Sunteți pe pagina 1din 51

DIRECIA MUNICIPAL PENTRU PROTECIA DREPTURILOR COPILULUI

STUDIUL Fenomenul traficului e co!ii "n Re!u#lica Mol o$a%& reali'at "n ca rul !roiectului finan(at e c)tre Re*iunea Emilia + Roma*na

C,I-INU& REPU.LICA MOLDO/A CUPRINS

Lista acronimelor ................................................................................. 3 I. Intro ucere .................................................................................. 4 Scopul studiului ............................................................................ 4 Metodologie ................................................................................. 5 II0 No(iuni ale traficului e fiin(e umane& acce!tate e le*i1la(ia Re!u#licii Mol o$a ............................................. 5 Cadrul legislativ naional 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 2 3

Ca rul le*i1lati$ interna(ional 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

III0 Si1temul na(ional anti+trafic ......................................... 21


Comitetul Naional de Combatere a ra!icului de "iine #mane .. 22 Sistemul Naional de $e!erire ....................................................... 3% III0 An*a4amentele Re!u#licii Mol o$a !ri$in co#aterea 5i !re$enirea fenomenului traficului e co!ii .......................... 34 &eclaraia 'nga(amentelor privind protecia victimelor)martorilor *i tra!icul de copii +decembrie 2%%36 ............................................... 34 Speci!icul programelor orientate spre prevenirea tra!icului de copii ,n $epublica Moldova ............................................................ 35 /0 Dimen1iunea fenomenului TC ....................................................... 44 /I0 Recoman )ri !entru Re!u#lica Mol o$a +din rapoartele structurilor internaionale- ........................................ 4. Ane7) .................................................................................................... 4/

LISTA ACRONIMELOR

CCTP CreDO CP CPTF 8NL M0O0 SNR OIM OSCE TC TFU UNICEF / TFU

Centrul pentru combaterea tra!icului de persoane Centrul de $esurse pentru &repturile 0mului Codul penal Centrul pentru prevenirea tra!icului de !emei 1rup naional de lucru Monitorul 0!icial Sistemul naionl de re!erire 0rgani2aia Internaional3 pentru migraie 0rgani2aia pentru Securitate *i Cooperare ,n 4uropa ra!icul de copii ra!icul de !iine umane "ondul Natiunilor #nite pentru Copii 5ictime ale tra!icului de !iine umane

Fenomenul traficului e co!ii "n Re!u#lica Mol o$a


I0 Intro ucere

&up3 cum se menionea23 ,n ultimul raport al &epartamentului de Stat al S#' 6 ra!icul de !iine umane7 1 pentru anul 2%1%8 raport pre2entat anual Congresului S#'8 $epublica Moldova r3m9ne a !i ,n continuare
o surs i, ntr-un grad mai mic, o ar de tranzit i de destinaie pentru femeile i tinerele fete supuse traficului cu fiine umane n special pentru cele silite s practice prostituia ca i pentru brbaii, femeile i copiii supui la munc forat. Femei moldovence sunt silite s practice prostituia n Turcia, Rusia, ipru, !ulgaria, "miratele #rabe $nite, %osovo, &srael, 'iban, &talia, (recia, $craina i Rom)nia. !rbai, femei i copii sunt supui la munc forat n Rusia i $craina n construcii, agricultur i sectoarele de servicii. $nii copii din *oldova sunt forai s cereasc n rile vecine. +n interiorul rii, se face trafic cu femei din $craina i, de asemenea, cu fete i femei moldovence din zonele rurale, care, aduse la ,iinu, sunt silite s practice prostituia. -in Turcia, vin n *oldova brbai pentru .turism se/ual.0

Mica regiune separatist3 a ransnistriei8 din estul Moldovei8 nu se a!l3 sub controlul guvernului central *i a r3mas o surs3 de victime supuse at9t
prostituiei forate, c)t i muncii forate0.

$epublica
observaie0.

*oldova este plasat, pentru al doilea an consecutiv, n .(rupul 1, 2ri sub

Sco!ul 1tu iului Scopul pre2entului studiu const3 ,n anali2a sistemului naional de prevenire *i combatere a !enomenului tra!icului de copii ,n $epublica Moldova8 estimarea nivelului de reali2are a anga(amentelor $epublicii Moldova8 ,n conte:tul Declaraiei Angajamentelor privind protecia victimelor/martorilor i traficul de copii (decembrie 2003, acceptate ,n cadrul celui de al IV a !orum "ini#terial al $% &!' din cadrul (actului de )tabilitarte, referitor la
1

'*)* Departament of )tate, +&raffic,ing in (er#on#-, 20.0

prevenirea &/-8 identi!icarea tendinelor po2itive ,n acest domeniu8 anali2a oportunit3ilor de spri(inire *i reabiltare a copiilor ; victime ale tra!icului. Meto olo*ie 'cest studiu presupune o anali23 a documentelor de politici la nivel

naional8 a materialelor acumulate ,n cadrul altor studii cu re!erin3 la tra!icul de copii ,n $epublica Moldova8 a rapoartelor statistice *i analitice ale autorit3ilor care au competene ,n domeniu8 precum *i ale organi2aiilor non<guvernamentale. II0 No(iuni ale traficului e fiin(e umane& acce!tate e le*i1la(ia Re!u#licii Mol o$a $epublica Moldova dispune de o ba23 normativ3 privind combaterea tra!icului umane. 'st!el8 abordarea problemelor a!erente tra!icului ,n $epublica Moldova are la ba23= de !iine umane8 inclusiv copii. Moldova a rati!icat conveniile internaionale ,n domeniu8 a adoptat o lege special3 privind tra!icul de !iine

Cadrul legislativ naional < Legea $epublicii Moldova privind drepturile copilului8 nr. 33><?III din 15.12.1//49 < Legea $epublicii Moldova pentru prevenirea *i combaterea nr. 241<?5I din 2%.1%.2%%5@ < Alanul Naional pentru prevenirea *i combaterea 2%1%<2%11 +aprilie 2%1%-@ "# pentru anii "#8

< $egulamentul<cadru de organi2are *i !uncionare a centrelor de asisten3 *i protecie a victimelor *i ptenialelor victime ale +Bot3r,rea 1uvernului8 nr.13C2 din 2/.11.2%%C- @ < $egulamentul<cadru privind instituirea *i !uncionarea Comisiilor teritoriale pentru combaterea "# +Bot3r,rea 1uvernului8 nr.234 din 2/.%2.2%%>- @ < Strategia Naional3 a Sistemului Naional de $e!erire +SN$- pentru protecia *i asistena victimelor *i ptenialelor victime ale "# +Bot3r,rea Aarlamentului nr. 25. din %5.12.2%%>-@ < Bot3r,rea 1uvernului8 nr. /4> din %..%>.2%%>8 pentru aprobarea $egulamentului privind procedura de repatriere copiilor ne,nsoii@ < Bot3r,rea 1uvernului8 nr. ./5 din %3.12.2%%/8 cu privire la a copiilor *i adulilor ;victime ale "#8 tra!icului ilegal de migrani8 precum *i a "#

aprobarea modi!ic3rilor *i complet3rilor ce se opereDa23 ,n B1 nr. 4.2 din 2C martie 2%%> +crearea Secretariatului permanent- @ < Legea E 1%5 < ?5I din 1C.%5.2%%> FCu privire la protecia martorilor *i altor participani la procesul penal7@ < Legea E 151> ; ?5 din %C.12.2%%2 FCu privire la migraiune7@ < Codul penal al $epublicii Moldova nr. />5<?5 din 1>.%4.2%%2@ art.1C5 +tra!icul de !iine umane-@ art. 2%C +tra!icul de copii-@ art.2%. +scoaterea ilegal3 a copiilor din ar3-@ art. 22% +pro:enetismul-@ art. 3C21 +organi2area migraiei ilegale-. Cadrul legislativ internaional < Convenia asupra elimin3rii tuturor !ormelor de discriminare a !emeilor8 1>
6

decembrie 1/./8 NeG HorI@ < Convenia 0N# cu privire la drepturile copilului8 2%.11.1/>/8 NeG HorI@ < Convenia Naiunilor #nite ,mpotriva criminalit3ii transnaionale organi2ate8 15 noiembrie 2%%%8 NeG HorI@ < Convenia Consiliului 4uropei cu privire la lupta ,mpotriva tra!icului de !iine umane8 semnat3 de $epublica Moldova la %C.%5.2%%5 ,n 5ar*ovia8 Aolonia *i rati!icat3 la 3%.%3.2%%C prin legea nr. C.<?5I8 care a intrat in vigoare la 1 !ebruarie 2%%>@ < Arotocolul privind prevenirea8 reprimarea *i pedepsirea tra!icului de persoane8 ,n special al !emeilor *i copiilor8 adiional la Convenia N# ,mpotriva criminalit3ii transnaionale organi2ate8 15.11. 2%%%8 Aalermo@ < Arotocolul ,mpotriva tra!icului ilegal de migrani pe cale terestr3 8 a aerului *i pe mare8 adiional la Convenia 0N# ,mpotriva criminalit3ii transnaionale organi2ate8 15.11. 2%%%8 Aalermo. $epublica Moldova a rati!icat urm3toarele documente internaionale=
Denumirea documentului Arotocolul Naiunilor unite pentru prevenirea8 reprimare *i pedepsirea tra!icului de persoane8 ,n special !emei *i copii8 adiional la Convenia 0N# ,mpotriva criminalit3ii transnaionale organi2ate8 2%%% Convenia Naiunilor #nite privind eliminarea tuturor !ormelor de discriminare a !emeii8 1/./ Convenia Naiunilor #nite privind drepturile copilului8 1/>/ Convenia Naiunilor #nite ,mpotriva torturii *i altor tratamente crude8 inumane sau degradante sau a pedepsei8 1/>4 Convenia IL0 privind cele mai grave !orme de munc3 a copiilor8 1/// Convenia Consiliului 4uropei privind aciunea ,mpotriva tra!icului de !iine umane8 2%%5 Data ratific0rii 1C.%/.2%%5 %1.%..1//4 2C.%1.1//3 2>.11.1//5 14.%C.2%%2 1/.%5.2%%C

Jn con!ormitate cu prevederile art0 :; al Le*ii !ri$in tra!icul de copii ,n orice scop *i ,n orice !orm3.7 2

re!trulie co!ilului&

<Statul ia toate m3surile necesare pentru a preveni r3pirea8 v9n2area *i

%egea privind drepturile copilului, nr. 338-XIII din 15.12.94 "onitorul 1ficial al 2epublicii oldova nr.13!12" din #2.#3.1995
2

Aornind de la gravitatea !enomenului tra!icului de !iine umane8 inclusiv si tra!icul de copii8 con*tienti23nd c3 tra!icul de !iine umane8 ,n diversele lui !orme8 pre2int3 in!raciuni periculoase8 care duc ,n mod esenial la ,ncalcarea drepturilor *i libert3ilor persoanei8 ,n scopul asigur3ii aplic3rii corecte si unitare a legislaiei privind tra!icul de !iine umane si tra!icul de copii8 av3nd ,n vedere pericolul social sporit al acestor in!raciuni *i pornind de la necesitatea prote(3rii drepturilor *i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor8 in ba2a art.2 lit. e-8 art. 1C lit. d- din Legea cu privire la Curtea Suprema de Kustiie si art.3/ din CAA8 Alenul Curii Supreme de Kustiie8 prin Bot3r,rea nr.3. din 22.11.2%%438 o!er3 urmatoarele e:plicaii= F1. =n 1en1ul art0>32& ?;3 Co !enal8 prin prisma legislaiei internaionale in domeniu8 Alenul e:plica ,nelesul urm3torilor termeni si e:presii= a- $%ra&ic de &iine u'ane$ semni!ic3 recrutarea, tran#portarea, tran#ferul, ad0po#tirea #au primirea unei persoane ,n scop de e:ploatare se:ual3 comercial3 sau necomercial38 prin munc3 sau servicii !orate8 in sclavie sau ,n condiii similare sclaviei8 de !olosire ,n con!licte armate sau in activit3i criminale8 de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare8 s3virsit3 prin= ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei !i2ice sau psiLice nepericuloase pentru viaa si s3n3tatea persoanei8 inclusiv prin r3pire8 prin con!iscare a documentelor *i prin servitute8 ,n scopul ,ntoarcerii unei datorii a carei marime nu este stabilit3 in mod re2onabil@ ,n*elaciune@ abu2 de po2iie de vulnerabilitate sau abu2 de putere8 dare sau primire a unor pl3i sau bene!icii pentru a obine consim3m,ntul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane8 cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa8 s3n3tatea !i2ic3 sau psiLic3 a persoanei@ prin !olosirea torturii8 a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin !olosirea violului8 dependenei

