Sunteți pe pagina 1din 8

SR EN ISO 14001 : 2005 - Sisteme de management de mediu, Cerinte cu ghid de utilizare

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele impuse prin SR EN ISO 14001 : 2005 Sisteme de management de mediu, Cerinte cu ghid de utilizare si prevederile urmatoarelor acte normative: O !"#$%&&# 'entru protectia mediului( Legea nr) %*#$%&&* pentru aprobarea O !"#$%&&# privind protectia mediului( Ordinul Ordinul !+# din !& ,ebruarie %&!& -Ordinul !+#$%&!&. privind aprobarea /etodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private Legea nr) %!! $ %&!! privind regimul deseurilor( 01 nr) !)!+% din %&&2 privind regimul bateriilor si acumulatorilor, modi,icata de 0)1) !&3"$%&!! 01 +4"$%&&# privind depozitarea deseurilor, cu modi,icarile si completarile ulterioarare -01 %!& $ %&&3 si 01 !%"% $ %&!&.( 01 2#*$%&&% re,eritoare la evidenta gestiunii deseurilor( 01 *%!$%&&# privind gestionarea ambala5elor si a deseurilor de ambala5e, cu modi,icarile ulterioare - 01 !23% $%&&* si 01 %43 $ %&!!. 01 !&*!$%&&2 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 6om7niei 01 !!+*$%&&* 0otar7re privind cerintele minime de securitate si sanatate re,eritoare la e8punerea lucratorilor la riscuri generate de c7mpuri electromagnetice) Ordin /inisterul Sanatatii si //SS nr) #&2 si "++$%&&% privind nivelul de zgomot admisibil Ordinul /S' !!"+$%&&* 9orme privind limitarea e8punerii populatiei la c7mpuri electromagnetice Solutiile adoptate in prezenta lucrare au pe ansamblu un impact pozitiv asupra mediului pe toata durata de e8istenta a instalatiei, comparativ cu situatia e8istenta, ,apt care rezulta din analiza de mai 5os) 0)1) !4&+ $ %&&3 pentru re,acerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au ,ost a,ectate) Impactul asupra a rulu! :chipamentele achizitionate nu produc agenti poluanti pentru aer, ;n timpul e8ploatarii nee8ist7nd nici o ,orma de emisie) :chipamentele ce se monteaza nu produc nici un ,el de no8e) 'e perioada e8ecutarii lucrarii si a ,unctionarii instalatiilor nu se emit gaze cu e,ect de sera) Lucrarile de demolare si modernizare constructii se e,ectueaza in interiorul cladirilor , ,ara a ,i a,ectat aerul din mediul incon5urator) 'entru realzarea lucrarilor se vor utiliza numai mi5loace de transport si utila5e care au nivelul de no8e in limitele permise) Se impun masuri pentru depozitarea temporara in incinta statiei, a depozitarii ,inale si a transportul deseurilor rezultate din demolari -respectiv moloz ., ast,el incat sa ,ie limitata emisia de pulberi ,ine ) <ceste masuri constau in :

