Sunteți pe pagina 1din 17

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Cuprins

Introducere................................................................................................................... 3 Organizarea i func ionarea Consiliului de supraveghere a activit ii de audit............! "ctivitatea Consiliului de supraveghere a activit ii de audit.......................................# "ctiviti de natur profesional............................................................................ # "ctiviti de asigurare a func ionalit ii Consiliului de supraveghere a activit ii de audit................................................................................................................... 10 Rezultatele controlului desf$urat........................................................................12

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Introducere

Consiliul de supraveghere a activit ii de audit %&n continuare Consiliu' activeaz &n confor(itate cu )egea nr. *1 + ,-I din 1*.03.200# privind activitatea de audit i .otr&rea /uvernului nr. 1!00 din 21.12.200# cu privire la unele (suri de e1ecutare a )egii nr. *1 + ,-I din 1*.03.200# privind activitatea de audit2 fiind &nregistrat la Ca(era &nregistrrii de stat pe data de 13 ianuarie 2003. Consiliul este organul de supraveghere pu4lic a activit ii de audit ce are ca scop asigurarea perfor(anei i calitii &nalte a serviciilor prestate de participan ii de pe aceasta pia . "cest o4iectiv este atins prin asigurarea unui cadru care s deter(ine auditorii s adere la cele (ai &nalte standarde de etic. 5inalitatea o reprezint servirea interesului pu4lic prin cre$terea &ncrederii &n profesia de auditor a pu4licului larg2 a investitorilor i institu iilor statului. Calitatea &nalt a serviciilor de audit2 prin sporirea credi4ilit ii rapoartelor financiare auditate2 contri4uie la func ionarea corect i transparent a pie elor. 6rin ur(are2 auditorii tre4uie s ac ioneze respect&nd etica profesional care se raporteaz2 &n principal2 la func ia lor de interes pu4lic i care include aspecte ce in de integritate2 o4iectivitate i co(peten profesional. 7n scopul de a+i e1ercita func iile &n (od corespunztor i &n vederea respectrii legisla iei &n do(eniu2 inclusiv regle(entrilor europene &n (aterie2 Consiliul func ioneaz cu respectarea principiilor de8 independen fa de profesia de auditor2 i(parialitate &n luarea deciziilor2 o4iectivitate2 transparena activitii sale.

"stfel2 pentru a o4 ine servicii de audit de o calitate constant &nalt2 controalele regulate reprezint un instru(ent esen ial. 7n acest scop2 auditorii i societ ile de audit fac o4iectul unui siste( de asigurare a calitii care este organizat astfel &nc&t s fie independent de auditori i de societile de audit verificate. 7n plus2 siste(ul de supraveghere pu4lic este transparent2 ceea ce include pu4licarea planurilor anuale de activitate2 a rapoartelor de activitate i a altor infor(a ii care reflect activitatea i progresele Consiliului.

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Organizarea i funcionarea Consiliului de supraveghere a activitii de audit


Cadrul legal i nor(ativ care regle(enteaz activitatea de audit &n Repu4lica 9oldova cuprinde8 )egea nr. *1+,-I din 1*.03.200# privind activitatea de audit2 &n vigoare de la 1 ianuarie 2003 i care corespunde prevederilor :irectivei europene 200*;!3;<C cu privire la auditul o4ligatoriu al rapoartelor financiare anuale i consolidate= .otr&rea /ivernului nr. 1!00 din 2!.12.200# cu privire la unele (suri de e1ecutare a )egii nr. *1+,-I din 1*.03.200# privind activitatea de audit= Ordinul 9inisterului 5inanelor nr. 100 din 22.11.2010 cu privire la apro4area >or(elor de pregtire profesional a stagiarilor &n activitatea de audit= Ordinul 9inisterului 5inanelor nr. *1 din 0!.0*.2012 cu privire la apro4area unor acte nor(ative &n do(eniul activitii de audit= Ordinul 9inisterului 5inanelor nr. !3 din 31.03.2010 cu privire la apro4area >or(elor de recunoatere a certificatelor internaionale de calificare &n do(eniul conta4ilitii i auditului= Ordinul 9inisterului 5inanelor nr. *3 din 10.03.0? cu privire la apro4area Indicaiilor (etodice privind aplicarea de ctre societile de audit2 auditorii &ntreprinztori individuali a (surilor de prevenire i co(4atere a splrii 4anilor i finanrii teroris(ului= Ordinul 9inisterului 5inanelor nr. 1!? din 22.11.2010 cu privire la apro4area Indicaiilor (etodice privind (odul de asigurare a riscului de audit= @tandardele internaionale de control al calitii %I@AC' @tandardele Internaionale de "udit %I@"' Codul etic al profesionitilor conta4ili @tandardele Internaionale pentru 9isiunile de Revizuire %I@R<'
!