3uletinul /urii )upreme de 4u#tiie a 2epublicii "oldova, 2005, nr*6, pag*7

!i2ice8 a armei8 a amenin3rii cu divulgarea in!ormaiilor con!ideniale !amiliei victimei sau altor persoane8 precum si a altor mi(loace@ b(%ra&ic de copii$ semni!ic3 recrutarea8 transportarea8 trans!erul8 ad3postirea sau primirea unui copil8 precum si darea sau primirea unor pl3i ori bene!icii pentru obinerea consim3m9ntului unei persoane care deine controlul asupra copilului8 in scopul= e:ploat3rii se:uale8 comerciale si necomerciale8 in prostituie sau ,n industria pornogra!ic3@ e:ploat3rii prin munc3 sau servicii !orate@ e:ploat3rii in sclavie sau in condiii similare sclaviei8 inclusiv in ca2ul adopiei ilegale@ !olosirii in con!licte armate@ !olosirii in activitate criminal3@ prelev3rii organelor sau esuturilor pentru transplantare@ abandon3rii in strainatate. 'celea*i aciuni ,nsotite= de aplicare a violenei !i2ice sau psiLice asupra copilului@ de abu2 se:ual asupra copilului8 de e:ploatare se:ual3 comerciala si necomerciala a acestuia@ de aplicare a torturii8 a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea copilului ori insoite de viol8 de pro!itare de dependen3 !i2ic3 a copilului8 de !olosire a armei8 de ameninare cu divulgarea in!ormaiilor con!ideniale !amiliei copilului sau altor persoane@ de e:ploatare in sclavie sau in condiii similare sclaviei@ de !olosire a copilului in con!licte armate@ de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare. c- La incadrarea (uridica a actiunilor !aptuitorului in ba2a art.1C5 si 2%C Cod penal nu #e ia in con#ideratie con#imtamintul victimei de a fi recrutat0 8 transportat38 trans!era3a8 adapostit3 sau primit38 cLiar daca aceasta era in!ormat3 in privina scopurilor in care va !i !olosit38 precum si despre mi(loacele utili2ate in tra!ic@ d- )ecrutarea, transportarea, trans&erarea, ad*postirea sau pri'irea unui copil ,n scopurile mentionate in art.2%C CA sunt considerate ca $tra&ic de &iinte u'ane$8 cLiar dac3 nu au !ost utili2ate nici unul din mi(loacele enuntate@ eermenul $copilM desemnea2a orice persoan3 ,n v,rsta de pina la 1> ani@
9

!- $+icti'e ale tra&icului$ sunt persoane care au su!erit !ie individual8 !ie colectiv pre(udicii8 inclusiv8 v3t3m3ri psiLice sau mintale8 pierderi materiale sau morale8 inc3lc3ri eseniale ale drepturilor si libert3ilor !undamentale prin acte sau omisiuni speci!icate la lit.a- si b- din pre2entul punct. 2. &ispo2iia articolelor 1C5 si 2%C CA prev3d urmatoarele ac(iuni infrac(ionale@ a- recrutarea@ b- transportarea@ c- trans!erul@ d- ad3postirea@ e- primirea unei persoane. 2.1 'ceste aciuni se s3v,r*esc ,n scop= a- de e:ploatare se:ual3 comercial3 sau necomercial3@ b- prin munc3 sau servicii !orate8 in sclavie sau ,n condiii similare sclaviei@ c- de !olosire in con!licte armate sau ,n activit3i criminale@ d- de prelevare a organelor sau esuturilor pentru transplantare. 2.2 'ciunile menionate la traficul e co!ii se s3v9rsesc *i ,n scopul= a- pro#tituiei #au 8n indu#tria pornografic0@ b- adopiei ilegale@ c- abandon0rii 8n #trainatate. 2.3 a'ciunile in!racionale menionate se reali2ea23 prin urmatoarele ameninarea cu aplicarea violenei !i2ice sau psiLice nepericuloase mi(loace= pentru viaa *i s3n3tatea persoanei8 inclusiv prin r3pire8 con!iscarea documentelor8 prin servitute8 ,n scopul ,ntoarcerii unei datorii a carei marime nu este stabilit3 in mod re2onabil@ b- in*elaciune@ c- abu2 de po2iie de vulnerabilitate sau abu2 de putere@

10

de-

dare sau primire a unei pl3i sau bene!icii pentru a obtine cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa8 s3n3tatea !i2ic3 sau

consim3m9ntul unei persoane care deine controlul asupra altei persoane@ psiLic3 a persoanei@ !- prin !olosirea torturii8 a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin !olosirea victimei sau altor persoane8 precum si a altor mi(loace@ Aentru reali2area laturii obiective a tra!icului de !iine umane este de a(uns e:istena cel putin a unei aciuni +inaciuni- in!racionale menionate8 in cel putin unul din scopurile enumerate si care este savirsit3 m3car prin unul din mi(loacele speci!icate. 3. La interpretarea aciunilor de trafic urmea23 de avut ,n vedere urm)toarele e7!licatii= 3.1 )ecrutarea ,n scopul tra&icului de &iine umane presupune atragerea persoanelor prin selecionare intr<o anumit3 activitate determinat3 de scopurile stipulate in art.1C5 si art.2%C CA. La recrutare nu au importan3 ,mpre(urarile in care a avut loc recrutarea= in locurile de odiLna8 prin reele neconventionale8 prin o!erirea locurilor de munca sau studii8 prin incLeierea unei c3s3torii !ictive etc. Mi(loacele de recrutare pot !i e!ectuate prin constringere8 r3pire8 ,n*elaciune parial3 sau total3 etc. 3.2 Arin transportare se inelege deplasarea unei persoane dintr<un loc ,n altul ,n perimetrul unui stat sau peste !rontier38 !olosind di!erite mi(loace de transport ori pe (os. 3.3 %rans&erul unei persoane este transmiterea victimei de la o persoan3 la alta prin vin2are<cumparare8 scLimb8 dare in cLirie8 cesiune in contul unei datorii8 donaie sau alte asemenea tran2acii cu sau !3r3 recompens3. violului8 dependenei !i2ice8 a armei8 a amenin3rii cu divulgarea in!ormaiilor con!ideniale !amiliei

11

3.4 -d*postirea victi'ei este plasarea acesteia ,ntr<un loc !erit pentru a nu !i descoperit3 de catre repre2entanii organelor de stat sau de tere persoane care ar putea denuna tra!icantul. 3.5 .ri'irea victi'ei este preluarea victimei tra!icate de catre o alt3 persoan3 de la persoana care i<a transmis<o prin vin2are<cumparare8 scLimb8 dare ,n cLirie8 cesiune in contul unei datorii8 donatie sau alte asemenea tran2actii cu sau !ara recompensa. 4. Sco!urile speci!icate la art.1C5 si 2%C CA 1e $or t)lm)ci dup3 cum urmea23= 4.1 Arin e/ploatare se/ual* se intelege impunerea persoanei la practicarea prostituiei sau a altor aciuni cu caracter se:ual. Arin e:ploatare se:ual3 comercial3 se inelege activitatea aducatoare de pro!ituri8 care are drept urmare ma(orarea activului patrimonial al !aptuitorului sau altor persoane8 e:prim,ndu<se in !olosirea victimei prin constringere in prostituie sau ,n industria pornogra!ic3. Arin e:ploatare se:ual3 necomercial3 se intelege activitatea care nu are nici un impact direct asupra m3rimii patrimoniului !aptuitorului sau altor persoane8 e:primindu<se in c3s3torie +inclusiv poligamic3-8 concubina( sau alte asemenea !orme de coabitare etc. 4.2 0/ploatarea prin 'unc* sau prin servicii !orate in corespundere cu prevederile Conventiei 0rgani2atiei Internationale a Muncii privind munca !orat3 sau obligatorie constituie= a- determinarea victimei prin constringere s3 indeplineasca o munc3 pe care din propria iniiativ3 si voina nu ar indeplini<o@ b- punerea victimei in situaia de a presta o munc3 la care nu era obligat3 de a o e!ectua@ c- inerea persoanei in servitute pentru acLitarea unei datorii@ d- obinerea muncii sau a serviciilor prin in*elaciune8 constr9ngere8 violen3 sau ameninare cu violena@ 4.3 1clavie este starea sau condiia unei persoane8 asupra careia se e:ercit3 una sau toate puterile care deriv3 din dreptul de proprietate@
12

Condiii similare sclaviei constituie punerea sau inerea unei persoane ,n condiii ,n care o alt3 persoan3 e:ercit3 st3p9nire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utili2area !orei sau constr9ngerii8 insel9ciunii sau amenin3rii cu violena s3 e:ercite anumite servicii8 inclusiv sa se anga(e2e sau sa ram9n3 ,n raport de concubina( sau c3s3torie@ 4.4 2olosirea victi'ei in con&licte ar'ate repre2int3 antrenarea !orat3 a acesteia ,n operaiuni armate@ 4.5 2olosirea in activitate cri'inal* constituie atragerea !ora3a la sav9r*irea unor !apte ce constituie in!raciuni@ 4.C .relevarea de organe sau esuturi pentru transplantare are loc in ca2ul oblig3rii victimei la prelevare de organe8 esuturi sau alte elemente ale corpului pentru transplantare8 contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe si esuturi umane +M.0.8 nr./4</5)4.4 din 2C.%>.1///-@ 4.. -bandonarea copilului in strainatate 8 prev32ut3 de art.2%C CA8 const3 ,n p3r3sirea copilului pe teritoriul unui stat str3in si nere9ntoarcerea acestuia pe teritoriul $epublicii Moldova. 'bandonarea poate avea loc ca urmare a scoaterii legale c9t *i ilegale a copilului din $epublica Moldova. 5. Mi4loacele e efectuare a traficului de !iine umane se interpretea23 ,n !elul urm3tor= 5.1. +iolena &i3ic* nepericuloas* pentru viaa si s3n3tatea persoanei const3 ,n cau2area intenionata a le2iunilor corporale8 care nu au drept urmare dereglarea de scurt3 durat3 a s3n3t3ii sau o pierdere neinsemnat38 dar stabil3 a capacitatii de munc38 !ie aplicarea intentionat3 a loviturilor sau savirsirea altor acte de violen3 care au cau2at o durere !i2ic3 daca acestea nu au creat un pericol pentru viaa sau sanatatea victimei. $eglement3rile s,nt prev32ute in $egulamentul de apreciere medico<legal3 a gravit3ii v3t3m3rii corporale +M.0.8 nr.1.%<1.2 din %>.%>.2%%3-.

