Sunteți pe pagina 1din 9

Guvernul Romniei

Fisa act Modifi ficat de Hotr re 1029/2 2006</

Hotr re nr. 1133/2002 2


nr. . din 10/10/200 02

Tematic ci

ganizarea i fu uncionarea Au utoritii Nava ale privind org Romne


Publicat in MOF nr. 784 - 29/10/2 2002 Publicat in Monitorul M Oficial, P Partea I nr. 784 di in 29/10/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2002 2

n teme eiul art. 107 din Constitu ie, al art. 17 alin. (3) i al l art. 1031 din n Ordonana Guvernului nr. n 42/1997 privind p transpo ortul naval, ap probat cu modificri m i co ompletri prin Legea nr. 41 12/2002, Guvern nul Romniei adopt preze enta hotrre. itatea Naval Romn e este organul tehnic de specialitate s din d subordine ea Art. 1. - (1) Autori Ministerului Lucrrilor Publice, Tra ansporturilor i Locuinei prin p care ace esta i exercit funcia de d anei navigaie ei. autoritate de stat n domeniul sigura oritatea Naval Romn este e instituie public, cu finanare f extrabugetar, cu u personalitate (2) Auto juridic, cu sediul n municipiul Cons stana, Incint Port Consta ana nr. 1, jud deul Constana. (3) Auto oritatea Naval Romn se s nfiineaz, , potrivit legii, , prin fuziune ea Inspectorat tului Navigai iei Civile - I.N N.C. cu Regia a Autonom "R Registrul Nav val Romn". (4) Atrib buiile i modul de organiz zare i funcio onare ale Aut toritii Navale Romne su unt cuprinse n Regulame entul de organ nizare i func cionare prev zut n anexa nr. 1. (5) Sigla a Autoritii Navale Romn ne este prevzut n anexa a nr. 2. Art. 2. - Autoritatea Naval N Rom n i desf oar activitatea n conform mitate cu pre evederile art. 16 din Ordon nana Guvern nului nr. 42/19 997 privind tr ransportul nav val, aprobat cu modificri i complet ri prin Legea a nr. 412/200 02. Art. 3. - (1) Autorit tatea Naval Romn i exercit atribuiile prin aparatul pro opriu central i organele teritoriale t ope erative. (2) Aparatul propriu central este constituit din departament te, direcii, se ervicii, birouri i laboratoare de specialitate. anele teritoria ale operative sunt subunit i fr perso onalitate juridic, n subord dinea Autorit ii (3) Orga Navale Romne, R care e i desfo oar activitat tea n teritor riu, constituit te din cpit nii de port i inspectora ate tehnice. Pentru P ndep plinirea atribuiilor ce i rev vin, n funcie e de necesit i, Autoritate ea Naval Romn R poat te nfiina i alte organe e teritoriale operative, pr recum i rep prezentane n strintate e. (4) Zone ele de jurisdic cie ale organ nelor teritoriale operative se s stabilesc de ctre direct torul general i se aprob de ctre Consiliul de conducere al Aut toritii Navale Romne. (5) Struc ctura organiz zatoric a Autoritii Navale e Romne se e aprob prin ordin al minis strului lucrrilor publice, transporturilo t erea Consiliului de condu ucere al Aut toritii Nava ale r i locuinei la propune Romne. ucerea Autor ritii Navale e Romne es ste asigurat de ctre un u consiliu de d Art. 4. - (1) Condu conducere e, compus din n 11 membri. (2) Pre edintele cons siliului de con nducere este directorul gen neral al Autor ritii Navale Romne, R num mit prin ordin al ministrului lucrrilor pub blice, transpo orturilor i locu uinei. buiile membr rilor consiliulu ui de conduc cere se stabilesc prin regulamentul de e organizare i (3) Atrib funcionar re. (4) Mem mbrii consiliulu ui de conduce ere sunt numii pe o perioa ad de 4 ani i sunt revoca ai prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transpo orturilor i locuinei. ariul i celelalte drepturi sa alariale ale di irectorului general, precum m i indemniz zaia membrilor (5) Sala consiliului i de conduce ere se stabile esc, n condiiile legii, prin ordin al m ministrului luc crrilor public ce, transportu urilor i locuin nei. Art. 5. - (1) Directoru ul general are urmtoarele atribuii i competene:

