Sunteți pe pagina 1din 274

Alexandre Dumas CONTELE DE MONTE-CRISTO volumul 1 I MARSILIA SOSIREA n ziua de 24 februarie 1 1!

!" san#inela de la $o#re%Dame de la &arde semnal' ()araonul(" *orabie *u #rei *a#ar+e" *are venea din Smirna" ,ries# -i $ea.ole/ 0o#rivi# obi*eiului" o bar*' .orni 1nda#' din .or#" o lu' .e l2n+' *as#elul If -i abord' nava 1n#re *a.ul Mor+ion -i insula Rion/ nda#'" de asemenea .o#rivi# obi*eiului" .la#forma .or#ului Sain#%3ean se um.lu de *urio-i4 *'*i sosirea unui vas la Marsilia es#e 1n#o#deauna un evenimen#" mai ales *2nd vasul a*es#a" *um era *azul ()araonului(" fusese *ons#rui#" 1nzes#ra# *u *ele ne*esare" 1n*'r*a# 1n -an#ierele ora-ului 05o*eea" -i *2nd el a.ar6inea unui arma#or din ora-/ n#re #im." vasul #re*use *u bine .rin s#r2m#oarea .e *are *ine -#ie *e z+udui#ur' vul*ani*' o s'.ase 1n#re insula 7alasarei+ne -i insula 3aros4 o*olise 0ome+a -i se a.ro.ia *u #oa#e .2nzele 1n#inse" dar a-a de 1n*e# -i *u un aer a-a de #ris# 1n*2#" *u ins#in*#ul *are .resim#e o nenoro*ire" *urio-ii se 1n#rebau *e a**iden# se va fi 1n#2m.la# la bord/ ,o#u-i" ex.er6ii 1n navi+a6ie re*uno-#eau *'" da*' s%a 1n#2m.la# vreun a**iden#" nu i s%a .u#u# 1n#2m.la vasului" fiind*' a*es#a 1nain#a 1n #oa#e *ondi6iile unei nave *2rmui#e .erfe*#8 an*ora ei era slobod'" fr2n+5iile erau desf'*u#e" iar l2n+' *2rma*iul *are se .re+'#ea s' 1ndrume ()araonul( .rin s#r2m#oarea .or#ului Marsiliei se afla un #2n'r *u +es#uri re.ezi -i *u o*5i is*odi#ori *e su.rave+5ea fie*are mi-*are a vasului -i ve+5ea fie*are ordin al *2rma*iului/ $elini-#ea nel'muri#'" *are .lana asu.ra mul6imii" *u.rinsese 1n mod s.e*ial .e unul din#re s.e*#a#orii de .e es.lanada Sain#%3ean 1n a-a fel" 1n*2# a*es#a nu mai avu r'bdare s' a-#e.#e in#rarea va.orului 1n .or#4 s'ri 1n#r%o bar*' -i v2sli s.re ()araonul( .e *are 1l a9unse 1n fa6a mi*ului R:serve/ 72nd 1l v'zu .e om sosind" #2n'rul marinar .'r'si .os#ul de l2n+' *2rma*i -i se s.ri9ini" *u .'l'ria 1n m2n'" de .ara.e#ul vasului/ ;n #2n'r 1n#re o.#s.reze*e%dou'ze*i ani" 1nal#" zvel#" *u o*5i ne+ri" frumo-i" -i *u .'r *a abanosul4 1n #oa#' fiin6a sa era a*el aer de *alm -i de 5o#'r2re" s.e*ifi* *elor de.rin-i din *o.il'rie s' lu.#e *u .rime9dia/ A" dumnea#a e-#i" Dan#<s= s#ri+' omul *u bar*a/ 7e s%a 1n#2m.la#" -i *e%i #ris#e6ea as#a la bord= O mare nenoro*ire" domnule Morrel> r's.unse #2n'rul4 o mare ne% noro*ire" mai ales .en#ru mine4 1n a.ro.iere de 7ivi#a%?e**5ia l%am .ierdu# .e bravul *'.i#an Le*l<re/ Dar 1n*'r*'#ura= 1n#reb' re.ede arma#orul/ Ea a a9uns *u bine" domnule Morrel" -i *red *%o s' fi6i mul6umi# 1n .rivin6a a*eas#a4 dar bie#ul *'.i#an Le*l<re/// 7e i s%a 1n#2m.la#= 1n#reb' arma#orul *u un aer v'di# u-ura#" *e i s%a 1n#2m.la# bravului *'.i#an= A muri#/ A *'zu# 1n mare= $u" domnule8 a muri# de fri+uri" 1n *5inuri +roazni*e/

A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re oamenii s'i8 Hol h! s.use el8 fie*are la .os# .en#ru a*os#are> E*5i.a9ul as*ul#'/ n a*eea-i *li.' *ei o.# sau ze*e ma#elo6i se n'.us#ir' la lo*urile lor/ ,2n'rul marinar arun*' o .rivire s*ur#' asu.ra 1n*e.u#ului de mane% vr' -i" v'z2nd *' ordinele se exe*u#'" reveni la in#erlo*u#orul s'u/ Dar *um s%a 1n#2m.la# nenoro*irea= *on#inu' arma#orul" relu2nd *onversa6ia de unde o l'sase #2n'rul marinar/ ?ai" domnule" 1n *5i.ul *el mai nea-#e.#a#8 du.' o *onvorbire 1ndelun+a#' *u *omandan#ul .or#ului" *'.i#anul Le*l<re a .'r'si# $ea.olul foar#e a+i#a#4 .es#e dou'ze*i -i .a#ru de *easuri l%a *u.rins febra4 .es#e #rei zile era mor#/// I%am f'*u# funeraliile *uveni#e -i se odi5ne-#e a*um" 1nf'-ura# 1n#r%un 5ama*" *u o +5iulea de #reize*i -i -ase la .i*ioare -i *u una la *a." 1n dre.#ul insulei El%&i+lio/ i adu*em v'duvei sale *ru*ea lui de onoare -i s.ada/ Meri#a os#eneala *a" du.' ze*e ani de r'zboi *on#ra en+lezilor" s' moar' *a #oa#' lumea 1n .a#ul lui" *on#inu' #2n'rul *u un z2mbe# melan*oli*/ Ei" *e vrei" domnule Edmond" relu' arma#orul" *are .'rea *' se *onsoleaz' din *e 1n *e mai mul#" sun#em *u #o6ii muri#ori" -i e nevoie *a *ei ve*5i s' fa*' lo* noilor veni6i4 al#min#eri n%ar exis#a 1nain#are4 -i din momen# *e dumnea#a m' asi+uri *' 1n*'r*'#ura/// ///es#e 1n bun' s#are" domnule Morrel" +aran#ez/ O *'l'#orie .e *are v' sf'#uies* s' n%o s*on#a6i sub 2!/@@@ de fran*i benefi*iu/ A.oi" .en#ru *' #re*user' la #urnul ro#und" #2n'rul marinar d'du al#e *omenzi/ Ordinul se exe*u#' a.roa.e *u #o# a#2#a iu6eal' *a .e un vas de r'z% boi/ La ul#ima *omand'" #oa#e .2nzele *obor2r'" iar nava 1nain#'" alune% *2nd lin" 1n vir#u#ea iner6iei/ Ai a*um" da*' vre6i s' ur*a6i" domnule Morrel" s.use Dan#<s" v'% z2nd ner'bdarea arma#orului" ia#'%l .e *on#abilul dumneavoas#r'" domnul Dan+lars" *are iese din *abin' -i *are v' va da #oa#e informa6iile dori#e/ Eu sun# nevoi# s' ve+5ez la a*os#are -i s' .un vasul 1n doliu/ Arma#orul nu a-#ea.#' s' i se s.un' de dou' ori/ A.u*' un *ablu zv2rli# de Dan#<s si" *u o is*usin6' *are ar fi f'*u# *ins#e unui om de mare" ur*' #re.#ele +5in#ui#e 1n flan*ul ro#un9i# al vasului" 1n #im. *e Dan#<s" 1na.oindu%se la .os#u%i de se*und" *eda *onversa6ia *elui .e *are 1l anun6ase sub numele de Dan+lars -i *are" ie-ind din *abin'" 1nain#a 1n#r%adev'r s.re arma#or/ $oul veni# era un b'rba# 1n#re 2!%2B de ani" *u fi+ura .osomor2#'" slu+arni* fa6' de su.eriori" obrazni* fa6' de subordona6i4 de a*eea" 1n afar' de #i#lul s'u de a+en# *on#abil" *are e #o#deauna un mo#iv de re.ulsie .en#ru ma#elo6i" el era 1ndeob-#e r'u v'zu# de e*5i.a9 1n a*eea-i m'sur' 1n *are Edmond Dan#<s era iubi#/ Domnule Morrel" zise Dan+lars" *unoa-#e6i nenoro*irea" nu%i a-a= Da" da/ Cie#ul *'.i#an Le*l<re> Era un om *umse*ade -i de is.rav'/ Ai" mai ales" un marinar ex*elen#" 1mb'#r2ni# 1n#re *er -i a.'" a-a *um 1i s#' bine unui om 1ns'r*ina# *u in#eresele unei *ase de im.or#an6a *asei Morrel -i fiul" r's.unse Dan+lars/ Dar" +l'sui arma#orul" urm'rindu%l din o*5i .e Dan#<s" *are *'u#a lo*ul de a*os#are" *red *' nu e nevoie s' fie *ineva un marinar a#2# de b'#r2n" .re*um s.ui dumnea#a" Dan+lars" .en#ru a%-i *unoa-#e meseria4 ui#e%l .e .rie#enul nos#ru Edmond" *are *red *' -i%o fa*e .e a sa *a un om *e nu are nevoie s' *ear' *uiva sfa#ul/ Da" s.use Dan+lars" arun*2nd asu.ra lui Dan#<s o .rivire .iezi-'"

1n *are s*li.i o ful+erare de ur'" da" e #2n'r" nu 1n*a.e 1ndoial'/ 7'.i#anul abia a 1n*5is o*5ii" -i el a lua# *omanda" f'r' s' *onsul#e .e nimeni" f'*2ndu%ne s' .ierdem o zi -i 9um'#a#e 1n insula Elba" 1n lo* s' se 1n#oar*' dire*# la Marsilia/ n *e .rive-#e *omanda navei" de*lar' arma#orul" era de da#oria lui *a se*und4 1n *e .rive-#e .ierderea unei zile -i 9um'#a#e 1n insula Elba a f'*u# r'u4 numai da*' vasul n%a avu# *umva vreo s#ri*'*iune de re.ara#/ $ava era #o# a-a de s'n'#oas' *um sun# eu" -i *um dores* s' fi6i -i dumneavoas#r'" domnule Morrel4 iar ziua a*eea -i 9um'#a#e a fos# .ierdu#' din sim.lu *a.ri*iu" .en#ru .l'*erea de a *obor1 .e us*a#4 a#2#a #o#/ Dan#<s" s.use arma#orul" 1n#or*2ndu%se s.re #2n'r" ia vino 1n*oa% *e/ M' ier#a6i" domnule" +l'sui Dan#<s" sun# al dumneavoas#r' 1n#r%o *li.'/ A.oi" adres2ndu%se e*5i.a9ului8 Arun*a6i an*ora> s.use el/ An*ora *'zu numaide*2#" iar lan6ul se desf'-ur' *u z+omo#/ Dan#<s r'mase la .os#ul s'u" *u #oa#' .rezen6a *2rma*iului" .2n' *2nd -i ul#ima manevr' fu 1n*5eia#'/ Du.' a*eea *omand'8 7obor26i .avilionul> L'sa6i .2nzele> ?ede6i" s.use Dan+lars" .e *uv2n#ul meu" el se -i *rede *'.i#an/ Ai es#e" de*lar' arma#orul/ Da" f'r' semn'#ura dumneavoas#r' -i a #ovar'-ului dumneavoas% #r'" domnule Morrel/ La urma urmei" de *e nu l%am l'sa .e .os#ul a*es#a= s.use arma#orul/ A#iu *' e #2n'r" dar mi se .are .ri*e.u# -i ex.erimen#a# 1n meseria lui/ 0es#e frun#ea lui Dan+lars #re*u un nor/ Ier#a6i%m'" domnule Morrel" +l'sui Dan#<s" a.ro.iindu%se4 a*um *2nd nava e a*os#a#'" sun# *u #o#ul la dis.ozi6ia dumneavoas#r'8 m%a6i *5ema#" nu%i a-a= Dan+lars se d'du 1na.oi *u un .as/ ?oiam s' #e 1n#reb de *e #e%ai o.ri# 1n insula Elba= $u -#iu" domnule4 m%am o.ri# *a s' 1nde.lines* ul#ima .orun*' a *'.i#anului Le*l<re" *are murind" mi%a 1n*redin6a# un .a*5e# .en#ru marele%mare-al Cer#rand/ Ai l%ai v'zu#" Edmond= 0e *ine= 0e marele mare-al/ Da/ Morrel .rivi 1n 9uru%i -i 1l #rase .e Dan#<s la o .ar#e/ Ai" *um 1i mer+e 1m.'ra#ului= 1n#reb' el re.ede/ Cine" du.' *2#e am .u#u# s'%mi dau seama/ A-adar" l%ai v'zu# -i .e 1m.'ra#= A veni# la mare-al *2nd eram a*olo/ I%ai s.us *eva= $u" el mi%a vorbi#" domnule" s.use Dan#<s" z2mbind/ Ai *e 6i%a s.us= M%a 1n#reba# des.re vas" des.re .le*area s.re Marsilia" des.re drumul .e *are 1l urmasem -i des.re 1n*'r*'#ura .e *are o aveam/ 7red *' da*' vasul era +ol" iar eu eram s#'.2nul lui" ar fi avu# de +2nd s'%l *um.ere4 i%am s.us 1ns' *' eu nu sun# de*2# un sim.lu se*und -i *' vasul a.ar6ine *asei Morrel -i fiul/ (A5a" a s.us el" o *unos*/ Morrelii sun# arma#ori din #a#' 1n fiu" iar un Morrel servea 1n a*ela-i re+imen# *u mine"

.e *2nd m' aflam 1n +arnizoan' la ?alen*ia(/ n#r%adev'r" a-a e" ex*lam' arma#orul foar#e voios4 era 0oli*ar Morrel" un*5iul meu" *are a deveni# *'.i#an/ Dan#<s" s'%i s.ui un*5iului meu *' 1m.'ra#ul -i%a amin#i# de el -i ai s' vezi *um o s' .l2n+' de bu*urie/ Daide" 5aide" *on#inu' arma#orul" b'#2ndu%l .e #2n'r" .rie#enos" .e um'r" ai f'*u# bine" Dan#<s" res.e*#2nd ins#ru*6iunile *'.i#anului Le*l<re -i o.rindu%#e 1n insula Elba" de-i" da*' s%ar afla *' ai .reda# un .a*5e# mare-alului -i *' ai vorbi# *u 1m.'ra#ul" lu*rul #e%ar .u#ea *om.romi#e/ De *e s' m' *om.romi#'" domnule= 1n#reb' Dan#<s4 eu nu -#iu *e du*eam" iar 1m.'ra#ul nu mi%a .us de*2# 1n#reb'rile .e *are le%ar fi .us .rimului veni#/ Ier#a6i%m' 1ns'" relu' Dan#<s" ui#e *' soses* S'n'#a#ea -i ?ama4 1mi da6i voie" nu%i a-a= ,e ro+" #e ro+" dra+' Dan#<s/ ,2n'rul se de.'r#'" iar 1n #im.ul a*es#a Dan+lars se a.ro.ie din nou8 Se .are" nu%i a-a" *' a 9us#ifi*a# *um #rebuie a*os#area lui 1n 0or#o% )erra9o= 1n#reb' a*es#a/ Admirabil" s*um.e domnule Dan+lars/ A" *u a#2# mai bine" r's.unse a*es#a" *'*i e #o#deauna ne.l'*u# s' vezi *' un *amarad nu%-i fa*e da#oria/ Dan#<s -i%a f'*u#%o .e a sa" r's.unse arma#orul" -i nu i se .oa#e im.u#a nimi*/ 7'.i#anul Le*l<re 1i ordonase .o.asul a*ela/ A.ro.o de *'.i#anul Le*l<re" nu v%a .reda# o s*risoare a lui= 7ine= Dan#<s/ Mie" nu/ Avea una= 7redeam *'" 1n afar' de .a*5e#" *'.i#anul Le*l<re i%a 1n*redin6a# o s*risoare/ Des.re *e .a*5e# vorbe-#i" Dan+lars= Des.re *el .e *are Dan#<s l%a de.us 1n #re*ere la 0or#o%)erra9o/ De unde -#ii *' avea de .reda# un .a*5e# la 0or#o%)erra9o= Dan+lars ro-i/ ,re*eam .e dinain#ea u-ii 1n#redes*5ise a *'.i#anului -i l%am v'zu# 1n*redin62ndu%i lui Dan#<s .a*5e#ul -i s*risoarea/ $u mi%a vorbi# nimi*" s.use arma#orul4 dar da*' are s*risoarea" mi%o va da/ Dan+lars *5ibzui un momen#/ n *azul a*es#a" domnule Morrel" v' ro+" s.use el" s' nu%i .omeni6i nimi* lui Dan#<s4 .oa#e m%am 1n-ela#/ ,2n'rul se 1na.oie 1n *li.a a*eea4 Dan+lars se de.'r#'/ Dra+' Dan#<s" e-#i liber= 1n#reb' arma#orul/ Da" domnule/ Ins.e*6ia n%a dura# mul#/ $u" am da# vame-ilor lis#a m'rfurilor noas#re4 *2# .rive-#e ins.e*6ia sani#ar' au #rimis o da#' *u bar*a un om *'ruia i%am .reda# 52r#iile noas#re/ A#un*i nu mai ai ni*i o #reab' ai*i= Dan#<s arun*' o .rivire +r'bi#' 1n 9uru%i/ $u" #o#ul e 1n ordine" s.use el/ 0o6i" 1n *azul a*es#a" s' iei masa *u noi= S*uza6i%m'" domnule Morrel" s*uza6i%m'" v' ro+" dar #rebuie s' fa* .rima vizi#' .'rin#elui meu/ $u sun# 1ns' mai .u6in re*unos*'#or .en#ru *ins#ea *e%mi fa*e6i/ E dre.#" Dan#<s" e dre.#/ A#iu *' e-#i un fiu bun/ Dar/// 1n#reb' Dan#<s" *u oare*are -ov'iala" .'rin#ele meu e s'n'% #os" nu%i a-a=

7red *' da" dra+' Edmond" de-i nu l%am z'ri#/ Da" s#' z'vor2# 1n od'i6a lui/ 7eea *e dovede-#e *'" *el .u6in" nu a dus li.s' de nimi* 1n absen6a dumi#ale/ Dan#<s z2mbi/ ,are e m2ndru" domnule" -i *5iar da*' du*ea li.s' de #oa#e" m' 1ndoies* *' ar fi *eru# *eva" *uiva" 1n afar' de Dumnezeu/ A#un*i" du.' vizi#a a*eas#a" *on#'m .e dumnea#a/ n*' o da#' v' ro+ s' m' s*uza6i" domnule Morrel4 dar" du.' vizi#a a*eas#a" mai am de f'*u# una la *are 6in #o# a-a de mul#/ Adev'ra#" Dan#<s4 ui#asem *' la 7a#alani es#e *ineva *are #e a-% #ea.#'" desi+ur" *u nu mai .u6in' ner'bdare de*2# .'rin#ele dumi#ale8 frumoasa Mer*:d<s> Dan#<s z2mbi/ A5a" +l'sui arma#orul" nu m' mai mir' fa.#ul *' ea a veni# 1n #rei r2nduri s'%mi *ear' ve-#i *u .rivire la ()araon(/ La naiba" Edmond" nu e-#i *2#u-i de .u6in de .l2ns" *'*i ai o aman#' dr'+u6'/ $u e aman#a mea" domnule" s.use #2n'rul marinar *u +ravi#a#e" e lo+odni*a mea/ 72#eoda#' es#e a*ela-i lu*ru" +l'sui arma#orul r2z2nd/ 0en#ru noi nu" domnule" r's.unse Dan#<s/ Daide%5aide" dra+' Edmond" *on#inu' arma#orul" s' nu #e re6in4 #e%ai a*5i#a# .rea bine de in#eresele mele .en#ru *a eu s' nu%6i dau r'+azul de a le 1nde.lini .e ale dumi#ale/ Ai nevoie de bani= $u" domnule4 am a.un#amen#ele mele de *'l'#orie" adi*' solda .e a.roa.e #rei luni/ E-#i un b'ia# *5ibzui#" Edmond/ Ad'u+a6i *' am un .'rin#e s'ra*" domnule Morrel/ Da" da" -#iu *' e-#i un fiu bun/ Du%#e -i%6i vezi .'rin#ele8 am -i eu un fiu -i i%a- .ur#a *iud' *elui *are" du.' o *'l'#orie de #rei luni" l%ar re6i% ne de.ar#e de mine/ n *azul a*es#a 1mi da6i voie= +l'sui #2n'rul salu#2nd/ Da" da*' nu mai ai *e%mi s.une/ $u/ 7'.i#anul Le*l<re nu 6i%a da#" *2nd a muri#" o s*risoare .en#ru mi% ne= I%ar fi fos# *u ne.u#in6' s' s*rie" domnule4 dar 1n#rebarea dumneavoas#r' 1mi adu*e amin#e *' va #rebui s' v' *er un *on*ediu de *in*is.reze*e zile/ 7a s' #e 1nsori= n .rimul r2nd4 a.oi .en#ru a m' du*e la 0aris/ Cun" bun4 ia%6i *on*ediu *2# vrei" Dan#<s4 des*'r*area vasului o s' ne *ear' *el .u6in -ase s'.#'m2ni -i n%o s' .u#em .orni iar'-i .e mare 1nain#e de #rei luni/// 0es#e #rei luni va #rebui 1ns' s' fii ai*i/ ()araonul(" *on#inu' arma#orul" b'#2ndu%l .e #2n'rul marinar .e um'r" n%ar .u#ea s' .orneas*' f'r' *'.i#anul lui/ )'r' *'.i#anul lui= ex*lam' Dan#<s *u o*5i s#r'lu*i#ori de bu*urie4 +2ndi6i%v' la *e s.une6i" domnule" *'*i dumneavoas#r' a6i r's.uns *elor mai #aini*e s.eran6e ale inimii mele/ Ave6i *umva de +2nd s' m' numi6i *'.i#anul ()araonului(= Dra+' Dan#<s" da*' a- fi sin+ur" 6i%a- 1n#inde m2na" s.un2ndu%6i8 (S%a f'*u#(4 dar am un aso*ia# -i -#ii .roverbul i#alian8 Che a compgno a padrne1" Dar 9um'#a#e din afa*ere e f'*u#'" *'*i din dou' vo#uri" ai de .e a*um unul/ Ai 1n*redere 1n mine" *a s'%l ai -i .e *el'lal#" -i am s' fa*
1

7ine are #ovar'-" are -i s#'.2n/

#o# *e .o#/ O" domnule Morrel" ex*lam' #2n'rul marinar" a.u*2nd *u o*5i 1n% l'*rima6i m2inile arma#orului4 domnule Morrel" v' mul6umes* 1n numele .'rin#elui meu -i al lui Mer*:d<s/ Cine" bine" Edmond" la naiba> Exis#' un Dumnezeu 1n *er .en#ru oamenii de is.rav'/ Du%#e de%l vezi .e .ar2mele dumi#ale" du%#e de%o vezi .e Mer*:d<s -i .e urm' vino la mine/ $u vre6i s' v' *obor .e us*a#= $u" mul6umes*4 r'm2n s' aran9ez so*o#elile *u Dan+lars/ Ai fos# mul6umi# de el 1n #im.ul *'l'#oriei= De.inde de sensul .e *are 1l da6i 1n#reb'rii" domnule/ Da*' 1n6ele% +e6i bun *amarad" a#un*i nu" *'*i *red *' nu m' .oa#e suferi din ziua *2nd" 1n urma unei ne1n6ele+eri din#re noi doi" am f'*u# .ros#ia s'%i .ro% .un s' ne o.rim ze*e minu#e 1n insula Mon#e%7ris#o" .en#ru a li*5ida *ear#a4 .ro.unere .e *are am avu# naivi#a#ea s' i%o fa* -i .e *are el a avu# mo#ive s%o refuze/ Da*' m' 1n#reba6i 1ns' da*' a fos# bun *on#abil" *red *' nu e nimi* de obie*#a# -i *' ve6i fi mul6umi# de modul *um -i%a 1nde.lini# da#oria/ As*ul#'" Dan#<s" 1n#reb' arma#orul" da*' ai fi *'.i#anul ()araonu% lui(" l%ai 6ine .e Dan+lars *u .l'*ere= 7'.i#an sau se*und" domnule Morrel" voi avea #o#deauna *ele mai mari mena9amen#e .en#ru *ei *are se vor bu*ura de 1n*rederea arma#orilor mei" r's.unse Dan#<s/ Daide%5aide" Dan#<s" v'd *' e-#i un b'ia# de is.rav' 1n #oa#e .rivin6ele/ S' nu #e mai re6in" domnule" *'*i v'd *' s#ai *a .e *'rbuni/ A-adar" sun# liber= 1n#reb' Dan#<s/ Du%#e" 16i s.un/ mi da6i voie s' iau bar*a dumneavoas#r'= Ia%o/ La revedere" domnule Morrel" -i mii de mul6umiri/ La revedere" dra+' Edmond4 noro* bun/ ,2n'rul marinar s'ri 1n bar*'" se a-ez' la .u.a -i d'du ordin s' o% .reas*' la 7annebiera/ Doi ma#elo6i se .le*ar' 1nda#' asu.ra v2slelor" iar bar*a lune*' *u #oa#' iu6eala .rin#re nenum'ra#ele ambar*a6iuni *are s#r'ba# #re*erea 1n+us#' *e du*e" 1n#re dou' -iruri de vase" de la in#rarea .or#ului" la *5eiul Orl:ans/ Arma#orul 1l urm'ri din o*5i" z2mbind" .2n' la 6'rm" 1l v'zu s'rind .e les.ezile *5eiului -i .ierz2ndu%se 1nda#' 1n mul6imea .es#ri6' *are" de la *in*i diminea6a .2n' la nou' seara" um.le faimoasa s#rad' 7annebiera" de *are 05o*eenii moderni sun# a-a de m2ndri" 1n*2# s.un *u #oa#' seriozi#a#ea -i *u a**en#ul a*ela *e d' a#2#a +reu#a#e s.uselor lor8 (Da*' 0arisul ar avea 7annebiera" 0arisul ar fi o mi*' Marsilie(/ 72nd se 1n#oarse" arma#orul 1l v'zu dina.oia sa .e Dan+lars" *are" 1n a.aren6'" .'rea s'%i a-#e.#e ordinele" dar *are" 1n reali#a#e" 1l urm'rea -i el .e #2n'rul marinar" *u .rivirea/ $umai *' *ele dou' .riviri" *are urm'reau a*ela-i om" ex.rimau sen#imen#e *u #o#ul deosebi#e/ II ,A,EL AI )I;L S'%l l's'm .e Dan+lars 1n lu.#' *u +eniul urii" 1n*er*2nd s' sufle 1m% .o#riva *amaradului s'u o .resu.unere 5ain' la ure*5ea arma#orului" -i s'%l urm'm .e Dan#<s *are" du.' *e a s#r'b'#u# 7annebiera 1n #oa#' lun+imea ei" o lu' .e s#rada $oailles" in#r' 1n#r%o *'su6' si#ua#' .e .ar#ea

s#2n+' a aleilor MeiFan" ur*' re.ede *ele .a#ru e#a9e ale unei s*'ri 1n#une*oase -i" 6in2ndu%se de ram.' *u o m2n'" a.'s2nd *u *ealal#' b'#'ile inimii" se o.re-#e 1n fa6a unei u-i 1n#redes*5ise .rin *are se vedea .2n' 1n fundul unei *'m'ru6e/ n *amera a*eas#a lo*uia .'rin#ele lui Dan#<s/ ?es#ea sosirii ()araonului( nu a9unsese 1n*' .2n' la b'#r2nul *are" ur*a# .e un s*aun" 1n*er*a s' 1n#ind' *u o m2n' #remur'#oare *26iva *ol% 6una-i -i *lema#i#e *e se *'6'rau de%a lun+ul feres#rei/ Deoda#' el se sim6i lua# 1n bra6e" -i o vo*e *unos*u#' s#ri+' 1n s.a#ele lui8 ,a#'" bunul meu #a#'> C'#r2nul s*oase un s#ri+'# -i se 1n#oarse4 a.oi" v'z2ndu%-i fiul" se l's' 1n bra6ele a*es#uia" .alid -i #remur2nd/ 7e ai" #a#'= ex*lam' #2n'rul nelini-#i#" nu *umva e-#i bolnav= $u" nu" dra+ul meu Edmond" fiul meu" *o.ilul meu" nu4 dar nu #e a-#e.#am" as#fel *' bu*uria" emo6ia de a #e revedea a-a" f'r' de ves#e/// Doamne" mi se .are *' am s' mor/ Ei" dar vino%6i 1n fire" #a#'" sun# eu" ui#e sun# eu> Se zi*e *' bu*uria nu fa*e r'u" -i de a*eea am in#ra# .e nea-#e.#a#e/ Daide" z2mbe-#e%mi" 1n lo* s' #e ui6i a-a la mine *u o*5ii r'#'*i6i/ M%am 1n#ors -i%o s' fim feri*i6i/ )oar#e bine" b'ia#ule" +l'sui b'#r2nul" dar 1n *e fel o s' fim feri*i6i= $u m' mai .'r'se-#i= Daide" is#orise-#e%mi noro*ul #'u/ S' m' ier#e Dumnezeu" +l'sui #2n'rul" *' m' bu*ur de un noro* f'*u# din doliul unei familii/ Dar Dumnezeu -#ie *' eu n%am dori#%o4 a veni# -i n%am .u#erea s' fiu m25ni#8 bunul *'.i#an Le*l<re a muri#" #a#'" -i e .osibil *a" .rin .ro#e*6ia domnului Morrel" s' *a.'# lo*ul lui/ n6ele+i" #a#'= 7'.i#an la dou'ze*i de ani/ 7u leaf' de o su#' de ludovi*i -i *u .ar#e la benefi*ii/ $u e as#a mai mul# de*2# .u#ea s' n'd'9duias*' un bie# ma#elo# *a mine= Da" fiul meu" da" 1n#r%adev'r" s.use b'#r2nul" e un noro*/ De a*eea vreau *a din .rimii bani .e *are 1i voi *2-#i+a" s' ai o *'su6' *u o +r'din'" 1n *are s'%6i *ul#ivi *lema#i#ele" *ol6una-ii -i *a.rifoiul/// Dar *e ai" #a#'" #e sim6i r'u= R'bdare" r'bdare" are s'%mi #rea*'/ Dar" .'r'sindu%l for6ele" b'#r2nul se l's' .e s.a#e/ Daide%5aide" +l'sui #2n'rul" un .a5ar *u vin" #a#'" o s'%6i fa*' bi% ne4 unde 6ii vinul= $u" mul6umes*" nu *'u#a4 n%am nevoie de vin" s.use b'#r2nul" 1n% *er*2nd s'%-i re6in' fe*iorul/ Ca da" #a#'" ba da" ara#'%mi lo*ul/ Ai des*5ise dou' sau #rei ser#are/ De+eaba" +l'sui b'#r2nul" nu mai e vin/ 7um nu mai e vin" 1n#reb' Dan#<s 1n+'lbenindu%se -i .rivind *2nd obra9ii s*of2l*i6i" vine6i" ai b'#r2nului" *2nd ser#arele +oale4 *um nu mai es#e vin= Ai dus li.s' de bani" #a#'= $%am dus li.s' de nimi* de vreme *e #e am .e #ine" s.use b'#r2nul/ ,o#u-i" 1n+'im' Dan#<s" -#er+2ndu%-i sudoarea de .e frun#e" #o#u-i" a*um #rei luni" la .le*are" 6i%am l'sa# dou' su#e de fran*i/ Da" da" Edmond" es#e adev'ra#4 dar #u la .le*are ai ui#a# o mi*' da#orie la ve*inul 7aderousse4 mi%a amin#i# el de ea s.un2ndu%mi *'" da*' nu%i .l'#es*" se du*e s'%i *ear' domnului Morrel/ n6ele+i *'" de #eam' *a s' nu%6i fa*' vreun r'u/// Ei" -i= Am .l'#i# eu/

Dar lui 7aderousse 1i da#oram o su#' .a#ruze*i de fran*i" ex*lam' Dan#<s/ Da" 1n+'im' b'#r2nul/ Ai i%ai da# suma as#a din *ei dou' su#e de fran*i .e *are 6i%i l'sa% sem= C'#r2nul f'*u un semn din *a./ ?a s' zi*' ai #r'i# #rei luni *u -aize*i de fran*i= murmur' #2n'rul/ ,u -#ii *e .u6ine nevoi am eu> ?ai" iar#'%m'" ex*lam' Edmond" arun*2ndu%se 1n +enun*5i dinain% #ea bie#ului b'#r2n/ 7e fa*i= O5" mi%ai sf2-ia# inima/ A*um ai veni#" +l'sui b'#r2nul *u un z2mbe#4 s' ui#'m #o#ul" *' #o#ul es#e bine/ Da" am veni#" s.use #2n'rul" am veni# *u un vii#or frumos -i *u bani .u6ini/ 0of#im" #a#'" s.use el" i%ai -i #rimi#e 1nda#' du.' *eva/ Ai 1-i +oli .e mas' buzunarele *are *on6ineau vreo duzin' de .iese de aur" *in*i sau -ase monede a *2#e *in*i fran*i" -i bani m'run6i/ 75i.ul b'#r2nului Dan#<s se lumin'/ Ai *ui sun# banii '-#ia= 1n#reb' el/ Ai mei" ai #'i" ai no-#ri/// Ia%i" *um.'r' .rovizii" fii feri*i#" m2ine vom avea al6ii/ ;-urel" u-urel" s.use b'#r2nul z2mbind/ D'%mi voie s' m' foloses* 1n *5i. modera# de .un+a #a8 lumea o s' *read'" v'z2ndu%m' *' *um.'r .rea mul#e lu*ruri deoda#'" *' am fos# sili# s' #e a-#e.# .e #ine .en#ru a le *um.'ra/ )' *um vrei4 dar" 1n .rimul r2nd" ia%6i o servi#oare" #a#'4 nu mai vreau s' r'm2i sin+ur/ Eu am *afea de *on#raband' -i un #u#un admirabil 1n#r%o l'di6' din *al'4 m2ine o s' le *a.e6i/ Dar ss#" vine *ineva/ E 7aderousse" *are o fi afla# *' ai sosi# -i vine" de bun' seam'" s'%6i ureze bun veni#/ Cun" iar buzele *are s.un un lu*ru" 1n #im. *e inima +2nde-#e al#% fel" murmur' Edmond4 n%are a fa*e 1ns'" e un ve*in *are ne%a fos# al#'da#' de folos4 fie bine veni#/ n#r%adev'r" 1n momen#ul *2nd Edmond #ermina *u +las s*'zu# fraza" se ivi 1n u-a dins.re s*'ri *a.ul ne+ru -i b'rbos al lui 7aderousse/ Era un om 1n#re dou'ze*i -i *in*i" dou'ze*i -i -ase de ani4 6inea 1n m2n' o bu*a#' de s#of' .e *are" 1n *ali#a#ea sa de *roi#or" se .re+'#ea s%o .res*5imbe 1n#r%un rever de 5ain'/ Dei" #e%ai 1n#ors" Edmond= s.use el *u un a**en# marsiliez foar#e .ronun6a# -i *u un z2mbe# lar+ *are%i dezv'lui din6ii albi *a filde-ul/ 0re*um vezi" ve*ine 7aderousse" -i sun# +a#a s'%6i fiu .e .la* 1n% #r%un fel sau al#ul" r's.unse Dan#<s abia as*unz2ndu%-i r'*eala sub vor% bele ros#i#e/ Mul6umes*" mul6umes*4 din feri*ire nu am nevoie de nimi*" ba *2% #eoda#' au nevoie al6ii de mine/ GDan#<s s*5i6' o mi-*are/H $u s.un as#a referi#or la #ine" b'ie#e4 6i%am 1m.rumu#a# bani" mi i%ai 1na.oia#4 1n#re ve*inii buni as#a se fa*e" -i sun#em *5i#/ $u sun#em ni*ioda#' *5i# fa6' de *ei *are ne%au 1nda#ora#" s.use Dan#<s4 *'*i a#un*i *2nd nu le mai da#orezi bani" le da#orezi re*uno-#in6'/ La *e bun s' mai vorbim de as#a= 7e%a fos#" a #re*u#/ S' vorbim des.re 1n#oar*erea #a noro*oas'" b'ie#e/ M' du*eam 1n .or#" *2nd 1l 1n#2lnii .e .rie#enul Dan+lars8 (,u la Marsilia=( 1l 1n#reb/ (Ei da(" 1mi r's.unde el/

(,e *redeam la Smirna/( (A- fi .u#u# s' fiu" *'*i m' 1n#or* de a*olo(/ (Dar Edmond unde e=( (La .'rin#ele lui" de bun' seam'" r's.unse Dan+lars/( Ai a#un*i am veni#" *on#inu' 7aderousse" *' s' am .l'*erea de a s#r2n+e m2na unui .rie#en/ Cunul 7aderousse" s.use b'#r2nul" ne iube-#e a-a de mul#/// De bun' seam' *' v' iubes* -i v' -i s#imez" da# fiind *' oamenii *ins#i6i sun# rari/ Se .are 1ns' *' #u devii bo+a#" b'ie#e" *on#inu' *roi#orul" arun*2nd o .rivire .iezi-' mormanului de aur -i ar+in# de.us de Dan#<s .e mas'/ ,2n'rul remar*' ful+erarea de l'*omie *are ilumin' o*5ii ne+ri ai ve*inului/ Ei" doamne" s.use el *u ne+li9en6'" banii nu sun# ai mei4 1i 1m.'r% #'-eam #a#'lui meu #emerea *' o fi dus li.s' de *eva *2# n%am fos# eu ai*i -i" *a s' m' lini-#eas*'" -i%a de-er#a# .un+a .e mas'/ Daide" #a#'" *on#inu' Dan#<s" ba+'%6i banii la lo* 1n .u-*uli6'4 da*' 1ns' ve*inul 7aderousse are -i el nevoie de un 1m.rumu#" .oa#e s' *ear'/ $u" b'ie#e" s.use 7aderousse" n%am nevoie de nimi* -i" slav' Domnului" meseria 1l 5r'ne-#e .e om/ 0's#reaz'%6i banii8 ni*ioda#' nu are *ineva de .risos/ n ori*e *az 16i sun# obli+a# .en#ru bun'voin6a #a" *a -i *um m%a- fi folosi# de ea/ O f'*eam *u dra+' inim'" s.use Dan#<s/ $u m'%ndoies*/ ?a s' zi*' #e ai bine *u domnul Morrel" -ire#ule *e e-#i/ Domnul Morrel a fos# #o#deauna *2# se .oa#e de bun *u mine" r's% .unse Dan#<s/ n *azul a*es#a ai f'*u# o +re-eal' refuz2nd invi#a6ia lui la mas'/ 7um adi*'= ex*lam' b'#r2nul Dan#<s4 #e%a invi#a# la mas'= Da" #a#'" relu' Edmond" z2mbind de uimirea .e *are deosebi#a *ins#e *e i se f'*use o s#2rnea .'rin#elui s'u/ Ai de *e ai refuza#" fiule= 1n#reb' b'#r2nul/ 7a s' vin *2# mai re.ede la dumnea#a" #a#'" r's.unse #2n'rul4 abia a-#e.#am s' #e v'd/ As#a l%o fi indis.us .e bunul domn Morrel" +l'sui 7aderousse4 iar *2nd n'zuie-#i s' fii *'.i#an" e o +re-eal' s'%l indis.ui .e arma#orul #'u/ I%am ex.li*a# *auza refuzului meu" relu' Dan#<s" -i n'd'9duies* *' el a 1n6eles%o/ 7a s' fii *'.i#an #rebuie s'%6i lin+u-e-#i 1n#ru*2#va .a#ronii/ $'d'9duies* *' am s' fiu *'.i#an -i f'r' as#a" r's.unse Dan#<s/ 7u a#2# mai bine" *u a#2# mai bine/ 0rie#enii #'i ve*5i au s' se bu% *ure -i -#iu .e *ineva a*olo" dina.oia *i#adelei Sain#%$i*olas" *are n%o s' se su.ere/ Mer*:d<s= +l'sui b'#r2nul/ Da" #a#'" relu' Dan#<s -i" *u 1n+'duin6a dumi#ale" a*um *2nd #e%am v'zu#" a*um *2nd -#iu *' e-#i s'n'#os -i -#iu *' ai #o# *e%6i #rebuie" 16i voi *ere .ermisiunea de a m' du*e s' fa* o vizi#' 7a#alanilor/ Du%#e" *o.ilul meu" s.use b'#r2nul Dan#<s" -i Dumnezeu s' #e bi% ne*uv2n#eze .rin femeia #a" a-a *um el m%a bine*uv2n#a# .rin fiul meu/ )emeia lui= 1n#reb' 7aderousse/ 7e +r'bi# e-#i" #a#' Dan#<s/ Mi se .are *' ea nu es#e 1n*' femeia Iui/ $u" dar du.' #oa#e .robabili#'6ile" r's.unse Edmond" va deveni 1n *ur2nd/ Ori*um" s.use 7aderousse" ai f'*u# bine *' #e%ai +r'bi#" b'ie#e/ De *e= 0en#ru *' Mer*:d<s e o fa#' frumoas'" -i .en#ru *' fe#ele

frumoase nu du* li.s' de 1ndr'+os#i6i4 ea" mai *u seam'" e urm'ri#' de o duzin'/ n#r%adev'r" s.use Edmond" *u un z2mbe# sub *are se sim6ea o u-oar' nuan6' de nelini-#e/ O" da" relu' 7aderousse" -i *5iar .ar#ide bune" dar" 1n6ele+i" #u vei fi *'.i#an" a-a *' .e #ine n%au s' #e refuze/ 7eea *e 1nseamn'" +l'sui Dan#<s *u un z2mbe# *are nu izbu#ea s'%i as*und' 1n+ri9orarea" *' da*' nu a- fi *'.i#an/// Dm> f'*u 7aderousse/ Daide" 5aide" s.use #2n'rul" eu am o .'rere mai bun' de*2# dum% nea#a des.re femei 1n +enere -i des.re Mer*:d<s 1n s.e*ial" -i sun# *onvins *' 1mi va r'm2ne *redin*ioas'" fie *' sun# sau nu *'.i#an/ )oar#e bine" s.use 7aderousse4 e bine s' aib' *ineva 1n*redere *2nd se *'s'#ore-#e4 dar ori*um" *rede%m'" b'ie#e" +r'be-#e%#e de o anun6' *' ai sosi# -i 1m.'r#'-e-#e%i s.eran6ele #ale/ M' du*" s.use Edmond/ -i 1mbr'6i-' .'rin#ele" 1l salu#' .e 7aderousse *u un semn -i ie-i/ 7aderousse mai r'mase o *li.'" a.oi" lu2ndu%-i r'mas bun de la b'% #r2nul Dan#<s" *obor1 la r2ndu%i -i se 1n#2lni *u Dan+lars" *are%l a-#e.#a la *ol6ul s#r'zii Sena*/ Ei" l%ai v'zu#= 1n#reb' Dan+lars/ A*um m%am des.'r6i# de el" s.use 7aderousse/ Ai 6i%a .omeni# de n'de9dea lui *' va fi *'.i#an= ?orbe-#e *a -i *um ar fi de .e a*um/ R'bdare" s.use Dan+lars" *red *' se *am +r'be-#e/ Se .are *' lu*rul i%a fos# f'+'dui# de domnul Morrel/ De a*eea es#e a-a de vesel= Ca e un neobr'za#4 s%a -i oferi# s'%mi fa*' servi*ii" *a -i *um ar fi *ine -#ie *e mare .ersona9/ Mi%a .ro.us s'%mi 1m.rumu#e bani" de .ar*' ar fi ban*5er/ Ai ai refuza#= De bun' seam'" de-i a- fi .u#u# s' .rimes*" *'*i .rimele monede de ar+in# .e *are le%a m2nui# eu i le%am da#/ A*um 1ns' domnul Dan#<s n%o s' mai aib' #rebuin6' de nimeni" o s' fie *'.i#an/ E5" 1n*' nu e" s.use Dan+lars/ 0e le+ea mea" ar fi bine s' nu a9un+' ni*i*2nd" +l'sui 7aderousse" *'*i 1n *azul 's#a n%o s' mai .oa#' nimeni s' s#ea *u el de vorb'/ Da*' vrem noi" s.use Dan+lars" va r'm2ne *e es#e" ba .oa#e va deveni mai .u6in de*2# es#e/ 7e s.ui= $imi*" vorbes* *u mine 1nsumi/ E lo# 1ndr'+os#i# de frumoasa *a#alan'= ndr'+os#i# la #oar#'/ S%a dus a*olo4 dar" ori eu m' 1n-el #are" ori el o s' aib' ne.l'*eri dins.re .ar#ea a*eea/ ?orbe-#e mai lim.ede/ La *e bun= E mai im.or#an# de*2# *rezi/ ,u nu 6ii la Dan#<s= $u .o# s'%i suf'r .e aro+an6i/ S.une%mi" a#un*i" *e -#ii *u .rivire la *a#alan'/ 7eva si+ur nu -#iu4 am v'zu# 1ns' unele lu*ruri *are" .re*um 6i%am s.us" m' fa* s' *red *' vii#orul *'.i#an va avea ne.l'*eri .rin .rea9ma drumului ?ieilles%Infirmeries/ 7e ai v'zu#= Daide" s.une/ Am v'zu# *'" ori de *2#e ori vine la ora-" ea vine 1nso6i#' de un vl'9+an de *a#alan *u o*5i ne+ri" ro-*a#" foar#e a.rins" .e *are ea 1l

nume-#e v'rul meu. A5a" -i *rezi *' v'rul 's#a 1i fa*e *ur#e= mi 1n*5i.ui/ 7e dra*uI .oa#e s' fa*' un fl'*'u de dou'ze*i -i unu de ani unei fe#e frumoase de -a.#es.reze*e= Ai s.ui *' Dan#<s s%a dus la 7a#alani= A .le*a# 1nain#ea mea/ Da*' am mer+e 1n#r%a*olo" ne%am .u#ea o.ri la R:serve -i" la un .a5ar de vin de Mala+a" am a-#e.#a nis*ai nou#'6i/ 7ine s' ni le dea= O s' fim .e drum -i%o s' vedem .e *5i.ul lui Dan#<s *e anume s%a 1n#2m.la#/ Daide" s.une 7aderousse" dar .l'#e-#i #u= Desi+ur" r's.unse Dan+lars/ 0ornir' am2ndoi" *u .a-i +r'bi6i" s.re lo*ul indi*a#/ A9un-i a*olo" *e% rur' s' li se adu*' o s#i*l' -i dou' .a5are/ C'#r2nul 0am.5ile 1l v'zuse .e Dan#<s #re*2nd" nu erau ni*i ze*e minu#e de a#un*i/ n*redin6a6i *' Dan#<s era la 7a#alani" se a-ezar' sub umbrarul abia r's'ri# al .la#anilor -i si*omorilor" .rin#re *ren+ile *'rora un s#ol voios de .'s'ri *2n#au una din#re .rimele zile frumoase de .rim'var'/ III 7A,ALA$II La o su#' de .a-i de lo*ul unde *ei doi .rie#eni" *u .rivirile 1n zare -i *u ure*5ea la .2nd'" +us#au vinul s*2n#eie#or de Mala+a" se 1n'l6a dina% .oia unui d2mb s#er." b2n#ui# de soare -i de mis#ral" sa#ul 7a#alani/ n#r%o zi" o *olonie mis#erioas' .orni din S.ania -i se o.ri .e f2-ia de .'m2n# unde lo*uie-#e -i as#'zi/ ?enea nu se -#ie de unde" -i vorbea o limb' ne*unos*u#'/ ;nul din#re *ondu*'#ori" *are 1n6ele+ea .rovensala" *eru *omunei Marsilia s' le d'ruias*' d2mbul s#er. .e *are" asemeni navi+a#orilor an#i*i" 1-i *ons#ruir' lo*uin6ele/ 7ererea le fu a**e.#a#'" iar du.' #rei luni" 1n 9urul *elor dou's.reze*e sau *in*is.reze*e b'r*i *are%i aduseser' .e .ribe+ii m'rii" se ridi*ase un sa#/ 7ons#rui# bizar -i .i#ores*" .e 9um'#a#e maur" .e 9um'#a#e s.aniol" sa#ul .e *are 1l vedem as#'zi es#e lo*ui# de urma-ii a*elor oameni" -i *are vorbes* limba .'rin6ilor lor/ Du.' #rei" .a#ru vea*uri" au r'mas #o# *redin*io-ii mi*ului .romon#oriu asu.ra *'ruia se l'saser' *a un s#ol de .'s'ri de mare" f'r' s' se ames#e*e *2#u-i de .u6in *u .o.ula6ia marsiliez'" *'s'#orindu%se 1n#re ei -i .'s#r2nd moravurile -i 1mbr'*'min#ea .a#riei" a-a *um i%au .'s#ra# -i +raiul/ 7i#i#orii no-#ri sun# ru+a6i s' ne urmeze .e sin+ura uli6' a mi*ului sa# -i s' in#re *u noi 1n#r%una din *asele *'rora soarele le%a da#" .e dinafar'" *uloarea frumoas' de frunz' ru+inie" s.e*ifi*' monumen#elor m'rii" iar .e din'un#ru un s#ra# de s.oial' de *uloare alb'" *are formeaz' sin+ura .odoab' a *aselor s.aniole/ O fa#' frumoas' *u .'r ne+ru *a #'*iunele" *u o*5i *a#ifela6i *a de +azel'" s#'#ea rezema#' de un .ere#e" fr'm2n#2nd 1n#re de+e#ele%i sub6iri" de un desen an#i*" o buruian' ino*en#'" ale *'rei flori le smul+ea -i le arun*a .e 9os/ Cra6ele +oale .2n' la *o#" bra6e bronza#e" *are .'reau modela#e du.' a*elea ale ?enerei din Arles" erau 1nfiora#e de un neas#2m.'r febril" -i fa#a izbea .'m2n#ul *u .i*iorul ml'dios ar*ui#" as#fel *' se 1n#rez'rea forma .ur'" m2ndr' -i *u#ez'#oare a .ul.ei s#r2ns' 1n#r%un *iora. de bumba* ro-u" *u dun+i *enu-ii -i albas#re/ La #rei .a-i de ea" .e un s*aun .e *are%l le+'na *u o mi-*are

zv2*ni#'" s.ri9inindu%-i *o#ul de o mobil' ve*5e" roas'" un fl'*'u 1n#re dou'ze*i -i dou'ze*i -i doi de ani o .rivea *u un aer 1n *are se *i#ea nelini-#ea -i *iuda4 o*5ii lui 1n#rebau" dar .rivirea d2rz' -i fix' a fe#ei 1l domina/ ;i#e" Mer*:d<s" s.unea #2n'rul" vine 0a-#ele -i e momen#ul s' fa% *em nun#a/ R's.unde/ )ernand" 6i%am r's.uns de o su#' de ori" -i de bun' seam' *' e-#i du-manul #'u 1nsu6i" da*' m' 1n#rebi iar'-i/ Ei bine" re.e#'" #e im.lor" mai re.e#' o da#' *a s' .o# *rede/ S.u% ne%mi .en#ru a su#a oar' *' refuzi dra+os#ea mea .e *are mama #a o a.rob'4 f'%m' s' 1n6ele+ *' #e 9o*i *u feri*irea mea" *' via6a -i moar#ea mea nu 1nseamn' .en#ru #ine nimi*/ O" Doamne" Doamne" s' visez ze*e ani *' voi fi so6ul #'u" Mer*:d<s" -i s' .ierd n'de9dea a*eas#a *are era sin+urul s*o. al vie6ii/ Eu" *el .u6in" nu #e%am 1n*ura9a# ni*ioda#' 1n n'de9dea as#a" )er% nand" r's.unse Mer*:d<s" nu .o6i s'%mi re.ro-ezi ni*i m'*ar o *o*5e#'rie fa6' de #ine/ Ji%am s.us 1n#o#deauna8 (,e iubes* *a .e un fra#e" dar nu%mi *ere al#*eva de*2# .rie#enia a*eas#a fr'6eas*'" deoare*e inima mea es#e a al#uia(/ $u 6i%am s.us #o#deauna a-a" )ernand= Da" -#iu" Mer*:d<s" r's.unse #2n'rul4 da" 6i%ai 1n+'dui# fa6' de mi% ne meri#ul *rud al sin*eri#'6ii4 dar ui6i *' .rin#re *a#alani e o le+e sf2n#' de a se *'s'#ori 1n#re ei= ,e 1n-eli" )ernand" nu e o le+e4 e un obi*ei" a#2#a #o#4 -i *rede%m'" nu invo*a obi*eiul 's#a 1n favoarea #a/ )ernand" ai *'zu# la re*ru#are4 liber#a#ea *are 6i se las' es#e o sim.l' 1n+'duin6'4 din#r%un momen# 1n#r%al#ul .o6i s' fii *5ema# sub dra.el/ 72nd vei fi solda#" *e vei fa*e *u mine" o bia#' orfan'" #ris#'" f'r' avere" *u o *olib' a.roa.e 1n ruin'" unde a#2rn' *2#eva .l'-i #o*i#e" 9alni*' mo-#enire l'sa#' de .'rin#ele meu mamei mele -i de mama mea mie= &2nde-#e%#e" )ernand" *' de un an" de *2nd ea a muri#" eu #r'ies* din mila oamenilor/ ,e .refa*i uneori *'%6i sun# de folos" -i as#a .en#ru a avea dre.#ul s' 1m.ar6i .es*ui#ul *u mine" iar eu .rimes*" )ernand" .en#ru *' #u e-#i fiul unui fra#e al .'rin#elui meu" .en#ru *' am fos# *res*u6i 1m.reun' -i" mai mul# de*2# ori*e" .en#ru *' #e%a- m25ni" refuz2ndu%#e/ Sim# 1ns' *' .e-#ele .e *are m' du* s'%l v2nd" -i *u ai *'rui bani *um.'r *2ne.a .e *are o 1m.le#es*" sim#" )ernand" *' es#e o .oman'/ Ai *e%are a fa*e" Mer*:d<s" da*'" a-a *um e-#i #u" s'ra*' -i s#in+5er'" 1mi .la*i mai mul# de*2# fii*a *elui mai m2ndru arma#or sau a *elui mai bo+a# ban*5er din Marsilia= 7e ne #rebuie nou'= O femeie *ins#i#' -i o bun' +os.odin'/ ;nde a- .u#ea s' +'ses* *eva mai bun de*2# e-#i #u 1n ambele .rivin6e= )ernand" r's.unse Mer*:d<s" *l'#in2nd din *a." devii +os.odin' rea -i nu .o6i s' +aran#ezi *' r'm2i femeie *ins#i#' a#un*i *2nd iube-#i .e al#*ineva de*2# .e so6ul #'u/ Mul6ume-#e%#e *u .rie#enia mea *'*i" 16i re.e#" e #o# *e%6i .o# f'+'dui" -i eu nu f'+'duies* de*2# *eea *e sun# si+ur' *' .o# s' dau/ Da" 1n6ele+" s.use )ernand4 1nduri *u lini-#e mizeria #a" dar 6i%e #eam' de a mea/ Ei bine" Mer*:d<s" *2nd voi fi iubi# de #ine" voi 1n*er*a s' fa* avere/ ,u 1mi vei adu*e noro*" as#fel *' voi deveni bo+a#/ 0o# s' dau ex#indere meseriei mele de .es*ar" .o# s' in#ru *a v2nz'#or 1n#r%o .r'v'lie" .o# *5iar s' devin ne+us#or/ $u .o6i s' 1n*er*i nimi* din #oa#e as#ea" )ernand/ ,u e-#i solda#" iar da*' r'm2i la 7a#alani es#e .en#ru *' nu e r'zboi/ R'm2i de*i .es*ar4 nu%6i f'uri vise *are 16i vor ar'#a reali#a#ea -i mai *um.li#' 1n*'" -i mul6ume-#e%#e *u .rie#enia mea" deoare*e nu .o# s'%6i dau al#*eva/ Mer*:d<s" ai dre.#a#e" am s' fiu marinar/ n lo*ul *os#umului .'%

rin6ilor no-#ri" .e *are 1i dis.re6uie-#i" o s' am o bere#' de la*" o *'ma-' v'r+a#' -i o bluz' albas#r' *u an*ore .e nas#uri/ $u%i a-a *' #rebuie s' fiu as#fel 1mbr'*a# .en#ru a%6i fi .e .la*= 7e vrei s' s.ui= 1n#reb' Mer*:d<s" arun*2ndu%i o .rivire .orun*i% #oare/ 7e vrei s' s.ui= $u #e 1n6ele+/ ?reau s' s.un" Mer*:d<s" *' #u e-#i a-a as.r' -i *rud' *u mine .en#ru *' a-#e.6i .e *ineva 1mbr'*a# as#fel/ Dar *el .e *are 1l a-#e.6i e nes#a#orni* .oa#e -i" da*' el nu e" es#e marea *u el/ )ernand" ex*lam' Mer*:d<s" #e *redeam bun -i v'd *' m' 1n-el/ )ernand" ai o inim' rea da*'" din .ri*ina +eloziei #ale" *5emi m2nia lui Dumnezeu/ Ei da" nu m' as*und" 1l a-#e.# -i 1l iubes* .e *el des.re *are vorbe-#i -i" da*' nu se mai 1n#oar*e" eu" 1n lo* s' 1nvinuies* nes#a#or% ni*ia .e *are o invo*i" am s' s.un *' a muri#" iubindu%m'/ ,2n'rul *a#alan f'*u un +es# de furie/ ,e 1n6ele+" )ernand8 ai s'%i .or6i .i*' .en#ru *' nu #e iubes*" ai s' 1n*ru*i-ezi *u6i#ul #'u *a#alan *u .umnalul lui/ 7e%ai s' *2-#i+i *u as#a= ?ei .ierde .rie#enia mea" da*' vei fi 1nvins" -i vei vedea .rie#enia mea s*5imb2ndu%se 1n ur' da*' vei fi 1nvin+'#or/ 7rede%m'" e +re-i# mi9lo*ul de a *'u#a *ear#a unui om .en#ru a .l'*ea femeii *are%l iube-#e/ $u" )ernand" nu #e l'sa *ondus de +2ndurile #ale rele/ $e.u#2nd s' m' ai *a femeie" #e vei mul6umi s' m' ai *a .rie#en' -i *a sor'/ Ai" de al#min#eri" ad'u+' ea *u o*5ii #ulbura6i" muia6i 1n la*rimi" a-#ea.#'" a-#ea.#'" )ernand" ai s.us adineauri *' marea e .erfid' -i el a .le*a# de .a#ru luni/ n .a#ru luni au fos# nenum'ra#e fur#uni/ )ernand r'mase ne*lin#i#/ $u *'u#a s' -#ear+' la*rimile *are se ros#o+oleau .e obra9ii fe#ei" -i #o#u-i" .en#ru fie*are la*rim'" ar fi da# un .a5ar din s2n+ele s'u/ La*rimile a*es#ea *ur+eau 1ns' .en#ru al#ul/ Se ridi*'" f'*u un o*ol .rin *olib'" a.oi se o.ri 1n fa6a ei" *u o*5i .o% somor26i -i *u .umnii *ris.a6i/ Daide" Mer*:d<s" s.use el" r's.unde%mi 1n*' o da#'8 e-#i 1n#r%ade% v'r 5o#'r2#'= l iubes* .e Edmond Dan#<s" s.use fa#a *u r'*eal'" -i nimeni al#ul" de*2# Edmond" va fi so6ul meu/ Ai ai s'%l iube-#i mereu= 72# #im. am s' #r'ies*/ )ernand .le*' frun#ea *a un om des*ura9a#" s*oase un sus.in *are sem'na *u un +eam'#" a.oi" deoda#'" ridi*2ndu%-i frun#ea" .rivi s.re Mer*:d<s *u din6ii 1n*le-#a6i -i *u n'rile frem'#2nd8 Dar da*' a muri#= Da*' a muri#" am s' mor -i eu/ Dar da*' #e ui#'= Mer*:d<s> s#ri+' un +las voios de afar'/ Mer*:d<s> A" ex*lam' fa#a 1mbu9or2ndu%se de bu*urie -i #res'l#2nd de dra+os#e4 *um vezi" nu m%a ui#a#/ Ai zv2*ni s.re u-a .e *are o des*5ise" s#ri+2nd8 Ai*i" Edmond> Ia#'%m'/ 0alid -i 1nfiora#" )ernand se #rase 1na.oi" a-a *um fa*e un *'l'#or la vederea unui -ar.e -i" 1n#2lnind un s*aun" *'zu .e el/ Edmond -i Mer*:d<s se 1mbr'6i-ar'/ Soarele arz'#or al Marsiliei" *are .'#rundea .rin des*5iz'#ura u-ii" 1i 1nv'lui 1n#r%un v'l de lumin'/ La 1n*e.u# ei nu v'zur' nimi* din *e%i 1n*on9ura/ O feri*ire imens' 1i izola de lume -i nu%-i vorbeau de*2# .rin *uvin#e 1n#re#'ia#e" *are sun# elanurile unei bu*urii a-a de vii" 1n*2# ele .ar ex.resia durerii/ Deoda#' Edmond z'ri fi+ura mo5or2#' a lui )ernand *are se .rofila 1n umbr'" .alid' -i amenin6'#oare/ 0rin#r%o mi-*are de *are nu%-i d'du seama" #2n'rul *a#alan 6inea m2na .e *u6i#ul #re*u# .rin *ordon/

A" iar#'%m'" s.use Dan#<s 1n*run#2nd la r2ndu%i s.r2n*enele" nu b'+asem de seam' *' sun#em #rei/ A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re Mer*:d<s8 7ine e domnul= 1n#reb' el/ Domnul va fi *el mai bun .rie#en al #'u" Dan#<s" *'*i e .rie#enul" v'rul" fra#ele meu8 es#e )ernand" adi*' omul .e *are" du.' #ine" Edmond" 1l iubes* *el mai mul#/ $u%l re*uno-#i= A" ba da> s.use Edmond/ Ai" f'r' s%o lase .e Mer*:d<s" a *'rei m2n' s#r2ns' o 6inea 1n#r%a sa" 1n#inse *u o mi-*are de .rie#enie m2na *ealal#' *a#alanului/ Dar" de.ar#e de a r's.unde +es#ului .rie#enos" )ernand r'mase mu# -i ne*lin#i# *a o s#a#uie/ Edmond 1-i .limb' .rivirea *er*e#'#oare de la Mer*:d<s" #ulbura#' -i #remur2nd'" la )ernand" sumbru -i amenin6'#or/ 0rivirea 1l l'muri .e de.lin/ )uria i se ur*' la frun#e/ $u -#iam *' vin *u a#2#a +rab' la #ine" Mer*:d<s" *a s' +'ses* ai*i un du-man/ ;n du-man= ex*lam' Mer*:d<s arun*2nd o .rivire furioas' v'rului ei4 un du-man la mine" Edmond= Da*' a- *rede as#a #e%a- lua de bra6 -i a- .le*a la Marsilia" .'r'sind .en#ru #o#deauna *asa a*eas#a/ O*5ii lui )ernand arun*ar' un ful+er/ Iar da*' 6i s%ar 1n#2m.la o nenoro*ire" dra+ul meu Edmond" *on#i% nu' ea *u *almul ne#ulbura# *are%i dovedea lui )ernand *' fa#a *i#ise .2n' 1n s#r'fundul *u+e#ului lui sinis#ru" da*' 6i s%ar 1n#2m.la o nenoro*ire" m%a- ur*a .e Mor+ion -i m%a- arun*a .es#e s#2n*i *u *a.ul 1nain#e/ )ernand deveni nes.us de .alid/ Dar #e%ai 1n-ela#" Edmond" urm' ea" nu ai ni*i un du-man ai*i/ $u e de*2# )ernand" fra#ele meu" *are%6i va s#r2n+e m2na *a unui .rie#en devo#a#/ Ai ros#ind a*es#e *uvin#e" fa#a 1-i a6in#i *5i.ul .orun*i#or asu.ra *a#alanului *are" fas*ina# .ar*' de .rivirea ei" se a.ro.ie .e 1ndele#e de Edmond -i 1i 1n#inse m2na/ ;ra lui" asemeni unui val ne.u#in*ios" de-i furios" se zdrobise 1n fa6a au#ori#'6ii .e *are femeia o exer*i#a asu.r'%i/ Dar" de 1nda#' *e a#inse m2na lui Edmond" 1-i d'du seama *' a f'*u# #o# *e .u#ea s' fa*'" -i se n'.us#i afar'/ O5" ex*lam' el" aler+2nd *a un smin#i# *u m2inile la frun#e" o5" *i% ne o s' m' s*a.e de omul 's#a= ?ai de mine" vai de mine/// Dei" *a#alanule" 5ei" )ernand" 1n*o#ro aler+i= se auzi o vo*e/ ,2n'rul se o.ri brus*" .rivi 1n 9uru%i -i%l z'ri .e 7aderousse a-eza# la mas' *u Dan+lars" sub un umbrar de frunze/ Dei" ros#i 7aderousse" de *e nu vii 1n*oa= E-#i a-a de zori# 1n*2# n%ai #im. s' s.ui bun'%ziua .rie#enilor= Mai *u seam' *' ei au o s#i*l' a.roa.e .lin' 1n fa6a lor" ad'u+' Dan+lars/ )ernand 1i .rivi .e *ei doi *u o fi+ur' n'u*' -i nu r's.unse nimi*/ 0are .loua#" s.use Dan+lars f'*2ndu%i semn *u +enun*5iul lui 7a% derousse/ $u *umva ne%am 1n-ela# -i" 1m.o#riva a-#e.#'rilor" Dan#<s o s' #riumfe= Dei" #rebuie s' vedem" s.use 7aderousse/ Ai 1n#or*2ndu%se s.re #2n'r8 As*ul#'" *a#alanule" #e 5o#'r'-#i= 1n#reb' el/ )ernand 1-i -#erse sudoarea *are%i -iroia de .e frun#e -i in#r' a+ale sub umbrarul al *'rui frunzi- 1i *alm' .ar*' 1n#ru*2#va sim6urile -i a *'rui

r'*oare f'*u bine #ru.ului s'u is#ovi#/ Cun' ziua" +l'sui el/ M%a6i *5ema#" nu%i a-a= Ai mai mul# *'zu de*2# se a-ez' .e unul din s*aunele din 9urul mesei/ ,e%am *5ema# .en#ru *' aler+ai *a un nebun -i mi%a fos# fri*' s' nu #e arun*i 1n mare" s.use r2z2nd 7aderousse/ 7e dra*u" omul are .rie% #eni nu numai .en#ru a le oferi un .a5ar *u vin" dar -i s'%i 1m.iedi*e s' bea #rei%.a#ru o*ale de a.'/ )ernand s*oase un +eam'#" *are sem'na *u un 5o5o# de .l2ns -i l's' *a.ul s'%i *ad' .e .umnii 1n*ru*i-a6i .e mas'/ As*ul#'" )ernand" vrei s'%6i s.un *eva= relu' 7aderousse" 1n*e.2nd *onversa6ia *u bru#ali#a#ea +rosolan' a oamenilor de r2nd" *are ui#'" din *auza *uriozi#'6ii" de ori*e di.loma6ie4 ai aerul unui aman# .loua#/ Ai%-i 1nso6i +luma *u un 5o5o# de r2s/ E5" r's.unse Dan+lars" un fl'*'u *a el nu .oa#e s' fie nenoro*i# 1n dra+os#e/ 7aderousse" #u 16i ba6i 9o*/ Ca nu" +l'sui a*es#a/ As*ul#'%l *um of#eaz'/ Daide" 5aide" )ernand" s.use 7aderousse" ridi*'%6i nasul -i r's.unde%ne/ $u e frumos s' nu r's.unzi unor .rie#eni *are #e 1n#reab' de s'n'#a#e/ S'n'#a#ea mea es#e bun'" s.use )ernand" 1n*le-#2ndu%-i .umnii" dar f'r' s' ridi*e *a.ul/ Ei vezi" Dan+lars= de*lar' 7aderousse" f'*2nd semn din o*5i .rie% #enului s'u" buba e as#a8 )ernand .e *are 1l vezi" -i *are e un *a#alan de is.rav' -i bun" unul din#re *ei mai buni .es*ari ai Marsiliei" e 1ndr'+os#i# de o fa#' frumoas' *u numele de Mer*:d<s/ Din neferi*ire 1ns'" se .are *' fa#a e 1ndr'+os#i#' de se*undul ()araonului(" iar .en#ru *' ()araonul( a in#ra# *5iar as#'zi 1n .or#" 1n6ele+i/// $u" nu 1n6ele+" s.use Dan+lars/ Cie#ul )ernand a fos# #rimis" desi+ur" la .limbare" *on#inu' 7ade% rousse/ Ei" -i= s.use )ernand" ridi*2nd *a.ul -i .rivindu%l .e 7aderousse *a unul *are *au#' .e *ine s'%-i reverse furia/ Mer*:d<s nu de.inde de nimeni" nu%i a-a" -i e liber' s' iubeas*' .e *ine vrea/// A" da*' o iei a-a" s.use 7aderousse" lu*rul se s*5imb'/ Eu #e *re% deam un *a#alan4 -i mi se s.usese des.re *a#alani *' ei nu sun# oameni *are s' se lase 1nl'#ura6i de un rival/ Ca se s.unea *'" mai ales" )ernand e +rozav 1n r'zbunarea lui/ )ernand z2mbi *u mil'/ ;n 1ndr'+os#i# nu e ni*ioda#' +rozav" +l'sui el/ Cie#ul b'ia#" relu' Dan+lars" .ref'*2ndu%se *'%l de.l2n+e .e #2n'r din ad2n*ul inimii/ 7e vrei= $u se a-#e.#a s'%l vad' .e Dan#<s 1na.oin% du%se a-a" f'r' de ves#e/ 7ine -#ie" 1l *redea .oa#e mor# sau ne*redin*ios/ Lu*rurile as#ea sun# *u a#2# mai dureroase" *u *2# ne vin deoda#'/ A" nu" 1n ori*e *az" s.use 7aderousse" *are sorbea" vorbind" -i asu.ra *'ruia vinul #are de Mala+a 1n*e.ea s'%-i fa*' efe*#ul" 1n ori*e *az )ernand nu e sin+urul .e *are sosirea *u bine a lui Dan#<s 1l su.'r'/ $u e a-a" Dan+lars= Adev'ra#" ba a- .u#ea s.une *%o s' i se 1nfunde/ Dar nu are a fa*e" relu' 7aderousse" #urn2nd un .a5ar *u vin lui )ernand -i um.l2ndu%l .e%al s'u .en#ru a o.#a sau a ze*ea oar'" 1n #im. *e Dan+lars abia sorbise4 n%are a fa*e *'*i" .2n' una al#a" el se 1nsoar' *u Mer*:d<s" *u frumoasa Mer*:d<s8 *el .u6in .en#ru as#a a veni#/ Dan+lars 1l 1nv'lui 1n#r%o .rivire *er*e#'#oare .e #2n'rul asu.ra *'ruia *uvin#ele lui 7aderousse *'deau *a .lumbul #o.i#/

Ai .e *2nd nun#a= 1n#reb' el/ O" nu e 1n*' f'*u#'" murmur' )ernand/ $u" dar se va fa*e" s.use 7aderousse" a-a *um e si+ur *' Dan#<s va fi *'.i#anul ()araonului(4 adev'ra#" Dan+lars= Dan+lars #res'ri la a*eas#' nea-#e.#a#' 1n6e.'#ur' -i se 1n#oarse s.re 7aderousse" al *'rui *5i. 1l examin' la r2ndu%i" *a s' vad' da*' lovi#ura era .remedi#a#'4 nu *i#i 1ns' de*2# invidia .e fi+ura a.roa.e .ros#i#' de be6ie/ Daide" s.use el" um.l2nd .a5arele" s' bem .en#ru *'.i#anul Ed% mond Dan#<s" so6ul frumoasei *a#alane/ 7aderousse duse .a5arul la +ur'" *u o m2n' 1n+reuia#'" -i%l 1n+5i6i din#r%o sorbi#ur'/ )ernand 1l lu' .e al s'u -i%l s.arse de .'m2n#/ De%5e%5e" s.use 7aderousse" dar *e z'res* *olo .e d2mb" s.re *a#alani= Ia ui#'%#e #u" )ernand" *' ai vederea mai bun' de*2# mine4 mi se .are *' 1n*e. s' v'd #ulbure -i -#ii *' vinul es#e 1n-el'#or4 .ar*' ar fi doi aman6i *are mer+ unul l2n+' al#ul" m2n' 1n m2n'/ Dumnezeu s' m' ier#e" ei nu b'nuies* *'%i vedem/ ;i#e%i *um se 1mbr'6i-eaz'/ Dan+lars nu s*'.' nimi* din zbu*iumul lui )ernand" al *'rui *5i. se des*om.unea v'z2nd *u o*5ii/ Domnule )ernand" 1i *uno-#i= s.use el/ Da" r's.unse a*es#a *u +las 1n'bu-i#/ E domnul Edmond -i domni% -oara Mer*:d<s/ Ei" vezi" s.use 7aderousse/ Ai eu *are nu%i re*uno-#eam/ Dei" Dan#<s" 5ei" fa#' frumoas'" veni6i 1n*oa .u6in -i s.une6i%ne .e *2nd nun#a" *'*i domnul )ernand" *are e un 1n*'.'62na#" nu vrea s' ne s.un'/ $u ai de +2nd s' #a*i= +l'sui Dan+lars .ref'*2ndu%se *' 1l re6ine .e 7aderousse *are" *u 1nd'r'#ni*ia be6ivilor" se .le*a afar' din umbrar/ ?ezi%6i de #reab' -i las'%i .e 1ndr'+os#i6i s' se iubeas*'%n .a*e/ 0rive-#e%l .e domnul )ernand -i ia .ild'4 el e mai *u 9ude*a#'/ 0oa#e *'" 1mboldi# de Dan+lars" *a #aurul de #oreador" )ernand s%ar fi n'.us#i# 1n *ele din urm'" *'*i se -i ridi*ase" .'r2nd *' se 1n*ordeaz' s.re a se n'.us#i asu.ra rivalului4 dar" z+lobie -i drea.#'" Mer*:d<s 1-i 1n'l6' *a.ul frumos" iar .rivirea ei lim.ede s#r'lu*i/ )ernand 1-i aduse amin#e de amenin6area ei *' va muri da*' Edmond moare" -i re*'zu des*ura9a# .e s*aun/ Dan+lars se ui#' .e r2nd la am2ndoi8 unul .ros#i# de be6ie" al#ul s#'% .2ni# de iubire/ $u m%ale+ *u nimi* de .e urma a*es#or n'#'r'i" murmur' el" mi%e *' s#au 1n#re un be6iv -i un fri*os8 un invidios *are se ame6e-#e *u vin" 1n #im. *e ar #rebui s' se 1mbe#e *u fiere4 un mare n'#'r'u" *'ruia i s%a lua# aman#a de sub nas -i *are se mul6ume-#e s' .l2n+' -i s' se .l2n+' *a un *o.il/ Ai #o#u-i el are o*5i 1nv'.'ia6i *a s.aniolii" si*ilienii -i *alabrezii" *are se r'zbun' a-a de bine4 are .umni s' s#riveas*' un *a. de bou" la fel de u-or *a +5ioa+a unui m'*elar/ Do#'r2#" des#inul lui Edmond e mai .u#erni*/ El se va 1nsura *u fa#a frumoas'" va fi *'.i#an -i 1-i va ba#e 9o* de noi4 da*' nu *umva/// un z2mbe# 5idos se s*5i6' .e buzele lui Dan+lars/// da*' nu *umva m' ames#e* -i eu" ad'u+' el/ Dei" *on#inua s' s#ri+e 7aderousse ridi*2ndu%se .e 9um'#a#e -i *u .umnii .e mas'/ Dei" Edmond" nu%6i vezi .rie#enii" ori e-#i de .e a*um .rea m2ndru *a s' le mai vorbe-#i= $u" dra+' 7aderousse" r's.unse Dan#<s" nu sun# m2ndru" dar sun# feri*i# -i feri*irea 1mi .are *' orbe-#e mai mul# de*2# #rufia/ Cravo" as#a%i o ex.li*a6ie" s.use 7aderousse/ Cun' ziua" doamn' Dan#<s/ Mer*:d<s salu#' *u +ravi#a#e/ $u m' *5eam' 1n*' a-a" +l'sui ea" iar 1n 6ara mea se s.une *' a%

du*e nenoro* numirea fe#elor *u numele lo+odni*ului lor 1nain#e *a lo+odni*ul s' le fie so6/ S.une%mi" #e ro+" Mer*:d<s/ Iar#'%l .e bunul ve*in 7aderousse" s.use Dan#<s4 s%a 1n-ela# *u foar#e .u6in/// ?a s' zi*' nun#a are lo* 1n *ur2nd" domnule Dan#<s= 1n#reb' Dan% +lars salu#2ndu%i .e #ineri/ 72# mai *ur2nd *u .u#in6'" domnule Dan+lars4 as#'zi lo+odna" la .a.a Dan#<s" -i m2ine sau .oim2ine" *el mai #2rziu" os.'6ul de lo+odn'" ai*i la R:serve/ $'d'9duies* *a .rie#enii s' fie de fa6'" *eea *e 1nseamn' *' dumnea#a e-#i invi#a#" domnule Dan+lars" *eea *e 1nseamn' *' -i #u e-#i" 7aderousse/ Ai )ernand" s.use 7aderousse" *u un r2s *leios/ Es#e -i )ernand .of#i#= )ra#ele so6iei mele es#e fra#ele meu" s.use Edmond" -i ne%ar .'rea nes.us de r'u" lui Mer*:d<s -i mie" da*' l%am vedea 1nde.'r#2ndu%se de noi 1n#r%un as#fel de momen#/ )ernand des*5ise +ura s' r's.und'" dar +lasul se s#inse 1n +2#le9 -i nu .u#u s' ar#i*uleze un sune#/ As#'zi lo+odna" m2ine sau .oim2ine os.'6ul/// Dra*e" e-#i #are +r'bi#" *'.i#ane> Dan+lars" relu' Edmond z2mbind" am s'%6i s.un *um i%a s.us Mer*:d<s adineaori lui 7aderousse8 $u%mi da #i#lul *are nu mi se *uvine 1n*'" fiind*' as#a ar .u#ea s'%mi .oar#e nenoro*/ Iar#'%m'" r's.unse Dan+lars4 s.uneam doar *' .ari #are +r'bi#/ 7e naiba" avem #im.8 ()araonul( nu .orne-#e .e mare .2n' 1n #rei luni/ Oamenii sun# #o#deauna +r'bi6i s' fie feri*i6i" domnule Dan+lars" *'*i" *2nd ai suferi# 1ndelun+" 16i vine +reu s' *rezi 1n feri*ire/ Dar nu nu% mai e+oismul m' 1ndeamn' la as#a4 #rebuie s' m' du* la 0aris/ A" la 0aris= Ai #e du*i .en#ru .rima oar' a*olo" Dan#<s= Da/ Ai #reab'= $u .en#ru mine8 un *omision al bie#ului nos#ru *'.i#an Le*l<re4 1n6ele+i" Dan+lars" e *eva sf2n#/ Deal#fel" fii .e .a*e" n%o s' z'boves*" de*2# #im.ul .en#ru dus -i 1n#ors/ Da" da" 1n6ele+" ros#i *u +las #are Dan+lars/ A.oi .en#ru sine8 (La 0aris *a s' .redea" ni*i vorb'" la adres'" s*risoarea .e *are i%a da#%o marele mare-al/ Dra*e" s*risoarea as#a m' fa*e s' m' +2ndes* la o idee" o idee admirabil'/ A" Dan#<s" .rie#ene" #u nu e-#i 1n*' #re*u# 1n re+is#rul K)araonuluiL sub num'rul I(/ A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re Edmond *are se de.'r#a8 7'l'#orie bun'> 1i s#ri+' el/ Mul6umes*" r's.unse Edmond" 1n#or*2nd *a.ul -i 1nso6ind mi-*a% rea *u un +es# .rie#enos/ A.oi" *ei doi 1ndr'+os#i6i 1-i *on#inuar' drumul *almi -i voio-i" *a doi ale-i *are ur*' s.re *er/ I? 7OM0LO, Dan+lars urm'ri din o*5i .e Edmond -i .e Mer*:d<s .2n' *2nd dis% .'rur' 1na.oia unui un+5i al for#ului Sain#%$i*olas" a.oi" 1n#or*2nd *a.ul" 1l z'ri .e )ernand *are re*'zuse" .alid -i 1nfiora#" .e s*aun" 1n #im. *e 7a% derousse 1n+'ima *uvin#ele unui *2n#e* de *5ef/ Dra+' domnule" s.use Dan+lars" adres2ndu%i%se lui )ernand" *'s'#oria as#a nu%mi fa*e im.resia *' bu*ur' .e #oa#' lumea/

M' s*oa#e din s'ri#e" s.use )ernand/ O iubeai va s' zi*' .e Mer*:d<s= O adoram/ De mul#= De *2nd ne *unoa-#em" am iubi#%o 1n#o#deauna/ Ai s#ai ai*i" smul+2ndu%6i .'rul" 1n lo* s' *au6i lea*ul= 7e dra*u" nu *redeam *' se .oar#' a-a oamenii din neamul dumi#ale/ 7e vrei s' fa*= 1n#reb' )ernand/ Eu -#iu= 0ar*' e #reaba mea= $u eu sun# 1ndr'+os#i# de domni-oa% ra Mer*:d<s" *i dumnea#a/ 7au#'" s.une Evan+5elia" -i vei +'si/ &'sisem/ 7e= ?roiam s'%l 1n9un+5ii .e om" dar femeia mi%a s.us *'" da*' i se 1n% #2m.l' o nenoro*ire lo+odni*ului ei" 1-i .une *a.'# zilelor/ E5" lu*rurile as#ea se s.un" dar nu se fa*> $u o *uno-#i .e Mer*:d<s" domnule8 din momen# *e a s.us" a-a va fa*e/ $'#'r'ule" murmur' Dan+lars4 *e%mi .as' mie *' ea se omoar' sau nu4 #o#ul e *a Dan#<s s' nu fie *'.i#an/ Iar mai 1nain#e *a Mer*:d<s s' moar'" urm' )ernand *u nes#r'mu#a#' 5o#'r2re" voi muri eu/ As#a dra+os#e" nu +lum'" s.use 7aderousse *u vorba #o# mai 1m% .le#i*i#'/ Daide" s.use Dan+lars" 1mi fa*i im.resia unui b'ia# dr'+u6" -i dra% *uI s' m' ia" a- vrea s' #e s*o# din 1n*ur*'#ur'4 dar/// Mii 1nain#e" s.use 7aderousse" 5aide/ Dra+ul meu" relu' Dan+lars" #u e-#i .e #rei sfer#uri bea#8 m2n#uie-#e s#i*la -i%o s' fii +a#a/ Cea -i nu #e ames#e*a 1n *e fa*em noi/ 0en#ru *eea *e fa*em" e nevoie de min#e lim.ede/ Eu" bea#= s.use 7aderousse/ Daida" de> A- .u#ea s' mai beau 1n*' .a#ru s#i*le de%as#ea de ale #ale" *are nu sun# mai mari de*2# s#i*lele de a.' de 7olonie/ ,a#' 0am.5ile" adu vin/ n s.ri9inul s.uselor sale" 7aderousse b'#u *u .a5arul 1n mas'/ 7e s.uneai" domnule= relu' )ernand" a-#e.#2nd *u 1n*ordare ur% marea frazei 1n#reru.#e/ 7e s.uneam= $u%mi mai adu* amin#e/ Ce6ivul de 7aderousse m%a f'*u# s'%mi .ierd -irul +2ndurilor/ Ce6iv= #reaba mea4 *u a#2# mai r'u .en#ru *ei *are se #em de vin/ nseamn' *' ei au vreun +2nd r'u -i li%i #eam' *' vinul o s'%i #r'deze/ 7aderousse 1n*e.u s' *2n#e ul#imele dou' versuri ale unui *2n#e* foar#e la mod' .e vremea a*eea8 Toi oamenii ri sunt butori de ap. Dovede te asta potopul. S.uneai" domnule" relu' )ernand" *' ai vrea s' m' s*o6i din 1n*ur*'#ur'/ Ad'u+ai 1ns'/// Da" dar ad'u+am *'" .en#ru a #e s*oa#e din 1n*ur*'#ur'" es#e de a9uns *a Dan#<s s' nu se 1nsoare *u fa#a .e *are o iube-#i" -i *red *' nun#a .oa#e foar#e bine s' nu mai aib' lo* f'r' *a Dan#<s s' moar'/ $umai moar#ea 1i va des.'r6i" s.use )ernand/ 3ude*i *a o s*oi*'" .rie#ene" +l'sui 7aderousse/ ;i#e" Dan+lars" *are e un .i-i*5er" un vi*lean" un +re*" 16i va dovedi *' #e 1n-eli/ Dovede-#e%i" Dan+lars/ Am +aran#a# .en#ru #ine/ S.une%i *' nu e nevoie *a Dan#<s s' moar'4 de al#min#eri" ar fi .'*a# s' moar'/ E un b'ia# bun -i 6in la el/ n s'n'#a#ea #a" Dan#<s>

)ernand se ridi*' m2nios/ Las'%l s' s.un'" +l'sui Dan+lars" 6in2ndu%l .e #2n'r4 de al#min#eri" ori*2# de bea# ar fi" nu +re-e-#e .rea mul#/ Absen6a des.ar#e #o# a-a de bine *a moar#ea/ n*5i.uie%6i *' 1n#re Edmond -i Mer*:d<s s%ar afla zidurile unei 1n*5isori4 ele 1i vor des.'r6i #o# a#2# de mul# *a -i *um 1n#re ei s%ar afla les.edea unui morm2n#/ Da" dar din 1n*5isoare .o6i ie-i" s.use 7aderousse" *are 6inea s'%-i s.un' .'rerea" de-i avea min#ea 1n*e6o-a#'/ Iar *2nd ai ie-i# din 1n*5isoare -i #e *5eam' Edmond Dan#<s" #e r'zbuni/ 7e%are a fa*e= murmur' )ernand/ Ai" 1n defini#iv" de *e l%ar 1n#emni6a .e Dan#<s= relu' 7aderousse/ $%a fura#" n%a asasina#/ ,a*i" +l'sui Dan+lars/ $u vreau s' #a*" s.use 7aderousse/ ?reau s' mi se s.un' de *e s' fie 1n#emni6a# Dan#<s/ Mie mi%e dra+ Dan#<s/ n s'n'#a#ea #a" Dan#<s> Ai d'du .e +2# 1n*' un .a5ar *u vin/ Dan+lars urm'ri 1n o*5ii s#in-i ai *roi#orului .ro+resele be6iei -i" 1n% #or*2ndu%se s.re )ernand" 1i zise8 n6ele+i" a-adar" +l'sui el" *' nu es#e nevoie s'%l u*izi/ $u" desi+ur" da*'" .re*um s.uneai dumnea#a adineauri" am .u#ea fa*e *a Dan#<s s' fie ares#a#/ Dar *e mi9lo* vei folosi= 7'u#2nd *u luare amin#e" am .u#ea s' +'sim unul" s.use Dan% +lars/ Dar" *on#inu' el" .en#ru *e dra*uI m' ames#e* eu= 7e%mi .as' mie= $u -#iu da*' 16i .as'" s.use )ernand" .rinz2ndu%l de bra64 *eea *e -#iu 1ns'" e *' ai un mo#iv s.e*ial de ur' *on#ra lui Dan#<s8 *ine ur'-#e nu se 1n-eal' asu.ra sim6'min#elor al#ora/ Eu" mo#ive de ur' 1n *on#ra lui Dan#<s= 0e *ins#ea mea" ni*i unul/ ,e%am v'zu# nenoro*i# -i m%a in#eresa# nenoro*irea dumi#ale" a#2#a #o#/ Da*' *rezi *' fa* as#a .en#ru mine" a#un*i adio" s*um.e .rie#ene4 ie-i din 1n*ur*'#ur' *um #e .ri*e.i/ Dan+lars se .ref'*u *' se ridi*'/ $u" s.use )ernand" re6in2ndu%l" r'm2i/ La urma urmei .u6in 1mi .as' da*' 1i .or6i .i*' lui Dan#<s sau nu/ Eu 1i .or#" re*unos* *u #'rie/ &'se-#e mi9lo*ul -i%l exe*u#" numai s' nu fie vorba de moar#e de om" *'*i Mer*:d<s a s.us *' se omoar' da*' ar fi omor2# Dan#<s/ 7aderousse" *are 1-i l'sase *a.ul .e mas'" ridi*' frun#ea" ui#2ndu%se la )ernand -i la Dan+lars *u o*5i 1n+reuia6i" buima*i8 S'%l omoare .e Dan#<s= +l'sui el/ 7ine s.une s'%l omoare .e Dan#<s= Eu nu vreau s'%l omoare/ E .rie#enul meu/ S%a oferi# azi diminea6' s'%-i 1m.ar#' banii *u mine" a-a *um -i eu i%am 1m.'r6i# *u el4 nu vreau s'%l omoare .e Dan#<s/ Dar *ine%6i s.use *'%l omoar'" n'#'r'ule= relu' Dan+lars/ E vorba doar de o +lum'/ Cea 1n s'n'#a#ea lui" ad'u+' el um.l2nd .a5arul lui 7a% derousse" -i las'%ne 1n .a*e/ Da" da" 1n s'n'#a#ea lui Dan#<s" s.use 7aderousse" de-er#2nd .a% 5arul/ n s'n'#a#ea lui/ n s'n'#a#ea lui/// Ai mi9lo*ul= s.use )ernand/ 7um" 1n*' nu l%ai +'si#= $u" dumnea#a 6i%ai asuma# sar*ina as#a/ Adev'ra#" relu' Dan+lars" fran*ezii au asu.ra s.aniolilor su.eriori#a#ea *' s.aniolii rume+' -i fran*ezii inven#eaz'/ A#un*i inven#eaz'" s.use )ernand *u ner'bdare/ 75elner" +l'sui Dan+lars" o .an'" *erneal' -i 52r#ie> O .an'" *erneal' -i 52r#ie" murmur' )ernand/ Da" eu sun# a+en# *on#abil8 .ana" *erneala -i 52r#ia sun# ins#ru%

men#ele mele4 iar f'r' ins#rumen#e" nu -#iu s' fa* nimi*/ O .an'" *erneal' -i 52r#ie" s#ri+' la r2ndul s'u )ernand/ Ave6i ai*i .e mas' *eea *e dori6i" s.use *5elnerul" ar'#2nd obie*#ele *eru#e/ A#un*i d'%ni%le/ 75elnerul lu' 52r#ia" *erneala -i .ana" de.un2ndu%le .e masa de sub umbrar/ 72nd #e +2nde-#i" s.use 7aderousse" l's2ndu%-i m2na .e 52r#ie" *' .o6i" *u as#ea" s' u*izi un om mai si+ur de*2# da*' l%ai a-#e.#a 1n 1n#uneri*ul unei .'duri .en#ru a%l asasina/ Mie mi%a fos# #o#deauna mai mul# fri*' de o .an'" de o s#i*l' *u *erneal' -i de o foaie de 52r#ie" de*2# de o s.ad' sau de un .is#ol/ Afurisi#ul nu es#e 1n*' a-a de bea# *um .are" s.use Dan+lars/ )er% nand" #oarn'%i de b'u#/ )ernand um.lu .a5arul lui 7aderousse" iar a*es#a" un veri#abil b'u% #or" lu' m2na de .e 52r#ie -i o duse la .a5ar/ 7a#alanul urm'ri mi-*area .2n' *2nd" a.roa.e 1nvins de noul a#a*" 7aderousse l's' .a5arul" sau" mai bine zis" 1i d'du drumul .e mas'/ Ei" relu' *a#alanul" v'z2nd *' ul#imul res# al min6ii lui 7aderousse 1n*e.ea s' dis.ar' sub efe*#ul .a5arului *u vin/ A-adar" 16i s.uneam" relu' Dan+lars" *' da*'" du.' o *'l'#orie *a a*eas#a f'*u#' de Dan#<s" -i 1n *are el a a9uns la $ea.ole -i .e insula Elba" *ineva l%ar denun6a .ro*urorului *a a+en# bona.ar#is#/// l voi denun6a eu" s.use fl'*'ul *u 1nsufle6ire/ Cine" dar 1n a*es# *az e-#i .us s' is*'le-#i de*lara6ia" e-#i *onfrun% #a# *u *el .e *are l%ai denun6a#8 eu 16i ofer mi9loa*e s'%6i sus6ii a*uza6ia4 dar Dan#<s nu .oa#e s' r'm2n' la nesf2r-i# 1n 1n*5isoare4 1n#r%o zi sau al#a el va ie-i" iar a#un*i va fi vai de *el *are l%a b'+a#/ Eu nu *er de*2# un lu*ru" s.use )ernand8 s' vin' -i s'%mi *au#e .ri*in'/ Da" -i Mer*:d<s= Mer*:d<s" *are #e ur'-#e da*' ai *u#eza s' z+2rii e.iderma adora#ului ei Edmond= n#r%adev'r" s.use )ernand/ $u" nu" relu' Dan+lars" da*' #e 5o#'r'-#i la as#a" ar fi bine s' iei" a-a *um iau eu" .ana" s%o moi 1n *erneal' -i s' s*rii *u s#2n+a" .en#ru *a s*risul s' nu fie re*unos*u#" un mi* denun6 *on*e.u# as#fel8 Ai" 1n#'rindu%-i *uvin#ele *u fa.#a" Dan+lars s*rise *u s#2n+a" *u un s*ris r's#urna#" f'r' ni*i o asem'nare *u s*rierea sa obi-nui#'" urm'#oarele r2nduri .e *are le d'du lui )ernand -i .e *are )ernand le *i#i 1n*e#8 !Domnul procuror regal este "n tiinat# de un prieten al tronului i al religiei# c numitului $dmond Dant%s# secundul vasului &'araon(# sosit a)i diminea din *mirna# dup ce s+a oprit la ,eapole i la -orto+'erra.o# i+au /ost "ncredinate de ctre 0urat o scrisoare pentru u)urpator# i de ctre u)urpator o scrisoare pentru comitetul bonapartist din -aris. Dovada crimei sale se poate /ace arest1ndu+l# cci scrisoarea se va gsi sau la el# sau la printele su# sau "n cabina sa de pe bordul &'araonului(!.. A-a" *on#inu' Dan+lars/ n felul a*es#a r'zbunarea dumi#ale va fi de.lin'" *'*i 1n ni*i un *5i. ea nu va .u#ea s' se 1n#oar*' asu.r'%6i" iar lu*rurile vor mer+e de la sine/ $u%6i r'm2ne de*2# s' 1ndoi s*risoarea *um fa* eu -i s' s*rii .e ea8 (Domnului .ro*uror re+al(/ Ai Dan+lars s*rise adresa" .ar*' 1n 9oa*'/

