea 3"!" ma!,ini( > De+i '!ei ".l u+i-i $e !e,ele @!anei? > E *e o *ain" #n*!e mine, Dumne-eu )i doi din*!e #n,e!ii lui, $u e 8a+Due ClEmen*, Da, +a'ale!e, m/ine #l 'oi u+ide $e !e,ele @!anei?((( M/ine 'ei 3i !"-0una* de !"ul $e +a!e i l.a 3"+u* Ca*e!ina( M/ine, )i domnia.*a, 3iul lui Ca!ol al IJ.lea, 'ei 3i !"-0una* de !"ul $e +a!e Ca*e!ina )i Hen!i+ l.au 3"+u* *a*"lui domniei.*ale? C"lu,"!ul !"ma e +/*e'a +li$e $e ,/ndu!i( A$oi, +um 3"+ea o mi)+a!e +a $en*!u a e !e*!a,e, Pa!daillan -i e= > @iind+" ai 3"+u* un lu+!u a*/* de ma!e #n+!edin/ndu.ne a+ea *" *ain", $une.ne )i +um #nele,i " *!e+i la 3a$*e((( > @ie? -i e +"lu,"!ul du$" +e +5i0-ui o +li$"( Nu '"d de +e '.a) a +unde am"nun*ele, *o+mai do niilor!voastre. De+i, m/ine, la o!a nou", Valoi #l 'a $!imi $e du+ele de %ui e #n audien", la $!im"!ie( Du$" audien", *!e0uie " e du+" la +a*ed!al"( :*iu +" !e,ele 'a 3i $!e'eni* +" un du5o'ni+ *!e0uie " e a$!o$ie de el +a ".i #nm/ne-e indul,ena de$lin" $en*!u $"+a*ele ale( A+e * du5o'ni+ 'a 'eni l/n," el, #n +li$a +/nd 'a in*!a #n +a*ed!al"( A+e * du5o'ni+ 'oi 3i eu? C5a!le dIAn,oulFme e +u*!emu!" )i #n*!e0"= > Vei me!,e de+i #n u!ma !e,elui #n *im$ul $!o+e iuniiA > Nu, !" $un e +"lu,"!ul( 7l 'oi a)*e$*a la u)a +a*ed!alei( Numai a*un+i m" 'oi a$!o$ia de el )i, +/nd 'a +"dea #n ,enun+5i((( a*un+i " $!i'ii +u lua!e.amin*e((( Valoi 'a +"dea #n ,enun+5i )i nu e 'a mai !idi+a ni+ioda*"( 8a+Due ClEmen* #)i $le+" 3!un*ea, a$oi, +u ,la #n3unda*, !e$e*"= > Adio? Ru,ai.'" $en*!u mine? :i e #nd!e$*" $!e u)"( C5a!le e !idi+" iu*e $en*!u a e n"$u *i a u$!a lui( Da! Pa!daillan #l o$!i +u o m/n" )i, #n +li$a +/nd +"lu,"!ul de +5idea u)a, -i e= > 8a+Due ClEmen*, '!eau ".i +e! un e!'i+iu? C"lu,"!ul e o$!i lo+ului, *!e "!i, e #n*oa! e !e$ede )i, +u 3aa inunda*" de 0u+u!ie, *!i,"= > 7n*!.ade'"! 'oi a'ea 3e!i+i!ea " $o* 3i de 3olo #nain*e de a mu!i? Ai 'o!0i* de un e!'i+iu((( +a'ale!eA > Gnul ma!e( !" $un e Pa!daillan +u o im$li*a*e +a!e a'ea #n ea +e'a olemn( Ia*" de $!e +e e *e 'o!0a= am ne'oie +a Hen!i+ al III.lea " mai *!"ia +" o 0u+a*" de '!eme((( 7i +e! 'iaa lui Hen!i+ de Valoi , !e,ele @!anei((( > Ai ne'oie +a Valoi " mai *!"ia +" o 0u+a*" de '!emeA 0/i,ui 8a+Due ClEmen*, al0 la 3a"( > Da( Viaa mea e *e le,a*" de 'iaa a+e *ui !e,e $e +a!e '!ei ".l omo!i( :i, $en*!u +" Dumne-eu, -i+i, a '!u* " e #n*/m$le #n*/lni!ea noa *!" din ea!a a *a, #i $un= ClEmen*((( 7i +e! " m" la)i " *!"ie +, l" /ndu.i " *!"ia +" $e Valoi , !e,ele @!anei? > 4le *ema*" 3ie +li$a #n +a!e *e.am #n*/lni*? !"+ni 8a+Due ClEmen*( B!emu!a din *o* *!u$ul( Dinii #i +l"n"neau( 7)i $i!onea a u$!a lui Pa!daillan o+5ii 5ol0ai((( :i, da+" Pa!daillan ar fi putut s!i aud gndurile, ia*" +e a! 3i au-i*= HViaa !e,elui? A *a #mi +e!e el?((( P"i a*un+i((= "ngerul... "ngerul dragostei. M" a)*ea$*" la mie-ul no$ii?((( 7mi 'oi +"$"*a !" $la*a $e lumea a *a )i d!a,o *ea ei?((( :i Pa!daillan #mi +e!e " !enun la a *a((( la d!a,o *ea Ma!iei?(((C Pe +/nd lui 8a+Due ClEmen* #i *!e+eau $!in min*e a emenea ,/ndu!i, un" de mie-ul no$ii #n ma!ea *"+e!e a o!a)ului ado!mi*((( La $!ima 0"*aie, +"lu,"!ul #)i #nd!e$*" *!u$ul, *!emu!/nd +a de 3!i,u!i( La a )a ea 0"*aie, #)i #m$!eun" m/inile )i )o$*i= > @ie.i mil", Pa!daillan?

Pa!daillan a i *a, uimi*, la o d!am" $e +a!e nu o $u*ea #nele,e( R" un" )i a dou" $!e-e+ea 0"*aie( > @au *a #n'in a A$oi e a)*e!nu o *"+e!e #ndelun,a*"( C"lu,"!ul e $!"0u)i #n ,enun+5i, #)i $le+" 3!un*ea )i )o$*i= > Re,ele @!anei 'a *!"i?((( O, mam", 3a+ a *a $en*!u +a'ale!ul de Pa!daillan? > C!ed, -i e Pa!daillan, +" a+e * +"lu,"! a #n3"$*ui* un a+* e!oi+( III HENRIC AL III-LEA (urmare) A doua -i de diminea", !e,ele Hen!i+ al III.lea e *!e-i de'!eme #n #n+"$e!ea $e +a!e o lo+uia #n $ala*ul domnului C5e'e!ni, ,u'e!na*o!ul !e,iunii 4eau+e( Hen!i+ $le+a e din Pa!i +u moa!*ea #n u3le*( Da!, +/nd ," i #n $!im"!ia din C5a!*!e o de$u*"ie de */!,o'ei 'enii ".l alu*e, +/nd *!e+u #n !e'i *" +"l"!eii lui C!illon, #n+e$u ".)i $un" +" me e!ia de !e,e #n e6il n.o 3i $oa*e $!ea ne$l"+u*"( De nenum"!a*e o!i #l 0"*u e ,/ndul " e #n*oa!+" la Pa!i , " in*!e ia!")i #n $ala*ul "u, Lu'!u, )i " le $un" $a!i-ienilo!= CIa*".m"((( " #n+e!+"m " ne #nele,em?C C"+i nu e!a delo+ li$ i* de +u!a1( Da! in*imii "i, +um a! 3i VilleDuie!, dIE$e!non )i dIO, nu +"$au $!ile1ul de a.i amin*i +" !e,ina.mam" !"m" e e la Pa!i " $un" la $un+* i*uaia )i +" !e,ele a! *!i+a *o*ul $!in*!.o #n*oa!+e!e $!i$i*"? De+i, #n dimineaa a+eea, !e,ele e *!e-i 3oa!*e 'e el, *!e+u #n a$a!*amen*ul 'e+in, unde Ca*e!ina de Medi+i, o i*" +u o$* -ile #n u!m", #i *!imi e e 'o!0" +" #l a)*ea$*"( In*!" 'oio la mai+". a )i o "!u*" $e am/ndoi o0!a1ii, lu+!u neo0i)nui* la el( > @iul meu, $u e Ca*e!ina, de mul*" '!eme n.ai mai #m0!"i)a*.o a *3el $e 0"*!/na *a mam"( > A-i un* 3oa!*e mulumi*, doamn", !" $un e Hen!i+ *!/n*indu. e #n*!.un 1il( %!aie domniei.*ale, mam", 0unii mei $a!i-ieni 'o! " e #m$a+e +u mine )i, +um nu '"d ni+i o $iedi+" #n +alea a+e *ei #m$"+"!i, '!eau " m" #na$oie- la Pa!i )i ".mi 3a+ o in*!a!e #n o!a) de $!e +a!e 0"nuie + +" o " e du+" 'e *ea( Ca*e!ina de Medi+i #)i $!i'i 3iul +u mi!a!e, da! '"-u +" e!a in+e!( > Hen!i+, da+" i.a) $une *o* +e '!ea $o$o!ul din Pa!i , *o* +e a)*ea$*" $o$o!ul din @!ana, ai !"m/ne ului*( A1un " a*/* de a$!oa$e de ,!oa$", am a!un+a* o $!i'i!e mai +la!'"-"*oa!e a u$!a uni'e! ului, da! nu.i 'oi $une nimi+ de $!e *oa*e a+e *ea, i!e((( 7n*!u+/* n.ai 3i #n *a!e " #nele,i lim0a $e +a!e o 'o!0e +((( Pe S3/n*a @e+ioa!", un* 5o*"!/*" " m" a$"! )i " *e a$"!( @iule, a +ul*".m", nu *e $oi #na$oia la Pa!i a+um( Hen!i+ al III.lea "!i #n u ( Cuno)*ea $!udena Ca*e!inei, da! mai )*ia )i +" e!a !"ni*" de moa!*e #n o!,oliul ei de !e,in" )i de mam", +" $!e,"*ea +u #n3o+a!e #n*oa!+e!ea la Pa!i )i $ede$ i!ea $a!i-ienilo!2 )*ia, #n 3/!)i*, +" e!a o 3emeie #n *a!e " #n3!un*e *oa*e $!ime1diile( Da+" e 5o*"!/ e ".i 'o!0ea +" a *3el, e!a i,u! +" #n*oa!+e!ea la Pa!i e!a +u ne$u*in" de #n3"$*ui*( > De +e, #n*!e0" el +u o i!i*a!e u!d", de +e n.a) $u*ea in*!a #n Pa!i A Nu un* !e,ele "!iiA((( Ce #n eamn" a *aA > 7n eamn", 3iule, +" 'o! " *e a*!a," #n*!.o +a$+an" )i " *e m"+el"!ea +"? Pe *ine, $e mine, $e $!ie*enii mei((( Hen!i+ al III.lea e $!"'"li #n 1il )i #)i )*e! e 3!un*ea )i!oind de udoa!e, $un/nd= > Ce.i de 3"+u*, mam"A((( C5a!*!e e!a de *ul de a$!oa$e de Pa!i , unde m" $u*eam du+e din*!.un al*( 7n #m$!e1u!"!ile +um$li*e $e +a!e mi le #n3"i)e-i, C5a!*!e e *e $!ea a$!oa$e de Pa!i ? > Po*ole)*e.*e, 3iul meu d!a,, $u e 0"*!/na mam"( C5a!*!e e *e $!ea a$!oa$e de Pa!i , -i+iA Ei 0ine, a'em 4loi , +u +a *elul lui de ne+u+e!i*, unde, la ne'oie, $u*em !e-i *a

unui a ediu de -e+e ani? > Da, da?((( S" $le+"m, mam", " $le+"m? *!i," Hen!i+( A$oi, lo'indu. e deoda*" $e *e 3!un*e= > :i oamenii ")*ia +a!e au 'eni* ai+i?(( Mi-e!a0ilii ")*ia?((( Im$o *o!ul " *a de %ui e?((( O, ni+i nu '!eau ".i '"d #n o+5i?((( > @iule, *e 'ei du+e la $!im"!ie, +um a 3o * 'o!0a, #l #n*!e!u$ e Ca*e!ina( Vei $"!ea +/* mai #n+!e-"*o! +/nd 'ei a +ul*a $l/n,e!ile 0u!,5e-ilo! ;lo+ui*o!i ai 0u!,u!ilo!, ai +e*"ilo! 3o!*i3i+a*e din e'ul mediu< din Pa!i ( :i, +/nd #l 'ei 'edea $e do %ui e *!ium3"*o!, a*un+i #i 'ei da lo'i*u!a $e +a!e i.am $!e,"*i*.o((( Ni+i un !" $un ? B"+e!e? Gn in,u! +u'/n*, unul in,u!?((( :i +u'/n*ul a+e *a((( +u'/n*ul a+e *a, +a!e #l 'a *!i'i $e de %ui e, #i 'a !eadu+e !e,a*ul a$!oa$e in #n*!e,ime( > S$une? S$une, mam"? Ca!e.i +u'/n*ulA > Ia*".l= !e,ele +on'oa+" *"!ile ,ene!ale la 4loi ?((( S*"!ile ,ene!ale, #nele,iA De %ui e nu mai #n eamn" nimi+? Pa!i-ienii nu mai #n eamn" nimi+? Re,ele di +u*" +u *a,mele aduna*e((( 3"!" " mai $unem la o+o*eal" 3a$*ul +" a *3el +/)*i,"m *im$, ad"u," Ca*e!ina +u un mi+ -/m0e*( Hen!i+ al III.lea !" u3l" ad/n+ )i i-0u+ni #n !/ = > La d!a+u? @e *a e 0ine 1u+a*"((( Da( ai d!e$*a*e, doamn"? S*"!ile ,ene!ale 'o! $o*!i'i *o*ul( > Du.*e, 3iule, du.*e de+i )i d".i lo'i*u!a me!i*a*" lui de %ui e((( Ia! #n +e $!i'e)*e lo'i*u!a $e +a!e e $!e,"*eau " i.o dea, #n+" a *". ea!", da*o!i*" $ionilo! mei, 'oi a3la *o*ul( Du.*e la $!im"!ie, a$oi 3".i $ele!ina1ul +a )i +um nimi+ nu *e.a! amenina( Hen!i+ #)i "!u*" din nou mama )i e !e*!a e( E!a +u.ade'"!a* 3iul Ca*e!inei= da+" nu d"dea #nd"!"* #n 3aa unei lo'i*u!i de $ad" +a!e *!e0uia da*" au $!imi*", 'i+lenia i e $"!ea *o*u)i +ea mai 0un" a!m"( La " $o!un+" " e a$!ind" dou" $!e-e+e lum/n"!i S3in*ei @e+ioa!e din C5a!*!e , $en*!u a o #m0una ".i a$e!e in*e!e ele, a$oi de+la!" +" o i e *im$ul " mea!," la $!im"!ie( Ze+e minu*e mai */!-iu, !e,ele, #n+on1u!a* de ,en*ilomii "i, $")ea $!e $!im"!ie, #n mi1lo+ul unui )i! du0lu de oldai $e +a!e C!illon #i !/ndui e de.a lun,ul d!umului( 7n $a*ele 3ie+"!ui )i! mulimea *"+u*" )i a$!oa$e o *il" $!i'ea( E!a +e'a ini *!u( D!umul e #n+5eie 3"!" ni+i un in+iden* )i !e,ele, in*!/nd #n $!im"!ie, e a)e-" $e un *!on +a!e 3u e e #n"la* #n ala +ea ma!e )i $o!un+i " 'in" de$u*"ia $a!i-ienilo!( De %ui e $"!ea +" a! 3i #nele 0"nuielile )i +" a! 3i '!u* ".l lini)*ea +" de$lin $e !e,e( 7n*!.ade'"!, nu la $!im"!ie *!e0uia " e 1oa+e d!ama u!-i*" de @au *a, +i #n +a*ed!al", unde 8a+Due ClEmen* *!e0uia ".l #n1un,5ie $e Hen!i+ al III.lea( De %ui e #)i aduna e de+i #n a3a!a -idu!ilo! *oi oamenii $e +a!e #i a'ea #n *a!e " lu$*e, mem0!i ai Li,ii )i ,en*ilomi( 7nda*" du$" $!imi!ea a la !e,e, *!e0uia " e du+" la ei )i " a)*e$*e #m$!eun" emnalul= dou" $!e-e+e 0"*"i ale +lo$o*ului ma!e a'eau " #n emne +" !e,ele e!a mo!*2 )a e 0"*"i, +" 8aDue ClEmen* d"du e ,!e)( :e3ul Li,ii Ca*oli+e in*!" de+i #n oi* doa! de +/i'a */!,o'ei +ondu)i de Maine'ille( La 'ede!ea a+e *ei *!u$e 3i!a'e, !e,ele !" u3l" u)u!a*( De %ui e *!"0"*u ala #n *oa*" lun,imea ei( A1un #n 3aa *!onului, 3"+u o $le+"+iune ad/n+"( > Ve!e, -i e +u ,!aie !e,ele, e $a!e +" o "m/n" de di +o!die a 3o * em"na*" #n*!e mine )i 0unii mei $a!i-ieni Se a3i!m" +" ai 0ine'oi* " aduni $l/n,e!ile u$u)ilo! mei, $en*!u a mi le #n3"i)a( Vo!0e)*e de+i +u*e-"*o! )i 3ii i,u! +" un* 5o*"!/* " dau de$lin" a*i 3a+ie o!i+"!ei $l/n,e!i( > Da, i!e, !" $un e de %ui e( P!ima da*o!ie a no0ilimii e *e ".l $!i1ine $e !e,e((( Ia*" de +e, i!e, am !"ma la Pa!i $en*!u a le a!"*a */!,o'eilo! +/* e!a de ne+e a! " e !e *a0ilea +" o $a+e *!aini+" #n*!e !e,e )i u$u)ii "i( La a+ea *a e m"!,ine)*e !olul meu( Ia! #n +e $!i'e)*e $l/n,e!ile $a!i-ienilo!, n.am a'u* meni!ea " le adun( Da+" am a'u* 3e!i+i!ea de a.i +on'in,e $e $a!i-ieni " e #m$a+e +u ma1e *a*ea.'oa *!", nu.mi *" #n $u*e!i " )*iu $e +e *emei *!e0uie " e #n+5eie $a+ea(((

La a+e *e 'o!0e, mode *e )i *o*oda*" m/nd!e, !e,ele ni+i nu e +lin*i( > Si!e, +on*inu" du+ele de %ui e, ia*".i $e de$u*aii +o!$u!ilo! o!a)ului( V" 'o! $une, da+" 0ine'oie)*e ma1e *a*ea.'oa *!", +a!e un* do!inele $o$o!ului((( De$u*aii 3"+u!" o $le+"+iune #n emn de #n'oi!e( > Vo!0ii, domnilo!, un* ,a*a " '" a +ul*, -i e !e,ele( A*un+i, din ,!u$ul */!,o'eilo! e de $!in e un 0"!0a* $e +a!e Hen!i+ #l !e+uno +u #nda*"( > Domnia.*a, domnule de Maine'ille, e)*i a+ela +a!e 'o!0e)*i #n numele $a!i-ienilo!A 7n*!.ade'"!, e!a Maine'ille( A+e *a 3"+u o $le+"+iune )i -i e= > Si!e, +e!e!ea $e +a!e 'oi a'ea onoa!ea " '.o u$un e *e ad!e a*" ma1e *"ii. 'oa *!e de +"*!e domnii +a!dinali, $!ini, enio!i )i de$u*ai din o!a)ul Pa!i )i din al*e o!a)e +a*oli+e, a o+ia*e )i uni*e #n*!u a$"!a!ea !eli,iei((( Re,ele *!e "!i( Nu mai e!a 'o!0a de +/*e'a $l/n,e!i ale $a!i-ienilo!, +i #n*!e,ul !e,a*, $!elaii, enio!ii )i $o$o!ul 'o!0eau $!in ,la ul lui Maine'ille( > S" 'edem $l/n,e!ea( -i e !e,ele $e un *on !e$e-i*( > Si!e, !elu" Maine'ille, u numiii a o+iai, al +"!o! !e$!e-en*an* ai+i am ma!ea +in *ea " 3iu, au 5o*"!/* )i 5o*"!" + " o im$lo!e $e ma1e *a*ea.'oa *!"= #n*/i, " 3ie #nde$"!*a* domnul du+e dIE$e!non, +a a/"*o! la e!e-ie, *!i+"*o! )i dela$ida*o! al 0anilo! $u0li+i( DIE$e!non i-0u+ni #n !/ )i #n*!e0"= > Si!e, *!e0uie " $le+ +5ia! a+umA((( Se a)*e!nu o *"+e!e +um$li*"( Re,ele -/m0i u)o!, #)i #n*oa! e $uin +a$ul $!e dIE$e!non )i $u e= > Cum do!ii, domnule du+e((( La a+e *e 'o!0e, dIE$e!non e 3"+u al0 la 3a"( De %ui e #l $!i'i $e !e,e ului* )i 0u!,5e-ii de$u*ai #l a+lama!" $e !e,e( Palid de 3u!ie, dIE$e!non $u e e m/na $e $ad" )i a'ea de ,/nd " 3a+" '!eo ne0unie, +/nd '"-u $!i'i!ea !e,elui ain*i*" a u$!a a, +u a+ela)i -/m0e*( 7nele e, au +!e-u a #nele,e +" Hen!i+ al III.lea 1u+a o +omedie( > Si!e, $u e el, 'oi $le+a nu +/nd 'oi do!i eu, ni+i +/nd 'o! do!i 0u!,5e-ii din Pa!i , +i a*un+i +/nd ma1e *a*ea.'oa *!", d!e$* !" $la*" $en*!u e!'i+iile mele )i $en*!u /n,ele '"! a* $en*!u ea, #mi 'a $o!un+i " $le+( P/n" a*un+i, !"m/n? > Con*inuai, domnule de Maine'ille, -i e !e,ele( > Numiii +a!dinali, $!ini, enio!i )i de$u*ai o im$lo!" $e ma1e *a*ea.'oa *!"= #n al doilea !/nd, " $o!nii $e! onal #m$o*!i'a e!e*i+ilo! din %u9enne ;numele *!"'e+5i al !e,iunii ADui*aine, din ud.'e *ul @!anei< )i ".l *!imi*ei $e domnul du+e de Ma9enne #m$o*!i'a a+elo!a din Dau$5inE( Ma1e *a*ea. a !e,ina.mam" 'a ine Pa!i ul #n $a+e #n *im$ul a0 enei !e,elui( 7n al *!eilea !/nd, " i e ia domnului dIO o!i+e demni*a*e de +ondu+"*o! #n o!a)ul Pa!i ( 7n al $a*!ulea !/nd, " e a$!o0e noile ale,e!i de +on ilie!i muni+i$ali )i de a!ma)i, +a!e au 3o * 3"+u*e a*/* #n Pa!i , +/* )i #n al*e o!a)e( 7n al +in+ilea !/nd( " '" #na$oiai #n o!a)ul ma1e *"ii.'oa *!e, Pa!i , )i " '" inei *oi o *a)ii de$a!*e de +a$i*al", la +el $uin dou" $!e-e+e le,5e( Maine'ille *"+u( 7)i *e!mina e !olul( 4!u +, !e,ele e #nd!e$*" #n 1ilul "u )i a!un+" a u$!a adun"!ii $!i'i!ea a+eea !e+e )i *i+loa " $e +a!e o mo)*eni e de la mai+". a( > Domnule de Maine'ille, !o *i el +u ,la lim$ede, )i domniile.'oa *!e, domnilo! 0u!,5e-i din Pa!i , )i domnia.'oa *!", '"!ul meu de %ui e, a +ul*ai.m"( Lu+!u!ile +e ne.au 3o * #n3"i)a*e mai #nain*e nu $!i'e + numai '!a10a +a!e din ne3e!i+i!e a i-0u+ni* #n*!e noi )i 0unul no *!u o!a) Pa!i ( :i, #n a+e * +a-, nu e +ade " !" $und ai+i, +i dinain*ea !e,a*ului #n*!e,( A *3el *!e0uie " dea !e,ele un !" $un +in *i*((( Ai+i( Hen!i+ al III.lea 3"+u o $au-", +a $en*!u a.i da mai 0ine lui de %ui e lo'i*u!a

$!e,"*i*" de Ca*e!ina( > Doa! #n $!e-ena de$u*ailo! +elo! *!ei *a,me *!e0uie " 'o!0im, +on*inu" !e,ele +u un ,la mai $u*e!ni+( Domnilo!, 0ine'oii de+i, $/n" a*un+i, " du+ei a+e * !" $un , in,u!ul demn de noi )i de $o$o!ul no *!u= !e,ele 'a #n*!uni *"!ile ,ene!ale((( Gn *une* de a$lau-e i-0u+ni #n al" )i e #n*in e a3a!", unde 'e *ea e !" $/ndi +u 'i*e-a 3ul,e!ului2 !e,ele +on im*e " adune *"!ile ,ene!ale? > S*"!ile ,ene!ale, +on*inu" !e,ele, e 'o! aduna #n o!a)ul no *!u 4loi )i le 3i6"m de +5ide!ea #n +in+i $!e-e+e e$*em0!ie( > B!"ia +" !e,ele? *!i,a!" de$u*aii +u en*u-ia m in+e!( :i, #n o!a), */!,o'eii din C5a!*!e )i $eni*enii din Pa!i !e$e*a!" *!i,"*ul a+e *a, +u un oi de m/nd!ie= +on'o+a!ea *"!ilo! ,ene!ale e!a, #n*!.ade'"!, o 'i+*o!ie la +a!e nu #nd!"-ni e!" " $e!e( 7n *!ad", */!,o'eii din C5a!*!e , +"lu,"!ii )i $eni*enii e aduna!" #n )i!u!i *!/n e( 7n " mem0!ii Li,ii Ca*oli+e, +a!e 'eni e!" #na!mai, nu e a3lau a+olo( Cu!/nd, oamenii #i '"-u!" $e Hen!i+ al III.lea, +a!e #nain*a +u +a$ul de +o$e!i*, #n $i+ioa!ele ,oale )i #m0!"+a* #n*!.un +"m")oi de $/n-" ,!o olan"( Pu!*a m"*"niile la ,/* )i inea #n m/n" o lum/na!e ma!e( P")ea in,u! #n*!.un la!, $aiu li0e!( La +/i'a $a)i #n u!ma lui 'eneau doi +"lu,"!i +u ,lu,a 0ine *!a " $e *e 3a"( 7n a3a!a -idu!ilo! o!a)ului a)*e$*au Ma9enne )i +a!dinalul de %ui e( Aduna e!" a+olo *!ei au $a*!u u*e de mem0!i ai Li,ii, 0ine #na!mai( Du+ele de %ui e o i #n +li$a +/nd *oa*e +lo$o*ele o!a)ului #n+e$u!" " 0a*"( Ca!dinalul #l #n*!e0" din o+5i( > Ei 0ine, $u e du+ele !idi+/nd din ume!i, +on'oa+" *"!ile ,ene!ale $en*!u +in+i $!e-e+e e$*em0!ie, la 4loi ( > O? O? -i e +a!dinalul( Ia*" +e l.a! $u*ea al'a $e Valoi , da+" oa!*a nu i .a! $e+e*lui +5ia! a-i, $e *e +/*e'a minu*e( > Cum 'om a3la 'e *eaA #n*!e0" Ma9enne( > Clo$o*ul +el ma!e 'a 0a*e de dou" $!e-e+e o!i((( :a e 0"*"i 'o! #n emna +" lo'i*u!a a da* ,!e)((( Da! nu $oa*e da ,!e)? > O? e6+lam" #n a+eea)i +li$" +a!dinalul( Clo$o*ele *a+((( Re,ele in*!" #n +a*ed!al"((( A+um e +li$a *!a,i+"((( :i *oi *!ei, a$le+ai $e ,!uma-ul +ailo!, a +ul*a!" *"+e!ea #n'"lui*oa!e +a!e 'enea din $!e o!a)( B!e+u!" +/*e'a minu*e( Cei *!ei 3!ai e $!i'eau( Clo$o*ul +el ma!e al +a*ed!alei *"+ea( > S" ne a$!o$iem de *a0"!a !e,al"? -i e de %ui e, $en*!u a +"$a de a$" a!ea +um$li*ei a)*e$*"!i( 7n a+eea)i +li$"( 7n *"+e!ea +/m$iei, un oi de mu,e*, +u ono!i*"i #n*in e )i $!o3unde, e !" $/ndi #n '"-du5( E!a $!ima 0"*aie a +lo$o*ului +el ma!e de la +a*ed!al"? Cei *!ei 3!ai !"ma e!" #m$ie*!ii( > Gna? mu!mu!" +a!dinalul, 3!"m/n*/nd mine!ul $umnalului( > Dou"? -i e Ma9enne, +u o+5ii ie)ii din o!0i*e( > B!ei?((( Pa*!u?((( Cin+i?((( num"!a +a!dinalul, al0 la 3a"( > :a e, mo!m"i du+ele de %ui e( A*enie?((( :i, a*un+i, un ,eam"* #i ie)i din ,/*le1( Ca!dinalul #)i $le+" 3!un*ea, Ma9enne 0om0"ni $!in*!e dini o #n1u!"*u!"( :i *oi *!ei, $!i'indu. e 0"nui*o!, '"-u!" +" a'eau +5i$u!ile +5imono i*e +a o!i+e +!iminal de !/nd +"!uia #i e *e 3!i+"? A )a$*ea 0"*aie nu e mai au-i? Clo$o*ul +el ma!e *"+ea? Hen!i+ al III.lea nu mu!i e? C"lu,"!ul nu.l lo'i e +u $umnalul? Bim$ de #n+" '!eo 1um"*a*e de +ea , 3!aii de %ui e a)*e$*a!", *"+ui, #n+!/n+enai, nemi)+ai )i $ali-i( 7n 3/!)i*, du+ele de %ui e e *"$/ni, 'inele de la */m$le i e de-um3la!", o+5ii #n!o)ii de 3i!i)oa!e /n,e!ii #)i !e+"$"*a!" *!"lu+i!ea 3i!ea +", !" u3la!ea ,/3/i*", +a!e #i -0u+iuma $ie$*ul, e $o*oli( > @!aii mei, $u e el, am 3o * lo'ii de o ma!e neno!o+i!e(

> Cu a*/* mai mul* +u +/* i*uaia e 'a +5im0a, $en*!u +" Valoi a 3","dui* +on'o+a!ea *"!ilo! ,ene!ale? -i e +a!dinalul( > Da, )i noi a'em ne'oie " ne !e+ule,em, " +e!+e*"m noua i*uaie +u !"+eala )i +u!a1ul oamenilo! al +"!o! +a$ nu le *" $e ume!i de+/* $!in*!.o minune( > Ei a)? $u e Ma9enne( Pa!i ul 'a 3i o!i+um al no *!u? > E.ade'"!a*? Du+ei.'" " m" a)*e$*ai #n a*ul La*!a$e, unde ,en*ilomii mei *!e0uie " 'in" du$" mine( A+olo 'om a3la +e .a #n*/m$la* )i a0ia a*un+i 'om $u*ea 'o!0i de $!e 'ii*o! +u mai mul*" i,u!an"( Ca!dinalul )i Ma9enne 3"+u!" un ,e * de #n+u'iina!e )i, d/nd $in*eni +ailo!, e #nde$"!*a!" $e d!umul $!e Pa!i ( De %ui e $o!ni +"*!e mem0!ii Li,ii, #n+e!+/nd ".i #m$!umu*e +5i$ului o e6$!e ie de *!ium3, +a!e e!a 3oa!*e de$a!*e de *a!ea lui de $i!i*( > 4unii mei $!ie*eni, $u e el, +u $uin mai #nain*e l.am #m$in $e !e,e " 3a+" un a+* +a!e e *e, $en*!u Pa!i , mai mul* de+/* o ma!e 'i+*o!ie2 !e,ele 3","duie)*e +" 'a #n*!uni *"!ile ,ene!ale((( > B!"ia +" ma!ele Hen!i+?((( u!la!" mem0!ii Li,ii( > B!"ia +" !e,ele? !o *i du+ele +u m/nie #n"0u)i*"( Ma1e *a*ea. a d" do'ad" de o 0un"'oin" $en*!u +a!e #i da*o!"m de$lina noa *!" !e+uno)*in"( 7n*!.o a emenea #m$!e1u!a!e 3e!i+i*", 0unii mei $!ie*eni, nu mai a'ei de+/* " '" #na$oiai #n lini)*e la Pa!i $en*!u a '" $!e,"*i a+olo 1al0ele( :*ii +" o " '" a1u* din *oa*" inima a*un+i +/nd 'a 3i " le $!e-en*ai ma1e *"ii. ale((( > B!"ia +" Lo!!aine? B!"ia +" */l$ul 4i e!i+ii +a*oli+e? *!i,a!" +u 3!ene-ie mem0!ii Li,ii( Da!, ma!ele Hen!i #)i )i *!uni e +alul #n ,alo$ )i di $"!u $!e mia-"noa$*e, l" /nd #n u!ma lui o!a)ul C5a!*!e , unde 'eni e " +au*e o +o!oan"( E!a $o omo!/*( Cu!/nd, +almul $e +a!e e *!"dui e " )i.l im$un" e *o$i +a ,5eaa la oa!e( 7nl"un*!ul lui e de-l"nui 3u!ia( Sin,u!, +a un 3u,a!, ale!,a $e d!um( 7n /n,e!a 0u!*a +alului +u $in*enii( Du$" o o!" de ale!,a!e ne0un", animalul e $!"'"li $e*i*( De %ui e, +"l"!e #n+e!+a*, "!i #n $i+ioa!e( Ceea +e #l !odea mai mul* e!a +" nu )*ia de +e +"lu,"!ul nu.l lo'i e $e !e,e( Lu+!ul 3u e e a*/* de 0ine $l"nui*?((( Doa! o minune l.a! 3i $u*u* al'a $e Hen!i+ al III.lea( Pe +/nd medi*a a *3el, '!eo +in+i $!e-e+e +"l"!ei a$"!u!" #n -a!e )i e a$!o$ia!" de el, +u iueal"( Cu!/nd #i de lu)i lim$ede= e!au o $a!*e din ,en*ilomii "i, +a!e i e al"*u!au( 7n 3!un*ea lo! me!,eau 4u i.Le+le!+, Maine'ille )i Mau!e'e!*( Z"!indu.l $e du+ele de %ui e, #n $i+ioa!e, l/n," +alul "u do0o!/* la $"m/n*, e o$!i!"( Gnu? din*!e ,en*ilomi de +"le+" )i #i o3e!i du+elui +alul "u( De %ui e e u!+" ,!a0ni+ #n )a( Boa*" *!u$a $o!ni din nou la d!um, #n *"+e!e( Gn +ea mai */!-iu, e #n*/lni!" +u du+ele de Ma9enne )i +u +a!dinalul( A0ia a*un+i, du+ele de %ui e #)i #n*!e0" oamenii= > E!ai la +a*ed!al", ai '"-u* *o*ul((( Ce .a #n*/m$la*A C"lu,"!ul((( > C"lu,"!ul n.a 'eni*, mon enio!e? S$u e 4u i.Le+le!+( > Ne.a *!"da*? 4"nuiam eu? > C"lu,"!ul nu ne.a *!"da*? Cine'a a $u m/na $e el, a-i.noa$*e((( > :i a+e * +ine'a, )uie!" du+ele +u un ,la +e *!emu!a de m/nie, +ine e *eA Nu )*iiA > S" ne 3ie +u ie!*a!e, mon enio!e, #l )*im 3oa!*e 0ine( A*un+i Mau!e'e!* #nain*" )i, +u un -/m0e* +iuda* +a!e #i 0!"-da +5i$ul $alid, !o *i= > Ei 0ine, mon enio!e, e *e Pa!daillan? IV PARDAIIAAN I FAUSTA Am $u mai #nain*e +", #n +li$a +/nd +on'oiul !e,al $o!nea $!e +a*ed!al", doi

+"lu,"!i +a$u+ini e a)e-a e!" 7n $a*ele lui Hen!i+ al III.lea( :i, din 3!/n*u!ile de +on'e! aie $e +a!e le.am $!in , ,5i+im +ine e a +undea u0 !a ele +"lu,"!e)*i= mai #n*/i, 3"$*u!a ,!aioa " )i me!eu -/m0i*oa!e a du+e ei de Mon*$en ie!, )i.a$oi, 3"$*u!a ma1e *uoa ", #n*une+a*" )i 3a*al" a @au *ei( Nim"nui nu.i *!e+ea $!in min*e " e *eam" de a+e)*i doi +"lu,"!i )i, deal*3el, !e,ele d"du e *!a)ni+" $o!un+" " nu e a)e-e ,"!-i #n 1u!ul lui #n *im$ul $!o+e iunii( 7m0!"+a* #n $/n-" de a+, #n $i+ioa!ele ,oale, +u lumina!ea #n m/n" )i +a$ul $le+a*, !e,ele @!anei e #nd!e$*a de+i $!e +a*ed!al"( La u)a 0i e!i+ii, !e,ele *!e0uia " 3ie a)*e$*a* de un du5o'ni+, +a!e 'enea d!e$* de la Roma )i #i adu+ea o ,!"mad" de indul,ene de$line( Cei doi +a$u+ini, a$!o$iindu. e de +a*ed!al", a!un+a!" o $!i'i!e a'id" $!e $o!*al( A+olo #l a)*e$*a $e ma1e *a*ea. a #n*!e,ul +le! din C5a!*!e ( Da!, la */n,a, +e'a mai !e*!a , u0 o *a*uie, )edea nemi)+a* un +"lu,"!, a +"!ui ,lu," a'ea #n '/!3 o +!u+e de au!, meni*" de i,u! ".l 3a+" de !e+uno +u*( > Ia*".l? )o$*i Ma!ie de Mon*$en ie!( C/nd !e,ele a1un e a$!oa$e de al*a! )i +"-u #n ,enun+5i, Ma!ie imi +um i e *aie $i+ioa!ele( C"lu,"!ul +!/n+en 'eni e((( C5ia! #n +li$a +/nd !e,ele #n,enun+5ea, 8a+Due ClEmen* *!e0uia ".l lo'ea +"((( Re,ele #n,enun+5e( Ma!ie e a$le+", " 'ad" $a!+" mai 0ine( :i, a*un+i, o +u$!in e un 3el de ,!oa-"((( Re,ele #n,enun+5e((( )i +"lu,"!ul nu lo'i? C"lu,"!ul +"-u #n ,enun+5i l/n," !e,e? C"lu,"!ul #i 'o!0ea #n )oa$*" !e,elui? > O salutaris #ostia! +/n*" !e,ele( Imnul e!a +/n*a* +u #n+e*ineal"( Du+e a e a)e-" #n ,enun+5i, 3iind+" nu mai a'ea $u*e!ea " *ea #n $i+ioa!e( Ce ,/ndea oa!e @au *a #n a+e * minu* *!a,i+, +/nd $!i'i!ea ei de ,5ea" !"m" e e in*ui*" a u$!a +"lu,"!ului +a!e nu +o e e $umnalulA((( 7l $!i'ea $e +"lu,"! )i e ,/ndea= HNu.i el?((( Cine.i oa!eA((( Cine.i +"lu,"!ul a+e *aA((( O? B!e0uie " a3lu?((( Am " a3lu eu?C Ce!emonia de #n+5in"+iune e i $!"'i e((( Re,ele e !idi+a #n $i+ioa!e((( Re,ele $o!nea((( :i +"lu,"!ul, !idi+/ndu. e )i el, !"m/nea lo+ului? Ma!ie de Mon*$en ie! +oa e un 3el de ,eam"* !",u)i*( :i #n *im$ +e mulimea e +u!,ea, @au *a e #nd!e$*" $!e +"lu,"!((( e o$!i dinain*ea lui((( Se $!i'i!" #ndelun,, $e +/nd du+e a de Mon*$en ie!, #nne0uni*", $ie!du*", #l +"u*a $e +lo$o*a! $!e a.i da $o!un+" " 0a*" +lo$o*ul de )a e o!i((( emnalul #n3!/n,e!ii( > Cine e)*i *uA #n*!e0" @au *a +u ,la a $!u( 7n a+ela)i *im$, +"u*a $e u0 !a " $umnalul $e +a!e #l $u!*a *o*deauna +u ea( Au-indu.i ,la ul, +"lu,"!ul a'u o *!e "!i!e )i @au *a -"!i $e u0 ,lu," li+"!i!ea unui -/m0e*( > Pe Dumne-eul meu, doamn", !" $un e +"lu,"!ul, n.am ne'oie " '" '"d +5i$ul? C"+i a'ei un ,la +a!e nu e ui*" ni+ioda*", mai ale de +"*!e +ine'a +a!e a 3o * #n '/!)"?((( V!ei " )*ii +ine un*A((( P!i'ii, doamn"? La $!imele 'o!0e, la $!imele une*e ale a+e *ui ,la , @au *a e *!" e e doi $a)i #nd"!"*( Su0 ,lu,", +5i$ul ei de'eni al0 +a al unui mo!*( :i, $e +/nd +"lu,"!ul 'o!0ea, ea #)i $unea= HE ,la ul lui? El e? :i *o*u)i e mo!*? E ,la ul lui $e +a!e #l u!" + )i((( $e +a!e #l iu0e +?II 7n +li$a +/nd !o *i ul*imele +u'in*e, +"lu,"!ul #)i l" " ,lu,a $e $a*e )i a$"!u Pa!daillan( @au *a #i '"-u +5i$ul $alid, lumina* de o i!onie #m0ina*" +u mil"( @!em"*" din *o* *!u$ul( 7nl"un*!ul ei e de-l"nui!" deli!ul +!imei, $o3*a de a u+ide( :i e *!/n e *oa*" de $a!+" a! 3i '!u* " e n"$u *ea +" )i " lo'ea +"( Pa!daillan nu 3"+u ni+i un ,e *( Gn ,e *?((( :i $oa*e a! 3i 3o * mo!*?((( Bo*ul du!" +/* +li$i!ea unui 3ul,e!( Nemi)+a!ea lui de n"lu+" #l al'" $e Pa!daillan(

@au *a, #n'in " #n+" o da*" de 0"!0a*ul a+e *a +a!e nu e!a nimi+ #n +/!mui!ea oamenilo!, e $!i1ini de o +oloan" $!e a nu +"dea le)ina*"( Pa!daillan e a$!o$ie de ea( Pe +5i$ul lui nu e mai 'edea ni+i o um0!" de i!onie( > Doamn", -i e el +u ,la +"-u*, da! $"*!un-"*o!, #n,"duii.mi " '" !e$e* +eea +e '.am mai $u la ul*ima noa *!" #n*/lni!e= un*ei 3!umoa ", un*ei #n*!u+5i$a!ea *ine!eii $line de 'ia"( 7n*o!+ei.'" #n I*alia((( 7n+e!+ai " 3ii o 3emeie $u! )i im$lu((( )i a *3el 'ei a3la 3e!i+i!ea( 7nd!",ii d!a,o *ea( D!a,o *ea o 3a+e $e 3emeie #n*!ea," )i #l 3a+e $e 0"!0a* #n*!e,( S" 3ii !e,in" au 3emeie.$a$" nu.i ni+i un +5ili$i!? Ple+ai, doamn"? :i l" ai.ne $e noi ai+i, " ne de +u!+"m in,u!i +u a+eia +a!e un* !e,i, $!in+i$i au du+i, +"+i '!em $a!*ea noa *!" de oa!e )i de 'ia"( Ai '!u* " m" omo!/i( Da!, #n+e!+/nd " m" omo!/i, $l/n,eai( Ia*" de +e, doamn", #nain*e de a a1un,e la lu$*e 3"!" +"$a!e, am '!u* " '" $!e'in 3!"e)*e( Mai */!-iu, mila mea a! de'eni o +!im"((( @au *a *"+ea( P"!ea +" ni+i un 3i! de 'ia" nu $al$i*a #n ea( Ni+i un 3io! nu.i +lin*ea +u*ele !i,ide ale !a ei +"lu,"!e)*i +a!e o #n3")u!" $e de.a #n*!e,ul((( Cine )*ie +e ,/ndu!i de moa!*e #i *!e+eau $!in min*eA((( Pa!daillan $u e mai de$a!*e= > 7n le,"*u!" +u a *a, doamn", '!eau " '" $un +" mi.am '/!/* #n +a$ *!ei lu+!u!i= mai #n*/i, +" domnul de %ui e nu 'a 3i !e,e( De +/nd m.am #n*/lni* +u el #n 3aa 5anului $evini%re, o+o*eala $e +a!e o am +u el .a mai #n+"!+a*( Pe u!m", +" #l 'oi u+ide $e domnul de Mau!e'e!*( 7n 3/!)i*, +" domnul du+e de An,oulFme )i mi+ua Viole**e e 'o! +ununa((( Cum, doamn", nu '" e mil" de a+e)*i doi +o$iiA S$une.i, doamn", +e.ai 3"+u* +u Viole**eA((( Da+" nu.mi !" $undei, 'oi 3i ili* " *!e+ la +ele mai +um$li*e 'iolene((( Pa!daillan *"+u( 4i e!i+a, #n +a!e mai $lu*ea #n+" mi!ea ma de *"m/ie, e um$lu de *"+e!e( > Doamn", !o *i ia!")i Pa!daillan, ,/ndii.'" +" a)*e$* !" $un ul domniei.'oa *!e( Gnde e *e mi+ua Viole**eA @au *a a!un+" o $!i'i!e #n 1u!( Se '"-u in,u!", la 0unul $la+ al +a'ale!ului( :i, +um #)i '/!/ e #n +a$ " nu moa!" #n+", #i $u e a0ia )o$*i*= > Nu )*iu( Co$ila a *a nu m" in*e!e ea-"( Nu #n eamn" nimi+ $en*!u mine((( Pa!daillan *!e "!i( @au *a +on*inu" +u ,la mo5o!/*= > Nu '.am mai $u .o la Pa!i , a*un+i +/nd n.a'eam ne'oie " m" luie + ade'"!ulA Nu )*iu +e .a #n*/m$la* +u +o$ila a+eea de +/nd a$a!ine domnul de Mau!e'e!*((= Pa!daillan $"li( Nu a'ea de +e " e #ndoia +" de $u ele @au *ei( E!a lim$ede +" ea nu a'u e e ni+i un in*e!e " min*" +u $!ile1ul #n*/lni!ii lo! la Pa!i ( De+i nu din $!e $a!*ea @au *ei *!e0uia " +au*e= doa! de la Mau!e'e!* $u*ea a3la +e'a( > Adio, doamn", $u e el +u ,la +5im0a*( 7n+e!+ o +!ud" de+e$ie( Da!, " '" $un oa!eA Sun* *o*u)i 3e!i+i* a3l/nd +", +el $uin #n $!i'ina a *a, nu '" am d!e$* du)man"( > Nu un* du)mana domniei.'oa *!e, $u e @au *a( :i !o *i 'o!0ele a+e *ea +u a*/*a 0l/ndee, #n+/* Pa!daillan e o$!i( @au *a e a$!o$ie de el )i #)i a)e-" m/na $e 0!aul +a'ale!ului( > A)*e$*ai o +li$", $u e ea *o* +u 0l/ndee( HOa!e +e '!ea de la mineAC 0om0"ni Pa!daillan #n inea lui( @au *a $"!ea +" )o'"ie( M/na ei, a)e-a*" $e 0!aul +a'ale!ului, *!emu!a( 7n 3/!)i*, !o *i +u ,la ,/*ui*= > Ai 'o!0i*, a+um '!ei " 'o!0e + )i euA @au *a e #n*!e!u$ e 0!u +, de $a!+" i.a! 3i $"!u* !"u +" 'o!0i e( :i, #n a+ea *" +li$" #n +a!e un 'al du0lu de $a*imi $o*!i'ni+e e +io+neau #nl"un*!ul ei, umili*" #n 'i ul ei de ne$!i5"ni!e u$!aomenea +" )i de dominaie di'in", #m$in " de d!a,o *ea 3emeia +" $e +a!e o $u!*a #n u3le*, @au *a #nele e +u ,!oa-" +" a'ea o du0l" $e! onali*a*e, +" #n ea e6i *au dou" 3iine((( A'ea #n ea un o!,oliu u0lim )i o d!a,o *e $"*ima)"( :i, $!in*!.un e3o!* +u.ade'"!a* demn de admi!aie, $/n" a+um o!,oliul #n'in e e d!a,o *ea((( De+i #n*!e a+e *e dou" 3iine, #n*!e a+e *e dou" u3le*e +on*!adi+*o!ii +a!e )"l")luiau #n a+ela)i *!u$ e d"dea o

0"*"lie mi *ui*oa!e( B!e0uia +a unul din ele " #n'in,"2 nu $u*eau e6i *a #n a+ela)i *im$( Sau @au *a !"m/nea 3e+ioa!a, $!eo*ea a, mai mul* 3emeie domina*oa!e de+/* !e,in" > )i a*un+i Pa!daillan *!e0uia " moa!"( Sau @au *a !enuna la 'i ul ei, !ede'enea o fe eie !)i a*un+i a'ea ne'oie de d!a,o *ea lui Pa!daillan( @au *a, $un/nd +" 'oia " 'o!0ea +", *"+ea( O ul*im" lu$*" e d"du #nl"un*!ul ei( A$oi, #n+e*ul +u #n+e*ul, +on*u!ul a+e *a de *a*uie e #n u3lei, a*i*udinea ei de'eni 3eminin" )i, #n 3/!)i*, Pa!daillan, +u o mi!a!e #m$le*i*" +u *eam" )i mil", o au-i $e @au *a 5o5o*ind $o*oli*( @au *a #)i $l/n,ea 'i ul n"!ui*? Pl/n,ea $en*!u +um$"na +a!e #i #n+e!+a o!,oliul( O da*" mai mul*, #n e*e!na i *o!ie a omeni!ii, d!a,o *ea ie)ea #n'in,"*oa!e( Se a$!o$ie +e'a mai mul* de Pa!daillan( M/na i e +!i $" $e 0!aul lui( :i, #n*!.o )oa$*" de o 0l/ndee di $e!a*", !o *i= > A +ul*".m"( Mi e !u$e inima( A *"-i un* ne'oi*" " $un lu+!u!i de3ini*i'e( :i, da+" i le $un *o+mai ie, +/nd a'eam +!edina +" ni+i un 0"!0a* nu le 'a au-i ni+ioda*", e *e 3iind+" *u nu emeni +u ni+i un al* 0"!0a*((( Sau, 0a nu, a *a e *e o +u-" nedemn"((( Da+" #i $un +" *e iu0e +, o 3a+ 3iind+", 3"!" " '!eau, d!a,o *ea e6i *" #n mine( De +e *o+mai $e *ine *e iu0e +A Nu )*iu( 7n $ala*ul meu i.am $u .o 3"!" #n+on1u!((( C"+i, a*un+i, e!am i,u!" +".mi 'oi u+ide d!a,o *ea, u+i,/ndu.*e((( Da! e)*i #n 'ia"? :i, +/nd '!eau ".i *!i, #n 3a" +" *e u!" +, 0u-ele mele, 3"!" " '!eau, #i $un +" *e iu0e +((( M" #nele,i oa!e, Pa!daillanA > Din ne3e!i+i!e, doamn", -i e Pa!daillan( > :i eu, +on*inu" @au *a, #n $!im"'e!ile #nmi!e ma*e, */n"!", 3!umoa ", adula*", #mi $uneam= 'ei iu0i '!eoda*"A Nu, nu 'ei iu0i +a +elelal*e 3emei( Ia*" +e.mi $uneam, Pa!daillan( Be.am '"-u* )i, din*!.oda*", m.ai adu din +e! $e $"m/n*( @au *a *"+u( Pa!daillan #)i $le+" 3!un*ea )i, du$" +/*e'a e+unde de *"+e!e, !o *i 0l/nd= > Doamn", ie!*ai.mi ne!o-ia( De +e d!a+u '!ei " +"u*ai 3e!i+i!ea a*/* de u )i a*/* de de$a!*e, +/nd ea e *e $!e*u*indeni #n 1u!ul domniei.'oa *!eA > Pa!daillan, -i e @au *a, +a )i +um nu l.a! 3i au-i*, Pa!daillan( a+um #mi +uno)*i ,/ndu!ile( A +ul*".m"= mi.ai $u )i #mi !e$ei +" 'oi ," i 3e!i+i!ea #n 1u!ul meu da+" '!eau " !enun la dominaia u0lim" $e +a!e a 'i am( Pa!daillan, !enun la ea? Ca'ale!ul *!e "!i )i nu e $u*u #m$iedi+a " !" u3le u)u!a*( > Renun la *o* +eea +e am #n*o+mi* +u *!ud" )i !"0da!e( M/ine 'oi $une adio @!anei( Voi +"u*a #n*!.un un,5e! al I*aliei $a+ea, 'e elia, 3e!i+i!ea )i d!a,o *ea((( Da!, +on*inu" @au *a, *u *!e0uie " m" +"l"u-e)*i?((( Ia*" +e.i o3e!((( 7n I*alia am mo)ii #n*in e, 0o,"ii nenum"!a*e( Da+" '!ei, m/ine 'om $le+a, Pa!daillan, $u e ea mai de$a!*e, +u$!in " +a de un 3el de 3e0!"( A+eea +a!e i e o3e!" ie, nu e 'a mai o3e!i ni+ioda*" ni+i ie, ni+i al*+ui'a( E!a 3!umoa "((( Nu mai a'ea a+ea 3!umu ee *!a,i+" )i 3a*al", +a!e in u3la deo$o*!i'" $aim" )i admi!aie, +i o 3!umu ee al+"*ui*" din du!e!e, $e!an" )i d!a,o *e, +a!e o *!an 3i,u!a( E!a !adioa " )i 3!em"*"*oa!e( Pa!daillan o3*" )i e ,/ndi, +u*!emu!a*= HC/*e neno!o+i!i 'a mai em"na #n+" #n +ale.i a+e * $i!i* al !"ului 3"!" $e!e+5e?((( O, 0ia*a )i mi+ua mea LoK e? Bu nu )*iai " ii di +u! u!i u0lime, da! o in,u!" $!i'i!e a o+5ilo! *"i al0a)*!i e!a )i mai u0lim", $en*!u +", du$" a*/* ama! de ani, amin*i!ea ul*imei *ale $!i'i!i m" 3/)ie )i m" #n+/n*", $e +/nd 3la+"!a a+e *o! u$e!0i o+5i ne,!i m" 3a+e " m" im* !"u )i " *!emu!?(((C > Doamn", $u e el +u ,la *a!e, +e '!ei " !" $und" un 0ie* a'en*u!ie! +a mine la lu+!u!ile admi!a0ile $e +a!e mi le $uneiA Ce $o* de+i " '" $un al*+e'a de+/* +eea +e )*iai de mai #nain*e= iu0eam o +o$il", o 3a*" d!","la)" +a!e e numea LoK e( A mu!i*((( )i o mai iu0e + #n+"((( )i o 'oi iu0i me!eu((( 7)i $le+" $!i'i!ea(

@au *a, +u un ,e * domol )i ea$"n, #)i *!a e ,lu,a $e *e o0!a-ul ,al0en +a +ea!a( Nu mai !o *i ni+i un +u'/n* )i e #nde$"!*"( Du$" +/i'a $a)i, e #n*oa! e )i #l '"-u $e Pa!daillan +um $l/n,ea((( A*un+i, un 3el de *u!0a!e, o ,elo-ie $lin" de 3u!ie #m$o*!i'a moa!*ei i-0u+ni!" #n inima ei( C/nd Pa!daillan #)i !idi+" $!i'i!ile, '"-u +" e!a in,u! )i +" @au *a $le+a e( 7)i +u*u!" $le*ele )i ie)i !e$ede la !/ndul "u( @au *a in*!a e #n mi *e!io ul $ala* din 3aa 5anului HLa +/n*a*ul +o+o)uluiII, adi+" 5anul la +a!e *!" e e!" Pa!daillan )i C5a!le dIAn,oulFme( Nimeni din +ei a3lai #n 1u!ul @au *ei nu 0"nui emoiile $u*e!ni+e $!in +a!e *!e+u e( Poa*e +5ia! ni+i nu le mai imea, deoa!e+e, a1un " #n odaia ei, mu!mu!" +u !"+eal"= H@ie?((( Lu$*a me!,e mai de$a!*e?((( La u!ma u!melo! 'i+*o!ia *!e0uie " 3ie a mea? :i, $en*!u #n+e$u*, ".l lo'im $e +"lu,"!ul mi-e!a0il, +a!e a *!"da*?(((C Lu" o $an" )i +!i e ,!a0ni+= CMaie *a*e, o ami+" de'o*a*" !e,elui '" #n)*iinea-" +" un +"lu,"! din O!dinul ia+o0inilo! a 'eni* la C5a!*!e $en*!u a.l u+ide $e !e,e( Doa! $!in*!.o minune l" a*" de Dumne-eu ma1e *a*ea.'oa *!" n.a 3o * a a ina*" #n *im$ul $!o+e iunii(C C/*e'a minu*e mai */!-iu, un ,en*ilom l" " +!i oa!ea la $ala*ul C5e'e!ni )i e 3"+u ne'"-u* $e da*"( V HANUL LA CNTATUL COCOULUI 7n*!e *im$( Hen!i+ al II.lea( du$" +e #)i 3"+u e #n+5in"+iunile #n +a*ed!al", e #n*o! e e la $ala*ul domnului de C5e'e!ni, unde e a)e-" #nda*" la ma " )i m/n+" +u ma!e $o3*", #n $!e-ena ,en*ilomilo! "i +ei mai in*imi( Cu!/nd a$"!u un *!imi al !e,inei.mam", +a!e #i $u e +/*e'a +u'in*e la u!e+5e( > S$unei.i #nal*ei doamne, +" 'oi 'eni la domnia. a 3"!" -"0a'" du$" +e 'oi *e!mina +u ma a, !" $un e Hen!i+ al III.lea( :i +on*inu" " m"n/n+e, !/-/nd )i ,lumind( C/nd !e,ele e !idi+" de la ma ", a+ela)i *!imi al Ca*e!inei !ea$"!u( > Re,ina e *e ne!"0d"*oa!e " a3le #n3!/n,e!ea domnului de %ui e, !o *i !e,ele( A)a +" m" du+ la ea((( :i, de da*a a *a, e #nd!e$*" $!e a$a!*amen*ul mamei ale( > Domnul 3ie l"uda*? e6+lam" !e,ina '"-/ndu.l( > Ce a'ei, doamn"A #n*!e0" !e,ele( Sun*ei $alid", de $a!+" ai 3i *!e+u* $!in*!.o ma!e $!ime1die( > P!ime1dia e!a $en*!u domnia.*a, 3iule((( $!ime1die de moa!*e? Hen!i+ al III.lea $"li la 3a" )i $!i'i #n 1u!ul lui +u $aim"( Da! !e,ina 0"*!/n" #l *!/n e #n 0!ae )i #i $u e= > @ii lini)*i*, Hen!i+, $en*!u momen* o!i+e $!ime1die e *e #nde$"!*a*"((( >.Pen*!u momen*?((( P!ime1dia de+i $oa*e " !ea$a!"A > S$e! +" nu, da+" #mi 'ei a +ul*a 3a*u!ile( 7n numele Ce!ului, 3iule, nu *e mai du+e in,u! )i ne#na!ma* #n ni+i o $!o+e iune( :*ii +" e!a +/* $e +e " 3ii u+i A Ci*e)*e a *a, 3iule( Re,ina #i #n*in e lui Hen!i+ al III.lea mi i'a $e +a!e a0ia o $!imi e( > Gn +"lu,"!? )o$*i !e,ele du$" +e o +i*i( :i #n+" un +"lu,"! din O!dinul ia+o0inilo!? 7l +uno + $e $!io!ul 4ou!,oin, ;prior & $!imul din doi, u$e!io!, *a!e au egu en, #n anumi*e m/n" *i!i +a*oli+e<( E *e un om dea u$!a o!i+"!ei 0"nuieli de.a 3i ame *e+a* #n*!.o a emenea *!"da!e((( Ce +!e-i, doamn"A > C!ed, $u e Ca*e!ina, +" #n+!ede!ea domniei.*ale e *e +el mai uimi*o! lu+!u $e +a!e mi.a 3o * da*

A$"!".*e, 3iule( A)a +um ai $u in,u!, C5a!*!e e *e $!ea a$!oa$e de Pa!i ( Ei 0ine? Po!un+e)*e " i e $!e,"*ea +" $le+a!ea la 4loi #n+" de m/ine diminea"( C/nd 'ei 3i #n i,u!an" #n 'e+5iul +a *el, 'ei $u*ea +"u*a +u mai mul* /n,e !e+e +"ile de a al'a !eli,ia, $o$o!ul((( )i mona!5ia( P/n" a*un+i, *!e0uie +u o!i+e $!e ".l ," im $e +"lu,"!ul a+ela, da+" mai e *e #n+" #n C5a!*!e , )i " d"m o $ild" *!a)ni+", " le 3ie *u*u!o! de #n'""*u!"( > @ii lini)*i*", mam", $u e Hen!i+ al III.lea !idi+/ndu. e( Da+" omul e *e #n+" #n C5a!*!e , n.o ".mi +a$e? Re,ina 0"*!/n", !"ma " in,u!", #)i a$" " 3!un*ea !ida*" +u de,e*ele.i u +a*e )i ,al0ene +a 3ilde)ul( > ClEmen*? mu!mu!" ea( Gnde am mai au-i* numele " *aA((( De mul*((( @oa!*e de mul*((( Cine.i ClEmen* a+e *aA B!e0uie " a3lu((( S" me!,em la Ru,,ie!i? S*!"0"*u dou" #n+"$e!i )i a1un e la o +a!" +a!e du+ea #n $odul $ala*ului C5e'e!ni( Ai+i #n*!.o la*u!" a $odului $!e3"+u*" #n +ame!", #n 3aa unei me e #n+"!+a*e de 5/!*ii, +i*ea un $e! ona1 $e +a!e i.am #n*!e-"!i* la #n+e$u*ul a+e *ei $o'e *i!i= e!a a *!olo,ul Ru,,ie!i, 3oa!*e #m0"*!/ni*, 3oa!*e o *eni*, da! +a!e mai ale!,a #n+" du$" 5ime!a 'ieii ale, +a!e.i +"$a din min" de #nda*" +e +!edea +" o $!inde((( Pia*!a 3ilo-o3al"?((( Eli6i!ul 'ieii 'e)ni+e?((( Ridi+/ndu.)i +a$ul, Ru,,ie!i o '"-u #n 3aa lui $e Ca*e!ina )i -/m0i( O iu0ea $e !e,ina 0"*!/n"( A+e *e dou" 'iei e!au le,a*e $en*!u *o*deauna( > Ma1e *a*e, #n+e$u Ru,,ie!i, l.ai '"-u* $e Loi,ne A S.a 'inde+a*, .a 'inde+a* de *o* )i a!a*" +a $e '!emea +/nd #)i d"dea #n*/lni!i +u doamna du+e " de %ui e, da! a+um a!e +e'a nou #n inima lui= o $lendid" u!" 3a" de du+e((( > N.am 'eni* ".i 'o!0e + ni+i de Loi,ne , ni+i de %ui e, -i e !e,ina 0"*!/n"( Ru,,ie!i, 'o! ".l u+id" $e !e,e?((( Vo! ".mi u+id" 3iul( De +e nu #n+ea!+" ".mi *!"$un," inimaA Am '"! a* mai mul*e la+!imi de+/* ul*ima din*!e neno!o+i*ele +a!e *au #n +oli0e( Da! a'eam o m/n,/ie!e( Da+" o " mi.l omoa!e $e Hen!i+, +e.mi mai !"m/neA Ru,,ie!i, 3amilia de %ui e e de 'in"( Sun* i,u!" de a *a? Pen*!u a.l !"$une $e Hen!i+, au $u un $umnal #n mina unui +"lu,"!((( > C"lu,"!A > Da( Gn ia+o0in( C"lu,"!ul *!e0uia ".l u+id" a *"-i( Da! $oa*e n.a #nd!"-ni*( Nu a *a #n " m" #n $"im/n*"((( Ru,,ie!i, +"lu,"!ul " *a $oa!*" un nume $e +a!e +!ed +" l.am au-i* )i l.am !o *i* eu #n "mi((( GndeA C/nd((( Memo!ia *a ului*oa!e m" 'a a1u*a( Ru,,ie!i e ui*a uimi* la 0"*!/na !e,in", +a!e mo*o*olea #n m/ini +!i oa!ea de denun( > C"lu,"!ul, $u e ea mai de$a!*e, e nume)*e 8a+Due ClEmen*( Numele " *a, Ru,,ie!i, nu.i $une nimi+A A *!olo,ul *!e "!i( C5i$ul lui e 3"+u )i mai $alid( Se a$!o$ie de !e,in", #i #n*in e m/na, e $le+" $!e ea )i, +u un ,la din +a!e !"-0"*eau ,!oa-a )i mila, !o *i= > Doamn", ai d!e$*a*e ".i 3ie 3!i+"? O!,ani-ea-" #n 1u!ul domniei.*ale )i a 3iului o u$!a'e,5e!e ne#n*!e!u$*"? > Ru,,ie!i, Ru,,ie!i, m" #n $"im/n*ai?((( Cine.i, o, +ine.i omul a+e *aA > Zi+i +" *e #n $"im/n*, Ca*e!ina( Da! $e *e o +li$" 'ei 3i )i mai #n $"im/n*a*"( C"+i 'ei a3la? Omul a+e *a nu 'ine ni+i #n numele 5u,5enoilo!, ni+i #n a+ela al 3amiliei de Lo!!aine, +i #n numele "u $!o$!iu? Deoa!e+e omul a+e *a, doamn", 'ine ".)i !"-0une mama +5inui*" )i u+i " de domnia.*a?((( Iu0i*ul Ali+ei de Lu6 e numea ClEmen*? :i 8a+Due ClEmen* e *e 3iul 0ie*ei Ali+e de Lu6? Re,ina !"ma e #m$ie*!i*", +u o+5ii 5ol0ai( A$oi +oa e un u $in ,!eu )i !"+ni= > @iul Ali+ei de Lu6?((( @iul meu e *e de+i +ondamna*((( A*un+i, +u un ,eam"*, !idi+" 0!aele $!e +e! )i, +u $a)i ne i,u!i, e #nd!e$*" $!e u)" )i di $"!u( Ru,,ie!i e #n3")u!" #n*!.o man*ie )i +o0o!#( 7n ma!ele 'e *i0ul al $ala*ului, '!eo *!ei-e+i de ,en*ilomi *"*eau de 'o!0" )i !/deau(

C/nd Ru,,ie!i *!"0"*u 'e *i0ulul, !/ e*ele #n+e*a!"( El *!e+u $e l/n," ,!u$u!ile de'eni*e 0!u + e!ioa e )i +a!e e d"deau #n l"*u!i din +alea lui( Ru,,ie!i, 3"!" " 0a,e de eam" im$!e ia $e +a!e o $!odu+ea, +"u*a +u $!i'i!ea $e +ine'a din mulime )i, -"!indu.l #n +ele din u!m" $e C5ala0!e, me! e d!e$* $!e el )i #i $u e= > Domnule de C5ala0!e, a) '!ea " '" 'o!0e +, la 3el )i +elo! doi $!ie*eni ai domniei. 'oa *!e( > Sun*em la o!dinele domniei.'oa *!e, domnule( 7l u!m" de+i $e a *!olo, )i le 3"+u emn lui Sain*e.Maline )i lui Mon* e!9 ".l #n oea +"( A1un)i #n *!ad", +ei *!ei *ine!i e o$!i!" #n 3aa lui Ru,,ie!i, +a!e le 'o!0i a *3el= > Domnilo!, o+o* +" un*ei de'o*ai ma1e *"ii. ale((( :*iu de a emenea +" un*ei 'i*e1i )i +" nu '" e *e *eam" " $in*e+ai un om((( > C/nd e 'o!0a de a.l lu1i $e !e,e, !o *i!" +ei *!ei $ada ini #n+lin/ndu. e( > Bo+mai de $!e a *a e *e 'o!0a, +on*inu" Ru,,ie!i, (((Domnilo!, '!ei ".l al'ai $e !e,eA Gn om a 'eni* la C5a!*!e +u ,/ndul de((( > De a.l u+ide $e !e,e? #l #n*!e!u$ e Sain*e.Maline( :*im( > :i ma1e *a*ea. a ne.a #n "!+ina* ".l ," im $e omul a+e *a? ad"u," Mon* e!9( > 7n*o+mai, -i e C5ala0!e( > A *a #mi #nle ne)*e mi iunea de a '" 'o!0i, +on*inu" Ru,,ie!i( Domnilo!, *!e0uie +a a+e * +"lu,"! " moa!"? > A *a e 'a 3a+e de #nda*" +e 'om $une m/na $e el, -i e Sain*e.Maline( > Domnilo!, $u e Ru,,ie!i, #n+" o #n*!e0a!e= #l +unoa)*eiA > Nu? > 7n a+e * +a-( domnilo!, *!e0uie ".mi u!mai 3a*u!ile( Eu #l +uno + $e +"lu,"!? Da+" e mai a3l" #n+" #n o!a), !" $und +u +a$ul +" #l 'oi ," i( R"m/nei de+i #n $ala*, nu '" #nde$"!*ai de l/n," !e,e, nu.l l"0ii din o+5i ni+i o +li$"? S$un/nd a+e *ea, Ru,,ie!i e )i #nde$"!*"( Ni+i o +li$" nu le *!e+u $!in min*e +elo! *!ei $ada ini " 3ie mi!ai de *onul au*o!i*a! +u +a!e le 'o!0i e a *!olo,ul( Se #na$oia!" de+i #n $ala* )i, u!m/nd in *!u+iunile $!imi*e, #n+e$u!" " 3a+" de ,a!d" la u)a !e,elui( Boa*" -iua a)*e$*a!" #n*oa!+e!ea lui Ru,,ie!i( Se l" " noa$*ea( Re,ele #)i $!imi ,en*ilomii +a de o0i+ei )i #i 'e *i +" 'o! $le+a $!e 4loi ( P!e-ena +elo! *!ei $ada ini $e +a!e #i #n "!+ina e ".l ," ea +" $e +"lu,"! #l 3"+u " e #n+!un*e( Da!, 3iind o0i)nui* ".)i a +und" im$!e iile, nu +oa e o 'o!0" de $!e $o'e *ea a *a( Re-ul*a*ul medi*aiei ale 3u modi3i+a!ea da*ei *a0ili*e $en*!u $le+a!ea $!e 4loi )i 5o*"!/!ea de a o $o!ni la d!um #n+" de a doua -i( A$oi e du e la +ul+a!e, +e!/ndu.i lui C!illon " du0le-e $!e*u*indeni ,"!-ile( La o!a un $!e-e+e ea!a Ru,,ie!i a$"!u la $ala* )i #i *!e-i din omn $e +ei *!ei *ine!i( @ie+a!e 'e!i3i+" da+" a!e a u$!a lui $umnalul, a$oi #l u!ma!" $e a *!olo,, me!.,/nd #n *"+e!e( Ru,,ie!i $")ea #n 3!un*e )i +eilali *!ei 'eneau du$" el( 7n 3/!)i* Ru,,ie!i in*!" $e o uli+ioa!" )i e o$!i #n 3aa unei +a e de *ul de "!"+"+ioa e +a!e a'ea un in,u! +a*( Noa$*ea e!a 3oa!*e #n*une+oa "( O lumin" la0", 'enind de la o 3e!ea *!" de u , a!un+a #n 0e-n" lu+i!i 'a,i, +a!e luminau nede lu)i* o 3i!m" +e e le,"na #n '/!3ul unei 'e!,ele de 3ie!( Ca a e!a un 5an )i 5anul $u!*a 3i!ma HLa +/n*a*ul +o+o)uluiC( Ru,,ie!i #)i !idi+" 0!aul $!e 3e!ea *!a lumina*" de la e*a1 )i $u e= > Ai+i *"? > 4ine? mo!m"i C5ala0!e( Pe unde e in*!"A > Pe u)a a *a, !" $un e Ru,,ie!i( In*!ai #n*!.o +u!*e, unde e a3l" o +a!" de lemn( 7n +a$"*ul de u al +"!ii e o u)" +u ,eam( A+olo.i? C5ala0!e, Sain*e.Mali ne )i Mon* e!9 e *!e+u!a!" $!e u)", ml"dio)i, #n*"!/*ai, +u $umnalele #n min"( Ru,,ie!i, '"-/ndu.i +um di $a!, !o *i #n )oa$*"= > 8a+Due ClEmen* e +a )i mo!*? Gnul #n $lu ?((( Da+" mama a mu!i*, $oa*e mu!i )i 3iul(((

B!a e o +li$" +u u!e+5ea, a$oi e #n*oa! e la $ala*ul C5e'e!ni unde, du+/ndu. e la !e,ina.mam", +a!e *"*ea de 'e,5e, #i $u e= > @ii lini)*i*", Ca*e!ina( Da+" !e,ele *!e0uie " moa!", a *a nu e 'a #n*/m$la de m/na lui 8a+Due ClEmen*((( > C"lu,"!ul a 3o * u+i A #n*!e0" !e,ina 0"*!/n"( > E *e $e +ale de.a 3i u+i ? !" $un e Ru,,ie!i +a!e, $e da*", e #n*oa! e #n $odul $ala*ului( Sain*e.Maline, C5ala0!e )i Mon* e!9 *!"0"*u!" !e$ede +u!*ea( G!+a!" +a!a e6*e!ioa!" 3"!" " 3a+" -,omo*( C5ala0!e #n+e!+" #n+e*, 3oa!*e #n+e*, " de +5id" u)a( Da! u)a e!a #n+uia*" +u -"'o!ul $e din"un*!u( Cu o lo'i*u!" de +o*, C5ala0!e $a! e un o+5i de ,eam, #)i '/!# m/na )i *!a e -"'o!ul( G)a e de +5i e( Boi *!ei, +u $umnalul #n m/n", n"'"li!" #n odaie( > D!a+e? Ia*" o nou" mod" de a in*!a #n*!.o +a " de oameni? !o *i un ,la ( > Domnul de Pa!daillan, mu!mu!a!" +ei *!ei $ada ini o$!indu. e 0!u +, mi!ai )i #n $"im/n*ai( > Ei, domnilo!, +on*inu" +a'ale!ul, ai *u!0a*A Sau ai 'eni* ".mi +e!ei de 0"u*A 7n $!imul +a-, o " '" a!un+ $e 3e!ea *!", #n al doilea, luai lo+ )i a1u*ai.m" " ,ole + dami,eana a *a +u 4eau,en+'((( C5ala0!e( Sain*e.Maline )i Mon* e!9 *"*eau +u o+5ii 5ol0ai( A)e-ai #n 1u!ul unei me e, Pa!daillan, C5a!le dIAn,oulFme )i un al* 0"!0a* #i $!i'eau( Pa!daillan, +a!e )edea +u $a*ele la u)", e #n*o! e e $!e n"'"li*o!i !o*indu. e $e +"unel( > Domnule de Pa!daillan, -i e Sain*e.Maline, ie!*ai.ne 3elul +am !e$e-i* #n +a!e am in*!a* #n odaia domniei.'oa *!e, da! nu $e domnia.'oa *!" 0"nuiam " '" ," im ai+i((( )i +in *i*a 3a" 0i e!i+ea +" $e +a!e o 'edem a! $u*ea " ne $un" $oa*e +/*e +e'a de $!e a+ela $e +a!e #l +"u*"m((( > Pe +ine +"u*aiA #n*!e0" +"lu,"!ul +"!uia i e ad!e a e!", #n *im$ +e Pa!daillan #i 3"+ea emn lui An,oulFme " 3ie ,a*a de a +oa*e a0ia din *ea+"( Mon* e!9 !" $un e= > 7l +"u*"m $e un 0le *ema* +"lu,"! 'ino'a* de #nal*" *!"da!e 3a" de ma1e *a*ea. a !e,ele @!anei((( Gn +"lu,"! 0le *ema* +u numele de 8a+Due ClEmen*( > :i +e do!ii de la elA #n*!e0" ia!")i +"lu,"!ul( > Do!im ".i 3a+em +uno)*in" +u a *e *!ei $umnale -i e C5ala0!e( C"lu,"!ul e !idi+" )i, +u un ,la 3oa!*e lini)*i*, !o *i= > Eu un* 8a+Due ClEmen*? > Domnule de Pa!daillan, -i e Sain*e.Maline #n*o!+/ndu. e $!e +a'ale!, un*ei +!edin+io )i de'o*a* m"!iei. aleA > Pe +u'/n*ul meu, domnule, !" $un e Pa!daillan +u in+e!i*a*e, a *a de$inde de -ile((( A *3el, a *"-i, e!am de'o*a* !e,elui, #n*!u+/* am lua* m" u!a de $!e+auie de a.l #n oi $/n" la +a*ed!al", 3"!" de +a!e de i,u! +" i .a! 3i #n*/m$la* o neno!o+i!e( E ade'"!a*, 1u$/ne ClEmen*A > E ade'"!a*, !o *i ,!a' +"lu,"!ul( > Noa$*ea *!e+u*", +on*inu" Pa!daillan, e!am *o* de'o*a* m"!iei. ale, $en*!u +" am o0inu* 3a'oa!ea +a !e,ele " nu 3ie u+i a *"-i( E ade'"!a*, 1u$/neA > E.ade'"!a*, !e$e*" +"lu,"!ul( > :i.a+umA #n*!e0a!" C5ala0!e, Sain*e.Maline Mon* e!9( > 7n ea!a a *a, $u e +alm +a'ale!ul, ni+i mai mul* +a ie!i )i ni+i mai $uin +a m/ine, nu '!eau " +a$"* 3a*u!i din $a!*ea nim"nui( Domnilo!, +/* 'oi *!"i eu, ni+i unul din*!e 'oi nu e 'a a*in,e de un 3i! de $"! al +u+e!ni+ului ia+o0in, +a!e e *e oa $e*ele meu((( 7n a+eea)i +li$", Pa!daillan )i C5a!le dIAn,oulFme e !idi+a!" #n $i+ioa!e, +u a0ia #n m/n"(

> Gn minu*, domnilo!?((( *!i," Sain*e.Maline( Ca'ale!e, *!e0uie " '" $!e'in +" o!a)ul e $lin de $a*!ulele domnului de C!illon( 7n'in,"*o! au nu, *o* 'ei 3i $!in ( C5i0-uii, $/n" mai e #n+" '!eme((( > Ceea +e $unei e *e $lin de 0un. im, -i e Pa!daillan +o0o!/nd '/!3ul "0iei( B!e0uie " $"!" e + C5a!*!e #n -o!i )i nu.mi 3a+ ,!i1i +" 'oi 3i a!e *a*( A)a #n+/*, domnilo!, nu m" 'oi 0a*e +u domniile.'oa *!e, de+/* da+" m" 'ei ili " '" u+id, +eea +e mi.a! $!i+inui un 'iu !e,!e*((( > De+i ne l" ai #n $a+eA *!i," C5ala0!e( > 4a delo+?((( Numai +" a'eam #n +a$ dou" 'iei $e +a!e do!eam " 'i le +e! d!e$* $la*" $en*!u da*o!ia 'oa *!"( Renun la una din ele )i '" +e! 'iaa 1u$/nului ClEmen*((( E a doua *!eime din da*o!ia 'oa *!", domnilo!( Vo!0ind a *3el, Pa!daillan #)i '/!# lini)*i* a0ia #n *ea+" )i e a)e-" ia!")i la ma "( P"!ea i,u! +" $ada inii e 'o! ine de +u'/n*( Nu e #n)ela( Cei *!ei 0!a'i, +a!e la un emn al *"$/nului lo! u+ideau 3"!" +!u$ule, e!au oameni de onoa!e( @a" de +e!e!ea nea)*e$*a*" a lui Pa!daillan, 3"!" ni+i o )o'"ial", +ei *!ei a a ini #)i '/!/!" $umnalele )i $adele #n *ea+"( > Domnule de Pa!daillan, -i e Mon* e!9, +u a *a #n eamn" +" am $l"*i* dou" 'iei? > Mai !"m/ne una, -i e Pa!daillan( > Vom 3i 3e!i+ii, $u e Sain*e.Maline, da+" a+ea *" in,u!" )i ul*im" 'ia" $e +a!e mai a'ei " ne.o +e!ei a! 3i a domniei.'oa *!e( > C/nd nu.mi 'a mai !"m/ne al*+e'a de+/* ".mi +e! $!o$!ia 'ia", #n eamn" +" *o*ul me!,e 0ine((( -i e el +l"*in/nd din +a$( :i +um +ei *!ei 3"+eau o mi)+a!e +a $en*!u a e !e*!a,e, ad"u,"= > O +li$", domnilo!? @"+ei.ne 3a'oa!ea de a 0ea +u noi un $a5a!((( Cei *!ei $ada ini e $!i'i!", a$oi, #m$"+/ndu. e +u i*uaia, e a)e-a!" )i i-0u+ni!" #n !/ ( C/*e'a +li$e mai */!-iu, #)i +io+neau $a5a!ele +u al omului $e +a!e 'eni e!" ".l omoa!e? > A *a nu.i *o*ul, -i e C5ala0!e, +e.i 'om $une !e,eluiA Nu.i $u*em $o'e *i +", 'enind " '"! "m /n,e, ne.am mulumi* " '"! "m $e ,/* 'in de 4eau,en+9 #n *o'"!")ia 1u$/nului ClEmen*? > Domnilo!, in*e!'eni Pa!daillan, #mi dai 'oieA > S$unei, $unei? *!i,a!" +ei *!ei( Gn om +a domnia.'oa *!" d" *o*deauna 3a*u!i $!eioa e( > Ia*" de+i +e '" $!o$un, +on*inu" Pa!daillan( C"u*ai.ne *!ei +ai -d!a'eni( Condu+ei.ne $/n" la $!ima $oa!*" a o!a)ului )i a+olo, +um de i,u! +unoa)*ei $a!ola, de +5idei.ne $oa!*a((( A*un+i noi 'om di $"!ea((( Cu+e!ni+ul in*!" #n m/n" *i!ea lui, domniile.'oa *!e nu 'ei mai au-i 'o!0indu. e de $!e el, )i '" 'a ii +u $u*in" ".i $unei !e,elui +" l.ai +"$a* de 8a+Due ClEmen*( > Pe S3/n*a @e+ioa!", +um -i+e ma1e *a*ea. a !e,ina.mam", 3a*ul e *e e6+elen*? *!i," Sain*e.Maline( Ce -i+i de a *a, C5ala0!eA > Zi+ +" *!e0uie ".l $unem #n a$li+a!e 3"!" $!e,e*( 7n o+5ii lui Pa!daillan *!"lu+i o lu+i!e maliioa "( C5ala0!e )i Mon* e!9 ,oli!" un ul*im $a5a! de 4eau,en+9 )i $le+a!" !e$ede( Sain*e. Maline !"ma e +u Pa!daillan, du+ele de An,oulFme )i 8a+Due ClEmen*( > E $"+a*, -i e Sain*e.Maline, +" $!ea+u'io ul $"!in*e ia+o0in nu a!e 'e)min*e de +a'ale!((( D!e$* !" $un , 8a+Due ClEmen* #)i +oa e !a a, o #m$"*u!i )i o a!un+" u0 $a*( A$"!u a*un+i #n'e)m/n*a* #n 5aine de +a'ale!, a'/nd #n3i$* #n +in,"*oa!e $umnalul $e +a!e i.l d"du e #n,e!ul((( $umnalul +u +a!e a! 3i *!e0ui* ".l lo'ea +" $e Hen!i+ al III.lea( 7m0!"+a* a *3el, e!a de ne!e+uno +u*( C5a!le dIAn,oulFme l" " $e ma " un 0an de au!, d!e$* $la*" $en*!u +5el*uiala 3"+u*"( A$oi, *oi $a*!u +o0o!/!" 3"!" " 3a+" -,omo*( C/*e'a +li$e mai */!-iu, e a3lau #n

*!ad"( > V!ei ".i $un +e'aA )o$*i */n"!ul du+e la u!e+5ea lui Pa!daillan( In*!"m +u 0un" )*iin" #n*!.o +a$+an"( Ceilali doi .au du du$" a1u*oa!e )i #n +u!/nd ne 'om $omeni #n 3a" +u dou"-e+i de a*a+ani( > 7i ned!e$*"e)*i $e.a+e)*i ,en*ilomi, -i e Pa!daillan( S/n* a a ini #n lu10a !e,elui, e.ade'"!a*, da! nu un* #n *a!e ".)i +al+e +u'/n*ul da*( Gn 3e!* de o!" *!e+u #n *"+e!ea a)*e$*"!ii( Du$" a+e * !" *im$, doi +"l"!ei a$"!u!" de du$" +olul unei *!"-i #n'e+ina*e( C5a!le dIAn,oulFme *!e "!i )i mu!mu!"= > Ai d!e$*a*e? Ei un*? C5ala0!e )i Mon* e!9 e!au +"la!e( Mon* e!9 du+ea de 5"u!i un al *!eilea +al( Cei doi $ada ini de +"le+a!"( Pa!daillan, C5a!le dIAn,oulFme )i 8a+Due ClEmen* #n+"le+a!" $e +ei *!ei +ai( A*un+i C5ala0!e o lu" #nain*e " $a!lamen*e-e +u o3ie!ul $o *ului de ,a!d" +a!e $"-ea $oa!*a( Gn minu* mai */!-iu au-i!" +/!/i*ul lanu!ilo! $odului mo0il )i $e C5ala0!e *!i,/nd din de$"!*a!e= > Po3*ii, domnilo!? Inima lui C5a!le 0"*ea ".i a!" din $ie$*( Boa*e a+e *ea i e $"!eau de ne#n+5i$ui*( 8a+Due ClEmen*, o!i+/* a! 3i 3o * de ne imi*o!, !o *ea #n )oa$*" o !u,"+iune( Pa!daillan -/m0ea( > Domnilo!, -i e el, 'om a'ea $l"+e!ea " ne !e'edem((( Cei *!ei +"l"!ei *!e+u!" $e u0 0ol*a $o!ii( Du$" +/*e'a minu*e, 8a+Due ClEmen*, e +o!*a* de C5a!le dIAn,oulFme )i de Pa!daillan, ,alo$a $e d!umul $!e Pa!i ( 7n -o!i, e o$!i!" #n*!.un */!,, $en*!u a.)i l" a +aii " !" u3le, )i in*!a!" #n*!.o +/!+ium"( > Ai+i am " '" $"!" e +, $u e 8a+Due ClEmen* +a!e nu de +5i e e ,u!a de la $le+a!ea din C5a!*!e ( B!e0uie " m" #n*o!+ #n m/n" *i!ea mea( Nu am ie)i* de.a+olo de+/* $en*!u a #m$lini $o!un+ile lui Dumne-eu((( > :i ale doamnei @au *a? mo!m"i Pa!daillan( > A)a a '!u* A*o*$u*e!ni+ul, +on*inu" 8a+Due ClEmen*, ".mi ie)ii #n +ale( A *a #n eamn" +" lui Valoi nu i.a una* #n+" +ea ul( M" #n*o!+ de+i #n +5ilia mea, unde 'oi a)*e$*a " mi e dea o nou" $o!un+"( 7n*!u+/* nu m" #ndoie + +" #n,e!ul e 'a #n*oa!+e " m" 'ad"((( > Gi*e +e.i, $u e Pa!daillan mi)+a*, '!ei ".i $un +e'aA A! *!e0ui " $"!" e)*i m/n" *i!ea, +5ilia, !u,"+iunile, $o *u!ile ne,!e, in,u!"*a*ea((( E)*i */n"!((( Poi iu0i((( Poi 3i iu0i*((( 8a+Due ClEmen* e 3"+u al0 +a 'a!ul( > Pa!daillan, -i e el d/nd din +a$, *!e0uie ".mi u!me- oa!*a( Ca'ale!e, eu nu un* numai *!imi ul lui Dumne-eu? Da+" Dumne-eu m.a ale $e mine " +a$ lumea de mon *!ul " *a +a!e e nume)*e Valoi , a 3"+u*.o de i,u! la !u,"min*ea a+eleia +a!e a u3e!i*, a $l/n )i a mu!i* 0le *em/nd.o $e Ca*e!ina de Medi+i((( Pa!daillan, ,la ul maniei mele m" +"l"u-e)*e? > A*un+i me!,i $e d!umul *"u, -i e Pa!daillan du $e ,/ndu!i, '"d +" nimi+ nu *e 'a $u*ea a0a*e din +alea #n,u *"((( > Nimi+? #l #n*!e!u$ e +"lu,"!ul( > Gn lu+!u doa!, +on*inu" +a'ale!ul, $en*!u +" e)*i 5o*"!/* ".i +u!mi 'iaa !e,elui @!anei((( +"+i e)*i mai 5o*"!/* +a o!i+/nd, nu.i a)aA > A+um a! 3i 3o * mo!*,C da+" domnia.*a nu mi.ai 3i $u = HAm ne'oie " mai !"m/n" #n+" $uin #n 'ia"(((C De+i Valoi 'a *!"i a*/*a '!eme +/* 'ei a'ea ne'oie de 'iaa lui((( Am !"0da!e((( Voi a)*e$*a((( > Li.am $u .o )i i.o !e$e*( Puin #mi $a " de 'iaa !e,elui @!anei( Nu '!eau #n " +a moa!*ea lui " lu1ea +" in*e!e elo! domnului de %ui e( > Da((( A*/*a '!eme +/* de %ui e $oa*e de'eni !e,e $!in moa!*ea lui Valoi , nu '!ei +a Valoi " moa!"?((( Da! du$" a+eea, Pa!daillanA

> O, du$" a+eea?((( Be a i,u! +" moa!*ea au 'iaa lui Valoi e *e ul*ima din*!e ,!i1ile mele( > 4ine( @a+ de+i un le,"m/n*, $u e +"lu,"!ul +u ,la olemn( Pa!daillan, $e memo!ia mamei mele, #i 1u! +" $umnalul a+e *a nu 'a mai ie)i din *ea+" a*/*a '!eme +/* m/na domniei.*ale 'a *a #n*in " dea u$!a +a$ului lui Valoi ((( La a+e *e +u'in*e, 8a+Due ClEmen* "!i #n )a )i e #nde$"!*" +u iueal" #n $!e Pa!i ( Sain*e.Maline, C5ala0!e )i Mon* e!9 e #n*o! e e!" la $ala*ul C5e'e!ni( C/nd " in*!e #n od"ile lo!, o u)" e de +5i e $e +o!ido!ul $e +a!e #l *!"0"*eau )i a$"!u un 0"!0a*( 7l !e+uno +u!" $e Ru,,ie!i( > 4un" ea!a, domnilo!, $u e a *!olo,ul( > 4un" ea!a, domnule de Ru,,ie!i, -i e!" +u mul*" $oli*ee +ei *!ei $ada ini( > Ei 0ine( domnilo!, .a 3"+u* *!ea0aA > C"lu,"!ul a !"$o a*? -i e Sain*e.Maline( > Ce ai 3"+u* +u *!u$ul iuiA #n*!e0" 0"*!/nul, du$" +/*e'a +li$e( C"+i '" )*iu oameni $!e+aui((( > B!u$ulA((( Pe +u'/n*ul meu, da+" a'ei +5e3 ".l #n'iai, +e!ei.l #na$oi !/ului Eu!e((( > 4ine, 0ine((( Sun*ei lu1i*o!i 0uni )i +!edin+io)i((( 4un" ea!a, domnilo!, 0un" ea!a((( Cei *!ei *ine!i in*!a!" #n od"ile lo! )i e ,!"0i!" " $un" -"'o!ul la u)"( C/*e'a minu*e mai */!-iu, 0"*!/na !e,in" e!a in3o!ma*" +" numi*ul 8a+Due ClEmen*, +"lu,"!, mu!i e?((( VI VIA! DE HU"UR C!oa e )i Pi+oui+, du$" *!i0ulaiile nenum"!a*e $e +a!e 'i le.am $o'e *i* mai #nain*e, e $omeni!" am/ndoi 3"!" un 0an #n 0u-una!( E!au 3oa!*e am"!/i((( )i 3oa!*e 3l"m/n-i )i e #n*!e0au +e.o! " e 3a+"( Deoda*" C!oa e a'u o idee minuna*", $e +a!e i.o #m$"!*")i lui Pi+oui+= > 7n m/n" *i!ea a *a de 0enedi+*ine, $e +a!e o 'e-i la o a!un+"*u!" de 0" de.ai+i, $e dealul Mon*ma!*!e, e6i *" o 3emeie 3/n*", +a!e m" iu0e)*e +um nu e $oa*e mai *a!e( Mulumi*" a+e *ei d!a,o *e, 'a 3i un 3lea+ $en*!u o!a @ilomEna ".mi dea de m/n+a!e? > E *e +u ne$u*in" +a *u " 3i in $i!a* o a emenea d!a,o *e a+e *ei @ilomEna, -i e Pi+oui+( > :i de +e nuA #n*!e0" C!oa e 3"!" " e im*" 1i,ni*( > Pen*!u +" e)*i u!/* +a d!a+ul( > Poa*e *o+mai din $!i+ina a *a m" iu0e)*e? Bo* 'o!0ind a)a, +ei doi $!ie*eni a1un e!" la m/n" *i!ea de 0enedi+*ine )i *!e+u!" $!in $"!*u!a -idului( C!oa e, $un/ndu.)i m/na *!ea)in" la o+5i, *udia +u a*enie ,!"dina de -a!-a'a* a +"lu,"!ielo!( V"-u *!e+/nd '!eo dou" au *!ei u!o!i, da! nu $e a+eea $e +a!e o do!ea inima )i *o*oda*" *oma+ul "u( C!oa e e 0"*u $e *e 3!un*e, a!"*" $!e ,a!d )i $u e= > S" ne a$!o$iem de ,a!dul "la de nuiele, un* i,u! +" a+olo o .o ," im $e a+eea $e +a!e o +au*( Da!, #n +u!*ea #n+5i " +u ,a!d e a3la o +l"di!e )i *o+mai #n a+ea *" +l"di!e, da+" ne amin*im 0ine, C!oa e $!imi e de la 4el,od&!e o $loaie de !e*e'eie, $e +a!e n.o $u*ea ui*a( Oa!e 4el,od&!e e mai a3la a+oloA Nu e!a +u $u*in", $en*!u +" i,anul nu 'eni e a+olo de+/* .o u!m"!ea +" $e

Viole**e( O!, Viole**e nu mai e!a a+olo, 3iind+" el, C!oa e, #l 'e *i e $e +a'ale!ul de Pa!daillan, +a!e $le+a e .o eli0e!e-e( 7n +iuda a+e *o! !aionamen*e( C!oa e nu e a$!o$ie de ,a!d de+/* +u ma!e 0",a!e de eam"( Cu!*ea e!a $u *ie( Cl"di!ea unde 3u e e +iom",i* $"!ea $"!" i*"( > Ei, unde i.e 3!umoa a @ilomEnaA #n*!e0" Pi+oui+( Ai o ima,inaie 0o,a*"? > Nu, $e *oi d!a+ii? E6i *" #n +a!ne )i oa e )i un* i,u! de d!a,o *ea ei((( Gnde.o 3iA Deoda*", *!e "!i( Pi+oui+ #n*!e0"= > Ce *e.a a$u+a*A Ai -"!i*.oA > P!i'e)*e )i *u? !" $un e um0!u C!oa e( > P"i, nu '"d nimi+ de+/* dou" 3e*e +a!e *o+mai au ie)i* din +l"di!e((( > Da((( O !e+uno)*i #n " $e una din eleA > S*ai $uin((( Sun* +u $a*ele la mine((( Se $lim0"((( Sau, mai de,!a0", a) -i+e +" me!, 3u!i)/ndu. e((( Pa! $e!ia*e((( Pe +u'/n*ul meu? Ai +!ede +". ni)*e $!i-onie!e +a!e #n+ea!+" " 3u,"((( De i,u! un* dou" +"lu,"!ie +a!e .au "*u!a* de m/n" *i!e? Cele dou" 3e*e *o+mai e #n*o! e e!" +u 3aa( > Ai !e+uno +u*.oA #n*!e0" C!oa e( > Viole**e? > Hai " ne +"!"m, +on*inu" C!oa e, $en*!u +" da+" Viole**e e ai+i, *!e0uie " 3ie )i 4el,od&!e $e a$!oa$e? > Cine " 3ie +ealal*"A e #n*!e0" Pi+oui+, u!m"!indu.)i ,/ndul( > Puin #mi $a "((( .o lu"m la "n"*oa a? C!oa e e!a ,a*a ".)i $un" 'o!0ele #n a$li+a!e, +/nd !"ma e $i!oni* lo+ului la a+e *e +u'in*e, !o *i*e #n $a*ele lui de un ,la $ii,"ia*= > Ce 3a+ei a+oloA Se #n*oa! e 3io )i +oa e un *!i,"* de 0u+u!ie= > @ilomEna? 7n*!.ade'"!, e!a @ilomEna +a!e, !e+uno +/ndu.l $e C!oa e, #)i $le+" $udi+ $leoa$ele de 3a*" 0"*!/n"( Da! @ilomEna nu e!a in,u!"( O #n oea o 0"*!/n", un 3el de "!an+" $!o * #m0!"+a*", +u $!i'i!e ne#n+!e-"*oa!e, +u ,la ul !" *i*2 ea e!a a+eea +a!e i$a e mai #nain*e( 4"*!/na e!a o!a Ma!ian,e( > Ce 3a+ei a+oloA > P"i, 0/i,ui C!oa e, am 'eni* ".l 'edem $e 4el,od&!e( $e minuna*ul no *!u $!ie*en 4el,od&!e((( E 0ine, "n"*o A > 4el,od&!eA((( Cine mai e )i 4el,od&!e " *aA -i e Ma!ian,e #ne$a*"( > Li,anul((( )*ii dumnea'oa *!"((( +a!e lo+uia a+olo((( > A, da? P"i, a $le+a*( Sla'" Domnului, a +"$a* m/n" *i!ea de $",/nul "la( > A $le+a*? e6+lam" C!oa e( A5? @ilomEna, d!a,a mea @ilomEna, +/* de 3e!i+i* un* +" *e !e'"d?((( :i, mai #nain*e +a @ilomEna " e $oa*" a$"!a, o $!in e #n 0!ae, o !idi+" #n u , o "!u*" $e am/ndoi o0!a1ii )i o l" " a$oi 1o ( Ma!ian,e e!a indi,na*"( > Ie)ii de.ai+i, le -i e ea, ,!"0ii.'" " $"!" ii domeniile m/n" *i!ii, nele,iuiilo!((( > O? So!" d!a,", -i e +u 0l/ndee @ilomEna, domnul C!oa e nu e *e un nele,iui*((( A!e un ,la a*/* de 3!umo ?((( > M" !o,, +e +"u*ai ai+i, n"*"!"ilo!A e #n+"$"/n" ".i #n*!e0e 0a0o!nia( > Am " '" e6$li+, doamn", -i e Pi+oui+ +o/ndu.)i $"l"!ia( > Mie ".mi $ui o!" Ma!ian,e, nu doamn"? -i e 0"*!/n"( > Ei 0ine, o!", $!ea+u'ioa " o!" Ma!ian,e, ia*" +e m" adu+e ai+i, +eea +e ne adu+e((( C"+i *!e0uie " '" $un +" un* $!ie*enul in*im al domnului C!oa e, ai+i de 3a", )i un*em a*/* de le,ai unul de al*ul, #n+/* lumea ne +!ede 3!ai((( Ei 0ine, de +/nd a 'eni* ai+i, $!ie*enul meu nu mai doa!me, nu mai m"n/n+", nu mai e de+/* um0!a a +eea +e a 3o * )i, da+" l"0e)*e mai de$a!*e, nu mai !"m/ne nimi+ din el, ni+i m"+a! um0!a( :i, *oa*e a+e *ea, domni)oa!e )i enio!i((( '!eau " -i+, o!" d!a,", *oa*e a+e *ea din $!i+in" +"

$!ie*enul meu, 3!a*ele meu, )i.a ui*a* ai+i, $le+/nd, o +omoa!"((( > O +omoa!"? e mi!" Ma!ian,e, +"!eia #n+e$u!" ".i *!"lu+ea +" o+5ii( > Da, o +omoa!", adi+" inima lui? Inima $e +a!e )i.a l" a*.o #n m/inile 3!umoa ei @ilomEna, ai+i de 3a"( > Ce nele,iui!e? *!i," o!a Ma!ian,e( > So!"((( im$lo!" @ilomEna +u u3le*ul la ,u!"( So!a Ma!ian,e e!a ,a*a ".i $un" +/*e'a, +/nd, deoda*", e n"$u *i $!e $oa!*a +u!ii +a!e e de +5i e e, l" /nd " *!ea+" dou" 3e*e( > S3/n*" @e+ioa!"? *!i," ea( Cele dou" $",/ne 'o! " 3u,"( :i #n+e$u " ale!,e +/* o ineau $i+ioa!ele.i +u!*e( Viole**e )i *o'a!")a ei, $!in*ene +a ni)*e +"$!ioa!e, 3"+eau al*u!i $!e $"!*u!a din -id((( So!a @ilomEna )i C!oa e !"m" e e!" $e lo+, #m$ie*!ii( Pi+oui+, +u o+5iul i,u! )i !a$id al omului #n3ome*a* +a!e #n*!e'ede un mi1lo+ de a.)i a i,u!a un ad"$o * )i de.ale ,u!ii, *udia i*uaia( 7n*!.o +li$" lu" o 5o*"!/!e= de +5i e +om$a ul imen al $i+ioa!elo! ale )i #n+e$u " m" oa!e *e!enul a1un,/ndu.le din u!m" $e +ele dou" 3u,a!e, $!e a le *"ia !e*!a,e!ea( Din +/*e'a "!i*u!i a1un e la $"!*u!" #nain*ea lo!( Viole**e )i *o'a!")a ei e o$!i!"( O e6$!e ie +5inui*" le #n*une+" 3eele( Viole**e #)i $le+" 3!un*ea +u un u $in de di $e!a!e )i a+eea +a!e o #n*o'"!")ea #n+e$u " $l/n,"( > Hei? Ne!u)ina*elo!? *!i," #n a+e * momen* Pi+oui+( Gnde o )*e!,ei a*/* de !e$edeA Voiai " $"lai $u*ina )i " le l" ai in,u!e $e a+e *e 0l/nde +"lu,"!ie, +a " '" a$u+ai de 5oin"!eal"A > Domnule(((, 0/i,ui Viole**e( :i, +/nd #)i !idi+" o+5ii a u$!a lui Pi+oui+, #l !e+uno +u( :i #n+e$u " *!emu!e de $aim"( Nu $en*!u +" Pi+oui+ )i C!oa e i.a! 3i $!i+inui* '!eun !"u $e '!emea +/nd 3"+ea $a!*e din *!u$a 'a,a0on-ilo!( Ci, din momen* +e #l 'edea $e Pi+oui+, $u*ea $!e u$une +" 4el,od&!e nu e!a de$a!*e( > A5? mu!mu!" ea +o$le)i*"( Sun* $ie!du*"?((( 4el,od&!e d" */!+oale $!in #m$!e1u!imi((( 7n a+e * momen* Pi+oui+ le a1un e )i le $!in e $e am/ndou" de +/*e un 0!a( 7n )oa$*" )i iu*e le mu!mu!"= > Nu '" 3ie *eam", nu '" $e!iai, da! mai ale $!e3a+ei.'" +" m" o+o*ii un du)man((( :i, *o*u)i, $e +e!ul +a!e ne d" lumin" )i +"ldu!", un* $!ie*enul 'o *!u )i '" 'oi al'a((( +"+i un* lu,a +!edin+ioa " a domnului de Pa!daillan )i a mon enio!ului du+e de An,oulFme((( Viole**e !"ma e ului*", e6*a-ia*"((( La numele !o *i* de a+e * 'oini+ +oa e un *!i,"* de 0u+u!ie( > B"+e!e? -i e Pi+oui+( A)a? +on*inu" el +u ,la *a!e= Venii +u mine " '" dau $e m/inile a+e *ei 3emei demne, a+e *ei 3in*e, a+e *ei minuna*e +"lu,"!ie? Ma!ian,e o i a0ia a+um, !" u3l/nd din ,!eu( > Ei, 0om0"ni ea, 3"!" a+e * demn +a'ale! +ele dou" $",/ne a! 3i lua*.o la 3u," )i nu )*iu +e .a! 3i ale de mine((( Pi+oui+, +on*inu/nd " le in" de 0!a $e 8eanne )i $e Viole**e, le du e $/n" la $oa!*a ,!"dinii, le '/!# #n +u!*e )i #n+5i e $oa!*a( A*un+i Ma!ian,e #)i umei +a$ul $!e a 'edea o0!a-ul lui Pi+oui+, )i na ul lui +/!n, o+5ii lui mi+i +a ni)*e ,"u!i da*e +u 3!edelul #i $l"+u!", 3"!" #ndoial"((( > Cum *e +5eam"A #l #n*!e0" ea( > Pi+oui+, lu,a dumnea'oa *!", o!", d!a,a mea o!", omul +el mai +a*oli+ din *o* Pa!i ul, do'ad" +" )*iu " +/n* #n *!an", )i ia*" $!o0a? S$un/nd a+e *ea, Pi+oui+, +u ,la 3al )i u0i!a*i+, +a!e nu una ne$l"+u* #n u!e+5ile o!ei Ma!ian,e, +/n*"= > Tanutu ergo sacra entu ...

So!a Ma!ian,e #)i #m$!eun" m/inile, !"m/n/nd +u ,u!a +" +a*" de admi!aie( Bo+mai a*un+i, ,la ul de 0a $!o3und al lui C!oa e e #m$le*i +u a+ela al lui Pi+oui+( > Ce 'o+e? Ce 'o+e? !e$e*a o!a @ilomEna( So!a Ma!ian,e e ui*a +5io!/) la o!a @ilomEna, +a!e, mi)+a*", nu.)i $u*ea de $!inde o+5ii de $e C!oa e, +a!e #)i !" u+ea in u '/!3u!ile mu *"ii( HCu i,u!an" +", e ,/ndea o!a Ma!ian,e, da+" le 3a+ o 0un" $!imi!e a+e *o! doi 0"!0ai, 0ia*a o!" @ilomEna 'a 3i i $i*i*" " +ad" #n*!.un $"+a* de moa!*e((( Da!, da*o!i*" a+e *ui 0"!0a* 3!umo , +ele dou" $",/ne n.au $u*u* 3u,i(((C > A +ul*", me)*e!e Pi+oui+, -i e ea +u ,la *a!e, '"d +" m.am #n)ela* #n +e *e $!i'e)*e( E)*i un om de inim"( Pun/nd mina $e a+e *e ne3e!i+i*e e!e*i+e, #n +li$a +/nd 'oiau .o ia la 3u,", i.ai 3"+u* *a!eei noa *!e un e!'i+iu, $e +a!e nu.l 'a ui*a((( M" du+ +5ia! a+um ".i 'o!0e + )i 'ei 3i !" $l"*ii( > :i +a!e 'a 3i !" $la*a noa *!", o!"A > Voi 3a+e #n a)a 3el #n+/* " '" alea," +/n*"!ei #n +a$ela noa *!"((( > So!", -i e Pi+oui+, ia!*".mi o nou" #n*!e0a!e= +u +/* #i $l"*ii $e +/n*"!eiA > Nu.i $l"*im, !" $un e Ma!ian,e +u demni*a*e( Veni*u!ile m/n" *i!ii un* $!ea mi+i deo+amda*", da! m/n" *i!ea 'a de'eni 0o,a*" #n +u!*" '!eme((( A*un+i 'ei 3i $l"*ii #ndoi*((( > Gi*e +e e, o!", -i e Pi+oui+, +a )i dumi*ale, )i mie #mi $la+e " 'o!0e + $e )leau= un* de o mode *ie, +um nu.i $oi #n+5i$ui, u3"! dinain*e de ideea +" 'oi $!imi laude din $a!*ea 3in*ei )i $!ea+u'ioa ei *a!ee((( Be !o,, nu.i 'o!0i de $!e noi((( > C5ia! a)aA -i e Ma!ian,e +a!e, deal*3el, a'/nd a!+ina " 'e,5e-e a u$!a Viole**ei, nu inea delo+ ".i $o'e *ea +" *a!eei #n+e!+a!ea de 3u," da*o!i*" ne,li1enei ale( > C5ia! a)a +um #i -i+? Ni+i $!ie*enul meu, domnul C!oa e, )i ni+i eu, nu 'oim " $!imim #nal*a, 3un+ie de +/n*"!ei, de +a!e nu un*em demni( Ne 'om mulumi +u +e ne.ai 3","dui* adineau!i, adi+" 3a'oa!ea +e!ului )i a dumnea'oa *!"((( > A? e6+lam" C!oa e( N.o " '" mai $"!" im ni+ioda*"? > Cum adi+", " nu ne mai $"!" iiA #n*!e0" ului*" o!a Ma!ian,e( > Doamne 3in*e, $"i o " ne *a*o!ni+im ai+i((( Nu.i 3ie *eam", o!"? Vei 3i !" $l"*i*e $en*!u o $i*ali*a*ea $e +a!e o " ne.o dai( Mai #n*/i o " '" #n,!i1im ,!"dina, $e u!m", o " le u$!a'e,5em #ndea$!oa$e $e $",/ne((( So!a Ma!ian,e #n*!e'"-u +/)*i,ul $e +a!e l.a! $u*ea a'ea de $e u!ma a+e *o! doi a!,ai +a!e a! 3a+e *!ea0" #n lo+ul ei )i +a!e, mai ale , a! de'eni *emni+e!ii +elo! dou" e!e*i+e #nd!"+i*e da*e u0 $a-a ei( > S.a 3"+u*? -i e ea deoda*"( > CumA -i e Pi+oui+( P!ime)*i " ne dai ,"-dui!eA > Si,u!((( )i #n+" +u d!a," inim"( > :i((( ne dai )i de m/n+a!eA > 4ine#nele ? Venii du$" mine, -i e o!a Ma!ian,e +elo! dou" namile( %!u$ul e #nd!e$*" $!e $a'ilionul din a$!o$ie!ea $"!*u!ii( > Ai+i o " *ai, -i e Ma!ian,e( De ea!", la noa$*e, eu )i o!a @ilomEna o " '" adu+em $aie moi )i $!oa $e*e, $e +a!e o " le lu"m din ,!a1dul *a!eei( S" nu '" a!"*ai la 3a" +/nd u!o!ile 'o! 3i #n ,!"din"( 7n $lu , o " $"-ii +u!*ea )i $"!*u!a( > Ia!*".m", o!", -i e Pi+oui+, adineau!i ne.ai 3","dui* un $a*, da! +e.o " m/n+"mA > O " m/n+ai +eea +e ,o $od"!ia noa *!" ne d" #n 3ie+a!e -i, +"+i, de.a! 3i 3o * " ne 0i-uim $e $!o'i-iile m/n" *i!ii, am 3i mu!i* de mul*((( 7n*!.un un,5e! a +un , +!e)*em ,"ini((( :i #n 3ie+a!e dumini+" !" u+im ,/*ul unei $ui+i((( > Minuna*? -i e C!oa e( > 7n 3/!)i*, a'em -a!-a'a*u!ile $e +a!e le !" "dim in,u!e )i din +a!e 3a+em +/*e o u$" a$!oa$e #n 3ie+a!e -i( C/nd $u*em $une la 3ie!* )i o +io-'/!*" de 'a+" au de +o *i", nu ne d"m #nd"!"*(

> :i 'inulA *!i," deoda*" Pi+oui+( > Noi 0em a$", $u e +u mode *ie o!a @ilomEna( Cele dou" namile *!/m0a!" din na ( Da! o!a @ilomEna, +u o+5ii #n $"m/n*, ad"u," +u a+ela)i *on mode *= > :*iu eu un lo+ $e unde e in*!" #n $i'nia *a!eei((( C!ed +" $u*em n"d"1dui la +el $uin una au dou" *i+le $e -i( > So!", o ul*im" #n*!e0a!e((( -i e Pi+oui+, e6*a-ia*( La +e o!" e!'ii ma aA > Poa*e +" 0!a'ilo! +a'ale!i le e *e 3oameA in inu" @ilomEna( > P"i, de 3a$*, am m/n+a* ,!o-a', u0 un *e1a! de la $oa!*a Mon*ma!*!e, da! ale!,"*u!a ne.a +am de +5i $o3*a((( > So!", -i e @ilomEna, m" du+ " +au* +/*e'a ou" " le $!"1e + )i " le.adu+ #m$!eun" +u !e *ul de '/na* $e +a!e ni l.a d"!ui* ie!i +u'io ul 3!a*e +a!e 3a+e +5e*a( :i, 3"!" a mai a)*e$*a de da*a a *a #n+u'iina!ea *o'a!")ei ale, @ilomEna #)i lu" $i+ioa!ele la $ina!e( Du$" un 3e!* de o!" e #n*oa! e +u 0un"*"ile de $!e +a!e 'o!0i e( > 7n +e $!i'e)*e 'inul, -i e e!a !o)indu. e, *!e0uie " a)*e$*"m $/n" e la " noa$*ea((( C"lu,"!iele e #nde$"!*a!" a$oi $en*!u a.)i 'edea de *e!i0ila #n "!+ina!e +e le 3u e e #n+!edina*", adi+" a le $iona )i a le $"-i $e +ele dou" 3e*e #n+5i e #n +u!*e( Pi+oui+ )i C!oa e e a)e-a!" ne#n*/!-ia* la ma "( > Ce i.am $u eu? -i e C!oa e #n3ule+/nd 5ul$a'( > C!oa e, *e $!o+lam +el mai di0a+i *o'a!")? > P"i, +5ia! a)a )i un*((( !" $un e C!oa e +u mode *ie( > Da+" un*em )me+5e!i, +/nd o .o )*e!,em de.ai+i, o " 3im oameni 0o,ai? -i e Pi+oui+( > Cum a)aA > A +ul*"((( Mi+ua Viole**e e.ai+i, inu*" $!i-onie!"( Da+" domnul +a'ale! de Pa!daillan )i domnul du+e de An,oulFme ie din 4a *ilia, a)a +um #i +!ed #n *a!e, a1un,em oameni 0o,ai( > Da, da! o! " ia " ei '!eoda*" din 4a *iliaA > 7n +a-ul " *a, m" ,/nde + la al*+e'a( B!e0uie .o '"d $e mi+ua Viole**e )i .o #n*!e0((( Bo*deauna m.am ,/ndi* +" mi*i*i+a a *a e de neam ma!e( Cine )*ie da+" 3amilia ei n.o +au*" +um'aA((( 7i $un eu +" Viole**e e no!o+ul no *!u, C!oa e? > V!ei " m" du+ .o +au* )i .o adu+ ai+iA Pi+oui+ !idi+" din ume!i )i $u e= > Nu( Nu *e ame *e+a( La ".m" $e mine( O " m" a1ui doa! +/nd 'a 3i ne'oie((( P/n" a*un+i, 3iind+" am da* de.o 'ia" de 5u-u!, mulume)*e.*e " *e #n,!a)i $uin, +" e +am im*e ne'oia( VII #ARIE DE #ONTPENSIER 8a+Due ClEmen*, a1un,/nd la Pa!i , e #nd!e$*" ,!a0ni+ $!e m/n" *i!ea lui, din *!ada Sain*.8a+Due ( E!a o!a )a$*e ea!a +/nd a1un e #n 3aa u)ii mi+i de la in*!a!ea #n m/n" *i!e, du$" +e *!"0"*u e #n *im$ul -ilei +ele dou"-e+i de le,5e +a!e de $a!* C5a!*!e de Pa!i ( P!io!ul 4ou!,oin, )edea la ma "( Ci*ea o +!i oa!e +a!e #i 3u e e adu " )i #n+!un*a din $!/n+ene, +eea +e nu.l #m$iedi+a " e #n3!u$*e din 0u+a*ele minuna*e a)e-a*e dinain*e.i( Lui 4ou!,oin, nu.i $!ea $l"+ea " 3ie de!an1a* de la o *!ea0" a*/* de e!ioa " +um e *e ma a( Da!, +/nd a3l" +" 3!a*ele ClEmen* e!a #n an*i+ame!", #m$"*u!i !e$ede +!i oa!ea $e +a!e o +i*ea )i $o!un+i " 3ie adu */n"!ul +"lu,"!( > @!a*e? e6+lam" 4ou!,oin,( Cum e $oa*e " um0li #n +o *umul " *a, a*/* de

ne$o*!i'i* +u !e,ulile o!dinului no *!uA :i a *a nu.i #n+" *o*ul( De +in+i -ile li$ e)*i din m/n" *i!e )i am $u " *e +au*e #n *o* Pa!i ul? N.ai $!imi* ni+i o mi iune +a!e a! $u*ea e6$li+a o a0 en" a*/* de #ndelun,a*"((( > Ie!*ai.m", $!ea+u'ioa e, -i e +u !"+eal" 8a+Due ClEmen*, au min*ea domniei. 'oa *!e .a *ul0u!a* din*!.o $!i+in" $e +a!e n.o +uno +, au a*un+i a! *!e0ui " '" amin*ii((( > Nu.mi amin*e + nimi+? > Cum, 'ene!a0ile $"!in*e?((( Nu mi.ai da* +5ia! domnia.'oa *!" 0ine+u'/n*a!ea " $le+A > Vai, +e neno!o+i!e, aiu!e-i? e6+lam" 4ou!,oin, !idi+/ndu.)i 0!aele $!e +e!( > P"+a* +" n.am #nne0uni*, #n*!.ade'"!? !o *i +u am"!"+iune 8a+Due ClEmen*( Cum? Nu m.ai #n+u!a1a* domnia.'oa *!", $un/ndu.mi +" S3/n*a S+!i$*u!" #n,"duie anumi*e a+*e imo!ale, +/nd e *e 'o!0a de a.l lu1i $e Dumne-eu? > 7n numele Ce!ului? *!i," $!io!ul, a,i*/nd +ui*ul( De $!e +e a+*e imo!ale 'o!0e)*iA > De $!e unul in,u!, $"!in*e, de $!e unul in,u!? > De $!e ni+i unul? De $!e ni+i unul? #l #n*!e!u$ e $!io!ul( Ima,inaia 0olna'" a domniei.*ale n" +o+e)*e ,/ndu!i +a!e, 3"!" #ndoial", un* *!imi e de dia'ol((( > A *a.i $!ea de *o*? -i e 8a+Due ClEmen*( Am $le+a* +u #n+u'iina!ea domniei. 'oa *!e, +u ie!*a!ea da*" de domnia.'oa *!"? Am $le+a*, +um -i+, #m$!eun" +u $!o+e iunea +ea ma!e a 3!a*elui An,5el, $en*!u a.l ," i la C5a!*!e $e !e,ele @!anei )i a.l u+ide +u $umnalul " *a?((( > Ce *o* $ui a+oloA S".l u+i-i $e !e,e?((( La +e +!im" #n,!o-i*oa!e *e du+e ,/ndulA > Pe Dumne-eul meu, $"!in*e, 1u! +"((( > Nu mai 1u!a?((( So+o*e)*e.*e 3e!i+i* +" nu *e dau $e mina 1u *iiei lai+e? Haide, 3!a*e, 'ino.i #n 3i!e? #n+e$e " $ui $ almii $o+"inei( 8a+Due ClEmen* #)i $le+" 3!un*ea( 7nele,ea +", d/nd ,!e) )i Hen!i+ al III.lea ne3iind u+i , demnul $!io! 'oia " *!ea+" u0 *"+e!e a+ea *" *en*a*i'"((( P!e u$u e +" $!io!ul #i *!imi*ea #n +5ilia lui " 3a+" $eni*en", da!, #n an*i+ame!", d"du $e *e '!eo doi $!e-e+e +"lu,"!i oli-i, +a!e #l #n+on1u!a!"( A0ia a*un+i #nele e 8a+Due ClEmen* +" #n+e!+au nu numai " i e #n+5id" ,u!a, +i #l )i $ede$ eau $en*!u +" d"du e ,!e)? Voi " +oa*" un i$"*, " e -0a*"((( C"+i +a!+e!a de $eni*en" e!a o *emni" ui*a*" din +a!e !a!eo!i un om ie)ea 'iu((( Da! 3u le,a* 3edele), i e $u e un +"lu) #n ,u!" )i 3u du ((( Ca!+e!a de $eni*en" e a3la dede u0*ul $i'nielo! m/n" *i!ii( Se +o0o!a $/n" la ea $e o +a!" +u $a*!u-e+i de *!e$*e, #n $i!al"( 7n +a!+e!" nu e6i *a de+/* un ul+io! 'e+5i, $e +a!e 8a+Due ClEmen* #l ," i $lin de a$", )i un +od!u de $/ine( A)ada!, #n*emnia!ea lui 3u e e 5o*"!/*" mai #nain*e de a.l 3i '"-u* $e $!io!? 7l de-le,a e!" )i #i +o e e!" +"lu)ul #n +li$a +/nd 3u e e #m$in #n +a!+e!a de $eni*en"( Pu*ea de+i " e mi)*e li0e!( Da! #n*une!i+ul e!a de ne$"*!un ( 8a+Due ClEmen* !"ma e de+i nemi)+a*, e l" " $e 'ine #n +olul unde d"du e +u $i+io!ul $e *e $/ine )i ul+io!ul +u a$" )i, +u +a$ul #n m/ini, #n+e$u " +5i0-uia +"( 7n 8a+Due ClEmen* "l")luiau *!ei 3iine= 'i-iona!ul, #nd!",o *i*ul )i !"-0un"*o!ul( E!a *!i$la mani3e *a!e a unei inimi $"*ima)e( Vi-iunea, d!a,o *ea )i !"-0una!ea e!au #n*!.un a+o!d de "'/!)i* #n min*ea lui, #n inima lui )i #n u3le*ul lui( Hen!i+ al IIl.lea, *i!an al !eli,iei +a*oli+e $en*!u +" nu #n+u'iina !e$e*a!ea no$ii S3/n*ului.4a!*olomeu, Hen!i+ al IIl.lea, 3iul Ca*e!inei de Medi+i, nu *!e0uia " moa!" de+/* de m/na lui( Du$" $!imele ,e *u!i ne+u,e*a*e )i ne *"$/ni*e i +a*e din ila de a e a3la #n*!.un a emenea mo!m/n*, #)i $u e +" n.a'ea de +e " e *eam", #ntruct regele era 'nc 'n via(... Deoa!e+e el e!a sortit ".l u+id" $e Hen!i+ al IIl.lea, nimi+ nu.l $u*ea lo'i a*/*a '!eme +/* a+*ul nu e!a "'/!)i*( Se +u! e!" +/*e'a +ea u!i, du$" +a!e imi 3oamea )i e*ea( M/n+" de+i 1um"*a*e din $/inea +a!e i e l" a e )i 0"u din ul+io!(

P/n" la u!m" +"-u #n*!.un omn, da+" nu lini)*i*, +el $uin li$ i* de *eme!i( C/nd e *!e-i, i e 3"+u ia!")i 3oame )i e*e( M/n+" !e *ul, de $/ine )i 0"u o $a!*e din a$a +a!e mai !"m" e e #n ul+io!( Cu *oa*e a+e *ea, o!ele e +u!,eau 3"!" +a el " aud" ni+i +el mai mi+ -,omo*( Veni +li$a +/nd #n ul+io! nu mai !"ma e ni+i o $i+"*u!" de a$"((( 7i e!a 3oame )i e*e( Da! #n+" nu imea o du!e!e ade'"!a*" +a!e ".i +5inuie m"!un*aiele( B!e+u e!" mul*e +ea u!i de +/nd um0la #n 1u!ul +elulei( 4e-na e!a la 3el de nea,!"( Da! $i$"ind, a*in,/ndu.)i um"!ul de -idu!i, me!,/nd +u $a)i e,ali )i ne +5im0ai, #n+e$u e " +unoa +" #n+"$e!ea )i um0la $!in ea +u oa!e+a!e i,u!an"( Me! ul a+e *a mono*on #l 3!/n e de o0o eal" #n +ele din u!m" )i, o da*" mai mul*, ado!mi( De da*a a *a 'i "((( > O, +e e*e mi.e? ,emu 8a+Due ClEmen* *!e-indu. e( Se !idi+" )i, $en*!u a.)i #n)ela e*ea( 7n+e!+" " um0le din nou( :i, a*un+i, #)i d"du eama +" $i+ioa!ele !e3u-au ".i mai dea a +ul*a!e( :i, a*un+i, #nele e +um$li*a !eali*a*e= e!a meni* " moa!" de 3oame )i de e*e? Se */!# $!e lo+ul unde )*ia +" e a3l" u)a )i #n+e!+" " 0a*"( Da! $umnii lui a0ia m/n,/ia!" 0lana de *e1a!, )i +"-u -d!o0i* de o0o eal"( A*un+i du!e!ea e de-l"nui #nl"un*!ul lui +u un oi de 3!ene-ie((( Du$" un !" *im$, $e +a!e nu.l $u*ea m" u!a, du!e!ile e $o*oli!" )i nu mai imi de+/* o ma!e l"0i+iune( C/*e +ea u!i !"ma e a *3el, ,/3/ind )i ,em/nd, #n*in $e le $e-iA N.a! 3i $u*u* " $un"( I e $"!u #n 3/!)i* +" ai$e)*e )i $ie!du noiunea lu+!u!ilo!( 7n a+e * oi de omn, au, mai de,!a0", de le)in, 'i ul lui +"$"*" 3o!m"((( E!a Ma!ie de Mon*$en ie! +a!e.i a$"!ea #n 3aa o+5ilo!( Se a3la #n*!.un a$a!*amen* #n +a!e domnea o !"+oa!e minuna*"( De lu)ea ane'oie +" *"*ea #n*in $e un $a* de o !a!" 0o,"ie( 7n a+eea)i #n+"$e!e( Ma!ie de Mon*$en ie! um0la de +olo $/n" +olo, u)oa!", ,!aioa ", +a o 'edenie +e e!a( Din *!"3undul 'i ului "u, 8a+Due ClEmen* o u!m"!ea +u $!i'i!ea, e6*a-ia*, *!emu!/nd la ,/ndul +" e 'a *!e-i +u!/nd, a)a +um e #n*/m$l" ade ea #n 'i u!ile a+e *ea #n +a!e min*ea e dedu0lea-"( H7nda*", e ,/ndi, 'oi #n+e$e ia! " u3"!((( Pen*!u +" *o*ul nu.i de+/* un 'i (((C :i o $!i'i ia!")i $e Ma!ie de Mon*$en ie!((( @"+u un e3o!* ".)i #m$!eune-e m/inile )i, #n mi)+a!ea a *a, '"-u +" m/inile lui mo*o*oleau #n*!.ade'"! o e "*u!" 3oa!*e 3in" )i 3oa!*e !"+o!oa "( 7n a+eea)i +li$" #)i d"du eama +" o+5ii lui e!au #n*!.ade'"! de +5i)i )i +" e "*u!a e!a de 3a$* +ea!)a3ul de $e $a*((( Nu 'i a? :i nu mai -"+ea $e le $e-ile umede ale +a!+e!ei? Cum a1un e e oa!e #n +ame!a a *aA C/nd )i +um 3u e e *!an $o!*a*A I-0u*i ".)i #m$!eune-e m/inile )i a*un+i Ma!ie de Mon*$en ie! e a$!o$ie de el, -/m0ind( Linea #n*!.o m/n" un $o*i! de au!, $e +/nd +u +ealal*" #n+e!+a " !idi+e u)o! +a$ul $alid, a +e*i+ )i *o*u)i #n+" 3!umo al */n"!ului +"lu,"!( > 4ea $uin? $u e ea +u un ,la $lin de duio)ie )i de mil", a$!o$iindu.i de 0u-e $o*i!ul( Pe m" u!" +e 0ea, 8a+Due ClEmen* imea +um #l n"$"de)*e o !"+oa!e ua'" )i, #n a+ela)i *im$, +um $!inde 'ia" )i +um i e !i i$e)*e l"0i+iunea( C/nd +a$ul #i +"-u din nou $e $e!nele $u3oa e, '!u " 0/i,uie un +u'/n*((( Da! ea #)i a)e-" m/na $e *e ,u!a lui, +a )i +um l.a! 3i $o'"ui* " *a+"( :i, $e m/na a *a mi+", el de$u e o "!u*a!e, +a!e o 3"+u " 3!eam"*e( > A+um *!e0uie " do!mi, !o *i ea 0l/nd( Se u$u e((( 7n+5i e o+5i )i, a$!oa$e #nda*", +"-u #n*!.un omn de $lum0( C/nd e *!e-i, e imi -d!a'"n, +u min*ea de +"*u)a*", +u m/inile )i $i+ioa!ele u)oa!e( Pe un 1il, al"*u!i de el, -"!i 'e)min*ele de +a'ale! $e +a!e le $u!*a e +/nd *!"0"*u e d!umul de la C5a!*!e la Pa!i ( Se #m0!"+" la !e$e-eal" )i a*un+i +"u*" din o+5i $umnalul( Da! $umnalul di $"!u e( Nu a'u '!eme " e nelini)*ea +" de a+ea *" di $a!iie, +"+i #n a+eea)i +li$" o+5ii #i

