Sunteți pe pagina 1din 26

S S

reabilitarea individului n filozofia lui constantin noica Sorin Lavric

 1
equivalences arguments 2.2003

TEXT

S S  2
edition: M. Diaconu, A. Rezus & S. Vieru (eds.) A c 2003 arguments [L TEX 2 -edition] c 2003 Sorin Lavric (Bucharest, Romania) [text] c 2003 Salvador Dal Estate [logo Salvador Dal : Centaure ] r (Bucharest, Romania) [photo C. Noica] c 2001 Dinu Laza A quivalences [pdfL c 2003 e TEX hyperscreen] This electronic edition is a non-prot publication produced by pdfTEX 14.h & A created by L TEX 2 with hyperref & hyperscreen Tha `n The `nh pdfTEX14.h c 2001 Ha A A L TEX 2 c 19932001 the L TEX3 project team et al. hyperref c 19952001 Sebastian Rahtz hyperscreen c 2001-2002 Adrian Rezus [based on pdfscreen] pdfscreen c 19992001 C. V. Radhakrishnan typeset by romanianTEX c 19942001 Adrian Rezus printed in the netherlands December 10, 2003

S S  3 Bucure sti 2003

Sorin Lavric Reabilitarea individului n lozoa lui Constantin Noica

S S  4

Reabilitarea individului n lozoa lui Constantin Noica1


S S  5 Cine este c t de c t familiarizat cu lozoa lui Noica, dac a este rugat s a prezinte pe scurt ideile de baz a ale g nditorului rom an, ar pomeni repede cele c teva sintagme care s nt de-acum bine statornicite n jargonul lozoc rom anesc: modelul ontologic (ID-G), precarit a tile acestui model, dialectica tematic a, limitat ia care nu limiteaz a sau devenirea ntru int a. Printre aceste sintagme se num ar a si cea care constituie obiectul acestui eseu: reabilitarea individului. Nici una din aceste sintagme nu pot reprezenta, prin simpla lor rostire, un semn c a cel care le folose ste le-a nt eles cu adev arat. Mai este nevoie de o explicitare a sensului lor, dar o explicitare ce nu poate lua nf ati sarea didactic a a discursului la obiect. Dac a acest lucru s-ar putea nt mpla, atunci autorului eseului nu i-ar r am ne dec t s a se duc a direct la pasajele unde acest obiect este tratat de Noica n chip exhaustiv, relu nd apoi ideile lui Noica ntr-o alt a form a si tr aind mp acat cu g ndul c a eseul lui este unul de strict a si sobr a prezentare a obiectului propus. Drumul acesta nu poate ns a urmat n cazul realibilit arii individului, cum de altfel nu poate urmat n cazul nici uneia din expresiile noiciene prezentate mai
Sorin Lavric (b. 1967) graduated in general medicine (at the Carol Davila Institute, Bucharest, 1993) and in philosophy (University of Bucharest, 1996). He is a member of the Romanian Society for Phenomenology [Societatea Rom an a de Fenomenologie ] and is currently preparing a PhD Dissertation on The Ontology of Constantin Noica (University of Bucharest, promotor: Prof. Dr. Gabriel Liiceanu). His publications include The Christmas Book [Humanitas, Bucharest 1997] a translation from Martin Heidegger [Parmenide, Humanitas, Bucharest 2001; in collaboration with Bodgan Minc a], a series papers on the philosophy of Constantin Noica, an edition of his major books Becoming unto Being and Letters on the Logic of Hermes [Bucharest, Humanitas 1998], etc.
1

S S  6

sus. Explicat ia e simpl a: nici una din c art ile lui Noica nu este o cercetare punctual a pe o tem a dat a, cercetare s av rsit a cu g ndul l amuririi ei depline, n a sa fel nc t la cap atul c art ii s a pot i spune, la unison cu autorul ei, c a tema a fost ncheiat a denitiv. Noica nu se num ar a printre acei lozo care epuizeaz a o tem a ntr-o singur a carte, pentru ca n cartea urm atoare s a abordeze o alt a tem a, pe care, iar asi, s a o l amureasc a n mod exhaustiv. In privint a asta Noica e un g nditor incomod, c aci n loc s a dea cititorului cartea si tema, el i pune n fat a acea si tem a desf a surat a n mai multe c art i. Consecint a e c a cititorul trebuie s a urm areasc a pe cont propriu, f ar a certitudinea c a o va nt elege p n a la urm a, tema ce i-a st rnit atent ia. Altfel spus, pe Noica nu-l pot i nt elege dec t pas cu pas, carte cu carte, str aduindu-te s a desprinzi conturul unei singure teme din amalgamul de teme cuprins n ecare carte. S nt autori pe care i pot i citi ncep nd cu sf r situl operei, cu acele c art i ultime care n cuprind n ele nsele, ntr-o form a concis a, tot ceea ce avuseser a de spus autorii pe parcursul ntregii opere. Astfel de autori t i dau posibilitatea s a sari etapele, intr nd de a dreptul n concluziile la care ei au ajuns. In cazul lor e zadarnic s a cobori cu lectura c atre c art ile anterioare, deoarece e vei g asi acelea si idei spuse ntr-o form a provizorie si inadecvat a, e vei nt mpinat de f ar me de g nduri de a c aror nsemn atate nsi si autorii se vor dezis de mult. C a asemenea autori exist a e un lucru de care nu se ndoie ste nimeni, numai c a despre aceia si autori nu poate nimeni s a nu se ndoiasc a n privint a gradului lozoc la care a ajuns g ndirea lor. Cu alte cuvinte, nu ai cum s a nu te ntrebi n ce m asur a ace sti g nditori au fost lozo sau adept i ai cunoa sterii de tip stiint ic. Numai n stiint a se poate nt lni varianta unei cunoa steri n care o tem a, o dat a cunoscut a, va r am ne pe veci cunoscut a n forma n care i-a dat-o autorul. E o nsu sire funciar a a oric arei lozoi s a nu nceap a cu o denit ie si s a nu sf r seasc a

