Sunteți pe pagina 1din 14

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE 1.

1 Aspecte privind operatorii economici: ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010, operatorii economici aplica Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor !conomice !uropene, parte component a Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin "rdinul mini#trului finan elor publice nr$ %0&&'200( cu modificrile )i completrile ulterioare$ *plicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor !conomice !uropene aprobate prin "+,- nr$ %0&&'200( cu modificrile )i completrile ulterioare prevd formatul )i con inutul #itua iilor financiare anuale, principiile contabile )i regulile de recunoa)tere, evaluare, #coatere din evident )i pre.entarea elementelor /n #itua iile financiare anuale, regulile de /ntocmire, aprobare, auditare'verificare, potrivit legii, )i publicare a #itua iilor financiare anuale, unele reguli privind contabilitatea de ge#tiune, -lanul de conturi general, precum )i con inutul )i func iunea conturilor contabile$ Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor !conomice !uropene aprobate prin "+,- nr$ %0&&'200( cu modificrile )i completrile ulterioare #e aplic de ctre urmtoarele categorii de entit i0 #ociet ile comerciale #ociet ile'companiile na ionale1 regiile autonome1 in#titutele na ionale de cercetare-de.voltare1 #ociet ile cooperative )i celelalte per#oane 2uridice care, /n ba.a legilor #peciale de organi.are, func ionea. pe principiile #ociet ilor comerciale1 #ubunit ile fr per#onalitate 2uridic, cu #ediul /n Romnia care apar in per#oanelor 2uridice cu #ediul #au domiciliul /n Romnia, /n condi iile prev.ute reglementrile contabile1 #ubunit ile din Romnia, care apar in unor per#oane 2uridice cu #ediul #au domiciliul /n #trintate, /n condi iile prev.ute de reglementrile contabile$ grupurile de intere# economic, /nfiin ate potrivit legii$

.1. Conta!i"itatea instit#tii"or p#!"ice

Contabilitatea in#titutiilor publice a#igura informatii ordonatorilor de credite cu privire la e3ecutia bugetelor de venituri #i c4eltuieli, re.ultatul e3ecutiei bugetare, patrimoniul aflat in admini#trare, re.ultatul patrimonial 5economic6, co#tul programelor aprobate prin buget, dar #i informatii nece#are pentru intocmirea contului general anual de e3ecutie a bugetului de #tat, a contului anual de e3ecutie a bugetului a#igurarilor #ociale de #tat #i fondurilor #peciale$ In #en#ul prevederilor 7egii finantelor publice nr$ &00'2002, in#titutii publice repre.inta denumirea generica ce include -arlamentul, *dmini#tratia -re.identiala, mini#terele, celelalte organe de #pecialitate ale admini#tratiei publice, alte autoritati publice, in#titutiile publice autonome, precum #i in#titutiile din #ubordinea ace#tora, indiferent de modul de finantare a ace#tora$ In #en#ul prevederilor "rdonantei de urgenta a 8uvernului privind finantele publice locale nr$ 9&'200%, aprobata cu modificari #i completari, in#titutii publice repre.inta denumirea generica ce include comunele, ora#ele, municipiile, #ectoarele municipiului :ucure#ti, 2udetele, municipiul :ucure#ti, in#titutiile #i #erviciile publice din #ubordinea ace#tora, cu per#onalitate 2uridica, indiferent de modul de finantare a activitatii ace#tora$ CAPITOLUL II RE$LE%ENTARI CONTA&ILE CON'OR%E CU DIRECTIVELE EUROPENE In#titutiile publice au obligatia #a organi.e.e #i #a conduca contabilitatea proprie, re#pectiv contabilitatea financiara #i, dupa ca., contabilitatea de ge#tiune$ In #copul #ati#facerii cerintelor contabile #i de raportare financiara #tabilite la nivelul ;niunii !uropene #i a celor re.ultate din <tandardele Internationale de contabilitate pentru <ectorul -ublic5I-<*<6, in#titutiile publice au trecut de la contabilitatea de ca#a, orientata pe flu3uri de re#ur#e, la o abordare orientata pe re.ultate #i performante- contabilitatea de anga2amente, ba.ata pe un #et de politici #i principii contabile general acceptate$ *cea#ta trecere a avut in vedere cerintele Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor !uropene nr$ 1=0&'2002 #i ale Regulamentului C! nr$ 2%92'2002 de #tabilire a normelor de