Da" #o#ul e +a#a" ex*lam' 7aderousse *are" *u ul#ima sfor6are a min6ii" urm'rise le*#ura -i 1n6ele+ea ins#in*#iv nenoro*irile *e ar de*ur+e din#r%un a#are denun64 da" #o#ul e +a#a8 a#2# numai *' va fi o infamie/ Ai 1n#inse bra6ul s' a.u*e s*risoarea/ $u" *eea *e s.un -i fa* es#e o +lum'" +l'sui Dan+lars" 1nde.'r#2nd s*risoarea4 iar .rimul *'ruia i%ar .'rea r'u s' i se 1n#2m.le *eva r'u lui Dan#<s" bunului Dan#<s" a- fi eu/ De a*eea" ui#e/// Lu' s*risoarea" o mo#o#oli -i o arun*' 1n#r%un *ol6 al umbrarului/ A-a da" s.use 7aderousse/ Dan#<s mi%e .rie#en -i nu vreau s' i se fa*' r'u/ Ei" *ine dra*uI se +2nde-#e s'%i fa*' r'u= $i*i eu" ni*i )ernand" s.use Dan+lars" ridi*2ndu%se -i .rivindu%l .e #2n'rul *are r'm'sese .e s*aun" dar a *'rui .rivire .iezi-' a6in#ea 52r#ia denun6'#oare" zv2rli#' 1n% #r%un *ol6/ n *azul a*es#a s' ni se dea vin" ros#i 7aderousse/ ?reau s' beau 1n s'n'#a#ea lui Edmond -i a frumoasei Mer*:d<s/ Ai b'u# .rea mul# .2n' a*um" be6ivule" s.use Dan+lars" iar da*' *on#inui" o s' fii nevoi# s' le *ul*i ai*i" *'*i n%o s' #e mai .o6i 6ine .e .i% *ioare/ Eu" s.use 7aderousse" ridi*2ndu%se *u 1nfumurarea omului bea#4 eu s' nu m' .o# 6ine .e .i*ioare= )a* .rinsoare *' m' ur* 1n *lo.o#ni6a de la A**oules" ba *5iar f'r' s' m' *la#in/ Cine" s.use Dan+lars" fa* .rinsoare" dar .en#ru m2ine/ As#'zi e vremea s' ne 1n#oar*em/ D'%mi bra6ul -i s' .le*'m/ 0le*'m" s.use 7aderousse" dar n%am nevoie de bra6ul #'u/ ?ii" )ernand= ?ii *u noi la Marsilia= $u" s.use )ernand" eu m' 1n#or* la 7a#alani/ )a*i r'u" vino *u noi la Marsilia/ $%am nevoie de Marsilia -i nu vreau s' m' du*/ 7um ai s.us= $u vrei= Ei bine" #e .rive-#e/ Liber#a#e .en#ru #oa#' lumea> ?ino" Dan+lars" -i s'%l l's'm .e domnul s' se 1n#oar*' la 7a#alani" da*' a-a .of#e-#e/ Dan+lars .rofi#' de a*el momen# de bun'voin6' din .ar#ea lui 7ade% rousse" .en#ru a%l 1ndre.#a s.re Marsilia4 dar" .en#ru a%i des*5ide un drum mai s*ur# -i mai u-or lui )ernand" 1n lo* s' se 1na.oieze .e *5eiul Rive%$euve" se 1na.oie .rin .oar#a Sain#%?i*#or/ 7aderousse 1l urm'" b'l'% b'nindu%se la bra6ul lui/ Du.' vreo dou'ze*i de .a-i" Dan+lars 1n#oarse *a.ul -i%l v'zu .e )ernand arun*2ndu%se asu.ra 52r#iei .e *are o b'+' 1n buzunar" a.oi" n'.us#indu%se de sub umbrar" #2n'rul o a.u*' s.re 0illon/ Ei" *e fa*e= s.use 7aderousse/ $e%a min6i#8 a zis *' se du*e la 7a% #alani -i mer+e la ora-/ Dei" )ernand" #e 1n-eli" b'ie#e/ ,u e-#i *el *are vede #ulbure" s.use Dan+lars4 el mer+e dre.# .e drumul ?ieilles%Infirmeries/ n#r%adev'r" s.use 7aderousse" a- fi 9ura# *' o ia la drea.#a/ Do#'% r2# lu*ru" vinul e un am'+i#or/ Daide%5aide" murmur' Dan+lars" *red *' a*um lu*rul es#e bine .orni# -i *' nu mai #rebuie de*2# s' fie l'sa# s' mear+' sin+ur/ ? OS0EJ;L DE LO&OD$E A doua zi a fos# o vreme frumoas'/ Soarele se 1n'l6a .ur -i s#r'lu*i#or" iar .rimele raze" de un ro-u .ur.uriu" b'l6au *u rubinele lor v2rfurile s.umoase ale valurilor/

Os.'6ul fusese .re+'#i# la e#a9ul 1n#2i al a*eluia-i lo*al (R:serve(" *u al *'rui umbrar am f'*u# *uno-#in6'/ O sal' mare" lumina#' de *in*i sau -ase feres#re" deasu.ra *'rora Gs' ex.li*e fenomenul" *ine va .u#ea>H era s*ris numele *2#e unuia din marile ora-e ale )ran6ei/ De%a lun+ul feres#relor #rona o balus#rad' de lemn" a-a *um de lemn era 1n#rea+a *l'dire/ De-i os.'6ul nu fusese anun6a# de*2# .en#ru amiaz'" 1n*' de la *ea% surile uns.reze*e balus#rada era .lin' de .ersoane ner'bd'#oare8 marinarii .rivile+ia6i de .e ()araon( -i *26iva solda6i" .rie#eni *u Dan#<s/ n *ins#ea lo+odni*ilor 1mbr'*aser' #o6i *ele mai frumoase ve-min#e/ Se zvonea" .rin#re vii#orii *omeseni" *' arma#orii ()araonului( vor *ins#i *u .rezen6a lor os.'6ul se*undului/ 7ins#ea a*orda#' lui Dan#<s li se .'rea a-a de mare" 1n*2# nimeni nu *u#eza s' *read'/ ,o#u-i" sosind *u 7aderousse" Dan+lars *onfirm' la r2ndul s'u -#irea/ l v'zuse de diminea6' .e domnul Morrel" iar domnul Morrel 1i s.usese *' va veni la (R:serve( la mas'/ n#r%adev'r" o *li.' du.' ei" domnul Morrel a.'ru 1n sal' -i fu salu#a# de ma#elo6ii ()araonului( *u a.lauze unanime/ 0rezen6a arma#orului era .en#ru ei *onfirmarea zvonului *are *ir*ula *' Dan#<s va fi numi# *'.i#an" iar fiind*' Dan#<s era foar#e iubi# .e vas" oamenii 1i mul6umeau as#fel arma#orului .en#ru *'" 1n#2m.l'#or" o da#' *u ale+erea lui era 1n armonie *u dorin6ele lor/ De 1nda#' *e domnul Morrel in#r'" Dan+lars -i 7aderousse fur' #rimi-i du.' lo+odni*8 misiunea lor era s'%l 1n-#iin6eze de sosirea im.or#an#ului .ersona9" a *'rei vedere .rodusese o senza6ie a-a de vie" -i s'%i s.un' s' se +r'beas*'/ Dan+lars -i 7aderousse .ornir' 1n +oan'" dar nu f'*ur' o su#' de .a-i *2nd" 1n dre.#ul .r'v'liei de .ulbere" z'rir' mi*ul +ru. venind/ El se *om.unea din .a#ru fe#e" .rie#ene *u Mer*:d<s" *a#alane *a -i ea" *are o 1nso6eau .e lo+odni*a 6inu#' de bra6 de Edmond/ L2n+' vii#oarea mireas' mer+ea b'#r2nul Dan#<s" iar 1n urma lor venea )ernand" *u z2mbe#ul lui r'u/ $i*i Mer*:d<s" ni*i Edmond" nu vedeau z2mbe#ul 5ain al lui )ernand/ Cie6ii *o.ii erau a-a de feri*i6i" 1n*2# nu se vedeau de*2# .e ei -i *erul lim.ede" frumos" *are 1i bine*uv2n#a/ Dan+lars -i 7aderousse se a*5i#ar' de misiunea lor de ambasadori4 a.oi" du.' *e s*5imbar' o s#r2n+ere de m2n' vi+uroas' -i .rie#eneas*' *u Edmond" .le*ar'" Dan+lars lu2nd lo* l2n+' )ernand" 7aderousse a-ez2ndu%se l2n+' b'#r2nul Dan#<s" *en#rul a#en6iei +enerale/ C'#r2nul era 1mbr'*a# *u 5aina lui frumoas' de #af#a" 1m.odobi#' *u nas#uri mari de o6el/ 0i*ioarele%i -ubrede" dar nervoase" erau s#r2nse 1n frumo-i *iora.i de bumba*" *are miroseau de la o le+5e a *on#raband' en+lezeas*'/ De .'l'ria lui *u #rei *ol6uri a#2rna un -uvoi de .an+li*i albe -i albas#re/ Se s.ri9inea 1n#r%un #oia+ de lemn" 1n*ovoia# la *a.'# *a un pedum2 an#i*/ 0'rea unul din#re fan6ii *are 1-i d'deau aere 1n 1NOB" 1n +r'dinile redes*5ise din nou ale Luxembur+ului -i ,uileriilor/ L2n+' el" am s.us" se furi-ase 7aderousse" 7aderousse .e *are n'de9dea unui os.'6 bun 1l 1m.'*ase *u familia Dan#<s" 7aderousse *'ruia 1i r'm'sese 1n memorie o amin#ire va+' a 1n#2m.l'rilor din a9un" a-a *um" #rezindu%#e diminea6a" +'se-#i 1n min#e umbra visului .e *are l%ai avu# 1n somn/ A.ro.iindu%se de )ernand" Dan+lars arun*ase asu.ra 1ndr'+os#i#ului 1n*iuda# o .rivire ad2n*'/ Mer+2nd 1n urma vii#orilor so6i" ui#a# *u #o#ul de Mer*:d<s *are" 1n e+oismul 9uvenil -i ferme*'#or al iubirii" nu avea o*5i
2

7a6'

de*2# .en#ru Edmond )ernand era *2nd .alid" *2nd 1mbu9ora# de fier% bin6eli subi#e" *are dis.'reau f'*2nd de fie*are da#' lo* unei .alori s.ori#e/ Din *2nd 1n *2nd el .rivea s.re Marsilia -i" a#un*i" un #remur nervos" involun#ar" 1i 1nfiora m'dularele/ )ernand .'rea *' a-#ea.#' sau *el .u6in .revede un mare evenimen#/ Dan#<s era 1mbr'*a# sim.lu/ A.ar6in2nd marinei *omer*iale" el avea un *os#um *are nu era ni*i uniform' mili#ar' ni*i *os#um *ivil4 iar 1n ve-% m2n#ul a*es#a" 1nf'6i-area lui sim.a#i*'" .e *are o s.oreau -i mai mul# bu*uria -i frumuse6ea lo+odni*ei" era des'v2r-i#'/ Mer*:d<s era frumoas' *a una din a*ele +re*oai*e din 7i.ru sau din Pios" *u o*5i de abanos -i buze de m'r+ean/ Mer+ea *u .asul liber -i u-or al arlezienelor -i andaluzelor/ 0oa#e *' o fa#' de la ora- ar fi 1n*er*a# s'%-i #'inuias*' bu*uria sub un voal sau *el .u6in sub *a#ifeaua .leoa.elor" Mer*:d<s z2mbea 1ns' -i%i .rivea .e *ei din .rea9ma ei" iar z2mbe#ul -i .rivirea s.uneau #o# a-a de sin*er *um ar fi .u#u# s.une a*es#e *uvin#e8 da*'%mi sun#e6i .rie#eni" bu*ura6i%v' 1m.reun' *u mine *'*i" z'u" sun# #are feri*i#'> De 1nda#' *e lo+odni*ii -i 1nso6i#orii lor a9unser' 1n fa6a R:servei" domnul Morrel *obor1 -i 1nain#' 1n 1n#2m.inarea lor" urma# de ma#elo6i -i de solda6ii *u *are s#'#use .2n' a#un*i de vorb' -i *'rora le re1nnoise f'+'duiala f'*u#' lui Dan#<s" *' a*es#a va urma *'.i#anului Le*l<re/ ?'z2ndu%l venind" Edmond .'r'si bra6ul lo+odni*ei -i 1l #re*u .e sub al domnului Morrel/ Arma#orul -i fa#a d'dur' a#un*i exem.lu" ur*2nd *ei din#2i s*ara de lemn *are du*ea la *amera unde os.'6ul era servi# -i *are s*2r62i *in*i minu#e sub .a-ii +reoi ai *omesenilor/ ,a#'" s.use Mer*:d<s" o.rindu%se la mi9lo*ul mesei" #e ro+ s' s#ai la drea.#a mea4 la s#2n+a 1l voi .une .e *el *are mi%a fos# *a un fra#e" +l'sui ea *u o bl2nde6e *are .'#runse 1n s#r'fundul inimii lui )ernand *a o lovi#ur' de .umnal/ Cuzele lui devenir' livide" iar sub #enul bronza# al fe6ei" s2n+ele fu v'zu# 1n*' o da#' re#r'+2ndu%se .u6in *2#e .u6in .en#ru a n'v'li la inim'/ n#re #im. Dan#<s exe*u#ase a*eea-i manevr'4 la drea.#a 1l .usese .e domnul Morrel" la s#2n+a .e Dan+lars" a.oi" *u m2na" f'*use fie*'ruia semn s' se a-eze du.' voie/ n*e.ur' s' *ir*ule 1n 9urul mesei *2rna6i de Arles" *u *arnea bun' -i *u arom' a**en#ua#'" lan+us#ele *u *ara.a*ea s#r'lu*i#oare" ursinii" *are seam'n' *u *as#anele 1n*on9ura#e de 1nveli-ul lor 1n6e.'#or4 s*oi*ile" *are au .re#en6ia s' 1nlo*uias*'" .rin su.eriori#a#ea lor" .en#ru m2n*'*io-ii de la Sud" s#ridiile de la $ord4 1n sf2r-i#" #oa#e a*ele bun'#'6i .e *are valul le ros#o+ole-#e .e 6'rmul nisi.os -i *'rora .es*ari re*unos*'#ori" le s.un" sub numele +eneri*" fru*#e de mare/ 7e #'*ere> s.use b'#r2nul" +us#2nd un .a5ar *u vin +'lbui *a #o.azul .e *are b'#r2nul 0am.5ile 1n .ersoan' 1l adusese dinain#ea fe#ei/ Ai *2nd #e +2nde-#i *' sun# a*i #reize*i de .ersoane *are nu vor al#*eva de*2# s' r2d'/// Ei" un so6 nu e #o#deauna vesel> s.use 7aderousse/ Adev'rul e" +l'sui Dan#<s" *' 1n a*es# momen# sun# .rea feri*i#" *a s' fiu vesel/ Da*' 1n6ele+i as#fel" ve*ine" ai dre.#a#e/ Cu*uria .rodu*e uneori un efe*# *iuda#8 ea +2#uie-#e *a -i durerea/ Dan+lars 1l observ' .e )ernand" a *'rui na#ur' im.resionabil' absor% bea -i alun+a fie*are emo6ie/ $u *umva" s.use el" 6i%e #eam' de *eva= Mi se .are" din *on#r'" *' #o#ul mer+e .re*um dore-#i/ ,o*mai as#a m' 1ns.'im2n#'" s.use Dan#<s4 mie 1mi .are *' omul nu e f'*u# s' fie feri*i# *u a#2#a u-urin6'/ )eri*irea e *a .ala#ele a*elea din insulele vr'9i#e" *u .or6ile .'zi#e de balauri/ ,rebuie s' lu.6i .en#ru a

o *u*eri" iar *u" la dre.# vorbind" nu -#iu *u *e am meri#a# feri*irea de a fi so6ul lui Mer*:d<s/ So6ul" so6ul" s.use 7aderousse" r2z2nd/ 7'.i#ane" nu 1n*'4 1n*ear% *' de f' .e so6ul -i ai s' vezi *um vei fi .rimi#/ Mer*:d<s ro-i/ )ernand se fr'm2n#a .e s*aun" #res'rea la *el mai ne1nsemna# z+o% mo#" -i" din *2nd 1n *2nd" -#er+ea broboanele mari de sudoare *are s#r'lu*eau .e frun#ea lui" asemeni .rimilor s#ro.i ai unei .loi *u fur#un'/ 0e le+ea mea" s.use Dan#<s" nu m' fa*e s' m' *on#razi* .en#ru a-a de .u6in lu*ru" ve*ine 7aderousse/ Mer*:d<s nu e 1n*' so6ia mea" es#e adev'ra#/// Gs*oase *easulH" dar .es#e un *eas -i 9um'#a#e va fi/ ,oa#' lumea s*oase un s#ri+'# de sur.riz'" afar' de b'#r2nul Dan#<s" al *'rui r2s lar+ 1i ar'#a din6ii 1n*' frumo-i/ Mer*:d<s z2mbi -i nu mai ro-i/ )ernand a.u*'" *u o mi-*are *onvulsiv'" m2nerul *u6i#ului/ 0es#e un *eas= s.use Dan+lars" 1n+'lbenindu%se -i el/ Dar *um= Da" .rie#eni" r's.unse Dan#<s" +ra6ie *redi#ului domnului Morrel" omul *'ruia" du.' #a#'l meu" 1i sun# *el mai 1nda#ora#" #oa#e +reu#'6ile au fos# 1nl'#ura#e/ Am a*5i#a# s#ri+'rile" iar la orele dou' -i 9um'#a#e .rimarul din Marsilia ne a-#ea.#' la .rim'rie/ Iar .en#ru *' ora unu -i un sfer# a suna#" nu *red *' m' 1n-el .rea mul# s.un2nd *'" .es#e un *eas -i #reize*i de minu#e" Mer*:d<s se va numi doamna Dan#<s/ )ernand 1n*5ise o*5ii/ ;n nor de fo* .'rea *'%i arde .leoa.ele/ Se s.ri9ini de mas' s' nu *ad' -i" 1n *iuda sfor6'rilor sale" nu%-i .u#u s#'.2ni un +eam'# surd" *are se .ierdu 1n 5'rm'laia r2se#elor -i feli*i#'rilor adu% n'rii/ 7e s.une6i= nu e bine a-a= +l'sui b'#r2nul Dan#<s/ nseamn' as#a .ierdere de #im.= Ieri diminea6' a sosi#" as#'zi la #rei 1nsura#/ Dar *elelal#e formali#'6i= obie*#' *u sfial' Dan+lars/ 7on#ra*#ul" a*#ele= 7on#ra*#ul es#e +a#a" s.use Dan#<s r2z2nd/ Mer*:d<s nu are nimi*" eu la fel/ $e *'s'#orim sub re+imul *omuni#'6ii" a#2#a lo#/ A*#ul n%a dura# mul# -i n%o s' *os#e s*um./ &luma s#2rni o nou' ex.lozie de bu*urie -i de a.lauze/ A-adar" *eea *e noi luam dre.# os.'6 de lo+odn'" s.use Dan+lars" e os.'6 de nun#'= $u" +l'sui Dan#<s4 fi6i .e .a*e" n%o s' .ierde6i nimi*/ M2ine dimi% nea6' .le* la 0aris/ 0a#ru zile dusul" .a#ru zile 1n#orsul" o zi *a s' 1nde.li% nes* *omisionul *u *are sun# 1ns'r*ina#" iar la 1 mar#ie m' 1na.oiez/ 0rin urmare" la dou' mar#ie" adev'ra#ul os.'6 de nun#'/ 0ers.e*#iva unui nou fes#in s.ori ilari#a#ea 1n a-a m'sur'" 1n*2# b'% #r2nul Dan#<s *are" la 1n*e.u#ul mesei" se .l2n+ea de .rea mul#' #'*ere" f'*ea a*um" 1n #oiul *onversa6iei +enerale" sfor6'ri zadarni*e .en#ru a%-i .lasa ur'rile de .ros.eri#a#e la adresa vii#orilor so6i/ Dan#<s +5i*i +2ndul .'rin#elui s'u -i 1i r's.unse .rin#r%un z2mbe# .lin de iubire/ Mer*:d<s 1n*e.u s' .riveas*' *easul din sal' -i 1i f'*u lui Edmond un semn #aini*/ n 9urul mesei #rona veselia a*eea z+omo#oas' -i a*ea liber#a#e *are 1nso6es* la oamenii sim.li sf2r-i#ul .r2nzurilor/ 7ei nemul6umi6i de lo*ul lor se s*ulaser' de la mas' -i 1-i *'u#ar' al6i ve*ini/ ,oa#' lumea 1n*e.ea s' vorbeas*' 1n a*ela-i #im. -i nu se mai sin*5isea nimeni s' r's.und' vorbelor in#erlo*u#orului" *i +2ndurilor .ro.rii/ 0aloarea lui )ernand #re*use a.roa.e .e obra9ii lui Dan+lars/ n *e%l .rive-#e .e )ernand" el .'rea *' nu mai #r'ie-#e" oferind ima+inea unui os2ndi# la lo* de .2r9ol/ Se ridi*ase .rin#re *ei din#2i -i se .limba 1n lun+ -i%n la# .rin sal'" 1n*er*2nd s'%-i izoleze ure*5ea de z+omo#ul *2n#e*elor -i de *io*ni#ul .a5arelor/

7aderousse se a.ro.ie de el 1n momen#ul *2nd Dan+lars" .e *are .'rea *'%l o*ole-#e" 1l a9unsese 1n#r%un un+5er al s'lii/ La dre.# vorbind" s.use 7aderousse" *'ruia a#en6iile lui Dan#<s -i mai *u seam' vinul bun al b'#r2nului 0am.5ile 1i alun+aser' #oa#e r'm'% -i6ele urii" ai *'rei +ermeni fuseser' zv2rli6i 1n sufle#ul s'u de noro*ul ne% a-#e.#a# al lui Dan#<s" la dre.# vorbind Dan#<s e b'ia# dr'+u64 iar *2nd 1l v'd l2n+' lo+odni*a lui" 1mi s.un *' ar fi fos# .'*a# s'%i fa*e6i +luma .roas#' .e *are o .unea6i ieri la *ale/ Cine" +l'sui Dan+lars" dar ai v'zu# *' *5es#ia n%a avu# urmare/ Cie#ul domn )ernand era a-a de #ulbura#" 1n*2# 1mi #rezise la 1n*e.u# mil'/ Din momen# 1ns' *e el s%a resemna# .2n' la a deveni *avalerul de onoare al rivalului s'u" nu se mai .oa#e s.une nimi*/ 7aderousse 1l .rivi .e )ernand" *are era livid/ 3er#fa e *u a#2# mai mare" *on#inu' Dan+lars" *u *2# 1n#r%adev'r fa#a es#e frumoas'/ La naiba" feri*i#' .u-lamaua" vii#orul meu *'.i#an/ A- vrea s' m' numes* Dan#<s m'*ar dou's.reze*e *easuri/ 0le*'m= 1n#reb' +lasul dul*e al fe#ei/ A b'#u# orele dou' -i sun#em a-#e.#a6i la dou' -i un sfer#/ Da" da" .le*'m> s.use Dan#<s" ridi*2ndu%se re.ede/ 0le*'m> re.e#ar' 1n *or #o6i *omesenii/ n momen#ul a*ela Dan+lars" *are nu%l .ierdea din o*5i .e )ernand *e s#a .e mar+inea feres#rei" 1l v'zu des*5iz2nd o*5ii buima*i" ridi*2ndu%se *a 1m.ins de o mi-*are *onvulsiv' -i re*'z2nd .e .ri*5i*iul feres#rei4 a.roa.e 1n a*eea-i *li.' un z+omo# 1n'bu-i# r'sun' .e s*ar'4 r'sune#ul unui .as +reoi" un zvon nel'muri# de vo*i ames#e*a#e *u%n zorn'i# de arme a*o.erir' ex*lama6iile *omesenilor" ori*2# de z+omo#oase erau a*es#ea" -i a#raser' a#en6ia +eneral' *are se manifes#' 1nda#' .rin#r%o #'*ere nelini-#i#'/ M+omo#ul se a.ro.ie8 #rei lovi#uri r'sunar' 1n #'blia u-ii4 fie*are 1-i .rivi ve*inul *u uimire/ n numele le+ii> s#ri+' un +las vibran#" *'ruia nu%i r's.unse ni*i o vo*e/ ;-a se des*5ise numaide*2# -i un *omisar 1n*ins *u e-arf' in#r' 1n sal'" urma# de .a#ru solda6i 1narma6i" *ondu-i de un *a.oral/ $elini-#ea f'*u lo* +roazei/ 7e e= 1n#reb' arma#orul" 1nain#2nd s.re *omisarul .e *are%l *uno-#ea/ De bun' seam'" domnule" e o +re-eal'/ Domnule Morrel" da*' e o +re-eal'" r's.unse *omisarul" fi6i si+ur *' ea va fi re.ede re.ara#'/ 02n' una al#a" sun# .ur#'#orul unui manda# de ares#are -i" de-i 1mi 1nde.lines* misiunea *u .'rere de r'u" sun# da#or s%o 1nde.lines*/ 7ine din#re dumneavoas#r'" domnilor" es#e Edmond Dan#<s= ,oa#e .rivirile se 1ndre.#ar' s.re #2n'rul *are" #ulbura#" dar .'s#r2n% du%-i demni#a#ea" f'*u un .as 1nain#e -i s.use8 Eu sun#" domnule" *e dori6i= Edmond Dan#<s" relu' *omisarul" 1n numele le+ii #e ares#ez> M' ares#a6i= 1n#reb' Edmond" .'lind u-or/ Dar de *e= $u -#iu" domnule" 1ns' .rimul in#ero+a#oriu #e va l'muri/ Domnul Morrel 1n6elese *' nu se .u#ea fa*e nimi* 1m.o#riva si#ua6iei8 un *omisar 1n*ins *u e-arf' nu mai era un om" e s#a#uia le+i re*e" surd'" mu#'/ C'#r2nul" dim.o#riv'" se re.ezi s.re ofi6er4 sun# lu*ruri .e *are inima unui .'rin#e sau a unei mame nu le va 1n6ele+e ni*ioda#'/ Se ru+' -i im.lor'8 la*rimile -i ru+'min6ile nu .u#eau fa*e nimi*4 dezn'de9dea lui era #o#u-i a-a de mare 1n*2# *omisarul fu mi-*a#/ Domnule" s.use el" lini-#e-#e%#e4 .oa#e *' fiul dumi#ale a ne+li9a#

vreo formali#a#e vamal' sau sani#ar'" -i de bun' seam' va fi .us 1n liber% #a#e du.' *e va da informa6iile ne*esare/ A5a" *e%nseamn' as#a= 1n#reb' 1n*run#a# 7aderousse .e Dan+lars *are se .ref'*ea mira#/ A#iu eu= s.use Dan+lars4 sun# *a -i #ine4 v'd *e se .e#re*e" nu 1n6ele+ nimi* -i sun# nedumeri#/ 7aderousse 1l *'u#' .e )ernand din o*5i8 dis.'ruse/ S*ena din a9un i se 1nf'6i-' a#un*i 1n min#e *u o lu*idi#a#e 1nfri*o-'% #oare/ 7a#as#rofa smulsese .ar*' v'lul .e *are be6ia din a9un 1l arun*ase 1n#re el -i memoria lui/ A5a" +l'sui el *u vo*e r'+u-i#'" nu *umva as#a es#e urmarea +lu% mei des.re *are vorbea6i ieri" Dan+lars= n *azul 's#a" vai de *el *are a f'*u#%o" *'*i #are es#e #ris#'> 72#u-i de .u6in" ex*lam' Dan+lars" dim.o#riv'/ A#ii bine *' eu am ru.# 52r#ia/ $%ai ru.#%o" s.use 7aderousse/ Ai arun*a#%o 1n#r%un *ol6" a#2#a #o#/ ,a*i> $%ai v'zu# nimi*" *'*i erai bea#/ ;nde e )ernand= 1n#reb' 7aderousse/ Dabar n%am" r's.unse Dan+lars4 de bun' seam'" la #reburile lui4 dar 1n lo* s' ne o*u.'m de as#a" 5ai mai bine s' d'm a9u#or bie6ilor n'% .'s#ui6i/ n #im.ul *onversa6iei" Dan#<s s#r2nsese z2mbind m2na #u#uror .rie% #enilor s'i -i se *ons#i#uise .rizonier" s.un2nd8 )i6i .e .a*e" +re-eala se va l'muri -i .robabil *' ni*i n%o s' mer+ .2n' la 1n*5isoare/ O" *u si+uran6'" +aran#ez> s.use Dan+lars" *are 1n a*el momen# se a.ro.ia de +ru.ul .rin*i.al/ Dan#<s *obor1 s*ara" .re*eda# de *omisarul de .oli6ie -i 1n*on9ura# de solda6i/ O #r'sur'" a *'rei u-' era da#' 1n l'#uri" a-#e.#a/ ;r*'" doi solda6i -i *omisarul ur*ar' du.' el" u-a se 1n*5ise -i #r'sura .orni s.re Marsilia/ Adio" Dan#<s> Adio" Edmond> s#ri+' Mer*:d<s a.le*2ndu%se .es#e balus#rad'/ 0rizonierul auzi s#ri+'#ul ie-i# *a un sus.in din inima sf2-ia#' a lo+odni*ei sale/ S*oase *a.ul .rin u-' -i s#ri+'8 La revedere" Mer*:d<s" -i dis.'ru .e du.' un *ol6 al for#ului Sain#% $i*olas/ A-#e.#a6i%m' ai*i" s.use arma#orul4 iau .rima #r'sur' .e *are o 1n#2lnes*" dau fu+a la Marsilia -i v' adu* ve-#i/ Du*e6i%v'" s#ri+ar' #oa#e vo*ile" du*e6i%v' -i 1na.oia6i%v' re.ede> Du.' ambele .le*'ri" urm' un momen# de buim'*eal' *um.li#' .rin#re *ei r'ma-i/ C'#r2nul -i Mer*:d<s s#'#ur' *2#va #im. izola6i" fie*are *u durerea sa/ Dar" 1n *ele din urm'" o*5ii li se 1n#2lnir'" se re*unos*ur' *a dou' vi*#ime izbi#e de a*eea-i lovi#ur' -i se arun*ar' unul 1n bra6ele *eluilal#/ )ernand rein#r' 1n#re #im." 1-i #urn' un .a5ar *u a.' .e *are 1l b'u -i se a-ez' .e un s*aun/ Din 1n#2m.lare" Mer*:d<s" desf'*2ndu%se din bra6ele b'#r2nului" *'zu .e un s*aun 1nve*ina#/ )ernand se #rase ins#in*#iv 1n s*aunul s'u/ El e" se adres' Dan+lars lui 7aderousse" *are nu%l .ierduse .e *a% #alan din o*5i/ $u *red" r's.unse Dan+lars" es#e .rea n'#2n+4 1n ori*e *az" bles#emul s' *ad' .e *a.ul *elui *e a s'v2r-i# fa.#a/ $u .omene-#i -i de *el *are l%a sf'#ui#= s.use 7aderousse/

Ei" nu z'u" da*' am fi r's.unz'#ori de #o# *e se s.une a-a 1n v2n#/// +l'sui Dan+lars/ Da" *2nd *eea *e s.ui 1n v2n# re*ade .e .'m2n#/ n vremea as#a +ru.urile *omen#au ares#area 1n fel -i *5i./ Dar dumnea#a" Dan+lars" s.use un +las" *e +2nde-#i des.re 1n#2m.larea a*eas#a= Eu" +l'sui Dan+lars" *red *%o fi adus nis*ai balo#uri *u m'rfuri ne% .ermise/ Dar da*' e a-a" ar #rebui s' -#ii" Dan+lars" dumnea#a" *are e-#i a% +en# *on#abil/ Da" e adev'ra#4 1ns' a+en#ul *on#abil nu *unoa-#e de*2# *ole#ele *are i se de*lar'8 -#iu *' sun#em 1n*'r*a6i *u bumba*" a#2#a #o#4 -i am lua# marfa la Alexandria" de la domnul 0as#re#" -i la Smirna" de la domnul 0as*al4 mai mul# s' nu m' 1n#reba6i/ Da" 1mi amin#es* a*um" murmur' bie#ul .'rin#e" a+'62ndu%se de a*es# .ai" 1mi amin#es* *' mi%a s.us ieri" *' avea .en#ru mine o lad' *u *afea -i o lad' *u #u#un/ ?ede6i" s.use Dan+lars" as#a es#e8 1n li.sa noas#r'" vama a f'*u# o vizi#' .e bordul ()araonului( -i a des*o.eri# *on#rabanda/ Mer*:d<s nu *redea nimi* din #oa#e as#ea4 *'*i" +2#ui#' .2n' 1n mo% men#ul a*ela" durerea ei izbu*ni deoda#' 1n sus.ine/ Daide" 5aide" nu%6i .ierde s.eran6a> s.use f'r' s'%-i dea .rea bine seama b'#r2nul Dan#<s/ S.eran6a" re.e#' Dan+lars/ S.eran6a" 1n*er*' )ernand s' murmure/ Dar *uv2n#ul 1l 1n'bu-ea4 buzele lui se mi-*ar'" 1ns' ni*i un *uv2n# nu%i ie-i din +ur'/ Domnilor" s#ri+' unul din *omesenii r'ma-i de san#inel' .e bal*on4 domnilor" o #r'sur'> A" e domnul Morrel/ 7ura9> *ura9> De bun' seam' *' ne adu*e ve-#i bune/ Mer*:d<s -i b'#r2nul .'rin#e aler+ar' 1n 1n#2m.inarea arma#orului" .e *are%l 1n#2lnir' la u-'/ Domnul Morrel era foar#e .alid/ Ei" *e e= s#ri+ar' ei *u un sin+ur +las/ Dra+ii mei" r's.unse arma#orul" *l'#in2nd din *a." lu*rul e mai +rav de*2# ne 1n*5i.uiam/ O5" domnule> ex*lam' Mer*:d<s" es#e nevinova#/ 7red -i eu" r's.unse domnul Morrel" 1ns' i se adu* a*uza6ii/// 7e a*uza6ii= 1n#reb' b'#r2nul Dan#<s/ 7' e a+en# bona.ar#is#/ A*eia din#re *i#i#orii mei *are au #r'i# .e vremea *2nd se .e#re*e is#oria de fa6'" 1-i vor reamin#i *e *um.li#' a*uza6ie era .e a#un*i a*eea .e *are o formulase domnul Morrel/ Mer*:d<s s*oase un s#ri+'#4 b'#r2nul *'zu .e un s*aun/ A5a" murmur' 7aderousse" m%ai 1n-ela#" Dan+lars" +luma a fos# dus' .2n' la *a.'#8 nu vreau s'%i las .e b'#r2n -i .e fa#' s' moar' de durere" am s' le s.un #o#ul/ ,a*i" nenoro*i#ule" s#ri+' Dan+lars a.u*2ndu%l de m2n' .e 7ade% rousse/ $u +aran#ez al#min#eri ni*i de #ine/ 7ine 16i s.une *' Dan#<s nu e *u adev'ra# vinova#= ?asul a a9uns la insula Elba" el a *obor2# a*olo -i a s#a# o zi 1n#rea+' la 0or#o%)erra9o4 da*' s%o fi +'si# asu.ra lui vreo s*risoare *om.romi6'#oare" *ei *are 1i vor lua a.'rarea au s' #rea*' dre.# *om.li*i/ 7u ins#in*#ul ra.id al e+oismului" 7aderousse 1n6elese 1n#rea+a #emeini*ie a a*es#ei 9ude*'6i/ l .rivi .e Dan+lars *u o*5i .ros#i6i" de #eam' -i de durere" iar .en#ru .asul f'*u# 1nain#e" se #rase doi 1na.oi/ A#un*i s' a-#e.#'m" murmur' el/

Da" s' a-#e.#'m" s.use Dan+lars4 da*' e nevinova#" au s'%l .un' 1n liber#a#e4 da*' e vinova#" ne *om.romi#em zadarni* .en#ru un *ons.ira#or/ n *azul 's#a s' .le*'m/ $u mai .o# s' z'boves* ai*i/ Da" vino" s.use Dan+lars 1n*2n#a# *' +'se-#e un #ovar'- de re#ra+ere/ ?ino" -i s'%i l's'm s' ias' din 1n*ur*'#ur' *um vor .u#ea/ 0le*ar'/ Redevenind s.ri9inul fe#ei" )ernand o lu' .e Mer*:d<s de m2n' -i o readuse la 7a#alani/ 0rie#enii lui Dan#<s 1l readuser' la r2ndul lor" .e b'#r2nul a.roa.e le-ina#" 1n aleea Meil5an/ Mvonul *' Dan#<s fusese ares#a# *a a+en# bona.ar#is# se r's.2ndi *ur2nd 1n #o# ora-ul/ Ai fi .u#u# s' *rezi as#a" dra+' Dan+lars= s.use domnul Morrel" a% 9un+2ndu%l din urm' .e a+en#ul *on#abil -i .e" 7aderousse" *'*i se 1na.oia -i el la ora-" *u #oa#' +raba" *a s' afle vreo -#ire dire*#' *u .rivire la Edmond din .ar#ea subs#i#u#ului de .ro*uror re+al" domnul de ?illefor#" .e *are%l *uno-#ea 1n#ru*2#va/ Ai fi .u#u# s' *rezi as#a= O" domnule" r's.unse Dan+lars" v' s.usesem *' Dan#<s a .o.osi# f'r' ni*i un mo#iv .e insula Elba -i *'" v' amin#i6i" .o.asul mi s%a .'ru# sus.e*#/ Dar ai 1m.'r#'-i# b'nuielile dumi#ale -i al#*uiva afar' de mine= M%am feri#" domnule" ad'u+' Dan+lars 1n -oa.#'/ A#i6i bine *'" din *auza un*5iului dumneavoas#r'" domnul 0oli*ar Morrel" *are a servi# sub *el'lal#" -i *are nu%-i as*unde +2ndul" lumea v' b'nuie-#e *' v' .are r'u du.' $a.oleon4 mi%ar fi fos# fri*' s' nu%i fa* vreun r'u lui Edmond -i a.oi dumneavoas#r'/ Sun# lu*ruri .e *are un subordona# e da#or s' le s.un' arma#orului s'u -i s' le #'inuias*' *u s#r'-ni*ie fa6' de al6ii/ Cine" Dan+lars" bine" +l'sui arma#orul/ E-#i un b'ia# de is.rav'" de a*eea m' +2ndisem dinain#e la dumnea#a" 1n *azul *2nd bie#ul Dan#<s ar fi deveni# *'.i#anul ()araonului(/ n *e fel" domnule= Da" l%am 1n#reba# dinain#e .e Dan#<s *e +2nde-#e des.re dumnea#a -i da*' ar fi avu# vreun mo#iv s' nu #e men6in' 1n .os#" *'*i nu -#iu de *e b'+asem .ar*' de seam' *' 1n#re voi era o r'*eal'/ Ai *e v%a r's.uns= 7' 1n#r%adev'r" a avu#" 1n#r%o 1m.re9urare .e *are nu mi%a s.us%o" oare*ari .orniri 1m.o#riva dumi#ale" 1ns' *' ori*e .ersoan' *are se bu*ur' de 1n*rederea arma#orului avea -i 1n*rederea sa/ )'6arni*ul> murmur' Dan+lars/ Cie#ul Dan#<s" +l'sui 7aderousse" fa.# e *' era un b'ia# admirabil/ Da" dar deo*amda#'" s.use domnul Morrel" ia#'" ()araonul( e f'r' *'.i#an/ O" s.use Dan+lars" s' n'd'9duim" 1n#ru*2# .2n' 1n #rei luni nu .u#em s' .le*'m *'" .2n' a#un*i Dan#<s va fi .us 1n liber#a#e/ De bun' seam'" dar .2n' a#un*i= 02n' a#un*i sun# eu" domnule Morrel" s.use Dan+lars/ A#i6i *' eu m' .ri*e. la manevrarea unui vas" #o# a-a de bine *a ori*e *'.i#an de *urs' lun+'/ Servindu%v' de mine" ve6i avea *5iar un avan#a9" *'*i a#un*i *2nd Edmond o s' ias' din 1n*5isoare" nu ve6i fi obli+a# fa6' de nimeni" el 1-i va relua lo*ul s'u" eu .e%al meu" -i +a#a/ 6i mul6umes*" Dan+lars" +l'sui arma#orul/ Ia#' o solu6ie *are 1m.a*' #o#ul/ Ia de*i *omanda" #e au#orizez" -i su.rave+5eaz' debar*area8 ori*e *a#as#rof' li s%ar 1n#2m.la indivizilor" afa*erile nu #rebuie s' sufere/ )i6i .e .a*e" domnule" dar o s'%l .u#em vedea *el .u6in .e bunul Edmond=

6i voi s.une as#a *ur2nd" Dan+lars4 am s' *au# s' vorbes* *u domnul de ?illefor# -i s' in#ervin .e l2n+' el 1n favoarea ares#a#ului/ A#iu *' e un re+alis# 1nver-una# dar" *e dra*uI> ori*2# de re+alis# -i de .ro*uror ar fi" e om -i el" -i nu%l *red r'u/ $u" s.use Dan+lars" dar am auzi# *' e ambi6ios" -i as#a adu*e *u r'u#a#ea/ n sf2r-i#" +l'sui domnul Morrel *u un sus.in" vom vedea4 du%#e la bord" *' vin -i eu a*olo/ Ai se des.'r6i de *ei doi .rie#eni" 1ndre.#2ndu%se s.re 0ala#ul 3us#i% 6iei/ ?ezi *e 1n#ors'#ur' ia *5es#ia= se adres' Dan+lars lui 7aderousse/ Mai ai *5ef s'%l sus6ii .e Dan#<s a*um= De bun' seam'" nu4 *u #oa#e as#ea" es#e +rozav' +luma *are are a#ari urm'ri/ Ei" *ine a f'*u#%o= $i*i #u" ni*i eu" nu e a-a= A f'*u#%o )ernand/ A#ii bine *'" 1n *e m' .rive-#e" am arun*a# 52r#ia 1n#r%un *ol64 *redeam *5iar *' am ru.#%o/ $u" nu" s.use 7aderousse/ Des.re as#a sun# si+ur" o v'd .ar*' 1n *ol6ul umbrarului" mo#o#oli#'" s#r2ns'" -i #are a- vrea s' mai fie a*olo/ Ei" *e vrei/// O fi ridi*a#%o )ernand" o fi *o.ia#%o" ori a .us .e *ineva s%o *o.ieze" ori .oa#e nu -i%a da# ni*i m'*ar a*eas#' os#eneal'4 m' +2ndes* *' a #rimis *5iar s*risoarea mea/ $oro* *'%mi .ref'*usem s*risul/ Dar #u -#iai *' Dan#<s *ons.ir'= $u" nu -#iam nimi*/ Du.' *um 6i%am s.us" am *rezu# *' fa* o +lu% m'" al#*eva nimi*/ Se .are *'" asemeni Arle*5inului" am s.us adev'rul r2z2nd/ ,o# aia e" urm' 7aderousse/ A- da nu -#iu *e *a afa*erea s' nu se fi 1n#2m.la#" sau *el .u6in eu s' nu fi avu# ni*i un ames#e*/ Ai s' vezi" Dan+lars" *%o s' ne .oar#e nenoro*/ Da*' e s' .oar#e nenoro* *uiva" a.oi o s' .oar#e vinova#ului adev'ra#" iar vinova#ul adev'ra# e )ernand" nu eu/ 7e nenoro*ire vrei s' ni se 1n#2m.le= $%avem de*2# s' ne vedem de #reab'" f'r' s' sufl'm un *uv2n#" -i fur#una o s' #rea*' f'r' *' #r'sne#ul s' *ad'/ Amin> s.use 7aderousse" f'*2nd un semn de des.'r6ire lui Dan% +lars -i 1ndre.#2ndu%se s.re aleile Meil5an" *l'#in2nd din *a. -i vorbin% du%-i sin+ur" a-a *um fa* oamenii mun*i6i de +2nduri/ (Cun" s.use Dan+lars" lu*rurile iau 1n#ors'#ura .e *are o .rev'zusem/ Ia#'%m' lo*6ii#or de *'.i#an/// -i da*' n'#'r'ul de 7aderousse o s' .oa#' s'%-i 6in' +ura" *'.i#an de%a binelea/ Dar nu *umva 9us#i6ia o s'%l .un' .e Dan#<s 1n liber#a#e= A" dar 9us#i6ia e 9us#i6ie" m' bizui .e ea(" ad'u+' el *u un z2mbe#/ &l'suind a*es#ea" s'ri 1n#r%o bar*'" d2nd bar*a+iului ordin s'%l *on% du*' la bordul ()araonului( unde" v' amin#i6i" arma#orul 1i fixase 1n#2lnire/ ?I S;CS,I,;,;L DE 0RO7;ROR RE&AL n s#rada &rand%7ours" 1n fa6a f2n#2nei Meduzelor" 1n#r%una din ve% *5ile *ase *u ar5i#e*#ur' aris#o*ra#i*'" *l'di#e de 0u+e#" se *elebra de asemeni" 1n a*eea-i zi" la a*eea-i or'" un os.'6 de lo+odn'/ A#2# numai *'" 1n lo* *a a*#orii a*es#ei s*ene s' fie oameni din .o.or" ma#elo6i -i solda6i" ei f'*eau .ar#e din eli#a so*ie#'6ii marsilieze/ Erau fo-#i ma+is#ra6i" *are demisionaser' sub uzur.a#or4 ofi6eri b'#r2ni"

*are dezer#aser' din r2ndurile noas#re" #re*2nd 1n a*elea ale arma#ei lui 7ond:4 #ineri *res*u6i de familiile lor 1n*' nelini-#i#e de via6a *o.iilor lor" 1n *iuda *elor .a#ru sau *in*i 1nlo*ui#ori .l'#i6i de ea s' fie lua6i la oas#e" 1m.in-i de ura *on#ra omului .e *are *in*i ani de exil aveau s'%l fa*' un mar#ir -i *in*is.reze*e ani de res#aura6ie" un zeu/ Lumea se afla la mas'" iar *onversa6ia se desf'-ura mis#ui#' de #oa#e .asiunile e.o*ii" .asiuni *u a#2# mai *um.li#e" mai vii -i mai 1nver-una#e 1n sud" *u *2#" de *in*i su#e de ani" du-m'niile reli+ioase veniser' 1n a9u#orul du-m'niilor .oli#i*e/ m.'ra#ul" re+e al insulei Elba" du.' *e fusese suveranul unei .'r6i de lume" #ron2nd asu.ra unei .o.ula6ii de *in*i%-ase mii de sufle#e" du.' *e auzise s#ri+2ndu%se8 (,r'ias*' $a.oleon( de o su#' dou'ze*i de milioane de su.u-i -i 1n ze*e limbi diferi#e" era #ra#a# a*i *a un om .ierdu# de%a binelea .en#ru )ran6a -i .en#ru #ron/ Ma+is#ra6ii relevau boroboa6ele .oli#i*e" mili#arii vorbeau des.re Mos*ova -i Lei.zi+4 femeile" des.re divor6ul lui *u 3osefina/ Lumei a*es#eia" re+alis#'" voioas' -i #riumf'#oare" nu din .ri*ina *'derii omului" *i a nimi*irii .rin*i.iului" i se .'rea *' via6a re1n*e.ea .en#ru ea -i *' se #rezea din#r%un vis .enibil/ ;n b'#r2n de*ora# *u *ru*ea Sf2n#ului Ludovi* se s*ul' -i .ro.use *omesenilor s'i s' se 1n*5ine .en#ru s'n'#a#ea re+elui Ludovi* al Q?III%lea/ Era mar*5izul de Sain#%M:ran/ Du.' #oas#ul *are evo*a #o#oda#' .e exila#ul din Dar#Rel -i .e re+ele .a*ifi*a#or al )ran6ei" larma fu mare" .a5arele se ridi*ar' 1n manier' en+lezeas*'" femeile 1-i des.rinser' bu*5e#ele de flori -i le .res'rar' .e fa6a de mas'/ En#uziasmul era a.roa.e .oe#i*/ Da*' ar fi de fa6' #o6i revolu6ionarii *are ne%au iz+oni# -i .e *are noi 1i l's'm s' *ons.ire ne#ulbura6i 1n *as#elele noas#re ve*5i" *um.'ra#e de ei .en#ru o bu*a#' de .2ine sub ,eroare +l'sui mar*5iza de Sain#%M:ran" femeie *u o*5i us*a6i" *u buze sub6iri" *u aer aris#o*ra#i* -i 1n*' ele+an#" 1n *iuda *elor *in*ize*i de ani ai ei4 da*' ar fi de fa6'" ar re*unoa-#e *' devo#amen#ul adev'ra# era de .ar#ea noas#r'" deoare*e noi r'm2neam a#a-a6i de monar5ia *are se n'ruia" .e *2nd ei" dim.o#riv'" salu#au r's'ri#ul -i f'*eau avere" 1n #im. *e noi o .ierdeam .e a noas#r'4 ar re*unoa-#e *' re+ele nos#ru era 1n#r%adev'r Ludovi* *el Iubi#" 1n #im. *e uzur.a#orul lor nu a fos# ni*ioda#' de*2# $a.oleon bles#ema#ul/ $u%i a-a" de ?illefor#= 7e%a6i s.us" doamn' mar*5iz'= Ier#a6i%m'" nu eram a#en#/ Ei" las'%i .e *o.ii" mar*5iz'" relu' b'#r2nul *are 6inuse #oas#ul/ 7o.iii se *'s'#ores* -i e na#ural s' aib' de vorbi# al#*eva de*2# .oli#i*'/ 6i *er ier#are" mam'" s.use o #2n'r' -i frumoas' fiin6' *u .'r blond" *u o*5ii de *a#ifea 1no#2nd 1n#r%un fluid sidefiu4 6i%l 1na.oiez .e domnul de ?illefor#" .e *are%l a*a.arasem un momen#/ Domnule de ?ille% for#" mama 16i vorbe-#e/ Sun# +a#a s'%i r's.und doamnei" da*' binevoie-#e s' re.e#e 1n#rebarea .e *are n%am auzi#%o bine" s.use domnul de ?illefor#/ E-#i ier#a#'" Ren:e" s.use mar*5iza *u un z2mbe# dr'+'s#os" *are #e uimea v'z2ndu%l 1nflorind .e fi+ura us*a#'4 inima femeii es#e 1ns' 1n a-a fel f'*u#' 1n*2#" ori*2# de arid' ar deveni fa6' de sufle#ul .re9ude*'6ilor -i de *erin6ele e#i*5e#ei" exis#' #o#deauna 1n#r%1nsa un *ol6 rodni* -i z2mbi#or/ E un+5erul .e *are Dumnezeu l%a *onsa*ra# iubirii ma#erne/ ,e ier#/// S.uneam" ?illefor#" *' bona.ar#i-#ii n%aveau ni*i *onvin+erea" ni*i en#uziasmul" ni*i devo#amen#ul nos#ru/ O" doamn'" au *el .u6in *eva *are 1nlo*uie-#e #o#ul8 fana#ismul/ $a.oleon e Ma5omedul o**iden#ului" .en#ru #o6i oamenii de r2nd" dar *u ambi6ii su.reme" el nu e numai un le+isla#or -i%un maes#ru" *i -i un #i." #i.ul e+ali#'6ii/

E+ali#'6ii> ex*lam' mar*5iza/ $a.oleon" #i.ul e+ali#'6ii>/// Dar *e fa*i *u domnul de Robes.ierre= Mi se .are *' 1i r'.e-#i lo*ul -i 1l dai 7orsi*anului4 *red *' o uzur.are 1i e de%a9uns/ $u doamn'" s.use ?illefor#" 1l las .e fie*are .e .iedes#alul s'u8 .e Robes.ierre" 1n .ia6a Louis Q? .e e-afod4 .e $a.oleon" 1n 0ia6a ?endSme .e *oloana lui4 a#2# numai *' unul a f'*u# e+ali#a#ea *are *oboar'" -i al#ul e+ali#a#ea *are 1nal6'4 unul i%a *obor2# .e re+i la nivelul #ronului/ A*eas#a nu 1nseamn'" ad'u+' ?illefor# r2z2nd" *' ambii nu sun# ni-#e revolu6ionari infami -i *' O #ermidor -i 4 a.rilie 1 14 nu sun# dou' zile feri*i#e .en#ru )ran6a" vredni*e de%a fi" deo.o#riv'" s'rb'#ori#e de .rie#enii ordinei -i ai monar5iei4 a*eas#a ex.li*' 1ns' de asemeni *um" de-i *'zu# .en#ru de%a .ururi" n'd'9duies* $a.oleon -i%a *onserva# fana#i*ii/ 7e vre6i" mar*5iz'= 7romRell" *are nu era de*2# .e 9um'#a#e din *e a fos# $a.oleon" 1i avea .e%ai s'i/ ?illefor#" -#ii *' *eea *e s.ui miroase de la o le+5e a revolu6ie= Dar #e ier#8 nu .oa#e s' fie *ineva fiu de +irondin -i s' nu .'s#reze un +us# de .'m2n#/ O ro-ea6' vie #re*u .es#e frun#ea lui ?illefor#/ Doamn'" +l'sui el" #a#a era +irondin" es#e adev'ra#" dar #a#a n%a vo#a# moar#ea re+elui/ ,a#a a fos# .ros*ris de a*eea-i #eroare *are v' .ros*ria -i .e dumneavoas#r'" -i a li.si# .u6in s' nu%-i vad' *a.ul .e a*ela-i e-afod .e *are 1l v'zuse *'z2nd .e al .'rin#elui dumneavoas#r'/ Da" s.use mar*5iza" f'r' *a s2n+eroasa amin#ire s'%i al#ereze *2% #u-i de .u6in #r's'#urile/ A#2# numai *' ei au fos# ur*a6i .en#ru .rin*i.ii diame#ral o.use" iar dovada e *' #oa#' familia mea a r'mas a#a-a#' .rin6ilor exila6i" 1n #im. *e .'rin#ele dumi#ale s%a +r'bi# s' se ralieze noului +uvern'm2n#" iar du.' *e *e#'6eanul $oir#ier a fos# +irondin" *on#ele $oir#ier a deveni# sena#or/ Mam'" mam'" s.use Ren:e" -#ii *' s%a s#abili# s' nu se mai vor% beas*' des.re amin#irile a*es#ea ur2#e/ Doamn'" r's.unse ?illefor#" m' voi al'#ura domni-oarei de Sain#% M:ran" *er2ndu%v' *u umilin6' ui#area #re*u#ului/ La *e bun s' adu*em 1nvinuiri *u .rivire la lu*ruri 1n *are 1ns'-i voin6a lui Dumnezeu es#e ne% .u#in*ioas'= Dumnezeu .oa#e s' s*5imbe vii#orul4 el nu .oa#e s' modifi*e #re*u#ul/ 7eea *e noi oamenii .u#em" es#e" da*' nu s' rene+'m a*es# #re*u#" *el .u6in s' arun*'m un v'l .es#e el/ Ei bine" eu m%am des.'r6i# nu numai de o.inia" dar -i de numele .'rin#elui meu/ ,a#a a fos# sau .oa#e e 1n*' bona.ar#is# -i se nume-#e $oir#ier4 eu sun# re+alis# -i m' numes* de ?illefor#/ L'sa6i" doamn'" s' moar' 1n b'#r2nul #run*5i un res# de sev' revolu6ionar'" -i vede6i doar vl's#arul *are se de.'r#eaz' de #run*5i" f'r' s' .oa#' -i" .o# s.une" a.roa.e f'r' s' vrea" s' se des.rind' *u #o#ul/ Cravo" ?illefor#" s.use mar*5izul" bravo" ai r's.uns bine/ I%am .redi*a# -i eu mereu mar*5izei ui#area #re*u#ului" f'r' vreun rezul#a#/ $'d'9duies* *' dumnea#a vei fi mai noro*os/ Da" bun" s.use mar*5iza" s' ui#'m #re*u#ul/ $i*i eu nu vreau al#% *eva -i sun#em de a*ord" dar ?illefor# s' fie ne*lin#i# m'*ar 1n vii#or/ $u ui#a" ?illefor#" *' noi am +aran#a# .en#ru dumnea#a 1n fa6a Maies#'6ii Sale4 *' Maies#a#ea Sa a binevoi# s' ui#e" 1n urma re*omand'rii noas#re Gea 1i 1n#inse m2naH" a-a *um ui# -i eu 1n urma ru+'min6ii dumi#ale/ De*2#" da*' 16i *ade vreun *ons.ira#or 1n m2ini" +2nde-#e%#e *' sun# *u a#2# mai mul6i o*5i asu.ra dumi#ale" *u *2# se -#ie *' fa*i .ar#e din#r%o familie *are e" .oa#e" 1n le+'#uri *u *ons.ira#orii a*e-#ia/ O" doamn'" s.use ?illefor#" .rofesiunea mea -i" mai *u seam'" #im.urile .e *are le #r'im" 1mi ordon' s' fiu sever/ ?oi fi/ Am -i avu# *2#eva a*uza6ii .oli#i*e de sus6inu#" -i 1n .rivin6a a*eas#a am .u#u# fa*e

dovada/ Din .'*a#e" 1ns'" nu ne afl'm la *a.'#/ 7rezi= 1n#reb' mar*5iza/ Mi%e #eam' *' da4 $a.oleon" .e insula Elba" es#e foar#e a.roa.e de )ran6a4 .rezen6a lui 1n .rea9ma *oas#elor noas#re 1n#re6ine s.eran6a .ar#izanilor/ Marsilia e .lin' de ofi6eri *are zilni*" sub un .re#ex# ridi*ol" *au#' .ri*in' re+ali-#ilor/ De a*i"a#2#ea dueluri .rin#re oamenii din *lasele de sus" de a*i a#2#ea asasina#e 1n .o.or/ Da" era vorba des.re as#a 1n*' la .le*area noas#r' din 0aris" s.use domnul de Sain#%M:ran/ Ai unde 1l #rimi#= La Sf2n#a Elena/ La Sf2n#a Elena= 7e es#e as#a= 1n#reb' mar*5iza/ O insul' si#ua#' la dou' mii de le+5e de ai*i" din*olo de e*ua#or" r's.unse *on#ele/ Cravo> a-a *um s.une -i ?illefor#" e o mare nebunie *a un as#fel de om s' fie l'sa# s' in#re 1n 7orsi*a" a*olo unde s%a n's*u#" 1n#re $ea.ole" unde *umna#ul s'u domne-#e 1n*'" -i 1n fa6a I#aliei" din *are el vroia s' fa*' un re+a# .en#ru fiul s'u/ Din neferi*ire" s.use ?illefor#" avem #ra#a#ele de la 1 14 -i nu ne .u#em a#in+e de $a.oleon f'r' a le *'l*a/ Ei bine" le vom *'l*a" s.use domnul de Salvieux/ El le%a res.e*#a# #o# a-a de mul# *2nd a fos# vorba s'%l 1m.u-#e .e nenoro*i#ul du*e dIEn% +5ien= Da" s.use mar*5iza" e lu*ru s#abili#8 Sf2n#a Alian6' s*a.' Euro.a de $a.oleon -i ?illefor# s*a.' Marsilia de .ar#izanii lui/ Re+ele ori dom% ne-#e" ori nu domne-#e4 da*' domne-#e" +uvernul lui #rebuie s' fie #are -i re.rezen#an6ii lui ne*lin#i6i/ $umai a-a se .oa#e .reveni r'ul/ Din .'*a#e" doamn'" s.use ?illefor# z2mbind" un subs#i#u# de .ro% *uror re+al sose-#e #o#deauna *2nd r'ul a fos# f'*u#/ A#un*i are da#oria s'%l re.are/ A- .u#ea s' v' mai s.un" doamn'" *a noi nu re.ar'm r'ul" *i 1l r'zbun'm4 a#2#a #o#/ O" domnule de ?illefor#" +l'sui o #2n'r' -i dr'+u6' fiin6'" fii*a *on% #elui de Salvieux -i .rie#ena domni-oarei de Sain#%M:ran" *au#' s' ai un .ro*es frumos 1n #im.ul -ederii noas#re la Marsilia/ $%am v'zu# ni*ioda#' o *ur#e *u 9uri -i se s.une *' e *eva *u lo#ul deosebi#/ n#r%adev'r" *u #o#ul deosebi#" domni-oar'" s.use subs#i#u#ul4 *'*i" 1n lo*ul unei #ra+edii #ea#rale" e o dram' adev'ra#'4 1n lo*ul unor dureri 9u*a#e" sun# dureri reale/ Omul .e *are 1l vezi a*olo" 1n lo* s' se 1n#oar*' du.' *obor2rea *or#inei la el a*as'" s' *ineze 1n familie -i s' se *ul*e lini-#i# .en#ru a re.e#a s*ena a doua zi" in#r' 1n 1n*5isoare" unde d' de *'l'i/ 0re*um vede6i" nu exis#' s.e*#a*ol mai frumos de*2# a*es#a .en#ru .ersoanele nervoase *are *au#' emo6ii/ Domni-oar'" fi6i .e .a*e8 da*' se .rezin#' o*azia" vi%l voi .ro*ura/ $e 1nfioar' -i r2de" s.use Ren:e" 1n+'lbenindu%se/ 7e vre6i" e un fel de duel/// Am *eru# 1n *in*i sau -ase r2nduri .e% dea.sa *u moar#ea 1m.o#riva unor a*uza6i .oli#i*i sau de al# fel/ Ei bine" *ine -#ie *2#e .umnale se as*u# 1n momen#ul a*es#a 1n umbr'" sau sun# *5iar 1ndre.#a#e 1m.o#riva mea= O" doamne" +l'sui Ren:e" .osomor2ndu%se #o# mai mul#/ ?orbe-#i serios" domnule de ?illefor#= 7um nu se .oa#e mai serios" domni-oar'" urm' #2n'rul ma+is#ra# *u z2mbe#ul .e buze/ Iar *u .ro*esele a*es#ea frumoase" .e *are domni% -oara le dore-#e .en#ru a%-i sa#isfa*e *uriozi#a#ea" -i .e *are eu le dores* .en#ru a%mi sa#isfa*e ambi6ia" si#ua6ia se va a+rava -i mai mul#/ ?' 1n*5i% .ui6i *' #o6i a*e-#i os#a-i ai lui $a.oleon" de.rin-i s' mear+' orbe-#e s.re inami*" *u+e#' a#un*i *2nd #ra+ un *ar#u- sau *2nd dau a#a*ul *u

baione#a= Au s' *u+e#e ei" *2nd e vorba s' u*id' un om .e *are 1l *red du-manul lor .ersonal" mai mul# de*2# ar urma s' u*id' un rus" un aus#ria* sau un un+ur" .e *are nu l%au v'zu# ni*ioda#'= De al#min#eri" a*es#ea sun# ne*esare4 f'r' as#a meseria noas#r' n%ar avea ni*i o s*uz'/ 72nd v'd lu*ind 1n o*5ii a*uza#ului ful+erarea luminoas' a 1nver-un'rii" eu m' sim# 1n*ura9a#" exal#a#/ $u mai e un .ro*es" e o lu.#'4 lu.# 1m.o#riva lui" el ri.os#eaz'" eu 1n#e6es* a#a*ul" -i lu.#a se sf2r-e-#e *' #oa#e b'#'liile8 *u o vi*#orie sau *u o 1nfr2n+ere/ Ia#' *e 1nseamn' a .leda/ 0eri*olul *reeaz' elo*ven6a/ ;n a*uza# *are mi%ar z2mbi du.' re.li*a mea" m%ar fa*e s' *red *' am vorbi# .ros#" *' *eea *e s.un e .alid" f'r' vi+oare" ne1ndes#ul'#or/ &2ndi6i%v' de*i la senza6ia de or+oliu .e *are o 1n*ear*' un .ro*uror re+al" *onvins de *ul.abili#a#ea a*uza#ului" *2nd 1l vede .e a*es#a 1n+'lbenindu%se -i 1n*lin2ndu%se sub .ovara dovezilor -i sub ful+erele elo*ven6ei sale/ 7a.ul se .lea*'" va *'dea/ Ren:e s*oase un s#ri+'# u-or/ Ia#' *e 1nseamn' a vorbi" s.use un invi#a#/ Ia#' omul *are #rebuie 1n #im.uri *a a*es#ea ale noas#re" s.use al doilea/ De a*eea" +l'sui al #reilea" ai fos# su.erb 1n ul#imul dumi#ale .ro% *es" dra+' ?illefor#/ A#ii" omul *are 1-i asasinase .'rin#ele/ Ei bine" l%ai u*is li#eralmen#e" 1nain#e de a%l fi a#ins *'l'ul/ O" .ari*izii" s.use Ren:e" nu m' in#ereseaz'4 .en#ru as#fel de oa% meni nu exis#' *5inuri 1ndea9uns de mari4 dar 1n *e%i .rive-#e .e nenoro% *i6ii a*uza6i .oli#i*i/// 7u ei es#e mai +rav" Ren:e" *'*i re+ele e .'rin#ele na6iunii -i a vroi s' r's#orni sau s' u*izi .e re+e" 1nseamn' a vroi s' u*izi .e .'rin#ele a #reize*i -i dou' milioane de oameni/ ,o# una e" domnule de ?illefor#" s.use Ren:e/ mi f'+'duie-#i *' vei fi 1n+'dui#or *u *ei .e *are 6i%i voi re*omanda= )ii .e .a*e" s.use ?illefor# *u *el mai ferme*'#or z2mbe#4 vom 1n% #o*mi 1m.reun' re*5izi#oriile/ Dra+a mea" s.use mar*5iza" vezi%6i de *olibrii -i de *2r.ele #ale -i las'%l .e vii#orul #'u so6 s'%-i fa*' meseria/ As#'zi armele se odi5nes* -i robele au #re*ere4 exis#' 1n .rivin6a a*eas#a un *uv2n# la#in de o mare .rofunzime/ Cedant arma togae3" s.use ?illefor# 1n*lin2ndu%se/ $u 1ndr'zneam s' vorbes* la#ine-#e" s.use mar*5iza/ A- fi .refera# *a dumnea#a s' fii medi*" relu' Ren:e/ n+erul ex% #ermina#or" ori*2# ar fi de 1n+er" m%a 1nfri*o-a# #o#deauna/ Cun' Ren:e" murmur' ?illefor# 1nv'luind%o .e fa#' 1n#r%o .rivire iubi#oare/ )ii*a mea" s.use mar*5izul" domnule de ?illefor# va fi medi*ul moral -i .oli#i* al a*es#ei .rovin*ii/ 7rede%m'" e un rol frumos de 9u*a#/ Ai va fi un mi9lo* de a da ui#'rii rolul .e *are l%a 9u*a# .'rin#ele s'u" relu' in*ori+ibila mar*5iz'/ Doamn'" +l'sui ?illefor# *u un z2mbe# #ris#" am avu# onoarea s' v' s.un *' .'rin#ele meu s%a le.'da# *el .u6in a-a n'd'9duies*" de erorile #re*u#ului" -i *' a deveni# un .rie#en zelos al reli+iei -i al ordinei" un re+alis# mai bun de*2# mine4 *'*i el e din *onvin+ere" iar eu nu sun# de*2# din .asiune/ Ai" du.' fraza a*eas#a ro#un9i#'" ?illefor# .rivi s.re invi#a6i .en#ru a%-i da seama de efe*#ul fanfaronadei sale" a-a *um" du.' o fraz' la fel" ar fi .rivi# la #ribunal .ubli*ul/
T

Armele s' *edeze lo*ul #o+ei

Dra+' ?illefor#" s.use *on#ele de Salvieux" #o*mai as#a i%am r'% s.uns -i eu deun'zi la ,uileries minis#rului 7asei Re+ale" *are 1mi *erea oare*um so*o#eal' asu.ra *iuda#ei alian6e din#re fiul unui +irondin -i fii*a unui ofi6er al arma#ei lui 7ond:4 iar minis#rul a 1n6eles foar#e bine/ Sis#e% mul a*es#a de fuziune a.ar6ine lui Ludovi* al Q?III%lea/ De a*eea re+ele *are" f'r' *a noi s' b'nuim ne as*ul#a *onversa6ia" ne%a 1n#reru.# s.un2nd8 (?illefor#" no#eaz'" re+ele" n%a .ronun6a# numele de $oir#ier" *i dim.o#riv' a a.'sa# .e a*ela de ?illefor#" ?illefor#" a s.us re+ele" va fa*e o *arier' bun'/ E un #2n'r ma#ur de .e a*um -i a.ar6ine lumii mele/ Am v'zu# *u .l'*ere *' mar*5izul -i mar*5iza de Sain#%M:ran 1l fa* +inerele lor" -i le%a- fi re*omanda# a*eas#' alian6' da*' nu veneau ei *ei din#2i s'%mi *ear' .ermisiunea/( A s.us re+ele as#a" *on#e= ex*lam' ?illefor# 1n*2n#a#/ 6i re.rodu* .ro.riile lui *uvin#e" iar da*' mar*5izul vrea s' fie sin*er" va m'r#urisi *' *eea *e 16i *omuni*" 1n momen#ul a*es#a" se .o#rive-#e .erfe*# *u *eea *e re+ele i%a s.us lui 1nsu-i *2nd" a*um -ase luni" i%a vorbi# des.re un .roie*# de *'s'#orie 1n#re fii*a sa -i dumnea#a/ Adev'ra#" s.use mar*5izul/ O" dar 1i da#orez .rin urmare #o#ul vredni*ului suveran> ?oi *'u#a de*i s' fa* #o#ul .en#ru a%l servi/ Cravo" +l'sui mar*5iza" a-a #e iubes*8 s' .of#eas*' 1n momen#ul a*es#a un *ons.ira#or" -i va fi bine veni#> Iar eu" mam'" s.use Ren:e" 1l ro+ .e Dumnezeu s' nu #e as*ul#e -i s' nu%i #rimi#' domnului de ?illefor# de*2# mi*i 5o6i" fali6i f'r' 1nsemn'% #a#e" -i es*ro*i #imizi/ n *5i.ul a*es#a voi dormi lini-#i#'/ E *a -i *um ai dori medi*ului mi+rene" .o9aruri -i 1n6e.'#uri de vies.i" lu*ruri *are nu *om.romi# de*2# e.iderma" +l'sui ?illefor# r2z2nd/ Da*' vrei s' m' vezi .ro*uror" ureaz'%mi" dim.o#riv'" maladiile a*elea +rozave a *'ror #ra#are fa*e medi*ului *ins#e/ n momen#ul a*ela" -i *a -i *um 1n#2m.larea nu a-#e.#ase de*2# ex% .rimarea dorin6ei lui ?illefor# .en#ru *a a*eas#a s'%i fie sa#isf'*u#'" un vale# in#r' -i 1i s.use *2#eva *uvin#e la ure*5e/ ?illefor# se ridi*' de la mas'" s*uz2ndu%se -i se 1na.oie du.' *2#eva *li.e *u fi+ura lumina#' -i *u buzele z2mbi#oare/ Ren:e 1l .rivi *u dra+os#e" *'*i" v'zu# as#fel" *u o*5ii lui alba-#ri" *u #enul ma# -i *u favori6ii ne+ri *are 1i 1n*adrau *5i.ul" era 1n#r%adev'r un #2n'r ele+an# -i frumos/ De a*eea fa#a a-#e.#a *u ner'bdare ex.li*area *auzei .en#ru *are un momen# dis.'ruse/ Domni-oar'" s.use ?illefor#" n'zuiai adineauri s' ai *a so6 un me% di*4 eu am" *u dis*i.olii fui Es*ula. Gse vorbea as#fel 1n*' 1n 1 1!H" asem'narea *' ni*ioda#' *easul nu%mi a.ar6ine -i *' sun# deran9a# *5iar de l2n+' dumnea#a" *5iar de la os.'6ul lo+odnei mele/ Ai de *e e-#i deran9a#" domnule= 1n#reb' frumoasa fa#' *u u-oar' nelini-#e/ O" .en#ru un bolnav *are" du.' *2#e mi s%a s.us" e 1n ul#imul +rad/ ;n *az +rav -i boala frizeaz' e-afodul/ ?ai" domnule> ex*lam' Ren:e" 1n+'lbenindu%se/ Adev'ra#= ros#i 1n#r%un sin+ur +las adunarea/ Se .are *' a fos# des*o.eri# un mi* *om.lo# bona.ar#is#/ E *u .u#in6'= s.use mar*5iza/ Ia#' s*risoarea de denun6/ Ai ?illefor# *i#i8 (Domnul .ro*uror re+al es#e 1n-#iin6a#" de un .rie#en al #ronului -i al reli+iei" *' numi#ului Edmond Dan#<s" se*undul vasului K)araonL" sosi# azi diminea6' din Smirna" du.' *e s%a o.ri# la $ea.ole -i la 0or#o%)erra9o"

i%au fos# 1n*redin6a#e de *'#re Mura# o s*risoare .en#ru uzur.a#or" -i de *'#re uzur.a#or o s*risoare .en#ru *omi#e#ul bona.ar#is# din 0aris/ Dovada *rimei sale se .oa#e fa*e ares#2ndu%l" *'*i s*risoarea se va +'si sau la el" sau la .'rin#ele s'u" sau 1n *abina sa .e bordul K)araonuluiL(/ Dar" +l'sui Ren:e" s*risoarea a*eas#a" *are nu e" de al#min#eri" de*2# o s*risoare anonim'" es#e adresa#' domnului .ro*uror re+al" nu dumi#ale/ Da" dar .ro*urorul re+al e absen#/ n li.sa lui e.is#ola a .arveni# se*re#arului s'u" *are avea misiunea s' des*5id' s*risorile/ El a des*5is%o de*i" m%a *'u#a# -i" ne+'sindu%m'" a da# ordin de ares#are/ A-adar" *ul.abilul e ares#a#= 1n#reb' mar*5iza/ Adi*' a*uza#ul" +l'sui Ren:e/ Da" doamn'" s.use ?illefor#" -i" .re*um aveam onoarea s' s.un adineaori domni-oarei Ren:e" da*' s*risoarea 1n *5es#iune se va +'si" s#area bolnavului e +rav'/ Ai unde e nenoro*i#ul= 1n#reb' Ren:e/ E la mine/ Daide" .rie#ene" s.use mar*5izul" nu li.si de la da#oriile dumi#ale" r'm2n2nd *u noi a#un*i *2nd servi*iul re+elui #e a-#ea.#' 1n al#' .ar#e/ Du%#e de*i a*olo unde #e a-#ea.#' servi*iul re+elui/ O" domnule de ?illefor#" s.use Ren:e" 1m.reun2ndu%-i m2inile" fii 1n+'dui#or" e ziua dumi#ale de lo+odn'/ ?illefor# f'*u o*olul mesei -i" a.ro.iindu%se de s*aunul fe#ei" se reze% m' de s.'#ar8 ?oi fa*e #o# *e am s' .o#" s*um.' Ren:e" +l'sui el" *a s'%6i *ru6 o nelini-#e4 da*' 1ns' indi*iile sun# si+ure" da*' a*uza6ia es#e 1n#emeia#'" buruiana bona.ar#is#' va #rebui #'ia#'/ Ren:e se 1nfior' la auzul *uv2n#ului #'ia#'" *'*i buruiana des.re *are el s.unea *' #rebuie #'ia#' avea un *a./ E5" s.use mar*5iza" n%o as*ul#a .e *o.ili6a as#a" ?illefor#/ Se va li% ni-#i ea/ Ai mar*5iza 1i 1n#inse lui ?illefor# o m2n' us*a#' .e *are el o s'ru#'" *on#inu2nd s%o .riveas*' .e Ren:e -i s.un2ndu%i din o*5i8 (S'ru# 1n momen#ul a*es#a m2na dumi#ale" sau *el .u6in a- vrea(/ ,ris#e aus.i*ii> murmur' Ren:e/ Domni-oar'" s.use mar*5iza" e-#i de o *o.il'rie dezn'd'9dui#oare8 m' ro+" *e are a fa*e des#inul s#a#ului *u fan#eziile dumi#ale de sen#imen# -i *u sensibili#'6ile inimii dumi#ale/ O" mam'> murmur' Ren:e/ )i6i 1n+'dui#oare *u r'ul re+alis#" doamn' mar*5iz'" s.use ?ille% for#" v' f'+'duies* *'%mi voi 1nde.lini .e de.lin meseria de subs#i#u# de .ro*uror re+al" adi*' o s' fiu de o severi#a#e *um.li#'/ Dar" 1n #im. *e ma+is#ra#ul adresa *uvin#ele a*es#ea mar*5izei" lo+odni*ul arun*' .e furi- o .rivire lo+odni*ei" iar .rivirea s.unea8 (Ren:e" fii lini-#i#'8 de 5a#2rul dra+os#ei #ale am s' fiu indul+en#(/ Ren:e r's.unse .rivirii lui *u *el mai dul*e z2mbe#" -i ?illefor# ie-i" .ur#2nd .aradisul 1n inim'/ ?II I$,ERO&A,ORI;L De *um ie-i din sufra+erie" ?illefor# .'r'si mas*a voioas'" lu2nd aerul +rav al unui om *5ema# la 1nda#orirea su.rem' de a se ros#i asu.ra

vie6ii semenului s'u/ Dar" *u #oa#' mobili#a#ea fizionomiei sale" mobili#a#e .e *are subs#i#u#ul o s#udiase de mul#e ori dinain#ea o+linzii" a-a *um e da#or s' fa*' un a*#or is*usi#" de da#a a*eas#a 1i fu +reu s'%-i 1n*run#e s.r2n*enele -i s'%-i .osomoras*' #r's'#urile/ n afar' de amin#irea liniei .oli#i*e" urma#' de .'rin#ele s'u *are" da*' nu se de.'r#a *om.le# de ea" .u#ea s'%i aba#' vii#orul" &:rard de ?illefor# era 1n momen#ul a*es#a *2# se .oa#e de feri*i#/ Co+a# .rin sine" o*u.a la dou'ze*i -i -a.#e de ani un lo* 1nal# 1n ma+is#ra#ur'" se 1nsura *u o #2n'r' -i frumoas' fiin6' .e *are o iubea" nu .'#ima-" *i *u ra6iune" a-a *um un subs#i#u# de .ro*uror .oa#e s' iubeas*' -i" 1n afar' de frumuse6ea ei remar*abil'" domni-oara de Sain#%M:ran" lo+odni*a lui" a.ar6inea uneia din#re familiile *u *ea mai bun' si#ua6ie la *ur#e4 iar .e l2n+' influen6a .'rin#elui -i a mamei ei .e *are" neav2nd al# *o.il" .u#ea fi folosi#' 1n#rea+' .en#ru +inere/ 0e de al#' .ar#e" lo+odni*a adu*ea so6ului ei -i o zes#re de *in*ize*i de mii de #aleri *are" +ra6ie s.eran6elor" *uv2n# +roazni*" n's*o*i# de mi9lo*i#orii de *'s'#orii" .u#ea s' s.oreas*' 1n#r%o zi *u o mo-#enire de o 9um'#a#e de milion/ ,oa#e a*es#e elemen#e reuni#e *om.uneau de*i .en#ru ?illefor# un #o#al de feri*ire a-a de ului#or" 1n*2# i se .'rea *' vede .e#e 1n soare" du.' *e%-i .rivise 1ndelun+ via6a in#erioar' *u o*5ii sufle#ului/ &'si la .oar#' .e *omisarul de .oli6ie *are 1l a-#e.#a/ ?ederea omului 1n ne+ru 1l *obor1" 1nda#'" din 1n'l6imile *elui de al #reilea *er" .e .'m2n#ul ma#erial .e *are *'l*'m/ -i *om.use fi+ura a-a *um am s.us" a.ro.iindu%se de ofi6erul 9us#i6iei8 Domnule" 1i s.use el" ui#e" am *i#i# s*risoarea -i ai f'*u# bine ares% #2ndu%l .e om/ D'%mi a*um asu.ra lui -i asu.ra *ons.ira6iei #oa#e am'nun#ele .e *are le%ai *ules/ Des.re *ons.ira6ie" domnule" nu -#im 1n*' nimi*4 #oa#e 52r#iile *onfis*a#e au fos# 1n*5ise 1n#r%un sin+ur .a*5e# -i de.use *u .e*e6i .e bi% roul dumneavoas#r'/ n *e%l .rive-#e .e a*uza#" a6i v'zu# .rin *5iar s*ri% soarea *are%l denun6' *' e un anume Edmond Dan#<s" se*und .e bordul vasului ()araonul(" *are fa*e *omer6 *u bumba* *u Alexandria -i Smirna -i *are a.ar6ine *asei Morrel -i fiul din Marsilia/ nain#e de a servi 1n marina *omer*ial' a servi# 1n marina mili#ar'= O" nu" domnule4 es#e un #inerel/ 7e v2rs#'= $ou's.reze*e sau *el mul# dou'ze*i de ani/ n momen#ul a*ela" .e *2nd ?illefor#" mer+2nd .e s#rada Mare" a9unse la *ol6ul s#r'zii des 7onseils" un om *are .'rea *'%l a-#ea.#' i se adres'4 era domnul Morrel/ A" domnul de ?illefor#" ex*lam' a*es#a z'rindu%l .e subs#i#u#" 1mi .are foar#e bine *' v' 1n#2lnes*/ n*5i.ui6i%v' *' s%a s'v2r-i# eroarea *ea mai *iuda#'" *ea mai neauzi#'8 a fos# ares#a# se*undul vasului meu" Ed% mond Dan#<s/ A#iu" domnule" s.use ?illefor#" -i m' du* s'%l in#ero+5ez/ O" domnule" *on#inu' domnul Morrel m2na# de .rie#enia sa .en#ru #2n'r" nu%l *unoa-#e6i .e *el *are e a*uza#/ Eu 1l *unos*4 ima+ina6i%v' omul *el mai bl2nd" *el mai *ins#i# -i" a.roa.e *' a1ndr'zni s' s.un" omul *are 1-i *unoa-#e *el mai bine meseria din 1n#rea+a marin' *omer*ial'/ O" domnule de ?illefor#" vi%l re*omand *u #oa#' sin*eri#a#ea -i din #o# sufle#ul/ 0re*um s%a .u#u# vedea" ?illefor# a.ar6inea #aberei nobile din ora-" iar Morrel #aberei .lebeiene4 .rimul era ul#rare+alis#" al doilea b'nui# de bona.ar#ism 1n surdin'/ ?illefor# 1l .rivi .e Morrel dis.re6ui#or -i 1i r's.unse re*e8

A#ii" domnule" *' *ineva .oa#e s' fie bl2nd 1n via6a .ar#i*ular'" *ins#i# 1n rela6iile *omer*iale" savan# 1n meseria lui -i s' fie #o#u-i" .oli#i*e-#e vorbind" un mare vinova#/ A#ii" nu%i a-a" domnule= Ai ma+is#ra#ul a.as' .e ul#imele *uvin#e *a -i *um ar fi vru# s' le a.li*e arma#orului" 1n #im. *e .rivirea lui s*ru#'#oare vroia .ar*' s' .'#rund' .2n' 1n ad2n*ul inimii omului a*es#a" a#2# de *u#ez'#or 1n*2# in#ervenea .en#ru al#ul" *2nd el 1nsu-i era da#or s' -#ie *' avea nevoie de indul+en6'/ Morrel ro-i" *'*i nu se sim6ea *u *on-#iin6a #o*mai *ura#' 1n .rivin6a o.iniilor .oli#i*e/ Ai" de al#min#eri" des#'inuirea .e *are i%o f'*use Dan#<s 1n *e .rive-#e 1n#revederea *u marele mare-al -i *ele *2#eva *uvin#e .e *are i le adresase 1m.'ra#ul" 1l #ulburau oare*um/ Ad'u+' #o#u-i" *u a**en#ul *elui mai .rofund in#eres8 Domnule de ?illefor#" v' im.lor" fi6i dre.# *um #rebuie s' fi6i4 bun a-a *um sun#e6i #o#deauna" -i dai+ni+l re.ede .e bie#ul Dan#<s/ 7uv2n#ul dai+ni+l sun' revolu6ionar 1n ure*5ea subs#i#u#ului de .ro% *uror/ (E5ei" da6i%ni%l" 1-i zise el/ $u *umva a*es# Dan#<s e afilia# vreunei se*#e de *arbonari" 1n#ru*2# .ro#e*#orul lui 1n#rebuin6eaz'" f'r' s'%-i dea seama" formula *ole*#iv'= 7omisarul mi%a s.us" 1mi .are" *' l%a ares#a# 1n#r%o *2r*ium'" 1n#r%o so*ie#a#e numeroas'8 nu *umva *om.lo#au=( 0e urm'" *u +las #are8 Domnule" r's.unse el" .o6i s' fii .e de.lin lini-#i# -i nu vei fi a.ela# 1n zadar la s.iri#ul meu de dre.#a#e da*' a*uza#ul e ino*en#4 dar da*'" dim.o#riv'" e vinova#" #r'im 1n#r%o e.o*' +rea" domnule" *2nd ne.ede.sirea ar fi un exem.lu fa#al/ ?oi fi de*i nevoi# s'%mi fa* da#oria/ Ai" deoare*e a9unsese la u-a *asei sale li.i#' de .ala#ul de 9us#i6ie" in#r' m're6" du.' *e%l salu#' *u o .oli#e6e de +5ea6' .e neferi*i#ul arma#or" *are r'mase 1m.ie#ri# .ar*' 1n lo*ul unde ?illefor# 1l .'r'sise/ An#i*amera era .lin' de 9andarmi -i de a+en6i de .oli6ie4 1n mi9lo*ul lor" .'zi#" 1nv'lui# 1n .riviri a.rinse de ur'" s#'#ea *alm -i nemi-*a# de6inu#ul/ ?illefor# s#r'b'#u an#i*amera" arun*' s.re Dan#<s o .rivire .iezi-'" -i du.' *e lu' un .a*5e# .e *are i%l d'du un a+en#" dis.'ru" s.un2nd8 S' se adu*' de6inu#ul> Ori*2# de ful+er'#oare ar fi fos# .rivirea" ea 1i a9unsese lui ?illefor# .en#ru a%-i forma o idee des.re omul .e *are urma s'%l su.un' in#ero+a#oriului/ Re*unos*use in#eli+en6a 1n frun#ea la#' -i des*5is'" *ura9ul 1n o*5ii fi*-i -i 1n s.r2n*enele 1n*run#a#e -i Sin*eri#a#ea 1n buzele +roase" .e 9um'#a#e des*5ise" .rin#re *are se vedea un -ir dublu de din6i albi *a filde-ul/ 0rima im.resie fusese favorabil' lui Dan#<s/ Dar ?illefor# auzise de a#2#ea ori" *a .e un *uv2n# de .oli#i*' .rofund'" *' #rebuie s' le fere-#i de prima pornire# #o*mai .en#ru *' era bun'" 1n*2# a.li*' impresiei maxima a*eas#a f'r' s' 6in' seama de diferen6a din#re a*es#e dou' *uvin#e/ -i 1n'bu-i de*i ins#in*#ele bune *are vroiau s'%i n'.'deas*' inima" .en#ru a da de a*olo asal# min6ii4 1-i .o#rivi la o+lind' fi+ura de zile mari -i se a-ez' sumbru" amenin6'#or" dinain#ea biroului/ n *li.a urm'#oare Dan#<s in#r'/ ,2n'rul era #o# .alid" dar *alm -i z2mbi#or/ l salu#' .e 9ude*'#or *u o .oli#e6e fireas*'" a.oi *au#' din o*5i un s*aun *a -i *um s%ar fi afla# 1n salonul arma#orului Morrel/ Abia a#un*i el 1n#2lni .rivirea .osomor2#' a lui ?illefor#" .rivire *ara*#eris#i*' oamenilor 9us#i6iei" *are nu vor s' li se *i#eas*' +2ndul -i *are fa* din o*5ii lor o s#i*l' f'r' lu*iu/ 0rivirea a*eas#a 1i ar'#' *' se

+'sea dinain#ea *5i.ului mo5or2# al 9us#i6iei/ 7ine e-#i dumnea#a -i *um #e *5eam'= 1n#reb' ?illefor# r'sfoind no#ele .e *are a+en#ul i le .redase *2nd a in#ra# -i *are" 1n#r%un *eas" deveniser' voluminoase" 1n#r%a#2# *oru.6ia s.iona9elor se ali.e-#e de a*es# *or. neferi*i# *are sun# de6inu6ii/ Domnule" m' numes* Edmond Dan#<s" r's.unse #2n'rul *u +las *alm -i sonor/ Sun# se*und .e bordul vasului ()araonul( *are a.ar6ine domnilor Morrel -i fiul/ ?2rs#a dumi#ale= *on#inu' ?illefor#/ $ou's.reze*e ani" r's.unse Dan#<s/ 7e f'*eai 1n momen#ul *2nd ai fos# ares#a#= M' aflam la os.'6ul lo+odnei mele" domnule" +l'sui Dan#<s *u +las u-or mi-*a#" 1n#r%a#2# de dureros era *on#ras#ul din#re momen#ele de bu*urie -i *eremonia lu+ubr' de a*um" 1n#r%a#2# *5i.ul sumbru al domnului de ?illefor# s*o#ea 1n relief fi+ura s#r'lu*i#oare a lo+odni*ei lui/ Asis#ai la os.'6ul lo+odnei dumi#ale= 1n#reb' subs#i#u#ul #res'rind f'r' s' vrea/ Da" domnule" sun# .e *ale s' m' 1nsor *u o femeie .e *are o iubes* de #rei ani/ De-i im.asibil *a de obi*ei" ?illefor# fu izbi# #o#u-i de *oin*iden6'" iar +lasul mi-*a# al lui Dan#<s" sur.rins 1n #oiul feri*irii" #rezi 1n #aina sufle#u% lui s'u o fibr' de sim.a#ie8 se 1nsura -i el" era -i el feri*i#" iar feri*irea 1i fusese #ulbura#' .en#ru a *on#ribui la nimi*irea bu*uriei unui om *are" *a -i el" a#in+ea feri*irea/ A.ro.ierea a*eas#a filozofi*'" +2ndi el" va fa*e o mare im.resie *2nd am s' m' 1na.oiez 1n salonul domnului de Sain#%M:ran4 -i 1-i 1n#o*mi dinain#e" 1n *u+e#" 1n #im. *e Dan#<s a-#e.#a al#e 1n#reb'ri" *uvin#ele an#i#e#i*e *u a9u#orul *'rora ora#orii *ons#ruies* frazele *are smul+ a.lauze -i *are" uneori" fa* im.resie unei elo*ven6e adev'ra#e/ Du.' *e mi*ul speech l'un#ri* fu 1n#o*mi#" ?illefor# z2mbi *u +2ndul la efe*# -i reveni la Dan#<s8 7on#inu'" domnule" +l'sui el/ 7e vre6i s' *on#inui= S' luminezi 9us#i6ia/ S'%mi s.un' 9us#i6ia asu.ra *'rui .un*# vrea s' fie lumina#'" -i 1i voi s.une #o# *e -#iu4 de*2#" ad'u+' el la r2ndu%i *u un z2mbe#" o 1n-#iin6ez *' nu -#iu mare lu*ru/ Ai servi# sub uzur.a#or= ;rma s' fiu 1n*or.ora# 1n marina mili#ar' *2nd a *'zu#/ Se s.une *' o.iniile dumi#ale .oli#i*e sun# exa+era#e" s.use ?ille% for#" *'ruia nu i se suflase un *uv2n# des.re a*eas#a" dar *are nu se da 1n l'#uri s' .un' 1n#rebarea a-a *um se .une o a*uzare/ O.iniile mele .oli#i*e" domnule= O" mi%e a.roa.e ru-ine s' s.un dar eu nu am avu# ni*ioda#' *eea *e se *5eam' o o.inie/ Sun# 1n v2rs#' de abia nou's.reze*e ani" du.' *um am avu# onoarea s' v' s.un/ $u -#iu nimi*" nu sun# des#ina# s' 9o* ni*i un rol" .u6inul *are sun# -i voi fi" da*' mi se a*ord' lo*ul *are 1l r2vnes*" 1l voi da#ora domnului Morrel/ De a*eea #oa#e o.iniile mele" nu .oli#i*e" dar .ar#i*ulare" se m'r+ines* la a*es#e #rei sen#imen#e8 1l iubes* .e .'rin#ele meu" 1l res.e*# .e domnul Morrel -i o ador .e Mer*:d<s/ Ia#'" domnule" #o# *e .o# s.une 9us#i6iei/ ?ede6i *' e .rea .u6in in#eresan# .en#ru ea/ 0e m'sur' *e Dan#<s vorbea" ?illefor# 1i .rivea *5i.ul a-a de bl2nd -i de des*5is -i 1i reveneau 1n memorie *uvin#ele ros#i#e de Ren:e *are" f'r' s'%l *unoas*'" 1i *eruse indul+en6a .en#ru a*uza#/ 7u de.rinderea .e *are subs#i#u#ul *rimei -i al *riminalilor o *'.'#ase" vedea 62-nind din fie*are *uv2n# al lui Dan#<s dovada ino*en6ei/ n#r%adev'r" #2n'rul"

a.roa.e *' s%ar .u#ea s.une *o.ilul a*es#a sim.lu" na#ural" elo*ven#" *u a*ea elo*ven6' a inimii .e *are n%o +'se-#i ni*ioda#' *2nd o *au6i" .lin de afe*6iune .en#ru #o6i" deoare*e era feri*i# -i deoare*e feri*irea 1i fa*e buni *5iar .e oamenii r'i" rev'rsa -i asu.ra 9ude*'#orului bun'voin6a *e%i deborda din inim'/ Edmond nu avea 1n .rivire" 1n +las" 1n +es#" ori*2# de as.ru fusese ?illefor# *u el" de*2# m2n+2iere -i bun'#a#e .en#ru *el *are%l in#ero+a/ (La naiba" 1-i s.use ?illefor#" e un b'ia# ferme*'#or -i" n'd'9duies*" nu%mi va fi +reu s'%i fa* .l'*erea lui Ren:e" 1nde.linind .rima re*omandare da#' de ea8 voi *'.'#a as#fel o s#r2n+ere de m2n' 1n fa6a lumii -i un s'ru# 1n*2n#'#or 1n#r%un un+5er/( Ai" la +2ndul a*es#a" fi+ura lui ?illefor# se lumin'4 de a*eea" *2nd 1-i ab'#u .rivirile de la *u+e#ul s'u la Dan#<s" Dan#<s" *are 1i urm'rise mi-*'rile *5i.ului" z2mbea/ Domnule" s.use ?illefor#" *uno-#i nis*ai du-mani= Du-mani= 1n#reb' Dan#<s4 am noro*ul de a 1nsemna .rea .u6in .en#ru *a si#ua6ia mea s' mi%i fa*'/ n *e .rive-#e *ara*#erul meu" .oa#e *am re.ezi#" am 1n*er*a# #o#deauna s'%l 1mbl2nzes* fa6' de subordona6i/ Am sub ordinele mele ze*e sau dois.reze*e ma#elo6i8 1n#reba6i%i" domnule" -i v' vor s.une *' m' iubes* -i m' res.e*#'" nu *a .e un .'rin#e" sun# .rea #2n'r .en#ru a*eas#a" dar *a .e un fra#e mai mare/ Dar 1n li.s' de du-mani" .oa#e *' ai invidio-i8 vei fi numi# *'.i#an la nou's.reze*e ani" *eea *e e un .os# 1nal# 1n meseria dumi#ale/ ,e vei 1nsura *u o femeie frumoas'" *are #e iube-#e" *eea *e e un noro* rar .e .'m2n#8 0oa#e *' ambele .referin6e ale des#inului 6i%au *rea# nis*ai invidio-i/ Da" ave6i dre.#a#e/ De bun' seam'" 1i *unoa-#e6i .e oameni mai bine de*2# mine" -i es#e *u .u#in6'" dar da*' invidio-ii a*e-#ia se +'ses* .rin#re .rie#enii mei" v' de*lar *' .refer s'%i *unos*" .en#ru a nu m' vedea sili# s'%i ur's*/ )a*i r'u" domnule/ ,rebuie #o#deauna" .e *2# *u .u#in6'" s' vezi lim.ede 1n 9urul dumi#ale4 -i" 1n#r%adev'r" 1mi .ari un #2n'r a-a de vredni*" 1n*2# m' voi aba#e .en#ru dumnea#a de la re+ulile obi-nui#e ale 9us#i6iei -i #e voi a9u#a s' vezi lim.ede" *omuni*2ndu%6i denun6ul *are #e adu*e la mine8 ia#' 52r#ia a*uza#oare/ Re*uno-#i s*risul= Ai ?illefor# s*oase din buzunar s*risoarea" .rezen#2nd%o lui Dan#<s/ Dan#<s .rivi -i *i#i/ ;n nor #re*u .e frun#ea lui -i s.use8 $u" domnule" nu *unos* s*risul/ E .ref'*u# -i #o#u-i e de o form' des#ul de na#ural'/ n ori*e *az" l%a a-#ernu# o m2n' is*usi#'/ M' bu*ur foar#e mul#" ad'u+' el" .rivindu%l .e ?illefor# *u re*uno-#in6'" *' am de%a fa*e *u un om *a dumneavoas#r'" *'*i 1n#r%adev'r invidiosul meu es#e un adev'ra# du-man/ Ai" 1n ful+erul *are #re*u .rin o*5ii #2n'rului *2nd ros#i a*es#e *uvin% #e" ?illefor# .u#u s'%-i dea seama de ener+ia violen#' as*uns' sub 1nf'6i-area sa bl2nd'/ Ai" a*um" 5aide" +l'sui subs#i#u#ul" r's.unde%mi sin*er" domnule" nu *a un a*uza# 9ude*'#orului" *i" a-a *um un om afla# 1n#r%o si#ua6ie deli% *a#'" r's.unde al#ui om *are se in#ereseaz' de el8 *e e adev'ra# 1n a*uza6ia a*eas#' anonim'= Ai ?illefor# arun*' .e birou" *u dez+us#" s*risoarea 1na.oia#' de Dan% #<s/ ,o#ul -i nimi*" domnule" -i ia#' adev'rul *ura#" .e onoarea mea de marinar" .e iubirea mea .en#ru Mer*:d<s" .e via6a .'rin#elui meu/ ?orbe-#e" domnule" s.use *u +las #are ?illefor#/ A.oi ad'u+' 1n -oa.#'8