S S  7

cu o concluzie nsu sire pe care nsu si Noica a nt eles-o din momentul n care l nt elesese pe Hegel. Dac a adev arul e rezultatul cu drum cu tot, cum scrie Hegel n Fenomenologia spirtului, atunci orice tem a a lozoei lui Noica nu si poate dezv alui adev arul dec t dac a cititorul o urm are ste n desf a surarea ei. Totul e important ntr-o asemenea desf a surare, chiar si solut iile gre site date la un moment dat. A sa se face c a la Noica ecare nou a carte este una din nenum aratele fet e pe care le poate c ap ata c autarea obsesiv a n orizontul c torva, foarte put ine, idei. A l asa deoparte una sau alta din c art ile lui Noica, a o nesocoti pe una consider nd-o mai put in important a dec t alta sau cel put in dep asit a de cea urm atoare, nseamn a a uita c a adev arul n lozoe nu e doar rezultatul la care ajungi, ci si calea, adesea sov aitoare si precar a, pe care lozoful a mers spre a ajunge unde a ajuns. A g ndi nu nseamn a a nl ant ui g nduri, ci a te ntoarce asupra aceluia si, scrie Noica n Jurnalul de idei, si nimic nu adevereste mai bine aceast a vorb a dec t chiar opera lui Noica. Cu ecare nou a carte Noica se ntoarce cu st aruint a la obsesiile sale ideative, adic a la acele c teva g nduri pe care el le-a desemnat cu ajutorul sintagmelor de care vorbeam la nceputul acestui eseu. Iar reabilitarea individului este poate cea mai obsesiv a tem a a g ndirii lui, un fel de prevalent a ciudat a, cu o cople sitoare nc arc atur a afectiv a, ce poate reg asit a ncep nd cu publicistica lui interbelic a si termin nd cu ultima carte, Scrisori despre logica lui Hermes. In eseul de fat a mi-am propus s a urm aresc tema reabilit arii individului si avatarurile suferite de ea n patru din c art ile lui Noica. Criteriul alegerii acestor c art i si nu a altora este eminamente subiectiv. Dac a a s sust ine contrariul, arm nd c a am fost ndrumat de un criteriu obiectiv, desprins de pild a chiar din c art ile lui Noica, as c adea n gre seala de a-l a seza pe Noica n aceea si categorie cu acei autori despre care spu-

S S  8

neam c a vor s a sf r seasc a o tem a n paginile unei singure c art i. Numai c a la Noica tema reabilit arii individului e prezent a peste tot, n ecare carte, chiar si acolo unde aparent e vorba de cu totul altceva, de pild a de modelul ontologic sau de teoria silogismului n variant a noician a. Iat a de ce, n loc de arma prezumtios c a alegerea mea a fost ad nc cump anit a, prefer s a m arturisesc de-a dreptul, asum ndu-mi eventuala nvinuire c a am ales forma intempestiv a a ndr aznelii de dragul ndr aznelii, c a a sa am crezut nimerit. In fond, adev arata ambit ie lozoc a a lui Noica a fost reabilitarea individului, dar nu a oric arui individ, ci numai al acelora care poart a n sine o instant a general a. Ceea ce l face unic pe Noica este tocmai aceast a nd ar atnic a sfort are de a salva individul de indiferent a lumii generale n care tr aim. N azuint a de a construi o mathesis unversalis, ca si orgoliul de a pl am adi un sistem lozoc, tine de personalitatea totalitar aa oric arui lozof. Orice lozof autentic r vne ste s a ridice un sistem atoatel amuritor prin aarea unor scheme ce stau la baza tuturor stiint elor. Nu e g nditor adev arat care s a nu sufere de nostalgia incurabil a dup a acel Unu menit a da cheia nt elegerii diversit a tii coplesitoare a lumii. In aceast a privint a, Noica nu se deosebe ste cu nimic de lozoful Blaga sau de lozoful Platon. Fiecare dintre ace stia si-a dorit cu ardoare, chiar dac a, nem arturisit, cl adirea unui sistem lozoc total. S i tine de un fatalism inerent lozoei ca nici unul dintre ei s a nu-l obt inut. Ceea ce d a unicitate unui prol lozoc nu este a sadar efortul de a da o mathesis universalis, ci ideile obsesive prin care acea g ndire a c autat s a obt in a o mathesis universalis. Iar n cazul lui Noica, constanta de c apetenie a g ndirii sale este tema reabilit arii individului. Este stiut c a n timpul exercit iului speculativ, chiar si cea mai abstract a g ndire lozoc a are necontenit n fat a ochilor o imagine c t se poate de intuitiv a, pe care ns a o descrie cu ajutorul unui jargon abstract. Tocmai de aceea g ndirea lozoc a

