Sunteți pe pagina 1din 8

1.

TRANSPORTULFLUIDELOR
1.1. Considera{ii teoretice prin conducte Transportul fluiclelorse f-ace deplasarea acestora fiind posibilS saucanale. prin pomparesau datoritadiferenlelorde nivel intre intrareaEi iegireadin re{eala curgerea q;iLrtita.jclor. fluidekrrestecondi{ionatd libera.Tn interiorulinstalaliilor curgerea de procesul indeplinitide acestea. tehnologic sauopera{ia careeste Migcareaf'luidelorTn cazul proceselor industriale trebuie sd {ind seamade mai multe elemente: - debitul momentanQu se defineqte ca limita raporluluiintre cantitatea de fluid AM gi durataAt. pentruAt=0:

( ) , ,- , , l i , na \ 1,
AI

(1 1)

Curgerease realizeazd, in regim sta{ionarpentru un debit constantin timp sau pentrudebitevariabilein tirnp: nestalionar - viteza particr-rlelor de lluid difera in difbritelepuncte clin sec{iunea transversald a qi maximdin lungulaxeiacesteia. conductei. fiind nuld la perete - debitulrnediuD" ..pr.rintd dehitulclef'luidcarecurgein intervalul de timp dat Ar:

(1.2)
1.2.Transportul fluidelor cu ajutorul pompelor Curgereaf'luidelorprintr-un trase u de conducteestc posibila daca intre capetele traseului existdo diferenfade presiune. Aceastase realizeazd, cu a.jutorurl instala{iilor de pompafe sau mai precis cu a.jutorulpompelclr.Pompelc realizeazd, pe ldnga transportul gi operalia f-luidelor de amestecare cAndsitualiao impune. Pompele utilizate in industria alimentari sunt: centri/itgule: creqterca energicilichic'lLrlLri se producedatoritaac{iunii unui element numit rotor cal'ela miqcarea lui producefbrla centrifirga ce este imprimatafluidului. Ca amplasare. rotorulpoatefi radial.diagonal sau spiral; axiole'. creEterea energieifluidului se producedatoritaforlelor hidrodinamice generate de migcarea de rota{iea rotorului qi care favortzeazS. apariliaunei diferen{e de presiune intre felelepaletei:

cu canal luterul: cregterea energieilichiduluise produceprin difbrenlade presiune dintrezonade aspira{ie gi ceade refulare prin r,'arialia volumuluicuprins intrepaletele rotoruluiqi suprafala interioari"rotorulfiind amplasat excentric fatade carcasd. volumice:creqterea energieilichidului se realizeazi modificdrii periodicea volumului unui spaliusub ac{iunea unui organde lucru carepoatefi piston.plonjor, membran6. ro{i din}ate cu angrenaje exterioare sauinterioare. cu gurubexcentric (snec); cu.fluid molot"'creEterea energieit'luiduluintotor are loc prin ef-ect de.let creat la scurgerea f'luidLrlui motor printr-una.jLrta.j amplasat intr-Lrn diluzor. oblindndu-se Ia refulare un amestec intreagcntul motorgi flLridLrl p.mpat. in figurileI .l gi I .2 suntprezentate cdtel,a tipr-rri de pompevolumice.
,*'\

k:d^)
\{yi
Itl c
h-io

l.l Pontpe volttmice cu miscdri alternolive; u pompti cu pi,slctn,.h - pontpd t:u menrhrane..c ponpd t.u clupe.

{l

Fig' 1 2 Prtnrpct'ctlurttit'e t'u miS(iri de rctlulre (rolut^)e);u c,uroli dinlute; h cu ttrtgrenufec'icloide| (' ('u loburi, tl ('u rolor nrelcul; e cu c.curul lutt,rul,.piirli c o n t p o n e n t c :L s r u r o r : 2 r o r o r ; 3 , 1 i n t ' e p u r u , l 1 i; l i i r . y i r u lc , u n u l u l u li u t e i a l ; 5 oriliciul de tt,s;Ttiralie.6 orificiul cle refirlure.