a) asigur conducerea operativ a Autoritii Navale Romne; b) reprezint Autoritatea Naval Romn n relaiile cu terii i semneaz actele ce o angajeaz fa de acetia, pe baza i n limitele mputernicirilor date de consiliul de conducere i ale celor conferite de legislaia n vigoare; c) propune structura organizatoric a organelor teritoriale operative; d) propune numirea i, dup caz, revocarea directorilor Autoritii Navale Romne; e) angajeaz i, dup caz, concediaz personalul de execuie i de conducere din cadrul Autoritii Navale Romne; f) exercit orice atribuii care i revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare i funcionare, precum i hotrrilor consiliului de conducere. (2) n exercitarea atribuiilor sale directorul general emite decizii. (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat directorul general este ordonator teriar de credite. Art. 6. - (1) Patrimoniul Autoritii Navale Romne este n valoare de 147.290.740.532 lei i se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigaiei Civile - I.N.C. i a patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Romn", n conformitate cu balanele de verificare i situaiile financiare ntocmite de cele dou persoane juridice la data de 30 septembrie 2002. (2) Predarea-preluarea activului i pasivului se face pe baz de protocol, n termen de 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. Pentru ntocmirea lucrrilor de predare-preluare Regia Autonom "Registrul Naval Romn" va transpune soldurile conturilor din contabilitatea agenilor economici n conturi contabile bugetare, cu respectarea reglementrilor din domeniul contabilitii publice i a raportrilor contabile ale instituiilor publice. Transpunerea se va face la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. (3) Bunurile proprietate privat a Inspectoratului Navigaiei Civile - I.N.C. i Regiei Autonome "Registrul Naval Romn", preluate conform alin. (1), constituie bunuri proprietate a Autoritii Navale Romne. (4) Pentru exercitarea atribuiilor specifice de inspecie, control i supraveghere, parcul normat al Autoritii Navale Romne este de 65 de autoturisme, iar parcul comun este de 15 autoturisme, cu o norm de consum de combustibil de 350 litri pentru fiecare autoturism pe lun. Nu se consider depire a consumului normat pe autoturism consumul care la nivelul anului se ncadreaz n cantitatea de combustibil normat n raport cu numrul de autoturisme aprobat pentru Autoritatea Naval Romn. (5) Pontoanele i navele din dotarea Autoritii Navale Romne aferente exercitrii atribuiilor specifice sunt scutite de la plata tarifelor portuare. Acest regim se aplic i bunurilor din dotarea Autoritii Navale Romne, aflate n incintele portuare.
Modificat de Hotrre nr. 1029/2006 in data de 15 august 2006

Art. 7. - (1) Pentru activitile i operaiunile specifice desfurate sau pentru activitile efectuate n legtur cu acestea Autoritatea Naval Romn percepe tarife stabilite prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. (2) Autoritatea Naval Romn poate realiza i dispune de venituri i cheltuieli n valut n condiiile prevzute de actele normative n vigoare. (3) Autoritatea Naval Romn poate contracta credite bancare i/sau mprumuturi n lei i n valut. (4) Sumele necesare n vederea aducerii la ndeplinire a obligaiilor ce revin statului din conveniile i acordurile internaionale la care Romnia este parte se aloc n conformitate cu legislaia n vigoare, pe baz de decont de cheltuieli ntocmit pentru fiecare activitate. (5) Autoritatea Naval Romn poate desfura i alte activiti privind valorificarea unor produse din activiti proprii i conexe, nchirieri, prestaii editoriale sau tipografice, exploatarea unor bunuri i alte prestri de servicii, pentru care va percepe preuri i tarife stabilite n condiiile legii. Art. 8. - (1) Autoritatea Naval Romn ntocmete anual bugetul de venituri i cheltuieli, n conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanelor Publice. (2) Bugetul de venituri i cheltuieli se aprob de Consiliul de conducere al Autoritii Navale Romne, cu avizul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, n condiiile legii finanelor publice. (3) Soldurile anuale rezultate din execuia bugetului de venituri i cheltuieli al Autoritii Navale Romne rmn la dispoziia acesteia i se folosesc n anul urmtor cu aceeai destinaie. Art. 9. - (1) Personalul salariat preluat de Autoritatea Naval Romn din cadrul Inspectoratului Navigaiei Civile - I.N.C. i al Regiei Autonome "Registrul Naval Romn" se consider transferat la Autoritatea Naval Romn de la data nfiinrii acesteia. (2) Personalul transferat beneficiaz de salariile i drepturile avute anterior nfiinrii Autoritii Navale Romne pn la ncheierea noului contract colectiv de munc.