- depozitare temporara pe plat,orma betonta din incinta statiei ( - umezirea dupa caz a pulberilor rezultate din demolari structuri din beton( - transport cu mi5loace specializate, dotate cu prelate de protectie =n consecinta se va mentine calitatea aerului ;ncon5urator) >istantele de amplasare, ,ata de restul obiectivelor sunt cele admise de norme con,) Ordinul <96: nr) 4$%&&3, modi,icat prin Ord) 4"$%&&3 9orme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta a,erente capacitatilor energetice) ?alorile c7mpului electromagnetic se vor ;ncadra valorile si prevederile impuse de Ordinul /S' !!"+$%&&* si de 016 !!+*$%&&* ) Impactul asupra ap ! :chipamentele achizitionate in cadrul prezentei lucrari nu produc in mod normal agenti poluanti pentru apele sub si supraterane, @ateria de acumulatori demontate ,iind depozitate in incinte acoperite, securizate si pe plat,orme betonate ) Aransportul bateriilor uzate se va ,ace dupa ambalarea $ prote5area prin acoperirea cu prelate - in vederea prote5arii impotriva intemperiilor atmos,erice -caderi de precipitatii atmos,erice : ploaie, zapada, etc. Impactul asupra s"lulu! s! a su#s"lulu! 'entru protectia solului si a subsolului se iau masuri pentru a nu se depozita @ateria de acumulatori pe sol sau in aer liber supusa intemperiilor atmos,erice, in scopul evitarii scurgerii pe sol sau in sol a substantelor periculoase -electrolit, substante apoase in,estate cu electrolit.) @ateria demontata din instalatii nu se va depozita direct pe sol si nu se va lasa in aer liber in ,ata intemperiilor atmos,erice ) @ateria de acumulatori se va preda , con,orm 01 !!+% din %&&2, la Op rat"r! c"$"m!c! aut"r!%at! p $tru pr luar a r sp"$sa#!l!tat!l"r pr!&!$' ( st!"$ar a ' s ur!l"r ' #at r!! s! acumulat"r! - ,irme autorizate de autoritatea locala sau nationala pentru protectia mediului( Aotodata se vor aplica cerintele 01 !&*! $ %&&2 privind transportul deseurilor periculoase) <lta sursa de poluanti o poate reprezenta , in mod accidental , posibilelele pierderi de lubri,ianti si$sau combustibili proveniti de la utila5ele si$sau mi5loacele auto de transport in cazul de,ectarii acestora in timpul e,ectuarii lucrarilor pe amplasament, ceea ce ar putea produce in,estarea solului si subsolului cu produse de origine petroliera -e8emplu : combustibil( ulei auto( lichid de ,rana ( vaselina. , in acesta situatie se va proceda la : eliminarea $ limitarea sursei de poluare( decopertarea portiunii de sol in,estate( aplicarea de materiale biodegradabile -cum este S'BLLSO6@. peste pamantul in,estat depozitat in containere etanse( amestecarea materialului biodegradabil cu pamantul in,estat si lasarea o perioada de minim !# zile in vederea decontaminarii in conditii de prote5are impotriva intemperiilor atmos,erice ) =n urma e8ecutiei lucrarilor de constructii se vor lua urmatoarele masuri ;n vederea diminuarii poluarii solului si a apelor subterane prin m7l, noroi, betoane procesate, pierderi de lubri,ianti si$sau combustibili, ast,el : - mentinerea camioanelor si utila5elor de lucru curate ;n timp ce lucreaza ;n a,ara santierului, - curatarea -spalarea. camioanelor ;nainte de iesirea din zonele de ;ncarcare, descarcare, - reprimarea oricarei pierderi din camioane ;n timpul transportului prin acoperire, - curatarea amplasamentului la s,7rsitul zilei de lucru,