1.3.Pompacentrifugl Pompele centrifuge pot fi mono saumultieta.jate. Elcnentele clincareesteconstitLritA o pompd centrifugd sunt:carcasa. (figura1.3). rotor.sistente de aclionare LichidulintrAin pompA axial qi subacliunea cAmpultri de fbr{ecentrifr-rge determinat de migcarea rotorr,tlui. esteimpins radial cu vitezi spreperif-eria rotorului gi apoi in conducta de refirlare. in dreptulorificiulr,ri de refi-rlare se micqoreazd ritez.a lichiduluidin cauzaspa{iului mai mareqi energia cineticdse transformd poten{iald in energia necesard ridicdrii lichiduluila indllimeacerut6.Ieqirea lichidului din rotor produce in centrulacestuia o depresiune carefbce ca lichidul din conductade aspira{iesd fie impins de presiunea atmosfericd in rotor. Din aceastd categorie de pon-rpe s-au construitla noi in {ard pompeleLotru. Cerna.Crig gi alte tipuri. Pornpele centrifugemultietajate sau mai rnultetreptede pompare.fiincl prevdzute cu mai multe rotoarenlontate in seriepe acela;iarbore.Se utilizeazd in instalaliile undeeste necesard o indl{ir-ne mai ntarede pon-rpare. Din aceastd categorie se labrici pompecu arhgrele orizontal tip SADLIqi cu arbore pompele vertical. submersibile tip HEUE.

Fig. l. 3 Sc:hemu ponrpei centrifirge nronoetufatd. ./ cctndut,ld I - urbore:2 rolor, -J- curctt.sii: de aspirn{ie; 5 -. conductd de evacuure.

Pornpele de tipul HEBE sunt submersibile. mono sau multietajate care func{ioneaza in pozilie I'erticaldavdnd urmdtoarele caracteristici: carcasdcircr,rlard. cliametrulde refulare cuprins intre ii...60 ntrn.debitulde lichid transportat fiinclintre i...10 n.,r/I", la o i'al{ime de pomparecuprinsdintre 10...160n't. presiune de calcul max. 16 bar ;;i o temperatura cle o('. transpot't clepdnala,vr/ AcestetipLrri de pompese folosesc Ia transportul apci potabile.

industriale qi apeicalde.folositela extragerea apeidin puluri sar,r ltntdni. la stocarea in castele de apasauin instala{ii de vid. Pompelede tipul APOLLO din care f'ac parte gi cele de tip SAD(| au urmdtoarele caracteristici: diametrulde refularecuprinsinrre10...8fi mrn. debitulde lichid transportat fiind i n t r e1 . . . 1 0 m3lh la o inallime depompare c u p r i n s i n t r e6 . . . 2 3 0 e e c a l c u lm a x 3 m . p r e s i u nd .0 bar Eio temperaturi de transport de pdnala 1300C. Acestctipuri de pompese amplaseazain pozilieorizontald qi se fblosesc la circuite de Lrlei sauapautilizate pentru opera{ii cleincalzireracire. la circuite auxiliare.la instala{iidc incalzire.in industriabr-rnurilor de consum. recircr-rldri a circuitelorindLrstriale. alimentdricr-rapa industriala qi potabila.transportul solu{iilor neutre. (:RI$ sunt pompecu paletedispuse Pompele de tipul LOTRLI,C'ERI|A, pe un rotor amplasatexcentricfafa de carcasdavdnd urmdtoarele caracteristici: diametrul de refulare cuprins intre10...1i1l mm. debitulde lichidtransporrat fiind intre1 170 m3/hla o indllimede pomparecuprinsdintre J...60 m, presiune de calcul maxim l0 bar gi o temperaturd de 0C. transport de pdnala 130 Aceste tipuri de pompese amplaseazdin pozilieorizontald pi se folosesc la transportul apei industriale apa r-rzata.solLrliineutre.emulsii.Ca Ei potabila. element constructiv de atenuare a zgomotului produsde rotorul excentric. aceste tipr-rri de pompesuntprevazute cu atenLlator ciezgomot. 1.4.Motoarelehidropneumatice Motoarele hidropner-rmatice sunt m a $ l n l hidropneumatic[ in energie mecanicd. Acestea seclasificd in: Motoare hidraulice - hidrodinamice: roli hidraulice. turbinehidraulice: - h i d r o s t a t i cle : i a r er.o t a l i e in r: / - pneumodinamice: Motoare pneumatice turbine eoliene; - pnellmostatice: liniare. rotative. Rolilehidruulit'e se utilizeazd pentrucaderirlici de apa.Dupa felul cum primesc apa. deosebimroli cu admisie superioari.inf-erioara gi laterala.Totodatasunt intAlnitero{i cu arboreorizontalpar{ial cufundate cu parteainfbrioarain apa gi ro{i cu arboreverticaltotal cr-rfurndate in apa.antrenate de for{adinamicd a curentului de apa. Turbinelehidrattlicesunt rofi hidraulice perfeclionate careprimescapa sub presiune in mod continuupe rotor. Dup[ direcfiacurentuluiturbinelese clasificain turbinetansentiale (Pelton), radial-axiale (Kaplan) qi axiale(Francis).
de

