Sunteți pe pagina 1din 0

Profesor Violeta Elena Strugaru

STUDIU DE CAZ

Probl ema:
El eva O. R. , di n cl asa a XII a, de l a un l i ceu de prest i gi u di n ora prezi nt
defi ci en e de adapt are i i nt egrare col ar i soci al refl ect at e n ni vel ul sczut al
randament ul ui col ar precum i o cri z de i dent i t at e.

Obi ecti ve:
Det ermi narea cauzel or;
El i mi narea cauzel or;
Propunerea unui proi ect educat i v de i nt erven i e;
ETAPE
I. ABORDAREA CAZULUI
A. Prezentarea cazul ui si tuai a actual :
probl eme l a nv at ur;
cri za de i dent i t at e;
rel a i i confl i ct ual e cu col egi i de cl as.
B. Procurarea i si stemati zarea i nformai i l or
1. Anal i za act i vi t i i col are:
not e mi ci l a maj ori t at ea obi ect el or;
nu i ndepl i net e sarci ni l e col are dect cu mare greut at e;
nu part i ci p act i v l a ore i chi ul et e de ct e ori are pri l ej ul ,
mani fest i nt eres l a: l i mba i l i t erat ura romn, t eat ru, muzi c, vi oar.
mani fest dezi nt eres l a: mat emat i c fi zi c chi mi e,
2. Observa i i psi hopedagogi ce
Int el i gen a corespunzt oare vrst ei
Gndi rea - concret
Li mbaj ul scri s / oral - dest ul de bogat n semni fi ca i i
Memori a - n general mecani c i de scurt durat ;
Imagi na i a - n general de t i p reproduct i v;
At en i a capaci t at e redus de concent rare, oboset e uor :
1
Profesor Violeta Elena Strugaru
Voi n a l i pset e, evi t s i a deci zi i maj ore, est e nehot rt , nu are rbdare,
est e uor i nfl uen abi l de cei di n j ur;
Mot i va i a de t i p ext ri nsec;
Depri nderi verbal e, senzori al e, mot ri ce normal e, corespunzt oare vrst ei ;
Depri nderi de gndi re i percept i ve pu i n sub posi bi l i t i ;
Afect i vi t at e prezi nt dezechi l i bre afect i ve maj ore, osci l eaz nt re di spozi ii
afect i ve pozi t i ve i negat i ve n peri oade foart e scurt e de t i mp, est e
hi peremot i v chi ar dac se st rdui et e s nu o arat e;
Caract er pozi t i v, dest ul de combat i v, cooperant dac are i nt eres,
o dezi nt eresat de coal pent ru c nu are un st i l de munc corespunzt or,
est e mprt i at , nva n sal t uri pe de rost i nt ot deauna pe ul t i ma sut de
met ri ,
o are o at i t udi ne osci l ant fa de propri a persoan i de col egi , n general
soci abi l , asert i v, dar deosebi t de agresi v (verbal ) dac i sunt l ezat e
i nt eresel e;
Echi l i brul si st emul ui nervos - el eva prezi nt o l abi l i t at e psi hi c dest ul de
accent uat generat n pri nci pal de probl emel e personal e i fami l i al e,
o se pl i ct i set e uor, nu rezi st l a st res, i ni ci l a efort i nt el ect ual sus i nut ,
o are o fi re soci abi l , un t emperament ext rovert i t ;
o nu are ncredere n propri i l e for e;
o pent ru a benefi ci a de compasi unea col egi l or sau ca o form de aprare,
pent ru a-i prot ej a propri a persoan recurge l a mi nci uni di n cel e mai
ci udat e.
3. Probl eme medi cal e
El eva prezi nt o dezvol t are psi hosomat i c normal pent ru vrst a ei dar are i
afec i uni care necesi t o at en i e speci al ;
Afec i uni renal e care au necesi t at mai mul t e spt mni de spi t al i zare;