13

5.2 5iolena psiLic3 cons3a ,ntr<o ameninare asupra psiLicului persoanei sub in!luena c3reia victima nu<*i diri(ea2a voina ,n mod liber *i s3v,r*e*te o activitate la dorina tra!icantului. 5.3 .rin violena periculoas* pentru viaa *i s3n3tatea !i2ic3 sau psiLic3 a persoanei se intelege v3t3marea intentionaa grav3 ori medie8 prev32ute de art.art.151 si 152 CA. &aca violena8 aplicata in legatur3 cu tra!icul de !iine umane8 const3 in v3t3marea intenionat3 grav3 a integritaii corporale sau a s3n3t3ii8 cele comise se cali!ic3 prin concurs de in!raciuni ,n ba2a art.1C5 ori8 dupa ca28 art. 2%C si art. 151 Cod penal. &in r,ndul aciunilor periculoase8 menionate mai sus8 !ac parte v3t3m3rile8 care prin ins3*i natura lor snt periculoase pentru viaa victimei la momentul producerii sau care in evoluia lor obi*nuita8 !3r3 un tratament corespun2ator8 pot provoca sau provoac3 moartea victimei. 5.4 )*pirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei victimei insoti3 de scLimbarea locului de re*edina ori de a!lare temporar3 ,n alt loc cu privarea ei de libertate. Capturarea8 scLimbarea !orata a locului de resedin3 cu privarea de libertate a victimei constituie elemente obligatorii ca mi(loace de comitere a tra!icului de persoane prin r3pire. $3pirea unei persoane presupune e:istena urmatoarelor trei etape succesive= a- capturarea victimei@ b- luarea si deplasarea ei de la locul acesteia permanent sau provi2oriu +locul de trai8 de munc38 de odiLn38 de tratament etc-@ c5.5 reinerea persoanei cu privarea de libertate ,mpotriva voinei sau Con&iscarea docu'entelor constituie lipsirea sub orice !orm3 a neluarea ,n seama a vointei acesteia. victimei de documente de identitate8 de c3l3torie s.a. +pa*aport8 buletin de identitate8 permis de *edere8 documente de c3l3torie etc-.
14

5.C 1ervitute +stare de dependena- presupune situaia c,nd victima este privat3 de libertate8 inclusiv de libertatea de mi*care8 inut3 ca ostatic pina c,nd ea sau o ter3 persoan3 va acLita o datorie stabilit3 legal sau ilegal. 5.. 4n5el*ciunea const3 ,n inducerea ,n eroare *i p3gubirea unei persoane prin pre2entarea drept adevarate a unor !apte mincinoase sau inversate ,n scopul de a obine pentru sine sau pentru altcineva reali2area tra!icului de persoane. Jn*elaciunea ca metod3 de s3vir*ire a in!raciunii se poate mani!esta at,t prin aciuni active8 care constau in comunicarea in!ormaiilor !alse despre anumite circumstane sau !apte8 c,t *i prin inaciuni care re2id3 in ascunderea8 t3inuirea circumstanelor sau !aptelor reale +de e:emplu8 !alse promisiuni pentru un loc de munc3 legal8 t3inuirea condiiilor adev3rate in care victima va !i !ortat3 s3 munceasc3 etc-. 5.> -bu3ul de po3iie de vulnerabilitate +art.1C5 alin.+1- lit.c- const3 ,n utili2area de c3tre tra!icant a st3rii speciale ,n care se g3*este o persoan3 datorit3= a- situaiei sale precare din punct de vedere al supravieuirii sociale@ bsituaiei create de o sarcin38 boal38 in!irmitate8 de!icienta !i2ic3 sau mintal3@ c- situaiei sale precare *i ilegale legate de intrare sau *edere ,n ara de tran2it sau destinaie. Starea de vulnerabilitate poate !i condiionat3 de di!erii !actori cum ar !i= i2olarea victimei8 situaia ei economic3 grea8 psiLic38 a!ectarea !amilial3 sau lipsa de resurse sociale *i altele. 'bu2area de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie element al tra!icului. Arin situaia de vulnerabilitate a victimei urmea2a de ineles orice tip de vulnerabilitate8 !ie ea psiLica8 a!ectiva8 !amilial38 social3 sau economic3. Se are ,n vedere ansamblul de situaii disperate care poate !ace un om sa accepte e:ploatarea sa.

15

5./ -bu3ul de putere repre2int3 utili2area in mod e:agerat de c3tre un subiect special < persoana cu !unctii de r3spundere8 repre2en,ind autoritatea public38 a atribuiilor ce i<au !ost con!erite prin lege. In acest ca2 nu este necesar3 cali!icarea suplimentar3 con!orm art.32. Cod penal. 5.1% 6area sau pri'irea de pl*i sau bene&icii pentru a obine consimtamintul unei persoane care deine controlul asupra unei alte persoane este o ,nelegere ,ntre persoanele menionate interesate ,n obinerea acordului re!eritor la transmiterea victimei si la !olosirea ei in scopuri menionate in art.art.1C58 2%C CA. Aersoana care deine controlul asupra altei persoane este persoana care in mod legal sau ilegal controlea23 activitatea victimei si utili2ea23 aceasta autoritate ,n procesul tra!icului. 5.11 %er'enul $tortur*$ ca metod3 a tra!icului se inelege orice act prin care se cau2ea23 unei persoane ,n mod intenionat su!erine puternice sau dureri grave8 !ie !i2ice sau psiLice. ortura repre2int3 cau2area intenionata a unor su!erine sau dureri !i2ice sau psiLice grave in scopurile speci!icate mai sus. &istincia dintre tortur3 si alte tipuri de maltratare trebuie reali2at3 con!orm di!erenei de intensitate a durerii cau2ate. 1ravitatea sau intensitatea durerii cau2ate poate !i determinat3 prin mai multi !actori= durata@ consecintele !i2ice sau psiLice@ se:ul8 v,rsta *i starea san3t3ii victimei@ modul si metoda de e:ecutare. 5iolena !i2ic3 si psiLic38 considerate ca un tot intreg8 aplicate persoanei8 daca au cau2at dureri si su!erine grave *i au !ost deosebit de aspre *i crude8 pot !i cali!icate ca acte de tortur3 ,n sensul art.1C5 CA +privarea de somn8 de m,ncare *i ap38 cauteri23ri cu !actori termici8 cLimici8 intimid3ri8 lipsirea persoanei de asisten3 medical38 de obiecte de igien3 *.a.-. ortura constituie o !orma agravant3 *i intenionat3 a unui tratament inuman sau degradant.

16

ratament inuman ,n sensul art.1C5 CA constituie un ansamblu de operatii aplicate persoanei ,n scopul obinerii subordon3rii ei. Arin tratament inuman se inelege orice tratament8 altul dec,t tortura8 de natur3 s3 provoace intenionat groa2nice su!erine !i2ice ori psiLice8 care nu pot !i (usti!icate. ratamentul degradant repre2inta orice tratament8 altul dec,t tortura8 care umileste ,n mod grosolan persoana ,n !aa altora8 sau o impune s3 acione2e ,mpotriva voinei *i constiinei sale8 sau este de natur3 s3 produc3 victimei sentimente de teama8 de in!erioritate8 de ingri(orare8 ,n stare s3 o in(oseasc3 *i s3<i ,n!r,ng3 re2istena !i2ic3 *i moral3 pentru a asigura subordonarea victimei. 5.12 .rin &olosirea violului la tra!ic de !iine umane se ,ntelege atentarea tra!icantului asupra relaiilor sociale re!eritoare la libertatea si inviolabilitatea se:ual3 a persoanei8 indi!erent de se: cu scop de e:ploatare a !iinelor umane si aceste actiuni nu necesit3 ,ncadrare (uridic3 suplimentar3 ,n ba2a art. 1.1 Cod penal. Arin abu2 se:ual asupra copilului se inelege aciunile violente cu caracter se:ual8 constr,ngerea la aciuni cu caracter se:ual8 aciuni perverse *i asemenea aciuni nu necesit3 ,ncadrare (uridic3 suplimentar3 ,n ba2a art.1.28 1.38 1.5 CA. 5.13 6ependena &i3ic* ,nseamn3 starea !i2ic3 sau psiLic3 ce re2ult3 din interaciunea organismului victimei cu substane narcotice sau psiLotrope8 stare caracteristica prin modi!icari de comportament *i alte reactii8 ,nsoite ,ntotdeauna de necesitatea de a !olosi asemenea substane ,n mod continuu sau periodic8 pentru a le resimi e!ectele psiLice si8 uneori8 pentru a evita su!erinele. C. Con!orm alin.+2- si +3- ale art.1C5 si 2%C CA r3spunderea penal3 poate surveni in ca2urile8 c,nd dispo2iiile alineatelor +1- din aceste articole s,nt ,nsoite de cali!icativele respective.

17

C.1 In!raciunea se consider3 repetat3 c,nd au !ost comise dou3 sau mai multe in!raciuni de tra!ic pentru care persoana nu a !ost condamnat3 *i nu a e:pirat termenul de prescripie de tragere la raspundere penal3. 0rice alte persoane care particip3 la in!raciune apar in calitate de organi2atori8 instigatori8 complici sau coautori. C.2 ra!icul de persoane se considera s3v,rsit cu buna *tiin3 asupra unei !emei gravide in ca2urile cind !3ptuitorul *tia despre sarcina victimei. &aca tra!icantul nu a *tiut la momentul savir*irii !aptei c3 victima este gravid38 !aptele savir*ite ,n lipsa altor circumstane agravante trebuie cali!icate ca tra!ic simplu de persoane. C.3 'plicarea armei in sensul preva2ut la lit.!- alin.+2- art.1C5 const3 ,n utili2area oricarei !orme de arm3 inclusiv arme de !oc8 arme albe sau alte !orme de arme ,ntruc,t legislatorul nu a speci!icat tipul de arm3 aplicat3. "olosirea ,n cadrul tra!icului de !iine umane a altor obiecte utili2ate ca arme nu poate constitui temei de agravare a raspunderii penale in temeiul alin.+2art.1C5 si 2%C CA. Arin aplicarea armei se inelege !olosirea acesteia ,n vederea aniLilarii victimei sau a persoanelor care au incercat s3 o elibere2e pe victim3 +tragerea intit3 a !ocurilor de arm38 aplicarea loviturilor cu arm3 alb38 demonstrarea armei ,n scopul ,n!rico*3rii8 spri(inirea armei de g,tul victimei8 tragerea !ocului armei in apropierea imediat3 a ei etc-. C.4 'meninarea cu divulgarea in!ormaiei con!identiale const3 ,n !olosirea unor date con!ideniale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de control asupra ei +ameninarea persoanei cu de2v3luirea in!ormaiei cu caracter intim !amiliei acesteia etc-. C.5 1rup criminal organi2at sau organi2aie8 criminal3 preva2ute de alin.+3art.1C5 CA se considera reuniunea asociata criminal3 care ,ntrune*te semnele caracteristice prev32ute de art.4C8 4. CA. Con!orm Conveniei 0N# privind crima organi2at3 transnaional3 din 15 noiembrie 2%%% grupul criminal organi2at este grupul structurat din 3 sau mai multe persoane care
18

!unctionea23 o perioad3 de timp *i acionea3a ,mpreun3 pentru a comite una sau mai multe in!raciuni grave de!inite ,n con!ormitate cu aceasta Conventie8 ,n scopul obinerii directe sau indirecte a unor avanta(e b3ne*ti sau alte avanta(e materiale. .. 0rice !orma de participaie la tra!icul de !iinte umane va !i ,ncriminat3 ,n con!ormitate cu prevederile Capitolului I5 din Codul penal8 Aartea 1enerala. >. Aregatirea *i tentativa de sv,r*ire a tra!icului de !iine umane vor !i ,ncadrate prin prisma art.2C8 2. Cod penal. /. &ac3 paralel cu tra!icul de persoane au !ost s3v,r*ite *i alte aciuni care au atentat asupra altor relaii sociale8 aciuni care nu se ,ncadrea2a ,n dispo2iiile art.1C58 2%C CA8 acestea urmea23 a !i ,ncadrate separat8 prin concurs de in!raciuni8 inclusiv si tra!ic. 1%. ra!icul de !iine umane8 precum si tra!icul de copii !ace parte din componenta de in!ractiune !ormal3 si se consider3 consumat3 din momentul s3v,r*irii cel puin a unei aciuni speci!icate la art.1C5 si 2%C CA indi!erent de survenirea consecinelor pre(udiciabile. 11. Latura subiectiv3 a tra!icului de persoane se caracteri2ea2a prin intenie direct3. 12. Subiect al.g- < abandonarea in!raciunilor8 preva2ute de art.1C5 si 2%C CA poate !i orice persoan3 !i2ic3 responsabil38 care a ,mplinit v,rsta de 1C ani. Subiect special al in!ractiunii prev32ute de art.2%C CA poate !i persoana responsabil3 la care legal se a!l3 la intretinere copilul sau sub supravegLere la momentul s3v,r*irii in!raciunii prev32ute la alin.+1- litcopilului ,n strain3tate. 13. 0biectul (uridic al in!raciunii prev32ute de art.1C5 CA il constituie relaiile sociale ale c3ror e:isten3 de des!a*urare normal3 ,int condiionate de libertatea persoanei.

