Sunteți pe pagina 1din 77

corcqrR

DC

nun

Trimitem colete cu cdr.ti pentru persoane juridice fizice in orice zon5 a fdrii, firi taxe po;tale.
Scriefi-ne pe adrcsa: S.C. ALCRIS'94 DIFUZARE SRL Str. Panait lstrati, Nr 52, Sector 1, Bucuretti; sau telefonati la num5rul (211U@$1.

;i

Cu moartea in suflet. Nicoll a decis si-si uite trecutul. ASa ci mai trece o datl in revisti gindurile negre, in ffemil care o ducc spre noua sa liati... Dar curind, tristetea este inlocuita de o furie indrcptititi, cind tovarisul sIu dc compartiment ii oruloni s;i se stniorciie cu mai pufin zgomot. Este prea mult! Dat a doua zi, o alti surptizl o agteaptl: necunoscutul din tren nu este altcineva decit doctorul Alex Baron, superiorul sau ierarhic. Tin[ra infirmieri tren]ura tle teami. Si clincl te gAndesti cI l-a prrs cu asprime la locul slu! rsBN:97&973_646{0&3

TIIE

BEST

PREf:

8 tEI

ilxttttruIil[tlt|[ttilil

Capitolul
In accl sfirsit dc dupi'amiazli clc iunie,

rzcle soarelui

carc apultca

decorau fata austcra a garii St.Pancras cu reflexe rosicticc.

Lin taxi se opri in fata

intririi plccarikrr si din cl colxrrari

douri

pasagerc. Una dintrc ele scotoci in lxrseta pcntru a-si gdsi portofclul.
Era o fatzi

tAniri de staturi micd. a circi fatii incintitoare cra aureolati


cascada pe urneri.

de

pirul satcn care c.ldea in

Irisiturilc fine

erau

luminate de doi ochi mari migdalali, de un vcrde


era usor cArn si gura delicati si scnzuala.

incliis. Nasul ntic

Lasi, Nich,

mi ocup cu de asta. intcn,cni

Elaine, care tucmai

scotea raliza marc a prietenci salc. Du-tc mai dcgraba szi-fi cumpcri

bilet si si consulti mersul trenurikrr.

Nicoll alergi la ghiscu. ccru un bilet dus pentru l.eiccster, apoi cxamini tabklul de afisare.

Mai am o

ori inaintc de plecare, ii spusc prietenci carc o astepta


o l;anci de unclc sc putca supravcghca in
acclasi

in hol.

Ar,ern timp s:i bcm cl cafea.

Se asezari pc

(r

lr( \

n\!{{}RAVES
('1lr(]

ll

l'\ 'l ltllctlTLl


(,rrllttr''iii carcpleulttsprc['eicestcl'craurllgitti

siiaitlcitttl'tttttl
-t:..._,.,i;i1 tltltt, greu sa ulricsc tlin
.

litttp ltcttrltll:t sr lx lonlrl \r lr.rr.r rr


lbttrc:t irt p;tlltrt'lt' rlrrr pl,rstr,

lr,,l
r

Irr gara' lntlit in 54r"' t()cr)'liti intra ,rr'( t()Cl)'lill

Scltrl tlc irri rt lirsl lir:tttt' r('u\rt,r

t ,\r,,'ll,lrr1,.t

r111 11,r-tr',

i)rrrhabil va

ti

11()ll

- I)a....
Illainc isi rlttlscii ncrvos lrttz;t si l't'lrr,r t rr trrsrr l,

rrlrrrrtitlt'c, lllllflllLtrtt

,,,,,,'*::lil]:**
ilnflil'ti

,,r tn)t
l r .u

:'.:',:l Spcr' ca te apaftatllcntLl i t:iul pentrtt iase lLtni


si a1;,i

i;;i Lrt'

p'i"'a"a

ifitr-ilt] Cimin pelltrtl -.^r:.,.,i r fiisr r-,rir-rtillrl

"'*.'::

ll]'

;'I'll

Yct

-imi
g:isi
r.ur

ltarc r,itt cr-t te-ai hot:ilil s;i ll(' l)it:ts( \tr, Nrr Lr lxrst dc infintricr;i in alta ltaltc tlt'r':il rrr \lirll,rrr,l'

li prrtnt

"" '..1.,,ll'::J::t: [i acclasi lucru " ' oh

.ficttt* nri

cstu

funintkluli isi trccusera cLr sLrcccs cxanrcl)ul rlt'rrrrrrl trr r l,r spitrrlul
Ikryal Heathsicle din Londla. dar Elainc cat'c era krgrxlitrrr rr tlor lorul Simon Ftrill, mcdic consultant cle oltstctrici, isi tirnnulast: lixrrlt' lircsr
cLrrinta de a-i lucra alituri. in timp ce Nicoll alescse sir plcce pcntru
a

Sper sli'i ctt tlt'hti strairlciuil *'Utt*U'O*t"c' tirnpl noastrcl ixtrtrtl mtrlt clata'-:tisitloriei tara intarzicLc illl , { )r)\'illg, pc Sitrion 'a "oi-liit^"'e rczcllrat nefttt'rtlttrlrtitlf sl cliLltitl'it
Se strecurara

Utu'-"^*"'

'

dohAndi o cxpcrienti mai vasti. Cel putin asta prctinsese, deoarece

nu marturisise nimzinui nrotir,ul exilului

s?iu

dc ltunivoie.

inci din prirna clipi, logoclnicul Irlainei ii displicuse profund. in cursul lunilor precedente. trcbui si suportc cu o jcni crcscindi
curtca insistent:i pe care acesfa i-o ficea indat?i cc pf ictena eilipsea.
Fir?i nicio indoiaki, Simon nu va fi un sot fidel.... Nicollei i-ar fi
ca Elainc sd-si dea searna cle asta inainte

"tll..1'::i:l:,t:':I ;:l: ,.t"ttn'i:'l1l:: "-' r'aliza suil ttll sclrtlll .r('it. sc scuzlr Nicoil' 'U^0"'" r'oi trece s"t'tttt iau llu se nclitristeasclt'
t'tlislfll' Spune'i It ',1,],u,,f ttti ttt"' sa
cc estc rrosibil tut'''t'ilor irlciatli pitna tesipccttioart"'t;;i'cttnrpariiorevistltmetlicalirsioievista'dc crt ilrietetra sa lmllulant si sptlrovlti lrcgttstor ttn pc rrrrlrld rlc Atnuci lrhinr-: ctiilori plccarc tlc "a irr r:trlti scfui glirii tlattu 'scmnalul tt fcrcastrli si se aplcc;i grrtba in tinrp tt *;;" ;t'chise l)('ron! in in tinrp ce'i multttt-nca rnengaic oilraztll ii .u ,ttft*'ot'rpt

""1'l',,',t"1"il'*n1"

rle cri atu ilsat"rt'at

plicut

si fic prea tiziu, dar in niciun despirtirii lor. Asa sI aibi inima g,rea

caz nu sc putu hotdri si-si asume rcsponsabilitatea

ca, prefcrase rnai degrabd

si dispari discret decit sI-i produci vreo


se putea impiedica

,rluri. l'}arul

sufcrinti prietenei sale, dar nu

la giindul ci-si pirisestc krti prictenii.....

s'o ctlnducit' prictenei sale ca venise vestil ii strig'i frlaine'

Sir'mi ciai repcclc

si mi vczi, nu-i asa? o intrebi nelinistiti 1tc lillirrc. Nu sunt tlccit <lou:i ore cu trcnul si sr 1-l:u't' t:l to:rli t'irnltia

Vci yeni

Ilrr fluiemt
rrcnri$cat

lrtt'ura semrre f^'Si

'A"u'te un l'runct "'iat" ii^ minzi' apili lllainc clct'eni


se cluse

9i

tten.l sc unri t'tkt :ll]t::':::: "t ininrrscul'


tristi le krcul s[tt'

incorr iuritoare cste splcndidi.

Stiu. Plirirrtii mci knticsc foarte rtplopt'


ir.r

i,t a..,t clip:i, rl r,rlcc <kllnoalli,;rrrrplilir';rllr rlt'rliltrzo;rn'r';rsrur:r

Nicoll doua nt 1ltn'u' si sc instai"rscrti ale conrpartimcrt itt fip'i"' (.'it tirnp clolothnli tic circ:t tt tt^ ntupat de o t-emcic

l)crsoane'

"^'nu''O'n'o

ry
8
cittt'izuirlt,;ttti, lntl)l-;t(,tl.l ( u un 111,, rrrr, .rlrrl rir 0latlirtthit'oltrllist ;tt,;trrrll)(.(.tl)olrrrrt.r r,,,rr,,
un lt;irhat t;itt;ir, t,tr slltf utii llll(.l t(.t
sr

,I(1II\RGR{1'ES
rrrr
r,,rllr1,11-j111g1_1s, 1i1

ir

\ lBqqLr.IlL

l.t

l11,.ll.i ,1ttts, l,rr r,.111 l1 l,,,rlr litlr(.uloii.sc,


1r,,,i.1

laili tlontl ttr:it tnirttsittiL it ,,ri, rt!tll)il tic scattn Nrcoll prinli in lilinlr "nchtnt:ittlt'i"^ care sc l'uti'-lt irll)(' (iL'IstlPr:t rrrt:t tiitt lthi itlscrilltia
.'{:

stri.rsc

irt,istt lllugi

r'i
''i

I:r:ttit:ill ii ttt'lrtliri l)l'1\'ll'cx' irrrrclr.t


{iit:1

|1i1'111
c(

trt'rrrrsr),r(.. (.r.,r

,r,,,,

ihta Iur. ltiocinrl intralclr

r.,.rr( rr(.1rriicl)[ in

tt-i :l:lti' ir', li tiurlli t ic:rzli rlat li ti ttlt'-"'-' l.i

rtl

1l(

)l)slllltllti'

)ln l):lrl

lt

t(,1

tl I tl I I r

-- Icrtlrti-ltli. ururnrLrr:i tirtritl Nicoll. []lirbatLrl isi iresc ilncrriat f.icirirrelc irrc;irr;rtt.( lr rrr()(,rsrrrr Jrr,irrriii sr-r;rrtrlrcli o scrrrli pririrc irrainic rlc a sc atlincr tlilt l,r,rr il) irruru.lr r;t Nicoll avtr totusi Iiln1t sli oltscn,c rliii ochi cle urr aihastrtr-rrrruir) )\. (.rl lrrrrii si grnc lunti ncgrr, I)lirul rlcs si r-rsrlr ontlttl;tl. l)unctc ric. irli irloitrl-:tr':irnitt't r:tlrl L.t.il nt.(,\,,r.il t.ti :itr.ilr lI;tl rlrschisc l:r,.'i-rlortrr.

',

r,ll trtlit:i tlilt ititttri


iril ;trtt:ficiit. tttlt

:t llt' r1tta

st' lrtltrtltt tlirr rroti irl

r-ltr ,lrtri:, '.i lttiolil:tl11 ,\sli r'ii

'

<ir':;lrtilt'li't:t
lrr

i ;;ri':' t'r'r:ijr'i ( 'llaiiii ii'1rlt \( .. .,.tillt \.ili r\ :ti,',.:r


:

11

iLiiill)iilit

t;t il; t lr-'l'.'

dcco|lratc rlr soarc.


"'l'rrhuit.
sa

ti i iLllif:ll
s;i triii:rsca in aci
It'll'r(.il1

ll il

1't

lic urr hirlxrr ohisnuit

l. liii

tiistnrtli Nicrill. I'utrarc;iirrlu-i tcrriil irronzat. Isi i':rpritrrli t.u grija rrlrrtrorrl si-l r,l)ri ln
,'\poi rlt'scliise o rc\istti rlc lnr;dli si

nllis,r
ir.r

,,

'l(.-.1\i

riltii ( i'l)ilJitl
r"i riiit

.l,,lirr
)ll)1('i
i

llstll)rll l\rrt.slirii Ir;rlltrlltrrlt.

\r ., ;i(r,ittr.ez(. ;r irl,iriLrr i.lr)i.: i 1.,.:\,., ii,tir t. ril


z;rii.li \.t

ilticrc:j

- I

l'

iflii i,iili il
;11)ii!i

r..r (;r:,it()i:i
"il

fsrll tu

<'il.tcrrxt. Nu sc l'xrlLr intltrcrliclr sli se ginrit.lr.,r..i i.l

trxrtli fhrnilia

t'r' Iitrscst:, pcrirxrria rnirrrrnlrtrr trin'iarri :,u. iir lriirrri tlc,ziJ.ic,.:;rr. trrrnllrrr;j rnttilnirii s;rlc crr l.cri. dcsigru. (,olrgrir .. s:rle irrscscr:i l)c,i'ii .u srrr,rilc [)r car(' rr, ic a'uscse nici,d:ttd, si sr clcspalt:i cle rlc ii nr1;c;r inima in asclnenea rn:isrrri, ili si cintr isi 1;icirlusc sriitil
"l;ii ltlcstcntat. Sinronl,'
sc gartrli cu o

h;t rc ilir,;l in

rrr.rrrli r'. 1'll;

j |)lr!i l:li',i

l,ritirli

,,lt
*ti

()
1,

t',ll

.,ltf tllli li t'lLl


i

lllr

rt

tttitt. ittlttl ;'.i

;t

ilt

riit.t ltott.

.ltlu,ttlttill ( jiensat:t, Nii riii

rnirric rr,:prutincio:rsi. ril. (.ltr(, tor.t.tt;ti nt:rncase o btu'lrtli crrornta rlc ciocoi;rt:i. su )t(x c;t ;tt ttnt irt ltost,l:i. dc undc scolse un ltarhct rlc tigiri si o irrit ireti. I r;rst. rrn iirln si sc()asc urt oftat ritultuuit. rezcntilrtir-r_sc
VCr'lrt:t

,irLiiir:tili..tr:ltitiltrrltt'se
l,Ltlt

:l' ilotltrt :llt-l iqtltlr'l st ittli tlcrloaslt tttrtti arlitol s1i cl tlot't(t'lltl('zc itsuirril
ilt PLlllct peiltlll lu(iticclc:l lt'lt':tttriltlr' si litcrli irllr'ttlr s(''l'\i(il't tle tlrttlllrilic

tiltinlcle tchnrci

l-rttse

,l itlriiri l)ritlir, (,ross. tlt lallltll'll itl tontitltt:it'''' l'tt:trt llr'cltstli rr rl cllrt iltiiztzt ill e'i''itstli

L1

l!)_
ticcizit' ltt'lrttttt'llst'i, lx'tllt'tt t:t-st r[)t(.t \,t

il(\'rr\RGll{vT.5

lx'l'i\ IILI1CU1'UL
Atrinci. iuatt'o
sr

'.t

rn,lr ;,.ttlr',,t

tlit

tt1;ti

incctare Va smiore aiti fltra suflati'ra oclat'a lrasuil tol1

rel)c(lc lxrsiltrl tlc Sitttolt si tlt'ltlt'trlitlt'tn\r\l( nt( r u r,u( r) rir(ot)iLir1l. rlltr acunt si: irttrel;rt tlrtt':i rttt Ittst'sc rrt llrrrr,r s,r lrrri,r rrr ,rr lsl lri....
Suhit. sc sinrti tcribil tlc sirtgrtr;t si oclrii rsc rrrrrplrrr.r ,lt'iltcrimi.

\r ,st:I ll'lri ir,piedicii


"""1,..,,,,

"

barbatul pc tln l.,''' tt'nttntrczl rcplica

cl-l Dc cc se amestcca ntt-sicreclea ttrechikrr'

innlrcitnd fata ca vcciru.tl si


admira pcisalul.

nt-t

iic nutrlor sul('r'rll('r s.rlr' st irt'iiicu cli vcdc:ti crr

inaintau

in ptinli cirnpic. (,it ia ra.,

otlrii

rrrr trrrrr clcclit


lrisrr, p;rrlirnrr.ll

N-avett tt'lea claca am ritcit! Oricttm' nl-l cste vitta rccc' leplici rrrrtot'cliil clacir va deraniezl alt ccxlpltfiiment' ,lct rtt sli vi clttceti itr

dc a fuu-ra _ rrstc i*clicr,ta i,-,t.rii.tra

fi

nu intcrclictii

:: :.::

lltmpuri vezi. clrcl-rtur"rghiulare. Prin fercastr;t intrcrlcst Drinrivaratic urca p:ina

amintindu-i pcrio:r(la

trricitl

tiin
(

Iiucretert sa, in care nu avea alt:i grij;i clecat sii se intrebc daui vu fi seiectionati peutrLl a juca in echipa de volei, sau cine va fi r'iitorul
1'lrofcs, rr

dc

rnate rrurlic;i..

..

Dar asta tuscsc inaintc dc a-l cuuoastc pc l.co.... in acea clip;i. nu


stia bucuriilc si necazurilc pe carc lc aduce clragostea. Realitatea alurir

nu-i rlistruscse inci iluziile..... "Olr. Leo. Lco... Dc vorbit...."


Dar dcscoperise aclcvirul prea tarziu.
ce? Macar

incit aseilrcnea intensitate' de pretinsa sa nu se llrsase inselat i'.re'l"ttti ta rrt lil:tcttta scnzatie in rcvista sa' fara s[ inccrcc OU' nuu' gribita' cufundi Sc gindurilc ru t'rtllt. M;;' acest incidcnt ii aiungase
l( nrrrilalc
( )chii albaltri tl

tl sprinccane' l\ririrattrl rirtric'i ironic timidai - ll te uitirlVii credcam placc sa fac scenc' riispunse Nicoll ctt nttuoi ,\ttl spus Au^' cu microbii tneil cte trtol'a $ lasati'ma

Vtrlctivli

pril'catt cu

artl

ntr( rtr sli intett^gi

tt ;itt^'

dacii as ti stiut.... Micar daci mi-ai {i

Dar totuli' ce barbat pirul rr('slc' era cleia cei'a"" Cu chipul barbatcsc 9i ctt coacla ocltiului' furis' pe il t'bscna un zell grec sau mai

nesuferitl

cvocr ircvistibil rlts, tlc un nfnnO'tu*'nt"' $i'l imagina cle viking razboinic""
,lt'rt'rthit,

Acurn. arnintirile navalira si


lacrim:i sc rostogoli in tricere pc

usoara tlispcrare

cuprinse.

obrz, alxri o

alta. isi cauti zadarnic

batista in poscta, apoi in buzuuarul blugrlor si pani la urmir, lc stcrsc

tu"tt'inott un ftt " s[ O;;;;.u a cuceri femcia pc care . iubea' inainte g:rta 1rt't'lctt " galop spre castelul siu cocolat pc culnrea unui
rlt'rt () tluec in
ttttttttc"

cu stengicic cu virful degctckrr, traginclu-si jalnic nasul.

'

(,.{litoru[ riclica brusc capul si-i arunca o privire artigoasli.

5( utura zirmbind

N-ar,eti hatisti?

r.irrsi

Nicoll isi stapini susl'rinele si intoarse sprc el superbii rrchi vcrzi urnbriti de tristcte.

era clc culoare aramie :ituta trtrrzoilnl din pielc spre mlLinile Prwirea ii cobori scumpd' haina ,,r, io itrtloiala, t'^'tl rriciun caz ntr gi ungtrli curate' in

" 'Lttt

Desigur' farmec subtil' secluclttlr' l-'itb^t atgolt un nrttrclar

istoriccl si r din r'- cap nl'ca multe rtlmane "^^ r'itieP Citise prea

d:tln^tt*:

Hm, ba da.... trebuie si am undeva....

,t;ttt.

t:t't

clegete;;$';ase

13

t)
l)ul('a li \'()t-l)l (l(' ult

lrt\lLlltGRt\ES
ntun( rlor ( u rrr.rrrrl, { ,,r'.rrl L rr !titilari, ca si

l ll
,

l,\'l'RECl'mE
izit itl

stilottl ctittt (llrl :ltlt'. ;lrit(in(l (;t s( l)u{ ur.r rlr r,


lttttterialii. Oltrt'tiltt't'l';t1 tirt;l\'o(.rl tnr orrr slgllr toltlsi: avca tll) lizir'tlc vts, rl,u lln (,lr.t(

,rrrirl;t
.,1,r, r

irtrll'stulare

,lr

rr' I n litcru rra

llt

ttrrplstirill

inaintc de a raspr-inde t' t^rfuric ctt biscr-riti i"'i"" ii l\t lr'uloscLlttlf gcstttriior' iucii tl clltili ticgattia Avcan"r tt"t ,, rr,ir'o11 ir iiilnrirli sinrlul utnorului " cLur sri spunent ta ^';;;;^ '"u"'uot tnca cltspozitic'
r'.1 ,r

/ Satt sttntcti

111c1'cu

la lei dc ntlsufcrtt'?

irxact in acca clipli, ilirh;rlrtl rr( lrr\( slrlorrl rrr seniela-diplomat din piclc hrttnri si-si r orrsrrlt,r

irlrtiilc in n',rirr[[ r r',rsrri fiitu kt


,rr rrrr,i

r,,rrluitl

lcl

si-si

inibusi un tascat: n)ai crao ori illilir)l('s;r :rjurri:r l;t l.tit'csiet'.

Iisa se dcschise si a1l:iru rul cirelncr"crr h:rirxr rrlh;r:

clntnttc:tvoltstra '*pu'tante' alts nitlngarii gantluriklr des[inata iniccliat '''-'^i i,rrrrt'ti. cla tnai binc l'a sprtn r'tu"i as'a'i l)eoarccc reusit' prea ,,, ir,l'r" N-aln clilta ci sttnteti e' , ,,',t-,u,, cfezul o atinti asLlpfa el' carc o etinti ^,i ,.nr!'rr linrpetle pc

irirtii ft.lont

Dar,'"'::::

racitl'
illt

(,caiLrl cstc scn,it in t'agonul-restaurant, anunt;j

irrrintt'<k'r

sc

,\itA

ceva

U"*^"t''" n'n'""
sc ini:tlr

inclepirta.

'lix'arisul dc cilitoric

se

ridii:i.
ce

Nicrtll lrr,l,rtit in tlefensiva' cLl raceal'i' sl spttneli' raspunse \r;U cc intelell Nu

Ve

nitl^ r,i ofer o ceasc;i rlc

ai pcrltru a lra i'ace iertat.

ii propusc

,r'*.0"""
',rrrrtcti singura

cu arnahilitare

;:'^''u,:: :l',:ill llJ: n'"^'l:'ll::r"" cate al'c problcntc


-: spunctr'

ilJ;'

IiifJ^^l:
",r.
irli
voi
n

- Oh, multurnesc.

Pentru nimic in itunc n-as \Tea sa fiu o povara

c'arc 'lupe Ilrrr('lc ctlmsecacle


,,

tn htlmrasc si tre afutrrc ^*'"(j toate apa-fentclc

pc (()nsliinta dunrrreavrtrs(ri....

rrrtllltftilnent
l,stc acteva.rat cc

ranlra [ata. .,,.,.,,.tri sirrditoarc accepm *u"11::::t,:l].,^'

Ilirrbatul sc d:iclu intr-o parte pentrLl a o l:isa si treaci si desi n<r


atinsc, Nicoll fu curios de tulburatii sa-l simti atAt dc aproape. Vagonui-restiilrrant era aproapc gol ;i gisira cu usuriuti o masi. O licarire de amuzament straiucca in ochii albastri ai nccunuscutului. in

'rrrrrriti
":l'

sfatu'lt At'mnt*tlastra
cle

cino'a v: clata viitoare cend

,i".r. r.

tirnp cc privirea h"icollci sc o1;ri asupra hainelor sale murdare dc


unsoarc.
-- Vzi nrg sri-mi iertati tinuta.... De olricei sur-lf mai ingrijit cand invit

ll[:(C;"ll'll't'*u il'tlnica ' r rlllllii


t

nccunoscuul crt antrctrament' sttbiinie

aveti acttm? probicme av' ce '-"'l'lenrt' Si itr ce vir priveste ' " fatl mtilt prea c.urioasi

ii intreba Nictlll'
adevarata
fui

tanari

o tiuirir fbrneic, dar am avut probicnre cu o rnasina.

t rrttlitruat'i
pl,tr t'l-(' rrrrr:ttrt
I

' "'''uilril-i
in citld trenul sc opri
f

- Oh..,. Automobilul dumncavoastra r.a lasat in pana? - Nu al mcu. I)ar in trrnir cc far:cam pc bunul saurarifcan. rni s-a
furat propriul vchicul, A-.a sc

'u

nt

*"u^""u

';::-;;t;;"acc tl.'Iirnpul
Sara 5n-5i

siutti o vcrbal si Nicoll incit trecu at.t de repeclc'

dil

Leiccster'

crpiici aspcctul nicu

negiiyerrt....

'trrrtrtrl

intctrrg.... Asta explica de ascinenca si l)roasta clumncavrastr.i

il rt( ):il'(r-

,nra an"tu un

i'f"' " '*" iluze zimbet enign-ratic ;le

clucl valiza

pini

pe peron' apol

sc

t4
'.

\., .I,lr ;1illrj;t

r t"KECtrtU{,
ilL.,\(

uit.:i ,st,tjlUt.;t,
';

-- Dlr. irir.rliirrlie_sr.;. V,oi lrr;l rrlr (;rrr -* rtrunci, ie reyciirrl:.

i irt' let-IlrllatiZr-zr,'iltlliri

r-i.t ii{-L'.'iIt' J{-'uisi

[titrrrt. rlar

r]l1t'{"t

L;!t :li'litr ri '.'ll

|1 ilCilli"LI lt sil r;ilttli tii:ll;li in


.
snillr-srr;rl,;rrrir;r rft^ riir irsor iior-.
r-'l

rri:eli i11 I,arr: l}t( 1"ur}()..1|ii p{'

Xiin:r

,ircsrci$rilnr5r,;i3r;,j"'lffill_Ji,]],.,;ll,.,j,],,,. \rrrrrr* sr i;1 1j11y111i


i)t).rrr: n,, ,r,nr,,,,ii;; ,::t,;': djn l;oui'arlilrrg;r .- (,llic ,r,u. .. ,r,u,""ini

.s:i ca.ltia s

l!r'

'r, :i(''irrla rir lrilitolrr. tiiir:r:il .,'arlisi:


,

iil iiititir;i iiiirtr catn';i rrilii:clt:


iitiir'r:1-.i;1

rii,"

ii,ri:iri.:

lit::irlj'; ilil

(ij:iriii('.-,i r) ltitirii(tii" tilri,i lrf

,
r;r

,.,r:i

il;:ir

ri,i**sc u, ,,n,p
nr.iinosr''rrr.rrtii
tristeiea.

1.x1g ,,. inricp;irta ;;.,;;.:.i _^t::'tjrrt{t t;titt tlltiifimc' Ilrus<' ,, .r,,r.,rrn* rl;oi isir,,r.,,lu

;lillff:jii,i;;.:1,,-c,t, cu

Privirr;r .silui:x:r in;ririi

^,rcrrcrr

'"il:*i;L*ffi*ffi;1ffi:I*:
nranc;:ul vaiizri
1-'.irrLtn<1ea

Ii

il'riir: iir-iptl;:;iuf;i, iil lill:lll riiir.ini Irirr:l iilaric scuri, ilnhr',ifiiai ,.iiloi ir, iitrg iilihr,iat, srltc;r ill i;lta nr;$inri tit'g,utit si arnrrltt-'rrt , rrlr ) r i'ui.lt;1, () llril,i r.:rl nir:cal;i 1u l\rr:uli.

,li

hinc, fic, at.tsr h

lrr:irttit
.l:t

sa

ti gleiit.

lirn::il'rt i'lttl'i. .'lt'ca:i{ri {',ur.:;tt:u

ir ,rr[c rurl rt;t[i

I, ,:r'r'giri"[Oitrrkrr. t'.rt];trlli (tli !'f't iln hrn lt$llftt.

ciisir;rru in spiralri prion,

si

{lross.

intrun ta:ri. Citlcta clipe rnai

i,ilnasc' nelrrs{lltri iln usli, uliliiar. alri;i t:r.ivinti,'li' "rr,,ri.'rrt,,tlui ii t'i:ntri iti rrrintc: "r\r fLcbrri s.i intllutniti, doar tlacri
rri ,;r l;i('l rrlicrr* sd fiti i:iilc;tti
irri

rrii

tArzin,

pictoarc", Arlxrr:t inrr:tli;il ull z,l0lllct

Ikx"r.ireasa o r:rmdusc irneclial in carnem sa, _.

:r , r{ n{'s(t si intr.l caimri in inclil;cre.

ln rtrrxi

r)rrp;11;11.

explici ;,ceasm. Dar ii nr ii1;sesc ca,rerclc, .rr':::n,rr:.gherrarcrrr, 1 ca a 0.ebuit carcva infinnlerc si instalim Vcfi gdsi bLrcitzirja. baia si sp,ilit,,,, crrloa*rlui. Daca O.,,rrrr,,, nu

fl(Lsi (tnj cstc r(Zen

ii,.lnli :iclrfa. Port;ircasa rni,.i[ spus r. a pot iirir;si bllc;itiria, d:it iiinrl

rr.t ( :14;l{ii lit lftt'st

fllij

ai.i,

':(' ll)ropic de cliluvctit, llmplu ccainiq:ul si l pusr: pc liuc;ira ric gaz.


\1r1

numcsc Nicoll Pascall, slurt nolrri arci, nrlaLiqli.

care sc an:i

ra

pancr

irrrrrre auna s,iuria ,r.


N i co
r

I,l'Ji,I:.TJ,,:::ill,'i;,,.,,,,,, ptffi tarziu, , ;;;"':..:::]il"t"

,n6nca

r,

.,nti,,

'irrrrl dortinisolrra Irlint. replic:i supravrgheroai"ca. lrr cc srn'icii-i


rrr

dar r.cri gdsi

r.tlti
l,;r
(

ii,,,,i,,,

: :i,,,1,::,,,1,, m.clestd c,ntinca un rnrbiric'r *,a,nr.rur., ": .et $i o chir.*,ctd nriui. pc o canapca _, paf
rnfir rnierd, proal4rdt 'rcrcasrra carc rridca spre

n,

r.',f,

ff rffi

i I, Jffi

ffi

;,
ir',1
)r

rirtoi-rctlic.

ih,

intelcg.... comenti supraveghctoarca pe Lln ttin


cle a

tjc cu.loale ,..0.-g,itt ,,i r;., .tj, o unifrrrm,i dr: ciluta. C:ildura :;;

luitor. in ult cazul, ya av:":tiztz imccliat cli nu alcti <lrepl,:l


rtrc lapte sr

i,rir('ir) fiigider decit cloua rxri., u11 litru


rrrr r/.('( i

rkrui

stttc

peluzi.spienciicrd

;Hl, iJ||xl,ffii|;

tlr glanre dc unt.

Si nu lisati rnincarca sli zaca irt camera! Ntt

r, .I

nIri iipsi clccit o invazie de soarccil

16

r.rrcY
Dumnezeuie, sunt.
^.,.

ITARGRA\1ES

III'A'TRECUfi]t

77

,rr;il,,ilr;:11J:"
Domnisoara Flint
.

cu siguranrd clar,,i r i,rr.rcrt,

ri.r

c qrndnud

lx)irl.c spune ca este numai miere....

sa

raca

Oh..,.

-tucreazd,la

urgente. Se pare ca face rnasaj cardiac cLl o

gi

" turnd fienura din lillgi rlc rwizintr'o puse cratilara*u,u'rt.' farfurie

rurjnii si cu cealalti fluturd biciul peste capetele personalului! De

,rltli'I, se cornporti aici ca si cAnd tot etajul

ii

apartine. Daca este

Unde afi unnat sruclii.lb?

la Royal Heathside.
sa

vrrrrtl;rt5 un program de televiziune care vi intereseazi, veniti in (;lrnci'A mea: am un televizor mic, aib-negru. Sunt la nurnirul
lrislrrczece"

Interlocutoarea

-",,{ll;'iJ,ffiffij}T;:,ffi, dar sunr cer ffi; fel de eficienre c; ;:i;:rffivinciarele


_ rinerere
ve,i

Multumesc,

imi face pldcere si intilnesc in sfirsit o

fald

:,irrrpaticd! exclama Nicoll zArrrbindu-i cllduros. Eu stau la numZrul irrcisltrezece.

Sunt sigurd de :sta' a incuviintd calm Nicoll, pufin clornici inceapd o discurie.

sd

,h

- in acest caz, sr-lntem vecine. in tot cazui, vom fi linistite tirnp de lui s:iptdmAni: Flint este liberi. Pe cur2ncl!
lris ii aclresi ur) semn amabil cu mtna si se indepirtd. GAnditoare,

lii,liffiT:;|.,.' ::.1',# Flint, era promigitolt


Dupi
:enru putin mai
a

#'#nd e amtlrile ca dornnigoara


bar.e

pi precd

imediar Ei bine,

Nit

oll intri in baie. Oare rie ce domnisoara


riu
sd.u

CrornweiJ flisese

lorrrl);lt'ati cu un

de mare? Ce putea prevcsti asta? incd o data ii

ce-si despachetd bagajele, Nicoll se indrepri spre face un du.s


si se izbi

rcrrirri in minte cuvintele enigmaticului


tot lirrrpni si"si faci o pirere"

interloclltor, La urma

inartd decat

;;; ;^" : :'o,:',^

a, o tarfuei^i care

rrrrrrt'i, tltNnnisoara Cromwell putea avea si ea probleme.... Ei, va avea

iepea din spdrdtorie.

umeri si ochii de

r,;JilJ#::.ouu,bron,r

care.i.ddJ;;;.
tra

l't' culoar exista o cabinl telefonicd si Nicoil se hotirf s-o sune pe l',l;rrrrt'inainte de a se culca. Din nefericire, cel care rispunse fti \tnron.
Nu-ti iipsesc prea multl murmurl vocea sa catifelati.

* Da, cle'abiaam sosit.ea, pe un ton vr:sel' locuigi


-

Ohl Bund ziual exclamd

acest etaj?

fd de epuizantd ca l. un rdu de marel

Iar eu, Nicol.l pa.scall. Voi lucra Ei bine, va ptAns!

Atunci, bun venit Ia noil Md numesc lris.

,,

,.**,

o*

.e

,up;;;;;area

Monfo;t.

inci n-am a\,nt timp si sufdr si mai putin sI regret ceva, replica
r',r t:rios. [Jar cred cd-mi ya pllcea mult aici. Foti este Ia

cromwe,

si mi-o dai pe Elaine?


sd

\.' r'rf ir sir-i comunic numdrul meu de telefon, in caz ca are neyoie
lrr,t 1;:tst'ascd.

Tocmai arn intdlnit_o pe domnisoara Flint, oftd Nrcoll. hiu

se

Nrr tc bucura prea curind de victorie, ingeras.".. A6reapti putin

18

nri[, de dificr.ld cdnd este vorba de umeri!


Bdrbatul izbucni in minune Elaine fl pur., gdsi

fi vei regrera sd nu mai ai umdrul dragului de S,lmon pentru _ a pl2ngel - Nu doresc cirqi citusi d," ,.'rrrih sd de pufln ^; -^r4

I,IITATRECUTUT

19

**il:1ru,,T,:,rr::fi

rurprinsd sd vadl o femeie tdndrd, de aproximativ treizeci de ani,

ris gi n.ol ,. i,Ltrebd inci o datd prin ce fermecitor.

lnaltl, sublire, brunet[, care dddea impresia de eficacitate in orice lnccrcare. Yiaind-o pe Nicoll, se ridici din spatele biroului, igi aranji
cu abilitate o

agafiinpirul

care-i scdpase de sub boneti gi cu cealalti

-Aminteste'mi sdte pedepsesc

,i

relud el pe un ton seducitor. vor intilni cur6nd?


Unr"rl din

p**

rrriini ii ardti un scaun tinerei


aceastd remarci insorentd,

fete"

ar. u" ir.d drumurile

Cred

ci

9ti1i deja ca avem o sali mhafi? spuse imediat. Vd voi da

Joerismore.
dlerea .i, a*
rnai putea

cardiologie. Ai putea sdmergisd'lsalutr

prr.*rfi ,r.rll

noasffe nu se

registrul pentru a-l consulta, Astfel, vd veli face

o idee mai exactl

d;:;:ff^f#:#rTil:f
sale i:ndoierite si

desprc pacieniii noqtri. Agi mai lucrat intr-un seMciu de ortopedie?

_ Md I,oi gindi laasta, Acum, pot Nicoll ar fi vn

Da, timp de patru luni.

sd vorbesc cu Elaine?

- Perfect. imi place ca echipa mea sI se descurce singurd. firI


str.i fiu mereu

in

spate. Vd veli obipnui foarte repede cu medicii

no;tri
Fac

fi*.iffi
impecabird,

au#;1',rffi:ilffij""*ei ci ra..t r.,Jrll' T:T:i:l"oi* totul merseabine, nu ffi fi ;,#::;:itr;;#:l;lt*#lli:;

cnnsultanqi. Au toli mici manii,

dar;efirl de serviciu, doctorul Baron, siu, Max O'Malley.


cd.

c$te un medic remarcabil, la fel qi asistentul

vizita in aceasti dupi-amiud, a;a

am'face mai bine sd ne punern

neintirziat pe reabi! Apropo, vd anunq ci am instituit un sistem de


fi)tal'e. Ia fiecare patru luni, fiecare rnernbru al personalului este de

A doua ei dimine zti' Nicoll ipi privi imaginea in oglindd cu un mulgumit. pdrur aer

prins sus la dreapta pe corsaj. Da, putea sa meargd s'o vadi doamna Young, pe directoarea personarurui. * Sunr incdntati consrar cd" v.ati strins pirul, domnisoard, declard,.;;;;;,sa
ansaptenoi au
pJace sd se dea

.".d,Jffi fi;ffi;:, l,ffi ulii

ii

gardl noaptea.
Se

***
gi-mi

intrerupse clnd aplru in ugl o titnirdinfirmieri; domnisoarI? Sophie nu s'a


l

- Da, Meryl? - Trebuie si impart medicamentele,


intors

i^.;; ;;; *J;.} :: ;H';T#*finuti ^tiu negliienti un


exemplu

' - Medicamentele? Desigur!


incl din
pauza de

masi.

Serviciul Montfort
pr ezentd ndntaniat

bun.

Ecoase Nicollei.

din buzunar un mlnunchi de chei pe carc i-l lntinse

Duceli-vI, astavivaface o buni intrare in materie, Domniqoara


Bine, domnis,oari Cromwell. Unde imi pot pune lucrurile?

r:#:"}"rul"ff1, Titr,rJ ;,T;

I;crry vd va duce sI vizitali sala.

20
TUCYHARGRAVES

I'ITATRECUTUT

2t

-Da.

Iisd popeta pi o urma |$ .n.*,i io W find,rainfirmieri. Ni.kr. Am ingetes cd drr;;;n

:,rr,:::,.T,

chiar in spatele

drrrn.ruorrt i,

-Ah

bun, imi place mai mult asta. Vreli sd vd asigurali cI sala este

ff

ti

in ordine? Medicii nu vor int?mia sI soseasci qi.... Oh, iati-i! Vino cu


mine, Nicoll, te voi prezenta, adtrugd ea, uaniindu-si rapid
care-i scipa din boneti.

