Sunteți pe pagina 1din 30

Ghid de informare privind Fondurile structurale

Cuprins

Ce va putem oferi

Informare
Fondurile Structurale - cum si in ce scop, caracteristici principale.
Reguli si praguri de co-finantare
Alocarea financiara pentru Romania
Programele Operationale destinate IMM- urilor, Axe si activitati eligibile orientative
Accesarea de catre IMM-uri a Programelor Operationale, in functie de numarul de salariati ai societatii
Datele de contact ale autoritatilor responsabile pentru fiecare Program Operational

CONSULTANTA
Etapele unui proiect
Conditii generale de eligibilitate pentru beneficiari si proiecte
Bugetul unui proiect finantat din Fonduri UE
Conditii obligatorii de indeplinit pentru cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
Pasi concreti pentru accesarea FONDURILOR EUROPENE

SUSTINEREA FINANCIARA

Unde poate interveni FNGCIMM SA


Parteneriatul Banca-FNGCIMM-IMM
Parteneriatul FNGCIMM – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Produse FNGCIMM dedicate accesarii Fondurilor Structurale
Studiu de caz- avantajele utilizarii garantii lor FNGCIMM SA

2
Doriti accesarea unui Fond nerambursabil?

Ce va putem oferi

SUSTINERE
FINANCIARA
prin garantarea creditelor
co-finantarea proiectelor
pre-finantarea proiectelor

CONSULTANTA
prin reprezentantele
noastre teritoriale,
filiale sau agenti

INFORMARE
privind oportunitatile de
finantare a proiectelor
utilizand produsele
FNGCIMM SA

3
INFORMARE

Fondurile Structurale - cum si in ce scop, caracteristici principale.

UE urmareste realizarea a trei obiective pentru reducerea diferentelor dintre statele membre si anume: convergenta, competitivitatea
regionala si ocuparea, si cooperarea teritoriala europeana.

Pentru realizarea acestor obiective se aloca statelor membre un sprijin financiar acordat prin intermediul instrumentelor structurale. Acestea
sunt:
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - finanteaza in principal infrastructura, investitiile generatoare de locuri de munca,
proiectele de dezvoltare locala si ajutoarele pentru intreprinderile mici si mijlocii.
Fondul Social European (FSE)
Fondul de Coeziune (FC)- sprjiina finantarea proiectelor majore de infrastructura in domeniul mediului si al transporturilor.

Accesarea Fondurilor Structurale reprezinta un angajament contractual, cu prevederi si termene de realizare stricte, pentru a nu se
ajunge la dezangajarea automata (regula “n+2”)* de catre CE a sumelor alocate.

* exemplu: sumele alocate de UE pentru un proiect in 2008, trebuie cheltuite pana la 31 decembrie 2010

Fondurile europene post aderare se acceseaza de catre fiecare beneficiar numai dupa ce a efectuat cheltuielile in cadrul proiectului,
iar acestea au fost declarate eligibile(decontare post-factum).

Proiectele eligibile a fi finantate vor fi selectate prin licitatii publice, punandu-se accentul pe competitivitatea si sustenabilitatea
acestora. Analiza cost- beneficiu este decisiva, pentru calificarea proiectelor de calitate, in conformitate cu prioritatile de dezvoltare
mentionate in documentele nationale de programare.

Alocatiile financiare ale celor trei fonduri sunt completate de:


Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Fondul European pentru Pescuit

4
Din toate aceste fonduri se finanţeaza Programele Operationale.
In functie de programul operational, tipul si marimea beneficiarului, zona geografica de implementare a proiectului exista reguli si
praguri de co-finantare diferite, stabilite prin Documente cadru de Implementare si Ghiduri ale aplicantului.

Astfel:

Societati Comerciale Intreprinderi Mici Societati Comerciale Intreprinderi Mijlocii

< 50 salariati < 250 salariati


<10 mil euro cifra de afaceri <50 mil euro cifra de afaceri

Contributia UE: Contributia UE:

maxim 60% - Reg Bucuresti Ilfov maxim 50% - Reg Bucuresti Ilfov
maxim 70% - celelalte Regiuni maxim 60% - celelalte Regiuni
Reguli de respectat
Existenta fondurilor proprii de cofinantare a proiectelor
Contabilitate separata pentru cheltuielile din proiect
Aplicarea corecta a prevederilor legale privind achizitiile publice
Pastrarea activelor achizitionate prin proiect pe perioada stabilita prin contractul de finantare nerambursabila
Pastrarea documentelor proiectului si punerea acestora la dispozitia echipelor de control pe perioada stabilita in contractul de
finantare nerambursabila.

5
Alocarea financiara pentru Romania 2007-2013

Suma totala alocata pentru perioada 2007 – 2013 este de 27,302 miliarde Euro (inclusiv cofinantarea nationala).

Romania va beneficia in perioada 2007-2013 si de Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala si Fondul European pentru
Pescuit, avand alocat un buget de cca. 12 miliarde euro.