forln care transformd energia

Motoarele hidrostatice suntrnaEini reversibile. putand incleplini atdtfirnc{ia de generator hidrauliccat gi de motor hidrostatic. Motoarele hiclrostatice Iiniare(cilindrii hidraulicide for{a) sau rotative(pompelecu ro{i din{ate.cu piston raclial. cu piston axial. cu palete glisante). transformd presiunea lichiduluiin lucrumecanic util prin deplasarea pistonului sau rotirea arborelui motoarelor respective. Turbineleeoliene(fig.1.a) sunt motoarepneumatice care transformd energiacinetici a maselor de aerin miEcare in lucru mecanic.

.!
{\ j1
:l

+L (3

Fig. L1 Ttrrbine ectliene;a-cu coacld; h_c,tr virole,. c:-cu elic,e.

In funclie de pozilia arboreluise deosebesc turbine cu arbore orizontal si turbine cu arboreVertical'Turbinelectt arboreorizontalnecesita dispozitivespeciale pentruorientarea acestora in direc{iacurentului.Energia mecanicd produsa de tr-rrbina poatefi r,rtilizata directla ac{ionari pentru producerea curentuluielectriccare poatef-i acumulatin baterii gi utilizat la incdlzire sauiluminatelectric.
Moloarele hith'o|tneutnurit'e liniare (cilindri cu piston sau canrerele pneumatice cu membrana)'sau rotati\c ser\esc Ia aclionari sau conrenzi hiclropneumalice fEcad parte din

Ji vR

*R

Fig I 5 Moroure hidropnumurit'e rinittre; (r-cLt 1)i.\rondi.sc.,b-c.upi.sronpr.njrtr

categoria celor volumicealternative. la caremodificarea volumului se face sub actiunea unui piston plonlor. d i s cs a r r Elementele componente figurii 1.5 sunt: 1 supapa de admisie: J - sr-rpapd relulare. 1.5.Ventilatoare Ventilatoarele se clasillcddupd modr-rl de trecere a aeruluiin radiale(centrifugale) gi axialesaudupdpresiunea mauometricd in r,'entilatoare presiune" de.ioas5 de mediepresiLrne gi inaltdoresiune. pistondisc sau plonjor:2 - carcasa: J -

Jt L-L
lTlt

tP1

li ab

ItJ
t'entrifugul,L

Fig.1.6 Ventilutoure; u uxtul.

