Sunteți pe pagina 1din 63

HOTRRE nr.

925 din 19 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de conce iune de lucr!ri publice "i a contractelor de conce iune de ervicii EM TE!T" G#$%&'#( #$%& '(T )!" )O'*+O&#( O,*-*.( nr. 62/ din 20 iulie 2006 *ata intrarii in +i,-are " 20 iulie 2006 .-r/a actualizata +ala0ila la data de " 21 iulie 2009 #rezenta 2-r/a actualizata e3te +ala0ila de la 21 iulie 2009 4ana la 26 -ct-/0rie 2011 00000000000000 12 +e3tul iniial a fo t publicat 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. 62/ din 20 iulie 2006. .cea ta e te forma actualizat! de 5.-. 6-entrul +eritorial de -alcul %lectronic6 5... 7iatra 'eam pana la data de 28 iulie 2009, cu modific!rile "i complet!rile adu e de: ;O+<&=&%. nr. >.0/6 din 9 augu t 2006? ;O+<&=&%. nr. >.338 din 28 eptembrie 2006? ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009. *n temeiul art. >0@ din -on tituia &omAniei, republicat!, "i al art. 303 alin. B>2 din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de conce iune de lucr!ri publice "i a contractelor de conce iune de ervicii, Guvernul &omAniei adopta prezenta hot!rAre. -.7. * Ci poziii generale .&+. > 5e aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de conce iune de lucr!ri publice "i a contractelor de conce iune de ervicii, denumita 4n continuare ordonana de urgenta. .&+. 2 B>2 *n proce ul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie publica, orice ituaie pentru care nu e3i ta o reglementare e3plicita e interpreteaz! prin pri ma principiilor prev!zute la art. 2 alin. B22 din ordonana de urgenta. B22 *n cazul contractelor a c!ror atribuire nu intra ub incidenta prevederilor ordonanei de urgenta, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura o utilizare eficienta a fondurilor 4n proce ul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum "i de a garanta nedi criminarea, recunoa"terea reciproc! "i tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.
>

B32 7e parcur ul aplic!rii procedurii de atribuire, autoritatea contractant! are obligaia de a lua toate m! urile nece are pentru a evita apariia unor ituaii de natura a determine e3i tenta unui conflict de intere e i/ au manife tarea concurentei neloiale. *n cazul 4n care con tata apariia unor a tfel de ituaii, cum ar fi cele prev!zute la art. 680 80 din ordonana de urgenta, autoritatea contractant! are obligaia de a elimina efectele rezultate dintr0o a tfel de 4mpreDurare, adoptAnd potrivit competentelor, dup! caz, m! uri corective de modificare, 4ncetare, revocare, anulare "i altele a emenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire au ale activit!ilor care au leg!tura cu ace tea. B42 .utoritatea contractant! e te re pon abil! pentru modul de atribuire a contractului de achiziie public!/acordului0cadru, cu re pectarea tuturor di poziiilor legale aplicabile. 000000000000 .lin. B42 al art. 2 a fo t introdu de pct. > al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 3 B>2 En aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractant!, prin compartimentul intern pecializat 4n atribuirea contractelor de achiziie public!, organizat conform art. 304F> din ordonana de urgen!, are urm!toarele atribuii principale: a2 elaborarea "i, dup! caz, actualizarea, pe baza nece it!ilor tran mi e de celelalte compartimente ale autorit!ii contractante, a unui program anual al achiziiilor publice, ca in trument managerial pe baza c!ruia e planific! proce ul de achiziie? b2 elaborarea au, dup! caz, coordonarea activit!ii de elaborare a documentaiei de atribuire au, 4n cazul organiz!rii unui concur de oluii, a documentaiei de concur ? c2 4ndeplinirea obligaiilor referitoare la publicitate, a tfel cum unt ace tea prev!zute de ordonana de urgen!? d2 aplicarea "i finalizarea procedurilor de atribuire? e2 con tituirea "i p! trarea do arului achiziiei publice. 000000000000 .lin. B>2 al art. 3 a fo t modificat de pct. 2 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 -elelalte compartimente ale autorit!ii contractante au obligaia de a priDini activitatea compartimentului de achiziii publice, 4n funcie de pecificul documentaiei de atribuire "i de comple3itatea problemelor care urmeaz! a fie rezolvate 4n conte3tul aplic!rii procedurii de atribuire. B32 .utoritatea contractant! are, totodat!, dreptul de a achiziiona ervicii de con ultana, conform prevederilor ordonanei de urgenta, 4n copul elabor!rii documentaiei de atribuire i/ au aplic!rii procedurii de atribuire. B42 Ofertantului cA"tig!tor nu i e poate impune ! uporte ta3e, comi ioane au onorarii de orice fel pentru plata con ultantului care pre teaz! erviciile re pective. 000000000000 .lin. B42 al art. 3 a fo t introdu de pct. 3 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009.
2

.&+. 4 B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a tabili programul anual al achiziiilor publice. B22 7rogramul anual al achiziiilor publice e elaboreaz! 4ntr0o prima forma pana la fAr"itul ultimului trime tru al anului 4n cur "i cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor0cadru pe care autoritatea contractant! intenioneaz! a le atribuie/4ncheie 4n decur ul anului urm!tor. B32 .utoritatea contractant! are obligaia, atunci cAnd tabile"te programul anual al achiziiilor publice, de a tine cont de: a2 nece it!ile obiective de produ e, de lucr!ri "i de ervicii? b2 gradul de prioritate a nece it!ilor prev!zute la lit. a2? c2 anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaz! a fie alocate prin bugetul anual. B42 Cup! aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant! are obligaia de a0 i definitiva programul anual al achiziiilor publice 4n funcie de fondurile aprobate "i de po ibilit!ile de atragere a altor fonduri. B/2 7rogramul anual al achiziiilor publice trebuie a cuprind! cel puin informaii referitoare la: a2 obiectul contractului/acordului0cadru? b2 codul vocabularului comun al achiziiilor publice B-7$2? c2 valoarea e timat!, f!r! +$., e3primat! 4n lei "i 4n euro? d2 procedura care urmeaz! a fie aplicat!? e2 data e timat! pentru 4nceperea procedurii? f2 data e timat! pentru finalizarea procedurii? g2 per oana re pon abil! pentru atribuirea contractului re pectiv. B62 *n cazul 4n care autoritatea contractant! intenioneaz! a lan eze un i tem dinamic de achiziii publice, acea ta are obligaia de a preciza acea ta intenie 4n programul anual al achiziiilor publice. B82 7rogramul anual al achiziiilor publice e aproba de conduc!torul autorit!ii contractante, conform atribuiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului financiar0contabil. B@2 .utoritatea contractant! are dreptul de a opera modific!ri au complet!ri ulterioare 4n programul anual al achiziiilor publice, modific!ri/complet!ri care e aproba conform prevederilor alin. B82. B92 *n cazul 4n care modific!rile prev!zute la alin. B@2 au ca cop acoperirea unor nece itai ce nu au fo t cuprin e iniial 4n programul anual al achiziiilor publice, introducerea ace tora 4n program e te condiionat! de a igurarea ur elor de finanare. .&+. / B>2 *n conformitate cu principiul a umarii r! punderii, tabilirea circum tanelor de 4ncadrare prev!zute de ordonana de urgenta pentru aplicarea fiec!rei proceduri au pentru cump!rarea directa intra 4n re pon abilitatea e3clu iva a autorit!ii contractante. B22 -ompartimentul intern pecializat prev!zut la art. 3 alin. B>2 are obligaia de a elabora o nota Du tificativ! 4n toate ituaiile 4n care procedura de atribuire propu ! pentru a fi aplicat! e te alta decAt una dintre cele prev!zute la art. 20 alin. B>2 din
3

ordonana de urgenta au, 4n cazul atribuirii unui contract ectorial, la art. 2/> alin. B>2 din ordonana de urgenta. B32 'ota Du tificativ! e aproba de conduc!torul autorit!ii contractante, conform atribuiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului Duridic, "i con tituie un 4n cri e enial al do arului achiziiei publice. B42 *n cazul 4n care urmeaz! a fie aplicat! procedura cererii de oferte, nota Du tificativ! trebuie a conin! numai e3plicaii cu privire la rezultatul e tim!rii, conform regulilor prev!zute 4n cap. ** eciunea a 20a din ordonana de urgenta, valorii contractului de achiziie publica care urmeaz! a fie atribuit. .&+. 6 B>2 .utoritatea contractant! are dreptul de a iniia aplicarea procedurii de atribuire numai dup! ce a fo t elaborat! documentaia de atribuire au, dup! caz, documentaia de concur . 000000000000 .lin. B>2 al art. 6 a fo t modificat de pct. 4 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 7erioada de valabilitate a ofertelor, prev!zut! 4n anunul/invitaia de participare "i 4n documentaia de atribuire, trebuie ! fie tabilit! a tfel 4ncAt ! e 4ntind! pAn! la momentul 4ncheierii contractului/acordului0cadru. .tunci cAnd tabile"te perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractant! va lua 4n con iderare e tim!rile privind perioada nece ar! pentru analiza "i evaluarea ofertelor, perioada nece ar! pentru verific!rile legate de ace te activit!i, precum "i perioada legal! prev!zut! pentru rezolvarea eventualelor conte taii. ,!r! a afecta prevederile art. 93 alin. B32 "i a umAndu0"i implicaiile prevederilor art. 98 alin. B42 lit. b2, autoritatea contractant! are obligaia de a olicita prelungirea valabilit!ii ofertelor, precum "i, dup! caz, a garaniei de participare, 4n ituaii e3cepionale care impun o a tfel de prelungire. 000000000000 .lin. B22 al art. 6 a fo t modificat de pct. 4 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 .utoritatea contractant! are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare au de ervicii cu caracter de regularitate, 4ncheiate 4n anul precedent "i a c!ror durata normal! de 4ndeplinire e3pira la data de 3> decembrie, dac! e 4ndepline c, 4n mod cumulativ, urm!toarele condiii: a2 4n documentaia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniial, 0au prev!zut po ibilitatea de uplimentare a cantit!ilor de produ e "i ervicii deDa achiziionate, precum "i nivelul ma3im pana la care va fi po ibila o a tfel de uplimentare? b2 4n documentaia de atribuire, precum "i 4n contract e te prev!zut! 4n mod e3plicit o clauza prin care dreptul autorit!ii contractante de a opta pentru uplimentarea cantit!ilor de produ e au de ervicii e te condiionat de e3i tenta re ur elor financiare alocate cu acea ta de tinaie?

c2 valoarea e timat! a contractului iniial 0a determinat prin luarea 4n con iderare a variantei 4n care autoritatea contractant! opteaz! pentru uplimentarea la nivelul ma3im prev!zut a cantit!ilor de produ e au ervicii? d2 prelungirea contractului iniial nu poate dep!"i o durata de 4 luni de la data e3pir!rii duratei iniiale de 4ndeplinire a ace tuia. -.7. ** -riterii de calificare "i elecie. -riterii de atribuire 5%-G*#'%. > 5tabilirea criteriilor de calificare "i elecie .&+. 8 -riteriile de calificare "i elecie, a tfel cum unt prev!zute la art. >86 din ordonana de urgenta, au ca cop demon trarea potenialului tehnic, financiar "i organizatoric al fiec!rui operator economic participant la procedura, potenial care trebuie a reflecte po ibilitatea concret! a ace tuia de a 4ndeplini contractul "i de a rezolva eventualele dificult!i legate de 4ndeplinirea ace tuia, 4n cazul 4n care oferta a va fi declarata cA"tig!toare. .&+. @ B>2 .utoritatea contractant! nu are dreptul de a re trictiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziie publica prin introducerea unor cerine minime de calificare, care: a2 nu prezint! relevanta 4n raport cu natura "i comple3itatea contractului de achiziie publica ce urmeaz! a fie atribuit? b2 unt di proporionate 4n raport cu natura "i comple3itatea contractului de achiziie publica ce urmeaz! a fie atribuit. B22 .tunci cAnd impune cerine minime de calificare referitoare la ituaia economic! "i financiar! ori la capacitatea tehnica i/ au profe ional!, a tfel cum e te prev!zut la art. >8@ alin. B>2 din ordonana de urgenta, autoritatea contractant! trebuie a fie 4n m! ura a motiveze ace te cerine, elaborand 4n ace t en o nota Du tificativ! care e ata"eaz! la do arul achiziiei. .&+. 9 En en ul prevederilor art. @ alin. B>2, e prezum! c! cerinele minime de calificare unt di proporionate 4n raport cu natura "i comple3itatea contractului de achiziie public! ce urmeaz! ! fie atribuit, dac! e impune 4ndeplinirea unor condiii cum ar fi: a2 uma valorilor/cantit!ilor de produ e furnizate, ervicii pre tate "i lucr!ri e3ecutate, inclu e 4n contractul/contractele prezentat/prezentate de c!tre operatorul economic ca dovad! a e3perienei lui imilare, ! fie mai mare decAt valoarea/cantitatea de produ e/ ervicii/lucr!ri ce vor fi furnizate/pre ate/e3ecutate 4n baza contractului care urmeaz! ! fie atribuit? b2 valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic ! fie mai mare decAt valoarea e timat! a contractului, multiplicat! cu 2? c2 demon trarea unui nivel minim al indicatorului financiar Hlichiditate general!I 4n cazul atribuirii unui contract cu durata de 4ndeplinire mai mic! de 3 luni au 4n cazul
/

atribuirii unui contract cu e3ecutare ucce iv!, avAnd o durat! mai mare de 3 luni, dar pentru care pl!ile aferente pre taiilor urmeaz! ! e efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efectu!rii ace tora? d2 nivelul indicatorului financiar 6lichiditate general!6 ! dep!"ea c! cota de >00J, 4n cazul atribuirii unui contract care nu e 4ncadreaz! 4n categoria celor prev!zute la lit. c2? e2 demon trarea unui nivel minim al indicatorului financiar H olvabilitateI 4n cazul 4n care operatorul economic a prezentat documente din care ! rezulte c! nu e afl! 4n niciuna dintre ituaiile prev!zute la art. >@> lit. a2 au b2 din ordonana de urgen!. 000000000000 .rt. 9 a fo t modificat de pct. / al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. >0 B>2 .utoritatea contractant! are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu re pectarea prevederilor art. 23 din ordonana de urgenta "i cu condiia de a preciza ace t lucru 4n documentaia de atribuire. B22 *n cazul prev!zut la alin. B>2, autoritatea contractant! are dreptul de a olicita 4ndeplinirea unuia au mai multora dintre criteriile de calificare prev!zute la art. >86 din ordonana de urgenta, cu condiia ca etul de cerine minime pe care ofertanii/candidaii trebuie a le 4ndeplinea c! a fie tabilit prin raportare la fiecare lot 4n parte "i nu la 4ntregul contract. .&+. >> B>2 .tunci cAnd olicita 4ndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractant! trebuie a precizeze 4n anunul de participare "i 4n documentaia de atribuire informaiile pe care operatorii economici urmeaz! a le prezinte 4n ace t cop, precum "i documentele pecifice prin care e pot confirma informaiile re pective. B22 Cocumentele olicitate nu trebuie a limiteze po ibilitatea ofertantului/candidatului de a demon tra 4ndeplinirea criteriilor de calificare "i prin alte miDloace, 4n m! ura 4n care ace tea pot fi con iderate edificatoare de c!tre autoritatea contractant!. B2F>2 En en ul prevederilor alin. B22, e con ider! inclu 4n categoria miDloacelor edificatoare orice ite oficial al unei in tituii publice au al unei alte entit!i abilitate prin lege 4n ace t cop, 4n m! ura 4n care ur a de date re pectiv! conine informaii actualizate. 000000000000 .lin. B2F>2 al art. >> a fo t introdu de pct. 6 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 *n cazul 4n care e3i ta incertitudini au neclaritati 4n ceea ce prive"te anumite documente prezentate, autoritatea contractant! are dreptul de a olicita detalii, preciz!ri au confirm!ri uplimentare atAt de la ofertantul/candidatul 4n cauza, cat "i de la autorit!ile competente care pot furniza informaii 4n ace t en . *n orice ituaie, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura o perioada rezonabila de timp pentru furnizarea preciz!rilor/confirmarilor olicitate.
6

