Sunteți pe pagina 1din 15

ORDONANTA nr.

2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor


(la data 15-Mar-200 actul a !o"t juri"prudenta Deci#ia nr. $% din 15-mar-200 & (la data 02-Mar-200 actul a !o"t reglementat de Ordinul 11'(200 &

)n temeiul prevederilor art. 10* din +on"titutia Rom,niei "i ale art. 1 pct. -../ din 0egea nr. $2%(2001 privind a1ilitarea 2uvernului de a emite ordonante3 2uvernul Rom,niei adopta pre#enta ordonanta.

+A4-TO050 -6 Di"po#itii generale


Art. 1 0egea contraventionala apara valorile "ociale3 care nu "unt ocrotite prin legea penala. +on"tituie contraventie !apta "av,r"ita cu vinovatie3 "ta1ilita "i "anctionata prin lege3 ordonanta3 prin 7otar,re a 2uvernului "au3 dupa ca#3 prin 7otar,re a con"iliului local al comunei3 ora"ului3 municipiului "au al "ectorului municipiului 8ucure"ti3 a con"iliului judetean ori a +on"iliului 2eneral al Municipiului 8ucure"ti. (la data 22-Apr-2002 Art. 1 din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul 1. din 0egea 1'0(2002 & Art. 2 (1& 4rin legi3 ordonante "au 7otar,ri ale 2uvernului "e pot "ta1ili "i "anctiona contraventii 9n toate domeniile de activitate. (la data 22-Apr-2002 Art. 23 alin. (1& din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul 2. din 0egea 1'0(2002 & (2& 4rin 7otar,ri ale autoritatilor admini"tratiei pu1lice locale "au judetene "e "ta1ile"c "i "e "anctionea#a contraventii 9n toate domeniile de activitate pentru care ace"tora le "unt "ta1ilite atri1utii prin lege3 9n ma"ura 9n care 9n domeniile re"pective nu "unt "ta1ilite contraventii prin legi3 ordonante "au 7otar,ri ale 2uvernului. (la data 22-Apr-2002 Art. 23 alin. (2& din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul 2. din 0egea 1'0(2002 & ($& +on"iliile locale ale "ectoarelor municipiului 8ucure"ti pot "ta1ili "i "anctiona contraventii 9n urmatoarele domenii6 "alu1ritate: activitatea din piete3 curatenia "i igieni#area ace"tora: 9ntretinerea parcurilor "i "patiilor ver#i3 a "patiilor "i locurilor de joaca pentru copii: amenajarea "i curatenia "patiilor din jurul 1locurilor de locuinte3 precum "i a terenurilor virane: 9ntretinerea 1a#elor "i o1iectivelor "portive a!late 9n admini"trarea lor: 9ntretinerea "tra#ilor "i trotuarelor3 a "colilor "i altor in"titutii de educatie "i cultura3 9ntretinerea cladirilor3 9mprejmuirilor "i a altor con"tructii: depo#itarea "i colectarea gunoaielor "i a re"turilor menajere. (la data 22-Apr-2002 Art. 23 alin. ($& din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul 2. din 0egea 1'0(2002 & (%& +on"iliul 2eneral al Municipiului 8ucure"ti poate "ta1ili "i alte domenii de activitate din competenta con"iliilor locale ale "ectoarelor3 9n care ace"tea pot "ta1ili "i "anctiona contraventii. (5& ;otar,rile con"iliilor locale "au judetene ori3 dupa ca#3 ale "ectoarelor municipiului 8ucure"ti3 prin care "-au "ta1ilit contraventii cu ne"ocotirea principiilor preva#ute la alin. (2&-(%&3 "unt nule de drept. Nulitatea "e con"tata de in"tanta de contencio" admini"trativ competenta3 la cererea oricarei per"oane intere"ate. (la data 22-Apr-2002 Art. 23 alin. (%& din capitolul - completat de Art. 13 punctul $. din 0egea 1'0(2002 & Art. $ (1& Actele normative prin care "e "ta1ile"c contraventii vor cuprinde de"crierea !aptelor ce

con"tituie contraventii "i "anctiunea ce urmea#a "a "e aplice pentru !iecare dintre ace"tea: 9n ca#ul "anctiunii cu amenda "e vor "ta1ili limita minima "i ma<ima a ace"teia "au3 dupa ca#3 cote procentuale din anumite valori: "e pot "ta1ili "i tari!e de determinare a de"pagu1irilor pentru pagu1ele pricinuite prin "av,r"irea contraventiilor. (2& 4er"oana juridica ra"punde contraventional 9n ca#urile "i 9n conditiile preva#ute de actele normative prin care "e "ta1ile"c "i "e "anctionea#a contraventii. Art. % (1& Di"po#itiile din actele normative prin care "e "ta1ile"c "i "e "anctionea#a !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ contraventiile intra 9n vigoare 9n termen de $0 de #ile de la data pu1licarii3 iar 9n ca#ul 7otar,rilor con"iliilor locale "au judetene3 punerea 9n aplicare "e !ace "i cu re"pectarea conditiilor preva#ute la art. 50 alin. (2& din 0egea admini"tratiei pu1lice locale nr. 215(2002. (la data 0/-Dec-200% Art. %3 alin. (1& din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul 1. din 0egea 52 (200% & (2& )n ca#uri urgente "e poate prevedea intrarea 9n vigoare 9ntr-un termen mai "curt3 dar nu mai putin de 10 #ile. ($& ;otar,rile autoritatilor admini"tratiei pu1lice locale "au judetene preva#ute la art. 13 prin care "e "ta1ile"c "i "e "anctionea#a contraventii3 pot !i adu"e la cuno"tinta pu1lica prin a!i"are "au prin orice alta !orma de pu1licitate 9n conditiile 0egii nr. 215(2001. (la data 22-Apr-2002 Art. % din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul %. din 0egea 1'0(2002 & Art. 5 (1& >anctiunile contraventionale "unt principale "i complementare. (2& >anctiunile contraventionale principale "unt6 a& averti"mentul: 1& amenda contraventionala: c& pre"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii. (la data 2/-Oct-200$ Art. 53 alin. (2&3 litera +. din capitolul - modi!icat de Art. -3 punctul 1. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & (la data 2/-Oct-200$ Art. 53 alin. (2&3 litera D. din capitolul - a1rogat de Art. -3 punctul 2. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & ($& >anctiunile contraventionale complementare "unt6 a& con!i"carea 1unurilor de"tinate3 !olo"ite "au re#ultate din contraventii: 1& "u"pendarea "au anularea3 dupa ca#3 a avi#ului3 acordului "au a autori#atiei de e<ercitare a unei activitati: c& 9nc7iderea unitatii: d& 1locarea contului 1ancar: e& "u"pendarea activitatii agentului economic: !& retragerea licentei "au a avi#ului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert e<terior3 temporar "au de!initiv: g& de"!iintarea lucrarilor "i aducerea terenului 9n "tarea initiala. (%& 4rin legi "peciale "e pot "ta1ili "i alte "anctiuni principale "au complementare. (5& >anctiunea "ta1ilita tre1uie "a !ie proportionala cu gradul de pericol "ocial al !aptei "av,r"ite. (la data 22-Apr-2002 Art. 53 alin. (5& din capitolul - modi!icat de Art. 13 punctul 5. din 0egea 1'0(2002 &

