Sunteți pe pagina 1din 5

ACHIZITII PUBLICE

Principii libera concurenta eficienta utilizarii fondurilor publice transparenta tratament egal aplicarea nediscriminatorie a criteriilor de selectie! atribuire" Confidentialitatea garantarea secretului comercial - proprietatea intelectuala"

Ac#izitia publica dobandireadefiniti$a sau temporara de catre o persoana %uridica autoritate contractanta a unor produse! lucrari sau ser$icii rin atribuirea unui contract de ac#izitie publica" Contract de ac#izitie publica - contract inc#eiat cu forma scrisa intre autoritatea contractanta si contractant" Contract de ser$icii contract de ac#izitie publica care are drept abiect prestarea unuia sau mai multor ser$icii! conform clasifircarii statistice oficiale" Contract de lucrari care are ca obiect e&ectuarea sau! dupa caz! atat proiectarea cat si e&ectutia uneia sau mai multor lucrari de constructii! ori e&ecutarea prin orice mi%loace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii care corespunde cerintelor autoritatii contractante si care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca prin el insusi o fuctie te#nico-economica" 'onduri publice fonduri alocate de la - bugetul de stat - bugetul asigurarilor sociale de stat - bugetul asigurarilor sociale de sanatate - bugetul fondurilor speciale - bugetul trezoreriei statului - bugetele locale - bugetele institutiilor publice - a%utoare financiare e&terne - imprumuturi e&terne ale administratiei publice"

Candidat furnizor! e&ecutant prestatar de ser$icii! ersoana fizica sau %uridica care solicita in$itatia de participare la o licitatie restransa ( negociere competitit$a) *fertant - furnizor + - e&ecutant + - persoana fizica sau %uridica care a depus oferta" - prestatar de ser$icii + Concurent prestatar!pers" fi&" sau %uridica care a depus o solutie la un concurs de solutii" *ferta documentatia care corespunde propunerea te#nica si propunerea financiara" Propunerea te#nica - documentele pfertei elaborat pe baza cerintelor caietelor de sarcini elaborat de autoritatea contractanta" Propunerea financiara document al ofertei prin care se furnizeaza informatii solicitate pri$itoare la pret! tarif! conditii financiare! conditii comerciale" ,pecificatii te#nice cerinte de natura te#nica ale autoritatii contractante care definesc caracteristici ale unui set de produse! ser$icii! lucrari care permit acesteia -prod!ser$icii!lucrari. sa fie descris in mod obiecti$ astfle incat sa corespunda necesitatea autoritatii contractante" /arantia de buna participare depozit $aloric