B42 7entru demon trarea 4ndeplinirii criteriilor de calificare prev!zute la art. >86 din ordonana de urgen!, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria r! pundere, emnat! de reprezentantul !u legal, prin care confirm! c! 4ndepline"te cerinele de calificare a tfel cum au fo t olicitate 4n documentaia de atribuire. Ceclaraia va fi 4n oit! de o ane3! 4n care ofertantul trebuie ! menioneze uccint, dar preci , modul concret de 4ndeplinire a re pectivelor cerine 0 inclu iv, dac! au fo t olicitate, diver e valori, cantit!i au altele a emenea. 000000000000 .lin. B42 al art. >> a fo t modificat de pct. 8 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B/2 En cazul 4n care uzeaz! de dreptul prev!zut la alin. B42, ofertantul are obligaia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz!/confirm! 4ndeplinirea cerinelor de calificare, atunci cAnd prime"te din partea autorit!ii contractante o olicitare 4n ace t en , 4n termenul prev!zut 4n re pectiva olicitare. .ce t termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucr!toare. 000000000000 .lin. B/2 al art. >> a fo t introdu de pct. @ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B62 .utoritatea contractant! trebuie ! e a igure c! ofertantul a c!rui ofert! e te declarat! cA"tig!toare a prezentat, nu mai tArziu de 4ncheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prev!zute la alin. B/2, ace tea fiind inclu e 4n do arul achiziiei publice. Co arul achiziiei publice trebuie ! includ! "i certificate/documente ale altor ofertani numai dac!, 4n cadrul proce ului de evaluare, au fo t adoptate decizii de re pingere a re pectivelor oferte care 0au bazat pe informaiile din re pectivele certificate/documente. 000000000000 .lin. B62 al art. >> a fo t introdu de pct. @ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B82 .utoritatea contractant! nu are dreptul de a impune 4ndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii ubcontractani, dar re ur ele materiale "i umane ale ubcontractanilor declarai e iau 4n con iderare pentru partea lor de implicare 4n contractul care urmeaz! ! fie 4ndeplinit, dac! unt prezentate documente relevante 4n ace t en . 000000000000 .lin. B82 al art. >> a fo t introdu de pct. @ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. >>F> B>2 En cazul 4n care, 4n conformitate cu prevederile art. >@6 "i >90 din ordonana de urgen!, ofertantul/candidatul 4"i demon treaz! ituaia economic! "i financiar! ori capacitatea tehnic! "i/ au profe ional! prin prezentarea unui angaDament de u inere din partea unui ter, autoritatea contractant! are obligaia de a lua 4n con iderare acea t!
8

u inere pentru verificarea 4ndeplinirii cerinelor minime impu e 4n cadrul documentaiei de atribuire. B22 7entru a fi luat! 4n con iderare u inerea acordat!, angaDamentul ferm prev!zut la art. >@6 alin. B22 "i la art. >90 alin. B22 din ordonana de urgen! trebuie ! reprezinte un in trument Duridic care ! a igure dreptul autorit!ii contractante de a olicita, 4n mod legitim, 4ndeplinirea anumitor obligaii de c!tre per oana u in!toare. B32 En cazul 4n care u inerea terului e refer! la a igurarea unor re ur e care pot fi pu e efectiv la di poziia ofertantului 0 fonduri financiare, utilaDe, echipamente, per onal 0, angaDamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie ! prevad! care unt re ur ele re pective "i ! evidenieze faptul c! di ponibilizarea ace tora e va realiza necondiionat, 4n funcie de nece it!ile care apar pe parcur ul 4ndeplinirii contractului 4n cauz!. B42 En cazul 4n care u inerea terului vizeaz! 4ndeplinirea unor cerine minime de calificare cum ar fi e3periena imilar! reflectat! prin prezentarea unor li te de produ e/ ervicii/lucr!ri furnizate/pre tate/e3ecutate 4ntr0o perioad! anterioar! au 4ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri 4n domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziie public!, angaDamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie ! garanteze autorit!ii contractante faptul c!, 4n cazul 4n care contractantul 4ntAmpin! dificult!i pe parcur ul derul!rii contractului, per oana u in!toare e oblig! ! a igure 4ndeplinirea complet! "i reglementar! a obligaiilor contractuale prin implicarea a direct!. B/2 En ituaiile prev!zute la alin. B320B42, u in!torul r! punde pentru preDudiciile cauzate autorit!ii contractante ca urmare a nere pect!rii obligaiilor prev!zute 4n angaDament, acea ta din urm! avAnd po ibilitatea de aciune direct! 4mpotriva u in!torului. B62 .ngaDamentul ferm prezentat de ofertantul cA"tig!tor face parte integrant! din contractul de achiziie public!. 000000000000 .rt. >>F> a fo t introdu de pct. 9 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. >2 B>2 En prima etap! a licitaiei re trAn e, a dialogului competitiv, precum "i a negocierii cu publicarea prealabil! a unui anun de participare, autoritatea contractant! are obligaia de a utiliza pentru elecia/pre elecia candidailor numai criteriile prev!zute 4n anunul de participare. 000000000000 .lin. B>2 al art. >2 a fo t modificat de pct. >0 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 5elecia/pre elecia candidailor reprezint! un proce di tinct care urmeaz! proce ului de calificare "i care are ca cop doar limitarea num!rului de candidai calificai care vor depune oferta 4n etapa a doua a licitaiei re trAn e au, dup! caz, care vor participa la dialog/negocieri. 5elecia/pre elecia e realizeaz! prin acordarea pentru
@

fiecare candidat 4n parte a unui punctaD care trebuie a reflecte capacitatea ace tuia de a 4ndeplini contractul ce urmeaz! a fie atribuit. B32 .utoritatea contractant! are obligaia a precizeze 4n anunul de participare "i 4n documentaia de atribuire modalitatea de acordare a punctaDului pe baza c!ruia e va realiza cla amentul candidailor ori de cAte ori urmeaz! a realizeze o elecie/pre elecie a ace tora. B42 7revederile art. >> alin. B42, B/2 "i B62 nu unt aplicabile 4n cazul etapei de elecie/pre elecie a candidailor participani la procedura de licitaie re trAn !, dialog competitiv au negociere. 000000000000 .lin. B42 al art. >2 a fo t introdu de pct. >> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 5%-G*#'%. a 20a 5tabilirea criteriilor de atribuire .&+. >3 B>2 *n cazul 4n care criteriul utilizat e te 6preul cel mai c!zut6, a tfel cum e te prev!zut la art. >9@ alin. B>2 lit. b2 din ordonana de urgenta, tabilirea ofertei cA"tig!toare e realizeaz! numai prin compararea preurilor prezentate 4n cadrul ofertelor admi ibile, f!r! a fie cuantificate alte elemente de natura tehnica au alte avantaDe care rezulta din modul de 4ndeplinire a contractului de c!tre operatorii economici participani la procedura de atribuire. B22 Oferta care e te declarata cA"tig!toare 4n ace t caz trebuie a 4ndeplinea c! pecificaiile tehnice minime con iderate obligatorii, a tfel cum au fo t ace tea tabilite 4n caietul de arcini. .&+. >4 B>2 *n cazul 4n care criteriul utilizat e te 6oferta cea mai avantaDoa ! din punct de vedere economic6, a tfel cum e te prev!zut la art. >9@ alin. B>2 lit. a2 din ordonana de urgenta, tabilirea ofertei cA"tig!toare e realizeaz! prin aplicarea unui i tem de factori de evaluare pentru care e tabile c ponderi relative au un algoritm pecific de calcul. B22 .lgoritmul de calcul, precum "i factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luai 4n con iderare 4n cazul aplic!rii criteriului 6oferta cea mai avantaDoa ! din punct de vedere economic6, e precizeaz! 4n mod clar "i detaliat 4n cadrul documentaiei de atribuire "i vor reflecta metodologia concret! de punctare a avantaDelor care vor rezulta din propunerile tehnice "i financiare prezentate de ofertani. .&+. >/ B>2 .utoritatea contractant! nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare "i elecie prev!zute la art. >86 din ordonana de urgen! ca factori de evaluare a ofertelor. 000000000000 .lin. B>2 al art. >/ a fo t modificat de pct. >2 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 .tunci cAnd tabile"te factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractant! nu are dreptul de a utiliza factori care:
9

a2 nu au o leg!tura directa cu natura "i obiectul contractului de achiziie publica ce urmeaz! a fie atribuit? b2 nu reflecta un avantaD real "i evident pe care autoritatea contractant! 4l poate obine prin utilizarea factorului de evaluare re pectiv. B32 7onderea tabilit! pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie a conduc! la di tor ionarea rezultatului aplic!rii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie publica. 7entru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant! are obligaia de a tabili o pondere care a reflecte 4n mod corect: a2 importanta caracteri ticii tehnice/functionale con iderate a reprezenta un avantaD calitativ ce poate fi punctat? au b2 cuantumul valoric al avantaDelor de natura financiar! pe care ofertanii le pot oferi prin a umarea unor angaDamente uplimentare 4n raport cu cerinele minime prev!zute 4n caietul de arcini. B42 .tunci cAnd tabile"te criteriile de atribuire, autoritatea contractant! trebuie a fie 4n m! ura a motiveze modul 4n care a fo t tabilit! ponderea factorilor de evaluare, elaborand 4n ace t en o nota Du tificativ! care e ata"eaz! la do arul achiziiei. B/2 En cazul 4n care, 4n cadrul unei proceduri, contractul e te 4mp!rit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, dac! e te cazul, trebuie ! fie acela"i pentru toate loturile re pective. 000000000000 .lin. B/2 al art. >/ a fo t introdu de pct. >3 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. -.7. *** 7ublicarea anunurilor de intenie, de participare "i de atribuire 5%-G*#'%. > &eguli aplicabile pana la data de 3> decembrie 2006 .&+. >6 B>2 7ana la data de 3> decembrie 2006, autoritatea contractant! are obligaia de a tran mite pre publicare anunurile de intenie, de participare "i de atribuire numai c!tre &egia .utonom! 6)onitorul Oficial6, 4n vederea public!rii ace tora 4n )onitorul Oficial al &omAniei, 7artea a $*0a 0 .chiziii publice. B22 ,!r! a aduce atingere prevederilor alin. B>2, autoritatea contractant! are dreptul de a tran mite pre publicare anunurile de intenie, de participare "i de atribuire "i c!tre: a2 Kurnalul Oficial al #niunii %uropene? b2 operatorul i temului electronic de achiziii publice B5%.72? 4n ace t din urma caz 4ncepAnd cu data de 30 eptembrie 2006. .&+. >8 .nunurile prev!zute la art. >6 alin. B>2 trebuie a conin! cel puin informaiile prev!zute 4n modelele prezentate 4n ane3a nr. >, dar, de regula, nu mai mult de 6/0 de cuvinte. .&+. >@
>0

B>2 +ran miterea pre publicare a anunurilor prev!zute la art. >6 alin. B>2 c!tre &egia .utonom! 6)onitorul Oficial6 e realizeaz! printr0o olicitare adre at! 4n cri , care trebuie a fie emnat! de o per oana autorizata de autoritatea contractant!. B22 &egia .utonom! 6)onitorul Oficial6 publica anunurile tran mi e pre publicare 4n cel mult @ zile de la data 4nregi tr!rii ace tora. *n cazul anunului de participare prev!zut la art. >>4 din ordonana de urgenta, &egia .utonom! 6)onitorul Oficial6 publica anunul re pectiv 4n cel mult 3 zile de la data 4nregi tr!rii. .&+. >9 B>2 +ran miterea pre publicare a anunurilor c!tre Kurnalul Oficial al #niunii %uropene e realizeaz!, pana la data de 3> decembrie 2006, direct de autoritatea contractant!, acce and 4n ace t en adre a de internet http:// imap.europa.eu. B22 .nunurile tran mi e pre publicare 4n Kurnalul Oficial al #niunii %uropene e redacteaz! de autoritatea contractant! 4n una dintre limbile oficiale ale #niunii %uropene "i trebuie a re pecte noile formate tandard adoptate de -omi ia %uropean!, di ponibile la adre a de internet prev!zut! la alin. B>2. .&+. 20 +ran miterea pre publicare a anunurilor c!tre operatorul 5%.7 e realizeaz! numai prin miDloace electronice, prin utilizarea aplicaiei di ponibile la adre a de internet LLL.e0licitaie.ro. .&+. 2> 7ana la data de 3> decembrie 2006, 4n cazul contractelor a c!ror valoare e timat! e te mai mare decAt pragul valoric prev!zut la art. // alin. B22 din ordonana de urgenta, perioada cuprin ! 4ntre data tran miterii pre publicare 4n )onitorul Oficial al &omAniei, 7artea a $*0a 0 .chiziii publice, "i data limita de depunere a ofertelor e te identic! cu perioada minima de timp, prev!zut! de ordonana de urgenta, dintre data tran miterii pre publicare 4n Kurnalul Oficial al #niunii %uropene i/ au 4n 5%.7 "i data depunerii ofertelor. 5%-G*#'%. a 20a &eguli aplicabile dup! data de 3> decembrie 2006 .&+. 22 B>2 Cup! data de 3> decembrie 2006, autoritatea contractant! are obligaia de a tran mite pre publicare anunurile de intenie, de participare "i de atribuire, inclu iv pe cele de tip erat! la re pectivele anunuri, c!tre operatorul 5%.7. 000000000000 .lin. B>2 al art. 22 a fo t modificat de pct. >4 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 +ran miterea pre publicare a anunurilor c!tre operatorul 5%.7 e realizeaz! numai prin miDloace electronice, prin utilizarea aplicaiei di ponibile la adre a de internet LLL.e0licitaie.ro. .&+. 23 .nunurile pentru care ordonana de urgenta impune obligaia public!rii 4n Kurnalul Oficial al #niunii %uropene e redacteaz! de autoritatea contractant! 4ntr0o limba
>>

oficial! a #niunii %uropene "i trebuie a re pecte forma adoptat! prin &egulamentul -omi iei %uropene nr. >./64/200/, care tabile"te formatul tandard al anunurilor publicitare 4n cadrul procedurilor de atribuire prev!zute 4n directivele >8/2004/-% "i >@/2004/-%. .&+. 24 B>2 Cup! tran miterea anunurilor c!tre operatorul 5%.7, .utoritatea 'aionala pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice are obligaia de a verifica anunurile re pective din punctul de vedere al re pect!rii regulilor formale de completare, 4n cel mult doua zile lucr!toare de la data primirii ace tora 4n 5%.7. B22 .utoritatea 'aionala pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice are obligaia ca, 4n termenul prev!zut la alin. B>2, a comunice operatorului 5%.7 acceptul de publicare au re pingerea public!rii anunului. .&+. 2/ *n cazul 4n care .utoritatea 'aionala pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice con tata, 4n cur ul verific!rii anunului tran mi de autoritatea contractant! c!tre operatorul 5%.7, ca 4n forma au 4n coninutul ace tuia e3i ta erori ori omi iuni, acea ta are obligaia: a2 de a comunica operatorului 5%.7 re pingerea public!rii anunului? b2 de a informa autoritatea contractant! a upra deciziei de re pingere a public!rii anunului, motivand decizia re pectiva "i indicAnd modul 4n care erorile/omi iunile pot fi remediate. .&+. 26 B>2 .nunurile tran mi e ulterior remedierii erorilor/omi iunilor con tatate conform prevederilor art. 2/ unt con iderate anunuri noi "i fac obiectul tuturor regulilor de tran mitere "i verificare prev!zute 4n prezenta eciune. B22 En cazul 4n care, dup! publicarea unui anun, intervin anumite modific!ri fa! de informaiile deDa publicate, autoritatea contractant! are obligaia de a tran mite pre publicare un anun de tip erat! la anunul iniial, 4n condiiile prev!zute de &egulamentul -omi iei %uropene nr. >./64/200/, care tabile"te formatul tandard al anunurilor publicitare 4n cadrul procedurilor de atribuire prev!zute 4n directivele nr. >8/2004/-% "i >@/2004/-%. 000000000000 .rt. 26 a fo t modificat de pct. >/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 28 B>2 Operatorul 5%.7 nu are dreptul de a publica anunul tran mi de autoritatea contractant! au de a0l tran mite pre publicare 4n Kurnalul Oficial al #niunii %uropene, f!r! obinerea acceptului de publicare emi de .utoritatea 'aionala pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice. B22 Operatorul 5%.7 are obligaia de a a igura tran miterea anunurilor pre publicare 4n Kurnalul Oficial al #niunii %uropene, 4n formatul tandard adoptat de -omi ia %uropean! "i 4n cel mult o zi lucr!toare de la obinerea acceptului de publicare. B32 .tunci cAnd tabile"te perioadele limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant! are obligaia de a lua 4n calcul "i marDa de timp de 3 zile lucr!toare,
>2

