Sunteți pe pagina 1din 55

REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr !

"#$2002 privind circulatia pe drumurile publice


%orma &intetica la data 0#'%eb'200" Ace&t act a (o&t creat utili)and te*nologia +intAct,'Acte +intetice +intAct, &i te*nologia Acte +intetice &unt marci inregi&trate ale -olter& .lu/er

0la data 0!'1ec'2006 actul a (o&t aprobat de 2otarirea !3"!$2006 4

5A67TOLUL 78 1i&po)itii generale


Art !
6articipantii la tra(ic &unt obligati &a re&pecte regulile de circulatie &i &emni(icatia mi9loacelor de &emnali)are rutiera: precum &i celelalte di&po)itii din pre)entul regulament

Art 2
;n &en&ul pre)entului regulament: termenii &i e<pre&iile de mai 9o& au urmatoarea &emni(icatie8 ! declivitate ' =nclinarea unui drum pe o portiune uni(orma (ata de planul ori)ontal> 2 viabilitatea drumului ' &tarea te*nica core&pun)atoare a partii caro&abile: con&t?nd =n practicabilitatea permanenta a ace&teia potrivit reglementarilor &peci(ice &ectorului de drum: lip&a ob&tacolelor &i e<i&tenta amena9arilor rutiere &i a mi9loacelor de &emnali)are: care &a a&igure (luenta &i &iguranta circulatiei> 3 cortegiu ' grup de per&oane care &e depla&ea)a pe drumul public =n&otind o ceremonie> 4 grup organi)at ' doua &au mai multe per&oane care au un conducator &i &e depla&ea)a &au &tationea)a pe drumurile publice =n ba)a unei autori)atii eliberate de admini&tratorul drumului public cu avi)ul politiei rutiere> # retinerea permi&ului de conducere: a certi(icatului de =nmatriculare &au de =nregi&trare ori a dove)ii =nlocuitoare a ace&tora ' ma&ura te*nico'admini&trativa di&pu&a de politia rutiera con&t?nd =n ridicarea documentului din po&e&ia unei per&oane &i pa&trarea lui la &ediul politiei rutiere p?na la &olutionarea cau)ei care a determinat aplicarea ace&tei ma&uri> 6 retragerea permi&ului de conducere ' ma&ura te*nico'admini&trativa di&pu&a de politia rutiera =n ba)a unui certi(icat medico'legal prin care titularul a (o&t declarat inapt medical: con&t?nd =n retinerea documentului &i inter)icerea dreptului de a conduce autove*icule &au tramvaie> @ retragerea certi(icatului de =nmatriculare ' ma&ura te*nico'admini&trativa di&pu&a de politia rutiera con&t?nd =n retinerea documentului &i inter)icerea dreptului de a pune =n mi&care pe drumurile publice ve*iculul re&pectiv> A retragerea placutelor cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare ' ma&ura te*nicoadmini&trativa di&pu&a de politia rutiera con&t?nd =n demontarea placutelor de pe ve*icul &i pa&trarea lor la &ediul politiei rutiere p?na la =ncetarea cau)elor care au du& la aplicarea ace&tei ma&uri> " &e(ul &erviciului politiei rutiere ' o(iterul de politie rutiera care =ndepline&te atributiile (unctiei de &e( al &erviciului politiei rutiere din &tructura unui in&pectorat 9udetean de politie &au al Briga)ii de 6olitie Rutiera din cadrul 1irectiei Generale de 6olitie a Municipiului Bucure&ti> !0 urgenta ' &ituatia de cri)a &au de pericol potential ma9or care nece&ita depla&area imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu con&ecinte negative: pentru &alvarea de vieti omene&ti &au a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea a(ectarii mediului =ncon9urator

Art 3
0!4 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a a&igure viabilitatea ace&tuia 024 ;n &copul de&(a&urarii =n conditii de &iguranta a circulatiei pe drumurile publice: admini&tratorul drumului public trebuie &a reali)e)e amena9ari rutiere pentru a determina participantii la tra(ic &a re&pecte &emni(icatia &emnali)arii rutiere 034 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a in&tale)e: la intrarea &i la ie&irea din localitate: indicatoare cu ace&te &emni(icatii 044 6roprietarul &au admini&tratorul drumului de utilitate privata: de&c*i& circulatiei publice: e&te obligat &a in&tale)e la intrarea pe ace&ta indicatoare de reglementare &i panouri aditionale cu intervalul de timp =n care e&te permi& acce&ul ve*iculelor &i pietonilor 0#4 La intrarea pe un drum care nu e&te de&c*i& circulatiei publice: proprietarul &au

admini&tratorul ace&tuia e&te obligat &a in&tale)e: =n loc vi)ibil: indicator cu &emni(icatia CAcce&ul inter)i&C &i panou cu in&criptia C1rum =nc*i& circulatiei publiceC

Art 4
0!4 ;nc*iderea &au crearea de re&trictii pentru circulatia ve*iculelor ori a pietonilor pe drumurile publice &e poate (ace numai pentru limitarea inten&itatii tra(icului: pentru protectia unor &ectoare de drum &au pentru e<ecutarea unor lucrari: =n conditiile &tabilite de lege 024 ;n ca)ul unor evenimente rutiere &au =n &ituatia =n care &iguranta tra(icului rutier e&te

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

periclitata datorita unor (enomene naturale: politia rutiera &au admini&tratorul drumului public: cu avi)ul politiei rutiere: poate di&pune re&trictii temporare de circulatie: in(orm?nd participantii la tra(ic cu privire la interdictie: durata ace&teia &i rutele ocolitoare de depla&are

Art #
0!4 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a ia ma&uri de =nlaturare imediata a cau)elor evenimentelor rutiere datorate con(iguratiei: &tarii &au dotarii te*nice necore&pun)atoare a ace&tuia 024 ;n ca)ul producerii unor evenimente rutiere: admini&tratorul drumului public e&te obligat &a =l curete: &a =nlature ob&tacolele a(late pe partea caro&abila &i &a readuca drumul la &tarea initiala

Art 6
0!4 Tra&eele pe care &e e(ectuea)a &ervicii regulate de tran&port public local de calatori: cu e<ceptia celor care e(ectuea)a tran&port =n regim de ta<i: &e &tabile&c de catre autoritatile admini&tratiei publice locale 024 +tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane: inclu&iv locurile de a&teptare a clientilor pentru tran&portul =n regim de ta<i: &e &tabile&c de catre autoritatile admini&tratiei publice locale: cu avi)ul politiei rutiere 034 6e drumurile din a(ara localitatilor admini&tratorul drumului public e&te obligat &a amena9e)e alveole pentru &tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane 044 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a delimite)e &tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane care nu &unt preva)ute cu alveole: prin aplicarea marca9ului C+tatie autobu): troleibu)C 0#4 6e &ectoarele de drum cu ri&c &porit de accidente: de pe drumurile cu o latime mai mare de @ m: admini&tratorul drumului public e&te obligat &a amena9e)e =n )ona de &eparare a &en&urilor de circulatie: pe trecerile pentru pietoni: re(ugii pentru ace&tia: &emnali)ate core&pun)ator 064 +tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane &ituate =n apropierea inter&ectiilor &e amena9ea)a la cel putin #0 m =nainte &au dupa ace&tea 0@4 1aca =n localitati tra&eele mi9loacelor de tran&port public de per&oane traver&ea)a calea (erata la acela&i nivel: =n ambele parti =nainte de trecere trebuie &a e<i&te &tatii de oprire la cel putin #0 m de acea&ta

Art @
0!4 La inter&ectia unei cai (erate cu un drum public admini&tratorul caii (erate e&te obligat &a a&igure planeitatea trecerii la nivel: iar =mpreuna cu admini&tratorul drumului public: &a &tabilea&ca: &a in&tale)e: cu acordul politiei rutiere: &i &a =ntretina mi9loacele de &emnali)are a ace&teia: potrivit competentelor 024 La trecerea la nivel cu calea (erata admini&tratorul ace&teia &i cel al drumului public: =mpreuna cu detinatorii terenurilor =nvecinate: &unt obligati &a =nlature ob&tacolele &i &a inter)ica ampla&area de panouri: a(i&e: in&talatii: precum &i con&tructii care ar diminua vi)ibilitatea din )ona =n care conducatorul de ve*icul e&te obligat &a &e a&igure

034 La inter&ectia unui drum public cu o cale (erata indu&triala: admini&tratorul &i$&au utili)atorul ace&teia e&te obligat &a a&igure pre)enta unui agent de cale (erata pentru oprirea tra(icului de ve*icule &i pietoni p?na la trecerea ve*iculului (eroviar 044 1aca la trecerea la nivel cu calea (erata (ara bariere nu &e pot a&igura cerintele preva)ute la alin 024: admini&tratorul drumului public =mpreuna cu cel al caii (erate: cu acordul politiei rutiere: iau ma&uri: dupa ca): pentru8 a4 in&talarea de bariere manuale &au di&po)itive automate: =n ordinea urgentei &tabilite de ace&te autoritati> b4 de&(iintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea (erata =nvecinata: cu vi)ibilitate a&igurata &au preva)uta cu bariera manuala> c4 &epararea (lu<urilor de circulatie rutiera: re&pectiv (eroviara: prin con&truirea unor pa&a9e &ubterane &au &upraterane

Art A
0!4 Lucrarile =n )ona drumului public &e e<ecuta: =n conditiile &tabilite prin autori)atie: de admini&tratorul drumului ori al caii (erate: cu avi)ul politiei rutiere 024 E<ecutantul de lucrari =n )ona drumului public e&te obligat &a reali)e)e amena9arile rutiere aprobate =n proiect: pentru a permite circulatia =n &iguranta a participantilor la tra(ic 034 5?nd lucrarile &e e(ectuea)a pe trotuar &i =mpiedica circulatia pe ace&ta: e<ecutantul lucrarilor e&te obligat &a con&truia&ca pa&a9e pentru pietoni: &eparate de partea caro&abila &i prote9ate core&pun)ator 044 E<ecutantul lucrarilor e&te obligat ca: la terminarea ace&tora: &a aduca drumul la &tarea

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

initiala &au la cea &tabilita prin proiect 0#4 Admini&tratorul drumului public &au al caii (erate e&te obligat &a veri(ice &i &a receptione)e lucrarile e<ecutate =n )ona drumului public numai daca ace&tea core&pund normelor de calitate preva)ute de lege &i avi)elor obtinute anterior =nceperii lucrarilor

5A67TOLUL 778 Ee*iculele +E5T7UNEA !8 +tarea te*nica a ve*iculelor &i controlul ace&teia
Art "
0!4 6?na la =nmatriculare &au =nregi&trare: ve*iculele pot circula pe drumurile publice: (ara in&pectie te*nica: =n ba)a unei autori)atii provi)orii pentru circulatie: eliberata de autoritatea competenta: daca =ndepline&c normele te*nice privind &iguranta circulatiei rutiere 024 +e in&pectea)a din punct de vedere te*nic: =nainte de a (i repu&e =n circulatie: autove*iculele: tramvaiele &au remorcile carora le'au (o&t e(ectuate reparatii =n urma unor evenimente care au produ& avarii grave la mecani&mul de directie: in&talatia de (r?nare &au la &tructura de re)i&tenta a caro&eriei ori a &a&iului

+UB+E5T7UNEA !8 5onditiile minime de iluminare: &emnali)are luminoa&a &i averti)are &onora pe care trebuie &a le =ndeplinea&ca autove*iculele: tramvaiele: remorcile: tractoarele (olo&ite =n e<ploatari agricole &i (ore&tiere &i ve*iculele pentru e(ectuarea de &ervicii &au lucrari Art !0
Autove*iculele: tractoarele (olo&ite =n e<ploatari agricole &i (ore&tiere &i ve*iculele pentru e(ectuarea de &ervicii &au lucrari: tramvaiele &i remorcile trebuie &a (ie dotate: prin con&tructie: cu in&talatii de iluminare: &emnali)are luminoa&a &i averti)are &onora: omologate: care &a core&punda conditiilor te*nice &tabilite de autoritatea competenta

Art !!
Autove*iculele de&tinate e<clu&iv tran&portului copiilor trebuie &a aiba montat pe caro&erie: =n (ata &i =n &pate: indicatorul C5opiiFC

Art !2
Autove*iculele care depa&e&c ma&a &i$&au gabaritul trebuie ec*ipate cu urmatoarele di&po)itive &uplimentare de &emnali)are8 a4 o placuta de identi(icare (luore&cent're(lectori)anta: av?nd (ondul alb &i c*enarul ro&u: montata la partea din &t?nga (ata> b4 marca9e (luore&cent're(lectori)ante aplicate la partea din &pate a autove*iculului &au

=ncarcaturii: c?t mai aproape de marginile laterale: (ormate din ben)i alternante albe &i ro&ii: de&cendente catre e<terior: daca latimea autove*iculului depa&e&te 2:# m> c4 unul &au mai multe di&po)itive &peciale de averti)are luminoa&a de culoare galbena: montate a&t(el =nc?t lumina emi&a de ace&tea &a (ie vi)ibila din (ata: din &pate &i din ambele parti laterale: precum &i di&po)itive (luore&cent're(lectori)ante de culoare galbena montate pe partile laterale la di&tanta de !:# m =ntre ele> d4 lumini montate pe partile laterale ale =ncarcaturii ori ve*iculului care depa&e&te latimea de 2:# m: care trebuie &a (unctione)e concomitent cu luminile de po)itie: precum &i un di&po)itiv (luore&cent're(lectori)ant

Art !3
+e inter)ice montarea la autove*icul: tractor (olo&it =n e<ploatari agricole &i (ore&tiere &i ve*icul pentru e(ectuarea de &ervicii &au lucrari: tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare &au inten&itate: a altor lumini: di&po)itive ori acce&orii de averti)are dec?t cele omologate

+UB+E5T7UNEA 28 5onditiile te*nice minime pe care trebuie &a le =ndeplinea&ca bicicletele: mopedele: ve*iculele cu tractiune animala &i cele tra&e &au =mpin&e cu m?na Art !4
;n circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie &a (ie8 a4 preva)uta cu di&po)itiv de (r?nare e(icace> b4 preva)uta cu un &i&tem adecvat: (unctional: de directie> c4 dotata cu &i&tem de averti)are &onora> &e inter)ic ec*iparea &i (olo&irea &i&temelor de averti)are &onora &peci(ice autove*iculelor> d4 ec*ipata =n (ata cu lumina de culoare alba &au galbena: iar =n &pate cu lumina de culoare ro&ie &i cu cel putin un di&po)itiv (luore&cent're(lectori)ant: vi)ibil: de aceea&i culoare> e4 ec*ipata cu elemente &au di&po)itive care: =n mi&care: (ormea)a un cerc continuu: (luore&cent're(lectori)ante de culoare portocalie (i<ate pe &pitele rotilor

Art !#
Remorca ata&ata unei biciclete trebuie &a (ie ec*ipata: =n partea din &pate: cu un di&po)itiv (luore&cent're(lectori)ant de culoare ro&ie: iar daca lumina din &pate a bicicletei e&te obturata de remorca: acea&ta trebuie &a (ie ec*ipata &i cu o lumina de culoare ro&ie

Art !6
0!4 ;n circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie &a (ie ec*ipat cu8 a4 in&talatie de (r?nare e(icace> b4 &i&tem de averti)are &onora> c4 in&talatie de evacuare a ga)elor de ardere care &a re&pecte normele de poluare (onica &i de protectie a mediului> d4 lumina de culoare alba =n (ata: re&pectiv lumina &i di&po)itiv (luore&cent're(lectori)ant de culoare ro&ie =n &pate> e4 lumini de culoare galbena pentru &emnali)area &c*imbarii directiei de mer&: =n (ata &i =n &pate> (4 placuta cu numarul de =nregi&trare: ampla&ata la partea din &pate a mopedului (ara a obtura vi)ibilitatea &i&temului de iluminare &i &emnali)are 024 +e inter)ice montarea la moped a luminilor de alta culoare &au inten&itate: a altor lumini: di&po)itive ori acce&orii de averti)are dec?t cele omologate

Art !@
0!4 Ee*iculul cu tractiune animala trebuie &a (ie dotat =n (ata cu doua di&po)itive (luore&centre(lectori)ante de culoare alba: iar =n &pate: cu doua di&po)itive (luore&cent're(lectori)ante de culoare ro&ie: omologate: montate c?t mai aproape de marginile e<terioare ale ve*iculului 024 6lacutele cu numarul de =nregi&trare &e ampla&ea)a =n locuri unde &e a&igura permanent vi)ibilitatea ace&tora: una pe partea &t?nga &i una la partea din &pate a ve*iculului 034 Atunci c?nd ploua torential: ninge abundent &au e&te ceata den&a ori =n alte conditii meteorologice care reduc vi)ibilitatea: precum &i pe timpul noptii ve*iculul cu tractiune animala trebuie &a (ie dotat =n plu&: =n partea laterala &t?nga: cu cel putin o lumina de culoare alba &au galbena: &ituata mai &u& de nivelul rotilor 044 Mi9loacele de &emnali)are preva)ute la alin 0!4: precum &i di&po)itivul care a&igura lumina de culoare alba &au galbena con(orm prevederilor alin 034 trebuie mentinute curate &i intacte: iar vi)ibilitatea lor &a nu (ie obturata de elementele con&tructive ale ve*iculului &au de =ncarcatura tran&portata 0#4 5onducatorul ve*iculului cu tractiune animala trebuie &a aplice pe *arna&amentul animalului tragator materiale re(lectori)ante pentru ca ace&ta &a (ie ob&ervat cu u&urinta de

catre ceilalti participanti la tra(ic

Art !A
Ee*iculul tra& &au =mpin& cu m?na trebuie &a (ie preva)ut: =n (ata &i =n &pate: cu c?te un di&po)itiv (luore&cent're(lectori)ant omologat: de culoare alba: re&pectiv ro&ie

+E5T7UNEA 28 ;nmatricularea &i =nregi&trarea ve*iculelor


+UB+E5T7UNEA !8 ;nmatricularea &i =nregi&trarea ve*iculelor Art !"
Autoritatile competente pentru =nmatricularea &i radierea autove*iculelor &i remorcilor &unt &erviciile publice comunitare regim permi&e de conducere &i =nmatriculare a ve*iculelor: &ub coordonarea 1irectiei regim permi&e de conducere &i =nmatriculare a ve*iculelor

Art 20
0!4 La =nmatriculare: autove*iculului &au remorcii i &e atribuie placute cu numarul de =nmatriculare &i &e eliberea)a certi(icatul de =nmatriculare 024 6lacutele cu numarul de =nmatriculare trebuie &a aiba (ondul re(lectori)ant de culoare alba &i literele &i ci(rele: =n relie(: de culoare neagra: alba&tra &au ro&ie 034 ;n certi(icatul de =nmatriculare &e =n&criu: obligatoriu: numarul de =nmatriculare atribuit: precum &i numarul de identi(icare al autove*iculului &au remorcii

Art 2!
0!4 Autove*iculul: tramvaiul: remorca &au mopedul ce nu poate (i identi(icat din cau)a lip&ei: alterarii &au di&trugerii elementelor de identi(icare poan&onate &au &tantate de con&tructor: precum &i autove*iculul &au remorca a&amblate din pie&e ce nu pot (i identi(icate &au cele pentru care nu &e poate &tabili identitatea unuia &au mai multor detinatori ori proprietari &ucce&ivi nu pot (i omologate =n vederea admiterii =n circulatia pe drumurile publice +e e<ceptea)a autove*iculul &i remorca pentru care politia poate &tabili provenienta legala a ace&tora 024 Autove*iculele &i remorcile reclamate ca (iind (urate =n Rom?nia &au =n &trainatate &i date =n urmarire de 7n&pectoratul General al 6olitiei Rom?ne nu &e =nmatriculea)a 034 %ac e<ceptie de la prevederile alin 024 autove*iculele &i remorcile pentru care organul de urmarire penala a emi& o di&po)itie prin care &e permite =nmatricularea p?na la (inali)area cercetarilor: ca) =n care =n certi(icatul de =nmatriculare &i =n cartea de identitate a ve*iculului &e =n&crie mentiunea CAutove*icul declarat (urat din 0tara4 la data de C 044 5irculatia ve*iculelor preva)ute la alin 034 e&te permi&a doar pe teritoriul Rom?niei

Art 22
La =nregi&trare: ve*iculelor li &e atribuie placute cu un &ingur numar de =nregi&trare: care trebuie &a aiba8 a4 (ondul re(lectori)ant de culoare galbena: iar literele &i ci(rele: =n relie(: de culoare neagra: pentru ve*iculele =nregi&trate la con&iliile locale> b4 (ondul re(lectori)ant de culoare alba: iar literele &i ci(rele: =n relie(: de culoare neagra: pentru autove*iculele care &e =nregi&trea)a la Mini&terul Apararii: Mini&terul Admini&tratiei &i 7nternelor &au: dupa ca): la +erviciul Rom?n de 7n(ormatii

+UB+E5T7UNEA 28 Numerele de =nmatriculare &au de =nregi&trare: cele provi)orii &i de probe ale autove*iculelor &au tramvaielor Art 23
0!4 La =nmatriculare: (iecarui autove*icul &i (iecarei remorci li &e atribuie c?te un numar de =nmatriculare compu& din indicativul 9udetului &au al municipiului Bucure&ti: numarul de ordine: (ormat din ci(re arabe: &i o combinatie de trei litere cu caractere latine ma9u&cule 024 Numerele de =nmatriculare ale autove*iculelor &i remorcilor apartin?nd mi&iunilor diplomatice: o(iciilor con&ulare &i membrilor ace&tora: precum &i altor organi)atii &i per&oane &traine cu &tatut diplomatic: care =&i de&(a&oara activitatea =n Rom?nia: &unt compu&e din indicativul 51: 5O &au T5: dupa ca): &i numarul de ordine 034 ;n ca)ul numarului de =nmatriculare temporara: la indicativul 9udetului &au al municipiului Bucure&ti &i numarul de ordine &e adauga luna &i anul =n care e<pira valabilitatea =nmatricularii 044 La autori)area provi)orie a circulatiei autove*iculului &au remorcii &e atribuie un numar compu& din indicativul 9udetului &au al municipiului Bucure&ti &i numarul de ordine 0#4 La =nmatricularea pentru probe a autove*iculului &au a remorcii &e atribuie un numar compu& din indicativul 9udetului &au al municipiului Bucure&ti: numarul de ordine &i =n&cri&ul C6ROBEC 064 La data =nmatricularii: =nregi&trarii &au autori)arii pentru circulatie &e eliberea)a &i placutele

cu numarul atribuit

Art 24
0!4 Numerele de =nmatriculare &e atribuie la r?nd: =n ordine cre&catoare 024 La =nmatriculare: proprietarul ve*iculului poate &olicita: cu plata tari(elor =n vigoare: atribuirea unei combinatii pre(erentiale a numarului de =nmatriculare 034 Nu pot (i atribuite combinatiile de litere care pot avea o &emni(icatie ob&cena &au cele care pot conduce la a&ocierea cu denumirile unor autoritati publice: daca ace&tea &olicita =n &cri& autoritatii emitente re&trictionarea atribuirii unei anumite combinatii a numarului de =nmatriculare 6er&oanele care detin de9a ve*icule =nmatriculate cu numere re&trictionate ulterior pot utili)a =n continuare numerele =n cau)a: dar numai p?na la =n&trainarea ve*iculului 044 La tran&(erul dreptului de proprietate a&upra unui ve*icul: numarul de =nmatriculare &i placutele a(erente &e tran&(era automat (ara plata noului proprietar: daca ace&ta are domiciliul &au &ediul =n acela&i 9udet cu (o&tul proprietar &i daca (o&tul proprietar nu a optat pentru pa&trarea combinatiei numarului de =nmatriculare re&pectiv Noul proprietar poate &olicita atribuirea unei combinatii pre(erentiale a numarului de =nmatriculare: cu plata tari(elor =n vigoare

Art 2#
0!4 Numarul de =nregi&trare al ve*iculelor =nregi&trate la con&iliile locale &e compune din denumirea localitatii &i denumirea abreviata a 9udetului: &cri&e cu litere cu caractere latine ma9u&cule: precum &i dintr'un numar de ordine: (ormat din ci(re arabe 024 Numarul de =nregi&trare al autove*iculelor =nregi&trate la Mini&terul Apararii: Mini&terul Admini&tratiei &i 7nternelor &i: dupa ca): la +erviciul Rom?n de 7n(ormatii &e compune din abrevierea denumirii in&titutiei: &cri&a cu litere cu caractere latine ma9u&cule: precum &i dintrun numar de ordine: (ormat din ci(re arabe

Art 26
0!4 6roprietarul &au detinatorul legal trebuie &a (i<e)e placutele cu numarul de =nmatriculare ori de =nregi&trare =n locurile &pecial de&tinate: la partea din (ata &i din &pate a autove*iculului &au tramvaiului: dupa ca): iar la motocicleta &i la remorca: numai la partea din &pate 024 +e inter)ice circulatia pe drumurile publice a ve*iculelor care nu au montate placutele cu numarul de =nmatriculare &au: dupa ca): de =nregi&trare: =n locurile &tabilite

+E5T7UNEA 38 Obligatiile proprietarilor &au detinatorilor de ve*icule


Art 2@

0!4 6roprietarul de autove*icul &au remorca: cu domiciliul: &ediul ori re&edinta =n Rom?nia: e&te obligat8 a4 &a declare autoritatii emitente pierderea: (urtul &au di&trugerea certi(icatului de =nmatriculare: =n cel mult 4A de ore de la con&tatare> b4 &a depuna imediat la autoritatea emitenta originalul certi(icatului de =nmatriculare: daca: dupa obtinerea duplicatului: a reintrat =n po&e&ia ace&tuia 024 6er&oanele 9uridice detinatoare de ve*icule au: pe l?nga cele preva)ute la alin 0!4: &i urmatoarele obligatii8 a4 &a veri(ice &tarea te*nica a ve*iculelor: &a (aca mentiuni de&pre acea&ta =n (oaia de parcur& &au ordinul de &erviciu &i &a nu permita ie&irea =n circulatie a celor care nu =ndepline&c conditiile te*nice> b4 &a elibere)e (oaie de parcur& &au ordin de &erviciu pentru ve*iculele care &e depla&ea)a =n cur&a> c4 &a nu permita conducerea ve*iculului de catre per&oane care nu po&eda permi& de conducere core&pun)ator &au ate&tat pro(e&ional> d4 &a nu permita conducatorilor de ve*icule &a plece =n cur&a &ub in(luenta bauturilor alcoolice: a &ub&tantelor ori produ&elor &tupe(iante &au a medicamentelor cu e(ecte &imilare ace&tora ori =ntr'o &tare accentuata de obo&eala> e4 &a tina &eama de ob&ervatiile (acute de politi&ti &au de conducatorii de ve*icule =n (oaia de parcur&> (4 &a anunte imediat politia de&pre orice accident de circulatie =n care &unt implicati conducatorii de ve*icule proprii care nu po&eda documente de con&tatare a ace&tuia> g4 &a veri(ice re&pectarea timpilor de repau& &i de odi*na: precum &i a regimului legal de vite)a: prin citirea =nregi&trarilor aparatelor de control al timpilor de odi*na &i al vite)ei de depla&are> *4 &a veri(ice e<i&tenta autori)atiei &peciale de tran&port &i re&pectarea conditiilor =n&cri&e =n

acea&ta

Art 2A
0!4 1etinatorii de ve*icule pot monta pe ace&tea &i&teme &onore anti(urt 024 1urata &emnalului emi& de &i&temul preva)ut la alin 0!4 nu trebuie &a (ie mai mare de un minut: iar inten&itatea ace&tuia nu trebuie &a depa&ea&ca pragul (onic preva)ut =n reglementarile legale =n vigoare 034 +e inter)ice montarea pe ve*icule a &i&temelor &onore anti(urt care &e declan&ea)a la trecerea: =n imediata apropiere: a altui ve*icul

5A67TOLUL 7778 6ermi&ul de conducere


Art 2"

0!4 1e la data aderarii Rom?niei la Uniunea Europeana: pentru a (i =n&cri& la o unitate autori)ata =n vederea pregatirii teoretice &i practice pentru obtinerea permi&ului de conducere: &olicitantul trebuie &a (aca dovada ca e&te apt din punct de vedere p&i*ologic 024 ;nainte de a urma cur&urile practice de =nvatare a conducerii unui ve*icul pe drumurile publice: &olicitantul trebuie &a (aca dovada pregatirii teoretice: =ntr'o unitate autori)ata: =n vederea obtinerii permi&ului de conducere 034 6regatirea practica a per&oanei preva)ute la alin 024: =n vederea obtinerii permi&ului de conducere valabil pentru oricare dintre categoriile A: B: BE &i &ubcategoriile A! &i B!: &e poate e(ectua &i de catre un in&tructor auto autori)at =n conditiile legii: care a =nc*eiat un contract cu unitatea autori)ata =n care &olicitantul a e(ectuat pregatirea teoretica
0la data 26'Gan'200@ Art 2": alin 034 din capitolul 777 modi(icat de Art !: punctul ! din 2otarirea #6$200@ 4

044 6ot e(ectua cur&urile practice de =nvatare a conducerii unui ve*icul pe drumurile publice &i per&oanele care nu au =nca v?r&ta minima preva)uta de pre)entul regulament pentru categoria &au &ubcategoria din care (ace parte ve*iculul re&pectiv: dar nu cu mai mult de 3 luni =nainte de =mplinirea ace&teia &au: daca urmea)a cur&urile unei in&titutii de =nvatam?nt preuniver&itar cu pro(il auto: nu cu mai mult de ! an =nainte de =mplinirea v?r&tei
0la data 26'Gan'200@ Art 2": alin 044 din capitolul 777 modi(icat de Art !: punctul ! din 2otarirea #6$200@ 4

