Sunteți pe pagina 1din 0

4

CAPITOLUL 1. S!N!TATEA PUBLIC!1. S!n!tatea public!

Obiective educationale:

! s" n#eleag" con#inutul s"n"t"#ii publice
! s" defineasc" s"n"tatea public", domeniile acesteia

S"n"tatea public", ca disciplin! de nv!"!mnt, a ap!rut n Romnia n jurul anului 1930 la Bucure#ti #i la
Cluj.
n 1942 apare medicina social! sub aceast! denumire, la Bucure#ti, sub conducerea Prof. Gh. Banu, iar
la Cluj , Prof. I. Moldovan.
Orientarea #colii bucure#tene a fost c!tre dezvoltarea aspectelor teoretice, conceptuale, n timp ce #coala
clujean! a dezvoltat partea metodologic!. O alt! personalitate a #colii bucure#tene de medicin! social! a fost
Prof. Th.Ilea.

Obiectul s"n"t"#ii publice l reprezint! starea de s!n!tate a grupurilor popula"ionale umane.

Scopurile s"n"t"#ii publice:
! promovarea s!n!t!"ii
! ocrotirea s!n!t!"ii, prin men"inerea s!n!t!"ii #i prevenirea bolilor
! controlul morbidit!"ii prin combaterea bolilor #i a consecin"elor acestora
! redobndirea s!n!t!"ii

Dup! Winslow S!n!tatea public! este #tiin"a #i arta de a preveni maladia, de prelungire a vie"ii #i de
promovare a s!n!t!"ii fizice #i mentale #i a eficien"ei prin eforturile organizate ale comunit!"ii pentru
asanarea mediului, lupta contra maladiilor transmisibile, educa"ia individului n igiena personal!,
organizarea serviciilor de ngrijiri medicale #i comunitare pentru diagnosticul precoce #i tratamentul
oportun al maladiilor #i dezvoltarea unui mecanism social care s! asigure fiec!rui individ al comunit!"ii un
standard de via"! adecvat men"ineriii s!n!t!"ii sale.

S!n!tatea public! (dup! OMS) este #tiin"a care studiaz! problemele de s!n!tate ale unei popula"ii, starea de
s!n!tate a colectivit!"ii, serviciile de igiena mediului, serviciile generale sanitare #i administrarea serviciilor
de ngrijiri. Este strns legat! de conceptele medicinei preventive, medicinei sociale, abordnd n egal!
m!sur! s!n!tatea comunitar!, s!n!tatea public! veterinar!.

5
n general, s!n!tatea public! desemneaz! n exclusivitate eforturile organizate #i conjugate ale societ!"ii,
sus"inute prin legi, programe de prevenire #i combatere, institu"ii #i servicii sanitare, sociale, educative n
vederea reducerii discomfortului, bolii, incapacit!"ii, invalidit!"ii #i a deceselor premature.

S!n!tatea public! este o #tiin"! de ac"iune. Asemenea #tiin"elor medicale #i s!n!tatea public! se g!se#te ntr-
o continu! evolu"ie n jurul valorilor ei determinante, ncadrate n viziunea ecologic!, sociologic!,
cultural! #i economic!.

S!n!tatea public! este o #tiin"! a ac"iunii comunitare, economice #i sanitare, component! a dezvolt!rii,
reprezentnd totodat! argumentul major pentru cercetarea m!surilor sanogene cu contribu"ia grupurilor
sociale #i a tuturor sectoarelor comunit!"ii, n scopul men"inerii s!n!t!"ii, prevenirii #i combaterii bolilor #i a
consecin"elor lor.
Principalele domenii ale s!n!t!"ii publice sunt:
! biostatistica
! demografia
! epidemiologia
! etica
! legislatiei #i dreptul
! aplicarea #tiitelor sociale #i comportamentale la s!n!tate
! conducerea serviciilor medico-sociale.

Dup! Hanlon, s!n!tatea public! este #tiin"a protej!rii oamenilor #i s!n!t!"ii.

S!n!tatea public! reprezint! ansamblul cuno#tin"elor, deprinderilor #i atitudinilor popula"iei orientate spre
men"inerea #i mbun!t!"irea s!n!t!"ii. Ca ramur! #i parte integrant! a s!n!t!"ii publice se num!r! #i
medicina comunitar!, desemnnd leg!tura bilateral! ntre medicin! #i comunitate #i determinismul socio-
economic, politic #i cultural al s!n!t!"ii comunit!"ii. Deasemenea, exprim! responsabilitatea colectiv! a
medicinei fa"! de comunitate pentru problemele comunitare susceptibile de a afecta s!n!tatea.