nece ar! pentru verificarea anunurilor de c!tre .utoritatea 'aionala pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice "i pentru tran miterea ace tora c!tre Kurnalul Oficial al #niunii %uropene de c!tre operatorul 5%.7, a tfel cum e te prev!zut la art. 49 alin. B22 "i B32 din ordonana de urgenta. .&+. 2@ Operatorul 5%.7 are obligaia de a publica anunul 4n 5%.7, 4n cel mult doua zile lucr!toare de la primirea acceptului de publicare, dar 4n nici un caz 4nainte de data tran miterii ace tuia pre publicare 4n Kurnalul Oficial al #niunii %uropene, dac! prevederile ordonanei de urgenta impun acea ta obligaie. 000000000000 .rt. 29 a fo t abrogat de pct. >6 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 000000000000 .rt. 30 a fo t abrogat de pct. >6 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. -.7. *$ .plicarea procedurilor de atribuire 5%-G*#'%. > (icitaia de chi ! .&+. 3> B>2 *n perioada cuprin ! 4ntre data public!rii anunului de participare "i data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura oric!rui operator economic po ibilitatea de a obine documentaia de atribuire. 000000000000 .lin. B22 al art. 3> a fo t abrogat de pct. >8 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 000000000000 .lin. B32 al art. 3> a fo t abrogat de pct. >8 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 32 B>2 *n cazul 4n care autoritatea contractant! prime"te olicit!ri de clarificare cu privire la prevederile documentaiei de atribuire, acea ta are obligaia de a r! punde la ace te olicit!ri, re pectAnd prevederile art. 8@ alin. B22 "i B32 din ordonana de urgenta. B22 *n cazul 4n care documentaia de atribuire a fo t pu ! la di poziia operatorilor economici prin a igurarea acce ului direct "i nere trictionat la fi ierul electronic di ponibil 4n 5%.7, autoritatea contractant! are obligaia, re pectAnd prevederile art. 8@ alin. B22 din ordonana de urgenta, de a face cuno cute clarific!rile au eventualele modific!ri 4n leg!tura cu documentaia de atribuire, prin crearea unui nou fi ier
>3

electronic la care e va a igura acce ul direct "i nere trictionat, 4n mod imilar cu acce ul la fi ierul iniial. .&+. 33 B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a de chide ofertele "i, dup! caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora "i 4n locul indicate 4n anunul de participare. En cazul 4n care devine nece ar! prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant! are obligaia de a preciza acea t! modificare printr0o erat! la anunul de participare, care trebuie 4n ! publicat! cu cel puin 3 zile 4nainte de data anunat! iniial pentru de chiderea ofertelor. 000000000000 .lin. B>2 al art. 33 a fo t modificat de pct. >@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 Orice ofertant are dreptul de a participa la de chiderea ofertelor. B32 En cadrul "edinei de de chidere nu e te permi ! re pingerea niciunei oferte, cu e3cepia celor care e 4ncadreaz! 4ntr0una dintre urm!toarele ituaii: a2 au fo t depu e dup! data "i ora0limit! de depunere au la o alt! adre ! decAt cele tabilite 4n anunul de participare? b2 nu unt 4n oite de garania de participare, 4n cuantumul, forma "i avAnd perioada de valabilitate olicitate 4n documentaia de atribuire. 000000000000 .lin. B32 al art. 33 a fo t modificat de pct. >@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B42 Medina de de chidere e finalizeaz! printr0un proce 0verbal emnat de membrii comi iei de evaluare "i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la "edin!, 4n care e con emneaz! modul de de f!"urare a "edinei re pective, a pectele formale con tatate la de chiderea ofertelor, elementele principale ale fiec!rei oferte, con emnAndu0 e totodat! li ta documentelor depu e de fiecare operator economic 4n parte. .utoritatea contractant! are obligaia de a tran mite un e3emplar al proce ului0 verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, 4n cel mult o zi lucr!toare de la de chidere, indiferent dac! ace"tia au fo t au nu prezeni la "edina re pectiv!. 000000000000 .lin. B42 al art. 33 a fo t modificat de pct. >@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B/2 7revederile alin. B42 nu unt aplicabile 4n cazul prev!zut la art. 2>6 din ordonana de urgen!, tra abilitatea aciunilor fiind a igurat! implicit de 5%.7. 000000000000 .lin. B/2 al art. 33 a fo t modificat de pct. >@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009.

>4

B62 Orice decizie cu privire la calificarea/ elecia ofertanilor/candidailor au, dup! caz, cu privire la evaluarea ofertelor e adopta de c!tre comi ia de evaluare 4n cadrul unor "edine ulterioare "edinei de de chidere a ofertelor. .&+. 34 B>2 *n cazul 4n care, 4n cadrul documentaiei de atribuire, a fo t prev!zut! obligaia 4ndeplinirii unor criterii de calificare, a tfel cum unt ace tea prev!zute la art. >86 din ordonana de urgenta, comi ia de evaluare are obligaia verific!rii modului de 4ndeplinire a ace tor criterii de c!tre fiecare ofertant 4n parte. B22 -omi ia de evaluare are obligaia de a analiza "i de a verifica fiecare oferta atAt din punct de vedere al elementelor tehnice propu e, cat "i din punct de vedere al a pectelor financiare pe care le implica. B32 7ropunerea tehnica trebuie a core pund! cerinelor minime prev!zute 4n caietul de arcini. B42 7ropunerea financiar! trebuie a e 4ncadreze 4n limita fondurilor care pot fi di ponibilizate pentru 4ndeplinirea contractului de achiziie publica re pectiv. .&+. 3/ 7e parcur ul analiz!rii "i verific!rii documentelor prezentate de ofertani, comi ia de evaluare are dreptul de a olicita oricAnd clarific!ri au complet!ri ale documentelor prezentate de ace"tia pentru demon trarea 4ndeplinirii criteriilor de calificare, a tfel cum unt ace tea prev!zute la art. >86 din ordonana de urgenta, au pentru demon trarea conformit!ii ofertei cu cerinele olicitate. .&+. 36 B>2 Oferta e te con iderat! inacceptabila 4n urm!toarele ituaii: a2 e 4ncadreaz! 4n categoria celor prev!zute la art. 33 alin. B32? b2 a fo t depu ! de un ofertant care nu 4ndepline"te una au mai multe dintre cerinele de calificare tabilite 4n documentaia de atribuire au nu a prezentat, conform prevederilor art. >> alin. B420B/2, documente relevante 4n ace t en ? 000000000000 (itera b2 a alin. B>2 al art. 36 a fo t modificat! de pct. >9 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 000000000000 (itera bF>2 a alin. B>2 al art. 36 a fo t abrogat! de pct. 20 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. c2 con tituie o alternativa la prevederile caietului de arcini, alternativa care nu poate fi luat! 4n con iderare din urm!toarele motive: 0 4n anunul de participare nu e te precizat! 4n mod e3plicit po ibilitatea depunerii unor oferte alternative? 0 re pectiva oferta alternativa nu re pecta cerinele minime prev!zute 4n caietul de arcini?

>/

d2 nu a igura re pectarea reglement!rilor obligatorii referitoare la condiiile pecifice de munca "i de protecie a muncii, atunci cAnd acea ta cerina e te formulat! 4n conformitate cu prevederile art. 34 alin. B22 din ordonana de urgenta? e2 preul, f!r! +$., inclu 4n propunerea financiar! dep!"e"te valoarea e timat! comunicat! prin anunul/invitaia de participare "i nu e3i t! po ibilitatea di ponibiliz!rii de fonduri uplimentare pentru 4ndeplinirea contractului de achiziie public! re pectiv? 000000000000 (itera e2 a alin. B>2 al art. 36 a fo t modificat! de pct. 2> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. eF>2 preul, f!r! +$., inclu 4n propunerea financiar! dep!"e"te valoarea e timat! comunicat! prin anunul/invitaia de participare "i, de"i e3i t! po ibilitatea di ponibiliz!rii de fonduri uplimentare pentru 4ndeplinirea contractului de achiziie public! re pectiv, e con tat! e3i tena a cel puin uneia dintre urm!toarele ituaii: 0 preul e te cu mai mult de >0J mai mare decAt valoarea e timat! prev!zut! 4n anunul/invitaia de participare? 0 4ncheierea contractului la preul re pectiv ar conduce la eludarea aplic!rii acelor prevederi ale ordonanei de urgen! care in tituie obligaii ale autorit!ii contractante 4n raport cu anumite praguri valorice? 000000000000 (itera eF>2 a alin. B>2 al art. 36 a fo t introdu ! de pct. 22 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. f2 4n urma verific!rilor prev!zute la art. 202 "i 203 din ordonana de urgen! e con tat! c! oferta are un pre neobi"nuit de c!zut pentru ceea ce urmeaz! a fi furnizat/pre tat/e3ecutat, a tfel 4ncAt nu e poate a igura 4ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi "i calitativi olicitai prin caietul de arcini. 000000000000 (itera f2 a alin. B>2 al art. 36 a fo t modificat! de pct. 23 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 Oferta e te con iderat! neconform! 4n urm!toarele ituaii: a2 nu ati face 4n mod core punz!tor cerinele caietului de arcini? b2 conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le0a tabilit autoritatea contractant! 4n cadrul documentaiei de atribuire, care unt 4n mod evident dezavantaDoa e pentru acea ta din urm!, iar ofertantul, de"i a fo t informat cu privire la re pectiva ituaie, nu accept! renunarea la clauzele re pective? c2 conine 4n cadrul propunerii financiare preuri care nu unt rezultatul liberei concurene "i care nu pot fi Du tificate? d2 4n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care 0a prev!zut defalcarea pe loturi, oferta e te prezentat! f!r! a e realiza di tincia pe loturile ofertate, din ace t motiv devenind impo ibil! aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot 4n parte.
>6

000000000000 .lin. B22 al art. 36 a fo t modificat de pct. 24 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 36F> B>2 En en ul prevederilor art. 202 alin. B>2 din ordonana de urgen!, o ofert! prezint! un pre aparent neobi"nuit de c!zut 4n raport cu ceea ce urmeaz! a fi furnizat, e3ecutat au pre tat atunci cAnd preul ofertat, f!r! +$., reprezint! mai puin de @/J din valoarea e timat! a contractului re pectiv au, 4n cazul 4n care 4n procedura de atribuire unt cel puin / oferte care nu e afl! 4n ituaiile prev!zute la art. 36 alin. B>2 lit. a20e2 "i alin. B22, atunci cAnd preul ofertat reprezint! mai puin de @/J din media aritmetic! a ofertelor re pective. B22 En cazul 4n care, pe parcur ul evalu!rii, e con tat! e3i tena unei oferte cu pre aparent neobi"nuit de c!zut 4n en ul prevederilor alin. B>2, autoritatea contractant! are obligaia de a efectua verific!ri detaliate 4n leg!tur! cu a pectele prev!zute la art. 202 alin. B22 din ordonana de urgen!. B32 En copul efectu!rii verific!rilor prev!zute la alin. B22, autoritatea contractant! va olicita ofertantului inclu iv documente privind, dup! caz, preurile la furnizori, ituaia tocurilor de materii prime "i materiale, modul de organizare "i metodele utilizate 4n cadrul proce ului de lucru, nivelul de alarizare a forei de munc!, performanele "i co turile implicate de anumite utilaDe au echipamente de lucru. B42 En cazul 4n care ofertantul nu prezint! informaiile olicitate au ace te informaii nu pot Du tifica preul aparent neobi"nuit de c!zut, oferta intr! ub incidena prevederilor art. 36 alin. B>2 lit. f2. 000000000000 .rt. 36F> a fo t modificat de pct. 2/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 38 B>2 Ofertele care nu e 4ncadreaz! 4n niciuna dintre ituaiile prev!zute la art. 36 unt ingurele oferte care pot fi con iderate admi ibile. B22 Oferta cA"tig!toare e tabile"te numai dintre ofertele admi ibile "i numai pe baza criteriului de atribuire precizat 4n anunul de participare "i 4n documentaia de atribuire. .&+. 3@ B>2 Enainte de tabilirea ofertei cA"tig!toare, autoritatea contractant! are dreptul de a organiza o etapa finala de licitaie electronica, dar numai 4n cazul 4n care a luat acea ta decizie 4nainte de iniierea procedurii de atribuire "i numai dac! a anunat decizia re pectiva 4n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate preciz!rile prev!zute la art. >64 din ordonana de urgenta. B22 (icitaiile electronice e organizeaz! prin intermediul 5%.7, 4n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate 4n conformitate cu prevederile art. 303 alin. B32 din ordonana de urgenta. B32 .utoritatea contractant! are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronica numai ofertani care au depu oferte admi ibile.
>8

B42 En cazul organiz!rii etapei finale de licitaie electronic!, cla amentul final e tabile"te luAnd 4n con iderare "i rezultatul obinut 4n proce ul repetitiv de ofertare derulat 4n cadrul etapei re pective. &efuzul unui operator economic de a e 4nregi tra 4n 5%.7 4n copul particip!rii la etapa final! de licitaie electronic! e te a imilat cu retragerea ofertei, 4n ace t caz fiind aplicabile prevederile art. @8 alin. B>2 lit. a2. 000000000000 .lin. B42 al art. 3@ a fo t modificat de pct. 26 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 39 B>2 Cup! ce a finalizat evaluarea ofertelor, comi ia de evaluare are obligaia de a elabora, 4n conformitate cu prevederile art. 2>3 alin. B22 din ordonana de urgen!, un raport al procedurii de atribuire, care e aprob! de c!tre conduc!torul autorit!ii contractante au de per oana de emnat! 4n ace t cop. B22 -onduc!torul autorit!ii contractante au per oana de emnat! 4n ace t cop are obligaia de lua m! urile nece are pentru informarea tuturor ofertanilor 4n leg!tur! cu rezultatul aplic!rii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206020@ din ordonana de urgen!. 000000000000 .rt. 39 a fo t modificat de pct. 28 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 40 7rocedura de licitaie de chi ! poate fi aplicat! prin utilizarea miDloacelor electronice, prin intermediul 5%.7, 4n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate 4n conformitate cu prevederile art. 303 alin. B32 din ordonana de urgenta. 5%-G*#'%. a 20a (icitaia re trAn ! .&+. 4> *n perioada cuprin ! 4ntre data public!rii anunului de participare "i data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura oric!rui operator economic po ibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire. .&+. 42 Cup! e3pirarea datei limita de depunere a candidaturilor, comi ia de evaluare are dreptul de a tabili candidaii electai aplicAnd 4n ace t cop numai criteriile de elecie prev!zute 4n anunul de participare. .&+. 43 000000000000 .lin. B>2 al art. 43 a fo t abrogat de pct. 2@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009.

>@

B22 Cup! ce a finalizat elecia candidailor, comi ia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care e aprob! de c!tre conduc!torul autorit!ii contractante au de per oana de emnat! 4n ace t cop. 000000000000 .lin. B22 al art. 43 a fo t modificat de pct. 29 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 -onduc!torul autorit!ii contractante au per oana de emnat! 4n ace t cop are obligaia de lua m! urile nece are pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul eleciei, conform prevederilor art. 206020@ din ordonana de urgen!. 000000000000 .lin. B32 al art. 43 a fo t modificat de pct. 29 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 44 B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a tran mite invitaia de participare la etapa a doua a licitaiei re trAn e concomitent tuturor candidailor electai, re pectAnd prevederile art. @80@9 din ordonana de urgenta. B22 -andidaii electai nu au dreptul de a e a ocia 4n copul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractant! nu are dreptul de a accepta o a tfel de oferta. B32 *n cadrul etapei a doua a licitaiei re trAn e, prevederile art. 3>039 e aplica 4n mod core punz!tor. .&+. 4/ 7rocedura de licitaie re trAn ! poate fi aplicat! prin utilizarea miDloacelor electronice, prin intermediul 5%.7, 4n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate 4n conformitate cu prevederile art. 303 alin. B32 din ordonana de urgenta. 5%-G*#'%. a 30a Cialogul competitiv .&+. 46 Enainte de iniierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractant! are obligaia de a verifica 4ntrunirea condiiilor prev!zute la art. 94 din ordonana de urgenta. &ezultatul verific!rii e concretizeaz! prin elaborarea notei Du tificative prev!zute la art. /, care devine parte a do arului achiziiei publice. .&+. 48 *n perioada cuprin ! 4ntre data public!rii anunului de participare "i data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura oric!rui operator economic po ibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire. .&+. 4@ 000000000000 .lin. B>2 al art. 4@ a fo t abrogat de pct. 30 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009.
>9