Art 30
6ermi&ul de conducere &e eliberea)a pentru una &au mai multe dintre urmatoarele categorii &i &ubcategorii de ve*icule8 a4 5ATEGOR7A A8 motocicleta cu &au (ara ata&> b4 5ATEGOR7A B8 ! autove*iculul a carui ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te 3 #00 Hg &i al carui numar de locuri pe &caune: =n a(ara conducatorului: nu e&te mai mare de A> 2 an&amblul (ormat dintr'un autove*icul tragator din categoria B &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te @#0 Hg> 3 an&amblul de ve*icule a carui ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te 3 #00 Hg: (ormat dintr'un autove*icul tragator din categoria B &i o remorca: a carei ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te ma&a proprie a autove*iculului tragator> c4 5ATEGOR7A BE8 an&amblul (ormat dintr'un autove*icul tragator din categoria B &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata depa&e&te @#0 Hg: iar ma&a totala ma<ima autori)ata a =ntregului an&amblu depa&e&te 3 #00 Hg> d4 5ATEGOR7A 58 ! autove*iculul: altul dec?t cel din categoria 1: a carui ma&a totala ma<ima autori)ata e&te mai mare de 3 #00 Hg> 2 an&amblul (ormat dintr'un autove*icul din categoria 5 &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te @#0 Hg> e4 5ATEGOR7A 5E8 an&amblul de ve*icule con&t?nd dintr'un autove*icul tragator din categoria 5 &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata e&te mai mare de @#0 Hg> (4 5ATEGOR7A 18 autove*iculul de&tinat tran&portului de per&oane av?nd mai mult de A locuri pe

&caune: =n a(ara locului conducatorului Autove*iculului din acea&ta categorie i &e poate ata&a o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te @#0 Hg> g4 5ATEGOR7A 1E8 an&amblul de ve*icule con&t?nd dintr'un autove*icul tragator din categoria 1 &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata e&te mai mare de @#0 Hg Remorca nu trebuie &a (ie de&tinata tran&portului de per&oane> *4 5ATEGOR7A Tr8 tractor: ma&ini &i utila9e autopropul&ate agricole: (ore&tiere &au pentru lucrari> i4 5ATEGOR7A Tb8 troleibu)> 94 5ATEGOR7A Tv8 tramvai> H4 +UB5ATEGOR7A A!8 motocicleta cu o capacitate care nu depa&e&te !2# cm3 &i o putere care nu depa&e&te !! H-> l4 +UB5ATEGOR7A B!8 autove*iculul cu trei &au patru roti av?nd ma&a proprie pe&te 400 Hg: dar nu mai mare de ##0 Hg: &i ec*ipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 4# cm3 &au cu orice alt motor cu o putere ec*ivalenta ori cu vite)a prin con&tructie mai mare de #0 Hm$*> m4 +UB5ATEGOR7A 5!8 autove*iculul: altul dec?t cel din categoria 1: a carui ma&a totala ma<ima autori)ata e&te de pe&te 3 #00 Hg: dar nu mai mare de @ #00 Hg Autove*iculului din acea&ta categorie i &e poate ata&a o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te @#0 Hg> n4 +UB5ATEGOR7A 5!E8 an&amblul de ve*icule con&t?nd dintr'un autove*icul tragator din &ubcategoria 5! &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata e&te mai mare de @#0 Hg: cu conditia ca ma&a totala ma<ima autori)ata a an&amblului &a nu depa&ea&ca !2 000 Hg: iar ma&a totala ma<ima autori)ata a remorcii &a nu depa&ea&ca ma&a proprie a autove*iculului tragator> o4 +UB5ATEGOR7A 1!8 ! autove*iculul de&tinat tran&portului de per&oane av?nd cel putin " locuri pe &caune: dar nu mai mult de !6: =n a(ara locului conducatorului> 2 an&amblul de ve*icule (ormat dintr'un autove*icul tragator din &ubcategoria 1! &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata nu depa&e&te @#0 Hg> p4 +UB5ATEGOR7A 1!E8 an&amblul de ve*icule con&t?nd dintr'un autove*icul tragator din &ubcategoria 1! &i o remorca a carei ma&a totala ma<ima autori)ata e&te mai mare de @#0 Hg: cu conditia ca ma&a totala ma<ima autori)ata a an&amblului &a nu depa&ea&ca !2 000 Hg: iar ma&a totala ma<ima autori)ata a remorcii &a nu depa&ea&ca ma&a proprie a autove*iculului tragator Remorca nu trebuie &a (ie de&tinata tran&portului de per&oane

Art 3!
Tra&eele pe care &e poate =nvata conducerea unui autove*icul &au tramvai ori: dupa ca): &e poate &u&tine e<amenul pentru obtinerea permi&ului de conducere &e &tabile&c de catre politia rutiera

Art 32
0!4 Autoritatile competente care e<aminea)a per&oanele =n vederea obtinerii permi&ului de conducere &unt &erviciile publice comunitare regim permi&e de conducere &i =nmatriculare a ve*iculelor din cadrul in&titutiei pre(ectului pe ra)a careia candidatii =&i au domiciliul &au re&edinta 024 Membrii mi&iunilor diplomatice: ai o(iciilor con&ulare &i ai repre)entantelor internationale acreditate =n Rom?nia &e pot pre)enta la e<amen =n vederea obtinerii permi&ului de conducere =n conditiile &tabilite prin protocol de catre Mini&terul Admini&tratiei &i 7nternelor &i Mini&terul A(acerilor E<terne 034 E<aminarea la probele teoretice &i practice pentru obtinerea permi&ului de conducere poate (i e(ectuata &i =n alte localitati dec?t =n municipiul re&edinta de 9udet =n care candidatii =&i au domiciliul &au re&edinta: =n ba)a ordinului pre(ectului unitatii admini&trativ'teritoriale re&pective

Art 33
0!4 6er&oana care &olicita e<aminarea =n vederea obtinerii permi&ului de conducere trebuie &a =ndeplinea&ca urmatoarele conditii8

a4 &a aiba v?r&ta de cel putin !6 ani =mpliniti: pentru &ubcategoriile A! &i B!> b4 &a aiba v?r&ta de cel putin !A ani =mpliniti: pentru categoriile A: B: BE: 5: 5!: 5E: 5!E &i Tr> c4 &a aiba v?r&ta de cel putin 2! ani =mpliniti: pentru categoriile 1: 1E: Tb &i Tv: precum &i pentru &ubcategoriile 1! &i 1!E>

0la data 26'Gan'200@ Art 33: alin 0!4: litera B din capitolul 777 modi(icat de Art !: punctul 2 din 2otarirea #6$200@ 4

0la data 26'Gan'200@ Art 33: alin 0!4: litera 5 din capitolul 777 modi(icat de Art !: punctul 2 din 2otarirea #6$200@ 4

d4 &a (ie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autove*iculelor din categoriile &i &ubcategoriile pentru care &olicita e<aminarea> e4 &a nu (i (o&t condamnata: prin *otar?re 9udecatorea&ca rama&a de(initiva: pentru o in(ractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice &au de omor: lovire ori vatamare cau)atoare de moarte: vatamare corporala grava: t?l*arie &au de (urt al unui autove*icul> (4 &a (aca dovada ca =ndepline&te conditiile preva)ute de art !!6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr !"#$2002: republicata: cu modi(icarile &i completarile ulterioare: pentru pre)entarea la e<amen =n vederea obtinerii unui nou permi& de conducere: =n ca)ul =n care a (o&t condamnata printr'o *otar?re 9udecatorea&ca de(initiva: pentru una dintre in(ractiunile preva)ute la lit e4> g4 &a (ie apta din punct de vedere p&i*ologic pentru a conduce autove*icule &au tramvaie pe drumurile publice 024 5onditia preva)uta la lit g4 a alin 0!4 operea)a p?na la data aderarii Rom?niei la Uniunea Europeana

Art 34
0!4 6entru programarea la e<amen =n vederea obtinerii permi&ului de conducere: do&arul per&onal al &olicitantului trebuie &a contina urmatoarele documente8 a4 cererea'tip: &emnata de &olicitant> b4 (i&a de &colari)are =n care &e con&emnea)a &i avi)ul medicului Capt pentru conducerea ve*iculelorC din categoria &au &ubcategoria pentru care &e &olicita e<aminarea %i&a medicala &e pa&trea)a la unitatea autori)ata care a pregatit candidatul> c4 certi(icatul de ca)ier 9udiciar> d4 copia actului de identitate> e4 c*itantele de plata a ta<elor a(erente obtinerii permi&ului de conducere 024 6rogramarea la primul e<amen a candidatilor pentru obtinerea permi&ului de conducere &e e(ectuea)a de catre unitatile autori)ate la care ace&tia au urmat cur&urile de pregatire teoretica &i practica 034 Titularul unui permi& de conducere care &olicita obtinerea de noi categorii &au &ubcategorii trebuie &a depuna la do&arul de e<aminare: pe l?nga documentele preva)ute la alin 0!4: &i o copie a permi&ului de conducere 044 5etateanul rom?n cu domiciliul =n &trainatate care &olicita obtinerea permi&ului de conducere trebuie &a depuna la do&arul de e<aminare: pe l?nga documentele preva)ute la alin 0!4: o declaratie autenti(icata la notarul public din care &a re)ulte ca nu mai po&eda un alt permi& de conducere eliberat de o autoritate &traina: dreptul de a conduce nu i'a (o&t &u&pendat ori anulat: precum &i documente din care &a re)ulte ca are o locuinta detinuta =n proprietate &au =nc*iriata =n Rom?nia

Art 3#
0!4 E<amenul pentru obtinerea permi&ului de conducere con&ta =n8 a4 proba teoretica: de cunoa&tere a reglementarii circulatiei rutiere: a notiunilor elementare de mecanica &i a notiunilor de prim a9utor E<aminarea la proba teoretica &e poate (ace: =n conditiile legii: =n limba minoritatii nationale &au =ntr'o limba de circulatie internationala: potrivit &olicitarii celui e<aminat> b4 proba practica de conducere a autove*iculului =n tra&eu: core&pun)atoare categoriei de permi& &olicitat: cu e<ceptia categoriei A &i &ubcategoriei A!: pentru care &e veri(ica numai =ndem?narea =n conducere =n poligoane &pecial amena9ate 024 6er&oana cu *andicap (i)ic poate &u&tine e<amenul pentru obtinerea permi&ului de conducere pentru categoriile A &i$&au B daca autove*iculul utili)at la e<aminare e&te adaptat in(irmitatii

ace&teia 034 E<aminarea candidatilor care &olicita obtinerea permi&ului de conducere pentru mai multe categorii &au &ubcategorii &e poate e(ectua =n )ile di(erite: pentru (iecare categorie &au &ubcategorie =n parte
0la data 26'Gan'200@ Art 3#: alin 034 din capitolul 777 modi(icat de Art !: punctul 3 din 2otarirea #6$200@ 4

Art 36

0!4 Re)ultatul e<aminarii la proba teoretica &i la proba practica &e con&emnea)a prin cali(icativul Cadmi&C &au Cre&pin&C 024 6er&oana declarata Cadmi&C la proba teoretica: dar care nu &e pre)inta la proba practica de conducere a ve*iculului =n tra&eu =ntr'un termen de cel mult un an de la data ab&olvirii cur&urilor e&te declarata Cre&pin&C: urm?nd &a e(ectue)e un nou cur& de pregatire 034 6er&oana declarata Cre&pin&C &e poate programa la un nou e<amen dupa cel putin !# )ile de la data la care a (o&t declarata Cre&pin&C: dar nu mai t?r)iu de un an de la ab&olvirea cur&urilor: =n ca) contrar urm?nd &a e(ectue)e un nou cur& de pregatire

Art 3@
6ermi&ul de conducere &e eliberea)a de catre &erviciile publice comunitare regim permi&e de conducere &i =nmatriculare a ve*iculelor la care candidatii au &u&tinut e<aminarea: potrivit art 32

Art 3A
0!4 6o&e&orul permi&ului de conducere pentru categoria A are dreptul &a conduca o motocicleta cu o putere care depa&e&te 2# H- &au un raport putere$greutate care depa&e&te 0:!6 H-$Hg ori o motocicleta cu ata& cu un raport putere$greutate care depa&e&te 0:!6 H-$Hg: numai daca are o e<perienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu &peci(icatii te*nice in(erioare &au daca per&oana are 2! de ani &i promovea)a un te&t &peci(ic de cuno&tinte &i comportament 024 6o&e&orul unui permi& de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul &a conduca &i un an&amblu de ve*icule (ormat dintr'un tractor &i una &au doua remorci 034 6o&e&orul permi&ului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B: 5 &au 5E are dreptul &a conduca &i ve*icule din categoria Tr 044 6o&e&orul unui permi& de conducere valabil pentru categoriile 1 &au 1E are dreptul &a conduca &i ve*icule din categoria Tb ' troleibu)

Art 3"
0!4 6er&oana care &olicita e<aminarea =n vederea obtinerii permi&ului de conducere valabil pentru categoriile 5 &au 1 ori &ubcategoriile 5! &au 1! trebuie &a (i obtinut anterior dreptul de a conduce autove*icule din categoria B &au: dupa ca): &a (i (o&t declarata Cadmi&C la e<amenul pentru obtinerea permi&ului de conducere pentru categoria B 024 6er&oana care &olicita e<aminarea =n vederea obtinerii permi&ului de conducere pentru categoriile BE: 5E: 1E ori &ubcategoriile 5!E &au 1!E trebuie &a (i obtinut anterior dreptul de a conduce autove*icule din categoriile B: 5: 1 ori &ubcategoriile 5! &au 1! &au: dupa ca): &a (i (o&t declarata Cadmi&C la e<amenul pentru obtinerea permi&ului de conducere pentru categoriile B: 5: 1 ori &ubcategoriile 5! &au 1!
0la data 26'Gan'200@ Art 3" din capitolul 777 modi(icat de Art !: punctul 4 din 2otarirea #6$200@ 4

Art 40

0!4 6ermi&ul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce &i autove*iculele din &ubcategoria pe care acea&ta o include 024 6ermi&ul de conducere valabil pentru categoriile 5E &au 1E e&te valabil &i pentru conducerea an&amblului de ve*icule din categoria BE: daca titularul ace&tuia po&eda &i permi& pentru categoria B 034 6ermi&ul de conducere valabil pentru categoria 5E e&te valabil &i pentru categoria 1E: daca titularul ace&tuia po&eda &i permi& pentru categoria 1 044 6ermi&ul de conducere valabil pentru &ubcategoria 5!E e&te valabil &i pentru &ubcategoria 1!E: daca titularul are v?r&ta de cel putin 2! de ani 0#4 6ermi&ul de conducere pentru &ubcategoriile 1! &au 1!E e&te valabil &i pentru conducerea

ve*iculelor din &ubcategoriile 5! &au: re&pectiv: 5!E

Art 4!
0!4 Autove*iculele de&tinate =nvatarii conducerii: cu e<ceptia motocicletelor: vor (i dotate cu dubla comanda pentru (r?na &i ambreia9 024 Autove*iculele preva)ute la alin 0!4 vor (i ec*ipate cu o ca&eta av?nd in&criptia C+coalaC: cu dimen&iunile &i caracteri&ticile preva)ute =n actele normative =n vigoare %ac e<ceptie autobu)ele: troleibu)ele &i tramvaiele: care vor avea in&criptia C+coalaC aplicata pe partile laterale: =n (ata &i =n &pate

Art 42
6ermi&ul de conducere eliberat de o autoritate &traina &e pre&c*imba: =n conditiile legii: de catre &erviciul public comunitar regim permi&e de conducere &i =nmatriculare a ve*iculelor din cadrul in&titutiei pre(ectului pe ra)a careia titularul are domiciliul &au: =n ca)ul cetatenilor &traini &i al cetatenilor rom?ni cu domiciliul =n &trainatate: re&edinta

Art 43
Titularul permi&ului de conducere trebuie &a declare pierderea: (urtul &au di&trugerea ace&tui document autoritatii emitente: =n cel mult 4A de ore de la con&tatare: &i &a &olicite eliberarea unui nou permi& de conducere

Art 44
0!4 Eliberarea unui nou permi& de conducere &e e(ectuea)a: =n conditiile legii: =n ba)a urmatoarelor documente8 a4 (i&a detinatorului permi&ului de conducere> b4 originalul &i copia actului de identitate> c4 dovada platii contravalorii permi&ului de conducere &i a ta<ei de eliberare a ace&tui document> d4 permi&ul de conducere a carui pre&c*imbare &e &olicita: =n original: daca ace&ta e<i&ta> e4 (i&a medicala tip din care &a re)ulte ca e&te apt pentru a conduce autove*icule &au tramvaie: daca &olicitarea pre&c*imbarii &'a (acut dupa e<pirarea valabilitatii admini&trative a permi&ului de conducere 024 6e l?nga documentele preva)ute la alin 0!4 &olicitantul trebuie &a pre)inte: =n ca)ul &c*imbarii numelui: documentul care ate&ta ace&t lucru: =n original &i copie 034 ;n &ituatia cetatenilor rom?ni care au domiciliul =n Rom?nia &i &e a(la temporar =n &trainatate: eliberarea unui nou permi& de conducere &e poate (ace prin intermediul altei per&oane: pe ba)a de procura &peciala: autenti(icata de mi&iunile diplomatice &au de o(iciile con&ulare ale Rom?niei ori: daca a (o&t data =n (ata autoritatilor &traine: &a =ndeplinea&ca conditiile de &upralegali)are preva)ute de lege &au &a aiba aplicata apo&tila Ccon(orm 5onventiei cu privire la &uprimarea cerintei &upralegali)arii actelor o(iciale &traine: adoptata la 2aga la # octombrie !"6!: la care Rom?nia a aderat prin Ordonanta Guvernului nr 66$!""": aprobata prin Legea nr #2$2000: cu modi(icarile ulterioareC Mandatarul va pre)enta documentele preva)ute la alin 0!4: =n urmatoarele conditii8 a4 (i&a detinatorului permi&ului de conducere trebuie &a (ie &emnata de titularul permi&ului de conducere =n (ata unui (unctionar diplomatic> b4 actul care ate&ta &tarea de &anatate: precum &i doua (otogra(ii de data recenta ale titularului: din care una aplicata pe procura &peciala eliberata mandatarului: iar a doua pe (i&a detinatorului permi&ului de conducere: trebuie &a (ie vi)ate de mi&iunea diplomatica> c4 declaratia pe proprie ra&pundere a titularului: data =n (ata (unctionarului diplomatic: din care &a re)ulte ca nu mai detine un alt permi& de conducere national cu e<ceptia celui depu& pentru pre&c*imbare

Art 4#

6ermi&ul de conducere al conducatorului auto decedat &e preda de catre per&oana care =l detine: =n termen de 30 de )ile: autoritatii emitente

5A67TOLUL 7E8 +emnali)area rutiera


Art 46

0!4 +emni(icatia: precum &i dimen&iunile mi9loacelor de &emnali)are rutiera: (orma: &imbolul: culoarea &i conditiile de e<ecutie: ampla&area: in&talarea &i aplicarea ace&tora &e &tabile&c =n con(ormitate cu &tandardele =n domeniu 024 +emnali)area rutiera =n tunele &au pe viaducte &e a&igura: &e reali)ea)a &i &e =ntretine de catre admini&tratorul ace&tora

+E5T7UNEA !8 +emnalele luminoa&e

+UB+E5T7UNEA !8 +emnalele luminoa&e pentru diri9area circulatiei ve*iculelor Art 4@


0!4 +emnalele luminoa&e &unt lumini albe &au colorate di(erit: emi&e &ucce&iv: continuu &au intermitent: de unul &au mai multe corpuri de iluminat care compun un &ema(or 024 1upa numarul corpurilor de iluminat: &ema(oarele &unt8 a4 cu un corp de iluminat: cu lumina intermitenta de averti)are> b4 cu doua corpuri de iluminat: pentru pietoni &i bicicli&ti> c4 cu trei corpuri de iluminat: pentru ve*icule> d4 cu patru &au mai multe corpuri de iluminat: pentru tramvaie 034 +ema(oarele &e montea)a =n a<ul vertical al &t?lpului &au pe con&ola: pe portal ori &u&pendate pe cabluri: &ucce&iunea culorilor lentilelor: de &u& =n 9o&: (iind urmatoarea8 a4 la &ema(orul cu trei culori ordinea &emnalelor e&te8 ro&u: galben: verde> b4 la &ema(orul cu doua culori ordinea &emnalelor e&te8 ro&u: verde> c4 la &ema(orul pentru tramvaie &unt di&pu&e trei pe ori)ontala la partea &uperioara &i unul la partea in(erioara: toate cu lumina alba

Art 4A
0!4 +ema(oarele care emit &emnale luminoa&e pentru diri9area circulatiei =n inter&ectii &e in&talea)a obligatoriu =nainte de inter&ectie: a&t(el =nc?t &a (ie vi)ibile de la o di&tanta de cel putin #0 m Ace&tea pot (i repetate =n mi9locul: dea&upra ori de cealalta parte a inter&ectiei 024 +emni(icatia &emnalelor luminoa&e pentru diri9area circulatiei ve*iculelor e&te valabila pe =ntreaga latime a partii caro&abile de&c*i&e circulatiei conducatorilor carora li &e adre&ea)a 6e drumurile cu doua &au mai multe ben)i pe &en&: pentru directii di(erite: delimitate prin marca9e longitudinale: &ema(oarele &e pot in&tala dea&upra uneia &au unora dintre ben)i: ca) =n care &emni(icatia &emnalelor luminoa&e &e limitea)a la banda &au ben)ile a&t(el &emnali)ate

Art 4"
6e lampile de culoare ro&ie &au verde ale &ema(oarelor pot (i aplicate &ageti de culoare neagra care indica directiile de depla&are core&pun)atoare ace&tora =n ace&t ca) interdictia &au permi&iunea de trecere impu&a de &emnalul lumino& e&te limitata la directia &au directiile indicate prin ace&te &ageti Aceea&i &emni(icatie o au &i &agetile aplicate pe panourile aditionale ce =n&ote&c: la partea in(erioara: &ema(oarele +ageata pentru mer&ul =nainte are v?r(ul =n &u&

Art #0
0!4 +ema(oarele pentru tramvaie au (orma de ca&eta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba: dintre care trei &unt po)itionate ori)ontal &i unul &ub cel din mi9loc: =n&otite de panouri cu &emne aditionale 024 +emnalul de libera trecere pentru tramvaie e&te dat de combinatia luminoa&a a lampii in(erioare cu una dintre cele trei lampi &ituate la partea &uperioara pentru indicarea directiei 034 +emnalul de inter)icere a trecerii tramvaiului e&te dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din partea &uperioara a ca&etei

Art #!
0!4 +emnalul de culoare verde permite trecerea 024 5?nd &ema(orul e&te =n&otit de una &au mai multe lampi care emit lumina intermitenta de culoare verde &ub (orma uneia &au unor &ageti pe (ond negru catre dreapta: ace&tea permit trecerea numai =n directia indicata: oricare ar (i =n acel moment &emnalul =n (unctiune al &ema(orului

Art #2
0!4 +emnalul de culoare ro&ie inter)ice trecerea 024 La &emnalul de culoare ro&ie ve*iculul trebuie oprit =naintea marca9ului pentru oprire &au: dupa ca): pentru trecerea pietonilor: iar =n lip&a ace&tuia: =n dreptul &ema(orului 1aca &ema(orul e&te in&talat dea&upra ori de cealalta parte a inter&ectiei: =n lip&a marca9ului pentru

oprire &au pentru trecerea pietonilor: ve*iculul trebuie oprit =nainte de marginea partii caro&abile a drumului ce urmea)a a (i inter&ectat 034 Atunci c?nd &emnalul de culoare ro&ie (unctionea)a concomitent cu cel de culoare galbena: ace&ta anunta aparitia &emnalului de culoare verde

Art #3
0!4 5?nd &emnalul de culoare galbena apare dupa &emnalul de culoare verde: conducatorul ve*iculului care &e apropie de inter&ectie nu trebuie &a treaca de locurile preva)ute la art #2 alin 024: cu e<ceptia &ituatiei =n care: la aparitia &emnalului: &e a(la at?t de aproape de acele locuri =nc?t nu ar mai putea opri ve*iculul =n conditii de &iguranta 024 +emnalul de culoare galbena intermitent permite trecerea: conducatorul de ve*icul (iind obligat &a circule cu vite)a redu&a: &a re&pecte &emni(icatia &emnali)arii rutiere &i a regulilor de circulatie aplicabile =n acel loc

Art #4
;n inter&ectii diri9area circulatiei tramvaielor &e poate reali)a &i prin &ema(oare av?nd &emnale luminoa&e de culoare alba: corelate cu &emnalele luminoa&e pentru diri9area circulatiei celorlalte ve*icule

Art ##
+emnalul lumino& de&tinat numai diri9arii circulatiei bicicletelor are =n c?mpul &au imaginea unei biciclete de culoare ro&ie: re&pectiv verde pe (ond negru Aceea&i de&tinatie o are &i &emnalul lumino& al unui &ema(or =n&otit de un panou aditional pe care (igurea)a o bicicleta

Art #6
0!4 5?nd dea&upra ben)ilor de circulatie &unt in&talate di&po)itive care emit &emnale ro&ii &i ver)i: ace&tea &unt de&tinate &emnali)arii ben)ilor cu circulatie rever&ibila +emnalul ro&u: av?nd (orma a doua bare =ncruci&ate: inter)ice acce&ul ve*iculelor pe banda dea&upra careia &e ga&e&te: iar &emnalul verde: de (orma unei &ageti cu v?r(ul =n 9o&: permite intrarea ve*iculelor &i circulatia pe acea banda 024 +emnalul lumino& intermediar care are (orma unei &au unor &ageti de culoare galbena ori alba cu v?r(ul orientat catre dreapta &au &t?nga 9o& anunta &c*imbarea &emnalului verde: =n ca)ul ben)ilor cu circulatie rever&ibila: ori (aptul ca banda dea&upra careia &e a(la e&te pe punctul de a (i =nc*i&a circulatiei conducatorilor carora li &e adre&ea)a: ace&tia (iind obligati &a &e depla&e)e pe banda &au ben)ile indicate de &ageti

Art #@
5onducatorul ve*iculului care intra =ntr'o inter&ectie la culoarea verde a &ema(orului e&te obligat &a re&pecte &i &emni(icatia indicatoarelor in&talate =n interiorul ace&teia

+UB+E5T7UNEA 28 +emnalele luminoa&e pentru pietoni Art #A


0!4 +emnalele luminoa&e pentru pietoni &unt de culoare verde &i ro&ie Ace&tea (unctionea)a corelat cu &emnalele pentru diri9area circulatiei ve*iculelor 024 +emnalul de culoare verde poate avea =n c?mpul &au imaginea unui pieton =n mer&: iar cel ro&u: imaginea unui pieton oprit 034 +emnalele luminoa&e pentru pietoni pot (i =n&otite de &emnale acu&tice pentru a a&igura traver&area drumului de catre neva)atori 044 6e &ectoarele de drum unde valorile de tra(ic permit: admini&tratorul drumului public: cu avi)ul politiei: poate ampla&a =n )ona marca9ului trecerii pentru pietoni &ema(oare &au panouri &peciale cu comanda manuala a cererii de verde: care &e poate (ace direct de catre pietoni

Art #"
0!4 +emnalul de culoare verde permite trecerea 024 5?nd &emnalul de culoare verde =ncepe &a (unctione)e intermitent =n&eamna ca timpul a(ectat traver&arii drumului e&te =n cur& de epui)are &i urmea)a &emnalul ro&u =n ace&t ca) pietonul &urprin& =n traver&area drumului trebuie &a grabea&ca trecerea: iar daca drumul e&te preva)ut cu un re(ugiu &au &patiu inter)i& circulatiei ve*iculelor: &a a&tepte pe ace&ta aparitia &emnalului de culoare verde

Art 60
+emnalul de culoare verde intermitent &i &emnalul de culoare ro&ie inter)ic pietonilor &a &e anga9e)e =n traver&are pe partea caro&abila

+UB+E5T7UNEA 38 Alte &emnale luminoa&e Art 6!


