Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARA1IEDE INTERESE

Subsemllatul/Sllbsernnata, de4.(u\~c CNP ~"


AG:.AOS".2~1..2..'1~ ),"

.~ Q1Cl\e..cA", <t\'WeOD =~i n Q).t


la '.~~{\&ge\u\)~'\~j>
v

, avand functia

, dornicjliul

~~\\!'~
\' .' '.'

"!MEA ,,'. \!)"L.


'" "\' ,t

': " ."'\:.'

.'r ....:%~.Q
,:,' ,

cllnoscand prevedetile art. 292 (Jin CodlJl penalprivind

falS1l1in deciatatii'l deciar pept9ptia

rasplllJ.dete:

Ul1itatea ~ denumirea~i ,adresa ~ 1.1 .

Calitatea detil1uta

Nr.depaqi sociale sau deacti'ul1i

Valoarea total a a piirtilor Sociale ~i/sau a actiunilor

Unitatea - denumirea~i adresa ~ 2.1. .....

Calitatea detinuta

Valoarea bel1eficiilor

denumirea~ 00resa
TrtI.:Ilar ..............

careafost fucn:x:iintat
C0111rnCtul

Incheierii con1ractului

con1nlctu1ui totalaa con1rtlctu1ui

Sot1~~e ~1.... .e :.. .:s~~.3\~


~~

RudedegrndulI ale1itularului

SocietaticomercialelP~fizica atItoriza1aI Arociatii illtnilialeiCabinete individuale, cabinete aoociate,metati civileprofesionale saumetaticiWe profesionalecunlspl.lrrlere IiInitatfrcare ~profesiadeavocat!Otganizatii rieguvertJamen1alelFun:latii/~ Prin rude degradulIse Intelege parinti pe linie ascendenUi ~i copiipe linie descendellta. Se vor declara numele, denuplirea ~i adresabeneficiarului de contr~ct unde, princalitatea detinuta, titularul, sotul/sotia ~i rudele de gradull obtin contracte,a~aculTI sl1ntdefinite lapunctul5.
1) 2)

PreZenta deC1aratie constituie act ,public ~i r~spund. potrivit lgii Inmale pentrllinexactita:tea caracterul inc()mplet al datelormentionate.

san

Dataconfpletarii

..... ~1\.~~.~ ..~~~ ..\.' ..

-,

' f..:P:.." ,