- depoluarea si ecologizarea solurilor a,ectate utiliz7nd materiale absorbante, ;n scopul evitarii poluarii apelor subterane si a solului de scurgeri de produse de origine petroliera) Bnlocuirea @ateriei de acumulatori produce un impact pozitiv, in sensul ca elimina riscul de poluare care e8ista la lucrarile de intretinere si $sau reparare ale vechiului echipament) Impactul pr!&!$' %("m"t l s! a &!#rat!!l 'e perioada e8ecutiei lucrarilor de retehnologizare in statia electrica de trans,ormare se va avea in vedere ca e8ecuta ma5oritatea lucrCrilor pe timpul zilei, cu evitarea depCDirii limitelor normale pentru zgomot ma8) 4&d@ -<., la limita incintei con,orm Ordinului /inisterul Sanatatii si //SS nr) #&2 si "++$%&&%. - respectiv : nivelul de zgomot al acestora se ;ncadreaza ;n prevederile standardelor si normelor ;n vigoare -ma8) 4&d@ - noaptea si #& d@ - ziua la limita incintei statiei) =n ceea ce priveste modul de lucru la constructii monta5, utila5ele speci,ice transportului nu stationeaza mult timp ;n zona, doar pentru descarcatul echipamentelor, ,unctionarea lor ;n aceasta perioada nu dauneaza zonei) tila5ele ,olosite vor avea veri,icarile impuse prin legislatia ;n vigoare) Lucrarile se vor des,asura respect7nd programul de liniste legi,erat -;ntre orele %%)&&- &*)&&.) >upa retehnologizarea statiei nu se pune problema de poluare ,onica sau prin vibratii a mediului incon5urator, datorita cerintelor din speci,icatia tehnica care trebuie sa ,ie asigurate de echipamentul nou achizitionat ( totodata echipamentul ,iint montat in incinte inchise nu va polua ,onic mediul ambiental) Impactul pr"'us ' ra'!at!! Lucrarile se des,asoara pe amplasamentul statiei de trans,ormare , unde sunt cunoscute si masurate periodic valorile campului electromagnetic) Lucrarile proiectate nu in,luenteaza valorile campului electromagnetic ) Impactul asupra c"s!st m l"r t r str s! ac&at!c Bn conditii normale de lucru echipamentele nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice lucrarile se des,asoara in incinta inchisa si acoperita) >istantele ;ntre instalatiile electrice si cladirile civile respecta prevederile normelor ;n vigoare) Pr"t ct!a c"s!st m l"r t r str s! ac&at!c Bn conditiile normale de e8ecutare a proiectului este asigurata protectia ecosistemelor terestre si acvatice Pr"t ct!a as %ar!l"r uma$ Bn conditiile normale de e8ecutare a proiectului este asigurata protectia asezarilor umane ) ) st!"$ar a ' s ur!l"r ( $ rat p amplasam $t 'rin e8ecutarea lucrarilor proiectate se produc urmatoarele deseuri periculoase: - >eseuri de @aterii de acumulatori - tip AE: 43#, ,abricatie SO99:9SC0:B9 , anul !""2 - 'osibil deseuri de material te8til in,estat cu vopsea$ grund si $ sau vaselina) - Bn situatii accidentale pot sa apara deseuri de la scurgeri accidentale de ulei $ sau motorina , provenite de la utila5e si$sau de la mi5loacele de transport necesare realizarii lucrarii)

)1estionarea -colectarea, transportul si eliminarea. deseurilor si ambala5elor rezultate se va ,ace de catre contractant$e8ecutant, ;n numele bene,iciarului pe baza de contract cu o societate comerciala de recuperare nominalizata de <gentia de 'rotectie a /ediului locala $ sau 9ationala) Formularele de evidenta con,orm 016 2#* $%&&% si documentele 5usti,icative de transport , con,orm 01 !&*! $ %&&2 -,ormulare de ;ncarcare descarcare, e8peditie transport, ,acturi, etc. vor ,i predate bene,iciarului, in concordanta cu 01 !&*!$%&&2 ) 'rin gri5a constructorului pe toata durata de e8ecutie a lucrarilor, materialele ,olosite vor ,i depozitate ;n locuri special amena5ate ast,el ;nc7t in,luentele asupra mediului sa ,ie minime, iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amena5a aduc7ndu-se la starea initiala) Con,orm 01 nr) !)!+% din %&&2 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, ,urnizorul noilor baterii de acumulatori are obligatia sa asigure cu titlu gratuit preluarea acumulatorilor uzati, punerea la dispozitie a recipientelor corespunzatoare ;n locurile de colectare si predarea acumulatorilor uzati persoanelor 5uridice care des,asoara activitate de valori,icare sau de eliminare a acestora)