(3) Negocierea noului contract colectiv de munc va ncepe n maximum 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. (4) Personalul Autoritii Navale Romne poart n timpul serviciului uniforma de serviciu cu gradele i nsemnele specifice sau, dup caz, echipamentul de protecie ori de lucru, care se atribuie n condiiile legii. (5) Forma, nsemnele specifice, modul de acordare i durata de folosin a uniformelor i a echipamentului de protecie sau de lucru se aprob prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei, la propunerea Consiliului de conducere al Autoritii Navale Romne. (6) Salarizarea personalului Autoritii Navale Romne se face potrivit reglementrilor n vigoare pentru instituiile publice finanate integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare i celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munc. (7) Personalul Autoritii Navale Romne nu se ncadreaz n categoria funcionarilor publici. Art. 10. - Autoritatea Naval Romn preia toate drepturile i obligaiile Inspectoratului Navigaiei Civile - I.N.C. i ale Regiei Autonome "Registrul Naval Romn", care decurg din activitatea curent i din contractele ncheiate cu persoane fizice sau juridice, romne ori strine, i se substituie acestora n litigiile n curs de judecat. Art. 11. - Autoritatea Naval Romn poate s ncheie contracte sau convenii cu alte organisme i cu ageni economici din ar i din strintate, n vederea colaborrii i cooperrii pe plan naional sau internaional n domeniul su de activitate i n condiiile prevzute de lege. Art. 12. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta hotrre. Art. 13. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri literele A i B din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea i funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz: 1. La litera A, punctul 29 va avea urmtorul cuprins: "29. - Autoritatea Naval Romn Extrabugetar Constana" 2. La litera B, punctul 23 se abrog. Art. 14. - Pe data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 302/1991 privind nfiinarea i organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Romn", publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 246 din 30 noiembrie 1991, i Hotrrea Guvernului nr. 627/1998 privind organizarea i funcionarea Inspectoratului Navigaiei Civile - I.N.C., publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 373 din 1 octombrie 1998. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE Contrasemneaza: --------------lucrarilor publice, transporturilor

p. locuintei,

Ministrul

si

Traian Panait, secretar de stat Ministrul muncii si solidaritatii sociale, Marian Sarbu Ministrul finantelor publice, Mihai Nicolae Tanasescu

Bucureti, 10 octombrie 2002. Nr. 1.133.

ANEXA Nr. 1
REGULAMENTUL de organizare i funcionare al Autoritii Navale Romne

ANEXA Nr. 2

SIGLA Autoritii Navale Romne

Guvernul Romniei
Fisa act Face parte p din Hotr re 1133/2 2002</

Regula ament
nr. . din 10/10/200 02

Tematic ci

de organiz zare i func ionare al Au utoritii Nava ale Romne


Publicat in MOF nr. 784 - 29/10/2 2002 Publicat in Monitorul M Oficial, P Partea I nr. 784 di in 29/10/2002 Actul a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2002 2