punere in aplicare a Regulamentului financiar5-artea I a , >itlul VII -re.entarea conturilor #i Contabilitate6 cu privile la 0 metodele de evaluare a activelor #i datoriilor, principiile de contabilitate general acceptate, #tuctura planului de conturi, #tructura #ituatiilor financiare$ Reglementarile contabile pentru in#titutiile publice ba.ate pe conceptul contabilitatii de anga2amente au fo#t aplicate e3perimental din anul 200% fiind aprobate definitive in #eme#trul II al anului 200&, prin "+,- nr$1(1?'200&, urmand #a fie aplicate de catre toate in#titutiile publice incepand cu 1 ianuarie 200=$;lterior ace#te reglementari contabile au mai #uportat unele ameliorari prin "+,- nr$ &&='200=, "+,- nr$ 1=9('200=, "+!, nr$ 11@?'200@, "+,- nr$ &2('200( #i "+,- nr$ 21=('200($ Reforma contabilitatii publice in Romania a avut in vedere #i de.voltarea altei component ceruta de 7egea nr$ &00'2002 privind finantele publice #i 7egea contabilitatii nr$ @2'1((1, republicata, re#pective Acontabilitatea de#tinata anali.arii co#turilor programelor aprobateB$ Contabilitatea de anga2amente repre.inta o ba.a importanta pentru organi.area contabilitatii de#tinate anali.arii co#turilor programelor aprobate in vederea evaluarii performantelor manageriale reali.ate in termini de co#t, eficienta #i eficacitate$ -otrivit reglementarilor e3i#tente in domeniul finantelor publice #i a contabilitatii, contabilitatea publica cuprinde0 a6 contabilitatea veniturilor #i c4eltuielilor bugetare, care #a reflecte inca#area veniturilor #i plata c4eltuielilor aferente e3ercitiului bugetar1 b6 contabilitatea tre.oreriei #tatului1C c6 contabilitatea generala ba.ata pe principiul con#tatarii drepturilor #i obligatiilor, care #a reflecte evolutia #ituatiei financiare #i patrimoniale, precum #i e3cedentul #au deficitul patrimonial1 d6 contabilitatea de#tinata anali.arii co#turilor programelor aprobate$C -e langa Dormele metodologice privind organi.area #i conducerea contabilitatii in#titutiilor publice, -lanul de conturi #i In#tructiunile de aplicare ale planului de conturi , tinand cont de #pecificul activitatii diferitelor categorii de entitati din #ectorul public #i de bugetele carora le apartin veniturile ca #ur#e de finantare a activitatilor, in cadrul reglementarilor #unt pre.entate di#tinct, #ub titlul AContabilitatea operatiunilor #pecifice bugetului B urmatoarele probleme0

In#tructiuni de utili.are a conturilor contabile +onografia privind inregi#trarea in contabilitate a operatiunilor #pecifice >abelul de concordanta dintre conturile de venituri #i cla#ificatia veniturilor bugetului re#pective, pentru fiecare buget in parte5bugetul de #tat, bugetele locale, bugetul a#igurarilor #ociale de #tat, bugetul a#igurarilor de #oma2, bugetul fondului national unic de a#igurari #ociale de #anatate6$

In ceea ce prive#te contabilitatea tre.oreriei #tatului , acea#ta nu face obiectul normelor aprobate prin "+,- 1(1?'200&$ "data cu modificarile adu#e reglementarilor contabile aplicate in#titutiilor publice prin "+,- Dr &2('2010 , ace#tea au fo#t completate cu un capitol intitulat AContabilitatea operatiunilor #pecifice tre.oreriei centraleB avand urmatorul continut0 -lanul de conturi general al tre.oreriei central In#tructiunilor de utili.are a conturilor +onografia privind inregi#trarea in contabilitate a pricipalelor operatiuni >ran#punerea #odurilor conturilor din balanta de verificarea la %1 decembrie 200@ in noul plan de conturi$ .1 Partic#"aritati in (orm#"area pricipii"or conta!i"e In ceea ce prive#te principiile contabile, printre ace#tea figurea.a #i principiul contabilitii pe baz de angajamente 5#e refer la faptul c tran.ac iile )i alte evenimente #unt recuno#cute /n contabilitate atunci cnd ace#tea #e produc )i nu pe m#ur ce numerarul #au ec4ivalentul de numerar e#te /nca#at #au pltit6, fiin e3plu# principiul independentei exercitiului 5 pe care #e ba.ea.a de fapt contabilitatea de anga2amente6 de#i #e mentionea.a ca elementele pre.entate in #ituatiile financiare #e evaluea.a in conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilitatii de anga2amente$ De a#emenea reglemetarile contabile pentru in#titutiile publice introduce un principiu nou,principiul comparabilitii informaiilo 5con#ider c elementele pre.entate /n #itua iile financiare #e impun a fi /ntocmite /n ba.a acelora)i metode de evaluare, a#tfel /nct # #e a#igure comparabilitatea /n timp a informa iilor6 , preluat din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor !uropene nr 1=0&'200&$