Afec i uni st omat ol ogi ce dat orat e unei l i pse de cal ci u maj ore agravat de
medi ca i a pent ru ri ni chi . (mai are doar 4 di n i n gur, rest ul sunt pui i are
doar 19 ani )
Preocuparea excesi v pent ru si l uet (are 45kg l a 1, 70 m) i -a provocat o gast ri t
care evol ueaz spre ul cer n l i psa unei al i ment a i i ra i onal e, et c.
4. Rel a i i soci al e
Fami l i e rel a i i deosebi t de ncordat e nt re pri n i , care au cul mi nat cu un
foart e recent di vor .
Tat l est e deosebi t de agresi v cu t o i membri i fami l i ei , n speci al cu so i a,
o foart e aut ori t ar, cu un t emperament predomi nant col eri c,
2
Profesor Violeta Elena Strugaru
o nu real i zeaz ni ci un fel de veni t deoarece de pest e 12 ani nu a bi nevoi t s-
i caut e un l oc de munc t ri nd di n veni t uri l e so i ei ,
o est e preocupat doar de propri a persoan i de mul t i pl el e rel a i i
ext raconj ugal e;
o nu are i nu a avut dect un rol decorat i v n cret erea i educarea cel or 3
copi i ;
Mama est e fac t ot um n fami l i e, de l a asi gurarea si guran ei fi nanci are, l a
cret erea i educarea copi i l or;
o est e dezechi l i brat afect i v i emo i onal , hi peremot i v, suprasat urat de
mul t i t udi nea de sarci ni i de fact ori de st res crora t rebui e s l e fac fa ,
o di n cauza probl emel or personal e, probl emel e copi i l or au t recut pe pl anul
doi .
Fra i el eva are doi fra i mai mi ci , unul de 16 ani i unul de 12 ani cu care se
afl n rel a i i cordi al e. Pe cel mai mi c l -a crescut ea i ocup un l oc speci al n
vi a a ei afect i v.
Grupul de pri et eni are pri et eni pu i ni
Col egi i de cl as are rel a i i ncordat e cu col egi i de cl as care au i zol at -o dup
ce au pri ns-o cu mi nci uni
C. Istori cul evol ui ei probl emei
1. Ist ori cul probl emei
Probl emel e au aprut odat cu i nt rarea n l i ceu i s-au agravat l a t ermi narea
cl asei a XI a cnd dat ori t dezi nt eresul ui pent ru coal , a unor probl eme medi cal e i
a numrul ui mare de absen e el eva repet anul col ar. n noua cl as se i nt egreaz
greu nefcnd fa a obl i ga i i l or col are dect cu mare greut at e. Pent ru a st rni
compasi unea col egi l or ncepe s mi nt n l egt ur cu si t ua i a ei fami l i al afi rmnd
c nu are mam, est e crescut de mam vi t reg , numai t at l se ocup de ea
et c.
2. Ist ori cul evol u i ei col are
o fr probl eme deosebi t e pn i n cl asa a XI a pe care o repet , di n mot i ve
medi cal e (par i al ), respect i v dat ori t i ndol en ei i i nadapt ri i col are (par i al );
3. Ist ori cul dezvol t ri i i nt el ect ual e
o dezvol t are i nt el ect ual normal , corespunzt oare vrst ei
4. Ist ori cul dezvol t ri i fi zi ce
o dezvol t are psi hosomat i c aproxi mat i v corespunzt oare vrst ei
3
Profesor Violeta Elena Strugaru
o fi re mereu bol nvi ci oas, si t ua i e agravat brusc n cl asa a XI a, dat ori t
probl emel or l a ri ni chi ;
5. Ist ori cul fami l i ei
o n fami l i e au exi st at nt ot deauna rel a i i confl i ct ual e, o at mosfer
t ensi onat , greu de suport at ;
o mama est e cea care i mpune t ut uror cal ea de urmat
Eu am bani i , eu deci d !, fr a i ne cont de aspi ra i i l e copi i l or.