B22 Cup! ce a finalizat pre elecia candidailor, comi ia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care e aprob! de c!tre conduc!torul autorit!ii contractante au de per oana de emnat! 4n ace t cop. 000000000000 .lin. B22 al art. 4@ a fo t modificat de pct. 3> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 -onduc!torul autorit!ii contractante au per oana de emnat! 4n ace t cop are obligaia de a lua m! urile nece are pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul pre eleciei, conform prevederilor art. 206020@ din ordonana de urgen!. 000000000000 .lin. B32 al art. 4@ a fo t modificat de pct. 3> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 49 B>2 %tapa a doua a procedurii de dialog competitiv con ta 4n organizarea de intalniri cu fiecare candidat admi 4n parte, pe parcur ul c!rora e deruleaz! un dialog cu copul identificarii oluiilor/optiunilor referitoare la a pectele tehnice, montaDele financiare, problemele legate de cadrul Duridic "i orice alte elemente ale viitorului contract. (a fAr"itul fiec!rei intalniri comi ia de evaluare are obligaia con emn!rii problemelor di cutate "i a pectelor convenite 4ntr0un proce 0verbal de "edina. B22 *dentificarea oluiilor/optiunilor e tructureaza 4n funcie de nece it!ile, obiectivele "i con trangerile autorit!ii contractante, a tfel cum au fo t ace tea evideniate 4n documentaia de criptiv!. B32 .utoritatea contractant! are dreptul de a include 4n documentaia de criptiv! po ibilitatea acord!rii de prime participanilor la dialog. 7rimele e tabile c 4n limita bugetului di ponibil al autorit!ii contractante "i 4n funcie de cheltuielile pecifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor re pective neputAnd dep!"i 2J din valoarea e timat! a contractului care urmeaz! a fie atribuit. B42 % te e3ceptat de la acordarea primelor operatorul economic a c!rui oferta e te, 4n final, declarata cA"tig!toare. .&+. /0 B>2 .utoritatea contractant! are dreptul de a derula dialogul "i 4n runde intermediare, care au ca cop reducerea ucce iv! a num!rului de oluii di cutate, dac! unt 4ndeplinite 4n mod cumulativ urm!toarele condiii: a2 acea t! po ibilitate a fo t prev!zut! 4n documentaia de criptiv!? b2 num!rul participanilor la dialog e te uficient de mare, a tfel 4ncAt o a tfel de reducere ! nu afecteze concurena real!. B22 En en ul prevederilor alin. B>2, autoritatea contractant! are dreptul de a organiza, dup! ce 4n urma dialogului cu fiecare dintre participani au fo t clarificate o parte dintre a pectele prev!zute la art. 49 alin. B>2, runde intermediare 4n care participanii la dialog urmeaz! ! prezinte propuneri tehnice "i/ au financiare pariale. B32 .utoritatea contractant! are obligaia de a anuna toi participanii la dialog cu privire la modalitatea de de f!"urare a rundei intermediare, precum "i la factorii de
20

evaluare aplicabili "i la modul concret de aplicare a ace tora pentru reducerea num!rului de participani. B42 Cup! finalizarea unei runde intermediare de reducere a num!rului de participani la dialog, comi ia de evaluare are obligaia de a elabora un nou raport intermediar, care e aprob! de c!tre conduc!torul autorit!ii contractante au de per oana de emnat! 4n ace t cop. B/2 -onduc!torul autorit!ii contractante au per oana de emnat! 4n ace t cop are obligaia de a lua m! urile nece are pentru informarea tuturor participanilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206020@ din ordonana de urgen!. B62 #rm!toarea runda de dialog e deruleaz! numai cu participanii r!ma"i 4n competiie dup! finalizarea rundei intermediare organizate anterior. 7articipanii r!ma"i 4n competiie, odat! admi"i ca urmare a organiz!rii unei runde intermediare, nu au dreptul ca, 4n cadrul rundelor urm!toare au atunci cAnd depun oferta final!, ! modifice angaDamentele a umate prin propunerile tehnice "i/ au financiare pariale pe care le0au prezentat, decAt 4n en ul 4mbun!t!irii ace tora. 000000000000 .rt. /0 a fo t modificat de pct. 32 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. /> *n cazul 4n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu e poate finaliza prin identificarea unei oluii viabile, autoritatea contractant! are dreptul de a anula procedura de atribuire, con iderAndu0 e implicit 4ndeplinirea condiiilor prev!zute la art. 209 alin. B>2 lit. b2 din ordonana de urgenta. .&+. /2 B>2 *n cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanii trebuie a depun! oferte pe baza oluiei/ oluiilor identificate 4n cur ul etapei anterioare. B22 7revederile art. 3>039 e aplic! 4n mod core punz!tor. 000000000000 .lin. B22 al art. /2 a fo t modificat de pct. 33 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 5%-G*#'%. a 40a 'egocierea cu publicarea prealabil! a unui anun de participare .&+. /3 B>2 Enainte de iniierea procedurii de negociere cu publicarea prealabil! a unui anun de participare, autoritatea contractant! are obligaia de a verifica 4ntrunirea condiiilor prev!zute la art. >>0 din ordonana de urgenta. &ezultatul verific!rii e concretizeaz! prin elaborarea notei Du tificative prev!zute la art. /, care devine parte a do arului achiziiei publice. B22 *n cazul atribuirii unui contract ectorial, autoritatea contractant! nu are obligaia verific!rii condiiilor prev!zute la alin. B>2, 4n ace t caz fiind aplicabile prevederile art. 2/> din ordonana de urgenta.
2>

.&+. /3F> En perioada cuprin ! 4ntre data public!rii anunului de participare "i data0limit! de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura oric!rui operator economic po ibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire. 000000000000 .rt. /3F> a fo t introdu de pct. 34 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. /3F2 B>2 Cup! ce 0a finalizat pre elecia candidailor, comi ia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care e aprob! de c!tre conduc!torul autorit!ii contractante au de per oana de emnat! 4n ace t cop. B22 -onduc!torul autorit!ii contractante au per oana de emnat! 4n ace t cop are obligaia de a lua m! urile nece are pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul pre eleciei, conform prevederilor art. 206020@ din ordonana de urgen!. 000000000000 .rt. /3F2 a fo t introdu de pct. 34 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. /4 B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a organiza, 4n cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, 4ntAlniri cu fiecare candidat pre electat 4n parte, 4n cadrul c!rora e de f!"oar! negocieri cu privire la propunerea tehnic! "i la cea financiar!. B22 ,iecare participant la etapa de negocieri are obligaia de a prezenta, 4n funcie de nece it!ile, obiectivele "i con trAngerile autorit!ii contractante, a tfel cum au fo t ace tea evideniate 4n documentaia de criptiv!, o propunere de ofert! preliminar!, care va con titui punctul de pornire al negocierilor. B32 5copul negocierilor e te de 4mbun!t!ire a ofertei preliminare "i de adaptare a ace teia la condiiile concrete 4n care e va derula viitorul contract. (a fAr"itul fiec!rei 4ntAlniri comi ia are obligaia con emn!rii problemelor di cutate "i a a pectelor convenite 4ntr0un proce 0verbal de "edin!, care e emneaz! de c!tre toi participanii la negocieri. 000000000000 .rt. /4 a fo t modificat de pct. 3/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. // *n m! ura 4n care a prev!zut acea ta po ibilitate 4n documentaia de criptiv!, iar num!rul de participani la negocieri e te uficient de mare a tfel 4ncAt diminuarea num!rului de participani a nu afecteze concurenta real!, autoritatea contractant! are dreptul de a derula negocierile 4n runde ucce ive, dup! un model imilar cu cel prev!zut pentru dialogul competitiv. .&+. /6
22

B>2 'egocierile e deruleaz! pAn! 4n momentul 4n care fiecare participant la negocieri declar! c! oferta preliminar! pe care a prezentat0o nu mai poate fi 4mbun!t!it!, fapt care e con emneaz! e3plicit 4n proce ul0verbal de "edin!. B22 En cazul 4n care, pe parcur ul negocierilor, comi ia con tat! c! nu e 4nregi treaz! 4mbun!t!iri ub taniale ale ofertei preliminare fa! de 4ntAlnirile/rundele anterioare, acea ta are dreptul de a tabili o 4ntAlnire final!, cu fiecare participant 4n parte. En cadrul ace tei 4ntAlniri fiecare participant are obligaia de a prezenta elementele finale ale propunerii ale tehnice "i financiare, pentru care urmeaz! ! e aplice criteriul de atribuire. 000000000000 .rt. /6 a fo t modificat de pct. 36 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 5%-G*#'%. a /0a 'egocierea f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare .&+. /8 Enainte de iniierea procedurii de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare, autoritatea contractant! are obligaia de a verifica 4ntrunirea condiiilor prev!zute la art. >22 au, dup! caz, la art. 2/2 din ordonana de urgenta. &ezultatul verific!rii e concretizeaz! prin elaborarea notei Du tificative prev!zute la art. /, care devine parte a do arului achiziiei publice. .&+. /@ *niierea procedurii de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare e realizeaz! prin tran miterea unei invitaii de participare la negocieri c!tre unul au, ori de cAte ori e te po ibil, c!tre mai muli operatori economici. .&+. /9 B>2 *n cazurile prev!zute la art. >22 lit. f2 "i la art. 2/2 lit. f2 din ordonana de urgenta, autoritatea contractant! are dreptul de a achiziiona numai acele categorii de produ e fungibile care unt cotate pe piaa la di ponibil? 4n acea ta ituaie, prevederile art. /@ nu unt aplicabile, procedura fiind initiata prin tran miterea c!tre bur a a ordinului de cump!rare. B22 *n en ul prevederilor alin. B>2, prin bunuri fungibile e 4nelege bunurile determinate generic, care pot fi 4nlocuite unele cu altele 4n e3ecutarea unei obligaii contractuale. B32 Oferta cA"tig!toare e te aceea care, la finalul tranzaciei 4n ringul bur ei, a prezentat cel mai c!zut pre pentru produ ul re pectiv. .&+. 60 *n cazurile prev!zute la art. >22 lit. g2 "i la art. 2/2 lit. g2 din ordonana de urgenta, autoritatea contractant! are dreptul de a achiziiona produ e prin participarea la procedura pecifica organizat! 4n ace t en a upra operatorului economic aflat 4n lichidare, 4n condiiile legii. 5%-G*#'%. a 60a -ererea de oferte
23

.&+. 6> B>2 -ererea de oferte e iniiaz! prin tran miterea unei invitaii de participare c!tre cel puin 3 operatori economici. B22 EncepAnd cu data de > ianuarie 2008, prevederile alin. B>2 4"i 4nceteaz! aplicabilitatea, autoritatea contractant! avAnd obligaia de a publica invitaia de participare 4n 5%.7. .&+. 62 B>2 *n perioada cuprin ! 4ntre data tran miterii invitatiei de participare "i data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractant! are obligaia de a a igura oric!rui operator economic po ibilitatea de a obine documentaia de atribuire. 000000000000 .lin. B22 al art. 62 a fo t abrogat de pct. 38 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 000000000000 .lin. B32 al art. 62 a fo t abrogat de pct. 38 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 63 B>2 Cup! tran miterea invitatiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte unt imilare cu cele prev!zute la art. 32039, pentru aplicarea licitaiei de chi e. B22 *n cazul aplic!rii procedurii de cerere de oferte prin miDloace electronice, autoritatea contractant! are dreptul de a olicita reduceri ucce ive ale preurilor inclu e 4n propunerile financiare. .&+. 64 7rocedura de cerere de oferte poate fi aplicat! prin utilizarea miDloacelor electronice, prin intermediul 5%.7, 4n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate 4n conformitate cu prevederile art. 303 alin. B32 din ordonana de urgenta. -.7. $ .cordul0cadru .&+. 6/ *n en ul prevederilor art. >43 din ordonana de urgenta, autoritatea contractant!: a2 nu are dreptul de a 4ncheia acorduri0cadru cu o durata mai mare de 4 ani decAt 4n cazuri e3cepionale "i pe care le poate Du tifica doar prin obiectul pecific al contractelor ub ecvente ce urmeaz! a fie atribuite 4n baza acordului0cadru re pectiv? b2 nu are dreptul de a atribui contracte ub ecvente care au ca obiect pre taii de alta natura decAt cele tabilite prin acordul0cadru? c2 nu are dreptul de a 4ncheia acorduri0cadru pe baza c!rora e pot atribui contracte ub ecvente de tipuri au natura diferite unele fata de altele?

24

d2 nu are dreptul de a 4ncheia contracte ub ecvente decAt cu operatorul/operatorii economic/economici emnatar/ emnatari al/ai acordului0cadru "i numai pe baza regulilor "i condiiilor prev!zute 4n re pectivul acord? e2 nu are dreptul de a atribui contracte ub ecvente 4n numele "i pentru o alta autoritate contractant! care nu e te parte 4n acordul0cadru re pectiv decAt 4n cazul 4n care are calitatea de unitate de achiziii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonana de urgenta? f2 f!r! a aduce atingere prevederilor art. 3> din ordonana de urgenta, are obligaia de a impune condiii minime de calificare care a e raporteze cel mult la valoarea e timat! a celui mai mare contract ub ecvent care e anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului0cadru. g2 nu are dreptul de a atribui contracte ub ecvente a c!ror valoare cumulat! e te mai mare decAt o valoare a c!rei dep!"ire ar conduce la eludarea aplic!rii acelor prevederi ale ordonanei de urgen! care in tituie obligaii ale autorit!ii contractante 4n raport cu anumite praguri valorice. 000000000000 (itera g2 a art. 6/ a fo t introdu ! de pct. 3@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 66 Cocumentaia de atribuire trebuie a conin!, al!turi de elementele prev!zute la art. 33 alin. B22 din ordonana de urgenta, "i un et minim de informaii pecifice referitoare la: a2 num!rul au intervalul 4n care e va 4ncadra num!rul de operatori economici care vor fi parte a acordului0cadru ce urmeaz! a fie 4ncheiat? b2 opiunea de a atribui contractele ub ecvente 4ncheierii acordului0cadru f!r! reluarea competiiei au prin reluarea competiiei, 4n cazul 4n care acordul0cadru urmeaz! a fie 4ncheiat cu mai muli operatori economici? c2 criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz! a e aplice pentru atribuirea contractelor ub ecvente, precum "i orice alte reguli aferente, 4n cazul 4n care atribuirea contractelor re pective urmeaz! a e realizeze prin reluarea competiiei? d2 calendarul e timativ de aplicare a procedurii, precum "i calendarul e timativ de atribuire a contractelor ub ecvente? e2 e tim!ri ale cantit!ilor minime "i ma3ime care ar putea fi olicitate pe durata 4ntregului acord0cadru? f2 e tim!ri ale cantit!ilor minime "i ma3ime care ar putea face obiectul unui ingur contract ub ecvent dintre cele care urmeaz! a fie atribuite pe durata acordului0cadru. .&+. 68 B>2 7rin 4ncheierea unui acord0cadru, autoritatea contractant! 4"i a uma, fata de operatorul/ operatorii economic/economici care e te/ unt parte a acordului re pectiv, urm!toarele obligaii principale: a2 ! nu 4ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului0cadru, un contract avAnd ca obiect achiziionarea produ elor/ erviciilor/lucr!rilor care fac obiectul acordului0cadru re pectiv, cu e3cepia urm!toarelor cazuri: 0 operatorul/operatorii economici emnatar/ emnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a r! punde olicit!rilor autorit!ii contractante? au
2/

0 autoritatea contractant! e afl! 4n ituaia prev!zut! la art. 6/ lit. g2, 4n ace t din urm! caz f!r! a aduce atingere regulilor de e timare a valorii contractului de achiziie public!? 000000000000 (itera a2 a alin. B>2 al art. 68 a fo t modificat! de pct. 39 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. b2 a atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici emnatar/ emnatari, ori de cAte ori intenioneaz! a achiziioneze produ ele/ erviciile/lucr!rile care au f!cut obiectul acordului0cadru re pectiv, re pectAnd condiiile e eniale tabilite la 4ncheierea ace tuia. B22 Operatorul/operatorii economic/economici emnatar/ emnatari al/ai acordului0 cadru 4"i a uma ca obligaie principala fata de autoritatea contractant! furnizarea de produ e/pre tarea de ervicii/e3ecuia de lucr!ri, a tfel cum a fo t prev!zut 4n acordul0 cadru re pectiv, ori de cAte ori autoritatea contractant! olicita ace t lucru. B32 5olicitarea autorit!ii contractante, adre at! operatorului economic pentru a furniza/pre ta/e3ecuta, e materializeaza prin 4ncheierea unui contract ub ecvent acordului0cadru. .&+. 6@ B>2 .cordul0cadru trebuie a prevad!, pentru contractele ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite, elementele/condiiile con iderate e eniale, care e refer! la: a2 obligaiile pe care operatorul/operatorii economic/economici "i le0a/le0au a umat prin propunerea tehnica prezentat! 4n cur ul procedurii de atribuire, 4n pecial 4n ceea ce prive"te caracteri ticile tehnice 0 functionale "i de performanta 0 ale produ elor care urmeaz! a fie furnizate, de crierea erviciilor care urmeaz! a fie pre tate "i nivelul calitativ al ace tora, de crierea lucr!rilor care urmeaz! a fie e3ecutate "i nivelul calitativ al ace tora, duratele/termenele de livrare, de pre tare au de e3ecuie 4ncepAnd din momentul 4ncheierii contractului, garaniile acordate, orice alte elemente care au fo t luate 4n con iderare 4n proce ul de analiza "i evaluare a propunerilor tehnice? b2 preul/tariful unitar au preurile/tarifele unitare, alte angaDamente financiare au comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le0a/le0au prev!zut 4n propunerea financiar!? c2 condiii pecifice "i formule de aDu tare a preurilor, dup! caz? d2 orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant! le con idera nece are. B22 *n cazul 4n care acordul0cadru e te 4ncheiat cu mai muli operatori economici, iar contractele ub ecvente urmeaz! a fie atribuite prin reluarea competiiei, acordul0cadru trebuie a prevad!: a2 elementele/condiiile care r!mAn ne chimbabile pe 4ntreaga durata a re pectivului acord? b2 elementele/condiiile care vor face obiectul reluarii competiiei pentru atribuirea contractelor ub ecvente. .&+. 69 B>2 *n cazul 4n care acordul0cadru e te 4ncheiat cu mai muli operatori economici, iar contractele ub ecvente urmeaz! a fie atribuite prin reluarea competiiei, autoritatea
26