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

@tandardele Internaionale pentru 9isiunile de "sigurare %I@"<' @tandardele Internaionale pentru @erviciu Cone1e %I@R@'

i alte acte nor(ative din do(eniul auditului. Organizarea i funcionarea Consiliului are la 4az )egea nr.*1+,-I din 1*.03.200# privind activitatea de audit i Regula(entul Consiliului de supraveghere a activitii de audit de pe l&ng 9inisterul 5inanelor2 apro4at prin .otr&rea /uvernului nr. 1!00 din 2!.12.200#.

Consiliul este for(at din # (e(4ri8 doi reprezentani ai 9inisterului 5inanelor2 doi reprezentan i ai Co(isiei >aionale a 6ieei 5inanciare2 un reprezentant al Bncii >aionale a 9oldovei2 doi reprezentani ai instituiilor de &nv(&nt superior cu profil econo(ic specializai &n conta4ilitate sau audit2 av&nd titlu tiinific &n econo(ie care se dese(neaz de 9inisterul <ducaiei la solicitarea 9inisterului 5inanelor.

Consiliul este condus de preedinte2 ales de (e(4rii acestuia prin vot secret din r&ndul reprezentanilor 9inisterului 5inanelor2 ai Bncii >aionale a 9oldovei2 ai Co(isiei >aionale a 6ieei 5inanciare. Co(ponena no(inal a Consiliului se apro4 de /uvern pe un ter(en de 3 ani2 &n prezent fiind ur(toarea8 Bar4neagr -ictor2 vice(inistru al finanelor i pre$edinte al Consiliului= Ctir4u -ladi(ir2 director al :ireciei generale supraveghere asigurri din cadrul Co(isiei >aionale a 6ieei 5inanciare i vicepreedinte al Consiliului= Donu >atalia2 ef adEunct al :ireciei regle(entarea conta4ilitii i auditului &n sectorul corporativ2 ef al @eciei regle(entarea conta4ilitii &n sectorul corporativ2 9inisterul 5inanelor= /rate Ruslan2 ef al :ireciei control 4ancar i (onitorizare a activitilor de prevenire i co(4atere a splrii 4anilor i finanrii teroris(ului2 :eparta(entul regle(entare i supraveghere 4ancar2 Banca >aional a 9oldovei= Ce4otariov "lina2 director al :ireciei generale plasa(ente colective i (icro+finanare2 Co(isia >aional a 6ieei 5inanciare=
0

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

9anoli 9ihail2 doctor &n econo(ie2 confereniar universitar2 Catedra conta4ilitate i audit2 "cade(ia de @tudii <cono(ice din 9oldova= @tahovschi "da2 doctor &n econo(ie2 confereniar universitar2 Catedra conta4ilitate i audit2 "cade(ia de @tudii <cono(ice din 9oldova.