Meryt?

o agrah

Fhp rotundi a lui Meryl Ferry se lumind in Vei rimine aici? o inrrebd.

timp

ce-i zdmbi.

Asistennrl Max O'Malley era un blrbat scund, birbos, cu o privire ptrengireascl


Oi

_AOa sper....

le zimbi cilduros.

Allturi de el era un fizioterapeut

_ Cu atit mai bine. pini acum n-am arut decit temporare, dar nu este acelasi lucru. Vrei si te ocupi a. n fnrri in locul meui Nu.

ii

ii

un intem, dar doar al patrulea sosit relinu atentia Nicollei. Inima incepu sl-i bati nebunegte $i ochii i se miriri de stupoare clnd il
recunoscu pe tovarigul slu de cild.torie, imbricat cu un halat alb, de nrcdic. PArul

cuno

Deocamdati.,
stradd' un

in sali erau bolnavi de toate

;;1r;i,,H

;::fre
u*nf..

cu amabilitate

Nicolr.

ii

era pieptinat cu

grijl qi ochii ii strdluciri zeflemitori


pe

birin

care suferea ae o

ffiH,;,::::f.
^
Nico'
avu

;i citeva ;.,,,#.),.
paelenlii

fractui de.or femurar, sportivi cu nu sureriseri decit

Erau tineri accidenati pe

cind intilni privirea uluiti

a tinerei fete.

BunI ziua, Alex, spuse domni;oara Cromwell. Iat'o


Pascall, care tocmai

domnfoara
a^

ni

s-a

aliturat.
sa voce

Inclntat sI vI cunosc, domni$oarl, ficu el, cu frumoasa

rtgusi

I#1h3.#,
acum sporo"r
se

re consurte foire de obserrafie gi si-i cunoascd.

profundd. Sper cI

vi

va plicea printre noi,

*;;]o,r.,.

Nicoll inghfii cu greu.

sexe, consrari cu

o,,.,j,flllff#fr:l;TI,::i: a aceasta era pe punaul *e. - Cu cit invft m1l:lr, .: atAt amimpresia ci progesez pufin.,..,
de a-gi trere examenul de anul

o efecruase

pini

Mulgumesc, dociore, Sunt sigurl cd aga va fi.

Nu era posibil! Nu putea fi geful sdu de serviciu. Micar daci ar fi putut bdnui.

plinse Meryl. Este a.r.urri_,1"*

mai

Urmi echipa medicali ca prin cea1i. Creierul inregistra mecanic ce rc spunea in jurul ei, dar nu se gindea decit la intilnirea lor din tren.
Acum, el igi imagina probabil

eu am ,,ecur prin asra Totur este si nu re

Nu te ingrijora, este o reacfie absolut nor

ci nu era decit o mici proasti,

gata sd

Cine vorbeEte de. speriat?

,*#rr,

o linipti Nicolr. gi

rc smiorclie la cea mai mic[ problemd! Cu pre,tul unui puternic efort

apdrind brusc in spatele

,nr...rrl.o*nis,oara

dc voingl, reugi si-;i revinl Chiar nu era momentul si se


Cronwell

arate

Vorbeam despre qamenul

fr. irr*r.rrf rr*,

,*.,

distratd...., Dacd voia sI gteargi impresia deplorabili pe care trebuia

nu se speiie,

meu, expliciMeryl.

ro aibi

despre ea, trebuia

si

dovedeascn faptul cd era

o infirmieri

hunfl.,,. Cu cit mai repede, cu atit mai bine!

III'I)\ 'I'RECT]TUL
.r\ul)r'l infiunierelor si se ?nchidea in birou, sub pretextul
rr
r
cur

)?
avea
ctre

lrrrirrlrt niste treburi adrninisrrative. Asta nu-i displlcea Nicotrlei,

,rr'('il ii plicea sa se simtzi liberi in munca sa, dar cum avea oroare cie

lr,rrli', lir usurata ctnd conversatia isi schimbi subiectul. I)omnisoara Iflillis, asistenta sociald, ar vrea si-i propunern idei

l('nlru
Ir

a colecta bani la marea petrecere care va avea loc

tra

sfirgitul

rr ri

i, rlcclarl Hannah.
Si infirrnierelor le-o cere? Este cel

Caprto{wt Z
Nicoll puse o fadt privirra ri nras:i
cle salad cu jambon

putin curios..., glurni Sophie.


intrebd Nir:oll.

l\l,r lrirrc ne-ar intreba despre numeroasele moduri de a-i cheltui.


tlnde
se va desfagura aceaste peffecere?

Lr spatele spitalului, chiar atrflturi cle terenul de tenis. {.'onduriie

liber.{.

ite tava$i criut:i cu

,,rrrrt
r

rlt'stinate unei asocialii cle binefacere, asa

ci toate infirmierele

isi

si tr: asezi idngi noi, Nichyl tdndrd irfirLnii:r'd cu ca.re trucmse


irr
Nico.il sc aLirurd cole - Eie sunr Hannah
care"'{

Vino

ajm.

o inrcrr1'teli Sophie l)akin, o

or

rr< l

ucc contributia pentru a anima ziua, explica Louise. Anul trecut

rn :rrr rcchizitionat pentru un concurs de dans, dar de data aceasta ar

-_au, te ingelegi cu Dora? intrebi curio -Hin, destul de b.


N.o

r,i:J[:'

prezentd iinerliat tova$se]c.

I clrtri

sir giseasca

pe altcineva, adaug[ cu o rnicd grimasa comica"

Mi

vor rrrultumi sa 1in un stand de c[rqi!

l)rrp;i ce terminari prinzul, Sophie

fi

Nicoll se intoarserd
plecatd, isi

se afld Alex Baron*in impr:ejurimil rise pe inimdare sophie. Este nebund .trpd .i.;;;,r*,, .,n. nu esre? ,coll nu int'.nie.sd ingeleagi .,._;;;romwell d; a fi Ia fel rJe epuizantaca avea repuhria rdul cle mare. eficace, dar de npt uu dovedea respecfe. Mai degrabd nu dddea poziriei sate si in unnd se

* Cu exceplia c6nd

cunosc,,.t;;;.T;;*x*;

#tr,;;;

}iJill};,,.

rrrrlrrtruvi

in serviciu. Domni$oara Cromwell fiind deja


gi

lclrurnj munca. Sophie

Meryl distribuiri medicamentcle, in timp ce ajutara

Nrrrrll si Kiuen

R.ees,

o tlndri infirmieri foarte eficienti, lingi


cea mai

lrolrr;rvii si ajungi la paturile lor pentru vizite.

St'opriri

ceva mai mult tirnp

Allil

.fcrrkins,

in vArsti de doar

gaisprezece

t2niri bolnavl a lor, ani, care avea o urtti

,r,.*il;rur;;^Jffi:Jill:

Ir,rclrrr;l <le tibia, Nicoll si Karen o instaiard cflt mai confortabil posibil rr.r lirlit';rri pernele.

l,.i*

;;#; :l:ffil;rJil:

i "rai,

Vrci sli-ti schimbi cima$a de noapte? intrebd amabil Nicoll, Avril incuviin$ din cap

;i articuli in tdcere:

2+

rjt;l{{'!t-{=!L!yI!

'llrnira

[io;,:

| [t [.:{ r. I'n'[

] tr.

)(
se c;lst'ittrrl'asc:i iir

fafi

trt:zt

..
I:t;,;,

;r'rllrra si

stlttrritirrit u .....
hrLtsc. iLtil;irr;rt:i.

:t j;::::;i:,,:i::a;Jlii:i:d:;
jr:;::

', )::,:,

,,r,:l:;l],fi]

I ( ii', llrl f liii|li :li-r trclltrtrir si


,

st ;ntrcftr1t:;e

,,rrr ilI] rroti irr giit. rlar se i,tl':uiiti ra i;r rirt i0rr linistitrtr. r] r'tlr,i1';i t';r
$r.:

ffiiri":fii;iil:Ir;t:,I:ji';,ii:,
"'.'li

v;r rrsi;ririIi

iir:rril ir1-rrllt . i:srlltitlrri L,srl ('ai 5r'

irrirr:rr(,i(-,sril;irrilr,,;1,;;
\r

lt

trirl'l 'rsi;i':t:i) rriti('ir;i riiiil;irrr.i;

i i:,:
,;i.si

;i:rt:.!ill ilt',iii'iiiIitii,i

iLrllttit-ti\'(]xslrit.

, ::.

irttli:i ,':li ili;ii iiiitii;t r-i,ittitlq,'ft if, ',r)tt,t. il;ir. iitir i i r'l !r)lti itr tiillstlr';r \,i )li[' L..l ( r \'tiil,t liistt'llr,it ttt.i ,,t:
\.'.1
t Ir IL.

ril ri;rrjri iiirr

lr 1t)i jlt{,r)f.,t}.i. r.i ,1.lll: lr1,r, . iii,.r.j:rl.ll .:i.j.t r .tt'rltt.,r !,i (;,lll( ,r t): t.r, ,.r " t'' t'i':ii i'rr( rr i':ii'ri;lli)r;i''' ir,it"iri rriiri, .,, ,,, 'rri'rl. ;rr';iirri gr.ii:i ll:.'.':' ,,;i ,,r] iiil!lii;, i:ii;ifl'rr''-'iL !';ir{r ' " t]: .- rriili. i.':ili1;1,1i1 rl ":];l;r., :'illi i.'iir''il ll;,',, , , "t" .rrtr.itir-,2i. rf(,,i:.i ' ',,,,,,,i r,r,,r

__.\lttl,L.i

r.;rir r.ri inriili.rr r;r,i.

'

,. illrllilii](i:i1:l i Ilr!il'.'.r'j: lill'r(1 liilsciitll Nl, rrii iir '.':r:riir,l:i;:'rir,l.ii \tr-i.j1!il!.'1ir. iir,t1iliill ()l'1;llir.',,' ,,,; i:tr rl:',r' rll liil:ir.'ll {i( lt irl;L ilr,:.r'r:r}l-ltf i .i jiril.lllIii ',1 .i ,rriiirili.
,.

'r

,, ir

jt it j'--ri:l;l lltirlil.rl-ll tiir-ililrllrl

jir:llii:'r:li -,',

1t1r.,1r,.::,

Ij irtijrtrc tj
,n;r,iirir

i11,irr11j

r
rl;j

i\riti;ij,,r ,,,.,r;l
,l il,.;i

')L'rtiJlr ,, r, tltiitri
,.,;
i".

l;,,;,,''l l
..,;,1:r,, j

rrr;r:

rr:

:,,'r',.i
,; q,,,:,r rr*i1i-,;i

:.;:':Ii,.

\.',,,i'r'

.,i1,1..,..i

,i:

',, ',,,.'

:.1 ,..i

r j i3 ll)itj'.1ji,1 ir'r,t)(,1iii)i irii it,:iltri,,., ,rr..11. '.ll{:1.

,.1,1,..:,r,,,..;'r1.1i,11,.1

, ,;i.rl,

i,.iii.i

l.:jj:ri.

\l,il.rif lti i.iliti,il )r lliiilll:i lill ii.ll ll'r''

,1,r i ll( ;itil'liltjlrt'

\,il'(ri.r(i, ii1 iiii;iij .ll,i]lliii) { .t i, i i i l1i ,it,r': ii.r':. irr pillr t "[,i
r,\irr,ifli.,i rll

,, i"riirij

r-ii::itr

- i'rlitslrJct'c:i li l;t

lri(';t iTlt';'lr'(r i li:'i 'r)ii

i ilii-'ilti l,:ll'li\li

i)1

ii.'ii.l1!ij

rx;i :::illxjxinii::i[*,;ri:.; :il1'il|' il:; m;:, ;i :,j,;,;,,:,,1::;:''i;ilI l::


;,:

r,.

(*l'l

ti

i].ir( rir

il

\ r-e i1!

l-i;tl

nri-r

I , ll,i,tilir.

l)rttntir.^.rtlr.. uii.

, i'
rlr ,i
,

i i\.i1r j-r;g1'1111 nclgi:i si ct't'llt:1.

i l.i irr ;rtca zi iir clirr i

s-;r

iirr;tt rrttrrirrrr si ttlatl notittlt'

'rrlrrri rsta r'-arri;r rlorinll rfl,;i rr",;it,iiri,,,, . Oru,..

r r

rr( ii,:,i,rr;rll'clirrnilc rrliitiu'''r:r spiriiirii. stlt'illrnrri Alcx..,. lltrLl,

,Ir, Ir(lr1ol ilo:;ibilttlpel'rtfri ariirtrrtraj:t ilc,rrlli] siuii, lrcrrslli

26

IUCY IIARGRAITS
Merse

II'I'A'IIiECUTUL

't1

pin;i la usi, apoi

se intoarsc ziinrhinrl spre lVicoll.

,.,, se refugi ncri

poate aki clatd.Termin I a ora noud anr mrilte de aruniat ':i treizeci si

- O.h, multumesc,

;.T;; ua ::::::::: .trci'f'rn*i" acolo dupi muncd t",, acasd.


cimin,t i^A**;^__
r

ta

" La

r,rrrrt'nt, isi

..r.* ,,';;;l'

cei mai rnur[r murli dlntr( dinrre

;i o farfurie qi se indrepti spre bucltirie. I'rrt'rrrai isi ficea un ou la capac, cind in usi apiru domnisoara
ceasca

lui

l'lrrrt l)urta tcx capotul inflorat, dar fala ii era palidi si trisitudle trase. ( u un scrnn distant din cap fati de Nicoll, sc apropie de frigider si
\r r )irs(' o cutie de lapte. O deschise, o mirosi cu un aer

De-abia intoarsi in

binuitor, apoi

,ffi.#:i:{:i;
,Orfll.

:Tffii liTTfi :;:.Tffi

ti;,,IH

lirr;r s;r-i s(:ape o exclamatie de ciuda.

data aceasa puftrrd discuta linisrite, deoarece Sirnon era

)lr, nul S-a acrit si doar ieri l-am cumpiratl 'l'r'cbuie si fie din cauza vremii care se pregateEte de furtuni,

rprrsc Nicoll. Luag-l pe al rneu, este lapte de conservare indelungati.

Voi ltra un tlen

tine; ai intilnit oameni simpatici? Oh, sfii, n-am

frierenei Este perfect, exclami Elaine cu entuz. dimineala, ctar sunr tiber a toata aupe.

prinzului, ii preciza

simbiti pe la ora

lixllrcsia seyerl a suprarreghetoarei se imblAnzi in timp ce accepte


zece ;i voi

.-

sale.

fi la tine in jurul

',trr l.r

pc care i-o intindea Nicoll. Multumesc.... Dar iti va lipsi mtine dirnineala, Nu uitatr! Nu lucrez inainte de prtnz si apoi

mi voi putea duce

^^,*nlir#;.l1Tl o'.x#::
'{m o
vecind foarte

I'

rl l rsi

l:l cantind.

driguti, dar n-am esre .cupar o. o

,,ffi:::i::J:,f:,
invitat sd ies,

ur,'*t

lucru sd'ti povestesc'

lrstc firarte amabil din partea dumitale.... Este de la sine inteles

,: ,r,.a a.

r.r tr-l voi irr:t1lrlia.


V:i rog....
Nir oll

",,

.,a,r

,':ffi'*,', "ai'i'-u
.r;j,ir*
*
Nu

clar;'l.ffiLlT1rl.l;
' r

ii zArnbi si-i observi fala obosita.

r\ti tvut <szigtea? intrebd cu amabilitate.

efort, Nicky. Nu-gi poli perrece roate serile inchisd in

l)oi din pacienqi au murit..., inzadar e;ti cilit, estc intotdeauna ('rlx't'i('ntii foarte
grea.

puncrur sd se rase

Ia revedere! Nicoll inchise, gdnditoare. O. fr riri*ri,u ,.r.ron, isi recdpitase incredelea in ea, dar sfia cd prietena sa

mi bombdni. Vei vedea cd inr.una din acesre zile te voi surprindel oh, Elaine, vom fi
inreruprel pe;ambdti,
avea

Nirrrll se simti irnpresionati de aceasti mfu"turisire. A5adar, ,rtilu(lrr(a urAcioasi a domnisoarei Flint nu era decit o fatadi in
',lr,rtclt' circia isi ascundea lulnerabilitatea..... Cit de dificil trebuia sa

iar iraaevechiror

uu,rr;;

xlT,in::ffili;

Irl rr lxrrti 1le umeri toati povara unui serviciu, cu responsabilititile .,r ,'rrr rrlilc salel Firi indoiall, cel mai rdu era s[ te atli singurd seara,
l,tnr ur iri pc nimeni cdruia sI te destiinuiegti.

2t)

r,rlltllrRq@
lic ttribil
I)('rrrfri tltttttic;n',asrri,
I);rr rlonrnisoara Irlint isi rlcpisise ..,r.!r,r\,L slihicirrn, J,.r!,rLrun(.lt

i);r.... I rrt.ru.i il rriurnrrr';i Nic,il cu,,;f:|l1,,,::

Il\
r

lR[](.liTIlL
l.r,r
11i111

a)

)()

ia acclasi ctlty. Mi-a clcciarat icri c:i tlrrctorirl IJarrn r,rca

l,l)i r'(r('tit

srri;it.ctul.

Jl;is:tgcr;i

fi st,iiintlti

rrlri rc;lerlc lxlsibil piLirxrrclt. l)rrrrurc,,:r-'Ll[cl Din fi:ricirc. ani rireptul ia catcvlr zilc de \itcanta.
tlrklu rlircctir,e intrcgii ct'iripe ii ccru h"ri Karcn
ji-rtc

pici,arrftrr' cart'

listr lnilit timr) rrc cilrri ,\.,.r llar'n lni sfiitiri.stc si-,ti,pcrcz rl*,lliti;r,1..*1r,,t.,1,,r r,,,.irlc l;r,ir.itu... Nic'll auzisc iirrrrindu'r.,i.r a..arti,t,rtirn,afie crrrioas:r
.

t\4i-ais;ltrs ca jucrczi in scniciul i\ftrntlirrtl l:srr ltosriril s;l [rr-.si cLr rl) r'ic scjirr ;rc,r.,

| ,l'r'riult ci r.or lipsi in acel nx)i)tcr)tl


rl r, , rll

. a1x ri

s-r I a

rl

,1,,

',
,ilr

lt'1lc'litrn \\ilodnt:ut, ull ::tnlir lt:rltat cu o fntctr-u'i clc hazin. rrl \r'putra rlrplas:t rlec.lt cu nrrrlte precrtrrtii. \r lrtrnc mltult in frrc ca dornnistxtla (.rilnnvcll ra
fircc in irs;r fcl

surra trt:gerckr

(rrnsrilati_i;i

pi.i,,;rrcr,r

rtntan:;i

ea.

ginrlinchl-r,ti \!rr,\,(,_r.r crit L,rr clc uc cont(xl conrorl ,r,:i t,cti silnti rltr;l:.i actca,

Lrnul rre cclerartr

,,,, ir \.r rlislluli indatt-r cc rkrmni.,o ila lrlint va [i aicil prezise Karcn. cu
r(

I l)()sol)'l()tat irt tintp cc pult('I un lighean trr


i( )l'.

a1-ri

:i

r.rn

slil'rtrn

1-rc

supmvirtuil

- v.lrr rcrrca' rc'iic:i s.r1;r:n'cg'ctrarra strirrgi.<r r,zcrc. lirst intcrrrati llr s;tital lricirxlat:i in viata mta, in sllirsit....
crcd

,r r , ,lt il(
N-anr

Nrr pot s<l concl:rtnn! glunri Nicoli. luanri un llr()so[).

ci xri

lr

l,rt rrr';i

toalcta ltti

'lilrn sprlroi'aintl vcscl.

:r1'loi sc

octtpltri

clc

"Dar

rr,i' r'.r,

lransltortalrrlrr-si cina in camcr:.i

sLr,rar'ir'tui ,arc?" se gincri r.,,ic,l.l

'
cu
si
Lrnr,r,
rr

rrrrl vrrr,

(iil

Stcvens, trn jucator dc lirtbal carc trcl)uia opcrat in

r .r zr l.t qt.rtr-trtchi.
,,\r l;rt

Iiratc infirrnircrc
pit runzitori
si,,,ri c;i,, ia
:.ri (l( )r))r)i

l',r fi su,usc unui arrcrir;lt cxalncn

rrchii

intrchi Nicoll. It.r, scurll'lo. S,lnt cLirtt ca nou-nascut, rcplica acesta

rrt lraic. (iil?

cu

Nicrll

c,,,,,*,,1:l;i;'j r\ doua zi duytit ra;xrrtul zilltic,


Ia o

:llj]:]il;ilil:il,.ri,i
ckrnrnis<r ara

r,;i.nrr

,r' rr,,nr,u'('. [;t ce rlr.:t mi drrceti la abatori)

pafic,

(lrrltnu'ell o
c.las;rt

Iui

pe

lstr;rl cincilca pe list:i. (.rcd c:iveiafunee sltre prinz. \,)r l)utc;r sa incep si joc din nou clul'xi acclsta iutcn'cntic. nu-i

si conduci scn,ictiul. o infrirrn,{. ,&n rlc Joia cra ziua tlc (U)ererii ;i Nicoll vcrjfici i ,;rcirntil,r care crau,r,p,,ri inrcn,cntiei
Ias

l'e

rr
nistc rftrsare.

,r

11111111;i

ctr l)rcficllta rlczinurlturi.

rr, , rll

si K;rrrlr schimltari o ltrit'irc contplicc.

cu D,ra lista
,,,,r,

a,at t':i rr,mnis.aia Frint se la intcrna ia noi. an trrrt i pc s u1;ravc.qhefoatc. o - r'c -r,tii? excramri accasta atinti,,u-si asu[)ra ci rrchii ingr,ziri.
an't

Apr'1rr'

.h,rr,;l]j,..:'tri

ltrrr;r tlat:i cancl l-:rm i,azut intr-un meci, n-anr incctat si mi ,l.rr,i 'c ra hotiri s:i atingli mingclr. cicclari Karen cu cel nrar
r)r.r

, rr,,, ,r( r ririr lutttc.

\lr lrrrrrl cxclanra Nicoll oftind, Alunci. l,rl,r,,lrr r,tlit'.

va l)utca

fi ntai riu

30 TUCYIIARGNAVES

lMArnrcurur
r, Nlcoll se decise si
ignore lic{rirea maliqioasi care juca
rlhar$tri gi rispunse ferm:

31

continuan pe acesr jw _i:U;:lT;;1TT}1"0o, cavd ateryprin tot ton si serviciul, cu;#ililH:.:_TilTJ t.r,or:oT. in cit timp
vd.

in ochii
,
l

.,T:*?i#Hr',,Ifi :[l;
americani.
uli*lLlite ",

Dacd,

voi fi pe picioare? i1i faci cofecf eyem,rr,^ ,]"'

ffi:,:ff #: ilL';:l d piiamaua, apoi il ajuffidsd

- Domnul Stevens suferl mult dupl ce s-a trezit. Li - Bine. Vom vedea,
Max

ii ficu qtrengireqte cu ochiul, apoi il urmi pe medic,

imbrace o bluzi

- Ei bine, tinere, ce nu este in ordine? intrebi cu amabilitate Alex


Euon.

identificare;i eviti.u t ,i,,n,* abilitatesirutul "ri.jl.lunererura pe care el-miinii voi sd

r' *1o, verifici daca avea Ia incheietu


acea

prima injecgie de anestezie oi c.and re vei rezi, totul


'

Piciorul Ista.... blestemat.... articuli cu greutate Gil.


,,

Nicoll inconjurd repede parul qi ridicd pitr.ua,

brdprd de

de munca obi gn uitd,

Serarii ,;;; '*ute nicaradentisrffi ,#::,'rTffi T.,|lSriberdpentruil;


cromwell isi luase

in

a mu o,"ji
.

il

Stngele circuli normal, constati Alex dupi ce-i palpase piciorul.

alte trei.

dea pe buze.

Foarte bine, i1i voi prescrie niqte calmante qi in citeva zile nu vei mai
nvea nimic, incheie el, scriind

in grabi numele unui medicament pe

ftlaia de

observalie.

'

treo*r rr

sala de operafie, sd Ie verifice pi si se asigure cd circuralia

Git stevens se rezi

r-rr,*orffi o: ,:.*.!, *ri.rri

p"rffi;:;;. ia pulsut .u

rrrrru.*i;:.Jl:il.#:::;Lff
,.grt rirrtJ
mernbrere fracmrate.

- Vreli sI mi scuzali o clipl? murmuri Nicoll. A; vrea sl-i fac o


lnjcgie ndntiniat.
Alex Baron

ridicl ironic o sprinceani.

fffi f ;ffiffir;;; ",*, ,, ,,*;,, l"*d Arex Baron si Max


Ny
mai d,,iu tusese de incredibilul magnetism
recunoscu mai vdzuse pe medic de Iaintilnirea -atil

lumikre inconsrienr,

Te rog, domnisoari. Daci te gindeqti

ci este urgent.... Nu vid de ce l-a6 lisa si sufere inutil, replici Nicoll prompt.
glsi flrn greutate leacul prescris
intoarce-te repede

Doar un minut.
Deschise dulapul de farmacie gi de doctorul Baron.

,ilu.r.

semnificafii,

- Ai weo Pacienfii, desigur, addugd qqrrL4rrulr'I *".UrOIr'"' o

o*,.jllu;Tffififfi

r.*,r*

rbrrrb;;; llxuncar ffrr*n,rrainserviciu.si rsa inc[t uitase ;.-:;::i-:^!c pe careJ degaja acest
birbar.

o.-rii,

MI ocup eu, propuse Sophie.

lingi li
sel

Maiestatea Sa, inainte si-gi piardi rdbdarea!

privire incd.tcatd de

ftffiilf:;

Cei doi rnedici discutau cu Tom lWoodmann, cind Nicoll

alIturI.

Vi se vor scoate copcile, declari Alex Baron. gi miine va trebui


o radiografie pentru a qti dacl putem si renunlim la atele.

str face$

32
I,UCY HARGRAVES
r rt t'A

't'Rlic[.rTUI

Nico'ii
urmi

33

patul lui Avril,


_ Mi
blAndete.
s_a

adresd un zimbet incurajator rui pe cei doi barbatricare-si contin


aceast

televizor porrabil.
spus

rom, rase perderere ;i-i uauvnita.cincr se apropiard de privea posomor,ti ecranul micului sdu

Nir,rll rht'prt in ochi"


r\lr, lxrn.... Ma intrebanr dacd
p.lrrrrrr lVllrx.
()

I\icoll n-ava:zutapiirAnd o fantomd,

ci

consideri cd nu ne ocupdm suircient

ai fdcut un usor puseu de febri? Ce s-a intimplat?


cre crumneata?

lirrrtoml? repet[ aceasta, incerulnd si"si revini in fire. i)ar iru lantome intr-un spital modern.

Iilr |risl;r

o intrebi Aiex cu

Ah, asta pentru cd

nu stii c[ centrul a fost con$truit

pe
Se

Avril iizilmbi rimid, in rimp ce el ii lua pulsul, - lntr.adevir, ai putind febri,

rulrpl;l\;ulrentul unei foste minastiri, sopti Max pe un ton lugubm.

Antibiotice.

Ce i-a.i prescris, Ma,x?

,tlun('(';r o tlindrfr cllugiritd a fost inchisl de vie 9i ca in anumite seri


rrlt,lr t'stt' pc culoare 9i geme pentru a fi
| ,r

li.sati si iasil

perfect.

Ei bine,

frumoasa

voce?

tAnard,

fata, cind yom putea

sd_1i auzim

ili sim{i pdrul r:iclic2nr.trr.r-se pe cap, in tlrrrp ct' tur frison de gheala ii trecu pe spate, Rise usor rrernurat,
rrccastl l]Gveste, Nicoli
,

Adolescenta
nepufinte.

ofti si ridicd Cin unreri cu rrisrcle, in

L,r'I

;r

rs;intI ilaritatea celor doi medici. M:rx, ai si.-i provoci cosrnaruri! giumi Alex.

semn de

rezolvala momcntul potriyit. Va yeni si te e

- Nu'ti face griji, o rinisti cu amab,itate Arex. sunt


AIex

t )k'rrs:rtri, Nicoll

inlltd birbia cu mindrie si

tre

aruncd

o privire

sigur

ci

se va

llr rrt'l r ritr lare.


1

Nco, ii conducea pe medic!, cind


acum?

- Cum smi cu moraitil,

r:il::nT;filr::,

);rt:i nu mai aveti nevoie d.e rnine, voi pleca, declari cu riceala.

r\r lr trtlxrit s:i fiu plecati de mult. (,rr lt'cslc cuvinte, se intoarse si
Ai planuri pentru diseard? o

Ea tresdri si increrneni iocului.

pir[si serviciui,

ticere, in timpul cireia privirea niucird a lui Max se afintea arternativ asupfa expresiei sardonice a coregului sdu si a felei imbujorate a Nicollei.

se

- Ce spuneti? - N-a incercat nimeni sa te rcrorizeze in ultimul


lisi o lungi

intrebi Meryl citeva clipe mai tirziu.

Nrr [)ar
timp?

tu?

'l'rt'huie

si recapitulez, okd ea.

Ntlrrll sr: opri


rtllttncl, t

in fap usii holului, oferindu-si cu incAntare


ceva?

fata

t'ltZC <le Soare.

Poate ati putea sd'mi expricali ce inseamn

'li'

cele din urmd.

asta?intrebi Max in

lxrt aiuta cu

o intreba.

lii

hirrc, eu..... trebuie

si

lucrez capitoiul despre sistemul

Nmic. Este doar o glumi intre noi, explicd Alex, privind-o pe

lrrrftl rirr, tl;rr..... cred ci

nu.qi doregti cleloc

si rni-lexplici....

ll;r rl:r, tlimpotrivi!Vrei sa incepem chiar acum?

_.-fft*E

3+

*,\r

__flry,Y il3$g&A\rs

li\ iilillt.tlT'Ul
r, ,,
tlrrt fileel

.1t

fi ftrrmidabill i/ino in carnera nrea. r,oi iirr:e o cafca. Dc acrird, clar iasi-mi timp sa lna schinrb.
rlr:luli

;,1

Jlncrck: struiiarii

(,rr arllt nr:ii binr.... r\,inrrrt.... r.rrilL rie h.!iintri t:rr.iiini;i intinzlinclu-sc {,rrzi ci ,,[,a rrei slc:ir}ire,,

Dora (lrumrvell rkr c;inrt sunf ilr lien,icr,..i stiul

nranualelc. - [lillnulrrsc, r'Jir:k'l ,ot-ai i*i,.itat il;tizi rr-]lir i,urrc -

ur.c

firri

rru rrrflericire, plec curand la t,o\,cntry,. Estc o chcstir-utr: ric

intr.cruPcrr.,

agri !{cn,l inchise


rul,ruri accit

rl,

\srir|)l sa gisesi: un apartalnerrt.


',r ru. cAfe tc plingcai
'1rr

ci n-ai prirtclti! o tachina

Max.

rrrii plangeam, constlr-[am. trtata iot.

l',lrr {i-c l'r.rsine sd l.Jir_oil

spuiun asonrnce lucru cind ainorocui si fii

,nrp:rnil adoralrilei noastre l,leryl! rclui cl zArnbincl.

* t)h rla. *r.i t(]t ibiur rir

r.nai r

tttr'l'lr;;tnl:uu

1rri1iti.... !ro;lgrnl

;{1.,i*i

lur:iuri. nri,,,",0,,tt'r'illtt' tlLii ii!1;i.

ilititii'
r"';11ii,{i

\lr

rr

I l"osi si rase, '.tsor jenat;i"


;lscr"ilta, nu esre cleciit

\rr"l
I

ur lingusitor, rcpiicli stinjcniti.

ixrni,ntt *,.i,r' srr*se rrt, i\Jlu, nunrrr*sr rtrnlr;ri rJ]t{:lirtitti rr, ,tli.rri ,t\! l.i
.1xri r.in; r;r ir gr;ir, i;i
p;islirclcior"

r.u \Jirull a\ruscsc tilnp si intrr..cllteze prir,irilc intcnsc pc carc le

"u

;rrrr**elriiui

,rrrrrl ,lr,r liara nicio incloiaJil, cri doi tineri simteau un sentiment

l;; ffi,; ll,il: ll;il ;'',i:l;l,I:;::i;


:;],;:

I ,

(.e lilusir:.... i;lrrritlrrli lii,.r,ii, rrlrlr:; tra.rhfirii,r. Silli Li;nrl'a,r ilitiil*eam,,,,,,,,r1',' ,:,::, ':t,', ,ltr:jt rrttr"r;ill rr)
111;11.,

',,,1r,r ur)ul ilentru cclilalt..... lle bucuri pcntt'u ci si se gArrdi ca rr.nr ,, ;rcrcclle foarte potrivita. Mtu{ cra bunatatea intruchipatd si l, rrl r,r ii o sotie cxcclenti, iubitoare, atenta.... Brusc, Nicoll se

,,rrr,r si sc mustrii
,,:
,
r

scvcr, Acum sc juca de-a pctitoarca? Trista

sa

I i;t itrl.rtt.t.,

{-.i.i 5tIi[ca

ljis(ut;iit litslI.t aYantajclc si lrrr.ill.lt,rttrt..: ir sr"ai;itur;i Max. Njcitll tlcu or.ilii -. -.-r\.! i,L,rii rriirr] intrl iiL .jr:

iri-.;r.,
r

. ,,r:,t.,i.r,fasr:, c:lrrtj

I,rrr nt,i o inyitasc totusi ci nu trcbuie si te increzi niciulati in r rl t r lrr-lr suficient si crezi cd ai rcusit si cunosti 1'rc cincrz pcntru , ,irrr ,, lrrrrui zi si clbserui ci nr,r stii totul dcspre e1....
r

alliltrd.

i.tiil]il.L- r.,:i/,:.iiitl!..1-i l,]cl

url

i'r, rrlrrr;l in gincluriie sale, Nicoll nu unn:iri conversatia. C.1nd isi

l);rr i t. lirt.i ;rrt.ii t.rt.l:rrn;i. -- Lucreaz.i la ().R.j,., ii cxtrlic.{


Nleil Chaclu,ick ii

- \rilr

,
Dc cc, 1,,..1euiroastcti? -""'*"'-r'I' cum sc iiicc cli

rrr rl ,rrrzi ,

1te

Neii evr"rind prestidtgiosui trccut al Leicestcrului.


acesra. Este absolut

,rrrt rr)ultr monruncntc de vizitat, incheie

fuXax.

* fu'

'rcrat int:ilnit ntai curantli

;inrhr clilclLrii rs f inrrri fu_tr.. il,prcuni la ,carhsicre. IJar

,
r-le-:u.r

rr

rrr

;rrururi

si te intcfcseze pietrele l,echi.

\rrr losl intotdeauna fascinati cle istoria ttirii noastre, interueni

,rr

Nu sunr aici clccit cic o sipuimiiui, r:is1;u'sc Nicoil cu ochii -str";iluci.d' 0ir, Nc,.... L-stc mi.un;rt sr'i tc Nu poti sti cAt dc rnurti 'drit

', ,ll \r trchtri sa mi informez la oficiul cle turistn. \r lrt lrtri s:i irc adresezimai dcgrabi lui Alex llaron, o sfdtui I I t, rnt lrrizahil in acest subiect. Arhcologia cstc pasiunea sa. Se , ,' , , lrr.rr , ,r .r llicr"rt nistc siltituri la Londra.

31
.')

t)

LUCY IIARGRA

rl l'i\'l'IIECUTUL

- /fi,
faci.

da?

licu priiiticoasi ltlicoli, promitAnclu-si iu

sinea sa s;i n-o

,lr, t lt' zahir in cea-sca sa'

,\rcrt intr'adevar

Nicoll se surpnnse miini foartc frumoase"''

Era pe deplin capabili sd se descurcc

tiri

ajutorul luiAlcx Earon!

,r

tr

r r t<

lrt-le cu atenlie si ro'si'

SAmbzlti dimineata,

lui trenul

spre Lonclra, dar ai,u toate


intr-un compaftiment

intrebi grabit[' lis(c'.... foafie stricati?


Nrrcred,
Si. '. bagaiele?

greutitile din lume cllorme si

sd gaseasci un loc. Nirneri

ocupat de o familie numeroasi care se grdbi sd scoati niste sandvisuri

si lc

mestece cu mare zgomot. Nicoll rezisti timp de

lumitate de orI, dar cind ii vizu incepzind un pachet de chipsuri, piecri sI se retugiezc in vagonul-restaurant.
Ducea o ccasci cle cafea la buze, cind cineva ii lovi cotul.

cloar ca broasca lrlrttt in portbagai' Sper cu insistent[' apoi adltlga: tI

n'a fost fortatl

lrrivi

t.rezi ca'ti va plicea


'

in Micllancls'

sau regreti deia animalia

Tunind

'"""'l:,',i

si fulgerlnd in sinea sa impofiva neindeminaticultd, se intoarse si

cross' $i^ap.'' place toarte rnult Pri.ry

intilnit acolo

in fata ei, cu un z.lnibet poi:dit pe buze. Inirna i sc tulburd vizindu-l atet de elegant in cosruruul de
riimase fara grai. Alex Baron statea
catifea arimic si camasd bej. degajat.

,rrr lrrit'tcn vechi:


rrr

NeilCliadu'ick' Am fbst

:t:]T ftlarte fcricit['


s.
examineze pe Avril'

lnghi! cu greu si se strzidui sI ra rin aer

sa-i tc uitlr Tocmai am intenlia nou? sa vorbeasca din ( ,ltiltr crezi c[ ar putea'o tace

cer

- 0h,.., Buni ziua! - Si nu-rni spui ca ne plrascsti deja? exciarna ironic mcclicui. - Nu fi stupidl replici plompt Nicoll, uitAnd ei era seful sdu de
servicin" Ma duc cloar si-mi iau lucrurile pe care le-arn lisat la Londra.

sa incercflm totul' Nrt rriiiar' Dar trebuie Flint' fi vizitati cle clomnistlara cd peste pttlin von-r

.nl llltlil Nicoll, in

t' ctiscutia sa ntt clevina personala' 'nt*"* Ah' <la' O cunosti? ,..-.. 1.. buclt[ria in L,rr.iti
1;,1x11c

i\rrr aflat

intAmplare putin' Ne'am intilnit clin

-Ah,
Se

bun.