. Prevederi re(eritoare "a sit#a)ii"e (inanciare an#a"e -entru in#titutiile publice, documentul oficial de pre.entare a #ituatiei patrimoniului aflat in admini#trarea #tatului #i a unitatilor admini#trativ-teritoriale #i a e3ecutiei bugetului de venituri #i c4eltuieli, il repre.inta #ituatiile financiare$ *ce#tea #e intocme#c conform normelor elaborate de +ini#terul ,inantelor -ublice, aprobate prin ordin al mini#trului finantelor publice$ <ituatiile financiare #e intocme#c in moneda nationala, re#pectiv in lei, fara #ubdivi.iunile leului$ -entru nece#itatile proprii de informare #i la #olicitarea unor organi#me internationale, #e pot intocmi #ituatii financiare #i intr-o alta moneda$

<ituatiile financiare trime#triale #i anuale cuprind0 a6 bilantul1 b6 contul de re.ultat patrimonial1 c6 #ituatia flu3urilor de tre.orerie1 d6 #ituatia modificarilor in #tructura activelor'capitalurilor1 e6 ane3e la #ituatiile financiare, care includ0 politici contabile #i note e3plicative1 f6 contul de e3ecutie bugetara$ 'ormat#" !i"an)#"#i :ilantul pre.inta elementele de active, datorii #i capital propriu al in#titutiilor publice la data de raportare$,ormatul bilantului e#te tot de tip vertical, are o #tructura a#emanatoare celui aprobat de "+,- %0&&'200( in care #unt pre.entate urmatoarele informatii0 active necurente, active curente, total active, datorii necurente, datorii curente, total datorii, capitaluri proprii$ Capitalurile proprii #e mai nume#c #i active nete #au patrimoniu net #i #e determina ca diferenta intre active #i datorii #pre deo#ebire de operatorii econonici care denume#c ace#ti indicatori de forma0 active curente nete'datorii curente nete$ Cont#" de re*#"tat patrimonia" pre.inta #ituatia veniturilor, finantarilor #i c4eltuielilor din cur#ul e3ercitiului curent$ Veniturile #i finantarile #unt pre.entate pe feluri de venituri dupa natura #au #ur#a lor, indiferent daca au fo#t inca#ate #au nu$ C4eltuielile #unt pre.entate pe feluri de c4eltuieli, dupa

