Sunteți pe pagina 1din 5

-PROCEDURA TEHNICA DE EXECUIETERASAMENTE

Pag. 1 / 5

1. SCOP Prezenta procedura are drept scop stabilirea metodologiei de executie a 2. DOMENIU Procedura se aplic n cadrul lucrarilor desfasurate de SC ALDONA SRL la lucrarile de
terasamente. lucrarilor de terasamente.

3. DEFINIII Anga ator Antreprenor !eneficiar "nginer

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

S#AS $%&'())

#eren de fundare* Clasificarea si identificarea p+m,nturilor

S#AS $-./0%0/. Actiunea fenomenului de ng1et(dezg1et la lucr+ri de drumuri* Pre2enirea si remedierea degrad+rilor din ng1et(dezg1et* Prescriptii te1nice S#AS 1913/1383
ST S !91"#8" CD 1&&#!''' Teren de fundare.Determinarea caracteristicilor de compactare. ncercarea PROCTOR $ucr%ri de drumuri. Terasamente.Conditii generale de calitate. (nstructiuni te)nice departamentale pri*ind determinarea st%rii te)nice a drumurilor moderne.

5. INSTRUCTIUNI 5.1 Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele3 ( asigurarea documentelor de executie3 ( 2erificarea calitatii pri2ind trasarea terenului de fundare3 ( 2erificarea conditiilor speciale4 pamanturi sensibile la umezire4 pamanturi contractile3 ( instruirea personalului in executarea lucrarilor3
# dotarea cu scule si dispo+iti*e necesare reali+arii lucrarii, # racorduri de energie - apa si alte utilitati

( trasarea lucrarilor* 5.2. Descrierea instructiunii 5.2.1. Generalitti: Pag. 2 / 5

Procedura se refer+ la executarea lucr%rilor de terasament si la desfacerea partial% sau total% carosa.ilului
degradat.

5.2.2. Actiuni implicate: (Deterrminarea zonelor degradate si stabilirea cauzelor care au condus la degradare* (Stabilirea lucr+rilor necesare si a te1nologiei4 corespunz+toare situatiei structurii drumului* (5ncadrarea si semnalizarea zonelor de lucru* (Desfacerea sistemului degradat si ndep+rtarea materialului re+ultat.
#Determinarea capacit%tii portante a p%m/ntului 0n +ona de lucru. #ntocmirea 0nregistr%rilor de calitate.

5.3. Punerea n opera (At,t la lucr+ri noi4 c,t si la reparatii4 se 2erific+ si se constat+ calitatea materialelor si structura drumului existent n 2ederea aducerii la starea anterioar+ degrad+rii* (Din materialele scoase din structura existent+ se selecteaz+ elementele care se pot refolosi n cadrul reparatiilor* Restul materialelor se ndep+rteaz+ de pe amplasament pentru descongestionarea zonei de lucru si asigurarea fluentei tra ficului 0n +onele adiacente- precum si pentru
0ndeplinirea cerintelor de protectia mediului. #Dup% constatarea 0ndeplinirii conditiilor necesare pentru 0nceperea lucrului- se pic)etea+% reperii principali- apoi se trasea+% si se marc)ea+% +ona de lucru.

(La elemente noi de drum se e1ecut% e1ca*atia p/n% la cotele indicate 0n proiect prin profilele longitudinal si cele
trans*ersale. #Se m%soar% cota de s%p%tur% corespun+%toare fundatiei cu a2utorul ni*elei topometrice- teurilor de ni*el- ruletei sau furtunului cu ap% si se constat% natura terenului. 3unctie de planul de control al calit%tii- *erific%ri si 0ncerc%ri sta.ilit prin proiect- aceste constat%ri se consemnea+% prin proces *er.al de lucr%ri ascunse. #$a e1ecutia elementelor noi de drum se depun si se completea+% materialele de umplutur% pre*%+ute 0n proiect si- dup% ca+- 0n dispo+itiile de santier emise de c%tre proiectant pentru 0m.un%t%tirea stratului de p%m/nt pe care se amplasea+% fundatia drumului. #$a lucr%rile de reparatii la carosa.il- se constat% +onele degradate din teren prin 0ntocmirea unui plan de rele*eu care se compar% cu pre*ederile proiectului.

Lucrarile ce se 2or executa inainte de inceperea lucrarilor de terasamente

propriu#+ise- sunt in principal cele de defrisari- demolari- amena2are a terenului si a platformei de lucru. Defrisarea terenului consta in taierea ar.orilor si tufisurilor sauatunci cand este posi.il smulgerea lor din radacina- scoaterea .uturugilor si radacinilor i+olate precum si indepartarea materialului lemnos de pe suprafata de teren pe care se *or e1ecuta terasamentele. 4ropile ce raman dupa scoaterea .uturugilor *or fi umplute cu pamant compactat. Suprafetele de teren ce urmea+a a fi defrisate se *or sta.ili prin proiect. (nainte de inceperea lucrarilor de demolari se *or e1amina retelele su.terane ale instalatiilor de apa- de ga+e- canali+are- electrice- etc- din +ona constructiilor respecti*e. Prin proiect se *or sta.ili masurile speciale ce tre.uie luate pentru ca lucrarile de demolare sa nu fie stan2enite in e1ecutarea lor de e*entualele distrugeri acidentale ale acestora si a se e*ita acidentele sau incendiile. 5aterialele re+ultate din demolari *or fi e*acuate pentru a nu stan2eni lucrarile de terasamente. Daca in timpul e1ecutarii sapaturilor se intalnesc o.iecte sau constructii de interes ar)eologic- lucrarile se *or opri si se *or anunta organele competente. (n ca+ul descoperirii dupa demolare a unor gropi sau )ru.e ale caror limite se e1tind su. ni*elul cotei de fundare- e1ecutantul *a opri lucrarile si *a solicita .eneficiarului si proiectantului solutii corespun+atoare din punct de *edere te)nic si economic. (ntreaga suprafata a terenului pe care se e1ecuta terasamentele *a fi curatata de frun+e - crengi- .uruieni- si cand este ca+ul de +apada. 61ca*area stratului *egetal se *a face de regula- mecani+at. Pamantul *egetal re+ultat din sapare *a fi depo+itat in afara perimetrului lucrarilor. Scurgerea apelor superficiale spre terenul pe care se e1ecuta lucrarile *a fi oprita prin e1ecutarea de santuri de garda ce *or diri2a aceste ape in afara +onelor de lucru.