PO - PESCUIT SI
POS Capacitate POS MEDIU POS TRANSPORT ACVACULTURĂ
Administrativa 4,51 miliarde EUR 4,57 miliarde EUR 0.23 miliarde EUR
0,21 miliarde EUR

Fondul European Fondul Social European Fondul European pentru Fondul de coeziune Fondul
pentru Agricultură şi Dezvoltare Regională European
Dezvoltare Rurală pentru Pescuit

Programe
accesibile
PROGRAMUL POS RESURSE PO REGIONAL POS IMM-urilor
NATIONAL DE UMANE 3,73 miliarde EUR COMPETITIVITATE
DEZVOLTARE RURALA 3,48 miliarde EUR Autoritate de Management – 2,55 miliarde EUR
8,022 miliarde EUR Autoritatea de Ministerul Dezvoltarii, Autoritate de Management:
Autoritatea de Management - Management – Ministerul Lucrarilor Publice si Ministerul Economiei si
MINISTERUL Muncii, Familiei si Locuintei – Directia Finantelor - www.minind.ro
AGRICULTURII SI Egalitatii de Sanse - Generala Autoritate de
DEZVOLTARII RURALE www.fseromania.ro Management
www.inforegio.ro

6
Programele Operationale

Programul Operational Regional (POR) are alocata din FEDR suma de 4,38 miliarde Euro din care 3,73 miliarde Euro Fonduri
Europene şi 0.65 miliarde EURO contributie nationala.

pentru IMM-uri
Axa prioritara 4: Domeniul - Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor - Activitati eligibile orientative
Sprijinirea dezvoltarii achizitionarea de echipamente si tehnologii productive moderne, achizitionare sisteme IT (echipamente si soft),
mediului de afaceri utilizarea de noi tehnologii in activitatile curente ale microîntreprinderii, relocalizarea microintreprinderilor in structuri de afaceri,
regional si local constructia/extinderea/reabilitarea/modernizarea spatiilor de productie a microintreprinderilor,activitati specifice de dezvoltare.

Axa prioritara 5: Domeniul - Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism in vederea valorificarii
Dezvoltarea durabila si resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice - Activitati eligibile orientative
promovarea turismului dezvoltarea retelelor de captare si/sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic; amenajarea,
modernizarea, dotarea bazelor de tratament din statiunile balneare si balneo-climaterice, inclusiv saline terapeutice;
amenajarea obiectivelor turistice naturale pentru activitati turistice (formatiuni geologice, pesteri, saline, mine, vulcani
noroiosi); amenajarea/ dotarea platformelor de campare, inclusiv utilitatile specifice (grupuri sanitare, apa curenta,
iluminat); amenajare puncte de observare/filmare/fotografiere; constructia caii de acces catre obiectivul turistic reabilitat,
in limita a 1000 m; refacerea si amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a spatiilor de recreere si popas, a
facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale; a parcurilor balneare; modernizare/extindere structuri de cazare,
modernizare sisteme de utilitati, amenajare parcare/garaje, iluminat exterior; dotare structuri de cazare cu echipamente
specifice; amenajare piscine, stranduri, bazine de kinetoterapie, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball, echitatie, piste
pentru cicloturism; amenajarea de porturi turistice, inclusiv a debarcaderelor amplasate pe lacuri de agrement; transport
feroviar de interes turistic, in zone de deal si de munte; noi partii de schi (inclusiv pt instalatii de transport pe cablu,
echipamente pentru producerea zapezii artificiale, pentru iluminatul nocturn al partiilor de schi, dotarea cu echipamente
pentru intretinerea partiilor de schi), amenajarea, dezvoltarea, reabilitarea partiilor destinate practicarii celorlalte sporturi
de iarna,amenajari specifice sporturilor nautice si pentru practicarea pescuitului sportiv.

7
Program Operational Sectorial pentru Cresterea Competitivitatii (POS-CCE) are alocata suma de 3,01 miliarde Euro din care
2, 55 Fonduri Europene si 0,45 fonduri nationale.

pentru IMM-uri
Axa prioritara 1: Domeniul - Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in
Dezvoltarea unui special a IMM-urilor pe următoarele linii:
sistem inovativ si 1 Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile
eco-eficient de si intangibile - Activitati eligibile orientative
productie Crearea unui nou amplasament de productie pentru extinderea capacitatii de productie, inclusiv transferul unei instalatii de
productie existente ca urmare a unui act administrativ; Extinderea unui amplasament existent pentru cresterea capacitatii de
Organism productie; Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse;
Intermediar : Modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbari în procesul de productie a unui amplasament existent. (Echipamentele pentru
Ministerul pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale, reducerea emisiilor din atmosfera se finanteaza numai în
IMM, Comert, legatura cu investitiile mentionate anterior); Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know-how
sau solutii tehnice nebrevetate; Instruire specializata, strict legata de activitatile de investitii specificate mai sus.
Turism si Profesii
2 Sprijin pentru implementarea standardelor internationale - Activitati eligibile orientative
Liberale -
Implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii (ex. ISO 9001), management integrat, alte scheme de
www.animmc.ro certificare; Implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului (ISO 14001) sau certificarea voluntara de mediu
(EMAS); Etichetarea ecologica a produselor si serviciilor; Crearea si modernizarea laboratoarelor de incercari si etalonari;
Acreditarea laboratoarelor de încercari si etalonari; Pregatirea personalului strict legata de activitatile precizate mai sus.
3 Sprijin pentru accesul IMM pe noi piete si internationalizare - Activitati eligibile orientative
Elaborare de studii de piata si activitati de promovare; Participarea la targuri internationale, expozitii si misiuni economice;
Achizitia de servicii de consultanta specializata.
Domeniul - Accesul IMM-urilor la finantare prin:
Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare (pentru activitati legate de contra - garantarea creditelor sau de infiintarea si
dezvoltarea fondurilor locale/regionale de garantare; Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc

8
Domeniul - Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil pe urmatoarele linii:
1 Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international -
Activitati eligibile orientative
Elaborarea de studii de fezabilitate, planuri de afaceri, analize financiare, proiecte pentru dezvoltarea parteneriatelor in
vederea infiintarii/dezvoltarii unei structuri de sprijin a afacerilor; Achizitionarea de teren;
Construirea/modernizare/extinderea de cladiri, exclusiv pentru activitati de productie, servicii;
Crearea/modernizarea/extinderea utilitatilor de baza; Management structuri de sprijin a afacerilor (maxim 3 ani
dupa inceperea operatiunilor); Alte activitati necesare crearii/dezvoltarii structurii de sprijin a afacerilor;
Achizitionarea de echipamente, instalatii tehnologice, utilaje; Achizitionarea de software, brevete, licente, know-how sau
solutii tehnice nebrevetate; Achizitionare de servicii de consultanta si instruire specializata, strict legata de activitatile de
investitii specificate mai sus; Achizitionare de servicii de consultanta de afaceri si de promovare a afacerilor;
Achizitionare de servicii.
2 Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor - Activitati eligibile orientative
Dezvoltarea de strategii bazate pe solutii inovative pentru crearea de noi produse/servicii; Studii de fezabilitate si pre-
fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-eficiente, tehnologii si produse competitive; Management, marketing si
activitati de promovare; Consultanta financiara; Inovare si drepturi de proprietate intelectuala; Tehnologia informatiei si
e-business; Managementul resurselor umane; Transferul afacerii.
3 Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere - Activitati
eligibile orientative
Elaborarea de studii pentru identificarea companiilor membre, evaluarea viabilitatii si beneficiilor, în vederea crearii
si dezvoltarii clusterului/lantului de furnizori; Achizitionarea de echipamente de logistica necesare pentru functionarea
clusterului (bunuri tangibile si intangibile pentru functionarea clusterului exclusiv teren si mijloace de transport); Servicii
de consultanta angajate înainte sau dupa constituirea clusterului; Activitati pentru promovarea clusterului sau a firmelor
membre sau clientilor; Studii pentru cercetari de piata sectoriale sau regionale;

9
Axa prioritara 2: Cercetare, Domeniul - Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile)
dezvoltare tehnologica si prin:
inovare pentru competitivitate a) Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile innovative;
Organism Intermediar : MEdC- b) Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca
Autoritatea Naţională pentru pentru CD;
Cercetare Ştiinţifică - www.ancs.ro c) Promovarea inovarii in cadrul firmelor.
Axa prioritara 3: Domeniul - Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei prin:
Tehnologia informatiei si a). Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe;
comunicatiilor pentru b). Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in
sectoarele privat si public banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al
Organism Intermediar : accesului);
Ministerul Comunicaţiilor şi Domeniul -Dezvoltarea e-economiei prin:
Tehnologiei Informaţiei - a). Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru
www.mcti.ro managementul afacerilor;
b). Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic, a altor solutii electronice pentru afaceri.

Axa prioritara 4: Domeniul - Energie eficienta si sustenabila (imbunatatirea eficientei energetice si a


Cresterea eficientei sustenabilitatii sistemului energetic din punct de vedere al mediului) prin:
energetice si a Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de
sigurantei in energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice;
aprovizionare, in Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport a energiei electrice, gazelor naturale si
contextul combaterii petrolului, precum si retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in
schimbarilor climatice retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie;
Organism Intermediar: Domeniul - Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie
MEF - Directia Generalã "verde" prin sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei
Politicã Energeticã - electrice si termice, valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati
www.minind.ro cu putere instalata mai mica sau egala 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a
altor resurse regenerabile de energie.

10
Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane(POS-DRU) are alocata suma de 4,089 miliarde EURO din care
3,48 miliarde EURO Fonduri Europene si 0,61 fonduri nationale

pentru IMM-uri

Axa PRIORITARA 2 Accesul si participarea la formarea profesionala continua

AXA PRIORITARA 3 Cresterea adaptabilitatii Promovarea culturii antreprenoriale;


lucratorilor si a intreprinderilor
Formare profesionala si sprijin pentru intreprinderi si angajati
pentru promovarea adaptabilitatii;
Dezvoltarea parteneriatului si incurajarea initiativelor pentru
partenerii sociali si societatea civila.