+"-u $e o ma " a)*e!nu*", +u dou" *a+/mu!i, )i a$!oa$e #nda*" du$" a+eea o u)" e de +5i e( 7n $!a, a$"!u Ma!ie de Mon*$en ie!( Cu me! ul ei "l*a*, +a!e.i lu1ea " a +und" 3a$*ul +" e!a )+5ioa$" )i +a!e.i d"dea un 3a!me+ #n $lu , o!a du+elui de %ui e e a$!o$ie )i #i $u e -/m0ind= > Ei 0ine, domnule, +um *e imiA > Doamn", 0/i,ui +"lu,"!ul, un* oa!e #n +e!u!iA((( Mi.a 3o * da* " +a$"* 3e!i+i!ea 'e)ni+"A > Din $"+a*e, nu( Ai+i nu e)*i #n !ai?((( Ci doa! #n $ala*ul Mon*$en ie!((( :i #n,e!ul $e +a!e.l 'e-i, domnule, de$a!*e de a 3i un #n,e!, nu.i de+/* o 0ia*" 3emeie $"+"*oa ", +a!e a!e ne'oie de mul*" #nele,e!e )i ie!*a!e((( Da!, a)ea-".*e a+olo((( )i eu m" 'oi a)e-a ai+i? Ma a e!a #n+"!+a*" +u m/n+"!u!i )i dul+iu!i 3oa!*e ,u *oa e )i +u 'inu!i ale e( Nu 'eni e nimeni " e!'ea +"( Du+e a #n ")i, +u o #ndem/na!e a'an*" )i $lin" de ,!aie, *"ia $a*eu!ile, 3!i$*u!a de +"$!ioa!", um$lea $a5a!ele +u al0ele.i m/ini a+o$e!i*e de diaman*e( B/n"!ului i e $"!ea +" 'i ea-"( M/n+a )i 0ea 3"!" ".)i dea eama )i, #n+e*ul +u #n+e*ul, 'inul i e u!+" la +a$( Da! 0eia a+ea *a i.o d"dea mai ale $e+*a+olul minuna* de im$u! +a!e i e de 3")u!a dinain*ea o+5ilo!( 7n*!.ade'"!, Ma!ie de Mon*$en ie! $u!*a un +o *um la +a!e a! 3i 1indui* o!i+a!e de 3!/na*"( V"lu!ile u)oa!e +a!e $lu*eau #n 1u!ul ei a0ia #i a +undeau 3o!mele deli+a*e( Gn !/ $e!'e! , o 'oin" maliioa " *!"lu+eau #n o+5ii ei( Cu *oa*e a+e *ea, din +li$a +/nd e a)e-a e!", #n+e$u e!" " 'o!0ea +" de $!e lu+!u!i +a!e nu a'eau ni+i o le,"*u!" +u ,/ndul lo! $!in+i$al din a+ea +li$" > ,/ndul de edu+ie #n min*ea du+e ei, ,/nd de deli!, de #m0"*a!e )i de a$"!a!e #n min*ea +"lu,"!ului( Boa*" +ena e!a 3"+u*" $en*!u edu+ie( Cu'in*ele nu lu1eau de+/* +a $!e*e6*( > Sun* 3oa!*e 3e!i+i*", $unea Ma!ie de Mon*$en ie!, +" ai !e'eni* la 'ia" )i i.ai !e+"$"*a* "n"*a*ea( A+um e)*i #n a3a!" de $!ime1die( Da!, de nou" -ile de +/nd *e a3li ai+i((( de +/*e o!i n.am *!emu!a*? > Nou" -ileA > De i,u!? Nu.i mai adu+i amin*eA(((( Pe *e *oa*e +elelal*e, 3e0!a *e.a 3"+u* $!o0a0il " uii((( > Nu.mi amin*e + de nimi+, doamn"( > CumA Nu.i amin*e)*i ni+i m"+a! de +li$a +/nd *e.am ," i* $e 1um"*a*e mo!*((( 7n in ula Ci*E, #n $a*ele +a*ed!alei No*!e.DameA E!a +am $e la o!a -e+e ea!a( M" #n*o!+eam la $ala*ul meu, 'enind #n*!.o +a " $e +a!e o +uno)*i((( Deoda*", unul din*!e oamenii mei +a!e.mi luminea-" d!umul +u *o!ele *!i," +" 'ede un ,en*ilom mo!* au le)ina* $e +alda!/m( M.am a$le+a* din li*ie!"((( Be.am !e+uno +u*((( Am +o0o!/* )i, +/nd m.am a$le+a* a u$!a domniei.*ale, i.ai 'eni* in 3i!e )i mi.ai $u +" ni)*e +e!)e*o!i *e u!m"!i e!" )i *e l" a e!" +a )i mo!*( > V.am $u eu a *aA((( V.am '"-u*A((( V.am 'o!0i*A((( > Do'ad" +" *e.am ui* #n li*ie!a mea )i *e.am adu ai+i((( 8a+Due ClEmen* e!a ului*( Da!, #n 3ond, admi*ea 3"!" di +uie e'enimen*ul, mi!a+olul( 7n,e!ul #l +o e e din +a!+e!a de $eni*en" )i #l a)e-a e $e d!umul $e +a!e Ma!ie de Mon*$en ie! *!e0uia ne,!e)i* " *!ea+"( 8a+Due ClEmen* #)i *!e+u #n+e* o m/n" $e *e 3!un*e= din nou #n+e$ea " 'i e-e( O!i +a!+e!a e!a un 'i , o!i +ea ul de 3a", +a!e nu $u*ea 3i de+/* o ilu-ie? 7n*!.ade'"!, Ma!ie de Mon*$en ie! a3i!ma +" #l ," i e li$ i* de +uno)*in" #n in ula Ci*E #n seara de dup procesiune, adi+" +5ia! #n +li$a +/nd in*!a #n +a!+e!a de $eni*en", unde *"*u e +el $uin o "$*"m/n"( > Doamn", *!i," el +u$!in de o ,!oa-" u!d", '" im$lo! " '" amin*ii e6a+* +um .au $e*!e+u* lu+!u!ile((( M.ai ," i* +5ia! a doua -i du$" $!o+e iunea de la C5a!*!e A > 7n*o+mai, domnule, #n ea!a u!m"*oa!e -ilei #n +a!e Valoi *!e0uia " moa!"? 8a+Due ClEmen* *!e "!i( Cel $uin a *a nu e!a o ilu-ie? Re,ele *!e0uia " moa!"? > :i ai da* $e *e mine #n in ula Ci*EA $u e el mai de$a!*e(

> 7n ne imi!e, #n*in +/* e)*i de lun,, nu de$a!*e de 5anul CLa Bea +ul.de.@ie!C( > P!ea$linul !e+uno)*inei e !e'a! " din inima mea, -i e +u #n3l"+"!a!e 8a+Due ClEmen*( Da! nu.i ne'oie de a+ea *" ,!a*i*udine $en*!u a '" a i,u!a +" 'iaa lui Valoi e *e $!elun,i*" doa! +u +/*e'a -ile((( Ceea +e nu .a 3"+u* la C5a!*!e , doamn", e 'a 3a+e #n al*" $a!*e((( Ma!ie de Mon*$en ie! $ali( Pa ul ei $!oa $"* )i ono! #i #n,5e" $e 0u-e )i un 3ul,e! 3une * #i +"$"!" din o+5i( Se !idi+" iu*e de $e +aun, #m$in e ma a )i 'eni " e a)e-e $e ,enun+5ii lui 8a+Due ClEmen*, #n+ol"+indu.)i 0!aele #n 1u!ul ,/*ului lui( :edeau la 3el +a #n noa$*ea +/nd du+ele de %ui e #)i u!$!in e e oia #n 0!aele +on*elui de Loi,ne ( Ca )i a*un+i, 8a+Due ClEmen* imea +um du0la 0eie a 'inului )i a d!a,o *ei i e u!+" la +a$ )i #i #n+in,e 3!un*ea( Inima #i 0"*ea +u $u*e!e( Pa*ima #l 3"+ea " 'i0!e-e din +!e)*e* $/n" #n *"l$i )i, #n *!"3undul u3le*ului "u, ,!oa-a, !u)inea, !emu)+a!ea 3a" de $"+a*ul de moa!*e +lo+o*eau( > 7n*!.ade'"!A )o$*i edu+"*oa!ea, 3!umoa a -/n" +u 3oa!3e+e de au!( 7n*!.ade'"!A Ai 3i ,a*a ".l lo'e)*iA((( De+i nu 3!i+a *e.a !einu* la C5a!*!e A > @!i+aA mo!m"i 8a+Due ClEmen*( Nu, doamn", nu 3!i+a m.a #m$iedi+a* ".l lo'e + $e Valoi ( :i ni+i mila, +"+i ni+i el, ni+i ai lui n.au a'u* mil" de ai mei((( > A*un+i((( de +eA #n*!e0" Ma!ie +u ,la *in , #m0!"i)/ndu.l )i mai *!/n ( > De +eA((( A? doamn", *!e0uie " +!ed +" Dumne-eu a '!u* " $!elun,ea +" 'iaa *i!anului #n*!.un +o$ $e +a!e nu.l )*ie de+/* u$!ema lui #nele$+iune, #n*!u+/* mi.a +o #n +ale in,u!a 3iin" +a!e m" $u*ea $!inde de 0!a ".mi $un"= HClEmen*, nu '!eau " lo'e)*i a *"-i?C((( A+e * om, doamn", e *e in,u!ul +a!e $oa*e 3a+e +e'a +u 'oina )i +u 'iaa mea, deoa!e+e a*un+i +/nd mama mea #ndu!a +ea mai +um$li*" a,onie, omul a+e *a a 3o * in,u!ul +"!uia i.a 3o * mil" de ea? > Pa!daillan? e6+lam" Ma!ie de Mon*$en ie! +u$!in " +a de o 0!u +" in $i!aie( > N.am $u +" el a! 3i 3o *? !" $un e #n"0u)i* 8a+Due ClEmen*( Doa! +" omul de $!e +a!e 'o!0e + )i.a #n*in m/na a u$!a !e,elui @!anei )i #n+e$/nd de a*un+i !e,ele a de'eni* 3/n* $en*!u mine((( Da!, #n +u!/nd, $!o*e+ia a+ea *a 'a lua 3/!)i* )i a*un+i 1u! +" !e,ele @!anei 'a mu!i de m/na mea? > Be +!ed, $u e Ma!ie 3!em"*/nd, *e +!ed((( :i, +a )i +um de ai+i #nain*e n.a! mai 3i a'u* nimi+ de $u , e !idi+" 0!u + )i di $"!u( 8a+Due ClEmen* !"ma e in,u!, $!ad" unei *ul0u!"!i de ne $u ( Ziua *!e+u 3"!" +a du+e a " mai a$a!"( B/n"!ul #n+e!+a e " ia ", da! *oa*e u)ile e!au #n+uia*e( Puin +/*e $uin #)i !e+"$"*" /n,ele !e+e, $" *!/nd o in,u!" ,!i1"= a+eea de a !e," i $umnalul a+!u $e +a!e i.l #n+!edina e #n,e!ul #n +a$ela ia+o0inilo!( S$!e ea!" i e 3"+u 3oame( Ma a !"m" e e #n*in ", #m0iindu.l +u !e *u!ile #m0el)u,a*e ale 'inu!ilo! )i m/n+"!u!ilo!( 8a+Due ClEmen* +in" de+i in,u!, a$oi, nea'/nd al*+e'a mai 0un de 3"+u*, e u!+" #n $a* )i +"-u !e$ede #n*!.un omn ,!eu((( Vi , oa!eA((( Hime!"?((( Deoda*" i e $"!u +" o en-aie *!anie #l *!e-ea((( 7n $a*, l/n," el, e *!e+u!a o 3emeie +a!e #l #nl"nuia +u 0!aele((( Adulme+a((( !e+uno)*ea $a!3umul "u $!e3e!a*?((( :i $e nea)*e$*a*e, imi $e 0u-e $e+e*ea 'iolen*" )i 3/)ie*o! de dul+e a unui "!u* de d!a,o *e((( A*un+i, #n*!ede +5i e o+5ii((( )i !e+uno +u o+5ii )",alni+i ai Ma!iei de Mon*$en ie!( Voi " 0/i,uie +e'a, da! ea #i #n"0u)i 'o!0ele +u "!u*"!i((( C/nd +o0o!# ia!")i $e $"m/n*, $u!*a #n inim" o amin*i!e de ne)*e! )i #)i $unea #n )oa$*" +", $en*!u o al*" noa$*e a emenea a+e *eia, $en*!u a o !e," i $e a+eea $e +a!e m/inile.i a!-/nd de 3!i,u!i o +"u*au #n+", )i.a! da mai mul* de+/* 'iaa((( :i.a! 'inde u3le*ul( Ma!ie di $"!u e, #n*!.ade'"!( O e*e +um$li*" #i u +a ,/*le1ul lui 8a+Due ClEmen*( L/n," $a*, l/n," el, $e o m" u", '"-u $o*i!ul de au!, #l lu" )i #l du e la ,u!", !e+uno +/nd ,u *ul )i !"+oa!ea

odi5ni*oa!e a 0"u*u!ii $e +a!e ea i.o d"du e +/*" '!eme deli!a e( A$!oa$e #nda*" du$" +e 0"u, +"-u 0u*u+ $e $e!ne )i lu+!u!ile i e #n'"lm")i!" #n min*e((( Din 'i #n 'i ?((( 8a+Due ClEmen* #)i *!"ia 3"!" #ndoial" o $a!*e din e6i *en" $e *"!/mul 3an*a *i+ului( Vi au !eali*a*e? (((O? Gnde #n+e$ea 'i ulA((( Gnde #n+e$ea !eali*a*eaA((( Se *!e-i((( O *o!o$eal" *!anie #i #n,!euna min*ea((( 7)i de +5i e o+5ii )i #i $lim0" a u$!a +elo! #n+on1u!"*oa!e((( :i nu mai e!a +a!+e!a de $eni*en"?((( Da! nu mai e!a ni+i $a*ul +u +oloane de a0ano ((( odaia deli+iilo! )i a 'olu$*"ii((( Se a3la $e un $a* #n,u * )i *a!e( Pe!eii e!au ,oi( Z"!ea doa! un +!u+i3i6, o ma " mi+" $lin" de +"!i((( :i *!e "!i n"'alni+= $e ma ", o0ie+*ul a+ela +a!e a!un+a o lu+i!e 'ie((( e!a $umnalul lui? :i #)i d"du eama +" e a3l" in +5ilia lui din m/n" *i!ea ia+o0inilo!( Se !idi+", #)i #m0!"+" !a a a!un+a*" la $i+ioa!ele $a*ului $e un +"unel( Cu un ,e * !e$e-i* $!in e $umnalul )i #l "!u*"( A$oi #l '/!# #n *ea+a $e +a!e o ," i $e ma " )i #l a,"" de +in,"*oa!e, $e u0 !a "( 7n +li$a a+eea, u)a +5iliei ale, #n*!ede +5i " du$" +um o +e!ea !e,ulamen*ul, e de +5i e de $e!e*e )i $!io!ul 4ou!,oin, a$"!u( > $eo gratias! !o *i $!io!ul in*!/nd( P!ime)*e 0ine+u'/n*a!ea mea, 3!a*e( Ai +"$a* de+i de 3!i,u!ile !eleA((( O3? De -e+e -ile de +/nd *e.ai #n*o! #n m/n" *i!e, +/*e ,!i1i am mai a'u*? > De -e+e -ileA #n*!e0" 8a+Due ClEmen*( > 4ine#nele , 3!a*e( Adi+" din ea!a +/nd *e.ai #n*o! din +"l"*o!ia la C5a!*!e $e +a!e ai 3"+u*.o #n*!u la'a Domnului((( > A)ada!, +on*inu" +"lu,"!ul, am !"ma #n m/n" *i!e de +/nd m.am #na$oia* de la C5a!*!e A((( > :i nu *e.ai mi)+a* din +5ilie, 3!a*e((( Doa! +" *e.au +5inui* 3!i,u!ile, da! a+um, mulumi*" +e!ului, '"d +" nu mai deli!e-i((( > Nu mai deli!e- delo+, $"!in*e, !" $un e 8a+Due ClEmen*, du $e ,/ndu!i( 7n,"duii.mi doa! " '" $un o #n*!e0a!e((( 7nain*e de a in*!a #n +a!+e!"((( '!eau " $un #nain*e de a #n+e$e " deli!e-, #nal*a domniei.'oa *!e 0un"'oin" mi.a a+o!da* anumi*e li0e!*"i $o*!i'i*e unui $!oie+* $e +a!e $a!+".mi amin*e + +" 'i l.am #m$"!*")i*((( > Nu.mi amin*e + delo+ de a emenea $!oie+*, $u e 4ou!,oin,( > Ei 0ine, a*un+i, $"!in*e, a) '!ea " )*iu da+" m" mai 0u+u! de a+elea)i $!i'ile,ii((( de a+elea)i li0e!*"i((( > La 3el +a mai #nain*e, 3!a*e, la 3el +a mai #nain*e? e6+lam" $!io!ul( E)*i li0e! " $le+i )i " 'ii -iua )i noa$*ea, " ie)i din m/n" *i!e )i +5ia! 3"!" " m" $!e'ii #n +a- de ne'oie u!,en*"( Vino +u mine, 3!a*e, 'ino((( Boi 3!aii .au aduna* #n +a$el" $!e a adu+e laude lui Dumne-eu $en*!u +" i.a !eda* "n"*a*ea )i lim$e-imea minii((( 8a+Due ClEmen* #l u!m" $e $!io! #n +a$el" )i e #nd!e$*" $!e lo+ul lui o0i)nui*, unde #n,enun+5e( Da!, $e +/nd +"lu,"!ii #n+e$u!" " +/n*e un imn de mulumi!e, el, $!o *e!na*, in/ndu.)i +a$ul #n m/ini, #)i )o$*ea= > Gnde #n+e$e 'i ulA((( Gnde #n+e$e !eali*a*eaA((( VIII CALVARUL DE PE #ONT#ARTRE I.am l" a* $e +a'ale!ul de Pa!daillan )i $e du+ele de An,oulFme $e d!umul +e lea," C5a!*!e de Pa!i , o$!ii #n*!.unI 5an $!"$"di* unde #n+e!+au ".)i a */m$e!e 3oamea( Po$a ul du!" dou" +ea u!i, du$" +a!e #n+"le+a!" din nou )i #)i '"-u!" de d!um( La u!ma u!melo!, +"l"*o!ia la C5a!*!e nu d"du e ni+i un !e-ul*a*, +el $uin #n +e $!i'e)*e d!a,o *ea */n"!u.lui )i ne3e!i+i*ului du+e( 7n*!.ade'"!, @au *a nu $u*u e da ni+i o l"mu!i!e de $!e Viole**e( Pa!daillan #i $o'e *i e lui C5a!le +ena din +a*ed!al" )i ad"u,a e, 3le,ma*i+, +" nu e6i *a ni+i un *emei de a $!e u$une +" @au *a mini e( De+i

i,"n+u)a di $"!u e nel" /nd ni+i +ea mai mi+" u!m"( > Ei, mon enio!e, -i e la un momen* da* Pa!daillan, de +e e)*i a*/* de *!i *A((( 4a," de eam", mon enio!e, +" nu de mul* e!ai #n*emnia* la 4a *ilia )i eu m" -0"*eam #n '/!)a doamnei @au *a((( Ia! a+um ia*".ne +"la!e, *e3e!i la min*e )i la *!u$, #n *a!e " !eali-"m im$o i0ilul, +5ia! )i " o !e," im $e Viole**e((( Ce ne *!e0uie mai mul*A > S" o !e," im $e Viole**e? $u e +u am"!"+iune */n"!ul du+e( A)a +um $ui )i domnia.*a, Pa!daillan, $en*!u a *a a! *!e0ui " !eali-"m im$o i0ilul? > :i +ine.i $une +" a !e," i o 3a*", +a!e )i ea nu a)*ea$*" de+/* " -0oa!e $!e domnia.*a, e *e un lu+!u +u ne$u*in"A > Nu a'em ni+i o #nd!uma!e( Gnde " ne #nd!e$*"m $a)iiA > Vom me!,e $u! )i im$lu a+olo unde e du+e Mau!e'e!*, -i e Pa!daillan( C5a!le #n+" nu a'ea )*i!e de $!e *!ania +" "*o!ie +a!e e #n+5eia e #n 0i e!i+a S3( Paul( Nu )*ia +" Mau!e'e!* a'ea a u$!a Viole**ei d!e$*u!ile unui o( > Mau!e'e!*, -i e Pa!daillan mai de$a!*e, e *e du5ul !"u al du+elui de %ui e( O!, $oi 3i i,u! +" de %ui e a!e un oa!e+a!e ame *e+ #n di $a!iia 3!umoa ei i,"n+u)e( Pu*em oa!e ".l a*a+"m di!e+* $e de %ui e, +a!e nu ie e ni+ioda*" 3"!" o e +o!*" nume!oa "A > E.ade'"!a*, Pa!daillan, e.ade'"!a*((( da! Mau!e'e!*A > P"i *o+mai, ne #na$oiem la Pa!i , unde 'om da +u u)u!in" de Mau!e'e!*( 7l 'om a*!a,e #n*!.un lo+ a3la* la ad"$o * de o!i+e $!i'i!e indi +!e*" )i, +/nd #l 'om ine #n m/n", #i 'om $une 1un,5e!ul #n ,/* )i #i 'om -i+e= HP!ie*ene, din 'ia" 'ei in*!a #n mo!m/n* da+" nu ne 'ei $une +eea +e ilu *!ul domniei.*ale *"$/n a 3"+u* +u Viole**e(C Ce -i+i de $lanul meuA > Zi+, d!a," $!ie*ene, +" e)*i omul +u +ea mai ,ene!oa " inim", +u +el mai oeli* 0!a, +u min*ea +ea mai !odni+" #n +om0inaii( > A*un+i ai #n+!ede!e #n mine +" 'oi $une m/na $e Mau!e'e!*, $u e Pa!daillan( Sim* +" e a$!o$ie +li$a +/nd #mi 'a $l"*i o 'e+5e da*o!ie( Cei doi +"l"!ei, *o* *"i3" uind, me!,eau la $a au #n *!a$ul +ailo!, 3"!" " e ,!"0ea +"( 7n -iua u!m"*oa!e in*!au #n Pa!i )i e du+eau d!e$* la 5anul $evini%re, unde a1un e!" 3"!" $iedi+i *o+mai la o!a $!/n-ului( Hu,ue**e e!a #n 0u+"*"!ie, u$!a'e,5ind lu,ile #n +iuda ne+a-u!ilo! +e le a'ea $e +a$, a!un+/nd o $!i'i!e a u$!a oalelo! +u 0u+a*e, $o*!i'ind 3!i,"!ile( 4una $a*!oan" a 5anului $evini%re e!a 3oa!*e $alid" )i *!i *"( C!edea +" Pa!daillan *o* e mai a3la #n*emnia* la 4a *ilia( Pen*!u a.l al'a 3"+u e o #n+e!+a!e di $e!a*"( Da! a+ea *" a'en*u!" d"du e ,!e), +um a'em " 'edem mai de$a!*e( :i 0ia*a Hu,ue**e #)i $ie!du e $e!anele( In*!" #n ala +ea ma!e " 'ad" da+" *oa*e e a3lau 0ine !/ndui*e )i, 3"+/ndu.)i in $e+ia, #l -"!i deoda*" $e Pa!daillan +a!e o $!i'ea +um e mi)+" de +olo $/n" +olo +u un -/m0e* #nduio)a*( Hu,ue**e !"ma e #m$ie*!i*"( Pa!daillan e !idi+", e #nd!e$*" $!e ea )i o $!in e de m/ini( > O3? Domnule +a'ale!, mu!mu!" Hu,ue**e al0" +a 'a!ul, ni+i nu.mi 'ine ".mi +!ed o+5ilo!( > A*un+i +!e-i #n "!u*"!ile a *ea, -i e Pa!daillan +a!e o "!u*" $e am/ndoi o0!a1ii( Hu,ue**e !/dea )i $l/n,ea *o*oda*"( > A5, domnule, $u e ea mai de$a!*e, un*ei de+i #n li0e!*a*e? Da! +um ai $u*u* ie)i din 4a *iliaA > @oa!*e le ne, +um$a mea ,a-d", am ie)i* $e $oa!*a +ea ma!e( > De+i domnul de 4u i.Le+le!+ '.a ie!*a*A > Nu, Hu,ue**e? Eu l.am ie!*a* $e domnul de 4u i.Le+le!+? 7n enina*", 0u+u!oa ", lumina*" de a+el im"m/n* +a!e em"na $oa*e *o* a*/* de mul* +u a3e+iunea unei mame +a!e #i ," e)*e +o$ilul $ie!du*, +a )i +u d!a,o *ea me!i*" a unei iu0i*e de'o*a*e, ale!," #n $i'ni" )i adu e #nda*" o 'ene!a0il" *i+l" a+o$e!i*" de un $!a3 au*en*i+(

> E 'inul +a!e.i $l"+ea *a*"lui domniei.'oa *!e, -i e Hu,ue**e( A+um nu mi.au mai !"ma de+/* +in+i *i+le((( Pa!daillan de *u$" *i+la, um$lu *!ei $a5a!e )i *!a e un +aun $en*!u ,a-d"( Hu,ue**e $"li de $l"+e!e( > D!a,a mea Hu,ue**e, -i e Pa!daillan du$" +e ,oli!" $a5a!ele, adineau!i mi.ai 'o!0i* de $!e domnul de 4u i.Le+le!+( 7l +uno)*i de+i $e demnul ,u'e!na*o! al 4a *ilieiA Hu,ue**e e !o)i +a $a!a 3o+ului( Ca'ale!ul #n!e,i *!" a+ea *" emoie( > De +e *e.ai #n!o)i*A > Domnul de 4u i.Le+le!+, 0/i,ui Hu,ue**e, a 'eni* de $e.ai+i #m$!eun" +u domni $ada ini $e +a!e.i o $"*a !e,e)*e du$" +e.i 0"*ea #n $a!*idele de +!im"((( > Ei, +e om 0ine+!e +u*((( )i mai de$a!*eA > P"i((( mu!mu!" Hu,ue**e, m" 0i-uiam $e el((( $en*!u a '" eli0e!a((( Mi.a *o* $u me!eu((( > Ce anume, $!ie*en" d!a,"A((( :*ii +" mie $oi ".mi $ui o!i+e((( > C" a! 3i ,a*a((( " 3a+" o me-alian"? :i #)i umei +a$ul +u m/nd!ie( A$oi +on*inu"= > Cum un* '"du'", 3"!" +o$ii, li0e!" " 3a+ +e.mi $la+e +u mine, da+" nu +u inima mea, a) 3i $u*u* $!imi $!o$une!ea $e +a!e mi.a 3"+u*.o #n !e$e*a*e !/ndu!i )i " m" le, a.i 3i o oie +!edin+ioa "((( Viaa mea a! 3i de'eni* +e'a mai *!i *" )i.a *a a! 3i 3o * *o*((( Hu,ue**e !o *ea a+e *e 'o!0e 3oa!*e im$lu, ned/ndu.)i eama +" #)i de-'"luia de'o*amen*ul u0lim( Ca'ale!ul o $!i'ea +u o #nduio)a!e ine6$li+a0il"( > De+i, +on*inu" el, *e.ai du la 4u i.Le+le!+A > Da, #n " #n $!ima -i +/nd m.am du , n.am $u*u* in*!a #n 4a *ilia( Gn 3el de !" +oal" i-0u+ni e la C5a!*!e , +u $!o+e iunea domnului de %ui e((( A)*e$*am " e #na$oie-e((( > B!e0uie " e 3i #na$oia*, -i e Pa!daillan, )i de da*a a *a #l 'ei ," i +u i,u!an"( > La +e " m" mai o *ene +, da+" un*ei #n li0e!*a*eA $u e Hu,ue**e( Pa!daillan )i C5a!le dIAn,oulFme +"$"*a!" +ame!ele $e +a!e le o+u$a e!" )i mai #nain*e #n 5an( Ziua )i noa$*ea a+eea )i a$oi -iua )i noa$*ea u!m"*oa!e le $e*!e+u!" #n lini)*e( Odi5na a+ea *a e!a 0ine'eni*" du$" #n+e!+"!ile de *oa*e 3elu!ile $!in +a!e *!e+u e!" Pa!daillan )i *o'a!")ul "u( Deal*3el le e!a ne+e a!" )i $en*!u a le #n,"dui ".)i *a0ilea +" $lanul o$e!aiunilo!( A *!eia -i de diminea" $le+a!" de'!eme( :i, $en*!u a 3a+e $uin" o!dine #n +!onolo,ia a+e *o! e'enimen*e +a!e e #n*!e*aie, n.a! 3i $oa*e 3"!" !o * " !ema!+"m +", #n dimineaa a+eea, e #m$lini e!" $a*!u -ile de +/nd 8a+Due ClEmen* e a3la #n +a!+e!a de $eni*en" din m/n" *i!ea ia+o0inilo!( Pa!daillan e #nd!e$*" ,!"0i* $!e 'e+5ea *!ad" Bem$le( > Me!,em de+i la $ala*ul de %ui eA #n*!e0" C5a!le $e d!um( > Da+" nu la $ala*, +el $uin $!in a$!o$ie!ea lui, $!e a.l #n*/lni, da+" e $oa*e, $e 1u$/nul Mau!e'e!*, +a!e )*ie *o* +e 3a+e, -i+e au ,/nde)*e du+ele de %ui e( 7i dai eama de+i +", da+" e6i *" +ine'a $e lume +a!e " )*ie unde e a3l" *"$/na ,/ndu!ilo! domniei. *ale, a$oi a+ela e *e de %ui e( La u!ma u!melo!, $oa*e +!e-i +".i mai 0ine " ne ad!e "m lui Dumne-eu de+/* 3inilo!( A)ada!, da+" '!ei, 'om in*!a #n $ala* )i 'om $"*!unde $/n" la du+e *!e+/nd $!in*!e +ele dou" u*e de ,"!-i au de ,en*ilomi $e +a!e.i ine #n 1u!ul "u( > Ceea +e $ui e *e +u ne$u*in" de !eali-a*, -i e */n"!ul du+e( Da! de +e " ne ad!e "m mai de,!a0" lui Mau!e'e!* de+/* al*uia din*!e oamenii lui de %ui eA > Pen*!u +" '!eau " dau o lo'i*u!" du0l", " !/nduie + *o*oda*" )i *!e0u!ile domniei.*ale )i $e ale mele( :*ii +" am o 'e+5e o+o*eal" de #n+5eia* +u Mau!e'e!* )i +" ale!, de mul*" '!eme du$" el((( E6$li+aia e!a $lau-i0il" )i $ul0e!" 'a,a nelini)*e +a!e #n+e$u e ".l +u$!ind" $e */n"!ul du+e( Cu!/nd +ei doi *o'a!")i de d!um a1un e!" #n a$!o$ie!ea $o!ii de in*!a!e a $ala*ului,

unde *"*ea 'e)ni+ o +ea*" de ,u!".+a +", $"l"'!",ind )i d/nd din m/ini( Pa!daillan )i C5a!le dIAn,oulFme *!e+u!" neo0 e!'ai $!in a+ea *" mulime )i e *!e+u!a!" #n !/ndu!ile unui ,!u$ de *ul de nume!o , aduna* #n 1u!ul unui 0"!0a* +a!e #)i e6$unea ideile +u ,la *a!e( V!eme de dou" +ea u!i, +a'ale!ul )i mi+ul du+e *"*u!" +u o+5ii ain*ii a u$!a ma!ii $o!i de +5i e o!i+"!ui 'eni*, )i C5a!le #n+e$ea " +!ead" +" ideea de a me!,e ".l +au*e $e #n u)i du+ele de %ui e nu e!a $!ea !ea, +5ia! da+" #i !i +ai $ielea, +/nd Pa!daillan #l #m$in e +u +o*ul )i, 3"+/nd un emn din +a$, #i a!"*" *!ei ,en*ilomi +a!e in*!au #n $ala*( A+e)*ia e!au 4u i.Le+le!+, Mau!e'e!* )i Maine'ille( Mau!e'e!* e!a #n+ad!a* de +eilali doi( Gn -/m0e* +um$li* +!i $" 0u-ele lui Pa!daillan, de'eni*e 0!u + $alide( Da! +ei *!ei )i di $"!u e!" #nl"un*!ul $ala*ului( Bo*u)i, *im$ul e +u!,ea( 4"*u de o!a $!/n-ului( > Cine )*ie da+" 'o! mai ie)i a-i((( au da+" nu +um'a au )i ie)i* $!in al*" $a!*eA )o$*i C5a!le ( Cum !o *i a+e *e +u'in*e, #i )i -"!i $e 4u i.Le+le!+, $e Maine'ille )i $e Mau!e'e!*( Ca'ale!ul #i '"-u e )i el((( Cei *!ei ,en*ilomi e o$!i!" #n *!ad", 'o!0ind #n*!e ei #n )oa$*"( A$oi 4u i.Le+le!+ )i Maine'ille, $!in-/ndu. e de 0!a, $le+a!" #m$!eun"( Mau!e'e!* !"ma e o +li$" $e lo+, a$oi $o!ni )i el( Pa!daillan nu.l l"0ea din o+5i $e Mau!e'e!*( A+e *a e #nd!e$*" $!e $oa!*a din $!e *!ada Bem$le((( :i ie)i( Mau!e'e!* me!,ea lini)*i*, +u $a*ele la 0"lile Ca!Fme.P!enan*, $e d!umul 0"*u* +a!e )e!$uia $e lin," -idul de in+in*" al Pa!i ului, d!um $!e "!a* +u 0o +5e*e )i ade ea +u ma,5e!nie, +eea +e le #n,"duia +elo! doi u!m"!i*o!i " e $oa*" a +unde( Mau!e'e!* e du+ea #n Mon*ma!*!e? C/nd #n+e$u " u!+e +olina, un -/m0e* )i mai li'id +!i $" 0u-ele lui Pa!daillan( Mau!e'e!* e #nd!e$*a $!e +"*un, $!e a+ea $a!*e a +olinei unde e a3l" a *"-i $iaa Calai!e du Be!*!e ((( E!a a+ela)i d!um $e +a!e me! e e, +u )ai $!e-e+e ani #n u!m", #m$!eun" +u LoK e, +u ma!e)alul de Mon*mo!en+9, +u *a*"l lui +a!e *!",ea " moa!" #n*!.o +"!u"?((( L/n," un lan de ,!/u e+e!a* de +/*e'a -ile((( o$!i e +"!ua((( )i *a*"l #i mu!i e #n 0!ae((( *o* ai+i a$"!u e deoda*" Mau!e'e!* )i o lo'i e $e LoK e +u $umnalul o*!"'i* al Ca*e!in+i de Medi+i?((( Da?((( S$!e lo+ul a+ela, $e +a!e Pa!daillan nu.l 'a ui*a ni+ioda*", e #nd!e$*a a-i Mau!e'e!*?((( Pa!daillan e 3"+u al0 la 3a"( Cu un ,e * iu*e #)i $i$"i 1un,5e!ul )i $i *olul #n3i$*e #n +in,"*oa!e( Se o$!i o +li$" )i #n+"!+" $i *olul( > Ai de ,/nd ".l !"$ui de la di *an"A #l #n*!e0" )o$*i* C5a!le ( > Nu, !" $un e +a'ale!ul -/m0ind, da! 'a #n+e!+a " di $a!" )i +um )*ie " 3u," +u iueala ie$u!elui((( am '"-u* eu +e.i $oa*e $ielea((( '!eau " 3iu i,u! +" nu ne 'a +"$a( Va 3i de a1un ".l !"nim la un $i+io! +a a *3el " $u*em *a de 'o!0"((( Mau!e'e!* u!+a mai de$a!*e +olina( Pa!daillan e u!ni din lo+ )i, deoda*", du$" un mo!man de 0olo'ani $!"'"lii -"!i +!u+ea de lemn +a!e ma!+a lo+ul unde #l #n,!o$a e $e *ai+". "u( L/n," +!u+e Pa!daillan #n*!e-"!i o 3o!m" nemi)+a*"( Cine e!a oa!eA((( O 3emeieA((( :i +e 3"+ea a+oloA((( Pa!daillan nu.i d"du ni+i o a*enie )i a0ia da+" o '"-u( B!e+/nd $e l/n," mo!m/n*ul 0"*!/nului Pa!daillan, Mau!e'e!* e o$!i e( De i,u! e ,/ndea )i el la a+ea #nde$"!*a*" -i de au,u *, #n o!i*" +a )i +ea de a+um, +/nd, #n a+e * lo+ lini)*i*, "!i e din*!.un *u3i) $!e a o lo'i de moa!*e $e LoK e de Mon*mo!en+9?((( Mau!e'e!* $!i'i #n de$"!*"!i $!e un $un+* al u!+u)ului, unde a *"-i e a3l" $iaa Ra'i,nan. A+olo, '"-u un +al le,a* de un +o$a+ )i, #n a$!o$ie!ea +alului, o +alea)+" la +a!e e!au #n5"mai doi +ai 'i,u!o)i( Gn la+5eu u$!a'e,5ea *o*ul, a)e-a* la um0!a +a *anilo!( C4ine? #)i -i e Mau!e'e!*( Bo*ul e *e $!e,"*i*?((, Pe *e dou"-e+i de minu*e i,"n+u)a 'a 3i a mea((( Ce 'oi 3a+e +u eaA N.a!e ni+i o im$o!*an", doa! " nu 3ie a im0e+ilului du+e

+a!e nu e *e #n *a!e " m" $!o*e1e-e )i ni+i, mai ale , a $!ie*enului "u Pa!daillan?((( O -"'o!" + #n +alea)+", #n+ale+((( )i #n +el mul* $a*!u -ile a1un, la O!lEan ((( )i a+olo, mai 'edem noi?((( Hai? Adio, %ui e? Adio, Pa!daillan?C Ro *ind #n inea lui a+e *e +u'in*e, Mau!e'e!* #)i #n*oa! e $!e Pa!i $!i'i!ea #n*une+a*"((( Pa!daillan e a3la #n 3aa lui, la dou"-e+i de $a)iA La un emn al lui Pa!daillan, du+ele de An,oulFme +a!e me!,ea l/n," el, e o$!i )i, 0"nuind in*enia *o'a!")ului "u, #)i #n+!u+i)a 0!aele, $en*!u a a!"*a +", #n +ele +e a'eau " u!me-e, 'a 3i ma!*o! )i nu a+*o!( Ca'ale!ul #nain*" in,u!, da! +/nd a1un e la -e+e $a)i de Mau!e'e!*, e o$!i )i el( Mau!e'e!* e!a in,u!((( in,u! #n 3aa lui Pa!daillan? 7nele e +" o!i+e #n+e!+a!e de a$"!a!e e!a -ada!ni+", #n*!u+/* Pa!daillan e!a mai mul* de+/* D!e$*ul )i 8u *iia, e!a Re$!e iunea #n*!u+5i$a*" +a!e e !idi+a #n numele mo!ilo!, $en*!u o lu$*" d!ea$*", +u a!me e,ale? :i, #n*!.o lu$*" +u a!me e,ale, Mau!e'e!* #n 3aa lui Pa!daillan e!a +a un )a+al #n 3aa unui leu( Du$" +e e ui*" #n */n,a )i #n d!ea$*a, +u o e6$!e ie de $aim" +a!e #i de +om$unea +5i$ul, Mau!e'e!* mu!mu!" +e'a +on3u- +a!e a! 3i #n emna*= CCe '!ei de la mineAC A*un+i Pa!daillan 'o!0i((( > O0 e!'", domnule, -i e el, +" am $ada )i 1un,5e!ul, da! +" )i domnia.*a ai un $umnal )i o a0ie((( E.ade'"!a* +" am )i un $i *ol, da! nu m" 'oi lu1i de el de+/* da+" 'ei #n+e!+a " 3u,i( Boa*e a *ea mi e $a!e +" ne a)ea-" $e un $i+io! de e,ali*a*e de$lin"( Mau!e'e!* 3"+u un emn de #n+u'iina!e( > M" #n*!e0i +e '!eau de la domnia.*a, +on*inu" Pa!daillan( V!eau " *e u+id( G+i,/ndu.*e, domnule, +!ed +u *oa*" in+e!i*a*ea +" +a$ $"m/n*ul de o 3"$*u!" +a!e ii 3a+e il"( Ceea +e mi.ai $u #n +a!+e!a de la 4a *ilia mi.a do'edi* un lu+!u de +a!e $u*eam " m" mai #ndoie + #n+"= a+ela +" e)*i o !e$*il" 'eninoa " +a!e *!e0uie *!i'i*"( 7i 1u! +" la *!ei minu*e du$" +e *e 'oi u+ide, #i 'oi ui*a $/n" )i numele((( De+i, am " *e u+id( Da! nu ai+i( Am " *e !o, " m" #n oe)*i $/n" la Mon*3au+on( Doa! n.ai '!ea +a /n,ele domniei.*ale " $i+u!e +a o !ou" 0le *ema*" $e a+e * $e*e+ de $"m/n* +a!e ad"$o *e)*e !"m")iele *a*"lui meu((( Mon*3au+on mi e $a!e un lo+ nime!i* $en*!u lu$*a $e +a!e i.o $!o$un )i $en*!u odi5ni!ea oa elo! domniei.*ale( Be #n'oie)*i " m" #n oe)*i $/n" a+oloA Mau!e'e!* 3"+u un al* emn de #n+u'iina!e( O $e!an" i e a$!indea #n u3le*( De la Mon*ma!*!e la Mon*3au+on d!umul e!a de *ul de lun,( Poa*e +" i e 'a i'i '!eun $!ile1 " 3u,"( 7n o!i+e +a-, a'ea de +/)*i,a* mai mul* de o 1um"*a*e de o!"((( un 'ea+? R" $un e de+i +u un 3el de 0u+u!ie ,!eu *"'ili*"= > La Mon*3au+on, 3ie? A+olo au #n al*" $a!*e, 3ii i,u! +" nu m" 'oi l" a u+i 3"!" " #n+e!+ a *e *!imi*e l/n," *a*"l domniei.*ale((( Puin mai lini)*i*, Mau!e'e!* !e+"$"*a oiul de +u!a1 +a!e i e $o*!i'ea, adi+" neo0!"-a!ea( > Nu )*iu da+" 'oi mu!i #n duelul $e +a!e i.l $!o$un, -i e Pa!daillan, .a! $u*ea( Da! i,u! e *e +" *e 'oi u+ide( Mi e $a!e de+i +" e +u'ine ".i $un #n dou" +u'in*e de +e m.am 5o*"!/* " *e u+id( 7n a+ela)i *im$ am ".i $un o #n*!e0a!e((( > :i o mie de #n*!e0"!i, domnule de Pa!daillan, !" $un e Mau!e'e!*( 7n +li$a +/nd !o *ea a+e *e +u'in*e, 3"+u o "!i*u!" *!a)ni+" #nd"!"* )i e $!o"$i #n $a*ele +!u+ii a)e-a*e $e mo!m/n*ul 0"*!/nului Pa!daillan( 7nda*" a$oi #n+e$u " ale!,e +u a'/n* $!e +alul )i +alea)+a $e +a!e le e6amina e mai #nain*e( > A? Mi-e!a0ile? u!l" du+ele de An,oulFme $o!nind #n ,oan" du$" el( Pa!daillan -/m0i, #)i +oa e $i *olul )i #l o+5i $e Mau!e'e!*( E!a ,a*a " a$e e $e *!",a+i((( 7n +li$a a+eea, de la $i+ioa!ele +!u+ii, unde )e-u e +5i!+i*", o um0!" e !idi+", e a)e-" #n*!e ea'a $i *olului )i Mau!e'e!*((( N"lu+a a+eea e!a o 3emeie((( Pa!daillan e ui*"

la +e! +u o $!i'i!e +!un*"?((( 4!aul #i +"-u #n 1o ( D!ea$*", $!i1ini*" de +!u+e, +u o minuna*" +laie de $"! 0lond !" 3i!a* $e ume!i, $"!ea +" nu.l 'ede ni+i $e Pa!daillan, ni+i nimi+ al*+e'a din 1u!ul ei((( Pa!daillan a0ia #i a!un+" o $!i'i!e= o+5ii ei e!au ain*ii a u$!a lui Mau!e'e!* +a!e 3u,ea )i a u$!a lui C5a!le +a!e #l u!m"!ea((( Mau!e'e!* ale!,a +a un ne0un, #n al*u!i ma!i( Deoda*" a'u im$!e ia +" +ine'a((( *!e+ea $e l/n," el, i.o lua #nain*e, e #n*o!+ea )i, +/* ai +li$i, e $omeni #n 3aa */n"!ului du+e +a!e #)i +o*ea a0ia din *ea+" $un/nd= > 7nd"!"*, domnule, au *e u+id? S$ada lui Mau!e'e!* +/n*eie #n oa!e= #n a+eea)i +li$" in*!" #n ,a!d" )i e n"$u *i 3u!io ( Sa0ia lui C5a!le #l #ne$" #n o0!a-((( Se d"du #nd"!"*? 7n *"+e!e, +ei doi ad'e! a!i *"*eau +u "0iile #n $o-iie de a*a+, 3"!" " 3a+" ni+i o mi)+a!e((( Din +/nd #n +/nd un 0!a e de *indea((( A$oi am/ndoi !eluau $o-iia H#n ,a!d"C( Da!, la 3ie+a!e lo'i*u!" a lui Mau!e'e!*, C5a!le , du$" +e o $a!a, !"m/nea $e lo+2 #n *im$ +e, de 3ie+a!e da*" +/nd 0!aul "u lo'ea, '/!3ul "0iei a$!oa$e a*in,ea o0!a-ul lui Mau!e'e!* +a!e "!ea #nd"!"*((( :i a*un+i */n"!ul du+e 3"+ea +/i'a $a)i !e$e-i #nain*e((( Cu $ume la ,u!", $alid la 3a" +a un mo!*, Mau!e'e!* #n+e!+a " e 3e!ea +" 3"+/nd un $a la d!ea$*a au la */n,a((( Da!, #n*o*deauna, e $omenea #n 3a" +u '/!3ul amenin"*o! al $adei ad'e! a!ului "u( Se *!a e #na$oi, u!+" $/n" la +!u+e((( )i, a1un,/nd #n 3/!)i* l/n," mo!m/n*, au-i un *!aniu 5o5o* de !/ +a!e $"!ea +" ie e din ,!oa$"( A*un+i un *!emu! #i #n,5e" *!u$ul )i a!un+" au, mai de,!a0", l" " ".i +ad" a0ia )i e #n*oa! e= #l '"-u $e Pa!daillan +a!e nu e +lin*i e din lo+((( V"-u 3emeia +u $"!ul de au! +a!e i-0u+ni e #n a+el 5o5o* de !/ 3une0!u((( > Mon enio!e, !o *i Pa!daillan, 0ine'oii ".i #nm/nai a0ia a+e *ui om( Du+ele lu" de 1o $ada, a$u+/nd.o de '/!3, )i o #n*in e +u m/ne!ul lui Mau!e'e!*, +a!e o $!in e ma)inal )i o '/!# #n *ea+"( A*un+i, +a )i +/nd nimi+ nu .a! 3i #n*/m$la*, +a )i +/nd nimi+ n.a! 3i #n*!e!u$* 'o!0ele $e +a!e i le ad!e a e adineau!i lui Mau!e'e!*, Pa!daillan +on*inu"= > 7n*!e0a!ea $e +a!e am " i.o $un, domnule, e *e u!m"*oa!ea= +e i.a 3"+u* ea) C" ai #n+e!+a* de -e+e o!i, de dou"-e+i de o!i ".mi dai o lo'i*u!" de moa!*e, e!a un lu+!u 3oa!*e 3i!e +( C" m.ai +"u*a* #n $ala*ul Coli,n9, +" ai a mui* #m$o*!i'a *a*"lui meu )i a mea o *!u$" de u+i,a)i $e +a!e un m"+el #i 3"+ea " de'in" ne0uni 3u!io)i, o mai #nele, )i $e.a *a( Da! ea)... Ce i.a 3"+u* eaA @a$*ul +" n.ai a'u* mil" de a*/*a ino+en", *ine!ee )i 3!umu ee, ia*" +eea +e +au* " #nele, de )ai $!e-e+e ani 3"!" " i-0u*e +? :i, o!i+/* a! 3i 3o * de *a!e, o!i+/* de +lo+o*i*oa!e a! 3i 3o * #n +li$a a+eea u!a +a!e #i !"'")ea u3le*ul, Pa!daillan nu.)i $u*u *"$/ni un ,eam"* de du!e!e )i de d!a,o *e((( > Ia*" #n*!e0a!ea mea, $u e el mai de$a!*e du$" +/*e'a +li$e( Nu.mi !" $un-iA 7n*!.ade'"!, Mau!e'e!* *"+ea((( :i +e.a! 3i $u*u* oa!e " $un"A Pa!daillan e a$!o$ie de el, a$!oa$e a*in,/ndu.l( Mau!e'e!* +/n+i #n3unda*( Gi*a e +" Pa!daillan #i o3e!ea o lu$*" d!ea$*"( Nu e ,/ndea de+/* +" a'ea " moa!"((( > Nu.mi !" $un-i, $u e a*un+i Pa!daillan( Ei 0ine, *!e0uie ".i $un= din a+ea *" $!i+in" m.am 5o*"!/* " *e u+id( Pen*!u !e *ul 'ei 3i ie!*a*( Da! mi)elia a *a am '!u* .o i $")e)*i $!in )ai $!e-e+e ani de $aim"( Ia! a *"-i o+o* +" de *ul i.a 3o * 3!i+" de moa!*e $en*!u a mu!i #n 3/!)i* de.a 0inelea( :i, $en*!u +" *e a3li u0 *al$a mea, *e *!i'e +((( Mau!e'e!* +"-u #n ,enun+5i, #)i !idi+" 3!un*ea )i!oind de udoa!e #n,5ea*" )i 0/i,ui +u un ,la !",u)i*= > La ".m" " *!"ie +?((( C!u".mi 'iaa?((( @ie.i mil"? @ie.i mil"?((( 7n numele LoK ei? Nu m" u+ide? La au-ul a+e *ui nume, Pa!daillan 3!em"*"( A$oi, a!un+/nd $!e du+ele de An,oulFme o $!i'i!e $e +a!e */n"!ul du+e a! 3i o+o*i*.o u0lim" da+" a! 3i )*iu* a+!i3i+iul $e +a!e #l e6$!ima a+ea *" $!i'i!e, $u e= > Ridi+".*e((( )i a +ul*".m"((( S.a! $u*ea " *e +!u, a)a +um mi.o +e!i((( Din*!.o mu+i*u!" Mau!e'e!* e !idi+" #n $i+ioa!e( 7n+e$u ".)i 3!"m/n*e m/inile.i

+!i $a*e( > O? ,emu el( Ce *!e0uie " 3a+A Vo!0e)*e?((( Po!un+e)*e?(((( Da, domnia.*a ai a u$!a mea d!e$* de 'ia" )i de moa!*e? Da, am 3o * un *i+"lo ?((( Da! domnia.*a, de $!e domnia.*a e $une +" e)*i ul*imul +a'ale! din e$o+a noa *!"((( e)*i #n ")i 'i*e1ia )i ,ene!o-i*a*ea((( O? :i 'ei 3i )i #n*!u+5i$a!ea ie!*"!ii? R/ ul 3emeii +u $"!ul de au!, *!aniul !/ 3une0!u al a+elei 3emei +a!e *"*ea #n $i+ioa!e, $!i1ini*" de +!u+e, i-0u+ni din nou((( :i Pa!daillan *!e "!i((( > Vo!0e)*i de $!e ie!*a!e, $u e el +u*u!/ndu.)i +a$ul( Eu $o* " *e +!u, da! nu " *e ie!*( Ia*" +e $o* 3a+e((( Gn u $in 3!/n e ,la ul lui Pa!daillan( Da!, #n+o!d/ndu.)i 'oina, +on*inu"= > Ai omo!/* o 3a*" 3!a,ed"((( Mai e6i *" )i al*a +"!eia #i $oi !eda 'iaa )i 3e!i+i!ea= #n +5im0ul 'ieii Viole**ei, *e +!u $en*!u moa!*ea LoK ei( C5a!le e a$!o$ie din*!.un al*, #l $!in e $e +a'ale! de m/n" )i, +u inima n"$"di*" de !e+uno)*in", mu!mu!"= > Pa!daillan?((( @!a*ele meu?((( > Viole**eA -i e Mau!e'e!*( S$ui +" da+" '.o dau $e Viole**e, ai ".mi +!ui 'iaaA > A)a am $u , -i e im$lu Pa!daillan( Vo!0e)*e de+i= unde e a3l" 3a*aA Mau!e'e!* !" $un e= > Ha0a! n.am?(( Pe Dumne-eul meu, +a!e m" aude, nu )*iu unde e a3l" 3a*a a *a((( dar... La a+e * din u!m" +u'/n*, Pa!daillan !" u3l" u)u!a*( C5a!le , +a!e imea +um #l +u$!inde di $e!a!ea, #n+e$u din nou " $e!e( :i am/ndoi *!i,a!"= > Da!, +eA((( :*ii de+i +e'aA((( > Nu )*ie nimi+? E *e un im$o *o!? Cine $oa*e )*i unde e a3l" i,an+aA((( Vo!0i e 3emeia +u $"!ul de au!( Da! ni+i Pa!daillan, ni+i du+ele de An,oulFme nu.i d"du!" a*enie( Cu u3le*ul la ,u!", Mau!e'e!* #n+5i e e o+5ii $en*!u a nu l" a ".i +a$e 0u+u!ia 3!ene*i+" )i ,/ndul in3e!nal din +a!e i-'o!a a+ea *" 0u+u!ie( > Da? -i e el ,/3/ind( :*iu +e'a((( Po*((( *!"d/nd, e.ade'"!a*((( da! +e #n eamn" o *!"da!e 3a" de 3a$*ul +".mi 'ei +!ua 'iaaA Mau!e'e!* #)i $le+" 3!un*ea( 7n +li$a a+ea *a nu a'ea de+/* o in,u!" *eam" )i anume +a *im0!ul ,la ului "u " nu $a!" $!ea emoiona*, +a ,e *ul "u " nu.i de-'"luie 0u+u!ia 5idoa " +a!e #l n"$"dea( > S$ui +" nu )*ii unde e a3l" */n"!aA #n*!e0" Pa!daillan( > A+um, da? )u)o*i Mau!e'e!*(( 8u!( > Da! $ui +" ai $u*ea " a3liA > C5ia! #n ea!a a *a, domnule?((( A *a nu de$inde de+/* de mine? O3? De +e nu mi.a *!e+u* oa!e $!in min*e " m" in*e!e e- de a *a #nain*e de a ie)i din Pa!i ? > Pa!daillan? u $in" +u a!doa!e */n"!ul du+e( > Domnilo!? Domnilo!? +on*inu" Mau!e'e!* 3!/n,/ndu.)i m/inile( 8u! $e u3le*ul meu +" $o* " '" dau a+ea *" a*i 3a+ie((( Gi*e, unul din domniile.'oa *!e " m" #n oea +"?((( Pa!daillan a!un+" o nou" $!i'i!e lui C5a!le , $e +a!e #l '"-u !"'")i* de $e!an" )i de di $e!a!e( > Lini)*e)*e.*e, domnule, #i $u e( > O? E6i *" de+i '!eun mi1lo+A((( Vo!0e)*e?((( > Da+" +eea +e $ui e.ade'"!a*((( > 8u! $e !aiul din +e!u!i?((( > Be +!ed( Ei 0ine? Nu *e $u*em #n oi, #n*!.ade'"!( Domnul du+e de An,oulFme )i +u mine ne.am 5o*"!/* " nu mai $unem $i+io!ul #n Pa!i , unde ne $/nde + $!ea mul*e $!ime1dii((( Mau!e'e!* a +ul*a +u $!o3und" a*enie( > Ne.am in *ala* la Ville.lIE'FDue, +on*inu" Pa!daillan( Nu #n ea!a a *a, +"+i

noa$*ea.i *!"d"*oa!e, +i m/ine, #n $lin" -i, la o!a -e+e dimineaa, $oi " ne adu+i l"mu!i!ea #n +5im0ul +"!eia i e 'a +!ua 'iaa((( Vei 'eni, domnuleA > Voi 'eni? !" $un e #n3i$* Mau!e'e!*, $alid de 0u+u!ie, la 3el +um, mai #nain*e, 3u e e $alid de ,!oa-"( > A *a.i 0ine, $u e Pa!daillan( Du.*e= e)*i li0e!( Pen*!u a *!eia oa!" i-0u+ni !/ ul 3emeii +u $"!ul de au!((( Mau!e'e!* #)i +oa e $"l"!ia, #i alu*" +u a+ela)i ,e * $e Pa!daillan )i $e C5a!le )i e #nde$"!*"((( A*/*a '!eme +/* imi e a u$!a lui a$" a!ea $!i'i!ii +elo! doi 0"!0ai, i-0u*i e, $!in*!.un e3o!* de 'oin", " mea!," +u $a +alm )i m" u!a*( Da!, de #nda*" +e o+o*i +" nu mai $oa*e 3i '"-u*, #)i lu" $i+ioa!ele la $ina!e( > Va 'eni? -i+ea #n *im$ul a+e *a du+ele de An,oulFme( > A)a +!ed? -i e Pa!daillan u $in/nd( :i C5a!le e!a a*/* de 3e!i+i*, #n+/* i.a! 3i 3o * +u ne$u*in" " #nelea," am"!"+iunea din u $inul a+e *ui 0"!0a* +a!e !enuna e la o u!" 'e+5e de )ai $!e-e+e ani $en*!u a a i,u!a 3e!i+i!ea */n"!ului "u $!ie*en( > Da! de +e i.ai $u +" ne.am in *ala* #n Ville.lIE'FDue )i +" nu 'om mai $une $i+io!ul #n Pa!i A #n*!e0" du+ele( > Din $!e+auie((( Mau!e'e!* 'a 'eni((( Mau!e'e!* nu.i 'a *!"da $e a+eia +a!e i.au +!ua* 'iaa((( a)a +!ed?((( Da!, +ine $oa*e )*i?((( R"ma e!" +/*e'a minu*e $e ,/ndu!i( C5a!le e #n*!e0a da+" Mau!e'e!* 'a 'eni la #n*/lni!e( Pa!daillan n.a'ea ni+i o #ndoial" #n a+ea *" $!i'in"( Sin+e!i*a*ea lui Mau!e'e!* i e $"!ea +e!*"( 7n o!i+e +a-, da+" Mau!e'e!* *!"da #n+" o da*", Pa!daillan 'a )*i " dea de el((( @!"m/n*a* de a emenea ,/ndu!i, e a$!o$ie de mo!m/n* )i, +o/ndu.)i $"l"!ia )i $le+/ndu.)i +a$ul, #)i $unea #n inea lui lu+!u!i $!in +a!e $e!a ".)i $o*olea +" du!e!ea a+!i3i+iului 3"+u*((( :i, !idi+/ndu.)i o+5ii, o '"-u $e 3emeia +u $"!ul de au! +a!e #l in*uia +u $!i'i!ea( A0ia a*un+i o !e+uno +u( E!a SaK-uma, i,an+a( E!a mama Viole**ei((( C5a!le dIAn,oulFme o !e+uno +u e )i el )i e a$!o$ia e( Ci*i*o!ul $oa*e n.a ui*a* +", du$" $!ima a 'i-i*" la m/n" *i!ea 0enedi+*inelo!, Pa!daillan o du e e $e i,an+" la 5anul $evini%re, unde o l" a e #n ,!i1a doamnei Hu,ue**e( Da!, #n+" #n ea!a -ilei +/nd +a'ale!ul e du e e la du+ele de %ui e, Sai-uma di $"!u e din 5an( Se #n $"im/n*a e oa!e de la!m"A Ce e #n*/m$la e +u ea de a*un+i #n+oa+eA Cum *!"i eA Gnde #)i ," i e ad"$o *A SaK-uma #l $!i'ea -/m0ind( E!a lim$ede +" #l !e+uno)*ea )i +" #)i amin*ea $!ea 0ine de +ena din 5anul HS$e!anaC( > @e!e)*e.*e de *!"d"*o!? !o *i ea +u ,la 0l/nd( @e!e)*e.*e de a+eia +a!e 3a+ 1u!"min*e? > Doamn", #i $u e Pa!daillan, 'enii +u noi( Nu e +ade +a +ine'a din 3amilia Mon*ai,ue " !"*"+ea +" $e d!umu!i((( > Mon*ai,ue ? -i e ea 3!em"*/nd( Ce.i +u numele " *aA > LEono!e, 0a!onea " de Mon*ai,ue , e *e numele domniei.'oa *!e? > LEono!eA Am +uno +u* o 0ia*" 3a*" $e +a!e o +5ema a)a?((( Da! a mu!i*?((( Li,an+a e 3"+u e al0" +a 'a!ul( C5a!le #i $!in e mina )i i.o *!/n e +u $u*e!e #n m/inile ale( > Domnia.'oa *!" un*ei LEono!e, !e$e*" el, domnia.'oa *!" un*ei mama a+eleia $e +a!e o iu0e +?((( A? Doamn"? A +ul*ai.ne? Amin*ii.'"? Linei min*e $a'ilionul m/n" *i!ii unde '.am ," i*((( E!ai +u omul +a!e '.a iu0i*((( +u a+ela +a!e ne.a $u numele domniei. 'oa *!e )i al "u((( $!inul @a!ne e((( e$i +o$ul?((( @emeia u $in"( Pen*!u o +li$" lumina !aiunii i e a$!in e #n o+5ii $lendi-i((( +"+i, o+5ii a+e)*ia e!au $lini de u!"?((( C5a!le o $!i'ea $lin de nelini)*e(

C/* n.a! 3i da* +a a+ea *" ne3e!i+i*" ".)i !e+a$e*e min*ea !"*"+i*"? S" o !e," ea +" $e LEono!e de Mon*ai,ue , #n i,an+a SaK-uma? :i +a Viole**e ".)i !e+a$e*e mama )i ea #n ")i " 3ie ," i*"((( > @ii+a domniei.'oa *!e, doamn"? *!i," */n"!ul du+e( @ii+a domniei.'oa *!e?((( Viole**e? > N.am ni+i o 3ii+"((( !o *i ea +u ,la mo5o!/*( C5a!le #i l" " m/na )i #)i #n*oa! e $!i'i!ea $!e Pa!daillan 'oind $a!+" ".i $un"= CCine $e lumea a *a i.a! $u*ea !eda min*ea !"*"+i*", da+" $/n" )i la numele 3ii+ei ale !"m/ne ne$" "*oa!eAC 7n*!.ade'"!, +5ia! da+" C5a!le )i Pa!daillan a! 3i )*iu*, $e +/nd e!au #n $a'ilionul m/n" *i!ii( ade'"!a*ul nume al i,"n+ii )i 3a$*ul +" ea e!a mama Viole**ei, #n+" nu +uno)*eau #n +e +um$li*e #m$!e1u!"!i e n" +u e +o$ilul((( Ne0un" #nain*e de a 3i mam", LEono!e e *!e-i e #n *emni" fr s tie +" e!a mam"? S*"*ea $!i1ini*" de +!u+e, +u o+5ii $ie!dui #n de$"!*"!i, +on*em$l/nd +/m$ia $u *ie )i a!"*a minuna* a *3el, #n+!emeni*", +u $a*ele !e-ema* de +!u+e, de o 3!umu ee *!a,i+" )i emoionan*", +a!e #i im$!e iona $e +ei doi 0"!0ai !"ma)i nemi)+ai( > Cine a i$a*A $u e ea mai de$a!*e( Din +e a0i de !u)ine )i di $e!a!e a /)ni* i$"*ul a+e *a +um$li* $e +a!e.l 'oi au-i *o*deaunaA((( A+olo, #n +a*ed!ala a+eea imen ", a+olo .a i +a* la!ma((( 4le *ema*" " 3ie '!"1i*oa!ea? O? Boi $umnii +a!e e #n*ind $!e ea? :i.a$oi, a$oi, nimi+? Nimi+ de+/* *"+e!ea mo!m/n*ului, 0e-na +elulei((( deli!ul a,oniei((( :i. a$oi, deoda*", ea 'ede din nou lumina -ilei, o -i #n*une+a*", +u +e!ul +e!ni* de '"lul no!ilo!((( :i ia*.o $e i,an+" +um e *e du " a+olo((( $!e 5idoa a ma)in" d"*"*oa!e de moa!*e((( )i a+olo((( a+olo((( la $i+ioa!ele $/n-u!"*o!ii, +ine *!i," ia!")iA((( Sai-uma e #n*!e!u$ e 0!u +( :i, $e 0u-ele ei li$ i*e de +uloa!e, !/ ul $e +a!e Pa!daillan #l au-i e +u $uin mai #nain*e, a+ela)i !/ 3une0!u $!in e " 5o5o*ea +"( > Adio, -i e ea( :i mai +u eam" " nu '" *!ea+" $!in ,/nd .o u!m"!ii $e i,an+", deoa!e+e +alea ei e *e +alea neno!o+i!ii( La a+e *e 'o!0e, e #nde$"!*" +u $a ma1e *uo ( Di $e!a*, ,/3/ind, du+ele de An,oulFme ale!," du$" ea *!i,/nd= > LEono!e? Ea e #n*oa! e, !idi+" un de,e* $!e +e! )i $u e= > De +e o *!i,i $e moa!*"A Da+" o +aui $e LEono!e, du.*e la $i+ioa!ele */l$ului de +a!e a*/!n" )*!ean,ul( > S*/l$ul? 0/i,ui C5a!le +a ie)i* din mini )i $i!oni* lo+ului( De +e mama Viole**ei 'o!0e)*e de $!e $/n-u!"*oa!eA 7n a+eea)i +li$", Sai-uma di $"!u #n $a*ele 0olo'anilo! $!"'"lii( Cei doi $!ie*eni ale!,a!" $e $o*e+a $e unde $le+a e Sai-uma( Da!, du$" +e d"du!" o+ol 0olo'anilo!, nu o mai '"-u!"( C5a!le dIAn,oulFme )i Pa!daillan +e!+e*a!" #n -ada! *oa*e #m$!e1u!"!ile( Sai-uma e!a de ne," i*( A*un+i, o a$u+a!" ia!")i $e d!umul $!e Pa!i ( In*!a!" #n o!a) $!in $oa!*a Mon*ma!*!e( Pe*!e+u!" la 5anul $evini%re o noa$*e li$ i*" de o!i+e ala!m" )i, a doua -i, la $!imele +ea u!i, e du e!" la #n*/lni!ea 5o*"!/*" +u Mau!e'e!*, da! e o$!i!" la 1um"*a*ea d!umului $!e Ville.lIE'FDue( Pa!daillan e!a #n+!edina* +" Mau!e'e!*, #n3!/n,/ndu.)i #n 3/!)i* $i!i*ul *!"d"*o!, e 'a ine de +u'/n*( Da!, de)i Mau!e'e!* 3"+u e o mulime de 1u!"min*e, $u*ea 3oa!*e 0ine " le 3i ui*a* $e *e noa$*e( Ia*" de +e, 3"!" " mea!," $/n" la Ville. lIE'EDue, e a)e-" la $/nd" #m$!eun" +u */n"!ul du+e #n*!.un *u3i) de *e1a!i( Pe la o!a nou" )i 1um"*a*e, -"!i!" un +"l"!e +a!e e a$!o$ia #n ,oan"( > El e? -i e lini)*i* Pa!daillan( > A)a.i, $e +u'/n*ul meu? -i e C5a!le +/nd Mau!e'e!* le a$"!u +la! #n 3aa o+5ilo!( > S".i ie)im #n #n*/m$ina!e? -i e Pa!daillan( Ie)i!" din *u3i) )i e #nd!e$*a!" $!e $o*e+"( Cu!/nd Mau!e'e!* "!i din )a, l/n," ei( 7)i +oa e $"l"!ia )i la $u e=

> Ia*".m", domnilo!((( I$ CUVNTUL LUI #AUREVERT Du$" +e e #n*o! e e la Pa!i , +u o -i mai #nain*e, +a u!ma!e a #n*/lni!ii ale +u Pa!daillan, Mau!e'e!* *!"0"*u e o!a)ul, la #n*/m$la!e, din ne'oia de a e mi)+a( Gneo!i #i 'enea " i$e de 0u+u!ie( Al*eo!i, dim$o*!i'", !e+on *i*uind +li$a #n,!o-i*oa!e +/nd e $omeni e 3a" #n 3a" +u Pa!daillan, e!a +u$!in de )o+ul #n*/!-ia* al $aimei )i imea +" e +la*in" $e $i+ioa!e( A*un+i, in*!a #n $!ima +/!+ium", 0ea, din*!.o #n,5ii*u!" un $a5a! de 'in, a-'/!lea $e ma " un 0an, a$oi $o!nea din nou " 5oin"!ea +"( 7l a'ea $e Pa!daillan #n m/n"?((( 7n 3/!)i*? 7n 3/!)i*? 7n 3/!)i*? 7n+" nu e ,/ndea +um 'a $une m/na $e el( Da! #l a'ea la m/n"? Sea!a $o,o!# a u$!a Pa!i ului )i +u!/nd e l" " noa$*ea((( Mau!e'e!* um0la me!eu, *!e+/nd ia!")i )i ia!")i, de dou"-e+i de o!i $e a+elea)i *!"-i, 3"!" ".)i dea eama( Se #nd!e$*" $!e 5anul CLa Bea +ul.de.@ie!C( 7n +li$a +/nd #)i !e+"$"*a e +almul, #)i d"du eama +" i e 3"+u e 3oame( In*!" de+i #n 5an #n momen*ul +/nd $a*!oanele e $!e,"*eau " *!a," o0loanele( :i, +/nd Rou o**e #i a*!a e a*enia +" *!e+u e de o!a *in,e!ii, Mau!e'e!* !" $un e +u a+ela)i emn mi *e!io $e +a!e #l 3"+u e )i 8a+Due Clemen*( A$oi ad"u,"= > A+um $u*ei #n+5ide 3e!e *!ele )i u)ile )i ".mi $!e,"*e)*i o ma " 0un", +"+i mo! de 3oame( Rou o**e )i PaDue**e, de i,u! 3a +ina*e de emnul 3"+u*, e ,!"0i!" ".l e!'ea +"( A$!in e!" 3o+ul )i $!e,"*i!" iu*e o +in" $e +a!e Mau!e'e!* o #n3ule+" +u ma!e $o3*"( A$oi, 0!u +, #)i l" " *i+la ne*e!mina*" )i +"-u #n*!.o medi*aie um0!"( 7n 3/!)i* Mau!e'e!* e !idi+" )i #)i $o*!i'i a0ia( Rou o**e ale!," ".i de +5i " u)a, da! el o o$!i +u un ,e *, $un/ndu.i= > Nu $e.ai+i 'oi ie)i((= :i 3"+u din nou emnul a+ela( %a-da e #n+lin", o lu" #nain*ea lui Mau!e'e!* )i a1un e #n ala +a!e +omuni+a +u $ala*ul @au *ei((( Mau!e'e!* 0"*u #n $i!oanele a)e-a*e #n 3o!m" de +!u+e( G)a e de +5i e )i el in*!"((( 7n lumina dul+e +a!e um$lea 'e)ni+ a+ea *" #n+"$e!e, Mau!e'e!* le -"!i $e +ele dou" lu1i*oa!e 3a'o!i*e, M9!*5i )i Lea( > S*"$/na 'oa *!" $oa*e oa!e " m" $!imea +"A #n*!e0" el( S.a +ul+a*A Ele e $!i'i!" +u uimi!e, +a )i +um a! 3i 3o * +u *o*ul neo0i)nui* +a +ine'a ".)i #n+5i$uie +" @au *a a! $u*ea " e odi5nea +" )i " doa!m"( :i, #n*!.ade'"!, a0ia 3/!)i e el de 'o!0i* +" @au *a a$"!u )i e a)e-" #n 3o*oliul "u( Cele dou" lu1i*oa!e di $"!u!" #n*!.o +li$"( > Nu m" a)*e$*am " *e '"d #n ea!a a *a, domnule de Mau!e'e!*, -i e ea(, B!e0uia ".mi a)*e$i $o!un+ile la O!lEan ( > E.ade'"!a*, doamn"((? > Gn +al )i o +alea)+a *e a)*e$*au #n Mon*ma!*!e= +alea)+a $en*!u ea )i +alul $en*!u domnia.*a( > Doamn", am '"-u* )i +alul )i +alea)+a( E!au la lo+ul $e +a!e mi l.ai indi+a*( > 7l 3"+u em $e domnul de %ui e ".i dea o mi iune, #n a)a 3el #n+/* " nu *e i-0e)*i de ni+i o $iedi+" )i " $oi +/)*i,a o$* -ile( > E.ade'"!a*, doamn"( Du+ele m" +!ede $e d!umul $!e 4loi , unde am $o!un+" " no*e- +um .a in *ala* !e,ele )i +a!e un* 3o!ele de +a!e $oa*e di $une da+" e i'e)*e '!eun $!ile1( > De+i *o*ul e!a $e!3e+* *i+lui* $!e a.i mo*i'a a0 ena )i a.i $!e,"*i $le+a!ea( Am $o!un+i* " ai +ai de +5im0 $en*!u a $u*ea me!,e mai !e$ede( Bo*ul e!a $!e,"*i*( Nu.i mai !"m/nea de+/* " $le+i((( :i, +/nd +olo, ia*".*e ai+i? Domnule de Mau!e'e!*, 1o+i un 1o+ $e!i+ulo ?

> E.ade'"!a*, doamn"( Pa!*ida $e +a!e o 1o+ #n +li$a a *a e *e $e!i+uloa "( A *"-i 'iaa mea n.a a*/!na* de+/* de un 3i! de $"! )i m/ine 'oi 3i $oa*e mo3*( G!+/nd $!e Mon*ma!*!e, #n +li$a +/nd m" #nd!e$*am $!e m/n" *i!e, m.am #m$iedi+a* de un o0 *a+ol= Pa!daillan? @au *a e !o)i u)o!, +eea +e la ea #n emna +" e *e +u$!in " de o emoie 'iolen*"( R"ma e +/*e'a +li$e *"+u*", de i,u! $en*!u +a 'o+ea " nu.i *!"de-e *ul0u!a!ea( > Be.ai #n*/lni* +u Pa!daillanA #n*!e0" ea +u !"+eal"( Be.a '"-u*A > Mi.a 'o!0i*? -i e Mau!e'e!* #n3io!/ndu. e( Doamn", +i*e + #n o+5ii domniei.'oa *!e mi!a!ea de a m" 'edea #n 'ia"( V" 'oi $une al*+e'a +a!e o " '" mi!e )i mai mul*= Pa!daillan e al no *!u? De da*a a+ea *a, #n*!.ade'"!, @au *a !"ma e a*/* de ului*", #n+/* ni+i nu e mai ,/ndi " e $!e3a+"( > L.ai !"ni*A #n*!e0" ea 3"!" a.)i $u*ea *"$/ni un im"m/n* $e +a!e Mau!e'e!* #l +!e-u de 0u+u!ie )i #n +a!e, +u ade'"!a*, e!a ame *e+a*" )i 0u+u!ia( Mau!e'e!* +l"*in" din +a$( > E6$li+".mi( > 7l a'em la min", doamn", -i e Mau!e'e!* #n +a!e i-0u+ni e u!a( M/ine, la o!a -e+e, n.a'em de+/* " $unem m/na $e el? Nu.i ne'oie de+/* " #n1,5e0"m o am0u +ad" )i 'a 'eni ai+i +u +a$ul $le+a*((( B!u$ul lui Mau!e'e!* 3u +u*u!a* de un !/ +um$li*( A*un+i @au *a #nele e, a)a +um nu.l #nele e e #n+"((( > Ie!*ai.m", -i a omul ,/3/ind, !/d de du$".amia-"((( !/d +um n.am $u*u* !/de ni+ioda*" de )ai $!e-e+e ani?((( A +ul*ai.m", doamn", nu a'em al*+e'a de, 3"+u* de+/* " $!e,"*im o am0u +ad"= o u*" de oameni 'oini+i )i 0ine #na!mai un* de a1un ( C"+i Pa!daillan nu 0"nuie)*e nimi+( Vedei, #n+!ede!ea lui e *e uimi*oa!e( 7n 3ond, e un im0e+il((( Mi.a da* #n*/lni!e, m/ine, la o!a -e+e, la Ville.lIE'FDue( Re *ul ne $!i'e)*e?((( @au *a, $!i1ini*" de 0!aul 3o*oliului, ,/ndi*oa!e, u!m"!ea a+ea *" mani3e *a!e de u!" +u o +u!io-i*a*e #n $"im/n*"*oa!e( > E!au am/ndoi $e +oa *a +olinei Mon*ma!*!e, +on*inu" Mau!e'e!*, #n*!u+/* nu mai #nd!"-ne + " in*!e #n Pa!i ( Au $o!ni*.o #n +"u*a!ea i,"n+u)ei( Eu u!+am $!e m/n" *i!e((( )i, din*!.oda*", #l '"d $e Pa!daillan((( :i.am '"-u* +" m" $a)*e moa!*ea, doamn"? Am '"-u* a *a #n o+5ii lui((( A*un+i, 3!i+a, 3!i+a 5idoa " +a!e m" *!/n,e #n ,5ea!ele ei de.a*/* ama! de ani, m.a mu)+a* de inim" )i am +"-u* #n ,enun+5i((( )i i.am +e!u* ".mi +!ue 'iaa((( A? Numai a *a mai li$ ea u!ii mele?((( Lu+!ul +el mai #n,!o-i*o! din *o* +e.am $u*u* 0"nui= mi.a +!ua* 'iaa( @au *a *!e "!i u)o!( > Mi.a +!ua* 'iaa? +on*inu" Mau!e'e!*( :i, '" !e$e*, doamn", numai a *a mai li$ ea u!ii mele?((( C5ia! a)a= m.a +!ua* $en*!u +a ".i $o* $une m/ine unde e a3l" i,"n+u)a?((( Mau!e'e!* e $o!ni ia!")i " !/d" +u !"u*a*e( > M/ine? mu!mu!" @au *a( M/ine((( la o!a -e+e((( la Ville.lIE'FDue( C"-u e $e ,/ndu!i((( +"u*a o oluie((( De i,u! nu e $!eo+u$a de oluia e*terioar! S".l +a$*u!e-e $e Pa!daillanA S" $un" m/na $e elA E!a u)o! #n a+ea *" #m$!e1u!a!e?((( 7n +iuda +u!a1ului, 3o!ei )i 'i+leniei lui, Pa!daillan a! $ie!i 3"!" doa! )i $oa*e? Nu? Nu a *a o nelini)*ea( Soluia $e +a!e o +"u*a e!a interioar... De +/nd +u +ena din +a*ed!ala de la C5a!*!e , #n inima a+e *ei 3emei e "'/!)ea o $!e3a+e!e +iuda*"( 7nl"un*!ul ei "l")lui e!" u!a )i d!a,o *ea #n +um$"n" e,al"((( G!a, #n emna o!,oliul( D!a,o *ea, e!a ade'"!ul( O e+und" #nain*e +a Mau!e'e!* ".i 3i indi+a* mi1lo+ul de a $une m/na $e Pa!daillan, @au *a e ,/ndea ".l omoa!e( O e+und" du$" +e Mau!e'e!* 'o!0i e, 5o*"!/!ea di $"!u e( 7n +ele -e+e minu*e +a!e u!ma!", ea '!u ".l +ede-e, a$oi ".l al'e-e, a$oi ".l +ede-e ia!")i $e Pa!daillan du)manilo! lui, )i #nele e, +u$!in " de o 'iolen*" nelini)*e, +"

nu mai e!a *"$/n" $e ine #n ")i( Ia*" oluia $e +a!e o +"u*a @au *a((( S" u!a +"? S" iu0ea +"A((( S" u+id", )i ".i !eia !olul de #n,e!, de 3e+ioa!". *a*uieA((( S".l al'e-e $e Pa!daillan((( )i " *!"ia +" #n !u)inea a+e *ei #n3!/n,e!iA((( Mau!e'e!* e *!"duia ".i u!m"!ea +" $e +5i$ !e3le+*a!ea ,/ndu!ilo!( Deoda*", @au *a #)i !idi+" 3!un*ea((( :i a*un+i Mau!e'e!* e #n3io!"( @ul,e!ul +a!e /)ni o e+und" din o+5ii @au *ei #i d"du im$!e ia +" ea lua e o 5o*"!/!e +um$li*"((( :i e!a ade'"!a*? G!a #n'in e e?((( @au *a #l +ondamna e $e Pa!daillan? :i Mau!e'e!*, +a!e o '"-u e mai #nain*e a*/* de +alm", o '"-u o +li$" $alid" +a o moa!*"((( Du$" +e 5o*"!/ e moa!*ea lui Pa!daillan, +om0ina a+um +u iueal" lo+ul mo!ii )i 3elul #n +a!e e 'a "'/!)i((( S" *e!mine +u el $e da*"?((( :i, #n a+ela)i *im$, ".l +a$e $e du+ele de %ui e de d!a,o *ea +a!e #l o0 eda )i #l $a!ali-a( Ia*" $!o0lema +a!e e $unea a+um #n min*ea ei #n,!o-i*o! de lu+id"((( Da, " 3a+" a *3el #n+/* " di $a!" deoda*", #n a+eea)i +a*a *!o3", *o* +eea +e.i #m$iedi+a me! ul #nain*e $!e ma!ele *!ium3( Pa!daillan )i du+ele de An,oulFme?((( :i Viole**e?((( :i +a!dinalul @a!ne e?((( :i +"l"ul((( me)*e!ul Claude? S".i di *!u," $e *oi #m$!eun"? :i a$oi, eli0e!a*", " ui*e a+e * e$i od )i, mai $u*e!ni+", mai *a!e, +u o!,oliul 3o!*i3i+a* da*o!i*" a+e *ei 'i+*o!ii, " !eia 'a *ul $!oie+* de dominaie( S", de'in" *o*oda*" !e,ina @!anei, +" "*o!indu. e +u de %ui e, +a!e 'a a1un,e !e,e $!in moa!*ea lui Valoi ((( )i *"$/na I*aliei((( *"$/na +!e)*in"*"ii, *!i'indu.l $e 0"*!/nul Si6*u al V.lea?(((( > Domnule de Mau!e'e!*, -i e ea a*un+i, ai $!imi* o mi iune din $a!*ea du+elui de %ui eA > Da, ,!aie domniei.'oa *!e, doamn", !" $un e Mau!e'e!* mi!a*( > Ei 0ine, *!e0uie " du+i la +a$"* a+ea *" mi iune( Be 'ei du+e la 4loi ( Vei *udia +a *elul, 3o!ele lui C!illon )i 3elul +um un* di $u e((( +um e *e in *ala* !e,ele )i +e $!e+auii au 3o * lua*e $en*!u a.l $une la ad"$o * de un e'en*ual a*a+((( Du$" +e 'ei 'edea *oa*e a+e *ea, *e 'ei #n*oa!+e ".i !a$o!*e-i *"$/nului domniei.*ale((( Mau!e'e!* e!a ului*( Se ui*a la @au *a +u$!in de un oi de 3u!ie ne$u*in+ioa "( > Pen*!u *oa*e a+e *ea ai ne'oie de o$* -ile, $u e ea mai de$a!*e, " -i+em de -e+e((( > Doamn", mo!m"i Mau!e'e!*, +!ed +" n.ai((( > C!ed, #l #n*!e!u$ e @au *a +u !"+eal", +" a0ia #i mai ii +a$ul $e ume!i )i +" eu $o* ".l 3a+ " +ad" doa! a!"*/ndu.i.l domnului du+e((( > M" u$un, doamn", mu!mu!" Mau!e'e!*( Da! +a$ul meu $e +a!e #l ameninai, doamn", 'i.l o3e!?((( Da, +on im* " mo! +u +ondiia +a mai #n*/i ".l '"d $e el +um moa!e?((( > Ai !"0da!e( Su$une.*e )i #l 'ei 'edea +um moa!e((( > :i #n*/lni!ea de la Ville.lIE'FDueA #n*!e0" Mau!e'e!* ,/3/ind( > Be 'ei du+e((( Be 'ei du+e in,u!((( Mau!e'e!* e #n3io!a( > E un lu+!u ne+e a!( 7n+!ede!ea omului $e +a!e '!ei ".l omo!i *!e0uie " 3ie a0 olu*"((( 7n*!u+/* +"l"*o!ia domniei.*ale la 4loi 'a du!a o$* -ile((( " -i+em -e+e((( ei 0ine? 'ei $une +elo! doi 0"!0ai +" da+" 'o! .o !e'ad" $e i,"n+u)", *!e0uie " 3ie $e *e -e+e -ile, o+o*ind de a *"-i, la $oa!*a( Mon*ma!*!e, de unde #i 'ei +ondu+e((( > :i unde.i 'oi +ondu+e a*un+iA #n*!e0" Mau!e'e!* +u u3le*ul la ,u!"( > La moa!*e? -i e @au *a +u un ,la a*/* de +alm )i de ,la+ial #n+/* Mau!e'e!* 3u ia!")i +u*u!a* de un 3io!( > La +e o!" " le $un " 'in"A((( > La o!a $!/n-ului, !" $un e @au *a du$" o +li$" de ,/ndi!e( Poi " le )i 1u!i, de da*a a *a nu *!/m0, +" o 'o! 'edea $e Viole**e((( La a+e *e +u'in*e @au *a e !idi+" )i, mai #nain*e +a Mau!e'e!* " $oa*" ad"u,a o

'o!0", di $"!u( Slu1i*oa!ele, M9!*5i )i LEa, in*!a!" )i #i 3"+u!" emn " le u!me-e( Ele #l e +o!*a!" $/n" la u)" )i Mau!e'e!* e *!e-i #n *!ad"( Mau!e'e!* e du e a+a ", in*!" 3"!" " 3a+" -,omo* #n ,!a1d, $u e )aua $e +al )i, l" /nd $o!ile de +5i e #n u!ma lui e #nde$"!*", *!",/ndu.)i +alul de +"$" *!u( Pe la o!a o$* de diminea" a1un e #n +/m$, ,alo$/nd 3!ene*i+ $!e a.)i 3!/n,e oa ele de o0o eal", +u$!in ia!")i de o 'oio)ie 3io!oa ", ea )i a+eea din a1un((( 7n 3/!)i*, e #n*oa! e #n Pa!i )i, +um o!a #n*/lni!ii e a$!o$ia, $o!ni #n *!a$ $!e Ville. lIE'FDue( V"-u +" o am0u +ad" a! 3i 3o * ,!eu de o!,ani-a*, +/nd #i -"!i $e Pa!daillan )i $e du+ele de An,oulFme +a!e, ie)ind din *u3i), a$"!eau #n 3aa lui, $e d!umul ma!e( Mau!e'e!* *!"i #n+" o +li$" de ma!e nelini)*e( Cine )*ia da+" Pa!daillan nu e +"ia de ,ene!o-i*a*ea a!"*a*"?((( Me! e *o*u)i #nain*e )i, a1un,/nd a$!oa$e de ei, "!i din )a $un/nd= > Domnilo!, $!e-ena mea la #n*/lni!ea $e +a!e mi.ai da*.o *!e0uie " o o+o*ii o do'ad" +" am '!u* " m" in de +u'/n*( Se o$!i o +li$", a)*e$*/nd $a!+" un +u'/n*, un ,e * de a$!o0a!e( Da! Pa!daillan !"ma e ne+lin*i*( > Domnilo!, $u e mai de$a!*e Mau!e'e!*, a++e$*/nd mila domniilo!.'oa *!e, m" le,am 3ie " '" dau a*i 3a+ie, 3ie " m" #na$oie- $!e a m" $une la di $o-iia domniilo!. 'oa *!e( B!e0uie " '" de+la! +" n.am i-0u*i* $e de$lin, a)a +um $e!am( :i, ia*" de +e, da+" nu.mi a+o!dai un nou +!edi*, 'oi 3i $!i-onie!ul domniilo!.'oa *!e( C5a!le e 3"+u al0 +a 'a!ul( Pa!daillan, la ul*imele +u'in*e ale lui Mau!e'e!*, #l $!i'i mi!a*( > A*i*udinea domniei.*ale, domnule, !" +um$"!" mul*e lu+!u!i, -i e el +u un oi de 0l/ndee( S$uneai +" n.ai i-0u*i* $e de$lin( A *a $!e u$une +" +el $uin ai i-0u*i* #n $a!*e( B/n"!ul du+e a)*e$*a +u u3le*ul la ,u!"( > Ia*", 3oa!*e e6a+*, !" $un e Mau!e'e!*, +eea +e am $u*u* a3la )i +eea +e n.am $u*u* a3la= */n"!a de $!e +a!e mi.ai 'o!0i* nu e mai a3l" la Pa!i ( A *a.i i,u!( Da! #n +e lo+ a du .o mon enio!ul du+eA Ia*" +e n.am $u*u* a3la( :i *o*u)i, domnilo!, mi.am $e*!e+u* *oa*" noa$*ea 3"+/nd +e!+e*"!i( > Pie!du*"? Pie!du*" $en*!u *o*deauna? mu!mu!" C5a!le ( > Domnule, -i e Mau!e'e!* +u o a$a!en*" emoie, $u*ei +!ede +" n.am ni+i un mo*i' de u!" #m$o*!i'a a+e *ei 3e*e( L" ai.m" de+i " '" $un +", $oa*e, nu.i $ie!du*" o!i+e $e!an"? > Vo!0e)*e?((( Da+" ai '!eun indi+iu, o!i+/* de la0 a! 3ii((( > Domnule, -i e Mau!e'e!* #n*o!+/ndu. e $!e Pa!daillan, un* al domniei.*ale( C!e-i +" *!e0uie " ne 0a*em, au #mi a+o!-i un nou +!edi* de +/*e'a -ileA > Vo!0e)*e, $u e Pa!daillan( > Ei 0ine, domnilo!, ia*" de $!e +e e *e 'o!0a( M" 'oi 3a+e lun*!e )i $un*e +a $e *e -e+e -ile nu numai " '" $un unde e a3l" */n"!a, +i )i " '" adu+ #n $!e-ena ei((( Ze+e -ile, domnilo!, $oa*e " '" $a!" un !" *im$ lun,( Da! e *o+mai *im$ul de +a!e am ne'oie $en*!u a m" du+e #n*!.un o!a), unde un* i,u! +" 'oi ," i indi+aia +"u*a*", )i " m" #na$oie-( > Ca!e.i o!a)ul a+elaA #n*!e0" Pa!daillan( > 4loi , !" $un e Mau!e'e!* +u *onul +el mai 3i!e +( Omul +"!uia i.a 3o * #n+!edina*" */n"!a e *e la 4loi ( E 'o!0a de un e+!e* $oli*i+, domnilo!( O!, da+" #l $o* *!"da $e du+e #n*!.o a3a+e!e amo!oa ", a) $!e3e!a de.o mie de o!i " 3iu u+i $e lo+ de+/* ".l *!"de- #n*!.o +5e *iune de *a*((( E!a admi!a0il((( A *a +on3i!ma 0un"'oina lui Mau!e'e!*( > Nu un* i,u! +" */n"!a e a3l" la 4loi , +on*inu" Mau!e'e!*( Da! la 4loi , domnilo!, #l 'oi ," i $e omul +a!e )*ie( O!, omul a+e *a, domnilo!, nu.mi $oa*e !e3u-a nimi+ )i, +/nd #i 'oi $une +" 'iaa mea de$inde de in3o!maia $e +a!e i.o +e!, #n a+eea)i +li$" 'oi +"$"*a l"mu!i!ea do!i*"(((

C5a!le #l $!i'i $e Pa!daillan( :i $!i'i!ea lui 'oia " $un"= CNu mai $u*em )o'"i(((C E!a )i $"!e!ea +a'ale!ului, +a!e #i $u e lui Mau!e'e!*= > Sun*em #n 1M o+*om0!ie((( 7n M1, la o!a $!/n-ului, 'om 3i #n a$!o$ie!e de $oa!*a Mon*ma!*!e, domnule( > Po* de+i $le+a, domnilo!A > Plea+", domnule, !" $un e Pa!daillan, +u ,la ul a $!u $e +a!e #l +"$"*a e de +/*e'a minu*e( Mau!e'e!* "!i #n )a( > La 0un" 'ede!e, domnilo!, #n -iua de M1 o+*om0!ie, la $!/n-, -i e el( @a+ o *!ea0" ,!ea )i $e!i+uloa "( Da! +5ia! da+.a! 3i 3o * 'o!0a " #n3!un* o mie de ,!eu*"i, o mie de $!ime1dii, *o* +u 0un"'oie a) 3i 3"+u*.o, +"+i amin*i!ea -ilei de ie!i nu e 'a )*e!,e ni+ioda*" din inima mea( 7nda*" #)i $o!ni +alul #n ,alo$ )i e #nde$"!*" $!e a o a$u+a di!e+* $e d!umul $!e 4loi ( Pa!daillan, du $e ,/ndu!i, #l $!i'i a*/*a '!eme +/* #l $u*u 'edea +u o+5ii( > Ce $ui de a *aA #l #n*!e0" a*un+i */n"!ul du+e( > S$un, !o *i Pa!daillan *!e+/ndu.)i o m/n" $e *e 3!un*e, +" omul a+e *a e *e mai $uin !"u de+/* #l +!edeam((( > A lua*.o $e d!umul $!e 4loi ((( > D!umul ie!*"!ii? mu!mu!" Pa!daillan( $ CARDINALUL A doua -i du$" +e Mau!e'e!* $o!ni e $!e 4loi , @au *a ie)i din $ala*ul ei, #n*!.o li*ie!" #n+5i ", 3"!" e +o!*"( Pu!*a 'e)min*e #n*une+a*e( Li*ie!a e o$!i #n $iaa %!&'e, l/n," 3lu'iul Sena( @"!" " ia ni+i una din*!e m" u!ile de $!e+auie o0i)nui*e, @au *a e #nd!e$*" $!e +a a #n +a!e l.am in*!odu $e +i*i*o! #n di3e!i*e #m$!e1u!"!i( Cio+"ni de mai mul*e o!i, $/n" +/nd un om 'eni ".i de +5id"( Omul nu e!a a+ela $e +a!e #l adu e e ea odinioa!", #n +a " nu mai e!a ni+i o 3"$*u!" +!edin+ioa " ei((( > Am 'eni*, $u e ea, " m" 3"*uie + +u eminena. a +a!dinalul @a!ne e((( Slu1i*o!ul o $!i'i mi!a* )i !" $un e= > V" #n)elai, doamn"( Cel $e +a!e l.ai $omeni* nu.i ai+i( Deal*3el #n *oa*" +a a nu.i nimeni #n a3a!" de mine, +a!e am a!+ina .o $"-e +( > Ami+e, #i $u e @au *a -/m0ind, du.*e )i $une.i *"$/nului *"u +" 'in ".i 'o!0e + de $!e LEono!e de Mon*ai,ue ((( A*un+i, din ad/n+u!ile um0!ei e u*e u0 0ol*a $o!*alului, e de $!in e +ine'a, e a$!o$ie domol, #nde$"!*" +u un ,e * lu1i*o!ul )i, +u un ,la +a!e *!emu!a, !o *i= > 4ine'oii " in*!ai, doamn"((( Gm0!a a+ea *a +a!e e a$!o$ia e, omul a+e *a +u o+5ii $lini de '"$aia $a*imii, da! +u $"!ul )i 0a!0a a$!oa$e +u *o*ul al0e, e!a $!inul @a!ne e( 7i o3e!i m/na 'i-i*a*oa!ei, +a!e e $!i1ini de ea )i, #m$!eun", e u!+a!" la $!imul +a*, #n ala a+eea $aioa " +a!e d"dea $!e $iaa %!&'e( @au *a, #n +5i$ul +el mai 3i!e +, e a)e-" #n 1ilul de a0ano a+o$e!i* +u 0alda+5in( > Ca!dinale, -i e @au *a +u ,la dul+e, de,ea0a #n+e!+i " 3u,i de mine( O? :*iu +" nu *e *emi de moa!*e( Ai '!u* " *!"ie)*i doa! $en*!u a o !e'edea $e((( ea?((( Da! de +e *e ii de$a!*e de mineA((( Be.am a'u* #n m/na mea( B!i0unalul no *!u *e.a o /ndi*( N.a'eam de+/* " *e la " mo!i((( :i, *o*u)i, i.am !eda* li0e!*a*ea((( @iind+" *e mai iu0eam #n+", @a!ne e, #n +iuda *!"d"!ii domniei.*ale((( Se o$!i o +li$", a$oi 'o!0i mai de$a!*e, +e'a mai a $!u=

> Deal*3el, da+.a) 3i '!u* " $un m/na $e domnia.*a, a) 3i $u*u*, +a!dinale?((( V!ei ".i $un +e ai 3"+u* din momen*ul +/nd, a$!oa$e mo!* de 3oame, i.am de +5i $oa!*a *emnieiA((( Ai !"ma *!ei -ile #n 5anul $evini%re... A$oi, )*iind +" m" #n*o! e em din*!.o +"l"*o!ie $e +a!e o 3"+u em la C5a!*!e , ai o+o*i* 3"!" #ndoial" +" *!ada Caland!e e!a $!ea a$!oa$e de $ala*ul @au *ei( Li.ai $u +" n.a) 3i $u*u* $!e u$une +" 'ei +"u*a un !e3u,iu +5ia! ai+i((( 7n +a a mea?((( :i, '"-/nd +a a ,oal", ai o+u$a*.o( > Amin*i!i +um$li*e m" a*!",eau ai+i? )o$*i #n3undai +a!dinalul( > De$a!*e de mine ,/ndul de a.i 3a+e '!eun !e$!o)( Am '!u* doa! ".i do'ede + +" e *e de $!i o " *e 3e!e)*i de mine( Cu un -/m0e* li'id $e 0u-e, @au *a +on*inu"= > @a!ne e, mai 0a," de eam" +" am 'eni* ai+i in,u!", a *3el #n+/* ai $u*ea " m" u+i-i +u u)u!in"((( Poa*e +5ia! m" 'ei u+ideA Ca!dinalul #)i !idi+" $!e ea o+5ii #n +a!e nu li+"!ea ni+i un $i+ de u!"( > Sun* i,u!" de a *a, -i e @au *a( Da! i.am $u +" 'oiam ".i 'o!0e + de $!e LEono!e((( > Nu e6i *" al*" 3e!i+i!e $en*!u mine, $u e +a!dinalul( > Ce )*ii domnia.*aA((( E)*i #n+" */n"!, o !a-" de d!a,o *e $oa*e *o$i ,5eaa +a!e.i #n'"luie inima((( Da+" LEono!e #)i !e+a$"*" "n"*a*ea((( da+" *e ia!*" $en*!u *!e+u*((( da+" 'ei 3i de-le,a* de le,"m/n*ul !eli,io ((( Ca!dinalul o a +ul*a 3!em"*/nd( O ne $u " uluial" #l n"$"dea, #l $a!ali-a((( > S.o !e'"d $e LEono!e? mu!mu!" el( Gn 3ul,e! e a$!in e #n o+5ii @au *ei( 7nele e +" #i d"du e +a!dinalului o lo'i*u!" 5o*"!/*oa!e( Omul a+e *a !"m" e e de+i la 3el +um 3u e e *o*deauna((( omul la0 +a!e nu #nd!"-ne)*e " ia 5o*"!/!i( > Ca!dinale, $u e @au *a, nu 'oi #n+e!+a " *e *!i'e + u0 ,!eu*a*ea unei ,ene!o-i*"i +a!e nu e6i *"( Da+" *e.am l" a* " *!"ie)*i, da+".i o3e! " i.o !edau $e LEono!e )i ".i !edau 3ii+a, o 3a+ $en*!u +" am ne'oie de domnia.*a( > Viole**e? mu!mu!" @a!ne e n"u+i*, 'iaa mea *oa*"?((( :i o $e!an" mai *emeini+", mai lu+id" K e *!e+u!" #n inim"( Cuno)*ea o!,oliul )i am0iia @au *ei )i, #n*!.ade'"!, de i,u! +" a'ea ma!e ne'oie de el da+".i 'o!0a a *3el( > Vo!0e)*e, doamn", !o *i el +u ,la 3!em"*"*o!( > Ei 0ine, -i e @au *a, am ne'oie de domnia.*a, @a!ne e? 7n *im$ +e eu m" a3lu ai+i, #n *im$ +e $!e,"*e + ma!ile e'enimen*e de $!e +a!e ai +uno)*in", Si6*u , +a!e .a #n*o! #n I*alia, lu+!ea-" +u #nd/!1i!ea.i o0i)nui*"((( Planul no *!u iniial, +a!e e!a de a a)*e$*a moa!*ea a+e *ui 0"*!/n $en*!u a ne mani3e *a, $lanul a+e *a .a !" *u!na*((( Mai #n*/i, Si6*u nu moa!e? A$oi, +eea +e e $e*!e+e #n I*alia ne o0li," " ,!"0im lu+!u!ile((( 7n @!ana *o*ul me!,e 0ine((( Valoi #)i 'a da du5ul )i #n +u!/nd !e,a*ul 'a a'ea !e,ele $e +a!e i.l 'om ale,e noi( > De+i #n I*alia la0ele mele 3o!e '.a! $u*ea 3i de 3olo A((( 7n*!e0" @a!ne e, 3oa!*e a*en*( > Da, I*alia #mi +a$" $!in*!e de,e*e( Mai muli din*!e +a!dinalii no)*!i .au u$u Va*i+anului( O ,!"mad" de e$i +o$i *au #n a)*e$*a!e, ,a*a " e #n*oa!+" #m$o*!i'a mea la $!ima lo'i*u!" +a!e m.a! a*in,e( O!, domnia.*a, @a!ne e, i.ai $!e,"*i* $e +ei mai muli din*!e a+e)*i e$i +o$i )i +a!dinali((( A*un+i +/nd au '"-u* +" *e.ai de$"!*a* de mine )i.au #nd!e$*a* -/m0e*ul $!e 0"*!/nul Si6*u ((( Gn o3*a* ad/n+ de 0u+u!ie u!d" um3l" $ie$*ul +a!dinalului( Da, *oa*e a+e *ea e!au ade'"!a*e? > Ia*" de+i +e am 'eni* ".i +e!((( Ca!dinale, a! *!e0ui " *e du+i #n I*alia, ".i 'e-i $e a+eia +a!e )o'"ie )i mai ale $e a+eia +a!e e $!o+lam" #m$o*!i'a noa *!"( Ai a u$!a lo! un a +enden* $e +a!e l.au !e+uno +u* +u *oii( Da!, $en*!u a le '/!# #n u3le*e o $aim" 0ine'eni*", le 'ei $une +eea +e e *e *!i+*ul ade'"!((( Ai+i, @au *a e o$!i, )o'"ind(

> Vo!0e)*e, doamn", -i e @a!ne e, 'o!0e)*e 3"!" *eam"( C5ia! da+" a! *!e0ui " 3im du)mani, *ainele $e +a!e mi le 'ei #n+!edina 'o! !"m/ne a +un e #n inima mea u0 ,!ele $e+ei((( > Ei 0ine, e6+lam" @au *a, le 'ei $une de+i a+e *o! $!eoi o!,olio)i )i !"-'!"*ii, le 'ei $une mai #n*/i +eea +e )*ii )i domnia.*a= +" Hen!i+ de Valoi 'a mu!i? C" Hen!i+ I de Lo!!aine 'a 3i !e,ele @!anei((( +" o 'a !e$udia $e Ca*5e!ine de Cl&'e ((( +" eu, eu 'oi 3i !e,ina a+e *ui ma!e )i $u*e!ni+ !e,a*?((( Le 'ei mai $une #n " )i un lu+!u $e +a!e nu.l )*ii((( Ale and!o @a!ne e a $!e,"*i* )i a aduna* #n L"!ile de 8o o a!ma*" +a!e e *e +ea mai *a!e, +ea mai de *emu* +e a e6i *a* du$" ma!ea a!ma*" a lui Ca!ol Nuin*ul?((( B!u$ele a+e *ea u!mau " 3ie #m0a!+a*e $e +o!"0iile lui @ili$ al S$aniei, $en*!u a 3i a!un+a*e a u$!a An,liei((( La un emn al meu, Ale and!o e *e ,a*a " in*!e #n @!ana((( a+um a)*ea$*"((( )i, de #nda*" +e Valoi 'a mu!i, *!u$ele ale 'o! 'eni " e al"*u!e *!u$elo! S3in*ei Li,i Ca*oli+e?((( :*ii +/*" admi!aie )i ,!oa-" in $i!" numele lui Ale and!o @a!ne e #n I*alia((( S$une.le de+i +" el #mi e *e +u *o*ul de'o*a*? C" a+e * *o!en* #l 'oi n"$u *i a u$!a I*aliei? @au *a e o$!i, 3!em"*/nd"((( :i +a!dinalul, u01u,a* de a+ea *" 3emeie, #)i $le+" +!e)*e*ul )i mu!mu!", #n'in = > S3inia.'oa *!" " 0ine'oia +" a.mi da o!dine= ele 'o! 3i e6e+u*a*e((( > Ca!dinale, -i e @au *a +u emoie #n ,la , e)*i de+i din nou al"*u!i de noi, in*!i de+i ia!")i #n /nul 4i e!i+ii noa *!eA > Doamn", $u e +u ,la #n3unda* @a!ne e, '.am 3","dui* +" m" 'oi u$une $o!un+ilo! domniei.'oa *!e, da! 3a+ a+ea *a $en*!u +" )i domnia.'oa *!" mi.ai 3","dui* +". mi 'ei da $u*ina de a ie)i din a+ea *" 4i e!i+"( > E.ade'"!a*, mu!mu!" @au *a du " $e ,/ndu!i, #nl"un*!ul domniei.*ale $a*ima e *e mai $u*e!ni+" de+/* +!edina( @a!ne e, e)*i de+i 5o*"!/* " $le+i #n I*aliaA > De #nda*" +e.mi 'ei $o!un+i( > @ii ,a*a de $le+a!e #n+e$/nd din -iua de MM o+*om0!ie( Be 'ei #n*!e0a de +e *o+mai -iua de MM din luna a *a, +a!dinale, nu.i a)aA > Nu, doamn", !" $un e +a!dinalul +u inima 0"*/nd, numai +" adineau!i mi.ai 3"+u* o $!omi iune( > A+eea de a i.o !eda $e LEono!e )i $e +o$ilul ei(((C S" *e l"mu!e + a u$!a unui lu+!u, @a!ne e= nu $!e*ind +" i.o 'oi !eda $e 0ia*a ne0un" $e +a!e i,anul 4el,od&!e a #n*/lni*.o #n*!.o 0un" -i !"*"+ind $e d!umu!i, 3"!" ad"$o *, )i $e +a!e a le,a*.o de oa!*a lui ne3e!i+i*"( A+eea de $!e +a!e 'o!0e + eu, @a!ne e, e *e LEono!e de Mon*ai,ue , e *e lo,odni+a $!inului @a!ne e((( Cuno + mi1lo+ul de a.i !eda minile !"*"+i*e((( de a a!un+a "m/na ie!*"!ii $e +a!e i.o 'a a+o!da((( 7n +e $!i'e)*e !ea$!inde!ea d!a,o *ei #n inima ei, a *a *e $!i'e)*e?((( > LEono!e, o, LEono!e? 0/i,ui @a!ne e, $ie!du*( > Li.o 'oi !eda $e LEono!e, +on*inu" @au *a +u un oi de ,!a'i*a*e, )i, oda*" +u ea, #i 'oi !eda +o$ila +a!e e *e +a un 3el de *!" "*u!" de uni!e #n*!e domnia.*a )i a+eea $e +a!e o iu0e)*i( De+i, 'ei $le+a #n MM o+*om0!ie((( da! nu 'ei $le+a in,u!((( 'ei $le+a #m$!eun" +u ele?((( :i, da+" am ale -iua a+eea $en*!u $le+a!ea domniei.*ale, am 3"+u*.o $en*!u +" la M1 o+*om0!ie e 'a #n*!uni 3/n*ul +on+iliu +a!e *e 'a de-le,a de le,"m/n*ul !eli,io , +a!e 'a 3a+e din +a!dinal un 0"!0a* )i +a!e #i 'a $une= ia*.o $e oia *a, ia*.o $e 3ii+a *a?((( @a!ne e +"-u #n ,enun+5i( P!in e o m/n" a @au *ei )i #)i li$i 0u-ele de ea((( :i i-0u+ni #n 5o5o*e de $l/n ( @au *a e #nde$"!*", l" /ndu.l $e +a!dinal n"u+i*, 3a +ina*, #nne0uni* de 3e!i+i!e((( O '"-u +um e u!+" #n li*ie!a +a!e di $"!u +u!/nd( A*un+i +oa e un o3*a* ad/n+ )i e u!+" #n #n+"$e!ea de la $!imul +a*( 7n"un*!u e!a un 0"!0a*, #n $i+ioa!e, +a!e #l a)*e$*a( 4"!0a*ul a+e *a e!a me)*e!ul Claude( > Ai au-i*A #l #n*!e0" @a!ne e( > Bo*? -i e Claude +u ,la ne,u!o ( @o *ul +"l"u #l $!i'i $e +a!dinal )i !o *i, +u un -/m0e* de o #n $"im/n*"*oa!e *!i *ee=

> V" admi!, un*ei mai */n"! +u dou"-e+i de ani((( > O? )o$*i @a!ne e( S.o !e'"d $e LEono!e, .o !e'"d $e Viole**e?((( Pe lo,odni+a mea((( $e 3ii+a mea((( S" $le+ #m$!eun" +u am/ndou"?((( > :i $e mine " m" l" ai #n iadul meu? > Ce '!ei " $uiA > Ade'"!ul, mon enio!e? $u e +u umilin" me)*e!ul Claude( Vei $le+a #m$!eun" +u a+eea $e +a!e o ado!ai((( )i > ad"u," el +u un u $in #n"0u)i* > #m$!eun" +u ea... +u +o$ila((( > Me)*e!e, am u3e!i* de *ul #n 'iaa mea( Dumne-eu m" ia!*"( Nu.i oa!e d!e$* " +uno + )i eu un +ea de 0u+u!ie du$" a*/ia ani de di $e!a!eA > Da, -i e *"!","na* me)*e!ul Claude( Dumne-eu '" ia!*", *o+mai $e domnia. 'oa *!" +a!e ai 3"+u* !"u( Da! $e mine nu m" ia!*", $e mine +a!e n.am 3"+u* !"u( A)a e d!e$*((( Ca!dinalul #)i $le+" o+5ii, da! nu +oa e o 'o!0"( Claude de'eni )i mai umil( > R"m/n ai+i, mon enio!e((( Co$ila a *a $e +a!e o ado!((( +a!e e *e 3ii+a mea((( $le+ai +u ea((( mi.o !"$ii((( Mon enio!e, n.a'ei ".mi $unei nimi+A > Ce.a) $u*ea ".i $unA -i e +u ,la #n3unda* +a!dinalul( Doa! +" un* al"*u!i de du!e!ea domniei.*ale((( > E5, mon enio!e, -i e Claude +u )i mai mul*" umilin", #n*!.ade'"! e *o* +e ," ii ".mi $unei #n emn de +on ola!eA((( Pe +o$ila a *a, de #nda*" +e.am lua*.o #n 0!ae, am #n+e$u* .o iu0e +? Mon enio!e((( 3ie.'" mil" de u3e!ina mea?((( De +e 'oii ".mi mul,ei inima din $ie$*, mul,/ndu.mi 3ii+aA((( > Vo!0e)*e, 0/i,ui +a!dinalul, +e $o* 3a+eA((( Ce.ai n"d"1dui*A((( > Pe +/nd 'o!0ea 3emeia a+eea, am n"d"1dui* +" 3e!i+i!ea o " '" 3a+" ,ene!o , mon enio!e? C" $en*!u o +li$" 'ei a'ea de *ul +u!a1 $!e a.mi $une= *u e)*i +"l"ul, e.ade'"!a*? Da! *u e)*i ade'"!a*ul *a*" al Viole**ei?((( Vino de+i +u noi )i ia.i $a!*ea *a de 3e!i+i!e? > Ni+ioda*"? u!l" +u 'iolen" $!inul @a!ne e( Me)*e!e, i.ai $ie!du* +a$ulA Gii +e ai 3o *A > Mon enio!e, #mi $unei +eea +e mi.am $u in,u! de nenum"!a*e o!i( Da! " )*ii +" ea )*ie, '.o $un eu, +e am 3o *? :i #n,e!ul a+e *a n.a 3u,i* de mine? > Da! eu, eu((( eu a) mu!i de !u)ine )i de il" '"-/nd +um 3ii+a mea #i d" m/na((( > Mon enio!e((( nu m" #nele,ei((( Ce '" +e! euA((( Doa! " 3iu unul din*!e e!'i*o!ii domniei.'oa *!e( Ni+i n.a) *!"i #n $ala*ul domniei.'oa *!e( Ia*", da+" '!ei, $u*ei ".mi dai a!+ina de a '" #n,!i1i ,!"dinile((( > Me)*e!e Claude, -i e +u !"+eal" @a!ne e, +oa*e.i din +a$ a emenea idei( Simi )i #nele,i in,u! +" 3o *ul +"l"u 1u!a* al Pa!i ului nu $oa*e *!"i #n $!ea1ma unei $!ine e @a!ne e, ni+i m"+a! #n !/ndu!ile e!'i*o!ilo!((( Numai +", m" 1u! $e m/n*ui!ea u3le*ului meu, la *!ei au la )a e luni oda*" #i 'oi *!imi*e o +!i oa!e #n +a!e #i 'oi 'o!0i de $!e ea((( > Cu.ade'"!a*A 7mi 1u!aiA((( :i a *a.i *o*A S$unei +" ni+ioda*" nu 'ei +on imi " m" l" ai " *!"ie + al"*u!i de +o$ila meaA > Ni+ioda*"? G!m" o +li$" lun," de *"+e!e( :i +a!dinalul +!e-u +" #l #ndu$le+a e $e +"l"u( Da! me)*e!ul Claude, #n+!un*a*, $"!ea +" 3a+e un e3o!* ".)i amin*ea +" +e'a((( 7n 3/!)i* e #nd!e$*" $!e u)" )i *!a e -"'oa!ele( @a!ne e -/m0i ili* )i e $!e,"*i " e a$e!e +u $umnalul( Da!, #n lo+ " e n"$u *ea +" a u$!a lui, Claude #)i li$i $ina!ea de u)" )i, +u ,la +5im0a*, 3oa!*e lini)*i*, da! a $!u, un ,la din +a!e !"-0"*ea e+oul unei amenin"!i, !o *i= > A +ul*ai, mon enio!e( A'ei 5/!*ia $e +a!e am i +"li*.o +u /n,ele meu? A+um, mon enio!e, ia*" )i 5/!*ia $e +a!e mi.ai i +"li*.o +5ia! domnia.'oa *!"?((( A'em d!e$* de 'ia" )i de moa!*e unul a u$!a +eluilal*? M.am u$u +elo! i +"li*e +u /n,ele meuA((( > Da? !" $un e @a!ne e +u ,la #n3unda*(

> @iind+" $a+*ul no *!u ia 3/!)i* a-i $!in #m$"+a!ea domniei.'oa *!e +u 3emeia numi*" @au *a, am au nu d!e$*ul " '" amin*e + +" #mi a$a!inei, o!i+a!e a! 3i -iua au o!aA((( > Da? !" $un e @a!ne e +u ,la #n $"im/n*a*( Claude #nain*a +/i'a $a)i, e o$!i #n 3aa lui @a!ne e, 3"!" " e a*in," de el, )i !o *i= > Mon enio!e, -iua )i o!a a+eea au o i*( Sun*ei al meu )i 'oi u-a de d!e$*ul meu? > @ie? !"+ni +a!dinalul +u un a++en* de di $e!a!e "l0a*i+"( Pen*!u +" i.ai +/)*i,a* d!e$*ul de 'ia" )i de moa!*e a u$!a mea((( omoa!".m"? > Mon enio!e, nu $e domnia.'oa *!" *!e0uie " '" u+id( V" #n)elai((( !" $un e +u im$li*a*e Claude( > :i.a*un+i $e +ineA 0/i,ui +a!dinalul, *!e "!ind( > Pe @au *a? $u e Claude( > Pe @au *a?((( De +e $e ea )i nu $e mineA > Deoa!e+e '!eau +a domnia.'oa *!" " *!"ia +", mon enio!e? Pe +/nd, da+" o u+id $e @au *a n.a) 3a+e de+/* " e6e+u* $a+*ul +a!e ne lea,"? Ne.am #n'oi* #m$!eun" +" a+ea *" 3emeie *!e0uie " moa!"( A +ul*ai, mon enio!e, o 'oi u+ide $e @au *a((( o 'oi u+ide #n 3aa domniei.'oa *!e((( da! $e domnia.'oa *!" '" 'oi l" a " *!"ii( > Demon +e e)*i? u!l" +a!dinalul( O? A+um *e #nele,((( > La M1 o+*om0!ie 'o! 'eni " '" +au*e din $a!*ea @au *ei, +on*inu" Claude, $!e a '" du+e dinain*ea +on+iliului( 7n -iua a+eea 'a *!e0ui " ie)ii din /nul 4i e!i+ii )i " '" !e+"$"*ai li0e!*a*ea((( In -iua u!m"*oa!e, mon enio!e, 'a *!e0ui " $"!" ii Pa!i ul, #m$!eun" +u LEono!e )i Viole**e((( Ei 0ine, a +ul*ai.m" $e mine= la M1 o+*om0!ie nu e 'a ine ni+i un, +on+iliu? Nimeni nu 'a 'eni " '" +au*e din $a!*ea @au *ei, $en*!u +" @au *a 'a 3i moa!*"?((( Ca!dinalul !e $i!a ane'oie( Claude #i $u e $e um"! m/na lui la*"( > C!u".m"? u!l" @a!ne e, +"-/nd #n ,enun+5i( > Domnia.'oa *!" m.a! +!uaA((( > Da? i$" @a!ne e #n*!.un u $in du!e!o ( > De+i, un*ei de a+o!dA((( > Da, da?((( 7i dau *o* +e mi.ai +e!u*?((( Ca!dinalul e !idi+" a*un+i )i ",e*" +e!ul +u o $!i'i!e #n +a!e e de lu)ea o #n*!e0a!e u$!em"((( Claude #)i $le+a e $!i'i!ea( Cu un ,la +a!e !ede'eni e umil, +u o 0l/ndee )i o *!i *ee *!anii, mu!mu!"= > V" mulume +, mon enio!e?((( CO? !"+ni @a!ne e #n inea lui( Ce !u)ine o!i0il"? @ii+a mea " *!"ia +" l/n," un +"l"u?(((C :i, #n a+eea)i +li$", me)*e!ul Claude e ,/ndea= CViole**e mea d!a,", nu *!emu!a din $!i+ina mea? Nu *e *eme +" #i 'oi 3a+e !u)inea de a *e ili " *!"ie)*i l/n," un +"l"u?((( V!eau doa! ".i a i,u! 3e!i+i!ea? S" *e '"d oda*" *!"lu+ind de 3e!i+i!e al"*u!i de */n"!ul $!in $e +a!e #l iu0e)*i((( $e +a!e.l 'ei $" *!a $!in mine?((( :i.a*un+i, adio $en*!u *o*deauna((( 'oi di $"!ea((( 7n ne,u!a mo!ii?C $I #A#A E!a o diminea" lim$ede( O!olo,iul din *u!nul 'e+5ii a0a* ii, +u -idu!ile $e 1um"*a*e d"!/ma*e, *o+mai 0"*u e de o!a o$*( 7n 5"i)u!ile de ,$e +oa *ele +olinei Mon*ma!*!e m"!"+ina!ii, +in*e-oii )i '!"0iile +i!i$eau 'e ele( Cu *oa*e a+e *ea, @au *a, +a!e #n +li$a a *a u!+a $e l/n," ,a!du!ile +olinei, n.a'ea u!e+5i $en*!u +i!i$i*ul $" "!elelo!( A1un " u , li*ie!a e o$!i( @au *a +o0o!#( Da!, #n lo+ " 0a*" #n $oa!*a +ea ma!e a a0aiei, e #nd!e$*" $!e +ele +/*e'a +oli0e +a!e 3u e e!" !idi+a*e #n 1u!ul m/n" *i!ii

0enedi+*inelo!, )i in*!" #n*!.o +a " "!"+"+ioa "( In*e!io!ul e!a la 3el de mi-e! +a )i e6*e!io!ul a+e *ei +o+ioa0e( O 3emeie, a)e-a*" #n $!a,ul u)ii, *o!+ea din +aie!( V"-/nd.o $e @au *a, 3emeia e !idi+" ,!a0ni+ )i mu!mu!"= > Doamna +ea 0un" din Pa!i ? > Ei, +e 3a+i, 3emeieA -i e +u ,la 'e el 'i-i*a*oa!ea( A)a de'!eme *e.ai )i a$u+a* de *!ea0"A > Vai, no0ila mea doamn"? -i e "!an+a( Gi*e +" #m0"*!/ne + )i +" e a$!o$ie +ea ul +/nd 'oi 3i ne'oi*" ".mi iau !"ma 0un de la lumea a *a((( :i.a*un+i #mi e ,iul,iul( @au *a !"ma e #n+!emeni*"( 4"*!/na o $!i'ea, nedume!i*" de ului!ea ei( > Da*o!i*" domniei.'oa *!e, no0ila mea doamn", $u e ea, da*o!i*" 0"nuilo! de au! $e +a!e mi i.ai da*, ,iul,iul meu 'a 3i 3"+u* din inul +el mai 3!umo )i o ".mi mai !"m/n" 0ani +a " $l"*e + dinain*e lu10ele $en*!u m/n*ui!ea u3le*ului meu, )i #n+" 'a mai !"m/nea de *ul $en*!u +u*e+ele +o$ilului $e +a!e 3ii+a mea #l 'a adu+e $e lume((( > O ".i mai dau )i ali 0ani, -i e @au *a( Da!, $une.mi, ai 3"+u* +eea +e i.am +e!u*A > Da, no0ila mea doamn"( De +/nd +u 0ine+u'/n*a*a 'i-i*" a domniei.'oa *!e, 3iul meu n.o mai l"0e)*e din o+5i $e i,an+"( O u!m"!e)*e $a +u $a , du$" $o!un+ile domniei.'oa *!e, 3"!" " e a!a*e la 3a" dinain*ea ei, e #nele,e((( > :i, de a*un+i #n+oa+e, ea n.a #n+e!+a* " e #nde$"!*e-e de ai+iA > Nu( Li,an+a d" */!+oale 3in*ei a0aii 3"!" " in*!e '!eoda*" #n"un*!u, da! )i 3"!" " e #nde$"!*e-e $!ea mul* de ea((( C/nd i e 3a+e 3oame, 'ine ai+i( > 7i 'oi !" $l"*i /!,uina, -i e @au *a( > @a+". e 'oia domniei.'oa *!e? !" $un e 0"*!/na lu/nd +ei *!ei au $a*!u +u-i de au! $e +a!e #i #n*in e e 'i-i*a*oa!ea( > :i unde.i a+um i,an+aA #n*!e0" @au *a( > A $le+a* de +/nd au $!in " +/n*e +o+o)ii( Gm0l" de +olo $/n" +olo )i.#i $la+e " e odi5nea +" ade ea lin," +!u+ea aia nea,!", $e +a!e de i,u! ai '"-u*.o, no0ila mea doamn"( Cel mai de d" */!+oale a0ai ei((( > E 0ine, 3emeie( V!ei " *!imii $e +ine'a du$" 3iul dumi*aleA L"!an+a, ie)ind #n $!a,, $u e +/*e'a +u'in*e unui /n+, +a!e $o!ni #n ,oana ma!e( Dou"-e+i de minu*e mai */!-iu o ea )i 3iul "!an+ei( > Gnde.i i,an+aA #n*!e0" @au *a( > A+olo, a!"*" */n"!ul #n*in-/nd 0!aul #n di!e+ia m/n" *i!ii( > Du.m" la ea((( L"!anul e #n+lin" )i $o!ni #nain*ea @au *ei( Me! e $/n" l/n," -idu!ile m/n" *i!ii )i a1un e la $"!*u!a de l/n," $a'ilion( A+olo, @au *a o -"!i $e SaK-uma +a!e, )e-/nd $e o $ia*!" )i domin/nd a *3el ,!"dina de -a!-a'a* a m/n" *i!ii, $!i'ea in*" d!e$* #n 3aa ei( > Poi $le+a( 7i $u e ea +"l"u-ei( A*un+i @au *a *!e+u $!in $"!*u!", 3"!" +a i,an+a " $a!" a.i da a*enie( C/nd a1un e #n ,!"din", e #n*oa! e $!e SaK-uma )i, +u un ,la 3oa!*e 0l/nd, #i $u e= > 4ia*" 3emeie((( 0ia*" mam"((( SaK-uma #)i $le+" $!i'i!ea a u$!a 3emeii +a!e.i 'o!0ea a *3el )i o !e+uno +u $e da*"( SaK-uma n.o '"-u e $e @au *a de+/* +/*e'a +li$e #n odaia *a!eei, Claudine de 4eau'illie! , )i *o*u)i o !e+uno +u( > A5? !o *i ea +u un oi de !e$ul ie( Domnia.*a e)*i a+eea +a!e mi.a 'o!0i* de e$i +o$?((( @au *a e!a ului*", da! 5o*"!# " $!o3i*e de +eea +e o+o*ea a 3i un a++e de lu+idi*a*e( > LEono!e de Mon*ai,ue , -i e ea, da, eu un* a+eea +a!e i.a 'o!0i* de e$i +o$( Eu un* a+eea +a!e *e.am +ondu $/n" la el, #n $a'ilionul a+ela( Da!, +!edeam +", $oa*e( 7l mai iu0e)*i #n+"((( > E$i +o$ul a mu!i*, -i e SaK-uma +u ,la #n3unda*(

@au *a #)i $le+" $!i'i!ea, +u,e*/nd la +eea +e i.a! $u*ea ( $une $en*!u a *!e-i o +/n*eie de !aiune #n a+e * +!eie!( > A)ada!, +!e-i +" e$i +o$ul a mu!i*A > @"!" doa! )i $oa*e? -i e SaK-uma, +u o lini)*e "l0a*i+"( A *3el a) mai 3i eu #n 'ia"A((( > Ei 0ine, $oa*e ai d!e$*a*e mai mul* de+/* +!e-i( Da!, a +ul*".m", "!man" 3emeie((( Mul* ai mai u3e!i* #n 'ia"((( > 4oala mea nu.i din*!.a+elea +a!e $o* 3i alina*e, -i e SaK-uma +u 0l/ndee, )i e de a1un +" m.ai $l/n din u3le*((( Ce 3!umoa " e)*i? > LEono!e( ai 3o * #n+" )i mai 3!umoa "? $u e #n"0u)i* @au *a( Ai u3e!i* mul*, i.a /n,e!a* inima, LEono!e? Ia*" de +e nu mai +!e-i #n 3e!i+i!e((( Da! da+" i.a) $une +" mai $oi 3i #n+" 3e!i+i*"A((( > Nu un* LEono!e, eu un* SaK-uma, i,an+a +e 5oin"!e)*e $!in lumea la!,", ,5i+indu.le oamenilo! #n $alm"((( > Bu e)*i LEono!e, a3i!m" +u *"!ie @au *a( :i 'ei 3i 3e!i+i*"((( A+um( a +ul*"((( Da, e$i +o$ul a mu!i*? Da, omul a+ela nu *e 'a mai 3a+e " u3e!i((( E6i *" #n " +ine'a +a!e mai *!"ie)*e #n+" )i *e +au*" )i *e ado!"((( A+ela +a!e *e.a iu0i*((( A+ela $e +a!e l.ai iu0i*((( > Cine.i a+elaA #n*!e0" +u ne$" a!e i,an+a( > 8ean((( SaK-uma *!e "!i )i +iuli u!e+5ea, +a )i +/nd a! 3i au-i* o 'o+e +a!e.i 'o!0ea de 3oa!*e de$a!*e( > 8eanA mu!mu!" ea( Da((( $oa*e((( da((( +!ed +" am au-i* de numele " *a((( > 8ean? Du+ele de Oe!'illie! ? !e$e*" @au *a( Sai-uma $"li( Se !idi+", d!ea$*"( > Ce.i +u numele " *aA 0/i,ui ea +u du!e!e #n ,la ( > E numele a+eluia $e +a!e l.ai iu0i*? $u e @au *a +u *on au*o!i*a!( 8ean da Oe!'illie! e *e a+ela +a!e *!e0uia " 3ie oul *"u((( Ve-i 0ine +" #l mai iu0e)*i #n+", de '!eme +e *!emu!i )i *e 3a+i al0" la 3a" doa! au-indu.i numele((( Adu.i amin*e, LEono!e((( Adu.i amin*e( Adu.i amin*e +/* e!ai de 3e!i+i*" +/nd #l a)*e$*ai((( +/nd( din 'e+5iul 0al+on al $ala*ului Mon*ai,ue , #l $/ndeai " o ea +"( > Da((( da((( mu!mu!" i,an+a +u a'/n*( > Adu.i amin*e +um *e $!indea #n 0!ae )i +um imeai +" *e 3/!)e)*i +/nd *e "!u*a( 8ean de Oe!'illie! *e ado!a((( )i, da+" din*!.o 3a*ali*a*e '.ai de $"!i*, a3l" +" a u3e!i* la 3el +a )i *ine( El #n u)i mi.a $u .o( N.a #n+e*a* " *e iu0ea +"?((( 7n+" *e mai +au*"((( Nu '!ei ".l 'e-iA((( SaK-uma, mul,/ndu.)i m/inile din *!/n oa!ea @au *ei, )i le adu e #n 3aa o+5ilo!, de $a!+" o lumin" $!ea $u*e!ni+" a! 3i o!0i*.o( @!em"*a *oa*"( B!u$ul #i e!a, *!"0"*u* de 3io!i( C!/m$eie de ima,ini din *!e+u*ul ei o a al*au( Numele a+e *a, 8ean de Oe!'illie! , e!a o 3"+lie +a!e #i lumina din $lin *ainiele #n*une+a*e ale minii( @au *a o +e!+e*a +u a*enia $"*ima)" $e +a!e o d"dea *u*u!o! lu+!u!ilo! +e le "'/!)ea( > G!mea-".m", $u e ea, #i 1u! +" #n*!.o 0un" -i, +u!/nd( 7l 'ei !e'edea $e a+ela $e +a!e #l iu0e)*i( Pal$i*/nd( SaK-uma o u!m" $e 3emeia a+ea *a +a!e $" *!a a u$!a ei un $!odi,io a +enden*( Nu )*ia $!e+i +ine e *e a+e * 8ean de Oe!'illie! ( Da! )*ia +" numele a+e *a $!odu+ea #nl"un*!ul ei o du!e!e ame *e+a*" +u 0u+u!ie( @au *a in*!" #n $a'ilion( SaK-uma o u!m" *!emu!/nd( > O? e6+lam" ea( Ai+i l.am !e'"-u* $e e$i +o$?((= Da+" i.e +/* de $uin mil" de mine, 3" " nu.l mai '"d ni+ioda*"( > Da! $e 8ean de Oe!'illie! A Gn -/m0e* lumin" +5i$ul 3e!me+"*o! al ne0unei=