) st!"$ar a su#sta$t l"r s! pr parat l"r c*!m!c p r!cul"as

IN CONCLU+IE Impactul asupra cal!tat!! m '!ulu! a lucrar!l"r , cutat Lucrarile ce se e8ecuta nu au impact negativ asupra mediului ;ncon5urator, pastr7nd ;n acelasi timp aspectul urbanistic al zonei) Bnstalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul ;ncon5urator, oameni sau animale) Se, proiect

E8888888888888888888888888888888888888888888888888888 %) /<9<1:/:9A L '6OA:CAB:B /:>B L B La elaborarea documentatiei s-au respectat cerintele impuse prin S6:9 BSO !4&&!$%&&# si prevederile urmatoarelor acte normative: O !"#$%&&# 'entru protectia mediului( L%*#$%&&* pentru aprobarea O !"#$%&&# privind protectia mediului( Legea nr) %!! $ %&!! privind regimul deseurilor( 01 nr) !)!+% din %&&2 privind regimul bateriilor si acumulatorilor( 01 !*%$%&&% 0otar7rea de guvern privind depozitarea deseurilor( 01 +4"$%&&# privind depozitarea deseurilor cu modi,icarile si completarile ulterioarare -01 %!& $ %&&3 si 01 !%"% $ %&!&.( 01 *%!$%&&# privind gestionarea ambala5elor si a deseurilor de ambala5e, cu modi,icarile ulterioare - 01 !23% $%&&* si 01 %43 $ %&!!.( 01 2#*$%&&% re,eritoare la evidenta gestiunii deseurilor( Ordinul Ordinul !+# din !& ,ebruarie %&!& -Ordinul !+#$%&!&. privind aprobarea /etodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private 01 !&*!$%&&2 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 6om7niei Solutiile adoptate in prezenta lucrare reduc la minim impactul negativ asupra mediului, in conditii de siguranta si e,icienta, in toate ,azele ciclului de viata a instalatiilor: proiectare, e8ecutie si e8ploatare pe toata durata de e8istenta a instalatiei) Surse de poluanti si protectia ,actorilor de mediu Lucrarea respecta prevederile Ordonanta de urgenta !"#$%&&# privind protectia mediului, si Ordinul //' !+# $ %&!& privind aprobarea /etodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private, asigura conditii de siguranta si e,icienta ;n toate ,azele ciclului de viata, pe toata perioada de e8istenta a instalatiei) Con,orm 01 nr) !)!+% din %&&2 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase, ,urnizorul noilor baterii de acumulatori are obligatia sa asigure cu titlu gratuit preluarea acumulatorilor uzati, punerea la dispozitie a recipientelor corespunzatoare ;n locurile de colectare si predarea acumulatorilor uzati persoanelor 5uridice care des,asoara activitate de valori,icare sau de eliminare a acestora) 'rotectia apelor :chipamentele achizitionate nu produc agenti poluanti pentru apele sub si supraterane) 'rotectia aerului :chipamentele achizitionate nu produc agenti poluanti pentru aer, ;n timpul e8ploatarii nee8ist7nd nici o ,orma de emisie) :chipamentele ce se monteaza nu produc nici un ,el de no8e) 'rotectia ;mpotriva zgomotelor si a vibratiilor