S S  9

este concret a, deoarece imaginea de la care se pleac a e una vie, prezent a n mod sensibil n mintea g nditorului. De aceea merit a s a ne ntreb am de la bun nceput care a fost imaginea pe care o avea Noica n fat a ochilor atunci c nd vorbea de individ si de individual. Sau mai precis, la ce fel de individ se referea Noica atunci c nd vorbea de reabilitarea individului? R aspunsul meu este: la om. C nd Noica vorbe ste de individual sau de individ are n vedere cu prec adere individualul omenesc. Pare o deformare nespus de vinovat a a g ndirii lui Noica s a spui c a lozoful rom an, de c te ori vorbea de individual, se g ndea la individualul omenesc. Pare o slut ire ne ng aduit a a unei g ndiri ce r vnea la cl adirea unui sistem lozoc total s a la si s a se nt eleag a c a, de fapt, modelul ontologic, prepozit ia ntru sau nchiderea ce se deschide au ca ultim scop speculativ reabilitarea ontologic a a omului. In sprijinul acestei idei am la ndem n a dou a argumente. Primul e livresc, Noica dovedind o dezinvoltur a evident a n usurint a cu care substituie n cadrul aceluia si fragment termenul de individual cu cel de individ. Aceasta nu nseamn a c a pretutindeni unde este vorba de individual n c art ile lui Noica trebuie s a sub nt elegem c a acolo se are n vedere individul uman. S nt nenum arate locurile n Scrisori despre logica lui Hermes unde se face explicit trimitere la un altfel de individual dec t cel omenesc. Ceea ce vreau ns a s a spun este c a pentru Noica prototipul de individual este individualul omenesc, individul. De altmineri, modelul ontologic I-D-G cu saturat ia sau, dimpotriv a, cu precarit a tile lui, va funct iona perfect numai n cazurile ce tin de lumea omului. De ecare dat a c nd e vorba de om si de cultura uman a, ca de pild a n S ase maladii ale spiritului european, demonstrat iile lui Noica plec nd de la modelul ontologic s nt re sti si chiar sclipitoare. Dar de ndat a ce se ncearc a aplicarea modelului ontologic asupra altor realit a ti dec t cele umane, demonstrat ia lui Noica

S S  10

cap at a aspectul silnic al unei argument ari cu de-a sila, n care parc a simti c a lozoful, aleg nd anumite exemple si omit ndu-le pe altele, ajunge s a arate ceea ce vroia de la bun nceput s a arate. C a ecare lozof si alege din s nul realit a tii numai acele exemple care se supun de minune schemelor sale, ocolindu-le pe cele care nu ascult a de coerent a intern a a discursului, este un lucru bine stiut. Iar Noica nu face n aceast a privint a except ie. Incercarea de a g asi n Darwin, n Br ancu si sau n zica cuantic a exemple care s a-i sprijine ideea este str ab atut a ntotdeauna de viclenia reasc a a oric arui autor care stie n sinea lui c a orice premis a a unui rat ionament presupune concluzia al c arei temei pretinde a . Exist a o gre seal a ce nu poate ocolit a de nici un lozof, aceea de a pleca de la cazuri particulare, care tin de experient a lui nit a, si de a extinde valabilitatea schemelor asupra tuturor cazurilor. In lozoe, orice generalizare sf rseste prost, si nici o lozoe nu poate sf r si dec t a sa, printr-o generalizare la care e silit a de chiar natura funest a a g ndirii lozoce: aceea c a vrea s a explice tot, nel as nd pe dinafar a nimic. C nd Noica vorbe ste de individual n genere, f ar a a specica despre ce fel de individual e vorba, mineral, vegetal, animal sau uman, el conrm a aceast a natur a funest a a g ndirii lozoce. Al doilea argument, precump anitor psihologic este c a atunci c nd un lozof vorbe ste despre om n general se are n vedere n primul r nd pe sine. A lozofa nseamn a n ultim a instant a a te preocupa cu tine nsut i, si atunci cum s a ne mire am anuntul resc c a, n gura ec aruia dintre noi, inclusiv a lui Noica, om nseamn a, nainte de toate, omul care noi n sine s ntem? Din aceast a cauz a punctul de plecare n elaborarea teoriei despre individual trebuie c autat n acel individ uman pe care l ntruchipeaz a nsu si Noica. C nd Noica spune om, el spune implicit omul n a c arui piele se aa el nsu si, c nd Noica vorbe ste de individ, el nt elege prin individ propria lui int a. F ar a aceast a

S S  11

premis a psihologic a, ncercarea de a-l nt elege pe Noica n intimitatea g ndirii lui va esua. Lucrul acesta mi se pare at t de evident c a nu mai simt nevoia de a-l argumenta. In fond, ce alt argument s-ar putea g asi aici dac a nu reasc a nclinat ie de a te pune n pielea altuia, ncerc nd, grat ie unei empatii naturale, s a-l faci pe Noica s a vad a lumea cu ochii t ai? Celui care va spune c a aici intruziunea subiectivit a tii deformeaz a puritatea g ndirii lui Noica, perturb nd nt elegerea obiectiv a a lozofului rom an, i voi r aspunde c a nt elegerea uman a nu poate niciodat a obiectiv a si c a singura dat a c nd un om devine cu adev arat obiectiv e atunci c nd moare. La numai 20 de ani, Noica publica n revista Act iune si react iune un studiu lozoc purt nd un titlu ciudat: Logica nat ional a. Acesta e primul dintre cele patru texte asupra c aruia m a aplec n acest eseu. De ce tocmai logica nat ional a? De ce tocmai o logic a care s a e nat ional a? Expresia nu poate s a nu nedumereasc a, de aceea trebuie spus clar c a logica din acest eseu nu are de-a face cu disciplina formal a care studiaz a corectitudinea g ndirii. Prin logic a Noica nu nt elege o disciplin a, ci o atitudine intelectual a: este acea atitudine a omului care ia n st ap nire prin forme diversitatea haotic a a lumii, este ncercarea individului de a pune ordine n dezordinea amorf a si destr am atoare a acestei lumi. Cel alat termen, nat ional, trimite la relat ia unui indi vid uman cu nat iunea n s nul c areia s-a ivit. Prin urmare totul se reduce la relat ia dinre un individ uman de except ie si poporul din care a ap arut. In cadrul eseului Noica distinge patru elemente ce alc atuiesc atitudinea logic a a unui individ estetica, etica, politica si teleologia, pentru ca n nal s a se ntrebe care este scopul c atre care tinde o nat iune. R aspunsul lui, imprevizibil si nc nt ator, este c a scopul nat iunii este individul. Scopul unui popor este s a dea na stere unor indivizi de except ie, care s a ridice poporul pe treapta unei instant e spirituale, de ordin general, care este ca atare inaccesibil a