contractant! are obligaia, ori de cAte ori decide achiziionarea produ elor/ erviciilor/lucr!rilor care fac obiectul acordului re pectiv, a tran mit! concomitent o invitaie de participare la reofertare c!tre toi operatorii economici emnatari ai acordului0cadru. B22 *nvitaia la reofertare trebuie a conin! cel puin urm!toarele informaii: a2 cu privire la cantit!ile "i elementele pecifice care vor face obiectul contractului ce urmeaz! a fie atribuit? b2 cu privire la elementele/condiiile care fac obiectul reluarii competiiei "i criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz! a fie aplicai pentru tabilirea operatorului economic c!ruia ii va fi atribuit contractul, a tfel cum 0a prev!zut 4n documentaia de atribuire elaborata pentru 4ncheierea acordului0cadru? c2 cu privire la modul 4n care e depune/tran mite noua oferta "i data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a depune/tran mite noua oferta. B32 %lementele care pot face obiectul reofertarii e pot referi la pre, termene de livrare/pre tare/e3ecuie, caracteri tici tehnice, nivel calitativ "i de performanta i/ au la orice altele a emenea, 4n m! ura 4n care au fo t prev!zute conform di poziiilor art. 6@ alin. B22 lit. b2. B42 Cata limita pana la care operatorii economici au dreptul a depun!/tran mit! noua oferta e tabile"te de autoritatea contractant! care are, 4n ace t en , obligaia de a tine cont de a pecte precum comple3itatea obiectului viitorului contract "i a igurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte "i tran miterea ace teia? autoritatea contractant! poate a con ulte operatorii economici cu privire la po ibilitatea ace tora de a elabora noile oferte 4ntr0o perioada cat mai curta de timp. B/2 Operatorii economici au dreptul ca 4n proce ul de reofertare ! modifice elementele/condiiile care fac obiectul relu!rii competiiei numai 4n en ul 4mbun!t!irii ace tora "i f!r! ! afecteze elementele/condiiile tabilite ca fiind ne chimbabile conform prevederilor art. 6@ alin. B22 lit. a2. En cazul 4n care a fo t prev!zut! po ibilitatea de aDu tare a preului, 4mbun!t!irea ace tui element e raporteaz! la valoarea actualizat! care e obine 4n urma aplic!rii coeficienilor de aDu tare. 000000000000 .lin. B/2 al art. 69 a fo t modificat de pct. 40 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B62 *n cazul 4n care, 4n urma reofertarii, autoritatea contractant! nu obine 4mbun!t!iri ale elementelor/ condiiilor care fac obiectul reluarii competiiei, acea ta are obligaia de a atribui contractul ofertantului cla at pe primul loc 4n cadrul procedurii aplicate pentru 4ncheierea acordului0cadru, prin luarea 4n con iderare a condiiilor "i elementelor prev!zute 4n oferta iniial! a ace tuia. .&+. 80 B>2 *n cazul 4n care operatorul economic c!ruia autoritatea contractant! ii tran mite o olicitare pentru 4ncheierea unui contract ub ecvent nu are capacitatea de a r! punde ace tei olicit!ri deoarece cantitatea care face obiectul contractului dep!"e"te e timarea prev!zut! la art. 66 lit. f2, autoritatea contractant! are dreptul de a iniia o noua procedura de atribuire pentru achiziionarea diferenei care nu poate fi acoperit! de re pectivul operator economic, numai 4n cazul 4n care:
28

a2 acordul0cadru e te 4ncheiat doar cu operatorul economic re pectiv? au b2 de"i acordul0cadru e te 4ncheiat "i cu ali operatori economici, nici ace"tia, la rAndul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferena re pectiva. B22 En cazul 4n care operatorul economic c!ruia autoritatea contractant! 4i tran mite o olicitare pentru 4ncheierea unui contract ub ecvent nu are capacitatea de a r! punde ace tei olicit!ri din propria a culp!, autoritatea contractant! are dreptul de a iniia o nou! procedur! de atribuire pentru achiziionarea 4ntregii cantit!i nece are, numai 4n cazul 4n care: a2 acordul0cadru e te 4ncheiat doar cu operatorul economic re pectiv? au b2 de"i acordul0cadru e te 4ncheiat "i cu ali operatori economici, nici ace"tia, la rAndul lor, nu au capacitatea de a r! punde olicit!rii re pective. 000000000000 .lin. B22 al art. 80 a fo t modificat de pct. 4> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 Operatorul economic 4n culpa va uferi con ecinele prev!zute 4n acordul0cadru pentru ne4ndeplinirea obligaiilor 4n arcina a. -.7. $* %valuarea ofertelor .&+. 8> B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a de emna, pentru atribuirea contractelor de achiziie public!, per oanele re pon abile pentru evaluarea ofertelor, care e con tituie 4ntr0o comi ie de evaluare. 000000000000 .lin. B>2 al art. 8> a fo t modificat de pct. 42 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 -omi ia de evaluare trebuie ! includ! peciali"ti 4n domeniul obiectului contractului care urmeaz! ! fie atribuit "i e nominalizeaz! din cadrul compartimentului intern pecializat prev!zut la art. 3 alin. B>2. En comi ia de evaluare pot fi nominalizai "i membri aparinAnd altor compartimente ale autorit!ii contractante au, 4n cazul 4n care beneficiarul final al contractului e te o alt! autoritate contractant!, din cadrul re pectivei autorit!i contractante. 000000000000 .lin. B22 al art. 8> a fo t modificat de pct. 42 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 'ominalizarea per oanelor re pon abile pentru evaluarea ofertelor e poate realiza atAt pentru atribuirea fiec!rui contract 4n parte, cat "i pentru atribuirea mai multor contracte, 4n ace t din urma caz atunci cAnd contractele re pective unt de comple3itate redu !. .&+. 82
2@

B>2 .utoritatea contractant! va numi o per oan! re pon abil! cu aplicarea procedurii de atribuire, per oan! care devine, totodat!, "i pre"edinte al comi iei de evaluare. 7re"edintele poate fi membru 4n cadrul comi iei de evaluare au rolul !u poate fi limitat numai la a pectele de organizare "i reprezentare, 4n ace t din urm! caz neavAnd drept de vot. En orice ituaie, pre"edintele comi iei de evaluare emneaz! raportul procedurii de atribuire. 000000000000 .lin. B>2 al art. 82 a fo t modificat de pct. 43 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 .tribuiile comi iei de evaluare unt urm!toarele: a2 de chiderea ofertelor i, dup! caz, a altor documente care 4n oe c oferta? b2 verificarea 4ndeplinirii criteriilor de calificare de c!tre ofertani/candidai, 4n cazul 4n care ace tea au fo t olicitate prin documentaia de atribuire? c2 realizarea eleciei/pre eleciei candidailor, dac! e te cazul? d2 realizarea dialogului cu operatorii economici, 4n cazul aplic!rii procedurii de dialog competitiv? e2 realizarea negocierilor cu operatorii economici, 4n cazul aplic!rii procedurilor de negociere? f2 verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punctul de vedere al modului 4n care ace tea core pund cerinelor minime din caietul de arcini au din documentaia de criptiv!? g2 verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, din punctul de vedere al 4ncadr!rii 4n fondurile care pot fi di ponibilizate pentru 4ndeplinirea contractului de achiziie publica re pectiv, precum i, dac! e te cazul, din punctul de vedere al 4ncadr!rii ace tora 4n ituaia prev!zut! la art. 202 din ordonana de urgenta? h2 tabilirea ofertelor inacceptabile au neconforme "i a motivelor care tau la baza 4ncadr!rii ofertelor re pective 4n acea ta categorie? i2 tabilirea ofertelor admi ibile? D2 aplicarea criteriului de atribuire, a tfel cum a fo t prev!zut 4n documentaia de atribuire, "i tabilirea ofertei/ofertelor cA"tig!toare? N2 4n cazuri Du tificate conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire? l2 elaborarea raportului procedurii de atribuire, a tfel cum e te ace ta prev!zut la art. 2>3 alin. B22 din ordonana de urgenta. B32 .utoritatea contractant! are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comi iei de evaluare. B42 .utoritatea contractant! are dreptul de a 4nlocui un membru al comi iei de evaluare cu un membru de rezerva numai dac! per oana care urmeaz! a fie 4nlocuit! nu are po ibilitatea, din motive obiective, de a0 i 4ndeplini atribuiile care rezulta din calitatea de membru al comi iei de evaluare. Cup! producerea 4nlocuirii, calitatea de membru al comi iei de evaluare e te preluat! de c!tre membrul de rezerva, care 4"i va e3ercita atribuiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire. .&+. 83
29

B>2 .utoritatea contractant! are dreptul de a decide, cu copul de a priDini activit!ile de evaluare, de emnarea pe lAng! comi ia de evaluare a unor peciali"ti e3terni, numii e3peri cooptai. %3perii cooptai pot fi de emnai 4nc! de la 4nceputul proce ului de evaluare au pe parcur ul ace tui proce , 4n funcie de problemele care ar putea impune e3pertiza ace tora. 000000000000 .lin. B>2 al art. 83 a fo t modificat de pct. 44 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 Cecizia de de emnare a e3perilor cooptai trebuie ! precizeze atribuiile "i re pon abilit!ile pecifice ale ace tora "i ! Du tifice nece itatea particip!rii lor la proce ul de evaluare. 000000000000 .lin. B22 al art. 83 a fo t modificat de pct. 44 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 .tribuiile "i re pon abilit!ile e3perilor e3terni cooptai e rezuma, dup! caz, numai la: a2 verificarea "i evaluarea propunerilor tehnice? b2 analiza ituaiei financiare a ofertanilor/candidailor ori analiza financiar! a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei au clauze contractuale propu e de ofertant? c2 analiza efectelor de natura Duridic! pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei au anumite clauze contractuale propu e de ofertant. B42 'umai membrii comi iei de evaluare au drept de vot. 000000000000 .lin. B42 al art. 83 a fo t modificat de pct. 44 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B/2 %3perii cooptai nu au drept de vot, 4n ! au obligaia de a elabora un raport de pecialitate cu privire la a pectele tehnice, financiare au Duridice a upra c!rora, pe baza e3pertizei pe care o dein, 4"i e3prim! punctul de vedere. 000000000000 .lin. B/2 al art. 83 a fo t modificat de pct. 44 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B62 &aportul de pecialitate prev!zut la alin. B/2 e te de tinat a faciliteze comi iei de evaluare adoptarea deciziilor 4n cadrul proce ului de analiza a ofertelor "i de tabilire a ofertei/ofertelor cA"tig!toare. &aportul de pecialitate e ata"eaz! la raportul de atribuire "i devine parte a do arului achiziiei publice. .&+. 84 B>2 7e parcur ul de f!"ur!rii proce ului de evaluare, comi ia "i e3perii cooptai au obligaia de a p! tra confidenialitatea a upra coninutului ofertelor, precum "i a upra oric!ror alte informaii prezentate de c!tre candidai/ofertani, a c!ror dezvaluire ar
30

putea aduce atingere dreptului ace tora de a0 i proteDa proprietatea intelectual! au ecretele comerciale. B22 Enc!lcarea angaDamentelor referitoare la confidenialitate e ancioneaz! conform legii, di ciplinar au penal. B32 -u e3cepia "edinei de de chidere a ofertelor, la 4ntrunirile comi iei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii ace teia i, dup! caz, e3perii cooptai. B42 &egulile de evitare a conflictului de intere e, a tfel cum au fo t prev!zute la cap. **, eciunea a @0a din ordonana de urgenta, unt egal aplicabile atAt comi iei de evaluare, cat "i e3perilor cooptai. .&+. 8/ B>2 -omi ia de evaluare "i membrii cooptai au obligaia de a emna pe propria r! pundere o declaraie de confidenialitate "i impartialitate prin care e angaDeaz! a re pecte prevederile art. 84 "i prin care confirma ca nu e afla 4ntr0o ituaie care implica e3i tenta unui conflict de intere e. B22 Ceclaraia prev!zut! la alin. B>2 trebuie emnat! 4nainte de preluarea atribuiilor pecifice, 4n cadrul proce ului de evaluare. B32 *n cazul 4n care unul dintre membrii de emnai 4n comi ia de evaluare au unul dintre e3perii cooptai con tata ca e afla 4ntr0o ituaie de incompatibilitate, atunci ace ta are obligaia de a olicita de 4ndat! 4nlocuirea a din componenta comi iei re pective cu o alta per oana. 5ituaiile de incompatibilitate pot fi e izate autorit!ii contractante "i de c!tre teri. B42 *n cazul 4n care unt e izate a tfel de ituaii, autoritatea contractant! are obligaia de a verifica cele emnalate i, dac! e te cazul, de a adopta m! urile nece are pentru evitarea/remedierea oric!ror a pecte care pot determina apariia unui conflict de intere e. .&+. 86 B>2 )odul de lucru al comi iei de evaluare e te tabilit de comun acord 4ntre membrii ace teia, urmAnd a e avea 4n vedere calendarul e timativ de aplicare a procedurii "i perioada olicitat! pentru valabilitatea ofertelor. 000000000000 .lin. B>2 al art. 86 a fo t modificat de pct. 4/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 )embrii comi iei de evaluare au dreptul de a analiza "i evalua documentele depu e de ofertani/candidai individual "i/ au 4n "edine comune, 4n ! orice decizie a comi iei de evaluare trebuie ! 4ntrunea c! votul a cel puin 2/3 dintre membrii !i. -omi ia de evaluare are obligaia ! 4ntocmea c! 4n cri uri prin care e formalizeaz! deciziile adoptate 4n cadrul proce ului de evaluare. 000000000000 .lin. B22 al art. 86 a fo t modificat de pct. 4/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 *n cazul tabilirii ofertei cA"tig!toare pe baza de punctaD, votul membrilor comi iei de evaluare e reflecta prin punctaDul individual acordat fiec!rei oferte 4n parte.
3>

B42 En cazul 4n care e aDunge 4n ituaia ca prevederile alin. B22 ! nu fie re pectate datorit! unor eventuale divergene de p!reri 4ntre membrii comi iei de evaluare, conduc!torul autorit!ii contractante au, dup! caz, pre"edintele comi iei va olicita reanalizarea punctelor de divergen!, 4n copul finaliz!rii 4n timp util a etapei de evaluare a ofertelor "i de tabilire a ofertei cA"tig!toare. En cazul 4n care comi ia de evaluare nu aDunge la un acord, decizia final! e adopt! cu votul maDorit!ii membrilor !i. 000000000000 .lin. B42 al art. 86 a fo t modificat de pct. 4/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B/2 )embrii comi iei de evaluare care nu unt de acord cu decizia adoptat! au obligaia de a0 i prezenta punctul de vedere 4n cri , elaborand 4n ace t en o nota individual! care e ata"eaz! la raportul procedurii de atribuire. 000000000000 .rt. 88 a fo t abrogat de pct. 46 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 8@ -omi ia de evaluare are obligaia de a tabili care unt clarific!rile "i complet!rile formale au de confirmare, nece are pentru evaluarea fiec!rei oferte, precum "i perioada de timp acordat! pentru tran miterea clarificarilor. -omunicarea tran mi ! 4n ace t en c!tre ofertant trebuie a fie clara, preci a "i a definea c! 4n mod e3plicit "i uficient de detaliat 4n ce con ta olicitarea comi iei de evaluare. .&+. 89 B>2 *n cazul 4n care ofertantul nu tran mite 4n perioada precizat! de comi ia de evaluare clarific!rile/r! pun urile olicitate au 4n cazul 4n care e3plicaiile prezentate de ofertant nu unt concludente, oferta a va fi con iderat! neconforma. B22 En cazul 4n care ofertantul modific! prin r! pun urile pe care le prezint! coninutul propunerii tehnice, oferta a va fi con iderat! neconform!. )odific!ri ale propunerii tehnice e accept! 4n m! ura 4n care ace tea: a2 pot fi 4ncadrate 4n categoria viciilor de form! au erorilor aritmetice? au b2 reprezint! corect!ri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual! modificare a preului, indu ! de ace te corect!ri, nu ar fi condu la modificarea cla amentului ofertanilor participani la procedura de atribuire? prevederile art. 89 alin. B32 r!mAn aplicabile. 000000000000 .lin. B22 al art. 89 a fo t modificat de pct. 48 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B32 *n cazul 4n care ofertantul modifica prin r! pun urile pe care le prezint! coninutul propunerii financiare, oferta a va fi con iderat! neconforma, cu e3cepia ituaiei prev!zute la art. @0 alin. B22. .&+. @0
32

