Sunteți pe pagina 1din 6

REFERAT

Student:MATEI MARCEL-SAMIR Facultatea:ELECTROMECANICA I.F.R-Anul IV 2013-2014

SEPARATOARELE DE COMBUSTIBIL Prelucrarea combu !"b"lulu" u!"l"#a! $e ca!re mo!oarele na%ale& "n 'ec"al a combu !"b"lulu" (reu nece ar #"ln"c al mo!oarelor 'r"nc"'ale& con um ce 'oa!e a!"n(e %alor" $e 20)100 !one " e !e o o'era!"e $e mare "m'or!an!a. El"m"narea a'e"& a u 'en ""lor colo"$ale " a "m'ur"!a!"lor mecan"ce $"n combu !"b"l con$"!"onea#a $"rec! ran$amen!ul& 'u!erea " *"ab"l"!a!ea mo!orulu". O 'r"ma e'arare are loc "n !ancur"le $e $ecan!are. A'a " "m'ur"!a!"le mecan"ce $"n combu !"b"l& $a!or"!a $"*eren!e" $e (reu!a!e 'ec"*"ca& e e'ara la *un$ul !anculu"& $e un$e un! el"m"na!e 'r"n 'ur+are. E*"c"en!a e'arar"" e !e con$"!"ona!a $e $"men "un"le !anculu" " $e !"m'ul $e $ecan!are. Acea !a e*"c"en!a e !e "n a& re$u a& $a!or"!a m" car"lor $e rul"u " !an(a+ care reame !eca l"c,"$ele. -e aceea& 'en!ru e'ararea combu !"b"lulu" e !e u!"l"# a! un ub " !em 'ec"al& $o!a! cu e'ara!oare $e !"' cen!r"*u(al.

.co'ul o'era!"e" $e e'arare cen!r"*u(ala e !e $e a an$e'ar!a $"n ma a ame !eculu" e!ero(en-combu !"b"l au ule"-acele *a#e a caror 're#en!a 'er"cl"!ea#a buna *unc!"onare a "n !ala!""lor $e *or!a cum un! mo!oarele " cal$ar"le $e la bor$..e urmare !e "n 'r"nc"'"u "n$e'ar!area a'e" " a $"*er"!elor "m'ur"!a!" e/" !en!e "n!r-un ame !ec e!ero(en. E/" !a $oua !"'ur" $e e'ara!oare cen!r"*u(e0 separatorul puri icator " separator clari icator . Pur"*"carea e !e o'era!"a ce con !a "n e'ararea "n!e(rala a a'e" " a 'ar!"coleleor $e "m'ur"!a!" mecan"ce (ro "ere1ru("na& "l"ca& n" "'& 'ra* e!c.2 ce e e'ara 'e ba#a

$"*eren!elor $e (reu!a!" 'ec"*"ce a ame !eculu" e!ero(en "n!ro$u cen!r"*u(ale.