:chipamentele achizitionate nu produc zgomot sau vibratii) =n ceea ce priveste modul de lucru la constructii monta5, utila5ele speci,ice transportului nu stationeaza mult timp ;n zona, doar pentru descarcatul echipamentelor, ,unctionarea lor ;n aceasta perioada nu dauneaza zonei) tila5ele ,olosite vor avea veri,icarile impuse prin legislatia ;n vigoare) 9ivelul de zgomot provenit de la statia electrica, dupa retehnologizare, trebuie sa se ;ncadreze ;n prevederile standardelor si normelor ;n vigoare -;n ,unctie de vecinatati nu trebuie sa depaseasca #& *#d@.) 9ivelul zgomotului -ma8) 4&d@ - noaptea si #& d@ - ziua la limita incintei statiei con,orm 01 +%!$%&&#.( Lucrarile se vor des,asura respect7nd programul de liniste legi,erat -;ntre orele %%&&- *&&.) 'rotectia ;mpotriva radiatiilor Bnstalatiile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul ;ncon5urator, oameni sau animale) >istantele de amplasare, ,ata de restul obiectivelor sunt cele admise de norme con,) 9A: !&!$&2$&&) =n e8teriorul gardului statiei, valorile de c7mp electric si magnetic, nu trebuie sa depaseasca # G?$m si &,!mA con,orm Ordin /S' !!"+$%&&*) 'rotectia solului si a subsolului 'entru protectia solului sunt recomandate o serie de masuri pentru aducerea solului la starea normala ;n urma ,unctionarii instalatiilor care se deza,ecteaza si pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare pe perioada ,unctionarii noilor instalatii) =n urma e8ecutiei lucrarilor de constructii se vor lua urmatoarele masuri ;n vederea diminuarii poluarii solului si a apelor subterane prin m7l, noroi, betoane procesate, pierderi de lubri,ianti si$sau combustibili: - mentinerea camioanelor si utila5elor de lucru curate ;n timp ce lucreaza ;n a,ara santierului, - curatarea -spalarea. camioanelor ;nainte de iesirea din zonele de ;ncarcare, descarcare, - reprimarea oricarei pierderi din camioane ;n timpul transportului prin acoperire, - curatarea amplasamentului la s,7rsitul zilei de lucru, - depoluarea si ecologizarea solurilor a,ectate utiliz7nd materiale absorbante, ;n eventualitatea poluarii apelor subterane si a solului de scurgeri de ulei 'rotectia ecosistemelor terestre si acvatice :chipamentele nu produc agenti poluanti pentru ecosistemele terestre si acvatice) >istantele ;ntre instalatiile electrice si cladirile civile respecta prevederile normelor ;n vigoare) 'roiectul a ,ost elaborat, veri,icat si aprobat de personal cali,icat, con,orm cerintelor managementului de mediu impuse prin S6 :9 BSO !4&&!:%&&# Sisteme de management de mediu) Speci,icatii si ghid de utilizare) Lucrarile ce se e8ecuta nu au impact negativ asupra mediului ;ncon5urator, pastr7nd ;n acelasi timp aspectul urbanistic al zonei) :8ecutarea lucrarilor proiectate se va ,ace con,orm legislatiei ;n vigoare: O 1 nr) !"#$%&&#) ) st!"$ar a ' s ur!l"r 1estionarea -colectarea, transportul si eliminarea. deseurilor si ambala5elor rezultate se va ,ace de catre contractant$e8ecutant, ;n numele bene,iciarului pe baza de documente 5usti,icative -'? ;ncarcare-descarcare, copii ,acturi, etc. iar documentele vor ,i predate bene,iciarului( deseurile rezultate ;n urma lucrarilor, care nu au ,ost valori,icate$eliminate ;n numele bene,iciarului, vor ,i mentionate -calitativ, cantitativ si locul de depozitare. ;n procesul ?erbal de receptie a lucrarilor con,orm A:L %")&" 1estionarea deseurilor,

