Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE TRANSPORT Nr. ______ din _________ Cap. I PARTILE CONTRACTANTE SC__________SRL/SA, cu sediul social in____________, str._________________, nr.

________, bl. ________, ap.____, sector________, jud. _____________, tele on ______________________, !a" ______________, inre#istrata la Re#istrul Co$ertului sub nr. _________________, a%and C&I___________, cod I'AN nr_______________________ desc(is la 'anca ________________, repre)entata le#al prin __________________, in calitate de________, denu$ita in cele ce ur$ea)a, PRESTATOR si !ir$a*SC +RAINA+RO S.R.L. Sediul social* '&C&RESTI, 'ule%ardul TI,ISOARA, Nr.-., 'loc T/, Scara A, Etaj 0, Ap.-1, Sector 2, Tel/!a" 34056245..23, adresa e6$ail* #raina#ro78a(oo.co$9 Cod &nic de Inre#istrare* RO :/:5-/25, Nr. de ordine in re#istrul co$ertului* ;-3/10/5/4335.Titulara a contului bancar* CO< I'AN RO0: R='R 3333 3233 3/35 4523, desc(is la RAI!!EISEN 'AN>, repre)entata le#al prin do$nul ?iorel6Aurel T&<ORAC@E, in calitatea de A<,INISTRATORdenu$ita in cele ce ur$ea)a, BENEFICIAR au con%enit inc(eierea pre)entului contract de transport, in ur$atoarele conditii* Cap. II O'IECT&L CONTRACT&L&I Art. :. Obiectul contractului il constituie prestarea de ser%icii de transport $ar a, de catre PRESTATOR pentru 'ENE!ICIAR, in conditiile $entionate in pre)entul contract. Cap. III <&RATA CONTRACT&L&I Art. 4. Pre)entul contract se inc(eie pe o perioada de _____ luni si intra in %i#oare la data se$narii acestuia de catre a$bele parti. El poate i prelun#it de co$un acord printr6un act aditional la contract se$nat de a$bele parti. Cap. I? O'LI+ATIILE PRESTATOR&L&I Art. 0. Prestatorul se obli#a* aA sa asi#ure $ijlocul de transport adec%at, a carui capacitate este su icienta si in stare corespun)atoare, la data si ora i"ata, con or$ co$en)ilor er$e ale 'ene iciarului si in conditiile stabilite de co$un acord . <aca auto%e(iculul nu corespunde cerintelor e"peditorului, pre)entand de ectiuni te(nice, nu este propriu naturii $ar ii sau nu are dotarile necesare acesta este Bn drept sa ceara Bnlocuirea cu un altul corespun)ator. bA sa ia in pri$ire $ar a9 cA sa intoc$easca dupa pri$irea $ar ii, docu$entele de transport. dA Prestatorul are obli#atia sa %eri ice e"actitatea docu$entelor puse la dispo)itie de catre e"peditor precu$ si inte#ritatea lor. Nu %a pleca de la locul incarcarii ara toate docu$entele ce trebuie sa insoteasca transportul in %ederea %a$uirii $ar ii ara proble$e. eA Sa supra%e#(e)e incarcarea si descarcarea $ijlocului de transport atat la locul de incarcare al bene iciarului cat si la locul de descarcare. <repturile si obli#atiile prestatorului in pri%inta

incarcarii si descarcarii $ar urilor sunt con or$e cu re#le$entarile acordului C,R, ale acordului TIR precu$ si cu celelalte re#le$entari ale le#islatiei de transport internationale si nationale. A Prestatorul se obli#a sa indeplineasca oricand conditiile le#ale internationale CC,R, TIR, AETR, A<R, etcA pentru e"ecutarea co$en)ilor pri$ite de la 'ene iciar. Totodata, prestatorul se obli#a sa procure toate per$isele si autori)atiile necesare pentru transport, corespun)ator le#islatiei nationale si a celei internationale a statelor pe teritoriul carora se e ectuea)a transporturile. #A Sa suporte contra%aloarea e%entualelor lipsuri sau pierderi inre#istrate, produse din culpa sa. Cap.? O'LI+ATIILE 'ENE!ICIAR&L&I Art. -. 'ene iciarul se obli#a* aA Sa indru$e si sa urni)e)e toate in or$atiile necesare pentru e ectuarea transporturilor in ti$p si pe ruta stabilita9 bA Sa incredinte)e prestatorului toate docu$entele necesare pentru transportul de $ar uri9 cA Sa con ir$e in docu$entele de transport e ectuarea transportului, receptionarea si inte#ritatea $ar urilor sau orice alta obser%atie pri%ind starea acestora9 dA 'ene iciarul %a asi#ura e ectuarea platii or$alitatilor %a$ale atat la e"port cat si la i$port9 eA Sa incarce si sa descarce $ar a in si din $ijloacele de transport9 A Sa plateasca contra%aloarea ser%iciilor de transport e ectuate in ba)a pre)entului contract9 #A Sa plateasca ta"a de stationare pentru depasirea ti$pului de stationare acordat. Cap.?I PRET&L TRANSPORT&L&I Art. .. Pretul pe cursa se %a ne#ocia inainte de e"ecutarea iecarui transport in unctie de distanta parcursa si de cantitatea incarcata si %a i $entionat in scrisoarea de transport. Pentru depasirea ti$pului de stationare acordat se %a percepe o ta"a de stationare de _____ euro/)i. Cap.?II ,O<ALITATEA SI TER,EN&L <E PLATA Art. 2. Plata de catre 'ene iciar se %a ace in ter$en de _____ )ile de la data pri$irii de la Prestator a acturilor insotite de C,R6ul con ir$at ara re)er%e. Art. /. In ca)ul in care bene iciarul nu respecta ter$enul de plata, %a suporta penalitati de 3,:D pe iecare )i de intar)iere calculate la su$a datorata. Cap. ?III RASP&N<EREA CONTRACT&ALA Art. 1. Raspunderea bene iciarului Bn contractul de transport aA 'ene iciarul %a raspunde pentru plata la ter$en a contra%aloarei transportului, orice intar)iere ducEnd la plata de penalitati. bA Raspunderea bene iciarului $ai poate inter%eni si in ca) de deteriorare a auto%e(iculului cu oca)ia Bncarcarii sau pentru a$balarea necorespun)atoare si ne i"area $ar ii, cEt si pentru e"actitatea $entiunilor din scrisoarea de transport. cA 'ene iciarul isi asu$a responsabilitatea pentru orice consecinte ne a%orabile re)ultate ca ur$are a unor date incorecte sau inco$plete pri%ind co$anda de transport cat si docu$entele insotitoare ale $ar ii. Art. 5. Raspunderea prestatorului