> Pe el a) '!ea ".l '"d?((( Bo*u)i, nu.l +uno +((( da! *!e0uie ".l 3i +uno +u*((( > 7l 'ei !e'edea, i.o 1u!?((( A+um, a +ul*".m", LEono!e((( Nu.l 'ei 'edea doa! $e 8ean de Oe!'illie! , +i )i $e 3ii+a *a((( m" #nele,i((( $e 3ii+a *a((( > @ii+a mea? mu!mu!" SaK-uma ,/ndi*oa!e( Da! eu n.am ni+i o 3ii+"((( Cei doi ,en*ilomi mi.au $u )i ei +.a) a'ea o 3ii+"((( Ce +iuda*((( > Cei doi ,en*ilomiA o #n*!e0" @au *a +u o nelini)*e mo+ni*"( > Da( 7n " nu i.am +!e-u*( > :i *o*u)i, LEono!e, #i amin*e)*i de 8ean de Oe!'illie! ((( numele )i +5i$ul lui "l")luie + #n inima *a((( SaK-uma #)i !o*i #n 1u! o+5ii m"!ii )i #n+e$u " *!emu!e( > Ba+i, doamn", o im$lo!" ea +u$!in " de #n,!i1o!a!e( Nu mai !o *i numele a+e *a((( Da+" *a*a a! da $e *e noi((( Da+.a! au-i?((( A) 3i ne'oi*" ia!")i " m" 1u! +" nu.i nimeni #n odaie?((( > Da, o do1eni @au *a, a! 3i #n,!o-i*o!, LEono!e?((( Da! a! 3i )i mai #n,!o-i*o! da+" 0"*!/nul 0a!on a! 0"nui ade'"!ul $e +a!e.l a +un-i((( 4!u +, SaK-uma #)i a+o$e!i 3aa +u m/inile( S+oa e un i$"* la0( > Ma +a mea? mu!mu!" ea( Ma +a mea !o)ie +a !u)inea +e.mi a+o$e!" 3!un*ea?((( Am $ie!du*.o?((( Doamn", ni+i nu )*ii((( nu 'ei )*i ni+ioda*"((( > 4a )*iu? :*iu +a!e e *e !u)inea *a )i +a!e e *e 3e!i+i!ea *a, LEono!e?((( Baina *a, *aina *a +um$", $e +a!e o a +un-i de *a*"l *"u, da! $e +a!e i.ai $u .o a+eluia $e +a!e #l iu0e)*i, o )*iu?((( Vei 3i mam", LEono!e?((( M/inile SaK-umei +"-u!" ne$u*in+ioa e de.a lun,ul *!u$ului( O ne $u " uimi!e e +i*ea $e +5i$u.i !"'")i*( > Mam"A #n*!e0" ea( A)a ai $u A > Nu.i a *a *aina *aA Nu.i ade'"!a* +" 8ean )*ieA :i +" *e 'a lua de oie((( > Da, da, !e$e*" !e$e-i* ne3e!i+i*a( C"+i *a*"l meu nu *!e0uie " a3le ,!e)eala #n +a!e am +"-u*( Co$ilul meu, doamn", 0ie*ul meu #n,e!a), da+.ai )*i +/* #l iu0e +((( +um #i 'o!0e +((( Va $u!*a un nume de +a!e 'a 3i m/nd!u( > Co$ilul *"u((( 3ii+a *a, '!ei " $ui?((( O? #n+ea!+" ".i adu+i amin*e?((( @" un e3o!*?((( Mam"? Ai 3o * mam"?((( Adu.i amin*e, LEono!e?((( Adu.i amin*e $iaa #ne a*" de lume, mulimea, +lo$o*ele +a!e 0a* dan,"* de moa!*e, $!eoii +a!e *e $!i1in"((( > S$/n-u!"*oa!ea((( u!l" SaK-uma *!",/ndu. e #nd"!"*, #nne0uni*", $/n" #n*!.un +ol al $a'ilionului( S*"$/ni*" #n #n*!e,ime de +o$ul "u in3e!nal, *"$/ni*" #n #n*!e,ime de $lanul "u, $!e3"+u*" #n ,/de +a!e +5inuie 3"!" mil", @au *a ale!," $!e ea )i o !idi+"= > A +ul*"?((( Li .a ie!*a* $edea$ a? @iind+" *!"ie)*i? > Da((( Da?((( B!"ie +?((( Oa!e $!in +e minuneA B!"ie +?((( Da! +e .a #n*/m$la* #n mineA > S.a #n*/m$la* +" e)*i mam"((( S.a #n*/m$la* +" $!un+ul lui 8ean de Oe!'illie! a 'eni* $e lume? :i +", $en*!u a+e * +o$il ne'ino'a*, i .a ie!*a* $edea$ a? > CumA 0/i,ui i,an+a( Am o 3ii+"?((( 4!u + #n+e$u " !/d" #n 5o5o*e )i, a$!oa$e #nda*" du$" a+eea, e $o!ni $e $l/n ( Poa*e +" +ena +a!e e de 3")u!a e +u $uin mai #nain*e #i )i ie)i e din min*e( Da! +eea +e !"m" e e #n*i$"!i* +u *!")ni+ie e!a ideea +" de'eni e mam"((( +" a'ea o 3ii+"((( A*un+i @au *a #n+e$u din nou " 'o!0ea +"= > Ei 0ine, nu '!ei ".i 'e-i +o$ilul, LEono!e de Mon*ai,ue A > L.am +5ema* de.a*/*ea o!i? mu!mu!" ne0una $!in*!e u $ine( Nu )*iam +" e!am mam"( Gnde $oa*e 3i +o$ilul meuA((( Da+a am o 3ii+", +um e 3a+e +" nu e +u mineA > Eu )*iu de +e? -i e @au *a( > O? :*ii de+i *o*ul? *!i," SaK-uma eu un ,la mai na*u!al )i, de i,u!, o li+"!i!e de !aiune i e a$!in e #n o+5i( Cine e)*iA > A? i-0u+ni @au *a( 7i 'ii #n 3i!e? M" #n*!e0i +ine un*A O 3emeie +"!eia #i e *e mil",

a*/*? Din #n*/m$la!e am a3la* *ainele 'ieii *ale ne+"1i*e )i *o* din #n*/m$la!e am #n*/lni* dou" 3iine $e +a!e am '!u* " le 'e-i= iu0i*ul *"u )i 3ii+a *a((( Ai de'eni* mam" #n*!.o '!eme +/nd du!e!ea *e.a 3"+u* ".i $ie!-i minile )i +/nd *e a3lai #n *emni"((( > 7mi amin*e + de *emni", -i e SaK-uma #n3io!/ndu. e( > Ni)*e oameni !"i i.au lua* +o$ilul((( > 4ia*a 3e*i"?((( C/* o 3i u3e!i*?((( > Nu? @ii $e $a+e( Dim$o*!i'", a *!"i* 3e!i+i*"( S.a ," i* un om de 0ine +a!e a $u*u* mul,e +o$ila din ,5ea!ele +elo! +a!e o $e! e+u*au )i +a!e a +!e +u*.o +a $e $!o$!ia a 3ii+"((( > Cine.i omul a+ela, doamn"A Cum #l +5eam", +a ".l $o* 0ine+u'/n*aA > A mu!i*, !" $un e @au *a( > A mu!i*? > A mu!i* 1alni+, #n 3undul unei *emnie((( SaK-uma #)i l" " +a$ul #n $ie$* )i #n+e$u " $l/n,"( > Cum #l +5emaA V!eau ".i )*iu m"+a! numele( > 7l +5ema @ou!+aud((( e!a un $!o+u!o!((( > @ou!+aud?((( De.a+um #nain*e numele a+e *a mi .a #n*i$"!i* #n inim" $en*!u *o*deauna((( Da! +um e $oa*e +a un om a*/* de 0un " moa!" #n mi-e!ieA Ca!e a 3o * $!i+ina neno!o+i!ii luiA > @ii+a *a?((( Ea a 3o * $!i+ina ne'ino'a*", din $"+a*e, deoa!e+e #l ado!a $e a+ela $e +a!e #l +!edea a 3i *a*"l ei((( P!o+u!o!ul @ou!+aud, omul a+e *a demn, a '!u* ".i +!ea +" 3ii+a #n*!.o !eli,ie +a!e e!a )i a *a((( Amin*e)*e.i( Ba*"l *"u nu e!a +a*oli+((( > Nu((( Noi nu me!,eam ni+ioda*" la 0i e!i+a +a*oli+"((( > E!ai +eea +e e +5eam" 5u,5enoi((( P!o+u!o!ul @ou!+aud a '!u* de+i +a 8eanne((( 3ii+a *a, " 3ie +!e +u*" #n !eli,ia 5u,5enoilo!, +a!e e!a !eli,ia *a )i a *a*"lui *"u((( o !eli,ie $!o +!i "((( > Da, da, +e $"+a*?((( C/i din*!.ai no)*!i n.au mu!i*? > E.ade'"!a*( @ou!+aud a 3o * de+i denuna* +a e!e*i+ )i a!un+a* #n *emni", unde a )i mu!i*((( > Denuna*?((( O? Da+" l.a) +unoa)*e $e denun"*o!?((( I.a) mul,e inima din $ie$*? A*un+i @au *a $u e +u ,la *"!","na*= > :*iu de +"*!e +ine a 3o * denuna* a+e * om de 0ine( Nu de un 0"!0a*, +i de o 3emeie((( o 3a*"((( > E #n,!o-i*o!? > Da((( ai d!e$*a*e((( e #n,!o-i*o!((( 3iind+" 0ie*ul @ou!+aud a 3o * *o!*u!a*((( a 3o * le,a* de o +!u+e((( )i l" a* " moa!" a+olo((( > :i $ui +" o +uno)*iA > De i,u!?((( Ea #n ")i e *e o e!e*i+", o 3a*" 3"!" +"$"*/i((( un oi de +/n*"!ea" +a!e um0la du$" o *!u$" de noma-i((( o +5eam" Viole**e((( > Viole**e?((( :i ea l.a 3"+u* " moa!" $e o +!u+eA((( > Ea?((( Da! mi e $a!e +" numele de Viole**e nu.i e *e +u *o*ul ne+uno +u*A > A)a.i, o +uno +, -i e SaK-uma +u ,la mo5o!/*, Am *!"i* al"*u!i de ea, 3iind+" )i eu um0lam du$" o *!u$" de noma-i( Ea +/n*a( Vo+ea ei #mi me!,ea d!e$* #n inim"( C/*eoda*", +/nd o $!i'eam, #mi 'enea .o *!/n, #n 0!ae((( da! $"!ea +" i.e 3!i+" de mine((( > Sau, mai de,!a0", e!a o 3"$*u!" $e!'e! ", -i e +u ,la #n"0u)i* @au *a( E!a o 3a*" din*!.a+elea +a!e n.au mil" de nimi+ )i de nimeni, $en*!u +" n.a'ea mil" de u3e!ina *a((( > E.ade'"!a*, $u e SaK-uma u $in/nd, i,u! +" e!a o 3"$*u!" 3oa!*e $e!'e! " de '!eme +e l.a $u*u* denuna $e 0ine3"+"*o!ul 3ii+ei mele((( Gi*e +e e, doamn", 5ai " nu mai 'o!0im de $!e ea? > Bo*u)i me!i*" " i e dea o $edea$ "? > Da, da? :i #n+" o $edea$ " +um$li*"?((( P!a3ul " e alea," de a+ea *" 3ii+" a

dia'olului, da+" od!a la mea a u3e!i* din $!i+ina ei?((( > 4ine#nele +.a u3e!i*, $en*!u +" )i ea a -"+u* #n *emni"?((( Deal*3el o " i.o $un" in,u!"((( > O " mi.o $un"A De+i o 'oi 'edeaA > A)a i.am 3","dui*((( > C/ndA((( A? Doamn"((( da+.a! 3i a)a?((( Da+" +el $uin a) $u*ea )*i -iua((( > C5ia! )i m/ine, -i e @au *a, da+" e *e +u $u*in"( Mai i,u! $e *e +/*e'a -ile((( Li. o 1u! +" o 'ei 'edea )i $e 0le *ema*a de Viole**e((( Numai +" *!e0uie " 3a+i +e.i $un eu((( 7n *im$ul +elo! +/*e'a -ile, +/* o .o +au* $e 8eanne, +a " i.o adu+((( *!e0uie((( *!e0uie " nu 3im '"-u*e #m$!eun"((( 7nele,iA > O " *au a +un " #n '/!3ul mun*elui, +uno + ni)*e oameni de *!ea0" +a!e #mi dau de m/n+a!e )i m" la " " do!m noa$*ea la ei((( A+olo am " m" !e*!a,((( > :i.a+olo #i 'oi adu+e 3ii+a, $e 8eanne? > Vino, -i e SaK-uma !adioa ", *!an 3i,u!a*", 'ino ".i a!"* +a a a+elo! oameni((( Li,an+a $o!ni +u a'/n*, *!e+u $!in $"!*u!a din -id )i a1un e la +oli0a #n +a!e in*!a e @au *a $uin mai #nain*e((( CA+um, #)i -i e @au *a, a+um +!ed +" ni+i +5ia! Dumne-eu nu.i mai $oa*e +"$a((( 7i in $e *oi #n m/na mea(C $II FIICA @au *a in*!" a$oi #n m/n" *i!e )i +e!u " 3ie +ondu " la *a!e", +a!e o $!imi +a #n*o*deauna, +u ame *e+ul de nelini)*e )i de !e $e+*, $e +a!e i.l in $i!a a+e * $e! ona1 eni,ma*i+( Cuno)*ea *aina ma!ii +on $i!aii( :*ia +" Valoi e!a +ondamna* )i +" du+ele de %ui e a'ea " domnea +"( O da*" +u ui!ea lui de %ui e $e *!on, a'ea " #n+ea$" o 'ia" de 0o,"ie $en*!u ea )i $en*!u m/n" *i!ea ei( Claudine de 4eau'illie! )*ia +" a0aia a 'a 3i #n-e *!a*" +u d"!ni+ie de +"*!e noul !e,e( Pe de al*" $a!*e, )*ia )i +/*" in3luen" a!e @au *a a u$!a du+elui de %ui e( E!a mai mul* de+/* u3i+ien* $en*!u a da do'ad" de !e $e+* )i de u$une!e in+e!" 3a" de mi *e!ioa a @au *a( C/nd @au *a in*!" la *a!e", a+ea *a *o+mai +e!+e*a +a*a *i3ul de o+o*eli( :i, di $e!a*", +on *a*a e +" #i li$ eau )a e mii de li'!e $en*!u a a1un,e " #n+5eie anul +u 0ine( La o i!ea @au *ei, Claudine e !idi+" )i 3"+u o !e'e!en"( > Ce 3"+eai a+olo, d!a," $!ie*en"A #n*!e0" @au *a( > Ei, doamn", -i e Claudine *!",/nd un 3o*oliu #n +a!e e a)e-" @au *a, 'e!i3i+am +on*u!ile a0aiei((( > :i +e ai de +o$e!i*A > C" 0ie*ele mai+i 'o! mu!i +u i,u!an" de 3oame, da+" nu ne $i+" o man" +e!ea +"((( > S$uneai, -i e @au *a +u un oi de +andoa!e, $uneai de+i +" '" li$ e +((( > N.am $u nimi+, doamn", da! #mi li$ e + )a e mii de li'!e((( > A)a #n+/*, da+" o " '" mai $un la di $o-iie #n+" '!eo dou"-e+i de mii de li'!e((( > O? Doamn", a) 3i al'a*"((( > :i ai $u*ea a)*e$*a #n *i5n" ma!ele e'enimen*( > De i,u!?((( Mai +u eam" da+" nu e la " $!ea mul* a)*e$*a*, ad"u," Claudine !/-/nd( > Ei 0ine, a +ul*".m", +o$ila mea( Pe *e $uine -ile(( " lu"m o da*"((( de $ild" MM o+*om0!ie((( > 7mi +on'ine -iua, doamn"( > 7n -iua a+eea " *!imi*ei la $ala*ul meu un om de n"de1de, +a!e '" 'a adune +ele

dou"-e+i de mii de li'!e 3","dui*e( Claudine "!i #n u ( > Ce ai, +o$ila meaA #n*!e0" @au *a( > Ai $u adineau!i((( 0/i,ui Claudine( Da! *!e0uie " 3ie o ,!e)eal"((( > Am $u dou"-e+i de mii de li'!e( > Suma a *a((( uma a *a eno!m"((( > E *e a domniei.*ale din -iua $e +a!e am 3i6a*.o, +u +ondiia +a, #n a1un((( adi+" #n M1 o+*om0!ie, " m" a1ui #n*!.o mi+" a3a+e!e $e +a!e am 5o*"!/* .o du+ la 0un 3/!)i*( > O? doamn", oa!e nu un* a domniei.'oa *!e #n o!i+e -iA > S" nu mai 'o!0im de a *a( La *im$ul $o*!i'i*, o ".i e6$li+ de $!e +e e *e 'o!0a )i o ".i dau !olul $e +a!e.l 'ei 1u+a( Pen*!u momen*, 0ine'oie)*e a *!imi*e du$" a+eea din*!e $!i-onie!e +a!e e nume)*e 8eanne( Claudine, #n+" n"u+i*", ie)i #n ,!a0"( Du$" +/*e'a minu*e e #n*oa! e, adu+/nd.o de m/n" $e *o'a!")a de +a$*i'i*a*e a Viole**ei, adi+" $e 8eanne @ou!+aud( De +/nd )edea #n+5i " #n*!e -idu!ile m/n" *i!ii, 8eanne @ou!+aud e a)*e$*a me!eu .o 'ad" a$"!/nd $e o!a ei Madeleine, a)a +um i e 3","dui e( De o u*" de o!i #i !e$e*a e Viole**ei *!i *a ei $o'e *e )i mi!a+uloa a ei eli0e!a!e( Condamna*" la moa!*e #m$!eun" +u o!a ei Madeleine, #n*!.o noa$*e, #n +a!+e!a de la 4a *ilia, d"du!" 0u-na +/i'a oameni( C!e-u e +".i una e +ea ul )i +" 'eni e!" .o ia $!e a 3i du " la moa!*e( Da! o 3emeie, un #n,e! $o,o!/* #n iadul a+ela, +"l"u-i*" de mil", e a$le+a e a u$!a ei $un/ndu.i= > 8eanne @ou!+aud, nu 'ei mu!i( :i nu numai +" 'ei *!ai, da! mai e)*i )i li0e!"((( :i MadeleineA e6+lama e 8eanne( > Madeleine, #i !" $un e 3emeia, e *e eli0e!a*" mai demul* )i e a3l" #n i,u!an"((( A*un+i, 0ea*" de 3e!i+i!e, o u!ma e $e eli0e!a*oa!ea ei( @u e e +ondu " $/n" ia o li*ie!" +a!e a)*e$*a #n (+u!*ea #n*une+oa " a 3o!*"!eei2 3u u!+a*" #n li*ie!"2 un 0"!0a* e in *al" l/n," ea, li*ie!a $o!ni )i nu e o$!i de+/* #n 3aa $o!ii a0aiei din Mon*ma!*!e((( )i. a+olo 3u e e #n+5i " #n $a'ilionul din do ul -idu!ilo!((( :i( de a*un+i, a)*e$*a me!eu((( +u ,/ndul la ne+uno +u*a +a!e o eli0e!a e( Cine e!a oa!e 3emeia a+eeaA C/nd 8eanne @ou!+aud a$"!u, nu o !e+uno +u $e @au *a, +a!e $u!*a e o ma +", #n noa$*ea +/nd +o0o!/ e #n +a!+e!ile 4a *iliei( 4ia*a +o$il" *!emu!a ea 'a!,a( Da! e!a la 3el de 3!umoa a( @au *a !o *i +u 0l/ndee= > Eu un* a+eea +a!e a +o0o!/* #n +a!+e!a *a de la 4a lilia )i *e.a eli0e!a*((( 8eanne +oa e un i$"* de 0u+u!ie( O+5ii i e lumina!"( Ale!," )i #i "!u*" m/na @au *ei( > O, doamn"? mu!mu!" 3a*a( C/* un* de 3e!i+i*" +" $o* " '" mulume +? Se o$!i, )o'"ind )i, 3ioa ", #)i !idi+" $!e @au *a o+5ii +"ldai #n la+!imi( Vo!0e)*e 3"!" *eam", +o$il", -i e @au *a +u o duio)ie +a!e o !" +oli $e 0ia*a 3a*"( > Da, -i e ea, im*, 0"nuie + +/* *!e0uie " 3ii de 0un"((( Po* de+i " '" $un +", da+" '.am 0ine+u'/n*a* me!eu #n+e$/nd din noa$*ea a+eea, am )i $l/n #n " mul*((( doamn", o!a mea, Madeleine((( unde.iA((( C/nd o 'oi !e'edeaA O!i+/* de ne$" "*oa!e a! 3i 3o * @au *a, o!i+/* de +um$li* a! 3i 3o * ,/ndul +a!& o +"l"u-ea, nu e $u*u *"$/ni " nu 3ie *ul0u!a*"( > O 'ei !e'edea $e o!a *a, Madeleine, -i e ea, da!, +o$il" d!a,", am 'eni* ai+i, unde *e.am $u la ad"$o * de !ele, $!e a.i 'o!0i de $!e un lu+!u 3oa!*e ,!a'((( S$une.mi, #i amin*e)*i de *a*"l *"uA > Vai, doamn"? 0/i,ui ne3e!i+i*a 3a*", +a!e i-0u+ni #n $l/n ( Cum l.a) $u*ea ui*a, +/nd a0ia +u $a*!u luni #n u!m" 0ie*ul no *!u *a*", $lin de 'ia", ne m/n,/ia +u duio)ie )i $e mine )i $e o!a meaA((( > :i mama *aA

> Doamn", nu )*ii de+i +" mama a mu!i* la +u!* *im$ du$" +e m.a adu $e lumeA So!a mea Madeleine, mai ma!e +a mine, a! $u*ea de i,u! " '" 'o!0ea +" de $!e mama((( > :i +e $unea o!a *aA Ce 3el de 3emeie e!a mama 'oa *!"A((( @!umoa ", nu.i a)aA > @oa!*e 3!umoa ", doamn"( Madeleine #mi $unea +" mama e!a ne $u de 3!umoa "((( > Nu +um'a a'ea o+5i al0a)*!iA((( P"!ul lun, )i 0londA > E *e #n*o+mai $o!*!e*ul $e +a!e mi l.a 3"+u* ade eo!i Madeleine((( Da!, doamn"((( ai +uno +u*.o $e mamaA > O +uno +, -i e im$lu @au *a( > O?((( P"i((( 'o!0ii de $a!+" mama n.a! 3i moa!*" de muli ani((( > S$une.mi, +o$ila mea, -i e @au *a, *a*a '" 'o!0ea de $!e mama 'oa *!"A((( > Ni+ioda*", doamn"((( @au *a *!e "!i de 0u+u!ie( > De i,u! +" 0ie*ul *a*a #n+e!+a " nu.)i #m$!o $"*e-e unele amin*i!i du!e!oa e( > :i da+" i.a) $une +" e6i *" o al*" e6$li+aie mai 3i!ea +" $en*!u *"+e!ea *a*"lui *"uA((( :i da+" i.a) $une +" mama *a nu e moa!*"A 7n+5i$uie.i +" #n u!ma unei $aime ma!i mama *a .a #m0oln"'i*((( 7n+5i$uie.i +" e *e((( +", de $ild", a #nne0uni*((( 8eanne *!emu!a din *o* *!u$ul( > Da+" a)a e *e, +on*inu" @au *a, da+" mama *a, #n u!ma '!eunei +a*a *!o3e, )i.a $ie!du* minile, da+" *a*"l *"u )i.a $ie!du* n"de1dea +" o 'a mai 'edea 'inde+a*" '!eoda*", da+", #n 3/!)i*, #n*!.o +!i-" de ne0unie ea a di $"!u* )i da+" *a*"l *"u, du$" +e a +"u*a*.o mul*" '!eme, a 3o * ne'oi* " !enune la $e!ana +" o 'a mai ," i, nu e *e 3i!e + " '" 3i l" a* " +!edei +" mama 'oa *!" a! 3i mu!i*A((( Ei 0ine, 8eanne, *o* +eea +e i.am $u mai #nain*e e *e ade'"!ul ade'"!a*?((( 8eanne +"-u #n ,enun+5i )i #n+e$u " $l/n," #n+e*i)o!( @au *a e a$le+" $!e 8eanne @ou!+aud, o !idi+" )i #i $u e +u 0l/ndee= > Nu mai $l/n,e, "!man" 3e*i"((( Sau, 0a nu, $l/n,i((( +"+i mama *a, din $"+a*e, #n+" nu .a 'inde+a*((( 7n " eu +uno + mi1lo+ul de a.i !eda minile !"*"+i*e((( Mi1lo+ul a+e *a e *e " *e du+i la ea((( Bu, numai *u in,u!" #i $oi 'inde+a mama((( $III SFRITUL VIE!II DE HU"UR C/*e'a -ile *!e+u!" $/n" la a1unul a+elui dou"-e+i )i unu o+*om0!ie, +/nd @au *a *!e0uia " di *!u,", din*!.o in,u!" lo'i*u!", )i $e du)manii "i, )i $e Viole**e? Pa!daillan )i du+ele de An,oulFme u!mau " 3ie adu)i la o!a $!/n-ului de +"*!e Mau!e'e!*, $!e a mu!i u0 lo'i*u!ile o *a)ilo! lui de %ui e( @au *a #)i $!o$unea ".i $!e'in" $e du+ele de %ui e, la o!a un $!e-e+e, +" Pa!daillan )i *o'a!")ul lui e a3lau #n Mon*ma!*!e( Oamenii lui de %ui e a'eau / a1un," la m/n" *i!e a$!oa$e #n a+ela)i *im$ +u +ei doi ,en*ilomi( @au *a #)i +al+ula e $lanul 3oa!*e 0ine= da+" l.a! 3i $!e'eni* $e du+e mai de'!eme, a! 3i #n emna* ".i $un" 3a" #n 3a" +u Viole**e #nc #n via(, )i de %ui e, #nd!",o *i* de i,"n+u)", a! 3i 3o * #n *a!e " o al'e-e( E6e+uia Viole**ei e!a 3i6a*" $en*!u o!a -e+e, #n $!e-ena *a*"lui )i mamei ale, +"+i a)a 'oia @au *a( Ea o+o*ea +" moa!*ea Viole**ei 'a adu+e du$" ine )i moa!*ea +a!dinalului @a!ne e )i $e a+eea a LEono!ei( Du$" a emenea 5e+a*om0", nu.i mai !"m/nea @au *ei de+/* ".l +on ole-e $e du+ele de %ui e de moa!*ea Viole**ei, lu+!u u)o!, ,/ndea ea( :i, a*un+i, e 'o! #nd!e$*a $!e 4loi ( A*un+i #i 'a o i +ea ul din u!m" lui Hen!i+ al III.lea, a*un+i de %ui e 'a de'eni !e,e((( A *a 'a #n emna *!ium3ul Li,ii, in*!a!ea #n @!ana a lui Ale and!o @a!ne e, ma!)ul a u$!a I*aliei, -d!o0i!ea lui Si6*u al V.lea, a i,u!a!ea

u'e!ani*"ii a u$!a lumii +!e)*ine?((( De+i, #n a1unul -ilei de dou"-e+i )i unu o+*om0!ie, Pi+oui+ )i C!oa e '"-u!" +u uimi!e +um un ,!u$ de lu+!"*o!i $"*!und #n ,!"dina de -a!-a'a*( De +/*e'a -ile, $!e ma!ea lo! mi!a!e, una din*!e +ele doua $!i-onie!e di $"!u e( Ci*i*o!ii no)*!i au '"-u* +" 8eanne @ou!+aud 3u e e adu " #n 3aa @au *ei( Ce e #n*/m$la e +u */n"!a 3a*" #n a+e *e +/*e'a -ileA Am #n+lina " +!edem +" 3u e e du " la SaK-uma, #n +oli0a unde lo+uia a+ea *a( Pi+oui+ #)i '/!/ e #n min*e +" Viole**e 'a 3i in *!umen*ul no!o+ului "u( A'ea de+i *o* in*e!e ul " e #m$o*!i'ea +" la o e'en*ual" 3u," a 3e*ei, da! o u$!a'e,5ea #ndea$!oa$e doa! $en*!u +" 'oia .o $" *!e-e $en*!u el, $!in a *a '!em " $unem +", du+/nd.o $e mi+ua +/n*"!ea" la Pa!daillan, $e!a +a de'o*amen*ul ".i 3ie 0ine !" $l"*i*( Din ne3e!i+i!e $en*!u 0ia*a Viole**e, Pi+oui+ nu e ,!"0i ".)i !eali-e-e $e!anele +a!e e 0i-uiau $e ea( La +e 0unA A*/*a '!eme +/* a'ea +a a )i ma a a i,u!a*e, de +e a #n3!un*e de *inulA C!oa e, $e de al*" $a!*e, $lu*ea #n*!.o de$lin" 3e!i+i!e( De a+eea ma!e 3u uimi!ea )i nelini)*ea lui Pi+oui+ +/nd, #n a1unul -ilei de dou"-e+i )i unu o+*om0!ie, -"!i +/i'a -ida!i +a!e e #nd!e$*a!" $!e $"!*u!a -idului )i #n+e$u!" " o a *u$e me*odi+ +u a1u*o!ul uno! $ie*!oaie ma!i )i 0ine +imen*a*e( > Mi e $a!e +" 'o! " ne #n+5id", #i $u e el lui C!oa e( Cei doi 'l"1,ani e a)e-a e!" #n a)a 3el #n+/* " $oa*" 'edea *o*ul 3"!" " 3ie '"-ui( C/nd $"!*u!a 3u a *u$a*" #n #n*!e,ime, +on *a*a!" +" #n*!.ade'"! nu mai $u*eau .o ia la "n"*oa a de+/* $e $oa!*a +ea ma!e a m/n" *i!ii( Zidu!ile a+e *ei m/n" *i!i e!au +um e!au $e '!emea a+eea *oa*e -idu!ile, adi+" ade'"!a*e 3o!*i3i+aii( Da+" Pi+oui+ $u*ea "!i $e *e -idu!i, de i,u! +" Viole**e n.a! 3i 3o * #n *a!e " 3a+" a+ela)i lu+!u( A+ea *" ne$u*in" de a o lua +u el $e 3a*a +a!e e!a meni*" ".l #m0o,"ea +" de'eni 0"*"*oa!e la o+5i, +/nd Pi+oui+ -"!i +um )a e oldai, $u!*/nd ulii, e #nd!e$*au $!e +u!*ea unde e!a #n+uia*" mi+ua +/n*"!ea"( Doi din*!e ei e o$!i!" la $oa!*a ,a!dului, ali doi #n+e$u!" " e $lim0e #n lun, )i.n la* $!in +u!*e, ia! ul*imii doi, #n 3/!)i*( e $o *a!" la u)a +l"di!ii +a!e lu1ea de *emni"( De da*a a *a Pi+oui+ e 3"+u ,al0en la 3a"( Se $e*!e+ea +e'a nou )i neo0i)nui* #n m/n" *i!e( A0ia a*un+i e 5o*"!# " ia " $en*!u a o0 e!'a mai 0ine( @u!i)/ndu. e $e du$" +o$a+i, a1un e +u!/nd la $a'ilion, $e +a!e #l #n+on1u!" +u $!udena lui +uno +u*"( Gn $e+*a+ol *!aniu i e #n3"i)" dinain*ea o+5ilo!( 7n $a*ele $a'ilionului, '!eo dou"-e+i de lu+!"*o!i !o0o*eau de -o!, u0 +ondu+e!ea $e! onal" a *a!eei Claudine de 4eau'illie! ( Ai+i e $!e,"*e)*e o e!0a!e !eli,ioa "((( A+e *a 3u $!imul ,/nd al lui Pi+oui+( 7n*!.ade'"!, ia*" +e e $e*!e+ea( 7n $a*ele $a'ilionului e #n*indea o e $lanad" m"!,ini*", $e o $a!*e de $a'ilion, $e de al*a de -idul de in+in*" )i, #n 3und, #n+5i " de ma i'ul de +5i$a!o)i +a!e #n+e!+uia +imi*i!ul 0enedi+*inelo!( Pe 3aada din do a $a'ilionului e!a o u)", a *3el #n+/* o $e! oan" +a!e a! 3i in*!a* #n +l"di!ea 'e+5e $e u)a i*ua*" l/n," $"!*u!a -idului ;a+um a *u$a*"< $u*ea, $e u)a a+ea *a din do , " a1un," d!e$* $e e $lanada din 3aa *u3elo! de +5i$a!o)i +a!e #n+in,eau +imi*i!ul( A+um, " ne #n+5i$uim +" $a'ilionul #n u)i nu e!a de+/* o $!elun,i!e au, mai 0ine -i , 'e *i0ulul unei +l"di!i mai 'a *e, +a!e $e '!emu!i e !idi+a $!o0a0il #n mi1lo+ul e $lanadei( Cl"di!ea di $"!u e, +"-u e #n !uin"( Da! +/*e'a !e *u!i, !"ma e #n+" #n $i+ioa!e, l" au " e $!e u$un" +" 'e+5ea +on *!u+ie, !uina*" de '!eme )i de ne$" a!ea oamenilo!, 3u e e 3"!" doa! )i $oa*e l"+a)ul uno! lu10e !eli,ioa e( Pi*i* #n*!e dou" +oloane, Pi+oui+ -"!i !uinele unei !idi+"*u!i $a!do i*e +u ma!mu!", $e +a!e e #n"la $!o0a0il odinioa!" al*a!ul?((( P!i'i +u$!in de nelini)*e(

Cu +e e o+u$a +ea*a de lu+!"*o!i, ale +"!o! mi)+"!i le u!m"!i e Pi+oui+A O $a!*e din*!e ei mul,ea ia!0a +a!e +!e +u e ana$oda, +u!"a *!e$*ele de ma!mu!" )i a+el oi de e *!ad" +"$*u)i*" +u le $e-i de ma!mu!", $e +a!e de i,u! e #n"la $e '!emu!i al*a!ul( R"-uiau )i $"lau +u a$" )i o *!an" de ma!mu!"((( a em"n"*oa!e +u a+elea #n +a!e )ed $!elaii, la ma!ile +e!emonii( Dea u$!a *!anei, dea u$!a a+e *ui 1il ma!mo!ean, ali lu+!"*o!i $o*!i'eau un 0alda+5in de *o3" 0!o)a*"( :i uimi!ea lui Pi+oui+ a1un e la +ulme )i e $!e3"+u #n ,!oa-" +/nd +on *a*" +", $e 3aldu!ile 0alda+5inului, e!au 0!oda*e im0oli+ele +5ei #n+!u+i)a*e ale 3/n*ului Pe*!u((( Cine a'ea " )ad" #n *!an"A((( :i ,!oa-a 0ie*ului Pi+oui+ e #n*ei +/nd *a!ea -i e +elo! +a!e lu+!au u0 $o!un+a ei= > A+um, u!mai.m" #n +imi*i!? Pi+oui+, #m$in de +u!io-i*a*e, e *!e+u!" $!e $e!deaua de +5i$a!o)i( A+um ea!a #n'"luia +olina Mon*ma!*!e )i $!imele *ele #n+e$u!" " +li$ea +" $e +e!ul *in ( Dou" *o!e e a$!in e!" )i, la lumina lo!, Pi+oui+ $u*u a i *a la lu+!a!ea 0i-a!" +a!e e "'/!)ea #n +imi*i!( 7n mi1lo+ul +imi*i!ului e !idi+a o +!u+e ma!e de lemn( +a!e #)i #n*indea #n #n*une!i+ 0!aele lun,i, #n'e!-i*e de a$a +e!ului((( La lumina *o!elo!, lu+!"*o!ii no+*u!ni +oa e!" din $"m/n* a+ea *" +!u+e, o *!an $o!*a!" $e e $lanada 0ine +u!"a*" )i o !idi+a!" #n $i+ioa!e, $!i1inind.o de -idul $a'ilionului, l/n," u)"( > S"$ai ,!oa$a a+olo? $o!un+i *a!ea( Lo+ul $e +a!e #l a!"*a e a3la d!e$* #n 3aa u)ii de din do a $a'ilionului, la +/i'a $a)i de *!ana de ma!mu!"( Du$" +e "$a!" ,!oa$a, oamenii adu e!" +!u+ea a o $o*!i'ea +"= )edea 3oa!*e 0ine #n $i+ioa!e )i, +o/nd.o, lu+!"*o!ii a+e *ei +ene no+*u!ne o +ul+a!" la $"m/n*( C/nd *oa*e a+e *e $!e,"*i!i e #n+5eia!", lu+!"*o!ii ma+a0!i di $"!u!" )i *a!ea $le+" $!e +l"di!ea m/n" *i!ii, O!i+/* de $uin 'i "*o! a! 3i 3o *, Pi+oui+ !"ma e mul*" '!eme lo+ului, #n*!e0/ndu. e da+" nu +um'a 'i ea-"( A$oi e 5o*"!# " e #na$oie-e la lo+ul unde #l l" a e $e C!oa e, $e +a!e #l ," i #n*in $e ia!0"( Pi+oui+ a'ea o idee, a)a +um a'em " 'edem( 7l 0"*u $e um"! $e *o'a!")ul "u )i #i $u e= > B!e0uie .o )*e!,em( > S.o )*e!,emA S" a)*e$*"m m"+a! $/n" e 3a+e -iu" )i " ne $e*!e+em noa$*ea la ad"$o *( Pi+oui+ a!un+" o $!i'i!e $!e +l"di!ea unde e!a #n+5i " Viole**e )i '"-u +" 3e!e *!ele e!au lumina*e( A*un+i #)i amin*i de +ei )a e oameni #na!mai, +a!e 3"+eau de $a-" #n ,!"din"( :i amin*i!ea a *a e u$!a$u e, +a " -i+em a)a, $e *e a+eea a $!e,"*i!ilo! ini *!e la +a!e a i *a e in $a*ele $a'ilionului((( > O3? mu!mu!" el( A! 3i oaie +u $u*in"A((( > Ce anumeA Ai '"-u* +e'aA #n*!e0" C!oa e $!i'ind nelini)*i* #n 1u!u.i( > Nimi+( S.o )*e!,em da+" $u*em( C/* de $!e ad"$o *ul din ,!"din", ni+i " nu ne mai ,/ndim la el( E *e $"-i*((( C!oa e, 3"!" " e mai #m$o*!i'ea +", #l u!m" ma)inal $e $!ie*enul "u +a!e, *!"0"*/nd +u iueal" ,!"dinii de -a!-a'a*, a1un e la -idul de in+in*"( > D!a," $!ie*ene, -i e a*un+i Pi+oui+, li$e)*e.*e de -id " m" $o* +""!a $e $ina!ea *a, $e u!m" o " *e al* #n u )i ne d"m d!umul am/ndoi de $a!*ea +ealal*"( C!oa e e a)e-" +um #i $u e e Pi+oui+ )i a+e *a, #n +/*e'a +li$e, i e u!+" $e ume!i )i de a+olo i-0u*i #n*!.ade'"! " e +ae!e, nu 3"!" ,!eu*a*e, $e +!ea *a -idului, unde e a)e-" +"la!e( > A+um e !/ndul meu, -i e C!oa e, a$lea+".*e )i #n*inde.mi m/inile(( > E un mi1lo+ admi!a0il de a m" 3a+e " +ad #na$oi, !" $un e lini)*i* Pi+oui+( 7n+ea!+" ".i ," e)*i o ie)i!e( Eu *!e0uie " $le+ 3"!" -"0a'", da!, 3ii lini)*i*, m" #n*o!+ eu

" *e eli0e!e-( L" /ndu.)i *o'a!")ul +u ,u!a +" +a*", Pi+oui+ e $!i1ini #n m/ini, e l" " " +ad" de +ealal*" $a!*e a -idului )i $o!ni #n ,oana ma!e " +o0oa!e $an*a +olinei( $IV DO#NUL PERETTI O!, +5ia! #n a+eea)i ea!", un +"l"!e, +a!e *o+mai *!e+u e $!in Poa!*a.+ea.Nou" +u $uin du$" a 3ini*, e #nd!e$*a $!e moa!a de $e +olina Sain*.Ro+5, unde am a'u? $!ile1ul mai #nain*e ".l +ondu+em $e +i*i*o!, A1un la $oalele +olinei Sain*.Ro+5, +"l"!eul de +"le+" )i #)i le," +alul de un +o$a+( > S*ai? !"+ni deoda*" un ,la ( Gn 0"!0a* #na!mai +u un $umnal )i un $i *ol ie)i din*!.un *u3i) )i #)i #nd!e$*" ea'a a!mei a u$!a +"l"!eului, +a!e, d!e$* o!i+e al* !" $un , #)i a!"*" mina= $e un de,e* +li$ea un inel de au!( > 4ine, *!e+ei, -i e a*un+i +u !e $e+* en*inela, du$" +e e ui*" la inel( 7n+" de *!ei o!i, #nain*e de a $u*ea $"*!unde #n moa!", +"l"!eul 3u o$!i* a *3el )i, de 3ie+a!e da*", ,!aie inelului, #)i $u*u +on*inua d!umul( 7n moa!" 3u +ondu #n*!.o #n+"$e!e 0ine lumina*", ale +"!ei 3e!e *!e e!au a+o$e!i*e +u d!a$e!ii ,!oa e( La lumina a+ea *a $u*e!ni+", +ine'a +a!e a! 3i 3o * in*e!e a* " a3le !o *u!ile +"l"!eului a! 3i !e+uno +u* #n el $e unul din*!e $!in+i$alii a+olii ai @au *ei( E!a +a!dinalul Ro'enni, a+ela +a!e, #n $ala*ul @au *ei, +i*i e a+*ul de a+u-a!e #m$o*!i'a lui @a!ne e )i a me)*e!ului Claude( 7n #n+"$e!ea unde in*!a e, un 0"*!/n *"*ea +ui0"!i* #n*!.un 3o*oliu ma!e( Adu de $a*e, 3oa!*e $alid la 3a", +u*u!a* de a++e e de *u e( 0"*!/nul $"!ea ,a*a ".)i dea u3le*ul( Ca!dinalul Ro'enni e a$!o$ie de 3o*oliu, e $le+", e #n+lin", #n,enun+5e )i )o$*i= > S3in*e P"!in*e, ia*".m" la o!dinele an+*i*"ii.'oa *!e((( > Ridi+".*e, d!a,ul meu Ro'enni, 5o!+"i +u ,la *in 0"*!/nul, )i " *"m de 'o!0" +a doi 0uni $!ie*eni((( Mu!i0undul e!a #n*!.ade'"! mo!a!ul +a!e, +5ia! #n a+ea *" #n+"$e!e, *"*u e de 'o!0", u0 numele de domnul Pe!e**i, +u +a'ale!ul de Pa!daillan( E!a Si6*u al V.lea((( > Am '!u*, !o *i $a$a, " ,u * din m"!eia u$!em" )i ia*" +" a+um *ia!a m" a$a " ,!eu, m" *!i'e)*e((( O? Da+.a) $u*ea !enuna la $u*e!e?((( Da! a+um e $!ea */!-iu( > Din 3e!i+i!e $en*!u 4i e!i+", mai a'ei #n+" muli ani de *!"i*, -i e Ro'enni( Si6*u al V.lea !idi+" din ume!i( > :a e luni, 0unul meu Ro'enni((( ia*" +e am #nain*ea mea, )i #n+"?((( :i #n+" a*/*ea *!e0u!i de du la 0un 3/!)i*?((( Con $i!aia #n +a!e *e.ai l" a* */!/*((( > S3in*e P"!in*e?((( > Nu.i un !e$!o)( Domnia.*a )i alii n.ai $"+"*ui* de+/* #m$in)i de ,!e)eala mea((( m.am a!"*a* +am a $!u((( +!edeam +" a)a 3a+ 0ine((( " nu mai 'o!0im de a *a? #nain*e de a da o+o*eal" lui Dumne-eu, *!e0uie de+i " la +5eile unui $a-ni+ 'i,ilen* al Ca ei((( Ro'enni *!e "!i )i #l $!i'i $e 0"*!/n +u mai mul*" a*enie( > A+ela +a!e #mi 'a lua lo+ul((( +on*inu" Si6*u ( 7l #n*!e!u$ e un a++e de *u e, a*/* de $u*e!ni+, #n+/* Ro'enni e !idi+". " +5eme $e +ine'a #n a1u*o!( > Ve-i 0ine, $u e el +u *!i *ee((( C/nd -i+ )a e luni((( m" *em +" e6a,e!e-((( E enialul, +!ed eu, e *e " -d!o0e + a+ea *" +on $i!aie #nain*e de a mu!i )i a$oi " a i,u! u++e iunea la #nal*ul S+aun +ui'a +a!e 'a 3i demn((( Pa$a #)i in*ui $!i'i!ea *ul0u!e a u$!a lui Ro'enni, +a!e 3!em"*a( > Pe a+e * u!ma), ad"u," el, #l +uno)*i((( e *e unul din*!e $!ie*enii domniei.*ale((( +el mai 0un $!ie*en al domniei.*ale((( > S3in*e P"!in*e? 0/i,ui Ro'enni $"lind de 0u+u!ie(

> S **?((( N.am $u +" $e domnia.*a *e 'oi 3a+e u!ma)ul meu, #l #n*!e!u$ e $a$a +u un -/m0e*( Am $u numai +" e!a +el mai 0un $!ie*en al domniei.*ale((( > :*iu +" un* nedemn de o a emenea +in *e((( > :i de +eA #n*!e0" Si6*u ( Pen*!u +" m.ai *!"da*A((( Pe! bacco, mai #n*/i a *a.i o do'ad" +" ai ene!,ie, )i mie #mi $la+ oamenii ene!,i+i? Pe u!m", *e.ai #n*o! la *im$ #n /nul 4i e!i+ii ade'"!a*e((( Ei? #n eamn" +" eu am $"-i* o *u!m" de $o!+i, da+" domnia.*a ai *!e+u* de $a!*ea uno! *!"d"*o!i?((( G!ma)ul meu, #n+5eie $a$a, 'a 3i a+ela +a!e m" 'a a1u*a " o #n3!/n, $e +um$li*a du)man" $e +a!e mi.a +o .o #n +ale Sa*ana( O!, *o+mai domnia.*a, Ro'enni, #mi adu+i a+ea *" 0u+u!ie ne $e!a*"((( Mai +on'in +a ni+ioda*", Ro'enni e #n+lin", 3!em"*/nd de $e!an"( > Ea )*ie unde m" a3luA #n*!e0" $e ne$u " ma " 0"*!/nul( > C!ede +" un*ei #n I*alia, S3in*e P"!in*e, )i e de$a!*e de a $!e u$une +" '" a3lai la $o!ile Pa!i ului( :*ie de $!e #n*!e'ede!ea $e +a!e ai a'u*.o +u !e,ele Na'a!!ei )i .a 3olo i* de ea +u ma!e di0"+ie $en*!u a.l ili $e du+ele de %ui e " ia o 5o*"!/!e( > Na'a!!a? mu!mu!" Si6*u al V.lea( Hu,5eno*ul? > Pe +a!e l.ai e6+omuni+a*, S3in*e P"!in*e, )i i.ai lua* *oa*e d!e$*u!ile la o!i+e *!on au $!in+i$a* a! 3i?((( > De i,u!? !" $un e Si6*u -/m0ind( Da! da+" e!e*i+ul a! !ein*!a #n inul 4i e!i+ii?((( Da+" Hen!i+ de 4Ea!n a! a01u!a, e6+omuni+a!ea .a! !idi+a, #nele,i, Ro'enni?((( Hen!i+ de 4Ea!n #)i 'a !e+"$"*a a *3el *oa*e d!e$*u!ile( I.a) da a *3el +o!oana @!anei((( )i +u o in,u!" lo'i*u!" a) de+a$i*a )i e!e-ia?((( > A'ei 'ede!i #nele$*e )i $!o3unde, mu!mu!" Ro'enni( > Oamenii un* ni)*e $o!+i( B!e0uie " le 3","duie)*i, mul* 1i! da+" '!ei ".i du+i la +o+in", ea!a((( Ia! $en*!u mine a 'eni* ea!a, Ro'enni( B!e0uie ".mi du+ *u!ma a+a " #nain*e de a m" +ul+a( Da! ".l l" "m $e Na'a!!e $en*!u momen*( S$ui +" ea nu )*ie +" n.am $"!" i* @!anaA > C!ede +" un*ei #n I*alia, !e$e*" Ro'enni( > Da((( :i mai mi.ai $u , 0unul meu Ro'enni, +" .a! $u*ea " e i'ea +" im $!ile1((( 7n *im$ +e ea m" +!ede de$a!*e((( Mi.a +am l"0i* min*ea((( > V" $uneam, S3in*e P"!in*e, !elu" +a!dinalul Ro'enni, +" #n +u!/nd a! *!e0ui " e i'ea +" $!ile1ul +/nd an+*i*a*ea.'oa *!" i.a! $u*ea ," i $e +on $i!a*o!i adunai $en*!u a $!e,"*i e'enimen*ele de $!e +a!e a'ei +uno)*in"((( > Cu al*e +u'in*e, de*!ona!ea lui Hen!i+ al IlI.lea )i ui!ea 3amiliei de %ui e $e *!onul @!anei( > Da( S3in*e P"!in*e?((( De+i, +ei mai de 3!un*e din*!e +on $i!a*o!i, +a!dinali au e$i +o$i, *!e0uie " e adune $en*!u o +e!emonie din*!.a+elea $e +a!e ea )*ie " le o!,ani-e-e +u *alen*ul ei in3e!nal( A3lai +" nimeni nu )*ie mai 0ine de+/* ea " i-0ea +" ima,inaia a+elo!a +a!e o #n+on1u!"( > Da( E *e un $un+* $e +a!e eu l.am ne,li1a* $!ea mul*( Oamenii au ne'oie de *ea*!u, de $e+*a+ole ma,ni3i+e au #n,!o-i*oa!e( Nu ui*a a *a +/nd 'ei 3i $a$", Ro'enni((( > O5, 0/i,ui +a!dinalul, +a!e $"li )i #)i #m$!eun" m/inile, +e $une an+*i*a*ea. 'oa *!"A((( > Mi.a +"$a*((( da! nu u3la o 'o!0"?((( So+oa*e +" n.am $u nimi+((( S$une mai de$a!*e, 0unul meu $!ie*en?((( > S3in*e P"!in*e, *o+mai $uneam +" n.a! 3i nimi+ mai u)o! de+/* " $!o3i*"m de a+ea *" aduna!e((( > Da! de %ui eA #n*!e0" $a$a, #n o+5iul +"!uia e a$!in e un 3ul,e!( > Du+ele de %ui e *!e0uie " 'in" la a+ea *" +e!emonie eu ,en*ilomii )i oldaii "i((( :i )*ii +ine *!e0uie ".l 'e *ea +"A((( C5ia! eu, S3in*e P"!in*e? > :iA -i e $a$a, +a )i +um n.a! 3i #nele ( > :i, a*un+i, n.am ".l 'e *e +, a *a.i *o*?((( Sin,u!a $!o0lem" e *e " )*im da+a an+*i*a*ea.'oa *!" a! $u*ea((

> @ii $e $a+e, d!a," $!ie*ene( 7n #m$!e1u!a!ea a *a Dumne-eu 'a 3a+e o minune )i #mi 'a !eda 3o!ele ne+e a!e( > :i $u*ei ad"u,a, S3in*e P"!in*e, +", da*o!i*" mie, ma1o!i*a*ea +on $i!a*o!ilo! a+um )o'"ie )i +" e ne'oie doa! de 3oa!*e $uin $en*!u a.i !eadu+e de $a!*ea an+*i*"ii.'oa *!e((( > 4ine, $!ie*ene, 0ine((( :i unde u!mea-" " e in" a+ea *" aduna!eA((( La Pa!i A((( > Nu, din 3e!i+i!e( 7n*!.un lo+ in,u!a*i+, de *ul de #nde$"!*a*= la m/n" *i!ea din Mon*ma!*!e( > +a bene... 7i 'oi *!imi*e #nain*e un om al meu +a!e #i 'a da in *!u+iuni( > Du$" +e #l 'om !e+unoa)*e, S3in*e P"!in*eA > Va $u!*a $e de,e* un inel a em"n"*o! +u a+ela $e +a!e i l.am d"!ui*((( A+um nu.i mai !"m/ne, 0unul meu Ro'enni, de+/* ".mi $ui -iua((( > Bo+mai a *a am 'eni* " '" $un, S3in*e P"!in*e((( M/ine? -i e Ro'enni *!ium3"*o!( Da+" m/ine, $e la o!a )a e dimineaa, an+*i*a*ea.'oa *!" in*!" #n a0aia din Mon*ma!*!e, #i 'a ," i adunai #n 1u!ul !"-'!"*i*ei $e +a!dinalii +a!e -"0o'e + #n+" #n +5i ma a+ea *a +iuda*"( O *!e "!i!e im$e!+e$*i0il" a,i*" *!u$ul 0"*!/nului( Ro'enni e !idi+a e )i #n*!e0" +u de *ul" nelini)*e= > Eu )i +eilali +a!e un*em ,a*a " ne !elu"m a!+inile *!e0uie " o a)*e$*"m $e an+*i*a*ea.'oa *!"A > Da, !o *i lim$ede Si6*u al V.lea( C5ia! da+" a) 3i #n+" )i mai 0olna', Dumne-eu 'a 3a+e o minune((( Voi 'eni a+olo? Ca!dinalul Ro'enni +"-u in ,enun+5i, $!imi 0ine+u'/n*a!ea lui Si6*u al V.lea, a$oi !idi+/ndu. e, ie)i din moa!"( La $oalele +olinei Sain*.Ro+5 #)i !e," i +alul a+olo unde #l l" a e( Se ui*" la moa!a +a!e #)i de ena $!o3ilul #n lumina $alid" a no$ii )i mu!mu!"= > Pa$"?((( Pe *e mai $uin de dou" luni 'oi 3i $a$"?((( A0ia ie)i e +a!dinalul din #n+"$e!ea unde domnul Pe!e**i #l $!imi e, +" 0"*!/nul ,/!0o'i* #n 3o*oliu #)i #nd!e$*" $ina!ea, a$oi e !idi+" )i $u e +u a!+a m= > E mul* $!ea u)o! " *!a,i oamenii $e 3oa!"? @","duie)*e.le +e'a )i un* #n *a!e ".l *!"de-e )i $e Dumne-eu?((( Bu )i $a$"A((( S" 3im e!io)i?((( Da!, !"0da!e? 7n+" n.am mu!i* I $V %& OCTO#BRIE &'(( C"*!e o!a o$* de diminea", $!inul @a!ne e #l a)*e$*a #n +a a din $iaa %!&'e $e *!imi ul @au *ei( Me)*e!ul Claude, #n*une+a* )i ,/ndi*o!, um0la domol de +olo $/n" +olo( Pu!*/nd +i-me, $ie$*a! din $iele de 0i'ol )i man*ia de +"l"*o!ie $e ume!i, e!a ,a*a de $le+a!e( C/*eoda*" m/na lui e o$!ea ma)inal $e $un,a de $iele a,"a*" la +in,"*oa!e( 7n $un," e a3la o *i+lu" )i #n *i+lu" e!a o*!a'"( C:i *o*u)i, e ,/ndea me)*e!ul Claude, +e 0ine a! 3i " *!"ie + #n e$o+a 3e!i+i*" +a!e 'a #n+e$e $en*!u ea )i +a!e a! $u*ea #n+e$e ia!")i )i $en*!u mine( O!i+um, un* 3o *ul +"l"u al o!a)ului Pa!i ( Da+" domnul du+e de An,oulFme a! a3la, a! 'edea $e*e de /n,e $e m/nuele mi+uei, $en*!u +" le.am inu* #n m/inile mele((( Pe +/nd da+" mo!((( da((( da! nu #nain*e de a o 'edea +u ade'"!a* #n i,u!an", 3e!i+i*" )i li0e!"(((C P!inul @a!ne e, a)e-a* l/n," 3e!ea *!a de +5i ", 'i a( A'ea " le !e'ad" $e LEono!e )i $e Viole**e, " $le+e +u ele( Cu un -/m0e* 1u+"u) #)i $lim0" $!i'i!ea a u$!a an*e!iului !o)u, a u$!a #n emnelo! de +a!dinal, +u +a!e e #m$odo0i e du$" #ndemnul *"!ui*o! al @au *ei( Va +"$a $en*!u *o*deauna de an*e!iul " *a? A *3el, $!in a+eea)i lo'i*u!" a oa!*ei, +el mai 0un din*!e a+e)*i doi 0"!0ai e!a #m$in la moa!*e, $e +/nd +el"lal* a*in,ea 3e!i+i!ea( Deoda*" +a!dinalul e !idi+" )i !o *i, 3!em"*/nd de 0u+u!ie=

> Ia*" +" 'ine +ine'a du$" noi " ne +au*e( Claude +oa e un o3*a* )i, a$!o$iindu. e de 3e!ea *!", '"-u o li*ie!" +a!e e o$!ea #n 3aa u)ii de la +a "( C/*e'a +li$e mai */!-iu +o0o!/!" )i ei( Gn 0"!0a* #i d"du lui @a!ne e un 0ile* +a!e +u$!indea u!m"*oa!ele +u'in*e= ,r a(i!l pe purttorul prezentului ordin i confor a(i!v indica(iilor sale. @a!ne e )i Claude e u!+a!" #n li*ie!a +a!e $o!ni #nda*" la d!um( Da!, #n lo+ " e #nd!e$*e $!e $ala*ul @au *ei, a)a +um +!e-u e +a!dinalul, a1un e la $oa!*a Mon*ma!*!e )i #n+e$u " u!+e $!e m/n" *i!e( Pe d!um ni+i i$enie de om( E!a o diminea" +alm", 3!umoa " )i *"+u*"( Li*ie!a a1un e 3"!" ni+i un in+iden* la m/n" *i!e )i e o$!i #n 3aa $o!*alului ma!e dea u$!a +"!uia e !idi+a o +!u+e( @a!ne e, $un/nd $i+io!ul $e $"m/n*, e #nd!e$*" $!e $oa!*"( > In*!ai, mon enio!e, $u e +"l"u-a ad!e /ndu. e lui @a!ne e( @!em"*/nd, @a!ne e !e+uno +u lo+ul unde o '"-u e $e LEono!e( De +5i e $oa!*a *!emu!/nd )i e $omeni #n $!e-ena unui ,!u$ de '!eo +in+i $!e-e+e oameni +uno +ui= +a!dinali #n'e)m/n*ai #n !o)u, au e$i +o$i #n 'iole*, $e 3eele *u*u!o! e!a -u,!"'i*" o ,!a'i*a*e 3une0!"( O +"u*" din o+5i $e @au *a )i n.o '"-u( Cu un -/m0e* nede lu)i*, #n +a!e #n+e$ea " e #n*!e'ad" nelini)*ea, $!i'i $e !/nd *oa*e $e! ona1ele, da! *"+e!ea lo! e!a #n $"im/n*"*oa!e )i $!i'i!ile lo! 3i6e #l a$" au +a o mu *!a!e( > Domnilo!, 0/i,ui @a!ne e +u a+ela)i -/m0e* $lin de nelini)*e, m" a)*e$*am la((( $e!am la un al* 3el de $!imi!e, )i un* uimi* " a3lu +5i$u!i a*/* de e'e!e( A*un+i unul din*!e ei e !idi+" )i $u e= > Ca!dinale @a!ne e, nu e'e!i*a*e 'edei $e +5i$u!ile noa *!e, +i *!i *ee, )i oa!e nu. i ea 3i!ea +" #n momen*ul +/nd +el mai ale , +el mai ene!,i+ din*!e noi *oi e *e ,a*a " ne $"!" ea +" $en*!u *o*deaunaA @a!ne e !" u3l" u)u!a*((( Nu? Nu e!a nimi+ 3une0!u #n +eea +e 'edea((( > 4ine'oii " a)*e$*ai, +on*inu" a+ela +a!e 'o!0i e, $!e-ena $!ea 3iniei. ale +a!dinalul Ro'enni e *e ne+e a!" $en*!u +e!emonia de !enuna!e +a!e ne.a aduna* ai+i((( @a!ne e e #n+lin" )i, #n a+eea)i +li$", o u)" $e +a!e nu o !ema!+a e #n+" din $a*ele $a'ilionului e de +5i e )i Ro'enni a$"!u( E!a $alid( @a!ne e $u e a+ea *" $aloa!e $e eama mo*i'elo! +a!e #i 3u e e!" e6$u e mai #nain*e( La in*!a!ea lui Ro'enni *oi +ei de 3a" e !idi+a!" )i e #nde$"!*a!" +u $a m" u!a*, +u e6+e$ia +a!dinalului @a!ne e( > Ce #n eamn" a *aA 0/i,ui @a!ne e( Gnde e *e an+*i*a*ea. aA Numai el a!e +ali*a*ea "((( > Vei 'edea, !" $un e Ro'enni( A'ei !"0da!e((( Ce .a $u !"m/ne $u ( @a!ne e, am !"ma in,u!i doa! $en*!u a '" #n*!e0a mai #n*/i da+" '.ai +!u*a* 0ine +on)*iina( > Sun* 5o*"!/*, !" $un e +u 3e!mi*a*e +a!dinalul( A+eea +a!e e *e *"$/na de *inelo! noa *!e '.a $u de i,u! +" numai +u a+ea *" +ondiie )i +u al*ele $e +a!e ea le +unoa)*e am a++e$*a* mi iunea $!ime1dioa " de a m" du+e #n I*alia((( Ro'enni a +ul*a e ul*imele +u'in*e +u ma!e a*enie Se a$!o$ie de @a!ne e )i mu!mu!"= > :*ii +" '" iu0e +( Pe de al*" $a!*e, nu '" e *e ne+uno +u* 3a$*ul +" unui $!eo* #i e *e +u ne$u*in" de a ie)i din /nul 4i e!i+ii +u +on im"m/n*ul 4i e!i+ii #n ")i((( @au *a a $!omi +" o " '" de-le,e de 1u!"m/n*( P!in a *a inau,u!ea-" o o$e!" de '!"1i*o!ie $e +a!e ni+i un $a$" n.a #nd!"-ni* .o "'/!)ea +"((( @ii in+e!, +on*inu" Ro'enni a!un+/nd o $!i'i!e $!e u)"( Cu +e mi iune un*ei *!imi #n I*aliaA((( > A+eea de a 'o!0i +u $!in+i$alii a3iliai ai no)*!i, de a le *!e-i ia!")i -elul, de a le 3a+e 3","duieli )i de a.i amenina $e a+eia +a!e $a! " e #n*oa!+" $!e Si6*u ( > :i +e 'i .a $!omi #n +5im0ul a1u*o!ului domniei.'oa *!e #n a+ea *" #m$!e1u!a!eA @a!ne e *"+u( O ,!oa-" nede lu)i*" #l n"$"dea a+um( > Vo!0ii? #l #ndemn" Ro'enni $!in-/ndu.l de 0!a( Pe *e o +li$" 'a 3i $!ea */!-iu(

> Da+".i a)a, !" $un e @a!ne e, mi .a $!omi ((( 7n momen*ul a+e *a un 3el de ,eam"* e !idi+" de a3a!"((( un i$"* +a!e *!"0"*u '"-du5ul +a o 1elui!e((( a$oi *o*ul e #n'"lui #n *"+e!e( > P!ea */!-iu? mu!mu!" Ro'enni( > Ai au-i*A 0/i,ui @a!ne e #n $"im/n*a*( > @a!ne e, a +ul*".l $e 'e+5iul *"u +ole,((( V!ei ".i u!me-i mai de$a!*e a!+ina )i ".l im$lo!i $e Si6*u " *e ie!*eA((( De a3a!" un 5o5o* de $l/n a1un e $/n" la u!e+5ile $!inului @a!ne e +a!e !e$e*"= > Nu au-iiA((( Cine a i$a*A((( > Bu nu ai u!e+5i " m" au-i? #l do1eni Ro'enni( In +u!/nd Si6*u 'a mu!i( :*iu +ine 'a 3i de emna* #n *e *amen*ul lui Si6*u $!e a 3i 'o*a* de +on+la'? @a!ne e, #n+" mai e *im$( 7m$a+".*e +u $a$a, +a!e.i $e moa!*e, )i +u +el +a!e #i 'a lua lo+ul? A3a!" domnea din nou *"+e!ea( @a!ne e #)i *!e+u o min" $e *e 3!un*e )i mu!mu!"= > Ce #mi $!o$uneiA > 7i $!o$un a'e!e, m"!i!i((( @au *a nu $oa*e ".i dea nimi+ )i *u ai #nele .o 0ine, #n*!u+/* ai $"!" i*.o $!imul? O 'o!0"?((( Gna in,u!"?((( %!"0e)*e.*e? > @au *a 3a+e din mine un 0"!0a*, $en*!u +" m" 3a+e o, !ed/ndu.mi.o $e a+eea $e +a!e o ado!, $en*!u +" m" 3a+e *a*", !ed/ndu.mi 3ii+a?((( > @ii+a? !o *i Ro'enni, +u un ,la a*/* de #n,5ea*, #n+/* @a!ne e e +u*!emu!"( > Ne,!e)i*?((( Su'e!ana mi.a da* +u'/n*ul((( )i((( > Su'e!ana i.a da* +u'/n*ul?((( C!e-i #n @au *a )i #n +u'/n*ul ei a+!u?((( Ei 0ine, a +ul*" de+i?((( Gn dan,"* de +lo$o*, ,!a' )i 3une0!u, $a! e *"+e!ea( > Clo$o*ul de moa!*e? 0/i,ui @a!ne e +u$!in de di $e!a!e( > A +ul*"? Mai a +ul*"? !o *i $!in*!e dini Ro'enni( In $a*ele u)ii din do e au-i!" 'o+i +a!e in*onau un +/n*e+ de #n,!o$"+iune((( un +/n*e+ +u modulaii la!,i, +a!e +/nd $"!ea +" e $ie!de #n*!.un oi de ,eam"*, +/nd e !ea$!indea, i-0u+nea #n im$!e+aii amenin"*oa!e((( @a!ne e, +u*u!a* de un 3io! $u*e!ni+, e de $!in e din *!/n oa!ea lui Ro'enni )i #n $"im/n*a!ea lui $!in e ,la = > Clo$o*ul de moa!*e?((( C/n*e+ul +elo! *o!*u!ai?((( Cine moa!e ai+iA((( Cine a mu!i*A((( > @a!ne e? !o *i Ro'enni +u un a++en* de i!onie( Su'e!ana @au *a *e a)*ea$*" a+olo, du$" u)a a+eea((( Du.*e de+i )i +e!e.i.le $e iu0i*a )i 3ii+a *a? @a!ne e e n"$u *i $!e u)a din 3und )i, #m$in,/nd.o +u un ,e * "l0a*i+, o d"du de $e!e*e( 7n*!.o +li$" !"ma e +u o+5ii 5ol0ai, $"!ul -0/!li*, +u$!in de ameeal"( A1un #n ae! li0e!, i-0u*i " 3a+" *!ei $a)i !e$e-i )i, !idi+/ndu.)i 0!aele $!e +ea u$u " la +a-ne, +u un ,la li$ i* de o!i+e a++en* uman u!l" a+ela)i +u'/n*= > @ii+a mea? E!a #n*!.ade'"! 3ii+a lui? E!a Viole**e? Pen*!u 3ii+a lui 0"*ea +lo$o*ul de moa!*e, a)a +um odinioa!", #n $iaa %!&'e, 0"*u e $en*!u LEono!e?((( :i a+olo, $e e $lanad", e !idi+a e *!ada de ma!mu!" +"-u*" $e 1um"*a*e #n !uin", $e +a!e *"*eau !/nduii +a!dinalii )i e$i +o$ii +5i ma*i+i( :i, #n +en*!ul a+e *ei adun"!i, al+"*uind un +ad!u de o olemni*a*e nelini)*i*oa!e, u0 0alda+5inul !o)u, +u 3!an1u!i de au!, #n +o *umul "u de o om$*uo-i*a*e o!ien*al", 3!umoa ", 3a*al", +um$li*", +u o+5ii ei +a*i3elai *!aniu de +almi, @au *a, u'e!ana, $a$e a, i.o a!"*a $e Viole**e +ea +5in,iui*"?((( :i, dinain*ea lui, e !idi+a o +!u+e ma!e, #n'e!-i*" de mu)+5iul $loilo!((( +!u+ea din +imi*i!( :i, $e a+ea *" +!u+e, le,a*" de #n+5eie*u!ile m/inilo! )i ale $i+ioa!elo!, #n+ununa*" +u 3lo!i, al0" #n !o+5ia ei de o /ndi*" la +5inu!i, !o+5ie de in u)oa!" +a un 'oal al0u!iu, $!o0a0il n"u+i*" de un na!+o*i+ oa!e+a!e, le)ina*"((( $oa*e +5ia! moa!*"((( e!a Viole**e? E!a 3ii+a lui? Bo* a+e * an am0lu +a!e #n*!e+ea o!i+e m" u!" a #n+5i$ui!ii, *oa*" a+ea *" $une!e #n

+en", om$*uoa " )i *!a,i+", *!e+u!" $!in o+5ii lui @a!ne e +u !a$idi*a*ea 3an*a *i+" a unui 'i ( 7n +li$a a+eea, o 3emeie, a)e-a*" l/n," *!onul $e +a!e )edea @au *a, e #n*oa! e $!e el((( :i 3emeia a+ea *a, din*!.o mi)+a!e, e !idi+" #n $i+ioa!e, e a!un+" #n 0!aele +a!dinalului, a +un-/ndu.i $a!+" 5idoa a +en" )i, la 3el +a odinioa!" $e *!e$*ele al*a!ului 0i e!i+ii No*!e.Dame, am/ndou" m/inile ei e l" a!" ,!ele $e ume!ii lui @a!ne e((( C"+i 3emeia a+ea *a e!a LEono!e de Mon*ai,ue ( LEono!e, +u +5i$ul #n 3l"+"!i )i *o*oda*" li'id, LEono!e, 3!umoa " +a o leoai+" de-l"nui*", #)i #n3i$ e $!i'i!ea #n o+5ii lui @a!ne e((( A$oi $!i'i!ea ei, +u o ului!e ame *e+a*" +u m/nie, u!", #ndoial", di $e!a!e, e #n*oa! e $!e 8eanne @ou!+aud, #n,enun+5ea*", $!"'"li*", $ie!i*" )i ea de ului!e )i de $aim"((( > Ce $uiA !o *i ea #n*!.un oi de m/!/i* +u!*( @ii+a *a((( 8ean @a!ne e?((( @ii+a noa *!"((( ia*.o ai+i? > la*.o a+olo? !"+ni @a!ne e #n*in-/nd 0!aele $!e +ea +5in,iui*"( > Viole**e? > E 3ii+a *a?((( > Mi+ua +/n*"!ea" $e +a!e o alun,amA > E 3ii+a *a? LEono!e e #n*oa! e $!e +!u+e( M/inile.i *!emu!"*oa!e e !idi+a!" )i, +u ,la la0( 7n*!.un ,eam"* 0l/nd, 0/i,ui= > @ii+a mea? E.ade'"!a* oa!eA((( S$une.mi, e.ade'"!a*A((( Da, da, *u e)*i((( *e !e+uno +?((( @ii+a mea((( +o$ilul meu?((( O? A1u*ai.m" .o +o0o! de a+olo, $oa*e +" n.a mu!i* #n+"((( Ca!dinalul @a!ne e nu e +lin*i din lo+( E3o!*ul $e +a!e #l 3"+ea $en*!u a $u*ea $")i e!a eno!m, da! nu e +lin*i din lo+( I e $"!ea +" .a $!e3"+u* #n 0!on-((( In !eali*a*e din el nu mai !"m" e e!" 'ii de+/* o+5ii((( O+5ii lui +a!e in*uiau 3emeia ado!a*" )i #n 3/!)i* !e," i*"((( iu0i*a +a!e #l !e+uno +u e?((( LEono!e, nu o 'edea de+/* $e LEono!e? Mama #m0!"i)" din 3ii+" *o* +eea +e $u*ea #m0!"i)a, adi+" $a!*ea de 1o a *!u$ului( Nu $l/n,ea, nu ,emea( S$unea #n +/*e'a e+unde +eea +e a! 3i $u*u* $une #n )ai $!e-e+e ani( Nu e o$!ea de+/* $en*!u a "!u*a $e 3u!i) ,in,a)ele $i+io!u)e, um3la*e de 3unie )i #n'inei*e( :i, +u *oa*e 3o!ele aduna*e, #n+e!+a " +u*u!e +!u+ea, " o mul," din ,!oa$"( > A1u*ai.m", 3ie.'" mil"((( V" $un eu +" n.a mu!i* #n+" )i, +5ia! da+" e moa!*", o 'oi #n+"l-i( Sun* mama ei((( Domnilo!, 3ie.'".mil"(((Nu mi.am '"-u* ni+ioda*" +o$ilul((( nu )*iam +" e!a ea((( @"+u un e3o!* )i mai ma!e, +a!e #i lei 3o!ele((( C"-u #n ,enun+5i((( A$oi, din*!.oda*", e !idi+" d!e$* #n $i+ioa!e )i, #n a+eea)i +li$", e $!"'"li $e $a*e +/* e!a de lun,", 3"!" o mi)+a!e, li'id", +u o+5ii la!, de +5i)i, #n*o!)i $!e 3ii+a ei( Nu mai !" u3la((( R"ma e nemi)+a*a $en*!u *o*deauna((( Ia*" +e '"-u +a!dinalul @a!ne e #n a+el minu* de ,!oa-" +a!e u!m" du$" in*!a!ea lui $e e $lanad"( C/nd o '"-u $e LEono!e +"-/nd, +/nd inima i e o$!i #n lo+ )i imi +" ea mu!i e, i e $"!u +" #n 3/!)i* $i+ioa!ele i e de-le,au((( Se */!# $!e ea, e a$le+" )i $u e= > Moa!*"? :i !"+ni a*/* de *a!e, #n+/* 5ale0a!die!ii #n)i!uii #n $a*ele *!onului de ma!mu!" e #n3io!a!" )i +a!dinalii $e!1u!i #)i $le+a!" +a$e*ele( Numai #n $"im/n*"*oa!ea *a*uie al0" )i nea,!", numai @au *a !"ma e ne+lin*i*"( A*un+i +a!dinalul +oa e $umnalul $e +a!e #l $u!*a al"*u!i de +!u+e( 4!aul lui e #n*in e $!e @au *a )i un u!le* $!elun, /)ni de $e 0u-ele.i *ume3ia*e= > @ii 0le *ema*"?((( @ii 0le *ema*"?((( Li.a 'eni* !/ndul?((( C!e-u +" e n"$u *e)*e, +" alea!," $!e ea, +" a'ea .o lo'ea +"((( In !eali*a*e nu

e +lin*ea din lo+( 7n+" o da*" #nele e +" *o*ul mu!ea #n el( A*un+i #)i !e$e*" *!i,"*ul ini *!u )i, !idi+/nd.$umnalul, )i.l #n3i$ e #n $ie$*( A$!oa$e imedia* +"-u nu de$a!*e de LEono!e( O!i+/* a! 3i 3o * de $ia*!" +ei +a!e a i *au la a+ea *" +en", un 3io! de ,!oa-" *!"0"*u aduna!ea( Poa*e +" )i un al* im"m/n* #i 3!"m/n*a $e demni*a!ii +5i ma*i+i( O+5ii lo! $lini de o nelini)*e u!d" e #nd!e$*au +/nd $!e @au *a, +/nd $!e +a!dinalul Ro'enni +a!e, $alid )i *!emu!/nd, a!un+a $!i'i!i la+ome #n $!e +l"di!ea m/n" *i!ii )i mu!mu!a= > De +e nu o e)*e Si6*u al V.leaA Gnde.i omul +a!e *!e0uia " 'in" #nain*ea lui ai+i, $u!*"*o! al ineluluiA((( @au *a, '"-/nd.o $e LEono!e +um +ade )i du$" ea )i $e +a!dinalul @a!ne e, $!in e " -/m0ea +" mi *e!io )i !o *i #n inea ei= CDoi?((( A+um Mau!e'e!* " mi.i adu+" $e +eilali? S" o ea +" )i de %ui e )i *o*ul .a *e!mina*?(((C A*un+i, $!i'ind lun, la +ele dou" +ada'!e, e !idi+" #n+e* u0 oa!ele *!"lu+i*o! al a+e *ei diminei, d!ea$*" In +o *umul "u ,!eoi )i om$*uo = nu mai e!a o 3emeie, ni+i m"+a! u'e!ana +u ,e *u!i de o i!e-i *i0il" au*o!i*a*e2 #n*!u+5i$a Pu*e!ea #n *o* +eea +e a!e ea inuman( Cu un ,la din +a!e nu !"-0"*ea ni+i mil", ni+i m/nie )i ni+i 3!"m/n*a!e, !o *i= > S" ne !u,"m $en*!u u3le*ele a+e *o! dou" ne3e!i+i*e )i ".i +e!em A*o*$u*e!ni+ului " ie!*e *!"da!ea +a!dinalului @a!ne e, da! )i ".i lo'ea +" $e *!"d"*o!i a)a +um a 3o * lo'i* a+e *a( A *3el 'o! $ie!i *oi a+eia +a!e((( Se o$!i 0!u +( 4u-ele i e al0i!"( Gn *!emu! o *!"0"*u, $!i'i!ea nea,!" i e in*ui a u$!a unui $un+* de $e -idul de in+in*" )i, #n *!"3undul 3iinei ale, #n+e$u " i$e de 3u!ie( > Pa!daillan?((( 7n a+eea)i +li$", Pa!daillan "!i $e *e -id( A$!oa$e #nda*" C5a!le dIAn,oulFme "!i #n $a*ele lui((( > %"!-i? $o!un+i @au *a( P!indei.i $e a+e)*i doi 0"!0ai? La un emn al +a!dinalului Ro'enni, 5ale0a!die!ii $o!ni!" la a*a+( Pa!daillan #)i du e m/na $!e ,a!da a0iei( > Mi e $a!e, doamn"((( Gn i$"* +um$li* #l #n*!e!u$ e= C5a!le o !e+uno +u e $e Viole**e in*ui*" $e +!u+e )i, ne0un de di $e!a!e )i de ,!oa-", e n"$u *i a u$!a in *!umen*ului u$li+iului((( > (((C" la *oa*e #n*/lni!ile noa *!e, +on*inu" Pa!daillan 3"!" " e #n*oa!+", un* de *ina* " '" $!ind #n 3la,!an* deli+* de omo!? 7n l"*u!i? !"+ni el +o/ndu.)i $ada( Hale0a!die!ii #l #n+on1u!a!"( Pa!daillan #l a'ea $e Ro'enni d!e$* #n 3a"( Se $u e #n ,a!d" )i *o+mai e $!e,"*ea " lo'ea +" de +/*e'a o!i +u '/!3ul $adei $!e a.)i 3a+e lo+ #n 1u!, +/nd !"ma e $i!oni* )i ului*((( Ro'enni, #n lo+ " 3u,", #i 3"+ea o $le+"+iune ad/n+"? La +/*e'a +u'in*e ale +a!dinalului, 5ale0a!die!ii e d"du!" #nd"!"*? :i Ro'enni mu!mu!"= > Ca!e '" un* $o!un+ileA((( S$unei !e$ede?((( Ce e #n*/m$l"A Se #n*/m$la $u! )i im$lu +" #n +li$a +/nd Pa!daillan e $u e e #n ,a!d", o+5ii lui Ro'enni e o$!i!" $e m/na lui d!ea$*"((( )i $e inela!ul a+e *ei m/ini *!"lu+ea inelul de au!((( $e +a!e numai Si6*u al V.lea $u*u e " i.l dea? 7n o+5ii lui Ro'enni )i, a$!oa$e #nda*"( 7n o+5ii *u*u!o! a+elo!a +a!e o #n+on1u!au $e @au *a, ,a*a " o *!"de-e, Pa!daillan e!a omul *!imi de $a$"?((( Ia! inelul e!a a+ela $e +a!e domnul Pe!e**i, +u +in+i luni mai #nain*e, i.l d"du e #n moa!a de $e +olina Sain*.Ro+5( > Po!un+ii? !e$e*" Ro'enni( > S" 3ie a!e *a* omul a+e *a? !"+ni @au *a( > Po!un+ile mele P -i e Pa!daillan la #n*/m$la!e( Po*olii.o $e 3emeia a+eea, $/n" una.al*a((( @au *a, li'id", 3ie!0/nd de m/nie, +u u3le*ul la ,u!" de +eea +e 0"nuia, +o0o!# *!e$*ele *!onului )i e #nd!e$*" $!e Pa!daillan( Da!, #n +li$a a+eea, un +/n*e+ e !idi+" din !/ndu!ile +a!dinalilo!, un +/n*e+ +a!e o #n,5e" de $aim", +"+i ei +/n*au $o ine, salvu fac Si*tu -uintu ...

@au *a #)i du e am/ndou" m/inile la 3!un*e( O+5ii ei a!un+au 3ul,e!e( Gn *!emu! +on'ul i' #i +u*u!a *!u$ul( > Sun* *!"da*"?((( B!"da*"?((( 7n +li$a a+ea *a, #n 3undul ,!"dinii e au-i o 3an3a!" de *!om$e*e, '!eo *!ei-e+i de oldai a$"!u!", a$!o$iindu. e +u $a)i ma!i( > Du+ele de %ui e? u!l" @au *a( A1u*".m", du+ele meu((( > 4a e Ca1e*an? !" $un e Ro'enni( San+*i*a*ea. a $a$a Si6*u al V.lea? $o ine, salvu fac Si*tu -uintu ! @au *a !idi+" $!e +e!ul *!"lu+i*o! o $!i'i!e #n +a!e e +i*ea un 0le *em de moa!*e, a$oi #)i $le+" 3!un*ea( :i, ea$"n", di $!eui*oa!e, !ede'enind *a*uie nemi)+a*", nu mai !o *i ni+i un +u'/n*((( Boa*" +ena a+ea *a, din +li$a +/nd Pa!daillan e l" a e " alune+e de $e +!ea *a -idului, du!a e mai $uin de un minu*((( C/nd +a'ale!ul +on *a*" !a$ida, ine6$li+a0ila )i 3an*a *i+a +5im0a!e de a*i*udine a ,"!-ilo! $e +a!e e $!e,"*ea ".i *!"$un," +u $ada, Pa!daillan #)i '/!# lini)*i* $ada #n *ea+" )i, din*!.o $!i'i!e, #m0!"i)" +um$li*ul $e+*a+ol de 3")u!a* #n 3aa o+5ilo! "i= +ele dou" +ada'!e, +!u+ea #m$odo0i*" +u 3lo!i2 $e +!u+e, 3a*a le,a*" de #n+5eie*u!ile de la m/ini )i de la $i+ioa!e2 la $i+ioa!ele +!u+ii, C5a!le #n ,enun+5i, -d!o0i*, $!"'"lindu. e $e $a*e((( Pa!daillan ale!," $!e +!u+e((( O $!in e +u 0!aele Iui $u*e!ni+e, o -,/l/i, #n+e!+/nd " o !idi+e, ".i mul," $i+io!ul din al'eol"((( C!u+ea e +l"*ina( :i, #n a+e * momen* +/nd $e +en" a$"!u un 0"*!/n +u d!ea$*a !idi+a*", mai *a!e, mai $u*e!ni+ +a!dinalii )i e$i +o$ii $!o *e!nai in*onau= > $o ine, salvu fac pontifice nostru ! Numai @au *a *"*ea #n $i+ioa!e( P!i'i!ile ei e #n+!u+i)a*" +u $!i'i!ile lui Si6*u al V.lea( > 7n ,enun+5i, 3ii+" a *!u3iei? !o *i $a$a !idi+/nd *!ei de,e*e((( @ii 0ine+u'/n*a*" au 0le *ema*"( > @iu al *!"d"!ii, !" $un e @au *a d/ndu.)i +a$ul $e $a*e, a+ea *" 3!un*e m/nd!" nu e 'a $le+a do+il u0 e+u!ea +"l"ului *"u( 7n momen*ul a+ela, +!u+ea, -d!un+ina*" 3!ene*i+, e $le+" #n*!.o !/n"( Pa!daillan o !idi+" #n 0!ae )i o a)e-" 0ini)o! la $"m/n*( 7n*!.o +li$i*" *"ie 3!/n,5ia +u +a!e e!au le,a*e #n+5eie*u!ile Viole**ei( 7)i a$" " m/na $e $ie$*ul 3e*ei((( la a+elea)i +li$e, C5a!le dIAn,oulFme, +u o+5ii !"*"+ii, #n ,enun+5i, e */!a $!e Viole**e( Pa!daillan #i a!un+a e o 'o!0a= > E.n 'ia"? A*un+i, 3"!" " +oa*" un +u'/n*, nemaia'/nd #n el de+/* o in,u!" idee= s fug din acest loc bleste at.., ui*/nd $/n" )i de Pa!daillan, o !idi+" $e 3a*" in 0!aele ale )i $o!ni #n di!e+ia +l"di!ii m/n" *i!ii( C/nd a1un e u0 0ol*a +a!e d"dea $!e $oa!*a ma!e de la in*!a!e, #nele e +" #l $"!" eau 3o!ele( O $/+l" e #n*in e $e o+5i )i imi +um #i 3u,e $"m/n*ul de u0 $i+ioa!e )i +um e $!"0u)e)*e( $VI N FATA #NSTIRII Pen*!u +a Viole**e " 3ie $u " $e +!u+e, 3u e e ne'oie +a @au *a " ," ea +" un e6e+u*an*, un +"l"u *aini+( :i a'ea un a emenea +"l"u la #ndem/n"( A+e *a e!a i,anul 4el,od&!e, adi+" *a*"l a+eleia +a!e e numea 8eanne @ou!+aud((( au S*ella( Da!, o!i+/* de $u*e!ni+ a! 3i 3o * im"m/n*ul $a*e!ni*"ii +a!e e *!e-i e #n u3le*ul +!/n+en )i ne+io$li* al i,anului, ni+i nu e!a ne'oie " e 3a+" a$el la a+e * im"m/n* $en*!u a.l 5o*"!# $e 4el,od&!e " *!ea+" la 3a$*e, +"+i u!a lui #m$o*!i'a lui Claude e!a de a1un (

Li,anul e a3la de+i la m/n" *i!e, #n $a*ele 'e+5iului $a'ilion, e6a+* la o!a 3i6a*"( Viole**e 3u e e adu ", mai 0ine -i $u!*a*", #n*!u+/*, amei*" 3"!" #ndoial" de '!eo li+oa!e +a!e #i amo!i e $u*e!ile, ea nu .a! 3i $ulul ine in,u!" $e $i+ioa!e( 4el,od&!e, +u un ,e * de 0u+u!ie 5idoa ", o #n)3"+a e $e ne3e!i+i*a 3a*", o +ul+a e $e +!u+e )i o le,a e -d!a'"n de m/ini )i de $i+ioa!e( A$oi, +u a1u*o!ul +/*o!'a 5ale0a!die!i, +!u+ea 3u e e #n3i$*" #n ,!oa$a "$a*" #n+" din a1un de oamenii *a!eei( 7n a+el momen*, @au *a e!a in,u!" $e e $lanad", +u '!eo doi $!e-e+e oldai din ,a!d"( LEono!e )i 8eanne @ou!+aud ;S*ella< e!au #n+5i e #n $a'ilion #m$!eun" +u Ro'enni )i +eilali +5i ma*i+i( Du$" +e *e!min" #n $"im/n*"*oa!ea #n "!+ina!e, @au *a #i $u e lui 4el,od&!e= > 4ine, $oi " *e !e*!a,i( A)*ea$*".m" #n 3aa $o!ii m/n" *i!ii( > :i S*ellaA mo!m"i i,anul, +a!e #)i a!un+" $!e @au *a o+5ii in1e+*ai +u /n,e( :i a*un+i ea #nele e de +e 4el,od&!e nu mai 'oi e .o $"!" ea +"?((( 7nele e +" omul a+e *a o 'a omo!# +u i,u!an" da+" nu e 'a ine de +u'/n*?((( Da! @au *a e!a 5o*"!/*" " i.o dea i,anului $e S*ella( > A +ul*", #i $u e, du.*e +u *oa*" #n+!ede!ea #n lo+ul de $!e +a!e i.am 'o!0i* )i, $e *e o o!", o 'ei 'edea $e a+eea $e +a!e mi.o +e!i( 7n a+eea)i +li$", 4el,od&!e '"-u o li*ie!" +a!e e o$!ea #n 3aa $o!*alului( 7i !e+uno +u #nda*" $e +ei doi 0"!0ai +a!e +o0o!/!" din ea( A+e)*ia e!au @a!ne e )i me)*e!ul Claude( O!, +a!dinalul in*!a e in,u! #n m/n" *i!e, $e +/nd Claude e !e*!a e u0 um0!a unui *e1a! ma!e, a)*e$*/nd 'eni!ea +a!dinalului #m$!eun" +u LEono!e )i Viole**e( V"-/ndu.l, i,anul mo!m"i= > Ia*".l $e omul +a!e a $/n-u!a*.o $e 3emeia $e +a!e o iu0eam((( Pe mama 3ii+elo! mele((( Pe 0ia*a mea Ma,da?((( Ia*".l $e omul +a!e a !e3u-a* ".i $un" unui *a*" lo+ul unde e a3lau +o$iii "i? Pe *oi a)*!ii adu+"*o!i de neno!o+? Am u3e!i* de *ul? Am a)*e$*a* de *ul +li$a a *a?((( Mi.a +"-u* #n m/n"?((( 4el,od&!e !" u3l" din !"!un+5i, +u*u!" "l0a*i+ din +a$ )i e #nd!e$*" $!e Claude( C"l"ul, '"-/ndu.l +" e o$!e)*e #n 3aa lui, *!e "!i )i $"li la 3a"( > Ce '!eiA #l #n*!e0" +u ,la a $!u( > Nu 0"nuie)*iA #n*!e0" i,anul( :edeau am/ndoi 3a" #n 3a", +a doi dul"i eno!mi, am/ndoi +um$lii, am/ndoi 3"!" $i+ de /n,e #n o0!a-( > Domnule, -i e Claude +u un oi de 0l/ndee umil", da+" e 'o!0a de 3ii+ele domniei.*ale, i.am mai e6$li+a*((( > 4!a'o? !/n1i 4el,od&!e( A+um #mi $ui domnule +a unui 0oie!((( > Li.am e6$li+a*, #i -i+, +" #n+!edin/ndu.le $!o+u!o!ului @ou!+aud, +!edeam +" e $!e 0inele lo!((( Din $"+a*e nu $u*eam $!e'edea +e a'ea " i e #n*/m$le a+e *ui om de 0ine? Da! a+um, du$" +e i.am #ndu!a* *oa*e o+"!ile, 'e-i.i de d!um, +!ede.m"((( > M"!*u!i e)*e #n " +" ai ,!e)i* mul,/ndu.i *a*"lui +ei doi +o$ii ai "i? > Da, mu!mu!" Claude, +a )i +/nd )i.a! 3i 'o!0i* ie)i, a+ea *a a 3o * $oa*e +!ima $e +a!e am i $")i*.o $l"*ind +u a*/*ea du!e!i( > C!ima *a, $u e 4el,od&!e eu ,la !",u)i*, " *a.i +u'/n*ul, de da*a a *a ai nime!i* +u'/n*ul $o*!i'i*= a *a a 3o * +!ima *a?((( > Nu mi.ai !"$i*.o $e Viole**e, a)a +um )i eu i le.am !"$i* $e @lo!a )i $e S*ellaA > Nu.i de *ul( > N.am u3e!i* a+elea)i +5inu!i $e +a!e le.ai u3e!i* )i *uA Nu *e imi de *ul de !"-0una* du$" +e mi.ai da* +o$ilul $e m/na a+eleia $e +a!e o )*ii, +5ia! #n -iua #n +a!e o !e," i emA((( > Nu.i de *ul?((( Pe m" u!" +e d"dea a+e *e !" $un u!i, 4el,od&!e #)i #nd!e$*a $ina!ea )i ,la ul i e $!e3"+ea #n u!le*( > Vo!0e)*e, $u e me)*e!ul Claude( S$une.mi de +e mai ai ne'oie( 7i 'oi da o!i+e

mi.ai +e!e? > S/n,e $en*!u /n,e? Via" $en*!u 'ia"? Moa!*e $en*!u moa!*e((( > @ii mulumi*, +"+i, #n +u!/nd, n.am " mai 3iu?((= > %lume)*i, +"l"ule? Ei? Ce.mi $a " mie de moa!*ea *aA Me)*e!e Claude, +5in,iui!ea @lo!ei +e!e +5in,iui!ea Viole**ei? Claude a$u+" o +!a+" de *e1a! +a!e a*/!na dea u$!a +a$ului "u, o !u$ e, o !" u+i, o mul e )i( 3io!o , +um$li*, )uie!" $!in*!e dini= > Plea+" de.ai+i((( > O " $le+ #nda*", -i e 4el,od&!e, +/nd 3ii+a mea S*ella 'a ie)i din m/n" *i!ea a *a( C"+i $o* " *e anun +" #mi 'o! da 3ii+a #na$oi((( Ia! mi+ua +/n*"!ea"((( > Be 3"*uie + " n.o amenini ai+i, #n 3aa mea( > S.o ameninA u!l" 4el,od&!e i-0u+nind #n 5o5o*e de !/ ( Nu m" +uno)*i 0ine, me)*e!e Claude? Eu nu amenin? Eu u+id?((( :i, da+" i.am $u +" a'eam ne'oie de +5in,iui!ea Viole**ei, am 3"+u*.o 3iind+" #n +li$a de 3a" ea e +5in,iui*"? Claude a!un+" +!a+a de *e1a!( M/na lui eno!m" e l" " $e um"!ul i,anului, +a!e nu e #n+o'oie u0 a$" a!e, +i +on*inua ".l $!i'ea +" d!e$* #n o+5i( > Ce.ai $u A #n*!e0" el a$!oa$e #n )oa$*"( > Li.am $u , !"+ni 4el,od&!e, +" am le,a*.o $e 3ii+".*a de o +!u+e, +" dou"-e+i de *!"1i $"-e + +!u+ea a *a )i +" #n +li$a de 3a" #)i d" du5ul? A +ul*"?((( Au-i +um 0a*e +lo$o*ul de mo!*A Deoda*" 'o!0ele i e *in e!"( Claude #l $!in e e de ,/*( Ca ni)*e +le)*i 'ii, m/inile i e #n3i$ e!" #n +a!ne((( Li,anul, '/n1o )i #nde a*, +u 3o!ele $o!i*e de 3u!ie, #n+e!+a " +a$e din *!/n oa!e -0"*/ndu. e +u 'iolen"( 7l a$u+" )i el de ,/* $e +"l"u( 4!aele lui ne!'oa e e !idi+a!" #n*!.un ,e * 3ul,e!"*o!, de,e*ele.i #m$"!o)a*e e #n3i$ e!" #n ,/*le1ul lui Claude((( Bo*ul du!" +/*e'a +li$e((( 7n 3/!)i*, de,eele lui 4el,od&!e e de 3"+u!"((( +a$ul #i +"-u $e ume!i( Mu!i e( Dan,"*ul 3une0!u al +lo$o*ului m/n" *i!ii a*!a e a*enia lui Claude, da! #n+" nu #nele,ea de +e 0"*ea +lo$o*ul 4!u +, un !e3lu6 al memo!iei #l adu e la !eali*a*e( > Clo$o*ul de mo!*? !"+ni el( :i e n"$u *i a u$!a $o!ii( > S*ai? *!i," o en*inel", '"-/ndu.l $e Claude +um #nain*ea-", +u o+5ii ie)ii din o!0i*e, +u $"!ul '/l'oi, u!l/nd )i ale!,/nd #n al*u!i 3u!ioa e( 7n ,oana lui, Claude !" *u!n" omul 3"!" " e o$!ea +", doa! i-0indu.l( :i a$!oa$e #nda*" du$" a+eea e o$!i, +o/nd un u!le* de di $e!a!e( O !e+uno +u e $e Viole**e #n 0!aele du+elui de An,oulFme( Viole**e, al0" +a o moa!*"( Moa!*", 3"!" ni+i o um0!" de #ndoial"? 7n +li$a a+eea du+ele +el */n"! e +l"*in"((( e!a ,a*a " +ad"((( Claude #)i de +5i e 0!aele de u!ia) )i $!imi du0la $o'a!"= C5a!le dIAn,oulFme $u!*/nd.o #n 0!ae $e Viole**e((( :i, #n*!.un e3o!* #m$le*i* +u 3u!ie, #i lu" #n 0!ae $e am/ndoi, e n"$u *i a3a!", +u o+5ii !o)ii 3i6ai a u$!a Viole**ei, mu)+/ndu.)i 0u-ele $/n" la /n,e " nu i$e, ale!,/nd, "!ind in *in+*i' $!e mi+ul i-'o! de l/n," *!oi"((( i-'o!ul l/n," +a!e, odinioa!", LoK e de Mon*mo!en+9 3u e e lo'i*" de Mau!e'e!*((( :i a+olo, a)e-/ndu.i $e am/ndoi $e ia!0", #n,enun+5e, #)i muie m/inile #n a$" )i )*e! e 3!un*ea 3e*ei +a!e, a$!oa$e #n a+eea)i +li$", +oa e un u $in )i, -/m0ind, !o *i #n )oa$*"= > Ba*"((( 0unul meu la*" Claude? Cli$ele u!m"*oa!e au 3o * $en*!u Claude, $en*!u Viole**e )i $en*!u C5a!le , +a!e #)i !e'eni e !e$ede din le)in, nemai$omeni*e +li$e de e6*a-( C5a!le )i Viole**e e!au #n*!.o *a!e minuna*"( Se imeau 0ei de 3e!i+i!e, 0u+u!ia lo! $u!" *!"lu+ea a)a +um oa!ele *!"lu+ea $e +e!( Da! $en*!u Claude i*uaia e!a

#n*une+a*"((( Deoa!e+e Viole**e e!a al'a*", deoa!e+e #n 3/!)i* e #n*/lni e +u omul $e +a!e #l iu0ea, lui #i o i e +ea ul " di $a!"((( " moa!"? > Ba*", $u e Viole**e, +e aiA De +e nu *e imi 3e!i+i* #n a emenea +li$eA Pl/n,i, *a*"A((( Pl/n,i #n 5o5o*e? > De 0u+u!ie?((( Li.o 1u!((( > Nu, !" $un e ea +u o 0l/nd" 3e!mi*a*e )i $"lind u)o!( Nu, *a*", nu $l/n,i de 0u+u!ie((( +i de du!e!e((( Ba*", +on*inu" Viole**e, *u m.ai lua* #n 0!aele *ale $!o*e+*oa!e +/nd e!am mi+", *u mi.ai #n+5ina* 'iaa #n*!ea," )i mi.ai da* *o* +e a'eai mai 0un #n *ine((( Mon enio!e, *e iu0e +( 7n *!"3undul inimii mele, mi.am uni* 'iaa +u a+eea a domniei. *ale((( C!ed +" nu *e 'oi ui*a ni+ioda*" )i, da+" a! *!e0ui '!eoda*" " ne de $"!im, ad"u," ea +u ,la *!emu!a*, a) mu!i $e lo+((( > O, +o$ila mea? @ii+a mea ado!a*"? 5o5o*i me)*e!ul Claude( > S" ne de $"!imA 0/i,ui du+ele de An,oulFme #n3io!/ndu. e( D!a,a mea lo,odni+", '!ei de+i " mo!A > Bo*u)i a)a e 'a #n*/m$la, -i e Viole**e, da+" 'a *!e0ui ".mi +a$"* 3e!i+i!ea +u $!eul ne3e!i+i!ii *a*"lui meu((( A +ul*".m", d!a,ul meu enio!, *a*"l meu e nume)*e me)*e!ul Claude((( > Co$ila mea((( 3ie.i mil"?((( Da, 3ie.i mil" de 0"*!/nul *"u *a*" Claude((( Ba+i?((( > Ba*"l meu, +on*inu" Viole**e, *a*"l meu e *e un */!,o'e din Pa!i ( Ia*".l( Nu +uno + un al*ul( El m.a +!e +u*((( Lui #i da*o!e- 3a$*ul +" *!"ie +((( O!, du$" o lun," de $"!i!e, +/nd m.a !e," i* mi.a al'a* din nou 'iaa((( C/nd am '!u* " a3lu +e du!e!e a +unde e6i *ena a+e *ui om d!e$*, mi.a $u +" nu e!a demn " e numea +" *a*"l meu, $en*!u +" $e '!emu!i a 3o * +"l"ul 1u!a* al o!a)ului Pa!i ( Mon enio!e, ui*".*e la mine, un* 3ii+a me)*e!ului Claude?((( C5a!le dIAn,oulFme, li'id, *!emu!/nd, e d"du #na$oi doi $a)i )i +oa e un oi de ,eam"* 1alni+= > C"l"ul? CCe!ule, $o* mu!i 3e!i+i*?C #)i $u e me)*e!ul Claude, +5im0a* la 3a", +u o0!a-ul *!"lu+ind de o 0u+u!ie u$!aomenea +"( La a+e *e +u'in*e, lu" !e$ede *i+lua +u o*!a'" $e +a!e o $u!*a #n $un,a de la 0!/u )i #i #n,5ii +oninu*ul( Viole**e, +u o+5ii ain*ii $!e C5a!le , nu '"-u e a+e * ,e *? C/*e'a e+unde, o+5ii a+e *uia, #n+5i)i $en*!u +" )i.i a+o$e!i e +u m/inile( 3u!" ",e*ai $a!+" de lu+i!i ini *!e((( C/nd #)i de 3"+u m/inile, +/nd $!i'i!ea lui e #n*oa! e $!e Viole**e, 3a*a +oa e un i$"* de u$!em" 3e!i+i!e((( Deoa!e+e, #n o+5ii lo,odni+ului ei, +i*i e +" d!a,o *ea #n'in e e +!uda de-'"lui!e( 7n a+eea)i +li$" +ei doi #nd!",o *ii e #m0!"i)a!"((( C5a!le o lu" de m/n" $e Viole**e, e #nd!e$*" $!e Claude )i, #n+" $alid la 3a", da! +u +5i$ul *!"lu+ind de o 0"!0"*ea +" leali*a*e, !o *i= > Domnule, #n,"duii.mi ".l alu* #n domnia.'oa *!" $e *a*"l a+eleia $e +a!e o ado! )i +"!eia, ai+i, #n 3aa domniei.'oa *!e, #i #n+5in 'iaa((( Nu )*iu +e ai 3o *( Baina a+ea *a .a )i !i i$i* din inima mea( V" #n*ind m/na((( C5a!le #)i #n*in e m/na, #n3io!/ndu. e 3"!" " '!ea( Claude #i lu" m/na )i +oa e un u $in $!elun,, mu!mu!/nd= > A+um un* i,u! de 3e!i+i!ea 3ii+ei mele?((( > O, no0ilul meu C5a!le , 0/i,ui Viole**e( Be 0ine+u'/n*e-?((( O( 0unul meu *a*"((( 'ei a'ea )i *u $a!*e de 3e!i+i!e?((( Claude -/m0i( 7n -/m0e*ul lui o!a de i,u! *oa*" 3e!i+i!ea )i *oa*" d!a,o *ea((( A$!oa$e #n a+eea)i +li$" imi +um o udoa!e de ,5ea*" #i mi1e)*e la !"d"+ina $"!ului, e +l"*in", +"-u #n ,enun+5i, a$oi, *o*ul #n+e$/nd " e #n'/!*" #n 1u!ul lui, e lun,i la $"m/n*, a,"/ndu. e de ia!0", +u m/inile +!i $a*e, > Ba*"? Ba*"? i$" Viole**e +"-/nd #n ,enun+5i(

> Nu.i 3a+e ,!i1i((( e de((( de 0u+u!ie((( > O? 0/i,ui */n"!a #n $"im/n*a*"( Da! o0!a-ul i e de +om$une((( m/inile lui e 3a+ +a de ,5ea"((( Doamne, *a*a 'a mu!iA B!u$ul lui Claude e #ne$eni( Gn -/m0e* #i ilumina o0!a-ul de 3i,u!a* )i, +u un ,la ne $u de dul+e, !" $un e= > Va mu!i((( da?((( Mo!((( Co$ila mea, or de fericire... +e 3/!)i* 3!umo ? Mon enio!e, 0ine+u'/n*a!ea mea #i 'a +"l"u-i 'iaa((( 7i #n+!edine- a+ea *" +o$il"((( Adio, d".mi m/na, +o$ila mea((( 7n*!.un ul*im e3o!*, $!in e m/na Viole**ei((( O du e la 0u-e )i #n+5i e o+5ii((( Viole**e, -d!o0i*" de du!e!e, #)i #n3unda u $inele #n*!.un 3ald al man*iei $e +a!e.l *!" e e $e *e o0!a-, da! du+ele de An,oulFme, a!un+/nd o $!i'i!e #n 1u!u.i, -"!i *i+lua +a!e e !o *o,oli e $/n" a$!oa$e de ma!,inea i-'o!ului( B!e "!i )i e ui*" la mo!* +u o $!i'i!e $lin" de mil" $!o3und"((( Se a$le+", lu" *i+lua )i, $en*!u +a lo,odni+a lui " n.o 'ad", $en*!u +a ea " $oa*" $" *!a $e 'e+i ilu-ia dul+e $e +a!e 'oi e " i.o dea +"l"ul, '/!# !e+i$ien*ul #n a$a +u!a*" a i-'o!ului((( 7n +li$a a+eea o */n"!" ie)i din m/n" *i!e, e o$!i o +li$" nu de$a!*e de *e1a!ul u0 +a!e -"+ea 4el,od&!e ,/*ui*, a!un+" #n 1u!ul ei o $!i'i!e !"*"+i*" )i, -"!indu.i #n 3/!)i* $e C5a!le dIAn,oulFme )i $e Viole**e, ale!," #nne0uni*" de ,!oa-" )i e a$le+" a u$!a Viole**ei( > D!a," )i +um$a *o'a!")" de +a$*i'i*a*e, mu!mu!" ea( Sun*em de+i li0e!e?((( Da! +u $!eul +/*o! o!o!i? Viole*a, !idi+/ndu.)i 3aa +"lda*" #n la+!imi, o !e+uno +u $e 8eanne @ou!+aud, e !idi+" )i i e a!un+" #n 0!ae, 5o5o*ind= > Ba*"l meu a mu!i*? E!a #n*!.ade'"! 3ii+a lui 4el,od&!e? Du+ele de An,oulFme o+o*i +" o i!ea a+e *ei +o$ile 3!umoa e, $e +a!e nu o +uno)*ea, da! +a!e $"!ea +" o iu0e)*e +u duio)ie $e lo,odni+a lui, #i 'a 3i de a1u*o!( 7i )o$*i +/*e'a +u'in*e la u!e+5e 8eannei @ou!+aud, +a!e o du e $e Viole**e de$a!*e de *!u$ul ne3e!i+i*ului +"l"u( C/i'a "!ani, lo+ui*o!i ai +"*unului, e a$!o$ia!"( C5a!le le 3"+u emn )i( d/ndu.le un 0an de au!( 7i +on'in e " ia +ada'!ul, +a!e 3u a)e-a* #n*!.o +oli0"( Le)ul lui 4el,od&!e 3u #n,!o$a* +5ia! #n lo+ul unde +"-u e( Pe +/nd 8eanne @ou!+aud, #n +oli0a unde e odi5nea *!u$ul me)*e!ului Claude, #n+e!+a .o +on ole-e $e Viole**e, C5a!le dIAn,oulFme e a$!o$ia e de m/n" *i!e( Nelini)*i* de oa!*a lui Pa!daillan, e!a ,a*a " in*!e #n m/n" *i!e +/nd #l '"-u +" a$a!e( Ca'ale!ul $"!ea 3oa!*e +alm( Da! C5a!le #l +uno)*ea $!ea 0ine )i, du$" unele emne, '"-u +" Pa!daillan e!a !" +oli* de o emoie 'iolen*"( Se mulumi de+i ".l $un" la +u!en* +u +ele $e*!e+u*e l/n," i-'o!( > 4ine, -i e Pa!daillan d/nd din +a$( A+um, mon enio!e, nu.i mai !"m/ne de+/* ".i +ondu+i lo,odni+a la O!lEan ( > :i domnia.*a, d!a," $!ie*eneA((( Be #n+uno)*ine- +" nu 'oi $le+a 3"!" domnia.*a((( > B!e0uie, !" $un e Pa!daillan( Deal*3el nu 'om *a mul*" '!eme de $"!ii( De #nda*" +e 'oi i $!"'i la Pa!i o *!ea0" anume, +a!e m" !eine ai+i, 'oi 'eni " *e +au* la O!lEan ( Du$" o +u!*" di +uie, C5a!le e l" " +on'in ( B!e0uia nea$"!a* .o $un" $e Viole**e #n*!.o de$lin" i,u!an"( :i, du$" +e +a'ale!ul #i mai 3","dui o da*" +" 'a 'eni ".i +au*e la O!lEan , e a!un+" #n 0!aele a+e *uia $!e a.)i lua !"ma 0un, a$oi e #n*oa! e #n +oli0a unde Viole**e #)i 1elea *a*"l( Du+ele de An,oulFme #)i $e*!e+u -iua +"u*/nd o li*ie!" $en*!u lo,odni+a a )i un +al $en*!u el( A doua -i de diminea", oda*" +u !" "!i*ul oa!elui, me)*e!ul Claude 3u #nmo!m/n*a*( Du$" +e!emonie, C5a!le o a1u*" $e Viole**e " e u!+e #n li*ie!a #n +a!e lu"

lo+ )i 8eanne @ou!+aud( S"!i #n )a )i mi+a *!u$" $o!ni la d!um, #n+on1u!/nd Pa!i ul $en*!u a in*!a $e +alea +a!e du+ea $!e O!lEan ( 7nda*" +e li*ie!a $o!ni, du+ele de An,oulFme '"-u doi -d!a5oni 'enind #n ,oana ma!e( 7l !e+uno +u mai ale $e Pi+oui+, da*o!i*" +"!uia o $u*u e al'a $e Viole**e( 7n*!.ade'"!, lui Pi+oui+ #i 'eni e ideia " e du+" la 5anul $evini%re )i, in*!/nd #n Pa!i la +ea ul +/nd e de +5i e e!" $o!ile o!a)ului, #i ," i e #n 5an $e Pa!daillan )i $e C5a!le , +a!e e $!e,"*eau " e du+" la #n*/lni!ea +u Mau!e'e!*, 3i6a*" +5ia! #n -iua a+eea((( :i Pi+oui+ le $u e *o* +e e $e*!e+ea #n m/n" *i!ea din Mon*ma!*!e, im$lo!/ndu.i " e du+" a+olo +/* mai !e$ede +u $u*in"( De+i Pi+oui+ )i C!oa e, du$" +ena +um$li*" +a!e e de 3")u!a e lin," $a'ilionul a0aiei, e !e#n*/lni e!" )i, +/nd #l '"-u!" $e */n"!ul du+e ,a*a de $le+a!e, e a$!o$ia!" de el( > Mon enio!e, *!i," Pi+oui+, nu ne l" ai #n $"!" i!e?(,( C5a!le 3u mi)+a* de mil"((( )i, la u!ma u!melo!, lui Pi+oui+ #i da*o!a #n $a!*e 3e!i+i!ea $!e-en*"( > Ei 0ine, !" $un e el -/m0ind )i a!un+/ndu.le +/i'a 0ani, luai " a'ei +u +e '" $l"*i d!umul de ai+i $/n" la O!lEan ( Oda*" a1un)i a+olo, +"u*ai.m" )i, da+" o " '" $la+" lu10a la mine, ei 0ine, am " '" an,a1e- )i 'ei !"m/ne +u mine? $VII RECUNOTIN!A FAUSTEI P!imul im$ul al +a'ale!ului de Pa!daillan 3u e e ".l #n oea +" $e */n"!ul du+e( 7n*!.ade'"!, de '!eme +e Viole**e e!a al'a*", !e *ul nu.l mai $!i'ea delo+( 7n +li$a a+eea #l 3ul,e!" un ,/nd= CMau!e'e!*?C @"!" ni+i o #ndoial", Mau!e'e!* )*ia +e u!ma " e $e*!ea+" #n m/n" *i!e?((( Mau!e'e!* #i d"du e #n*/lni!e *o+mai #n -iua a+eea, la o!a $!/n-ului, l/n," $oa!*a Mon*ma!*!e, )i #i $u e e= CNu numai +" '" 'oi $une unde e a3l" mi+ua +/n*"!ea", da! '" 'oi +ondu+e la ea((( o 'ei 'edea?C Da+" Mau!e'e!* #i d"du e #n*/lni!e l/n," $oa!*a Mon*ma!*!e, #n emna +" 'oi e ".l +ondu+" la a0aie? Da+" #n*/lni!ea e!a $!e'"-u*" $en*!u o!a $!/n-ului, #n emna +" ale e e a+ea *" o!" $en*!u +a " a1un," $!ea */!-iu( Da, #n $lanul lui Mau!e'e!*, el )i */n"!ul du+e *!e0uiau " o 'ad" $e mi+ua +/n*"!ea"((( da! nu *!e0uiau " o 'ad" de+/* $e la o!a unu du$" $!/n-, $e +/nd ea 3u e e !" *i,ni*" la o!a nou" de diminea"? Pa!daillan e +u*!emu!"( Gn 'al de u!" i e u!+" $!e +!eie! ,/ndindu. e la o *!"da!e a*/* de *i+"loa "( In +li$a a+eea $!i'i!ea i e #nd!e$*" $!e @au *a )i $!e 0"!0a*ul +a!e, #m0!"+a* +a un */!,o'e, e!a a+lama* de e$i +o$ii )i de +a!dinalii adunai a+olo( :i #l !e+uno +u $e domnul Pe!e**i((( mo!a!ul +"!uia #i al'a e a+ii +u au!?((( > Pa$a? mu!mu!" Pa!daillan( Pa$a )i $a$e a 3a" #n 3a"? > In ,enun+5i? !e$e*" Si6*u la V.lea !idi+/ndu.)i d!ea$*a #n emn de amenina!e( 7n ,enun+5i? Sau *e le, de +!u+ea a *a? @au *a nu +"-u #n ,enun+5i( 7)i umei +a$ul m/nd!u( E6$!e ia ei +alm" +on*!a *a *!aniu +u +5i$ul 0"*!/nului, !"'")i* de 3u!ie((( Din '/!3ul 0u-elo!, +u un di $!e +a!e do'edea +el $uin un +u!a1 ,a*a " #n3!un*e o!i+e #n+e!+a!e, !o *i a+e *e +u'in*e= > Pa$" al min+iunii, a-i i.ai ie)i* din 3i!e? G+ide.m" da+a #nd!"-ne)*i? Nu i.o 'oi lua #nain*e #n ,!oa$" de+/* +u 3oa!*e $uin, da! nu 'ei o0ine din $a!*ea mea u$une!ea $e +a!e o $e!i? %la ul ei a0ia e !idi+a e la dia$a-onul di $!eului( Ro *ind ul*imele +u'in*e, u!+" 3"!" ,!a0" *!e$*ele de ma!mu!" )i e !ea)e-" $e *!on, > Pe Dumne-eul din +e!u!i? mo!m"i Si6*u al V.lea( Ce +u*e-"*oa!e e *e e!e-ia? Ce

nem" u!a* o!,oliu a!e +5i ma? S*!"1e!i? @emeia a *a *!e0uie " moa!"?((( Se i +" o 3o!3o*"( Soldaii lui Si6*u )i 5ale0a!die!ii @au *ei e #nd!e$*a!" iu*e $!e e *!ada de ma!mu!"(( @au *a, #n a+ea *" +li$" u$!em" #n +a!e e!a la un $a de moa!*e, nu 3"+u ni+i un ,e * de a$"!a!e( V"-u lu+i!ea ulielo! )i a 1un,5e!elo!, au-i 'uie*ele #n+"ie!"!ii +a!e e #nd!e$*au $!e ea((( 7n +li$a a *a +/nd e $!e,"*ea " moa!" a)a +am *!"i e, #n*!.o a*i*udine de ne"!mu!i* o!,oliu, din*!.un al*, un 0"!0a* e a!un+" dinain*ea ei((( A+e * 0"!0a*, +u un ,e * +a!e im$une mulimilo! $aim" de moa!*e, +oa e din *ea+" o $ad" lun,", la*" )i olid"( 7nd!e$*" '/!3ul a+e *ei $ade $!e $ie$*ul lui Si6*u al V.lea, +a!e *"*ea #n $i+ioa!e $e ul*ima *!ea$*" a e *!adei, )i !o *i= > S3in*e P"!in*e, mi.a! $"!ea !"u " '" u+id, da!, da+" nu 'ei o$!i a+ea *" 5ai*" de lu$i, 'ei 3i mo!*? Si6*u 3"+u un emn di $e!a*((( S*!"1ile e o$!i!" $e lo+, ne#nd!"-nind " mai 3a+" ni+i un $a )i ni+i un ,e *, +"+i e!a $!ea lim$ede +" 0"!0a*ul #na!ma* +u $ad" n.a'ea de+/* ".i #m$in," '/!3ul((( )i e i $!"'ea +u $a$a((( > Pa!daillan? mu!mu!" @au *a #n*!.un u $in de 0u+u!ie, de !ena)*e!e la 'ia" )i de admi!aie( > Domnule, -i e Si6*u +u ,la 3e!m, ai #nd!"-ni ".l lo'ii $e u'e!anul $on*i3 al +!e)*in"*"iiA > Bo* a)a +um domnia.'oa *!" #nd!"-nii " lo'ii 3emeia a+ea *a? 7n a+eea)i +li$", Pa!daillan e a$!o$ie de $a$", $e +/nd *!"1ile #n+e!+au " 'ad" da+" nu l.a! 3i $u*u* lo'i $e ne,/ndi*e )i 3"!" $!ime1die $en*!u Si6*u ( > Nu mi)+ai, +o$ii? -i e $a$a( Dumne-eu 'a #n+5eia a+ea *" '!a10" #n*!u lauda a? > Cu i,u!an"? -i e Pa!daillan +u *on !e+e( Nu #nele, de +e oamenii 'o! +u *o* dinadin ul ".l ame *e+e $e Dumne-eu #n 3a$*ele lo!((( Doamn", 0ine'oii " +o0o!/i((( Ia! 'oi, +ei de a+olo, ni+i o mi)+a!e? Dai.'" la o $a!*e?((( Co0o!/i, doamn"?((( .Fausta, uluit, fer ecat, ' blnzit, do inat, se supuse./ A)a, 0ine?((( A+um du+ei.'" $!e a)a $a'ilionului a+ela( Ai a1un A((( A*enie, 'oi +ei de +olo? 7n a+ela)i momen*, Pa!daillan #l l" " li0e! $e Si6*u al V.lea( Din*!.un al* "!i de $e e *!ad"( Dou"-e+i de 1un,5e!e e !idi+a!", dou"-e+i de ulie au 5ale0a!de e #n+!u+i)a!"((( Pa!daillan e n"$u *i a)a +um e n"$u *ea *o*deauna #n mulime, adi+" d!e$* #n 3aa o+5ilo!, 3"!" " +oa*" o 'o!0", +u '/!3ul $adei ain*i* $!e*u*indeni #n a+ela)i *im$( In 3a", la */n,a, la d!ea$*a, /n,ele /)ni( 0le *eme "l0a*i+e !" una!" )i, a$!oa$e #n a+eea)i e+und", 3"!" o !an", da! +u $ie$*a!ul 3/)ia* #n dou" au *!ei lo+u!i, a1un e la u)a $a'ilionului, d"du 0u-na #n"un*!u )i e #n+uie((( C/* ai +li$i 0a!i+ad" +ele dou" u)i( @au *a e a)e-a e #n*!.unui din*!e 3o*oliile adu e a+olo $en*!u +a!dinali )i, a+o$e!indu.)i 3aa +u '"lul, $!ad" a+elei +um$li*e emoii +a!e o +u$!in e e )i in +a*ed!ala din C5a!*!e , medi*a((( Pa!daillan, #n *im$ul a+e *a, *e!min" +e a'ea de 3"+u*, $e +/nd a3a!" *!i,"*ele de moa!*e !" unau )i mai '/!*o , ia! *!"1ile lui Si6*u al V.lea #n+e!+au " d"!/me u)a( C/nd 3u i,u! +" i-0u*i e " +/)*i,e +el $uin o o!" de !",a-( Pa!daillan #n+e$u " 0a*" #n u)", *!i,/nd +u un ,la +a!e a+o$e!i u!le*ele de moa!*e= > Puin" lini)*e, +e d!a+u? A)a nu ne $u*em #nele,e?((( V!eau " 'o!0e + +u *"$/nul 'o *!u? @"!" #ndoial" +" Si6*u al V.lea 3"+u un emn, #n*!u+/*, +u!/nd, *"+e!ea e !e *a0ili *!e$*a*( > Vene!a0ile )i 3in*e $"!in*e al +!e)*in"*"ii, -i e Pa!daillan, un*ei ai+iA > Ce '!eiA !" $un e un ,la a $!u $e +a!e nu.l +uno)*ea )i +a!e e!a al lui Ro'enni( > Nu '!eau nimi+, .-i e Pa!daillan( 4ine'oii doa! a.i amin*i domnului Pe!e**i +" #n*!.o anumi*" #m$!e1u!a!e )i #n*!.o anumi*" moa!" n.a a'u* de +e " e $l/n," de mine(,( > Se!'i+iul $e +a!e omul a+e *a ni l.a 3"+u* a*un+i e *e anula* $!in neo0!"-a!ea )i

amenin"!ile +!iminale de a *"-i, !o *i ,la ul $a$ei( Ca!dinale, #n*!e0ai.l da+" a *a.i *o* +e '!ea " ne $un" )i ad"u,ai +", #n emn de !e+uno)*in" $en*!u a+el e!'i+iu din *!e+u*, #i a+o!d o o!" $en*!u a.)i $une !u,"+iunile((( > Ai au-i*A *un" ,la ul lui Ro'enni( > Da( S$unei.i an+*i*"ii. ale +" #n mai $uin de *!ei o!e, +/* '" *!e0uie de i,u! $en*!u a $a!,e u)a a+ea *a, de+i #nain*e de a e +u!,e *!ei o!e, m"n" *i!ea 'a 3i o+u$a*" de ni)*e oameni +a!e nu 'o! a'ea $oa*e $en*!u S3/n*ul P"!in*e *o* !e $e+*ul $e +a!e #l am eu((( )i " *a.i un al* e!'i+iu $e +a!e i.l 3a+ an+*i*"ii. ale? > Nele,iui*ule? Mi-e!a0ile? Ne!u)ina*ule? !"+ni Ro'enni( S*!"1e!i, $a!,ei u)a? Da! $a$a 3"+u un ,e * )i 5ai*a e o$!i( > L.am '"-u*, l.am *udia* )i l.am +/n*"!i* $e omul a+e *a, $u e el( E *e #n*!u+5i$a!ea +u*e-anei( La moa!a de $e +olina Sain*.Ro+5 a 3"+u* minuni( S" $le+"m? Ro'enni, *e 'oi a)*e$*a +u #n oi*o!ii domniei.*ale la L9on( De a+olo ne 'om du+e #n I*alia )i la Roma((( D!a,ul meu Ro'enni, $une.le #n oi*o!ilo! domniei.*ale +" e 'o! 0u+u!a +u *oii de o de$lin" indul,en"((( 3"!" " mai 'o!0im de !e *( 7n +eea +e *e $!i'e)*e, )*ii +e *e a)*ea$*"((( A+um, " $o!nim la d!um( A! 3i ,!oa-ni+ +a $!e 3/!)i*ul 'ieii mele " am du!e!ea de a.i 'edea $e +ei mai 0uni din*!e ai no)*!i ,/*uii de ni)*e */l5a!i?((( Du$" +e !o *i a+e *e +u'in*e, Si6*u al V.lea e #nd!e$*" $!e $a'ilion( > @iule, e)*i ai+iA((( > De i,u!, S3in*e P"!in*e, +u *oa*" me!enia? !" $un e Pa!daillan( > P!ime)*e, de+i, 0ine+u'/n*a!ea mea= e *e in,u!a !"-0una!e $e +a!e o 'oi 3a+e #m$o*!i'a domniei.*ale( Adio( Da+" #n*/m$l"!ile 'ieii a'en*u!oa e $e +a!e o du+i *e 'o! du+e #n*!.o 0un" -i la Roma )i da+" 'oi mai 3i #n+" $e lumea a *a, 'ino 3"!" *eam" " 0ai la $o!ile Va*i+anului( 7n li$ a lui Si6*u al V.lea, #l 'ei ," i de i,u! a+olo $e domnul Pe!e**i, mo!a!ul de $e +olina Sain*.Ro+5((( > S3in*e P"!in*e, *!i," Pa!daillan( $!ime + +u 0u+u!ie 0ine+u'/n*a!ea $e +a!e mi.ai da*.o, da! +u )i mai ma!e 0u+u!ie in'i*aia domnului Pe!e**i, $e +a!e l.am +on ide!a* *o*deauna un om 3oa!*e di0a+i? > B/l5a!ule? mu!mu!" Si6*u al V.lea +a!e, *o*u)i, nu e $u*u *"$/ni " -/m0ea +"( :i e #nde$"!*", u!ma* de o *a)i )i de ,en*ilomi, $e +/nd +o!ul +5i ma*i+ilo! #n 3/!)i* #m$"+ai, +u Ro'enni #n 3!un*e, in*ona +u o !/'n" mai ma!e +a o!i+/nd imnul $o ine, salvu fac pontifice ... 7n 3ond )i +u *oa*e +" @au *a #i +"$a din m/n", +o$ul lui Si6*u al V.lea e!a a*in = di *!u e e +5i ma, lo'ind.o #n $lin( O 1um"*a*e de o!" du$" $le+a!ea $a$ei, Pa!daillan, nemaiau-ind ni+i un -,omo*, e #n+ume*" " d"!/me #n $a!*e 3o!*i3i+aiile $e +a!e le !idi+a e #n $a'ilion( C/nd +!"$" u)a, '"-u +" a*/* e *!ada +/* )i e $lanada e!au $u *ii( A*un+i ie)i, in $e+*" *o* *e!enul ,!"dinii de le,ume )i nu '"-u ni+i i$enie de om( Se #n*oa! e la e $lanad" )i, du $e ,/ndu!i, e o$!i l/n," +!u+ea +ul+a*" la $"m/n*((( +!u+ea $e +a!e @au *a #i $o!un+i e lui 4el,od&!e .o le,e $e Viole**e( > 4ia*a +/n*"!ea"? mu!mu!" el #nduio)a*( De +e " 3ie u$u " unui a emenea u$li+iuA N.a!e al*" 'in" de+/* +".i $!ea 3!umoa "((( Pa!daillan e #n*oa! e )i o '"-u $e @au *a( @emeia a+ea *a e6*!ao!dina!" $"!ea +" nu #n+ea!+" ni+i o emoie du$" +enele *!a,i+e +a!e e $e*!e+u e!", ni+i du$" $!ime1dia din +a!e +"$a e( @au *a #l +/n*"!i +/*e'a e+unde, +"u*/nd $oa*e " *!"$un," +u $!i'i!ea #n'eli)ul de i!onie )i de ne$" a!e +a!e ma +a +5i$ul +a'ale!ului( > Mi.ai al'a*2 'iaa, -i e ea #n +ele din u!m"( De +eA Pa!daillan #)i #n*oa! e +5i$ul 3in, $e +a!e !a-ele oa!elui a)*e!neau #n +li$a a *a un 3el de au!eol"( > A? e6+lam" el( Da+" #mi 'o!0ii a *3el, doamn", da+" ie)im din ne0unia 3u!ioa " a e!e-iilo!, a !" *i,ni!ilo!, da+" +"$"m de +o)ma!ul de'eni* mo!*al $en*!u ne3e!i+i*a a *a )i