6
2.Starea de s!n!tate "i determinan#ii acesteia

Obiective educationale:

! s" defineasc" stare de s"n"tate $i factorii care o condi#ioneaz"
! s" cunoasc" indicatorii obi$nui#i utiliza#i n aprecierea starii de s"n"tate
! s" aprecieze starea de s"n"tate $i importanta unor factori asocia#i

S"n"tatea manifest" un caracter procesual, evolutiv, datorit" c!ruia definirea sa cunoa#te o
multitudine de variante n concordan"! cu dinamica #i specificul valorilor culturale, cuno#tin"ele
acumulate, etc.
Cea mai consacrat! defini"ie a s!n!t!"ii este cea dat! de OMS (1948) S!n!tatea reprezint! starea
complet! de bine din punct de vedere fizic, mintal #i social. Ea nu nseamn! numai absen"a bolii sau a
infirmit!"ii. Caracteristicile defini"iei sunt urm!toarele:
! este acceptat! de toat! lumea ca o aspira"ie
! realizarea ei presupune responsabilizarea societ!"ii
! defini"ia subliniaz! caracterul pozitiv #i multiaxial al s!n!t!"ii.
Criteriile utilizate tin cont de: bun!starea func"ional!, capacitatea organismului de a se adapta la condi"iile
variate de via"! #i munc!, condi"ia uman! care l face pe individ creativ (criteriu utilizat frecvent de #coala
francez!).

S!n!tatea grupurilor umane reprezint! o sintez! a s!n!t!"ii individuale apreciate ntr-o viziune sintetic!,
global!, ecosistemic!. Evolu"ia societ!"ii, dup! milenii #i secole de incertitudini #i agresiuni n existen"a sa
planetar!, prime#te n epoca modern! conceptualitatea durabilit!"ii pentru no"iunea de s!n!tate, sensul s!u
prioritar contopindu-se cu atributele de promovare, echilibru #i protec"ie. S!n!tatea reprezint! marea
bog!"ie a lumii. Dreptul la s!n!tate al individului #i al colectivit!"ii umane (parte a eticii s!n!t!"ii),
reprezint! o component! a eticii ntregii societ!"i, determinnd acesteia cadrul func"ion!rii sub principiul
echit!"ii. S!n!tatea pe de o parte este o calitate a vie"ii, iar pe de alt! parte reprezint! #i o m!sur! a calit!"ii
vie"ii (al nivelului de trai socio-economic #i cultural). OMS structureaz! cinci dimensiuni ale calit!"ii vie"ii
ce trebuie avute n vedere n evaluarea programelor de s!n!tate public!, #i anume:
! reducerea simptomelor maladiei
! nlocuirea anxiet!"ii #i a descuraj!rii prin influxuri de stare de bine #i optimism
! men"inerea unei re"ele de interac"iuni sociale pozitive
! conservarea aptitudinor cognitive
! aptitudinea de a munci #i de a p!stra un nivel de trai #i de munc! suficient

7
$tiin"a medical! a secolului XXI, pe lng! s!n!tatea individului abordeaz! n mod analitic sensul medico-
social al s!n!t!"ii colectivit!"ilor umane, descriind bine conturat medicina omului s!n!tos. S!n!tatea #i
boala sunt abordate astfel n concept global multifactorial, n abordare epidemiologic! re"inem modelul lui
Denver de factori care condi"ioneaz! starea de s!n!tate, derivat de la un concept al lui Lalonde :
1. factorii biologici (ereditate, caracteristici demografice ale popula"iei);
2. factorii ambientali (factorii mediului fizic #i social: factori fizici, chimici, socio-culturali,
educa"ionali);
3. factorii comportamentali, atitudinile, obiceiurile. Stilul de via"! depinde de comportamente
care, la rndul lor, sunt condi"ionate de factori sociali, deci stilul de via"! este rezultatul factorilor sociali #i
al comportamentelor;
4. serviciile de s"n"tate (preventive, curative, recuperatorii).
n figura nr.1.1 este prezentat Modelul epidemiologic al factorilor care determin" starea de
s"n"tate dup" Denver.


