Sunteți pe pagina 1din 14

ORDIN nr. 1.193 din 29 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii popula!

iei generale la cmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz EMITENT: MINISTERUL S!N!T!"II PUBLICE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 3 noiembrie 2006 Avnd n vedere prevederile titlului I "S#n#tatea publica" din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul s#n#t#$ii, n temeiul Hot#rrii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea %i func$ionarea Ministerului S#n#t#$ii Publice, vazand Referatul de aprobare al Autorit#$ii de S#n#tate Publica nr. EN 4.600/2006, Ministrul s#n#t#$ii publice emite urm#torul ordin: ART. 1 Se aproba Normele privind limitarea expunerii popula$iei generale la cmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, prev#zute n anexa care face parte integrant# din prezentul ordin. ART. 2 Normele privind limitarea expunerii popula$iei generale la cmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz reprezint# transpunerea Recomandarii Consiliului Europei 1999/519/CE din 12 iulie 1999 privind limitarea expunerii publicului general la cmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz). ART. 3 La data intr#rii n vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului s#n#t#$ii %i familiei nr. 1.007/2002 privind aprobarea Normelor de regle-mentare a nivelurilor de referinta admisibile de expunere a popula$iei generale la cmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, precum %i orice dispozi$ie contrar#.ART. 4 Prezentul ordin se publica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ministrul s#n#t#$ii publice, Gheorghe Eugen Nicolaescu Bucure%ti, 29 septembrie 2006. Nr. 1.193.

ANEXA NORME privind limitarea expunerii popula!iei generale la cmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz CAP. I Defini!ii ART. 1 Pentru scopul acestor norme, termenul camp electromagnetic (CEM) include campurile statice, campurile de frecventa foarte joasa (CFFJ) %i campurile de radiofrecventa (RF), inclusiv microundele, acoperind domeniul de frecvente de la 0 Hz la 300 GHz. ART. 2 Marimi fizice a) n cazul expunerii la cmpuri electromagnetice, se utilizeaz# n mod obi%nuit 8 marimi fizice: 1. curentul de contact (Ic) ntre o persoana %i un obiect este exprimat n amperi (A). Un obiect conductor n camp electric poate fi nc#rcat de acest camp; 2. densitatea de curent (J) se defineste ca fiind curentul care traverseaza o unitate de suprafata perpendiculara pe fluxul de curent ntr-un volum conductor cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului. Aceasta se exprima n amperi pe mp (A/mp); 3. intensitatea cmpului electric este o m#rime vectoriala (E) care corespunde for$ei exercitate asupra unei particule nc#rcate, independent de deplasarea ei n spa$iu. Aceasta se exprima n volti pe metru (V/m); 4. intensitatea cmpului magnetic este o m#rime vectoriala (H) care, mpreun# cu inductia magnetica, defineste un camp magnetic n orice punct din spa$iu. Aceasta se exprima n amperi pe metru (A/m); 5. inductia magnetica sau densitatea de flux magnetic este o m#rime vectoriala (B) definit# ca forta exercitat# asupra sarcinilor n mi%care, exprimat# n tesla (T). n camp liber %i n materia biologica, inductia magnetica %i intensitatea cmpului magnetic pot fi utilizate una n locul celeilalte, folosind rela$ia de echivalenta 1 A/m = 4&10-7 T; 6. densitatea de putere (S) este m#rimea adecvat# pentru a fi utilizata n cazul frecventelor foarte mari cnd adncimea patrunderii n corp este mica. Aceasta reprezint# cantitatea de putere radianta, incidenta perpendicular pe o suprafata, mp#r$it# la aria acestei suprafe$e %i se exprima n wati pe mp (W/mp); 7. absorbtia specifica (SA) a energiei se defineste ca energia absorbit# de unitatea de masa de tesut biologic %i se exprima n jouli pe kilogram (J/kg). n aceste norme, aceasta se folose%te pentru limitarea efectelor nontermice ale radiatiilor de microunde pulsate;