$en*!u $!ela*ul a+e *a ;a!"*a $!e +ada'!ul LEono!ei )i al lui @a!ne e<, da+" !ein*!"m #n 3/!)i* #n 3i!e +, '" !" $und doa! a*/*= am '"-u* o 3emeie +a!e e!a ,a*a " 3ie u+i ", am '"-u* ni)*e 3ia!e "l0a*i+e n"$u *indu. e +u !"+ne*e de moa!*e a u$!a unei 3"$*u!i 3"!" a$"!a!e )i, 3"!" " m" #n*!e0 ni+i de +e, ni+i +um, m.am $omeni* +u $ada #n m/n" dinain*ea di5"niilo!((( > A)ada!, !elu" @au *a, da+" o!i+a!e al*a .a! 3i a3la* #n lo+ul meu, ai 3i a$"!a*.o( > Ne,!e)i*? !" $un e Pa!daillan( @au *a, ,/ndi*oa!e, #)i $le+" 3!un*ea, $oa*e $en*!u a.)i a +unde $aloa!ea +a!e #i n"$"dea o0!a1ii( > A+um, doamn", +on*inu" +a'ale!ul, '!ei ".mi #n,"duii a '" $une )i eu, la !/ndul meu, o #n*!e0a!eA((( DaA((( Ia*.o= de +e domnul de Mau!e'e!* mi.a da* #n*/lni!e *o+mai a-i la $!/n-, l/n," $oa!*a Mon*ma!*!eA((( > Pen*!u +" a)a i.am da* $o!un+", !" $un e +alm @au *a( Pen*!u +" Mau!e'e!* *!e0uia " *e adu+" ai+i #n*!.un momen* +/nd *!ium3ul meu e!a a i,u!a*, $en*!u +", 3"!" *!"da!ea alo! mei, ai 3i 3o * #n+e!+ui* ai+i de oamenii lui de %ui e )i, #n 3/!)i*, $en*!u +" *!e0uia " ie din m/n" *i!e l" /ndu.i +ada'!ul l/n," a+e *e dou" le)u!i((( Gn 3io! *!"0"*u *!u$ul lui Pa!daillan( 7n inima lui e de-l"nui do!ina 3!ene*i+" de a "!i a u$!a a+e *ei 3emei )i de a.i -d!o0i +a$ul, +a unei 'i$e!e((( Bim$ de +/*e'a e+unde, @au *a +!e-u +" Pa!daillan a'ea .o u+id"((( Bo*u)i, el nu 3"+u ni+i o mi)+a!e((( C5i$ul lui #)i !e+"$"*" #n3"i)a!ea de +u*e-an" ne$" "*oa!e )i 0unul Pa!daillan e $o!ni $e !/ , e #n+lin" )i, +u ,la li$ i* de o!i+e u!m" de am"!"+iune, !" $un e= > Re,!e* +u ade'"!a*, doamn", +" do!inele domniei.'oa *!e n.au ," i* un mai ma!e !" une* #n +e!u!i( Po* oa!e, #nain*e de a '" $"!" i, " '" 3iu de 3olo +u +e'aA @au *a e 3"+u al0" +a 'a!ul( O!,oliul ei u3e!ea mai mul* de+/* u3e!i e '!eoda*"( Se imea *!i'i*", 1i,ni*" de ,ene!o-i*a*ea a+ea *a im$l" )i -/m0i*oa!e, +a!e i e $"!u +el mai 3!un*a* di $!e( O+5ii i e a0u!i!" de la+!imi( O 3o!" ne+uno +u*" o #m$in,ea $!e a+e * 0"!0a* $e +a!e a! 3i '!u* ".l omoa!e )i $e +a!e #l ado!a( Amin*i!ea din +a*ed!ala de la C5a!*!e #i *!"0"*u min*ea +a un 3ul,e!((( Au-i +a $!in 'i !" $un ul lui Pa!daillan= CAm iu0i*((( o iu0e + me!eu $e 3a*a +ea moa!*", moa!*" $en*!u lume, da! 'e)ni+ 'ie #n inima mea? Pe domnia.'oa *!" nu '" iu0e +, ni+i nu '", 'oi iu0i '!eoda*"(((C :i 'o!0ele $e +a!e le *!i,a #n"un*!ul ei #n,5ea!" $e 0u-ele.i al0e( R"ma e #n+!emeni*" #n a*i*udinea ei o!,olioa "((( :i u!a, #m$!eun" +u !u)inea #n3!/n,e!ii, *!ium3a!" #n+" o da*"? > Domnule de Pa!daillan, -i e ea -/m0ind, #n*!.ade'"! a) a'ea ".i +e! a.mi 3a+e un ul*im e!'i+iu= m" *em +a nu +um'a $le+a!ea oamenilo! lui Si6*u " 3ie o +a$+an"((( P"-i*" de a0ia domniei.*ale, nu m.a) *eme ni+i de o a!ma*"( Da! $oa*e +" nu '!ei " m" #n oe)*i $/n" #n Pa!i A > :i de +e nu, doamn"A !" $un e Pa!daillan( > Mulume +, domnule, -i e @au *a 3"!" m"+a! " *!e a!"( 4ine'oie)*e de+i " m" a)*e$i #n 3aa $o!ii m/n" *i!ii( Pe *e +/*e'a +li$e 'oi 'eni )i eu((( Ca'ale!ul o alu*" !idi+/ndu.)i $"l"!ia, da! 3"!" " e #n+line, a$oi, +u $a lini)*i*, 3"!" " e #n*oa!+", e #nde$"!*" )i *!"0"*u ,!"dina de le,ume( A*un+i @au *a $!i'i #n 1u!ul ei )i '"-u +ele dou" *!u$u!i $!"0u)i*e l/n," +!u+e= @a!ne e )i LEono!e #nl"nuii #n #m0!"i)a!ea ul*imului "!u* $e +a!e #l +"u*a e iu0i*ul((( Gn -/m0e* 3i!a' #i *!/m0" 0u-ele( CCel $uin omul " *a )i.a $!imi* $edea$ a *!"d"!ii, e ,/ndi +a( Pe +/nd +eilali, mi-e!a0ilul Ro'enni, la)ii, ne0unii +eilali, de *!ei o!i ne0uni(((C 7n +li$a a+eea *a!ea, Claudine de 4eau'illie! , a$"!u $alid" )i *!emu!/nd= > O, doamn"? Ce +a*a *!o3"((( Sun*em #n3!/n*e((( 7n3!/n*e?((( > Cine.i $une +" un* #n3!/n*"A o mu *!" @au *a( Oa!e eu $o* 3i #n3!/n*"A((( 4ia*a

mea 3ii+", $aima *e 3a+e ".i $ie!-i minile( Da! eu nu ui* +e da*o!e-((( M.ai lu1i* 0ine )i n.ai ni+i o 'in" da+" din $!i+ina unui in+iden* !eali-a!ea $!oie+*elo! mele #n*/!-ie +u +/*e'a -ile( B!imi*e de+i $e +ine'a la $ala*ul meu +5ia! a-i, )i uma 3","dui*" #i 'a 3i #nm/na*"((( Claudine e #n+lin", e6+lam/nd 0u+u!oa "= > Sun*ei mai mul* de+/* $u*e!ea, un*ei ,ene!o-i*a*ea #n ")i? > Be #n)eli, -i e +u !"+eal" @au *a, )*iu doa! ".mi $l"*e + da*o!iile, de 0ani, de $!ie*enie((( au de u!"( Ai ,!i1" +a a+e *e dou" le)u!i " 3ie #n,!o$a*e #n +imi*i!ul a0aiei((( @au *a e #nd!e$*" $!e +a a *a!eei, +a!e o a1u*" ".)i +oa*" +o *umul ,!eu )i $lendid, !eli,io )i !e,al deo$o*!i'"( A$oi @au *a +o0o!# )i, dinain*ea $o!ii a0aiei, #l ," i $e Pa!daillan +a!e o a)*e$*a( Li*ie!a, +a!e #i adu e e $e $!inul @a!ne e )i $e me)*e!ul Claude, e a3la *o* a+olo( Calul 0"!0a*ului +a!e 'eni e ".i +au*e e!a le,a* de un 0el+iu,( Pa!daillan "!i #n )a, @au *a e u!+" #n li*ie!" )i ,!u$ul e #nd!e$*" $!e Pa!i ( A*/*a '!eme +/* e a3la!" #n a3a!a -idu!ilo!, @au *a, $!in*!.o +!"$"*u!" a $e!delelo!, #)i inu $!i'i!ea $i!oni*" a u$!a +a'ale!ului, +a!e +"l"!ea l/n," li*ie!"( Pa!daillan 'a in*!a, 'a #nd!"-ni " in*!e #n Pa!i A((( A1un e!" la $o!ile o!a)ului= Pa!daillan *!e+u $e $odul mo0il )i in*!" u0 0oli( A*un+i, @au *a, +u un 3ul,e! de 0u+u!ie #n o+5i, e l" " " +ad" $e $e!nele li*ie!ei mu!mu!/nd= CSmin*i*ul?(((Q $VIII #AUREVERT C/nd Pa!daillan +o0o!/ e $an*a +olinei, $!i'i e #n -a!e )i in $e+*a e #m$!e1u!imile $o!ii Mon*ma!*!e( O!a *a0ili*" de Mau!e'e!* *!e+u e( :i Pa!daillan 0"nuia +" omul e!a la +u!en* +u +ele $e*!e+u*e #n m/n" *i!e( De a+eea nu 3u mi!a* +" nu.l -"!e)*e $e Mau!e'e!*( B!e+u e de+i de $oa!*" )i o $o!ni $e *!ada Mon*ma!*!e( 7n +li$a +/nd e mi *ui u0 0ol*a $o!ii, un +a$ $alid a$"!u din*!.un *u3i), doi o+5i a!-"*o!i #l e +o!*a!" +/*e'a +li$e )i omul, ie)ind din a +un-"*oa!e, !"ma e nemi)+a*, a,i*a* de un *!emu! de 0u+u!ie "l0a*i+"( E!a Mau!e'e!*((( Ro *i a+ela)i +u'/n* +a )i @au *a= > Smin*i*ul?((( Mau!e'e!* 3u e e la 4loi ( A+olo #)i #nde$lini e mi iunea de $iona1 $e +a!e i.o #n+!edina e de %ui e( A$oi, $un/nd m/na $e *oa*e da*ele $!e+i e de $!e ,a!ni-oana +a *elului, de $!e o0i+eiu!ile lui Hen!i+ al III.lea, #n 3/!)i* de $!e $o i0ili*a*ea de a a*a+a $e! oana )i an*u!a1ul !e,elui, e #n*o! e e la Pa!i a)a #n+/* " $oa*" 3i #n -iua de M1 o+*om0!ie, la o!a $!/n-ului, #n #m$!e1u!imile $o!ii Mon*ma!*!e( 7n ea!a de M0 o+*om0!ie, e a3la la Pa!i ( A doua -i de diminea" e $!e,"*i, #)i lu" a!mele ne+e a!e )i, +/nd 3u e+5i$a*, #m0!"+a* +u $ie$*a!ul de -ale $e u0 *uni+" )i +u $la*o)a de $iele ,!oa " $e *e *uni+", de+i +/nd 3u ,a*a, #)i d"du eama +" mai a'ea #n+" $a*!u o!e #nain*ea lui( Da! nu mai $u*ea *a lo+ului )i, ie)ind, e du e d!e$* $!e $oa!*a Mon*ma!*!e )i ale e un lo+ de unde $u*ea " 'ad" *o*ul 3"!" " 3ie '"-u*( Bol"nindu. e $e ia!0", la ad"$o *ul unui de i), #)i 3"+u un o+5e*e $!in 3!un-i)ul de )i nu e mai +lin*i, !"m/n/nd +u $!i'i!ea in*ui*" a u$!a $o!ii( Z/m0ea ne.de lu)i* )i #n+e!+a " o+o*ea +" *im$ul +a!e #l mai de $"!ea de o!a $!/n-ului( A$oi #)i ima,in" +ena((( Pa!daillan )i C5a!le dIAn,oulFme a$"!/nd((( )i el, ie)indu.le #n #n*/m$ina!e, +u +5i$ul ,!a', a)a +um e +u'enea, )i -i+/nd= CDomnilo!, '.am 3","dui* +a a *"-i, la o!a $!/n-ului, " m" a3lu ai+i((( )i ia*".m"? V.am 3","dui* +" a *"-i o 'ei 'edea $e a+eea $e +a!e o +"u*ai((( G!mai.m" )i o 'ei 'edea?C :i o $o!nea #nda*" $!e m/n" *i!e((( in*!a((( )i a+olo, +e e 'a #n*/m$laA Ha0a! n.a'ea((( Da! )*ia 0ine +" @au *a $!e,"*i e $!o0a0il o +a$+an" #n +a!e Pa!daillan a'ea ".)i a3le 3/!)i*ul( 7n +li$a a+eea 3u +u*u!a* de un 3io! )i e!a +/* $e +e " +oa*" un i$"*= *!ei 0"!0ai

ie)i e!" $e $oa!*a Mon*ma!*!e )i e #nd!e$*au #n ,oana +alului $!e m/n" *i!e?((( 7i !e+uno +u de #nda*" $e $!imii doi= e!au Pa!daillan )i C5a!le dIAn,oulFme( Pe.al *!eilea nu.l +uno)*ea )i deal*3el a0ia da+" #l '"-u la 3a"((( Mau!e'e!* e!a ului* de ,!o-"'iile $e +a!e le #n*!e-"!ea( Da+" Pa!daillan e a!"*a la o!a a *a, #n emna +" nu $e el #l +"u*a? Cu a*/* mai 0ine? Pa!daillan u!+a +oa *a $!e m/n" *i!ea unde el a! 3i *!e0ui* ".l +ondu+"?((( Pa!daillan 3u e e de+i $!e'eni*?((( CO3? mo!m"i Mau!e'e!* mu)+/ndu.)i m/inile( Sim* +" #nne0une +? Dia'olul " *a ia! o ".mi +a$e?C 7)i )*e! e 3!un*ea )i!oind de udoa!e )i, da* 3iind +" Pa!daillan di $"!u e la un +o* al d!umului, e !idi+", ie)i din a +un-"*oa!e )i, la !/ndul "u, $o!ni $!e m/n" *i!e( Dou" +ea u!i mai */!-iu, +/nd +o0o!i +olina Mon*ma!*!e, Mau!e'e!* $l/n,ea((( Pu e e $u*e!ni+ -,udui*( Se imea la0 +a un +o$il( Nu mai e!a ni+i o $e!an"( Bo*ul e 3/!)i e((( Cum de.i *!e+u e $!in min*e " e a +und" din nou #n *u3i)ul unde e *u$ila e de diminea"A Ce mai $e!a " e #n*/m$leA((( Deoda*" #l -"!i $e Pa!daillan, e +o!*/nd li*ie!a @au *ei? Mau!e'e!* nu e #n*!e0" de +e @au *a )i Pa!daillan e #n*o!+eau # preun. De #nda*" +e '"-u +" Pa!daillan *!e+u e de $oa!*", e #n*oa! e #n Pa!i ( Bo+mai *!e+ea un +u!ie! al a!ma*ei, Mau!e'e!* #l ili " de +ale+e, "!i #n )a )i, in ,oana ma!e, $o!ni $!e $ala*ul de %ui e Du+ele *"*ea la 3a* #n +a0ine*ul "u( Mau!e'e!* d"du 0!u*al la o $a!*e *!"1ile )i lu,ile, de +5i e u)a, e #nd!e$*" $!e de %ui e, +a!e #l $!i'i uimi*, )i $u e= > Mon enio!e, Pa!daillan e a3l" #n Pa!i ? De %ui e, +a!e e $!e,"*ea ".l +e!*e a $!u $e in*!u , $"li la au-ul a+e *o! +u'in*e( > Mon enio!e, !e$e*" Mau!e'e!*, du)manul ne#ndu$le+a* al domniei.'oa *!e, a+ela +"!uia #i da*o!ai #n3!/n,e!ea de la C5a!*!e , a in*!a* adineau!i #n Pa!i ((( > B!e0uie " $unem m/na $e $"+"*o ? *!i," Maine'ille( > Lini)*e, Maine'ille? -i e du+ele de %ui e( Ia " 'edem, Mau!e'e!*, " *a0ilim +/nd )i +um l.ai #n*/lni*A((( :i, mai #n*/i de *oa*e, de +/nd *e.ai #na$oia*A > De un +ea , mon enio!e( Bo+mai 'eneam ai+i +/nd l.am '"-u* $e Pa!daillan +a!e me!,ea +/* e $oa*e de lini)*i*, 'enind din $!e $oa!*a Mon*ma!*!e $e unde a0ia *!e+u e( O, mon enio!e? V" !o, " m" +!edei +" a0ia m.am $u*u* *"$/ni " nu.l $!o'o+ $e lo+ $e dia'olul " *a((( da! m.am ,/ndi* +" '/na*ul '" a$a!ine((( De %ui e +!/)ni din dini( 7nd!"-neala neo0!"-a*" a lui Pa!daillan de a $"*!unde #n Pa!i #n $lin" -i )i 3"!" ".)i dea o *eneala " e a +und" #l umilea )i #l +o*ea din 3i!e( 7n a+eea)i +li$" un 'ale* al du+elui in*!" )i 'e *i= > A 'eni* un om +a!e adu+e un me a1 din $a!*ea doamnei $!ine e @au *a( Mau!e'e!* e d"du +/i'a $a)i #nd"!"*, #n3io!/ndu. e( Da+" du+ele a'ea +uno)*in" de $!e le,"*u!ile ale *aini+e +u @au *a, e!a $ie!du*? De %ui e 3"+u un emn( Omul anuna* in*!" #n #n+"$e!e )i 3"+u o $le+"+iune #n 3aa du+elui( > Vo!0e)*e? #i $u e a+e *a( > Domnule, -i e omul, doamna $!ine " a ie)i* de diminea" din Pa!i $en*!u o $!i+in" $e +a!e nu o +uno +( Du$" o0i+ei, 3elu!ii lu1i*o!i e!au a)e-ai din lo+ #n lo+ $e d!umul $e +a!e *!e0uia ".l *!"0a*" #n"limea. a $en*!u +a-ul +/nd a'eau ( " $!imea +" '!eo $o!un+i( E!am l/n," $oa!*a Mon*ma!*!e( ;Mau!e'e!* +iuli u!e+5ea(< Am '"-u* +/nd .a #n*o! li*ie!a #n"limii. ale( @i!e)*e, nu m.am mi)+a* din lo+( Da!, +/nd li*ie!a a *!e+u* $e l/n," mine, am '"-u* +um $e!delele .au da* $uin la o $a!*e )i ulul a+e *a de 5/!*ie mi.a +"-u* la $i+ioa!e, in a+ela)i *im$ am au-i* u!m"*oa!ele +u'in*e= Pala*ul de %ui e?((( A*un+i, am 'eni*, domnule, )i ia*" 5/!*ia((( De %ui e de 3"+u iu*e ulul )i +i*i u!m"*oa!ele +u'in*e= CPo!un+ii " 3ie #n+e!+ui*" in ula Ci*E, a+olo #l du+ $e Pa!daillan( > @(C > Ei, a'eai d!e$*a*e, Mau!e'e!*? e6+lam" du+ele( De+i $o!nim la '/n"*oa!e?((( 4u i,

ia o u*" de oameni de la C5/*ele*, $o *ea-" +in+i-e+i $e $odul No*!e.Dame )i +in+i-e+i $e Podul.+el.Mi+?((( Maine'ille, ia o u*" de oameni de la A! enal= +in+i-e+i la $odul Za!a3ilo! )i +in+i-e+i la $odul Sain*.Mi+5el((( Mau!e'e!*, ia o u*" do oameni de la Bem$le, $e +in+i-e+i #i du+i la Podul.+el.Nou )i +in+i-e+i " *ea la Podul Po!um0eilo!( Eu 'oi a)*e$*a #n $iaa +a*ed!alei No*!e.Dame +u *oi +ei $e +a!e #i u!a ai+i( P"+"*o ul e #n Ci*E?((( C5ia! de.a! *!e0ui " d"!/m *o* +e e a3l" $e in ul", de da*a a *a n.o ".mi +a$e din m/n"? $I$ NCIERAREA DIN INSULA CIT) Pe +/nd du+ele de %ui e $!e,"*ea de lu$*" $a*!u u*e de o)*eni $en*!u a $une m/na $e un in,u! om, +e e #n*/m$la +u +a'ale!ul de Pa!daillan, $!i+in" 3"!" 'oie a unei a e. menea *ul0u!"!iA Pa!daillan *!"0"*u e Pa!i ul, +"l"!ind *o* *im$ul la +in+i $!e-e+e $a)i #n 3aa li*ie!ei @au *ei( In*!a e #n in ula Ci*E i e o$!i e #n 3aa ini *!ei +a e de 3ie!( S"!i din )a )i #n*in e 0!aul $en*!u +a @au *a " e $oa*" $!i1ini de el la +o0o!/!ea din li*ie!"( Pa!daillan e $!e,"*ea " 0a*" #n $oa!*", da! $oa!*a e de +5i e( @au *a #l $i!oni +u $!i'i!ea $e Pa!daillan( > Po* #nd!"-ni " *e !o,, -i e ea, " *e odi5ne)*i +/*e'a +li$e #n +a a meaA O e+und" Pa!daillan 3u i $i*i* " #m$in," 3ida!ea $/n" la +a$"*, da! amin*i!ea de *ul de 5idoa " a '/!)ei din #m$le*i*u!" de 3ie! nu.i in $i!a de+/* ,/ndu!i $line de ne#n+!ede!e( > Doamn", !o *i el +u un -/m0e* +a!e $unea mul*e, +uno + in*e!io!ul a+e *ui m"!e $ala*, de+i n.am nimi+ de +/)*i,a* de $e u!ma unei noi 'i-i*e )i, deal*3el, de +/nd +u o anumi*" a'en*u!" $e +a!e am a'u*.o *o+mai #n*!.o +a " din Ci*E, n.a'ei idee +/* de *a!e nu !a0d " 3iu #n+5i , adi+" #n a)a 5al #n+/* a+um #mi $e*!e+ no$ile u0 +e!ul li0e!((( Ce *!e0uie " 3a+ +u +alul a+e *aA > P" *!ea-".l? -i e ,!a' @au *a( Da+" nu #n numele unei $!ie*enii, +el $uin #n amin*i!ea mea( Pa!daillan le," animalul de im 0el+iu, )i !" $un e= > Din $"+a*e, doamn", nu un* de+/* un "!man ,en*ilom 3"!" +a " )i 3"!" ,!a1du!i((( Mai am un +al #n)eua*( Da+" l.a) $!imi )i $e a+e *a, $e. +a!e 0ine'oii " mi.l o3e!ii, a) 3i ili* ".l la " moa!" de 3oame( A+e *ea 3iind -i e, doamn", #n,"duii.mi " m" !e*!a,((( > Nu *e !ein, domnule, -i e @au *a( Adio )i #i mulume + din nou? Pa!daillan 3"+u o $le+"+iune ad/n+", $e +/nd @au *a in*!" #n $ala*( A+um Pa!daillan me!,ea, 3"!" " e ,!"0ea +", de.a lun,ul 3lu'iului )i a *3el a1un e nu de$a!*e de $odul No*!e.Dame, #n momen*ul +/nd o *!u$" de '!eo +in+i $!e-e+e +"l"!ei lua $o-iie $e a+e * $od( CCe '!ea " #n emne a *aAC e #n*!e0" el( CO!i +e.o 3i, " ne $unem la ad"$o *?C @"+u de+i un o+ol )i a1un e #n *!ada 8ui'e!ie, de unde i-0u*i " +on *a*e +" $odul No*!e.Dame e!a $"-i*( Deal*3el ni+i $e de$a!*e nu.i *!e+ea $!in min*e +" de $!e el e!a 'o!0a( @"+u */n,a.m$!e1u! )i, me!,/nd $e *!ada 8ui'e!ie, e #nd!e$*" $!e Podul.+el. Mi+( Du$" o u*" de $a)i e o$!i( :i a+olo e a3la o *!u$" de +"l"!ei )i lanul e!a #n*in ? @"!" ".i $e e de al*+e'a de+/* de *im$ul $ie!du*, e #nd!e$*" de+i $!e *!ada 4a!ille!ie( Din $a!*ea a *a $u*ea " ia " $e +5eiul ME,i e!ie $e *e $odul Za!a3ilo!, au $e *!ada Ha!$e $e *e $odul Sain*.Mi+5el( Da! +a'ale!ul '"-u, nu 3"!" " e #n3ioa!e, +" )i a+e *e dou" $odu!i e!au #n+5i e( 7n 3/!)i*, +/nd +on *a*" +" nu mai e6i *a ni+i un mi1lo+ de a *!e+e $e $odul Po!um0eilo!, ni+i +5ia! $!in +5el"!ia +on *!u+iilo! de $e Podul.+el.Nou, 3u ne'oi* " !e+unoa +", #n*!.ade'"!, +a e!a $!i-onie! #n Ci*E( De la $odul No*!e.Dame $/n" la $odul Za!a3ilo! o)*eni #na!mai al+"*uiau un )i! ne#n*!e!u$*(

Bo+mai a*un+i Pa!daillan #)i d"du eama +" a+e *e *!u$e $"*!undeau $e *!"-ile in ulei Ci*E, din *oa*e $"!ile((( Nu numai +" e!a #m$!e u!a*, da! a'ea " 3ie )i !e+uno +u*?((( E!a lim$ede +" *!u$ele 5"!uiau $e +ine'a( 7n+e*ul +u #n+e*ul e adun" o mulime de oameni $en*!u a 'edea +um un* $!in)i, au +5ia! $u)i $e !u, indi'i-ii +a!e e!au +"u*ai( Pa!daillan me!,ea, #m$in de 'alul de Oameni +a!e +!e)*ea me!eu( :i, deoda*", #)i au-i numele( Numele lui !o *i* mai #n*/i de unul din*!e o3ie!ii +a!e +ondu+eau o$e!aiunea, a$oi de un al*ul, a$oi ia! de un al*ul?((( Pa!daillan imi +um #l *!e+ 3io!ii( Pe el #l +"u*au? Din $!i+ina lui e!a a edia*" in ula Ci*E, #m$o*!i'a lui !" unau a+ele *!i,"*e de moa!*e?((( A!un+" o $!i'i!e la d!ea$*a, la */n,a, #nain*e )i #n $a*e( 7n 3aa lui e!a o *!u$" oa!e #nain*a #n+e*, o$!indu. e din +a " #n +a "( 7n $a*ele lui e!a o *!u$" a em"n"*oa!e din 3aa +"!eia 3u,ea el( La */n,a e!au +a ele de $e *!ada Caland!e, +u oameni a$le+ai la 3e!e *!e( La d!ea$*a, #n 3/!)i*, e!a un maidan *e!$, #m$ui*, $e*i+i* +u ia!0" !a!", la ma!,inea +"!uia e !idi+a Piaa Nou"( :i, $e la mi1lo+ul a+e *ui maidan, e #n"la o +a " in,u!a*i+", +u 3e!e *!ele #n+5i e e!me*i+( Da!, din a+ea *" a!un+"*u!" de o+5i i,u!" )i !a$id", Pa!daillan !ema!+" #nda*" +", da+" 3e!e *!ele a+e *ei +a e e!au #n+5i e, #n +5im0 nu la 3el e!a )i u)a( G)a e!a #n*!ede +5i "((( Se #nd!e$*" $!e ea +u $a ul +el mai lini)*i* de $e lume( Si*uaia e!a *e!i0il"((( :i, din $!i+ina e3o!*ului $e +a!e #l 3"+ea de a $"!ea lini)*i* )i de a nu e ,!"0i, Pa!daillan imea +um udoa!ea #i +u!,e de $e 3!un*e #n $i+"*u!i ma!i((( Da! mai in*!a e )i al*"da*" #n #n+u!+"*u!i a em"n"*oa!e )i )*ia ".)i $" *!e-e /n,ele !e+e, de)i inima #i 0"*ea ,a*a ".i a!" din $ie$*( Bo+mai #n +li$a +/nd e a$!o$ia de u)a #n*!ede +5i " a a+elei +a e +iuda*e, oamenii din 3a" #l '"-u!" de la 3e!e *!ele lo! )i #i *!i,a!"= > 4a," de eam"? Nu in*!a?((( Da! Pa!daillan nu au-i, #m$in e u)a, $"*!un e #n*!.un oi de 'e *i0ul )i, *!/n*ind lini)*i* u)a #n u!ma lui, *!i,"= > E +ine'a #n +a a a *aA((( Nu $!imi ni+i un !" $un ( A*un+i e 5o*"!# " de +5id" o u)"( Se $omeni #n*!.o #n+"$e!e de *ul de ma!e, a'/nd +/*e'a mo0ile +u #n3"i)a!e e'e!"( D!e$* o!i+e al* o!namen* $e $e!ei nu e6i *a de+/* un +!u+i3i6( CDe i,u!, e +a a '!eunui +anoni+ de la No*!e.Dame, e ,/ndi Pa!daillan( Da+" 0!a'ul $!eo* e #n*oa!+e a+a ", $e! +" nu m" 'a *!"da(((C Da!, $e +/nd +5i0-uia a *3el, Pa!daillan o0 e!'" +" mo0ilele e!au a+o$e!i*e de un *!a* ,!o de $!a3( Deal*3el #n +ame!" domnea o oa!e+a!e de-o!dine )i un mi!o de mu+e,ai((( Pa!daillan #)i imi inima +u$!in " de un 3el de nelini)*e( 7n 3/!)i*, nemai$u*/nd #ndu!a *!i *eea a$" "*oa!e +a!e $"!ea +" ie e din $e!eii ,oi ai #n+"$e!ii, e +u*u!" )i me! e " de +5id" o u)" $e unde $"*!un e #n*!.o +ame!" #n'e+ina*"( 7n*!.ade'"!, #n #n+"$e!ea $e +a!e o $"!" i e, 3e!e *!ele #n+5i e nu l" au " e *!e+oa!e de+/* un 3i! din lumina -ilei( Came!a #n +a!e in*!a e nu a'ea ni+i o 3e!ea *!", +i doa! un o+5i de 0ou a)e-a* 3oa!*e u )i la +a!e de i,u! nu e $u*ea a1un,e de a3a!"( Pe a+olo lumina in*!a ne *"'ili*"( CG3? !" u3l" u)u!a* Pa!daillan( Am +!e-u* +" m" #n"0u)? De i,u! a+eea e!a +a$ela +anoni+ului((( ia! ai+i, dim$o*!i'", e *e lo+ul unde e !e+!eea-"(((C Mu!mu!/nd a+e *e 'o!0e, $!i'i!ea.i +"-u $e +/*e'a o0ie+*e +a!e e!au a,"a*e de $e!ei( Da+" #n $!ima #n+"$e!e nu e!a de+/* un +!u+i3i6, #n +5im0 $e!eii +elei do.a doua e!au $lini de o!namen*e((( Da! o!namen*ele a+e *ea #l 3"+u!" $e +a'ale! " $"lea +"( A'ea #n 3a" o #n*!ea," +ole+ie de e+u!i( E!au +ui*e de o anumi*" 3o!m", la*e )i

a +ui*e +a )i +ui*ele de m"+ela!( E!au ,5ioa,e de 3ie!, $line de e$i lun,i( E!au 3!/n,5ii a,"a*e #n 0un" o!dine( 7n 3/!)i* e!au in *!umen*e 0i-a!e, +le)*i, +/!li,e( Boa*e me*odi+ !/ndui*e )i, deal*3el, a+o$e!i*e +u un *!a* ,!o de $!a3( Pa!daillan imi +um *!e a!e )i o *ul0u!a!e +iuda*" #l +u$!in e( Pe o ma ", #n mi1lo+ul #n+"$e!ii, !"m" e e!" +/*e'a $e!,amen*e( 7n momen*ul a+ela, mu!mu!ul nede lu)i* al mulimii e a$!o$ie de +a "( Da! Pa!daillan nu au-i nimi+((( Se a$!o$ie de ma a $!"3ui*" $e un +ol al +"!eia e!a un '!a3 de '!eo *!ei-e+i de $e!,amen*e, a)e-a*e #n o!dine( :i, a!un+/ndu.)i o+5ii $e $e!,amen*ul +a!e le a+o$e!ea $e +elelal*e, '"-u +" $u!*a $e+e*ea *!i0unalului $e+ial( Su0 *!a*ul de $!a3 i-0u*i " de +i3!e-e $!imele +u'in*e((( :i, a*un+i, e d"du #nd"!"*, #n3io!/ndu. e((( Ca a in,u!a*i+" )i *!i *" #)i de-'"luia *aina?((( A+e *e $e!,amen*e e!au o!dine de e6e+uie? Se+u!ile, +le)*ii, 3uniile e!au in *!umen*e de *o!*u!"? Ca a e!a lo+uina +"l"ului? D/ndu. e #nd"!"*, #n3io!/ndu. e, #n min*e nu.i mai *"!uia de+/* o in,u!" idee= " ia "((( 7n 'e *i0ul lo'i*u!i $u*e!ni+e -,/l/iau u)a de la in*!a!e )i un ,la +a!e a+o$e!ea la!ma de a3a!" *!i,"= > E ai+i, mon enio!e? L.am $!in ? Pa!daillan !e+uno +u ,la ul lui Mau!e'e!*( > 7n+e!+uii +a a? $o!un+i un al* ,la , $e +a!e +a'ale!ul #l !e+uno +u d!e$* ,la ul du+elui de %ui e( P!i'i nelini)*i* $!e u)"( Din 3e!i+i!e e!a olid"( 7nele e +" a'ea #nain*ea lui un !",ade +/*e'a minu*e $en*!u a lua o 5o*"!/!e( Din*!.un al* e n"$u *i #n #n+"$e!ea unde in*!a e mai #n*/i, ale!," la 3e!ea *!a, o de +5i e )i, $!in*!.o +!"$"*u!a a o0loanelo! ,!ele )i l" a*e $u*u " 'ad" +e e $e*!e+ea a3a!"= De %ui e( +"la!e, #n mi1lo+ul unei *!u$e de +"l"!ei( 7n 3aa u)ii '!eo dou"-e+i de o)*eni !idi+/nd o 0/!n" ma!e $e +a!e 'oiau .o 3olo ea +" d!e$* 0e!0e+e, $en*!u a $a!,e u)a( Mau!e'e!* e!a $!in*!e ei?((( El +ondu+ea o$e!aia( L/n," de %ui e, Pa!daillan #i !e+uno +u $e 4u i.Le+le!+ i $e Maine'ille( 7n $a*ele a+e *ei *!u$e de +"l"!ei, e 0ulu+ea mulimea((( Pa!daillan !e'eni #n 'e *i0ul #n +li$a +/nd, a3a!", un *!i,"* $u*e!ni+ alu*a lo'i*u!a de 0/!n" +a!e +!"$a e u)a de u $/n" 1o ( CEi, mu!mu!" el, mi.a 'eni* 3/!)i*ul? Ai+i am ".mi la oa ele((( :i +/nd m" ,/nde + +" Mau!e'e!*(((C Se o$!i, *!/n,/ndu.)i $umnii, O $aloa!e de di $e!a!e i e a)*e!nu $e 3a"((( Ie)ind din 'e *i0ul a1un e #n*!.o #n+"$e!e #n,u *" $e +a!e lu,a +"l"ului o 3olo ea d!e$* 0u+"*"!ie( 4u+"*"!ia d"dea $!e o +u!*e #n+on1u!a*" de -idu!i #nal*e( Da! o +a!" e!a $!i1ini*" de -idul din 3und( Pa!daillan e u!+" $e ea!"( De$")ea +u +a$ul +!ea *a -idului((( A*un+i '"-u +" e!a dea u$!a unei *!"due mu!da!e )i #n,u *e, +a!e e #m$"!ea #n dou" 0!ae, din*!e +a!e anul le,a *!ada Caland!e de Piaa Nou", ia! +el"lal*, $e!$endi+ula! $e $ia", e $!elun,ea $!e No*!e.Dame, #n+on1u!a $iaa din 3aa +a*ed!alei )i a1un,ea la Sena( Pa!daillan '"-u *oa*e a+e *ea din*!.o $!i'i!e( Da! mai '"-u )i +" '!eo dou"-e+i de oameni #na!mai $"-eau uli+ioa!a( A*un+i +o0o!#, in*!" ia!")i #n +a a +"l"ului )i( du$" +/*e'a +li$e, !ea$"!u +u o e+u!e #n m/n"( 7nda*" e +""!" #n '/!3ul +"!ii( Bo+mai a*un+i o la!m" a,i*a*" e !idi+" din $!e *!ada Caland!e= u)a 3u e e do0o!/*"( *!u$ele lui de %ui e n"'"leau #n +a "((( da! Mau!e'e!* nu in*!a e?((( Pa!daillan au-i #n $a*ele lui u!le*ele, -"n,"ni*ul a!melo!, *umul*ul $a)ilo! $!e+i$i*ai((( > La moa!*e? u!la mulimea( Pa!daillan e a)e-" $e -id((( )i "!i((( > @a+ei lo+? !"+ni el +"-/nd in $i+ioa!e( S*!"1e!ii a)e-ai a+olo, uluii $en*!u o +li$", #n+e!+a!" " e adune, da! Pa!daillan e )i n"$u *i e a u$!a ,!u$ului, !idi+" e+u!ea, o l" " " +ad", *"i)ul i e um$lu de /n,e,

3"+u !oa*" #n 1u! )i, a emenea mi *!eului +a!e, #nain*e de a mu!i, d" 0u-na #n ,!u$ul de 5"i*a)i( Pa!daillan *!e+u((( Din*!.un al*, e n"$u *i #nain*e )i #n*o!+/ndu. e 0!u +, #)i a!un+" e+u!ea +a!e #n -0o!ul ei, !e*e-" *!ei oameni( C"-u!" la $"m/n*, mo!i au !"nii((( > Ala!m"? Ala!ma? *!i,a!" *!"1e!ii( C/* ai +li$i din o+5i, o)*enii din *!ada Caland!e um$lu!" uli+ioa!a( Alii e a!un+au de $e -idul +a ei me)*e!ului Claude( In +/*e'a e+unde, uli+ioa!a e um$lu do oameni +a!e e i-0eau, e #n,5ion*eau, e *!i'eau((( Pa!daillan a'an a e de *ul de mul*( 7)i lua e $ada #n m/n" )i me!,ea d!e$* #nain*e, 3"!" " e #n*oa!+"( Me!eu d!e$* #n 3aa o+5ilo!, me!eu u!m"!i* de 5ai*a +a!e !"+nea, Pa!daillan a1un e deoda*" #n $a*ele +a*ed!alei No*!e.Dame( Hai*a e!a $e u!mele lui, imea #n +ea3" !" u3la!ea 3u!ioa " a u!m"!i*o!ilo!(, 7)i $u e= CDa+" 3a+ un $a ,!e)i*, da+" m" o$!e +, da+" m" #n*o!+, un* mo!*?C :i, *o*u)i, *!e0uia " e 3/!)ea +" oda*"?((( 7n*!ea,a in ul" Ci*E e!a #n+e!+ui*", malu!ile $"-i*e((( unde " e du+"A((( N.a'ea de+/* o in,u!" ie)i!e= " +o0oa!e $e un mal )i " *!ea+" +u o!i+e $!e, " e a!un+e #n Sena?((( Va a'ea #n " *im$ul ne+e a!A((( :i, +5ia! da+" e 'a a!un+a #n a$", oa!e nu 'a 3i $!in #nda*" du$" a+eeaA((( Cum ie)ea din uli+ioa!a a +"!ei #n,u *ime #l al'a e, #nele e +", #n*!.un $aiu mai ma!e, 'a 3i #m$!e u!a* de u!m"!i*o!i )i 'a 3i +o$le)i*, +u a+ea *" ul*im" m/n,/ie!e de a e l" a mai de,!a0" u+i de+/* " +ad" ia!")i #n m/inile lui de %ui e )i Mau!e'e!*((( 7l n"$"di di $e!a!ea( 7n a+ea *" ul*im" $!i'i!e a!un+a*" lumii #n emn de adio e '"-u #n 3aa unei +a e ini *!e +u o $oa!*" de 3ie!( Pala*ul @au *ei?((( Veni e " moa!" #n 3aa $ala*ului lo+ui* de @au *a?((( Gn 5o5o* de !/ demen* #i de +!ei 0u-ele al0e de $aim" )i 3"+u un ul*im al* $!e 5anul CLa Bea +ul.de.@ie!C, "!i *!e$*ele +/*e *!ei, +u m/ne!ul $adei !" *u!n" +/i'a me eni +a!e #i *"'ileau *!e+e!ea )i, me!,/nd me!eu d!e$* #n 3aa o+5ilo!, din odaie #n odaie, "!i((( 3"!" " )*ie unde, #nne0uni*, 3u!io +" moa!e #nain*ea lui Mau!e'e!*?((( 7n a+eea)i +li$", 5anul e um$lu de -a!'"((( G!m"!i*o!ii in*!a!" +u *oii deoda*"((( Din odaie #n odaie, u!le*ele 3!ene*i+e #l u!m"!eau $e Pa!daillan( 7i e!a +u ne$u*in" " #n+5id" u)ile((( 7n+e$u e " im*" #ne$"*u!ile $adelo! au ale ulielo! din $!imul !/nd((( O la!m" de moa!*e, ini *!", 3io!oa ", #i a u!-i u!e+5ile((( )i, #n+oli* #n ul*ima #n+"$e!e a 5anului, +on*inu/nd " ale!,e ne0une)*e, '"-u o 3e!ea *!" de +5i ", "!i $e *e $e!'a- )i((( e a!un+" #n ,ol?((( A!+5e0u-ele o+5i!" 3e!ea *!a( Pen*!u +/*e'a +li$e, 5anul 3u $lin de u!le*e, a$oi *oa*" ,loa*a e !e*!a e, 5anul e ,oli !e$ede )i *oi ale!,a!" la malul a$ei( Bo+mai a*un+i o ea )i Mau!e'e!*, ,/3/ind, li'id, +u $ada #n m/n"( 7n $a*ele lui, du+ele de %ui e a$"!u )i i$"= > Gnde.i *i+"lo ulA De +e n.a 3o * a!e *a*A((( > Mon enio!e, *!i," un o3ie! de $e malu!ile Senei, domnul de Pa!daillan .a a!un+a* #n Sena( Deal*3el e *e )i !"ni*( > S" e de-le,e *oa*e 0"!+ile, $o!un+i de %ui e( S" e u$!a'e,5e-e 3lu'iul )i, de #nda*" +e omul no *!u 'a a$"!ea, " i e *!a," un ,lon #n +a$?((( :i, #n*o!+/ndu. e $!e Mau!e'e!*, ad"u,"= > C!ed +" de da*a a *a am $u m/na $e el? Mau!e'e!* nu !" $un e( Gn -/m0e* #i *!/m0" 0u-ele )i, $!in*!e $!imii, e a!un+" #n*!.o 0a!+" #m$!eun" +u *!ei.$a*!u oameni #na!mai +u a!+5e0u-e( C/*e'a e+unde du$" +"de!ea, au, mai +u!/nd, al*ul lui Pa!daillan, Sena e!a 0!"-da*" de 0"!+i, #n *im$ +e $e malu!i mulimea a)*e$*a( B!ei au $a*!u u*e de oameni *"*eau ,a*a " *!a," +u a!mele lo! #n Pa!daillan de #nda*" +e a+e *a .a! 3i !idi+a* la u$!a3aa a$ei( B!e+u o o!"((( Pa!daillan nu a$"!u( Pen*!u *oi +ei de 3a" e!a lim$ede +" e #ne+a e

)i +" *!u$ul lui, */!/* de +u!en*, 3u e e du de$a!*e(

$$ UNDE FAUSTA SE #UL!U#ETE CU O COROAN Pa!daillan, +/nd "!i e $e 3e!ea *!a 5anului, nu 0"nuia +" ea d"dea $!e Sena( Simind +" e +u3und" #n a$", #i 'eni ideea da+" n.a! $u*ea #n+e!+a " mea!," #m$o*!i'a +u!en*ului )i " $un" $i+io!ul $e u +a* $e malul in ulei No*!e.Dame ;in ula Sain*.Loui <( Da!, #n e+unda a+ea *a !a$id", +/nd a$ele #i '/1/iau #n u!e+5i, +/nd 5ainele li$i*e de *!u$ #i $a!ali-au mi)+"!ile )i +/nd ne+e i*a*ea de a e !idi+a la u$!a3a" " !e $i!e #i a$"!ea iminen*" )i +um$li*", deoa!e+e, a e !idi+a la u$!a3aa a$ei #n emna a ie)i #n #n*/m$ina!ea ,loanelo!2 #n a+ea *" e+und", $uneam, mi)+"!ile.i de'eni!" de-o!dona*e( Lu$*" din !" $u*e!i #m$o*!i'a +u!en*ului +a!e #l */!a )i *o*oda*" #m$o*!i'a #m$in,e!ii 3i!e)*i de 1o #n u ( Se u3o+a( Se #n'/!*ea #n 1u!u.i, $!in de +on*!a+u!en*ul 3lu'iului +a!e e $"!,ea #n '/!3ul in ulei Ci*E((( Cu!/nd imi +" nu mai $oa*e !e $i!a((( )i #)i #n*in e 0!aele #n*!.un ul*im $a m((( 7n a+ea *" +li$" *!u$ul lui 3u +u$!in de *!e "!i!ea 'iolen*" a omului +a!e *!a,e " moa!" )i +a!e #n*!e'ede un mi1lo+ de +"$a!e((( 7n*!.ade'"!, #n a+ea *" mi)+a!e u$!em" $e +a!e 0!aele lui o 3"+u e!" u0 a$", m/na lui +!i $a*" e lo'i e de +e'a((( nu )*ia de +e anume((( e!a un */l$ #n3i$* #n 3lu'iu((( De,e*ele.i #ne$eni*e $!in e!" lu+!ul a+ela )i, $e lo+, e a,"a!" de el((( 7n a+ela)i *im$ e l" " " ia " la u$!a3a", alune+/nd )i +""!/ndu. e de.a lun,ul a+e *ui */l$ au a a+e *ei 0/!ne )i, #n +li$a u!m"*oa!e, in/ndu. e me!eu *!/n de 0/!n", ie)i din a$"((( Din $!ima o+5i!e +"u*" 3e!ea *!a de unde e a!un+a e, #n+e!+/nd un ul*im mi1lo+ de a$"!a!e((( Da! nu '"-u nimi+ dea u$!a +a$ului((( nimi+ de+/* o $odea de lemn((( Pa!daillan #)i *"$/ni un i$"* de 0u+u!ie( 7nele e +", in lu$*a #m$o*!i'a +u!en*ului, a1un e e u0 *emnia din $ala*ul @au *ei? Su0 a+ea #n+"$e!e unde e6i *a o de +5i-"*u!" $!in +a!e @au *a $unea " e a!un+e #n a$" +ada'!ele o /ndiilo!? 7n a+ela)i momen* -"!i o !eea de 3ie!((( '/!)a unde 3u e e +/* $e +e " moa!"?((( Pa!daillan e +""!" de.a lun,ul 0/!nei de +a!e e a,"a e, ie)i +u *o*ul din a$" )i e a)e-" $e $!ima 0i3u!+a!e a */l$ului( E!a al'a*((( Nu $u*ea 3i '"-u* de a3a!"((( au-ea *!i,"*ele a+elo!a +a!e #l +"u*au )i +"!o!a, #n +5i$ 3i!e +, nu le *!e+ea $!in +a$ " mea!," #m$o*!i'a +u!en*ului((( 7n*!.ade'"!, #n+e*ul +u #n+e*ul *!i,"*ele e #nde$"!*a!"( Pa!daillan !/ e a*un+i #n inea lui( Deoda*" 3u i-0i* de o idee +a!e #i *!e+ea $!in min*e( 7n*!.ade'"!, 0"nuia +" Sena 'a 3i u$!a'e,5ea*" $e *o* +u! ul ei )i $e malu!i )i +" #i 'a 3i 3oa!*e ,!eu " e #nde$"!*e-e de ad"$o *ul unde e a3la( Pe de al*" $a!*e, +ei +a!e #l +"u*au $u*eau " 'in" " 'ad" +e e u0 $odeaua a+ea *a +a!e e !idi+a dea u$!a a$elo! Senei( :i +um, #n +e.l $!i'e)*e, *!e+ea #nda*" la e6e+u*a!ea ideilo! ale, Pa!daillan( din 0/!n" #n 0/!n", a1un e $/n" la $la a de 3ie!((( '/!)a @au *ei( Con *a*" +" $anoul +a!e al+"*uia de +5i-"*u!a e!a !idi+a*( De i,u! a)a !"m" e e din -iua +/nd e d"du e d!umul +ada'!elo!((( Co0o!/nd din nou de.a lun,ul !eelei de 3ie!, +u d/!-enia unei 5o*"!/!i 3e!me, e a!un+" #n a$" )i, +u!/nd, e $omeni ia!")i #n in*e!io!ul '/!)ei( A*un+i e u!+" $/n" u , $/n" la $lan)eu( Lin/ndu. e +u un 0!a de 0/!na de +a!e e a,"a e, +u +el"lal* 0!a #n*in , i-0u*i " !idi+e +5e$en,ul +a!e a+o$e!ea o de +5i-"*u!" $"*!a*"( Se $!i1ini de ma!,inile a+e *ei de +5i-"*u!i )i e "l*" $!in*!.o 3o!a!e a *u*u!o! mu)+5ilo!( C/*e'a e+unde mai */!-iu $"*!un e #n #n+"$e!ea unde e 0"*u e +u oamenii @au *ei, #n ala *o!*u!ilo!( Sala e!a #n*une+oa ", *"+u*"((( P!imul ,/nd al lui Pa!daillan 3u " #n+5id" la lo+ +5e$en,ul( A$oi #n+e$u " e

+u*u!e, " e *oa!+" de a$", #)i +oa e *uni+a, lu" *oa*e m" u!ile meni*e ".i u u+e 5ainele, a*/* +/* e!a +u $u*in" .o 3a+" #n*!.o a emenea i*uaie( A *3el e +u! e!" mai mul*e +ea u!i( Pa!daillan #)i #m0!"+" la lo+ 5ainele a$!oa$e u +a*e, da! #n+e$u " im*" +5inu!ile 3oamei( 7n*!.ade'"!, ie)ind di .de.diminea" din 5anul $evini%re, nu $u e e nimi+ #n ,u!" *oa*" -iua( Se l" " noa$*ea( 7n $ala*ul mi *e!io nu e au-ea ni+i un -,omo*( Ca'ale!ul a'ea de ale #n*!e dou" $lanu!i( P!imul e!a " $!o3i*e de #n*une!i+ul no$ii $en*!u a !ein*!a #n 3lu'iu )i a a1un,e $e mal( Al doilea e!a $u! )i im$lu " ia " din $ala*ul @au *ei $e $oa!*"( Da+" #n $!ea1ma $o!ii nu mai !"m" e e!" de+/* $uini e!'i*o!i, Pa!daillan #i 'a ili ".i de +5id" $oa!*a? Mai a)*e$*" de+i '!eo dou".*!ei o!e( P/n" la u!m" 3oamea #l #m$in e la a+iune( Po!nind de+i #n '/!3ul $i+ioa!elo!, a1un e la u)a "lii u$li+iilo!( E!a de +5i "((( Pa!daillan *!a'e! " #n+"$e!ea a+ea *a +a!e em"na +u +a!+e!a de dinain*ea mo!ii((( Du$" +a!e, e $omeni #n*!.o ,ale!ie $e +a!e #n+e$u " #nain*e-e( E!a #n " #n*une!i+ 0e-n"( :i *o*u)i el me!,ea $!e o lumin" 'a,", $e +a!e o -"!ea la '!eo +in+i $!e-e+e $a)i dinain*ea lui, #n ,ale!ie((( C/nd a1un e la !a-a a+ea *a de lumin", #)i d"du eama +" ea 'enea de la +!"$"*u!a din*!e +ele dou" $"!i ale unei d!a$e!ii ,!ele de +a*i3ea, +a!e 3o!ma un al+o' ad/n+, de +5i #n a+el lo+( Pa!daillan #)i *!e+u!" o $!i'i!e $!in +!"$"*u!a d!a$e!iei )i '"-u o al" 'a *", lumina*" de +/*e'a 3"+lii, a$!in e din lo+ #n lo+((( Re+uno +u #nda*" ala((( E!a minuna*a #n+"$e!e +u +oloane, +u *a*ui, +u +andela0!e de au!((( ala *!onului?((( E!a ,a*a " e #nde$"!*e-e )i ".)i +on*inue e6+u! ia $!in $ala*, +/nd !"ma e in*ui* lo+ului((( I e $"!ea +" au-i e un -,omo* u)o! de $a)i( Z,omo*ul 'enea din ma!ea al" a *!onului( Pa!daillan #)i li$i o+5iul de +!"$"*u!a d!a$e!iilo! )i -"!i un oi de 3an*om" #n'e)m/n*a*" #n al0 +a!e me!,ea au, mai de,!a0", alune+a +u $a ma1e *uo ( C@au *a?C E!a @au *a, #n*!.ade'"!, +alm", ,!a'", enin" +a de o0i+ei( 7n u!ma ei 'enea un 0"!0a* +a!e, in*!/nd #n al", l" " ".i +ad" de $e ume!i man*ia +u +a!e #)i a+o$e!ea $e 1um"*a*e o0!a-ul( CDu+ele de %ui e?C @au *a e o$!i e #n mi1lo+ul "lii )i, a)e-/ndu. e #n*!.un 1il, #i a!"*a e lui de %ui e un +aun, )i a+e *a e a)e-" la !/ndul lui( CIa*" de+i( mo!m"i Pa!daillan +u o0!a1ii #n 3l"+"!i, ia*" de+i 3emeia +a!e a '!u* " m" omoa!e la 3ie+a!e din*!e #n*/lni!ile noa *!e((( $/n" +5ia! )i a-i? Ia*" 0"!0a*ul +a!e a $u o 5ai*" $e u!mele mele )i a !" *u!na* +u 3undul #n u in ula Ci*E $en*!u a m" a a ina?((( 7i am a+um #n m/n" $e am/ndoi((( un* in,u!i((( Da+" m.a) a!"*a deoda*" la 3a" )i da+", $!o3i*/nd de ului!ea lo!, le.a) da +/*e o lo'i*u!" de moa!*e 3ie+"!uia, n.a! 3i d!e$*ul meu .o 3a+AC Pa!daillan 3!"m/n*a mine!ul $umnalului( Da!, +u!/nd, +5i$ul i e #m0l/n-i, m/na #i +"-u de.a lun,ul *!u$ului )i mu!mu!", du $e ,/ndu!i= CPoa*e a! 3i d!e$*ul meu .o 3a+((( da!, a*un+i, a) me!i*a 'o!0a +u +a!e de %ui e m.a $"lmui* #n *!ada Sain*.Deni ((( a) 3i un la)? Nu, nu a)a *!e0uie " m" !"-0un((( de %ui e *!e0uie " moa!" $en*!u 'o!0a a+eea((( :i 'a mu!i( Am 1u!a*((( da! *!e0uie " )*ie +" un Pa!daillan nu lo'e)*e $e nea)*e$*a*e )i $e la $a*e?C 7nda*" +e e de $"!i e de Pa!daillan #n $!a,ul $ala*ului "u, @au *a #)i d"du eama, du$" la!ma #nde$"!*a*", +" du+ele de %ui e lua e *oa*e m" u!ile #m$o*!i'a lui Pa!daillan( A+ea *" +on *a*a!e 3u $!i+ina unui minu* de 0u+u!ie $en*!u @au *a, un +u!* !",a- #n +um$li*a du!e!e $e +a!e i-0u*i e $/n" a*un+i .o a +und" u0 un +5i$ ne+lin*i*( Da!, du$" +e e #n+uie #n +ame!a ei )i !"ma e in,u!", +5i$ul i e de +om$u e )i 0le *emele $!in e!" ,la ( Bo* +eea +e 3u!ia )i m/nia, a1un e la $a!o6i m, $o* in $i!a unei mini "

n" +o+ea +" 0le *eme, amenin"!i, $lanu!i o!i0ile, *oa*e a+e *ea @au *a 1u!" +" le 'a #nde$lini, *oa*e a+e *ea @au *a le 0ol0o!o i +u ,la a $!u( Se a!un+a e #m0!"+a*" $e $a* )i, +u o0!a-ul #n3unda* #n dan*elele $e!nelo! $e +a!e le 3/)ia +u un,5iile )i +u dinii, lu$*a #m$o*!i'a +!i-ei de di $e!a!e +a!e e a0"*u e a u$!a ei )i o do0o!a( Numele lui Si6*u , Ro'enni, @a!ne e, Viole**e, Pa!daillan e #n*!e*"iau +u *!i,"*ele nea!*i+ula*e, +u in'e+*i'ele, la+!imile, ,e *u!ile de ne0unie((( %en*ilomii a+e)*ia $e +a!e ea ii #m0o,"i e, +a!e, +5ia! #n a+eea)i diminea", *!emu!a e!" #n 3aa ei, de #nda*" +e Si6*u a$"!u e #)i #n*o! e e!" #m$o*!i'a ei $adele $e +a!e ea #n ")i le d"du e #m$!eun" +u 0ine+u'/n*a!ea ei?((( Ca!dinalii a+eia +a!e e $!o *e!nau la $i+ioa!ele ei(?((( Cu +e la)" #n3o+a!e +/n*a e!" $o ine, salvu fac Si*tu ... O!e #n*!e,i @au *a $l/n e, !"+ni, ,emu, 5o5o*i, #)i 3!/n e m/inile #n +!i-a +a!e o +u$!in e e( :i, #n inima ei, 3ie!ea e adun" $i+"*u!" +u $i+"*u!"( @au *a !ede'eni $oa*e mai 3emeie )i, alun,a*" din *a,ma #n,e!ilo!, #)i !elu" lo+ul $!in*!e mu!i*o!i( C/nd e #n*oa! e din a+ea *" $o,o!/!e #n iad, @au *a imi +um +almul #i *"$/ne)*e din nou min*ea, e ,/ndi la 'ii*o! )i ia*" +e *a0ili +u +la!i*a*e= Su3e!i e o #n3!/n,e!e2 $ie!dea din*!.oda*" o!i+e $u*in" do a.)i !eali-a 'i ul( Ni+ioda*" nu 'a mai 3i la Roma ma!ea $!eo*ea " +a!e " !eia *!adiia $a$e ei Ioana( Da!, da+a nu $u*ea 3i $a$e ", #n +5im0 $u*ea )i *!e0uia " de'in" !e,in"((( A 3i !e,ina @!anei *o* mai #n emna o 1u+"!ioa!" a*!","*oa!e $en*!u o a emenea ima,inaie? A 3i !e,ina @!anei $!in de %ui e, !e,ele @!anei?((( :i, mai */!-iu, $oa*e, !e,in" a0 olu*" $!in moa!*ea lui de %ui e? Mai #n*/i, moa!*ea lui Hen!i+ al III.lea #i 'a d"!ui 1um"*a*e din !e,a*( Mai a$oi, moa!*ea lui de %ui e #i 'a d"!ui domnia de$lin" a u$!a !e,a*ului( :i, $/n" a*un+i, !"-0una!ea ei 'a 3i a i,u!a*"?((( Cu de %ui e, +u Ale and!o @a!ne e 'a #n*!e$!inde +u+e!i!ea I*aliei, #l 'a #n+5ide $e $a$" #n Roma, nel" /ndu.i de+/* o $u*e!e ilu-o!ie((( 'i ul lui Ma+5ia'elli, al lui Ce a!e 4o!,ia )i al al*o! ,/ndi*o!i )i al al*o! +a'ale!i !"*"+i*o!i #n ,oan" du$" +u+e!i!i( S"!i din $a*, e a)e-e #n 3aa unei o,lin-i, o$e!" m"ie *!i*" a a*elie!elo! din Veneia, )i, '!eme de un +ea , +u a1u*o!ul uno! li+o!i )i al 3a!du!ilo!, $e +a!e nu le 3olo ea de+/* !a!eo!i, e *!"dui " )*ea!," de $e o0!a-ul ei !"'")i* $/n" )i +ea mai mi+" u!m" de la+!imi( C/nd i-0u*i, +!i e o +!i oa!e +a!e 3u du " de #nda*" 3a $ala*ul lui de %ui e( Dou" +ea u!i mai */!-iu, du+ele de %ui e in*!a #n $ala*ul @au *ei( > V" a +ul*, doamn", -i e du+ele de %ui e du$" +e e a)e-" #n 1ilul $e +a!e @au *a i.l a!"*a e +u un ,e *( Da!, #nain*e de a #n+e$e a+ea *" di +uie ,!a'", $oa*e a! 3i 0ine " m" a i,u! da+" un*em #n*!.ade'"! in,u!i((( :i de %ui e, +u o $!i'i!e, +o*o+i nu numai un,5e!ele $line de um0!" din ala +ea 'a *", a$!oa$e 3une0!" #n om$*uo-i*a*ea ei, +i )i +5i$ul @au *ei( > Da, -i e a+ea *a, '" amin*ii de o di +uie $e +a!e ai a'u*.o +u !e,ina Ca*e!ina, +/nd ai +!e-u* +" un*ei in,u!i, )i +/nd ai $u *o* +e a'eai $e inim"((( )i '" ,/ndii, de i,u!, +" $oa*e )i eu am a +un du$" '!eo d!a$e!ie '!eun Si6*u +a!e '" 'a no*a +u'in*ele( @ii $e $a+e( Ne a3l"m ai+i u0 $!i'i!ea lui Dumne-eu, +a!e numai el $oa*e " ne 'ad" )i " ne aud"((( Domnule du+e, +on*inu" @au *a, +/nd, a+um *!ei ani, ai 'eni* la Roma $en*!u a.l im$lo!a $e Si6*u al V.lea " '" dea a1u*o!, an+*i*a*ea. a '.a 0ine+u'/n*a*((( eu '.am da* dou" milioane #n 0ani 'e+5i de au!, +am #nne,!ii de '!eme, da! +a!e $u*eau *o*u)i +i!+ula 3oa!*e 0ine((( M.ai #n*!e0a* a*un+i +e 'oiam #n +5im0ul lo! )i eu '.am !" $un = CVei a3la mai */!-iu?C > E.ade'"!a*, $u e de %ui e #n+lin/ndu. e, )i !e+uno)*ina mea((( > S" nu 'o!0im de $!e !e+uno)*in", du+e, " 'o!0im de $!e in*e!e ele noa *!e((( Me!, mai de$a!*e( La a doua noa *!" #n*!e'ede!e, mi.ai e6$u $e!anele domniei. 'oa *!e( Voiai " a1un,ei !e,e? De %ui e $"li )i a!un+" #n 1u!u.i $!i'i!i $line de nelini)*e(

> Sun*em in,u!i, !e$e*" @au *a nu 3"!" o um0!" de di $!e )i de ne!"0da!e( De+i, 'oiai " a1un,ei !e,e( :i nu #nd!"-neai?((( Ceea +e n.ai #nd!"-ni* domnia.'oa *!", am 3"+u* eu?((( Am aduna* *oa*e 3i!ele de *!"ma*e ale Li,ii( Am #m$/n-i* @!ana +u a,enii mei( 7n a+ela)i *im$ '" a!"*am +/* +o *a 3ie+a!e om, 3ie+a!e de'o*amen*, 3ie+a!e min*e +/)*i,a*" de $a!*ea noa *!"( A)a #n+/* a+um )*ii +", $e l/n," +ele dou" milioane $e +a!o 'i le.am da* la Roma, #mi da*o!ai -e+e milioane((( > E.ade'"!a*, !e$e*" de %ui e *!e+/ndu.)i o min" $e *e 3!un*e( > De -e+e, de dou"-e+i de o!i m.ai #n*!e0a* +e +e!eam #n +5im0( :i '.am !" $un = CVei a3la mai */!-iu?C((( :i da+" nu '" a3lai #n+" $e *!on nu.i din 'ina( mea, +i din 'ina domniei.'oa *!e?((( > :i a *a.i ade'"!a*, -i e du+ele #n3io!/ndu. e( > Du$" 3u,a lui Hen!i+ de Valoi , !e+uno +/nd +" mie #mi da*o!ai 'i+*o!ia )i 'ii*oa!ea +o!oan", m.ai #n*!e0a* ia!")i +a!e e!a +o$ul meu )i +e a)*e$*am de la domnia. 'oa *!"( V.am !" $un = CVei a3la +/nd 'a o i '!emea(((C Ei 0ine, a 'eni* '!emea? > Ce!ei.mi 'iaa, doamn", )i 'oi 3i 3e!i+i* " '.o d"!uie +( > Viaa domniei.'oa *!e, du+e, '" e *e $!ea $!eioa ", ia! mie nu mi.a! 3i de ma!e 3olo ( De+i, $" *!ai.o((( Ceea +e am " '" +e! #n +5im0ul a *o* +eea +e am 3"+u* $en*!u domnia.'oa *!", +on*inu" @au *a, a! $u*ea " '" $a!" mai ,!eu de d"!ui* de+/* 'iaa( Ai a)*e$*a* +u demni*a*e ani de -ile((( $u*ei de+i " mai a)*e$*ai +/*e'a minu*e( Ia*" mai #n*/i do'e-ile mele( V!ei " 3ii !e,e( Pen*!u a+ea *a *!e0uie +a mai #n*/i !e,ele +a!e domne)*e " moa!"( Pe u!m" *!e0uie ".l $u*ei #nl"*u!a $e $!e*enden*ul na*u!al )i le,i*im, +a!e e *e Hen!i+ de 4ou!0on, !e,ele Na'a!!ei( 7n 3/!)i*, *!e0uie " $u*ei e'i*a un !"-0oi +i'il )i " domnii +u a en*imen*ul $a!lamen*elo! din Pa!i )i din $!o'in+ii( E.ade'"!a* +e $unA > Pe de$lin ade'"!a*, doamn"? > V" 'oi do'edi, domnule du+e, +" ni+i unul din*!e a+e *e e'enimen*e nu e $o* #n*/m$la de+/* +u a en*imen*ul meu )i +", da+" '!eau, nu 'ei 3i !e,ele @!anei2 +", da+" '!eau, 'ei 3i *!a*a* +a !e0el )i u$u $ede$ ei +a!e li e a$li+" !e0elilo! #n a+ea *" 0l/nd" a!" a @!anei((( S" !eiau a+um $un+* +u $un+*( S$uneam +" mai #n*/i a'em ne'oie de moa!*ea !e,elui domni*o!((( Ei 0ine, da+" '!eau eu( Hen!i+ de Valoi nu 'a mu!i( 7n*!.ade'"!, da+a nu le dau un +on*!ao!din, doi +"l"!ei 'o! $le+a #n !e'"! a*ul -o!ilo!, unul $!e 4loi , +el"lal* $!e Nan*e ( Re$e*, a+e)*i doi +"l"!ei, da+" nu.i '"d eu #n "mi #n noa$*ea a *a, da+" nu le !e*!a, mi i'ele, 'o! $o!ni la d!um $e *e +/*e'a o!e( P!imul 'a du+e !e,elui @!anei do'ada +" 'oii ".l a a inai((( De %ui e +!/)ni din dini )i, da+" $!i'i!ea lui a! 3i $u*u* .o 3ul,e!e $e @au *a, ea a! 3i +"-u* moa!*" #n a+eea)i +li$"( > Al doilea, !o *i mai de$a!*e @au *a, im$e!*u!0a0il", e #nd!ea$*" $!e Nan*e , unde e a3l" !e,ele Na'a!!ei, +u o mie dou" u*e de $ede *!a)i, )a e mii de +"l"!ei )i *!ei-e+i de *unu!i( De$e)a mea #l $!e'ine a u$!a in*eniilo! domniei.'oa *!e )i #i do'ede)*e +" nu a!e de+/* un in,u! mi1lo+ de a $" *!a +o!oana la moa!*ea lui Hen!i+ al III.lea( A+e * uni+ mi1lo+ e *e de a e uni +u !e,ele @!anei )i de a m"!)"lui #m$!eun" +u el a u$!a Pa!i ului( Domnule du+e, +/i oameni )i +/i 0ani a'ei $en*!u a !e-i *a +elo! dou" a!ma*e #m0ina*eA C8oa+" *a!e?C #)i $u e Pa!daillan +a!e nu $ie!dea ni+i un +u'/n*, ni+i un ,e *, ni+i o +li$i!e a o+5ilo!( > Da!, doamn", am im$!e ia +" m" ameninai((( !o *i #n*!.un u3lu du+ele( > Ni+i $e de$a!*e( V" dau doa! do'e-i( S" $!e u$unem a+um +" Valoi 'a 3i u$!ima* $!in*!.un a++iden* $e +a!e $!o'idena #l a)ea-" uneo!i #n +alea !e,ilo!((( )i a $!e*endenilo!( S" $!e u$unem +" Hen!i+ de Na'a!!a nu e +lin*e)*e( Pe +u!*, n.a'ei de+/* " '" l" ai #n+o!ona*((( da+" *o*u)i 'i e !e+uno + d!e$*u!ile((( De %ui e #n+e$u " e $lim0e +u $a)i ma!i #n di!e+ia al+o'ului #n+5i +u d!a$e!ii, #n $a*ele +"!o!a e a +undea Pa!daillan( Du+ele +u o0!a-ul #n emna* de +i+a*!i+e e!a #n*une+a*( :i, din o+5i, #i /)neau a emenea 3l"+"!i, #n+/* e!a e'iden* +" min*ea lui 'iolen*"

e!a 0/n*ui*" de un ,/nd de moa!*e( CO? O? e6+lam" #n inea lui Pa!daillan( N.a) da ni+i un 0an $e 'iaa 3!umoa ei @au *a((( da+" n.a) 3i ai+i?((( Da! e #n*/m$l" +" un* ai+i )i nu '!eau " mi.o u+id" al*ul?C Pen*!u o!i+e e'en*uali*a*e e $!e,"*i )i, +u $ada #n min"( a)*e$*" momen*ul +/nd " in*e!'in"( In *im$ul a+e *ei +li$e +um$li*e, +/nd @au *a #)i d"du eama +" 'iaa ei nu a*/!na de+/* de un 3i! de a", ea nu 3"+u ni+i o mi)+a!e((( De %ui e a1un e $/n" la d!a$e!iile ,!ele de +a*i3ea )i Pa!daillan imi $e o0!a!" u3la!ea m/nioa " a a+e *ui 0"!0a* +a!e +um$"nea #n inea a moa!*ea @au *ei( Da!, 3"!" #ndoial", du+ele #nele e +", omo!/nd.o $e @au *a, #n emna " e omoa!e in,u!, +"+i, #n*o!+/ndu. e )i #nd!e$*/ndu. e $!e ea( e a)e-" #n 1ilul lui )i mo!m"i= > V" $u!*ai +am a $!u +u mine, doamn", )i $!e+auiile $e +a!e le.ai lua* #m$o*!i'a mea #mi $ul0e!" *oa*" $l"+e!ea $e +a!e a) 3i a'u*.o a+5i*/ndu.mi +u d!a," inim" da*o!ia $e +a!e o am 3a" de domnia.'oa *!"( > Do'e-ile mele 'i e $a! #nde *ul"*oa!eA #n*!e0" @au *a( :i a+um, du$" +e '.am a!"*a* $!"$a *ia $!e +a!e '" #nd!e$*ai da+" #n+e*ai " '" $!i1inii de na pe care v!o ofer, '" 'oi a!"*a ,lo!ia nem" u!a*" +a!e '" a)*ea$*" da+" ne 'om uni $en*!u 'e+ie 3o!ele((( A doua -i du$" moa!*ea lui Valoi , Ale and!o @a!ne e in*!" #n @!ana( > @a!ne e? e6+lam" du+ele *!e "!ind. > Adi+" a!ma*a +a!e *!e0uia " de0a!+e #n An,lia )i +a!e, du$" di *!u,e!ea In'in+i0ilei A!mada, a)*ea$*" o!dinele !e,elui S$aniei(((#n +a-ul +/nd eu nu.i 'oi *!imi*e lui @a!ne e o!dinele mele? O+5ii lui de %ui e +"$"!a!"( > C!ed +" #n+e$em " ne #nele,em, -i e @au *a( De+i, du$" +e Valoi 'a mu!i( @a!ne e '" 'a $une la di $o-iie $ada a, $!i1ini*" de +in+i mii de l"n+ii, o mie dou" u*e de mu +5e*e, -e+e mii de $ade +u dou" *"i)u!i ale +a'ale!iei )i )a$*e-e+i de *unu!i((( +eea +e( ad"u,a*e la *!u$ele !e,ale al +"!o! )e3 'ei de'eni, 'o! al+"*ui a!ma*a +a!e '" 'a #n,"dui " $unei m/na $e !e,ele Na'a!!ei( Du$" +e Hen!i+ de 4Ea!n 'a 3i $!in )i((( e6e+u*a* +a a/".*o! la e!e-ie, 'ei +/)*i,a de $a!*ea 'oa *!" $e +"$e*eniile 5u,5enoilo!, 3","duindu.le +/*e'a $!i'ile,ii((( A*un+i 'ei 3i #n 3!un*ea +elei mai de *emu* a!ma*e din Eu!o$a?((( A*un+i '" 'ei du+e la Reim $!e a 3i #n+o!ona* #n 'e+5ea 0a-ili+"?((( %/3/ind, $lu*ind, amei*, 3a +ina*, de %ui e e!a ,a*a " +ad" #n ,enun+5i #n 3aa a+e *ei 3emei +"!eia, +u +/*e'a minu*e mai #nain*e, a! 3i '!u* ".i #m$l/n*e $umnalul #n inim", de %ui e *!i,"= > Ie!*ai.m"?((( O? Ie!*ai.m"?((( Am 3o * ne!e+uno +"*o! 3a" de domnia.'oa *!"? La a+e *e +u'in*e, du+ele #)i a-'/!li $umnalul, +"-u #n ,enun+5i, #)i $le+" 0"!0ia #n $ie$* )i $u e= > O!donai.mi, un* ,a*a " m" u$un domniei.'oa *!e? Vi ul ademeni*o! $e +a!e @au *a i.l 3lu*u!a e #n 3aa o+5ilo! e!a de i,u! +a$a0il ".l !eali-e-e )i in,u! da+" a! 3i a'u* mi1loa+e, adi+" a!ma*a )i 0anii ne+e a!i( @au *a #i de +5idea 0a!ie!a #n $a*ele +"!eia e a3la #n+5i ( > Du+e, !" $un e @au *a, a++e$*/nd oma,iul lui de %ui e +u a+ea enin"*a*e ma1e *uoa " +a!e #i e!a $!o$!ie, du+e, nu u$une!ea domniei.'oa *!e '" +e! eu( > A*un+i +e 'oiiA #n*!e0" du+ele !idi+/ndu. e( > Numele domniei.'oa *!e? !" $un e @au *a( > Numele meu?((( > 8um"*a*e din $u*e!ea domniei.'oa *!e( 8um"*a*e din ,lo!ia domniei.'oa *!e( S" m" a)e- al"*u!i de domnia.'oa *!" $e *!onul $e +a!e '" 'ei a)e-a?((( 7n 3/!)i*, " 3iu !e,in", a)a +um domnia.'oa *!" 'ei 3i !e,e?((( A +ul*ai.m"? Mi e $a!e +" a'ei mo*i'e .o !e$udiai $e Ca*5e!ine de Cl&'e ((( $en*!u +" mai *!"ie)*e #n+"?((( Pen*!u a o0ine !e$udie!ea 'a *!e0ui " a)*e$*ai o lun"((( 0pt -ile du$" a+eea 'a 3i +ele0!a*" +" "*o!ia noa *!"( Eu #n "mi 'oi #n*o+mi a+*ul $e +a!e #l 'ei emna((( > C" "*o!ia noa *!"? 0/i,ui du+ele(

> A doua -i du$" +" "*o!ia noa *!", +on*inu" @au *a, 'om $le+a $!e 4loi ((( Re *ul m" $!i'e)*e((( Bo* +eea +e 'a u!ma m" $!i'e)*e((( Bo*ul, du+e, $/n" #n -iua +/nd, #n 3!un*ea *!i$lei a!ma*e, al+"*ui*" din a!ma*a lui @a!ne e, a lui Hen!i+ al III.lea )i a lui Hen!i+ de 4Ea!n, 'ei $o!ni $!e I*alia l" /nd !e,ena !e,inei @!anei, #n+o!ona*" +a )i domnia. 'oa *!" un " +a )i domnia.'oa *!", le,a*" $e 'e+i de in*e!e ele, de am0iia )i de ,lo!ia domniei.'oa *!e?((( Du+e, '" dau *!ei -ile $en*!u a '" 5o*"!#((( De %ui e !" $un e= > M.am )i 5o*"!/*, doamn"? @au *a nu e $u*u a0ine " *!e a!", +"+i do!ea $!ea mul* " aud" a+e * +u'/n*( Du+ele de %ui e 3"+u o $le+"+iune( O $!in e $e @au *a de min", )i #i du e m/na la 0u-ele ale( > Du+e " de %ui e( -i e el, Re,in" a @!anei, $!imii oma,iul oului 'o *!u, al !e,elui 'o *!u, +a!e nu '!ea de+/* " 3ie $!imul din*!e u$u)ii 'o)*!i((( > Du+e, !" $un e im$lu @au *a, $!ime + 3","duiala $e +a!e '.o luai $!in a+e *e +u'in*e( Amei*, 3a +ina*((( 7m0l/n-i* +u ade'"!a* de a+ea *" im$li*a*e, $e +/* 3u e e )i de amenin"!i )i de 3","duieli, de %ui e 3"+u din nou o $le+"+iune 3oa!*e ad/n+"( @au *a e !idi+"( Lu" o 3"+lie )i $o!ni #nain*ea du+elui( > Ce 3a+ei, doamn"A e6+lam" de %ui e( > E *e un $!i'ile,iu !e,e + a+ela de a i e lumina +alea de +"*!e *"$/nul +a ei, !" $un e @au *a( E)*i !e,e, de+i #i a!"* +alea, i!e? Da!, #n oindu.l $e du+ele de %ui e, @au *a a'ea o al*" idee de+/* a+eea de a.i da un oma,iu !e,al( A1un,/nd #n 'e *i0ul, a)e-" 3e)ni+ul $e o mo0il", 3"+u emn unui la+5eu " de +5id" u)a )i, a*un+i, e #n*oa! e $!e de %ui e +a $en*!u a.)i lua !"ma 0un( De %ui e *!e "!i((( 7nele e +" a'ea " a3le +e'a nou((( > Adio, domnule du+e, -i e @au *a( Da!, #nain*e de a $le+a, a) 3i 3e!i+i*" " a3lu +e .a #n*/m$la* +u omul +a!e a 3o * u!m"!i* a-i((( > Pa!daillan?((( A mu!i*, !" $un e de %ui e( > Omul a+e *a )i.a me!i*a* $edea$ a, -i e ea( De %ui e ie)i $e $oa!*" )i 3"+ea *o+mai emn oamenilo! lui ".i adu+" a!m" a!ul( A*un+i @au *a, +u a+eea)i im$li*a*e, ad"u,"= > Cu a*/* mai mul* a me!i*a* moa!*ea, +u +/* +5ia! a-i, u0 o+5ii mei, a u+i +u( o lo'i*u!" de $umnal #n inim" $e o 0ia*" 3a*" ne'ino'a*"((( o +/n*"!ea"((( o i,an+" $e +a!e o +5ema Viole**e((( :i, #n +li$a a+eea, $oa!*a e #n+5i e?((( Poa!*a de 3ie! de $"!ea a+um a+e *e dou" 3iine= @au *a )i de %ui e( Da!, da+" .a! 3i $u*u* 'edea, $oa*e li .a! 3i 3"+u* mil" unul de al*ul( CPa!daillan a mu!i*?C CViole**e.i moa!*"?(((C A+e *e dou" ,/ndu!i du!e!oa e $al$i*a!" #m$!eun"( :i, $e +/nd @au *a, +o$le)i*" de moa!*ea +a'ale!ului, $e +a!e *o*u)i o do!i e, e #n*o!+ea, +l"*in/ndu. e, #n do!mi*o!ul ei, du+ele !"ma e #n 3aa +a ei, +a lo'i* de *!" ne*( $$I SCRISOAREA Du+ele #)i $e*!e+u e noa$*ea +u +oa*ele $e ma a dinain*ea +"!eia )edea, +u +a$ul #n m/ini( Z,omo*ul 3"+u* de e!'i*o!ul "u #l *!e-i din a+ea *" lun," amo!eal" )i '"-u +" a3a!" e!a -iu"( CAdio, mu!mu!" el, adio, Viole**e, adio *ine!ee, adio d!a,o *e?((( Bo*ul a mu!i*?((( %/ndu!i de d!a,o *e )i de *ine!ee, *in,ei.'" +a 3"+liile a+e *ea )i 3a+ei lo+ 'i u!ilo! am0iioa e?((( Du+ele de %ui e, +el #nd!",o *i* de o i,"n+u)", nu mai e6i *"((( De %ui e

+u+e!i*o!ul, de %ui e !e,ele @!anei )i #m$"!a*, la lu+!u?C De +5i e u)ile +a0ine*ului "u )i mulimea de ,en*ilomi +a!e a)*e$*a in*!"( > Domnilo!, le -i e du+ele +u ,la $u*e!ni+, ma1e *a*ea. a !e,ele a +on'o+a*, *"!ile ,ene!ale( Mi e $a!e de+i +" lo+ul no *!u nu e *e la Pa!i , +i la 4loi , unde ne a)*ea$*" $oa*e ma!i e'enimen*e( Pe +ai, domnilo!, $o!nim $e *e un +ea ? Cu!*enii e !e*!a e!", ,!"0ii, $en*!u a e $!e,"*i de $le+a!e( A*un+i du+ele e a)e-" la ma a de lu+!u )i +!i e u!m"*oa!ea +!i oa!e= $oa n, 1!a(i convins att de ult, 'nct nu ai vreau s zbovesc nici o clip $en*!u a trece la e*ecutarea ad irabilului plan pe care i l!a(i 'nf(iat. $eci nu peste o lun i nici peste opt zile voi duce la 2lois, ci c#iar acu . 3a 2lois voi avea deci onoarea s v atept, pentru a grbi acele dou eveni ente pe care le doresc cu egal ardoare4 oartea cui ti(i i unirea celor dou for(e pe care le cunoate(i. Henri de 5uise... deoca dat. De %ui e $u e $e+e*e la +!i oa!e )i, $!i'ind #n 1u!u.i, nu.l '"-u de+/* $e Mau!e'e!*( > Ia *e ui*"? !o *i, el +u a $!" i!onie( Domnia.*a e)*i ai+iA C5ia! domnia.*aA > Mon enio!e, !" $un e Mau!e'e!* 3"+/nd o $le+"+iune, mi.ai $o!un+i* +a #n a3a!" de mi iunile $e +a!e a'ei de ,/nd " mi le #n+!edinai " *au me!eu #n $!ea1ma domniei. 'oa *!e((( > Mau!e'e!*, *e.am *!imi la 4loi ( :*ii de +eA #n*!e0" du+ele( > 4"nuie +( 4loi e *e de$a!*e de a0aia din Mon*ma!*!e, nu.i a)a( mon enio!eA > E.ade'"!a*? -i e du+ele $"lind( > Sun* 3e!i+i* +" am +"$"*a* #n+!ede!ea *"$/nului meu((( > Da, #n " nu i.am $u de +e?((( Mau!e'e!*, da+" nu mai am 0"nuieli, da+" e)*i li0e! " *e du+i #n Mon*ma!*!e du$" +um +!e-i de +u'iin"((( o 3a+ $en*!u +"((( ea nu mai e6i *"? C5i$ul lui Mau!e'e!* nu e6$!im" de+/* mi!a!e )i nu du!e!e, a)a +um e a)*e$*a e du+ele( > Mon enio!ul '!ea " 'o!0ea +" de $!e mi+ua +/n*"!ea"A > A mu!i*, i.am $u ? > O? O?((( e6+lam" Mau!e'e!* din +e #n +e mai mi!a*, da! 3"!" " dea ni+i +el mai mi+ emn de !e,!e*( > E moa!*"?(((( -i e de %ui e #n"0u)indu.)i $l/n ul( Moa!*", 0unul meu ami+((( a a ina*" de in3e!nalul Pa!daillan((( > O? O? !e$e*" Mau!e'e!* ului*( > Din 3e!i+i!e, 0le *ema*ul )i.a lua* $edea$ a((( *!u$ul lui 'a lu1i de 5!an" $e)*ilo!((( da! nu a)a a) 3i '!u* ".l lo'e +((( e o moa!*e $!ea 0l/nd" $en*!u el((( > Mon enio!e, #n +iuda *u*u!o! +"u*"!ilo!, *!u$ul lui Pa!daillan n.a 3o * ," i*( O!, a*/*a '!eme +/* nu.l 'oi 'edea mo!* +u o+5ii mei, m" a)*e$* o!i+/nd ".l '"d $e *i+"lo !ea$"!/nd #n +li$a +/nd e *e +el mai $uin a)*e$*a*((( > @!i+a $e +a!e omul a+e *a i.o in u3l" *e 3a+e " 'o!0e)*i aiu!ea, 0ie*ul meu ami+( Da! " nu ne mai ,/ndim la el( la mi i'a a *a( Du.o la $ala*ul din in ula Ci*E +i* mai !e$ede +u $u*in"( :i " n.o +a$i ni+i o +li$" din m/n"? > Mon enio!e, o '/! #n 0u-una!ul de la $ie$* al *uni+ii, a! #n )a )i, $e *e un 3e!* de o!", mi i'a 'a a1un,e la ad!e "((( De #nda*" +e nu mai $u*u 3i '"-u* de +ine'a din $ala*, Mau!e'e!* *!e+u din ,alo$ #n *!a$ )i din *!a$ la $a ( CIm0e+ilul? mo!m"i #n inea a, $e +/nd un 3ul,e! du0lu de u!" #i /)nea din o+5i( Mon enio!ul #mi !ed" #n+!ede!ea lui? (((#n*!.ade'"!?((( :i +u a *a am *e!mina*?((( Gi*" umilinele +u +a!e m.a +o$le)i*? A5? Da+.a) 3i i,u! +" Pa!daillan a mu!i*?((( N.ai mai da o+5ii +u mine, de %ui e??

Bo* mo!m"ind a *3el, Mau!e'e!* nu e #nd!e$*" $!e Ci*E, unde a! 3i *!e0ui* " e du+" di!e+*, +i $!e $!o$!ia lui lo+uin"( L" /ndu.)i +alul #n ,!a1d, u!+" #n odaia lui, e #n+uie de dou" o!i +u +5eia, a$!in e un 3e)ni+ )i, lu/nd #n m/n" +!i oa!ea de *ina*" @au *ei, #n+e$u .o +e!+e*e-e, !" u+ind.o $e *oa*e 3eele( A*un+i #n+e$u " me)*e!ea +" +e'a, +u a1u*o!ul unei d"l*ie u)oa!e )i al unui +ui* +u lama 0ine a +ui*"( Du$" +in+i minu*e, +!i oa!ea e!a de +5i " )i $e+e*ea nea*in "( Mau!e'e!* o +i*i )* o !" +i*i, mai #n*/i +u o +5im" de+e$iona*", a$oi +u inima 0"*/nd, a$oi +u u!da 0u+u!ie a unui om +a!e a de +i3!a* o eni,m"((( Du$" a+eea 3"+u o al*" o$e!aie= !e+o$ie mi i'a, +u'/n* +u +u'/n*, !elu/nd de -e+e o!i de la +a$"* +o$ia, $/n" +/nd #n 3/!)i* o0inu o imi*aie de "'/!)i*" a +!i ului lui de %ui e( A$oi a! e +o$iile $!oa *e )i *!i'i +u +"l+/iul !e *u!ile +a!0oni-a*e( Du$" o nou" mun+" mi,"loa " +a!e #i n"$"di 3!un*ea de udoa!e, i-0u*i " +oa*" $e+e*ea de la +!i oa!ea ade'"!a*" )i o ada$*" +elei 3al e( CA *a.i $en*!u @au *aC, #)i -i e el $un/nd $e+e*ea $e +!i oa!ea 3al "( A$oi, +u un -/m0e* ,al0en, ui*/ndu. e la +!i oa!ea ade'"!a*", a+eea +!i " de m/na lui de %ui e, $u e= C:i a *a((( A *a 'a 3i $en*!u !e,ele @!anei?C A +un e mi i'a lui de %ui e #n*!.un 0u-una! e+!e* al *uni+ii( :i, in/nd #n m/n" +o$ia $e +a!e o 3"+u e, +o0o!#, "!i $e +al )i e du e d!e$* la $ala*ul din Ci*E( C/*e'a +li$e mai */!-iu +!i oa!ea 3al " e!a #n m/inile @au *ei((( $$II DRU#UL SPBE DUN*ER+UE Du$" +e @au *a )i de %ui e $le+a e!", Pa!daillan !"ma e la lo+ul lui, #n ,ale!ie, de *ul de n"u+i* de +ele au-i*e( CPe *oi d!a+ii? e ,/ndi el( Ce $"+a* +" 3emeia a *a e $l"m"di*" din !"u*a*e? Ce +u!a1, +e ,/ndu!i ma!i, +e 3!umu ee a!e((( +e admi!a0il *i$ de +u+e!i*oa!e a! 3i 3o *?C Cum !ume,a #n min*e a emenea ,/ndu!i, o '"-u $e @au *a +" in*!" #n ala *!onului( CA+um a! 3i momen*ul, e ,/ndi el, " m" a!"* la 3a" )i ".i !e$!o)e- *i+"lo)ia $e +a!e a 3"+u*.o $e eama mea?((( Da! +e d!a+u 3a+e a+oloA((( Pl/n,eA((( De +e oa!eA(((C 7n*!.ade'"!, @au *a e $!"'"li e #n*!.un 1il )i un 5o5o* de $l/n a1un e $/n" la u!e+5ile +a'ale!ului( P!ad" unei *!anii emoii, Pa!daillan a! 3i 3o * $oa*e ,a*a " e #nd!e$*e $!e ea, da+" @au *a( !idi+/ndu.)i )i +u*u!/ndu.)i +a$ul, n.a! 3i +5ema* o lu," lo'ind +u un +io+"nel #n*!.un +lo$o*( Pe da*" a$"!u un la+5eu( A*un+i @au *a #n+e$u " +!ie( @"!" #ndoial" +" +eea +e +!ia e!a ,!a' )i ,!eu de +!i , #n*!u+/* ( e o$!ea ade ea )i !"m/nea du " $e ,/ndu!i( S+!i oa!ea e!a lun,"( A0ia $e *e o o!" @au *a #i $u e $e+e*ea( A*un+i e #n*oa! e $!e la+5eu, au +el $uin( $!e 0"!0a*ul +a!e $"!ea " 3ie un la+5eu( > Gnde e *e +on*eleA > La $o *ul lui, l/n," 0a-ili+a Sain*.Deni ( > @" #n a)a 3el #n+/* ".i a1un," +!i oa!ea a *a m/ine la o!a o$*( S" $o!nea +" la d!um 3"!" #n*/!-ie!e( S" e du+" d!e$* la DunRe!Due( :i ".i dea +!i oa!ea lui Ale and!o @a!ne e( 4"!0a*ul di $"!u( CA5a? e ,/ndi Pa!daillan( P!in +!i oa!ea a *a #i $o!un+e)*e lui @a!ne e " ai0" a!ma*a $!e,"*i*" $en*!u a in*!a #n @!ana?C Cu!/nd @au *a e !idi+" )i ie)i( A$oi, du$" +/*e'a minu*e, un al* la+5eu a$"!u )i *in e 3"+liile( A*un+i, Pa!daillan, +u $ada #n m/n", e u!ni( Me!,ea la #n*/m$la!e )i +u a*/*ea $!e+auii, #n+/* e +u! e o 1um"*a*e de o!" #n*!e momen*ul +/nd #)i $"!" i $o *ul de o0 e!'aie )i momen*ul +/nd a1un e #n*!.o #n+"$e!e de *ul de ma!e, lumina*" la0 de un

3elina! a,"a* de *a'an( Pa!daillan !e+uno +u #nda*" #n+"$e!ea( E!a 'e *i0ulul $ala*ului @au *ei( Poa!*a, +a!e dina3a!" nu $u*ea 3i de+/* $a!*", $e din"un*!u, dim$o*!i'", e!a u)o! de de +5i ( Z"'oa!ele eno!me +a!e o 0a!i+adau, #n*!einu*e +u ,!i1", alune+au 0ine )i 3"!" " 3a+" -,omo*( In +/*e'a minu*e Pa!daillan de +5i e $oa!*a )i ie)i #n *!ad"( In +li$a a+eea o!olo,iul de la No*!e.Dame 0"*ea de 1um"*a*e du$" mie-ul no$ii( Pa!daillan o lu" !e$ede la d!um $!e 5anul $evini%re, unde a1un e 3"!" $iedi+i( Hanul e!a #n+5i ( Da!, de)i *o*ul $"!ea +"-u* #n*!.un omn ad/n+, Pa!daillan a'ea un 3el al lui de a 0a*e la u)"( :i e $a!e +" 3elul a+e *a e!a +el 0un, deoa!e+e, du$" -e+e minu*e, o lu1ni+" omno!oa " #i de +5i e( > V!eau " m"n/n+? #i $u e +a'ale!ul +a!e mu!ea de 3oame( > Domnule +a'ale!, $i+ de omn? -i e 0ia*a lu1ni+"( Pa!daillan o $!i'i $e u0 $!/n+ene, da!, +on *a*/nd +" 3a*a nu minea, $u e -/m0ind= > 4ine, 0ine, du.*e la +ul+a!e( Gn in,u! lu+!u #i +e!= $oi " m" +oli la o!a )a e de diminea"A > P"i, i,u!, +" eu m" +ol de la +in+i? Ca'ale!ul, in*!/nd #n 0u+"*"!ie, a$!in e dou" 3e)ni+e2 a$oi #)i +oa e a0ia de la +in,"*oa!e, e de-0!"+" de *uni+" )i de 'e *a de $iele( Cuno +/nd 3oa!*e 0ine +a a, +o0o!i #n $i'ni" )i adu e dou" *i+le( Se du e #n ma,a-ie )i e #n*oa! e +u un 0!a de lemne $e +a!e #l a!un+" #n 'a*!" )i #i a$!in e 3o+ul( @la+"!a #n+e$u " +!ea +"( CDa+" mon enio!ul du+e de %ui e, da+"= @au *a, 4u i.Le+le!+ )i Maine'ille((( da+" *oi a+eia +a!e alea!," )i au ale!,a* du$" mine " m" u+id", +"!o!a li e $a!e +" n.au de *ule $i *oale, $ada, 1un,5e!e )i a!+5e0u-e $en*!u a m" '/na, +a!e $un o a!ma*" $e $i+io! de !"-0oi $en*!u a m" $!inde mo!* au 'iu, da+" m.a! 'edea, -i+, +u m/ne+ile +"m")ii u3le+a*e, a$!in-/nd 3o+ul )i $!e,"*indu.m" " !" *o!n o omle*"((( $a!+" aud de ai+i 5o5o*ul lo! de !/ ?(((C :i Pa!daillan, +u *i,aia #n m/n", e $o!ni $e !/ ((( In +li$a a+eea, #n $a*ele lui, +a un e+ou, i-0u+ni un al* 5o5o* de !/ ((( > Ei? *!i," Pa!daillan, ,a*a " a!" a u$!a $adei ale( Da! e lini)*i ,!a0ni+( R/ ul e!a lim$ede( :i nu $u*ea ie)i de+/* din*!.o ,u!" */n"!" )i $!ie*en"( 7n*!.ade'"!, e!a Hu,ue**e +a!e, o$!indu. e #n $!a,ul 0u+"*"!iei, #l +on*em$la $e +a'ale! !/-/nd din *oa*" inima((( > Am .o dau a3a!" $e %ille**e, -i e ea in*!/nd #n 0u+"*"!ie )i mul,/nd *i,aia din m/inile lui Pa!daillan( > P!ie*en" d!a,", -i e Pa!daillan, #n +a-ul " *a $e mine *!e0uie " m" dai a3a!"( Deoa!e+e eu am 3o!a*.o $e 0ia*a 3a*" " e du+" la +ul+a!e( Da! la ".m" $e mine((( > A)ea-".*e $e un +aun, -i e Hu,ue**e( Ai+i, eu +omand( C/* ai +li$i, Hu,ue**e $!e,"*i *o*ul $e o m" u" $e +a!e o *!a e l/n," 3o+ul 0un din 'a*!"( C/*e'a minu*e mai */!-iu, Pa!daillan, +u $o3*a lui "n"*oa " de m/n+a!e, e #n3!u$*a din omle*a $e +a!e i.o e!'ea Hu,ue**e )i ,olea $a5a!ul $e +a!e 0una ,a-d" i.l um$lu e o+5i( Cina a 3o * ,!o-a'"( Gna din*!e +ele mai 0une $e +a!e le m/n+a e '!eoda*" Pa!daillan, )i *!e0uie " $unem +", #n 'iaa lui, e o $"*a e *!a)ni+( 4u+"*"!ia e!a lumina*" de 3l"+"!ile din 'a*!"( Vinul e!a minuna*( %a-da, +u o 3u *" +u!*" $e ea, um0la de +olo.+olo, -/m0ind((( Ni+ioda*" nu e imi e Pa!daillan a*/* de 0ine((( Hu,ue**e #l +on*em$la -/m0ind( :i, de i,u!, $!i'i!ea ei e!a #n +li$a a+eea mai mul* a unei $!ie*ene, a unei u!o!i, de+/* a unei iu0i*e( Hu,ue**e, #n*!.o #m$!e1u!a!e +um$li*", l" a e ".i +a$e *aina d!a,o *ei ale, e.ade'"!a*, da!, du$" +e lu+!u!ile e lini)*i e!", ea !ede'eni +eea +e e!a #n !eali*a*e, adi+" o ,a-d" admi!a0il"( > :*ii, d!a,a mea Hu,ue**e, -i e Pa!daillan, +" 5anul domniei.*ale e *e un ade'"!a* !aiA((( Sim* +" am #n+e$u* " !u,ine + $uin((( m.am "*u!a* de 'iaa a'en*u!oa "?(((

> A? Domnule +a'ale!? $u e Hu,ue**e u $in/nd( Da+.a! 3i a)a?((( > A)a.i, $e *oi d!a+ii? E.ade'"!a*, 5"u!ile au #n+e$u* " m" +am a$e e( Me!eu +"la!e, me!eu $!in muni )i $!in '"i( $e $loaie )i $e '/n*, $e oa!e )i $e #n*une!i+, " nu )*ii ni+ioda*" dimineaa unde ai " *e +ul+i ea!a, ei 0ine, +u *im$ul, a *a #n+e$e " *e o0o ea +"?((( > De +e nu *e odi5ne)*iA e6+lam" Hu,ue**e $al$i*/nd de 0u+u!ie( Hanul e *e 0un, ,a-da nu $!ea !ea( R"m/i ai+i( > O3, Hu,ue**e, du$" +ina a *a ,u *oa ", m" 3a+i ".mi la e ,u!a a$"?((( 7n a)a 5al, #n+/* +u ma!e ,!eu*a*e 'oi lua 5"ul #n m/n" )i m" 'oi u!+a #n )a m/ine diminea"? > M/ine diminea"A mu!mu!" Hu,ue**e, +a!e e 3"+u al0" la 3a"( > La o!a )a$*e *!e0uie " 3iu la Sain*.Deni ((( Mi .a 3"+u* $o3*" " 'i-i*e- 0a-ili+a #n +a!e e odi5ne + 'e+5ii no)*!i !e,i((( > O3, domnule +a'ale!? -i e Hu,ue**e, )i o+5ii ei 3!umo)i )i duio)i e um$lu!" de la+!imi((( M.ai #n)ela*((( m.ai l" a* " *!a, n"de1de +"((( !"u 3a+i((( ia! 'ei 0a*e d!umu!ile?((( > Ce " 3a+, +o$il" d!a,", " *a.i ade'"!ul( Da!, a +ul*".m"( Sun* o0li,a* .o 3a+, $en*!u +in *ea mea )i #n+" $en*!u al*+e'a((( $en*!u o 'e+5e da*o!ie +a!e *!e0uie $l"*i*"((( un* o0li,a* " 0a* ia!")i d!umu!ile( Da! $e! +a d!umul " *a " 3ie +u!*((( :i.a$oi, da+" m" #na$oie-, da+" o " im* ne'oia de odi5n", da+" 'oi mai *a #n+" $e $i+ioa!ele mele du$" +eea +e 'oi 3a+e, #i 3","duie + +" n.o " +au* ad"$o * #n al*" $a!*e de+/* la 5anul $evini%re. :*ii $!ea 0ine, Hu,ue**e, ad"u," el +u ,la mai 0l/nd, +" e)*i *o* +eea +e iu0e + $e lume a+um( E)*i *!e+u*ul meu, *ine!eea mea((( Ai+i a *!"i* *a*a((( Ai+i am((( Da! " nu m" la $u!*a* de amin*i!i( M/ine la o!a )a$*e *!e0uie " 3iu #n $i+ioa!e( > Domnule +a'ale!, !o *i +u ,la *!i * Hu,ue**e, > Noa$*e 0un", d!a,a mea ,a-d", -i e 'e el +a'ale!ul( Du$" +/*e'a minu*e, ado!mi( La o!a )a e, lu1ni+a #l *!e-i $e Pa!daillan, +a!e mai #n*/i $u e )aua $e +al, du$" a+eea m/n+" o 3elie de )un+", o 0u+al" de $a*eu )i 0"u o 1um"*a*e de *i+l" de 'in, a$oi #)i lu" !"ma 0un de la Hu,ue**e, !e$e*/ndu.i +" 'a 'eni ".)i $e*!ea+" 0"*!/neile la ,u!a 3o+ului din 5anul $evini%re. A$oi #n+"le+"( COa!e o ".l mai '"d '!eoda*"AC e #n*!e0" Hu,ue**e( Puin du$" o!a )a$*e, Pa!daillan e o$!i l/n," 0a-ili+a din Sain*.Deni ( 7)i le," +alul de un 0el+iu, )i, $!e a nu a*!a,e a*enia +ui'a, in*!" #n*!.o +/!+ium", de unde #n+e$u " u$!a'e,5e-e d!umul +u a*enie( La o!a )a$*e )i 1um"*a*e '"-u o ind din $!e Pa!i un +"l"!e #na!ma* $/n" in dini )i $"!/nd ,en*ilom( 7l !e+uno +u $e da*"( E!a la+5eul +"!uia @au *a #i d"du e +!i oa!ea de *ina*" lui Ale and!o @a!ne e( C"l"!eul e o$!i, +um e o$!i e )i Pa!daillan( Pun/nd $i+io!ul $e $"m/n* la '!eo u*" de $a)i de +/!+ium", in*!" #n*!.o +a " unde !"ma e a$!oa$e o 1um"*a*e de o!"( A$oi ie)i, e a!un+" #n )a )i $o!ni ia!")i $e d!umul $!e Pa!i ( C4un?((( e ,/ndi +a'ale!ul( A+um +!i oa!ea e a3l" #n m/inile me a,e!ului( S".l a)*e$*"m de+i $e me a,e!?C La -e+e minu*e du$" $le+a!ea +"l"!eului, $oa!*a +ea ma!e a +a ei e de +5i e l" /nd " *!ea+" un 0"!0a* +"la!e, +a!e o $o!ni la $a $e d!umul $!e Damma!*in( Ca'ale!ul #n+"le+" )i $o!ni ".l u!m"!ea +" de de$a!*e( CMe a,e!ul +a!e e du+e la DunRe!Due? e ,/ndi el( A+ela +"!uia @au *a #i $une +on*e( Con*e, $!ea 0ine? Da! +e 3el de +on*eAC C"l"!eul $o!ni #n *!a$( Pa!daillan in*!" )i el #n *!a$, menin/ndu. e #n " la di *an"( Cu *oa*e a+e *ea, +"l"!eul nu $"!ea $!ea ,!"0i*( La un momen* da*, omul #)i d"du eama 3"!" #ndoial" +" e!a u!m"!i*, da! #n lo+ ".)i #m$un," +alul +u $in*enii, e o$!i 0!u +( Pa!daillan e o$!i )i el( C"l"!eul $o!ni ia!")i #n ,alo$, da! du$" +/*e'a minu*e *!e+u din nou la *!a$( Pa!daillan 3"+u a+elea)i mane'!e( De a*un+i #n+olo $en*!u +"l"!e de'eni lim$ede 3a$*ul +" Pa!daillan #l u!m"!ea(

Nu e o$!i la Damma!*in )i me! e $/n" la Senli ( A+olo, me a,e!ul de +"le+" #n 3aa 5anului( CLa 4u*oiul lui 4a++5u C, de 'e+5i )i 0un !enume( Pa!daillan in*!" )i el CLa 4u*oiul lui 4a++5u C( Me a,e!ul m/n+a #n ala +ea ma!e( Pa!daillan m/n+" )i el #n ala +ea ma!e( A$oi me a,e!ul e !e*!a e #n +ame!a lui, d/nd $o!un+" " 3ie l" a* " doa!m" $/n" la o!a o$* de diminea"( C4un? ,/ndi Pa!daillan( S" 3iu $/n-u!a* da+" omul meu n.o " 3ie #n $i+ioa!e la o!a +in+i?(((C :i, !e*!",/ndu. e )i el, d"du $o!un+" " i e $!e,"*ea +" de d!um +alul $en*!u o!a +in+i( 7nain*e de a ado!mi, Pa!daillan +u,e*" a u$!a i*uaiei #n +a!e e a3la( De 3a$* +e 'oia elA CS+!i oa!ea ad!e a*" lui @a!ne e )i nimi+ mai mul*C, #)i !" $un e in,u!( Pa!daillan do!mi ne#n*o! $/n" la o!a +in+i de diminea", +li$" #n +a!e 3u *!e-i*( CSun* i,u! +" omul meu nu 'a #n*/!-ia " ia "C, e ,/ndi el( Da! Pa!daillan *"*ea #m0!"+a* de mul*" '!eme )i omul *o* nu a$"!ea( La o!a )a$*e( Pa!daillan nu mai #ndu!" a)*e$*a!ea( :i, +5em/ndu.l $e 5an,iu( 7i $u e= > S$e! +" nu 'ei ui*a ".l *!e-e)*i la o!a o$* $e a+el $!ea+in *i* ,en*ilom( > Ca!e ,en*ilomA #n*!e0" 5an,iul( > P"i, a+ela +a!e a o i* ie!i #n a+ela)i *im$ +u mine, au( mai de,!a0", +u $uin #nain*ea mea( M" $li+*i e + in,u! $e d!um )i *a!e mi.a! $l"+ea " +"l"*o!e + al"*u!i de +"l"!eul a+ela de $!e +a!e a+um #mi amin*e + 3oa!*e 0ine((( > 7n +a-ul a+e *a, domnule, m" im* 3oa!*e #n+u!+a*((( > Ce '!ei " $uiA > %en*ilomul a+ela .a !"-,/ndi*((( > :i.a*un+iA((( > P"i, a*un+i, a $le+a* la o!a *!ei de diminea"?((( Pa!daillan #)i #n,5ii o #n1u!"*u!", e a!un+" $e +alul +a!e #l a)*e$*a de la o!a +in+i, du$" $o!un+a lui, )i $o!ni #n ,oan" $e d!umul +"*!e Amien ( 4om0"nind, #)i #m0oldi +alul, *!/n,/nd din ,enun+5i( Calul ,onea +a '/n*ul( Da! Pa!daillan #)i d"du eama !e$ede +", ale!,/nd a *3el, 0ie*ul animal e 'a $e*i +u!/nd( Oda*" !"ma 3"!" +al, nu e!a i,u! +" )i.a! $u*ea +um$"!a un al*ul, 3iind+" inea 3oa!*e mul* la al "u, )i 3iind+" nu.l inea $un,a " 3a+" +5el*uieli nem" u!a*e( Boa*e !aionamen*ele a+e *ea #l 3"+u!" $e Pa!daillan " e 5o*"!a +" a a0andona u!m"!i!ea di!e+*" )i " #n+e!+e a a1un,e la DunRe!Due $e +"i l"*u!alni+e, +a!e i.a! +u!*a d!umul( Da!, la Mon*didie!, unde e o$!i $en*!u a.)i l" a +alul " e odi5nea +" un +ea , a3l" +" un +"l"!e *o+mai #)i a */m$"!a e e*ea #n +i!+iuma unde in*!a e )i el( Du$" de +!ie!ea, +a!e i e 3"+u la #n*!e0"!ile ale( 7)i d"du eama +" a+el +"l"!e nu $u*ea 3i de+/* me a,e!ul @au *ei((( 7n a3a!" de a *a mai a3l" +" omul lui nu i.o lua e #nain*e de+/* +u o 1um"*a*e de o!"( CE '!emea ".mi iau !e'an)a $en*!u 3e *a $e +a!e mi.a 1u+a*.o?C e ,/ndi Pa!daillan( :i, #n+"le+/nd ia!")i du$" -e+e minu*e #n +a!e #)i 0u)um" -d!a'"n +alul, $o!ni din nou #n ,oan", de a *" da*" +u !i +ul de a.)i u+ide animalul( Da!, +/nd -"!i #n de$"!*a!e *u!nu!ile )i a+o$e!i)u!ile din Amien , *o* nu.l a1un e e din u!m" $e +"l"!e? Se l" a ea!a( Pa!daillan e o$!i " +5i0-uia +"( Re-ul*a*ul +5i0-uielilo! ale 3u +" $o!ni din nou la d!um #n *!a$ mi+, lu+!u 3a" de +a!e +alul #)i a!"*" a*i 3a+ia 3o!"ind )i a-'/!lindu.)i $umele #n 1u!u.i( Numai +", #n lo+ " in*!e #n Amien , Pa!daillan #n+on1u!" o!a)ul, 0om0"nind #n inea lui= CP/nde)*e.m" 0ine, 0!a'ul meu +on*e, $/nde)*e 0ine de la 3e!ea *!a *a *o* +e in*!" #n Amien ?C :i.l #n+5i$uia $e +"l"!e #n 5anul +el mai a$!o$ia* de $oa!*a +"*!e Pa!i , a +un #n do ul $e!delelo! de la 3e!ea *!"( :i !/dea #n 0a!0" de !en,5iul $e +a!e i.l 1u+a( Du$" +e

d"du o+ol o!a)ului, Pa!daillan in*!" $e d!umul de mia-"noa$*e, adi+" d!umul $!e Doullen )i Sain*.Pol, #)i l" " +alul la $a )i #)i +on*inu" d!umul $/n" #n */!,ul Villie! ( C/nd a1un e a+olo, e!a noa$*e de.a 0inelea( B/!,ul Villie! e #n*indea de o $a!*e )i de al*a a d!umului( 7n mi1lo+ul *!"-ii ma!i e!a un 5an( Gn +"l"!e 'enind din $!e Amien )i #nd!e$*/ndu. e +"*!e Sain*.Pol *!e0uia nea$"!a* " *!ea+" $!in 3aa a+e *ui 5an( Pa!daillan "!i din )a, #)i du e +alul la ,!a1d, $u e " 3ie 0u)uma* #n 3aa lui )i, +/nd #)i '"-u animalul 0ine u +a*, +u $i+ioa!ele #n*!.un 0un a)*e!nu* de $aie, +u 0o*ul #n*!.o ie le $lin", e ,/ndi #n 3/!)i* )i la el( Mu!ea de o0o eal" )i de 3oame( O +in" 0un" #i a */m$"!" 3oamea( Da!, du$" 3oame, Pa!daillan mai a'ea de #n'in o0o eala( O!, in*enia lui e!a " u$!a'e,5e-e d!umul, +5ia! )i *oa*" noa$*ea, la ne'oie( Se du e #n odaia lui, ale +"!ei 3e!e *!e d"deau #n *!ad"( :i a!un+" o $!i'i!e in'idioa " $!e $a*ul moale +a!e #l a)*e$*a( > V!ei " +/)*i,i doi +u-iA #l #n*!e0" el deoda*" $e 0"ia*ul +a!e #i a!"*a e unde e a3l" odaia( 4"ia*ul, de *ul de ne,5io0 du$" mu*!", +" +" O+5ii ma!i la $!o$une!ea 3"+u*" de d!ume( > Doi +u-i? !e$e*" el( > Doi +u-i de +/*e )a e li'!e( Ia*".i, -i e Pa!daillan, a!"*/ndu.i dou" monede de a!,in*( Li.ai *e!mina* lu10a, nu.i a)a, +"+i #n 5an n.a mai !"ma nimeni((( > Mai am " #n+5id *aulele )i ,!a1du!ile((( > Du.*e )i #n*oa!+e.*e +/* mai iu*e((( Du$" -e+e minu*e, "!anul +el */n"! e #na$oia e( > Gnde do!miA #l #n*!e0" Pa!daillan( > 7n ,!a1d, $e $aie( > Gi*e +e.i, da+" '!ei ".i $e*!e+i noa$*ea #n odaia a *a, $e +aunul de +olo, $e +a!e am ".l *!a, l/n," 3e!ea *!", 'el $!imi doi +u-i((( Da! a *a nu.i *o*( S*/nd de 'e,5e, ai " *e $li+*i e)*i *oa*" noa$*ea $e +aun, )i.a*un+i -i+ " *e di *!e-i $uin *!",/nd +u u!e+5ea la +e e $e*!e+e #n *!ad"((( :i, da+" o " *!ea+" un +al, la o!i+e o!" o 3i, " m" *!e-e)*i((( un +al +a!e " 'in" din $!e Amien )i +a!e " e du+" $!e Doullen ((( > Am $!i+e$u*? -i e 0"ia*ul( A$oi, du+/ndu. e $!e 3e!ea *!", e a)e-" $e +aun )i #)i $!o$*i +oa*ele de $e!'a-= > Ia*".m" la $o *ul de o0 e!'aie, -i e el( R" $und +u +a$ul +", $/n" m/ine, n.o " *!ea+" nimeni 3"!" " '" anun de #nda*"( Pa!daillan #)i a)e-" $i *olul de o0l/n+ $e o ma ", l/n," el, )i $ada #n $i+ioa!e, la +a$ul $a*ului, $e +a!e e a!un+" #m0!"+a*, +o/nd un u $in de a*i 3a+ie( L"!anul 'e,5ie +u +on)*iin+io-i*a*e )i, #n !e'"! a*ul -o!ilo!, #l *!e-i $e +a'ale!, a)a +um e #nele e e!"( > N.a *!e+u* nimeniA #n*!e0" Pa!daillan +a!e "!i #n $i+ioa!e )i #i d"du 0"ia*ului +ei doi +u-i( > Nimeni, doa! +/*e'a +"!ue( Pa!daillan m/n+" l/n," 3e!ea *!" )i.i d"du 0"ia*ului " 0ea o *a+an" de 'in( +in *e de +a!e demnul lo+ui*o! al Pi+a!d iei 3u 3oa!*e mi)+a*( A$oi, 3"+/ndu. e -iu" de.a 0inelea, Pa!daillan $u e )aua $e +al )i, a)e-a* #n ala 5anului, a)*e$*" lini)*i*( Pe la o!a o$*, un +"l"!e a$"!u #n +a$"*ul *!"-ii )i Pa!daillan e $o!ni $e !/ ((( C"l"!eul e!a *o+mai a+ela $e +a!e #l a)*e$*a el, me a,e!ul *!imi de @au *a lui Ale and!o @a!ne e? Re'an)a lua*" de Pa!daillan e!a de$lin", a)a +um o 'i a e( 7l l" " " *!ea+" $e +"l"!eul, +a!e me!,ea #n *!a$ u)o!, +a un om i,u! +" +"$a e de u!m"!i*o!ul nedo!i*, a$oi #n+"le+" la !/ndul "u( De da*a a *a a'u ,!i1" " $" *!e-e o di *an" e!ioa ", $!e a nu 3i '"-u*( B!e+u!" $!in Doullen , a1un e!" la Sain*.Pol, a$oi la Sain*.Ome!( C"l"!eul #)i $e*!e+u

noa$*ea #n a+e * din u!m" o!a) )i Pa!daillan nu ," i nimi+ mai 0un de 3"+u* de+/* " *!a," la a+ela)i 5an, lu/nd $!e+auiile ne+e a!e $!e a nu 3i '"-u*( Da!, a doua -i de diminea", +on*inu/ndu.)i u!m"!i!ea, "'/!)i $!o0a0il '!eo im$!uden" )i e l" " '"-u*, deoa!e+e +"l"!eul, #n lo+ " mea!," d!e$* $!e no!d, +o*i 0!u + $!e Calai , +"u*/nd ".)i $ia!d" u!ma( Pa!daillan e!a 5o*"!/* " in*!e #n 'o!0" +u el, 3ie +e.o 3i( 7n *im$ul +"l"*o!iei +"u*a e -ada!ni+ un mi1lo+ de a +"$"*a +!i oa!ea((( A'ea ma!e ne'oie de ea? Pe la o!a $!/n-ului e a$!o$ia!" de Calai , +a!e e 'edea #n -a!e( Pa!daillan #n+e!+" ".l a1un," din u!m" $e omul +a!e, l" /nd #n */n,a lui o!a)ul, $o!ni #n ,alo$ $e d!umul +e )e!$uia $e ma!,inea +oa *ei, deal*3el 3oa!*e d!ea$*"( C/)*i,a *e!en )i e a$!o$ia din +e #n +e de me a,e!( Deoda*", a+e *a e o$!i 0!u + )i, !" u+indu. e, e $!o"$i +u $i *olul #n m/n" a)*e$*/ndu.l( V"-/nd a *a, +a'ale!ul $o!ni #n *!a$, a$oi la $a )i, #n 3/!)i*, la +/i'a $a)i de me a,e!, e o$!i )i el, #)i +oa e $"l"!ia )i #n+e$u " -/m0ea +" +u ae!ul +el mai 0ine'oi*o! de $e lume( Me a,e!ul @au *ei !"ma e nedume!i*( E!a +u ne$u*in" ".l #n*/m$ini +u 3o+u!i de $i *ol $e un om +a!e e $!e-en*a a*/* de $oli*i+o )i +a!e, #n 3aa e'ii $i *olului #nd!e$*a*" a u$!a lui de la +in+i $a)i, -/m0ea a*/* de +andid, 3"!" " +5ie-e ni+i +el mai mi+ ,e * de a$"!a!e( Me a,e!ul #l alu*" de+i la !/ndul "u, 3oa!*e +u!*eni*o!, )i #)i '/!# $i *olul #n o0l/n+ul )eii( > Domnule, -i e el, m" nume + Lui,i Ca$$ello, +on*e *o +an( :i domnia.'oa *!"A > Eu, domnule, m" nume + 8ean de Ma!,en+9, +on*e 3!an+e-( > A) 3i indi +!e*, #n*!e0" +on*ele i*alian du$" +/*e'a +li$e $e +a!e le 3olo i ".)i e6amine-e *o'a!")ul, a) 3i indi +!e* da+" '.a) #n*!e0a de unde 'eniiA > Pe Dumne-eul meu, nu? !" $un e Pa!daillan( Vin $u! )i im$lu de la Pa!i )i #n mod $e+ial din in ula Ci*E((( La a+e *e +u'in*e, Lui,i Ca$$ello *!e "!i )i, in*uindu.)i *o'a!")ul +u $!i'i!ea, +5i" #n ae! un emn +u m/na( Pa!daillan -/m0i( > Domnule +on*e, $u e el, nu 'oi !" $unde emnului de !e+unoa)*e!e $e +a!e mi.l 3a+ei, $en*!u mo*i'ul 3oa!*e im$lu +" nu +uno + emnalul de !" $un , $e +a!e 3"!" #ndoial" #l a)*e$*ai, #n*!u+/* nu 3a+ $a!*e din*!.ai 'o)*!i( > @oa!*e 0ine( 7n a+e * +a-, 'ei a'ea 0un"'oina ".mi $unei unde '" du+eiA((( > P"i((( la DunRe!Due, unde '" du+ei )i domnia.'oa *!"( :i, de la DunRe!Due, da+" e ne'oie, m" 'oi du+e $/n" la *a0"!a ilu *!ului domniei.'oa *!e +om$a*!io*, ,ene!ali imul Ale and!o @a!ne e((( Me a,e!ul +"-u $e ,/ndu!i( S*!"inul a+e *a +a!e #l u!m"!ea e!a oa!e un +ola0o!a*o! au '!eun u0o!dona* al @au *eiA (((Da!, a*un+i, de +e nu )*ia emnulA((( :i, $e de al*" $a!*e, +um de e!a a*/* de 0ine in3o!ma*A((( > Domnule, $u e el +u 5o*"!/!e, !" $undei la #n*!e0"!ile mele +u a*/*a 0un"'oin" #n+/* a) #nd!"-ni " '" $un a *!eia #n*!e0a!e((( De +e m" u!m"!ii de la Damma!*in #n+oa+eA > De la Sain*.Deni , #l +o!e+*" Pa!daillan( > @ie( De +e '" a3lai #n +alea mea de la Sain*.Deni A > Mai #n*/i $en*!u a a'ea $l"+e!ea " +"l"*o!e + #m$!eun" +u domnia.'oa *!"? > Cum $u*ei )*i +" m" #nd!e$*, $!e *a0"!a lui @a!ne eA > Pen*!u +" am au-i*.o 'o!0ind de $!e a *a $e $!ea no0ila doamn" @au *a, !" $un e +alm +a'ale!ul( > A5? A5? e6+lam" me a,e!ul, n"u+i*( A$oi $u e= > @ie )i a)a( Da! ai $u +" #nd/!1i!ea domniei.'oa *!e de a m" a1un,e din u!m" $o!nea din do!ina $e +a!e o a'ei de a +"l"*o!i #n *o'"!")ia mea((( mai #n*/i( E6i *" de+i )i al* mo*i'A

> Domnule +on*e, -i e Pa!daillan, #mi #n,"duii " '" #n*!e0 )i eu +e'a, la !/ndul meuA :*ii +e +onine +!i oa!ea +a!e '.a 3o * #nm/na*" la Sain*.Deni din $a!*ea doamnei @au *a )i +a!e #i e *e ad!e a*" lui Ale and!o @a!ne eA Me a,e!ul !"ma e #n+!emeni*( In min*ea lui nu mai e!a ni+i o #ndoial"( S*!"inul nu e!a, nu $u*ea 3i un *!imi al @au *ei, +i un du)man $e!i+ulo , +a!e de +o$e!i e e+!e*e de *emu*( P!i'i #n 1u!u.i( La d!ea$*a e #n*indeau o,oa!ele( La */n,a, 3ale-ele, #n $a*ele +"!o!a e au-ea mu,e*ul m"!ii( Sin,u!"*a*ea e!a de$lin" )i lo+ul e6+elen* $en*!u a +"$a de un om nedo!i*( > Domnule, -i e el, mi.a! 3i ,!eu " !" $und la #n*!e0a!ea domniei.'oa *!e, $en*!u +", ne3iind $u!*"*o!ul ni+i unei +!i o!i, nu '" $o* $une +oninu*ul unei mi i'e +a!e nu e6i *"( > Ei, domnule . +on*e? e6+lam" Pa!daillan( 7mi !" $l"*ii $!o * in+e!i*a*ea? > Ei 0ine, mo!m"i me a,e!ul $"lind la 3a", am o +!i oa!e, e.ade'"!a*( :i +e.i +u a *aA((( > V" #n*!e0 da+" #i +unoa)*ei +oninu*ul((( > Nu( :i da+" l.a) +unoa)*e((( > Nu mi l.ai $une, e *e de la ine #nele ( Da! nu.l +unoa)*ei( :i.a*un+i am " 'i.l $un eu((( > Cine un*ei, domnuleA > Mi.ai +e!u* " '" $un numele meu )i '.am !" $un +" un* +on*ele de Ma!,en+9( :i.a+um, domnule, ia*" +e +onine +!i oa!ea= un o!din al doamnei @au *a +"*!e ,ene!al " 3ie ,a*a de a in*!a #n @!ana )i de a m"!)"lui a u$!a Pa!i ului +u a!ma*a lui, la $!imul emn +a!e i e 'a 3a+e( > :i +e.i +u a *aA 0om0"ni me a,e!ul $"lind la 3a"( > :i +e.i +u a *aA Ei 0ine, d!a,ul meu domn, nu '!eau +a a+ea *" +!i oa!e " a1un," #n *a0"!a lui @a!ne e, a *a.i *o* > Nu '!ei((( +a((( La a+e *e +u'in*e, me a,e!ul $u e mina $e $i *ol( Pa!daillan 3"+u la 3el( > %/ndii.'" 0ine, $u e el( Dai.mi +!i oa!ea( :i #)i #nd!e$*" ea'a $i *olului $!e me a,e!( A+e *a !idi+" din ume!i )i !o *i +u un +alm, $e +a!e Pa!daillan #l admi!"= > Nu '" ,/ndii de+/* la un in,u! lu+!u( Da! eu in " '" $un( 7nain*e de a '" u+ide((( > Sun* numai u!e+5i((( > Ei 0ine, mi.ai $u adineau!i +oninu*ul +!i o!ii $e +a!e nu.l +uno)*eam( De+i a) $u*ea, da+" mi.a! 3i 3!i+", " '" #nm/ne- mi i'a )i " *!an mi* o!dinul 'e!0al((( > Nu, !" $un e Pa!daillan, +"+i ,ene!alul nu e 'a u$une de+/* unui o!din +!i ( > 7n a+e * +a-, !"+ni me a,e!ul, '" omo!?((( 7n a+ela)i *im$ *!a e +u $i *olul((( Pa!daillan, din*!.o lo'i*u!" de $in*en, #)i #m$in e +alul " a!" #n*!.o $a!*e a*/* de 0!u +, #n+/* l.a! 3i !" *u!na* $e un +"l"!e o0i)nui*( %lonul *!e+u la dou" de,e*e $e l/n," +a$ul "u( A$!oa$e #nda*" *!a e la !/ndul "u, nu a u$!a +"l"!eului, +i a u$!a +alului a+e *uia= animalul, lo'i* #n +a$, e $!"0u)i( In a+eea)i +li$", me a,e!ul "!i #n $i+ioa!e, +u a0ia #n m/n"( Pa!daillan "!i e )i el )i #)i +o e e $ada( > Domnule, !o *i el +u ,!a'i*a*e, #nain*e de a ne #n+!u+i)a $adele, 0ine'oii " m" a +ul*ai o +li$"( V.am $u +" numele meu e *e +on*ele de Ma!,en+9, $en*!u +" am a+e * d!e$*( Da! mai $o!* )i al* nume= un* +a'ale!ul de Pa!daillan((( > A? A? Am 0"nui* eu o +li$"? 0om0"ni 3u!io me a,e!ul( > M" +unoa)*ei, de+i, -i e Pa!daillan( Cu a*/* mai 0ine( A *a ne 'a 3e!i de di +u! u!i lun,i( Pen*!u +" m" +unoa)*ei, domnule +on*e, *!e0uie " )*ii +" *"$/na domniei.'oa *!e, u'e!ana domniei.'oa *!e, a mai '!u* de '!eo *!ei au $a*!u o!i " m" u+id"( Gl*ima da*", nu de mul*, *o+mai #i al'a em 'iaa( 7n emn de !e+uno)*in", a a mui* $e u!mele mele

*oi oamenii #na!mai ai du+elui de %ui e((( Nu m" 'ei u+ide, domnule? :i, +um nu '!eau +a +!i oa!ea " a1un," la de *inaie, +um, #n 3/!)i*, un*ei lu1i*o!ul unei 3emei +a!e.mi '!ea moa!*ea, eu am " 3iu a+ela +a!e o " '" u+id"? 7n a+ela)i *im$, Pa!daillan e $u e #n ,a!d"( S"0iile e #n+!u+i)a!"((( Con*ele Lui,i, om di0a+i, !"ma e #n de3en i'"( La u!ma u!melo!, nu a'ea ne'oie " u+id" )i " !e$u!*e-e o 'i+*o!ie( B!e0uia $u! )i im$lu " #nl"*u!e au " o$!ea +" #n lo+ un ad'e! a!( Pa!daillan, du$" o0i+eiul "u, a*a+" $!in*!.o e!ie de lo'i*u!i d!e$*e, 3ul,e!"*oa!e( Me a,e!ul nu +"$" +u 'ia" de+/* da*o!i*" 3a$*ului +" e *!a e #nd"!"*( Da!, de)i da #na$oi, e a$"!a +u #nd!"-neal" )i m"ie *!ie( > Domnule, $u e $e ne$u " ma " Pa!daillan, am im$!e ia +" un*ei un om de inim" )i '" +e! +u-e(((( > Pen*!u +eA #n*!e0" +on*ele Lui,i( > C" '.am !u,a* ".mi dai +!i oa!ea( A! 3i *!e0ui* " $!e'"d +" un 0"!0a* +a domnia.'oa *!" $oa*e 3i #n'in de oa!*", da! +" nu.)i $lea+" de 0un"'oie +a$ul((( > Mulume +, domnule, -i e me a,e!ul, a*a+/nd !e$ede( > P!imii de+i *oa*e +u-ele mele, +on*inu" Pa!daillan, $en*!u $!o$une!ea nelalo+ul ei $e +a!e '.am 3"+u*.o, )i *oa*e !e,!e*ele de a 3i ili* " '" *!a*e- +a $e un du)man((( In a+ela)i *im$ e $le+" #nain*e )i 3and"( Me a,e!ul +oa e un i$"* !",u)i*, l" " ".i +ad" a0ia din m/n", e !" u+i )i e $!"0u)i la $"m/n*((( CHo$a? mo!m"i Pa!daillan( Am 3o * oa!e a*/* de nedi0a+i #n+/* ".l 3i u+i AC Se l" " #n ,enun+5i, de 3"+u *uni+a +on*elui *o +an )i +e!+e*" !ana +l"*in/nd din +a$( Bo+mai a*un+i !"ni*ul de +5i e o+5ii( > Domnule, -i e Pa!daillan, un* *"$/n $e i*uaie( Po* de+i " '" iau +!i oa!ea $e +a!e o $u!*ai( Da! a) 3i di $e!a* " '" $"!" e + +a $e un du)man, deoa!e+e un*ei un om 0!a'((( V!ei, de+i, de 0un"'oie, ".mi dai a+ea mi i'"A((( V!ei " ne de $"!im +a $!ie*eniA((( R"ni*ul 3"+u ane'oie un ,e * +u m/na $!e a a!"*a un 0u-una! dinl"un*!ul *uni+ii( Pa!daillan lu" +!i oa!ea( 7n o+5ii !"ni*ului e +i*ea o di $e!a!e 3"!" ma!,ini( > Calmai.'", $u e Pa!daillan, mi)+a* de mil"( Ce '" $a ", la u!ma u!melo!A((( Doa! nu '" *emei, $!e u$un, +" 'oi 3olo i a+ea *" +!i oa!e +a o a!m" #m$o*!i'a doamnei @au *aA > M" *em((( mu!mu!" !"ni*ul +u un ,la +a!e a0ia e au-ea( O "((( du+ei(((, +!i oa!ea((( !e,elui @!anei((( un* un om((( de-ono!a*( > 7n*!.ade'"!, -i e Pa!daillan, '" *emei de a *aA Nu '" *emei de+/* de a*/*A :i da+" '" do'ede + +" '" #n)elaiA C" nu.i 'oi da a+ea *" mi i'" lui Valoi A > Do'ada((( nu.i $o i0il"(((, mu!mu!" !"ni*ul( > 4a da? E6i *" una, !" $un e Pa!daillan( Ia*.o? La a+e *e +u'in*e, 3"!" .o de +5id", 3"!" ".i !u$" $e+e*ea, 3"!" " e ui*e la +oninu*, Pa!daillan !u$ e +!i oa!ea #n 0u+"i mi+i( Du$" +e 3u a *3el 3"+u*" 3"!/me, +a!e nu $u*eau 3i +i*i*e, le a!un+" #n ae!( 7n *im$ul a+e *a, +on*ele Lui,i #)i inu e o+5ii $i!onii a u$!a lui Pa!daillan, o+5i $lini de ului!e( A$oi, uimi!ea 3"+u lo+ unui oi de admi!aie( :i, +u un *on +a!e de-'"luia de$lina lui !e+uno)*in", mu!mu!"= > Mulume +, domnule? Pa!daillan !idi+" din ume!i( > V.am $!e'eni* +" a'eam doa! in*enia de a 1u+a un !en,5i @au *ei( S.a i $!"'i*( Da! n.am o0i+eiul de a m" lu1i de o +!i oa!e +"-u*" #n m/na mea $en*!u a $!o'o+a moa!*ea unei 3emei( S+!i oa!ea a *a di *!u " nu mai e6i *" ni+i m"+a! #n amin*i!ea mea( Sun*ei mulumi*A > Da, domnule((( )i '" 0ine+u'/n*e-((( +" mi.ai da*((( o a emenea do'ad"((( 7nain*e de a mu!i(((