S S  12

mult imii amorfe a oamenilor anonimi. Nat iunea, oarb a si nchis a asupra ei nse si p n a acum, se lumineaz a n afar a si prime ste un scop. Scopul este individul omenesc, adic a singura realitate a lumii capabil a de-a dezvolta toate exigent ele unei logici, singura cu virtualit a ti morale, singura spiritualizabil a. ( Logica nat ional a n vol. Echilibrul spiritual, p. 51, Humanitas, Bucure sti, 1998.) A sadar individul interiorizeaz a toate determinat iile nat iei lui pentru ca apoi s a se desprind a de ea c atre o instant a mai general a, cea a umanit a tii n genere. Aceast a ridicare la nivelul unei instant e generale echivaleaz a cu Noica cu reabilitarea individului, cu sc aparea lui de sub ap asarea strivitoare a unor forte anonime precum, natura, istoria si mult imile. De aici si p n a la ridicarea individului la puterea generalului sau p n a la investirea individualului cu puterea generalului, cum scrie Noica n Scrisori despre logica lui Hermes nu mai e dec t un pas. Cum tot a sa, de la individul care se ridic a la puterea nat iei lui si p n a la cuplarea individualului cu un general prin intermediul unor determinat ii, cu formarea modelului ontologic I-D-G, cum va scrie Noica n Sentimentul rom anesc al int ei, distanta de str ab atut pe plan speculativ e foarte mic a. Iat a a sadar cum un banal eseu publicat de Noica n perioada interbelic a cont inea deja germenii unei idei care avea s a ncolt easc a mult mai t rziu, n deceniile 7 si 8 ale secolului XX. A doua carte n care Noica atinge n mod explicit problema reabilit arii individului este De caelo. De data aceasta Noica va descrie n detaliu raportul individului cu cele trei forte pomenite anterior: lumea zic a, istoria si mult imile anonime. Intr-un capitol intitulat chiar Pentru o reabilitare a individului, Noica conchide c a singura salvare pe care o are individul uman n fat a acestor forte ce amenint a s a-l striveasc a este spiritualizarea agonic a prin c aint a, vin a si remu scare. A sadar Noica propune o solut ie cre stin a unei probleme lozoce, solut ie pe care o va abandona ns a n c art ile

S S  13

urm atoare. Nu at t solut ia ne intereseaz a, ci st aruint a cu care Noica si urm area un g nd propriu, unul legat de propria lui mplinire n aceast a lume, si anume g ndul spiritualiz arii individului cu scopul de a se elibera de orice condit ionare extern a. C aci Noica asta vroia s a fac a cu el nsu si, s a se desprind a de orice context spre a se mplini, solitar si netulburat, n t ar mul activit a tii culturale. Vroia s a se retrag a din viat a pentru a putea s a- si g ndeasc a propria viat a. A treia carte n care Noica abordeaz a problematica individului este S ase maladii ale spiritului contemporan, ap arut a n 1976. Cartea este un fel de tratat de patologie spiritual a, rezultat n urma aplic arii modelului ontologic asupra lumii spiritului uman, o lume a sa cum apare ea n cadrul culturii umane. Dac a exist a maladii somatice ale omului ca si maladii psihice (suete sti), de ce s a nu existe oare si maladii ale spiritului omenesc? Iar acestea, n num ar de sase, rezult a din absent a constitutional a sau din refuzul voit al uneia din cele trei elemente ce alc atuiesc modelul ontologic: individualul, determinat iile si generalul. In orice om modelul si face ncercarea, si dup a cum aceast a ncercare izbute ste sau nu, se poate vorbi de indivizi n care int a s-a mplinit sau de indivizi n care int a nu a reu sit s a se mplineasc a. Marile destine ca si marile rat ari ale omului se trag la urma urmelor din felul n care modelul ontologic lucreaz a n ecare individ n parte. Astfel Noica va distinge catholita, maladie ivit a din lipsa generalului, todetita, produs a prin absent a individualului, horetita, iscat a din lipsa determinat iilor, ahoretia, pricinuit a de refuzul con stient al determinat iilor, atodetia, provocat a de refuzul con stient al individualului si, n ne, acatholia, dob ndit a prin refuzul premeditat al generalului. Nu voi z abovi asupra acestui tablou sindromologic, menit a ilustra capacitatea schemei lui Noica I-D-G de a se plia asupra celor mai felurite manifest ari ale spiritului rom anesc. S a nu uit am c a scopul acestui eseu este de