B>2 -omi ia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice au viciile de form! numai cu acceptul ofertantului. En cazul 4n care ofertantul nu accept! corecia ace tor erori/vicii, oferta a va fi con iderat! neconform!. 000000000000 .lin. B>2 al art. @0 a fo t modificat de pct. 4@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 %rorile aritmetice e corecteaz! dup! cum urmeaz!: a2 dac! e3i ta o di crepanta 4ntre preul unitar "i preul total, trebuie luat 4n con iderare preul unitar, iar preul total va fi corectat core punz!tor? b2 dac! e3i ta o di crepanta 4ntre litere "i cifre, trebuie luat! 4n con iderare valoarea e3primat! 4n litere, iar valoarea e3primat! 4n cifre va fi corectat! core punz!tor. B32 $iciile de form! reprezint! acele erori au omi iuni din cadrul unui document a c!ror corectare/completare e te u inut! 4n mod neechivoc de en ul "i de coninutul altor informaii e3i tente iniial 4n alte documente prezentate de ofertant au a c!ror corectare/completare are rol de clarificare au de confirmare, nefiind u ceptibile de a produce un avantaD incorect 4n raport cu ceilali participani la procedura de atribuire. 000000000000 .lin. B32 al art. @0 a fo t introdu de pct. 49 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. @> -omi ia de evaluare are obligaia de a re pinge ofertele inacceptabile "i ofertele neconforme. .&+. @2 B>2 -omi ia de evaluare are obligaia de a tabili oferta cA"tig!toare dintre ofertele admi ibile, 4n conformitate cu prevederile art. 200 din ordonana de urgenta. B22 *n cazul 4n care atribuirea contractului de achiziie publica e face pe baza criteriului 6oferta cea mai avantaDoa ! din punct de vedere economic6, evaluarea ofertelor e realizeaz! prin acordarea, pentru fiecare oferta 4n parte, a unui punctaD rezultat ca urmare a aplic!rii algoritmului de calcul tabilit 4n documentaia de atribuire. B32 *n ordinea de cre c!toare a punctaDului acordat, comi ia de evaluare trebuie a 4ntocmea c! cla amentul pe baza c!ruia e tabile"te oferta cA"tig!toare. B42 En cazul 4n care, atribuirea contractului de achiziie public! e face pe baza criteriului Hpreul cel mai c!zutI, evaluarea ofertelor e realizeaz! prin compararea preurilor fiec!rei oferte admi ibile 4n parte "i prin 4ntocmirea, 4n ordine cre c!toare a preurilor re pective, a cla amentului pe baza c!ruia e tabile"te oferta cA"tig!toare. 000000000000 .lin. B42 al art. @2 a fo t modificat de pct. /0 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B/2 *ndiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preurilor prev!zute 4n propunerile financiare ale ofertanilor e realizeaz! la valoarea f!r! +$.. 000000000000
33

.lin. B/2 al art. @2 a fo t introdu de pct. /> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. @3 B>2 Cup! finalizarea evalu!rii ofertelor, comi ia de evaluare are obligaia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care e emneaz! de c!tre toi membrii comi iei de evaluare, inclu iv de pre"edintele ace teia. B22 &aportul procedurii de atribuire e 4nainteaz! conduc!torului autorit!ii contractante pre aprobare. -.7. $** Garanii 5%-G*#'%. > Garania de participare .&+. @4 Garania de participare e con tituie de c!tre ofertant 4n copul de a proteDa autoritatea contractant! fata de ri cul unui eventual comportament necore punz!tor al ace tuia pe 4ntreaga perioada derulat! pana la 4ncheierea contractului de achiziie publica au a acordului0cadru. .&+. @/ .utoritatea contractant! are obligaia de a preciza 4n documentaia de atribuire dac! pentru participarea la procedura e te prev!zut! obligaia ofertanilor de a con titui o garanie de participare. *n cazul 4n care documentaia de atribuire prevede o a tfel de obligaie, atunci acea ta trebuie a conin! "i urm!toarele informaii: a2 cuantumul garaniei de participare 4n uma fi3a, uma care nu poate dep!"i 2J din valoarea e timat! a contractului de achiziie publica/acordului0cadru? b2 perioada de valabilitate a garaniei de participare, care va fi cel puin egal! cu perioada minim! de valabilitate a ofertei, a tfel cum a fo t olicitat! prin documentaia de atribuire. 000000000000 (itera b2 a art. @/ a fo t modificat! de pct. /2 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. @6 B>2 Garania de participare e con tituie prin virament bancar au printr0un in trument de garantare emi 4n condiiile legii de o ocietate bancar! ori de o ocietate de a igur!ri, care e prezint! 4n original, 4n cuantumul "i pentru perioada prev!zut! 4n documentaia de atribuire. B22 Garania trebuie ! fie irevocabil!. B32 *n trumentul de garantare trebuie ! prevad! dac! plata garaniei e va e3ecuta: a2 condiionat, re pectiv dup! con tatarea culpei per oanei garantate, 4n conformitate cu contractul garantat? au
34

b2 necondiionat, re pectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei ace tuia cu privire la culpa per oanei garantate. B42 .utoritatea contractant! nu are dreptul: a2 de a impune au de a interzice prezentarea unui in trument de garantare emi de c!tre o anumit! ocietate bancar! ori ocietate de a igur!ri, nominalizat! 4n mod e3pre 4n documentaia de atribuire? b2 de a limita po ibilitatea de prezentare a in trumentelor de garantare numai la cele care unt emi e de c!tre ociet!i bancare au numai la cele care unt emi e de c!tre ociet!i de a igur!ri? c2 de a impune au de a interzice prezentarea cri orilor de garanie 4n oricare dintre formele prev!zute la alin. B32 lit. a20b2 ori de a acorda, 4n cadrul proce ului de evaluare, un punctaD uplimentar uneia dintre formele de con tituire a garaniei. B/2 7rin e3cepie de la prevederile alin. B>2 "i numai dac! 4n documentaia de atribuire e te prev!zut! acea t! po ibilitate, garania de participare e poate con titui "i prin depunerea la ca ieria autorit!ii contractante: a2 a unui ordin de plat! au a unei file cec, cu condiia confirm!rii ace tora de c!tre banc! pAn! la data de chiderii ofertelor? b2 a unei ume 4n numerar, 4n cazul 4n care valoarea garaniei de participare e te redu ! ca valoare. B62 En orice ituaie, dovada con tituirii garaniei de participare trebuie ! fie prezentat! cel mai tArziu la data "i ora tabilite pentru de chiderea ofertelor. 000000000000 .rt. @6 a fo t modificat de pct. /3 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. @8 B>2 .utoritatea contractant! are dreptul de a retine garania pentru participare, ofertantul pierzand a tfel uma con tituit!, atunci cAnd ace ta din urma e afla 4n oricare dintre urm!toarele ituaii: a2 4"i retrage oferta 4n perioada de valabilitate a ace teia? b2 oferta a fiind tabilit! cA"tig!toare, nu con tituie garania de buna e3ecuie 4n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai tArziu de >/ zile de la emnarea contractului? c2 oferta a fiind tabilit! cA"tig!toare, refuza a emneze contractul de achiziie publica/acordul0cadru 4n perioada de valabilitate a ofertei. B22 *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru, prevederea alin. B>2 lit. b2 nu e te aplicabil!. .&+. @@ B>2 Garania pentru participare, con tituit! de ofertantul a c!rui oferta a fo t tabilit! ca fiind cA"tig!toare, e re tituie de autoritatea contractant! 4n cel mult 3 zile lucr!toare de la data con tituirii garaniei de buna e3ecuie. B22 Garania de participare, con tituit! de ofertanii a c!ror oferta nu a fo t tabilit! cA"tig!toare, e returneaz! de autoritatea contractant! dup! emnarea contractului de achiziie publica cu ofertantul/ofertanii ale c!rui/c!ror oferte au fo t de emnate cA"tig!toare, dar nu mai tArziu de 3 zile lucr!toare de la data e3pir!rii perioadei de valabilitate a ofertei.
3/

B32 En cazul 4n care autoritatea contractant! e afl!, conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen!, 4n ituaia de a anula procedura de atribuire, garania de participare e re tituie dup! data e3pir!rii termenului de depunere a unei conte taii cu privire la acea t! decizie, dar nu mai tArziu de 3 zile lucr!toare de la acea t! dat!. 000000000000 .lin. B32 al art. @@ a fo t introdu de pct. /4 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B42 Cup! primirea comunic!rii prev!zute la art. 206 din ordonana de urgen!, ofertanii ale c!ror oferte au fo t declarate necA"tig!toare au dreptul de a obine eliberarea garaniei de participare 4nainte de e3pirarea perioadei prev!zute la alin. B22 au, dup! caz, la alin. B32, dac! tran mit autorit!ii contractante o olicitare 4n ace t en . 000000000000 .lin. B42 al art. @@ a fo t introdu de pct. /4 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 5%-G*#'%. a 20a Garania de buna e3ecuie .&+. @9 B>2 Garania de buna e3ecuie a contractului e con tituie de c!tre contractant 4n copul a igur!rii autorit!ii contractante de 4ndeplinirea cantitativ!, calitativ! "i 4n perioada convenit! a contractului. B22 .utoritatea contractant! are obligaia de a tabili 4n documentaia de atribuire modalitatea de con tituire a garaniei de buna e3ecuie, precum "i cuantumul ace teia, care 4n ! nu trebuie a dep!"ea c! >0J din preul contractului, f!r! +$.. B32 *n cazul atribuirii unui contract de furnizare au de ervicii 0 cu e3cepia erviciilor de proiectare 0, a c!rui valoare e timat! e te mai mica decAt valoarea prev!zut! la art. >24 din ordonana de urgenta, precum "i 4n cazul unui contract atribuit 4n urma aplic!rii procedurii de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare, autoritatea contractant! are dreptul de a nu olicita contractantului con tituirea garaniei de buna e3ecuie. .&+. 90 B>2 Ce regul!, garania de bun! e3ecuie e con tituie printr0un in trument de garantare emi 4n condiiile legii de o ocietate bancar! au de o ocietate de a igur!ri, care devine ane3! la contract. 7revederile art. @6 alin. B220B42 e aplic! 4n mod core punz!tor. 000000000000 .lin. B>2 al art. 90 a fo t modificat de pct. // al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 *n cazul 4n care valoarea garaniei de buna e3ecuie e te redu ! ca valoare, autoritatea contractant! are dreptul de a accepta con tituirea ace teia prin depunerea la ca ierie a unor ume 4n numerar.
36

B32 Cac! p!rile convin, garania de buna e3ecuie e poate con titui "i prin reineri ucce ive din umele datorate pentru facturi pariale. *n ace t caz contractantul are obligaia de a de chide un cont la di poziia autorit!ii contractante, la o banca agreat! de ambele p!ri. 5uma iniial! care e depune de c!tre contractant 4n contul a tfel de chi nu trebuie a fie mai mica de 0,/J din preul contractului. 7e parcur ul 4ndeplinirii contractului, autoritatea contractant! urmeaz! a alimenteze ace t cont prin reineri ucce ive din umele datorate "i cuvenite contractantului pana la concurenta umei tabilite drept garanie de buna e3ecuie 4n documentaia de atribuire. .utoritatea contractant! va di pune ca banca a 4n"tiineze contractantul de pre v!r !mAntul efectuat, precum "i de pre de tinaia lui. -ontul a tfel de chi e te purt!tor de dobAnda 4n favoarea contractantului. .&+. 9> .utoritatea contractant! are dreptul de a emite pretenii a upra garaniei de buna e3ecuie, oricAnd pe parcur ul 4ndeplinirii contractului, 4n limita preDudiciului creat, 4n cazul 4n care contractantul nu 4"i 4ndepline"te obligaiile a umate prin contract. .nterior emiterii unei pretenii a upra garaniei de buna e3ecuie autoritatea contractant! are obligaia de a notifica pretenia contractantului, precizAnd obligaiile care nu au fo t re pectate. .&+. 92 B>2 *n cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant! are obligaia de a elibera/re titui garania de buna e3ecuie 4n cel mult >4 zile de la data 4ntocmirii proce ului0verbal de recepie a produ elor care fac obiectul contractului i/ au de la plata facturii finale, dac! nu a ridicat pana la acea data pretenii a upra ei. B22 *n cazul contractului de ervicii, autoritatea contractant! are obligaia de a elibera/re titui garania de buna e3ecuie 4n cel mult >4 zile de la data 4ndeplinirii de c!tre contractant a obligaiilor a umate prin contractul re pectiv, dac! nu a ridicat pana la acea data pretenii a upra ei. B32 *n cazul contractelor de ervicii de proiectare, autoritatea contractant! are obligaia de a elibera/re titui garania de buna e3ecuie dup! cum urmeaz!: a2 valoarea garaniei de buna e3ecuie aferent! tudiilor de prefezabilitate i/ au fezabilitate, 4n termen de >4 zile de la data pred!rii "i 4n u"irii/aprob!rii documentaiei tehnico0economice re pective, dac! nu a ridicat pana la acea data pretenii a upra ei? b2 valoarea garaniei de buna e3ecuie aferent! proiectului tehnic i/ au detaliilor de e3ecuie, 4n termen de >4 zile de la data 4ncheierii proce ului0verbal de recepie la terminarea lucr!rilor e3ecutate 4n baza proiectului re pectiv, dac! nu a ridicat pana la acea data pretenii a upra ei. B42 *n cazul contractelor de lucr!ri, autoritatea contractant! are obligaia de a elibera/re titui garania de buna e3ecuie dup! cum urmeaz!: a2 80J din valoarea garaniei, 4n termen de >4 zile de la data 4ncheierii proce ului0 verbal de recepie la terminarea lucr!rilor, dac! nu a ridicat pana la acea data pretenii a upra ei, iar ri cul pentru vicii a cun e e te minim? b2 re tul de 30J din valoarea garaniei, la e3pirarea perioadei de garanie a lucr!rilor e3ecutate, pe baza proce ului0verbal de recepie finala. 7roce ele0verbale de recepie finala pot fi 4ntocmite "i pentru p!ri din lucrare, dac! ace tea unt di tincte din punct de vedere fizic "i funcional.
38

-.7. $*** ,inalizarea procedurii de atribuire .&+. 93 B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a finaliza procedura de atribuire prin 4ncheierea contractului de achiziie publica au a acordului0cadru. B22 7rin e3cepie de la prevederile alin. B>2, autoritatea contractant! are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea ace teia, dar numai 4n circum tanele prev!zute la art. 209 din ordonana de urgenta. B32 .utoritatea contractant! nu are dreptul ca, f!r! o Du tificare temeinic!, ! 4ntArzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire, ! 4ntArzie 4ncheierea contractului/acordului0cadru au ! adopte orice alte m! uri cu copul de a crea circum tane artificiale de anulare a procedurii. .ce te ituaii unt con iderate 4nc!lc!ri ale principiilor prev!zute la art. 2 alin. B22 lit. f2 "i g2 din ordonana de urgen! "i e ancioneaz! 4n con ecin!. Ofertantul care e con ider! lezat de un a tfel de comportament are dreptul de a olicita de p!gubiri prin aciune 4n Du tiie. 000000000000 .lin. B32 al art. 93 a fo t introdu de pct. /6 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 94 *ndiferent de momentul iniierii procedurii de atribuire, autoritatea contractant! are obligaia de a verifica, 4nainte de 4ncheierea contractului, re pectarea di poziiilor referitoare la angaDarea cheltuielilor din bugetele care intr! ub incidena legi laiei privind finanele publice. 000000000000 .rt. 94 a fo t modificat de pct. /8 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 9/ B>2 -a ane3e ce devin parte integrant! a contractului de achiziie public! e con tituie cel puin urm!toarele documente: a2 caietul de arcini? b2 propunerea tehnic! "i propunerea financiar!? c2 graficul de 4ndeplinire a contractului? d2 graficul de pl!i? e2 garania de bun! e3ecuie, dac! e te cazul? f2 angaDamentul ferm de u inere din partea unui ter, dac! e te cazul. 000000000000 .lin. B>2 al art. 9/ a fo t modificat de pct. /@ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009.