Program National de Dezvoltare Rurala (PNDR)- 9,97 miliarde Euro din care 8,022 miliarde EURO Fonduri Europene -
Axa Prioritară 3 – Îmbunătăţirea vieţii în mediul rural – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale
Autoritatea de Management - MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

11
Programele de finantare din Fondurile Uniunii Europene ce pot fi accesat de catre IMM, in functie de numarul de
salariati ai societatii

Marimea societatii Programul Programul Programul Programul


dupa numarul de. Operational Operational Operational National de
salariati Sectorial Regional Sectorial Dezvoltare Rurala
Cresterea Dezvoltarea
Competitivitatii Resurselor
Economice Umane
max 9 - x x x

10- 49 x - x x

50 - 249 x - x x

Potentialul beneficiar trebuie:

- sa identifice programul operational/prioritatea/masura sub care poate beneficia de o finantare

- sa dispuna de resurse financiare pentru cofinantare

- sa poata pregati un proiect viabil

- sa aiba capacitatea de a implementa proiectul urmarind un calendar strict (respectarea regulii n+2)

12
Datele de contact ale autoritatilor responsabile pentru fiecare Program Operational

1. POS – Cresterea Comprtitivitatii Economice


Autoritate de Management: Ministerul Economiei si Finantelor - www.minind.ro
Contact: Valentin Barbu – Consilier, tel. 021/202 52 58 ; fax. 021/202 52 75 ; e-mail: valentin_barbu@minind.ro
Carmen Boteanu – Expert, tel. 021/202 51 34 ; fax. 021/202 52 75 ; e-mail: carmen_boteanu@minind.ro

Axa Prioritara 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ de productie


Organism Intermediar : Ministerul pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale - www.animmc.ro
Contact: Str. Poterasi nr. 11, sector 4, Bucuresti, Tel: 3352632

Axa Prioritara 2: Creşterea competitivităţii economice prin CD&I


Organism Intermediar : MEdC-Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică - www.ancs.ro
Contact: Birouri regionale
Timisoara - Regiunea Vest
contact: Cristescu Gabriel, B-dul Vasile Parvan, nr. 4, Timisoara, cod postal 300223, jud. Timis, Tel.:0256.592.573, Fax:0256.592.574
Bucuresti Ilfov Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica
Str. I.D.Mendeleev nr.21-25 Ilfov
Persoana de contact: Elena Ghise, Tel.:317.66.33
Bucuresti
Persoana de contact: Daniela Gheorghian, Tel:311.35.50
Craiova - Regiunea Sud Vest
Persoana de contact: Branzan Mihaela
Institutul de Proiectari si Automatizari - IPA SA, Sucursala CIFAAT
Str. Stefan cel Mare, nr. 12, Craiova, Jud. Dolj, tel/fax:0351 43 94 40
Cluj Napoca - Regiunea Nord Vest
Persoana de contact: Pasare Cristina, Tel.:0740.163.386
Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Str. Republicii nr.107, et. 3, cam 309, 310, jud. Cluj, Tel.:0264.590.445

13
Iasi - Regiunea Nord Est
Persoane de contact: Botezat Doru
Str. Pinului nr.2, cod 700109, Iasi, tel/fax:0232.219.006
Alba Iulia - Regiunea Centru
Persoana de contact Roman-Negoi Ana Maria
Str. Nicolae Iorga nr. 11-13, cod postal 510009, judet Alba, Tel.:0721.560.127, Fax:0258-831.030

Constanta - Regiunea Sud Est


Persoana de contact: Ionica Andreea Lavinia
Universitatea "Ovidius" Constanta, B-dul Mamaia nr. 124, cod postal 900527, jud. Constanta, Tel.:0241-619 483
Targoviste - Regiunea Sud
Persoană de contact: Filip Viviana, consilier
Universitatea "Valahia" Targoviste, Str. Regele Carol I, nr. 2, cod postal 130024, Jud. Dambovita, Tel.:0245.210.314; 0723.723.209

Axa Prioritara 3: Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor pentru sectoarele privat si public


Organism Intermediar : Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Inforamaţiei - www.mcti.ro

Contact: Mihaela Apostol – Consilier asistent, tel./fax. 021/311 41 57; e-mail: mapostol@mcti.ro

Axa Prioritara 4: Îmbunătăţirea eficienţei energetice, în condiţiile dezvoltării durabile a sistemului energetic
Organism Intermediar: MEF - Directia Generalã Politicã Energeticã - www.minind.ro
Contact: Cristian Georgescu – Manager Public, tel. 021/202 53 85; fax. 021/202 53 92; e-mail:cristian_georgescu@minind.ro

2. PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2007 - 2013


Autoritatea de Management - MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon Biroul Relatii cu Publicul: 004-021-307-24-24; 004-021-307-24-46


http://www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/pndr_20_decembrie_2007.pdf

14
3. PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL
Autoritate de Management – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei – Directia Generala Autoritate de Management
www.inforegio.ro
tel: 0372111412
Organisme Intermediare
1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Director General: Constantin APOSTOL - E-mail:
adrnordest@adrnordest.ro
Piatra Neamt, Str. Lt. Draghescu, nr. 9, Cod Postal: 610125, Tel: +40 233 218071, Fax: +40 233 218072,
2. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord Vest -Director General: Claudiu N. Cosier - E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro
Cluj-Napoca, Str. Sextil Puscariu nr. 2, Romania, Tel: 00-40-264-431550, Fax: 00-40-264-439222
3. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest - Director General: Sorin MAXIM - E-mail: office@adrvest.ro
Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, nr.5, Cod postal: 300054, Tel/Fax 0 256 491981, 0 256 491923
4. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Vest Oltenia - Director General: Marilena Bogheanu - E-mail: adr4@rdslink.ro
Craiova, Str. Unirii 19, 1100 Craiova, Romania, Tel. 004 051 41 94 96, Fax 004 051 41 38 91
5. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est - Director: Luminita MIHAILOV - e-mail: adrse@adrse.ro
Brăila, Piaţa Independenţei nr. 1 et.5, Cod postal: 810210, Tel.: 0339/401018; Fax: 0339/401017
6. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru - Director: Simion CRETU
Alba Iulia, Piata Consiliul Europei 32D, Cod postal: 510096, Tel: (+40) 258 – 818616, Fax: (+40) 258 – 818613
7. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia- Director: Liviu MUSAT - E-mail: office@adrmuntenia.ro
Calarasi, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Cod postal 910019, Tel: +40 242 331 769; Fax: +40 242 313 167
8. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucuresti Ilfov Director: Dan NICULA - E-mail: contact@adrbi.ro
Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 16-20, Scara A, Etaj 2, Sector 3, Tel: +4021 315 96 59, Fax:+4021 315 96 65

4. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE


Autoritatea de Management – Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - www.fseromania.ro
Contact: Calea Plevnei, nr. 46-48, sector 1, Bucureşti, Telefon: (+40 21) 315 02 09, (+40 21) 315 02 08
Fax: (+40 21) 315 02 06
E-mail: posdru@fseromania.ro
Persoane de contact: Adina Maria Vodă şi Mihaela Hancia

15
ORGANISME INTERMEDIARE

Organismul Intermediar Regional Nord-Est Website: www.fsenordest.ro E-mail: office@fsenordest.ro


Adresă: Str. General Dăscălescu nr. 15, Bl.T1, Piatra Neamţ, Jud. Neamţ, Tel: (+40 233) 231 950, Fax: (+40 233) 231 950
Persoană de contact: Ioana Andoreanu

Organismul Intermediar Regional Sud-Est E-mail: phare_se@oiposdru.ro


Adresă: Calea Călăraşilor nr. 13, Brăila, Jud. Brăila, Tel: (+40 239) 610 749, Fax: (+40 239) 610 749
Persoană de contact: Gabriel Nicolae Ciubuc

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia E-mail: oi_sud@amposdru.mmssf.ro


Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi, Tel: (+40 242) 314 048, Fax: (+40 242) 314 048
Persoană de contact: Ştefan Bârjoveanu

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia E-mail: ptreb.oirsv@yahoo.com


Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj , Tel: (+40 351) 442 203, Fax: (+40 351) 442 202
Persoană de contact: Bogdan Sorin Petre

Organismul Intermediar Regional Vest E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro


Adresă: Bulevardul Mihai Viteazu nr. 30, Timişoara, Jud. Timiş, Tel: (+40 256) 293 680, Fax: (+40 256) 293 680
Persoană de contact: Ioan Bâtea

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest Website: www.runv.ro E-mail office@runv.ro


Adresă: Str. Somesului nr. 42, Cluj Napoca, Jud. Cluj, Tel: (+40 364) 402 788, Fax: (+40 256) 402 788
Persoană de contact: Andrei Kelemen

Organismul Intermediar Regional Centru E-mail: oicentru@oicentru.alba.rdsnet.ro


Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, Jud. Alba Iulia, Tel: (+40 0358) 401 655, Fax: (+40 0358) 401 655
Website: www.oirposdrucentru.ro
Persoană de contact: Alexandra Maria Manea

16
Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov E-mail: office@oiposdrubi.ro
Adresă: Str. Spătaru Preda nr. 12, Sector 5, Bucureşti, Tel: (+40 21) 319 12 81, Fax: (+40 021) 319 12 81
Website: www.oiposdrubi.ro
Persoană de contact: Roxana Aszaloş

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului E-mail: oi_medc@amposdru.mmssf.ro


Adresă: General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, Bucureşti, Tel: (+40 21) 311 75 25, Fax: (+40 021) 311 75 26
Website: www.posdru.edu.ro
Persoană de contact: Constantin Viorel Mihai

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă E-mail: oi_anofm@amposdru.mmssf.ro


Adresă: Str. Spătaru Preda nr. 12, Sector 5, Bucureşti, Tel: (+40 21) 319 12 84, Fax: (+40 021) 319 12 84
Website: www.fse.anofm.ro
Persoană de contact: Gabriela Şuvar

17
CONSULTANTA

...daca vreti sa aflati despre etapele unui proiect, conditii de eligibilitate pentru beneficiari si proiecte,
cheltuieli eligibile si neeligibile

Etapele de realizare a unui proiect

1). Lansarea cererii de oferte de catre Autoritatea de Management


2). Procurarea Ghidului Solicitantului
3). Elaborarea proiectului (pot fi utilizate serviciile unei firme de consultanta)

4).* Stabilirea modalitatii de cofinantare a proiectului

5).Completarea si depunerea Cererii de Finantare la Autoritatea de Management


6). Evaluarea cererii urmata de aprobarea sau respingerea ei
7). Semnarea contractului de finantare in cazul aprobarii cererii
8). Implementarea proiectului de catre beneficiar
9). Urmarirea de catre Autoritatea de Management a realizarii conforme a proiectului pentru care s-a acordat finantare
* Cofinantarea proiectului se poate face din:
- surse proprii
- credit bancar cu garantii proprii;
- credit bancar cu garantia FNGCIMM SA
- credit FNGCIMM cu garantii proprii sau acordate de alt partener