S S  14

a hot ar dac a Noica are sau nu dreptate n ceea ce spune despre individul uman si dac a corelat ia dintre individ, model ontologic si logica noician a tine din punct de vedere speculativ. In fond sarcina mea este de-a g asi si n aceast a carte alte manifest ari ale obsesiei lui Noica legate de individul uman si de putint a lui de a se mplini cultural. Iar sarcina aceasta e mult u surat a de chiar sa clinic a pe care Noica si-o alc atuie ste singur. Ea dovede ste ceea ce spuneam mai devreme, c a Noica, atunci c nd vorbe ste de individul uman are n vedere exemplul privilegiat al propriei sale int e. Iat a o prezentare succint a a acesteia. Noica se consider a de la bun nceput un ahoretic, un individ care si-a refuzat pe parcursul viet ii determinat iile n numele generalului, un general c aruia individul trebuie s a i se subordoneze total, topindu-se n el precum o statuie de sare n apa m arii. Scriind despre sine la persoana a treia Noica precizeaz a: Descriind deta sat maladia spiritual a a ahoretiei, el a avut surprinderea s a vad a, la un moment dat, c a si puncteaz a si nr ameaz a singur propriul destin. De ce s a-l ascund a, dac a acesta poate sluji, c t de c t, unei cercet ari teoretice? (S ase maladii ale spiritului contemporan, p. 97, Humanitas, Bucure sti, 1997.) Intr-adev ar, aceast a s a clinic a va sluji de minune temei eseului de fat a, c aci va face posibil a conrmarea intent iei lui Noica de a reabilita speculativ individualul. Fi sa clinic a din S ase maladii ale spiritului contemporan e un text n care autorul eseului de fat a a avut bucuria de a- si vedea adeverite presimt irile legate de omul si g nditorul Noica. Noica scrie: Pacientul declar a c a la 18 ani l-a citit pe Kant si c a s-a simt it conscat, pe viat a, de g ndirea speculativ a. Este cunoscut fenomenul de rapt, care st a aproape ntotdeauna la originea ahoretiei. (Ibidem, p. 97) Este cel dint i lucru ce se cuvine a ret inut n privint a lui Noica, anume faptul c a printr-un ciudat fenomen de fascinat ie total a, Noica s-a angajat de la 18 ani pe un singur drum, lozoa. In continuarea sei clinice Noica descrie ispita

S S  15

secretariatului, grat ie c areia, de si act iona din umbr a, el act iona de fapt din miezul lucrurilor, spre a vedea pe alt ii dezl ant uindu-se n locul lui. O alt a ispit a pe care lozoful rom an si-o recunoa ste este cea a virtuozit a tii goale, nt eleas a ca atitudine pentru alt ii, lipsit a ns a de consistent a l auntric a a unui g nd propriu. Lep ad ndu-se de aceste ispite, Noica, ncep nd cu v rsta de 25 de ani, se retrage voluntar din orice angajare social a, declar nd senin c a vreme de 30 de ani nu a f acut nimic. Urmeaz a ns a apoi angajarea politic a, si nu oricum, ci de partea nvin silor, angajare ce i va aduce domiciliul fort at la C mpulung si ulterior nchisoarea, ambele ind resimt ite de Noica ca ni ste binecuv nt ari. C nd a ie sit din nchisoare i se p area c a el nu are destul si c a toat a lumea din afar a venea s a i dea restul. S i de-abia acum, la o v rst a relativ naintat a, de 55 de ani, Noica ncepe s a tr aiasc a minunea unei viet i n care individul, ridicat la puterea nat iunii lui, ajunge s a- si dea m asura cultural a. Iat a a sadar cum relat ia individ-nat iune din eseul Logica nat ional a se prelunge ste ntr-o carte din anii 70. Incep nd cu 1964, anul ie sirii din nchisoare, si 1987, anul mort ii, Noica avea s a- si realizeze, pas cu pas si pe propria piele, teoria sa legat a de reabilitarea individului si de m ntuirea omului prin cultur a. S i toate acestea n ciuda ahoretiei lui care l silea s a arme c a viat a lui e de g asit n c art ile lui si nu n viat a lui, toate acestea n ciuda unor stavile conjuncturale ce i-au amenint at necontenit integritatea individualit a tii lui zice. In acest ceas al destinului lui, Noica arm a c a viat a este o preg atire pentru mb atr nire, singura v rst a c nd pornirile efemere si secundare ale viet ii dispar, r am n nd doar motivat iile culturale. Dac a viat a nu este un crescendo, atunci ea r am ne o simpl a chestiune de biologie. Ce splendid a este mb atr nirea nu mb atr nirea propriu-zis a, dac a ea trebuie s a nsemne decrepitudine cu ceasul acela c nd pornirile secundare ale viet ii se sting, una c te una, si c nd r am ne esent ialul

S S  16

int ei tale; c nd vezi c a totul a tins c atre punctul acela de acumulare al viet ii tale, n care se condenseaz a si se precipit a ntreaga viat a. Ai ie sit acum de sub tutela speciei, a societ a tii, ca si a de sartelor tale av nturi sau ambit ii, si e sti n sf r sit om, unul liber, subiect uman, iar nu int a manevrat a de tot i ceilalt i. Nu mai tr aie sti nici sub de sarte s a se nt mple ceva, s a se ntoarc a cu 180 de grade lumea, s a coboare peste tine cine stie ce investire sau fericire nu mai tr aie sti deci sub ce mal esprit cum spunea un scriitor francez. Dar a sa ind, este singura v rst a c nd nu mai tr aie sti n suspensie... Dar acum, abia, tot ce s-a nt mplat de-a lungul anilor poate rostit cu adev arat. Dac a este drept c a, n planul creat iei stiintice, prima parte a viet ii poate mai fructuoas a, c aci t i trebuie o acuitate, o atentie si o energie a spiritului care tin aproape de animalitate la fel de mult ca de spirit (c t a bun a animalitate nu i trebuie unui matematician ori zician ca s a- si fac a descoperirile), n schimb pentru lumea valorilor si cultura umanist a, partea a doua a viet ii este cu adev arat creatoare. Nu numai b arbat ilor, dar chiar femeilor, partea a doua a viet ii, cu eliberarea ei de natur a, le creeaz a marile prilejuri ale spiritului. Ce ar umanitatea f ar a nt elepciunea ei?... Ceva nesperat se ofer a umanit a tii, o maturizare prin ani, care s a dea lumii sensuri, nu numai cunostint e, cum a dat lumea prea t n ar a p n a acum; sau are s a dea sensuri tocmai acestor cunostint e, venite cu feeria dar si cu explozia lor poate prematur peste o lume nc a t n ar a. S ntem n ceasul n care toate exploziile pot s a se produc a, dac a ns a vom sti s a g asim o fericit a explozie n mb atr nire, omul si spiritul vor jubila n lume. (S ase maladii ale spiritului contemporan, p. 106, Humanitas, Bucure sti, 1997.) Dac a este adev arat c a orice lozoe este o autojusticare si c a lozoful chiar si atunci c nd vorbe ste despre omul n genere tot pe sine se are n vedere, atunci ultimul fragment este rezumatul n azuint ei sale de o viat a. Pun nd totul sub ordinea rat iunii,