(Da*' Ren:e ar .u#ea s' m' vad'" n'd'9duies* *' ar fi mul6umi#' de mine -i *' nu mi%ar mai s.une *' sun# un #'ie#or de *a.e#e(/ S' vede6i8 .le*2nd din $ea.ole" *'.i#anul Le*l<re s%a 1mboln'vi# de fri+uri/ Deoare*e nu avem medi* .e bord" iar el nu a vru# s' .o.osim 1n ni*i un .un*# al *oas#ei" +r'bi# *um era" s' se du*' .e insula Elba" boala lui s%a 1nr'u#'6i# a-a de mul# 1n*2#" s.re sf2r-i#ul *elei de%a #reia zi" sim6ind *' va muri" m%a *5ema# l2n+' ei (Dra+' Dan#<s" mi%a s.us el" 9ur'%mi .e onoarea #a *' vei fa*e *e am s'%6i s.un/ E vorba de in#erese *2# se .oa#e de mari(/ (6i 9ur" domnule *'.i#an(" i%am r's.uns *u/ (Ei bine" 1n#ru*2#" du.a moar#ea mea" *omanda vasului 16i a.ar6ine 1n *ali#a#e de se*und" vei lua *omanda" #e vei 1ndre.#a s.re insula Elba" vei debar*a la 0or#o%)erra9o" vei 1n#reba de mare-alul *el mare" 1i vei 1n*redin6a s*risoarea a*eas#a8 .oa#e *' a#un*i" el 16i va .reda o al#' s*risoare -i vei fi 1ns'r*ina# *u o misiune/ Misiunea *are%mi era rezerva#' mie" Dan#<s" va fi 1nde.lini#' de #ine -i #oa#' *ins#ea 6i se va *uveni 6ie(/ (O voi 1nde.lini" domnule *'.i#an" dar .oa#e *' nu am s' a9un+ a-a de u-or" *um *rede6i dumneavoas#r'" la marele mare-al(/ (;i#e un inel .e *are i%l vei #rimi#e" +l'sui *'.i#anul" -i *are va 1nde% .'r#a #oa#e difi*ul#'6ile(/ S.un2nd a*es#ea" mi%a 1n*redin6a# un inel/ Era -i #im.ul8 .es#e dou' *easuri a *'zu# 1n delir4 a doua zi a muri#/ Ai *e%ai f'*u# a#un*i= 7eea *e #rebuia s' fa*" domnule" *eea *e ori*ine ar fi f'*u# 1n lo*ul meu/ n ori*e *az" ru+'min6ile unui muribund sun# sfin#e" iar" la marinari" ru+'min6ile unui su.erior sun# ordine *are #rebuie 1nde.lini#e/ M%am 1ndre.#a# de*i s.re insula Elba" unde am a9uns a doua zi4 am *onsemna# #oa#' lumea .e bord -i am *obor2# sin+ur .e .'m2n#/ A-a *um .rev'zusem" am 1n#2m.ina# unele +reu#'6i .en#ru a a9un+e la mare-alul *el mare/ I%am #rimis 1ns' inelul *are urma s'%mi serveas*' dre.# semn de re*unoa-#ere" -i #oa#e u-ile s%au des*5is 1n fa6a mea/ M%a .rimi#" m%a *er*e#a# *u .rivire la ul#imele 1m.re9ur'ri ale mor6ii neferi*i#ului Le*l<re -i" .re*um a*es#a .rev'zuse" mi%a .reda# o s*risoare" 1ns'r*in2ndu%m' s%o du* .ersonal la 0aris/ I%am f'+'dui#" *'*i era vorba s' 1nde.lines* ul#ima voin6' a *'.i#anului meu/ Am *obor2# .e 6'rm" am .us re.ede la .un*# #oa#e *5es#iunile de bord" a.oi am aler+a# s'%mi v'd lo+odni*a .e *are am re+'si#%o mai frumoas' -i mai iubi#oare de*2# ori*2nd/ Mul6umi#' domnului Morrel" am #re*u# .es#e #oa#e .iedi*ile e*lezias#i*e/ n sf2r-i#" domnule" asis#am" *um v%am s.us" la os.'6ul de lo+odn'" m' .re+'#eam s' m' *'s'#ores* .es#e un *eas" -i 1mi f'*eam so*o#eala s' .le* m2ine la 0aris" *2nd" 1n urma denun6ului .e *are dumneavoas#r' ar'#a6i a%l dis.re6ui #o# a#2# *2# -i mine" am fos# ares#a#/ Da" da" murmur' ?illefor#" #o# *e%mi s.ui .are a fi adev'ra#" iar da*' e-#i *ul.abil" e din im.ruden6'4 ba 1n*' im.ruden6a es#e le+i#ima#' de ordinele *'.i#anului dumi#ale/ na.oiaz'%ne s*risoarea *are 6i s%a da# .e insula Elba" d'%mi *uv2n#ul *' #e vei .rezen#a la .rima *5emare -i du%#e la .rie#enii dumi#ale/ A" dar" sun# liber" domnule= ex*lam' Dan#<s 1n *ulmea bu*uriei/ Da" dar d'%mi numai s*risoarea/ ,rebuie s' fie 1n fa6a dumneavoas#r'" domnule4 *'*i mi s%a lua# o da#' *u *elelal#e 52r#ii -i re*unos* *2#eva 1n .a*5e#ul a*es#a/ A-#ea.#'" s.use subs#i#u#ul lui Dan#<s" *are 1-i lua m'nu-ile -i .'l'ria" a-#ea.#'/ 7ui 1i es#e adresa#'= Domnului $oir#ier" s#rada 7oU%D:ron" 0aris/ ,r'sne#ul da*' ar fi *'zu# asu.ra lui ?illefor# -i nu l%ar fi izbi# mai ful%

+er'#or -i mai ne.rev'zu#/ Re*'zu 1n fo#oliul de unde se s*ulase .e 9um'% #a#e" *a s' a9un+' la #ean*ul *u 52r#ii *onfis*a#e -i frunz'rindu%l re.ede" s*oase s*risoarea fa#al' asu.ra *'reia arun*' o .rivire .'#runs' de o +roaz' de nes.us/ Domnul $oir#ier" s#rada 7oU%D:ron" num'rul 1T" murmur' el" de% venind din *e 1n *e mai .alid/ Da" domnule" r's.unse Dan#<s uimi#/ l *unoa-#e6i= $u" r's.unse re.ede ?illefor#/ ;n servilor *redin*ios al re+elui nu%i *unoa-#e .e *ons.ira#ori/ E vorba de*i de o *ons.ira6ie= 1n#reb' Dan#<s *are" du.' *e se *rezuse liber" 1n*e.ea s' fie *u.rins de o +roaz' mai mare de*2# *ea din#2i/ n ori*e *az" domnule" v%am s.us" nu aveam 5abar de *u.rinsul( de.e-ei .e *are o .ur#am/ Da" relu' ?illefor# *u +las 1n'bu-i#4 dar -#ii numele *elui *'ruia 1i era adresa#'/ 0en#ru a i%o .reda 1n .ersoan' #rebuia s'%l -#iu" domnule/ Ai n%ai ar'#a# nim'nui s*risoarea= 1n#reb' ?illefor# *i#ind -i 1n+'l% benindu%se .e m'sur' *e *i#ea/ $im'nui" domnule" .e *uv2n# de onoare/ $u -#ie nimeni *' erai .ur#'#orul unei s*risori veni#' de .e insula Elba -i adresa#' domnului $oir#ier= $imeni" domnule" afar' de *el *are mi%a .reda#%o/ E .rea mul#" #o#u-i" e .rea mul#> murmur' ?illefor#/ )run#ea lui ?illefor# se 1n#une*a #o# mai mul#/ Cuzele lui albe" m2inile #remur'#oare" o*5ii a.rin-i f'*eau s' #rea*' .rin *u+e#ul lui Dan#<s *ele mai dureroase b'nuieli/ Du.' *i#irea s*risorii" ?illefor# 1-i l's' *a.ul 1n m2ini -i r'mase o *li.' *o.le-i#/ ?ai" *e e" domnule= 1n#reb' Dan#<s *u sfial'/ ?illefor# nu r's.unse4 dar" du.' *2#eva *li.e" 1-i 1n'l6' *5i.ul .alid -i des*om.us" -i mai *i#i o da#' s*risoarea/ Ai s.ui *' nu -#ii *e *on6inea s*risoarea= relu' ?illefor#/ Re.e# .e onoarea mea" domnule" *' nu -#iu" +l'sui Dan#<s/ Dar *e ave6i= ?' sim6i6i r'u= ?re6i s' sun" s' *5em a9u#or= $u" domnule" s.use ?illefor#" ridi*2ndu%se re.ede/ $u #e mi-*a" nu s.une un *uv2n#/ Eu dau ordine ai*i" nu dumnea#a/ Domnule" s.use Dan#<s 9i+ni#" m' +2ndeam s' v' vin 1n a9u#or" a% #2#a #o#/ $u am nimi*4 o ame6eal' #re*'#oare/ O*u.'%#e de dumnea#a" nu de mine/ R's.unde/ Dan#<s a-#e.#a in#ero+a#oriul .e *are 1l anun6a .orun*a a*eas#a" dar 1n zadar4 ?illefor# re*'zu 1n fo#oliu" 1-i #re*u o m2n' 1n+5e6a#' .es#e frun% #ea la* de sudoare -i" .en#ru a #reia oar'" se a.u*' s' re*i#eas*' s*risoa% rea/ (O" da*' -#ie *e *u.rinde s*risoarea as#a" murmur' el" -i da*' afl' vreoda#' *' $oir#ier e #a#'l lui ?illefor#" sun# .ierdu#" .ierdu# .en#ru de%a .ururi(" +2ndi el/ Ai%l .rivea din #im. 1n #im. .e Edmond" *a -i *um .rivirea sa ar fi .u#u# s' zdrobeas*' bariera nev'zu#' *e 1n*5ide 1n inim' se*re#ele .e *are +ura le .'s#reaz'/ O" s' nu ne mai 1ndoim> ex*lam' el deoda#'/ Dar" 1n numele *erului" domnule" s#ri+' neferi*i#ul #2n'r" da*' va 1ndoi6i de mine" da*' m' b'nui6i" in#ero+a6i%m' -i sun# +a#a s' v' r's.und/ ?illefor# f'*u o sfor6are violen#'" -i *u un #on .e *are vroia s'%l fa*' *2# mai si+ur8

Domnule" +l'sui el" .robele *ele mai +rave rezul#' .en#ru dumnea#a din in#ero+a#oriu" a-a *' nu .ol" .re*um n'd'9duisem la 1n*e.u#" s' #e .un 1n liber#a#e numaide*2#/ nain#e de a lua o as#fel de m'sur'" sun# da#or s'%l *onsul# .e 9ude*'#orul de ins#ru*6ie/ Deo*amda#' ai v'zu# 1n *e fel m%am .ur#a# *u dumnea#a/ O" da" domnule" ex*lam' Dan#<s" -i v' mul6umes* *'*i a6i fos# .en#ru mine mai mul# un .rie#en" de*2# un 9ude*'#or/ Ei bine" domnule" am s' #e mai re6in .rizonier" nu mul#" *2# mai .u6in voi .u#ea/ 0rin*i.ala dovad' *are exis#a 1n *on#ra dumi#ale e s*risoarea a*eas#a" -i vezi/// ?illefor# se a.ro.ie de *'min" o arun*' 1n fo* -i r'mase a*olo .2n' *2nd ea se .ref'*u 1n *enu-'/ Ai vezi" urm' el" o dis#ru+/ O" ex*lam' Dan#<s" dumneavoas#r' sun#e6i" domnule" mai mul# de*2# 9us#i6ia" sun#e6i bun'#a#ea/ Dar as*ul#'%m'" urm' ?illefor#" 1n6ele+i *'" du.' un as#fel de a*#" .o6i s' ai 1n*redere 1n mine" nu%i a-a= O" domnule" .orun*i6i -i v' voi res.e*#a ordinele/ $u" s.use ?illefor#" a.ro.iindu%se de #2n'r" nu ordine vreau s'%6i dau" 1n6ele+i" *i sfa#uri/ S.une6i" -i m' voi *onforma *a unor ordine/ Am s' #e 6in .2n' disear' ai*i" 1n .ala#ul 9us#i6iei/ 0oa#e *' va veni -i al#*ineva s'%6i ia in#ero+a#oriul/ S.une%i #o# *e mi%ai s.us" dar ni*i un *uv2n# des.re s*risoare/ ?' f'+'duies*" domnule/ Se .'rea *' ?illefor# im.lora -i *' a*uza#ul 1l lini-#e-#e .e 9ude*'#or/ 0ri*e.i" s.use a*es#a" arun*2nd o .rivire asu.ra *enu-ei *are .'s#ra 1n*' forma 52r#iei -i *are zbura .e deasu.ra fl'*'rilor/ S*risoarea es#e a*um dis#rus'" numai dumnea#a -i eu -#im *' a exis#a#4 nu%6i va mai fi .us' 1n fa6' ni*ioda#'4 .rin urmare"#'+'duie-#e da*' 6i se .omene-#e de ea" #'+'duie-#e *u 1ndr'zneal'" -i e-#i salva#/ ?oi #'+'dui" domnule" fi6i .e .a*e" +l'sui Dan#<s/ Cine" bine" s.use ?illefor#" du*2nd m2na la -nurul unei sonerii/ A.oi" o.rindu%se 1n momen#ul *2nd era +a#a s' sune8 $umai s*risoarea as#a ai avu#%o= 1n#reb' el/ $umai/ 3ur'/ Dan#<s 1n#inse m2na/ 3ur" +l'sui el/ ?illefor# sun'/ 7omisarul in#r'/ ?illefor# se a.ro.ie de .oli6ai -i 1i s.use *2#eva *uvin#e la ure*5e4 *o% misarul r's.unse .rin#r%un sim.lu semn din *a./ ;rmeaz'%l .e domnul" s.use ?illefor# lui Dan#<s/ Dan#<s se 1n*lin'" arun*' 1n*' o .rivire de re*uno-#in6' s.re ?illefor# -i ie-i/ De 1nda#' *e u-a se 1n*5ise 1n urma lui" for6ele 1l .'r'sir' .e ?illefor#" *are *'zu a.roa.e le-ina# 1n#r%un 9il6/ A.oi" du.' o *li.'8 O" doamne" murmur' el" ia#' de *e de.inde via6a -i noro*ul/ Da*' .ro*urorul ar fi fos# la Marsilia" da*' 9ude*'#orul de ins#ru*6ie ar fi fos# *5ema# 1n lo*ul meu" eram .ierdu#/ Iar 52r#ia" 52r#ia as#a bles#ema#'" m' zv2rlea 1n .r'.as#ie/ A5" #a#'" #a#'" mereu o s' fii #u o .iedi*' .en#ru feri% *irea mea .e lume" -i ve-ni* o s' #rebuias*' s' lu.# *u #re*u#ul #'u= 0e urm'" deoda#'" o ful+erare nea-#e.#a#' .'ru *' 1i #re*e .rin min#e" lumin2ndu%i *5i.ul/ ;n z2mbe# se ivi .e +ura lui 1n*' *ris.a#'"

o*5ii buima*i devenir' fi*-i -i se o.rir' .ar*' asu.ra unui +2nd/ Da" da" +l'sui el4 da" s*risoarea *are urma s' m' .iard'" 1mi va fi .oa#e un noro*/ Daide" ?illefor#" la lu*ru> Ai" du.' *e se asi+ur' *' a*uza#ul nu mai era 1n an#i*amer'" subs#i% #u#ul de .ro*uror ie-i la r2ndu%i -i se 1ndre.#' re.ede s.re *asa lo+odni*ei sale/ ?III 7AS,EL;L I) S#r'b'#2nd an#i*amera" *omisarul f'*u un semn s.re doi 9andarmi" *are se a-ezar' unul 1n drea.#a" al#ul 1n s#2n+a lui Dan#<s/ )u des*5is' o u-' *are *omuni*a din a.ar#amen#ul .ro*urorului *u .ala#ul de 9us#i6ie -i merser' *2#va #im. .e unul din a*ele *oridoare sumbre -i mari *are 1i 1nfioar' .e *ei *e #re*" *5iar da*' n%au ni*i un mo#iv de 1nfiorare/ Du.' *um a.ar#amen#ul lui ?illefor# *omuni*a *u .ala#ul de 9us#i6ie" .ala#ul de 9us#i6ie *omuni*a *u 1n*5isoarea" monumen# .osomor2#" li.i# de .ala#" -i .e *are 1l .rive-#e *urios .rin #oa#e des*5iz'#urile%i *'s*a#e *lo.o#ni6a m'n's#irii A**oules" *e se 1nal6' 1n fa6a ei/ Du.' mul#e o*oli-uri .rin *oridorul .rin *are mer+ea" Dan#<s v'zu des*5iz2ndu%se o u-' *u un +5i-eu de fier/ 7omisarul d'du *u un *io*an #rei lovi#uri" *are r'sunar' .en#ru Dan#<s *a -i *um ar fi lovi# 1n inima sa" u-a se des*5ise -i *ei doi 9andarmi 1l 1m.inser' u-or .e .rizonierul *are -ov'ia 1n*'/ Dan#<s #re*u .ra+ul #emu# -i u-a se 1n*5ise 1n urma lui *u z+omo#/ Res.ira al# aer" un aer infe*#a# -i +reoi8 se afla 1n 1n*5isoare/ )u *ondus 1n#r%o *amer' des#ul de *ura#'" dar z'breli#' -i fere*a#'/ De a*eea 1nf'6i-area lo*uin6ei sale nu%l s.erie .rea mul#/ De al#min#eri *uvin#ele subs#i#u#ului de .ro*uror" ros#i#e *u un +las *are i se .'ruse lui Dan#<s .lin de in#eres" 1i r'sunau 1n*' 1n ure*5e *a o dul*e .romisiune de s.eran6'/ Erau orele .a#ru *2nd Dan#<s fusese *ondus 1n *amera sa/ Era" .re% *um am s.us" 1n ziua de 1n#2i mar#ie4 .rizonierul se .omeni" de*i" 1nv'lui# *ur2nd de noa.#e/ A#un*i sim6ul auzului s.ori la el o da#' *u sim6ul v'zului *are se s#in% sese/ La *el mai mi* z+omo# *are .'#rundea .2n' la d2nsul se s*ula re.ede -i f'*ea un .as s.re u-'" 1n*redin6a# *' veneau s'%l .un' 1n liber#a#e4 dar *ur2nd" z+omo#ul se s#in+ea 1n#r%al#' dire*6ie -i Dan#<s re*'dea .e s*'unelul lui/ n sf2r-i#" .e la *easurile ze*e seara" 1n momen#ul *2nd Dan#<s 1n*e% .ea s' .iard' s.eran6a" se auzi un nou z+omo# *are i se .'ru" de da#a a% *eas#a" *' se 1ndrea.#' s.re *amera sa/ n#r%adev'r" r'sunar' .a-i .e *oridor -i se o.rir' 1n fa6a u-ii/ O *5eie se r'su*i 1n broas*'" z'voarele s*r2-nir' -i bariera imens' de s#e9ar se des*5ise" ar'#2nd deoda#'" 1n *amera mo5or2#'" lumina orbi#oare a dou' #or6e/ n lumina #or6elor Dan#<s v'zu s*li.ind s'biile -i .u-#ile a .a#ru 9an% darmi/ nain#ase doi .a-i" dar r'mase ne*lin#i# 1n lo* v'z2nd s.orul de for6e/ M' *'u#a6i .e mine= 1n#reb' Dan#<s/ Da" r's.unse unul din#re 9andarmi/ Din .ar#ea domnului subs#i#u# de .ro*uror= De bun' seam'/ Cine" s.use Dan#<s" sun# +a#a s' v' urmez/ 7onvin+erea *' era *'u#a# din .ar#ea domnului de ?illefor# alun+a ori*e #emere neferi*i#ului #2n'r/ El 1nain#' de*i" *u min#ea *alm'" *u mer% sul liber" a-ez2ndu%se sin+ur 1n mi9lo*ul es*or#ei/

O #r'sur' a-#e.#a 1n s#rad'" vizi#iul s#'#ea .e *a.r'" un +ardian s#'#ea l2n+' vizi#iu/ 0en#ru mine e #r'sura as#a= 1n#reb' Dan#<s/ 0en#ru dumnea#a" r's.unse un 9andarm/ ;r*'> Dan#<s vru s' fa*' oare*ari obie*6ii" dar .or#i6a #r'surii se des*5ise -i se sim6i 1m.ins/ $u avea ni*i .osibili#a#ea" ni*i m'*ar in#en6ia de a se 1m.o#rivi" as#fel *' se v'zu a-eza# 1n#r%o *li.' 1n fundul #r'surii" 1n#re doi 9andarmi4 *eilal6i doi se a-ezar' .e ban*5e#a din fa6'" -i +reoiul ve5i*ul .orni *u un z+omo# sinis#ru/ 0rizonierul 1-i arun*' o*5ii s.re des*5iz'#uri8 erau z'breli#e/ S*5im% base doar 1n*5isoarea/ A#2# numai *' a*eas#a mer+ea -i%l #rans.or#a 1n +oan' s.re o 6in#' ne*unos*u#'/ 0rin +ra#iile s#r2nse" 1n*2# abia .u#ea s' #rea*' m2na .rin ele" Dan#<s re*unos*u #o#u-i *' mer+eau .e s#rada 7aisserie -i *'" .rin s#rada Sain#%Lauren# -i s#rada ,aramis" se *obora s.re *5ei/ ?'zu 1n *ur2nd" .rin#re +ra#iile sale -i .rin#re +ra#iile monumen#ului 1n a.ro.ierea *'ruia se afla" s#r'lu*ind luminile de la 7onsi+ne/ ,r'sura se o.ri" +ardianul *obor1" se a.ro.ie de *or.ul de +ard'/ ?reo dois.reze*e solda6i ie-ir' -i se a-ezar' la r2nd4 Dan#<s vedea .u-#ile lor s*li.ind 1n b'#aia felinarelor de .e *5ei/ (0en#ru mine se desf'-oar' oare o as#fel de for6' mili#ar'=( 1-i s.use el/ &ardianul" des*5iz2nd .or#i6a *are se 1n*5idea *u *5eia" r's.unse a*es#ei 1n#reb'ri" de-i nu ros#i un *uv2n#8 Dan#<s v'zu" .rin#re *ele dou' -iruri de solda6i" un drum *roi# .en#ru el" de la #r'sur' .2n' 1n .or#/ 3andarmii de .e ban*5e#a din fa6' *obor2r' *ei din#2i" a.oi 1l *obor2% r' .e el" .e urm' *ei din drea.#a -i din s#2n+a lui 1l urmar'/ Merser' s.re o bar*' .e *are un marinar al v'mii o 6inea l2n+' *5ei de un lan6/ Solda6ii 1l .rivir' .e Dan#<s *u un aer de *uriozi#a#e n'u*'/ n#r%o *li.' el fu a-eza# la .u.a vasului" #o# 1n#re *ei .a#ru 9andarmi" .e *2nd +ardianul s#'#ea la .rora/ O z+2l62i#ur' violen#' de.'r#' bar*a de bord -i .a#ru lo.'#ari v2slir' zdrav'n s.re 0ilon/ 72nd" din bar*'" fu s*os un s#ri+'#" lan6ul *are 1n*5ide .or#ul se *obor1 -i Dan#<s v'zu *' se afla 1n a-a zisul )rioul" adi*' din*olo de rada .or#ului/ 0rima .ornire a .rizonierului" +'sindu%se 1n aer liber" fusese a*eea de bu*urie/ A*rul es#e a.roa.e liber#a#ea/ Res.ir' de*i 1n ad2n*ul .ie.#ului adierea vie" *are adu*e .e ari.ile ei #oa#e aromele ne*unos*u#e ale no.6ii -i ale m'rii/ 7ur2nd" #o#u-i" s*oase un of#a#/ ,re*ea .e dinain#ea R:servei" unde fusese a-a de feri*i# diminea6a" 1n *easul de dinain#ea ares#'rii -i" .rin des*5iz'#ura *elor dou' feres#re" z+omo#ul voios al unui bal r'zbea .2n' la el/ Dan#<s 1-i 1m.reun' m2inile" 1-i 1n'l6' o*5ii la *er" -i se ru+'/ Car*a 1-i *on#inua drumul" #re*use de 7a. de Mor#" se afla 1n fa6a +olfului 05aro" o*olea ba#eria/ Manevra nu .u#ea fi 1n6eleas' de Dan#<s/ Dar unde m' du*e6i= 1n#reb' el .e un 9andarm/ Ai s' afli *ur2nd/ Dar/// $u avem voie s'%6i d'm ni*i o ex.li*a6ie/ Dan#<s" *are era .e 9um'#a#e solda#" *onsidera absurd s' .un' 1n#reb'ri unor subordona6i *'rora le era in#erzis s' r's.und'" a-a *' #'*u/ A#un*i" *ele mai *iuda#e +2nduri 1i #re*ur' .rin min#e8 deoare*e nu .u#ea s' fa*' un drum lun+ *u o as#fel de bar*'" deoare*e ni*i un vas nu era an*ora# 1n dire*6ia s.re *are mer+eau" 1-i 1n*5i.ui *' va fi de.us 1n% #r%un lo* de.'r#a# de *oas#'" s.un2ndu%i%se *' e liber/ $u era le+a#" nu se f'*use ni*i o 1n*er*are .en#ru a%i .une *'#u-e" *eea *e i se .'rea un

semn bun/ De al#min#eri" nu%i s.usese subs#i#u#ul" a-a de bun *u el *'" da*' nu ros#e-#e numele fa#al de $oir#ier" nu are a se #eme de nimi*= $u dis#rusese ?illefor#" 1n .rezen6a lui" s*risoarea .eri*uloas'" sin+ura dovad' *e exis#ase 1n *on#ra sa= A-#e.#a de*i" mu# -i 1n+2ndura#" 1n*er*2nd s' s#r'.un+' *u o*5ii marinarului de.rins *u 1n#uneri*ul -i *u s.a6iul 1n bezna no.6ii/ L'saser' la drea.#a insula Ra#onneau" unde lumina un far" -i" mer% +2nd .e l2n+' *oas#'" a9unseser' 1n dre.#ul +olfului 7a#alanilor/ A*olo .rivirile .rizonierului 1-i 1n#e6ir' ener+ia8 a*olo se afla Mer*:d<s" -i lui i se .'rea 1n fie*are *li.' *' vede s*5i62ndu%se .e 6'rmul mo5or2# forma nel'muri#' a unei femei/ 7um de nu%i s.unea fe#ei un .resen#imen# *' iubi#ul ei #re*ea la #rei su#e de .a-i de ea= O sin+ur' lumin' s#r'lu*ea la 7a#alani/ Du.' .ozi6ia luminii" Dan#<s 1-i d'du seama *' ea lumina *amera lo+odni*ei sale/ Sin+ur' Mer*:d<s ve+5ea 1n #oa#' *olonia/ S*o62nd un s#ri+'# .u#erni*" #2n'rul .u#ea s' fie auzi# de lo+odni*'/ l re6inu o ru-ine nemo#iva#'/ 7e vor s.une oamenii *are 1l .riveau" auzindu%l *' s#ri+' *a un smin#i#= R'mase de*i #'*u#" *u o*5ii a6in#i6i asu% .ra luminii/ n vremea as#a bar*a 1-i *on#inua drumul/ 0rizonierul nu se +2ndea 1ns' la bar*'" el se +2ndea la Mer*:d<s/ O ridi*'#ur' de #eren a*o.eri lumina/ Dan#<s se 1n#oarse -i observ' *' bar*a .ornea 1n lar+/ n #im. *e .rivea *ufunda# 1n +2nduri" v2slele fuseser' 1nlo*ui#e *u .2nze -i bar*a 1nain#a a*um 1m.ins' de v2n#/ 7u #o# dez+us#ul .e *are Dan#<s il 1n*er*a de a%i .une 9andarmului al#e 1n#reb'ri" se a.ro.ie de el" lu2ndu%i m2na8 7amarade" 1i s.use" .e *on-#iin6a -i .e ran+ul dumi#ale de solda#" #e im.lor s' ai mil' de mine -i s'%mi r's.unzi/ Eu sun# *'.i#anul Dan#<s" fran*ez bun -i loial" m'*ar *' a*uza# de nu -#iu *e #r'dare/ ;nde m' du*i= S.une%mi -i" .e *uv2n#ul meu de marinar" m' voi su.une da#oriei -i m' voi resemna soar#ei/( 3andarmul 1-i s*'r.in' ure*5ea" .rivi s.re *amaradul s'u/ A*es#a f'% *u o mi-*are" *are vroia s' s.un' .ar*'8 (7red *' 1n lo*ul unde ne afl'm nu mai e ni*i o .iedi*'(" -i 9andarmul se 1n#oarse s.re Dan#<s8 Dumnea#a e-#i marsiliez -i marinar" -i m' 1n#rebi 1n*o#ro mer+em= Da" *'*i" .e onoarea mea" nu -#iu/ $u b'nuie-#i= Delo*/ $u es#e *u .u#in6'/ 6i 9ur .e *e am mai sf2n# 1n lume/ R's.unde%mi" #e im.lor/ Dar *onsemnul= 7onsemnul nu #e o.re-#e s'%mi *omuni*i *eea *e voi afla .es#e ze*e minu#e" .es#e o 9um'#a#e de *eas" .oa#e .es#e un *eas/ A#2# numai *'" .2n' a#un*i" 1mi *ru6i vea*uri de nesi+uran6'/ ,e 1n#reb" *a -i *um ai fi .rie#enul meu/ ;i#e" nu vreau ni*i s' m' revol#" ni*i s' fu+4 de al#fel" nu .o#/ n*o#ro mer+em= Da*' ai avea o*5ii le+a6i sau da*' n%ai fi ie-i# ni*ioda#' din .or#ul Marsiliei" ar #rebui #o#u-i s' +5i*e-#i unde mer+i/ $u +5i*es*/ 0rive-#e a#un*i 1n 9urul dumi#ale/ Dan#<s se ridi*'" 1-i a6in#i o*5ii s.re .un*#ul unde .'rea *' se 1n% drea.#' bar*a -i" la o su#' de s#2n9eni 1n fa6a lui" v'zu 1n'l62ndu%se s#2n*a nea+r' -i drea.#' .e *are" *a un adaos de silex" se afla *as#elul mo5or2# If/

)orma *iuda#'" 1n*5isoarea 1n 9urul *'reia domnea o a-a de .rofund' +roaz'" for#'rea6a *are de #rei su#e de ani alimen#a Marsilia *u #radi6iile ei lu+ubre" ar'#2ndu%se deoda#' lui Dan#<s *are nu se +2ndea la ea" .roduse asu.ra lui efe*#ul .e *are 1nf'6i-area e-afodului 1l fa*e asu.ra *ondamna#ului la moar#e/ Doamne" 7as#elul If> ex*lam' el/ 7e%o s' fa*em a*olo= 3andarmul z2mbi/ $u m' du*e6i *umva *a s' m' 1n#emni6a6i= *on#inu' Dan#<s/ 7as% #elul If e o 1n*5isoare de s#a#" des#ina#' numai marilor vinova6i .oli#i*i/ Eu nu am s'v2r-i# ni*i o *rim'/ Sun# la 7as#elul If 9ude*'#ori de ins#ru*6ie sau al# fel de ma+is#ra6i= mi 1n*5i.ui *' a*olo nu sun#" s.use 9andarmul" de*2# un +uverna% #or" #emni*erii" o +arnizoan' -i ziduri bune/ Daide" 5aide" .rie#ene" nu mai fa*e a#2#a .e mira#ul" *' m' fa*i s' *red *' r's.l'#e-#i bun'voin6a mea b'#2ndu%6i 9o* de mine/ Dan#<s s#r2nse m2na 9andarmului" +a#a s' i%o ru.'/ S.ui de*i" +l'sui el" *' sun# dus la 7as#elul If *a s' m' 1n#emni6e% ze= De bun' seam'" s.use 9andarmul/ n ori*e *az" *amarade" e de .risos s' m' s#r2n+i a-a de #are/ )'r' al#' informa6ie" f'r' al#' formali#a#e= 1n#reb' #2n'rul/ )ormali#'6ile sun# 1nde.lini#e" informa6ia 6i%a fos# da#'/ A-adar" *u #oa#' f'+'duiala domnului de ?illefor#= $u -#iu da*' domnul de ?illefor# 6i%a f'+'dui# *eva" s.use 9andar% mul" dar *eea *e -#iu es#e *' mer+em la 7as#elul If/ Dei" dar *e fa*i= 7amarazi" a9u#or> 7u o mi-*are *a ful+erul" *are" #o#u-i fusese .rev'zu#' de o*5iul is*usi# al 9andarmului" Dan#<s vrusese s' se arun*e 1n mare4 dar .a#ru m2ini vi+uroase 1l re6inur' 1n momen#ul *2nd .i*ioarele lui .'r'seau .un#ea b'r*ii/ 7'zu la fund" url2nd de *iud'/ Cravo> ex*lam' 9andarmul" .un2nd un +enun*5i .e .ie.#ul lui" bravo> A-a 16i 6ii *uv2n#ul de marinar= S' se mai 1n*read' *ineva 1n oamenii miero-i> Ei bine" dra+' .rie#ene" f' a*um o mi-*are" una sin+ur' -i 16i #r2n#es* un +lon6 1n *a./ M%am ab'#u# de la .rimul *onsemn" dar #e asi+ur *' n%am s' m' aba# de la al doilea/ Ai%-i *obor1 1n#r%adev'r *arabina s.re Dan#<s" *are sim6i v2rful 6evii la #2m.l'/ Se +2ndi o *li.' s' fa*' mi-*area in#erzis' -i s' sf2r-eas*' as#fel 1n *5i. violen# *u nenoro*irea nea-#e.#a#' *e se ab'#use asu.ra lui" .rinz2ndu%l 1n +5earele ei de vul#ur/ Dar #o*mai .en#ru *' nenoro*irea era nea-#e.#a#'" Dan#<s se +2ndi *' ea nu .u#ea s' dureze/ i revenir'" .e urm'" 1n min#e" f'+'duielile domnului de ?illefor#4 .e urm'" de *e s' n%o s.unem moar#ea 1n fundul unei b'r*i" veni#' din m2na unui 9andarm" i se .'ru ur2#'/ Re*'zu de*i .e fundul b'r*ii" s*o62nd un urle# de #urbare -i fr'm2n% #2ndu%-i m2inile *u furie/ A.roa.e 1n a*eea-i *li.' o izbi#ur' violen#' z+u% dui bar*a/ ;n v2sla- s'ri .e s#2n*a .e *are .rova mi*ii b'r*i o a#insese" o fr2n+5ie se desf'-ur' 1n 9urul unui s*ri.e#e *are s*2r62i" -i Dan#<s 1n6elese *a a9unseser' -i *' bar*a era le+a#'/ n#r%adev'r" .azni*ii *are%l 6ineau -i de bra6e -i de +ulerul 5ainei" 1l silir' s' se ridi*e" 1l 1m.inser' s' *oboare .e 6'rm" -i%l #2r2r' s.re #re.#ele *are ur*au la .oar#a *i#adelei" 1n #im. *e +ardianul" 1narma# *u o flin#' *u baione#'" mer+ea 1n urma lui/ Dan#<s nu f'*u" de al#min#eri" ni*i o 1m.o#rivire zadarni*'/ n*e#ineala lui se da#ora mai mul# iner6iei de*2# 1m.o#rivirii4 era amor6i#

-i se *l'#ina *a un om bea#/ ?'zu din nou solda6i *are se 1n-irau .e .an#a drea.#'" sim6i s*'ri *are 1l sileau s' ridi*e .i*ioarele" observ' *' #re*ea .rin#r%o .oar#' -i *' .oar#a se 1n*5idea 1n urma lui" dar #oa#e a*es#ea" ma-inal" *a .rin#r%o *ea6'" f'r' s' dis#in+' nimi* lim.ede/ $u mai vedea ni*i marea" imensa durere a .rizonierilor *are .rives* s.a6iul *u sen#imen#ul *um.li# al ne.u#in6ei/ Se f'*u un .o.as de un momen#" 1n r's#im.ul *'ruia 1n*er*' s'%-i a% dune +2ndurile/ 0rivi 1n 9uru%i4 se +'sea 1n#r%o *ur#e .'#ra#'" forma#' din .a#ru ziduri 1nal#e/ Se auzea .asul 1n*e# -i re+ula# al sen#inelelor -i" ori de *2#e ori ele #re*eau .e dinain#ea a dou' sau #rei fas*i*ole de lumin'" .roie*#a#e .e ziduri de lu*irea a dou' sau #rei lumini *are s*li.eau 1nl'un#rul *as#elului" se vedea s*2n#eind 6eava .u-#ilor lor/ A-#e.#ar' *am ze*e minu#e/ )iind si+uri *' Dan#<s nu mai .u#ea s' fu+'" 9andarmii 1i d'duser' drumul/ 0'rea *' a-#ea.#' ordine/ Ai ordinele sosir'/ ;nde e de6inu#ul= 1n#reb' o vo*e/ Ia#'%l" r's.unser' 9andarmii/ S' m' urmeze" s'%l du* unde 1i e lo*ul/ Daide" s.user' 9andarmii" 1m.in+2ndu%l .e Dan#<s/ De6inu#ul 1l urm' .e *ondu*'#orul s'u" *are%l duse 1n#r%adev'r 1n#r%o sal' a.roa.e sub#eran'" ai *'rei .ere6i +oi -i umezi6i .'reau 1mbiba6i de la*rimi/ ;n fel de lam.ion" .us .e un s*'unel" a *'rui fe-#il' .lu#ea 1n#r%o +r'sime infe*#'" ilumina .ere6ii lu*io-i ai +roazni*ei 1n*'.eri" ar'#2ndu%l lui Dan#<s .e *ondu*'#orul s'u" un #emni*er subal#ern" .ros# 1mbr'*a# -i *u mu#ra sus.e*#'/ Ia#' *amera dumi#ale .en#ru noa.#ea as#a" +l'sui el/ E #2rziu -i domnul +uverna#or s%a *ul*a#/ M2ine" *2nd o s' se #rezeas*' -i%o s' ia *uno-#in6' de ordinele *are #e .rives*" .oa#e *%o s'%6i s*5imbe domi*iliul/ 02n' a#un*i" ia#' .2ine" a.a e 1n ul*ior" .aie *olo 1n *ol64 e #o# *e un de6inu# .oa#e s'%-i doreas*'/ Cun' seara/ Ai mai 1nain#e *a Dan#<s s' se fi +2ndi# s' des*5id' +ura .en#ru a%i r's.unde" mai 1nain#e de a fi b'+a# de seam' unde .unea #emni*erul .2inea" mai 1nain#e de a%-i fi da# seama de lo*ul unde z'*ea ul*iorul" mai 1nain#e de a%-i fi 1ndre.#a# o*5ii s.re *ol6ul unde 1l a-#e.#au .aiele des#ina#e s'%i serveas*' de .a#" #emni*erul luase lam.ionul -i" 1n*5iz2nd u-a" r'.ise de6inu#ului lumina alburie *are 1i ar'#ase" *a la lumina unei ful+er" .ere6ii umezi6i ai 1n*5isorii/ Se .omeni a#un*i sin+ur" 1n bezn' -i 1n #'*ere" mu# -i .osa*" *a bol6ile al *'ror fri+ +la*ial 1l sim6ea *obor2nd .e frun#ea 1n*ins'/ 72nd .rimele raze ale zilei aduser' .u6in' lumin' 1n vizuin'" #emni% *erul reveni *u ordinul de a%l l'sa .e .rizonier a*olo unde se +'sea/ Dan#<s nu%-i s*5imbase lo*ul/ O m2n' de fier 1l 6in#uise .ar*' 1n *5iar .un*#ul unde se o.rise 1n a9un/ A#2# numai *' o*5ii s'i ad2n*i se as*undeau sub valul umed al la*rimilor/ S#'#ea ne*lin#i# -i .rivea 1n .'m2n#/ 0e#re*use as#fel #oa#' noa.#ea" 1n .i*ioare" f'r' s' doarm' o sin+ur' *li.'/ ,emni*erul se a.ro.ie de el" se 1nv2r#i 1n 9uru%i" 1ns' Dan#<s nu .'ru *'%l vede/ l b'#u .e um'r4 Dan#<s #res'ri -i *l'#in' din *a./ $%ai dormi#= 1l 1n#reb' #emni*erul/ $u -#iu" r's.unse Dan#<s/ ,emni*erul 1l .rivi *u mirare/ $u 6i%e foame= *on#inu' el/ $u -#iu" r's.unse iar'-i Dan#<s/ ?rei *eva=

A- vrea s'%l v'd .e +uverna#or/ ,emni*erul 1n'l6' din umeri -i ie-i/ Dan#<s 1l urm'ri din o*5i" 1n#inse m2inile s.re u-a 1n#redes*5is'" dar u-a se 1n*5ise/ 0ie.#ul i se sf2-ie .ar*' 1n#r%un lun+ sus.in/ La*rimile *are%i n'.'% deau .ie.#ul 62-nir' *a dou' .2raie/ 7'zu 1n +enun*5i" 1n*e.2nd s' se roa+e 1ndelun+" evo*2nd 1n min#e 1n#rea+a%i via6' de al#'da#' -i 1n#reb2n% du%se *e *rim' s'v2r-ise 1n via6a a*eas#a 1n*' a#2# de #2n'r' s' meri#e o .edea.s' a#2# de *rud'/ Miua #re*u as#fel/ Abia da*' 1n+5i6i *26iva dumi*a6i de .2ine -i sorbi *2#eva .i*'#uri de a.'/ ;neori r'm2nea 9os" *ufunda# 1n +2nduri" al#eori se 1nv2r#ea de 9ur%1m.re9urul *elulei" *a un animal s'lba#i* 1n*5is 1n#r%o *u-*' de fier/ n s.e*ial un +2nd 1l s*o#ea din s'ri#e8 *'" 1n #im.ul *2# fusese adus ai*i" ne-#iind unde era dus" r'm'sese a-a de *alm -i de lini-#i#" de-i ar fi .u#u# de ze*e ori s' se arun*e 1n mare -i" o da#' 1n a.'" +ra6ie is*usin6ei sale de a 1no#a" de.rinderii" *are f'*ea din el unul din#re *ei mai is#e6i *ufund'#ori din Marsilia" ar fi .u#u# s' dis.ar' sub a.'" s' s*a.e de .azni*i" s' a9un+' 1n I#alia sau 1n S.ania -i de a*olo s'%i s*rie lo+odni*ei s' vin' la el/ Exis#en6a nu 1l nelini-#ea" indiferen# de 6inu#8 .re#u#indeni marinarii de is.rav' sun# rari/ ?orbea i#aliana *a un #os*an" s.aniola *a un *o.il al ?e*5ii 7as#ilii" ar fi #r'i# liber" feri*i#" *u Mer*:d<s -i *u #a#'l s'u" *'*i #a#'l s'u ar fi veni# du.' el" 1n #im. *e a*um era .rizonier 1n*5is 1n 7as#elul If" 1n 1n*5isoarea din *are nu se .u#ea ie-i" ne-#iind *e se va 1n#2m.la *u .'rin#ele sau" *u Mer*:d<s" -i #oa#e as#ea" .en#ru *' *rezuse 1n *uv2n#ul lui ?illefor#/ i venea s' 1nnebuneas*'/ De a*eea Dan#<s se zv2r*olea furios .e .aiele .roas.e#e" *are 1i fuseser' aduse de #emni*er/ A doua zi" la a*eea-i or'" #emni*erul rein#r'/ Ei" 1l 1n#reb' a*es#a/ E-#i mai *umin#e as#'zi de*2# ieri= Dan#<s nu r's.unse/ Daida" de" 1i s.use a*es#a" .u6in *ura9/ Dore-#i *eva *are s'%mi s#ea 1n .u#in6'= Dai" s.une> Dores* s' vorbes* *u +uverna#orul/ E5" ex*lam' #emni*erul *u enervare" 6i%am mai s.us *' as#a e *u ne.u#in6'/ De *e%i *u ne.u#in6'= 0en#ru *'" .rin re+ulamen#ul 1n*5isorii" un .rizonier n%are dre.#ul s' *ear' a-a *eva/ Dar *e%i .ermis ai*i= 1n#reb' Dan#<s/ O 5ran' mai bun' *u .la#'" .limbarea -i *2#eoda#' *'r6i/ $%am nevoie de *'r6i" n%am ni*i un *5ef s' m' .limb" -i +'ses* *' 5rana es#e bun'/ As#fel *' nu vreau de*2# un lu*ru8 s'%l v'd .e +uverna% #or/ Da*' 1mi ba6i *a.ul re.e#2nd mereu a*ela-i lu*ru" +l'sui #emni*e% rul" nu%6i mai adu* m2n*are/ Ei" -i= s.use Dan#<s/ Da*' nu%mi mai adu*i de m2n*are" am s' mor de foame" a#2#a #o#/ A**en#ul *u *are Dan#<s ros#i *uvin#ele a*es#ea dovedi #emni*erului *' .rizonierul s'u ar fi feri*i# s' moar'/ De a*eea" 1n#ru*2# ori*e .rizonier 1nseamn' un *2-#i+ de a.roxima#iv !@ de *en#ime .e zi .en#ru #emni*erul s'u" a*es#a *u+e#' la defi*i#ul *are ar rezul#a .en#ru el .rin moar#ea ares#a#ului" as#fel *' relu' *u #on mai bl2nd8 As*ul#'" *eea *e dore-#i dumnea#a es#e *u ne.u#in6'/ $u mai *ere" *'*i nu s%a mai .omeni# *a" la *ererea de6inu#ului" +uverna#orul s' vin' 1n *amera a*es#uia/ )ii *umin#e" 6i se va 1n+'dui .limbarea -i s%ar .u#ea *a" 1n#r%o zi" 1n #im. *e ai s' #e .limbi" +uverna#orul s' #rea*'/ ,e

vei adresa a#un*i lui" da*' o s' vrea s'%6i r's.und'" 1l .rive-#e/ Dar" 1n#reb' Dan#<s" *2# am s' a-#e.# .2n' *e 1n#2m.larea se va .rodu*e= E5" +l'sui #emni*erul" o lun'" #rei luni" -ase luni" .oa#e un an/ E .rea mul#" ex*lam' Dan#<s4 vreau s'%l v'd numaide*2#/ $u #e l'sa obseda# de o sin+ur' dorin6' .e *are e im.osibil s' o 1nde.line-#i" +l'sui #emni*erul4 al#min#eri" .2n' 1n *in*is.reze*e zile" ai s' 1nnebune-#i/ 7rezi= 1l 1n#reb' Dan#<s/ Da" vei fi nebun/ A-a 1n*e.e #o#deauna nebunia/ Avem un exem.lu ai*i8 oferind 1n#runa +uverna#orului un milion *a s'%l .un' 1n liber#a#e" *reierul aba#elui *are lo*uia 1n odaia a*eas#a 1nain#ea dumi#ale s%a s*r2n#i#/ Ai de *2nd a .'r'si# odaia as#a= De doi ani/ L%au .us 1n liber#a#e= $u" l%au b'+a# la *ar*er'/ As*ul#'" s.use Dan#<s" eu nu sun# aba#e -i nu sun# nebun/ 0oa#e *' am s' devin dar" din neferi*ire" 1n *easul de fa6' am 1n*' 9ude*a#a 1n% #rea+'8 16i fa* al#' .ro.unere/ 7are= $%am s'%6i .romi# un milion" *'*i n%am s' 6i%l .o# da/ Dar am s'%6i ofer o su#' de #aleri da*' vrei" *2nd ai s' mer+i *u .rima o*azie la Marsilia" s' *obori .2n' la 7a#alani -i s' dai o s*risoare unei fe#e .e *are o *5eam' Mer*:d<s4 ni*i m'*ar o s*risoare" doar dou' r2nduri/ Da*' du* a*es#e dou' r2nduri -i sun# des*o.eri#" 1mi .ierd lo*ul *are fa*e o mie de lire .e an" f'r' s' mai .un la so*o#eal' benefi*iile -i 5rana4 vezi de*i *' a- fi un mare n'#'r'u ris*2nd o mie de lire *a s' *2-#i+ #rei sule/ Ei" bine" s.use Dan#<s" as*ul#' -i ia amin#e8 da*' refuzi s' du*i fe#ei dou' r2nduri sau m'*ar s%o 1n-#iin6ezi *' sun# ai*i" am s' #e .2ndes* 1n#r%o zi dina.oia u-ii -i" 1n momen#ul *2nd in#ri" am s'%6i zdrobes* *a.ul *u s*'unelul 's#a/ M' amenin6i= ex*lam' #emni*erul" f'*2nd un .as 1na.oi -i lu2nd .ozi6ie de a.'rare4 nu z'u" 6i se smin#e-#e *a.ul/ Aba#ele a 1n*e.u# *a dumnea#a" a-a *'" 1n #rei zile ai s' fii nebun de le+a# *a -i el/ $oro* *' 1n *as#elul If exis#' *ar*ere/ Dan#<s lu' s*'unelul -i 1l 1nv2r#i .e du.' *a./ Cine" bine" +l'sui #emni*erul4 da*' vrei nea.'ra#" o s'%l 1n-#iin6ez .e +uverna#or/ Cravo" s.use Dan#<s" .un2nd 9os s*'unelul -i a-ez2ndu%se .e el *u *a.ul .le*a#" *u o*5ii r'#'*i6i" *a -i *um devenise *u adev'ra# nebun/ ,emni*erul ie-i" dar 1n *li.a urm'#oare se 1na.oie *u .a#ru solda6i -i *u un *a.oral/ Din ordinul +uverna#orului" s.une el" *obor26i%l .e .rizonier la e#a9ul de dedesub#/ Adi*' la *ar*er'= +l'sui *a.oralul/ La *ar*er'8 nebunii #rebuie .u-i *u nebunii/ 7ei .a#ru solda6i 1l a.u*ar' .e Dan#<s" *are *'zu 1n#r%un fel de a.a#ie" -i%i urm' f'r' 1m.o#rivire/ l silir' s' *oboare *in*is.reze*e #re.#e -i des*5iser' u-a unei *ar*ere" 1n *are el in#r' murmur2nd8 Are dre.#a#e" nebunii #rebuie .u-i *u nebunii/ ;-a se 1n*5ise -i Dan#<s merse 1nain#e *u m2inile 1n#inse" .2n' *2nd sim6i zidul/ A#un*i se a-ez' 1n#r%un un+5er -i r'mase nemi-*a#" 1n #im. *e o*5ii" obi-nuindu%se #re.#a#%#re.#a# *u 1n#uneri*ul" 1n*e.eau s' dis#in+'

obie*#ele/ ,emni*erul avea dre.#a#e8 mai li.sea foar#e .u6in *a Dan#<s s' 1nne% buneas*'/ IQ SEARA DE LO&OD$E 0re*um am s.us" ?illefor# se 1ndre.#ase iar'-i s.re .ia6a &rand% 7ours -i" rein#r2nd 1n *asa doamnei de Sain#%M:ran" 1i +'si .e musafirii .e *are 1i l'sase la mas' 1n salon" la *afea/ Ren:e 1l a-#e.#a *u o ner'bdare 1m.'r#'-i#' de #oa#' so*ie#a#ea/ De a*eea fu .rimi# *u ex*lama6ii +enerale8 Ei" #'ie#orule de *a.e#e" s#2l. al s#a#ului" Cru#us re+alis#" ex*lam' unul" *e es#e= s.une/ Sun#em amenin6a6i *umva de un nou re+im al #eroarei= 1n#reb' al#ul/ 7'.*'unul din 7orsi*a a ie-i# oare din *averna lui= 1n#reb' al #rei% lea/ Doamn' mar*5iz'" s.use ?illefor#" a.ro.iindu%se de vii#oarea soa% *r'" am veni# s' v' ro+ s' m' s*uza6i *' sun# nevoi# s' v' .'r'ses* as#fel/// Domnule mar*5iz" a- .u#ea s' am onoarea de a v' s.une dou' *uvin#e 1n .ar#i*ular= ?a s' zi*' e *eva *u adev'ra# +rav= 1n#reb' mar*5iza" observ2nd norul *are 1n#une*a frun#ea lui ?illefor#/ A#2# de +rav" 1n*2# sun# sili# s'%mi iau *on*ediu de la dumneavoas#r' .en#ru *2#eva zile/ ?ezi" .rin urmare" *on#inu' el" 1n#or*2ndu%se s.re Ren:e" *2# de +rav' e si#ua6ia/ 0le*i" domnule= ex*lam' Ren:e" in*a.abil' s'%-i as*und' emo6ia .e *are i%o .ri*inuia nea-#e.#a#a ves#e/ ?ai" da" domni-oar'" r's.unse ?illefor#" #rebuie/ Ai unde #e du*i= 1n#reb' mar*5iza/ Se*re#ul 9us#i6iei" doamn'/ ,o#u-i" da*' *ineva de ai*i are *omisioa%ne .en#ru 0aris" un .rie#en al meu va .le*a as#' sear' -i 1-i va lua *u .l'*ere a*eas#' sar*in'/ Musafirii se .rivir' 1n#re ei/ Mi%ai *eru# s' s#'m un momen# de vorb'= 1n#reb' mar*5izul/ Da" s' #re*em 1n *abine#ul dumneavoas#r'" v' ro+/ Mar*5izul 1l lu' .e ?illefor# de bra6 -i ie-i *u el/ Ei" *e e= vorbe-#e> +l'sui mar*5izul *2nd a9unse 1n *abine#ul s'u/ S%au .e#re*u# lu*ruri .e *are le *red de *ea mai mare +ravi#a#e -i *are re*lam' .le*area mea 1nda#' la 0aris/ A*um" mar*5ize" s*uz'%mi in% dis*re6ia -i bru#ali#a#ea 1n#reb'rii8 ai ren#e de s#a#= ,oa#' averea mea es#e 1n efe*#e/ ?reo B@@%N@@ de mii de fran*i Ei bine" vinde%le" mar*5ize" vinde%le" *'*i al#min#eri e-#i ruina#/ Dar *um vrei s' le v2nd de ai*i= Ai un a+en# de s*5imb" nu%i a-a= Da/ D'%mi o s*risoare .en#ru el -i s' le v2nd' f'r' s' .iard' un minu#" o se*und'4 .oa#e *' -i a-a am s' a9un+ .rea #2rziu/ Dra*e" s' nu .ierdem #im.ul> +l'sui mar*5izul/ Se a-ez' la mas' -i s*rise o s*risoare a+en#ului s'u de s*5imb" ordon2ndu%i s' v2nd' nea.'ra#/ A*um" *' am s*risoarea" s.use ?illefor#" 1m.'#urind%o *u +ri9' 1n .or#ofel" 1mi mai #rebuie una/ 0en#ru *ine=

0en#ru re+e/ 0en#ru re+e= Da/ Dar nu *u#ez s'%i s*riu a-a" deoda#'" Maies#'6ii Sale/ De a*eea ni*i nu%6i *er dumi#ale s'%i s*rii" -i #e 1ns'r*inez s'%i *eri domnului de Salvieux/ ,rebuie s'%mi dea o s*risoare *u a9u#orul *'reia s' .o# .'#runde la Maies#a#ea Sa" f'r' a fi su.us #u#uror formali#'6ilor de audien6' *are m' .o# fa*e s' .ierd un #im. .re6ios/ Dar nu%l ai .e minis#rul 3us#i6iei" *are es#e liber s' in#re ori*2nd la ,uileries" -i .rin mi9lo*irea *'ruia .o6i s' a9un+i" fie zi" fie noa.#e" la re+e= Da" f'r' 1ndoial'" dar es#e inu#il s' 1m.ar# *u al#*ineva meri#ul nou#'6ii .e *are i%o du*/ n6ele+i= Minis#rul 3us#i6iei m%ar .une 1n mod fires* .e al doilea .lan -i mi%ar r'.i #o# benefi*iul afa*erii/ $u%6i s.un de*2# un lu*ru" mar*5ize8 *ariera mea es#e asi+ura#' da*' a9un+ .rimul la ,uileries" *'*i 1i voi fa*e re+elui un servi*iu .e *are el nu va .u#ea s'%l ui#e/ n *azul a*es#a" dra+ul meu" du%#e -i f'%6i ba+a9ul/ Eu 1l *5em .e Salvieux -i%l .un s' s*rie s*risoarea" *are 16i va servi de liber' #re*ere/ Cine" nu .ierde #im." *'*i 1n#r%un sfer# de or' #rebuie s' fiu 1n #r'sur'/ S.une #r'surii s' o.reas*' 1n fa6a .or6ii/ $i*i vorb'/ M' vei s*uza fa6' de mar*5iz'" nu%i a-a= Ai fa6' de domni-oara de Sain#%M:ran" .e *are o .'r'ses* 1n#r%o as#fel de zi *u un re+re# .rofund/ Le vei +'si .e am2ndou' 1n *abine#ul meu -i ai s' .o6i s'%6i iei r'% mas bun de la ele/ 6i mul6umes* de o su#' de ori/ O*u.'%#e de s*risoare/ Mar*5izul sun'4 a.'ru un la*5eu/ S.une%i *on#elui de Salvieux *' 1l a-#e.#/// A*um .lea*'" urm' mar*5izul" adres2ndu%se lui ?illefor#/ Cun" m' 1n#or* imedia#/ Ai ?illefor# ie-i 1n +oan'/ Dar la u-' se +2ndi *' un subs#i#u# de .ro% *uror re+al" *are ar fi v'zu# mer+2nd *u .a-i iu6i" ris*' s' #ulbure odi5na unui ora- 1n#re+/ -i relu' de*i mersul obi-nui#" *are era *2# se .oa#e de ma+is#ral M'ri la u-a sa" 1n umbr'" o fan#om' alb'" *are 1l a-#e.#a nemi-*a#'/ Era frumoasa fa#' *a#alan' *are" neav2nd ve-#i de la Edmond" se furi-ase .e 1nno.#a#e din 05aro" .en#ru a veni s' afle *auza ares#'rii lo+odni*ului ei/ La a.ro.ierea lui ?illefor#" ea se des.rinse de zidul l2n+' *are s#'#ea rezema#' -i%i #'ie drumul/ Dan#<s 1i vorbise subs#i#u#ului des.re lo+odni*a sa" as#fel *' Mer*:d<s n%avu nevoie s' s.un' *ine es#e" .en#ru *a ?illefor# s%o re*unoas*'/ )u sur.rins de frumuse6ea -i demni#a#ea femeii" iar *2nd ea 1l 1n#reb' *e a deveni# iubi#ul ei" lui i se .'ru *' el e a*uza#ul -i ea 9ude*'#orul/ Omul des.re *are vorbe-#i" s.use ?illefor# r's#i#" es#e foar#e vinova# -i nu .o# s' fa* nimi* .en#ru el" domni-oar'/ Mer*:d<s s*oase un sus.in" dar *2nd ?illefor# 1n*er*' s' #rea*' mai de.ar#e" ea 1l o.ri din nou/ Dar *el .u6in unde es#e" 1n#reb' ea" *a s' m' .o# in#eresa da*' e mor# sau viu= $u -#iu/ $u%mi mai a.ar6ine" r's.unse ?illefor#/ S#2n9eni# de .rivirea *ura#' -i de a#i#udinea im.lora#oare a fe#ei" el o res.inse .e Mer*:d<s -i in#r' 1n*5iz2nd re.ede u-a" *a .en#ru a l'sa afar' durerea *e i se adu*ea/ Dar durerea nu se l's' res.ins' as#fel/ Asemenea s'+e6ii mor#ale

des.re *are vorbe-#e ?ir+iliu" omul r'ni# o ia *u el/ ?illefor# in#r'" 1n*5ise u-a" dar" *2nd a9unse 1n salon" .i*ioarele 1l .'r'sir'4 s*oase un of#a#" *are se%m'na *u un 5o5o# de .l2ns" -i *'zu 1n#r%un 9il6/ A#un*i" 1n ad2n*ul inimii lui bolnave" 1n*ol6i .rimul +r'un#e al unui ul*er u*i+'#or/ Omul .e *are 1l sa*rifi*a ambi6iei sale" ino*en#ul *are .l'#ea .en#ru .'rin#ele *ul.abil" i se ar'#'" .alid -i amenin6'#or" de m2n' *u lo+odni*a sa" .alid' *a -i el/ Ai *u ei oda#' veni remu-*area/ $u remu-*area *are 1l fa*e .e bolnav s' zv2*neas*' asemenea oamenilor *u.rin-i de furii" des.re *are vorbe-#e li#era#ura an#i*5i#'6ii" *i z+omo#ul surd -i dureros *are" 1n anumi#e momen#e" love-#e inima" r'nind%o *u amin#irea unei a*6iuni #re*u#e" ran' ale *'rei dureri sf2-ie#oare sa.' un r'u *e mer+e" ad2n*indu%se" .2n' la moar#e/ -i f'*u lo* a#un*i" 1n sufle#ul lui ?illefor#" 1n*' o *li.' de -ov'ial'/ 7eruse 1n mul#e r2nduri" f'r' al#' emo6ie de*2# a*eea .rovo*a#' de lu.#a 9ude*'#orului *u a*uza#ul" .edea.sa *u moar#ea 1n *on#ra ares#a6ilor/ Iar *ondamna6ii a*e-#ia" exe*u#a6i +ra6ie ful+er'#oarei lui elo*ven6e" *are *u*erise sau .e 9ude*'#ori" sau .e 9ura6i" nu l'saser' ni*i m'*ar un nor .e frun#ea sa" *'*i erau vinova6i" sau *el .u6in a-a 1i *redea ?illefor#/ De da#a a*eas#a" 1ns'" era al#*eva8 a.li*ase .edea.sa 1n*5isorii .e via6' unui nevinova#" unui nevinova# *are era .e *ale de a fi feri*i# -i *'ruia 1i dis#ru+ea nu numai liber#a#ea" dar -i feri*irea/ De as#' da#' el nu mai era 9ude*'#or" era *'l'u/ Sim6ea" +2ndindu%se" zv2*ne#ul surd" .e *are l%am des*ris -i *are .2%n' a#un*i 1i era ne*unos*u#" r'sun2nd 1n ad2n*ul inimii sale -i n'.'dindu%i .ie.#ul *u #emeri va+i/ La fel" .rin#r%o suferin6' violen#'" ins#in*#iv'" es#e 1n-#iin6a# r'ni#ul" *are nu%-i va a.ro.ia ni*ioda#'" f'r' s' #remure" de%+e#ul de rana *'s*a#'" s2n+er2nd'" mai 1nain#e *a ea s' fie 1n*5is'/ Dar rana .rimi#' de ?illefor# era din#re a*elea *are nu se 1n*5id" sau *are nu se 1n*5id de*2# .en#ru a se des*5ide mai s2n+er2nde -i mai dureroase de*2# 1nain#e/ Da*'" 1n momen#ul a*es#a" +lasul bl2nd al lui Ren:e ar fi r'suna# la ure*5ea lui" *er2ndu%i +ra6ie4 da*' frumoasa Mer*:d<s ar fi in#ra# s.un2ndu%i8 (n numele Domnului" *are ne .rive-#e -i ne 9ude*'" d'%mi%l .e lo+od%ni*ul meu(4 da" frun#ea a*eas#a" 1n*ovoia#' .e 9um'#a#e sub im.eriul ne*e%si#'6ii" s%ar fi .le*a# *u #o#ul" iar m2inile%i 1n+5e6a#e ar fi semna# desi+ur" *u ori*e ris*" ordinul de .unere 1n liber#a#e a lui Dan#<s4 1ns' ni*i un +las nu murmur' 1n #'*ere" iar u-a nu se des*5ise de*2# .en#ru *a vale#ul lui ?illefor# s' in#re -i s' s.un' *' erau 1n5'ma6i *aii la *alea-*'/ ?illefor# se ridi*'" sau" mai bine zis" 62-ni *a un om *are biruie 1n#r%o lu.#' l'un#ri*'/ Aler+' la dula." #urn' 1n buzunare #o# aurul din#r%unul din ser#are" se 1nv2r#i 1n#r%o *li.' 1ns.'im2n#a# .rin *amer'" *u m2na .e frun#e" ar#i*ul2nd *uvin#e f'r' -ir4 a.oi" 1n sf2r-i# sim6ind *' vale#ul 1i .u% sese man#aua .e umeri" ie-i" se n'.us#i 1n #r'sur' -i .orun*i *u +las s*ur# s'%l du*' 1n s#rada &rand%7ours la domnul de Sain#%M:ran/ $eferi*i#ul Dan#<s era *ondamna#/ A-a *um domnul de Sain#%M:ran f'+'duise" ?illefor# +'si 1n *abine# .e mar*5iz' -i .e Ren:e/ M'rind%o .e Ren:e" #2n'rul #res'ri" *'*i i se .'ru *' ea 1i va *ere din nou liber#a#ea lui Dan#<s/ Dar" vai" se im.une s' s.unem" s.re ru-inea e+oismului nos#ru" frumoasa fa#' nu era .reo*u.a#' de%*2# de un lu*ru8 de .le*area lui ?illefor#/ l iubea .e ?illefor#" iar ?illefor# .le*a 1n momen#ul *2nd #rebuia s'%i devin' so6/ ?illefor# nu .u#ea s.une *2nd va reveni" as#fel *' Ren:e" 1n lo* s'%l de.l2n+' .e Dan#<s" 1l bles#ema .e omul *are" .rin fa.#a lui" o des.'r6ea de lo+odni*ul ei/

7e #rebuia s' s.un' Mer*:d<s= Cia#a Mer*:d<s 1l +'sise 1n *ol6ul s#r'zii Lo+e .e )ernand" *are o ur% m'rise/ Se 1na.oiase la 7a#alani -i" e.uiza#'" dezn'd'9dui#'" se #r2n#ise .e .a#/ )ernand 1n+enun*5ease dinain#ea .a#ului -i" s#r2n+2ndu%i m2na 1n+5e6a#'" .e *are Mer*:d<s nu se +2ndea s%o re#ra+'" o a*o.erea *u s'ru#'ri a.rinse" .e *are Mer*:d<s nu le sim6ea/ Ea .e#re*u noa.#ea as#fel/ Lam.a se s#inse *2nd nu mai avu ulei/ )a#a nu v'zu 1n#uneri*ul" a-a *um nu v'zuse lumina" iar ziua reveni f'r' *a ea s%o vad'/ Durerea .use dinain#ea o*5ilor ei un v'l *are nu%i 1n+'duia s'%l vad' de*2# .e Edmond/ A" #u e-#i ai*i= s.use ea" 1n sf2r-i#" 1n#or*2ndu%se s.re )ernand/ $u #e%am .'r'si# de ieri" r's.unse )ernand *u un sus.in dureros/ Domnul Morrel nu se d'duse b'#u#4 aflase *'" du.' in#ero+a#oriu" Dan#<s a fos# dus la 1n*5isoare/ Aler+ase a#un*i la #o6i .rie#enii s'i" se .rezen#ase .ersoanelor din Marsilia *are .u#eau s' aib' influen6'" dar zvonul se -i r's.2ndise *' #2n'rul a fos# ares#a#" *a a+en# bona.ar#is#" iar .en#ru *'" 1n e.o*a a*eea" *5iar *ei mai *u#ez'#ori .riveau *a un vis smin#i# ori*e 1n*er*are a lui $a.oleon de a reveni .e #ron" el nu +'sise de*2# r'*eal'" #emere sau refuz" .re#u#indeni/ Se 1na.oiase a*as' dezn'd'9dui#" m'r#urisindu%-i *' si#ua6ia era +rav' -i *' nimeni nu%i .u#ea veni 1n a9u#or/ La r2ndu%i" 7aderousse era foar#e nelini-#i# -i foar#e fr'm2n#a#8 1n lo* s' ias'" a-a *um f'*use domnul Morrel" 1n lo* s' 1n*er*e *eva 1n favoarea lui Dan#<s" .en#ru *are de al#min#eri nu .u#ea fa*e nimi*" el se 1n*5isese *u dou' s#i*le de vin" 1n*er*2nd s'%-i 1ne*e nelini-#ea 1n be6ie/ Dar" 1n s#area de s.iri# 1n *are se afla" dou' s#i*le erau .rea .u6in" .en#ru a%i 1n#une*a 9ude*a#a/ R'm'sese de*i" .rea bea# *a s' .le*e du.' al# vin" nu 1ndea9uns de bea# .en#ru *a be6ia s'%i fi s#ins amin#irile" a-eza# 1n fa6a s#i*lelor +oale" *u *oa#ele .e o mas' s*5iload'" .rivind *um danseaz' 1n r'sfr2n+erea lum2n'rii *u fe-#ila lun+'" #oa#e a*ele s.e*#re .e *are Doffmann le%a sem'na# .e manus*risele sale umezi#e de .un*5" *a o .ulbere nea+r' -i fan#as#i*'/ $umai Dan+lars nu era ni*i fr'm2n#a#" ni*i nelini-#i#/ Dan+lars era *5iar voios" *'*i se r'zbunase .e un du-man -i%-i asi+urase" .e bordul ()araonului(" lo*ul .e *are se #emea *'%l va .ierde/ Dan+lars era din#re oamenii a*eia ai *al*ulului" *are se nas* *u o .an' dina.oia ure*5ii -i *u o *'limar' 1n lo*ul inimii/ ,o#ul era .en#ru el" 1n lume" s*'dere sau 1nmul6ire" iar o *ifr' i se .'rea mul# mai .re6ioas' de*2# un om" *2nd *ifra .u#ea s' s.oreas*' #o#alul .e *are omul 1l .u#ea s*'dea/ 0rin urmare" Dan+lars se *ul*ase la ora obi-nui#' -i dormea lini-#i#/ Du.' *e .rimise s*risoarea domnului de Salvieux" ?illefor# o s'ru#ase .e Ren:e .e ambii obra9i" s'ru#ase m2na doamnei de Sain#%M:ran" o s#r2nsese .e a mar*5izului" -i +onea a*um *u #r'sura .e drumul s.re Aix/ C'#r2nul Dan#<s se s#in+ea de durere -i de nelini-#e/ Des.re Edmond" -#im *e a deveni#/ Q MI7;L 7ACI$E, DE LA ,;ILERIES S'%l l's'm .e ?illefor# .e drumul 0arisului" unde" +ra6ie *elor #rei *ai .e *are 1i .l'#e-#e" s#r'ba#e dis#an6ele 1n +oana mare" -i s' .'#rundem .rin *ele dou' sau #rei saloane de dinain#e" 1n *abine#ul mi* de la ,uileries" *u fereas#ra z'breli#'" *unos*u#' 1ndea9uns de bine" deoare*e

fusese *abine#ul favori# al lui $a.oleon -i al lui Ludovi* al Q?III%lea" iar as#'zi a.ar6ine lui Louis%05ili..e/ n *abine#ul a*es#a" a-eza# la o mas' de nu*" adus' din Dar#Rell -i .e *are" .rin#r%una din a*ele manii familiare marilor .ersona9e" o 1ndr'+ea 1n mod s.e*ial" re+ele Ludovi* al Q?III%lea as*ul#a dis#ra# .e un b'rba# 1n#re !@ -i !2 ani" *u .'r *'run#" *u fi+ura aris#o*ra#i*' -i *u 1mbr'*'min#e 1n+ri9i#'" f'*2nd 1n#re #im. 1nsemn'ri .e mar+inea unui volum de Dora6iu" edi6ia &rV.5ius" des#ul de in*ore*#'" de-i .re6ui#'" -i *are se .re#a mul# .'#runz'#oarelor observa6ii filolo+i*e ale Maies#'6ii sale/ S.ui" .rin urmare" domnule/// +l'sui re+ele/ 7' sun# *um nu se .oa#e mai 1n+ri9ora#" sire/ Serios= $u *umva ai visa# -a.#e va*i +rase -i -a.#e va*i slabe= $u" sire" *'*i as#a nu ne%ar anun6a de*2# -a.#e ani de bel-u+ -i -a.#e ani de se*e#'" iar *u un re+e .rev'z'#or *um es#e Maies#a#ea voas#r'" se*e#a nu .oa#e ins.ira #emeri/ Des.re *e al# fla+el es#e a#un*i vorba" dra+' Cla*as= Sire" *red" am #oa#e mo#ivele s' *red *' o fur#un' se .re+'#e-#e la Sud/ S*um.ul meu du*e" r's.unse Ludovi* al Q?III%lea" eu *red *' e-#i r'u informa# -i" dim.o#riv'" -#iu si+ur *' #im.ul es#e foar#e frumos 1n .ar% #ea a*eea/ De-i om de s.iri#" Ludovi* al Q?III%lea iubea +luma ief#in'/ Sire" +l'sui domnul de Cla*as" *5iar da*' n%ar fi vorba de*2# s' li% ni-#i6i un servi#or fidel" n%ar .u#ea Maies#a#ea voas#r' s' #rimi#' 1n Lan+uedo*" 1n 0roven6a -i 1n Dau.5in: oameni si+uri" *are s'%i fa*' un ra.or# asu.ra s.iri#ului a*es#or #rei .rovin*ii= Conimus surdis4# r's.unse re+ele" *on#inu2nd s'%-i adno#eze edi6ia din Dora6iu/ Sire" r's.unse *ur#eanul r2z2nd" *a s' ara#e *' 1n6ele+e emis#i5ul .oe#ului" Maies#a#ea voas#r' .oa#e s' aib' absolu#' dre.#a#e" bizuindu%se .e bunul sim6 al )ran6ei" eu *red 1ns' *' nu m' 1n-el *u #o#ul" #em2ndu%m' de vreo #en#a#iv' dis.era#'/ Din .ar#ea *ui= Din .ar#ea lui Cona.ar#e" sau *el .u6in a .ar#idului s'u/ Dra+' Cla*as" *u obsesiile dumi#ale" m' 1m.iedi*i s' lu*rez" +l'sui re+ele/ Iar .e mine" sire" *u si+uran6' dumneavoas#r' m' 1m.iedi*a6i s' dorm/ A-#ea.#'" dra+ul meu" a-#ea.#'" am o no#' admirabil' .en#ru -astor 2uum traheret5. A-#ea.#'" -i vei *on#inua .e urm'/ Se a-#ernu o *li.' de #'*ere 1n #im.ul *'reia Ludovi* al Q?III%lea s*rise" *u o s*riere foar#e m'run#'" o no#' nou' 1n mar+inea Dora6iului s'u/ A.oi8 7on#inu'" s*um.ul meu du*e" s.use el" ridi*2ndu%se" *u aerul sa% #isf'*u# al unui om *are *rede *' a avu# o idee" a#un*i *2nd a *omen#a# ideea al#uia/ 7on#inu'" #e%as*ul#/ Sire" s.use Cla*as" *are n'd'9duise o *li.' *'%l va *onfis*a .e ?illefor# 1n folosul s'u" m' v'd 1n si#ua6ia de a v' s.une *' nu sim.le zvonuri li.si#e de #emei" nu sim.le vorbe 1n v2n# m' nelini-#es*/ ;n om *u 9ude*a#'" vredni* de #oa#' 1n*rederea mea -i 1ns'r*ina# de mine *u su.rave+5erea Sudului Gdu*ele -ov'i" ros#ind *uvin#ele a*es#eaH" a sosi#" s.un2ndu%mi8 (;n mare .eri*ol 1l amenin6' .e re+e(/ A#un*i am aler+a#"
4 !

72n#'m surzilor 72nd .'s#orul le 1n*2n#'

sire/ 0ala ducis avi domum6# *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" adno#2nd/ Maies#a#ea voas#r' 1mi .orun*e-#e s' nu mai s#'rui asu.ra a*es#ui subie*#= $u" dra+' du*e" dar 1n#inde m2na/ 7are= 0e *are o vrei" *olo la s#2n+a/ Ai*i" sire= Eu 16i s.un la s#2n+a -i dumnea#a *au6i la drea.#a/ La s#2n+a mea vreau s' s.un/ A*olo" a-a> Ai s' +'se-#i ra.or#ul minis#rului .oli6iei *u da% #a de ieri/// Dar ui#e%l *5iar .e domnul Dandr:/// $u%i a-a *' vrei s' s.ui8 domnul Dandr:= 1n#reru.se Ludovi* al Q?III%lea" adres2ndu%se u-ierului *are venea 1n#r%adev'r s'%l anun6e .e minis#rul .oli6iei/ Da" sire" domnul baron Dandr:" +l'sui u-ierul/ Exa*#" baron" urm' Ludovi* al Q?III%lea" *u un z2mbe# im.er*e.#i% bil/ In#r'" baroane" -i .oves#e-#e du*elui ul#imele nou#'6i .e *are le -#ii *u .rivire la domnul de Cona.ar#e/ $u ne as*unde nimi* asu.ra si#ua6iei" ori*2# ar fi de +rav'/ S.une" insula Elba e oare un vul*an -i o s' vedem 62-nind de%a*olo r'zboiul 1nv'.'ia#" zburli#8 bella# horrida bella73 Domnul Dandr: se le+'na foar#e +ra6ios .e s.'#arul unui 9il6" de *are 1-i s.ri9inea m2inile" -i zise8 A binevoi# Maies#a#ea voas#r' s' *onsul#e ra.or#ul de ieri= Da" da/ Dar s.une%i -i du*elui" *are nu%l .oa#e +'si" *e *u.rindea ra.or#ul/ Is#orise-#e%i 1n am'nun# *e fa*e .e insula lui" uzur.a#orul/ Domnule" +l'sui baronul" adres2ndu%se du*elui" #o6i servi#orii Maies#'6ii sale au dre.#ul s' se feli*i#e .en#ru -#irile re*en#e *are ne vin de .e insula Elba/ Cona.ar#e/// Domnul Dandr: 1l .rivi .e Ludovi* al Q?III%lea *are" o*u.a# *u s*risul unei no#e" ni*i nu 1nal6' *a.ul/ Cona.ar#e" *on#inu' baronul" se .li*#ise-#e de moar#e/ El s#' zile 1n#re+i .rivind *um lu*reaz' minerii s'i din 0or#o%Lon+one/ Ai se s*ar.in' *a s'%i #rea*' ur2#ul" +l'sui re+ele/ Se s*ar.in'= 1n#reb' du*ele/ 7e vrea s' s.un' Maies#a#ea voas#r'= Ei" da" s*um.ul meu du*e" ui6i *' marele om" eroul" semizeul" e a#ins de o boal' de .iele *are 1l mis#uie8 .ruri+o/ Mai mul# de*2# a#2#" domnule" du*e" *on#inu' minis#rul .oli6iei" sun#em a.roa.e si+uri *' 1n s*ur#' vreme uzur.a#orul va fi nebun/ $ebun= $ebun de le+a#8 min#ea 1i sl'be-#e" uneori .l2n+e *u la*rimi fier% bin6i" sau r2de 1n 5o5o#e4 al#eori s#' *easuri 1n#re+i .e 6'rm" zv2rlind .ie#re 1n a.'" iar *2nd .ia#ra a f'*u# *in*i%-ase ro#o*oale" .are #o# a-a de mul6umi# *a -i *um ar fi *2-#i+a# un al# Maren+o sau un al# Aus#erli#z/ A*es#ea" ve6i re*unoa-#e" sun# semne de nebunie/ Sau de 1n6ele.*iune" domnule baron" sau de 1n6ele.*iune" +l'sui Ludovi* al Q?III%lea r2z2nd/ Marii *'.i#ani ai an#i*5i#'6ii se dis#rau zv2r% lind .ie#re 1n mare/ ?ezi%l .e 0lu#ar5 1n via6a lui S*i.io Afri*anul/ Domnul de Cla*as r'mase vis'#or fa6' de ne.'sarea ambilor/ ?illefor#" *are nu voise s'%i s.un' #o#ul" .en#ru a r'.i al#*ineva 1n#re+ul benefi*iu al se*re#ului s'u" 1i s.usese #o#u-i des#ul *a s'%l nelini-#eas*' +rav/ Daide" 5aide" Dandr:" s.use Ludovi* al Q?III%lea" Cla*as nu%i *on% vins 1n*'/ ,re*i la *onver#irea uzur.a#orului/
B N

Du*i mere la *asa buni*ului )rumoas'" nes.us de frumoas'

Minis#rul .oli6iei se 1n*lin'/ 7onver#irea uzur.a#orului= murmur' du*ele" ui#2ndu%se la re+e -i la Dandr:" *are al#ernau *a doi .'s#ori din ?ir+iliu/ ;zur.a#orul e *onver% #i#= Absolu#" s*um.ul meu du*e" la bunele .rin*i.ii/ Ex.li*'%i" baroane/ Ia#' *e es#e" domnule du*e" s.use minis#rul *u *ea mai mare seriozi#a#e/ De *ur2nd $a.oleon -i%a #re*u# oamenii 1n revis#'" -i deoare*e doi sau #rei din#re r'*anii lui b'#r2ni" *um 1i nume-#e el" manifes#au dorin6a de a se 1na.oia 1n )ran6a" el le%a da# liber#a#e" 1ndemn2ndu%i s'%l serveas*' .e re+ele lor bun/ A*es#ea au fos# .ro.riile lui *uvin#e" domnule du*e" 6i%o s.un *u *er#i#udine/ Ei" Cla*as" *e s.ui= +l'sui #riumf'#or re+ele" 1n*e#2nd o *li.' *er*e#area voluminosului #om des*5is 1n fa6a sa/ S.un" sire" *' ori domnul minis#ru al .oli6iei" ori noi ne 1n-el'm/ Dar" .en#ru *' e *u ne.u#in6' *a minis#rul .oli6iei s' se 1n-ele" deoare*e el are 1n .az' si+uran6a -i onoarea Maies#'6ii voas#re" .robabil *' +re-es* eu/ ,o#u-i" sire" 1n lo*ul Maies#'6ii voas#re" a- vrea s' *er*e#ez .ersoana des.re *are i%am vorbi#/ ?oi s#'rui *5iar *a Maies#a#ea voas#r' s'%i fa*' onoarea a*eas#a/ 7u .l'*ere" du*e" voi .rimi .e ori*ine vei vrea sub aus.i*iile dumi#ale4 dar vreau s'%l .rimes* *u armele 1n m2n'/ Domnule minis#ru" ai un ra.or# mai re*en# de*2# a*es#a" *'*i el .oar#' da#a de 2@ februarie -i sun#em 1n T mar#ie= $u" sire" dar a-#e.# unul din or' 1n or'/ Sun# .le*a# de as#'zi dimi% nea6' -i .oa#e *'" 1n li.sa mea" a sosi#/ Du%#e la .refe*#ur'" iar da*' nu e" a#un*i" a#un*i" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea r2z2nd" fabri*' unul/ $u e a-a *' lu*rul se obi-nuie-#e= O" sire" +l'sui minis#rul/ n .rivin6a a*eas#a" slav' Domnului" nu e nevoie s' se n's*o*eas*' nimi*/ )ie*are zi a*o.er' birourile noas#re *u denun6urile *ele mai am'nun6i#e *are .rovin de la o mul6ime de nenoro*i6i" *e n'd'9duies* un dram de re*uno-#in6' .en#ru servi*iile .e *are nu le fa*" dar .e *are ar vrea s' le fa*'/ Ca# *2m.ii -i n'd'9duies* *' 1n#r%o zi" vreo 1n#2m.lare nea-#e.#a#' va da .rezi*erilor lor a.aren6a unei reali#'6i/ Cun" du%#e" domnule" s.use Ludovi* al Q?III%lea" -i +2nde-#e%#e *' #e a-#e.#/ $u 1n#2rzii de*2# numai *2# e ne*esar s' m' du* -i s' vin" sire/ n ze*e minu#e sun# 1na.oi/ Iar eu" sire" s.use domnul de Cla*as" m' du* s'%l *au# .e mesa+erul meu/ Ia s#ai" ia s#ai" +l'sui Ludovi* al Q?III%lea/ Cla*as" #rebuie s'%6i s*5imbi armele/ 6i voi da un vul#ur *u ari.ile desf'*u#e" 6in2nd 1n +5eare o .rad' *are 1n*ear*' zadarni* s'%i s*a.e" *u deviza8 Tena48 . Sire" as*ul#" s.use domnul de Cla*as" 1nfr2n+2ndu%-i *u +reu ne% r'bdarea/ A- vrea s' #e *onsul# asu.ra .asa9ului a*es#a8 0olli /ugiens anhe+ litu95 -#ii" e vorba de *erbul *are fu+e din fa6a lu.ului/ $u e-#i v2n'#or -i mare dobor2#or de lu.i= 7um +'se-#i #i#lul a*es#a dublu de molli anhelitu3 Admirabil" sire/ Dar mesa+erul meu es#e asemeni *erbului des.re *are vorbi6i" *'*i a f'*u# 22@ le+5e *u #r'sura" -i a*eas#a abia 1n #rei zile/ 7are 6ine #are de *eva4 1nd'r'#ni*/ )u+ind" *u res.ira6ia #'ia#'/

0'*a# de os#eneal' -i de fr'm2n#are" s*um.ul meu du*e" *2nd noi avem #ele+raful *'ruia nu%i #rebuie de*2# T%4 ore" f'r' *a r'suflarea lui s' sufere *2#u-i de .u6in/ O" sire" 1l r's.l'#i6i r'u .e bie#ul #2n'r *are vine a-a de de.ar#e -i *u a#2#a 1nfl'*'rare" .en#ru a *omuni*a Maies#'6ii voas#re o 1n-#iin6are folosi#oare/ ?' im.lor s'%l .rimi6i bine" m'*ar .en#ru domnul de Salvieux" *are mi%l re*omand'/ Domnul de Salvieux" -ambelanul fra#elui meu= El/ n#r%adev'r se afl' la Marsilia= De a*olo 1mi s*rie/ 6i .omene-#e -i el *eva des.re *ons.ira6ia a*eas#a= $u" dar mi%l re*omand' .e domnul de ?illefor# -i m' 1ns'r*ineaz' s'%l in#rodu* la Maies#a#ea voas#r'/ Domnul de ?illefor#= ex*lam' re+ele4 mesa+erul se nume-#e domnul de ?illefor#= Da" sire/ Ai vine din Marsilia= n .ersoan'/ De *e nu mi%ai s.us numele lui numaide*2#= relu' re+ele #r'd2nd .e fi+ura sa un 1n*e.u# de 1n+ri9orare/ Sire" 1mi 1n*5i.uiam *' numele a*es#a es#e ne*unos*u# Maies#'6ii voas#re/ $u" nu" Cla*as/ E un #2n'r serios" in#eli+en# -i mai *u seam' ambi6ios4 -i" la naiba" *uno-#i din auzi#e numele #a#'lui s'u/ ,a#'l s'u= Da" $oir#ier/ $oir#ier +irondinul= $oir#ier sena#orul= Da" exa*#/ Ai Maies#a#ea voas#r' se folose-#e de fiul unui as#fel de om= Cla*as" dra+ul meu" nu 1n6ele+i nimi*/ Ji%am s.us *' ?illefor# e ambi6ios/ 7a s' a9un+' *ineva" ?illefor# va sa*rifi*a #o#ul" *5iar .e .'rin#ele s'u/ n *azul a*es#a" sire" s'%l in#rodu*= Imedia#" du*e/ ;nde e= M' a-#ea.#' 9os" 1n #r'sura mea/ Du%#e du.' el/ Aler+/ Du*ele ie-i *u vioi*iunea unui #2n'r4 1nfl'*'rarea re+alismului s'u sin*er 1i d'dea 2@ de ani/ Ludovi* al Q?III%lea r'mase sin+ur" ab'#2ndu%-i o*5ii asu.ra Dora% 6iului s'u 1n#redes*5is -i murmur2nd8 6ustum et tenacem propositi virum10 . Domnul de Cla*as reveni *u iu6eala *u *are *obor2se/ Dar" 1n an#i*a% mer'" fu nevoi# s' invo*e au#ori#a#ea re+elui/ Daina .r'fui#' a lui ?illefor#" ve-m2n#ul lui 1n *are nimi* nu era *onform *u 6inu#a *ur6ii" s#2rnise sus*e.#ibili#a#ea domnului Crez:" *are fu nes.us de uimi# afl2nd .re#en6ia #2n'rului de a se .rezen#a 1mbr'*a# as#fel 1n fa6a re+elui/ Dar du*ele 1nde.'r#' #oa#e difi*ul#'6ile *u un sin+ur *uv2n#8 (Ordinul Maies#'6ii sale(4 -i" 1n *iuda observa6iilor .e *are maes#rul de *eremonii *on#inua s' le fa*' 1n a.'rarea .rin*i.iului" ?illefor# fu in#rodus/ Re+ele se afla a*olo unde 1l l'sase du*ele/ Des*5iz2nd u-a" ?illefor# se .omeni fa6' 1n fa6' *u el/ 0rima mi-*are a #2n'rului ma+is#ra# fu de a se o.ri/
1@