( & >anctiunile complementare "e aplica 9n !unctie de natura "i de gravitatea !aptei. (*& 4entru una "i aceea"i contraventie "e poate aplica numai o "anctiune contraventionala principala "i una "au mai multe "anctiuni complementare. (la data 22-Apr-2002 Art. 53 alin. (5& din capitolul - completat de Art. 13 punctul . din 0egea 1'0(2002 & Art. (1& Averti"mentul "i amenda contraventionala "e pot aplica oricarui contravenient per"oana !i#ica "au juridica. (2& 4re"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii "e poate aplica numai contravenientilor per"oane !i#ice. (la data 2/-Oct-200$ Art. din capitolul - modi!icat de Art. -3 punctul $. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & Art. * (1& Averti"mentul con"ta 9n atentionarea ver1ala "au "cri"a a contravenientului a"upra pericolului "ocial al !aptei "av,r"ite3 9n"otita de recomandarea de a re"pecta di"po#itiile legale. (2& Averti"mentul "e aplica 9n ca#ul 9n care !apta e"te de gravitate redu"a. ($& Averti"mentul "e poate aplica "i 9n ca#ul 9n care actul normativ de "ta1ilire "i "anctionare a contraventiei nu prevede acea"ta "anctiune. !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ Art. ' (1& Amenda contraventionala are caracter admini"trativ. (2& 0imita minima a amen#ii contraventionale e"te de 250.000 lei3 iar limita ma<ima nu poate depa"i6 a& 1 miliard lei3 9n ca#ul contraventiilor "ta1ilite prin lege "i ordonanta: 1& 500 milioane lei3 9n ca#ul contraventiilor "ta1ilite prin 7otar,ri ale 2uvernului: c& 50 milioane lei3 9n ca#ul contraventiilor "ta1ilite prin 7otar,ri ale con"iliilor judetene ori ale +on"iliului 2eneral al Municipiului 8ucure"ti: d& 25 milioane lei3 9n ca#ul contraventiilor "ta1ilite prin 7otar,ri ale con"iliilor locale ale comunelor3 ora"elor3 municipiilor "i ale "ectoarelor municipiului 8ucure"ti. ($& >umele provenite din amen#ile aplicate per"oanelor juridice 9n con!ormitate cu legi"latia 9n vigoare "e !ac venit integral la 1ugetul de "tat3 cu e<ceptia celor aplicate3 potrivit legii3 de autoritatile admini"tratiei pu1lice locale "i amen#ilor privind circulatia pe drumurile pu1lice3 care "e !ac venit integral la 1ugetele locale. (la data 01-?an-200* Art. '3 alin. ($& din capitolul - modi!icat de Art. -3 punctul 1. din 0egea 1'2(200 & (%& >umele provenite din amen#ile aplicate per"oanelor !i#ice 9n con!ormitate cu legi"latia 9n vigoare "e !ac venit integral la 1ugetele locale. (la data 01-?an-200* Art. ' din capitolul - completat de Art. -3 punctul 2. din 0egea 1'2(200 & (la data 22-Dec-200' Art. '3 alin. (%& din capitolul - a !o"t reglementat de Deci#ia 2(200' & Art. / (1& 4re"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii poate !i "ta1ilita numai prin lege "i numai pe o durata ce nu poate depa"i $00 de ore. (2& >anctiunea preva#uta la alin. (1& "e "ta1ile"te alternativ cu amenda.