o mama i -a dori t s devi n asi st ent medi cal i nereui nd a obl i gat -o pe
fi i ca ei mai mare s urmeze acest t raseu fa de care el eva nu si mt e ni ci o
at rac i e(Poft a vi ne mncnd!)
o t at l a l sat copi i l or posi bi l i t at ea de a-i al ege drumul n vi a ncuraj nd-
al egeri l e l or.
6. Ist ori cul rel a i i l or soci al e
El eva s-a mut at l a nceput ul cl asei a IX a di n Burduj eni n Obci ne rupnd rel a i i l e cu
fost ul grup de pri et eni . A avut i are un cerc rest rns de pri et eni nu nt ot deauna al ei
corespunzt or.
D. Descoperi rea cauzel or
Confl i ct ual i t at ea fami l i ei , t ensi uni l e n rel a i i l e di nt re pri n i submi neaz
nevoi a de prot ec i e i de si guran a fet ei ;
St area dat suprapus pest e st ruct ura ast eni c a t i nerei face ca aceast a s fi e
predi spus l a eec col ar;
Rst urnarea si st emul ui de val ori al t i nerei duce l a cri za de i dent i t at e
Impunerea unui t raseu n vi a care est e depart e de dori n el e i posi bi l i t i l e
t i nerei i care sat i sface frust rri l e i ne mpl i ni ri l e mamei conduce l a
dezori ent are i eec col ar;
Li psa de comuni care i aut ori t ari smul excesi v, agresi vi t at ea produc grave
dezechi l i bre emo i onal e;
II CONFIGURAREA SITUAIEI
n urma di scu i i l or cu el eva R. O. , i cu mama acest ei a am const at at c vi sul ei cel
mai mare est e s urmeze o cari er n domeni ul t eat ral ct re care are real e ncl i na i i . De
asemenea i -ar dori s cont i nue s st udi eze vi oara.
Pent ru vi i t orul apropi at t nra i -propus:
S nu mai l i pseasc de l a coal ;
S st udi eze supl i ment ar l a obi ect el e l a care are probl eme event ual , sol i ci t nd
aj ut or di n part ea col egi l or;
4
Profesor Violeta Elena Strugaru
S se pregt easc cu at en i e pent ru examenul de bacal aureat ;
S-i rezol ve probl emel e de rel a i onare cu pri n i i i col egi i de cl as;
S reueasc l a examenul de admi t ere l a Facul t at ea da Li t ere;
Pent ru vi i t orul mai ndeprt at :
S capet e o burs pent ru a st udi a n st ri nt at e;
S pl ece n Ameri ca l a rude care au promi s c o pot aj ut a;
S se cst oreasc, sa ai b fami l i a ei , copi i , cas, un servi ci u bi ne remunerat ;
S cont i nue s st udi eze vi oara;
III ELABORAREA STRATEGIILOR DE ACIUNE
Se ac i oneaz l a ni vel personal pri n:
o Cret erea ncrederi i n for el e propri i ,
o St i mul area mot i va i ei pent ru nv are,
o Modi fi carea at i t udi ni i el evei fa de nv t ur,
o Modi fi carea at i t udi ni i el evei fa de col egi i rel at i i l e cu acet i a;
o edi n e de psi hot erapi e.
o Modi fi carea si st emul ui de val ori al t i nerei ,
Se ac i oneaz l a ni vel ul cl asei de el evi :
o nl esni rea i nt egrri i n grup;
o Sol i ci t area el evei n real i zarea unor act i vi t i desfurat e n grup
o Part i ci parea l a act i vi t i ext racol are : excursi i , programe di st ract i ve,
Se ac i oneaz l a ni vel ul t ut uror fact ori l or:
o Pri n i , profesori , col egi , ant uraj .
IV. LUAREA I SUSINEREA HOTRRII
El aborarea unui proi ect educat i v de i nt erven i e;
Formul area de prognoze pri vi nd evol u i a ul t eri oar a el evei

