Sunteți pe pagina 1din 4

LEGE Nr.

241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale Text n vigoare ncepnd cu data de 14 august 2013 REALIZATOR !O"#A$IA %E I$&OR"ATI!' $EA"( Text actua)i*at prin produsu) in+or,atic )egis)ativ LE- E-#ERT n .a*a acte)or nor,ative ,odi+icatoare/ pu.)icate n "onitoru) O+icia) a) Ro,niei/ #artea I/ pn0 )a 14 august 20131 Act de baz #B: Legea nr1 24122003 Acte modificatoare #M1: Ordonan4a de urgen40 a 5uvernu)ui nr1 3422010 #M2: Legea nr1 16722012 #M3: Legea nr1 3022013 #M4: Legea nr1 23322013 "odi+ic0ri)e 8i co,p)et0ri)e e+ectuate prin acte)e nor,ative enu,erate ,ai sus sunt scrise cu +ont ita)ic1 9n +a4a +iec0rei ,odi+ic0ri sau co,p)et0ri este indicat actu) nor,ativ care a e+ectuat ,odi+icarea sau co,p)etarea respectiv0/ n +or,a #M1/ #M2 etc1 #CIN NOT: 9n textu) actua)i*at/ toate su,e)e expri,ate anterior n )ei vec:i au +ost trans+or,ate n )ei noi1 #B arlamentul !om"niei adopt# prezenta le$e. %& . 1 'ispozi(ii $enerale &!). 1 rezenta le$e instituie m#suri de prevenire i combatere a infrac(iunilor de evaziune fiscal# i a unor infrac(iuni aflate *n le$#tur# cu acestea. &!). 2 +n *n(elesul prezentei le$i, termenii i e-presiile de mai .os se definesc dup# cum urmeaz#: a/ bu$et $eneral consolidat 0 ansamblul tuturor bu$etelor publice, componente ale sistemului bu$etar, a$re$ate i consolidate pentru a forma un *ntre$1 b/ contribuabil 0 orice persoan# fizic# ori .uridic# sau orice alt# entitate f#r# personalitate .uridic# care datoreaz# impozite, ta-e, contribu(ii i alte sume bu$etului $eneral consolidat1 c/ documente le$ale 0 documentele prev#zute de %odul fiscal, %odul de procedur# fiscal#, %odul vamal, Le$ea contabilit#(ii nr. 2231441, republicat#, i de re$lement#rile elaborate pentru punerea *n aplicare a acestora1 d/ formulare tipizate cu re$im special utilizate *n domeniul fiscal 0 documente le$ale ale c#ror tip#rire, *nseriere i numerotare se realizeaz# *n condi(iile actelor normative *n vi$oare1 e/ obli$a(ii fiscale 0 obli$a(iile prev#zute de %odul fiscal i de %odul de procedur# fiscal#1 f/ opera(iune fictiv# 0 disimularea realit#(ii prin crearea aparen(ei e-isten(ei unei opera(iuni care *n fapt nu e-ist#1 #M1 g; organe co,petente < organe)e care au atri.u4ii de e+ectuare a veri+ic0ri)or +inanciare/ +isca)e sau va,a)e/ potrivit )egii/ precu, 8i organe)e de cercetare pena)0 a)e po)i4iei =udiciare1