7n funcia de secretar al Consiliului a fost dese(nat Furcanu >atalia2 eful @erviciului de control i verificare. Cedinele Consiliului se convoac de preedinte dup caz2 &ns nu (ai rar de o dat &n tri(estru. @erviciul de control i verificare %&n continuare @erviciu' este constituit &n cadrul Consiliului i este un aparat per(anent de lucru2 for(at din ! specialiti cu studii superioare &n do(eniul econo(ico+financiar sau Euridic2 cu statut de funcionar pu4lic2 inclusiv secretarul Consiliului2 &ncadrai &n confor(itate cu prevederile )egii nr. 103 din 0!.0#.2003 cu privire la funcia pu4lic i statutul funcionarului pu4lic. "ctivitatea acestuia se desf$oar &n 4aza Regula(entului privind organizarea i funcionarea @erviciului de control i verificare a activitii de audit din cadrul Consiliului de supraveghere a activitii de audit de pe l&ng 9inisterul 5inanelor. @erviciul efectueaz controlul asupra (odului &n care auditorii2 societile de audit i auditorii &ntreprinztori individuali respect prevederile legislaiei &n vigoare &n do(eniul activitii de audit2 ale standardelor de audit2 ale Codului etic i ale altor acte nor(ative ce regle(enteaz activitatea de audit2 procedurile de control al calitii lucrrilor de audit. 9e(4rii Consiliului i ai @erviciului s&nt responsa4ili de sectorul de lucru &ncredinat de preedintele Consiliului i s&nt o4ligai s respecte cerinele de confidenialitate. Consiliul se supune regulilor institu iilor pu4lice &n ceea ce prive$te at&t &ncadrarea personalului2 c&t i nivelul de salarizare i de cheltuieli a 4anilor pu4lici.

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Activitatea Consiliului de supraveghere a activitii de audit


7n aceast sec iune este prezentat activitatea desf$urat &n anul 2012 de ctre Consiliu2 i(plicit @erviciu2 &n li(itele constr&ngerilor i(puse de efectivul su4di(ensionat al @erviciului. 7n perioada de referin2 @erviciul a func ionat * luni cu un singur specialist2 personalul fiind co(pletat cu doi (e(4ri &n a doua Eu(tate a anului. "ctivit ile realizate de consiliu pot fi &(prite &n dou categorii8 ". "ctiviti de natur profesional rezultate din responsa4ilit ile care revin Consiliului confor( cadrului nor(ativ i planului anual de activitate= "ctiviti de asigurare a func ionalit ii Consiliului.

B.

Activiti de natur profesional

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Cele (ai i(portante activiti de natur profesional au fost legate de e1a(inarea recla(a iilor2 efectuarea controalelor2 analiza i co(unicarea unor aspecte privind regle(entrile &n do(eniu. 7n scopul atingerii o4iectivelor sta4ilite &n 6lanul anual de activitate pe 20122 &n perioada de referin au fost realizate ur(toarele activiti8 "u fost e(ise decizii cu privire la ur(toarele aspecte8 O decizie de sanc ionare su4 for( de avertis(ent a 3 auditori2 dat fiind faptul c ace$tia nu au acu(ulat nu(rul anual (ini( de ore de instruire profesional continu= O decizie de retragere a certificatelor de calificare a 0 auditori2 ca ur(are a faptului c nu a fost respectat prevederea legal referitor la instruirea profesional continu= O decizie de sanc ionare su4 for( de avertis(ent a # societi de audit din cauza c nu au fost prezentate &n ter(en rapoartele financiare i infor(a ia privind respectarea procedurilor de control al calitii= O decizie de retragere a licen elor a # societi de audit ca ur(are a neprezentrii de ctre ace$tia a rapoartelor financiare i infor(a iei privind respectarea procedurilor de control al caliti= :ou decizii de sanc ionare su4 for( de avertis(ent a 2 auditori2 ca ur(are a faptului c ace$tia nu au efectuat auditul &n confor(itate cu prevederile standardelor de audit i ale legisla ie &n vigoare= O decizie de sanc ionare su4 for( de avertis(ent a unui auditor2 deoarece acesta nu a respectat prevederea legal confor( creia auditorul poate desf$ura activitate de audit &n calitate de auditor &ntreprinztor individual sau salariat al unei societi de audit ori al unui auditor &ntreprinztor individual= :ou decizii de suspendare a activit ii auditorilor2 la cererea acestora.