;n ca)ul &ema(ori)arii corelate: =n lungul unui tra&eu pot (i in&talate di&po)itive de cronometrare a timpului a(erent culorii: precum &i di&po)itive luminoa&e care &a arate participantilor la tra(ic timpii &tabiliti prin programul de &ema(ori)are: iar pentru conducatorii

de autove*icule: &i vite)a de depla&are

Art 62
+ema(orul de averti)are &e in&talea)a la ie&irea din inter&ectie &i e&te con&tituit dintr'un corp de iluminat cu lumina galbena intermitenta Ace&ta poate avea =n c?mpul &au imaginea unui pieton =n mi&care: de culoare galbena pe (ond negru

Art 63
6entru &emnali)area &i diri9area circulatiei pe &ectoarele de drumuri unde &e e<ecuta lucrari pe partea caro&abila: cu e<ceptia auto&tra)ilor: &e pot in&tala temporar &ema(oare mobile: cu obligatia pre&emnali)arii ace&tora

+E5T7UNEA 28 7ndicatoarele
Art 64

7ndicatoarele in&talate pe drumurile publice &unt8 a4 de averti)are> b4 de reglementare: care pot (i8 ! de prioritate> 2 de inter)icere &au re&trictie> 3 de obligare> c4 de orientare &i in(ormare: care pot (i8 ! de orientare> 2 de in(ormare> 3 de in(ormare turi&tica> 4 panouri aditionale> # indicatoare Hilometrice &i *ectometrice> d4 mi9loace de &emnali)are a lucrarilor: care cuprind8 ! indicatoare rutiere temporare> 2 mi9loace au<iliare de &emnali)are a lucrarilor

Art 6#
0!4 7ndicatoarele &e in&talea)a: de regula: pe partea dreapta a &en&ului de mer& =n ca)ul =n care conditiile locale =mpiedica ob&ervarea din timp a indicatoarelor de catre conducatorii carora li &e adre&ea)a: ele &e pot in&tala ori repeta pe partea &t?nga: =n )ona mediana a drumului: pe un re(ugiu ori &patiu inter)i& circulatiei ve*iculelor: dea&upra partii caro&abile &au de cealalta parte a inter&ectiei: =n loc vi)ibil pentru toti participantii la tra(ic 024 7ndicatoarele pot (i =n&otite de panouri cu &emne aditionale contin?nd in&criptii &au &imboluri care le preci)ea)a: completea)a ori limitea)a &emni(icatia 034 +emnele aditionale &e pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori c*iar pe indicatoare: daca =ntelegerea &emni(icatiei ace&tora nu e&te a(ectata 044 6entru a (i vi)ibile &i pe timp de noapte: indicatoarele rutiere trebuie &a (ie re(lectori)ante: luminoa&e ori iluminate 0#4 ;n locuri periculoa&e: pentru a &pori vi)ibilitatea &i a evidentia &emni(icatia unor indicatoare: ace&tea pot (igura grupat pe un panou cu (olie (luore&cent'retrore(lectori)anta cu re(le<ie ridicata Ace&te indicatoare pot (i =n&otite: dupa ca): de di&po)itive luminoa&e

Art 66
0!4 +emni(icatia unui indicator e&te valabila pe =ntreaga latime a partii caro&abile de&c*i&e circulatiei conducatorilor carora li &e adre&ea)a 024 5?nd indicatorul e&te in&talat dea&upra ben)ii &au ben)ilor: &emni(icatia lui e&te valabila numai pentru banda ori ben)ile a&t(el &emnali)ate 034 +emni(icatia indicatorului de averti)are =ncepe din locul unde e&te ampla&at =n ca)ul indicatoarelor care averti)ea)a &ectoare periculoa&e: )ona de actiune a indicatoarelor e&te reglementata prin placute aditionale 044 7ndicatoarele de averti)are &e in&talea)a =naintea locului periculo&: la o di&tanta de ma<imum #0 m =n localitati: =ntre !00 m &i 2#0 m =n a(ara localitatilor: re&pectiv =ntre #00 m &i ! 000 m pe auto&tra)i &i drumuri e<pre& 5?nd conditiile din teren impun ampla&area la o di&tanta mai mare: &ub indicator &e in&talea)a un panou aditional C1i&tanta =ntre indicator &i =nceputul locului periculo&C 0#4 6e auto&tra)i &i drumuri e<pre&: =n toate ca)urile: &ub indicator e&te obligatoriu &a &e in&tale)e un panou aditional C1i&tanta =ntre indicator &i =nceputul locului periculo&C =n &ituatia =n

care lungimea &ectorului periculo& depa&e&te ! 000 m: &ub indicator &e montea)a panoul aditional CLungimea &ectorului periculo& la care &e re(era indicatorulC 064 +emni(icatia indicatoarelor de inter)icere &au de re&trictie =ncepe din dreptul ace&tora =n lip&a unei &emnali)ari care &a preci)e)e lungimea &ectorului pe care &e aplica reglementarea ori a unor indicatoare care &a anunte &(?r&itul interdictiei &au al re&trictiei: &emni(icatia ace&tor indicatoare =ncetea)a =n inter&ectia cea mai apropiata 5?nd indicatoarele de inter)icere &au re&trictie &unt in&talate =mpreuna cu indicatorul ce anunta intrarea =ntr'o localitate: &emni(icatia lor e&te valabila pe drumul re&pectiv p?na la =nt?lnirea indicatorului C7e&ire din localitateC: cu e<ceptia locurilor unde alte indicatoare di&pun alt(el

Art 6@
7ndicatoarele rutiere temporare core&pondente indicatoarelor de averti)are: de re&trictie &au inter)icere ori indicatoarelor de orientare au acelea&i caracteri&tici cu cele permanente: cu deo&ebirea ca (ondul alb e&te =nlocuit cu (ondul galben

+E5T7UNEA 38 +emnali)area trecerilor la nivel cu calea (erata


Art 6A

Apropierea de o trecere la nivel cu calea (erata &e &emnali)ea)a cu indicatoare de averti)are core&pun)atoare &i$&au cu panouri &uplimentare pentru trecerea la nivel cu calea (erata

Art 6"
0!4 Trecerea la nivel cu calea (erata curenta (ara bariere &au &emibariere &e &emnali)ea)a: dupa ca): cu indicatoarele CTrecere la nivel cu calea (erata &impla: (ara bariereC &au CTrecere la nivel cu calea (erata dubla: (ara bariereC: =n&otite de indicatorul COprireC 024 La trecerea la nivel cu calea (erata curenta preva)uta cu in&talatii de &emnali)are automata (ara bariere: inter)icerea circulatiei rutiere &e reali)ea)a: optic: prin (unctionarea di&po)itivelor cu lumini intermitent'alternative ro&ii &i &tingerea &emnali)arii de control repre)entate de lumina intermitenta alba &i: acu&tic: prin emiterea de &emnale &onore intermitente

Art @0
0!4 Trecerile la nivel cu calea (erata curenta pot (i &emnali)ate cu &i&teme automate luminoa&e: preva)ute cu &emibariere 024 Trecerile la nivel cu calea (erata curenta pot (i a&igurate &i cu bariere care &unt actionate manual 034 Barierele &i &emibarierele &unt marcate cu ben)i alternante de culoare ro&ie &i alba &i pot (i preva)ute: la mi9loc: cu un di&c ro&u Ben)ile trebuie &a (ie re(lectori)ante: iar pe drumurile neiluminate: pe timp de noapte: barierele &i &emibarierele trebuie &a (ie iluminate ori preva)ute cu di&po)itive cu lumina ro&ie 044 La trecerea la nivel cu calea (erata preva)uta cu in&talatii de &emnali)are automata cu bariere: &emnali)area de inter)icere a circulatiei rutiere &e reali)ea)a =n conditiile preva)ute la art 6" alin 024: precum &i prin cobor?rea =n po)itie ori)ontala a &emibarierelor

Art @!
0!4 +emnali)area de inter)icere a circulatiei rutiere &e con&idera reali)ata c*iar &i numai =n una din urmatoarele &ituatii8 a4 prin aprinderea unei &ingure unitati luminoa&e a di&po)itivului cu lumina intermitentalternativa ro&ie> b4 prin (unctionarea &i&temului &onor> c4 prin po)itia ori)ontala a unei &ingure &emibariere 024 5irculatia rutiera &e con&idera de a&emenea inter)i&a &i =n &ituatia =n care barierele &au &emibarierele &unt =n cur& de cobor?re &au de ridicare

Art @2
;n )ona trecerilor la nivel cu calea (erata: (unctionarea in&talatiilor de &emnali)are a apropierii trenurilor: (ara bariere: a in&talatiilor de &emnali)are a apropierii trenurilor: cu &emibariere: &au a barierelor mecanice: precum &i in&talarea indicatoarelor COprireC: CTrecere la nivel cu o cale (erata &impla$dubla: (ara bariereC: CTrecere la nivel cu o cale (erata &impla$dubla: (ara bariere: preva)uta cu in&talatie de &emnali)are luminoa&a automataC: &unt a&igurate de admini&tratorul de cale (erata: iar &etul de &emnali)are a apropierii de calea (erata e&te a&igurat de catre admini&tratorul drumului

Art @3
0!4 La trecerea la nivel cu o cale (erata indu&triala &e in&talea)a indicatorul CAlte pericoleC: =n&otit de un panou aditional ce contine imaginea unei locomotive 024 Atunci c?nd pe calea (erata indu&triala &e depla&ea)a un ve*icul (eroviar: circulatia trebuie diri9ata de un agent de cale (erata

Art @4
6ortile de gabarit in&talate =naintea unei treceri la nivel cu o cale (erata electri(icata: de&tinate &a inter)ica acce&ul ve*iculelor a caror =ncarcatura depa&e&te =n =naltime limita de &iguranta admi&a: &unt marcate cu ben)i alternante de culoare galbena &i neagra 6e &t?lpii de &u&tinere ai portilor de gabarit &e in&talea)a indicatoare rutiere prin care &e preci)ea)a =naltimea ma<ima de trecere admi&a

+E5T7UNEA 48 Marca9ele
Art @#

0!4 Marca9ele &erve&c la organi)area circulatiei: averti)area &au =ndrumarea participantilor la tra(ic Ace&tea pot (i (olo&ite &ingure &au =mpreuna cu alte mi9loace de &emnali)are rutiera pe care le completea)a &au le preci)ea)a &emni(icatia 024 Marca9ele &e aplica pe &upra(ata partii caro&abile a drumurilor moderni)ate: pe borduri: pe lucrari de arta: pe acce&orii ale drumurilor: precum &i pe alte elemente &i con&tructii din )ona drumurilor Marca9ele aplicate pe drumurile publice trebuie &a (ie re(lectori)ante &au =n&otite de di&po)itive re(lectori)ante care trebuie &a'&i pa&tre)e proprietatile de re(le<ie &i pe timp de ploaie &au ceata 034 Marca9ele nu trebuie &a incomode)e =n nici un (el de&(a&urarea circulatiei: iar &upra(ata ace&tora nu trebuie &a (ie lunecoa&a Marca9ele pe partea caro&abila &e e<ecuta cu microbile de &ticla &i pot (i =n&otite de butoni cu elemente retrore(lectori)ante

Art @6
Marca9ele aplicate pe drumurile publice &unt8 a4 longitudinale: care pot (i8 ! de &eparare a &en&urilor de circulatie> 2 de &eparare a ben)ilor pe acela&i &en&> b4 de delimitare a partii caro&abile> c4 tran&ver&ale: care pot (i8 ! de oprire> 2 de cedare a trecerii> 3 de traver&are pentru pietoni> 4 de traver&are pentru bicicli&ti> d4 diver&e: care pot (i8 ! de g*idare> 2 pentru &patii inter)i&e> 3 pentru inter)icerea &tationarii> 4 pentru &tatii de autobu)e: troleibu)e: ta<imetre> # pentru locuri de parcare> 6 &ageti &au in&criptii> e4 laterale aplicate pe8 ! lucrari de arta 0poduri: pa&a9e denivelate: )iduri de &pri9in4> 2 parapete> 3 &t?lpi &i copaci &ituati pe plat(orma drumului> 4 borduri

Art @@
0!4 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a aplice marca9e cu linii continue &au di&continue: dupa ca): at?t pentru &epararea &en&urilor &i ben)ilor de circulatie: c?t &i pentru delimitarea partii caro&abile 024 Marca9ul longitudinal (ormat dintr'o linie continua &impla &au dubla inter)ice =ncalcarea ace&tuia 034 Marca9ul (ormat dintr'o linie continua aplicata pe bordura trotuarului &au la marginea partii caro&abile inter)ice &tationarea ve*iculelor pe acea parte a drumului 5?nd o a&emenea linie =n&ote&te un indicator de inter)icere a &tationarii: acea&ta preci)ea)a lungimea &ectorului de drum pe care e&te valabila inter)icerea

044 Marca9ul longitudinal (ormat din linii continue care delimitea)a banda pe care e&te aplicat &i un marca9 &imboli)?nd o anumita categorie &au anumite categorii de ve*icule &emni(ica (aptul ca banda e&te re)ervata circulatiei acelei &au acelor categorii de ve*icule

Art @A
Marca9ul longitudinal (ormat dintr'o linie di&continua &impla &au dubla permite trecerea pe&te ace&ta: daca manevra &au reglementarile in&tituite impun ace&t lucru

Art @"
0!4 Marca9ul cu linie di&continua poate (i &implu &au dublu &i &e (olo&e&te =n urmatoarele &ituatii8 a4 marca9ul cu linie di&continua &impla8 ! pentru &epararea &en&urilor de circulatie: pe drumurile cu doua ben)i &i circulatie =n ambele &en&uri> 2 pentru &epararea ben)ilor de circulatie pe acela&i &en&: pe drumurile cu cel putin doua ben)i pe &en&> 3 pentru marcarea trecerii de la o linie di&continua la una continua: =n localitati ace&t marca9 nu e&te obligatoriu> 4 pentru a &epara: pe auto&tra)i: ben)ile de accelerare &au de decelerare de ben)ile curente de circulatie> # pentru marca9e de g*idare =n inter&ectii> b4 marca9ul cu linie di&continua dubla: pentru delimitarea ben)ilor rever&ibile 6e a&emenea ben)i marca9ul e&te =n&otit de di&po)itive luminoa&e &peciale preva)ute la art #6 024 Linia continua &e (olo&e&te =n urmatoarele &ituatii8 a4 linia continua &impla: pentru &epararea &en&urilor de circulatie: a ben)ilor de acela&i &en& la apropierea de inter&ectii &i =n )one periculoa&e> b4 linia continua dubla: pentru &epararea &en&urilor de circulatie cu minimum doua ben)i pe (iecare &en&: precum &i la drumuri cu o banda pe &en& &au =n alte &ituatii &tabilite de admini&tratorul drumului re&pectiv: cu acordul politiei rutiere 034 ;n ca)ul marca9ului longitudinal (ormat dintr'o linie continua &i una di&continua alaturate: conducatorul de ve*icul trebuie &a re&pecte &emni(icatia liniei celei mai apropiate =n &en&ul de mer& 044 6e drumurile cu circulatie =n ambele &en&uri preva)ute cu o &ingura banda pe &en&: pe di&tanta cuprin&a =ntre indicatoarele de averti)are C5opiiC: a(erente celor doua &en&uri: marca9ul de &eparare a &en&urilor &e e<ecuta cu linie continua

Art A0
0!4 Marca9ele de delimitare a partii caro&abile &unt ampla&ate =n lungul drumului: &e e<ecuta la limita din dreapta a partii caro&abile =n &en&ul de mer&: cu e<ceptia auto&tra)ilor &i a drumurilor e<pre&: unde marca9ul &e aplica &i pe partea &t?nga: l?nga mi9locul (i)ic de &eparare a &en&urilor de circulatie Ace&te marca9e pot (i cu linie continua &au di&continua &impla 024 Marca9ele de g*idare au rolul de a materiali)a traiectoria pe care ve*iculele trebuie &a o urme)e =n traver&area unei inter&ectii ori pentru e(ectuarea vira9ului la &t?nga: (iind obligatoriu a &e reali)a =n ca)ul =n care a<ul central ori liniile de &eparare a ben)ii de circulatie nu &unt coliniare 034 Marca9ele pentru inter)icerea &tationarii &e pot reali)a8 a4 prin linie continua galbena aplicata pe bordura trotuarului &au pe banda de con&olidare a aco&tamentului: dubl?nd marca9ul de delimitare a partii caro&abile &pre e<teriorul plat(ormei drumului> b4 printr'o linie =n )ig')ag la marginea partii caro&abile 044 Marca9ele prin &ageti &unt (olo&ite pentru8 a4 &electarea pe ben)i> b4 &c*imbarea ben)ii 0banda de accelerare: banda &uplimentara pentru ve*icule lente: banda care &e &uprima prin =ngu&tarea partii caro&abile4> c4 repliere: numai =n a(ara localitatilor pe drumuri cu o banda pe &en& &i dublu &en& de circulatie

Art A!
0!4 Marca9ul tran&ver&al con&t?nd dintr'o linie continua: aplicata pe latimea uneia &au mai multor ben)i: indica linia =naintea careia ve*iculul trebuie oprit la =nt?lnirea indicatorului COprireC Un a&emenea marca9 poate (i (olo&it pentru a indica linia de oprire impu&a printr'un &emnal lumino&: printr'o comanda a agentului care diri9ea)a circulatia: de pre)enta unei treceri

la nivel cu o cale (erata: cu o linie de tramvai &au a unei treceri pentru pietoni =naintea marca9ului ce =n&ote&te indicatorul COprireC &e poate aplica pe partea caro&abila in&criptia C+topC 024 Marca9ul tran&ver&al con&t?nd dintr'o linie di&continua: aplicata pe latimea uneia &au mai multor ben)i: indica linia care nu trebuie depa&ita atunci c?nd &e impune cedarea trecerii =naintea unei a&emenea linii &e poate aplica pe partea caro&abila un marca9 &ub (orma de triung*i av?nd o latura paralela cu linia di&continua: iar v?r(ul =ndreptat &pre ve*iculul care &e apropie 034 Marca9ul tran&ver&al con&t?nd din linii paralele cu a<ul drumului indica locul pe unde pietonii trebuie &a traver&e)e drumul Ace&te linii au latimea mai mare dec?t a oricaror alte marca9e 044 Marca9ul tran&ver&al con&t?nd din linii di&continue paralele: aplicate perpendicular &au oblic (ata de a<ul drumului: indica locul de&tinat traver&arii partii caro&abile de catre bicicli&ti

Art A2
0!4 ;n &copul &poririi impactului vi)ual a&upra participantilor la tra(ic: pe partea caro&abila &e pot e<ecuta marca9e &ub (orma de in&criptii: &imboluri &i (iguri 024 6e auto&tra)i: pe drumurile e<pre& &i pe drumuri nationale de&c*i&e tra(icului international 0E4: la e<tremitatile partii caro&abile &e aplica marca9e re)onatoare pentru averti)area conducatorilor de autove*icule la ie&irea de pe partea caro&abila

Art A3
0!4 Marca9ele: cum &unt8 &agetile: in&criptiile: liniile paralele &au oblice: pot (i (olo&ite pentru a repeta &emni(icatia indicatoarelor &au pentru a da participantilor la tra(ic indicatii care nu le pot (i (urni)ate: =n mod adecvat: prin indicatoare 024 Marca9ul &ub (orma unei &au unor &ageti: aplicat pe banda ori pe ben)ile delimitate prin linii continue: obliga la urmarea directiei &au directiilor a&t(el indicate +ageata de repliere care e&te oblica (ata de a<ul drumului: aplicata pe o banda &au intercalata =ntr'un marca9 longitudinal (ormat din linii di&continue: &emnali)ea)a obligatia ca ve*iculul care nu &e a(la pe banda indicata de &ageata &a (ie condu& pe acea banda 034 Marca9ul (ormat dintr'o linie =n )ig')ag &emni(ica inter)icerea &tationarii ve*iculelor pe partea drumului pe care e&te aplicat O a&t(el de linie completata cu =n&cri&ul CBu&C &au CTa<iC poate (i (olo&ita pentru &emnali)area &tatiilor de autobu)e &i troleibu)e: re&pectiv de ta<imetre 044 Marca9ul aplicat =n a(ara ben)ilor: (ormat din linii paralele: =ncon9urate &au nu cu o linie de contur: delimitea)a &patiul inter)i& circulatiei 0#4 Marca9ele &e pot aplica &i pe )iduri de &pri9in: parapete de protectie &au alte amena9ari rutiere laterale drumului: pentru a le (ace mai vi)ibile conducatorilor de ve*icule 064 Marca9ele &unt de regula de culoare alba: cu e<ceptia celor ce &e aplica pe elementele laterale drumului: care &unt de culoare alba: neagra &au galbena &i neagra: precum &i a celor provi)orii: (olo&ite la organi)area circulatiei =n )ona lucrarilor: care &unt de culoare galbena: =n )onele periculoa&e &au unde &tationarea ve*iculelor e&te limitata =n timp: marca9ele pot (i &i de alte culori

+E5T7UNEA #8 +emnali)area limitelor laterale ale plat(ormei drumului &i a lucrarilor


Art A4
0!4 ;n a(ara localitatilor: limitele laterale ale plat(ormei drumului &e &emnali)ea)a cu &t?lpi de g*idare lamelari: de culoare alba: omologati: in&talati la intervale de #0 m =ntre ei: &au prin parapete 6e &t?lpii de g*idare lamelari &i pe parapete &e aplica di&po)itive re(lectori)ante de culoare ro&ie &i alba &au galbena 1i&po)itivele re(lectori)ante de culoare ro&ie trebuie &a (ie vi)ibile numai pe partea dreapta a drumului =n &en&ul de mer& Materialele din care &unt con(ectionati &t?lpii de g*idare lamelari nu trebuie &a (ie dure 024 1i&po)itivele re(lectori)ante pentru &emnali)area limitelor plat(ormei drumului &e pot monta &i pe parapetele de protectie: peretii tunelelor: )idurile de &pri9in &au pe alte amena9ari rutiere ori in&talatii laterale drumului

Art A#
0!4 +emnali)area lucrarilor e<ecutate pe drumurile publice e&te obligatorie &i &e reali)ea)a =n &copul a&igurarii de&(a&urarii =n conditii core&pun)atoare a circulatiei pe &ectorul de drum rama& nea(ectat &au: dupa ca): =n &copul devierii ace&teia pe variante ocolitoare &i are &emni(icatia

inter)icerii circulatiei =n )ona a(ectata de lucrari 024 +ectoarele de drum a(ectate de lucrari trebuie &emnali)ate vi)ibil prin indicatoare &i mi9loace au<iliare de &emnali)are rutiera: precum &ema(oare: bali)e directionale: panouri: conuri de diri9are: bariere: garduri: parapete din material pla&tic le&tabile &i carucioare port&emnali)are: preva)ute cu elemente (luore&cent're(lectori)ante Ace&tea nu trebuie con(ectionate din materiale dure: iar pe timp de noapte trebuie =n&otite de lampi cu lumina galbena intermitenta 034 6entru organi)area circulatiei pe &ectoarele de drum public a(late =n lucru &e in&talea)a indicatoare &i bali)e re(lectori)ante &au: dupa ca): amena9ari rutiere tip Climitatoare de vite)aC &i &e aplica marca9e: core&pun)ator &ituatiei create 1aca e&te ca)ul: diri9area circulatiei &e reali)ea)a prin &emnale luminoa&e ori &emnale ale lucratorului de drumuri de&emnat &i &pecial in&truit

Art A6
0!4 +emnali)area in&tituita pe &ectoarele de drum pe care &e e<ecuta lucrari trebuie =ntretinuta &i modi(icata core&pun)ator evolutiei ace&tora La terminarea lucrarilor e<ecutantul trebuie &a a&igure: concomitent cu repararea &ectorului de drum public a(ectat: &i re(acerea &emnali)arii initiale &au modi(icarea ei: potrivit noilor conditii de circulatie 024 6er&oanele care e<ecuta lucrari de orice natura pe partea caro&abila a drumului public &unt obligate &a poarte ec*ipament de protectie'averti)are (luore&cent &i re(lectori)ant: de culoare galbena &au portocalie: pentru a (i ob&ervate cu u&urinta de participantii la tra(ic

Art A@
Nicio lucrare care a(ectea)a drumul public nu poate (i =nceputa &au: dupa ca): continuata daca e<ecutantul ace&teia nu are autori)area admini&tratorului drumului &i acordul politiei: daca nu a reali)at &emnali)area temporara core&pun)atoare: iar termenul aprobat a (o&t depa&it ori lucrarea &e e<ecuta =n alte conditii dec?t cele &tabilite =n autori)atie &au acord

+E5T7UNEA 68 +emnalele politi&tilor &i ale altor per&oane care diri9ea)a circulatia
Art AA

0!4 +emnalele politi&tului care diri9ea)a circulatia au urmatoarele &emni(icatii8 a4 bratul ridicat vertical &emni(ica Catentie: oprireC pentru toti participantii la tra(ic care &e apropie: cu e<ceptia conducatorilor de ve*icule care nu ar mai putea opri =n conditii de &iguranta 1aca &emnalul e&te dat =ntr'o inter&ectie: acea&ta nu impune oprirea conducatorilor de ve*icule care &e a(la de9a anga9ati =n traver&are> b4 bratul &au bratele =ntin&e ori)ontal &emni(ica CoprireC pentru toti participantii la tra(ic care: indi(erent de &en&ul lor de mer&: circula din directia &au directiile inter&ectate de bratul &au bratele =ntin&e 1upa ce a dat ace&t &emnal: politi&tul poate cobor= bratul &au bratele: po)itia &a =n&emn?nd: de a&emenea: CoprireC pentru participantii la tra(ic care vin din (ata ori din &pate> c4 balan&area: pe timp de noapte: =n plan vertical: a unui di&po)itiv cu lumina ro&ie ori a ba&tonului (luore&cent're(lectori)ant &emni(ica CoprireC pentru participantii la tra(ic &pre care e&te =ndreptat> d4 balan&area pe verticala a bratului: av?nd palma orientata catre &ol: &emni(ica reducerea vite)ei> e4 rotirea vioaie a bratului &emni(ica marirea vite)ei de depla&are a ve*iculelor &au grabirea traver&arii drumului de catre pietoni 024 6oliti&tul care diri9ea)a circulatia poate e(ectua &emnal cu bratul ca ve*iculul &a avan&e)e: &a depa&ea&ca: &a treaca prin (ata ori prin &patele &au: &a =l ocolea&ca prin partea &a &t?nga &au dreapta: iar pietonii &a traver&e)e drumul ori &a &e oprea&ca 034 La e(ectuarea comen)ilor preva)ute la alin 0!4 &i 024: politi&tul poate (olo&i &i (luierul

Art A"
0!4 Oprirea participantilor la tra(ic e&te obligatorie &i la &emnalele date de8 a4 politi&tii de (rontiera> b4 =ndrumatorii de circulatie ai Mini&terului Apararii> c4 agentii de cale (erata: la trecerile la nivel> d4 per&onalul autori)at din )ona lucrarilor pe drumurile publice> e4 membrii patrulelor &colare de circulatie: la trecerile pentru pietoni din apropierea unitatilor de =nvatam?nt>

(4 neva)atori: prin ridicarea ba&tonului alb: atunci c?nd ace&tia traver&ea)a &trada 024 6er&oanele preva)ute la alin 0!4 lit a4'd4 pot e(ectua &i urmatoarele &emnale8 a4 balan&area bratului =n plan vertical: cu palma m?inii orientata catre &ol &au cu un mi9loc de &emnali)are: care &emni(ica reducerea vite)ei> b4 rotirea vioaie a bratului: care &emni(ica marirea vite)ei de depla&are a ve*iculelor: inclu&iv grabirea traver&arii drumului de catre pietoni

Art "0
6er&oanele preva)ute la art AA alin 0!4 &i la art A" alin 0!4 lit a4'e4 care diri9ea)a circulatia trebuie &a (ie ec*ipate &i pla&ate a&t(el =nc?t &a poata (i ob&ervate &i recuno&cute cu u&urinta de catre participantii la tra(ic

+E5T7UNEA @8 +emnalele utili)ate de conducatorii autove*iculelor cu regim de circulatie prioritara &i obligatiile celorlalti participanti la tra(ic
Art "!

