Sunteți pe pagina 1din 5

Traducere de pe site-ul: http://orthodoxie-libre.over-blog.com/article-1524555.

html

Prenumele unui ortodox trebuie neaprat s fie nume de sfnt? Un ortodox trebuie s aib un singur prenume?
Acest text i propu e s! r!spu d! surpri derii ma i"estate deosebi de rui #sau de al$i ortodoci de tradi$ie ruseasc!% dup! cum &icem a&i' atu ci c( d t(l esc al$i ortodoci ce poart! pre ume compuse sau pre ume ce u corespu d vreu ui ume de s"( t ortodox. )imire so$it! aproape sistematic de urm!torul come tariu: * +u exist! aa ceva la ortodoci% deoarece "iecare i divid u are dec(t u si gur s"( t protector i u doi sau trei,- sau * .xist! /"( tul 01 * so$it de o expresie a "e$ei dispre$uitoare- .ste adev!rat c! practicarea pre umelui compus este rar! la ortodoci. +oi i e u cu oatem dec(t c(teva ca&uri2 pri tre acestea% u 3ea -3ac4ues% u 5ierre-6rice ori celebrul 3ea -7ouis 5alier e% c!ruia ortodocii "ra co"o i i datorea&! traduceri "oarte pre$ioase% cum ar "i cele ale mai multor scrieri ale /"( tului 3usti de 8eli9e #5!ri tele :usti 5opovici'% adev!rat /"( t 5!ri te al 6isericii; aseme ea respi gere a pre umelor compuse sau a celor care u au apar$i ut u ui s"( t se spri9i ! pe urm!toarea explica$ie. 5re umele ce e este dat la bote& trebuie s! "ie cel al u ui s"( t care e va ocroti de-a lu gul tregii oastre vie$i. <ate "ii d acestea% devi e i util s! purt!m dou! pre ume% ca i cum u s"( t -ar "i capabil s! depli easc! aceast! sarci ! de u ul si gur... 8(t despre alegerea u ui pre ume ce u apare si axar% aceasta ar echivala tr-u "el cu lipsirea de bu !voie de u /"( t patro ocrotitor. Al$ii aduc u argume t suplime tar% de ordi pedagogic. +umele /"( tului va servi drept *"ar, celui bote&at% va "i o bali&! ce-i va ar!ta calea pe care trebuie s! o urme&e. Totui% aceste argume te u prea re&ist! u ei exami !ri obiective a datelor istorice i% c! i mai pu$i % a celor teologice. 7e vom de&volta cele ce urmea&!. Obiceiul de a da celui botezat nume de Sfnt este limitat n timp i spaiu, prin urmare nu poate fi absolutizat =!rile ortodoxe su t variate i umeroase. <e aici decurge o diversitate a tradi$iilor i obiceiurilor% dei 8redi $a r!m( e desigur ide tic!. <i motive demogra"ice% istorice i u umai% practicile cele mai r!sp( dite su t cele de origi e rus! i greac!. <ar u trebuie s! uit!m de existe $a celorlalte popoare ortodoxe% c!rora u se cuvi e s! le dispre$uim obiceiurile% credi $a i r(v a% c!&( d capca a de a le co sidera i "erioare c( d tim bi e c! au d!i uit po"ida vitregiilor istorice. >iletismul bate la u! atu ci c( d ridic!m sl!vi "!r! icio re$i ere a umite obiceiuri * a$io ale,... privi du-le cu dispre$ pe cele ale veci ilor. /-a v!&ut c! ruii i grecii ma i"est! u ataame t puter ic "a$! de "olosirea u ui si gur pre ume% acesta "ii d purtat a terior de u s"( t. +u este ca&ul altor popoare ortodoxe% deosebi al s(rbilor i gru&i ilor.