Sisteme
interne
complexe
Maturizare
#i
mb!trnire

Mo#tenire
genetic!
Biologie
uman"


SocialRecuperatorPsihic

CurativMediul


Sistemul
sanitarStarea
de
s"n"tate
Fizic

Preventiv
Riscuri
profesionale


Comportamentul

Riscuri n
timpul
liber
Obiceiuri
alimentare
#i consumSe poate vorbi de o interferen"! participativ! multidisciplinar! a contribu"iilor la starea de bine din punct de
vedere mintal #i social n ceea ce prive#te individul #i colectivitatea. Aceast! abordare reprezint! Modelul
integrat al determinan#ilor starii de s"n"tate $i factorii care i pot modifica (adaptat dupa raportul anual
al medicului #ef al departamentului de s!n!tate , Londra1997).
8
Fig 1.2.


Imbunatatirea
sanatatii
O predictie
inteligenta
Imbunatatirea
ingrijirilor de sanatate
Determinantii
sanatatii
- genetici
- de mediu
- stil de viata
- socio-economici

Modificati prin:
- protectie
- preventie
- promovarea
sanatatii
- implicarea
publica
- parteneri cheie
Influentele asupra
ingrijirilor de sanatate
- starea de sanatate
- bolile
- tratamentele
- abilitatile
- facilitatile

Modificati prin:
- diagnostic precoce/
screening
- rehabilitate
- implicarea
pacientului
- parteneri cheie
REZULTATE
Educatie Cercetare
Conditii etice de
lucru
Factori externi
9
n 1998 O.M.S. a clasificat determinan"ii st!rii de s!n!tate n patru grupe: macroeconomici, factori de
mediu, socio-economici, educa"ionali. La r!ndul s!u fiecare grup include determinan"i direc"i #i indirec"i.
Printre determinan"ii direc"i de importan"! major! se reg!sesc: stilul de via"! (fumat, tip de alimentatie,
alcool, utilizare de droguri), conditii de mediu fizic #i social (accesul la apa potabila, sanitatia, habitatul),
comportamente de grup social (violenta n mediul familial, accesul la serviciile de s!n!tate). Determinantii
indirecti cuprind: produsul intern brut, saracia, poluarea, modificarile de clima, migratia, modificari socio
demografice n structura popula"iei, situatiile de criza (dezastrele naturale, conflictele armate, etc.)

S!n!tatea poate fi definit! #i ca o posibilitate de adaptare armonioas! la un mediu ambiant complex; boala
apare astfel, prin antitez!, ca o imposibilitate de adaptare la multitudinea de condi"ii ambientale: din punct
de vedere social va fi deci o inadaptabilitate la mediul social, s!n!tatea fiind #i expresia st!rii de bine din
punct de vedere social. Omul trebuie privit n consecin"! ca o fiin"! social! o entitate biologic!,
economic!, cultural!, social! dreptul la s!n!tate f!cnd parte indestructibil din justi"ia social!.

n definirea s!n!t!"ii un rol important il prezinta dimensiunea bolii care este perceputa diferit de
profesionisti #i neprofesionisti:
pentru neprofesionisti, boala este definita conform perceptiei individului, acesta se defineste
bolnav; aceasta este o definitie subiectiva. n unele situatii nu exista concordanta intre subiectiv
(perceptia persoanei) #i obiectiv (evaluarea medicala). Exprimarea bolii ca perceptie subiectiva n
engleza corespunde cuvantului illness
pentru profesionisti criteriile de definire a bolii sunt biomedicale n concordanta cu un ansamblu
de semne #i simptome. n engleza cuvantul care exprima boala ca diagnostic medical este
disease.
n literatura engleza se intalneste #i cuvantul sickness care se refera la expresia bolii n raport
cu normele sociale.

Pentru to"i ace#ti termeni n limba roman! exist! un singur cuvant boal!.

Totalitatea serviciilor de s!n!tate #i felul n care acestea sunt furnizate constituie sistemul de s!n!tate.
Acesta este structurat #i organizat diferit n functie de determinanti socio economici #i ca expresie a unei
optiuni politice, abordarea s!n!t!"ii reprezentnd o cerin"! intersectorial! pentru societate.. S!n!tatea
reprezint! investi"ia de prioritate a capitalului uman, individul #i grupul fiind participan"i activi n conceptul
modern al s!n!t!"ii.