OLUL I CAPITO Prevederi generale Art. 1. - Autoritatea Naval N Rom n este organizat i func cioneaz potr rivit preveder rilor Ordonan ei Guvernulu ui nr. 42/1997 7, aprobat cu u modificri i completri prin p Legea nr r. 412/2002. Art. 2. - Autoritatea Naval Rom mn este ins stituie public c cu persona alitate juridic , cu finanare etar, n sub bordinea Min nisterului Luc crrilor Publice, Transporturilor i Lo ocuinei, i i extrabuge desfoar r activitatea pe baza prez zentului regula ament i a leg gislaiei n vig goare. Art. 3. - Autoritatea a Naval Ro omn, denu umit n con ntinuare ANR R, are sediul n municipi iul a, Incint Port t Constana nr. n 1, judeul C Constana. Constana

CAPITOLUL II Atribuii Art. 4. - ANR are urmtoarele atribuii principale: A. aducerea la ndeplinire a obligaiilor ce revin statului din acordurile i conveniile internaionale la care Romnia este parte, privind domeniul de activitate al ANR; B. inspecia, controlul i supravegherea navigaiei: 1. efectueaz supravegherea navigaiei, controlul i dirijarea traficului de nave n apele naionale navigabile i n porturile romneti; 2. efectueaz inspecia i controlul navelor, indiferent de pavilionul acestora, n apele naionale navigabile i n porturile romneti, privind respectarea prevederilor legale naionale n domeniu i ale acordurilor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte; 3. exercit inspecia de stat privind respectarea reglementrilor interne i internaionale privind transporturile navale i n special cele privind transportul mrfurilor periculoase; 4. instituie dispozitivele de separare a traficului i pasele obligatorii de intrare-ieire a navelor din porturi; 5. propune limitele radelor portuare i ale zonelor de ancoraj; 6. aprob intrarea/ieirea i micarea navelor n porturi; 7. propune, nominal i pe poriuni, apele navigabile ale Romniei; 8. face propuneri privind regulile de navigaie n marea teritorial, n apele interioare i n porturile romneti, n conformitate cu reglementrile naionale i cu acordurile i conveniile internaionale la care Romnia este parte; 9. stabilete necesitatea instalrii sau suprimrii semnalelor de navigaie, dispune amplasarea dispozitivelor de semnalizare n apele naionale navigabile i controleaz funcionarea acestora; 10. aprob efectuarea de operaiuni portuare n locuri situate n afara limitelor porturilor; 11. supravegheaz respectarea de ctre nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al mrii teritoriale, al zonei contigue i al zonei economice exclusive, n limita competenelor conferite prin lege, acordnd, dup caz, autorizaiile necesare; 12. ia msurile ce se impun n situaii de pericol, elaboreaz norme pentru prevenirea lor i face propuneri pentru completarea reglementrilor existente; 13. efectueaz inspecia i formalitile de sosire/plecare a navelor, conform prevederilor legale n vigoare, elibernd acceptele sau permisele prevzute de lege; 14. autorizeaz agenii economici care desfoar activiti de transport naval n apele naionale navigabile i n porturi; 15. face propuneri privind zonele n care pilotajul navelor este obligatoriu, precum i regulile de pilotaj i remorcaj; 16. aprob organizarea parcurilor reci i a iernaticelor; 17. dispune nchiderea porturilor, atunci cnd condiiile de siguran a navigaiei o impun; 18. emite avize ctre navigatori; 19. stabilete personalul minim de siguran pentru navele sub pavilion romn i elibereaz certificatul pentru echipajul minim de siguran; 20. supravegheaz i controleaz din punct de vedere al siguranei navigaiei activitile de pilotaj, remorcaj i de legare/dezlegare a navelor n porturi; 21. controleaz i supravegheaz din punct de vedere al siguranei navigaiei activitatea de salvamar, de agrement nautic, de pescuit industrial i sportiv; 22. avizeaz lucrrile ce se execut n apele naionale navigabile i n zonele maritime i fluviale; C. controlul statului pavilionului i controlul statului portului: 1. efectueaz controlul statului pavilionului la navele care arboreaz pavilionul romn; 2. efectueaz controlul statului portului la navele care arboreaz pavilionul altor state i care se afl n apele naionale navigabile i n porturile romneti; D. elaborarea, avizarea i, dup caz, supunerea spre aprobare Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei a proiectelor de acte normative i normelor obligatorii privind: 1. construcia, ntreinerea i repararea navelor; 2. navigaia n apele naionale navigabile; 3. sigurana navigaiei n porturi sau pe ci ori canale navigabile; 4. atestarea, certificarea i brevetarea personalului navigant; 5. regulamentele serviciului la bordul navelor, structura, ierarhia i atribuiile funciilor la bordul navelor;