18
Conditiile generale de eligibilitate pentru beneficiari si proiecte in vederea finantarii din Fonduri UE

Proiectul va fi dezvoltat si implementat in Romania, se incadreaza in tipurile de proiecte mentionate pentru programul operational
respectiv si se adreseaza unei zone sau grup tinta, conform Documentul Cadru de Implementare (DCI) sau a Ghidului Solicitantului
(daca este cazul)
Durata si Valoarea finantarii nerambursabile se incadreaza in limitele impuse pentru respectivul tip de proiect;
Proiectul respecta politicile si normele comunitare si nationale in ceea ce priveste achizitiile publice, ajutorul de stat, respectiv
egalitatea de sanse, dezvoltare durabila
Solicitantul este constituit si functioneaza in Romania conform legislatiei in vigoare, nu are obligatii neonorate conform legii, nu
are datorii publice;
Solicitantul proiectului dispune de valoarea (in natura sau in bani, proprii sau finantare bancara) a sumei co-finantate din totalul
proiectului, precum si a cheltuielor neeligibile conform Ghidului Solicitantului
Indeplineste criteriile de eligibilitate stabilite in Documentul Cadru de Implementare (DCI) pentru fiecare domeniu major de
interventie ( Documentul Cadru de Implementare (DCI) poate fi gasit pe paginile de internet ale ministerelor in care se afla
Autoritatile de Management )
respecta cerintele specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lansarii "cererii de proiecte", precum si in Ghidul
Solicitantului ( Beneficiarii eligibili sunt prezentati in Ghidul Solicitantului aferent fiecarui program de finantare)

19
Bugetul unui proiect finantat din Fonduri UE

Costuri neeligibile - resurse


financiare proprii ale beneficiarului

Costuri neeligibile –
credite/emisiune de obligatiuni

Costuri eligibile - credite/emisiune


de obligatiuni pt. cofinantarea
obligatorie
(% din costurile eligibile)

Costuri eligibile – resurse


financiare proprii ale beneficiarului
pt. cofinantarea obligatorie
(% din costurile eligibile)

Costuri eligibile –
Finantari nerambursabile UE
(% din costurile eligibile)

IMPORTANT!
Pentru fiecare tip de cheltuiala exista un procent maxim de grant.
Beneficiarul trebuie sa dispuna de resurse proprii pentru acoperirea partiala atat a cheltuielilor eligibile cat si a celor
neeligibile.
Fondurile europene se acceseaza de catre beneficiar numai dupa ce a efectuat cheltuielile in cadrul proiectului, iar
acestea au fost declarate eligibile.

20
Conditii obligatorii de indeplinit pentru cheltuielile eligibile
Cheltuieli eligibile = cheltuieli ce pot fi acoperite din finantarea nerambursabila UE, integral sau partial.
Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii
sa fie efectuate de catre beneficiar, intre 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, daca autoritatea de management nu decide altfel
prin contractul de finantare
sa fie insotita de facturi, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau de alte documente contabile cu valoarea probatorie,
echivalente facturilor, pe baza carora cheltuielile sa fie auditate si identificate
sa fie in conformitate cu prevederile contractului de finantare, incheiat de catre autoritatea de management sau organismul
intermediar, pentru si în numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii
sa fie in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si comunitare.

21
Cheltuielile pentru achizitia de teren, in limita a max 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului;
Cheltuieli pentru lucrari de constructie si modernizare, in limita a maxim 50% din totalul cheltuielilor
eligibile;
Cheltuieli pentru achizitia de instalatii si echipamente;
Cheltuieli pentru achizitia, inchirierea si leasing-ul de mijloace de transport tehnologice strict necesare
procesului de productie (doar pt codurile CAEN F-Constructii si CB-Industria extractiva –produse non
energetice);
Cheltuieli pentru achizitia de brevete, licente si know-how, solutii tehnice nebrevetate. In cazul IMM-urilor
trebuie luate in consideratie costurile totale pentru investitii in bunuri intangibile;
Cheltuieli pentru proiectarea, organizarea de santier, studii de fezabilitate si evaluarea impactului asupra
mediului-max 10% din totalul cheltuielilor eligibile;
SUNT Cheltuieli pentru studii de amplasament si geologice;
eligibile Cheltuieli pentru instruire specializata pt personalul operativ (in cazul achizitiei de tehnologie /echipament
/software).

Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor,
echipamentelor, materialelor, dar nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia,
stabilita prin contractul de finantare.

Terenurile, cladirile si echipamentele trebuie sa faca parte integranta si inseparabila din rezultatul operatiunii
iar valoarea lor este certificata de un evaluator independent autorizat . Terenurile si cladirile trebuie sa fie
libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol.

Alte categorii de cheltuieli: amortizarea, cheltuielile generale de administratie, costul achizitiei de teren.
*cheltuielilor din cadrul operatiunilor/schemelor de ajutor de stat li se aplica prevederi suplimentare pentru declararea eligibilitatii.

22
Cheltuieli neeligibile
Sunt considerate neeligibile cheltuielile care nu pot fi acoperite din finantarea nerambursabila UE si care trebuie
finantate de catre beneficiar din surse proprii sau credite bancare.

Taxa pe valoare adaugata, dobanda si alte comisioane aferente creditelor, cheltuielile colaterale
care intervin intr-un contract de leasing, achizitia de echipamente second-hand, amenzile,
NU SUNT penalitatile si cheltuielile de judecata, cheltuielile pentru achizitia de teren ce depaseste 10% din
eligibile valoarea cheltuielilor eligibile, achizitia de mobilier, echipamente, autovehicule, infrastructura,
teren si alte imobile, pentru operatiunile ce beneficiaza de finantare din FSE cu anumite exceptii

Verificarea si confirmarea eligibilitatii cheltuielilor efectuate sunt stabilite prin proceduri specifice, elaborate de Autoritatile de
management.