10
Modelul #tiin"ific de definire a s!n!t!"ii modelul negativ are urm!toarele caracteristici:
este un model biomedical, s!n!tatea fiind privit! ca fiind proprietatea fiin"ei biologice #i nu a
persoanei
este reduc"ionist conform acestui concept, afectarea s!n!t!"ii nu ia n considerare contextul
(bolnavul), ci boala
conform modelului mecanicist negativ de s!n!tate, omul este privit ca o ma#in!rie ce se poate
defecta
caracterul allopatic din cadrul modelului negativ de s!n!tate presupune c! fiecare boal! poate
beneficia de un anumit tratament medicamentos

La polul opus se situeaza noul concept, modelul pozitiv al s!n!t!"ii cu urm!toarele caracteristici:
s!n!tatea este privit! ca o stare de bine din punct de vedere fizic, mintal #i social, ea nu nseamn!
numai absen"a bolii sau a infirmit!"ii
s!n!tatea este o stare de bine din punct de vedere fizic presupune c! individul munce#te, se
hr!ne#te, #i desf!#oar! activitatea n condi"ii bune
s!n!tatea mintal-emo"ional! este o stare din punct de vedere emo"ional, nsemnnd faptul c! omul
nu tr!ie#te ntr-un climat de violen"!, nu este confruntat permanent cu st!ri ca fric!, deprimare,
nelini#te, anxietate #i are o bun! capacitate de a face fa"! stresului zilnic
starea de bine din punct de vedere social relev! abilitatea de a realiza #i de a men"ine rela"iile
interumane n societate. ntre"inerea rela"iilor interpersonale ajut! individul s! se integreze n
familie, colectivitate, societate
s!n!tatea este #i starea de bine din punct de vedere spiritual; concept care se refer! nu numai la
credin"a religioas! dar #i la obiceiurile, principiile personale care conduc catre un mediu favorabil
s!n!t!"ii

Referitor la s!n!tatea societ!"ii conceptul define#te necesitatea egalit!"ii #anselor n fa"a s!n!t!"ii. Este
imposibil a fi s!n!tos ntr-o societate bolnav! care nu furnizeaz! resursele pentru nevoile fizice #i
emo"ionale de baz!.

M!surarea st!rii de s!n!tate se realizeaz! cu ajutorul unor indicatori.

11
Indicatori ai st!rii de s!n!tate

Aprecierea eficacit!"ii #i impactului programelor de s!n!tate sunt posibile prin indicatorii de s!n!tate sau
prin factori nrudi"i cu ace#tia. Indicatorii pot fi clasifica"i n categorii legate de politicile de s!n!tate.
Indicatorii utiliza"i pentru monitorizarea programului ``S"n"tate pentru to#i pn" n anul 2000`` (pe scurt
HFA) (OMS, 1981), sunt clasifica"i dup! cum urmeaz!:
! Indicatori de politic! sanitar!:
preocuparea la cel mai nalt nivel politic pentru HFA;
alocarea resurselor adecvate pentru asisten"a primar!; gradul de echitate n distribu"ia
resurselor, gradul de implicare a comunit!"ii n HFA;
stabilirea celor mai bune m!suri organizatorice #i manageriale pentru strategia na"ional!
HFA;
manifestarea practic! a implic!rii politice interna"ionale n HFA.
! Indicatori economici #i sociali :
sporul de popula"ie ;
bugetul na"ional sau produsul intern brut ;
distribu"ia veniturilor ;
gradul de ocupare al for"ei de munc! ;
gradul de alfabetizare a popula"iei adulte ;
condi"iile de locuit, exprimate prin num!rul de persoane pe camer! ;
consumul de energie pe cap de locuitor.

! Indicatori de asigurare ai ngrijirilor de s!n!tate :
disponibilitate;
accesibilitate fizic!;
accesibilitate economic! #i cultural!;
utilizarea serviciilor;
indicatori de apreciere a calit!"ii ngrijirilor.
! Indicatori ``de acoperire`` la nivelul asisten"ei primare:
nivelul de cultur! medical!;
accesul la ap! curent! n locuin"! sau la mic! distan"! de aceasta;
facilit!"i igienice n locuin"! sau n imediata apropiere a acesteia;
accesul mamelor #i copiilor la serviciile locale de ngrijire;
asisten"a calificat! la na#tere;
procentul de copii vaccina"i mpotriva bolilor infec"ioase predominante;
accesibilitatea medicamentelor esen"iale pe tot parcursul anului;
accesul la institu"iile de specialitate;
12
procentul de popula"ie, de diverse categorii, ce lucreaz! n asisten"a medical! primar! #i n
institu"iile specializate.
! Indicatorii st!rii de s!n!tate:
procentul noilor n!scu"i cu greutatea la na#tere de minim 2500 g;
procentul copiilor cu greutate corespunz!toare vrstei #i corespunz!toare standardelor;
indicatori de dezvoltare psiho-social! a copiilor;
rata mortalit!"ii infantile;
rata mortalit!"ii sub vrsta de 5 ani;
rata mortalit!"ii la popula"ia tn!r!;
speran"a de via"! la o vrst! determinat!;
mortalitatea matern!;
mortalitatea specific!;
morbiditatea specific!;
nivelul de incapacitate de munc!;
indicatorii de patologie mental! #i social!, cum ar fi: rata suicidului, dependen"a de droguri,
criminalitatea, delicven"a juvenil!, alcoolismul, fumatul #i consumul de tranchilizante.