(la data 2/-Oct-200$ Art. / din capitolul - modi!icat de Art. -3 punctul %. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & ($& )n ca#ul 9n care contravenientul nu a ac7itat amenda 9n termen de $0 de #ile de la ram,nerea de!initiva a "anctiunii "i nu e<i"ta po"i1ilitatea e<ecutarii "ilite3 organul din care !ace parte agentul con"tatator va "e"i#a in"tanta de judecata pe a carei ra#a teritoriala "-a "av,r"it contraventia3 9n vederea 9nlocuirii amen#ii cu "anctiunea o1ligarii contravenientului la pre"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii3 tin,ndu-"e "eama de partea din amenda care a !o"t ac7itata. (%& 0a primul termen de judecata3 in"tanta3 cu citarea contravenientului3 poate acorda ace"tuia3 la cerere3 un termen de $0 de #ile3 9n vederea ac7itarii integrale a amen#ii. (5& )n ca#ul 9n care contravenientul nu a ac7itat amenda 9n termenul preva#ut la alin. (%&3 in"tanta procedea#a la 9nlocuirea amen#ii cu "anctiunea o1ligarii la pre"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii. (la data 2/-Dec-200' Art. /3 alin. (5& din capitolul - atacat de (e<ceptie admi"a& Actul din Deci#ia 1$5%(200' & ( & ;otar,rea prin care "-a aplicat "anctiunea pre"tarii unei activitati 9n !olo"ul comunitatii e"te "upu"a recur"ului. (la data 2'-?ul-200 Art. / din capitolul - completat de Art. 13 punctul 1. din 0egea $52(200 & Art. 10 (1& Daca aceea"i per"oana a "av,r"it mai multe contraventii "anctiunea "e aplica pentru !iecare contraventie. (2& +,nd contraventiile au !o"t con"tatate prin acela"i proce"-ver1al3 "anctiunile contraventionale "e cumulea#a !ara a putea depa"i du1lul ma<imului amen#ii preva#ut pentru contraventia cea mai grava "au3 dupa ca#3 ma<imul general "ta1ilit 9n pre#enta ordonanta pentru pre"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii. (la data 2/-Oct-200$ Art. 103 alin. (2& din capitolul - modi!icat de Art. -3 punctul 5. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & ($& )n ca#ul 9n care la "av,r"irea unei contraventii au participat mai multe per"oane3 "anctiunea "e va aplica !iecareia "eparat. Art. 11 (1& +aracterul contraventional al !aptei e"te 9nlaturat 9n ca#ul legitimei aparari3 "tarii de !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ nece"itate3 con"tr,ngerii !i#ice "au morale3 ca#ului !ortuit3 ire"pon"a1ilitatii3 1etiei involuntare complete3 erorii de !apt3 precum "i in!irmitatii3 daca are legatura cu !apta "av,r"ita. (2& Minorul "u1 1% ani nu ra"punde contraventional. ($& 4entru contraventiile "av,r"ite de minorii care au 9mplinit 1% ani minimul "i ma<imul amen#ii "ta1ilite 9n actul normativ pentru !apta "av,r"ita "e reduc la jumatate. (%& Minorul care nu a 9mplinit v,r"ta de 1 ani nu poate !i "anctionat cu pre"tarea unei activitati 9n !olo"ul comunitatii. (la data 2/-Oct-200$ Art. 113 alin. (%& din capitolul - modi!icat de Art. -3 punctul . din Ordonanta urgenta 10'(200$ &

(5& +au#ele care 9nlatura caracterul contraventional al !aptei "e con"tata numai de in"tanta de judecata. Art. 12 (la data 11-?un-200* Art. 123 alin. (1& din capitolul - a1rogat de Actul din Deci#ia 22'(200* & (2& Daca "anctiunea preva#uta 9n noul act normativ e"te mai u"oara "e va aplica acea"ta. )n ca#ul 9n care noul act normativ prevede o "anctiune mai grava3 contraventia "av,r"ita anterior va !i "anctionata con!orm di"po#itiilor actului normativ 9n vigoare la data "av,r"irii ace"teia. Art. 1$ (1& Aplicarea "anctiunii amen#ii contraventionale "e pre"crie 9n termen de luni de la data "av,r"irii !aptei. (2& )n ca#ul contraventiilor continue termenul preva#ut la alin. (1& curge de la data con"tatarii !aptei. +ontraventia e"te continua 9n "ituatia 9n care 9ncalcarea o1ligatiei legale durea#a 9n timp. ($& +,nd !apta a !o"t urmarita ca in!ractiune "i ulterior "-a "ta1ilit ca ea con"tituie contraventie3 pre"criptia aplicarii "anctiunii nu curge pe tot timpul 9n care cau#a "-a a!lat 9n !ata organelor de cercetare "au de urmarire penala ori 9n !ata in"tantei de judecata3 daca "e"i#area "-a !acut 9nauntrul termenului preva#ut la alin. (1& "au (2&. 4re"criptia operea#a totu"i daca "anctiunea nu a !o"t aplicata 9n termen de un an de la data "av,r"irii3 re"pectiv con"tatarii !aptei3 daca prin lege nu "e di"pune alt!el. (%& 4rin legi "peciale pot !i preva#ute "i alte termene de pre"criptie pentru aplicarea "anctiunilor contraventionale. Art. 1% (1& @<ecutarea "anctiunii amen#ii contraventionale "e pre"crie daca proce"ulver1al de con"tatare a contraventiei nu a !o"t comunicat contravenientului 9n termen de o luna de la data aplicarii "anctiunii. (la data 01-?an-200$ Art. 1%3 alin. (2& din capitolul - a1rogat de Art. 1*03 alin. (2&3 litera +. din titlul A din Ordonanta 1(2002 & (la data 2/-Oct-200$ Art. 1%3 alin. ($& din capitolul - a1rogat de Art. -3 punctul *. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & +A4-TO050 --6 +on"tatarea contraventiei Art. 15 (la data 02-Oct-200 Art. 15 din capitolul -- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 11 din 02-oct200 & (la data 02-Oct-200 Art. 15 din capitolul -- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 11 din 02-oct200 & (1& +ontraventia "e con"tata printr-un proce"-ver1al 9nc7eiat de per"oanele anume preva#ute 9n actul normativ care "ta1ile"te "i "anctionea#a contraventia3 denumite 9n mod