Aceste dou! popoare% ciuda creti !rii lor timpurii% o"er! o gam! de pre ume ce le amestec! pe cele purtate de s"i $i cu cele tradi$io ale% prove i d di perioada p!g( !. Ast"el% ca&ul /erbiei% pre umele ?ila i @atsAo deosebi $i de acest! ultim! categorie. /"( tul /ava% primul arhiepiscop al 6isericii autoce"ale di /erbia purta umele @atsAo ai te s! se c!lug!reasc!% dei "usese bote&at ortdox. <ori d s! mbr!$ie&e mo ahismul B observ!m c! pre umele s!u p!g( u a co stituit o "r( ! setea lui de absolut - % i s-a dat umele de /ava% ci stea celebrului /"( t c!lug!r /ava. <e la lumi area /erbiei% se p!strea&! aceste pre ume precreti e p! ! &ilele oastre. Trebuie s! tragem co clu&ia de aici c! respectivii u su t ortodoci sau c! su t ortodoci de m( a a doua1 .ste evide t c! acest! co clu&ie ar "i ero at! dac! 9udec!m cum a supravie$uit ortodoxia acest spa$iu po"ida at(tor secole de domi a$ie otoma ! sau m!rturiile at(tor m!rturisitori *moder i, di perioada persecu$iilor ustae. .ste adev!rat c! ortodoxia s(rb! pre&i t! aceast! particularitate B observabil! i ?acedo ia - % i a ume /lava. >iecare "amilie are u /"( t protector a c!rui pra& uire este o oca&ie special!% slava. 5utem presupu e c! aceast! tradi$ie compe sea&! caracterul esistematic al pre umelor de /"i $i. Totui% se pare c! este mai degrab! vorba despre locuirea cultului divi it!$ilor "amiliale cu o alt! pra& uire% creti i&at!% atu ci c( d aceste teritorii au "ost creti ate. 8aracterul esistematic al pre umelor de /"i $i se reg!sete Ceorgia% a doua a$iu e care a acceptat 8reti ismul ca religie o"icial! dup! Arme ia. +umeroase pre ume gru&i e u "ac trimitere la vreu /"( t sau la vreo origi e ebraic!% ci se trag di tradi$iile locale. .ste deosebi ca&ul pre umelor "emi i e: 7Dla% +a a% Thea% Theo a i multe altele care au r!d!ci i persa e... +ecu osc( d su"icie t obiceiurile di @om( ia 6ulgaria i alte locuri% u putem vorbi despre ele. +i s-a p!rut totui i teresa t s! e aplec!m asupra situa$iei di Arme ia B po"ida *mo o"i&ismului, s!u - % datorit! vechimii creti ismului pe aceste meleaguri. Aceeai observa$ie se aplic! i Ceorgiei. Aduc drept m!rturie aceast! list! de pre ume arme ie e% cu sem i"ica$ia sau origi ea lor. 5ri tre pre umele "emi i e "igurea&! mai ales: AchAE e # umele u ei pietre de culoare eagr! sau albastr!'% Aghav ie #porumbi$!'% A ahide% &ei$! di mitologia arme ia ! #su tem departe de /"i $ii i de poporul :sraelului'% A Ai De # sem ( d rar i epre$uit'% A ouche #de origi e persa ! sem ( d bl( d!% lumi oas! i par"umat!'% Araxie% ume derivat di tr-u "luviu arme ia % ArdDmisse% varia t! a umelui ArtDmis% divi itate p!g( ! di Crecia. ; trecere rapid! revist! a pre umelor masculi e #pe care u o vom trepri de aici' e duce la aceeai co statare... Acestea i pot oca pe mul$i: exist! carevas!&ic! popoare creti e care au p!strat pre ume p!g( e pri tre care g!sim chiar i ume de &eiF Totui% acesta era obiceiul origi ar: s! te bote&i "!r! s!-$i schimbi pre umele.