natura #au de#tinatia lor, indiferent daca au fo#t platite #au nu$ In contul de re.ultat patrimonial 5economic6 #unt pre.entate #i veniturile calculate 5e3$ venituri din reluarea provi.ioanelor #i a2u#tarilor de valoare6 care nu implica o inca#are a ace#tora precum #i c4eltuielile calculate 5e3$ c4eltuieli cu amorti.arile, provi.ioanele #i a2u#tarile de valoare6 care nu implica o plata a ace#tora$ Re.ultatul patrimonial e#te un re.ultat economic care e3prima performanta financiara a in#titutiei publice, re#pectiv e3cedent #au deficit patrimonial$ *ce#t re.ultat #e determina pe fiecare #ur#a de finantare in parte, precum #i pe total, ca diferenta intre veniturile reali.ate #i c4eltuielile efectuate in e3ercitiul financiar curent$ Sit#atia ("#+#ri"or de tre*orerie pre.inta e3i#tenta #i mi#carile de numerar 5inca#ari #i plati6 di#tinct pentru0 activitatea operationala, activitatea de inve#titii5ac4i.itii #au van.ari de active fi3e6, activitatea de finantare5imprumuturi primate #i rambur#ate ori alte #ur#e financiare6$ Sit#atia modi(icari"or in str#ct#ra active"or,capita"#ri"or trebuie #a ofere informatii referitoare la #tructura capitalurilor proprii, influentele re.ultate din #c4imbarea politicilor contabile, influentele re.ultate in urma reevaluarii activelor, calculului #i inregi#trarii amorti.arii #au din corectarea erorilor contabile$ <ituatia pre.inta in detaliu cre#terile #i diminuarile din timpul anului ale fiecarui element al conturilor de capital$ *ne3ele #unt parte integranta a #ituatiilor financiare$ !le contin0 politici contabile #i note e3plicative$ Dotele e3plicative furni.ea.a informatii #uplimentare care nu #unt incorporate in #ituatiile financiare$ Cont#" de e+ec#tie !#-etara cuprinde toate operatiunile financiare effectuate in e3ercitiul curent re#pective inca#arile reali.ate #i platile efectuate precum #i alte informatii nece#are unei bune admini#trari a bugetului 0 Informatii privind veniturile0 prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive, drepturi con#tatate, drepturi con#tatate de inca#at, inca#ari reali.ate1 Informatii privind c4eltuielile0 credite bugetare initiale, credite bugetare definitive, anga2amente bugetare, anga2amente bugetare legale, plati effectuate, anga2amente legale de platit, c4eltuieli effective5co#turi, con#umuri #au utili.ari de re#ur#e61

Informatii privind re.ultatul e3ecutiei bugetare5inca#ari reali.ate minu# plati efectuate6$

Ra#punderea pentru organi.area #i conducerea contabilitatii la in#titutiile publice revine ordonator#"#i de credite #au altei per#oane care are obligatia ge#tionarii unitatii re#pective$ In#titutiile publice organi.ea.a #i conduc contabilitatea de regula, in compartimente di#tincte, condu#e de catre directorul economic, contabilul #ef #au alta per#oana imputernicita #a indeplinea#ca acea#ta functie$ *ce#te per#oane trebuie #a aiba #tudii economice #uperioare #i ra#pund impreuna cu per#onalul din #ubordine de organi.area #i conducerea contabilitatii, in conditiile legii$ <eful compartimentului financiar-contabil e#te per#oana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil #i care ra#punde #i de activitatea de inca#are a veniturilor #i de plata a c4eltuielilor #au, dupa ca., una dintre per#oanele care indepline#te ace#te atributii in cadrul unei in#titutii publice care nu are in #tructura #a un compartiment financiar-contabil #au per#oana care indepline#te ace#te atributii pe ba.a de contract, in conditiile legii$ In#titutiile publice la care contabilitatea nu e#te organi.ata in compartimente di#tincte #au care nu au per#onal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot inc4eia contracte de pre#tari de #ervicii, pentru conducerea contabilitatii #i intocmirea #ituatiilor financiare trime#triale #i anuale, cu #ocietati comerciale de e3perti.a contabila #au cu per#oane fi.ice autori.ate, conform legii$ Inc4eierea contractelor #e face cu re#pectarea reglementarilor privind ac4i.itiile publice de bunuri #i #ervicii$ -lata #erviciilor re#pective #e face din fonduri publice cu acea#ta de#tinatie$ Contabilitatea operatiunilor economico-financiare #e tine in limba romana #i in moneda nationala$ Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta #e tine atat in moneda nationala, cat #i in valuta, potrivit reglementarilor elaborate in ace#t #en#$ "peratiunile privind inca#arile #i platile in valuta #e inregi#trea.a in contabilitate la cur#ul .ilei, comunicat de :anca Dationala a Romaniei$

7a data intocmirii #ituatiilor financiare, elementele monetare e3primate in valuta 5di#ponibilitati #i alte elemente a#imilate, creante #i datorii6 #e reevaluea.a la cur#ul comunicat de :anca Dationala a Romaniei valabil pentru ultima .i a perioadei de raportare$ Inregi#trarea in contabilitatea in#titutiilor publice a operatiunilor privind contributia financiara nerambur#abila a Comunitatii !uropene #e efectuea.a in !;R" #i in lei, la cur#ul ID,"-euro$ Cur#ul ID,"-euro repre.inta rata de #c4imb intre euro #i moneda nationala #i e#te comunicat de :anca Centrala !uropeana$