0!4 +emnalele mi9loacelor &peciale de averti)are: luminoa&e &i &onore: &e (olo&e&c de catre conducatorii autove*iculelor preva)ute la art 32 alin 024 lit a4 &i b4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr !"#$2002: republicata: cu modi(icarile &i completarile ulterioare: numai daca interventia &au mi&iunea impune urgenta 024 +emnalele mi9loacelor de averti)are luminoa&a pot (i (olo&ite &i (ara a (i =n&otite de cele &onore: =n (unctie de natura mi&iunii ori de conditiile de tra(ic: &ituatie =n care autove*iculul re&pectiv nu are regim de circulatie prioritara 034 +e inter)ice utili)area &emnalelor mi9loacelor de averti)are &onora &eparat de cele luminoa&e

Art "2
0!4 6oliti&tul rutier a(lat =ntr'un autove*icul al politiei poate utili)a &i di&po)itive luminoa&e cu me&a9e variabile pentru a tran&mite o di&po)itie &au o indicatie participantilor la tra(ic Ace&te &emnale pot (i adre&ate concomitent cu tran&miterea unui apel prin ampli(icatorul de voce 024 6oliti&tul rutier a(lat =ntr'un autove*icul al politiei poate e<ecuta &emnale cu bratul: cu &au (ara ba&ton re(lectori)ant: &co& pe partea laterala dreapta a ve*iculului Ace&t &emnal &emni(ica oprire pentru conducatorii ve*iculelor care circula =n &patele autove*iculului politiei Acela&i &emnal e(ectuat pe partea &t?nga a autove*iculului &emni(ica oprire pentru conducatorii ve*iculelor care circula pe banda din partea &t?nga =n acela&i &en& de mer& ori =n &en& opu& celui al autove*iculului politiei

Art "3
5onducatorii de autove*icule care &e apropie de o coloana o(iciala o pot depa&i daca li &e &emnali)ea)a acea&ta manevra de catre politi&tul rutier +e inter)ice altor participanti la tra(ic intercalarea &au ata&area la o a&t(el de coloana o(iciala

Art "4
0!4 5oloanele o(iciale &e =n&ote&c de ec*ipa9e ale politiei rutiere: =n conditiile &tabilite prin in&tructiuni emi&e de mini&trul admini&tratiei &i internelor 024 5oloanele de ve*icule cu &peci(ic militar &e =n&ote&c de autove*icule de control al circulatiei apartin?nd Mini&terului Apararii: care au =n (unctiune mi9loacele &peciale de averti)are &onore: precum &i cele luminoa&e de culoare alba&tra

Art "#
Ee*iculele care: prin con&tructie &au datorita =ncarcaturii tran&portate: depa&e&c ma&a &i$&au gabaritul preva)ute de normele legale: precum &i tran&porturile &peciale pot (i =n&otite de ec*ipa9e ale politiei rutiere numai cu aprobarea 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne

5A67TOLUL E8 Reguli de circulatie +E5T7UNEA !8 Reguli generale


Art "6

0!4 6articipantii la tra(ic &unt obligati &a anunte admini&tratorul drumului public ori cea mai apropiata unitate de politie atunci c?nd au cuno&tinta de&pre e<i&tenta pe drum a unui ob&tacol &au a oricarei alte &ituatii periculoa&e pentru (luenta &i &iguranta circulatiei 024 +e inter)ice oricarei per&oane &a arunce: &a la&e &au &a abandone)e obiecte: materiale ori &ub&tante &au &a cree)e ob&tacole pe drumul public 6er&oana care nu a putut evita crearea unui ob&tacol pe drumul public e&te obligata &a =l =nlature &i: daca nu e&te po&ibil: &a =i

&emnali)e)e pre)enta &i &a anunte imediat admini&tratorul drumului public &i cea mai apropiata unitate de politie

Art "@
0!4 5opiii cu v?r&ta &ub !2 ani &au cu =naltimea &ub !#0 cm trebuie &a poarte centuri de &iguranta adaptate greutatii &i dimen&iunilor lor: iar cei cu v?r&ta &ub 3 ani &e tran&porta numai =n di&po)itive de retinere omologate 024 5onducatorilor de autove*icule le e&te inter)i& &a tran&porte copii cu v?r&ta de p?na la !2 ani pe &caunul din (ata: c*iar daca &unt tinuti =n brate de per&oane ma9ore: =n timpul depla&arii pe drumurile publice 034 +e inter)ice conducatorilor de autove*icule: precum &i per&oanelor care ocupa &caunul din (ata &a tina =n brate animale =n timpul depla&arii pe drumurile publice 044 +e e<ceptea)a de la obligatia de a purta centura de &iguranta8 a4 conducatorii de autoturi&me pe timpul e<ecutarii manevrei de mer& =napoi &au care &tationea)a> b4 (emeile =n &tare vi)ibila de graviditate> c4 conducatorii de autoturi&me care e<ecuta &ervicii de tran&port public de per&oane: =n regim de ta<i: c?nd tran&porta pa&ageri> d4 per&oanele care au certi(icat medical =n care &a (ie mentionata a(ectiunea care contraindica purtarea centurii de &iguranta> e4 in&tructorii auto: pe timpul pregatirii practice a per&oanelor care =nvata &a conduca un autove*icul pe drumurile publice &au e<aminatorul din cadrul autoritatii competente =n timpul de&(a&urarii probelor practice ale e<amenului pentru obtinerea permi&ului de conducere 0#4 6er&oanele preva)ute la alin 044 lit d4 &unt obligate &a aiba a&upra lor certi(icatul medical: =n continutul caruia trebuie &a (ie mentionata durata de valabilitate a ace&tuia 064 A(ectiunile medicale pentru care &e acorda &cutire de la portul centurii de &iguranta: precum &i modelul certi(icatului medical &e &tabile&c prin ordin al mini&trului &anatatii publice: care &e publica =n Monitorul O(icial al Rom?niei: 6artea 7

Art "A
0!4 +e inter)ice tran&portul pe motociclete &i pe mopede a mai multe per&oane dec?t locurile &tabilite prin con&tructie: precum &i al obiectelor voluminoa&e 024 5opiii =n v?r&ta de p?na la @ ani: daca &unt tinuti =n brate: precum &i cei de p?na la !4 ani &e tran&porta numai =n ata&ul motocicletelor

Art ""
0!4 5irculatia pe drumurile publice a ve*iculelor care nu &unt &upu&e =nmatricularii &au =nregi&trarii: cu e<ceptia bicicletelor &i a celor tra&e &au =mpin&e cu m?na: e&te permi&a numai =n timpul )ilei 024 +e inter)ice conducatorilor ve*iculelor preva)ute la alin 0!4 &a circule cu ace&tea cu o vite)a mai mare de 30 Hm$*

+E5T7UNEA 28 Utili)area partii caro&abile


Art !00
Ee*iculele trebuie condu&e numai pe drumurile: partile caro&abile: ben)ile &au pi&tele &tabilite pentru categoria din care (ac parte =n ca)ul =n care pe drumurile publice nu &unt amena9ate ben)i &au pi&te &peciale pentru mopede: biciclete &i celelalte ve*icule (ara motor: ace&tea pot (i condu&e &i pe aco&tament =n &en&ul de mer&: daca circulatia &e poate (ace (ara pericol

Art !0!
5?nd drumul are doua &au mai multe ben)i pe &en&ul de mer&: ve*iculele &e conduc pe banda &ituata l?nga aco&tament &au bordura 5elelalte ben)i pot (i (olo&ite &ucce&iv: de la dreapta &pre &t?nga: daca banda de circulatie utili)ata e&te ocupata: cu obligatia de a reveni pe banda din dreapta atunci c?nd ace&t lucru e&te po&ibil

Art !02
Ee*iculele grele: lente &au cu ma&e ori gabarite depa&ite &au cele care &e depla&ea)a cu vite)a redu&a trebuie condu&e numai pe banda de l?nga aco&tament &au bordura: daca =n &en&ul de mer& nu e&te amena9ata o banda de&tinata ace&tora

Art !03
6e drumul public cu cel mult doua ben)i pe &en& &i cu o a treia banda pe care e&te ampla&ata linia tramvaiului l?nga a<a drumului: conducatorii de ve*icule pot (olo&i acea&ta banda: cu obligatia &a la&e libera calea tramvaiului: la apropierea ace&tuia

Art !04
Ee*iculele care e(ectuea)a tran&port public de per&oane &e conduc pe banda re)ervata ace&tora: daca o a&t(el de banda e<i&ta &i e&te &emnali)ata ca atare 6e aceea&i banda pot circula &i autove*iculele cu regim de circulatie prioritara c?nd &e depla&ea)a =n actiuni de interventii &au =n mi&iuni care au caracter de urgenta

Art !0#
+e inter)ice intrarea =ntr'o inter&ectie c*iar daca &emnalul lumino& ori un indicator de prioritate permite: daca din cau)a aglomerarii circulatiei conducatorul de ve*icul ri&ca &a ram?na imobili)at: &t?n9enind &au =mpiedic?nd de&(a&urarea tra(icului

+E5T7UNEA 38 Reguli pentru circulatia ve*iculelor

+UB+E5T7UNEA !8 6o)itii =n timpul mer&ului &i circulatia pe ben)i Art !06


0!4 6e un drum public preva)ut cu minimum 3 ben)i pe &en&: c?nd conducatorii a doua autove*icule circula =n aceea&i directie: dar pe ben)i di(erite: &i intentionea)a &a &e =n&crie pe banda libera dintre ei: cel care circula pe banda din dreapta e&te obligat &a permita celui care vine din &t?nga &a ocupe acea banda 024 6e drumul public cu mai multe ben)i: conducatorii de autove*icule care circula pe o banda care &e &(?r&e&te: pentru a continua depla&area pe banda din &t?nga trebuie &a permita trecerea ve*iculelor care circula pe acea banda

Art !0@
0!4 La inter&ectiile preva)ute cu indicatoare &i$&au cu marca9e pentru &emnali)area directiei de mer&: conducatorii de ve*icule trebuie &a &e =ncadre)e pe ben)ile core&pun)atoare directiei de mer& voite cu cel putin #0 m =nainte de inter&ectie &i &unt obligati &a re&pecte &emni(icatia indicatoarelor &i marca9elor 024 La inter&ectiile (ara marca9e de delimitare a ben)ilor: conducatorii ve*iculelor ocupa =n mer&: cu cel putin #0 m =nainte de inter&ectie: urmatoarele po)itii8 a4 r?ndul de l?nga bordura &au aco&tament: cei care vor &a &c*imbe directia de mer& &pre dreapta> b4 r?ndul de l?nga a<a drumului &au de l?nga marca9ul de &eparare a &en&urilor: cei care vor &a &c*imbe directia de mer& &pre &t?nga 5?nd circulatia &e de&(a&oara pe drumuri cu &en& unic: conducatorii de ve*icule care intentionea)a &a vire)e la &t?nga &unt obligati &a ocupe r?ndul de l?nga bordura &au aco&tamentul din partea &t?nga> c4 oricare dintre r?nduri: cei care vor &a mearga =nainte 034 1aca =n inter&ectie circula &i tramvaie: iar &patiul dintre &ina din dreapta &i trotuar nu permite circulatia pe doua &au mai multe r?nduri: toti conducatorii de ve*icule: indi(erent de directia de depla&are: vor circula pe un &ingur r?nd: la&?nd liber tra&eul tramvaiului 044 ;n ca)ul =n care tramvaiul e&te oprit =ntr'o &tatie (ara re(ugiu pentru pietoni: ve*iculele trebuie &a oprea&ca =n ordinea &o&irii: =n &patele ace&tuia: &i &a =&i reia depla&area numai dupa ce u&ile tramvaiului au (o&t =nc*i&e &i &'au a&igurat ca nu pun =n pericol &iguranta pietonilor anga9ati =n traver&area drumului public

Art !0A
+c*imbarea directiei de mer& prin virare la dreapta &au la &t?nga e&te inter)i&a =n locurile unde &unt in&talate indicatoare cu acea&ta &emni(icatie

Art !0"
1aca =n apropierea unei inter&ectii e&te in&talat un indicator &au aplicat un marca9 care obliga &a &e circule =ntr'o anumita directie: ve*iculele trebuie &a (ie condu&e numai =n directia &au directiile indicate

Art !!0
0!4 ;n &ituatiile =n care e<i&ta ben)i &peciale pentru e<ecutarea manevrei: &c*imbarea directiei de depla&are &e (ace prin &t?nga centrului imaginar al inter&ectiei: iar daca e<i&ta un marca9 de g*idare: cu re&pectarea &emni(icatiei ace&tuia 024 +c*imbarea directiei de mer& &pre &t?nga: =n ca)ul ve*iculelor care intra =ntr'o inter&ectie circul?nd pe acela&i drum =n aliniament: dar din &en&uri opu&e: &e e(ectuea)a prin &t?nga centrului inter&ectiei: (ara inter&ectarea traiectoriei ace&tora 034 Amena9arile rutiere &au ob&tacolele din )ona mediana a partii caro&abile &e ocole&c prin partea dreapta

Art !!!
+e inter)ice circulatia participantilor la tra(ic pe &ectoarele de drum public la =nceputul carora &unt in&talate indicatoare ce inter)ic acce&ul

+UB+E5T7UNEA 28 +emnalele conducatorilor de ve*icule

Art !!2
5onducatorii de ve*icule &emnali)ea)a cu mi9loacele de averti)are luminoa&a: &onora &au cu bratul: dupa ca): =naintea e(ectuarii oricarei manevre &au pentru evitarea unui pericol imediat

Art !!3
0!4 Mi9loacele de averti)are &onora trebuie (olo&ite de la o di&tanta de cel putin 2# m (ata de cei carora li &e adre&ea)a: pe o durata de timp care &a a&igure perceperea &emnalului &i (ara &a =i determine pe ace&tia la manevre ce pot pune =n pericol &iguranta circulatiei 024 +emnali)area cu mi9loacele de averti)are &onora nu poate (i (olo&ita =n )onele de actiune a indicatorului C5la<onarea inter)i&aC 034 +e e<ceptea)a de la prevederile alin 0248 a4 conducatorii autove*iculelor cu regim de circulatie prioritara c?nd &e depla&ea)a =n actiuni de interventii &au =n mi&iuni care au caracter de urgenta> b4 conducatorii autove*iculelor care (olo&e&c ace&t &emnal pentru evitarea unui pericol imediat

Art !!4
0!4 5onducatorii de autove*icule: tramvaie &i mopede &unt obligati &a (olo&ea&ca in&talatiile de iluminare &i$&au &emnali)are a ace&tora: dupa cum urmea)a8 a4 luminile de po)itie &au de &tationare pe timpul imobili)arii ve*iculului pe partea caro&abila =n a(ara localitatilor: de la la&area &erii &i p?na =n )orii )ilei: )iua c?nd ploua torential: ninge abundent &au e&te ceata den&a ori =n alte conditii care reduc vi)ibilitatea pe drumul public> b4 luminile de =nt?lnire &au de drum: =n mer&: at?t =n localitati: c?t &i =n a(ara ace&tora: dupa gradul de iluminare a drumului public> c4 luminile de =nt?lnire &i cele de ceata pe timp de ceata den&a> d4 luminile de =nt?lnire ale autove*iculelor care =n&ote&c coloane militare &au cortegii: tran&porta grupuri organi)ate de per&oane &i cele care tractea)a alte ve*icule &au care tran&porta mar(uri ori produ&e periculoa&e: =n timpul )ilei> e4 luminile de =nt?lnire atunci c?nd ploua torential: ninge abundent ori =n alte conditii care reduc vi)ibilitatea pe drum> (4 luminile pentru mer&ul =napoi atunci c?nd ve*iculul e&te manevrat catre =napoi> g4 luminile indicatoare de directie pentru &emnali)area &c*imbarii directiei de mer&: inclu&iv la punerea =n mi&care a ve*iculului de pe loc 024 6e timpul noptii: la apropierea a doua ve*icule care circula din &en&uri opu&e: conducatorii ace&tora &unt obligati ca de la o di&tanta de cel putin 200 m &a (olo&ea&ca luminile de =nt?lnire concomitent cu reducerea vite)ei 5?nd conducatorul de autove*icul &e apropie de un autove*icul care circula =n (ata &a: ace&ta e&te obligat &a (olo&ea&ca luminile de =nt?lnire de la o di&tanta de cel putin !00 m 034 6e timpul noptii &au =n conditii de vi)ibilitate redu&a conducatorii de autove*icule &i tramvaie care &e apropie de o inter&ectie nediri9ata prin &emnale luminoa&e &au de catre politi&ti &unt obligati &a &emnali)e)e prin (olo&irea alternanta a luminilor de =nt?lnire cu cele de drum daca nu =ncalca a&t(el prevederile alin 024 044 6e timpul noptii &au =n conditii de vi)ibilitate redu&a autove*iculele &au remorcile cu de(ectiuni la &i&temul de iluminare &i &emnali)are luminoa&a nu pot (i condu&e &au remorcate (ara a avea =n (unctiune pe partea &t?nga: =n (ata o lumina de =nt?lnire &i =n &pate una de po)itie 0#4 Luminile de avarie &e (olo&e&c =n urmatoarele &ituatii8 a4 c?nd ve*iculul e&te imobili)at involuntar pe partea caro&abila> b4 c?nd ve*iculul &e depla&ea)a (oarte lent &i$&au con&tituie el =n&u&i un pericol pentru ceilalti participanti la tra(ic> c4 c?nd autove*iculul &au tramvaiul e&te remorcat 064 ;n &ituatiile preva)ute la alin 0#4: conducatorii de autove*icule: tramvaie &au mopede trebuie &a puna =n (unctiune luminile de avarie: =n mod &ucce&iv: =n ordinea opririi &i =n ca)ul =n care acea&ta manevra e&te impu&a de blocarea circulatiei pe &en&ul de mer& 0@4 5?nd circula prin tunel conducatorul de ve*icul e&te obligat &a (olo&ea&ca luminile de =nt?lnire

Art !!#
Un ve*icul poate (i oprit &au &tationat cu toate luminile &tin&e: =n locurile =n care ace&te manevre &unt permi&e: atunci c?nd &e a(la8 a4 pe un drum iluminat: a&t(el =nc?t ve*iculul e&te vi)ibil de la o di&tanta de cel putin #0 m> b4 =n a(ara partii caro&abile: pe un aco&tament con&olidat> c4 =n localitati: la marginea partii caro&abile: =n ca)ul motocicletelor cu doua roti: (ara ata& &i a mopedelor: care nu &unt preva)ute cu &ur&a de energie

Art !!6

0!4 5onducatorii de ve*icule &unt obligati &a &emnali)e)e &c*imbarea directiei de depla&are: depa&irea: oprirea &i punerea =n mi&care 024 7ntentia conducatorilor de autove*icule: tramvaie &au mopede de a &c*imba directia de mer&: de a ie&i dintr'un r?nd de ve*icule &tationate &au de a intra =ntr'un a&emenea r?nd: de a trece pe o alta banda de circulatie &au de a vira &pre dreapta ori &pre &t?nga &au care urmea)a &a e(ectue)e =ntoarcere: depa&ire ori oprire &e &emnali)ea)a prin punerea =n (unctiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin #0 m =n localitati &i !00 m =n a(ara localitatilor: =nainte de =nceperea e(ectuarii manevrelor 034 Reducerea vite)ei de depla&are &au oprirea autove*iculelor: tramvaielor &au mopedelor pe partea caro&abila &e &emnali)ea)a cu lumina ro&ie din &pate

Art !!@
0!4 5onducatorii ve*iculelor cu doua roti: precum &i ai celor cu tractiune animala ori ai celor tra&e &au =mpin&e cu m?na &unt obligati &a e(ectue)e urmatoarele &emnale8 a4 bratul &t?ng =ntin& ori)ontal atunci c?nd intentionea)a &a &c*imbe directia de mer& &pre &t?nga &au de a depa&i> b4 bratul drept =ntin& ori)ontal atunci c?nd intentionea)a &a &c*imbe directia de mer& &pre dreapta> c4 bratul drept =ntin& ori)ontal balan&at =n plan vertical atunci c?nd intentionea)a &a oprea&ca 024 +emnalele preva)ute la alin 0!4 trebuie e(ectuate cu cel putin 2# m =nainte de e(ectuarea manevrelor

+UB+E5T7UNEA 38 1epa&irea Art !!A


5onducatorul de ve*icul care e(ectuea)a depa&irea e&te obligat8 a4 &a &e a&igure ca acela care =l urmea)a &au =l preceda nu a &emnali)at intentia =nceperii unei manevre &imilare &i ca poate depa&i (ara a pune =n pericol &au (ara a &t?n9eni circulatia din &en& opu&> b4 &a &emnali)e)e intentia de e(ectuare a depa&irii> c4 &a pa&tre)e =n timpul depa&irii o di&tanta laterala &u(icienta (ata de ve*iculul depa&it> d4 &a reintre pe banda &au =n &irul de circulatie initial dupa ce a &emnali)at &i &'a a&igurat ca poate e(ectua acea&ta manevra =n conditii de &iguranta pentru ve*iculul depa&it &i pentru ceilalti participanti la tra(ic

Art !!"
5onducatorul de ve*icul care urmea)a &a (ie depa&it e&te obligat8 a4 &a nu marea&ca vite)a de depla&are> b4 &a circule c?t mai aproape de marginea din dreapta a partii caro&abile &au a ben)ii pe care &e depla&ea)a

Art !20
0!4 +e inter)ice depa&irea ve*iculelor8 a4 =n inter&ectii cu circulatia nediri9ata> b4 =n apropierea v?r(urilor de rampa: c?nd vi)ibilitatea e&te redu&a &ub #0 m> c4 =n curbe &i =n orice alte locuri unde vi)ibilitatea e&te redu&a &ub #0 m> d4 pe pa&a9e denivelate: pe poduri: &ub poduri &i =n tuneluri 6rin e<ceptie: pot (i depa&ite =n ace&te locuri ve*iculele cu tractiune animala: motocicletele (ara ata&: mopedele &i bicicletele: daca vi)ibilitatea a&upra drumului e&te a&igurata pe o di&tanta mai mare de 20 m: iar latimea drumului e&te de cel putin @ m> e4 pe trecerile pentru pietoni &emnali)ate prin indicatoare &i marca9e> (4 pe trecerile la nivel cu calea (erata curenta &i la mai putin de #0 m =nainte de ace&tea> g4 =n dreptul &tatiei pentru tramvai: atunci c?nd ace&ta e&te oprit: iar &tatia nu e&te preva)uta cu re(ugiu pentru pietoni> *4 =n )ona de actiune a indicatorului C1epa&irea inter)i&aC> i4c?nd pentru e(ectuarea manevrei &e =ncalca marca9ul continuu: &implu &au dublu: care de&parte &en&urile de mer&: iar autove*iculul circula: c*iar &i partial: pe &en&ul opu&: ori &e =ncalca marca9ul care delimitea)a &patiul de inter)icere> 94 c?nd din &en& opu& &e apropie un alt ve*icul: iar conducatorul ace&tuia e&te obligat &a e(ectue)e manevre de evitare a coli)iunii> H4 pe &ectorul de drum unde &'a (ormat o coloana de ve*icule =n a&teptare: daca prin acea&ta &e intra pe &en&ul opu& de circulatie 024 +e inter)ice depa&irea coloanei o(iciale

+UB+E5T7UNEA 48 Eite)a &i di&tanta =ntre ve*icule Art !2!

0!4 5onducatorii de ve*icule &unt obligati &a re&pecte vite)a ma<ima admi&a pe &ectorul de drum pe care circula &i pentru categoria din care (ace parte ve*iculul condu&: precum &i cea impu&a prin mi9loacele de &emnali)are 024 Nere&pectarea regimului de vite)a &tabilit con(orm legii &e con&tata de catre politi&tii rutieri: cu mi9loace te*nice omologate &i veri(icate metrologic 034 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a in&tale)e indicatoare pentru reglementarea regimului de vite)a 044 ;n a(ara localitatilor: =naintea &tatiilor mi9loacelor de tran&port public de per&oane &i$&au a trecerilor pentru pietoni: la o di&tanta de !00 m (ata de ace&tea: admini&tratorul drumului e&te obligat &a reali)e)e amena9ari rutiere pentru reducerea vite)ei de depla&are a ve*iculelor

Art !22
+e inter)ice conducatorilor de ve*icule &a reduca bru&c vite)a ori &a e(ectue)e o oprire nea&teptata: (ara motiv =ntemeiat

Art !23
5onducatorul de ve*icul e&te obligat &a circule cu o vite)a care &a nu depa&ea&ca 30 Hm$* =n localitati &au #0 Hm$* =n a(ara localitatilor: =n urmatoarele &ituatii8 a4 la trecerea prin inter&ectiile cu circulatie nediri9ata> b4 =n curbe deo&ebit de periculoa&e &emnali)ate ca atare &au =n care vi)ibilitatea e&te mai mica de #0 m> d4 la trecerea pe l?nga grupuri organi)ate: coloane militare &au cortegii: indi(erent daca ace&tea &e a(la =n mer& &au &tationea)a pe partea caro&abila a drumurilor cu o &ingura banda de circulatie pe &en&> e4 la trecerea pe l?nga animale care &unt condu&e pe partea caro&abila &au pe aco&tament> (4 c?nd partea caro&abila e&te acoperita cu polei: g*eata: )apada batatorita: m?)ga &au piatra cubica umeda> g4 pe drumuri cu denivelari: &emnali)ate ca atare> *4 =n )ona de actiune a indicatorului de averti)are C5opiiC =n intervalul orar @:00'22:00: precum &i a indicatorului CAccidentC> i4la trecerile pentru pietoni ne&ema(ori)ate: &emnali)ate prin indicatoare &i marca9e: c?nd drumul public are cel mult o banda pe &en&: iar pietonii a(lati pe trotuar: =n imediata apropiere a partii caro&abile: intentionea)a &a &e anga9e)e =n traver&are> 94 la &c*imbarea directiei de mer& prin vira9e> H4 c?nd vi)ibilitatea e&te &ub !00 m =n conditii de ceata: ploi torentiale: nin&ori abundente

Art !24
Admini&tratorul drumului public e&te obligat ca =n locurile preva)ute la art !23 &a in&tale)e indicatoare de averti)are &i &a ia ma&uri pentru reali)area de amena9ari rutiere care &a determine conducatorii de ve*icule &a reduca vite)a de depla&are

+UB+E5T7UNEA #8 Reguli re(eritoare la manevre Art !2#


6entru a putea =ntoarce ve*iculul de pe un &en& de mer& pe celalalt prin manevrare =nainte &i =napoi &au prin vira9: conducatorul ace&tuia e&te obligat &a &emnali)e)e &i &a &e a&igure ca din (ata: din &pate &au din lateral nu circula =n acel moment niciun ve*icul

Art !26
+e inter)ice =ntoarcerea ve*iculului8 a4 =n locurile =n care e&te inter)i&a oprirea voluntara a ve*iculelor: cu e<ceptia ca)urilor preva)ute la art !42 lit (4> b4 =n inter&ectiile =n care e&te inter)i& vira9ul la &t?nga: precum &i =n cele =n care: pentru e(ectuare: e&te nece&ara manevrarea =nainte &i =napoi a ve*iculului> c4 =n locurile unde &oliditatea drumului nu permite> d4 pe drumurile cu &en& unic> e4 pe marca9ul pietonal> (4 =n locurile =n care e&te in&talat indicatorul C=ntoarcerea inter)i&aC

Art !2@
0!4 6e drumurile publice =ngu&te &i$&au cu declivitate: unde trecerea ve*iculelor care circula din &en&uri opu&e: unele pe l?nga altele: e&te impo&ibila &au periculoa&a: &e procedea)a dupa cum urmea)a8 a4 la =nt?lnirea unui an&amblu de ve*icule cu un ve*icul conducatorul ace&tuia din urma trebuie &a manevre)e cu &patele> b4 la =nt?lnirea unui ve*icul greu cu un ve*icul u&or: conducatorul ace&tuia din urma trebuie

&a manevre)e cu &patele> c4 la =nt?lnirea unui ve*icul care e(ectuea)a tran&port public de per&oane cu un ve*icul de tran&port mar(uri conducatorul ace&tuia din urma trebuie &a manevre)e cu &patele 024 ;n ca)ul ve*iculelor de aceea&i categorie: obligatia de a e(ectua o manevra de mer& =napoi revine conducatorului care urca: cu e<ceptia ca)ului c?nd e&te mai u&or &i e<i&ta conditii pentru conducatorul care coboara &a e<ecute acea&ta manevra: mai ale& atunci c?nd &e a(la aproape de un re(ugiu

Art !2A
0!4 +e inter)ice mer&ul =napoi cu ve*iculul8 a4 =n ca)urile preva)ute la art !26: cu e<ceptia lit d4> b4 pe o di&tanta mai mare de #0 m> c4 la ie&irea de pe proprietati alaturate drumurilor publice 024 ;n locurile =n care mer&ul =napoi e&te permi&: dar vi)ibilitatea =n &pate e&te =mpiedicata: ve*iculul poate (i manevrat =napoi numai atunci c?nd conducatorul ace&tuia e&te diri9at de cel putin o per&oana a(lata =n a(ara ve*iculului 034 6er&oana care diri9ea)a manevrarea cu &patele a unui ve*icul e&te obligata &a &e a&igure ca manevra &e e(ectuea)a (ara a pune =n pericol &iguranta participantilor la tra(ic 044 Mer&ul =napoi cu autove*iculul trebuie &emnali)at cu lumina &au luminile &peciale din dotare +e recomanda dotarea autove*iculelor &i cu di&po)itive &onore pentru &emnali)area ace&tei manevre

+UB+E5T7UNEA 68 7nter&ectii &i obligatia de a ceda trecerea Art !2"


0!4 Ee*iculul care circula pe un drum public pe care e&te in&talat unul dintre indicatoarele av?nd &emni(icatia8 C1rum cu prioritateC: C7nter&ectie cu un drum (ara prioritateC &au C6rioritate (ata de circulatia din &en& inver&C are prioritate de trecere 024 5?nd doua ve*icule urmea)a &a &e =nt?lnea&ca =ntr'o inter&ectie diri9ata prin indicatoare: venind de pe doua drumuri publice unde &unt in&talate indicatoare cu aceea&i &emni(icatie: ve*iculul care vine din dreapta are prioritate

Art !30
5onducatorul de ve*icul care &e apropie de intrarea =ntr'o inter&ectie: &imultan cu un autove*icul cu regim de circulatie prioritara care are =n (unctiune &emnalele luminoa&e &i &onore: are obligatia &a =i acorde prioritate de trecere

Art !3!
0!4 La apropierea de o &tatie pentru mi9loace de tran&port public de per&oane preva)uta cu alveola: din care conducatorul unui a&t(el de ve*icul &emnali)ea)a intentia de a ie&i: conducatorul ve*iculului care circula pe banda de l?nga aco&tament &au bordura e&te obligat &a reduca vite)a &i: la nevoie: &a oprea&ca pentru a'i permite reintrarea =n tra(ic 024 5onducatorii de ve*icule &unt obligati &a acorde prioritate de trecere pietonilor a(lati pe partea caro&abila pentru a urca =n tramvai &au dupa ce au cobor?t din ace&ta: daca tramvaiul e&te oprit =n &tatie (ara re(ugiu

Art !32
5onducatorul ve*iculului al carui mer& =nainte e&te obturat de un ob&tacol &au de pre)enta altor participanti la tra(ic: care impune trecerea pe &en&ul opu&: e&te obligat &a reduca vite)a &i: la nevoie: &a oprea&ca pentru a permite trecerea ve*iculelor care circula din &en& opu&

Art !33
;n ca)ul preva)ut la art #! alin 024: conducatorii ve*iculelor &unt obligati &a acorde prioritate de trecere participantilor la tra(ic cu care &e inter&ectea)a &i care circula con(orm &emni(icatiei culorii &ema(orului care li &e adre&ea)a

Art !34
La ie&irea din )onele re)identiale &au pietonale: conducatorii de ve*icule &unt obligati &a acorde prioritate de trecere tuturor ve*iculelor cu care &e inter&ectea)a

Art !3#
5onducatorul de ve*icul e&te obligat &a acorde prioritate de trecere &i =n urmatoarele &ituatii8 a4 la inter&ectia nediri9ata atunci c?nd patrunde pe un drum national venind de pe un drum 9udetean: comunal &au local> b4 la inter&ectia nediri9ata atunci c?nd patrunde pe un drum 9udetean venind de pe un drum comunal &au local> c4 la inter&ectia nediri9ata atunci c?nd patrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local> d4 c?nd urmea)a &a patrunda =ntr'o inter&ectie cu circulatie =n &en& giratoriu (ata de cel care circula =n interiorul ace&teia> e4 c?nd circula =n panta (ata de cel care urca: daca pe &en&ul de mer& al celui care urca &e a(la

un ob&tacol imobil =n acea&ta &ituatie manevra nu e&te con&iderata depa&ire =n &en&ul prevederilor art !20 lit 94> (4 c?nd &e pune =n mi&care &au la patrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alaturata ace&tuia (ata de ve*iculul care circula pe drumul public: indi(erent de directia de depla&are> g4 c?nd e(ectuea)a un vira9 &pre &t?nga &au &pre dreapta &i &e inter&ectea)a cu un bicicli&t care circula pe o pi&ta pentru biciclete: &emnali)ata ca atare> *4 pietonului care traver&ea)a drumul public: prin loc &pecial amena9at: marcat &i &emnali)at core&pun)ator ori la culoarea verde a &ema(orului de&tinat lui: atunci c?nd ace&ta &e a(la pe &en&ul de mer& al ve*iculului

+UB+E5T7UNEA @8 Trecerea la nivel cu calea (erata Art !36


0!4 La trecerea la nivel cu calea (erata curenta: conducatorul de ve*icul e&te obligat &a circule cu vite)a redu&a &i &a &e a&igure ca din partea &t?nga &au din partea dreapta nu &e apropie un ve*icul (eroviar 024 La traver&area caii (erate: pietonii &unt obligati &a &e a&igure ca din &t?nga &au din dreapta nu &e apropie un ve*icul (eroviar

Art !3@
0!4 5onducatorul de ve*icul poate traver&a calea (erata curenta preva)uta cu bariere &au &emibariere: daca ace&tea &unt ridicate &i &emnalele luminoa&e &i &onore nu (unctionea)a: iar &emnalul cu lumina alba intermitenta cu cadenta lenta e&te =n (unctiune 024 5?nd circulatia la trecerea la nivel cu calea (erata curenta e&te diri9ata de agenti de cale (erata: conducatorul de ve*icul trebuie &a re&pecte &emnalele ace&tora

Art !3A
0!4 5onducatorul de ve*icul e&te obligat &a oprea&ca atunci c?nd8 a4 barierele &au &emibarierele &unt cobor?te: =n cur& de cobor?re &au de ridicare> b4 &emnalul cu lumini ro&ii &i$&au &emnalul &onor &unt =n (unctiune> c4 =nt?lne&te indicatorul CTrecerea la nivel cu calea (erata &impla: (ara bariereC: CTrecerea la nivel cu calea (erata dubla: (ara bariereC &au COprireC 024 Ee*iculele trebuie &a oprea&ca: =n ordinea &o&irii: =n locul =n care e<i&ta vi)ibilitate ma<ima a&upra caii (erate (ara a trece de indicatoarele preva)ute la alin 0!4 lit c4 &au: dupa ca): =naintea marca9ului pentru oprire ori =naintea barierelor &au &emibarierelor: c?nd ace&tea &unt =nc*i&e: =n cur& de cobor?re &au de ridicare

Art !3"
0!4 ;n ca)ul imobili)arii unui ve*icul pe calea (erata: conducatorul ace&tuia e&te obligat &a &coata imediat pa&agerii din ve*icul &i &a elibere)e plat(orma caii (erate: iar c?nd nu e&te po&ibil: &a &emnali)e)e pre)enta ve*iculului cu orice mi9loc adecvat 024 6articipantii la tra(ic: care &e ga&e&c =n apropierea locului unde un ve*icul a rama& imobili)at pe calea (erata: &unt obligati &a acorde &pri9in pentru &coaterea ace&tuia &au: c?nd nu e&te po&ibil: pentru &emnali)area pre)entei lui 034 5onducatorului de ve*icul =i e&te inter)i& &a treaca &au &a ocolea&ca portile de gabarit in&talate =naintea cailor (erate electri(icate: daca =naltimea &au =ncarcatura ve*iculului atinge ori depa&e&te partea &uperioara a portii

Art !40
0!4 La inter&ectarea unui drum public cu o cale (erata indu&triala: acce&ul ve*iculelor (eroviare &e (ace numai dupa &emnali)area core&pun)atoare &i din timp de catre cel putin un agent de cale (erata 024 ;n ca)ul preva)ut la alin 0!4: conducatorii de ve*icule &unt obligati &a &e con(orme)e &emni(icatiei &emnalelor agentilor de cale (erata

+UB+E5T7UNEA A8 Oprirea: &tationarea &i parcarea Art !4!