8. rata de absorb!ie specifica (SAR) mediata pe ntreg corpul sau pe o anumit# parte a corpului se defineste ca rata la care energia este absorbit# pe unitatea de masa de tesut corporal %i se exprima n wati pe kilogram (W/kg). SAR pe ntreg corpul este o m#rime larg acceptat# pentru a stabili legatura ntre efectele termice %i expunerea la RF. Pe lng# SAR mediata pe ntreg corpul sunt necesare %i valorile de SAR localizate pentru a evalua %i a limita acumularea excesiva de energie n zone mici ale corpului n condi$ii speciale de expunere. Exemple de astfel de condi$ii sunt: persoana legat# la p#mnt expus# la camp RF din domeniul de frecvente foarte joase sau persoanele expuse la cmpul apropiat al unei antene. b) Dintre aceste marimi inductia magnetica, curentul de contact, intensitatea cmpului electric, intensitatea cmpului magnetic %i densitatea de putere pot fi m#surate direct. ART. 3 Restric!iile de baza "i nivelurile de referinta a) n scopul aplic#rii restrictiilor bazate pe evaluarea posibilelor efecte ale campurilor electromagnetice asupra s#n#t#$ii, trebuie facuta diferentierea ntre restric$iile de baza %i nivelurile de referinta. b) Aceste restrictii de baza %i niveluri de referinta pentru limitarea expunerii au fost stabilite n urma unei examinari minutioase a ntregii literaturi %tiin$ifice publicate. Criteriile utilizate n cursul evalu#rii au fost concepute pentru a evalua credibilitatea diferitelor rezultate raportate; numai efectele dovedite au fost folosite ca fundament pentru restric$iile de expunere propuse. Inducerea cancerului prin expunere pe termen lung la CEM nu s-a considerat ca fiind dovedit#. Cu toate acestea, pentru ca exista un coeficient de siguranta de aproximativ 50 ntre valorile de prag pentru apari$ia efectelor acute %i restric$iile de baza, aceste norme acoper# implicit %i eventualele efecte pe termen lung pentru ntreg domeniul de frecventa. c) Restric$iile de baza Restric$iile privind expunerea la cmpuri electrice, magnetice %i electromagnetice variabile n timp care sunt bazate direct pe efectele dovedite asupra s#n#t#$ii %i pe considerente biologice sunt definite ca restrictii de baza. n func$ie de frecventa cmpului, marimile fizice utilizate pentru desemnarea acestor restrictii sunt: inductia magnetica (B), densitatea de curent (J), rata de absorb$ie specifica (SAR) %i densitatea de putere (S). Inductia magnetica %i densitatea de putere pot fi m#surate direct n cazul persoanelor expuse. d) Nivelurile de referinta Aceste niveluri sunt stabilite n scopul evalu#rii practice a expunerii, n vederea determin#rii dac# exista riscul de depasire a restrictiilor de baza. Anumite niveluri de referinta sunt derivate din restric$iile de baza relevante, utiliznd m#sur#tori %i/sau metode de calcul, iar alte niveluri de referinta se refer# la perceptia %i la efectele nocive indirecte ale expunerii la cmpuri electromagnetice. Marimile derivate sunt intensitatea cmpului electric (E), intensitatea cmpului magnetic (H), inductia magnetica (B), densitatea de putere (S) %i curentul indus n extremitati (I(i) ). Marimile care privesc perceptia %i celelalte efecte indirecte sunt curentii (de contact) (I(C) ) %i pentru cmpuri pulsate, absorbtia specifica (SA) a energiei. n cazul unei expuneri particulare, valorile m#surate sau calculate ale acestor marimi pot fi comparate cu nivelul de referinta corespunz#tor. Respectarea nivelului de referinta garanteaz# respectarea restrictiei de baza corespunz#toare. Dac# valoarea masurata este mai