Compara"ia dintre rezultatele planificate #i cele actuale se folose#te pentru monitorizarea obiectivelor OMS
`` S!n!tatea pentru to"i pn! n anul 2000``(SPT) #i pentru strategia european! similar!. n cel de-al doilea
raport de monitorizare a strategiei sale, OMS a selectat 12 ``Indicatori Globali`` de progres (n cele mai
multe cazuri n termenii num!rului de "!ri ce au atins anumite standarde recunoscute:

! Gradul de participare la SPT.
! Gradul de implicare a comunit!"ii n ngrijirile de s!n!tate.
! Cheltuirea cu mai mult de 5% din bugetul na"ional pentru s!n!tate.
! Alocarea unei cotei rezonabile din cheltuielile globale ngrijirilor la nivel local.
! Alocarea acelora#i resurse la nivel individual, pentru asisten"a primar!, n grupuri de popula"ie #i
arii geografice.
! Sus"inerea interna"ional! a SPT.
! Prezen"a elementelor de ngrijiri primare de s!n!tate (PCH): ap! potabil!, sanita"ie, vaccinarea
mpotriva principalelor boli transmisibile, asisten"! medical! la mai pu"in de o or! de mers pe jos,
asisten"! calificat! pentru femeile ns!rcinate #i copii;
! Standarde minime de alimenta"ie pentru sugari #i copii.
! Rata mortalit!"ii infantile, n special sub 50/1000.
! Speran"a de via"! n special peste 60 ani.
! Procentul analfabe"ilor n popula"ia adult! b!rba"i/femei.
! Produsul na"ional brut pe cap de locuitor.
13

Raportul asupra dezvolt!rii globale (Banca Mondial!, 1993), folose#te indicatorul GBD Global Burden of
Disease exprimat prin ponderea global! a bolii. Acest indicator a fost calculat pentru principalele regiuni
economice ale lumii, inclusiv fostele "!ri socialiste din Europa. GBD a fost dezvoltat n colaborare cu OMS,
pentru a cuantifica pierderile din durata de via"! datorite mboln!virilor, m!surate n ani de via"!
pierdu"i . Disability adjusted life year (DALY) este o unitate folosit! pentru a m!sura att ponderea
global! a bolii, ct #i eficacitatea interven"iei, a#a cum rezult! din reducerea consecin"elor bolii. Exprimarea
se face n valoarea prezent! a anilor viitori de via"! s!n!toas! care sunt pierdu"i ca urmare a deceselor
premature sau a mboln!virilor survenite ntr-un an anume.


Indicatori de disconfort, boala, incapacitate "i handicap
Clasificarea Interna"ional! a indicatorilor de afectare a incapacit!"ii #i handicapului ca suma efectelor
anatomice, fiziologice #i biologice ale bolii. Incapacitatea este definit! ca impactul bolii asupra capacit!"ii
de a ndeplini diverse ac"iuni n mod corespunz!tor condi"iei umane. Handicapurile sunt impactele primelor
dou! categorii asupra rolurilor individului n societate #i sunt specifice la nivel individual.
Clasificarea dimensiunilor incapacit!"ii include: locomo"ia, atingerea #i ntinderea, dexteritatea, v!zul,
auzul, capacitatea de autongrijire, contingen"a, comunicarea, comportamentul #i func"ia intelectual!.
Dimensiunile handicapului acoper! func"iile de supravie"uire: orientare, independen"! fizic!, mobilitate,
ocupa"ie, integrare social! #i autosus"inerea economic!.
Metodele de m!surare #i apreciere a incapacit!"ii #i handicapului au fost descrise, de c!tre Ibrahim (1980).
Aceasta consider! necesar! ad!ugarea unui indice de securitate clasific!rii OMS. Modelul s!u IDH
(impairement-disability- handicap) ia n considerare efectele pe cinci niveluri:
! nivel biologic;
! nivel anatomic/fiziologic;
! nivel de incapacitate;
! nivel de handicap;
14
3.M!surarea morbidit!#ii