titlu de credit -scrisoare de garantie1 alte forme de garantie acceptate puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de desc#iderea ofertei" Cai de atac contestatii sau actiuni in %ustitie impotri$a unor acte sau decizii in$ocate ca nelegale si prin care se solicita2 a" suspendarea! corectarea! repetarea! re$ocarea! modificarea! anularea uni act ! decizii! proceduri a autoritatii contractante" b" Plata unei despagubiri ca urmare a unui act! decizii! procedura aplicata de autoritatea contractanta" Proceduri de atribuirea contractului de ac#izite publica 0" Licitatie desc#isa - procedura prin care orice furnizor! e&ecutant! prestatar interesat are dreptul de a depune oferta" 3" Licitatie restransa procedura care se desfasoara in doua etape2 - selectarea de catre autoritatea contractanta -AC. a candidatilor - in$itatia ca acestea sa depuna oferta" 4" 5egocierea negocierea competiti$a procedura cu AC se consulta si negociaza clauzele contractuale e&cluzi$ pretul cu mai multi furnizori! e&ecutanti! prestatari" 5egocierea competiti$a se realizeaza in urmatoarele cazuri2 a" daca la licitatie -desc#isa sau restransa. nu a fost depusanici o oferta corespunzatoare b" in situatii e&ceptionale cand AC solicita ser$icii sau lucrri penru care nu se poate realiza o estimare initiala a $alorii contractului de ac#izitie publica" c" Cand ser$iciile pe care AC le solicita sunt de asa natura incat contul de sarini nu poate fi elabrat cu precizie" d" Cand AC ac#izitioneaza produse lucrari ce urmeaza sa fie e&ecutate e&clusi$ cu scopul cercetarii stiintifice! e&perimentari! dez$oltari te#nologice" e" Cand dupa organizarea unui concurs de solutii trebuie sa atribuie contractul de ser$icii unuia dintre castigatorii concursului" 5egocierea cu o singura sursa cand AC negociaza clauzele contractuale inclusi$ pretul cu un singur furnizor! e&&ecutant! prestatart" 5egocierea cu o singura sursa se poate face in urmatoarele cazuri a" cand produsele! lucrarile sau ser$iciile pot fi furnizate e&ecutate sau prestate de un sigur contractant din moti$e de natura te#nica!artistica sau legate de protectia unui drept de e&clusi$itate asupra acestora" b" Cand AC ac#izitioneaza aditional produse destinate inlocuirii partiale! suplimentare! e&tinderii ec#ipamentelor! instalatiilor sau datorita ac#izitionarii anterioare de la un furnizor c" Cand AC ac#izitioneaza aditional ser$icii suplimenare sau lucrari suplimentare la un contract atribuit2 I" Atribuirirea trebuie sa fie catre acelasi contractant II" 6aloarea noului contract nu depaseste 718 din primul atribuit" d" Cand dupa atribuirea unui contract AC isi propune sa ac#izitioneze noi ser$icii! lucrari! ser$icii" e" Cand dupa un concurs de solutii! contractul de ser$icii se atribuie castigatorului f" In situatii de forta ma%ora! stare de necesitate"

9" cererea de oferta - AC solicita oferte de la mai multi furnizori! e&ecutanti! prestatari) cererea de oferta se utilizeaza numai in cazul in care $aloarea estimatafara T6A a contractului este mai mica decat ec#i$alentul in lei a urmatoarelor praguri2 - pentru contract de furnizare mai mic(: 91"111eur - pentru contract de ser$icii mai mic(:91"111eur - pentru contractul de lucrari mai mic(: 91"111eur Concursul de solutii se utilizeaza ca procedura ce permite AC sa se ac#izitoneze lcrari in special in domeniile amena%area teritoriului! urbanism! amena%ari urbanistice! ar#itectura etc" ,electarea castigatorilor se face pe baza concurentiala de catre %uriu" ,e pot acorda sau nu premii la concurs" Autoritatea contractanta are obligatia de a face cunscuta public intentia de a efectua ac#izitii publice prin - anuntul de intentie - anunt de participare - anunt de atribuiri a contractului de ac#izitii publice Participarea la procedura de atribuire a contractului de ac#izitie publica2 *rice furnizor! e&ecutant sau prestatar! raman sau persoana fizica sau pers %uridica ce are dreptul de a participa in conditiile legii la procedurele prentru atribuirea contractului de ac#izitii publice" Eligibilitate! inregistrare! capacitate te#nica! capacitate economico-financiara" 5u este eligibil un ofertant(candidat aflat in urmatoarele situatii a" este in stare de faliment sau lic#idare b" face obiectul unei proceduri de declarare in faliment sau inc#idere c" nu a indeplinit obligagiile de plata a impozitelor! ta&elor! contributiilor a asigurarea sociala d" furnizeaza declaratii false in documentele prezentate e" a comis greseli gra$e profesionale f" nu si-a indeplinit obligatiile intr-un alt contract de ac#izitie publica" Ac poate solicita documente probatoare pentru2 a" capacitate ec-financiara bilant contabil! scrisori de bonitate bancara! ciffra de afaceri globala b" capacitate te#nica e&perienta similara! dotari te#nice! personal te#nic de specialitate! certificate! documente emise de organisme abilitate I,*! ;U;! *A;" <ocumentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei Continut informatii generale pri$ind AC - cerinte minime de calificare selectate si documente ce urmeaza a fi prezentate - caiet de sarcini - instructiuni pri$ind datele limita si formalitatile! garantia! mod de prezentare oferta! data e $alabilitate - instructiuni pentru elaborarea si prezentarea oferta financiara - informatii pri$ind criteriile pentru atribuirea contractului de ac#izitii publice Caietul de saricini contine specificatii te#nice - ni$el calitati$ - ni$el te#nic - ni$el de performanta

siguranta in e&ploatare dimensiuni sisteme de asigurare a calitatii standarde prescriptii de proiectare $erificare inspectie receptie lucrari procedee si metode de constructie