C'rba# dre.# -i #ena*e 1n in#en6iile sale/

In#r'" domnule ?illefor#" +l'sui re+ele" in#r'/ ?illefor# salu#' -i f'*u *26iva .a-i 1nain#e" a-#e.#2nd 1n#reb'rile re+e% lui/ Domnule ?illefor#" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" du*ele de Cla*as sus6ine *' ai *eva im.or#an# s' ne s.ui/ Sire" domnul du*e are dre.#a#e -i n'd'9duies* *' -i Maies#a#ea voas#r' va fi de a*ord/ Mai 1n#2i -i 1n .rimul r2nd" domnule" r'ul es#e" du.' .'rerea du% mi#ale" a-a de mare .re*um vrei s' m' fa*i s' *red= Sire" 1l *red des#ul de mare" dar +ra6ie demersului .e *are l%am f'*u#" n'd'9duies* *' nu e ire.arabil/ ?orbe-#e mai .e lar+ da*' vrei" domnule" s.use re+ele" *are 1n*e.ea s' se lase influen6a# de emo6ia *e #ulburase fi+ura domnului de Cla*as -i *are al#era +lasul lui ?illefor#/ ?orbe-#e -i" 1n .rimul r2nd" 1n*e.e de la 1n*e.u#" iubes* ordinea 1n ori*e/ Sire" s.use ?illefor#" voi fa*e Maies#'6ii voas#re un ra.or# fidel" dar o voi ru+a s' m' s*uze da*' #ulburarea 1n *are m' +'ses* 1n#une*' oare*um *uvin#ele mel*/ O o*5ire arun*a#' re+elui" du.' in#rodu*erea a*eas#a insinuan#'" 1l asi+ur' .e ?illefor# de bun'voin6a au+us#ului s'u audi#or" 1n*2# *on#inu'8 Sire" am sosi# *2# mai iu#e .osibil la 0aris .en#ru a *omuni*a Ma% ies#'6ii voas#re *' am des*o.eri#" 1n resor#ul fun*6iilor mele" nu unul din a*ele *om.lo#uri vul+are -i f'r' *onse*in6'" a-a *um se urzes* zilni* 1n r2ndurile de 9os ale .o.orului -i ale arma#ei" *i o *ons.ira6ie veri#abil'" o fur#un' *are amenin6' *5iar #ronul Maies#'6ii voas#re/ Sire" uzur.a#orul 1narmeaz' #rei vase4 -i .une la *ale un .roie*#" ne*5ibzui# .oa#e" dar .oa#e -i +rav" ori*2# de ne*5ibzui# ar fi/ 7red *'" 1n *easul a*es#a" a .'r'si# insula Elba .en#ru a mer+e" unde= nu -#iu" dar *u si+uran6' .en#ru a 1n*er*a o debar*are" fie la $ea.ole" fie .e *oas#ele ,os*anei" de*i 1n )ran6a/ Maies#a#ea voas#r' nu i+nor' *' suveranul de .e insula Elba a .'s#ra# rela6ii *u I#alia -i *u )ran6a/ Da" domnule" -#iu" +l'sui re+ele foar#e mi-*a#" -i nu de mul# s%au .rimi# rela#'ri *' 1n s#rada Sain#%3a*Uues au avu# lo* 1n#runiri bona.ar#is#e/ Dar *on#inu'" #e ro+/ 7um de ai *'.'#a# a*es#e am'nun#e= Sire" ele rezul#' din in#ero+a#oriul .e *are l%am lua# unui om din Marsilia" .e *are 1l su.rave+5eam de mul#' vreme -i .e *are l%am ares#a# *5iar 1n ziua .le*'rii mele/ Omul a*es#a" marinar #urbulen# -i de un bona% .ar#ism *are mi%era sus.e*#" a fos# 1n#r%as*uns .e insula Elba/ El l%a v'zu# .e marele mare-al *are l%a 1ns'r*ina# *u o misiune verbal' .en#ru un bo%na.ar#is# din 0aris" a%l *'rui nume nu l%am .u#u# fa*e s'%l m'r#uriseas*'/ Dar misiunea era s'%l 1ns'r*ineze .e bona.ar#is# *u .re+'#irea s.iri#elor .en#ru o 1n#oar*ere Gsire" 6ine6i seama *' in#ero+a#oriul vorbe-#eH" .en#ru o 1n#oar*ere foar#e a.ro.ia#'/ Ai unde%i omul= 1n#reb' Ludovi* al Q?III%lea/ n 1n*5isoare" Sire/ Ai lu*rul 6i s%a .'ru# +rav= A-a de +rav" Sire" 1n*2# evenimen#ul sur.rinz2ndu%m' 1n mi9lo*ul unei serb'ri de familie" 1n *5iar ziua lo+odnei mele" am .'r'si# lo#ul" lo% +odni*' -i .rie#eni" am am2na# #o#ul .en#ru a veni s' de.un la .i*ioarele Maies#'6ii voas#re -i #emerile de *are eram *u.rins -i asi+urarea devo#amen#ului meu/ Adev'ra#" +l'sui Ludovi* al Q?III%lea/ $u era vorba de un .roie*# de *'s'#orie 1n#re dumnea#a -i domni-oara de Sain#%M:ran= )ii*a unuia din#re *ei mai fideli servi#ori ai Maies#'6ii voas#re/ Da" da4 dar s' revenim la *om.lo#" domnule de ?illefor#/ Sire" mi%e #eam' *' e mai mul# de*2# un *om.lo#" mi%e #eam' *'

e o *ons.ira6ie/ O *ons.ira6ie .e vremurile as#ea" s.use re+ele z2mbind" e un lu*ru u-or de .l'nui#" dar mai +reu de dus la *a.'# .rin sim.lul fa.# *'" res#abili# de ieri .e #ronul s#r'mo-ilor no-#ri" avem o*5ii des*5i-i deo.o#riv' asu.ra #re*u#ului" asu.ra .rezen#ului -i asu.ra vii#orului/ De ze*e luni mini-#rii mei s.ores* su.rave+5erea .en#ru *a li#oralul Medi#eranei s' fie bine .'zi#/ Da*' Cona.ar#e ar debar*a la $ea.ole" 1n#rea+a *oali6ie s%ar ridi*a" mai 1nain#e *a el s' a9un+' la 0iombino/ Da*' ar debar*a 1n ,os*ana" ar .une .i*iorul 1n 6ar' inami*'/ Da*' debar*' 1n )ran6a" va debar*a 1m.reun' *u o m2n' de oameni" iar noi 1i vom veni lesne de 5a*" du-m'ni# *um e de .o.ula6ie/ Lini-#e-#e%#e" de*i" domnule/ $u *on#a 1ns' mai .u6in .e re%*uno-#in6a noas#r' re+al'/ A" ia#'%l .e domnul Dandr:> ex*lam' du*ele de Cla*as/ n momen#ul a*ela minis#rul .oli6iei a.'ru 1n#r%adev'r" 1n .ra+ul u-ii" .alid" #remur2nd/ 0rivirea lui *li.o*ea de .ar*' ar fi fos# izbi# de o lumin' .u#erni*'/ ?illefor# f'*u un .as .en#ru a se re#ra+e/ l re6inu 1ns' o s#r2n+ere de m2n' a domnului de Cla*as/ QI 7E07E;$;L DI$ 7ORSI7A La a.ari6ia fi+urii #ulbura#e a domnului Dandr:" Ludovi* al Q?III%lea 1m.inse *u violen6' masa dinain#ea *'reia se +'sea/ 7e ai" domnule baron= ex*lam' el/ 0ari #ulbura#8 #ulburarea" ezi#a% rea a*eas#a au vreo le+'#ur' *u *e s.unea domnul de Cla*as -i *u *e mi%a *onfirma# domnul de ?illefor#= La r2ndu%i" domnul de Cla*as se a.ro.ie re.ede de baron" dar 1nfri*o-area *ur#eanului 1m.iedi*a or+oliul omului de s#a# s' #riumfe/ n#r%adev'r" era mul# mai bine .en#ru el s' fie umili# de .refe*#ul .oli6iei de*2# s'%l umileas*' a*es#a 1n#r%o a#are 1m.re9urare/ Sire///" 1n+'im' baronul/ Ei" s' auzim> s.use Ludovi* al Q?III%lea/ 7ed2nd unei mi-*'ri dezn'd'9dui#e" minis#rul .oli6iei se n'.us#i la .i*ioarele lui Ludovi* al Q?III%lea" *are se #rase un .as 1na.oi" 1n*run#2nd s.r2n*enele/ Ai de +2nd s' vorbe-#i= 1n#reb' el/ O" sire" *e +roazni*' nenoro*ire> Sun# de de.l2ns/ $u m' voi *onsola ni*ioda#'/ Domnule" s.use Ludovi* al Q?III%lea" 16i ordon s' vorbe-#i/ Sire" uzur.a#orul a .'r'si# insula Elba la 2 februarie -i a debar*a# la 1 mar#ie/ ;nde= 1n#reb' re.ede re+ele/ n )ran6a" sire" 1n#r%un mi* .or# l2n+' An#ibes" 1n +olful 3uan/ ;zur.a#orul a debar*a# 1n )ran6a" l2n+' An#ibes" 1n +olful 3uan" la 2!@ de le+5e de 0aris" 1n ziua de 1 mar#ie" -i dumnea#a afli ves#ea a*eas#a abia as#'zi" T mar#ie/// Ei" domnule" *eea *e 1mi s.ui es#e *u ne.u#in6'/ Ori 6i s%a f'*u# un ra.or# fals" ori e-#i nebun/ Din nenoro*ire" sire" es#e *2# se .oa#e de adev'ra#/ Ludovi* al Q?III%lea f'*u un +es# de nedes*ris" de m2nie -i s.aim'" -i se 1n'l6' *a -i *um o lovi#ur' ne.rev'zu#' 1l lovise 1n a*ela-i #im. 1n inim' -i 1n fa6'/ n )ran6a= ex*lam' el/ ;zur.a#orul 1n )ran6a= dar nu se ve+5ea a% su.ra omului a*es#a= ori .oa#e *ine -#ie" erai de a*ord *u el= O" sire" de*lar' du*ele de Cla*as" un om *a domnul Dandr: nu

.oa#e fi a*uza# de #r'dare/ Sire" eram *u #o6ii orbi" iar minis#rul .oli6iei a 1m.'r#'-i# orbirea +eneral'" a#2#a #o#/ Dar/// s.use ?illefor#4 a.oi" o.rindu%se deoda#'8 a5" a5" ier#are" sire" f'*u el 1n*lin2ndu%se4 zelul de a v' slu9i m' 1ndeamn'" Maies#a#ea voas#r'" s' binevoias*' a m' s*uza/ ?orbe-#e" domnule" vorbe-#e *u 1ndr'zneal'" s.use re+ele/ Sin+ur dumnea#a ne%ai 1n-#iin6a# asu.ra nenoro*irii/ A9u#'%ne s' *'u#'m reme% diul/ Sire" s.use ?illefor#" uzur.a#orul e de#es#a# 1n sud4 *red *'" da*' se 5azardeaz' 1n sud" se .o# r'zvr'#i *u u-urin6' 1n *on#ra lui 0roven6a -i Lan+uedo*ul/ Da" f'r' 1ndoial'" s.use minis#rul" dar el 1nain#eaz' .rin &a. -i Sis#eron/ nain#eaz'= nain#eaz'= ex*lam' Ludovi* al Q?III%lea/ ?ine va s' zi*' asu.ra 0arisului= Minis#rul .oli6iei .'s#r' o #'*ere *are e*5ivala *u *ea mai *om.le#' m'r#urisire/ Ai Dau.5in:%ul" domnule" 1l 1n#reb' re+ele .e ?illefor#" *rezi *' el .oa#e fi ridi*a# *a 0roven6a= Sire" sun# m25ni# *' #rebuie s' s.un Maies#'6ii voas#re un adev'r *rud4 dar s.iri#ul Dau.5in:%ului e de.ar#e de a*ela al 0roven6ei -i al Lan% +uedo*ului/ Mon#a+narzii sun# bona.ar#i-#i" sire/ A-adar" murmur' Ludovi* al Q?III%lea" uzur.a#orul es#e bine informa#/ Ai *26i oameni are *u el= Sire" nu -#iu" s.use minis#rul .oli6iei/ 7um nu -#ii= Ai ui#a# s' #e informezi #o*mai 1n .rivin6a a*eas#a= E dre.# *' *5es#iunea .rezin#' .u6in' im.or#an6'" ad'u+' el *u un z2mbe# zdrobi#or/ Sire" nu .u#eam s' m' informez/ De.e-a *u.rindea numai anun6area debar*'rii -i a drumului lua# de uzur.a#or/ Dar *um 6i%a .arveni# de.e-a= 1n#reb' re+ele/ Minis#rul .le*' frun#ea -i o ro-ea6' vie 1i n'.'di fa6a/ 0rin #ele+raf" sire" 1n+'im' el/ Ludovi* al Q?III%lea f'*u un .as 1nain#e -i 1-i 1n*ru*i-' bra6ele" a-a *um ar fi f'*u# $a.oleon/ A-adar" s.use el" 1n+'lbenind de m2nie" -a.#e arma#e *oaliza#e l%au r's#urna# .e omul a*es#a/ ;n mira*ol *eres* m%a rea-eza# .e #ronul .'rin6ilor mei du.' 2! de ani de exil/ n a*e-#i 2! de ani am s#udia#" am sonda#" am analiza# oamenii -i lu*rurile din )ran6a a*eas#a *are mi%era f'+'dui#'" .en#ru *a" a9uns la 6in#a dorin6elor mele" o for6' .e *are o 6ineam 1n m2n' s' ex.lodeze -i s' m' zdrobeas*'/// Sire" fa#ali#a#ea" murmur' minis#rul" sim6ind *' o a#are +reu#a#e" a#2# de ne1nsemna#' .en#ru des#in" a9un+ea s' s#riveas*' un om/ ?a s' zi*'" *eea *e s.uneau des.re noi du-manii no-#ri es#e adev'ra#8 ($%am 1nv'6a# nimi*" n%am ui#a# nimi*(= Da*' eram #r'da# *a el" 1n*' m' *onsolam" dar s' m' +'ses* 1n mi9lo*ul unor oameni ridi*a6i de mine la demni#'6i" *are #rebuiau s' ve+5eze asu.ra mea *u mul# mai mul#' +ri9' de*2# asu.ra lor" *'*i si#ua6ia mea es#e -i a lor" 1nain#ea mea ei nu erau nimi*" du.' mine ei nu vor mai fi nimi*" -i s' .ier 1n *5i. 9alni* .rin in*a.a*i#a#e" .rin ine.6ie> O" da" domnule" ai dre.#a#e8 fa#ali#a#ea> Minis#rul s#'#ea 1n*ovoia# sub 1nfri*o-'#oarea 1nvinov'6ire/ Domnul de Cla*as 1-i -#er+ea frun#ea .lin' de sudoare/ ?illefor# z2mbea 1n +2ndu%i" *'*i 1-i sim6ea im.or#an6a s.ori#'/ S' *ad" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" *are sondase de la .rima o% *5ire abisul 1n *are se 1n*lina monar5ia" s' *ad -i s' aflu des.re *'derea mea .rin #ele+raf/ O5" a- fi .refera# s' ur* .e e-afodul fra#elui meu"

Ludovi* al Q?I%lea" de*2# s' *obor as#fel s*ara de la ,uileries alun+a# de ridi*ol/// Domnule" dumnea#a nu -#ii *e 1nseamn' ridi*olul 1n )ran6a" -i #o#u-i ar fi #rebui# s' -#ii/ Sire" sire" murmur' minis#rul" fie%v' mil'/// A.ro.ie%#e" domnule de ?illefor#" *on#inu' re+ele" adres2ndu%se #2n'rului *are" 1n .i*ioare" nemi-*a# -i re#ras" urm'rea mersul *onversa6iei a*es#eia 1n *are .lu#ea n'u* des#inul unui re+a#/ A.ro.ie%#e -i s.une%i domnului *' .u#ea s' afle dinain#e #o# *e nu a -#iu#/ Sire" era ma#erialmen#e *u ne.u#in6' s' se +5i*eas*' .roie*#ele .e *are omul a*es#a le as*undea 1n#re+ii lumi/ Ma#erialmen#e *u ne.u#in6'= Da" vorb' mare" domnule/ Din neferi*ire exis#' vorbe mari" *a -i oameni mari" i%am m'sura# eu/ Ma#erialmen#e *u ne.u#in6' unui minis#ru *are are o adminis#ra6ie" birouri" a+en6i" s.ioni -i 1!@ de mii de fran*i fonduri se*re#e" s' -#ie *e se .e#re*e la B@ de le+5e de *oas#ele )ran6ei= Ei" bine" ui#e%l .e domnul a*es#a" *are n%avea ni*i una din resursele dumi#ale la dis.ozi6ie" ui#e%l .e domnul" un sim.lu ma+is#ra#" *are -#ia mai mul# de*2# dumnea#a" *u 1n#rea+a dumi#ale .oli6ie" -i *are mi%ar fi salva# *oroana da*' avea *a dumnea#a dre.#ul s' diri9eze un #ele+raf/ 0rivirea minis#rului .oli6iei se 1n#oarse *u o ex.resie de *iud' .rofun% d' asu.ra lui ?illefor#" *are 1-i 1n*lin' *a.ul *u modes#ia #riumfului/ $u s.un as#a .en#ru dumnea#a" Cla*as" *on#inu' Ludovi* al Q?III%lea" *'*i da*' n%ai des*o.eri# nimi*4 ai avu# *el .u6in in#eli+en6a de a .ersevera 1n b'nuiala dumi#ale/ Al#ul ar fi so*o#i#" .oa#e" des#'inuirea domnului de ?illefor# *a ne1nsemna#' sau su+era#' de o ambi6ie venal'/ 7uvin#ele erau o aluzie la a*elea .e *are minis#rul .oli6iei le ros#ise a#2# de 1n*rez'#or *u un *eas 1nain#e/ ?illefor# 1n6elese 9o*ul re+elui/ Al#ul s%ar fi l'sa# .oa#e dus de be6ia laudei/ El se #emea 1ns' s'%-i fa*' un du-man de moar#e din minis#rul .oli6iei" de-i sim6i *' a*es#a era .ierdu# 1n *5i. irevo*abil/ n#r%adev'r" minis#rul *are" 1n .leni#udinea .u#erii sale" nu -#iuse s' +5i*eas*' #aina lui $a.oleon" .u#ea" 1n zv2r*olirile a+oniei s%o in#uias*' .e a lui ?illefor#/ 0en#ru a*eas#a era de a9uns s'%l *er*e#eze .e Dan#<s/ i veni de*i 1n a9u#or minis#rului" 1n lo* s'%l *o.le-eas*'/ Sire" s.use ?illefor#" re.ezi*iunea evenimen#ului e de na#ur' s' do%vedeas*' Maies#'6ii voas#re *' numai Dumnezeu .u#ea s'%l 1m.iedi*e" s#2rnind o fur#un'/ 7eea *e Maies#a#ea voas#r' *rede" 1n *e m' .rive-#e" *' ar fi efe*#ul unei .rofunde .ers.i*a*i#'6i" se da#oreaz' .ur -i sim.lu 5azardului/ Am .rofi#a# de a*es# 5azard *a un servi#or devo#a#" a#2#a #o#/ $u%mi a*orda6i mai mul# de*2# meri#" sire" .en#ru a nu reveni vreoda#' asu.ra .rimei im.resii .e *are v' ve6i fi f'*u#%o des.re mine/ Minis#rul .oli6iei mul6umi #2n'rului .rin#r%o .rivire elo*ven#'" iar ?il% lefor# 1n6elese *' izbu#ise 1n .roie*#ul s'u" *'" adi*'" f'r' s' .iard' din re*uno-#in6a re+elui" 1-i f'*use un .rie#en .e *are .u#ea s' *on#eze la nevoie/ Cine" +l'sui re+ele/ Ai a*um" domnilor" *on#inu' el" 1n#or*2ndu%se s.re domnul de Cla*as -i s.re minis#rul .oli6iei" nu mai am nevoie de dumneavoas#r'" as#fel *' .u#e6i s' v' re#ra+e6i/ 7eea *e r'm2ne de f'*u# es#e de resor#ul minis#rului r'zboiului/ Es#e o feri*ire" sire" s.use domnul de Cla*as" *' .u#em s' ne bizuim .e arma#'/ Maies#a#ea voas#r' -#ie *2# de devo#a#' +uvernului ?os#ru o zu+r'ves* #oa#e ra.oar#ele/ $u%mi mai .omeni de ra.oar#e/ A#iu a*um" du*e" *2#' 1n*redere se .oa#e avea 1n ele/ A" dar 1n le+'#ur' *u ra.oar#ele8 domnule baron" *e ai afla# nou *u .rivire la afa*erea din s#rada Sain#%3a*Uues=

Asu.ra afa*erii din s#rada Sain#%3a*Uues= ex*lam' ?illefor#" ne.u% #2ndu%-i re6ine un s#ri+'#/ Dar o.rindu%se numaide*2#8 Ier#are" sire" s.use el" devo#amen#ul meu .en#ru Maies#a#ea voas#r' m' fa*e s' ui# 1n#runa" nu res.e*#ul *e am .en#ru ea" res.e*#ul a*es#a es#e .rea ad2n* s'.a# 1n inima mea" *i re+ulile e#i*5e#ei/ S.une" domnule" de*lar' Ludovi* al Q?III%lea/ Ai *'.'#a# as#'zi dre.#ul de a in#ero+a/ Sire" r's.unse minis#rul .oli6iei" #o*mai veneam as#'zi s' dau Ma% ies#'6ii voas#re informa6iile noi .e *are le *ulesesem *u .rivire la a*es# evenimen#" *2nd a#en6ia Maies#'6ii voas#re a fos# ab'#u#' de #eribila *a#as#rof' din +olf/ A*es#e informa6ii n%ar mai .rezen#a a*um ni*i un in#eres .en#ru re+e/ Dim.o#riv'" domnule" dim.o#riv'" s.use Ludovi* al Q?III%lea" *red *' afa*erea a*eas#a are o le+'#ur' dire*#' *u a*eea *are ne .reo*u.'" iar moar#ea +eneralului Wuesnel ne va .une .oa#e .e *alea unui mare *om.lo# in#ern/ Auzind de numele +eneralului Wuesnel" ?illefor# se 1nfior'/ n#r%adev'r" sire" relu' minis#rul .oli6iei" #o#ul ar 1ndre.#'6i s' se *read' *' moar#ea nu e rezul#a#ul unei sinu*ideri" *um se b'nuise la 1n*e.u#" *i al unui asasina#8 +eneralul Wuesnel ie-ea" du.' *2# se .are" de la un *lub bona.ar#is#" *2nd a dis.'ru#/ ;n ne*unos*u# 1l *'u#ase 1n diminea6a a*eea -i 1i d'duse 1n#2lnire 1n s#rada Sain#%3a*Uues/ Din neferi*ire" vale#ul +eneralului" *are 1l .ie.#'na 1n momen#ul *2nd ne*unos*u#ul a fos# in#rodus 1n *abine#" a auzi# bine *' el men6iona s#rada Sain#%3a*Uues" dar n%a re6inu# num'rul/ 0e m'sur' *e minis#rul .oli6iei d'dea re+elui Ludovi* al Q?III%lea a% *es#e informa6ii" ?illefor#" *are .'rea sus.enda# de buzele lui" ro-ea -i .'lea/ Re+ele se 1n#oarse s.re el/ Dumnea#a nu e-#i de .'rere *u mine" domnule de ?illefor#" *' +e% neralul Wuesnel" des.re *are se .u#ea *rede *' e a#a-a# uzur.a#orului" dar *are" 1n reali#a#e" era *u #o#ul de .ar#ea mea" a .ieri# vi*#ima unei *a.*ane bona.ar#is#e= Es#e .osibil" sire" r's.unse ?illefor#/ Dar mai mul# de*2# a#2# nu se -#ie= Sun#em .e urmele omului *are i%a da# 1n#2lnire/ 0e urmele lui= re.e#' ?illefor#/ Da" servi#orul i%a da# semnalmen#ele/ ;n b'rba# 1n#re !@%!1 de ani" brun" *u o*5ii ne+ri a*o.eri6i de s.r2n*ene +roase -i .ur#2nd mus#'6i/ Era 1mbr'*a# *u o redin+o#' albas#r' -i avea la bu#onier' o roze#' de ofi6er al Le+iunii de Onoare/ Ieri a fos# urm'ri# un individ ale *'rui semnalmen#e r's.und exa*# *elor .e *are le%am men6iona# dar s%a .ierdu# la *ol6ul s#r'%zii 3ussienne -i al s#r'zii 7oU%D:ron/ ?illefor# se s.ri9ini de s.'#arul unui 9il64 *'*i" .e m'sur' *e minis#rul .oli6iei vorbea" el sim6ea *um .'m2n#ul 1i fu+e de sub .i*ioare/ 72nd v'zu 1ns' *' ne*unos*u#ul a s*'.a# de urm'rirea a+en#ului" res.ir'/ Domnule" 1l vei *'u#a .e omul a*es#a" s.use re+ele minis#rului .oli6iei/ 7'*i" da*' a-a *um #o#ul m' 1ndre.#'6e-#e s' *red" +eneralul Wuesnel" *are ne%ar fi fos# a#2# de folosi#or 1n momen#ul a*es#a" a *'zu# vi*#ima unei *rime" bona.ar#is#' sau nu" vreau *a asasinii lui s' fie *run# .ede.si6i/ ?illefor# avu nevoie de #o# s2n+ele re*e .en#ru a nu #r'da +roaza ins.ira#' de re*omandarea re+elui/ Lu*ru *iuda#" *on#inu' re+ele *u o mi-*are de *iud'" .oli6ia *rede *' a s.us #o#ul a#un*i *2nd a s.us a fos# s'v2r-i#' o *rim'" -i *' a f'*u#

#o#ul *2nd a ad'u+a#8 sun#em .e urma vinova6ilor/ Sire" n'd'9duies* *'" *el .u6in 1n .rivin6a a*eas#a" Maies#a#ea voas#r' va fi sa#isf'*u#'/ Cine" vom vedea/ $u #e mai re6in" baroane/ Domnule de ?illefor#" desi+ur *' e-#i obosi# de *'l'#oria lun+' .e *are ai f'*u#%o/ Du%#e de #e o% di5ne-#e/ Ai #ras f'r' 1ndoial' la .'rin#ele dumi#ale= O .2nz' de lumin' #re*u .es#e o*5ii lui ?illefor#/ $u" sire" s.use el/ Am #ras la 5o#elul Madrid din s#rada ,ournon/ Dar l%ai v'zu#= Sire" am *'u#a# s' fiu adus 1n#2i la domnul du*e de Cla*as/ Dar 1l vei vedea" 1mi 1n*5i.ui/ $u *red" Sire/ A" adev'ra#" s.use Ludovi* al Q?III%lea" z2mbind 1n a-a fel 1n*2# s' ara#e *' re.e#a#ele%i 1n#reb'ri nu au fos# f'*u#e f'r' in#en6ie/ ;i#am *' dumnea#a e-#i 1n *onfli*# *u domnul $oir#ier -i *' a*es#a es#e un nou sa% *rifi*iu f'*u# *auzei re+ale .en#ru *are #rebuie s' #e des.'+ubes*/ Sire" bun'#a#ea .e *are mi%o ara#' Maies#a#ea voas#r' e o re*om% .ens' *are de.'-e-#e a-a de mul# #oa#e ambi6iile mele" 1n*2# nu mai am *e s' *er re+elui/ $%are a fa*e" domnule" nu #e vom ui#a" fii si+ur4 .2n' una al#a Gre% +ele des.rinse *ru*ea Le+iunii de onoare .e *are o .ur#a de obi*ei .e 5aina sa albas#r'" l2n+' *ru*ea Sf2n#ului Ludovi*" deasu.ra .l'*ii ordinului 7armel -i Sain#%Lazare -i" d2nd%o lui ?illefor#H" .2n' una al#a" s.use el" ia *ru*ea a*eas#a/ Sire" +l'sui ?illefor#" Maies#a#ea voas#r' se 1n-eal'" *ru*ea a*eas#a es#e de ofi6er/ Ia%o a-a *um e" domnule" 1i s.use Ludovi* al Q?III%lea/ $%am vreme s' *er al#a" Cla*as vei avea +ri9' s' fie elibera# breve#ul domnului de ?illefor#/ O*5ii lui ?illefor# se umezir' *u o la*rim' de bu*urie or+olioas'/ Lu' *ru*ea -i o s'ru#'/ Ai a*um" 1n#reb' el" *are sun# ordinele .e *are Maies#a#ea voas#r' 1mi fa*e onoarea de a mi le da= Odi5ne-#e%#e a#2# *2# sim6i nevoie -i +2nde-#e%#e *'" ne.u#2ndu%m' servi la 0aris" .o6i s'%mi fii la Marsilia de *el mai mare folos/ Sire" r's.unse ?illefor# 1n*lin2ndu%se" 1n#r%o or' am .'r'si# 0ari% sul/ Du%#e domnule" s.use re+ele" iar da*' #e voi ui#a Gmemoria re+ilor e s*ur#'H nu #e #eme s'%mi readu*i amin#e/// Domnule baron" d' ordin s' fie *5ema# minis#rul de r'zboi/ R'm2i" Cla*as/ Domnule" 1i s.use minis#rul .oli6iei lui ?illefor#" ie-ind de la ,uile% ries" ai in#ra# .e .oar#a .rin*i.al' -i *ariera dumi#ale es#e asi+ura#'/ (?a fi ea lun+' oare=( murmur' ?illefor#" salu#2ndu%l .e minis#rul a *'rui *arier' era sf2r-i#' -i *'u#2nd din o*5i o #r'sur' s' se 1n#oar*' a*a% s'/ O #r'sur' #re*ea .e *5ei/ ?illefor# 1i f'*u un semn" #r'sura se a.ro.ie4 ?illefor# 1-i d'du adresa -i se arun*' 1n fundul #r'surii l's2ndu%se 1n voia viselor sale ambi6ioase/ 0es#e ze*e minu#e" ?illefor# se afla la 5o#el4 .orun*i s'%i fie .re+'#i6i *aii .es#e dou' ore -i s' i se serveas*' de9unul/ ,o*mai se a-ez' la mas'" *2nd soneria r'sun' sub o m2n' vi+uroas'8 vale#ul se duse s' des*5id'" iar ?illefor# auzi un +las *are%i .ronun6a numele/ 7ine o fi afla# *' sun# ai*i= se 1n#reb' #2n'rul/ n momen#ul a*ela" vale#ul rein#r'/

Ei" *e e= 1n#reb' ?illefor#/ 7ine a suna#=/ 7ine m' *au#'= ;n s#r'in *are nu vrea s'%-i s.un' numele/ 7um= ;n s#r'in *are nu vrea s'%-i s.un' numele= Ai *e .of#e-#e de la mine s#r'inul= ?rea s' vorbeas*' domnului/ Mie= Da/ M%a numi#= Absolu#/ Ai *um ara#' s#r'inul= Domnule" e un b'rba# *am de *in*ize*i de ani/ S*ur#= nal#= 7am de #alia domnului/ Crun sau blond= Crun" foar#e brun8 .'r ne+ru" o*5i ne+ri" s.r2n*ene ne+re/ Ai 1mbr'*a#" 1n#reb' re.ede ?illefor#" 1mbr'*a# 1n *e fel= 7u o redin+o#' albas#r'" 1n*5eia#' de sus -i .2n' 9os" de*ora# *u Le+iunea de onoare/ El e" murmur' ?illefor#" .'lind/ Ei" la naiba" s.use" ar'#2ndu%se 1n .ra+ individul ale *'rui sem% nalmen#e le%am da# 1n dou' r2nduri .2n' a*um8 frumoase maniere/ La Marsilia e oare obi*eiul *a fiii s'%-i sileas*' .'rin#ele s' fa*' an#i*amer'= ,a#'" ex*lam' ?illefor#4 a-adar" nu m%am 1n-ela#" b'nuiam *' e-#i dumnea#a/// A#un*i" da*' b'nuiai *' sun# eu" relu' noul veni#" .un2ndu%-i bas% #onul 1n#r%un *ol6 -i .'l'ria .e un s*aun" d'%mi voie" dra+' &:rard" s'%6i s.un *' nu e delo* frumos din .ar#ea #a s' m' fa*i s' a-#e.# a#2#a/ Las'%ne" &ermain" +l'sui ?illefor#/ Servi#orul ie-i" #r'd2nd o v'di#' uimire/ QII ,A,EL AI )I;L Domnul $oir#ier" *'*i 1n#r%adev'r el era" 1l urm'ri din o*5i .e servi#or" .2n' *2nd a*es#a 1n*5ise u-a/ A.oi" #em2ndu%se" desi+ur" s' nu as*ul#e 1n an#i*amer'" o redes*5ise imedia#/ 0re*au6ia nu fu de .risos" iar iu6eala *u *are &ermain se re#rase dovedi *' el era s*u#i# de .'*a#ul *are i%a .ierdu# .e .rimii no-#ri .'rin6i/ Domnul $oir#ier se os#eni a.oi s' 1n*uie sin+ur u-a an#i*amerei" du.' *are 1n*uie u-a *amerei de dormi#" #rase z'voarele -i se 1na.oie *u m2na 1n#ins' s.re ?illefor#" *are%i urm'rise #oa#e mi-*'rile *u o uimire din *are 1n*' nu%-i revenise/ O" dra+ul meu &:rard" s.use el #2n'rului" .rivindu%l *u un z2mbe# a *'rui ex.resie .u#ea fi defini#' anevoie" -#ii *' nu ai aerul de a fi 1n*2n#a# *' m' vezi= Ca da" #a#'" +l'sui ?illefor#" sun# 1n*2n#a#" dar m' a-#e.#am a-a de .u6in la vizi#a dumi#ale" 1n*2# ea m%a *am ului#/ Dra+ul meu" urm' domnul $oir#ier" a-ez2ndu%se" *red *' -i eu a.u#ea" s'%6i s.un la fel/ 7um" 1mi anun6i lo+odna la Marsilia .en#ru 2 fe% bruarie" iar la T mar#ie e-#i la 0aris= ,a#'" nu #e .l2n+e *' sun# ai*i" s.use &:rard" a.ro.iindu%se de domnul $oir#ier" *'*i am veni# .en#ru dumnea#a" iar *'l'#oria mea #e va salva .oa#e/ Serios= s.use domnul $oir#ier" 1n#inz2ndu%se mola#i* 1n 9il64 serios= Ia .oves#e-#e%mi" domnule ma+is#ra#/ E desi+ur *eva serios/ ,a#'" ai auzi# vorbindu%se de un *lub bona.ar#is# *are%-i 6ine -e%

din6ele 1n s#rada Sain#%3a*Uues= $um'rul !T= Da" eu sun# vi*e%.re-edin#ele lui/ ,a#'" s2n+ele dumi#ale re*e m' 1nfioar'/ 7e vrei" dra+ul meu" *2nd ai fos# .ros*ris de mon#a+narzi" *2nd ai ie-i# din 0aris 1n#r%o *'ru6' *u f2n" *2nd ai fos# fu+'ri# .rin *2m.iile Cor% deaux%ului de *o.oii lui Robes.ierre" as#a #e o6ele-#e .en#ru mul#e/ 7on#i% nu' de*i/ Ei" *e s%a .e#re*u# la *lubul din s#rada Sain#%3a*Uues= A fos# *5ema# a*olo +eneralul Wuesnel" -i +eneralul Wuesnel" .le*a# la O seara de la el de%a*as'" a fos# re+'si# a #reia zi 1n Sena/ Ai *ine 6i%a .oves#i# is#oria as#a 5azlie= nsu-i re+ele" domnule/ Ei" bine" eu 1n s*5imbul .ove-#ii dumi#ale" *on#inu' $oir#ier" 16i voi *omuni*a o ves#e/ 7red *' -#iu" #a#'" *e vrei s'%mi s.ui/// A" -#ii de debar*area Maies#'6ii sale m.'ra#ul= ,'*ere" #a#'" #e ro+" mai 1n#2i .en#ru dumnea#a" -i a.oi .en#ru mine/ Da" *uno-#eam ves#ea -i o *uno-#eam *5iar 1nain#ea dumi#ale" *'*i de #rei zile +ones* nebun de la Marsilia la 0aris" *u *iuda *' nu .o# #rimi#e la 2@@ de le+5e 1nain#ea mea +2ndul *are 1mi fri+e min#ea/ De a*um #rei zile= E-#i nebun/ A*um #rei zile 1m.'ra#ul nu era 1m% bar*a#/ $%are a fa*e" -#iam .roie*#ul/ Ei" *um= 0rin#r%o s*risoare *are 6i%era adresa#' din insula Elba/ Mie= Dumi#ale" -i .e *are am sur.rins%o 1n .or#ofelul mesa+erului/ Da*' s*risoarea *'dea 1n m2inile al#*uiva" 1n *easul a*es#a" #a#'" ai fi fos# .oa#e 1m.u-*a#/ 0'rin#ele lui ?illefor# 1n*e.u s' r2d'/ Daide" 5aide" s.use el" se .are *' Res#aura6ia a 1nv'6a# de la im.% riu modul de a rezolva +rabni* *5es#iunile/// m.u-*a#" dra+ul meu= 7e .ri.i# e-#i> Dar unde e s*risoarea= ,e *unos* .rea bine *a s' m' #em *' ai l'sa#%o .e undeva/ Am ars%o" de #eam' s' nu r'm2n' vreun *r2m.ei" *'*i s*risoarea 1nsemna *ondamnarea dumi#ale/ Ai .ierzania vii#orului dumi#ale" r's.unse $oir#ier *u r'*eal'/ Da" 1n6ele+" dar n%am mo#ive s' m' #em/ )a* mai mul# de*2# a#2#" domnule" #e salvez/ La naiba" *5es#ia devine mai drama#i*'8 ex.li*'%#e/ Domnule" revin la *lubul din s#rada Sain#%3a*Uues/ Se .are *' *lubul a*es#a s#' 1n sufle#ul domnilor de la .oli6ie/ De *e nu l%au *'u#a# mai bine= L%ar fi +'si#/ $u l%au +'si#" dar sun# .e urma lui/ A#iu" 's#a e *uv2n#ul *onsa*ra#8 *2nd .oli6ia r'm2ne de ru-ine s.une *' e .e urme" iar +uvernul a-#ea.#' lini-#i# ziua *2nd ea va veni s' s.un'" *u ure*5ile .le*a#e" *' urma e .ierdu#'/ Da" dar a fos# +'si# un *adavru/ &eneralul Wuesnel a fos# u*is -i" 1n #oa#e 6'rile din lume" a*eas#a se nume-#e *rim'/ 7rim'" zi*i= $imi* nu dovede-#e *' +eneralul a fos# vi*#ima unei *rime/ Milni* se +'ses* 1n Sena oameni *are s%au arun*a# din des.erare" *are s%au 1ne*a#" ne-#iind s' 1noa#e/ ,a#'" -#ii foar#e bine *' +eneralul nu s%a 1ne*a# din des.erare -i *' nu se s*'lda nimeni 1n Sena 1n luna ianuarie/ $u" nu #'+'dui" moar#ea a*eas#a .oar#' *alifi*a#ivul de *rim'/ Ai *ine a *alifi*a#%o as#fel= 75iar re+ele/

Re+ele= l *redeam des#ul de filosof *a s' 1n6elea+' *'" 1n .oli#i*'" nu exis#' *rim'/ n .oli#i*'" dra+ul meu" -#ii *a -i mine *' nu exis#' oa% meni" *i idei/ $u sen#imen#e" *i in#erese/ n .oli#i*' nu se u*ide un om" se su.rim' un obs#a*ol" a#2#a #o#/ ?rei s' -#ii *um s%au .e#re*u# lu*rurile/ Ei bine" am s'%6i s.un/ 7redeam *' .u#em s' *on#'m .e +eneralul Wuesnel" fiind*' ne fusese re*omanda# de .e insula Elba/ ;nul din#re noi" se du*e la el -i 1l invi#' s' vin' 1n s#rada Sain#%3a*Uues" la o adunare unde va +'si .rie#eni/ El vine -i i se desf'-oar' #o# .lanul4 .le*area din insula Elba" de% bar*area .roie*#a#'/ A.oi" du.' *e el a as*ul#a# #o#ul" a auzi# #o#ul" *2nd nu mai avea *e afla" r's.unde *' es#e re+alis#/ )ie*are e .us s' fa*' un 9ur'm2n#" el 1l fa*e" dar *u a#2#a rea voin6'" 1n*2# 1nsemna mai de+rab' a%l is.i#i .e Dumnezeu/ 7u #oa#e a*es#ea" +eneralul a fos# l'sa# s' ias' liber" absolu# liber/ A*as' nu s%a mai 1n#ors/ 7e vrei" dra+ul meu= De la noi a .le*a#" dar o fi +re-i# drumul" a#2#a #o#/ 7rim'> $u z'u" m' uime-#i" ?illefor#/ Dumnea#a" subs#i#u# de .ro*uror re+al" *ons#ruind o a*uzare .e dovezi a-a de -ubrede/// Mi%a veni# mie vreoda#' 1n +2nd s'%6i s.un" *2nd 16i exer*i6i meseria de re+alis# -i fa*i s' se #aie *a.ul unuia din#re ai mei8 ()iule" ai s'v2r-i# o *rim'=( $u/ Am s.us8 ()oar#e bine" domnule" ai *omb'#u# vi*#orios/ M2ine revan-a/( Dar" #a#'" ia seama" revan-a a*eas#a va fi +rozav'" *2nd ne%o vom lua noi/ $u #e 1n6ele+/ ,e bizui .e 1n#oar*erea uzur.a#orului= M'r#urises*/ ,e 1n-eli" #a#'/ $u va fa*e ni*i ze*e le+5e 1n in#eriorul )ran6ei f'r' s' fie urm'ri#" fu+'ri#" .rins *a o fiar'/ Dra+ul meu" 1m.'ra#ul es#e 1n momen#ul a*es#a .e drumul s.re &renoble" la 1@ sau la 12 va fi la LVon" -i la 2@ sau 2! la 0aris/ 0o.ula6ia se va ridi*a/// 0en#ru a veni 1n 1n#2m.inarea lui/ $%are *u el de*2# *26iva oameni -i se vor #rimi#e *on#ra lui arma#e/ 7are vor forma o es*or#' .en#ru in#rarea 1n *a.i#al'/ $u z'u" dra+' &:rard" nu e-#i de*2# un *o.il/ ,e *rezi bine informa#" .en#ru *' un #ele+raf 16i s.une" la #rei zile du.' debar*are8 (;zur.a#orul a debar*a# la 7annes" *u *26iva oameni4 sun#em 1n urm'rirea lui/( Dar unde *= 7e fa*e= Dabar nu ai/ E urm'ri#" a#2#a -#ii/ Ei bine" va fi urm'ri# as#fel .2n' la 0aris" f'r' s' se #ra+' un fo*/ &renoble -i LVonul sun# ora-e fidele" *are%i vor o.une o barier' de ne#re*u#/ &renoble 1i va des*5ide .or6ile *u en#uziasm/ LVonul 1n#re+ va veni s'%l 1n#2m.ine/ 7rede%m'" sun#em #o# a#2# de bine informa6i *a -i voi" iar .oli6ia noas#r' .re6uie-#e *2# a voas#r'/ ?rei o dovad'= ?roiai s'%mi as*unzi *'l'#oria dumi#ale -i #o#u-i am -#iu# de sosirea dumi#ale la o 9um'#a#e de or' du.' *e ai #re*u# bariera/ $u i%ai da# adresa de*2# vizi#iului/ Ei bine" 16i *unos* adresa" -i dovada es#e *' vin exa*# 1n momen#ul *2nd #e a-ezi la mas'/ Sun' de*i" -i *ere 1n*' un #a*2m/ ?om m2n*a 1m.reun'/ n#r%adev'r" r's.unse ?illefor#" .rivindu%-i .'rin#ele *u uimire4 1n% #r%adev'r" 1mi .ari bine informa#/ Ei" doamne" lu*rul e foar#e sim.lu/ ?oi" *are 6ine6i .u#erea" nu ave6i de*2# mi9loa*ele .e *are le d' banul/ $oi" *are o a-#e.#'m" le avem .e a*elea .e *are le d' devo#amen#ul/ Devo#amen#ul= 1n#reb' ?illefor# r2z2nd/ Da" devo#amen#ul" a-a se nume-#e 1n #ermeni *ins#i6i ambi6ia *are n'd'9duie-#e/

Ai .'rin#ele lui ?illefor# 1n#inse sin+ur m2na s.re *ordonul soneriei .en#ru a *5ema servi#orul" .e *are nu%l *5ema fiul/ ?illefor# 1i o.ri bra6ul/ S#ai" #a#'" 1n*' un *uv2n#" +l'sui #2n'rul/ S.une/ Ori*2# de .ros# or+aniza#' ar fi .oli6ia re+elui" ea -#ie #o#u-i un a% m'nun# +rozav/ 7are= Semnalmen#ele omului *are" 1n diminea6a zilei *2nd a dis.'ru# +eneralul Wuesnel" s%a .rezen#a# la el/ A" is#ea6a .oli6ie -#ie as#a= Ai *are sun# a*es#ea= ,enul brun" .'r" favori6ii -i o*5i ne+ri" redin+o#' albas#r' 1n*5eia#' .2n' la b'rbie" roze#a de ofi6er al Le+iunii de onoare la bu#onier'" .'l'rie *u boruri lar+i -i bas#on de #res#ie/ A5a" -#ie as#a= s.use $oir#ier/ Ai de *e a#un*i nu a .us m2na .e om= 0en#ru *' l%a .ierdu# ieri sau alal#'ieri la *ol6ul s#r'zii 7oU%D:ron/ 72nd 16i s.uneam *u *' .oli6ia voas#r' es#e o .roas#'/// Da" dar din#r%un momen# 1n#r%al#ul .oa#e s'%l +'seas*'/ Da" s.use $oir#ier" .rivind *u ne.'sare 1n 9uru%i/ Da" da*' omul n%ar fi 1n-#iin6a#4 dar es#e" -i" ad'u+' el z2mbind" 1-i va s*5imba fizionomia -i *os#umul/ Ros#ind *uvin#ele a*es#ea" el se ridi*'" 1-i s*oase redin+o#a -i *rava#a" se 1ndre.#' s.re o mas' .e *are erau .re+'#i#e #oa#e obie*#ele de #oale#' ale fiului s'u" lu' un bri*i" 1-i s'.uni *5i.ul -i" *u o m2n' .erfe*# si+ur'" d'du 9os favori6ii *om.romi6'#ori *are ofereau .oli6iei un do*umen# a-a de .re6ios/ ?illefor# 1l .rivea *u o +roaz' 1n *are in#ra -i admira6ie/ Du.' re#ezarea favori6ilor" $oir#ier d'du .'rului al#' form'4 lu'" 1n lo*ul *rava#ei ne+re" una *olora#'" *are se afla deasu.ra unui +eaman#an des*5is4 1mbr'*'" 1n lo*ul redin+o#ei albas#re" 1n*5eia#' .2n' la +2#" o re% din+o#' *afenie -i r's*roi#' a lui ?illefor#4 1n*er*' la o+lind' .'l'ria *u boruri 1n#oarse a #2n'rului" .'ru mul6umi# de *um 1i venea -i" l's2ndu%-i bas#onul de #res#ie 1n *ol6ul *'minului unde%l .usese" f'*u s' -uiere 1n m2na%i nervoas' o nuielu-' de bambus *u *are ele+an#ul subs#i#u# d'dea mersului s'u a*ea dezinvol#ur' *e forma una din *ali#'6ile%i de seam'/ Ei" s.use el" 1n#or*2ndu%se s.re fiul s'u" du.' *e #ransformarea fu +a#a" *rezi *' .oli6ia #a m' re*unoa-#e a*um= $u" #a#'" 1n+'im' ?illefor#/ 7el .u6in a-a n'd'9duies*/ A*um" dra+' &:rard" *on#inu' $oir#ier" m' 1n*red 1n .ruden6a #a .en#ru a fa*e s' dis.ar' #oa#e lu*rurile as#ea .e *are #i le las 1n +ri9'/ O" fii lini-#i#" #a#'" s.use ?illefor#/ Da" da> A*um *red *' #u ai dre.#a#e -i *' se .rea .oa#e" 1n#r%ade% v'r" s'%mi fi salva# via6a/ Dar fii .e .a*e" 16i voi 1na.oia servi*iul *ur2nd/ ?illefor# *l'#in' din *a./ $u e-#i *onvins= $'d'9duies*" *el .u6in" *' #e 1n-eli/ Ai s'%l mai vezi .e re+e= 0oa#e/ ?rei s' #re*i 1n o*5ii lui dre.# .rofe#= ,a#'" .rofe6ii nenoro*irii sun# r'u veni6i la *ur#e/ Da" dar 1n#r%o zi sau al#a li se fa*e dre.#a#e/ Ai" .resu.un2nd o a doua Res#aura6ie" vei #re*e a#un*i dre.# un om mare/ n sf2r-i#" *e s'%i s.un re+elui= S.une%i a*es#ea8 (Sire" sun#e6i 1n-ela# asu.ra s.iri#ului arma#ei/

7el .e *are 1l numi6i la 0aris *'.*'unul din 7orsi*a -i *'ruia la $evers i se mai s.une uzur.a#orul" se nume-#e de .e a*um la LVon" Cona.ar#e" -i la &renoble" m.'ra#ul/ l *rezi fu+'ri#" urm'ri#/ El mer+e" se re.ede *a vul#urul .e *are%l readu*e/ Solda6ii .e *are 1i *rezi a+oniz2nd de foame" fr2n6i de oboseal'" +a#a s' dezer#eze" s.ores* *a a#omii de z'.ad' 1n 9urul ful+ului *are se .re*i.i#'/ Sire" .lea*'/ Las' )ran6a 1n m2na adev'ra#ului ei s#'.2n *are n%a *um.'ra#%o" *i a *u*eri#%o/ 0lea*'" sire" nu .en#ru *' #e%ar .a-#e vreun .eri*ol" adversarul vos#ru es#e de%a9uns de #are *a s' v' +ra6ieze" *i .en#ru *' ar fi umili#or .en#ru un ne.o# al Sf2n#ului Ludovi* s'%-i da#oreze via6a omului de la Ar*ole" de la Maren+o -i de la Aus#erli#z/ S.une%i as#ea" &:rard" sau" mai bine zis" .lea*'" nu%i s.une nimi*4 #'inuie-#e%6i *'l'#oria/ $u #e l'uda *u *e%ai veni# s' fa*i -i *u *e%ai f'*u# la 0aris/ Reia%6i .os#ul" 1n#oar*e%#e la Marsilia noa.#ea" in#r' la #ine .rin#r%o u-' dosni*' -i r'm2i a*olo" *umin#e" umil" ne-#iu#or mai *u seam' inofensiv" *'*i" de da#a a*eas#a 16i 9ur" vom .ro*eda *u oameni vi+uro-i" *are%-i *unos* du-manii/ Du%#e" fiul meu" du%#e" dra+' &:rard" -i" 1n s*5imbul su.unerii fa6' de ordinele .'rin#e-#i sau" da*' .referi" 1n s*5imbul res.e*#ului .en#ru sfa#urile unui .rie#en" #e vom men6ine la lo*ul #'u/ ?a fi" ad'u+' $oir#ier z2mbind" un mi9lo* .en#ru #ine de a m' salva 1n*' o da#' da*' bas*ula .oli#i*' #e va readu*e .e #ine sus" -i .e mine 9os/ Adio" dra+' &:rard/ La vii#oarea #a *'l'#orie" s' #ra+i la mine/ Ai $oir#ier ie-i *u lini-#ea *are nu%l .'r'sise o *li.' *2# 6inuse anevo% ioasa *onversa6ie/ 0alid -i a+i#a#" ?illefor# aler+' la fereas#r'" desf'*u .erdeaua -i 1l v'zu #re*2nd *alm" ne#ulbura#" .rin#re doi sau #rei oameni *u 1nf'6i-are sus.e*#'" as*un-i la *ol6ul s#r'zilor" -i *are s#'#eau .oa#e a*olo *a s'%l ares#eze .e omul *u favori6i ne+ri" *u redin+o#' albas#r' -i *u .'l'rie *u boruri la#e/ ?illefor# r'mase as#fel 1n .i*ioare" res.ir2nd +reu" .2n' *2nd .'rin#ele s'u dis.'ru la r's.2n#ia CussV/ A#un*i se n'.us#i asu.ra obie*#elor .'r'si#e de el" b'+' 1n fundul +eaman#anului *rava#a nea+r' -i redin+o#a albas#r'" mo#o#oli .'l'ria .e *are o v2r1 9os" 1n#r%un dula." ru.se bas#onul de #res#ie 1n #rei" arun*2ndu%l 1n fo*" 1-i .use o -a.*' de voia9" *5em' vale#ul" 1i in#erzise *u o .rivire .loaia de 1n#reb'ri .e *are a*es#a se sim6ea 1mboldi# s' le .un'" .l'#i no#a 5o#elului" s'ri 1n #r'sura *are%l a-#e.#a .re+'#i#'" afl' la LVon *' Cona.ar#e in#rase 1n &renoble -i" 1n mi9lo*ul a+i#a6iei *are domnea .e #o# *u.rinsul drumului" sosi la Marsilia" s#'.2ni# de #o6i fiorii *are in#r' 1n inima omului dim.reun' *u ambi6ia -i *u *ele din#2i onoruri/ QIII 7ELE O S;,E DE MILE Domnul $oir#ier era un bun .rofe#" iar lu*rurile se desf'-urar' *u iu6eala .reves#i#' de el/ 7unoa-#e6i 1n#oar*erea de .e insula Elba" 1n#oar% *ere *iuda#'" mira*uloas'" *are" f'r' .re*eden#" va r'm2ne .robabil neimi#a#' 1n vii#or/ Ludovi* al Q?III%lea nu 1n*er*' de*2# 1n mod slab s' .re2n#2m.ine +reaua lovi#ur'/ Li.sa de 1n*redere 1n oameni 1i r'.ea 1n*rederea 1n evenimen#e/ Re+ali#a#ea sau" mai bine zis" monar5ia abia re*ons#i#ui#' de el se *la#in' .e baza ei 1n*' nesi+ur'" -i un sin+ur +es# al 1m.'ra#ului n'rui 1n#re+ul edifi*iu" ames#e* inform de ve*5i .re9ude*'6i -i de idei noi/ ?illefor# nu avu de*i de la re+ele s'u de*2# re*uno-#in6a" nu numai inu#il' .en#ru momen#" dar *5iar .eri*uloas'" -i *ru*ea de ofi6er al

Le+iunii de onoare" .e *are avu .ruden6a s' n%o ara#e" de-i domnul de Cla*as" a-a *um 1i re*omandase re+ele" se +r'bi s'%i ex.edieze breve#ul/ $a.oleon l%ar fi des#i#ui# desi+ur .e ?illefor# de nu s%ar fi afla# sub .ro#e*6ia lui $oir#ier" deveni# a#o#.u#erni* la *ur#ea *elor O su#' de Mile" a#2# .rin .eri*olele .e *are le 1nfrun#ase" *2# -i .rin servi*iile .e *are le adusese/ As#fel" .re*um f'+'duise" +irondinul de la OT -i sena#orul de la 1 @B o*ro#i .e *el *are 1l o*ro#ise -i .e el 1n a9un/ ,oa#' .u#erea lui ?illefor# se m'r+ini de*i" 1n r's#im.ul a*es#ei evo*'ri a im.eriului" a *'rui a doua *'dere .u#u de al#min#eri s%o .revad' foar#e u-or" la a 1n'bu-i se*re#ul .e *are Dan#<s fusese .e .un*#ul de a%l divul+a/ )u des#i#ui# numai .ro*urorul re+al" b'nui# de moli*iune 1n#ru bona% .ar#ism/ ,o#u-i .u#erea im.erial' abia fusese res#abili#'" adi*' 1m.'ra#ul abia o*u.ase 0ala#ul ,uileries" .'r'si# de Ludovi* al Q?III%lea" -i abia se lansa% ser' ordinele sale numeroase -i diver+en#e din *abine#ul mi* unde" o da#' *u ?illefor#" i%am in#rodus .e *i#i#orii no-#ri -i unde" .e masa de nu*" +'sise des*5is' 1n*'" .lin' .e 9um'#a#e" #aba*5era lui Ludovi* al Q?III%lea" *'" 1n *iuda a#i#udinii ma+is#ra6ilor s'i" Marsilia 1n*e.u s' sim#' .2l.2ind #'*iunii r'zboiului *ivil" #o#deauna nes#in-i *om.le# la Sud/ 0u6in #rebui a#un*i *a re.resaliile s' nu #rea*' din*olo de #'r'boiul *u *are fur' asedia6i re+ali-#ii z'vor26i .rin *asele lor" -i de afron#urile .ubli*e *are 1i urm'rir' .e *ei *e se 1n*ume#au s' ias'/ 0rin#r%un revirimen# fires*" vredni*ul arma#or .e *are l%am ar'#a# *a a.ar6in2nd .ar#idului .o.ular" deveni" la r2ndu%i" 1n momen#ul a*es#a" nu vom s.une a#o#.u#erni*" *'*i domnul Morrel era un om .ruden#" oare% *um #imid" *a #o6i *ei *are -i%au f'*u# o 1n*ea#' -i #rudni*' si#ua6ie *omer*ial'" dar 1n m'sur'" de-i de.'-i# de bona.ar#i-#ii zelo-i *are%l #ra#au de modera#" 1n m'sur'" zi*" s' ridi*e +lasul .en#ru a fa*e s' se aud' o re*lama6ie/ Re*lama6ia a*eas#a" .re*um ve6i b'nui u-or" se referea la Dan#<s/ ?illefor# r'm'sese 1n .i*ioare" de-i su.eriorul s'u *'zuse" iar *'s'#o% ria sa" *u #oa#e *' nerevo*a#'" fusese am2na#' .en#ru #im.uri mai bune/ Da*' 1m.'ra#ul 1-i .'s#ra #ronul" &:rard va avea nevoie de o al#' alian6'" iar .'rin#ele s'u se va 1ns'r*ina s' i%o +'seas*'4 da*' o a doua Res#aura6ie 1l va readu*e .e Ludovi* al Q?III%lea 1n )ran6a" influen6a domnului Sain#% M:ran s.orea dim.reun' *u a sa" as#fel *'" mai mul# de*2# ori*2nd" *'s'#oria devenea iar'-i o .ar#id' s#r'lu*i#'/ Subs#i#u#ul de .ro*uror re+al r'mase de*i" deo*amda#'" .rimul ma% +is#ra# din Marsilia *2nd" 1n#r%o diminea6'" u-a sa se des*5ise -i 1i fu a% nun6a# domnul Morrel/ Al#*ineva s%ar fi +r'bi# s' vin' 1n 1n#2m.inarea arma#orului" iar .rin +raba sa -i%ar fi #r'da# sl'bi*iunea/ ?illefor# era 1ns' un om su.erior" *are avea" da*' nu .ra*#i*a" *el .u6in ins#in*#ul #u#uror lu*rurilor/ I sili .e Morrel s' fa*' an#i*amer'" a-a *um ar fi f'*u# sub Res#aura6ie" *u #oa#e *' nu era nimeni la el" *i .en#ru sim.lul mo#iv *' era re+ula *a un subs#i#u# de .ro*uror re+al s' obli+e la an#i*amer'/ A.oi" du.' un sfer# de or' .e *are el 1l 1n#rebuin6' *i#ind dou' sau #rei ziare de nuan6e diferi#e" .orun*i *a arma#orul s' fie in#rodus/ Domnul Morrel se a-#e.#a s'%l +'seas*' .e ?illefor# ab'#u#/ l +'si a-a *um 1l v'zuse *u -ase s'.#'m2ni 1nain#e" adi*' lini-#i#" ferm" .lin de a*ea .oli#e6e re*e" *ea mai de ne#re*u# din#re #oa#e barierele *are des.ar# omul ridi*a#" de omul de r2nd/ In#rase 1n *abine#ul lui ?illefor# *onvins *' ma+is#ra#ul va #remura v'z2ndu%l -i" dim.o#riv'" se .omenea 1nfiora# -i emo6iona# el dinain#ea .ersona9ului is*odi#or *are%l a-#e.#a *u *o#ul rezema# de birou/

Se o.ri la u-'/ ?illefor# 1l .rivi *a -i *um 1l re*uno-#ea *u +reu/ n sf2r-i#" du.' *2#eva *li.e de examinare -i de #'*ere" 1n r's#im.ul *'rora vredni*ul arma#or 1-i r'su*ea .'l'ria 1n m2ini8 Domnul Morrel" da*' nu m' 1n-el= zise ?illefor#/ Da" domnule" eu" r's.unse arma#orul/ A.ro.ie%#e" *on#inu' ma+is#ra#ul f'*2nd *u m2na un semn .ro#e*% #or" -i s.une%mi *'rei 1m.re9ur'ri da#orez *ins#ea vizi#ei dumi#ale/ $u b'nui6i" domnule= 1n#reb' Morrel/ $u" *2#u-i de .u6in/ 7eea *e nu m' 1m.iedi*' s' fiu *2# se .oa#e de dis.us a%6i fi .e .la*" da*' lu*rul s#' 1n .u#erea mea/ Lu*rul de.inde 1n 1n#re+ime de dumneavoas#r'" domnule" s.use Morrel/ Ex.li*'%#e a#un*i/ Domnule" *on#inu' arma#orul" re*'.'#2ndu%-i si+uran6a .e m'su% r' *e vorbea" -i #are" de al#min#eri" .e dre.#a#ea *auzei sale -i a .ozi6iei sale" v' reamin#i6i *'" *u *2#eva zile 1nain#e de a se afla de debar*area Maies#'6ii sale m.'ra#ul" venisem s' re*lam indul+en6a dumneavoas#r' .en#ru un #2n'r nenoro*i#" un marinar" se*und .e bordul bri*ului meu/ Era a*uza#" da*' v' amin#i6i" de le+'#urile *u insula Elba/ Le+'#urile a*es#ea" *are erau o *rim' .e a#un*i" sun# as#'zi #i#luri de favoare/ Dumneavoas#r'" *are 1l servea6i .e Ludovi* al Q?III%lea" nu l%a6i mena9a#" domnule/ Era6i da#or s%o fa*e6i/ As#'zi 1l servi6i .e $a.oleon" -i #rebuie s'%l .ro#e9a6i/ E" de asemeni" da#oria dumneavoas#r'/ ?in de*i s' v' 1n#reb *e a deveni# el/ ?illefor# f'*u o sfor6are uria-' s' se s#'.2neas*'/ $umele a*es#ui om= 1n#reb' el/ )ii bun -i s.une%mi numele lui/ Edmond Dan#<s/ Eviden#" ?illefor# ar fi .refera#" *a 1n#r%un duel" s' .rimeas*' fo*ul adversarului s'u de la 2! de .a-i" de*2# s' aud' ros#i# a*es# nume 1n fa6a sa/ $u *li.i #o#u-i/ (n *5i.ul a*es#a" 1-i s.use ?illefor#" n%au s' m' .oa#' a*uza *' am f'*u# din ares#area #2n'rului o *5es#iune .ur .ersonal'/( Dan#<s= Edmond Dan#<s" zi*i= Da" domnule/ ?illefor# des*5ise a#un*i un re+is#ru +ros" afla# 1n#r%un ser#ar ve*in" #re*u la o mas'" de la mas' #re*u la dosar -i" 1n#or*2ndu%se s.re arma#or8 E-#i si+ur *' nu #e 1n-eli" domnule= 1i s.use el *u aerul *el mai na% #ural/ Da*' Morrel ar fi fos# un om mai fin sau mai lumina# asu.ra afa*erii" i s%ar fi .'ru# bizar *a subs#i#u#ul de .ro*uror re+al s'%i r's.und' 1n *5es% #iuni *u #o#ul s#r'ine de resor#ul lui/ Ai s%ar fi 1n#reba# de *e ?illefor# nu%l #rimi#e la re+is#rele 1n*5isorii" la +uverna#orii de 1n*5isoare" la .refe*#ul de.ar#amen#ului/ Dar Morrel" *'u#2nd zadarni* #eama .e *5i.ul lui ?ille% for#" nu mai v'zu din momen# *e ori*e #emere 1i .'rea absen#' de*2# *ondes*enden6'/ ?illefor# *al*ulase exa*#/ $u" domnule" s.use Morrel" nu m' 1n-el/ De al#min#eri 1l *unos* .e bie#ul b'ia# de ze*e ani -i es#e 1n servi*iul meu de .a#ru/ Am veni#" v' amin#i6i" a*um -ase s'.#'m2ni" ru+2ndu%v' s' fi6i dre.# *u bie#ul b'ia#/ M%a6i .rimi# des#ul de r'u -i mi%a6i r's.uns 1n *5i. nemul6umi#/ O" re+a% li-#ii erau severi *u bona.ar#i-#ii .e vremea a*eea/ Domnule" r's.unse ?illefor#" brav2nd si#ua6ia *u iu6eala -i *u s2n% +ele%i re*e de #o#deauna" eram re+alis# .e vremea *2nd *redeam *' Courbonii sun# nu numai mo-#eni#ori le+i#imi ai #ronului" dar -i ale-ii na6iunii/ ns' 1n#oar*erea mira*uloas'" ai *'rei mar#ori am fos#" mi%a dovedi# *' m' 1n-elam/ &eniul lui $a.oleon a 1nvins/ Monar5ul le+i#im e

monar5ul iubi#/ Cravo> s#ri+' Morrel" *u sin*eri#a#ea%i naiv'" 1mi fa*e .l'*ere s' v' aud vorbind as#fel -i nu#res* s.eran6e .en#ru soar#a lui Edmond/ Ia s#ai" relu' ?illefor#" r'sfoind al# re+is#ru/ Am +'si#8 un marinar" nu%i a-a" *are se 1nsura *u o *a#alan'= Da" da" 1mi amin#es* a*um/ Lu*rul era foar#e +rav/ 7um a-a= A#i6i *'" ie-ind de la mine" a fos# dus la ares#ul din 0ala#ul 3us#i6iei/ Da" -i= Ei" -i am ra.or#a# la 0aris/ Am ex.edia# 52r#iile +'si#e asu.ra lui/ 7e vrei" eram da#or/// iar la zile du.' ares#are" .rizonierul a fos# ridi*a#/ Ridi*a#= ex*lam' Morrel/ Dar *e s%a f'*u# *u bie#ul b'ia#= O" lini-#e-#e%#e> O fi fos# #rans.or#a# la )enes#rellers" la 0i+nerol" .e insulele Sain#e%Mar+ueri#e" *eea *e 1n #ermeni adminis#ra#ivi se *5eam' *' a fos# exila#/ n#r%o bun' diminea6' ai s'%l vezi revenind la *omanda vasului s'u/ S' vin' *2nd va vrea" lo*ul lui es#e .'s#ra#/ Dar *um de nu s%a 1na.oia# .2n' a*um= 7red *' .rima +ri9' a 9us#i6iei bona.ar#is#e ar fi #rebui# s' fie .unerea 1n liber#a#e a *elor 1n*5i-i de 9us#i6ia re+alis#'/ $u ros#i a*uza6ii #ari" s*um.e domnule Morrel" r's.unse ?illefor#/ n #oa#e #rebuie s' se .ro*edeze le+al/ Ordinul de 1n*ar*erare venise de sus" e nevoie *a #o# de sus s' vin' -i ordinul de eliberare/ Iar $a.oleon s%a 1na.oia# abia de 1! zile/ S*risorile de anulare #rebuie s' fie ex.edia#e/ Dar" 1n#reb' Morrel" nu es#e ni*i o *ale *a s' se +r'beas*' formali#'6ile" a*um *2nd noi #riumf'm/ Am oare*ari .rie#eni" oare*are influen6'/ 0o# s' ob6in ridi*area sen#in6ei/ $u s%a da# ni*i o sen#in6'/ A#un*i a ares#'rii/ n ma#erie .oli#i*'" nu exis#' re+is#ru de ares#'ri/ &uvernele au uneori in#eresul *a un om s' dis.ar' f'r' a l'sa urm'8 no#ele de 1n*5isoare ar *'l'uzi *er*e#'rile/ 0oa#e *' era as#fel sub Courboni" dar a*um/// Dra+' domnule Morrel" a-a e 1n #oa#e #im.urile/ &uvernele se su*% *ed -i se aseam'n'/ Ma-ina .eni#en*iar'" mon#a#' sub Ludovi* al Q?III% lea" mer+e -i as#'zi a.roa.e *a la Cas#ilia/ m.'ra#ul a fos# #o#deauna mai s#ri*# 1n *e .rive-#e re+ulamen#ul 1n*5isorilor sale de*2# 1nsu-i marele re+e" iar num'rul 1n*ar*era6ilor" des.re *are re+is#rele nu .'s#reaz' ni*i o urm'" es#e in*al*ulabil8 A#2#a bun'voin6' ar fi zdrun*ina# *5iar *er#i#udinile" iar Morrel nu avea ni*i m'*ar b'nuieli/ Dar" 1n sf2r-i#" domnule de ?illefor#" s.use el" *e sfa# mi%a6i da *are s' +r'beas*' 1n#oar*erea bie#ului Dan#<s= ;nul sin+ur" domnule/ Adreseaz' o .e#i6ie minis#erului 9us#i6iei> O" domnule" -#im *e 1nseamn' .e#i6iile8 minis#rul .rime-#e dou' su#e .e zi" -i nu *i#e-#e .a#ru/ Da" relu' ?illefor#" dar va *i#i o .e#i6ie #rimis' de mine" re*omanda#' de mine" adresa#' dire*# de mine/ Ai a6i vrea s' #rimi#e6i dumneavoas#r' .e#i6ia a*eas#a= 7u *ea mai mare .l'*ere/ Dan#<s .u#ea s' fie vinova# a#un*i/ El e 1ns' ino*en# as#'zi" -i e de da#oria mea s' redau liber#a#ea a*eluia .e *are am fos# da#or s'%l ba+ 1n 1n*5isoare/ ?illefor# .re2n#2m.in' as#fel .eri*olul unei an*5e#e" .u6in .robabil'" dar .osibil'" an*5e#' *are ar fi 1nsemna#" *u si+uran6'" .ierzania lui/ Dar *um se s*rie minis#rului= A-az'%#e ai*i" domnule Morrel" s.use ?illefor#" *ed2nd lo*ul s'u

arma#orului/ 6i voi di*#a/ Ave6i bun'#a#ea a*eas#a= $i*i vorb'/ S' nu .ierdem #im./ Am .ierdu# -i a-a .rea mul#/ Da" domnule" s' ne +2ndim *' bie#ul b'ia# a-#ea.#'" sufer' -i 1-i .ierde .oa#e s.eran6a/ ?illefor# se 1nfior' +2ndindu%se la .rizonierul *are 1l bles#ema 1n #'*ere -i 1n 1n#uneri*/ Mersese 1ns' .rea de.ar#e *a s' .oa#' da 1na.oi8 Dan#<s #rebuia s' fie zdrobi# 1n#re ro6ile ambi6iei sale/ A-#e.#" domnule" s.use arma#orul" s#2nd 1n fo#oliul lui ?illefor#" *u un *ondei 1n m2n'/ ?illefor# di*#' a#un*i o *erere .rin *are" desi+ur" 1n#r%un s*o. ex*elen#" exa+era .a#rio#ismul lui Dan#<s -i servi*iile aduse de el *auzei bona.ar#is#e/ n *ererea a*eas#a Dan#<s devenise unul din#re *ei mai a*#ivi a+en6i ai 1n#oar*erii lui $a.oleon/ Eviden# *'" v'z2nd o as#fel de .e#i6ie" minis#rul va fa*e imedia# dre.#a#e" da*' dre.#a#ea nu era .2n' a#un*i f'*u#'/ Du.' *e .e#i6ia fu s*ris'" ?illefor# o re*i#i *u +las #are/ A-a" s.use el/ Ai a*um 1n*rede%#e 1n mine/ 0e#i6ia va .le*a f'r' 1n#2rziere" domnule= As#'zi *5iar/ Re*omanda#' de dumneavoas#r'= 7ea mai bun' re*omanda6ie .e *are o .o# .une" domnule" es#e de a *onfirma #o# *e s.ui dumnea#a 1n *erere/ ?illefor# se a-ez'" la r2ndu%i" -i a.li*' .e un *ol6 al .e#i6iei8 *er#ifi*area sa/ A*um" domnule" *e #rebuie s' fa*= 1n#reb' Morrel/ S' a-#e.6i" relu' ?illefor#/ &aran#ez eu .en#ru #o#/ Asi+urarea 1i d'du s.eran6e lui Morrel/ 0le*' de la subs#i#u#ul de .ro% *uror re+al 1n*2n#a# de a*eas#a" -i se duse s'%l ves#eas*' .e b'#r2nul .'% rin#e al lui Dan#<s *'%-i va revedea 1n *ur2nd fiul/ ?illefor#" 1n lo* s' o #rimi#' la 0aris" .'s#r' *u +ri9' 1n m2inile sale *e% rerea *are" salv2ndu%l .e Dan#<s 1n .rezen#" 1l *om.romi#ea a-a de n'.razni* 1n vii#or" 1n i.o#eza *2nd .e vii#or 1nf'6i-area Euro.ei -i 1n#ors'#ura evenimen#elor ar 1n+'dui%o" adi*' 1n *azul unei a doua Res#aura6ii/ Dan#<s r'mase de*i .rizonier/ 0ierdu# 1n ad2n*imile *ar*erii sale" el nu auzi z+omo#ul formidabil al .r'bu-irii #ronului lui Ludovi* al Q?III%lea" -i a*ela" mai n'.razni*" al n'ruirii im.eriului/ Dar ?illefor# urm'rise #o#ul *u un o*5i vi+ilen#" as*ul#ase #o#ul *u o ure*5e a#en#'/ De dou' ori" 1n in#ervalul s*ur#ei a.ari6ii im.eriale" *are se nume-#e *ele o su#' de zile" Morrel revenise" s#'ruind mereu .en#ru eliberarea lui Dan#<s" -i de fie*are da#' ?illefor# 1l lini-#ise *u f'+'duieli -i s.eran6e/ n sf2r-i#" sosi Xa#erloo" Morrel nu se mai ar'#' la ?illefor#/ Arma#orul f'*use .en#ru #2n'rul s'u .rie#en #o# *e omene-#e se .u#ea fa*e/ A 1n*er*a #en#a#ive noi sub a doua Res#aura6ie" 1nsemna a se *om% .romi#e f'r' folos/ Ludovi* al Q?III%lea se reur*' .e #ron/ ?illefor#" .en#ru *are Marsilia era .lin' de amin#iri deveni#e .en#ru el remu-*'ri" *eru -i ob6inu lo*ul de .ro*uror re+al" va*an# la ,oulouse/ La 1! zile du.' ins#alarea sa 1n noua re-edin6' se 1nsur' *u domni-oara Ren:e de Sain#%M:ran" al *'rei .'rin#e era la *ur#e mai bine de*2# ori*2nd/ Ia#' *um" de%a lun+ul *elor o su#' de zile" -i du.' Xa#erloo" Dan#<s r'mase sub z'voare" ui#a#" da*' nu de oameni" *el .u6in de Dumnezeu/ Dan+lars 1n6elese #oa#' +reu#a#ea lovi#urii *u *are 1l izbise .e Dan#<s" *2nd 1l v'zuse .e $a.oleon revenind 1n )ran6a/ Denun6ul lui 1-i

a#insese 6in#a -i" *a #o6i oamenii *u anumi#e 1nsu-iri .en#ru *rim'" dar *u o in#eli+en6' mi9lo*ie .en#ru via6a obi-nui#'" numi a*eas#' *oin*iden6' bizar' un decret al -rovidenei. 72nd $a.oleon se" 1na.oie la 0aris" -i *2nd +lasul s'u r'sun' din nou" im.erios" .u#erni*" Dan+lars se 1nfri*o-'/ Se a-#e.#' s'%l vad' 1n fie% *are *li.' rea.'r2nd .e Dan#<s" Dan#<s *are -#ia #o#ul" Dan#<s amenin6'% #or -i .u#erni* .en#ru #oa#e r'zbun'rile/ Ex.rim' a#un*i domnului Morrel dorin6a de a .'r'si servi*iul .e mare -i *eru s' fie re*omanda# de el unui ne+us#or s.aniol" la *are in#r' .e la sf2r-i#ul lui mar#ie" adi*' du.' 1@ sau 12 zile de la in#rarea lui $a.oleon la ,uileries/ 0le*' de*i la Madrid -i nu se mai auzi de el/ )ernand nu .ri*e.u nimi*/ Dan#<s era absen#" mai mul# nu%i #rebuia/ 7e devenise a*es#a= $u *'u#a s' afle/ De*2#" 1n r's#im.ul .e *are i%l l'sa absen6a lui" se s#r'dui s%o am'+eas*' .e Mer*:d<s asu.ra mo#ivelor ab% sen6ei -i s' f'ureas*' .lanuri de emi+rare -i de r'.ire/ Din *2nd 1n *2nd" de asemeni" -i a*es#ea erau *easurile sumbre ale vie6ii sale" el se a-eza sus .e *a.ul 05aro" 1n lo*ul unde se dis#in+e deo.o#riv' Marsilia -i sa#ul 7a#alani" .rivind #ris#" nemi-*a#" *a o .as're de .rad'" da*' nu *umva 1l vede" .e unu din *ele dou' drumuri" .e #2n'rul frumos" *u mers s.rin#en" *u *a.ul sus" *are devenise -i .en#ru el mesa+erul unei +rele r'zbun'ri/ A#un*i" .lanul lui )ernand era f'*u#8 va zdrobi *a.ul lui Dan#<s *u un fo* de .u-*' -i se va sinu*ide a.oi" .en#ru a da o *olora#ur' asasina#ului/ )ernand se am'+ea 1ns'8 el nu s%ar fi sinu*is ni*ioda#'" *'*i n'd'9duia mereu/ n#re #im." -i .rin#re a#2#ea flu*#ua6ii dureroase" im.eriul *5em' o ul%#im' rezerv' de solda6i" -i #o6i oamenii 1n s#are s' .oar#e arme se n'.us#ir' 1n afara )ran6ei" la +lasul r'sun'#or al m.'ra#ului/ )ernand .le*' 1m.reun' *u *eilal6i" .'r'sind *oliba -i .e Mer*:d<s" ros de +2ndul mo5or2# -i +rozav *'" 1n urma lui" .oa#e rivalul va reveni -i se va 1nsura *u a*eea .e *are el o iubea/ Da*' )ernand s%ar fi sinu*is vreoda#'" ar fi f'*u#%o" .'r'sind%o .e Mer*:d<s/ A#en6iile lui .en#ru Mer*:d<s" mila .e *are .'rea *' o ara#' fa6' de nenoro*irea *i" +ri9a de a%i sa#isfa*e dorin6ele *ele mai ne1nsemna#e" .ro% duseser' efe*#ul .e *are se .rodu* #o#deauna asu.ra inimilor +eneroase a.aren6ele devo#amen#ului8 Mer*:d<s" *are 1l iubise #o#deauna .e )ernand 1n *5i. .rie#enes*" 1-i s.ori fa6' de el *u un nou sen#imen#" re*uno-#in6a/ )ra#e" 1i s.use ea" .un2nd sa*ul de re*ru# .e umerii *a#alanului" fra#e" sin+urul meu .rie#en" nu #e l'sa u*is" nu m' l'sa sin+ur' .e lumea a*eas#a" unde .l2n+" -i unde voi r'm2ne sin+ur'" *2nd #u nu vei mai fi/ 7uvin#ele a*es#ea" ros#i#e 1n momen#ul .le*'rii" d'dur' lui )ernand oare*are s.eran6'/ Da*' Dan#<s nu se 1na.oia" Mer*:d<s" va .u#ea" de*i" s'%i a.ar6in' 1n#r%o zi/ Mer*:d<s r'mase sin+ur' .e .'m2n#ul s#er. *are nu i se .'ruse ni*ioda#' a-a de arid" av2nd *a orizon# marea imens'/ S*'lda#' 1n la*rimi" a%semenea f'.#urii nebune" des.re *are ne vorbe-#e dureroasa .oves#e *' era v'zu#' r'#'*ind mereu 1n .rea9ma sa#ului 7a#alani/ ;neori" o.rindu%se sub soarele arz'#or al sudului" 1n .i*ioare" ne*lin#i#'" mu#' *a o s#a#uie" .rivind Marsilia/ Al#eori" a-eza#' .e 6'rm" as*ul#2nd +eam'#ul m'rii" e#ern *a -i durerea *i" -i 1n#reb2ndu%se 1n#runa da*' nu era mai bine s' se .le*e 1na%in#e" s' se lase dus' de +reu#a#ea ei" s' se des*5id' abisul -i s%o 1n+5i#'" de*2# s' sufere as#fel *rudele al#erna#ive ale unei a-#e.#'ri f'r' s.eran6'/ $u *ura9ul i%a li.si# fe#ei .en#ru a%-i 1nde.lini .lanul" *i reli+ia i%a ve% ni# 1n a9u#or -i a salva#%o de sinu*idere/

7aderousse fu *5ema# *a -i )ernand" numai *' el" fiind mai v2rs#ni* *u o.# ani de*2# *a#alanul -i 1nsura#" nu f'*u .ar#e de*2# din a #reia s#ri% +are" -i fu ex.edia# .e *oas#e/ C'#r2nul Dan#<s" *are nu mai era sus6inu# de*2# de s.eran6'" o .ier% du la *'derea m.'ra#ului/ Exa*# la *in*i luni du.' des.'r6irea de fiul s'u" -i a.roa.e 1n a*ela-i *eas *2nd a*es#a fusese ares#a#" el 1-i d'du ul#ima suflare 1n bra6ele fe#ei/ Domnul Morrel f'*u fa6' #u#uror *5el#uielilor de 1nmorm2n#are -i .l'#i mi*ile da#orii .e *are b'#r2nul le f'*use 1n #im.ul bolii/ $u era numai re*uno-#in6' 1n .ur#area lui" era -i *ura9/ Sudul se afla 1n fl'*'ri -i era o *rim' s' a9u6i" *5iar .e .a#ul de moar#e" .'rin#ele unui bona.ar#is# a-a de .eri*ulos *a Dan#<s/ QI? 0RIMO$IER;L );RIOS AI 0RIMO$IER;L $EC;$ La vreun an du.' 1n#oar*erea lui Ludovi* al Q?III%lea" se .roduse o vizi#' a domnului ins.e*#or +eneral al 1n*5isorii/ Dan#<s auzi din fundul *ar*erei sale 5uruind -i s*r2-nind" #oa#e a*ele .re+'#iri *are s#2rneau sus mul# z+omo#" 1ns' *are 9os ar fi fos# z+omo#e ne1nsemna#e .en#ru ori*e al#' ure*5e de*2# a*eea a unui .rizonier obi-nui# s' as*ul#e 1n #'*erea no.6ii .'ian9enul *are 1-i 6ese .2nza -i *'derea .eriodi*' a s#ro.ului de a.' *'ruia 1i #rebuie un *eas .en#ru a se forma .e #avanul *ar*erei/ C'nui *' se .e#re*ea la *ei vii *eva neobi-nui#/ ,r'ia de a-a de mul#' vreme 1n#r%un morm2n#" 1n*2# se .u#ea *onsidera de%a binelea *a mor#/ n#r%adev'r" ins.e*#orul vizi#'" una du.' al#a" *amerele" *elulele -i *ar*erele/ )ur' in#ero+a6i numero-i .rizonieri/ Erau *ei .e *are bl2nde6ea sau 1ndobi#o*irea lor 1i re*omanda bun'voin6ei adminis#ra6iei/ Ins.e*#orul 1i 1n#reb' *um erau 5r'ni6i -i *e re*lama6ii aveau de f'*u#/ R's.unser' unanim *' 5rana era nesuferi#' -i re*lamau liber#a#ea/ Ins.e*#orul 1i 1n#reb' a#un*i da*' nu aveau s'%i s.un' -i al#*eva/ Ei *l'#inar' din *a./ 7e al# bun de*2# liber#a#ea .o# s' *ear' .rizonierii= Ins.e*#orul se 1n#oarse z2mbind -i 1i s.use +uverna#orului8 $u -#iu de *e sun#em #rimi-i s' fa*em #urneele as#ea inu#ile/ 7ine vede un .rizonier" vede o su#'" *ine aude un .rizonier" aude o mie/ ,o#deauna a*ela-i lu*ru8 .ros# 5r'ni6i -i nevinova6i/ Mai ave6i al6ii= Da" avem .rizonieri .eri*ulo-i sau nebuni" .e *are 1i 6inem la *ar% *er'/ Daide" +l'sui ins.e*#orul *u un aer de .rofund' oboseal'" s' ne fa*em meseria .2n' la *a./ S' *obor2m 1n *ar*ere/ A-#e.#a6i" s.use +uverna#orul" s' #rimi#em m'*ar du.' doi oameni/ De6inu6ii s'v2r-es* uneori" *5iar din sil' de via6' -i .en#ru a fi *ondamna6i la moar#e" a*#e inu#ile" de dezn'de9de8 a6i .u#ea fi vi*#ima unui as#fel de a*#/ Lua6i%v' a#un*i .re*au6iile" s.use ins.e*#orul/ n#r%adev'r" se #rimise du.' doi solda6i" -i se 1n*e.u *obor2rea .e o s*ar' a-a de 1m.u6i#'" de infe*#'" de mu*ezi#'" 1n*2# sim.la #re*ere .rin% #r%un a#are lo* v'#'ma ne.l'*u# vederea" mirosul -i res.ira6ia/ O5" f'*u ins.e*#orul" o.rindu%se la 9um'#a#ea *obor2-ului/ 7ine dra*u .oa#e s' lo*uias*' ai*i= ;n *ons.ira#or din#re *ei mai .rime9dio-i" *are ne e re*omanda#

1n mod s.e*ial *a un om 1n s#are de ori*e/ E sin+ur= De bun' seam'/ De *2# #im. e ai*i= De a.roa.e un an/ Ai a fos# b'+a# la *ar*er' din momen#ul in#r'rii= $u" domnule" doar du.' *e a vru# s' omoare .e +ardianul 1ns'r*i% na# *u adu*erea 5ranei/ A vru# s'%l omoare .e +ardian= Da" domnule" -i ne va l'muri *5iar a*es#a/ $u%i a-a" An#oine= 1n% #reb' +uverna#orul/ Da" a vru# s' m' u*id'" r's.unse +ardianul/ Ei" dar 1n *azul a*es#a omul e nebun/ Mai mul# de*2# a#2#" +l'sui +ardianul" es#e un demon/ ?re6i s' se de.un' o .l2n+ere= 1n#reb' ins.e*#orul .e +uverna#or/ Inu#il" domnule/ Es#e 1ndea9uns de .ede.si# -i a-a/ De al#min#eri a*um e a.roa.e de nebunie -i" du.' ex.erien6a .e *are ne%o dau observa6iile noas#re" .2n' 1n#r%un an va fi *om.le# aliena#/ A#un*i *u a#2# mai bine .en#ru el" s.use ins.e*#orul/ Devenind nebun absolu#" va suferi mai .u6in/ 0re*um se vede" ins.e*#orul era un om .lin de umani#a#e" vredni* de fun*6iile filan#ro.i*e .e *are le 1nde.linea/ Ave6i dre.#a#e" domnule" s.use +uverna#orul" iar reflexia dumneavoas#r' dovede-#e *' a6i s#udia# .rofund na#ura uman'/ As#fel" avem 1n#r%o *ar*er'" *are nu e des.'r6i#' de a*es#a de*2# .rin vreo dou'ze*i de .i*ioare" -i 1n *are se *oboar' .e o al#' s*ar'" un b'#r2n aba#e" fos# -ef de .ar#id 1n I#alia" *are se afl' ai*i din 1 11" *'ruia i s%a smin#i# min#ea .e la sf2r-i%#ul lui 1 1T -i *are" din momen#ul a*ela" nu mai e fizi*e-#e de re*unos*u#8 a*um .l2n+e" a*um r2de4 a*um sl'be-#e" a*um se 1n+ra-'/ E mai bine s'%l vede6i .e el de*2# .e a*es#a/ $ebunia lui e amuzan#' -i nu v' va 1n#ris#a/ Am s'%i v'd -i .e unul -i .e al#ul" r's.unse ins.e*#orul/ ,rebuie s' ne fa*em meseria 1n *5i. *on-#iin*ios/ Ins.e*#orul era la .rimul s'u #urneu -i vroia s' dea au#ori#'6ii o idee bun' des.re sine/ S' in#r'm de*i mai 1n#2i la a*es#a" ad'u+' el/ 7u .l'*ere" r's.unse +uverna#orul/ Ai f'*u semn +ardianului *are des*5ise u-a/ Auzind s*2r62i#ul z'voarelor masive" s#ri+'#ul 6262nelor ru+ini#e" Dan#<s" +5emui# 1n#r%un un+5er al *ar*erei unde .rimea *u o bu*urie nedes*ris' d2ra de lumin' *e se fil#ra .rin#r%o feres#rui*' 1n+us#'" z'breli#'" 1n'l6' *a.ul/ ?'z2nd un om ne*unos*u#" lumina# de fa*lele .e *are le .ur#au doi +ardieni" *'ruia +uverna#orul 1i vorbea *u .'l'ria 1n m2n'" 1n#ov'r'-i# de doi solda6i" Dan#<s b'nui des.re *e era vorba -i" *ons#a#2nd" 1n sf2r-i#" *' i se .rezin#' o*azia de a im.lora o au#ori#a#e su.erioar'" s'ri 1nain#e *u m2inile 1m.reuna#e/ Solda6ii 1n#inser' 1nda#' baione#a" *rez2nd *' 1n*ar*era#ul se n'.us% #ea *u +2nduri rele asu.ra ins.e*#orului/ Ins.e*#orul f'*u un .as 1na.oi/ Dan#<s 1-i d'du seama *' a fos# 1nf'6i-a# *a un om .rime9dios/ Adun' a#un*i" 1n .rivirea sa" #oa#' umilin6a .e *are o .oa#e *u.rinde inima omului -i" ex.rim2ndu%se *u o elo*in6' .ioas' *are 1i uimi .e asis% #en6i" 1n*er*' s' mi-#e sufle#ul musafirului s'u/ Ins.e*#orul as*ul#' dis*ursul lui Dan#<s .2n' la *a.'#" a.oi" 1n#or*2ndu%se s.re +uverna#or8 ?a *'dea 1n devo6iune" -o.#i el/ E de .e a*um dis.us la

sen#imen#e mai bl2nde/ ?ezi" fri*a 1-i fa*e efe*#ul asu.ra lui/ A da# 1na.oi din fa6a baione#elor" iar un nebun nu d' 1na.oi de la nimi*/ Am f'*u# 1n a*eas#' .rivin6' observa6ii foar#e *urioase la 75aren#on/ A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re 1n*ar*era#8 n rezuma#" +l'sui el" *e *eri= n#reb *e *rim' am s'v2r-i#/ 7er s' mi se dea 9ude*'#ori4 *er des% *5iderea .ro*esului meu4 *er" 1n sf2r-i#" s' m' 1m.u-*a6i da*' sun# vinova#" iar da*' nu" s' m' .une6i 1n liber#a#e/ E-#i bine 5r'ni#= 1n#reb' ins.e*#orul/ Da" *red" 5abar nu am/ Dar a*eas#a nu are im.or#an6'/ 7eea *e #rebuie s' in#ereseze" nu numai .e mine" bie# .rizonier" dar -i .e #o6i slu9ba-ii *are fa* dre.#a#e" .re*um -i .e re+ele *are ne +uverneaz'" e *' un nevinova# s' nu fie vi*#ima unui denun6 infam -i s' nu moar' sub z'voare" bles#em2ndu%-i *'l'ii/ E-#i #are umil as#'zi" s.use +uverna#orul/ $%ai fos# #o#deauna a-a/ ?orbeai *u #o#ul al#fel" dra+ul meu" 1n ziua *2nd ai vru# s'%6i r'.ui +ardi% anul/ E adev'ra#" domnule" s.use Dan#<s" -i *er *u smerenie ier#are o% mului a*es#a *are a fos# #o#deauna bun *u mine/// Dar *e vre6i" eram ne% bun" furios/ Ai nu mai e-#i= $u" domnule" *'*i *a.#ivi#a#ea m%a 1n*ovoia#" m%a fr2n#" m%a ni% mi*i#/// Sun# de a-a de mul#' vreme ai*i> De a-a de mul#' vreme= 72nd ai fos# ares#a#= 1n#reb' ins.e*#orul/ La 2 februarie 1 1!" orele 2 du.' amiaz'/ Ins.e*#orul *al*ul'/ Sun#em 1n T@ iulie 1 1B4 *e #o# s.ui= $u sun# de*2# -a.#es.reze*e luni de *2nd e-#i .rizonier/ De*2# -a.#es.reze*e luni= relu' Dan#<s/ O" domnule" nu -#i6i *e 1nseamn' -a.#es.reze*e luni de 1n*5isoare8 -a.#es.reze*e ani" -a.#es.reze*e vea*uri" mai *u seam' .en#ru un om *are" *a mine" era 1n .ra+ul feri*irii/ 0en#ru un om *are" *a mine" avea s' se 1nsoare *u femeia iubi#'/ 0en#ru un om *are vedea des*5iz2ndu%se 1n fa6a lui o *arier' onorabil' -i *'ruia #o#ul 1i li.se-#e a*um" *are" 1n #oiul *elei mai frumoase zile" *ade 1n noa.#ea *ea mai .rofund'" *are 1-i vede *ariera nimi*i#'" *are nu -#ie da*' a*eea *are 1l iubea 1l mai iube-#e" *are 5abar nu are da*' .'rin#ele%i b'#r2n e mor# sau viu/ Aa.#es.reze*e luni de 1n*5isoare .en#ru un om de.rins *u aerul m'rii" *u inde.enden6a marinarului" *u s.a6iul" *u imensi#a#ea" *u infini#ul/ Domnule" -a.#es.reze*e luni de 1n*5isoare sun# mai mul# de*2# meri#' #oa#e *rimele .e *are limba omeneas*' le ara#' *u denumirile *ele mai odioase/ )ie%v' mil' de mine" domnule" -i *ere6i .en#ru mine" nu indul+en6a" *i as.rimea/ $u o +ra6iere" *i o 9ude*a#'4 9ude*'#ori" domnule" nu *er de*2# 9ude*'#ori/ $u i se .o# refuza 9ude*'#ori unui a*uza#/ Cine" s.use ins.e*#orul" vom vedea/ A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re +uverna#or8 La dre.# vorbind" +l'sui el" neferi*i#ul 1mi ins.ir' mil'/ 72nd vom ur*a" 1mi ve6i ar'#a si#ua6ia lui/ Desi+ur" s.use +uverna#orul/ 7red 1ns' *' ve6i +'si 1m.o#riva lui no#e *um.li#e/ Domnule" *on#inu' Dan#<s" -#iu *' nu m' .u#e6i s*oa#e de ai*i .rin .ro.ria dumneavoas#r' 5o#'r2re/ Dar .u#e6i s' #ransmi#e6i *ererea mea au#ori#'6ii4 .u#e6i s' .rovo*a6i o an*5e#'" .u#e6i" 1n sf2r-i#" fa*e s' fiu 9ude*a#/ ,o# *e *er es#e 9ude*a#a8 S' -#iu *e *rim' am s'v2r-i# -i la *e .edea.s' sun# os2ndi#/ 7'*i" vede6i" nesi+uran6a e *5inul *el mai mare/ L'mure-#e%m'" s.use ins.e*#orul/