Itrttt

asezi linistit in hqa ci, apoi o intrebi neglijent:

- Pot? - Te rog....
Schiti un zimbet si se adinci in conternplarea miinilor
in compania acestui blrbat.
sale,

ochii alba;tri ai birbatului' I lit;trire ironicl strliuci in Spel ca teroare' sublinie incet' aclevirata o fi a cle r(rputalia /\r('
r,:rrrrsi de

tt

t ti '

,l\l,l lltl tc tfaumatizeaz[?


l,r rrtrrr rrrirrc, va

blestemAnd in sinea ei soarta care se inr,'ersuna s<i faci si cildtoreasci

a[ta. ti o pacienti ca oricare glaba tertnininctu"si in la locul rneu' spuse' intoarce vt)i tltii ttut, ',r

fati, privinclu-l drept nrir, ,,r." a one"ra rna Acum, claca Vrei sa

in

ochi'

Folifia mi-a glsit masina, ii explicd medicui in timp ce turna un

r,tlr ,tttlt

I rr

l'A '|'RECUTIII

4t

Nitoll il privi drept in ochi, il lui de incheietura miinii;i i-o


trrrk';utrtri calm, pe voian,

Nu te-ai schimbat, sdrmane Sirnon, constatl pe un ton


r

nrrrpltlitttitor.

l,l ii rningiie incet ceafa si-i arunca o privrre languroasl


Nu tc impotrivi, scumpo. $tii foarte bine

ci nu-mi poli rezista.....

l)rt'supun

cI

mi-aq pierde timpul incercind

si te conving

de

Cspitolut 3
HotdrAt lucru, aceastd cdlitorie

urrlr';rriul.,..

(,t' r,r'ci, nu cunosc semnificafla cuvtntului nu.... r\lrurci,

iti voi cumpira neintirziat un dictionar! r;.:plici taios


Eiaine?

planurile Nicol]ei.... rre pe peron,


barbat refuzacu

la Inndranrl se Jooa^..-^ nu se desfdgura dupd ar.,r.." ,.1*'r.'."^t",nlo sirutpasionat


r

Ntl rll. ,c lltcc


(

ar

]ui simon,

Iistt' la fbl cle nebuni dupa mine, biata de eal Devine plrr lrsrtr)r, ... remarci Simon cu aroganta. Ar trebui si ia exernpiu de
l,r trrrc si s:i inteleagi Nrcrrlr
I rr'

";;;^:H:JX['#:1 incdpitinr.;r;;;.;.,'J,,r.rr,
,, ;;;;;]:,'::l'

mapina tindrurui

ci rezistenla

exacerbeazd dorin1a,...

ginecorog, dar un mecanic jarnic.... trrecurd doud.re ' Tnon sd inchidd caw.*;; inainre t gest furios si sd accepte sd telefone.ze ra un in sfirsit

elellnt

era cu siguranld un

vlzu cu usurare apropiindu-se in sfArsit magina dela garai.

garaj.

l,rpt, l)llla provenea plu'gi sirnplu de la un contact prost la nivelul

t,rl,l,rrlrri tlc lnrd. Reparalia


rlttttrr
M;r irrtrcb daca a! fi

lui clteva secunde;iporniri

imediat la

rdu, Sinrtn, sc scuzd Nicoll, care se simtea responsabill t1e necazuri]e

* imi pare

sale.
*rt

in starc si schir,bi un bec, il ironizi Nicoll.

rimp sd stdm de simon p,nnra


ce mdna sa

voiam neaparatqd te ,,*ff':j#[,i? '''''o'ri vid Din clinicd infr-o ofd


a.'la
si asta nu ne lasd prea mu.[t

(,rruli llccilzuri,tindra lati.... Afli


,r m,r rrrist';r

ci sunt foarte inzestrat pentru

in intuneric. Pot si-1i fac o demonstratie oricand yei vrea!

lrstt' inutil, te cred pe cuvXntl

Asteptind sosirea I

r.il;i:tflLhffffi
ro.rr.l".

se insmiard

in rnasind si

-^Vorbeste-mi despre ilne, ii spuse, inldnn

stingi,.

ffi;il:;.r, r,:ffi:lJ;#,

lrin li'licire pentru ea, Simon nu avu decit timp s-o lase in fata ,rlr,u lilnr('nlului Elainei, inainte de a pleca. Prietena sa ilu se intorsese Irrr,l rk'l;r rnuncd gi Nicoll glsi cheia in ascunzitoarea obignuita si tnr r pu s;r-si inclcse lucruriie intr-o valizi mare. Dulapul era plin de
Ir,rtrrt' r ,rlc nu-i apartineau gi ttndra

fatl

se simfi ca o

intrusl in

acea

43 42

IUCY TT{RGRAVES

I II I'A

'I'RNCUTUL

camerd care fusese totusi mult timp a sa. Trebui


s-o ia

si

terrnine de

impachetat obiectele personale intr-o cutie mare gi-si pnxnise si vinr

care cel mai arogant bdrbat Pe rlrlut;llol'..... I)ar este cle asemenea I rrlll Ill7.tlt VfeOdatal
lrlrrirre isi consult[ ceasul'

'l'c inseli, are aproximativ treizeci de

ani

$i este foarte

indati ce va a\rea ocuia.


se

cand sosi Eiaine,


bucuroase.

aruncard una in bratele celeilalte si sporoviiri

la ora trei 5i iumltate' programare Ia coafor lrrri parc rdu, dar am

Oh, Nicky, sunt atat de multumitd si te vidl Simon este un amor

impreund' Arcrrr tkrar timp s[ prlnzim


lrtti tloresc sd te insolesc'
rn1t:tlrtt'c buna a

ci a venit si te ia, nu gisesti? Tia spus ci unul din colegii lui lucreazi
in spitalul tiu?

'1'u"

de ginditoare Nicolt' Aur nevoie

Da, mi-a vorbit despre el, dar nu l-am intAlnit inci. De fapt, la

Priory Cross toafi lumea se cunoaste.... Cu exceptia mea, remarci Nicoll tristi.
Pentru a destinde atmosfera,

ii povesti cu umor Elainei intalnirea

cu domnisoara Flint, din seara sosirii sale.

Pentru primul contact cu personalul, a fost reusit, po[i sa mI crezi, izbucni ea in ris. DacI m-ai fi vdzut stergAnd-o ca o hoati, cu
ceasca de cafea

Pirului' de-coafura' ffansformarea (,;ttttl, rt ora mai tirziu' iesi din salonul perfect al pan'l tun' fo^nt scurt' elibera ovalul lr,r slx'('taculoasa' ochii verzi pometii proeminenli si eviclenli in pttrtinclu'i k'1r'i, admiralie' scoase un strigat de ,,u,ri,,i,,1, V'izind'o, Elaine ztn[' Daci superbil Semeni cu o mica t lh, Niclry, esti inff'adevir prin oft[' trecindu'5i degetele ondulat' tau p'irul rwicar ,rh ir\'|(':t

rrrvtlclt'tlrcpte.
Ntr

in mtnil

inii imagin u faragreurare, declari Elaine r?a?nd.

can< in resmurantul pe care'l frecventau Itt lttea seari se duserl ci'tiva dintre Aceasta intilni acolo oll ltrcra la Royal Heathside'

-Deja awsesem un incident in tren, in aceeasi dimineatil

Ce incident? intrebl prietena sa, cu ochii strdlucind de


M-am cerrat cu cineva in tren si intArnplare a

lullit rrrlcgi, a" oU"*i discufia care revenea qi-i fi;-greu si urmireascl rrnl tlt' t'intl plecase
pe care nu le cuno;tea' h'lt,l tttt't'tarc la nume

numeroase fele repede ca erau de asemenea

curiozitate.

avrit

sa

fie tocmai

seful meu! CAnd a intrat in serviciu, am crezut

ci

am halucinatiil

rj
x

- Dar de ce v-ati certat? - Oh..... Eram prost dispusi


in altd parte!

grup mic la A rlotur zi, plecari in sa alunge' Spre marea canJ tantarii venir[ si-i pane iarbd in lrrrcltrrt nu'l vizu inainte de la spital' astfel ci Nicoll fu Sinton rt\trr,rr(',
lrlr r ;ttt'' ., r^ :a^,.n;a se intoarce la a ce de e satisfacqie la ideea mare o simli accasta, l)t' rlrtt:t fusese mai degrabi weekendul s[u la Londra I t lr t'stt't'. i,.r rlefinitiv, si

un picnic pe malul rAului

si

dupi plecarea trenului


sd

'"ti"ut

si nu reuseam

si-mi gisesc batista. Pur si simplu mi-a ordonat

mI duc si smiorcli

Ei asta-i..... Trebuie sd fie un bitrnn affAgos?

dovada cI daca vrei bine aqa' Acum' avea rlt'r,tttt;rgitttr $i era foarte

---.i*i\-

4) it*

-_ .!irqY_ g,\EgB{ll!
,,\r,elr

I|\ Il(I(,ilTtll-,
lr, , r'lt' tlitl
l,
1,, r.rr

tragi linic pt:ste lrrrcut" trchuie ce rulpturt sa lic clrtcg,cricti si dcfinitiva. Nu scn,ea ia ninrir:s:i-si pilirdi tinrllul prii'incl in uutli.

viitorul in

el'lt ca sittratia lui Alril n\l cc I'ilr reltta fircsc lirrrctiilc irldatli rrtt c'lartlelc \()calc isi

r'trtt-tlt' actsta dcclara

fatli si sprc cl trcl]Ltia s:r sc intlrclttc dc acurn. "S-u niscuf o rrrlua

,r,
,1,

r ' ,r

Nicoll!" sc glindi cu cxltltarc. ticcindu-si dcl4etclc ltrirr ltuclcle


mitisoasc,

l)ar mat trliitt-:sli' inchcie zlinrllirrcl lrt lrttie sli titci irn elilrt s;i

lit lti'r;tli sc t'a aittclitlra

ti-ai: irrtarzia vintlccarea rrrr tr Piet'rlc spcfanta' tsta

'l'ransiilrrlarcli su nu trccu ncoltscilatii la spital (,hiar luni dirlincati. Gil Stcvcns. jucitorui rlt, lirtl;al. o irrtAmpin:i cu r-ru iung
fl

I'rrrrrltl-si rlinras-bitn tlc


r 1,, '\.1r,,,ll pt cultlltr' ',,rrrrlr.tlri. organizcz ()

h r\rri'

raclitlasli' Ncililcondr'rsc

pt

NIax

uicrat aclnrirlrt

ir',

sller cit Pttt conta set[i rlc atlitl dccltrli el.

r\sta-i bLura, Niclq,l llsti cxtraordinari! cxcllunzi prrivrnrl-o t'u rln

1,,

acr surirrins.

- Sunt incarrtatii c:i-ti placc nr:ul ntcu stil. glunri Nicoll schitirxl o
rnici revcrcnti.

l,r, ( lll.l VrlaStfai' llratlt cli ma llarirscsti dcia " r rr pl,rtet'c' Ncil Darilri 1ll'li: rliu ttlt 1lt'icten' ,r rr ,l( l( I rr itli t li-nli g,lisisr:rn
\
r

rr r('\ ( ,rr'(

o linistt Ncil inairlte t'tli :tict dirl cind in cintl'

clc a pleca'

(iil
clurere.

intirrse rcpccle nrina penlrlr a-i prindc tal;a si sc strirnl,.:i de

ln
lr
rr ri'.,

i
r

tit-lc' s:imbita' l)rolltlsc s-tt aclttci pc ir'lcrll cti

M:u O vlt

rlr llr rccaPitul;ili'

('.c

crci

clesprc gcn,.inchiul nrcuT

intrcbl cu tcami. arirtir:du-i

Ir '., ,r

din cap piciorul untflat.

.rt
si fi-ti regulat exercitiile rlc
rccultcrare,

- N-ai dc cc sa-ti faci griii. Gil, totul csrc normal. I)ar rimii irrtins
prinri la vizita rncdicilor
lerrcsulc!

,,, ,rrl( lrri

ii pronlisc Nic0ll' incit Nicilll nu-i ptlttl ltr rrtit <1c incircata tlc trcburi' cincl la ora patru si trcizeci'
\

rrhi '.les1lrc asta'

\ltnl

invitatia lrri Ncii clecat

,,

,1

,lttr :t t'vit iLL

Astcapt:i putirt sti fir: r'indec:rl....

lnntbini fotbalistul si eu voi fi


,

illfirnricra li pllicut ftlartt: tilult' tlft:i tan'ira clesprc stucliat incI accl capittl! rrrr rr.l !rr(^tt cste luni ii n'am \lr
,rr

Din ncfericirc'

ccl care re va pcrsecuta ncincctatl

r, rrritl t(

Nircll

rA.se

cristalin si trase pcrdclclc pcntfu a sc ocupa cle Trxn

\{oodmann, ('are cra la oni rle hait. Sprc prinz. Mar ()'Mallei, si Ncil (.hadu,ick isi sen,iciu pcntru a
plet:ase

r
ficuri aparitia in
si

\l)il:ltoll intrebrtri, ii si mairre iti voi punc 1r( \l(-l t rt ttcntic cliscarit te rrri facttl sli-i Prontit c:i ,,r,,r'i ,,r ,ttllltirilitltc Nicrlll' l\[er nt-a
imi strlilucind' Atttt-icixiivcni ',lr \,rr,rlt lricu l\lcryI' cu ochii , l,,,rrl',,,1,tlt. 'imbrica un tflcoLl alxli '1,r r rrr (;lllltlta slt" Nicoll facu un clus'

,,,

rr'r

-,1

rrt.t ittSOtCStil

ascrrlta

pr ,\lril.

(.rrrn clonrnis<rara (,ronrrvell

la rrasa. Nicoll ii insoti pfuti la patuI tincrci hlhun,c

rlspunsc llr intreitarilc I)c carc i le puse Ncii.

lrlltltttt-

-..4

:jl:li L-il'rir. ilrrtl,


iii(ll:j'i:;j
h.., 1.:

ir!\-!1,;\,i{ll!}ji,!
1l l'r '' L:'"'!'rr!
l")

.ilr,,
.i

;.l
r

i'll,'..;tit,.ii:.,11:!'lilllliiii..rr,(,r.ii.ii.il,l'ri,^..1;'iiir;,ill{-,,11:ii,ir,[i:i5:-il]!i;liil

.rr ',.1 ..

ir. :r::ri li,i

iii:, :1:ri'rit:uirii;i;i::il,rt..i;ir,r:, .,, liril;lr.i i;i


ll,llil.

Ir;11f ill :ri.lfr;rtLti-ttl li i:.'.i

ili

irl-,,it,

.,.; !)'1 iij,l/1'r{rlri. i'rli., 'i .,r:l{.1r;:,r.:1ll ir' irii;r iti}rtr i',i-l,iit t,-,it ii r.rl,-iiLr5 i:;i:,.tti\l i iriiti i,illir. i. lti;lt lrj,il,-lr't ,i'1il;i iiil iliiru'r'!i (;tr., tl.riit'(ii :]ri,it
t1u.ir;;'rlliii
','iy,--1

.,;i,

-..i.,,ji ill icti1"i.i. ili;tr:li lriri^rili i)i'ri'r-;,'i',1 'rii.',. i;;i,i.r, .,.' :,."1., ,r.' :.

r ri

:
..'

l- 1ll.'r 'rr li..i,1:

::lr' ,'lir itl,l,-Ll '' j tl-ili 5l:ili11'!('i lll ii"{''li .rl l111';: ' 'i;(]"jl :j.ttr;ttI;i '.liiii1)'iiiii)1, lliiil'!i';r 't1 i'';'l -i{-1)rr iillli lill(i' .:.i-ri.(-rt. :1': ';trl'11'l'!^lli tir''r"ll
'

,',;1ri.r. ri:I't,ritoij !,it"t ii:.., iilr,tii;\.i. iiliri;ir'r ltr;tl t,;ltit

,ri, I tlii l.i liir it r,:,lt-ttt1i:iir,;i lurill;il i:ilii l :"r llli-u trililtrt'

r.i , ,.i.;, r-:iliiii'li

1r:''l'.ill li;r" ilrillt'

i lirri \i' '"iili:'1r 'lli t'ti

i,.iilt:i'rlll
:r

i'ililititi;tlli,
l1 ; i

{.aili.i (),i]ilriljlii

}lrli[ll,

ri!r-',-lt1]ot;ii)iili,

i) lu r;i

ru-rr

lll

/-lti. sir

('l

ilii ii l (1 f ('l )f i.li !i:i r.i.


i(.rr-url(]s( rt Irti\lttrrrrie rf,(iufit.(]:,rir.r irle

[;.rinia

ii tii]saii ill iriillrt r.;ii:ri

' lll: '': I 'i'1,.::,'ii :t"tl( '':'ri l'ir '" '1l;i ' , , i' . l il" lll . i-ltitt;l liitiii'r)iliii'|,: "' " rl I 1".' illlii'li iliiir;"li"li . .r1.i', .,',i i';i",ltirtlllll. ii ''ltililillrt' ilt 'Iliilifi;i l'lt'' i'' i

..::i..

rr )rl{i r l(ait( )ru1 ur.

'

-- iJurr;i ;:i{riii fr(.i;iu)ii',r:)rl 1\ll:.\ I}eri.rli.


!rr i tr.,t1it !r(;Ji

r\'1i

s.ll lxriu{ r "i tt.' rt't uti()sc.

((),iiirli.
l.:' rlrr

iii ,; \rrlt illi'il: ti'r;iir'ir:'

Vrnca taiiili, irlrrb;itrllsc:i. () cn)otiorltt in nrorl clLulat. Ncltotit'at;i, isi trceu clcgrttlc plirr hLrckle scurte.

,, r1 ilil)1i illrlli{'itil ;l t():'i

:1{;i.11111'l'

5l Iiil-ll1'l qll'i:1 iillifi

-,\h

cla.... Irstc.... ljstc lnar


r:is1-lu

plicut tlc i-)urtat (lccat priml iung. in


d

,,,rili

i':-r

1tr1

,11'llt

Ilili(i(. illi'lilillii

tlltrliill t:tt;l'

accst an( )ti n'Ur,

nsc zam l;in

u-i confiu.
a

iiuri si vrra. pri\Iirclt

st' opri :tsupr:t siluetci muscultlasc

rrr,:rlicr.ilui. Irra intr-arlevir fnrrrios irr cosluurrrl gri-rleschis si camasa


rir: rnitase alhastnl-dcs,. lri:,. cart-i flunce in r-r,irlerrt:r crrkr:rre;i ochiklr si-i ;teccntir:l ir.:rriri irronzat. l]Liza :ic ir.l(a pl'in lxtcleie sale ]rloltric, care

ialtir. {-)rhii alllrstri cu i)unclc aLlrii e\l)cali irnrsr, irr ru arnlnxirca X'iarii [lu.rt. irrrr-una rlin uitinrcle sale
srrh i:;rzcir rlr::ct,:rl't'lri',:;lrl rcllc-rr

qrlitltliti:i tk: tiltrti il trLtirlt ir'iisi (tr{.rt:ll ti iilrni:t' ' ,'if irl li{lrrrsc r{cx' i)iri ti'lrqcLt tir" {:{li)i1ll ilr lli .i r:rt;i l'1 lntsli tti tata lrrt' t:tt itn ililttcr" '\iln}I-r iit:itttt { 'trtr'"lt ('r"! ( lil , ,i ':,i rl;lliil sfailla [)ii lllLll(]il tic r'] liill:1''lf ttlllils'"' '-a , -1 ili:;titilrlfit'l s'iti fel'tnt't'rrt"r'

.: r l( !lit:.;l riltl {}i(ll "1i 'r ltil'lll{;i:

ll'rllut

:'t-111

llic:ifltc

(.Ll i-('o :;i

:c inloarsr

tlrlltstatl;t.irt sr': iinisri rlli;i''i ,, , r1111r1):il'i pteit l:t:rsrltraie' dar


r irtl'r.ltl

re1;erlc.

(,c fai:iirr accsi carlireri o int"reb:i nrcrlirril.

illtlltl:

{8

_
As;trl;tl" rt'lti lirrit nit'iodati Iucui:ri in;lilrtc?

_-

!.uqY_ll4EgI4IEs

+9

i,

,\{irllarrrlsi,ri

irt.t,'ri

Ix.u:;c.

[,,ilc

t,r,

;,.

r.iislrur)s(, Nicoli.

,,. ,r,],lr,,r'..\,

inrrprinrl t.rr liu.t ulite o tirair fragccli

crr trcolo. rlltr n-;tlp irrc;i srrlicicr iir st'ii,iitrlte lticr';r si ;r'ri il()[ fc\.(,lti ,,,,r,rr,,;,;t,;;),t;:l];.i,,..l]]",:;
c:I..
. .

s:i ltt;i rlrrt

- 'li:-lti irtricp:irt;rt conslafEp2l,ri] tlc clrsli. st:rhiiirrtJu-tc aicr - Nti c.,ilrr. l)c lir,t.,:iri,tii ,_.ei lt:c:rirst: rn Sr,rrr,.lt.tnitc.
fl

r ri, , ri ilrrrri artigi;asli. , l)i t'i.it rr .it rt ia in serios, irrr Nitoli t:ontulitia lhscinatli rnica r ,i , , ii,r:uul blidr;itesc. In,liti,,r;rtli. rsi rirnti tninia lopinrlrt-st' , I r ,i \(),ii--' si picci tt'1lctl,i:' irictxtpt'lc. pcntru a-si :tstttrttlc

\r,i;n
t,
I

,rtrrt. Itrc.trii. ,i.,, n,r,.ar,,, rrr(.(. ir);liiitir rii, ir r111g. t;irrir.rilrii I.rljl.itai t.lrrt,te-.i s ;ri'l'll;tl ( lilrt"i:t ,ltsiLlite Pt'rlcr.lrLrl gitrii i,rirr,;r fr.rr.rc rritri:ig()stil..., \lloll irts;irr si l;tsli utitt til(iiinl.li. tU ultr.ltrr r;r
,rtsttilrt:;rzri (.lrr;rr rrlrirrtr.,lr

* llli

- Si ct'lc ilrlt.ir,st.lrz:i. rl;rc.ll rrLi rrrlrurrli;gilri

rosinrl

ntrtIicul cu nons;rJ,tl.l{lr
.r
ir
II
1

- I)r'seori iil)lll.(,r.il(,lc strirt ;nicllltr;iir. iit r , - llli intrt.l.,;rlt rllrt;i t,l tr;t r.,;sltons:iltri rlt i : ,. .
l,l
fi itsisltrt ()irrr, i;il.lr
,

i,rrtrii.

,r;,i,

ir

,ri i'i ;i (i(ilri()itil lirtron c(i tiirr: tc";t aritts cu n};tsirIr.'jr


r

jri

,i-rirl it lri

l, lrr,l'rii

r;11 ,i,.y

i.

,i:1,,('lli

, Ir :r r \rlllii
'

iri oi'lrs in tinrl;


11

(t

1r\tci)lllnl:itttolluziti :,i s-rt

l)l

,ii.i: ;,,i

ari.i rnici rtrrui rrrrrit,trr 1)(.,a roi),r}1i,izllt. D;u's;i ,Lr-ti irr;r.r3,r.zi *i rrri rircl s;i r.elrirllt s;r tirst,1,llir..r ,a estc ', irr rr.grrl:i (.u (ltultrl(.it Stlnt friat'ta itit;t,;ltiillt( ,r,irrrlLil tstt rlcltulraric 1rr,,r'.rl,,,,.t,i.t"
ilr fata unt,i aser)lcnr

rr \sr;r i,i i ;i :il,::::: ;::;,,:, .. -_ 1.., tr't';';({r'*('rr;rrerc.


. ..

ri;rllr:lr.(,:r!til 0r lrri lirrt,rri lltc;rl.uir,;lt: i,,i1t, r.l, ; ',. /.i r t rlri ti:tl. l;tr \r).-r.r -.i .. ..
)

)iriiutll.

1-.1'1111

c:l crlt itt tlrtltltLtl sltLr. ii crllii,-:l \icol].

;,j;],:i

,l

,,,.,
,:1,:l:,:,"

rtii,.' r'rrcrriltrt

rtpiri si ri,.t tiirt'a sli se i:i:,lltrrtlc:tscit lraric

l,rilr l()l ircrson:tlrti. Lte altlci. itlcx [Jariln cn1 l)(,:rl('

As

prrfer;,r,,,,,,;,:'lr;f

ffiIlll,il

lffi :: :i:'[:]Ifi

L , n), ,i rrr;ii srrl-;lu egirrtoarclt iittlltrrcl in clrltinri. ' ,,t, r ,it riat:t le crtrc t'ri ycti irtterna la \'lElntirrt'i o intrcbri , r r |.rlrirnblrsullicctrrl. |, r r.,ir(' Prrll:rhilitatile, joi. Dacli totusi nri sc va t;isi o

5{}
ll

IL,.-..
,r

...*.

tltr,l rr.fij l,,, r ,l.rt.r i;l i:,i:tjr rl lil ,t ilt ,ril I ,;r i t ! i ir i .jr,11111f"1riit;i I ]lt), *r, rj,.,.. r!i 1 .rt,rr,.j
\sr
.!:t

_:"l
t-,1t Llr
l

rii

,:,l1

ri;: i iits::', li \ritt;i

toli,,onrllitirnit( )r, 5ll(:t'

,.rrltiitllz:t.itrllrit1.rit:,r-,,i.lrit.t,l_rl:t5lir.{.;..j;_);irlr.i.r.r!

\ir,ili::ir;it;t[i ';lilJ,;l ,),r;,,lr,i ,'t ll;, r,:.lr ...1 , t, ,., , i; ,, '" 't' ll" i iii;i i-:,. \]'.:-r ii:ir"j iir :r r(. {,ii,.-rr i; I:1.:i l.rrji, 1,i, ,\t r,,.i.l :tri .,,,,.r'{11 )i-1r fl:1it''1f i:l i)t' {) lt'frtii rnfilplil;ir;ilri i r

;ii

,
,

nilrnr;il alr rt int:t"cr{ir'ltlt i r; i\iiil,tr! \i rilfi |.lti(ittt';r i--.irt;.: tritil)il rut.'rlir:;ilit ri sli;l
lilLiili r:;i
. | .jI
I

1-rr:itr.tziil itirrr:tlrur;i

,-;;

!t il! ,:: ;tl:.lr ti"i lir ..:

,;;l;';;,,;,;;,;,,,,:,,;:;'',,,;',,;;l;

;,;,,;,;;:, , ,,'., ,' ,, ll,, . ,;,:

r;lilr)ttrtir t:ilrri

n lt'rntir: r'ti iltt;t llrtir'i1rrl';t{;t ,rpirtt rlt


hlis-:i silLl:. fli llui nrt'u. IJill i,latt
r rr :r

iItt.rrn(l it]
nirir

r
j rxr i;ttrri lrrtfaj;j 1i, {) l,ii ,,, r\,, _,
;',"'J ;:jl;",1,; {ii jl.iii;t ljr: iilistr.liu.

i,,,. rlliirrlllr-iu:rri

iosl

ri
R,:fer:ir-,, Nrr.lir

ri, rt

:,r'l'',

il irr.

.. llill.itii

hirzclt flcnlrrt'irlrl.

. ,ir,;111111;1

--

iil.triki*{;i{rl.}t,r",iI:r:}1.ri1,i,ri,iir,t,tiill;

1 ,i
,

i(

(iirainlral Pl:rt1. rirclat'ir l'i,,-'oll lidicirrdu-sr. Este inr';l


r;:1,.1

l';irii{ gr;rr'.

ltri
I

ir;iyil;11 I:}nllt.r,r:r.t_inl.ilutrrit
r

:;,;,

r,r i!.lr i)ul{:ii vrnl

lctlcti. ii pioylust ttr anraltilittrtc.

,r, 1 ,, r,iintr-'i Vl'r.:attr;ii s1lttn."". (,Ltnr r;stc tlitut?


t,r( ,t ( r.ti",tri(l sri r.tc prortur-ttlint. dtxunrti, tlar

i)''r'i.t;ltr.rlt -r I ll)

1g .i1 il)

ii

:.r.J.,

ir ,l

Ir
,
lr, rr

li

prontit cli

-* Ilirrc. rjorrrtrisorrr.:i. irt r.,ii tir;tti r;i ll :lr.lu:; ln $q,y.i,;q j117 --i)irt slrrrrrir., l,i l{t,r., r,;t tlrirrt r.lil,r.,,,r ,r. il.r. :rr*.ii sritilr,ati si r r;l.r.lt. .i;il.;it));llr
.

";j

,;1.

,, , ii'nislii'liinfirnrrzcinrlatllccvoricsi clinsalarlcoltcr:ttic.

, , ,, rr'tu.,( i,trrgi fiulsliu si-iailuse trn sr.:arul la ciipatltiulhii"

Ii'a tftttt.lt rlt.,iit.a itii-rci iiri<l ir;it.ril


{Lr;1111;1g1

";i iiotrr0irr;rrrtt {.r1rrir.rvr,il,,.., ?r;,,.. .-r

lrri,rrr 1r,,r.,lri,,irr,L,a s;l-i ,r,0, Iturlkirr. ( ;lt

,r,,,]ll",lff:ljlti:r:lr::#

lr ; rrt('ti rlrtnalrt alituri 0 cli;xi, n}ttnuur;i Nicol[. Ilste inc;i I rr ,l,rr r;ili {ericit slisticclil,rtitl aici candscurtrczi. l', lr ,rr,r opt, fu adusli cltlaruua Rurlkin, allri Nicoll o instlili pc
,,,,r, r l'l,rtt irr sala de astclttare si"i arlust o ccasclt rle ccai.

1,c

rl,r rrr, r r:ir,;i*,,

itt;tll. ttrt,{)i)l\-I)lt /(.(.{, ;l|t1. crr lr irrh t,,,,, rrif ,.,,,', . ., r;i rintili n;ilr:i lirrtr;jit ""' _

::;,:l]il': il]i jllJli,,iilH1ll,l,I* '


I

I' rrrrr rrr,ri

tirziu, Alex ljaron si Max intrari in sen,icirr.


n(

Sc

l,

I,r r.r rrrrcrlilt sprc [3ill si-i exarninara cu atentic manlr.

i),ci,*il

,r,,r,,n

,rr, rrecia,:i,,{n ia r,,,,il;1,:i;';:':,


rirst-.lr;i, 1lc la zl.r,c.
;r.scz;l

l:,':il'T,l :;.:l:l

)[(x', l]oatc alt.l rcusit, olta Alex inclreptandu-se . l-ai !,r 'j,, lt t,.tirr]lttt{li'i
LI

,,rtln

[ft,::, ;fi;
I

lrr

1.15111n1rc

Nicoll. M:rrna sa astt:apt;i alliruri, i-ar ltiar:ca s:i tu

cu rir..lica(*fe inrina txls;i in ghips a iiri []ill. inci inconsticnt. intr_o ;rrrlli si ct ljr:i in cxtr:i,rsie,

Nicoll

,1, lr, rl rr( n\ii{lt:i cLt Lln acl olmsit. in tinrlt cc vcr'il'it'u llrdtrzilr. \ r, r . r r "rst:t rlf cafea? ii propuse spolttan tanir;r Jntli.

52

I,UCYHARGRA

- (.u .siguran&i. ai lL ,rcrricur rinrte csrc ,,,,;;:l';'lllh


fdr:i o vorb:i, Nicoll il insorj
Oare

I tl
Irr

\ llllr(.tl'IIIL
l r,rrtt' r ulnclabii:i,

53

nrat

urgc,rr dc flicirtr rcptit';i


rr

rdios

cc se iltkrrcca in

o cluscsc la cin;i ir i,cc.c;i s;i se crnvjpgi r:i.i cra cgai. rlar Lrn r".ir .-. 6c .,r t,r)rcLc ,.,** ;;i.:]:,, rr lntL,ncc;i

l'ir;i inrftrial;i,

tc ficuse de li ,,,.fr.,
regrcra c;i

1r.

r..rrr,,,;;';ffiffil1h:
riclrii in tirnp

J_rlilr;i

!n sala

cle la ltrirna lor intilnire, Oricunt. nu-i va putca r,,".' rrrci t'crl nr;ti micii grcscala proicsionali, r'a fi alcnti Ia asta. I r rr r.rrlrokrs iiadresi un zanrbet larg siinrcdiat ise ridic:i moralul.

hir,rr.

,r,,;,*u:.ll

rlc caft'a cste inc'i rnlabil:i?, irrrrcrr;i Max. ;rimbirrrru-i

lll ult lucru atat dc rnic pctltrll lt tc simti iultiti. lrr,l,q1;i 1'. rlcschise usa cantcrcr sale. o cildur:i iul-rl.lusitoarc o ,rl ,{,r \r'r'efugic sub ilus, pcntni a sc r:icrlri, apoi anrncli cLrvcrtlrnr I t ,, l r.rl si se strccura sub t c:rrsafirri. Irclcastra cra larg dcschisa, clar
,rrlrr r(

,,r' r , ,r(llcl-c tlc acr nu

intrain inr:;ipcrc. Nicoil cisci, apoi sc intoarsc


Dornnisoara

Bincilttcies, il-o arluc intecliar, ,\i rLeo rdcc cc a putllt rrroti,? l)roa.sla dispozitic a ck
clricrrrrulrri 'rtcsirian
c.sre Aic.x

t,, ,
I

)iu'tc

si incltise ochii ctr un ofltrt nrultunrit,


Se

8l'ea

, orr ,,,,,,,. *.uil,il;llli.;X ;:i::f toat;i ziuz. in p,czen[a .0.,. ,."ri", :,.,:::1,1'*1' rarxrar.ca,,,,.r:;;l;',il:;H decit rrc t;b!cei. ,"*;; zttt trl
_

d,4,i,,..,*,.,,,,o. "

,,,,,,,,rt11 ii riaclusclibcrdirnincll.;,.asac:inu\,atrcbui sasetrczcasc;i

'r,r

\,r\('si trcizcci....

qanrli cii:u'trcbui si le scrie prictcnilor rlin

I , ,rr,

lr,t. lrllrli adtlnni.

incercaiel

cilfc tlcl't'ii ne sunt lrusi Ia

\
.,

rliruu zi. la prarz, intrzi in cantina si se alitr-rri lui Mcrll

si

,l,lrrr

I (:lf( dis('utau aprins.


cstc incrcdibil, cxclami Mcryl, Ain anuntat-o de rnult pe

Este prolrrititor. ....

misteriosul

mcclic.

murmuri Nicoll, care nu_l intilnisc inca

Ir )trrsi.

Pe

,1,

rrnnr\orrrlt (.romu,eli cii voi liltsi luni din cauza cxautcnelor! Ei binc,

I rr;:.fx;:.::
ci

:::^1'::a

s,i iasa, cancr Max, srrigd brusc:

r rrr,tr

\i tlin cauza ci veti

ar,ca un efectiv rctlus!

r:r

ls! No si muriml giunii Nicoll. Nu cstc zi dc operatii, n-ar


puna prea rnriltc problcmc. Apropo, Max parc
floartc

,,,,,i:;l;,*J;:;JJlfi ,H:;:1J.;I:;i:il1,1;ll:1***
Da, nri-a promis sa vin:i.

rrr lrrrr s;i rre

r, 11s11..111s:iafledac:iveifiprczcntisimltdtir,laltefrcccrcaluiNeil.Am

,.1,r( \r:t cli nu-i csti indifercnti, inchcic cu un aef dcgajat.


lrr lot citZlll, nu sr ')()atc spunc c:i sc grdbestc s<r rlcclare,
\1, rr
I

icri'ai1 spital '1i21'c"a'a t'n"'' ia]' itri r\lcx u,,.,,n il]tli sr o umlrri fugifivi ii rrecu p. frte Clr.. irrrr-a..,:ir Ur:,,;;;;,,, cra,-r;jspunzitor
nra'sina

Inaintc cic a 1;leca, Nicoll ficu runil tll scil scn,ici i:l',tui pcrrrru a sc rorur cra in t,rcrrnc asigum ;;;;; ::::':::

rllii

in

,r(('11

dupi-arniazi, Nicoll lacu cnnostinta cu rcroarca klcala,

rtisvtozitieir.a urma

r.,,ll::111 net. poate

se l;isase am:igiri .1.

dc rrnrr,. r,
l,r,,gin"rl....'

,1, ,, 1,,' ,,1 'l'rcsrlian in llcrsoanti veni si-si vaiteze bolnavii. Ea tocmai o ,t,rr.r l)('\opltic s-o culcc pc cloamna Rudkin,,-':rnd colega sa f;icu
I

,,

,r.,, or lrii nrari si sc

grilti

s:i-si puna tinuta in ordinc. in acccasi i^lipli,

l-r

i i l(,\' tl,\[tGlt,,'t\In,E

t ll I l "

i ri L

rltxrulirnai;r i.t()tn\\rl; ii.ini dirt llit'rtrr si sr ll)i'(ltlir.,tlirr,(lc rti: l\iiro]1.


I

iiiilirnrir.i"s,.: ii-ixlI i:i r ix)rlcril.

- \ictiii. li;i-i ri;rr lluliogtaiiiie


U{)ctot"ui 'l'l'r:;ijran

si

irilc rle o[t:.cnatrr pclltt'rr iir:rlr.e


ca

boiruti. ii urriorii ncrfcrrsl,l ciltrl rlretilcit inirlrxi rri s('t'\'ieru, r1:i Liii hllrbttt sttrrii.l. cirri. trr irr-iu crnrrsit rxeirtl si syliirrii:iic itcs'i.: (lc:\i.. \ ocrii 1;itiu.iie{li, cu intttn.tili llttl,tlifc.
l';isrr'):i nulll;tt

lil ii, sct'r'itit,.

l-{airfu. rirrcir-.

iitlrli;rri

tliios lrii

Iiiiir [,i:rri iiiscri

rir,uctcic.

lJillv isi uiiscu iLnprr"t:t:ptiilil ntiri:l i';inrtr

-- Nu....
clt.
..
. .

rclrscsc^ haigui accsta

cll tcanlri. Mli tkrarc

irrgrozitor,

lii

la r-c tc

asici)iitirxrrci'il intrcrultsc nrr.lrlicul. 'l'e poti cousirlcra tlc tinlir. sr irrtoarsc cu Lln acr arogant spre

lcricit cli mai ai rnan:r.


F;'ir"a

s;i sc rnai ocupc

l\lex Binrn.

luni.

Dati-i cahnantc si rrinritcti-i acasi inclar:i ce starca sa grnerali va


itr

ll satisfticitoarc. "Cc

r'oi vcdca la cabinetul meu clc consultatii pcste sase

fiinti ingrozitoarc!" sc gAndi Nicoll, care ficrbea cle mAnie. Ilvident, cste un l)ractician excelent, dar n-avca nici urmd de
olncnic....
Ttr,. pcrsonalui pirea ltx,it dc mutcnie si Nicoll aproapc sc mirii cii

'
,
,,,1,

','','

,, , rt tii''stn'li ir.r tirnp

ct

sc ititlci''liflau 5i

*it .

sttiitlgelr'

nu sirntca nici cca mai nricri tcarn;i fhti dc el. ii trezca cloar o profundi antipatic pe care o ascundca in spatelc unut zimbct prut'csional si nu

l llt':t ':l si sc strixltti sa st ntinte iiirr itlraginc rlr*r,'r ,,r lrollrt'llftl il[ttlsti tie stxtfia s;t: ptttea s:i tlc mttltttmitli tlcfinitit" i" ('c r,r,l r"r,i l,r ,rittt't'll 1111111 " srt ii plrtcr 5''''t'.1c o'''n.u ,,rr rrr,tr rrttrlli t"'t;t;;; l,
, r r.r t 1.''111'til-l pc tanartrl

nlttlit

ltte"tlu'-'ti itls{'riitrlarc^

sc

rniri virzinclu-l c:i pleacli rlin sen,iciu

farzi rniicar szi

lc spuni

la

ro,edcrc.