generic agenti con"tatatori. (2& 4ot !i agenti con"tatatori6 primarii3 o!iterii "i "u1o!iterii din cadrul Mini"terului de -nterne3 "pecial a1ilitati3 per"oanele 9mputernicite 9n ace"t "cop de mini"tri "i de alti conducatori ai autoritatilor admini"tratiei pu1lice centrale3 de pre!ecti3 pre"edinti ai con"iliilor judetene3 primari3 de primarul general al municipiului 8ucure"ti3 precum "i de alte per"oane preva#ute 9n legi "peciale. ($& O!iterii "i "u1o!iterii din cadrul Mini"terului de -nterne con"tata contraventii privind6 apararea ordinii pu1lice: circulatia pe drumurile pu1lice: regulile generale de comert: v,n#area3 circulatia "i tran"portul produ"elor alimentare "i nealimentare3 tigarilor "i 1auturilor alcoolice: alte domenii de activitate "ta1ilite prin lege "au prin 7otar,re a 2uvernului. !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ Art. 1 (la data 1$-?un-200 Art. 1 din capitolul -- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 1%12 din 1$-iun200 & (1& 4roce"ul-ver1al de con"tatare a contraventiei va cuprinde 9n mod o1ligatoriu6 data "i locul unde e"te 9nc7eiat: numele3 prenumele3 calitatea "i in"titutia din care !ace parte agentul con"tatator: datele per"onale din actul de identitate3 inclu"iv codul numeric per"onal3 ocupatia "i locul de munca ale contravenientului: de"crierea !aptei contraventionale cu indicarea datei3 orei "i locului 9n care a !o"t "av,r"ita3 precum "i aratarea tuturor 9mprejurarilor ce pot "ervi la aprecierea gravitatii !aptei "i la evaluarea eventualelor pagu1e pricinuite: indicarea actului normativ prin care "e "ta1ile"te "i "e "anctionea#a contraventia: indicarea "ocietatii de a"igurari3 9n "ituatia 9n care !apta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie: po"i1ilitatea ac7itarii 9n termen de %' de ore a jumatate din minimul amen#ii preva#ute de actul normativ3 daca ace"ta prevede o a"emenea po"i1ilitate: termenul de e<ercitare a caii de atac "i organul la care "e depune pl,ngerea. (11& )n ca#ul contravenientilor cetateni "traini3 per"oane !ara cetatenie "au cetateni rom,ni cu domiciliul 9n "trainatate3 9n proce"ul-ver1al vor !i cuprin"e "i urmatoarele date6 "eria "i numarul pa"aportului ori ale altui document de trecere a !rontierei de "tat3 data eli1erarii ace"tuia "i "tatul emitent. (la data 0/-Dec-200% Art. 1 3 alin. (1& din capitolul -- completat de Art. 13 punctul $. din 0egea 52 (200% & (la data 25-?ul-200$ Art. 1 3 alin. (2& din capitolul -- a1rogat de Art. -- din 0egea $5*(200$ &

(la data 25-?ul-200$ Art. 1 3 alin. ($& din capitolul -- a1rogat de Art. -- din 0egea $5*(200$ & (la data 25-?ul-200$ Art. 1 3 alin. (%& din capitolul -- a1rogat de Art. -- din 0egea $5*(200$ & (5& )n ca#ul 9n care contravenientul e"te minor proce"ul-ver1al va cuprinde "i numele3 prenumele "i domiciliul parintilor "au ale altor repre#entanti ori ocrotitori legali ai ace"tuia. ( & )n "ituatia 9n care contravenientul e"te per"oana juridica 9n proce"ul-ver1al "e vor !ace mentiuni cu privire la denumirea3 "ediul3 numarul de 9nmatriculare 9n regi"trul comertului "i codul !i"cal ale ace"teia3 precum "i datele de identi!icare a per"oanei care o repre#inta. (*& )n momentul 9nc7eierii proce"ului-ver1al agentul con"tatator e"te o1ligat "a aduca la cuno"tinta contravenientului dreptul de a !ace o1iectiuni cu privire la continutul actului de con"tatare. O1iectiunile "unt con"emnate di"tinct 9n proce"ul-ver1al la ru1rica BAlte mentiuniB3 "u1 "anctiunea nulitatii proce"ului-ver1al. (la data 05-Dec-200* Art. 1 3 alin. (*& din capitolul -- a !o"t reglementat de Deci#ia AA--(200* & Art. 1* (la data 1$-?un-200 Art. 1* din capitolul -- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 1%12 din 1$-iun200 & 0ip"a mentiunilor privind numele3 prenumele "i calitatea agentului con"tatator3 numele "i prenumele contravenientului3 iar 9n ca#ul per"oanei juridice lip"a denumirii "i a "ediului ace"teia3 a !aptei "av,r"ite "i a datei comiterii ace"teia "au a "emnaturii agentului con"tatator atrage nulitatea proce"ului-ver1al. Nulitatea "e con"tata "i din o!iciu. Art. 1' +ontravenientul e"te o1ligat "a pre#inte agentului con"tatator3 la cerere3 actul de identitate ori documentele 9n 1a#a carora "e !ac mentiunile preva#ute la art. 1 alin. ($&. )n ca# de re!u#3 pentru legitimarea contravenientului agentul con"tatator poate apela la o!iteri "i "u1o!iteri de politie3 jandarmi "au gardieni pu1lici. Art. 1/ (1& 4roce"ul-ver1al "e "emnea#a pe !iecare pagina de agentul con"tatator "i de contravenient. )n ca#ul 9n care contravenientul nu "e a!la de !ata3 re!u#a "au nu poate "a "emne#e3 agentul con"tatator va !ace mentiune de"pre ace"te 9mprejurari3 care tre1uie "a !ie con!irmate de cel putin un martor. )n ace"t ca# proce"ul-ver1al va cuprinde "i datele per"onale din actul de identitate al martorului "i "emnatura ace"tuia. (2& Nu poate avea calitatea de martor un alt agent con"tatator. ($& )n lip"a unui martor agentul con"tatator va preci#a motivele care au condu" la 9nc7eierea proce"ului-ver1al 9n ace"t mod. Art. 20 (1& Daca o per"oana "av,r"e"te mai multe contraventii con"tatate 9n acela"i timp de acela"i agent con"tatator3 "e 9nc7eie un "ingur proce"-ver1al. -

!ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ (la data 22-Apr-2002 Art. 203 alin. (2& din capitolul -- a1rogat de Art. 13 punctul '. din 0egea 1'0(2002 & +A4-TO050 ---6 Aplicarea "anctiunilor contraventionale Art. 21 (la data 02-Oct-200 Art. 21 din capitolul --- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 11 din 02-oct200 & (la data 02-Oct-200 Art. 21 din capitolul --- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 11 din 02-oct200 & (1& )n ca#ul 9n care prin actul normativ de "ta1ilire "i "anctionare a contraventiilor nu "e prevede alt!el3 agentul con"tatator3 prin proce"ul-ver1al de con"tatare3 aplica "i "anctiunea. (2& Daca3 potrivit actului normativ de "ta1ilire "i "anctionare a contraventiei3 agentul con"tatator nu are dreptul "a aplice "i "anctiunea3 proce"ul-ver1al de con"tatare "e trimite de 9ndata organului "au per"oanei competente "a aplice "anctiunea. )n ace"t ca# "anctiunea "e aplica prin re#olutie "cri"a pe proce"ul-ver1al. ($& >anctiunea "e aplica 9n limitele preva#ute de actul normativ "i tre1uie "a !ie proportionala cu gradul de pericol "ocial al !aptei "av,r"ite3 tin,ndu-"e "eama de 9mprejurarile 9n care a !o"t "av,r"ita !apta3 de modul "i mijloacele de "av,r"ire a ace"teia3 de "copul urmarit3 de urmarea produ"a3 precum "i de circum"tantele per"onale ale contravenientului "i de celelalte date 9n"cri"e 9n proce"ul-ver1al. (la data 2/-Oct-200$ Art. 22 din capitolul --- a1rogat de Art. -3 punctul '. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & Art. 2$ (1& )n ca#ul 9n care prin "av,r"irea contraventiei "-a cau#at o pagu1a "i e<i"ta tari!e de evaluare a ace"teia3 per"oana 9mputernicita "a aplice "anctiunea "ta1ile"te "i de"pagu1irea3 cu acordul e<pre" al per"oanei vatamate3 !ac,nd mentiunea core"pun#atoare 9n proce"ulver1al. (2& Daca nu e<i"ta tari! de evaluare a pagu1ei per"oana vatamata 9"i va putea valori!ica pretentiile potrivit dreptului comun. Art. 2% (1& 4er"oana 9mputernicita "a aplice "anctiunea di"pune "i con!i"carea 1unurilor de"tinate3 !olo"ite "au re#ultate din contraventii. )n toate "ituatiile agentul con"tatator va de"crie 9n proce"ul-ver1al 1unurile "upu"e con!i"carii "i va lua 9n privinta lor ma"urile de con"ervare "au de valori!icare preva#ute de lege3 !ac,nd mentiunile core"pun#atoare 9n proce"ul-ver1al. (2& )n ca#ul 9n care 1unurile nu "e ga"e"c contravenientul e"te o1ligat la plata contravalorii lor 9n lei. ($& Agentul con"tatator are o1ligatia "a "ta1ilea"ca cine e"te proprietarul 1unurilor con!i"cate "i3 daca ace"tea apartin unei alte per"oane dec,t contravenientul3 9n proce"ulver1al

"e vor mentiona3 daca e"te po"i1il3 datele de identi!icare a proprietarului "au "e vor preci#a motivele pentru care identi!icarea nu a !o"t po"i1ila. Art. 25 (1& 4roce"ul-ver1al "e va 9nm,na "au3 dupa ca#3 "e va comunica3 9n copie3 contravenientului "i3 daca e"te ca#ul3 partii vatamate "i proprietarului 1unurilor con!i"cate. (2& +omunicarea "e !ace de catre organul care a aplicat "anctiunea3 9n termen de cel mult o luna de la data aplicarii ace"teia. ($& )n "ituatia 9n care contravenientul a !o"t "anctionat cu amenda3 precum "i daca a !o"t o1ligat la de"pagu1iri3 o data cu proce"ul-ver1al3 ace"tuia i "e va comunica "i 9n"tiintarea de plata. )n 9n"tiintarea de plata "e va !ace mentiunea cu privire la o1ligativitatea ac7itarii amen#ii la in"titutiile a1ilitate "a o 9nca"e#e3 potrivit legi"latiei 9n vigoare "i3 dupa ca#3 a de"pagu1irii3 9n termen de 15 #ile de la comunicare3 9n ca# contrar urm,nd "a "e procede#e la e<ecutarea "ilita. (la data 0/-Dec-200% Art. 253 alin. ($& din capitolul --- modi!icat de Art. 13 punctul %. din 0egea 52 (200% & Art. 2 (1& Daca agentul con"tatator aplica "i "anctiunea3 iar contravenientul e"te pre#ent la 9nc7eierea proce"ului-ver1al ace"tuia copia de pe ace"ta "i 9n"tiintarea de plata "e 9nm,nea#a contravenientului3 !ac,ndu-"e mentiune 9n ace"t "en" 9n proce"ul-ver1al. +ontravenientul va "emna de primire. Recti!icare6 la art. 2 alin. (1& 9n loc de B...la 9nc7eierea proce"ului-ver1al !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ ace"tuia copia de pe ace"ta...B "e va citi B...la 9nc7eierea proce"ului-ver1al3 copia de pe ace"ta...B. (la data 1'->ep-2001 Art. 2 3 alin. (1& din capitolul --- recti!icat de Actul din Recti!icare din 2001 & (2& Di"po#itiile alin. (1& "e aplica "i !ata de celelalte per"oane carora tre1uie "a li "e comunice copia de pe proce"ul-ver1al3 daca "unt pre#ente la 9nc7eierea ace"tuia. ($& )n ca#ul 9n care contravenientul nu e"te pre#ent "au3 de"i pre#ent3 re!u#a "a "emne#e proce"ul-ver1al3 comunicarea ace"tuia3 precum "i a 9n"tiintarii de plata "e !ace de catre agentul con"tatator 9n termen de cel mult o luna de la data 9nc7eierii. Art. 2* +omunicarea proce"ului-ver1al "i a 9n"tiintarii de plata de !ace prin po"ta3 cu avi# de primire3 "au prin a!i"are la domiciliul "au la "ediul contravenientului. Operatiunea de a!i"are "e con"emnea#a 9ntr-un proce"-ver1al "emnat de cel putin un martor. Art. 2' (1& +ontravenientul poate ac7ita3 pe loc "au 9n termen de cel mult %' de ore de la data 9nc7eierii proce"ului-ver1al ori3 dupa ca#3 de la data comunicarii ace"tuia3 jumatate din minimul amen#ii preva#ute 9n actul normativ3 agentul con"tatator !ac,nd mentiune de"pre acea"ta po"i1ilitate 9n proce"ul-ver1al. )n actul normativ de "ta1ilire a contraventiilor acea"ta po"i1ilitate tre1uie mentionata 9n mod e<pre".