.. Partic#"aritati a"e p"an#"#i de cont#ri pentr# instit#tii"e p#!"ice -lanul de conturi general pentru in#titutiile publice , aprobat pron "+,- nr$ 1(1?'200&, cuprinde @ cla#e de conturi in comparative cu -C8 %0&&'200(, lip#ind cla#a ( , iar denumirea cla#elor & Conturi la trezoreria statului si banci comerciale #i ? Conturi de venituri si finantari a fo#t adaptata #pecificului ace#tor entitati$ *b#enta cla#ei ( Conturi de gestiune nu in#eamna ca in#titutiile publice nu organi.ea.a contabilitatea de ge#tiune1 reglementarile prevad ca per#oanele care ra#pund de organi.area #i conducerea contabilitatii trebuie #a a#igure, potrivit legii, #i Aorgani.area contabilitatii de ge#tiune adaptate la #pecificul in#titutiei publiceB -lanul de conturi general cuprinde urmatoarele cla#e de conturi0 - cla#a 1 EConturi de capitaluriE1 - cla#a 2 EConturi de active fi3eE1 - cla#a % EConturi de #tocuri #i productie in cur# de e3ecutieE1 - cla#a 9 EConturi de tertiE1 - cla#a & EConturi la tre.oreria #tatului #i banci comercialeE1 - cla#a = EConturi de c4eltuieliE1

- cla#a ? EConturi de venituri #i finantariE$ <tructura planului de conturi va cuprinde0 - conturi bugetare - pentru reflectarea inca#arii veniturilor #i platii c4eltuielilor #i determinarea re.ultatului e3ecutiei bugetare 5e3cedent #au deficit bugetar6$ Contabilitatea veniturilor #i c4eltuielilor bugetare #e reali.ea.a cu a2utorul unor conturi #peciale, de#c4i#e pe #tructura cla#ificatiei bugetare in vigoare$ *ce#te conturi a#igura inregi#trarea veniturilor inca#ate #i a c4eltuielilor platite, potrivit bugetului aprobat #i furni.ea.a informatiile nece#are intocmirii contului de e3ecutie bugetara #i #tabilirii re.ultatului e3ecutiei bugetare$ - conturi generale - pentru reflectarea activelor #i pa#ivelor in#titutiei, a c4eltuielilor #i veniturilor aferente e3ercitiului, indiferent daca veniturile au fo#t inca#ate iar c4eltuielile platite, pentru determinarea re.ultatului patrimonial 5e3cedent #au deficit patrimonial61 In con#tructia planului de conturi pentru in#titutiile publice #e re#pecta aceea#i logica aplicata planului de conturi general in#a, datorita #pecificului #ectorului public apar o #erie de particularitati, care pot fi #inteti.ate a#tfel0 !3i#taenta, #eparate a #tructurilor contabile pentru venbituri generate de activitati cu c4aracter economic1 Individuali.area re.ultatelor pe #ur#ee #au activitati din care decurg1 !3i#tent #tructurilor de fonduri nece#are identificarii provenientei activelor imobili.ate1 <epararea, in conturile de di#ponibilitati, a #ur#elor pe ba.a carora #e con#tituie ace#tea1 !3i#tent unor conturi de #tocuri #pecific pentru #ectorul public #i a conturilor de decontari pentru evidenta relatiilor cu Comunitatea !uropeana privind fondurile nerambur#abile-F*R!, <*-*RD, I<-* -entru a elabora Cont#" de e+ec#tie !#-etara, la conturile de venituri #i c4eltuieli trebuie reali.ata de.voltarea in analitice pe #ur#e de finantare conform cla#ificatiei bugetare, reali.andu-#e #i o #imboli.are corelata cu acea#ta$I ace#t #en# +,- a #tabilitG #i a pre.entat in ane3a la Dormele metodologice aprobate prin "+,- nr 1(1?'200& tabele

de concordanta intre conturile de venituri #i codurile din cla#ificatia bugetara, pe de alta parte$ Reflectarea unitara a c4eltuielilor effectuate de in#titutiile publice pe articole #i alienate preva.ute in cla#ificatia economica, #e a#igura cu a2utorul AindrumarelorB elaborate de catre ordonatorii principali de credite$*ce#tia elaborea.a planul de conturi cu de.voltarea conturilor in analitice precum #i monografii continand operatiuni #pecifice domeniului de activitate$re#pectiv$ -ot fi mentionate ca e3emplu , Reglementarile contabile specifice domeniului sanitar #au Planul de conturi pentru reflectarea in contabilitate a fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune1 alocate de Comunitatea !uropeana precum #i a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat.