mare ca nivelul de referinta, nu rezulta n mod necesar ca restrictia de baza va fi dep#%it#. Totu%i, n aceste circumstan$e este necesar sa se stabileasc# dac# restrictia de baza este respectata. e) Restric$iile cantitative pentru campurile electrice statice nu sunt prev#zute n aceste norme. Totu%i, este recomandat ca perceptia disconfortului datorat sarcinilor electrice superficiale %i descarcarilor cu mici scantei cauzatoare de stres sau disconfort sa fie evitata. f) Anumite marimi, cum ar fi inductia magnetica (B) %i densitatea de putere (S), servesc att ca restrictii de baza, cat %i ca niveluri de referinta pentru anumite frecvente (vezi capitolele II %i III). CAP. II Restric!iile de baza ART. 4 n func$ie de frecventa, pentru a defini restric$iile de baza pentru campurile electromagnetice se folosesc urm#toarele marimi fizice (marimi care m#soar# doza sau expunerea): a) ntre 0 %i 1 Hz, se prev#d restrictii de baza pentru inductia magnetica a cmpului magnetic static (0 Hz) %i densitatea de curent pentru campurile variabile n timp de pana la 1 Hz pentru a preveni efectele asupra sistemului cardiovascular %i sistemului nervos central; b) ntre 1 Hz %i 10 MHz, se prev#d restrictii de baza pentru densitatea de curent pentru a preveni efectele asupra func$iilor sistemului nervos; c) ntre 100 kHz %i 10 GHz, se prev#d restrictii de baza privind SAR pentru a preveni stresul termic generalizat al corpului %i o nc#lzire localizata excesiva a tesuturilor. n domeniul de frecvente cuprins ntre 100 kHz %i 10 MHz, se prev#d restrictii de baza privind att densitatea de curent, cat %i SAR; d) ntre 10 GHz %i 300 GHz, se prev#d restrictii de baza privind densitatea de putere pentru a preveni o nc#lzire excesiva a tesuturilor la suprafata corpului sau n proximitatea acestei suprafe$e. ART. 5 Restric$iile de baza, prezentate n tabelul 1, sunt stabilite astfel nct sa $in# seama de incertitudinile legate de sensibilitatea individual#, de condi$iile de mediu, de varsta %i starea de s#n#tate a popula$iei.

Tabelul 1 Restric!iile de baza pentru campurile electrice, magnetice "i electromagnetice (0 Hz - 300 GHz) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Domeniul de Inductia Densitatea SAR SAR SAR Densitafrecvente cmpului de curent mediata localocatea de magnetic (mA/mp) pe nlizata lizata putere (mT) (valoarea tregul (cap %i (membre) (S) efectiv#) corp trunchi) (W/kg) (W/kg) (W/kg) (W/mp) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 Hz 40 > 0-1 Hz 8 1-4 Hz 8/f 4-1.000 Hz 2 1.000 Hz - 100 kHz f/500 100 kHz - 10 MHz f/500 0,08 2 4 10 MHz - 10 GHz 0,08 2 4 10 GHz - 300 GHz 10 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Observa!ii: 1. f este frecventa exprimat# n Hz. 2. Restrictia de baza pentru densitatea de curent trebuie sa protejeze impotriva efectelor acute ale expunerii asupra tesuturilor sistemului nervos central la nivelul capului %i al trunchiului %i include un coeficient de siguranta. Restric$iile de baza pentru campurile electrice de foarte joasa frecventa au la baza efectele nocive dovedite asupra sistemului nervos central. Aceste efecte acute sunt n esenta instantanee %i, din punct de vedere %tiin$ific, nu exista niciun motiv de a modifica restric$iile de baza pentru expunerile de scurta durata. Totu%i, deoarece restrictia de baza se refer# la efectele nocive asupra sistemului nervos central, aceasta restrictie de baza poate permite densitati de curent mai mari n diferite tesuturi ale organismului, altele dect sistemul nervos central, n acelea%i condi$ii de expunere.