Termenele "tatornicite pe ore 9ncep "a curga de la mie#ul noptii #ilei urmatoare3 iar termenul care "e "!,r"e"te 9ntr-o #i de "ar1atoare legala "au c,nd "erviciul e"te "u"pendat "e va prelungi p,na la "!,r"itul primei #ile de lucru urmatoare. (la data 02-Oct-200 Art. 2'3 alin. (1& din capitolul --- a "e vedea juri"prudenta Deci#ia nr. 11 din 02-oct-200 & (2& Amen#ile care "e cuvin 1ugetului de "tat pot !i ac7itate la +a"a de @conomii "i +on"emnatiuni - +.@.+. - >.A. "au la unitatile Tre#oreriei >tatului3 iar amen#ile cuvenite 1ugetelor locale "e ac7ita la +a"a de @conomii "i +on"emnatiuni - +.@.+. >.A. "au la ca"ieriile autoritatilor admini"tratiei pu1lice locale ori ale altor in"titutii pu1lice a1ilitate "a admini"tre#e veniturile 1ugetelor locale3 indi!erent de localitatea pe a carei ra#a ace"tea !unctionea#a3 de cetatenia3 domiciliul "au de re"edinta contravenientului ori de locul "av,r"irii contraventiei3 precum "i la g7i"eul unic din punctele de trecere a !rontierei de "tat a Rom,niei. O copie de pe c7itanta "e preda de catre contravenient agentului con"tatator "au "e trimite prin po"ta organului din care ace"ta !ace parte3 potrivit di"po#itiilor alin. (1&. (la data 0/-Dec-200% Art. 2' din capitolul --- modi!icat de Art. 13 punctul 5. din 0egea 52 (200% & ($& Amen#ile contraventionale pot !i ac7itate "i prin intermediul in"trumentelor de plata electronica 9n cadrul 27i"eului virtual de plati3 proiect-pilot coordonat de Mini"terul +omunicatiilor "i Te7nologiei -n!ormatiei3 parte a >i"temului e-guvernare3 din cadrul >i"temului @lectronic National. )n ace"t ca#6 (la data 2'-?ul-200 Art. 2'3 alin. ($& din capitolul --- modi!icat de Art. 13 punctul 1. din 0egea $5$(200 & a& ac7itarea unei amen#i contraventionale "e dovede"te prin pre#entarea e<tra"ului de cont al platitorului "au a dove#ii de plata emi"e de 27i"eul virtual de plati3 acea"ta "peci!ic,nd data "i ora e!ectuarii platii: 1& "e elimina o1ligativitatea pentru platitor de a preda o copie de pe e<tra"ul de cont "au de pe dovada de plata emi"a de 27i"eul virtual de plati catre agentul con"tatator "au organul din care ace"ta !ace parte. (la data $0-?an-200 Art. 2' din capitolul --- completat de Art. -3 punctul 1. din Ordonanta '(200 & Art. 2/ Di"po#itiile art. 2' "e aplica "i 9n ca#urile preva#ute la art. 10 alin. (2&3 daca contravenientul ac7ita jumatate din minimul amen#ii preva#ute de actul normativ pentru !iecare dintre contraventiile con"tatate3 !ara ca prin totali#are "a "e depa"ea"ca ma<imul preva#ut pentru contraventia cea mai grava. Art. $0 (1& Daca per"oana 9mputernicita "a aplice "anctiunea aprecia#a ca !apta a !o"t "av,r"ita 9n a"t!el de conditii 9nc,t3 potrivit legii penale3 con"tituie in!ractiune3 "e"i#ea#a organul de urmarire penala competent. (2& )n ca#ul 9n care !apta a !o"t urmarita ca in!ractiune "i ulterior "-a "ta1ilit de catre -

10

!ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ procuror "au de catre in"tanta ca ea ar putea con"titui contraventie3 actul de "e"i#are "au de con"tatare a !aptei3 9mpreuna cu o copie de pe re#olutia3 ordonanta "au3 dupa ca#3 de pe 7otar,rea judecatorea"ca3 "e trimite de 9ndata organului 9n drept "a con"tate contraventia3 pentru a lua ma"urile ce "e impun con!orm legii. ($& Termenul de luni pentru aplicarea "anctiunii 9n ca#ul preva#ut la alin. (2& curge de la data "e"i#arii organului 9n drept "a aplice "anctiunea. +A4-TO050 -.6 +aile de atac Art. $1 (1& )mpotriva proce"ului-ver1al de con"tatare a contraventiei "i de aplicare a "anctiunii "e poate !ace pl,ngere 9n termen de 15 #ile de la data 9nm,narii "au comunicarii ace"tuia. (2& 4artea vatamata poate !ace pl,ngere numai 9n ceea ce prive"te de"pagu1irea3 iar cel caruia 9i apartin 1unurile con!i"cate3 altul dec,t contravenientul3 numai 9n ceea ce prive"te ma"ura con!i"carii. Art. $2 (la data 10-Mar-200* Art. $23 alin. (1& din capitolul -. a1rogat de Actul din Deci#ia /5$(200 & (2& 4l,ngerea 9mpreuna cu do"arul cau#ei "e trimit de 9ndata judecatoriei 9n a carei circum"criptie a !o"t "av,r"ita contraventia. ($& 4l,ngerea "u"penda e<ecutarea. 4l,ngerea per"oanelor preva#ute la art. $1 alin. (2& "u"penda e<ecutarea numai 9n ceea ce prive"te de"pagu1irea "au3 dupa ca#3 ma"ura con!i"carii. Art. $$ (1& ?udecatoria va !i<a termen de judecata3 care nu va depa"i $0 de #ile3 "i va di"pune citarea contravenientului "au3 dupa ca#3 a per"oanei care a !acut pl,ngerea3 a organului care a aplicat "anctiunea3 a martorilor indicati 9n proce"ul-ver1al "au 9n pl,ngere3 precum "i a oricaror alte per"oane 9n ma"ura "a contri1uie la re#olvarea temeinica a cau#ei. (2& )n ca#ul 9n care !apta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie3 judecatoria va cita "i "ocietatea de a"igurari mentionata 9n proce"ul-ver1al de con"tatare a contraventiei. Art. $% (1& -n"tanta competenta "a "olutione#e pl,ngerea3 dupa ce veri!ica daca acea"ta a !o"t introdu"a 9n termen3 a"culta pe cel care a !acut-o "i pe celelalte per"oane citate3 daca ace"tia "-au pre#entat3 admini"trea#a orice alte pro1e preva#ute de lege3 nece"are 9n vederea veri!icarii legalitatii "i temeiniciei proce"ului-ver1al3 "i 7otara"te a"upra "anctiunii3 de"pagu1irii "ta1ilite3 precum "i a"upra ma"urii con!i"carii. (2& ;otar,rea judecatorea"ca prin care "-a "olutionat pl,ngerea poate !i atacata cu recur" 9n termen de 15 #ile de la comunicare3 la "ectia contencio" admini"trativ a

