Sunteți pe pagina 1din 3

RESURSE UMANE curs 1

18. 02. 2004

Primul curs de resurse umane a aprut ntre anii 1985 1986. Atunci se desprinde din management i capt individualitate n anii 80 pentru c atunci a !"st recun"scut ca prim element segmentul uman. #n t"ate d"meniile ec"n"mice i s"ciale se caut e!icien$a i per!"rman$a. Pentru aceasta avem nev"ie de specialiti care s ini$ie%e strategii de "rgani%are c""rd"nare previ%iune antrenare m"tivare c"ntr"l i evaluare. Diferene conceptuale for de munc resurse umane: Accep$iuni& 1. psi'"l"gic( 2. ec"n"mic( ). medical. 1. Accep$iunea psi'"l"gic& fora de munc vizeaz calitile umane necesare pentru producerea de *unuri. +"nceptul de resurse umane este mult mai larg i nu vi%ea% numai calitatea !"r$ei de munc& vizeaz orice calitate uman care poate urmri un scop i poate realiza o aciune . ,esurse umane sunt i cei de la grdini$ i cei care scriu p"e%ii etc. ,esurse umane - potenial. 2. Accep$iunea ec"n"mist& resurse umane repre%int "amenii cuprini n activit$i pr"ductive. Obiectivele psihologiei resurselor umane "*iectivul !undamental& de a !urni%a pricepere i e!icien$ ntr.un d"meniu speci!ic ast!el nc/t s !ie "*$inute per!"rman$e "ptime i sigure. 0egat de acest "*iectiv n"i ca psi'"l"gi tre*uie s ne centrm pe speci!icul pr"!esiei. Aceste strategii sunt particulare speci!ice pr"!esiei. 2. "*iectivul strategic& "rgani%area plani!icarea i c"ntr"lul resursel"r umane. 1rgani%area este " activitate care n sec"lul n"stru vi%ea% un grup "rgani%at. ). "*iectivul !unc$i"nal 2de natur tactic i administrativ3 & are n vedere activit$i de c"nducere %ilnic a grupuril"r i de asigurare a atm"s!erei interpers"nale "ptime reali%rii sc"puril"r. Acestea sunt "*iective te"retice4 Responsabilitile i atribuii ale psihologului n resurse umane: 5unt 5 resp"nsa*ilit$i care decurg din "*iective. 1. legat de personal& activit$i de recrutare selec$ie integrare pr"m"vare gesti"nare i eviden$a resursel"r. 2. legat de nvare& activit$i de pregtire speciali%are i per!ec$i"nare pr"!esi"nal. ). colarizare& m"tivarea pers"nalului sta*ilirea drepturil"r pr"m"vare. 4. analiza activitii la nivel individual i general & activit$i de evaluare a per!"rman$ei 5. normarea muncii& activit$i de ela*"rare i revi%uire a n"rmel"r de munc. Atribuii concrete ale psihologului n resurse umane 6. n d"meniul selec$ie anga7are& un psi'"l"g tre*uie s sta*ileasc d"meniul de recrutare i selec$ie( s ela*"re%e i s aplice n"rmele de selec$ie( s supervi%e%e reparti%area pe p"sturi( s urmreasc ev"lu$ia individului anga7at( s participe la neg"cierea c"ntractel"r individuale de munc( s ai* un punct de vedere legat de des!acerea c"ntractului de munc( s urmreasc respectarea disciplinel"r muncii i ale drepturil"r muncii. 66. n d"meniul m"tivare c"lari%are& sta*ilete criteriile i met"dele de reevaluare a pers"nalului( particip la evaluarea per!"rman$el"r !iecrui anga7at( ini$ia% e8perimentea% i aplic !"rmule adecvate de salari%are care v"r $ine c"nt de speci!icul s"cial al grupului de p"pula$ie cu care lucrea%( c"ncepe " strategie de stimulare a per!"rman$el"r *a%/ndu.se pe elemente ne!inanciare( asigur c"rela$ii ntre creterea pr"ductivit$ii i e!icien$ei cu salariul individual. 666. n d"meniul de cali!icare i per!ec$i"nare pr"!esi"nal& atri*u$ia de a sta*ili parametri necesari de pregtire i pr"pulsare pr"!esi"nal pentru !iecare p"st din !irm n genere p"sturile de c"nducere i deci%ie( ela*"rarea de cursuri de speciali%are( asigurarea c"ndi$iil"r de participare i evaluare a pregtirii 2vi%ea% v"luntariatul pers"nal tre*uie $inut c"nt de starea psi'ic a su*iectului3(. 69. n d"meniul de pr"m"vare a pers"nalului& ela*"rm criterii de pr"m"vare( ela*"rm un plan de pr"m"vare( "rgani%m i supervi%m c"ncursurile de pr"m"vare. Aceste c"ncursuri nu sunt e8amene de selec$ie. 9i%ea% veri!icarea p"ten$ialului psi'"l"gic al individului& capacit$i intelectuale sta*ilitatea em"$i"nal calit$ile s"ciale sistemul val"ric. 9. n d"meniul necesarului de pers"nal& ela*"rarea criteriil"r de anga7are& tre*uie s !ie !le8i*ile s $in c"nt de speci!icul pers"anei care se anga7ea%( tre*uie s dimensi"nm !"rma$iunile i grupurile !unc$i"nale la necesarul minimal( n"rmarea activit$ii& alctuirea 1.