> Ei? Pe *oi d!a+ii, n.o " mu!ii? R"ni*ul +l"*in" *!i * din +a$( A$oi, o *eni* de e3o!*u!ile $e +a!e le 3"+u e, #)i $ie!du +uno)*ina( Pa!daillan e du e la +alul "u )i +o*o+i #n o0l/n+ul )eii( A+olo, u0 $i *ol, a'ea 3e)i, +am", #n 3/!)i* *o* +eea +e #i *!e0uie unui om " o0lo1ea +" !e$ede o !an"( A$oi +o0o!# 3ale-a $e o $o*e+" 3oa!*e a0!u$*", #nmuie #n a$a de ma!e un *am$on ma!e de +am", e u!+" !e$ede, $"l" +ana, o a+o$e!i +u +am" )i o 0anda1" *!/n ( > E a$" "!a*"( G *u!", -i e Pa!daillan( Da! a)a.i mai 0ine( A+um, domnule, 3ii a*en*( Am " '" !idi+ )i am " '" a)e- $e +alul meu( Pa!daillan e $le+", #)i '/!# m/inile u0 mi1lo+ul !"ni*ului )i, +u 0l/ndee )i *o*oda*" +u 3o!", #l !idi+" )i #l a)e-" $e +al( > Pu*ei *a a *3el $/n" la %!a'eline A #l #n*!e0"( > C!ed((( > A*un+i, la d!um( Da+" imii +" '" la " $u*e!ile, *!i,ai.m"( :i, in/ndu.)i +alul de +"$" *!u, #n*o!+/ndu. e la 3ie+a!e $a $!e a.l +e!+e*a $e !"ni*, Pa!daillan $o!ni la $a ( Du$" dou"-e+i de minu*e a1un e la $!imele +a e ale a*ului( %!a'eline nu e!a al+"*ui* de+/* din *!ei-e+i de +oli0e de $e +a!i( Da! in*!a!ea unui +al $u!*/nd un !"ni* a*!a e #n 1u!ul lui Pa!daillan +/*e'a 3emei )i o 0and" $e!ia*" de /n+i( > Gnde.i 5anulA #n*!e0" Pa!daillan( > N.a'em ni+i un 5an? $u e una din*!e 3emei( > Ca!e din*!e 'oi '!ea " +/)*i,e -e+e +u-iA $u e ia!")i Pa!daillan( > Eu, !o *i 3emeia +a!e 'o!0i e mai #nain*e( Da+".i $en*!u a.i da ad"$o * )i a.l #n,!i1i $e +a'ale!, l" ai $e mine? R"ni*ul 3u *!an $o!*a* la +/i'a $a)i, #n 3a*a unei +oli0e, )i +ul+a* $e o al*ea um$lu*" +u ia!0" de ma!e( > E $e.ai+i '!eun 3el+e!A #n*!e0" Pa!daillan( > Nu, da! a'em un '!a+i( Gn 0"*!/n +a!e le )*ie $e *oa*e, +a!e 'inde+" de 3!i,u!i )i )*ie " #n,!i1ea +" !"nile( Bo+mai a*un+i, a+ela $e +a!e a*ul #l numea '!a+i, 'e *i* de i,u! de $!e +ele #n*/m$la*e( 7)i 3"+ea in*!a!ea #n +oli0"( E!a un 0"*!/n +u un +5i$ in*eli,en*, +u o+5ii 'ii )i i!oni+i( @"!" " +oa*" o 'o!0", e l" " #n ,enun+5i l/n," !"ni* )i #i de 3"+u 0a,a1ele, a$oi e6amin" !ana( > Ce -i+ei, domnuleA #l #n*!e0" Pa!daillan( > Zi+ +".i 3oa!*e ,!a'( Da! e 3a+e 0ine( > G3? !o *i Pa!daillan +u un u $in de u)u!a!e( 7nda*" #n " un ,/nd #i *!e+u $!in min*e( Da+" !"ni*ul #)i 'enea #n 3i!e, e 'a du+e la @a!ne e )i #i 'a $o'e *i +e i e #n*/m$la e, $un/ndu.i 'e!0al +oninu*ul +!i o!ii( A*un+i, *o* +e 3"+u e Pa!daillan de'enea inu*il? #l *!a e $e '!a+i #n*!.un +ol al +ame!ei )i #l #n*!e0"= > E)*i i,u! +".)i 'a !e'eniA > @oa!*e i,u!? > Da! a) '!ea +a $!ie*enul meu ".)i $oa*" +on*inua +"l"*o!ia((( V!a+iul +l"*in" din +a$ )i -i e= > Da+" e mi)+" de $e al*eaua a *a #nain*e de a *!e+e o$* -ile, 'a mu!i( Da+" #n+ea!+" " um0le #nain*e de a *!e+e o lun", *o*ul e d" $e *e +a$( Da+" e u!+" $e +al #nain*e de a *!e+e dou" luni, nu mai !" $und de nimi+? Dou" luni?((( E!a mai mul* de+/* a'ea ne'oie Pa!daillan( O!i+um a! 3i 3o *, '!a+iul 3"+u #n a)a 3el #n+/* du$" $a*!u -ile $u*u " de+la!e +" !"ni*ul e!a #n a3a!" de o!i+e $!ime1die( A+e *e $a*!u -ile Pa!daillan le $e*!e+u #n +oli0"( @iind i,u! +" +on*ele Lui,i nu 'a mu!i )i 'a 3i #n,!i1i* de *ul de 0ine, $e de al*" $a!*e 3iind i,u! +" a+e *a nu e 'a $u*ea du+e ".l $!e'in" $e @a!ne e, #n*!.o 0un" diminea" +a'ale!ul #)i lu" !"ma 0un de la a+ela $e +a!e #l omo!/ e $e 1um"*a*e )i $o!ni la d!um $!e Pa!i (

A'ea de #nde$lini* o du0l" a!+in"( Mai #n*/i, ".l !e," ea +" $e Mau!e'e!*( A$oi ".l $oa*" #n*/lni $e de %ui e((( $$III BLOIS Pe +/nd Pa!daillan ,onea $e d!umul $!e DunRe!Due )i $unea m/na $e +!i oa!ea de *ina*" lui @a!ne e, du+ele de %ui e, #n mi1lo+ul unei e +o!*e im$un"*oa!e, #nain*a $!e 4loi , unde, din *oa*e $"!ile @!anei, 'eneau de$u*aii no0ilimii, ai +le!ului )i ai *"!ii a *!eia $en*!u u$!ema +on3!un*a!e la +a!e Hen!i+ al IlI.lea #)i +on'o+a e $o$o!ul )i +a!e e *e +uno +u*" u0 numele de CS*"!ile ,ene!ale de la 4loi I( Se+u!i*a*ea lui de %ui e e!a de$lin"( Mau!e'e!* #i d"du e un !a$o!* e6a+* de $!e 3o!ele de +a!e Hen!i+ al IlI.lea $u*ea di $une, adi+" a$!oa$e $a*!u-e+i de mii de oameni( A+e *e 3o!e +on ide!a0ile e a3lau u0 +ondu+e!ea unui +"$i*an ne#n3!i+a*, +a!e #)i do'edi e +ali*"ile $e mul*e +/m$u!i de 0"*"lie= 0!a'ul C!illon( B!u$ele lui C!illon o+u$au +a *elul )i o!a)ul( Re,ele e!a de+i a$"!a* )i #n+" 0ine a$"!a*( In +iuda a+e *ei *"!i de lu+!u!i, e+u!i*a*ea lui de %ui e e!a de$lin"( 7n*!.ade'"!, )*ia +" 3ie+a!e din*!e +ei o u*" +in+i-e+i de ,en*ilomi +a!e #l #n oeau #)i $u e e #n el *oa*e $e!anele )i *oa*e )an ele de 'ii*o!( Nu e6i *a de+i ni+i unul +a!e " nu 3ie ,a*a a e l" a u+i $!e a.)i al'a )e3ul( 7n a3a!" de a *a( )*ia +", oda*" a1un la 4loi , #i 'a #n*/lni $e de$u*aii +elo! *!ei +inu!i )i +", $!in*!e a+e)*i de$u*ai, enio!i, */!,o'ei, $!eoi, nu e6i *a unul +a!e " nu.i 3ie de'o*a* *!u$ )i u3le*( De+i, #n !eali*a*e, el a'ea " 3ie ade'"!a*ul *"$/n al *"!ilo! ,ene!ale( De $!e a+e *e 3elu!i*e lu+!u!i di +u*a de %ui e #n ul*ima a -i de ma!)( E!a #n+on1u!a* #n +li$a a+eea de o$* au -e+e din*!e oamenii "i +ei mai a$!o$iai +a!e, al+"*uind un $lu*on, me!,eau #n 3!un*ea ,!o ului e +o!*ei( :i, #n+e*ul +u #n+e*ul, #n ,!u$ul de in*imi e "'/!)i e o ele+ie, #n a)a 3el #n+/* du+ele e $omeni #n 3!un*e, #n*!e 4u i.Le+le!+ )i Maine'ille, *o'a!")ii "i nede $"!ii, 3a" de +a!e nu a'ea nimi+ de a +un ( 7n mi+ul +lan $e +a!e #l 3o!mau a *3el du+ele )i +ei doi 3ideli a,eni ai "i, #n +5i$ 3i!e + 'eni 'o!0a de $!e Pa!daillan( > 7n 3/!)i*, -i e Maine'ille, ne.am '"-u* +"$ai de in ul " *a ne#n emna*( Da!, #n +e m" $!i'e)*e, #n+e!+ un oa!e+a!e !e,!e*( Moa!*ea $!in #ne+ a 3o * $!ea 0l/nd" $en*!u el((( > E.ade'"!a*, #n*"!i 4u i.Le+le!+, ia!, #n +e m" $!i'e)*e, mi.a! 3i $l"+u* ".i #n*o!+((( > Le+ia de +!im" $e +a!e i.a da*.oA #n*!e0" Maine'ille !/-/nd( > Nu, $e *oi d!a+ii? Aia i.am #na$oia*.o(((( Nu.i min*e)*i +" l.am de-a!ma* #n 4a *iliaA > Nu e!am de 3a"((( a)a +"((( > Da! Mau!e'e!* e!a?((( E.ade'"!a*, Mau!e'e!*A > @oa!*e ade'"!a*, -i e Mau!e'e!* +a!e me!,ea #n $a*ele lui de %ui e( I.ai -0u!a* a0ia din m/n" de *!ei o!i )i *i+"lo ul a 3o * ne'oi* " e de+la!e #n'in ((( 4u i.Le+le!+ 3"+u un ,e * de 'ie a*i 3a+ie )i #i mulumi lui Mau!e'e!* +u o $!i'i!e( A1un e!" #n a*ul Ville!0on((( > Domnilo!, -i e de %ui e +u ,la um0!u, " nu mai 'o!0im de $!e mo!i((( 4u i, d" o 3u," $/n" la +"l"!eii de +olo )i a3l" +am +e 'o!( 7n*!.ade'"!, #n $iaa din 3aa 0i e!i+ii a*ului e o$!i e!" '!eo )ai-e+i de +"l"!ei( Da! 4u i.Le+le!+ n.a'u '!eme " e6e+u*e o!dinul $!imi*( C"l"!eii -"!i e!" *!u$a lui de %ui e )i ,alo$au #n #n*/m$ina!ea ei( Pen*!u o +li$" de %ui e e *ul0u!" )i mina i e l" " $/n" la *ea+a a0iei( Ideea +" Hen!i+ al IlI.lea i.a $!e,"*i* o +u! " #i *!e+u $!in min*e +a un 3ul,e!( Da! e lini)*i +u!/nd( C"l"!eii 'eneau $!e el )i *!i,au= > Mon enio!e, 3ii 0ine'eni*?((( E!a o *!u$" de ,en*ilomi de$u*ai, *!imi)i de enio!ii adunai la 4loi $!e a.i ie)i #n

#n*/m$ina!e, a.l alu*a )i a.l a i,u!a de 3ideli*a*ea lo!((( 7n momen*ul a+ela, !e,ele @!anei, $alid )i ne!'o , e a3la #n a$a!*amen*ul $e +a!e #l o+u$a la $!imul e*a1 al +a *elului( Hen!i+ al III.lea, +u o a,i*aie +a!e +on*!a *a +u ne$" a!ea lui o0i)nui*", e $lim0a #n u )i #n 1o , e a$!o$ia ade ea de o 3e!ea *!" de unde $u*ea 'edea +u!*ea $"*!a*" )i $o!*alul ma1e *uo al +a *elului( Hen!i+ al IlI.lea #l a)*e$*a $e du+ele de %ui e?((( Pe *e!a a Pe!+5e au6 4!e*on e!au +in+i-e+i de ,en*ilomi #na!mai $/n" #n dini( O +om$anie de el'eieni o+u$a +u!*ea $"*!a*"( S+a!a +ea ma!e e!a $lin" de enio!i !e,ali)*i( al +"!o! +5i$ #n*une+a* a!"*a +" nu e a)*e$*au la nimi+C 0un de $e u!ma o i!ii du+elui( Boa*e +elelal*e +u!i )i +"!i ale +a *elului e!au o+u$a*e de o *a)i( P/n" )i #n alon '!eo dou"-e+i de ,en*ilomi a)*e$*au, in *"+e!e )i +u o+5ii ain*ii a u$!a !e,elui( 7n*!.un +ol, Ca*e!ina de Medi+i, */nd de 'o!0" +u du5o'ni+ul ei, +on*!a *a $!in enin"*a*ea )i 'e elia ei +u um0!a ne!"0da!e din 1u!( > Gnde e *e 4i!onA S.a #na$oia*A #n*!e0" deoda*" Hen!i+ al III.lea( > Ai+i /n*, i!e, !" $un e ma!e)alul de 4i!on( A!mand de %on*au*, 0a!on de 4i!on, e!a $e a*un+i #n '/! *" de )ai-e+i )i $a*!u de ani, da! mai $u!*a #n+" $la*o)a +u o u)u!in" $e +a!e i.o in'idiau unii mai *ine!i de+/* el( > A, ai 'eni*, 0"*!/ne 'i*ea-? -i e Hen!i+ al III.lea( M" *emeam +" nu 'ei a1un,e a-i ai+i, +"+i #i d"du em un +on+ediu de o$* -ile( > Da, #n " am a3la* de o i!ea domnului du+e( La d!a+u, i!e, nu m.a! 3i !"0da* inima " $ie!d o a emenea 0un" o+a-ie de a.i $!e-en*a !e $e+*ele mele?((( :i 'edei, i!e, +" am 'eni* la *im$((( Re,ele #n+e$u " !/d", ,en*ilomii i-0u+ni!" #n 5o5o*e( 7n*!.ade'"!, +5ia! #n a+el momen*, o la!m" e !idi+" din +u!*ea $"*!a*"= e!a *!o$o*ul +ailo! +a!e *!e+eau $e u0 $o!*al, un +lin+5e* de a!me )i de $in*eni, -,omo*ul 3"+u* de +"l"!eii +a!e de +"le+au((( Hen!i+ al III.lea $"li( > Con*e de Loi,ne , -i e el +u ,la +5im0a*, 'edei +e e $e*!e+e #n +u!*e( O )*ia $!ea 0ine( 4"nuia +" e!a de %ui e +a!e o i e( :i, #nain*e de a $!imi '!eun !" $un e, e #nd!e$*" $!e 1ilul +ei ma!e a)e-a* $e o e *!ad" )i #n+5i$uind un *!on( Se a)e-" )i, +u un ,e * 3u!io , #)i *!a e $"l"!ia $e 3!un*e( > Si!e, e6+lam" C5ala0!e +a!e ale!,a e la 3e!ea *!" #n a+ela)i *im$ +u Loi,ne , a 'eni* domnul du+e de %ui e, Dumne-eu ".l ai0" #n $a-a a? > Doa! da+" n.o ".l ia d!a+u? mu!mu!" Mon* e!9, de l/n," !e,e( > A5? e6+lam" Hen!i+ al III.lea $e un *on indi3e!en*, a*/* de 0ine 1u+a* #n+/* !e,ina. mam" !"ma e uimi*"( Nu mai $une? Du+ele de %ui eA((( Da! +e.o 3i +"u*/nd ai+iA > Vom a3la #nda*", i!e, +"+i ia*".l +" u!+" +a!a +ea ma!e((( E!a ade'"!a*( Pe +a!a +ea ma!e e au-ea !umoa!ea nede lu)i*" a unei mulimi de oameni +a!e u!+au( Mulimea a+ea *a e!a e +o!*a du+elui +a!e #l #n oea $/n" la u)a !e,elui((( %e *ul a +undea o amenina!e +a!e nu.i +"$" lui %!illon( A1un #n 3aa u)ii alonului, el e #n*oa! e $!e ,en*ilomii lui de %ui e )i $u e= > Mon enio!e, domnule du+e de Ma9enne, domnule +a!dinal, !e,ele m.a #n "!+ina* " '" adu+ la +uno)*in" +" '" a+o!d" audiena( Ci* de $!e domniile.'oa *!e, domnilo!, 0ine'oii " a)*e$*ai((( E +o!*a !"ma e de+i #n)i!ui*" $e +a!"( :i, +um +a!a e!a o+u$a*" mai dinain*e de un ma!e num"! de enio!i !e,ali)*i )i de o *a)i #na!mai, d!e$* u!ma!e e um$lu de oameni +a!e e $!i'eau +5io!/) )i +a!e, la o in,u!" 'o!0", .a! 3i #n+"ie!a* unii +u +eilali( C!illon de +5i e u)a( 7i $o3*i #n"un*!u $e domnii de Lo!!aine )i #n+5i e u)a in,u! )i +u ma!e 0",a!e de eam"( Cei *!ei 3!ai #nain*a!" $!e 1ilul din +a!e Hen!i+ al III.lea, +u $"l"!ia $e +a$, #i $!i'ea

'enind 3"!" " 3a+" '!eun ,e *, 3"!" +a un mu)+5i de $e o0!a-ul "u " *!e a!"( Du+ele de %ui e, mai $uin a0il de+/* Hen!i+ al III.lea #n a.)i a +unde im"min*ele, nu e $u*u e #m$iedi+a " $"lea +" din $!i+ina $!imi!ii de ,5ea" +a!e i e 3"+ea( Se o$!i la *!ei $a)i de *!on )i 3"+u o $le+"+iune ad/n+", ia! 3!aii lui #l imi*a!"( 7n 3/!)i*, !e,ele #)i $le+" $!i'i!ea a u$!a du+elui )i, +u ,la ul "u $uin 3o!n"i*, de o !a!" im$e!*inen" +/nd 'oia, #n*!e0"= > A? Domnia.*a e)*i, domnule du+eA((( Ce ai 'eni* a ne $uneA((( $$IV #PCAREA Cu'in*ele a+e *ea ale !e,elui 3"+u!" " *!ea+" un 3io! $!in 'inele +elo! de 3a", !e,ali)*i +u *oii( :i +ei *!ei 3!ai $u*u!" au-i 3!eam"*ul "0iilo! +a!e e +io+neau unele de al*ele +a ni)*e 3!un-e de oel( > Si!e, $u e du+ele +u ,la i,u!, )*ii +" 3!a*ele meu +a!dinalul e *e $!e)edin*ele +le!ului #m$!eun" +u mon enio!ul +a!dinal de 4ou!0on( De+i nu.i nimi+ mai 3i!e + de+/* $!e-ena a la *a*ele ,ene!ale $e +a!e ma1e *a*ea.'oa *!" a 0ine'oi* " le +on'oa+e #n a+e * o!a)((( > :i domnia.*a, domnule du+eA +on*inu" Hen!i+ al III.lea +u a+eea)i im$e!*inen"( > Si!e, 'o!0i mai de$a!*e de %ui e, )*ii +" 3!a*ele meu Ma9enne e *e $!e)edin*ele no0ilimii #m$!eun" +u domnul ma!e)al +on*e de 4!i a+((( > Ma!e)al de 0a!i+ade, a)a +um domnul de 4ou!0on e *e +a!dinal de +on $i!aie? -i e #n3unda* !e,ele( :i, de da*a a+ea *a, de %ui e e 3"+u al0 la 3a"( C"+i a*a+ul e!a di!e+* )i +u i,u!an" 3u!*una a'ea " i-0u+nea +"((( > Da!, -i e !e,ele, nu e!a 'o!0a de $!e +ei doi 3!ai ai domniei.*ale( E!a 'o!0a de $!e domnia.*a( M" 0u+u! +".i '"d al"*u!i de domnia.*a((( +" '" '"d $e *oi #m$!eun"((( da! *e #n*!e0 #ndeo e0i $e domnia.*a= +e.ai 'eni* " 3a+i ai+iA 7n +li$a a *a, Ca*e!ina de Medi+i e a$!o$ie de !e,e )i !"ma e #n $i+ioa!e l/n," e *!ad"( @i,u!a ei #n*une+a*", +a de $e+*!u i'i*" deoda*" #n 3aa o+5ilo! lui de %ui e, i e $"!u a+e *uia de !"u au,u!, $!e'e *ind o +a*a *!o3"( A!un+" #n 1u!u.i o $!i'i!e !a$id", '"-u enio!ii !e,ali)*i ,a*a " a!" a u$!a Iui )i $uin mai li$ ea " 3i !o *i* #n momen*ul a+ela +u'/n*ul i!e'o+a0il( CDa+" 3a+e un emn u $e+*, ,/ndi #n inea lui +u !e$e-i+iune, #i +5em $e ,en*ilomii mei((( )i((( ne 'om #n+"ie!a?C Ho*"!# " mai *"!","ne-e lu+!u!ile, da+" #i *"*ea #n $u*in" )i !" $un e= > Si!e, a) $u*ea " '" $un +", 3iind de$u*a* al no0ilimii la 3el +a )i ali enio!i, am $u*u*, a *!e0ui* " !" $und +on'o+"!ii 3"+u*e de ma1e *a*ea.'oa *!"((( > Nu e 'o!0a de $!e-ena domniei.*ale la *"!ile ,ene!ale, #l #n*!e!u$ e !e,ele +a!e a'ea o #n+"$"/na!e !e+e, +um$li*" )i ade ea +!ud"( E *e 'o!0a de $!e-ena domniei.*ale ai+i, #n +a a mea, la !e,e? Ce.ai 'eni* " 3a+i ai+iA((= Vo!0ele a+e *ea e!au #n $"im/n*"*oa!e( Si*uaia e!a )i mai )i( De %ui e, $ie!i*, 0/i,ui +/*e'a +u'in*e nede lu)i*e( @!a*ele lui, +a!dinalul, #l +"l+" 0!u*al $e $i+io!, +u un ae! +a!e 'oia " $un"= CCe mai a)*e$iA S" ne +oa*em "0iile, +e d!a+u?(((C Nelini)*ea +a!e a$" a a+ea *" +en" de o +um$li*" 'iolen" a1un e la +ulme $!in +u'in*ele $e +a!e Hen!i+ al III.lea, mai 3o!n"i* +a ni+ioda*", le !o *i $e ne$u " ma "= > 7n o!i+e +a-, am $u*u* 'edea +" ai 'eni* #n 0un" )i nume!oa " +om$anie( La d!a+u? B!e0uie ".i 3a+ un +om$limen*? > Si!e((( in*e!'eni !e,ina.mam"( > L" ai, doamn"?((( Pe *oi 3inii, ai+i e6i *" un !e,e, nu e6i *" de+/* un !e,e, )i +/nd !e,ele 'o!0e)*e, *oa*" lumea *!e0uie " *a+", $/n" )i domnia.'oa *!", doamn"?(((

D!a," 'e!e, #i 3"+eam de+i un +om$limen* $en*!u e +o!*a domniei.*ale( Da!, ia $une, mi e $a!e +" li$ e)*e +ine'a((( > Cine( i!eA #n*!e0" du+ele de %ui e #n,"l0enindu. e( > P"i((( +"lu,"!ul +a!e *!e0uia " m" u+id" #n +a*ed!ala de la C5a!*!e ( L.ai ui*a* oa!e la Pa!i A Vo!0ele a+e *ea !" una!" +a un *une*( Du+ele de %ui e e )i #n*o! e e $!e u)", e!a ,a*a " *!i,e du$" a1u*o! )i +ine $oa*e )*i +e .a! 3i #n*/m$la*A((( C/nd, deoda*", Ca*e!ina de Medi+i, #n*in-/ndu.)i 0!aul de +"!na*, !o *i a+e *e +u'in*e, +u un ,la de u$!em" au*o!i*a*e $e +a!e #l 3olo ea 3oa!*e !a!= > Domnilo! de Lo!!aine, a +ul*ai.m", a +ul*ai.o $e !e,in"? Re,ele '!ea " 'o!0ea +"( Nu.i a)a, 3iul meuA Pe! ona1ele +a!e a i *au la +en" !"ma e!" #n+!emeni*e #n a*i*udinea $e +a!e o lua e!"( Numai du+ele de %ui e 3"+u o 1um"*a*e de #n*oa!+e!e $!e !e,ina.mam"( A*un+i, Ca*e!ina de Medi+i +on*inu"= > Domnule du+e, nu )*ii de i,u! +" am de +o$e!i* la C5a!*!e un +om$lo* #m$o*!i'a !na1e *"ii. ale( 7n*!.ade'"!, un +"lu,"! .a l"uda* +".l 'a lo'i de moa!*e $e !e,e((( Dumne-eu #n " 'e,5ea-" a u$!a 3iului mai ma!e al 4i e!i+ii((( Com$lo*ul a e)ua*((( Bo*u)i +"lu,"!ul a+ela, $en*!u a $"*!unde #n o!a)ul C5a!*!e , .a *!e+u!a* 3"!" )*i!ea noa *!e #n !/ndu!ile $!o+e iunii((( A *a a '!u* " $un" ma1e *a*ea. a((( > Nu )*iam, #n*!.ade'"!, 0/i,ui du+ele, +" #n *o* !e,a*ul a! $u*ea e6i *a o 3"$*u!" #n*!. a*/* de +!iminal", #n*!.a*/* de min*i*" #n+/* " #nd!"-nea +" a !idi+a m/na a u$!a $e! oanei !e,ale((( > A+um, $u e mai de$a!*e Ca*e!ina +u +el mai ,!aio -/m0e*, !e,ele, a+o!d/ndu.i audien" d!a,ului no *!u '"!, #l #n*!ea0" $u! )i im$lu +a!e e *e +o$ul $e+ial al a+e *ei audiene((( 7n*!e0a!ea lui n.a!e al* */l+( De %ui e #l $!i'i $e Hen!i+ al III.lea +a!e, *em/ndu. e +" #m$in e e lu+!u!ile $!ea de$a!*e )i +" nu 'a 3i #n m" u!" " ia " din*!.un im$a , 3"+u un emn a3i!ma*i' din +a$( O de *inde!e e $!odu e #n #n*!ea,a aduna!e, *oi #nele e!" +" !e,ele d"du e #na$oi( > Si!e, $u e a*un+i de %ui e +u un ,la mai i,u!, )i domnia.'oa *!", doamn" )i !e,in", audiena $e +a!e ma1e *a*ea.'oa *!" a 0ine'oi* " ne.o a+o!de a!e, #n*!.ade'"!, un +o$ $e+ial( Am 'eni* nu la 4loi , +i la +a *elul din 4loi ( Am 'eni* nu la +on 3"*ui!e, +i la ma1e *a*ea. a( :i, da+" i.am !u,a* $e 3!aii mei " m" #n*o'"!")ea +", da+" i.am $o3*i* $e *oi ,en*ilomii $!ie*eni $e +a!e #l +uno + " m" u!me-e ai+i, am 3"+u*.o $en*!u +" a'eam de ,/nd " !o *e + +u'in*e olemne((( )i a) 3i '!u* +a *oa*" no0ilimea din @!ana " 3ie $!e-en*" #n a+e * alon((( > Da+".i 'o!0a a)a, nu.i ni+i o $iedi+"? -i e +u*e-"*o! !e,ele( S" e de +5id" u)ile )i " 3ie $o3*i*" #n"un*!u *oa*" lumea? O!dinul 3u e6e+u*a* 3"!" -"0a'"( G)a du0l" a alonului e de +5i e )i un u)ie! *!i,"= > Domnilo!, !e,ele '!ea " '" 'ad"? A*un+i, *oi enio!ii +a!e a)*e$*au $e +a!" )i $e *e!a " in*!a!"( Cu!/nd alonul 3u #ne a* de lume( A+eia +a!e nu i-0u*i!" " in*!e, e o$!i!" $e $alie! )i +5ia! $e *!e$*ele +"!ii( O +u!io-i*a*e $u*e!ni+" ,/*uia mulimea aduna*" a+olo( > Ve!e, $u e !e,ele, a+um ai audi*o!i +/* $o3*e)*i( Vo!0e)*e de+i +u *o* +u!a1ul( > Voi 'o!0i +5ia! +u mai mul*" in+e!i*a*e de+/* +u!a1, -i e du+ele de %ui e( Si!e, +/nd am a'u* onoa!ea " '" '"d la C5a!*!e , '.am $u +" o!a)ul 'o *!u Pa!i +e!ea u )i *a!e $!e-ena !e,elui "u de +a!e nu '!ea " 3ie li$ i*, +"+i al*3el $ie!e( A+um, i!e, adau,= !e,a*ul #n*!e, +e!e " e $un" +a$"* '!a10elo! )i o im$lo!" $e ma1e *a*ea.'oa *!" " !eia #n m/n" 3!/nele +ondu+e!ii( Pe ned!e$*, 3oa!*e $e ned!e$*, i!e, eu, Hen!i I de Lo!!aine, du+e de %ui e, am 3o * o+o*i* +a un *inda!d al !"-0oiului +i'il( S$!e ma!ele meu !e,!e*, a+eia +a!e 'oiau " emene *ul0u!"!i #n !e,a* au $e!a* " a3le #n mine un )e3 al !e'ol*ei, $e +/nd eu un* doa! )e3ul unei a!ma*e !e,ale( S$e!anele a+e *ea nu*!i*e de

a/"*o!ii uno! !"-me!ie a! 3i 3o * #n+u!a1a*e de mine da+", +u ,la *a!e, nu le.a) $une +a$"*( Si!e, am 'eni* #n +5i$ leal ".mi de$un $ada la $i+ioa!ele 'oa *!e )i " '" $!o$un o #m$"+a!e olemn", da+" a e6i *a* *o*u)i '!eoda*" o '!a10" ade'"!a*"((( > :i de 3a$* n.a e6i *a* ni+ioda*"? *!i," !e,ina.mam"( A! 3i ,!eu " ne 3a+em o idee e6a+*" de $!e ului!ea +a!e e -u,!"'i $e +5i$u!ile ,en*ilomilo!, a*/* du+ali +/* )i !e,ali)*i, +/nd du+ele de %ui e i $!"'i de 'o!0i*( Pen*!u unii a *a #n emna $!"0u)i!ea u0i*", ine6$li+a0il" )i ine6$li+a*" a unei +on $i!aii +a!e du!a de +in+i $!e-e+e ani( Ceilali mani3e *au o ne#n+!ede!e in *in+*i'" #n 3aa unei a*i*udini a*/* de noi a o!,olio ului du+e( 7n +e.l $!i'e)*e $e Hen!i+ al III.lea, da+" e!a mi!a*, 0u+u!o au nu, nimeni nu $u*ea )*i, deoa!e+e +5i$ul lui !"ma e de ne$"*!un ( O $!i'i doa! $e mai+". a, +a!e #i 3"+u un emn )i $u e= > Ce no0ile +u'in*e a !o *i* mai #nain*e '"!ul no *!u? Ce $"+a* +" o +en" a*/* de #nduio)"*oa!e nu.l $oa*e a'ea $e Dumne-eu d!e$* ma!*o!?((( Re,ele e o0i)nui e de mul*" '!eme ".)i #nelea," mama din +/*e'a 'o!0e( Ridi+/ndu. e, de+i, #n*!e0"= > Domnule du+e, ai 3i di $u " !e$ei a+e *e +u'in*e #n 0i e!i+", dinain*ea al*a!uluiA Du+ele )o'"i $uin, a$oi, !" $un e= > De i,u!, i!e? C/nd 'a 'oi ma1e *a*ea.'oa *!"((( > A)ada!, e)*i ,a*a " 3a+i un le,"m/n* de #m$"+iui!e #n 3aa al*a!uluiA > Sun* ,a*a, i!e((( De #nda*" +e ne 'om #na$oia la Pa!i , da+" 0ine'oie)*e ma1e *a*ea.'oa *!", ne 'om du+e la No*!e.Dame )i((( > Domnule du+e, #l #n*!e!u$ e !e,ele, $!e*u*indeni e6i *" al*a!e )i $e Dumne-eu #l ," e)*i $!e*u*indeni a*un+i +/nd #l +aui( Ca*ed!ala din 4loi mi e $a!e la 3el de $!o$i+e +a )i No*!e.Dame $en*!u un a emenea 1u!"m/n*((( > Ni+i nu +e! mai mul*( i!e((( C/nd 'a 'oi ma1e *a*ea.'oa *!"((( +5ia! m/ine? > M/ine?((( Cine )*ie unde ne 'om a3la m/ineA C5ia! a+um, $e lo+, domnule du+e, #n +ea ul +a!e u!mea-" *!e0uie " ne du+em la $i+ioa!ele al*a!ului((( De %ui e )o'"i din nou( :i, de da*a a *a, o!i+/* de $uin du!" )o'"iala lui, Ca*e!ina, +a!e #l o!0ea din o+5i, o !ema!+"( Da! du+ele !" $un e +u ,la 3e!m= > Pe lo+, da+" a *a.i $e $la+ul ma1e *"ii. ale? > C!illon, -i e !e,ele, ne du+em la +a*ed!al"( Domnilo!, 'enii +u *oii( Va 3i o +e!emonie de $!e +a!e " e 'o!0ea +" #n *o* !e,a*ul )i a +"!ei amin*i!e " !"m/n" #n i *o!ie? :i.a+um, '!eau " 3iu l" a* in,u!? Boa*" lumea ie)i( Numai !e,ina.mam" !"ma e l/n," Hen!i+ al III.lea( > Ei 0ine, mam"A !o *i 'e el !e,ele( Ne 'om #na$oia de+i la Pa!i A((( De #nda*" +e +on 3"*ui!ea e 'a i $!"'i, 'om $o!ni la d!um( > Da, -i e !e,ina 0"*!/n", ia*" +e.i do!e)*e inima +el mai mul*? S" *e #na$oie-i la Pa!i ? S".i !eiei di *!a+iile 3a'o!i*e #n Lu'!u )i aiu!ea, " $!e,"*e)*i e!0"!i $e *e e!0"!i, +u !i +ul de a 'edea #n+" o da*" +um e 'o! de-l"nui */!,o'eii "*ui ".i *o* $l"*ea +" ne0uniile? Ma!e +o3al" " *e #n*o!+i la Lu'!u, da+" !e'ii mi+)o!a*, 3an*oma unui !e,e, nemaia'/nd de+/* o um0!" de $u*e!e?((( C!e-i de+i #n a+ea *" #m$"+a!eA > :i de +e " nu +!ed, da+" domnul de %ui e 'a 1u!a #n 3aa al*a!uluiA -i e Hen!i+ al III.lea +u o in+e!i*a*e +a!e o 3"+u $e Ca*e!ina " -/m0ea +" ama!( > Ia eama, 3iule? > O, doamn"? e6+lam" !e,ele, ne#nele,/nd 0ine en ul a+e *ui a'e!*i men*( De i,u! +" C!illon a lua* *oa*e m" u!ile ne+e a!e((( ia*".l +" )i 'ine? ad"u," el $en*!u a #n+5eia di +uia( Ca*e!ina de Medi+i +oa e un o3*a*, a!un+" o $!i'i!e lun," a u$!a 3iului )i e !e*!a e #n+e*, $e +/nd C!illon #)i 3"+ea #n*!.ade'"! in*!a!ea #n alon )i #l anuna $e !e,e +" *o*ul e!a $!e,"*i* )i +" nu mai a)*e$*au de+/* " 0ine'oia +" a $o!ni $!e +a*ed!al"( Re,ele +o0o!# #nda*" #n +u!*ea $"*!a*" )i -/m0i la 'ede!ea ,en*ilomilo! +a!e al+"*uiau

o *!u$" #n emna*", $!e+um )i la 'ede!ea mai im$un"*oa!e #n+" a o *a)ilo! $e +a!e C!illon #i a)e-a e #n )i!u!i +om$a+*e( 7n+"le+"( Boi 3"+u!" la 3el( Re,ele ie)i din +a *el, $!e+eda* de o 3an3a!" de *!om$e*e, de o +om$anie de mu)+5e*a!i )i #n+ad!a* de *!ei )i!u!i de ,en*ilomi( Du+ele de %ui e 'enea #nda*" #n u!ma lui )i, a *3el, o!a de $"!i* de $a!*i-anii "i( Boa*" a+ea *" 3o!mida0ila )i *!"lu+i*" +a'al+ad" e #nd!e$*" $!e +a*ed!al", #n*!.un oi de !e+ule,e!e nelini)*i*"( Nimeni nu #nd!"-nea " 'o!0ea +"( @ie+a!e e #n*!e0a da+" a+ea *" +e!emonie nu a +undea +um'a o +a$+an"( P!e'eni* #n ,!a0", +le!ul +a*ed!alei e aduna e )i, #n'e)m/n*a* +u $odoa0ele a+e!do*ale, #l a)*e$*a $e ma1e *a*ea. a( Re,ele de +"le+" #n 3aa 0i e!i+ii unde in*!" #nda*", me!eu *"+u, u!ma* de mulimea nu mai $uin *"+u*"( De %ui e me!,ea lin," el, +e'a mai #n $a*e( Ca*ed!ala e um$lu #n*!.o +li$i*"( Re,ele )i de %ui e me! e!" $/n" la al*a!( De+anul +a*ed!alei +"-u #n ,enun+5i, #n+on1u!a* de 'i+a!ii "i, )i inu o +u!*" $!edi+"( A$oi u!+" *!e$*ele al*a!ului, de +5i e *a0e!na+olul, +oa e +5i'o*ul de au! )i, $e +/nd $!eoii +/n*au Tantu ergo, e #n*oa! e !idi+/nd em0lema #n m/ini( Boa*" a i *ena +"-u #n ,enun+5i( Re,ele d"du e e6em$lu +el dinii( 7n 3/!)i*, +5i'o*ul 3iind de$u $e al*a!, !e,ele e !idi+" )i #l $!i'i in*" $e du+ele de %ui e( A+e *a, +u $a 3e!m, u!+" *!e$*ele al*a!ului )i #n*in e m/na d!ea$*"( > Pe S3/n*a E'an,5elie )i $e S3/n*a Cumine+"*u!", !o *i du+ele +u un ,la $e +a!e *oa*" lumea #l $u*u au-i, a*/* #n numele meu, +/* )i #n numele Li,ii al +"!ei lo+o*enen* ,ene!al un*, 1u! #m$"+iui!e )i de$lin" $!ie*enie aiest(ii!sale regelui... Hen!i+ al IlI.lea, +a!e, $/n" a*un+i, mai a'ea o oa!e+a!e #ndoial", e lumin" la 3a" de 0u+u!ie )i, u!+/nd *!e$*ele la !/ndul "u, #n*in e m/na )i !o *i= > Pe S3/n*a E'an,5elie )i $e S3/n*a Cumine+"*u!", 1u! #m$"+iui!e )i de$lin" $!ie*enie +!edin+io ului meu '"! du+ele de %ui e )i domnilo! din Li,"((( A*un+i u!ale $u*e!ni+e i-0u+ni!" din $ie$*u!ile !e,ali)*ilo!, $e +/nd ,en*ilomii 3ideli du+elui !"ma e!" #n*une+ai )i *"+ui( Re,ele #n*in e m/na du+elui, +a!e 3"+u o $le+"+iune ad/n+"( 7m$"+a!ea e!a $e+e*lui*"?((( $$V CATERINA PRI#ETE SCRISOAREA,,, Sea!a, #n *im$ul ma!ii !e+e$ii +a!e a'u lo+ la +a *el, $e +5i$u!ile mem0!ilo! Li,ii e $u*ea +i*i enin"*a*e, 'e elie )i +5ia! o u)oa!" -e3lemea a*un+i +/nd o+5ii li e o$!eau a u$!a lui Hen!i+ al III.lea( Re,ele, +a!e m/n+a +u de *ul" $o3*", +on*!a! o0i+eiului "u, nu !ema!+a delo+ a+ea *" a*i*udine +iuda*" a $a!*i-anilo! lui de %ui e( Da! alii o !ema!+au #n lo+ul lui( :i, $!in*!e a+e)*ia alii e a3lau Ru,,ie!i )i Ca*e!ina de Modi+i( A *!olo,ul a i *a la o $"ul da* de !e,e a +un #n*!.un +a0ine* $!e'"-u* +u o 'i-e*" in'i-i0il", $!in +a!e $u*ea " 'ad" *o*ul( Ca*e!ina #l du e e a+olo, !u,/ndu.l " *udie-e 3i-ionomia 3!ailo! de %ui e( 4"*!/na !e,in" nu imi e ni+ioda*" o nelini)*e a*/* de ma!e( 7n '"-du5 $lu*ea o neno!o+i!e( La ma a !e,elui lua e!" lo+ ma!e)alul de 4i!on, VilleDuie!, dIAumon*, du %ua *, C!illon, +ei *!ei 3!ai de Lo!!aine )i +/i'a enio!i din Li,"( Come enii e ame *e+a e!" 3!"e)*e unii +u alii )i, da+" !e,ele n.a! 3i 3o * a)e-a* #n*!.un 1il +e'a mai #nal* de+/* +elelal*e, nu .a! 3i deo e0i* de in'i*aii "i( > Pe S3/n*a @e+ioa!" din C5a!*!e , +"!eia, la $le+a!e, i.am d"!ui* o 3!umoa " man*ie din e "*u!" de au!? e6+lam" la un momen* da* !e,ele @!anei( Ba!e mul* a) '!ea " )*iu +e mu*!" a! 3a+e 0le *ema*ul a+ela din 4Ea!n da+" ne.a! 'edea adunai la a+eea)i ma "?((( Numai +/nd m" ,/nde + )i m" a$u+" !/ ul? Re,ele i-0u+ni #n 5o5o*e de !/ ( Du+ele de %ui e 3"+u la 3el, a$oi *oi +ei a)e-ai #n 1u!ul me ei, ia! la u!m" *oi enio!ii +a!e *"*eau #n $i+ioa!e(

> Pa!+".l aud, +on*inu" !e,ele( A! *!a,e un CVen*!e.Sain*.%!i C?((( ; CPe *oi d!a+ii?C< :i Hen!i+ al III.lea !e$e*" #n1u!"*u!a 3a'o!i*" a !e,elui Na'a!!ei, imi*/nd a*/* de 0ine a++en*ul ,a +on al a+e *uia, #n+/*, de da*a a *a, !/ e*ele e $o!ni!" de la ine )i din *oa*" inima( > @iind+" 'eni 'o!0a, i!e, )*ii +e 3a+e #n +li$a a *aA #n*!e0" +a!dinalul de %ui e( Ei 0ine, .a #na$oia* #n La Ro+5elle unde 'a $!e-ida aduna!ea ,ene!al" a $!o*e *anilo!( > Ce'a +am +um a! 'eni *"!ile ,ene!ale ale 5u,5enoilo!, -i e !e,ele( Nu ne mai *emem de el( S" adune $e +ine $o3*e)*e( Vom $o!ni #m$o*!i'a lui )i, +u a1u*o!ul lui Dumne-eu, +u a1u*o!ul $!ie*enului no *!u ;#l $!i'i $e du+e< #l 'om $!e3a+e #n mi+i 3"!/me( > Si!e, $u e du+ele de %ui e, da+" 0ine'oie)*e ma1e *a*ea.'oa *!", 'om $!e,"*i a+ea *" e6$ediie((( > De #nda*" +e ne 'om #na$oia #n o!a)ul no *!u Pa!i , !" $un e !e,ele( Nu 'oi a3la odi5n" a*/*a '!eme +/* La Ro+5elle 'a 3i #n m/inile 5u,5enoilo!( Ro *ind a+e *ea, !e,ele 0"u un $o+al ma!e +u 'in )i 3oi +ei de 3a" #l imi*a!"( A *3el e i $!"'i o $"ul, unde .a 'o!0i* de $!e *oa*e #n a3a!" de *a*ele ,ene!ale $en*!u +a!e e aduna e a+olo *oa*" lumea( Ca*e!ina de Medi+i, #n +iuda '/! *ei )i #n +iuda l"0i+iunii ale, *"*u e $/n" la 3/!)i*( C/nd !"ma e in,u!", in*!" #n ala o $"ului )i e #nd!e$*" $!e +a0ine*ul unde #l l" a e $e Ru,,ie!i( 7n a+eea)i +li$", #n emi#n*une!i+, un ,en*ilom #i a$"!u #n 3a"( > Mau!e'e!*? !o *i #n"0u)i* !e,ina( > Da, doamn", -i e Mau!e'e!*, 3"+/nd o $le+"+iune(C A$oi, #)i #nd!e$*" $ina!ea, o $!i'i $e !e,in" )i $u e mai de$a!*e= > A+ela)i Mau!e'e!* +a!e a *!a un 3o+ de a!+5e0u-" #n ma!e)alul Coli,n9, a)a +um 3"!" #ndoial" n.ai ui*a*( V!emu!ile a+elea au *!e+u* de mul* )i m" *emeam +a ma1e *a*ea. 'oa *!" " nu.mi 3i ui*a* *!" "*u!ile +5i$ului((( Da! un* 3e!i+i* '"-/nd +" n.am de +e m" *eme((( Ca*e!ina de Medi+i #)i $i!oni e $!i'i!ea #n*une+a*" a u$!a omului +a!e #i 'o!0ea +u un oi de 3amilia!i*a*e im$e!*inen*"( Da! nu $e Mau!e'e!* #l 'edea #n 3aa o+5ilo!, +i *!e+u*ul ului*o! !e#n'ia* din*!.oda*" $!in $!e-ena a+e *ui om( 7l +e!+e*" +u mai mul*" a*enie $e Mau!e'e!* )i $u e= > Da, ai 3o * un 0un lu1i*o!( Ai 3"+u* mul*e $en*!u 3iul meu Ca!ol al IJ.lea( > Nu, doamn", -i e Mau!e'e!*, $en*!u domnia.'oa *!" le.am 3"+u* $e *oa*e((( Ca*e!ina !"ma e $e ,/ndu!i #n 3aa a+e *ei *"!uine( 7l +uno)*ea $e Mau!e'e!* +a $e unul din*!e +ei mai mi *e!io)i )i mai +!u-i lu1i*o!i +a!e e #n'/!*i e!" odinioa!" $e o!0i*a ei( :*ia +" nu 3"+ea nimi+ 3"!" '!eun mo*i'( > Domnule de Mau!e'e!*, !o *i ea $e nea)*e$*a*e((( unde *e a3lai domnia.*a #n Ziua 4a!i+adelo!A > V" #nele,, doamn", -i e Mau!e'e!*( L.am lu1i* $e du+ele de %ui e( L.am lu1i* +u a!doa!e )i +u 3ideli*a*e( Pen*!u i-0/nda $lanu!ilo! ale am 3"+u* la 3el de mul*e +a )i odinioa!" $en*!u !eu)i*a $lanu!ile domniei.'oa *!e( 7n+e$/nd din Ziua 4a!i+adelo! un* de+i un du)man al 3iului domniei.'oa *!e, !e,ele, )i al domniei.'oa *!e $e! onal( :i, da+", din #n*/m$la!e, !e,ele a! lua 5o*"!/!ea ".i *aie +a$ul du+elui de %ui e, e i,u! +" eu 'oi 3i +el $uin $/n-u!a*( La *oa*e a+e *ea e ,/ndea ma1e *a*ea.'oa *!", nu.i a)aA > V"d, domnule de Mau!e'e!*, +" ai !"ma la 3el de in*eli,en*, $u e !e,ina +u un -/m0e* u+i,"*o!( Da!, m" !o,, $!e u$un +" nu $en*!u a.mi do'edi in*eli,ena $e +a!e o ai m" +auiA((( Ce do!e)*iA Vo!0e)*e( > A)*e$*am $o!un+a a+ea *a din $a!*ea ma1e *"ii.'oa *!e, -i e Mau!e'e!*( Ia*" de+i, doamn", +eea +e am 'eni* " '" $un( C/nd i.am m"+el"!i* $e 5u,5enoi, +/nd, $en*!u domnia.'oa *!" )i numai $en*!u domnia.'oa *!" mi.am !i +a* 'iaa, mi.am '"! a* /n,ele, nu o da*", +i de -e+e o!i, 3"!" " mai num"!, ma1e *a*ea.'oa *!" mi.a 3"+u* unele 3","duieli((( Am a)*e$*a* #m$lini!ea lo! '!eme de -e+e ani( 7n*!.o 0un" -i '.am ie)i* #n +ale )i din $!i'i!ea domniei.'oa *!e am #nele +" 3u e em da* ui*"!ii((( Am inu* " '" $un,

doamn", de +e am in*!a* #n $a!*idul Li,ii, de +e am 3"+u* *o*ul $en*!u a $!i1ini $!e*eniile m"!*u!i i*e au a +un e ale domnului de %ui e, de +e, #n 3/!)i*, am de'eni* un du)man al neamului de Valoi ((( > 7n*!.ade'"!, domnule, ai inu* ".mi $ui *oa*e a+e *eaA > Da, doamn", !" $un e Mau!e'e!* +alm( :i, a+um +" m" im* u)u!a*, ma1e *a*ea. 'oa *!" $oa*e $o!un+i " 3iu a!e *a*( Da! a+um )*ii +", da+" '.am *!"da*, am 3"+u*.o numai $en*!u +" m.ai #n)ela*? > A5? Vi$e!"? mu!mu!" #n3unda* !e,ina( 7n eamn" +" de %ui e al domniei.*ale e *e un om #n*!.ade'"! de *emu*, da+" #nd!"-ne)*i ".i 'o!0e)*i a *3el !e,inei? Nu $o!un+e + " 3ii a!e *a*((( da* *e ,one +? Bo+mai a*un+i un ,la ,!a', me!i* )i *o*oda*" m/n,/ie*o! e 3"+u au-i*= Doamn" )i 'ene!a*" !e,in", ie!*ai.m" da+" #nd!"-ne + " m" a)e- #n*!e au,u *a domniei.'oa *!e m/nie )i a+e * ,en*ilom( R"m/nei, domnule de Mau!e'e!*( Re,ina '" #n,"duie((( E!a Ru,,ie!i? V"-u e *o*ul )i au-i e *o*ul dinl"un*!ul +a0ine*ului unde *"*u e a +un ((( @"+u !e$ede un emn Ca*e!inei de Medi+i( :i !e,ina, *o*deauna *"$/n" $e $a*imile ale, !o *i= > Domnule de Mau!e'e!*, *e ie!* $en*!u a*i*udinea )i 'o!0ele *!anii ale domniei. *ale((( Mau!e'e!* $u e un ,enun+5i la $"m/n* )i -i e= > A+um +!ed +" $o* $une !e,inei *o* +eea +e 'eni em ".i $un( > Mai ai de+i #n+" +e'a $e inim", d!a,ul meu domn de Mau!e'e!*A > Ei? e6+lam" Ru,,ie!i, lu+!ul e 3oa!*e im$lu( I.e inima ,!ea +" n.a 3o * !" $l"*i* du$" me!i*ul "u( Ia! a+e * demn ,en*ilom *!e0uie " 3ie !" $l"*i*( Mau!e'e!* e #n+lin"( > :i, 3"!" #ndoial" +" $en*!u a 3i mai i,u! +" 'ei o0ine o !" $la*" demn" de domnia.'oa *!", +on*inu" a *!olo,ul, ai adu +e'a !e,ineiA((( > 7n*!.ade'"!, domnule((( 7i adu+ +e'a ma1e *"ii. ale((( 7i adu+((( +eea +e i.am adu $e '!emu!i la Lu'!u, #n*!.o dumini+" ea!a, de S3/n*ul 4a!*olomeu((( > Ce anumeA #n*!e0" Ru,,ie!i, $e +/nd !e,ina e 3"+u al0" la 3a"( > Gn +a$, !" $un e Mau!e'e!*( > G!mai.m"? $o!un+i Ca*e!ina( Re,ina +o0o!# o +a!" a +un " +a!e d"dea #n a$a!*amen*ul ei( A$a!*amen*ul !e,inei, a3la* la $a!*e!, e!a a)e-a* +5ia! u0 a$a!*amen*ul !e,elui )i a'ea a+eea)i al+"*ui!e( Ca*e!ina de Medi+i #i in*!odu e $e Ru,,ie!i )i $e Mau!e'e!* #n*!.o +a$el" mi+" )i, l" /ndu.)i lu1ni+ele li0e!e, e a)e-" #n*!.un 1il( > Ce '!eiA #n*!e0" 0"*!/na !e,in" ain*indu.)i $!i'i!ea a u$!a lui Mau!e'e!*( > Ie!*ai.m", doamn", in*e!'eni Ru,,ie!i( Ma1e *a*ea.'oa *!" #mi #n,"duie " $un )i eu un +u'/n*A Ei 0ine, mi e $a!e +", #nain*e de a.l #n*!e0a $e a+e * ,en*ilom +e '!ea, *!e0uie ".l #n*!e0"m +e ne d"((( Ca*e!ina +l"*in" din +a$( > Ce '!eiA #l #n*!e0" din nou $e Mau!e'e!*( > O nimi+a *oa*", doamn", -i e Mau!e'e!*( M" 'oi mulumi +u *!ei u*e de mii de li'!e( :i ad"u,"= Ceea +e '" adu+ me!i*" un milion( :i, ne+e!/nd de+/* *!ei u*e de mii de li'!e, e'alue- de+i la )a$*e u*e de mii de li'!e $l"+e!ea $e +a!e o am de a lu1i in*e!e ele ma1e *"ii.'oa *!e((( C4un? ,/ndi !e,ina, #nele,/nd !e$ede( Se $a!e +" ai un din*e !"u #m$o*!i'a lui de %ui e )i +", la ne'oie, #l 'ei *!"da $en*!u nimi+(((C > Ru,,ie!i, !o *i ea +u ,la *a!e, +au*" #n e!*a!ul de +olo((( al *!eilea((( )i d".mi unul din*!e $e!,amen*ele $e +a!e le 'e-i((( Ru,,ie!i e u$u e )i a)e-" $e ma ", dinain*ea !e,inei, unul din*!e $e!,amen*ele +e!u*e( A+e *e $e!,amen*e e!au 0onu!i $en*!u ume din +a e*a !e,al" $!e,"*i*e dinain*e,

#n*"!i*e +u i,iliul lui Hen!i+ al III.lea )i emna*e de m/na lui( Re,ina #l +om$le*" )i 3oaia 3u a *3el #n*o+mi*"= 62un pentru su a de cinci sute de ii de livre pe care vistiernicul nostru le va preda, la vederea prezentelor rnduri, 'n na do nului de 1aurevert, pentru servicii particulare aduse nou...6 Ca*e!ina #n*in e bonul lui Mau!e'e!*, +a!e ni+i m"+a! nu *!e "!i, de)i o0 e!'a e ma1o!a!ea eno!m" a umei $e +a!e o +e!u e( > Ma1e *a*ea.'oa *!" e *e #n*!u$a!ea ,ene!o-i*"ii((((, e mulumi a $une( Da!, !o *ind a+e *e +u'in*e, e #n3io!"( 7n*!.ade'"!, #n $a!*ea de 1o a bonului e!a o 3o!mul" +!i " dinain*e= Su a de ai sus este pltibil la... "n ziua de... Ni+i numele o!a)ului, ni+i da*a nu 3u e e!" +om$le*a*e de Ca*e!ina de Medi+i( De+i bonul nu a'ea ni+i o 'aloa!e, Ca*e!ina +a!e, din o+5i, u!m"!ea +u a*enie +5i$ul lui Mau!e'e!*, -/m0i )i $u e= > D".mi #na$oi bonul, domnule( C!ed +" am ui*a*((( > 7n*!.ade'"!, -i e Mau!e'e!* a)e-/nd ia!")i $e!,amen*ul $e ma "( Ma1e *a*ea. 'oa *!" a omi da*a )i lo+ul unde u!mea-" " e 3a+" $la*a((( > Gnde '!ei " 3ii $l"*i*, d!a,ul meu domn de Mau!e'e!*A #n*!e0" !e,ina +u un -/m0e* 3e!me+"*o!( > P"i, la Pa!i , da+" #mi #n,"duie ma1e *a*ea.'oa *!"((( > La Pa!i ( 4ine( Ve-i, am +!i = Pl"*i0il" la Pa!i ((( Mai !"m/ne da*a((( C/nd '!ei " 3ii $l"*i*A > C/* mai +u!/nd +u $u*in", -i e Mau!e'e!* !/-/nd( > C/* mai +u!/nd +u putin(, $u e !e,ina( @oa!*e 0ine( Ve-i= am $u da*a +ea mai a$!o$ia*" cu putin(, adi+" #n -iua #n +a!e !e,ele 'a $u*ea di $une du$" 0unul "u $la+ de 3inane((( adi+"((( :i Ca*e!ina, +u 0u-ele *!/n e )i $!/n+enele #n+!un*a*e, +u o0!a-ul de'eni* din*!. oda*" 3e!o+e, +!i e #n #n+5eie!e= Pltibil la Paris. A DOGA ZI DGPS MOARBEA DOMNGLGI DGCE DE %GISE( Mau!e'e!* +i*i 3"!" " e mi!e +u'in*ele $e +a!e le +!i e e Ca*e!ina( Lu" bonul, 'l #m$"*u!i +u !"+eal", #l *!e+u!" #n*!.un 0u-una! al *uni+ii )i -i e= > 7i mulume + ma1e *"ii.'oa *!e( Da*a $e +a!e ai $u .o #mi +on'ine de minune( > De+i da*a a+ea *a e *e de *ul de a$!o$ia*"A #n*!e0" !e,ina $al$i*/nd( > O? A *a nu de$inde de mine, doamn"? C"+i eu nu un* ni+i Dumne-eu $!e a de+!e*a moa!*ea mon enio!ului de %ui e((( ni+i !e,ele((( $en*!u a.l *!imi*e la e)a3od((( > La e)a3od? !o *i #n3unda* Ca*e!ina, +a!e #)i #nd!e$*" *!u$ul, ,al0en" la 3a"( Ru,,ie!i #l $!i'ea +u a!doa!e $e Mau!e'e!*( > Vo!0ii mai lim$ede, $u e la !/ndul "u a *!olo,ul( De+i nu e *e 'o!0a((( > De un 3o+ de a!+5e0u-", a em"n"*o! +u a+ela $e +a!e l.am *!a a u$!a lui Coli,n9A -i e Mau!e'e!*( Ni+ide+um( De a+eea, #n lo+ de a +!ie= CPl"*i0il" a doua -i dup oartea...6, ma1e *a*ea.'oa *!" a! 3i *!e0ui* mai 0ine " +!ie= CPl"*i0il" a doua -i du$" e*ecu(ia domnului de %ui eC( > Mau!e'e!*, $u e ,/3/ind !e,ina 0"*!/n", ai de+i #n*!.ade'"! un mi1lo+ $!in +a!e e $oa*e adu+e o a+u-aie ,!a'" #m$o*!i'a du+eluiA((( Vo!0e)*e, $!ie*ene? > H/!*ie $en*!u 5/!*ie, -i e Mau!e'e!*( S$un/nd a+e *e +u'in*e, +oa e din 0u-una! o 5/!*ie $e +a!e i.o #n*in e !e,inei( Ca*e!ina a!un+" a u$!a ei o $!i'i!e la+om" )i mu!mu!"= > S+!i ul lui de %ui e(((

Ca*e!ina )i Ru,,ie!i e a$le+a!" #n a+ela)i *im$ a u$!a +!i o!ii a)e-a*e $e ma "( S+!i oa!ea a+ea *a e!a a+eea $e +a!e de %ui e i.o #n.m/na e lui Mau!e'e!* $en*!u a o du+e @au *ei( Mau!e'e!* +o$ia e +!i oa!ea, #i d"du e @au *ei +o$ia $e!3e+* imi*a*" )i $" *!a e o!i,inalul $en*!u el( Semn"*u!a CHen!i, du+e de %ui e((( DEOCAMDABSC +on *i*uia m"!*u!i i!ea +"$a*" din im$!udena du+elui( A+e *e +u'in*e lim$e-eau #nele ul +!i o!ii( CMoa!*ea +ui )*iiC, #n emna +" e!a 'o!0a de $!e !e,e? Du$" +e Ca*e!ina +i*i )i !e+i*i +!i oa!ea, nu $en*!u a.i de lu)i #nele ul, deoa!e+e #nele ul #i a$"!ea 3oa!*e lim$ede, +i $en*!u a +"u*a $o i0ili*a*ea de a.l *!i'i $e du+e *u0 o a+u-aie +a$i*al", #n*!e0"= > Cui #i e!a ad!e a*" a+ea *" +!i oa!eA > P!ine ei @au *a, !" $un e Mau!e'e!*( > De+i ea n.a $!imi*.oA > Ie!*ai.m", doamn"( P!ine a @au *a a $!imi* +!i oa!ea((( au, mai 0ine -i , o +o$ie a +!i o!ii((( Ca*e!ina #l $!i'i +u o oa!e+a!e admi!aie( > E)*i i,u! +" nimeni al*ul #n a3a!" de domnia.*a n.a '"-u* a+ea *" +!i oa!eA $u e ea mai de$a!*e( > A0 olu* i,u!, doamn"? Ca*e!ina e $!i1ini +u un +o* $e ma ", #)i a)e-" o0!a-ul #n $alm" )i( +u o+5ii $i!onii $e 5/!*ie, +"-u #n*!.o medi*aie $!o3und"( > P!ine a @au *a? mu!mu!" ea #n +ele din u!m"( La +e e ,/ndea oa!e !e,ina !o *ind a+e * numeA $$VI PARDAILLAN LA #INASTIBE B!e+u e!" +/*e'a -ile du$" $le+a!ea du+elui de %ui e( Pa!i ul e!a nelini)*i*( La '!eo dou" $!e-e+e -ile du$" $le+a!ea 3!ailo! de Lo!!aine, #n $ala*ul @au *ei e $!odu e o a,i*aie( @au *a a +i*i* +!i oa!ea $e +a!e de %ui e i.o *!imi e e $!in Mau!e'e!*( Lua e 5o*"!/!ea de a e du+e du$" de %ui e, la 4loi ( De+i *o*ul e *e $!e,"*i* $en*!u +"l"*o!ie( O li*ie!" a)*ea$*" #n 3aa $o!ii( Doi $!e-e+e o *a)i, !e+!u*ai de +u!/nd, #i 'o! lu1i de e +o!*"( @au *a e u!+" #n li*ie!" #m$!eun" +u +ele dou" +on3iden*e ale ale= M9!*5i )i LEa( 7nain*e de $o!ni!ea alaiului, @au *a $!i'e)*e #ndelun, $ala*ul #n +a!e a medi*a*, a iu0i*, a u3e!i*, a 3"+u* +al+ule, a +om0ina* +ea mai 3o!mida0il" din*!e +on $i!aii( Ima,inea lui Pa!daillan #i *!e+e $!in min*ea #n*une+a*" de ,/ndu!i( Da! +la*in" din +a$((( El a mu!i*((( )i ea e *e eli0e!a*"?((( O!, *o+mai #n +li$a +/nd @au *a ie)ea din Pa!i *!e+/nd $e $oa!*a No**!e.Dame.de . C5am$ , du$" o +u!*" o$!i!e la m/n" *i!ea ia+o0inilo! i*ua*" #n a$!o$ie!ea a+e *ei $o!i, +a'ale!ul de Pa!daillan in*!a #n o!a) $e $oa!*a Sain*.Deni , adi+" $e la +a$"*ul o$u ( Veni e la Pa!i 3"+/nd d!umul +u $o$a u!i( La Amien e o$!i e dou" -ile( Se imea +am o *eni*( Sin,u!"*a*ea #i a$" a u3le*ul )i *!u$ul((( Du+ea o 'ia" de om in,u!((( La d!e$* 'o!0ind nu.l in*e!e au de+/* dou" lu+!u!i= mai #n*/i ".l *!" nea +" $e Mau!e'e!*( 7n al doilea !/nd, ".i '/!e du+elui $e ,/*, +u a1u*o!ul $adei ale, in ul*ele $e +a!e de %ui e le $!o3e!a e #m$o*!i'a a, #n -iua +/nd, $en*!u a o al'a $e Hu,ue**e, +a'ale!ul e $!eda e( CS" $!e u$unem, e ,/ndea el, +" #i do0o! )i $e Mau!e'e!*, )i $e de %ui e, )i $e @au *a( :i du$" a *a, +e.o " mai 3a+AC Ia*" +a!e e!a #n*!e0a!ea((( Ce mai a'ea de 3"+u* #n 'ia"A Se $li+*i ea )i e $li+*i ea $u! )i im$lu $en*!u +" 'e+5ea +i+a*!i+e din inima a nu e!a #n+" 'inde+a*a, )i $en*!u +" nu )*ia #n+o*!o .o a$u+e +/nd, #n 3/!)i*, #)i 'a #n+5eia

o+o*elile > da+" i-0u*ea *o*u)i .o 3a+"( CCe.o " 3a+A((( Gnde o " m" du+A S".i +e! o $i*ali*a*e */n"!ului du+e )i " #m0"*!/ne + +u $e!ana +" #i 'oi $u*ea #n'"a *ainele +!imei $e +o$iii Viole**eiA S" #m0"*!/ne + l/n," Hu,ue**eAC Pa!daillan e o$!i mul*" '!eme a u$!a a+e *ui ,/nd, +u o #nduio)a!e de nede +!i ( CLa u!ma u!mei, #)i $u e el, nu .au i $!"'i* d!umu!ile #n @!ana )i aiu!ea( Bo*deauna 'o! e6i *a +o$a+i de.a lun,ul a+e *o! d!umu!i, oa!e #n '"-du5, doa! da+" nu e adun" no!i adu+"*o!i de $loaie(((C C/nd Pa!daillan lua e d!umul $!e Pa!i nu e!a 5o*"!/* de+/* a u$!a unui in,u! lu+!u= " u!m"!ea +" #ndea$!oa$e 3a$*ele )i mi)+"!ile domnului de %ui e( A *3el #n+/*, a1un,/nd, a$!oa$e la o!a +/nd @au *a $"!" ea Pa!i ul )i a3l/nd din ,u!a $!imului */!,o'e #n*/lni* #n +ale +" du+ele de %ui e e a3la la 4loi , #)i -i e #n inea lui= CP"i, a*un+i am " me!, mai de$a!*e $/n" la 4loi (C Da! 3"!" #ndoial" un al* ,/nd +a!e #i *!e+u $!in min*e +a 3ul,e!ul #l 3"+u ".)i +5im0e ideea( Numai +" e 3e!i " *!ea+" $!in *!ada Sain*.Deni = nu 'oia " e o$!ea +" la 5anul $evini%re, $oa*e de *eam" " nu 3ie !einu* de Hu,ue**e( A1un la malul Senei, Pa!daillan *!e+u $odul No*!e.Dame( 7n +a$"*ul *!"-ii Sain*. 8a+Due )i #n a$!o$ie!ea -idu!ilo! de a$"!a!e ale o!a)ului, #)i o$!i +alul #n 3aa $o!*alului m/n" *i!ii ia+o0inilo!, de +"le+" )i 0"*u #n $oa!*"( Se de +5i e o 3e!e *!ui+", $!in +a!e 3!a*ele $o!*a! #l #n*!e0" +e 'oia, in3o!m/ndu.l $e lo+ +" m/n" *i!ea nu $!ime)*e ni+i $ele!ini, ni+i +"l"*o!i( Pa!daillan !" $un e +" 'enea doa! ".l 'ad" $e 3!a*ele 8a+Due ClEmen* )i.a*un+i $o!*a!ul, +u o ,!a0" +a!e i e $"!u +iuda*", de +5i e $oa!*a )i #l !u," " in*!e( > 4ine'oii " a)*e$*ai #n 'o!0i*o!( 4unul no *!u 3!a*e ClEmen* 'a 3i 'e *i* de o i!ea domniei.'oa *!e( :i 3!a*ele $o!*a! $le+" #n ,oan"( Numai +" nu $!e +5ilia lui 8a+Due ClEmen* e #nd!e$*", +i $!e +a a $!io!ului 4ou!,oin,, +"!uia #i $u e +" un mi!ean 'oia ".l 'ad" $e 3!a*ele ClEmen*( 4ou!,oin, nu e #ndoi ni+i o +li$" +" 'i-i*a*o!ul . n.a! 3i un om *!imi #n +o$ul de a *a de 'o!0" +u 8a+Due ClEmen* #n 'ede!ea ma!ii #n3"$*ui!i, adi+" u+ide!ea lui Hen!i+ al III.lea( D"du de+i $o!un+" nu de a.l +5ema $e 3!a*ele 8a+Due la 'o!0i*o!, +i de a 3i +ondu 'i-i*a*o!ul la +5ilia +"lu,"!ului( B!e0uie " ad"u,"m +" 3oiala a+ea *a nu l.a $!ea mi!a* $e Pa!daillan )i +" nu i.a da* de+/* o a*enie de *ul de mi+"( A*un+i +/nd 3!a*ele $o!*a! e #na$oie, el e mulumi doa! ".l u!me-e $e +"lu,"!, +a!e #l +ondu+ea( Du$" nenum"!a*e o+oli)u!i, +"lu,"!ul e o$!i #n 3aa u)ii #n*!ede +5i e a unei +5ilii )i -i e= > Ai+i *", $u*ei in*!a, 3!a*e((( Pa!daillan de +5i e u)a( In*!" )i #l '"-u $e 8a+Due ClEmen* +a!e, a)e-a* #n 3aa unei m" ue, +!ia( La in*!a!ea +a'ale!ului, +"lu,"!ul e #n*oa! e, #l '"-u, a +un e iu*e u0 o +a!*e +eea +e +!ia )i o !o)ea" $u*e!ni+" #i n"$"di o0!a1ii $ali-i( Se !idi+" )i e #nd!e$*" $!e Pa!daillan, +u m/inile #n*in e( > Domnul 3ie l"uda*? $u e el( > Doamne 3in*e? -i e Pa!daillan, *!/n,/nd m/inile +"lu,"!ului( Ba!e ,!eu e a1un,e la domnia.*a? A$oi, a!un+/nd o $!i'i!e #m$!e1u!ul "u, ad"u,", #n3io!/ndu. e= > Cum $oi *!"i ai+iA Pa!+".i un mo!m/n*((( mai ale $en*!u un om +a domnia.*a, +a!e $une la inim" o!i+e lu+!u( ClEmen* -/m0i +u am"!"+iune )i !o *i= > P!ie*ene d!a, )i *ima*, e)*i +a o !a-" de oa!e +a!e in*!" #n*!.un mo!m/n*( De #nda*" +e a$a!i, *o*ul e luminea-" )i $!inde " -/m0ea +"((( E.a*/* de *!i * ai+i? > Da! de +e !"m/i ai+iA

> Nu eu am '!u* " 3ie a)a( Am 3o * +!e +u* #n*!.o m/n" *i!e, am *!"i* #n m/n" *i!e, a)a +um iede!a *!"ie)*e le,a*" de +o$a+ul la !"d"+in" +"!uia .a n" +u*( > Ce 3"+eai +/nd am in*!a* ai+iA #n*!e0" $lin de +u!io-i*a*e Pa!daillan, du$" o +li$" de *"+e!e( 8a+Due ClEmen* e #n!o)i )i mai *a!e( > 4ine, 0ine, -i e +a'ale!ul, nu.i +e! ".mi de *"inui e+!e*ele domniei.*ale( Da!, #n a+ela)i *im$, a!un+" iu*e o $!i'i!e a u$!a +olului 3oii $e +a!e o a +un e e +"lu,"!ul )i +a!e ie)ea de u0 +a!*e( :i -/m0i uimi*, e6+lam/nd= > Ve! u!i? Nu mi.ai $u +" e)*i )i $oe*? 7n*!.ade'"!, */n"!ul +"lu,"! +!ia 'e! u!i( > O? O? +on*inu" +a'ale!ul, +a!e, ni+i una, ni+i dou", *!" e e 3oaia de 5/!*ie )i o +i*ea( C/* -el((( !eli,io ? Sau, +ine e *e Ma!ia a *a de $!e +a!e +!iiA C"lu,"!ul e 3"+u e al0 +a 'a!ul( > C/*eoda*" m" di *!e- )i eu a)a, e 0/l0/i el, +u 1o+u!i $!o3ane((( Ca'ale!ul u+ea )i !" u+ea 5/!*ia $e *oa*e 3eele( Deoda*" *!e "!i )i #)i $u e #n inea a= CMa!ie de Mon*$en ie!? A5?((( A5?((( Du+e ei de Mon*$en ie! #i 3a+e el a emenea de+la!aii #n3l"+"!a*e?C A$oi, #n*in-/ndu.i 5/!*ia lui 8a+Due ClEmen*, !o *i +u ,la *a!e= > Ia.le, nu m" $!i+e$ la 'e! u!i, da! mi e $a! admi!a0ile( Pe! oana +"!eia #i un* de *ina*e *!e0uie " 3ie 3oa!*e n"-u!oa " da+" nu.i de $"!e!ea mea((( C"lu,"!ul lu" 3oaia de 5/!*ie )i o a +un e, de da*a a *a #n /n( > Ia " 'edem, $u e +a'ale!ul, *e.au mai $"!" i* ,/ndu!ile +um$li*e +a!e *e 3!"m/n*au +/nd ne.am #n*/lni* la C5a!*!e A :i Pa!daillan 3"+u ,e *ul unui om +a!e lo'e)*e +u $umnalul( > V!ei " 'o!0e)*i, !o *i 8a+Due ClEmen* #n )oa$*", da! +u ,la 3e!m )i lini)*i*, de $!e 5o*"!/!ea mea de a.l u+ide $e Valoi A((( De +e " 3i !enuna* la eaA((( Valoi 'a mu!i? Pen*!u domnia.*a, $en*!u !e+uno)*ina $e +a!e i.o da*o!e-, am am/na* +ea ul e6e+uiei( Da! +ea ul a+e *a 'a 'eni? Pa!daillan e #n3io!"( Din a*i*udinea )i din ,la ul +"lu,"!ului !"-0"*ea o 5o*"!/!e #n $"im/n*"*oa!e( > Pa!daillan, $u e mai de$a!*e 8a+Due ClEmen*, mi.ai +e!u* " ad" *e-( Da!, la !/ndul domniei.*ale, +/nd $lanu!ile $e +a!e le ai #n +e.l $!i'e)*e $e de %ui e e 'o! "'/!)i, la ".m" ".mi #m$line + de *inul(((( Mama !e,elui mi.a u+i mama((( Ei 0ine, 3iul Ali ei de Lu6 #l 'a u+ide $e 3iul Ca*e!inei? :i nimi+, nimi+ #n lumea a *a, #nele,i, nu.l $oa*e al'a da+.ai 'eni* ".mi $ui= CViaa lui Valoi nu mai #mi e *e de 3olo ?C (((A *a ai 'eni* ".mi $ui, +a'ale!eA > Nu, !" $un e Pa!daillan, nu #n+"? E6a+* #n +li$a a+eea, $!io!ul 4ou!,oin, in*!" #n ,ale!ia $!e +a!e e de +5ideau u)ile +5iliilo! )i, $")ind #n '/!3ul $i+ioa!elo!, e a$!o$ie " *!a," +u u!e+5ea la 'o!0ele +e e !o *eau #n odaia lui 8a+Due ClEmen*( A+e *a $u e= > De+i 'oi a)*e$*a( Voi a)*e$*a( Da! 'o!0ele $e +a!e mi le 'ei $une a*un+i 'o! 3i emnalul mo!ii lui Valoi ( CBo+mai la a *a m" ,/ndeam )i eu? #)i $u e $!io!ul( %en*ilomul a+e *a 3a+e $a!*e din +on $i!aie )i 3"!" #ndoial" el e *e a+ela +a!e *!e0uie " dea emnalul?(((C > Gi*e +e e, $u e Pa!daillan, am 'eni* ".i 3a+ o $!o$une!e( A) do!i +a ea " 3ie $e $la+ul domniei.*ale((( > S" 'edem de $!e +e e *e 'o!0a, !o *i +"lu,"!ul -/m0ind( > E *e 'o!0a " m" #n oe)*i $/n" la 4loi , unde m" du+ ne#n*/!-ia*((( CMinuna*?C e ,/ndi $!io!ul a3la* #n ,ale!ie(

> La 4loi ? e6+lam" #n3unda* 8a+Due ClEmen*( > Dumne-eule, da? #n+5i$uie.i, d!a," $!ie*ene, +" de +/*"'a '!eme m" $li+*i e +( :i.a*un+i, +a " m" di *!e-, mi.am $u #n ,/nd " +"l"*o!e +( > La 4loi ? !e$e*" 8a+Due ClEmen* +u un *!emu! al *!u$ului( > Da, la 4loi , -i e +u ne$" a!e +a'ale!ul( Da!, o " -i+i, de +e la 4loi A((( Mai #n*/i +" a+olo #l $oi 'edea $e !e,e((( C4!a'o?C e6+lam" #n inea lui $!io!ul 4ou!,oin,, din +e #n +e mai +on'in +" 'i-i*a*o!ul #n+e!+a ".l #m$in," $e +"lu,"! la e6e+u*a!ea 3a$*ei a)*e$*a*e( > Pe u!m", +on*inu" Pa!daillan, a+olo 'e-i *oa*" 3loa!ea no0ilimii !e,a*ului, +a!e .a aduna* $en*!u *"!ile ,ene!ale( 7n 3/!)i*, *o* a+olo mai e *e )i domnul de %ui e, ilu *!ul du+e de %ui e((( CAdmi!a0il ,en*ilom?C mu!mu!" $!io!ul( > :i #n 1u!ul mon enio!ului du+e, #n+5eie Pa!daillan, e6i *" o ui*" *!"lu+i*oa!e, $i!i*ual", 3"!" " mai $omenim de $!e doamnele 3!umoa e )i no0ile +um e *e du+e a de Mon*$en ie!?((( Pa!daillan !o *i ul*imele +u'in*e #n*!.un 5o5o* de !/ ( 8a+Due ClEmen* $"li de moa!*e, #l $!in e $e +a'ale! de m/n" )i mu!mu!" +u ,la *in = > E)*i i,u!((( +" doamna((( de $!e +a!e ai 'o!0i*((( > E *e la 4loi A((( D!a+e? Da! unde.ai '!ea " 3ieA Hai, 'ino +u mine( O " ne di *!"m unul $e al*ul((( Da!, la d!e$* 'o!0ind, m" ,/nde + +"((( $oa*e nu $oi ie)i +/nd '!ei de.ai+iA 7n a+ea +li$" a$"!u +ine'a, +a!e #nain*a +u un -/m0e* la!, $e 3a", $lin de 0un"'oin"( E!a $!io!ul( > @iule, $u e a+e *a, d!a," 3!a*e, e)*i mulumi*A Da, '"d +" e)*i mulumi*( Sun* i,u! +" a+e * ,en*ilom i.a da* 3a*u!i e6+elen*e((( B!e0uie ".l u!me-i, 3iule, *!e0uie ".l a +uli $e ,en*ilomul a+e *a( > Da!, $"!in*e((( mu!mu!" 8a+Due , ului*( > @"!" ni+i un da!, -i e 4ou!,oin,( %en*ilomul a+e *a, un* i,u!, n.a $u*u* ".i dea de+/* 3a*u!i #nele$*e( > Pe +u'/n*ul meu, $"!in*e, $u e Pa!daillan de *ul de mi!a*, l.am 3"*ui* $u! )i im$lu " +"l"*o!ea +"((6 > Admi!a0il 3a*? e6+lam" 4ou!,oin,( Da! #n +e di!e+ieA > L.am 3"*ui* " mea!," la 4loi ( > E *e un 3a* minuna*( Ae!ul de la 4loi e *e u0lim( Cel $uin a)a mi .a $u ( O!, 3!a*ele no *!u d!a, e *e 0olna', 3oa!*e 0olna'((( a!e ne'oie de un ae! +u!a* )i #n*"!i*o!((( > A *a.i $uneam )i eu, -i e Pa!daillan( > Ia! eu #i $o!un+e + " '" dea a +ul*a!e( M" au-i, 3!a*eA 7i $o!un+e + " *e u$ui *u*u!o! 3a*u!ilo! a+e *ui ,en*ilom( 7n+e$e de+i $e lo+ " *e $!e,"*e)*i de $le+a!e( Eu 'oi da $o!un+" " e $un" )aua $e +el mai 0un +al de d!um al meu( 7i dau 0ine+u'/n*a!ea mea, 3!a*e, )i domniei.'oa *!e de a emenea, domnule( :i $!io!ul 4ou!,oin,, l" /ndu.l $e +a'ale! +u ,u!a +" +a*", e ,!"0i " ia "( > Pe +u'/n*ul meu, -i e Pa!daillan, e *e +el mai +um e+ade +"lu,"! $e +a!e l.am #n*/lni* #n 'iaa mea( A)ada!, $o!nim la d!umA :i Pa!daillan e $o!ni $e !/ ( > Da, -i e 8a+Due ClEmen*, +a!e #n+e$u e " *!emu!e u)o!( > Ziua +ea ma!e e a$!o$ie((( Du$" o 1um"*a*e de o!", #n 'o!0i*o!ul unde #l a)*e$*a Pa!daillan, a$"!u +"lu,"!ul, #n 5ainele de +a'ale! $e +a!e le $u!*a e #n *im$ul +"l"*o!iei ale la C5a!*!e ( 7n 3aa $o!ii m/n" *i!ii a)*e$*a un +al +u )aua $e el, al"*u!i de +alul lui Pa!daillan( Ca'ale!ul )i +"lu,"!ul #n+"le+a!"( $$VII

S #ORI SAU S UCI"IPoa*e +" Pa!daillan( du+/ndu.l $e 8a+Due ClEmen* la 4loi , !ume,a #n min*e o idee( O!i+um a! 3i 3o *, ie)i!" #m$!eun" din Pa!i )i o a$u+a!" #nda*" $e d!umul $!e C5a!*!e +a, de a+olo, " a1un," la +a$"*ul +"l"*o!iei $!o$u e( Nu *!e+u e o o!" de +/nd $"!" i e!" m/n" *i!ea ia+o0inilo! +/nd un +"l"!e ie)i )i el de a+olo( A+e * +"l"!e nu e!a al*ul de+/* 3!a*ele $o!*a! #n $e! oan", +a!e, #n+"le+/nd $e un +a*/! -d!a'"n, e du+ea la 4loi *!imi 3iind de $!io!ul 4ou!,oin,( C"lu,"!ul $u!*a o +!i oa!e a +un " la $ie$*( S+!i oa!ea e!a ad!e a*" du+e ei de Mon*$en ie!( A+ea *a 3iind i*uaia, ".i l" "m $e 8a+Due ClEmen* )i $e Pa!daillan( S+ena $e +a!e o 'om de +!ie mai 1o e $e*!e+e la o "$*"m/n" du$" +e Ca*e!ina de Medi+i $!imi e +!i oa!ea $e +a!e i.o $l"*i e lui Mau!e'e!* +u +in+i u*e de mii de li'!e( Ziua a+eea de+i e!a dumini+" 1M noiem0!ie( O +ea" dea " e !idi+a dea u$!a Loa!ei, lu/nd +u a al* +olina $e +a!e un* a)e-a*e #n *!e$*e *!"-ile o!a)ului 4loi ( Pe *!"-i, ni+i i$enie de om( 7n +5im0, +a *elul ,emea de enio!i( O )*a3e*" o i e *o+mai din La Ro+5elle, $!e ma!ea mi!a!e a +u!*enilo! !e,ali)*i au du+ali, unii( 7n*!.o u!" +omun" #m$o*!i'a 5u,5enoilo!( Ce mai $o3*ea oa!e omul din 4Ea!nA Ca do'ad" de #n+!ede!e )i de ma!e $!ie*enie, !e,ele de +5i e de 3a" +u *oi mi i'a lui Hen!i+ de Na'a!!a( :i o +i*i +u ,la *a!e( Pe +u!*, 4Ea!ne-ul, 'o!0ind #n numele $!o*e *anilo! adunai #n La Ro+5elle, 3"+ea dou" +e!e!i= 1( Ce!ea " e !e *i*uie 5u,5enoilo! 0unu!ile +a!e le 3u e e!" +on3i +a*e= M( !e+lama " li e a+o!de a+e *o!a li0e!*a*ea de +on)*iin"( Le+*u!a 3"+u*", +um am mai $u , +u ,la *a!e de !e,ele #n u)i a 3o * $!imi*" +u 5uiduieli, !/ ele )i amenin"!i la ad!e a me a,e!ului +a!e, !"m/n/nd 3oa!*e +alm )i 3oa!*e demn, a)*e$*a !" $un ul( > Ce !" $un *!e0uie ".i du+ *"$/nului meu !e,eleA #n*!e0" 5u,5eno*ul +/nd 3u!*una de !/ e*e )i de amenin"!i e mai $o*oli e( > S$une.i !e,elui Na'a!!ei, -i e Hen!i+ al III.lea, +" 'om +5i0-ui la +5e *iunile $e +a!e ni le u$une )i +", a*un+i +/nd 'om lua o 5o*"!/!e, domnul du+e de %ui e, lo+o*enen*ul ,ene!al al a!ma*elo! noa *!e, #i 'a adu+e !" $un ul( R" $un ul a+e *a e!a meni* " ai0" +on e+ine in+al+ula0ile( 7n*!.ade'"!, du$" +e #l $!imi, Hen!i+ de Na'a!!a $o!ni la lu$*" #m$!eun" +u o)*i!ea lui, 5o*"!/*" " +u+e!ea +", +u a!ma #n m/n", *o* +eea +e i e !e3u-a de 0un".'oie( Ia*" +e e'enimen*e e $e*!e+u!" #n a+ea ea!" de noiem0!ie( Re,ele, #n'e eli* de a+lamaiile +u +a!e 3u e e $!imi* !" $un ul "u, !"ma e $/n" la o!a -e+e, *"i3" uind de $!e3e!in" +u ,en*ilomii din Li," )i 3"+/ndu.i *o* 3elul de d!","l")enii du+elui de %ui e( 7n 3/!)i*, e d"du emnalul de !e*!a,e!e( A$a!*amen*ele !e,ale e ,oli!"( Re,ele e a3la #n odaia lui( Bo+mai a*un+i in*!" )i !e,ina.mam"( Hen!i+ al IlI.lea, +a!e nu o 'edea ni+ioda*" #n*!e $a*!u o+5i de+/* +u $li+*i au +u o $aim" u!d", nu.)i $u*u !eine o *!/m0"*u!"( Ca*e!ina de Medi+i e a)e-" #n *"+e!e( > Hen!i+, $u e !e,ina 0"*!/n" +u ,la #ndu!e!a* )i a$!oa$e *!emu!"*o!, #n +u!/nd nu 'oi mai 3i $e lumea a *a( A0ia a*un+i, $oa*e, ai " m" !e,!ei( A0ia a*un+i, $oa!*e, 'ei !e+unoa)*e im"m/n*ul +a!e m.a +"l"u-i* #n*o*deauna )i +a!e e *e a+ela de a3e+iune((( inde *!u+*i0il", #n*!u+/* in,!a*i*udinea domniei.*ale n.a $u*u* ".l l"0ea +"((( > :*iu +" m" iu0e)*i, mam", -i e Hen!i+ al III.lea +u ,la m/n,/ie*o!( > Mam"? !o *i Ca*e!ina( Ra! i e #n*/m$l" " m" nume)*i a *3el, Hen!i+, )i +u'/n*ul a+e *a e *e d!a, inimii mele( Da, *e iu0e + )i #n+" din *o* u3le*ul( Da! *u, Hen!i+, nu m" iu0e)*i( Mul* mai mul*" a3e+iune a'eau $en*!u mine C5a!le )i @!anToi , $e +a!e nu.i iu0eam, )*ii 0ine((( )i *o*u)i, ad"u," ea +u ,la #n3unda*, i.am l" a*((( " moa!"((( $en*!u +"

'oiam " *e '"d $e *!on((( Ca*e!ina #)i $le+" 3!un*ea )i ad"u," )i mai )o$*i*= > Hen!i+?((( :*ii +a!e a 3o * $!ima 'o!0" $e +a!e mi.a $u .o *a*"l *"u +/nd m.a lua* de ne'a *"A > Nu, doamn", da! +!ed +" a 3o * o 'o!0" de d!a,o *e((( -i e Hen!i+ +" +/nd( > E!am */n"!"((( a$!oa$e un +o$il( So i em din I*alia #n3ie!0/n*a*" de 0u+u!ia de a 'edea Pa!i ul, de a 3i !e,in" $e *e a+e * ma!e )i 3!umo !e,a* al @!anei((( E!am 3!umoa "((( Veneam +u 5o*"!/!ea de a.l iu0i din *oa*" inima $e oul meu +a!e e!a un !e,e a*/* de ma!e )i de $!e +a!e e $unea +" e!a a*/* de #nd!",i*((( Pa!+".l '"d )i a+um((( E!a #m0!"+a* din +a$ $/n" #n $i+ioa!e #n a*in al0((( S.a a$!o$ia* de mine, m.a +e!+e*a* +u $!i'i!ea +in+i minu*e( E!a ,a*a " le)in((( :i, du$" +e m.a +e!+e*a* 0ine, .a a$le+a* $!e mine )i mi.a $u = $ar, doa n, iroi a ort!((( :i *a*"l *"u a ie)i* din +ame!a nu$ial"( Ce 'ia" *!i *" am du $/n" #n -iua +/nd o lo'i*u!" de lan+e a lui Mon*,ome!9 m.a l" a* '"du'"((( Ei 0ine, Hen!i+, 0"*!/neea mea e *e la 3el de *!i *" +a )i *ine!eea > Doamn", 0/i,ui Hen!i+ al III.lea( mam"((( Ca*e!ina #l o$!i +u un ,e *( > 7i +uno + en*imen*ele( S+u*e)*e.*e de o!i+e +on *!/n,e!e( Ba*"l *"u mi.a $u +" mi!o a mo!* )i *oa*" 'iaa mea .a limi*a* la a+ea *" #n*!e0a!e, +a!e .a !idi+a* #n 3aa mea -ilni+= a u+ide au a 3i u+i "A >= Ce '!ei " $uiA e6+lam" Hen!i+, +u$!in de $aim", a)a +um ade ea i e #n*/m$la #n $!e-ena mamei( > V!eau " $un +" *oa*" 'iaa mea am 3o * ne'oi*" " u+id $en*!u a nu 3i u+i "((( Sun* ne'oi*" " u+id )i a+um $en*!u +a domnia.*a " nu mo!i, domnia.*a $e +a!e #l iu0e +((( domnia.*a, 3iul meu? > Sun* de+i o!*i* " mo!? -i e Hen!i+ +u ,la ,/*ui*( De+i 'o! " m" omoa!e? > Ai 3i 3o * de o u*" de o!i, da+" n.a) 3i eu ai+i? Hen!i+ al III.lea 3u +u*u!a* de un 3io!( Mama nu.l mai $li+*i ea((( 7l #n $"im/n*a( > O!, +on*inu" Ca*e!ina, +u un -/m0e* ama!, $en*!u +" *a*"l domniei.*ale a de+la!a* +" mi!o a mo!*, nu *!e0uie ".l de-min*( Vo!0ind a *3el, 0"*!/na !e,in" #)i #nd!e$*" $ina!ea( Hen!i+ o $!i'ea +u o admi!aie ame *e+a*" +u 3!i+"( > Ce $uneamA -i e Ca*e!ina( Da((( +" nu '!eau ".l de-min* $e *a*"l domniei.*ale( B!e0uie " !" $/nde + moa!*ea #n 1u!ul meu( :i a *"-i #n+", ,!oa-ni+a #n*!e0a!e !e'ine mai *"!ui*oa!e +a o!i+/nd= a mu!i au a u+ide?((( @iule, '!ei " mo!iA V!ei " u+i-iA((( Ale,e? > 7n numele S3in*ei @e+ioa!e? mu!mu!" Hen!i+ 3"+/nd emnul +!u+ii( E6$li+".*e, mam"? > Ci*e)*e? Ca*e!ina +oa e de u0 '"lu!ile ne,!e +a!e o #n3")u!au o 5/!*ie )i o #n*in e lui Hen!i+, +a!e o lu" +u l"+omie, e a$!o$ie de un 3e)ni+ )i #n+e$u " +i*ea +"( C/nd *e!min" de +i*i*, Hen!i+ e #n*oa! e $!e !e,in"( E!a $alid la 3a" )i m/inile #i *!emu!au( > A)a, 'a " -i+", 0om0"ni el( De %ui e '!ea " m" a a ine-e #n +iuda le,"m/n*ului de $!ie*enieA Ca*e!ina 3"+u un emn a3i!ma*i' din +a$( > Cine i.a adu a+ea *" +!i oa!eA #n*!e0" Hen!i+ al III.lea( > Gn e!'i*o! al lui de %ui e, un *!"d"*o!, +"+i )i el #)i a!e *!"d"*o!ii lui, +um #i a'em )i noi $e.ai no)*!i((( domnul de Mau!e'e!*( > Omul a+e *a *!e0uie !" $l"*i*, doamn"? > Am )i 3"+u*.o( > :i de +/nd ai +!i oa!eaA > De o$* -ile, !" $un e Ca*e!ina( A0ia !o *i e a+e *e +u'in*e +" )i #n+e$u e " e +"ia +"((( 7n*!.ade'"!, !e,ele *!i,"=

> De o$* -ile?((( S+!i oa!ea a 'eni* de+i #nain*ea le,"m/n*ului de $!ie*enie( > Da? !" $un e Ca*e!ina( Da! +e im$o!*an" a!e? Da+" +!e-i +" de %ui e a '!u* " *e omoa!e, +e im$o!*an" a!e momen*ul +/nd a '!u* .o 3a+"? > Doamn", -i e +u !"+eal" Hen!i+ al IlI.lea, 0"nuielile domniei.'oa *!e '" !"*"+e + minile( S+!i oa!ea nu +u$!inde ni+i o do'ad" $o-i*i'" +" du+ele a $u*u* +on+e$e a emenea *i+"lo)ie( :i +5ia! da+" a! 3i +on+e$u*.o, le,"m/n*ul )*e!,e *o*ul( Ei? Oa!e n.am '!u* )i eu ".l omo!A((( A *a o " m" #m$iedi+e oa!e ".mi in 1u!"m/n*ulA > E)*i o!0? mu!mu!" Ca*e!ina( De+i, !e3u-i " m" +!e-i, 3iuleA > C!ed, -i e Hen!i+ +u 5o*"!/!e, +" a3e+iunea domniei.'oa *!e '" 3a+e ned!ea$*"( C!edei, doamn", +" eu am en*imen*e de $!ie*enie 3a" de du+eA E *e $u*e!ni+, ine !e,a*ul #n m/n" +u Li,a lui( Da+" '!eau " m" #na$oie- la Pa!i +a un !e,e, *!e0uie " m" $le+ a-i, +5ia! da+" #mi 'oi lua !e'an)a mai */!-iu( 7n +e $!i'e)*e $!e u$une!ea +" '!ea ".)i +al+e 1u!"m/n*ul, a *a, doamn", e *e +u ne$u*in"( > :i da+" am " i.o do'ede +, Hen!i+A > O? 7n a+e * +a-, 'ai de el? > Si!e, $u e Ca*e!ina !idi+/ndu. e, #i +e! *!ei -ile( Pe *e *!ei -ile #i 'oi adu+e do'ada? > Vai de el? !e$e*" !e,ele( @ie 0le *ema*? $$VIII AN!URILE CASTELULUI O!, #n a+eea)i dumini+" a +"!ei ea!" am de +!i .o mai #nain*e, $e +/nd e $e*!e+eau e'enimen*ele $o'e *i*e mai u , o +en" +u *o*ul deo e0i*" e de 3")u!a #n*!.o al*" $a!*e a o!a)ului( Pe la o!ele $a*!u )i 1um"*a*e, adi+" la +ea ul +/nd #n+e$ea " e la e ea!a )i +/nd '"lu!ile a$u ului #m$/n-eau +/m$ia 4loi , un +"lu,"! +"la!e $e un +a*/! e #nd!e$*a #n *!a$ m"!un* $!e $oa!*a o!a)ului( C"lu,"!ul a+e *a nu e!a al*ul de+/* 3!a*ele $o!*a! de la m/n" *i!ea ia+o0inilo!, a+ela)i $e +a!e $!io!ul 4ou!,oin, #l #n "!+ina e +u o mi iune de #n+!ede!e $en*!u du+e a de Mon*$en ie!( @!a*ele Bimo*ei lu1i e de mai mul*e o!i de me a,e! $!io!ului 4ou!,oin, )i $e *a*ele lui de e!'i+iu e!au #n +!i e nume!oa e e6$ediii( E!a un 3o * o)*ean +a!e 3"+u e !"-0oaiele !eli,ioa e )i +a!e, oda*" +u *!e+e!ea *im$ului, #n+" nu.)i le$"da e +u *o*ul n"!a'u!ile( Adi+" #)i $" *!a e o0i+eiu!ile de de 3!/na!e, $e +a!e le #nd!",i e a*/*a #n *ine!ee( C/nd a1un e " 'ad" $!imele +a e din 4loi , #n*!.o #n+eo)a*" ea!" de noiem0!ie, oa!ele *o+mai a$u e e )i noa$*ea e l" a +u !e$e-i+iune, a *3el #n+/* in*!" #n o!a) +u $uin #nain*e de #n+5ide!ea $o!ilo!( Omul no *!u -"!i un 5an, +a!e, du$" 3i!m", e a3la u0 o0l"dui!ea ma!elui 3/n* Ma*ei( Da!, du$" +e a!un+" o $li'i!e $e 3e!ea *!a +u ,!a*ii #n ala +ea ma!e de la $a!*e!, +oa e un o3*a*, +on *a*/nd +" 5anul nu e!a de na ul unui +"lu,"! +ali+( 7n 1u!ul me elo! #n+"!+a*e +u 3!i$*u!i de '/na* a0u!ind, +u $a*eu!i, ,"ini !umeni*e, ul+ioa!e +u 'in, '!eo $a*!u-e+i de ,en*ilomi e!au a)e-ai )i, #n1u!/nd, 0le *em/nd, +iu$ind lu1ni+ele, !/-/nd #n 5o5o*e, *!i,/ndu. e $e nume, 3"+eau un +5e3 *!a)ni+( A+e)*i ,en*ilomi e!au +u *oii din ui*a lui de %ui e )i +on'e! aia lo!, +a!e e #n'/!*ea +/nd a u$!a *"!ilo! ,ene!ale, +/nd a u$!a !e,elui #n u)i, e!a $lin" de u0#nele u!i amenin"*oa!e la ad!e a lui Hen!i+ al III.lea( C"lu,"!ul nu au-ea nimi+, da! el 'edea +5i$u!ile #n'"$"ia*e de 'in, *uni+ile +a!e e de 3"+eau, 3"l+ile +a!e me *e+au +u ne a )i #)i $unea #n inea lui= CCe 0ine *!e0uie " 3ie #n"un*!u?C Bo+mai a*un+i, $e +/nd +o*ea al doilea o3*a* )i e $!e,"*ea " +au*e un al* 5an, mai mode *, *!e "!i )i o+5ii i e in*ui!" a u$!a unui ,en*ilom +a!e, */nd mai la o $a!*e, la o

ma " unde e!au $u e +in+i au )a e *a+/mu!i, #)i a)*e$*a 3"!" doa! )i $oa*e *o'a!")ii $en*!u a $u*ea #n+e$e +ina( CDa! +e.mi '"d o+5iiA mu!mu!" +"lu,"!ul( Nu +um'a e *e +5ia! domnul de Mau!e'e!*A 4a +5ia! el e *e, $e 3/n*ul Ma*ei, $a*!onul 5anului?((( Po* 3oa!*e 0ine " am #n+!ede!e in domnul de Mau!e'e!*, +a!e nu e *e +!edin+io )i $!ie*en in*im +u $!io!ul 4ou!,oin,( Am ".l #n*!e0 unde.a) $u*ea .o ," e + $e du+e a de Mon*$en ie!((( :i da* 3iind +" el m" *imea-", $oa*e +.o " m" $o3*ea +" " #m$a!* +u el 0un"*"ile din +a!e, du$" +/* e $a!e( e 'a #n3!u$*a #n ea!a a *a((( S" me!,em da!?(((C A+e *ea 3iind $u e, 3!a*ele Bimo*ei +a!e, #n du0la a +ali*a*e de 3o * o)*ean )i de +"lu,"! e!a de dou" o!i im$!uden*, #)i le," +a*/!ul de un 0el+iu, din *ind", in*!" maie *uo #n al" )i, +u +5i$ul lumina* de un -/m0e* la!,, e du e d!e$* ia ma a lui Mau!e'e!*( Mau!e'e!* +a!e, #n*!.ade'"!, a'ea !elaii *!/n e +u $!io!ul 4ou!,oin,( +a )i +u ,en*ilomii din lu10a lui de %ui e( 7l !e+uno +u #nda*" $e 3!a*ele $o!*a! al( ia+o0inilo!( > A? Domnul ma!+5i- de Mau!e'e!*? #n+e$u 'o!0a +"lu,"!ul +u ,u!a u,uia*" )i o+5i lu+i*o!i( > Nu un* ma!+5i-, -i e Mau!e'e!*( > A*un+i domnule 0a!on, un* 3oa!*e 3e!i+i*((( > Nu un* 0a!on( 7l #n*!e!u$ e Mau!e'e!*( C"lu,"!ul, +a!e #)i '/!/ e #n +a$ +" Mau!e'e!* #i 'a $l"*i +ina, nu e l" " in*imida* de $!imi!ea a+ea *a a!",oa "( B!",/ndu.)i de+i un +"unel, e a)e-" 3"!" " 3ie $o3*i*= > Domnule ,en*ilom, $u e el, un* i,u! +" 3inia. a 4ou!,oin, a! 3i 3e!i+i* da+.a! a3la #n +e 0un" +om$anie m" a3lu #n +li$a a *a( :i.a$oi ad"u," #n inea lui= CS" m" 3e!ea +" 3/n*ul?C 7n*!.ade'"!, Mau!e'e!* +a!e, '"-/nd *"!uinele +"lu,"!ului, #n+e$u e " e #n+!un*e )i e $!e,"*ea ".l 3a+" " im*" +u u *u!ime di *ana +a!e de $a!*e un $u!*"*o! de !a " de un ,en*ilom, #)i de +!ei 3!un*ea deoda*" la au-ul numelui lui 4ou!,oin, )i +iuli u!e+5ile( > A *a #n eamn", -i e el #n+e!+/nd " de +i3!e-e in*eniile 3!a*elui $o!*a!, +" $!io!ul *e.a *!imi la mineA > Nu +5ia! #n*o+mai((( da! $e.a$!oa$e((( 7mi #n,"duii, domnule ,en*ilom, +" mo! de e*e((( In a+ela)i *im$, Bimo*ei #)i um$lu un $a5a! $/n" la 0u-" )i #l ,oli din*!.o o!0i*u!"( > 7n "n"*a*ea domniei.'oa *!e( 7n "n"*a*ea Li,ii, mu!mu!" el 3"+/nd +u o+5iul, )i $en*!u moa!*ea *i!anului?((( Mau!e'e!* *!e "!i((( Se a$le+" la u!e+5ea +"lu,"!ului )i #l #n*!e0" iu*e +u ,la )o$*i*= > Pen*!u a *a ai 'eni* la 4loi A Bimo*ei mai 3"+u o da*" +u o+5iul, !" $un $e +a!e #l o+o*ea #n *a!e " #m0ine do!ina a de a +ina 0ine )i +om$le*a a i,no!an" a u$!a mi iunii +u +a!e e!a #n "!+ina*((( E!a $u!*"*o!ul unei +!i o!i, a*/*a *o*( Da! Mau!e'e!* in*e!$!e*" a+e * !" $un #n en ul a3i!ma*i'( G!a lui #m$o*!i'a du+elui de %ui e, mai mul* +5ia! de+/* do!ina lui de a *!e+e +/* mai +u!/nd +u $u*in" $e la 'i *ie!ni+ul !e,al, #l 3"+ea " do!ea +" din *!"3undul u3le*ului moa!*ea du+elui( Vom #nele,e a *3el in*e!e ul eno!m $e +a!e #l +"$"*" #nda*" #n o+5ii lui 3!a*ele Bimo*ei, *!imi ul lui 4ou!,oin,, +a!e e!a un #n3l"+"!a* ade$* al Li,ii( > 4ea da+" i.e e*e, -i e el +u ,la 3oa!*e #ndul+i*( > Nu mo! numai de e*e, +i )i de 3oame( 7n+5i$uii.'", domnule, +" am 3"+u* #n mai $uin de $a*!u -ile +"l"*o!ia de la Pa!i la 4loi ((( CDe da*a a *a, ,/ndi el, ai " m" $o3*e)*i la ma "?C :i, 3"+/nd $en*!u a *!eia oa!" +u o+5iul, a!"*" a *3el im$o!*ana mi iunii $e +a!e +"lu,"!ul o a'ea de #nde$lini* la 4loi ( > E.un lu+!u a*/* de ,!a0ni+A -i e Mau!e'e!* +a!e $"li la ideea +" de %ui e, $oa*e, a'ea " a+ione-e $!imul( 7n numele ma!ilo! in*e!e e $e +a!e le +uno)*i, da+" ai 3o * *!imi

la mine, *e ome- " 'o!0e)*i( :i da+" nu $e mine m" +aui, *e !o,((( > D!a," domnule de Mau!e'e!*, -i e +"lu,"!ul, +5ia! $e domnia.'oa *!" '" +"u*am, +"+i de $a*!u o!e ale!, du$" domnia.'oa *!"( S3inia. a $!io!ul mi.a !e+omanda* +u deo e0i!e " nu 3a+ nimi+ 3"!" $!ie*enii domniilo!.'oa *!e( De+i 'oi 'o!0i( Da! '" m"!*u!i e + +" #nain*e de +in" nu mi e lim$e-e + ni+ioda*" ideile((( > Vino +u mine? -i e Mau!e'e!* +a!e, din*!.oda*", e !idi+" )i a1un e iu*e la u)", a *3el #n+/* " nu 3ie '"-u* +" ie)ea #n *o'"!")ia +"lu,"!ului( @!a*ele Bimo*ei !"ma e o +li$" +u ,u!a +" +a*", a!un+" o ul*im" $!i'i!e #nne0uni*" #n $!e 0u+"*"!ie, ,oli $en*!u lini)*ea u3le*ului "u +ana de 'in +a!e e a3la #n 3aa lui )i ie)i la !/ndul "u 3"!" " 0a*" +ui'a la o+5i( A1un #n *!ad", #)i de-le," +a*/!ul )i, +u melan+olie, e $!e,"*ea ".l u!me-e $e Mau!e'e!* +a!e #l a)*e$*a( > V!eau " *e *!a*e- du$" me!i*ele domniei.*ale, -i e Mau!e'e!*, adi+" mul* mai 0ine de+/* #n 5anul " *a( G!mea-".m" la +/i'a $a)i, deoa!e+e e *e 3oa!*e im$o!*an* " nu 3im '"-ui #m$!eun", $!i+e$iA > Cum " nu $!i+e$A e6+lam" Bimo*ei al +"!ui +5i$ de'eni $e lo+ !adio ( In*!e *im$ e 3"+u e noa$*e( Pe *e uliele #n,u *e din 4loi e l" a e #n*une!i+ul, $e +a!e +eaa #l 3"+ea )i mai de ne$"*!un ( Mau!e'e!* u!+a o uli+ioa!" $o'/!ni*" )i $ie*!ui*" +u 0olo'ani a +uii $en*!u a.i a1u*a $e +ai la +o0o!/*( CDa+" idio*ul " *a e *e $u!*"*o!ul unui o!din ,!a', 'oi a3la, +5i0-ui(( Mau!e'e!*( :i o 'oi $!e'eni $e 0"*!/na Medi+i( A*un+i, una din dou"= o!i !e,ele a+ionea-" $!imul, o!i de %ui e #l u+ide $e Valoi ( 7n $!imul +a-, #n eamn" +" 'oi adu+e un imen e!'i+iu mona!5iei )i 'o! 3i ne'oii a in" eama de a *a( 7n al doilea +a-, 'oi a)*e$*a un nou $!ile1 de a.i do'edi lui de %ui e +" nu m" $oa*e *!a*a +a $e o lu," 3"!" " $l"*ea +" $en*!u a *a( :i, +um nu )*ie nimi+, +um nu $oa*e " )*ie nimi+, 'oi !"m/ne $!in*!e in*imii "i?C Mau!e'e!* e o$!i #n 3aa unui 5an +u a $e+* medio+!u( Ai+i *!" e e el( Bimo*ei *!/m0" din na )i o3*"= > Hanul Ma!elui S3/n* Ma*ei mi e $"!ea mul* mai !e $e+*a0il? > Nu *e lua du$" a$a!ene, !/n1i Mau!e'e!* $e un *on +a!e, $en*!u o +li$", #l 3"+u " *!emu!e $e Bimo*ei( Li.am 3","dui* " *e *!a*e- du$" me!i*ele domniei.*ale )i #i 1u! +" a)a 'a 3i( In*!" de+i, *!imi*e.i +a*/!ul la ,!a1d, a$oi 'ino #n al", me!,i $/n" la +a!a din 3undul "lii, u!+" )i +e!e " i e dea +ame!a num"!ul U( Bimo*ei #n+e$ea " e +"ia +" de 3a$*ul +" #l u!ma e $e Mau!e'e!*( E!a +u$!in de o *!anie nelini)*e( De 3a$*( *a!e a! mai 3i '!u* " $ele $u*ina, +5ia! da+" !i +a " m"n/n+e $!o *( Da! uli+ioa!a e!a $u *ie( Mau!e'e!* #l u$!a'e,5ea( Se +on3o!m" de+i in *!u+iunilo! $!imi*e( %a-da #l +ondu e la +ame!a num"!ul U )i e !e*!a e, $!imind 0ine+u'/n*a!ea +"lu,"!ului, +a!e !"ma e in,u!( B!e+u o 1um"*a*e de o!"( COa!e domnul de Mau!e'e!*, e #n*!e0" +"lu,"!ul, #)i 0a*e 1o+ de mineAC 7n +li$a a+eea u)a e de +5i e )i a$"!u Mau!e'e!*, +u un de,e* li$i* de 0u-e( C"lu,"!ul e mulumi ".l u!me-e $e Mau!e'e!* +a!e, +u un al* ,e *, #l $o3*ea " 'in" +u el( %en*ilomul *!a'e! " +o!ido!ul $!e +a!e e de +5ideau di3e!i*e od"i ale 5anului )i $"*!un e #n +ame!a i*ua*" +5ia! #n 3a*a +ame!ei +"lu,"!ului( 7n+e$/nd din a+ea +li$", o0!a-ul 3!a*elui Bimo*ei e 3"+u mai *!"lu+i*o! +a o!i+/nd )i, din !umen +e e!a, de'eni in+ande +en*( Pe d!e$* +u'/n*, +"+i #n mi1lo+ul od"ii #n +a!e in*!a e Mau!e'e!* o ma " 3!umo $u " o3e!ea $!i'i!ilo! elemen*ele unei +ine al"*u!i de +a!e 0un"*"ile de la 5anul Ma!elui S3/n* Ma*ei nu $"!eau de+/* ni)*e 0ie*e a$e!i*i'e( > D!a,ul meu oa $e*e, -i e Mau!e'e!*, ia lo+ )i 0u+u!".*e 3"!" mo3*u!i de o o $i*ali*a*e +a!e #i e *e o3e!i*" de a emenea 3"!" mo3*u!i((( > 7n +a-ul " *a, mi.a) +oa*e !a a +a!e m" +am *!/n,e +/nd m"n/n+? 7n*!.o +li$i*", demnul 3!a*e $o!*a!, a!un+/ndu.)i !a a de.a +u!me-i)ul $a*ului, a$"!u #n 'e *" de $iele )i e a)e-" la ma ", +u +ui*ul #n m/n", a!un+/nd a u$!a unui $a*eu o

$!i'i!e $!o'o+a*oa!e( > La a*a+? -i e Mau!e'e!*( Da! '"d +" i.ai $" *!a* unele o0i+eiu!i din 3o *a domniei. *ale me e!ie, $en*!u +" $o!i 'e *a de $iele( 7nain*e de a 3i ia+o0in, ai 3o * de+i olda*A > Am lu$*a* la Sain*.Deni , 8a!na+, Mon+on*ou! , Do!man , Cou!a (((, enume!" +"lu,"!ul !idi+/nd +ui*ul #n ae!( Cina #nain*a $!in*!e a+e *e +5im0u!i de +u'in*e )i al*ele( Re'enindu.)i din $aime, +"lu,"!ul m/n+a +/* doi oameni de *oini+i )i 0ea +/* $a*!u( Veni )i +li$a +/nd Mau!e'e!* #)i d"du eama +" in'i*a*ul "u a1un e e #n *a!ea de $i!i* $e +a!e o do!i e( > :i de+i $uneai, #n+e$u el, +" 3inia. a 4ou!,oin, *e.a *!imi la mineA > Nu *o+mai( Am 'eni* .o '"d $e du+e a de Mon*$en ie!( > De +eA #l #n*!e0" Mau!e'e!*, de *u$/nd o nou" *i+l"( > De +eA 0ol0o!o i 3!a*ele Bimo*ei( Ha0a! n.am? > Ce d!a+u? 4"nuie + *o*u)i +" n.ai 'eni* ".i 3a+i o de+la!aie de d!a,o *eA > Ei? Ei?((( A) $u*ea nime!i mai !"u? -i e +"lu,"!ul +u 1i,ni*oa!ea #n,/m3a!e a 0ei'ilo!( Da! " l" "m a *a, ade'"!ul e *e +" am o +!i oa!e $en*!u ea )i +" 5a0a! n.am +e e $une #n +!i oa!e, )i +" 5a0a! n.am +/nd o 'oi $u*ea #n*/lni $e du+e ", )i +" m" 0i-ui $e domnia.'oa *!" "((( > S".i #nm/ne- +!i oa!eaA La " $e mine? > Nu, nu? e6+lam" +"lu,"!ul( S3inia. a $"!in*ele 4ou!,oin, mi.a $u = ,(Bimo*ei, mai 0ine ".i mul,i lim0a din ,u!" de+/* " u3li +ui'a o 'o!0" de $!e a+ea *" +!i oa!e?C > P"i nu i.a $u ".mi 'o!0e)*i mie de $!e eaA > A ad"u,a*, +on*inu" +"lu,"!ul +a!e, $!in #n $la a $!o$!iei ale min+iuni, o+o*i +" a! 3i mai 0ine " nu aud" #n*!e!u$e!ea((( A ad"u,a*= CBimo*ei, mai 0ine *e la)i omo!/* de+/* ".i ia +ine'a +!i oa!ea( Da!, #nain*e de a mu!i, #n,5i*e.o?C De+i, domnule ,en*ilom, nu $o* ni+i " '.o a!"*, ni+i " '" dau a+ea *" mi i'", +a!e.i ai+i, +u u*" in +"$*u)eala !a ei((( > A*un+i, +e '!ei de la mineA > P"i((( S" m" du+ei $/n" la du+e "((( > La d!a+u?((( O " 3ie 3oa!*e ,!eu, +"+i a+um doa!me +u i,u!an"((( > P"i, n.am -i #n ea!a a *a, $e lo+((( E de a1un .o $o* 'edea $oim/ine((( > O " 3ie $!ea */!-iu, -i e Mau!e'e!* +l"*in/nd din +a$( > A*un+i, m/ine? > Bo* e $!ea */!-iu?((( Du+e a $lea+" din 4loi m/ine diminea"( :*iu a *a de la domnul du+e de %ui e #n u)i( Nu.i nimi+? O .o a)*e$i $/n" +/nd e 'a #na$oia? Pen*!u +" du+ele mi.a mai $u +" nu 'a li$ i mai mul* de o lun", dou"((( > P!ea */!-iu? P!ea */!-iu? ,emu +"lu,"!ul 3"+/nd ,e *ul unui om +a!e.)i mul,e $"!ul din +a$( Ce.o ".i $un *a!euluiA O " m" alun,e? Sau o ".mi 3a+" al*+e'a )i mai !"u #n+"?((( > S.a! $u*ea, -i e +u !"+eal" Mau!e'e!*( Da! ne+a-ul domniei.*ale #mi !u$e inima( Poa*e +" e6i *" '!eun mi1lo+ " $o*!i'im lu+!u!ile((( A! 3i a+ela de a o 'edea $e du+e " +5ia! a+um( Sun* de *ul de 0ine $!i'i* $en*!u a lua a u$!a mea 'ina de a o *!e-i din omn( > S" $o!nim? -i e +"lu,"!ul( Gnde *" du+e aA > L/n," +a *el, !" $un e Mau!e'e!*( Hai, $une.i !a a )i ia.i inima.n dini= iau a u$!a mea *o*ul( > Da! +um o " ie)imA > Ai " 'e-i, -i e Mau!e'e!* +a!e, *!"0"*/nd +o!ido!ul du$" +e *in e e 3e)ni+ele, $"*!un e #n +ame!a +a!e $u!*a num"!ul U, adi+" odaia $e +a!e o +e!u e +"lu,"!ul, la 3a*ul ,en*ilomului( Mau!e'e!* de +5i e 3e!ea *!a( :i a*un+i, 3!a*ele Bimo*ei #)i d"du eama +" o +a!" e6*e!ioa!", +um e6i *a la mul*e +a e, $o!nea de la 3e!ea *!a a+eea )i a1un,ea #n *!ad"( Da+" Bimo*ei a! 3i 3o * mai $uin amei*, )i de ,/ndu!i )i de 'in, .a! 3i $u*u* mi!a +" Mau!e'e!* #i !e+omanda e " ia *o+mai a+ea *" +ame!" )i nu al*a( Da! ,/ndu!ile lui nu

me!,eau a*/* de de$a!*e( Co0o!# )i Mau!e'e!* #l u!m", l" /nd 3e!ea *!a de +5i " #n u!ma lui( 7n +li$a a+eea e!a a$!oa$e mie-ul no$ii( Pe *!"duele din 4loi nu e -"!ea ni+i o 3"$*u!" 'ie( @!a*ele Bimo*ei me!,ea ,!a' l/n," Mau!e'e!*, +a!e a1un e #n a$!o$ie!ea +a *elului )i #n+e$u " o+olea +" )anu!ile de a$"!a!e $line de a$"( Deoda*" e o$!i )i, +u ,la *!aniu, !o *i= > :i $ui +" +!i oa!ea a+eea e *e +u u*" #n +"$*u)eala !a eiA > Ia+.ai+i? -i e +"lu,"!ul +u un !/ $!o *e +( Cui i.a! *!e+e $!in min*e .o +au*e a+oloA > :i $ui +".i 'o!0a de $!e +e'a ,!a'A((( C" n.o 'ei da nim"nui $e lumea a *aA > Ni+i +5ia!((( domniei.'oa *!e( > Ei 0ine, ai " mi.o dai *o*u)i? mo!m"i #n3unda* Mau!e'e!*( 7n a+ela)i *im$ #)i !idi+" 0!aul( S+li$i!ea 1un,5e!ului *"ie '"-du5ul( 7n +li$a u!m"*oa!e, +"lu,"!ul +oa e un !"+ne* )i e $!"0u)i( 8un,5e!ul lui Mau!e'e!* $"*!un e e #n 0e!e,a*a 3!a*elui Bimo*ei, dea u$!a $la*o)ei((( Mau!e'e!* $!i'i #n 1u!ul "u( Ni+i o mi)+a!e((( S*!i,"*ul ne3e!i+i*ului +"lu,"!, da+" 3u e e au-i*, nu */!ni e ni+i o ala!m"( Cu /n,e !e+e, Mau!e'e!* e a$le+", $i$"i !a a, imi 5/!*ia, 3/)ie *o3a +u '/!3ul 1un,5e!ului )i lu" +!i oa!ea((( A$oi, !idi+/nd +ada'!ul, #i +oa e !a a )i #l a-'/!li #n a$a din )an( Ra a o lu" +u ine( A *3el $ie!i 3!a*ele Bimo*ei, 'i+*im" a l"+omiei )i de'o*amen*ului "u( Re#n*o! #n +ame!a lui, Mau!e'e!* de +5i e lini)*i* +!i oa!ea )i #n+e$u .o +i*ea +"( Ia*" +oninu*ul ei= CDoamn", Am onoa!ea )i 0u+u!ia de a o #n)*iina $e Al*ea.Voa *!" Re,al" +" omul no *!u .a 5o*"!/* 0!u + " $o!nea +" $!e 4loi ( A lua* +u el $umnalul, 3aimo ul $umnal d"!ui* de #n,e!ul $e +a!e #l +unoa)*ei( Da+" Valoi +a$" )i de da*a a *a, #n eamn" +" e d!a+ul ,ol( Nu )*iu da+" omul 'a a'ea +u!a1ul " 'in" " '" 'ad" )i de a+eea '" $!e'in( A! 3i de do!i* +a Al*ea.Voa *!" Re,al" " $oa*" da de el #n 4loi )i ".i $ul0e!e ul*imele )o'"ieli, da+" mai a!e '!eme= +!ed +" o $!i'i!e a domniei.'oa *!e e *e de a1un ( V" !o, " 3ii a*en*" +" e *e #n oi* de un ,en*ilom +a!e, 3"!" #ndoial", e de.ai no)*!i( 7nal*, 'oini+, +u $o!*ul m/nd!u, o+5ii !e+i )i i!oni+i, ,en*ilomul a+e *a mi .a $"!u* +" $o ed" *oa*e +ali*"ile de +u*e-an", 3o!" )i /n,e !e+e ne+e a!e $en*!u ma!ele a+*( R"m/n, doamn", de'o*a*ul e!'i*o! al Al*eei.Voa *!e Re,ale((C S+!i oa!ea $u!*a +a i +"li*u!" un emn, de i,u! +on'enional )i lu1ind d!e$* $ eudonim( Be!min/ndu.)i le+*u!a, Mau!e'e!* #m$"*u!i +!i oa!ea, o '/!# #n *uni+a lui, e #n3")u!" #n $ele!in", *in e lum/na!ea $e +a!e o a$!in e e )i mu!mu!"= CB!e0uie +a 0"*!/na Medi+i .o ai0" +/* mai +u!/nd((( Mai #n*/i $en*!u +" +!i oa!ea a+ea *a o +om$le*ea-" $e $!ima, $e u!m" $en*!u +" *!e0uie " +a$ !e$ede de ea((( S" me!,em la +a *el(((C 7n +iuda a+e *o! 'o!0e, nu e +lin*i( S*/nd #n $i+ioa!e, $e #n*une!i+, #n3")u!a* #n man*ie, medi*a $!o3und( CIa " 'edem, mo!m"i el deoda*", .o mai +i*im( Gn ,/nd ne0une + mi.a *!e+u* $!in min*e +/nd am +i*i* +u'in*ele a+elea(((C S+"$"!" amna!ul )i a$!in e din nou lumina!ea( :i #n+e$u ia! " +i*ea +"( Nu !e+i*ea de+/* un $a a1, me!eu a+ela)i, )i *o* +e e!a #n le,"*u!" +u u+ide!ea !e,elui #i e!a indi3e!en*( Gn -,omo* #n +o!ido!, o du)umea +a!e +/!/i e de i,u! #l 3"+u " *!e a!"( Se !idi+" din*!.o mi)+a!e, +u 1un,5e!ul #n m/n", o+5ii 5ol0ai )i 3!un*ea #m0!o0ona*" de udoa!e( CCine'a um0l" $e.ai+i?((( Cine um0l" oa!eAC

Mau!e'e!* a'ea !emu)+"!iA Se +"ia de *!"da!ea aA Nu !emu)+a!ea #l in*uia lo+ului $e #n*une!i+((( +i 3!i+a? Deoa!e+e, +/nd e 5o*"!# #n 3/!)i* " o $o!nea +" ia! la d!um, #n+e*, 3oa!*e #n+e*, +a )i +um .a! 3i *emu* " nu 3ie au-i* de el #n u)i, mu!mu!"= CA+ela +a!e *!e0uie ".l u+id" $e !e,e e *e #n oi* de un ,en*ilom((( o+5ii !e+i )i i!oni+i((( $o!*ul m/nd!u((( 7nal*((( 'oini+((( +ine.i ,en*ilomul " *aAC Du$" +e +o0o!# +a!a e6*e!ioa!" +a!e d"dea din +ame!a +u num"!ul U #n uli", du$" +e 3"+u +/i'a $a)i $e +alda!/m, e mai o$!i o da*" )i !idi+" 3u!io din ume!i= CHaide? mo!m"i el( Doa! nu $oa*e 3i el? De +e.a! 3i *o+mai elAC :i, +5ia! #n 3aa $o!*alului +a *elului, $!e +a!e e #nd!e$*a e 3"!" ".)i dea eama, $!eo+u$a!ea a+ea *a nu #n+e*a e ".l +5inuie $/n" a.l 3a+e " ui*e mo*i'ul 'i-i*ei ale no+*u!ne, #n*!u+/* !o *i #n3unda*= CIn ula Ci*E e!a #n+on1u!a*" din *oa*e $"!ile( Ni+i o 'ul$e n.a! 3i $u*u* ," i mi1lo+ul " ia "( Sena e!a u$!a'e,5ea*"( A$!oa$e $a*!u u*e de oameni au !"ma $e malu!i )i #n 0"!+i $/n" la l" a!ea e!ii((( E mo!*?(((C @u!io , #)i *!/n e $umnii )i mo!m"i= CDa?((( Da! a*un+i((, de +e nu i .a ," i* +ada'!ulAC > :*e!,e.o? *!i," un ,la #n noa$*e( E!a en*inela a)e-a*" #n 3aa $o!*alului, +a!e #l -"!i e $e Mau!e'e!*( A+e *a *!e "!i, e #n3")u!" #n man*ie $/n" i-0u*i ".)i a+o$e!e 3aa )i, din lo+ul unde e a3la, $u e lini)*i*= > Anun".l $e domnul La!+5an* +" a 'eni* un +u!ie! $en*!u ma1e *a*ea. a( La!+5an* e!a +"$i*anul ,"!-ilo! +a!e, u0 +omanda di!e+*" a lui C!illon, 'e,5ea a u$!a e+u!i*"ii +a *elului( Sen*inela *!i,"( Se au-i un du.*e.'ino )i e 'edeau luminile le,"na*e ale 3elina!elo!( 7n 3/!)i*, du$" '!eo 1um"*a*e de o!"( +"$i*anul La!+5an* a$"!u, e a$!o$ie de Mau!e'e!* )i #n+e!+" ".l !e+unoa +" #n 0e-n"( > Domnule, -i e Mau!e'e!* a +un-/ndu.)i 3aa )i +5im0/ndu.)i ,la ul, 0ine'oii a o $!e'eni $e ma1e *a*ea. a !e,ina.mam" +" i.a o i* o nou" mi i'", a em"n"*oa!e +u a+eea $e +a!e a $!imi*.o a+um o$* -ile( > Domnule(, !" $un e La!+5an*, oa!e e)*i ne0unA Sau #i 0ai 1o+ de mineA V!ei .o 'e-i $e ma1e *a*ea. a la o!a a *aA > Domnia.*a e)*i ne0un, !o *i Mau!e'e!* +u !"+eal"( Deoa!e+e da+" m/ine e #n*/m$l" o neno!o+i!e #n +a *el, 'oi $une +" m.ai #m$iedi+a* .o $!e'in $e ma1e *a*ea. a )i 'ei 3i a!e *a* d!e$* +om$li+e( Noa$*e 0un"? > S*ai o +li$", domnule( Am " m" du+( Da! *e $!e'in +" da+" !e,ina nu *e 'a $!imi )i da+" 'a 3i nemulumi*" +" e *e *!e-i*" la o!a dou" du$" mie-ul no$ii, o ".i *ai u!e+5ile( In*!" #n +o!$ul de ,a!d"( Du$" un 3e!* de o!", La!+5an* e #na$oie( > Venii +u mine, domnule, -i e el +u mi!a!e #n ,la , 'enii )i +u-ai.m"( Re,ina '" a)*ea$*"((( C/nd Mau!e'e!* e a3l" #n $!e-ena Ca*e!in+i de Medi+i, #n +a$ela de la $a!*e!, #i #n*in e +!i oa!ea, !o *ind= > Din $a!*ea $!io!ului ia+o0inilo! +"*!e doamna du+e " de Mon*$en ie!((( Re,ina de'o!" din*!.o $!i'i!e +um$li*a +!i oa!e, da! #)i $" *!" $en*!u ine im$!e iile( > B!e0uie " '" a i,u!ai de omul +a!e a adu a+ea *" mi i'", -i e ea im$lu( > E un lu+!u 3"+u*, doamn"( > Gnde.i a+umA > 7n )anu!ile +a *elului, unde 0ea a$" $!in ,/*le1ul de $i+a* din $!i+in" +" a 0"u* $!ea mul* 'in la mine( Re,ina *!e "!i )i #l $!i'i $e Mau!e'e!*, ,/ndi*oa!e( Ze+e minu*e mai */!-iu, Ca*e!ina de Medi+i in*!a #n odaia !e,elui, #l *!e-ea )i, $un/ndu.i dinain*ea o+5ilo! +!i oa!ea lui 4ou!,oin,, #i $u e=

> Si!e, i.am +e!u* *!ei -ile $en*!u a.i adu+e do'ada( B!ei o!e mi.au 3o * de a1un ( A+um nu mai a'em ni+i un minu* de $ie!du*?((( $$I$ CHEILE CASTELULUI Pe *e dou" -ile a a'u* lo+, la +on'o+a!ea !e,elui, )edina olemn" a *"!ilo! ,ene!ale( Du$" lu10a !eli,ioa ", +a!e a 3o * +ele0!a*" de 0"*!/nul +a!dinal de 4ou!0on, Hen!i+ al III.lea .a #nd!e$*a* $!e ala de )edine( Pa!+" $!e a ma!+a )i mai 0ine +on*!a *ul +u du+ele de %ui e, +a!e nu 'enea ni+ioda*" la +a *el de+/* #n oi* de o ui*" im$un"*oa!e, !e,ele d"du e $o!un+" " e a)e-e #n ala +ea ma!e num"!ul de oldai din ,a!d" *!i+* +e!u* de e*i+5e*"( Re,ele lu" lo+ $e *!on )i de %ui e, #n +ali*a*ea lui de ma!e mae *!u, e a)e-" #n 3aa lui, la $i+ioa!ele *!e$*elo!( A*un+i !e,ele #n+e$u un di +u! de *ul de lun,, #n +a!e demon *!" #n u0 *an" +" !e,a*ul e!a o *eni* de lu$*ele in*en e, +"!o!a *!e0uia " li e $un" +a$"*( Ru," 3ie!0in*e +ele *!ei *a,me ".l a1u*e la #m$"+iui!ea $i!i*elo!, e de+la!" ,a*a " $o!nea +" la di *!u,e!ea din !"d"+ini a e!e-iei( P"!" ind ala de )edine, !e,ele in*!" #n a$a!*amen*ele ale )i #i $!imi $e a+eia +a!e 'oiau ".i adu+" oma,iu #n alonul de onoa!e, a!"*a* )i a *"-i +"l"*o!ilo! +e 'i-i*ea-" +a *elul 4loi ( 7n *im$ul a+e *a, Hen!i+ al III.lea e a!"*" $!ie*eno +u *oi du)manii de moa!*e +a!e #i -/m0eau( :i a'ea ne'oie de o ma!e do-" de *"!ie $en*!u a $"!ea lini)*i*( Deal*3el e!a $!i1ini* de $!i'i!ea 3i6" )i 3e!m" a Ca*e!inei, +a!e nu.l l"0ea din o+5i( Planul "u e!a admi!a0il( El +on *a #n a.i in u3la lui de %ui e o i,u!an" a0 olu*"( Pen*!u #n+e$u*, !e,ele #l lu" deo$a!*e $e du+ele de Ma9enne )i #i 3","dui 3un+ia de ,u'e!na*o! al L9onului( Ma9enne nu mai +on*eni +u mulumi!ile in+e!e( Ca!dinalului de %ui e( 7i 3","dui numi!ea +a am0a ado! la A'i,non( 7n*/lnindu.l $e Maine'ille, ad"u,"= > :*iu +/* de mul* *e *imea-" domnul du+e( A+e * lu+!u a! 3i o ,a!anie u3i+ien*", da+" n.a) a'ea $en*!u domnia.*a a+eea)i *im"( Domnule de Maine'ille, am da* $o!un+" la +an+ela!ie ".i $!e,"*ea +" 0!e'e*ul de numi!e #n Con iliul de S*a*( Bim$ de o o!", du$" o li *" #n*o+mi*" +u o noa$*e #n u!m", !e,ele l" " " +ad" o $loaie de 3a'o!u!i #n 1u!ul "u( 7n 3/!)i*, du$" +e e $lim0" $!in *o* alonul, du$" +e -/m0i, )o$*i $!omi iuni, #m$"!i u0 idii, Hen!i+ al III.lea, la un emn al mamei ale, d"du o ul*im" lo'i*u!"( > Domnule du+eA !o *i el +u ,la *a!e( La +5ema!ea !e,elui, de %ui e ale!," )i e #n+lin" #n 3aa ma1e *"ii. ale( > Du+e, e)*i ma!e mae *!uA #n*!e0" !e,ele( > Sun*, #n*!.ade'"!, !" $un e de %ui e( > Cum e 3a+e( 7n a+e * +a-, +" nu *e 0u+u!i din $lin de *oa*e $!e!o,a*i'ele le,a*e de 3un+ia domniei.*aleA > Si!e, nu #nele,, !" $un e de %ui e, +u a*enia la $/nd"( > La d!a+u? +on*inu" Hen!i+ al III.lea( V!eau " e 3/!)ea +" o da*" +u *oa*e ne#n+!ede!ile? M.am "*u!a* de 0"nuielile +a!e #mi um$lu +a$ul )i, $en*!u +" ma!ele mae *!u *!e0uie " in" +5eile +a *elului, #n+e$/nd din ea!a a *a, du+e, 'ei a'ea +5eile?((( La a+e *e +u'in*e e 3"+u o ma!e *"+e!e, a$oi a$!oa$e #nda*" e !idi+" un ma!e mu!mu!, #n +a!e e ame *e+au ului!ea !e,ali)*ilo!, 0u+u!ia u!d" a ade$ilo! du+elui )i +5ia! admi!aia 3a" de a*/*a #n+!ede!e( 7n*!.ade'"!, una din*!e $!e!o,a*i'ele ma!elui mae *!u e!a a+eea de a ine )i de a lua +u ine #n 3ie+a!e ea!" +5eile +a *elului( Da! ni+ioda*" du+ele de %ui e n.a! 3i #nd!"-ni* " $!e*ind" a+ea *" $!e!o,a*i'", *em/ndu. e +a nu +um'a ,e *ul "u " 3ie in*e!$!e*a* d!e$* o m"!*u!i i!e de +5i " de $!e 3a$*ul +" nu*!ea ,/ndu!i !ele #m$o*!i'a !e,elui(

Se $oa*e $une +" a 3o * o lo'i*u!" de o di0"+ie nemai#n*/lni*"( C/nd !e,ele 3/!)i de 'o!0i*, du+ele de %ui e 3u ne'oi* " 3a+" un *e!i0il e3o!* $en*!u a nu.)i *!"da ni+i 0u+u!ia, i+i in+e!*i*udinea +a!e #l n"$"deau #n a+ela)i *im$( D!e$* u!ma!e, e #n+lin" )i $u e= > 7i mulume + ma1e *"ii.'oa *!e $en*!u +in *ea de +a!e 0ine'oie)*e " mi.o 3a+"( Voi $" *!a +5eile +a *elului, $en*!u +" a)a '!ea !e,ele? Re,ele e mulumi " -/m0ea +" )i, +5em/ndu.l $e +"$i*anul La!+5an*, #i d"du $o!un+" " #nm/ne-e #n 3ie+a!e ea!" du+elui de %ui e +5eile 3o!*"!eei( $$$ N PREA.#A CRCIUNULUI La1V de+em0!ie 1VWW e!a un ,e! de +!"$au $ie*!ele( Re,ele $o!un+i " e anune +" e!a 0olna' )i +", de a+eea, nu e 'a ine +on iliul( 7n +on e+in", du+ele de %ui e +a!e, de diminea", e $!e-en*a e +a de o0i+ei la $ala*ul !e,al, e #n*oa! e la el a+a "( 7m$!eun" +u 3!aii "i( 7n +ame!a !e,elui a!dea un 3o+ *!a)ni+ din 0u*u+i de 3a, #n3undai #n +"minul monumen*al( Hen!i+ al III.lea, ,/ndi*o! )i $alid, )edea lin," +"min( Din +/nd #n +/nd a!un+a o $!i'i!e #n*!e0"*oa!e $!e 3e!ea *!", #n+e!+/nd $a!+" " i +odea +" *"+e!ea de a3a!"( Se a)e-a e #n d!ea$*a 3o+ului, +u 3aa la 3e!ea *!"( 7n */n,a +"minului )edea Ca*e!ina de Medi+i, mai nemi)+a*", mai $alid" #n '"lu!ile ei ne,!e, mai $e+*!al" +a ni+ioda*"( Gn ,en*ilom in*!"( Se #n3")u!a e a*/* de 0ine #n man*ie, #n+/* e!a +u ne$u*in" " i e 'ad" o0!a-ul( > Cu!/nd, -i e ,en*ilomul #n )oa$*"( > C/ndA #n*!e0" Ca*e!ina( > Nu )*iu #n +e -i anume, +"+i n.a 3o * *a0ili*"( Da! 'a 3i #nain*e de C!"+iun( De #nda*" +e e 'a *a0ili -iua, 'ei a3la, ma1e *a*e( Re,ele mulumi d/nd din +a$, 3"!" " +oa*" o 'o!0i :i !e,ina -i e= > Poi " *e !e*!a,i((( *o* $e +a!a +ea mi+"((( %en*ilomul e 7n+lin" )i ie)i( A*un+i !e,ele mu!mu!"= > E.o e+"*u!" m/nd!" Mau!e'e!* " *a?((( Re,ina, #n*!e *im$, e !idi+a e )i de +5i e o u)"( Re,ele nu e mi)+" din +olul "u de l/n," +"min )i #)i #n*in e m/inile $!e 3o+, de)i #n !eali*a*e e!a +ald #n +ame!"( A*un+i un oa!e+a!e num"! de ,en*ilomi, '!eo +in+i $!e-e+e, in*!a!" la !e,e )i 0"*!/na !e,in" #n+5i e u)a( Ca*e!ina e #n*oa! e $!e a+eia +a!e *o+mai in*!a e!" )i le $u e= > Luai lo+, domnilo!((( P!in*!e ,en*ilomii a+e)*ia e!au C!illon, La!+5an*, Mon* e!9, Sain*e.Maline, C5ala0!e, Loi,ne , De e33!ena*, 4i!on, Du %ua *, dIAumon* )i alii( Du$" +e e a)e-a!" +u *oii, !e,ele #i $!i'i o +li$" )i !o *i +u ,la 3oa!*e +alm= > Domnilo!, du+ele de %ui e '!ea " m" a a ine-e((( A! 3i ,!eu " de +!iem e3e+*ul $!odu de a+e *e +u'in*e, de)i *oi )*iau de mul*" '!eme +a!e e!a *eme!ea !e,elui( Ce'a mai mul*, #nain*e de a in*!a #n +ame!", )*iau +" li e 'a $une a+e * lu+!u( :i *o*u)i e $!i'i!", al0i la 3a" )i +/i'a din*!e ei, !idi+/ndu. e, #)i +oa e!" "0iile din *ea+" de $a!+" du+ele de %ui e a! 3i 3o * a+olo((( Re,ele #i $o*oli +u un ,e * )i ad"u,"= > A*/*a '!eme +/* am $u*u* " m" #ndoie +, a*/*a '!eme +/* am $u*u* #n+5ide o+5ii, am !e3u-a* " +!ed +" un om, $e +a!e l.am +o$le)i* +u 0ine3a+e!ile mele, a! $u*ea !ume,a o a*a!e +!im"( A *"-i #n ", domnilo!, *!e0uie " iau o 5o*"!/!e, #n*!u+/* *!e0uie " 3iu u+i #nain*e de "!0"*o!ile C!"+iunului((( V.am aduna* ai+i $en*!u a '" +e!e a1u*o!ul )i $"!e!ea( C!illon, 'o!0e)*e, $!imul?