Domnule" ex*lam' Dan#<s" 1n6ele+ du.' +lasul dumneavoas#r' *' sun#e6i mi-*a#/ Domnule" s.une6i%mi s' n'd'9duies*/ $u%6i .o# s.une as#a" r's.unse ins.e*#orul/ 0o# numai s'%6i f'+'% duies* *' voi examina dosarul dumi#ale/ O" a#un*i" domnule" sun# liber" sun# salva#> 7ine #e%a ares#a#= 1n#reb' ins.e*#orul/ Domnul de ?illefor#" r's.unse Dan#<s/ ?ede6i%l -i 1n6ele+e6i%v' *u el/ Domnul de ?illefor# nu mai e la Marsilia de un an" *i la ,oulouse/ A#un*i nu m' mai mir'" murmur' Dan#<s/ Sin+urul meu .ro#e*#or es#e 1nde.'r#a#/ Domnul de ?illefor# avea vreun mo#iv de ur' 1n *on#ra dumi#ale= 1n#reb' ins.e*#orul/ $i*i unul" domnule/ Ca *5iar a fos# binevoi#or *u mine/ A- .u#ea de*i s' m' 1n*red 1n no#ele .e *are le%a l'sa# asu.ra du% mi#ale sau .e *are mi le va da= 0e de.lin" domnule/ Cine" a-#ea.#'/ Dan#<s *'zu 1n +enun*5i 1n'l62nd m2inile s.re *er -i murmur2nd o ru+'*iune .rin *are 1l re*omanda lui Dumnezeu .e omul *are *obor2se 1n 1n*5isoarea sa" asemenea M2n#ui#orului *e vine s' s*a.e sufle#ele din in% fern/ ;-a se 1n*5ise" dar n'de9dea" *obor2#' o da#' *u ins.e*#orul" r'mase 1n*5is' 1n *ar*era lui Dan#<s/ ?re6i s' vede6i re+is#rul 1n*5isorii numaide*2#" 1n#reb' +uverna#o% rul" sau s' #re*em la *ar*era aba#elui= S' sf2r-im 1n#2i *u *ar*erele" r's.unse ins.e*#orul/ Da*' a- ur*a la lumin'" n%a- mai avea .oa#e *ura9ul s'%mi *on#inui #ris#a misiune/ O" a*es#a nu e un .rizonier *a *el'lal#" iar nebunia lui e mai .u6in 1n#ris#'#oare de*2# ra6iunea ve*inului s'u/ Ai *are e nebunia lui= O5" o nebunie *iuda#'8 se *rede .osesorul unei *omori imense/ n .rimul an al *a.#ivi#'6ii" a oferi# +uvernului un milion" da*' +uvernul vrea s'%l .un' 1n liber#a#e4 1n al doilea an" dou' milioane4 1n al #reilea" #rei mi% lioane" -i a-a mai de.ar#e/ E 1n al *in*ilea an de *a.#ivi#a#e4 va *ere s' v' vorbeas*' 1n se*re# -i v' va oferi *in*i milioane/ Dm" *urios" 1n#r%adev'r" s.use ins.e*#orul/ Ai *um 1l *5eam' .e milionar= Aba#ele )aria/ $um'rul 2N> +l'sui ins.e*#orul/ Ai*i e/ Des*5ide" An#oine/ &ardianul se exe*u#'" iar .rivirea *urioas' a ins.e*#orului se *ufund' 1n *ar*era abatelui nebun. De obi*ei" a-a i se s.unea .rizonierului/ n mi9lo*ul 1n*'.erii" 1n#r%un *er* desena# .e .'m2n# *u o bu*a#' de #en*uial' des.rins' din zid" s#'#ea *ul*a# un om a.roa.e +ol" 1n#r%a#2# de zdren6ui#e 1i erau s#raiele/ Desena 1n *er* linii +eome#ri*e foar#e .re*ise" -i .'rea #o# a-a de o*u.a# s'%-i rezolve .roblema" *um era Ar5imede *2nd a fos# u*is de un solda# al lui Mar*ellus/ De a*eea" ni*i nu se *lin#i la z+omo#ul .e *are 1l f'*u u-a *ar*erei des*5iz2ndu%se" -i nu .'ru *' se #reze-#e de*2# *2nd lumina #or6elor lumin' *u o s#r'lu*ire solul umed .e *are lu*ra/ A#un*i se 1n#oarse -i v'zu *u mirare so*ie#a#ea numeroas'" *are *obor2se 1n *ar*era lui/ Se ridi*' re.ede" lu' o .'#ur' zv2rli#' la .i*iorul .a#ului 9alni* -i se 1nf'-ur' *u +rab' .en#ru a se .rezen#a s#r'inilor 1n#r%o s#are mai de*en#'/

7e *eri dumnea#a= s.use ins.e*#orul f'r' s'%-i s*5imbe formula/ Eu" domnule= +l'sui aba#ele *u uimire" nu *er nimi*/ $u 1n6ele+i= relu' ins.e*#orul/ Sun# #rimisul +uvernului" am misi% unea s' vin .rin 1n*5isori -i s' as*ul# re*lama6iile .rizonierilor/ O" a#un*i" domnule" e al#*eva> ex*lam' re.ede aba#ele/ Ai n'd'9duies* *' ne vom 1n6ele+e/ ?ede6i" -o.#i +uverna#orul" nu 1n*e.e .re*um v' anun6asem= Domnule" *on#inu' .rizonierul" eu sun# aba#ele )aria" n's*u# la Roma" fos# 2@ de ani se*re#arul *ardinalului Ros.i+liosi/ Am fos# ares#a#" nu -#iu bine de *e" .e la 1n*e.u#ul anului 1 11 -i re*lam din momen#ul a*ela liber#a#ea mea au#ori#'6ilor i#aliene -i fran*eze/ De *e au#ori#'6ilor fran*eze= 1n#reb' +uverna#orul/ 0en#ru *' am fos# ares#a# la 0iombino -i 1mi 1n*5i.ui *'" asemenea Milanului -i )loren6ei" 0iombino a deveni# *a.i#ala vreunui de.ar#amen# fran*ez/ Ins.e*#orul -i +uverna#orul se .rivir' r2z2nd/ La naiba" dra+ul meu" +l'sui ins.e*#orul" nou#'6ile dumi#ale din I#alia nu sun# .roas.e#e/ Ele da#eaz' din ziua *2nd am fos# ares#a#" domnule" s.use aba#ele )aria/ Ai deoare*e Maies#a#ea sa m.'ra#ul a *rea# re+ali#a#ea Romei .en#ru fiul .e *are *erul i%l #rimisese" 1mi 1n*5i.ui *'" urm'rind *ursul *u*eririlor sale" el a 1nde.lini# visul lui Ma*5iaveli -i al lui 7ezar Cor+ia" a*ela de a fa*e din 1n#rea+a I#alie un sin+ur -i uni* re+a#/ Domnule" s.use ins.e*#orul" 0roviden6a a adus din feri*ire oare*ari s*5imb'ri .lanului a*es#a +i+an#i*" al *'rui .ar#izan fierbin#e 1mi fa*i im.resia *' e-#i/ Es#e sin+urul mi9lo* de a fa*e din I#alia un s#a# .u#erni*" inde.en% den# -i feri*i#" r's.unse aba#ele/ Se .oa#e" r's.unse ins.e*#orul" dar nu am veni# ai*i *a s' fa* *u dumnea#a un *urs de .oli#i*' ul#ramon#an'" *i .en#ru a #e 1n#reba" *eea *e am -i f'*u#" da*' ai nis*ai re*lama6ii de formula# *u .rivire la modul *um e-#i 5r'ni# -i ad'.os#i#/ Drana e *a 1n #oa#e 1n*5isorile" r's.unse aba#ele" adi*' foar#e .roas#'/ 72# .rive-#e lo*uin6a" o vede6i8 e umed' -i nes'n'#oas'" dar 1n% dea9uns de *onvenabil' .en#ru o *ar*er'/ A*um nu e vorba de as#a" *i de revela6iuni de *ea mai mare im.or#an6' -i de *el mai 1nal# in#eres .e *are am a le fa*e +uvernului/ Ia#'%ne la subie*#" -o.#i +uverna#orul ins.e*#orului/ Ia#' de *e sun# a-a de feri*i# *' v' v'd" *on#inu' aba#ele" *u #oa#e *' m%a6i deran9a# din#r%un *al*ul foar#e im.or#an# *are" da*' reu-e-#e" va s*5imba .oa#e sis#emul lui $eR#on/ 0u#e6i s'%mi a*orda6i favoarea unei *onversa6ii .ar#i*ulare= Dm" *e s.uneam eu= f'*u +uverna#orul/ ?' *unoa-#e6i bine .ersonalul" r's.unse ins.e*#orul z2mbind/ A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re )aria8 Domnule" +l'sui el" *eea *e 1mi *eri dumnea#a es#e *u ne.u#in6'/ ,o#u-i" domnule" relu' aba#ele" da*' ar fi vorba *a +uvernul s' *2-#i+e o sum' enorm'" de exem.lu" o sum' de *in*i milioane/// Ei" nu z'u" s.use ins.e*#orul" 1n#or*2ndu%se la r2ndu%i s.re +uver% na#or" a6i .rezis .2n' -i *ifra/ ;i#e" de*lar' aba#ele observ2nd *' ins.e*#orul f'*ea o mi-*are .en#ru a se re#ra+e" nu e ne*esar s' fim absolu# sin+uri/ Domnul +uverna#or va .u#ea s' asis#e la *onvorbirea noas#r'/ Dra+' domnule" s.use +uverna#orul" din .'*a#e -#im dinain#e -i .e dinafar' *e vei s.une/ E vorba de *omorile dumi#ale" nu%i a-a= )aria 1l .rivi .e omul ba#9o*ori#or" *u o*5i 1n *are" un observa#or de%

zin#eresa# ar fi v'zu# desi+ur li*'rirea 9ude*'6ii -i a adev'rului/ )'r' 1ndoial'" s.use el4 des.re *e vre6i s' vorbes*" da*' nu des.re as#a= Domnule ins.e*#or" *on#inu' +uverna#orul" .o# s' v' is#orises* .oves#ea a*eas#a la fel de bine *a -i aba#ele" *'*i de .a#ru sau *in*i ani mi se 1m.uiaz' *a.ul *u ea/ A*eas#a dovede-#e" domnule +uverna#or" s.use aba#ele" *' sun#e6i asemenea oamenilor des.re *are .omene-#e s*ri.#ura *are au o*5i -i nu v'd" *are au ure*5i -i nu aud/ Dra+' domnule" s.use ins.e*#orul" +uvernul e bo+a# -i" slav' domnului" nu are nevoie de banii dumi#ale/ 0's#reaz'%i de*i" .en#ru ziua *2nd vei ie-i din 1n*5isoare/ O*5ii aba#elui se dila#ar'4 a.u*' m2na ins.e*#orului/ Dar da*' nu ies din 1n*5isoare" +l'sui el" da*' 1m.o#riva ori*'rei 9us#i6ii sun# re6inu# 1n *ar*era a*eas#a" da*' mor f'r' s' fi 1m.'r#'-i# *uiva se*re#ul meu" *omoara va fi .ierdu#'/ $u e mai bine s' .rofi#e de ea -i +uvernul" -i *u= ?om mer+e .2n' la -ase milioane/ Da" voi renun6a la -ase milioane -i m' voi mul6umi *u res#ul" da*' mi se red' liber#a#ea/ 0e *uv2n#ul meu" +l'sui ins.e*#orul 1n -oa.#'" da*' nu s%ar -#ii *' omul a*es#a e nebun" el vorbe-#e *u a#2#a *onvin+ere" 1n*2# ai *rede *' s.une adev'rul/ $u sun# nebun" domnule" -i s.un *5iar adev'rul" relu' )aria" *are" *u fine6ea auzului *ara*#eris#i*' .rizonierilor" nu .ierduse un *uv2n# al ins.e*#orului/ 7omoara des.re *are v' vorbes* exis#' *u adev'ra# -i sun# +a#a s' semnez o 1n6ele+ere *u dumneavoas#r'" .e #emeiul *'reia m' ve6i du*e la lo*ul ar'#a# de mine/ Se va s'.a .'m2n#ul sub o*5ii no-#ri" iar da*' min#" da*' nu se +'se-#e nimi*" da*' sun# un nebun" *um s.une6i ei bine" m' ve6i readu*e 1n *ar*era a*eas#a" unde voi r'm2ne de%a .ururi -i unde voi muri f'r' s' v' mai *er" ni*i dumneavoas#r'" ni*i nim'nui" *eva/ &uverna#orul 1n*e.u s' r2d'/ E #are de.ar#e *omoara dumi#ale= 1n#reb' el/ 7am la o su#' de le+5e de ai*i" s.use )aria/ 0oves#ea nu e r'u ima+ina#'" +l'sui +uverna#orul/ Da*' #o6i .rizo% nierii ar vrea s' se amuze .limb2ndu%-i +ardienii o su#' de le+5e -i da*' +ardienii ar *onsim6i s' fa*' o as#fel de .limbare" ar fi un mi9lo* ex*elen# .en#ru .rizonieri de a%-i lua #'l.'-i6a" 1nda#' *e ar +'si o*azia" iar 1n#r%o a#are *'l'#orie o*azia s%ar .rezen#a *u si+uran6'/ Mi9lo*ul e *unos*u#" s.use ins.e*#orul" iar domnul nu are ni*i m'% *ar meri#ul ori+inali#'6ii/ A.oi" 1n#or*2ndu%se s.re aba#e8 ,e%am 1n#reba# da*' e-#i bine 5r'ni#= 1n#reb' el/ Domnule" r's.unse )aria" 9ura6i%mi .e Dris#os *' m' ve6i elibera da*' v%am s.us adev'rul" -i v' voi indi*a lo*ul unde e 1n+ro.a#' *omoara/ E-#i bine 5r'ni#= re.e#' ins.e*#orul/ Domnule" nu ris*a6i nimi* -i vede6i bine *' nu urm'res* s' fu+" din momen# *e *u voi r'm2ne 1n 1n*5isoare 1n #im. *e se va fa*e *'l'#oria/ $u r's.unzi 1n#reb'rii mele" relu' ins.e*#orul *u enervare/ $i*i dumneavoas#r' *ererii mele" ex*lam' aba#ele/ )i6i de*i bles#ema#" *a -i *eilal6i smin#i6i *are n%au vru# s' m' *read'> $u vre6i aurul meu" 1l voi .'s#ra/ mi refuza6i liber#a#ea" mi%o va #rimi#e Dumnezeu/ 0le*a6i" nu mai am nimi* de s.us/ Ai zv2rlindu%-i .'#ura" aba#ele ridi*' bu*a#a de #en*uial' -i se a-ez' din nou 1n mi9lo*ul *er*ului s'u" unde 1-i *on#inu' liniile -i *al*ulele/

7e fa*e el a*olo= 1n#reb' ins.e*#orul re#r'+2ndu%se/ -i so*o#e-#e *omorile" s.use +uverna#orul/ )aria r's.unse ba#9o*urii a*es#eia .rin#r%o o*5ire .lin' de *el mai de% s'v2r-i# dis.re6/ Ie-ir'/ ,emni*erul 1n*uie u-a 1n urma lor/ O fi .oseda# 1n#r%adev'r nis*aiva *omori" s.use ins.e*#orul" ur*2nd s*ara/ Sau va fi visa# *' le are" r's.unse +uverna#orul" iar a doua zi s%o fi #rezi# nebun/ n#r%adev'r" +l'sui ins.e*#orul *u naivi#a#ea *oru.6iei/ Da*' ar fi fos# *u adev'ra# bo+a#" n%ar fi s#a# la 1n*5isoare/ A-a se sf2r-i aven#ura .en#ru aba#ele )aria/ R'mase .rizonier" -i 1n urma a*es#ei vizi#e" re.u#a6ia lui de nebun amuzan# s.ori/ 7ali+ula sau $eron" *'u#'#orii de *omori" dorni*i de im.osibil" -i%ar fi .le*a# ure*5ea la *uvin#ele bie#ului om -i i%ar fi a*orda# aerul .e *are 1l r2vnea4 s.a6iul .e *are 1l .re6uia a-a de mul# -i liber#a#ea .e *are se oferea s%o .l'#eas*' a-a de s*um./ Dar re+ii din zilele noas#re" men6inu6i 1n limi#a .robabilului" nu mai au *u#ezan6a de a voi/ Ei se #em de ure*5ea *are as*ul#' ordinele" de o*5iul *are s*ru#eaz' a*6iunile" nu mai sim# su.eriori#a#ea esen6ei lor divine4 sun# oameni 1n*orona6i" a#2#a lo#/ Al#'da#'" ei se *redeau" sau *el .u6in s.uneau *' sun# fiii lui 3u.i#er -i re6ineau *eva din .ur#'rile de zeu ale .'rin#elui lor/ Doar nu se .oa#e *on#rola *u u-urin6' *eea *e #re*e din*olo de nori/ As#'zi re+ii se las' lesne" a9un-i/ Iar .en#ru *' 1n#o#deauna i%a re.u+na# s#'.2nirii des.o#i*e s' ara#e la lumina zilei efe*#ele #emni6ei -i ale #or#urii4 .en#ru *' sun# .u6ine exem.le *a o vi*#im' a in*5izi6iilor s' fi .u#u# rea.'rea *u oasele sf'r2ma#e -i *u .l'+ile s2n+er2nd" #o# a-a nebunia" ul*er n's*u# 1n noroiul *ar*erelor" din *auza #or#urilor morale se as*unde a.roa.e #o#deauna *u +ri9' 1n lo*ul unde ea s%a n's*u# sau" da*' iese" se va 1n+ro.a 1n vreun s.i#al mo5or2#" unde medi*ii nu re*unos* ni*i omul" ni*i +2ndirea 1n zdrean6' inform' .e *are le%o #ransmi#e #emni*erul obosi#/ Deveni# nebun 1n 1n*5isoare" aba#ele )aria era *ondamna# .rin 1ns'-i nebunia sa la 1n*5isoare ve-ni*'/ 7u .rivire la Dan#<s" ins.e*#orul se 6inu de *uv2n#/ ;r*2nd la +uver% na#or" *eru s' i se .rezin#e re+is#rul 1n*5isorii/ $o#a referi#oare la .rizonier era *on*e.u#' as#fel8 EDMO$D DA$,YS 7onapartist "nver unat. 8 luat parte activ la "ntoarcerea din 9nsula $lba. 8 se ine "n cel mai mare secret i cea mai strict supraveghere. $o#a avea al# s*ris -i o al#' *erneal' de*2# res#ul re+is#rului" *eea *e dovedea *' fusese ad'u+a#' du.' 1n*ar*erarea lui Dan#<s/ A*uza6ia era .rea .ozi#iv' .en#ru a 1n*er*a s%o *omba6i/ Ins.e*#orul s*rise de*i sub a*olad'8 ($imi* de f'*u#(/ ?izi#a 1l 1nviorase" .en#ru a s.une as#fel" .e Dan#<s/ De *2nd in#rase 1n 1n*5isoare" el ui#ase s' 6in' so*o#eala zilelor4 dar ins.e*#orul i%a da# o nou' da#' -i Dan#<s n%a ui#a#%o/ S*rise dina.oia lui" .e zid" *u o bu*a#' de #en*uial' des.rins' din #avan" T@ iulie 1 1B" -i din momen#ul a*es#a f'*u o *res#'#ur' 1n fie*are zi" .en#ru *a m'sura #im.ului s' nu%i mai s*a.e/ Milele se s*urser'" a.oi s'.#'m2nile" a.oi lunile/ Dan#<s a-#e.#a me% reu/ n*e.use .rin a fixa eliber'rii sale un #ermen de *in*is.reze*e zile/ 0un2nd 1n urm'rirea afa*erii sale 9um'#a#e din in#eresul .e *are .'ruse a%l dovedi" ins.e*#orului 1i erau" desi+ur" de a9uns 1! zile/ Du.' #re*erea *elor 1! zile 1-i s.use *' era absurd s' *read' *' ins.e*#orul s%ar fi

o*u.a# de el" 1nain#e de a se 1na.oia la 0aris" iar 1n#oar*erea la 0aris nu .u#ea s' aib' lo* de*2# du.' #erminarea #urneului" -i #urneul .u#ea s' dureze 1n*' o lun'" dou'/ -i a*ord' de*i #rei luni 1n lo* de 1! zile/ Du.' *ele #rei" luni un al# ra6ionamen# veni 1n a9u#orul s'u" f'*2ndu%l s'%-i a*orde -ase luni4 zilele una du.' al#a #o#aliz2ndu%le" v'zu *' a-#e.#ase ze*e luni/ n a*es#e ze*e luni nu se s*5imbase nimi* din re+imul 1n*5isorii sale/ $u r'zbise .2n' la el ni*i o ves#e m2n+2ie#oare/ ,emni*erul" 1n#reba#" era mu# *a de obi*ei/ Dan#<s 1n*e.u s' se 1ndoias*' de sim6urile sale" s' *read' *'" *eea *e el so*o#ea o amin#ire a memoriei sale nu era de*2# o 5alu*ina6ie a min6ii -i *' 1n+erul *onsola#or" a.'ru# 1n 1n*5isoare" *obor2se la el .e ari.a unui vis/ Du.' un an" +uverna#orul fu s*5imba#/ Ob6in2nd dire*6ia for#ului Dam" lu' *u el mai mul6i subordona6i" -i .rin#re al6ii" -i .e #emni*erul lui Dan#<s/ ?eni un nou +uverna#or" *'ruia i se .'ru .rea +reu s' 1nve6e nu% mele .rizonierilor s'i/ As#fel *' *eru s' i se *omuni*e numai numerele lor/ Oribilul 5o#el se *om.unea din !@ de *amere/ Lo*ui#orii *amerelor fur' numi6i *u num'rul 1n*'.erii *e o*u.au" -i neferi*i#ul #2n'r nu mai fu numi# *u .ronumele s'u" Edmond" sau *u numele s'u" Dan#<s4 el se numi nr/ T4/ Q? $;MER;L T4 AI $;MER;L 2N Dan#<s #re*u .rin #oa#e fazele nenoro*irii .e *are le sufer' .rizonierii ui#a6i 1n#r%o 1n*5isoare/ n*e.u *u or+oliul" *are e o urmare a s.eran6ei -i o *on-#iin6' a ino% *en6ei/ A.oi a9unse s' se 1ndoias*' de ino*en6a sa" *eea *e 9us#ifi*a oare% *um ideile +uverna#orului asu.ra aliena6iei min#ale" 1n sf2r-i#" *'zu de la 1n'l6imea or+oliului -i se ru+'" nu 1ns' lui Dumnezeu" *i oamenilor/ Dum% nezeu e ul#ima ins#an6'/ $enoro*i#ul *are ar #rebui s' 1n*ea.' *u Domnul" nu 1-i .une s.eran6ele 1n El" de*2# du.' *e le%a e.uiza# .e #oa#e *elelal#e/ Dan#<s se ru+a de*i s' fie s*os din *ar*er' .en#ru a fi b'+a# 1n#r%al#a" *5iar dezavan#a9oas' era lo#u-i o s*5imbare" -i i%ar fi .ro*ura# lui Dan#<s o dis#ra*6ie de *2#eva zile/ Se ru+a s' i se a*orde .limbarea" aerul" *'r6i" ins#rumen#e/ $imi* din #oa#e a*es#ea nu i se a*ord'/ $%are a fa*e 1ns'/ El *erea mereu/ Se de.rinsese s' vorbeas*' *u noul #emni*er" de-i a*es#a era -i mai mu# de*2# *el ve*5i/ Dar" s' vorbe-#i unui om" *5iar mu#" era 1n*' o .l'*ere/ Dan#<s vorbea *a s'%-i aud' sune#ul .ro.riului +las8 1n*er*ase s' vorbeas*' sin+ur" dar a#un*i 1l *u.rindea s.aima/ Deseori" de .e vremea *2nd era liber" Dan#<s 1-i f'*use o s.erie#oare din l'*a-urile de de6inu6i" *om.use din va+abonzi" bandi6i" asasini" a *'ror bu*urie ne#rebni*' .une laolal#' or+ii de ne1n6eles -i .rie#enii 1nfri*o-'#oare/ -i dori s' fie arun*a# 1n vreuna din a*es#e *o*ini" *a s' vad' -i al#e *5i.uri de*2# *5i.ul #emni*erului im.asibil *are nu voia s' vorbeas*'/ Re+re#a o*na *u *os#umul ei infaman#" *u lan6ul la .i*ior" *u .e*e#ea .e um'r/ 7el .u6in *ondamna6ii la +alere #r'iau 1n so*ie#a#ea semenilor lor" res.irau aerul" vedeau *erul" erau mai feri*i6i/ l im.lor' 1n#r%o zi .e #emni*er s' *ear' .en#ru el un #ovar'-" ori*are" *5iar da*' #ovar'-ul a*es#a ar fi fos# aba#ele nebun des.re *are auzise/ Sub s*oar6a #emni*erului" ori*2# de as.r' ar fi ea" r'm2ne #o#deauna *eva din om/ A*es#a 1l de.l2nse de mul#e ori din ad2n*ul inimii" m'*ar *' fi+ura sa nu s.usese nimi*/ ,ransmise +uverna#orului *ererea num'rului T4/ Dar a*es#a" .ruden# *a -i *um ar fi fos# un om

.oli#i*" 1-i 1n*5i.ui *' Dan#<s voia s'%i asmu#' .e .rizonieri" s' urzeas*' vreun *om.lo#" s' se a9u#e *u vreun .rie#en 1n#r%o #en#a#iv' de evadare" -i refuz'/ Dan#<s e.uizase *er*ul resurselor omene-#i/ A-a *um am s.us *' #rebuia s' se 1n#2m.le" el se 1n#urn' a#un*i s.re Dumnezeu/ ,oa#e ideile .ioase risi.i#e 1n lume" -i .e *are le s.i*uies* nenoro*i6ii 1n*ovoia6i de des#in" 1i r'*orir' a#un*i s.iri#ul/ -i reamin#i ru+'*iunile .e *are le 1nv'6ase de la mama sa -i le +'si un sens" al#'da#' ne*unos*u# de el/ 7'*i" .en#ru omul feri*i#" ru+'*iunea r'm2ne un ames#e* mono#on -i +ol de sens" .2n' 1n ziua *2nd durerea vine s' ex.li*e neferi*i#ului a*es# limba9 sublim" *u a9u#orul *'ruia el vorbe-#e lui Dumnezeu/ Se ru+' de*i" nu *u *'ldur'" *i *u 1nver-unare/ Ru+2ndu%se #are" nu se mai 1ns.'im2n#a de *uvin#ele sale/ 7'dea a#un*i 1n ex#az/ l vedea .e Dumnezeu a.'r2nd la fie*are *uv2n# .e *are 1l .ronun6a" 1n*redin6a #oa#e a*6iunile vie6ii sale" umil' -i .ierdu#'" voin6ei a*es#ui Dumnezeu .u#erni*/ -i f'*ea le*6ii" 1-i .ro.unea sar*ini de 1nde.lini# -i" la sf2r-i#ul fie*'rei ru+'*iuni" s#re*ura dorin6a in#eresan#' .e *are oamenii izbu#es* mul# mai des s%o adreseze oamenilor de*2# Domnului8 (Ai iar#'%ne nou' +re-elile noas#re" .re*um -i noi ier#'m +re-i6ilor no-#ri/( n *iuda ru+'*iunilor sale fierbin6i" Dan#<s r'mase .rizonier/ A#un*i min#ea i se .osomor1" un nor se 1n+ro-' 1nain#ea o*5ilor s'i/ Dan#<s era un om sim.lu -i f'r' edu*a6ie/ ,re*u#ul r'm'sese .en#ru el a*o.eri# de v'lul sumbru .e *are 1l ridi*a -#iin6a/ n sin+ur'#a#ea *ar*erei -i 1n .us#iul *u+e#'rii sale" el nu .u#ea s' re*ons#ruias*' e.o*ile #re*u#e" s' re1nsufle6eas*' .o.oarele s#inse" s' re*l'deas*' ora-ele an#i*e" .e *are ima+ina6ia le m're-#e -i le .oe#izeaz'" -i *are #re* .e dinain#ea o*5ilor" +i+an#i*e" lumina#e de fo*ul *erului" asemenea #ablourilor babiloniene ale lui Mar#in/ $u avea de*2# #re*u#ul s'u" a-a de s*ur#" .rezen#ul s'u mo5or2#" vii#orul s'u a-a de 1ndoielni*4 1O ani de lumin' .en#ru a medi#a 1n#r%o ve-ni*' noa.#e/ $i*i o dis#ra*6ie de*i nu .u#ea s'%i vin' 1n a9u#or8 s.iri#ul s'u ener+i* -i *are n%ar fi vru# al#*eva de*2# s'%-i ia zborul de%a lun+ul anilor" era for6a# s' r'm2n' .rizonier *a un vul#ur 1n#r%o *u-*'/ Se *ram.ona a#un*i de o idee" de a*eea a feri*irii sale nimi*i#e f'r' mo#iv #emeini* -i .rin#r%o +roazni*' fa#ali#a#e4 se 1nd'r'#ni*ea 1n a*eas#' idee" su*ind%o .e #oa#e fe6ele" devor2nd%o" .en#ru a s.une as#fel" *u din6i .u#erni*i" a-a *um" 1n infernul lui Dan#e" ne1ndu.le*a#ul ;+olin devoreaz' *raniul ar5ie.is*o.ului Ro+er/ Dan#<s n%avusese de*2# o *redin6' #re*'#oare" baza#' .e .u#ere/ O .ierdu a-a *um al6ii o .ierd du.' su**es/ De*2#" el nu .rofi#ase de ea/ )uria urma as*e#ismului/ Edmond zv2rlea bles#eme" *are 1l f'*eau .e #emni*er s' se dea 1na.oi" 1n+rozi#/ -i zdrobea #ru.ul de zidurile #emni6ei" se le+a furios de #o# *e 1l 1n*on9ura -i" 1n s.e*ial" de el 1nsu-i" de *ea mai ne1nsemna#' *on#rarie#a#e .e *are i%o .ri*inuia un +r'un#e de nisi." un fir de .ai" un suflu de aer/ A#un*i s*risoarea denun6'#oare .e *are o v'zuse" .e *are ?illefor# i%o ar'#ase" .e *are o .i.'ise" 1i revenea 1n min#e/ )ie*are r2nd .2l.2ia .e .ere#e asemenea *uvin#elor 0ane The:el -hares ale lui Cal#5azar/ -i s.unea *' ura oamenilor" nu r'zbunarea lui Dumnezeu" 1l *ufundase 1n .r'.as#ia 1n *are se afla/ i zv2rlea .e oamenii a*e-#ia ne*unos*u6i 1n *5inurile ima+ina6iei sale a.rinse" -i +'sea *' *ele mai #eribile *azne erau .en#ru el .rea bl2nde -i 1n s.e*ial .rea s*ur#e/ 7'*i" du.' *5in venea moar#ea" iar 1n moar#e era" da*' nu odi5na" *el .u6in nesim6irea *are 1i seam'n'/ ,o# s.un2ndu%-i" 1n le+'#ur' *u vr'9ma-ii s'i" *' lini-#ea era moar#ea -i *' *elui *are vrea s' .ede.seas*' *rud 1i #rebuie al#e mi9loa*e de*2# moar#ea" el *'zu 1n ne*lin#irea .osa*' a ideilor de sinu*idere4 vai de *el *are" .e .an#a nenoro*irii" se o.re-#e la a*es#e sumbre idei> Ea e una din

a*ele m'ri moar#e *are se 1n#ind *a azurul valurilor .ure" dar 1n *are 1no% #'#orul 1-i sim#e din *e 1n *e mai mul# .i*ioarele .rinse 1n#r%un +lod de smoal'" *are 1l a#ra+e s.re ea" 1l as.ir'" 1l 1n+5esuie/ 72nd es#e .rins as#fel" -i da*' a9u#orul divin nu%i vine 1n a9u#or" #o#ul es#e sf2r-i#" fie*are sfor6are" .e *are o 1n*ear*'" 1l afund' mai ad2n* 1n moar#e/ ,o#u-i" s#area a*eas#a de a+onie moral' e mai .u6in *om.li*a#' de*2# suferin6a de dinain#ea ei -i de*2# .edea.sa *are o va urma .oa#e4 o *onsolare ame6i#oare" *are 1i ara#' .r'.as#ia *'s*a#' iar 1n fundul .r'.as#iei" nean#ul/ A9uns ai*i" Edmond +'si o *onsolare 1n ideea sa/ ,oa#e durerile" #oa#e suferin6ele" *or#e+iul de s.e*#re .e *are ele 1l #2rau 1n urma lor .'reau *' 1-i iau zborul din un+5erul 1n*5isorii sale" unde 1n+erul mor6ii .u#ea s'%-i .un' .i*iorul" lini-#i#/ Dan#<s 1-i .rivi *alm via6a de .2n' a#un*i" *u s.aima vie6ii vii#oare -i alese a*eas#' si#ua6ie de mi9lo*" *are 1i .'rea un lo* de azil/ (72#eoda#'" 1-i s.unea el a#un*i" 1n *ursele mele de.'r#a#e" *2nd eram 1n*' om -i *2nd omul a*es#a liber -i .u#erni* zv2rlea al#or oameni *omenzi *are erau exe*u#a#e" am v'zu# *erul a*o.erindu%se" marea 1nfior2ndu%se -i mu+ind" fur#una n's*2nd 1n#r%un *ol6 de *er -i b'#2nd *a un vul#ur +i+an#i* *u ari.ile sale" ambele orizon#uri/ Sim6eam a#un*i *' vasul meu nu mai era de*2# un refu+iu ne.u#in*ios" *' vasul meu" u-or *a un ful+ 1n m2na unui uria-" #remura -i se 1nfiora/ 7ur2nd" 1n z+omo#ul n'.razni* al valurilor" 1nf'6i-area s#2n*ilor #'ioase anun6a moar#ea" -i moar#ea m' 1ns.'im2n#a/ )'*eam #oa#e sfor6'rile s' s*a." 1m.reun2nd for6ele omului *u 1n#rea+a in#eli+en6' a marinarului" .en#ru a lu.#a *u Dumnezeu/ Eram feri*i# .e a#un*i" revenirea la via6' 1nsemna revenirea la feri*ire/ Eu nu *5emasem moar#ea" n%o alesesem/ Somnul" 1n sf2r-i#" mi se .'rea #are .e .a#ul de al+e -i de .ie#re" m' indi+nam" eu *are m' *redeam o f'.#ur' .l'smui#' du.' *5i.ul lui Dumnezeu" la +2ndul *'" du.' moar#e" voi slu9i de 5ran' +oelanzilor -i vul#urilor/ Dar azi e al#*eva/ Am .ierdu# #o# *e m' .u#ea fa*e s' iubes* via6a" as#'zi moar#ea 1mi z2mbe-#e" *a o doi*' .run*ului .e *are 1l lea+'n'/ As#'zi mor *um vreau -i adorm obosi# -i fr2n#" a-a *um adormeam du.' una din serile a*elea de dezn'de9de -i furie" 1n r's#im.ul *'rora num'rasem #rei mii de o*oluri .rin *amer'" adi*' #reize*i de mii de .a-i" adi*' a.roa.e ze*e le+5e/ De 1nda#' *e +2ndul a*es#a 1n*ol6i 1n min#ea #2n'rului" el deveni mai bl2nd" mai z2mbi#or/ Se 1m.'*' mai bine *u .a#ul #are -i *u .2inea nea% +r'" m2n*' mai .u6in" nu mai dormi -i +'si a.roa.e su.or#abil res#ul de exis#en6' .e *are era si+ur *' o va l'sa ai*i *2nd va voi" a-a *um la-i o 5ain' uza#'/ Erau dou' mi9loa*e de a muri8 unul sim.lu" s'%-i le+e ba#is#a de o +ra#ie a feres#rei -i s' se s.2nzure4 al#ul" .ref'*2ndu%se *' m'n2n*' -i l's2ndu%se s' moar' de foame/ 0rimul 1i re.u+n' .u#erni* lui Dan#<s/ )usese *res*u# 1n +roaza .ira6ilor" oameni *are sun# s.2nzura6i de *a#ar+ele vaselor/ S.2nzur'#oarea era de*i .en#ru el un *5in 9osni*" .e *are nu voia s' -i%l a.li*e sie-i/ Ado.#' de*i .e al doilea -i 1n*e.u exe*u#area lui *5iar din ziua a*eea/ Se s*urser' a.roa.e .a#ru ani 1n al#erna#ivele .e *are le%am .oves#i#/ La sf2r-i#ul *elui de al doilea" Dan#<s nu mai so*o#ise zilele -i re*'zuse 1n a*ea ne-#iin6' a #im.ului din *are 1l s*osese al#'da#' ins.e*#orul/ Dan#<s s.usese8 (?reau s' mor(" -i%-i alesese felul a*es#a de moar#e4 1l examinase bine -i" de #eam' s' nu revin' asu.ra 5o#'r2rii sale" 1-i 9urase s' moar' as#fel/ 72nd mi se va servi 5rana de diminea6' -i *ea de sear'" +2ndise el" voi zv2rli alimen#ele .e fereas#r' -i voi avea aerul *' le%am m2n*a#/

)'*u .re*um 1-i f'+'duise/ De dou' ori .e zi" .rin des*5iz'#ura mi*'" z'breli#'" *are nu%i d'dea voie s' vad' de*2# *erul" el 1-i zv2rlea 5rana" mai 1n#2i *u voio-ie" a.oi *5ibzuind asu.ra ei" .e urm' *u re+re#/ Avu nevoie de amin#irea 9ur'm2n#ului .e *are -i%l f'*use" *a s' .oa#' urm'ri *um.li#ul .lan/ )oamea" *u din6i as*u6i6i" 1i 1nf'6i-' alimen#ele *are 1l dez+us#au al#'da#' 1n#r%o form' a#r'+'#oare -i *u o arom' fin'/ Jinea uneori #im. de un *eas" 1n m2n'" #a*2mul *u .rivirile fixa#e asu.ra bu*'6ilor de *arne .u#rezi#'" sau asu.ra .e-#elui infe*# -i asu.ra .2inii ne+re -i mu*ede/ Lu.#au 1n*' 1n#r%1nsul ul#imele ins#in*#e ale vie6ii" r'.un2ndu%i din *2nd 1n *2nd 5o#'r2rea/ A#un*i *ar*era nu i se mai .'rea a-a de sumbr'" si#ua6ia lui era mai .u6in des.era#'/ Era 1n*' #2n'r" avea *am dou'ze*i -i *in*i" dou'ze*i -i -ase de ani" 1i mai r'm2neau de #r'i# vreo *in*ize*i" adi*' de dou' ori .e *2# #r'ise/ n r's#im.ul 's#a imens" *2#e 1n#2m.l'ri .u#eau s' for6eze .or6ile" s' n'ruias*' zidurile *as#elului If -i s'%l redea liber#'6ii> -i a.ro.ia a#un*i din6ii de .r2nzul .e *are" ,an#al volun#ar" 1l 1nde.'r#a de la +ur'4 dar a#un*i 1i revenea 1n min#e 9ur'm2n#ul" iar firea a*eas#a +eneroas' se #emea .rea mul# de%a se dis.re6ui .e sine" *a s'%-i *al*e 9ur'm2n#ul/ ,o*i de*i .u6ina exis#en6' *are 1i r'm2nea -i veni o zi *2nd nu mai avu #'ria s' se ridi*e .en#ru a zv2rli .rin fereas#r' *ina *e i se adu*ea/ A doua zi nu mai vedea" abia auzea/ ,emni*erul 1l *redea +rav bolnav/ Edmond n'd'9duia 1n#r%o moar#e a.ro.ia#'/ Miua se s*urse as#fel8 Edmond sim6ea *' 1l *u.rinde o va+' amor6eal'" *are nu era li.si#' de%o anume senza6ie de bun' dis.ozi6ie/ &5ior'i#urile nervoase ale s#oma*ului se .o#oliser'4 arsurile se#ei se *almaser'4 *2nd 1n*5idea o*5ii" vedea o mul6ime de li*'riri" asemeni *elor *are +ones* noa.#ea .e #erenurile n'moloase8 erau *re.us*ulul 6inu#ului a*ela ne*unos*u# *are se nume-#e moar#e/ Deoda#'" seara" .e la nou'" auzi un z+omo# 1n'bu-i# 1n .ere#ele l2n+' *are s#'#ea *ul*a#/ A#2#ea 9ivine imunde s#2rniser' z+omo#ul 1n 1n*5isoare" 1n*2#" .u6in *2#e .u6in" Edmond 1-i de.rinsese somnul" .en#ru a nu se mai #ulbura de%a-a .u6in/ De da#a a*eas#a 1ns'" fie *' sim6urile 1i erau exal#a#e de abs#inen6'" fie *' 1n#r%adev'r" z+omo#ul era mai #are de*2# de obi*ei" fie *' 1n momen#ul su.rem #o#ul *'.'#a im.or#an6'" Edmond 1-i 1n'l6' *a.ul s' aud' mai bine/ ;n 52r-2i# e+al *are .'rea s' #r'deze" fie o +5ear' enorm'" fie un din#e .u#erni*" fie 1n sf2r-i#" a.'sarea vreunui ins#rumen# .e .ie#re/ De-i sl'bi#" *reierul #2n'rului fu izbi# de ideea banal'" mereu .rezen#' 1nain#ea ares#a6ilor8 liber#a#ea/ M+omo#ul venea a-a de exa*# 1n momen#ul *2nd ori*e al# z+omo# 1n*e#ase .en#ru el" 1n*2# i se .'rea *' Dumnezeu se ara#'" 1n sf2r-i#" milos *u suferin6ele sale -i%i #rimi#ea *a s'%l 1n-#iin6eze s' se o.reas*' .e mar+inea morm2n#ului unde .i*iorul i se *l'#ina/ 7ine .u#ea s' -#ie da*' nu *umva vreun .rie#en" vreuna din fiin6ele dra+i la *are se +2ndise a-a de des" 1n*2# 1i sleiser' min#ea" se o*u.a de el 1n momen#ul a*es#a -i *'u#a s' a.ro.ie dis#an6a *are 1i des.'r6ea= Dar nu" f'r' 1ndoial'" Edmond se 1n-ela/ Era doar unul din visele *are f2lf2ie la .oar#a mor6ii/ ,o#u-i" Edmond as*ul#a mereu z+omo#ul/ M+omo#ul dur' vreo #rei *easuri" a.oi Edmond auzi o n'ruire" du.' *are z+omo#ul 1n*e#'/ 0es#e *2#eva ore" el se re.e#'" mai .u#erni* -i mai a.ro.ia#/ Edmond 1n*e.u s' se in#ereseze de mun*a a*eas#a *are 1i 6inea de ur2#/ Deoda#' in#r' #emni*erul/ 7am de o.# zile de *2nd se 5o#'r2se s' moar'" de .a#ru zile de *2nd 1n*e.use s'%-i .un' .roie*#ul 1n a.li*are" Edmond nu%i adresase omului ni*i un *uv2n#" ner's.unz2ndu%i *2nd a*es#a l%a 1n#reba# de *e

boal' se *rede a#ins -i 1n#or*2ndu%se la .ere#e *2nd era .rivi# *u .rea mul#' a#en6ie/ Dar #emni*erul .u#ea s' aud' as#'zi zumze#ul 1n'bu-i#" s' se alarmeze" s'%i .un' *a.'# -i s' zdrun*ine as#'zi *ine -#ie *e s.eran6' a *'rei idee 1n*2n#a ul#imele momen#e ale lui Dan#<s/ ,emni*erul adu*ea de m2n*are/ Dan#<s se ridi*' .e .a# -i" umfl2ndu%-i vo*ea" 1n*e.u s' vorbeas*' des.re verzi -i us*a#e" des.re *ali#a#ea .roas#' a 5ranei .e *are o adu*ea" des.re fri+ul din *ar*er'" murmur2nd -i bomb'nind *a s' aib' dre.#ul de a s#ri+a mai #are" z+2nd'rind r'bdarea #emni*erului" *are #o*mai 1n ziua a*eea soli*i#ase .en#ru ares#a#ul bolnav o su.' -i .2ine .roas.'#'" -i *are%i adu*ea su.a -i .2inea/ Din feri*ire" el *rezu *' Dan#<s aiureaz'/ 0use merindele .e masa s*5iload' .e *are le .unea de obi*ei -i se re#rase/ Liber a#un*i" Edmond re1n*e.u s' as*ul#e *u bu*urie/ M+omo#ul devenea a-a de l'muri#" 1n*2# a*um #2n'rul 1l auzea f'r' sfor6'ri/ ($i*i o 1ndoial'" 1-i s.use el" de vreme *e z+omo#ul *on#inu'" de-i e ziu'" 1nseamn' *' vreun .rizonier nenoro*i# *a -i mine" lu*reaz' la elibe% rarea sa/ O" *um l%a- a9u#a da*' ar fi l2n+' mine>( A.oi" deoda#'" un nor .osomor2# #re*u .es#e aurora de s.eran6' 1n min#ea obi-nui#' *u nenoro*irea -i *are nu .u#ea s' se 1nve6e iar'-i de*2# anevoie" *u bu*uriile omene-#i/ n*ol6i ideea *' z+omo#ul se da#ora lu*rului *2#orva mun*i#ori .e *are +uverna#orul 1i 1n#rebuin6a la re.ara6iile unei 1n*'.eri al'#ura#e/ Era lesne s' se 1n*redin6eze" dar *um s' ri-#e o 1n#rebare= Desi+ur era foar#e sim.lu s' a-#e.#e sosirea #emni*erului" s'%l .un' s' as*ul#e z+omo#ul -i s' vad' mu#ra a*es#uia" as*ul#2nd/ Dar" oferindu%-i o a#are sa#isfa*6ie" nu 1nsemna s' #r'deze in#erese .rea de .re6 .en#ru o mul6umire .rea s*ur#'= Din .'*a#e" *a.ul lui Edmond" *lo.o# +ol" era asurzi# de zumze#ul unei idei4 se sim6ea a-a de slab" 1n*2# min#ea 1i .lu#ea *a un abur -i nu se .u#ea *ondensa 1n 9urul unei +2ndiri/ Edmond nu v'zu de*2# un mi9lo* .en#ru a da *on#ur reflexiei -i lu*idi#a#e 9ude*'6ii sale/ -i 1n#oarse o*5ii s.re su.a fume+2nd' 1n*'" .e *are #emni*erul o .usese .e mas'" se ridi*'" merse *l'#in2ndu%se .2n' la ea" lu' *ea-*a" o duse la buze -i 1n+5i6i b'u#ura *u o senza6ie ne+r'i#' de bine/ Avu a#un*i *ura9 s' se o.reas*'8 auzise *' ni-#e nenoro*i6i naufra+i% a6i" +'si6i is#ovi6i de foame" muriser' devor2nd *u l'*omie o 5ran' .rea subs#an6ial'/ Edmond .use .e mas' .2inea" .e *are o -i 6inea ia +ur'" -i se duse s' se *ul*e la lo*/ Edmond nu mai vroia s' moar'/ Sim6i *ur2nd *' 1n *reierul s'u rein#ra lumina/ ,oa#e ideile" nel'mu% ri#e -i a.roa.e insesizabile" 1-i reluau lo*ul 1n *u#ia minuna#' unde o *ase#' mai mul# .oa#e a9un+e .en#ru a s#abili su.eriori#a#ea omului asu.ra animalelor/ 0u#u s' *u+e#e -i s'%-i 1n#'reas*' *u+e#ul" 9ude*2nd/ -i s.use a#un*i8 (S' fa*em 1n*er*area" dar f'r' s' .rime9duim .e *ineva/ Da*' lu*r'% #orul e un mun*i#or obi-nui#" n%am de*2# s' ba# 1n zid/ A#un*i el se va o.ri" *'u#2nd s' +5i*eas*' *ine ba#e -i 1n *e s*o./ 7um 1ns' mun*a lui va fi nu numai le+al'" dar -i .orun*i#'" el 1-i va relua lu*rul numaide*2#/ Da*'" dim.o#riv'" e un .rizonier" z+omo#ul .e *are 1l voi fa*e 1l va 1ns.'im2n#a" se va #eme *' e des*o.eri#" va 1n*e#a lu*rul -i nu%l va relua de*2# seara *2nd va so*o#i *' #oa#' lumea e *ul*a#' -i adormi#'(/ Edmond se ridi*' din nou numaide*2#/ A*um .i*ioarele nu i se mai b'l'b'neau" iar .rivirile 1i erau si+ure/ Merse s.re un *ol6 al *ar*erei" des.rinse o .ia#r' sl'bi#' de umezeal' -i reveni b'#2nd 1n .ere#e 1n *5iar lo*ul unde sune#ul era mai .ronun6a#/ C'#u de #rei ori/

De la .rima b'#aie z+omo#ul 1n*e#' *a .rin farme*/ Edmond as*ul#' *u 1n*ordare/ ,re*u un *eas" #re*ur' dou'" nu se mai auzi ni*i un z+omo#/ Edmond im.usese 1n .ar#ea *ealal#' a zidului #'*ere absolu#'/ 0lin de n'de9de" Edmond m2n*' doi%#rei dumi*a6i de .2ine" 1n+5i6i *2#eva +2#uri de a.'" -i da#ori#' *ons#i#u6iei .u#erni*e *u *are na#ura 1l 1nzes#rase" se sim6i a.roa.e *a 1nain#e/ Miua se s*urse" lini-#ea dur' 1n*'/ ?eni noa.#ea f'r' *a z+omo#ul s' fi re1n*e.u#/ (E un .rizonier(" 1-i s.use Edmond" *u o bu*urie de ne+r'i#/ Din momen#ul a*ela" min#ea i se 1nvior'" via6a 1i reveni *u violen6'" fiind a*#iv'/ ,re*u noa.#ea f'r' *a z+omo#ul *el mai ne1nsemna# s' se aud'/ Edmond nu 1n*5ise o*5ii 1n noa.#ea a*eea/ Miua reveni" #emni*erul in#r' adu*2nd .roviziile/ Edmond le devorase .e *ele dinain#e" le devor' .e *ele de a*um" as*ul#2nd 1n#runa z+omo#ul *are nu re1n*e.ea" #remur2nd de #eam' *a a*eas#a s' nu fi 1n*e#a# .en#ru #o#deauna" f'*2nd 1n *ar*er' ze*e sau dou's.reze*e le+5e" smun*ind *easuri 1n#re+i +ra#iile feres#rui*ii" red2nd elas#i*i#a#e -i vi+oare bra6elor .rin#r%un exer*i6iu dezv'6a# de mul#' vreme" .re+'#indu%se" 1n sf2r-i#" s' ia de .ie.# des#inul" a-a *um fa*e" 1n#inz2ndu%-i bra6ele -i fre*2ndu%-i *or.ul *u ulei" lu.#'#orul *are se .re+'#e-#e s' in#re 1n aren'/ A.oi" 1n in#ervalele a*es#ei a*#ivi#'6i ferven#e" el as*ul#a da*' nu *umva z+omo#ul se aude" enerv2ndu%se de .ruden6a .rizonierului" *are nu +5i*ea *' fusese #ulbura# 1n o.era eliber'rii sale de un al# .rizonier" *are era *el .u6in #o# a-a de dorni* s' fie liber *a -i el/ Se s*urser' #rei zile" adi*' N2 de *easuri u*i+'#oare" num'ra#e minu# *u minu#/ n sf2r-i#" 1n#r%o sear'" du.' *e #emni*erul 1-i f'*use ul#imul rond" .e *2nd" .en#ru a su#a oar'" Dan#<s 1-i li.ea ure*5ea de .ere#e" i se .'ru *' un zdrun*in im.er*e.#ibil r'suna 1n'bu-i# 1n *a.ul s'u .us 1n a#in+ere *u .ie#rele #'*u#e/ Dan#<s se #rase 1na.oi" .en#ru a%-i *alma *reierul zdrun*ina#" f'*u *2#eva o*oluri .rin *amer' -i%-i li.i iar'-i ure*5ea 1n a*ela-i lo*/ $u mai 1n*'.ea 1ndoial'" din*olo se .e#re*ea *eva/ 0rizonierul 1-i d'% duse seama de .eri*olul a*6iunii sale -i ado.#ase al#a/ Desi+ur *'" .en#ru a%-i *on#inua o.era *u mai mul#' si+uran6'" 1nlo*uise dal#a *u levierul/ n*ura9a# de des*o.erirea sa" Edmond se 5o#'r1 s' vin' 1n a9u#orul lu*r'#orului neobosi#/ -i mu#' mai 1n#2i .a#ul" 1n s.a#ele *'ruia i se .'rea *' se 1nf'.#uie-#e a*6iunea de eliberare" -i *'u#' din o*5i un obie*# *u *are s' .oa#' a#a*a zidul" s' dea 9os *imen#ul umed" 1n sf2r-i#" s' des.rind' o .ia#r'/ $u i se ar'#' nimi*/ $u avea ni*i *u6i# -i ni*i vreun ins#rumen# #'ios/ $umai fierul z'brelelor" -i se 1n*redin6ase de a#2#ea ori *' +ra#iile erau bine fixa#e" 1n*2# nu mai meri#a #ruda de a 1n*er*a s' le *lin#eas*'/ Dre.# ori*e mobilier" un .a#" un s*aun" o mas'" o +'lea#'" un ur*ior/ La .a# erau" desi+ur" *ol6are de fier" dar a*es#e *ol6are erau fixa#e 1n lemn .rin -uruburi/ I%ar fi #rebui# o -urubelni6' *a s' s*oa#' -uruburile -i s' smul+' *ol6arele/ La mas' -i la s*aun" nimi*/ La +'lea#' fusese *2ndva un m2ner" dar m2nerul fusese s*os/ $u%i mai r'm2nea lui Dan#<s de*2# un mi9lo*8 s' s.ar+' ul*iorul -i" *u una din bu*'6ile #'ia#e 1n un+5i" s' se a.u*e de lu*ru/ ,r2n#i ul*iorul de o les.ede -i a*es#a se f'*u 6'nd'ri/ Dan#<s alese dou' sau #rei *ioburi as*u6i#e" le as*unse 1n ro+o9in' -i

le l's' .e *elelal#e 1m.r'-#ia#e .e 9os/ S.ar+erea ul*iorului era un a**iden# .rea fires* .en#ru *a *ineva s' se nelini-#eas*'/ Edmond avea #oa#' noa.#ea 1n fa6' *a s' lu*reze/ Dar" 1n 1n#uneri*" #reaba mer+ea +reu" *'*i era nevoi# s' lu*reze .e b29b2i#e" -i%-i d'du seama *ur2nd *' #o*ea ins#rumen#ul inform 1n#r%o +resie mai #are/ A-ez' de*i .a#ul la lo* -i a-#e.#' ziua/ O da#' *u s.eran6a re*'.'#ase r'bdarea/ As*ul#' noa.#ea 1n#rea+' -i%l auzi .e minerul ne*unos*u# *are 1-i *on#inua o.era sub#eran'/ Se lumin' de ziu'" #emni*erul in#r'/ Dan#<s 1i s.use *'" b2nd 1n a9un din ul*ior" a*es#a 1i s*'.ase din m2n' -i se s.'rsese *'z2nd/ ,emni*erul .le*' bomb'nind du.' un ul*ior nou" f'r' s'%-i dea os#eneala de a lua *ioburile ve*5i/ Reveni 1n *li.a urm'#oare" 1i re*omand' .rizonierului mai mul#' +ri9' -i ie-i/ Dan#<s as*ul#' *u o bu*urie de nedes*ris s*2r62i#ul broa-#ei *are" ori de *2#e ori se 1n*5idea al#'da#'" 1i s#r2n+ea inima/ As*ul#' z+omo#ul .a-ilor *are se de.'r#au" a.oi" *2nd z+omo#ul se s#inse" el se n'.us#i s.re .a#" .e *are 1l urni -i" la lumina razei .alide *e .'#rundea 1n *ar*er'" .u#u s' vad' #reaba inu#il' f'*u#' 1n noa.#ea .re*eden#'" *2nd izbise 1n .ia#r' 1n lo* s' izbeas*' 1n #en*uiala *are o 1n*on9ura/ Din *auza umezelii" #en*uiala era sf'r2mi*ioas'/ Dan#<s v'zu *u o b'#aie voioas' de inima *' #en*uiala se des.rinde bu*a#' *u bu*a#'/ 7r2m.eiele erau a.roa.e ni-#e a#omi" e dre.#" dar" du.' 9um'#a#e de *eas" Dan#<s des.rinsese *am un .umn de moloz/ ;n ma#ema#i*ian ar fi .u#u# s' *al*uleze *'" 1n vreo doi ani de lu*ru" .resu.un2nd *' n%ai fi 1n#2lni# ni*i o s#2n*'" se .u#ea s'.a o #re*ere de dou' .i*ioare .'#ra#e -i de dou'ze*i .i*ioare 1n ad2n*ime/ 0rizonierul 1-i re.ro-' a#un*i *' n%a 1n#rebuin6a# la mun*a a*eas#a orele%i 1ndelun+i" s*urse #o# mai 1n*e#" .e *are le .ierduse 1n a-#e.#are" 1n ru+'*iune" 1n dezn'de9de/ 7e o.er'" ori*2# de anevoioas' ar fi fos# ea" n%ar fi #ermina#%o 1n *ei a.roa.e -ase ani de *2nd era 1n*5is 1n *ar*era a*eas#a> &2ndul 1i d'du o nou' ardoare/ Izbu#i 1n #rei zile" *u ex#raordinare .re*au6ii s' ia 9os *imen#ul -i s' des.oaie .ia#ra/ 0ere#ele era f'*u# din *'r'mizi" 1n mi9lo*ul *'rora" .en#ru a li se s.ori #r'ini*ia" fusese fixa#' din lo* 1n lo* *2#e o les.ede/ ;na din a*es#e les.ezi" dez+5io*ase el a.roa.e *u #o#ul -i #rebuia a*um s%o zdrun*ine din alveola ei/ Dan#<s 1n*er*' *u un+5iile" dar un+5iile erau insufi*ien#e .en#ru o.era6ia a*eas#a/ 7ioburile ul*iorului in#roduse 1n in#ervale se sf'r2mau a#un*i *2nd voia s' se slu9eas*' de ele 1n *5i. de .2r+5ie/ Du.' un *eas de 1n*er*'ri zadarni*e" Dan#<s 1-i -#erse sudoarea de .e frun#e" nelini-#i#/ ?a fi de*i o.ri# as#fel de la 1n*e.u# -i va #rebui s' a-#e.#e" 6ea.'n -i inu#il" *a ve*inul" *are" la r2ndu%i" se va des*ura9a .oa#e" s' fa*' #o#ul= O idee 1i #re*u .rin min#e4 r'mase 1n .i*ioare z2mbind4 frun#ea 9ilav' de sudoare se zv2n#' sin+ur'/ ,emni*erul adu*ea zilni* su.a lui Dan#<s 1n#r%un *as#ron de #abl'/ n *as#ron se +'sea su.a sa -i a*eea a al#ui .rizonier" *'*i Dan#<s remar*ase *' vasul era sau .lin" sau +ol .e 9um'#a#e" du.' *um #emni*erul 1n*e.ea 1m.'r6irea .roviziilor *u el sau *u #ovar'-ul s'u/ 7as#ronul avea un m2ner de fier/ La m2nerul a*es#a r2vnea Dan#<s -i l%ar fi .l'#i#" da*' i se *ereau 1n s*5imb *u ze*e ani din via6'/ ,emni*erul #urna *on6inu#ul *as#ronului 1n farfuria lui Dan#<s/ Du.' *e 1-i m2n*' su.a *u o lin+ur' de lemn" Dan#<s s.'la farfuria" *are 1i ser%

vea as#fel 1n fie*are zi/ Seara" Dan#<s .use farfuria .e .'m2n#" la 9um'#a#ea drumului din#re mas' -i u-'/ 72nd in#r'" #emni*erul *'l*' 1n farfurie -i%o f'*u .raf/ De da#a a*eas#a nu i se .u#ea im.u#a nimi* lui Dan#<s8 f'*use" es#e dre.#" +re-eala de a l'sa farfuria .e 9os" dar #emni*erul era da#or s' vad' unde *al*'/ ,emni*erul se mul6umi de*i s' bomb'neas*'/ 0rivi a.oi 1n 9uru%i" *a s' z'reas*' *eva 1n *are s' #oarne su.a/ Mobi% lierul lui Dan#<s se rezuma numai la farfuria a*eea" as#fel *' nu avea 1n*o#ro/ Las' *as#ronul ai*i" 1i s.use Dan#<s/ Ai s'%l iei m2ine *2nd 1mi a% du*i m2n*area/ 0ova6a m'+ulea lenevia #emni*erului" *are nu avea as#fel nevoie s' mai ur*e" s' *oboare -i iar s' ur*e/ L's' *as#ronul/ Dan#<s #res'l#' de bu*urie/ M2n*' de da#a as#a re.ede su.a -i *arnea" *are" .o#rivi# obi*eiului din 1n*5isori" era .us' la un lo* *u su.a/ Du.' *e a-#e.#' un *eas" *a s' fie si+ur *' #emni*erul nu%-i va da seama" *lin#i .a#ul din lo*" lu' *as#ronul" in#roduse *a.'#ul m2nerului 1n#re .ia#ra v'duvi#' de *imen# -i *'r'mizile 1n*on9ur'#oare" -i 1n*e.u s%o mi-#e/ O os*ila6ie u-oar' 1i ar'#' lui Dan#<s *' lu*rul mer+e bine/ n#r%adev'r" du.' un *eas" .ia#ra era s*oas' din zidul unde forma un +ol de mai bine de un .i*ior -i 9um'#a#e 1n diame#ru/ Dan#<s adun' *u +ri9' molozul" 1l duse 1n un+5erele 1n*'.erii sale" s*ormoni .'m2n#ul *enu-iu *u un *iob de ur*ior -i a*o.eri molozul/ ?oind s' se foloseas*' de noa.#ea 1n *are 5azardul sau" mai bine zis" *ombina6ia savan#' ima+ina#' de el 1i .usese 1n m2ini un ins#rumen# a-a de .re6ios" *on#inua s' sa.e *u 1nd'r'#ni*ie/ A-ez' 1n zori .ia#ra 1n +aur'" 1m.inse .a#ul la .ere#e -i se *ul*'/ De9unul se redu*ea la o bu*a#' de .2ine/ ,emni*erul in#r' -i .use bu*a#a de .2ine .e mas'/ Ei" nu%mi adu*i al#' farfurie= 1n#reb' Dan#<s/ $u" s.use +ardianul4 e-#i un s#ri*'%#o#" ai s.ar# ur*iorul -i" din *au% za dumi#ale" am s.ar# -i farfuria/ Da*' #o6i .rizonierii ar fa*e a#2#ea .a% +ube" s#'.2nirea n%ar mai .u#ea s%o s*oa#' la *a.'#/ 6i las *as#ronul -i o s' 6i se #oarne su.a 1n el/ 0oa#e *'" 1n felul 's#a" n%o s' mai s#ri*i #oa#' +os.od'ria/ Dan#<s 1n'l6' o*5ii la *er -i 1-i 1m.reun' m2inile sub .'#ur'/ 7r2m.eiul de fier *are 1i r'm2nea d'dea" 1n inima lui" na-#ere unui elan de re*uno-#in6' *'#re *er" mai viu de*2# 1i .rile9uiser' vreoda#' *ele mai feri*i#e 1n#2m.l'ri din via6'/ C'+ase 1ns' de seam' *'" de *2nd 1n*e.use lu*rul" *el'lal# de6inu# nu mai f'*ea nimi*/ Ori*um" a*es#a nu era un mo#iv *a el s' se o.reas*'/ Da*' ve*inul nu venea la el" se va du*e el la ve*in/ Mun*i #oa#' ziua f'r' o.rire/ Seara s*osese din zid" +ra6ie noului in% s#rumen#" .es#e ze*e .umni de sf'r2m'#uri de *'r'mid'" de #en*uial' -i de *imen#/ 72nd veni ora vizi#ei" 1ndre.#' *2# .u#u m2nerul 1n*ovoia# al *as#ro% nului -i .use vasul la lo*ul s'u obi-nui#/ &ardianul #urn' .or6ia de su.' -i de *arne sau" mai bine zis" de su.' -i de .e-#e" *'*i ziua a*eea era o zi de .os#" -i de #rei ori .e s'.#'m2n' de6inu6ii erau nevoi6i s' .os#eas*'/ Ar fi fos# a*es#a un mi9lo* de a *al*ula #im.ul" da*' de mul#' vreme Dan#<s nu ar fi renun6a# la el/

Du.' *e #urn' su.a" #emni*erul se re#rase/ Dan#<s voi a*um s' se 1n*redin6eze da*' ve*inul s'u 1n*e#ase 1n#r%a% dev'r s' lu*reze/ As*ul#'/ Lini-#e *om.le#'" *a 1n r's#im.ul *elor #rei zile" *2nd lu*r'rile fuseser' 1n#reru.#e/ Dan#<s of#'/ De bun' seam' ve*inul nu se 1n*redea 1n el/ $u se des*ura9'" #o#u-i" -i lu*r' #oa#' noa.#ea/ Dar" du.' dou'%#rei *easuri de mun*'" 1n#2lni un obs#a*ol/ )ierul nu mai mu-*a -i lune*a .e o su.rafa6' .lan'/ Dan#<s .i.'i obs#a*olul *u m2inile -i *ons#a#' *' a#insese o +rind'/ &rinda s#r'b'#ea" sau mai de+rab' as#u.a 1n 1n#re+ime +aura .e *are Dan#<s o 1n*e.use/ ,rebuia s' s*obeas*' a*um deasu.ra sau dedesub#/ $eferi*i#ul #2n'r nu se +2ndise la .iedi*a a*eas#a/ O5" Doamne" ex*lam' el" #e ru+asem #o#u-i a#2#a" 1n*2# n'd'9du% iam *' m%ai auzi#/ Doamne" du.' *e mi%ai r'.i# liber#a#ea vie6ii" Doamne" du.' *e mi%ai r'.i# lini-#ea mor6ii" Doamne *are m%ai *5ema# iar'-i la via6'" Doamne" fie%6i mil' de mine -i nu m' l'sa s' mor 1n dezn'de9de> 7ine vorbe-#e de Dumnezeu -i #o#oda#' de dezn'de9de= ar#i*ul' un +las *are .'rea *' vine de sub .'m2n# -i *are" 1n'bu-i# de 1n#uneri*" a9un+ea la #2n'r *u un a**en# se.ul*ral/ Edmond sim6i *' i se zb2rle-#e .'rul .e *a. -i se #rase 1na.oi .e +e% nun*5i/ O" murmur' el" aud un om vorbind> De .a#ru sau *in*i ani Edmond nu%l auzise de*2# .e #emni*er" iar .en#ru de6inu6i" #emni*erul nu e un om8 es#e o u-' vie ad'u+a#' u-ii de s#e9ar" e o +ra#ie de *arne ad'u+a#' +ra#iilor de fier/ 0en#ru numele lui Dumnezeu" s#ri+' Dan#<s" dumnea#a *are ai vorbi#" mai vorbe-#e" m'*ar *' vo*ea dumi#ale m%a s.eria#/ 7ine e-#i= 7ine e-#i dumnea#a= 1n#reb' +lasul/ ;n de6inu# nenoro*i#" relu' Dan#<s" *are nu 1n#2m.ina ni*i o +reu% #a#e 1n a r's.unde/ Din *e 6ar'= )ran*ez/ $umele dumi#ale= Edmond Dan#<s/ 7e meserie ai= Marinar/ De *2# #im. e-#i ai*i= De la 2 februarie 1 1!/ 7are e *rima dumi#ale= Sun# nevinova#/ Dar .en#ru *e e-#i a*uza#= Am *ons.ira# .en#ru 1n#oar*erea 1m.'ra#ului/ 7um .en#ru 1n#oar*erea 1m.'ra#ului= m.'ra#ul nu mai es#e .e #ron= A abdi*a# la )on#ainebleau" 1n 1 14 -i a fos# #rimis .e insula Elba/ Dar dumnea#a de *2nd e-#i ai*i" de nu -#ii #oa#e as#ea= Din 1 11/ Dan#<s se 1nfior'/ Omul avea .a#ru ani de 1n*5isoare mai mul# de*2# el/ Cine" nu mai s*obi" s.use +lasul" vorbind foar#e re.ede/ L'mure-% #e%m' numai la *e 1n'l6ime se +'se-#e s*orbura .e *are ai f'*u#%o= La su.rafa6a .'m2n#ului/ 7um e as*uns'=

Dina.oia .a#ului meu/ 0a#ul dumi#ale a fos# *lin#i# din lo* de *2nd e-#i 1n 1n*5isoare= $i*ioda#'/ ;nde r's.unde *amera dumi#ale= n#r%un *oridor/ Ai *oridorul= D' 1n *ur#e/ O5> murmur' +lasul/ ?ai" dar *e *= ex*lam' Dan#<s/ nseamn' *' m%am 1n-ela#" *' im.erfe*6ia desenelor mele m%a am'+i#" *' defe*#ul unui *om.as m%a .ierdu#" *' o linie +re-i#' .e .lanul meu a e*5ivala# *u *in*is.reze*e .i*ioare 1n reali#a#e -i *' a *rezu# *' zidul .e *are 1l s*obe-#i e a*ela-i al *i#adelei/ Dar 1n *azul a*es#a d'deai 1n mare/ As#a -i voiam/ Ai da*' izbu#eai= M' arun*am 1no#" a9un+eam la una din insulele *are 1m.re9muies* 7as#elul If" fie insula Daume" fie insula ,iboulen" fie *5iar *oas#a" -i a#un*i eram salva#/ Ai fi .u#u# s' 1no6i .2n' a*olo= Dumnezeu mi%ar fi da# .u#ere/ A*um 1ns'" #o#ul es#e .ierdu#/ ,o#ul= Da/ As#u.'%6i +aura *u +ri9'" nu mai lu*ra" nu #e mai o*u.a *u ni% mi* -i a-#ea.#' ve-#i de la mine/ Dar *ine e-#i dumnea#a= S.une%mi *ine e-#i= Eu sun#/// num'rul 2N/ ,e #emi de mine= 1n#reb' Dan#<s/ Lui Edmond i se .'ru *' aude un r2s amar s#r'.un+2nd bol#a -i ve% nind .2n' la el/ O5" sun# un bun *re-#in" s#ri+' Edmond" +5i*ind ins#in*#iv *' omul se +2ndea s'%l .'r'seas*'/ 6i 9ur .e Dris#os *' mai de+rab' m%a- l'sa u*is de*2# s' dau .u#in6' *'l'ilor dumi#ale -i alor mei s' 1n#revad' umbra adev'rului/ Dar" .en#ru numele lui Dumnezeu" nu m' li.si de .rezen6a dumi#ale" nu m' li.si de +lasul dumi#ale/ Al#min#eri 16i 9ur" *'*i sun# la *a.'#ul .u#erilor mele" 1mi sf'r2m *a.ul de zid -i vei avea .e *on-#iin6' moar#ea mea/ 7e v2rs#' ai= &lasul dumi#ale 1mi .are de om #2n'r/ $u -#iu *e v2rs#' am" *'*i nu am m'sura# #im.ul de *2nd sun# a*i/ 7eea *e -#iu e *' urma s' 1m.lines* nou's.reze*e ani *2nd am fos# ares#a# la 2 februarie 1 1!/ $i*i dou'ze*i -i -ase de ani" murmur' +lasul/ Daide" la v2rs#a as#a omul nu e 1n*' #r'd'#or/ O" nu" nu" 16i 9ur> re.e#' Dan#<s/ Ji%am s.us -i 16i mai s.un8 m%al'sa #'ia# 1n bu*'6i" de*2# s' #e #r'dez/ Ai f'*u# bine *' mi%ai vorbi#" ai f'*u# bine *' m%ai ru+a#" *'*i m' .re+'#eam de al#*eva -i .l'nuiam s' m' de.'r#ez de dumnea#a/ ?2rs#a dumi#ale m' lini-#e-#e 1ns'/ ?oi veni la dumnea#a" a-#ea.#'%m'/ 72nd= ,rebuie s' *al*ul'm -ansele/ Las'%m' s'%6i dau eu semnalul/ Dar nu m' vei .'r'si" nu m' vei l'sa sin+ur" vei veni la mine" ori 1mi vei 1n+'dui s' vin eu la dumnea#a= ?om fu+i 1m.reun'" iar da*' nu .u#em s' fu+im" vom vorbi" dumnea#a des.re oamenii .e *are%i iube-#i" eu des.re oamenii .e *are 1i iubes*/ De bun' seam' *' iube-#i .e *ineva/ Sun# sin+ur .e lume/ A#un*i m' vei iubi .e mine/ Da*' e-#i #2n'r am s'%6i fiu *amarad4

da*' e-#i b'#r2n voi fi fiul dumi#ale/ Am un .'rin#e" *are desi+ur *' e de N@ de ani" da*' #r'ie-#e 1n*'/ $u%l iubeam de*2# .e el -i .e o fa#' *are se numea Mer*:d<s/ ,a#a nu m%a ui#a#" sun# si+ur4 dar ea" Dumnezeu -#ie da*' ea se mai +2nde-#e la mine/ ,e voi iubi *um 1l iubeam .e .'rin#ele meu/ Cine" s.use .rizonierul" .e m2ine/ A*es#e *2#eva *uvin#e fur' s.use *u un a**en# *are 1l *onvinse .e Dan#<s/ $u *eru mai mul#" se ridi*'" avu a*elea-i .re*au6ii .en#ru r'm'-i6ele s*oase din zid -i 1-i 1m.inse .a#ul la lo*/ Din *li.a a*eea Dan#<s se l's' *u #o#ul 1n voia feri*irii/ $u va mai fi sin+ur" .oa#e *5iar va fi liber/ Dis#ra*6ia da*' r'm2nea .rizonier" era s' aib' un #ovar'-/ 7a.#ivi#a#ea 1m.'r6i#' nu mai e de*2# o semi*a.#ivi#a#e/ ,2n+uirile 1n *omun sun# a.roa.e ru+'*iuni" ru+'*iunile f'*u#e 1n doi sun# a.roa.e izb'viri/ Dan#<s umbl' #oa#' ziua .rin *ar*er'" *u inima n'.'di#' de bu*urie/ Din *2nd 1n *2nd bu*uria 1l 1n'bu-ea/ Se a-eza .e .a#" a.'s2ndu%-i .ie.% #ul *u m2na/ La *el mai mi* z+omo# .e *are 1l auzea 1n *oridor" se n'.us% #ea s.re u-'/ O da#' sau de dou' ori 1i #re*u .rin min#e #eama *' va fi des.'r6i# de omul .e *are nu%l *uno-#ea -i .e *are" #o#u-i" 1l iubea/ A#un*i era 5o#'r2#8 1n momen#ul *2nd #emni*erul va 1nde.'r#a .a#ul -i 1-i va *obor1 *a.ul s' examineze des*5iz'#ura" el i%l va zdrobi *u les.edea .e *are se afla ul*iorul/ A#ia bine *' va fi *ondamna# la moar#e" dar nu va muri de .li*#iseal' -i de dezn'de9de 1n momen#ul *2nd nu va mai auzi z+omo#ul *are 1l readusese la via6'= ,emni*erul veni seara/ Dan#<s s#'#ea 1n .a#" .'r2ndu%i%se *' de a*olo .'zea mai bine des*5iz'#ura ne#ermina#'/ l .rivi" f'r' 1ndoial'" .e vizi#a#orul ino.or#un *u o*5ii *iuda6i" *'*i a*es#a 1i s.use8 7e" iar 1nnebune-#i= Dan#<s nu r's.unse nimi*/ Se #emea s' nu%l #r'deze emo6ia +lasului/ ,emni*erul ie-i *l'#in2nd din *a./ 72nd se 1n#une*'" Dan#<s *rezu *' ve*inul s'u va .rofi#a de #'*ere -i de 1n#uneri* .en#ru a re1nnoda *onversa6ia *u el" dar se 1n-el'/ $oa.#ea se s*urse f'r' *a vreun z+omo# s' r's.und' a-#e.#'rii lui 1nfri+ura#e/ Dar a doua zi" du.' vizi#a de diminea6' -i 1n momen#ul *2nd 1nde.'r#ase .a#ul de zid" auzi #rei lovi#uri b'#u#e la in#ervale e+ale/ Se re.ezi 1n +enun*5i/ Dumnea#a e-#i= s.use el/ Ia#'%m'/ A .le*a# #emni*erul= 1n#reb' vo*ea/ Da" r's.unse Dan#<s" n%o s' se 1n#oar*' de*2# desear'/ Avem do% u's.reze*e *easuri de liber#a#e/ 0o# s' vin= +l'sui vo*ea/ O" da" da" f'r' 1n#2rziere" *5iar a*um/ ,e ro+/ nda#' .or#i6a de .'m2n# .e *are Dan#<s" .ierdu# .e 9um'#a#e 1n des*5iz'#ur'" 1-i s.ri9inea m2inile" .'ru *' *edeaz' sub el/ Se arun*' 1na.oi" 1n #im. *e un mald'r de .'m2n# -i de .ie#re des.rinse se .r'bu-ea 1n#r%o +aur' *are se des*5isese dedesub#ul v'+'unii f'*u#e de el/ A#un*i" 1n fundul +'urii 1n#une*oase" a *'rei ad2n*ime nu .u#ea s%o m'soare" v'zu ivindu%se 1n#2i un *a." .e urm' umerii -i" 1n sf2r-i#" un om 1n#re+" *are ie-i *u des#ul' s.rin#eneal' din s*orbur'/ Q?I ;$ SA?A$, I,ALIA$

Dan#<s 1l lu' 1n bra6e .e noul s'u .rie#en" a-#e.#a# 1ndelun+ *u a#2#a ner'bdare" -i%l #rase s.re fereas#r'" .en#ru *a lumina slab' *e .'#rundea 1n *ar*er' s'%l lumineze .e de.lin/ Era un b'rba# s*und" *u .'r albi# mai mul# de ne*azuri de*2# de v2r% s#'" *u o*5i .'#runz'#ori" as*un-i sub s.r2n*ene +roase" *are 1n*'run6eau" *u barba 1n*' nea+r'" *obor2nd .2n' .e .ie.#8 sl'bi*iunea *5i.ului br'zda# de zb2r*i#uri .rofunde" linia *u#ez'#oare a #r's'#urilor *ara*#eris#i*e" #r'dau un om de.rins mai mul# *u exe*u#area fa*ul#'6ilor morale de*2# a for6elor fizi*e/ )run#ea noului veni# era a*o.eri#' de sudoare/ $u se .u#ea dis#in+e forma din#2i a ve-m2n#ului s'u" *'*i el *'dea 1n zdren6e/ 0'rea s' aib' *el .u6in B! de ani" de-i du.' o anumi#' vi+oare 1n mi-*'ri ai fi zis *' are mai .u6ini de*2# a*eia .e *are 1i ar'#a da#ori#' 1ndelun+ii *a.#ivi#'6i/ 0rimi *u oare*are .l'*ere .ro#es#'rile en#uzias#e ale #2n'rului/ Sufle#u%i 1n+5e6a# .'ru *' se 1n*'lze-#e o *li.' -i *' se #o.e-#e 1n *on#a*#ul *u sufle#ul arz'#or al a*es#uia/ i mul6umi .en#ru .rie#enia sa *u o anume *'ldur'" de-i se sim6ise foar#e de*e.6iona#" +'sind 1n*' o *ar*er' a*olo unde *redea *' 1n#2lne-#e liber#a#ea/ S' vedem mai 1n#2i" s.use el" da*' e vreun mi9lo* s' -#er+em" .en#ru o*5ii #emni*erilor dumi#ale" urmele #re*erii mele/ ,oa#' lini-#ea noas#r' 1n vii#or s#' 1n ne-#iin6a lor de *ele *e s%au .e#re*u#/ Se .le*' a#un*i s.re des*5iz'#ur'" lu' .ia#ra .e *are o ridi*' u-or *u #oa#' +reu#a#ea *i" -i o b'+' 1n +aur'/ 0ia#ra nu a fos# des.rins' *um #rebuie" s.use el" *l'#in2nd din *a.4 nu ai unel#e= Dar dumnea#a" 1n#reb' Dan#<s *u uimire" dumnea#a ai= Mi%am f'*u# *2#eva/ Afar' de o .il'" am #o# *e 1mi #rebuie8 dal#'" *le-#e" levier/ O5" a- fi *urios s' v'd .rodusele a*es#ea ale r'bd'rii -i .ri*e.erii dumi#ale> s.use Dan#<s/ ;i#e mai 1n#2i o dal#'/ Ai 1i ar'#' o lam' #are -i as*u6i#'" 1nfi.#' 1n#r%o bu*a#' de lemn de fa+/ 7u *e ai f'*u#%o= 1n#reb' Dan#<s/ 7u una din barele .a#ului meu/ 7u ins#rumen#ul a*es#a am s'.a# 1n#re+ul drum *are m%a adus .2n' ai*i/ ?reo *in*ize*i de .i*ioare/ 7in*ize*i de .i*ioare= ex*lam' Dan#<s *u +roaz'/ ?orbe-#e mai 1n*e#" #inere" vorbe-#e mai 1n*e#/ Deseori se 1n#2m.l' s' se #ra+' *u ure*5ea la u-ile .rizonierilor/ Ei m' -#iu sin+ur/ $%are a fa*e/ Ai s.ui *' ai s#r'.uns *in*ize*i de .i*ioare" *a s' a9un+i .2n' ai*i= Da" *am as#a e dis#an6a *are des.ar#e *amera mea de a dumi#ale/ A#2# numai *' am *al*ula# r'u *urba" neav2nd un ins#rumen# de +eome#rie .en#ru a 1n#o*mi s*ara .ro.or6ional'/ n lo* de 4@ .i*ioare eli.s'" au fos# !@/ 7redeam" .re*um 6i%am s.us" *' voi a9un+e la zidul dinafar'" *'%l voi +'uri -i m' voi arun*a 1n mare/ Am mers de%a lun+ul *oridorului s.re *are d' *amera dumi#ale" 1n lo* s' #re* .e dedesub#/ ,oa#' mun*a mea e .ierdu#'" *'*i *oridorul d' 1n#r%o *ur#e .lin' de san#inele/ E dre.#" s.use Dan#<s/ Dar *oridorul nu a*o.er' de*2# o fa6' a 1n% *'.erii mele -i 1n*'.erea mea are .a#ru/ Da" f'r' 1ndoial'" dar 1n .rimul r2nd es#e o la#ur' al *'rei zid e forma# de s#2n*'4 ar #rebui *a ze*e mineri 1nzes#ra6i *u #oa#e unel#ele lor

s' mun*eas*' ze*e ani *a s' s#r'.un+' s#2n*a4 *ealal#' e desi+ur li.i#' de #emelia a.ar#amen#ului +uverna#orului4 am *'dea 1n be*iurile *are se 1n*5id" .robabil" *u *5eia -i am fi .rin-i/ )a6a *ealal#' d'" ia s#ai" unde d' ea= La#ura 1n *5es#iune era a*eea unde se afla feres#rui*a .rin *are venea lumina" feres#rui*a *e se 1n+us#a .2n' 1n momen#ul *2nd l'sa liber#a#e luminii" -i .rin *are desi+ur" un *o.il n%ar fi .u#u# s' #rea*'/ Era .rev'zu#' *u #rei r2nduri de z'brele" *are .u#eau s'%l lini-#eas*' de #eama unei evad'ri .e #emni*erul *el mai b'nui#or/ 0un2nd 1n#rebarea" noul veni# #rase masa sub fereas#r'/ ;r*'%#e .e mas'" 1i s.use el lui Dan#<s/ Dan#<s se su.use" se ur*' .e mas' -i" +5i*ind in#en6iile #ovar'-ului s'u" 1-i s.ri9ini s.a#ele .e .ere#e -i 1n#inse m2inile/ 7el *are 1-i d'duse *a nume num'rul 1n*'.erii sale" -i al *'rui nume adev'ra# Dan#<s nu 1l *uno-#ea 1n*'" ur*' mai s.rin#en de*2# ar fi .u#u# .resu.une v2rs#a lui4 *u o is*usin6' de .isi*' sau -o.2rl'" 1n#2i .e mas'" a.oi de .e mas' .e m2inile lui Dan#<s" .e urm' de .e m2inile lui" .e u% meri/ As#fel" 1n*ovoia# 1n dou'" *'*i bol#a *ar*erei 1l 1m.iedi*a s' se 1nal6e" 1-i s#re*ur' *a.ul .rin#re .rimele r2nduri de z'brele -i .u#u a#un*i s' se .le*e 1n 9os/ 0es#e o *li.' 1-i #rase re.ede *a.ul/ O" 1-i s.use el" b'nuisem> Ai lune*' de .e *or.ul lui Dan#<s .e mas'" iar de .e mas' s'ri la .'m2n#/ 7e ai b'nui#= 1n#reb' #2n'rul nelini-#i#" s'rind la r2ndul s'u/ C'#r2nul .rizonier medi#a/ Da" zise el" as#a e/ 7ea de%a .a#ra la#ur' a *ar*erei dumi#ale d' 1n#r%o +alerie ex#erioar'" un fel de #eras'" .e unde #re* .a#rulele -i unde ve+5eaz' san#inelele/ E-#i si+ur= Am v'zu# *5i.ul solda#ului -i v2rful .u-#ii lui" -i nu m%am da# 1na% .oi a-a de re.ede" de*2# de #eam' s' nu m' z'reas*'/ Ei" -i= +l'sui Dan#<s/ ?ezi bine *' e *u ne.u#in6' s' fu+im .rin *ar*era dumi#ale/ A#un*i= *on#inu' #2n'rul *u un a**en# in#ero+a#or/ A#un*i" s.use b'#r2nul de6inu#" fa*'%se voia lui Dumnezeu/ Ai o umbr' de resemnare .rofund' se 1n#inse .e #r's'#urile b'#r2nu% lui/ Dan#<s .rivi *u uimire -i admira6ie .e omul *are renun6a *u a#2#a filozofie" la o s.eran6' nu#ri#' de%a#2#a amar de vreme/ ?rei s'%mi s.ui a*um *ine e-#i= 1n#reb' Dan#<s/ ?ai" da" da*' a*eas#a mai .oa#e s' #e in#ereseze a*um *2nd nu%6i mai .o# fi de vreun folos/ Dumnea#a .o6i s' m' m2n+2i -i s' m' s.ri9ini" *'*i 1mi .ari #are .rin#re *ei #ari/ C'#r2nul z2mbi *u #ris#e6e/ Sun# aba#ele )aria" s.use el" .rizonier din anul 1 11" .re*um -#ii" 1n *as#elul If/ Eram 1ns' de #rei ani 1n*5is 1n for#'rea6a )enes#relle/ n 1 11 m%au #rans.or#a# din 0iemon# 1n )ran6a/ Am afla# a#un*i *' des#inul" *are .e vremea a*eea 1i .'rea su.us" a d'rui# lui $a.oleon un fiu -i *' fiul a%*es#a" 1n lea+'n" a fos# numi# re+ele Romei/ $u .u#eam ni*i .e de.ar#e s' b'nuies* a#un*i *eea *e mi%ai s.us adineauri8 *' .es#e .a#ru ani" *olosul va fi r's#urna#/ Dar *ine domne-#e 1n )ran6a= $a.oleon al II%lea= $u" Ludovi* al Q?III%lea/ Ludovi* al Q?III%lea" fra#ele lui Ludovi* al Q?II%lea= 7iuda#e -i mis%

#erioase mai sun# 5o#'r2rile *erului> 7e%o fi vru# 0roviden6a" s*obor2nd .e omul .e *are%l ridi*ase" -i ridi*2ndu%l .e *el .e *are%l s*obor2se= Dan#<s 1l urm'rea din o*5i .e omul *are ui#a o *li.' .ro.ria%i soar#'" .reo*u.2ndu%se as#fel de des#inele lumii/ Da" da" *on#inu' el" e *a 1n An+lia8 du.' 7arol I" 7romRell" du.' 7romRell" 7arol II" -i" .oa#e" du.' 3a*Uues II" vreun +inere" vreo rud'" vreun .rin6 de Orania> un s#a#5ouder" *are se va fa*e re+e4 -i a#un*i noi *on*esii .o.orului" a#un*i o *ons#i#u6ie" liber#a#e> Ai s' vezi" #inere" s.use el" 1n#or*2ndu%se s.re Dan#<s -i .rivindu%l *u o*5i s#r'lu*i#ori" .rofunzi" a-a *um" desi+ur" aveau .rofe6ii/ E-#i 1n*' #2n'r" ai s' vezi/ Da" da*' ies de ai*i/ A" da" s.use aba#ele )aria/ Sun#em .rizonieri" 1ns' 1n unele mo% men#e ui#" -i a#un*i" .en#ru *' o*5ii mei s#r'.un+ zidurile *are m' 1n*5id" *red *' sun# liber/ Dar de *e e-#i 1n*5is= Eu= 0en#ru *' am visa# 1n 1 @N .roie*#ul .e *are $a.oleon a veni# s'%l 1nf'.#uias*' 1n 1 114 .en#ru *'" asemeni lui Ma*5iaveli" am vru# un im.eriu mare -i sin+ur" *om.a*# -i .u#erni*" 1n mi9lo*ul a*elor .rin*i.'% 6ele" *are f'*eau din I#alia un *uib de mi*i re+a#e #irani*e -i slabe4 .en#ru *' am *rezu# *' +'ses* .e 7esar Cor+ia al meu 1n#r%un nerod 1n*orona#" *are s%a .ref'*u# *' m' 1n6ele+e .en#ru a m' #r'da mai bine/ Era .roie*#ul lui Alexandru al ?I%lea -i al lui 7lemen# al ?II%lea/ El va e-ua #o#deauna" .en#ru *' ei l%au 1n#re.rins zadarni* -i .en#ru *' $a.oleon n%a .u#u# s'%l #ermine/ Do#'r2# lu*ru" I#alia e bles#ema#'> Ai b'#r2nul *obor1 *a.ul/ Dan#<s nu 1n6ele+ea *um .oa#e s'%-i ri-#e un om via6a .en#ru as#fel de in#erese4 e dre.# *'" da*' 1l *uno-#ea .e $a.oleon" deoare*e 1l v'zuse -i 1i vorbise" 5abar n%avea 1n s*5imb *ine era 7lemen# al ?II%lea -i Alexandru al ?I%lea/ $u e-#i dumnea#a .reo#ul *are e so*o#i#/// bolnav= 1n#reb' Dan#<s 1n*er*2nd s' 1m.'r#'-eas*' .'rerea #emni*erului -i *are era .'rerea +eneral' 1n 7as#elul If/ 7are e so*o#i# nebun" vrei s' s.ui" nu%i a-a= $u 1ndr'zneam" s.use Dan#<s" z2mbind/ Da" da" *on#inu' )aria *u un r2s amar" eu sun# *el *are es#e *rezu# nebun/ Eu 1i amuz" de%a-a de lun+' vreme .e +azdele 1n*5isorii -i i%a- 1nveseli .e *o.ila-i" da*' ar fi *o.ii 1n lo*a-ul a*es#a al durerii f'r' s.eran6'/ Dan#<s r'mase o *li.' nemi-*a# -i #'*u#/ A-adar" renun6i s' mai fu+i= 1i s.use el/ ?'d *' fu+a e im.osibil'/ nseamn' s' m' revol# 1m.o#riva lui Dumnezeu 1n*er*2nd *eea *e Dumnezeu nu vrea s' se 1nf'.#uias*'/ De *e #e des*ura9ezi= Ar fi" de asemenea" s' *eri 0roviden6ei .rea mul#" vr2nd s' izbu#e-#i de la .rima 1n*er*are/ $u .o6i s' re1n*e.i 1n#r%al#' dire*6ie *eea *e ai f'*u# 1n dire*6ia as#a= Dar -#ii *e am f'*u#" *a s'%mi vorbe-#i *a s%o iau de la 1n*e.u#= A#ii *' mi%au #rebui# .a#ru ani .en#ru a fa*e unel#ele .e *are le am= A#ii *' de doi ani s*ormones* -i sa. un .'m2n# #are *a +rani#ul= A#ii *' a #rebui# s' desfa* .ie#re .e *are al#'da#' n%a- fi *rezu# *' le .o# *lin#i" *' zile 1n#re+i au #re*u# 1n mun*a as#a de #i#an -i *'" uneori" seara" eram feri*i# *2nd .u%#usem sf'r2ma un de+e# de *imen# ve*5i" deveni# la fel de #are *a .ia#ra= A#ii" -#ii *'" .en#ru a de.ozi#a .'m2n#ul -i .ie#rele smulse" a #rebui# s' s#r'.un+ bol#a unei s*'ri 1n an#re6elul *'reia #oa#e sf'r2m'#urile au fos# r2nd .e r2nd 1n+ro.a#e" as#fel *' azi an#re6elul e .lin -i *' n%a- mai -#i un%de s' .un un .umn de .raf= A#ii" 1n sf2r-i#" *'%mi 1n*5i.uiam *' am a9uns la 6in#a lu*rului meu" *' m' sim6eam #are"

numai a#2# *2# s' 1nde.lines* o.era as#a" -i *' a*um Dumnezeu nu d' numai 1nd'r'# 6elul" dar 1l s#r'%mu#' *ine -#ie unde= O5" 16i s.un" 16i re.e#" de a*um 1n*olo n%am s' mai fa* nimi* .en#ru a%mi re*2-#i+a liber#a#ea" de vreme *e Dumnezeu vrea *a ea s' fie .ierdu#' .en#ru de%a .ururi/ Edmond 1-i *obor1 *a.ul" *a s' nu%i m'r#uriseas*' omului *' bu*uria de%a avea un #ovar'- 1l 1m.iedi*a s' 1m.'r#'-eas*'" a-a *um s%ar fi *uve%ni#" durerea de6inu#ului de%a nu se fi .u#u# salva/ Aba#ele )aria se l's' .e .a#ul lui Edmond" -i Edmond r'mase 1n .i% *ioare/ ,2n'rul nu se +2ndise ni*ioda#' la fu+'/ Sun# lu*ruri *are .ar a-a de im.osibile 1n*2# ni*i nu #e +2nde-#i s' le 1n*er*i -i le evi6i din ins#in*#/ S' sa.i *in*ize*i de .i*ioare sub .'m2n#" s' *onsa*ri a*es#ei o.era6ii o mun*' de #rei ani" *a s' a9un+i" da*' izbu#e-#i" la un abis *e d' 1n mare4 s' le a%run*i de la !@" de la B@" de la 1@@ .i*ioare .oa#e" .en#ru a6i sf'r2ma" *'z2nd" *a.ul de vreo s#2n*'" da*' +lon6ul san#inelelor nu #e%a u*is mai 1nain#e4 s' fii obli+a#" da*' s*a.i de #oa#e a*es#e .rime9dii" s' fa*i 1no#" o le+5e era .rea mul# .en#ru a nu #e resemna" -i am v'zu# *' Dan#<s fusese *2# .e%a*i s' 1m.in+' resemnarea .2n' la moar#e/ Dar a*um" *2nd #2n'rul v'zuse un b'#r2n *are se *ram.ona de via6' *u a#2#a ener+ie" d2ndu%i exem.lul 5o#'r2rilor des.era#e" 1n*e.u s' medi#eze -i s'%-i m'soare *ura9ul/ Al#*ineva 1n*er*ase *eea *e el ni*i nu se +2ndise s' fa*'4 al#ul" mai .u6in #2n'r" mai .u6in .u#erni*" mai .u6in 1ndem2na#i* de*2# el" 1-i .ro*urase" +ra6ie is*usin6ei -i r'bd'rii" #oa#e ins#rumen#ele de *are avusese nevoie .en#ru ex#raordinara o.era6ie .e *are numai o m'sur'#oare +re-i#' o .u#use 1m.o#moli" al#ul f'*use #oa#e a*es#ea/ 0rin urmare" nimi* nu%i era im.osibil lui Dan#<s/ )aria s#r'.unsese !@ de .i*ioare" el va s#r'.un+e 1@@/ )aria" la !@ de ani" .usese #rei ani 1n servi%*iul o.erei sale" el nu avea de*2# 9um'#a#e din v2rs#a lui )aria" va *onsa*ra -ase4 )aria" aba#e" savan#" om al biseri*ii" nu se #emuse s' ri-#e #raversarea de la 7as#elul If la insula Daume" Ra#onneau sau Lemaire4 el" Edmond marinarul" el" Dan#<s *ufund'#orul 1ndr'zne6" *are *'u#ase de a#2#ea ori o ramur' de m'r+ean 1n fundul m'rii" va -ov'i s' fa*' o le+5e 1no#= 72# #rebuia .en#ru a fa*e o le+5e 1no#= ;n *eas= Ei" -i= $u r'm'sese el ore 1n#re+i .e mare" f'r' s' .un' .i*iorul .e 6'rm= $u" nu" Dan#<s nu avea nevoie de*2# s' fie 1n*ura9a# .rin#r%un exem.lu/ ,o# *e al#ul a f'*u# sau ar fi .u#u# fa*e" va fa*e -i Dan#<s/ ,2n'rul medi#' un momen#/ Am +'si# *e *'u#ai" 1i s.use el b'#r2nului/ )aria #res'ri/ Dumnea#a= s.use el ridi*2nd *a.ul *u un aer *are ar'#a *'" da*' Dan#<s +l'suia adev'rul" des*ura9area #ovar'-ului s'u nu va fi de lun+' dura#'/ Ei" *e ai +'si#= 7oridorul .e *are l%ai s#r'.uns *a s' vii de la dumnea#a ai*i se 1n% #inde 1n a*eea-i dire*6ie *a -i +aleria din afar'" nu%i a-a= Da/ De bun' seam' *' el nu e mai de.ar#e de *in*is.reze*e .a-i/ 7el mul#/ Ei bine" .e la 9um'#a#ea *oridorului vom +'uri un drum form2nd un fel de bra6 al unei *ru*i/ De da#a a*eas#a ia%6i bine m'surile/ ?om da 1n +aleria de afar'/ ;*idem san#inela -i evad'm/ 0en#ru *a .lanul s' izbu%#eas*'" nu e nevoie de*2# de *ura9 -i dumnea#a ai/ ?i+oarea mie nu%mi li.se-#e/ $u vorbes* de r'bdare" dumnea#a ai dovedi#" voi dovedi -i eu/ O *li.'" r's.unse aba#ele/ Dumnea#a n%ai -#iu#" dra+ul meu #ova% r'-" de *e na#ur' es#e *ura9ul meu -i *e 1n#rebuin6are so*o#es* s' dau