6. aplicarea sau implementarea acordurilor i conveniilor internaionale din domeniul navigaiei civile la care Romnia este parte; 7. orice alte reglementri necesare aducerii la ndeplinire a atribuiilor ANR; E. coordonarea activitilor de asisten, cutare i salvare n apele naionale navigabile i a aciunilor n caz de calamiti naturale i sinistru naval: 1. organizeaz sistemul de asisten, cutare i salvare n apele naionale navigabile, n conformitate cu legislaia n vigoare; 2. elaboreaz planurile de aciune de cutare i salvare; 3. coordoneaz activitile de cutare i salvare de viei omeneti, a navelor sau oricror alte bunuri i a aeronavelor aflate n pericol pe mare i n apele naionale navigabile ale Romniei; 4. ntocmete actul de confirmare i aprob, n condiiile legii, titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu salvarea navei, precum i cu scoaterea, paza i administrarea bunurilor salvate i curarea fundului i luciului apei; 5. particip, n caz de calamiti naturale, mpreun cu alte organe i organisme naionale i internaionale, la nlturarea efectelor acestora, coordoneaz activitile de intervenie specifice i ia msurile ce se impun n situaii de pericol; F. protecia apelor navigabile mpotriva polurii de ctre nave: 1. organizeaz sistemul de prevenire, combatere i limitare a consecinelor polurii pe mare i pe apele interioare navigabile; 2. coordoneaz activitile de prevenire, combatere i limitare a consecinelor polurii apelor de ctre nave aflate n apele naionale navigabile i coordoneaz aciunile de intervenie pentru depoluare; 3. ntocmete actul de confirmare i aprob titlul executoriu pentru cheltuielile efectuate cu depoluarea, n condiiile legii; 4. controleaz modul de predare de ctre nave a reziduurilor la instalaiile destinate acestui scop; G. sancionarea contraveniilor, cercetarea evenimentelor i accidentelor de navigaie: 1. cerceteaz evenimentele i accidentele de navigaie n care sunt implicate navele n apele naionale navigabile ale Romniei, indiferent de pavilionul acestora, precum i acelea n care sunt implicate navele sub pavilion romn n marea liber; 2. ncuviineaz expertizele navale, cu excepia celor dispuse de instanele judectoreti sau de organele de urmrire penal, i efectueaz, la cerere sau din oficiu, constatri privind nava, ncrctura i instalaiile portuare; 3. aplic sanciuni contravenionale persoanelor care ncalc prevederile legale privind navigaia civil i poluarea apelor naionale navigabile de ctre nave, dac faptele acestora nu ntrunesc elementele constitutive ale unei infraciuni, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; H. nmatricularea i evidena navelor sub pavilion romn: 1. acord dreptul de arborare a pavilionului romn, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept i elibereaz actele de naionalitate navelor care au obinut dreptul de arborare a pavilionului romn; 2. elibereaz permisul provizoriu de arborare a pavilionului romn, dispune prelungirea, suspendarea sau retragerea acestui drept; 3. efectueaz nmatricularea i ine evidena navelor care arboreaz pavilionul romn, precum i a navelor aflate n construcie n Romnia; 4. transcrie constituirea, transmiterea sau stingerea drepturilor reale asupra navelor care arboreaz pavilionul romn, precum i asupra navelor aflate n construcie; 5. efectueaz scoaterea din eviden a navelor, la cerere sau din oficiu, atunci cnd navele nu mai ntrunesc condiiile de arborare a pavilionului romn; I. evidena, atestarea i brevetarea personalului navigant: 1. organizeaz sesiuni de examene pentru atestarea personalului navigant i pentru obinerea de ctre acesta a brevetelor i a certificatelor de capacitate; 2. acord, reconfirm, suspend i anuleaz brevetele, certificatele de capacitate, atestatele i certificatele de conformitate personalului navigant romn; 3. efectueaz nmatricularea i ine evidena personalului navigant romn; 4. elibereaz carnetul de marinar, prelungete valabilitatea acestuia i efectueaz operaiunile de mbarcare/debarcare a personalului navigant; 5. autorizeaz societile comerciale care desfoar activiti de recrutare i plasare a personalului navigant maritim i fluvial romn pentru angajare pe nave care arboreaz pavilionul romn sau strin; 6. stabilete modul de recrutare, colarizare i brevetare a piloilor; 7. aprob programele de pregtire i perfecionare a personalului navigant pentru centrele de pregtire i perfecionare n domeniu;