> Si!e, $u e C!illon, e *e 'o!0a de o +!im" )i mi e $a!e +" a+ea *a #i $!i'e)*e $e oamenii m"!iei.*ale de le,e((( > De+i, -i e !e,ele, m" 3"*uie)*i ".l adu+ $e du+e #n 3aa unei +u!i de 1u *iieA > A)a e $!o+edea-" +u *oi +!iminalii, i!e( 4i!on )i ali +/i'a #i #n*"!i!" $u ele +u un ,e *( > Doa! da+", $u e Hen!i+ al III.lea +u un -/m0e* $alid, doa! da+" ami+ii a+u-a*ului nu.l !"$e + #n *im$ul 1ude+"ii )i nu.l e6e+u*" $e a+u-a*o!( S3a*ul domniei.*ale, C!illon, nu 3a+e ni+i dou" $a!ale? > Si!e, un* olda*((( > A)ada!, +on*inu" !e,ele du$" o +li$" de *"+e!e, #n a3a!a 1ude+"ii, nu 'e-i +e i e $oa*e 3a+e unui *!"d"*o!, unui mi)el +a!e +on $i!" #m$o*!i'a 'ieii !e,eluiA > Nu, i!e, !" $un e $e *on !e+e C!illon( Cu +/* +!ima e *e mai ma!e, +u a*/* e *e #n in*e!e ul !e,elui " o dea $e 3a", #n '"-ul *u*u!o!( > P!o * 3a*, !e$e*" Hen!i+ al III.lea +u ,la ul "u *"!","na* )i )o$*i*( Am " '" $un eu +e e *e de 3"+u*?((( A+ela +a!e '!ea " u+id", *!e0uie " 3ie u+i ?((( Iei a+e * lu+!u $e eama domniei.*ale, C!illonA A $!ul +"$i*an e #n+lin", +l"*in" din +a$ )i $u e= > Si!e, o!donai.mi ".l $!o'o+ $e du+ele de %ui e( 7l 'oi $!o'o+a #n mi1lo+ul ,en*ilomilo! "i( :i, +/nd ne 'om #n+!u+i)a "0iile, #n $lin" -i, dinain*ea *u*u!o!, Dumne-eu 'a 5o*"!# a +ui +au-" e *e +ea d!ea$*"((( Re,ele, *ul0u!a*, a!un+" o $!i'i!e $!e Ca*e!ina de Medi+i, +a!e #i 3"+u un emn im$e!+e$*i0il( > Nu, +on*inu" a*un+i !e,ele, nu, 0!a'ul meu C!illon( Nu '!eau ".i e6$un 'iaa, e)*i $!ea $!eio $en*!u +o!oana mea( Du.*e, C!illon, *e la li0e!( 4"*!/nul +"$i*an e #n+lin" )i ie)i( A*un+i Hen!i+ al III.lea e #n*oa! e $!e 4i!on= > :i domnia.*a, 4i!on, +e m" 3"*uie)*iA > Ma1e *a*ea.'oa *!" e *e $e de$lin i,u!" de unel*i!ile +!iminale ale domnului de %ui eA #n*!e ma!e)alul( > La 3el de i,u! +um e)*i )i domnia.*a( Deoa!e+e *oi +/i un*ei ai+i de 3a" )*ii mai 0ine de+/* mine +" un 1u!"m/n* #n 3aa al*a!ului nu e *e #n *a!e ".l o$!ea +" $e du+ele de %ui e((( > E.ade'"!a*, ma1e *a*e( :i n.am 3o * $!in*!e ul*imii +a!e '.au 3"*ui* " '" $"-ii( Zi+ de+i +" un* de $"!e!ea lui C!illon= du+ele " 3ie 1ude+a* )i *!"d"!ii ale " i e dea o $edea$ " +um$li*"((( > :i +ine #l 'a 1ude+aA #n*!e0" +u am"!"+iune !e,ele( > Pa!lamen*ul din Pa!i ( > Pa!i ul e 'a !idi+a #n ma " $!e a.l eli0e!a, -i e Ca*e!ina de Medi+i( Vo! da 3o+ Pala*ului de 8u *iie, 'o! d"!/ma Lu'!ul $en*!u a.)i 3a+e din el 0a!i+ade, ne 'o! 1e3ui )i ne 'o! u+ide $e *oi, ma!e)ale, #n+e$/nd +u !e,ele )i *e!min/nd +u ul*imul o *a) din olda noa *!"((( 4i!on #)i $le+" 3!un*ea, #n *im$ +e un 3!eam"* *!"0"*ea !/ndu!ile +elo!lali mem0!i ai a+e *ui *!aniu )i *e!i0il +on iliu $!i'a*( > Mulume +, 4i!on, mulume +, -i e !e,ele +u a3e+iune( 7i #nele, !eine!ea, $en*!u +" )i eu mi.am 3"+u* mu *!"!i de +on)*iin"( Da! +ea ul lo! a *!e+u*( 4ine'oie)*e " *e !e*!a,i( > Si!e, $u e 4i!on, m" !e*!a,, da! nu $en*!u a m" #nde$"!*a( 7n+e$/nd din +li$a a+ea *a, nu 'oi mai $"!" i an*i+ame!a !e,elui( Noa$*ea 'oi do!mi de.a +u!me-i)ul $!a,ului( Om au dia'ol, 'a 3i ne'oi* " *!ea+" $e *e mine $en*!u a a1un,e la ma1e *a*ea. 'oa *!"((( Du$" 4i!on, dIAumon*, #n*!e0a* la !/ndul lui, d"du a+elea)i !" $un u!i )i e !e*!a e de a emenea( A$oi ie)i Ma*i,non( B!e0uie " no*"m +" Hen!i+ al III.lea a'ea o #n+!ede!e 3"!" ma!,ini #n a+e)*i $a*!u

0"!0ai )i +" a+ea *" #n+!ede!e e!a $e de$lin 1u *i3i+a*"( Da+" e i +a o 0"*"lie au o #n+"ie!a!e, e $u*ea 0i-ui $e ei $/n" la ul*ima u3la!e( Nu e!au de $"!e!e " i e #n*ind" du+elui o +u! ", a*/*a *o*( Du$" $le+a!ea lui Ma*i,non, nu mai ie)i nimeni= *oi a+eia +a!e !"ma e!" e!au de a+o!d( 7n*!.ade'"!, +on*ele de Loi,ne , 3iind #n*!e0a* la !/ndul "u( de +"*!e !e,e, !" $un e +alm= > Si!e, n.am " m" !idi+ #m$o*!i'a 3a*u!ilo! +a!e au 3o * da*e mai #nain*e ma1e *"ii. 'oa *!e( A+eia +a!e au ie)i* de ai+i un* 0uni )i 3ideli e!'i*o!i )i $u*em 3i i,u!i +" 'o! 'e,5ea a u$!a 'ieii !e,elui( Da!, +a a+iune, nu +uno + de+/* una? Ca 1ude+"*o!, nu +uno + de+/* unul? Ia*".l? 7n a+ela)i *im$ #)i +oa e $umnalul din *ea+"( > Moa!*e? -i e C5ala0!e( Moa!*e, i!e? Numai mo!ii nu lo'e +? > V" a i,u!, i!e, !o *i Sain*e.Maline la !/ndul "u, +" lu"m a u$!a noa *!" )i a!+ina 1ude+"ii )i $e +ea a e6e+uiei( Bim$ de +/*e'a minu*e #n +ame!a !e,elui e au-i o !umoa!e u!d", 3ie+a!e 'oind " $un" +e'a, 3ie+a!e $!o.$un/nd un $lan de a*a+( 7n 3/!)i*, Ca*e!ina de Medi+i, +a!e a +ul*a e a+ea *" e6$lo-ie -/m0ind, #i $o*oli +u un ,e * )i $u e= > 4!a'ii mei ami+i, un*ei +u *oii *o'a!")i +u*e-"*o!i )i !e,ele o " '" da*o!e-e 'iaa((( nu 'a ui*a a *a((( > Da, da? Po!nim din $!o$!ie iniia*i'" )i din a+eea a !e,elui?((( Re,ina )*ia $!ea 0ine u!a +a!e #i #n u3leea $e a+e)*i ,en*ilomi( Da! nu.i di $l"+ea +" $!o'o+a e e6$lo-ia ei( S$u e mai de$a!*e= > Sun*em de+i +u *oii de a+o!dA B!e0uie +a de %ui e " moa!"A Re,ele e #n*o! e e $!e 3o+ )i #)i #n+"l-ea m/inile $alide( > S" moa!"? P"!ea +" nu.l in*e!e ea-" #n $"im/n*"*oa!ea #n*!e0a!e +a!e $lu*ea #n 1u!ul lui( > R"m/ne de )*iu* unde, +/nd )i +um 'a 3i lo'i* +ele!a*ul *!"d"*o!, +on*inu" Ca*e!ina( > Ne#n*/!-ia*? e6+lam" Mon* e!9( > 4unii )i 0!a'ii mei ami+i, $u e Ca*e!ina, nu.i *o*ul " *ai, *!e0uie " mai )*ii )i " +o)i la lo+( La a+e * lu+!u *!e0uie " ne ,/ndim !e,ele )i +u mine( E *e de+i ne+e a! " lu"m *oa*e $!e+auiile $en*!u +ea ul +a!e 'a u!ma du$" moa!*ea du+elui( O!, mai a'em #n+" dou" au *!ei -ile dinain*ea noa *!"( S" nu ,!"0im lu+!u!ile )i " le 3a+em +u +5i0-uin"( A'em de l"mu!i* *!ei $un+*e= undeA +/ndA +umA((( GndeA Ni+i #n +a a lui, ni+i $e *!ad", +i +5ia! ai+i, #n a$a!*amen*ul !e,elui *!e0uie " e #m$linea +" 3a$*ul( C/ndA O 'om )*i $oa*e m/ine diminea"( CumA A+e *a.i $lanul $e +a!e o " 'i.l #n3"i)e-((( $$$I N PREA.#A CRCIUNULUI (urmare) Bo* #n ea!a -ilei +/nd au 3o * lua*e a+e *e 5o*"!/!i u$!eme #n a$a!*amen*ul !e,elui, " 'edem +e e #n*/m$la #n*!.un 5an +u o #n3"i)a!e de *ul de "!"+"+ioa ", din 'e+in"*a*ea +a *elului )i +a!e, din a+ea *" $!i+in", e numea CHanul Ca *eluluiC( 7n*!.o odaie de la $!imul e*a1( +a'ale!ul de Pa!daillan um0la de u #n 1o , la lumina unui o$ai +a!e +o*ea 3um )i +a!e $"!ea +" e a3l" a+olo *o+mai $en*!u a e'idenia )i mal 0ine #n*une+imea( Bo*u)i ma a e!a $u " )i $lin" de 0un"*"i, +a )i +um Pa!daillan a! 3i a)*e$*a* un oa $e*e( Mai 0ine -i $e ma " e a3la +u +e " $o*ole)*i 3oamea a *!ei "u $a*!u m/n+"i( A)a e!a 3"+u* Pa!daillan, de +/*e o!i a'ea " o3e!e +ui'a +e'a, e do'edea a 3i !i i$i*o! $e *e m" u!"( A+e * +ine'a o i #n +ele din u!m" )i Pa!daillan, *!i,/nd o lu1ni+", m"!i lumina din odaie +u dou" au *!ei 3e)ni+e( A*un+i, la lumina mai $u*e!ni+" +e #n'"lui odaia, 'i-i*a*o!ul lui Pa!daillan > oa $e*ele "u > a$"!u )i, l" /nd ".i +ad" man*ia de $e ume!i, #)i a!"*"

mu *"ile a $!e, 3!un*ea $lin" de +i+a*!i+e )i +u "*u!i, $!e+um )i $!i'i!ea leal" a 0!a'ului C!illon((( +"+i C!illon 'eni e #n 'i-i*" la Pa!daillan( De +eA 7n +e +o$A((( Vom a3la mai de$a!*e( De diminea", C!illon, a)a +um am '"-u*, $"!" i e +ame!a !e,al", $!e a nu lua $a!*e la $!e,"*i!ea unei +a$+ane $e +a!e nu o a$!o0a( C!illon 'i-i*a e +u ,!i1" *oa*e *!"1ile( 7n*"!i e $un+*ele la0e( Du0la e num"!ul $a*!ulelo!( A *3el #n+/*, #n+e$/nd din a+el momen*, +a *elul nu mai !" una de+/* de $a)ii oldailo! )i de -"n,"ni*ul a!melo!( Du$" +e d"du e $o!un+i )i +5im0a e $a!olele, C!illon ie)i din +a *el +u in*enia de a.l in $e+*a de 1u! #m$!e1u!, a i,u!/ndu. e a *3el +" nu e $u*ea +omi*e ni+i un a*a+( Bo+mai +/nd $"!" i e e $lanada +a!e e #n*indea dinain*ea $o!*alului, #)i d"du eama +" e *e u!m"!i* de la di *an"( Se o$!i )i #n+!un*" $!/n+enele( 7n*!e *im$ omul +a!e $"!ea +".l u!m"!e)*e e a$!o$ia e de C!illon )i 'enea d!e$* $!e el, #n'"lui* #n man*ie $/n" la o+5i, #n*!u+/* 3!i,ul e!a $"*!un-"*o! )i un '/n*i+el din $!e mia-"noa$*e m"*u!a $odi)ul( > Pe *oi d!a+ii, domnule, -i e C!illon +/nd ne+uno +u*ul e a$!o$ia e de el la doi $a)i, a'ei *!ea0" +u mineA > Da, domnule Loui de C!illon, !" $un e lini)*i* omul( :i, #n a+ela)i *im$, #)i l" " o0!a-ul de +o$e!i* )i #n+e$u ".l $!i'ea +" $e C!illon -/m0ind( C!illon #l !e+uno +u #nda*" )i #i #n*in e m/na +u o mi)+a!e +o!dial"( > Ca'ale!ul de Pa!daillan? e6+lam" el( > In +a!ne )i oa e, +"$i*ane( Ale!, du$" domnia.'oa *!"((( $en*!u a '" !eamin*i o 3","duial" $e +a!e mi.ai 3"+u*.o( > Ce 3","duial"A > A+eea de a m" $!e-en*a !e,elui( > A5? C!"$a!.a! *oi d!a+ii? DaI nu.i $!ea de'!emeA -i e C!illon +u un -/m0e* la!, )i 0ine'oi*o!( Puin #mi $a " de $!i+inile $en*!u +a!e ai ne'oie ".l 'e-i $e !e,e( E *e de a1un +" do!e)*i " 3ii $!e-en*a* ma1e *"ii. ale( S.a 3"+u*( M" o+u$ eu de a *a( Doa! +" *!e0uie " *e $!e'in de un lu+!u((( +", da+" nu.l +uno)*i $e !e,e, #n +5im0 !e,ele *e +unoa)*e 3oa!*e 0ine( I.am $o'e *i* de -e+i de o!i 3elul #n +a!e m.ai a1u*a* " ie din Pa!i ( Pe *oi d!a+ii? A 3o * o admi!a0il" 3a$*" de a!me? Pa!+" *e '"d +um *i.ai !idi+a* $ada )i ai da* emnalul C#nain*e ma!)?C Pa!+" *e aud +um *!i,ai= CB!om$ei, unai ma!)ul !e,al?(((C > Sun* 3oa!*e mulumi* de $!ie*enia domniei.'oa *!e, -i e +u ,!a'i*a*e +a'ale!ul( @oa!*e mulumi* )i 3oa!*e ono!a*, deoa!e+e nu de,ea0a 'i e $une 4!a'ul C!illon( De+i, da+" '" e *e $e $la+, '" 'oi a)*e$*a de ea!" #n 5anul unde am *!a , 3i!ma i e 'ede de ai+i( > CHanul Ca *eluluiC, -i e C!illon( 7l +uno +( Se 0ea a+olo un 'in 0un( > La +e o!" " '" a)*e$*A > P"i, in*!e *!a1a de -i )i *!a1a de noa$*e, +u al*e +u'in*e 'oi 3i li0e!, " -i+em, de la )a e la )a$*e ea!a( Vom *a0ili -iua +/nd do!e)*i " 3ii $!e-en*a* ma1e *"ii. ale( A+e *ea 3iind $u e, +ei doi 0"!0ai #)i *!/n e!" m/inile )i C!illon #)i +on*inu" !ondul #n 1u!ul +a *elului( In*!e *im$, Pa!daillan e #n*o! e e la 5an( 7n odaia lui #l a)*e$*a un 0"!0a*, a)e-a* l/n," 3o+ul $e +a!e #l $!i'ea 3i6, +a )i +/nd a! 3i +"u*a* #n 1e!a*i+ '!eun emn oa!e+a!e al oa!*ei lui( 4"!0a*ul a+e *a e!a 8a+Due ClEmen*( Pu!*a +o *umul a+ela de $o *a' ne,!u, #n +a!e l.am mai '"-u* )i +a!e #i d"dea un oi de ele,an" 3une0!"( La in*!a!ea lui Pa!daillan, +"lu,"!ul #)i !idi+" iu*e +a$ul )i -/m0i( > :*ii $e +ine 'oi $!imi a *". ea!" la +in"A -i e Pa!daillan( De unde " )*iu, $!ie*eneA > Pe C!illon( Pe 0!a'ul C!illon #n +a!ne )i oa e( Adi+" $e ,u'e!na*o!ul +a *elului 4loi ( Ad"u,", +u ne$" a!e $!e3"+u*"= > C!illon *!e0uie " m" $!e-in*e !e,elui(((

8a+Due ClEmen* *!e "!i, #l $!i'i in*" $e +a'ale! de $a!+" l.a! 3i #n*!e0a* +e'a, a$oi, $le+/ndu.)i +a$ul, !o *i du $e ,/ndu!i= > Pa!daillan, #n momen*ul a+e *a e $e*!e+ lu+!u!i $e +a!e nu le #nele,( Pa!daillan, +e +"u*a 3!a*ele $o!*a! al ia+o0inilo! la 4loi A > Ha0a! n.am, $!ie*ene((( > Pa!daillan, +ine l.a u+i $e 3!a*ele Bimo*eiA > Mai #n*/i, e)*i i,u! +" le)ul ," i* #n )anul de a$"!a!e e!a ai a+elui demn +"lu,"!A > @oa!*e i,u!( C5ia! )i domnia.*a #n ui, Pa!daillan, l.ai !e+uno +u*, de)i nu.l '"-u e)i de+/* +/*e'a +li$e((( > Da, el m.a +ondu la domnia.*a( > Nimi+ nu.mi 'a +oa*e din +a$ ideea, +on*inu" 8a+Due ClEmen*, +" 3!a*ele $o!*a! ale!,a du$" mine )i a'ea ".mi dea unele in *!u+iuni( Cine )*ie da+" +eea +e mi e #n*/m$l" a-i nu .a! 3i e'i*a* da+" l.a) 3i '"-u* $e +"lu,"! #nain*e de a mu!i((( > Bo*ul e 'a d!e,e de la ine? -i e Pa!daillan -/m0ind( > 7n*!.ade'"!, *o*ul $oa*e " e d!ea," de la ine? -i e 8a+Due ClEmen* +u ,la #n3unda*( Bo*ul, #n a3a!a, ne+a-u!ilo! d!a,o *ei( O3? Da+.ai 3i '"-u* +u +e ae! di $!eui*o! m.a $!imi* ea? > Du+e a de Mon*$en ie!A 8a+Due ClEmen* $"!u +" nu aude( 7)i l" a e +a$ul #n m/ini )i, $!i'ind in*" $!e 3o+ul ale +"!ui '"$"i #i +olo!au o0!a-ul $alid, e ,/ndea( Cu ,la ama! +on*inu"= > Nu mai a!e ne'oie de mine, Pa!daillan? Am )o'"i* " lo'e +, )i a+um un* alun,a*( Pie!d *o*ul deoda*"= )i d!a,o *ea )i !"-0una!ea( > 7nele, +" $ie!-i d!a,o *ea, -i e Pa!daillan( Du$" +ele $e +a!e mi le.ai $o'e *i* de $!e 'i-i*a domniei.*ale, dia'olia 3!umoa " $e +a!e o nume)*i un #n,e! *e.a +am o+"!/*( D".mi 'oie ".i $un +" nu $ie!-i ma!e lu+!u, da+" *o*u)i o $ie!-i((( > Ce '!ei " $uiA 0/i,ui 8a+Due ClEmen*( > C" n.ai .o $ie!-i > din ne3e!i+i!e $en*!u noi > +" e 'a #n*oa!+e la domnia.*a? > O3? Da+.a! 3i ade'"!a*? Da+.a) $u*ea " mai *!"ie +?((( S.o !e'"d?((( S.o mai iu0e +?(((( Cei doi 0"!0ai $!/n-i!" #m$!eun"( Sau, mai de,!a0", Pa!daillan m/n+" +/* doi( 7n +e.l $!i'e)*e, 8a+Due ClEmen* +"-u e ia! $e ,/ndu!i, !ume,/nd idei 3une0!e )i, +u!/nd, a)a +um e #nele e e!", e !e*!a e #n odaia a( Pa!daillan e a)e-" l/n," 3o+ )i #n+e$u " +5i0-uia +"( @"+ea #n emn"!i $e o 0u+a*" de 5/!*ie2 )*e!,ea2 o lua de la +a$"*( C/nd i $!"'i #n 3/!)i* a+ea *" *!ea0" +iuda*", !e+i*i +u un -/m0e* de #n+/n*a!e )i mu!mu!"= > C!ed +" n.o " 3ie $!ea !"u( Lu+!ul la +a!e Pa!daillan medi*a e +u a*/*a a*enie e!a #n)i!ui!ea 3elu!ilo! de m/n+a!e $en*!u +in"( 7i +5em" de+i $e 5an,iu )i #i d"du in *!u+iunile ne+e a!e $en*!u +a *o*ul " 3ie e6e+u*a* $un+* +u $un+*( A *3el #n+/*, a*un+i +/nd a$"!u C!illon, ma a e!a $lin" de 0un"*"i( > Ei? Ei? e6+lam" 0!a'ul C!illon, Se $a!e +" m" *!a*e-i +a $e un $!in( > 4a nu, !" $un e Pa!daillan, +"+i a*un+i nu mi.a) 3i da* o *eneala((( Luai lo+ ai+i, d!a,ul meu domn, +u $a*ele la 3o+, ia! eu 'oi *a #n 3aa domniei.'oa *!e( C!illon e u$u e, a)e-/ndu. e $e lo+ul indi+a* de Pa!daillan, Nu 'om !ela*a *oa*e $e!i$eiile, +i ne 'om mulumi " no*"m di +uia +elo! doi((( 7n*!.ade'"!, $e +/nd C!illon, ma!e m/n+"u, ma!e 0"u*o!, a*a+a 0un"*"ile de $e ma ", Pa!daillan #)i a*a+a oa $e*ele +u a+e *e +u'in*e a!un+a*e $e ne$u " ma "= > A$!o$o, domnule, )*ii +" e u!-e)*e u+ide!ea !e,eluiA((( S.a! $"!ea +" 'e *ea a *a '" mi!"A > Nu m" mi!" delo+, ono!a0ilul meu $!ie*en( Doa! +" *!e0uie " *e $!e'in +", da+" 'ei 3i au-i* 'o!0ind a *3el, )i da+" 5anul a+e *a e *e un +ui0 de $ioni, +a$ul domniei.*ale 'a 3i amenina* 3oa!*e(((

> Nu ne 'a au-i nimeni, -i e Pa!daillan( +a!e #n+e$u " -/m0ea +"( Sun*em a0 olu* in,u!i( A)a +", da+" +ine'a '!ea ".l u+id" $e !e,e, ei 0ine, eu nu '!eau +a !e,ele " 3ie u+i ? > Da!, !o *i C!illon n"u+i*, de unde )*ii +" 'iaa u'e!anului no *!u e *e #n $!ime1dieA > V"d +" *!e0uie " '" a*i 3a+ +u!io-i*a*ea( A3lai de+i +" am a i *a* la ul*ima #n*!uni!e a oamenilo! +a!e 'o! ".l u+id" $e !e,e( > Cine un* oamenii ")*iaA #n*!e0" C!illon, al0 la 3a"( > Domnule, da+" nu )*ii numele lo!, n.o " 'i le $un eu( Da! +um le )*ii la 3el de 0ine +a )i mine, '" 'oi $une unul in,u!, +a!e le !e-um"= du+ele de %ui e((( > :i domnia.*a $ui, #n*!e0" C!illon +"!uia nu.i mai a!dea ni+i " 0ea ni+i " m"n/n+e, $ui +" oamenii ")*ia .au #n*!uni*A > S$!e a 5o*"!# u+ide!ea !e,elui, da?((( > :i domnia.*a ai '"-u* *o*ul, ai au-i* *o*ulA((( > P"i, numai )i numai $en*!u a *a '.am +"u*a*, d!a,ul meu C!illon, )i din $!i+ina a *a '.am !u,a* " +in"m #m$!eun", #n a3a!" de $l"+e!ea )i de +in *ea de a '" a'ea la ma a mea( C!illon !"ma e +/*e'a minu*e $e ,/ndu!i, a$oi !o *i deoda*"= > Ia*" de +e 'oiai " 3ii $!e-en*a* !e,elui? > P*iu? Domnule((( doa! nu. *a!o *e de $oliie " m" du+ ".i $o'e *e + ma1e *"ii. ale +eea +e am $u*u* au-i( Domnul de %ui e '!ea ".l u+id" $e !e,e( B!ea0a lui((( :i a *a nu m" $!i'e)*e $e mine( Da!, +eea +e m" $!i'e)*e, e *e +" nu '!eau +a !e,ele " 3ie u+i , ia*" de +e in*e!'in((( V!eau doa! " '" +on'in, +" $o* )i *!e0uie ".l al'e- $e !e,e, da+" *o*u)i m" 'ei a1u*a((( )i nu m" $u*ei a1u*a de+/* #n*!.un in,u! 3el= $!e-en*/ndu.m"((( nu !e,elui, a)a +um am $u , +i du+/ndu.m" la !e,e((( A +un-/ndu.m", au 3"!" " m" a +und, n.a!e im$o!*an"( Numai +" un lu+!u e *e i,u!= da+" du+ele de %ui e au '!eunul din*!e oamenii lui m" 'ede d/nd */!+oale a$a!*amen*elo! !e,ale, a *a a! $u*ea ".mi dea $e *e +a$ $lanul((( > :*ii +" +eea +e.mi +e!i e *e 3oa!*e ,!a'A -i e C!illon( > Eu #n umi, din*!u 0un #n+e$u*, am 'o!0i* de $!e ,!a'i*a*ea lu+!ului((( a)a +"((( > :*ii +" de 3a$* nu *e +uno + $!ea 0ineA > Da, #n " eu '" +uno + )i a *a.i e enial((( Vo!0ii $e )leau, 3"!" " '" 3ie *eam" +" m" 1i,nii((( > Ei 0ine, d!a,ul meu, da+.ai do!i ".l u+i-i $e !e,e, nu *e.ai $u!*a al*3el( > D!a+e((( 7nele, )i a$!o0 #ndoielile domniei.'oa *!e((( Numai +" '" $!e'in= da+" nu m" in*!odu+ei #n +a *el, 'oi 3i ili* " in*!u o!i+um )i 3"!" 'oia domniei.'oa *!e( O!, #n*!.o am0u +ad" de a emenea 3el, a) 3i $!e3e!a* " '" am de $a!*ea mea((( +a $!ie*en( > :i +5ia! un*, +!"$a!.a! *oi d!a+ii? Ia " 'edem( M" #n+!ed #n domnia.*a +u *o*ul( Ce do!e)*iA > S" in*!u #n +a *el #n -iua )i la +ea ul +a!e 'o! 3i de *!e0uin", " in*!u #n *ain" )i " 3iu a)e-a* #n a)a 3el #n+/*, $en*!u a a1un,e la !e,e, o!i+ine " 3ie ne'oi* " dea mai #n*/i de mine( > 7i 3","duie + $e +u'/n*ul meu de onoa!e, -i e C!illon( Gn in,u! lu+!u, +um 'oi a3la -iua )i o!aA > V" 'oi *!imi*e un om de #n+!ede!e( Se a$!o$ia o!a )a$*e( C!illon e !idi+" $un/nd= > A 'eni* momen*ul " m" du+ $en*!u a $une *!"1ile de noa$*e((( Da! da+", #nain*e de a $!imi 'i-i*a omului domniei.*ale de #n+!ede!e, a) a'ea ne'oie " *e '"d au ".i 'o!0e +A((( > M" 'ei ," i ai+i, +"$i*ane( Nu m" +lin*e + din lo+( Cei doi 0"!0ai #)i *!/n e!" #n+" o da*" m/inile, a i,u!/ndu. e de *ima lo! !e+i$!o+"( Du$" +e C!illon $le+", in*!" )i 8a+Due ClEmen*, > Ai au-i*A #l #n*!e0" Pa!daillan(

> Bo*ul, !" $un e 8a+Due ClEmen*( Am au-i* )i am #nele ( $$$II N PREA.#A CRCIUNULUI (/01r234) 7n*!.un $ala* 'e+5i, a)a +um mai e6i *" #n+" )i a-i la 4loi , #n ea!a a *a e inea o #n*!uni!e, *!"lu+i*oa!e $!in !an,ul a+elo!a +a!e o al+"*uiau, da! $!ea $uin nume!oa "( 7m$!e1u!imile $ala*ului e!au +u ,!i1" u$!a'e,5ea*e de un )i! *!i$lu de en*inele a'an a*e, adi+" de ,en*ilomi a)e-ai din lo+ #n lo+( Me!,em $e u!mele unui 0"!0a* +a!e, $e la o!a o$* ea!a, ie)i din 5anul mi-e! unde am"!/*ul 3!a*e Bimo*ei m/n+a e $en*!u ul*ima da*" o +in" )i, +ulmea, ni+i nu a'u e e '!eme .o di,e!e( 4"!0a*ul a+e *a e!a Mau!e'e!*( 7nain*a +u *!anie $!e+auie( Su0 man*ie #)i inea 1un,5e!ul #n m/n" Ca " -i+em a)a onda *e!enul )i nu e a'en*u!a #n #n*une!i+ul de ne$"*!un de+/* da+" a'ea i,u!ana +" nu e 'a +io+ni de '!eun du)man au de '!eun +e!)e*o!( E!a un ,e! n"$!a ni+( Da! Mau!e'e!* #)i )*e!,ea udoa!ea +a!e.i )i!oia $e 3!un*e( Gneo!i !idi+a din ume!i )i mu!mu!a= > Am #nne0uni*((( Da+" de $!e el a! 3i 3o * 'o!0a #n +!i oa!ea $!io!ului, #n eamn" +.a! 3i *!e0ui* " dau +u o+5ii de el((( am +u*!eie!a* o!a)ul 4loi #n lun, )i.n la*((( 7n a+ela)i *im$, Mau!e'e!* de lu)i o um0!" +a!e *"'ilea *!e+e!ea $e ulia #n,u *"( Mau!e'e!* e *!a e #n*!.o $a!*e, da!, !e+uno +/nd +" ,la ul, o!i+/* e!a el de amenin"*o!, nu e!a a+ela la +a!e e a)*e$*a, #)i 'eni #n 3i!e #nda*" )i !" $un e= > :i de +e " nu *!e+A Oa!e LEa nu.mi d" 'oieA > Nu, domnule, da+" nu.mi $unei la +ine '" du+ei( > M" du+ la M9!*5i , $u e Mau!e'e!*( Mai 3u o$!i* #n+" o da*" $e a+eea)i uli" )i d"du o a doua $a!ol"( 7n 3/!)i*, la $oa!*a $ala*ului unde a'ea lo+ #n*!uni!ea de $!e +a!e am $omeni* mai u , $u e o a *!eia $a!ol" de !e+unoa)*e!e( C/nd Mau!e'e!* $"*!un e #n $ala*, nimeni nu e o+u$" de el= din momen* +e a1un e e $/n" a+olo, e $!e u$unea +" +unoa)*e 0ine +a a( Deal*3el, du$" +e *!e+u $!a,ul 'e *i0ulului de la $a!*e!, Mau!e'e!* nu ," i $e nime!ii ".l +"l"u-ea +"( Se $a!e #n " +" nu a'ea delo+ ne'oie " 3ie +"l"u-i*, deoa!e+e u!+" eme +a!a la!," )i monumen*al" +a!e #n+e$ea a$!oa$e +5ia! din 'e *i0ul( Pala*ul $"!ea $u *iu( P!e*u*indeni domnea o *"+e!e $!o3und"( Mau!e'e!* u!+" $/n" la e*a1ul #n*/i( :i a+olo e!a *o* *"+e!e )i *o* #n*une!i+( Mau!e'e!* u!+" )i mai u ( Adi+" a1un e la man a!d"( A+olo, din 3undul +o!ido!ului, ie)ea un oi de !umoa!e nede lu)i*", +a a+eea 3"+u*" de mai mul*e $e! oane +a!e 'o!0e +( S$!e 3undul a+e *ui +o!ido! e #nd!e$*" Mau!e'e!*( In*!" #n*!.o #n+"$e!e #n,u *", #n*une+a*", +a!e nu $u*ea 3i lo+ui*" de+/* de )oa!e+i au de $"ien1eni( Mau!e'e!* me! e $/n" #n 3undul #n+"$e!ii( A+olo, a$!oa$e la #n"limea unui om, +oa e o +"!"mid" din $e!e*e( :i a*un+i o !a-" de lumin" e *!e+u!" $!in de +5i-"*u!"( De +5i-"*u!a a+ea *a e!a ma +a*" #n +ealal*" al" de o $/n-" ,!oa " de +/ne$", +a!e e +on3unda +u *a$i e!iile de $e $e!ei( Am $u +" #n*!uni!ea nu e!a $!ea nume!oa ", da! +", #n +5im0, e!a 3oa!*e *!"lu+i*oa!e $!in !an,ul oamenilo! adunai a+olo( Mai #n*/i e a3la du+e a de Nemou! , +a!e d"du e 3u,a la 4loi de +u!/nd( Cei *!ei 3!ai= du+ele de %ui e, du+ele de Ma9enne )i +a!dinalul( A$oi du+ele de 4ou!0on( A$oi du+e a de Mon*$en ie!( C5ia! #n +li$a +/nd Mau!e'e!* +o*ea +"!"mida, du+e a de Nemou! , +a!dinalul de 4ou!0on, du+ele de Ma9enne )i +a!dinalul de %ui e e !e*!",eau( Nu mai !"ma e!" de+/* du+ele de %ui e )i Ma!ie de Mon*$en ie!( A+ea *a e #nd!e$*" a*un+i $!e o u)"( $e +a!e o de +5i e, )i !o *i=

> Pu*ei in*!a, domnilo!((( C/i'a ,en*ilomi, $!in*!e +a!e E $ina+ )i alii, $"*!un e!" #nda*" #n $od( > Sun*em *oiA #n*!e0" du+ele( > Li$ e)*e Mau!e'e!*, -i e Maine'ille( > Pe Mau!e'e!*( e6+lam" du+e a de Mon*$en ie!, nu l.am +on'o+a* )i nu i.am *!an mi $a!olele( De mai mul*" '!eme a!e o a*i*udine *!anie( B!e0uie " 3im +u o+5ii $e el, domnilo!((( Maine'ille #)i #n+!un*" u)o! $!/n+enele( Nu +" .a! 3i o3en a* de #n'inui!ea +a!e i e adu+ea $!ie*enului "u, +i e!a nelini)*i*, deoa!e+e, #n *im$ul -ilei, #i d"du e el #n u)i $a!olele lui Mau!e'e!*( Cu *oa*e a+e *ea, nu u3l" ni+i o 'o!0" )i #)i $" *!" $en*!u ine *eme!ile, > Domnilo!, -i e du+ele de %ui e, am $!imi* in3o!maii de la +a *el( Se $a!e +" ma1e *a*ea. a a!e ma!i 0"nuieli a u$!a mea )i a+ea *a #n +iuda 1u!"m/n*ului de 0un" $!ie*enie $e +a!e l.am 3"+u* !e,elui((( Ce *!e0uie " 3a+em #n a+ea *" #m$!e1u!a!eA > Cine ie e din 1o+, $ie!de? e6+lam" +u a+!eal" du+e a *"ind ae!ul +u ni)*e 3oa!3e+e de au!( > Cu *oa*e a+e *ea, doamn", da+" ilu *!ul du+e, +a!e e *e )e3ul u$!em al Li,ii, a! $ie!i, din li$ a unui d!am de !"0da!e, +e .a! ale,e de noi *oi +a!e un*em de 3a"A((( -i e unul din*!e +on1u!ai( Mon enio!e, '" im$lo! " $le+ai din 4loi #n+" de m/ine, +"+i +!ed +u *oa*" +on'in,e!ea +" a+um $!ime1dia de moa!*e e *e la 3el de ma!e )i $en*!u domnia. 'oa *!", +/* )i $en*!u Valoi ((( > Neuilli, $u e du+ele, +5ia! da+.a) 'edea moa!*ea in*!/nd $e 3e!ea *!a a *a, $en*!u mine n.a! 3i un mo*i' " ie $e u)a aia( Valoi a!e unele 0"nuieli, da! nu $oa*e lua #m$o*!i'a mea ni+i o 5o*"!/!e mo!*al"((( > Bo*u)i domnia.'oa *!" le luai #m$o*!i'a lui? De +e nu le.a! lua )i el #m$o*!i'a domniei.'oa *!eA > Nu 'a #nd!"-ni? !" $un e de %ui e +u a+ea emea" i,u!ana +a!e +on *i*uia *emelia +a!a+*e!ului "u( Domnilo!, ad"u," el, $o* " m" 0i-ui $e domniile.'oa *!eA Boi #n*in e!" m/na, > Pe 'ia" $/n" la moa!*e? $u e 4u i.Le+le!+( > P/n" la moa!*e? !e$e*a!" +eilali( > Ei 0ine, da+" a)a *au lu+!u!ile, *!e0uie " '" $un +" am )i *a0ili* -iua )i o!a )i +" nimi+ de a+um #nain*e nu.l 'a mai $u*ea #m$iedi+a $e Hen!i+ de Valoi ".)i dea du5ul #n MU de+em0!ie, la o!ele -e+e ea!a((( nimi+? #n a3a!" de o in*e!'enie a +e!ului( Ia*" +um 'om $!o+eda( Lu+!u!ile a+e *ea le.au *a0ili* 3!aii mei )i +u mine( @ie+a!e din*!e domniile. 'oa *!e, domnilo!, e *e )e3ul unei +om$anii de ,en*ilomi, a +"!o! li *" o 'ei $!imi #nda*"((( Du+e a de Mon*$en ie! d"du 3ie+"!uia din*!e +ei de 3a" o 3oaie de 5/!*ie $e +a!e e!au +!i e numele( > Domnilo!, +on*inu" a*un+i du+ele, 'ei *udia +u ,!i1" a+e *e li *e )i 'ei *"ia du$" +um 'ei +!ede de +u'iin" numele +elo! +a!e nu 'i e $a! 5o*"!/i " moa!" da+" 'a 3i ne'oie " moa!"( A *3el a'ei 3ie+a!e #n*!e *!ei-e+i, )i $a*!u-e+i de ,en*ilomi u0 o!dinele domniilo!.'oa *!e( 7i 'ei $!e'eni #n du$".amia-a -ilei de MU de+em0!ie +" 'o! *!e0ui " 3ie ,a*a la o!ele o$* ea!a, #n lo+ul a!"*a* $en*!u 3ie+a!e +om$anie( A+e *e lo+u!i nu un* #n+" *a0ili*e, domnilo!( @ie+a!e din*!e domniile.'oa *!e le 'a +unoa)*e #n -iua de MU, la $!/n-((( A +ul*au #n *"+e!e, #n a*i*udinea ea$"n" $e +a!e o d" emoia uno! lu+!u!i i!e'o+a0ile( Du+ele $u e mai de$a!*e= > A*a+ul e 'a 3a+e #n *!ei $un+*e, de+i 'o! e6i *a *!ei +o!$u!i de a*a+= unul u0 o!dinele +a!dinalului, un al*ul +ondu de Ma9enne )i al *!eilea +omanda* de mine( C/nd 3ie+a!e din*!e +om$aniile 'oa *!e e 'o! aduna, la o!a o$* ea!a, 'ei )*i +u +a!e +o!$ 'a *!e0ui " mea!," 3ie+a!e din*!e 'oi( :i, +u un oi de i!onie 3une0!", #n+5eie= > E6e+u*a!ea a+e *ui $lan ne.a 3o * in $i!a*" de 3a$*ul +" #n $u*e!ea noa *!" a'em

+5eile +a *elului #n *oa*e e!ile( Nu 'a 3i de+i ne'oie de+/* " in*!"m((( )i((( > S" u+idem? -i e +u 'iolen" 4u i.Le+le!+( S" u+idem *o*ul? Moa!*e dia'olului? Ce mai m"+el"!ie o! " ne 'ad" o+5ii? Mau!e'e!* a i *a e la *oa*" +ena, '"-u e *o*ul, au-i e *o*ul( Du$" ul*imele +u'in*e ale du+elui, #nele e +" #n*!uni!ea lua e 3/!)i*( Pu e de+i la lo+ +"!"mida $e +a!e o +o e e de la lo+ul ei, se 'n3")u!" #n man*ie )i e #nde$"!*" +u !e$e-i+iune( 7n 'e *i0ul, $!e a $u*ea ie)i, a *!e0ui* " dea o $a!ol" +a!e nu e!a a+eea +e e d"dea $en*!u a in*!a( S*!ada e!a ,oal"( Mau!e'e!* e #n*oa! e ale!,/nd la 5an, unde in*!" 3"!" " de)*e$*e din omn $e nimeni, mulumi*" +"!ii e6*e!ioa!e( Se +ul+" $e di0ui*e, 3"!" " a$!ind" 3e)ni+ul )i $!i1inindu. e #n +o*, $e $e!n", +u u!e+5ea la $/nd", a +ul*"((( @u e e un ,e * #nele$* din $a!*ea lui Mau!e'e!* +" e #na$oia e #n ,!a0"( 7n*!. ade'"!, du$" +/*e'a +u'in*e $e +a!e le mai ad"u,a e de %ui e, +on1u!aii e #m$!")*ia e!"( Ie)ind din mi *e!io ul $ala*, Maine'ille e #nd!e$*" #n ,oan" $!e 5anul unde lo+uia Mau!e'e!*( 7l *!e-i $e $a*!on +u ma!e la!m" )i e l" " +ondu $e dal" $!e odaia lui Mau!e'e!*( G)a nu e!a #n+5i " +u +5eia( De +5i e 0!u + )i, in*!/nd +u un 3elina! #n m/n", a!un+" o $!i'i!e la+om" $!e $a*, +a )i +/nd a! 3i 0"nui* +" nu l.a! $u*ea 'edea a+olo $e Mau!e'e!*((( Da! Mau!e'e!* e!a #n $a*((( )i do!mea 0u)*ean( Maine'ille #n+5i e u)a #n $a*ele lui, a)e-" 3elina!ul $e ma " )i, a$!o$iindu. e de $a*, #)i +e!+e*" o +li$" *o'a!")ul de a!me de +a!e #l le,a o lun," $!ie*enie( @"!" #ndoial", Mau!e'e!* e +ul+a e #n+" de la l" a!ea e!ii((( Do!mea lini)*i*, +u o !e $i!aie !e,ula*"( Maine'ille e ,/ndi= CD!a+u " m" ia da+" lui Mau!e'e!* #i *!e+e $!in min*e " ne *!"de-e( :i de +e ne.a! *!"daA 4ie*ul Mau!e'e!*? La u!ma u!melo!, mi.a 3"+u* mul*e e!'i+ii )i nu '!eau " i e #n*/m$le '!eun !"u(((C > Hei? Mau!e'e!*?((( 7n*!e+/ndu. e $e ine #n di0"+ie, Mau!e'e!*, #n lo+ " e la e *!i,a* de mai mul*e o!i, de +5i e o+5ii #nda*" )i ni+i m"+a! nu $"!u uimi*( Se mulumi " $un"= > Ei, *u e)*i?((( Ce .a #n*/m$la*A > Mau!e'e!*, -i e Maine'ille, de +e n.ai 'eni* la #n*!uni!ea de a *". ea!"A > Ca!e #n*!uni!eA((( > P"i, a+eea $en*!u +a!e i.am da* $a!olele, a-i de diminea"? > A, da? Ei )iA((( De +e " m" 3i du A((( Ce, mi .a imi* li$ aA > Da, Mau!e'e!*, +ine'a i.a imi* li$ a((( du+ele( > Ei 0ine, -i e Mau!e'e!* $!i1inindu. e #n +o*, $oi ".i $ui $!ea d!a,ului du+e +". mi 'a mai imi li$ a )i de a+um #nain*e( Ia *e ui*"? De +e " nu 3iu +on'o+a* la 3el +a )i +eilaliA > :*ii de +e n.ai 3o * +on'o+a*A > Nu, 5a0a! n.am? :i n.a) da ni+i o +ea$" de,e!a*" .o a3lu( 7n+" de mai mul*e o!i )i mai #nain*e du+ele m.a *!a*a* +u !"+eal", a$oi *o*ul .a a!an1a*( Se 'a !"-,/ndi )i de da*a a *a( > De da*a a *a e ,!a', $!ie*ene= e)*i 0"nui*( > 4"nui*A((( :i de +e anumeA > De *o* )i de nimi+, +eea +e e *e )i mai !"u de+/* o #n'inui!e $!e+i "( Pu! e im$lu e -i+e +" *!e0uie " ne 3e!im de *ine?((( 7i dau un 3a*= a'eai +5e3 " +"l"*o!e)*i( Ei 0ine, $o!ne)*e.o la d!um? > Minuna*? :i, du$" $"!e!ea *a, +/nd *!e0uie " 3u,A > @"!" -"0a'"( C5ia! la noa$*e( Pe lo+, a+um, $!ie*ene d!a,"( > Minuna*? :i +u +e " +"l"*o!e +A > Cu +eA((( Cu +alul *"u, d!a+e? Cu +alul, $ada )i $i *oalele la o0l/n+ul )eii( > Da, #n " +u +e 0aniA Poa*e +u +ele dou" mii de li'!e $e +a!e du+ele mi le da*o!ea-" )i $e +a!e mi le 'a da la 3/n*ul a)*ea$*", din $"+a*e? Sau +u olda mea de

o3ie! $e +a!e n.am $!imi*.o de +in+i luniA Maine'ille )o'"i o +li$", +oa e un o3*a* )i, #n +ele din u!m", !o *i= > A +ul*", am o oa!e+a!e um", +am '!eo dou" u*e de $i *oli, +a!e e $li+*i e + #n $o!*o3elul meu( Plim0".i )i $e ei, a *a o " ne 3a+" 0ine la *oi *!ei= ie, +a!e 'ei a'ea +u +e " +"l"*o!e)*i, 0anilo! +a!e 'o! 'edea lumea, )i mie +a!e nu 'oi mai 3i i $i*i* " 1o+ +"!i( > Ia*" de+i, $u e +u am"!"+iune Mau!e'e!*, unde am a1un du$" -e+e ani de e!'i+iu leal( Sun* ili* " 3u, +a un ade'"!a* *!"d"*o!, +a un ne*!e0ni+? > Am " m" o+u$ $e! onal " !ein*!i #n ,!aiile du+elui, e ,!"0i Maine'ille " -i+"( Voi do'edi ne'ino'"ia *a( :i, oda*" #nl"*u!a*" $!ime1dia, *e 'ei #n*oa!+e( S.a 3"+u*A((( Po!ne)*i ia d!umA > N.am +e 3a+e, $e *oi d!a+ii? > A *a.i 0ine( Pe *e dou"-e+i de minu*e 'ei a'ea +ei dou" u*e de $i *oli( > O u*" mi.e de a1un ( N.o " m" du+ $!ea de$a!*e( Am " me!, la C5am0o!d )i a+olo *e a)*e$*( Mau!e'e!* e #m0!"+" #n ,!a0", #)i $u e +u ,!i1" #n /n +/*e'a 5/!*ii $!eioa e )i mai +u eam" 0onul de +in+i u*e de mii de li'!e $l"*i0ile a doua -i du$" moa!*ea lui de %ui e, Cu!/nd a$"!u )i Maine'ille( Adu+ea +u ine dou" u*e de $i *oli( Mau!e'e!* lu" o u*"( Cei doi $!ie*eni " #m0!"i)a!", a$oi +o0o!/!" #m$!eun"( > Cuno)*i $a!ola $en*!u a i e de +5ide $oa!*aA #l #n*!e0" Maine'ille( > Nu((( Ni+i m"+a! nu mi le amin*e + $e a+elea $e +a!e mi le.ai da* a-i diminea"( > Ca*5e!ine )i Cou*!a ( :i a+um, adio( Da+"( +ine )*ie, i e 'a #n*/m$la +e'a #nain*e de a a1un,e la $oa!*", o+oa*e +" nu m.ai '"-u*((( S$un/nd a+e *ea, Maine'ille a!un+" o $!i'i!e ,!ea de nelini)*e a u$!a uliei #n*une+a*e )i e #nde$"!*" +u $a ,!"0i*, *!e+u!/ndu. e $e l/n," -idu!i( Mau!e'e!* !"ma e +/*e'a +li$e nemi)+a*, $/n" +e e #n+!edin" +" $!ie*enul lui e #nde$"!*a e de.a 0inelea( A*un+i, la !/ndul "u, $o!ni la d!um( Doa! +" nu $!e $o!ile o!a)ului e #nd!e$*", +i $!e +a *el( Nu 3"+u e -e+e $a)i, +/nd e lo'i $e *e 3!un*e )i e #n*oa! e din d!um 0om0"nind= > Ce im0e+il? Da+".mi la +alul, Maine'ille 'a )*i +" n.am $le+a*( :i da+" 'a #n*!e0a m/ine diminea" da+" +ine'a a ie)i* $e $oa!*" #n *im$ul no$iiA Pu e )aua $e +al, ie)i )i me! e $e 1o $/n" la +a *el, *!",/ndu.)i +alul de +"$" *!u( Du$" un 3e!* de +ea e a3la #n +a$ela !e,inei( Ca*e!ina de Medi+i, *!e-i*" la $!o$!ia a $o!un+" ;#n*!u+/* a+um i e d"dea a +ul*a!e du$" +u'iin"<, nu #n*/!-ie " e a!a*e )i #l #n*!e0" din $!i'i!i( > Doamn", $u e Mau!e'e!*, )*iu -iua )i o!a )i +um *!e0uie " e $e*!ea+" lu+!ul a+ela( Ca*e!ina a'u un 3io! de emoie( > Vo!0e)*e, #i $u e ea, o!0indu.l din o+5i $e a+ela +a!e adu+ea o a emenea 'e *e( > Mai #nain*e de *oa*e, -i e Mau!e'e!*, o 'oi !u,a $e ma1e *a*ea.'oa *!" a +oa*" din 4loi +5ia! #n +li$a a *a un o3ie! oa!e+a!e, +a!e 'a ie)i $e +alul $e +a!e l.am l" a* #n +u!*ea de onoa!e )i +a!e e 'a a+o$e!i +u man*ia a *a( E *e de ma!e im$o!*an" $en*!u mine +a a+e * 0"!0a*, o!i+a!e 'a 3i el, " $le+e +/* mai +u!/nd( > La!+5an*? +5em" !e,ina( C"$i*anul in*!", $e +/nd Mau!e'e!* e *!",ea #n*!.un +ol um0!i*( > La!+5an*, $u e Ca*e!ina, am a3la* +" 5u,5enoii in adun"!i $!in $"!ile o!a)ului Bou! ( B!imi*e a+um, $e da*", un om i,u! " 'ad" +e e $e*!e+e a+olo )i " u$!a'e,5e-e inu*ul '!eo o$* -ile( Me a,e!ul domniei.*ale 'a ," i un +al #n)eua* #n +u!*ea +ea mi+"((( )i ia*" )i o man*ie $en*!u el((( 7n +in+i minu*e " $le+e? La!+5an* lu" man*ia a!un+a*" $e un 3o*oliu )i ie)i $o a+, 3"!" " +oa*" o 'o!0"( > A+um, +on*inu" Mau!e'e!*, a+um +" ie din 4loi )i 3u,, e *e ne+e a! +a ma1e *a*ea.'oa *!" ".mi dea o $i*ali*a*e +/*e'a -ile, #n +a *el(

> Ru,,ie!i? +5em" !e,ina, 5o*"!/*" ".i dea lui Mau!e'e!* de$lin" a*i 3a+ie( Du$" un minu* de *"+e!e, Ca*e!ina #n+!un*" din $!in+ean", da! a *!olo,ul a$"!u $un/nd= > Adineau!i am 3o * *!e-i* din omn )i am ale!,a* Ia $o!un+a m"!iei.*ale( > Ru,,ie!i, unde *aiA > P"i, !" $un e a *!olo,ul mi!a*, #n $od, adi+" $e +/* $o i0il mai de$a!*e de $"m/n* )i +/* mai a$!oa$e de *ele( > E)*i $iona* ade ea, a+olo u A Ru,,ie!i -/m0i= > Nimeni nu 'ine la mine de+/* *!emu!/nd2 nimeni nu 'ine de+/* da+" e *e ili* .o 3a+"( :*ii +" *!e+ d!e$* un $i!i* '"*"m"*o!, #n *a!e " a!un+ a u$!a oamenilo! 0le *eme( > 7n*!.ade'"!, $u e Ca*e!ina( 4unul meu Ru,,ie!i, #l 'ei a +unde $e a+e * ,en*ilom #n a$a!*amen*ele *ale )i a+olo 'a 3i mai la ad"$o *, de +u!io-i*a*ea oamenilo! de+/* #n a$a!*amen*ul !e,elui((( Ru,,ie!i 3"+u un emn $en*!u a $une +" a #nele ( 7n momen*ul a+ela !e,ina $"li )i e $!"0u)i #n*!.un 1il( O+5ii i e d"du!" $e *e +a$( Gn *!emu! de moa!*e #i +u*u!a m/inile( Ru,,ie!i e n"$u *i $!e ea, +oa e !e$ede o *i+lu" de la 0!/u )i l" " " +ad" +/*e'a $i+"*u!i din +oninu*ul ei $e 0u-ele Ca*e!inei( Cu!/nd a+ea *a #n+e$u " !e $i!e mai $uin ane'oio ( > Ve-i? -i e ea +u o di $e!a!e 3"!" ma!,ini( Mi e a$!o$ie 3/!)i*ul((( Ru,,ie!i, am " mo! +u!/ndA S$une.mi 3"!" #n+on1o!( > Nu? -i e a *!olo,ul( Nu, doamn", 3ii $e $a+e( Moa!*ea nu 0/n*uie #n+" #n +a *elul a+e *a((( > Be +!ed, $u e !e,ina, +a!e imea +um !e'ine la 'ia"( Nu.i de+/* o ala!m"( Da! m" im* 3oa!*e l"0i*"? Ca*e!ina e #n*oa! e a*un+i +"*!e Mau!e'e!*, +a!e, #n *o* *im$ul +/* du!a e a+ea *" +en", !"m" e e nemi)+a* )i *"+u*( > Ei 0ine( domnule, $u e ea, a+um $oi 'o!0i((( Mau!e'e!* d"du !a$o!*ul, +a!e du!" a$!oa$e un +ea ( Ca*e!ina #l a +ul*" +u +a$ul #n m/ini, 3"!" " dea ni+i +el mai mi+ emn de uimi!e au de emoie( C/nd Mau!e'e!* *"+u, ea #)i !idi+" #n+e* +a$ul )i $u e= > Ru,,ie!i, e)*i i,u! +" mai $o* *!"i $/n" la MU de+em0!ieA > 8u! ma1e *"ii.'oa *!e +" anul a+e *a 'a mu!i #nain*ea 'oa *!", $u e a *!olo,ul( > 4ine? $u e !e,ina +u o um0!" de -/m0e* $e 0u-e( 7mi dai o$* -ile #n $lu $e *e +/* +e!eam eu((( Du.*e, domnule de Mau!e'e!*, u!mea-".l $e Ru,,ie!i( Vei 3i 0ine a +un a+olo unde *e 'a du+e el? Re,ina in*!" #n +ame!a ei )i e a)e-" #n $a*, imind $!imele im$*ome ale 3e0!ei( Mau!e'e!* #l u!m" $e Ru,,ie!i, +a!e #l $u e " u!+e +"!i +e nu e mai 3/!)eau )i a1un e #n +ele din u!m" #n $od( A *!olo,ul #)i +ondu e *o'a!")ul $/n" la o #n+"$e!e 3oa!*e $aioa " )i 3oa!*e 0ine mo0ila*"( > Ai+i 'i e 'a adu+e de m/n+a!e, #i $u e( Pe !a3*ul a+e *a de +"!i )i #n dula$ un* +/*e'a *i+le +u un 'in 0un( Ziua, $!e a '" di *!a, a'ei 3e!ea *!a a+eea de unde e 'ede Loa!a( Da!, 3ii a*en*, a+ela +a!e $!i'e)*e $oa*e 3i $!i'i*((( A doua -i2 a *!olo,ul +o0o!# $en*!u a e in3o!ma +um #i mai me!,e !e,inei, +a!e, +el $uin #n a$a!en", nu e !e imea du$" +!i-a din a1un( G!+/ndu. e la el( Ru,,ie!i #l #n*/lni $e C!illon +a!e, alu*/ndu.l, i e ad!e " +u $oli*ee= > Ia*" de $!e +e e *e 'o!0a= din !aiuni $e +a!e le 'ei a3la mai */!-iu, da! +a!e $!i'e + $a-a )i i,u!ana !e,elui, a) a'ea ne'oie " a +und $en*!u +/*e'a -ile #n +a *el un om de.al meu((( o !ud"( Cum )*iu +" *!"ii !e*!a )i +" nimeni nu 'ine " '" *ul0u!e, m.am ,/ndi* +" a$a!*amen*ul domniei.'oa *!e a! 3i $o*!i'i*((( Ru,,ie!i !"ma e mi!a*, da! nu #)i a!"*" uimi!ea )i e mulumi " ,/ndea +"= CP!ea 0ine( Voi a)e-a al"*u!i de Mau!e'e!* $e !uda 0!a'ului C!illon )i 'oi a'ea doi

oa $ei #n lo+ de unul(C > 4ine, $!ime +, -i e el +u ,la *a!e( Adu+ei.mi.l $e omul domniei.'oa *!e, +"$i*ane( > :i 'ei 3a+e *o*ul +a ".l a +undeiA > A*/* +/* #mi 'a *a #n $u*in", nimeni nu 'a a3la de $!e-ena $!ie*enului domniei. 'oa *!e #n +a *el( > Mulume +, $!ea+in *i*e a *!olo,( > Sun* #n+/n*a* +" '" $o* 3i de 3olo , $!ea+in *i*e +"$i*an( 7n *im$ul -ilei, C!illon ie)i din +a *el )i e du e la 5anul unde +ina e +u Pa!daillan( A)a +um 3","dui e, +a'ale!ul nu e +lin*i e din 5an( C!illon #l ," i 0/nd $e #ndele*e o *i+l" +u mu +a* din S$ania( V"-/ndu.l $e C!illon +" in*!", Pa!daillan e mulumi " ia un $a5a!, $e +a!e #l a)e-" #n 3aa +"$i*anului )i #l um$lu( > :*ii de +e 'inA #n*!e0" C!illon( > S$!e a.mi $une +" ai ," i* un mi1lo+ de a m" in*!odu+e #n +a *el, unde " *au a +un ( > 7n*o+mai( :i, o!i+/nd do!e)*i((( > De +e nu +5ia! a-iA > Da+" #i e *e de 3olo ( > Mie, nu? Re,elui, #n ", da? :*ii +e '.am $u ((( > 4ine? $u e C!illon( De ea!", la +"de!ea no$ii( C/nd 'a 0a*e de o!a )a e, " 3ii #n 3aa $o!ii +a *elului( Re *ul, m" $!i'e)*e( Sea!a, la o!a )a e, adi+", #n a+e * ano*im$, +/nd e 3"+u e 0e-n", Pa!daillan, #n3")u!a* +u ,!i1" #n man*ie, e .$lim0a #n 3aa $o!*alului +a *elului( Cu!/nd o i )i C!illon( > S" in*!"m, -i e +"$i*anul( 8u!".mi +"((( > Nu '" 1u! nimi+, #l #n*!e!u$ e Pa!daillan( V" !e$e* doa! dou" lu+!u!i= $!imul, +" e $!e,"*e)*e u+ide!ea !e,elui2 al doilea, +" nu '!eau " 3ie u+i ( > Vino?((( C!illon #)i $e*!e+u 0!aul $e u0 0!aul lui Pa!daillan )i, $o!o'"ind 'oio +u el, *!e+u $!a,ul $o!ii, $e +/nd en*inelele $!e-en*a!" a!mele( G!+a!" $e o +a!" *aini+" )i, a0ia +/nd a1un e!" la e*a1ul al doilea, C!illon e6+lam"= > A+um un*em al'ai? > Gnde a'ei de ,/nd " m" a +undeiA #n*!e0" Pa!daillan( > La Ru,,ie!i, -i e C!illon( Poi ".i 3a+i )i 5o!o +o$ul, da+".i d" ,5e inima( C/nd a1un e!" #n $od, C!illon de +5i e o u)" )i Pa!daillan #l -"!i $e a *!olo,, +a!e +i*ea #n #n+"$e!ea mo0ila*" e'e!( C!illon #l $!e-en*" $e +a'ale! d!e$* o !ud" de.a a )i #i $u e lui Ru,,ie!i, la u!e+5e, +" e 0i-uia 3oa!*e mul* $e !uda a+ea *a $en*!u 0una $a-" a !e,elui( A$oi e !e*!a e( Ru,,ie!i a!un+" a u$!a lui Pa!daillan o $!i'i!e 'ie )i $!o3und"( Da!, 3ie +" 3i-ionomia +a'ale!ului e +5im0a e mul* #n ul*imii )ai $!e-e+e ani, 3ie +" '/! *a #i )u0!e-i e 3a+ul*a*ea de a.)i amin*i, nu.l !e+uno +u $e 0"!0a*ul de la CBea +ul.de.@ie!C((( a+ela al +"!ui /n,e #n+e!+a e odinioa!" ".l 'e! e $en*!u o$e!a de *!an 3u-ie e!me*i+"( > Venii, domnule, e mulumi el " #n,/ne( :i #l +ondu e #n*!.o +ame!" al"*u!a*", $un/ndu.i= > Simii.'" ai+i +a )i la domnia.'oa *!" a+a "( G)a a *a d" $!e +a0ine*ul meu de lu+!u, din +a!e am ie)i*, +ealal*" $!e +o!ido!, a *!eia, #n 3/!)i*, e *e +ondamna*" )i d" $!e o +ame!" a em"n"*oa!e a+e *eia( Da+" inei nea$"!a* " e $" *!e-e 0ine *aina $!e-enei domniei.'oa *!e ai+i, '" !o, ".mi 3","duii +" nu 'ei 3a+e -,omo*, +"+i *o+mai #n +ame!a de al"*u!i l.am ,"-dui* $e un ,en*ilom +a!e, +a )i domnia.'oa *!", e a +unde +/*e'a -ile #n +a *el( S$un/nd a+e *ea, Ru,,ie!i alu*" )i $le+"( CIa *e ui*"? e ,/ndi Pa!daillan( Cine $oa*e 3i ,en*ilomul a+e *a +a!e +a )i mine, a!e

ne'oie " e a +und" ai+iAC $$$III DUCESA DE 5UISE S+ena +a!e u!mea-" e $e*!e+e #n noa$*ea de MX de+em0!ie 1VWW, #n $ala*ul a+ela 0ine $"-i* unde l.am '"-u* $e Mau!e'e!* a i */nd la o #n*!uni!e a +on1u!ailo!( Gn alon imen de la $!imul e*a1 e #n*indea $e a$!oa$e #n*!ea,a lun,ime a $ala*ului, ia! +ele )a e 3e!e *!e ale lui d"deau *oa*e $!e +u!*e, #nain*ea a+e *ui alon e a3la o #n+"$e!e de dimen iuni mode *e( 7n #n+"$e!ea a+ea *a 'om $"*!unde noi, $e la o!ele -e+e ea!a( O 3emeie a)e-a*" #n*!.un 1il *"*ea de 'o!0" +u un 0"!0a* #n $i+ioa!e, lin," ea( 4"!0a*ul a0ia 'eni e de la d!um lun,( Ve)min*ele ale e!au *!o$i*e de no!oi( P"!ea 3oa!*e o *eni*( @emeia e!a @au *a( 4"!0a*ul e!a un +u!ie! +a!e *o+mai o i e de la Roma( > Am a1un la Roma la M0 noiem0!ie, +a $u!*"*o! al in *!u+iunilo! domniei.'oa *!e +!i e )i $!in 'iu ,!ai( E *e ne'oie " '" $un +/*e deme! u!i am 3o * ili* " 3a+A > B!e+i $e *e a *a )i a1un,i la nodul $!in+i$al( Vo!0e)*e +u!* )i lim$ede( > Ca!dinalul Ro'enni, du$" *!ei -ile, m.a in*!odu la Si6*u ( N.a'eam de ale )i am 3o * ne'oi* " $!ime + a1u*o!ul $e +a!e mi l.a o3e!i* *!"d"*o!ul, de i,u! #n $e!ana de a e #m$"+a +u domnia.'oa *!"( > N.a!e ni+i o #n emn"*a*e +ine *e.a a1u*a*(((C > De+i, l.am '"-u* $e $a$a( L.am '"-u* de $a*!u o!i #n )i!( P!ima da*", +/nd i.am $u +" e!am *!imi ul domniei.'oa *!e, a $o!un+i* " 3iu #n5"a* )i a de+la!a* +" doa! moa!*ea mea a! 3i o $edea$ " $e m" u!a +u*e-anei mele( Am 3o * a!un+a* #n*!.o *emni" din +a *elul San*.An,elo((( A doua -i Si6*u a 'eni* a+olo " m" 'ad" )i, $e ne$u " ma ", m.a #n*!e0a* +e $u*ea ".i +omuni+e !e0ela, !e'ol*a*a, $",/na, e!e*i+a((( I.am !" $un +" 'eni em ".i adu+ $a+e, da! +" nu 'oi +oa*e un +u'/n* a*/*a '!eme +/* 'oi 3i inu* $!i-onie! )i +", !e$!e-en*/ndu.'" $e domnia.'oa *!", 'oiam " *!a*e- de la $u*e!e la $u*e!e( > :i +e.a -i a*un+i 0"*!/nul $o!+a!A > Mi.a #n*o! $a*ele )i a ie)i* $un/nd= CS" +!a$e ai+i +a un +/ine?C Da!, a doua -i, $a-ni+ii m.au +o din *emni"( Am 3o * +ondu #n*!.o +a$el" unde Si6*u e!a in,u!( M.a +e!+e*a* mul*" '!eme, a$oi, $e un *on a $!u, mi.a $u = CE)*i li0e! " 'o!0e)*i(((C A*un+i i.am e6$u !enuna!ea domniei.'oa *!e( I.am !e$e*a* o3e!*ele domniei.'oa *!e( M.a a +ul*a* +u a*enie( L.am a i,u!a* +" nu '" 'ei #n*oa!+e ni+ioda*" #n I*alia )i +" '" 'ei *!"dui din *oa*e $u*e!ile ".i a$"!ai $u*e!ea *em$o!al" au $i!i*ual"( A*un+i m.a #n*!e0a* +e a)*e$*ai #n +5im0 )i i.am !" $un = CGn in,u! lu+!u, o 0ul" de di'o! +a!e " !u$" +" "*o!ia din*!e du+ele de %ui e )i Ca*5e!ine de Cl&'e (((C Nu .a a!"*a* mi!a*( Mi.a $u " !e'in $e *e *!ei -ile( 7n -iua o!o+i*" m.am $!e-en*a* la Va*i+an )i l.am '"-u* $e Si6*u #n*!e $a*!u o+5i((( A*un+i a de +5i un i$e* )i a +o din el o +u*ie de a!,in*( Din +u*ie a +o un $e!,amen* )i mi l.a '/!/* u0 o+5i((( E!a o 0ul" de di'o!((( A$oi a $u $e!,amen*ul #n +u*ie )i mi.a #n*in +u*ia $un/ndu.mi= CAm mai mul*" #n+!ede!e de+/* *"$/na *a( Ia*" ai+i +e.mi +e!e ea( Du.*e )i +au*" 5/!*iile $e +a!e mi le.ai 3","dui*(((C Am ie)i* din Va*i+an )i #nda*" am $o!ni* #n ,oana +alului $e d!umul $!e @!ana( I $!"'indu.)i $o'e *i!ea, 0"!0a*ul #)i a)e-" un ,enun+5i $e +o'o!, +um 3"+u e )i #n 3aa $a$ei, +oa e din $ie$*a! o +u*ie de a!,in* $e +a!e o $u!*a a,"a*" de ,/* +u un l"nu,( @au *a lu" +u*ia 3"!" " la e a e 'edea da+" e!a mulumi*" au $u! )i im$lu emoiona*"( > 4ine, !o *i ea, $oi $le+a( Du.*e " *e odi5ne)*i( Be.ai $u!*a* +a un lu1i*o! +!edin+io )i +a un 0un di$loma*( R"ma " in,u!", @au *a +"-u $e ,/ndu!i( Se ui*a la +u*ia de a!,in* +u o $!i'i!e #n*une+a*", de $a!+" a! 3i ad"$o *i* o /ndi!ea ei( 7n +ele din u!m" o de +5i e, +oa e din"un*!u un $e!,amen* $u!*/nd $e+eile +u 0la-onul $on*i3i+al al lui Si6*u al V.lea )i #l +i*i

+u a*enie de dou" o!i( E!a #n*o+mai +eea +e #i $u e e me a,e!ul= a+*ul $!in +a!e e !u$ea +" "*o!ia din*!e du+ele de %ui e )i Ca*5e!ine de Cl&'e ( Nu li$ ea de+/* i +"li*u!a du+elui( Du$" +e i $!"'i le+*u!a, @au *a *!i,"( M9!*5i a$"!u( > A 'eni*A o #n*!e0"( > Nu #n+", !" $un e M9!*5i ( > :i 0"*!/nul 4ou!0onA > B!e0uie " 'in" a0ia la un $!e-e+e )i 1um"*a*e( > Cum o e)*e, du.l a+olo unde )*ii )i 'ei 3a+e la 3el )i +u Ma9enne )i +u +a!dinalul de %ui e( 4"nuie + +" *o*ul a 3o * $!e,"*i* #n alonul +el ma!eA De #nda*" +e o e)*e du+ele, adu.l ai+i( :i $e +eilali din+olo((( M9!*5i $le+"( @au *a de +5i e u)a +a!e d"dea $!e alonul +el ma!e( Dou" 3e)ni+e e!au a$!in e( Da! de i,u! +" lumina a *a la0" #i e!a de a1un @au *ei +a!e, din $!a,ul u)ii, e6amina imen a al" $u *ie( S+oa e a*un+i un lun, u $in, #n+5i e u)a +u mul*" 0",a!e de eam" )i !e'eni, a)e-/ndu. e #n 1ilul $e +a!e #l o+u$a e mai #nain*e( > Domnul du+e de %ui e? 'e *i un ,la ( @au *a #)i !idi+" #n+e* +a$ul )i #l '"-u $e du+e +a!e e #n+lina #n 3aa ei( E!a ne!'o , a,i*a*( @e0!a a+ea *a deo e0i*" +a!e #i +u$!inde $e ma!ii +!iminali #n momen*ul a+iunii i!e$a!a0ile #i a$!in e e o 3la+"!" #n*une+a*" #n o+5i )i, $e 3!un*ea a+o$e!i*" de $e*e !o)ii, +i+a*!i+ea la*" a !anei ale a$"!ea li'id"( > la*".m" la o!dinele domniei.'oa *!e, doamn", !o *i du+ele +u un ,la din +a!e !"-0"*ea o ne!"0da!e u!d"( N.a! 3i 3o * #n " mai 0ine *o*u)i " nu ne 'edem $/n" #n -iua +/nd((( > P/n" #n -iua +/nd Hen!i+ al III.lea #)i 'a da du5ul, i $!"'i @au *a +u o !"+eal" de ,5ea"( Adi+", u!m" ea, $/n" #n -iua +/nd *!e0uie ".mi une + oa!*a +u a domniei.*ale, du+e? De %ui e *!e "!i( V"-/nd +" nu #n*"!e)*e 'o!0ele $e +a!e le $u e e, @au *a +on*inu"= > A)ada!, du+e, *o*ul e *e $!e,"*i*((( da*o!i*" mie( Pla a e *e 0ine #n*in "( Valoi *!e0uie " moa!"( Am da* 3ie+"!uia !olul "u( > Boa*e a+e *ea un* ade'"!a*e, doamn", -i e Hen!i de %ui e, +u ,la +5im0a* )i #)i #n+!un*" $!/n+enele( E.ade'"!a*( 7n #m$!e1u!"!i #n +a!e noi, 0"!0aii, )o'"im, domnia. 'oa *!" ai do'edi* #nd!"-neala !e+e )i me*oda im$la+a0il" a unei ma!i +u+e!i*oa!e( Ai $!e'"-u* *o*ul, ai #n*o+mi* *o*ul, #n +ele mai mi+i am"nun*e( M"!*u!i e +, doamn"((( > Voiam " '" aud !o *ind a+e *e ade'"!u!i, $u e @au *a( Da! )*ii +" a *a nu #n eamn" *o*ul( :*ii +" am *!imi un ol la Ale and!o @a!ne e( Du$" da*ele $e +a!e le $!e'"-u em la o!a a *a, Ale and!o @a!ne e e *e i,u! #n @!ana )i e #nd!ea$*" $!e Pa!i ( Am 3"+u* de+i mai mul* de+/* " #nl"*u! $iedi+ile din +alea $!e *!on= '" dau o a!ma*"((( > :i a *a.i ade'"!a*, doamn"( Da! nu ne.am #nele oa!e mai #nain*e +e *!e0uie " 3a+em +u a!ma*a a *aA > Da, ".l nimi+im $e Hen!i+ de 4Ea!n, ".i adu+em al"*u!i de domnia.'oa *!" $e 5u,5enoi, +a!e un* o *a)i de n"de1de, " $o!nim mai #n*/i la +u+e!i!ea I*aliei, a$oi a @land!ei((( O+5ii lui de %ui e +"$"!a!"( S*!i,"= > A? Voi "'/!)i *oa*e a+e *ea, doamn"? A1un !e,e al @!anei, m" im* #n *a!e " !" *o!n lumea((( @au *a $u e +u 0l/ndee= > :i +a!e 'a 3i $a!*ea mea, du+eA > Nu ne.am #nele )i #n a+ea *" $!i'in"A Nu '.am 1u!a* +" 'ei 3i !e,in" #n !e,a*ul al +"!ui !e,e 'oi 3iA(((

> E.ade'"!a*, du+e((( da! +/ndA > C/ndA !e$e*" du+ele, #n*une+/ndu. e( De #nda*" +e, a1un !e,e al @!anei, o 'oi !e$udia $e Ca*5e!ine de ClE'e ( > Mai e mul* $/n" a*un+i, du+e?((( :i, $e u!m", )*ii 0ine +" #mi $la+e " 'o!0e + de +5i ( Mi.e *eam" +"((( ai $u*ea " m" ui*ai((( > Am 1u!a*? !" $un e du+ele( > Ia! eu, !o *i $!in*!e dini, +um$li*( @au *a, nu +!ed #n 1u!"min*ele $!inilo!((( S" -i+em doa! +" am #n'"a* " +i*e + #n inimile 0"!0ailo!((( > :i +e ai +i*i* #n inima meaA #n,"im" du+ele +u un -/m0e* $alid( > C" $umnalul +a!e #l 'a lo'i $e Valoi $oa*e 3oa!*e 0ine .o lo'ea +" )i $e @au *a?((( > Doamn"((( > C" uneal*a $oa*e 3i 3"!/ma*" du$" +e a lu1i*?((( C" $a!*ea mea $oa*e " '" $a!" $!ea 3!umoa " du$" +e 'oi 3i i-0u*i* " '" #n'e)m/n*e- #n $u!$u!"? A*un+i nu 'ei mai a'ea de 3"+u* de+/* un emn $!e a m" #ne+a #n /n,ele din +a!e e 'a !idi+a *!onul $e +a!e 'ei *a? Ia*" +eea +e am +i*i* #n inima domniei.'oa *!e?((( > Doamn"((( '" a +ul* )i nu.mi 'ine " +!ed u!e+5ilo!((( > Cu *oa*e a+e *ea ade'"!ul '" $"*!unde #n u!e+5i((( Du+e, +li$a a+ea *a e *e #n $"im/n*"*oa!e $en*!u domnia.'oa *!"( Cu un in,u! +u'/n* $o* " '" a-'/!l #n $!"$a *ie( Da+" '!eau, Valoi 'a 3i $!e'eni* $e *e o o!"((( )i m/ine, du+e, nu '" 'ei u!+a $e *!on, +i $e e)a3od( > Pe /n,ele lui H!i *o ? !"+ni du+ele 3/)ia* #n*!e 3u!ie, uimi!e )i $aim"( De +e anume a'ei ne'oieA > De $a!*ea mea, !" $un e im$lu @au *a( :i *oa*" $a!*ea mea *" #n*!.un in,u! +u'/n*= un* au nu un* din +li$a a *a du+e " de %ui eA > E.o ne0unie, doamn"?(( Ca*5e!ine de Cl&'e mai *!"ie)*e #n+"? > Da((( 7n ", da+" '!ei, Ca*5e!ine de Cl&'e $oa*e " nu mai 3ie oia domniei. 'oa *!e Du+e, ia*" 0ula $a$al" de di'o!, +a!e de-lea," +" "*o!ia domniei.'oa *!e= e *e da!ul de nun*" $e +a!e mi.l 3a+e, mie, 0"*!/nul meu $!ie*en Si6*u al V.lea, $a$", $!in ,!aia lui Dumne-eu?((( Bo*oda*", @au *a de +5i e +u*ia, +oa e $e!,amen*ul, #l de 3")u!" )i i.l #n*in e du+elui de %ui e( A+e *a #l mul e +u o m/n" *!emu!"*oa!e, #l a$!o$ie n"$!a ni+ de un 3e)ni+ )i #n+e$u ".l +i*ea +"( C/nd #)i i $!"'i le+*u!a, +/nd +on *a*" +" $e!,amen*ul $u!*/nd 0la-onul $on*i3i+al e!a $e de$lin au*en*i+, #l l" " " +ad" $e ma " )i #)i $le+" #n+e* +a$ul #n*!.o *"+e!e $o a+"( Lo'i*u!a e!a +um$li*"( @au *a lu" o $an" de $e ma " )i i.o #n*in e du+elui de %ui e, +a!e o $!in e ma)inal #n m/n"( A$oi, $un/nd de,e*ul $e lo+ul l" a* li0e! #n $e!,amen* $en*!u i +"li*u!a lui de %ui e, $u e= > I +"lii.'"((( Du+ele o $!i'i o +li$" +u o+5ii !"*"+ii( E!a $!ad" unei 3u!ii !e+i +a!e, +/nd i-0u+ne)*e, u+ide( Nu +" a! 3i !e,!e*a* 3a$*ul de a o !e$udia $e Ca*5e!ine de Cl&'e , +a!e #l #n)ela )i 3"+ea din el +el mai !idi+ol o din @!ana, da! e 'edea dema +a* de @au *a +ea *e!i0il" )i, de a+um #nain*e, e a3la #n m/na ei( Ea #)i a$" " de,e*ul de $e!,amen* )i !e$e*"= > I +"lii.'"? Pe *e +/*e'a minu*e 'a 3i $!ea */!-iu? Du+ele +!/)ni din dini( Se $le+" #n+e* a u$!a me ei )i, +u +!i ul lui ma!e )i !e$e-i*, i +"li?((( A*un+i @au *a e #nde$"!*" $!e a de +5i e u)a din $!e alonul +el ma!e, :i alonul imen a$"!u lumina* 3ee!i+( 7n 3undul alonului 3u e e !idi+a* un al*a!((( nu mai e!a un alon, +i o +a$el"?((( In al*a!, l/n," *a0e!na+ol, 0"*!/nul +a!dinal de 4ou!0on a)*e$*a, ,a*a " #n+ea$" lu10a( Ca!dinalul de %ui e, du+ele de Ma9enne, du+e a de Nemou! , du+e a de Mon*$en ie! )edeau #n 3o*olii )i $"!eau +" a)*ea$*" o +e!emonie de $!e +a!e a'eau

+uno)*in" dinain*e( A*un+i @au *a e #n*oa! e $!e du+ele de %ui e, #nm"!mu!i* de +eea +e 'edea )i 0"nuia, )i $u e= > Du+e, dai.i m/na lo,odni+ei domniei.'oa *!e )i du+ei.o la al*a!?((( Du+ele, +u inima /n,e!/nd de 3u!ie, #i #n*in e m/na @au *ei( Me! e!" $!e al*a!( P!imul ,e * al @au *ei a 3o * de a.i da +a!dinalului de 4ou!0on 0ula de di'o!( :i, a*un+i, lu10a #n+e$u((, lu10a de +ununie, +a!e o unea $e @au *a +u du+ele de %ui e?((( $$$IV PRBUIREA Came!a !e,elui d"dea $!e +u!*ea de onoa!e( In 3a" a'ea o an*i+ame!"( :i #n 3aa an*i+ame!ei e!a alonul #n +a!e l.am 3"+u* " $"*!und" $e +i*i*o!( A)a #n+/*, du$" CP *!e+eai de $o!*alul +a *elului 4loi )i du$" +e u!+ai +a!a +ea ma!e, a1un,eai #n alonul a+e *a( In*!/nd #n alon )i me!,/nd $!e u)a din 3und, la d!ea$*a, *e $omeneai #n an*i+ame!a !e,elui( An*i+ame!a de'ine #n a+e * momen* +en*!uY +enei noa *!e( A'ea *!ei u)i( Gna $!in +a!e am in*!a* )i +a!e e de +5idea $!e alon( A doua, #n 3a", +a!e e de +5idea $!e do!mi*o!ul !e,elui( A *!eia, la */n,a, +a!e e de +5idea $!e un +a0ine* +e da $!e o +u!*e in*e!ioa!"( Le,a*" de a+e * +a0ine*, 'a * )i $aio , e!a o al*" #n+"$e!e, d/nd $!e o +a!" in*e!ioa!"( S+a!a a+ea *a du+ea, #n u , $!e $odul +a *elului )i, #n 1o , $!e a$a!*amen*ul Ca*e!inei de Medi+i( C/nd du+ele de %ui e a1un,ea #n an*i+ame!a !e,al", du$" +e e +o!*a lui in*!a #n alon, #n*!e0a= > Gnde e *e ma1e *a*ea. aA A*un+i +ine'a #i a!"*a #n*o*deauna +u de,e*ul 3ie u)a do!mi*o!ului, 3ie u)a +a0ine*ului de lu+!u( G!m/nd una din a+e *e dou" indi+aii, du+ele *!a'e! a an*i+ame!a, 3ie d!e$* #n 3a" $!e a me!,e $!e +ame!a !e,elui, 3ie +o*ind ia */n,a $en*!u a a1un,e #n +a0ine*( :i in*!a +a la el a+a ", deoa!e+e !e,ele #i $o!un+i e oda*" $en*!u *o*deauna " 3a+" a *3el( 7n dimineaa a+eea, *!"1ile 3u!" +5im0a*e, +a de o0i+ei, de +"$i*anul Ma!+5an*( Numai +" 3u!" a)e-a*e doa! *!"1i im$le( A *3el #n+/* +a *elul $"!ea ,oli* de a$"!"*o!ii Iui o0i)nuii( Da! a+ela +a!e a! 3i a!un+a* o $!i'i!e #n +u!*ea in*e!ioa!", +a!e e 'edea de la 3e!ea *!a +a0ine*ului de lu+!u, a! 3i -"!i* a+olo *!ei u*e de oameni #na!mai, */nd nemi)+ai )i *"+ui( Boi e!au #na!mai +u a!+5e0u-e( De a emenea, a+ela +a!e a! 3i $u*u* in*!a #n*!.o al" 'a *", i*ua*" l/n," +o!$ul de ,a!d" )i +a!e lu1ea #ndeo0)*e d!e$* de$o-i* de a!me, a! 3i -"!i* a+olo $a*!u +ule'!ine de +am$anie, mon*a*e $e a3e*u!i( Cule'!inele e!au #n+"!+a*e, #n 1u!ul 3ie+"!ui *un )edeau la $o *ul lo! $a*!u e!'ani( S" *!"0a*em a+um alonul )i " $"*!undem #n an*i+ame!a !e,al", +en*!ul +enei $e +a!e #n+e!+"m " o de +!iem( Ai+i a)*ea$*" '!eo *!ei-e+i de ,en*ilomi > din*!e a+eia $e +a!e !e,ele #i numea *!u$ele ale de o!dine((( da! $e +a!e $o$o!ul #i numea +ei $a*!u-e+i )i +in+i de a a ini( E!au #m0!"+ai +a de o0i+ei( Da!, $e u0 $ie$*a!ul de m"*a e au de +a*i3ea, #)i $u e e!" +u *oii +ui!a a de $iele au +"ma)a de -ale( S" in*!"m #n +ame!a !e,elui( Ca )i #n ea!a +/nd au 3o * lua*e ma!ile 5o*"!/!i, Hen!i+ al III.lea *" l/n," +"min )i #)i #n*inde $!e 3o+ m/inile $alide( 7n $i+ioa!e, l/n," el, Ca*e!ina de Medi+i, a emenea unui $e+*!u ne,!u, li'id" u0 '"lu!ile ale de doliu( A3a!" e un ,e! de +!a$" $ie*!ele( Ce!ul e *e #n+"!+a* de o *!i *ee nem"!,ini*" )i o *"+e!e de $lum0 a$a " *oa*e lu+!u!ile( Ca*e!ina de Medi+i )i !e,ele > dou" 3an*ome > #)i 'o!0e +( 7)i 'o!0e + #n+e* )i *"!","na*( > A o i* -iua, -i+e Ca*e!ina, -iua +ea ma!e((( Ziua eli0e!"!ii *ale, 3iule( De ea!", la o!ele -e+e, +a o 5ai*" de lu$i a muii $e #n*une!i+, oamenii lui de %ui e e 'o! n"$u *i

a u$!a +a *elului ale +"!ui +5ei le a!e )e3ul lo!( De ea!", la o!ele -e+e, li e 'a *"ia ,/*ul *u*u!o! a+elo!a +a!e 'o! #n+e!+a "( e #m$o*!i'ea +" ma!)ului a a inilo!((( 'a 3i +oa " din //ni u)a a+e *ei +ame!e((( !e,ele 'a 3i #n1un,5ia* #n $a*ul "u((( da+" mama !e,elui n.a! *a de 'e,5e?((( Da! ea *" de 'e,5e? Re,ina i-0u+ne)*e #n !/ ((( 7n*!.un !/ *"+u* )i 3an*a *i+ $e o0!a-ul a+e *a li'id de $e+*!u( > Hen!i+, e)*i ,a*a, 3iuleA > Da, mam"? !" $unde !e,ele +u ,la *!a,i+( Palid )i a0ia in/ndu. e $e $i+ioa!e, Hen!i+ al IlI.lea e !idi+"( Mama #l ia #n 0!ae )i #l *!/n,e lun,( 3!ene*i+ la $ie$*, #n*!.o "l0a*i+" #m0!"i)a!e #n +a!e i-0u+ne)*e in,u!a $a iune in+e!" din 'iaa ei( > S" nu *e +lin*e)*i de.ai+i, )o$*e)*e Ca*e!ina( 7nele,iA > Da, mam", 0/i,uie Hen!i+ al IlI.lea( > E *e de a1un +a, $!in*!.un in,u! +u'/n*, " dai $o!un+a u$!em" a+e *o! ,en*ilomi +a!e a)*ea$*" din+olo((( !e *ul m" $!i'e)*e? A*un+i #)i de 3a+e 0!aele +u +a!e #l inea *!/n ( Cu $a)i m" u!ai e du+e " de +5id" u)a( Cei *!ei-e+i +a!e a)*ea$*" #n an*i+ame!" 3!eam"*"( Re,ele #nain*ea-" $/n" la u)" )i $une= > Domnilo!, '" $o!un+e + " dai a +ul*a!e !e,inei.mam" #n *o* +e '" 'a $une((( A$oi e d" #nd"!"* $/n" la 3e!ea *!a +ame!ei ale, *!emu!/nd, !idi+" d!a$e!iile )i #n+e$e " e ui*e #n +u!*ea de onoa!e, +u o+5ii in*uii $e $o!*alul +a *elului( Ca*e!ina de Medi+i *!e+e #n !e'i *", +u o $!i'i!e !a$id", ,en*ilomii adunai #n an*i+ame!"( 7l a*in,e +u de,e*ul $e unul, a$oi $e un al*ul((( a*in,e -e+e din*!e ei( :i, a+e *o!a -e+e, le $une= > B!e0uie " *ai de *!a1" #n +ame!a !e,elui( Cu a0ia )i 1un,5e!ul #n m/n", domnilo!? Cei -e+e e u$un( > S" '" 0a!i+adai #n +ame!", +on*inu" Ca*e!ina( O!i+e ai au-i, " nu 3a+ei ni+i o mi)+a!e( :i, da+" e #n*/m$l" '!eo neno!o+i!e, mu!ii $/n" la ul*imul #nain*e +a !e,ele " 3ie a*in ( 8u!ai?((( > 8u!"m? !" $und +ei -e+e +u ,la #n3unda*( Cei -e+e $"*!und #n +ame!a !e,al", +u a0ia )i 1un,5e!ul #n m/n"( O +li$" mai */!-iu un* au-ii +um, $e din"un*!u, 0a!i+adea-" u)a( Ca*e!ina o3*ea-" ad/n+ a$oi #)i +on*inu" in $e+ia( 7l a*in,e $e un ,en*ilom, a$oi $e un al*ul2 indi+" -e+e ,en*ilomi( > Domniile.'oa *!e, -i+e ea, *!e+ei #n alon((( De #nda*" +e el 'a in*!a #n an*i+ame!", #n+5idei u)a )i a)e-ai.'" #n 3aa ei, +u a0ia )i 1un,5e!ul #n m/n"( Da+" +ine'a #n+ea!+" " 3o!e-e u)a an*i+ame!ei, da+" 'o! " n"'"lea +" #n alon, " mu!ii $/n" la ul*imul #nain*e +a '!eunul ".l $oa*" de +5ide((( 8u!ai?((( > 8u!"m?((( !" $und +ei -e+e( Cei -e+e *!e+ #n alon )i, $e da*", e #m$!")*ie #n mi+i ,!u$u!i, !/-/nd )i 'o!0ind de $!e lu+!u!i li$ i*e de #n emn"*a*e( A*un+i Ca*e!ina indi+" *!ei din*!e ,en*ilomii !"ma)i #n an*i+ame!"( A+e)*ia un* C5ala0!e, Sain*e.Maline )i Mon* e!9( > Domniile.'oa *!e, le $une ea, in*!ai #n +a0ine* )i a)*e$*ai.m"( Sain*e.Maline, C5ala0!e )i Mon* e!9 e u$un $e lo+ )i *!e+ #n ma!ele +a0ine* de lu+!u( 7n an*i+ame!" nu mai !"m/n de+/* )a$*e ,en*ilomi, $!in*!e +a!e DE e33!ena* )i +on*ele de Loi,ne ( > A +ul*ai.m", $une Ca*e!ina, a +ul*ai.m"= el 'a in*!a ai+i, ne," indu.l $e !e,e #n alon '" 'a #n*!e0a= CGnde e *e ma1e *a*ea. aAC((( Vei !" $unde= CMa1e *a*ea. a e *e #n +a0ine*ul de lu+!u, mon enio!e(((C A*un+i 'a in*!a #n +a0ine*, )i a+olo #l 'ei !"$une( Da+" nu 'ei 3i +5emai, 'ei !"m/ne ai+i( 7n +a-ul +/nd +ei din alon 'o! 3i a*a+ai, 'ei 0a!i+ada u)a )i 'ei mu!i $/n" la ul*imul #nain*e +a +ine'a " e a*in," de u)a !e,elui((( 8u!ai?((( > 8u!"m? !" $und +ei )a$*e( A*un+i, +u mi)+"!i #n+e*e )i ea$"n" u0 '"lu!ile ale de doliu, !e,ina +ea 0"*!/n"

*!e+e #n ma!ele +a0ine* unde a)*ea$*" C5ala0!e, Mon* e!9 )i Sain*e.Maline( > V.am ale din*!e *oi $e domniile.'oa *!e( Du+ele '.a #n*emnia* la 4a *ilia( Du+ele '.a amenina* +u moa!*ea( E ade'"!a*A Cei *!ei e #n+lina!"( > O!i+um a! 3i, -i+e Ca*e!ina, ai 3o * ale)i deoa!e+e e $!e u$une +" de'o*amen*ul 3a" de !e,e e #m$le*e)*e Ia 'oi +u u!a 3i!ea +" #m$o*!i'a a+eluia +a!e '.a 'oi* moa!*ea( Ei 0ine, el o " 'in"( Salonul e *e $"-i*( An*i+ame!a e *e $"-i*"( Came!a !e,elui e *e $"-i*"( Du+ele *!e0uie " a1un," ai+i((( :i nu *!e0uie " ia " 'iu((2 Cei *!ei e $!i'i!", +u o+5ii $lini de '"$"i, +u 0u-ele +!i $a*e de -/m0e*ul a+ela +um$li* $e +a!e #l au oamenii #n +li$ele u$!eme( Ca*e!ina +i*i 5o*"!/!ea #n o+5ii lo!( 7n*!e0"= > Domnilo!, !e,ele $oa*e " e 0i-uie $e domniile.'oa *!eA 7)i +oa e!" 1un,5e!ele din*!.o mi)+a!e $on*an" )i !o *i!"= > Da+" du+ele in*!" ai+i, e mo!*? > 4ine, $u e Ca*e!ina( A)*e$*ai da!"((( +"+i o( " 'in"? Adio, domnilo!? B!e+u $!in 3aa +elo! *!ei ,en*ilomi #n+linai )i di $"!u $e mi+a +a!" in*e!ioa!"( 7n +a0ine*, C5ala0!e, Sain*e.Maline )i Mon* e!9 #)i luau m" u!ile de !i,oa!e, +eea +e .a! $u*ea numi $!e,"*i!ea a a ina*ului( 7m$in e!" ma a u0 3e!ea *!"( 7n,!"m"di!" +aune )i 3o*olii #n*!.un +ol, #n a)a 3el #n+/* +ame!a " 3ie $e de.a #n*!e,ul li0e!" )i de %ui e " nu ," ea +" nimi+ #n $a*ele +"!uia " e ad"$o *ea +" )i " e a$e!e( A*un+i #)i *a0ili!" !olu!ile( Sain*e.Maline, +el mai +u*e-"*o! din*!e ei, lu" #n +5i$ 3i!e + +ondu+e!ea lu$*ei( S$u e= > C/nd 'a o i, 'oi de +5ide u)a( Bu, C5ala0!e, " *ai ai+i, #n mi1lo+ul +a0ine*ului( Bu, Mon* e!9, " *e a)e-i ai+i, li$i* de u)"( Voi de +5ide de+i i 'oi $une= CIn*!ai, mon enio!eC( :i m" 'oi *!a,e #nd"!"*( El o " in*!e( A*un+i *u, Mon* e!9, *!/n*e)*i u)a )i $ui -"'o!ul( C5ala0!e )i +u mine #l 'om a*a+a din 3a"( :i *u 'ei "!i a u$!a lui $e la $a*e( Ne.am #nele A > Ne.am #nele ((( > @ie+a!e la lo+u!ile noa *!e, de+i, )i " nu mai 3a+em ni+i o mi)+a!e( > D!a+e? e6+lam" deoda*" Mon* e!9( :i u)a din $!e +a!a +ea mi+"A > N.a'em de+/* " *!a,em -"'o!ul, $u e Sain*e.Maline( Du.*e, C5ala0!e, )i.a$oi *!e+i la lo+ul *"u( C5ala0!e e #nd!e$*" iu*e $!e u)a din $!e +a!a +ea mi+"( C/nd " $un" m/na $e -"'o!, u)a e de +5i e )i un 0"!0a* in*!" $un/nd= > 4un" -iua, domnilo!?((( > Pa!daillan? *!i," #n3unda* C5ala0!e, *!",/ndu. e #nd"!"*( > Pa!daillan? !e$e*a!" +eilali doi( Pa!daillan in*!a e( 7n+5i e u)a, lini)*i*( > Domnule, $u e Sain*e.Maline +u un ,la +a!e *!emu!a de ne!"0da!e, ie)ii +/* mai !e$ede, o!i+e ai '!ea " ne $unei, nu ne e *e +u $u*in" " '" a +ul*"m #n +li$a a *a( > Ei a)? -i e Pa!daillan( 7nain*e +a du+ele " in*!e ai+i *o* mai a'em +/*e'a minu*e( M" 'ei a +ul*a((( Cei *!ei 0"!0ai +5im0a!" o $!i'i!e #nne0uni*" de 3u!ie( > Domnilo!, -i+e Pa!daillan, l" ai.'" 1un,5e!ele #n $a+e( Da+" m" a*a+ai, un* #n *a!e " '" u+id $e *oi *!ei )i, a*un+i, nu.l 'ei mai $u*ea u+ide $e du+e( 7n $lu , '" $!e'in +", da+" nu i-0u*e + " '" u+id, 'oi $u*ea *o*u)i de +5ide 3e!ea *!a aia " !"+ne + )i *!i,"*ul meu 'a 3i au-i*, $en*!u +" e *e a)*e$*a*( :i a*un+i, domnilo!, a+ela +a!e.mi 'a au-i !"+ne*ul e 'a !e$e-i #n 3aa du+elui )i #i 'a *!i,a= CS" nu in*!ai #n +a *el, +"+i 'o! " '" u+id"(((C :i nimi+, domnilo!, nimi+ nu.l 'a $u*ea #m$iedi+a $e ami+ul meu ".l $!e'in" $e du+e, #n*!u+/* ami+ul meu e *e la 4loi $en*!u a.l al'a $e du+e )i a.l u+ide $e !e,e((( 7l +unoa)*ei doa!"? L.ai '"-u* la C5a!*!e ? Se nume)*e 8a+Due ClEmen*?(((

Cei *!ei e 3"+u!" al0i la 3a"( 8a+Due ClEmen*, $e +a!e 1u!a e!" ".l u+id"? 8a+Due ClEmen*, de $!e +a!e a3i!ma e!" +" mu!i e da m/na lo!((( 7n +el mai 0un +a-, $!e u$un/nd +" !e,ele nu 'a 3i u+i , Hen!i+ al III.lea au Ca*e!ina 'o! a3la +" 8a+Due ClEmen* *!"ia( A *a #n emna $en*!u ei o!i )*!ean,ul, o!i e)a3odul? > Vo!0ii oda*"? -i e C5ala0!e +!/)nind din dini( Ce do!iiA > Domnilo!, -i e Pa!daillan, #mi mai da*o!ai o 'ia"( Vin " '" +e! $la*a imedia*" a da*o!iei domniilo!.'oa *!e( Vin " '" +e! a+ea *" 'ia"( > Viaa +uiA !"+ni Sain*e.Maline( > Viaa lui Hen!i de %ui e, !" $un e im$lu Pa!daillan( Sain*e.Maline, $le+/ndu.)i +a$ul, #n+e$u " $l/n,"( C5ala0!e )i Mon* e!9 !"ma e!" *"+ui( > Domnilo!, $u e Pa!daillan, '"d +" un*ei 5o*"!/i " '" $l"*ii da*o!ia( Da! mai '"d +" a *a #n eamn" " '" +e! $!ea mul*( V" $!o$un da! o al*" #n'oial"( In lo+ " '" +e! 'iaa lui de %ui e, m" mulume + " nu '" +e! de+/* -e+e minu*e din 'iaa a *a( Se $!i'i!" #n*!e ei, +u o+5ii 5ol0ai, ne)*iind +e " #nelea,"( > Ei 0ine, da, $u e Pa!daillan( V!eau ".i $un +/*e'a +u'in*e du+elui de %ui e( 7n*!e'ede!ea 'a du!a -e+e minu*e( Du$" +a!e un*em +5i*( A +ul*ai.m" $e mine( Du+ele o " in*!e ai+i, nu.i a)aA > Da, !" $un e!" ei ,/3/ind( > Sun*ei de a+o!d +", oda*" in*!a*, nu mai $oa*e ie)i $!in an*i+ame!"A > Da? #n " $oa*e ie)i $!in +a!a +ea mi+"?((( > 7n*o+mai( V" 'ei a)e-a *oi *!ei $e +a!a +ea mi+"( :i a *3el o!i+e !e*!a,e!e e *e *"ia*"((( )i((( 7n +li$a a+eea e $o!ni o la!m" ma!e de +ai, de "0ii +a!e e #n+!u+i)ea-", de +lin+5e*e de $in*eni( > El e? !o *i +u !"+eal" Pa!daillan( Domnilo!, ie)ii?((( Cel mai */!-iu du$" -e+e minu*e, de %ui e '" a$a!ine((( Da!, #n *im$ul a+e *o! -e+e minu*e, e al meu((( Ie)ii? Pa!daillan #)i #nd!e$*" $ina!ea( :i e!a #n o+5ii lui o a emenea 3la+"!", o a*/* de um0!" )i 'iolen*" 'oin" $e o0!a-ul lui, o a emenea au*o!i*a*e #n ,e *ul lui )i #n 'o!0i!ea lui, #n+/* #nele e!" +" a*i*udinea +a'ale!ului a +undea o *ain" #n $"im/n*"*oa!e2 )i +" #n*!e'ede!ea $e +a!e 'oia .o ai0" +u du+ele e!a o #n*!e'ede!e de 'ia" au de moa!*e( Pali-i, ,/3/ind, +u o+5ii !"*"+ii, la0i +a ni)*e +o$ii #n 3aa a+e *ei 3o!e, e d"du!" #nd"!"*, *!e+u!" $!a,ul u)ii. )i e a)e-a!" la $/nd" $e +a!a +ea mi+"( > Ze+e minu*e? 0/i,ui Sain*e.Maline( > Ze+e minu*e, nu mai mul*? -i e Pa!daillan( :i #n+5i e u)a din $!e +a!"( Du$" a+eea +oa e un lun, o3*a* )i -/m0i( :i, +u 0!aele #n+!u+i)a*e, e #n*oa! e $!e u)a an*i+ame!ei #n +li$a +/nd la!ma #nde$"!*a*" e *in,ea )i +/nd un ,la , #n an*i+ame!", !o *ea= > 7n +a0ine*, mon enio!e( Ma1e *a*ea. a '" a)*ea$*" #n +a0ine*( A$oi o *"+e!e 3io!oa " e a)*e!nu $e *e +a *el( Pa!daillan au-i $a ul ,!eu )i a$" a* +a!e *!a'e! a an*i+ame!a( G)a e de +5i e( Du+ele de %ui e a$"!u, 3"+u doi $a)i( 7n*!.o +li$i*", de %ui e '"-u +" !e,ele nu e!a #n +a0ine*( 7l '"-u $e Pa!daillan #n $i+ioa!e, ne+lin*i*, +u 0!aele #n+!u+i)a*e( P"li u)o! )i, +u o mi)+a!e !a$id", e #n*oa! e $!e u)" #n+e!+/nd " ia "( 7n a+eea)i +li$", u)a e #n+5i e )i de %ui e imi +" e!a inu*" #n+5i ", din an*i+ame!"( Se #n*oa! e $!e Pa!daillan, #)i um3l" $ie$*ul, #)i d"du +a$ul $e $a*e #n*!.o mi)+a!e de di $!e, o0i)nui*" la el, )i -i e= > Cine un*eiA Ce do!iiA Ce 3a+ei ai+iA > Numele nu e ne'oie " 'i.l $un, !" $un e Pa!daillan( M" !e+unoa)*ei( Sun* a+ela +a!e, #n +u!*ea $ala*ului Coli,n9, a+um )ai $!e-e+e ani '.a $"lmui*( Sun* a+ela +a!e, #n $iaa %!&'e, a+um o$* luni, '.a *!i,a* de 3aa +u -e+e mii de oameni +" '" numii Hen!i P"lmui*ul((( > Iadul " *e #n,5i*"? !"+ni de %ui e(

> Sun* a+ela +a!e, $e *!ada Sain*.Deni , $!e a al'a o 0ia*" 3emeie, 'i .a $!eda*, a+ela $e +a!e l.ai 3"+u* la), a+ela +a!e '.a de+la!a* a*un+i +" o " '" '/!e +u'/n*ul $e ,/* )i +" nu 'ei $ie!i de+/* de m/na lui((( Hen!i de %ui e? Hen!i P"lmui*ul? Ce '!eau euA S/n,ele *"u $en*!u a.mi $"la in ul*a?((( Hen!i de %ui e? A a inul lui Coli,n9 )i al a*/*o! ali 0iei enio!i, +e 3a+ eu ai+iA Be a)*e$* ".i $!o$un o lu$*" d!ea$*", $ad" +on*!a $ad", $umnal +on*!a $umnal, inim" +on*!a inim"? > E)*i ne0un, me)*e!e? +!/)ni du+ele( Hei? S" 'in" *!"1ile ".l a!e *e-e $e ne0unul " *a?((( :i de %ui e '!u " de +5id" o u)"( A*un+i #n ", #n $a*ele a+elei u)i, au-i ,la u!i !",u)i*e= > Omoa!".l? Omoa!".l? Moa!*e lui de %ui e? Haide, C5ala0!e? Haide, Sain*e. Maline?(( De %ui e $"li la 3a"( 7n*!.o +li$i*" #nele e *o*ul? > Domnule, $u e Pa!daillan, nu '" mai !"m/ne de+/* o in,u!" $e!an"= de a ie)i $e +a!a de +olo u+i,/nd *!ei ,en*ilomi +a!e a0ia '" a)*ea$*"((( du$" +e m" 'ei u+ide $e mine, *o*u)i((( Ho*"!/i.'"? V" o3e! o lu$*" d!ea$*"((( Da+" !e3u-ai, de +5id u)ile, la " in*!e 0andele de a a ini )i le *!i,= CG+idei.l $e omul a+e *a? E $!ea la) $!e a e a$"!a?C Du+ele !o*i #n 1u! o $!i'i!e #n*une+a*" +a!e $"!ea +" a)*ea$*", +5eam" o in*e!'enie u$!ana*u!al"( 7n +li$a a *a *!a,i+" #nele e +u! a +a!e 3u e e $!e,"*i*" $en*!u a 3i $!in #n ea( 7n+e!+" !e,!e*ul di $e!a* +" nu a+iona e mai de'!eme((( !e,ele i.o lua #nain*e((( e!a $ie!du*?((( @"!" " +oa*" un +u'/n*, #)i *!a e a0ia din *ea+" )i e n"$u *i a u$!a lui Pa!daillan, #n $e!ana +" a+e *a nu 'a a'ea *im$ul " #)i +oa*" la !/ndul lui a0ia( Pa!daillan e d"du #nd"!"* din*!.un al* )i, #n a+eea)i +li$", de %ui e #l '"-u */nd #n ,a!d", +u $ada #n m/n"( A 3o * o lu$*" +u!*", *e!i0il", 3ul,e!"*oa!e( Pa!daillan, 3"!" ni+i un a!*i3i+iu, 3"!" ni+i o +li$" de !",a-, !i +/nd 'ia" $en*!u 'ia", 3and" +u o lo'i*u!" d!ea$*", o in,u!" lo'i*u!" $lin" de 3u!ie, i!e-i *i0il", )i du+ele #)i l" " a0ia, de $i+" ae!ul +u 0!aele )i +"-u $e $a*e= a'ea $ie$*ul *!"$un din*!.o $a!*e #n +ealal*"((( A*un+i Pa!daillan #)i '/!i a0ia #n *ea+" )i, a i,u!/ndu. e +u o ul*im" $!i'i!e +" du+ele e *e mo!* de.a 0inelea, de +5i e u)a +"*!e +a3a +ea mi+"( > Domnilo!, !o *i el, +ele -e+e minu*e nu .au +u! #n+"( N.a!e im$o!*an", $u*ei in*!a( So+o* +" '.ai $l"*i* da*o!ia 3a" de mine )i 'i.l $!edau $e du+ele de %ui e( :i #n+e$u " u!+e #n+e* +a!a( C5ala0!e, Sain*e.Maline )i Mon* e!9 d"du!" 0u-na #n +a0ine*, +u $umnalul #n m/n"( 7l '"-u!" $e du+e #n*in $e 1o , nemi)+a* )i $ie!-/ndu.)i /n,ele $!in !an"( Ce e $e*!e+u e oa!e #n*!e Pa!daillan )i du+eA Da!, *o+mai #n +li$a a+eea, du+ele 3"+u o mi)+a!e((( De %ui e nu e!a mo!*?((( De +5i e o+5ii, #n+e!+" " e !idi+e, +oa e un ,eam"* )i i-0u*i " mu!mu!e= > A1u*o!?((( M" omoa!"?((( Cu'in*ele a+e *ea 3u!" au-i*e de +"*!e +ei din an*i+ame!"( :i.a*un+i, +ei )a$*e +a!e e a3lau a+olo #n+e$u!" " u!le= > G+ide.l? G+ide.l? Do0oa!".l?((( Gn oi de 3!ene-ie #i +u$!in e $e +ei *!ei $ada ini( Din*!.o in,u!" mi)+a!e e n"$u *i!" a u$!a du+elui )i #l 3/!*e+a!" +u $umnalele, > Domnilo!((( domnilo!(((, i-0u*i " mai 0/i,uie du+ele +a!e, +u o 3o!a!e u$!em", #n+e!+" " e */!/ie( Cei *!ei #n+e$u!" " 'o+i3e!e-e( :i +on*a,iunea 3!ene-iei +u$!in e an*i+ame!a( G)a e de +5i e 'iolen*( Loi,ne , DE e33!ena* i +eilali n"'"li!"( O!oa!ea um$lu a*un+i a+ea *" #n+"$e!e( G!a aduna*", 3u!ia $aimelo! *!e+u*e, 'ede!ea /n,elui de-l"nui!" #n 0"!0aii a+e)*ia in *in+*ul uno! *i,!i +a!e nu e #ndu!" ".)i la e $!ada( De %ui e nu mai e!a de+/* un +ada'!u )i *o*u)i ei #l mai lo'eau #n+"(((

A$oi, +ei din alon, +ei din +ame!a !e,elui 'eni!" )i ei #n ,oan"( A 3o * o #n'"lm")eal" #n,!o-i*oa!e de in ul*e, de u!le*e, de al*u!i d!"+e)*i, un iu!e) a u$!a +ada'!ului( :i *oi a'eau m/inile )i o0!a1ii m/n1ii de /n,e( 7l */!/!" #n an*i+ame!"( Re,ele ie)i, #l +on*em$l" o +li$" )i mu!mu!"= > Ce ma!e e?((( Mo!* $a!e mai #nal* de+/* +/nd *!"ia?((( 4!u + #)i a)e-" $i+io!ul $e +!e)*e*ul +ada'!ului )i !o *i= > A+um un* in,u!ul !e,e al @!anei?((( 7n '!emea a *a, Ca*e!ina de Medi+i ,emea #n $a*ul ei, #n a,onie, +a )i +/nd n.a! 3i a)*e$*a* de+/* a+ea *" ul*im" lo'i*u!" a +um$li*ului "u ,eniu $en*!u a.)i da 3/!)i*ul( Pa!daillan, a)a +um am mai $u , u!+a e +a!a( @"!" ".i $e e de *umul*ul +a!e e de-l"nui!e #n +a *el )i 3"!" " e ,!"0ea +", a1un e, +u!/nd, #n odaia lui( D!e$*, 3"!" " e o$!ea +", me! e $/n" la u)a +a!e #i le,a odaia de +ea 'e+in" )i *!e+u #n +ealal*"( A+olo, *"*ea #n*in $e $a* un 0"!0a*, le,a*, +u un +"lu) #n ,u!", ne$u*/nd 3a+e ni+i o mi)+a!e( E!a Mau!e'e!*( Pa!daillan de-le," mai #n*/i $i+ioa!ele, a$oi 0!aele lui Mau!e'e!* )i la u!m" #i +oa e +"lu)ul( > Ridi+".*e, -i e Pa!daillan( Mau!e'e!* e u$u e( B!emu!a din *oa*e m"dula!ele( Pa!daillan e!a *!aniu de +alm( Da! ,la ul #i 3!em"*a )i, din +/nd #n +/nd, un *!emu! #i #n3io!a o0!a-ul( 7)i +oa e $umnalul )i i.l a!"*" lui Mau!e'e!*( > @ie.'" mil"? $u e a+e *a +u un ,la a*/* de la0, #n+/* a0ia $u*ea 3i au-i*( > D".mi 0!aul, -i e Pa!daillan( :i, +um Mau!e'e!*, #n ameeala $aimei, nu e +lin*ea din lo+, nu 3"+ea ni+i o mi)+a!e, #i lu" 0!aul )i i.l *!e+u $e u0 0!aul "u */n,( 7n m/na d!ea$*" #)i inea $umnalul u0 man*ia $e +a!e )i.o a!un+a e $e ume!i( > A)a, -i e +a'ale!ul( A+um, u!mea-".m"( :i " nu $ui '!eun +u'/n*, " nu 3a+i '!eun ,e *? E *e #n in*e!e ul domniei.*ale? :i #i a!"*" '/!3ul 1un,5e!ului( Mau!e'e!* 3"+u emn +" e 'a u$une( Pa!daillan $o!ni, */!/ndu.l $e Mau!e'e!* du$" el( 7n+e$u " +o0oa!e, da! de da*a a *a $e +a!a +ea ma!e( Ca *elul 'uia de i$e*e "l0a*i+e( 7n *umul*ul a+e *a, Pa!daillan )i Mau!e'e!*, #nl"nuii, *!e+u!" +a ni)*e n"lu+i( 7n +u!*ea de onoa!e, Mau!e'e!* +5i" o mi)+a!e( Pa!daillan e o$!i )i #l $!i'i d!e$* #n 3a", -/m0ind( Z/m0e*ul lui e!a #n $"im/n*"*o!((( Mau!e'e!* #)i $le+" !u)ina* +a$ul )i +oa e un +/n+e* la0( > Haide? -i e Pa!daillan +a!e $o!ni ia!")i la d!um( A$!oa$e de $o!*al, C!illon, +u a0ia #n m/n", d"dea o!dine +u ,la *un"*o!( C/i'a o *a)i #)i #n+!u+i)a!" uliele #n 3aa lui Pa!daillan( > Domnule de C!illon, -i e Pa!daillan, *!e0uie " ie ( C!illon #l $!i'i $e Pa!daillan o +li$", +u un oi de $aim" ame *e+a*" +u ului!e( A$oi, +o/ndu.)i $"l"!ia, !o *i= > L" ai " *!ea+" 1u *iia !e,al"?((( S*!"1ile e !/ndui!" )i $!e-en*a!" a!mele( Pa!daillan *!e+u $e u0 $o!*al, +"!/ndu.l )i u in/ndu.l $e Mau!e'e!*( Pe e $lanad", la dou"-e+i de $a)i de $oa!*a +a *elului, un 0"!0a* e a)e-" l/n," Mau!e'e!* )i $o!ni la d!um 3"!" " +oa*" o 'o!0"( Boi *!ei > Mau!e'e!* #n*!e Pa!daillan )i noul 'eni* > *!e+u!" $e $oa!*" Ru 9, *!"0"*u!" $odul )i #n+e$u!" " u!+e +u! ul Loa!ei( A$!oa$e la o le,5e de $odul 4loi e o$!i!" #n 3aa unei +oli0e $"!" i*e( Doi +ai #n)euai e!au le,ai de !e *ul unui ,a!d, +a!e $!o0a0il #m$!e1mui e o ,!"dini" de l/n," +o+ioa0"( Pa!daillan #l #m$in e $e Mau!e'e!* #n in,u!a #n+"$e!e( Ne+uno +u*ul #n*!" #n u!ma lo! )i #n+5i e u)a( > :e-i, #i $u e Pa!daillan lui Mau!e'e!* a!"*/ndu.i un +"unel +u *!ei $i+ioa!e(