.u#erii mele/ 72# .rive-#e r'bdarea" *red *' am fos# de%a9uns de r'bd'#or" re1n*e.2nd 1n fie*are diminea6' mun*a no.6ii" -i 1n fie*are noa.#e mun*a zilei/ Dar .e a#un*i" as*ul#'%m' #inere" mi se .'rea *'%l serveam .e Dumnezeu eliber2nd una din#re f'.#urile *are" fiind nevinova#'" nu .u#use fi os2ndi#'/ Ei" bine" 1n#reb' Dan#<s" si#ua6ia nu e #o# as#a= Oare" de *2nd m%ai 1n#2lni# .e mine" #e re*uno-#i *ul.abil= $u" dar nu vreau s' devin/ 7redeam .2n' a*um *' nu am de%a fa*e de*2# *u lu*ruri" -i ia#' *' 1mi .ro.ui s' am a fa*e *u oameni/ Am .u#u# s' +'ures* un zid -i s' nimi*es* o s*ar'" dar nu voi +'uri un .ie.# -i nu voi nimi*i o exis#en6'/ Dan#<s s*5i6' o mi-*are u-oar' de sur.riz'/ 7um" s.use el" .u#2nd s' fii liber" #e%ar o.ri un asemenea s*ru.ul= Dar dumnea#a" +l'sui )aria" de *e nu l%ai r'.us 1n#r%o sear' .e #emni*er *u .i*iorul mesei" de *e nu #e%ai 1mbr'*a# *u 5ainele lui -i de *e n%ai 1n*er*a# s' fu+i= 0en#ru *' ideea nu mi%a veni#" de*lar' Dan#<s/ 0en#ru *' ai o +roaz' ins#in*#iv' de a s'v2r-i o a#are *rim'" o as#fel de +roaz'" 1n*2# ni*i nu #e%ai +2ndi#" relu' b'#r2nul4 *'*i" 1n lu*rurile sim.le -i 1n+'dui#e" .of#ele noas#re na#urale ne 1n-#iin6eaz' s' nu ne aba#em de la linia dre.#ului nos#ru/ ,i+rul *are vars' s2n+ele 1n mod fires*" a *'rui des#ina6ie es#e as#a" n%are nevoie de*2# de un lu*ru8 *a mirosul s'u s'%i dea de ves#e *' are o .rad' 1n a.ro.iere/ El se n'.us#e-#e de 1nda#' s.re .rad'" *ade asu.ra ei -i o sf2-ie/ Es#e ins#in*#ul lui" -i se su.une lui/ Dar omul" dim.o#riv'" se d' 1na.oi din fa6a s2n+elui/ $u le+ile so*iale fa* s' sim6im re.ulsie 1n fa6a *rimei" *i le+ile na#urale/ Dan#<s r'mase buim'*i#/ A*eas#a era 1n#r%adev'r ex.li*a6ia *elor *e se .e#re*user'" f'r' s'%-i dea seama" 1n min#ea sau" mai de+rab'" 1n sufle#ul s'u" *'*i unele +2nduri vin din *a. -i al#ele din inim'/ Ai a.oi" *on#inu' )aria" de a.roa.e dois.reze*e ani de *2nd sun# 1n 1n*5isoare" m%am +2ndi# la #oa#e evad'rile *elebre/ $%am v'zu# s' izbu#eas*' de*2# foar#e .u6ine/ Evad'rile feri*i#e" evad'rile 1n*ununa#e de su**es de.lin" sun# *ele medi#a#e *u +ri9' -i .re+'#i#e .e 1ndele#e4 a-a a s*'.a# du*ele de Ceaufor# din *as#elul ?in*ennes4 aba#ele DubuUuoi de la )or%lIZv[Uue -i La#ude din Cas#ilia/ Mai sun# *ele .e *are le .oa#e oferi 5azardul8 a*es#ea sun# *ele mai bune/ 7rede%m'" s' a-#e.#'m un .rile9" iar da*' .ri%le9ul se .rezin#'" s' .rofi#'m de el/ Dumnea#a ai .u#u# s' a-#e.6i" s.use Dan#<s of#2nd/ Mun*a 1nde% lun+a#' 16i d'dea o 1ndele#ni*ire de fie*are *li.'" iar *2nd n%aveai mun*a .en#ru a #e dis#ra" aveai s.eran6ele .en#ru a #e *onsola/ Ai a.oi" s.use aba#ele" nu m' 1ndele#ni*eam numai *u a#2#/ Dar *e f'*eai= S*riam sau s#udiam/ ?i se dau 52r#ie" *ondeie" *erneal'= $u" s.use aba#ele" dar 1mi fa* eu/ 6i fa*i 52r#ie" *ondeie -i *erneal'= ex*lam' Dan#<s/ Da/ Dan#<s 1l .rivi *u admira6ie/ Abia 1i venea #o#u-i s' *read'/ )aria ob% serv' 1ndoiala%i u-oar'/ 72nd ai s' vii la mine" 1i s.use el" am s'%6i ar'# o lu*rare 1n#rea+'" rezul#a#ul +2ndurilor" *er*e#'rilor -i reflexiilor 1n#re+ii mele vie6i .e *are o medi#asem la umbra 7olosseumului la Roma" la .i*iorul *oloanei San% Mar*o la ?ene6ia" .e malurile Arno%ului la )loren6a -i .e *are nu b'nuiam delo* *'" 1n#r%o zi" #emni*erii 1mi vor l'sa r'+azul s%o realizeze 1n#re *ele

.a#ru ziduri ale 7as#elului If/ E un Tratat asupra posibilitii unei monarhii generale "n 9talia. ?a al*'#ui un mare volum in%Uuar#o/ Ai l%ai s*ris= 0e dou' *'m'-i/ Am n's*o*i# un .re.ara# *are fa*e *2r.a ne#ed' *a .er+amen#ul/ ?a s' zi*'" e-#i *5imis#= Oare*um/ L%am *unos*u# .e Lavoisier -i sun# .rie#en *u 7abanis/ Dar .en#ru o as#fel de lu*rare a #rebuii s' fa*i *er*e#'ri is#ori*e/ Aveai de*i *'r6i= Aveam la Roma" 1n biblio#e*a mea" vreo *in*i mii de volume/ 7i#indu%le -i re*i#indu%le" am des*o.eri# *'" *u o su#' *in*ize*i de lu*r'ri bine alese" ai" da*' nu rezul#a#ul *om.le# al *uno-#in6elor omene-#i" *el .u6in #o# *e 1i es#e de folos unui om s' -#ie/ Am *onsa*ra# #rei ani din via6a mea *i#ind -i re*i#ind a*es#e o su#' *in*ize*i de volume" as#fel *' le *uno-#eam a.roa.e .e dinafar' *2nd am fos# ares#a#/ 7u o u-oar' sfor6are de memorie" mi le%am reamin#i# 1n 1n*5isoare .e de.lin/ As#fel a.u#ea s'%6i re*i# .e ,u*idide" Qenofon" 0lu#ar5" ,i#%Liviu" ,a*i#" S#rada" 3ornandes" Dan#e" Mon#ai+ne" S5aFes.eare" S.inoza" Ma*5iaveli -i Cossue#/ $u 6i%i amin#es* de*2# .e *ei mai im.or#an6i/ Dar" 1n *azul a*es#a" *uno-#i mai mul#e limbi= ?orbes* *in*i limbi vii" +ermana" fran*eza" i#aliana" en+leza -i s.aniola/ 7u a9u#orul limbii ve*5i" +rea*a" 1n6ele+ +rea*a modern'/ A#2# numai *' o vorbes* .ros# dar o s#udiez 1n momen#ul de fa6'/ O s#udiezi= +l'sui Dan#<s/ Da" mi%am f'*u# un vo*abular din *uvin#ele .e *are le -#iu" le%am aran9a#" le%am *ombina#" le%am su*i# -i le%am r'su*i#" as#fel *a ele s'%mi .oa#' a9un+e .en#ru a%mi ex.rima +2ndul/ A#iu a.roa.e o mie de *uvin#e" adi*' #o# *e%mi #rebuie la nevoie" de-i *red *' 1n di*6ionare sun# o su#' de mii/ Desi+ur nu voi fi elo*ven#" dar m' voi fa*e 1n6eles de minune" -i as#a 1mi a9un+e/ Din *e 1n *e mai 1nm'rmuri#" Edmond 1n*e.ea s' +'seas*' a.roa.e su.rana#urale fa*ul#'6ile a*es#ui om *iuda#/ ?ru s' le +'seas*' vreun *u% sur -i *on#inu'8 Dar da*' nu 6i s%au da# *ondeie" s.use el" *u *e ai .u#u# s'" s*rii #ra#a#ul a*es#a a-a de voluminos= Mi%am f'*u# *u *ondeie admirabile" *are ar .u#ea s' fie .refera#e *ondeielor obi-nui#e" da*' ma#eria ar fi *unos*u#'4 *ar#ila9ele *a.e#elor de .e-#i *are ni se serves* uneori 1n zilele de .os#/ De a*eea m' bu*ur #o#deauna *2nd v'd venind mier*urile" vinerile -i s2mbe#ele" *'*i ele 1mi dau s.eran6a de a s.ori .rovizia *u *ondeie" iar lu*r'rile mele is#ori*e" sun# m'r#urises* 1ndele#ni*irea *ea mai .l'*u#'/ 7obor2nd 1n #re*u#" ui# .rezen#ul4 mer+2nd liber -i inde.enden# 1n is#orie" nu%mi mai amin#es* *' sun# .rizonier/ Dar *erneal'= s.use Dan#<s" *u *e 6i%ai f'*u# *erneal'= Era al#'da#' un *'min 1n *ar*era mea" +l'sui )aria/ 7'minul a fos# as#u.a#" fire-#e" la *2#va #im. du.' sosirea mea" iar ani de zile se f'*use 1n#r%1nsul fo*4 in#eriorul lui e de*i *'.#u-i# de funin+ine/ ,o.es* funin+inea 1n#r%o .or6ie de vin" *are mi se d' 1n fie*are dumini*'" -i o.era6ia 1mi fur% nizeaz' *erneal' ex*elen#'/ 0en#ru no#ele s.e*iale" *are au nevoie s' a#ra+' .rivirea" 1mi 1n6e. de+e#ul -i s*riu *u s2n+e/ 72nd am s' .o# vedea #oa#e a*es#ea= 1n#reb' Dan#<s/ 72nd ai s' vrei" r's.unse )aria/ O" numaide*2#> ex*lam' #2n'rul/ ;rmeaz'%m'" s.use aba#ele/ Ai rein#r' 1n *oridorul sub#eran unde dis.'ru/ Dan#<s 1l urm'/

Q?II 7AMERA ACA,EL;I Du.' *e #re*u" 1n*ovoindu%se" dar *u des#ul' u-urin6'" .rin *oridorul sub#eran" Dan#<s a9unse la ex#remi#a#ea o.us'" *are d'dea 1n *amera aba#elui/ Ai*i #re*'#oarea se 1n+us#a" oferind abia s.a6iul sufi*ien# .en#ru *a un om s' se .oa#' s#re*ura" #2r2ndu%se/ 7amera aba#elui avea les.ezi .e 9os/ Ridi*2nd una din#re les.ezile din un+5erul *el mai 1n#une*os" el 1n*e.use laborioasa o.era6ie" al *'rei sf2r-i# a fos# v'zu# de Dan#<s/ ,2n'rul examin' *amera *u mul#' luare amin#e de 1nda#' *e in#r'/ La .rima vedere" *a nu .rezen#a nimi* deosebi#/ Cun" s.use aba#ele" nu e de*2# 12 -i un sfer#4 avem 1n*' 1n fa6a noas#r' *2#eva ore/ Dan#<s .rivi 1n 9uru%i" *a s' vad' 1n *e orolo+iu .u#use *i#i aba#ele 1n mod a-a de .re*is ora/ 0rive-#e raza zilei *are vine .rin fereas#ra mea" s.use aba#ele -i .rive-#e .e zid liniile .e *are le%am #ras/ &ra6ie a*es#or linii" *are sun# *ombina#e *u dubla mi-*are a .'m2n#ului -i a eli.sei des*rise 1n 9urul soarelui -#iu *2# e ora *u mai mul#' exa*#i#a#e de*2# da*' a- avea un *eas" *'*i un *eas se deran9eaz'" .e *2nd soarele -i .'m2n#ul nu se deran9eaz' ni*ioda#'/ Dan#<s nu 1n6elese nimi* din ex.li*a6ie/ -i 1n*5i.uise #o#deauna" v'% z2nd soarele r's'rind de du.' mun6i -i a.un2nd 1n Medi#erana" *' a*es#a mer+ea" iar nu .'m2n#ul/ Dubla mi-*are a +lobului .e *are s#'#ea -i de *are #o#u-i nu%-i d'dea seama" i se .'rea a.roa.e im.osibil'/ ?edea" 1n fie*are *uv2n# al in#erlo*u#orului s'u" mis#ere -#iin6ifi*e la fel de admirabile a fi s*ormoni#e *a -i minele a*elea de aur -i de diaman#e .e *are le vizi#ase" 1n#r%o *'l'#orie f'*u#' de el" .e *2nd era 1n*' a.roa.e *o.il" la &uzara#e -i la &ol*onda/ Daide" 1i s.use el aba#elui" sun# +r'bi# s'%6i examinez *omorile4 aba#ele se 1ndre.#' s.re *'min" des.rinse *u dal#a .e *are o 6inea #o#deauna 1n m2n' .ia#ra *e forma al#'da#' va#ra -i *are as*undea o *avi#a#e .rofund'/ n *avi#a#ea a*eas#a erau 1n*5ise #oa#e obie*#ele des.re *are 1i vorbise el lui Dan#<s/ 7e vrei s' vezi mai 1n#2i= 1l 1n#reb'/ Ara#'%mi marea dumi#ale lu*rare asu.ra re+ali#'6ii 1n I#alia/ )aria s*oase din dula.ul .re6ios #rei sau .a#ru suluri de *2r.e r'su*i% #e *a ni-#e foi de .a.irus4 f2-ii de .2nz' de .a#ru de+e#e l'6ime -i de o.#%s.reze*e lun+ime/ )2-iile numero#a#e erau a*o.eri#e *u un s*ris .e *are Dan#<s 1l .u#u *i#i" *'*i erau s*rise 1n limba ma#ern' a aba#elui" adi*' 1n i#alian'" idiom .e *are" 1n *ali#a#ea sa de .rovensal" Dan#<s 1l 1n6ele+ea .erfe*#/ ?ezi" ai*i es#e #o#ul" 1i s.use el/ Sun# a.roa.e o.# zile de *2nd am s*ris *uv2n#ul (Sf2r-i#( "n 9osul f2-iei a -aize*i -i o.#a/ Au fos# 1n#rebuin6a% #e dou' *'m'-i ale mele -i #oa#e ba#is#ele .e *are le aveam/ Da*' redevin liber vreoda#' -i se +'se-#e 1n 1n#rea+a I#alie un #i.o+raf *are s' 1ndr'zneas*' a m' #i.'ri" re.u#a6ia mea e f'*u#'/ Da" v'd" r's.unse Dan#<s/ Ara#'%mi a*um" #e ro+" *ondeiele *u *are a fos# s*ris' lu*rarea/ ;i#e%le" +l'sui )aria/ Ai 1i ar'#' #2n'rului un be6i-or lun+ de -ase de+e#e" +ros *a m2nerul unui .enel" la *a.'#ul -i 1n 9urul *'ruia era le+a# *u a6' unul din a*ele *ar#ila+ii .'#a#e 1n*' de *erneal'" des.re *are aba#ele i%a vorbi# lui Dan#<s/ Se .relun+ea *u un v2rf -i era *res#a# *a o .an' obi-nui#'/ Dan#<s 1l examin'" *'u#2nd din o*5i ins#rumen#ul *u *are .u#use fi

#'ia# a-a de *ore*#/ A" da" s.use )aria" bri*ea+ul" nu%i a-a= El e *a.odo.era mea4 l%am f'*u#" *a -i( *u6i#ul .e *are 1l vezi din#r%un sfe-ni* ve*5i de fier/ Cri*ea+ul #'ia *a un bri*i/ 72# .rive-#e *u6i#ul" el avea avan#a9ul *' .u#ea s' serveas*' #o#deoda#' de *u6i# -i de .umnal/ Dan#<s examin' obie*#ele *u a#en6ia *u *are" 1n du+5enele de *urio% zi#'6i din Marsilia" examinase uneori ins#rumen#ele exe*u#a#e de s'lba#i*i -i aduse de .e m'rile Sudului" de *'#re" *'.i#ani de *urs' lun+'/ n *e .rive-#e *erneala" s.use )aria" -#ii *um .ro*edez8 o fa* .e m'sur' *e am nevoie/ M' mir a*um de%un lu*ru" +l'sui Dan#<s" *' zilele 6i%au a9uns .en% #ru #oa#a mun*a a*eas#a/ Aveam no.6ile" r's.unse )aria/ $o.6ile= E-#i de*i 1nzes#ra# *a .isi*ile -i vezi lim.ede noa.#ea= $u" dar Dumnezeu i%a da# omului in#eli+en6a .en#ru a veni 1n a9u% #orul s'r'*iei sim6urilor sale8 mi%am .ro*ura# lumin'/ 7um= Din *arnea *are mi se adu*e desfa* +r'simea" o #o.es* -i s*o# din ea un fel de ulei *om.a*#/ ;i#e lum2narea mea/ Ai aba#ele 1i ar'#' lui Dan#<s un lam.ion la fel *u a*elea *are serves* la ilumina#ul .ubli*/ Dar fo*= ;i#e" dou' .ie#re -i ias*'/ Dar *5ibri#uri= M%am .ref'*u# *' suf'r de%o boal' de .iele -i am *eru# .u*ioas' *are mi s%a da#/ Dan#<s .use .e o mas' obie*#ele -i 1-i *obor1 *a.ul" s#rivi# sub .erseveren6a -i for6a a*es#ui s.iri#/ As#a nu es#e #o#ul" *on#inu' )aria/ 7'*i nu #rebuie s' .unem #oa#e *omorile 1n#r%o sin+ur' #aini6'/ S%o 1n*5idem .e a*eas#a/ 0user' les.edea la lo*ul ei/ Aba#ele .res'r' .u6in .raf .e deasu.ra" #re*u *u .i*iorul *a s' -#ear+' ori*e urm'" 1nain#' s.re .a# -i 1l mi-*' din lo*/ Dina.oia *'.'#2iului" #'inui#' de o .ia#r' *are o 1n*5idea a.roa.e .erfe*#" era o +aur'" iar 1n +aur' o s*ar' de fr2n+5ie lun+' de 2!%T@ .i% *ioare/ Dan#<s o examin'8 s*ara era de o #r'ini*ie *are rezis#a ori*'rei 1n*er*'ri/ 7ine 6i%a .ro*ura# fr2n+5ia ne*esar' a*es#ei minuna#e lu*r'ri= 1n% #reb' Dan#<s/ n .rimul r2nd *2#eva *'m'-i .e *are le aveam" a.oi *ear-afurile .a#ului meu .e *are #im. de #rei ani *2# am s#a# *a.#iv la )enes#relle" le%am des#r'ma#/ 72nd m%au #rans.or#a# la *as#elul If" am izbu#i# s' adu* *u mine fur#i-a+ul/ Ai*i am *on#inua# lu*rul/ Dar nu se observa *' *ear-afurile de .a# nu mai aveau #ivuri= Le *oseam la lo*/ 7u *e= 7u a*ul a*es#a/ Ai aba#ele" desf'*2nd o -uvi6' din ve-min#ele sale" ar'#' lui Dan#<s un os lun+" as*u6i#" .e *are 1l .ur#a la el/ Da" *on#inu' )aria" m' +2ndisem la 1n*e.u# s' desfa* +ra#iile -i s' fu+ .rin fereas#ra *are e" .re*um vezi" *eva mai la#' de*2# a dumi#ale -i .e *are a- fi l'6i#%o -i mai mul# 1n momen#ul evad'rii/ Dar am observa# *' fereas#ra d'dea 1n#r%o *ur#e in#erioar'" as#fel *' renun6ai la .roie*#ul meu" *are era .rea ris*an#/ Am .'s#ra# *u #oa#e a*es#ea s*ara" .en#ru o 1m.re9urare ne.rev'zu#'" .en#ru una din a*ele evad'ri des.re *are 16i

vorbeam -i .e *are 5azardul o .ro*ur'/ 7u aerul *' examineaz' s*ara" Dan#<s se +2ndea de da#a a*eas#a la al#*eva/ i #re*use .rin min#e o idee/ 7' omul a*es#a" a-a de in#eli+en#" de .rofund" va vedea .oa#e lim.ede 1n bezna nenoro*irii sale" unde ni*ioda#' el n%a .u#u# s' dis#in+' *eva/ La *e #e +2nde-#i= 1n#reb' aba#ele z2mbind -i lu2nd *ufundarea lui Dan#<s dre.# semnul *elei mai mari admira6ii/ M' +2ndes* 1n .rimul r2nd la un lu*ru8 la in#eli+en6a enorm' .e *are a #rebui# s%o *5el#uie-#i .en#ru a a9un+e ai*i unde ai a9uns/ 7e ai fi f'*u# devenind liber= 0oa#e nimi*8 .risosul min6ii mele s%ar fi eva.ora# 1n nimi*uri/ E ne% voie de nenoro*ire .en#ru a s'.a anumi#e mine mis#erioase" #'inui#e 1n in#eli+en6a uman'/ 0en#ru *a .ulberea s' ex.lodeze" e nevoie de .resiune/ 7a.#ivi#a#ea a reuni# asu.ra unui sin+ur .un*# #oa#e fa*ul#'6ile mele risi.i#e i*i%*olo/ Ele s%au *io*ni# 1n#r%un s.a6iu s#r2m#4 -i -#ii *'" din *io*nirea norilor" rezul#' ele*#ri*i#a#ea" din ele*#ri*i#a#e ful+erul" din ful+er lumina/ $u" nu -#iu" s.use Dan#<s ab'#u# de i+noran6a sa/ ;nele *uvin#e .e *are dumnea#a le ros#e-#i sun# .en#ru mine *uvin#e li.si#e de 1n6eles/ Dumnea#a e-#i feri*i# *' e-#i a-a de 1nv'6a#/ Aba#ele z2mbi/ S.uneai adineauri *' #e +2nde-#i la dou' lu*ruri/ Da/ Ai nu mi l%ai 1m.'r#'-i# de*2# .e .rimul/ 7are e al doilea= Al doilea e *' mi%ai .oves#i# via6a dumi#ale -i *' nu o *uno-#i .e a mea/ ?ia6a dumi#ale" #inere" e .rea s*ur#' *a s' *u.rind' 1n#2m.l'ri de oare*are im.or#an6'/ Ea *u.rinde o imens' nenoro*ire" s.use Dan#<s/ O nenoro*ire .e *are n%am meri#a#%o" -i a- vrea *a s' nu%l bles#em .e Dumnezeu" *um l%am bles#ema# uneori s' m' .o# le+a de oamenii nenoro*irii mele/ n *azul a*es#a #e so*o6i ino*en# de fa.#ul *are 6i se im.u#'/ Absolu# ino*en#" .e *a.ul sin+urelor fiin6e *are 1mi sun# dra+i" .e *a.ul .'rin#elui meu -i al lui Mer*:d<s/ Daide" is#orise-#e%mi .oves#ea dumi#ale" s.use aba#ele 1n*5iz2nd #aini6a -i #r'+2nd .a#ul la lo*/ Dan#<s is#orisi a#un*i *eea *e el numea .oves#ea sa -i *are se m'r+inea la o *'l'#orie 1n India -i la dou' sau #rei *'l'#orii 1n Levan#/ A9unse" 1n sf2r-i#" la ul#ima *urs'" la moar#ea *'.i#anului Le*l<re" la .a*5e#ul .reda# de el .en#ru marele mare-al" la 1n#revederea *u marele%mare-al" la s*risoarea 1n*redin6a#' de a*es#a -i adresa#' unui domn $oir#ier/ n sf2r-i#" la sosirea 1n Marsilia" la 1n#revederea *u .'rin#ele s'u" la dra+os#ea lui Mer*:d<s" la os.'6ul de lo+odn'" la ares#are" la in#ero+a#oriu" la 1n*5isoarea .rovizorie 1n .ala#ul 9us#i6iei" 1n sf2r-i#" la 1n*5isoarea defini#iv' 1n 7as#elul If/ A9uns ai*i" Dan#<s nu mai -#ia nimi*" ni*i m'*ar #im.ul de *2nd era de6inu#/ Du.' #erminarea is#orisirii" aba#ele refle*#' ad2n*/ Es#e" s.use el du.' o *li.'" o axiom' de dre.#" de o mare ad2n*ime -i *are se refer' la *e 16i s.uneam adineauri8 da*' un *u+e# r'u nu se na-#e oda#' *u 1n#o*mire fals'" na#ura omeneas*' res.in+e *rima/ ,o#u-i" *iviliza6ia ne%a da# nevoi" vi*ii" a.e#i#uri *are au uneori for9a de a ne fa*e s' 1n'bu-im ins#in*#ele noas#re bune -i s' ne 1ndrume s.re r'u/ De ai*i maxima8 ( Da*' vrei s'%l des*o.eri .e vinova#" *au#'%l mai 1n#2i .e *el *'ruia *rima 1i .oa#e fi u#il'(/ 7ui .u#ea s'%i serveas*' dis.ari6ia dumi#ale= O5" nim'nui> nsemnam a-a de .u6in/

$u r's.unde as#fel" *'*i r's.unsul e li.si# -i de lo+i*' -i de filozo% fie/ ,o#ul e rela#iv" dra+ul meu .rie#en" de la re+ele *are s#2n9ene-#e .e vii#orul s'u su**esor" .2n' la fun*6ionarul *are 1l s#2n9ene-#e .e *el *e e su.ranumerar/ Da*' re+ele moare" su**esorul mo-#ene-#e o *oroan'4 da*' fun*6ionarul moare" su.ranumerarul mo-#ene-#e o leaf' de 12@@ lire/ 7ele 12@@ lire sun# lis#a lui *ivil'/ Ele 1i sun# #o# a-a de ne*esare .en#ru a #r'i" *a -i *ele 12 milioane ale unui re+e/ )ie*are individ" de la #rea.#a *ea mai de 9os .2n' la *ea mai 1nal#' a s*'rii so*iale" +ru.eaz' 1n 9urul s'u o mi*' lume de in#erese av2nd v2r#e9urile -i a#omii s'i" asemenea lumilor lui Des*ar#es/ $umai *' lumile a*es#ea se l'r+es* .e m'sur' *e ur*'/ O s.iral' r's#urna#' *are se men6ine .rin#r%un 9o* de e*5ilibru/ S' revenim" de*i" la lumea dumi#ale/ ;rma s' fii numi# *'.i#anul ()araonului(= Da/ ;rma s' #e 1nsori *u o fa#' frumoas'= Da/ Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu devii *'.i#anul ()araonu% lui(= Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu #e 1nsori *u Mer*:d<s= R's% .unde mai 1n#2i la .rima 1n#rebare ordinea e *5eia #u#uror .roblemelor/ Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu devii *'.i#anul ()araonului(= $u" eram foar#e iubi# .e bord/ Da*' ma#elo6ii ar fi .u#u# s' alea+' un *ondu*'#or" sun# si+ur *' m%ar fi ales .e mine/ ;n sin+ur om avea oa% re*ari mo#ive s'%mi .oar#e .i*'/ Avusesem" *u *2#va #im. 1nain#e" o *ear#' *u el -i 1i .ro.usesem un duel" .e *are%l refuzase/ A5a> 7um se numea omul a*es#a= Dan+lars/ 7e era el .e bord= A+en# *on#abil/ Da*' deveneai *'.i#an" l%ai fi 6inu# la .os#ul lui= $u" da*' lu*rul de.indea de mine" *'*i mi se .'ruse *' observ oa%re*ari nere+uli 1n so*o#elile lui/ Cine" a asis#a# *ineva la ul#ima dumi#ale *onvorbire *u *'.i#anul Le*l<re= $u" eram sin+uri/ A .u#u# s' aud' *ineva *onversa6ia dumneavoas#r'= Da" *'*i u-a era des*5is'/ Ca *5iar/// ia s#ai/// da" da" Dan+lars a #re*u# .e a*olo exa*# 1n momen#ul *2nd *'.i#anul Le*l<re 1mi 1n*redin6a .a*5e#ul .en#ru marele mare-al/ Cun" f'*u abalele" sun#em .e *alea adev'rului/ Ai lua# .e *ineva *u dumnea#a 9os *2nd ai .o.osi# .e insula Elba= 0e nimeni/ Ji s%a 1n*redin6a# o s*risoare= Da" de marele mare-al/ 7e ai f'*u# *u s*risoarea= Am .us%o 1n .or#ofoliu/ Aveai .or#ofoliul la dumnea#a= 7um .u#ea s' s#ea 1n buzunarul unui marinar un .or#ofoliu *u o s*risoare ofi*ial'= Ai dre.#a#e" .or#ofoliul meu era .e bord/ $%ai b'+a# .e bord s*risoarea 1n .or#ofoliu= Ca da/ Din 0or#o%)erra9o .2n' .e bord *e%ai f'*u# *u s*risoarea= Am 6inu#%o 1n m2n'/ 72nd ai ur*a# .e ()araon(" a .u#u# s' vad' ori*ine *' 6ineai o s*ri% soare= Da/

Dan+lars *a -i *eilal6i= Dan+lars *a -i *eilal6i/ A*um as*ul#'%m'8 adun'%6i #oa#e amin#irile -i re*ons#i#uie/ 7um era *on*e.u# denun6ul= O" da/ L%am re*i#i# de #rei ori" -i fie*are *uv2n# mi%a r'mas 1n me% morie/ Re.e#'%mi%l/ Dan#<s se re*ulese o *li.'/ Ia#'%l" s.use el" #ex#ual8 (Domnul .ro*uror re+al es#e 1n-#iin6a#" de un .rie#en al #ronului -i al reli+iei" *' numi#ului Edmond Dan#<s" se*undul vasului K)araonL" sosi# azi diminea6' din Smirna" du.' *e s%a o.ri# la $ea.ole -i 0or#o%)erra9o" i%au fos# 1n*redin6a#e de *'#re Mura# o s*risoare .en#ru uzur.a#or" -i de *'#re uzur.a#or o s*risoare .en#ru *omi#e#ul bona.ar#is# din 0aris/ Dovada *rimei sale se .oa#e fa*e ares#2ndu%l" *'*i s*risoarea se va +'si la el" sau la .'rin#ele s'u" sau 1n *abina sa .e bordul K)araonuluiL/( Aba#ele 1n'l6' din umeri/ E lim.ede *a lumina zilei" s.use el/ ,rebuie s' fi avu# inima #are naiv' -i bun' .en#ru a nu fi +5i*i# lu*rul din *a.ul lo*ului/ 7rezi= ex*lam' Dan#<s/ O5" ar fi o mare m2r-'vie> 7um era s*risul obi-nui# al lui Dan+lars= ;n s*ris a.le*a#/ 7um era s*risul s*risorii anonime= ;n s*ris r's#urna#/ Aba#ele z2mbi/ 7on#raf'*u#" nu%i a-a= 0rea si+ur *a s' fie *on#raf'*u#/ A-#ea.#'" s.use el/ Lu' .ana" sau mai bine zis" *eea *e el numea .an'" o 1nmuie 1n *er% neal' -i s*rise *u m2na s#2n+' .e o *2r.' .re.ara#' 1n a*es# s*o." .rimele dou' sau #rei r2nduri ale denun6ului/ Dan#<s se #rase 1na.oi -i 1l .rivi .e aba#e a.roa.e *u +roaz'/ O" e uimi#or" ex*lam' el" *2# de mul# seam'n' s*risul a*ela *u a% *es#a/ 7eea *e 1nseamn' *' denun6ul fusese s*ris *u m2na s#2n+'/ Am observa# un lu*ru" *on#inu' aba#ele/ 7are= 7' #oa#e s*risorile s*rise *u m2na drea.#' sun# varia#e -i *' #oa#e s*risorile s*rise *u m2na s#2n+' se aseam'n'/ ?a s' zi*'" ai v'zu#" ai observa#= S' *on#inu'm/ O" da" da> S' 1n*er*'m la a doua *5es#iune/ As*ul#/ Avea *ineva in#eres *a dumnea#a s' nu #e 1nsori *u Mer*:d<s= Da" un #2n'r *are o iubea/ 7um 1l *5eam'= )ernand/ E un nume s.aniol= Era *a#alan/ 7rezi *' a*es#a era *a.abil s' s*rie s*risoarea= $u" a*es#a mi%ar fi da# o lovi#ur' de *u6i#" a#2#a #o#/ Da" e 1n firea s.aniol'" un asasina#/ O la-i#a#e 1ns' nu/ De al#min#eri" *on#inu' Dan#<s" el nu avea 5abar de #oa#e

am'nun#ele *u.rinse 1n denun6/ $u le%ai 1m.'r#'-i# nim'nui= $im'nui/ $i*i *5iar iubi#ei dumi#ale= $i*i *5iar lo+odni*ei mele/ A#un*i e Dan+lars/ O" a*um sun# si+ur/ A-#ea.#'/// Dan+lars 1l *uno-#ea .e )ernand= $u/// ba da/// mi amin#es*/// 7e= 7u dou' zile 1nain#e de *'s'#oria mea i%am v'zu# 1m.reun'" la mas'" sub umbrarul b'#r2nului 0am.5ile/ Dan+lars era .rie#enos -i ba#9o*ori#or/ )ernand era .alid -i #ulbura#/ Erau sin+uri= $u" aveau *u ei un al #reilea #ovar'-" *unos*u# a.ro.ia# al meu *are" f'r' 1ndoial'" le f'*use *uno-#in6'8 un *roi#or *u numele de 7aderousse" dar a*es#a era bea#/ Ia s#ai/// ia s#ai/// *um de nu mi%a reamin#i# .2n' a*um= L2n+' masa la *are beau" am v'zu# o *'limar'" 52r#ie" *ondeie GDan#<s duse m2na la frun#eH/ O5" #i*'lo-ii" #i*'lo-ii> ?rei s' mai -#ii *eva= s.use aba#ele r2z2nd/ Da" da" deoare*e dumnea#a +2nde-#i #o#ul" deoare*e vezi lim.ede 1n #oa#e" vreau s' -#iu de *e n%am fos# in#ero+a# de*2# o da#'" de *e nu mi s%au da# 9ude*'#ori -i *um de sun# *ondamna# f'r' 9ude*a#'/ O5" as#a e *eva mai +rav" s.use aba#ele/ 3us#i6ia are *'i sumbre -i mis#erioase" .e *are le .'#runzi anevoie/ 7eea *e noi am f'*u# .2n' a*um *u .rivire la .rie#enii dumi#ale era un 9o* de *o.ii/ ?a #rebui" 1n .rivin6a a*eas#a" s'%mi dai indi*a6iile *ele mai .re*ise/ Daide" *er*e#eaz'%m'" *'*i dumnea#a vezi mai lim.ede 1n via6a mea de*2# eu 1nsumi/ 7ine #e%a in#ero+a#= .ro*urorul re+al" subs#i#u#ul" 9ude*'#orul de ins#ru*6ie= Subs#i#u#ul/ Era #2n'r" sau b'#r2n= ,2n'r8 dou'ze*i -i -a.#e sau dou'ze*i -i o.# de ani/ $u e *oru.# 1n*'" dar ambi6ios" s.use aba#ele/ 7um s%a .ur#a# *u dumnea#a= Mai de+rab' bl2nd de*2# sever/ I%ai .oves#i# #o#ul= ,o#ul/ Ai felul lui de a se .ur#a s%a s*5imba# 1n *ursul in#ero+a#oriului= O *li.' .ur#area lui s%a s*5imba# *2nd a *i#i# s*risoarea *are m' *om.romi#ea/ 0'rea *o.le-i# .ar*' de nenoro*irea mea/ De nenoro*irea dumi#ale= Da/ Ai e-#i si+ur *' el de.l2n+ea nenoro*irea dumi#ale= Mi%a da# *el .u6in o mare dovad' des.re sim.a#ia lui/ Anume= A ars sin+ura .ies' *are m' .u#ea *om.romi#e/ 7are= Denun6ul= $u" s*risoarea/ E-#i si+ur= Lu*rul s%a .e#re*u# 1n fa6a mea/ Si#ua6ia se s*5imb'/ Omul a*es#a ar .u#ea s' fie o f'.#ur' mul# mai m2r-av' de*2# 16i 1n*5i.ui/ 0e *ins#ea mea" m' fa*i s' m' 1nfior" s.use Dan#<s/ A-adar" lumea e .o.ula#' de #i+ri -i de *ro*odili=>

Da/ A#2# numai *' #i+rii -i *ro*odilii *u dou' .i*ioare sun# mai .e% ri*ulo-i de*2# *eilal6i/ S' *on#inu'm" s' *on#inu'm/ 7u .l'*ere/ A ars s*risoarea" s.ui= Da" s.un2ndu%mi8 (?ezi" nu exis#' de*2# dovada as#a *on#ra dumi#ale" -i%o nimi*es*(/ 0ur#area e .rea sublim' *a s' fie na#ural'/ 7rezi= Sun# si+ur/ 7ui era adresa#' s*risoarea= Domnului $oir#ier" s#rada 7oU%D:ron $o/ 1T" la 0aris/ 0o6i s' .resu.ui *' subs#i#u#ul dumi#ale avea vreun in#eres *a s*risoarea s' dis.ar'= 0oa#e *' da/ 7'*i m%a sili# s' f'+'duies* 1n dou' sau #rei r2nduri" 1n in#eresul meu s.unea el *' nu voi vorbi nim'nui des.re s*risoarea a*eas#a -i m%a .us s' 9ur *' nu voi .ronun6a numele s*ris .e adres'/ $oir#ier=/// re.e#' aba#ele" $oir#ier= Am *unos*u# un $oir#ier la 7ur#ea fos#ei re+ine a E#ruriei" un $oir#ier *are fusese +irondin sub revo% lu6ie/ 7um 1l *5ema .e subs#i#u#ul dumi#ale= De ?illefor#/ Aba#ele izbu*ni 1n r2s/ Dan#<s 1l .rivi buim'*i#/ 7e ai= s.use el/ ?ezi raza as#a de lumin'= 1n#reb' aba#ele/ Da/ Ei bine" #o#ul e a*um .en#ru mine mai *lar de*2# raza as#a s#r've% zie -i luminoas'/ Cie# *o.il" bie# #2n'r> Ai a fos# bun *u dumnea#a ma+is% #ra#ul= Da/ ?redni*ul subs#i#u# a ars" a nimi*i# s*risoarea= Da/ 7ins#i#ul furnizor al *'l'ului #e%a .us s' 9uri *' nu vei .ronun6a ni*ioda#' numele de $oir#ier= Da/ S'rmane orb" -#ii *ine era a*es# $oir#ier=/// $oir#ier era .'rin#ele lui/ Da*' #r'zne#ul ar fi v'zu# la .i*ioarele lui Dan#<s" s'.2nd un abis 1n fundul *'ruia se des*5idea infernul" efe*#ul .rodus asu.ra lui ar fi fos# mai .u6in .rom.#" mai .u6in ele*#ri*" mai .u6in zdrobi#or de*2# nea-#e.% #a#ele *uvin#e/ Se ridi*' a.u*2ndu%-i *a.ul 1n m2ini" *a .en#ru a%l 1m.iedi*a s' ex.lodeze/ 0'rin#ele lui" .'rin#ele lui= ex*lam' el/ Da" .'rin#ele lui" .e *are 1l *5eam' $oir#ier de ?illefor#" relu' aba% #ele/ O lumin' ful+er'#oare #re*u a#un*i .rin *reierul de6inu#ului" #o# *e r'm'sese 1n#une*os fu 1n *5iar *li.a a*eea ful+era# de o lumin' s#r'lu*i% #oare/ ,'r'+'n'rile lui ?illefor# 1n #im.ul in#ero+a#oriului" s*risoarea nimi% *i#'" 9ur'm2n#ul *eru#" +lasul" im.lora#or a.roa.e" al ma+is#ra#ului" *are" 1n lo* s' amenin6e" im.lora .ar*'" #o#ul 1i reveni 1n memorie/ S*oase un s#ri+'#" se *l'#in' o *li.' *a un om bea#" a.oi se n'.us#i .rin des*5iz'#ura *are du*ea de la *elula aba#elui la a sa8 O5" #rebuie s' fiu sin+ur" s.use el" *a s' *u+e# la #oa#e as#ea/ Ai" a9un+2nd 1n *ar*era sa" *'zu .e .a#ul unde #emni*erul 1l +'si seara s#2nd *u o*5ii fi*-i" *u #r's'#urile *on#ra*#a#e" dar ne*lin#i# -i mu# *a o s#a#uie/ n *easurile de medi#a6ie *are se s*urser' *a ni-#e se*unde" el luase

o 5o#'r2re *um.li#' -i f'*use un 9ur'm2n# formidabil/ ;n +las 1l #rezi .e Dan#<s din reverie8 a*ela al aba#elui )aria *are" .rimind la r2ndu%i vizi#a #emni*erului" venise s'%l invi#e .e Dan#<s s' *ineze *u el/ 7ali#a#ea de nebun re*unos*u# -i" mai *u seam' de nebun amuzan# 1i a*orda b'#r2nului .rizonier *2#eva .rivile+ii" *a de exem.lu" a*ela de a avea o .2ine *eva mai alb' -i o s#i*lu6' *u vin" dumini*a/ Iar as#'zi era #o*mai dumini*'" -i aba#ele venise s'%l invi#e .e #2n'rul #ovar'- s' 1m.ar#' *u el .2inea -i vinul/ Dan#<s 1l urm'/ ,oa#e liniile *5i.ului s'u se ref'*user' -i 1-i reluaser' lo*ul obi-nui#4 dar *u o ri+idi#a#e -i o #'rie" da*' se .oa#e s.une as#fel" *are #r'dau o 5o#'r2re lua#'/ Aba#ele 1l .rivi fix/ mi .are r'u *' #e%am a9u#a# 1n *er*e#'rile dumi#ale -i *' 6i%am s.us *ele *e 6i%am s.us" +l'sui el/ De *e= 1n#reba Dan#<s/ 0en#ru *' 6i%am infil#ra# 1n inim' un sen#imen# *are nu exis#a 1n% #r%1nsa8 r'zbunarea/ Dan#<s z2mbi/ S' vorbim des.re al#*eva" s.use el/ Aba#ele 1l .rivi 1n*' o *li.' -i *l'#in' *u #ris#e6e din *a./ 0e urm'" a-a *um Dan#<s 1l ru+ase" vorbi des.re al#*eva/ C'#r2nul de6inu# era din#re oamenii a *'ror *onversa6ie" asemenea a*eleia a oamenilor *are au suferi# mul#" *on6ine informa6ii numeroase -i un in#eres sus6inu#/ Dar ea nu era e+ois#'" iar neferi*i#ul nu .omenea ni*ioda#' de nenoro*irile sale/ Dan#<s 1i as*ul#a *u admira6ie fie*are *uv2n#8 unele *ores.undeau anumi#or idei .e *are le avea -i anumi#or *uno-#in6e *are erau de resor#ul meseriei sale de marinar" al#ele se refereau la lo*uri ne*unos*u#e -i *a a*ele aurore boreale *are 1i lumineaz' .e navi+a#ori la la#i#udinile aus#rale ar'#au #2n'rului .eisa9e -i orizon#uri noi" ilumina#e de lu*iri fan#as#i*e/ Dan#<s 1n6elese *2#' feri*ire ar fi .en#ru o al*'#uire in#eli+en#' s' urmeze s.iri#ul a*es#a ridi*a# .e 1n'l6imile morale" filozofi*e sau so*iale .e *are el era de.rins s' se 9oa*e/ Ar #rebui s' m' 1nve6i *2#e *eva din *e -#ii dumnea#a" s.use Dan% #<s" m'*ar .en#ru *a s' nu #e .li*#ise-#i *u mine/ Am im.resia *'" de bun' seam'" .referi sin+ur'#a#ea" unui #ovar'- f'r' edu*a6ie -i f'r' 1nsemn'#a#e" a-a *um sun# eu/ Da*' *onsim6i la *ererea mea" m' obli+ s' nu%6i mai vorbes* de evadare/ Aba#ele z2mbi/ O5" *o.ilul meu" s.use el" -#iin6a omeneas*' e #are m'r+ini#'" iar du.' *e #e voi fi 1nv'6a# ma#ema#i*ile" fizi*a" is#oria -i *ele #rei sau .a#ru limbi vii .e *are le vorbes*" vei -#i *e -#iu eu8 iar #oa#' a*eas#' -#iin6' voi .u#ea s%o #orn doar 1n doi ani" din s.iri#ul meu 1n#r%al dumi#ale/ n doi ani= s.use Dan#<s/ 7rezi *' a- .u#ea s' 1nv'6 #oa#e a*es#e lu*ruri 1n doi ani= n a.li*area lor" nu/ n .rin*i.iile lor" da/ A 1nv'6a nu 1nseamn' a -#i/ Exis#' -#iu#ori -i exis#' savan6i8 .e unii 1i fa*e memoria" .e al6ii filozo% fia/ Dar filozofia nu se .oa#e 1nv'6a= )ilozofia nu se 1nva6'/ )ilozofia es#e 1m.reunarea -#iin6elor dob2n% di#e *u +eniul *are le a.li*'/ )ilozofia e norul s#r'lu*i#or .e *are 7ris# a .us .i*iorul .en#ru a ur*a la *er/ Daide" s.use Dan#<s" *e m' 1nve6i 1n#2i= Sun# +r'bi# s' 1n*e." mi%e se#e de -#iin6'/ ,o#ul> s.use aba#ele/ n#r%adev'r" din seara a*eea" de6inu6ii 1n#o*mir' un .lan de edu*a6ie *are 1n*e.u s' fie exe*u#a# de a doua zi/ Dan#<s avea o memorie .rodi+i%

oas'" o u-urin6' ex#rem' de *on*e.6ie/ Dis.ozi6ia ma#ema#i*' a s.iri#ului s'u 1l f'*ea a.# s' 1n6elea+' #o#ul .rin *al*ul" 1n #im. *e .oezia marinarului *ori9a #o# *e .u#ea s' fie .rea ma#erial 1n demons#ra6ia redus' la us*'*iunea *ifrelor" sau la re*#i#udinea liniilor/ A#ia" de al#min#eri" i#aliana -i .u6in din +rea*a .e *are o 1nv'6ase 1n *'l'#oriile sale din Orien#/ 7u a9u#orul a*es#or dou' limbi" 1n6elese *ur2nd me*anismul #u#uror *elorlal#e" iar du.' -ase luni 1n*e.u s' vorbeas*' s.aniola" en+leza -i +ermana/ A-a *um 1i s.use aba#ele )aria" fie *' dis#ra*6ia oferi#' de s#udiu 1i 6i% nea lo* de liber#a#e" fie *' .re*um l%am mai v'zu# " res.e*#uos ri+id fa6' de *uv2n#ul s'u" el nu mai .omenea de evadare" iar zilele se s*ur+eau .en#ru d2nsul re.ezi -i ins#ru*#ive/ Du.' un an era al# om/ n *e%l .rive-#e .e aba#ele )aria" Dan#<s observa *'" 1n *iuda dis#ra*% 6iei .e *are .rezen6a sa o adusese *a.#ivi#'6ii lui" el se .osomora din zi 1n zi/ ;n +2nd ne1n*e#a# -i e#ern .'rea *' 1i 1m.resoar' min#ea/ 7'dea 1n re% verii .rofunde" of#a f'r' voie" se ridi*a deoda#'" 1-i 1n*ru*i-a bra6ele -i se .limba mo5or2# 1n 9urul *ar*erei/ n#r%o zi" se o.ri brus* 1n mi9lo*ul unuia din *er*urile re.e#a#e de o su#' de ori" .e *are le des*ria 1n 9urul 1n*'.erii" -i ex*lam'8 O" da*' nu ar fi san#inele> San#inelele n%au s' fie de*2# a#2#a #im. *2# ai s' vrei dumnea#a" s.use Dan#<s" *are 1i urm'rise +2ndul .rin *u#ia *reierului *a .rin#r%un *ris#al/ Ji%am s.us" r's.unse aba#ele" *' eu m' dau 1n l'#uri din fa6a unei *rime/ Ai #o#u-i" *rima" da*' e s'v2r-i#'" va fi s'v2r-i#' din ins#in*#ul *onserv'rii noas#re" din#r%un sen#imen# de a.'rare .ersonal'/ $%are a fa*e" nu voi .u#ea/ ,e +2nde-#i #o#u-i/ Mereu" mereu" murmur' aba#ele/ Ai ai +'si# un mi9lo*" nu%i a-a= 1l 1n#reb' re.ede Dan#<s/ Da" da*' s%ar 1n#2m.la s' fie .us' .e +alerie o san#inel' oarb' -i surd'/ ?a fi oarb'" va fi surd'" r's.unse #2n'rul *u un a**en# de 5o#'r2re *are 1l 1nfri*o-' .e aba#e/ $u" nu> ex*lam' el/ 7u ne.u#in6'> Dan#<s vru s'%l re6in' asu.ra a*es#ui subie*#" dar aba#ele *l'#in' din *a. -i refuz' s' mai r's.und'/ ,re*ur' #rei luni/ E-#i #are= 1l 1n#reb' 1n#r%o zi aba#ele .e Dan#<s/ )'r' s' r's.und'" Dan#<s lu' dal#a" o 1ndoi *a .e o .o#*oav' -i o 1n% dre.#' la lo*/ ,e%ai obli+a s' nu u*izi san#inela de*2# 1n *az de absolu#' nevoie= Da" .e onoarea mea/ A#un*i" s.use aba#ele" vom .u#ea s' exe*u#'m .lanul nos#ru/ Ai *2# #im. ne va #rebui .en#ru exe*u#area lui= 7el .u6in un an/ Dar am .u#ea s' ne%a.u*'m de lu*ru= Imedia#/ ;i#e" vezi" am .ierdu# un an> ex*lam' Dan#<s/ 7rezi *' l%am .ierdu#= s.use aba#ele/ O" iar#'%m'" iar#'%m'> ex*lam' Edmond ro-ind/ Ss#" s.use aba#ele/ Omul nu e ni*ioda#' de*2# om -i 1n*' dumnea#a e-#i unul din#re *ei mai buni .e *are i%am *unos*u#/ As*ul#' .lanul meu/ Aba#ele ar'#' a#un*i lui Dan#<s un desen .e *are 1l s*5i6ase8 .lanul

1n*'.erii sale" al a*eleia a lui Dan#<s -i al *oridorului *are le le+a una de al#a/ n mi9lo*ul +aleriei el fix' un -an6 la fel *u a*elea *are se .ra*#i*' 1n mine/ Aan6ul 1i du*ea .e ambii .rizonieri sub +aleria unde se .limba san% #inela/ A9un-i ai*i" ei f'*eau o s*obi#ur' lar+'" des.rindeau una din les.e% zile *are formau .ardoseala +aleriei/ La un momen# da#" les.edea se afunda sub +reu#a#ea solda#ului *are dis.'rea 1n+5i6i# de s*obi#ur'4 Dan#<s se n'.us#ea asu.ra lui 1n momen#ul *2nd" ame6i# de *'dere" el nu se .u#ea a.'ra" 1l le+a" 1i .unea un *'lu-" -i a#un*i am2ndoi" #re*2nd .rin#r%una din feres#rele +aleriei" *oborau .e zidul ex#erior *u a9u#orul s*'rii de fr2n+5ie -i fu+eau/ Dan#<s b'#u din .alme" iar o*5ii 1i s*2n#eiar' de bu*urie/ 0lanul era a-a de sim.lu 1n*2# #rebuia s' izbu#eas*'/ Minerii se a.u*ar' 1n a*eea-i zi de lu*ru" *u a#2# mai mul#' #ra+ere de inim'" *u *2# mun*a urma unui lun+ re.aus -i nu f'*ea de*2# s' *on#inue" du.' #oa#e .robabili#'6ile" *u+e#area in#im' -i se*re#' a am2ndurora/ $u%i 1n#reru.ea al#*eva de*2# ora la *are fie*are era nevoi# s' se 1na.oieze 1n *ar*era sa .en#ru a .rimi vizi#a #emni*erului/ Se de.rinseser' de al#min#eri s' dis#in+'" du.' z+omo#ul im.er*e.#ibil al .a-ilor" momen#ul *2nd omul *obora" as#fel *' ni*ioda#' ei n%ar fi fos# .rin-i f'r' ves#e/ 0'm2n#ul .e *are%l ex#r'+eau din noua +alerie" -i *are ar fi um.lu# 1n *ele din urm' ve*5iul *oridor" era arun*a# .u6in *2#e .u6in" *u .re*au6ii ex#raordinare" .rin#r%una sau .rin#r%al#a din feres#rele *ar*erei lui Dan#<s sau al lui )aria8 1l .ulverizau *u +ri9'" iar v2n#ul no.6ii 1l du*ea de.ar#e f'r' s' lase urme/ ,re*u mai mul# de un an 1n mun*a a*eas#a" 1nde.lini#' *u o dal#'" un *u6i# -i o .2r+5ie de lemn/ n de*ursul a*es#ui an" 1n #im. *e *on#inuau s' lu*reze" )aria *on#inua ins#ruirea lui Dan#<s" vorbindu%i *2nd o limb'" *2nd al#a" 1nv'62ndu%l is#oria na6iunilor -i a marilor oameni *are l'sau din #im. 1n #im." 1n urma lor" una din a*ele d2re luminoase *e se nume-#e +lorie/ Aba#ele" om de lume" din lumea mare" avea .e deasu.ra" 1n manierele sale" o m're6ie melan*oli*'" din *are" +ra6ie s.iri#ului de asimilare *u *are na#ura 1l 1nzes#rase" Dan#<s se .ri*e.u s' ex#ra+' a*ea .oli#e6e ele+an#' *e%i li.sea -i .ur#'rile aris#o*ra#i*e" *are nu se *a.'#' de obi*ei de*2# .rin *on#a*#ul *u *lasele ridi*a#e sau *u so*ie#a#ea oamenilor su.eriori/ Du.' 1! luni" +aura era +a#a4 s*obi#ura era f'*u#' sub +alerie4 se auzea umble#ul san#inelei" iar *ei doi lu*r'#ori" sili6i s' a-#e.#e o noa.#e 1n#une*oas' -i f'r' lun' .en#ru *a evadarea lor s' fie -i mai si+ur'" nu mai aveau de*2# o #eam'8 *a solul s' nu se n'ruias*' .rea devreme sub .i*ioarele solda#ului/ $ea9unsul fu 1nl'#ura#" .un2nd o mi*' +rind'" .e *are o +'siser' la #emelii" *a su.or#/ Dan#<s era o*u.a# *u a-ezarea ei" *2nd 1l auzi deoda#' .e aba#ele )aria r'mas 1n *amera #2n'rului unde se 1ndele#ni*ea *u as*u6irea unei .ene" des#ina#' s' 6in' s*ara de fr2n+5ie4 abalele 1l *5ema *u un a**en# de durere/ Dan#<s in#r' re.ede -i 1l z'ri .e aba#e 1n .i%*ioare" 1n mi9lo*ul 1n*'.erii" .alid" *u sudoarea .e frun#e" *u m2inile *ris.a#e/ ?ai" *e e= ex*lam' Dan#<s/ Re.ede" re.ede" as*ul#'%m'> s.use abalele/ Dan#<s .rivi *5i.ul livid al lui )aria" o*5ii lui 1n*er*'na6i de un *er* v2n'#" buzele%i albe" .'rul zb2rli#4 -i" de s.aim'" d'du drumul din m2n' d'l6ii/ Dar *e s%a 1n#2m.la#= s#ri+' Edmond/ Sun# .ierdu#" s.use aba#ele/ As*ul#'%m'/ ;n r'u *um.li#" u*i+'#or .oa#e" m' va *u.rinde4 a**esul sose-#e" 1l sim#4 am fos# a#ins de el *u un an 1nain#e de 1n*ar*erarea mea/ $u exis#' .en#ru r'ul a*es#a de*2# un

lea*4 6i%i voi s.une8 alear+' re.ede la mine" ridi*' .i*iorul .a#ului" .i*iorul e s*obi#4 vei +'si a*olo o s#i*lu6' de *ris#al" .lin' .e 9um'#a#e *u o li*oare ro-ie/ Ad%o4 sau" mai bine zis" nu" nu" a- .u#ea s' fiu sur.rins ai*i" a9u%#'%m' s' m' 1n#or* la mine *2# mai am oare*ari .u#eri/ 7ine -#ie *e se va 1n#2m.la 1n #im.ul *2# va dura a**esul> )'r' s'%-i .iard' *a.ul" de-i nenoro*irea *are 1l izbea era imens'" Dan#<s *obor1 1n *oridor" #2r2nd du.' sine .e neferi*i#ul #ovar'- -i adu*2ndu%l *u #rud' infini#' .2n' la ex#remi#a#ea o.us' a9unse 1n *amera aba#elui/ l de.use .e .a#/ Mul6umes*" s.use aba#ele" 1nfior2ndu%se din #oa#e m'dularele" *a -i *um ie-ea din#r%o a.' 1n+5e6a#'/ ;i#e" r'ul vine" am s' *ad 1n *a#ale.sie4 .oa#e *' n%am s' fa* ni*i o mi-*are" .oa#e *' n%am s' s*o# un +eam'#4 dar" de asemeni" .oa#e *' am s' s.ume+" *' am s' 1n6e.enes*" *' am s' s#ri+4 *au#' s' nu se aud' s#ri+'#ele mele4 e im.or#an# lu*rul a*es#a" *'*i" a#un*i .oa#e m' vor mu#a 1n al#' *amer' -i vom fi des.'r6i6i .en#ru #o#deauna/ 72nd m' vei vedea nemi-*a#" re*e -i *um s%ar s.une" mor#" abia 1n *li.a a*eea auzi= des*le-#eaz'%mi din6ii *u *u6i#ul" .relin+e 1n +ura mea o.# .2n' la ze*e .i*'#uri din li*oarea a*eas#a" -i%mi voi reveni" .oa#e/ 0oa#e= ex*lam' 1ndurera# Dan#<s/ A9u#or> A9u#or>" s#ri+' aba#ele4 m'/// m'/// m'/// A**esul fu a-a de subi# -i de violen#" 1n*2# neferi*i#ul de6inu# nu mai .u#u s' #ermine *uv2n#ul 1n*e.u#4 un nor #re*u .e frun#ea sa" ful+er'#or -i 1n#une*a# *a fur#unile m'rii/ 7riza 1i dila#' o*5ii" 1i s#r2mb' +ura" 1i 1m.ur.ur' obra9ii/ Se zv2r*oli" s.ume+'" mu+i4 dar a-a *um el 1i re*omandase" Dan#<s 1i 1n'bu-i s#ri+'#ele sub .'#ur'/ 7riza dur' dou' *easuri/ A#un*i" mai 6ea.'n de*2# un obie*#" mai .alid -i mai re*e de*2# marmura" mai fr2n# de*2# o #res#ie *'l*a#' 1n .i*ioare" *'zu" se *5ir*i 1n#r%o ul#im' *onvulsie" -i deveni livid/ Edmond a-#e.#' *a moar#ea a.aren#' s' *o#ro.eas*' #ru.ul -i s'%l 1n+5e6e4 a#un*i lu' *u6i#ul" in#roduse lama 1n#re din6i" des*le-#' *u #rud' nes.us' f'l*ile *ris.a#e" num'r' una du.' al#a ze*e .i*'#uri din li*oarea ro-ie -i a-#e.#'/ Se s*ursese un *eas f'r' *a b'#r2nul s' fa*' *ea mai mi*' mi-*are/ Dan#<s se #emea *' a a-#e.#a# .rea mul# -i%l .rivea *u m2inile 1nfunda#e 1n .'r/ n sf2r-i#" o *uloare u-oar' a.'ru .e obra9i" o*5ii" *are r'm'seser' des*5i-i" f'r' vedere" 1-i re*'.'#ar' .rivirea" un sus.in slab s*'.' din +ur'" f'*u o mi-*are/ E salva#> E salva#> s#ri+' Dan#<s/ Colnavul nu .u#ea 1n*' s' vorbeas*'" dar 1n#inse *u o 1n*ordare v'di#' m2na s.re u-'/ Dan#<s as*ul#' -i auzi .a-ii #emni*erului4 erau orele -a.#e -i Dan#<s n%avusese r'+azul s' m'soare #im.ul/ ,2n'rul se n'.us#i s.re des*5iz'#ur'" se afund' 1n ea" .o#rivi les.e% dea deasu.ra *a.ului -i in#r' la el/ 0es#e o *li.' u-a se des*5ise -i" *a de obi*ei" #emni*erul 1l +'si .e .a#/ De 1nda#' *e a*es#a 1n#oarse s.a#ele" de 1nda#' *e z+omo#ul .a-ilor se .ierdu .e *oridor" Dan#<s" mis#ui# de nelini-#e" .orni 1na.oi" f'r' s' se +2ndeas*' la m2n*are" .e drumul .e *are 1l f'*use -i" ridi*2nd les.edea *u *a.ul" in#r' 1n *amera aba#elui/ A*es#a 1-i revenise 1n fire" dar s#'#ea #o# 1n#ins" 6ea.'n" f'r' .u#eri" .e .a#/ $u *redeam *' am s' #e mai v'd" 1i s.use lui Dan#<s/ De *e= 1n#reb' #2n'rul4 *redeai *' vei muri= $u4 dar #o#ul es#e +a#a .en#ru evadarea dumi#ale -i *redeam *' ai s' evadezi/

Ro-ea6a indi+n'rii *olor' obra9ii lui Dan#<s/ )'r' dumnea#a= ex*lam' el/ M%ai *rezu# 1n#r%adev'r *a.abil de a% *eas#a= A*um v'd *' m%am 1n-ela#" s.use bolnavul/ O5" sun# #are slab" #a% re fr2n#" #are dis#rus/ 7ura9" 16i vor reveni for6ele" s.use Dan#<s" a-ez2ndu%se l2n+' .a#ul lui )aria -i lu2ndu%i m2inile/ Aba#ele *l'#in' din *a./ ;l#ima oar'" s.use el" a**esul a dura# o 9um'#a#e de *eas" du.' *are mi s%a f'*u# foame -i m%am ridi*a# sin+ur4 as#'zi nu%mi .o# mi-*a ni*i .i*iorul" ni*i bra6ul dre.#/ 7a.ul mi%e 1m.'ien9eni#" *eea *e dovede-#e o 1n+r'm'dire de s2n+e la *reier/ A #reia oar' voi r'm2ne .araliza# *om.le#" sau voi muri deoda#'/ $u" nu" lini-#e-#e%#e" nu vei muri4 al #reilea a**es da*' #e *u.rinde" #e va +'si liber/ ,e voi salva *a -i a*um" -i mai bine de*2# a*um" *'*i vom avea #oa#e a9u#oarele ne*esare/ Dra+ul meu" s.use b'#r2nul" nu #e am'+i4 *riza *are a #re*u# m%a *ondamna# la 1n*5isoare ve-ni*'4 .en#ru a fu+i #rebuie s' .o# mer+e/ Ei bine" vom a-#e.#a o.# zile" o lun'" dou' luni da*' #rebuie4 1n in% #ervalul a*es#a 16i vor reveni for6ele4 #o#ul e .re+'#i# .en#ru fu+a noas#r' -i avem liber#a#ea de a ale+e ora -i momen#ul/ n ziua *2nd #e vei sim6i des#ul de #are *a s' 1no6i" 1n ziua a*eea vom .une .lanul 1n a.li*are/ $u voi mai 1no#a" s.use )aria4 bra6ul a*es#a e .araliza#" nu .en#ru o zi" *i .en#ru #o#deauna/ Ridi*'%l -i vezi *2# *2n#'re-#e/ ,2n'rul ridi*' bra6ul *are re*'zu insensibil/ S*oase un of#a#/ $u%i a-a" Edmond" *' e-#i *onvins a*um= s.use )aria4 *rede%m'" -#iu *e s.un8 de la .rimul a#a* .e *are l%am avu#" am medi#a# mereu/ l a-#e.#am" *'*i e o mo-#enire de familie4 #a#a a muri# la a #reia *riz'" buni*ul meu de asemenea/ Medi*ul *are mi%a *om.us li*oarea a*eas#a -i *are nu e al#ul de*2# faimosul 7abanis" mi%a .rezis a*eea-i soar#'/ Medi*ul se 1n-eal'" s#ri+' Dan#<s4 *2# .rive-#e .aralizia dumi#ale" ea nu m' s#2n9ene-#e4 #e voi lua .e umeri -i voi 1no#a sus6in2ndu%#e/ 7o.ilule" +l'sui aba#ele" e-#i marinar" e-#i 1no#'#or" -#ii .rin urmare *' un om 1n*'r*a# *u o as#fel de .ovar' nu ar fa*e ni*i @ de me#ri .e mare/ $u #e mai l'sa am'+i# de 5imerele *are nu .o# 1n-ela inima dumi#ale admirabil'4 voi r'm2ne de*i ai*i .2n' va suna ora izb'virii mele" *are nu mai .oa#e s' fie a*um de*2# a*eea a mor6ii/ Dumnea#a fu+i" .lea*'/ E-#i #2n'r" is#e6 -i .u#erni*" nu #e nelini-#i de mine" #e dezle+ de *uv2n#/ Cine" s.use Dan#<s" bine" a#un*i voi r'm2ne -i eu/ A.oi" ridi*2ndu%se -i 1n#inz2nd o m2n' solemn' asu.ra b'#r2nului8 0e s2n+ele lui 7ris#" 9ur *' nu #e voi .'r'si( .2n' la moar#ea dumi#ale> )aria 1l .rivi .e #2n'rul a-a de nobil" de sim.lu" de su.erior" -i *i#i .e #r's'#urile lui" 1nsufle6i#e de ex.resia *elui mai *ura# devo#amen#" sin*eri#a#ea afe*6iunii -i loiali#a#ea 9ur'm2n#ului/ Daide" s.use bolnavul" a**e.#" mul6umes*/ 0e urm'" 1n#inz2ndu%i m2na8 ?ei fi .oa#e r's.l'#i# .en#ru devo#amen#ul a*es#a a-a de dezin#eresa#" 1i s.use el4 dar" deoare*e eu nu .o# -i dumnea#a nu vrei s' .le*i" #rebuie s' as#u.'m sub#erana f'*u#' sub +alerie/ Solda#ul ar .u#ea s' des*o.ere" mer+2nd" sonori#a#ea lo*ului s*obi#" s' a#ra+' a#en6ia unui ins.e*#or" -i a#un*i am fi des*o.eri6i -i des.'r6i6i/ Du%#e -i f' #reaba a*eas#a la *are eu" din neferi*ire" nu mai .o# s' #e a9u#4 mun*e-#e #oa#' noa.#ea" da*' #rebuie" -i nu reveni la mine de*2# m2ine diminea6'" du.' vizi#a #emni*erului/ 6i voi s.une *eva im.or#an#/

Dan#<s lu' m2na aba#elui" *are 1l lini-#i .rin#r%un z2mbe#" -i ie-i *u su.unerea -i res.e*#ul .e *are le .ur#a b'#r2nului .rie#en/ Q?III 7OMOARA 72nd Dan#<s in#r' a doua zi diminea6' 1n *amera #ovar'-ului de *a.#ivi#a#e" 1l +'si .e )aria s#2nd *u fi+ura *alm'/ Sub raza *e se s#re*ura .rin feres#rui*a *elulei" el 6inea 1n m2na s#2n+' sin+ura" v' amin#i6i" de *are se .u#ea folosi un .e#e* de 52r#ie" *'reia obi-nuin6a de a fi 1nf'-ura#'" 1i d'duse forma unui *ilindru *e nu mai voia s' se 1n#ind'/ Ar'#' 52r#ia lui Dan#<s" 1n #'*ere/ 7e%i as#a= 1n#reb' Dan#<s/ 0rive-#e bine" s.use aba#ele z2mbind/ 0rives* *u 1n*ordare" +l'sui Dan#<s -i nu v'd de*2# o 52r#ie .e 9u% m'#a#e ars'" av2nd s*5i6a#e .e ea *ara*#ere +o#i*e *u o *erneal' *iuda#'/ Dra+ul meu" s.use )aria" 52r#ia as#a es#e .o# s'%6i m'r#urises* #o#ul a*um" deoare*e #e%am .us la 1n*er*are *omoara mea" din *are" 1n*e.2nd de as#'zi" 9um'#a#e 16i a.ar6ine/ O sudoare re*e #re*u .e frun#ea lui Dan#<s/ 02n' as#'zi -i de *2# #im.> el evi#ase s'%i vorbeas*' lui )aria des.re *omoar'" sursa a*uza6iei de nebunie *e a.'sa asu.ra bie#ului aba#e4 *u deli*a#e6ea%i ins#in*#iv'" Edmond .referase s' nu a#in+' *oarda a*eas#a dureros de vibran#'4 iar la r2ndul s'u" )aria #'*use/ Luase #'*erea b'#r2nului dre.# o revenire la ra6iune4 as#'zi" *ele *2#eva *uvin#e s*'.a#e lui )aria du.' o *riz' a-a de .enibil' .'reau s' anun6e o +rav' re*idiv' a aliena6iei min#ale/ 7omoara dumi#ale= 1n+'im' Dan#<s/ )aria z2mbi/ Da" s.use el4 1n #oa#e .rivin6ele dumnea#a e-#i o inim' nobil'" Ed% mond" -i 1n6ele+ du.' .aloarea -i fiorul dumi#ale *e se .e#re*e 1n dumnea#a a*um/ $u" fii lini-#i#" nu sun# nebun/ 7omoara exis#'" Dan#<s" -i da*' nu mi%a fos# da# s%o .osed eu"o vei .oseda dumnea#a4 nimeni n%a voi# s' m' as*ul#e -i s' m' *read'" deoare*e m' so*o#ea nebun8 dar dumnea#a" *are -#ii desi+ur *' nu sun#" as*ul#'%m' -i ai s' m' *rezi .e urm' da*' vrei/ (O5" murmur' Edmond .en#ru sine" a lua#%o iar'-i razna/ $enoro*i% rea as#a 1mi mai li.sea>( A.oi" *u +las #are8 0rie#ene" 1i s.use lui )aria" .oa#e *' a**esul #e%a obosi#4 nu vrei s' #e odi5ne-#i .u6in= M2ine voi as*ul#a" da*' dore-#i" .oves#ea dumi#ale" dar as#'zi nu vreau de*2# s' #e 1n+ri9es*/ De al#min#eri" *on#inu' el z2mbind" o *omoar' e un lu*ru a-a de im.or#an# .en#ru noi= )oar#e im.or#an#" Edmond" +l'sui b'#r2nul/ 7ine -#ie da*' m2ine" .oim2ine" .oa#e" nu va veni al #reilea a**es= &2nde-#e%#e *' a#un*i #o#ul se va sf2r-i/ Da" es#e dre.#4 m%am +2ndi# deseori *u amar' .l'*ere la bo+'6iile a*es#ea *are ar *ons#i#ui feri*irea a ze*e familii -i *are r'm2neau .ierdu#e .en#ru oamenii *e m' .erse*u#au/ Ideea 1mi servea de r'zbunare -i o +us#am .e 1ndele#e" 1n noa.#ea *ar*erei mele -i 1n dezn'de9dea *a.#ivi#'6ii/ Dar a*um" *2nd de 5a#2rul dumi#ale am ier#a# lumea" a*um *2nd #e v'd #2n'r -i .lin de vii#or" *2nd m' +2ndes* la #oa#' feri*irea *e .oa#e s' rezul#e .en#ru dumnea#a de .e urma unei as#fel de revela6ii" 1n#2rzierea m' 1nfioar' -i #remur de #eam' *' nu voi

.u#ea asi+ura unui .ro.rie#ar vredni* *a dumnea#a" s#'.2nirea a#2#or bo+'6ii 1n+ro.a#e/ Edmond 1n#oarse *a.ul of#2nd/ S#'ruie-#i 1n ne1n*rederea dumi#ale" Edmond= urm' )aria4 +lasul meu nu #e *onvin+e= ?'d *' ai nevoie de dovezi/ Ei bine" *i#e-#e 52r#ia a*eas#a" .e *are nu am ar'#a#%o nim'nui/ M2ine" .rie#ene" s.use Edmond" d2ndu%se 1na.oi -i nevr2nd s' se *om.la*' 1n nebunia b'#r2nului4 *redeam *' sun#em 1n6ele-i" *' nu vom vorbi des.re subie*#ul a*es#a de*2# m2ine/ $u vom vorbi des.re el de*2# m2ine" dar *i#e-#e as#'zi 52r#ia/ (S' nu%l iri#" +2ndi Edmond/( Ai" lu2nd 52r#ia din *are 9um'#a#e li.sea" nimi*i#' fiind" desi+ur 1n vreun a**iden#" *i#i8 !Comoara aceasta care poate s se urce la dou taleri romani "n unghiul cel mai dep a celei de+a doua deschi)turi# care declar c+i aparine "n toat pro tar. 2! A.rilie 14O ( Ei= s.use )aria du.' *e #2n'rul m2n#ui le*#ura/ Dar" r's.unse Dan#<s" nu v'd ai*i de*2# r2nduri #run*5ia#e" *u% vin#e f'r' -ir4 frazele sun# 1n#reru.#e de fo* -i r'm2n ne1n6elese/ 0en#ru dumnea#a" .rie#ene" *are le *i#e-#i 1n#2ia oar'" dar nu .en% #ru mine" *are m%am #rudi# deasu.ra lor no.6i 1n -ir" *are am re*ons#rui# fie*are fraz' -i am *om.le#a# fie*are r2nd/ Ai *rezi *' ai +'si# #2l*ul r'mas 1n aer= Sun# si+ur" -i vei 9ude*a4 dar" mai 1n#2i" as*ul#' is#oria 52r#iei a% *es#eia/ ,'*ere> ex*lam' Dan#<s> 0a-i/// se a.ro.ie" .le*/// 7u bine/ Ai" bu*uros *' s*'.a de .oves#ea -i de ex.li*a6ia *are i%ar fi *onfirma# desi+ur nenoro*irea .rie#enului s'u" Dan#<s se furi-' *a o -o.2rl' .rin *oridorul 1n+us#" 1n #im. *e )aria" *u .u#erile s.ori#e din *auza s.aimei" 1m.in+ea *u .i*iorul les.edea -i o a*o.erea *u o ro+o9in' *a s' as*und' *r'.'#urile .e *are n%avusese #im.ul s' le as#u.e/ Afl2nd de la #emni*er de a**iden#ul lui )aria" +uverna#orul venea s' se asi+ure 1n .ersoan' de +ravi#a#ea lui/ )aria 1l .rimi s#2nd" evi#' ori*e +es# *om.romi6'#or" -i izbu#i s' #'inuias*' +uverna#orului .aralizia *are u*isese 9um'#a#e din fiin6a sa/ Se #emea *' +uverna#orul" 1nduio-a# de el" 1l va #rans.or#a 1n#r%o *elul' mai s'n'#oas' -i%l va des.'r6i as#fel de #2n'rul #ovar'-/ Din feri*ire 1ns' nu se 1n#2m.l' a*eas#a" iar +uverna#orul se re#rase 1n*redin6a# *' bie#ul nebun" .en#ru *are sim6ea 1n ad2n*ul inimii o oare*are afe*6iune" nu era a#ins de*2# de o u-oar' indis.ozi6ie/ n#re #im." a-eza# .e .a#" *u *a.ul 1n m2ini" Edmond 1n*er*a s'%-i a% dune +2ndurile4 #o#ul era a-a de *5ibzui#" de mare -i de lo+i* la )aria" de *2nd 1l *uno-#ea" 1n*2# nu .u#ea s' 1n6elea+' *um a*eas#' su.rem' 1n6e% le.*iune din #oa#e .un*#ele de vedere e aso*ia#' *u smin#eala asu.ra unuia sin+ur8 se 1n-ela )aria 1n .rivin6a *omorii= Se 1n-ela lumea 1n .rivin6a lui )aria= Dan#<s r'mase #oa#' ziua 1n *elula sa" ne1ndr'znind s' se 1na.oieze la .rie#enul s'u/ n*er*a s' 1nde.'r#eze as#fel momen#ul *2nd va *'.'#a *er#i#udinea *' aba#ele e nebun/ 7onvin+erea a*eas#a fu" desi+ur" +roazni*' .en#ru el/ Dar" s.re sear'" du.' ora obi-nui#' de vizi#'" )aria v'z2nd *'

#2n'rul nu revine" 1n*er*' s' .ar*ur+' s.a6iul *are%l des.'r6ea de el/ Edmond se 1nfior' auzind sfor6'rile dureroase .e *are b'#r2nul le f'*ea #2r2ndu%se/ 0i*iorul 1i era 6ea.'n -i nu se mai .u#ea a9u#a ni*i *u bra6ul/ Edmond fu obli+a# s'%l #ra+' s.re el" *'*i sin+ur n%ar fi .u#u# s' ias' ni*ioda#' .rin des*5iz'#ura 1n+us#' *e d'dea 1n *amera lui Dan#<s/ Ia#'%m' .orni# *u 1nver-unare 1n urm'rirea dumi#ale" s.use b'#r2% nul *u un z2mbe# luminos de bun'voin6'/ 7redeai *' .o6i s' s*a.i de +e% nerozi#a#ea mea" dar #e 1n-eli/ As*ul#'/ Edmond v'zu *' nu .oa#e da 1na.oi8 1l a-ez' .e b'#r2n .e .a# -i se a-ez' l2n+' el .e s*'unel/ A#ii" s.use aba#ele" *' eu eram se*re#arul" in#imul" .rie#enul *ardinalului S.ada" ul#imul din#re .rin*i.ii *u a*es# nume/ Da#orez vredni*ului senior #oa#' feri*irea .e *are am +us#a#%o 1n via6'/ $u era bo+a#" de-i bo+'6iile familiei sale fuseser' .roverbiale" as#fel *' auzeam deseori s.un2ndu%se8 (bo+a# *a un S.ada(/ Dar el #r'ia *a -i zvonul .ubli*" din re.u#a6ia as#a de bo+'6ie/ 0ala#ul s'u a fos# .aradisul meu/ I%am ins#rui# ne.o6ii" *are au muri#" iar *2nd fu sin+ur .e lume" 1i 1na.oiai .rin#r%un devo#amen# absolu#" lo# *e el f'*use .en#ru mine 1n ze*e ani/ 7ur2nd *asa *ardinalului nu mai avu se*re#e .en#ru mine4 1l v'zusem deseori .e monsenior lu*r2nd la *om.ulsarea unor *'r6i an#i*e -i s*ormonind *u l'*omie" 1n *olb" manus*rise de familie/ n#r%o zi" .e *2nd 1i luam 1n nume de r'u ve+5erile zadarni*e -i *o.le-irea *are urma du.' ele" el m' .rivi z2mbind *u am'r'*iune -i 1mi des*5ise o *ar#e" *are es#e is#oria ora-ului Roma/ Ai*i" la *a.i#olul dou'ze*i din via6a .a.ei Alexandru al ?I%lea" erau r2ndurile urm'#oare" .e *are nu le%am .u#u# ui#a ni*ioda#'8 (Marile r'zboaie ale Roma+nei erau #ermina#e/ 7ezar Cor+ia" *u*eri#or" avea nevoie de bani .en#ru a *um.'ra 1n#rea+a I#alie/ 0a.a avea de asemeni nevoie de bani .en#ru a sf2r-i *u Ludovi* al QII%lea" re+ele )ran6ei" *are era 1n*' +rozav" de-i #re*use .rin +rele 1n*er% *'ri/ ,rebuia de*i s' se fa*' o bun' s.e*ula6ie" lu*ru *are devenea anevoios 1n bia#a I#alie slei#'/ Sfin6ia sa avu o idee/ Se 5o#'r1 s' fa*' doi *ardinali/ Ale+2nd dou' mari .ersona9e din Roma" doi bo+a6i 1n s.e*ial" sf2n#ul .'rin#e *2-#i+a din s.e*ula6ie urm'#oarele8 va avea de v2nzare marile fun*6ii -i 1ns'r*in'rile ma+nifi*e" 1n s#'.2nirea *'rora erau *ei doi *ardinali4 1n afar' de as#a .u#ea s' *on#eze .e un .re6 s#r'lu*i# din v2nzarea ambelor demni#'6i/ R'm2nea a #reia .ar#e din s.e*ula6ie *are se va vedea *ur2nd/ 0a.a -i 7ezar Cor+ia +'sir' mai 1n#2i .e vii#orii *ardinali8 .e 3ean Ros.i+liosi" *are de6inea sin+ur .a#ru din#re *ele mai 1nal#e demni#'6i ale Sf2n#ului S*aun" a.oi .e 7ezar S.ada" unul din#re *ei mai nobili -i mai bo+a6i romani/ Ai unul -i al#ul b'nuiau .re6ul unei a#ari favori din .ar#ea .a.ei/ Erau ambi6io-i/ Du.' *e%i +'si" 7ezar +'si *ur2nd -i *um.'r'#ori .en#ru fun*6iile lor/ Ros.i+liosi -i S.ada .l'#ir' de*i *a s' fie *ardinali" iar al6i o.# .l'#ir' *a s' fie *eea *e erau 1nain#e *ardinalii *rea6i a*um/ O.# su#e de mii de #aleri in#rar' 1n l'zile s.e*ula#orilor/ S' #re*em la ul#ima .ar#e a s.e*ula6iei4 e #im.ul/ 7o.le-ind *u a#en6ii .e Ros.i+liosi -i S.ada" a*ord2ndu%le insi+nele *ardinalului" 1n*redin6a# *'" desi+ur" *i 1-i adunaser' averea fix2ndu%se la Roma" .en#ru a .l'#i da#oria nefi*#iv' a re*uno-#in6ei lor" .a.a -i 7ezar Cor+ia invi#ar' la mas' .e *ei doi *ardinali/ n#re sf2n#ul .'rin#e -i fiul s'u se ivi o dis*u6ie8 7ezar +2ndea *' se .oa#e re*ur+e la unul din mi9loa*ele .e *are le 6inea #o#deauna la dis.ozi6ia .rie#enilor s'i in#imi" adi*'8 faimoasa *5eie *u *are ru+a

anumi#e .ersoane s' des*5id' un anumi# dula./ 75eia avea" din ne+li9en6a lu*r'#orului" un as*u6i- mi*/ 72nd for6ai *a s' des*5izi dula.ul" a *'rui broas*' era anevoioas'" #e 1n6e.ai *u v2rful" -i mureai a doua zi/ Mai era inelul *u *a. de leu .e *are 7ezar 1l .unea 1n de+e# *2nd d'ruia anumi#e s#r2n+eri de m2ini/ Leul mu-*a e.iderma m2inilor favoriza#e" iar du.' 24 de ore mu-*'#ura era mor#al'/ 7ezar .ro.use de*i .'rin#elui s'u" fie s'%i #rimi#' .e *ardinali s'%i des*5id' dula.ul" fie s' d'ruias*' fie*'ruia o *ordial' s#r2n+ere de m2n'" iar Alexandru al ?I%lea 1i r's.unse8 S' nu ne ui#'m la un .r2nz *2nd e vorba de admirabilii *ardinali S.ada -i Ros.i+liosi/ 7eva 1mi s.une *' vom re*2-#i+a banii *5el#ui6i/ De al#fel ui6i" 7ezar" *' o indi+es#ie se de*lar' imedia#" 1n #im. *e o 1n6e.'#ur' sau o mu-*'#ur' nu%-i fa*e efe*#ul de*2# du.' o zi sau dou'/ 7ezar se .le*' 1n fa6a a*es#ui ra6ionamen#/ De a*eea *ardinalii fur' invi#a6i la mas'/ Masa fu a-eza#' 1n vila .e *are .a.a o .oseda l2n+' Sf2n#ul 0e#ru din Liens" o ferme*'#oare lo*uin6' .e *are *ardinalii o *uno-#eau bine din re.u#a6ie/ Ame6i# de demni#a#ea%i nou'" Ros.i+liosi 1-i .re+'#i s#oma*ul -i 1nf'6i-area *ea mai bun'/ Om .ruden# -i *are 1-i iubea numai ne.o#ul" un #2n'r *'.i#an *are 1ndre.#'6ea #oa#e s.eran6ele" S.ada lu' 52r#ie" o .an' -i 1-i f'*u #es#amen#ul/ S.use a.oi ne.o#ului s'%l a-#e.#e 1n ve*in'#a#ea vilei" dar se .are *' servi#orul nu l%a +'si#/ S.ada *uno-#ea obi*eiul invi#a6ilor/ De *2nd *re-#inismul eminamen#e *iviliza#or 1-i adusese .ro+resele la Roma" nu mai venea din .ar#ea #iranului un *en#urion s'%6i s.un'8 K7ezar vrea s' moriL" *i un ambasador a letere venea s'%6i s.un' din .ar#ea .a.ei *u +ur' z2mbi#oare8 KSfin6ia sa vrea s' lua6i masa *u *aL/ S.ada .le*' .e la orele dou' s.re Sf2n#ul 0e#ru din Liens4 .a.a 1l a-% #e.#a/ 0rima fi+ur' *are izbi o*5ii lui S.ada fu a*eea a ne.o#ului s'u" +'#i# -i +ra6ios" *'ruia 7ezar Cor+ia 1i a*orda #oa#e a#en6iile/ S.ada 1n+'lbeni4 iar 7ezar" *are 1i arun*' o .rivire .lin' de ironie" l's' s' se vad' *' .rev'zuse #o#ul -i *a.*ana era bine 1n#o*mi#'/ M2n*ar'/ S.ada nu .u#use s'%l 1n#rebe .e ne.o#ul s'u de*2#8 KAi .rimi# mesa9ul meu=L $e.o#ul r's.unse *' nu" -i 1n6elese .erfe*# valoarea 1n#reb'rii/ Era .rea #2rziu 1ns'" *'*i b'use un .a5ar *u un vin ex*elen# .us deo.ar#e .en#ru el de *5elnerul .a.ei/ S.ada v'zu 1n a*ela-i momen# a.ro.iindu%se o al#' s#i*l' din *are i se oferi *u d'rni*ie/ 0es#e un *eas" un medi* 1i de*lara .e am2ndoi o#r'vi6i/ S.ada murea 1n .ra+ul vilei" ne.o#ul murea la u-a sa" f'*2nd un semn .e *are nevas#a nu 1l 1n6elese/ 7ezar -i .a.a se +r'bir' 1nda#' s' *o#ro.eas*' mo-#enirea" sub .re% #ex#ul *'u#'rii 52r#iilor defun*6ilor/ Dar mo-#enirea se rezuma la a#2#8 un .e#e* de 52r#ie .e *are S.ada s*risese8 KLas ne.o#ului meu dra+ l'zile mele" *'r6ile mele" .rin#re *are frumosul meu breviar *u *ol6urile auri#e" dorind s' .'s#reze amin#irea a*eas#a de la un*5iul s'u iubi#orL/ Mo-#eni#orii *'u#ar' .es#e #o#" admirar' breviarul" sfe#erisir' mobilele -i se mirar' *' S.ada" om bo+a#" era *el mai am'r2# din#re un*5i/ Des.re *omori" nimi*8 afar' de *omorile de -#iin6' *u.rinse 1n biblio#e*' -i 1n labora#oare/ As#a a fos# #o#/ 7ezar -i #a#'l s'u *'u#ar'" r's*olir' -i s.ionar'" dar nu +'sir' nimi*" sau .rea .u6in8 ar+in#'rie" *a de o mie de #aleri" -i *am #o# a#2#a moned'8 ne.o#ul avusese 1ns' #im.ul s' s.un' so6iei sale *2nd a veni#8