5
Profesor Violeta Elena Strugaru

PROIECT EDUCATIV DE INTERVENIE
Pl an de ac i une comun coal fami l i e
Scop :
o i nt ensi fi carea col aborri i col i i cu fami l i a ast fel nct s se rezol ve
si t ua i i l e t ensi onat e di n fami l i e
o t i nerei s-i fi e st i mul at mot i va i a pent ru nv are
o t nra s poat s depeasc cri za de i dent i t at e.
Obi ecti ve
o Cont i ent i zarea de ct re pri n i a responsabi l i t i l or care l e revi n n
educarea copi i l or l or, a necesi t i i t rat ri i di feren i at e a fi ecrui copi l n
func i e de part i cul ari t i l e de vrst ,
o Cont i ent i zarea de ct re pri n i a fapt ul ui c t nra est e adul t i c poat e
l ua i si ngur deci zi i n ceea ce pri vet e vi a a profesi onal i personal ,
deci zi i de care pri n i i t rebui e s i n cont .
o Modi fi carea at i t udi ni l or comport ament al e al e pri n i l or n raport cu copi i i
l or pent ru o mai mare deschi dere ct re, acet i a pent ru st i mul are gndi ri i
pozi t i ve, pent ru gsi rea met odel or non agresi ve de abordare i rezol vare a
si t ua i i l or de cri z.
o Cunoat erea reci proc pri n i -educat ori , pent ru real i zarea unei cooperri
real e coal fami l i e,
o Impl i carea i st i mul area mot i va i onal a pri n i l or n rezol varea probl emel or
confl i ct ual e di nt re fi i fr i mpl i carea fami l i ei ,
o Modi fi carea at i t udi ni i el evei fa de rezol varea sarci ni l or col are,
o St i mul area mot i va i onal adecvat a el evei pent ru nv are,
o Real i zarea unui program de act i vi t at e echi l i brat fr suprasol i ci t ri sau
efort uri n sal t , cu sarci ni repart i zat e n func i e de posi bi l i t i l e t i nerei , cu
nt ri rea succesul ui i di mi nuarea i nsuccesul ui ,
o Dezvol t area ncrederi i n for el e propri i , dezvol t area i mbunt i rea
i magi ni i de si ne a t i nerei ,
o Favori zarea i nt egrri i n grup pri n real i zarea de ac i uni comune cu col egi i ,
o Ori ent area ct re edi n e de psi hot erapi e pent ru rezol varea probl emel or
afect i ve i emo i onal e precum i a cri zei de i dent i t at e.
6
Profesor Violeta Elena Strugaru

PROGNOZA EVOLUIEI ULTERIOARE A ELEVEI
Starea pedagogi c.
o Int ensi fi carea i nt eresul ui pent ru nv t ur,
o Promovarea examenul ui de bacal aureat ,
o Promovarea examenul ui l a facul t at e.
Starea i ntel ectual :
o Va cret e rezi st en a l a efort i nt el ect ual
o Se va opt i mi za capaci t at ea de concent rare a at en i ei ,
Starea de sntate:
o Se va dezvol t a normal
Prognoza dezvol tri i personal i ti i
o Dezvol t area ncrederi i n si ne,
o Rezol varea cri zei de i dent i t at e
o Rect i garea respect ul ui de si ne
Rel ai i soci al e
o Va rel a i ona pozi t i v cu col egi i , se va i nt egra n col ect i v
o Va fi accept at n col ect i v pent ru real i zarea sarci ni l or n echi p
Rel ai i fami l i al e
o Se vor det ensi ona i mbunt i rel a i i l e nt re pri n i ,
o Se vor modi fi ca rel a i i l e t i nerei cu ambi i pri n i care vor renun a l a
comport ament ul aut ori t ari st n favoarea unei at i t udi ni ferme dar fl exi bi l e
o Pri n i i vor nv a modal i t i l e cel e mai bune de abordare i gest i onare a
si t ua i i l or de cri z.7