0!4 5onducatorii autove*iculelor imobili)ate pe drumurile publice: care &e =ndepartea)a de ace&tea: &unt obligati &a actione)e (r?na de a9utor: &a oprea&ca (unctionarea motorului &i &a cuple)e =ntr'o treapta de vite)a in(erioara &au =n cea de parcare daca autove*iculul are tran&mi&ie automata 024 ;n ca)ul imobili)arii involuntare a autove*iculului =n panta &au =n rampa: pe l?nga obligatiile preva)ute la alin 0!4 conducatorul trebuie &a brac*e)e rotile directoare 034 ;n ca)ul imobili)arii involuntare a autove*iculului =n pa&a9e &ubterane &au =n tuneluri: conducatorul ace&tuia e&te obligat &a oprea&ca (unctionarea motorului 044 ;n localitati: pe drumurile cu &en& unic: oprirea &au &tationarea voluntara a ve*iculelor e&te permi&a &i pe partea &t?nga: daca ram?ne libera cel putin o banda de circulatie

0#4 ;n a(ara localitatilor oprirea &au &tationarea voluntara a ve*iculelor &e (ace =n a(ara partii caro&abile: iar atunci c?nd nu e&te po&ibil: c?t mai aproape de marginea din dreapta a drumului: paralel cu a<a ace&tuia 064 Nu e&te permi&a &tationarea pe partea caro&abila: =n timpul noptii: a tractoarelor: a remorcilor: a mopedelor: a bicicletelor: a ma&inilor &i utila9elor autopropul&ate utili)ate =n lucrari de con&tructii: agricole &au (ore&tiere: a ve*iculelor cu tractiune animala ori a celor tra&e &au =mpin&e cu m?na 0@4 Nu e&te permi&a oprirea &au &tationarea =n tuneluri =n &ituatii de urgenta &au de pericol conducatorului de autove*icul =i e&te permi&a oprirea &au &tationarea numai =n locurile &pecial amena9ate &i &emnali)ate core&pun)ator =n ca) de imobili)are prelungita a autove*iculului =n tunel: conducatorul de ve*icul e&te obligat &a oprea&ca motorul

Art !42
+e inter)ice oprirea voluntara a ve*iculelor8 a4 =n )ona de actiune a indicatorului COprirea inter)i&aC> b4 pe trecerile la nivel cu calea (erata curenta &i la o di&tanta mai mica de #0 m =nainte &i dupa ace&tea> c4 pe poduri: pe &i &ub pa&a9e denivelate: precum &i pe viaducte> d4 =n curbe &i =n alte locuri cu vi)ibilitate redu&a &ub #0 m> e4 pe trecerile pentru pietoni ori la mai putin de 2# m =nainte &i =nainte de ace&tea> (4 =n inter&ectii: inclu&iv cele cu circulatie =n &en& giratoriu: precum &i =n )ona de pre&electie unde &unt aplicate marca9e continue: iar =n lip&a ace&tora: la o di&tanta mai mica de 2# m de coltul inter&ectiei> g4 =n &tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane: precum &i la mai putin de 2# m =nainte &i dupa ace&tea> *4 =n dreptul altui ve*icul oprit pe partea caro&abila: daca prin acea&ta &e &t?n9ene&te circulatia a doua ve*icule venind din &en&uri opu&e: precum &i =n dreptul marca9ului continuu: =n ca)ul =n care conducatorii celorlalte ve*icule care circula =n acela&i &en& ar (i obligati: din acea&ta cau)a: &a treaca pe&te ace&t marca9> i4 =n locul =n care &e =mpiedica vi)ibilitatea a&upra unui indicator &au &emnal lumino&> 94 pe &ectoarele de drum unde &unt in&talate indicatoarele cu &emni(icatiile C1rum =ngu&tatC: C6rioritate pentru circulatia din &en& inver&C &au C6rioritate (ata de circulatia din &en& inver&C> H4 pe pi&tele obligatorii pentru pietoni &i$&au bicicli&ti ori pe ben)ile re)ervate unor anumite categorii de ve*icule: &emnali)ate ca atare> l4 pe plat(orma caii (erate indu&triale &au de tramvai ori la mai putin de #0 m de ace&tea: daca circulatia ve*iculelor pe &ine ar putea (i &t?n9enita &au =mpiedicata> m4 pe partea caro&abila a auto&tra)ilor: a drumurilor e<pre& &i a celor nationale europene 0E4> n4 pe trotuar: daca nu &e a&igura &patiu de cel putin ! m pentru circulatia pietonilor> o4 pe pi&tele pentru biciclete> p4 =n locurile unde e&te inter)i&a depa&irea

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


Art !43
+e inter)ice &tationarea voluntara a ve*iculelor8 a4 =n toate ca)urile =n care e&te inter)i&a oprirea voluntara> b4 =n )ona de actiune a indicatorului cu &emni(icatia C+tationarea inter)i&aC &i a marca9ului cu &emni(icatia de inter)icere a &tationarii> c4 pe drumurile publice cu o latime mai mica de 6 m> d4 =n dreptul cailor de acce& care de&erve&c proprietatile alaturate drumurilor publice> e4 =n pante &i =n rampe> (4 =n locul unde e&te in&talat indicatorul cu &emni(icatia C+tationare alternantaC: =n alta )i &au perioada dec?t cea permi&a: ori indicatorul cu &emni(icatia CIona de &tationare cu durata limitataC pe&te durata &tabilita

Art !44
0!4 Admini&tratorul drumului public e&te obligat &a delimite)e &i &a &emnali)e)e core&pun)ator &ectoarele de drum public unde e&te inter)i&a oprirea &au &tationarea ve*iculelor 024 Admini&tratorul drumului public poate permite oprirea &au &tationarea: partial ori total: a unui ve*icul pe trotuar: cu re&pectarea marca9ului: iar =n lip&a ace&tuia: numai daca ram?ne liber cel putin un culoar de minimum ! m latime =n&pre marginea opu&a partii caro&abile:

de&tinat circulatiei pietonilor

Art !4#
+e inter)ice conducatorului de autove*icul &i pa&agerilor ca =n timpul opririi &au &tationarii &a de&c*ida ori &a la&e de&c*i&e u&ile ace&tuia &au &a coboare (ara &a &e a&igure ca nu creea)a un pericol pentru circulatie

Art !46
5irculatia ve*iculelor &i a pietonilor =n &patiile &pecial amena9ate &au &tabilite &i &emnali)ate core&pun)ator &e de&(a&oara con(orm normelor rutiere: pe =ntreaga perioada c?t parcarile &unt de&c*i&e circulatiei publice

+UB+E5T7UNEA "8 Alte obligatii &i interdictii pentru conducatorii de autove*icule &i tramvaie Art !4@
5onducatorul de autove*icul &au de tramvai e&te obligat8 ! &a aiba a&upra &a actul de identitate: permi&ul de conducere: certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare &i: dupa ca): ate&tatul pro(e&ional: precum &i celelalte documente preva)ute de legi&latia =n vigoare> 2 &a circule numai pe &ectoarele de drum pe care =i e&te permi& acce&ul &i &a re&pecte normele re(eritoare la ma&ele totale ma<ime autori)ate &i admi&e &i$&au la dimen&iunile ma<ime admi&e de autoritatea competenta pentru autove*iculele condu&e> 3 &a veri(ice (unctionarea &i&temului de lumini &i de &emnali)are: a in&talatiei de climati)are: &a mentina permanent curate parbri)ul: luneta &i geamurile laterale ale autove*iculului: precum &i placutele cu numarul de =nmatriculare &au =nregi&trare ale autove*iculului &i remorcii> 4 &a permita controlul &tarii te*nice a ve*iculului: precum &i al bunurilor tran&portate: =n conditiile legii> # &a &e pre)inte la veri(icarea medicala periodica: potrivit legii> 6 &a aplice pe parbri)ul &i pe luneta autove*iculului &emnul di&tinctiv &tabilit pentru conducatorii de autove*icule =ncepatori: daca are o vec*ime mai mica de un an de la obtinerea permi&ului de conducere

Art !4A
+e inter)ice conducatorului de autove*icul &au de tramvai8 ! &a conduca un autove*icul &au tramvai cu dovada =nlocuitoare a permi&ului de conducere eliberata (ara drept de circulatie &au a carei valabilitate a e<pirat> 2 &a tran&porte =n autove*icul &au tramvai mai multe per&oane dec?t numarul de locuri &tabilite =n certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare> 3 &a tran&porte per&oane =n &tare de ebrietate pe motocicleta &au =n cabina ori =n caro&eria autove*iculului de&tinat tran&portului de mar(uri> 4 &a tran&porte per&oane =n caro&eria autoba&culantei: pe autoci&terna: pe plat(orma: dea&upra =ncarcaturii: pe partile laterale ale caro&eriei: &au per&oane care &tau =n picioare =n caro&eria autocamionului: pe &cari &i =n remorca: cu e<ceptia celei &pecial amena9ate pentru tran&portul per&oanelor>

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

# &a tran&porte copii =n v?r&ta de p?na la !2 ani pe &caunul din (ata al autove*iculului: c*iar daca &unt tinuti =n brate de per&oane ma9ore> 6 &a tran&porte =n &i pe autoturi&m obiecte a caror lungime &au latime depa&e&te: =mpreuna cu =ncarcatura: dimen&iunile ace&tuia> @ &a de&c*ida u&ile autove*iculului &au tramvaiului =n timpul mer&ului: &a pornea&ca de pe loc cu u&ile de&c*i&e> A &a aiba =n timpul mer&ului preocupari de natura a'i di&trage =n mod periculo& atentia ori &a (olo&ea&ca in&talatii de &onori)are la un nivel de )gomot care ar a(ecta depla&area =n &iguranta a lui &i a celorlalti participanti la tra(ic> " &a intre pe drumurile moderni)ate cu autove*iculul care are pe roti &au pe caro&erie noroi ce &e depune pe partea caro&abila ori din care cad &au &e &curg produ&e: &ub&tante ori materiale ce pot pune =n pericol &iguranta circulatiei> !0 &a aiba aplicate pe parbri): luneta &au pe geamurile laterale a(i&e: reclame publicitare: =n&cri&uri ori acce&orii: care re&tr?ng &au e&tompea)a vi)ibilitatea conducatorului ori a

pa&agerilor: at?t din interior: c?t &i din e<terior> !! &a aiba aplicate (olii &au tratamente c*imice pe parbri)e: luneta ori pe geamurile laterale: care re&tr?ng &au e&tompea)a vi)ibilitatea: at?t din interior: c?t &i din e<terior: cu e<ceptia celor omologate &i certi(icate: prin marca9 core&pun)ator: de catre autoritatea competenta> !2 &a aiba aplicate (olii &au tratamente c*imice pe di&po)itivele de iluminare ori &emnali)are luminoa&a: care diminuea)a e(icacitatea ace&tora: precum &i pe placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare: care =mpiedica citirea numarului de =nmatriculare &au de =nregi&trare> !3 &a la&e liber =n timpul mer&ului volanul: g*idonul &au maneta de comanda: &a oprea&ca motorul ori &a decuple)e tran&mi&ia =n timpul mer&ului> !4 &a (olo&ea&ca =n mod abu)iv mi9loacele de averti)are &onora> !# &a circule cu autove*iculul cu ma&a totala ma<ima autori)ata mai mare de 3:# tone pe drumurile acoperite cu )apada: g*eata &au polei: (ara a avea montate pe roti lanturi &au alte ec*ipamente antiderapante omologate: =n perioadele &i pe drumurile &tabilite prin ordin al mini&trului tran&porturilor: con&tructiilor &i turi&mului> !6 &a circule av?nd montate pe autove*icul anvelope cu alte dimen&iuni ori caracteri&tici dec?t cele preva)ute =n certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare ori care pre)inta taieturi &au rupturi ale cordului ori &unt u)ate pe&te limita admi&a> !@ &a conduca un autove*icul care emana no<e pe&te limita legala admi&a ori al carui )gomot =n mer& &au &tationare depa&e&te pragul (onic preva)ut de lege ori care are montat pe &i&temul de evacuare a ga)elor di&po)itive neomologate> !A &a circule cu autove*iculul av?nd placutele cu numerele de =nmatriculare &au de =nregi&trare: provi)orii ori pentru probe deteriorate &au necon(orme cu &tandardul> !" &a &av?r&ea&ca acte &au ge&turi ob&cene: &a pro(ere)e in9urii: &a adre&e)e e<pre&ii 9ignitoare ori vulgare celorlalti participanti la tra(ic> 20 &a circule cu autove*iculul avariat mai mult de 30 de )ile de la data producerii avariei> 2! &a arunce: pe drumurile publice: din autove*icul obiecte: materiale &au &ub&tante

Art !4"
0!4 5onducatorul de autove*icul &au de tramvai cu o vec*ime mai mica de un an de la data obtinerii permi&ului de conducere are obligatia de a aplica &emnul di&tinctiv &ub (orma unui di&c de culoare galbena: cu diametrul de !00 mm: care are =n centru &emnul e<clamarii: de culoare neagra: cu lungimea de 60 mm &i diametrul punctului de !0 mm: dupa cum urmea)a8 a4 la motocicleta: =n partea din &pate l?nga numarul de =nmatriculare> b4 la autove*icul: pe parbri) =n partea din dreapta 9o& &i pe luneta: =n partea &t?nga 9o&> c4 la autove*iculul care nu e&te preva)ut cu luneta: pe parbri) =n partea din dreapta 9o& &i pe caro&erie =n partea din &pate &t?nga &u&> d4 la tramvai: pe parbri) =n partea din dreapta 9o& &i pe luneta ultimului vagon =n partea din &pate &t?nga &u&> e4 la autove*iculul care tractea)a o remorca: pe parbri)ul autove*iculului =n partea din dreapta 9o& &i pe caro&eria remorcii =n partea din &pate &t?nga &u& 024 5onducatorului de ve*icul preva)ut la alin 0!4 =i e&te inter)i&8 a4 &a conduca autove*icule care tran&porta mar(uri &au produ&e periculoa&e> b4 &a conduca ve*icule de&tinate te&tarii &au cele pentru probe> c4 &a conduca ve*icule de&tinate tran&portului public de per&oane: inclu&iv =n regim de ta<i

+UB+E5T7UNEA !08 5irculatia ve*iculelor de&tinate tran&portului de mar(uri

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


&au tran&portului public de per&oane Art !#0

0!4 ;ncarcatura unui ve*icul trebuie &a (ie a&e)ata &i: la nevoie: (i<ata a&t(el =nc?t8 a4 &a nu puna =n pericol per&oane ori &a nu cau)e)e daune proprietatii publice &au private> b4 &a nu &t?n9enea&ca vi)ibilitatea conducatorului &i &a nu periclite)e &tabilitatea ori conducerea ve*iculului> c4 &a nu (ie t?r?ta: &a nu &e &curga &i &a nu cada pe drum> d4 &a nu ma&c*e)e di&po)itivele de &emnali)are: catadioptrii &i placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare ori provi)oriu: iar =n ca)ul ve*iculelor (ara motor: &emnalele (acute cu bratele de conducatorul ace&tora> e4 &a nu provoace )gomot care &a 9ene)e conducatorul: participantii la tra(ic ori &a &perie animalele &i &a nu produca pra( &au miro&uri pe&tilentiale 024 Lanturile: cablurile: prelatele &i alte acce&orii ce &erve&c la a&igurarea &au protectia

=ncarcaturii trebuie &a o (i<e)e c?t mai bine de ve*icul &i &a nu con&tituie ele =n&ele un pericol pentru &iguranta circulatiei 034 ;ncarcatura care con&ta =n materiale &au produ&e ce &e pot =mpra&tia =n timpul mer&ului trebuie acoperita cu o prelata 5?nd =ncarcatura con&ta =n obiecte mari ori grele: acea&ta trebuie (i<ata pentru a nu &e depla&a =n timpul tran&portului &i a nu depa&i gabaritul ve*iculului

Art !#!
5onducatorul de autove*icul &au de tramvai care e(ectuea)a tran&port public de per&oane e&te obligat8 a4 &a oprea&ca pentru urcarea &au cobor?rea pa&agerilor numai =n &tatiile &emnali)ate ca atare: cu e<ceptia tran&portului public de per&oane =n regim de ta<i 1aca &tatia e&te preva)uta cu alveola: oprirea &e va (ace numai =n interiorul ace&teia> b4 &a de&c*ida u&ile numai dupa ce ve*iculul a (o&t oprit =n &tatie> c4 &a =nc*ida u&ile numai dupa ce pa&agerii au cobor?t ori au urcat> d4 &a repuna =n mi&care autove*iculul &au tramvaiul din &tatie dupa ce a &emnali)at intentia &i &'a a&igurat ca poate e(ectua =n &iguranta acea&ta manevra

Art !#2
+e inter)ice pa&agerilor mi9loacelor de tran&port public de per&oane8 a4 &a urce: &a coboare: &a tina de&c*i&e u&ile ori &a le de&c*ida =n timpul mer&ului ve*iculului> b4 &a calatorea&ca pe &cari &au pe partile e<terioare ale caro&eriei ve*iculului> c4 &a arunce din ve*icul orice (el de obiecte: materiale &au &ub&tante

+UB+E5T7UNEA !!8 Remorcarea Art !#3


0!4 Un autove*icul poate tracta pe drumul public o &ingura remorca +e e<ceptea)a tractorul rutier care poate tracta doua remorci: precum &i autove*iculele amena9ate pentru (ormarea unui autotren de tran&port per&oane =n localitatile turi&tice: cu conditia ca ace&ta &a nu (ie mai lung de 2# m &i &a nu circule cu vite)a mai mare de 2# Hm$* 024 Motocicleta (ara ata&: precum &i bicicleta pot tracta o remorca u&oara av?nd o &ingura a<a

Art !#4
5uplarea unui ve*icul cu una &au doua remorci: pentru (ormarea unui an&amblu de ve*icule: &e poate e(ectua numai daca8 a4 elementele care compun di&po)itivul de cuplare &unt omologate &i compatibile> b4 an&amblul de ve*icule poate reali)a ra)a minima de virare a autove*iculului tragator> c4 dimen&iunile an&amblului de ve*icule nu depa&e&c limitele preva)ute de lege> d4 elementele de cuplare ale ec*ipamentelor de (r?nare: de iluminare &i &emnali)are luminoa&a &unt compatibile> e4 ve*iculele care compun an&amblul nu &e ating la trecerea pe&te denivelari: la e(ectuarea vira9elor &au la &c*imbarea directiei de mer&

Art !##
0!4 ;n ca)ul ram?nerii =n pana a unui autove*icul ori a remorcii ace&tuia: conducatorul an&amblului e&te obligat &a =l &coata imediat =n a(ara partii caro&abile &au: daca nu e&te po&ibil: &a =l depla&e)e l?nga bordura ori aco&tament: a&e)?ndu'l paralel cu a<a drumului &i lu?nd ma&uri pentru remedierea de(ectiunilor &au: dupa ca): de remorcare

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


024 6e timpul noptii &au =n conditii de vi)ibilitate redu&a: autove*iculul &au remorca ace&tuia care are de(ectiuni la &i&temul de iluminare &au de &emnali)are luminoa&a nu poate (i tractat$tractata pe drumurile publice (ara a avea =n (unctiune: =n partea &t?nga: =n (ata: o lumina de =nt?lnire &i =n &pate: una de po)itie

Art !#6
0!4 1aca un autove*icul &au o remorca a rama& =n pana pe partea caro&abila a drumului &i nu poate (i depla&at$depla&ata =n a(ara ace&teia: conducatorul autove*iculului e&te obligat &a puna =n (unctiune luminile de avarie &i &a in&tale)e triung*iurile re(lectori)ante 024 Triung*iurile re(lectori)ante &e in&talea)a =n (ata &i =n &patele ve*iculului: pe aceea&i banda de circulatie: la o di&tanta de cel putin 30 m de ace&ta: a&t(el =nc?t &a poata (i ob&ervate din timp de catre participantii la tra(ic care &e apropie =n localitati: atunci c?nd circulatia e&te inten&a: triung*iurile re(lectori)ante pot (i a&e)ate la o di&tanta mai mica &au c*iar pe ve*icul: a&t(el =nc?t &a poata (i ob&ervate din timp de ceilalti conducatori de ve*icule

034 1aca ve*iculul nu e&te dotat cu lumini de avarie &au ace&tea &unt de(ecte: conducatorul poate (olo&i: pe timpul noptii ori =n conditii de vi)ibilitate redu&a: o lampa portativa cu lumina galbena intermitenta: care &e in&talea)a la partea din &pate a ve*iculului 044 +e inter)ice (olo&irea triung*iurilor re(lectori)ante ori a luminilor de avarie =n mod ne9u&ti(icat &au pentru a &imula o ram?nere =n pana =n locurile unde oprirea ori &tationarea e&te inter)i&a 0#4 ;n ca)ul caderii din ve*icule: pe partea caro&abila: a =ncarcaturii &au a unei parti din acea&ta: care con&tituie un ob&tacol ce nu poate (i =nlaturat imediat: conducatorul e&te obligat &a =l &emnali)e)e cu unul dintre mi9loacele preva)ute la alin 0!4'034

Art !#@
0!4 Remorcarea unui autove*icul &e (ace cu re&pectarea urmatoarelor reguli8 a4 conducatorii autove*iculelor tragator &i: re&pectiv: remorcat trebuie &a po&ede permi&e de conducere valabile pentru categoriile din care (ace parte (iecare dintre autove*icule> b4 autove*iculul tragator &a nu remorc*e)e un autove*icul mai greu dec?t ma&a lui proprie: cu e<ceptia ca)ului c?nd remorcarea &e e(ectuea)a de catre un autove*icul de&tinat &pecial depanarii> c4 remorcarea trebuie &a &e reali)e)e prin intermediul unei bare metalice =n lungime de cel mult 4 m Autoturi&mul ale carui mecani&m de directie &i &i&tem de (r?nare nu &unt de(ecte poate (i remorcat cu o legatura (le<ibila omologata: =n lungime de 3'# m Bara &au legatura (le<ibila trebuie (i<ata la elementele de remorcare cu care &unt preva)ute autove*iculele> d4 conducatorul autove*iculului remorcat e&te obligat &a &emnali)e)e core&pun)ator &emnalelor e(ectuate de conducatorul autove*iculului tragator Atunci c?nd &i&temul de iluminare &i &emnali)are nu (unctionea)a: e&te inter)i&a remorcarea ace&tuia pe timpul noptii &i =n conditii de vi)ibilitate redu&a: iar )iua poate (i remorcat daca pe partea din &pate are aplicate in&criptia C%ara &emnali)areC: precum &i indicatorul CAlte pericoleC 024 1aca remorcarea &e reali)ea)a prin &u&pendarea cu o macara &au &pri9inirea pe o plat(orma de remorcare a partii din (ata a autove*iculului remorcat: atunci =n ace&ta nu trebuie &a &e a(le nicio per&oana 034 +e inter)ice remorcarea unui autove*icul cu doua roti: cu &au (ara ata&: a autove*iculului al carui &i&tem de directie nu (unctionea)a &au care nu e&te =nmatriculat ori =nregi&trat &au c?nd drumul e&te acoperit cu polei: g*eata ori )apada +e inter)ice &i remorcarea a doua &au mai multe autove*icule: a carutelor: a ve*iculelor care =n mod normal &unt tra&e &au =mpin&e cu m?na ori a utila9elor agricole 044 6rin e<ceptie de la prevederile alin 034: &e permite remorcarea unui autove*icul al carui &i&tem de directie nu (unctionea)a numai =n ca)ul c?nd remorcarea &e reali)ea)a prin &u&pendarea rotilor directoare ale autove*iculului remorcat cu o macara &au &pri9inirea rotilor directoare ale autove*iculului remorcat pe o plat(orma de remorcare 0#4 5onducatorul poate =mpinge &au tracta: cu propriul autove*icul: =n &ituatii deo&ebite: pe di&tante &curte: un alt automobil pentru a'i pune motorul =n (unctiune &au pentru a e(ectua &curte manevre: (ara a pune =n pericol &iguranta depla&arii celorlalti participanti la tra(ic

+UB+E5T7UNEA !28 Iona re)identiala &i pietonala Art !#A


0!4 ;n )ona re)identiala: &emnali)ata ca atare: pietonii pot (olo&i toata latimea partii caro&abile: iar 9ocul copiilor e&te permi& 024 5onducatorii de ve*icule &unt obligati &a circule cu o vite)a de cel mult 20 Hm$*: &a nu &tatione)e &au &a parc*e)e ve*iculul =n a(ara &patiilor anume de&tinate &i &emnali)ate ca atare: &a nu &t?n9enea&ca &au &a =mpiedice circulatia pietonilor c*iar daca: =n ace&t &cop: trebuie &a

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


oprea&ca

Art !#"
;n )ona pietonala: &emnali)ata ca atare: conducatorul de ve*icul poate intra numai daca locuie&te =n acea&ta )ona &au pre&tea)a &ervicii publice Cdin poarta =n poartaC &i nu are alta po&ibilitate de acce& Ace&ta e&te obligat &a circule cu vite)a ma<ima de # Hm$*: &a nu &t?n9enea&ca ori &a =mpiedice circulatia pietonilor &i: daca e&te nece&ar: &a oprea&ca pentru a permite circulatia ace&tora