- tJf, ofti rlontnisoara (iromwcll, ai carui obraji crau stacojii. Te

"'t:::]:' '\lcxllanln stt'ttitrlt \1 )liit.it'nru'cil ii aparuclitrntlttinttttrlt'hii'li'si r',r!'r L, i)1 sri fit: lricri asa ci trebttia r,rr ry rrr tr'r l""t ii;;;;;" t'e'ot'tt'o
r r I l\rll(il tkrril ltuagitlealrri

, r.

';

inllirrttiitrtl ctt

56
TUCYHARGRAVES

ceseroriti,... Dacd intretinea o legdturd cu medicul, n_o privea, De fapr, pufin ii pisal

#ffiT ffii:: r gol,

nu_pi dddu seama cd

turni confinutur

Capitolul 4
Sosi

in sfrrsit sAmbdta 9i Nicoll se bucura la ideea de a asista la

Ir('lr'('('crca de adio orgaruzata de Neil. Acum sau niciodata avea tcazia


r t-si lircii prieteni noi.

-- l.a ce

ori vom

^nerge, Meryl? intrebd in timp ce-l ajutau pe Tom

\!'rxxlrrrann sd se culce.

I)c la rroui, cred. Acest gen de reuniuni trebuie

si inceapd destul

rh'tirziu.
I)cspre ce vorbigii intrebl Gil Steven, intrerupAndu-9i exerciiiile h' :t'cr.rperare.

Unul din medicii nogtri da o mici recepfie in seara

aceasta,

l!('nlnr a-si sirbdtori plecarea, ii explici Nicoll, - Alteapti numai si ies de aici, exclami tinirul blrbat. Avem o

orthcstri fabuloasa la club. Vei vedea de ce sunt in stare pe un ring


r

lc rl:tnsl

- Ilrr.... Mi infior dinainte! il tachind Meryl. - Razi, rAzi, exclamd Gil pe un ton a(agos. Dar razbunarea

mea va

53______

fi tcribil:i.

---_ t.Lqi!.\{i{r&U:f

59

(.'.rtzi c:t

t,rn

linrlcr.at, nc ya uit:r.

Nir,ll Pr rin rr), rrrrgit [:rr;rri.urz:r-ri riisirrr.rc.a

l)ulca sulx)*;l

',r
;tscrncltur ir:trrili. ,\ler"t,j, il'Lr

;;.;, ;;;;

1-rt'cg:itca s:i-si prcparr: o ca{ca. clurti se hitr"r la us;i: (,ucu. cu sr"rntl exr.lam;i lris. adrcsinclu-i un zanrbct anraltil.

,,,il,,

i)ir. hLtni ziua!


,\i niincet?
l\,-r,

l?icu Nicoll. incintairl.

NiciL,r 1'lc.ic,l. scalr)l)o. ii nrrrr,rrrr;i (,ri o.r.ocr carnrri, ;r'cnr trr rc'idat nistc c()i)ttrd
;lnrlirrrkri.... agilitarc.

(iil o llrirrsc cu:rbilitlrtr tjc r;rjie si o:rtr.trsl sltrc ci.

torrr;rinri prcgatcaur sli rontriio fclie


cafea,

clc

ltiinc prijit:i. b:rnil


sl"r

. r^;rsca rler

- oh 'rrl rat;r scrrut'rit,rurl

izbu.,i

rrr

Nicrr. ciihc*irrrrtr-sc cu 'is

\,'irio

in crrmcnr

mca. Marna mi-a claI i:u cc

lrtinesc ulr
vcrni

- Pc cc ltiri pariu?
Zirrrbctul ii incrr_,tncrri pr huzc si ochir i se' ^ttttttttct';trl iti iillrp cc .cplica I)c Lln [()n f?rri

',:iirieirt: aln rlulceati. 1:rijituri. circsc clin griclini. Nu lc voi rrr irvqirf i de hac dlrci nu lnli ajuti!

* lrrcpar (

cafeaua si vin,

pllpusc Nicoll.
aclziugi [ris,

inr]cxiuni,
sr;iparri

)h uu. arn o cafcticri elcctrie.i, cstc mai practica.... si apoi, astfcl

Nu 1;aricz nicioclarii 5c inl.arst rclttlc .sl-si ochi.

r ris('

so intlilncsc pc Flinn, la bueatiinc!

rizind pc

llc

c, gre,
,

ir,lundatc.

fi'azi nevin.r,;rt;i sltrrs:i [ir;i rriciun chinuic.... I,eo..... Imaginca


sj

cc oa1.c treltuia s:i apar?i ,...url-,f

lacrirniic carc-r yclrir:i in

(.anrcra
, r';l(r agatatc

lui Iris rcflcr:ta

pcrsorralitatea locatarci. I\rsterc uriase

qi,d

si

,,.]i;i::,::r;:i[,T:::j]
fa:r;i'

pc pcrcti, fotogralii dc fanrilic tronau pc noptieri. i\vca lrigidcr foartc mic.

alwir:iciurrc....
'liasc
pcrclclele
1u

iui ii ap:iru in

rrrr r)lic tcieyizor portabil si chiar un

coplesrntl-o cll rc,qrttc


',

(lcle doui tincre fctc se asezar;i p(: pcrnc pc poclca si discutari tt'le in titnp tc rttint:tri.

r)rcrs rcar)rin

,,rr. ,r,,;j,;,.,j';,,,,.jffttt

earcu'ric si st in<trcpt;i crr un

llra rlcstul dc putin:i nrrrnc;i in acca zi. asa c;I outu clisllunc rlc o or;i r)entflr a-i ;,inc intrchlri Iui .r1c4,r ,rr,ro sistcniurui respirat,r, in timp cc Sophie supraveghca
serviciui. Plecari rrin spitar pe Ia

()

si plec, declarii brusc Nicoll. dupi cc arunci rapid l]rivire la ceas. Ncil Chadrvick di o pctrccere cle adi<1, de ce n-ai vcni

Este timpul

:t

ttl?)

I:r.ra n'uii' Alunsi acasi,


I

isciftx., ii aranj:i ,nccriat r;Lrclclc ,.u.r. ,,u.r,-foscate privicu multuntire imaginca in oglindi.

.ra i)atr. si junritarc si..si cricru.i intArnirc Nic., licu , ,aic rurrgi, aprii isisp:iri
prirur.
isi
si

Poate voi da o raiti,

il cunosc pc Neil.
Alesese

Atunci, nc vcrlcm jos, la ora noui, prr4;use Nicoll iesind.

Se duse

in cancra

sa

fredonind.

si

se

imbracc cu o rochie siluetci.

rlc vozl verde ca apa, care-i punca in evidenti finetea


t .trloarea t

tinira fati

dclicati sc potrivea cu cca a ochilor si se annoniza perfcct

u tenul ca piersica. O pereche de ccrcei din jad ii conrplctar;i tinuta.

60

IUCY HARGRAITS

III'A TRECUTUT

61

urmi de roz pe buze cele doui colege.


puse o

arati irnaginea unei tinere nimfe inclnt dtoare,cu ochii strilucind si zflmbet visitor. isi trecu degetere prin bucrele supre, isi
si, cu inima usoari, plecd sr-si

oglinda

ii

rr-o rnira pe
r

Nicoll, deoarece niciJoe nu era genul de relalie frecventat

lt' Simon in mod obiqnuit. Era foar"te serios si destul de sigur de el.

intilneascl

Vrei si dansezi? o intrebl medicul dupl o scurti tlcere, Dar te

pid
-

serata avea loc in clidirearezervatamecriciror, in spatere spitarurui. indati ce inrari, Neil se gribi si Ie intf,mpine. Adus

;wtrtizez imediat cI sunt un partener de temut.

Nicoll izbucni

in ris ;i-l unni pe ring, unde evoluau

deia

in dezordine, nu era chiar frumos, dar licirirea caldl

de spate si cu
care-i

nullrcroase perechi. Joe nu exagerase; sI dansezi cu el constituia un

strdlucea in ochii negri

ii

atrdgeaimediat simpatia.

dar Anara

Sunteli drlgute ci ati venit, exciami el. vd voi servi ceva de biur Treprat, Merl'r si Iris isi int^rniri colegele si o prezentard pe Nicol,

vlrilabil tur de fo4i! Energia nu-i era egalata decAt de stinglcie. O r';rk':"t <[e cel putin zece ori pe picioare pe Nicoll si, dupi o jumltate de
or';r

rlc astfel de tratament, ea trebui sa ceari indurare. inci rAdea c1nd

fati trebui

rc int<;arserfl la bar si bea o rlcoritoare,

sa hca un efort pentru

mijlocul tuturor acestor necunoscuti. Neil se inroarse citeva cripe mai tdniucu mijlocie a cirui

parea relaxatl in

tiziu ctnd Alex Baron igi ficu intrarea. Nicoll tocmai lorircil cu Neil cind il vizu. Purta pantaloni din catifea de culoare
l:ra destul de

un tlndr birbat de tarie fatrd. depdpupd era incadratl de un pir creg. Nicoll, iatiJ peJoe Lismore, care doreste mult
sd

;i o cimasi sport maro. Corpul suplu gi musculos degaia o ,r\('nr('ilea senzualitate, incit Nicoll se gAndi imediat la o felini,
,rr',urric

te int,neasci.

Joe ii strlnse energic m6na;i-i zf,mbi timid.

I;nt'irr;urti si inspiimintitoare irr acelasi timp....

Simon Hill mi-a telefonat nu de mult pentru amaanuntacd" veni sd lucrezi la noi,

l)t' atunci, petrecerea deveni un supliciu pentru ea. Tresdrind in


lk'r;rrt' clipi, mergea de la un grup la altul, indepdrtindu-se grabitn
Irxl;rl:i cc vedea apropiindu-se un

- Oh, da.... Esti prietenul


Joe

pir blond.
acest bdrbat

de care mi_a vorbit, nu-i

asa?

altul, Am fost chiar mirat

piru subit incurcat. - Ei bine, hm, nu chiar.... Vreau sd spun.... am ficut impreuni, dar n-am awt niciodatd prea multi simpatie unul ci mi.a telefonat.
si-mi

Ncil o inviti sI danseze un slow si ea ii regretl din nou plecarea.

\r' rinrtea atat de bine cu el. $tia cd var fi putut bizui pe


Irr
r

rrit'r' ocazie. Era un prieten adevtaratcu care puteai flirta nevinovat,


<

,rtrrrrrl

ii nu va merge niciodati prea departe. Privi in jurul ei gi'i vlzu

o plicere anuntind pe cineva de sosirea mea. Infeleg, murmurd gAnditorJoe. Md intrebam -

Este logodit cu una din prietenele mele, cred cd a vrut

Irrtr'.rrn

trrlt pe Max;i Mer1,l care se sorbeau din ochi, iar pulin mai
Aceastd

rh'p;lrtt', lris era intr-o conversatie animatd cu un intern,


lx'tr('('('r'c va servi cel pulin laceva, se gAndi cu amuzament,

ce ascundea asta,

Evident, tindrul barbatnu avea mare stimi pentru simon Hin. Ast

Nt'il, cste nevoie de tine! strigi unul dintre invitagi.


l',rrr:inrl birbat se scuzi fala de partenera sa gi se aliturd colegilor.

62
Llsor

IUCY I{ARGRAVES

III'A TRECUTUT
lrrrcrea.

DJ

toropiti, Nicoll

se rezemd de o masa

;i ofti, simtindu-se bine,

Starea de beatitudine nu dura decit clteva secunde, deoarece isi

in

acea clipd Neil 9i Iris se aPoi incheie:

apropia.i

si-i

intrebari

ce se intlmplase.

didu brusc seama ci Alex Baron se afla chiar alituri de ea, atlt de aproape, incit ar fi fost suficient si intindd bratul pentru a-l atinge!
Din fericire, era intors cu spatele.... Ciuti cu disperare o ieqire de
serviciu,

\lcx ii informa,

[-am propus s'o mingAi, clar am impresia

ci nu este foarte

orrvittsi de eficacitatea leacului meu miraculos^"'

o gauri in care

s-ar

fi putut

ascunde,

cind o auzi pe Iris umir


era

Ncilseaplecaasupxatinereifetenittcite;iosirutdusorpevarful
rursttlui.
-- llaicle, Nicky, acum te vei simti mai bine? o

strigAnd-o: Salvatil Ficu stinga-mprejur $i se lovi direct de un

musculos. Sub soc, capul pirea pe punctul de a exploda. Nenumarate

intrebi serios'

stele de toate culorile

ii

intunecari vederea,

in timp ce nasul

Este ingrozitor,....

'loati murmuri ea, riednd putin tremurat'

strlbitut de o durere ascutite. Ochii i se umpluri de lacrimi, - Ei bine, fdcu vocea ironicl a lui Alex Baron. Tempereazl-1i
entuziasmul. Ce idee stranie si te repezi astfel asupra mea!

Irrnu':t se preocupa de nasul meu, in seara asta?

Minunat, vorbqte! Am salvat'ol striga comic Alex'


de a putca llirsunard primele note ale unui slow languros 9i inainte
rr',rr

Enervatl la culme, iqi afundd fap in miini,

firi si rispundd.
pe

(iotta, rnedicul o prinse de talie

;i o conduse pe ring' ii sopti ia

- Nicoll? Te doare? intrebi medicul pe un ton ingrijorat. - Eu.... in citeva minute va fi mai bine..... biigui, ciutindu-9i
pipaite po$eta.

arici, M-am intrebat mereu cum este sa dansezi cu un


tltr'( ltc.

. Nu se poate'.'. Eu m'am
rrr rrls! replici Nicoll prompt'

intrebat meretl cum este s[ dansezi cu

Jine, murmuri cu amabilitate Alex, intinzindu-i batista

sa..

Nicoll isi tamponl ochii, isi suflI nasul cu precau[ie, apoi clipi
pleoape pentru a incerca

suporta l1i rcgisise toate luciditatea $i nu avea dispozilia de a'i

si6i

regiseascd vederea normali.

Ittrl rtuirile!

Multumesc.....

Gura senzuall a lui Alex schi$ o sramblturdamuzati.

scena aceasta imi aminte;te ceva, comenti in qoapti.

(.c caracterl murmurd Alex, cu o liclrire diabolici in privire. ai plecat! l,ok'gri tlin londra au aprins probabil luminiri dupl ce 'li'in$eli, am acolo prieteni foarte bunil exclami cu mAndrie
Nh

Ah da? replici Nicoll acru. Mi-ar plicea

sd-1i vdd mutra

oll

cineva te-ar lovi la nas!

Itl ;rtlinci cu indrizneall ochii in cei

albastri, apoi' tulburati de

- Nu te enerva, spuse medicul cu un calm care o cilca pe


SI ciutim mai degrabi un mijloc de a te vindeca.... Mama
mereu cI nimic nu este mai bun decit o mlngiiere pentru a

Birbatul acesta avea darul htltlrrrit;rtta privirii sale, se intoarse rosind'

qi n tlt'zi in ea senzalii incontrolabilel Desfiinta orice aparare in spatele ciruia se *tilgrtrrrgt';r fari dificultate zidul de indiferen{d

6-r

I,t]CY HAR(iRA1ES

,, 1 't'REC!TllL--__

())

arlipostea.... Intr-iin rrri'int. cra pcticukrs, Inritginca lirgiiivl-t a rinci

pluii. ii r,eni tlin uou in nrintc. [)c tapt. ce stia rlesp,r'c cl?'(.;i ci'a un lttcrlic ct-tnoscut. pasionaf de ;trlrcokx-tic. inzcstr:rt (u r.ln caractrr irnposiiril. sigur de ci si d,: ''t'tlrtttia :t. Pnrbul;ii toltte lerncilc cr:tu nt:irrtrre rlLrp:i cl . Prinirc alttlc. I)ori (.Lonr,r't'll,'l tebuia uraprirat sli se tirvi la tlislrtrilli. NLr-si
fr:linc
tu pindi-r. gata sa

sari asupm

ptttcrt ltcrtttitr s;i lrtsc Llr) (l5cl))Lilc;i i-lrtl:brii sli i ie iunrsict tr iit rilttri....
Se rntorri;i irrstinctir sr

:i)rl

ri :l:ihr tilrcri strirrst:lu'ut. ]lrtitLirucsc filtnC rrrttlt. \llusc nic(ii(rrl trt o rxriitciC r\irgl'rirti

irirl;tlrl ce rtllirtlr rroti vihrlt

il

;rcr.

(,rinrl tt:ni rIi1,.rr plt'c;irri. f i,tetir ii arritnl:i ui lrlrrui torcr rti;tl.

-- \'lli rli

rrrlA to,rui. r'oirstlrtli

\icilli.:rr

rirrrp cr-'.tjuirgur,lr it'sir"t'in

corriprtnilt Irri.loc. i\rr rnr-llnr lturt rtranioul.

lrrti sli iest rt:rtl ulin:t;i titrrirul hlirirltt \il, iiplri-irr;l r: rlip;i. toi rrtr ert'lt sit glisest o irittzri <ir: rni'tlrt tr ili l)rl;1.", lqir1 -r :iir',r,i iit,\.it'x. \itoll rtstcl.rt;i Iin lilr)ir irt ttstrbtti. il.rr'r't'j

Ntr

':;,'

.l0c ili tcrc srtll('. rlitt lt losl r'ltt'ittrti rir. '.:"t.i,:. , ' "',:.il

sr lt-rt

qii\ri riirtti( .;i it'


it r, lr'. 1r1,1111i11-:1.,

;tri;i1t'

r\t(;ts( i. lrlr-trtti

\nlrlli'iit r't'" ,1"i,'lr-rll i)iili:r:li'r;itlli'r't" i'l-'r; ll irillrll :i I; l'lil'.l il'i :;'I l' :''l :' I I)] )'ir r'Llii [r' ifil. !riit( t litirl ' ::ill ilii'llt/ lrilit'itt r":it:rlli ! iliilrl')l"llil " I r ,,i lrti:l ttttlc'llliil 1i!{ 1il(i''lll'''lll1( ili l] :,-,ri:tii it] llll;1i,r''irr' l':i'11\1li 11i\( 1''itili'll;i rl' \iqrrt 1i;1"'iri'l gllllr t''.(t'i'':lli ::t \lii 'ttllilx,,,''i"il.ii :i!1:t
,

- \u i'str grtt, nri \'()l tlicil


5l)t'(' tl\:i.

iirttl

rii.rid,

itlfir'i,i tirrir:r

fuui

::'ir ii

il

r I I :l '"'1"1111:llr''' ,::.r11rl il[r|1 ' i1 i\

-.'\ti

sc puric prohlclll. i-() talc rnc(li(ui priitzlr.nrl-ri rir:

,;it':l llitsIlll

irtclrcictrtla nr:tinii, Jl;t:inrt nrclr rstc prtrcrrtri ul;iiLri'i, ic eonrii,r'

* [)ar csir absolttt inrttill lrrotrstli \rcoll.


irliri
e

, ,,.it ititiu. lt)tiiilllilljii'c:iztil iitiLltcttioI lti itllti)tct/ l)etjitu r irtr'li rt tk rzli tltit itllietti
,

s-o ascultc. Alcx ii strigir pc

]lll\

si pt' \lcrf i clrrc,.:onten.rplarr

riirtclr tlitl tlttrt "

Lu)
'.

ircr ingrijorat cerlll l)liu de nori.

'r,
s;:i

riii'i

irrce

llit

s;t lleta

tlt:ztitrlilta{ ('ttllrirtslt r'[c llluric;i'


s;i ttLt

lrnllictlieati-tr

1'rr

inclil-llittinata lrsru s;i ltlrcc, Ie orclonti. Piec


:t( irslr.

iltrt rttlt:irt;t

:i rli rltrt l)( t{)tl

ll! i ( r:,( it sistctttnl tlc tltscliirltLL' 1.lt)fiicrci' srrlttltiirr''lrrsc I' ,i',{)l \lll)rltlicttli {irrli ltsrli' nllllll'lttftt'

66
cedeze spaimei.

LUCYHARGMVES

It'I'[ TRECUTUT

67

( ,rrrn

Mlna caldi si puternici

sI fie siguri oare ci intr-adevar cunoaste pe cineva? Era ia fel de

impresia cd o descdrcare electrici ii

a lui AIex se aseze pesre a sa si Nicoll avu

ns('iult ca pi cAnd ar da cu banul,,,. Si nu era


rist u[ a doua

pregititi si-qi

asume

stribitu

purtarea mea exemplarameritdun sirut de noapte buni. Sper vei refuza! ii spuse cu rdceali.

- Foarte bine, astdzi te scutesc de asta, in schirnb, c.nsider ci


ci nu

brat-ul,

oari.

Nicoll iqi umezi buzere uscate. Inima


piept, incAt ii era greu
sd

lhl tunet puternic rdsuni in departare, in timp ce ploaia igi spori lnt('rrsitatea. Nicoll se apropie de fereastrl si contempli cerul ca r t'rrrcala. Sfir;itul lumii.... Omul nu putea face nimic impotriva
clt'rrrcntelor naturii dezlanpite..,.

ii

batea atitcre puternic in

respire.

Te rog, nu.... articuld slab, ghemuinclu_se pe scaun.

risuflarea caldi atingindu-i obrajii. Nicoll cleschise gura scoare un sunet si ridicd spre el o privire de animal

Fala t^ndrurui barbat era atit de aproape de a sa,

'lrase furioasi perdelele ca si clnd refuza o asemenea ('v('ntualitate. Era prea ugor sd acuzi destinul qi sa-1i negi
rcslxrrrsabilitilile. Fiecare era stipan pe faptele sale Si trebuia si-$i
llIr ln)e consecintele.

inclt ii simti

fi;t;r;;;;

hiituit.

Medicul scoase o exclamatie indbusiti si se clidu imediat inapoi. - N-are rost si mi privesti astfer! mormii
Acum, sterge-o, inainte si-mi schimb pdrerea.

(,and se treziadouazi, calmul se restabilise. Iarba era presirati cu


rnici lricituri de apl care luceau in soare. Un miros

pllcut de pimAnt

tiios. N-am si te viorezl

ttrl p:rrliuna aerul.

Nicoll nu asteprd si

Nitollisi relul munca laprdru si se prezentdinfatradomnigoarei


l,nrrnwcll, pentru a-i da instrucliuni. Supraveghetoarea plrea intr-o

cind

avea

un diavol pe urme si

i se spuni de doui ori. Se repezi afafi, ca


se inchise

suierat.

tremurnnd. Acolo, se trinti pe pat;i-gi lud capul in miini, res

in camera sa, cu degetc

ttlrlt'ntii dispozilie gi o intlmpind Sunt atit de mulpmitd ci


Fr

bucuroasd.

s-a

ticut frumos, ii mirturisi. in


vechi?

Oh Dumnezeule! gemu cu disperare. Stia perfect ca dacael ar fi insistat, ar fi fost

r';rrt:i <lupa-amiud imi aduc fiica sa vniteze castelul Ifarwick!

incapabilasd-i rezi

Ir;irzi

indoiald,vafifoarte interesant. ti phc monumentele

O neyoie sfAsietoare de tandrele si de dragoste o copleqise cu al putere, inc,t se simlise vulnerabili, invinsi, Ia fel de insetati mflngAieri ca un cdlitor pierdut in pustiu,

- liste mereu prima la istorie! CAnd

mi

gXndesc cI este o materie

ft, ('ilr('cu o detestam!

l'rxrtcJ mosteneste pe tatil seu.

proaspiti penrru

care viseazd

putini

,l)urnnczeule, nu!El nu este interesat decXt de sportlDar ne va

a-si

potoli

Iui Alex Baron. Dar eraimposibil! Amintirea lui Leo era inci prea in ea. Dragostea putea fi la fel de distrugito
are

setea. Ar fi vrut sd beaviatade pe

bu

du'r ltrlo

Alex Baron. Este na;ul

lui Cluissie qi ea i[ adoril

Este

ca otorturi

ftshlrrr rlin copilirie cu sopl meu. Nh oll llrimi aceastl informatie cu u$urare qi ruqinati. Daci cei doi

x(

i(.h xxAih;ut,\\,H5

lrl; r l{

X'ti1

lttlrj:i r,t iriii.ii)i( r.;l t.:i i;;t;iilt;r tlr;i1; lrli li'il('itt\ij(,t;i- ll l;rt': rij lrixlIiil rliirl;J 3;11;1;l1r;.i i,,r;rj.l{.,rriillliitt}lltl li st: ,,.,;,r,,.... ;,.l,r:,.1i)r ,;:.,i;:r/.i,;.,,1;i|..",;j);r :rriil.:l :(t. ... ;, .i.. . i , ,::r ;;r: rli., .lr.i:r,! :).. i);.rlrl.,l,rj; ,it i...ifz:;.i tt (t;rr{]
iil

itiirjir ri; lrrilr.,l i l.i i)t!irit LJ.li {,.,t,I si.iilit: - i,:.:l;ili-i.lr i 1ii, ,,i j .;,r,.1,,. ri,. i.il,_:l r.r.l ilr, llui l]!.\iij().t,,il. r.l;,l,ii r,,: q.j,]il";j Lii i);tiisr;ill

r)

r:,r:,1,i. ;;,,.;;ii,,-r.it.l lilirrolir,i irirr*illr-.rti

tllliti. i',.'rirttiii

-.1{[]raiiril[,ln])r'r,r]r];i rri l.;islrl

il'u"rt
,llrt;:

ltLr i.Lr,r,. ii;riil li.tr

dlil

tr.;r ;il;il

{lf

;1l.rii)i{i}r-.rlt,:l:,;1. irtriit.,_lit:i

lrr':.:iftii'jit

lti;rl,it

iilr;ll

i,Lttlc:r

,r1t;,.1,.; \,,,ilir(i,;ri,
.i.tr.1,1n,1

i;:,

,rr.lltt ,rii,;:\{i. ir,

i,, 1..,i.;i

li llitiitlric
i( i'ui;l

lltli',iit";trui.

rril ,tlilltltr r){ril;j\;tt()t"si pllrl i{,1 l;rrnrr":r: pr {..;uil lt)t:(-.1)L]ii tiii,l cun(]ilscd iri trchtri slt Jar;r ulr r"i);ii.(: ricr.i tlc r ointli Dt:rrrnl li-yl lt\{,t{lltdc
rr...;1i,!11;1.,1

t.iil:,1. .1,,,,..., r;,iL.s,_tir.(i.tir st }tit.t,.:i

r ''.

l'

i;tr

i riii'ii irtirt:ir:i !iri uil ir;tilr"ii;r irtii'(iljtlt'i '1]lltirt;t,titii:riil'r;tini,r",


;iLi,tl

- 1,,,,1r,,. ,:t.... nt..lr ll(:ir. . u,ttr:jr lt.t: (.,iti.ii r\l;itrrrr tic i,oi. .. nn i,echijicr . rlc r:jlcatl l)ar
;

rlr jr':'r ii!

(il

l\i ji,i,;

l]tcU.

,]ii:rr't;tt[;i ltt! ]$t'.,\.1]ritlrijt;r'i ii;l il.'r,:,li,iril


,ti:.

ir;;rrf:i

,tilIi I ;r,ir'
i.1

siL'srrice".

Vlu;a se rullr!(,sr. 'l,incr"rlr li:te icslri tlin 1l)a, sc stcr"srti. altoi sc irrtr xrlscr:j in r.anrcrr: s;li sr sthiutbc in.rinte dc a rne rg,: la cini il,,L;r trei

iri'rl riirr:i^li. it r,'.';1tltt.l i:il'llit;t tlitli ji)lrlrilir iir ;t t{;rr.iji


r{.1

t(

t'.

r'zizura pc ,&rcrr'r si

rr.rurr'si

I
sr.rrdcrlti ca-rc discr.ltau aprig dcspl.c

,){,1'rt c;i r}.(} ('ii u:ir.lr';iirr. },];isir,r:! "\('ii;,}t}(ii


l;llr.'t"i o r.'nrlr{ur;c,'li ,ilii^ilt',

suhrcctcie care lc firscscr';i r)r(4r-lsc ra r.xarncr-1. frier.ltrc dintre ci pirea coll'i,s c:i lricasc si sc ramc.ta ci urtasrr cutale sau cutare anr.inunt cart'i st-'pirea c;r,irar. Nicolr si isi a^rnrara o pri'i,c t:,rn,lice. isi 'ris ant irr Iird c;i :rimtiscl,:r .rcclrasi tentrri, nr-.rlcasi inr.k ricli....
*-

rr;

iruiilllp

cL- t}ix.i

ill;iIt{ui ltii lnr ri

f'urri,r{l

i ,,lri r: rl iritrrh;l 1rl' 5i;ttrri:. rr!r';i iiin riu:atr:"... ,1.1rr()l)().


i)J)r{'{'t(

[rJ;tirrr-'

nt";r ins.ir'tin,u

";i-rr

sullt trri.it.i
I:Lr

cri

ur' tcmrirtat cu roatc astea,

a,l o irccr:care dc trc.r,rt, crcclari iris frcranciLr.si r,.lrfirl n;isului Dar dupli accca, r'oiputca,rcra i,recriat s;i lucrez in Isracr, intru^ kibbutz. i.unle, iuli crcschure
mai

.fi, Nic,rl.

';',r r{ir"u r I irri irir'. .\rt.i iltitt';t tltt o lLrqli l-ranl lrcoloi' , ir stiu.,:ziti Nicoi]. \'1i lr ra ;trlrrtt' Itrt.' elirrri ilr :ri,.li
r,lr
rrr

ullu'{itlnl:litLri ri}''1i'rt. i\tn 1;isat iutrrl in

'a

rlratercr

I\u fc.lrr tcnta si vii crr

i 1'1111', dcrariia pr hiclu! .Jor. r ilrd rslc llt;lt cit:' rrsol'

s:i

?__
trecrnl
s;i Ie lLr:irrt lrcrrrn. re ltiirtli

____
rcpcrlr
Srrrrorr.

Ilill_u48cryl

'

t'RBCt 'f,illrl r-it tI..,"

N-rr'ca clc:rics, Irriri rra.r.lcrr dc ininri. r;rririr;r lirtri s. scrrzli fhrri rie r':rrrurlzii stii si rrrt;r irr lrrasina lui Simon.

rn.r-rni :yrLri cri


iii1r.u.;i r
r.r t i1 tf
!

l)e nt

rtl

li

liltrrl sc;rrlrrjc,zli pi.;i llr urm;i. rlctl:rr;i Jr)50rltor.rrl siu cu,. ,,er mrrltLrrnit. i, tirrrp cc't'rricrrr,r sr arurrjri 1lt,r,r rrric rr.rrr, ,usiirr. \ttt lcttijt t()tlt\i vi r.:j1t;jrtr.ltt .lriqttp:
tr-',r'r1'ri irt.itrcrrrrii'irrt,rt, {irr.ir. ,\rcoll llillr r)ltrc t orti.irtgt,rc l);tr nu r,r.:i t)]ltft Lri.g(,r)lit...

:,r

, tirl

i'rlrlit ,iiirirljir(l \.i-\l


;tl1;i

. tlt't
.;i',t
.

l;ir.;i

lrsti lirrrrtt'lrrrrrl'ir

.i

liil'.ii'. liilri)iir

ri

i:clari

.- l'e inscli. iirirrrro.rr:r. rt.piit;l ir;rrir;tlul.;rr.rrrrc;irtrlri-i it st'tlttc:tli;;trr,. 'iirt t.t, ir, 1I.ll(.\lr, .[i.(- Un :itl.il(.1(.f ili: Ltt"utrtlli
n )U

rrrivi rc ll(.'ll I t'Ll

lir

,i1l

li'1lt;1. li) liii;

)('

i'll l(",i 'i 'i

\lrtn
._

jrrrilli \i' rii iii tirtsc

iijrisLrr

ri

(.r' tf;tlil liC|i t, rriqft.st

rrit,i,:1.;i s;i sr.lriirrirt. r.1;1ri11

11;r.

olr' rtru lcirrrir i li rit'siir r)riiliu r.t.islt,i'i. gllst tnorlLil ric:i iiirt,t;l1lti sll ]r()itfrr i,iiriliri l'n slt.rt ck, orll rllti llirzirr. lriltrlsr.:il

!rr..,

,,.ir(,rr !nli-( ) rr )r \?

r';ir;itrtitlll

rli:1:r'zilt:r rttt.riit rlur.. ri


-.. \,ir. ie asl(.1)t ili(,i

fl it, lltt.l ritlrtr.,tt ril qr;irlilri 5ril)(,l.iri. -. Ilslc lrn (iu"tl(.l,fixtrtt, tti.tt]rit. toiirlltlll \ , . !., ir i.u ll.ll.Cllu. - (.rcd t li rttitltiLtl lr.i.. ;tr(.i i;itrr.lt ;t1t:rrt:rrr...,rrr i-)t' ,..ir"r.' ir pUtte
r

iil

i;rr;,

"I

r1;1,

i ir ,lt:tlt ditt i:i

i;t

trl,llr;i \ulir,r,.

'illl

ii:l

i i ,,.

rr.

yirro. jnirniotrnj Srrnt sigui c:r.lot.rrrr lr-o ur iu;r ilt ntrntt, <lc r:iu. iltsrstli el.

--

ilairlr

:!i1"

rir{ltliiiil:l

..li ir i',.r.'

i{tr,"ti,r ,;l lii,il, ,.j li.ilrq.ii.i

,i."
i

;,.rir jrli';t

'.;r

r]l''1

iri'1',1

,.'i);i1':",

rrt:rrrrilc.

Nu sr' 1"*rrc pr,rrlcrrrt, sirrr.,. (.,hrtr.;i-,ri c:il rrrri rcpcrrc

;irriirr i;irlr:tl lirt'r-'li r;',il:tiitr'r;'t'iriilrir ir';lill


.,,,ir,rr rlisu
rr t'li

ti

)"ir.oilr-:i

nrilre;iindu'i ccafh. [iste trcstul crr ilrgrrst I)cnt^r crrii. rrar ne

-- r\r'prrtca Pr,litlr s:i-i rric,*irll p;lrirr. rrrrrr,rir;i birbatrrr

iirrtl i;tzltrri-r,iul'r[itr..i

jltirlrr ri o l,lstitr'tt;t

ri

) r'trpr"ri:',r i:-, llc;liuri r:rr',.-i il.rrlri ilr.li('i't.';i

iI),

rrliilli sr'i ti.iilti itn llijl]lii l)t.turriil lrr rrlts.

76

LUCY HARGRAVES

III'A TRECUTUL

77

speriatd in spate. Dar nu era Triumphul ro;u ai lui Simon.... Ofta ugor

r rr

tremurat si-si simti picioarele muindu-se.

trrada ochiului 9i pdstri o ticere prudenti' Draga mea copill, relui Alex cu un zAmbet incordat, nu sunt

- Locuiegti.... aproape de aici? bligui. Ai putea si-mi chemi rn


taxi?

or'lr. l.-am vizut pe prietenul tdu la cantinl de dimineali, in compania


Irrr

.loe si am

Alex o prinse ferm de bral

;i o lui cu el.
t,lr

Haide, cred

ci ai face mai bine sa vii la mine o clipi.

blnuit ci nu Ecea doar o v'uiti' de politele' Nicoll rosi ;i bIu o inghilituri de cafea, pentru a-gi face de lucru. gtiu cd nu.ti plac sfaturile, continue medicul, vizibil iritat de

O conduse pind. intr-un mic pavilion putin mai retras de celelalte

t,r(,lr sa, dar

dupl pirerea mea ili irosesti viata frecventind un

clidiri, ale cirui ferestre vopsite in alb erau impodobite cu cicoare


sdlbaticl. Alex o precedl intr-un hol circular, acoperit cu lambriuri de culoare inchisi si deschise usa salonului,

Irrlr.lr:rt care

nu te face fericiti.

l'inira fati nu';i putu stdplni un ris ugor nervos' N-aighicitdeloc,rispunsecuovocenesigura,frrilsacautesl-i ('i se insela. ilnrt(' l)rrpi privirea intunecati pe care o alinti asupra ei, Nicoll inlelese
r

pleca.

Intri

si instaleazi-te, voi preparao cafea, declari el, inainte de a

Nicoll pitrunse timid in incdpere si se aqezl pe marginea unei


canapele

0 t'nt tnAnios.

din piele de culoare cafeniu-inchis. Isi netezi cu

buclele rebele, rase de jupa qi se stradui si. respire lent, pentru a-qi

(,uln vrei, articuli. incet. Nu insist".. deocamdatd' lrr';r rrlrsolut incredibil.,.. Era suficienta ptezenla acestui birbat

regisi singele-rece. Aproape reusise cind Alex reapdru cu doul cegti


aburinde pe care le asezl pe o masi joasI. Apoi se instali.

raliune! llutnr a se simli tulburatl dincolo de orice


rll,lgrrsr:rsc atingerea

Pe

cit o

intr-un fotoliu si-qi incrucisd neglijent picioarele lungi in fala lui.


-Relaxeaza-te, Nicoll. Nu te voi daafua imediat, privind-o cu atentie.
Foarte incurcati, Nicoll intoarse ochii gi se adinci in

si stii,

lui Simon, pe atat o facea sI se inioare simplul hpt rk' ;t auzi vocea caldl 9i bdrbiteascd a lui Alex"" llnr.... impa(i aceasti' casl cu alli medicii intrebi pe un ton
fug.rr1lt,

Nrr. irni apartine de cAnd mi'au murit


l,Utillul

pirinlii 9i n-am alut


si raspundd,
scotand

gemineului mare din piatri alba, pe care trona un imens buchet trandafiri roz. Tacerea se prelungea si-i sporea confuzia. Negiind atitudine sa mai adopte, era pe cale si numere franjurile

lt

nri despart de

ea. Pe de
qi

alti

pa"rte,

imi face multe servicii'

hr u(t,rr
tt

clipi suni telefonul

Alex se ridici

rn lrttutlic de ciudi.
lrr,t prca frumos,

clnd vocea tinlrului bdrbat o IIcu si tresari.

oftI dupi ce inchise' Sunt chemat de urgen$'

Ei bine, cine era? Tindrul dela gara?

Ficu ochii mari de surprizi. Oare cum ghicise? Ii arunci o

hr{ ll,,l,lig,rt si te conduc imediat. . ltrrig,ur, incuviinfd Nicoll, terminindu';i in grabd cafeaua'

78

IUCY HARGRA1IES

III'I'[
,

TRECUTUT
se $tii.

79

Lucrezi rniinc? o intrebd medicul

in timp ce rlrlau in direclia

sirnpli cunostinla,

spitalului.