Obiective educationale;
! s" cunoasc" la ce anume serve$te cunoa$terea morbidit"#ii
! s" cunoasc" principalele tipuri de morbiditate
! s" cunoasc" criteriile utilizate pentru caracterizarea bolilor n studiile de morbiditate
! s" defineasc" diferitele tipuri de prevalen#"
! s" m"soare prevalen#a bolilor
! s" cunoasc" factorii care pot modifica prevalen#a bolilor
! s" defineasc" inciden#a bolilor
! s" m"soare inciden#a bolilor

Morbiditatea reprezint! totalitatea mboln!virilor cunoscute la un moment dat, sau ntr-o anumit! perioad!,
n cadrul unei popula"ii dintr-un teritoriu bine delimitat. M!surarea morbidit!"ii ntr-o popula"ie trebuie s!
"in! cont de urm!toarele elemente:
! bolile nu sunt un concept static ci unul dinamic #i evolutiv, necesitnd aspecte subiective #i
rela"ionale
! simpla separare a s!n!t!"ii de boal! nu este deloc u#oar!
! un fenomen morbid poate fi observat #i interpretat altfel de persoane diferite, bolnave, sau de
medici de specialitate diferi"i

Studiul morbidit!"ii serve#te la:
! controlul bolilor ntr-o popula"ie
! planificarea ingrijirilor de s!n!tate
! elaborarea #i implementarea m!surilor de preven"ie
! estimarea importan"ei economice
! cercetarea etiologiei #i tabloului clinic al bolii

n func"ie de observa"ie #i observator se pot descrie urm!toarele tipuri de morbiditate:
! morbiditatea real! (reprezint! totalitatea cazurilor de boal! existente la nivelul unei comunit!"i)
! morbiditatea diagnosticabil! (cazurile diagnosticabile cu probele care exist! n prezent)
! morbiditatea resim"it! (boala a#a cum este perceput! de popula"ia laic!, cea perceput! de individ
independent de orice referin"! de utilizare a ei n sistemele de ngrijire)
! morbiditatea obiectiv! este cea m!surat! prin anchete epidemiologice sistematice utiliznd
instrumente de m!surare standardizate. n cazul bolilor ce pot fi asimptomatice (ex.:HTA) se poate
ca cele trei tipuri de observare a morbidit!"ii s! furnizeze rezultate diferite.

15
Criteriile pentru caracterizarea bolilor n studiile de morbiditate sunt:
! prezen"a bolii
! num!rul de boli care se g!sesc la o persoan!
! frecven"a bolii la un grup din popula"ie
! gravitatea bolii
! impactul asupra s!n!t!"ii

Evolu"ia bolii poate fi de la vindecare, cronicizare, complica"ii (incapacitate, handicap, etc.), deces.
Pentru ncadrarea gnosologica cel mai frecvent se utilizeaz! clasificarea OMS a bolilor (care pune accent pe
cauza bolilor #i organul atins), dar exist! nc! numeroase alte clasific!ri (dup! criterii psihiatrice, simptome,
deficien"e, incapacitate).

Prin urmare sunt necesare #i ni#te criterii de definire.
! criteriul statistic un eveniment se consider! anormal dac! se situeaz! n afara unui interval
cuprins ntre 2 intervale n jurul valorii medii a fenomenului studiat
! criteriul clinic se consider! anormal un eveniment dac! este frecvent asociat cu entit!"i
patologice bine definite anatomopatologic, microbiologic (ex. hemoptizia n cazul TBC)
! criteriul prognostic este considerat anormal acel fenomen care se asociaz! cu o frecven"!
crescut! de manifest!ri grave
! criteriul opera"ional situa"ia anormal! este aceea care n urma unei interven"ii nu conduce la
realizarea unui beneficiu

" Prevalen#a morbidit!#ii reprezint! num!rul total de cazuri ale unei boli date existent la un moment dat.
Cnd perioada de observat este scurt! (s!pt!mni) putem vorbi de prevalen"! instantanee, altfel vorbim de
prevalen"! de perioad!. Inciden"a mpreun! cu prevalen"a instantanee constituie prevalen"a de perioad!.
Rata de prevalen"! se calculeaz! raportnd num!rul de cazuri nregistrate pentru o boal!, la efectivul
popula"iei de referin"!.
Prevalen"a este util! mai ales n studiul bolilor cronice, fiind considerat! o m!sur! a supravie"uitorilor
care nu "in cont de cazurile decedate.
Rela"ia ntre inciden"! #i prevalen"!. n cazul inciden"elor egale, prevalen"a este cu att mai important! cu
ct durata medie a bolii este mai lung!.
n aceste condi"ii, rela"ia P = I x D este verificat!. (P-prevalen"a, I-inciden"a, D-durata medie a bolii).