Mau!e'e!* e u$u e( Pa!daillan #l le," olid de $i+ioa!e )i un li+"! de $e!an" #n+e$u " $/l$/ie #n u3le*ul lui Mau!e'e!*, deoa!e+e, din momen* +e e!a le,a*, #n emna +" nu 'a 3i u+i $e da*"( > Me)*e!e ClEmen*, $u e a*un+i Pa!daillan, $o* #n*!.ade'"! " m" 0i-ui $e domnia. *aA > D!a," $!ie*ene, !" $un e 8a+Due ClEmen*, 3ii $e $a+e )i 'e-i.i de *!e0u!ile domniei.*ale 3"!" ,!i1"( 8u! $e Dumne-eu +".l 'ei ," i unde l.ai l" a*( Pa!daillan 3"+u un emn din +a$, '!/nd $a!+" " $un" +" a'ea #n+!ede!e #n le,"m/n*ul a+e *a( Ie)i 3"!" ".i mai a!un+e '!eo $li'i!e lui Mau!e'e!* )i e #n*oa! e ,!a0ni+ $e d!umul $!e 4loi ( 8a+Due ClEmen* #)i +oa e $umnalul )i e a)e-" #n 3aa lui Mau!e'e!*( $$$V ULTI#UL 5EST AL FAUSTEI 7n+" de diminea", @au *a 3"+u e ul*imele $!e,"*i!i( B!imi e e di3e!ii +u!ie!i )i, #n*!e alii, un +"l"!e #n "!+ina* " mea!," #n #n*/m$ina!ea lui @a!ne e, $!e a.i $une ".)i ,!"0ea +" ma!)ul a u$!a Pa!i ului, #n*!u+/* ea nu e #ndoia ni+i de3el +" Ale and!o @a!ne e n.a! 3i in*!a* #n @!ana #n+" de mai mul*e -ile( Pe u!m" $o!un+i " e $!e,"*ea +" *oa*e $en*!u a $le+a #n a+eea)i ea!"( 7n*!. ade'"!, e #nele e e +u de %ui e +a, #nda*" du$" u+ide!ea !e,elui, adi+" +5ia! #n a+ea noa$*e, " $o!nea +" #n ma!) $!e 4eau,ene9, O!lEan )i, de a+olo, $!e Pa!i ( B!e0uia " 3ie un ma!) *!ium3al, #n *im$ul +"!uia du+ele de %ui e *!e0uia ".)i $!o+lame d!e$*u!ile a u$!a +o!oanei( La Pa!i u!ma " ai0" lo+ #n+o!ona!ea )i de %ui e *!e0uia .o $!e-in*e $e @au *a +a !e,in" a @!anei #n +a*ed!ala No*!e.Dame( Deoda*", o la!m" nede lu)i*" a1un e $/n" la u!e+5ile ei( Mai #n*/i nu.i d"du a*enie, deoa!e+e */!,o'eii *!i,au ade ea $e *!"-i( A$oi, 0!u +, e !idi+" de $e +aun( Se au-eau $o+ne*e de a!+5e0u-e, *!o$o*e de +ai, i$e*e de ,!oa-", u!le*e de lu$*"( O udoa!e !e+e #i a+o$e!i 3!un*ea, Ce e $e*!e+eaA Cu u3le*ul la ,u!", $alid" +a o moa!*", $le+/ndu.)i u!e+5ea a +ul*a 5"!m"laia de a3a!"( De lu)ea unele +u'in*e, +a!e #i +on3i!mau a*!o+ea $!e u$une!e((( B!e+u!" a$!oa$e dou" +ea u!i( 7n+e*ul +u #n+e*ul -,omo*ele e #nde$"!*au((( @au *a a,i*" 'iolen* un +lo$oel )i un la+5eu a$"!u( :i, +um e!a $e $un+*ul de a.i $o!un+i " a3le +au-a la!mei +a!e um$lu e o!a)ul, la+5eul #i $u e= > Doamn", a 'eni* un ,en*ilom, +a!e nu '!ea ".)i $un" numele )i '!ea ".i 'o!0ea +" lumin"iei.'oa *!e( > S" in*!e? 7n a+eea)i +li$", Pa!daillan in*!" #n alon( @au *a 3u +u*u!a*" de un oi de 3io! ne!'o )i #)i ain*i a u$!a lui o+5ii ie)ii din o!0i*e din $!i+ina unei $aime de nede +!i ( V!u " +oa*" un i$"*, da! ,u!a #i !"ma e #n*!ede +5i ", 3"!" " a!*i+ule-e '!eun une*( Pa!daillan e a$!o$ie de ea, +u $"l"!ia #n m/n", 3"+u o $le+"+iune ad/n+" )i $u e= > Doamn", am +in *ea de a '" adu+e 'e *ea +" l.am u+i $e domnul du+e de %ui e((( Gn u $in #n,!o-i*o! um3l" $ie$*ul @au *ei( Simea +" moa!e( Pa!daillan *!"ia? De i,u! +" 'i a((( E!a un 'i 5ido , de ne+on+e$u*, da! nu e!a de+/* un 'i ((( Cu i,u!an" +" a'ea " e *!e-ea +"? > Doamn", +on*inu" Pa!daillan, mi .a $"!u* +" e!a a*i 3a+ia le,i*im" $e +a!e mi.o d"deam mie #n umi 'enind " '" anun +eea +e am 3"+u*( Odinioa!" '.am $!e'eni* +", a*/*a '!eme +/* 'oi *!"i, de %ui e nu 'a 3i !e,e )i +" domnia.'oa *!" nu 'ei 3i !e,in"( Gn ,eam"* #n3unda* +"$" de $e 0u-ele li$ i*e de /n,e ale @au *ei )i ea i-0u*i " mu!mu!e=

> Pa!daillan? > Eu #n umi, doamn"( 4"nuie + uimi!ea domniei.'oa *!e, $en*!u +", du$" +e ai '!u* " m" u+idei de +/*e'a o!i, m.ai da* $e m/na oamenilo! lui de %ui e +5ia! #n -iua +/nd '.am mul din ,5ea!ele lui Si6*u ( > Pa!daillan? !e$e*" @au *a #n*!.un u3lu( > 7n +a!ne )i oa e, doamn", nu '" #n)elai( Am " '" $un( 7n m/n" *i!ea Mon*ma!*!e, #n -iua +/nd ai +!u+i3i+a*.o $e 0ia*a Viole**e, '.am '"-u* a*/* de +u!a1oa " #n mi1lo+ul *!"d"*o!ilo!, a*/* de m/nd!" #n 3aa mo!ii, #n+/*, 3"!" #ndoial", #n -iua a+eea '.a) 3i ie!*a* *o* !e *ul )i, +u a+ela)i $!ile1, l.a) 3i ie!*a* )i $e de %ui e( 7n " m.ai ili* " 3a+ o a doua +"l"*o!ie #n '/!)"( Nu din 1oa+", doamn"( Am #nele +" e!ai o 3o!" inuman" )i +" *!e0uia " '" *!i'e +( Ei 0ine, '" *!i'e +, $en*!u a *a nu.i ne'oie de+/* de un +u'/n*= de %ui e a mu!i*, doamn", a mu!i* +u +/*e'a +ea u!i #nain*e de a 3i !e,e )i de a '" #n+o!ona +a !e,in"( :i eu un* a+ela +a!e l.am u+i ((( A*un+i @au *a $!in e ,la , un ,la la0 )i nea1u*o!a*, +a )i +/nd +u'in*ele i.a! 3i ie)i* +u ,!eu din ,u!"( Zi e +am a)a= > Pen*!u +" do nia!ta *!"ie)*i, nu e *e de mi!a!e +a eu " 3iu *!i'i*" )i +a, din #nal*ul +elui mai *!"lu+i*o! de *in #n*!e'"-u*, " 3iu a-'/!li*" #n*!.un a0i de !u)ine )i de du!e!e((( Se o$!i, *!emu!/nd( O 3la+"!" de ne0unie i e a$!in e #n o+5i( > Neno!o+i!ea mea e *e de "'/!)i*", +on*inu" ea( E!am *o*ul( Nu mai un* nimi+( Ce +aui ai+iA Ie)i a3a!"? Am '!u* " *e u+id +/nd am +!e-u* +" e)*i un 0"!0a*( E)*i o lu," +a!e, $e la $a*e, $e #n*une!i+, a lo'i* un *"$/n, )i *e alun,? Du.*e de.i +e!e lui Valoi $!eul omo!ului 3"+u*? Vo!0ea +u ,la !",u)i* )i a*/* de !e$ede, #n+/* a0ia de $u*ea 3i #nelea "( 4!aul #n*in $!e u)" *!emu!a( Pa!daillan #)i $le+a e +a$ul, !"m/n/nd $e ,/ndu!i( Deoda*", !idi+/ndu.)i +a$ul, o '"-u $e @au *a +a!e 'enea $!e el, +u $umnalul #n m/n"( O l" " " e a$!o$ie( :i, #n +li$a +/nd ea !idi+" 0!aul, nu 3"+u de+/* un in,u! ,e *= o $!in e de #n+5eie*u!a m/inii )i o *!/n e +u 3o!"( > Ce 3a+eiA #n*!e0" el( @ii e!ioa ", doamn", eu nu $o* 3i u+i a *3el? C"+i nu mi.a 'eni* #n+" +ea ul( Vedei, '" dau d!umul= #nd!"-nii " m" lo'ii? O l" " )i #)i #n+!u+i)" 0!aele( @au *a #l $!i'i( 7l '"-u a*/* de lini)*i*, a*/* de *!"lu+i*o! de 'i*e1ie, #n*!.ade'"! mai $u*e!ni+ de+/* moa!*ea, #n+/* #)i l" " a!ma " +ad"( Se d"du #nd"!"*, i-0u+nind #n $l/n ( > Doamn", -i e Pa!daillan +u ma!e 0l/ndee, +ena din +a*ed!ala de la C5a!*!e e *e #n+" 'ie #n min*ea mea= 0u-ele domniei.'oa *!e mi.au a*in 0u-ele )i din $!i+ina a *a m" a3lu ai+i( L" ai.m" " '" $un +", 'enind ai+i, a'eam un +o$ du0lu( Mai #n*/i " '" $un +", 'enind, 'ei 3i !e,in"( Pe u!m", doamn", la +a *el, am '"-u* +um e!au a!e *ai +a!dinalul de %ui e, domnul dIE i,na+, domnul de 4ou!0on )i alii( :i l.am au-i* $e +a!dinalul de %ui e *!i,/ndu.i domnului dIAumon* +a!e #l a!e *a= CE o *!"da!e a @au *ei(((C M.am ,/ndi*, doamn", +" 'o! 'eni " '" a!e *e-e )i $e domnia.'oa *!" )i mi.am -i +" $ada a+ea *a, +a!e '.a 3"!/ma* !e,a*ul, *!e0uie .o $un #n lu10a domniei.'oa *!e )i a li0e!*"ii domniei.'oa *!e( Deoa!e+e un*ei */n"!" )i 3!umoa "( Pu*ei )i *!e0uie " '" !e3a+ei 'iaa )i, da+" n.ai ," i* #n+" $u*e!ea, $oa*e 'ei ," i 3e!i+i!ea( La o le,5e de$"!*a!e de 4loi , am $!e,"*i* doi +ai, unul $en*!u domnia.'oa *!", al*ul $en*!u '!eo lu," +a!e " '" #n oea +"( %!"0ii.'" " m" u!mai, +/* #n+" mai e *e *im$((( Pe m" u!" +e Pa!daillan 'o!0ea, $a*imile de-l"nui*e #n u3le*ul @au *ei +"$"*au un al* +u! ( Cu e6*!ao!dina!a $!om$*i*udine a 5o*"!/!ilo!, +a!e o 3"+ea u$e!ioa!" *u*u!o!, 'edea o ie)i!e $en*!u ea din a+ea *" a0omina0il" a'en*u!"( Se $o*olea #n+e*ul +u #n+e*ul( 7l )*e!,ea $e de %ui e din min*ea ei, +a )i 'i u!ile de domnie din $e!anele ei( N.a! 3i d!e$* " $unem +" $a*ima $en*!u Pa!daillan e *!e-ea din nou, +"+i, #n !eali*a*e, nu #n+e*a e ni+ioda*" ".l iu0ea +"( Da! +ine )*ia da+", a+um, n.o iu0ea )i elA((( Cine )*ia( da+" nu +um'a o ,elo-ie nem"!*u!i i*" #i #na!ma e 0!aul #m$o*!i'a lui de %ui eA(((

A *3el, o nou" $e!an" 0"*ea din a!i$i, ne0une)*e, +u di $e!a!e, #n #n+5i$ui!ea @au *ei((( Deoda*", lo'i*u!i u!de -,udui!" $oa!*a 0"*!/nului $ala*( Ea e !e$e-i la una din*!e 3e!e *!ele +a!e d"deau $!e +u!*ea in*e!ioa!"( 7n +/*e'a +li$e, $oa!*a +ed" )i o +ea*" nume!oa " n"'"li #n +u!*e, u0 +ondu+e!ea +"$i*anului La!+5an* +a!e *!i,"= > Pe!+5e-iionai $ala*ul )i a!e *ai *oi oamenii $e +a!e.i 'ei ," i, 0"!0ai )i 3emei deo$o*!i'"? @au *a e !e$e-i $!e +a'ale!, #l $!in e de am/ndou" m/inile )i, +u ,la a!-"*o!, mu!mu!"= > Adineau!i 'oiam " mo!( A+um '!eau " mai *!"ie + #n+"? Pa!daillan, al'ea-".m"?((( > Ci*" '!eme 'oi *!"i eu, nimeni nu '" 'a a*in,e, !" $un e Pa!daillan( Da! !o *i a+e *e +u'in*e +u o !"+eal" a*/* de du!", #n+/* ea imi +um o +u$!inde di $e!a!ea( > Pu*ei " +"l"!iiA o #n*!e0"( > Sun* ,a*a? > Gnde ," e + +aiA > 7n +olul din *in," al +u!ii )i al ,!a1dului( Sun* $a*!u +ai ,a*a #n)euai )i o li*ie!"( 7n*!.ade'"!, @au *a, a)a +um am mai $u , 'oi e +a " din !e'"! a*ul -o!ilo! " i e $!e,"*ea +" $le+a!ea( Se #m0!"+a e #n ama-oan", a)a +um a'ea o0i+eiul +/nd $!e,"*ea '!eo e6$ediie( Deal*3el +o *umul a+e *a #i )edea de minune )i mai $u!*a )i o a0ie la )old( > E6i *" '!eo +a!" a +un " $e unde " $u*em a1un,e la ,!a1dA o #n*!e0" Pa!daillan( Ea d"du ne,a*i' din +a$( > 4ine? 7n*!e *im$, +ea*a lui La!+5an* $"*!undea +u $!uden" #n $ala*( Soldaii #n+e$u e!" " +o*o+ea +" $a!*e!ul( A+olo ," i!" +/i'a la+5ei )i +/*e'a lu1ni+e, $!in*!e +a!e $e M9!*5i )i $e LEa( @emeile )i la+5eii 3u e e!" a!e *ai $e da*" )i +o)i din $ala*( > Doamn", $u e Pa!daillan, o " m" u!mai( Voi #n+e!+a " *!"$un, !/ndu!ile oldailo! +a!e u!+" +a!a( G!mai.m" #ndea$!oa$e( Cum a1un,em #n +u!*e, du+ei.'" $!e ,!a1d, +oa*ei doi din*!e +ai )i u!+ai.'" $e unul, !e *ul m" $!i'e)*e? Sun*ei ,a*aA Pa!daillan, +u ,e *u!ile !a$ide $e +a!e le au oamenii #n momen*ul a+iunii, #)i *!/n e +u!eaua de $iele, #)i #nde " $"l"!ia $e +a$, #)i +oa e $uin $ada din *ea+" )i e #nd!e$*" $!e u)" $e +a!e o de +5i e( Cu$!in e, din*!.o $!i'i!e, +a!a $e +a!e u!+au '!eo dou"-e+i de oldai( La a$a!iia lui Pa!daillan, +"$i*anul La!+5an* e o$!i e, la -e+e au dou" $!e-e+e *!e$*e de $alie!( > Hei, domnule? *!i," Pa!daillan( Sun*ei oa!e $aniol )i ne a3l"m oa!e #n*!.un o!a) +u+e!i*A Ce 3a+ei ai+iA > 7n numele !e,elui, domnule? !" $un e La!+5an*( > A? A *a.i al*+e'a( Venii #n numele !e,eluiA > Da, domnule, $en*!u a a!e *a ai+i o 3emeie a+u-a*" de #nal*" *!"da!e )i *en*a*i'" de omo! #m$o*!i'a $e! oanei !e,ale( V" ome-, de+i, da+" 3a+ei $a!*e din*!e oamenii "i, de a.mi da $ada, da+" nu '!ei " 3ii a!e *a* +a +om$li+e? > @oa!*e 0ine, domnule( :i eu '" ome- " '" !e*!a,ei $e da*"( > V" !" +ulai de+i #m$o*!i'a !e,elui? u!l" +"$i*anul( > V" !" +ulai #m$o*!i'a mea? !" $un e Pa!daillan( > S*!"1i, #nain*e? 'o+i3e!a La!+5an*, > S*!"1i, $"-ea? *un" Pa!daillan( 7n a+ela)i *im$, $!in e #n 0!aele ale $u*e!ni+e 0an+5e*a de $e $alie!, o 0an+5e*" de *e1a! ma i', lun," )i la*" )i ,!ea2 o !idi+", o a)e-" #n $i+ioa!e((( 7n +li$a +/nd oldaii, #n u!ma lui La!+5an*, $o!neau la a al*, Pa!daillan #m$in e +u 3o!" 0an+5e*a )i o a!un+" $e +a!"(

4an+5e*a e !o *o,oli #n ae!( G!m" un u!le* de #n1u!"*u!i "l0a*i+e( La!+5an* 3"+u un al* #nd"!"* )i, li$i* de $e!e*e, '"-u +um *!e+e la +/*e'a de,e*e $e l/n," o0!a-ul "u 3o!mida0ila a!m" -0u!"*oa!e( C/nd +lo+o*ul e $o*oli, +on *a*" +" unul din*!e *!"1e!i -"+ea +u +!aniul -d!o0i* )i ali $a*!u, lo'ii, #n'ineii, e !e*!",eau ,em/nd din #n+"ie!a!e( @au *a a i *a e la a+ea *" de0andad" +u un *!aniu u!/ $e 0u-e( V"-u +um *!"1ile #)i 3o!mea-" din nou !/ndu!ile( :i, din nou, oldaii $o!ni!" la a al*, um$l/nd +a!a +u *!i,"*ele lo!( A*un+i a i *" la u!m"*oa!ele= Pa!daillan e #n*oa! e $!e una din*!e *a*uile de ma!mu!" +a!e #m$odo0eau $alie!ul, o *a*uie de m"!ime a$!oa$e na*u!al"( O !e$!e-en*a $e Palla , -eia #nele$+iunii( :i Pa!daillan o lu" #n 0!ae $e Palla +ea 3!umoa ", o !idi+" de $e o+lu )i, 0!u +, #n momen*ul +/nd *!"1ile e!au ,a*a " a1un," $e $alie!, Palla de +!i e #n ae! o $a!a0ol", "!i din *!ea$*" #n *!ea$*" )i, #n +ele din u!m", e 3"!/m" +u ma!e -,omo*, $!in*!e '"i+"!elile +elo! +u $i+ioa!ele -d!o0i*e, !"+ne*ele lui La!+5an* )i 3u,a #nne0uni*" a u$!a'ieui*o!ilo!((( Pa!daillan e a$le+"( B!u$a $e 1um"*a*e de+ima*" e aduna e #n $!a,ul +"!ii( > Domnule +"$i*an, *!i," Pa!daillan, '!ei " ne l" ai " ie)imA V" $!e'in +" mai am un 4a++5u , un Me!+u! )i un 8u$i*e! " 'i.i $a!, #n +a$( > Domnule, !" $un e La!+5an*, *o* +eea +e $o* 3a+e $en*!u domnia.'oa *!", din !e $e+* $en*!u +u!a1ul +e.l a'ei, e *e de a '" $!inde mo!* $!e a nu '" l" a 'iu $e m/na +"l"ului? > A*un+i, $!edai.'"? -i e Pa!daillan +alm( 7nne0uni* de 3u!ie, La!+5an* #n+e$u ".)i !/nduia +" oamenii )i le d"du in *!u+iuni( A0ia i $!"'i e +/nd un 'uie* *e!i0il !" un" dea u$!a +a$ului "u( Gn lu+!u eno!m +"dea, lo'indu. e de !am$"((( e!a un lam$ada!( A+ea *" ma,ni3i+" $ie " de a!*" din Rena)*e!e e!a al+"*ui*" din*!.un *!un+5i de +oloan" de +a!e e!au $!in e )a$*e 0!ae2 *!un+5iul e!a #n)u!u0a* la +o*ul !am$ei $alie!ului( :i Pa!daillan, $e +/nd #i 'o!0ea +"$i*anului, #n+e$u e " de)u!u0e-e mon *!ul de 0!on-( 7n momen*ul +/nd La!+5an* #)i *e!mina de !/ndui* oamenii, Pa!daillan #m$in e 'iolen* lam$ada!ul, +a!e +"-u, e $!"0u)i, a emenea unei ,i,an*i+e $" "!i adu+"*oa!e de moa!*e((( :i, de da*a a *a, !e-ul*a*ul 3u #n $"im/n*"*o!((( La!+5an* +"-u la $"m/n*, +u un $i+io! !u$*, *!ei oameni 3u!" omo!/i $e lo+, ali $a*!u, !"nii, #n+e$u!" " u!le )i ul*imii, du$" o +li$" de ului!e #n,!o-i*", e d"du!" #nd"!"* #n de-o!dine, a1un,/nd a3a!", #n +u!*e( > G!mai.m"? $u e Pa!daillan $e *on !e$e-i*( Po!ni #nain*e, +u $ada #n m/n" )i @au *a #n u!ma lui( Pe *e +/*e'a e+unde e!au #n +u!*e( > La +ai? #i *!i," Pa!daillan @au *ei( 7n a+ela)i *im$, e n"$u *ea a u$!a +elo! -e+e au doi $!e-e+e oldai adunai #n +u!*e( > G+idei.l? G+idei.l? !"+ni La!+5an* #n+e!+/nd " e !idi+e de 1o ( @au *a /)ni $/n" la ,!a1d, +oa e doi +ai )i #n+"le+" unul din ei( > B"iai? G+idei? u!lau *!"1ile #n+e!+/nd ".l #n+e!+uia +" $e Pa!daillan( A+e *a me! e de.a.nd"!a*elea $/n" la +al( S$ada lui -0u!a $!in ae!, e !o*ea, +!oia, #m$un,ea((( Deoda*" "!i #n )a )i, #m$un,/nd 0u!*a +alului +u am/ndoi $in*enii, "!i #n mi1lo+ul *!"1ilo!( > Poa!*a? 7n+5idei $oa!*a? u!la +"$i*anul La!+5an*( Da! Pa!daillan ie)i e $e $oa!*", d/nd o ul*im" lo'i*u!" +u ,a!da $adei #n +a$ul unui *!"1e! +a!e #i $!in e e +alul de d/!lo,i( Po!ni #n ,oana +alului, u!ma* de @au *a( 7n momen*ul a+ela, o *!u$" 3o!ma*" din $a*!u-e+i de oameni #na!mai )i +omanda*" de C!illon #n $e! oan" a$"!ea du$" un +ol al *!"-ii( C!illon, $!e'eni* de !e-i *ena o$u " #n 3aa oamenilo! !e,elui #n $ala*ul @au *ei, ale!,a e #n ,!a0"( V"-u de-o!dinea din +u!*e, $!o'o+a*" de *!"1ile #n $"im/n*a*e( > Gn #nd!"+i*? mo!m"i La!+5an*( Gn dia'ol? Gn ne0un de le,a*? Domnule de C!illon,

+!ed +" e *e 'o!0a de $!o*e1a*ul domniei.'oa *!e? > Pa!daillan?((( > C5ia! el? A? Bi+"lo ul?((( Ale!,ai $e u!mele lui?((( > Aiu!ea? e6+lam" C!illon( A+um a a1un de$a!*e?((( > Domnule((( !o *i un ,la #n a$!o$ie!ea lui( C!illon e #n*oa! e )i $u e= > Ce do!ii, domnule de Maine'illeA > Domnule de C!illon, -i e Maine'ille, un*em $!i-onie!ii domniei.'oa *!e, nu.i a)aA Ne du+ei la Lo+5e A > Da( Ei )iA > Ei 0ine, ia*" de $!e +e e *e 'o!0a( Domnul de 4u i.Le+le!+ )i +u mine a'em o 'e+5e !"3uial" +u domnul de Pa!daillan( L" ai.ne " ale!,"m du$" el )i ".l $!indem din u!m"( Ne d"m +u'/n*ul de onoa!e +" ne 'om #na$oia $!e a ne +on *i*ui $!i-onie!i )i '" 'om adu+e )i +a$ul *i+"lo ului((( > C!illon? C!illon? !"+nea La!+5an*( L" ai.i " $le+e $e ,en*ilomii a+e)*ia( %a!an*eeu $en*!u ei( > Du+ei.'", domnilo!? -i e C!illon +u un *on -e3lemi*o!( :i #n+e!+ai " ie)ii #n'in,"*o!i? Maine'ille )i 4u i.Le+le!+ $o!ni!" #n ,alo$( A*un+i, C!illon e a$le+" $!e u!e+5ea lui La!+5an* )i #i )o$*i= > Da+" din #n*/m$la!e #l 'o! adu+e $!i-onie! $e Pa!daillan, +e.ai de ,/nd " 3a+i +u elA > Pe Dumne-eul meu? P"i, #l $/n-u! $u! )i im$lu de +!enelu!ile don1onului " *a? > D!a+e? V!ei ".l $/n-u!i $e un +one*a0ilA > CeA Ai #nne0uni*((( au eu #n+e$ " deli!e-A((( Pa!daillan e +one*a0ilA > Da( Bu '!ei ".l $/n-u!i( :i !e,ele a $u oameni ".l +au*e $e *e *o* $en*!u a.l 3a+e +one*a0il( Pen*!u +", da+" !e,ele e *e #n 'ia", lui Pa!daillan i.o da*o!ea-"? Pen*!u +" Pa!daillan l.a u+i $e du+ele de %ui e?((( 7n *im$ul a+e *a, Pa!daillan, u!ma* de @au *a, e #nd!ea$*" #n ,oana +alului $!e $oa!*a o!a)ului, $e +a!e o *!e+u 3"!" ni+i o $iedi+" )i a1un e $e $odul $e *e Loa!a( @au *a nu mai *!"ia de+/* $!in el, #n el #)i *!"mu*a e $a!+" 'iaa((( :i ,la ul ei $"!u a $!u, !e$e-i*, ama! )i dul+e +/nd, o$!indu. e deoda*", !o *i= > 7nain*e de a me!,e mai de$a!*e, +a'ale!e, a +ul*".m"( Pa!daillan e o$!i( Se a3lau #n mi1lo+ul $odului( Dinain*ea lo!, $e +el"lal* mal al Loa!ei, e #n*indea nem"!,ini!ea li0e!"( > Da!, doamn", -i e Pa!daillan, mi e $a!e +", dim$o*!i'", a! *!e0ui " d"m $in*eni +ailo! no)*!i( S.a! $u*ea " 3im u!m"!ii((( > B!e0uie ".i 'o!0e + #nain*e de a me!,e mai de$a!*e, -i e @au *a( 7)i $le+" 3!un*ea( @"!" #ndoial", $en*!u ea, +li$a a *a e!a de +ea mai ma!e #n emn"*a*e, +"+i Pa!daillan o '"-u +um e #n3ioa!"( Din*!.oda*", +a$ul ei $alid, a*/* de 3!umo , de o!,olio )i, #n +li$a a+eea, $lin de un oi de enin"*a*e ma1e *uoa ", e d"du eme $e $a*e )i o+5ii ei ne,!i in*ui!" o+5ii lui Pa!daillan( > Ca'ale!e, $u e ea, mi.ai $u +" ai $!e,"*i* doi +ai $en*!u +a eu " 3u,A((( > Da, doamn"( :i eu '" a)*e$*( Da! nu '" un* de 3olo ( 7i 'oi $" *!a de+i $en*!u mine( > Gnul din a+e)*i +ai((( +on*inu" @au *a, unul e!a $en*!u mine, nu.i a)aA > De i,u!, doamn"( > :i +el"lal*A #n*!e0" @au *a +u un 3!eam"* *!aniu( Cel"lal* $en*!u +ine e!a, du$" $!e'i-iunile domniei.*aleA > P"i, $u e Pa!daillan, $en*!u '!eo lu," de.a domniei.'oa *!e((( '.am mai $u ( > A)ada!, +on*inu" @au *a, +alul a+ela nu e!a $en*!u domnia.*aA Pa!daillan *!e "!i )i o $!i'i #ndelun, $e @au *a( P!i'i!ile li e #n+!u+i)a!" $en*!u o

+li$"( @au *a e!a $alid" +a moa!*ea( > Domnule, $u e ea, nu mai #mi $a " de nimi+, nimi+ nu m" mai in*e!e ea-"( Nu un* 'ie de+/* #n domnia.*a( M" a++e$i a)a +um un*, #n ,/ndu!ile domniei.*ale, #n inima, #n 'iaa domniei.*aleA((( A)a +um un*= +!iminal", $oa*e, 5idoa ", 3"!" #ndoial", +a$a0il" de i,u! de a in u3la $aima )i ,!oa-a $!in a+*ele mele, +"+i a+*ele mele $u!+ed din ,/ndu!i de ne#nele ( A)a +um un*((( Gn in,u! +u'/n*= m" a++e$iA :i *!"ie +? Be 'ei #nde$"!*a de mineA :i mo!((( Gn +u'/n*A Nu? Ni+i m"+a! a*/*, doa! un ,e *( Da+" e *e " *!"ie +, #n*inde.mi m/na((( C5i$ul lui Pa!daillan e #n" $!i, de'eni de ,5ea"( Gn ,/nd #i *!"3ul,e!" $!in +!eie!= ( C@emeia a *a min*e? Nu '!ea " moa!" ea? Ci eu(((C R"ma e ne+lin*i*((( @au *a +oa e un o3*a* ad/n+( 7)i !idi+" $!e +e!ul #nne,u!a* )i a$" a* de -"$ad" o+5ii ei ma!i( :i, la ma!,inea $leoa$elo!, Pa!daillan '"-u +um +li$e + dou" la+!imi, diaman*e $u!e +a!e e *o$i!" #n 3o+ul o0!a1ilo! ei #n3ie!0/n*ai( Imedia*, @au *a $!in e 5"u!ile #n m/n"( A$oi, 0!u +, #m$un e +alul +u o lo'i*u!" 3u!ioa " de $in*en, in/ndu.l +u +a$ul l/n," $a!a$e*ul $odului( L" " 5"u!ile( Calul e +a0!", ne+5e-" de du!e!e )i, #n a+eea)i +li$", *!e+u $e *e $a!a$e*, "!i, +"-u #n 'id((( 7n e+unda u!m"*oa!e @au *a di $"!u #n '/!*e1u!ile Loa!ei((( > @au *a? u!l" Pa!daillan( :i, numele a+e *a $e +a!e #l !o *i e $en*!u $!ima oa!", !" un" #nl"un*!ul lui +a un *une* +a!e u!mea-" du$" 3ul,e!( :i, la lumina a+e *ui 3ul,e! +a!e.i in+endia min*ea, Pa!daillan +i*i #n u3le*ul "u un en*imen* +a!e #l um$lea de ului!e )i de $aim"= CNu '!eau " moa!"?C :i #n a+eea)i +li$" "!i $e *e $a!a$e*, #n 'id((( 7n a$ele Loa!ei?((( Pa!daillan e $!"0u)i mai #n*/i #n 3undul a$ei, da! $" *!" +on)*iina +la!" a *u*u!o! 3a$*elo! )i ,e *u!ilo! ale( A$a #i 'uia $e l/n," u!e+5i( E!a o!0i*( Hainele #l *in,5e!eau( Da!, $!o$*indu. e #n +"l+/ie, #)i 3"+u '/n* $/n" la u$!a3a"( Gn +on*!a+u!en* #l $!in e )i, *im$ de +/*e'a e+unde, di $"!u ia!")i u0 a$ele +enu)ii((( 7n 3ine +oa e +a$ul, a!un+" o $!i'i!e !a$id" d!e$* #n 3a" )i '"-u +alul @au *ei +a!e, #no*/nd -d!a'"n, #n+e!+a " e #nd!e$*e $!e mal((( Da! ea?((( O, ea?((( Pe ea n.o '"-u e( :i, +u a+ela)i ,la $lin de nelini)*ea +a!e.l #n $"im/n*a e, *!i," +u di $e!a!e= > @au *a? Deoda*", o '"-u?((( Se l" a du " de +u!en*( Nu 3"+ea ni+i unul din ,e *u!ile in *in+*i'e $e +a!e le au *oi +ei a3lai #n $!ime1die de #ne+, +5ia! )i a*un+i +/nd )i.au do!i* moa!*ea +u *!")ni+ie( Poa*e mu!i e +5ia!((( Pa!daillan #n+e$u " #noa*e $!e ea, a*/* de n"$!a ni+, +u o 'oin" a*/* de #nd/!1i*" de a o a1un,e din u!m", #n+/* $"!ea +" de $i+" a$ele( Bo+mai +/nd @au *a e!a ,a*a " 3ie #n,5ii*" +u *o*ul de a$e, el o $!in e de un 0!a((( C/*e'a +li$e mai */!-iu a*in e $"m/n*ul $e un "!m 1o )i ni i$o , nu de$a!*e de lo+ul unde +alul @au *ei a1un e e )i el $e u +a* )i e +u*u!a de a$"( @au *a nu le)ina e( De +5i e e o+5ii )i e ui*a la Pa!daillan +u o 3/)ie*oa!e e6$!e ie de di $e!a!e )i de !e$!o)( > De +eA Cu +e d!e$* m.ai #m$iedi+a* " mo!A((( 7l #n*!e0"( > S$!i1inii.'" de 0!aul meu, #i $u e Pa!daillan +u ma!e 0l/ndee, cu un glas pe care Fausta nu i!l cunoscuse 'nc. S$!i1inii.'" de 0!aul meu " '" +ondu+ $/n" la +oli0a de $e +a!i de +olo((( unde ne 'om u +a 5ainele( A *a a 3o * *o*( @au *a #n+e$u " $l/n,"( 7)i a)e-" 0!aul $e 0!aul lui Pa!daillan )i e $!i1ini de el, a)a +um #i $u e e +a'ale!ul( B!emu!au am/ndoi( Me!,/nd, au mai 0ine -i l" /ndu. e */!/*", $l/n,ea )i i e $"!ea +" *oa*" 'iaa ei din *!e+u* $ie!ea du " de la+!imi( Din +/nd #n +/nd #)i !idi+a o+5ii $!e Pa!daillan((( nu o+5ii ei de diaman*e ne,!e, +i o $!i'i!e #n +a!e e +i*ea o und" de 3io)enie(((

De dou" au de *!ei o!i #)i -/m0i!"((( :i, +/nd ea a +on'in e, +/nd #nele e +" o ma!e !" *u!na!e e "'/!)i e #n u3le*ul lui Pa!daillan, $e nea)*e$*a*e @au *a i-0u+ni #n 5o5o*e de $l/n , mu!mu!"= CDoamne, Dumne-eule?C )i le)in"( Pa!daillan #i lu" a*un+i #n 0!ae *!u$ul de 3e+ioa!" +u 3o!me a*/* de $u!e((( +a$ul #i +"-u e $e ume!i )i, #n+5i-/nd o+5ii +u*u!a* de un 3io! $!elun,, Pa!daillan #)i a$!o$ie 0u-ele de 3!un*ea ei((( A1un,/nd la +oli0a $e +a!e o -"!i e de $e mal, o a)e-" $e @au *a l/n," 'a*!", d"du un 0an de au! +elo! +a!e )edeau #n +o+ioa0" )i #i !u," " 3a+" un 3o+ ma!e, +a!e +u!/nd #n+e$u " a!d" *!o nind((( Gn +ea mai */!-iu, @au *a )i Pa!daillan, +u 5ainele -0i+i*e, )edeau #n 3aa 3l"+"!ilo! *!"lu+i*oa!e +a!e *!o neau #n 'a*!"( > B!e0uie " $le+ai, $u e Pa!daillan( Oamenii din 4loi a! $u*ea " '" u!m"!ea +"( > Gnde " m" du+A > N.ai '!ea " m" a)*e$*aiA -i e Pa!daillan( Mai am +/*e'a *!e0u!i de i $!"'i* #n @!ana( > A) $u*ea " *e a)*e$* #n I*alia, -i e @au *a( La Roma )ede!ea a! 3i $!ime1dioa " $en*!u mine, din $!i+ina lui Si6*u +a!e nu ia!*" ni+ioda*"( Da! am un $ala* la @lo!ena( Pala*ul 4o!,ia( Be a)*e$* a+olo, da+" '!ei( > La @lo!ena, #n $ala*ul 4o!,ia, 0ine? -i e Pa!daillan( Da! $/n" a+olo +alea e *e lun,"((( nu '" *emei +"((( A5? e6+lam" el deoda*"( :i 0aniiA((( Ea -/m0i )i #i !" $un e= > Am 0ani la O!lEan 2 )i la L9on2 )i la A'i,non( Gn in,u! lu+!u m" u$"!"( Dou" din*!e #n oi*oa!ele mele au 3o * a!e *a*e((( > Le 'oi eli0e!a, $u e +u a$!inde!e +a'ale!ul( > Da+" o $oi 3a+e, a*un+i " 'in" du$" mine la O!lEan , unde o " le a)*e$* +in+i -ile((( )*iu ele unde( Ie)i!" din +oli0", mulumindu.le ,a-delo! > un 0"!0a* )i o 3emeie */n"!", oameni "!mani( @au *a #)i +o*o+i 0u-una!ele )i, ne," ind nimi+, de 3"+u de la +in,"*oa!e +a*a!ama )i o #n*in e 3emeii $e +a!ului, +a!e !"ma e +u ,u!a +" +a*"((( Ca*a!ama e!a 0"*u*" #n diaman*e )i 'alo!a +in+i mii de li'!e( > D!a,a mea, #i $u e @au *a, +/nd m" 'oi #na$oia #n @!ana #i 'oi +e!e ".mi 3a+i un e!'i+iu, > O!i+e.mi $o!un+ii, doamn", -i e 3emeia ului*"( > O " *e !o, ".mi 'in-i mie +oli0a( 7i $o* da $en*!u ea o u*" de mii de li'!e, $en*!u mine #n " 'alo!ea-" de o u*" de o!i mai mul*((( :i, l" /ndu.i $e 0ieii oameni n"u+ii, e #nd!e$*" iu*e $!e +alul ei +a!e, du$" +e a*in e e u +a*ul, $")*ea m"!"+inii de ia!n" de $e un *"$)an( S"l*" +u u)u!in" #n )a, #l $!i'i #ndelun, $e Pa!daillan )i -i e= > La @lo!ena( 7n $ala*ul 4o!,ia((( Pa!daillan #)i $le+" ad/n+ +a$ul((( Ni+i m"+a! nu #)i a*in e!" m/inile( Ea $o!ni la $a , 3"!" " #n*oa!+" $!i'i!ea, a$oi *!e+u la *!a$ )i mai $e u!m" la ,alo$ )i di $"!u $e 3i!ul d!umului, #n de$"!*a!e( Pa!daillan !"m" e e #n a+ela)i lo+, nemi)+a*, +a o *an" de $ia*!"((( V!eme de un +ea !"ma e a)a, */nd de 'o!0" +u ine #n u)i( Deoda*" o min" i e a)e-" $e ume!i( Pa!daillan *!e "!i 'iolen*, e *!e-i din 'i a!e, $!i'i in 1u!ul "u( :i #i '"-u $e 4u i.Le+le!+ )i $e Maine'ille( $$$VI UR#RIREA Pa!daillan *o+mai e ,/ndea #n +li$a a+eea= CI-0"'i*" de am0iie, +"$a*" de 0oala

a+eea +a!e o !odea, 3emeia a *a 'a de'eni o 3iin" $lin" de d!a,o *e )i de 3!umu ee( Sim"min*ele $e +a!e le nu*!e)*e 3a" de mine le 'a da +u!/nd ui*"!ii((( O admi!a0il" $!ie*enie $oa*e #nlo+ui u!a din*!e ea )i mine((( a *a.i *o*?C C5ia! #n a+eea)i +li$" Maine'ille #i $u e mina $e um"!( > 4un" -iua, domnule de Pa!daillan, -i e Maine'ille( > Salu*"!i 3o *ului meu $!i-onie!, ad"u," 4u i.Le+le!+( > Domnilo!, '" alu*, !" $un e Pa!daillan( Cu +e '" $o* 3i de 3olo A > S" ne a+o!dai +in+i minu*e #n +a!e " *"m de 'o!0", -i e 4u i.Le+le!+( > Da! nu ai+i, Doamne $"-e)*e? ad"u," iu*e Maine'ille( > :i.a*un+i unde, domnilo!A > La 4loi , unde un*ei +"u*a* $en*!u 3a$*e de !"-'!"*i!e, -i e 4u i.Le+le!+( G!mai.ne, domnule, un*ei $!i-onie!ul no *!u( > Domnilo!, $u e Pa!daillan, un* de a+o!d " '" u!me-, #n " nu la 4loi ( Mai de,!a0" #n di!e+ia mo!ii a+eleia 3!umu)ele, ale +"!ei a!i$i e '"d #n'/!*indu. e de ai+i )i +a!e eam"n" +a dou" $i+"*u!i de a$" +u moa!a de $e +olina Sain*.Ro+5( Maine'ille -/m0i $alid, din o+5i #i +"$"!au 3ul,e!e amenin"*oa!e2 4u i.Le+le!+ #n+e$u " #n1u!e +a un $",/n( > Ho*"!/i.'", domnilo!, +on*inu" Pa!daillan( Me!,em la moa!"A V" u!me- ( V!ei " me!,ei la 4loi A 7n +a-ul a+e *a '" 3a+ o $le+"+iune, +"+i un* ,!"0i*( > Pe *oi d!a+ii, mo!m"i 4u i.Le+le!+, da+" nu ne u!mai, am " '" #n3i, $ada in *!u$( > N.a'ei de+/*, domnule, !i$o *" Pa!daillan +a!e, #n a+eea)i +li$", #)i +oa e $ada )i *!e+u #n ,a!d"( 4u i.Le+le!+ #)i +oa e $ada din *ea+" )i Maine'ille 3"+u la 3el( Am/ndoi a*a+a!" n"$!a ni+, 3"!" ni+i o !u)ine deal*3el, +" e!au doi +on*!a unu( Da! a0ia e #n+!u+i)a e!" "0iile +" 4u i !"+ni de 3u!ie= $en*!u a *!eia oa!", #n 3elu!i*ele ale #n*/lni!i +u Pa!daillan, a0ia #i "!i e din m/n" )i, de +!iind un +e!+ la!,, +"-u e #n*!.un )an( > S+oa*e.i $umnalul, 4u i? *!i," Maine'ille( Da! 3o *ul ,u'e!na*o! al 4a *iliei, 0ea* de 3u!ie )i $alid de !u)ine, nu au-i nimi+ )i ale!," ".)i +ulea," a0ia( Din dou" al*u!i a1un e l/n," ea, o !idi+" din 3undul )anului, )i e n"$u *i= #n +li$a a+eea #l '"-u $e Maine'ille +a!e *"ia ae!ul +u 0!aele )i e $!"0u)ea +a un a+, 'omi*/nd un 'al de /n,e( O +li$" e +5i!+i, i-0i +u *o+ul +i-mei #n $"m/n*, !/+/i +u un,5iile "!/na, a$oi !"ma e nemi)+a*= Maine'ille mu!i e((( 4u i.Le+le!+ *"*u +/*e'a e+unde +a $!o *i*( A$oi e n"$u *i $!e Pa!daillan, +a!e #l a)*e$*a 0ine #n3i$* $e $i+ioa!e( > De da*a a *a, -i e Pa!daillan, #i a-'/!l a0ia #n Loa!a((( :i, #n*!.ade'"!, a0ia *e!mina e de !o *i* a+e *e +u'in*e +" a0ia lui 4u i "!i #n ae! )i +"-u nu #n a$", +i $e malul 3lu'iului( > Ia.o de a+olo? $u e Pa!daillan( 4u i.Le+le!+ e a)e-" $e ma!,inea )anului, #)i $!in e +a$ul #n m/ini )i e $o!ni $e $l/n ( Pa!daillan #)i '/!# a0ia #n *ea+"( > Ie!*ai.m", domnule, !o *i el, da!, de +/*e o!i ne.am #n*/lni*, ai '!u* " m" u+idei( Eu n.am 3"+u* al*+e'a de+/* " '" $un +"l+/iele la *!ea0", *!e0uie " m"!*u!i ii +" nu m" $o!* u!/* +u domnia.'oa *!", ie!*ai.m" a)ada! +" un* mai $!in*en de+/* domnia. 'oa *!"((( nu.i 'ina mea((( 5aidei, nu mai $l/n,ei a)a, in,u!ul ma!*o! al #n3!/n,e!ii domniei.'oa *!e e *e mo!*( > Sun* un om de-ono!a*? 0/i,ui 4u i.Le+le!+( > Da+" '!ei .o lu"m de la +a$"*, $oa*e 'ei a'ea mai mul* no!o+ de da*a a *a, $u e Pa!daillan +u *oa*" in+e!i*a*ea u3le*ului "u( 4u i #i a!un+" o $!i'i!e #n+"!+a*" de 3u!ie( > De+i, adio? #n+5eie Pa!daillan( Nu '" $o!* $i+"( Cuno + )a$*e au o$* 3elu!i de a a-'/!li o a0ie( Da+" do!ii, '" #n'" )i $e domnia.'oa *!" )i a0ia a*un+i 'om 3i $e $i+io! de

e,ali*a*e $en*!u o 'ii*oa!e #n*/lni!e((( > Vo!0ii ade'"!a*A e6+lam" 4u i +a!e e !idi+", *!emu!/nd de ne!"0da!e( > Domnule, $u e Pa!daillan, +!edei +" ,lume + +u un lu+!u a*/* de e!io +a o 3i,u!" de +!im" de +a!e $oa*e " de$ind" 'iaa unui omA C/nd do!ii, am " '" a!"* +ele )a$*e 3elu!i((( din*!e +a!e ai )i #n'"a* unul( > Pe *oi d!a+ii, *!i," 4u i, un*ei un om +in *i*, domnule( Ma!e $"+a* +" nu '.am a'u* de $a!*ea noa *!"( V!ei ".mi #n*indei m/naA Pa!daillan #i #n*in e m/na( 4u i.Le+le!+ i.o *!/n e +u un oi de admi!aie ame *e+a*" +u $aim"( > De+i nu mai un*em du)maniA #n*!e0" +a'ale!ul -/m0ind( > Nu? :i, da+" #mi 'ei #n,"dui, m" de+la! +5ia! $!ie*enul domniei.'oa *!e( Da! ".mi 3","duii((( > C" am " '" #n'" +ele +/*e'a lo'i*u!i= ne.am #nele ? Eu le )*iu de la *a*"l meu, +a!e, 3"!" " ai0" !e$u*aia domniei.'oa *!e, #n'"a e *o*u)i *ainele m/nui!ii a!melo!( Adio, domnule( O " ne !e'edeam la Pa!i ((( Cu a+e *ea, Pa!daillan alu*" )i e #nde$"!*" +u $a)i ma!i u!+/nd +u! ul 3lu'iului Loa!a( > A+um e !/ndul lui Mau!e'e!*? mu!mu!" el( :i #)i ,!"0i $a ul $!e +o+ioa0a #n +a!e #l l" a e $e Mau!e'e!* u0 $a-a lui 8a+Due ClEmen*( C/nd a1un e la '!eo dou", *!ei u*e de $a)i de +o+ioa0", '"-u un 0"!0a* +a!e e $lim0a a,i*a*, #n u )i #n 1o , #n 3aa $o!ii( Cu!/nd #l !e+uno +u #n 0"!0a*ul a+ela $e 8a+Due ClEmen*( 7n+e$u " ale!,e )i a1un e l/n," 8a+Due ClEmen*, +a!e 3"+u un ,e * de de-n"de1de( > Mau!e'e!*? u!l" Pa!daillan( > A +"$a*? !" $un e 8a+Due ClEmen*( Pa!daillan in*!" iu*e #n +oli0" da! nu e!a nimeni #n"un*!u( Ie)i a3a!" )i '"-u +" unul din +ei doi +ai le,ai de ,a!d nu mai e!a?((( O +um$li*" e6$!e ie de m/nie di $e!a*" > $oa*e $!imul ,e * de m/nie $e +a!e l.a a'u* #n 'iaa lui > #i !"'")i +5i$ul( > Ce neno!o+i!e? e6+lam" 8a+Due ClEmen*( O3? P!ie*ene, n.o " mi.o ie!* ni+ioda*"?((( > E.o neno!o+i!e, #n*!.ade'"!, !o *i Pa!daillan +u !"+eal" #n ,la ( Da! +um de .a $u*u* #n*/m$la una +a a *aA > 7n,!o-i*o! de im$lu, -i e 8a+Due ClEmen*( M" a)e-a em #n 3aa mi-e!a0ilului, +u $umnalul #n m/n"( :*ii +" a'ea $i+ioa!ele le,ale, da! m/inile li0e!e((( A)*e$*am((( Bo* a)*e$*/nd a)a((( )i $e u!m" +5i$ul li'id al omului #n+e$ea ".mi 3a+" !"u((( *o* a)*e$*/nd a)a, de+i, am '!u* " '"d da+" 'ii( Lineam $umnalul #n m/n"( L.am $u ma)inal $e ma a a *a((( M.am !idi+a* )i m.am du $/n" la u)"((( unde am *a* doa! +/*e'a +li$e( > Da, -i e Pa!daillan, a! 3i *!e0ui* " $!e'"d +" un om +a!e '!ea " e al'e-e *" la $/nd" +u mai mul*" !/'n" )i !"0da!e de+/* +el +a!e $"-e)*e((( A $u m/na $e $umnal )i a *"ia* 3oa!a +a!e #i le,a $i+ioa!ele, nu.i a)aA > Da?((( 7n +li$a +/nd am da* " in*!u #n +oli0", m.am $omeni* +u o lo'i*u!" +um$li*" #n +a$ )i din*!.un 0!/n+i m.a a-'/!li* la $"m/n*((( C/nd m.am !idi+a*, l.am '"-u* $e Mau!e'e!* +a!e "!ea $e +al )i $le+a #n ,oan"((( > 4ine, $u e Pa!daillan( B!e0uia " ne #na$oiem #m$!eun" la Pa!i , a+um *e 'ei #na$oia in,u!( Am " *e '"d a+olo( > Po!ne)*i #n u!m"!i!ea luiA > De 0un" eam"? e6+lam" Pa!daillan, de-le,/nd +alul !"ma )i "!ind #n )a( 7n+o*!o a lua*.oA > S.a du $!e 4eau,en+9((( Gnde o " ne mai 'edemA > La m/n" *i!ea ia+o0inilo!, da+" '!ei( Adio? > Gn ul*im +u'/n*, -i e 8a+Due ClEmen*, al +"!ui +5i$ #n*une+a* e lumin" +a de un 3ul,e!( A+um un* li0e!A(((

> Adi+" +um, li0e!A > S".l u+id $e Valoi ?((( Pa!daillan e +u*!emu!"( R"ma e o +li$" $e ,/ndu!i, a$oi mu!mu!"= > 7m$line)*e.i de *inul, da+" a)a *!e0uie? Pa!daillan d"du $in*eni +alului )i $o!ni #n*!.un ,alo$ ne0un( Du$" +e #nain*" dou" le,5e, #n*/lni un "!an +a!e m/na o +"!u"( Pa!daillan #l de +u u $e "!an, 3"+/nd o de +!ie!e e6a+*" a lui Mau!e'e!* )i a 5ainelo! +u +a!e e!a #m0!"+a*( L"!anul #i a!"*" la o u*" de $a)i mai de$a!*e un d!um +a!e e #nde$"!*a $e!$endi+ula! $e Loa!a( > L.am #n*/lni* $e +a'ale!ul de $!e +a!e 'o!0ii $e d!umul "la, de unde *o+mai 'in( -i e omul( D!umul e #n3und" #n lanu!i '!eo +in+i le,5e, a$oi +o*e)*e la d!ea$*a )i du+e $!e Bou! ((( Pa!daillan #i a!un+" un 0an de a!,in*, me! e $!e d!umul +a!e #i 3u e e a!"*a* )i $o!ni ia!")i #n ,alo$ 3u!io ( Cu!/nd +a'ale!ul 3u ne'oi* ".)i domolea +" ,oana, de *eam" +a nu +um'a " $e*ea +" animalul( C/nd a1un e la #n+!u+i)a!ea de d!umu!i de +a!e #i 'o!0i e "!anul, 0ie*ul +al e!a ,!o-a' de o *eni* de un ,alo$ +a!e du!a e a$!oa$e )a e o!e( Pa!daillan de +"le+" de+i #n 3aa unui 5an am"!/* +a!e, a)e-a* la #n+!u+i)a!ea d!umu!ilo!, e numea CHanul de la R" +!u+eC( Han,iul, la #n*!e0"!ile ale, e $!e3"+u uimi* la +ulme )i e ,!"0i " !" $und" +" nu '"-u e *!e+/nd $e.a+olo ni+i un +"l"!e( Pa!daillan imi +um #l +u$!inde de-n"de1dea( Bo*u)i nu $u e nimi+ )i, du+/ndu. e " +ea!" a i e #n,!i1i +alul, e a)e-" l/n," 'a*!" )i $o!un+i " i e adu+" de m/n+a!e( Se l" a noa$*ea, '!emea e!a *!i *"( Pa!daillan lu" 5o*"!/!ea " $e*!ea+" noa$*ea #n 5anul a+ela((( 7n *im$ +e m/n+a, #l +e!+e*a +u +oada o+5iului $e 5an,iu )i #)i $unea #n inea lui= CCe mu*!" de $e-e'en,5i mai a!e )i " *a?C 7n*!.ade'"!, omul a'ea o mu*!" 3oa!*e !ea( 7n $lu , #n 5an mai e!au doi !/nda)i, un lu6 nemai#n*/lni* $en*!u un 5an $!"$"di* )i $ie!du* #n +/m$( :i a+e)*i doi oameni a'eau ni)*e 3ee +iuda*e, +a!e #i in $i!a!" #nda*" +"l"*o!ului no *!u ,/ndul de a e +ul+a #n al*" $a!*e((( Du$" +e i $!"'i de m/n+a*, Pa!daillan #)i $!i1ini +oa*ele de ma ", #n*in-/ndu.)i +i-mele $!e 3o+( Han,iul a)e-" $e ma " un o$ai a3uma* )i e !e*!a e( Pa!daillan '"-u +" !"ma e in,u!( E!a o *eni*( Min*ea lui, a*/* de 'ie de o0i+ei )i a*/* de me*odi+", de'enea ,!eoaie( 7n+e*ul +u #n+e*ul #l $!in e omnul( :i, +um 3"+ea o 3o!a!e ".)i in" o+5ii de +5i)i, $!i'i!ea #i +"-u deoda*" $e un +io0 de o,lind" a,"a*" dinain*ea a( O,linda !e3le+*a #n+"$e!ea la0 lumina*" de 3o+ul +a!e e *in,ea )i de o$ai( Bo+mai +/nd e!a ,a*a " #n+5id" o+5ii, '"-u #n o,lind" +um u)a din 3undul #n+"$e!ii e de +5idea 0ini)o!( G)a e de +5i e e 3"!" -,omo*( Lui Pa!daillan i e $"!u +" -"!e)*e +5i$ul du0io al 5an,iului, +a!e #l in*uia $e Pa!daillan +u ni)*e o+5i +a 1e!a*i+ul( R"ma e nemi)+a*, +u +o*ul $e ma " )i +a$ul $!i1ini* #n $alm"( V!eme de un minu* a'u en-aia +" o+5ii a+eia #l 3!edele + $e la $a*e( Deoda*" '"-u +" 5an,iul #n+e$u " e mi)*e( De i,u! +" um0la #n $i+ioa!ele ,oale, deoa!e+e +a'ale!ul nu au-i ni+i +el mai mi+ -,omo*( :i ia*" +", #n $a*ele *"$/nului 5anului, a$"!u!" +ei doi ,ealai, al*e um0!e *"+u*e, +iuda*e( :i Pa!daillan au-i a+e *e 'o!0e= > Doa!me((( a+um e momen*ul((( Pa!daillan '"-u +ele *!ei um0!e *!e+u!/ndu. e $!e el )i, #n a+eea)i +li$", i e $"!u +" +e'a +a un +ui* au un $umnal a!un+" o lu+i!e 3u,a!" )i +" 0!aul 5an,iului e !idi+a( CC!ed #n*!.ade'"! +" a+um e momen*ul?C ,/ndi +a'ale!ul( 7n a+eea)i +li$" e !idi+" 0!u +, e #n*oa! e )i !" *u!n" ma a d/ndu.i un 0!/n+i $u*e!ni+( La ul*imele lu+i!i din 'a*!" #l '"-u $e 5an,iu, +u un +ui* #n m/n", )i $e +ei doi o $"*a!i +u ni)*e 3!/n,5ii( Cei *!ei 0"!0ai !"m" e e!" #n+!emenii de ului!e(

> Hei? -i e Pa!daillan, +a!e i-0u+ni #n !/ ( Ce mai a)*e$*ai, 'oi de +olo, +a " m" le,ai 3edele)A((( :i dumnea*a, +!e-i +" ai $!ile1ul nime!i* " m" #n1un,5iiA :i *o* a*un+i e n"$u *i +u $umnii #nain*e( Cei doi !/nda)i +oa e!" +/*e un *!i,"* de du!e!e, da! Pa!daillan e )i #nd!e$*a e $!e 5an,iu, +/nd a+e *a, a!un+/ndu.)i +ui*ul, +"-u #n ,enun+5i )i *!i,"= > A'ei mil", mon enio!e, am " '" $un *o*?((( > Cum adi+", ai ".mi $ui *o*((( nu '!oiai a)ada! " m" 1e3uie)*i doa!A > Mon enio!e, a'eam de ,/nd " '" u+id? $u e umil 5an,iul( > A *a $!i+e$ eu( Da! +a " m" 1e3uie)*i((( > Hmm? @"!" doa! )i $oa*e((( Da! )i $!e a.l lu1i $e un ,en*ilom +a!e m.a $l"*i* $en*!u a *a( > A5a? S*ai +" de'ine in*e!e an*? Ridi+".*e, ami+e( :i 'oi, 0"d"!anilo!, $ie!ii din 3aa o+5ilo! mei, +" '" +u!,e /n,ele din na +a la $u!+eii #n1un,5iai((( Cei doi !/nda)i e u$u e!" $o!un+ii +u o 0u+u!ie 0"*"*oa!e la o+5i )i e n"$u *i!" a3a!"( Han,iul e !idi+a de la $odea -i+/nd= > O ".mi 3a+ei +e'aA > Da+".mi $ui ade'"!ul, nu? Da! da+".mi dau eama +" mini, am ".i *ai u!e+5ile( A+um a$!inde o$aiul )i du.*e de adu ni)*e 'in((( Han,iul #m$lini la iueal" +ele dou" $o!un+i $!imi*e( > A+um, 'o!0e)*e, -i e Pa!daillan, du$" +e e a)e-" la ma " +u un $a5a! $lin #n 3a"( > Ia*" +um e *!ea0a, mon enio!e, ia*" ade'"!ul ,ol, ,olu( L.am '"-u*, +e.i d!e$*, $e ,en*ilomul de +a!e mi.ai 'o!0i* +/nd ai o i* ai+i( > C/nd .a #n*/m$la* a *aA > Cu '!eo +in+i +ea u!i #nain*ea o i!ii domniei.'oa *!e( A in*!a*, +on*inu" 5an,iul, .a a)e-a* +5ia! la ma a $e +a!e ai !" *u!na*.o adineau!i )i, du$" +e m.a $u " 0eau +o* la +o* +u el, '.a de +!i a*/* de 0ine la #n3"i)a!e, #n+/* '.am !e+uno +u* +5ia! din +li$a +/nd ai de +"le+a* #n 3aa 5anului((( > :i mai de$a!*eA > Mai de$a!*e mi.a $u +" o ".mi +e!ei " '" $un $e unde a lua*.o el )i mi.a da* *!ei +u-i " '" !" $und +" nu l.am '"-u* *!e+/nd((( > A5a, 'a " -i+" a)a *au lu+!u!ile? C!ed #n " +" nu *e.a #n "!+ina* " m" a a ine-iA C"+i, de 3a$*, #l )*iu un ,en*ilom +in *i*, +a!e nu.i #n *a!e de o 3a$*" m/!)a'"((( > El? e6+lam" 5an,iul( Am 0"nui* #nda*" +" ,en*ilomul " *a nu*!ea #m$o*!i'a lumin"iei.'oa *!e o u!" de moa!*e( :i, #n*!.ade'"!, du$" +e )i.a #n'/!*i* de.o u*" de o!i lim0a.n ,u!", #n +ele din u!m" a +o din +5imi! +in+i +u-i de au! )i m.a #n "!+ina* da+" nu +5ia! " '" u+id, +el $uin " '" al*oie + -d!a'"n, #n a)a 3el #n+/* " !"m/nei ai+i '!eo +in+i $!e-e+e -ile((( Pa!daillan !"ma e *"+u* +/*e'a minu*e( A *a de 'o!0" +u 0!u*a a *a i e $"!ea a+um o *!ea0" ne3olo i*oa!e( > Mon enio!e, #)i !elu" 5an,iul 'o!0a, m" #n*!e0 da+" dai +!e-a!e +elo! +e '.am $u A(( V"d +" ai +"-u* $e ,/ndu!i((( )i((( > :i +!e-i +" )i eu m" #n*!e0 da+" n.a! 3i 0ine ".i u+e + ,/*ulA Ei 0ine, 3ii $e $a+e, *e la #n 'ia", +u +ondiia ".mi $ui $e unde a a$u+a*.o( > Pe le,ea mea, e6+lam" 5an,iul, 3ie +e.o 3i, am " '" $un ade'"!ul( C"+i '" $la+ mai mul* $e domnia.'oa *!" de+/* $e ,en*ilomul ala( > 7i 3oa!*e mulume +( De +eA > Pen*!u +" un*ei omul +el mai $u*e!ni+ $e +a!e l.am '"-u* #n 'iaa mea( P"i, ui*e, mi.a $o!un+i* " '" $un, da+" a! 3i 3o * " m" no$ii #n 0"*aie, #n lo+ " '" l" ai u+i ((( +" e du+e $!e Bou! $e d!umul ma!e +a!e *!e+e $!in 3aa $o!ii mele( > Pe +/nd, dim$o*!i'"((( > (((A lua*.o $e $o*e+a +e d" #n d!umul $!e 4eau,en+9(((

> La 4eau,en+9 e6i *" '!eun $od $e *e Loa!aA > Gn 0a+, luminaia.'oa *!"( > 4ine( P!e,"*e)*e.mi un $a*, da+" e $oa*e( :i m/ine diminea" " m" *!e-e)*i #n -o!i( Han,iul 3"+u o $le+"+iune )i ie)i( Ze+e minu*e mai */!-iu 'eni ".l 'e *ea +" $e Pa!daillan +" $a*ul e!a ,a*a a)*e!nu*( Ca'ale!ul #l u!m" )i $"*!un e #n*!.o odaie de +a!e e mi!" +".i a*/* de +u!a*"( Han,iul #i a!"*" lui Pa!daillan +" la u)" a'ea un -"'o! ma!e( > La +e o ".mi 3olo ea +"A #n*!e0" Pa!daillan( Cum ai " m" $oi *!e-i, da+" nu la u)a de +5i "A Han,iul e !e*!a e, +u ,u!a +" +a*"( Pa!daillan +uno)*ea oamenii )i a'u e e '!eme ".l *udie-e $e 5an,iu( C"+i, de)i l" " u)a de +uia*", nu numai +" omul nu 3"+u ni+i o *en*a*i'" a u$!a lui, +i dim$o*!i'" *"*u de $a-" *oa*" noa$*ea, de *eam" +a nu +um'a +ei doi a!,ai ai "i " #n+e!+e " in*!e( Pa!daillan do!mi de+i lini)*i*, u0 $a-a omului $e +a!e Mau!e'e!* #l $l"*i e ".l omoa!e( Pe la o!a )a$*e dimineaa $o!ni din nou la d!um, nu 3"!" ".l mai +e!+e*e-e o da*" $e 5an,iu= > Ia $une.mi, #l #n*!e0" el $!e,"*indu. e de $le+a!e, $en*!u +/i'a 0ani ai '!u* " omo!i un om +a!e nu i.a 3"+u* ni+i un !"uA > Ce '!ei, mon enio!e, -i e 5an,iul, nu #n *oa*e -ilele m"n/n+i $e "*u!a*e( S"!"+ia e ,!eu de #ndu!a*( Am 3o * 1e3ui* de 5u,5enoi, 1e3ui* de +a*oli+i, a)a +.am a1un " 3a+ o!i+e me e!ie((( > C5ia! )i.a+eea de u+i,a) +u im0!ie( Ia un 0an de au!, $e l/n," a!,in*ul $e +a!e i l.am da*( L" /ndu.l +u ,u!a +" +a*" $e 5an,iul +a!e e #n*!e0a +u +e oi de om o 3i a'u* de.a 3a+e, Pa!daillan $o!ni #n *!a$ $e +"!a!ea a!"*a*"( Du$" dou" +ea u!i a1un e la d!umul $e +a!e #l $"!" i e #n a1un( Se #nd!e$*" $!e 4au,en+9( Bo+mai +/nd *!e+ea $e l/n," un me *e+"ni) o #m$u)+"*u!" )uie!" #n d!ea$*a a, )i ,lonul a!+5e0u-ei !u$ e o +!a+" din a$!o$ie!ea a( Pa!daillan de +"le+" )i ale!," $!e $/l+ul de +o$a+i, $e di!e+ia 3umului +a!e, la -e+e $a)i de$"!*a!e, e !i i$ea #n+e*( Da! de,ea0a +e!+e*" #m$!e1u!imile, nu -"!i $e nimeni( Cine *!" e e oa!eA V!eunul din nenum"!aii 'a,a0on-i +a!e mi)unau $e d!umu!iA S" 3i $l"*i* )i ".l 3i $u la $/nd" Mau!e'e!* $e.un 5o de d!umul ma!e, $!e u$un/nd )i +" Pa!daillan a! $u*ea +"$a de 5an,iu )i i.a! lua u!maA E!a +u ne$u*in" de )*iu*( S"!i din nou #n )a )i $o!ni #n ,alo$ $/n" +e -"!i #n 3a" 4eau,en+9( A)a +um i e $u e e, #n lo+ul a+ela e a3la un 0a+ )i #n +li$a a+eea *!" e e *o+mai $e malul unde )edea Pa!daillan( Nu a'u de+i al*+e'a de 3"+u* de+/* " e #m0a!+e( :i $odul $lu*i*o! #n+e$u " alune+e $e a$" de.a lun,ul +o!-ii( Pa!daillan #l #n*!e0" $e $oda! da+" nu +um'a #n a1un un +"l"!e *!e+u e $e *e Loa!a( Poda!ul !" $un e +" ni+i un +"l"!e nu *!e+u e 3lu'iul, da! +", #n ea!a *!e+u*", a3l/ndu. e $e malul */n,, 3u e e o$!i* de un ,en*ilom +a!e a!"*a +am +a a+ela de $!e +a!e #i 'o!0ea, )i +" ,en*ilomul #l #n*!e0a e da+" d!umul du+ea #n*!.ade'"! $/n" la O!lEan ((( C4un? e ,/ndi Pa!daillan( Eu 'oi me!,e $!e O!lEan $e malul d!e$*, da! el 'a a1un e $e malul */n,(C Da!, $e +/nd medi*a a *3el )i 0a+ul a1un e e #n mi1lo+ul a$elo! Loa!ei, $oda!ul mane'!a 0a+ul +u o mi)+a!e a*/* de */n,a+e, #n+/* +alul lui Pa!daillan 3u a-'/!li* #n a$"( Pa!daillan !"m" e e #n )a, a)a +um 3"+eau *oi +"l"!eii ,!"0ii +a!e e #m0a!+au $e $odu!ile $lu*i*oa!e( Simind +" animalul e +u3unda, #)i +oa e !e$ede $i+ioa!ele din +"!i )i e a,"" de +oama +alului +a!e, li0e! #n mi)+"!i, #n+e$u " #noa*e +u 3o!" $!e malul d!e$*( Nu e -"!ea i$enie de om )i 0a+ul *!a e la mal +e'a mai #n 1o de 4eau,en+9( Cu

*oa*e a+e *ea, #n +li$a +/nd Pa!daillan, du$" +e $lon1a e #n a$", !e'eni la u$!a3a" )i e a,"" de +oam", dou" 3o+u!i de a!+5e0u-" $o!ni!" de $e malul d!e$* )i +alul, a*in #n +a$, di $"!u u0 'alu!i( Pa!daillan "!i #n a$"( E!a +u$!in de m/nie( I e $"!ea lim$ede +" $u)+a)ii 3u e e!" $o *ai de Mau!e'e!* )i +" $oda!ul le e!a +om$li+e( R"ma e u0 a$" +/* $u*u mai mul*" '!eme )i, lua* 3iind de un +u!en* 3oa!*e iu*e, nu !ea$"!u la u$!a3a" de+/* +u +in+i-e+i de $i+ioa!e mai #n+olo( A!un+" o $!i'i!e $!e mal, da! #l '"-u la 3el de $u *iu +a )i $!ima da*"( Din a+eea)i $!i'i!e '"-u +" $oda!ul e o$!i e #n mi1lo+ul 3lu'iului )i a i *a +ena 3"!" " dea '!eun emn +" a! '!ea ".i a!" #n a1u*o!( Com$li+i*a*ea $oda!ului e!a de+i e'iden*"( > Ai ".mi $l"*e)*i *u *!"da!ea a *a, mu!mu!" Pa!daillan $!in*!e dini( 7no*a +u ,!eu, */n1eni* de 5aine, da!, u!m/nd o dia,onal" alun,i*", e a$!o$ia e *o*u)i de mal, +/nd al*e dou" 3o+u!i de a!m" $in*e+a!" *"+e!ea((( A$a, $le ni*" de ,loane, /)nea #n 1e!0e #n 1u!ul lui Pa!daillan( A*un+i e #n3u!ie de.a 0inelea( 7nele e +" *!e0uia " !i)*e o!i+e )i " #n+e!+e a a1un,e +/* mai !e$ede la mal( 7n+e$u " #noa*e +u di $e!a!e, *"ind de da*a a *a +/* mai d!e$*( 7n+" o da*", du$" un !" *im$, a*/* +/* a a inii #)i #n+"!+a e!" a!mele, !" una!" dou" de*un"*u!i, 3"!" ".l 3i a*in ((( Bo+mai a1un e e a$!oa$e de mal )i $u e $i+io!ul $e u +a*( Po!ni #n ,oan", e +u*u!" *!a)ni+ )i $!i'i #n de$"!*a!e, #n di!e+ia #m$u)+"*u!ilo!( Da! nu '"-u $e nimeni?((( A*un+i e #nd!e$*" $!e 4eau,en+9( In*!" ud leoa!+" #n $!imul 5an #n*/lni* #n +ale )i, +e!/nd " i e dea o +ame!", e de-0!"+" )i #)i $u e 5ainele la u +a* #n 3aa unui 3o+ *!a)ni+( Du$" +e e #m0!"+" la lo+, Pa!daillan ie)i din mi+ul */!,, nu #nain*e de a 3i ,oli*, $en*!u a $!e#n*/m$ina e3e+*ul 0"ii !e+i, o *i+l" din a+el 'in de 4eau,en+9 +a!e e 0u+u!a $e '!emea a+eea de o *!a)ni+" 3aim"( $$$VII PDUREA #ARCHENOIR Ca'ale!ul a1un e !e$ede #n $un+*ul unde *!",ea 0a+ul $e malul d!e$*, la '!eun 3e!* de le,5e de$"!*a!e( Pu*u +on *a*a din de$"!*a!e +" $oda!ul e a3la a+um $e malul */n,, #n a)*e$*a!ea +lienilo!( Du$" +e e +u! e o o!", doi "!ani, m/n/nd o +"!u" la +a!e e!a #n5"ma* un +a*/!, e #n3"i)a!" " *!ea+" 3lu'iul( C"!ua, +a*/!ul )i "!anii e #m0a!+a!" )i 0a+ul #n+e$u " *!ea+" a$a alune+/nd $e +oa!d"( C/nd 3u ,a*a " a*in," malul, Pa!daillan d"du 0u-na )i, lini)*i*, lu" lo+ #n 0a+ #n momen*ul +/nd +ei doi "!ani e #nde$"!*au( Poda!ul #i !e+uno +u )i, ,al0en la 3a", #n+e$u " *!emu!e( > Haide, -i e Pa!daillan +u *onul +el mai lini)*i* de $e lume, du.m" $e +el"lal* mal )i #n+ea!+" " 3ii mai #ndem/na*i+ de+/* adineau!i, al*3el n.am ".i dau 0ani $en*!u o *eneal", dim$o*!i'", am " *e $un ".mi $l"*e)*i +alul( > O3, domnule, e6+lam" $oda!ul, $e de$lin lini)*i*, n.a 3o *( din 'ina mea, ui*e.a)a, )i $o* " '" $un +" *a!e mi.a mai 3o * *eam" $en*!u domnia.'oa *!", mai ale +/nd am au-i* 3o+u!ile de a!m"( Da! $e!, $en*!u +" '" '"d *ea3"!, +" i.ai a1un din u!m" $e *i+"lo)ii "ia doiA > Ia *e ui*"? Cum de )*ii +" e!au doiA > I.am -"!i* )i eu, 0/i,ui $oda!ul #n+u!+a*( > Da, a)a.i? Ei 0ine, eu nu i.am $u*u* 'edea )i de +!eie!aii mi.au +"$a*((( Lini)*i* #n +e.l $!i'e)*e, $oda!ul #n+e$u mane'!ele de $o!ni!e )i Pa!daillan e a)e-" $e o 0an+", #n a$a!en" 3oa!*e ne$" "*o!( Numai +", a*un+i +/nd 0a+ul a1un e a$!oa$e #n mi1lo+ul 3lu'iului, adi+" e6a+* #n lo+ul unde +alul )i +a'ale!ul 3u e e!" a-'/!lii #n a$", Pa!daillan e !idi+", e #nd!e$*" 5o*"!/* $!e om )i #l #m$in e +u 'iolen" $e *e 0o!d, da! #l

$!in e e -d!a'"n de ,ule! )i a+um #l inea #n a$" $/n" la ,/*( > @ie.'" mil"? *!i," $oda!ul, al0 la 3a" de $aim"( L" ai.m" " m" u!+, nu )*iu " #no*? > Neno!o+i*ule, m"!*u!i e)*e +" ai '!u* " m" #ne+i? > Nu? ,emu $oda!ul, #nne0uni* de ,!oa-"( Pa!daillan #i '/!# +a$ul u0 a$", a$oi #l +oa e $e 1um"*a*e u3o+a*( > M"!*u!i e)*e +".i +uno)*i $e +ei doi +a!e au *!a #n mine? > Nu? Nu?((( Eu((( Nu.)i *e!min" 'o!0a, +"+i Pa!daillan #l +u3und" din nou( Bo*u)i, i-0u*ind ".)i !idi+e +a$ul din a$", 5o!+"i= > @ie.'" mil"? Am " '" $un *o*? > Vo!0e)*e a*un+i? :i 'ei +"$a +u 'ia", $e +u'/n*ul lui Pa!daillan( > Pa!daillan? E *o+mai numele $e +a!e mi l.a $u domnul de Mau!e'e!*?((( > 7l +uno)*i de+iA > De o$* ani de +/nd 3a+ $a!*e din Li,a 3/n*", -i e $oda!ul #n+e!+/nd ".)i 3a+" emnul +!u+ii( Ei 0ine, domnul de Mau!e'e!* a 'eni* ie!i )i mi.a 'o!0i* de un nele,iui* de 5u,5eno* +a!e a #n+e!+a* ".l u+id" $e ma!ele no *!u Hen!i((( Se $a!e +" ai da* ,!e)( Du$" aia, domnul de Mau!e'e!* )i alii au $o!ni* " '" +au*e )i " $un" m/na $e domnia. 'oa *!" )i au da* $o!un+i *u*u!o! +!edin+io)ilo! Li,ii( Vedei 0ine +" n.a! 3i 3o * un $"+a* " '" #ne+((( > Dim$o*!i'"? $u e Pa!daillan +a!e #l a1u*" $e $oda! " e u!+e $e 0a+( Da!, ia $une.mi, Mau!e'e!* .a #nd!e$*a* $!e O!lEan , a)a +um -i+eaiA > P"i, #n+e$u $oda!ul du$" o +u!*" )o'"ial", ade'"!ul e *e +" l.am *!e+u* din+olo )i +" a in*!a* #n 4eau,en+9 unde )*iu +" )i.a $e*!e+u* noa$*ea CLa Leul.de.Au!C( > Du.m" la mal? !o *i Pa!daillan +u ,la !",u)i*( > S$!e 4eau,en+9A > Da?((( C/*e'a minu*e mai */!-iu, 3"!" ".i mai $e e de $oda!, Pa!daillan ale!,a $!e */!,, " +au*e 5anul CLa Leul.de.Au!C( A3l" +" e!a a)e-a* la +a$"*ul o!")elului, $!e C5/*eaudun( Pa!daillan *!a'e! " */!,u)o!ul #n $a ale!,"*o!( Deal*3el nimeni nu.l 0"," #n eam"( Cu +/*'a *im$ #n u!m", o!a)ul e um$lu e de -a!'"( Se !" $/ndi e )*i!ea +" du+ele de %ui e 3u e e u+i ( Pa!daillan a1un e #n 3/!)i* CLa Leul.de.Au!C( A+olo, +a $!e*u*indeni #n !e *ul */!,ului, domnea o $u*e!ni+" emoie( Pa!daillan e #nd!e$*" $!e 5an,i", o +um"*!" -d!a'"n" +a!e 'o!0ea d/ndu.)i i3o e #n mi1lo+ul unui ,!u$ de */!,o'ei( > Doamn", -i e el, o e + de la 4loi , unde a 3o * u+i du+ele de %ui e((( Pe da*", Pa!daillan, #n+on1u!a* )i im$lo!a* " dea am"nun*e, $o'e *i #n +/*e'a +u'in*e u+ide!ea lui de %ui e( Ad"u," +" a'ea a!+ina ".l u!m"!ea +" $e unul din*!e u+i,a)i )i 3"+u o de +!ie!e a*/* de e6a+*" a lui Mau!e'e!*, #n+/* 5an,ia e6+lam"= > P"i, omul " *a e!a ai+i, +5ia! a+um un 3e!* de +ea ((( A5? Mi-e!a0ilul? A+um #nele, eu de +e a lua*.o la ,oan" +"la!e? > Cum a)aA > Da, doi oameni, doi +om$li+i de.ai lui de i,u!, au 'eni* )i i.au 'o!0i* #n *ain" )i $e da*" a $o!un+i* " i e $un" )aua $e +al( Pa!daillan #nele e +" +ei doi +om$li+i nu e!au alii de+/* oamenii +a!e *!" e e!" a u$!a a( > Doamn", e6+lam" +a'ale!ul, *!e0uie ".l $!ind din u!m" $e omul " *a( 7n+o*!o a lua*.oA > A $o!ni* $e d!umul $!e C5/*eaudun((( > A'ei +um'a un +al 0un $en*!u +ei +in+i-e+i de +u-i de +/*e )a e li'!e $e +a!e 'i.i dauA > :i #n+" unul nemai$omeni*, +a!e alea!," +a '/n*ul?

Du$" +/*e'a minu*e, Pa!daillan $o!nea $e un +al +a!e, la $!ima a!un+"*u!" de o+5i, $"!ea " 3ie un 0un *!"$a)( Cu!/nd '"-u a$"!/nd #n -a!e o mulime de +o$a+i de $uiai de 3!un-e )i ale +"!o! +!en,i ,ola)e e !" u+eau u0 +e!ul *!i *, +a ni)*e 0!ae de-n"d"1dui*e( E!a $"du!ea Ma!+5enoi!, $e +a!e *!e0uia .o *!"0a*" de la un +a$"* la +el"lal*( In*!a e #n $"du!e de '!eo dou"-e+i de minu*e( 7n 1u!ul "u, 3a,ii )i ulmii e #n u3leeau, $!in-/nd o 'ia" de 0a m( Me *e+enii 3u,eau #nd"!"*ul lui, a emenea uno! n"lu+i al0e( 7nain*e? Calul ,onea, de $i+a ae!ul )i #n,5iea $aiul( Deoda*", Pa!daillan 3!em"*" din +!e)*e* $/n".n *"l$i )i e 3"+u al0 la 3a" +a un mo!*= la o mi+" di *an" #n 3aa lui, du$" un +o* al $o*e+ii, au-i un ne+5e-a*((( Du$" dou" minu*e -"!i +"l"!eul +a!e ale!,a #n 3aa lui )i un -/m0e* +um$li* #i +5imono i 0u-ele((( C"l"!eul e!a Mau!e'e!*? Mau!e'e!* ,alo$a 3"!" " #n*oa!+" $!i'i!ile( Se )*ia u!m"!i*( :*ia +" a'ea " moa!"?((( %alo$a, au, mai de,!a0", e l" a du de +al, $e +a!e ni+i m"+a! nu.l mai #m0oldea((( C5i$ul lui, $alid +a al unui +ada'!u, e!a de 3i,u!a*((( )i uneo!i i e $"!ea +" inima i e o$!e)*e #n lo+, +a a$oi, 0!u +, a+eea)i inim" " #n+ea$" ".i 0a*" ne0une)*e $"!,/ndu.i $ie$*ul((( De )ai $!e-e+e ani lui Mau!e'e!* #i e!a 3!i+"((( 3!i+" de Pa!daillan? Nu 3!i+" de moa!*e, +i 3!i+" de moa!*ea $e +a!e i.o $u*ea da Pa!daillan2 nu 3!i+" de a e 0a*e, +i 3!i+" de a e 0a*e +u Pa!daillan( Deoda*", +alul, $e +a!e nu.l mai *"$/nea, e #m$iedi+" )i +"-u( Mau!e'e!* nu e lo'i #n +"de!e( Pu*u " e !idi+e #n $i+ioa!e( Nu a'ea ni+i o idee, ni+i un ,/nd, min*ea #i e!a ,oli*"( 4u-ele lui al0i*e *!emu!au +on'ul i'( 7l '"-u $e Pa!daillan, de +"le+/nd la *!ei-e+i de $a)i de el( Vede!ea lui Pa!daillan #i !ea$!in e o +/n*eie de ene!,ie( Se $le+" iu*e, +oa e un $i *ol de u0 )a, $u e un ,enun+5i la $"m/n* )i #l o+5i( Ca'ale!ul e #nd!e$*a $!e el, d!e$*, +u $a ul m" u!a* )i, +/nd a1un e la -e+e $a)i( 7i $u e= > B!a,e, da! n.ai " m" nime!e)*i((( Mau!e'e!* #l $!i'i o e+und"( Pa!daillan #i a$"!u #n'"lui* #n*!.un 3el de no! +/n*eie*o!, #n +a!e nu de lu)ea de+/* 3ul,e!a!ea o+5ilo! )i amenina!ea #n $"im/n*"*oa!e a -/m0e*ului( B!a e((( :i '"-u +" nu.l nime!i e? Gn +o$a+ e a3la #n $a*ele lui( Se $!i1ini de *!un+5i )i !"ma e nemi)+a*, +u o+5ii ie)ii din o!0i*e ain*ii a u$!a lui Pa!daillan( > C/nd ne.am #n*/lni* $e +olinele Mon*ma!*!e, i.am +!ua* 'iaa, -i e Pa!daillan( De +e ai #n+e!+a* din nou " m" u+i-iA Mau!e'e!* nu !" $un e( Pa!daillan +on*inu"= > Bu e)*i a a inul LoK ei, *u l.ai $l"*i* $e 5an,iul de la R" +!u+e " m" #n1un,5ie, *u i.ai $l"*i* $e oameni " *!a," in mine, *u l.ai $l"*i* $e $oda! " m" #ne+e, !" $unde, *u, a a inul LoK ei, +e *!e0uie ".i 3a+ $en*!u *oa*" u3e!ina ned!ea$*" la +a!e m.ai u$u A Ii 3a+ 5a*/!ul ".i ale,i in,u! $edea$ a( R" $unde( Mau!e'e!* nu mai *!"ia((( e!a #n a,onie((( Pa!daillan e ui*" la el o +li$"( > Pen*!u +" nu !" $un-i, am ".i ale, eu $edea$ a( :i ia*.o?((( S$un/nd a+e *ea, Pa!daillan a*in e +u '/!3ul de,e*ului $ie$*ul lui Mau!e'e!*, #n lo+ul unde 'edea +um #i a!e inima( La a+e * +on*a+*, inima e mu+i $u*e!ni+( Mau!e'e!* +" +" ,u!a ma!e )i d"du o+5ii $e *e +a$((( R"ma e $!i1ini* de *!un+5iul +o$a+ului, $e $i+ioa!ele.i moi )i $"!ea +" nu e mai ine d!e$* de+/* da*o!i*" de,e*ului lui Pa!daillan +a!e.i #m$un,ea $ie$*ul( > C5inul *"u, +on*inu" +a'ale!ul, ia*".l= 'a du!a ani, 'a du!a a*/* +/* 'ei *!"i( E *e +5inul !u)inii( Boa*" 'iaa #i 'ei $une +", de)i *e.am u!/*, de)i *e.am u!m"!i*, de)i am $u m/na $e *ine, de)i $u*eam 3a+e +e 'oiam +u *ine, *e.am di $!eui* #n*!.a*/* #n+/* *e.am l" a* #n 'ia"?((( Mau!e'e!*, n.ai " mo!i?((( Bu, a a inul LoK ei, ia*" $edea$ a *a, Pa!daillan #i +!u" 'iaa?

7n +li$a a+eea, Mau!e'e!*, nemai3iind u inu*, e l" " $e.o $a!*e )i e $!"0u)i moale((( Pa!daillan *!e "!i, e a$le+" a u$!a lui +u un oi de uimi!e )i a0ia a*un+i '"-u +" Mau!e'e!* mu!i e?((( Mu!i e?((( Mau!e'e!* nu mu!i e +/nd Pa!daillan e d"du e #nd"!"*((( Mau!e'e!* mu!i e +u +/*e'a +li$e mai #nain*e((( Mau!e'e!* mu!i e +5ia! #n +li$a +/nd de,e*ul lui Pa!daillan #i a*in e e $ie$*ul((( a+ea *" a*in,e!e #i 3ul,e!a e inima((( Gn medi+ +a!e a! 3i di e+a* *!u$ul lui Mau!e'e!* a! 3i de +o$e!i* de i,u! +" mu!i e +a u!ma!e a !u$*u!ii '!eunui 'a an,uin( 7n +e ne $!i'e)*e, 'om $une $u! )i im$lu +" Mau!e'e!* mu!i e de 3!i+"( $$$VIII O STAFIE CARE DISPARE Pa!daillan !"ma e un +ea nemi)+a*, l/n," +ada'!u( O no *al,ie ad/n+" #l $u!*a $!e -"!ile #nde$"!*a*e ale *ine!eii( 7l a'ea #n 3aa o+5ilo! $e Mau!e'e!*, #n " o 'edea $e LoK e( O 'edea a)a +um e!a #n +li$a +/nd mu!i e, +/nd 0ia*a +o$il", #n*!.un ul*im e3o!*, #)i #n+ol"+i e 0!aele #n 1u!ul ,/*ului "u )i #)i in*ui e a u$!a lui o+5ii di $e!ai )i !adio)i((( Ci*i e #n ei *oa*" *!"lu+i!ea +elei mai $u!e d!a,o *e )i *oa*" de-n"de1dea de $"!i!ii $e 'e+ie((( :i a+um, a a inul LoK ei -"+ea la $i+ioa!ele lui( Mau!e'e!* mu!i e?((( Lui Pa!daillan i e $"!u a*un+i +" nu mai a'ea +e " 3a+" #n 'ia"( D!a,o *ea lui mu!i e, u!a lui mu!i e, e 'edea in,u!, #n $"im/n*"*o! de in,u!, li$ i* de o!i+e $!i1in((( Pen*!u o +li$" ima,inea @au *ei #i *!e+u $!in 3aa o+5ilo!, da! $!i'i *!e+e!ea a+e *ei ima,ini +u o ne$" a!e #n*une+a*"( A$oi e $e!inda!" Viole**e, */n"!ul du+e de An,oulFme, )i +e'a *!i *, +a un -/m0e* #ndu!e!a*, #i 3lu*u!" $e 0u-e((( A$oi a$"!u +5i$ul 0l/nd al 0unei ale ,a-de, Hu,ue**e, )i Pa!daillan mu!mu!"= > Poa*e +" a+olo, l/n," ea, 'oi a3la #n*!.ade'"! $ia*!a $e +a!e d!umeul o *eni* #)i odi5ne)*e +a$ul((( Pa)ii ,!eoi ai unui *"ie*o! de lemne #l *!e-i!" din 'i a!e( Se de-me*i+i, e +u*u!" )i, +5em/ndu.l $e *"ie*o!ul de lemne, #l !u," ".i #m$!umu*e 5/!leul, d/ndu.i d!e$* !" $la*" un 0an( Omul, -"!ind +ada'!ul, e u$u e *!emu!/nd din *oa*e m"dula!ele( Pa!daillan "$" o ,!oa$" #n $"m/n*ul *a!e )i #n,5ea*( C/nd a1un e " 3ie #ndea1un de ad/n+", a)e-" #n"un*!u +ada'!ul du)manului "u, #l a+o$e!i +u 'al*!a$ul +alului, a$oi a *u$" ,!oa$a )i #na$oie 5/!leul *"ie*o!ului, +a!e #i $u e= > Calul " *a e *e i *o'i*((( Po* ".l iau euA > Da, #i !" $un e Pa!daillan, +"+i *"$/nul lui nu mai a!e ne'oie de el( Se du e l/n," $!o$!iul "u +al, odi5ni* du$" a emenea $o$a $!elun,i*( 7l lu" de +"$" *!u )i $o!ni la d!um, $e 1o , u!ma* de animal( Du$" o le,5e #n+"le+" )i, #n $a de *!a$, a1un e la C5/*eaudun( A+olo e o$!i #n*!.un 5an 0un, unde !"ma e $e *e noa$*e( A doua -i de diminea", u!+/ndu. e ia! $e +al, +on*inu" d!umul $!e 4loi , unde $!imul o $e +a!e #l '"-u 3u C!illon, 0!a'ul C!illon, o+u$a* " #m$!")*ie o ,!"mad" de */!,o'ei +a!e *!i,au +/* #i inea ,u!a= > Moa!*e lui Valoi ? S".l !"-0un"m $e du+e?((( > Ei, domnule de C!illon? *!i," Pa!daillan +/nd '"-u +" *!ea0a e!a *e!mina*" )i ulia li0e!"( C!illon #l !e+uno +u $e Pa!daillan )i, #m0oldindu.)i +alul $!e a+e *a, #i #n*in e m/na( > V!eau " '" +e! un e!'i+iu, -i e Pa!daillan( > :i -e+e, da+" '!ei? > Gnul e *e de a1un , da! $en*!u el am " '" 3iu !e+uno +"*o! de -e+e o!i( Zilele

*!e+u*e au 3o * a!e *a*e, #n $ala*ul doamnei @au *a, dou" 0ie*e 3e*e +a!e de i,u! 5a0a! n.au +e e $e*!e+e +u ele( A) '!ea " le o0in eli0e!a!ea((( > Pe *e un +ea 'o! 3i li0e!e, !" $un e C!illon( > Mulume += V!ei " 3ii a*/* de 0un " le $unei +" 'o! 3i a)*e$*a*e la O!lEan , )*iu ele unde((( > S.a 3"+u*, -i e C!illon( Da! domnia.'oa *!", demnul meu $!ie*en, '" !o, " '" $"-ii de La!+5an*( > Ei, '!ea " !"m/n" )+5io$ de am0ele $i+ioa!eA((( > Deal*3el, +on*inu" C!illon, ma1e *a*ea. a o " '" $!o*e,uia +", da+" 'a 3i ne'oie( Venii +u mine " '" $!e-in*((( > De +eA > P"i, $u e C!illon uimi*, $en*!u +" !e,ele '!ea ".l 'ad" )i ".l !" $l"*ea +" $e a+ela +a!e((( > Da, #n " eu nu '!eau ".l '"d $e Valoi ( A!e o mu*!" *!i *"( Domnule de C!illon, da+" o " 'i e mai 'o!0ea +" de $!e mine, 3"+ei.mi e!'i+iul de a $une +" nu m.ai '"-u*( > @ie? !" $un e C!illon, +a!e nu mai #nele,ea nimi+( 7)i *!/n e!" m/inile )i Pa!daillan $o!ni domol $!e +en*!ul o!a)ului, a u$!a +"!uia domnea o ma!e *"+e!e( Se #nd!e$*" $!e CHanul Ca *eluluiC unde, a)a +um ne amin*im, lo+ui e( 7l +"u*" $e 8a+Due ClEmen*, da! nu.i ," i a+olo((( C4un? e ,/ndi el( O 3i $o!ni* $!e Pa!i (((C :i #n+5i!ie *o* +ame!a #n +a!e *"*u e #nain*e( ,/ndindu. e " $o!nea +" din nou la d!um du$" un $o$a de dou" -ile( Pa!daillan $!e*e6*a 3a" de ine +" a'ea ne'oie de odi5n"( 7n !eali*a*e, a'ea mai ale ne'oie de *im$ " +5i0-uia +", " e !e," ea +", " 'ad" lim$ede #nl"un*!ul "u )i " ia o 5o*"!/!e de +a!e imea +" 'a de$inde 'iaa lui de a+um #nain*e( 7n -iua a+eea, Pa!daillan a3l" +" du+e a de Mon*$en ie! i-0u*i e " 3u,", +" du+ele de Ma9enne +"$a e )i el din 4loi , la 3el +a *oi enio!ii de 'a-" +a!e um$lu e!" o!a)ul #n momen*ul adun"!ii *"!ilo! ,ene!ale( A)ada!, Hen!i+ al III.lea nu *!" e e $!o3i* de $e u!ma 'i+*o!iei ale( Numai +a!dinalul de %ui e !"$o a e( @u e e +iu!ui* de lo'i*u!i de $umnal #n -iua +/nd Pa!daillan e !e#n*o! e e la 4loi ( A doua -i du$" #na$oie!ea a, Pa!daillan a3l" +" !e,ele $le+a e $!e Am0oi e( Du$" +e #)i 3","dui +" 'a $o!ni la d!um du$" $a*!u-e+i )i o$* de o!e, Pa!daillan !"ma e $e lo+( Mai #n*/i $en*!u +" e!a ne5o*"!/*, )o'"i*o! )i alun,a din min*e a+el ma!e emn de #n*!e0a!e +a!e #l o0 eda= CM" 'oi du+e au nu la @lo!enaAC A)a *!e+u!" +/*e'a -ile( Anul e 3/!)i #n*!.o lini)*e !ela*i'"( Cu *oa*e a+e *ea, la U ianua!ie, e a3l" +" Ma9enne aduna e o a!ma*" )i e #nd!e$*a $!e Pa!i , a+lama* de.a lun,ul d!umului de $o$ulaia !e'ol*a*"( C!illon a'ea o *!u$" de a$!oa$e -e+e mii de oameni, in *alai #n *a0"!" l/n," 4loi ( Se $!e,"*ea " 3ie ,a*a $en*!u o!i+e e'enimen*((( da! !e,ale *o* nu e #na$oia( Bo*u)i, +/nd la V ianua!ie, dimineaa, Pa!daillan +o0o!# #n ala +ea ma!e a 5anului +a mai $e u!m" " e du+" la +a *el, unde me!,ea #n 3ie+a!e -i ".l 'ad" $e C!illon, a3l" +" !e,ele o i e $e *e noa$*e( Cel $uin a+e *a e!a -'onul +a!e e !" $/ndi e #n 5an( Pe +/nd e $!e,"*ea " ia ", '"-u +" in*!" $e u)a din 3und a "lii, +a!e e!a le,a*" de +a!a de la $!imul e*a1, un +"lu,"! +a!e, +u ,lu,a *!a " $e *e o0!a-, #nain*a $!e u)a de ie)i!e( CMi e $a!e +uno +u*" ilue*a a *a?C #)i $u e Pa!daillan, *!e "!ind( :i e a)e-" #n 3aa +"lu,"!ului, +a!e *!a'e! a ala( C"lu,"!ul e o$!i o +li$", a$oi mu!mu!"= > Vino(((

Pa!daillan !e+uno +u ,la ul lui 8a+Due ClEmen*? CD!a+e? e ,/ndi el( C!ed +.o " a i * la un e'enimen* de eam"( Su0 !a a a *a de dimie e6i *" $oa*e un $umnal +a!e, lu/nd +on*a+* +u $ie$*ul lui Valoi , a! $u*ea 3oa!*e 0ine " +5im0e i *o!ia mona!5iei( B!e0uia " '"d una +a a *a?C :i $o!ni #n u!ma lui 8a+Due ClEmen*, +a!e ie)i e( 7n $ia", la dou"-e+i de $a)i de $o!*alul +a *elului, 8a+Due ClEmen* e o$!i( > A)ada!, -i e Pa!daillan in*!/nd #n 'o!0" +u el, *e.ai #na$oia* la 4loi A > Nu m.am #na$oia*, -i e +"lu,"!ul +u ,la um0!u( Nu m.am #nde$"!*a* ni+i o +li$" de +ame!a mea( :*iam +" *e a3li #n 5an, da! am '!u* " 3iu in,u!((( Pa!daillan, a o i* +ea ul?((( Nimi+ )i nimeni nu m" 'a $u*ea #m$iedi+a ".l u+id $e Valoi #n dimineaa a *a( De +in+i $!e-e+e -ile #i $/nde + #n*oa!+e!ea((( 7n 3/!)i*, Dumne-eu mi.l *!imi*e?((( :i *o* Dumne-eu a '!u* " !"m/i )i domnia.*a #n 4loi , $!e a m" a1u*a((( Pa!daillan, *!e0uie " m" a1ui " in*!u #n +a *el( P!e-in*".m" lui C!illon, d!e$* unul din*!e $!ie*enii domniei.*ale, 3" +e +!e-i de +u'iin", da! *!e0uie " in*!u((( > A)ada! *e 0i-ui $e mine $en*!u a *e a1u*a ".l u+i-i $e !e,eA Pa!daillan de'eni ,!a' )i *"*u o +li$" $e ,/ndu!i, nu a u$!a 5o*"!/!ii $e +a!e a'ea .o ia, +i a u$!a 3elului de a.i +omuni+a lui 8a+Due ClEmen* a+ea *" 5o*"!/!e( > D!a,ul meu $!ie*en, $u e el #n +ele din u!m", a +ul*".m" 0ine( Da+" mi.ai 3i $u = CPe *e $uin" '!eme o " m" 0a* #n duel, '!ei " *ai de $a!*ea mea, #n 3aa ma!*o. !ului ad'e! a!ului meuC, i.a) 3i !" $un = C@oa!*e 0ine, 5ai " ne #n+"ie!"m +u ne+uno +u*ul " *aC( Da+" ai 3i a*a+a*, +5ia! )i de +"*!e -e+e !e,i, )i da+" m.ai +5ema #n a1u*o!, a) "!i a u$!a lo! +u *oa*e 3o!ele )i, da+" Valoi .a! a3la $!in*!e ei, $oa*e .a! +"i +" a !idi+a* m/na a u$!a domniei.*ale( Da! #mi +e!i " *e du+ de m/n" $/n" la a+ela $e +a!e '!ei ".l u+i-i( A *a #mi *ul0u!" o0i+eiu!ile((( > Nu '!eiA > S" *e a1u* #n*!.un a a ina*, nu? 8a+Due ClEmen* !"ma e #n+!emeni*( > Ce 0le *em? mu!mu!" el deoda*" $!in*!e dini( C5ia! #n +li$a a+eea, Pa!daillan #l '"-u $e C!illon +um ie)ea $e u0 $o!*al )i e #nd!e$*a !e$ede $!e el( > 7l +unoa)*ei $e 3inia. aA #l #n*!e0" +"$i*anul +/nd a1un e l/n," +a'ale!( > 7l +uno +, !" $un e Pa!daillan( > E *e de a1un , +on*inu" C!illon( P"!in*e, ad"u," el #n*o!+/ndu. e $!e 8a+Due ClEmen*, du5o'ni+ul nu e a3l" #n +a *el( Re,ina.mam" e *e 0olna'" )i do!e)*e " i e adu+" $e lo+ un du5o'ni+( G!mai.m", '" !o,((( 8a+Due ClEmen* #l $!in e de 0!a $e Pa!daillan, +a!e !"m" e e ului*, )i, +u un ,la +a!e #l 3"+u " e #n3ioa!e, #i )o$*i= > Dumne-eu mi l.a +o #n +ale? :i +"lu,"!ul #l u!m" $e C!illon +u $a)i ,!"0ii( 8a+Due ClEmen* in*!" #n +a *el #n u!ma lui C!illon, +a!e e #nd!e$*" iu*e $!e a$a!*amen*ul Ca*e!inei de Medi+i, i*ua* la $a!*e!( Lu+!u *!aniu= nimeni nu $"!ea " e $!eo+u$e de 0oala 0"*!/nei !e,ine, +a!e, *o*u)i, e!a $!o0a0il de *ul de ,!a'", da+" 0olna'a +e!u e " i e adu+" un du5o'ni+( E!a #n $"im/n*"*oa!e a+ea *" ne$" a!e a *u*u!o! #n 3aa a,oniei Ca*e!inei de Medi+i( Numai Ru,,ie!i #i !"m" e e +!edin+io $/n" la +a$"*( @emeia a+ea *a, +a!e 3"+u e " *!emu!e @!ana #n*!ea,", +a!e inu e #n m/inile ale oa!*a !e,a*ului, e *in,ea a+um 3"!" +a nimeni " e ,/ndea +" la ea((( 8a+Due ClEmen*, a$!o$iindu. e de a$a!*amen*ul !e,inei, o0 e!'" lim$ede de "'/!)i*a in,u!"*a*e )i ne$" a!e, +a!e o #n+on1u!au $e !e,ina +ea 0"*!/n", $e +/nd !e *ul +a *elului !" una de -"n,"ni*ul a!melo!, de -,omo*ul di +uiilo! )i +5ia! de 5o5o*e de !/ ( C!illon #l in*!odu e $e +"lu,"! #n*!.o #n+"$e!e #n*une+oa ", #n +a!e domnea o *!i *ee

3"!" ma!,ini( De)i a3a!" e!a -iu", d!a$e!iile e!au l" a*e )i o lumina!e de +ea!" e *o$ea $e +"min((( Du$" +/*e'a +li$e, +"lu,"!ul '"-u un $a*((( )i, #n $a*ul a+ela, o 3emeie 0"*!/n", -0/!+i*", $alida, +a!e #l $!i'ea +u o+5ii ei ma!i )i luminai de o lu+i!e *!anie( 7n 1u!ul $a*ului $lu*ea $a!+" o ma,ni3i+" i!adiaie de *e!oa!e )i #n*une+imea #n,!"m"di*" #n +olu!i 'i0!a de ,!oa-"(( Da! 8a+Due ClEmen* e!a a+um ne imi*o! la 3!i+"( Se ,/ndea doa! a*/*= CMama lui Hen!i+ al III.lea e *e $e moa!*e )i a+ela +a!e o 'ede mu!ind e *e 3iul Ali+ei de Lu6(((C Bo*u)i, o mi)+a!e a !e,inei 0"*!/ne #l *!e-i 0!u + din 'i a!e( Mi)+/ndu.)i m/na l"0i*", +u un ,e * len* Ca*e!ina #i 3"+ea emn " e a$!o$ie( :o$*i= > Mai a$!oa$e, $"!in*e, mai a$!oa$e((( El #nain*a +u $a)i domoli )i e o$!i 3oa!*e a$!oa$e de ea, la +"$"*/iul $a*ului( Ca*e!ina de Medi+i #l $!i'i )i, !" u3l/nd )uie!"*o!, $u e mai de$a!*e= > Nu e)*i du5o'ni+ul +a *elului((( > Nu, doamn", du5o'ni+ul li$ e)*e( B!e+eam din #n*/m$la!e )i am 3o * +5ema*((( > Da! 3iul meuA #n*!e0" mu!i0unda( Gnde e *e 3iul meuA > Re,ele e *e la Am0oi e, doamn"((( 4"*!/na !"ma e *"+u*" o +li$", +u o+5ii #n+5i)i( Pe u0 $leoa$ele.i *!/n e $i+u!au la+!imi, +a!e alune+au $e 0!a-dele +!eu!ilo! de $e o0!a-((( :i $u e= > N.am ".l mai '"d de+iA((( Mo! )i 3iul meu nu.i ai+i((( A$oi #n+e$u " 'o!0ea +" iu*e, +u ,la a0ia l"mu!i*( C"lu,"!ul, a$le+a* a u$!a ei, nu $u*u $!inde din -0o! de+/* +/*e'a +u'in*e, mai de,!a0" nume((( > Diane de @!an+e((( Mon*,ome!9((( nu.i ade'"!a*((( )i.a$oi, domnia.*a, Coli,n9((( nu '!eau((( a +ul*", Mau!e'e!*((( 8a+Due ClEmen* a +ul*a +u ne a( Deoda*", Ca*e!ina e o$!i( De +5i e mi!a*" o+5ii )i, +"u*/ndu.)i lo+ #n*!e $e!ne, #n*!.o !e'eni!e a ene!,iei 'i*ale, #n*!e0" $e *on a $!u= > Ce.am $u A > Nimi+, doamn", !" $un e +"lu,"!ul( A)*e$* +a ma1e *a*ea.'oa *!" " 0ine'oia +" a.mi m"!*u!i i *ainele u3le*ului "u((( 4"*!/na !e,in" e !idi+", +u*u!a*" de un 3io! $!elun,( Lin*ui a u$!a du5o'ni+ului o $!i'i!e a!-"*oa!e )i !o *i= > P"!in*e, da+" m" +"ie + de ,!e)elile mele, Dumne-eu o " m" ie!*eA((( > Da+" le 'ei m"!*u!i i, da? > A*un+i a +ul*".m", da+" a)a *!e0uie( C"lu,"!ul e !e+ule e, !"ma e nemi)+a*, a$le+a* $e 1um"*a*e, $en*!u a $!imi m"!*u!i i!ea de $e u!m" a !e,inei( > Gi*e, -i e mu!i0unda #n*!.un 5o!+"i*, +u un ,la +a!e a0ia e au-ea, am u+i au am $o!un+i* " 3ie u+i)i '!eo +/*e'a du-ini de am"!/i, +a!e e #n+"$"/nau ".mi ne o+o*ea +" $"!e!ile((( e+u!ea, 3unia, *emniele umede, o*!a'a((( am 3o * ne'oi*" " m" 3olo e + de *oa*e mi1loa+ele a+e *ea( M"!*u!i e + +" a) 3i $u*u* e'i*a *oa*e omo!u!ile a+e *ea, da! numai #n dauna 0unei ,u'e!n"!i a *a*ului((( > B!e+ei $e *e a *a, doamn", $u e +"lu,"!ul, un* 3lea+u!i((( Ca*e!ina *!e "!i de 0u+u!ie( Con*inu" +u o mai ma!e )o'"ial"= > Mon*,ome!9 l.a u+i $e oul meu, Hen!i+ al II.lea((( M"!*u!i e + +" a+ea lo'i*u!" de lan+e nu e da*o!a #n*!u *o*ul #n*/m$l"!ii((( > Au,u *ul o al m"!iei.'oa *!e, !e,ele, '.a 3"+u* " u3e!ii o mulime de umiline( O!i+/* de ma!e a! 3i +!ima, ea $oa*e 3i +u$!in " +u min*ea )i +!ed +" $u*ei *!e+e la al*e e'enimen*e((( Ca*e!ina !" u3l" u)u!a*"( > 8eanne dIAl0!e*, +on*inu" ea, a mu!i* de ni)*e 3!i,u!i +a!e au +u$!in .o $e ne$u " ma " #n $ala*ul Lu'!u( M"!*u!i e + +", da+" nu i.a) 3i *!imi o anumi*" +u*ie de m"nu)i,

3!i,u!ile nu i.a! 3i adu $oa*e moa!*ea((( > Mai de$a!*e, doamn"? o do1eni +"lu,"!ul( > @iul meu, ,/3/i mu!i0unda, 3iul meu Ca!ol al IJ.lea a! 3i *!"i* $oa*e '!eme #ndelun,a*" da+" n.a) 3i a! de ne!"0da!e ".l '"d $e Hen!i+ $e *!on((( Gn u $in e o$!i $e 0u-ele !e,inei #n *im$ +e !o *ea numele lui Hen!i+((( > Coli,n9? +on*inu" ea +u un ,la )i mai l"0i*, )i mai #nde$"!*a*( O? C/* de muli oameni un* #n 1u!ul lui( Cu u*ele((( $"!in*e((( +u miile((( eu i.am *!imi la moa!*e((( da! numai $en*!u a al'a 4i e!i+a? > :i, mai de$a!*eA #n*!e0" +"lu,"!ul( > A *a.i *o*? 5o!+"i Ca*e!ina, a +"!ei min*e e *ul0u!a( A *a.i *o*? > Mai de$a!*e? *"!ui +"lu,"!ul #nd!e$*/ndu.)i $ina!ea( > A *a.i *o*? 8u!, ,emea !e,ina 0"*!/n" #n+e!+/nd " e !idi+e( P"!in*e, 3ie.i mil" de mine?((( @ie.i mil", au de nu, mo! 0le *ema*"?((( > S" mo!i de+i 0le *ema*"? !"+ni +"lu,"!ul( S" mo!i 0le *ema*", u0 o+5ii mei? S" mo!i 3"!" " i e ie!*e $"+a*ele? S" mo!i $!e a u3e!i +5inu!ile 'e)ni+e ale $ede$ ei 'e)ni+e?((( > Mil"? im$lo!" !e,ina #n*!.un u $in de a,onie( Ce -i+e +"lu,"!ul " *aA((( 4le *ema*"? A3u!i i*"? > A3u!i i*" )i 0le *ema*" $e 'e+ie? C"+i, din*!e *oa*e +!imele, mai nume!oa e de+/* 3i!ele de ni i$ de $!e +a!e 'o!0e)*e E'an,5elia, din*!e *oa*e 3"!"dele,ile +a!e 3a+ din u3le*ul *"u un ade'"!a* iad de demen", a +ul*", !e,in"? ai ui*a*.o $e +ea mai 5idoa ", $e +ea mai +um$li*"?((( > O? u!l" !e,ina, #nne0uni*" de ,!oa-" )i de nelini)*e( Cine e)*iA((( 7n numele +"!ei *a3ii ai 'eni*A((( Ce '!ei ".mi 'e *e)*iA((( > Ce.i 'e *e + euA *un" +"lu,"!ul, mai li'id de+/* mu!i0unda( Ia*" +e.i 'e *e += +" 3iul *"u, $!eaiu0i*ul *"u Hen!i+, o " moa!"?((( O " moa!" de m/na mea? O " moa!" 0le *ema* +a )i *ine?((( Gn *!i,"* 3/)ie*o!, demenial, /)ni de $e 0u-ele mu!i0undei( 7n+e!+"( 7n*!.o u$!em" 3o!a!e, " e n"$u *ea +" a u$!a +"lu,"!ului, da! +"-u la lo+, 5o!+"ind de moa!*e( > 7n numele +ui 'inA +on*inu" +"lu,"!ul, +a!e a1un e e #n +ulmea e6al*"!ii( 7n numele uneia din*!e 'i+*imele *ale? Cea mai 3!umoa "? Cea mai ne'ino'a*"? A+eea +"!eia i.ai 3"!/ma* inima, a+eea $e +a!e ai a a ina*.o #n +ele mai +um$li*e +5inu!i((( Ali+e de Lu6?((( Cine un* euA $u e mai de$a!*e ClEmen* d/ndu.)i $e +ea3" ,lu,a( P!i'e)*e? Sun* in,u!ul om +a!e a! $u*ea ".i !e3u-e ie!*a!ea, " *e de+la!e 0le *ema*" )i a3u!i i*" #n numele lui Dumne-eu +el 'iu )i " *e du+" de m/n" $/n" la $o!ile iadului( Ca*e!ina de Medi+i, eu un* a+ela +a!e 3a+e d!e$*a*e? Eu '!eau ".mi !"-0un mama? Sun* 8a+Due ClEmen*, 3iul Ali+ei de Lu6?((( Gn i$"* )i mai #n $"im/n*"*o! ie)i din ,/*le1ul 0"*!/nei !e,ine((( 7n*!.un $a m al a,oniei, e !idi+" a$!oa$e d!ea$*", +"-u ia!")i $e $a*, +u +5i$ul +5imono i* de deli!ul uno! 3!"m/n*"!i 3"!" nume( 4/i,ui= > Doamne((( e)*i ma!e((( e)*i d!e$*?((( Doamne, mi.am me!i*a* i $")i!ea? Doamne, mo!((( mo! 0le *ema*"((( O *!e "!i!e la0" +u*u!" *!u$ul !e,inei( A$oi !"ma e nemi)+a*" $en*!u *o*deauna( Ca*e!ina de Medi+i mu!i e((( Hen!i+ al III.lea o i #n 4loi a doua -i( C/nd i e adu e la +uno)*in" moa!*ea mamei ale, !" $un e= > A? DaA P"i, " 3ie #n,!o$a*"( Gn +!oni+a! al *im$ului !a$o!*ea-" +" nu e #n,!i1i delo+ de 3une!alii )i +", #n *im$ul no$ii, ea 3u a!un+a*" ca un strv .sic/ 'n*!.o 0a!+"( O ,!oa$" a 3o * "$a*" #n*!.un +ol ui*a* )i a+olo a 3o * #n5uma*" !e,ina( A0ia #n 1Z90 +o!$ul ei a 3o * +o de a+olo, *!an $o!*a* la

Sain*.Deni )i a)e-a* #n mo!m/n*ul ma,ni3i+ $e +a!e Ca*e!ina )i.l +on *!ui e #n 0a-ili+"( C/nd '"-u +" 0"*!/na !e,in" mu!i e, 8a+Due ClEmen* ie)i din +ame!a 3une0!"( 7n a+eea)i +li$" #n #n+"$e!e in*!" un 0"!0a*, #n,enun+5e l/n," $a* )i #n+e$u " 5o5o*ea +"((( E!a Ru,,ie!i((( Sin,u!ul +a!e o iu0i e $e Ca*e!ina( 7n ea!a a+eleia)i -ile, a *!olo,ul $"!" i o!a)ul 4loi )i nimeni nu mai a3l" nimi+ de $!e el( 8a+Due ClEmen* ie)i din +a *el 3"!" ni+i o $iedi+"( 7n $ia" #l ," i $e Pa!daillan, +a!e nu.i $u e ni+i o #n*!e0a!e, +i e mulumi ".i $un"= > Re,ele nu e #n 4loi ((( > :*iu= #n+" e mai a3l" la Am0oi e, -i e 8a+Due ClEmen*( > Da? 7n " +eea +e nu )*ii )i +eea +e mi.a $u C!illon adineau!i e *e +" a!ma*a !e,al" $o!ne)*e #n ma!) $!e Pa!i )i #n+ea!+" " e #n*/lnea +" #n +ale +u a!ma*a lui Ma9enne( > Am " m" du+ de+i la Pa!i , !o *i im$lu +"lu,"!ul( Pa!daillan e #n*oa! e, du $e ,/ndu!i, la CHanul Ca *eluluiC( C/*e'a minu*e mai */!-iu, ie)ea din 5an, *!",/ndu.)i +alul de +"$" *!u( C!illon, in *ala* u0 $o!*alul +a *elului $!e a $!e#n*/m$ina '!eo mi)+a!e a */!,o'ei.lo!, #l '"-u )i 'eni $!e el( > Ple+aiA((( > Ple+? !" $un e Pa!daillan( M" $li+*i e + ai+i )i o +"l"*o!ie $e d!umul ma!e $oa*e o " m" di *!e-e( > R"m/nei? Re,ele o " '" dea +omanda unui !e,imen*( > Ei, mi.e ,!eu mie " m" +ondu+ $e mine #n umi, da!((( > Adio, de+i? Gnde '" du+eiA((( > C5ia! a)a? De 3a$*, unde m" du+A((( 7)i +oa e $"l"!ia )i o !idi+" #n ae!, in/ndu.)i 0!aul d!e$* #n u ( > Cunoa)*ei !o-a '/n*u!ilo!A -i e el( @a+ei a+e * ,e * de $!ie*enie 3a" de mine )i $unei.mi #n +a!e $a!*e #m$in,e '/n*ul $ana $"l"!iei mele( > Ei, ei? !o *i 0!a'ul C!illon, +u o+5ii +" +ai de mi!a!e( > S$unei.mi da!((( > S" '" $un, de+i((( Ia*", #n $a!*ea aia, e Pa!i ul((( din+olo, O!lEan ((( a+olo Bou! ((( ia! #n $a!*ea((( domnule de Pa!daillan, $ana $"l"!iei domniei.'oa *!e e a$lea+" $!e I*alia( > S$!e I*aliaA -i e Pa!daillan +u un !/ *!aniu( Ei 0ine, )i de +e nuA Hai " m" du+ #n I*alia? :i Pa!daillan, du$" +e #)i a)e-" $"l"!ia $e +a$, #i *!/n e m/inile 0!a'ului +"$i*an, "l*" u)o! #n )a )i e #nde$"!*" 3luie!/nd un ma!) de $e '!emea !e,elui Ca!ol al IJ.lea( $$$I$ CHELTUIELILE DE DRU# ALE LUI PARDAILLAN Pa!daillan $"!" i e o!a)ul 4loi #n momen*ul +/nd Hen!i+ al III.lea e a$!o$ia de el, #na$oindu. e de la Am0oi e( Ca'ale!ul $le+a anima* de un oi de 'oio)ie, 3"!" !emu)+"!i( 7)i #n+5eia e dou" 'e+5i o+o*eli de u!" +a!e, '!eme de )ai $!e-e+e ani, #i a$" a e!" 'iaa= du+ele de %ui e u+i #n lu$*" d!ea$*", )i Mau!e'e!* mo!* #n $"du!ea Ma!+5enoi!( 7n+e$ea " e !e," ea +"( Simea +um !ena)*e( B!",ea ae!ul ad/n+ #n $l"m/ni )i e #m0"*a de 0u+u!ia de a um0la li0e!, inde$enden* de *o* )i *oa*e, doa! la 0unul $la+ al 3an*e-iei ale( 7m0oldindu.)i +/*eoda*" +alul +u un $le +"i* din lim0", me!,ea $e d!umul +a!e, $o!nind din 4loi , e #nd!e$*a $!e 4eau,en+9, Meun, )i O!lEan , $e malul d!e$* al Loa!ei( A1un la O!lEan , Pa!daillan e #nd!e$*" di!e+* +"*!e $ala*ul An,oulFme( Cu inima -'/+nind e a$!o$ia de +a a $!ie*enoa ", unde a'ea ".l !e'ad" $e */n"!ul du+e de +a!e e le,a e

mul*, $e Viole**e $e +a!e o mul e e din ,5ea!ele mo!ii )i $e ua'a Ma!ie Bou+5e*, de +a!e #l le,a 3a!me+ul amin*i!ilo! ale din *ine!ee( E!a o +a " de +"!"mi-i !o)ii +u an+ad!amen*e de $ia*!" al0", +u 0al+oane de 3ie! 3o!1a*, ,!aio !o*un1i*e( Pa!daillan de +"le+" #n +u!*e( La un emn 3"+u* de un *!"1e! el'eian, doi la+5ei ale!,a!" ".i ia +alul )i ".l du+" #n ,!a1du!i( A0ia a*un+i el'eianul a+e *ui o $i*alie! $ala* e in*e!e " de numele 'i-i*a*o!ului( @"!" " !" $und", +a'ale!ul $!i'ea #n 1u!ul "u, +/nd, din +ana*ul unei u)i, a$"!u un u!ia), $u!*/nd o li'!ea u$e!0" $lin" de 3i!e*u!i, um3la* de ,!" ime, +u 0!ae ,!oa e +a ni)*e $ul$e )i $ul$e ,!oa e +a ni)*e *!un+5iu!i de +oloan"( Z"!indu.l $e Pa!daillan, u!ia)ul #)i +oa e $"l"!ia, e a$!o$ie d/nd *oa*e emnele unei !e $e+*uoa e 1u0il"!i )i, +u un ,la de 0a , *!i,"= > S" m" ie!*e Dumne-eu?((( Da! e +5ia! domnul +a'ale! de Pa!daillan #n +a!ne )i.n oa e?((( Pa!daillan e ui*" la a+e * 3enomen 3"!" ".l !e+unoa +"( > E *e +u $u*in" +a domnul +a'ale! " nu m" !e+unoa +"A +on*inu" 3enomenul( Mai +u eam" +" am lu$*a* #m$!eun"( :i.am *!a nenum"!a*e lo'i*u!i de $ad"? La +a$ela Sain*.Ro+5, la m/n" *i!ea Mon*ma!*!e, la 5anul CDe'ini&!eC $e muli i.am 3"+u* 5a!+ea. $a!+ea )i i.am $u $e 3u,"? > M.am $!in ? -i e Pa!daillan( Be !e+uno + du$" ,la , domnule de C!oa e( Cu +/*e'a luni #n u!m" e!ai 3oa!*e la0, $e +/nd a+um((( > Da, !" $un e C!oa e #n +5i$ 3i!e +, +a a e *e 0un", mulume + lui Dumne-eu( S.au du '!emu!ile +/nd #n,5ieam "0ii, au $ie*!e, au +/li #n 3l"+"!i( A+um #n3ule+ $ul$e de +"$!ioa!", 5"l+i de mi *!e, +io-'/!*e 0une de((( Pa!daillan #l a +ul*a +u o 0un"'oin" !"0d"*oa!e( @"!" #ndoial" +" l.a! 3i a +ul*a* mul*" '!eme da+" un al doilea u!ia), da!, de da*a a *a, un u!ia) la0, n.a! 3i a$"!u* $e nea)*e$*a*e= e!a Pi+oui+( > Domnule +a'ale!, -i e el #n+lin/ndu. e, 0ine'oii " ie!*ai 3le+"!eala a+e *ui im0e+il $e +a!e 'iaa de 5u-u! l.a #ndo0i*o+i* de *o* )i +a!e #l la " " *ea #n +u!*e $e +el mai 0un $!ie*en al mon enio!ului( P!e'eni*o!, Pi+oui+ #i a!"*" d!umul lui Pa!daillan )i #l l" " $e C!oa e $!ad" a!+a melo! el'eianului de ,a!d"( De+i, Pa!daillan, u!m/ndu.)i +"l"u-a, *!"0"*u un 'a * alon de onoa!e, a'/nd $e $e!e*ele +en*!al un $o!*!e* #n $i+ioa!e al !e,elui Ca!ol al IJ.lea, u!+" o +a!" 3!umoa " de *e1a! +e!ui* )i in*!" #n*!.o #n+"$e!e mi+", $lin" de $a!3umul unei 3el de in*imi*a*e 3e!me+"*oa!e( Gn 0"!0a* */n"!, +a!e +!ia la o ma " mi+", +u $a*ele la u)", e !idi+" !e$ede, e #n*oa! e, $alid de *o*, $!e +a'ale!, !"ma e o +li$" nemi)+a*, a$oi ale!," )i i e a!un+" #n 0!ae( Pa!daillan +a!e, u)o! mi)+a* de a+ea *" 0u+u!ie 'i-i0il", de a+ea *" 3e!i+i!e )i $!ie*enie, #l #m0!"i)" )i el -d!a'"n( > 7n 3/!)i*, ai 'eni*? e6+lam" C5a!le dIAn,oulFme( D!a,ul meu $!ie*en((( 3!a*ele meu 0un((( 3!a*ele meu mai ma!e, ai 'eni* #n 3/!)i* " +on*em$li o 3e!i+i!e +a!e e *e o$e!a domniei.*ale?((( > Ca " -i+ a)a, !" $un e +a'ale!ul -/m0ind, *!e+eam $!in O!lEan , 'enind din*!.un $u *iu )i me!,/nd $!e al* $u *iu((( )i.am '!u* " m" o$!e + #n*!.o oa-"((( B/n"!ul du+e e #nde$"!*a e *!i,/nd )i, du$" +/*e'a minu*e, in*!" Viole**e, !o)ie de emoie, e a$!o$ie de Pa!daillan )i #i #n*in e 3!un*ea, mu!mu!/nd= > Nu mai li$ e)*e a)ada! nimi+ $en*!u +a no0ilul meu o )i eu #n "mi " 3im 3e!i+ii, +"+i, ia*", ai 'eni*?((( Pa!daillan, mai emoiona* )i mai mi!a* #n 3ond de+/* a! 3i '!u* " 3ie de a+ea *" e6$lo-ie de ,!a*i*udine )i de $!ie*enie 3!"ea +", o "!u*" $e am/ndoi o0!a1ii $e */n"!a )i ,!aioa a 3emeie( 7n a+eea)i +li$" a$"!u Ma!ie Bou+5e*, mama lui C5a!le , )i, $e +/nd Pa!daillan 3"+ea o $le+"+iune ad/n+", ea 3"+u *!ei $a)i !e$e-i, #l $!in e #n 0!ae )i, +u

la+!imile #n o+5i, #l *!/n e la $ie$*, !o *ind= > Sun* 3e!i+i*", 3iul meu d!a,, 3e!i+i*" +".i $o* $une +u ,la *a!e +eea +e.i $un #n )oa$*" lui Dumne-eu #n !u,"+iunile mele din 3ie+a!e ea!"= CDomnul ".l a$e!e $e ul*imul !e$!e-en*an* al +a'ale!ilo! de al*"da*"?C :i, #n*o!+/ndu. e $!e un al* $o!*!e* al lui Ca!ol al IJ.lea, mai mi+ de+/* a+ela din alon, ad"u," +u un u $in= > Din $"+a*e el nu.i ai+i ".i mulumea +" al'a*o!ului +o$ilului "u( Da! am " *e iu0e + $en*!u am/ndoi, +a'ale!e? > Doamn", $u e +a'ale!ul #n+e!+/nd ".)i a +und" $u*e!ni+a 0u+u!ie +a!e i.o d"dea a+ea *" mi)+"*oa!e +li$", doamn", m" o+o* !" $l"*i* !e,e)*e, $en*!u +" '"d o !a-" de 3e!i+i!e #n o+5ii domniei.'oa *!e )i un -/m0e* $e 0u-ele domniei.'oa *!e((( Du$" $!imele momen*e de e3u-iune, +ele $a*!u $e! ona1e lua!" lo+ #n 3o*olii )i Pa!daillan, +o$le)i* de #n*!e0"!i, 3u ne'oi* " $o'e *ea +" +e i e #n*/m$la e de la +ena din m/n" *i!ea Mon*ma!*!e( O 3"+u $e *onul lui im$lu, +a!e #i #n3!umu ea a*/* de mul* $o'e *i!ile, i *o!i i moa!*ea lui de %ui e, a+eea a lui Mau!e'e!* )i, #n 3/!)i*, $e a+eea a Ca*e!inei de Medi+i, da! nu u3l" ni+i o 'o!0" de $!e @au *a( Sea!a e d"du un 0an+5e* de ,al", la +a!e au 3o * $o3*ii enio!ii no*a0ili din O!lEan ( La ma ", Pa!daillan, #n $o3ida o$o-iiei ale, a 3o * a)e-a* #n 3o*oliul *"$/nului +a ei( A 3o * o ea!" de neui*a*( Da!, a doua -i, +/nd C5a!le dIAn,oulFme in*!" #n +ame!a +a'ale!ului ".l anune +" $!e,"*i e #n +in *ea a o $a!*id" de '/n"*oa!e, Pa!daillan !" $un e +" e $!e,"*ea " $le+e( > S" $le+iA e6+lam" */n"!ul du+e $"lind( De i,u! doa! $en*!u +/*e'a +ea u!i((( C"+i 'ei !"m/ne +u noi, nu.i a)aA Be 'ei *a0ili la noi((( De a+um #nain*e nu ne 'om mai de $"!i((( > Poa*e +", #n*!.o 0un" -i, o ".i +e! o mai #ndelun,a*" o $i*ali*a*e, !" $un e Pa!daillan( Pen*!u momen* #n " *!e0uie ".mi iau !"ma 0un((( Ni+i im$lo!"!ile M"!iei Bou+5e*, ni+i la+!imile Viole**ei nu i-0u*i!" ".l !ein" $e +a'ale!( Pa!daillan, $u*e!ni+ emoiona*, le *!/n e m/inile, $un/nd= > Da, da, $!ie*enii mei d!a,i, '" 3","duie + +", da+" '!eoda*" am " m" im* am"!/*, o " 'in ai+i ".mi a)e- +a$ul )i " +au* m/n,/ie!ea I -ilelo! mele de 0"*!/nee((( 7i *!/n e #n 0!ae )i $le+"( > A+um, mu!mu!" el +/nd e #nde$"!*", $o* " m" laud +" am '"-u* +u o+5ii mei +eea +e #n eamn" 3e!i+i!ea( C"*!e o!a $!/n-ului e o$!i la un 5an $!e a m/n+a )i a.)i odi5ni +alul( S+o!monind #n +in,"*oa!ea de $iele, +on *a*" +" nu.i mai !"m" e e!" de+/* )a$*e +u-i de +/*e )a e li'!e $en*!u a 3a+e +"l"*o!ia la +a!e $o!ni e( > D!a+e? mo!m"i 3el, 3"+/nd o *!/m0"*u!"( :i +u 0anii ")*ia *!e0uie " a1un, $/n" la @lo!ena((( )i " m" mai )i #n*o!+?((( :i, +um +o*o+i du$" +e'a )i u0 o0l/n+ul )eii, ," i a+olo o +u*ie de *ul de 'oluminoa ", +a!e +oninea o minia*u!", o +!i oa!e )i +in+i 3i)i+u!i de monede( Pa!daillan de 3"+u 3i)i+u!ile )i +on *a*" +" e!au de +/*e dou" u*e de +u-i de au! 3ie+a!e( P!i'i minia*u!a= e!a $o!*!e*ul Ma!iei Bou+5e*, de $e '!emea +/nd lo+uia #n *!ada 4a!!E ( Po!*!e*ul e!a a)e-a* #n*!.o !am" de au! 'e+5i, #n +a!e e!au mon*a*e dou" $!e-e+e diaman*e= un da! al lui Ca!ol al IJ.lea( Pa!daillan de +5i e a*un+i +!i oa!ea )i ia*" +e +i*i= CPle+i #n*!.o +"l"*o!ie lun,"( @iul meu d!a,, inima mi.a $u +" am d!e$*ul " m" o+u$ de +5el*uielile domniei.*ale de +"l"*o!ie, a)a +um, #n al*e #m$!e1u!"!i, m.am o+u$a* de +5el*uielile de +"l"*o!ie ale +eluilal* 3iu al meu, 3!a*ele domniei.*ale, C5a!le ( 7n +e $!i'e)*e $o!*!e*ul, el mi.a 3o * d"!ui* #n a+el an 1VPM, $e +a!e domnia.*a $oa*e l.ai da* ui*"!ii, da! +a!e 'a !"m/ne 'e)ni+ #n*i$"!i* #n memo!ia mea( E *e +ea mai d!a," din*!e *oa*e amin*i!ile mele( E *e +ea mai d!a," din*!e *oa*e amin*i!ile +a!e m" lea," de a+ela $e +a!e l.am iu0i*( Li.l d"!uie +, deoa!e+e #i e!a de *ina* +a 3iind, du$" inima mea, +o$ilul meu mai ma!e( Adio, d!a,ul meu 3iu( A! 3i o ma!e 0u+u!ie )i m/n,/ie!e $en*!u mine " *e !e'"d #nain*e de

a mu!i((( %/nde)*e.*e la a *a? :i Dumne-eu " *e ai0" #n $a-", a)a +um ne.ai $"-i* $e noi *oi((( Pa!daillan !"ma e o o!", +u +!i oa!ea #n m/n", #n un,5e!ul din ,!a1d unde e a3la, a0 o!0i* #n*!.o 'i a!e ad/n+"( 4"ia*ul de la 5an +a!e 'eni ".i $un" +" ma a e!a ,a*a, #l '"-u nemi)+a*, +u +a$ul $le+a* #n $ie$* )i la+!imi #n o+5i( $L PALATUL RIANT Pa!daillan o i la @lo!ena $e la 3/!)i*ul lui a$!ilie, +eea +e do'ede)*e +" me! e e $e o+oli*e > ale,/nd d!umul +el mai lun,, da! )i +el mai amu-an*( A +"l"*o!i $en*!u el e!a ade'"!a*a 0u+u!ie= a e de$la a din*!.un lo+ #n al*ul nu #n emna de+/* +o$ul e+unda! al +"l"*o!iei((( A doua -i du$" +e o i e, e du e la $ala*ul de $!e +a!e #i 'o!0i e @au *a( %" i la $oa!*" un 3el de el'eian +a!e #l #n*!e0" da+" el e!a ilu *!ul domn de Pa!daillan( Ca'ale!ul !" $un e +", #n*!.ade'"!, a'ea onoa!ea " 3ie domnul de Pa!daillan, de)i 5a0a! n.a'ea da+" e!a ilu *!u( La +a!e 0!a'ul $a-ni+ al $ala*ului nu mai $u e nimi+, da!, #nd!e$*/ndu. e $!e un dula$ $e +a!e #l de +5i e, +oa e din*!.un e!*a! o +!i oa!e +u $e+ei, $e +a!e +a'ale!ul o de 3"+u $e lo+( Ea nu +oninea de+/* a+e *e $a*!u +u'in*e= CRoma( Pala*ul Rian*( > @au *a(C @au *a #l a)*e$*a de+i la Roma? CCe d!a+u am 'eni* " 3a+ #n I*aliaA mo!m"ia, el #n inea a, a doua -i, +"l"*o!ind $e un d!um 3!umo , $lin de mi!e mele #m0"*"*oa!e ale $!imelo! 3lo!i )i inunda* de !a-ele oa!elui de mai( Ei, +ine m" #m$iedi+" ".mi #n*o!+ +alul )i .o $o!ne + #na$oi $!e O!lEan , unde " *au *oa*" ia!na la +"ldu!", +u $i+ioa!ele la 'a*!", *oamna " '/ne- +e!0i )i +"$!ioa!e, ia! 'a!a ".mi +!iu memo!iile la um0!a *eilo! 0"*!/niAC Pa!daillan i-0u+ni #n !/ la ideea de a.)i +!ie memo!iile( A'ea *o*u)i " )i le +!ie, $!e ma!ea $l"+e!e a +i*i*o!ilo! +"!o!a le 'a 'eni #n min*e " le 3!un-"!ea +", )i $!e ma!ea 0u+u!ie a au*o!ului a+e *ei $o'e *i!i, +a!e a'ea " a3le #n ele $a,ini $!eioa e( Pa!daillan #)i 3"+u in*!a!ea #n Roma #n*!.o u$e!0" ea!", #n 1X mai 1VW9( B!a e la 5anul Franc!Parisien, +u'in*e +a!e, +!i e #n 3!an+e-" $e 3i!m", #i $"!u!" de 0un au,u!( Han,iul, #n*!.ade'"!, e!a un 3!an+e- )i 1um"*a*e, adi+" $a!i-ian de $e *!ada Mon*ma!*!e( Se *a0ili e de +in+i $!e-e+e ani la Roma, unde 3"+ea #n+e* a'e!e d/ndu.le !omanilo! " m"n/n+e din 0u+"*"!ia $a!i-ian", )i 3!an+e-ilo! +a!e $i+au la el din 0u+"*"!ia !oman", +eea +e, $!e*indea el, *!e0uia " du+" 3"!" ,!e), mai de'!eme au mai */!-iu, la o alian" #n*!e lo+ui*o!ii din Pa!i )i +ei din Roma( Ca'ale!ul do!mi ne#n*o! $/n" la o!a o$* de diminea", e #m0!"+" +u ,!i1" )i, du$" +e m/n+", e in*e!e " +am $e unde .a! a3la Pala*ul Rian*, unde @au *a #i d"du e #n*/lni!e( Han,iul #i a!"*" d!umul $e +a!e *!e0uia " mea!," $/n" a+olo )i ad"u,"= > Gn monumen* +a!e 3"!" doa! )i $oa*e a 3o * 3oa!*e 3!umo la '!emea a, da! +a!e +ade #n !uin"( De $e '!emea Lu+!eiei 4o!,ia e *e nelo+ui*? Da! Pa!daillan )i $o!ni e la d!um )i, me!,/nd $e o *!ad" $a!alel" +u Bi0!ul, +u!/nd e $omeni #n 3aa Pala*ului Rian*, edi3i+iu ma,ni3i+, *!"lu+i*o! )i #n*une+a* +a un +a$!i+iu al Lu+!eiei 4o!,ia, #m$odo0i* +u *a*ui )i 0a o!elie3u!i, +a!e #i $o!eau $lendoa!ea, )i a+o$e!i* de $!a3, +u 3e!e *!ele #n+5i e, ma!ea +u!*e e6*e!ioa!" $u *ii*" )i $oa!*a -idi*"( > Mi e $a!e, mu!mu!" Pa!daillan, +" a *a e un 3el de +o$ie a Pala*ului din in ula Ci*E((( M"+a! de n.a) ," i )i ai+i o al" de *o!*u!", )i ni+i o '/!)" de 3ie!?((( Cum )edea a)a, de *ul de #n+u!+a*, $en*!u +" $oa!*a e!a -idi*", un 0"!0a* *!e+u $e lin," el, #l a*in e u)o! +u +o*ul )i #i )o$*i= > G!mai.m"(((