11

tri1unalului. Motivarea recur"ului nu e"te o1ligatorie. Motivele de recur" pot !i "u"tinute "i oral 9n !ata in"tantei. Recur"ul "u"penda e<ecutarea 7otar,rii. (la data 22-Apr-2002 Art. $%3 alin. (2& din capitolul -. modi!icat de Art. 13 punctul 11. din 0egea 1'0(2002 & Art. $5 4l,ngerile 9mpotriva proce"elor-ver1ale de con"tatare "i "anctionare a contraventiilor "e "olutionea#a cu precadere. Art. $ 4l,ngerea 9mpotriva proce"ului-ver1al de con"tatare "i "anctionare a contraventiei3 recur"ul !ormulat 9mpotriva 7otar,rii judecatore"ti prin care "-a "olutionat pl,ngerea3 precum "i orice alte cereri incidente "unt "cutite de ta<a judiciara de tim1ru. +A4-TO050 .6 @<ecutarea "anctiunilor contraventionale Art. $* 4roce"ul-ver1al neatacat 9n termenul preva#ut la art. $13 precum "i 7otar,rea judecatorea"ca irevoca1ila prin care "-a "olutionat pl,ngerea con"tituie titlu e<ecutoriu3 !ara vreo alta !ormalitate. Art. $' (1& Averti"mentul "e adre"ea#a oral atunci c,nd contravenientul e"te pre#ent la con"tatarea contraventiei "i "anctiunea e"te aplicata de agentul con"tatator. !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ (2& )n celelalte ca#uri averti"mentul "e "ocote"te e<ecutat prin comunicarea proce"uluiver1al de con"tatare a contraventiei3 cu re#olutia core"pun#atoare. ($& Daca "anctiunea a !o"t aplicata de in"tanta prin 9nlocuirea amen#ii contraventionale cu averti"ment3 comunicarea ace"teia "e !ace prin 9ncuno"tintare "cri"a. Art. $/ (1& 4unerea 9n e<ecutare a "anctiunii amen#ii contraventionale "e !ace a"t!el6 a& de catre organul din care !ace parte agentul con"tatator3 ori de c,te ori nu "e e<ercita calea de atac 9mpotriva proce"ului-ver1al de con"tatare a contraventiei 9n termenul preva#ut de lege: 1& de catre in"tanta judecatorea"ca3 9n celelalte ca#uri. (2& )n vederea e<ecutarii amen#ii3 organele preva#ute la alin. (1& vor comunica din o!iciu proce"ul-ver1al de con"tatare a contraventiei "i de aplicare a "anctiunii3 neatacat cu pl,ngere 9n termenul legal3 9n termen de $0 de #ile de la data e<pirarii ace"tui termen3 ori3 dupa ca#3 di"po#itivul 7otar,rii judecatore"ti irevoca1ile prin care "-a "olutionat pl,ngerea3 9n termen de $0 de #ile de la data la care 7otar,rea a devenit irevoca1ila3 a"t!el6 a& pentru "umele care "e !ac venit integral la 1ugetele locale3 organelor de "pecialitate ale unitatilor admini"trativ-teritoriale 9n a caror ra#a teritoriala domicilia#a contravenientul per"oana !i#ica "au3 dupa ca#3 9"i are domiciliul !i"cal contravenientul per"oana juridica: 1& pentru "umele care "e !ac venit integral la 1ugetul de "tat3 organelor de "pecialitate ale unitatilor "u1ordonate Mini"terului Cinantelor 4u1lice - Agentia Nationala de Admini"trare Ci"cala3 9n a caror ra#a teritoriala 9"i are domiciliul !i"cal contravenientul per"oana juridica.