7au#' .rin#re 52r#iile un*5iului meu4 e a*olo un #es#amen# adev'% ra#/ Se f'*ur' *er*e#'ri *u ardoare mai mare .oa#e de*2# a*eea de.us' de au+u-#ii mo-#eni#ori/ Madarni*8 r'maser' dou' .ala#e -i o vie 1n s.a#ele .ala#ului/ Dar" .e vremea a*eea" bunurile imobiliare aveau o valoare redus'4 *ele dou' .ala#e -i via r'maser' familiei" *a nevredni*e de l'*omia .a.ei -i a fiului s'u/ Lunile -i anii #re*ur'/ Alexandru al ?I%lea muri o#r'vi#" -#i6i din *e +re-eal'8 7ezar" o#r'vi# o da#' *u el" s*'.' n'.2rlind *a un -ar.e -i 1mbr'*2nd un nou 1nveli-" 1n *are o#rava l'sase urme asem'n'#oare a*elora *are se v'd .e blana #i+rului4 1n sf2r-i#" for6a# s' .'r'seas*' Roma" el muri obs*ur 1n#r%o 1n*'ierare no*#urn' -i a.roa.e ui#a# de is#orie/ Du.' moar#ea .a.ei" du.' exilul fiului" lumea se a-#e.#a s' vad' fa% milia relu2nd felul de via6' .e *are 1l du*ea .e #im.ul *ardinalului S.ada4 dar nu se 1n#2m.l' as#fel/ )amilia S.ada r'mase 1n#r%o bo+'6ie 1ndoielni*'" un mis#er ve-ni* #re*u .es#e sumbra afa*ere -i se zvoni *' 7ezar" mai is*usi# de*2# .'rin#ele s'u" r'.ise .a.ei averea *elor doi *ardinali4 s.un a *elor doi" deoare*e *ardinalul Ros.i+liosi" *are nu luase ni*i o m'sur' de .re*au6ie" fu des.uia# *om.le#/( $u 6i se .are *' .2n' 1n .rezen# .oves#ea es#e .rea nes'bui#'= se 1n#reru.se )aria/ Dim.o#riv'" .rie#ene" s.use Dan#<s" am im.resia *' *i#es* o *roni*' .lin' de in#eres/ ;rmeaz'" #e ro+/ ;rmez8 ()amilia se obi-nui *u obs*uri#a#ea a*eas#a/ Anii #re*ur'4 din#re ur% ma-i" unii fur' solda6i" al6ii di.loma6i4 unii oameni ai biseri*ii" al6ii ban% *5eri4 unii se 1mbo+'6ir'" al6ii se ruinar'/ A9un+ la ul#imul din familie" la a*ela al *'rui se*re#ar am fos#" 7on#ele de S.ada/ l auzisem de mul#e ori .l2n+2ndu%se de dis.ro.or6ia din#re avu#ul -i ran+ul s'u" as#fel *'%l sf'#uisem s' .laseze .u6inele bunuri *e%i r'm2neau 1n ren#e via+ere4 1mi urm' sfa#ul -i 1-i dubl' veni#ul/ )aimosul breviar r'mase 1n familie -i 1l .oseda *on#ele de S.ada4 fu% sese .'s#ra# din #a#' 1n fiu" *'*i *lauza bizar' a sin+urului #es#amen# +'si# f'*use din el o adev'ra#' reli*v'" .'s#ra#' *u venera6ie su.ers#i6ioas' 1n familie4 era o *ar#e *olora#'" *u *ele mai frumoase fi+uri +o#i*e" -i a-a de +rea din *auza aurului" 1n*2# un servi#or o .ur#a #o#deauna dinain#ea *ardinalului 1n zilele de mare solemni#a#e/ ?'z2nd 52r#iile de #o# felul" #i#luri" *on#ra*#e" .er+amen#e" *are se .'s#rau 1n ar5ivele familiei -i *are #oa#e a.ar6inuser' *ardinalului o#r'vi#" m' a.u*ai la r2ndul meu" asemeni *elor 2@ de servi#ori" 2@ de in#enden6i" 2@ de se*re#ari *are m' .re*edaser'" s' *er*e#ez formidabilele .a*5e#e4 1n *iuda a*#ivi#'6ii -i a s2r+uin6ei *er*e#'rilor mele" nu +'sii absolu# nimi*/ 7i#isem" #o#u-i" ba *5iar s*risesem o is#orie exa*#' -i a.roa.e efemeridi*' a familiei Cor+ia" *u sin+urul s*o. de a m' 1n*redin6a da*' .rin*i.ii a*e-#ia *'.'#aser' un su.limen# de avere la moar#ea *ardinalului meu 7ezar S.ada" -i nu *ons#a#asem de*2# s.orirea *u bunurile *ardinalului Ros.i+liosi" #ovar'-ul s'u de nenoro*ire/ Eram de*i a.roa.e si+ur *' de mo-#enire nu .rofi#aser' ni*i Cor+ia" ni*i familia" dar ea r'm'sese f'r' s#'.2n" *a a*ele *omori din .ove-#ile arabe *are dorm 1n s2nul .'m2n#ului" sub .rivirile unui du5/ S*o#o*ii" nu% m'rai" *al*ulai de o mie -i o mie de ori veni#urile -i *5el#uielile familiei 1n de*urs de T@@ de ani4 #o#ul fu zadarni*4 eu r'm'sei 1n ne-#iin6a mea" iar *on#ele de S.ada 1n mizeria sa/ 0a#ronul meu muri/ Din ren#a sa .e via6'" el avea" 1n afar' de 52r#iiie de familie" biblio#e*a al*'#ui#' din !@@@ de volume -i faimosul

breviar/ Mi le l's' .e #oa#e" dim.reun' *u o mie de #aleri romani" .e *are 1i avea bani +5ea6'" *u *ondi6ia s' .l'#es* li#ur+5iile aniversare -i s' 1n#o*mes* un arbore +enealo+i* -i o is#orie a *asei sale" *eea *e eu 1nde.linii *u #oa#' exa*#i#a#ea/// Lini-#e-#e%#e" dra+ul meu Edmond" ne a.ro.iem de sf2r-i#/ n 1 @N" *u o lun' 1nain#e de ares#area mea -i la 1! zile du.' moar#ea *on#elui de S.ada" la 2! de*embrie vei 1n6ele+e numaide*2# *um de a r'mas 1n amin#irea mea da#a a*es#ei zile memorabile" re*i#eam .en#ru a mia oar' 52r#iiie .e *are le *oordonam" *'*i .ala#ul" a.ar6in2nd de a*um 1n*olo unui s#r'in" #rebuia s' .'r'ses* Roma .en#ru a m' s#abili la )loren6a" lu2nd *u mine 12 mii de lire" .e *are le .osedam" biblio#e*a -i faimosul breviar/ Obosi# de s#udiul ne*urma#" indis.us de .r2nzul +reu .e *are 1l luasem" l'sai *a.ul s'%mi *ad' .e m2ini -i adormii8 erau *easurile #rei du.' amiaz'/ M' #rezii *2nd .endula suna orele B/ Ridi*ai *a.ul4 m' aflam 1n 1n#uneri*ul *el mai .rofund/ Sunai s' mi se adu*' lumin'" nu veni nimeni4 m' 5o#'r2i a#un*i s' m' serves* sin+ur/ O de.rindere de filozof" *are 1n*e.ea s' .un' s#'.2nire .e mine/ Luai 1n#r%o m2n' o lum2nare .re+'#i#' +a#a -i *u *ealal#'" *'u#ai 1n li.sa *5ibri#urilor din *u#ie" o 52r#ie .e *are vroiam s%o a.rind la o ul#im' r'm'-i6' de fla*'r' *e .2l.2ia 1n *'min4 #em2ndu%m' 1ns'" .e 1n#uneri*" s' nu iau o 52r#ie de .re6 1n lo*ul uneia inu#ile" ezi#ai" *2nd" deoda#' 1mi adusei amin#e *' am v'zu# 1n faimosul breviar" *are era .us .e mas'" al'#uri de mine" o 52r#ie ve*5e" 1n+'lbeni#' *are .'rea *' servise *a semn .en#ru *ar#e" -i *are s#r'b'#use vea*urile" .'s#ra#' la lo*ul ei de venera6ia mo-#eni#orilor/ 7'u#ai b29b2ind foaia inu#il'" o +'sii" o r'su*ii -i" a.ro.iind%o de fla*'ra muribund'" o a.rinsei/ Dar sub de+e#ele mele" *a .rin farme*" .e m'sur' *e fo*ul ur*a" v'zui r's'rind din 52r#ia alb' ni-#e *ara*#ere +'lbui4 a#un*i m' *u.rinse +roaza8 s#r2nsei 1n m2ini 52r#ia" 1n'bu-ii fo*ul" a.rinsei de%a dre.#ul lum2narea de la *'min" redes*5isei *u o emo6ie de nedes*ris s*risoarea mo#o#oli#' -i re*unos*ui *' o *erneal' mis#erioas' -i sim.a#i*' s*5i6ase li#erele a*elea *are .u#eau fi v'zu#e numai 1n *on#a*#ul *u *'ldura .u#erni*'/ Mai mul# de o #reime din 52r#ie fusese mis#ui#' de fla*'r'8 e 52r#ia .e *are ai *i#i#%o azi diminea6'4 re*i#e-#e%o" Dan#<s4 .e urm'" du.' *e vei fi re*i#i#%o" am s'%6i *om.le#ez eu frazele 1n#reru.#e -i sensul in*om.le#/ Ai" 1n#reru.2ndu%se" )aria oferi 52r#ia lui Dan#<s" *are" de da#a a% *eas#a" re*i#i *u l'*omie *uvin#ele urm'#oare s*rise *u o *erneala ro-*a#'" sem'n2nd *u ru+ina8 !8st)i ;< 8pril =>?@# /i 8le4andru A9# i tem1ndu+m c# ne va vroi s /ie mo tenitorul meu i+mi va re i 7entivoglio# care au murit otrvii# legatarul meu universal# c am "ng deoarece l+a vi)itat cu mine# adic "n insula 0onte+Cristo# tot ce pos trrii# diamante# bi.uterii5 c numai poate s se urce la vreo dou mil o va gsi ridic1nd a dou)ecea st1n gol/ de est "n linie dreapt. Dou deschi) "n grotele acesteaB comoara e "n unghiul cel mai de care comoar i+o las i i+o cede) "n toat meu mo tenitor. 2! a.rilie 14O /

7ES A*um" relu' aba#ele" *i#e-#e -i 52r#ia a*eas#a/ Ai%i .rezin#' lui Dan#<s 1n*' o fil' *u al#e fra+men#e de r2nduri/ Dan#<s lu' -i *i#i8 ind invitat la mas de */inia *a mulumit de+a m /i pus s pltesc rangul# )erva soarta cardinalilor Crapara declar nepotului meu Cuido *pada# ropat "ntr+un loc pe care "l cunoa te grotele micii edam "n lingouri# moned de aur# pie+ eu cunosc e4istena comorii# care ioane de taleri romani# i c el c# "nccp1nd de la micul turi au /ost /cute prtat al celei de+a doua5 proprietatea ca singurului AR \ S0ADA( )aria 1l urm'rea *u o*5i a.rin-i/ Ai *um" s.use el *2nd v'zu *' Dan#<s a9unsese la ul#imul r2nd" a.ro.ie ambele *r2m.eie -i d'%6i seama sin+ur/ Dan#<s se su.use4 *r2m.eiele a.ro.ia#e d'deau urm'#orul ansamblu8 !8st)i ;< 8prilie =>?@# /i...ind invitat la mas de */inia *a 8le4andru A9 i tem1ndu+m c# ne...mulumit de+a m /i pus s pltesc rangul# va voi s /ie mo tenitorul meu i+mi va re)erva soarta cardinalilor Crapara i 7entivoglio# care au murit otrvii... declar nepotului meu Cuido *pada# legatarul meu universal# c am "ng...ropat "ntr+un loc pe care "l cunoa te deoarece l+a vi)itat cu mine# adic "n... grotele micii insule 0onte+Cristo# tot ce pos...edam "n lingouri# moned de aur# pietrrii# diamante# bi.uterii# c numai... eu cunosc e4istena comorii care poate s urce la vreo dou mil...ioane de taleri romani# i c el o va gsi ridic1nd a dou)ecea st1n...c# "ncep1nd de la micul gol/ de est# "n linie dreapt. Dou deschi)...turi au /ost /cute "n grotele acesteaB comoara e "n unghiul cel mai deprtat al celei de+a doua# care comoar i+o las i i+o cede) "n toat... proprietatea sa singurului meu mo tenitor. ;< aprilie =>?@ C$*..8D E *-8D8! Ei" 1n6ele+i 1n sf2r-i#= s.use )aria/ Era de*lara6ia *ardinalului S.ada -i #es#amen#ul *'u#a# de a#2#a #im.= +l'sui Edmond 1n*' ne1n*rez'#or/ Da" de o mie de ori da/ 7ine a re*ons#i#ui#%o as#fel= Eu" *are" *u a9u#orul fra+men#ului r'mas" am +5i*i# res#ul" m'su% r2nd lun+imea r2ndurilor *u a*eea a 52r#iei -i .'#runz2nd 1n #2l*ul #'inui# *u a9u#orul sim6ului vizibil" a-a *um #e *ondu*i 1n#r%o sub#eran' du.' un res# de lumin' *e vine de sus/ Ai *e ai f'*u# *2nd 6i s%a .'ru# *' ai *'.'#a# *onvin+erea= Am vru# s' .le*" -i am .le*a# *5iar 1n *li.a a*eea" lu2nd *u mine 1n*e.u#ul marii mele lu*r'ri asu.ra uni#'6ii unui re+a# al I#aliei4 dar" de

mul#' vreme" .oli6ia im.erial'" *are" .e vremea a*eea" voia divizarea .rovin*iilor" s.re deosebire de *eea *e $a.oleon a vru# a.oi" *2nd a *'.'#a# un fiu" avea o*5ii asu.ra mea8 .le*area mea .re*i.i#a#'" a *'rei *auz' nu .u#ea *2#u-i de .u6in s%o +5i*eas*' 1i #rezi b'nuielile -i" 1n momen#ul *2nd m' 1mbar*am la 0iombino" am fos# ares#a#/ A*um" *on#inu' )aria" .rivindu%l .e Dan#<s *u o ex.resie a.roa.e .'rin#eas*'" a*um" .rie#ene" -#ii #o# a#2# *2# -i mine8 da*' s*'.'m 1m.reun'" 9um'#a#e din *omoara mea es#e a dumi#ale4 da*' mor ai*i -i s*a.i sin+ur" ea 16i a.ar6ine 1n 1n#re+ime/ Dar" 1n#reb' Dan#<s -ov'ielni*" *omoara a*eas#a nu are .e *ineva mai 1ndre.#'6i# *a .osesor de*2# noi= $u" nu" fii .e .a*e" familia s%a s#ins *om.le# -i" de al#min#eri ul#i% mul *on#e S.ada m%a f'*u# mo-#eni#orul lui4 l's2ndu%mi breviarul simbo% li*" mi%a l'sa# *eea *e a*es#a *on6inea8 nu" nu" lini-#e-#e%#e4 da*' .unem m2na .e avere" vom .u#ea s' ne bu*ur'm de ea f'r' remu-*'ri/ Ai s.ui *' #ezaurul *u.rinde/// Dou' milioane de #aleri romani" *am 1T milioane 1n moneda noas#r'/ 7u ne.u#in6'> s.use Dan#<s 1nfri*o-a# de enormi#a#ea sumei/ 7u ne.u#in6'= Ai de *e= relu' b'#r2nul/ )amilia S.ada era una din#re *ele mai ve*5i -i mai .u#erni*e din se*olul al Q?%lea/ De al#min#eri" .e vremurile a*elea" *2nd ori*e s.e*ula6ie" ori*e indus#rie erau absen#e" 1n+r'm'dirile de aur -i de bi9u#erii nu *ons#i#uiau o rari#a#e/ Exis#' -i azi familii romane *are mor de foame l2n+' un milion 1n diaman#e -i .ie#re .re6ioase" #ransmise .rin ma9ora# -i de *are nu se .o# a#in+e/ Lui Edmond i se .'rea *' viseaz'8 .lu#ea 1n#re ne1n*redere -i bu*urie/ $%am .'s#ra# a-a de 1ndelun+ #im. se*re#ul fa6' de dumnea#a" *on#inu' )aria" de*2#" mai 1n#2i" *a s' #e 1n*er*" -i a.oi *a s' #e uimes*4 da*' *u evadam 1nain#e de a**esul meu de *a#ale.sie" #e%a- fi *ondus la Mon#e% 7ris#o4 a*um" ad'u+' el *u un sus.in vei *ondu*e dumnea#a/ Ei" Dan#<s" nu%mi mul6ume-#i= 0rie#ene" s.use Dan#<s" *omoara 16i a.ar6ine numai dumi#ale -i n%am ni*i un dre.# asu.ra ei8 nu%6i sun# rud'/ E-#i fiul meu" Dan#<s> ex*lam' b'#r2nul8 e-#i *o.ilul *a.#ivi#'6ii mele4 si#ua6ia mea m' *ondamn' la *eliba#4 Dumnezeu #e%a #rimis la mine *a s'%l *onsolezi #o#oda#' .e omul *are nu .u#ea fi .'rin#e ei .e de6inu#ul *are nu .u#ea fi liber/ Ai )aria 1n#inse bra6ul r'mas #eaf'r s.re #2n'rul *are se arun*' la +2#ul lui .l2n+2nd/ QIQ AL ,REILEA A77ES A*um" *2nd *omoara" *are fusese a#2#a #im. obie*#ul medi#a6iilor a% ba#elui" .u#ea s' asi+ure 1n vii#or feri*irea *elui .e *are )aria 1l iubea *u adev'ra# *a .e un fiu" valoarea ei s.orise 1n o*5ii lui4 *2n#'rea zilni* *an% #i#a#ea *omorii" ex.li*2nd lui Dan#<s binele .e *are .u#ea s'%l fa*' .rie#enilor s'i" 1n vremurile noas#re moderne" un om *u 1T sau 14 milioane4 -i a#un*i" *5i.ul lui Dan#<s se .osomora" *'*i 1i venea 1n min#e 9ur'm2n#ul de r'zbunare .e *are 1l f'*use -i se +2ndea *2# r'u .oa#e s' fa*' .e de al#' .ar#e du-manilor s'i" 1n vremurile noas#re moderne" un om *u o avere de 1T sau 14 milioane/ Aba#ele nu *uno-#ea insula Mon#e%7ris#o" dar Dan#<s o *uno-#ea8 #re*use deseori .e dinain#ea insulei a*es#eia" si#ua#' la 2! mile de 0ianosa" 1n#re 7orsi*a -i insula

Elba" iar o da#' .o.osise a*olo/ Insula era" fusese #o#deauna" -i e 1n*' absolu# .us#ie4 o s#2n*' de form' *oni*' a.roa.e" *are .are a fi fos# 1m.ins' de un *a#a*lism vul*ani* din ad2n*ul abisului la su.rafa6a m'rii/ Dan#<s 1i f'*ea lui )aria .lanul insulei" iar )aria 1i d'dea sfa#uri lui Dan#<s *um anume s' +'seas*' *omoara/ Dar Dan#<s nu era *2#u-i de .u6in a-a de en#uzias# -i mai *u seam' 1n*rez'#or *a b'#r2nul/ Era si+ur a*um *' )aria nu%i nebun" iar modul *um a9unsese la des*o.erirea *are l'sase im.resia nebuniei sale 1i s.orea admira6ia .en#ru el4 de asemeni 1ns' el nu .u#ea s' *read' *' de.ozi#ul" .resu.un2nd *' exis#ase" mai exis#a -i a*um" iar *2nd nu .rivea *omoara *a .e *eva 5imeri*" o .rivea *el .u6in *a .e *eva absen#/ n#re #im." *a -i *um des#inul ar fi vru# s' r'.eas*' de6inu6ilor ul#ima lor s.eran6' -i s' le ara#e *' erau *ondamna6i la 1n*5isoare ve-ni*'" o nou' nenoro*ire 1i lovi8 +aleria de .e mar+inea m'rii" *are amenin6a de mul#' vreme *u ruina fusese re*ons#rui#'4 #emeliile fuseser' re.ara#e" iar +aura .e 9um'#a#e um.lu#' de Dan#<s" fusese as#u.a#' *u enorme *an#i#'6i de s#2n*'/ Da*' nu lua m'sura a*eas#a de .revedere" *are fusese" v' amin#i6i" su+era#' #2n'rului de *'#re aba#e" nenoro*irea lor ar fi fos# -i mai mare" *'*i s%ar fi des*o.eri# #en#a#iva de fu+' -i ar fi fos# *u si+uran6' des.'r6i6i8 o nou' .oar#'" mai .u#erni*'" mai ne1ndu.le*a#' de*2# *elelal#e" se 1n*5isese de*i .en#ru ei/ ?ezi bine" s.unea #2n'rul *u o bl2nd' #ris#e6e lui )aria" *' Dumne% zeu vrea s'%mi r'.eas*' .2n' -i meri#ul a-a zisul meu devo#amen# .en#ru dumnea#a/ Ji%am f'+'dui# *' voi r'm2ne ve-ni* *u dumnea#a -i nu mai am 1n*o#ro4 nu vom mai avea *omoara" ni*i unul" ni*i al#ul" -i nu vom mai ie-i ni*ioda#' de ai*i/ De al#min#eri" adev'ra#a mea *omoar'" .rie#ene" nu e a*eea *are m' a-#ea.#' sub s#2n*ile sumbre ale insulei Mon#e%7ris#o" e .rezen6a dumi#ale" e -ederea noas#r'" laolal#'" *2#e *in*i%-ase *easuri .e zi" 1n *iuda #emni*erilor4 sun# razele de in#eli+en6'" .e *are le%ai #urna# 1n *reierul meu" limbile .e *are le%ai 1m.l2n#a# 1n memoria mea -i *are 1n*ol6es* a*olo *u #oa#e ramifi*a6iile lor filolo+i*e/ A#iin6ele feluri#e .e *are le%ai f'*u# .en#ru mine a-a de lesni*ioase .rin .rofunzimea *uno-#in6ei dumi#ale -i .rin .re*izia .rin*i.iilor la *are le%ai redus" ia#' *omoara mea" .rie#ene" ia#' *u *e m%ai f'*u# bo+a# -i feri*i#/ 7rede%m' -i *onsoleaz'%#e" ele .re6uies* .en#ru mine mai mul# de*2# #onele de aur -i l'zile *u diaman#e" *5iar .roblema#i*e" a-a *um sun# norii *are se v'd diminea6a .lu#ind .e mare" *are sun# so*o#i6i dre.# .'m2n#uri -i *are se eva.oreaz'" se vola#ilizeaz' -i dis.ar .e m'sur' *e #e a.ro.ii de ei/ S' #e am l2n+' mine *2# mai mul# #im." s' as*ul# +lasul dumi#ale elo*ven# 1m.odobindu%mi s.iri#ul" *'lindu%mi sufle#ul" f'*2nd 1n#rea+a mea f'.#ur' *a.abil' de lu*ruri mari -i *um.li#e" da*' voi fi vreoda#' liber" um.l2ndu%le a-a de bine" 1n*2# dez%n'de9dea 1n *are eram +a#a s' *ad *2nd #e%am *unos*u#" s' nu%-i mai +'seas*' lo* " ia#' averea mea8 ea nu%i 5imeri*'4 6i%o da#orez *u adev'ra#" -i #o6i suveranii .'m2n#ului" fie ei 7ezar Cor+ia" nu vor izbu#i s' mi%o r'.eas*'/ Milele *are urmar' au fos# .en#ru *ei doi neferi*i6i" da*' nu zile feri*i#e" *el .u6in zile *are au #re*u# des#ul de re.ede/ )aria *are" ani 1n -ir" .'s#rase #'*erea asu.ra *omorii" .omenea a*um des.re ea la ori*e o*azie/ A-a *um .rev'zuse" el r'm'sese .araliza# de bra6ul dre.# -i de .i*iorul s#2n+" -i .ierduse a.roa.e ori*e s.eran6'4 dar visa #o#oda#'" .en#ru #2n'rul s'u #ovar'-" o eliberare sau o evadare" -i se bu*ura .en#ru el/ ,em2ndu%se *a s*risoarea s' nu fie 1n#r%o zi r'#'*i#' sau .ierdu#'" 1l silise .e Dan#<s s%o 1nve6e .e dinafar'" -i Dan#<s o -#ia de la .rimul .2n' la ul#imul *uv2n#/ $imi*ise a#un*i .ar#ea a doua" fiind si+ur *' .rima .ar#e .u#ea s' fie +'si#'" dar f'r' s' se +5i*eas*' sensul adev'ra#/ ;neori )aria .e#re*u *easuri 1n#re+i d2nd lui Dan#<s

ins#ru*6iuni *are aveau s'%i serveas*' 1n ziua *2nd va fi liber/ A#un*i" o da#' liber" din ziua" din *easul" din momen#ul *2nd va fi liber" el urma s' nu mai aib' de*2# un sin+ur +2nd8 s' a9un+' la Mon#e% 7ris#o .rin#r%un mi9lo* oare*are" s' r'm2n' a*olo sin+ur sub un .re#ex# *are s' nu #rezeas*' b'nuieli -i" o da#' a*olo" o da#' sin+ur" s' *au#e a re+'si +ro#ele minuna#e -i s' s*ormoneas*' lo*ul indi*a#/ Lo*ul indi*a# es#e" v' amin#i6i" un+5iul 1nde.'r#a# al *elei de a doua des*5iz'#uri/ 02n' una al#a" orele #re*eau" da*' nu re.ede" *el .u6in su.or#abil/ A-a *um am s.us" f'r' s' fi re*'.'#a# for6a m2inii -i a .i*iorului" )aria re% *2-#i+ase #oa#' lim.ezimea in#eli+en6ei sale -i" 1n afar' de *uno-#in6ele morale asu.ra *'rora am s#'rui#" el 1l 1nv'6ase .e #2n'rul #ovar'meseria r'bd'#oare -i sublim' a de6inu#ului" *are din nimi* -#ie s' fa*' *eva/ Erau o*u.a6i" .rin urmare" 1n .ermanen6'" )aria #em2ndu%se s' nu 1mb'#r2neas*'" Dan#<s #em2ndu%se s' nu%-i reamin#eas*' #re*u#ul a.roa.e s#ins -i *are nu mai .2l.2ia 1n s#r'fundul memoriei sale de*2# *a o lumin' de.'r#a#'" r'#'*i#' 1n noa.#e4 lu*rurile de*ur+eau as#fel *a 1n a*ele exis#en6e 1n *are nenoro*irea n%a zdrun*ina# nimi* -i *are se s*ur+ ma-inal -i *alm sub o*5iul .roviden6ei/ Dar" sub *almul su.erfi*ial" erau .oa#e 1n inima #2n'rului -i 1n a b'% #r2nului mul#e elanuri 1nfr2na#e" mul#e sus.ine 1n'bu-i#e" *are 1-i *roiau drum a#un*i *2nd )aria r'm2nea sin+ur -i *2nd Edmond se 1n#or*ea la el/ Edmond se #rezi 1n#r%o noa.#e brus*" .'r2ndu%i%se *' s%a auzi# *5e% ma#/ Des*5ise o*5ii -i 1n*er*' s' s#r'.un+' bezna/ $umele s'u sau" mai bine zis" un +las 9alni* *e 1n*er*a s'%i ar#i*uleze numele r'zbi .2n' la el/ Se ridi*' .e .a# *u sudoarea nelini-#ii .e frun#e -i as*ul#'/ $i*i o 1n% doial'" #2n+uirea venea din *ar*era #ovar'-ului s'u/ Doamne" murmur' Dan#<s" nu *umva/// Ai 1-i *lin#i .a#ul" s*oase .ia#ra" se n'.us#i 1n *oridor -i a9unse la ex#remi#a#ea o.us'4 les.edea era ridi*a#'/ La lumina l'm.ii" informe -i .2l.2inde" de *are am vorbi#" Edmond 1l v'zu .e b'#r2n" .alid" 1n*' 1n .i*ioare -i 6in2ndu%se de lemnul .a#ului/ ,r's'#urile lui erau s*5imonosi#e de sim.#omele oribile .e *are le *uno-#ea -i *are 1l 1nfri*o-aser' a#2#a" *2nd ele a.'ruser' .en#ru 1n#2ia oar'/ 0rie#ene" s.use )aria" resemna#" 1n6ele+i" nu%i a-a= n%am nevoie s'%6i s.un mai mul#/ Edmond s*oase un s#ri+'# 1ndurera# -i" .ierz2ndu%-i *u #o#ul min#ea" se n'.us#i s.re u-' s#ri+2nd8 A9u#or" a9u#or/ )aria avu 1n*' .u#erea s'%l o.reas*'/ ,'*ere" s.use el" al#min#eri e-#i .ierdu#> S' nu ne mai +2ndim de% *2# la dumnea#a" .rie#ene" f'*2ndu%6i *a.#ivi#a#ea su.or#abil' sau evada% rea .osibil'/ Ji%ar #rebui ani de zile *a s' refa*i sin+ur #o# *e am f'*u# eu ai*i" -i s%ar nimi*i 1n#r%o *li.'" da*' su.rave+5e#orii no-#ri ar avea *uno-% #in6' *' am fos# 1n6ele-i/ De al#min#eri" fii lini-#i#" .rie#ene" *ar*era .e *are o .'r'ses* nu va r'm2ne mul#' vreme +oal'4 al# nenoro*i# va veni s'%mi ia lo*ul/ ,e vei 1nf'6i-a a*es#uia *a un 1n+er salva#or/ ?a fi .oa#e #2n'r" .u#erni* -i r'bd'#or *u dumnea#a" va .u#ea s' #e a9u#e 1n evadarea .e *are *u o 1m.iedi*am/ $u vei mai avea" le+a#' de dumnea#a" o 9um'#a#e de *adavru" *are s'%6i .aralizeze mi-*'rile/ Do#'r2# lu*ru" Dumnezeu fa*e" 1n sf2r-i#" *eva .en#ru dumnea#a8 16i d' mai mul# de*2# 16i r'.e-#e -i e #im.ul s' mor/ Edmond nu .u#u de*2# s'%-i 1m.reune m2inile -i s' s#ri+e8 O5" .rie#ene" .rie#ene" #a*i>

A.oi" re*'.'#2ndu%-i for6a" zdrun*ina#' o *li.' de lovi#ura ne.rev'zu#'" -i *ura9ul fr2n# de *uvin#ele b'#r2nului8 O5" s.use el" #e%am mai salva# o da#'" am s' #e salvez -i a doua oar'> Ridi*' .i*iorul .a#ului -i s*oase fla*onul *u o #reime .lin' 1n*' de li% *oarea ro-ie/ ;i#e" s.use el" mai e din b'u#ura salva#oare/ Re.ede" re.ede" s.une%mi *e #rebuie s' fa* de da#a a*eas#a4 sun# ins#ru*6iuni noi= ?orbe-#e" .rie#ene" #e as*ul#/ $u mai e ni*i o s.eran6'" r's.unse )aria *l'#in2nd *a.ul4 dar n%are a fa*e" Dumnezeu vrea *a omul .e *are l%a *rea# -i 1n inima *'ruia a 1nr'd'*ina# a-a de ad2n* dra+os#ea de via6'" s' fa*' #o# *e 1i s#' 1n .u#in6' .en#ru a .'s#ra exis#en6a a*eas#a a-a de +rea uneori" a-a de s*um.' 1n#o#deauna/ Da" da" ex*lam' Dan#<s" -i #e voi salva" #e asi+ur/ Ei bine" 1n*ear*'/ )ri+ul .une s#'.2nire .e mine4 sim# *um s2n+ele n'.'de-#e la *reier4 sim# #remur'#ura oribil' *are fa*e s'%mi *l'n6'neas*' din6ii -i s'%mi desfa*' oasele4 1n *in*i minu#e r'ul va izbu*ni" 1n#r%un sfer# de or' nu va mai r'm2ne din mine de*2# un *adavru/ O5> ex*lam' Dan#<s *u inima fr2n#' de durere/ ?ei .ro*eda *a -i 1n#2ia oar'" 1ns' nu vei mai a-#e.#a a-a de mul#/ n *easul a*es#a #oa#e resor#urile vie6ii sun# uza#e" iar moar#ea *on#inu' el ar'#2ndu%-i bra6ul -i .i*iorul .araliza#e nu va mai avea de f'*u# de*2# 9um'#a#e din #reab'/ Da*'" du.' *e mi%ai #urna# dou's.reze*e .i*'#uri 1n +ur' 1n lo* de ze*e" vezi *' nu%mi revin" vei #urna res#ul/ A-az'%m' a*um .e .a#" *'*i nu m' mai .o# 6ine/ Edmond 1l lu' .e b'#r2n 1n bra6e -i%l de.use .e .a#/ A*um" .rie#ene" s.use )aria" sin+ura m2n+2iere a vie6ii mele am'r2#e" dumnea#a .e *are *erul mi #e%a da# *am #2rziu" 1ns' mi #e%a da# *a dar ne.re6ui# -i .en#ru *are 1i mul6umes*4 1n momen#ul des.'r6irii de dumnea#a .en#ru de%a .ururi" 16i urez #oa#' feri*irea" #oa#' .ros.eri#a#ea .e *are o meri6i8 fiul meu" #e bine*uv2n#ez> ,2n'rul *'zu 1n +enun*5i rezem2ndu%-i *a.ul de .a#ul b'#r2nului/ As*ul#' bine *e 16i s.un 1n momen#ul a*es#a su.rem8 *omoara fa% miliei S.ada exis#'4 Dumnezeu 1n+'duie *a .en#ru mine s' nu mai fie ni*i dis#an6'" ni*i .iedi*'/ O v'd 1n fundul +ro#ei a doua4 o*5ii mei s#r'.un+ ad2n*ul .'m2n#ului -i sun# ului6i de a#2#ea bo+'6ii/ Da*' izbu#e-#i s' fu+i" amin#e-#e%6i *' bie#ul aba#e" .e *are #oa#' lumea 1l *redea nebun" nu era/ Alear+' la Mon#e%7ris#o" .rofi#' de averea noas#r'" .rofi#' de *a" ai suferi# des#ul/ O z+uduire violen#' 1l 1n#reru.se .e b'#r2n/ Dan#<s 1n'l6' *a.ul" v'zu o*5ii *are se in9e*#au *u ro-u8 .'rea *' un val de s2n+e ur*ase din .ie.# la frun#e/ Adio> adio> murmur' b'#r2nul" s#r2n+2nd *onvulsiv m2na #2n'ru% lui/ Adio> O" nu 1n*'" nu 1n*'> s#ri+' a*es#a4 nu ne .'r'si4 Doamne" a9u#'%l/// a9u#or> a9u#or/// ,'*ere> #'*ere> murmur' muribundul8 s' nu ne des.ar#'" da*' m' salvezi/ Ai dre.#a#e/ O da" da" fii lini-#i#" #e voi salva> De al#min#eri" *u #oa#e *' suferi mul#" suferin6a e mai mi*' de*2# 1n#2ia oar'/ O" nu #e 1n-ela4 suf'r mai .u6in" .en#ru *' 1n mine e mai .u6in' for6' .en#ru a suferi/ La v2rs#a dumi#ale ai *redin6' 1n via6'/ 0rivile+iul #i% nere6ii e s' *read' -i s' n'd'9duias*'/ Dar b'#r2nii v'd mai lim.ede moar#ea/ O5" ia#%o/// vine/// s%a sf2r-i#/// vederea mi se .ierde/// min#ea

1mi fu+e/// d'%mi m2na" Dan#<s/// adio///adio/ Ai" ridi*2ndu%se *u o ul#im' sfor6are 1n *are 1-i adun' #oa#e .u#erile8 Mon#e%7ris#o> s.use el/ $u ui#a" Mon#e%7ris#o> Ai re*'zu .e .a#/ 7riza a fos# *um.li#'8 m'dulare *5ir*i#e" .leoa.e umfla#e" o s.um' s2n+er2nd'" un *or. nemi-*a#" ia#' *e r'mase .e .a#ul de durere" 1n lo*ul f'.#urii in#eli+en#e *are se *ul*ase *u o *li.' 1nain#e/ Dan#<s lu' lam.a" o .use la *'.'#2iul .a#ului" .e .ia#ra ie-i#' 1n relief -i de unde li*'rirea ei #remura#' lumina *u o r'sfr2n+ere fan#as#i*' fi+ura des*om.us' -i #ru.ul 1n6e.eni#/ A-#e.#' *u o*5ii fixa6i momen#ul adminis#r'rii remediului salva#or/ 72nd so*o#i *' momen#ul a veni#" lu' *u6i#ul" des*le-#' din6ii *are se 1m.o#rivir' mai .u6in de*2# 1n#2ia oar'" num'r' una du.' al#a dou's.re% ze*e .i*'#uri -i a-#e.#'4 fiola mai *on6inea a.roa.e 1n*' o da#' .e a#2#/ A-#e.#' ze*e minu#e" un sfer# de or'" o 9um'#a#e de or'" nu se *lin#i nimi*/ ,remur2nd" *u .'rul zburli#" *u frun#ea 1n+5e6a#' de sudoare" el num'ra *li.ele du.' b'#'ile inimii/ 7u+e#' a#un*i *' era #im.ul s' fa*' ul#ima 1n*er*are8 a.ro.ie fiola de buzele 1nvine6i#e ale lui )aria -i" f'r' s' mai aib' nevoie s' des*le-#eze f'l*ile *are r'm'seser' des*5ise" #urn' #oa#' li*oarea din ea/ Remediul .roduse un efe*# +alvani*" o #remur'#ur' violen#' s*u#ur' membrele b'#r2nului" o*5ii lui se redes*5iser' +roazni*i la vedere" s*oase un sus.in *are sem'na *u un s#ri+'#" a.oi #ru.ul 1nfiora# re*'zu .u6in *2#e .u6in 1n nemi-*are/ R'maser' des*5i-i numai o*5ii/ O 9um'#a#e de *eas" un *eas" un *eas -i 9um'#a#e se s*urser'/ n *easul a*es#a -i 9um'#a#e de nelini-#e" Edmond" a.le*a# deasu.ra .rie#enului s'u" *u m2na .e inima lui" sim6i r2nd .e r2nd *um #ru.ul se r'*e-#e -i *um inima 1-i s#in+e b'#aia #o# mai surd' -i mai .rofund'/ n sf2r-i#" nu su.ravie6ui nimi*8 ul#ima #res'rire a inimii 1n*e#'/ )a6a deveni livid'" o*5ii r'm'seser' des*5i-i" dar .rivirea se s#inse/ 7easurile erau -ase -i 9um'#a#e" diminea6a" ziua 1n*e.ea s' se ara#e -i raza *i alburie" n'.'dind *ar*era" f'*ea s' .'leas*' lumina muribund' a l'm.ii/ R'sfr2n+eri *iuda#e #re*eau .es#e *5i.ul *adavrului" d2ndu%i din *2nd 1n *2nd a.aren6e de via6'/ 72#' vreme dur' lu.#a din#re zi -i noa.#e" Dan#<s mai .u#u s' se 1ndoias*'4 dar" de 1nda#' *e ziua birui" el 1n6elese *' se afl' sin+ur *u un *adavru/ A#un*i o +roaz' .rofund' -i de ne1nfr2n# .use s#'.2nire .e sine4 nu mai *u#ez' s' s#r2n+' m2na *are a#2rna 1n 9osul .a#ului" nu mai *u#ez' s'%-i o.reas*' o*5ii asu.ra o*5ilor fi*-i -i albi" .e *are 1n*er*' 1n mai mul#e r2nduri" dar inu#il" s'%i 1n*5id' -i *are se des*5ideau mereu/ S#inse lam.a" o #'inui *u +ri9' -i fu+i" a-ez2nd *2# .u#u mai bine les.edea deasu.ra *a.ului s'u/ Era de al#min#eri #im.ul" *'*i #emni*erul venea/ De dala a*eas#a" el 1-i 1n*e.u vizi#a *u Dan#<s4 .le*2nd din *ar*era lui" urma s' #rea*' 1n a*eea a lui )aria *'ruia 1i du*ea m2n*are -i ruf'rie/ $imi* de al#min#eri nu indi*a la omul a*es#a *' el avea *uno-#in6' de *ele 1n#2m.la#e/ Ie-i/ Dan#<s fu a#un*i *u.rins de un neas#2m.'r nes.us de a -#i *e se va .e#re*e 1n *ar*era neferi*i#ului .rie#en4 rein#r' de*i 1n +aleria sub#eran' -i a9unse la #im. *a s' aud' ex*lama6iile +ardianului" *are *5ema 1n a9u#or/ n *ur2nd *eilal6i #emni*eri in#rar'4 a.oi se auzi .asul +reoi -i re+ula# al solda6ilor/ n urma solda6ilor sosi +uverna#orul/ Edmond auzi 52r-2i#ul .a#ului .e *are era z+2l62i# *adavrul4 auzi

+lasul +uverna#orului *are .orun*ea s' i se arun*e a.' 1n fa6' -i *are" v'z2nd *' 1n *iuda s#ro.irii de6inu#ul nu%-i revenea" #rimise du.' medi*/ &uverna#orul ie-i4 *2#eva *uvin#e de *om.asiune a9unser' la ure*5ile lui Dan#<s" ames#e*a#e *u r2se#e ba#9o*ori#oare/ Daide%5aide" s.use omul" nebunul s%a dus s'%-i +'seas*' *omorile4 *'l'#orie bun'> 7u #oa#e milioanele lui n%o s' aib' *u *e%-i .l'#i +iul+iul" +l'sui al% #ul/ O" de*lar' al #reilea +las" +iul+iurile de la 7as#elul If nu *os#' s*um./ 0oa#e *'" fiind om al biseri*ii" se vor fa*e nis*aiva *5el#uieli .en#ru el" s.use unul din#re .rimii in#erlo*u#ori/ O s' aib' a#un*i onorurile sa*ului/ Edmond as*ul#a" nu .ierdea un *uv2n#" dar mare lu*ru nu 1n6ele+ea/ 7ur2nd +lasurile se s#inser' -i i se .'ru *' *ei veni6i .'r'seau 1n*'.erea/ ,o#u-i nu *u#ez' s' in#re8 s%ar fi .u#u# s' fi l'sa# vreun #emni*er .en#ru .'zirea mor#ului/ R'mase de*i #'*u#" nemi-*a#" 6in2ndu%-i r'suflarea/ 7am du.' un *eas" lini-#ea fu 1nsufle6i#' de un z+omo# slab *are *res%*u #re.#a#/ Se 1na.oia +uverna#orul" urma# de medi* -i de mai mul6i ofi6eri/ Se f'*u un momen# de #'*ere8 de bun' seam'" medi*ul se a.ro.iase de .a# -i examina *adavrul/ 7ur2nd dis*u6iile 1n*e.ur'/ Medi*ul analiz' .ri*ina de*esului .rizonierului -i%l de*lar' .e a*es#a mor#/ n#reb'rile -i r's.unsurile de*ur+eau *u o indiferen6' *are 1l indi+na .e Dan#<s4 i se .'rea *' #oa#' lumea e da#oare s' sim#' .en#ru bie#ul aba#e o .ar#e din afe*6iunea .e *are i%o .ur#a el/ Sun# m25ni# de *ele *e%mi s.ui" +l'sui +uverna#orul" r's.unz2nd *er#i#udinii manifes#a#e de medi* *' b'#r2nul 1n#r%adev'r murise4 era un .rizonier bl2nd" inofensiv" amuzan# .rin nebunia lui -i" mai *u seam'" u% -or de su.rave+5ea#/ O" de*lar' #emni*erul" ar fi .u#u# s' nu fie .'zi# delo* -i ar fi r'mas *in*ize*i de ani ai*i +aran#ez f'r' s' 1n*er*e o sin+ur' #en#a#iv' de evadare/ ,o#u-i" relu' +uverna#orul" *red *' s%ar im.une de ur+en6'" 1n *iu% da *onvin+erii dumneavoas#r' nu .en#ru *' m' 1ndoies* de -#iin6a *u *are sun#e6i 1nzes#ra#" dar .en#ru .ro.ria mea r's.undere " s' ne asi+ur'm *' .rizonierul e 1n#r%adev'r mor#/ ;n momen# de #'*ere de.lin'" 1n r's#im.ul *'reia Dan#<s" mereu la .2nd'" so*o#i *' medi*ul examina -i .i.'ia 1n*' o da#' *adavrul/ 0u#e6i fi lini-#i#" s.use a#un*i medi*ul" a muri#8 v' +aran#ez/ A#i6i" domnule" +l'sui +uverna#orul s#'ruind" noi nu ne mul6umim 1n as#fel de *azuri *u un sim.lu examen4 1n *iuda #u#uror a.aren6elor" v' ro+ m2n#ui6i o.era6ia" 1nde.linind formali#'6ile .res*rise de le+e/ S' fie 1n*'lzi#e fiarele" s.use medi*ul4 serios vorbind e o .re*au6ie inu#il'/ Ordinul 1n*'lzirii fiarelor 1l 1nfior' .e Dan#<s/ Se auzir' .a-i +r'bi6i" s*2r62i#ul u-ii" *2#eva #ro.'i#uri in#erioare" iar .es#e *2#eva *li.e un #emni*er se 1na.oia s.un2nd8 0of#im 9arul *u un fier/ Se .roduse o #'*ere de o *li.'" a.oi se auzi simi#ul *'rnurilor *are ardeau -i al *'ror miros +ros -i +re6os s#r'.unse *5iar zidul dina.oia *'ruia Dan#<s as*ul#a *u oroare/ 72nd sim6i mirosul de *arne uman'" *arboniza#'" sudoarea 62-ni .e

frun#ea #2n'rului -i avu senza6ia *' le-in'/ 0re*um vede6i" domnule" es#e mor#" s.use medi*ul4 arsura 1n *'l*2i e 5o#'r2#oare4 bie#ul nebun es#e vinde*a# de nebunia lui -i libera# din *a.#ivi#a#e/ $u%l *5ema )aria= 1n#reb' unul din#re ofi6erii *are 1l 1n#ov'r'-eau .e +uverna#or/ Da" domnule" -i" du.' *2#e .re#indea" era un nume ve*5i4 de al#% min#eri era foar#e 1nv'6a# -i *u des#ul' 9ude*a#' asu.ra #u#uror *5es#iuni% lor *are nu veneau 1n a#in+ere *u *omoara sa4 dar asu.ra a*es#eia" #rebuie s' m'r#urises*" nu admi#ea ri.os#'/ Afe*6iunea .e *are noi o numim monomanie" s.use medi*ul/ $%ai avu# ni*ioda#' mo#ive s' #e .l2n+i de el= 1n#reb' +uverna#orul .e #emni*erul 1ns'r*ina# *u adu*erea .roviziilor aba#elui/ $i*ioda#'" domnule +uverna#or" r's.unse #emni*erul" absolu# ni*ioda#'/ Ca" dim.o#riv'" uneori m' dis#ra foar#e mul#" s.un2ndu%mi fel de fel de lu*ruri/ n#r%o zi" *2nd nevas#'%mea era bolnav'" el mi%a da# o re6e#' *are a vinde*a#%o/ Da%5a" r2se medi*ul" nu -#iam *' am avu# a fa*e *u un *ole+4 n'% d'9duies*" domnule +uverna#or" ad'u+a el r2z2nd" *' 1l ve6i #ra#a *um se *uvine/ Da" da" fii lini-#i#" va fi 1n+ro.a# *u de*en6' 1n sa*ul *el mai nou .e *are 1l vom .u#ea +'si4 e-#i mul6umi#= ,rebuie s' 1nde.linim formali#a#ea a*eas#a 1n fa6a dumneavoas#r'" domnule= 1n#reb' un #emni*er/ )'r' 1ndoial'" dar +r'bi6i%v'4 nu .o# s' r'm2n #oa#' ziua ai*i/ Se auzir' al#e #ro.'i#uri4 1n *li.a urm'#oare un f2-2i# de .2nz' mo#o% #oli#' r'zbi la ure*5ile lui Dan#<s" .a#ul s*2r62i .e ar*uri" un .as +reoi .asul unui om *are ridi*a o .ovar' se .ro.#i .e les.ede" a.oi .a#ul s*2r62i din nou sub +reu#a#ea .us' de el/ 0e desear'" s.use +uverna#orul/ Se fa*e slu9b' reli+ioas'= 1n#reb' un ofi6er/ 7u ne.u#in6'" r's.unse +uverna#orul4 *a.elanul *as#elului mi%a *eru# ieri *on*ediu" *a s' fa*' un mi* voia9 de o.# zile la &Vr<s" -i i%am +aran#a# .en#ru #o6i de6inu6ii 1n in#ervalul 's#a4 bie#ul aba#e n%avea de*2# s' nu se +r'beas*' a-a de #are -i ar fi avu# re*viemul s'u/ E5" s.use medi*ul *u im.ie#a#ea oamenilor de meseria sa" es#e om al biseri*ii8 Dumnezeu o s' 6in' seama -i n%o s' ofere iadului .l'*erea r'u#'*ioas' de a%i #rimi#e un .reo#/ ;n 5o5o# de r2s urm' +lumei de .ros# +us#/ n#re #im. *on#inua o.era6ia 1nmorm2n#'rii/ 0e desear'" s.use +uverna#orul" *2nd *a fu #ermina#'/ La *e or'= 1n#reb' #emni*erul/ 0e la ze*e sau uns.reze*e/ Mor#ul #rebuie ve+5ea#= De *e= n*5ide6i *ar*era *a -i *um ar fi viu" a#2#a #o#/ 0a-ii se de.'r#ar' a#un*i" +lasurile s*'zur' #re.#a#" z+omo#ul u-ii *u broas*a ei 6'*'ni#oare -i *u z'voarele s*2r62i#oare se auzi" o lini-#e mai .osa*' de*2# a*eea a sin+ur'#'6ii lini-#ea mor6ii n'.'di #o#ul" .2n' -i sufle#ul 1n+5e6a# al #2n'rului/ A#un*i el ridi*' 1n*e#i-or les.edea *u *a.ul -i arun*' o .rivire *er*e#'#oare/ n*'.erea era +oal'8 Dan#<s ie-i din +alerie/ QQ 7IMI,IR;L 7AS,EL;L;I I)

0e .a#" *ul*a# de%a lun+ul -i slab lumina# de lumina *e6oas'" *are .'#rundea .rin fereas#r'" se vedea un sa* de .2nz' +rosolan'" sub ale *'rei *ule lar+i se desena nel'muri#' o form' lun+'" 6ea.'n'8 ul#imul +iul+iu al lui )aria" +iul+iu *are" du.' s.usa #emni*erilor" *os#a a-a de ief#in/ 0rin urmare #o#ul se sf2r-ise/ O des.'r6ire ma#erial' exis#a de .e a*um 1n#re Dan#<s -i b'#r2nul s'u .rie#en4 nu mai .u#ea s'%i vad' o*5ii" *are r'm'seser' des*5i-i *a .en#ru a .rivi din*olo de moar#e" nu mai .u#ea s' s#r2n+' m2na is*usi#'" *are ridi*ase .en#ru el v'lul *e a*o.erea lu*rurile #'inui#e/ )aria" u#ilul" bunul #ovar'- *u *are se obi-nuise a-a de #emeini*" nu mai exis#a de*2# 1n amin#irea sa/ A#un*i se a-ez' la *'.'#2iul .a#ului *um.li# -i se *ufund' 1n#r%o melan*olie sumbr'" amar'/ Sin+ur> Redevenise sin+ur> Re*'zuse 1n #'*ere" se re+'sea 1n fa6a ne%an#ului> Sin+ur> $i*i m'*ar vederea" ni*i m'*ar +lasul sin+urei fiin6e omene-#i *are 1l le+a 1n*' de .'m2n#> $u era mai bine s' se du*'" asemeni lui )aria" -i s'%l 1n#rebe .e Dumnezeu de eni+ma vie6ii" *u ris*ul de a #re*e .rin .oar#a lu+ubr' a suferinzilor= Ideea sinu*iderii" iz+oni#' de .rie#enul s'u" 1nde.'r#a#' de .rezen6a lui" se 1n'l6' a#un*i *a o fan#om' l2n+' *adavrul lui )aria/ (Da*' a- .u#ea s' mor" s.use el" m%a- du*e unde se du*e el -i *u si% +uran6' l%a- re+'si/ Dar *um s' mor= Lu*ru foar#e u-or" ad'u+' el r2z2nd4 voi r'm2ne ai*i" m' voi n'.us#i asu.ra .rimului veni#" 1l voi +2#ui -i m' vor +5ilo#ina/( Dar" deoare*e 1n durerile mari *a -i 1n marile fur#uni abisul se +'se-#e 1n#re dou' *res#e de valuri" Dan#<s se #rase 1na.oi de la ideea mor6ii infaman#e -i #re*u +rabni* de la dezn'de9de la o se#e arz'#oare de via6' -i liber#a#e/ (S' mor= O" nu> ex*lam' el4 nu am #r'i# a#2#a" nu am suferi# a#2#a .en#ru *a a*um s' mor/ Era bine s' mor *2nd luasem 5o#'r2rea *2ndva" sun# ani de a#un*i4 dar a*um ar 1nsemna s' vin .rea mul# 1n a9u#orul des#inului meu #i*'los/ $u4 vreau s' #r'ies*" vreau s' lu.# .2n' la *a.'#4 nu" vreau s' re*u*eres* feri*irea *are mi%a fos# r'.i#'/ Mai 1nain#e de a muri ui#am *' am *'l'ii mei de .ede.si# -i .oa#e" *ine -#ie" *26iva .rie#eni de r's.l'#i#/ Dar a*um voi fi ui#a# ai*i -i nu voi mai ie-i din *amera mea de*2# *a )aria/ 72nd ros#i *uvin#ele a*es#ea" Edmond r'mase nemi-*a#" *u o*5ii fi*-i" *a un om izbi# de o idee subi#'" dar .e *are ideea 1l 1ns.'im2n#'4 se 1n'l6' deoda#'" duse m2na la frun#e" *a -i *um avea ame6eal'" f'*u dou'%#rei o*oluri .rin 1n*'.ere -i se o.ri dinain#ea .a#ului/ O5" murmur' el" *ine 1mi #rimi#e +2ndul a*es#a= Dumnezeule" #u= De vreme *e numai mor6ii ies liberi de ai*i" s' lu'm lo*ul mor6ilor/ Ai" f'r' s' mai .iard' #im.ul de a reveni asu.ra a*es#ei 5o#'r2ri" *a .en#ru a nu da *u+e#ului r'+azul s' nimi*eas*' dezn'd'9dui#a 5o#'r2re" el se a.le*' asu.ra sa*ului 5idos" 1l desf'*u *u *u6i#ul lui )aria" s*oase *adavrul din sa*" 1l duse la el" 1l *ul*' 1n .a#" 1l a*o.eri *u zdrean6a *u *are se a*o.erea de obi*ei sin+ur" #rase .es#e el .'#ura" s'ru#' 1n*' o da#' frun#ea 1n+5e6a#'" 1n*er*' s' 1n*5id' o*5ii rebeli *are *on#inuau s' r'm2n' des*5i-i" 1nfri*o-'#ori .rin absen6a +2ndirii" 1n#oarse *a.ul s.re .ere#e" .en#ru *a #emni*erul" adu*2nd *ina" s' *read' *' era *ul*a# a-a *um f'*ea de obi*ei deseori" se 1na.oie 1n +alerie" #rase .a#ul l2n+' zid" rein#r' 1n *ealal#' 1n*'.ere" lu' din dula. a*ul" a6a" 1-i arun*' zdren6ele" .en#ru *a sub .2nz' s' se sim#' #ru.ul +ol" se s#re*ur' 1n sa*ul s.in#e*a#" se a-ez' 1n .ozi6ia 1n *are era *adavrul" -i%l *usu .e din'un#ru/ I s%ar fi .u#u# auzi b'#'ile inimii da*'" din nenoro*ire" in#ra *ineva 1n momen#ul a*ela/

Dan#<s ar fi .u#u# s' a-#e.#e foar#e bine .2n' du.' vizi#a de sear'" dar se #emea *a nu *umva +uverna#orul s'%-i s*5imbe .2n' a#un*i 5o#'r2rea -i s' se ia *adavrul/ ;l#ima lui s.eran6' era a#un*i .ierdu#'/ n ori*e *az" .lanul lui era a*um 1n#o*mi#/ Ia#' *e se +2ndea s' fa*'/ Da*'" .e .ar*ursul drumului" +ro.arii -i%ar fi da# seama *' .ur#au o fiin6' vie" 1n lo* s' .oar#e un mor#" Dan#<s nu i%ar fi l'sa# s' se re*ulea+'4 *u o lovi#ur' vi+uroas' de *u6i# el ar fi des.i*a# sa*ul de sus .2n' 9os" ar fi .rofi#a# de 1nfri*o-area lor -i ar fi fu+i#4 da*' ar fi vru# s'%l o.reas*'" avea *u6i#ul/ Da*' 1l du*eau .2n' la *imi#ir -i%l de.uneau 1n#r%o +roa.'" s%ar fi l'% sa# a*o.eri# *u .'m2n#4 a.oi" .en#ru *' era noa.#e" el -i%ar fi *roi#" de 1n% da#' *e +ro.arii 1n#or*eau s.a#ele" un drum .rin lu#ul moale -i ar fi fu+i#8 n'd'9duia *a +reu#a#ea de .'m2n# s' nu fie .rea mare" *a s%o .oa#' s'l#a/ Da*' se 1n-ela" da*' dim.o#riv' .'m2n#ul era .rea +reu" ar fi muri# 1n'bu-i# -i" *u a#2# mai bine" #o#ul se sf2r-ea/ Dan#<s nu m2n*ase din a9un" dar nu se +2ndise la foame 1n #im.ul dimine6ii -i nu se +2ndea ni*i a*um/ Si#ua6ia sa era .rea *ri#i*'" .en#ru a%i 1n+'dui s'%-i o.reas*' +2ndul asu.ra al#ei idei/ 0rimul .eri*ol .e *are 1l 1n#2m.ina Dan#<s era *a nu *umva #emni*e% rul" adu*2ndu%i *ina de la orele -a.#e s' observe subs#i#uirea o.era#'/ Din feri*ire" 1n vreo dou'ze*i de r2nduri" fie din mizan#ro.ie" fie din oboseal'" Dan#<s 1l .rimise .e #emni*er *ul*a#4 iar 1n *azul a*es#a" de obi*ei" omul de.unea .2inea -i su.a .e mas' -i se re#r'+ea 1n #'*ere/ De da#a a*eas#a 1ns' #emni*erul .u#ea s' se aba#' de la mu#ismul s'u" s'%i vorbeas*' lui Dan#<s -i" v'z2nd *' nu r's.unde s' se a.ro.ie de .a# -i s' des*o.ere #o#ul/ 72nd *easurile -a.#e seara se a.ro.iar'" nelini-#ile lui Dan#<s 1n*e.ur' *u adev'ra#/ 7u m2na a.'sa#' .e inim'" 1n*er*a s' as#u.e b'#'ile a*es#eia" 1n #im. *e *u *ealal#' 1-i -#er+ea de .e frun#e sudoarea *are se .relin+ea de%a lun+ul #2m.lelor/ Din *2nd 1n *2nd 1l s#r'b'#eau fiori .rin #o# *or.ul -i%i s#r2n+eau inima *a 1n#r%o men+5in' de +5ea6'/ Avea a#un*i senza6ia *' moare/ Orele se s*urser' f'r' s' adu*' vreo mi-*are 1n *as#el" -i Dan#<s 1n6elese *' de .rima .rime9die a s*'.a#/ Semn bun/ n sf2r-i#" *am la ora fixa#' de +uverna#or" se auzir' .a-i .e s*ar'/ Edmond 1n6elese *' a veni# momen#ul4 1-i adun' #o# *ura9ul" 6in2ndu%-i r'suflarea/ Ar fi fos# feri*i#" da*' ar fi .u#u# s'%-i re6in' #o#oda#' -i zv2*nirile .re*i.i#a#e ale ar#erelor/ Mi-*area se o.ri la u-'4 .a-ii erau dubli/ Dan#<s +5i*i *' *ei doi +ro% .ari veneau la el/ C'nuiala se s*5imb' 1n *er#i#udine" *2nd auzi z+omo#ul .e *are ei 1l f'*eau de.un2nd lar+a/ ;-a se des*5ise" o lumin' voala#' r'zbi .2n' la o*5ii lui Dan#<s/ ?'% zu" .rin .2nza *are%l a*o.erea" dou' umbre a.ro.iindu%se de .a#/ A #reia" la u-'" 6in2nd un felinar 1n m2n'/ 7ei doi oameni *are se a.ro.iar' de .a# a.u*ar' sa*ul de un *a.'# -i de al#ul/ E *am +reu .en#ru un b'#r2n a-a de slab" s.use unul ridi*2ndu%l de *a./ Se zi*e *' fie*are an s.ore-#e *u *2#e o 9um'#a#e de livr' +reu#a#ea oaselor" +l'sui *el'lal#" lu2ndu%l de .i*ioare/ Ji%ai f'*u# le+'#ura= 1n#reb' .rimul/ A- fi fos# .ros# s' ne 1n*'r*'m *u o +reu#a#e de .risos" s.use al doilea4 o fa* a*olo/ Ai dre.#a#e4 s' .le*'m/ (7e le+'#ur'=( se 1n#reb' Dan#<s/

Mu#ar' .e .re#insul mor# din .a#" .e #ar+'/ Edmond se 1n6e.enea *2# mai mul#" *a s'%-i 9oa*e *2# mai bine rolul de r'.osa#/ A.u*ar' #ar+a" -i *or#e+iul" lumina# de omul *u felinar" *are mer+ea 1nain#e" ur*' s*ara/ Deoda#' a*rul .roas.'# -i as.ru al no.6ii 1l n'.'di/ Dan#<s re*unos*u mis#ralul/ Avu o senza6ie subi#'" .lin' #o#oda#' de volu.#'6i -i de nelini-#i/ 0ur#'#orii f'*ur' vreo dou'ze*i de .a-i" a.oi se o.rir' -i de.user' #ar+a .e sol/ ;nul se de.'r#'" iar Dan#<s 1i auzi bo*an*ii r'sun2nd .e les.ezi/ (;nde sun# oare=( se 1n#reb' el/ A#ii *' nu e u-or delo*= s.use *el *are r'm'sese l2n+' Dan#<s a-ez2ndu%se .e mar+inea #'r+ii/ 0rimul sim6'm2n# al lui Dan#<s fusese s' evadeze4 din feri*ire se s#'.2ni/ Daide" lumineaz'%mi" animalule> +l'sui .ur#'#orul *are se de.'r#ase4 al#min#eri n%am s' +'ses* ni*ioda#' *e *au#/ Omul *u felinar se su.use 1ndemnului" de-i" .re*um a6i v'zu#" invi#a6ia nu fusese f'*u#' 1n #ermeni #o*mai *onvenabili/ (Dar *e o fi *'u#2nd=( se 1n#reb' Dan#<s/ Desi+ur *' o sa.'/ O ex*lama6ie de sa#isfa*6ie ar'#' *' +ro.arul +'sise *eea *e *'u#a/ n sf2r-i#" s.use *el'lal#" nu mer+e .rea lesne/ Da" r's.unse el" dar n%a .ierdu# nimi* a-#e.#2nd/ Se a.ro.ie de Edmond" *are auzi de.un2ndu%se l2n+' el un *or. +reu -i r'sun'#or4 1n momen#ul a*ela o fr2n+5ie 1i 1n*on9ur' .i*ioarele s#r2n+2ndu%i%le .u#erni* -i dureros/ Ei" l%ai le+a#= 1n#reb' +ro.arul *are s#'#use de+eaba/ Da" -i 1n*' bine" s.use *el'lal#8 16i +aran#ez/ A#un*i la drum/ Ai #ar+a ridi*a#' .orni din nou/ )'*ur' vreo *in*ize*i de .a-i" a.oi se o.rir' des*5iz2nd o u-'" .e ur% m' iar .ornir'/ M+omo#ul valurilor *e se s.'r+eau de s#2n*ile .e *are e *ons#rui# *as#elul a9un+ea #o# mai l'muri# la ure*5ea lui Dan#<s" .e m'sur' *e 1nain#au/ 0roas#' vreme" s.use unul din#re .ur#'#ori/ $u e bine s' #e afli .e mare 1n noa.#ea as#a/ Da" aba#ele es#e 1n .rime9die s' se ude" +l'sui *el'lal#" -i izbu*nir' 1n r2s/ Dan#<s nu .ri*e.u .rea bine +luma" dar .'rul i se zb2rli 1n *a./ Cravo" am a9uns" relu' .rimul/ Mai de.ar#e" mai de.ar#e" s.use *el'lal#" -#ii bine *' ul#imul a r'% mas 1n drum" zdrobi# de s#2n*i" -i *' +uverna#orul ne%a *er#a# a doua zi *' sun#em #r2n#ori/ )'*ur' 1n*' vreo .a#ru" *in*i .a-i" ur*2nd mereu" a.oi Dan#<s sim6i *' e a.u*a# de *a. -i de .i*ioare -i le+'na#/ ;na" s.user' +ro.arii/ Dou'/ ,rei> n momen#ul a*ela Dan#<s se sim6i zv2rli# 1n#r%un vid enorm" s#r'b'% #2nd aerul *a o .as're r'ni#'" *'z2nd" *'z2nd mereu" *u o s.aim' *are%i 1n+5e6a inima/ De-i #ras 1n 9os de un obie*# +reu *are 1i .re*i.i#a zborul" i se .'ru *' .r'bu-irea dur' un se*ol/ n sf2r-i#" in#r' *u un z+omo# 1nfri*o-'#or" *a o s'+ea#'" 1n#r%o a.' 1n+5e6a#' *e%l f'*u s' s*oa#' un s#ri+'# 1n'bu-i# 1n *5iar *li.a a*eea de s*ufundare/ Dan#<s fusese zv2rli# 1n mare" la fundul *'reia 1l #2ra o +5iulea de fier" le+a#' de .i*ioarele sale/ Marea e *imi#irul 7as#elului If/

QQI I$S;LA ,ICO;LE$ $'u*i#" a.roa.e sufo*a#" Dan#<s avu #o#u-i .rezen6a de s.iri# s'%-i 6in' r'suflarea -i" deoare*e m2na drea.#'" .re*um am s.us" 6inea *u6i#ul des*5is" +a#a .en#ru ori*e even#uali#a#e" el s.in#e*' re.ede sa*ul" s*oase bra6ul" .e urm' *a.ul4 dar a#un*i" 1n *iuda mi-*'rilor .e *are le f'*u" .en#ru a ridi*a +5iuleaua" se sim6i #2r2# la fund4 se 1n*ord' *'u#2nd fr2n+5ia *are%i le+a .i*ioarele -i" *u o sfor6are su.rem'" o #'ie exa*# 1n momen#ul *2nd se 1n'bu-ea4 *u o lovi#ur' vi+uroas' de .i*ior" el se 1n'l6' liber la su.rafa6a m'rii" 1n #im. *e +5iuleaua #2ra 1n ad2n*imile ne*unos*u#e 6es'#ura +rosolan' *are fusese *2# .e%a*i s'%i devin' +iul+iu/ Dan#<s res.ir' doar -i se *ufund' din nou4 *'*i .rima .re*au6ie .e *are era da#or s%o ia" era s' evi#e .rivirile/ 72nd rea.'ru .en#ru a doua oar'" se afla la *el .u6in *in*ize*i de .a-i de lo*ul *'derii4 v'zu deasu.ra *a.ului un *er ne+ru -i fur#unos" .e su.rafa6a *'ruia v2n#ul m'#ura *26iva nori fu+ari" dezv'luind uneori un *ol6i-or de azur .un*#a# de o s#ea4 dinain#ea lui se 1n#indea marea mo5or2#' -i mu+ind' ale *'rei valuri 1n*e.eau s' *lo*o#eas*'" de .ar*' se a.ro.ia o fur#un'" 1n #im. *e dina.oi se 1n'l6a" *a o fan#om' amenin6'#oare" +i+an#ul de +rani# al *'rui v2rf sumbru .'rea un bra6 1n#ins *a s'%-i 1n-fa*e .rada4 .e s#2n*a *ea mai 1nal#' un felinar lumina dou' umbre/ I se .'ru *' umbrele se .le*au asu.ra m'rii *u nelini-#e4 desi+ur" *iuda6ii +ro.ari auziser' s#ri+'#ul .e *are el l%a s*os s#r'b'#2nd s.a6iul/ Dan#<s se *ufund' 1n*' o da#' -i f'*u un drum des#ul de lun+ 1n#re dou' a.e4 manevra 1i era al#'da#' familiar' -i a#r'+ea de obi*ei" 1n 9urul lui" 1n +olful 05aro" numero-i admira#ori" *are 1l .ro*lamaser' de foar#e dese ori" *el mai is*usi# 1no#'#or din Marsilia/ 72nd reveni la su.rafa6a m'rii" felinarul dis.'ruse/ ,rebuia sa se orien#eze8 din#re insulele *are 1n*on9oar' 7as#elul If" *ele mai a.ro.ia#e sun# Ra#onneau -i 0omme+ue4 dar Ra#onneau -i 0omme+ue sun# lo*ui#e4 la fel -i mi*a insul' Daume4 insula *ea mai si+ur' era de*i ,iboulen sau Lemaire4 insulele ,iboulen -i Lemaire se aflau la o le+5e de 7as#elul If/ Dan#<s se 5o#'r1 s' a9un+' la una din a*es#e dou' insule4 dar *um s' le +'seas*' 1n #oiul no.6ii *are se 1n+ro-a #o# mai mul# 1n 9urul lui= ?'zu s*li.ind 1n momen#ul a*es#a" *a o s#ea" farul 0lanier/ Mer+2nd dre.# s.re far" l'sa insula ,iboulen mai la s#2n+a4 a.u*2nd s.re s#2n+a" avea de*i s' 1n#2lneas*' insula 1n *ale/ Dar" am s.us" de la *as#elul If la insul' era *el .u6in o le+5e/ Deseori" 1n 1n*5isoare" )aria re.e#a #2n'rului" v'z2ndu%l ab'#u# -i le% ne-8 Dan#<s" nu #e l'sa 1n voia mole-elii4 #e vei 1ne*a da*' 1n*er*i s' fu+i -i da*' for6ele dumi#ale n%au fos# 1n#re6inu#e/ Sub unda +reoaie -i amar'" *uvin#ele a*es#ea r'sunar' 1n ure*5ile lui Dan#<s4 se +r'bise a#un*i s' ur*e la su.rafa6' -i s' s.in#e*e valurile" *a s' vad' da*' nu *umva -i%a .ierdu# for6ele4 *ons#a#' *u bu*urie *' li.sa de mi-*are for6a#' nu%i r'.ise nimi* din .u#ere -i din a+ili#a#e -i sim6i *' era 1n*' s#'.2n .e elemen#ul 1n *are se 9u*ase de *o.il/ De al#min#eri" fri*a" .erse*u#oare ra.id'" dubl' vi+oarea lui Dan#<s4 as*ul#' a.le*a# .e *reas#a valurilor da*' nu a9un+e .2n' la el vreun zvon/ Ori de *2#e ori se 1n'l6a .e *oama unui val" .rivirea lui +r'bi#'

1mbr'6i-a orizon#ul vizibil -i 1n*er*a s' se *ufunde 1n bezn'4 fie*are val mai 1nal# de*2# *elelal#e i se .'rea o bar*' .orni#' 1n urm'rirea lui" -i a#un*i 1-i s.orea sfor6'rile" *are 1l 1nde.'r#au desi+ur" dar a *'ror re.e#are avea s'%i sleias*' +rabni* .u#erile/ 7u #oa#e a*es#ea 1no#a" iar *as#elul *um.li# se #o.ise 1n#ru*2#va 1n ne+ura no*#urn'4 nu%l dis#in+ea" dar 1n*' 1l sim6ea/ Se s*ursese un *eas" 1n r's#im.ul *'ruia Dan#<s" exal#a# de sim6'% m2n#ul liber#'6ii *are%i n'.'dise #oa#' fiin6a" *on#inua s' s.in#e*e valurile 1n dire*6ia .e *are -i%o *roise/ (;i#e" 1-i s.unea el" e a.roa.e un *eas de *2nd 1no#" dar .en#ru *' v2n#ul mi%e .o#rivni*" am .ierdu# de bun' seam'" un sfer# din vi#ez'4 *u #oa#e a*es#ea" da*' nu m%am 1n-ela#" sun# a*um a.roa.e de ,iboulen/// Dar da*' m%am 1n-ela#=( ;n fior #re*u .rin #ru.ul 1no#'#orului4 1n*er*' s' fa*' o *li.' .lu#a" s.re a se odi5ni4 dar marea devenea #o# mai a+i#a#' -i 1n6elese *ur2nd *' mi9lo*ul a*es#a de u-urare .e *are *on#ase" era im.osibil/ (Ei bine" s.use el" fie" am s' mer+ .2n' la *a.'#" .2n' *2nd bra6ele se vor is#ovi" .2n' *2nd *2r*eii 1mi vor n'.'di *or.ul" -i a#un*i m' voi du*e la fund/( n*e.u s' 1noa#e *u for6a -i *u imboldul dezn'de9dii/ Deoda#' i se .'ru *' *erul -i a-a 1n#une*os se .osomora -i mai mul#" *' un nor +ros" +reoi" *om.a*# *obora s.re el4 1n a*ela-i #im. sim6i o durere violen#' la +enun*5i8 ima+ina6ia 1i s.use a#un*i" *u vi#eza ei in*al*ulabil'" *' era izbi#ura unui +lon#e -i *' 1nda#' va auzi de#un'#ura fo*ului de arm'4 dar de#un'#ura nu r'sun'/ Dan#<s 1n#inse m2na -i sim6i o rezis#en6'" 1-i #rase *el'lal# .i*ior -i a#inse .'m2n#ul8 v'zu a#un*i *e anume obie*# *onfundase *u un nor/ La dou'ze*i de .a-i de el se ridi*a un blo* de s#2n*i bizare" .e *are le%ai fi lua# dre.# un *u.#or imens" .ie#rifi*a# 1n momen#ul *elei mai in% #ense mis#uiri8 era insula ,iboulen/ Dan#<s se ridi*'" f'*u *26iva .a-i 1nain#e -i se 1n#inse" mul6umind lui Dumnezeu" .e v2rfurile de +rani# *are i se .'rur' 1n momen#ul a*es#a mai .l'*u#e de*2# i se .'ruse vreoda#' *el mai moale .a#/ A.oi" 1n *iuda v2n#ului" 1n *iuda fur#unii" 1n *iuda .loii *are 1n*e.ea s' *ad'" fr2n# de oboseal'" adormi somnul ferme*'#or al omului *'ruia #ru.ul 1i amor6e-#e" dar al *'rui sufle# ve+5eaz' *u *on-#ien#a unei feri*iri nes.era#e/ Du.' o or' Edmond se #rezi sub bubui#ura unei de#un'#uri imense4 fur#una se dezl'n6uise 1n s.a6iu -i b'#ea aerul *u zborul ei ex#raordinar/ Din *2nd 1n *2nd" un ful+er *obora din *er *a un -ar.e de fo*" lumin2nd valurile -i norii *are se ros#o+oleau unii 1nain#ea al#ora" asemeni valurilor unui 5aos imens/ 7u .rivirea lui de marinar" Dan#<s nu se 1n-elase8 a#insese .rima din#re *ele dou' insule" *are e 1n#r%adev'r insula ,iboulen/ O -#ia s#ear.'" des*o.eri#'" neoferind ni*i *el mai mi* azil4 dar *2nd fur#una se va *alma" el se va arun*a din nou 1n mare -i va a9un+e 1no# .e insula Lemaire" #o# a-a de s#ear.'" dar mai mare -i de*i mai os.i#alier'/ O s#2n*' mai 1nal#' oferi lui Dan#<s un ad'.os# momen#an/ Se refu+ie a*olo -i" a.roa.e 1n a*eea-i *li.'" fur#una izbu*ni *u #oa#' furia ei/ Edmond sim6ea" #remur2nd" s#2n*a sub *are se ad'.os#ea4 valurile" s.'r+2ndu%se de baza .iramidei +i+an#i*e" 62-neau .2n' la el4 de-i 1n si+uran6'" se sim6ea 1n mi9lo*ul z+omo#ului .rofund" 1n mi9lo*ul ful+er'rilor orbi#oare" *u.rins de o ame6eal'8 i se .'rea *' insula #remura sub el -i *'" din#r%un momen# 1n#r%al#ul" *a un vas an*ora#" 1-i va fr2n+e *ablul -i%l va #2r1 1n v2r#e9ul imens/

-i amin#i a#un*i *' nu m2n*ase de 24 de ore4 1i/ era foame" 1i era se#e/ Dan#<s 1n#inse m2inile -i *a.ul -i sorbi a.a fur#unii din s*obi#ura unei s#2n*i/ 72nd se 1n'l6'" un ful+er" *are des*5idea .ar*' *erul .2n' la .i*ioa% rele #ronului s#r'lu*i#or al lui Dumnezeu" lumin' s.a6iul/ n li*'rirea ful% +erului" Dan#<s v'zu" 1n#re insula Lemaire -i *a.ul 7roisille" la un sfer# de le+5e de el" ar'#2ndu%se *a un s.e*#ru *e lune*a de .e *reas#a unui val 1n abis" un mi* vas de .es*ari" .ur#a# #o#oda#' de fur#un' -i de #alaz4 1n *li.a urm'#oare" fan#oma rea.'ru .e *oama al#ui val" a.ro.iindu%se *u re.ezi*iune n'.razni*'/ Dan#<s vroia s' s#ri+e" *'u#' vreo zdrean6' *a s%o a+i#e 1n aer" .en#ru a le ar'#a *' se nenoro*eau" dar ei 1-i d'deau sin+uri seama de as#a/ n lumina al#ui ful+er #2n'rul v'zu .a#ru oameni *ram.ona6i de *a#ar+e -i de -ar#uri4 al *in*ilea s#'#ea la *2rma fr2n#'/ Oamenii" .e *are el 1i vedea" 1l v'zur'" desi+ur" -i ei" *'*i s#ri+'#e dis.era#e .ur#a#e de vi9elia -uier'#oare 1i a9unser' la ure*5e/ Deasu.ra" *a#ar+ul 1n*ovoia# *a o #res#ie" .les*'ia 1n aer" *u b'#'i .re*i.i#a#e" o .2nz' zdren6ui#'4 deoda#' le+'#urile *are o 6ineau 1n*' se ru.ser' -i ea dis.'ru dus' de ad2n*imile mo5or2#e ale *erului" asemeni .'s'rilor mari" albe" *are se s*5i6eaz' .e norii 1n#une*o-i/ n a*ela-i #im." se auzi o #rosni#ur' 1nfri*o-'#oare4 s#ri+'#e de a+onie a9unser' .2n' la Dan#<s/ 7ram.ona# *a un sfinx de s#2n*a de unde se *ufunda s.re abis" un ful+er nou 1i ar'#' mi*ul vas zdrobi# -i" .rin#re sf'r2m'#uri" *a.e#e -i fi+uri dis.era#e" bra6e 1n#inse s.re *er/ A.oi #o#ul re*'zu 1n noa.#e4 s.e*#a*olul n'.razni* avusese dura#a u% nui ful+er/ Dan#<s se n'.us#i .e .an#a lune*oas' a s#2n*ilor" *u ris*ul de a se ros#o+oli 1n mare4 .rivi" as*ul#'" dar nu mai auzi -i nu mai v'zu nimi*8 ni*i s#ri+'#ele" ni*i sfor6'ri omene-#i4 doar fur#una" a*es# mare lu*ru dumnezeies*" *on#inua s' urle dim.reun' *u v2n#urile -i s' s.ume+e dim.reun' *u valurile/ 0u6in *2#e .u6in v2n#ul se .o#oli4 *erul ros#o+oli s.re a.us nori mari" *enu-ii" dezumfla6i .ar*' de vi9elie4 azurul rea.'ru" *u s#elele *are erau mai s*2n#eie#oare de*2# ori*2nd4 *ur2nd" s.re miaz'zi" o f2-ie lun+'" ro-ia#i*'" desen' la orizon# ondula6ii alb's#rii" ne+re4 valurile r'bufnir'" o li*'rire subi#' +oni .e *res#ele lor" s*5imb2nd *oamele s.umoase 1n *oame aurii/ Era ziu'/ Dan#<s r'mase 1n*remeni# -i mu# dinain#ea m're6ului s.e*#a*ol" *a -i *um 1l vedea .en#ru 1n#2ia oar'4 1n#r%adev'r" de *2nd se afla la 7as#elul If 1l ui#ase/ Se 1n#oarse s.re for#'rea6'" *er*e#2nd #o#oda#'" *%o .rivire 1ndelun+'" ro#i#'" .'m2n#ul -i marea/ 7l'direa sumbr' ie-ea din s2nul valurilor *u m're6ia im.un'#oare a lu*rurilor nemi-*a#e" *are .ar 1n a*ela-i #im. *' su.rave+5eaz' -i *omand'/ 0u#eau s' fie *easurile *in*i8 marea se .o#olea #re.#a#" #re.#a#/ (0es#e dou'%#rei *easuri" 1-i s.use Edmond" #emni*erul va in#ra 1n *amera mea" va +'si *adavrul bie#ului meu .rie#en" 1l va re*unoa-#e" m' va *'u#a zadarni* -i va da alarma/ A#un*i se va +'si v'+'una" +aleria4 vor fi in#ero+a6i oamenii *are m%au zv2rli# 1n mare -i *are au auzi#" desi+ur" s#ri%+'#ul s*os de mine/ C'r*i .line *u solda6i 1narma6i vor aler+a 1nda#' du.' fu+arul nenoro*i#" des.re *are se -#ie bine *' n%a a9uns de.ar#e/ ,unul va 1n-#iin6a #oa#' *oas#a *' nu #rebuie s' se dea ad'.os# unui om *e va fi 1n#2lni# r'#'*ind +ol -i fl'm2nd/ S.ionii -i .oli6i-#ii din Marsilia vor fi 1n-#iin6a6i -i vor *u#reiera *oas#a" 1n #im. *e +uverna#orul 7as#elului If va .orun*i s' *u#reiere marea/ A#un*i" fu+'ri# .e a.'"

1m.resura# .e .'m2n#" *e voi deveni= Mi%e foame" mi%e fri+" am arun*a# .2n' -i *u6i#ul salva#or *are m' s#2n9enea la 1no#4 sun# la *5eremul .rimului 6'ran *are va voi s' *2-#i+e 2@ de fran*i" .red2ndu%m'4 nu mai am ni*i .u#eri" ni*i idei" ni*i 5o#'r2ri/ Doamne" Doamne" +2nde-#e%#e da*' nu am suferi# des#ul -i da*' .o6i s' fa*i .en#ru mine mai mul# de*2# .o# fa*e eu 1nsumi> n momen#ul *2nd" 1n#r%un delir .rile9ui# de is#ovirea for6elor -i de +olul din min#e" Edmond ros#ea 1n#urna# *u 1n+ri9orare s.re 7as#elul If" ru+'*iunea a*eas#a fierbin#e" v'zu a.'r2nd 1n zarea insulei 0om<+ue" s*5i62ndu%-i .2nza la#in' la orizon#" -i asemeni unui .es*'ru- *are zboar' a#in+2nd valul" un vas mi*" .e *are numai o*5iul unui marinar 1l .u#ea re*unoa-#e *a fiind o *orabie +enovez'" .e linia 1n*' semi% 1n#une*a#' a m'rii/ ?enea din .or#ul Marsilia -i se 1ndre.#a s.re lar+" 1m.in+2nd s.uma s*2n#eie#oare din dre.#ul .rorei as*u6i#e" *are des*5idea un drum mai u-or *oas#elor ei ro#unde/ (O5" ex*lam' Edmond" *2nd m' +2ndes* *' 1n#r%o 9um'#a#e de *eas a- a9un+e la nava as#a" da*' nu m%a- #eme *' voi fi *er*e#a#" *' voi fi re% *unos*u# *a fu+ar -i dus 1na.oi la Marsilia> 7e s' fa*= 7e s' s.un= 7e .o% ves#e s' n's*o*es* .en#ru *a ei s%o *read'= Oamenii a*e-#ia sun# #o6i *on#rabandi-#i" .ira6i .e 9um'#a#e/ Sub .re#ex#ul *abo#a9ului" ei adulme*' *oas#ele4 vor .refera s' m' v2nd' de*2# s' fa*' o fa.#' bun'" s#ear.'/ S' a-#e.#'m/ Dar a-#e.#area es#e *u ne.u#in6'8 mor de foame4 .es#e *2#eva *easuri for6ele slabe de *are mai dis.un se vor du*e4 de al#min#eri ora vizi#ei se a.ro.ie4 alarma nu e 1n*' da#'" .oa#e *' oamenii nu b'nuies* nimi*4 .o# s' m' dau dre.# unul din#re ma#elo6ii mi*ului vas *are s%a zdrobi# azi noa.#e/ 0oves#ea nu e li.si#' de #emei4 nu m' va *on#razi*e nimeni/ Daidem/( Ai s.un2nd *uvin#ele a*es#ea" Dan#<s 1-i 1ndre.#' o*5ii s.re lo*ul unde mi*a bar*' se sf'r2mase" -i #res'ri/ De *reas#a unei s#2n*i r'm'sese a+'6a#' bone#a fri+ian' a unuia din#re ma#elo6ii naufra+ia6i iar 1n a.ro.iere .lu#eau *2#eva r'm'-i6e de *aren'" bine 1n6e.eni#e" .e *are marea le 1m.in+ea -i le 1nde.'r#a de baza insulei -i .e *are ele o b'#eau *a ni-#e berbe*i ne.u#in*io-i/ Dan#<s lu' 5o#'r2rea *2# ai *li.i4 se arun*' 1n mare" 1no#' s.re bone#'" o .use .e *a." lu' o b2rn' -i se 1ndre.#' 1n *alea vasului/ A*um sun# salva#" murmur' el/ Iar *onvin+erea a*eas#a 1i re1nsufle6i .u#erile/ M'ri 1n *ur2nd *orabia *are +onea 1n#re 7as#elul If -i farul 0lanier/ ;n momen# Dan#<s se #emu *'" 1n lo* de a mer+e de%a lun+ul *oas#ei" mi*ul vas va .orni 1n lar+" *um ar fi f'*u# de exem.lu el" da*' avea des#ina6ia s.re 7orsi*a sau Sardinia4 dar du.' modul *um manevra" 1no#'#orul 1-i d'du seama *ur2nd *' vasul dorea s' #rea*'" .re*um e obi*eiul vaselor *are mer+ 1n I#alia" 1n#re insula 3aros -i insula 7alas*rai+ne/ n#re #im." vasul -i 1no#'#orul se a.ro.iau .e nesim6i#e unul de al#ul4 f'*2nd un sal#" mi*ul vas veni *5iar la un sfer# de le+5e de Dan#<s/ El se ridi*' a#un*i .e valuri" flu#ur2ndu%-i bone#a 1n semn de alarm'4 dar nu%l v'zuse nimeni .e vasul *are *2rmi/ Dan#<s se +2ndi s' s#ri+e4 m'sur' 1ns' din o*5i dis#an6a -i 1n6elese *' +lasul s'u nu va a9un+e .2n' la nav'" dus -i a*o.eri# de briza m'rii -i de z+omo#ul valurilor/ Se feli*i#' a#un*i .en#ru .re*au6ia *e luase de a se lun+i .e o b2rn'/ 0oa#e *'" sl'bi# *um era" nu s%ar fi .u#u# sus6ine .e mare .2n' a9un+ea la *orabie4 -i" *u si+uran6' *'" da*'" *eea *e era *u .u#in6'" *orabia #re*ea f'r' s'%l vad'" nu s%ar mai fi .u#u# 1na.oia .e *oas#'/ De-i a.roa.e si+ur de drumul .e *are 1l urma vasul" Dan#<s 1l 1nso6i

din o*5i *u nelini-#e .2n' 1n momen#ul *2nd 1l v'zu ab'#2ndu%se din nou -i revenind s.re el/ nain#' a#un*i 1n 1n#2m.inarea lui4 dar" mai 1nain#e *a el -i vasul s' se fi a9uns" a*es#a 1n*e.u s' vireze din nou/ nda#'" *u o sfor6are su.rem'" Dan#<s se ridi*' a.roa.e 1n .i*ioare" .e a.'" flu#ur2ndu%-i bone#a -i s*o62nd unul din a*ele s#ri+'#e 9alni*e .e *are le s*o# marinarii 1n .rime9die -i *are seam'n' *u #2n+uirea unui du5 al m'rii/ De da#a a*eas#a 1l v'zur' -i auzir'/ 7orabia 1n#reru.se manevra -i 1ndre.#' .rova s.re el/ ?'zu 1n a*ela-i #im. *' se f'*eau .re+'#iri .en#ru lansarea unei -alu.e .e mare/ n *li.a urm'#oare -alu.a *u doi oameni se 1ndre.#a s.re el" s.in#e% *2nd marea *u dou' v2sle/ Dan#<s d'du drumul b2rnei" de *are *u+e#a *' nu mai are nevoie" -i 1no#' *u vi+oare .en#ru a e*onomisi 9um'#a#e din drum *elor *e veneau la el/ no#'#orul *on#ase #o#u-i .e for6e a.roa.e absen#e4 sim6i a#un*i de *2# folos 1i fusese bu*a#a de lemn *are .lu#ea 6ea.'n' la 1@@ de me#ri de el/ Cra6ele 1n*e.eau s'%i 1n6e.eneas*'" .i*ioarele 1-i .ierduser' elas#i*i#a#ea" mi-*'rile deveneau +rele -i zv2*ni#oare" .ie.#ul 1i +2f2ia/ S*oase un s#ri+'# .u#erni*" v2sla-ii 1-i 1n#e6ir' ener+ia iar unul 1i s#ri% +' 1n i#aliene-#e8 7ura9> 7uv2n#ul a9unse la el 1n momen#ul *2nd un val" .e *are nu mai avea .u#ere s'%l 1nfrun#e" #re*ea .es#e *a.ul s'u -i 1l a*o.erea *u s.um'/ Rea.'ru b'#2nd marea *u mi-*'rile ine+ale -i dis.era#e ale unui om *are se 1nea*'" s*oase al #reilea s#ri+'# -i se sim6i afund2ndu%se 1n mare" *a -i *um ar fi avu# 1n*' de .i*ior +5iuleaua mor#al'/ A.a #re*u .es#e *a.ul lui -i" .rin a.'" v'zu *erul livid *u .e#e ne+re/ O sfor6are violen#' 1l readuse la su.rafa6a m'rii/ I se .'ru a#un*i *' era a.u*a# de .'r4 a.oi nu mai v'zu nimi*" nu mai auzi nimi*4 era le-ina#/ 72nd redes*5ise o*5ii" Dan#<s se .omeni .e .un#ea *or'biei *are 1-i *on#inua drumul4 .rima lui .rivire a fos# s' vad' *e dire*6ie urma ea8 se de.'r#au #o# mai mul# de 7as#elul If/ Dan#<s era a-a de is#ovi#" 1n*2# ex*lama6ia de bu*urie .e *are o s*oase fu lua#' dre.# un of#a# de durere/ 0re*um am s.us" era *ul*a# .e .un#e8 un ma#elo# 1i fre*a bra6ele -i .i*ioarele *%o bu*a#' de l2n'4 al#ul" .e *are 1l re*unos*u" fiind *el *are 1i s#ri+ase (*ura9(" 1i in#rodu*ea +2#ul unei s#i*le 1n +ur'4 al #reilea" un mari% nar b'#r2n" *are era #o#oda#' .ilo#ul -i .a#ronul" 1l .rivea *u sen#imen#ul milei e+ois#e .e *are o 1n*ear*' 1n +enere oamenii .en#ru o nenoro*ire din *are au s*'.a# 1n a9un -i *are 1i .oa#e lovi a doua zi/ 72#eva .i*'#uri de rom din s#i*l' 1nviorar' inima sl'bi#' a #2n'rului" 1n #im. *e fri*6iunile" .e *are ma#elo#ul 1n+enun*5ea# 1n fa6a lui *on#inua s' le efe*#ueze *u bu*a#a de l2n'" d'deau elas#i*i#a#e m'dularelor/ 7ine e-#i dumnea#a= 1n#reb' 1n#r%o fran*ez' s#ri*a#' .a#ronul/ Eu sun#" r's.unse Dan#<s 1n#r%o i#alieneas*' s#ri*a#'" un ma#elo# mal#ez4 veneam din Sira*uza" 1n*'r*asem vin -i .anolin'/ ?i9elia de azi noa.#e ne%a sur.rins la *a.ul Mor+ion -i am fos# zdrobi6i de s#2n*ile de *olo/ De unde vii= De la s#2n*ile de *are am avu# noro*ul s' m' a+'6" 1n #im. *e bie#ul nos#ru *'.i#an -i%a sf'r2ma# *a.ul/ 7ei #rei #ovar'-i ai no-#ri s%au 1ne*a#/ Mi se .are *' sun# sin+urul r'mas 1n via6'4 am z'ri# vasul dumneavoas#r' -i" #em2ndu%m' s' nu a-#e.# 1ndelun+ .e insula sin+ura#i*' -i .us#ie" m%am 5azarda# .e o e.av' a vasului nos#ru *a s'

1n*er* s' vin .2n' la dumneavoas#r'/ ?' mul6umes*" *on#inu' Dan#<s" mi%a6i salva# via6a" eram .ierdu#" *2nd unul din ma#elo6ii dumneavoas#r' m%a a.u*a# de .'r/ Eu sun#" s.use un ma#elo# *u fi+ura sin*er' -i des*5is'" 1n*adra#' de favori6i lun+i ne+ri4 -i era #im.ul" #e s*ufundai/ Da" +l'sui Dan#<s 1n#inz2ndu%i m2na" da" .rie#ene" 16i mul6umes* 1n*' o da#'/ 0e le+ea mea" +l'sui marinarul" a.roa.e s#am .e +2nduri4 *u barba dumi#ale de -ase *o6i lun+ime -i *u .'rul de un me#ru" .'reai mai mul# un #2l5ar de*2# un om de #reab'/ Dan#<s 1-i amin#i 1n#r%adev'r *'" de *2nd se afla la 7as#elul If" nu%-i re#ezase ni*i .'rul ni*i barba/ Da" s.use el" e un 9ur'm2n# .e *are l%am f'*u# la *a#edrala del 0ie de la &ro#a" 1n#r%un momen# de .eri*ol8 *'" ze*e ani de zile" n%am s'%mi #ai ni*i .'rul" ni*i barba/ 3ur'm2n#ul meu se 1n*5eie as#'zi -i era #o*mai s' m' 1ne* de ziua anivers'rii/ 7e s' fa*em a*um *u dumnea#a= 1n#reb' .a#ronul/ O5" r's.unse Dan#<s" *e ve6i vrea8 *orabia .e *are m' aflam e .ierdu#'" *'.i#anul e mor#4 .re*um vede6i" am s*'.a#" 1ns' *om.le# +ol4 din feri*ire sun# un ma#elo# des#ul de bun4 le.'da6i%m' 1n .rimul .or# unde ve6i .o.osi -i am s' +'ses* de lu*ru .e%un vas *omer*ial/ 7uno-#i Medi#erana= $avi+5ez .e ea de *2nd eram *o.il/ 7uno-#i lo*urile bune .en#ru a*os#are= Sun# .u6ine .or#uri" *5iar din#re *ele mai anevoioase" 1n *are eu s' nu .o# in#ra sau din *are s' nu .o# ie-i *u o*5ii 1n*5i-i/ As*ul#'" .a#roane" 1n#reb' ma#elo#ul *are 1i s#ri+ase lui Dan#<s (*ura9(" da*' #ovar'-ul s.une adev'rul" *ine e *on#ra *a el s' r'm2n' *u noi= Da" da*' s.une adev'rul" +l'sui .a#ronul *u aer de 1ndoial'4 dar" 1n s#area 1n *are nenoro*i#ul se +'se-#e" el .oa#e s' f'+'duias*' mul# -i s' se 6in' de *uv2n# *um o .u#ea/ M' voi 6ine mai mul# de*2# am f'+'dui#" ros#i Dan#<s/ Do5o" vom vedea> ex*lam' .a#ronul r2z2nd/ Ori*2nd" relu' Dan#<s ridi*2ndu%se/ n*o#ro mer+e6i= La Livorno/ Cine" a#un*i 1n lo* s' +oni6i 1n sal#uri" din *are *auz' .ierde6i un #im. .re6ios" de *e nu s#r2n+e6i v2n#ul mai a.roa.e= 0en#ru *' am nimeri dre.# 1n insula Rion/ O s' #re*e6i la mai mul# de #reize*i de me#ri de ea/ Ia .une m2na .e *2rm'" s.use .a#ronul" -i o s' ne d'm seama de .ri*e.erea dumi#ale/ ,2n'rul se a-ez' la *2rm'" se 1n*redin6' .rin#r%o .resiune u-oar' *' vasul era as*ul#'#or" -i v'z2nd *'" f'r' s' fie de .rima *ali#a#e" el nu se 1m.o#rivea8 La fr2n+5ii> s.use el/ 7ei .a#ru ma#elo6i *are formau e*5i.a9ul" aler+ar' la .os#ul lor" 1n #im. *e .a#ronul 1i urm'rea din o*5i/ Ai a*um #ra+e6i> Ordinul fu exe*u#a#" *a -i .rimul" iar mi*ul vas" 1n lo* s' *on#inue a +oni 1n sal#uri" 1n*e.u s' 1nain#eze s.re insula Rion" .e l2n+' *are #re*u a-a *um Dan#<s .re*izase" l's2nd%o 1n #ribord la vreo #reize*i de me#ri/ Cravo> s.use .a#ronul/ Cravo> re.e#ar' ma#elo6ii/ Ei se ui#au *u #o6ii" minuna6i" la omul a *'rui .rivire re+'sise o in#eli% +en6' -i al *'rui *or." o vi+oare absolu# de neb'nui# 1n#r%1nsul/(