ub ac!"unea *or!elor

Clar"*"carea e !e o'era!"a $e 'ur"*"care a re !ulu" $e "m'ur"!a!"-a acelor $e $"men "un" re$u e 1$e e/em'lu& 'ar!"cule $e Al& ."& Va e!c.2 -a*la!e "n cam' cen!r"*u(al 'e ba#a *or!elor $e *recare ce a'ar "n!re !alere. Ambelor !"'ur" $e e'ara!oare& ele e "n er"a#a "n or$"nea 'ur"*"ca!or-clar"*"ca!or 1*"(. 2.332. In *"(ura 2.33.a e !e 're#en!a!a c,ema $e 'r"nc"'"u a 'ur"*"ca!orulu" cen!r"*u(. Combu !"b"lul 'a!run$e "n 'ur"*"ca!or 'r"n !ubul $e al"men!are ! " $" !r"bu"!orul "& 'e care un! *"/a!e !alerele $e e'arare #. A/ul $ an!renea#a "n m" care $e ro!a!"e em"oala (l" an!a "n*er"oara % "& !o!o$a!a& combu !"b"lul 'a!run "n acea !a. -a!or"!a *or!e" cen!r"*u(e& com'onen!ele cu (reu!a!e 'ec"*"ca ma" mare $eca! a combu !"b"lulu" 1"m'ur"!a!"le ol"$e " a'a2 e e'ara la 'er"*er"a 'a!"ulu" $el"m"!a! $e em"oala "n*er"oara (l" an!a % " carca a u'er"oara && re 'ec!an$ con$"!"a # > ". Flu"$ul cu $en "!a!ea cea ma" m"ca 1& care re're#"n!a *lu"$ul 'ur"*"ca!& $a!or"!a 're "un"" e/erc"!a!e $e acce ul con!"nuu "n e'ara!or al combu !"b"lulu" ne e'ara!& e !e !recu! 'r"n 'a!""le $"n!re !alerele e'ara!or " $"r"+a! ca!re "e "rea $"n 'ur"*"ca!or. Combu !"b"lul 'ur"*"ca! e !e %e,"cula! *"e ca!re mo!or& *"e ca!re e'ara!orul clar"*"ca!or. -e a emenea& *lu"$ul cu $en "!a!ea me$"e 2 1a'a e'ara!a2& $a!or"!a acelu"a " e*ec! e !e $"r"+a! ca!re "e "rea $"n 'ur"*"ca!or 'e o cale e'ara!a. .e'ararea celor $oua ca" $e e%acuare e *ace cu a+u!orul $" culu" (ra%"!a!"onal '. Im'ur"!a!"le cu $en "!a!ea cea ma" mare 3 1slagiul au slamul), un! el"m"na!e $"n e'ara!or 'r"n $e c,"$erea au!oma!a a em"oale" (l" an!e %& !"m' $e 142 ec. La "n!er%ale $e 142 ore au ma" mul!. Pr"nc"'al& e%acuarea au!oma!a a la("ulu" e *ace 'e ba#a *or!e" cen!r"*u(e& a!unc" can$ *ere !rele un! $e c," e $e ca!re em"oala (l" an!a %. Inc,"$erea em"oale" (l" an!e e real"#ea#a ,"$raul"c. Talerele con"ce ale e'ara!orulu" 'erm"! $"%"#area combu !"b"lulu" "n !ra!ur" cu (ro "mea $e or$"nul #ec"m"lor $e m"l"me!ru. In ace ! *el& e !e 'o "b"la o 'ur"*"care u'l"men!ara a combu !"b"lulu"& 'r"n re!"nerea "m'ur"!a!"lor ol"$e "n 'a!""le $"n!re $oua !alere con ecu!"%e. .e'ara!orul clar"*"ca!or 1*"(.2.33.b2 are con !ruc!"a " 'r"nc"'"ul $e *unc!"onare "$en!"ce cu cele ale 'ur"*"ca!orulu". -"n con !ruc!"a clar"*"ca!orulu" l"' e !e $" cul (ra%"!a!"onal. Clar"*"ca!orul e !e al"men!a! cu combu !"b"l 'ur"*"ca!. -u'a o'era!"a $e clar"*"care 1 e'ararea "m'ur"!a!"lor mecan"ce " colo"$ale rama e "n combu !"b"lul 'ur"*"ca!2& combu !"b"lul e !e $"r"+a! ca!re ec,"'amen!ul $e "n+ec!"e al mo!orulu". A!a! 'en!ru e%"!area u#ur"" 'rema!ure a ec,"'amen!ulu" $e "n+ec!"e& car " 'en!ru cre !erea e*"c"en!e" 'roce ulu" $e ar$ere& combu !"b"lul clar"*"ca! nu !rebu"e a con!"na 'ar!"cule ol"$e cu $"ame!rul me$"u ma" mare $e 4m. Ca re#ul!a! al e'arar""& e/" !a 'o "b"l"!a!ea $e a "nla!ura $"n combu !"b"l !oa!e cor'ur"le me!al"ce cu $"men "un" ma" mar"

$e 142m& cor'ur"le neme!al"ce cu $"men "un" 'e !e 243m& 'recum " $e a a "(ura un con!"nu! $e a'a ub 0&025. O$a!a cu re$ucerea $eb"!ulu" e'ara!orulu"& cal"!a!ea cura!"r"" combu !"b"lulu" cre !e. Valoarea $eb"!ulu" e !ab"le !e "n *unc!"e $e !"'ul " $e 'u!erea mo!orulu"& 'recum " $e cal"!a!ea combu !"b"lulu" " $e !em'era!ura m"n"ma $e e'arare. -eb"!ul !o!al al e'ara!oarelor care lucrea#a "n 'aralel !rebu"e a a "(ure e'ararea unu" %olum $e combu !"b"l con!"nu! "n!r-un !anc $e er%"c"u "n $ecur $e 6412,. -u'a !ab"l"rea $eb"!ulu" nece ar a *" a "(ura! e !ab"le c $"men "un"le 'r"nc"'ale ale e'ara!orulu". A !*el& cu no!a!""le $"n *"(ura 2.100& $eb"!ul $e combu !"b"l care !ra%er ea#a 'a!""le $"n!re !alerele e'ara!orulu" e 'oa!e calcula cu rela!"a0 Qc = 2 rmhzl sin (n/60) 7l8,9