6entru atingerea o4iectivului unei supravegheri eficace s+a realizat controlul a 12 societi de audit i care a avut ca scop evaluarea siste(ului intern de asigurare a calitii. Controalele i e1a(inrile lucrrilor de audit reprezint un (ecanis( de
3

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

i(punere a respectrii de ctre auditori a standardelor de calitate pentru serviciile prestate &n do(eniul auditului i a cerin elor de etic profesional= "u fost e1a(inate cazurile2 for(ulate constatrile i e1pediate rspunsurile privind 2 recla(a ii referitor la calitatea lucrrilor de audit su4 aspectul respectrii standardelor i legisla iei &n do(eniul auditului i cerin elor Codului etic al profesioni$tilor conta4ili= "u fost &ntoc(ite i e1pediate scrisori ctre 11 auditori prin care se cere prezentarea e1plica iilor privind &nclcarea prevederilor referitor de ridicarea nivelului de calificare= "u fost e1pediate cereri ctre 3 societi de audit s se confor(eze schi(4rilor operate &n )egea nr.*1+,-I din 1*.03.200# privind activitatea de audit2 i anu(e faptului c auditorul poate desf$ura activitate de audit &n calitate de auditor &ntreprinztor individual sau salariat al unei societi de audit ori al unui auditor &ntreprinztor individual= "u fost e1pediate scrisori ctre # societi de audit prin care se cer e1plica ii referitor la (odul de asigurare a riscului2 dat fiind faptul ca aceste date lipseau &n infor(a ia prezentat de ctre societatea de audit= "u fost e1a(inate i solu ionate 2 cereri de contestare a rezultatelor e1a(enelor de calificare profesional a auditorilor= "u fost for(ulate rspunsuri la 2 solicitri privind activitatea de audit parvenite din partea unor institu ii de stat= @+a realizat (onitorizarea procesului de instruire profesional continu a auditorilor prin verificarea (odului &n care acesta este desf$urat de ctre organiza iile de instruire profesional continu din punct de vedere al calitii i corespunderii cu progra(ele apro4ate= @+a (onitorizat procesul de certificare a auditorilor prin supravegherea (odului &n care s&nt desf$urate e1a(enele de calificare &n raport cu cadrul nor(ativ= @+a realizat generalizarea infor(a iei privind respectarea procedurilor de control al calitii lucrrilor de audit i rapoartelor financiare prezentate de care auditori i ela4orarea docu(entului

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

de sintez privind activitatea societilor de audit2 auditorilor &ntreprinztori individuali pe anul 2011= 6articiparea la &nt&linirile cu reprezentanii Bncii 9ondiale &n scopul evalurii progresului refor(elor &ntreprinse p&n &n prezent i actualizrii Raportului &n do(eniul supravegherii activitii de audit= 6articiparea de co(un cu reprezentanii "C"6 la o vizit pilot la o societate de audit &n vederea sta4ilirii gradului de respectare a procedurilor de control al calitii lucrrilor de audit= 6articiparea at&t a (e(4rilor Consiliului2 c&t i a specialitilor @erviciului la diverse cursuri de instruire2 (ese rotunde etc. &n do(eniul aplicrii @tandardelor Internaionale de "udit.

Activiti de asigurare a funcionalitii Consiliului de supraveghere a activitii de audit


:intre activit ile de asigurare a funcionalitii Consiliului desf$urate &n perioada de referin 2 principalele s&nt8 Organizarea $edin elor Consiliului %convocri de $edin e2 asigurarea condi iilor (ateriale i ad(inistrative necesare desfurrii acestora2 pregtirea (aterialelor aferente2 trans(iterea acestora2 redactarea proceselor+ver4ale ale $edin elor2 etc.'. 7n anul 2012 au fost convocate ! $edin e ale Consiliului la data de8 22 fe4ruarie 2012 1# (ai 2012 ? octo(4rie 2012 2* dece(4rie 2012.