a nceputurile cretinismului, mult !reme, obiceiul era s primeti botezul fr s sc"imbi prenumele : >aptele Apostolilor u t(l im icio re"erire la vreo schimbare de pre ume. <i pu ct de vedere practic% ai te de ceputul persecu$iilor cu alaiul lor de martiri% le era chiar imposibil apostolilor s! dea ume de /"i $i% pe tru simplul motiv c! u existau c! martiri. Ast"el% ce turio ul 8or eliu a r!mas 8or eliu i este ve erat sub acest ume. 7a "el i 5riscila. /! presupu em o clip! c! de la ceputurile propov!duirii apostolice% orice proasp!t bote&at ar "i trebuit s!-i schimbe pre umele i s! opte&e pe tru cel al u ui /"( t. .ste evide t c! u am mai "i avut o aa diversitate de pre ume de /"i $i. +e-am "i mul$umit cu pre umele de origi e ebraic! i cu cele ale martirilor ebote&a$i #co sidera$i automat ca /"i $i'. 7ucrurile s! s-au petrecut alt"el% iar oi avem ast"el pre ume de /"i $i de origi i diverse: greac!% lati !% germa ic!% celtic!% arab!... i lista e departe de a "i exhaustiv!. Trebuie sem alat de aseme i "aptul c!% ma9oritatea lor% aceste pre ume u su t decli !ri "o etice sau vreo alt! adaptare local! a u ui eve tual pre ume de origi e ebraic! #chiar greceasc!'% cum este ca&ul pre umelui Gves% care u este dec(t "orma breto ! a lui 3ea #:o '. Hom ar!ta c(teva exemple% aplec( du- e spre /"i $ii care au str!lucit pe t!r(murile oastre% >ra $a. - /"( ta 6la di e di 7Io #sec. 2': patro im lati sem ( d *bl( d% m( g(ietor, - /"( tul 8ore ti di Juimper: umele vi e di breto !% u de korventeen seam ! *uraga , - /"( tul 7up #/ai t 7oup sau /ai t 7eu di sec. 5': se re"er! pur i simplu la a imalul cu acelai ume - /"( tul CKD aLl #sec. M'% c!lug!r: vi e de la *gKe , i *maLl,% alb i pri $ - /"( ta Ce oveva di 5aris% mo ahie: di ou o etimologie celtic! sem ( d fiica cerului - /"( tul Nilaire di 5oitiers #sec. 4': di lati escul Nilarius% sem ( d hilar% vesel Hedem desluit c! aceti /"i $i i poart! pur i simplu pre umele civil di cultura care s-au !scut. ; scurt! exami are a pre umelor de origi e germa ic! e duce la aceeai co clu&ie: /"( tul Oil"rid #sec. P'% arhiepiscop de GorA: *Kill, sem ( d voi $! i *"rid, pace /"( tul Oalter #sec. Q': *Kaldo,: cel care guver ea&!% i *heri, armat!

Ast"el% bote&ul u era deloc so$it de impu erea sau "olosirea sistematic! a u ui ume de /"( t de9a cu oscut. .ra p!strat pre umele prove it di cultura c!reia i apar$i eai. +ici pre umele oste tativ p!g( e u co stituiau o barier! sau o i terdic$ie 6iseric!.

:l avem ast"el pe /"( tul 6acchus% megalomartir% tovar! al /"( tului /erghie #alt patro im roma sau etrusc'% ce poart! umele &eului roma al be$iei #i al des"r( !rii'. :l avem i pe 5apa :oa al ::-lea% sec M% al c!rui adev!rat pre ume creti era ?ercur #&eu roma al comer$ului'. C!si d c! u prea este dem de u 5ap!% i-a schimbat acest pre ume% i augur( d ast"el aceast! tradi$ie a 5apilor. Trebuie s! ami tim c!% $i ( d co t de ca oa ele ce i ter&ic accesul co verti$ilor rece t r( durile clerului% putem crede c! ?ercur a evoluat s( ul 6isericii p( ! s! "ie ales 5ap! "!r! ca pre umele s!u s! produc! vreo tulburare. Acest obicei de a-i schimba pre umele adopt( d u ul de /"( t mai su"er! de o excep$ie de propor$ii #cel pu$i ' spa$iul slav. /ub ce ume a "ost bote&at 5ri $ul Hladimir di Riev1 /ub cel de Hasile2 i totui este trecut si axar sub umele de /"( tul Hladimir% ceea ce t!rete te&ele oastre. .ra deci umit cu umele /!u origi ar. Ast"el% "olosirea umelui de bote& este limitat! geogra"ic i temporal. Ar "i i teresa t s! e ami tim vorbele /"( tului Hi ce $iu di 7Dri s: S inem ca adevr de credin ceea ce a fost crezut pretutindeni, ntotdeauna i de ctre toi,. @eiese di e u $area acestor di"erite exemple c! "olosirea numelui de botez unic inspirat de un Sfnt nu poate figura printre ade!rurile de credin. /e cuvi e de aseme ea s! respi gem ca "!c( d obligatoriu parte di tre aceste adev!ruri acea credi $! cum c! "iecare are u si gur /"( t 5rotector. ?ult! vreme aceasta u a existat la ortodoci% iar u ora aceast! credi $! le este str!i ! i acum. ; ast"el de credi $! i u ast"el de obicei $i cel mai r!u ca& de eroare% cel mai bu ca& de teologume % opi ie teologic! acceptabil! m!sura care u co tra&ice u adev!r de credi $!. +i s-a p!rut i teresa t s! aru c!m rapid o privire teologic! asupra acestei tradi$ii a /"( tului 5atro % cu toat! modestia% desigur. Obiceiul Sfntului Patron nu trebuie s ne fac s uitm c a fi cretin nseamn a ne mbrca n #ristos .ste i vocat! o$iu ea de protec$ie o"erit! de /"( tul 5atro celui care-i poart! umele. .xist!% bi e $eles% mi u i ce vi spri9i ul acestei ipote&e. .a mai este atestat! de o rug!ciu e "olosit! 6iseric!: * @oag!-te pe tru mi e% /"i te 0...% protectorul meu% c!ci pli de !de9de vi la ti e% ca la mi9locitorul i spri9i itorul eobosit al su"letului meu,. ; alt! rug!ciu e se adresea&! gerului p!&itor2 iat! aici c(teva "ragme te: */"i te : gere% p!&itorul dureratului meu su"let i al vie$ii mele pli e de patimi% u m! l!sa pe mi e p!c!tosul% i u te dep!rta de la mi e,. Si u pic mai colo: *@oag!-l pe tru mi e pe <om ul s! m! t!reasc! "rica sa i s! "ac! di mi e rob vred ic de mila sa. Ami ,. : gerul 5!&itor depli ete ast"el aceeai "u c$ie de mi9locire i ocrotire ca i /"( tul 5atro . .xiste $a sa este co "irmat! de umeroase scrieri patristice i de cuvi tele ?( tuitorului sui di ?atei% 1P:1T: *Hede$i sU u dispre$ui$i pe vreu ul di acetia mici% cU &ic vouU: 8U gerii lor% ceruri% pururea vUd "a$a TatUlui ?eu% 8are este ceruri.,.