nr. total de cazuri de boal!
P = ----------------------------------------
nr. popula"ie

16
Interpretarea variabil! n timp, a ratei de prevalen"! ntr-o arie geografic! poate fi determinat! de:
! Varia#ii ale num"r"torului pe baza nivelului de inciden"! sau nivelului duratei medii a bolii, ea
fiind legat! de rapiditatea vindec!rii sau a decesului (concept de letalitate) sau de plecarea
bolnavilor n alte localit!"i.
! Varia#ii ale numitorului num!rul de na#teri #i cele de decese (dac! au impact asupra num!rului
popula"iei generale).
n cazul n care intereseaz! doar o clas! de o anumit! vrst! se "ine cont de varia"iile clasei n func"ie de
istoria demografic! #i de migrare (ex. inciden"a rujeolei este de 1000 de cazuri pe trimestru 12 s!pt!mni),
iar durata medie a bolii este de dou! s!pt!mni, prin urmare prevalen"a instantanee n timpul unui trimestru
de epidemie este 1000/6 = 167. O ac"iune medical! eficace poate contribui la cre#terea prevalen"ei. Este
cazul bolilor cronice degenerative care nu se vindec! dar pentru care ngrijiri bine conduse duc la cre#terea
duratei de via"! #i deci a prevalen"ei. Invers, scurtarea supravie"uirii se traduce prin reducerea prevalen"ei,
ceea ce nu implic! obligatoriu o mai bun! stare de s!n!tate a popula"iei.

Rezumand , factorii care duc la cresterea prevalentei observate a bolii sunt:
durata lunga a bolii
cresterea duratei medii a vietii
aparitia de noi cazuri de boala (prin cresterea incidentei)
imigrarea de noi cazuri de boala
emigrarea de persoane sanatoase
imigrarea de persoane susceptibile a face boala
imbunatatirea posibilitatilor de diagnostic (in timp)
imbunatatirea posibilitatilor de tratament (acele terapii care impiedica decesul , dar nu vindeca
boala)
modificarea incadrarilor taxonomice n timp

Factorii care duc la scaderea prevalentei bolii sunt:
scurtarea duratei bolii (prin tratament eficace)
scaderea incidentei (consecinta evitarii aparitiei bolii)
rata inalta a fatalitatii asociate bolii
imigrarea de persoane sanatoase
emigrarea cazurilor
ameliorarea ratei de tratare a cazurilor (vindecarea bolii)

" Inciden#a morbidit!#ii este indicatorul care m!soar! num!rul de cazuri noi survenite n popula"ia dat! n
timpul unei perioade de timp.
17
Rata inciden#ei reprezint! raportul dintre inciden"! #i efectivul popula"iei susceptibile de a contacta boala
studiat!.
Inciden#a cumulat" (riscul) este similar! cu riscul la deces #i poate fi v!zut! ca o probabilitate, sau riscul
persoanelor ntr-o popula"ie dat! de a dezvolta boala n perioada definit!, cu condi"ia ca persoanele expuse
la nceputul perioadei s! fie s!n!toase. Este o probabilitate deoarece poate ap!rea decesul prin alt! boal!
dect cea n rela"ie cu expunerea observat!; se exprim! la 1000 de persoane. Numitorul include popula"ia
care nu prezint! boala la nceputul perioadei de observare, din popula"ia la risc.

Rata de inciden"! nr. cazuri noi ap!rute n perioada definit!
cumulat! = -------------------------------------------------------------
nr.persoane din popula"ia la risc care nu prezint!
boala la nceputul perioadei

Inciden"a cumulat! este util! pentru compararea riscului pentru s!n!tate n diferite popula"ii. Riscul este o
probabilitate #i este de obicei aplicat pentru bolile noncurente sau pentru primul episod al bolii. Cnd se
exprim! ca o probabilitate valoare este ntre 0 #i 1.

Rata inciden#ei se confund! deseori cu riscul absolut. Aceasta explic! de ce inciden"a este m!sura de
referin"! n epidemiologie.
Inciden"a sau frecven"a cazurilor noi este n func"ie de trei elemente: accesibilitatea, adresabilitatea #i
calitatea diagnosticului. Prin urmare, ea nu ar trebui s! fie considerat! ca frecven"! real! de apari"ie a
cazurilor noi, dect n acele popula"ii n care cele trei condi"ii se realizeaz! n mod optim.