3@

B22 *n cazul 4n care, pe parcur ul 4ndeplinirii contractului, e con tata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice unt inferioare au nu core pund cerinelor prev!zute 4n caietul de arcini, prevaleaz! prevederile caietului de arcini. .&+. 96 B>2 *n cazul 4n care p!ri din contractul de achiziie publica urmeaz! a e 4ndeplinea c! de unul au mai muli ubcontractani, autoritatea contractant! are obligaia de a olicita, la 4ncheierea contractului de achiziie publica re pectiv, prezentarea contractelor 4ncheiate 4ntre viitorul contractant "i ubcontractantii nominalizai 4n oferta. -ontractele prezentate trebuie a fie 4n concordanta cu oferta "i e vor con titui 4n ane3e la contractul de achiziie publica. B22 7e parcur ul derul!rii contractului, contractantul nu are dreptul de a 4nlocui ubcontractantii nominalizai 4n oferta f!r! acceptul autorit!ii contractante, iar eventuala 4nlocuire a ace tora nu trebuie a conduc! la modificarea propunerii tehnice au financiare iniiale. .&+. 98 B>2 7reul contractului de achiziie public! e poate e3prima 4n lei au, dup! caz, 4n valut!. B22 7e parcur ul 4ndeplinirii contractului, preul poate fi aDu tat 4n urm!toarele ituaii: a2 au avut loc modific!ri legi lative, modific!ri ale normelor tehnice au au fo t emi e de c!tre autorit!ile locale acte admini trative care au ca obiect in tituirea, modificarea au renunarea la anumite ta3e/impozite locale, al c!ror efect e reflect! 4n cre"terea/diminuarea co turilor pe baza c!rora 0a fundamentat preul contractului? b2 pe pia! au ap!rut anumite condiii, 4n urma c!rora 0a con tatat cre"terea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente con titutive ale ofertei, al c!ror efect e reflect! 4n cre"terea/diminuarea co turilor pe baza c!rora 0a fundamentat preul contractului. B32 7entru a e re pecta principiul tran parenei, po ibilitatea de aDu tare a preului trebuie ! fie precizat! atAt 4n documentaia de atribuire, cAt "i 4n contractul care urmeaz! ! fie 4ncheiat, prin clauze peciale 4n ace t en . En cazul prev!zut la alin. B22 lit. b2, autoritatea contractant! are obligaia de a preciza totodat! "i modul concret de aDu tare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum "i ur a informaiilor cu privire la evoluia ace tora, cum ar fi buletine tati tice au cotaii ale bur elor de m!rfuri. (ip a, modificarea au completarea re pectivelor informaii/clauze determin! inaplicabilitatea prevederilor referitoare la po ibilitatea de aDu tare a preului contractului de achiziie public!. B42 .Du tarea preului f!r! a fi 4ndeplinite condiiile prev!zute la alin. B32 e te po ibil! numai 4n urm!toarele cazuri: a2 atunci cAnd urvin circum tane imprevizibile "i independente de voina p!rilor, altele decAt cele prev!zute la alin. B22 lit. a2 "i b2? au b2 atunci cAnd durata de aplicare a procedurii de atribuire e prelunge"te, 4n mod neprev!zut, pe te perioada preconizat! iniial "i din motive care e3clud orice culp! a ofertantului/contractantului. B/2 En orice ituaie, preul contractului nu poate fi maDorat decAt 4n m! ura trict nece ar! pentru acoperirea cre"terii co turilor pe baza c!rora 0a fundamentat preul contractului. )odul de aDu tare a preului contractului de achiziie public! nu trebuie !
39

conduc! 4n niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea au diminuarea avantaDului competitiv pe baza c!ruia contractantul re pectiv a fo t declarat cA"tig!tor 4n urma finaliz!rii re pectivei proceduri. B62 En cazul 4n care durata de 4ndeplinire a contractului e prelunge"te pe te termenele tabilite iniial 4n re pectivul contract, din motive care e datoreaz! culpei autorit!ii contractante, nu e te po ibil! invocarea prevederilor alin. B42, operatorul economic fiind 4n ! 4ndrept!it ! olicite penalit!i "i/ au daune0intere e. 000000000000 .rt. 98 a fo t modificat de pct. /9 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 98F> B>2 .utoritatea contractant! are obligaia de a emite documente con tatatoare care conin informaii referitoare la 4ndeplinirea obligaiilor contractuale de c!tre contractant "i, dac! e te cazul, la eventualele preDudicii, dup! cum urmeaz!: a2 pentru contractele de furnizare: 4n termen de >4 zile de la data termin!rii furniz!rii produ elor care fac obiectul re pectivului contract "i, uplimentar, 4n termen de >4 zile de la data e3pir!rii perioadei de garanie a produ elor 4n cauz!? b2 pentru contractele de ervicii, altele decAt contractele de ervicii de proiectare: 4n termen de >4 zile de la data termin!rii pre t!rii erviciilor care fac obiectul re pectivului contract? c2 pentru contractele de ervicii de proiectare: 4n termen de >4 zile de la data termin!rii pre t!rii erviciilor care fac obiectul re pectivului contract "i, uplimentar, 4n termen de >4 zile de la data 4ncheierii proce ului0verbal de recepie la terminarea lucr!rilor proiectate? d2 pentru contractele de lucr!ri: 4n termen de >4 zile de la data 4ncheierii proce ului0 verbal de recepie la terminarea lucr!rilor "i, uplimentar, 4n termen de >4 zile de la data 4ncheierii proce ului0verbal de recepie final! a lucr!rilor 4ntocmit la e3pirarea perioadei de garanie a lucr!rilor 4n cauz!. B22 Cocumentele con tatatoare prev!zute la alin. B>2 e 4ntocme c 4n 3 e3emplare, autoritatea contractant! avAnd urm!toarele obligaii: a2 ! elibereze un e3emplar operatorului economic? b2 ! depun! un e3emplar la do arul achiziiei publice? "i c2 ! tran mit! un e3emplar .utorit!ii 'aionale pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice, 4n cel mult >0 zile de la data e3pir!rii termenelor prev!zute la alin. B>2. B32 En cazul 4n care procedura de atribuire a avut ca cop 4ncheierea unui acord0cadru, prevederile alin. B>20B22 unt aplicabile prin raportare la terminarea pre taiilor aferente acordului0cadru re pectiv, "i nu contractelor ub ecvente. B42 7re"edintele .utorit!ii 'aionale pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice are dreptul de a tabili, prin ordin, proceduri "i in trumente pecifice prin care orice per oan! poate beneficia de informaiile inclu e 4n documentele con tatatoare di ponibile la nivelul .utorit!ii 'aionale pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice, aferente operatorilor economici care particip! la o anumit! procedur! de atribuire aplicat! de re pectiva autoritate contractant!.
40

B/2 Cocumentele con tatatoare emi e de c!tre autoritatea contractant! 4n conformitate cu prevederile alin. B>2 pot fi conte tate 4n Du tiie potrivit (egii contencio ului admini trativ nr. //4/2004, cu modific!rile ulterioare. B62 &efuzul ofertantului declarat cA"tig!tor de a emna contractul/acordul0cadru e te a imilabil ituaiei prev!zute la art. >@> lit. cF>2 din ordonana de urgen!. Cocumentele con tatatoare e emit 4n ace t caz 4n termen de >4 zile de la data la care ar fi trebuit 4ncheiat contractul dac! ofertantul nu ar fi refuzat emnarea ace tuia. 000000000000 .rt. 98F> a fo t introdu de pct. 60 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. 9@ B>2 En termen de cel mult 4@ de zile de la 4ncheierea contractului/acordului0cadru, autoritatea contractant! are obligaia de a tran mite pre publicare, conform prevederilor art. /6 din ordonana de urgen!, un anun de atribuire a contractului de achiziie public!. B22 En cazul 4n care procedura de atribuire a fo t anulat! conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen!, autoritatea contractant! are obligaia tran miterii pre publicare, 4n termen de cel mult 4@ de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anun pecific 4n ace t en . +ran miterea pre publicare e realizeaz!, ca "i 4n cazul celorlalte tipuri de anunuri, prin utilizarea aplicaiei di ponibile la adre a de internet LLL.e0licitatie.ro B32 7revederile alin. B22 nu unt aplicabile 4n cazul anul!rii unei proceduri de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare. 000000000000 .rt. 9@ a fo t modificat de pct. 6> al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. -.7. *O )onitorizarea atribuirii contractelor de achiziie publica .&+. 99 B>2 )onitorizarea atribuirii contractelor de achiziie public! e realizeaz! de .utoritatea 'aional! pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice, pe baza informaiilor cuprin e 4n anunurile de participare "i de atribuire, precum "i a inform!rilor prev!zute la art. >0>. 000000000000 .lin. B>2 al art. 99 a fo t modificat de pct. 62 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. B22 .utorit!ile contractante au obligaia tran miterii c!tre .utoritatea 'aionala pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice a unui raport anual privind contractele atribuite 4n anul anterior.

4>

B32 *nformaiile olicitate e tran mit 4n format electronic, conform formatului tandardizat care e pune la di poziie prin intermediul 5%.7, cel mai tArziu pAn! la data de 3> martie a fiec!rui an. 000000000000 .lin. B32 al art. 99 a fo t modificat de pct. 62 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 000000000000 .rt. >00 a fo t abrogat de pct. 63 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. >0> .utoritatea 'aional! pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice prelucreaz! informaiile relevante din anunurile de participare "i de atribuire, precum "i din alte inform!ri primite de la autorit!ile contractante olicitate conform prevederilor art. 300 din ordonana de urgen!, con tituind o baz! de date tati tice care unt utilizate pentru: 000000000000 7artea introductiv! a art. >0> a fo t modificat! de pct. 64 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. a2 prezentarea 4n termen a rapoartelor olicitate de -omi ia %uropean!? b2 furnizarea de informaii 4n leg!tura cu modul de funcionare a i temului de achiziii publice tuturor celor intere ai? c2 upravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie publica? d2 prevenirea i, dup! caz, con tatarea unor 4nc!lc!ri ale legi laiei 4n domeniu. -.7. O Ci poziii tranzitorii "i finale .&+. >02 *n en ul prevederilor art. 29@ din ordonana de urgenta, prin procedura de atribuire 4n cur de de f!"urare e 4nelege orice procedura pentru care 0a tran mi un anun de participare au, dup! caz, o invitaie de participare, pana la data de 29 iunie 2006 inclu iv. 0000000000000 .rt. >02 a fo t modificat de articolul unic din ;O+<&=&%. nr. >.0/6 din 9 augu t 2006, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. 828 din 2/ augu t 2006. .&+. >03 B>2 7ana la data de 3> decembrie 2006, autoritatea contractant! are dreptul de a utiliza pentru cla ificarea tati tica a produ elor, erviciilor "i lucr!rilor fie i temul de grupare "i codificare utilizat 4n -la ificarea produ elor "i erviciilor a ociate activit!ilor 0 -75., fie vocabularul comun al achiziiilor publice 0 -7$.
42

B22 EncepAnd cu data de > ianuarie 2008, autoritatea contractant! are obligaia de a utiliza pentru cla ificarea tati tica a produ elor, erviciilor "i lucr!rilor numai vocabularul comun al achiziiilor publice 0 -7$. .&+. >04 .tribuirea contractelor de achiziie publica a c!ror valoare e te mai mica decAt pragul valoric prev!zut la art. >9 din ordonana de urgenta e poate realiza, 4ncepAnd cu data de > ianuarie 2008, "i prin intermediul 5%.7. .&+. >0/ 5i temul informatic de utilitate publica prev!zut la art. /@ alin. B>2 din ordonana de urgenta e te operat de .genia pentru 5trategii Guvernamentale "i e te di ponibil la adre a de internet LLL.publicitatepublica.ro. .&+. >0/F> .ciunile introdu e 4n in tan! de c!tre .utoritatea 'aional! pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice, potrivit art. 296F> din ordonana de urgen!, unt cutite de plata ta3ei de timbru "i a timbrului Dudiciar. 000000000000 .rt. >0/F> a fo t introdu de pct. 6/ al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. .&+. >06 7re"edintele .utorit!ii 'aionale pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice are dreptul de a emite ordine pentru: a2 aprobarea unor documentaii tandard utilizate 4n cadrul procedurilor de atribuire? b2 aprobarea unor formulare pecifice utilizate 4n cadrul procedurilor de atribuire au 4n proce ul de monitorizare? c2 aprobarea unor note interpretative, cu caracter general au punctual, referitoare la prevederile ordonanei de urgenta i/ au ale prezentei hot!rAri. .&+. >08 .ne3a nr. > face parte integrant! din prezenta hot!rAre. 000000000000 .rt. >08 a fo t modificat de pct. 66 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. 7&*)0)*'*5+&# -.(*' 7O7%5-#0+<&*-%.'# -ontra emneaz!: PPPPPPPPPPPPPPPP 7re"edintele .utorit!ii 'aionale pentru &eglementarea "i )onitorizarea .chiziiilor 7ublice, .le3andru -oDocaru Meful -ancelariei 7rimului0)ini tru, .leodor )arian ,rancu
43

)ini trul comunicaiilor i tehnologiei informaiilor, Q olt 'agR p. )ini trul tran porturilor, con truciilor "i turi mului, -on tantin Ca c!lu, ecretar de tat )ini trul delegat pentru lucr!ri publice "i amenaDarea teritoriului, (a zlo SorbelR p. )ini trul integr!rii europene, .drian -iocanea, ecretar de tat )ini trul finanelor publice, 5eba tian +eodor Gheorghe $lade cu Sucure"ti, >9 iulie 2006. 'r. 92/. .'%O. > )OC%(% pentru anunurile care e publica 4n conformitate cu prevederile art. >8 "i 29 .nunul de intenie .. .chiziia de produ e >. Cenumirea, adre a, num!rul de fa3, adre a de e0mail ale autorit!ii contractante "i ale biroului de la care e pot obine, dup! caz, informaii uplimentare. 2. Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. 'atura "i cantitatea au valoarea produ elor care e intenioneaz! a fie achiziionate? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 4. Catele apro3imative tabilite pentru iniierea procedurii/procedurilor de atribuire /. Cup! caz, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru. 6. .lte informaii
44

S. .chiziia de ervicii >. Cenumirea, adre a, num!rul de fa3, adre a de e0mail ale autorit!ii contractante "i ale biroului de la care e pot obine, dup! caz, informaii uplimentare. 2. Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de ervicii rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. $aloarea total! e timat! a achiziiilor 4n fiecare din categoriile de ervicii prev!zute 4n ane3a 2.? codul/codurile -7$ B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2 4. Catele apro3imative tabilite pentru iniierea procedurii/procedurilor de atribuire? /. Cup! caz, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru. 6. .lte informaii -. .chiziia de lucr!ri >. Cenumirea, adre a, num!rul de fa3, adre a de e0mail ale autorit!ii contractante "i ale biroului de la care e pot obine, dup! caz, informaii uplimentare. 2. Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de lucr!ri rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 'atura "i dimen iunile lucr!rilor i, 4n cazul 4n care lucrarea e te 4mp!rit! 4n mai multe loturi, caracteri ticile e eniale ale re pectivelor loturi b2 .mpla amentul lucr!rii c2 codul/codurile -7$ B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2 4. Catele apro3imative tabilite pentru iniierea procedurii/procedurilor de atribuire /. Cup! caz, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru. 6. .lte informaii .nunul de participare la licitaia de chi ! .. .chiziia de produ e >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. Ba2 7rocedura de atribuire aplicat!? Bb2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? Bc2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie utilizat un i tem dinamic de achiziie?