revizia +): 'rin gri5a constructorului pe toata durata de e8ecutie a lucrarilor, materialele ,olosite vor ,i depozitate ;n locuri special amena5ate ast,el ;nc7t in,luentele asupra mediului sa ,ie minime, iar la terminarea lucrarilor terenul se va curata si amena5a aduc7ndu-se la starea initiala) a. >eseuri valori,icabile >eseurile metalice -,ier, otel cupru, aluminiu, plumb, alama. rezultate din demontarea instalatiilor se colecteaza ;n containere depozitate pe supra,ete betonate) Sunt valori,icate prin societati autorizate pentru valori,icarea deseurilor, pe baza de contract) Aransportul se realizeaza prin mi5loace de transport proprii sau prin societatea valori,icatoare) b. >eseuri nevalori,icabile Bzolatori ceramici si sticla) Colectarea se ,ace ;n containere sau pe supra,ete betonate ;n cadrul spatiilor de depozitare temporara amena5ate) :liminarea se realizeaza prin societati autorizate) Aransportul este e,ectuat de societatea care realizeaza eliminarea) 'rocesul verbal de receptie a lucrarilor con,orm A:L %")&" 1estionarea deseurilor, revizia +) :videnta deseurilor se va tine con,orm 016 2#*$%&&%) Aabel centralizator de valori,icare si reciclare a deseurilor rezultate din demontari 9r) Crt) ! >enumire componenta )/ $ echipament demontat in urma ) modernizarii @aterie de acumulatori tip AE: 43# buc -43# <h, !&# elemente. Cant) % >estinatie Se recicleaza Observatii

>eseuri din constructii si demolari mc -respectiv : amestecuri de beton , caramizi, materiale ceramice .

cca) !&

>eseu periculos ) >eseuri , 1rupa !* &* @aterii si acumulatori Se scot de pe Cod deseu: <mplasament si !3 &! &3 se valori,ica ca umplutura pentru lucrari de constructii -terasamente. Se recicleaza Cod deseu: !3 &4 &# Se recupereaza Cod deseu: pentru re,olosire !3 &4 !!

+ 4

>eseuri din Fier Cabluri electrice

Gg Gg

cca) !&& cca) #&

Caracteristicile impactului poten_ial, n m_sura n care aceste informa_ii sunt disponibile

O scurt_ descriere a impactului poten_ial, cu luarea n considerare a urm_torilor factori: - impactul asupra popula_iei, s_n_t__ii umane, faunei _i florei, solului, folosin_elor, bunurilor materiale, calit__ii _i regimului cantitativ al apei, calit__ii aerului, climei, zgomotelor _i vibra_iilor, peisajului _i mediului vizual, patrimoniului istoric _i cultural _i asupra interac_iunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adic_ impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu _i lung, permanent _i temporar, pozitiv _i negativ); - extinderea impactului (zona geografic_, num_rul popula_iei/habitatelor/speciilor afectate); - magnitudinea _i complexitatea impactului; - probabilitatea impactului; - durata, frecven_a _i reversibilitatea impactului; - m_surile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului; - natura transfrontier_ a impactului. IV. Surse de poluan_i _i instala_ii pentru re_inerea, evacuarea _i dispersia poluan_ilor n mediu 1. Protec_ia calit__ii apelor: - sursele de poluan_i pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; - sta_iile _i instala_iile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prev_zute. 2. Protec_ia aerului: - sursele de poluan_i pentru aer, poluan_i; - instala_iile pentru re_inerea _i dispersia poluan_ilor n atmosfer_. 3. Protec_ia mpotriva zgomotului _i vibra_iilor: - sursele de zgomot _i de vibra_ii; - amenaj_rile _i dot_rile pentru protec_ia mpotriva zgomotului _i vibra_iilor. 4. Protec_ia mpotriva radia_iilor: - sursele de radia_ii; - amenaj_rile _i dot_rile pentru protec_ia mpotriva radia_iilor. 5. Protec_ia solului _i a subsolului: - sursele de poluan_i pentru sol, subsol _i ape freatice; - lucr_rile _i dot_rile pentru protec_ia solului _i a subsolului. 6. Protec_ia ecosistemelor terestre _i acvatice: - identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; - lucr_rile, dot_rile _i m_surile pentru protec_ia biodiversit__ii, monumentelor naturii _i ariilor protejate. 7. Protec_ia a_ez_rilor umane _i a altor obiective de interes public: - identificarea obiectivelor de interes public, distan_a fa__ de a_ez_rile umane, respectiv fa__ de monumente istorice _i de arhitectur_, alte zone asupra c_rora exist_ instituit un regim de restric_ie, zone de interes tradi_ional etc.; - lucr_rile,