S S  17

si viat a dar si istoria, aleg nd neparticiparea la lume dar angaj ndu-se cu toat a int a pe calea g ndirii, l aud nd senectutea ca singura etap a a mplinirii umane, Noica nu f acea altceva dec t s a repete ntr-o alt a form a ceea ce spusese cu mai bine de jum atate de secol nainte, n eseul Logica nat ional a. Cea de patra carte n care putem aa aceea si tem a a reabilit arii individului este Scrisori despre logica lui Hermes. Logica pe care o elaboreaz a Noica n aceast a carte este o logic a pus a n slujba individualului. Pentru Noica, menirea logicii si a culturii n genere este s a dea socotel a de individual. Iar n aceast a carte cititorul nt lne ste acela si model ontologic I-D-G, transpus ns a n limbajul logicii. Avem de-a face a sadar cu o logic a al c arei substrat ontic este modelul I-D-G. In consecint a, elementele fundamentale ale logicii conceptul, judecata si rat ionamentul vor interpretate de Noica din perspectiva modelului ontologic. Citind Scrisorile despre logica lui Hermes nu pot i s a nu te ntrebi cum de i-a venit lui Noica o asemenea idee, aceea de a interpreta conceptul, judecata si rat ionamentul din perpectiva unei viziuni ontologice. R aspunsul este de g asit n logica lui Hegel. G nditorul german a fost primul care a g ndit structura clasic a a rat ionamentului de tip silogistic prin intermediul schemei individual-particular-universal (general). Cu alte cuvinte cele dou a premise si concluzia unui silogism clasic s nt puse de Hegel n corespondent a cu cei trei termeni de mai sus: prin mbinarea a doi dintre ei se obt ine al treilea, indiferent care s nt primii doi termeni corespunz atori premiselor si indiferent de termenul nal care joac a rolul de concluzie. La Hegel ace sti trei termeni au semnicat ie mai nt i ontologic a si abia apoi logic a, Hegel reu sind astfel s a construiasc a disciplina logicii ca pe o parte a ontologiei, sau mai precis ca pe mecanismul interior al ontologiei. Cu ajutorul acestor trei termeni Hegel a putut n logica lui subiectiv a s a

S S  18

explice cele patru guri silogistice sub forma c arora se prezint a orice rat ionament clasic. Marea deosebire dintre cei doi g nditori este c a la Hegel individualul, particularul si generalul s nt determinat ii ce se ivesc din interiorul conceptului initial, n timp ce la Noica termenul intermediar (mediu) dintre individual si universal nu mai este particularul, ci determinat iile. La Noica individualul nu poate substituit generalului sau determinat iilor, ecare termen av nd un statut ce nu poate redus la unul din ceilalt i doi termeni. La Hegel n schimb, ecare dintre cei trei termeni este n ultim a instant a acela si, adic a o simpl a determinat ie a conceptului, un simplu moment ap arut n procesul de devenire a conceptului. Fiecare moment privit n sine poate l asa impresia de etap a ireductibil a la celelalte dou a, n realitate ecare moment este ceea ce este numai prin leg atur a cu ce a fost naintea lui si cu ceea ce urmeaz a dup a el. Fiecare moment este doar moment, adic a chipul trec ator pe care l ia, n cursul devenirii de sine, conceptul. Indiferent de moment, esenta pus a n joc este de ecare dat a aceea si: int a, ideea absolut a, adic a Dumnezeu. La Noica ecare moment are un contur aparte, care nu poate redus la celelalte dou a momente. Nu pot i substitui individualul cu generalul dec t cu pretul pierderii identit a tii ontologice a realit a tii n cauz a. La Noica se simte tot timpul preferint a pentru unul din cei trei termeni, n spet a individualul ; acesta are un statut privilegiat si ireductibil. La Hegel nu exist a nici o preferint a si nici un statut privilegiat, ecare termen ind doar unul din avatarurile prin care trece conceptul divin. In rest, viziunea lui Noica nu se deosebeste cu nimic de cea hegelian a: se porne ste de la un concept, conceptul se scindeaz a n sine n dou a p arti, subiect si predicat, d nd na stere judec a tii, iar n nal tot din interiorul conceptului apare si cel de-al treilea termen care va juca rol de concluzie n cadrul silogismului. Iar silogismul nu este nimic altceva dec t varianta logic a a modelului ontologic. Asta

