Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARATIE DE AVERE

SubsemnatuIlSubsemnata, de "'led, p g. e:Sc:


\..

, avand ftmcpa

CNP

1. (6,(\ \)9 \t-:-;;l.'3>.'X

ue:
indeclarapi,declar pe proprie raspundere . .

cunoscand prevederile art. 292 din Codulpenalprivindfalsul ca impreuria cu familial) depnurmat()arele:

* 1)Prin familie seintelege


I. Bunuri imobile

sotullsotia ~icopiii af1atiiIlintretinereaacestora,

L Terenuri NOTA.: Se vor declara inclusivcele af1ate in alte tari.

* Categoriile indicatesunt:(l) agricol; (2) forestier;(3) intravilan; (4) luciudeapa;(5}altecategoriide)eremiii extravilane, dacaseaf1a in circuitul civil. . *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul buriurilorproprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sofia,copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte~i n~mele coproprietarilor.
2. Cladiri NOTA.: Se vor declara inclusiv cele af1ate in alte tari.

Categoriile indicate Sunt:{l)apartatnent; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4)spatiLcomercHtle/de Dductie. . *2) La "titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, mlmele proprietarului (titularul,sotul/sotia, cOpih.l.l), :incazul bunurilor Incoproprietate, cota-pane ~i numele coproprietarilor. II. Bunurimobile

1. Autovehicule!autoturisme, tractoare, Ifia~in.iagricole,. ~alllpe,iaht.uri .~ialteIIHjloa.cede'ttallsport. re suntsupuse inmatriculiirii,potrivif l~gH . .

2.. Bunuri sub forma de metal~ pretioase,.bijutrH, .obiectede. arla$i decult,:colectii~e:. art~>$i IIfiismatica,obiecte Care Cac parte din patriInonhIlcultural national saulloiversal,.a.caror valoa're Hlmatadepa~e~te 5.000 de.euro
NOTA.: Se vor mentiona toate bUfiurile aflate in proprietate, indiferent dacaele se aflasau nupe teritorillfRomaniei momentul declararii.

III. Bunuri mobile, a .caror valoaredepa~e~te 3.000 de eurotiecare,~i timele12 luni

bun.uri imobileinsfraillateill

IV. Active final1ciare 1. COl1tllri idepozitebancare, fonduride investitii,Jotmeechivall1te deec()nomisiri ~lusiv cardurile de credit, daca valoarea insUlnata a tuturor acestora depaete S.OOOdeeuto' NOTA:
Se vor declara inclusiveele aflate In banclSal1 institl1tii finaneiaredin stdiinatate,

investire,

~s:' ~.
~.

%
\"?:>

\\
*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau ech.iva/ente (inclusiv card); (2).depa~it bancatsau :hivalente; (3)Jonduride.investifii sau echivalente,inclusiv fonduri private de pensiisaualtesistemecu iwnulare (se var declara ee'eaferente anuluifisealanterior). 2.Plas3I11ente, inve$ti!ii directe i iIl1ptlimuturi acordate, daca v~Hoareadepia!fQl1s4niataa ~estoradepaete S.OOO de euro NOTA:
Se vor declara inclusiv illvestitiile ~i participarile in strainatate.

tuturot

*Categoriileindicatsunt: (1). hdrtiide valoare definute (titluri de stat,cettijh:ate, cfiuni sau piirfi socialefn societiifi comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

ob?igafiu1:d),:<(2)

3. Alte active produditoate de venituri nete,careiIlSUJ:llatedepa~escecllivalentllla5.000 de enrolle


.' ' '

........ : ...

-.-:

__

'

"

'

'

'

'

'

'

. - ............

0 ..

0"

.....

0_

........

.0

:.:

.'

..

,'.:.f>. ' ' ..

' ...........

,_ ,.' ....

'........

-.

,- "._ ........

it _..........

: .....

"._

..

0 .. .-

..............

: .. '...

'.

'.'

.. .. '., .........

' ....

'..........

' 0.- .....

,'.......

'

'..............

eo

...

e .. ,.

'.

'..

0_ ._ .

:-......

' ...........

0" ........

'

'.....

' .....

' ......

' ..

_......

NOTA: Se vor declara inclusiv eele aflate In stdiinatate,

V. Datorii Debite, ipoteci,garantii emisein beneficiulunuitert, bunuri acllizitionate ill sistetnJeasing$i.alte emenea bunuri, dadi valoatea insllmata a tutllror acestora.depae~te5.000 de euto
NOTA: Se vor declara inclllsiv pasivele finallciare acuIImlate In strainatate.

VI.. Cadouri,servicii sauavantaje .primitegratuit .sau subventionat .faladevaloat.ade .pi~ta,<diu [riea unor persoane, orga~iz.atii,s9cietaticolJ.le. ciale, . egiiaut(molJ.le,.compalli.ilsocietatiuationalesall stitutiipublice romane~ti sau .straine, inclusiv .bur~~,credite,garantii,decontari decheltuieli, alteledecat Ie ale angajatotului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 deeuto*

1.2. Sot/solie

1.3. Copii

*Se excepteaia de fa aeclarare eadourile $i trata/iile uzuafe primite din paf'tea rudelorde gradulI'ialll--tea.

VII. Venifuri ale dec1arantului ~i ale membtilor sai d~famme, realizate. inultblllll anfiscalincheiat. (potrivitart. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Cllmodificarile~i cOlllpletarile ulterioare) NOTA.: Se vor declarainc1usivv~niturile provenite din strainatate.

3.2. Sot/sotie

4.2. Sot/sotie

6.2. Sot/sotie

2. Sot/sotie 3. Copii

2. Sot/sotie 3. Copii

Prezenta declaratie constitllie act public ~i.l"iiSpllnd potrivit h~giipenaleppttll inexactitateas~lll !racterul incomplet al datelor mentionate. Datacolllpletarii

'1:, \ .. 'i'.. ~.~.~.


'l>.

~."~f

(\f"\

')