CSe $a!e +" un* a)*e$*a*?C #)i $u e Pa!daillan, +a!e e lu" du$" om 3"!" " $un" o 'o!0", a i,u!/ndu. e #n a+ela)i *im$ +" $ada e!a la lo+ul ei, la +in,"*oa!e( Omul e *!e+u!" $!in*!.un oi de ,an, #n,u * +a!e m"!,inea Pala*ul Rian* #n $a!*ea lui d!ea$*" )i d"dea $!e Bi0!u( Pe la mi1lo+ul ,an,ului, di $"!u $e o u)" 1oa " )i Pa!daillan in*!" $e u!ma lui( Gnul me!,/nd #n 3a" )i +el"lal* u!m/ndu.l, ne +o/nd ni+i o 'o!0", *!"0"*u!" un +o!ido! lun, )i a1un e!" #n 3/!)i* #n*!.un 'e *i0ul imen +a!e, e'iden*, o+u$a *o* $a!*e!ul din $!e 3aad"( Nu e!a de+/* un de)e!* de ma!mu!", $o$ula* de *a*ui im$a i0ile +a!e, *oa*e, u3e!i e!" de $e u!ma 3u!iei $o$ula!e, #n*!u+/* uneia #i li$ ea un 0!a, al*eia +a$ul( Lam$ada!e */l+i*e, +o!ni)e 3/!*e+a*e, +oloane $!"0u)i*e, $e!ei #nne,!ii de u!ma 3l"+"!ilo! $"!eau " indi+e +" '!eo d!am" #)i de 3")u!a e a+olo um0!ele.i $e!i$eii( Pa!daillan, me!eu #n u!ma +"l"u-ei ale, $"*!un e #n*!.o $a!*e a $ala*ului unde e !e," eau *oa*" m"!eia )i *o* 3a *ul ,!andio +u +a!e #i $l"+ea " e #n+on1u!e $!ine ei @au *a( Se o$!i )i, deoda*", #)i d"du eama +" omul +a!e #l +ondu e e di $"!u e( A)*e$*" de+i, +u o+5ii 3i6ai $e un *a0lou de Ra3ael din G!0ino, +a!e !e$!e-en*a o */n"!" de o 3!umu ee *!"lu+i*oa!e, +u o+5ii ne,!i, un u!/ im$e!io , +u 3o!me *o*oda*" deli+a*e )i $line de maie *a*e= e!a $o!*!e*ul Lu+!eiei 4o!,ia((( 0uni+a @au *ei( Cum *"*ea du $e ,/ndu!i #n 3aa ima,inii a+e *ei 3ii+e de $a$", au-i #n $a*ele "u un -,omo* u)o! )i, #n +ad!ul de +a*i3ea al unei $o!*ie!e, '"-u o */n"!" +a!e #l +on*em$la( A'ea a+eea)i 3!umu ee 3a*al", a+eia)i o+5i $lini de mi *e! +a )i 3emeia din *a0lou((( > O $!i'e)*i $e 0uni+a meaA #n*!e0" @au *a #nain*/nd $!e el, 3"!" al* +u'/n* de 0un 'eni* de+/* o u)oa!" #n+lina!e a +a$ului( Pe al*e +"i de+/* ale mele, +u mi1loa+e mai i,u!e, ea a $u*u*, *im$ de +/i'a ani, ".mi !eali-e-e 'i ul( Ce 'ia" #m0"*"*oa!e a! 3i 3o * ai+i, da+.a) 3i $u*u* )i eu " u!+ $e +ulmile $u*e!ii )i da+", u0 o0l"dui!ea unei $ade in'in+i0ile, a unui 0"!0a* $u*e!ni+ )i +u!a1o #n*!e *oi, a) lo+ui #n $ala*ul a+e *a +a o u'e!an" de *emu* )i nu +a o $!o +!i " +a!e e a +unde?((( @au *a e a)e-a e #n*!.un 3o*oliu )i, +u un emn, #l $o3*i e )i $e Pa!daillan " e a)e-e( > Doamn", $u e +a'ale!ul, mi .a $"!u* +" e6$e!ienele +um$li*e, $!in +a!e ai *!e+u* de +ealal*" $a!*e a Al$ilo!, '.au mul $en*!u *o*deauna din min*e a+el 3e!men* de am0iie +a!e '" !oade )i '" 'a u+ide( La +e 0un " *e *!"dui a*/*a $en*!u a domina, adi+" $en*!u a adu+e al*o!a neno!o+i!eA M" o$!e +, doamn", al*3el a) a'ea ae!ul +" in o $!edi+"( Din *o* +e ai $u adineau!i nu '!eau de+i " !ein de+/* un in,u! lu+!u= +" un*ei ai+i, unde '" a +undei +a o $!o +!i "((( C!edeam +" ai #n+5eia* $a+e +u Si6*u A @au *a +l"*in" din +a$ +u o am"!"+iune di $e!a*"( > 7n*!e mine )i Si6*u , -i e ea, e o lu$*" $e 'ia" )i $e moa!*e( Am +!e-u* $en*!u o +li$" +" *o*ul .a i $!"'i*( Da!, $un/nd $i+io!ul $e $"m/n*ul I*aliei, am #nele +" !"m" e em ne$oa*a Lu+!eiei )i +" nu $u*eam " ui* nimi+( 7n*!.ade'"!, am 3o * #n3!/n*"? 7n3!/n*", mai ale $en*!u +" domnia.*a *e.ai a3la* #n +alea mea((( Da! da+" n.ai mai 3i #m$o*!i'a mea? Da+" ai 3i al"*u!i de mine? O? A) !e#n+e$e lu$*a((( )i, de da*a a *a, a) ie)i #n'in,"*oa!e((( @au *a e o$!i o +li$", +a )i +/nd a! 3i a)*e$*a* un +u'/n*, un emn de #n+u'iina!e( Da! Pa!daillan !"m/nea de ,5ea"( > 7n +e.l $!i'e)*e $e Si6*u , +5ia! da+" eu a) !enuna $en*!u *o*deauna la lu$*", el nu 'a !enuna la !"-0una!e( Be.ai #n*!e0a* de +e nu *e.am a)*e$*a* la @lo!enaA > Nu mi.am $u ni+i o #n*!e0a!e, doamn", m.ai a)*e$*a* la Roma, am 'eni* la Roma((( +5ia! da+.a! 3i 3o * la +a$"*ul lumii( Da+" @au *a l.a! 3i +uno +u* 0ine $e Pa!daillan, a+ea *" 0anal" 5i$e!0ol" i.a! 3i demon *!a* *o+mai !"+eala +a'ale!ului( Da!, *!e "!ind de 0u+u!ie, ea +on*inu" +u ,la $"*ima)= > Da+" +eea +e $ui e *e ade'"!a*, mai $o* $e!a #n+"( 7m$!euna, $u*em #n3"$*ui lu+!u!i ma!i( Da!, a3l" mai #nain*e +", da+" am $le+a* din @lo!ena, unde *e a)*e$*am, am

3"+u*.o $en*!u +" e!am 5"!ui*" de -0i!ii lui Si6*u ( La @lo!ena, $ala*ul meu a 3o * #n+e!+ui*, e!am $e $un+*ul de a 3i $!in "((( )i am 3u,i*( > :i ai +"u*a* !e3u,iu *o+mai la Roma? > Da, !" $un e im$lu @au *a( Voi 3i +"u*a*" $e *e *o*, da! nu )i #n um0!a +a *elului San*IAn,elo( Si6*u )i.a a!un+a* $!i'i!ile de$a!*e $en*!u a ,5i+i unde m.am a +un )i.a*un+i 'a ui*a " $!i'ea +" la $i+ioa!ele ale( > 4ine 1u+a*? -i e Pa!daillan, +a!e nu.)i $u*u *"$/ni !/ ul( :i, +u *oa*e a+e *ea, lu+!u +iuda*? nu e imea #n a$ele lui( @emeia a+ea *a, #n*!.ade'"! 3oa!*e 3!umoa ", 3e+ioa!a a *a $!ea 3e+ioa!" )i $!ea $uin 3emeie, +a!e 3u e e #n'in ", medi*a la '!eo +um$li*" !"-0una!e2 3emeia a *a $en*!u +a!e, $e $odul de la 4loi , el imi e, +5ia! da+" doa! $en*!u o +li$", +" #i 0a*e inima((( ei 0ine, @au *a nu.i in $i!a a+um de+/* un oi de !e$ul ie( > Ca'ale!e? !o *i mai de$a!*e @au *a +u 0l/ndee( C/nd am a3la* +" l.ai u+i $e du+ele de %ui e, +/nd am #nele +" e)*i una din*!e 3o!ele na*u!ii #m$o*!i'a +"!eia nu e $oa*e 3a+e nimi+, am +!e-u* +" de *inul meu .a #n+5eia*( Pe $odul de la 4loi am '!u* " mo!, da! m.ai mul din ,5ea!ele mo!ii( 7n +ea ul a+ela, +a'ale!e, #n*!e noi .a $e*!e+u*, un lu+!u ,!a'((( )i, $e *emelia a+elui e'enimen*, mi.am !e3"+u* 'ii*o!ul( Nu $!o*e *a, *a+i((( Du$" +e 'oi i $!"'i de 'o!0i*, 'ei $une da, au nu((( @au *a e !e+ule e un minu*, a$oi, ain*indu.)i $!i'i!ea de 3o+ a u$!a +a'ale!ului, $u e= > Ia*" de $!e +e e *e 'o!0a( P!e*u*indeni, #n I*alia, am $!ie*eni $u*e!ni+i( R" $/ndii, #m$!")*iai, de +u!a1ai de *!ium3ul lui Si6*u ( 'o! de'eni o 3o!mida0il" a!ma*", ,a*a " 3a+" o!i+e, da+" !e$u!*e- ai+i o in,u!" 'i+*o!ie( La Roma, dou" mii de oameni #na!mai un* ,a*a " 3o!me-e $!imul nu+leu al a+e *ei a!ma*e )i mai am oamenii mei $/n" )i #n +a *elul San*[An,elo( Da+" Si6*u moa!e((( au $u! )i im$lu da+" $un m/na $e el, da+" #l in $!i-onie! ai+i, de'in *"$/n" a0 olu*" $e i*uaie( Ca'ale!e, m" 0i-ui $e domnia.*a ".l $!in-i $e Si6*u #n Va*i+an, ".l 3a+i $!i-onie! de !"-0oi )i " mi.l adu+i ai+i( Nu.i 'o! li$ i ni+i 0anii, ni+i oamenii $en*!u a du+e la 0un 3/!)i* a+ea *" #n+e!+a!e( Li e $a!e +u $u*in"A > Bo*ul e *e $o i0il, doamn"( > 4ine, -i e @au *a, ai +"!ei o+5i e ilumin" +a de un 3ul,e!( Du$" +e Si6*u 'a 3i $!in , #m$!eun" +u +ei dou" mii de o *a)i ai mei, 'ei ine Roma #n m/n", ia! eu 'oi lua #n *"$/ni!e Va*i+anul( P!ie*enii de $!e +a!e i.am 'o!0i* e 'o! !euni a*un+i )i 3ie+a!e mi.a! adu+e +on*in,en*ul "u= du$" o lun" 'om a'ea #n 1u!ul Romei o a!ma*" $e +a!e o e'aluela *!ei-e+i de mii de $ede *!a)i, +in+i $!e-e+e mii de +"l"!ei )i $a*!u-e+i de *unu!i( Cu a+ea *" a!ma*", +a'ale!e, $o* " m" #na$oie- #n @!ana )i ".mi iau o !e'an)" de+i i'"((( Da!, a+ea *" a!ma*" a!e ne'oie de un +ondu+"*o!( L.am )i ," i*, e)*i domnia.*a((( Ce $ui de $!e *oa*e a *eaA > S$un, doamn", +" *o*ul e *e $o i0il, !e$e*" Pa!daillan, da!, de da*a a+ea *a, +u o a*/* de 'i-i0il" !"+eal", #n+/* @au *a imi +um o #n $"im/n*"*oa!e #ndoial" #i mu)+" inima( R"ma e +/*e'a +li$e +"-u*" #n*!.o !e'e!ie um0!"( A$oi, !a!, 'o!0i mai de$a!*e= > Bo* e)a3oda1ul a+e *a e *e +on *!ui* $e un en*imen*((( CAm a1un la $un+*ul ne'!al,i+, a*enie?C e ,/ndi Pa!daillan( @au *a e !idi+"( B!emu!a u)o! din *o* *!u$ul( E!a $alid"( In 3/!)i*, lu/nd 0!u + o 5o*"!/!e, $u e= > Ca'ale!e, *o*ul de$inde de !" $un ul $e +a!e ai " mi.l dai( Nu '!eau ".mi dai $e lo+ a+e * !" $un ( Re'ino $e *e *!ei -ile )i 'om *a de 'o!0"( Da+" 'ei $une da, *!ium3ul meu )i al domniei.*ale un* a i,u!a*e( Da+" 'ei $une nu, #na$oia-".*e #n @!ana )i ne 'om de $"!i $en*!u *o*deauna( (((O? A+um *a+i((( *!ei -ile((( 7n+" *!ei -ile de 'i u!i((( E!a ,a*a " e la e $u!*a*" de 'o!0e( Se *"$/ni )i, +u un *on mai I!e+e, ad"u,"= > Am ne'oie de a+e *e *!ei -ile $en*!u a lua ul*imele 5o*"!/!i( :i domnia.*a ai ne'oie de ele $en*!u a +5i0-ui #nain*e de a *e an,a1a((( $e *e *!ei -ile, la +"de!ea no$ii, +a'ale!e(((

adio?((( Du$" a+e *e +u'in*e, di $"!u #n $a*ele unei d!a$e!ii )i Pa!daillan o '"-u in*!/nd $e M9!*5i , +a!e #i 3"+u emn .o u!me-e( Se u$u e, amei* de +eea +e.i au-i e!" u!e+5ile( Du$" +/*e'a minu*e e $omeni #n *!ad" )i e #na$oie la 5anul Franc!Parisien. > Ce d!a+u am 'eni* " +au* ai+iA mu!mu!" el +/nd !"ma e in,u! )i e #n+uie #n +ame!a lui( Bi,!e a a !"ma *o* *i,!e "( A! 3i *!e0ui* ".mi dau eama((( B!ei -ile? A) 3a+e 0ine " $!o3i* de ele $en*!u a o lua la "n"*oa a((( Ei, da! a) a'ea ae!ul +" 3u,? 7n*!e *im$, @au *a e a!un+a e $e un $a* )i( +u +a$ul #n3unda* #n $e!ne, $alid" de e3o!*ul $e +a!e #l 3"+u e $en*!u a e *"$/ni, mu!mu!"= > Nimi+? Nimi+? Nimi+? Ni+i o *!e "!i!e, ni+i o +li$i!e?((( O, da? S" +5i0-uia +", deoa!e+e e *e #n 1o+ 'iaa lui? S" +5i0-uia +" )i " e 3e!ea +"? Deoa!e+e, a+um, eu #l am la m/n"?((( Ce e $e*!e+u e #n Pala*ul Rian* #n a+e *e *!ei -ileA Ce $!e,"*i!i e 3"+u!"A Ce $o!un+i d"du @au *aA((( 7n +ea de.a *!eia -i, la $a!*e!ul $ala*ului e!a ma!e 3ie!0e!e( C/nd e l" " ea!a, +ei dou"-e+i de e!'i*o!i +a!e e!au #n+5i)i #n $ala*, 0"!0ai au 3emei, ie)i!" de a+olo +a din*!.un lo+ +iuma* )i e #nde$"!*a!" #n ma!e ,!a0"( 7n Pala*ul Rian* nu mai !"ma e!" de+/* @au *a )i +on3iden*a a M9!*5i ( La +"de!ea no$ii, Pa!daillan, a)a +um 3","dui e, e $!e-en*" la u)ia din ,an, )i 3u in*!odu de M9!*5i ( Numai +", de da*a a *a, u!+" o +a!" *aini+" )i 3u +ondu la $!imul e*a1( $LI SFRITUL PALATULUI RIANT > Doamn", -i e Pa!daillan +/nd e a3l" #n $!e-ena @au *ei, '" da*o!e- o e6$li+aie la 3el de in+e!" +a )i a+elea $e +a!e le.am mai a'u* #n +/*e'a !/ndu!i( 7n+e$ $!in a '" $une +" m/ine diminea" 'oi $o!ni la d!um $!e a m" #na$oia #n @!ana( A+um, adau, +" #n *im$ul a+e *o! *!ei -ile m.am *o* #n*!e0a* +u *oa*" e!io-i*a*ea a u$!a o3e!*elo! $e +a!e ai 0ine'oi* a mi le 3a+e )i, la *oa*e #n*!e0"!ile mele, mi.am !" $un = nu( Am 'eni* *o*u)i la domnia.'oa *!" #n*!u+/* mi .a $"!u*, mai #n*/i $e $odul de la 4loi , )i mai a$oi #n +oli0a a+elo! $e +a!i de $e Lond!a +"!o!a le.ai 3"+u* un da! a*/* de $!eio , mi .a $"!u*, -i+eam, +" #nl"un*!ul domniei.'oa *!e .a $e*!e+u* o !" *u!na!e de$lin" )i +" o !a-" de lumin" a $"*!un #n 3/!)i* #n 0e-na a+e *ui u3le* $e +a!e nu.l #nele, delo+( N.am '"-u* 0ine( N.am ,/ndi* 0ine( Am *!a $e ned!e$* +on+lu-ia +" a'eam de i,u! o oa!e+a!e in3luen" a u$!a $i!i*ului domniei.'oa *!e )i +", adu+/ndu.'" 3!a*e!n #n $!e 0un"*a*e, a) $u*ea e'i*a mul*e neno!o+i!i a*/* $en*!u domnia.'oa *!", +/* )i $en*!u alii( Nu, n.am " me!, la +a *elul San*[An,elo $en*!u a.l +a$*u!a $e Si6*u ( Nu, n.am ".i +omand $e +ei dou" mii de oldai $l"*ii $en*!u a ine Roma la 0unul $la+ al domniei.'oa *!e( Nu, n.am " 3iu )e3ul a!ma*ei $e +a!e $l"nuii .o adunai( Ia*" )i mo*i'ele= doamn", nu $o* " u3"! oamenii +a!e e a)ea-" #n 3!un*ea a +in+i-e+i au a )ai-e+i de mii de oameni $en*!u a 1e3ui, a u+ide, a $u *ii, a in+endia, a *!"0a*e melea,u!ile +a ni)*e me*eo!i #n u!ma +"!o!a nu mai !"m/n de+/* !uine( Mo*i'ele mele un* 3i!a'e )i o min*e $oli*i+" +a a domniei.'oa *!e de i,u! +" le di $!euie)*e( Bo*u)i a+e *ea un* mo*i'ele mele( Mai am )i al*ele( :i, da+" *!e+ de la $lanul ,ene!al la +el im$lu, da+" $!i'e + 3a$*ele de a!me $e +a!e mi le $!o$unei '" $un +" nu $o* " u3"! $!e,"*i!ea uno! +a$+ane #m$o*!i'a unui 0"*!/n +a!e nu.mi *in,5e!e)*e +u nimi+ ni+i 'iaa, ni+i li0e!*a*ea( %/l+ea'a lui +u domnia.'oa *!" nu m" $!i'e)*e( C/nd am a'u* " m" !"-0un $e de %ui e, l.am $/ndi*, l.am a)*e$*a* )i i.am $u = CA$"!".*e(((C :i de %ui e, doamn", +a )i Mau!e'e!*, )*ia " in" o a0ie #n m/n"( 7n " Si6*u ? De +e, +u +a!e d!e$*, $en*!u +a!e 1i,ni!e, $en*!u +a!e a*en*a* #m$o*!i'a mea ".i do!e + !"ulA 7mi mai !"m/ne " adau, #n+" dou" lu+!u!i= +" 'oi $le+a 3e!i+i* da+" )*iu +" ne de $"!im $!ie*eni2 )i, $e u!m", +", da+" in+e!i*a*ea mea '" 'a $!o'o+a u!a, #n +e m" $!i'e)*e n.am " 3iu

ni+ioda*" du)manul domniei.'oa *!e, 3iind 5o*"!/* " ui* )i '/!)a de 3ie!, )i oamenii lui de %ui e *!imi)i $e u!mele mele )i *o* !e *ul, $!e a.mi amin*i numai de $odul de la 4oi ( Pa!daillan e o$!i )i !" u3l" u)u!a*( Sudoa!ea #i )i!oia $e 3!un*e( @au *a #l a +ul*a e +u o+5ii #n+5i)i( Ni+i un 3io! nu *ul0u!a ma!mu!a a+e *ei 3!uni $u!e, !"ma " la 3el de enin" +a )i +/nd a! 3i au-i* laudele '!eunui +u!*ean au ale '!eunui $oe*( Numai +", a*un+i +/nd Pa!daillan i $!"'i de 'o!0i*, ea de +5i e o+5ii )i, +u un ,e * $lin de ne$" a!e, lo'i un ,on,( M9!*5i a$"!u de #nda*"( > @" +eea +e i.am $o!un+i*, #i $u e @au *a( Pa!daillan o0 e!'" +" M9!*5i de'eni e $alid" )i +" 0u-ele ei 3!em"*au de $a!+" a! 3i '!u* " !" $und"( O $!i'i!e 3ul,e!"*oa!e a @au *ei o$!i !" $un ul a+e *a ,a*a " $o!nea +"( M9!*5i a!un+" o $!i'i!e *!anie a u$!a +a'ale!ului, a$oi e #nde$"!*"( Pa!daillan #)i $i$"i $ada, 1un,5e!ul )i e $!e,"*i " 3a+" 3a" o!i+"!ui e'enimen*( Gn ,/nd !a$id +a 3ul,e!ul #i lumin" min*ea )i #)i $u e +" @au *a d"du e $!o0a0il $o!un+a " 3ie u+i ( De i,u!, a'ea " 'ad" in*!/nd '!eo du-in" de $ada ini a'/nd a!+ina ".l $!e3a+" #n mi+i 3"!/me((( @au *a, +u u!e+5ile la $/nd", $"!u " a +ul*e un -,omo* #nde$"!*a*( > Doamn", !o *i Pa!daillan +u ,la i,u!, da! +"-u* )i amenin"*o!, +a!e e *e $o!un+a $e +a!e lu1i*oa!ea domniei.'oa *!e *!e0uie .o #m$linea +"A @au *a, #n +li$a a *a, #n+e*" " mai *!a," +u u!e+5ea( 7n*oa! e $!e +a'ale! un o0!a$e +a!e a+e *a nu i.l !e+uno +u((( Bo* +eea +e $a*ima de-l"nui*" #n inima unei 3emei $oa*e a!"*a +a $lendid )i #nne0uni*o!, !adio )i +um$li*, e a$!in e e, 0a +5ia! a!un+a '"$"i $e +5i$ul a+e *a( Z/m0e*ul 0u-elo! $u!$u!ii, u +a*e de 3!i,u!i, *!emu!a +a un 3io! de d!a,o *e u$!aomenea +"2 la'a $!i'i!ii a!dea2 3e+ioa!a ne$!i5"ni*", 3e+ioa!a di $!eui*oa!e )i *!u3a)", $!in*!.o $!e3a+e!e #n $"im/n*"*o! de !a$id", de'enea +ea mai $"*a*" )i +ea mai ne!u)ina*" din*!e de 3!/na*e((( Cu un in,u! ,e * #)i l" " " +ad" !o+5ia de in al0" +a neaua )i minuna*a ei ,oli+iune a$"!u #n o+5ii lui Pa!daillan ului*, 3a +ina*, $ie!i*, a emenea unei u0lime +!eaii a unui Mi+5elan,elo +u$!in de deli!((( A*un+i ea $!in e " 'o!0ea +"((( Vo!0i +u un ,la $lin de *!anie 0l/ndee, !",u)i* de d!a,o *e, ,/3/i*o!, a!-"*o!((( > Be iu0e +, $u e ea, *e iu0e + )i *u m" !e $in,i((( Be iu0e + )i *u m" !e $in,i((( Be iu0e +, eu, 3e+ioa!a +a!e $u!*a #n inima ei m/nd!" un di $!e u$!em 3a" de 0"!0ai((( *e iu0e + )i m" d"!uie + ie((( ia*".m", #i a$a!in((( un* a *a $e de.a #n*!e,ul )i am 1u!a* +", $en*!u un +ea , *u 'ei 3i al meu $e de.a #n*!e,ul((( 7)i a!un+" 0!aele #n 1u!ul ,/*ului lui, #l #nl"nui *!/n ((= > @au *a? 0/i,ui Pa!daillan aiu!i* de $a*ima a+ea *a +a!e #l $"*!undea $!e+um +ea mai $e!3id" o*!a'"( Ea #)i a$!o$ie 0u-ele de 0u-ele lui((( O +li$", #n*!.o ini *!" lu+i!e a !aiunii, +a'ale!ul #n*!e'"-u +" #l $")*ea o $!ime1die #n,!o-i*oa!e((( Da!, +u un oi de a $!ime de-l"nui*", ea #l *!/n e )i mai *a!e )i #m0!"i)a!ea ei de'eni )i mai 3u!ioa "( A*un+i +a'ale!ul #n+e$u " ,/3/ie((( 7)i $ie!du +a$ul( Gi*" *o*ul de $e lume( Pen*!u o +li$", d!a,o *ea, d!a,o *ea a em"n"*oa!e unei 3lo!i mon *!uoa e +"!eia un oa!e ne+uno +u* i.a! ,!"0i #n3lo!i!ea #n*!.o +li$i*", d!a,o *ea, $lin" de nelini)*e )i de ameeal", #i $!in e #n m!e1ele ei min*ea, inima, u3le*ul )i *!u$ul((( > Sun* #n'in "? mu!mu!a 3e+ioa!a( Sun* #n'in " de *ine, da! $!in #n3!/n,e!ea mea do0/nde + +ea mai *!"lu+i*oa!e 'i+*o!ie((( A +ul*"((( :*ii +e am 3"+u* $en*!u a *e a'eaA((( > O? 0/i,ui +a'ale!ul( Ce im$o!*an" a!e? Vi ul a+e *a $e +a!e.l '"d +u o+5i uimii )*e!,e *oa*e +elelal*e 'i u!i((( > B!e0uie " )*ii((( Li.am do!i* moa!*ea((( da, am '!u* " mo!i #n *im$ul $!imului "!u* $"*ima) $e +a!e 3e+ioa!a ne$!i5"ni*" #l o3e!" unui 0"!0a*((( Ie!i, a5? a +ul*"((( ie!i, #n ala +ea ma!e a a+e *ui $ala* au 3o * #n,!"m"di*e 3a +ine((( M9!*5i le.a da* 3o+, #nele,iA((( :i, a+um, $ala*ul a!de?((( M9!*5i a ie)i* )i a #n+uia* #n u!ma ei *oa*e u)ile((( $!i+e$iA((( :i,

a+um, un*em in,u!i((( in,u!i dea u$!a unui imen !u, #n 3l"+"!i((( in,u!i #n*!.un om$*uo !u, de d!a,o *e?((( Pa!daillan? Pa!daillan?((( M" iu0e)*iA((( > Be iu0e +? )u)o*i Pa!daillan( Moa!*ea?((( Gn !u,?((( @ie?((( S" mo!i a *3el, nu #n eamn" " mo!i, #n eamn" " *!e+i din*!.un 'i #n 'i u!i #n+" ne+uno +u*e((( 4u-ele lo! e uni!"( Bim$ul e +u! e((( o o!", $oa*e((( Pa!daillan nu.)i d"du eama( C/nd ie)i din a+e * deli!, +/nd #)i !e'eni #n 3i!e, Pa!daillan a!un+" $!i'i!i #nne0uni*e #n #n+"$e!e )i '"-u +" un 3um #ne+"+io o um$lea $"*!un-/nd $!in +!"$"*u!ile u)ilo!( O +"u*" $e @au *a l/n," el )i, +u un !/ *!aniu, mu!mu!"= > S" mo! #n 0!aele *ale, " mo! #n d!a,o *e )i #n 3l"+"!i?((( A! 3i un 3/!)i* 3!umo $en*!u 'iaa mea a,i*a*"?((( Da!, al"*u!i de el, n.o ," i $e @au *a?((( R/ ului "u #n"0u)i* #i !" $un e un 5o5o* de !/ *!iden*( A*un+i !aiunea !e'eni #n 'alu!i !e$e-i #n min*e )i, oda*" +u !aiunea, ,!oa-a( Pa!daillan e !idi+" din*e.o in,u!" mi)+a!e( Au-i )uie!"*u!ile in+endiului, *!o ni*u!ile 0/!nelo!, 'uie*ul uno! -,omo*e #nde$"!*a*e( :i, #nl"un*!ul $ala*ului, u0 a+e *e -,omo*e a u!-i*oa!e, *"+e!ea, li$ a o!i+"!ei 3"$*u!i 'ii((( Ade'"!ul 5ido i e #n3"i)" deoda*" $e de.a #n*!e,ul((( E!a #n+uia* #m$!eun" +u @au *a #n Pala*ul Rian*? :i $ala*ul a!dea?((( E!a in,u! +u ea? :i am/ndoi a'eau " moa!"? :i, #n +li$a a+eea de ,!oa-", +/nd )i #n+e$u e " e u3o+e, un ,/nd de mil", o mil" ie!*"*oa!e )i $lin" de de'o*amen* $!in e 'ia" #nl"un*!ul lui )i i-0u+ni #n a+e * *!i,"*= > @au *a?((( @au *a?((( S" o al'e-e?((( S" al'e-e 3e+ioa!a +a!e #i do!i e moa!*ea, +a!e #l omo!a, da! +a!e i e d"!ui e?((( A+ela)i 5o5o* de !/ in3e!nal #i !" $un e((( )i, deoda*", o '"-u((( O '"-u #n+on1u!a*" de 3um, #n mie-ul unui a0u! ne,!u )i !o)ie*i+, a emenea unei 3"$*u!i de *ain", +a!e in*!" din nou #n *ain"( O '"-u +a #n*!.o de$"!*a!e, +u linii ne$!e+i e, un +5i$ a0ia 0"nui* #n +a!e *!"lu+eau dou" diaman*e ne,!e, +ele dou" diaman*e 3une0!e ale o+5ilo! ei, 3an*om" +a!e e !i i$e)*e, +!ea*u!" inde +i3!a0il", #n'"lui*" #n eni,m"((( Pa!daillan #nain*", +l"*in/ndu. e, $e 1um"*a*e o!0i* )i !"+ni= > Vino?((( S" 3u,im?((( O? Am " *e al'e-?((( Ai " *!"ie)*i?((( :i, din no!ul de 3um( oda*" +u 3ul,e!ul o+5ilo! ei, ie)i ,la ul @au *ei, ,la ul +alm, ,la+ial, dul+e )i a $!u, ,la ul u'e!an= > Voi *!"i?((( Da, Pa!daillan?((( 7n " *u, *u 'ei mu!i?((( 7n'in " adineau!i $en*!u ul*ima oa!", #mi iau !e'an)a, ia! "!u*ul meu de d!a,o *e *e u+ide, $en*!u +" oelul nu *e $oa*e a*in,e?((( Adio, Pa!daillan? Pe m" u!" +e 'o!0ea, @au *a $"!ea +" e #nde$"!*ea-", +" e +on3und" +u 3umul ,!o , +" e *o$e)*e #n no!ul #n*une+a* )i ,la ul ei #n u)i l"0ea((( La ul*imul +u'/n*, ea di $"!u +u de "'/!)i!e( Pa!daillan #nele e +" a'ea " moa!" in,u!?((( S" moa!", da? C"+i 3umul #l #n"0u)ea, 3l"+"!ile e *!e+u!au $e u0 u)a $e unde in*!a e )i o!i+e ie)i!e #i e!a *"ia*", $en*!u +" o u)" de 3ie! #l e$a!a de +alea $e +a!e a$u+a e @au *a( Pa!daillan e #nd!e$*" +u 5o*"!/!e $!e 3l"+"!i( 7n momen*ul +/nd e!a ,a*a " a*in," u)a $e unde $"*!un e e #n #n+"$e!e, u)a e $!"0u)i((( El e d"du #nd"!"*((( Dinain*ea lui e!a !u,ul imen , +u$*o!ul !o)u al unei +"!i +a!e a!dea((( 7n +li$a a *a, adi+" la mai $uin de -e+e e+unde du$" di $a!iia @au *ei, #n +li$a a *a +/nd Pa!daillan #nele,ea +" e 'a $!"$"di, #n +li$a a *a un -,omo* #n3io!"*o! domin" #n*!e, *umul*ul, #n a+ea *" #n+le)*a!e eno!m" de -,omo*e +a!e e!a in+endiul((( S+a!a e $!"0u)ea?((( :i, #n +li$a a *a +/nd Pa!daillan e +l"*ina $e $i+ioa!e, imind +" i e #n'/!*e +a$ul )i +" ameeala mo!ii $unea *"$/ni!e $e el, deoda*" !e $i!" mai u)o!, +a )i +/nd o ma!e adie!e de '/n* a! 3i #m$!")*ia* 3umul((( )i '"-u((( da, de +ealal*" $a!*e a a0i ului $e +a!e #l l" a e +a!a $!"0u)i*", $e o 0u+a*" de -id #nne,!i*, '"-u o 3e!ea *!" ale +"!ei 'i*!alii e $"! e e!", ia! +e!+e'elele +"-u e!" #n a+ela)i *im$ +u +a!a((( Pa!daillan e a$le+" )i mai

mul*= +al+ul" $aiul +a!e #l de $"!ea de 3e!ea *!a a+eea((( A 3o * o +li$" de ,!oa-", ,!eu de de +!i ( Pa!daillan #)i de 3"+u a0ia, #)i +oa e *uni+a )i e d"du #nd"!"* $/n" la u)a de 3ie!((( :i #)i lu" a'/n*?((( 7)i lu" a'/n* #n +li$a +/nd 1e!0a de 3l"+"!i u!+a !" u+indu. e #n $i!ale $u!$u!ii((( 7n +li$a u!m"*oa!e e a3la a,"a* de ma!,inea in*e!ioa!" a 3e!e *!ei((( B!e+u e $e *e a0i ? S"!i e? CumA P!in +e $!odi,ioa " #n*inde!e a mu)+5ilo!, $!in +e elan de ne0unie admi!a0il +al+ula*"A((( Se a3la $e 3e!ea *!"((( 8o , la $i+ioa!ele lui, 3oa!*e de$a!*e, o mulime de oameni mi)una )i, #n a+ea *" e+und" *!a,i+", o+5ii lui '"-u!" $ano!ama u0lim", nemai$omeni*", mi *e!ioa " )i *!"lu+i*oa!e a Romei, +lo$o*nie, +u$ole, +oloane, *em$le +u +!e *e de $u!$u!" #n noa$*ea nea,!"((( :i, #n"un*!u, !"m" e e!" +a a +"!ii, +u$*o!ul, $ala*ul $!ad" 3l"+"!ilo!, *o!en*ele de 3um ne,!u )i !o)u, *!o ni*u!ile, a$!i,a 0"*"lie a 3o+ului, u!ui*ul -idu!ilo! +e e $!"0u)eau((( 3/!)i*ul, $ul0e!a!ea a +eea +e 3u e e Pala*ul Rian*?((( Pa!daillan #)i a)e-" $i+ioa!ele $e o +o!ni)" la*" +a!e )e!$uia de.a lun,ul 3e!e *!elo! #n e6*e!io!( Re $i!a din ad/n+ul $l"m/nilo!( Cu $a*ele la -idul 3ie!0in*e, +u 3aa #n*oa! " $!e 'id, #nain*a $e.o $a!*e((( me!,ea((( e #nde$"!*a de 3o+a!ul +en*!al((( din +e #n +e mai mul*, #)i !e+"$"*a /n,ele !e+e((( nu $!indea #n 'id, nu e ui*a la nimi+((( 4!u +, a*in e +o*ul +o!ni)ei )i, a!un+/ndu.)i o +li$" o+5ii #n $!e $i+ioa!e, '"-u +" e!a dea u$!a Bi0!ului((( CSun* al'a*C, #)i $u e #n inea lui( 7n*!.ade'"!, e!a al'a*?((( Pa!*ea a+ea *a a Pala*ului Rian* nu e!a #n+" a*in " de 3l"+"!i( Pa!daillan $a! e 'i*!aliile $!imei 3e!e *!e $e *e +a!e d"du, "!i $e o +a!" $e +a!e o +o0o!# #n +/*e'a al*u!i )i e $omeni #n*!.o al" $a!do i*" a +"!ei u)" din 3und d"dea $!e Bi0!u((( Se a!un+" #n ,ol )i #n+e$u " #noa*e((( Pe *e -e+e minu*e e u!+a $e un 3el de +5eu mi+ )i, du$" un 3e!* de +ea , e #na$oia la 5anul Franc!Parisien4 *oa*" lumea e du e e " 'ad" in+endiul( Pa!daillan $u*u " e *!e+oa!e $/n" #n odaia lui, 3"!" " 3ie '"-u*((( Se '/!# #n $a* )i, a$!oa$e #nda*", +"-u #n*!.un omn de $lum0( @u *!e-i* de 5an,iu #n $e! oan"( Ca'ale!ul #l *!imi e ".i 3a+" !o * de un $ie$*a!, o $ad", o $"l"!ie )i #i +e!u no*a de $la*"( Pa!i-ianul #)i #nde$lini !e$ede #n "!+ina!ea, e #na$oie +u mai mul*e lu+!u!i din +a!e Pa!daillan $u*u " alea,", e6$li+/nd *o*oda*" +", noa$*ea *!e+u*", #)i $ie!du e a+e *e o0ie+*e de a0 olu*" ne+e i*a*e a$"!/ndu. e #m$o*!i'a unei +e*e de !"u3"+"*o!i( > Domnul n.a '"-u* 3o+ulA #n*!e0" 5an,iul, +a!e a i *a la #m0!"+a*ul +a'ale!ului( > Nu, !" $un e Pa!daillan, da! ia*" -e+e +u-i )i *!ei li'!e +/* 3a+e no*a de $la*"( :i, a+um, ia*" )i un ,al0en +a ".mi $o'e *e)*i de $!e in+endiu, +"+i $o'e *e)*i $e +in *e? Han,iul e $o!ni " 3a+" o $i*o!ea +" i *o!i i!e, $e +a!e Pa!daillan o a +ul*" 3oa!*e a*en*( > Da!, +e +!edei, domnule, $u e el #n #n+5eie!e, #n+5i$uii.'" +" $ala*ul a+e *a $e +a!e *oa*" lumea #l +!edea $u *iu de $e '!emea Lu+!eiei 4o!,ia, #n+5i$uii.'" +" e!a lo+ui*((( )i( +eea +e e *e )i mai ,!o-a', lo+ui* de o 3emeie((( o 3emeie, domnule, de $!e +a!e +i!+ul" *o* 3elul de -'onu!i )i +a!e e!a un 3el de !"-'!"*i*", #n !e'ol*" de +5i " 3a*" de au*o!i*a*ea S3/n*ului P"!in*e((( > Ai $u C+a!e e!aC((( > Pen*!u +" 3emeia a $ie!i* #n 3l"+"!i, domnule, du$" +um $une *oa*" lumea( Pa!daillan e #n*oa! e 0!u + +u $a*ele, $e +/nd 5an,iul #)i +on*inua $o'e *i!ea.i ele,an*"( Ca'ale!ul imi e +" i e +u!,e /n,ele din +a$ )i +" e 3a+e $alid la 3a"( De+i @au *a e!a moa!*"?((( Moa!*" de o moa!*e #n,!o-i*oa!e $e !u,ul a$!in de ea $en*!u el?((( 7)i

+u*u!" +a$ul mu!mu!/nd= > @au *a a mu!i*, a mu!i* )i *!e+u*ul((( S" #n+e!+"m " $!i'im #n $!e 'ii*o!? C/nd u!+" #n )a, 5an,iul #i o3e!i, la 0o*ul +alului, un $a5a! din*!.un oi de 'in din 4u!,undia, $e +a!e #l $" *!a $en*!u #m$!e1u!"!ile de eam"( Pe *e o 1um"*a*e de o!", Pa!daillan +"l"!ea $e d!umul de #n*oa!+e!e( Nu, @au *a nu mu!i e( 7n +li$a +/nd Pa!daillan e #nde$"!*a de Roma, ea e!a #n*emnia*" )i $"-i*" #n*!.o #n+"$e!e din +a *elul San*IAn,elo, #m$!eun" +u lu1i*oa!ea ei, M9!*5i ( Du$" +e d"du e 3o+ '!ea +u!ilo! aduna*e la $a!*e!, M9!*5i ie)i e #n+uind u)ile, du$" in *!u+iunile $e +a!e le $!imi e, )i #)i a)*e$*a e *"$/na #n 3aa unei u)i +unde, de $e a!i$a */n," a $ala*ului, unde 3o+ul nu $u*ea a1un,e de+/* +u ma!e ,!eu*a*e( In+endiul i-0u+ni )i M9!*5i *o+mai #)i 3!/n,ea m/inile +/nd u)a +und" e de +5i e( @au *a a$"!u((( 7n momen*ul a+ela, 0"!0aii +a!e o u!m"!i e!" $e lu1i*oa!e e a$!o$ia!" !e$ede, le #n+on1u!a!" $e +ele dou" 3emei )i unul din*!e ei, $un/ndu.)i m/na $e um"!ul @au *ei, #i $u e +u ,la +"-u*= > Sun*ei $!ine a @au *a? De o$* -ile u$!a'e,5em $ala*ul a+e *a( 7n numele an+*i*"ii. ale, doamn", '" a!e *e-( 4ine'oii " ne u!mai 3"!" +andal, da+" '!ei " a'ei no!o+ul de a '" #nele,e +u S3/n*ul.P"!in*e((( @au *a !idi+" o $!i'i!e $lin" de '"$"i $!e +e!ul amenin"*o!, $e +a!e in+endiul #l #n3!umu ea +u lu+i!ile ale +um$li*e, $!e3"+/ndu.l #n*!.un imen !u,( 7n a+ela)i *im$ 3u lua*" de oamenii $a$ei( $LII VENTRE SAINT-5RIS Cu +/* e #nde$"!*a de Roma, +u a*/* Pa!daillan #)i !e+"$"*a a+el $i!i* de ne$" a!e +5i0-ui*" +a!e #l 3"+ea a*/* de $u*e!ni+ #n 'ia"( C/nd in*!" #n @!ana, +ena din Pala*ul Rian* nu mai *!"ia #n el de+/* +a un 'i #nde$"!*a*( Deal*3el, 'e)*ile *!anii $e +a!e le +ule,ea $e d!um, $e m" u!" +e #nain*a, e!au de a1un a.i a0a*e ,/ndu!ile( A3l" +" 0"*!/nul +a!dinal de 4ou!0on 3u e e $!o+lama* !e,e al @!anei u0 numele de Ca!ol al J.lea, +" Ma9enne inea #n m/inile ale Pa!i ul, +" Hen!i+ al III.lea e!a #n+oli*, +" !e,ele Na'a!ei e !"-0oia $e l/n," Saumu!, a'/nd la di $o-iie o $u*e!ni+" a!ma*", +" C5a!*!e , Le Man , An,e! , Rouen, E'ieu6, Li ieu6, Sain*.L\, AlenTon )i al*e o!a)e e a3lau #n *a!e de !e'ol*" #na!ma*" #m$o*!i'a !e,elui le,i*im= $e +u!*, !e,a*ul e!a *!e+u* $!in 3o+ )i a0ie, )i ma!ea 0"*"lie( 0"*"lia de3ini*i'" a'ea " #n+ea$", $en*!u a e )*i +ui 'a a$a!ine a+e * !e,a*( Pe la M0 iunie, a1un e la 4loi ( A+olo, a3l" +" !e,ele, +u o a!ma*" 3oa!*e !edu ", #)i a)e-a e *a0"!a #n*!e Bou! )i Am0oi e( A doua -i $o!ni de+i " +o0oa!e +u! ul Loa!ei )i, *!e+/nd de Am0oi e, d"du #n +ale $e *e un $u*e!ni+ de*a)amen* de !e,ali)*i( 7n 3!un*ea a+e *ui de*a)amen* #l !e+uno +u, du$" '/!3ul +oi3ului, $e C!illon )i #)i #m$un e +alul $!e a+e *a( 4!a'ul +"$i*an +oa e un i$"* de 0u+u!ie !e'"-/ndu.l $e +a'ale!, #n+!edin" +omanda *!u$ei unuia din*!e o3ie!ii "i )i #i $!o$u e lui Pa!daillan " mea!," #m$!eun" $/n" la *a0"!a !e,al", +eea +e +a'ale!ul a++e$*"( > Mi e $a!e, +"$i*ane, -i e Pa!daillan, +" nu un*ei $!ea 3e!i+i*A > 4a( dim$o*!i'", $e *oi d!a+ii, un* 3e!i+i*( 7n+e$em lu$*a, o " 3ie ne'oie " d"m )i " $!imim lo'i*u!i? > A*un+i #n eamn" +" o3*ai de 0u+u!ieA > Nu, $e *oi d!a+ii=? > A*un+i #n eamn" +" un*ei #nd!",o *i*A C!illon #)i !idi+" 'i-ie!a +oi3ului )i #i a!"*" +a'ale!ului un o0!a- 0!"-da* de *"ie*u!i( > Cu mu*!a a *aA -i e el i-0u+nind #n !/ ( Nu, +a'ale!e, o3*e- $en*!u +" *!e0u!ile 0ie*ului meu Valoi un* *a!e #n+u!+a*e( O3? Da+.ai '!ea, +a'ale!e((( > Ce " '!eau, +"$i*aneA > Ei, +e " mai 'o!0im, !" $un e C!illon, oamenii de ma!e +u!a1 +am li$ e + din

1u!ul 0ie*ului Valoi , $e +a!e *oi #l $"!" e +( Ca'ale!e, da+.ai '!ea " in*!ai #n lu10a !e,elui((( > Mulume +, $u e Pa!daillan, $en*!u $"!e!ea 0un" $e +a!e o a'ei de $!e mine, da! '!eau " !"m/n li0e!( > E *e ul*imul domniei.'oa *!e +u'/n*A((( Pa!daillan e #n+lin"( C!illon +"-u $e ,/ndu!i( > Da!, +on*inu" a*un+i +a'ale!ul, deoa!e+e *o* !e,a*ul .a !idi+a* #m$o*!i'a lui Valoi , deoa!e+e, +u la0ele lui mi1loa+e, nu $oa*e ".i 3a+" 3a" lui Ma9enne, eu )*iu 0ine +e a) 3a+e da+.a) 3i #n lo+ul lui( A) +"u*a " #n+5ei aliane( Hen!i+ de 4Ea!n a!e o a!ma*" olid"((( > EiA Pe *oi d!a+ii? Valoi o )*ie $!ea 0ine )i nu .a! $u*ea $une +" doa! +5e3ul #i li$ e)*e " *!i,e du$" a1u*o!( Da! i.e 3!i+"( Gn !e3u- din $a!*ea 4Ea!ne-ului a! #n emna o ma!e !u)ine?((( Ca'ale!e, )*ii +" mi.a *!e+u* $!in ,/nd " m" du+ de unul in,u! ".l +au* $e 4Ea!ne-A In " da+" m" !e3u-"((( !e3u-ul l.a! a*in,e $e !e,e, #n*!u+/* un* omul !e,elui? > A*un+i am " m" du+ eu, da+" a *a '" 3a+e $l"+e!e( Mi.ai 3"+u* un e!'i+iu #ndemn/ndu.l $e Ru,,ie!i ".mi dea o $i*ali*a*e= a+um mi.a 'eni* !/ndul )i mie? > O? Mi.ai lua*.o #nain*e )i '" da*o!e- mai mul* de+/* #mi da*o!ai, -i e C!illon( Da!, #n 3/!)i*, da+" +on imii((( > Iau a!+ina a u$!a mea, -i e Pa!daillan +u 3e!mi*a*e( P!o$une!ile 'o! 'eni din $a!*ea 4Ea!ne-ului +"*!e Valoi ((( > Mii de d!a+i? Da+" 'ei i-0u*i " 3a+ei un a emenea lu+!u?((( Re,ele a! 3i al'a*?((( > C!edeiA -i e Pa!daillan +u un -/m0e* *!aniu( Po!ne + +5ia! a+um( Bo*u)i, +u o in,u!" +ondiie= " nu.l $unei !e,elui nimi+ de $!e a *a( M" o0li, ".i $un $e +ei doi !e,i 3a".n 3a", a *a.i *o*( 7n a+eea)i -i, Pa!daillan a1un e #n *a0"!a 4Ea!ne-ului +a!e, ne$u*/nd in*!a #n Saumu!, #nain*a e #n di!e+ia o!a)ului Bou! , $en*!u a u$!a'e,5ea #ndea$!oa$e e'enimen*ele( Pe +/nd e a$!o$ia de *a0"!", '"-u doi o3ie!i u0al*e!ni, +u inu*a +am $ono i*" )i -d!enui*" +a!e, #n*o!+/ndu. e de i,u! din*!.o mi iune de !e+unoa)*e!e, e #nd!e$*au $!e +o!*u!ile lo!, m/n/ndu.)i +aii la $a ( Mai ale a $e+*ul unuia din ei e!a 1alni+( Nu a'ea a!mu!", +a )i *o'a!")ul "u, *uni+a #i e!a ,"u!i*" #n +oa*e, $ie$*a!ul de $iele e!a !o la ume!i, de i,u! da*o!i*" 3olo i!ii +u*ului2 $u!*a un $an*alon 0u3an* de +a*i3ea, de +uloa!e !u,inie, la 3el de u-a* +a )i *o* !e *ul +o *u. mului( Numai dou" am"nun*e i-0eau #n a+e * an am0lu, ne$o*!i'indu. e +u !e *ul= #n*!.ade'"!, +a'ale!ul a+e *a $u!*a $e ume!i o la!," man*ie *a+o1ie )i, $e +a$, o $"l"!ie +enu)ie +u $ene al0e( Cel"lal* +"l"!e $u!*a $e +ui!a " o e)a!3" al0", da! nu a'ea $ana) la +a +"( Pa!daillan e a$!o$ie de a+e)*i doi o3ie!i, +u in*enia de a.i #n*!e0a $!in +e mi1lo+ a! $u*ea $"*!unde #n *a0"!" )i l.a! $u*ea 'edea $e !e,ele 4Ea!nului( Ei #)i 'edeau de d!um 3"!" ".l 0a,e #n eam" )i 'o!0eau +u a$!inde!e, +u a+el a++en* $i$e!a* +a!e d" de ,ol un ,a +on din*!.o mie de oameni( > Domnilo!, -i e +a'ale!ul adu+/ndu.)i +alul #n d!e$*ul +elo! doi 0"!0ai )i !idi+/ndu.)i $"l"!ia, a) do!i " in*!u #n *a0"!"( C"l"!eul +u $ana) la $"l"!ie e #n*oa! e $!e Pa!daillan, +a!e #l !e+uno +u $e lo+( CRe,ele 4Ea!nului?C #)i $u e #n inea a( Vii*o!ul !e,e Hen!i+ al IV.lea a!un+" a u$!a lui Pa!daillan o $!i'i!e mai mul* 'i+lean" de+/* $!o3und"( > De +e '!ei " in*!ai #n *a0"!"A #n*!e0" el !" *i*( > S$!e a.l 'edea $e ma1e *a*ea. a !e,ele Na'a!ei( > :i +e '!ei de la ma1e *a*ea. aA #n*!e0" 4Ea!ne-ul $e un *on )u,u0"( > S".i 3a+ o $!o$une!e +a!e.l in*e!e ea-" numai $e el( > Din $a!*ea +uiA > Din $a!*ea mea, domnule, !" $un e Pa!daillan( Re,ele Na'a!ei *!e "!i )i #l $!i'i $e +a'ale! +u mai mul*" a*enie( De i,u! +" +5i$ul

a+e *uia, de +5i )i +alm, $!odu e a u$!a lui o im$!e ie 3e!i+i*", #n*!u+/* $u e= > Venii +u mine( :i am " '" $!e-in* !e,elui, domnule((( > Ca'ale! de Pa!daillan, +a!e '" mulume)*e de mii de o!i((( 4Ea!ne-ul 3"+u un emn din +a$ )i $o!ni la d!um( Pa!daillan #l u!m"( Du$" -e+e minu*e, !e,ele e o$!i #n 3aa unui +o!* ma!e, de +"le+" )i #l $o3*i $e +a'ale! " in*!e #m$!eun" +u el( > Domnule, -i e 4Ea!ne-ul +/nd !"ma e!" in,u!i, nu e a1un,e la !e,e +u una, +u dou"( Da!, da+" '!ei ".mi $unei +a!e e *e $!o$une!ea $e +a!e do!ii " i.o 3a+ei ma1e *"ii. ale, m" #n "!+ine- " i.o *!an mi*( > Si!e, !" $un e Pa!daillan +a!e 3"+u o $le+"+iune +u a+ei oi de $oli*ee emea" +a!e.i a$a!inea numai lui, '"d +" un*em in,u!i( C!ed +" am o oa!e+a!e $!i+e$e!e #n +e $!i'e)*e +u!a1ul( 7mi #n,"dui de+i, i!e, " '" adu+ +om$limen*ele mele, deoa!e+e a) 3i $u*u* 3i m/na* de in*enii !ele((( > A)ada!, m.ai !e+uno +u*A > Du$" $ana)ul al0 +"!uia i e al"*u!" +ei 0!a'i #n 0"*"lie, da, i!e((( Re,ele -/m0i $e u0 mu *a", #)i +oa e 'e *i*a $"l"!ie de 3e*!u +enu)iu )i o $u e $e o ma " $ono i*", e a)e-" $e un +aun )i !elu" 'o!0a= > :i a+um, +" nu mai am $ana), m" mai !e+uno)*iA > Da, i!e, du$" +o *umul "!"+"+io , du$" 0o,"ia ,/ndu!ilo! $e +a!e le +i*e + #n o+5ii ma1e *"ii.'oa *!e( > +entre saint!gris! e6+lam" 4Ea!ne-ul( :*ii +".mi $la+i mul*, domnule de Pa!daillanA > Si!e, #n IPM, adi+" a+um )ai $!e-e+e ani, am au-i*.o $e ilu *!a m"!iei.'oa *!e mam", Doamna dIAl0!e*, ono!/ndu.m" +u un +u'/n* 0un, a$!oa$e a em"n"*o! +u a+ela $e +a!e l.ai !o *i* adineau!i( 4Ea!ne-ul e !idi+", mai emoiona* de+/* *e.ai 3i $u*u* a)*e$*a din $a!*ea lui( > Mama((( Anul 1VPM((( Pa!daillan((( Ia *ai $uin((( O? Nu e)*i +um'a a+el Pa!daillan +a!e, #n*!.o -i de !"-me!i", a al'a*.o $e Doamna dIAl0!e* )i +a!e((( > Si!e, $u e Pa!daillan -/m0ind la !/ndul "u, '"d +" )i m"!ia.'oa *!" m.a !e+uno +u*((( > 4a*e la0a, domnule? $u e !e,ele Na'a!ei +u a+ea 3amilia!i*a*e +a!e, mai */!-iu, a'ea ".l 3a+" a*/* de $o$ula!( Pa!daillan *!/n e m/na $e +a!e i.o #n*indea !e,ele Na'a!ei( A+e *a #n+e$u " *!i,e= > A,!i$$a?((( Hei?((( Au0i,nE?((( O3ie!ul, +a!e #l e +o!*a $e !e,e #n momen*ul +/nd Pa!daillan #i #n*/lni e( a$"!u u0 +o!*( > A,!i$$a, $u e 4Ea!ne-ul, *!imi*e.mi, *e !o,, da+" e)*i 0un, o *i+l" de 'in din Saumu!, +a " am $l"+e!ea " +io+ne + $a5a!ul +u domnul ai+i de 3a", )i +a!e e *e un $!ie*en de.al meu, un $!ie*en al Doamnei mama mea((( O3ie!ul a!un+" o $!i'i!e mi!a*" a u$!a lui Pa!daillan )i ie)i( Cu!/nd in*!" un o *a), a)e-" $e ma " o *i+l" )i dou" $a5a!e, a$oi di $"!u( 4Ea!ne-ul lu" in,u! *i+la )i um$lu +ele dou" $a5a!e( > Ce +!edei, domnuleA #n*!e0" !e,ele( > C", da+" ma1e *a*ea.'oa *!" o0i)nuie)*e " e $oa!*e +u a+ea *" im$li*a*e !e,al", i-0/nda '" e *e a i,u!a*", i!e( > A! 3i *im$ul " mai i-0/nde + )i eu, ventre saint!gris! 7n "n"*a*ea domniei.*ale, domnule? > 7n "n"*a*ea m"!iei.'oa *!e, i!e? !" $un e Pa!daillan( > Minuna*? !o *i !e,ele $le +"ind din lim0"( Da! noi a'em unul mai 0un, $!in $"!ile NE!a+ului( > M" #ndoie +, i!e, -i e Pa!daillan 3le,ma*i+( Vinu!ile din ud un* ,al0ene, *ul0u!i )i e u!+" la +a$( Vinul " *a u)u!el de Saumu!, #ne$"*o! )i $umo , e *e o minune(((

ade'"!a*ul 'in din @!ana, i!e? > G? Da((( un 'in 3!anu-e +? -i e 4Ea!ne-ul -/m0ind( Gn 'in +a!e nu 'a 3i ni+ioda*" al meu? > A *a nu ine de+/* de m"!ia.'oa *!", i!e? > Cum a)aA((( E)*i un om a*/* de #nd!"-ne, #n+/* *e $oi l"uda +" l.ai uimi* )i $e 4Ea!ne-( Vo!0e)*e de+i de +5i ( O!i+/* de de$a!*e a! me!,e in+e!i*a*ea domniei.*ale, ad"u," el, um0!a 8eannei dIAl0!e* *e 'a a$"!a( A)ada!, de $!e +e $!o$une!e e *e 'o!0aA > Si!e, $u e Pa!daillan, '" adu+ +o!oana @!anei )i d!e$*ul de a al"*u!a domeniilo! ma1e *"ii.'oa *!e $od,o!iile din Saumu!, +a!e un* +u mul* u$e!ioa!e a+elo!a din NE!a+( $LIII DOU DINASTII FA! N FA! > E6$li+ai.'", domnule, -i e 4Ea!ne-ul +/nd #)i mai !e'eni $uin din ului!ea $!o'o+a*" de ul*imele +u'in*e ale lui Pa!daillan( > Si!e, -i e Pa!daillan, e6$li+aia 'a 3i +u!*"( A'ei o a!ma*" de *ul de $u*e!ni+" #n +e $!i'e)*e num"!ul )i en*u-ia mul oldailo! ma1e *"ii.'oa *!e( De i,u!, a+e)*i o3ie!i )i oldai #n -d!ene un* #n *a!e " moa!" $/n" la ul*imul $en*!u +au-a $ana)ului al0 al ma1e *"ii.'oa *!e( 7n " ei in,u!i nu un* #n *a!e " '" +u+e!ea +" !e,a*ul @!anei, au, da+".l 'o! +u+e!i, " 'i.l $" *!e-e( > De +e, domnuleA > Pen*!u +" o a!ma*" +a a ma1e *"ii.'oa *!e $oa*e di *!u,e o a!ma*", a+eea a lui Hen!i+ al III.lea, de $ild", $e u!m" o al*" a!ma*", a+eea a domnului de Ma9enne, a$oi )i al*e a!ma*e( Da!, +u +/* 'a di *!u,e mai mul*e a!ma*e, +u a*/* e 'o! #nmuli a!ma*ele +a!e 'o! *!e0ui di *!u e( A)a #n+/*, #n +ele din u!m", nu 'ei mai !"m/ne +u ni+i un olda*, doa! da+" nu 'ei di *!u,e )i ul*imul "!an din @!ana, )i.a*un+i, $e *e +ine 'ei mai domniA > Da! de +eA De +e, domnuleA > Pen*!u +" '" i-0ii de o $a*im", +ea mai +um$li*", +ea mai inde *!u+*i0il" din*!e $a*imi= $a*ima !eli,ioa "( 4Ea!ne-ul +oa e un u $in )i #)i $le+" 3!un*ea( > C!ed, +on*inu" Pa!daillan, +" ma1e *a*ea.'oa *!" m.a #nele ( > A *a ine de o $oli*i+" im$l" )i la!,", a)a +um e o!i+e $oli*i+" a ade'"!ului( Ni+ioda*" nu 'oi domni #n @!ana( > 4a da, i!e, 'ei domni, da! +u dou" +ondiii( P!ima e *e u!m"*oa!ea= Hen!i+ de Valoi !e$!e-in*" #n @!ana un $!in+i$iu( Re,ele $oa*e 3i u+i , da! $!in+i$iul mai a!e #n+" de *!"i* o 'ia" lun,"( C5ia! da+" i e 'a lua +o!oana +u'/n*ul !e,elui @!anei 'a a'ea $u*e!e de le,e $en*!u o mulime de enio!i )i de 0u!,5e-i !" $/ndii $!e*u*indeni $e u$!a3aa !e,a*ului( Da+" Hen!i+ al III.lea de+la!" +" un*ei a$* ".i u!mai la *!on, da+" '" de emnea-" +a u!ma), +5ia! m/ine, i!e, 1um"*a*e din @!ana 'a 3i al"*u!i de m"!ia. 'oa *!"( > Domnule, $u e 4Ea!ne-ul +a!e e !idi+" )i #n+e$u " e $lim0e a,i*a*, #mi e6$li+i +u o lim$e-ime o!0i*oa!e ni)*e lu+!u!i $e +a!e mi le.am !e$e*a* de mii de o!i +u unele !eine!i( Da!, #n 3/!)i*, $en*!u +a Valoi " m" de emne-e, +e *!e0uie " 3a+A > S" $!o3i*ai de i*uaia #n+u!+a*" #n +a!e e a3l" $!e a.i o3e!i un a1u*o! $on*an= du+ei.'" la el )i $unei.i= C@!a*e, e)*i ne3e!i+i*, 'in #n a1u*o!ul *"u( E)*i li$ i* de oldai, i.i adu+ $e.ai mei(C > :i +!e-i +" !e,ele @!anei 'a $!imi o a emenea #n*/m$ina!eA Domnule, 3ii in+e!( Da au nu, 'ii +um'a din $a!*ea lui Hen!i+ al III.leaA > Si!e, !" $un e Pa!daillan, 'in din $a!*ea mea )i a *a.i de *ul( Da! !" $und +u +a$ul +" !e,ele @!anei o " '" $!imea +" )i +", #n 0u+u!ia lui, o " '" de emne-e +a u!ma) la *!on((( ia! Hen!i+ al III.lea, i!e, e *e 3oa!*e 0olna'( > O? Da+.a) 3i i,u! de a *a((( mu!mu!" 4Ea!ne-ul(

> Si!e, #mi iau a!+ina de a '" #n oi $/n" la Hen!i+ al III.lea( Da+" o3e!*ele $e +a!e i le 'ei 3a+e 'o! 3i !e $in e, +on im* " 3iu u+i +a *!"d"*o!? > @ie?((( Ei 0ine, " $!e u$unem +" */!,ul e *e #n+5eia*( Ia*".m" de+i alia*ul !e,elui @!anei( A+e *a m" de emnea-" +a u!ma)( Moa!e( Am al"*u!i de mine 1um"*a*e din @!ana, a)a +um ai $u mai #nain*e( Da! +ealal*" 1um"*a*eA Voi 3i o /ndi* +a *oa*" 'iaa " $o!* un !"-0oi +i'ilA > R"-0oiul +i'il 'a #n+e*a +/nd +ealal*" 1um"*a*e din @!ana '" 'a a++e$*a( :i a+ea *" a doua 1um"*a*e '" 'a a++e$*a +/nd 'ei do!i, !o *i im$lu +a'ale!ul( > Cum a)a? Cum a)a? *!i," 4Ea!ne-ul +u a$!inde!e( > Si!e, +/nd 'ei 3i $!o+lama* !e,e al @!anei, +/nd 'ei a'ea al"*u!i 1um"*a*e din @!ana, +/nd 'ei +on *a*a +" !"-0oiul +i'il nu '" 3olo e)*e, a*un+i, i!e, '" 'ei 3a+e +a*oli+( > Ni+ioda*"? $u e 4Ea!ne-ul, +u mai mul*" 3o!" a$a!en*" de+/* +u +on'in,e!e ade'"!a*"( S" !enun la !eli,ia *!"mo)ilo! mei?((( > Pen*!u a le a i,u!a o +o!oan" +o$iilo! m"!iei.'oa *!e? > S" +a$i*ule- a *3el #n 3aa $a!i-ienilo!A((( > Ei, i!e, Pa!i ul me!i*" o li*u!,5ie? > +entre saint!gris! e6+lam" 4Ea!ne-ul i-0u+nind #n !/ ( Am " m" 3olo e + de 'o!0ele a *ea?((( > C/nd '" 'ei du+e la No*!e.Dame?((( > S **?((( S" nu 'o!0im de $!e a)a +e'a((( S" 'o!0im de $!e a1u*oa!ele $e +a!e i le $o* da lui Hen!i+ al III.lea( C4ine? e ,/ndi Pa!daillan( S.a )i +on'e!*i*( :i " mai -i+i +" ul*imul ,!"1da! al a+e *ui !e,e e la " mai de,!a0" *"ia* #n 0u+"i de+/* " !enune la !eli,ia *!"mo)ilo! "i, +um -i+ea in,u!?=C > Domnule, !elu" 'o!0a !e,ele, e)*i oa $e*ele meu $en*!u +/*e'a -ile( 7l 'oi *!imi*e $e domnul dIAu0i,nE #n *a0"!a !e,elui @!anei( C4un? De+i, m" ine o *a*e+((( Da!, da+" $o3*e +, #mi iau *"l$")ia((( Da, #n " '!eau " '"d 3/!)i*ul +omediei(((C > Si!e, ad"u," +u ,la *a!e Pa!daillan, $!ime + o $i*ali*a*ea $e +a!e mi.o o3e!" +u a*/*a ,!aie ma1e *a*ea.'oa *!", $/n" #n momen*ul +/nd e 'a 3i #nele +u +ealal*" ma1e *a*e((( Du$" o o!", A,!i$$a dIAu0i,nE $o!nea $!e *a0"!a lui Hen!i+ al III.lea, $u!*/nd $!o$une!ile de alian" ale 4Ea!ne-ului( A doua -i ea!a e #na$oie, adu+/nd !" $un ul lui Valoi = !e,ele @!anei #i d"dea #n*/lni!e !e,elui Na'a!!ei #n +a *elul Ple 9.l& .Bou! ( Ve *ea e !" $/ndi #nda*" #n *oa*" *a0"!a 5u,5enoilo!( 4Ea!ne-ul d"du $e lo+ di $o-iii( Anun" +" 'a $le+a +u dou"-e+i de o3ie!i )i o u*" de oameni #na!mai( Re *ul a!ma*ei #i 'a u!ma 3"!" " e ,!"0ea +"( A doua -i, !e,ele $o!ni +u mi+a e +o!*" $e +a!e o indi+a e, $e +/nd a!ma*a lui e u!nea #n+e*( Pa!daillan e #n'/!*ea $!in*!e o3ie!ii !e,elui( Gneo!i, !e,ele #l +5ema l/n," el )i #i $unea #n*!e0"!i( C/nd a1un e!" #n 3aa +a *elului Ple 9, '"-u!" +" *oa*" a!ma*a lui Hen!i+ al III.lea e a3la a+olo in +an*onamen*( Hen!i+ al III.lea a)*e$*a #n ,!"din", #n'e)m/n*a* #n*!.un $lendid +o *um de a*in al0, $u!*/nd la ,/* ma!ele +olan al o!dinului al +"!ui #n*emeie*o! e!a, $!i1inindu.)i m/na $e mine!ul unei "0ii 0"*u*" #n diaman*e )i +u ume!ii a+o$e!ii de o man*ie +u!*" de m"*a e 'i)inie( In $a*ele lui, $e o ad/n+ime de +in+i $!e-e+e au dou"-e+i de !/ndu!i, +u!*enii )i o3ie!ii lui, #n'e)m/n*ai #n 5aine de +e!emonie, al+"*uiau un +ad!u de o *!anie m"!eie( In $a*ele a+e *ei ma e de +o *ume *!"lu+i*oa!e, la */n,a )i la d!ea$*a, un )i! du0lu de 5ale0a!die!i #n +o *ume de +u!*e, ma1e *uo)i )i im$un"*o!i, #n+5ideau *!ei la*u!i ale unui +a!eu ma!e, +a!e a'ea de +5i " doa! o in,u!" la*u!"( 7n 3/!)i*, #n $a*ele 5ale0a!die!ilo!, *!ei !e,imen*e #n inu*" de +am$anie= #n 3und, $u)+a)ii, la d!ea$*a )i la */n,a, l"n+ie!ii( 7n mi1lo+ul a+e *ei eno!me +ene 0ine !e,i-a*e, $e +a!e o +on*em$la mulimea aduna*", Hen!i+ al III.lea, in,u! #n*!.un $aiu ,ol, a)*e$*a nemi)+a*(

4Ea!ne-ul #nain*", u!ma* de e +o!*a lui 3o!ma*" din *!ei oameni $lini de $!a3ul d!umului *!"0"*u*( Cu un ,e * #)i o$!i *o'a!")ii )i #nain*" in,u!( O *"+e!e de $lum0 e a)*e!nu $e *e #n*!ea,a +u!*e )i $e *e $o$o!ul a*en* la o!i+e mi)+a!e, a*un+i +/nd 4Ea!ne-ul e o$!i la *!ei $a)i de Hen!i+ al III.lea, in,u!, +u 'e+5ea lui *uni+" u-a*", $"l"!ia +enu)ie #m$odo0i*" +u o medalie, +i-mele +u *"l$ile *o+i*e )i $in*enii !u,inii( 4!u +, 4Ea!ne-ul de +5i e 0!aele( Hen!i+ de Valoi , +u inima *!/n ", 3"+u *!ei $a)i !e$e-i )i e a!un+" #n 0!aele de +5i e mu!mu!/nd= > @!a*e?(((( O3? @!a*ele meu((( Sun* 3oa!*e neno!o+i*?((( 7n 3aa a+e *ui $e+*a+ol, un 3!eam"* $!elun, *!"0"*u )i!u!ile +u!*enilo! )i o *a)ilo!, +u$!in e mulimea aduna*", e #n'ol0u!" +a 3o)ne*ul 3!un-elo!, +/nd #n+e$e " 0a*" '/n*ul, e u!+", e um3l" )i, deoda*", $e +/nd *oa*e +a$e*ele e de +o$e!eau, i-0u+ni o a+lamaie imen "= CB!"ia +" !e,ele?(((C :i a*un+i, la a+e * *!i,"* $e +a!e nu.l mai au-i e de mul*" '!eme, Hen!i+ al III.lea #n+e$u " $l/n,"( > Ei? +entre saint!gris! -i e +u 'oio)ie !a,ele Na'a!!ei( Nu.i $ie!de +u!a1ul, 3!a*e? Cu a1u*o!ul mun*enilo! mei, *e 'oi du+e #na$oi la Pa!i , $/n" in $ala*ul Lu'!u? Aliana e!a #n+5eia*"( A+ea *" alian" a'ea " du+" la in *ala!ea 4Ea!ne-ului $e *!on )i la in *au!a!ea dina *iei 4ou!0onilo!( B!ei -ile mai */!-iu, +ele dou" a!ma*e !euni*e m"!)"luiau #m$!eun", !e $in,eau la Bou! *!u$ele lui Ma9enne, e #nd!e$*au $!e Pa!i )i #)i *a0ileau +a!*ie!ele ,ene!ale de la Sain*.Cloud )i $/n" la Vau,i!a!d( Pa!i ul, #nm"!mu!i* de a+e *e u++e e 3ul,e!"*oa!e, a'ea " +ede-e((( $LIV .AC+UES CLE#ENT Pa!daillan #i u!ma e $/n" la Sain*.Cloud $e aliai, +a un $e+*a*o! inde$enden* )i +u!io " e6amine-e +/*'a *im$ !e-ul*a*ele unei aliane +a!e e!a o$e!a a( Zada!ni+ #n " 4Ea!ne-ul )i Hen!i+ al III.lea +"u*a!" ".l a*!a," de $a!*ea lo!( 4Ea!ne-ul, $!in mi1lo+i!ea lui du 4a!*a , #i o3e!i un $o * #n 3a*ul "u in*im( :i i.l o3e!i, $u e du 4a!*a , +a +elui mai 3in )i mai leal di$loma* $e +a!e #l +uno +u e '!eoda*"( Pa!daillan e $o!ni $e !/ )i !" $un e +" )i.a)a #i e!a de *ul de ane'oie " e 3"*uia +" $e el #n u)i( Hen!i+ al III.lea #i o3e!i, $!in C!illon, o a0ie de ma!e)al #n a!ma*ele ale( 7n " Pa!daillan !" $un e +" a'ea de ,/nd " e mulumea +" doa! +u 0una lui $ad"( La M au,u *, du$" +e lu" ma a +u C!illon )i +u du 4a!*a , Pa!daillan #)i lu" !"ma 0un de la a+e)*ia, $un/nd +" 'a $le+a #n*!.o a!" #nde$"!*a*"( Cei doi o3ie!i #l #m0ia!" #n 'an " !"m/n" )i, '"-/nd +" e!a de ne+lin*i*, #l *!/n e!" #n 0!aele lo!( Pa!daillan e u!+" $e +al )i, *!e+/nd $odul de la Sain*.Cloud, e #nd!e$*" $!e Pa!i , 3"!" deal*3el " )*ie da+" 'a $u*ea in*!a #n o!a)( Nu e!a m/na* de un ,/nd anume( Da+" i-0u*ea " in*!e #n Pa!i , $l"nuia $u! )i im$lu " e odi5nea +" '!eo dou" au *!ei luni de la 5anul $evini%re. Da*o!i*" Ma!iei Bou+5e* e!a un om 0o,a*( Pa!daillan me!,ea de+i #n $a ul +alului, 3oa!*e ,/ndi*o!, +/nd 'i /nd la *!e+u*ul "u a*/* de $lin de e'enimen*e, +/nd la 'ii*o!ul +a!e e a!"*a a*/* de ,ol( Bo+mai a*un+i +/nd oa!ele $o,o!a la a 3ini*, +alul "u "!i deoda*" #n*!.o $a!*e( A!un+/ndu.)i $!i'i!ile #n 1u!, '"-u +" animalul e $e!ia e de un 0"!0a* +a!e *o+mai e o$!i e #n 3aa lui )i #i -/m0ea( 4"!0a*ul a+e *a $u!*a !a a +"lu,"!ilo! ia+o0ini( Pa!daillan *!e "!i, !e+uno +/ndu.l $e 8a+Due ClEmen*( > Gnde *e du+i, d!a," $!ie*eneA e6+lam" 8a+Due ClEmen* +u un ,la a*/* de lim$ede, a*/* de !" un"*o! )i de 'oio , #n+/* Pa!daillan !"ma e mi!a* )i e ,/ndi= CA *a #n eamn" +" a !enuna*?C > M" du+ la Pa!i , -i e el +u ,la *a!e( Nu *e.am '"-u* ni+ioda*" -/m0ind a *3el( E)*i a)a da! 3e!i+i*A

> Pe *e $oa*e, $!ie*ene, d!a,ul meu $!ie*en((( > Ei? Ei? e6+lam" +a'ale!ul uimi*( :i de unde 'iiA > Din #m$"!"ia d!a,o *ei, -i e 8a+Due ClEmen*( > D!a+e? S".i 3ie de 0ine?((( :i unde *e du+iA > La moa!*e, !" $un e 8a+Due ClEmen*( Pa!daillan !"ma e deoda*" +a #n,5ea*( 7l $!i'i mai 0ine $e +"lu,"!( :i, #n o+5ii lui *!"lu+i*o!i, #n*!e'"-u un a0i ( Su0 '"$aia o0!a1ilo!, #n*!e'"-u $aloa!ea $e+*!al" a unui om +a!e #)i a+!i3i+" 'iaa( > Da!, !elu" 8a+Due ClEmen* 3"+/nd +u o+5iul #n*!.un 3el maliio , +um 'ei in*!a #n Pa!i A Hai, la ".m" ".i 3a+ un e!'i+iu +u *o*ul ne#n emna*( Ia medalia a *a( Cu a1u*o!ul ei nu numai +" 'ei $u*ea *!e+e $o!ile, da! 'ei $u*ea um0la $!e*u*indeni #n Pa!i ( Pa!daillan lu" medalia( 7)i $u e o m/n" $e um"!ul +"lu,"!ului )i #i $u e= > A +ul*".m"( > Ba+i? #l #n*!e!u$ e +u ,la #n3unda* 8a+Due ClEmen*, ai +"!ui o+5i e *in e!" deoda*", de'enind *i+lo)i( Nimi+ $e lumea a *a, #nele,i, nimi+ nu m" $oa*e #m$iedi+a " me!, unde m" du+? Pa!daillan a!un+" o $!i'i!e a u$!a +"lu,"!ului )i, $e +5i$ul #n3l"+"!a* al a+e *uia, +i*i o 5o*"!/!e a*/* de im$la+a0il", #n+/* #nele e +", #n*!.ade'"!, o!i+e 'o!0" a! 3i de $!i o ( 7)i lu" de+i #n $uine +u'in*e !"ma 0un de la 8a+Due ClEmen*, e u!+" ia!")i $e +al )i $o!ni $e d!umul $!e Pa!i , unde, #n*!.ade'"!, da*o!i*" medaliei +"lu,"!ului i-0u*i " in*!e 3"!" ,!eu*a*e( B!e0uie " )*im +" Pa!lamen*ul din Pa!i 3u e e a!e *a* #n #n*!e,ime la o lun" du$" moa!*ea du+elui de %ui e( O!, #n lunile +a!e u!ma!", ne3e!i+iii +on ilie!i, nemaia'/nd ni+i o $e!an" de a 3i $u)i #n li0e!*a*e de +"*!e !e,e, #)i $e*!e+u!" *im$ul #n+e!+/nd " +o!e $onde-e +u el( E!au #n " u$!a'e,5eai #ndea$!oa$e( 7n +ele din u!m", $e la 3/!)i*ul lunii iulie, un +on ilie! 0olna' +e!u " i e adu+" un du5o'ni+( A+e * du5o'ni+ e!a un +"lu,"! +a$u+in $e +a!e +on ilie!ul #l *!a e de lim0" +u di0"+ie( Ca$u+inul m"!*u!i i +" e!a +u u3le*ul de $a!*ea !e,elui( Con ilie!ul m"!*u!i i a*un+i +" nu e!a 0olna' )i #l #n*!e0" $e du5o'ni+ da+" a! '!ea ".)i ia a!+ina de a.i *!an mi*e !e,elui +/*e'a +!i o!i( Ca$u+inul a++e$*" +u en*u-ia m, $le+" a +un-/nd +!i o!ile u0 an*e!iu )i((( le du e di!e+* lui Ma9enne, unde e inea un 3a* la +a!e a i *a du+e a de Mon*$en ie!( A+e *e 3a$*e e $e*!e+eau la U1 iulie( Du+ele de Ma9enne +i*i +u ,la *a!e +!i o!ile )i ad"u," +" e!a ne+e a! +a ele " 3ie a! e( > B!e0uie " i le *!imi*em lui Valoi ? e6+lam" du+e a de Mon*$en ie!( Domnilo!, '" a i,u! +" un*em al'ai, +" $e *e *!ei -ile Pa!i ul nu 'a mai 3i a edia* )i +" m/ine ne 'om $u*ea !u,a dia'olului $en*!u m/n*ui!ea u3le*ului lui I!od? 7n a+eea)i ea!", 8a+Due ClEmen* a'ea +!i o!ile( Ma!ie de Mon*$en ie! !"ma e +u el #n noa$*ea a+eea )i o $a!*e din -iua u!m"*oa!e( @"!" #ndoial" +" 3olo i din $lin a+e *e +ea u!i $en*!u a.)i de 3")u!a un $lan de a a ina* $e +a!e */n"!ul +"lu,"! #l $!i+e$u #n +ele din u!m", deoa!e+e $o!ni la d!um((( Bo+mai +!i o!ile +on ilie!ilo! #n*emniai #n 4a *ilia le $u!*a 8a+Due ClEmen* la Sain*.Cloud( Da! mai $u!*a +u el )i $umnalul $e +a!e, la mie-ul no$ii, #n +a$ela ia+o0inilo!, un #n,e! i.l a!un+a e la $i+ioa!e( A1un la Sain*.Cloud, $!ima ,!i1" a lui 8a+Due ClEmen* 3u " ia in3o!maii de $!e !e,e( Re,ele e!a la Meudon, unde 4Ea!ne-ul #)i *a0ili e +a!*ie!ul ,ene!al((( C"lu,"!ul e #n3"i)" la +a a #n +a!e lo+uia Hen!i+ de Valoi ( In*!a!ea +a ei e!a $"-i*" de +in+i-e+i de oameni( 8a+Due ClEmen* a)*e$*" nu de$a!*e de u)a de in*!a!e $/n" la o!ele un $!e-e+e din noa$*e, o!" la +a!e '"-u in*!/nd $e *!ad" o *!u$" nume!oa " de +"l"!ei, $!e+eda*" )i 3lan+a*" de $u!*"*o!i de *o!e( B!u$a a+ea *a #nain*a #n *!a$ #n*in , #n*!.o ma!e la!m" de

+o$i*e )i de a!me((( 8a+Due ClEmen* #l '"-u deoda*" $e !e,e de +"le+/nd( C5i$ul lui ulemeni* #i a$"!u #n lumina *o!elo!, $e +/nd oamenii din e +o!*" e !/nduiau #n emi+e!+ )i d"deau ono!u!ile( C"lu,"!ul, +u$!in de 3!i,u!i, e +ul+" #n noa$*ea a+eea #n*!.o )u!" din 'e+in"*a*e( La !e'"! a*ul -o!ilo!, +/nd *!om$eii #n+e$u!" " une, +/nd *oi e +u*u!au de omnul no$ii )i e *!e-eau #n *a0"!a 'a *", 8a+Due ClEmen* e +ul"( B!emu!a din *o* *!u$ul )i #i +l"n"neau dinii( 7)i d"du a*un+i eama +" )u!a a+eea unde #)i $e*!e+u e noa$*ea inea de un 5an( In*!" #n ala 5anului, unde o lu1ni+" a$!indea 3o+ul, )i #i +e!u o *i+l" din +a!e 0"u 1um"*a*e( A$oi, du$" +e $l"*i, ie)i )i #n+e$u " !"*"+ea +" $!in Sain*. Cloud( Pe la o!ele nou" de diminea" e a3la #n 3aa $o!ii lo+uinei !e,ale( 7n 3ie+a!e +li$" o eau au ie)eau de a+olo +u!ie!i( 8a+Due ClEmen* !"ma e un +ea u!m"!ind a+e * du. *e.'ino )i *oa*e mi)+"!ile +e e 3"+eau #n 1u!ul +a ei( Se #nd!e$*" $!e u)a lo+uinei( > :*e!,e.o de.ai+i? *!i," an*inela #nd!e$*/ndu.)i $!e el ulia( > V!eau ".l '"d $e !e,e? *!i," 8a+Due ClEmen*( 7n momen*ul a+ela, Hen!i+ al III.lea *!e+ea din*!.o #n+"$e!e #n*!.al*a, $!in d!e$*ul in*!"!ii( > Ce '!ea omul a+elaA #l #n*!e0" el $e un o3ie!( > M" du+ " #n*!e0, i!e, !" $un e o3ie!ul( > Ce do!ii, $"!in*eA #n*!e0" o3ie!ul a$!o$iindu. e de 8a+Due C ClEmen*( > S".i 'o!0e + !e,elui, $u e +"lu,"!ul +u ,la 3e!m( > Nu e in*!" a)a la ma1e *a*ea. a( > Vin de la Pa!i , $u e a*un+i 8a+Due ClEmen*( P!ime1duindu.mi 'iaa, #i adu+ !e,elui +!i o!i de ma!e #n emn"*a*e( > S+!i o!i de la Pa!i ? O? A *a.i +u *o*ul al*+e'a((( Dai.mi.le, domnule, dai.mi.le?((( 8a+Due ClEmen* +oa e de u0 !a " un $a+5e* 3o!ma* din )a$*e au o$* +!i o!i, lu" una la #n*/m$la!e )i i.o #n*in e o3ie!ului, $un/ndu.i= > Re,ele .o +i*ea +" $e.a+ea *a( Da+" o+oa*e +" me!i*" o *eneala, m" 'a +5ema( Da! 1u! +" numai eu in,u! i le 'oi #nm/na $e +elelal*e( O3ie!ul, +on'in +" omul nu 'oia " +a$e un 0un $!ile1 de a 3i !" $l"*i*, a$!o0" +u un emn din +a$ )i du e +!i oa!ea lui Hen!i+ al III.lea((( 8a+Due ClEmen* !"ma e +/*e'a minu*e #n 3aa in*!"!ii, u0 o+5ii ,"!-ilo!( O3ie!ul !ea$"!u )i #i 3"+u emn((( +"lu,"!ul #)i #nd!e$*" $ina!ea( 7n #n+"$e!ea unde 3u e e in*!odu , #l '"-u $e Hen!i+ al III.lea a)e-a* #n*!.un 1il )i #n+on1u!a* de '!eo -e+e din*!e o3ie!ii lui $!in+i$ali( Re,ele a0ia +a*adi+ i " a!un+e o $!i'i!e a u$!a +"lu,"!ului )i, +u un *on a$a*i+, #n*!e0"= > Se $a!e +" mai ai )i al*e +!i o!iA D".le( > Si!e, $u e 8a+Due ClEmen* +u ,la 3o!a*, +"-u* )i !",u)i*, +u un ,la +a!e.i 3"+u " 3!eam"*e $e +ei de 3a", i!e, +!i o!ile nu #n eamn" nimi+, +eea +e am a '" $une e *e *o*ul( > Vo!0e)*e de+i((( Vii de la Pa!i A((( Ai in*!a* #n 4a *illiaA > Si!e, nu $o* 'o!0i de+/* #n*!e $a*!u o+5i +u ma1e *a*ea.'oa *!"( Ceea +e am de $u e *e de o im$o!*an" 'i*al"((( Hen!i+ al III.lea 3"+u un ,e *( O3ie!ii )o'"i!"( Da! !e,ele !e$e*" ,e *ul, 3"!" " +oa*" o 'o!0"( Ei ie)i!"( 8a+Due ClEmen* #i u!m"!i din o+5i((( G)a e #n+5i e #n u!ma lo!( > Ia*" +!i o!ile, i!e, $u e 8a+Due Clemen* +a!e #i #n*in e un $a+5e*( Re,ele #n+e$u " +oa*" $e+eile )i " +i*ea +" $!ima +!i oa!e, $un/nd= > 4ine((( 3oa!*e 0ine((( O? Da! e admi!a0il((( :i domnia.*a, 1u$/ne, +e mai ai de ad"u,a*A((( Be a ((( Gn i$"* +um$li* /)ni din ,/*le1ul !e,elui, #n*!e!u$/ndu.i 3!a-a= '"-u e un $umnal #n m/na +"lu,"!ului, +a!e +u +5i$ul +5imono i*, #n $"im/n*"*o!, e a$le+a a u$!a lui !o *ind +u ,la *un"*o!=

> I!od? Am ".i $un din $a!*ea lui Dumne-eu +" i.a una* +ea ul de $e u!m"?((( 7n a+eea)i +li$", Hen!i+ al III.lea imi un oi de 3!i, +um #i $"*!unde #n 0u!*"( V!u " e !idi+e )i +"-u la lo+( 7n a+ela)i *im$, '"-u +" e!a inunda* de /n,e )i +" u0 'in*!e $u!*a un $umnal #n3i$* $/n" #n $l" ele( C"lu,"!ul nu 3"+u e de+/* un in,u! ,e * )i a$oi e d"du e #nd"!"*, +u 0!aele #n+!u+i)a*e((( Boa*e a+e *ea, #n+e$/nd +u !emi*e!ea +!i o!ilo!, du!a e!" a0ia *!ei-e+i de e+unde, da!, la *!i,"*ul !e,elui, #n+"$e!ea e um$lu de o3ie!i )i de ,"!-i, +a!e #l $!in e!" $e +"lu,"!( > Si!e? #n*!e0" C!illon( Ce e #n*/m$l"A Omul a+e *a '.a in ul*a*A A*un+i '"-u!" +u *oii +eea +e nu -"!i e!" de la #n+e$u*, $umnalul #n3i$* #n 'in*!ele !e,elui +a!e, +u ,la *in , mu!mu!"= > A5? C"lu,"! mi)el?((( M.a omo!/*?((( 7n a+ela)i momen*, 8a+Due ClEmen* +"-u la $"m/n*, do0o!/* de o lo'i*u!" de m"+iu+" da*" de un *!"1e!2 un al*ul #i de +"!+" $i *olul d!e$* #n u!e+5e, *!ei au $a*!u *!"1e!i #l 3/)ia!" +u "0iile( 7n*!.o +li$i*", *!u$ul a+e *a nu mai 3u de+/* o !an" 'ie, #n3io!"*oa!e )i, +l"*in/ndu. e #n+" $e $i+ioa!e, 3u */!/* a3a!", da* $e m/na mulimii +a!e ale!,a e, !u$/ndu.l #n 0u+"i, $!e3"+/ndu.l #n mi+i 3"!/me( 7n '!eme] a *a, nume!o)i +u!ie!i $o!neau Kn *oa*e di!e+iile( Du$" un +ea , !e,ele Na'a!!ei o ea, +u +alul #n $ume, )i in*!a din*!.un al* #n +ame!a unde Hen!i+ al III.lea, #n*in $e un $a* de +am$anie, -"+ea le)ina*, $e +/nd doi +5i!u!,i #i o0lo1eau !ana((( A*un+i, o *"+e!e $o omo!i*" e a)*e!nu $e *e *a0"!"((( A0ia $!e ea!" Hen!i+ al III.lea #)i !e+"$"*" +uno)*ina( De+la!" +u mul* +u!a1 *u*u!o! a+elo!a +a!e e a3lau #n 1u!ul "u +" nu e!a nimi+, +" e!a !e-i *en* )i +" #)i 'a !e'eni( A$oi $o!un+i " 3ie l" a* in,u! +u !e,ele Na'a!!ei )i " i e adu+" in *!umen*e de +!i ( > Si!e, !o *i Hen!i+ +u ,la 3e!m( > @!a*ele meu? #l #n*!e!u$ e 4Ea!ne-ul $l/n,/nd( > Si!e? A +ul*ai.m"? Am " mo!( Mi.a !"ma de *!"i* doa! '!eo o!"( E *e de a1un $en*!u a #n*o+mi a+*ul +a!e '" de emnea-" d!e$* uni+ul meu u!ma) la *!onul @!anei?((( :i, lu/nd $ana #n min", ad"u," +u un -/m0e*= > Re,ele *!a,e " moa!"((( B!"ia +" !e,ele?((( $LV 5A"DA CEA BUNA Pa!daillan, a)a +um am mai $u , in*!a e #n Pa!i )i, da*o!i*" medaliei $e +a!e i.o d"du e 8a+Due ClEmen*, 3u e e li0e! " +i!+ule( I-0u*i " a1un," $/n" la CCei doi mo!i +a!e 'o!0e +C, o +/!+ium" la +a!e e du+ea $e '!emu!i a*un+i +/nd e!a inu*" de admi!a0ila Ca5*o( E!a un 5an d"!"$"na* )i 3oa!*e deo+5ea*( Clien*ela lui e!a al+"*ui*" din 3emei de 3!/na*e, 0"*"u)i )i u+i,a)i +u im0!ie( R"ma e a+olo dou" -ile #n+uia* #n odaie, !/-/nd )i ,lumind +u oa $eii nu $!ea !e+omanda0ili ai lo+ului, )i ,/ndindu. e uneo!i +e a'ea " e #n*/m$le +u el( 7n 3ond, Pa!daillan e imea +5ema* $!e a lua dou" 5o*"!/!i, +a!e nu.l mulumeau ni+i una, ni+i +ealal*"( P!ima e!a " $!imea +" o $i*ali*a*ea +a!e #i 3u e e o3e!i*" la O!lEan de +"*!e C5a!le dIAn,oulFme )i mama a+e *uia2 a doua e!a, a)a +um #i 3","dui e 0l/ndei Hu,ue**e, )i +um #l 0"*ea )i $e el ,/ndul, de a me!,e " e odi5nea +" la 5anul $evini%re. 7nl"*u!" !e$ede $!ima oluie( :i, #n $!i'ina +elei de.a doua, !"ma e #n +um$"n"( 7n dimineaa +elei de.a *!eia -i, Pa!daillan ie)i $e 1o )i e du e la $evini%re. Pa!i ul e!a +u$!in de 3!eam"*( O eno!m" 0u+u!ie i-0u+nea $e *oa*e *!"-ile( Oamenii dan au, a!un+au $o+ni*o!i, $u!*au e)a!3e 'e!-i > +uloa!ea $e!anei > +a!e 3u e e!" #m$"!i*e de doamna de Nemou! )i de 3ii+a ei, du+e a de Mon*$en ie!((( 4u+u!ia a+ea *a, e)a!3ele a+e *ea 'e!-i, dan u!ile, *!i,"*ele, 0eia a+ea *a a unui $o$o! #n*!e,, e!a Pa!i ul +a!e $u!*a doliu du$" dina *ia Valoi ( De la $!imele *!i,"*e $e +a!e le au-i, Pa!daillan #nele e

+" lucrul acela se isprvise. Se 'indeau $an+a!*e +u $o!*!e*ul lui 8a+Due ClEmen*, ma!*i!ul )i al'a*o!ul $o$o!ului( C4ie*ul neno!o+i*? e ,/ndea +a'ale!ul( Ia*" un om +a!e a $l"*i* +um$ +/*e'a "!u*"!i ale )+5ioa$ei((( O3? O3? Ce d!a+u .a $e*!e+u* la $evini%re)C A1un e e #n *!ada Sain*.Deni , #n 3aa *indei 'e *i*ului 5an( G)a de la 0u+"*"!ie e!a -idi*"( 7n lo+ul u)ii +u ,eaml/+ de la in*!a!e, a+um e!a o 3!umoa " u)" de *e1a! ma i', #m$odo0i*" +u ni*u!i( 7n ")i *inda e!a modi3i+a*" )i #m0o,"i*" +u o !am$" 3!umoa " de 3ie! 3o!1a*( @i!ma di $"!u e( Ca a 3u e e -u,!"'i*" $!oa $"*, +u 3e!e *!e noi, *o*ul +"$"*a e un ae! 0u!,5e- din*!e +ele mai #n *"!i*e( Pa!daillan !"ma e -e+e minu*e uimi* )i oa!e+um #n*!i *a*( CS.a du 5anul $evini%re! ,/ndi el u $in/nd( Gi*e +um a$une ,lo!ia a+e *ei lumi?(((C E!a ,a*a " $le+e, *!i * la +ulme, +/nd, #n $a!*ea */n," a 3!umoa ei u)i de *e1a! o0 e!'" o $la+" de ma!mu!", $e +a!e e!a ,!a'a*" o in +!i$ie( Se a$!o$ie, #m0oldi* de +u!io-i*a*e, )i +i*i a+e *e +u'in*e= CASA PARDAILLAN CCa a Pa!daillan? !e$e*" #n inea lui +a'ale!ul, ului*( Ia *e ui*"? De+i eu am o +a " la Pa!i ? :i n.am )*iu* nimi+?C G!+" *!e$*ele *indei )i lo'i +u +io+anul #n u)"( O lu1ni+" im$a*i+" )i ama0il" de +5i e de #nda*", #l +e!+e*" o +li$" )i #l !u," " in*!e( :i in*!" #n ala +ea ma!e, unde o nou" u!$!i-" #l 3"+u " 5ol0e-e o+5ii= #n*!.ade'"!, da+" 5anul nu mai e!a un 5an #n e6*e!io!, #n"un*!u #n " e!a mai mul* +a o!i+/nd( Nimi+ nu e +5im0a e #n ala +ea ma!e( A+elea)i me e de *e1a! #nne,!i*e de '!eme, a+elea)i +aune +u $"*a!ele +ul$*a*e, a+elea)i 'a e de a!am" a,"a*e $e $e!ei )i *!"lu+ind +a au!ul2 )i( 7n 3und, a+eea)i 0u+"*"!ie, +u a+eea)i o0" ma!e #n +a!e a!dea un 3o+ *!a)ni+( Pi$eau, 0"*!/nul +/ine Pi$eau, e ,udu!a la $i+ioa!ele lui )i ,emea de 0u+u!ie, )i Hu,ue**e, ,a-da +ea 0un", +u 0!aele de-,oli*e, #l $!imea +a o ade'"!a*" ,a-d" 0un", $un/ndu.i= > A? Domnule +a'ale!, de+i domnia.*a e)*iA((( Re$ede, Ma!,o*, 3" o omle*" 0un" $en*!u domnul +a'ale!, +"!uia de i,u! #i e *e 3oame( Re$ede, %ille**e, d" o 3u," #n $i'ni", +"+i domnului +a'ale! de i,u! +" i.e e*e((( :i Hu,ue**e 'enea, +u m/inile #n*in e, $!e Pa!daillan, +a!e o "!u*" $e am/ndoi o0!a1ii( > S*ai 0ini)o!, d!a," $!ie*en", $u e a*un+i +a'ale!ul( Nu mi.e 3oame )i n.o " m" a*in, de omle*a domniei.*ale( Nu mi.e e*e )i n.o ".i 0eau 'inul( Da! un* #n +5im0 #n3ome*a* )i #n e*a* de +u!io-i*a*e, e6$li+".mi )i mie((( > O!i+e do!e)*i, !" $un e Hu,ue**e -/m0ind( :i, deoda*", e !o)i, a$oi $"li, -/m0e*ul ei de'eni *!i * )i nelini)*i*( :i, +u un ,la +e'a mai *!emu!"*o!, ad"u,"= > Ce do!e)*i " a3liA > Ai #n+5i 5anul $evini%re) > Doamne 3in*e, da, mon enio!e( Am a,oni i* #n +5i$ one * o oa!e+a!e a'e!e )i m.am ,/ndi*((( ideea a *a mi.a 'eni* #n*!.o ea!", */nd l/n," 3o+ul din +"min )i ui*/ndu.m" la Pi$eau((( m.am ,/ndi* +" n.a) mai '!ea " 3iu o 5an,i" a +"!ei +a " e *e de +5i " $en*!u 3i*e+ine( Da!, da+" $evini%re nu mai e6i *" $en*!u nimeni de $e lume, am '!u* #n " +a a+e * lo+al " e6i *e me!eu )i +a me!eu, a*/* *im$ +/* 'oi 3i eu #n 'ia", " 3ie un 0un ad"$o * $en*!u +ine'a, +a!e mi.a 3","dui* +" 'a 'eni #n*!.o 0un" -i ".)i +au*e ai+i odi5na((( Domnule +a'ale!, ad"u," ea !idi+/ndu.)i +a$ul )i in*uindu.l +u o+5ii ei 3!umo)i, ume-ii de la+!imi( $evini%re nu mai e *e 5anul de $e *!ada Sain*.Deni , +i e *e un 5an 0un, !e-e!'a* numai $en*!u domnia.*a, e *e((( +a a lui Pa!daillan((( Ce '!ei, +i*i*o!uleA @ideli*a*ea a+ea *a, *a*o!ni+ia unei nai'i*"i #n+/n*"*oa!e,

deli+a*eea mi)+"*oa!e, ideea ado!a0il" de a #n+5ide 5anul )i de a 3a+e din el *o*u)i un 5an !e-e!'a* doa! $en*!u el((( )i.a$oi 5an,ia e!a 3e!me+"*oa!e((( )i.a$oi Pi$eau #l *!",ea de 5aine +5el"l"ind 3e!i+i*((( )i.a$oi lo+ul a+e *a #l 3"+ea " !e*!"ia +", $al$i*/ndu.i inima, *oa*" $oe-ia *ine!eii lui((( $e +u!*, d!a,ul meu +i*i*o!, Pa!daillan #)i de +5i e 0!aele( Hu,ue**e e a!un+" la $ie$*ul lui, *!emu!/nd, )i $l/n e a)a mul*" '!eme( O lun" mai */!-iu a'u lo+ +" "*o!ia Hu,ue**ei, ,a-da +ea 0un", +u +a'ale!ul de Pa!daillan( :i Hu,ue**e e!a m/nd!", )i 3e!i+i*", )i #n+/n*a*", )i e6*a-ia*" de a a'ea un a emenea o, +eea +e a0ia da+" mai e *e ne'oie .o $unem( 7n +e.l $!i'e)*e $e Pa!daillan, a 3o * #ndea1un de ,ene!o $en*!u a e a!"*a #n+" )i mai 3e!i+i* de+/* Hu,ue**e( 7)i a,"a e $ada #n +ame!" )i, numai +/nd !"m/nea in,u!, uneo!i nu e $u*ea #m$iedi+a " o3*e-e, )i.a*un+i e #n*!e0a, )i e!a ne'oi* ".)i m"!*u!i ea +" ie)i +" 3e!i+i!ea a *a mol+om" #l $li+*i ea $uin $e +a'ale!ul !"*"+i*o!, $e a'en*u!ie!ul, $e +"u*"*o!ul ne+uno +u*ului +a!e nu #n+e*a e " e6i *e #n el((( 7n luna de+em0!ie din anul u!m"*o!, Pi$eau mu!i #n+"!+a* de ani )i de 3e!i+i!e( Mu!i +a u!ma!e a unei indi,e *ii, deoa!e+e #n*!.o ea!" #n3ule+" o +u!+" ,!a " $e +a!e, +!edin+io 'e+5ilo! ale in *in+*e de 0o!3a), o 3u!a e din*!.un dula$((( 4ia*a Hu,ue**e nu e!a meni*" " e 0u+u!e mul*" '!eme de 3e!i+i!ea $e +a!e )i.o +!ea e $!in d!","l")enia )i ,!aioa a ei 3ideli*a*e( Cam #n $e!ioada +/nd mu!i Pi$eau, ea !"+i *a!e )i 3o!ele o $"!" i!" !e$ede( Pa!daillan *"*u ne+lin*i* la +"$"*/iul $a*ului ei )i o #n,!i1i $e ,a-da +ea 0un", nu +a un 0un o au +a un 0un 3!a*e, +i +a un iu0i* $"*ima)( A)a #n+/* Hu,ue**e e 0u+u!" de o a,onie minuna*" )i 3e!i+i*"( 7n +iuda *u*u!o! mani3e *"!ilo!, $/n" a+um e #ndoi e de d!a,o *ea +a'ale!ului( V"-/ndu.l #n " a*/* de di $e!a*, a*/* de a*en* .o #n,!i1ea +" )i ".i aline u3e!ina, me!eu al"*u!i, me!eu ," ind +u'in*e de #m0"!0"*a!e, *!"duindu. e me!eu .o 3a+" " !/d", " o +on'in," +" 'a *!"i )i +" 'a 3i 3e!i+i*", ea nu e mai #ndoi de en*imen*ele lui )i, de a*un+i #n+olo, de'eni #n*!.ade'"! 3e!i+i*"( > O3? P!ie*enul meu d!a,, mu!mu!a ea uneo!i, de +e nu $o* " mo! de o u*" de o!i $en*!u a m" 0u+u!a de o u*" de a,onii a em"n"*oa!e?((( :i, *o*u)i, ,a-da +ea 0un" mu!i #n +ele din u!m"?((( Mu!i +u -/m0e*ul $e 0u-e, +u +5i$ul ilumina* de e6*a-ul 3e!i+i!ii )i al d!a,o *ei, mu!i #n*!.o "!u*a!e +u +a!e +um$ul, ma!ele ei $!ie*en, +um $unea ea, #i $e+e*lui e 0u-ele, #n +li$a +ea de $e u!m"( Ca'ale!ul #n+5i e +u un ,e * $io a+e)*i o+5i +a!e #i -/m0i e!" de a*/*ea o!i( O $l/n e -ile #n*!e,i( O lun" du$" moa!*ea 0unei Hu,ue**e, Pa!daillan de +5i e *e *amen*ul $e +a!e #l l" a e ,a-da +ea 0un"( CLa mo)*eni!e 0unu!ile mele, mo0ile )i imo0ile, +um$ului meu o, +a'ale!ul de Pa!daillan(((C Be *amen*ul #n+e$ea +u a+e *e +u'in*e( G!ma du$" a+eea enume!a!ea u numi*elo! 0unu!i, mo0ile )i imo0ile, al +"!o! *o*al e !idi+a la uma !o*und" de dou" u*e dou"-e+i de mii de li'!e( Pa!daillan *!"0"*u #n+"$e!ile +a!e $e '!emu!i al+"*ui e!" 5an^l $evini%re )i adun" +/*e'a m"!un*e amin*i!i, mai +u eam" un $o!*!e* mi+ al Hu,ue**ei, $e +a!e #l #n+5i e #n*!.un medalion de au!( A$oi e du e la $!imul no*a!, #i a!"*" *e *amen*ul )i #i de+la!" +", la !/ndul "u, d"!uia u numi*ele 0unu!i, mo0ile )i imo0ile, oamenilo! "!a+i din +a!*ie!ul Sain*.Deni ( Hanul $evini%re 3u *!an 3o!ma* de+i #n*!.un a-il $en*!u +ei 0"*!/ni )i ne$u*in+io)i( Pa!daillan +e!u e +a ala +ea ma!e )i 0u+"*"!ia " !"m/n" nea*in e )i +a o $a!*e din 'eni*u!i " 3ie alo+a*" $!e,"*i!ii -ilni+e a unei u$e 0une, +a!e " 3ie #m$"!i*" ,!a*ui* +elo! ne'oia)i )i li$ ii de ad"$o * )i de 5!an"( R/nduindu.)i a *3el *!e0u!ile, Pa!daillan e u!+" $e +al )i ie)i din Pa!i (

E!a #n*!.o ea!" de 3e0!ua!ie( Gn '/n* u)o! )i #ne$"*o! #i 0i+iuia o0!a1ii( Me!,ea #n *!a$ $e d!um )i +o$i*ele +alului !" unau $e $"m/n*ul #n*"!i* de #n,5e( Gnde e du+eaA((( Ha0a! n.a'ea((( me!,ea $e d!um )i.a*/*?((( C/*eoda*" mu!mu!a +u'/n*ul +a!e i e $"!ea +" +u$!inde *oa*e ,/ndu!ile lui )i +" #i !e-um" *!e+u*ul, $!e-en*ul, 'ii*o!ul((( un +u'/n* $e +a!e #l !o *ea 3"!" am"!"+iune, +u un oi de 0u+u!ie )i de m/nd!ie= CSIN%GR?(((C Soa!ele di $"!u la a 3ini*( Se l" " ea!a( Pei a1ul e!a melan+oli+ )i #nne,u!a*( S$aiul e #n*indea #n 3aa lui +/* +u$!indea +u o+5ii((( Pa!daillan e #n3und" #n -"!ile #nde$"!*a*e( Puin +/*e $uin, ilue*a lui e *o$i #n ne,u!a ne+uno +u*ului( $LVI 7n a+eea)i lun" 3e0!ua!ie, e $e*!e+u la Roma un e'enimen* $e +a!e *!e0uie ".l emnal"m( La +a *elul San*[An,elo, #n*!.o odaie "!"+"+io mo0ila*", $e un $a* #n,u *, e!a +ul+a*" o 3emeie( O+5ii ei, $lini de mi *e!, 'i "*o!i )i ne+lin*ii, o+5ii a+e *ei 3emei +u un +a$ +ul$*u!al, +u un 0o,a* $"! ne,!u +e.i +"dea $e ume!ii de ma!mu!", o+5ii a+e *ei 3emei +u a*i*udini de 3o!" )i de m"!eie, +5ia! #n +ea ul a+e *a +/nd -"+ea, do0o!/*" de na*u!", ea +a!e 'i a e " *!ium3e a u$!a omeni!ii, o+5ii a+e)*ia +a dou" diaman*e 3une0!e $!i'eau, ,!a'i, ad/n+i, un +o$il +a!e do!mea al"*u!i de ea, un $!un+, o mi+" 3iin" 'oini+", $u*e!ni+", +u $umni)o!ii *!/n)i ene!,i+( O lu1ni+" a$le+a*" dea u$!a $a*ului $!i'ea )i ea( Odaia a *a e!a o *emni"( Slu1ni+a a+ea *a e!a M9!*5i ( @emeia +ul+a*" e!a @au *a( Co$ilul e!a 3iul @au *ei )i al lui Pa!daillan( @au *a, a!e *a*" de -0i!ii lui Si6*u #n noa$*ea +/nd a! e e Pala*ul Rian*, 3u e e #n*emnia*" #n +a *elul San*I An,elo unde, +a uni+" 3a'oa!e, i e #n,"dui e .o $" *!e-e $e M9!*5i l/n," ea( Si6*u adun" un +on+iliu e+!e*, +a!e a'u mi iunea " o 1ude+e $e !e0el"( A+e * *!i0unal e6+e$ional $u e $e *e dou" u*e de #n*!e0"!i( La *oa*e #n*!e0"!ile a+e *ea, e !" $un e e #n unanimi*a*e +" @au *a e!a 'ino'a*"( 7n +on e+in", #n luna au,u * 1VW9, ea 3u +ondamna*" " 3ie de+a$i*a*", a$oi a! " )i +enu)a " 3ie a!un+a*" #n +ele $a*!u '/n*u!i( A0ia la 1V au,u * i e +omuni+" @au *ei en*ina, #n odaia unde e!a inu*" $!i-onie!"( O a +ul*" 3"!" " e +lin*ea +"( E6e+uia *!e0uia " ai0" lo+ a doua -i de diminea"( C/nd 1ude+"*o!ii e !e*!a e!", M9!*5i #n,enun+5e 5o5o*ind la $i+ioa!ele *"$/nei ale )i mu!mu!"= > Ce +5in +um$li*? O, *"$/n"? E *e oa!e +u $u*in"A((( @au *a -/m0i, o a1u*" $e lu1ni+" " e !idi+e, +oa e din /n un medalion de au! $e +a!e #l de +5i e )i #i a!"*" lui M9!*5i +e a'ea #nl"un*!ul lui( > @ii $e $a+e? N.o " 3iu u$u " +5inu!ilo!( Nu 'o! a'ea de+/* +ada'!ul meu( Ve-i ,!"unele a *eaA Gna e *e de a1un " *e adoa!m", )i do!mi +/*e'a -ile #n )i!( Dou" *e 3a+ de a emenea " ado!mi, da! nu *e mai *!e-e)*i ni+ioda*"( B!ei *e do0oa!" #n*!.un *im$ mai +u!* de+/* +el mai !a$id 3ul,e! )i mo!i 3"!" " u3e!i( > S*"$/n", $u e M9!*5i , da+" mu!ii, 'iaa mea nu 'a mai 3i de+/* o a,onie( Sun* *!ei ,!"une $en*!u domnia.'oa *!" )i *!ei $en*!u +!edin+ioa a domniei.'oa *!e lu,"( > @ie, !o *i im$lu @au *a( P!e,"*e)*e.*e de+i " mo!i, a)a +um 'oi mu!i )i eu( @au *a '"! " *!ei ,!"une de o*!a'" #n*!.o +u$" )i *!ei #n*!.o al*" +u$"( M9!*5i e $!e,"*ea " 'e! e $uin" a$" #n +u$e((( 7n +li$a a+eea, @au *a e 3"+u al0" la 3a", un 3io! $!elun, o +u*u!" $/n" #n *!"3undu!ile 3iinei ale, #)i du e m/inile la $/n*e+e )i un i$"* !",u)i*, un i$"* #n +a!e e ame *e+au nelini)*ea, ,!oa-a, uimi!ea, +/!0a #i /)ni de $e 0u-ele ei al0e( > O$!e)*e.*e? !o *i ea +u ,la *un"*o!( 7u a 'nc dreptul s or!((( Cele )a e ,!"une de o*!a'" 3u!" '/!/*e la lo+ #n medalionul de au! $e +a!e @au *a #l

a +un e #n /n( Boa*" noa$*ea @au *a $"!u +" e #n*!ea0", +" a +ul*" #nl"un*!ul "u )i, 0l/nd, #)i m/n,/ia $/n*e+ele +u m/inile( :i +5i$ul ei e6$!ima +/nd o uimi!e 3"!" ma!,ini, +/nd o di $e!a!e nea,!", )i +/nd un 3el de #n+/n*a!e((( De diminea", nume!o)i $a)i e a$!o$ia!" de u)", )i M9!*5i , i,no!/nd +e e $e*!e+ea #n 3iina @au *ei, #n+e$u din nou " $l/n,", deoa!e+e 'eneau .o ia $e *"$/na ei )i .o +ondu+" la u$li+iu( 7n*!.ade'"!, $e al" 'eneau 1ude+"*o!ii, ,"!-ile )i +"l"ul( Gnul din*!e 1ude+"*o!i de 3")u!" un $e!,amen* )i +i*i din nou en*ina( A*un+i, +"l"ul #nain*" $en*!u a o lua $e @au *a )i a o du+e( Da! ea #l !e $in e +u un ,e * )i, enin", !e+e, o!,olioa ", a)a +u!a 3u e e *o*deauna, !o *i= > C"l"ule, n.a 'eni* #n+" *im$ul ".i #nde$line)*i meni!ea( 8ude+"*o!i, nu $u*ei " m" u+idei #n+"((( Pen*!u +" nu $u*ei u+ide dou" 'iei, +/nd n.ai o /ndi* de+/* una, deoa!e+e #n $/n*e+ele meu $o!* o 'ia" nou" +a!e nu $oa*e 3i a*in " de 1u *iia 'oa *!", $en*!u +" nu mai un* 3e+ioa!", $en*!u +" o " de'in mam"?((( 8ude+"*o!ii e #n+lina!" )i ie)i!"( 7n*!.ade'"!, e!a o le,e a+!", domin/nd *oa*e le,ile "!ilo! din Eu!o$a, du$" +a!e o 3emeie #n "!+ina*" nu $u*ea 3i e6e+u*a*"((( Si6*u al V.Iea o0inu din $a!*ea *!i0unalului, +a!e o +ondamna e $e !e0el", +a " nu i e +!ue 'iaa, +i doa! +a e6e+uia " 3ie am/na*" $/n" la na)*e!ea +o$ilului( A+ea *" nou" en*in" i.a 3o * +omuni+a*" @au *ei $e la 3/!)i*ul lui e$*em0!ie= ea o $!imi +u -/m0e*ul $e 0u-e((( B!e+u e!" *!ei -ile de +/nd e n" +u e +o$ilul( Bo*ul, #n 3iina a+ea *a mi+", do'edea o *!anie 'i,oa!e, o $o3*" 3u!ioa " de 'ia"( S*!/n,ea $umnii, e +!i $a, i$a +a ali +o$ii la *!ei luni( E!a ne'oie " i *e u$ui #nda*", a*un+i +/nd +e!ea " 0ea( M9!*5i , #n+/n*a*", e6*a-ia*" de admi!aie, #l 5!"nea +u la$*ele $e +a!e i.l d"dea *emni+e!ul((( Da! @au *a, #n +e o $!i'e)*e, nu +o*ea o 'o!0"?((( Numai +", de #nda*" +e M9!*5i $o*olea 3oamea im$e!ioa " a nou.n" +u*ului, +e!ea " i.l a)e-e l/n," ea, $e $e!n", )i, o!e #n*!e,i, #l $!i'ea +um doa!me +u un omn olid )i !o0u *( @au *a nu -/m0ea, nu $unea un +u'/n*( 7n !" *im$ul a+e *o! *!ei -ile, ea nu do!mi( R"ma e ".)i +on*em$le 3iul, +u o $!i'i!e *!anie( Ni+i m"+a! o da*" nu.)i li$i 0u-ele de 3!un*ea au de m/nuele mi+uei 3iine, a)a +um 3a+ *oa*e mamele( 7n ea!a +elei de.a *!eia -i, a+eea)i ini *!" +e!emonie +a!e e "'/!)i e, e !e$!odu e #n a+eea)i #n+"$e!e= 'eni!" 1ude+"*o!ii, #n oii de +"l"u, )i o anuna!" $e @au *a +" e!a de *ul de #n $u*e!e $en*!u a me!,e la u$li+iu a doua -i de diminea", #n -o!i( Ad"u,a!" numai +" $!un+ul !e0elei 'a 3i a0andona*, doa! da+" nu +um'a '!eun om milo 'a +e!e ".l ia de u3le*( A$oi e !e*!a e!"( Noa$*ea e +u! e 3"!" +a o /ndi*a ".)i de-li$ea +" o+5ii de $e +o$il, a!un+/ndu.i o $!i'i!e #n+"!+a*" de mi *e!, $!in +a!e .a! 3i $u +" #n+e!+a ".i +omuni+e $!o$!ia ei 'oin"( Gn o!olo,iu #nde$"!*a* 0"*u de o!a )a e dimineaa( A*un+i @au *a o +5em" $e M9!*5i )i #i $o!un+i " 'e! e #n*!.o +u$" +ele )a e ,!"une de o*!a'"( M9!*5i e u$u e, $l/n,/nd((( nu mai $unea nimi+ de $!e moa!*ea ei, deoa!e+e #nele e e +" *!e0uia " *!"ia +" $en*!u +o$il( > 7l 'ei lua, -i e #n*!.ade'"! @au *a +u un ,la la 3el de +alm +a $e '!emea +/nd 'o!0ea +a o u'e!an", #l 'ei lua )i #l 'ei +!e)*e( V!eau " +!ea +" la Pa!i )i " *!"ia +" a+olo( A$oi, +/nd 'a 3i un 0"!0a* in *oa*" 3i!ea, #i 'ei $une +ine e *e )i #i 'ei i *o!i i $o'e *ea mea )i a *a*"lui "u((( > 8u! +" '" 'oi da a +ul*a!e, 5o5o*i M9!*5i ( @au *a 3"+u un emn din +a$, #n emn/nd +" e 0ine, a!un+" o $!i'i!e $!e +u$a +u o*!a'" +a!e e!a a)e-a*" $e o m" u", la #ndem/n", )i.a*un+i, $en*!u $!ima da*", lu" +o$ilul #n 0!ae( Co$ilul e *!e-i )i, +li$ind din o+5i, $"!u +" o $!i'e)*e((( )i.a*un+i @au *a #i 'o!0i= > @iul @au *ei((( 3iul lui Pa!daillan((( +e e 'a #n*/m$la +u *ineA((( Be 'ei !idi+a #n*!.o 0un" -i #n 3aa *a*"lui *"uA((( 7i 'ei !"-0una mamaA((( @iul @au *ei )i al lui Pa!daillan( 7i do!e + " ai inima #n'eli*" #n *!ei +u*u!i de oel? 7i do!e + +a u3le*ul *"u de ne$"*!un "

nu +unoa +" ni+ioda*" mila, d!a,o *ea, im"min*ele de l"0i+iune )i de #n!o0i!e? 7i u!e" *!e+i $!in 'ia" +a un me*eo! 3ie!0in*e +a!e #m$in,e 3a*ali*a*ea din $a*e? Adio, 3iu al lui Pa!daillan? 7n a+ela)i *im$ lu" #n m/n" +u$a +u o*!a'", o ,oli din*!.o o!0i*u!", o a!un+" )i, +u 'iolen", #n $a mul u$!em al mo!ii, de$u e un "!u* +a o mu)+"*u!" de ne)*e! $e 3!un*ea $!un+ului((( :i +"-u $e $e!n"((( moa!*"(((( Ce a'ea " de'in", #n*!.ade'"!, a+e * +o$il, -"mi li* de dou" 3iine $line de 3o!" )i de 'ia" in*en ", la 3el de uimi*oa!e )i una )i +ealal*", da! una, $!o*o*i$ al +a'ale!i mului, in*e-" a ,ene!o-i*"ii, +ealal*", $!o*o*i$ al am0iiei, in*e-" a o!,oliuluiA Da!, +e a'ea " !e$!e-in*e $!odu ul a+e *o! dou" 3i,u!i a*/* de deo e0i*e, +o$ilul +a!e #n*/lni e #n $"im/n*"*oa!ea im$!e+aie a @au *ei #n $!a,ul 'ieii, +a!e mo)*enea $oa*e in+al+ula0ila 3o!" a !"ului +a!e "l")luia #n $i!i*ul @au *ei, )i #n +a!e $al$i*a $oa*e u3le*ul m"!inimo al lui Pa!daillanA((( Boa*e a+e *ea +i*i*o!ul le 'a a3la #n PARDAILLAN :I @AGSBA

S-ar putea să vă placă și