3. Din cauza neomogenitatii electrice a corpului, densitatile de curent trebuie sa fie mediate pe o suprafata de 1 cmp perpendiculara pe direc$ia curentului. 4. Pentru frecventele de pana la 100 kHz, valorile de vrf ale densitatii de curent pot fi calculate prin nmul$irea valorii efective cu 2 (~1.414). Pentru impulsurile de durata tp frecventa echivalenta utilizata n restric$iile de baza trebuie sa fie calculat# conform formulei

f =

1 2!tp

5. Pentru frecventele de pana la 100 kHz %i pentru campurile magnetice pulsate, densitatea maxima de curent asociata cu impulsurile poate fi calculat# pornind de la timpii de cre%tere/sc#dere %i de la viteza maxima de variatie a inductiei magnetice. Densitatea de curent indus poate fi comparata cu restrictia de baza corespunz#toare. 6. Toate valorile SAR trebuie mediate pe intervale de timp de 6 minute. 7. Masa pe care se mediaz# SAR localizata este de 10 g de tesut contiguu; SAR maxima astfel ob$inut# reprezint# valoarea folosit# la estimarea expunerii. Aceste 10 g de tesut trebuie sa fie o masa dejesut contiguu cu propriet#$i electrice aproape omogene. n definirea masei de tesut contiguu se recunoa%te faptul ca acest concept poate fi folosit n calculul dozimetric, dar poate prezenta dificult#$i n cazul masurarilor fizice directe. Se poate folosi o geometrie simpla cum ar fi o masa de tesut de forma cubica, cu condi$ia ca marimile dozimetrice calculate sa aib# valori constante n raport cu standardele de expunere. 8. Pentru impulsurile de durata tp frecventa echivalenta utilizata n restric$iile de baza trebuie sa fie calculat# conform formulei

f =

1 2!tp

n plus, pentru expuneri pulsate, n domeniul de frecvente cuprinse ntre 0,3 %i 10 GHz %i pentru expunerea localizata la cap, n vederea limit#rii %i evit#rii efectelor auditive datorate dilatarii termoelastice, se recomanda o restrictie de baza suplimentar#. Aceasta este ca SA sa nu dep#%easc# 2 mJ/kg mediat pe 10 g de tesut.

CAP. III Nivelurile de referinta ART. 6 Nivelurile de referinta pentru expunere sunt stabilite n scopul compar#rii cu valorile m#surate. Respectarea tuturor nivelurilor de referinta garanteaz# respectarea restrictiilor de baza. ART. 7 Dac# valorile m#surate dep#%esc nivelurile de referinta, nu rezulta n mod^obligatoriu ca sunt depasite %i reglement#rile de baza. n acest caz, trebuie sa se evalueze dac# nivelurile de expunere sunt inferioare reglement#rilor de baza. ART. 8 Nivelurile de referinta pentru limitarea expunerii sunt ob$inute din restric$iile de baza, n cazul unui cuplaj maxim dintre camp %i persoana expus#, astfel fiind asigurata protec$ia maxima. Lista nivelurilor de referinta este prezentat# n tabelele 2 %i 3. Nivelurile de referinta sunt, n general, stabilite ca valori mediate n spa$iul n raport cu dimensiunea corpului persoanei expuse, dar cu condi$ia importanta ca restric$iile de baza localizate de expunere sa nu fie depasite. ART. 9 n anumite situa$ii, cnd expunerea este puternic localizata, cum ar fi n cazul telefoanelor mobile %i cap, utilizarea nivelurilor de referinta nu este adecvat#. n astfel de cazuri, respectarea restrictiilor de baza trebuie evaluat# direct.

SEC#IUNEA 1 Nivelurile de camp Tabelul 2 Nivelurile de referinta pentru campurile electrice, magnetice "i electromagnetice (0 Hz - 300GHz,valori efective neperturbate) *T* '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Domeniul IntensiIntensitatea Inductia Densitatea de frectatea cmpului cmpului de putere venta cmpului magnetic H magnetic B a undei electric (A/m) (T) plane echiE valente Seq (V/m) (W/mp) '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 - 1 Hz 3,2 x 104 4 x 104 4 2 4 2 1 - 8 Hz 10.000 3,2 x 10 /f 4 x 10 /f 8 - 25 Hz 10.000 4.000/f 5.000/f 0,025 - 0,8 kHz 250/f 4/f 5/f 0,8 - 3 kHz 250/f 5 6,25 3 - 150 kHz 87 5 6,25 0,15 - 1 MHz 87 0,73/f 0,92/f 1 - 10 MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f 10 - 400 MHz 28 0,073 0,092 2 400 - 2.000 MHz 1,375f1/2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/200 2 - 300 GHz 61 0,16 0,20 10 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' *ST* Observa!ii: 1. f asa cum se indica n coloana cu domeniul de frecventa.