19

14. 0biectul (uridic al in!raciunii prev32ute de art.2%C CA constituie relaiile ce vi2ea23 de2voltarea normal3 !i2ic3 *i psiLic3 a copilului8 libertatea lui individual3. 15. Con!orm art. 22% CA pro:enetismul presupune aciuni ilegale ale pro:enetului care mi(loc*ste prostituia pentru a trage !oloase materiale personale din aceast3 ocupatie. 'ceast3 activitate se reali2ea23 prin= a- ,ndemnul sau determinarea la prostituie@ b- ,nlesnirea practicii prostituiei@ c- tragerea de !oloase de pe urma practic3rii prostituiei@ d- recrutarea de persoane pentru prostituie. In ca2ul pro:enetismului prostituata nu este victim3. Jn acest ca2 intre prostituat3 *i pro:enet e:ista ni*te relaii benevole. Aro:enetismul este o in!raciune contra s3n3taii publice si convieuirii sociale. Arin aceasta si se delimitea23 pro:enetismul de tra!ic de !iine umane. 1C. &i!erenierea tra!icului de !iine umane *i a tra!icului de copii de trecerea ilegala a !rontierei de stat const3 ,n obiectul acestora *i anume8 trecerea ilegal3 a !rontierei de stat atentea23 asupra activit3ii normale a autoritailor publice *i securit3ii de stat8 iar tra!icul este in!raciune contra persoanei. Latura obiectiv3 a trecerii ilegale a !rontierei de stat in sensul art.3C2 CA const3 ,n trecerea ilegal3 a !rontierei de stat ocrotite +p32ite- pe uscat8 pe ap3 sau aer !3r3 documente necesare8 !3r3 permisiunea cuvenit3 ori ,n locurile nepermise. Jn cadrul tra!icului deplasarea persoanelor peste !rontier3 poate avea loc at,t pe cale legal3 c,t *i ilegal3. 1.. Instanele de (udecat3 ,n con!ormitate cu cerinele art. 23 CAA vor ,ntreprinde aciuni concrete ba2ate pe lege ,n asigurarea drepturilor *i prote(area victimei8 in,ndu<se cont de speci!icul e:amin3rii dosarelor penale legate de tra!icul de !iine umane8 ,mpiedic,nd revictimi2area persoanei8

20

acord,ndu<i tacticos spri(inul adecvat8 con*tienti2,nd necesitatea reabilit3rii psiLologice8 medicale *i sociale *i revenirii ei din stresul traumatic. 0rganele de urm3rire penala si instanele urmea2a s3 ,ntreprind3 m3surile de rigoare pentru asigurarea securit3ii *i proteciei e!iciente a victimei *i martorilor !a3 de represalii si posibile intimid3ri8 evit,nd in!luena tra!icanilor asupra lor. Jn ca2 de necesitate asistena (uridic3 a victimei se asigur3 de catre un avocat din o!iciu. 1>. Instanele de apel si recurs necesit3 sa ,ntreprind3 m3surile respective privind ,mbunatairea e!ectu3rii (ustiiei ,n ca2urile de tra!ic de !iine umane *i repararea eventualelor erori (udiciare.7 Comentarii $epublica Moldova dispune de o ba23 normativ3 pentru combaterea *ui prevenirea "#. $epublica Moldova a rati!icat conveniile *i tratatele internaionale ,n domeniu. otodat38 anali2a (uridic3 nu poate s3 r3spund3 *i s3 interprete2e (udiciar e:act di!erite situaii pe diverse cau2e din practic3. &up3 cum se indic3 ,n $aportul de evaluare reali2at cu spri(inul Misiunii din Moldova a 0rgani2aiei pentru Securitate *i Cooperare +0SC4- 6 ra!icul de !iine umane8 protecia martorilor *i cadrul legislativ al $epublicii Moldova7 48 aceste prevederi sunt mai rar utili2ate8 iar interpretarea lor urmea23 s3 se ,mbog3easc3 prin argumentele creative ale acu23rii sau prin comentarii de rigoare.

III0 Si1temul na(ional anti+trafic


Jn scopul organi23rii optime a proteciei *i asistenei victimelor de2volt3rii m3surilor de prevenire a "#8 "#8 consolid3rii e!orturilor tuturor

actorilor implicai ,n combaterea acestui !enomen ,n $epublica Moldova8 a !ost necesar3 promovarea abord3rii de sistem.

OSCE, &raficul de fiine umane, protecia martorilor i cadrul legi#lativ al 2epublicii "oldova-

21

Jn acest conte:t8 a !ost constituit Sistemul Naional de $e!erire +SN$- 5. SN$ a !ost creat ,n ba2a Legii pentru Arevenirea *i Combaterea ra!icului de "iine #mane8 Legea nr. 241 ;?5I din 2%.1%.2%%5. Ministerul Muncii8 proteciei Sociale *i "amiliei a responsabili2at *e!ii Seciilor 'sisten3 social3 *i protecie a !amiliei de a numi prin ordin intern un specialist responsabil pentru crearea ecLipei multidisciplinare ,n vederea coordon3rii activit3ilor la nivel local ,n domeniul asistenei *i reintegr3rii victimelor.
Comitetul Naional de Combatere a Traficului de Fiine Umane

Ministerul Afacerilor Interne Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane

Comisii Teritoriale i Municipale

Echipa multidisciplinar Comisariatele raionale de poliie ONG-uri locale Organi aii internaionale! UNICEF OSCE OIM alte

Ministerul "#n#t#ii Ministerul Afacerilor Interne Ministerul $ustiiei Ministerul %conomiei Ministerul Afacerilor %&terne si Integr#rii %uropene Ministerul %ducaiei Ministerul Culturii Ministerul Te'nologiei Informaiei i Comunicaiilor "er(iciul de Informaii i "ecuritate "er(iciul Gr#niceri "er(iciul Migraiune "er(iciul )amal *rocuratura General# Camera de +iceniere

Comitetul Na(ional e Com#atere a Traficului e Fiin(e Umane Comitetul Naional de Combatere a misiune
5

ra!icului de "iine #mane C are drept activit3ilor antitra!ic din Moldova.

important3

coordonarea

9ot0r:rea (arlamentului 2epublicii "oldova nr* 25; <VI din 05*.2*2006 privind aprobarea )trategiei )i#temului naional de referire pentru protecia i a#i#tena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane 6 /on#tituit prin 9ot0r:rea $uvernului 2epublicii "oldova, nr* .2.= din 0=*..*200.

22

Componena nominal3 a Comitetului se aprob3 de c3tre 1uvern *i include repre2entani ai di!eritor ministere. 'st!el8 Jn componena nominal3 a Comitetului intr3= naional@ viceprim<ministrul8

ministru al a!acerilor e:terne *i integr3rii europene8 pre*edinte al Comitetului ministrul muncii8 proteciei sociale *i !amiliei8 vicepre*edinte al naional@ ministrul a!acerilor interne8 vicepre*edinte al Comitetului

Comitetului naional@ *e!ul serviciu8 Centrul pentru combaterea tra!icului de persoane8 Ministerul '!acerilor Interne8 secretar al Comitetului naional@ procurorul general al $epublicii Moldova@ directorul Serviciului de In!ormaii *i Securitate@ ministrul (ustiiei@ ministrul culturii@ ministrul s3n3t3ii@ ministrul educaiei@ ministrual teLnologiilor in!ormaionale *i comunicaiilor@ ministrul tineretului *i sportului@ ministrul !inanelor@ guvernatorul +ba*Ian- unit3ii teritoriale autonome 13g3u2ia +1agau2<Heri-8 secretarul Consiliului Suprem de Securitate8 directorul general al Serviciului 1r3niceri@ directorul Centrului pentru combaterea tra!icului de persoane din cadrul Ministerului '!acerilor Interne. . Cu vot consultativ8 ,n componena Comitetului intr3 repre2entani ai organi2aiilor neguvernamentale *i interguvernamentale.Comitetul se convoac3 ,n *edine lunare ,n di!erite regiuni ale Moldovei. Membrii comunit3ii internaionale *i 0N1<urile au statut de observatori *i monitori2ea23 progresul comitetului la implementarea Alanului Naional de 'ciuni pentru Combaterea ra!icului de "iine #mane +FAlanul Naional de 'ciuni 'ntitra!ic7-. Alanul nu este ,n sine un act legislativ8 ast!el ,nc,t nu este perceput ca lege aplicabil3. Alanul stabile*te m3surile pe care trebuie s3 le ia guvernul pentru a preveni incidena tra!icului8 pentru a pedepsi tra!icanii8

9ot0r:rea $uvernului 2epublicii "oldova, nr* ;=5 din 03*.2*200= +/u privire la aprobarea componenei nominale a /omitetului naional pentru combaterea traficului de fiine umane7

23

pentru a prote(a victimele tra!icate *i pentru a coopera cu alte state8 ,n vederea unei combateri mai e!iciente a !enomenului ,n general. Centrul Internaional (7a 1trada8 9 oldova: o!er3 consiliere persoanelor tra!icate8 reali2ea23 multiple aciuni de in!ormare a populaiei asupra eventualelor riscuri privnd tra!icul de persoane8 protecia copilului ,n vederea impl*ic3rii acestuia ,n aciuni "#8 reali2ea23 progLrame de instruire pentru di!erite categorii de speciali*ti implicai ,n aciuini de prevenire *i combatere a !enomenului tra!icului de copii. &e asemenea8 Centrul !acilitea23 aciuni de asisten3 a persoanelor tra!icate8 ,n special a copiilor. Centrul pentru prevenirea tra&icului de &e'ei 9C.%2 oldova: acord3

asisten3 (uridic3 victimelor "# *i repre2entare ,n instana de (udecat3. Centrul are patru !iliale ,n N3li8 #ngLeni8 C3u*eni *i CaLul *i reali2ea23 aciuni e!iciente de in!ormare privind prevenirea "#. 1alvai Copiii 9 oldova: asist3 procesul de repatriere8 asigur3 ,ngri(ire medical38 asisten3 psiLologic3 *i umnitar3 copiilor victime ale ad3post8 asisten3 social3 *i !acilitea23 instruirea vocaional3. %erre des ;o''es 9repre3entana de asisten3 a copiilor victime a le oldova: ; reali2ea23 aciuni e!iciente "#8 inclusiv repatrierea8 asistena "#8 o!er3

social3 *i umanitar38 ,ngri(ire medical3 *i ,ncadrarea copiilor ,n programe educaionale. 0rgani2aia promovea23 programe care includ copiii ,n di!icultate8 care sunt cei mai vulnerabili *i sunt supu*i riscului de !i tra!icai. <inroc= Internaional < 0N1 american8 care reali2ea23 programe de

prevenire a violenei domestice *i a prevenirii tra!icului de !emei8 implicit a tra!icului de copii8 orientate spre sporirea nivelului de con*tienti2are a riscurilor8 de consiliere *i spri(in.

24

Consoriul Italian de 1olidaritate o!er3 programe pentru victimele prevenirii riscurilor de tra!icare a copiilor.

"#8

spri(in ,n descLiderea micilor a!aceri8 acion9nd8 ast!el8 *i ,n vederea

I)0X 9 oldova: > 0N1 american reali2ea23 mai multe programe orientate spre reducerea vulnerabilit3ii grupurilor de risc. -?--C007I < 0N1 americanreali2ea23 cercet3ri legale *i e:perti2a documentelor ,n domeniul antitra!ic. 7@ A1 oldova 9redenu'it* ,n anul 2##9 din &ostul Brup de Civel