- Nu. Sunt liberd pind miercuri dupa-amiu-a. - Dora isi ia concediu la acea dati, murmurd el ca pentru sine. - $tiu. Ji-a pllcut vaitalacastelul Varvvick, slmbdta trecute?
- Vid ci esti bine infonnati,
1

rizind' Am rr;rt rlc vorbi destul de mult impreuni, pentru ca nu inclrdznea si se rrrlrr:rrci acasi de teama cI va deranieazl' Este foarte simpatic' Din

Am alut impresia cdJoe nu'lprea place, exclami Iris

rrclt'r'icire, a fost chemat la spital exact in clipa in care imi desfisuram l,rrrrrt'cul sI-l seduc! addugd oftAnd sffuietor'

constati pe un ton amuzat Alex.

Da, a flcut aluzie la asta intr-o zi.


Ah, este un loc pasionant, este adevarat. Dar ce conteazd inain

'

Sdrmana Iris.... glumi Nicoll. Asta te

la invata si nu vlei si

ri

Ilt'r'r'cntczi meclicil Mmm.... Poate atunci ar trebui sa md indrept spre functklnari'

de orice, sunt persoanele care te insotesc, nu crezi?

Nicoll incuviintd, clisratl, igi repro;a cIJ intrebase. Pentru ni

lt'zi despre bancheri?

in lume nu voia si-l lase si-si imagineze cI o interesau faptele


gesturile sale!
r rr

"(.c crcd?.... Dumnezeule, Iris, daci macat aisti..'" se gindi Nicoll rlispcrare, in timp ce fantoma lui Leo ii apiru in fap ochilor,
(

Daca te decizi cindva

si

mergi

accllo, anuntd-ma,

);rrc Simon a plecat la Londra? continud tinara fata,

firi

sa

tindrul barbat pe un ton deta$at. Poate vom putea organiza


impreunI....

rlnr,rr( c paloarea colegei sale.

N-am
cu

nici cea mai mici idee. Ne'am despdrtit in fap

-- Mulpmesc, nu voi uita, rispunse Nicoll


dezinvolturi. Era trecut de miezul noplii urgenlelor.

il[,r|lurncntului lui Joe si doctorul Baron m'a condus aici, r\st:r-i bund! exclami Iris privind'o cu adrniralie. Mi intreb curn
fatra

cind se despirtjri in

ill

nrfit
Nir

rtcglo unde toatI lumea a dat greg! Este celibatarul cel mai

hulxrrrl:rbil din tot spitalul!

- Buni seara. Sper cI nu te vor [ine prea mult, spuse si


tinarafata.
ll

oll isi
)f.

ascunse stinieneala

in

spatele unui clscat foarte

ll lvlr rH:tt(

$i eu sper. Bund seara, Nicoll.

A l:rt ut-o din


sa

puri politele, atatatott

Aceasta se iesea din baie.

indrepti repede spre camera

;i o intilni pe iris,

llrl
cu iubitul tiu? o

l;r tt' uita! $i cum interpretezi oare marea scen[ a seductiei pe rr lu( irt-o infalata,in aceasti dupaamiaz4 la piscini?
(

* Ei bine, ai petrecut o seard plicuti


vesell.

st:na de,,.. seductie? sughild Nicoll, gata sa se sufoce. 0lturrntr! M-a lovit la petrecerea lui Neil ;i astdzi era gata sd mi
IUn

-lubitul

meu?Ah, Simon..,. Oh, nu este altcevapentru mine

ritscsc

ci

are la fel de mult farmec ca un

mlou de compresor!

80

IUCY HARGMVES

III{

TRECUTUT

81
se duse

minti cu tupeu.
Colega sa izbucni intr-un hohot de rAs al

A doua zi

dimineali,

in serviciul de radiologie pe:rfru

a-l

cirui ecou se transmise

vt'rlca pe Joe. Voia sd se scuze ci-i lisase lucrurile pe care Ie adusese Sinxrn, in apartamentul si.u.

pe culoarul lini;tit.

Se

Sst! murmuri Nicoll pe

un ton

misterios.

O vei trezi
se va

pe

- irni pare riu, Joe, spuse. Simc-,n


rlisprrti si
s-a

si cu mine am arut o mici


sd plece

domnisoara Flint! &sta imi aminteste ce in acest weekend

interna

intors direct la Londra.

in spitalul nostru..... Roagd-te pentru noi, Iris!

Stiu.

Mla scris un bilet cd era obligat

firi si a$tepte

despirtiri vesele, apoi Nicoll fdcu repede un dus si se Dar, in ciuda oboselii, nu reusi si adoarmd. Gindurile ii re
permanent la Alex Baron. Ii revizu fata seyeri in timp ce vorbea Simon. Cum oare putea exercita atrigea, o fascina,

Itl():lrcerea mea.

- irni pare riu ci


Irrr

n-am urcat rnicar si-mi ia valiza. Probabil te

orrrocleazi. N-am remarcat nimic, Niclry, se mira Joe incruntindu-se.

o asemenea putere asupra

ei?

o electriza....

Degeaba igi spunea cd trebuia


r

Ah, da? Atunci trebuie s'o


l,lrr :rrrtl clin umcri.

fi luat cu el, declata tilnara fata

evite, o farmeca la fiecare intAlnire a lor, o subjuga, o hipnotiza

ochii lui mari, albastri, care pireau sd citeascd in ea..... Vizuse


buchet de trandafiri pe pernineul lui..... Celibatarii au rareori flori
apafiament, Atunci, cine? Oare ce insemna asta?

r\r't'st gen de rizbunare meschini n'o mira din partea lui Simon!

.
rr r
1

ii;tci

gasesc cumva obiecte care si'1i apartini,

te vci anunta,

Ii

declarase

Ci

se putea

ci acea r:esi ii flcea servicii,, intilni discrct cu Dorr acolo?

rrrrisr-'

bitpatul.

;rrrrl piitrunse in serviciul siu, o gasi pc Jean r\iden care'si termina

dacd ea adusese florile? Da! I.dri

indoiali, lrnisc la cI dupa vizita

castelul Warwick si..... Oh, destul!

nun( :r. lira o tAniri fbarte inalti, filiformi si linistiti. Dlnd dovadi de Irr r,rlnr imperturbabil in orice imprejurare, era coechipiera ideali.
Ar

Nicoll ridici nervoasi pitura p?na la nas. Alex era un

r',ntl ii fiicu un raport exact


t

a celor

intimplate in lipsa

sa.

seducitor si pentru ca eru celibatar, nu trlia ca un pustni dimpotrivd! Birbatii isi iau plicerile de acolo unde le gisesc. Si
de exemplu, nu ezitase sI.... Da, dar Alex nu incercase micar
seduci pe ea. De
ce?

iil

Stevens a plecat acasi, de

dimineali. Era dezolat ci n'a putlit

t{l ll r;luui la revedere. A plecat 9i Bill7 Platt, iar Tom Woddmann are ur nr)u vecin: domnul Geoff Naylor care, aparent, sufera de o tlr'1r1,,,,:rrc

Nu-i pllcea.... sau nu era genul siu de femeie?

gasea urAtd? Prea scundi? Preatinara? Prea....?

vertebrelor. Prezinti simptomele traditionale: Irr,rtrrrrlrilitttea membrelor inferioare, intepituri in gambe','. Trebuie

Dar ce o apucase oare? Putin ii pdsa de ce credea despre

ea

il

I ,,r' l;rcrt <r 1'lunctie lombaruastlzi.

Baron! N-avea deloc intentia


sentimentale.....

si

se lase antrenati

in

com

\rrlonurisoara Flint? Este aici?


l\lrnnr.... Rezerva sase, murmuralean cisctnd. Iat-o pe Sophie'

ii

alungea din plin un dezastru in viatdl

82 te las. O zi bunil

IUCY }IARGRA\tsS

III'TA TRECUTUI
nrg? Femeia de serviciu probabil m-a uitat.

83

Dupd plecarea sa, Nicoll risfoi agenda, apoi se indreptd spre noul

bolnav. indatl ce
speriati.

o vizu pe tflnira

Vi s-a servit mdcar ceaiul?

fata, rjdici spre ea

privire

- Nu.
- Vi voi aduce imediat o cea$cd. Ar fi trebuit

si sunali.

Buni ziua, domnule Naylor, spuse dati clnd vi se


deplase ud,

Este prima

zimbindu-i cilduros. o vertebri?


aceasta

'.

Nu voi incepe prin a

mi

face remarcati, replicl ea cu un aer

,u()l.l:urt.

Ai putea sd consulli lista operatiilor;i si-mi spui la ce

ori

Da, domni;oarI. Ridicam un sac de ciment cflnd s.a intArnplat,.,;,

trrrrl trccutiil

ObservI

ci Anna se apropie cu o bluzd americani si teama i


r

- l)csigur. Mi intorc imediat. Lua tava $i se duse la buclt:irie unde


r

zugravi pe chip.

g;rsi 1'rc Millie, mica femeie de serviciu.

Va

fi dureros?

N-o uita pe domni;oara Flint, separeul $ase. Nu are ceai.

in niciun caz, domnule Naylor. Se va face o anestezie locali nu veti simti nimic, il linisti Nicoll. - Sper ci nu voi rimAne internat prea mult, murmuri bol

Ncnorocirel exclami Millie, ingroziti, ducindu-;i mtna la guri.


l')rcpard-i o ceagcl, i-o voi duce imediat.

Nrlrll consulta rapid agenda, apoi


I ltrrt crr

se intoarse l2ngd domnisoara

incretind fruntea. Trebuie trei copii!

si

muncesc pentru a-rni

luini

sotia si

ceaiul foarte cald.

Vcti fi operati miine diminea$ la ora noui, ii spuse intrAnd.

- Aveli ribdare pAni primim rezultatul examenelor. Vi trimite asistenta noastrd sociali si discute toate astea
dumneavoastrd. Sunt siguri cd va glsi o solutie, declarl ea pe un

Irr acea clipd, domnigoara Young, gefa personalului,

ceru

;rlrrrrisiunea sI intre gi Nicoll dispiru discret, pentru a le permite si rhm rrtc linistite. O intilni pe doamna Rudkin care se ducea la baie,
rpr ifIrirrrlu-se

incurajator, inainte de a se intoarce spre Anna.

in cirje.

Fii gata

sil

duci la infirmerie. Voi veni si eu indatl ce o voi

lri 1xrftirn, dar este minunat! glumi ea, Curlnd veti putea alerga

pe domnisoara Flint. Supraveghetoarea stltea pe un scaun alituri pat si citea. Purta un capot albastru ca peruzeaua peste o cima;i

h ttuturtrln! lk' r'e nu! rise zgomotos bdtrlna doamnd. $ti!i, imi voi petrece
wt'r,krrrrlrrl la fiica mea! addugd cu mnndrie,

noapte roz-intens, impodobitl cu volane. Ansamblul producea


contrast uimitor cu fata sa ursuzi si cu

pirul cdrunt.

srrrrt fericiti pentru dumneavoastrl, rlspunse cu amabilitate

Buni ziua, domnisoari Flint! exclami vesel Nicoll. Totul


Oh, dumneata esti! Ai putea si

ill lll
(

ordine?

)lr, t'stc intr'adevir adorabili cu mine. Ei bine, iat-o!

mi scapi detavapenrru

Nlr nll privi in direclia indicatd de doamna Rudkin si inima ii tresdri

84

LUCY HARGRAVES

IIITATRECUTUT
rloar, in

85

in piept: Alex Baron intra in sen,iciu, Cu picioarele tremurind, il urmi

timpul cdroraNicoll il suslinu pe domnul Naylor. Cind totul pindi semnul din cap al lui Alex
si

in biroul siu ;i-i intinse dosarul domnului Naylor. Sper ci intlmplarea neplicuti de ieri nu re-a impiedicat sI

st' lermind,
1x'

fixI un pansament steril

locul de prelevare.

dormi? murmuri medicul fird si-si intrerupi.lectura.

Vi puteti

ateza pe spate, acum, domnule Naylor,

ii

spuse cu

In mod inexplicabil, aceastl remarci banala avu darul yo minie. Igi petrecuse jumdtate din noapte gindindu-se la el ti indrianea
intrebe daci dormise bine! Asta era chiar culmea!

lrlindete. Vi voi conduce inapoi in rezervd. Si mai ales nu ezitali si

mi

;nrultati dacavadoare capul, vi voi da un calmant.

Venind de la tine, consider intrebarea cel pulin deplasati! rdspunse cu riutate. Alex

, -

o privi surprins pi Nicoll se dojeni cd vorbise fIrI sI

intrl in birou pentru a nota detaliile Irrterventiei, il gisi pe Alex ocupat si redacteze un raport. - Avem o echipi buni aici, nu gisqti? remarci medicul fird sI irtt'cicze si scrie.
Putin mai tAziu, cind Nicoll

gindeascd. Probabil o credea nebuni.

ieri?

Venind de la mine? reperi incet. Mirnrrisesc ci nu infeleg

bine..... Credeam catri.am sirit totusi destul de cavalerqte in ajutor,

- intr-adevir. Niciun bolnav nu s-a plins pini - Nici micar domnigoara Flint? - Nici micar domnfoara Flint.
Alex

acum.

inilli

capul qi o privi cu un zimbet amrvat pe buze.

Hm.... Vii..... pentru punctia lombari? inrrebd repede, speranla cI nu-i va cere explicalii asupra observaliei cel pulin ci

-'l'resilian si cu ea sunt duQmani declaragi. imi place si te previn nul bine, pentru ci s-ar putea si iasi scintei.....

Da. Vreiu si.mi servesti ca asistentl?

indrlznesc si sper cd el va avea suficient tact s-o lase linigtiti in

Desigur.

il voi

aduce imediat pe domnul Naylor la

llttrlxrl internirii. Dar este adevirat


hrlrr1ikrr.,...

ci

tactul nu este chiar apanajul

biigui Nicoll, foarte fericiti cdaveaun pretext si plece.


Alex intnmpini bolnavul cu un zimbet incurajator.

lhr

llitasem

ci ai o mare experien(I in materie! sublinie el ironic.


urmi il vei intilni.....

Buni ziua, domnule Naylor. Relaxati-vi, n-ave{i de ce vi in plus, domnisoara Pascall ya ayr'm. o multime de atentii
dumneavoastri si asta ar trebui sI vi fie de-ajuns pentru avdhce
mai fericit dintre birbali! glumi el.

rru-i nimic, pind la


. ( )c spui?

- lt' bdrbatul
lllill
( )lr!

care va reugi sd te ia de sofie

firi

si-i fie sco;i ochii,

hrtrit tnedicul suav.

Nicoll schigi o mind comicl, ceea ce ficu pacientul si

rtdi,

intinse o mascl lui Alex;i-l ajuti si-si imbrace halatul inainre prezentao pereche de mlnugi sterile. interventia duri citeva

'

ll rrulsurl cu minie

gi strlnse pumnii,

furioasi. Cum indriznea?

l)rrt':i 1i-ai terminat treaba, esti amabil si pleci? articull in cele din

$('
itrt,lt
l'.u ri-illn tin)l) rlt- 1'rit:rrlrtli

tltl{.I" tlA!!!tRA!E.-s

ittE(,l'l'ti{
''
1r

,"i

-- llurir. rftxrnnr;ii S;iri

in pilrortrl si itii pozili;r rlc ilrcPti iri


lrra lrr:lii

fat;r r.'i.

irr ri lir;irit'e

( tl rli( ir-iil .. \ il i ;trtr lll'it L lii,il ttir-ttitl;ltlt I'ti .ir,nl \llii,i;r. tit rlti \'il ltlttl ltt tli" tttr. \'i .ti;l'tt I::ri llt.rl;ll' t ,;i ,.iti t i i:il:ii' 'r''t i'' l ir 'li itruttgll irt i.tittstt'r. )li-;i , ,r,"i-,jl ri,

1r'lf ir'g,

\11)loil

ttt;tlitirxtsi in or'lti. r\lroi sr ltl.rit t;t .'i-i r,'Pti nristtr'ios i:r r.rrrcllt:
--

,, r

rrjl r lllt t. .. .

\iri

tlr

lasori. nLr se stie niciorl,rtli...

Nirrll il Luisrr:-t cu f irivrlcir. Situtclt ckrrinta dr"' lr-l rrr,'itlcl


,'\k-'x

ii:brrrri in r:is sisc asull cu irnulerrti si nu {ic alins. -. l.a lr.:i'crlt:rr... NI:l (lLl( s-() sallrt l)c Hilda Fiinti

. , l. ti(tit r.,i'1t.. . )iltlilll r, ,,,,t,,,ntr. I'JLt ',r :l (r irltitlxirttt tlt:' toitqt'it' )iiit sl ,,'ii l lt ltl tlc fttrii: i' ,.lll)iill\(.. iiill'

. '

r rr'4.t

i;iit ltti ltlairrt:.

O stt'rsr rnrt'rliat si liicoli. nurt;i ric ftrrie, ilvazu inlraritiin saia de

I r t't:ilitlitc:t fost la []irntittgit;trtt, tiltr'1lt'tlrlttlttti il

qlt'ltltrritl'ttli

';

trltrrnrultc, ul un zirubct irczistibil pr huzc. llra in starc s-o lranslixuc irt' tlurirnisoltrt I)mgon intr-un pisoi carc lriarce..,.. O
irnlxrlrravca incit ntr nrai pufcu triinrlil in rrN cazul. daci spcra so l,adi
ceclincl pc ca. i'a {i tlczanrigit. Putca lua lcr:tii dc lasou ltanti la stirsitul

t0rlrit' sltltttc 1'lc.iot [.istttttrr', 1ll'ictt'tllri tlr- t']rt ttli-a t'r ,, r ii :irrr irrlclrs gresit t:i'tt)i-;i \ptt5.. .. l'lc-itltt trizttt rioltt'o r li|li' '1ri rinttrtt si ctt tttiltc lltl llr itltr:lt'gt'tlt l();U'tC l)illr llCtllll'

t ,
,I

1 'i

rr

t|ist lli:titlc. Dt'carltl s';t iittttr:. t:sti.'itt lo;ittc lclr.'

"" '\ristirt
drigLili

victii! Ziua fu lirartc plin:i si fu usur;rt:i cancl lir inkx uita dc ccltipa de

,rri,urllli;tl. Si .tPoi. rrrri Iillsr.:sri llit lo'. Ros trrtt

li rrtt-rt:

noaptc. inarntc
rkrrnnisoarci lrlint.

tlc rr plcca, sc duse si-i urcze noapte buni


ci vi uri
vedea dupi

MAinc nu lucrez inaintc cle prinz, asa

rr iri . \lr :tt'rllui lttt rtt, rxcst(l zilc? ii llt'oPttstr ''1 , r'11-ili tctli s;i tltli rtzi illtr-tll)a tlitt , , l.r '',ii,r1i \lt ti sttiicicltt sli rtrli ltltt.tlllt cLl l)tltill ill;titttt" e:lii'i ttrtal
.

opcratic, o anuntd.
Oh? Si cinc te inkrcuicstc? o

,, , )l'l-l:lnillt itt t I rtls('r

lllti.
si pt'irirltl

intrebi supmveghctr)arca cu un aer


1

l
r

,r,, iit'irjli Cplp

rlt Iltclli tlaci itir t'rlr'' lltlftl ttt:ti ltinr si r,c ltgtiit"i

nenrultumit. jcan Arulen.


Atunci. cste binc...,. Noapte buna.

i(i;i..t5i l)ctiniraiutliilrtirrxiIxltilt.urrrrr.littt'rehiPsttri
lr ' I
,
v1'

' ,i,rr I rt:etlttt.t:i ca riiliclin<ltt-sc. i\tlt vcsli

lltlllu llulltl tl Lil'l('

inrlaui cc sc intoarsc acasi. Nicoll

ii telcfoni Elainci, perltru a o


l,irlLrt
sa.

l;t:i,t"(: r't (stc xrrbai'intrclli i\icoll. ltsczlttrtltt-se la llicioarcit


i)( \l)r pc care () ()flllllliztazli sllitllirl' lxrrrectrea tlc llincfaccre \/ilttt ,l ;t\'r.lt o i<lcc Iirnlritlahilli pentrtl :t:rtitttla firntiuri

intrcba daci Simon luasc intr-aclevir lucrurilc salr cu el, inalmi.

I)ar..... L)es1;rc cc vorbesti-/ intrebli mirata prietena

L'

Iri binc. clesprc obiectelc carc imi apa(in si carr: i-ai cerut lui

I
,

\,,' r

Simon

si milc

aclucri!

rrrr

rl,ill(i tlc slu'ttttfi!

88

IUCY HARGRAVES

IIITA TRECUTUT
:rt'ul.

89

m-ai implicat in aceastd treaba.

Un stand de ce? intrebi Nicoll. Esre oare o glurnd? Sper ci nu

Ba dar pufni in ras Iris. Ne vom vinde siruturile cu cinci franci bucata si cel interesat isi va arege partenera.

Este perfect, rdspunse cu amabilitate Nicoll, Doisprezece cu opt.

\/;i vom pune cimasa de noapte, vd veli simli mai comod.

dccit o ori si apoi alte trei infirmierc vor veni sa ne inlocuiasci. Mi intreb cite persoa,e poti siruta intr.o
Nicoll.

va fl amuzant! Nu va crura

O chemi pe Karen si amAncloud se agitari vesele in jurul patului


lx rlnavei,

ori, izbucni in rns


cle
r ;r

Avefi niste ghipsuri superbe, parci sunr ghetuqe! exclami


Mda.... murmurd domnisoara Flint

Vei putea face ore suplimentare daca clcrestil Apropo , conoadi: cum merg lucrurile cu domnisoara
Flint?

lrttcumasi Karen, pun2ndu-i cu delicatete picioareie pe o perni.

frri

entuziasm. Nu credeam

Bine' Este chiar foarte dociri. Binuiesc cc-i estc pulin teami, ca tuturor, dar Alex Baron a incercat s. seduci...,
ajuns pentm a vedea viata in roz.... slavd Domnurui, miine dimineatd pentru a o preg.iti cle operalic!

t/il fi atAt de grell...,.

in sfArsit, sper ci Tresilian stie ce facel

ltebuie si_i fie de ,u v.i fi acoro


culci imccriat,

Nu le veti avea de suportat decit zece zile, declari Nicoll rrrvt'lincl-o. Sora dumneavoastri va veni si vivada?

Asta mi-ar rnai lipsi,

bombini pacienta. Nu voi a$tatoatafamilia

venise la pri.ry 0rr:,s. inccp., ,.i-U faci prictene si daci vreodati Eiaine se va hrxrri si se despairi rre simon, p'are se va gandi si vind si se stabileascd la Leiccsteri,Ai fi lirrmidabil si ar putea irnpirti un apartament, ca inaintei

in definitiv, cra fericiti ci

La intoarcerea in camera sa, Nicolr se crezbr:ici si se

lx nlru atAt de putinlPlec la ea in convalcscenli, cstc de-aiuns.


- V;i

doare tare?

- []ste intru totul suportabil, replicl ea cu stoicism. - Nu czitali si mi chemati claca ceva nu este in ordinc, Vi voi da
rrrr t trlrllant.

(,u aceste gAnduri plicute, Nicoll inr:hise ochii si aclormi.


A

lrrr trecut de ora sapte cind doctorul Trcsilian r,r rizitczc bolnavii.

si Alex

Baron venira

doua zi, prima

biu.

grijd fu si meargd s<; vacli pe clomnisoara Fli Buni ziual (.um vi sirntiti?
sa

AOa Si asa.....

munnuri supraveghetoarea.

Mi_e foarte sete.

Nicoll ii aduse un pahar cu apd gi-i sustinu usor capul in timp

ritcntie, vor incepe necazurilel sopti Sophie inainte de rltslr;rrc:r. Nicoll se indrepti spre ei cll un mers sigur. liunii searal exclami politicoasd cAnd intrari in sali.
I

rtsilian nu catadicsi si rispundi, dar Alex

ii

zAmbi prieteneste.

Voi profita sd

vI iau tensiunea,

l)utem merge s-o vedeam pe domnigoara Flint?

spuse tinara

tensiometrul.

I)csigur, incuviinll ea, dindu-se la o parte pentru a-i lisa si


ltr',tr;t.

- Ei bine? intrebd

ingrijoratd domnisoara Flint, incercind

si

\rr1rt':tvcghett-rarca era

cu capul pe perni. Avea ochii inchisi

si

90

IUCY HARGRA1TS

I]ITATRECUTUT

9r

rdseturile trase, dar se indreptd indati ce-i vizu apropiindu-se.


Tresilian o saluti cu'un semn arcgantdin birbie qi se opri ei, cu mAinile in buzunare.

in

fatra

Poate vefi putea amina aceastl interesanti conversatie pentru

mai tAuiu, declarl cu riceali. Domnigoara Flint este destul de obositd

in aceastl

seard!

Ei bine, Hilda? Cum te sirnli astdzi? ointrebl cu o voce a4dgoasd.

- Sper cd ai ficut o treabi bund, Hector,


-

O tlcere de moarte se lisd in incipere. in pragul unei crize de


apoplexie, Hector Tresilian o privea ca gi cind comisese un sacrilegiu.

replici

aceasta.

M-ai vazut ratdnd ceva vreodate? srige Tresilian.

toba!

De unde sI stiu? replici bolnava strident. presupun cd nu


Mereu la fel de amabili,

Nicoll

ii susfinu privirea fira

sd clipeascl, gata

si infrunte trasnetele
ochiiiesiti

rniniei

sale. Doctorul se intoarse incet spre Alex Baron, cu

dupi cum vid.,... Serviciul tiu

din orbite ;i intrebi sacadat:

sd binecuvinteze

cerul

cd,

scapat de tinel

- Unde.... ati gdsit aceasti,... persoan[?

- Mereu la fel de odios, dupi cite vid! replici dornnisoara


Consternati, Nicoll se intoarse spre Alex, care contempla atentie tayanul qi vdzu umbra unui zimbet conturindu-se in
gurii. I;i indreptd imediat aten\iaasupra doctorului Tresilian, care un gest nerlbdltor ii ordoni si ridice pdtura, pentru a-;i
admira opera,

Pe domni;oara Pascall, domnule? rispunse calm Alex. Am intr-un tren? repeti


acesta, stupefiat.

gisit-o intr-un tren.

Apoi scoase un fel de nechezat care trebuia sd fie rls gi iegi cu


colegul siu.

Nicoll nu

se

deranji si-i conduci. Pentru nimic in lume n-ar fi vrut

si r[mini o secundi in plus in compania acelui omulel ingrozitor!


Itidici pemele dornnigoarei Flint 9i-izAmbi amabil. Presupun c.i trebuie si-i iertim grosolinia, avind in vedere

- Splendid, absolut splendid! exclami cu mtndrie. Te dor? - Cum ar purea fi altfel dupi ce m.ai micelirit?
Tresilian rise ascutit.

priceperea profesionali, declari pe un

ton dggajt.
murmurl

Minunat! Curnnd, vei putea

si incepi sd.1i teronzezi:,,

Mama sa ar fi fdcut bine sd-lbatalafund cAnd era mic,

supraveghetoarea suflflndu-gi nasul..., Sper....

ci

se

iryall cind spune

personalul!
N-am terorizat niciodati pe cineva! 8u..... Este o calomnie!

ci-mi terorizez personalul. Trebuie si supraveghez munca....

Nicoll observi cu groud cdbirbiadomnisoarei Flint tremura, nu! Nu va tolera ca acest odios doctor Tresilian sa aibdrplicerea
o yedea medic.

- Nu vI frlminta1i, o liniqti Nicoll. Voia doar si vi necijeasci. Vi


voi da un calmant gi miine va fi mai bine, ve,ti v-edea!

plingind! Iasd.piturain jos imediat si se intoarse

Mullumesc, copila mea. Esti foarte amabill, murmuri

ca

tl0mnisoara Flint cu recunostinte.

I]ITA TRECUTUL strrprindere amuzatici domniqoara Flint ii ficea ochi dulci!

93

in

acea

clipi, Arthur iesi din rezervasupravegheto arci, rizind.

Femeia aceasta este un personaj! exclami. Dar ii voi veni de hacl

Te cred fird greutate, Arthur, rispunse Nicoll zimbind, dar n-o

llrusca prea tare....,

Tocmai se terminase distribuirea mincirii, cind Alex gi Max

lpirurI in biroul in
Nrrylor in

care stdtea Nicoll, cu radiografiile domnului

Capitolul 6
In
acea vineri dimineald",in serviciul

mini.

- Nu te deranja, continui sa lucrezi, exclamd vesel Alex cdtre


tiin,{ra fatd care controla lista de medicamente,
Puse

in func,tiune ecranul luminos

qi asezi radiografiile.

Montfort domnea o agttalie


a

$tii, Max,

ci

aceast[ domniqoari a reugit sdJ puna pe Tresilian la

neobisnuitl. Un radiolog mergea in toate direcliile pentru

fotografia

kx'ulsdu?

tibia lui Avril, o laboranti recolta sAnge, un electrician urcat pe o


schimba un bec, in timp ce o femeie de serviciu splla pe jos, iar

Nu se poate..... murmur[ Max frlmlntindu-si barba, in timp ce


starea vertebrelor

rxlmina

domnului Naylor.

impl4ea carafe cu api bolnavilor. in plus, una dintre inirmiere li la apel si telefonul nu inceta si sune.

Este prima datd

cind il vld rimas

firl

cuvinte, continui Alex.

lirxl mi gAndesc ci ne-a llsat si credem cI este timidil


Nicoll profiti

- Pentru ca sd fie totul complet, ar trebui ca unul dintre


safaca stop cardiac! glumi Anna.

ci el era intors cu spatele pentru a-i scoate


o

limba,

rtlxri isi

relui treaba:
deplasare de disc, n-am decelat nicio infec{ie
a

FI bine si tacil exclaml Nicoll, bitind in lemn,


,.... sau ca domnisoara Flint sa cadd, din pat, continue

Este doar

nilrluvii spinlrii, comentl Alex ardtind colegului si.u un punct exact ;x'radiogafie.

infirmierl.

in ce o privefte, sunt linigtiti, ofti Nicoll. Este pe miini Arthur a pus-o la munci.
Arthur, fizioterapeutul, era un barbat de aproximativ cincizeci
ani, clidit ca un urias, a carcivoce caldd. si sonorl stimula bolnavii se dea peste cap pentru a-i

lir intoarse brusc ;i-i arunci o privire sarcasdci Nicollei, - Nu se poatel E$ti inci aici? Eraiatdtde liniEtiti incAt crezusem
nl plccatl

cd

'l'inira fati

se

opri

gi

respiri adinc. Cel pqin o jumitate de duzini

fi pe plac, $i Nicoll igi dldu

seama

rfu'r'alificative simti ci-i vin in minte, dar se

stipini

Ia timp gi se inchise

94

TUCYHARGRAVES
prdcere

UITATRECUTTIT

95

intr-o ticere dispretuitoare. Evident, nu-i va oferi


infuria!

a de a o

Nicoll auzi intr-adevdr o tuse rdgugiti gi sacadati pi se incruntI.

Nu cred ci este vorba despre o tdceili, murmuri,,6i mai degrabl

d,i auzit ce tocmai am spus referitor la domnul Naylor, sau eqti subit lovitI de surditate? insistd medicul.

de o crizi. de astm, provocati. de "mirosul minunat de iarbd tdiatd".

Trase repede perdelele rezenaui qiJ gdsi pe domnul idrmstrong

-V.am auzit, incuviinld Nicoll, zf,mbindu_i amabil lui Max" Apoi fala i se intunecd in timp ce se adresd lui Alex.

privdlit peste noptieri, cu trupul scuturat de o tuse imposibil de


stdpinit. Tdndra fati il intinse pe pat si-i lud pulsul. Bdtea mult prea
cu repede gi buzele i se invineliseri in mod ingrijoritor.

Vrei

si mi ocup siJ pun in pozitie de entensie? propuse

raceila.

Mai ales

si nu vI speriali, ii ordoni.

Vd voi ugura imediat.

Da, mulEumesc, rdspunse Alex cu asprime, Trei kilograme la fiecare picior in timpul zilei, reduse la doud

Acgioni sistemul de alarmi, apoi se intoarse spre Karen care


tocmai i se aldturase.

FIri si se preocupe mai mult

inventar, foarte murlumitd de ea insdsi. Deoarece acum


destul de bine pe medic pentru a gti cd,

in timpul nopgi de el, Nicoll se adf,nci din nou in

Adu-mi o mascl de oxigen qi incearci sd glsqti un medic. Alex


acesta continua

il

cunostea

Baron poate mai este la domn$oara Flint.

dqi n_o ardta,

eramdnios....

Aplici masca pe fala domnului Armstrong, dar


se sufoce

si

cu coada ochiului, ii obseni pe cei doi .bd,rbalicare intrau in salon. cu greu i1i puteai imagina doui person aje mu diferite.... Al,turi.de Alex, suplu, rvelt, a),cirui fiecare gest era plin de o gralie felini, Max plrea un pitic'care umbra rn toate sensurire

cind sosi Alex. Evalui situalia dintr.o privire.

Pregdteqte

un

amestec

'de hidrocortizon qi aminofilin, ii

comandi inainte de

a-gi

indrepta aten$a asupra bolnavului.

;i aqtepti si intre pentru a se ocupa de domnul Naylor.


ii explici aminunlit
Ia ce serve

ii

supraveghe discret

in

pentru a-gi urma colegur! ruervadomnigoarei Ftnt,


se pregdtea uu

Curaj, totul se va termina curtnd. Este doar o reactie la gocul

operator,

Continui si-i vorbeasci bhnd, pAni c2nd Nicoll se intoarse cu


produsele necesare. Injecfia nu

aaparatuldeextensie;i

intlzie

si-gi faci efectul gi domnul

intoarci la oficiu c^nd o vazu pedoamna Rudkin, .rr. cu dopul unui flacon de comprimate impotriva artritei,
se

si

lupr.

Armstrong is,i

recipiti treptat culorile, in timp ce respiralia ii

ajutor, apoi sd apropie de fereastri, de unde se:trysn,zgomotul surd si continuu al unei ma$ini de tuns gazonul. Este minunat mirosul de iarbl tdiatd, nu gisegti? exclarrd doamna Rudkin, adurmecinduJ cu incintare. Ei poftim! probabir

ii

veni in

Alerta a trecut, il liniqti Nicoll, indreptindu.i pernele.

Fusese

usuratl ci Alex se aflase acolo la momentul potrivit. O ii admira sincer priceperea profesionali.

exaspera desmri, dar

ricit cineva alituri, continui aritnnd cu degetur rezerva vecini cu

-As,teptali oirzitA, domnule Armstrong? il intreb[ Mi tem si nu


fie ingrijoraqi

a sa.

95

TUCYHARGRAVES

UITATRECUTUT instinctiv.

97

- Sogia mea trebuie si fie acolo, murmuri - O aduc imediat, declari Nicoll. -

pacientul.

Se indrepti spre vizitatoate cate intoarse spre ea ingrijoratd si o linipti cu un zimbet.


si-a revenit complet,

privire

Ai putea avea bunitatea

si mi lasi sI lucrez linfititi? articuld cu


i1i

arogan[i.

sotul dumneavoastrd a alut o probremi respiratorie, dar acum

Cum vrei, dar vom relua aceasti conversalie mai tAziu,


sd md asigur

promit, replici medicul ridicindu-se. Mi duc


Armstrong este bine.
Ieqi cu un mers leapin
reu$ea s-o

ci domnul
Oare cum

Se indreptl spre birou pentru a-si redacta raportul, clncl fu interpelati de un brrbat rotofei, imbrtcatintr-o
cdmagi foarte strdmti
qi nipte pantaloni de o curftenie

li Nicoll iqi afundi fala in mlini.

tulbure atlrt deugor? ii distrugea orice apirare, fird cel mai

indoielnici.

unde se afli domnuie Nayror, vi rog? o intrebi acesta poriticos. Separeul numdrul trei, rlspunse Nicoll, aritindu.i cu un gest direclia de urmat.

mic efort.... Poate gregise aritAndu-se rece fa$ de el. Nu-i declarase
Simon Hill intr-o zi ca rezistenla exarceba dorinla? Dacava incerca

si

fie mai pulin distantl, cu siguranfi o va lisa in pace.... ii rlnise orgoliul si acum era o provocare pentru el. Da, pentru propria
siguranld, era mai bine

cd Alex se afla in birou' l;i incrucigase negrijenr picioarele turgi 9i muscuroase inrr.o poza care.i era familiari si scria intr_un dosar,

isi continui drumur gi avu un soc descoperind

si

dea dovadi de blAnde1e.... deocamdatd,

in

tot cazul.

-Iarta-md,, murmuri tdnarafati instal0ndu.se in fala lui. - imi pare rdu cd te oblig sd-mi suport,i prezentradeclari medicul cu asprime, dar datfiind ci rucrim in acelasi serviciu, va trebui sd te resemnezi sa mavezi des, fie ci.1i place, fie ci nu,

in

acea

clipl, risund soneria de alarmi a lui Tom V/oodmann,


gi auzi zgomot de

urmati imediat de altd sonerie. Nicoll ciuli urechile


speriati spre

luptd. ingrijorati, se repezi in serviciu gi o vizu pe Karen cue alerga


ea.
a

- Te asigur ci.mi este indiferent, replici ea pe acelasi ton. - Oricum, te avertizez ci nu-mi place deloc si faci pe grozava! - Simpli problemi de obi;nuintd, doctore tsaron!
Doctorul Baron si-ar putea pierde rabdarea.....gi te anunt cd mi
numesc AIex!

Unul dintre vizitatori

innebunit! strigi

aceasta. A

virsat o carafd

cu api peste domnul Naylorl

- Dumnezeule! exclaml Nicoll. - Doctod Baron vrea si alertim serviciul


lisim pe nimeni si inre deocamdati!

de securitate si sd nu

o ricirire periculoasi in timp ce o privea posomorlt. Nicoll tresdri si simti din nou o srrbiciune perfidi
strilucea
cuprinzAnd-o. Se surprinse dorindu-;i s-o ia

in ochi ii

Nicoll telefoni imediat la polilie, apoi se hotlrt si meargd sI vadi daci se putea face utili.
Ce descoperi

in brale ;i

ii tdie respiralia. Doi irzitatoi il flneau de talie

pe
se

se incordi

blrbatul pe careJ indrumase inocenti putin mai devreme, care

98 zbateaca un adevirat diavol, urlAnd:

LUCY HARGRAVES

IIITA TRECUTUT
srrspine. Este.... convins

99

cI

sotia

il inlall indati

ce intoarce spatcle,

"O si-l omofl" Alex isi tampona cu o batisti nasul care sAngera, in

rl;rr.... sotul meu n-a..... incercat niciodati s-o seduci, a condus-o doar

timp ceJ incuraja pe domnul Naylor,


acestuia plingea disperatl.

cirui fati siroia de apI, iar sotia

crr masina 1a.... statia de autobuz din


(

cind in cAnd! Oh, sirmanul

ituffl Acum. va fi de risul intregului serviciu!