2. n cazul frecventelor cuprinse ntre 100 kHz %i 10 GHz, Seq, E2, H2 %i B2 trebuie mediate pe fiecare interval de timp de 6 minute. 3. Pentru frecventele mai mari de 10 GHz, Seq, E2, H2 %i B2 trebuie mediate pe fiecare interval de timp de 68/f1.05 minute (f n GHz). 4. Pentru frecvente mai mici de 1 Hz nu se prevede nicio valoare pentru E, deoarece n acest caz cmpul electric este efectiv un camp electric static. n cazul majorit#$ii persoanelor, nicio perceptie de disconfort datorat sarcinilor electrice superficiale nu va aparea la cmpuri cu intensitatile mai mici de 25 kV/m. Descarcarile cu scantei mici care produc stres %i disconfort trebuie evitate. ART. 10 Nu se prev#d niveluri de referinta mai mari pentru expunerea la cmpuri electromagnetice de foarte joasa frecventa n cazul expunerilor de scurta durata (vezi observatia 2 pentru tabelul 1). n multe cazuri, atunci cnd valorile m#surate dep#%esc nivelurile de referinta nu rezulta n mod obligatoriu ca sunt depasite %i reglement#rile de baza. n cazul n care impactul advers asupra s#n#t#$ii datorat efectelor indirecte ale expunerii (cum sunt microsocurile) poate fi evitat, se admite ca nivelurile de referinta pentru popula$ia general# pot fi depasite cu condi$ia ca restrictia de baza privind densitatea de curent sa nu fie dep#%it#. n multe situa$ii practice de expunere campurile electromagnetice externe de foarte joasa frecventa, avnd valoarea nivelului de referinta, vor induce densitati de curent n tesuturile sistemului nervos central care sunt mai mici ca restric$iile de baza. De asemenea, se admite ca un num#r oarecare de dispozitive de larga utilizare emite cmpuri localizate care dep#%esc nivelurile de referinta. Cu toate acestea, acest lucru se produce n general n condi$iile de expunere n care restric$iile de baza nu sunt depasite din cauza unui cuplaj slab ntre camp %i corpul uman. ART. 11 Pentru valorile de vrf se utilizeaz# urm#toarele niveluri de referinta pentru intensitatea cmpului electric E (V/m), intensitatea cmpului magnetic H (A/m) %i inductia cmpului magnetic B (T): a) pentru frecvente pana la 100 kHz, valorile de referinta de vrf sunt obtinuse prin nmul$irea valorilor efective corespunz#toare cu 2 (~1,414). Pentru impulsuri de durata tp se va utiliza frecventa echivalenta calculat# dup# formula f = 1/(2tp); b) pentru frecventele cuprinse ntre 100 kHz %i 10 MHz, valorile de referinta de vrf sunt ob$inute prin nmul$irea valorilor efective corespunz#toare prin 10(, unde ( = [0,665 log(f/105) + 0,176], f n Hz; c) pentru frecventele cuprinse ntre 10 MHz %i 300 GHz, valorile de referinta de vrf sunt ob$inute prin nmul$irea valorilor efective corespunz#toare cu 32. ART. 12 n general, n ceea ce prive%te campurile pulsate %i/sau tranzitorii la frecvente joase exista niveluri de baza %i niveluri de referinta dependente de frecventa din care se pot stabili standarde de evaluare de risc %i de expunere pentru surse pulsate %i/sau tranzitorii. O abordare precauta implica reprezentarea semnalului de camp electromagnetic pulsat sau tranzitoriu sub forma spectrului Fourier al componentelor sale, n fiecare domeniu de frecventa, care apoi sa fie comparat cu nivelurile de referinta pentru acele frecvente. Formula de nsumare pentru expuneri simultane la cmpuri cu frecvente multiple poate fi de asemenea utilizata n scopul determin#rii respect#rii restrictiilor de baza. ART. 13