8. avizeaz programele de pregtire de specialitate ale instituiilor de nvmnt care pregtesc personal navigant pentru navigaia maritim i fluvial; J. supravegherea tehnic, clasificarea i certificarea navelor: 1. certific i monitorizeaz conformitatea navelor care arboreaz pavilionul romn i a echipamentelor navelor cu normele tehnice naionale i cu prevederile conveniilor internaionale la care Romnia este parte; 2. certific conformitatea companiilor care opereaz nave ce arboreaz pavilionul romn de navigaie maritim cu prevederile conveniilor internaionale la care Romnia este parte; 3. asigur supravegherea tehnic privind clasificarea i certificarea siguranei construciei navelor care arboreaz pavilionul romn, n conformitate cu normele tehnice obligatorii de construcie emise de ctre Ministerul Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei sau agreate de acesta; 4. efectueaz supravegherea tehnic a lucrrilor de construcie a navelor care urmeaz s arboreze pavilionul romn i efectueaz certificarea materialelor i a echipamentelor utilizate la construcia acestora; 5. asigur supravegherea tehnic i certificarea n timpul reparrii, transformrii i modernizrii navelor; 6. efectueaz supravegherea tehnic i certificarea n timpul construciei, reparaiilor i exploatrii containerelor, precum i a materialelor i componentelor pentru acestea, n conformitate cu prevederile acordurilor i conveniilor internaionale la care Romnia este parte i cu normele tehnice proprii; 7. asigur supravegherea tehnic i eliberarea certificatelor i documentelor necesare pentru navele care arboreaz pavilionul romn, prin care se atest respectarea cerinelor din conveniile i reglementrile internaionale la care Romnia este parte, privind sigurana navelor i navigaiei, ocrotirea vieii omeneti pe mare, integritatea mrfurilor transportate, prevenirea polurii; 8. elibereaz certificate de tonaj navelor care arboreaz pavilionul romn; 9. elaboreaz i perfecioneaz periodic normele tehnice naionale pentru construcia navelor maritime, navelor de navigaie interioar i platformelor de foraj marin, normele tehnice naionale pentru construcia containerelor, normele tehnice naionale privind construcia i echiparea navelor n scopul prevenirii polurii mediului, normele tehnice naionale conform conveniilor i reglementrilor internaionale aplicabile navelor, echipamentelor i instalaiilor navale, precum i prevederile complementare normelor tehnice naionale menionate; 10. analizeaz i aprob documentaiile tehnice i de execuie pentru construcia, repararea, transformarea i modernizarea navelor, platformelor de foraj, containerelor, precum i a materialelor i echipamentelor destinate acestora, pentru care se asigur supravegherea tehnic i certificarea n conformitate cu normele tehnice naionale mai sus menionate; 11. verific i atest capabilitatea tehnic a laboratoarelor i a agenilor economici pentru executarea de lucrri n domeniul naval, n concordan cu normele tehnice naionale i, respectiv, cu standardele privind asigurarea calitii; 12. certific sistemele pentru asigurarea calitii diferiilor ageni economici; 13. inspecteaz, n vederea certificrii, sistemele de management privind operarea n siguran a navelor i prevenirea polurii mediului; 14. asigur, la cerere, supravegherea tehnic pentru conformitate cu documentaiile de execuie a materialelor, echipamentelor, instalaiilor i construciilor metalice pentru utilizri n alte domenii dect cel naval, precum i efectuarea de alte prestaii specifice domeniilor de specializare ale personalului la solicitarea beneficiarilor interni i strini; K. alte atribuii: 1. reprezint statul romn n organisme internaionale din domeniul transporturilor navale, pe baz de mandat acordat n condiiile legii; 2. ndeplinete orice atribuii specifice stabilite prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. CAPITOLUL III Patrimoniul Art. 5. - Patrimoniul ANR este n valoare de 147.290.740.532 lei i se constituie prin preluarea patrimoniului Inspectoratului Navigaiei Civile - I.N.C. i patrimoniului Regiei Autonome "Registrul Naval Romn" n conformitate cu balanele de verificare i situaiile financiare ntocmite de cele dou persoane juridice la data de 30 septembrie 2002.