aA In ca)ul a%arierii $ar ii in ti$pul transportului si din culpa prestatorului, despa#ubirea la care %a i obli#at consta in su$a corespun)atoare deprecierii $ar ii, ara alte daune. bA <aca $ar a a ajuns la destinatie cu deprecieri calitati%e, datorita depasirii ter$enului de e"ecutare a transportului, carausul %a i obli#at la plata despa#ubirilor corespun)atoare. Carausul %a i e"onerat de raspundere daca %a putea do%edi ca pierderea sau a%aria $ar urilor au ost cau)ate din $oti%e de orta $ajora, lipsa sau de ectuo)itatea a$balajului, natura $ar ii, incarcarea6descarcarea de ectuoasa e"ecutate de e"peditor CdestinatarA, aptul insotitorului $ar ii etc. Art. :3. E"onerarea de raspundere Partile sunt e"onerate de raspundere pentru ca)urile de orta $ajora, do%edite cu acte le#ale. Prin orta $ajora se Bntele#e* eno$ene naturale care B$piedica derularea Bn conditii de si#uranta a transportului9 re#le$entari ale autoritatilor locale de tran)it9 actiuni $ilitare9 di%ersiuni, asediu9 actiuni or#ani)ate ale $uncitorilor si unctionarilor. Cap.?III. LITI+II Art. ::. Neintele#ere dintre partile contractante in le#atura cu clau)ele si e"ecutarea pre)entul contract se %or solutiona pe cale a$iabila, daca acest lucru nu este posibil %a i sesi)ata instanta judecatoreasca co$petenta. Cap.IF NOTI!ICARILE INTRE PARTI Art. :4. Partile contractante con%in ca orice noti icare adresata de una dintre acestea celeilalte este %alabil indeplinita daca %a i trans$isa la sediul $entionat in pre)entul contract. Art. :0. In ca)ul in care noti icarea se ace pe cale postala, ea %a i trans$isa, prin scrisoare reco$andata, cu con ir$are de pri$ire si se considera pri$ita la destinatar la data $entionata pe con ir$are de catre o iciul postal pri$itor.

Art. :-. <aca noti icarea se tri$ite prin a" ea se considera pri$ita in pri$a )i lucratoare dupa cea in care a ost e"pediata. Art. :.. Noti icarile %erbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt con ir$ate, prin inter$ediul uneia dintre $odalitatile pre%a)ute la punctele precedente. Cap.F CLA&=E !INALE Art. :2 Orice $odi icare sau co$pletare a pre)entului contract se %a ace in ba)a unui act aditional care %a e"pri$a acordul e"pres al a$belor parti. Art. :/. Re)ilierea pre)entului contract se %a putea produce cu acordul scris al a$belor parti sau Bn $od unilateral, Bn ca) de neplata Bn ter$enul pre%a)ut sau prin %ointa e"pri$ata in scris de una din parti cu $ini$ 03 de )ile inainte de ter$enul de e"pirare al contractului, dar nu inainte de ac(itarea la )i a tuturor obli#atiilor re)ultate din e"ecutarea ser%iciilor de transport. Pre)entul contract de transport s6a inc(eiat in 4 CdouaA e"e$plare ori#inale, cate unul pentru iecare parte contractanta.

<ata* _________________

PRESTATOR

'ENE!ICIAR