+E5T7UNEA 48 Reguli pentru alti participanti la tra(ic


+UB+E5T7UNEA !8 5irculatia bicicletelor &i a mopedelor

Art !60
0!4 Bicicletele &i mopedele: atunci c?nd circula pe drumul public: trebuie condu&e numai pe un &ingur r?nd 024 6er&oanele care nu po&eda permi& de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai daca (ac dovada ca au ab&olvit un cur& de legi&latie rutiera =n cadrul unei unitati autori)ate de pregatire a conducatorilor de autove*icule 034 1aca pe directia de depla&are e<i&ta o pi&ta pentru biciclete: &emnali)ata ca atare: conducatorii ve*iculelor preva)ute la alin 0!4 &unt obligati &a circule numai pe acea&ta pi&ta +e inter)ice circulatia altor participanti la tra(ic pe pi&ta pentru biciclete 044 +e recomanda ca: =n circulatia pe drumurile publice: bicicli&tul &a poarte ca&ca de protectie omologata

Art !6!
0!4 +e inter)ice conducatorilor de biciclete &au de mopede8 a4 &a circule pe &ectoarele de drum &emnali)ate cu indicatorul av?nd &emni(icatia CAcce&ul inter)i& bicicletelorC> b4 &a =nvete &a conduca biciclete &au mopede pe drumurile inten& circulate> c4 &a circule pe trotuare: cu e<ceptia ca)ului c?nd pe ace&tea &unt amena9ate pi&te &peciale de&tinate lor> d4 &a circule (ara a tine cel putin o m?na pe g*idon &i ambele picioare pe pedale> e4 &a circule =n paralel: cu e<ceptia &ituatiilor c?nd participa la competitii &portive organi)ate> (4 &a circule =n timp ce &e a(la &ub in(luenta alcoolului: a produ&elor ori &ub&tantelor &tupe(iante &au a medicamentelor cu e(ecte &imilare ace&tora> g4 &a &e tina de un ve*icul a(lat =n mer& ori &a (ie remorcat de un alt ve*icul &au =mpin& ori tra& de o per&oana a(lata =ntr'un ve*icul> *4 &a tran&porte o alta per&oana: cu e<ceptia copilului p?na la @ ani: numai daca ve*iculul are montat =n (ata un &uport &pecial: precum &i a &ituatiei c?nd ve*iculul e&te con&truit &i$&au ec*ipat &pecial pentru tran&portul altor per&oane> i4 &a circule pe partea caro&abila =n aceea&i directie de mer&: daca e<i&ta o cale laterala: o poteca &au un aco&tament practicabil: ce poate (i (olo&it> 94 &a tran&porte &au &a traga orice (el de obiecte care: prin volumul ori greutatea lor: &t?n9ene&c &au periclitea)a conducerea ve*iculului ori circulatia celorlalti participanti la tra(ic> H4 &a circule pe aleile din parcuri &au din gradini publice: cu e<ceptia ca)urilor c?nd nu &t?n9ene&c circulatia pietonilor> l4 &a circule pe timp de noapte &au c?nd vi)ibilitatea e&te redu&a: (ara &a =ndeplinea&ca conditiile preva)ute la art !4 &i !6> m4 &a circule atunci c?nd partea caro&abila e&te acoperita cu polei: g*eata &au )apada> n4 &a circule cu de(ectiuni te*nice la &i&temele de (r?nare &au cu un ve*icul care nu e&te preva)ut cu averti)or &onor> o4 &a traver&e)e drumurile publice: pe trecerile de&tinate pietonilor: =n timp ce &e depla&ea)a pe bicicleta &au pe moped> p4 &a circule pe alte ben)i dec?t cea de l?nga bordura &au aco&tament: cu e<ceptia ca)urilor =n care: =nainte de inter&ectie: trebuie &a &e =ncadre)e regulamentar pentru e(ectuarea vira9ului la &t?nga> r4 &a circule (ara a purta =mbracaminte cu elemente (luore&cent're(lectori)ante: de la la&area &erii p?na =n )orii )ilei &au atunci c?nd vi)ibilitatea e&te redu&a> &4 &a conduca ve*iculul (ara a mentine contactul rotilor cu &olul 024 6e timpul circulatiei pe drumurile publice: conducatorii de biciclete &unt obligati &a aiba a&upra lor actul de identitate: iar conducatorii de mopede &unt obligati &a aiba: =n plu&: certi(icatul de ab&olvire a cur&urilor de legi&latie rutiera &i certi(icatul de =nregi&trare a

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


ve*iculului

+UB+E5T7UNEA 28 ;n&otirea animalelor Art !62


0!4 Animalele de povara: de tractiune ori de calarie: precum &i animalele =n turma nu pot (i condu&e pe auto&tra)i: pe drumurile nationale: =n municipii &i ora&e: precum &i pe drumurile la =nceputul carora e<i&ta indicatoare care le inter)ic acce&ul Animalele de calarie apartin?nd politiei: 9andarmeriei ori Mini&terului Apararii pot (i condu&e pe drumurile publice din localitati: atunci c?nd participa la e<ecutarea unor mi&iuni 024 Atunci c?nd circula pe drumurile publice pe care le e&te permi& acce&ul: turmele trebuie

=mpartite =n grupuri bine &eparate =ntre ele pentru a nu =ngreuna circulatia celorlalti participanti la tra(ic: (iecare grup av?nd cel putin un conducator 034 Atunci c?nd &unt condu&e pe drumul public: animalele &i =n&otitorii ace&tora trebuie &a circule pe aco&tamentul din partea &t?nga a drumului: =n &en&ul de mer&: iar c?nd ace&ta nu e<i&ta: c?t mai aproape de marginea din &t?nga a partii caro&abile

Art !63
0!4 5onducatorul de animale de calarie e&te obligat8 a4 &a conduca animalele a&t(el =nc?t ace&tea &a &e depla&e)e pe aco&tament: iar =n lip&a ace&tuia c?t mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului> b4 &a nu la&e animalele ne&upraveg*eate pe partea caro&abila &au =n imediata apropiere a ace&teia> c4 de la la&area &erii p?na =n )orii )ilei &a poarte =mbracaminte cu elemente (luore&centre(lectori)ante> d4 &a traver&e)e drumul public prin locurile permi&e pietonilor numai dupa ce &'a a&igurat ca o poate (ace (ara pericol> e4 &a &emnali)e)e &c*imbarea directiei de mer& &pre &t?nga prin ridicarea =n plan ori)ontal a bratului &t?ng: iar oprirea prin balan&area bratului drept 024 6er&oanele care conduc animale i)olate &au de povara &unt obligate8 a4 &a &e depla&e)e pe aco&tament: iar =n lip&a ace&tuia: c?t mai aproape de marginea din partea dreapta a caro&abilului> b4 &a conduca animalele numai pe partea din dreapta lor: cu a9utorul unei legaturi care nu poate avea o lungime mai mare de 2 metri> c4 &a a&igure depla&area animalelor =n&iruite &i legate unul =n &patele altuia> d4 de la la&area &erii p?na =n )orii )ilei &a poarte =mbracaminte cu elemente (luore&centre(lectori)ante> e4 &a traver&e)e drumul public prin locurile permi&e pietonilor: numai dupa ce &'a a&igurat ca o pot (ace (ara pericol 034 1epla&area pe drumurile publice a unei turme &e (ace cu re&pectarea urmatoarelor reguli8 a4 turma trebuie &a aiba =n (ata &i =n &pate c?te un conducator> b4 pe timpul noptii &au =n orice alte &ituatii c?nd vi)ibilitatea e&te redu&a: conducatorul care &e a(la =n (ata turmei trebuie &a aiba un di&po)itiv cu lumina de culoare alba: iar cel din &pate un di&po)itiv cu lumina de culoare ro&ie> c4 conducatorii turmei trebuie &a ia ma&urile nece&are ca: pe timpul depla&arii pe drum: animalele &a nu =mpiedice circulatia celorlalti participanti la tra(ic> d4 animalele trebuie condu&e la pa&: pe aco&tament &au: =n lip&a ace&tuia: c?t mai aproape de marginea partii caro&abile: a&t(el =nc?t &a nu ocupe mai mult de 9umatate din latimea &en&ului de mer&> e4 la inter&ectii: precum &i atunci c?nd traver&ea)a drumul: conducatorii turmei trebuie &a acorde prioritate de trecere ve*iculelor cu care &e inter&ectea)a> (4 =n depla&area pe drumurile pe care le e&te permi& acce&ul: conducatorii turmei &unt obligati &a nu la&e animalele ne&upraveg*eate

+UB+E5T7UNEA 38 5irculatia ve*iculelor cu tractiune animala Art !64


6e drumurile pe care le e&te permi& acce&ul: ve*iculele cu tractiune animala trebuie &a (ie condu&e pe aco&tament &au: =n lip&a ace&tuia: c?t mai aproape de marginea din dreapta a partii caro&abile

Art !6#
0!4 5onducatorul ve*iculului cu tractiune animala e&te obligat8

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

a4 &a aiba a&upra lui actul de identitate: certi(icatul de =nregi&trare: iar pe ve*icul montate placutele cu numarul de =nregi&trare> b4 &a conduca animalele a&t(el =nc?t ace&tea &a nu con&tituie un pericol pentru el &i ceilalti participanti la tra(ic> c4 &a nu oprea&ca &au &a &tatione)e pe partea caro&abila a drumului public> d4 pe timpul opririi &au &tationarii pe aco&tament ori =n a(ara partii caro&abile: animalele trebuie &a (ie legate a&t(el =nc?t ace&tea &a nu poata intra pe partea caro&abila> e4 &a nu conduca ve*iculul c?nd &e a(la &ub in(luenta alcoolului: a produ&elor &au &ub&tantelor &tupe(iante ori a medicamentelor cu e(ecte &imilare ace&tora> (4 &a &emnali)e)e &c*imbarea directiei de mer& cu bratul &i &a &e a&igure ca din (ata &au din

&pate nu circula ve*icule carora ie poate pune =n pericol &iguranta depla&arii> g4 de la la&area &erii p?na =n )orii )ilei &au atunci c?nd vi)ibilitatea e&te redu&a &a nu circule pe drumurile publice (ara a purta =mbracaminte cu elemente (luore&cent're(lectori)ante &i (ara ca ve*iculul &a aiba =n partea din (ata un di&po)itiv cu lumina alba &au galbena: iar =n partea din &pate un di&po)itiv cu lumina ro&ie: ampla&ate pe partea laterala &t?nga> *4 &a nu para&ea&ca ve*iculul &au animalele ori &a doarma =n timpul mer&ului> i4 &a nu tran&porte obiecte care depa&e&c =n lungime &au =n latime ve*iculul: daca =ncarcatura nu e&te &emnali)ata )iua cu un &tegulet de culoare ro&ie: iar noaptea &au =n conditii de vi)ibilitate redu&a cu un di&po)itiv (luore&cent're(lectori)ant: montat =n partea din &pate a =ncarcaturii> 94 &a nu circule cu animale care =n&ote&c ve*iculul: daca ace&tea nu &unt legate de latura din dreapta a ve*iculului &au de partea din &pate a ace&tuia: c?t mai aproape de partea dreapta Legatura nu trebuie &a (ie mai mare de !:# m> H4 &a nu patrunda pe drumurile moderni)ate &au pietruite cu rotile ve*iculului murdare de noroi> l4 &a nu tran&porte =n ve*icule per&oane care &tau =n picioare> m4 &a nu abandone)e ve*iculul pe drumurile publice 024 5onducatorul de tra&ura care e(ectuea)a tran&port public de per&oane e&te obligat &a circule =n conditiile &tabilite =n licenta de autoritatea competenta

+UB+E5T7UNEA 48 5irculatia pietonilor Art !66


6e timp de noapte: pietonul &au per&oana a&imilata ace&tuia care circula pe partea caro&abila a drumului: care nu e&te preva)ut cu trotuar &au aco&tamente: trebuie &a aiba aplicate pe =mbracaminte acce&orii (luore&cent're(lectori)ante &au &a poarte o &ur&a de lumina: vi)ibila din ambele &en&uri

Art !6@
0!4 +e inter)ice pietonilor &i per&oanelor a&imilate ace&tora8 a4 &a &e anga9e)e =n traver&area drumului public atunci c?nd &e apropie un autove*icul cu regim de circulatie prioritara care are =n (unctiune &emnalele &peciale de averti)are luminoa&e &i &onore> b4 &a traver&e)e partea caro&abila prin (ata &au prin &patele ve*iculului oprit =n &tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane: cu e<ceptia ca)urilor =n care e<i&ta treceri pentru pietoni: &emnali)ate core&pun)ator> c4 &a prelungea&ca timpul de traver&are a drumului public: &a &e oprea&ca ori &a &e =ntoarca pe trecerile pentru pietoni care nu &unt preva)ute cu &ema(oare> d4 &a traver&e)e drumul public prin alte locuri dec?t cele permi&e> e4 &a ocupe partea caro&abila =n &copul =mpiedicarii circulatiei> (4 &a traver&e)e calea (erata atunci c?nd barierele &au &emibarierele &unt cobor?te ori c?nd &emnalul lumino& &au acu&tic inter)ice trecerea> g4 &a circule pe pi&tele pentru biciclete: amena9ate &i &emnali)ate core&pun)ator 024 +e inter)ice oricarei per&oane &a e(ectue)e acte de comert pe partea caro&abila: pe aco&tament: pe trotuar: =n parcari ori =n &tatiile mi9loacelor de tran&port public de per&oane

Art !6A
0!4 6er&oanele care &e depla&ea)a pe drumul public (orm?nd un grup organi)at: o coloana militara &au un cortegiu trebuie &a circule =n (ormatie de cel mult trei &iruri: pe partea dreapta a caro&abilului: =n &en&ul lor de mer&: ocup?nd cel mult o banda de circulatie 024 1e la la&area &erii &i p?na =n )orii )ilei: precum &i )iua: =n conditii de vi)ibilitate redu&a: per&oanele care &e a(la =n (ata &i =n &patele &irului din&pre a<a drumului trebuie &a aiba o &ur&a

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


de lumina de culoare alba: re&pectiv ro&ie: care &a (ie vi)ibila pentru ceilalti participanti la tra(ic 6er&oanele care (ormea)a &irul din&pre a<a drumului trebuie &a aiba aplicate pe =mbracaminte elemente (luore&cent're(lectori)ante 034 5onducatorii de grupuri organi)ate: de coloane militare &au de cortegii &unt obligati &a &upraveg*e)e permanent depla&area ace&tora pe drumurile publice: pentru a nu &t?n9eni circulatia ve*iculelor 044 +e inter)ice per&oanelor care (ormea)a o coloana militara &a mearga =n cadenta la trecerea pe&te poduri

+E5T7UNEA #8 5irculatia pe auto&tra)i


Art !6"

0!4 5onducatorii de autove*icule care intra pe auto&tra)i (olo&ind banda de intrare 0de accelerare4 trebuie &a cede)e trecerea autove*iculelor care circula pe prima banda a auto&tra)ilor &i &a nu &t?n9enea&ca =n niciun (el circulatia ace&tora 024 5onducatorii de autove*icule care urmea)a &a para&ea&ca auto&trada &unt obligati &a &emnali)e)e din timp &i &a &e anga9e)e pe banda de ie&ire 0de decelerare4

Art !@0
5irculatia autove*iculelor de&tinate tran&portului public de per&oane &au de mar(uri &e de&(a&oara pe banda din partea dreapta a auto&tra)ii: cu e<ceptia ca)ului =n care &e e(ectuea)a depa&irea &au &emnali)area rutiera e<i&tenta in&tituie o alta reglementare de utili)are a ben)ilor

5A67TOLUL E78 5irculatia autove*iculelor cu ma&e &i$&au gabarite depa&ite ori care tran&porta mar(uri &au produ&e periculoa&e
+UB+E5T7UNEA !8 5irculatia autove*iculelor cu ma&e &i$&au dimen&iuni de gabarit depa&ite Art !@!
Autove*iculul &au an&amblul de ve*icule care: prin con&tructie &au datorita =ncarcaturii tran&portate: depa&e&te ma&a totala de A0 tone &i$&au lungimea de 40 m ori latimea de # m &au =naltimea de # m poate circula pe drumul public numai =n ba)a autori)atiei &peciale emi&e de admini&tratorul ace&tuia &i cu avi)ul politiei rutiere

Art !@2
0!4 ;n circulatia pe drumurile publice: autove*iculul &au an&amblul de ve*icule care: cu &au (ara =ncarcatura: are o latime =ntre 3:2 m &i 4:# m inclu&iv &au o lungime mai mare de 2# m trebuie &a (ie precedat de un autove*icul de =n&otire: iar cel cu latimea mai mare de 4:# m &au lungimea mai mare de 30 m trebuie &a (ie =n&otit de doua autove*icule care &a circule unul =n (ata &i celalalt =n &pate 024 6e auto&tra)i autove*iculul care: cu &au (ara =ncarcatura: depa&e&te latimea de 3:2 m trebuie &a (ie urmat de un autove*icul de =n&otire 034 Autove*iculul de =n&otire trebuie &a (ie ec*ipat cu un di&po)itiv &pecial de averti)are cu lumina galbena &i &a aiba montata: =n (unctie de locul ocupat la =n&otire: la partea &t?nga din (ata &au din &pate: placuta de identi(icare re(lectori)anta: av?nd (ondul alb &i c*enarul ro&u 044 5onducatorul autove*iculului cu ma&a &i$&au dimen&iuni de gabarit depa&ite: precum &i conducatorii autove*iculelor de =n&otire &unt obligati &a puna &i &a mentina =n (unctiune &emnalele &peciale de averti)are cu lumina galbena: preva)ute la art 32 alin 0!4 lit c4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr !"#$2002: republicata: cu modi(icarile &i completarile ulterioare: pe toata perioada depla&arii pe drumul public

Art !@3
E&te inter)i&a circulatia autove*iculelor cu ma&e &i$&au gabarite depa&ite8 a4 pe &ectoarele de drum unde &unt in&talate indicatoare de inter)icere: re&trictie &au limitare a acce&ului ace&tora: daca ve*iculul &au an&amblul de ve*icule atinge ori depa&e&te latimea: =naltimea: lungimea &au ma&ele pe a<e ori ma&a totala ma<ima admi&a> b4 c?nd vi)ibilitatea e&te redu&a &au partea caro&abila e&te acoperita cu polei: g*eata &au )apada

+UB+E5T7UNEA 28 Tran&portul mar(urilor &au produ&elor periculoa&e Art !@4


0!4 Tran&portul mar(urilor &au produ&elor periculoa&e &e e(ectuea)a numai daca &unt =ndeplinite urmatoarele conditii8 a4 ve*iculul =ndepline&te conditiile te*nice &i de agreere: preva)ute =n Acordul european re(eritor la tran&portul rutier international al mar(urilor periculoa&e 0A 1 R 4: =nc*eiat la Geneva

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


la 30 &eptembrie !"#@: la care Rom?nia a aderat prin Legea nr 3!$!""4: cu modi(icarile ulterioare> b4 ve*iculul are dotarile &i ec*ipamentele nece&are preva)ute =n reglementarile =n vigoare> c4 conducatorul ve*iculului detine certi(icat A1R core&pun)ator

024 Admini&tratorul drumului public &tabile&te: cu avi)ul politiei rutiere: tra&eele inter)i&e acce&ului ve*iculelor care e(ectuea)a tran&port de mar(uri &au produ&e periculoa&e: cu indicarea rutelor ocolitoare &au alternative &i a &emnali)arii core&pun)atoare ace&tora

Art !@#
0!4 5onducatorul ve*iculului care e(ectuea)a tran&port de mar(uri &au produ&e periculoa&e trebuie &a aiba a&upra &a documentele de tran&port preva)ute de lege: &a cunoa&ca normele re(eritoare la tran&portul &i la manipularea =ncarcaturii: put?nd (i =n&otit de per&oane care &a cunoa&ca bine caracteri&ticile ace&tora 024 ;n cabina autove*iculului care tran&porta mar(uri &au produ&e periculoa&e &e pot a(la numai membrii ec*ipa9ului 034 1aca din cau)a deteriorarii ambala9ului &au din alte cau)e mar(a ori produ&ul periculo& &e =mpra&tie pe drum: conducatorul e&te obligat &a oprea&ca imediat: &a ia ma&uri de averti)are a celorlalti conducatori care circula pe drumul public &i a per&oanelor din 9ur: &a &emnali)e)e pericolul cu mi9loacele pe care le are la =ndem?na &i &a anunte admini&tratorul drumului &au cea mai apropiata unitate de politie

Art !@6
+e inter)ice conducatorului de autove*icul care tran&porta mar(uri &au produ&e periculoa&e8 a4 &a provoace &ocuri autove*iculului =n mer&> b4 &a (ume)e =n timpul mer&ului ori &a aprinda (oc la oprire &au &tationare: la o di&tanta mai mica de #0 m de autove*icul> c4 &a la&e autove*iculul &i =ncarcatura (ara &upraveg*erea &a: a =n&otitorului ori a unei alte per&oane cali(icate> d4 &a remorc*e)e un ve*icul rama& =n pana> e4 &a urme)e alte tra&ee &au &a &tatione)e =n alte locuri dec?t cele &tabilite: precum &i pe partea caro&abila a drumului pe timp de noapte> (4 &a tran&porte alte =ncarcaturi care: prin natura lor: ar putea determina o &porire a pericolului> g4 &a permita pre)enta =n autove*icul a altor per&oane: cu e<ceptia celuilalt conducator: a =n&otitorilor &au a celor care =ncarca ori de&carca mar(urile &au produ&ele tran&portate> *4 &a intre pe &ectoarele de drum pe care =i e&te inter)i& acce&ul> i4 &a pa&tre)e =n autove*icul re)erve de combu&tibil =n ambala9e care nu &unt &pecial con(ectionate =n ace&t &cop

5A67TOLUL E778 +anctiuni contraventionale &i ma&uri te*nicoadmini&trative +E5T7UNEA !8 5on&tatarea contraventiilor &i aplicarea &anctiunilor contraventionale
Art !@@
0!4 ;ndrumarea: &upraveg*erea: controlul re&pectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice &i luarea ma&urilor legale =n ca)ul =n care &e con&tata =ncalcari ale ace&tora &e reali)ea)a de catre politi&tii rutieri din cadrul 6olitiei Rom?ne 024 6oliti&tii rutieri &unt o(iterii &i agentii de politie &peciali)ati &i anume de&emnati prin di&po)itie a in&pectorului general al 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne

Art !@A
0!4 ;n punctele de trecere a (rontierei de &tat a Rom?niei: politi&tii de (rontiera au &i atributia de a aplica &anctiuni =n ca)ul =n care con&tata contraventii la regimul circulatiei pe drumurile publice 024 6roce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &e trimite: =n cel mult o )i lucratoare de la data =ntocmirii: &erviciului politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t &av?r&ita (apta

Art !@"
0!4 6olitia rutiera &au politia de (rontiera din punctele de trecere a (rontierei de &tat poate actiona: =mpreuna cu repre)entanti ai altor autoritati cu atributii =n domeniu: pentru prevenirea &i con&tatarea unor =ncalcari ale normelor privind depla&area =n &iguranta: pe drumurile publice: a tuturor participantilor la tra(ic

024 6oliti&tul rutier &au politi&tul de (rontiera a(lat =n punctul de trecere a (rontierei de &tat: care

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


actionea)a =n cadrul ec*ipa9ului mi<t: are: ca principale atributii8 a4 &a oprea&ca ve*iculele pentru control &i &a veri(ice documentele pe care conducatorii ace&tora trebuie &a le aiba a&upra lor> b4 &a con&tate &i &a aplice &anctiuni =n ca)ul contraventiilor a(late =n competenta &a 034 Repre)entantii autoritatilor preva)ute la alin 0!4 din cadrul ec*ipa9ului mi<t au ca principale atributii8 a4 &a actione)e: =mpreuna cu politi&tii rutieri &au cu politi&tii de (rontiera: pentru re&pectarea de catre conducatorii de ve*icule &au de catre operatori a normelor privind tran&portul rutier pe drumurile publice din Rom?nia> b4 &a e<ecute activitati de control privind conditiile de e(ectuare a tran&porturilor rutiere: precum &i de veri(icare a &tarii te*nice a ve*iculelor: con(orm competentelor> c4 &a con&tate &i &a aplice &anctiuni =n ca)ul contraventiilor a(late =n competenta lor 044 ;n ca)ul depi&tarii =n tra(ic a unui ve*icul care pre)inta de(ectiuni te*nice la mecani&mul de directie: la &i&temul de (r?nare: care emite no<e poluante ori )gomote pe&te limitele legal admi&e &au care circula av?nd lumina (arurilor nereglata core&pun)ator: repre)entantii autoritatilor abilitate mentionea)a de&pre ace&tea =ntr'o nota te*nica de con&tatare ce &e ane<ea)a proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei =nc*eiat de catre politi&tul rutier

Art !A0
0!4 ;n ca)ul =n care con&tata =ncalcari ale normelor rutiere: agentul con&tatator =nc*eie un proce&'verbal de con&tatare a contraventiei: potrivit modelului preva)ut =n ane<a nr !A: care va cuprinde =n mod obligatoriu8 data: ora &i locul unde e&te =nc*eiat> gradul pro(e&ional: numele &i prenumele agentului con&tatator: unitatea din care ace&ta (ace parte> numele: prenumele: codul numeric per&onal: domiciliul &au re&edinta contravenientului: numarul &i &eria actului de identitate ori: =n ca)ul cetatenilor &traini: al per&oanelor (ara cetatenie &au al cetatenilor rom?ni cu domiciliul =n &trainatate: &eria &i numarul pa&aportului ori ale altui document de trecere a (rontierei de &tat: data eliberarii ace&tuia &i &tatul emitent> de&crierea (aptei contraventionale: cu indicarea datei: orei &i locului =n care a (o&t &av?r&ita: precum &i aratarea tuturor =mpre9urarilor ce pot &ervi la aprecierea gravitatii (aptei &i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite> indicarea actului normativ prin care &e &tabile&te &i &e &anctionea)a contraventia> numarul punctelor'amenda aplicate &i valoarea ace&tora: po&ibilitatea ac*itarii de catre per&oana (i)ica: =n termen de cel mult doua )ile lucratoare: a 9umatate din minimul amen)ii preva)ute de actul normativ: &anctiunea contraventionala complementara aplicata &i$&au ma&ura te*nico'admini&trativa di&pu&a> indicarea &ocietatii de a&igurari: =n &ituatia =n care (apta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie din care au re)ultat numai pagube materiale> termenul de e<ercitare a caii de atac: &emnatura agentului con&tatator &i unitatea de politie la care &e depune pl?ngerea 024 ;n ca)ul =n care contravenientul re(u)a &au nu poate &a &emne)e proce&ul'verbal: agentul con&tatator va (ace mentiune de&preJ ace&te =mpre9urari: care trebuie &a (ie con(irmate de un martor a&i&tent =n ace&t ca) proce&ul'verbal va cuprinde numele: prenumele: codul numeric per&onal &i &emnatura martorului 034 Atunci c?nd contravenientul a (o&t &anctionat cu amenda: odata cu copia proce&ului'verbal 0e<emplarul nr 24: ace&tuia i &e va comunica &i =n&tiintarea de plata: =n care &e va (ace mentiunea cu privire la obligativitatea ac*itarii amen)ii la in&titutiile abilitate &a o =nca&e)e: potrivit legi&latiei =n vigoare: =n termen de !# )ile de la comunicare: =n ca) contrar urm?nd &a &e procede)e la e<ecutarea &ilita 044 ;n &ituatia =n care contravenientul e&te per&oana 9uridica: =n proce&ul'verbal &e (ac mentiuni cu privire la denumirea: &ediul: codul unic de =nregi&trare ale ace&teia: precum &i numele: prenumele: numarul &i &eria actului de identitate: codul numeric per&onal &i domiciliul ori re&edinta per&oanei care o repre)inta 0#4 ;n momentul =nc*eierii proce&ului'verbal agentul con&tatator e&te obligat &a aduca la

cuno&tinta contravenientului dreptul de a (ace obiectiuni cu privire la continutul actului de con&tatare Obiectiunile trebuie con&emnate di&tinct =n proce&ul'verbal la rubrica CAlte mentiuniC: &ub &anctiunea nulitatii proce&ului'verbal 064 ;n ca)ul =n care pentru (apta &av?r&ita &e di&pune ca ma&ura te*nico'admini&trativa retinerea permi&ului de conducere &i$&au a certi(icatului de =nmatriculare ori de =nregi&trare &au a placutelor cu numarul de =nmatriculare ori de =nregi&trare: odata cu =nc*eierea proce&uluiverbal de con&tatare a contraventiei agentul con&tatator eliberea)a &i o dovada =nlocuitoare cu &au (ara drept de circulatie: dupa ca): al carei model e&te preva)ut =n ane<a nr !B 0@4 Atunci c?nd permi&ul de conducere &e retrage pentru ca titularul ace&tuia a (o&t declarat inapt pentru a conduce autove*icule &au tramvaie: &e eliberea)a dovada =nlocuitoare (ara drept de circulatie 0A4 ;n &ituatia =n care: prin acela&i proce&'verbal de con&tatare a contraventiei: &e di&pun mai multe ma&uri te*nico'admini&trative: agentul con&tatator eliberea)a pentru (iecare document &au &et de placute c?te o dovada =nlocuitoare 0"4 6entru ve*iculele implicate =n accidente de circulatie din care au re)ultat pagube materiale: politia rutiera eliberea)a proprietarilor &au detinatorilor ace&tora autori)atie de reparatii: al carei model e&te preva)ut =n ane<a nr !5: cu e<ceptia &ituatiei =n care &'a =nc*eiat o con&tatare amiabila de accident a carei validitate a (o&t ate&tata de &ocietatea de a&igurari abilitata: =n conditiile legii: ca) =n care reparatiile pot (i e(ectuate =n ba)a actului de ate&tare