"n care0 2rml "n re're#"n!a u'ra*a!a ec,"%alen!a a unu" !aler $e e'arare& "n $m2: , ; $" !an!a $"n!re $oua !alere con ecu!"%e& "n $m: # ; numarul $e !alere " n ; !ura!"a a/ulu" $e an!renare& "n ro!8m"n. La $"men "onare e are "n %e$ere " cr"!er"ul $e e*"cac"!a!e a cen!r"*u(ar"" 1*ac!orul $e e*"cac"!a!e2& e/'r"ma! 'r"n rela!"a0 E = (rm 2)/g, "n care rm e !e ra#a me$"e a !alerulu" $e e'arare& "n m: < n830 ; %"!e#a un(,"ulara $e ro!a!"e& "n -1 " ( ; accelera!"a ca$er"" l"bere& "n m8 2. Pen!ru %alor" ale *ac!orulu" $e e*"cac"!a!e E<3000 e'ara!oarele un! con "$era!e normale& 'en!ru 3000<E<10 000 u'ercen!r"*u(e& "ar 'en!ru E>10 000 ; ul!racen!r"*u(e. La e'ara!oarele mo$erne& cre !erea e*"cac"!a!"" $e cen!r"*u(are e ob!"ne 'r"n real"#area unor !alere cu %alor" m"c" ale ra#e" me$"" " 'r"n cre !erea !ura!"e" e'ara!orulu". In ca#ul e'ara!orulu" 'ur"*"ca!or& $"ame!rul "n!er"or al $" culu" (ra%"!a!"onal e ale(e "n *unc!"e $e (reu!a!ea 'ec"*"ca a combu !"b"lulu" " $e !em'era!ura la care e *ace e'ararea. Pur"*"ca!oarele un! $o!a!e cu un e! $e $" cur" (ra%"!a!"onale 'e care un! "m'r"ma!e %alor"le $"ame!rulu" "n!er"or& ale(erea *acan$u- e cu a+u!orul une" nomo(rame. O 'roblema "m'or!an!a 'en!ru men!"nerea une" e*"c"en!e 'or"!e "n !"m'ul e/'loa!ar"" o con !"!u"e 'alarea 1cura!"rea2 e'ara!oarelor. La e'ara!oarele mo$erne& 'alarea e *ace $u'a *"ecare $e carcare a la("ulu": o'era!"a $e 'alare $ecur(e au!oma!&

u!"l"#an$u- e ca a(en! $e 'alare a'a cal$a. In !"m'ul 'alar"" nu e o're !e *unc!"onarea e'ara!orulu"& c" numa" %e,"cularea combu !"b"lulu" 'r"n 'a!""le $e e'arare. T"m'ul "n!re $oua 'alar" con ecu!"%e $e'"n$e $e can!"!a!ea $e "m'ur"!a!" con!"nu!e "n combu !"b"lul ne e'ara! " $e $eb"!ul e'ara!orulu". Pen!ru clar"*"ca!oare& !"m'ul $"n!re $oua 'alar" con ecu!"%e e !e mul! ma" mare $eca! la 'ur"*"ca!oare. -"n 'unc! $e %e$ere con !ruc!"% un e'ara!or e !e *abr"ca! $"n ma!er"ale $e buna cal"!a!e "n (eneral $"n o!elur" al"a!e cu 'rocen!a+ mare $e N" " Cr. A !*el $" cur"le (ra%"!a!"onale un! e/ecu!a!e $"n !abla $e o!el "no/"$ab"l 16Cr " 6N" 'r"n ambu!" are. Par!ea u'er"oara " cea "n*er"oara a cu'e" $e e'arare e !e e/ecu!a!a $"n o!el "no/"$ab"l u'u unu" !ra!amen! !erm"c $e cal"re "n ule" urma! $e o re%en"re " rac"re "n aer. Celelal!e 'ar!" e/'u e coro#"un"" un! e/ecu!a!e $"n o!el $e buna cal"!a!e 'laca! cuo!el "no/"$ab"l 16Cr&10N"&2Mo.re !ul 'ar!"lor un! 'ro!e+a!e 'r"n !anare au 'l"mbu"re "n ba" cal$e .Carca a " 'o !amen!ul un! e/ecu!a!e $"n *on!a "ar ca'acul $"n al"a+ u or. In !"m'ul une" mar" mon!a!e cen!rele $e (reu!a!e " " mo$"*"ca 'o#"!"a $e aceea a/ul 'r"nc"'al $e an!renare e !e mon!a! "n!r-un " !em $e la(are care are 'o "b"l"!a!ea $e a o c"la l"ber .Ace ! " !em e !e com'u $"n rulmen!" $e "nal!a 'rec"#"e $" 'u " "n 'ar!ea u'er"oara a a/ulu" un la(ar ra$"al *"/a! "n!r-o mon!ura 're%a#u!a cu arcur" '"rala!e $"n o!el& un$e rulmen!ul 're"a e*or!ur"le ra$"ale "ar arcur"le au rol $e a amor!"#a ocur"le " %"bra!""le 'e $"rec!"a ra$"ala.La 'ar!ea "n*er"oara un! $oua la(are cu un rulmen! a/"al " un rulmen! a/"al-ra$"al $e !"' o c"lan! 'e $oua ran$ur" $e b"le. Mo!orul elec!r"c e ale(e $e o 'u!ere core 'un#a!oare 'u!er"" con uma!a "n 'er"oa$a $e !ar! e a "(ura o mare *"ab"l"!a!e&$eoarece "n !"m'ul *unc!"onar"" normale&%a *" "ncarca! $oar la 283 $"n ca'ac"!a!ea a. Tran m"!erea m" car"" $e la mo!orul elec!r"c la roa!a melca!a e *ace 'r"n "n!erme$"ul unu" cu'la+ $e *r"c!"une.Acea !a olu!"e con !ruc!"%a a "(ura o 'orn"re l"na a e'ara!orulu" " o*era o 'ro!ec!"e e*"c"en!a la u'ra arc"n" "n an(rena+ul mecan"c al mo!orulu" elec!r"c.