./ Prevederi re(eritoare "a e"emente"e de !i"an)

Activ: E"ement#" 1 0 Creante nec#rente - #ume ce urmea.a a inca#ate dupa o perioada mai mare de 1 an$ Activ: E"ement#" 0 Creante c#rente -#ume ce urmea.a a inca#ate dupa o perioada mai mica de 1 an$ Activ: E"ement#" .0 Creante din operati#ni comercia"e si avans#ri 0 *ce#t po#t cuprinde obliga iunile )i alte titluri cu venit fi3 negociabile, emi#e de in#titu iile de credit, de alte #ociet i #au de organi#me publice, a cror dobnd varia. /n func ie de unii parametrii determina i, cum ar fi rata dobn.ii de pe pia a interbancar #au de pe pia a european$ Activ: E"ement#" /- Creante !#-etare -Creanele con#tnd /n impo.ite, ta3e, contribuii, amen.i i alte venituri bugetare, precum i acce#oriile ace#tora$ Activ: E"ement#" 1- Cont#ri "a tre*oreria stat#"#i si !anci *cea#ta grupa cuprinde0 di#ponibilul din imprumuturi din di#ponibilitatile contului curent general al tre.oreriei #tatului 5contul &106, valorile de /nca#at #ub forma cecurilor 5contul &116, di#ponibilul in lei #i valuta al

in#titutiilor publice pa#trat la bancile comerciale 5contul &126, di#ponibilitatile /n lei #i valuta provenind din imprumuturi interne #i e3terne contractate de #tat 5contul &1%6 #i garantate de #tat 5contul &196, di#ponibilul din fonduri e3terne nerambur#abile 5contul &1&6, di#ponibilul din imprumuturi interne #i e3terne contractate de autoritatile admini#tratiei publice locale 5contul &1=6 #i garantate de ace#tea 5contul &1?6, doban.ile de platit 5contul &1@16, doban.ile de inca#at 5contul &1@26, imprumuturi pe termen #curt primite 5contul &1(6$ Datorii 2i capita"#ri proprii: E"ement#" 10 Datorii nec#rente0 #ume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an$ Datorii 2i capita"#ri proprii: Com#nitatea E#ropeana Datorii 2i capita"#ri proprii: E"ement#" . 0 Re*#"tat#" patrimonia" a" e+erciti#"#i - e#te un re.ultat economic care e3prima performanta financiara a in#titutiei publice, re#pectiv e3cedent #au deficit patrimonial$ *ce#t re.ultat #e determina pe fiecare #ur#a de finantare in parte, precum #i pe total, ca diferenta intre veniturile reali.ate #i c4eltuielile efectuate in e3ercitiul financiar curent$ Datorii 2i capita"#ri proprii: E"ement#" /0 Re*#"tat#" reportat - repre.inta profitul E"ement#" 0 Datorii catre !#-ete si Datorii catre

nereparti.at , re#pectiv pierderea neacoperita din e3ercitiile financiare precedente$

.1 Prevederi re(eritoare "a cont#" de pro(it 2i pierdere E"ement#" 1: Venit#ri"e operationa"e - cuprinde veniturile reali.ate provenind din elementele /n#cri#e la po.i iile 1- 9 al Contului de Re.ultat patrimonial #i care cuprinde 0 Venituri din impo.ite, ta3e, contribu ii de a#igurri )i alte venituri ale bugetelor, venituri din activit i economice, finantri, #ubven ii, tran#feruri, aloca ii bugetare cu de#tina ie #pecial #i alte venituri operationale$ E"ement#" : C3e"t#ie"i"e operationa"e H cuprinde totalitatea c4eltuielilor cu furni.irea #erviciilor publice0 <alariile )i contribu iile #ociale aferente anga2a ilor, #ubventii )i tran#feruri,