12

(la data 01-?an-200* Art. $/3 alin. (2& din capitolul . modi!icat de Art. -3 punctul $. din 0egea 1'2(200 & ($& @<ecutarea "e !ace 9n conditiile preva#ute de di"po#itiile legale privind e<ecutarea "ilita a creantelor !i"cale. (la data 01-?an-200* Art. $/3 alin. ($& din capitolul . modi!icat de Art. -3 punctul $. din 0egea 1'2(200 & (%& )mpotriva actelor de e<ecutare "e poate !ace conte"tatie la e<ecutare3 9n conditiile legii. Art. $/1 (1& )n ca#ul 9n care contravenientul nu a ac7itat amenda 9n termen de $0 de #ile de la ram,nerea de!initiva a "anctiunii "i nu e<i"ta po"i1ilitatea e<ecutarii "ilite3 ace"ta va "e"i#a in"tanta 9n circum"criptia careia "-a "av,r"it contraventia3 9n vederea 9nlocuirii amen#ii cu "anctiunea pre"tarii unei activitati 9n !olo"ul comunitatii3 tin,ndu-"e "eama3 dupa ca#3 "i de partea din amenda care a !o"t ac7itata. (2& )n ca#ul 9n care contravenientul3 citat de in"tanta3 nu a ac7itat amenda 9n termenul preva#ut la alin. (1&3 in"tanta procedea#a3 daca e<i"ta acordul e<pre" al ace"tuia3 la 9nlocuirea amen#ii cu "anctiunea pre"tarii unei activitati 9n !olo"ul comunitatii pe o durata ma<ima de 50 de ore3 iar pentru minori 9ncep,nd cu v,r"ta de 1 ani3 de 25 de ore. ($& ;otar,rea prin care "-a aplicat "anctiunea pre"tarii unei activitati 9n !olo"ul comunitatii e"te "upu"a recur"ului. (%& 5rmarirea punerii 9n e<ecutare a "entintelor "e reali#ea#a de catre "erviciul de e<ecutari civile de pe l,nga judecatoria 9n a carei ra#a "-a "av,r"it contraventia3 9n cola1orare cu "erviciile "peciali#ate din primarii. (la data 2'-?ul-200 Art. $/ din capitolul . completat de Art. 13 punctul 2. din 0egea $52(200 & Art. %0 @<ecutarea "anctiunilor contraventionale complementare "e !ace potrivit di"po#itiilor legale. Art. %1 (1& +on!i"carea "e aduce la 9ndeplinire de organul care a di"pu" acea"ta ma"ura3 9n conditiile legii. (2& )n ca# de anulare "au de con"tatare a nulitatii proce"ului-ver1al 1unurile con!i"cate3 cu e<ceptia celor a caror detinere "au circulatie e"te inter#i"a prin lege3 "e re"tituie de 9ndata celui 9n drept. !ile6((+6=Document" and >etting"=tlc=>intact 2.0=cac7e=0egi"latie=temp=00050$/ .;TM0 2(5(200/ ($& Daca 1unurile preva#ute la alin. (2& au !o"t valori!icate3 in"tanta va di"pune "a "e ac7ite celui 9n drept o de"pagu1ire care "e "ta1ile"te 9n raport cu valoarea de circulatie a 1unurilor. Art. %2 )n "copul e<ecutarii de"pagu1irii "ta1ilite pe 1a#a de tari! actele preva#ute la art. $/ alin. (2& "e comunica "i partii vatamate3 care va proceda potrivit di"po#itiilor legale re!eritoare la e<ecutarea "ilita a creantelor. (la data 2/-Oct-200$ Art. %$ din capitolul . a1rogat de Art. -3 punctul /. din Ordonanta urgenta

13

10'(200$ & +A4-TO050 .-6 Di"po#itii "peciale "i tran#itorii Art. %% (1& >anctiunile preva#ute 9n pre#enta ordonanta nu "e aplica 9n ca#ul contraventiilor "av,r"ite de militarii 9n termen. 4roce"ul-ver1al de con"tatare "e trimite comandantului unitatii din care !ace parte contravenientul3 pentru a i "e aplica ma"uri di"ciplinare3 daca "e con"tata ca ace"ta e"te 9ntemeiat. (2& Daca prin contraventia "av,r"ita de un militar 9n termen "-a produ" o pagu1a "au daca "unt 1unuri "upu"e con!i"carii3 organul competent potrivit legii va "ta1ili de"pagu1irea pe 1a#a de tari! "i va di"pune a"upra con!i"carii. +,te o copie de pe proce"ul-ver1al "e comunica contravenientului3 partii vatamate "i celui caruia 9i apartin 1unurile con!i"cate. (la data 2/-Oct-200$ Art. %5 din capitolul .- a1rogat de Art. -3 punctul 10. din Ordonanta urgenta 10'(200$ & Art. % Mini"terul Apararii Nationale3 Mini"terul de -nterne3 precum "i celelalte autoritati ale admini"tratiei pu1lice care au "tructuri militare vor "ta1ili prin regulamentele interne organele competente "a con"tate "i "a aplice "anctiunile 9n ca#ul contraventiilor "av,r"ite de cadrele militare "i de angajatii civili 9n legatura cu "erviciul. Art. %* Di"po#itiile pre#entei ordonante "e completea#a cu di"po#itiile +odului de procedura civila. Art. %' Ori de c,te ori 9ntr-o lege "peciala "au 9n alt act normativ anterior "e !ace trimitere la 0egea nr. $2(1/ ' privind "ta1ilirea "i "anctionarea contraventiilor3 trimiterea "e va "ocoti !acuta la di"po#itiile core"pun#atoare din pre#enta ordonanta. Art. %/ +au#ele a!late 9n cur" de "olutionare la data intrarii 9n vigoare a pre#entei ordonante vor continua "a "e judece potrivit legii aplica1ile 9n momentul con"tatarii contraventiei. Art. 50 Actele normative prin care "e "ta1ile"c contraventii3 9n vigoare la data pu1licarii pre#entei ordonante 9n Monitorul O!icial al Rom,niei3 4artea -3 vor !i modi!icate "au completate3 daca e"te ca#ul3 9n termen de $ luni3 potrivit prevederilor ace"teia. (la data 2'-?ul-200 Art. 50D1 din capitolul .- a1rogat de Art. 13 punctul 2. din 0egea $5$(200 & Art. 51 (1& 4re#enta ordonanta va intra 9n vigoare 9n termen de $0 de #ile de la data pu1licarii ei 9n Monitorul O!icial al Rom,niei3 4artea -. (2& 4e aceea"i data "e a1roga 0egea nr. $2(1/ ' privind "ta1ilirea "i "anctionarea contraventiilor3 pu1licata 9n 8uletinul O!icial3 4artea -3 nr. 1%' din 1% noiem1rie 1/ '3 cu modi!icarile "i completarile ulterioare3 precum "i orice alte di"po#itii contrare. -EEEE-

14

4R-M-M-N->TR5 ADR-AN NA>TA>@ +ontra"emnea#a6 Mini"trul admini"tratiei pu1lice3 Octav +o#m,nca p.Mini"trul ju"titiei3 Doru +rin Tri!oi3 "ecretar de "tat Mini"trul !inantelor pu1lice3

15