Hm.... Polilia nu vaintirz;ia sd soseasci, anunte cu fimiditate,


acest spectacol.

rir
l

Nu, doamni Naylor, o asiguri cu amabilitate Nicoll. Si chiar daci

nluciti de

;rs;r Ar

fi situalia, il vom putea muta pe sopl dumneavoastri in alti


se

Sper cI va fi aruncat in inchisoare! vorbi strident atacatorul.

il
,

invit eu minte pe acest..... Casanova de doui

parale si-mi curteze

i. l.islnd-o pe femeia cumsecade sI-si revind din emotii, Nicoll


cartilagiul nasului, strAmbindu-se. Poate

sotia!
- Scoategi-l de aici! ordoni Alex, - Bine, doctore, fdcu unul dintre vizitatori, cttprins vizibil de
hohot nebun de rls. Haide bitr1ne, vino. Nu-ti este rugine si ataci biet om hraapararc?

inlo;rrse la muncd. Trecind prin fata infirmeriei, ilvazu pe Alex ci-si


ltnl p:r

ar trebui

sd-1i aduc

gheali,
el.

ii

sugeri apropiindu-se,

l,,rur-rni

si examinez striciciunile, te doare mormii

tare?

Nu.... Acum este mai bine,

Duri un timp siJ duci afari si serviciul de securitate le dldu

Nit'ollisi stiplnea cu mare greutate un hohot de ris.


-- l)umnezeule..... din fericire nu e$ti desfigurat, declari incerctnd

minl

de afutor.

- Cum vi sim1i1i, domnule Naylor? se nelini;ti


primit nickl lovitura?
Acesta scuturi

Nicoll. Micar

rl,rl

r:istreze seriozitatea.

negativ din cap qi pfu'u foarte stinjenit.

$irbitit pentru ca el sI n-o vadi. pufnind gi lui un prrrup pc care-l udd inainte de a.i curila fata, musc2ndu-;i buzele
St' intoarse

S-a interpus

doctorul Baron si a primit el pumnul care-mi

ft'ntnr

ir nu-si

trlda amuzamentul,

destinat, mirturisi cu un aer jenat. Dar nu este adevarat,

si

qtifi,

Spr ci

n-ai vreo fracturi?

m-am atins niciodati de sotia sa, vi dau cuvintul meu de onoare!

It

cirrrla tuturor eforturilor, ii scdpi un ris infundat. Alex

ii arunci

N-ave1i

de ce si

vi

scuzali, domnule Naylor, interveni

Nicoll. Vd voi schirnba cear$afurile $i, daci weti sd mi urmati

Ptvtr.' lirrioasi.

Voi lirce o radiografie, gi nu vid ce este atat de nostiml


Nrr,

ci o ceagcd de ceai v-ar face foafie bine. O conduse pe biata femeie, care plingea, pAni la oficiu insdrcini pe Ikren ;i pe Anna si se ocupe de sopl sdu,
Naylor, ued

dimpotrivl,...

este foarte trist,

hohoti tdndrafatd. Vrei,.... si

lil0rrg:ii.... sau nu crezi in acest leac miraculos?

lilrlcrr cu lacrimi! Alex nu It'rrrc.

piru

sd-i aprecieze deloc gluma. O

Este vecinul nostru,

ii

explici doamna Naylor intre

100

IUCY HARGRAVES
cd nu te

UITATRECUTUT
llos....

101

Cind voi vrea o mingiiere, te voi anunta! $i1i garantez vei mai gXndi sI rizi prostqte!

- fuculti, de ce n-ai veni aici in weekend? Pregitim o petrecere,


in
asta te-ar distra

incar?nind, Nicoll
serviciu.

il

abandoni tristei sale

so(i

gi se intoarse

fi apoi, vei putea dormi in camera mea..... Elaine se gribi si accepte ;i-gi didurd intAlnire la gara din
Nicoll se culci ;i cizu imediat intr-un somn agitat. Visd un viking

Ia sflrgitul zilei,

se duse "La trei sfegnice", unde comentariile

l.eicester, joi seara.

referitoare la incident erau in toi.

Nu, Alex n-are nasul rupt, o informi Max. Dar nu sunt nemu,lpmit cI nu m-am aflat in imprejurimi in acea dipl, individul

liumos cu nasul insingerat pe care

o frumoasi prizonieri,

care

scmdna in mod ciudat cu Dora Cromwell, il ingrijea cu tandre1e....

m-ar ft ficut cu siguranli K,O.! Trebuie sI fi fost ingrozitor, relui Meryl. Ce fericire cd n-am fost,'

A doua zi dimineali, se int1lni cu Alex in curtea spitalului.


riii-i vorbeasci.

Se

ir$tepti so salute cu un aer distant, dar spre marea sa surprizd, o opri

acolo!

De fapt, a fost mai degrabl comic, pufni in

ris Nicoll,

Si nu te mai temi ce domnul Naylor va fi ucis de vecinul


Cu

sdu

Max

ii arunci o privire severi.

grlos, ii dedard, l-am transferat in alt serviciu.

Alex mi-a povestit

ci

ai rns de el!

Nu m-am putut stIpani..., DacI i-ai fi vlzut mutra! in sflrgit,

atit mai bine, murmurd Nicoll, observindu-i pe furiq nasul invinelit. Cum te simli? Si gtii ci-mi pare inm-adevar riu. N-ar fi trebuit
rrl rAd de tine.,..

e bine cAnd se

termini cu bine. Sper doar si n-aibi intilnire cu

Univers in seara asta! addugi cu maliliozitate.

*
Mi gindesc ci

intr-adevir, aprobi el sever, cu ce o licirire malilioasi in ochi.


tmposibil, termin la ora noui gi treizeci.
Atunci, mAine?

Nu, trebuie so vadl doar pe Dora Cromwell.

Itrctind o compensare, Cinezi cu mine disearl?

va $ti si-i ridice moralul.....

'f

"Nu mi indoiesc de asta....." se gindi cu ironie Nicoll.

ci Neil le va face o initi weekendul urmitor gi hotlrirl de comun acord si otganneze o petrecere in onoarea lui. t;i repar:tizari pregitirile, apoi Nicoll
Joe schimbi subiectul, anun$ndu-i intoarse acasi. lnainte de a se culca, dori sI-i telefoneze Elainei.

inira fatl eAta oclipi.


pace....

La urma urmei, de ce nu? Era ocuia visata

M incerce noua sa tactici! DacI inceta sd fie rece, cu siguran,ti o va

lftn in

- Cum merg lucrurile cu Simon? o intrebi. - Cum nu se poate mai riu, ficu prietena sa cu tristele.
mereu pretexte

- liunt liberl inceplnd de la ora patru $i jumitate. - Pcrfect! Joci tenis?


..-

Llm, da, dar n-am nimic dintro campioanl.....

si nu vini la intilniri

si..... cred

ci

are o

'= N-are importanli, nici invitalii mei. Voi trece

si te iau la ora

102
cinci, declard plecind.

LUCY HARGM\1ES

UITATRECUTUT

103

Alex era deja acolo. lgezat in maqina a cdrei capoti era deschisd, privea distrat tabloul de bord, Cima;a albd cu mtneci scurte, pulin descheiatl, ii dezvelea bustul broruat gi acoperit cu

- Ei, a;teapti! strigd repede Nicoll, refinindu_l de mineci. Nu


mi.ai spus unde vom merge, nici cum trebuie si rnd imbrac! - Vino cu sau firi haine, cum i1i placel

pir

auriu.

- Bun! Pentru cd nu vrei sI fii serios, n_am sd vin! replici ea pe un ton imbufnat,

Bund ziua! exclamd Nicoll cu dezinvoltura, luAnd loc aldturi.

Ai avut o zi

bund? intrebd Alex, adresindu.i

un zlmbet

, - Oh, ba da, ai sI vii..:. ficu Alex pe un ton mieros. Amintegte-[i,


este pedeapsa

seducltor.
Mmm,... fird nicio inciierare, din pIcate..... glumi ea,

pentru ca+i.aibitut joc de mine!


capul in jos, in semn de infringere.

Nicoll

lisi

- Cu siguranfi, vei aprecia si te poti schimba dupi meci, dar


nu'1i face probleme, vom cina ra mine. Am un teren de tenis in spatele
casei.

spune'mi cel pulin daci trebuie si iau cu mine o rochie, oftI.

-Atunci, egti in plini formd sI md bali mir? - Nu sunt atltdesigurl, rdspunse Nicoll, increlind nasul cu un aer ;trenglresc. Sper doar ca invitatii tii sd nu fie prea talentati,.,,, ii
cunosc?

Este vorba de Dora

;i

de fiica sa. Are treisprezece ani. Presupun

ci nu te deranieuasi joci impotriva unei liceene?


aceste cuvinte precd,

pe Nicolr mistuiti de curiozitate. oare cine erau musafirii despre care vorbise? Murea de nerrbdare sil intilneascd,in afaru muncii sale, dar in acela;i timp

cu

rlsindo

Nu, binein1eles..... reugi sI ri.spundl, in ciuda constemi.rii.

se simpa

speriatd. Md'car dacd ar putea rrmane

doui minute singurr cu er, firI

Afllnd identitatea invitatelor, avu impresia cI primise o palmd. Monstrul! A;adar, pentru asta o invitase! Le servea de doamni de companie gi in acest timp puteau si fie fericili in dragoste!

so priveascl pentfu a'si pierde orice control, iar bunele hotiriri si dispari ca un fum.,.' Ei bine, tot ce trebuia era si-qi pdstrezemintea
rimpede. se va

sd tremure din toate incheieturile. Dar nu! Era suficient

mulpmi cu o relalie pur prieteneascd intre ei, punct. De altfel, poate mAine ya ploua gi intilnirea va fi anulatd....
gi imediat dupi ce-si termind munca, Nicky se grabi acasd, unde fdcu un dus, imbrici o jupi albd

- Unde este domnul Cromwell? il intrebl lifnoasl - Lipsqte momentan. - Ia te uirl! - Ce vrei si insinuezi, exact?

Din nefericire, fu o vreme splendidd

Absolut nimic, replici acru, alintindu.gi privirea asupra


la orice

parbrizului.

Alexii arunci o privire lungi printre gene, dar se ablinu de


comentariu.

de tenis qi un tricou roz. Dupi ce viri o rochie de plajdin dungi intr-o geantd, igi privi o clipi imaginea in oglindi, igi puse o urmn de
foz pe buze qi fix la ora cinci cobori in hol.

Cred

ci o sl-1i placi mult Cluissie, relul

Este o

copill adorabild.

larprezenlataiivaface bine gi Dorei. Are multe probleme, acum.

r04

I,UCY HARGRAVES

IIITA TRECUTUT

105

-Asadar, voifi.razade soare care-i va lumina ziua,ilironizatAndra


fatA.

r('ce.

Este adevirat ca imi scoate uneori peri albi, glumi ea,

Du-te si anun.t-o pe mama ta ci suntem aici. Doresc si beau ceva

Sper

ci nu te va traumatna pre

mult sa fli

amabild

drryd-amiua intreagd,
sarcastice.

replici perfid Alex, aruncindu'i o pri

Pici bine, tocmai prepari citronadi! strigd Chrissie, care alerga

rlcja spre casi.

Nicoll strinse purnnii si se obligd si fie calmi. Nu-i va


pldcerea de a-l llsa sI vadl

cit de mult o atingea


in

sarcasmul sdu!

Nu se mai intorsese in acest cartier de la seara in care Simon


dusese acolo sub un fals pretext.
acea zi se innoptase gi nu

in gridind si o invitd sd ia loc pe un ft rtoliu dirr lemn alb. Pufin dupi aceea, Dora deschise usa-geam, cu o t;n,i incircatd cu pahare in mtni. Aparent, se a$tepta s.o vadi pe
Nicoll, deoarece nu ardti nici cea mai mici surprizi.
irr timp ce bea

Alex o conduse pe Nicoll

mare lucru. Dar acum, soarele strllucea sus pe cer $i admiri indelete splendida krcuintl a lui Alex. Cu siguranli, era mult
mare pentru un barbat singur, dar Nicoll inlelegea foarte bine de nu voia si se desparti de ea.
De-abia parcaseri,

linistiti biutura rece, Nicoll privi in jur si.i impirtisi


ea? se

lrrr r\lcx admiratia sa.

0e gridini superbi! CXnd gisesti timp si te ocupi de


rrrrrr, rcmarcind gazonul proaspit tuns si trandafirii
l,lt;rli.

agititori perfect

ci o adolescenta slabi

9i

supli

se napusti

din casi, cu coada de cal saltAnd vesel pe umeri.

r\m un gridinar. Lucreud, pentru noi incd din epoca pdrintilor rrrt'r

Salut! exclami cu bucurie, in timp ce Nicoll iesea din

Ihr din nefericire,


Si sotia sa

imbdtrinit.

Oh, dar e$ti Anere! CAnd mi glndesc cd el mi'a declarat

ci

ai

intrefine

casa,

relui Dora.

Ceea ce-[i explici de ce Alex

o suti de anil
Se repezi la Alex si-i dadu un pumn in burti.

rrrtl un barbat foarte rdsfdtat, adaugazimbind. Vorbeste.mi putin de


rtrrrrrrisr;ara Flint! Se poartd bine?

Tu ai spus-ol exclami pe un ton acuzator.

N-am de ce

mi

plAnge,

in

afara de intrecerile oratorice cu

Alex se cldtini ca

ti cind

fusese grav atins si-$i ascunse faga.

t[x torulTresilian!
Mnrm..... murmuri Alex. Am crezut intotdeauna

- Uqor, micl tigroaicl, nu uita cI sunt foarte rinit! gemu el. - Totusi te ador, mare mincinos! exclaml
atimindu-se de gitul siu.

nlr ur';rt

in

spatele animozititii

lor

reciproce.

ci este ceva Un fel de relatie


indigni Chrissie.

tlmgoslt'-uri, daci intelegi ce vreau si spun.


I )h,

fi-o prezint pe Nicoll, care va implini o suti de ani luna

nu! Doar n-o

sd

vorbili totusi de munci!

se

declari solemn. Nicoll ii zimbi tinerei fete.

lin,rlt';rrn

ci trebuia si jucim tenisl

l;r ordinele dumneavoastri, domnisoari! exclami vesel Alex,

106

IUCY TIARGRAI'ES

UITATRECUTUT

107

scotandu-si

gribit pantalonii, sub care purta un $ort alb de

tenis,

.cupa de cafea. cdtevaclipe mai

tiziu,

Dora il urmi ducfind paharele

Facem o cursi? Primui sosit!


Ramase singure, cele doua tinere femei

rnurdare. Nicoll se hotiri sd ajute la debarasarea mesei si se opri in usa

ii urmirira g.lnditoare cu

llucitdriei, ingrozitor de jenatl. Alex o (inea pe Dora in brate si o


lcgdna usor.

ochii.

Alex ar fi trebuit

si aibi copii, declari brusc Dora, Ar fi un tati

Nu te ingrijora, totul va fi bine! il auzi murmurlnd.

minunat"

Nicoll inregistrfi noutatea, dar nu rispunse nimic. Oare ce ar fi putut adluga?


Li se

Nicoll se intrebi cum sd dispari tanirul birbat indlti capul si o vdzu.

firi si se faci remarcare, cand

allturari ti hnplrtird echipele. Dora va juca irnpreunl

cu Alex

siNicoll cu Chrissie.

- Doresti ceva? o intrebl firi si pari citusi de putin stinjenit. - Hm..... Am venit si vid dacl pot aiuta la spilarea vaselor..... - Lasi asta, spuse Alex luindu.i farfuriile din miini" intoarce-re si
il lrr. iti voi aduce
;thurind.
cafeaua,

$i nu md lali sI clgtig, nu? strigi adolescenta in timp ce Alex se

pregdtea

si

serveascd. Joaci apa cum se cuvine!

Nicoll se supuse

li

medicul veni putin dupl aceea cu cestile

Foarte bine, tinard fata,


rostogolindu-;i ochii cu un aer teribil.

tu ai vrut-o! declard

Curtnd, Dora isi privi ceasul si se incrunti.

Lovi cu toati puterea in mingea care se izbi in fileu, in flui

Clrissie merge la scoali miine, este timpul si se culce.


Vd conduc, accepti Alex, Asteapti.mi, Nicoll, nu lipsesc mult.

jucitoarelor. Treptat, partida deveni foarte animatd. 9i Chrissie cigtigari meciul. Tinara fatd
deoarece juca intr-adevir bine.
Cnnd se intoarsera in casd, Nicoll o intrebd dacl intenliona

pini

la urml, Nicoll

ii

paru ciudat

si

rd:ml,na

singuri in casa iui Alex, isi termind

il

binui pe Alex ci nu

.irlcaua, apoi se hotdri

si

spele vasele. Aproape terminase c6nd


asta, bombdni el, prinzAndu-italia.

strdduise prea mult, dar Cluissie alnsese probabil un antrenor bu

lirrirul barbat se intoarse.

sI

li-am spus si nu te ocupi de

pe urmele mamei.

Nicoll simti un asemenea soc, inctt scdpi ceasca pe care o clitea. - Oh, iarti.mdl exclaml ridicind.o. Sper cI nu s.a ciobit..... N-are importanll, sterge.gi mai degrabi mAinile si vino sI-mi vurlx'ste despre tine, ii sopti Alex la ureche.

- Oh..... Nu! exclami ea. Este mult prea obositor. - $i tatil tiu cu ce se ocupd? - Lrrcr ead. in televiziune. Dar momentan lipseste.
Cinari in sufragerie. Dora preparase carne rece, salati si o tarti
crema $i zmeurd. La sfirqitul mesei, Alex se

'-

l'rrlund tulburati de apropierea

sa,

Nicoll

i;i sirnli

inima

bitind

ntlrrrrrcste si incercd si ia un aer relaxat.


Mi-e teaml

ridici

si declari

cI

se

ci

ar fi foarte plictisitor pentru tine.

108

LUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT

109

Permite-mi si judec eu insumi, domnigoari Independenli.

Foarte bine. Du-te si ia-1i lucrurile.


sa

Pentru a-si face de lucru, Nicollipi $terse cu meticulozitate miinile, dar eraconstienta cI el ii observa toate gesturile cu atenlie, Minunafii

Nicoll ficu apellatoatl mindria

pentru a nu se prdbusi. Merse

cu bdrbia sus, cu ochii uscati, dar in interior, inima

ii slngera.

sii ochi albaqtri o atrigeau


inainte
sd

ca

un magnet, o fascinau, o hipnotizau.

intoarcerea avu loc intr.o ticere incordati.

intr-o tresdrire de luciditate, infelese cI trebuia si plece foarte repede,

Multumesc ca

tiziu. - Trebuie si mi intorc departe s-o simtl Este tiziu


fie prea

l)ctrecut totugi

u venit, o zi plicutl

spuse foarte politicos Alex. Sper

ci

ai

acasI, declard cu
gi lucrez devreme

o siguranll care era


miine dimineali.

Desigur, Am fost foarte multumitd, eu...,

- Mincinoasl mici,... $opti medicul. Nu este grav. intr-o zi, ai


sri-rni spui aceasti

T?rziu? La ora noua si jumitate? comenti Alex cu

o liclrire

kud, cu convingere. Noapte bunl.

periculoasi in ochi. Recunoaqte mai degrabl ci-qi este teami si

rlmii

Noapte

bunl
se

singurl cu mine!
Te sfituiesc

Cu obrajii artAnd, ie;i din ma;ini. Alex demari imediat si ea

si nu mi atingi, suieri tAnira fati, dindu-se inapoi,

int'hise in cameri, cu picioarele tremurAnd. Naiba sl.l ia. O avea pe l)ora si toate femeile pe care le voia la picioare, ce-i mai trebuia? Oare

Vei regretal Nu cred..,. ficu el cu o voce joasi, continuind si inainteze

nu putea s-o lase in pace? Un lucru era sigur: nu mai trebuia si iasi

o impinse

lingi chiuvetl
i;i
puse miinile pe masa de lucru,

lrr cl. Era mult prea periculos......

Nicoll igi linu respiralia. Aiex aproape, mult prea aproape.,.,

o parte gi de alta a trupului sdu, astfel

incit

era prizonierd.... Era

ilvlm

aplecnndu-se incet spre ea

inchise ochii intr-o incuviintare mutd.

- $ti
Albi

atit de imprevizibiH.... ii sopti Alex. Atitudinea ta ar si


se

face un barbat

sinucidi, si gtii! alu impresia cI i


se srAnge inima. Nu

ca varul, Nicoll

si

qtie cXt de ingrozitor era ce-i spusese, nici

Proiectatl

in trecut,

revaan

cit de rdu ii corpul neinsuflelit al lui Leo pi


te rog, declarl cu o voce

sentiment de vinovllie

cit

gi de disperare o cuprinse.

-Vreau si mi intorc acasi,

firi i

Alex se didu imediat inapoi, cu maxilarele stranse.

hF]++s

T]ITA TRECUTUT

111

bine astfel. Sirnon a fost mereu mai degrabi neserios, nu?

- Oh, stiu ci nu l-ai pllcut niciodatd prca mult, declard Elaine


srniorciindu-se. De altfel,
sii-ti fie rostit numele....

nu stiu ce s-a petrecur intre voi

in

rvcekendui in care a venit aici, dar de atunci nici micar nu

sqlorti

Ei bine, ma cunosti...,. Nu iam ascuns niciodati

ci

dezaprob

rlcgajarea fag de rine si s-a simlit probabil jignit.... Asculti, inteleg

ci

Capitolul

l)('rltru moment totul iti este egal, dar poate este pentru tine ocuia rurui nou inceput? Sunt siguri cd nu vei avea nicio dificuitate in a gisi
rrn post de infrmierd in alt orapl

Descinzind la Londra pentru afaceri, tatdl Elainei isi insoli

- Crezi? mormli Elaine suflAndu-si nasul. - Da! Haide, putind indrizneali, ce naiba! Te duc in resrauranrul
rr0stru preferat ;i-mi vei cunoaste prietenii. Ti.am spus ca organizlm
rr

pinalaleicester, in
si-;i

acea zi de vineri. O gisira pe Nicoll

in camera

si sporoviira in fala unei cesti de ceai, Apoi, domnul Garner se

ri

rllici petrecere mtine seari? vor fi prezenti cei rnai multi dintre
Nicoll

ei.

lui

ramas-bun de la cele doua tinere.

Srurt foarte simpatici, vei vedea.

A$a

Trebuie si plec, dar nu sta prea mult


sd

firl

sI-1i vezi mama,

;i

Iris flcuserd cumpirituri in yederea petrecerii, in

acea

cI vino duminici

min2nci acasl, cu Nicoll.


gi se

rlrrlr:I-amiazi: piine,brimetud, pateuri, biscuiti, chipsuri si multe altc

De acord, tata, accepta Elaine sdrutindu-I.


de-abiaieqise

Du
Nicollei.

tatil siu, c[ izbucni in plins

trinti pe

Irt ruri de mincare, lis1ndu.i lui Joe grija sd se ocupe de peste. (,ind ajunsera la "La trei sfesnice", Nicoll il zai pe Neil si i-l

lrrzenti Elainei. luni pentru...., un stagiu. N ci.... nu meritd osteneala sl'l


lii bine, Neil, vorbeste-mi de noul tIu loc de munca. iti Irrt lt'lxi cu amabilitate.
l)a,
place?

Simon pleacl in Canada intr-o

il

mlcar nu m-a anuntat, Mi-a spus

pentru ci nu ptie unde va lucra dupi aceea! ii explicd printre


cu o voce sacadati.

mi simt

deja ca pestele

in

apa, rlspunse acesta adresAndu-i

urr z;inrlrct seducdtor, Dar

di-mi vesti despre protejata ta: a vorbit oare

Nicoll ingenunche
umerilor ei.

lingi

prietena sa gi-si trecu

brapl in

th'r'rrrrtl am fost s.o vdd?


Avril?

- imi pare rdu pentru tine, Elaine, murmurd. Dar poate este

inci nu, din pdcate. As, sunt convins ci se va intimpla pe neasteptate, clnd nu

se

112

LIICY HARGR.\\BS

TRECUTUI

t13
me
Ll.

mui lstcupt:il I:rrtli-nc

ci ulrbinr

dcspre lirescrie. arilrugi cLr r,lll


.

lcr

iLrcdrrcl in liziotcfirpeutul
r sli rn;i il)sotcsli
i

incurcut. intorcinrlu-sc spre Irlaine

- S:innrtnulbrirbrtt, ii plirtgl il rrsrtrlri rrrht'stc/


pini
la biscrica?'

Siec:ti tjrcc rlacrt-tt

--

\Ili rrig. sunt ollisur.ritli.


(

)hi Esti si rirunnrutu infinrrrcr:i? o nrtreb;i cu


tlar lrt ltol'li} ilt'ltltsrtlr. in Lorrrlr;r
IiizLlt

lrltlrt ii itruncas(':ttttr'tt'i r) ilrivil'('it',,titt;i. slt'it:,lintl:

I)l

(.t'ruit l

S:i

lic rxtrc {i

{-'rt{-'t'c

itt r.li:;ritor:r. r{orlrrt'c/ 5i

itt

tit:trtori

,\tokr ;tm rnt:ilnn-o tre Niroll. (lin) se iltec rrl


I)rrttrut

itrtiotlrttr'ti

ri,i\ ri lrrlrc:iarr r) r.rsolrrii stllitnb;itttt",i Nicoliti. elrrc s('ltil'rtlt cil ittt

ili

lLttrez in s:tilt rlc oper:ttic. ii erir[c:i l:llunt',

;r:r rie r'.js.

\l,ti rrtultr coirgc rlc lui \icoll ii sr:tkitrrr:rr:t si riisLrrt:rr';t cu ltrrirn;tlit rit':Prt' |r.'ir'('( {-'r'r'ir i.rr-'u.;itit:i iit onortielt lr;i Nt'r[ ,\lrr ri sc rlr':lllirtrr:i tt'sr-'lr ri ir'lt'tkrtui tirtrrt trti'sc iirttrttstt';i iri l;irrrittuI
iirlirtttirrt'lot
:,:i st' r. tlh't'.

ri:tl lr,-rili;irt i)lutrtir r\tl'trn rir irirrltrrrirrI rll tl iirsir.i ,{)tlt r|tit'lt. il t'iIlir;t.t' IIl.illlt(1 :\,1 r;l\,t.
Uil z..rrrrhi iit r"','or,ltr|lr ;i((.,stit:,.r.'lrL.;Iiroi {)t!rii rcr.rrrIttrr'-r.;iili
": .lllllrrll l( aU rllt:lrlll'l.lr,,'('t'1,., :l( i'..i.
rr,i:;r' pr.:
.

{jrx

irt hitr,tr. rir'Lllrti ",it t.rtl;ii.ltzl t'ltporl ttl zilnrr.


rlr:t llrt'i",

rlalt t--r'r:fr-'ri. iltoIri\-{.' t\li-;trn ;rrlrrr trri r;ii rlt' riornrrl - llirrt'. iiluri( i l)('rlrililt(' Slri-t'r:i i1u tt i.,l i,. onr iirr.i. rleil:ti'li lrieoll stirrg,rnti irurrir-tli \ rlottlt zt. sr 1tt'ttllti irr iirtistt' si rr.' titir, ,i

rii ,- t )lr lru .

I'rili

s;i

irr llrtrrl rnt'u.

'r1:t

Vr

c lrt

1r e:l

o iill])ri it;tttli,rl ili riir 1r.,iiiltti'Ltl r':iti;ttirr,sr


ittr

rltilrirtrrtt:i. trl'i)uilt s;i stoltlli i'r'ltrile (lrrnr:,r:t:,rr,.


ire

.,, ,, ;rt. ltt ilcetl t i ,',t ri lt,-cltst:i

,.

r'

l.rt t

1lot li-r';t

i li:;ritot.i,-'l

i
('ii t,ri,r' o qfr.:t,:ti;i.

., !i'rurtr i).tt ir:,trtirltrl,. (,i./l!!r . !-l(li


' \l]r l\ ('tl ll'l:l': l )r'

rl-o irtt'rrnt;L rlc}rrr. . .. irltr-,tt1,. r:[r. rn ;t jrtrt. rklctontl 'i'ir.'.,iiiltn vtrrisc s-rr (.()l)sulte lrt su;,r'rilqj r(ir.),rr'(' u sr itititAsc
rsPt'11i1,{

truu 1lce:il nr0tiI itri tr'-lt; g,intlit rit, t,,:i.l'.1 \,t rt { ,t\ ll,)i:-\i:l

,titii'i

trit r r tt ritr t,.'-,rr qt'.rlrtt r:'l lL'i)!'r'.'riirl ilr


zt

rnriliurrrit tlc s(urca rk: sinlltatc ;r 1l:rt'itirtci

s:rle

,irri'iiiLli. ffl))ilrc:lsc 1lr.'liiti. i;:ic 'it'r'1rr ,i i rr'r'lt'fi r:t lt't't t i ttlt.

'l'i -- llirrr st' ior' \( orte slriilstrlilr .i co1',cile rnliirrr" ro))arcasc, \por. i'or.n r.erlcl cunr Ic rltscurci cu carlclr, (.u putirr noroc, iti vt'i

'r,i( erivilrle. oclrii :tlixlsiri .ri itu,.\icr ltriill(ll\Li'ii itli!,uru. ili

mpc g:itull

l
tlr

i;rtri ir tio'crri lilartc lrlrlrrlrt.

I)r

rl;tta rt('ulsta.

rrrrnisolrrr lrlrnt rrrr

st fistici la ruvintclt'
ii
rcplicesc. Anr to:rt:l

irr('iir l)c tlrr'lc tt'uttt'trlcz It-;tll () ltittitli tlt iitlcrli t;i


,r irrn;L'i l)c cltrc o cunosc. articLllttsc itt:tintc
cic a icsr.

ir

rlrzltgrrallrtc ;rlc nrcrlicrrlrri.

trirttilttl

Nrr crerl ci-ti r,oi ofcri aceasti plliccrc.

174

IUCY TIARGRA1TS

UITA TRECUTUT

175
Pe

Nicoll rdmisese singuri, dar nu simgise nicio bucurie la gindul


cd-l rinise.

bittnd-o cu amabilirate

mlni.

"De ce trebuie oare ca toate intrevederile noastre

si

se termine

Nicoll nu-si crezu urechilor. ingeras? Ntt era la capdtul surprizelor. cleoarece fala supraveghetoarei se acoperi atunci de o delicati
ruseati.

intotdeauna atat de riu?" se gindi intrAnd in rezerva domnisoarei


FIint.

- Minunat, murmura Arthur. Pari de douizeci de ani clnd eqti


furiciti...,

O transportl pe supraveghetoare la infirmerie si-i tdie ghipsurile. Pligile erau perfect cicatrizate $i sdnitoase.

supraveghetoarea

inceteazi

sd

rizi

de mine..... bombini Hilda, vizibil

incintati.

- Mda.... Tresilian a facut o treabi bund, accepti firi tragere de inirni.

in
plcca

aceaclipl intrd Alex si se declara incintat de sinitatea sa. in

timp ce-i punca ghipsurile domni$oarei Flint, Nicoll o intrebi undc va

- Oh, la asta este imbatabil,

chiar daci este complet lipsit de tact,

in convalescenli.

comentd Nicoll, scotind cu delicatete copcile. Domnigoara Flint o observa cu atentie, apoi se relaxi.

- La sora mea, rlsPunse aceasta' - Oh, cu atat mai bine, ofta tdnara fata. Erarn pulin ingrijoratd la
ginclul

- Bravo, draga mea. Ai ni$te dcgete de zina.


se

ci veli rlmine singurl in camera

dumneavoastri..'.

ii voi cere doctorului Baron si vini sI vi examineze inainte s[ vi


se

puni ghipsurile de mers. Cred ci este in serviciulJones acum.


Nicoll iesi si telefoneze;i cAnd
intoarse cAteva clipe mai tArziu,

O conduse pe supraveghetoare inagri in rezerva sa, apoi se irrclrepti spre birou. Alex se afla deia acolo. Ridici ochii vizlnd'o
intrlind.

il gisi pe Arthur la cipitiiul domnisoarei Flint.

fue o mini mai degraba bund pentru o femeie de vArsta sa, nu

gisegti, Nicoll?

Nu face mutra asta, poate nu va accepta si-l ia de sot pe l'rr:silian, murmuri medicul ctnd o vdzu incruntAndu'se in timp ce ronsulta un diclionar medical.

Mullumesc mult, dar

nu sunt inci zaharisitil replici


devotat?

Ce spui? ficu Nicoll privinduJ surprinsi. Cdutam doar cum se

supraveghetoarea.

scric falangi metatarsici.....

Tt, tt..... Oare astfel se vorbeste fizioterapeutului


Spune-mi mai degrabd

bombini el comic.

- Poate, dar te'am vizut ficlndu'ti grlii pentru domnisoara Flint' - Sd spunem ci o compitimesc. Nu este nostim sI triieqti singuri
l;r virsta sa.

cind voi merge din

nou?

domnisoara Flint.
Te vei sprijini in ci.rje aprodmativ pase

siptimini, apoi totul

fi normal..... Dar nu te teme, ingera;, nu te voi pdrisi, o asiguri

- Atunci fii atentl, daci nu vrei sd sfirpeqti ca ea.... - Oh? Picioarele mele sunt foarte bine, mulpmesc! - Nu vorbesc despre picioarele tale qi o qtii perfect!

116

LUCY HARGRAVES

t]ITA TRECUTUL

t77

Nicoll ii aruncl o pril'irc rece, in timp ce inima ii bitea si-i spargi

rnie si una de nop1i", in timp ce un crainic urla intr-un microfon ca va rncepe o demonstralie de cAini politisti.

pieptul. M.{car daci ar inceta s-o priveascd astfel..... Pcntru


ascunde jena, isi vAri din nou nasul in dictionar.

a-si

- Esti foarte tare la dat sfaturi, nu-i asa? riposti tiios. Dar inleleg
sii-mi triiesc viata cum vreau, fdri ca tu sau altcinera si-mi dea lectii!

Putin zipicitc de zgomot, Nicoll, Iris si Jean se indreptari spre standul lor, ldslnd-o pe Elaine in fata unui raft cu cirti. Luard loc Pc
,

mici estradi, unde un intern in halat alb atragea atentia publicului


cea mai

(,e cste sigur, este

ci

vei face o mare harababurd.... Uiti-te la

tinel indati ce cineva iti arati cel mai mic intcres, te zbArlesti ca si

striglnd cit il linea gura: - Apropiati-vi, apmpiali-vil Un sirut cstc "Bolnavii" nu se

buni terapie din


incantitoare!

cind ai vrca si mustil


Stupefiati de exactitatea criticilor salc, Nicoll
suferinta intr-un zlmbet dispretuitor.

lrrrne! Alcgeti-vi vindecitoarea clintre celc trei tinere fete

ciuti

si-si ascundd

lisari

asteptati. Nicoll recunoscu unii dinffe

p;rcien[ii sii, printre care Gil Stevens, care inainta ;chiopitind.

- Estr odios si prezumtios! exclami cu artag. - Cu atAt mai bine! Cel pulin nu-ti sunt indifercnt!
iesind.

exclama Alex

Ei binc, este prima dati cAncl plitcsc peiltru a saruta o


acesta, introduclncl o

tlniri

lltri, declari
O

monedi in pusculiqa Nicollei.

siruti timid pe obraz

si se didu inapot, ro$ind u$or. Nicoll se

in

culmea unci

furii

ncputincioase, Nicoll arunci

din

toate

,rrnuzi

in

sinea sa. Evident,

nu era atit de experimentat cum

puterile o rigli metalici spre usa inchisi. Era absolut inutil, dar micar
se simtea u$uratd!

prt'tindea!

Cind
Iris.

se

intoarse ac&sa, o gisi pe Elainc in conversatie animati cu

Ce-ti face genunchiul? ilintrebd cu arnabilitate.

Nu prea riu. Am dreptul la alt sirut? o intrebi cu curaj crescut' Desigur.... Te va costa numai cinci fi'anci, exclami Nicoll cu

CAnd

rni gindesc la standul acela de siruturi, mi imbolndvesc,

rrr,rlitiozitate.
(

mirturisea aceasta din urmi.

iill scotoci in buzunare, puse banii si o saruta stlngaci pe buze'


Ei! Lasi-i si pe altii! glumi un amator.
se amuzari,

-A5, la urma unnei supliciul nostru nu ra dura decit o orl, gluml


Nicoll si apoi vom merge la petrecerea luiJoe.

l)aci cele trei fete


r,rrrriseserd

furi totusi

u$urate cind nu le rr,,2.i

Rontiiri cAtiva biscuili, apoi pe la ora trei se duserd la locul serbirii. Drxrnea o atmosferi de carnaval. Drapele multicolore
fluturau in vAnt, mullimea
trage in baloane,
se

decit cinci minute de stat. Se pregiteau si plece, clnd \lt r lJaron se apropie nonsalant de stand. incremeniti, Nicoll il auzi

imbulzea in jurul baricilor unde puteau


cocos,

si rlstoarne popice cu ajutorul unei nuci de

t,( nlcrn interpelindu-l vesel pe tAnirul medic. \/cniti, domnulel Ne pregiteam sI inchidem, dar vom face ()
, \( ('l)tic pentru dumneavoa-stri!

Niste pusti cscaladau un castel din cafton dernn de o poveste din

"o

tr.',

,l

It

{'I,,i{ 1
rt

ill
,i, jli{..

i i.

ti, tt ti

. ii I ,

.r

i\' 'ri)il,l'

,1!

.i

i,;

,,;tliir , ]tr;t, ll-:tt


tirr

r'l',ltl.i
I l'lr','
,i-,

;i 1lr l.\ j'ili

illl r.'r{(

liiil rlrtttiV
i
:i,.

tt,,.,1i,,
I ilj li
rlr

ir( )r:

i'(iai (lir)
' tiri;rt,

r..

i Il rll( ll. il)


,rrr,r,

i.ii lrirl,iirir iiii,rrrlrl. it r;iz-lr iruzcic 'rrii,,.ir;iit .tlli"oiriil)(iu'\i r)rj)illr';ti)ij ilU rtir :;tit'. i't .ti1t,r llt r'1ifl'elll(l
rr

(r'r'i

lrtulrirr;i

1r1,

' 1 irrlr.irili

;l,ilit r^i s( iliiL;i5(li. r i st t)lifi i)lti\r. \, llllillllLl!"li


I{r'luz

ri l)iirt{ s( l)( r)litt il 1r' s:ll'rtlrt. l)l'cict \.t ,lst( [i


)'

sj rni-o

cct'i

tlL' Iriinrtroir'.,..
lr

rrplrrtitri ir)utl usr.lrllrc :ii nulnrr.

jcoli

sl

Llinrt' rlin tliritr.

-' Poti :ll lstcpti r))ulI si hirrc tlcclrtr':l in ii arlres:i rur zainrllct

soupt,r.