4nalt pentru Copii: reali2ea238 ,n coordonare cu ministerele de resort8 programe speciale privind diminuarea riscurilor de implicare a copiilor ,n tra!ic prin proiecte de de2instituionali2are8 spri(in !amilial8 promovarea strategiilor de educaie inclu2iv38 de2voltarea suportului normativ privind evaluarea *i acreditarea serviciilor de asisten3 social3. isiunea A1C0 !recventea238 ca observator8 toate *edinele publice ale Comitetului Naional pentru Combaterea intermediul Oedinelor de Coordonare ra!icului de "iine #mane *i comunic3 in!ormaia actorilor din s!era antitra!ic din Moldova8 prin eLnic3. Misiunea co<pre2idea238 ,mpreun3 cu Ministerul Kustiiei8 Sub<grupul de Lucru al Comitetului Naional privind Legislaia8 al c3rui scop primar este de a aduce legislaia naional3 ,n s!era tra!icului de !iine umane8 inclusiv a tra!icului de copii8 ,n con!ormitate cu standardele internaionale ale drepturilor omului. Misiunea asigur3 asisten3 instituiilor guvernamentale ,n vederea de2volt3rii suportului normativ privind procedurile antitra!ic8 asigur3 asisten3 victimelor domeniul prevenirii *i combaterii "#. isiunea AI ,n oldova administrea23 ad3postul pentru persoanele "#8 promovea23 programe de instruire a di!eritor categorii de speciali*ti ,n

victime ale "#8 inclusiv copii8 asigur3 asisten3 imediat3 *i pe termen lung8
25

reali2ea23 programe de !ormare continu3 a colaboratorilor organelor d drept8 studii8 cercet3ri ,n domeniu8 programe ,n domeniul migraiei. 2ondul Caiunilor @nite pentru Copii 9@CIC02: 5i .rogra'ul Caiunilor @nite pentru 6e3voltare 9.C@6: ; spri(in3 *i promovea23 programe educaionale pentru copii8 av9nd drept scop prevenirea abu2ului !a3 de copii8 a tra!icului de copii8 de reabilitare a copiilor victime ale "#. -'basada 1@- 5i @1-I6 promovea23 activ aciuni de prevenire a "# ,n Moldova. Centrul !entru com#aterea traficului e !er1oane Acu statut de direcieMinisterul '!acerilor Interne8 ,n scopul prevenirii *i combaterii tra!icului de !iine umane *i migraiei ilegale8 a creat o &irecie speciali2at3 pentru combaterea tra!icului de persoane *i migraiei ilegale. La 25 aprilie 2%%2 a !ost creat3 &irecia de combatere a tra!icului de !iine umane ,n cadrul &ireciei generale de combatere a crimei organi2ate8 cu statut de organ operativ de investigaie *i de urm3rire penal3. otodat38 pentru a stabili o conlucrare mai e!icient3 *i operativ3 ,ntre organele de drept abilitate8 la C septembrie 2%%5 ,ntre 1uvernul $epublicii Moldova *i 1uvernul Statelor #nite ale 'mericii8 a !ost semnat 'mendamentul III la Scrisoarea de 'cord privitor la controlul drogurilor *i aplicarea legilor8 din 2> august 2%%1. Ca re2ultat al semn3rii acestui 'mendament8 a !ost creat Centrul pentru combaterea tra!icului de persoane. Centrul integrea23 activitatea speciali*tilor din cadrul Ministerului '!acerilor Interne +M'I-8 Serviciului 5amal +S5-8 Serviciului 1r3niceri +S1-8 Serviciului de In!ormaii *i Securitate +SIS-8 Centrului pentru Combaterea Crimelor 4conomice *i Corupiei +CCC4C- *i Arocuraturii 1enerale.

26

Sarcina primordial3 a Centrului este de a investiga8 reine *i urm3ri penal persoanele *i organi2aiile implicate ,n tra!icul de persoane *i migraie ilegal3 ,n $epublica Moldova *i ,n regiune. Centrul ,*i des!3*oar3 activitatea pe principiile legalit3ii8 respect3rii drepturilor *i libert3ilor !undamentale ale omului8 oportunit3ii8 ,mbin3rii metodelor *i mi(loacelor publice *i secrete de activitate8 colabor3rii cu alte subdivi2iuni ale M'I8 cu autorit3ile publice centrale *i locale8 cu structuri *i organisme internaionale8 cu organi2aiile neguvernamentale8 *i cet3enii

)arcinile de ba>0 ale /entrului? < organi2area metodologic3 *i coordonarea tuturor aciunilor antitra!ic@ < des!3*urarea m3surilor de prevenire a tra!icului de persoane *i migraiei ilegale@ < relevarea *i documentarea grup3rilor criminale speciali2ate ,n tra!icul de !iine umane@ < des!3*urarea activit3ii de urm3rire penal3 ,n cadrul aciunilor pornite8 cu atragerea ulterioar3 la r3spundere penal3 a tra!icanilor@ < c3utarea in!ractorilor@ < documentarea !uncionarilor publici implicai ,n activitatea criminal3 ce ine de tra!icul de !iine umane *i migraiunea ilegal3@ < colaborarea cu instituiile statale8 neguvernamentale8 societatea civil3@ < colaborarea internaional3. Mini1terul Muncii& Protec(iei Sociale 5i Familiei des!3*oar38 ,n

colaborare cu 'genia Naional3 pentru 0cuparea "orei de munc38 activit3i de in!ormare despre situaia de pe piaa !orei de munc38 de preg3tire pro!esional38 de stimulare a ocup3rii !orei de munc38 prin prestarea serviciilor de mediere a muncii8 de in!ormare *i consiliere pro!esional38 de
27

orientare *i !ormare pro!esional38 precum *i de consultan3 *i asisten3 ,n iniierea ,ntr<o activitate de ,ntreprin23tor@ prin intermediul organelor de asisten3 social38 asigur3 victimelor tra!icului de !iine umane in!ormaii *i consiliere8 acord9ndu<le !acilit3ile prev32ute de lege pentru persoanele marginali2ate social. Mini1terul S)n)t)(ii elaborea23 programe de acordare a asistenei

medicale8 inclusiv psiLiatrice8 stabile*te instituiile medicale care vor acorda aceast3 asisten3 victimelor tra!icului de !iine umane. Mini1terul E uca(iei elaborea23 *i implementea238 ,n comun cu celelalte ministere interesate8 cu autorit3ile publice locale *i cu 0N1 av,nd atribuii ,n domeniu8 programe educative *i de instruire pentru pedagogi8 p3rini *i copii8 pentru grupurile de risc8 orientate spre licLidarea cau2elor *i condiiilor care !avori2ea23 tra!icul de !iine umane8 ,n special de !emei *i copii. Mini1terul Afacerilor Interne des!3*oar3 activit3i de prevenire *i combatere a tra!icului de !iine umane prin m3suri de pro!ila:ie8 prevenire8 depistare *i curm3re a in!raciunilor legate de tra!icul de !iine umane8 ,n con!ormitate cu legislaia ,n vigoare8 e!ectu,nd urm3rirea penal3 ,n cau2ele penale de tra!ic *i de alte aciuni legate de acestea@ asigur38 la cerere8 protecia !i2ic3 a victimei tra!icului de !iine umane pe perioada procesului penal8 ,i acord3 alt3 protecie *i asisten3 con!orm legislaiei ,n domeniu@ des!3*oar3 activit3i operative de investigaie8 de urm3rire penal38 de cooperare internaional38 de identi!icare *i protecie a victimelor tra!icului de !iine umane8 de anali23 *i in!ormaie8 stimulea23 crearea unor centre 2onale de prevenire *i combatere a tra!icului de !iine umane@ cu spri(inul altor ministere *i departamente8 elaborea238 administrea23 *i actuali2ea23

28

ba2a de date privind !enomenul tra!icului de !iine umane8 cu respectarea con!idenialit3 ii datelor personale ale victimelor. Ser$iciul e 8r)niceriB a implementat ,n punctele de trecere *i control a

!rontierei de stat un sistem automati2at special de control si eviden3 a cet3tenilor *i mi(loacelor de transport 6Aasagerul7. Aunctele de trecere *i control international s,nt dotate cu mi(loace teLnice speciale8 necesare pentru veri!icarea documentelor8 precum si pentru o eviden3 reciproc3 +,n direcia moldo<rom9n3 si in direcia moldo< ucrainean38 cu e:cepia sectorului transnistrean-.

Or*ani'a(iile interna(ionale 5i ne*u$ernamentale Aentru prevenirea *i combaterea tra!icului de !iine umane8 pentru acordarea de protecie *i asisten3 victimelor lui8 pentru coordonarea activit3ilor curente8 organi2aiile internaionale care au repre2entane ,n $epublica Moldova *i 0N1 cu atribuii ,n domeniu cooperea23 cu autorit3ile publice centrale *i locale8 cu organele competente organi2ea23 campanii in!ormaionale despre tra!icul de !iine umane *i riscurile la care sunt e:puse victimele acestui tra!ic. 0N1 pot crea centre de asisten3 *i protecie a victimelor tra!icului de !iine umane. 0N1 des!3*oar3 activit3i de identi!icare a victimelor tra!icului de !iine umane8 le acord3 protecie *i asisten3 (uridic3 *i de alt3 natur38 ,ntreprind alte aciuni de prevenire *i combatere a unui ast!el de tra!ic8 ,n con!ormitate cu statutul aprobat ,n modul stabilit.

(revederile din )trategia @uropeana a 2epublicii "oldova, )ite ul "ini#terului Afacerilor @Aterne 5i Integr*rii 0uropene al )epublicii oldova
8

29

Si1temul Na(ional e Referire Jn scopul prevenirii8 asistenei victimelor *i ptenialelor victime ale +SN$-. (rincipiile care #tau la ba>a )B2? 'cordul persoanei la asisten3 *i protecie@ Con!idenialitate@ Non<discriminare@ 'sigurarea accesului necondiionat la asisten3 *i protecie@ 'bordare individual3 ,n procesul de identi!icare a necesit3ilor *i acordarea asistenei@ 'utodeterminare; alegerea propriului !3ga* al vieii@ $espectarea drepturilor omului Aromovarea aciunilor care prev3d ap3rarea intereselor superioare ale copiilor . "#8 ,n $epublica Moldova a !ost instituit un sistem e!icient de re!erire a ca2urilor

'oliia 'oliia "irecia "ireciade de ## nvam$nt nvam$nt . . !! n n tituia tituia Medical Medical Sec ia A Sec ten Secia A ii ten ten Social Social Coordonatorul Coordonatorul ec%ipei ec%ipei

Unitatea na(ional) e coor onare

ONG-uri/ ONG-uri/ Societatea Societateacivil civil

Comi Comi ariatul ariatulde de poliie poliie

A A ii tentul tentul Social Social

Biroul Biroulde de eviden eviden a apopulaiei populaiei

Agenia Agenia Ocuprii Ocuprii Forei Foreide de Munc Munc

Medicul Mediculde de &amilie &amilie

Naional

$aion
nivel

Comunitate
34

30

Implementarea SN$ ,n $epublica Moldova a condiionat anumite re2ultate ,n domeniu8 cu impact direct ,n urm3tolarele direcii= =m#un)t)(irea i entific)rii 5i a1i1ten(ei trafic$ului e fiin(e umane@ S<a reu*it !orti!icarea identi!ic3rii 5 "# la nivel local *i regional + .% P din 5 "# au !ost identi!icate de c3tre membrii ecLipelor multidisciplinare de la nivel raional-@ ' crescut capacitatea serviciilor de asisten3 a victimelor *i potenialelor victime +433 au !ost asistate ,n cadrul SN$= 15/ 5 "# *i 2.4 ca2uri de prevenire-. E7tin erea SNR la ni$el e raion 5i comunitate @ 4:tinderea SN$ ,n 2% raioane8 2 municipii +CLisinau *i N3li- *i 1 ora* +0taci-. Jn republic3 activea23 34 de comisii
regionale multidisciplinare. #nul 1556 a fost primul an n care ele au funcionat pe deplin pe toat durata anului. 7per)nd la nivel local, aceste comisii sunt constituite din reprezentani ai 78(-urilor, activiti profesioniti pe tr)m social, cadre medicale, poliiti, procurori, precum i funcionari ai administraiei publice locale. omisiile s-au ntrunit cu regularitate, de obicei o dat pe lun, pentru a aborda problemele traficului de persoane, inclusiv organizarea de evenimente care sporesc informarea publicului, discutarea eforturilor de reintegrare a victimelor i aducerea la zi a informaiilor despre orice fel de eventual caz. +n anul 1565 s-a atestat o reducere a numrului de victime identificate. #sceast situaie nu reflect o ameliorare real a a situaiei n domneniu. 7&* i 78(-urile care lucreaz n acest domeniu e/plic acest fenomen prin eforturile insuficiente fcute de aceste comisii.

irecte !entru $ictimele

Informarea !u#lic) 5i continetizarea problemei privind TF$9 &up3 cum se menionea23 *i ,n $aportul 1uvernului S#' /
cresc)nde de prevenire a traficului de persoane. cu privire la traficul de fiine umane n Republica *oldova, anul 1535, (uvernul a dovedit c depune eforturi vdit ele mai multe eforturi de informare public i contientizare a problemei traficului de persoane au fost fcute de 78(-uri n str)ns coordonare cu guvernul la nivel naional i regional. +n 1556, :istemul 8aional de Referire ;:8R<, administrat de guvern, i-a sporit, prin intermediul reelei sale de => de comisii regionale multidisciplinare, eforturile de ridicare a contientizrii publice cu scopul avertizrii victimelor poteniale mpotriva pericolelor traficului de persoane.