Pag. 3 / 5

"n lucrarile de terasamente4 se 2or 2erifica6 ( corespondenta dintre natura straturilor intalnite si pre2ederile proiectului3 ( dimensiunile si pozitiile debleelor si taluzelor in comparatie cu proiectul si cu abaterile admisibile3 ( realizarea pantelor longitudinale si trans2ersale pre2azute in proiect4 inclusi2 ale santurilor de la fundul debleelor si santurilor de garda sau ale altor dispoziti2e de colectare si e2acuare a apelor3 ( asigurarea planeitatii si pantei trans*ersale a platformei din pamant situate su. straturile drenante- conform ST S 3897/!#79,
# e1istenta unor posi.ilitati de dislocari - lunecari- a unor infiltratii- i+*oare precum si reali+area pre*ederilor proiectului in legatura cu inlaturarea efectelor noci*e ale acestora.

La lucrari de umpluturi de pamant 7ramblee8 se 2or 2erifica pe parcurs6 ( calitatea pamantului intrebuintat care trebuie sa fie din aceeasi categorie cu cel pre2azut in proiect sau admis de prescriptia te1nica specifica(s e admite o a.atere de& 8 la compo+itia straturilor granulare
prescrise, # eliminarea stratului *egetal pe grosimea prescrisa,

( formele geometrice si pozitiile tuturor elementelor componente ale rambleului4 inclusi2 suprainaltarile4 supralargirile si lucrarile anexe 7drenuri4 aparari4 consolidari ale stratului pe care se aseaza4 santuri de garda4 trepte de infratire4 racorduri la lucrarile de arta 9 precum si ale
gropilor de imprumut :inclusi* asigurarea curgerii din ele a apelor de precipitatii9, # e1istenta unor posi.ilitati de insta.ilitate si a masurilor de pre*enire sau indepartare a efectelor acestora,

( respectarea te1nologiei de compactare 7inclusi2 a grosimii straturilor elementare 8 si ( daca se pre2ede prin proiect 4 a aceleia de stabilizare3 ( realizarea gradului de compactare sau de indesare pe toata grosimea umpluturii # daca proiectul nu pre*ede altfel
se *or lua pro.e pentru fiecare &' cm grosime a ram.leului si minimum cate o serie din fiecare !'' mp de suprafata de platforma.

"n terenuri stancoase4 derocarile 2or fi executate cu a utorul explozi2ului si se 2or stabili si apoi adapta planurile de derocare in asa fel incat dupa explozii sa se obtina6 dega area la gabarit a taluzelor3 cea mai mare fractionare posibila a rocii4 e2itand orice risc de deteriorare a lucrarilor* Pe timpul intregii durate a lucrului 2a trebui sa se inspecteze4 in mod frec2ent si in special dupa explozie4 taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora in scopul de a se inlatura partile de roca care ar putea sa fie dislocate de 2iitoarele explozii sau din alte cauze* Dupa executia lucrarilor4 se 2a 2erifica daca adancimea necesara este atinsa peste tot* Acolo unde aceasta nu este atinsa se 2a executa derocarea suplimentara necesara* 9aterialul stancos rezultat din derocari se 2a imprastia si ni2ela astfel incat sa se obtina o umplutura omogena si cu un 2olum minim de goluri* !locurile de stanca ale caror dimensiuni 2or fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus 2or fi fractionate* 6. MASURI SSM SI SU La executarea se 2or a2ea n 2edere urmatoarele acte normati2e ce reglementeaza aceste cerinte; < $egea 319/!''= pri*ind protectia muncii < Norme te1nice de proiectare si realizarea constructiilor pri2ind protectia la actiunea focului P$$)0//4 7!C 1'#9=9. < Legea "81 / !''" pri*ind protectia ci*ila- modificat> ?i completat> prin $egea !1!/!''= < Legea 3'7 / !''= pri*ind apararea impotri*a incendiilor, Pag. 4 / 5

< Orice alt act/protocol care reglementea+a si sta.ilesc masuri SS5 si S@ sta.ilit 0ntre antreprenor si in*estitor pentru lucrarile ce se
e1ecuta 0n incinte de folosinta comune.

7. INREGISTRARI ( proces 2erbal de lucrari ascunse ( proces *er.al de trasare a lucrarilor


# proces *er.al la recoltarea pro.elor de pamant

8. RESPONSABILI Din partea Antreprenorului Din partea "nginerului

Pag. 5 / 5