CAPITOLUL IV Structura organizatoric Art. 6. - (1) ANR are n structura sa organizatoric aparatul propriu central i organele teritoriale operative. (2) Aparatul propriu central este constituit din departamente, direcii, servicii, birouri i laboratoare de specialitate. (3) Organele teritoriale operative sunt subuniti fr personalitate juridic, n subordinea ANR, care i desfoar activitatea n teritoriu, constituite din cpitnii de port i inspectorate tehnice. (4) Structura organizatoric a ANR se aprob prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei, la propunerea Consiliului de conducere al ANR. (5) Zonele de jurisdicie ale organelor teritoriale operative se stabilesc de ctre directorul general i se aprob de ctre Consiliul de conducere al ANR. CAPITOLUL V Organele de conducere Art. 7. - Conducerea ANR este asigurat de ctre un consiliu de conducere compus din 11 persoane, condus de un preedinte care este i directorul general al ANR. Art. 8. - Directorul general i membrii Consiliului de conducere al ANR sunt numii i revocai prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. Art. 9. - Salariul i celelalte drepturi salariale ale directorului general, precum i indemnizaiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei. Art. 10. - Consiliul de conducere i desfoar activitatea n conformitate cu propriul regulament de organizare i funcionare. Art. 11. - Consiliul de conducere are urmtoarele atribuii i competene: a) aprob regulamentul propriu de organizare i funcionare; b) aprob regulamentul de ordine interioar i statutul personalului ANR; c) aprob strategia de dezvoltare a ANR; d) propune spre aprobare Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei structura organizatoric a ANR sau modificarea acesteia; e) aprob structura organizatoric a organelor teritoriale operative; f) aprob statul de funcii al ANR; g) avizeaz raportul anual de activitate, ntocmit de conducerea executiv a ANR, care este supus spre aprobare conducerii Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei; h) avizeaz programele de investiii ce urmeaz s fie realizate i stabilete sursele proprii de finanare, n limitele legii, i le prezint spre aprobare Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei; i) numete i revoc directorii ANR, n condiiile legii; j) analizeaz clauzele contractului colectiv de munc, negociat, n condiiile legii; k) aprob bugetul de venituri i cheltuieli cu acordul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, n condiiile legii, i asigur execuia acestuia; l) aprob sau propune spre aprobare, dup caz, investiiile ce urmeaz s se realizeze de ctre ANR, n condiiile legii; m) aprob modalitile de finanare a dotrii cu echipamente, inclusiv prin credite i/sau mprumuturi contractate de stat sau cu garania statului, pe care le poate derula n condiiile legii; n) avizeaz i supune spre aprobare Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei tarifele pentru prestrile de servicii; o) aprob raportul trimestrial al ANR privind activitatea desfurat i stabilete msuri pentru continuarea activitii n condiii de echilibru al bugetului de venituri i cheltuieli; p) aprob rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul ANR; q) aprob nchirierea de cldiri, spaii, terenuri i alte bunuri; r) aprob scoaterea din funciune i valorificarea, n condiiile legii, a bunurilor din patrimoniul ANR; s) exercit orice atribuii care i revin din prevederile legale, din regulamentul su de organizare i funcionare i din dispoziiile Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei. Art. 12. - Pentru luarea unor decizii Consiliul de conducere al ANR poate atrage n activitatea sa consilieri i consultani de specialitate, care pot fi remunerai n condiiile legii.