Art !A!
0!4 ;n &ituatia =n care (apta a (o&t con&tatata cu a9utorul unui mi9loc te*nic certi(icat &au unui mi9loc te*nic omologat &i veri(icat metrologic: politi&tul rutier =nc*eie un proce&'verbal de con&tatare a contraventiei: potrivit modelului preva)ut =n ane<a nr !1: dupa prelucrarea =nregi&trarilor &i &tabilirea identitatii conducatorului de ve*icul 024 1atele de identi(icare a contravenientului care &e con&emnea)a =n proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &unt cele comunicate: =n &cri&: &ub &emnatura proprietarului &au detinatorului legal al ve*iculului

Art !A2
0!4 Oprirea ve*iculelor pe drumurile publice &e reali)ea)a prin e<ecutarea &emnalelor regulamentare de catre politi&tul rutier &au: dupa ca): de catre politi&tul de (rontiera: atunci c?nd con&tata =ncalcari ale normelor rutiere ori =n &ituatia =n care e<i&ta indicii temeinice de&pre &av?r&irea unei contraventii ori a unei (apte de natura penala: pentru identi(icarea per&oanelor care au comi& a&t(el de (apte &i a bunurilor care (ac obiectul urmaririi: precum &i pentru veri(icarea detinerii de catre conducatorii ve*iculelor a documentelor preva)ute de lege Oprirea ve*iculelor pe drumurile publice &e reali)ea)a &i =n conditiile producerii unor calamitati naturale: de)a&tre &au a altor &ituatii care pun =n pericol &iguranta circulatiei 024 Oprirea ve*iculelor &e (ace: de regula: =n a(ara partii caro&abile: iar acolo unde nu e<i&ta a&emenea conditii: c?t mai aproape de marginea din dreapta a drumului: pe aco&tament &au l?nga bordura ori =n &patiile de parcare: iar noaptea: cu precadere: =n locuri iluminate 034 +e inter)ice imobili)area ve*iculului pe partea caro&abila ca urmare a &emnalului de oprire e(ectuat de catre politi&t =n locurile =n care vi)ibilitatea e&te redu&a &ub #0 m

Art !A3
5onducatorul ve*iculului oprit la &emnalul regulamentar al politi&tului rutier &au: dupa ca): al politi&tului de (rontiera e&te obligat &a ram?na =n ve*icul: cu m?inile pe volan: iar ceilalti pa&ageri &a nu de&c*ida portierele: re&pect?nd indicatiile politi&tului

Art !A4
0!4 ;n &ituatia =n care conducatorul de autove*icul &au tramvai: oprit =n tra(ic pentru =ncalcarea unei norme rutiere: nu are a&upra &a niciun act de identitate &i nici permi&ul de conducere: politi&tul rutier trebuie &a =l conduca la cea mai apropiata unitate de politie pentru &tabilirea identitatii ace&tuia &i pentru veri(icarea =n evidenta a &ituatiei permi&ului de conducere: atunci c?nd nu e<i&ta po&ibilitatea reali)arii ace&tor veri(icari pe loc 024 ;n ca)ul =n care conducatorul auto are a&upra &a numai permi&ul de conducere: agentul con&tatator trebuie &a veri(ice =n evidenta daca domiciliul &au: dupa ca): re&edinta =n&cri&a =n document core&punde cu cea din Regi&trul national de evidenta a per&oanelor

034 Agentul con&tatator e&te obligat &a =n&crie: =n proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei: domiciliul &au: dupa ca): re&edinta contravenientului din actul de identitate: iar =n &ituatia =n care ace&ta nu are documentul a&upra &a: domiciliul &au re&edinta va (i con&emnata numai dupa veri(icarea e(ectuata =n Regi&trul national de evidenta a per&oanelor 044 6rocedura preva)uta la alin 024 &i 034 &e aplica &i atunci c?nd domiciliul &au: dupa ca): re&edinta ori &ediul proprietarului mentionat =n certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare nu core&punde cu datele e<i&tente =n evidenta ve*iculelor

Art !A#
0!4 5on&tatarea contraventiei de conducere a unui autove*icul &au tramvai de catre o per&oana care &e a(la &ub in(luenta alcoolului &e (ace prin te&tarea aerului e<pirat de acea&ta cu un mi9loc te*nic certi(icat &au cu un mi9loc te*nic omologat &i veri(icat metrologic 024 5onducatorilor de autove*icule &au tramvaie li &e recoltea)a obligatoriu probe biologice =n vederea &tabilirii alcoolemiei atunci c?nd8 a4 re)ultatul te&tarii arata o concentratie mai mare de 0:40 mg$l alcool pur =n aerul e<pirat> b4 =n eveniment e&te implicat un ve*icul care tran&porta mar(uri &au produ&e periculoa&e 034 5onducatorilor de ve*icule li &e recoltea)a obligatoriu probe biologice atunci c?nd re)ultatul

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


Art !A6

te&tarii preliminare cu a9utorul unor mi9loace te*nice certi(icate indica pre)enta =n organi&m a &ub&tantelor ori produ&elor &tupe(iante &au a medicamentelor cu e(ecte &imilare ;n ca)ul accidentelor de circulatie din care au re)ultat numai pagube materiale: conducatorii ve*iculelor &unt obligati &a &e &upuna te&tarii aerului e<pirat =n vederea &tabilirii alcoolemiei ori a con&umului de produ&e &au &ub&tante &tupe(iante ori al medicamentelor cu e(ecte &imilare ace&tora 1aca re)ultatul te&tarii arata o concentratie mai mare de 0:40 mg$l alcool pur =n aerul e<pirat &au indica pre)enta =n organi&m a &ub&tantelor ori produ&elor &tupe(iante &au a medicamentelor cu e(ecte &imilare: conducatorii de ve*icule &unt obligati &a &e &upuna recoltarii probelor biologice

Art !A@
5onducatorii de ve*icule &au de animale implicati =n accidente de circulatie din care a re)ultat moartea &au vatamarea integritatii corporale ori a &anatatii uneia &au mai multor per&oane &unt obligati &a &e &upuna recoltarii probelor biologice =n vederea &tabilirii alcoolemiei &au: dupa ca): a con&umului de &ub&tante ori produ&e &tupe(iante &au medicamente cu e(ecte &imilare ace&tora

Art !AA
;n toate ca)urile =n care &e recoltea)a probe biologice =n vederea &tabilirii alcoolemiei &au a pre)entei =n organi&m a &ub&tantelor ori produ&elor &tupe(iante &au a medicamentelor cu e(ecte &imilare e&te obligatorie &i e<aminarea clinica

+E5T7UNEA 28 Ma&uri te*nico'admini&trative

+UB+E5T7UNEA !8 Retinerea &au retragerea permi&ului de conducere Art !A"


0!4 6oliti&tul rutier e&te obligat ca: atunci c?nd veri(ica documentele unui conducator de autove*icul &au tramvai: &a urmarea&ca daca e<i&ta concordanta =ntre datele =n&cri&e =n actul de identitate &i cele din permi&ul de conducere =n ca)ul =n care con&tata neconcordante re(eritoare la nume: prenume: domiciliu &au re&edinta: precum &i =n ca)ul =n care termenul de valabilitate a e<pirat: politi&tul rutier e&te obligat &a retina permi&ul de conducere &i &a elibere)e dovada =nlocuitoare a ace&tuia cu drept de circulatie de !# )ile 024 ;n ca)ul =n care conducatorul de autove*icul &au tramvai are a&upra &a numai permi&ul de conducere: politi&tul rutier e(ectuea)a veri(icarile preva)ute la art !A4 alin 024 =n ca)ul =n

care datele nu core&pund: politi&tul rutier procedea)a con(orm alin 0!4 034 6ermi&ul de conducere retinut =n conditiile alin 0!4 &au 024 &e trimite: =mpreuna cu raportul de retinere: autoritatii competente care l'a eliberat

Art !"0
0!4 ;n ca)urile preva)ute de lege: odata cu con&tatarea (aptei: politi&tul rutier &au: dupa ca): politi&tul de (rontiera retine permi&ul de conducere: eliber?nd dovada =nlocuitoare cu &au (ara drept de circulatie: dupa ca) 024 6ermi&ul de conducere retinut =n conditiile alin 0!4: =mpreuna cu un raport de retinere: al carui model e&te preva)ut =n ane<a nr !E: &e trimit: cel mai t?r)iu =n prima )i lucratoare care urmea)a celei =n care a (o&t eliberata dovada =nlocuitoare: la &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t &av?r&ita (apta: care are obligatia &a (aca imediat mentiunile core&pun)atoare =n evidenta conducatorilor de autove*icule &i tramvaie 034 Raportul de retinere: precum &i documentele &au placutele cu numarul de =nmatriculare retinute unui conducator de autove*icul care po&eda permi& de conducere &au certi(icat de =nmatriculare eliberat de o autoritate &traina &e trimit politiei rutiere din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne pentru a (i trimi&e autoritatilor emitente

Art !"!
0!4 ;n &ituatia =n care contravenientul a &av?r&it (apta pe ra)a de competenta a altui 9udet dec?t cel care =l are =n evidenta: permi&ul de conducere &e pa&trea)a la &erviciul politiei rutiere pe teritoriul caruia a (o&t con&tatata contraventia: p?na c?nd &e(ul &erviciului *otara&te a&upra &anctiunii contraventionale complementare: dar nu mai mult de !# )ile de la data retinerii: dupa care =l trimite &erviciului politiei rutiere al 9udetului care =l are =n evidenta 024 6ermi&ul de conducere &e pa&trea)a la &erviciul politiei rutiere din 9udetul care are =n evidenta titularul: p?na la re&tituire &au: dupa ca): p?na la anularea documentului

Art !"2
0!4 5onducatorului de autove*icul &au tramvai: te&tat cu un mi9loc te*nic certi(icat &au cu un mi9loc te*nic omologat &i veri(icat metrologic: i &e retine permi&ul de conducere daca valoarea

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

concentratiei e&te de cel mult 0:40 mg$l alcool pur =n aerul e<pirat: eliber?ndu'&e dovada =nlocuitoare (ara drept de circulatie: daca nu dore&te recoltarea probelor biologice =n vederea &tabilirii alcoolemiei: =n conditiile &tabilite la art !"4 alin 0!4 024 5?nd conducatorul ve*iculului &olicita recoltarea probelor biologice =n vederea &tabilirii alcoolemiei: ace&ta va (i =n&otit de politi&tul rutier la cea mai apropiata in&titutie medicala autori)ata &au in&titutie medico'legala: iar dupa recoltare i &e va elibera o dovada =nlocuitoare cu drept de circulatie pentru cel mult !# )ile: a carei valabilitate intra =n vigoare la 24 de ore de la cea de'a doua recoltare de probe biologice

Art !"3
0!4 5onducatorul de autove*icul &au tramvai trebuie =n&otit de politi&tul rutier &au: dupa ca): de politi&tul de (rontiera: imediat: la cea mai apropiata in&titutie medicala autori)ata &au in&titutie medico'legala pentru a i &e recolta probe biologice =n vederea &tabilirii alcoolemiei: daca prin te&tarea cu un mi9loc te*nic certi(icat &au cu un mi9loc te*nic omologat &i veri(icat metrologic &'a con&tatat ca valoarea concentratiei de alcool e&te mai mare de 0:40 mg$l alcool pur =n aerul e<pirat 024 1upa recoltarea probelor biologice: politi&tul rutier retine permi&ul de conducere &i eliberea)a dovada =nlocuitoare (ara drept de circulatie 034 Atunci c?nd conducatorul de autove*icul &au tramvai nu are a&upra &a actul de identitate &i nici permi&ul de conducere: politi&tul rutier e&te obligat: =nainte de a'l conduce la in&titutia medicala autori)ata &au in&titutia medico'legala: &a (aca veri(icari =n evidente pentru &tabilirea identitatii ace&tuia &i a &ituatiei permi&ului de conducere 044 ;n &ituatia =n care conducatorul de autove*icul &au tramvai nu are a&upra &a permi&ul de conducere: politi&tul rutier =i aduce ace&tuia la cuno&tinta: prin =n&tiintare &cri&a pe care i'o =nm?nea)a imediat: ca nu mai are dreptul &a conduca autove*icule &au tramvaie p?na la (inali)area do&arului penal: precum &i obligatia de a preda permi&ul de conducere &erviciului politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t &av?r&ita (apta

Art !"4
0!4 6entru determinarea alcoolemiei &e recoltea)a doua probe biologice la interval de o ora =ntre prelevari =n ca)ul re(u)ului de prelevare a celei de'a doua probe biologice nu &e e(ectuea)a calculul retroactiv al alcoolemiei 024 Re(u)ul per&oanei e<aminate de a i &e recolta cea de'a doua proba biologica &e

con&emnea)a =n proce&ul'verbal de prelevare

Art !"#
5onducatorului de autove*icul &au tramvai: te&tat preliminar cu a9utorul unui mi9loc te*nic certi(icat care a relevat pre)enta =n organi&m a &ub&tantelor ori produ&elor &tupe(iante &au a medicamentelor cu e(ecte &imilare ace&tora: i &e aplica procedura preva)uta la art !"2

Art !"6
0!4 5onducatorului de autove*icul &au tramvai: depi&tat =n tra(ic =ncalc?nd o norma rutiera pentru care &e di&pune &anctiunea contraventionala complementara a &u&pendarii e<ercitarii dreptului de a conduce &i care pre)inta la control dovada =nlocuitoare a permi&ului de conducere retinut pentru o (apta &av?r&ita anterior: a(lata =n termenul de valabilitate: i &e retine dovada pre)entata &i i &e eliberea)a o noua dovada: a carei valabilitate nu poate depa&i termenul de valabilitate al primei dove)i 024 1aca cea de'a doua (apta e&te una dintre cele preva)ute la art !02 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr !"#$2002: republicata: cu modi(icarile &i completarile ulterioare: politi&tul rutier eliberea)a titularului permi&ului o dovada =nlocuitoare (ara drept de circulatie 034 1ovada =nlocuitoare a permi&ului de conducere: retinuta =n conditiile preva)ute la alin 0!4: &e trimite la &erviciul politiei rutiere al 9udetului care =l are =n evidenta pe contravenient: =mpreuna cu raportul de retinere

Art !"@
0!4 6ermi&ul de conducere al unei per&oane declarate inapta din punct de vedere medical de catre o in&titutie medicala autori)ata &e retrage de catre &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia =&i de&(a&oara activitatea medicul de (amilie care are =n evidenta per&oana re&pectiva 024 +e(ul &erviciului politiei rutiere di&pune retragerea permi&ului de conducere &i =l pa&trea)a la &ediul unitatii p?na la =ncetarea cau)elor pentru care a (o&t retra& =n &ituatia =n care conducatorul de autove*icul &au tramvai are domiciliul ori re&edinta pe ra)a altui 9udet: &e(ul &erviciului politiei rutiere care a di&pu& ma&ura te*nico'admini&trativa trimite permi&ul de conducere la &erviciul politiei rutiere din 9udetul care =l are =n evidenta: =mpreuna cu un raport de retragere

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


+UB+E5T7UNEA 28 Retinerea &au retragerea certi(icatului de =nmatriculare ori de =nregi&trare &i a placutelor cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare Art !"A
0!4 ;n ca)urile preva)ute de lege: odata cu con&tatarea (aptei: politi&tul rutier &au: dupa ca): politi&tul de (rontiera retine certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare ori placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare: eliber?nd dovada =nlocuitoare cu &au (ara drept de circulatie: dupa ca) 024 1ocumentele &au placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare retinute =n conditiile alin 0!4: =mpreuna cu raportul de retinere: &e trimit: cel mai t?r)iu =n prima )i lucratoare care urmea)a celei =n care a (o&t eliberata dovada =nlocuitoare: la &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t &av?r&ita (apta: care are obligatia &a (aca imediat mentiunile core&pun)atoare =n evidenta ve*iculelor 034 5erti(icatul de =nregi&trare &au placutele cu numarul de =nregi&trare: eliberate de o autoritate a admini&tratiei publice locale: retinute =n conditiile legii: &e trimit =mpreuna cu raportul de retinere autoritatii care 7e'a eliberat 044 Raportul de retinere: precum &i documentele &au placutele cu numarul de =nmatriculare: eliberate de o autoritate &traina: retinute =n conditiile legii: &e trimit politiei rutiere din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne pentru a (i remi&e autoritatilor emitente

Art !""
0!4 Atunci c?nd politi&tul rutier &au politi&tul de (rontiera con&tata ca autove*iculul e&te condu& de proprietar &au de detinatorul mandatat &i datele privind numele: prenumele: domiciliul &au re&edinta =n&cri&e =n certi(icatul de =nmatriculare ori de =nregi&trare nu coincid cu cele din documentul de identitate: agentul con&tatator retine certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare: eliber?nd titularului dovada =nlocuitoare cu drept de circulatie pentru !# )ile 024 5erti(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare &e trimite autoritatii competente care l'a eliberat: =mpreuna cu raportul de retinere

Art 200
0!4 ;n ca)urile =n care legea prevede aplicarea ma&urii te*nico'admini&trative a retragerii

placutelor cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare: conducatorul ve*iculului e&te obligat &a demonte)e &i &a predea placutele agentului con&tatator care a di&pu& ma&ura 024 5?nd conducatorul ve*iculului re(u)a &a predea placutele: agentul con&tatator demontea)a el =n&u&i placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare: =n pre)enta unui martor a&i&tent: con&emn?nd de&pre acea&ta =n proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei

Art 20!
Atunci c?nd ve*iculul e&te =nmatriculat &au =nregi&trat =ntr'un alt 9udet dec?t cel pe teritoriul caruia a (o&t con&tatata (apta: certi(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare &i placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare &e trimit: dupa e<pirarea termenului preva)ut de lege pentru introducerea pl?ngerii =mpotriva proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei: &erviciului politiei rutiere din 9udetul care are =n evidenta ve*iculul

Art 202
0!4 5erti(icatul de =nmatriculare &au de =nregi&trare: precum &i placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare &e re&tituie de catre &erviciul politiei rutiere care le are =n pa&trare proprietarului &au utili)atorului ve*iculului: la pre)entarea de catre ace&ta a dove)ii =ncetarii motivelor pentru care &'a di&pu& ma&ura te*nico'admini&trativa 024 ;n ca)ul introducerii pl?ngerii =mpotriva proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei: =n dovada =nlocuitoare a certi(icatului de =nmatriculare &au de =nregi&trare &e =n&crie mentiunea ca ve*iculul are drept de circulatie pentru 30 de )ile: cu po&ibilitatea prelungirii dreptului de circulatie: iar placutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare &e re&tituie de catre politia rutiera =n ba)a ordonantei pre&edintiale emi&e de in&tanta =nve&tita cu &olutionarea cau)ei &au a *otar?rii 9udecatore&ti rama&e de(initiva

+UB+E5T7UNEA 38 Anularea permi&ului de conducere Art 203


0!4 Anularea permi&ului de conducere: =n ca)urile preva)ute la art !!4 alin 0!4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr !"#$2002: republicata: cu modi(icarile &i completarile ulterioare: &e di&pune8 a4 de &e(ul &erviciului politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t con&tatata (apta: =n ba)a *otar?rii 9udecatore&ti rama&e de(initiva: di&pu&a de o in&tanta din Rom?nia> b4 de &e(ul politiei rutiere din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne: =n ba)a unei

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

*otar?ri 9udecatore&ti rama&e de(initiva: pronuntata de catre o autoritate &traina competenta: pentru o in(ractiune &av?r&ita de titular pe teritoriul &tatului re&pectiv: daca pentru (apta &av?r&ita legi&latia rom?na prevede acea&ta ma&ura 024 Anularea permi&ului de conducere al per&oanei decedate &e di&pune de &e(ul &erviciului politiei rutiere pe ra)a caruia titularul a domiciliat: =n conditiile e<i&tentei unei &e&i)ari din partea unei autoritati competente &au a unui certi(icat de dece& 034 Ma&ura anularii permi&ului de conducere &e comunica: =n termen de cel mult # )ile lucratoare: titularului permi&ului de conducere: la domiciliul ace&tuia: pentru &ituatiile preva)ute la alin 0!4 044 ;n termenul preva)ut la alin 034: permi&ul de conducere &e tran&mite de &erviciul politiei rutiere care a di&pu& anularea la autoritatea competenta care l'a eliberat: =n vederea e(ectuarii mentiunii =n evidenta

+E5T7UNEA 38 +anctiuni contraventionale complementare


+UB+E5T7UNEA !8 Aplicarea punctelor de penali)are Art 204
0!4 5?nd pentru (apta &av?r&ita legea prevede &i aplicarea punctelor de penali)are: agentul con&tatator are obligatia &a le =n&crie =n proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei 024 6roce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &e trimite: =n cel mult doua )ile lucratoare de la data =ntocmirii ace&tuia: la &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t &av?r&ita (apta

Art 20#
6unctele de penali)are &e =n&criu =n evidenta conducatorilor de autove*icule &au tramvaie de catre &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t con&tatata (apta

Art 206
5?nd in&tanta competenta: prin *otar?re 9udecatorea&ca rama&a irevocabila: a di&pu& anularea proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei: &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t

&av?r&ita (apta radia)a din evidenta punctele de penali)are aplicate

Art 20@
5?nd un conducator de autove*icule: po&e&or al unui permi& de conducere eliberat de catre o autoritate &traina: &av?r&e&te o (apta pentru care legea prevede &i aplicarea punctelor de penali)are: proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &e trimite politiei rutiere din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne: pentru in(ormarea autoritatii &tatului care a emi& permi&ul de conducere

Art 20A
Titularul permi&ului de conducere: la cerere: are dreptul &a obtina: per&onal: la &ediul politiei rutiere din 9udetul care =l are =n evidenta: in(ormatii cu privire la numarul de puncte de penali)are ce i'au (o&t aplicate

+UB+E5T7UNEA 28 +u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce autove*icule &au tramvaie Art 20"
0!4 La cumulul a cel putin !# puncte de penali)are: &erviciul politiei rutiere din 9udetul care are =n evidenta conducatorul de autove*icul comunica ace&tuia: =n &cri&: =n termen de !0 )ile de la data =nregi&trarii =n evidenta a ultimelor puncte de penali)are: &anctiunea contraventionala complementara a &u&pendarii e<ercitarii dreptului de a conduce: precum &i obligatia de a &e pre)enta la &ediul politiei rutiere: =n termen de # )ile de la primirea =n&tiintarii &cri&e: pentru a preda permi&ul de conducere 024 Titularul permi&ului de conducere are dreptul de a conduce autove*icule de la data cumularii celor !# puncte de penali)are &i p?na la data e<pirarii termenului c?nd avea obligatia de a preda permi&ul de conducere &au: dupa ca): p?na la data predarii permi&ului de conducere 034 +u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce autove*icule operea)a =n )iua urmatoare celei =n care a (o&t predat permi&ul de conducere &au: dupa ca): a e<pirat termenul de predare a ace&tuia 044 ;n ca)ul =n care titularul permi&ului de conducere nu &e pre)inta la politie =n termenul preva)ut la alin 0!4: perioada de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce autove*icule &e ma9orea)a: de drept: cu 30 de )ile 0#4 ;n &ituatia =n care titularul permi&ului de conducere (ace dovada impo&ibilitatii pre)entarii la politie =n termenul de # )ile de la primirea =n&tiintarii &cri&e: perioada de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce autove*icule di&pu&a potrivit alin 044 &e anulea)a

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


Art 2!0
0!4 ;n &ituatia =n care conducatorul de autove*icul &av?r&e&te o (apta pentru care: potrivit legii: &e retine permi&ul de conducere =n vederea &u&pendarii e<ercitarii dreptului de a conduce: eliber?ndu'&e dovada =nlocuitoare cu drept de circulatie: &anctiunea contraventionala complementara operea)a =ncep?nd cu )iua urmatoare celei =n care a e<pirat valabilitatea dove)ii 024 5?nd dovada =nlocuitoare a permi&ului de conducere e&te eliberata (ara drept de circulatie: &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce operea)a din momentul aplicarii &anctiunii contraventionale complementare prin proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei

Art 2!!
;n ca)ul =n care titularului permi&ului de conducere i &'a inter)i& &a ocupe o (unctie &au pro(e&ie care are legatura cu dreptul de a conduce autove*icule &au tramvaie: potrivit art !!2 lit c4 din 5odul penal: republicat: cu modi(icarile &i completarile ulterioare: &e(ul &erviciului politiei rutiere care (unctionea)a pe teritoriul de competenta al autoritatii care a luat ma&ura de &iguranta di&pune &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce autove*icule &au tramvaie pe durata c?t operea)a ma&ura de &iguranta

Art 2!2
0!4 6ermi&ul de conducere eliberat de o autoritate &traina: retinut ca urmare a =ncalcarii de catre titular a unei norme rutiere pentru care legea prevede &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce &i pentru care &'a eliberat dovada =nlocuitoare cu drept de circulatie: =mpreuna cu o copie a proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei &e trimit politiei rutiere din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne: =n termen de !# )ile de la aplicarea &anctiunii

contraventionale complementare 024 5?nd dovada =nlocuitoare e&te eliberata (ara drept de circulatie: permi&ul de conducere &i copia proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei &e trimit unitatii de politie preva)ute la alin 0!4 =n cel mult o )i lucratoare de la data con&tatarii (aptei 034 6?na la =mplinirea termenului preva)ut la alin 0!4: titularul permi&ului de conducere eliberat de o autoritate &traina poate &olicita ca: p?na la e<pirarea perioadei de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce: documentul &a (ie pa&trat la &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t &av?r&ita (apta: pentru a'i (i re&tituit 1e&pre acea&ta po&ibilitate titularul permi&ului de conducere va (i in(ormat odata cu comunicarea &u&pendarii e<ercitarii dreptului de a conduce

Art 2!3
0!4 +u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce &e di&pune de catre politia rutiera din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne &i =n ca)ul =n care titularul permi&ului de conducere eliberat de catre autoritatea competenta din Rom?nia a &av?r&it o (apta pe teritoriul altui &tat: iar autoritatea &tatului re&pectiv a di&pu&: prin *otar?re: o a&t(el de ma&ura 024 +u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce &e aplica pe teritoriul Rom?niei numai daca pentru (apta &av?r&ita legi&latia rutiera rom?nea&ca prevede o a&t(el de ma&ura 034 6erioada de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce pe teritoriul Rom?niei nu poate (i mai mare dec?t cea preva)uta de legi&latia rutiera rom?nea&ca pentru o (apta a&emanatoare 044 6entru &tabilirea perioadei de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce &e ia =n con&iderare: obligatoriu: perioada c?t titularul permi&ului de conducere nu a avut drept de circulatie pe teritoriul &tatului care a emi& o a&t(el de deci)ie

Art 2!4
0!4 ;n ca)ul &av?r&irii a doua &au a mai multor contraventii care atrag &i &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce: con&tatate prin acela&i proce&'verbal: perioada de &u&pendare &e calculea)a prin =n&umarea perioadelor preva)ute pentru (iecare (apta: (ara ca acea&ta &a depa&ea&ca "0 de )ile 024 5?nd o per&oana careia i'a (o&t retinut permi&ul de conducere pentru o (apta preva)uta cu &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce &av?r&e&te: =n perioada =n care are drept de circulatie: o noua contraventie pentru care &e di&pune &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce: &e aplica di&tinct perioade de &u&pendare pentru (iecare contraventie

+UB+E5T7UNEA 38 5on(i&carea bunurilor Art 2!#


0!4 Mi9loacele &peciale de averti)are luminoa&e &i &onore: precum &i di&po)itivele care perturba (unctionarea mi9loacelor te*nice de &upraveg*ere a tra(icului con(i&cate: =n conditiile legii: &e predau la &erviciul politiei rutiere pe ra)a careia a (o&t con&tatata (apta

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


024 6lacutele cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare con(i&cate =n conditiile legii &e predau la &erviciul politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t con&tatata (apta pentru a (i trimi&e autoritatii competente care 7e'a eliberat 034 Ee*iculele cu tractiune animala con(i&cate =n conditiile legii &e predau autoritatilor admini&tratiei publice locale: pe ba)a de proce&'verbal: =n vederea tran&miterii ace&tora &pre valori(icare: potrivit di&po)itiilor Ordonantei Guvernului nr !2A$!""A pentru reglementarea modului &i conditiilor de valori(icare a bunurilor con(i&cate &au intrate: potrivit legii: =n proprietatea privata a &tatului: aprobata cu modi(icari &i completari prin Legea nr "A$!""": republicata

+UB+E5T7UNEA 48 7mobili)area ve*iculului Art 2!6


0!4 7mobili)area unui ve*icul &e di&pune &i &e e(ectuea)a de catre politia rutiera: =n ca)urile &i =n conditiile preva)ute de lege 024 7mobili)area &e (ace =n pre)enta unui martor a&i&tent: prin (olo&irea: =n interiorul &au =n e<teriorul ve*iculului: a unor di&po)itive te*nice &au a altor mi9loace de blocare: care &e con&emnea)a =n proce&ul'verbal de con&tatare a (aptei pentru care &'a di&pu& ma&ura 034 ;n lip&a unui martor a&i&tent politi&tul rutier preci)ea)a motivele care au condu& la =nc*eierea proce&ului'verbal =n ace&t mod 044 7mobili)area unui ve*icul e&te inter)i&a =n toate locurile unde oprirea &au &tationarea e&te inter)i&a

Art 2!@
0!4 Atunci c?nd &e impune imobili)area: =n conditiile legii: a unui ve*icul care tran&porta produ&e &au &ub&tante periculoa&e: politi&tul rutier e&te obligat &a anunte: de =ndata: unitatea de politie din care (ace parte pentru a &e &tabili: =mpreuna cu unitatile 7n&pectoratului General pentru +ituatii de Urgenta: de&tinatia (inala pentru parcarea autove*iculului 024 7mobili)area unui ve*icul care e(ectuea)a tran&port de mar(uri &au produ&e periculoa&e ori cu gabarite &i$&au ma&e depa&ite &e di&pune de catre politia rutiera: =n conditiile &tabilite =mpreuna cu repre)entantii autoritatilor cu atributii =n domeniu