-- \'olu \r(lc;r. sol)ti ,\lt'r, il;irrrltt-i rlrtunui,


:rrog,rult. aln)i (iisl)liru

in ntultirne

Ooolrl u.\(iirnlli lris. ru cchii strilucirrtl. (,e lc'r'it'irc cri n-au Iirsl

tii1,l-',\itr.. ltrtrtliiiros, !r,t'litrlt('t()iil\1 lo'iili :tplr,.;l'r,

ioti t lr ci. t.rcd cli rtr fl (lcvcnit rtirttfirnxturil

lirrr rrnil;il. tlrtr',!1t'it i),tlti in1;llr;ii't i;trt)tiils(. tliir,ri'rri in


nxtrt;l

- folrurrr,.., Si ru. irrtliri .lr:ur cr-r ur) ircr fi>lnc {cricit. - [jelicit:lri. tlornrrisorri'clor! e\cLIn)li intcrnul. r:rintrtrinil
1[istrilitrle. I)rri intirrrpl:rre.
l)lrr;isir';i starNlul
t]-rrn1

'

:i irt

lrlcr'1111 sill)11

oti((

ti)tr-'r'(].\

tlreirttri Ll un t.rIrrt i{lirlLrifT


(u

.,, i)\.'lrlt'(ii('riirt r:.lintlirr'1.

l)('itilil \itr,il. i:i(t[ltiril:l ili\l)!il)(i('it lllr'Ulnit l.r (('r:(

rizirrrl, ap()i sc al,itrlrxri EIairrci, clre (liscu(a

Nt'il crt si r:lrnd il cunustL:;t rle lruri dc zilc.

rill!ttut nu-i tlllrlelr iltcr'. ( )ttrc ll (til)L. lt\'(,it irrtlihtilrl st' ,iIr111;1';111 ltr';r stlhilit rlt,:tt;it rit rrrrril iillll-r 1;r I,rir;n'(,ross

r20
incit
avea probabil

TUCYHARGMVES

UITATRECUTUT

tzt

mulli prieteni..... $i nu

va renunta sd.i frecventeze

sub pretextul cd aveao noui infirmierll in tot cazul, putea sd iasi cu cine vroia, putin ii pisa! Dar

-Avem doi internaliin aceasti dupa-amiua. Domnul Moore, care are un gold luxat li o fetiti de unsprezece ani, Bridget King, care
suferd de

in

zadar sesupunea raliunii, se simgea

in

o malformatie a degetelor mari de la picioare, o anunti

mod inexplicabil tristi....


Era trecut de ora trei diminea(a

Dora Cromwell. Vrei, te rog, sd imparti corespondenla bolnavilor? Eu

cind Neil le conduse inapoi'

r)-am avut timp.

sl'mi dea o infonnalie, ficu Elaine evaiv' A doua zi dimineald, Elaine ii telefoni mamei sale pentru confrma ca veneau la prdnz. in fala primirii cdlduroase pe care rezervaserd parinlii prietenei sale, Nicoll i;i dldu seama in ce mi
ii lipsea familia
La sa. Simtea nevoia

- Oh, nimic. Trebuie

Te voi line la curent, Elaine, declarl acesta inainte de a pleca' Despre ce este vorba? intrebl curioasl Iris'

Nicoll

se

ocupl de

asta, apoi se

indrepti spre rezerva domnfoarei

|lint.

Buni ziua! Cum vd sim[ifi astizi? intrebd veseli.


M-a$ simli mult mai bine daci as putea scipa de ustensilele astea

ri<licole! bombini pacienta, privind cu tAfnd spre cArje.

sI

se afle

intr'un cimin,

i
i

- Curajl Cur1nd le veli iubi atit de mult, incAt nu vI veli mai


rlcspirti de ele, yeti vedea!

de afectiune si de tandrete..'.

La fel mi-a spus li puslamaua de Arthur,


$i Nicoll se

comente

sfirlitul zilei, Elaine pleci inapoi la Londra


sa

srrlrraveghetoareazimbind, cu ochii pierduli in gol.

in camera

mici.

Vizitatorii nu intiziard

sa soseasci si

cu ei mica Bridget King, care


ai

Luni diminea\a, Dora Cromwell se intoarse in serviciu, dar pirea intr-o forml mai buni decit inainte cle vacanta'

tt'huia operata. Era o copill destul de pllpindi pentru vArsta sa,


r';rrci ochi

temltori examinarl cu neliniste bolnavii. tIu.

- Ce face Chrissie? o intrebd


atunci, adiugl cu
ne-a insolit.

vesel Nicoll'

Mi simt ciudat
()

BunI ziua, Bridget! exclami cu amabilitate Nicoll, venindu-i in


conduse pe fetila gi pe mama sa

Foarte bine. Liceul aorganizato mic[ petrecere in weekend'

rntrrrnpinare. Vrei si vii cu mine? i1i voi arlta patul

fost turnee sportive si apoi o gustare in aer liber.

lingi Avril gi ficu prezentarile,

o mici strimbituri, masindu';i stomacul'

l,c
(

Ea este Avril. Va

fi

vecina ta. Ea este foarte drd.gutl, dar

rh'ot';rmdati nu se poate exprima, pentru


l\r1i si-i vorbegti, i1i va rispunde in scris.

ci

este bolnavd cu gitul.

Alex, Alex, Alex! Dora fi-aYeadecit acest cuvint pe buze! Ce

de fapt? S-o faci sI inleleagi

cI era proprietatea sa? Foarte bi

llsi si

se cunoasci linigtite

;i o strigi

pe Anna.

pistreze ;i sl-i fie de bine!


Foarte fericiti, supraveghetoarea schimbd subiectul pi4i atentia asupra programului zilei.

)cupi-te de Bridget. Cazul ar trebui si te intereseze pentru teza


sd aibd o malformalie a picioarelorl Oare

ln

. Iistc mult preatanard

t22
nu pantofii sunt rispunzltori de
ele?

IUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT

123

o curbl a culoarului. Nu-l mai vizuse de cind refuzase s-o sIrute la


serbare.... La acest gAnd,

Nu neaplrat. Pot fi ereditare. Completeazi-i dosarul ;i nu uita

sl-i pui o brilard de identificare la incheietura mAinii.


Domni$oara Cromwell se intoarse din pauza de prinz, dar de atunci se inchisese in birou, ldstnd echipei grija de a rispunde la

ro;i de urnilinli. Numai de ;iar termina vizita la Montfort inainte si se intoarci. eal Nu voia si-i infrunte
;i jignitoare.

privirea ironici

Cucu! strigd Karen, pocnind din degete pentru a-iatrage atentia.

intrebarile bolnavilor, Nicoll se indreptd spre mama Bridgetei la


terminarea vizitelor,

Nicoll tresdri si rise, incurcata.

un

imi pare riu, eram la kilometri distantd.... Hildei Flint au venit si-i

- Cit timp va fi internati fiica mea, domnigoarl? - Aproximativ o siptimina. Dar va trebui si foloseascl
rulant pAni i se vor pune ghipsurile de mers.

- Spuneam ci doui dintre infirmierele


rcusit s-o facem amabili!

ftca o vlzita astlzi gi cd, iqind, m-au implorat si le dezvilui cum am


Mi-e teamd cd meritul ii revine numai lui Arthur.. ,. glumi Nicoll,
.

inteleg.... La ce

ori

va

fl operatl?

tiziu
I

De dimineali. Sunali-ne spre prinz, vd vom putea da vesti. Foarte bine, murmurimama, zimbind cu curaj. Este o

Se

intoarserl la postul lor aproximativ douizeci de minute mai


gi

cind Nicoll se duse la bucitirie si caute o vMd., o vizu pe


pribu;easci, supraveghetoarea

foarte cuminte, sunt sigurd cd nu

vi

va face probleme.

)r

rra Cromwell in farmacie. Gata sd.se

- O vom risfi1a, doamni King, nu vi nelinigtili. V4 fi o


plicutd si ne ocupim de o fetiti.
Dora Cromwell aplru doar cind ultimul vizitator plecase.
palidd, ieqi din birou gi se apropie de Nicoll.

sc sprijinea de un dulap, cu mina crispati pe stomac gi fala crispatl

rlc durere.

Nicoll se repezi spre

ea.

rrl

Ce s-a intAmplat? aSeze,

Ar trebui si-1i iei pauzaacum, murmura pe un ton obosit. Am plecat.

Vru s-o ajute sd se

dar inainte de a putea interveni,

supraveghetoarea se prdbusi pe jos, gemind.

Nicoll eziti inainte si iasd qi o privi pe supraveghetoare cu un ingrijorat,

Dumnezeule.... Mi simt foarte riu.... spuse, respirind greu.

Nicoll ii

lui

pulsul. Era rapid

;i

sacadat. Considerind de preferat

- Epti siguri ci te simli bine, Dora? Nu ardli bine deloc.... - Oh, mi-e doar foarte grea[d, dar va trece, Tocmai am luat
comprimate.

no

deplaseze, o chemd pe Sophie.

Repede!

O piturl gi o perni!

Domniqoara Cromwell este

lxrhrav'i!

Nicoll plecd la cantinl in compania lui Ikren. Cind trecurl


fata siliiJones,

tinira

fatazari silueta inaltd a lui Alex, care displ

FIri nicio indoiali, nu era vrrrlr;r de o craa de ficat, ci mai degrabi de o hemoragie internd,
lnfirmierele o inconjurari, alarmate,

124

LUCY TIARGRAVES

Domnisoara Crornwell le confirmi binuielile, cAnd articull cu o voce slabi:

aeml.

Probabil....

avortez.....

Se

intrerupse si deschise de mai multe ori gura, ca gi cind ii lipsea

- Chemali un medic, repede! strigi Nicoll. - fl vreau..... pe Alex..,.. horcii Dora,


ingenunchind allturi de ea, Nicoll ii luI mtna cu blnndele.

Totul va fi bine, Dofa, murmuri. Ne vom ocupa de tine. Trebuie transportati imediat la urgenle, declarl el, luind-o cu

Capitolul 8
Era trecut de ora opt cind Alex se intoarse in serviciu.

Alex se apropiadeja cu pasi mari. ingelese situalia dintr-o privire.

delicatele in bra1e. Vom fi acolo intr-un minut, ii murmuri la ureche

tinerei femei, in timp ce o asezacu atentie pe un cirucior. FdrI si piardi o clipd, o duserd la urgenle, apoi Nicoll reveni pa;i lenli in serviciu.

- Cum se simte Dora? il intrebd imediat Nicoll. Am aflat ci a fost


lrilnsportate in sala de operalie.

- Se simte mai bine. Era vorba de o sarcind extrauterini,


A fost anunlat sotul?

declari

in lipsa

sa, vestea se rispAndise cu viteza fulgerului.

Alcx, consultind notifele referitoue la un bolnav care trebuia operat.

Era un avort? intrebi Anna.

Cu sigurantl nu, declari fenn Sophie. Mai degrabl o


Ce este o sarcind exrauterini?

Nu. Doar

plrinlii

ei. Dora n-a vrut sl-l supere cu asta.

eKrauterinL
Fetusul nu se dezvoltd in uter, rispunse in mod reflex Nicoll.
la inceputul unei sarcini.

- Este curios.... De cit timp lipseste? intrebl Nicoll, cu preficutd


lrrrlilcrentd.
Alcx inchise dosarul cu un zgomot sec Prlvirca sa o stripungea si ttrrrlt' voia sd ajungd.
Qi se

rezemi calrn de scaun.

intimpli uneori
ce Dora

tinira fati rogi, inlelegdnd ci ghicise exact

Dar in mintea sa confuzl, doar un lucru ii retinea atenlia. Oare

il chemase pe Alex? insemna

ca era responsabil de starea


r

t.ipsepte

de o luni,

ii

explici in cele din urmd, accentuind

rrvirrrcle . Iar Dora era insircinatd in opt siptdmlni..... Asta i1i satisface

ttliozitatea?

lir:rrte st2njeniti, Nicoll intoarse ochii.

1i6

t.

UCY n I/l,Xt(;[tr\1'fl

--lli
--

gancli:lrnr rkrar

Ii

si-al fi r{iiilr s:r afli' niitnlrira larrtrltl!-rri.

liri{}r

lui milirN: *{r a r-l c:iiuta"


cr-r

l)rsitrrr."

r:tiitit.:lri;i nir.'riicul crI rrn zli,lll)ci ironiit. [tsir rigLrri c;i

-"li;tlclisrnul Iiii] (irti- tltltlariat . rl1 rlir-:l FJitLtli

t-tr:talli. Vrillt filct:

n-:ti l'r:nrrtscilrii

ilt cc pr-ttcui ntnfrtl li o Jinistil


1l(:ncr"r)h. 1;e

--ilcrnr:sc;rnl Frntni carc urotir', tc rogi rrpli{it, Lrrsinrl mai t.lrr.

t.unr sufit

iti

r,(}i rrita blirrilicliit: llelxrlrtli'o;rbL, tliril)Lit]$c

fotuI e"\r.(] otrlt'tt... i\prolxt, ;ltlt :tntariltt opcriilja :i'irnului \lilore . i,red r::i ate r.r inf,:ittic ttrittlui, l-lttt i 111",":sr'rir
-"- i\turrci. ,riiltiotice
,

mudilui. Ir: pun


-" A

srantn li'icii.
s:'[ s1,'Lti?

fritiii

(.e vrei

[roartr ltrutli iutl"clrai'cl e,rt'larnri i\tex. prir,inrlo i;il'u irrrlulgtnt:i.


va

- Nrnrit' alict:ra de sctltttltl;tii inilellli ltspru i\icoil' - Oh. i;a da.,.. ntttrtntlri lltcdir:ul Dar iltt estu nit I itlotltrltttli. 'iit
rilili...,.

intrtnhri-tc rcl'er"itor la at:cst sulricct. srult sigtf ca risptinsLrl te intrlcsal

i.u

aceast:i .l"i:tlttx6:li ettiglttaticii, $t illtrxlrs0 si irsi. Nir:oll scttturlj

lioarte iroslint..,. sc strantbi Nieoil si plccd tilrind cu lnlndric

rirr r.'ap cncl,ut:i. avcll ce\ril nllti hritt

brrrhia ridicat:r.

Ce infirmurarc inr:rcriibilu! Oarc isi imagina din intlinrplarc

ci

rlccit sll dczitl{t riail'ltolil tr)lec;i i1 ciutarcit luri ltritlgct si o r,:lzit icslntI dirl ir:tit. rr,i)1 ('sionaftl dt plco:tpclc saic rtlnUatc si tlc nlirttcttl rustt. o lltlt ctt

tjc

f,iicut

prcocupa si stie ec f;:x:c:t in viata particulari? ]rra cr:a mai mici dintre

,,rlrl;llitate dc nrirui.

grijilc sak:! in ciuria nl.inici,

se simtea curios clc tulburatti. Si dac:i se

--'i'c ducisll tc cttici. acutt. tlraga mca-i


\'1ir-ra

inselasc pc scnrila lui? Iruscse atAt de promptd

in a-l condamna....
ri

dezrilatri a copile i li tl:iciu brusc o itlcc.

Oricum. chiar nLr veclea clc ce ar puteu sri-i fie tcamzil Ascultiindu-I,
s-ar

\rirxl, tc \1)i prczcnftl cttit,a, ii cxplicri, tlttrittii-ti in ccililalt capit


,rrlii.

li putut crcdc ci insinua

ca era geloas:il Geloasi, eal Era ridicol!

Nex era frumos, seducitur, oricine ar fi tras concltzia ci-i ficca curte Dorei! As. nu merit:r nici rnicar ustcneala

:r
il r,

opri in fala rtzefi'a <ltulnisoarci lilirlt si trast


cafca vaz:indtr-le intrand.
Pc cine imi aduci?

perdeicle.

si

se

friminte.... El voise

,rrlrlrveuhetoarea citca, intinsir pc pat, clcrlarccc ghipsurilc


,) lrstilte c0nrplct. Liisii

lllt

cf

iltl

pur si simplu s-o puni in incurczituri si reusise, incidcntul era inchis.


Pe

viitor, va face astfel inclit pe ciit posibil sii-l er-itc....

Ia te rritli. ia tc
La sfArsitul

uiti!

Din nefericire, era nrai usor ck: sirus decit de fIcut, cleoarecc
rnunca lor

Ila cste llridget. dsnrtrisoari, spuse Nicoll triciintlLr-i cttmplice ctt ,,,

ii punea fir.l incctare unul in prezenta celuilalt.


,

vizitei, Alex o lud deoparte

tr4ica Bridget mi-a

linistesti?

si incerci s<r Sunt sigur ci imaginatia ta deborclanti tc va ajura si gisesli


Poate ai putca

pirut ingroziti.

lrirri I se r,or opcra picio:lrele mlinc dirnincati. ill-am giindit cll , cum sc va lletrcec asta-l 1,, ril ii veti putea pclvesti l)csigurl Vino s:i te asczi l.lngi mine. copila mca si cauta in
rr,,1,tit'r'ri,

trchuic si fic urr pachct ctt botnbganc. P<lti sli te intrlrci

[a

1,28

IUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT

tzg

lucru,

ttniri

fati, noi amtndoui vom sta de vorbi,

adaugd,

- Ckissie ce intentioneazi?

concediind-o cu amabilitate pe Nicoll.

Se

A sunat Alex la

qcoald

si mi-a promis si se ocupe de

ea

DupI un timp, Bridget iegi din rezevadomnisoarei Flint, cu o fali fericiti.

duminicL... Este atnt de bun....

lisi

o scufte tdcere, apoi tinarufemeie relui:


mea, nu-i a;a?

Mi-a permis si-mi scriu numele pe ghipsul siu

;i

apoi mi'a

promis

cI

se va semna pe al meu, exclami fetita. Este adevirat

m2ine veli fi

llngi

mine?

- i1i promit. Voi rdmine cu tine pini

cind vei adormi si cind


9i,...

- Nu esti la curent cu problema - Ce problemi? - Sotul meu este alcoolic. - Nu..... stiam....

veitrezi,voi fi la clpltiiul tiu. Acum, $terge-o sI te speli pe dingi in pat! Ziua fusese foarte plind, dar indatl ce Nicoll pirdsi
discutia furtunoasd cu Alex

N-am vorbit despre asta din cauza

hinuiascd ceva..... crede

ci

este plecat

lui Chnissie. Nu vreau si penru un reportaj, dar este

ii reveni in minte. Cu cit se gindea mult la ce-i spusese medicul, cu atAt era mai convinsi ci nu avea

internat intr-o clinicd, unde este supus unei cure de dezintoxicare. Nu sliu cum m-as fi putut descurcafdraAlex.... Dumnezeule! se gindi Nicoll, stupefiatd de ce rocmai auzise. Acum ,rrelegea de ce Dora era mereu irascibili si se agita cu disperare de Alcx! spre cine s-ar fi putut indrepta? orbiti cle deductiile pripite
si

leglturi cu Dora. De altfel, daci aceasta ar fi fost situalia, s-ar fi in serviciu si iar fi vorbit repede despre ea. Ce rusine.... Oare
putuse trage concluzii atit de pripite? Chiar miine se ra duce
scuze

si

rrtrlrcpte, ea nu stiuse sI vadi profunda prietenie care-i lega. Alex


;rrtrr dreptate, n.avea de ce

fati de Dora.

si fie mindrd....

Asadar,

in ziua urmltoare,

Nicoll cumplri un buchet mare


culoarea, fala

trandafiri si se duse la urgenge. Dora Cromwell era inci sub

- imi.... pare ?ntr.aclevir riu, Dora. Daci pot face ceva si te ajut..... - Oh, rnd voi descurca, afirmi supraveghetoarea cu resemnare. i1i
rr'r'<krar sd nu spui nimdnui..... Nu.... stiu cit timp md vor tine aici, rrl;rrrgui cu o veselie fo(ati. S-a trimis o inlocuitoare?

;i daci obrajii isi recipitaseri

rivigiti

amintea

carea traumatizanta prin care trecuse.

Mullumesc

ci

te-ai ocupat de mine,

murmurl cu o voce

Ni s-a promis cd va sosi m2ine, mai

tiziu.

cind Nicoll

se agezi la

cipitiiul

ei. Chiar am crezut ci voi muri.....

[]ine, mi simt mai linistiti.

Ne-ai speriat ingrozitor, recunoscu tinara fatd.Imi pare

- (iiindeste-te doar sI te restabile$ri foarte repede, declari Nicoll,

ti'ai pierdut bebeluqul, Dora, Trebuie sI fii foarte tristi,

qtia

Nu chiar, $opti Dora schigind un zimbet jalnic. Sopl meu


acest copil,

llhrrhindu-i cu amabilitate. Voi veni si te mai vid curind. l't' culoar, aproape se lovi de Alex, care se pregitea
I rltrrt'r'ii.

si intre in

ci eram insIrcinatd.... $i oricum, n-ar fi vrut

oftI

130

LUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT

1,31

Ei poftim! Buni ziua! exclama acesta pe un ton sarcastic. Ce ai

Perfect. Poate icsi astizi,

mormii Tresilian plec1nd,


pleca?

venit si faci aici? Un act dc pociinli? Nicoll


se simtea

intr-adevir boinavi de ruginc, dar pentru nimic in

-Yezi, n-a fost atet de ingrozitor, munnuri Nicoll. - il prefer totusi pe d<xtorul Baron. Este adevdrar, por
adiugd, foarte agitati.

lume n-ar fi admis in fata luil

Gziseste singur

rispunsul, e$ti amt de inteligentl

spuse,

indepirtindu-se cu dcmnitate. Iati.... Culegea ce seminase..... Mdcar daci Alex nu i-ar fi ghicit
binuielile..... Dar citisc in ea ca intr-o cafte cleschisi. Oare cum va mai

- Oa. ii voi telefona mamei rale, si vini si te ia. - Am mai mult noroc decit dornnisoara Flint, nu-i asa? Ea n.are o
rnami care
cu clrjele.

si

se ocupe de ea.... Din fericire, estc Arthurl

il

iubeste

rrrult, mi-a spus cd o va conduce la sora sa, indati ce va sti

si meargi

indrizni acum siJ priveasca in

fata?

De hpt nuJ revizu inainte de ziua de joi.

Intri in serviciu cu Max


sc

Medicii se aflau tocmai in rezerya supraveghetoarei clncl Nicoll li

si cu Hector Tresilian, pentru a examina bolnavii care fuseserd


operati. Jean ii conduse, in timp ce Nicoll o ducea pe Bridget in baie.

allturl

Cum te descurci cu cirjele? intrebi Tresilian pe un ton


Flint.

Cind o conduse pe fetili inapoi in rezerva


speriati si o linisti cu voce scizuta.

sa,

ii

surprinse privirea

rrrorocinos.

Nu te ingri.iora, te vor anunta doar data la carc te vei putea

intclarcc acasi. Rimase allturi de fetiql in timp ce medicii se apropiarl de pat.

- Cum se simte? mormdi doctorul

Tresilian. N-o doare?

- Foarte bine, multumcsc, replici linistit, domnisoara - Si ce vei face plni vei putea sd rnergi normal? - Se va ocupa cineva de mine. - Oh! Sirmana femeie, o compdtimescl rlnji medicul, - Gresesti, Hector. El este extrem de onorat s-o faci!
rupirl aroganla.

N-am auzit-o pl2nglndu-se niciodatd, declari politicos


Se

llcctor Tresilian rimase pe moment cu gura ciscati, apoi isi regisi

ficAndu-i cu ochiul tinerei bolnave, care zimbi timid.

- Da, mama, biigui Bridget. - Bun.

m ocupa cineva de tinc

acasi? mormdi rnedicul,

- llirbatul acesta trebuie


vrr s;i

sI fie un sfint sau un nebun, mormii. Si supraveghetoarea

md venlaclinica mea, peste sase siptlmini!

l-ai vazut mutra? pufni

dupi

plecarea

O consulti incruntindu-se si schiti un zAmbet.

rrrt'tlictrlui. Nicoll izbucni in ris, apoi relui serioasi:

Si nu uigi ci nu trebuie si pui piciorul pe pimlnt,

moment. Te vei folosi de un fotoliu rulant. cel pulin zecezile.


Fetila incuviintl, temitoare.

l)c fapt, cind


l.a sfirsitul

plecagi?

siptiminii. Arthur line si mi concluci, adiugi Hilda

r3z
ro$ind.

IUCY HARGMVES

UITATRECUTUT

133

iti

sunt foarte recunoscltoare pentfu amabilitatea fa1il de


se intoafse

Dau un interviu la spitalul lui Neil, slptimina viitoare, Nicky!

mine, Nicoll, degi nu regret cI plec..'.

exclami Elaine bucuroasi.


Dar...., Cum se poate?

in serviciu, Max 9i doctorul Tresilian plecaserl deja, darAlex srudia n$te radiografii in birou. cind intr[, el

cind tinira fati

- Neil mi-a dat de inteles cI a intervenit


minunat, nu-i
asa?

in favoarea mea.

Este

ii arunci o privire scurti.

Vrei si-mi vorbesti?

- Si ce a spus Simon?
Nu i-am vorbit despre asta, replici Elaine cu raceala. Oricum, va

Nu..... hm, da, de fapt, biigui Nicoll fringindu'si nervoasi miinile. Dora mi-a spus ci te vei ocupa de Chrrissie, duminici'

li plecat atunci.

- Este exact, incuviin$ Alex, surprins. De ce? - Ei bine, hm, m-am gAndit..'.' in ziua aceea sunt liberl' $
veni cu voi?

putea

Oare, din intimplare, n-ai pe altcineva

in

vedere?

tachind

Nicoll.

sa,
,1

Oh, te g1ndegti la Neil? Nu spun nu, pe cuvAnt! admise prietena


Te voi suna

Mi se pare o idee foarte bund, acceptl medicul, privind'o inten$'

rizind.

indatl

ce voi trece acest interviu, la revederel

pot si stiu oare motivul acestei brugte schimbiri de

atitudine?

Aveai dreptate,

inoati in plind fericire, ii declarl Nicoll lui Iris.

Nicollei i-ar fi fost foarte greu si rdspundi, chiar daci ar fi Fird indoiati deoarece il stima ci gtiuse si plstreze secretul Dorei,
gAndi fugrtiv,

(,rcd cI este indrigostiti.

,fuc!

Dragostea, mereu dragostea....

ofti comic tinara

fatd.

Mdt

gr':ibesc sd plec

in Israel, cu siguranti va fi mai stimulant decit bietul

imi place mult Chrissie, declarl in cele din urml' $i voi fi garddtoataslptlmlna, aga ci este singura zi in care m'ai putea

in

acea

duminicl, era o weme insoritl. Nicoll imbrici o rochie de

urili.

plajii de aceeaqi culoare cu ochii Bine. in acest caz,Yoiveni si te iau la ora doul qi iumitate'

sii, apoi cobori in hol, Ma;ina lui


adolescenta. Oh,

Alcx agtepta dejaaludgi Cluissie ocupa scaunul din fa1i.

Nicoll displru, fericitl c[ incheiase un armistiliu cu el' in acea seari, bea o cafeain camera lui Iris, cind suni

Buni ziua! strigi bucuroasi

imi place la
decent,

nr:hunie rochia tal Mama mi-a reproqat

ci nu m-am imbrlcat

Mi duc eu, exclami imediat colega sa. Trebuie si fie Joe, promis cI mi sunl. Reveni citeva clipe mai tiziu, cu o mind dezamagtd'

trlriugi incregnd nasul cu un aer imbufnat.


Nicoll o obseni znmbind. Purta un $ort albastru, un tricou fdri st$rrcci si o panglici albastru-deschis ii strXngeacoadade cal.

Este prietena ta, Elaine, spuse. Pare radioasi'


sd

(ic face marn

ta?

o intrebl luind loc in spate.

Nicoll nu int?mie

afle motirul'

.- Mai degrabi bine. Ce idee ciudatd sd fii insircin atdl

itj

daiseama

134
de complicatiile pe care le-ar fi adus?

IUCY TIARGRA}TS

UITATRECUTUT

135
cAine

fu fi trebuit si rimAni acasi


ci

si

opri in fata unei construclii mari, din pietre groase, albe. Un

eu

si

lipsesc de la scoali

so ingrijesc! ci

CLI toate acestea, mi-a fost


va muri $i cd

liitra si aproape imediat o femeie bzitrini si grdsuti le vcni in


intimpinare. Alex o sarutd cu tandreqc, apoi se intoarse spre Nicoll
Chrissie.
si

foafte teama cAnd am aflat

era internatll Am crezut

voi fi orfani. Oare poti sli fii orfani cind nu rnai ai decit tati, Alex?

Ei bine, presupun ca esti pe jumitate orfand, ii explica acesta, pe

Domnisoarelor, v-o prezint pe mdtusa Letry, cea mai buni


Necazul este cI nu ma pot sHpani sd gust din mincarurile mele,
Si eu am

un ton amuzat.

bucitireasi din rcgiune! anunta pe un ton ceremonios.


crxnenti cu umor fermiera.
fost subtire. dar acum mult timp,

- Am plins, am plAnsl..... Trebuie si fii alintati cAnd esti orfani,


nu?

Esti morbidi, micule monstru, glumi Alex.

continui stringind cilcluros mina Nicollei.


Apoi se intoarse spre Chrissie.

Stiu. Ador pove;tilc triste. Tu nu, Nicky? Love storv, Rorneo gi

Julieta.,.. Trebuie sa fie ingrozitor iubesti s-a sinucis.....

si

descoperi

ci

cineva pe careJ

Oh, vid

ci

ai

imbricat tinuta icleale pentru

a te

ciitira in copacil

Si mi ca[ir in copaci?

Nicoll simli ci Alex o observa in oglinda retrovizoare ;i se stridui

- Cum, Alex nu ti-a spus nirnic? Este ziua culegerii ciregelor si


;rngajdm voluntari!

si zimbeascl, in ciuda durerii care-i sffuia inima.

Eu prefer intAmplirile care se terminl bine, mirturisi in sfir.sit.

Unde mergem?

- Genial! strigd aclolescenta, imi plac la nebunie ciregele! - Cine spune sd minAnci? o tachini Alex trigAndo de coacla de
r':tl
.

- Nu vrea sI spuni, se lamentl Chrissie. - Tot ce vI pot dezvilui, este ci va trebui sd muncili amindoui,
pentru
a

Mitusa letty zimbi cu indulgen$.

vi

merita gustarea, declari Alex misterios.

ii

Avcm atat de multe anul acesta,

inctt cttera kiklgrame nu se vor biut.

Nicoll se rezemi confortabil de scaun gi privi peisajul care


sub ochii sii. Rulau acum in

observa! Venigi in casi,

vi voi servi

ceva de

plini cimpie. Ici

gi

colo niste vaci

in tihni iarba verde presdrati cu floare brosteascd. Masina se


curind spre un
sat qi

conduse intr-o bucitirie rustici si le lruse Inrrturi ricoritoare.


I:ra vizibil

in fati

pahare cu

pirisi

$oseaua, pentru un drum mic de

cI

mdtu$a Letty

il

adora pe Alex, pe care-l trata ca pe

Ohl Mergem la o fermi! exclami Cluissie.


intr-adevar, unchiul

prrrpriul fiu. Nicoll surprinse de mai multe ori privirea intrigati pe


, ,rr

;i

miruqa mea sunt fermieri, rispunse

t' lcmcia cea cumsecade o atintea asupra ei 9i inlelese ca prezenta Nicoll lucreazd cu mine Ia ortopedie,

amabilitate tindrul birbat.

r.r o rttira.

Vehiculul

intri intr-o curte vasti, unde ciuguleau nigte pui gi

ii

explica Alex, Este o

r36

IT]CY HARGRA\IES

tllTr\ TRECIITIII
Privirca sa rningiictoarc

It7

infirmier;'i foarte buni, clar ri adr,crsari cle tcmut....

- Nt? Si nu tc lasi, copila nieal Ai drcptatel - Lcltr,. no incuraja, estc si asa dcstul tlc in<lcpcnclent;il - in nir:iun caz! rcplici pt'ompt Nicoll. I)tu'consirlcr cI anr rlrcptul
sri ltnr

un plicut lior 1tc sira spintirii. Simti c:i rosisc si se indrepti reltcde ilt spcranta tlc a-i ascurtrlc
d;iclLt

ii

iulllrrarca.
-- I\ratc.... ar trcl)ui s;i rucrgerrr s-o u:rsim 1te rrtitrrs;r t:r.... Alex sc litlitli sLipltt si-i intinsc rniin:L l;cnlrrr .t (' ,lir.lt;r ri sc pLrrri

llropriile opinii. ir, ,,c.a clipa in buclit:iric intr:i fcrmierr.ll lrra


ziLra. haiatrrl nteul trrrrii

la fcl rlc inalt ca ,{lex,

iar fhta arircoiai;i ric p;irulalh. sc luntini c:ind islr'izr.r nrpotul,

,i' picioarc. 'l'inlp de rt r:iipa. r;irrr;iscra firtri in f:ltti si ocili in tx lli. iroil isi trrizc;l i;atiilc inrulii si tlilr !irinlr;r rlr r{oliltt:r lal"t: trtlrr prin
rr'ilirt-a irrs0titorilitrislir-t. irrtck:st:

-- Ilunir lrul: i rt-,ti

rl. \c-ai atirrs;tlina tlc lrrcrri i-rt:


I'i,:liclrtc

irr( )lnts-()1

in tinrp cc lrti{:isui:ir: rrseli, lL'sir;i in lii,lrrLi.5tirilt r,rru


Iringli pornii lirutifi:r"i. l;r

ti'] ('iliisiir rrl rlr cit-crrii 1tt, ,.1'-l protiircra llsiillrlt,.:i. Sr: rl;ltirr un ills iii:tlirli si;rrr-t:1"r.;i ":i rt. ,1(:tl;iriczr. rl;il ,\ic.r ii iitr.rrrriirrrl t;tlitr lu ilnrtirl si o t'n:rrltrsc rncr'l
r

rr:usitt

rirlitin;l ciror;r crilrr I)ilsr, r'orrrrr rrrrtri. (.t'i rrci oalnrrii iint'ri pttrcctitl o tlirirll-;trlurzll dc yj:i. r'ir!r{,incl otl
p:tttzi'i. sc'intinstr';i l',r.'i;rililr. i'rririzilii. ll;u'irrr;trrtltti.

r;i i.r ti:rnt;i.


i)rt1-.11

rnrti nrrtltr t'ircsr rlrt :it r,;i;lLrser';l yrcorilt:i.

, i."o

,, uLi51,r('r.'nirillisri. plcc;tri. rrir llir;i li-i luurnilt lrri l.crtt'r:i vlriti r Lrr';rrul r;i t lll:r,tlli 1rr {.}l'issii,i;t rrl;lli.

( :tntl tcrti

\itiJtrtnirsl . ,\lt-xl r':;rllnnrl lcr.:trstli" ;lnlrrcirnriii,sr

ii(

citLrl

irlr

l)rrtirt tltil'r.i ar'r.'clt. terrnit:rurl otorlrltrsr lttr ( ilrlr;r,,,'p;trrli ill pr";ljilrrl clc Ii1t. peritril;l-i:1;111'1 1in ritit Vitt'i Clti'r t()(lillrf i ,1,;.,;,, ,,, ill.il{t\it

'ii

,t.l salrrf:1. ,\nr ltlir'rr rrl o;,r ii rrultllrlrillll I;r rcr,rrlrrr.,l


gli.*i;t:

ilil;i |l-'rir;l l'reoiiltx rt\r'it/.ir il(trirrll,r;il('t'!rirtrriii,.'ittrlc.

l.r'ilr irttrll l',,tt r r,:'r, il 'tl 'll;ry'lt'ir('rl1'rr li:'Li);tl'.1 ,\it'r sc t"rtsttigrrii DC r) l);t['tr sr *iriil.i ii] i];ij,,r'11;tii'ta ll'tlhilt
,

,:ltil ,irrp:i
r

l.rirc:rrca r;t.

\lllt lr-rni vr:i ilriilii;rrl

st

li: ili jci lit

'

){1'

Nrcollci. ,\ccrrslrt lirrrr

lu griili ochii ine lrisi. i.1il:,;rinttr

rlr.ul r'lrn;i rlc pacc.

{)h rrrt, tlttlt rni"a iutt'r'zis sli-i :i;il'ut i)r (lor.!il)i. li ironizi Nilnii.

,\trtilsfrr;i rra plicLrt:t. tinrpLil lulrca sli.r'il oprit. i;ni sirrgrii';i cu un

i)iininrzrLrlt
, r.'i r.rlrri slrrr'/ f

r)iitf{-', rt ias!

r.:ltilillt:l ,\lt-'x pt'url t()n

Iliqic

r.li 1it'

lrirlc fiurnos sirlr sctluclitorflr uu print rlin l-lrsntc.... P:iclrl cli e ra atit dc crlsl)rrrnl. sc ginrli, zinrhinri intlr..l,-,srlrrzrinrl
bliri-r;rt i;r

,rll!hii ct.,,iAIa l:r t:ritl str:rill-r un lfkt


i:rir'tr',lrnrrz:tnt..... rrr;irrlr
trir-r"

crrlilrizarrt;riul]l'1r

plrortpele, r'ltzu cu o privea atrlltt. rczelltat intr-un ror.

lrr

lll iili

Pl ri:

iixtrtr lrirrlr nliittsa

si

i.a

lc

tc gindcstii' lnrrrrluri Alcr.

' :rl

i\tr r'opiti'
lrt lur st01-.. (} il}(}t(}ciciitlr.

i.:i rtirtttr. sltt'tral...

tLt i)ri;tr 1tt'rttinc


,,,r1
:

in accst caz. cstc rrit lritric extrcllt rlr pllielrt rlae;i jrulcc clupl"r

{rirri|li

iii

lrt;ls

ii

de1;;isr rLt Ioailr

crnrcsia fa....

rrlt

si olti"cascl.

l16
---

i I t(}'
l"Jrhruui.

H,n

]tf; hi,\\'F,ll

.[.1]j

t)ltnnut;l ,{ii'.\,
I

l'i-ttilrtlt,,,.,,

ii;i nr, r.is,itili'irir uliil'.inllrr;l filt()it1'f Ixtigrti t.i

iioAl',rsrtt:urlrillrillli t:!r1lr{ 1"iir,ilr'}iiitil,:tl( rr)}irlilrqrr,,ritoi'.i)llr;rsilri 'rir'l!)lti 1oi'l'rt tti lliill tttr){,rtlr.itlil \iq,rl1 t1rr.irf iit-i:lriUltt rit'iIIi}lzll i;lr.;illti rlt()lrlr'i('itl,ttlj ,{iit.r1;ili(i !]l
.) l)arillli riczrtrrii iliiltli.
,tr.

rl:Lllg,:tntl,

i. (ir;ilil!i

,ir.:;r t.:;irlt';l i;l illilluirir r tt

r\ltiirliillit{;t iltturi iiill-r.tri si.l';islrrt ilr-tl'.trrl rr ilrartctrrrlrn'ii ii ilunr;l ,i'llriif 1r,lt'l-'r iiir; lrir:iririttlti, l,rrirl rlillii'ct'r ii fricl.liru:rtrr1tc,ritr,,i srr
illl
l ri)l(.'