!iel"r de p"st dar i reali%area anali%ei i descrierii !iecrui p"st. 2#n !unc$ie de ele reali%m pr"!ilele psi'" . pr"!esi"nale3( pr"iectarea strategiil"r de de%v"ltare a "rgani%a$iil"r& este !"rate c"mple8 n"i tre*uie s ne "cupm de elementele care vi%ea% pers"nalul. 96. n d"meniul p"liticil"r de pers"nal& alctuirea unui pr"gram pe termen lung a necesarului de pers"nal pe categ"rii i calit$i psi'".s"ciale av/nd gri7 s preci%m sursele de recrutare i stimulare. :re*uie alctuite *nci de date n d"meniu 2*anca de date p"ate !i pers"nal iar n ca%ul acesta c/nd anga7atul prsete !irma " p"ate lua cu el sau p"ate !i a !irmei dac e trecut n !iierele !irmei n acest ca% dac anga7atul pleac cu ea este !urt3( ela*"rarea pr"gramel"r de m*unt$ire a c"ndi$iil"r de munc nu numai !i%ice 2legate de temperatur umiditate etc.3 ci i psi'ice 2de gen em"$i"nal3. 966. n d"meniul asigurrii c"ndi$iil"r de munc& participarea la ela*"rarea c"ntractului c"lectiv de munc( urmrirea m"dului de derulare a acestuia( identi!icarea p"si*ilit$il"r de pr"tec$ie i igien a muncii( "rgani%area de servicii s"ciale i culturale pentru anga7a$i. Organizaia i grupul OR AN!"A#!A 1rgani%a$ia a !"st c"nsacrat ca !"rm !undamental de ac$iune i interac$iune " dat cu apari$ia industrialismului 2sec. ;6;3 dei !"rme ale industrialismului au e8istat din t"tdeauna. Definiie: 1rgani%a$iile sunt structuri de interac$iune ale "amenil"r integra$i ntr.un grup ale crui activit$i sunt centrate pe reali%area un"r "*iective c"mune speciali%ate. 5"cietatea m"dern este caracteri%at de "rgani%a$ia *ir"cratic. Caracteristici ale organizaiilor: 1. e nt"tdeauna speciali%at are " misiune creia i sunt as"ciate anumite "*iective 2spitalul editura "rc'estra n"tariatul t"ate sunt "rgani%a$ii !"cali%ate pe anumite sc"puri3. <!icacitatea unei "rgani%a$ii e cu at/t mai mare cu c/t aceasta se c"ncentrea% mai clar i cu distinc$ie pe reali%area unei anumite misiuni. 2. c"nvertete te'nici i te'n"l"gii n servicii necesare s"ciet$ii. ). se !undamentea% pe grupuri de "ameni ntre care se derulea% interac$iuni "rientate ctre "*iective c"mune. 1rgani%a$ia este ca " structur de interac$iuni reglementate de reguli !"rmale i in!"rmale i generat"are de ac$iuni c"lective centrate pe sc"purile "rgani%a$iei. 4. 444 "rice "rgani%a$ie tre*uie s se *a%e%e pe ra$i"nalitatea !unc$i"nrii ei. =ac i pierde ra$i"nalitatea aceasta p"ate duce la e!ecte distructive ale s"ciet$ii 2e8.& securitatea3. Tipuri de organizaii constituite de-a lungul istoriei: >a8 ?e*er& 1. c'arismatice "rientate pe leader. 2. patriar'al tradi$i"nal. ). *ir"cratic. 1. "rgani%a$ia c'arismatic. 1rgani%a$iile din antic'itate i p/n n %ilele n"astre. <le vi%ea% elementele em"$i"nale nu cele ra$i"nale 2e8.& religiile m"n"teiste3 2. "rgani%a$ia patriar'al. Apar mai t/r%iu se !"cali%ea% n 7urul un"r meteuguri pre"cupri umane 2e8.& *reslele3 ). "rgani%a$ia *ir"cratic. :ipice s"ciet$il"r m"derne se !undamentea% pe d"u principii esen$iale& principiul ra$i"nal i principiul legal dac ele nu e8ist nu putem v"r*i de " "rgani%a$ie *ir"cratic. $aracteristici principale% 1. r"lurile sunt larg i precis prescrise( 2. speciali%area este de!init( ). structura ierar'ic e aut"ritar( 4. e8ist un ansam*lu de reguli i reglementri !"rmale( 5. pr"m"varea se !ace pe !iliere ierar'ice( 6. e8isten$a impar$ialit$ii i impers"nalit$ii. RU&U' Definiii: @grupul e un visA de!ini$ia unui psi'"l"g !rance%.

Bn grup e8ist atunci c/nd d"u sau mai multe pers"ane se de!inesc ele nsele ca mem*ri ai aceluiai grup i c/nd e8isten$a lui e recun"scut de " ter$ pers"an. Caracteristici fundamentale ale grupului& 1. tre*uie s e8iste " unitate de timp i de l"c " as"cia$ie spa$i" temp"ral distan$ umr la umr distan$ interindividual minimal. 2. tre*uie s e8iste " semni!ica$ie " ra$iune de a !i i de a rm/ne mpreun. Aceasta nu implic e8isten$a un"r "*iective identice la nivel individual ci aderarea mem*ril"r la "*iectivele grupului. #n acest sens nu se presupune un trecut c"mun de lung durat ci se presupune cu necesitate un pre%ent i un viit"r c"mun. ). tre*uie s ai* " p"art c"mun. #n msura n care mem*rii grupului au participat la e8perien$e di!erite ei cu greu se v"r n$elege i accepta. 4. p"si*ilitatea de instaurare a unui pr"ces de interac$i"nare interactiv. Aceasta presupune ca mem*rii s p"at c"munica ver*al i n"nver*al dar s i p"at s se in!luen$e%e recipr"c. =ac aceste d"u c"ndi$ii sunt ndeplinite atunci se e8clude an"nimatul. 5. e8isten$a unei durate su!iciente pentru instalarea unui patern sta*il de rela$ie.