Art. 13. - (1) Consiliul de conducere al ANR se ntrunete lunar sau ori de cte ori este necesar, la cererea preedintelui sau a unei treimi din numrul membrilor si. (2) edina este prezidat de preedinte, iar n lipsa acestuia, de ctre un membru al consiliului de conducere, delegat de preedinte. (3) edinele consiliului de conducere se desfoar n prezena a cel puin jumtate plus unu dintre membrii consiliului. (4) Hotrrile Consiliului de conducere al ANR se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Art. 14. - (1) Directorul general are urmtoarele atribuii i competene: a) asigur conducerea operativ a ANR; b) reprezint ANR n relaiile cu terii i semneaz actele ce o angajeaz fa de acetia, pe baza i n limitele mputernicirilor date de consiliul de conducere i ale celor conferite de legislaia n vigoare; c) propune structura organizatoric a organelor teritoriale operative; d) propune numirea, i, dup caz, revocarea directorilor ANR; e) angajeaz i, dup caz, concediaz personalul de execuie i de conducere din cadrul ANR; f) exercit orice atribuii care i revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare i funcionare, precum i hotrrilor consiliului de conducere. (2) n exercitarea atribuiilor sale directorul general emite decizii. CAPITOLUL VI Bugetul de venituri i cheltuieli Art. 15. - (1) ANR ntocmete anual bugetul de venituri i cheltuieli, n conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanelor Publice. (2) Bugetul de venituri i cheltuieli al ANR se aprob de Consiliul de conducere al ANR cu acordul Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor i Locuinei, n condiiile legii. Art. 16. - Soldurile anuale rezultate din execuia bugetului de venituri i cheltuieli al ANR rmn la dispoziia acesteia i se folosesc n anul urmtor cu aceeai destinaie. Art. 17. - ANR poate realiza i poate dispune de venituri i de cheltuieli n valut, n condiiile prevzute de actele normative n vigoare. CAPITOLUL VII Personalul ANR Art. 18. - (1) Criteriile i condiiile pentru ncadrarea i promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de munc. (2) Funciile din cadrul ANR, care concur la sigurana navigaiei, se stabilesc prin decizie a directorului general al ANR. (3) Personalul ANR trebuie s respecte prevederile regulamentului de ordine interioar al ANR, aprobat de consiliul de conducere, precum i ale celorlalte reglementri legale n vigoare. (4) Atribuiile departamentelor, direciilor, serviciilor, birourilor i laboratoarelor de specialitate, precum i ale organelor teritoriale operative din cadrul ANR se stabilesc n conformitate cu structura organizatoric, prin regulamentul de ordine interioar, aprobat de consiliul de conducere. (5) Atribuiile i rspunderile individuale ale personalului ANR se stabilesc prin fia postului, elaborat n baza regulamentului de ordine interioar, i se aprob de ctre directorul general. Fia postului este anex la contractul individual de munc i se semneaz de salariat i de eful ierarhic al acestuia. (6) Personalul ANR poart n timpul serviciului uniforma de serviciu, cu gradele i nsemnele specifice, sau, dup caz, echipamentul de protecie ori de lucru, care se atribuie n condiiile legii. (7) Forma, nsemnele specifice, modul de acordare i durata de folosin a uniformelor, a echipamentelor de protecie sau de lucru se aprob prin ordin al ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei, la propunerea Consiliului de conducere al ANR. (8) Salarizarea personalului se face potrivit reglementrilor stabilite pentru instituiile publice finanate integral din venituri extrabugetare. Drepturile de salarizare i celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munc. (9) n executarea atribuiilor de inspecie, control i supraveghere a navelor i a navigaiei, personalul ANR cu atribuii n acest domeniu are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimaiei speciale emise i n condiiile stabilite de ANR.

S-ar putea să vă placă și