De%i putina informa$ie este disponibil# asupra leg#turii dintre efectele biologice %i valorile de vrf ale campurilor pulsate, se recomanda ca pentru frecvente mai mari de 10 MHz, Seq mediata pe largimea pulsului sa nu dep#%easc# de 1.000 de ori nivelul de referinta sau ca intensitatea campurilor sa nu dep#%easc# de 32 de ori nivelurile de referinta a intensitatii campurilor. Pentru frecventele cuprinse ntre 0,3 GHz %i cativa GHz %i n cazul expunerii localizate a capului, n vederea limit#rii sau evit#rii efectelor auditive datorate dilatarii termoelastice, absorbtia specifica a impulsurilor trebuie sa fie limitat#. n acest domeniu de frecventa pragul SA de 4-16 mJ/kg care produce acest efect corespunde, pentru impulsuri de 30 s, unei valori de vrf SAR de 130-520 W/kg, n creier. ntre 100 kHz %i 10 MHz, valorile de vrf pentru intensitatea campurilor sunt ob$inute prin interpolare de la 1,5 ori valoarea de vrf la 100 kHz la 32 de ori valoarea de vrf la 10 MHz. SEC"IUNEA a 2-a Curentii de contact "i curentii n membre ART. 14 Pentru frecvente de pana la 110 MHz sunt recomandate niveluri de referinta suplimentare n vederea evit#rii pericolelor datorate curentilor de contact. Nivelurile de referinta pentru curentul de contact sunt prezentate n tabelul 3. Nivelurile de referinta pentru curentul de contact sunt stabilite $inndu-se cont de faptul ca pragul la care curentii de contact provoac# raspunsuri biologice la femeile adulte %i la copii sunt aproximativ 2/3 %i, respectiv, 1/2 din pragul pentru b#rbatul adult. Tabelul 3 Nivelurile de referinta pentru curentii de contact provenind de ia obiecte conductoare (n kHz) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Domeniul de frecventa Curentul de contact maxim (mA) ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0 Hz - 2,5 kHz 0,5 2,5 kHz - 100 kHz 0,2 f 100 kHz - 110 MHz 20 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Art. 15 Pentru domeniul de frecventa ntre 10 MHz %i 110 MHz se recomanda un nivel de referinta de 45 mA n termeni de curent prin oricare membru. Aceasta pentru a limita SAR localizata pentru oricare interval de timp de 6 minute.

10

CAP. IV Expuneri de la surse cu frecvente multiple ART. 16 n situa$ia n care apare o expunere simultan# la cmpuri de frecvente diferite trebuie avut# n vedere posibilitatea ca efectele expunerii sa fie cumulate. Calculele bazate pe aditivitate trebuie efectuate pentru fiecare efect; astfel trebuie efectuate evalu#ri separate pentru efectele termice %i cel de stimulare electrica a corpului. SEC#IUNEA 1 Restrictii de baza ART. 17 n cazul expunerii simultane la cmpuri de diferite frecvente, trebuie ndeplinite urm#toarele criterii n ceea ce prive%te restric$iile de baza: 1. n cazul stimul#rii electrice, relevanta pentru frecventele de la 1 Hz la 10 MHz, densitatile de curent indus trebuie insumate conform relatiei:
10 MHz i =1Hz

"

Ji !1 J L ,i

unde: Ji este densitatea de curent la frecventa i; JL,i este restrictia de baza pentru densitatea de curent la frecventa din tabelul 1. 2. Pentru efectele termice, relevante pentru frecventele mai mari sau egale cu 100 kHz, SAR %i densitatile de putere trebuie insumate conform relatiei:

11

SARi 300GHz Si + " !1 " i =100 kHz SARL i >10 GHz S L


unde: SARi este SAR produs# de expunerea la frecventa i; SARL este restrictia de baza pentru SAR din tabelul 1; Si este densitatea de putere la frecventa i; SL este restrictia de baza pentru densitatea de putere data n tabelul 1. SEC#IUNEA a 2-a Nivelurile de referinta ART. 18 Pentru ndeplinirea restrictiilor de baza, trebuie aplicate urm#toarele criterii privind nivelurile de referinta pentru intensitatea cmpului: - n cazul densitatilor de curent indus %i al efectelor stimul#rii electrice relevante pentru frecventele pana la 10 MHz, pentru nivelul cmpului trebuie aplicate urm#toarele doua cerin$e:
1MHz

10 GHz

Ei 10 MHz Ei + " !1 " i =1Hz EL ,i i >1MHz a

)i
150 kHz j =1Hz

"

Hj H L, j

10 MHz

j >150 kHz

"

Hj b

!1

unde: 12

Ei este intensitatea cmpului electric la frecventa i; EL,i este nivelul de referinta pentru intensitatea cmpului electric din tabelul 2; Hj este intensitatea cmpului magnetic la frecventa j; HL,j este nivelul de referinta pentru intensitatea cmpului magnjtic din tabelul 2, iar a este 87 V/m %i b este 5 A/m (6,25 T). ART. 19 Comparat cu standardele Comisiei Interna$ionale pentru Protec$ia Impotriva Radiatiilor Neionizante (ICNIRP) care se refer# att la expunerea profesional#, cat %i la expunerea popula$iei generale, punctele de t#iere din sume corespund condi$iilor de expunere pentru popula$ia general#. ART. 20 Utilizarea de valori constante (a %i b) peste 1 MHz pentru cmpul electric %i peste 150 kHz pentru cmpul magnetic se datoreaz# faptului ca nsumarea se bazeaz# pe densitatile de curent %i nu trebuie combinata cu condi$iile de efect termic. Acestea din urma constituie baza pentru EL,i %i HL,j la frecvente mai mari de 1 MHz, respectiv 150 kHz, asa cum se arata n tabelul 2. ART. 21 n cazul condi$iilor de efect termic, relevante pentru frecventele mai mari sau egale cu 100 kHz, urm#toarele doua cerin$e trebuie utilizate pentru nivelurile de cmpuri:

)i

! Ei ! Ei " + $ ( ( $ c % $ & ' i =100 kHz i >1MHz & EL ,i


150 kHz 2 300 GHz

1MHz

300 GHz

" #1 % % '
" #1 % % '
2

! Hj ! Hj " + ( $ % i >150 (kHz $ $ H L, j j =100 kHz & d ' &

unde: Ei este intensitatea cmpului electric la frecventa i; EL,i este nivelul de referinta pentru intensitatea cmpului electric din tabelul 2;

13

Hj este intensitatea cmpului magnetic la frecventa j; HL,j este nivelul de referinta pentru intensitatea cmpului magnetic din tabelul 2, iar c este 87/f1/2 V/m %i d este 0,73/f A/m. ART. 22 Din nou, comparat cu standardele ICNIRP, anumite puncte de t#iere corespund numai pentru condi$iile de expunere pentru popula$ia general#. ART. 23 Pentru curentii n membre, respectiv pentru curentii de contact, urm#toarele cerin$e trebuie utilizate:

! Ik $ ( $ k =10 MHz & I L , k

110 MHz

" #1 % % '

110 MHz

si

n >1Hz

! In $ $I & C ,n

" #1 % % '

unde: Ik este componenta curentului n membre la frecventa k; IL,k este nivelul de referinta pentru curentul n membre de 45 mA; In este componenta curentului de contact la frecventa n; IC,n este nivelul de referinta pentru curentul de contact la frecventa n (vezi tabelul 3). ART. 24 Formulele de mai sus corespund situa$iei celei mai nefavorabile dintre campurile provenind de la surse multiple. Ca urmare, n practica condi$iile obi%nuite de expunere produc niveluri de expunere mai pu$in restrictive dect cele indicate de formulele de mai sus, pentru nivelurile de referinta.

14