#B %& . 2 5nfrac(iuni #M3 &!). 6 !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a > )uni )a 3 ani +apta contri.ua.i)u)ui care nu re+ace/ cu inten4ie sau din cu)p0/ docu,ente)e de eviden40 conta.i)0 distruse/ n ter,enu) nscris n docu,ente)e de contro)1 #M3 &!). 4 !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a un an )a > ani re+u*u) ne=usti+icat a) unei persoane de a pre*enta organe)or co,petente docu,ente)e )ega)e 8i .unuri)e din patri,oniu/ n scopu) ,piedic0rii veri+ic0ri)or +inanciare/ +isca)e sau va,a)e/ n ter,en de ce) ,u)t 13 *i)e de )a so,a4ie1 #M3 &!). 5 !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a un an )a > ani ,piedicarea/ su. orice +or,0/ a organe)or co,petente de a intra/ n condi4ii)e prev0*ute de )ege/ n sedii/ incinte ori pe terenuri/ cu scopu) e+ectu0rii veri+ic0ri)or +inanciare/ +isca)e sau va,a)e1 #M3 &!). 7 !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a un an )a > ani re4inerea 8i nev0rsarea/ cu inten4ie/ n ce) ,u)t 30 de *i)e de )a scaden40/ a su,e)or repre*entnd i,po*ite sau contri.u4ii cu re4inere )a surs01 #M1 &!). 89/ ?1; !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a 2 ani )a 7 ani 8i inter*icerea unor drepturi de4inerea sau punerea n circu)a4ie/ +0r0 drept/ a ti,.re)or/ .andero)e)or sau +or,u)are)or tipi*ate/ uti)i*ate n do,eniu) +isca)/ cu regi, specia)1 ?2; !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a 3 ani )a 12 ani 8i inter*icerea unor drepturi tip0rirea/ de4inerea sau punerea n circu)a4ie/ cu 8tiin40/ de ti,.re/ .andero)e sau +or,u)are tipi*ate/ uti)i*ate n do,eniu) +isca)/ cu regi, specia)/ +a)si+icate1 #CIN *) !on+or, art1 1>> 8i art1 247 din Legea nr1 16722012 ?#M2;/ ncepnd cu data de 1 +e.ruarie 2014 ?data intr0rii n vigoare a Legii nr1 26>2200@ privind !odu) pena);/ artico)u) 7 se ,odi+ic0 8i va avea ur,0toru) cuprins #M2 AART1 7 ?1; !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a un an )a 3 ani 8i inter*icerea unor drepturi de4inerea sau punerea n circu)a4ie/ +0r0 drept/ a ti,.re)or/ .andero)e)or ori +or,u)are)or tipi*ate/ uti)i*ate n do,eniu) +isca)/ cu regi, specia)1 ?2; !onstituie in+rac4iune 8i se pedepse8te cu nc:isoare de )a 2 )a 7 ani 8i inter*icerea unor drepturi tip0rirea/ +o)osirea/ de4inerea sau punerea n circu)a4ie/ cu 8tiin40/ de ti,.re/ .andero)e ori +or,u)are tipi*ate/ uti)i*ate n do,eniu) +isca)/ cu regi, specia)/ +a)si+icate1A #B &!). 2 :1/ %onstituie infrac(iune i se pedepsete cu *nc;isoare de la 6 ani la 10 ani i interzicerea unor drepturi stabilirea cu rea0credin(# de c#tre contribuabil a impozitelor, ta-elor sau contribu(iilor, av"nd ca rezultat ob(inerea, f#r# drept, a unor sume de bani cu titlu de ramburs#ri sau restituiri de la bu$etul $eneral consolidat ori compens#ri datorate bu$etului $eneral consolidat.

:2/ %onstituie infrac(iune i se pedepsete cu *nc;isoare de la 5 ani la 15 ani i interzicerea unor drepturi asocierea *n vederea s#v"ririi faptei prev#zute la alin. :1/. :6/ )entativa faptelor prev#zute la alin. :1/ i :2/ se pedepsete. &!). 49/ :1/ %onstituie infrac(iuni de evaziune fiscal# i se pedepsesc cu *nc;isoare de la 2 ani la 2 ani i interzicerea unor drepturi urm#toarele fapte s#v"rite *n scopul sustra$erii de la *ndeplinirea obli$a(iilor fiscale: a/ ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau ta-abile1 b/ omisiunea, *n tot sau *n parte, a eviden(ierii, *n actele contabile ori *n alte documente le$ale, a opera(iunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate1 c/ eviden(ierea, *n actele contabile sau *n alte documente le$ale, a c;eltuielilor care nu au la baz# opera(iuni reale ori eviden(ierea altor opera(iuni fictive1 d/ alterarea, distru$erea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de ta-at ori de marcat electronice fiscale sau de alte mi.loace de stocare a datelor1 e/ e-ecutarea de eviden(e contabile duble, folosindu0se *nscrisuri sau alte mi.loace de stocare a datelor1 f/ sustra$erea de la efectuarea verific#rilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiv# ori declararea ine-act# cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate1 $/ substituirea, de$radarea sau *nstr#inarea de c#tre debitor ori de c#tre ter(e persoane a bunurilor sec;estrate *n conformitate cu prevederile %odului de procedur# fiscal# i ale %odului de procedur# penal#. #M3 ?2; %ac0 prin +apte)e prev0*ute )a a)in1 ?1; s<a produs un pre=udiciu ,ai ,are de 1001000 euro/ n ec:iva)entu) ,onedei na4iona)e/ )i,ita ,ini,0 a pedepsei prev0*ute de )ege 8i )i,ita ,axi,0 a acesteia se ,a=orea*0 cu 3 ani1 ?3; %ac0 prin +apte)e prev0*ute )a a)in1 ?1; s<a produs un pre=udiciu ,ai ,are de 3001000 euro/ n ec:iva)entu) ,onedei na4iona)e/ )i,ita ,ini,0 a pedepsei prev0*ute de )ege 8i )i,ita ,axi,0 a acesteia se ,a=orea*0 cu 7 ani1 #CIN *) A se vedea %eci*ia 9na)tei !ur4i de !asa4ie 8i Busti4ie nr1 422006 asupra recursu)ui n interesu) )egii cu privire )a ncadrarea =uridic0 a +aptei de e+ectuare a unor nregistr0ri inexacte sau de a o,ite nregistr0ri)e n conta.i)itate/ respectiv/ )a raportu) dintre in+rac4iunea de eva*iune +isca)0 prev0*ut0 de art1 @ a)in1 ?1; )it1 .; 8i c; din Legea nr1 24122003 8i aceea de +a)s inte)ectua) prev0*ut0 )a art1 43 din Legea nr1 6221@@11 #B %& . 69/ %auze de nepedepsire i cauze de reducere a pedepselor #CIN C; !on+or, art1 7@ pct1 1 8i art1 104 din Legea nr1 23322013 ?#M4;/ ncepnd cu data de 1 +e.ruarie 2014 ?data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13322010 privind !odu) de procedur0 pena)0;/ tit)u) capito)u)ui III va avea ur,0toru) cuprins #M4 A!A#1 3 !au*e de reducere a pedepse)or/ interdic4ii 8i dec0deriA #B &!). 109/ :1/ +n cazul s#v"ririi unei infrac(iuni de evaziune fiscal# prev#zute de prezenta le$e, dac# *n cursul urm#ririi penale sau al .udec#(ii, p"n# la primul termen de .udecat#, *nvinuitul ori inculpatul acoper# inte$ral pre.udiciul cauzat, limitele pedepsei prev#zute de le$e pentru fapta s#v"rit# se reduc la .um#tate. 'ac# pre.udiciul cauzat i recuperat *n aceleai condi(ii este de p"n# la 100.000 euro, *n ec;ivalentul monedei na(ionale, se poate aplica pedeapsa cu amend#. 'ac# pre.udiciul cauzat i recuperat *n aceleai condi(ii este de p"n# la 50.000 euro, *n ec;ivalentul monedei na(ionale, se aplic# o sanc(iune administrativ#, care se *nre$istreaz# *n cazierul .udiciar.