Pasi concreti pentru accesarea FONDURILOR EUROPENE

1. Defineste ideea proiectului


2. Cauta dupa numarul de angajati ai IMM Programul Operational care poate fi accesat, utilizand tabelul de la pag nr. 12 din Ghid
3. Cauta in Programul Operational Axa Prioritara corespunzatoare proiectului pe care doresti sa-l realizezi , verifica daca activitatile
proiectului sunt incluse, utilizand tabelelele de la pag nr. 7-11 din Ghid
4. Cauta Organismul de implementare (OI) sau autoritatea de management (AM), prin care se pot accesa fondurile europene,
utilizand tabelul de la pag nr. 13-17din Ghid

23
5. Informeaza-te asupra conditiilor de eligibilitate studiind Ghidul aplicantului, postat pe site OI sau AM corespunsator. Pentru date
de contact vezi pag. 13-17 din Ghid.
6. Intocmeste dosarul pentru accesarea fondurilor europene, conform cerintelor din ghidul aplicantului.
7. Stabileste sursele de finantare ale proiectului utilizand posibilitatile de finantare si garantare oferite de Fondul National de
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile mici si Mijlocii.
8. Depune proiectul la OI pentru Axa Prioritara pe care s-a aplicat.
9. Dupa aprobarea de catre AM a proiectului si semnarea Acordului de finantare, contracteaza finantarea necesara realizarii acestuia.
10. Implementeaza activitatile cuprinse in proiect, utilizand fondurile rambursate de catre Unitatea de plata a AM, ca si cele
provenite din saurse proprii, provenite fie din credite, fie ca profit al firmei.

NU RENUNTA LA UN PROIECT IN CARE CREZI PENTRU CA NU AI BANI SAU NU AI


GARANTII SUFICIENTE!!!

PUTEM FI PARTENERI !!!

24
SUSTINEREA FINANCIARA

Costuri totale proiect

Costuri eligibile Costuri neeligibile

Finantare nerambursabila UE

Resurse financiare proprii

Credit de cofinantare

-de la Banca cu garantia FNGCIMM


- de la FNGCIMM

Credit de prefinantare

-de la Banca cu garantia FNGCIMM


- de la FNGCIMM
B

B
25
Unde poate interveni FNGCIMM SA

Parteneriate
Parteneriatul Banca - FNGCIMM –IMM intervine in faza de pregatire si sustinere a proiectului prin:
 Consultanţă privind selectarea sursei de finanţare europeană prin retelele teritoriale ale FNGCIMM SA si ale bancilor partenere
 Instrumente financiare eficiente şi personalizate
- garanţii
- produse de finanţare: FINCONSULT, FININVEST, ECOAMBIENT, ECOAMBIENT+, EXPORT+, ORIZONT 2007
 Colaborare cu principalele bănci de pe piaţă
 Eliberarea documentelor necesare pentru confirmarea capacitatii de cofinantare-scrisoare de intentie sau scrisoare de confort,
promisiune de garantare.
 Acordarea de credite de cofinantare si prefinantare
 Garantarea creditelor de cofinantare/prefinantare acordate de Banca pentru orice produs de tip credit (Bunurile achiziţionate
prin implementarea programelor europene nu pot fi utilizate pentru garantare datorită interdicţiei de în străinare impusă
de UE.)
Parteneriatul FNGCIMM – Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Pentru sprijinirea absorbtiei fondurilor structurale alocate in cadrul Axei Prioritare 2 a POS - CCE si destinate derularii de activitati
de cercetare-dezvoltare-inovare desfasurate de IMM in parteneriat cu universitati/institute de cercetare, inclusiv pentru dotarea
laboratoarelor de cercetare si accesul la rezultatele cercetarii, FNGCIMM SA si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica au
incheiat un Protocol de Colaborare.
In baza acestui protocol, ce are ca valabilitate durata implementarii POS Cresterea Competitivitatii Economice, se vor desfasura in
parteneriat activitati de asigurare a conditiilor de cofinantare pentru solicitanti, operatori economici privati care desfasoara si
activitate de cercetare-dezvoltare, prin acordarea de finantari/garantii, cu respectarea conditiilor si procedurii de implementare a
schemelor si respectiv a normelor si procedurilor FNGCIMM SA.

FNGCIMM SA va acorda finantari/garantii intreprinderilor mici si mijlocii, definite conform Legii 346/2004, care indeplinesc
conditiile de eligibilitate din Ghidul aplicantului, in urma unei notificari primite din partea ANCS privind aplicantii evaluati si
selectati.

26
Produse FNGCIMM SA dedicate accesarii Fondurilor Structurale

Produsul de garantare - permite garantarea finanţărilor acordate de instituţii financiare bancare si nebancare pentru plata
serviciilor de consultanţă aferentă unui proiect cu implementare într-un domeniu de activitate beneficiar de Fonduri Structurale
sau pentru realizarea proiectelor pe domenii de activitate potenţial beneficiare de fonduri europene. Comisionul de garantare pentru
co-finanţări de acest tip este redus la 1%, ca urmare a reducerii riscului prin filtrul dublu de selecţie a proiectelor (autoritatea de
management şi finanţator), procentul de garantare putand ajunge pana la 80% din valoarea finantarii.