Art 2!A
Revocarea imobili)arii &e di&pune8 a4 de catre politi&tul rutier care a di&pu&'o: daca e&te pre)ent: iar motivele pentru care a (o&t di&pu&a au =ncetat> b4 de catre &e(ul &erviciului politiei rutiere din care (ace parte agentul con&tatator: daca motivele pentru care a (o&t di&pu&a ma&ura au =ncetat> c4 de catre procuror &au de in&tanta de 9udecata: atunci c?nd ve*iculul a (acut obiectul unei in(ractiuni

+E5T7UNEA 48 Re&tituirea permi&ului de conducere &i reducerea perioadei de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce
Art 2!"
0!4 Re&tituirea permi&ului de conducere &e di&pune de catre &e(ul &erviciului politiei rutiere care =l are =n evidenta: la cererea titularului: =n urmatoarele ca)uri8 a4 la e<pirarea termenului de &u&pendare: c?nd &anctiunea a (o&t aplicata pentru cumul de puncte> b4 la e<pirarea termenului de &u&pendare: c?nd &anctiunea a (o&t aplicata ca urmare a &av?r&irii unei contraventii pentru care legea prevede &u&pendarea dreptului de a conduce pentru 30: 60 &au "0 de )ile &au: dupa ca): a (o&t ma9orata cu 30 de )ile: daca titularul a promovat te&tul de veri(icare a cunoa&terii regulilor de circulatie> c4 =n ba)a certi(icatului medico'legal prin care &e con(irma ca a(ectiunile medicale care au determinat declararea per&oanei re&pective ca inapta medical au =ncetat 024 Re&tituirea permi&ului de conducere &e di&pune de catre &e(ul &erviciului politiei rutiere pe ra)a careia a (o&t &av?r&ita (apta: la cererea titularului: =n ba)a re)olutiei &au: dupa ca): a ordonantei procurorului prin care &'a di&pu& ne=nceperea urmaririi penale: &coaterea de &ub urmarirea penala ori =ncetarea urmaririi penale: =n ba)a *otar?rii 9udecatore&ti rama&e de(initive prin care &'a di&pu& ac*itarea inculpatului &au prin care proce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei a (o&t anulat ori ca urmare a =ncetarii ma&urii de &iguranta preva)ute la art !!2 lit c4 din 5odul penal: republicat: cu modi(icarile &i completarile ulterioare 034 Eeri(icarea cunoa&terii regulilor de circulatie de catre contravenient &e e(ectuea)a de catre &erviciul politiei rutiere care =l are =n evidenta: =n ca)ul =n care &anctiunea a (o&t aplicata ca

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


urmare a &av?r&irii unei contraventii pentru care legea prevede &u&pendarea dreptului de a conduce pentru 30: 60 &au "0 de )ile &au: dupa ca): a (o&t ma9orata cu 30 de )ile 044 Eeri(icarea cunoa&terii regulilor de circulatie con&ta =n completarea unui te&t'grila: ce contine !# =ntrebari din legi&latia rutiera E&te declarata CpromovataC per&oana care a (ormulat ra&pun&ul corect la cel putin !3 =ntrebari 0#4 5ontravenientul e&te obligat &a &u&tina e<amenul de veri(icare a cunoa&terii regulilor de circulatie: =n perioada e<ecutarii &anctiunii contraventionale complementare a &u&pendarii e<ercitarii dreptului de a conduce: =n )ilele &tabilite: &aptam?nal: la nivelul &erviciului politiei rutiere 064 6revederile alin 0!4'0#4 &e aplica &i =n ca)ul titularului unui permi& de conducere rom?ne&c pentru care: potrivit legii: a (o&t aplicata &anctiunea contraventionala complementara a &u&pendarii e<ercitarii dreptului de a conduce de catre o autoritate competenta &traina: ca urmare a &av?r&irii de catre ace&ta: pe teritoriul &tatului re&pectiv: a unei (apte pentru care &e aplica acea&ta &anctiune

Art 220
0!4 Titularul permi&ului de conducere eliberat de o autoritate &traina: =mpotriva caruia &'a

di&pu& &u&pendarea dreptului de a conduce: poate &olicita &e(ului politiei rutiere pe ra)a careia a (o&t con&tatata (apta re&tituirea documentului: =nainte de e<pirarea perioadei de &u&pendare: cu cel mult o )i lucratoare =nainte de data para&irii teritoriului Rom?niei 024 ;n &ituatia re&tituirii permi&ului de conducere potrivit alin 0!4: &e(ul politiei rutiere din cadrul 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne comunica &anctiunea aplicata autoritatii &traine care a eliberat documentul

Art 22!
0!4 6erioada de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce &e reduce la 30 de )ile: la cererea titularului: daca &unt =ndeplinite: cumulativ: urmatoarele conditii8 a4 a (o&t declarat admi& la te&tul de veri(icare a cunoa&terii regulilor de circulatie> b4 a obtinut permi& de conducere cu cel putin un an =nainte de &av?r&irea (aptei> c4 =n ultimii 3 ani de la data &av?r&irii (aptei pentru care &e &olicita reducerea perioadei de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce nu a bene(iciat de o a&t(el de ma&ura> d4 =n ultimii 2 ani de la data con&tatarii contraventiei pentru care &e aplica &anctiunea contraventionala complementara nu a mai avut &u&pendata e<ercitarea dreptului de a conduce autove*icule &au tramvaie 024 5onducatorul de autove*icul &au tramvai nu bene(icia)a de reducerea perioadei de &u&pendare a e<ercitarii dreptului de a conduce: daca8 a4 perioada de &u&pendare a (o&t ma9orata: con(orm legii> b4 a cumulat: din nou: cel putin !# puncte de penali)are =n urmatoarele !2 luni de la data e<pirarii ultimei &u&pendari a e<ercitarii dreptului de a conduce> c4 a (o&t implicat =ntr'un accident de circulatie din care au re)ultat numai pagube materiale: iar re)ultatul te&tarii aerului e<pirat &au al probelor biologice a &tabilit ca a condu& ve*iculul =n timp ce &e a(la &ub in(luenta alcoolului> d4 &anctiunea contraventionala complementara &'a di&pu& ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea (erata c?nd barierele &au &emibarierele &unt cobor?te ori =n cur& de cobor?re &au c?nd &emnalele cu lumini ro&ii &i$&au &onore &unt =n (unctiune

5A67TOLUL E7778 1i&po)itii tran)itorii &i (inale


Art 222

5u oca)ia pre&c*imbarii permi&elor de conducere emi&e anterior datei de ! decembrie !""# cu cele model nou: ec*ivalarea dintre vec*ile &i noile categorii &e (ace dupa cum urmea)a8 a4 categoria G cu categoria A> b4 categoria A cu categoria A> c4 categoria B cu categoria B> d4 categoria 5 cu categoria 5> e4 categoria 1 cu categoria 1> (4 categoriile 5: E &i$&au 5 K E cu categoria 5E> g4 categoriile B: 5: E &i$&au B K E &i 5 K E cu categoriile BE &i 5E> *4 categoriile 5: 1: E &i$&au 5 K E &i 1 K E cu categoriile 5E &i 1E> i4 categoriile B: 5: 1: E &i$&au B K E: 5 K E &i 1 K E cu categoriile BE: 5E &i 1E> 94 categoria % cu categoria Tr> H4 categoria 2 cu categoria Tb>

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


l4 categoria 7 cu categoria Tv

Art 223
0!4 6olitia rutiera a&igura =n&otirea coloanelor o(iciale cu ec*ipa9e &peciali)ate potrivit competentei 024 +e =n&ote&c cu ec*ipa9e ale politiei rutiere demnitari rom?ni &au o(icialitati &traine cu (unctii &imilare ace&tora: dupa cum urmea)a8 a4 6re&edintele Rom?niei> b4 pre&edintele +enatului> c4 pre&edintele 5amerei 1eputatilor> d4 primul'mini&tru al Guvernului

034 ;n &ituatii deo&ebite: care impun depla&area =n regim de urgenta: pot bene(icia de =n&otirea cu ec*ipa9e ale politiei rutiere &i mini&trii din Guvernul Rom?niei &au omologi din &trainatate a(lati =n vi)ita o(iciala =n Rom?nia: precum &i &e(ii mi&iunilor diplomatice acreditati =n Rom?nia: cu oca)ia depunerii &cri&orilor de acreditare 044 Bene(icia)a de =n&otire &i candidatii la (unctia de 6re&edinte al Rom?niei: pe timpul campaniei electorale: dupa validarea candidaturii: numai pe ra)a localitatilor unde au loc activitatile electorale 0#4 Bene(icia)a de =n&otire cu ec*ipa9e ale politiei rutiere (o&tii pre&edinti ai Rom?niei: =n conditiile legii 064 5oncur&urile organi)ate pe drumurile publice: autori)ate potrivit legii: care pre&upun re&trictionarea circulatiei pe anumite &ectoare: precum &i tran&porturile agabaritice &au &peciale vor (i =n&otite numai cu aprobarea 7n&pectoratului General al 6olitiei Rom?ne: =n (unctie de di&ponibilitati: contra co&t: potrivit tari(elor &tabilite de normele legale

Art 224
0!4 La nivelul unitatilor de =nvatam?nt: cur& primar &i gimna)ial: cadrele didactice care predau orele de educatie rutiera vor (i &pri9inite &i =ndrumate de catre politi&ti rutieri 024 5oncur&urile organi)ate la nivelul unitatilor de =nvatam?nt pe teme rutiere vor (i coordonate de catre &erviciul politiei rutiere din 9udetul =n care =&i are &ediul unitatea de =nvatam?nt

Art 22#
Ane<ele nr !A ' !E (ac parte integranta din pre)entul regulament

ANELA nr !A8
0!4 E<emplar nr ! ! J 6RO5E+'EERBAL +eria Nr ;nc*eiat a&ta)i8 )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM ora MJMJM =n localitatea Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume4 din 0unitatea4 con&tat ca8 1l$1na : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: act de ident MJJJJM &eria MJMJM nr MJMJMJMJMJMJM: cu domiciliul$re&edinta =n : &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet 6er& 9uridica : cu &ediul =n &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet : 5U7 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: repre)entata de dl$dna : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: act de ident MJJJJM &eria MJMJMnr MJMJMJMJMJMJM: cu domiciliul$re&edinta =n : &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet ;n )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM ora MJMJM locul a &av?r&it urmatoarele8 %apta &av?r&ita e&te preva)uta de8 ' art din &i &anctionata de art din ' art din &i &anctionata de art din ' art din &i &anctionata de art din
ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


' art din &i &anctionata de art +tabile&c8 a4MJJJJM AEERT7+MENT$ MJJJJM AMEN1A: =n &uma de b4MJJJJM O4 6UN5TE'AMEN1A: =n valoare de c4MJJJJM O4 6UN5TE 1E 6ENAL7IARE> d45ON%7+5AREA8 > e47MOB7L7IAREA EE275ULULU7 0marca4 din lei> lei> nr de =nmatric $=nreg

c( art din > (4RET7NEREA MJJJJM permi&ului de conducere$ MJJJJM certi(icatului de =nmatriculare 0=nregi&trare4$ MJJJJM placutelor cu numarul de =nmatriculare 0=nregi&trare4$ MJJJJM ate&tatului pro(e&ional 5ontravenientul ac*ita pe loc: cu c*itanta nr : &au poate ac*ita =n cel mult 2 )ile lucratoare de la data primirii proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei 9umatate din minimul amen)ii preva)ute de lege: adica &uma de lei 5ontravenientul MJJJJM re(u)a$ MJJJJM nu poate &a &emne)e proce&ul'verbal Martor a&i&tent 0nume &i prenume4: 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM Alte mentiuni Ee*icul nr a&igurat cu polita nr MJMJMJMJMJMJMJMJM: valabila p?na la MJMJM MJMJM MJMJMJMJM 5ontravenientul poate (ace pl?ngere =mpotriva proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei =n termen de !# )ile de la data =nm?narii$comunicarii: care &e depune la +erviciul politiei rutiere
JJJJJJJJJJJJJJJ

O4 +e trece totalul numarului punctelor'amenda &au: dupa ca): al punctelor de penali)are aplicate 2 J ;N+T77NTARE 1E 6LATA 1l$1na : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: act de ident MJJJJM &eria MJMJM nr MJMJMJMJMJMJM: cu domiciliul$re&edinta =n : &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet 6er&oana 9uridica : cu &ediul =n localitatea : &tr nr : &ector$9udet : 5U7 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM 5on(orm 6roce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei &eria nr : =nc*eiat la MJMJM MJMJM MJMJMJMJM: &'a &tabilit drept amenda &uma de lei: pe care va trebui &a o ac*itati la : la ca&ieriile autoritatilor admini&tratiei publice locale ori ale altor in&titutii publice abilitate &a admini&tre)e veniturile bugetelor locale &au la g*i&eul unic din punctele de trecere a (rontierei de &tat a Rom?niei 5*itanta &i copia proce&ului'verbal &e tran&mit =n termen de !# )ile de la comunicare unitatii din care (ace parte agentul con&tatator 6lata &e poate e(ectua &i prin in&trumente de plata electronice =n cadrul G*i&eului virtual de plati: ca) =n care nu aveti obligatia de a (ace dovada platii unitatii din care (ace parte agentul con&tatator ;n ca) de neplata a obligatiilor &e va trece la e<ecutarea &ilita ' ver&o ' 5atre ;n temeiul art din contraventiei &eria 9uridice JJJJJJJJJJ : trimitem alaturat 6roce&ul'verbal de con&tatare a : =nc*eiat pe numele dlui$dnei$per& =n vederea e<ecutarii &ilite

nr

Agent con&tatator Martor a&i&tent 5ontravenient Am luat la cuno&tinta +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE Recomandat nr din Loc pentru (rancare +tampila cu data pre)entarii +tampila cu data primirii

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

NOTA 7 5on(orm prevederilor art !!A alin 0!4 din O U G nr !"#$2002 privind circulatia pe drumurile publice: republicata: contravenientul poate depune pl?ngere =mpotriva proce&uluiverbal =n termen de !# )ile la &ediul &erviciului politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t con&tatata (apta 6l?ngerea: &emnata &i datata: &e depune =n 2 e<emplare: =n&otita de8 ' copia proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei> ' copia actului de identitate> ' copia dove)ii de retinere a permi&ului de conducere: a certi(icatului de =nmatriculare &au de

=nregi&trare: a placutelor cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare a ve*iculului ori: dupa ca): a autori)atiei de reparatii> ' copii ale oricaror alte acte &au documente =n &u&tinerea pl?ngerii 5on(orm di&po)itiilor art !!A alin 024 din O U G nr !"#$2002: republicata: pl?ngerea &u&penda e<ecutarea 6entru prelungirea$acordarea dreptului de circulatie trebuie &a va pre)entati la &e(ul politiei rutiere pe ra)a careia a (o&t &av?r&ita contraventia =n vederea prelungirii dreptului de circulatie &au: dupa ca): pentru a &e (ace mentiunea: pe dovada: ca aveti dreptul de a conduce autove*icule ori tramvaie pentru o perioada de 30 de )ile 6relungirea dreptului de circulatie &e (ace de catre &e( ui politiei rutiere pe a carei ra)a de competenta a (o&t &av?r&ita contraventia: din 30 =n 30 de )ile: =n ba)a unui certi(icat eliberat de in&tanta de 9udecata care con(irma ca do&arul e&te =n cur& de &olutionare: p?na la ram?nerea de(initiva a *otar?rii 9udecatore&ti 77 6rin urmatoarele abrevieri &e =ntelege8 ' act de ident ' 5 7 0carte de identitate4: B 7 0buletin de identitate4: 6a&p 0pa&aport4: 5 7 6 0cartea de identitate provi)orie4> ' 5N6 ' codul numeric per&onal> ' 5U7 ' codul unic de =nregi&trare al per&oanei 9uridice 024 E<emplar nr 2 ! J 6RO5E+'EERBAL +eria Nr ;nc*eiat a&ta)i8 )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM ora MJMJM =n localitatea Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume4 din 0unitatea4 con&tat ca8 1l$1na : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: act de ident MJJJJJJM &eria MJMJM nr MJMJMJMJMJMJM: cu domiciliul$re&edinta =n : &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet 6er& 9uridica : cu &ediul =n &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet : 5U7 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: repre)entata de dl$dna : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: act de ident MJJJJJJM &eria MJMJMnr MJMJMJMJMJMJM: cu domiciliul$re&edinta =n : &tr nr : bl : &c : ap : &ector$9udet ;n )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM ora MJMJM locul a &av?r&it urmatoarele8 %apta &av?r&ita e&te preva)uta de8 ' art din &i &anctionata de art din ' art din &i &anctionata de art din ' art din &i &anctionata de art din ' art din &i &anctionata de art din +tabile&c8 a4MJJJJM AEERT7+MENT$ MJJJJM AMEN1A: =n &uma de lei> b4MJJJJM O4 6UN5TE'AMEN1A: =n valoare de lei> c4MJJJJM O4 6UN5TE 1E 6ENAL7IARE> d45ON%7+5AREA8 >
ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


e47MOB7L7IAREA EE275ULULU7 0marca4 nr de =nmatric $=nreg c( art din > (4RET7NEREA MJJJJM permi&ului de conducere$ MJJJJM certi(icatului de =nmatriculare 0=nregi&trare4$ MJJJJM placutelor cu numarul de =nmatriculare 0=nregi&trare4$ MJJJJM ate&tatului pro(e&ional 5ontravenientul ac*ita pe loc: cu c*itanta nr : &au poate ac*ita =n cel mult 2 )ile

lucratoare de la data primirii proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei 9umatate din minimul amen)ii preva)ute de lege: adica &uma de lei 5ontravenientul MJJM re(u)a$ MJJM nu poate &a &emne)e proce&ul'verbal Martor a&i&tent 0nume &i prenume4: 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM Alte mentiuni Ee*icul nr a&igurat cu polita nr MJMJMJMJMJMJMJMJM: valabila p?na la MJMJM MJMJM MJMJMJMJM 5ontravenientul poate (ace pl?ngere =mpotriva proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei =n termen de !# )ile de la data =nm?narii$comunicarii: care &e depune la +erviciul politiei rutiere O4 +e trece totalul numarului punctelor'amenda &au: dupa ca): al punctelor de penali)are aplicate 2 J 1OEA1A +ub&emnatul0a4 am primit 6roce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &eria nr &i =n&tiintarea de plataOO4 +ub&emnatul0a4 : agent procedural la : m'am depla&at =n )iua de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM la adre&a din : &tr : nr : bl : &c : ap : la domiciliul$re&edinta$&ediul : pentru a'i =nm?na 6roce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &eria nr &i =n&tiintarea de plata 5el =n cau)a MJJM a re(u)at &a le primea&ca$ MJJMnu a (o&t ga&it: motiv pentru care comunicarea &'a reali)at prin a(i&are la 0&e =n&crie8 CdomiciliuC$Cre&edintaC$C&ediuC4 O4 &e completea)a c?nd contravenientul e&te de (ata la =nc*eierea proce&ului'verbal &au =i poate (i =nm?nat direct ' ver&o ' 5atre: 1l$dna$per&: 9uridica +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE JJJJJJJJ NOTA 7 5on(orm prevederilor art !!A alin 0!4 din O U G nr !"#$2002 privind circulatia pe drumurile publice: republicata: contravenientul poate depune pl?ngere =mpotriva proce&uluiverbal =n termen de !# )ile la &ediul &erviciului politiei rutiere pe ra)a caruia a (o&t con&tatata (apta 6l?ngerea: &emnata &i datata: &e depune =n 2 e<emplare: =n&otita de8 ' copia proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei> ' copia actului de identitate> ' copia dove)ii de retinere a permi&ului de conducere: a certi(icatului de =nmatriculare &au de =nregi&trare: a placutelor cu numarul de =nmatriculare &au de =nregi&trare a ve*iculului ori: dupa
Agent con&tatator Martor a&i&tent 5ontravenient Am luat la cuno&tinta Agent con&tatator 5ontravenient Agent procedural Martor Recomandat nr din Loc pentru (rancare +tampila cu data pre)entarii +tampila cu data primirii

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

ca): a autori)atiei de reparatii> ' copii ale oricaror alte acte &au documente =n &u&tinerea pl?ngerii 5on(orm di&po)itiilor art !!A alin 024 din O U G nr !"#$2002: republicata: pl?ngerea

&u&penda e<ecutarea 6entru prelungirea$acordarea dreptului de circulatie trebuie &a va pre)entati la &e(ul politiei rutiere pe ra)a careia a (o&t &av?r&ita contraventia =n vederea prelungirii dreptului de circulatie &au: dupa ca): pentru a &e (ace mentiunea: pe dovada: ca aveti dreptul de a conduce autove*icule &au tramvaie pentru o perioada de 30 de )ile 6relungirea dreptului de circulatie &e (ace de catre &e(ul politiei rutiere pe a carei ra)a de competenta a (o&t &av?r&ita contraventia: din 30 =n 30 de )ile: =n ba)a unui certi(icat eliberat de in&tanta de 9udecata care con(irma ca do&arul e&te =n cur& de &olutionare: p?na la ram?nerea de(initiva a *otar?rii 9udecatore&ti 77 6rin urmatoarele abrevieri &e =ntelege8 ' act de ident ' 57 0carte de identitate4: B 7 0buletin de identitate4: 6a&p 0pa&aport4: 5 7 6 0cartea de identitate provi)orie4> ' 5N6 ' codul numeric per&onal> ' 5U7 ' codul unic de =nregi&trare al per&oanei 9uridice

ANELA nr !B8
1OEA1A +eria nr Eliberata la8 )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM ora MJMJM 1lui$1nei : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: i'a0u4 (o&t retinut0e4 la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM ora MJMJM urmatoarele8 O permi&ul de conducere 0&ub4categoriile nr O certi(icatul de =nmatriculare 0=nregi&trare4 nr al ve*iculului 0marca4 nr : apartin?nd O placutele cu numarul de =nmatriculare 0=nregi&trare4 O ate&tat pro(e&ional &eria nr O dovada &eria nr din data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM pentru 0motive &i locul4 6re)enta &'a eliberat =n ba)a 6roce&ului'verbal &eria nr din MJMJM MJMJM MJMJMJMJM O cu drept de circulatie )ile: =ncep?nd cu data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM p?na la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM O (ara drept de circulatie Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume &i &tampila unitatii4 ' ver&o ' 6re)enta dovada &e prelunge&te =n conditiile O U G nr !"#$2002: republicata8 ! de la data MJMJM MJMJM MJMJMJMJM p?na la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE 0grad pro(e&ional: nume: prenume: &emnatura &i &tampila unitatii4 2 de la data MJMJM MJMJM MJMJMJMJM p?na la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE 0grad pro(e&ional: nume: prenume: &emnatura &i &tampila unitatii4 3 de la data MJMJM MJMJM MJMJMJMJM p?na la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE 0grad pro(e&ional: nume: prenume: &emnatura &i &tampila unitatii4 4 de la data MJMJM MJMJM MJMJMJMJM p?na la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE 0grad pro(e&ional: nume: prenume: &emnatura &i &tampila unitatii4 # de la data MJMJM MJMJM MJMJMJMJM p?na la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM +E%UL +ERE757ULU7 6OL7T7E7 RUT7ERE 0grad pro(e&ional: nume: prenume: &emnatura &i &tampila unitatii4
ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200" ANELA nr !58


! J

AUTOR7IAT7E 1E RE6ARAT77 +eria nr +e eliberea)a pre)enta pentru ve*iculul marca : culoarea : cu nr de =nmatriculare$=nregi&trare : detinator : 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM &au 5U7 MJMJMJMJMJMJMJMJM Auto0ve*iculul4 a (o&t implicat =n accidentul de circulatie din data MJMJM MJMJM MJMJMJMJM ora MJMJM locul Auto0ve*iculul4 poate intra =n reparatii cu urmatoarele avarii 6re)enta &'a eliberat la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM: accidentul (iind =nregi&trat la 0unitatea de politie4 Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume &i prenume4 2 J Nr din 5OMUN75ARE 1lui$1nei$6er&oanei 9uridice ;n con(ormitate cu art 3" din O U G nr !"#$2002: republicata: va &olicitam ca: =n termen de # )ile de la primirea pre)entei: &a ne comunicati datele de identi(icare a per&oanei careia i'ati =ncredintat ve*iculul cu numarul de =nmatriculare$=nregi&trare pentru a (i condu& pe drumurile publice: care a (o&t =nregi&trat cu a9utorul mi9loacelor te*nice certi(icate la data MJMJM MJMJM MJMJMJMJMora MJMJM locul &av?r&ind urmatoarele8 Ea (acem cuno&cut ca necomunicarea datelor &olicitate ori comunicarea eronata a ace&tora con&tituie contraventie: (apta preva)uta &i &anctionata8 O de art !02 alin 0!4 pct !4 din O U G nr !"#$2002: republicata: cu "'20 puncte'amenda 0pentru per&oane (i)ice4 O de art !0# alin 0!4 pct !0 din O U G nr !"#$2002: republicata: cu 2!'!00 puncte'amenda 0pentru per&oane 9uridice4 Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume &i prenume4

ANELA Nr !18

! J 6RO5E+'EERBAL +eria nr ;nc*eiat a&ta)i8 )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM ora MJMJM =n localitatea Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume4 din 0unitatea4 con&tat ca8 1l$1na 5N6 MJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJMJM: act de ident MJJJJM: &eria MJMJMJMJMJMJMJMJM nr MJMJMJMJMJMJM: cu domiciliul$ re&edinta =n &tr nr bl &c ap &ector$9udet ;n )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJM oraMJMJM locul a (o&t depi&tat conduc?nd autove*iculul cu nr =nmatriculare 0=nregi&trare48
ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"


1e&crierea (aptei8 (iind =nregi&trat cu ;nregi&trarea &e pa&trea)a la &ediul unitatii 6 luni de la data con&tatarii contraventiei %apta &av?r&ita e&te preva)uta de8 art din &i &anctionata de art

din +tabile&c8 a4MJJJJM AEERT7+MENT$ MJJJJM 6UN5TE'AMEN1A: =n valoare de lei> b4MJJJJMO 6UN5TE 1E 6ENAL7IARE: +anctiunea contraventionala complementara aplicata 5ontravenientul poate ac*ita =n cel mult 2 )ile lucratoare de la data primirii proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei 0con( &tampilei po&tei4: 9umatate din minimul amen)ii preva)ute de lege: adica &uma de lei 5ontravenientul poate (ace pl?ngere =mpotriva proce&ului'verbal de con&tatare a contraventiei la termen de !# )ile de la data =nm?narii comunicarii: care &e depune la +erviciul politiei rutiere Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume4 2 J ;N+T77NTARE 1E 6LATA Amenda &e ac*ita la : la ca&ieriile autoritatilor admini&tratiei publice locale ori ale altor in&titutii publice abilitate &a admini&tre)e veniturile bugetelor locale &au la g*i&eul unic din punctele de trecere a (rontierei de &tal a Rom?niei 5*itanta &i copia proce&ului'verbal &e tran&mit =n termen de !# )ile de la comunicare unitatii din care (ace parte agentul con&tatator 6lata &e poate e(ectua &i prin in&trumente de plata electronice =n cadrul G*i&eului virtual de plati: ca) =n care nu aveti obligatia de a (ace dovada platii unitatii din care (ace parte agentul con&tatator ;n ca) de neplata a obligatiilor &e va trece la e<ecutarea &ilita Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume4

ANELA nr !E8

A6ROB +e(ul +erviciului 6olitiei Rutiere Localitatea )iua MJMJM luna MJMJM anul MJMJMJMJMora MJMJM ' Art din O U G nr !"#$2002: republicata Locul con&tatarii 6ropun &u&pendarea e<ercitarii dreptului de a conduce autove*icule$tramvaie pentru o perioada de )ile RA6ORT 1E RET7NERE A)i: data de mai &u&: am depi&tat pe : av?nd domiciliul$re&edinta$&ediul =n localitatea : &tr nr : bl : &c : ap : &ectorul$9udetul : care la data de MJMJM MJMJM MJMJMJMJM: conduc?nd autove*iculul cu numarul de =nmatriculare$=nregi&trare MJMJMJMJMJMJMJMJM: nu a re&pectat di&po)itiile art din O U G nr !"#$2002: republicata: prin aceea ca 6entru care am &tabilit8 a4MJJJJM AEERT7+MENT$ MJJJJM AMEN1A =n &uma de lei> b4MJJJJM 6UN5TE'AMEN1A: =n &uma de lei> c4MJJJJM 6UN5TE 1E 6ENAL7IARE> d45ON%7+5AREA8 > e47MOB7L7IAREA EE275ULULU7 0marca4 nr de =nmatric $=nreg c( art din > (4RET7NEREA MJJJJM permi&ului de conducere$ MJJJJM certi(icatului de =nmatriculare
ROMNN7A M7N7+TERUL A1M7N7+TRAT7E7 +7 7NTERNELOR

' (ile8$$58D1ocument& and +etting&DtlcD+intact 2 0Dcac*eDLegi&latieDtempD000"@020 2TML 2$#$200"

0=nregi&trare4$ MJJJJM placutelor cu numarul de =nmatriculare 0=nregi&trare4$ MJJJJM ate&tatului pro(e&ional +anctiuni aplicate prin 6roce&ul'verbal de con&tatare a contraventiei &eria nr Agent con&tatator 0grad pro(e&ional: nume: prenume4