De'$oltarea coo!er)rii la ni$el na(ional& raional 5i local@


9

$aportul 1uvernului S#' despre Moldova

31

#n prim indicator anali2at pentru monitori2area parteneriatului social ,n cadrul SN$ ,l constituie num3rul de acorduri de copperare ,ncLeiate ,ntre structurile sistemului.1% Jn mai 2%%> a !ost semnat un memorandum cu privire la asistena acordat3 5 "# *i potenialelor 5 "# ,ntre MMAS"8 CC A8 Arocuratura 1eneral38 0IM8 6La Strada7 *i CA ". Jn anul 2%%/ doar dou3 ecLipe multidisciplinare +din raioanel "lore*ti *i #ngLeni- au ,ncLeiat acorduri bilaterale de copperare ,n conte:tul SN$. Mai acti!ve8 ,n acest sens8 sunt 0N1<urile participante ,n sistem8 care activea23 ,n ba2a acordurilor bilaterale *i multilaterale cu organele publice. Fortificarea ca!acit)(ilor 'u !ost ,ncadrai ,n stagii de !ormare continu38 prin seminare de instruire8 mese rotunde8 ateliere de lucru8 peste 5%% de pro!esioni*ti. Circa 15% de politisti<inspectori pentru minori8 o!iteri de urm3rire penal38 precum *i procurori din raioanele ,n care !uncionea23 Sistemul naional de re!erire a victimelor si potentialelor victime ale tra!icului de !iine umane s<au !amiliari2at cu principiile8 metodologia si tactica de des!a*urare a audierilor copiilor8 victime sau martori ai e:ploat3rii se:uale comerciale in cadrul primei runde de seminare cu aceasta tematica8 organi2ate de Centrul international 6La Strada7<Moldova in perioada septembrie ; noiembrie 2%1%.11 In1titu(ionali'area centrului e Rea#ilitare La 1> iulie 2%%> a adoptat Botar9rea cu privire la instiuionali2area Centrului de $eabilitare pentru vicimele *i potenialele victime ale "amiliei8 ,ncep,nd cu august 2%%>. Ini(ierea i1cu(iilor cu !ri$ire la e7tin erea SNR "n re*iunea &at !iind c3
regiunea separatist Transnisten, din estul *oldovei, nu se afl sub controlul

"#8 anterior

gestionat de 0IM8 sub (urisdicia Ministerului Muncii8 Arotec!iei Sociale *i

autoritilor centrale i a rmas o surs de victime


10

supuse at9t

prostituiei forate, c)t i

9ot0r:rea (arlamentului 2epublicii "oldova, nr* 25; <VI din 05*.2*200=C* 2aportul privind implementarea )trategiei )i#temului Baional de 2eferire pentru protecia i a#i#tena victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane pe perioada anului 200= 11 )ite ul /entrului internaional D%a )rtada-, compartimentul DActiuvit0i curente-, .E*.2*20.0

32

muncii forate, activitile n vederea unor aciuni coordonate privind combaterea i prevenirea TF$ sunt e/trem de necesare. +n acest conte/t, au fost realizate9

2 ,nt,lniri@ a

!ost primit3 autori2area *i reali2ate seminare de instruire a asistenilor sociali implicai ,n identi!icarea *i asistena 5 "#@ s<a iniiat activitatea de cooperare cu $esponsabilul pentru protecia copilului ,n regiunea ransnistrean3 pe principiul ca> dup0 ca>@ lunar au loc Mese rotunde la subiecte sociale cu implicarea partenerilor ,n domeniu. Comentarii Sistemul naional anti<tra!ic este bine structurat din punct de vedere teoretic. $ealmente8 ,ns38 aciunile8 ,n conte:t8 sunt puin coordonate8 !iecare component3 a sistemului acion9nd ,n con!ormitate cu propriile planuri. Jn $epublica Moldova sistemul anti<tra!ic nu include prevederi clare8 bine structurate ,n domeniul tra!icului de copii. Lipse*te un sistem bine de!init de colectare *i eviden3 a in!ormaiilor cu re!erire la "#.

I/0 An*a4amentele Re!u#licii Mol o$a !ri$in com#aterea 5i !re$enirea fenomenului traficului e co!ii

Declara(ia An*a4amentelor !ri$in !rotec(ia $ictimelorCmartorilor 5i traficul e co!ii A ecem#rie ?;;:6 -cceptate ,n cadrul celui de al I+-a 2oru' inisterial al B7 %2@ din

cadrul .actului de 1tabilitarte, re&eritor la prevenirea %C D S3 recunoasc3 responsabilitatea statului de a aborda sistematic problema tra!icului de copii ,n cadrul regiunii@

33

S3 recunoasc3 responsabilitatea statului de a adopta practicile *i procedurile ce in de tra!icul de copii8 reie*ind din interesele copiilor *i niciodat3 ,n contradicie cu acestea@ S3 recunoasc3 importana constituirii unui grup de lucru pentru tra!icul dce copii8 condus de speciali*ti ,n problemele copiilor *i care s3 !ie legat de 1NL ,n combaterea "#@ S3<*i dea consim3m,ntul de a elabora un Alan naional de aciuni pentru combaterea tra!icului de copii8 cu abordarea di!eritor aspecte ale acestui !enomen@ S3 elabore2e *i s3 adopte standardele minime pentru tratamentul copiilor ; victime ale tra!icului8 ,n ba2a recomand3rilor elaborate de #NIC4" *i ,n acord cu alte organi2aii internaionale *i non< guvernamentale@ S3 colecte2e periodic in!ormaii privind tra!icul de copii@ S3 ,ntreprind3 aciuni *i proceduri e!iciente ,n vederea identi!ic3rii rapide a victimelor C@ S3 adapte2e procedurile speciale de re!erire ,n scopul susinerii *i prote(3rii copiilor tra!icai. S!ecificul !ro*ramelor orientate 1!re !re$enirea traficului Re!u#lica Mol o$a Jn $epublica Moldova programele orientate spre prevenirea tra!icului de copii sunt ,ntemeiate8 ,n principiu8 pe strategii *i aciuini de eliminare a cau2elor tra!icului de copii +servicii de asisten3 social3 pentru copii *i !amilie8 de2voltarea reelei de servicii de asisten3 social38 asisten3 pentru grupurile de risc8 programe de instruire ,n soluionarea con!lictelor8 promovarea programelor educaionale de !ormare a deprinderilor de via38 in!ormare despre BI5)SI&'8 educaie de la egal la egal8 mediati2area riscurilor *.a.34

e co!ii "n

'st!el& !re$enirea traficului

e co!ii "n Mol o$a se identi!ic38 ,n mare

parte8 cu aciuni de consolidare a mediului de protecie a tuturor copiilor.

Prevenirea TC

Consolidarea mediului de protecie a tuturor copiilor

Jn acest conte:t8 sunt relevante urm3toarele strategii *i direcii de activitate8 acceptate la nivel naional *i local= 'nga(amentul 1uvernului de a o!eri protecie@ Arotecia copilului8 prin strategiile educaionale8 de s3n3tate8 de ordin (uridic *i social8 de protecie8 de consolidare a capacit3ilor autorit3ilor publice locale8 a devenit preocupare a ,ntregii societ3i +instituii de stat8 societate civil38 mass<media etc-@ Legislaia *i aplicarea e!icient3 a acesteia@ Consolidarea capacit3ilor prestatorilor de servicii@ Arograme educaionale adecvate@ Sisteme e!iciente de re!erire *i monitori2are@ Servicii pentru victimele abu2ului.

Jn cadrul ,nv33m9ntului preuniversitar problema tra!icului de !iinte umane8 cu accent aparte privind tra!icul de copii8 este abordat3 ,n cursurile 6Noi si Legea78 64ducaia pentru viaa de !amilie78 64ducaia pentru s3n3tate78 de asemenea8 prin module seprate8 ,n cadrul orelor de dirigenie la etapa ,nv33m,ntului gimna2ial *i liceal. Jn anii 2%%><2%%/ a !ost moderni2at3 Curricula pentru ,nv33m,ntul primar8 gimna2ial *i liceal8 implementarea
35

c3reia a demarat odat3 cu anul de studii 2%%/<2%1%. Moderni2area curricula s<a a:at pe !ormarea de competene ,n materie de studiu8 dar8 ,n mod special8 pe !ormarea *i de2voltarea convingerilor morale8 ba2ate pe valori general umane. Mai multe studii indic3 asupra !aptului c3 cei mai pasibili "C sunt copii din !amiliile vulnerabile8 or!anii *i copiii r3ma*i !3r3 ,ngri(ire p3rinteasc3. #n studiu recent reali2at de Centrul de $esurse pentru &repturile 0mului +C$e&0- din Moldova 6 a:onomia *i posibilele implicaii ale politicii de descentrali2are asupra grupurilor vulnerabile din Moldova7 indic3 c3 FCopiii !ormea23 un segment important al populaiei... Copiii sunt mai a!ectai de s3r3cie8 ,n special ,n 2onele rurale@ ponderea copiilor subponderali cu v9rsta ,ntre %;5 ani a sc32ut de la 1483P ,n anul 2%%C la 11P ,n 2%%> 12.

$ata s3r3ciei cre*te odat3 cu cre*terea num3rului de copii... !amiliile cu patru sau mai muli copii ,nregistrea23 o cre*tere a ratei s3r3ciei relative. 13 'partenena la gospod3riile cu copii *i pensionari a!ectea23 negativ bun3starea.14 Ae l9ng3 gospod3riile cu copii8 cea mai di!icil3 situaie este cea a !amiliilor cu mai mult de doi copii. rat3. 6 Jn acela*i studiu se indic3 *i v9rsta ca obiect al e:clu2iunii de la participare8 stigmat8 *oma(ul. Con!orm estim3rilor8 ,n anul 2%%C ,n republic3 erau apro:imativ 1.. %%% copii cu v9rsta mai mic3 de 1> ani8 l3sai de p3rinii care lucrea23 peste Lotare. 'pro:imativ 3.81P aveau v9rsta cuprins3 ,ntre 1% *i 15 ani8 5%8> P
12

Jn 2%%/8 !iecare membru al

gospod3riei primea lunar doar >5/8. lei8 ceea ce repre2int3 cea mai sc32ut3

(*.E, 2aportul 2epublicii "oldova privind implementarea 1D(I i 1D"* 2euniunea mini#terial0 anual0 a @/1)1/* 20.0, 13 (*.0, 3anca "ondial0, 2aportul nr* 35E.6 "D "1%D1VA? (overtF 'pdate, .2 iunie 200E 14 (* .., @*$orelova, A*2ojco, /entru pentru )tudii i 2eforme )trategice,Influena preurilor a#upra bun0#t0rii populaiei prin pri#ma indicatorilor #tati#tici, 20.0

36

erau de gen !eminin *i 4/82P de gen masculin 15. 0 treime +31P- dintre copiii cu v9rsta mai mic3 de 15 ani erau lipsii de gri(a unuia dintre p3rini. Oapte procente dintre copiii moldoveni tr3iesc !3r3 nici un p3rinte. acestor copii +./85 de procente- locuiesc ,n 2onele rurale. de la 15 ani *i peste. Jn general8 v9rsta medie a copiilor abandonai este de 11 ani. Ma(oritatea "iecare al cincilea din ei are v9rsta mai mic3 de 5 ani *i !iecare al patrulea are v9rsta Aonderea copiilor cu v9rsta mai mic3 de / ani abandonai este mai mare ,n gospod3riile rurale dec9t ,n cele urbane. 44P dintre gospod3riile cu un membru plecat ,n str3in3tate au gri(3 de cel puin un copil abandonat. 'ceast3 proporie este mai ,nalt3 ,n 2onele rurale rei2eci *i *apte de dec9t ,n cele urbane= 4. *i 4% de procente8 respectiv.