7ntoc(irea i apro4area 6lanului anual de activitate pe 20132 Raportului anual de activitate pe 2011= "sigurarea transparenei &n activitatea Consiliului &n scopul prezentrii rezultatelor de (onitorizare i supraveghere pu4lic i ur(ririi evolu iei &nregistrate. "stfel2 au fost pu4licate pe pagina Ge4 a 9inisterului finan elor deciziile e(ise de Consiliu2 6lanul
10

Raport de activitate pe anul 2012

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

anual de activitate pe 20132 Raportul anual de activitate pe 20112 Infor(a ia privind activitatea societilor de audit2 auditorilor &ntreprinztori individuali pe anul 20112 rapoartele privind transparena societilor de audit care au efectuat auditul entit ilor de interes pu4lic. @+a asigurat actualizarea pe parcursul anului a paginii Ge4 cu alte infor(a ii de interes pu4lic privind func ionarea Consiliului= <la4orarea i apro4area Regula(entului privind organizarea i func ionarea @erviciului de control i verificare care s corespund cadrului legal i care s defineasc atri4u iile i responsa4ilit ile @erviciului= "sigurarea procesului de dezvoltare profesional continu a speciali$tilor din cadrul @erviciului2 inclusiv prin participarea la se(inarul H<la4orarea progra(ului de audit pentru un clientIorganizat de "C"62 conferine2 etc.= 6articiparea la Conferina (inisterial i atelierul de lucru privind raportarea financiar i auditul &n cadrul progra(ului R<6"RI@= Organizarea concursului de ocupare a func iilor vacante &n cadrul @erviciului= Realizarea activitilor financiar+conta4ile i de e1ecu ie 4ugetar a Consiliului8 "sigurarea evidenei conta4ile a Consiliului &n confor(itate cu legisla ia &n vigoare= Co(pletarea Registrului Cartea (are i ale Registrelor conta4ile= 7ntoc(irea i prezentarea tri(estrial i anual a Bilan ului conta4il2 ane1elor i a altor rapoarte= Conta4ilizarea i &nregistrarea salariilor angaEa ilor @erviciului= <fectuarea opera iunilor 4ancare i &ntoc(irea docu(entelor pentru plata salariilor= 7ntoc(irea i prezentarea la Inspectoratul 5iscal a drilor de sea( privind c&$tigurile salariale= <la4orarea2 confor( nor(elor (etodologice ela4orate de 9inisterul finan elor2 a proiectului 4ugetului @erviciului2 a 4ugetului rectificat=

Raport de activitate pe anul 2012

11

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

Realizarea e1ecu iei 4ugetare.

<1ecutarea atri4u iilor de ad(inistrare a resurselor u(ane i de achizi ii de articole de papetrie i de 4irou.

Rezultatele controlului desfurat


7n anul 20122 &n confor(itate cu atri4u iile prevzute de cadrul nor(ativ2 @erviciul a realizat controlul pentru asigurarea calitii activitii de audit ale societilor de audit care au efectuat angaEa(ente de audit cu privire la rapoartele financiare pentru anul 2010. Controlul calitii activit ii de audit a avut ur(toarele o4iective8 -erificarea i(ple(entrii de ctre societatea de audit a unui siste( intern de control al calitii confor( standardelor de audit2 )egii privind activitatea de audit i altor nor(e i regle(entri &n do(eniu= <valuarea siste(ului intern de asigurare a calitii su4 aspectul confor(it ii cu standardele de audit relevante i cu cerin ele de independen ale Codului etic al profesioni$tilor conta4ili= -erificarea ela4orrii i i(ple(entrii de ctre auditori a unor proceduri specifice2 aplica4ile clienilor de audit pentru identificarea cazurilor de inter(ediere de ctre ace$tia a actelor de teroris( sau de splare a 4anilor= <valuarea coninutului raportului privind transparena prezentat de ctre societatea de audit care a efectuat angaEa(ente de audit la entiti de interes pu4lic i infor(a iei privind respectarea procedurilor de control al calitii lucrrilor de audit= Cunoa$terea sferei de aplicare a auditului pe 4aza e1a(inrii con inutului scrisorii de angaEa(ent2 contractelor i rapoartelor2 precu( i a concordanei acestora cu standardele na ionale de audit relevante2 cu nor(ele i regle(entrile &n do(eniu= Controlul docu(entelor de lucru ce se refer la angaEa(entele de audit selectate pentru a evalua confor(itatea cu standardele profesionale i cu cerin ele nor(ative i legislative.