#tocuri, con#umabile, lucrri )i #ervicii e3ecutate de ter i, c4eltuieli de capital, amorti.ri )i provi.ioane #i alte c4eltuielile operationale$ E"ement#" .: Re*#"tat#" 4e+cedent,de(icit#" 5operationa" net 0repre.inta diferenta dintre re.ultatul 5e3cedent'deficit6 operational brut #i c4eltuielile cu finantarea #erviciului datoriei$

CAP III INTOC%IRE SI DEPUNEREA SITUATIILOR 'INANCIARE

<ituatiile financiare trebuie #a ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, po.itiei financiare 5active nete'patrimoniu net'capital propriu6, precum #i a performantei financiare #i a re.ultatului patrimonial$ Intocmirea #ituatiilor financiare anuale trebuie #a fie precedata obligatoriu de inventarierea generala a elementelor de activ #i de pa#iv #i a celorlalte bunuri #i valori aflate in ge#tiune, potrivit normelor emi#e in ace#t #cop de +ini#terul ,inantelor -ublice$ <ituatiile financiare #e #emnea.a de conducatorul in#titutiei #i de conducatorul compartimentului financiar-contabil #au de alta per#oana imputernicita #a indeplinea#ca acea#ta functie$ In#titutiile publice au obligatia #a pre.inte la unitatile de tre.orerie a #tatului la care au de#c4i#e conturile, #ituatia flu3urilor de tre.orerie pentru obtinerea vi.ei privind e3actitatea platilor de ca#a, a #oldurilor conturilor de di#ponibilitati, dupa ca., pentru a#igurarea concordantei datelor din contabilitatea in#titutiei publice cu cele din contabilitatea unitatilor de tre.orerie a #tatului$ <ituatiile flu3urilor de tre.orerie care nu core#pund cu datele din evidenta tre.oreriilor #tatului #e vor re#titui in#titutiilor publice re#pective pentru a introduce corecturile core#pun.atoare$ !#te inter.i# in#titutiilor publice #a centrali.e.e #ituatiile financiare ale in#titutiilor din #ubordine care nu au primit vi.a tre.oreriei #tatului$ In#titutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite #ecundari #au tertiari, depun un e3emplar din #ituatiile financiare trime#triale #i anuale la organul ierar4ic #uperior, la termenele #tabilite de ace#ta$

+ini#terele, celelalte organe de #pecialitate ale admini#tratiei publice centrale, alte autoritati publice, in#titutii autonome #i unitatile admini#trativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la +ini#terul ,inantelor -ublice un e3emplar din #ituatiile financiare trime#triale #i anuale, potrivit normelor #i la termenele #tabilite de ace#ta$ ;nitatile fara per#onalitate 2uridica, #ubordonate in#titutiei publice, organi.ea.a #i conduc contabilitatea operatiunilor economico-financiare pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi #ituatii financiare$ *ctivitatea de#fa#urata in #trainatate de unitatile fara per#onalitate 2uridica, #ubordonate in#titutiilor publice din Romania, #e include in #ituatiile financiare ale per#oanei 2uridice romane #i #e raportea.a pe teritoriul Romaniei$ +ini#terul ,inantelor -ublice, la randul #au intocme#te anual bilantul institutiilor publice pe care il pre.inta 8uvernului pentru adoptare odata cu contul general annual de executie al bugetului de stat.

&I&LIO$RA'IE

1$ *ri#ti a Rotila, Va#ile -tru AContabilitate i diagnostic financiar : fundamente teoretice i aplicaii practice !ditura <edcom 7ibri#, Ia)i 20101 2$ *ri#ti a Rotila AReglementri )i practici contabile #pecifice B !ditura *lma +ater :acu 20111 %$ "rdinul Dr$ %0&& din 2( octombrie 200( pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, emitent0 +ini#terul ,inan elor -ublice publicat /n0 +onitorul "ficial nr$ ?== bi# din 10 noiembrie 200(1

9$ "rdinul Dr$ 1(1? din 12 decembrie 200& a pentru aprobarea Dormelor metodologice privind organi.area #i conducerea contabilitatii in#titutiilor publice, -lanul de conturi pentru in#titutiile publice #i in#tructiunile de aplicare a ace#tuia, emitent0 +ini#terul ,inan elor -ublice publicat /n0 +onitorul "ficial DR$ 11@= din 2( decembrie 200&1 &$ 4ttp0''di#cutii$mfinante$ro