Acest lucru d! atere c(torva treb!ri1 <e ce este evoie de dou! persoa e cereti pe tru aceeai "u c$ie de mi9locitor i ocrotitor1 <ac! accept!m acest lucru% de ce s! re"u&!m atu ci ca u ii s! aib! mai mul$i /"i $i 5rotectori% respi g( d ast"el pre umele compuse1 .ste bi e s! e ami tim de existe $a gerilor p!&itori i a /"i $ilor% s! acest lucru u trebuie s! e "ac! s! uit!m scopul vie$ii creti e i se sul sui al 6ote&ului% cadrul c!ruia oi e mbr!c!m Nristos sui% u tr-u /"( t sau tr-u : ger. /! ami tim c! 6iserica% pri ca o ul Q5 de la 7aodiceea a dorit s! "r( e&e cultul : gerilor care cepuse s! ia propor$ii exagerate i ducea la uitarea lui Nristos. : aceast! dori $! de a impu e cu orice pre$ pre ume aa-&is creti e% u avem cumva di ou de-a "ace cu aceast! uitare a lui Nristos1 8u toate acestea% /"i $ii u au o existe $! separat! de cea a lui Nristos. 7egat de aceasta% /"( tul 3usti 5opovici vedea "ra&a "i al! a .va gheliei /"( tului :oa care vorbete despre "aptele lui Nristos a c!ror relatare ar umple toate c!r$ile de pe p!m( t% o alu&ie la vie$ile /"i $ilor. Acetia pur i simplu *prelu gesc, via$a lui Nristos. Hia$a creti ! este u ire cu Nristos: la 6ote&% c( t!m *c($i Nristos v-a$i bote&at% Nristos v-a$i i mbr!cat,. 5ri 6ote&% apoi pri Tai ele 6isericii #u de totul este Tai !% u doar cele V Tai e% c" <ogmaticii /"( tului 3usti 5opovici' primim Narul% i a ume e ergiile ecreate ce provi di s!i /"( ta Treime. Narul si gur u este de a9u s i trebuie s! "ie so$it de e"orturile ascetice perso ale pe tru ca omul s! colabore&e cu opera lui <um e&eu: este ceea ce umim si ergie% co di$ie sine qua non a u ei *Hie$i Nristos,. 8reti ul este cel care cearc! s! tr!iasc! dup! aceast! schem! #re&umat! rapid'. ) ii au reuit sau reuesc "!r! s! poarte ume de /"( t% timp ce al$ii care se bucur! de ocrotirea u ui /"( t protector s-au dovedit edem i de .l...