Controlul a fost efectuat cu scop de infor(are i sta4ilire a situaiei reale &n ceea ce privete (odul &n care societile de audit asigur controlul calitii lucrrilor de audit2 nefiind aplicate sanciuni.

Raport de activitate pe anul 2012

12

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

7n controalele de calitate au fost cuprinse 12 societi de audit2 av&nd sediul &n or. Chi$inu. Doate societ ile supuse controlului au derulat angaEa(ente de audit a rapoartelor financiare2 precu( i alte tipuri de angaEa(ent. 6rofilul acestor societi este prezentat (ai Eos8

%
(societi evaluate/ total societi)

Tipul capitalului @ocieti cu capital local @ocieti cu capital (i1t Total venitul din vnzri (lei) o!enii de des"#urare a activitii de audit: o Total audit obligatoriu inclusiv "uditul general Co(panii de asigurare Instituii financiare 5onduri de investiie o Total audit solicitat inclusiv "uditul general Instituii financiare $si%urarea riscului Contract de asigurare 6rovizion Total an%a&ai o Inclusiv auditori (u!r sta%iari confor( rapoartelor prezentate la data controlului

11 1 25.362.922

24

!"# 100 1? * 2 !#% 123 0 0 # '53 49 12 3

$# !3 *1 33 11 #" 23 31 13 12 26 24

Rezultatele controlului s&nt generalizate &n ta4elul de (ai Eos8


Criterii de evaluare )olitici i proceduri 6olitica i procedurile de control al calitii lucrrilor de audit s&nt ela4orate &n confor(itate cu cerinele standardelor de audit i ale Codului etic &u'rul societilor )ari (a &u al 0 ! 3

Raport de activitate pe anul 2012

13

Consiliul de supraveghere a activitii de audit


&u'rul societilor )ari (a &u al # 0 +

Criterii de evaluare 6olitica i procedurile de control al calitii lucrrilor de audit s&nt apro4ate printr+un docu(ent %ordin2 dispoziie etc.' e(is de conducerea societii de audit2 de auditorul &ntreprinztor individual 6olitica privind splarea 4anilor este ela4orat i apro4at confor( prevederilor legale Riscul de audit 9odalitatea de asigurare a riscului de audit corespunde cu cea indicat &n Infor(a ie Condi ia de a nu efectua auditul rapoartelor financiare la asigurator 3 ani p&n i dup anul &ncheierii contractului de asigurare este respectat J <ste indicat (odul de asigurare a riscului &n 6olitica de control al calitii lucrrilor de audit i &n 6olitica de conta4ilitate 6rocedurile privind respectarea independenei auditorilor2 societilor de audit &n raport cu clientul s&nt ela4orate :eclara ia de independen a auditorului &n raport cu entit ile pentru care s+a efectuat auditul este &ntoc(it " fost ela4orat politica i procedurile privind angaEarea i instruirea profesional a stagiarilor 6rocedurile care asigur c cerinele fa de instruirea profesional continu a personalului i(plicat &n angaEa(ente ce necesit e1pri(area unei opinii e1ist i s&nt respectate 6rocedurile de acceptare a noilor clien i i de (en inere a acestora s&nt ela4orate 6rocedurile de acceptare i (eninere a clienilor s&nt aplicate 6entru angaEa(entele verificate selectiv2 contractul de audit este &ncheiat &n scris 7n contract s&nt prevzute2 pe l&ng cerinele de legislaie civil2 o4iectivul i sfera de aplicare a auditului <ste &ntoc(it planul de audit2 &n cazul efecturii auditului rapoartelor financiare2 confor( @>" 300 K6lanificareK 6rogra(ul de audit pentru angaEa(entele verificate selectiv este ela4orat Raportul auditorului corespunde cerinelor standardelor de audit i conine ele(entele funda(entale prevzute de @>" #00