Elaborarea! prezentarea! e$aluarea ofertei *ferta se elaboreaza in conformitate cu pre$ederile documentate pentru elaborarea si prezentarea ofertei Propunere te#nica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini Propunerea financiara $a furniza toate informatiile necesare in $ederea e$aluarii financiare" Pretul $a fi in lei si euro" *ferta are caracter ferm! obligatoriu pe toata durata de $alabilitate" Pretul ofertei financiar ramane ferm in lei pentru 03luni daca contractul dureaza ma&im 0an" Pentru contracte peste un an prin act aditional la contract se face actualizarea pretului" E&ista si posibilitatea asocierii intre furnizori! e&ecutanti!prestatari in $ederea depunerii ofertei in comun" *ferta nu se ia in consideratie daca ofertantul nu consitituie garantia de participare" =odificarea! retragerea! $alabilitatea ofertei *fertantul poate retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei" *fertantul e obligat sa mentina oferta $alabila pe toata perioada stabilita de $alabilitate" Comisia de e$aluare! %uriul AC are obligatia consituirii unei comisii de e$aluare care raspunde de urmatoarele acti$itati2 - $erificarea eligibilitatii! inregistrarii! indeplinirea candidaturii referitoare la capacitatea te#nica si ec-financiara" - <esc#iderea! e&aminarea si e$aluarea ofertelor - ,tabilirea ofertei castigatoare In cazul concursurilor de solutii AC are obligatia constituirii unui %uriu cu urmatoarele atributii2 - $erifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor - e$alueaza solutiile primite - adopta o decizie sau formuleaza o opinie - alte atributii specifice" >uriul format din 4 membri minim - persoane fizice independente de concurenti - pregatire si e&perienta profesionala rele$anta - probitate morala recunsoscuta" In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita alificare profesionaal cel putin 0(4 din membri %uriul trebuie sa aibe acea calificare profesionala sau o calificare ec#i$alenta" Criterii de atribuire a contractului de ac#izitie piblica2

- oferta cea mai a$anta%oasa te#nic si economic - pretul cel mai scazut" Algoritmul de calcul ia in considerare pretul! criterii de e$aluare a ofertei -estetic! te#nci! functional! asistenta te#nica. In cazul ?preului cel mai scazut@ cerinteleimpuse de caietul de sarcini sunt considerate minimale" Inc#eierea contractului de ac#izitie publica - contractul de inc#eie cu ofertantul declarat castigator daca nu se realizeaza acest lucru din $arii moti$e" Atunci AC poate """ ofertantul in ordine descrescatoare a clasamentului sau anula procedura de ac#izitie" - *fertantul declarat castigator are obligatia de a consituti garantia de buna e&ecutie" In cazul in care nu se respecta contractul! partea le""" are dreptul de a cere reziliera contractului si poate pretinde plata de despagubiri" E$itarea concurentei neloiale - persoanele fizice sau %uridice care au participat la intocmirea documentatiei nu ac#izitii - care fac parte din comizia de e$aluare nu au dreptul sa fie ofertante" - contractantul nu poate anga%a cu carte de munca sau cu con$entie de munca persoane care au participat la realizarea documentatiei sau e$aluare" <osarul ac#izitiei publice AC are obligatia intocmirii unui dosar de ac#izitie publica" ,e pastraza cel putin 7 ani de la data finalizarii contractului" AC are obligatia conform legii 799(3110 pri$ind liberul acces la informatii de intere public sa puna la dispozitia oricarei persoane! la cerere! dosarul ac#izitiei publice"