.lr.' l'i.
rr{,'tlt";i,

- \'riro. striq;l r\lc:i rlc.rchr;linti I)orl1rl'e, i'lnr,,'t:iir:a c( lllitri'ilt fllic. !r rcpczrr;l Iillrr.' i(x rri rlr:r-lr'lrnIirlttt. liilr"'r r.rl rtil[iilr]i)i)illlilri.
i

-- [JLitt:t

rlo(t(it't.. '1in:itLri ir;il'l).ii }i;u'(

iolil

serjor,. lltiu-lilrrlll 'l'r'ansltur tlrti-l llr

ilrrli)irlt iliiil[1t. ii pLi|c;t

llt i;tiutltlt hiriirit l;:rt.: ,t;ircli :.r,li) rrr()iolir iIt..t. --,lititrtlr"nxi .';i-i st r;,1 tir ;tLrriu. li or'tk;rili \lt::.. |litoll se irtrlrqrtli sprc iri:riuit ireh:rc.ct, r.) t:rnafri iiitli eai",: lr;irca '. i ruic it: tirutrui r) ril{t'(:iril. t,uprrii
,\tl:; itt
r I'r

'
,

[)rt, ril.rpti Ioat(-^ irll;tfnttcii.:, h';rt lril';l

rir u';irriir.

ilr'\,' {,11rrs si arrr)ritlti spirlrltri


l,urhuiuratlr rinrxll"li

ri soscst' si cu irnc<i;lt,

rrlrcdc si ,,\i,;x ri l\ir i;lI sc ir]t{)t'itiiufil lu rnasin;i


<1,.'rl;rli trist turr.rr;r {al;i.

ii iltr'tt: ;ltlturrr. ilt:tt;t.

Slilnranri l)r.rstr

- I);r. cstc trist,.... 5lrrarlr sll incjrrrulr;lccasta zi inlr-o not;i vcscltl.


:rlr"r.l

(1.. ilirr,t

tt:.

cii iti phr'povttstilr cu tlnal

lrririi,

cl;rr s-a f;uai......

rrJiroli iI r:'uLiilur;i l'arriti. iiiuqrj f usrsrr:i l'trqrtiiir iiolcnr;L sotrrlrri si

irilrlrlut

rnLrit s;ingc.

- [ncc1; sli nili in{rr.:lr r.llrcli {in:rlud[c ftrii:ire cxrst;r... - Nu li llcsirnisttl. lirti ayctlt csccuri si su('rcs(.
"- Da, dar.,..

rlc lrrine, il tqrnrunr.iil l(ir:oll. l'rietrnril n)cll cstc rltttlir.'. r'a vcrli sli lr: r'arii rrlrlaui r.:r la t{-:Inlir}1r s;["ii i'riiisr.ritr:

Spniinlr-iu

Dar?

ins,

rlil,)l r,ll. i .ilrI) rt' , ]rr':tilt:ti

rjinl{c I'rr.:rrll c\citit}1i ca r:u tx:lrri ltlini

Olr, nirnic, lnunnLrri Nicoll riclicinci rlin urncri.

iirrrricl \llrrtr. (,unr


.

$t:

inciati cc parcani in fitta cltirlirii urgcntelor, Nictrll isi lua repcdc


,.rri;;is-[rLln cle la tAn;irul baritat si sc ilttoalsc in clurrclu.

rit: lrtt ritni. [J";l -- Ntt

tt irtgrilora.

.se

octtl'lii dc rl.

liiusc, se simtea firarte obosit:i....0 dati in plus. clr.rui r-irti erau

r\'llri rrrrriti alrloltl(,[-)ilisti sr: .r1tru1li:rr':l si irrrirI llintrr":


:l1rhule[.]lir.

ri

rhenlr

i:,il stl.tpid. Dc cc'l Nulnai s;i rcuseasc:i sa sah'czc lticiorul iui , 'rrrl... l,iti i sc parusc in apcit ei. Dc alttcl, nici insotitolul siu.
'
'it.r: t;illtallt';l

Alrr ing,cnuncirc lingri titnrira r;inrtri si itrrerc;r si

cvtrlLrczc r;irrilc.

t[-tit :.i slxi'(.....

*'l'c ritmrr tarc?

Nu.... ixca tare...., si.".... ['ruvru!' * r\l'lrlrcnt ll-ru"r nilnic nlpl. tlar rslr in[(!nhtiInt.

UITA TRECUTUT

141
se gAndeasci la Alex g2 la

Oricum, era ridicol si

un erantual curtezan.

trata cu aceeasi indulgenti

Chrissie.... O considera

ironici pe care o a\ta si fati de o fetitl putin pierduti ;i pur si simplu ii era
6l1p

rnili de ea. Cu cit il va alunga mai repede


bine.

minte, cu atat va fi mai

gind fu la Alex si hcxdrirca i se clitini. Cit de mult ii va lipsi in aceasti siptimAnl, cind tdcea
Totusi, imcdiat ce se trezi, primul siu

Capitolul 9
Nicoll trase perdelele si se culci. Trebuia neapirat si cloarmd catera ore inainte de a pleca sd facd prima sa noapte de garcli. se
intoarse pe o parre si inchise ochii, dar chipul luiAlex apiru imediat,

parte din echipa de noapte.

lpfirmieri, o anuntiJean Arden cAnd intri in serviciu, A fost un gpv accident rutier, durninici. Noi am internat-o pe Mumiel White, o fata thnara de nouisprczece

Vei lucra cu

lticia

si cu Yvonne, o elevi

ani. Are multiple fracturi de tibia si peroneu.

tulburindu-i minrea. Acum nu mai era nicio indoiari ci tinirul barbat intelesese ci n-o ldsa indiferenti si totusi, nu incercase micar sd-i
explice natura relatiilor cu Dora.... Era derutant, dar asta reflecta bine caracterul acesrui birbat. Nu se va cobori niciodatd si se justifice in
fata cuiva cu ceva! Sau il acceptai cum era, sau te puteai duce naibii....

- Binuiam, eram la fata locului cind s-a intimplat. - Cum asta?

Doctorul Baron si cu mine ne-am pefrecut dupi'amiua irt


Piciorul siu este intr-adevar

compania fiicei Dorei. S-a intimplat pe drumul de intoarccre.

Nicoll se agiti nervoasi in pat si pentru prima dati se intrebi despre ce simqise ea aflind ci Dora era insircinati. fusese

intro starc ialnica. Mi'e teami ci, rnai tiziu, va trebui sd i se faci gefi de piele. - Si tinirul birbat care o insolea?

ii

intr'adevir teami? Nu putea si nege ci Alex exercita o puternici atractie fizici asupra ei. Era suficient so priveasci intr-un anumit fel, pentru ca si se simti pradi unor senzatii pe care nu le simtise
niciodatd. Dar

- Este tot la urgenti, in comi. - De asta mi temeam, murmuri Nicoll. Muricl este oare la curent? - Nu stiu exact ce i s-a spus, dar este foatte deprimati. Am
,rtslalat-o alituri de Avril, crezAnd ci se vor sustine reciproc. Bridgct
\-;r intors acasa, ca si dornnisoara Flint. Sper

nu era decat o reactie pur chimici! De ce

c[

noaptea va fi calma,

oare

l,ruui seara Nicoll. Ican pleci si

considera o alti femeic ca pe o rivala? Erastupid, deoarece nu r,oia si


se lase antrenati

in complicatii scntimentalel suferise destul si asa...,

tinira fati trecu s-o vadi pe Murriel. Buni seara. MI recunosti? o intrebi zdmbiad politicos.

1,42

LTICY }IARGRAVES

UIT'A TRECUTUT, u$urare.

143

Murriel o privi posomoritl, apoi chipul ise animd pu1in.

AIi da.... Ai fost prezenta in clipa accidentului. Areli altfel in


Sper! Cum te simli?

uniformi.

Piciorul ma face si sufir grounic, oftI Mumiei.

nu intizie si-si faci ronclul, apoi infirmierele ficuri cu schimbul pentru a merge sI mantnce. Orele trecurd incet, fard si survini niciun inciclent. Yvonne igi revedea cumurile, Tricia continui puloverul pe care-l tricota soplui slu si
Supraveghetoarea de gardi

ili voi da un calmant pentru

a putea sd donni.

Nicoll risfoia o revistl.


La ora cinci si treizeci, bolnavii incepuri

Era gata sa se indepirteze, cAnd tinilra fata o prinse de mina, cu o privire rugitoare.

si

se trezeasca gi munca

fu reluatd. Yvonne seryi micul dejun, in timp ce Nicoll si Tricia aranjau

- Nu vor si-mi dea vesti despre Trevor. $tii ceva? - Am fost informat[ doar ca este la reanimare, dar asta nu este
un semrl riu. $i logodnicul lui Avril a trecut prin acum, se simte cit se poate de bine, nu-i aga Avril?
neapdrat
asta qi

paturile. in sfirsit, la ora;apte si treizeci sosi echipa de zi


SiptfunAna trecu, fdri ca niciun eveniment
Starea de

li

Nicoll

se

intoarse acasi, fericiti cI incheiase prima noapte de gardi.

si le tulbure serviciul.

sinitate a lui Murriel era mai degrabi multumitoare, dar


Rlminea apaticain pat, cu fala

Avril didu afirmativ din cap ;i scrise citeva cuvinte pe carnetul sdu,

rrrcrralul nu prezenta nicio ameliorare.

inainte de a-l intinde vecinei. Nicoll le lisd si comunice 9i plecd sI distribuie medicamentele.

siroind de lacrimi qi nu reugea si doarmi noaptea, cu toate sedativele,

Calmul

fu rupt vineri

seara,

prin sosirea in serviciu a unui

totul si fie calm in aceastl noapte, declarl T ciscind. Ieri, Alex Baron a rlmas aici pini in zori, pentru cI

Sper ca

;rccidentat pe drum.

- Domnul Day nu se simte bine deloc, t) avertizaJean pe Nicoll,


(',rrc se pregatea s-o inlocuiasci. Este foarte agitat.

Armstrong a avut probleme respiratorii!

- Cel putin nu v-afiplictisit, glumiNicoll. Exact in acea clipd risuni soneria de alarmd. a
Armstrong, in timp ce el chema o infirmierd cu o voce rigugiti.

Nu te ingrijora, il voi supraveghea. Altceva de semnalat?


Nu. Ah, ba da! Logodnicul lui Mumiel a murit,...

Oh, este ingrozitor! Ea;tie?

Dumnezeule! striga Nicoll sarind in picioare, Sa nu-mi spui

Da, i-a spus mama ei


Cum a primit-o?

in

aceastd dupa-amiaza. Oricum, mai

areiat o crndt.
Se

rlt'vrcme sau mai titziu at fi trebuit sd-i anunte vestea.

sete....

ltngl bolnav, care-i arltd cu un deget carafa goala. imi pare riu cI va deranjez, domn$oard, dar imi este
grdbi

Cit

se poate de bine. Nici

mlcar n-a plins.

liteva clipe mai

tiziu,

Jean pleci 9i echipa de noapte

i;i incepu
a

VI aduc imediat api, spuse Nicoll, lisind si-i scape un oftat

nrunca. Pe la ora zece distribuird calmantele gi Nicoll

profiti pentru

144

IUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT
teamd

145

intAnia la cdpitAiul lui Mumiel.

si nu cadd. dupi ora noul dimineata.


Era

Tocmai mi-au anunlat moartea lui Trevor.... imi pare foarte

riu
cI

Max sosi putin

vizibil epuhat,

dar la

pentru tine.... $tiu

ci e o consolare lipsiti

de valoare, dar spune-ti

fel de zimbitor ca de obicei.

micar nu mai suferi.....

inghili comprimatele, Vrei sd-mi dai po$eta,

Suntem la a treia urgenti in noaptea aceasta, oftd. Ce pot face Avem probleme cu perfuzorul unui pacicnt,

Da, toata lumea mi-a repetat asta, rlspunse tanara fatd cu


a

pentru voi?

indiferenll, inainte de
te rog?

ii explici Nicnll,

,:onducindu-l in sali.

Nicoll i-o intinse, agri iegi pe culoarul unde o agtepta Tricia.

Am impresia

ci reaclioneuabine, murmurd

aceasta.

-Crezi? ficu Nicoll faramarc convingere. Oare de ce nu se putea impiedica sI se gindeasci la faptul
Murriel era prea resemnati?
Tocmai terminase traiamentele de seari, ctnd Yvonne observi

ci
ci

il reparl rapid, apoi il consulti pe domnu! Day. - Suferi de o usoari comotie cerebrali, il diagnostici, scriind numele calmantului pe fbaia de observatie. Fi-i o injectie cu acest niedicament, voi reveni sdl vid dimineati. cu ce altceva pot si-ti fiu
Max

rlc folos, frumoasi dornnisoari?

sri te

Cu nimic. Multumesc, Ma,x, rispunse ea zAmbind. Du_te repede

perfuzorul unui pacient nu func(iona normal si veni s-o anunte pe Nicoll. Ttnara fati incerci sI-l repare, fdrd rezultit.

odihnesti, pari extenuat.

- Ar fi trebuit si mi fac preot, cllm m-a sfituit mamal ofti comic


rncdicul, inainte de a pleca.

Va trebui s-o chem pe supraveghetoare, oftd,

Dar

;i

aceasta fu incapabild

si-l puni in functiune si, in dis

de cauza, il chemi pe Alex, care opera un bolnav. Le rispunse Max le promise sI treaci indati ce este posibil.

sub efectul injectiei calmanre, dornnul Day adomi si se restabili ,r'rlinea. Yvonne pleci si mi.n2irce, Tricia IIcu cafea si Nicoll isi

Puteli veni siJ vede[i pe domnul Day? o intrebi Nicoll

gindunle ii revenird la Alex, care ilruncea in sala de operatie pentfu a doua noapte consecutiv. Era
aceea,

rt'rlacta raportul. Putrn

dupi

supraveghetoare. Starea sa mi ingrijoreazi putin.

rrrprinsi
astfel
l;r ;r

sd-si dea seama

in ce mdsurd evoluascri sentimentele


sa. Asta

sale

GIsi pacientul extrem de agitat.


Ma doare capul, mormdi acesta. De ce

l,r'rrtrLl medic..... incet, subtil, i se stfecurase in

inimi si-n suflet, pAnii


De

mi bate soarele

hce complet parte din fiinta

nu insemna nimic! isi spuse

cap? Perna asta este tare ca piatra!

r';r. l)uteai foarte bine

si

re atasezi de cineva

firi si fii inclrdgostitl

il instalari confortabil, apoi

se retraserd.

.xt'nrplu, tinea mult la Max, dar nu simtea pentru el decit prietenie...,


It;rr

Delireaza pu{in, constatl supraveghetoarea incruntflndu-se.

i. sinea sa, ltia ci ce simtea pentru Alex era mult mai profuncl
voia sI admiti.

prefera ca Max si-i faci imediat o scurti vnitd. Leagd-l de pat,

rlrtit

146

IUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT
vedea....

147

visarea fu intrerupti de Tricia, care-i aduse cu amabilitate o cafea.

Nicoll ii zimbi si clscd de'i trosnirl maxilarele.

Slavd Domnului, este ultima mea noapte de veghe, declari

Nu pot si trdiesc frra el, nu pot!


Trebuie, Mumiel! afrma Nicoll cu voce puternici. Trevor n-ar fi

intinzindu-se languros. incep si'.'.

l'mt niciodatd sI mori pentru ell


Ramase nemigcati

Un geamlt inlbulit o intrerupse!


urechile.

si ciuli

Un zgomot de pagi pe culoar o avertizacd cineva ii venea in ajutor.

Alex apiru in rezervi si se apropie repede dc patul tinerei bolnave.

clipi, soneria de alarmi a lui Avril risuni qi o voce speriati striga ajutor. Tinerele fete se rcpuira, in timp ce alte gemete surde
in
acea

- N auzit? sopti Tricia.

Trisiturile ii erau trase si ochii incerclnati, dar degajaincd o impresie


de

fo4i

si iruulnerabilitate.

Lasi-mi sd-ti vid incheieturile, Mumiel,

ii murmuri

luindu-i

ajunserd

pinl la ele. Cu octrli mirili cle groazd,Avril le'o

atdta pe Mumiel cu degetul'

miinile. Nimic grav, concluzioni cu indulgen{i, dupd un scurt examen. Doui puncte de suturd ;i nu se va mai vedea nimic. iti voi
administra un calmant pentru a putea si dormi.

Aceasta Se cresta cu disperare pe incheieturile sI-gi stdpAneasci strigitele de durere.

miinilor, incerclnd

Cu un semn din cap,

ii

ordond Nicollei

si

meargi si-i caute

Nicoll siri ;i o prinse de mlnd, incercand s-o dezarmeze pe


fatacare se zbitea furioasd.

tioi/rl

instrumentele necesare, apoi se intoarse din nou spre tanfua fati si-i vorbi cu multi bllndete.

Ldsagi-ml
contorsionindu-se.

sa mor, lisati'mI

si

mor!

striga

Clnd Nicoll se intoarse, il auzi pe Alex care i se adresa inci lui


Mumiel,

Dupi o scurta lupti, reu9iri si-i ia foarfecele 9i Nicoll


sistemul de alarmd legat de salaJones'

intro clipl vei adormi, iar miine dimineali totul i1i va parea rliferit. Clnd cui in cea mai profundl disperare, nu existd decit un
Iucru de ficut: sI continui oricit te-ar costa qi sI te agili de viali cu
;rrnAndoui. mtinile pentru a nu te pri.busi.

Chemati supraveghetoarea! spuse respirind greu Ni mentinand presiunea pe incheietura care singera a miinii lui

Aceasta se

lisl

pe perne, cu trupul scuturat de suspine' sc

ii ficu injeclia calmantd, suturi pligile ;i curIli


lisi linigitl

cu delicatele

De ce m-ati oprit, de ce? hohoti aceasta. El este mort,

irrcheieturile mXinilor, Sedativul nu intAzie si-gi faci efectul ;i Mumiel

inlelegeli?

pe perne, cu ochii hchisi. Alex plecd si6i redacteze

Nicoll o

lui cu bllndele in brale

qi o legini, murmuri

r;rportul, in timp ce Nicoll qi Tricia o instalarl pe


r

ttnira riniti cit mai

cuvinte de incurajare.

orrfrrrtabil posibil. Avril le observa, cu privirea intunecati de spaimd:

Linisteste-te, linistegte'te....'

Miine totul va

fi mai bine,

148

IUCY HARGRAVES Totul.... este in ordine?

UITATRECUTUL

149

Nicoll incuviinti, apoi incremeni Si lisi si.i scape un strigdr de surprizi.

Este

atit de inctrpat?nata, incdt nici nu meriti osteneala si insiqti,

comentd Alex, cu un zimbet arntJzat. Totugi, poate vei putea sd-ti iei o zi liberd miine?

Avril! Vorbesti!

Un zimbet radios lumini fata tinerei fete in timp ce rlspundea:

- Sunt liberi miine, replicl prompt Nicoll. - Perfect. Atunci, stai lini$titl acasl gi dormi pAni tiziu.
Cineva o cheml pe supraveghetoare, care ieqi imediat, llsindu-i singuri.
avut o noapte mai degrabi a$tatd,, murmuri Alex.

- Da..,. vorbesc! - in sfirsit, o veste buni!Avril,


Se

sunt incanmtd pentru tine, exclaml

Nicoll, slrutAnd-o pe amindoi obrajii. spila pe miini Ia oficiu, cAnd o tiieturi profundi pe antebral

-Ai
ii

atrase brusc atentia. Simtise

ci

Mumiel

gi tu.... Biata Murriel, adlugi Nicoll ginditoare. ii ingeleg gestul

rdnise cu foarfecele

disperat...,.

zbdt1ndu-se, dar nu4i imaginase

cI in

asemenea mlsurd.,,.

ii

arata

- Serios?
Din nou ochii alba$ri se atintiri asupra
voia sI citeasci in ea.
sa

plaga Triciei, care se incrunti si o duse

in biroul lui Alex, in ciuda

cu insistenll, ca qi ctnd

protestelor sale.

Nicoll a fost

rlniti,

spuse t2nera

hti, impingindu-si colega in

incipere.
Privirea pitrunzdtoare a

cind voi fi in forml mai bund. Nu glumesc, si qtii, i1i cer sd rdmii in pat miine, addugi dupd

Va trebui

si mai vorbim despre

asta

lui Alex se atinti asupra ei pi se ridicl

o scurte ticere.

imediat pentru a enamina tdietura.

ultimul rapel

antitetanic? -- Hm.... acum..,,. sase luni, cred.


Vino, iti voi face un rapel, ii ordoni luAnd-o de

Trebuie si-1i

hc un punct de suturi, afirmi. Cind ai ficut


l
l

Oricum, nu poti exercita nicio presiune asupra mea in timpul

orelor libere, glumi Nicoll.

incIpdginato..... Ce trebuie Nu mi hIrr.ui.....

si hc? Si vin si te supraveghez la

rlomiciliu?

brag.

r,

inainte si-si fi revenit din surprizi, Nicoll era la infirmerie, asezatX


pe un scaun, in timp ce Ale;r gi supraveghetoarea o impingeau.

Alex o privi indelung

firi si rispundl qi doar cind el ie9i, inima


firi
incidente, dar cu ce u$urare vzo:uri

lJicollei isi regisi ritmul normal.


Restul noplii se desfisurd sosind echipa de zi.

Cum te simti, draga mea? intrebl aceasta din urmi, esti


acasl?

palidi, vrei si te duci

Nici nu se pune problema, protesrl Nicoll. Md simt foarte

Nicoll se simgea complet epuaatd.. Se indrepti direct spre pat qi rkrnni profund pnnl h ora sapte seara.
Se

Nu este vorba decit de o zgArieturl!

trezi proaspiti

li odihniti,

150

I,UCYHARGRA1TS
cu Iris, inainte de a sc curca din

minci un sandvis, apoi sporovdi o ori


nou.

Pentm prirna datl de luni de zire, se simtca impicatd cu ea inslsi.

Era ciudat.'., intr-un anumit fel, experienta tragicd a rui Mu*iel ii


deschisese

,chii, ii

adusese liniste si sperantd. Desigur, amintirile

nepldcute nu se vor sterge niciocl ati, dar acum stia cd timpul permitea cel pulin si le accepti cu resemnare.

in scurta sa scrisoare, Leo ii ceruse si-l uite si si fie fericiti... Nu.l va putea uita niciodatd, dar simlea viala rendscind in ea si cd inima nu-i murise cu Leo, cum crezuse in acea perioacld.... Imaginea lui Alex ii trecu prin minte. isi arninti vocea sa cardi si autoritari, hotirarea, siguranqa si de asemenea bllncretea
sa. Da, era

Caprtolul 10
A doua zi

dimineall, Nicoll se trezitarziu. Lui micul dejun in capot

un bdrbat pe care te puteai sprijini, era demn de increderea sa. Oare cum se putusc indoi de el micar o secundd? Era lumina care ii ghidase
pasii in noaptea intunecati care o inconjurase atit de mult timp.

si le scrise o lungi scrisoare pirintilor. Se simtea cunos de usoari si de relaxatl, ca dupi o lungi amoneali.

lipea plicul, cind

se batu la

usl

IntrI, Iris! strigi veseli.

Dar nu Iris deschise usa. Foarte elegant in pantaloni de catifea


maro si cimasi bej, care-i punea in evidenli umerii musculosi, Alex
stdtea

in prag.
Oh, buni.... ziua, articull cu greu Nicoll, in timp ce

bitlile inimii

pireau gata s-o sufoce. Cum..... m-ai gisit?

M-am informat la portlreasd. Cum te simti?

Ochii sdi albaltri

priveau cu asemenea insistenla,

incit ii

fu

extrem de greu sa-li ia un aer degajat.

Foarte bine. Am dormit aproape tot timpul. Si Murriel? iqi revine. Preotul s-a intretinut indelung cu ea $i Max i-a vorbit

cu multd inlelepciune.

152

IUCY HARGRAVES

UITA TRECUTUT

r53

Si tu tc'ai crmp.rtat f<rarte bi.e, sd stii, sublinic tanira fata


Nici

zlmhind.

Vorbesti despre Avril? Nu, fac mar degabl aluzie la o n:inunati poveste de rlragoste....

v.rbil

am incerca[ mai alcs

s.

incuralez. Dar,rocesur
cre

i,indccare nu poate veni clecit rle la ea. Se lisi o iungii riccre, apoi Aiex relui:

Nu esti la curent?

- (le lhci astizi? - Ninric spccial. Mir sirnt lcncsl. - Si rlac;i am lene'i irnpreuni? propuse
spre o dcstinatie misterioasi.

- Dacd estc vorba dc NIa,x si Meryl. banuiaur. - Max 9iMeryl? Nu $tiarn! Md gAnr.leam la domnisoara

Fiint.

er

Oh, nu! SI nu-mi spui cd se va cdsitori cu acel oribil 'Ircsilianl

exclanri Nicoll. ingroziti.


incct. inbraci-tc, te

d,c

,h! glurni Nic.il. Desprr pcntru (.hlissie i

()lr,

Ei nu! Arthur i-a luato inaintc.


Este aclcvarat? exclatuit ea rAzincl. Dar estc urinunat! Clcd
cur

ci

ce cste

*rrirai I)c

'

r...lilr siriprizi

i"a pldcut

si sc simta pittin cuftati.

ori^

Ia te uit:i, cc vorbesti.... Sa fic oarc o caracteristica femininiT

NLr.

dc o surprizii pcntru Nic,ll. Te astcpt j.s

intr*

lurniitalc rle

--Dac.i asta t:ste situatia. femeilc iti vor atribui o rncdalicl i[ ironiz;i Nicoll
l{eclicLrl rAsc grav si rningaietor. lt1;oi rcclct'cru scrius.

i)il5r r) unni dc ft)z l)c buzc, Lu;tnti itr ttccere o \:eci.l. ,jr, rt.t ., ,.( .rr:i rli ilr:ibA, irentru a i sc al;itura liri Alex. crrul cra 1;ciltct scniu. Alcx , lLri iri ,{irlr.,ii;r \{,:u.u,icksiri*
si

DispI*rimediar si Nic,il siriin 1;icir::rre. ii r^,,,.,r i;i cirrrc in girra nrarc. s;i laci mii crc lrehu*rrr rnrhrlic;i.istc bli.rr:i, ,* ti-ico* i.ru,,s, i'crclc. isi trcr, rr1'rctic rrn picptc,c p.ir-l irr-rr rr,ir-. rLirou \1-.,1

'l't-;ti

Si cl;rc:i mi-ai povcsti acuut cr-rtti :,Iscurrzi clc atAt de urult timp? clccis in

sfirsit sit tt clcsparti dc tinrirui barbat clin gari?

Nicrill scutr:rir din cair si schita utr zantbet anrtr.

llani

mai silus, gtc$csti, murmur:i. llra doar un inoportun....

Nicoll isi Ilisti privrrca s:i rataceasc;i pcste ilrljsairrj lirristrr. i_rrinr;lr.iratic. Miei nrrci zhcnguiau r,cscii in iarha nu,are a pajrsliior si t'tncrafiri srilhatici riciicati. infkrreau ici sr r:.r.. fiicind lrcte i,ii ric currare de Iict lrr l)artt ir tirulrrulrri.

I:zita o clip.{, apt,ri clccise ca Alex nrcrita szi cunoasca ado

irul.

Acurn un an si juntiitatc, logocliicul meLl s-e sirtucis....

Vocea

i se gAtui si trcbui

sa se intrcrupa,

in timp cc revcclca cn
si

rriecizie ziu:i in care <lesct4lcrise trupul lui l-co.

0
r

ticere grea urmii miirtunsirii sale. Alex devcni bane palid I)umnezcule.... Ce-as putea spune oare? Nu, prefcr....

Vont vizita castelul din V/amlck? il intreb:i curioasa. fun v,rbit desprc zi de *'arhre si nu crc un ci'cuit

itclari cu vocc joasii;

turistic,

c.recti Alcx. zirnbi.d misterios. Aprrp., am auzit spunindu-se ci


sunt noutati in sala Montfrlrt.

Nr,t continua, claca te

tLrlhuri.

si

md destiir-rui....

hli

va face bine si-ti vorbesc

i$.i
/

i i i{,\'

H,\RG

l{r\\'}is

t{'[.!"'fiiE(.{] I't

\i

i(._\iI.t, ,iSI.i

( tttittlr i(.,,r,..rll.;it .,,.i'l:,i1,i,.


ll.r",t-s"

;:.r:)..)..:rll/(

,., \t .,ll),1 t,ti:i.,1.)i,1...r..1,.,.j :iii, ltlll\ij.t,t r rl,:lit.

j{atit:is,;r;i rrrti,'lttrrll tlti tiii. rrpoi Ntcoil


ri

.r

il)1,,;rr.. \lrlt' t'i

rrl; : i:: r..i :.: J,,j..i,..,.iti,-.

-. L,t t'f nir lilr-:ll sirltr iltrlrjr: ijr-'siit',. rili tt! itr .i,i'
-',,\srttlar. rriii .- [t;t. it:t lli;-;i 1ri)'iL'ritl iiri,
.-r

l,r rllt iii:1.


r,u( r':i

jiili-r) lrllrir(,.r irl-;iit; ;1);ij.r,," ;rr)r1)llLilt :.;ur r,fl i-)iri;j:r ,lr\il { t'r.,(i(.'il1il r..,. tr)(, 1;il.,r rtri ,ii{;t,t i,,'l r,t.li ilri ili(.;1iol.i,lliil { iii.i(.1i{:r r;il. i..li .. lii;)tll.i \,1 ri!.it,-,. 1ir.l.,(.iiliir.l ,l,.t,lt :t,it,t i)ii.r lil,li ril r.,l;lil rrrl)iLllilili,t l,,iili(1,,1 ].i trt;rrt ,i,r|ilt:1t.,rtJirl.ill(iii llli.tl )i!;lIlt t.r.(,{1,-,;iri} r. :i,i\ t'it tlft.lil,ll i itt sl;ttllri r:l irirril. 1ij11;,1 ;iji! {.,1,i irlLlillr, {,t l.iri.il',t Liiilirtiit.t,,(.u)lii}\(,t.il rll
;

]"r',il ir ,tq';ri,rl rri rtili lllSl Sii cl(i(l r.il.

..

lir.l sc q itit:;i ,rll-lr

tit',,:r,

uir.ri

ir(ir'\lirr.li tr

lirlrt

tlaea

:n ti itliirr-o

rl-lti fi crrzLrt i
\1,.:oii

itrrttr;l

sli lru iiispLlit(1,i. Dcsigrrr. ll\cu (ll'u)ttrtc....


[or Liintc

1;rlilt'r'ic si ,irr,illi ilttri arlinir;r t:rscir,'slrlrrrtliric irr stli vrelr)n,1il c;rrc sc ritlrt,rrr
Ja

\lltsirirt st' lilr!,:r1li ilrtr-rur urrsrrrnlriu ric

tlc

1r;iiiitr.,, l;il;i,,11-1,i

111,2

l'('lltI)ll

.rt:il('sltlrlr rlt' liet;tft


--

llltrl(,t

rtl';izii.

- ii,^r,:i-lltiltlllic]ltl,]1... i)t'rtlrriil!lliiilittliilttirit.r.,rlrl,;f;..rlirr.r,i).t
".1 'r..lir)l : L;ri ,i1 .: rl,i... : ::l . :.t,.,;l ..ltl -, i , ,,r,

i\i ruui iiist rrici:' u iritlchti Alcx.


(,rcrl cir iti r;t 1ll;iccu. rlcc[;rri

i{:l

l/'tt

.i \. ll_;t

- Nu. niciodat:i.
*
rl.
lLurnri-o

r,; r11/1'11111r,(lL.;.{)'r,.ll.(..1

i,l:,,: rlitri;,tt:liir

l-,1,}t
(,r.t

llit\ir . ill
,lll,{(,i1.(l('

i]r

ur) r)lc r-lnrrn rit;

tlir';tltrl s;{Ll. i:!.;t... i)r;ti).\tl *{.,io1,irrri 1)rrt\,,i. ri\l}:\r,t1 !-'5;il)illll(,'n1. i\ h rstr. ,. i}fijrrl

,:ilil;lul carc scrpui:r p[in nrijl()crri trnr-ri 1l;rrc.

5c opriri irr lirta unui restauranl li)artc clcg,alit si tucrlicul


rri{

iri rrlilirilri
--

l,r1lr

in rn,iini u{

l){-.nrr.ri ir

Iirtl

(}niurli vchiculul
i

(hr irc,.l ilir;ri.isr(.crinrr)litir

l)e

ntrll a-i dr:schidc

1-rolticrir.

sl it('nlurii nl(l('irulg,.

'rt cltelncr inthricat in surtrcltiuE si cu llrtllion lc

lui

cerenronios

\ii sililr(ilil yiilrl\;ilr

(;i surrl irtlli u; \rili:i. nlrlr.r]rrrr;i .\r.rl trcirtrit

,,,,rr:ir)rlA. Nicoll lacu ot'ltii nrari auzinrju-l pe A[cx cerend sanlpilr)ic.

r;l riiu.... \;i i!)t(.1L.q,.

, 5,1-l il,u1.,.

\;lrirlitorirtt cr-i;l/ sc rnir;i


r,lrrs;t hr ,,.,
rt

clt,

()illillt!lltl(' .'i .tilrfirit;i. :r,ruttUi tlirl r.lllt (rtr tflSt0tC, ( ()r)ll){)r1i[ L;1 r.rn rvl-;rrrt ilnlx,cll.. ,\.t rtii-ailt unaglr]1rl nir:irxlrrr;t
{fi igr,tlic,...

,\krx li lrsl.lii;is( l]tlil-turtslrc;t l;irli s.o infl.ri.rrlxi, r,rr ot,irji ttlrni rlc

Irstc posibil. r:ispurrsc rncdicul, nistcri()s.

o adcvlirat:r incelllare. Bitndu-si


s:ir.l.

cafr:aua. Nicoll

ii zinrhi

itorului

i) 15fittrt)r,ii

,\ kist absolut nrinunat. Alex. multunresc....

Nrt rstr. utit\.

,\iunt... rnii srrtrt t));lt l)inc,

[:stc o schimbarc plucutli lata de cc ni sc sell'cstc dc ribicri


,rr1!tir. i)u-i asA-/
i i,rr ,r,

ll

-- l:str sicLr(i/ irrsistrr iriiir:rrrri. irit:rrrrrtlln(lu- c cu un il(,r nciir)isrir. - [h.. Si srrnt Icricit;i cu ti_llnr r..orhit tlc lni;r.

privirea minsaictoare contrazicca iranalit:rtea cuvintclor sale


brusc scnzalia cl'i-i lipscstc acrul si in(oarsc rrchii, rr;sinrl,

,,ii

,rr,1r

156

TUCY HARGRAYES

UITA TRECUTUT

157

De c^nd oare roseste o

tiniri

femeie

libera?

malitiozitate.

remarci Aiex cu

lingl

mine, sa te legin cu tandre{e si si-ti silut nasul ro;u si buzele


Dar..... mi-ai spus la revedere

aer inocent:

Nicoll se str,mbi usor si'si fdcu vant cu meniul, decrarind cu un


Este din cauza sampaniei.

cafe tfemufau.

la

gara, protesti

tlnira

fatd, Nu

puteai si stii cI ne vom revedea.

Medicul izbucni in rts si chemi chelncrur sd-i acluci nota de prati. - Vino, murmuri putin mai tirziu. O mici plimbar. p. .a, u^ face bine la am2ndoi.

M-ai

Oh, ba da.... Remarcasem valiza purtAnd adresa de la Priory

,.

Cross si citeai o revistl rnedicala. Crezi ca te-as fi llsat

si pleci altfel?

flcut

sa astept, dar gtiam ca

pini

la urma tc voi cuccri.

debarcader unde erau ancorate niste birci.

ii inlintui talia si o conduse incet spre un mic curu cre apa care serpuia in mijlocul gridinilor. O lui de mind si o duse ,p.. ,n

- Crezi? il tachini Nicoll, sarutindu-l pe furis pe nas. - A; putea face mai mult declt atat, sunt sigur, murmuri
punAnd stdplnire cu ardoare pe bLrzele ei.

Alex

oh, n'am mai vislit de cand eram foafte micir excram a finara femeie, cu ochii strilucind. Adrniri discret musculatura puternici a insotitorului siu, care manevra cu usurinti vislele grere. Ramurire copaciror
deasupra capetelor ror, mascand cerur. Leginatd de cripocitur domol, Nicoll pleci pleoapele si oftd, simtindu_se bine.

Aceea;i scinteie de pasiune ii ticu se si inficlare indelung, in timp ce se imbrllgau cu putere. Aproape sufoclndu-se de dorinti, Nicoll

dldu capul pe spate, gemAnd,

formau o bortd

- Mm.... Nu-i riu, sopti Alex. Ce crezi? - Nu pune intrebiri stupide, replici tinarafata
buzele. CAnd se despd4iri, mult

oferindu-i din nou

Dupi un timp, AIex conduse barca sub o salcie plAngitoare


scoase vislele.

si

dupi aceea, respirau sacadat. Alex ii prinse delicat incheietura mtinii si-i siruti u;or degetele unul cAte
unul,

Yino alituri de mine, micule marinar, murmuri el.

firi si inceteze s-o priveasca.


Femeie, imi placi, declari solemn. Cred chiar cd te voi incuia de
a

Barca se

legini ctnd

ea se

ridici.

- Oare este rezonabil? remarci veseld. - Vei vedea, rlspunse Alex trdgind_o spre el.
soptea la ureche:

doui ori pentru

fi sigur ci vei fi numai

a meal

Nicoll trebui si faci un puternic efort de vointd pentru a-;i regisi


oarecum singele-rece.

Nicoll se prinse de umdrul sdu si se cuibiri ardturi in timp ce el ii


Te iubesc, stii, nu-i asa? M_am inclrdgostit de tine din clipa in care

Dragul meu,
Fir-ar

ai intLniat. in zilele noastre, nu mai existi


preficAndu-se disperat. Promite-mi

femeia-obiectl

te-am vizut, in tren, smiorciindu-te ca o

fetili. as fi dorit si te strang

si fie! exclami el,

repede cd vei face din mine un birbat civilizat, sau ma voi distruge

1t8
aici; irt

[UCY:HARGR.{VE$

ochilortdi,i,pind'nu voi,mai fi decit s,grdmljoari de cenugMird sI pui la socoteala cdva trebui sI vislesti pentru ate irrtooce...,.'

hp

,., ' i aurie.


,.

,,.r,r;

,,

O rua de soare trecu prin rarnurile salciei, aureolind 'pirul


insotitorului siu,cu o lurnini

Putea oare si laseiun viking frumos s[ se transforme in prafr.,Nu.....

Ar fi fost pdcat....

Ei bine? insisti el, Am prorrnisiunea ta?


Se

. i ,l , '
r

fie oare o qetere in clsitorie? intrebi,rNicoll;tincretind nasul

cu un aer

;trengiresc.

,,, :,,.

,,

,.

' , - SI spuhemr mai degrabi unrultirnatum; deoarece n-am deloc ,, i ::, ,'"., intenfiasdili,cerpdrerea! :r .,,':r ,

-Eu....

r ,r , ',r i

,'.

AtXt putu spune, deorece intr-adevdr,li era imposibil SI gflndeasci

Sfd,r;it