:2/ 'ispozi(iile prev#zute la alin. :1/ nu se aplic# dac# f#ptuitorul a mai s#v"rit o infrac(iune prev#zut# de prezenta le$e *ntr0un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. :1/. #CIN *) !on+or, art1 7@ pct1 2 8i art1 104 din Legea nr1 23322013 ?#M4;/ ncepnd cu data de 1 +e.ruarie 2014 ?data intr0rii n vigoare a Legii nr1 13322010 privind !odu) de procedur0 pena)0;/ )a artico)u) 10/ a)ineatu) ?1; va avea ur,0toru) cuprins #M4 AART1 10 ?1; 9n ca*u) s0vr8irii unei in+rac4iuni de eva*iune +isca)0 prev0*ute )a art1 6 8i @/ dac0 n cursu) ur,0ririi pena)e sau a) =udec04ii/ pn0 )a pri,u) ter,en de =udecat0/ incu)patu) acoper0 integra) preten4ii)e p0r4ii civi)e/ )i,ite)e prev0*ute de )ege pentru +apta s0vr8it0 se reduc )a =u,0tate1A #B &!). 11 +n cazul *n care s0a s#v"rit o infrac(iune prev#zut# de prezenta le$e, luarea m#surilor asi$ur#torii este obli$atorie. &!). 12 Nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentan(i le$ali ai societ#(ii comerciale, iar dac# au fost alese, sunt dec#zute din drepturi, persoanele care au fost condamnate pentru infrac(iunile prev#zute de prezenta le$e. %& . 4 'ispozi(ii finale &!). 16 :1/ La data r#m"nerii definitive a ;ot#r"rii .udec#toreti de condamnare pentru vreuna dintre infrac(iunile prev#zute de prezenta le$e, instan(a va comunica <ficiului Na(ional al !e$istrului %omer(ului o copie a dispozitivului ;ot#r"rii .udec#toreti definitive. :2/ La primirea dispozitivului ;ot#r"rii .udec#toreti definitive de condamnare, <ficiul Na(ional al !e$istrului %omer(ului va face men(iunile corespunz#toare *n re$istrul comer(ului. &!). 14 +n cazul *n care, ca urmare a s#v"ririi unei infrac(iuni, nu se pot stabili, pe baza eviden(elor contribuabilului, sumele datorate bu$etului $eneral consolidat, acestea vor fi determinate de or$anul competent potrivit le$ii, prin estimare, *n condi(iile %odului de procedur# fiscal#. &!). 15 rezenta le$e intr# *n vi$oare la 60 de zile de la data public#rii ei *n =onitorul <ficial al !om"niei, artea 5. &!). 17 La data intr#rii *n vi$oare a prezentei le$i se abro$#: a/ Le$ea nr. 2831444 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicat# *n =onitorul <ficial al !om"niei, artea 5, nr. 545 din 24 iulie 2006, cu modific#rile ulterioare1 b/ art. 220 din Le$ea nr. 5632006 0 %odul muncii, publicat# *n =onitorul <ficial al !om"niei, artea 5, nr. 82 din 5 februarie 2006, cu modific#rile ulterioare1 c/ art. 122 din <rdonan(a Guvernului nr. 4232006 privind %odul de procedur# fiscal#, republicat# *n =onitorul <ficial al !om"niei, artea 5, nr. 570 din 24 iunie 2004, cu modific#rile i complet#rile ulterioare.

000000000000000

S-ar putea să vă placă și