procente din migranii din 2onele urbane *i 45 de procente din 2onele rurale au l3sat cel puin un copil *i 4% de procente au l3sat doi sau mai muli copii. #n num3r mare de copii sunt a!ectai de migrarea unuia sau ambilor p3rini8 plecai ,n c3utarea unor oportunit3i de anga(are mai bune peste Lotare *i e!ectele negative ale acestei migraii asupra copiilor implicai. 0 preocupare deosebit3 o repre2int3 copiii l3sai ,n gri(a persoanelor neautori2ate8 preocupare c3 ace*tia nu vor primi ,ntotdeauna educaia *i susinerea moral3 de care au nevoie8 c3 ace*tia vor !i negli(ai8 !orai s3<*i asume responsabilit3i de adult *i sunt s3 !ie susceptibili la e:ploatare *i delicven3 (uvenil3. Arogramele de instruire a p3rinilor pentru p3rinii din !amilii vulnerabile nu au !ost introduse *i nici !inanate de autorit3ile locale *i naionale. 1C 4:ist3 preocup3ri legate de num3rul mare de copii plasai ,n instituii8 ,n special cei cu un u*or Landicap mintal8 copiii l3sai ,n gri(a rudelor sau altor persoane ,n timp ce p3rinii lor c3l3toresc peste Lotare ,n c3utare de anga(are8 care tr3iesc cu riscul de a !i abu2ai8 negli(ai sau tra!icai. 1.
Impactul "igraiei a#upra /opiilor din "oldova, 'B/@!, 2006 p*72, /2/, /2////"DA//1/3, 20 februarie 200= 17 )/@2, 3. #e#iune, .0 26 noiembrie 2003, @//*.2/./Add*=.
15 16

37

In scopul prevenirii tra!icului de !iine umane8 "ini#terul )0n0t0ii promovea23 aciuni de in!ormare a societ3ii asupra riscurilor privind acest !enomen8 acord38 prin reeaua instituiilor de ocrotire a s3n3t3ii8 servicii de reabilitare si protectie victimelor tra!icului. In!ormarea populaiei ,n domeniul s3n3t3ii reproductive si plani!ic3rii !amiliale este un punct !orte ,n combaterea comerului cu !iine umane. Arin aceste aciuni se ,ncearc3 a preveni *i !enomenul tra!icului de copii nen3scui +tra!ic ilegal de ovocite-. "ini#terul )0n0t0ii reali2ea23 un *ir de aciuni care includ= < elaborarea standardelor privind e:amenul medical al !emeilor repatriate8 ,n scopul depist3rii precoce a in!eciilor se:ual transmisibile8 precum *i a standardelor optimale de tratament@ < crearea centrelor +cabinetelor- de reabilitare psiLologic38 prin intermediul c3rora se diseminea23 *i in!ormaia privind riscurile implic3rii ,n aciuni a!erente !enomenului "#@ < elaborarea materialelor in!ormaionale +bro*uri8 agende-@ < e:aminarea medical3 obligatorie ,n scopul depist3rii precoce a in!eciilor se:ual transmisibile8 testarea la anticorpi catre virusul BI5 si tratamentul lor la necesitate@ < pregatirea programelor si instruirea cadrelor medicale ,n !ormarea de competene privind asistena persoanelor care pot deveni victime ale tra!icului sau re9ntoarse din !iliere de tra!ic. Cu suportul #NIC4" +"ondul Natiunilor #nite pentru Copii-8 ,n mun. CLi*inau a !ost descLis Centrul medical pentru tineret FNeovita78 care este predestinat adolescenilor si are drept priorit3i prestarea serviciilor medicale
38

tinerilor8 organi2area activit3ilor de in!ormare8 educare8 comunicare a tineretului ,n problemele de educaie pentru s3n3tate8 modul s3n3tos de via38 prevenirea in!eciilor se:ual transmisibile si BI5<SI&' ,n !amilie8 consultaii psiLologice si (uridice. "ini#terul "uncii (rotectiei )ociale #i !amiliei 8 prin intermediul speciali*tilor din structurile ministerului amplasate ,n raioane8 ,ntreprinde aciuni ,n vederea in!orm3rii populatiei asupra riscurilor si consecinelor plec3rii ilegale peste Lotare ,n cautarea unui loc de munc3. In acest scop8 specialistii in problemele egalitatii sanselor organi2ea2a in institutii de invatamint preuniversitar si superior seminare in vederea !amiliari2arii tinerei generatii cu consecintele tra!icului de !iinte umane8 participa in campaniile publicitare anti<tra!ic in mass<media locala si republicana8 au convocat sedinte de consiliere a victimelor tra!icului la reintoarcerea lor in tara8 in scopul reintegrarii acestora in societate.

Jn scopul consolid3rii capacit3ilor perstatorilor de servicii8 asigur3rii calit3ii serviciilor prestate8 Ministerul Muncii8 Aroteciei Sociale *i "amiliei a elaborat *i urmea23 a !i supus de2baterilor publice8 cu ulterioar3 pre2entare spre aprobare8 proiectul Legii privind evaluarea *i acreditarea prestatorilor de servicii sociale. "ini#terul Afacerilor Interne organi2ea23 *i particip3 la di!erite reuniuni8 con!erine *i seminare naionale si internaionale privind combaterea tra!icului de !iine umane si a migraiei ilegale. Jmpreuna cu Ministerul Kustiiei8 M'I a participat la redactarea $ecomandarilor privitor la legislatia anti<tra!ic a $epublicii Moldova8 ,ncadrate in procesul implement3rii proiectului F$e!orma legislatiei penale in domeniul tra!icului de !iinte umane in Sud<4stul 4uropei78 susinut de Aactul de Stabilitate in 4uropa de Sud<4st si Consiliul 4uropei1>.
18

2aportul "ini#terului afacerilor Interne

39

#lterior8 $ecomandarile au !ost pre2entate Aarlamentului $epublicii Moldova pentru a !i luate in consideratie la de!initivarea proiectelor Codului penal si Codului de procedura penala8 care a !ost aprobat.

)erviciul de $raniceri a implementat ,n punctele de trecere *i control a !rontierei de stat un sistem automati2at special de control *i eviden3 a cet3enilor *i mi(loacelor de transport 6Aasagerul7. Aunctele de trecere *i control internaional sunt dotate cu mi(loace teLnice speciale8 necesare pentru veri!icarea documentelor8 precum *i pentru o evidena reciproc3 +in direcia moldo<rom9n 3 *i ,n direcia moldo<ucrainean38 cu e:ceptia sectorului transnistrean-. "ini#terul &eGnologiei Informationale i /omunicaiilor a incLeiat un acord de colaborare cu Ministerul '!acerilor 4:terne si Integrarii 4uropene cu privire la acordarea accesului misiunilor diplomatice ale $epublicii Moldova la Sistemul In!ormational de Investigatie 6'CC4S78 ceea ce va da posibilitatea identi!icarii operative a cetatenilor moldoveni ce se a!la in strainatate. In pre2ent acest sistem este instalat in cadrul 'mbasadei $epublicii Moldova la $oma8 Italia. Jn raportul 1uvernului Statelor Unite ale Americii cu !ri$ire la traficul e fiin(e umane "n Re!u#lica Mol o$a "n anul ?;>; 1e men(ionea') c) <1uvernul Moldovei nu respect3 pe deplin standardele minime ale elimin3rii tra!icului de persoane@ totu*i !ace e!orturi semni!icative ,n acest sens.7 1/ Jn raport se mai menionea23 c3 guvernul nu a reu*it8 din nou8 s3 demonstre2e c3 !ace e!orturi su!iciente pentru (udecarea8 condamnarea *i pedepsirea oric3ror !uncionari o!iciali guvernamentali implicai ,n tra!icul de persoane8 ceea ce a r3mas un important obstacol ,n calea unor re!orme anti<tra!ic e!ective ; de aceea Moldova este plasat38 pentru al doilea an consecutiv8 ,n 61rupul 28 Q3ri sub observaie7.
19

Raportul SUA despre Moldova, 2010 40

(uvernul a demonstrat un nalt grad de anga?are n problema traficului, prin nfiinarea unui omitet naional anti-trafic la nivelul cabinetului, condus de ministrul de e/terne i, pentru prima dat, asigur)nd toat finanarea i tot personalul necesar :ecretariatului @ermanent al omitetului 8aional pentru prevenirea traficului cu fiine umane.

'utorit3ile moldovene au demonstrat c3 !ac e!orturi mari *i susinute pentru identi!icarea *i a(utarea victimelor8 iar
&nternaional pentru (uvernul a continuat finanarea entrului de a?utor pentru victimele traficului de persoane, condus de (uvern i de 7rganizaia *igraie ;7&*<.2%

4ste de mentionat !aptul8 ca in re2ultatul e!orturilor Comitetului National s<a intensi!icat activitatea departamentelor si ministerelor in vederea ,ndeplinirii prevederilor Alanului National de actiuni pentru combaterea tra!icului de !iinte umane. Ae l9ng3 Comitetul Naional au !ost create si !unctionea2a 4 grupuri de e:perti= < Cadrul Legislativ din domeniul si aplicarea acestuia@ < Arevenirea si constienti2area !enomenului tra!icului de persoane@ < 'sistenta si reabilitarea social3 a victimelor tra!icului@ < Combaterea tra!icului de copii. 1rupurile de re!erin3 sunt diri(ate de c3tre membrii 1uvernului8 de comun acord cu 0SC48 0IM8 #NIC4"8 organi2atiile ne< guvernamentale.

'u !ost stabilite *i se promovea23 ,n toateaciunile cu Princi!iile 1!eciale !ri$in traficul e co!ii =

re!erin3 la

"C

Are2umia de v9rst3 < dac3 e:ist3 motive de a considera c3 victima nu a atins v9rsta de 1> ani se pre2um3 c3 este copil8 *i p9n3 la proba contrarie va !i tratat drept copil@
20

2aportul )'A de#pre "oldova, 20.0

41

$espectarea strict3 a drepturilor copilului stipulate ,n Convenia 0N# cu privire la drepturile copilului@ Luarea de m3suri speciale de protecie *i de asisten3 a copilului victim3@ $espectarea opiniei copilului ,n toate aciunile care ,l a!ectea23 in9ndu<se cont de v9rsta8 gradul de maturitate *i interesul lui superior@ In!ormarea copilului despre drepturile *i situaia lui8 despre m3surile de protecie 8 procedura de repatriere *i procesul de reuni!icare a !amiliei@ $epatrierea se va admite doar ,n ca2urile ,n care ,n ara de origine un p3rinte8 o rud3 au dat consim3m9ntul s3 primeasc3 copilul sau o agentie din ar3 de origine au dat acordul s3 asigure ,ngri(irea *i protecia copilului+art.2>Comentarii $epublica Moldova a recunoscut8 teoretic8 responsabilitatea de a aborda sistematic problema tra!icului de copii ,n cadrul regiunii. Cu toate acestea8 problemele "C sunt abordate ,n cadrul general "#8 !3r3 a !i promovate strategii *i planuri orientate e:pres spre prevenirea *i combaterea "C. 'nali2ele demonstrea23 c3 toate practicile *i procedurile ce in de tra!icul de copii sunt bordate reie*ind din interesele copiilor *i niciodat3 ,n contradicie cu acestea@

42

$epublica Moldova recunoa*te importana constituirii unui grup de lucru pentru tra!icul dce copii8 condus de speciali*ti ,n problemele copiilor. copii. Jn $epublica Moldova problemele "C sunt abordate ,n Alanul naional de aciuni anti<tra!ic. Nu e:ist3 un Alan naional de aciuni pentru combaterea tra!icului de copii8 cu abordarea di!eritor aspecte ale acestui !enomen ba2ate pe un concept)strategie ,n domeniul "C. ratamentul copiilor victime ale tra!icului se reali2ea23 ,n ba2a standardele minime pentru tratamentul copiilor abu2ai +toate !elurile de abu2-8 negli(ai8 e:clu*i8 tra!icai. In!ormaiile privind tra!icul de copii se colectea23 periodic8 dar nu e:ist3 un sistem8 o strategie de eviden3. 'ciunile *i procedurile ,n vederea identi!ic3rii rapide a victimelor promovat3 de c3tre 0N1<uri. Arocedurile speciale de re!erire ,n scopul susinerii *i prote(3rii copiilor tra!icai se reg3sesc ,n docmentele de politici cu privire la protecia drepturilor copilului. /0 Dimen1iunea fenomenului TC?> &imensiune !enomenuluii C a !ost abordat3 ,n mai multe studii ,n domeniu. Aractic ,n toate studiile se menionea23 c3 6este i(mposibil a aprecia cu e:actitate aria r3sp9ndirii !enomenului problemei *i al !le:ibilit3ii problemei722. C din cau2a caracterului latent al C nu sunt su!icient de e!iciente8 o activitate mai pronunat3 !iind otodat38 acest grup8 creat pe l9ng3 Comitetul Naional8 este8 prin ,ns3*i de!inirea sa8 orientat spre Combaterea tra!icului de