4/

Bd2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul de livrare a produ elor /. 'atura produ elor care urmeaz! a fie furnizate precizAnd totodat! dac! achiziionarea e va realiza prin cump!rare, cump!rare 4n rate, 4nchiriere, lea ing au orice combinaie a ace tora? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea de produ e care trebuie furnizat!. 8. Opiunea de achiziionare a unor cantit!i uplimentare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a produ elor care urmeaz! a e livra pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. .dmiterea au interzicerea ofertelor alternative. >2. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3 "i adre a de e0mail a biroului de la care e poate olicita documentaia de atribuire. >3. Cac! e te cazul, co tul "i condiiile de plata 4n vederea obinerii documentaiei de atribuire. >4. a2 +ermenul limita de primire a ofertelor? b2 .dre a la care e tran mit ofertele? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate ofertele. >/. Cata, ora "i locul de chiderii ofertelor. >6. Cac! e te cazul, garaniile olicitate. >8. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >@. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >9. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma. 20. -riterii de calificare privind ituaia economico 0 financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e. 2>. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. 22. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!.
46

23. -riteriul de atribuire a contractului. 24. .lte informaii. S. .chiziia de ervicii >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de ervicii rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie utilizat un i tem dinamic de achiziie? d2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul pre t!rii erviciilor. /. -ategoria "i de crierea erviciilor care urmeaz! a fie pre tate? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea erviciilor care trebuie pre tate. 8. Opiunea de achiziionare a unor ervicii noi imilare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a erviciilor care urmeaz! a e pre ta pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. 5e precizeaz! dac! pre tarea erviciului e te rezervat! unei profe ii pecifice B e indica actul/actele normative 4n temeiul c!ruia/c!rora e impune rezervarea2. >0. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >>. +ermenul de finalizare au durata contractului. >2. .dmiterea au interzicerea ofertelor alternative. >3. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3 "i adre a de e0mail a biroului de la care e poate olicita documentaia de atribuire. >4. Cac! e te cazul, co tul "i condiiile de plata 4n vederea obinerii documentaiei de atribuire. >/. a2 +ermenul limita de primire a ofertelor? b2 .dre a la care e tran mit ofertele? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate ofertele. >6. Cata, ora "i locul de chiderii ofertelor. >8. Cac! e te cazul, garaniile olicitate. >@. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!.
48

>9. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. 20. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma 2>. -riterii de calificare privind ituaia economico 0 financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e. 22. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. 23. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 24. -riteriul de atribuire a contractului. 2/. .lte informaii. -. .chiziia de lucr!ri >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de lucr!ri rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie utilizat un i tem dinamic de achiziie? d2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul e3ecuiei lucr!rilor /. 'atura "i dimen iunea lucr!rilor, caracteri ticile generale ale lucr!rii? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. Opiunea de achiziionare a unor lucr!ri noi imilare. 8. *n cazul 4n care contractul e te divizat 4n mai multe loturi, e va preciza dimen iunea re pectivelor loturi? @. *nformaii privind obiectivul lucr!rii au contractului, 4n cazul 4n care ace ta implica "i proiectare. 9. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a lucr!rilor care urmeaz! a e e3ecuta pe durata acordului0 cadru, c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite.
4@

>0. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >>. +ermenul de finalizare au durata contractului. >2. .dmiterea au interzicerea ofertelor alternative. >3. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3 "i adre a de e0mail a biroului de la care e poate olicita documentaia de atribuire. >4. Cac! e te cazul, co tul "i condiiile de plata 4n vederea obinerii documentaiei de atribuire. >/. a2 +ermenul de primire a ofertelor? b2 .dre a la care e tran mit ofertele? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate ofertele. >6. Cata, ora "i locul de chiderii ofertelor. >8. Cac! e te cazul, garaniile olicitate. >@. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >9. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. 20. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma. 2>. -riterii de calificare privind ituaia economico0financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e. 22. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. 23. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 24. -riteriul de atribuire a contractului. 2/. .lte informaii. .nunul de participare la licitaia re trAn ! .. .chiziia de produ e >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie utilizat un i tem dinamic de achiziie?
49

d2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul de livrare a produ elor /. 'atura produ elor care urmeaz! a fie furnizate precizAnd totodat! dac! achiziionarea e va realiza prin cump!rare, cump!rare 4n rate, 4nchiriere, lea ing au orice combinaie a ace tora? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea de produ e care trebuie furnizat!. 8. Opiunea de achiziionare a unor cantit!i uplimentare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a produ elor care urmeaz! a e livra pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. .dmiterea au interzicerea ofertelor alternative. >2. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candidaturile. >3. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >4. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >/. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >6. -riterii de calificare privind ituaia economico0financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >8. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie electai? b2 criteriile de elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii, unt aplicabile prevederile art. 4>2. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!.
/0

20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii, unt aplicabile prevederile art. 4>2. 2>. .lte informaii. S. .chiziia de ervicii >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de ervicii rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie utilizat un i tem dinamic de achiziie? d2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul pre t!rii erviciilor. /. -ategoria "i de crierea erviciilor care urmeaz! a fie pre tate? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea erviciilor care trebuie pre tate. 8. Opiunea de achiziionare a unor ervicii noi imilare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a erviciilor care urmeaz! a e pre ta pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. 5e precizeaz! dac! pre tarea erviciului e te rezervat! unei profe ii pecifice B e indica actul/actele normative 4n temeiul c!ruia/c!rora e impune rezervarea2. >0. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >>. +ermenul de finalizare au durata contractului. >2. .dmiterea au interzicerea ofertelor alternative. >3. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candidaturile. >4. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >/. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >6. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii, unt aplicabile prevederile art. 4>2.
/>

>8. -riterii de calificare privind ituaia economico0financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >@. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >9. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie electai? b2 criteriile de elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 20. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 2>. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 22. .lte informaii. -. .chiziia de lucr!ri >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de lucr!ri rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie utilizat un i tem dinamic de achiziie? d2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul e3ecuiei lucr!rilor /. 'atura "i dimen iunea lucr!rilor, caracteri ticile generale ale lucr!rii? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. Opiunea de achiziionare a unor lucr!ri noi imilare. 8. *n cazul 4n care contractul e te divizat 4n mai multe loturi, e va preciza dimen iunea re pectivelor loturi? @. *nformaii privind obiectivul lucr!rii au contractului, 4n cazul 4n care ace ta implica "i proiectare. 9. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a lucr!rilor care urmeaz! a e e3ecuta pe durata acordului0 cadru?
/2

c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. >0. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, indicaii e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >>. +ermenul de finalizare au durata contractului. >2. .dmiterea au interzicerea ofertelor alternative. >3. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candiaturile. >4. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >/. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >6. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >8. -riterii de calificare privind ituaia economic! 0 financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >@. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >9. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie electai? b2 criteriile de elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 20. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 2>. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 22. .lte informaii. .nunul de participare la dialogul competitiv .. .chiziia de produ e >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!?
/3

b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? 4. (ocul de livrare a produ elor /. 'atura produ elor care urmeaz! a fie furnizate precizAnd totodat! dac! achiziionarea e va realiza prin cump!rare, cump!rare 4n rate, 4nchiriere, lea ing au orice combinaie a ace tora? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea de produ e care trebuie furnizat!. 8. Opiunea de achiziionare a unor cantit!i uplimentare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a produ elor care urmeaz! a e livra pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candidaturile. >2. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >3. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >4. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt unt prezentate detalii, unt aplicabile prevederile art. 482. >/. -riterii de calificare privind ituaia economic! 0 financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >6. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >8. Cac! e te cazul, e precizeaz! derularea dialogului 4n runde/etape ucce ive, pentru reducerea num!rului de oluii care urmeaz! a fie di cutate. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie pre electati? b2 criteriile de pre elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!.
/4

20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. 2>. .lte informaii. S. .chiziia de ervicii >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de ervicii rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? 4. (ocul pre t!rii erviciilor. /. -ategoria "i de crierea erviciilor care urmeaz! a fie pre tate? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea erviciilor care trebuie pre tate. 8. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a erviciilor care urmeaz! a e pre ta pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. @. 5e precizeaz! dac! pre tarea erviciului e te rezervat! unei profe ii pecifice B e indica actul/actele normative 4n temeiul c!ruia/c!rora e impune rezervarea2. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candidaturile. >2. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >3. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >4. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >/. -riterii de calificare privind ituaia economic! 0 financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >6. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru?
//

b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >8. Cac! e te cazul, e precizeaz! derularea dialogului 4n runde/etape ucce ive, pentru reducerea num!rului de oluii care urmeaz! a fie di cutate. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie pre electati? b2 criteriile de pre elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. 2>. .lte informaii. -. .chiziia de lucr!ri >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de lucr!ri rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? 4. (ocul e3ecuiei lucr!rilor /. 'atura "i dimen iunea lucr!rilor, caracteri ticile generale ale lucr!rii? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. *n cazul 4n care contractul e te divizat 4n mai multe loturi, e va preciza dimen iunea re pectivelor loturi? 8. *nformaii privind obiectivul lucr!rii au contractului, 4n cazul 4n care ace ta implica "i proiectare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a lucr!rilor care urmeaz! a e e3ecuta pe durata acordului0 cadru, c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candiaturile. >2. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!.
/6

>3. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >4. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >/. -riterii de calificare privind ituaia economic!0financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >6. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >8. Cac! e te cazul, e precizeaz! derularea dialogului 4n runde/etape ucce ive, pentru reducerea num!rului de oluii care urmeaz! a fie di cutate. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, numaml ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie pre electati? b2 criteriile de pre elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 482. 2>. .lte informaii. .nunul de participare la negociere .. .chiziia de produ e >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul de livrare a produ elor /. 'atura produ elor care urmeaz! a fie furnizate precizAnd totodat! dac! achiziionarea e va realiza prin cump!rare, cump!rare 4n rate, 4nchiriere, lea ing au orice combinaie a ace tora? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2.
/8

6. -antitatea de produ e care trebuie furnizat!. 8. Opiunea de achiziionare a unor cantit!i uplimentare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a produ elor care urmeaz! a e livra pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candidaturile. >2. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >3. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >4. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >/. -riterii de calificare privind ituaia economic!0financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >6. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >8. Cac! e te cazul, e precizeaz! derularea negocierilor 4n runde/etape ucce ive, pentru reducerea num!rului de oferte preliminare care urmeaz! a fie negociate. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie pre electati? b2 criteriile de pre elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 2>. .lte informaii. S. .chiziia de ervicii

/@

>. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de ervicii rezervat atelierelor proteDate au a c!rui 4ndeplinire e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul pre t!rii erviciilor. /. -ategoria "i de crierea erviciilor care urmeaz! a fie pre tate? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. -antitatea erviciilor care trebuie pre tate. 8. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a erviciilor care urmeaz! a e pre ta pe durata acordului0 cadru? c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. @. 5e precizeaz! dac! pre tarea erviciului e te rezervat! unei profe ii pecifice B e indica actul/actele normative 4n temeiul c!ruia/c!rora e impune rezervarea2. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candidaturile. >2. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!. >3. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >4. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >/. -riterii de calificare privind ituaia economic!0financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >6. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 Cac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani.
/9

>8. Cac! e te cazul, e precizeaz! derularea negocierilor 4n runde/etape ucce ive, pentru reducerea num!rului de oferte preliminare care urmeaz! a fie negociate. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie pre electati? b2 criteriile de pre elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 2>. .lte informaii. -. .chiziia de lucr!ri >. Cenumirea, adre a, num!rul de telefon "i de fa3, adre a de e0mail, ale autorit!ii contractante. 2. Cup! caz, e precizeaz! dac! e te vorba de un contract de lucr!ri rezervat atelierelor proteDate au a c!rui e3ecutare e te prev!zut! 4n cadrul unui program de angaDare proteData. 3. a2 7rocedura de atribuire aplicat!? b2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie 4ncheiat un acord0cadru? c2 Cac! e te cazul, e precizeaz! dac! urmeaz! a fie organizat! o etapa uplimentar! de licitaie electronica Tconform prevederilor de la art. >6> lit. a2 din ordonana de urgentaU. 4. (ocul e3ecuiei lucr!rilor /. 'atura "i dimen iunea lucr!rilor, caracteri ticile generale ale lucr!rii? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 6. *n cazul 4n care contractul e te divizat 4n mai multe loturi, e precizeaz! dimen iunea re pectivelor loturi? 8. *nformaii privind obiectivul lucr!rii au contractului, 4n cazul 4n care ace ta implica "i proiectare. @. *n cazul 4ncheierii unui acord0cadru: a2 durata prev!zut! pentru re pectivul acord? b2 valoarea total! e timat! a lucr!rilor care urmeaz! a e e3ecuta pe durata acordului0 cadru, c2 4n m! ura 4n care e te po ibil, valoarea individual! "i frecventa contractelor ub ecvente care urmeaz! a fie atribuite. 9. *n cazul 4n care contractele unt divizate 4n loturi, e precizeaz! dac! operatorii economici pot depune oferte pentru unul au mai multe loturi. >0. +ermenul de finalizare au durata contractului. >>. a2 Cata limita de primire a candidaturilor? b2 .dre a la care e tran mit candidaturile? c2 (imba au limbile 4n care trebuie redactate candiaturile. >2. )odalit!i principale de finanare "i de plata i/ au referiri la prevederile care le reglementeaz!.
60

>3. Cup! caz, forma Duridic! pe care trebuie a o ia a ocierea grupului de operatori economici c!rora li 0a atribuit contractul. >4. -riterii de calificare privind ituaia per onal! a operatorilor economici care pot atrage dup! ine e3cluderea ace tora din urma B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >/. -riterii de calificare privind ituaia economic! 0 financiar! precum "i capacitatea tehnica "i profe ional!, a operatorilor economici? 'ivelul Bnivelurile2 pecificBe2 minimBe2 al capacit!ilor minime impu e B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >6. 7entru acordul0cadru: a2 num!rul au, dup! caz, num!rul ma3im de operatori economici cu care e va 4ncheia acordul0cadru? b2 durata acordului0cadru? c2 dac! e te cazul, motivele care Du tifica o durata a acordului0cadru mai lung! de patru ani. >8. Cac! e te cazul, e precizeaz! derularea negocierilor 4n runde/etape ucce ive, pentru reducerea num!rului de oferte preliminare care urmeaz! a fie negociate. >@. a2 'um!rul minim i, dup! caz, num!rul ma3im de candidai care e intenioneaz! a fie pre electati? b2 criteriile de pre elecie aplicabile B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. >9. 7erioada de timp 4n care ofertantul trebuie a 4"i menin! oferta valabil!. 20. -riteriul de atribuire a contractului B4n cazul 4n care nu unt prezentate detalii unt aplicabile prevederile art. 4>2. 2>. .lte informaii. .nunul de atribuire .. .chiziia de produ e >. Cenumirea "i adre a autorit!ii contractante. 2. 7rocedura de atribuire aplicat!. *n cazul aplic!rii procedurii de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare, e prezint! motivele Du tificative. 3. -ontractul de furnizare: natura "i cantitatea produ elor furnizate, dup! caz, pe furnizor? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 4. Cata atribuirii contractului de furnizare. /. -riteriul de atribuire a contractului de furnizare. 6. 'um!rul de oferte primite. 8. Cenumirea "i adre a ofertantului/ ofertanilor cA"tig!tor/ca tigatori. @. 7reul au gama preurilor pl!tite. 9. Cata public!rii anunului de participare. >0. .lte informaii. S. .chiziia de ervicii
6>

>. Cenumirea "i adre a autorit!ii contractante. 2. 7rocedura de atribuire aplicat!. *n cazul aplic!rii procedurii de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare, e prezint! motivele Du tificative. 3. -ategoria, de crierea "i cantitatea erviciilor pre tate? codul/codurile -$7 B au, pana la data de 3> decembrie 2006, codul/codurile -75.2. 4. Cata atribuirii contractului de ervicii. /. -riteriul de atribuire a contractului de ervicii. 6. 'um!rul de oferte primite. 8. Cenumirea "i adre a ofertantului/ ofertanilor cA"tig!tor/ca tigatori. @. 7reul au gama preurilor pl!tite. 9. Cata public!rii anunului de participare. >0. .lte informaii. -. .chiziia de lucr!ri >. Cenumirea "i adre a autorit!ii contractante. 2. 7rocedura de atribuire aplicat!. *n cazul aplic!rii procedurii de negociere f!r! publicarea prealabil! a unui anun de participare, e prezint! motivele Du tificative. 3. -ontractul de lucr!ri: natura "i dimen iunea pre taiilor, caracteri ticile generale ale lucr!rii. 4. Cata atribuirii contractului de lucr!ri. /. -riteriul de atribuire a contractului de lucr!ri. 6. 'um!rul de oferte primite. 8. Cenumirea "i adre a ofertantului/ ofertanilor cA"tig!tor/ca tigatori. @. 7reul au gama preurilor pl!tite. 9. Cata public!rii anunului de participare. >0. .lte informaii. .nunuri pentru concur ul de oluii .nunul de participare la concur >. Cenumirea, adre a, num!rul de fa3, adre a de e0mail a autorit!ii contractate "i ale biroului de la care e pot obine documentele uplimentare. 2. Ce crierea proiectului. 3. +ipul de concur : de chi au re trAn . 4. *n cazul unui concur de chi : termenul de depunere a proiectelor. /. *n cazul unui concur re trAn : Ba2 num!rul de participani care vor fi electai? Bb2 criterii de elecie a participanilor? Bc2 termenul de depunere a cererilor de participare. 6. Cup! caz, e precizeaz! dac! participarea e te rezervat! unei profe ii pecifice. 8. -riteriile care urmeaz! a fie aplicate la evaluarea proiectelor. @. 'umele membrilor Duriului.
62

9. 5e precizeaz! dac! decizia Duriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractant!. >0. Cup! caz, num!rul "i valoarea premiilor. >>. 5e precizeaz! dac!, 4n urma concur ului, contractul/contractele va/vor fi au nu atribuite ca tigatorului au ca tigatorilor concur ului. >2. .lte informaii. .nunul privind rezultatul concur ului >. 'umele, adre a, num!rul de fa3, adre a de e0mail a autorit!ii contractante. 2. Ce crierea proiectului. 3. 'um!rul total de participani. 4. 'um!rul de participani tr!ini. /. -A"tig!torul Bca tigatorii2 concur ului. 6. Cup! caz, premiul Bpremiile2 acordate. 8. &eferinte privind publicarea anunului de participare la concur . @. .lte informaii. 000000000000 .ne3a 2 a fo t abrogat! de pct. 68 al articolului unic din ;O+<&=&%. nr. @34 din 22 iulie 2009, publicat! 4n )O'*+O&#( O,*-*.( nr. />/ din 28 iulie 2009. VVVVVVVVVVV

63