„FIN CONSULT” – este un produs ce are ca obiect, finantarea consultanţei acordate pentru proiecte finanţabile din fonduri
europene, valoarea maxima a finantarii fiind de 200.000 Euro, (echivalent lei) pentru o perioada de maxim 3 ani, cu o perioada de
gratie la plata ratelor de pana la 1 an.

„FIN INVEST” pune la dispozitia IMM-ului intre 50.000 si 1.000.000 Euro (echivalent lei) pentru realizarea investitiilor, inclusiv
consultanta, pentru proiecte într-un domeniu de activitate potenţial beneficiar de fonduri europene, inclusiv pentru proiectele
destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare-inovare. Perioada de acordare difera in functie de tipul investitiei si poate ajunge pana la
15 ani in cazul cladirilor, constructiilor, terenurilor. Perioada de gratie la principal poate ajunge pana la 18 luni, firmele care intra in
categoria start-up beneficiind in plus si de posibilitatea unei perioade de gratie la plata dobanzii de pana la 12 luni.

27
Studiu de caz

Denumire proiect: “Cresterea productivitatii si calitatii produselor Y ale IMM X”

 Activităţi propuse în cadrul proiectului: Modernizare linie de fabricatie - Activitatea propuse este eligibila în cadrul
Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice, Axa 1- “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”,
Domeniul major de intervenţie 1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special a
IMM-urilor
Operaţiuni orientative:
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile
 Costurile proiectului:
• Costuri neeligibile, inclusiv TVA Costuri totale proiect
• Costuri eligibile
• Finanţare nerambursabilă – max 70% din
cheltuielile eligibile, pentru intreprindere mica Costuri eligibile Costuri neeligibile
• Contribuţie proprie – max 30% din cheltuielile
eligibile plus cele neeligibile
 Criterii de eligibilitate ale aplicantului conform Documentului Finantare nerambursabila UE
cadru de implemntare al POS - CCE:

Aplicaţia este eligibilă pentru finanţare nerambursabilă în cadrul Resurse financiare proprii
Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii
Economice- Axa 1 “Un sistem inovativ de producţie”- Domeniul
major de intervenţie 1.1. - Investiţii productive şi pregătirea pentru Credit de cofinantare
concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM-urilor -de la Banca cu garantia FNGCIMM
IMM are profit operaţional în ultimii 2 ani şi desfaşoară activităţi - de la FNGCIMM
economice incluse în clasificarea indicată de Ghidul
Solicitantului (cod CAEN);
Credit de prefinantare
IMM nu este în lichidare şi nu are datorii restante la bugetul
statului/ bugetele locale; -de la Banca cu garantia FNGCIMM
- de la FNGCIMM
B

28 B
• Toate cheltuielile se încadrează în pragurile de eligibilitate stabilite pentru fiecare tip de cheltuială ( ponderea maximă în
cheltuielile eligibile)

Surse de finantare a proiectului analizat - Varianta 1


a) Credit bancar utilizând garanţiile proprii (mobile sau imobile) ale IMM-ului
- Costuri aferente garantiilor: de evaluare, înregistrare şi validare a garanţiilor, onorariu notar şi asigurarea bunurilor luate în
garanţie: cca. 2,8% din valoarea creditului
b) Accesarea creditului utilizând garanţiile FNGCIMM
- Costuri aferente garantiilor: comision de garantare pentru creditele de co-finanţare Fonduri Europene: 1% din valoarea
creditului

Avantajele utilizarii garantiilor oferite de FNGCIMM:


1. ECONOMIE DE TIMP sI BANI
2. ÎMBUNatatIREA ACCESULUI LA FINANtARE

Surse de finantare a proiectului analizat - Varianta 2

FNGCIMM – instituţie finanţatoare

• Acordă finanţări în condiţii competitive de piaţă, avand produse dedicate


• Permite accesul la finanţare pentru IMM (în special start-up, microîntreprinderi şi întreprinderi mici) care nu îndeplinesc in
totalitate condiţiile de creditare impuse de bănci
• Operativitate şi promptitudine în oferirea serviciilor de informare/consultanţă/finanţare
• Garantare cu garanţii proprii sau ale altui fond de garantare de pe piaţă
• Reţea teritorială de reprezentanţe/sucursale/filiale – acoperire la nivel naţional
• Economie de timp şi bani

29
DATE DE CONTACT

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM S.A. - IFN

Adresa: Str. Stefan Iulian 38, sector 1 Bucureşti

Telefon: 021 / 310.18.07

Fax: 021 / 310.18.57

office@fngcimm.ro

www.garantare.ro

NOTA:
Acestea reprezinta informatii generale, avand ca surse de informare institutii ale administratiei publice centrale ( MEF, MIMMCTPL,
MDLPL, MMFES, MADR) si institutii financiare partenere (BCR, BRD, CEC etc.)

Pentru detalii este absolut necesara consultarea Ghidului solicitantului aferent fiecarui Program Operational.

Din dorinta de a va fi util FNGCIMM SA va completa in masura posibilitatilor informatiile prezentate in acest Ghid.

30