21 22

"AI, /entrul pentru combaterea traficului de per#oane, rapoarte #tati#tice )tudiul fenomenului &/ 8n "oldova, 20.0, %a )trada

43

2002 2003 2007 2005 200E TFU TC Pro7eneti1m Mi*ra(iune ile*al) Total D? + DF + F> >E: >2 E> + >2F ?:B D> >;: + :B? ?:F 2: >;D + :F3 ?D: 3> >?: :F D33

200; ?D3 :E >D3 3; DBF

2006 ?>2 :> >3> >>E 2?D

200= >B2 ?> >2? >:EG ?> 1ic?: DF2

&inamica !enomenului de

"# identi!icat8 pe parcursul anilor 2%%2.2%%/8

denot3 o sc3der a num3rului de persoane8 inclusv copii8 ,ncep9nd cu anul 2%%>. 'ceast3 situaie8 de !apt8 rerlect3 doar ca2urile identi!icate8 !3r3 a lua ,n consideraie noile !orme de mani!estare a !enomenului c3tre cet3eni str3ini *. a. "#8 cum ar !i tra!ic intern8 tra!ic de copii nen3scui8 abu2are se:ual3 a copiilor +,n ar3- de

Jn raportul CC A pentru anul 2%%/ se indic3 urm3torii indici ,nregistrai=

23

#coaterea ilegal0 a copiilor din ar0

44

trafic e !er1oane +art. 1C5 Cod penal- < pornite 1>5 cau2e penale8 sau cu 14P mai puin comparativ cu anul 2%%> +215 cau2e-8 din ele= < remise ,n procuratur3 < 1C% cau2e8 sau >C85P8 ceea ce constituie cu 1%82P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ < !inisate 123 cau2e8 sau CC85P8 ceea ce constituie cu 218>P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ trafic e co!ii +art. 2%C Cod penal- < pornite 21 cau2e penale8 sau cu 3283P mai puin comparativ cu anul precedent +31 cau2e-8 din ele= < remise ,n procuratur3 1> cau2e8 sau >58.P8 ceea ce constituie cu 148.P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ < !inisate 13 cau2e8 sau C18/P8 ceea ce constituie cu 1385P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ 1coaterea ile*al) a co!iilor cau2e-8 din ele= < remise ,n procuratur3 1> cau2e8 sau >58.P8 ceea ce constituie cu 4C8>P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ < !inisate 14 cau2e8 sau CC8.P8 ceea ce constituie cu 3>8/P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ !ro7eneti1m +art. 22% Cod penal- < pornite 152 cau2e penale8 sau cu 58CP mai puin comparativ cu anul precedent +1C1 cau2e-8 din ele@ < remise ,n procuratur3 13/ cau2e8 sau /184P8 ceea ce constituie cu 284P mai puin comparativ cu anul 2%%>@ < !inisate 12> cau2e8 sau >482P8 ceea ce constituie cu %83P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ or*ani'area mi*ra(iei ile*ale +art. 3C21 Cod penal- < pornite 13. cau2e penale8 sau cu 1.81P mai mult comparativ cu anul precedent +11. cau2e-8
45

in (ar) +art. 2%. Cod penal- < pornite 21

cau2e penale8 sau cu 1C8.P mai mult comparativ cu anul precedent +1>

din ele= < remise ,n procuratur3 >C cau2e8 sau C28>P8 ceea ce constituie cu %84P mai puin comparativ cu anul 2%%>@ < !inisate .C cau2e8 sau 5585P8 ceea ce constituie cu 18.P mai mult comparativ cu anul 2%%>@ Con!orm studiilor e!ectuate8 graie m3surilor ,ntreprinse ,n comun cu alte organe abilitate8 !enomenul tra!icului de !iine umane pe parcursul anului 2%%/8 comparativ cu anul 2%%>8 s<a diminuat cu 14P8 !apt con!irmat *i de repre2entanii 0N1<urilor locale *i internaionale8 care activea23 ,n domeniu. Ae parcursul anului 2%%/8 de c3tre o!ierii Centrului8 a !ost documentat3 *i aniLilat3 activitatea in!racional3 a 1> grupuri criminale precum *i 4% !iliere speciali2ate8 dintre care= < tra!ic de persoane < / + 5 ; urcia8 1<4miratele 'rabe #nite8 1<Cipru8 1< 1recia8 1< tra!ic intern-@ < pro:enetism ; . +4 < urcia8 2< Cipru8 1<4miratele 'rabe #nit-@ < scoaterea ilegal3 a copiilor din ar3 < C +2<Italia81<"rana8 2<1recia8 1< Aortugalia< organi2area migraiei ilegale ; 1> +1C<Italia8 1 < "rana8 1< Slovenia-.7 24

Comentarii Legea cu privire la combaterea prevenirea *i combaterea tra!icului de !iine umane indic3 asupra unei atribuii clare pentru Comitetul naional pentru "# *i anume 6Comitetul naional colectea23 *i anali2ea23 'ceste in!ormaii despre starea *i tendinele tra!icului de !iine umane7.

competene ale Comitetului naional se reali2ea23 epi2odic8 !3r3 ca atribuiile respective s3 !ie ,ncadrate ,ntr<un sistem unic de colectare a in!ormaiei despre !enomenul tra!icului de copii. #nica surs3 o!icial3 de in!ormaii r3m9n a !i rapoartele Arocuraturii 1enerale a $epublicii Moldova8
24

Raportul CCT 2009, S!te"ul M!#!$terulu! %&a'er!lor I#ter#e al Repu(l!'!! Mol)o*a

46

care re!lect3 doar ca2urile e:aminate8 !3r3 a include multiple ca2uri care nu au a(uns ,n vi2orul Arocuraturii 1enerale. Jn ane:3 sunt pre2entate c9teva ca2uri re!lectate ,n mass<media8 care vin s3 con!irme c3 !enomenul "C ,n $epublica Moldova nu este epui2at *i c3 sunt necesare aciuni e!iciente pentru combaterea acestui !lagel. /I0 Recoman )ri !entru Re!u#lica Mol o$a A in ra!oartele 1tructurilor interna(ionale6 Jn raportul 1uvernului
<
Statelor Unite ale Americii cu privire la traficul de fiine umane n Republica Moldova n anul 2010 sunt stipulate urmtoarele recomandri:

' dovedi

c Republica *oldova face eforturi energice de cercetare, ?udecare i

condamnare a funcionarilor oficiali guvernamentali implicai n traficul de persoane, a realiza i urmri pedepsirea penal a oricror oficiali vinovai, a spori protecia copiilor victime ale traficului prin ncura?area organismelor legii s se consulte cu specialitii organizaiilor neguvernamentale ;78(< n timpul convorbirilor cu victimele, a ridica nivelul de cooperare dintre comisiile antitrafic locale i organizaiile locale de aplicare a legii, adesfura campanii de informare i de prevenire a traficului printre copiii din instituiile rezideniale care constituie un grup social foarte vulnerabil la traficul de persoane, a continua eforturile de mbuntire a colectrii datelor despre cazurile de trafic, pe parcursul tuturor stadiilor procesului penal, inclusiv pe durata cercetrilor, proceselor, condamnrilor i sentinelor date infractorilor condamnai pentru trafic de persoane, a continua asigurarea finanrii necesare asistenei victimelor, a continua eforturile de identificare i protecie a victimelor traficului de persoane, inclusiv a adulilor i copiilor traficai n interiorul *oldovei i a lua n considerare activiti preventive, care urmresc ndeosebi reducerea cererii de trafic de persoane n *oldova.

47

ANEH

Pentru trafic e fiin(e umane& >; ani e "ncIi1oare


Marti8 15 "ebruarie 2%11 2%=25 M0L&05' S#54$'N'

0!ierii Centrului pentru combaterea tra!icului de persoane din cadrul M'I au aniLilat activitatea unei !iliere de tra!ic de !iine umane *i pro:enetism8 care pe parcursul unui an a tra!icat mai multe tinere ,n "ederaia $us3. Aotrivit Centrului de pres3 al M'I8 ,n urma unor investigaii operative a !ost identi!icat *i reinut conduc3torul reelei8 un b3rbat ,n v,rst3 de 2C ani8 *i complicele acestuia8 o !emeie de 3% ani8 ambii originari din raionul "3le*ti. Suspecii au !ost reinui pe teritoriul g3rii din mun. N3li8 ,n momentul ,n care aveau intenia de a transporta dou3 tinere ,n ora*ul Moscova. Jn urma percLe2iiei la domiciliul unuia dintre suspeci8 poliia a depistat ,nc3 o persoan3 care urma s3 !ie transportat3 ,n scop de e:ploatare se:ual3 ,n capitala rus3. Jn urma ancLetei8 s<a stabilit c38 prin intermediul trenului de pasageri de pe ruta CLi*in3u<Moscova8 !etele erau trimise ,n capitala "ederaiei $use *i ca2ate ,ntr<un apartament ,ncLiriat de suspeci. &e aici8 ele erau transportate ,n diverse locuri de agrement *i apartamente din capitala rus38 !iind impuse s3 se prostitue2e. Aotrivit cercet3rilor poliiei8 printre victime se num3rau *i persoane minore. Suspecii s,nt cercetai ,n cadrul unei cau2e penale iniiate ,n ba2a articolului Mtra!ic de !iine umaneM *i risc3 privaiune de libertate de la 1% p,n3 la 2% ani.

48

=n Re!u#lica Mol o$a nu e7i1t) trafic e !er1oane cu 1co!ul !rele$)rii e or*aneJ& 1!un re!re'entan(ii MAI
Sursa= 6unimedia.md7

JA5a fenomen "n Mol o$a nu e7i1t)J0 Declara(ia a fo1t f)cut) e c)tre Directorul Centrului !entru Com#aterea Traficului e Per1oane a MAI& /aleriu ,Kncu& a1t)'i& >3 martie& "n ca rul unei conferin(e e !re1)0

Aotrivit sursei8 ,n anul 2%%/ au !ost depistate cinci asemenea ca2uri ,ns3 ele au !ost comise ,n perioada anilor 2%%1<2%%3. &e atunci ,ns3 asemenea ca2uri nu au mai e:istat ,n $epublica Moldova. Jntrebat de (urnali*ti ce st3 la ba2a acestor declaraii at9t de sigure8 B9ncu a speci!icat c3 tra!icul de persoane cu scopul prelev3rii de organe este permanent sub vi2orul colaboratorilor de poliie *i se ,ntreprinde tot comple:ul de m3suri operative ,n acest sens.

49

#NIM4&I' menionea23 c3 aceste aceste ca2uri de tra!ic de de persoane8 ,nregistrate ,n Moldova8 s<au re!erit la prelevarea de rinicLi8 care au avut ca punct de destinaie urcia *i 1ermania.

'utor= Sursa= unimedia.md

Con amna(i la >3 5i >E ani "ncIi1oare !entru trafic e co!ii 5i !ro7eneti1m Jn ba2a ,nvinuirii ,naintate de Arocuratura mun. N3li8 doi b3rbai au !ost condamnai la 1C *i 1. ani ,ncLisoare pentru tra!ic de copii *i pro:enetism. Aotrivit recLi2itoriului ,ntocmit de procurori8 b3rbaii ,n v,rst3 de 24 *i 4. ani8 activ,nd ,n calitate de ta:imetri*ti au ,ndemnat trei tinere dintre care dou3 minore s3 practice prostituia. Inculpaii cuno*teau c3 victimile erau din !amilii social vulnerabile8 una dintre care era or!an3. "etelor li s<a promis pentru serviciile se:uale prestate de la 4%% la >%% lei pe or3. "3pta*ii g3seau potenialii 6clieniM dup3 care transportau tinerele la di!erite saune sau apartamente din muncipiu. #na din minore a practicat o ast!el de 6munc3M timp de apro:imativ 1% luni8 iar celelalte dou3 tinere au practicat prostituia ,n decurs de (um3tate de an. Menion3m c38 unul din inculpai este cet3ean al ad(iIistanului8 iar cel3lalt este de origine rom8 anterior !iind (udecat pentru o serie de in!raciuni dintre care *i un omor din impruden38 petrec,nd pentru cele comise C ani dup3 gratii8 !iul c3ruia se a!l3 *i el ,n detenie8 in!ormea23 Serviciul de pres3 al Arocuraturii 1enerale.

50

51

S-ar putea să vă placă și