S S  19

nseamn a c a subiectul si predicatul judec a tii vor deveni ecare premise ale viitorului silogism. Aceasta a fost marea idee a lui Hegel, si ea a fost preluat a de Noica ca atare. S a explicit am n continuare viziunea lui Noica. Cei trei termeni constitutivi ai int ei s nt individualul, determinat iile si generalul. Ace sti termeni alc atuiesc un model ontologic care poate ap area ntreg sau nu, adic a saturat sau nesaturat. Lipsa unuia din termeni naste o precaritate. Pentru ca un individual s a aib a int a el trebuie s a- si dea determinat ii, adic a s a sufere o conversiune c atre ceva, iar acest ceva este generalul. De abia c nd determinat iile individualului se prind ntr-un general se poate vorbi de int a propriu-zis a a individualui. Conversiunea c atre general este cea care d a int a individualului. Asta nu nseamn a c a generalul e ceva static, gata dat, c atre care individualul se ndreapt a. Individualul se misc a c atre un general care poate s a nu e de la nceput ntr-o form a denitiv a, dar care va c ap ata o form a pe m asur a ce individualul se ndreapt a spre el. Dac a conversiunea determinat iilor nu se petrece, are loc un rebut de int a, o ne mplinire a ei. Se constat a usor c a judecata e varianta logic a a precarit a tii, a ne mplinirii int ei. O judecat a prin ea ns a si nu nseamn a nimic, dar ncepe s a nsemne ceva dac a din ea se dezvolt a un silogism, adic a un model ontologic. Pentru a nu crea confuzie terminologic a, Noica renunt a la termenii consacrat i concept, judecat a, silogism si propune alte denumiri : holomer pentru concept, krinamen pentru judecat a si synalethism pentru silogism. S a-i lu am pe r nd. Holomerul este exact conceptul lui Hegel, adic a o unitate activ a ce scindeaz a n dou a p arti, individual si general, sau, n limbaj logic, n subiect si predicat. Prin urmare conceptul precede judecata. Judecata nu mai e rezultatul al atur arii a dou a concepte, ci este rezultatul disocierii unui singur concept. Din holomer se naste a sadar krinamenul,

S S  20

varianta noician a a judec a tii clasice de tip subiect-predicat. Numai c a predicatul nu se adaug a din afar a subiectului, ci se desprinde odat a cu acesta din unitatea indistinct a a conceptului initial. Abia dup a scindarea holomerului putem vorbi cu ndrept a tire de un subiect si de un predicat, adic a de un individual aat n relat ie cu un general. In continuare Noica se ntreab a dac a ntre subiect si predicat nu se interpune nimic. S i tot el r aspunde: determinat iile. Determinat iile se ivesc n orizontul creat de tensiunea dintre individual si general. Determinat iile devin prezent a mijlocitoare ntre individual si general. Se creaz a astfel un triunghi logic, I-D-G, care nu este nimic altceva dec t silogismul noician, adic a synalethismul. Dar la fel ca n cazul judec a tii, este o greseal a s a credem c a silogismul rezult a din asocierea unor judec a ti ce- si s nt exterioare si indiferent una fat a de alta. De pild a, I-D-G nu se obt ine al atur nd judecata I-D cu cea D-G; prima judecat a nu e prima premis a la care se al atur a a doua pentru a rezulta mecanic concluzia, adic a I-D-G, ci cele dou a judec a ti s nt posibile deoarece ele s nt precedate de triunghiul logic I-D-G care se desprinde din interiorul holomerului. In felul acesta concluzia precede premisele, concluzia se desface ea singur a n dou a premise. Nu avem a sadar I-D plus D-G, ci avem un I-D-G care se rupe n I-D si D-G. Acela si lucru l spune si Hegel: n orice silogism concluzia presupune premisa al c arei temei se pretinde a . Cu alte cuvinte, concluzia precede premisele n sensul c a forma ei denitiv a e pregurat a n premise. Logicianul care si nchipuie c a pun nd al aturi dou a premise pentru a obt ine o concluzie nu intervine cu nimic n desf a surarea silogismului nu si d a seama c a felul n care a formulat cele dou a premise a fost ghidat de forma concluziei la care vroia de la nceput s a ajung a. Toate combinat iile posibile a trei termeni luat i c te doi s nt n num ar de nou a. Dac a din acestea nou a d am la o parte variantele n care n aceea si pereche nt lnim

S S  21

acela si termen repetat de dou a ori, adic a I-I, D-D si G-G, atunci ne r am ne: I-D, D-G, I-G si D-I, G-D, G-I. Acestea s nt singurele tipuri de judec a ti care pot nt lnite n cadrul logicii umane. Cele sase tipuri de judec a ti s nt: 1. Judecata de tip individual-determinat ii (I-D) este una descriptiv a, adic a de determinare a unei realit a ti individuale. Ea se nume ste delimitant a. 2. Judecata de tipul determinat ii-general (D-G) este una denitorie, n ea ind vorba de propriet a ti ce se subsumeaz a unei legi. Ea se nume ste generalizant a. 3. Judecata de tipul general-individual (G-I) este una de realizare a unui general. Ea se nume ste realizant a. 4. Judecata de tip individual-general (I-G) reprezint a integrarea direct a a unei ralit a ti individuale sub o lege. Ea se nume ste integrant a. 5. Judecata de tipul general-determinat ii (G-D) conduce la delimit ari si nuant ari ale unui principiu. Ea se nume ste delimitant a. 6. Judecata de tipul determinat ii-individual (D-I) aduce aplicarea unor propriet a ti la un caz particular. Ea se nume ste particularizant a. In schimb, n privint a silogismului, Noica va distinge numai trei guri silogistice, si nu patru ca n logica clasic a. In gura nt i termenul mediu este reprezentat de individual, n cea de-a doua gur a termenul mediu este reprezentat de determinat ii, iar n cea de-a treia de general. Se vede bine c a o a patra posibilitate nu exist a, si tocmai de aceea num arul gurilor silogistice e trei si nu patru. Dar descriind aceste guri, Noica nu se opreste la silogism, ci trece mai departe, c atre o form a de rat ionament mai cuprinz atoare, cea a synalethismului. Nimeni nu g ndeste n form a silogistic a, spune Noica. Silogismul este doar prezentarea formal a si ulterioar a a unui proces psihic care ascult a de alte reguli dec t cele silogistice, iar aceste reguli s nt cele ale synalethismu-

