Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IPOTECA

nr.
din data de .

Capitolul I
Partile contractante
Articolul 1
Intre:
S.C. ................................................................. S.R.L., societate inregistrata la Oficiul Registrului
comertului ............................ cu nr. ............................, avand sediul social in ............................................, sector/judet
, localitatea ..................................., cod fiscal ........................., cont deschis la ...................................,
nr. .................................... reprezentata prin , in calitate de ., numita in cele ce urmeaza
CREDITOR IPOTECAR
si
S.C. ................................................................................................................................... S.R.L., societate
inregistrata la Oficiul Registrului comertului ............................ cu nr. ..........................., avand sediul social
in .................................. sector ........................, cod fiscal ........., cont deschis la ......................,
nr. ......................................, reprezentata prin ................................................., in calitate de ..............................,
numita in continuare DEBITOR IPOTECAR intervine prezentul contract de ipoteca, cu respectarea normelor de
ordine publica, aflate in vigoare la data incheierii acordului lor de vointa si a bunelor moravuri.
Capitolul II
Obiectul contractului
Articolul 2
Obiectul prezentului contract il reprezinta garantarea platii echipamentelor, materialelor si a montajelor
cuprinse in Anexa nr. ........... a Contractului de leasing nr. ............ din data de ........... .
(Contractului de imprumut nr. . din data de ), in suma de ......... de catre chirias-utilizator
(debitor) prin debitorul ipotecar, cu imobilul situat in ., apartament compus din .. camere, in suprafata
de . m2 care constituie proprietatea sa, dovedita prin
.. astfel:
Debitorul ipotecar se obliga sa nu instraineze apartamentul a carui ipoteca constituie obiectul prezentului
contract, pana la rambursarea integrala a obligatiilor contractuale ale locatorului, insusindu-si obligatia expresa de
transcriere a ipotecii conventionale.
Capitolul III
Clauze speciale
Articolul 3
Debitorul ipotecar se declara de acord ca in cazul neplatii contractului (nerambursarii imprumutului) la
termenele convenite, creditorul ipotecar sa intre de plin drept in proprietatea bunului imobil supus ipotecii, fara
interventia instantei judecatoresti.
Articolul 4
Debitorul ipotecar declara pe proprie raspundere ca bunul imobiliar asupra caruia se constituie garantia
locatarului este proprietatea sa, nu este afectat de nici o creanta in favoarea vreunei persoane fizice sau juridice.
Articolul 5
Eventualele litigii intre partile contractante vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar apelandu-se la
Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Industrie si Comert a Romaniei, Bucuresti.

Articolul 6
Prezentul contract face parte integranta din Contractul de leasing nr. ......... din data de ............ .
(Contractul de imprumut nr. . din data de .).
Redactat si dactilografiat de parti astazi, .........................., intr-un numar de 4 (patru) exemplare, dintre care 3
(trei) exemplare s-au remis partilor.
CREDITOR IPOTECAR
S.C ............................................... S.R.L.
prin
Reprezentanti legali

DEBITOR IPOTECAR
S.C. .............................................. S.R.L.
prin
Reprezentanti legali

.........................................................................................................................................................................................
Acest contract are la baza dispozitiile art. 1746, 1769 1777 din Codul civil.