12 !

+ 1

+ +

Independen a

12

12

Aptitudini i co'petene

* 12

! +

2 +

Acceptare i 'eninere clieni )lanificare raportare

# * 12 10

0 * + +

+ + + 2

# 3

2 3

3 1

Raport de activitate pe anul 2012

1!

Consiliul de supraveghere a activitii de audit


&u'rul societilor )ari (a &u al 2 3 2

Criterii de evaluare (ocu'entar e :ocu(entarea procedurilor de audit este corespunztoare2 astfel &nc&t s per(it trasa4ilitatea lor i revizuirea lucrrilor de audit Organizarea dosarelor de audit este corespunztoare

J:atele se refer la 0 societi de audit care au asigurat riscul de audit prin &ncheierea contractului de asigurare de rspundere civila profesional.

Ca ur(are a controlului efectuat s+a constatat un grad (ediu de confor(itate cu prevederile legislative i nor(ative. "u fost identificate insuficiene (aEore privind (odul &n care auditorii au docu(entat lucrrile de audit i2 &n (od special2 procedurile de audit. 6e planul controlului calitii2 &n anul 20122 @erviciul i+a orientat activitatea i asupra cre$terii calitii actului de control prin8 :ezvoltarea unor proceduri interne de control al calitii= 5or(ularea de propuneri i sugestii pentru &(4unt irea siste(ului de asigurare a calitii ale societilor de audit2 rezultate &n ur(a controalelor de calitate.

Raport de activitate pe anul 2012

10

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

)rioritile *n activitatea Consiliului de supraveghere a activitii de audit *n anul #+!"

Rezultatele o4inute ca ur(are a activit ii desf$urate de ctre Consiliu p&n &n prezent confir( necesitatea consolidrii siste(ului pu4lic de supraveghere &n do(eniul auditului prin &ntrirea pozi iei Consiliului i intensificarea ac iunilor sale. "stfel2 &n vederea realizrii (isiunii sale2 &n anul 2013 Consiliul &i va organiza activitatea astfel &nc&t s fie atinse o4iectivele fi1ate &n 6lanul anual de activitate pentru perioada de referin 8 "sigurarea calitii serviciilor de audit &n vederea pro(ovrii i sporirii &ncrederii pu4lice2 ur(&nd s fie realizate ur(toarele aciuni8 Instituirea unui siste( eficient i efectiv de supraveghere a activit ii auditorilor2 societilor de audit i auditorilor &ntreprinztori individuali &n vederea sta4ilirii gradului de respectare a legislaiei &n vigoare &n do(eniul activit ii de audit=

Raport de activitate pe anul 2012

1*

Consiliul de supraveghere a activitii de audit

"sigurarea procesului de prezentare de ctre societ ile de audit2 auditori &ntreprinztori individuali a rapoartelor financiare2 infor(a iei privind respectarea procedurilor de control al calitii lucrrilor de audit2 rapoartelor privind transparena= 9onitorizarea procesului de certificare profesional continu a auditorilor. i instruire

6erfec ionarea legisla iei &n vigoare &n do(eniul activitii de audit &n vederea constituirii unui cadru nor(ativ perfor(ant= 6ro(ovarea i(aginii activit ii desf$urate. Consiliului i asigurarea transparenei

Raport de activitate pe anul 2012

1#