Ventilatoarele axiale. dLrpatipul paletelorpot fl cLr palete fixe sau reglabileiar ventilatoarele radiale(centrifugalc) dupatipul paletelor pot fi cr-r paleteinclinate inaintesau inapoi(celemai r-rtilizate). Ventilatoarele cu paletedreptese utilizeazd la uneleinstatalii de transporl pneumatic. deoarece paletele dreptenu acumuleazd materialul in canalurl rotorului.[,a creqterea debitului. presiunea totald a ventilatorului se modifici (debitul qi presiuneacresc iar inal{imeade pompare scade). Modul de montajal acestori tipuri de ventilatoare esteredat in figurile 1.7pi 1.8.
.t

-)

Fig- I 7 Montajul ventilatorului uxial; I - oriJiciu cle aspira{ie; 2- rotor cu pttlete: 3-orificiul de refulore clr j aluzele.

Fig. l.B Mctntajulvenlilatorului radial; I rnotor electric; 2- rcttor,. 3 - palete; J conducttt de refulare ; 5 guro cle tr.sTtirrtlie: 6 c'urcas0;7 .\Ltporl.

Ventilatoarele folositein instalaliile cleventila{ie ar-r anumitecaracteristici clupd care pot fi alese'Acestecaracteristici sunt: debitul.presiunea totala.turalia Ei puterea necesard pentruaclionare. Alegerea ventilatoarelor constddin urmdtoarele operaJii: se alege pozilia de montaj a ventilatoruluicentrifugal(fig. L8) astf-el incAt la racordarea acestuia la instalalie traseulcanalelorde aspira{ie sau refularesa fie cdt mai scurl: calcululdebituluimasicde aer Q. fmrlh1necesar: se poatelace in funcliede con{inutr-rl in vaporide apadin aerr-rl incintei" con{inr-rtr-rl de caldura al aerulr-ri sau con{inutul de gazenoci'u'e a halei. | .5.] . Turh( )L'()ntln'e.\'()ttrt' i,s'tfl ante rs Func{ioneazd pe aceleaqiprincipii ca ventilatoarele centrifugaledar rapofiul de comprimare estecuprins intre 1,1...J. Presiunile realizate la refulare suntla turbocompresoare 20...120 daN/cmrgi la suflante 1...2fldaN/cmt.Ar-, un numdrmai marede rotoare montate in serieqi se construiesc pentrudebitenrari. 1.6.Compresoare volumice Comprimarea fluidului gazosse oblineprin cregterea presiuniistatice. folosild un organ mobil pentrumicgorarea r,'olumului unuiasaumai multor compartimente in carefluidul gazos este inchis. Pot fi cu: piston.rotative frigorificeetc. Compresoarele cu piston au organul principat cu migcare rectilinre alternatir,,a. Compresoarele pentrttinstalaliile frigorificepot fi cu unul. doi. trei sau mai ntr,rlti cilinclrii aqeza{i vertical.in V. orizontal(mai rar). Dr-rpa felul in careflr-ridul (gazul)frigorific strdbate cilindrulse deosebesc compresoare in echicurent gi ir"r contracurent. dupa fblul organului.se tftilizeazd la instalatiile

Fig. 1.9 ('ompre,soure cu pi.rron; u

in ec.hic'urent; h in contracurenl

La compresoarele in echicurent vaporiiagentului fiigorific intra in supapele montate in fundul pistonului qi ies prin stlpape ntontate in capacul cilindrului. strabatAnd cilindrulintr-unsingur sens.La compresoarele in contracLlrent in chiulasi sunt supapede: achnisie (aspira{ie). refulare. Compresoarele rotativepot fi cu pistoane rotatire.cr-r palete(culisante in stator. glisante in rotor).cu inel de apa. Organr"rl mobil esterotorul excentric cu paletecare lucreaza intr-o carcasd cilindrica.

Fig I I(). ('ompresoare rolctlit'eL'urolor ert'enlric'; u ct,t Ttuleldctrlisunlij in s'talor: b cu pttlelti c'uli.sttnttiln rolor', (' L'u int:l lic'hicl. E,lcntenlccomponente I -c' arc ct,s ti. 2 -ror or ; 3 - i n trure .fr u itr; J -ct'ucuure .fl u id, 5 -pcr l ere.

l0