S S  22

lui. Synalethismul reuseste s a redea mecanismul intim al oric arui proces de nt elegere, cunoa stere sau g ndire, n vreme ce silogismul, rigid si previzibil cum e n structura lui, nu poate reda dec t forma relat iei de tip cauzal. Dar cauzalitatea e un caz particular de conexiune ntre lucruri, dup a cum silogismul este un caz particular al synalethismului. Fenomenele naturii, manifest arile istoriei, viat a unui om, toate acestea nu pot nt elese cu ajutorul unei scheme cauzale, potrivit c arora o cauz a provoac a efectul si acelea si cauze corespund acelora si efecte. Este nevoie dar de o schem a mai larg a, care nu doar s a explice cauzal c teva fenomene, ci mai ales s a nlesneasc a nt elegerea oric arui proces din aceast a lume. Aeast a schem a e synalethismul. Punctul de plecare a synalethismului nu este judecata, adic a propozitia elementar a de tip subiect-predicat, ci propunerea, tema. Orice synalethism ncepe cu o tem a si sf r se ste tot n ea. Tema este orizontul nl auntrul c aruia se desf a soar a nl ant uirea synalethic a. Tema este mediul n care se petrece nl ant uirea, prin urmare ea este cea care serve ste ca termen cheie n cursul synalethismului. S i a sa cum ntr-un silogism trecerea de la o premis a la alta se face prin termenul mediu care trebuie s a se reg aseasc a n ambele premise, tot a sa n synalethism liantul care asigur a trecerea de la o etap a la alta este tema. Temele (sau propunerile, cum spune Noica) ce pot nt lnite ntr-un synalethism s nt de trei feluri: propuneri de individualuri, de determinat ii si de generaluri. Prin urmare avem de la nceput trei tipuri de silogism. Cum ns a determinat iile si generalul s nt termeni ce se deschid biunivoc at t c atre individualul de la care s-a plecat c t si c atre termenul al aturat acestuia (care poate de la caz la caz e de determinat ii, e de general), tipul sinalethismului determinat iilor are dou a subtipuri, iar cel al synalethismului generalului iar a si dou a. In total, rezult a cinci tipuri de synalethism, c aci synalethismul individualului nu poate avea subtipuri. S i iat a cum si de ast a dat a individualul este

S S  23

privilegiat. C aci de la individual, ca tem a, nu se poate trece dec t spre determinat ii si abia apoi c atre general. Individualul nu se deschide n dublu sens, ci doar ntr-unul singur, c atre determinat ii. S a ne amintim acum de raportul individ-nat iune din eseul Logica nat ional a. Ca individul s a se poate ridica la puterea nat iunii lui, adic a la instant a general a a culturii acesteia, el trebuie mai nt i s a- si dea determinat ii. S i aici deschiderea individualului se face univoc, c atre determinat ii si abia apoi c atre general. Altfel spus, reabilitarea individului n lozoa lui Noica este o chestiune ce poate redus a la un synalethism al individualului. Un individ se poate reabilita, d ndu- si un temei viet ii lui, numai n m asura n care viat a lui se desf asoar a dup a schema nl antuirii synalethice. Aceast a schem a, spre deosebire de cea a silogismului, cuprinde patru trepte, si nu trei. Aceste trepte s nt: 1. tema; 2. deschiderea temei; 3. nchiderea temei; 4. reg asirea temei. Ei bine, aceste patru trepte din cursul synalethismului s nt tocmai stadiile prin care trece dialectica tematic a a lui Noica. Synalethismul este varianta logic a a dialecticii ontologice n patru timpi. Ceea ce n ontologia lui Noica poart a numele de dialectic a tematic a n logica lui se nume ste synalethism. Spuneam c a din cele cinci tipuri de synalethism, synalethismul individualului are la Noica un statut privilegiat. Noica spune c a synalethismul individualului este nucleul oric arei formaliz ari logice si c a toate celelalte patru tipuri de synalethism l presupun pe cel al individualului. Acesta din urm a le face posibile pe celelalte patru. Dac a nu ar exista un individual oarecare, problema determinat iilor si al generalului nu s-ar mai pune, c aci determinat iile trebuie s a aib a un substrat concret, Iar generalul trebuie la r ndul lui s a se nr ad acineze ntr-o realitate concret a si individual a. In felul acesta, logica lui Noica reu se ste s a ia n seam a realit a tile individuale, aparent insigniante, ale acestei lumi. Ea reuseste s a dea dreptate lucrurilor individuale, acelor lucruri pe

S S  24

care logica clasic a, cu formalismul ei nivelator, le subsumase unor instant e generale si strivitoare: specii, genuri, clase etc. Concluzia care se impune e una singur a: chiar si n logic a Noica si-a urm arit tema obsesiv a a g ndirii lui, reabilitarea individualului, iar Scrisori despre logica lui Hermes este elaborarea deplin a, n form a logic a, a unui g nd pe care Noica si-l c ap atase n adolescent a.

Bibliograe
Logica nat ional a, n: Echilibrul spiritual, pp. 3352, Editura Humanitas, Bu cure sti, 1998 De caelo. Incercare n jurul cunoa sterii si individului, Editura Humanitas, Bucure sti, 1993 S ase maladii ale spiritului contemporan, Editura Humanitas, Bucure sti, 1997 Scrisori despre logica lui Hermes, n: Devenirea ntru int a, Editura Humanitas, Bucure sti, 1998

S S  25

S S  26

S-ar putea să vă placă și