Rata de atac a inciden#ei este un tip particular de m!surare a riscului #i este utilizat! n situa"ii speciale.
Temenul este rezervat cazurilor n care popula"ia este 3expus! pe timp limitat (toxiinfec"ie alimentar!
produs! de accea#i surs!, accident nuclear, izbucnirea unei epidemii, etc) #i reprezint! num!rul de cazuri
noi care apar n popula"ia la risc numai n perioada de expunere.

nr. cazuri noi (episoade, evenimente) din perioda de expunere
Rata de atac = -----------------------------------------------------------------------------------
nr.persoane la risc (de preferat ani x persoan!)

Rata de atac este de dou! tipuri:
rata primar!
rata secundar!

Printre factorii care influen"eaz! nivelul inciden"ei se reg!sesc:
18
modificarea stilului de via"!
modificarea virulen"ei factorilor incrimina"i n producerea bolii
apari"ia unor noi incriminan"i
eficacitatea programelor na"ionale #i a celor de interven"ie
evolu"ia temporal! a bolii
metode noi de diagnostic
modific!ri n structura pe grupe de vrst! a popula"iei
modific!ri n clasificarea bolilor
migra"ia

Din ce n ce mai des se folose#te o nou! no"iune:
! densitatea inciden#ei reprezint! raportul ntre inciden"! #i un numitor format din num!rul
total de ani de observa"ie asupra popula"iei. Pentru a calcula aceast! valoare, pentru fiecare
persoan! expus!, se multiplica cu num!rul de ani n timpul c!rora persoana a fost expus! la
factorul de risc (ex. un individ este expus timp de 5 ani la un factor de risc, el fiind socotit la
numitor ca persoane ani expu#i). Acest tip de indicator se folose#te pentru analiza
morbidit!"ii pe perioade de timp ce dep!#esc c"iva ani #i se interpreteaz! ca o variabil! care
exprima probabilitatea de a dezvolta boala n cursul unei perioade date.

nr. cazuri noi de boal! din perioda observat!
Densitatea inciden"ei = -----------------------------------------------------------------------------------
nr.ani x persoan! de expunere din popula"ia din popula"ia la risc


Perioada de expunere se exprim! n luni, ani, iar uneori cuprinde toat! via"a. Pentru precizie se calculeaz!
durata expunerii pentru fiecare persoan! din popula"ia la risc, dup! care se determin! suma anilor de
expunere pentru toate persoanele din popula"ia respectiv!. n practic! se calculeaz! de la nceput suma
pentru toat! popula"ia expus!.


19
Bibliografie
Beaglehole R., Bonita R. Basic Epidemiology, WHO, Geneva, 1993
Beyrer K., Brauer G.W. Light on Population Health Status, WHO, Geneva, 1999
Benzeval Michaela, Judge K., Whitehead Margaret Tackling Inequalities in Health an
Agenda for Action, Kings Fund Publishing, 1995
Berkelman R., Buchler J.W. Public Health Surveillance of Non-infectious Chronic
Diseases: the Potential to detect Rapid Change in Disease Burden, International Journal of
Epidemiology, 1990
Bodart C., Sapirie S. World Health Forum, vol.19, 1998
Dever A. Epidemiology in Health Services Management, An ASPEN Publication, 1984
Donald L.P., Pennifer Erickson Health-Related Quality of Life outcomes of Health Care
Organization and Delivery, Medical Care, vol.35, nr.11, Supplement, 1997
En!chescu D., Marcu Gr.M. #i colab. S!n!tate Public! "i Management Sanitar,Ed ALL,
1994
Jenicek M., Cleroux R. Epidemiologie Principes: Techniques, Edisem Inc., 1987
Lerer B.L., Lopez D.A. Health for All: Analyzing Health Status and Determinants, World
Health Statistics Quarterly, vol.51, nr.1, WHO, Geneva, 1998
Marcu Aurelia si colab. Metode utilizat en monitorizarea st!rii de s!n!tate public!
Institutul de S!n!tate Public!, Bucure#ti, 2002
*** A World Bank Book The Health of Adults in the Developing World, Oxford University
Press, 1992
*** Department of Health in the UK The health of the Nation One Year on . . . A report
on the progress of the Health of the Nation, 1993
*** WHO Health Research Methodology A Guide for Training in Research Methods,
1992