?ede6i" s.use Dan#<s .'r'sind *2rma" *' voi .u#ea s' v' fiu de oare*are folos" *el .u6in 1n #im.ul *ursei/ Da*' nu m' vre6i" la Livorno" ei bine" m' ve6i l'sa a*olo4 iar din solda .e .rimele luni v' voi 1na.oia 5rana mea .2n' a*olo -i ve-min#ele .e *are mi le ve6i 1m.rumu#a/ Cine" bine" s.use .a#ronul4 o s' ne .u#em 1n6ele+e" da*' nu e-#i .re#en6ios/ ;n om es#e un om" s.use Dan#<s4 *eea *e da6i *amarazilor" o s'%mi da6i -i mie" -i +a#a/ $u es#e dre.#" +l'sui ma#elo#ul *are 1l s*osese .e Dan#<s din mare" *'*i dumnea#a -#ii mai mul# de*2# noi/ De *e dra*u #e ames#e*i= E #reaba #a" 3a*o.o= s.use .a#ronul4 e liber fie*are s' se an+a9eze .en#ru suma *are%i *onvine/ Adev'ra#" s.use 3a*o.o4 f'*eam numai o observa6ie/ Ai fa*e mai bine 1m.rumu#2nd fl'*'ului 's#a" *are e +ol" un .an#alon -i o bluz'" da*' ai *umva de rezerv'/ $u" +l'sui 3a*o.o" dar am o *'ma-' -i un .an#alon/ E #o# *e%mi #rebuie" s.use Dan#<s4 16i mul6umes*" .rie#ene/ 3a*o.o lune*' 9os -i ur*' 1n *li.a urm'#oare *u dou' ve-min#e" .e *are Dan#<s le 1mbr'*' *u o bu*urie de ne+r'i#/ 6i mai #rebuie *eva= 1n#reb' .a#ronul/ O bu*'6i*' de .2ine -i 1n*' o 1n+5i6i#ur' din romul *el s#ra-ni*" din *are am mai +us#a#4 *'*i de mul#' vreme n%am lua# nimi*/ n#r%adev'r" *am de .a#ruze*i de ore/ I se aduse lui Dan#<s o bu*a#' de .2ine" iar 3a*o.o 1i .rezen#' *lon% dirul/ 72rma la babord> s#ri+' *'.i#anul" 1n#or*2ndu%se s.re *2rma*i/ Dan#<s arun*' o o*5ire 1n a*eea-i dire*6ie" du*2nd *londirul s.re +u% r'" dar .e drum 1i r'mase la 9um'#a#e/ Dei" *e%o fi a*olo la 7as#elul If= 1n#reb' .a#ronul/ n#r%adev'r" un noura- alb" un nor *are a#r'sese a#en6ia lui Dan#<s" se ivise 1n*unun2nd me#erezele bas#ionului de sud ale 7as#elului If/ n *li.a urm'#oare" de#un'#ura unei ex.lozii de.'r#a#e se s#inse .e bordul *or'biei/ Ma#elo6ii ridi*ar' *a.ul" .rivindu%se unii .e al6ii/ 7e 1nseamn' as#a= 1n#reb' .a#ronul/ O fi fu+i# vreun .rizonier azi noa.#e" s.use Dan#<s" -i se #ra+e #u% nul de alarm'/ 0a#ronul arun*' o .rivire asu.ra #2n'rului *are" s.un2nd *uvin#ele a*es#ea" dusese *londirul la +ur'4 1l v'zu 1ns' +us#2nd li*oarea din *londir *u a#2#a *alm -i a#2#a .l'*ere" 1n*2#" da*' ar fi avu# vreo b'nuial'" b'nuiala i%a #re*u# doar .rin min#e -i a muri# 1nda#'/ S#ra-ni* de #are e romul 's#a> s.use Dan#<s" -#er+2ndu%-i *u m2% ne*a frun#ea la* de sudoare/ n ori*e *az" murmur' .a#ronul .rivindu%l" da*' e el" *u a#2# mai bine4 *'*i am un om de is.rav'/ Sub .re#ex#ul *' es#e obosi#" Dan#<s *eru a#un*i s' se a-eze la *2rm'/ n*2n#a# *' e 1nlo*ui#" #imonierul 1l *onsul#' .e .a#ron din o*5i" iar a*es#a 1i f'*u semn din *a. *' .oa#e s' 1n*redin6eze *2rma #ovar'-ului s'u/ A-eza# as#fel" Dan#<s .u#u s' r'm2n' *u o*5ii fixa6i s.re Marsilia/ n *2#e ale lunii sun#em= 1l 1n#reb' Dan#<s .e 3a*o.o" *are se a-e% zase l2n+' el" du.' *e .ierdu din vedere 7as#elul If/ n 2 februarie" r's.unse a*es#a/ 7e an= mai 1n#reb' Dan#<s/ 7um *e an= 1n#rebi *e an= Da" +l'sui #2n'rul" #e 1n#reb *e an/

Ai ui#a# anul 1n *are ne afl'm= 7e vrei= Mi%a fos# a-a de fri*' 1n noa.#ea as#a" s.use Dan#<s r2% z2nd" 1n*2# era s'%mi .ierd min#ea4 a-a *' memoria mea s%a #ulbura# #oa% #'4 .rin urmare" #e 1n#reb8 la 2 februarie al *'rui an sun#em= Al anului 1 2O" s.use 3a*o.o/ Erau 14 ani exa*# de *2nd Dan#<s fusese ares#a#/ In#rase la 1O ani 1n 7as#elul If" ie-ea la TT de ani/ ;n z2mbe# dureros #re*u .e buzele lui4 se 1n#reb' *e a deveni# Mer*:d<s 1n r's#im.ul 1n *are *a l%a *rezu# *u si+uran6' mor#/ A.oi un ful+er de ur' se a.rinse 1n o*5ii s'i" +2ndindu%se la *ei #rei oameni *'rora le da#ora o a-a de lun+' -i de *rud' *a.#ivi#a#e/ Ai re1nnoi" 1m.o#riva lui Dan+lars" )ernand -i ?illefor#" 9ur'm2n#ul de ne1ndu.le*a#' r'zbunare .e *are 1l mai ros#ise 1n 1n*5isoare/ Iar 9ur'm2n#ul nu mai era o amenin6are s#ear.'" *'*i 1n *easul a*es% #a" ni*i *ea mai bun' bar*' de .e Medi#erana n%ar fi .u#u# s' .rind' *orabia mi*u6' *are +onea s.re Livorno *u .2nzele 1n#inse/ QQII 7O$,RACA$DIA,II Dan#<s #r'ise abia de o zi .e bord -i 1-i d'duse seama *u *ine avea a fa*e/ )'r' s' fi fos# la -*oala aba#elui )aria" vredni*ul s#'.2n al (,inerei Amelia(" a*es#a era numele *or'biei +enoveze " -#ia a.roa.e #oa#e limbile *are se vorbes* 1n 9urul a*es#ui mare la* *e se nume-#e Medi#erana4 de la arab' .2n' la .rovensal'4 .u#ea as#fel" li.sindu%se de #'lma*i" oameni #o#deauna .li*#i*o-i" -i uneori indis*re6i" s' *omuni*e 1n *5i. foar#e lesni*ios" fie *u vasele 1n#2lni#e .e mare" fie *u mi*ile b'r*i .e *are le observa de%a lun+ul *oas#elor" fie" 1n sf2r-i#" *u oameni f'r' nume" f'r' .a#rie" f'r' si#ua6ie" a-a *um se +'ses* #o#deauna .e les.ezile *5eiurilor din .rea9ma .or#urilor m'rii" -i *are #r'ies* din mi9loa*e mis#erioase -i #'inui#e" *e se #ra+ .ar*' 1n linie dire*#' de la 0roviden6'" deoare*e nu au ni*i o .u#in6' de #r'i" vizibil' *u o*5iul liber4 a6i +5i*i# *' Dan#<s se afla .e bordul unui vas *e f'*ea *on#raband'/ De a*eea .a#ronul 1l .rimise .e Dan#<s la bord *u oare*are ne1n*re% dere4 era *unos*u# foar#e bine de #o6i vame-ii *oas#ei -i" deoare*e 1n#re domnii a*e-#ia -i el era un s*5imb de -ire#enii" unele mai 1ndem2na#i*e de*2# al#ele" 1-i 1n*5i.uise la 1n*e.u# *' Dan#<s era un emisar al v'mii" *are 1n#rebuin6a *alea a*eas#a in+enioas'" .en#ru a .'#runde *2#eva din#re se*re#ele meseriei/ Dar *5i.ul s#r'lu*i# 1n *are Dan#<s s*'.ase din 1n*ur*'#ur'" *2nd a 1ndruma# vasul" 1l *onvinsese .e de.lin4 a.oi" *2nd a v'zu# d2ra de fum .lu#ind *a un fuior deasu.ra bas#ionului 7as#elului If -i *2nd a auzi# de#un'#ura 1nde.'r#a#' a ex.loziei" s%a +2ndi# o *li.' *' a .rimi# la bord .e *el *'ruia i se a*ordau onorurile #unului" a-a *um a*es#ea sun# a*orda#e in#r'rilor -i .le*'rilor re+ilor4 fa.#ul 1l nelini-#ea mai .u6in" #rebuie s.us" de*2# da*' noul veni# ar fi fos# un vame-4 dar a doua .resu.unere dis.'ru *ur2nd *a -i .rima" v'z2nd lini-#ea .erfe*#' a re*ru#ului/ Edmond avu de*i avan#a9ul de a -#i *e era .a#ronul s'u" f'r' *a a*es#a s' .oal' -#i *ine era el4 ori*2#e 1n*er*'ri f'*u b'#r2nul marinar sau *amarazii s'i" el se 6inu bine -i nu des#'inui nimi*4 d'du numeroase am'nun#e asu.ra $ea.olelui -i asu.ra Mal#ei" .e *are le" *uno-#ea *um *uno-#ea Marsilia" -i se men6inu" *u o #'rie *are f'*ea *ins#e memoriei sale" la .rima .oves#ire/ Ori*2# de sub#il era" +enovezul se l's' de*i .'*'li# de Edmond" 1n favoarea a*es#uia .led2nd bl2nde6ea" ex.erien6a nau#i*' -i" 1n s.e*ial" *ea mai is*usi#' -ire#enie/

Dar .oa#e *' +enovezul f'*ea .ar#e din *a#e+oria oamenilor in#eli+en6i" *are nu -#iu ni*ioda#' de*2# *e #rebuie s' -#ie" -i *are nu *red de*2# *e au in#eresul s' *read'/ n si#ua6ia a*eas#a a9unser' la Livorno/ Edmond avea s' #rea*' ai*i un nou examen8 s' vad' da*' se va re*unoa-#e sin+ur du.' #re*erea *elor de 14 ani4 .'s#rase o idee 1ndea9uns de .re*is' des.re *um era #2n'rul4 va vedea a*um *e a deveni# b'rba#ul/ ?a *i#i dorin6a sa 1n o*5ii *amarazilor4 .o.osise de vreo dou'ze*i de ori la Livorno -i *uno-#ea" 1n s#rada Sf2n#ul )erdinand" un b'rbier/ In#r' la el s'%-i #aie barba -i .'rul/ C'rbierul se ui#' *u mirare la omul *u .le#e lun+i -i *u barba deas' -i nea+r'" *are sem'na *u un *a. frumos de ,izzian/ 0e vremea a*eea nu erau 1n*' la mod' barba -i .'rul lun+8 as#'zi un b'rbier s%ar mira da*' un b'rba# 1nzes#ra# *u a-a de mari *ali#'6i fizi*e ar *onsim6i s' renun6e la ele/ C'rbierul livornez se a.u*' de lu*ru f'r' s' s.un' *eva/ Du.' #ermi% narea o.era6iei" *2nd 1-i sim6i b'rbia ras' *om.le#" *2nd .'rul fu redus la lun+imea obi-nui#'" Edmond *eru o o+lind' -i se .rivi/ Avea a#un*i" a-a *um am s.us" #reize*i -i #rei de ani" iar *ei .ais.reze*e ani de 1n*5isoare .roduseser'" .en#ru a s.une as#fel" o mare s*5imbare moral' 1n fi+ura sa/ Dan#<s in#rase la *as#elul If *u *5i.ul ro#und" z2mbi#or -i 1nflori# al #2n'rului feri*i#" *'ruia .rimii .a-i 1n via6' i%au fos# u-ori" -i *are se bizui% se .e vii#or *a .e *on#inuarea na#ural' a #re*u#ului/ Se s*5imbase *u #o#ul/ )i+ura oval' se .relun+ise" +ura z2mbi#oare *'.'#ase #r's'#urile fer% me -i .re*iza#e *are indi*' 5o#'r2rea4 s.r2n*enele se ar*uiser' sub o *u#' 1n+2ndura#'" 1n o*5i era 1n#i.'ri#' o #ris#e6e ad2n*' din *are 62-neau" la in#ervale" ful+er'ri sumbre" mizan#ro.i*e" ur'4 #enul" 1nde.'r#a# a#2#a #im. de lumina zilei -i de razele soarelui" *'.'#ase *uloarea ma#' *are *ons#i#uie frumuse6ea aris#o*ra#i*' a oamenilor de la $ord" *2nd *5i.ul lor es#e 1n*adra# de .'r ne+ru4 -#iin6a .rofund' .e *are o dob2ndise a r'sfr2n# .e 1n#rea+a lui fi+ur' o aureol' de si+uran6' in#eli+en#'4 *'.'#ase" de asemeni" de-i avea o s#a#ur' 1nal#'" vi+oarea 1ndesa#' a #ru.ului *are 1-i *on*en#reaz' for6ele 1n#r%1nsul/ Ele+an6a formelor nervoase -i .l'.2nde 1i urmase #'ria formelor ro% #un9i#e -i mus*uloase/ Ru+'*iunile" sus.inele -i im.re*a6iile 1i s*5imbaser' vo*ea" uneori 1n#r%un #imbru de o bl2nde6e *iuda#'" al#eori 1n#r%o a**en#uare as.r' -i a.roa.e r'+u-i#'/ n afar' de a*eas#a" mereu 1n semi%obs*uri#a#e -i 1n 1n#uneri*" o*5ii s'i *'.'#aser' darul *urios de a dis#in+e obie*#ele 1n #im.ul no.6ii" asemenea o*5ilor 5ienei -i lu.ului/ Edmond z2mbi v'z2ndu%se8 era *u ne.u#in6' *a .rie#enul s'u *el mai bun" da*' #o#u-i mai avea vreun .rie#en" s'%l re*unoas*'4 nu se re*uno-#ea ni*i el/ 0a#ronul (,inerei%Amelia(" *are 6inea mul# s' .'s#reze .rin#re oamenii s'i un om de valoarea lui Edmond" 1i oferise un a*on# din vii#oarele *2-#i+uri" -i Edmond a**e.#ase4 .rima lui +ri9' ie-ind de la b'rbierul *are o.erase .rima #ransformare" fu de*i" s' in#re 1n#r%o .r'v'lie -i s' *um.ere un ve-m2n# *om.le# de ma#elo#4 ve-m2n#ul a*es#a" .re*um -#i6i" es#e *2# se .oa#e de sim.lu8 se *om.une din#r%un .an#alon alb" din#r%o *'ma-' v'r+a#' -i din#r%o bone#' fri+ian'/ n *os#umul a*es#a" 1na.oindu%i lui 3a*o.o *'ma-a -i .an#alonul 1m% .rumu#a6i" rea.'ru Edmond 1n fa6a .a#ronului (,inerei%Amelia(" *'ruia fu obli+a# s'%i re.e#e .oves#ea/ 0a#ronul nu voia s' re*unoas*' 1n ma#elo#ul *o*5e# -i ele+an# .e omul *u barb' deas'" *u al+e ames#e*a#e 1n .'r -i

*u #ru.ul muia# de a.a m'rii" .e *are 1l ur*ase" +ol" muribund" .e .un#ea vasului s'u/ 7u*eri# de 1nf'6i-area%i frumoas'" re.e#' de*i lui Dan#<s .ro.unerile de an+a9are4 dar Dan#<s" *are avea .roie*#ele sale" nu voi s' le a**e.#e de*2# .en#ru #rei luni/ De al#min#eri e*5i.a9ul (,inerei%Amelia( era foar#e 5arni* -i su.us ordinelor unui .a#ron obi-nui# s' nu%-i .iard' vremea/ ?asul se afla abia de o.# zile la Livorno" -i *oa.sele%i ro#unde erau .line *u muselinuri *olo% ra#e" *u bumba*uri .ro5ibi#e" *u .udr' en+lezeas*' -i *u #u#un" .e *are re+ia ui#ase s'%-i de.un' .e*e#ea/ ,oa#e a*es#ea #rebuiau s' ias' din Livorno .or#o%fran*o" -i s' debar*e .e 6'rmul 7orsi*ei" de unde anumi6i s.e*ula#ori 1-i luau sar*ina s' #rea*' 1n*'r*'#ura 1n )ran6a/ 0le*ar'4 Edmond s.in#e*' din nou marea azurie" .rimul orizon# a #i% nere6ii sale" .e *are o rev'zuse a-a de des 1n visurile din 1n*5isoare/ L's' la drea.#a &or+ona" la s#2n+a 0ianosa" -i 1nain#' s.re .a#ria lui 0aoli -i a lui $a.oleon/ A doua zi" ur*2nd .e .un#e" lu*ru .e *are 1l f'*ea #o#deauna de% vreme .a#ronul 1l +'si .e Dan#<s rezema# de .ere#ele vasului -i .rivind *u o*5i *iuda6i o 1n+r'm'dire de s#2n*i de +rani#" .e *are r's'ri#ul soarelui le inunda *u o lumin' roz'" insula Mon#e%7ris#o/ (,2n'ra%Amelia( o l's' *am la #rei sfer#uri de le+5e 1n #ribord" -i 1-i *on#inu' drumul s.re 7orsi*a/ Dan#<s se +2ndea" mer+2nd de%a lun+ul insulei *u nume a-a de r'sun'#or .en#ru el" *' nu i%ar #rebui de*2# s' sar' 1n mare -i" 1n#r%o 9um'#a#e de *eas" ar fi .e .'m2n#ul f'+'duin6ei/ Dar *e s' fa*' a*olo" f'r' ins#rumen#e *u *are s' des*o.ere *omoara" f'r' arme *u *are s%o a.ere= De al#min#eri" *e ar s.une ma#elo6ii= 7e ar *u+e#a .a#ronul= Se im.unea s' a-%#e.#e/ Din feri*ire" Dan#<s -#ia s' a-#e.#e8 a-#e.#ase 14 ani" liber#a#ea4 .u#ea foar#e bine" a*um *2nd era liber" s' a-#e.#e -ase luni sau un an" bo+'6ia/ $%ar fi a**e.#a# oare liber#a#ea -i f'r' bo+'6ie" da*' i s%ar fi .ro.us= De al#fel" bo+'6ia a*eas#a nu era ea o 5imer'= $'s*u#' 1n *reierul bolnav al bie#ului aba#e )aria" nu murise o da#' *u el= E dre.#" s*risoarea *ardinalului S.ada era *2# se .oa#e de .re*is'/ Ai Dan#<s re.e#' de la un *a.'# la al#ul" 1n memorie" s*risoarea din *are nu ui#ase un *uv2n#/ ?eni seara8 Edmond v'zu insula #re*2nd .rin #oa#e *ulorile .e *are *re.us*ulul le adu*e *u el -i .ierz2ndu%se .en#ru #oa#' lumea 1n 1n#uneri*4 dar el" av2nd .rivirea de.rins' *u 1n#uneri*ul 1n*5isorii" a *on#inua# desi+ur s%o vad'" *'*i r'mase ul#imul .e .un#e/ A doua zi" se #rezir' 1n fa6a Aleriei/ Au +oni# #oa#' ziua" iar seara luminile se a.rinser' .e *oas#'/ Du.' felul luminilor 1-i d'dur' .robabil seama *' .u#eau s' debar*e" *'*i un felinar fu ur*a# 1n lo*ul .avilionului" .e *a#ar+ul mi*ului vas" -i se a.ro.iar' de 6'rm la o b'#aie de .u-*'/ Dan#<s remar*ase" .en#ru 1m.re9ur'rile a*es#ea solemne" f'r' 1ndoial'" *' .a#ronul (,inerei%Amelia( mon#ase .e .ivo#" a.ro.iindu%se de us*a#" dou' #unuri mi*i *a ni-#e .u-#i de me#ereze" *are" f'r' s' fa*' z+omo# mare .u#eau s' #rimi#' o +5iulea zdrav'n' la o mie de .a-i/ Dar" 1n seara a*eea" .re*au6ia fu de .risos4 #o#ul se .e#re*u 1n *5i.ul *el mai *alm -i mai .oli#i*os/ 0a#ru -alu.e se a.ro.iar' 1n*e#i-or de vasul *are" f'r' 1ndoial'" .en#ru a le fa*e onoare" d'du drumul .ro.riei sale -a% lu.e .e mare4 *ele *in*i -alu.e se exe*u#ar' a-a de bine" 1n*2#" la *easurile dou' noa.#ea" 1n#rea+a 1n*'r*'#ur' #re*use de .e bordul (,inerei%Amelia( .e us*a#/ 0a#ronul (,inerei%Amelia( era un om *u sim6ul ordinei a-a de dezvol%

#a#" 1n*2#" 1n a*eea-i noa.#e" *2-#i+urile fur' re.ar#iza#e8 fie*are om 1-i .rimi .ar#ea sa de 1@@ lire #os*ane" adi*' a.roxima#iv @ de fran*i 1n moneda noas#r'/ Dar ex.edi6ia nu se sf2r-ise4 .ornir' s.re Sardinia/ ?asul des*'r*a# #rebuia 1n*'r*a# din nou/ A doua o.era6ie de*urse 1n *5i. #o# a-a de feri*i# *a -i .rima8 (,2n'ra% Amelia( avea noro*/ $oua 1n*'r*'#ur' era .en#ru du*a#ul Lu*Uues/ Se *om.unea a.roa.e 1n 1n#re+ime din 6i+'ri de Davana" din vin de Qeres -i de Mala+a/ Avur' 1ns' de fur*'" la .le*are" *u vama" e#erna du-man' a .a#ronului (,inerei%Amelia(/ ;n vame- r'mase .e *aldar2m -i doi ma#elo6i fur' r'ni6i/ Dan#<s era unul din#re a*e-#ia4 un +lon6 1i s#r'.unsese mu-*5ii um'rului/ Dan#<s era a.roa.e feri*i# de 1n*'ierare -i a.roa.e mul6umi# de ran'4 *a ins#an6e severe" ele 1i ar'#aser' lui 1nsu-i *um .rimea .eri*olul -i *u *e inim' 1ndura suferin6a/ 0rivise .eri*olul r2z2nd -i s.usese *a filozoful +re*" .rimind lovi#ura8 (durere" #u nu e-#i un r'u(/ l examinase .e vame-ul r'ni# de moar#e -i" da#ori#' 1nfierb2n#'rii s2n+elui sau r'*irii sen#imen#elor omene-#i" .riveli-#ea nu%i .roduse de*2# o u-oar' im.resie/ Dan#<s se afla .e *alea .e *are voia s%o .ar*ur+' -i mer+ea s.re 6in#a .e *are voia s%o a9un+'4 inima lui 1n*e.ea s' se 1m.ie#reas*' 1n .ie.#/ ?'z2ndu%l *'z2nd" 3a*o.o l%a *rezu# mor#" s%a re.ezi# la el" l%a ridi*a#" iar a.oi l%a 1n+ri9i# *a un *amarad admirabil/ ?a s' zi*'" lumea nu era a-a de bun' *um o vedea do*#orul 0an+loss" dar ni*i a-a de rea *um o vedea Dan#<s" de vreme *e omul *are nu avea de a-#e.#a# de la #ovar'-ul s'u de*2# mo-#enirea .'r6ii sale din *2-#i+ 1n*er*a o a-a de vie m25nire v'z2ndu%l u*is= Din feri*ire" am s.us" Edmond era numai r'ni#/ &ra6ie unor ierburi *ulese 1n anumi#e e.o*i -i v2ndu#e *on#rabandi-#ilor de femei b'#r2ne din Sardinia" rana se 1n*5ise *ur2nd/ Edmond voi a#un*i s'%l is.i#eas*' .e 3a*o.o4 1i oferi" 1n s*5imbul 1n+ri9irilor .rimi#e de la el" .ar#ea sa de *2-#i+4 3a*o.o refuz' 1ns' *u indi+nare/ Da#ori#' devo#amen#ului sim.a#i* .e *are 3a*o.o 1l ar'#ase lui Ed% mond din .rimul momen# *2nd l%a v'zu#" Edmond a*orda lui 3a*o.o o a% nume afe*6iune/ Dar 3a*o.o nu *erea mai mul#4 +5i*ise ins#in*#iv la Ed% mond su.eriori#a#ea su.rem'" su.eriori#a#ea .e *are Edmond izbu#ise s%o #'inuias*' fa6' de *eilal6i/ Ai" *u .u6inul d'rui# de Edmond" vredni*ul marinar era mul6umi#/ De a*eea" 1n zilele lun+i de bord" *2nd vasul" aler+2nd 1n si+uran6' .e marea azurie" nu avea nevoie" +ra6ie v2n#ului favorabil *e%i umfla .2nzele" de*2# de a9u#orul *2rma*iului" Edmond" *u o 5ar#' marin' 1n m2n'" devenea ins#i#u#orul lui 3a*o.o" a-a *um bie#ul aba#e )aria fusese ins#i#u#orul lui/ i ar'#a as*unzi-urile *oas#elor" 1i ex.li*a varia6iile busolei" 1l 1nv'6a s' *i#eas*' 1n *ar#ea mare" des*5is' deasu.ra *a.ului nos#ru" *erul" -i unde Dumnezeu a s*ris .e azur" *u li#ere de diaman#/ Iar *2nd 3a*o.o 1l 1n#reba8 La *e bun s' 1nve6i #oa#e lu*rurile as#ea .e un bie# ma#elo# *a mi% ne= Edmond r's.undea8 7ine -#ie= 0oa#e *' 1n#r%o zi o s' fii *'.i#an de vas4 *om.a#rio#ul #'u Cona.ar#e a deveni# 1m.'ra#> ;i#asem s' s.unem *' 3a*o.o era *orsi*an/ ,re*user' dou' luni 9um'#a#e 1n *ursele a*es#ea/ Edmond devenise #o# a-a de is*usi# navi+a#or" du.' *um era al#'da#' marinar 1ndr'zne64 se 1m.rie#enise *u #o6i *on#rabandi-#ii de .e *oas#'/ nv'6ase #oa#e semnele

masoni*e *u a9u#orul *'rora a*e-#i semi%.ira6i se re*unos* 1n#re ei/ ,re*use de vreo dou'ze*i de ori .e dinain#ea insulei Mon#e%7ris#o f'r' s' +'seas*' m'*ar o da#' .rile9ul s' debar*e/ Luase de*i o 5o#'r2re8 De 1nda#' *e an+a9amen#ul *u .a#ronul (,inerei%Amelia( se va sf2r-i" el va 1n*5iria o bar*' mi*'" .e *on# .ro.riu GDan#<s avea .u#in6a" *'*i 1n *ursele .e *are le f'*use s#r2nsese 1@@ de .ia-#riH -i" sub un .re#ex# oare*are" se va du*e .e insula Mon#e%7ris#o/ Ai*i 1-i va fa*e" 1n #oa#' liber#a#ea" *er*e#'rile/ $u 1n #oa#' liber#a#ea" *'*i va fi" f'r' 1ndoial'" s.iona# de *ei *are 1l vor *ondu*e/ Dar .e lume se im.une s' ri-#i/ n*5isoarea 1l f'*use .e Edmond .ruden# -i ar fi vru# s' nu ri-#e ni% mi*/ Ori*2# is*odise 1ns' 1n min#e" ori*2# de fe*und' 1i era ima+ina6ia" nu +'sea al#e mi9loa*e .en#ru a a9un+e la insula dori#' a-a de mul#" de*2# s' se lase *ondus/ Dan#<s .lu#ea 1n -ov'iala a*eas#a *2nd .a#ronul" *are *'.'#ase o mare 1n*redere 1n el -i *are 6inea foar#e mul# s'%l .'s#reze 1n servi*iu" 1l lu' 1n#r%o sear' de bra6 -i%l duse 1n#r%o #avern' de .e s#rada del O+lio" unde aveau obi*eiul s' se 1n#2lneas*' *ei mai de seam' *on#rabandi-#i din Li%vor%no/ Ai*i se #ra#au 1ndeob-#e afa*erile/ Dan#<s mai in#rase" 1n dou' sau #rei r2nduri" 1n bursa a*eas#a mari#im'4 -i" v'z2ndu%i .e *u#ez'#orii .ira6i" .e *are 1i furnizeaz' un li#oral de a.roa.e dou' mii de le+5e" se 1n#rebase de *2#' .u#ere n%ar dis.une un om *are ar izbu#i s' im.un' voin6a sa #u#uror a*es#or fii reuni6i sau dezbina6i/ Era vorba a*um de o mare afa*ere8 de un vas 1n*'r*a# *u *ovoare #ur*e-#i" *u s#ofe din Levan# -i *u *a-mir4 #rebuia +'si# un #eren neu#ru unde s*5imbul s' se .oa#' fa*e4 a.oi s' se 1n*er*e arun*area obie*#elor .e *oas#ele )ran6ei/ 72-#i+ul era enorm" da*' reu-eau4 revenea fie*'rui om 1n#re !@ -i B@ .ia-#ri/ 0a#ronul (,inerei%Amelia( .ro.use *a lo* de debar*are insula Mon#e% 7ris#o" *are" fiind *om.le# .us#ie -i neav2nd ni*i solda6i" ni*i vame-i" .are s' fi fos# a-eza#' 1n mi9lo*ul m'rii" .e #im.ul Olim.ului .'+2n" de Mer*ur" zeul ne+us#orilor -i al 5o6ilor" *lase .e *are noi le%am des.'r6i#" dar .e *are an#i*5i#a#ea" du.' *2#e se .are" le a-eza 1n a*eea-i *a#e+orie/ Auzind numele de Mon#e%7ris#o" Dan#<s #res'ri de bu*urie4 se s*ul' *a s'%-i as*und' emo6ia -i f'*u un o*ol .rin #averna afuma#'" unde #oa#e idiomurile lumii *unos*u#e se #o.iser' 1n limba fran*'/ n momen#ul *2nd se a.ro.ie din nou de doi in#erlo*u#ori" r'm'sese s#abili# *' vor .o.osi la Mon#e%7ris#o -i *' vor .le*a a*olo 1n noa.#ea ur% m'#oare/ l *onsul#ar' .e Edmond -i el fu de .'rere *' insula oferea #oa#e +a% ran6iile .osibile -i *'" .en#ru a izbu#i" a*6iunile mari aveau nevoie s' fie s'v2r-i#e re.ede/ $u se s*5imb'" .rin urmare" nimi* din .ro+ramul fixa#/ S#abilir' *' vor .orni a doua zi seara -i *'" marea fiind frumoas'" iar v2n#ul favorabil" vor *'u#a s' se +'seas*' a #reia zi" seara" 1n a.ele insulei neu#re/ QQIII I$S;LA MO$,E%7RIS,O

n sf2r-i#" +ra6ie unuia din a*ele noroa*e ex#raordinare" *are li se 1n% #2m.l' uneori *elor lovi6i 1ndelun+ de soar#'" Dan#<s avea s' a9un+' la 6in#'" .rin#r%un mi9lo* sim.lu -i na#ural" .un2nd .i*iorul .e insul' f'r' s' ins.ire *uiva vreo b'nuial'/ l des.'r6ea numai o noa.#e de .le*area a-#e.#a#' a-a de mul#/ $oa.#ea a*eea a fos# una din#re *ele mai 1nfierb2n#a#e din *2#e a #r'i# Dan#<s/ n #im.ul ei i se 1nf'6i-ar' 1n min#e" r2nd .e # r2nd" #oa#e -ansele bune -i rele4 da*' 1n*5idea o*5ii" vedea s*risoarea *ardinalului S.ada" s*ris'" .e .ere#e *u li#ere a.rinse4 da*' adormea o *li.'" visurile *ele mai nes'bui#e se 1nv2r#eau 1n *reier/ 7obora 1n +ro#e *u les.ezi de smaralde" *u .ere6i de rubine" *u s#ala*#i#e de diaman#e/ 0erlele *'deau s#ro. *u s#ro." a-a *um fil#reaz' de obi*ei a.a sub#eran'/ n*2n#a#" ului#" Edmond 1-i um.lea buzunarele *u nes#ema#e4 a.oi revenea la lumin'" iar nes#ema#ele se s*5imbau 1n sim.le .ie#re/ n*er*' a#un*i s' in#re iar'-i 1n +ro#ele minuna#e" 1n#rev'zu#e numai4 dar drumul se 1n*ol'*ea 1n s.irale infini#e4 in#rarea devenise iar'-i invizibil'/ 7'u#a zadarni* 1n memoria obosi#'" *uv2n#ul ma+i* -i mis#erios *are des*5idea .en#ru .es*arul arab .e-#erile s.lendide ale lui Ali%Caba/ ,o#ul era de .ri% sos4 *omoara dis.'ru#' redevenise 1n .ro.rie#a#ea du5urilor .'m2n#ului" *'rora n'd'9duise o *li.' s' le%o r'.eas*'/ Miua veni a.roa.e la fel de 1nfri+ura#' *um fusese -i noa.#ea4 dar ea aduse lo+i*a 1n a9u#orul ima+ina6iei -i Dan#<s .u#u s' 1n#o*meas*' un .lan .2n' a#un*i va+ -i .lu#i#or 1n *reier/ Se 1nser' -i" o da#' *u seara" 1n*e.ur' .re+'#irile de .le*are/ 0re+'#irile erau .en#ru Dan#<s un mi9lo* de a%-i as*unde a+i#a6ia/ ,re.#a#%#re.#a# *'.'#ase asu.ra #ovar'-ilor s'i au#ori#a#ea de a le *omanda *a -i *um ar fi fos# s#'.2nul vasului4 -i" deoare*e ordinele sale erau #o#deauna lim.ezi" .re*ise" lesne de exe*u#a#" #ovar'-ii se su.uneau nu numai *u +rab'" dar -i *u .l'*ere/ C'#r2nul marinar 1l l'sa4 re*unos*u -i el su.eriori#a#ea lui Dan#<s a% su.ra *elorlal6i ma#elo6i -i *5iar asu.ra sa/ ?edea 1n #2n'r un su**esor fires*" -i re+re#a *' nu are o fa#' *a s'%l 1nl'n6uias*' .e Edmond .rin le+'#ura a*eas#a/ La -a.#e seara" #o#ul fu +a#a4 la -a.#e -i ze*e o*oleau farul" exa*# *2nd farul se a.rindea/ Marea era *alm'" *u un v2n# r'*oros venind de la sud%es#4 navi+au sub un *er de azur" .e *are Dumnezeu 1-i a.rindea de asemeni" r2nd .e r2nd" farurile faruri din#re *are fie*are es#e o lume/ Dan#<s de*lar' *' #oa#' lumea .oa#e s' se *ul*e -i *' are el +ri9' de *2rm'/ 72nd Mal#ezul Ga-a i se s.unea lui Dan#<sH f'*ea o as#fel de de*lara6ie" era de a9uns" -i fie*are se du*ea lini-#i# la *ul*are/ Se 1n#2m.la a*eas#a din *2nd 1n *2nd4 zv2rli# de sin+ur'#a#e" -i lume" Dan#<s sim6ea uneori nevoia im.erioas' de sin+ur'#a#e/ Ai *e sin+ur'#a#e mai imens' -i mai .oe#i*' s%ar .u#ea *on*e.e de*2# a*eea a unui vas *are .lu#e-#e izola# .e mare" 1n 1n#uneri*ul no.6ii" 1n lini-#ea imensi#'6ii -i sub .rivirile Domnului= De da#a a*eas#a" sin+ur'#a#ea fu .o.ula#' *u +2ndurile sale" noa.#ea lumina#' de iluziile sale" lini-#ea 1nsufle6i#' de f'+'duielile sale/ 72nd .a#ronul se #rezi" nava mer+ea *u #oa#e .2nzele 1n#inse4 nu era f2-ie de .2nz' *are s' nu fie umfla#' de v2n#4 1nain#au *u mai mul# de dou' le+5e -i 9um'#a#e .e or'/ Insula Mon#e%7ris#o *re-#ea la orizon#/ Edmond 1n*redin6' s#'.2nului vasul -i se duse s' se 1n#ind' -i el 1n 5ama*4 dar" *u #oa#e *' .e#re*use o noa.#e de insomnie" nu .u#u s' 1n*5i%d' o*5ii o *li.'/ 0es#e dou' *easuri ur*' iar'-i .e .un#e4 vasul f'*ea o*olul insulei

Elba/ Erau 1n dre.#ul Mare*ianei -i mai sus de insula 0ianosa" ne#ed'" 1nver%zi#'/ Se vedea 1n'l62ndu%se 1n azurul *erului *reas#a 1nv'.'ia#' a insulei Mon#e%7ris#o/ Dan#<s .orun*i *2rma*iului s' .un' *2rma la babord .en#ru a l'sa 0ianosa la drea.#a4 *al*ulase *' manevra va s*ur#a drumul *u dou' sau #rei noduri/ 0e la *in*i seara avur' .riveli-#ea *om.le#' a insulei/ Se z'reau *ele mai m'run#e de#alii" +ra6ie lim.ezimii a#mosferi*e *are e *ara*#eris#i*' luminii rev'rsa#' de razele soarelui 1n a.us/ Edmond mis#uia din o*5i +r'mada de s#2n*i" *are #re*ea .rin #oa#e *ulorile *re.us*ulare" de la rozul viu .2n' la albas#rul 1n*5is4 din *2nd 1n *2nd 1i n'.'deau 1n fa6' valuri de *'ldur'4 frun#ea i se 1m.ur.ura" un nor .ur.uriu #re*ea .e dinain#ea o*5ilor s'i/ $i*i*2nd un 9u*'#or a *'rui 1n#rea+' avere es#e 1n 9o*" n%a avu#" la o a%run*'#ur' de zaruri" nelini-#ile .e *are Edmond le resim6ea 1n .aroxis% mele s.eran6ei/ ?eni noa.#ea4 la ze*e seara abordar'4 (,2n'ra%Amelia( era .rima la 1n#2lnire/ n *iuda .u#erii sale obi-nui#e de s#'.2nire" Dan#<s nu se mai .u#u 1nfr2na8 s'ri *el din#2i .e 6'rm4 da*' ar fi *u#eza# *a Cru#us" ar fi s'ru#a# .'m2n#ul/ Era noa.#e 1n#une*oas'4 dar" la *easurile 11" luna se ridi*' din mi9lo% *ul m'rii" ar+in#2ndu%i fie*are #res'rire4 a.oi razele ei" .e m'sur' *e se 1n'l6ar'" 1n*e.ur' s' zburde 1n *as*ade albe de lumin' .e s#2n*ile 1n+r'% m'di#e ale a*es#ui al# 0elion/ Insula era *unos*u#' de e*5i.a9ul (,inerei%Amelia(8 era unul din .o% .asurile ei obi-nui#e/ Dan#<s o re*unos*use ori de *2#e ori *'l'#orise 1n Levan#" dar nu des*insese ni*ioda#' a*olo/ l *er*e#' .e 3a*o.o/ ;nde .e#re*em noa.#ea= 1n#reb' el/ 0'i" .e bordul *orabiei" r's.unse marinarul/ $u ne%am sim6i mai bine 1n +ro#e= n *are +ro#e= n +ro#ele insulei/ $u *unos* ni*i o +ro#'" s.use 3a*o.o/ O sudoare re*e #re*u .e frun#ea lui Dan#<s/ $u exis#' ni*i o +ro#' la Mon#e%7ris#o= 1n#reb' el/ $u/ Dan#<s r'mase o *li.' ame6i#4 a.oi se +2ndi *'" .oa#e" +ro#ele au fos# a*o.eri#e 1n urma *ine -#ie *'rui a**iden#" sau *5iar as#u.a#e .en#ru mai mul#' si+uran6'" de *ardinalul S.ada/ n *azul a*es#a se im.unea +'sirea des*5iz'#urii .ierdu#e/ Era de .risos s%o *au#e noa.#ea/ Dan#<s am2n' de*i inves#i+a6ia .en#ru a doua zi/ De al#min#eri" un semnal arbora# la o 9um'#a#e de le+5e .e mare" -i *'ruia (,2n'ra%Amelia( 1i r's.unse 1nda#' .rin#r%un al# semnal" ar'#' *' sosise momen#ul s' se a.u*e de lu*ru/ ?asul 1n#2rzia#" lini-#i# de semnalul *are urma s' indi*e ul#imului so% si# *' se .oa#e a.ro.ia *u #oa#' si+uran6a" a.'ru 1n *ur2nd" alb -i #'*u# *a o fan#om'" arun*2nd an*ora la vreo dou'ze*i me#ri de 6'rm/ ,rans.or#ul 1n*e.u imedia#/ Dan#<s se +2ndea" lu*r2nd" la uralele de bu*urie .e *are un sin+ur *uv2n# ar .u#ea s' le s#2rneas*' .rin#re oameni" da*' ar fi ros#i# *u +las #are +2ndul *e r'suna 1n*e# 1n ure*5ea -i 1n inima lui/ Dar" de.ar#e de a des#'inui minuna#ul se*re#" el se #emea s' nu fi s.us .rea mul# -i s' nu fi #rezi# b'nuieli .rin umble#u%i de *olo .2n' *olo" .rin 1n#reb'rile re.e#a#e" .rin observa6iile am'nun6i#e -i .rin .reo*u.area%i *on#inu'/ Din feri*ire"

*el .u6in .en#ru 1m.re9urarea de fa6'" un #re*u# dureros r'sfr2n+ea .e fi+ura sa o #ris#e6e de ne+r'i#" iar lu*irile de voio-ie 1n#rev'zu#e sub a*es# nor nu erau" la dre.# vorbind" de*2# ful+er'ri/ $imeni nu b'nuia .rin urmare nimi*" iar *2nd a doua zi" lu2nd o .u-% *'" .lumb -i .ulbere" Dan#<s manifes#' dorin6a de a se du*e s' u*id' una din numeroasele *a.re s'lba#i*e *are erau v'zu#e s'rind din s#2n*' 1n s#2n*'" .limbarea lui nu fu .us' de*2# .e seama .asiunii .en#ru v2n'#oare sau a dorin6ei de sin+ur'#a#e/ $umai 3a*o.o s#'rui s'%l urmeze/ Dan#<s nu vru s' se 1m.o#riveas*'" #em2ndu%se *' as#fel va #rezi oare*ari b'nuieli/ Dar abia f'*u un sfer# de le+5e -i" +'sind .rile9ul de a #ra+e -i de a u*ide un ied" 1l #rimise .e 3a*o.o *u v2na#ul la #ovar'-ii s'i" invi#2ndu%i s'%l fri+' -i s'%l anun6e .rin#r%un fo* de .u-*'" .en#ru a veni s'%-i m'n2n*e .or6ia" *2nd iedul va fi fri.#4 *2#eva fru*#e us*a#e -i o s#i*l' de vin de Mon#e 0ul*iano aveau s' *om.le#eze os.'6ul/ Dan#<s 1-i *on#inu' drumul" 1n#or*2nd *a.ul din *2nd 1n *2nd/ A9unse .e v2rful unei s#2n*i -i v'zu" la o mie de .i*ioare sub el" .e #ovar'-ii la *are 3a*o.o a9unse -i *are se 1ndele#ni*eau" 5arni*i" *u .re+'#irile .en#ru de9unul s.ori#" +ra6ie is*usin6ei lui Edmond" *u un lu*ru de seam'/ Edmond 1i .rivi o *li.' *u z2mbe#ul bl2nd -i #ris# al omului su.erior/ 0es#e dou' *easuri" s.use el" oamenii a*e-#ia au s' .le*e" 1mbo+'6i6i *u !@ de .ia-#ri" .en#ru a se du*e s' *2-#i+e" ris*2ndu%-i via6a" al6i !@4 vor reveni a.oi" av2nd B@@ de lire" -i vor risi.i *omoara 1n *ine -#ie *e ora-" *u m2ndria sul#anilor -i *u 1n*rederea nababilor/ As#'zi" +ra6ie s.eran6ei" dis.re6uies* bo+'6ia lor" *are mi se .are *ea mai .rofund' mizerie4 m2ine" .oa#e" dezam'+i#" voi fi nevoi# s' .rives* mizeria a*eas#a .rofund' *a .e feri*irea su.rem'/ O" nu" ex*lam' Edmond" as#a nu se va 1n#2m.la4 savan#ul" omul *are nu +re-e-#e" )aria" nu se va fi 1n-ela#/ De al#min#eri a- .refera s' mor de*2# s' du* mai de.ar#e o via6' mizer' -i inferioar'/ As#fel Dan#<s" *are a*um #rei luni nu n'zuia de*2# la liber#a#e" nu se mai mul6umea *u liber#a#ea -i n'zuia la bo+'6ie4 vina nu era a lui Dan#<s" *i a lui Dumnezeu *are" limi#2nd .u#erea omului" i%a da# dorin6i infini#e/ n#re #im." .e un drum .ierdu# 1n#re doi .ere6i de s#2n*i" mer+2nd .e o .o#e*' s'.a#' de #oren# -i .e *are" du.' #oa#e .robabili#'6ile" .i*iorul omenes* nu *'l*ase ni*i*2nd" Dan#<s s%a a.ro.ia# de lo*ul unde 1-i 1n*5i.uia *' au exis#a# +ro#ele/ nain#2nd de%a lun+ul 6'rmului m'rii -i examin2nd *u a#en6ie serioas' *ele mai ne1nsemna#e obie*#e de .e ea" i se .'ru *' observ' .e anumi#e s#2n*i ni-#e *res#'#uri f'*u#e de m2na omului/ ?remea *are arun*' asu.ra ori*'rui lu*ru fizi* man#ia ei de mu-*5i" a-a *um arun*' asu.ra lu*rurilor morale man#ia ui#'rii" .'rea *' a res% .e*#a# semnele a*es#ea f'*u#e *u anume re+ulari#a#e 1n s*o.ul .robabil de%a indi*a o *ale4 din lo* 1n lo*" #o#u-i" semnele dis.'reau sub #ufe de mir#" *are 1nfloreau 1n bu*5e#e mari 1n*'r*a#e de flori" sau sub li*5eni .a% razi6i/ Edmond era nevoi# s' dea 1n l'#uri a#un*i" *ren+ile" sau s' ridi*e mu-*5iul" .en#ru a re+'si semnele indi*a#oare *are 1l *'l'uzeau 1n labirin#/ Semnele d'duser'" de al#min#eri" s.eran6e lui Edmond/ De *e nu le%ar fi f'*u# oare *ardinalul" .en#ru *a" 1n *azul unei *a#as#rofe .e *are el n%o .u#use .revedea a-a de *om.le#'" ea s' slu9eas*' de *'l'uz' ne.o#ului= Lo*ul sin+ura#i* de ai*i era" 1n#r%adev'r" a*ela *are *onvenea unui om *e vroia s' 1n+roa.e o *omoar'/ Dar semnele infidele nu a#r'seser' oare 1n *5i. *redin*ios minuna#a ei #ain'= 7u #oa#e a*es#ea" la vreo B@ de .a-i de .or#" lui Edmond" .e *are a**iden#ele de #eren 1l fereau 1n*' de #ovar'-ii s'i" i se .'ru *' *res#'#urile se o.res*4 a#2# numai *' ele nu du*eau la ni*i o +ro#'/ O s#2n*' mare" ro#und'" a-eza#'

.e o #emelie solid'" era sin+ura 6in#' la *are ele .'reau *' du*/ Edmond se +2ndi *'" 1n lo* de a a9un+e la sf2r-i#" nu era .oa#e" dim.o#riv'" de*2# la 1n*e.u#4 se 1n#oarse .rin urmare .e drumul dinain#e/ n vremea as#a *amarazii .re+'#eau de9unul" se du*eau s' ia a.' de la izvor" #rans.or#au .2inea -i fru*#ele .e us*a# -i fri+eau iedul/ Exa*# 1n momen#ul *2nd ei 1l s*o#eau din fri+area im.roviza#'" z'rir' .e Edmond" *are" u-or -i *u#ez'#or *a o *a.r'" s'rea din s#2n*' 1n s#2n*'4 #raser' un fo* de .u-*' .en#ru a%i da semnalul/ ?2n'#orul 1-i s*5imb' numaide*2# dire*6ia -i reveni la ei 1n +oan'/ Dar" 1n momen#ul *2nd #o6i 1l urm'reau *u o*5ii 1n zborul .e *are 1l exe*u#a" so*o#ind *' is*usin6a lui e o #emeri#a#e" Edmond lune*' d2nd .ar*' dre.#a#e #emerilor lor4 1l v'zur' *l'#in2ndu%se .e *reas#a unei s#2n*i s*o62nd un s#ri+'# -i dis.'r2nd/ Se n'.us#ir' *u #o6ii *%o sin+ur' .ornire" *'*i" 1n *iuda su.eriori#'6ii sale" Edmond le era dra+4 *u #oa#e a*es#ea" 3a*o.o a9unse *el din#2i/ l +'si .e Edmond lun+i#" 1ns2n+era# -i a.roa.e f'r' *uno-#in6'4 se ros#o+olise" desi+ur" de la o 1n'l6ime de dou's.reze*e .2n' la *in*is.reze*e .i*ioare/ I se #urnar' 1n +ur' *2#eva .i*'#uri de rom" iar lea*ul *are mai fusese de mul# folosi# .en#ru el" .roduse -i a*um a*ela-i efe*#/ Edmond redes*5ise o*5ii" se #2n+ui de o durere vie la +enun*5i" de o +reu#a#e mare la *a. -i de zv2*niri nesuferi#e 1n -ale/ ?rur' s'%l #rans.or#e .2n' la 6'rm4 dar" *2nd 1l a#inser'" *u #oa#e *' 3a*o.o *ondu*ea o.era6ia" el de*lar' +em2nd *' nu se sim#e 1n s#are s' su.or#e #rans.or#ul/ n6ele+e6i *' lui Dan#<s nu i%a mai ars de m2n*are4 el *eru 1ns' *a #ovar'-ii s'i" *are nu aveau mo#ivele lui de a .os#i" s' se 1na.oieze la lo*ul lor/ De*lar'" 1n#ru*2# 1l .rive-#e" *' nu avea nevoie de*2# de .u6in' odi5n' -i *'" la 1n#oar*erea lui" au s'%l +'seas*' u-ura#/ Marinarii nu se l'sar' .rea mul# ru+a6i4 marinarilor le era foame" aroma iedului a9un+ea .2n' la *i" -i lu.ii de mare nu sun# *2#u-i de .u6in *eremonio-i/ 0es#e un *eas revenir'/ ,o# *e Edmond .u#use fa*e" a fos# s' se #2ras%*' vreo ze*e .a-i .en#ru a se rezema de o s#2n*' *u mu-*5i/ Dar de.ar#e de a se *alma" violen6a durerilor lui Dan#<s s.orise .ar*'/ C'#r2nul .a#ron" nevoi# s' .le*e 1n *ursul dimine6ii" .en#ru a%-i de.une 1n*'r*'#ura la +rani6ele 0iemon#ului -i )ran6ei" 1n#re $isa -i )re9us" s#'rui *a Dan#<s s' 1n*er*e s' se ridi*e/ Dan#<s f'*u sfor6'ri su.raomene-#i" dar de fie*are da#' re*'dea #2n+uindu%se -i 1n+'lbenindu%se/ Are -alele fr2n#e" -o.#i .a#ronul4 n%are a fa*e4 e un #ovar'- bun -i nu #rebuie .'r'si#4 s' *'u#'m s'%l du*em .2n' la *orabie/ Dar Dan#<s de*lar' *' .refer' s' moar' a*olo unde era" de*2# s' 1n% dure durerile *res*2nde .e *are i le%ar .ri*inui *ea mai slab' mi-*are/ )ie *e%o fi" +l'sui .a#ronul" dar nu #rebuie s' se s.un' *' am l'sa# f'r' a9u#or un #ovar'- de is.rav' *a dumnea#a/ $u vom .le*a de*2# desear'/ 0ro.unerea 1i mir' foar#e mul# .e ma#elo6i" *u #oa#e *' ni*i unul nu%l *omb'#u" *i dim.o#riv'/ 0a#ronul era un om/ a-a de ri+id" 1n*2# .en#ru .rima oar' oamenii 1l vedeau *' renun6' la o 1n#re.rindere" sau *' m'*ar z'bove-#e 1n 1m.linirea ei/ De a*eea Dan#<s nu voi s' se fa*' 1n favoarea sa o a-a de +rav' aba#ere de la re+ulile dis*i.linei s#abili#e .e bord/ $u" s.use el .a#ronului" am fos# un ne1ndem2na#i* -i se *uvine s' du* .onosul ne1ndem2n'rii mele/ Las'%mi o mi*' .rovizie de .esme6i" o .u-*'" .ulbere -i +loan6e" *a s' u*id iezi sau m'*ar s' m' a.'r" -i o sa.' *a s'%mi *ons#ruies*" da*' 1n#2rzia6i .rea mul#" un fel de *as'/

Dar ai s' mori de foame" s.use .a#ronul/ 0refer s' mor" r's.unse Edmond" de*2# s' 1ndur durerile +rozave .e *are mi le%ar .ri*inui o sin+ur' mi-*are/ 0a#ronul se 1n#urn' s.re vasul *are se le+'na 1n mi*ul .or#" +ala s' .orneas*' 1n lar+/ 7e vrei s' fa*em" Mal#ezule= +l'sui el/ $u .u#em s' #e .'r'sim -i nu .u#em ni*i s' r'm2nem/ 0le*a6i" .le*a6i> s#ri+' Dan#<s/ O s' li.sim *el .u6in o.# zile" s.use .a#ronul" ba va #rebui s' ne aba#em din drum *a s' #e lu'm/ As*ul#'" +l'sui Dan#<s" da*' 1n dou'%#rei zile 1n#2lni6i vreo *orabie de .es*ari" sau al#fel de *orabie *are vine .rin lo*urile as#ea" .omeni6i%i de mine4 am s' dau dou'ze*i -i *in*i de .ia-#ri" *a s' m' du*' la Livorno/ Da*' nu +'se-#i" 1na.oiaz'%#e/ 0a#ronul *l'#in' din *a./ As*ul#'" .a#roane Calbi" e un mi9lo* s' 1m.'*'m #o#ul" s.use 3a*o% .o4 .le*a6i" -i r'm2n eu *u r'ni#ul s'%l 1n+ri9es*/ Renun6i la .ar#ea #a de *2-#i+" 1l 1n#reb' Edmond" *a s' r'm2i *u mine= Da" s.use 3a*o.o" -i f'r' s'%mi .ar' r'u/ E-#i un fl'*'u de #reab'" 3a*o.o" +l'sui Edmond/ Dumnezeu #e va r's.l'#i .en#ru bun'voin6a #a4 dar 16i mul6umes*" n%am nevoie de nimeni4 o zi sau dou' de odi5n' au s' m' 1n#remeze" -i n'd'9duies* *' voi +'si .rin#re s#2n*ile as#ea nis*ai buruieni bune 1m.o#riva lovi#urilor/ Ai un z2mbe# *iuda# flu#ur' .e buzele lui Dan#<s/ i s#r2nse m2na lui 3a*o.o *u *'ldur'" dar r'mase nezdrun*ina# 1n 5o#'r2rea sa de a fi -i de a r'm2ne sin+ur/ 7on#rabandi-#ii 1l l'sar' .e Edmond 1n .a*e -i se de.'r#ar'" nu f'r' a 1n#oar*e *a.ul de mai mul#e ori" f'*2ndu%i de fie*are da#' semnele unui *'lduros r'mas bun" *'rora Edmond le r's.undea numai *u m2na *a -i *um nu .u#ea s' mi-#e res#ul #ru.ului/ A.oi" du.' *e ei dis.'rur'8 (E *urios" murmur' Dan#<s r2z2nd" *' .rin#re oameni *a a*e-#ia +'% se-#i dovezi de .rie#enie -i a*#e de devo#amen#(/ Se #2r1 a#un*i *u b'+are se seam' .2n' .e *reas#a unei s#2n*i *are%i as*undea .riveli-#ea m'rii -i de a*olo v'zu *um *orabia #ermin' .re+'#irile de .le*are" *um ridi*' an*ora -i *um se lea+'n' +ra6ios" *a un .es*'ru- *e%-i ia zborul" *um .orne-#e/ 0es#e un *eas ea dis.'ru *om.le#4 *el .u6in" din lo*ul unde r'ni#ul r'm'sese" era *u ne.u#in6' s%o vezi/ A#un*i Dan#<s se s*ul' mai s.rin#en -i mai u-or de*2# unul din#re iezii *are zv2*neau .rin#re mir6i -i mas#i*i" .e s#2n*ile s'lba#i*e" lu' .u-*a 1n#r%o m2n'" sa.a 1n#r%al#a -i aler+' la s#2n*a unde se o.reau *res#'#urile .e *are le observase .e s#2n*i/ (Ai a*um" ex*lam' el amin#indu%-i is#oria .es*arului arab" .oves#i#' de )aria" a*um KSesam" des*5ide%#e>L/( QQI? $MERM;RIRE Soarele f'*use *am o #reime din mersul s'u" iar razele de mai" *alde -i 1nvior'#oare" se a-#erneau .es#e s#2n*ile *are -i ele .'reau sensibile *'ldu%rii r's.2ndi#e de el4 mii de +reieri" nev'zu6i .rin ierburi" 62r2iau mono#on -i *on#inuu4 frunzele de mir# -i de m'slin se mi-*au 1nfiora#e" s*o62nd un z+omo# a.roa.e me#ali*4 fie*are .as al lui Edmond" .e

+rani#ul 1n*ins" a%lun+a -o.2rle" *are .'reau smaralde4 zv2*neau de.ar#e" .e .ara.e#ele 1n*lina#e" *a.re s'lba#i*e" *are a#ra+ uneori v2n'#orii8 1n#r%un *uv2n#" insula era lo*ui#'" vie" 1nsufle6i#'" -i #o#u-i Edmond se sim6ea ai*i sin+ur sub m2na lui Dumnezeu/ n*er*a o anume emo6ie asem'n'#oare #emerii4 ne1n*rederea s#2rni#' de lumina zilei" *are ne fa*e s' .resu.unem" *5iar 1n .us#iu" *' o*5ii is*odi#ori sun# des*5i-i asu.ra noas#r'/ Sen#imen#ul a fos# a-a de .u#erni*" 1n*2#" 1n momen#ul *2nd s' se a% .u*e de lu*ru" Edmond se o.ri" l's' 9os sa.a" lu' .u-*a -i se ur*' 1n*' o da#' .e s#2n*a *ea mai 1nal#' a insulei -i" de a*olo" 1-i arun*' de 9ur 1m% .re9ur .rivirea/ Dar" #rebuie s' s.unem" *eea *e 1i a#rase luarea amin#e nu a fos# ni*i 7orsi*a .oe#i*'" ale *'rei *ase .u#ea s' le dis#in+'" ni*i Sardinia a.roa.e ne*unos*u#'" *are vine du.' ea" ni*i insula Elba *u amin#iri +i+an#i*e" ni*i" 1n sf2r-i#" linia im.er*e.#ibil' *are se 1n#indea 1n zare -i *are ar'#a o*5iului is*usi# al marinarului" &enova *ea su.erb' -i Livorno" ora-ul *omer*ial4 nu8 *i *or'bioara *are .le*ase 1n zori" .re*um -i *orabia +enovez' *are .ornise adineauri/ 0rima era .e *ale s' dis.ar' 1n s#r2m#oarea Conifa*io4 *ealal#'" ur% m2nd drumul o.us" mer+ea de%a lun+ul 7orsi*ei" .e *are se .re+'#ea s%o o*oleas*'/ 0riveli-#ea 1l lini-#i .e Edmond/ -i 1n#oarse a#un*i o*5ii asu.ra obie*#elor *are 1l 1n*on9urau mai 1n% dea.roa.e4 se v'zu 1n .un*#ul *el mai ridi*a# al insulei" s#a#uie firav' a imensului .iedes#al4 dedesub#ul lui" ni*i un om4 1n 9urul lui ni*i o bar*'4 nimi*" de*2# marea azurie" *are b'#ea #emelia insulei -i .e *are izbi#ura e#ern' o 1m.odobea *u o broderie de ar+in#/ 7obor1 *u mers re.ede" 1ns' .lin de .ruden6'8 se #emea foar#e mul#" 1n momen#ul a*es#a" de un a**iden# asem'n'#or *elui .e *are%l simulase *u a#2#a is*usin6' -i 1n *5i. a-a de izbu#i#/ 0re*um am s.us" Dan#<s .ornise 1na.oi .e drumul *res#'#urilor 1n% semna#e .e s#2n*i" -i v'zuse *' linia du*ea la un +olf mi*" #'inui# *a o baie de nimf' an#i*'4 +olful era des#ul de lar+ la des*5iz'#ur' -i des#ul de ad2n* 1n *en#ru" .en#ru *a o bar*' mi*' s' .oa#' in#ra -i s' .oa#' r'm2ne as*uns'/ ;rm2nd a#un*i firul indu*6iunilor" firul *are" 1n m2inile aba#elui )aria" *'l'uzise a-a de in+enios min#ea a*es#uia 1n labirin#ul .robabili#'6ilor" 1-i 1n*5i.ui *'" nevroind s' fie v'zu#" *ardinalul S.ada abordase 1n +olf" 1-i #'inuise ai*i mi*ul vas" urmase linia indi*a#' de *res#'#uri -i" la *a%.'#ul liniei" 1-i 1n+ro.ase *omoara/ 0resu.unerea a*eas#a l%a readus .e Dan#<s l2n+' s#2n*a *ir*ular'/ 0e Edmond 1l nelini-#ea -i 1i r's#urna #oa#e ideile un sin+ur lu*ru8 *um de a .u#u# fi ur*a#' s#2n*a a*eas#a" *are *2n#'rea .oa#e *in*i%-ase mii de F+" .e baza unde se odi5nea f'r' 1n#rebuin6area unor for6e *onside%rabile= Deoda#' lui Dan#<s 1i veni 1n +2nd8 (1n lo* s%o ur*e" au *obor2#%o .oa#e/( Ai se ridi*' .e s#2n*'" vr2nd s' *au#e lo*ul unde fusese .rima ei baz'/ ?'zu 1n#r%adev'r" *ur2nd" *' o .an#' u-oar' fusese s*obi#'/ S#2n*a alune*ase .e baz' -i se o.rise 1n lo*ul a*es#a4 o al#' s#2n*'" mare *2# o .ia#r' obi-nui#' de *ons#ru*6ie" 1i servise de .ro.#ea4 .ie#re -i .ie#ri*ele fuseser' .o#rivi#e *u +ri9' .en#ru a #'inui ori*e semn #r'd'#or4 mi*a lu*rare de zid'rie a fos# a*o.eri#' *u lu#" iarba a *res*u#" mu-*5iul s%a 1n#ins" *2#eva semin6e de mir# -i de mas#i* s%au o.ri# a*olo" as#fel *' b'#r2na s#2n*' .'rea *on#o.i#' a*um *u solul/ Dan#<s ridi*' *u b'+are de seam' .'m2n#ul -i re*unos*u" sau i se

.'ru *' re*unoa-#e" in+enioasa s#ra#a+em'/ Se a.u*' s' loveas*' *u sa.a .ere#ele in#ermediar *imen#a# de #im./ Du.' o mun*' de ze*e minu#e" .ere#ele *ed' -i o +aur' 1n *are .u#eai b'+a bra6ul fu des*5is'/ Dan#<s re#ez' m'slinul *el mai .u#erni* .e *are 1l +'si" 1l *ur'6i de *ren+i" 1l in#roduse 1n +aur' -i f'*u din el o .2r+5ie/ Dar s#2n*a era .rea +rea -i .ro.#i#' .rea solid de s#2n*a inferioar' .en#ru *' o .u#ere omeneas*'" *5iar de ar fi fos# .u#erea lui Der*ule" s%o .oa#' *lin#i/ Dan#<s *u+e#' a#un*i *' #rebuia a#a*a#' 1ns'-i .ro.#eaua/ Dar *um= Dan#<s 1-i arun*' .rivirea 1m.re9ur" a-a *um fa* oamenii *are se afl' 1n 1n*ur*'#ur'" -i se o.ri asu.ra unui *orn de oaie s'lba#i*'" .lin *u .ulbere" l'sa# de .rie#enul s'u 3a*o.o/ M2mbi8 n's*o*irea infernal' 1i va fa*e servi*iul/ Dan#<s s'.' *u a9u#orul sa.ei 1n#re s#2n*a su.erioar' -i a*eea .e *are ea era .us'" o +alerie de min'" a-a *um fa* .ionierii *2nd vor s' *ru6e bra%6ului omenes* o os#eneal' .rea mare" a.oi o 1ndo.' *u .ulbere4 .e urm'" des#r'm2ndu%-i ba#is#a -i r'su*ind%o 1n .raful de .u-*'" f'*u din ea o fe-#il'/ Du.' *e d'du fo* fe-#ilei" Dan#<s se de.'r#'/ Ex.lozia nu 1n#2rzie8 s#2n*a su.erioar' fu ridi*a#' 1n#r%o *li.' de in*al*ulabila for6'" s#2n*a inferioar' zbur' 1n 6'nd'ri4 .rin mi*a des*5iz'#ur' f'*u#' mai dinain#e de Dan#<s 62-ni o .uzderie de inse*#e 1ns.'im2n#a#e" iar o -o.2rl' enorm' .azni*ul mis#eriosului drum se ros#o+oli .e volu#ele ei alb's#rii" -i dis.'ru/ Dan#<s se a.ro.ie8 li.si#' de reazem" s#2n*a su.erioar' 1n*lina s.re abis4 is*usi#ul *er*e#'#or 1i f'*u o*olul" alese lo*ul *el mai -ubred" .ro.#i .2r+5ia 1n#r%o mu*5ie -i" asemeni lui Sisif" se 1n*ord' *u #oa#' .u#erea 1n s#2n*'/ S#2n*a" zdrun*ina#' de z+udui#ur'" se *l'#in'4 Dan#<s 1-i s.ori sfor6'rile8 .'rea unul din#re ,i#anii *are dezr'd'*inau mun6ii" .en#ru a se r'zboi *u mai%marele zeilor/ n sf2r-i#" s#2n*a *ed'" se ros#o+oli" se .r'bu-i -i dis.'ru 1n+5i6i#' de mare/ Ea l'sa des*o.eri# un lo* *ir*ular -i ar'#a o veri+' de fier .e*e#lui#' 1n mi9lo*ul unei les.ezi .'#ra#e/ Dan#<s s*oase un s#ri+'# de bu*urie -i de uimire8 ni*ioda#' un mai m're6 rezul#a# nu 1n*ununase o .rim' 1n*er*are/ ?ru s' *on#inue4 .i*ioarele 1i #remurau 1ns' a-a de #are" inima 1i b'#ea 1ns' a-a de violen#" un nor a-a de arz'#or #re*ea .e dinain#ea o*5ilor s'i 1n*2# fu nevoi# s' se o.reas*'/ Momen#ul de -ov'ire avu dura#a ful+erului/ Edmond b'+' .2r+5ia 1n veri+'" o s'l#' *u vi+oare -i les.edea se des*5ise dezv'luind .an#a abru.#' a unei s*'ri *are se afunda 1n umbra unei +ro#e din *e 1n *e mai 1n#une*oase/ Al#*ineva s%ar fi n'.us#i#" ar fi s*os ex*lama6ii de bu*urie4 Dan#<s se o.ri" se 1n+'lbeni" se 1ndoi/ (Daide" s' fim b'rba6i> 1-i s.use el/ De.rin-i *u 1m.o#rivirile" s' nu ne l's'm ab'#u6i de o de*e.6ie4 al#min#eri 1nseamn' *' am suferi# de+eaba/ Inima se fr2n+e *2nd" du.' *e a fos# dila#a#' .es#e m'sur'" de s.eran6a *u res.ira6ie *'ldu6'" rein#r' -i se 1n*5ide 1n reali#a#ea re*e/ )aria a visa#4 *ardinalul S.ada n%a 1n+ro.a# nimi* 1n +ro#a a*eas#a" .oa#e *' n%a veni# ni*ioda#' ai*i" sau da*' a veni# 7ezar Cor+ia" aven#urierul is#e6" .o#lo+arul neobosi# -i sumbru" a veni# du.' el" i%a des*o.eri# urma" s%a 6inu# du.' a*elea-i semne *a mine" a ridi*a# .ia#ra

*a mine -i" *obor2nd 1nain#ea mea" nu mi%a mai l'sa# nimi*/( S#'#u un momen# nemi-*a#" .e +2nduri" *u o*5ii fixa6i asu.ra des*5iz'#urii sumbre/ (A*um 1ns'" *2nd nu mai *on#ez .e nimi*" *2nd mi%am s.us *' ar fi o nebunie s' .'s#rez vreo s.eran6'" urmarea aven#urii e .en#ru mine o sim.l' *5es#iune de *uriozi#a#e/( Ai r'mase mai de.ar#e" nemi-*a#" medi#2nd/ (Da" da" e o aven#ur' s'%6i +'se-#i lo*ul 1n via6a de umbr' -i lumin' a bandi#ului re+al" 1n 6es'#ura evenimen#elor *iuda#e *are *om.un *anavaua b'l6a#' a exis#en6ei sale4 desi+ur *' 1n#2m.larea a*eas#a de .oves#e s%a 1nl'n6ui# *u al#ele4 da" Cor+ia a veni# 1n#r%o noa.#e ai*i" *%o f'*lie 1n#r%o m2n'" *u o s.ad' 1n#r%al#a" 1n #im. *e" la dou'ze*i de .a-i de el" .oa#e *' la .oalele s#2n*ii" s#'#eau .osomor26i -i amenin6'#ori doi zbiri is*odind .'m2n#ul" aerul -i marea" .e *2nd s#'.2nul lor in#ra" asemenea mie" s*u#ur2nd bezna *u bra6ul s'u .u#erni* 1nv'.'ia#/ (Da4 dar *e o fi f'*u# 7ezar *u zbirii *'rora le%a 1m.'r#'-i# se*re#ul= se 1n#reba Dan#<s/ 7eea *e s%a f'*u#" 1-i r's.unse el z2mbind" *u *io*lii lui Alari*" *are au fos# 1nmorm2n#a6i dim.reun' *u 1n+ro.a#ul/ 7u #oa#e a*es#ea" da*' a veni#" *on#inu' Dan#<s" a des*o.eri# -i a lua# *omoara4 Cor+ia" omul *are *om.ara I#alia *u o an+5inare -i *are o m2n*a foaie *u foaie" *uno-#ea .rea bine 1n#rebuin6area #im.ului .en#ru a%-i .ierde vremea *u a-ezarea la lo* a s#2n*ii/ S' *obor2m/( 7obor1 a#un*i" *u z2mbe#ul 1ndoielii .e buze" murmur2nd a*es# ul#im *uv2n# al 1n6ele.*iunii umane8 (0oa#e///( Dar" 1n lo*ul beznei .e *are se a-#e.#ase s%o +'seas*'" 1n lo*ul unei a#mosfere o.a*e -i vi*ia#e" Dan#<s nu v'zu de*2# o li*'rire u-oar' des*om.us' 1n lumina alb's#rie4 aerul -i lumina se s#re*urau nu numai .rin des*5iz'#ura *are fusese f'*u#'" *i -i .rin z+2rie#urile s#2n*ilor nev'zu#e de afar'" -i .rin#re *are se z'rea azurul *erului" unde se 9u*au *ren+ile #remur'#oare ale s#e9arilor verzi -i li+amen#ele s.inoase" a+'6'#oare" ale s*aie%6ilor/ Du.' *2#eva *li.e de -edere 1n +ro#a a *'rei a#mosfer' mai mul# *'l%du6' de*2# 9ilav'" mai mul# 1nmiresma#' de*2# fad'" era .en#ru #em.era#ura insulei *eea *e li*'rirea albas#r' era .en#ru soare" .rivirea lui Dan#<s" obi-nui#'" .re*um am s.us" *u 1n#uneri*ul" .u#u s' is*odeas*' *ele mai 1nde.'r#a#e un+5ere ale *avernei .e-#era era de +rani#" iar .ere6ii ei s*2n#eiau *a ni-#e diaman#e/ (Ia#'" 1-i s.use Edmond z2mbind" *omorile .e *are de bun' seam' le%a l'sa# *ardinalul4 iar bunul aba#e" v'z2nd 1n vis .ere6ii s*2n#eie#ori" -i%a alimen#a# s.eran6ele%i bo+a#e/( Dar Dan#<s 1-i reamin#i *uvin#ele #es#amen#ului" .e *are 1l -#ia .e di% nafar'8 (n un+5erul *el mai 1nde.'r#a# al *elei de a doua des*5iz'#uri///( Dan#<s .'#runsese numai 1n .rima +ro#'4 #rebuia s' *au#e a*um in% #rarea *elei de a doua/ Dan#<s se orien#'8 a doua +ro#' se afunda" desi+ur" 1n in#eriorul insulei4 examin' mu*5iile .ie#relor -i izbi 1n#r%unul din .ere6ii *are i se .'ru *' e a*ela al des*5iz'#urii" mas*a#'" desi+ur" .en#ru mai mul#' si+uran6'/ Sa.a r'sun' o *li.' s*o62nd din s#2n*' un sune# ma#" a *'rui #'rie 1mbrobon' de sudoare frun#ea lui Dan#<s4 1n sf2r-i#" minerului s#'rui#or i se .'ru *' o .or6iune din .ere#ele de +rani# r's.undea *u un e*ou mai surd -i mai .rofund a.elului4 1-i a.ro.ie .rivirea arz'#oare de .ere#e -i re%*unos*u" *u sim6ul 1n*ar*era#ului" *eea *e al#ul .oa#e n%ar fi re*unos*u#8 *' a*olo e o des*5iz'#ur'/

,o#u-i" .en#ru a nu fa*e o #reab' inu#il'" Dan#<s" *are *a -i 7ezar Cor+ia s#udiase valoarea #im.ului" is*odi *eilal6i .ere6i *u sa.a" *er*e#' solul *u .a#ul .u-#ii" desf'*u nisi.ul 1n lo*urile sus.e*#e -i" ne+'sind nimi*" nere*unos*2nd nimi*" reveni la .or6iunea de .ere#e *are s*o#ea sune#ul m2n+2ie#or/ Izbi din nou" *u mai mul#' .u#ere/ ?'zu a#un*i *eva *iuda#8 *'" sub lovi#urile ins#rumen#ului" un fel de #en*uial'" asem'n'#oare a*eleia a.li*a#' .e .ere6i .en#ru zu+r'virea fres*elor" se ridi*a -i *'dea *a ni-#e solzi" dezv'luind o .ia#r' alburie -i moale *um sun# .ie#rele obi-nui#e de *ons#ru*6ie/ Des*5iz'#ura s#2n*ii fusese as#u.a#' *u .ie#re de al#' na#ur'" a.oi .es#e .ie#re fusese 1n#ins s#ra#ul de #en*uial'4 .e urm'" .e #en*uial'" au fos# imi#a#e *uloarea -i *ris#alinul +rani#ului/ Dan#<s izbi a#un*i *u *a.'#ul as*u6i# al sa.ei *are in#r' .u6in 1n .ere#ele%u-'/ nsemna *' ai*i #rebuie s' *au#e/ 0rin#r%un mis#er *iuda# al 1n#o*mirii omene-#i" *u *2# dovezile *' )aria nu se 1n-elase 1l asi+urau .e Dan#<s .rin 1n+r'm'direa lor" *u a#2# inima lui -ov'ielni*' se l'sa s#'.2ni#' de 1ndoial' -i" a.roa.e" de des*ura9are8 ex.erien6a nou'" *are ar fi #rebui# s'%i dea o for6' nou'" 1i slei -i for6a .e *are o mai avea8 sa.a *obor1" lune*2nd a.roa.e din m2inile lui4 o .use .e .'m2n#" 1-i -#erse frun#ea -i ur*' s.re lumin' sub .re#ex#ul *' vrea s' vad' da*' nu 1l s.ioneaz' *ineva" dar" 1n reali#a#e" .en#ru *' avea nevoie de aer" .en#ru *' sim6ea *' e +a#a s' le-ine/ Insula era .us#ie" iar soarele 1n asfin6i# .'rea *%o a*o.er' *u o*5iul lui de fo*4 de.ar#e" b'r*i mi*i de .es*ari 1-i desf'*eau ari.ile .e marea albas#r' *a safirul/ Dan#<s nu m2n*ase 1n*' nimi*8 dar m2n*area ar fi 6inu# .rea mul# 1n#r%un as#fel de momen#4 #rase o 1n+5i6i#ur' de rom -i se 1na.oie 1n +ro#'" *u inima 1n#'ri#'/ Sa.a *are i se .'ruse a-a de +rea" devenise a*um u-oar'4 o ridi*' de .ar*' ar fi fos# un ful+ -i se a.u*' din nou" vi+uros de lu*ru/ 7ons#a#'" du.' *2#eva lovi#uri" *' .ie#rele nu erau zidi#e" *i .use nu% mai unele .es#e al#ele -i a*o.eri#e *u #en*uiala des.re *are am .omeni#4 v2r1 1n#r%una din *r'.'#uri v2rful sa.ei" a.'s' .e *oad' -i v'zu *u bu*urie *' .ia#ra *ade la .i*ioarele sale/ Din momen#ul a*ela Dan#<s nu mai avu de*2# s' #ra+' fie*are .ia#r' *u *ol6ul de fier al sa.ei" -i fie*are .ia#r' *'zu al'#uri de *ea din#2i/ Dan#<s ar fi .u#u# s' in#re de la .rima des*5iz'#ur'4 1n#2rziind 1ns' *u *2#eva *li.e" 1nsemna *' am2na *er#i#udinea" a+'62ndu%se de s.eran6'/ n sf2r-i#" du.' o nou' ezi#are de%o *li.'" Dan#<s #re*u din .rima +ro#' 1n a doua/ A doua +ro#' era mai s*und'" mai 1n#une*oas' -i mai 1nfri*o-'#oare de*2# 1n#2ia4 aerul" *are nu .'#rundea ai*i de*2# .rin des*5iz'#ura f'*u#' 1n momen#ul a*ela" avea mirosul vi*ia#" .e *are Dan#<s se mirase *' nu l%a +'si# 1n .rima/ Dan#<s l's' aerului de afar' #im.ul s' 1nvioreze a#mosfera moar#' -i in#r'/ La s#2n+a des*5iz'#urii era un un+5i .rofund -i 1n#une*os/ Dar am s.us *'" .en#ru o*5iul lui Dan#<s" 1n#uneri*ul nu exis#a/ Is*odi *u .rivirile a doua +ro#'8 era +oal' *a -i 1n#2ia/ 7omoara" da*' exis#a" fusese 1n+ro.a#' 1n un+5erul 1n#une*os/ Ora 1n*ord'rii sosise4 Dan#<s *are se afla 1n#re bu*uria su.rem' -i dezn'de9dea su.rem'" nu mai avea de f'*u# al#*eva de*2# s' sa.e dou' .i*ioare de .'m2n#/

nain#' s.re un+5er -i" *u.rins .ar*' de o 5o#'r2re subi#'" a#a*' solul *u 1ndr'zneal'/ Du.' a *in*ea sau a -asea lovi#ur' de sa.'" fierul r'sun' .e fier/ $i*i*2nd un #o*sin funebru" ni*i*2nd un +las 1nfiora# nu .roduse un a#are efe*# asu.ra *elui *are 1l auzi/ 7er*e#' al'#uri de lo*ul unde mai *er*e#ase -i 1n#2lni a*eea-i rezis#en6'" dar nu a*ela-i sune#/ E un *uf'r de lemn 1n*er*ui# *u fier" 1-i s.use el/ n momen#ul a*ela o umbr' fu+ar' #re*u" a*o.erind lumina/ Dan#<s d'du drumul sa.ei" a.u*' .u-*a" ie-i .rin des*5iz'#ur' -i se n'.us#i s.re lumin'/ O *a.r' s'lba#i*' s'rise .e deasu.ra .rimei in#r'ri a +ro#ei -i rodea iarba la *26iva .a-i/ 0rile9ul de a%-i asi+ura *ina era bun" dar Dan#<s se #emea *a nu *umva de#un'#ura .u-#ii s' a#ra+' .e *ineva/ 75ibzui un momen#" re#ez' un arbore *u r'-in'" 1l a.rinse la fo*ul 1n*' fume+2nd unde *on#rabandi-#ii 1-i fri.seser' de9unul -i se 1na.oie *u #or6a/ $u voia s' .iard' ni*i un am'nun# din *ele *e va vedea/ A.ro.ie #or6a de +aura inform'" ne#ermina#' -i v'zu *' nu se 1n-elase8 lovi#urile lui izbir' r2nd .e r2nd 1n fier -i 1n lemn/ nfi.se #or6a 1n .'m2n# -i se a.u*' iar'-i de lu*ru/ 72# ai *li.i" un lo* de #rei .i*ioare lun+ime .e dou' l'6ime fu s'.a#" -i Dan#<s .u#u s' re*unoas*' a#un*i un *uf'r de s#e9ar" 1n*er*ui# *u fier *izela#/ n mi9lo*ul *a.a*ului s*2n#eiau" .e o .la*' de ar+in# .e *are .'m2n#ul n%o .u#use v'#'ma" armele familiei S.ada" adi*' o s.ad' 1nfi.#' 1n#r%o .a9ur' oval'" a-a *um sun# .a9urele i#aliene" av2nd deasu.ra o .'l'rie de *ardinal/ Dan#<s le re*unos*u u-or8 aba#ele )aria i le desenase de a#2#ea ori/ $u mai 1n*'.ea 1ndoial'8 *omoara era ai*i/ $u fuseser' lua#e a#2#ea m'suri de .revedere .en#ru a se .une 1n lo*ul a*es#a un *uf'r +ol> 72# ai *li.i" .'m2n#ul din 9urul *uf'rului fu s*os -i Dan#<s v'zu a.'% r2nd" r2nd .e r2nd" broas*a de la mi9lo* 1n#re dou' balamale -i m2nerele .ere6ilor la#erali4 #o#ul era *izela# a-a *um se *izela .e vremea a*eea *2nd ar#a f'*ea *a me#alele *ele mai de r2nd s' devin' .re6ioase/ Dan#<s lu' *uf'rul de m2nere -i 1n*er*' s'%l sal#e8 *u ne.u#in6'/ Dan#<s 1n*er*' s'%l des*5id'8 broas*a -i balamalele erau 1n*5ise4 *redin*io-ii .azni*i nu vroiau .ar*' s'%-i dea *omoara/ Dan#<s in#roduse .ar#ea #'ioas' a sa.ei 1n#re *a.a* -i *uf'r" a.'s' .e *oada sa.ei -i *a.a*ul" du.' *e s*r2-ni" s'ri din lo*/ O des*5iz'#ur' lar+' f'*u inu#ile fier'riile *are *'zur' la r2ndu%le" s#r2n+2nd 1n*' 1n un+5iile lor s*2ndurile v'#'ma#e4 *uf'rul fu des*5is/ O febr' ame6i#oare .use s#'.2nire .e Dan#<s4 lu' .u-*a" o 1n*'r*' -i o a-ez' al'#uri/ n*5ise mai 1n#2i o*5ii" a-a *um fa* *o.iii .en#ru a z'ri" 1n noa.#ea s*2n#eie#oare a ima+ina6iei lor" s#ele mai mul#e de*2# .o# num'ra .e un *er lumina# 1n*'" .e urm' 1i des*5ise -i r'mase 1nm'rmuri#/ ,rei des.'r6i#uri s*indau *uf'rul/ n .rimul s*2n#eiau #aleri de aur *u reflexe ro-ia#i*e/ n a doua" lin+ouri nes#run9i#e" a-eza#e 1n ordine" dar *are nu aveau de*2# +reu#a#ea -i valoarea aurului/ n sf2r-i#" 1n a #reia" .e 9um'#a#e .lin'" Edmond v2n#ur' *u m2na diaman#ele" rubinele" .erlele *are *as*ad' s#r'lu*i#oare s*o#eau" *'z2nd unele .es#e al#ele" z+omo#ul +rindinei 1n feres#re/ Du.' *e a#inse" .i.'i" du.' *e 1-i 1nfund' m2inile 1nfiora#e 1n aur -i 1n nes#ema#e" Edmond se ridi*' -i .orni .rin *averne *u exal#area

#remur2nd' a omului +a#a s'%-i .iard' min#ea/ S'ri .e o s#2n*'" de unde .u#ea s' des*o.ere marea" -i nu z'ri nimi*/ Era sin+ur" absolu# sin+ur" *u bo+'6iile%i in*al*ulabile" ex#raordinare" fabuloase" *are 1i a.ar6ineau8 dar visa" ori era #reaz= Avea un vis fu+ar sau s#r2n+ea 1n bra6e o reali#a#e= Sim6ea nevoia s'%-i revad' aurul -i #o#u-i 1-i d'dea seama *'" 1n mo% men#ul a*es#a" nu ar avea #'ria s' su.or#e vederea lui/ -i .use o *li.' m2inile .e *re-#e#ul *a.ului" *a .en#ru a 1m.iedi*a 9ude*a#a s' fu+'4 a.oi se n'.us#i .rin insul'" f'r' s' urmeze un drum" *'*i nu sun# drumuri 1n insula Mon#e%7ris#o" *i o anume linie" iz+onind *a.rele s'lba#i*e -i 1nfri*o-2nd .'s'rile m'rii *u s#ri+'#ele -i *u +es#i*ul'rile sale/ 0e urm' reveni .e un drum o*oli#" 1ndoindu%se 1n*'" n'.us#indu%se din .rima +ro#' 1n a doua -i re+'sindu%se 1n fa6a minei de aur -i diaman#e/ De dala a*eas#a" *'zu 1n +enun*5i" a.'s2ndu%-i *u m2inile *onvulsive inima zv2*ni#oare -i murmur2nd o ru+'*iune" .e *are numai Dumnezeu o .u#ea 1n6ele+e/ Se sim6i 1n *ur2nd mai *alm -i mai feri*i#" *'*i abia din *easul a*es#a 1n*e.ea s' *read' 1n feri*irea sa/ Se a.u*' a#un*i s'%-i *al*uleze averea8 erau o mie de lin+ouri de aur a *2#e dou' sau #rei livre fie*are4 f'*u a.oi un #ean* de dou'ze*i -i *in*i de mii de #aleri aur" .u#2nd s' valoreze fie*are o.#ze*i de fran*i 1n moneda noas#r' a*#ual'" av2nd #o6i efi+ia .a.ei Alexandru al ?I%lea -i a .re*ede sorilor lui" -i *ons#a#' *' des.'r6i#ura nu era de*2# .e 9um'#a#e +oli#'4 m'sur'" 1n sf2r-i#" de ze*e ori *a.a*i#a#ea ambelor sale m2ini 1n .erle" .ie#r'rii" diaman#e" din#re *are mul#e mon#a#e de *ei mai buni bi9u#ieri ai e.o*ii" .rezen#au o valoare de exe*u6ie remar*abil'" *5iar al'#uri de valoarea lor in#rinse*'/ Dan#<s v'zu *' lumina s*ade -i *' se s#in+e .u6in *2#e .u6in4 se #emu s' nu fie sur.rins 1n *avern' -i ie-i *u .u-*a 1n m2n'/ O bu*a#' de .esme# -i *2#eva 1n+5i6i#uri de vin formar' *ina sa/ A-ez' a.oi .ia#ra la lo*" se *ul*' deasu.ra -i dormi numai *2#eva *easuri" a*o.erind in#rarea +ro#ei *u #ru.ul s'u/ $oa.#ea a*eas#a a fos#" 1n a*ela-i #im." una din a*ele no.6i deli*ioase -i *um.li#e" .e *are omul *u ful+er'#oare emo6ii le mai #r'ise de dou' sau #rei ori .2n' a#un*i/ QQ? $E7;$OS7;,;L ?eni ziua/ Dan#<s o a-#e.#a de mul# *u o*5ii des*5i-i/ La .rimele ei raze se s*ul'" se ur*'" a-a *um f'*use 1n a9un" .e *ea mai 1nal#' s#2n*' a insulei" *a s' ex.loreze 1m.re9urimile4 *a -i 1n a9un #o#ul era .us#iu/ Edmond *obor1" ridi*' .ia#ra" 1-i um.lu buzunarele *u nes#ema#e" a% -ez' la lo* *2# .u#u mai bine s*2ndurile" fier'riile *uf'rului" 1l a*o.eri *u .'m2n#" b'#'#ori .'m2n#ul" arun*' .e deasu.ra nisi." .en#ru *a lo*ul r's*oli# de *ur2nd s' semene *u res#ul solului4 ie-i din +ro#'" .use les.edea *um fusese mai 1nain#e" +r'm'di .es#e les.ede .ie#rele de diferi#e m'rimi" in#roduse .'m2n# 1n in#ervale" 1nfi.se 1n in#ervale mir# -i b'l'rii" s#ro.i noile .lan#a6ii .en#ru *a ele s' .ar' ve*5i" -#erse urmele .a-ilor s'i din .rea9ma lo*ului -i a-#e.#' *u neas#2m.'r 1n#oar*erea #ovar'-ilor/ $u mai era vorba a*um s'%-i #rea*' #im.ul .rivind aurul" diaman#ele -i s' r'm2n' la Mon#e%7ris#o *a un balaur *e .'ze-#e inu#ile *omori/ ,rebuia s' se 1n#oar*' a*um 1n via6'" .rin#re oameni" -i s' ia 1n so*ie#a#e ran+ul" influen6a" .u#erea .e *are le d' 1n lume bo+'6ia"

.rima -i *ea mai mare din#re .u#erile de *are *rea#ura omeneas*' .oale dis.une/ 7on#rabandi-#ii revenir' 1n a -asea zi/ Dan#<s re*unos*u de de.ar#e forma -i mersul (,inerei%Amelia(/ Se #2r1 .2n' 1n .or# *a 05ilo*#e# r'ni#" iar *2nd #ovar'-ii s'i abordar'" el le anun6' #2n+uindu%se" 1n*' o 1mbun'#'6ire sensibil'4 la r2ndul s'u as*ul#' is#orisirea aven#urierilor/ Es#e dre.#" izbu#iser'4 dar abia de.useser' 1n*'r*'#ura" *' fuseser' 1n-#iin6a6i *' un bri* afla# 1n su.rave+5ere" la ,oulon" ie-ise din .or# -i se 1ndre.#a s.re ei/ )u+iser' a#un*i *a ful+erul" re+re#2nd *' Dan#<s" *are -#ia s' dea o vi#ez' a-a de mare vasului" nu se afla *u d2n-ii" *a s'%l *ondu*'/ n#r%adev'r" z'riser' *ur2nd vasul urm'ri#or4 dar" a9u#a6i de noa.#e -i o*olind *a.ul 7orsi*ei" s*'.aser'/ 0e s*ur#" *'l'#oria nu fusese rea4 -i #o6i" 1n s.e*ial 3a*o.o" re+re#au *' Dan#<s li.sise .en#ru a avea .ar#ea sa la benefi*ii" .ar#e *are se ur*a la !@ de .ia-#ri/ Edmond r'mase nezdrun*ina#4 nu z2mbi m'*ar" auzind 1n-irarea a% van#a9elor din *are s%ar fi 1m.'r#'-i#" .u6ind s' .'r'seas*' insula4 iar .en#ru *a (,2n'ra%Amelia( nu venise la Mon#e%7ris#o de*2# .en#ru el" se 1mbar*' 1n seara a*eea -i 1-i urm' .a#ronul la Livorno/ La Livorno se duse la un evreu -i v2ndu *u *2#e *in*i mii de fran*i" .a#ru din *ele mai mi*i diaman#e ale sale" Evreul ar fi .u#u# s' se informeze *um de avea un ma#elo# a#ari obie*#e4 se feri 1ns'" *'*i *2-#i+a *2#e o mie de fran*i la fie*are/ 7um.'r' a doua zi o bar*' nou%nou6'" .e *are o d'du lui 3a*o.o" a% d'u+2nd darului a*es#a o su#' de .ia-#ri" .en#ru *a omul s' .oa#' an+a9a un e*5i.a94 -i as#a *u *ondi6ia *a 3a*o.o s' mear+' la Marsilia s' se in#e% reseze de un b'#r2n *u numele de Louis Dan#<s" *are lo*uia 1n All:es des Meil5an" .re*um -i de o fa#' *are lo*uia 1n sa#ul 7a#alani -i .e *are o *5ema Mer*:d<s/ A*um i se .'ru lui 3a*o.o *' viseaz'8 Edmond 1i .oves#i *' se f'*use marinar din#r%o .ornire nebuneas*'" deoare*e familia 1i refuza banii ne*esari exis#en6ei" dar *'" a9un+2nd la Livorno" 1n*asase mo-#enirea unui un*5i" *are 1l f'*use uni*ul s'u mo-#eni#or/ Edu*a6ia su.erioar' a lui Dan#<s d'dea .oves#irii o a#are verosimili#a#e" 1n*2# 3a*o.o nu se 1ndoi o *li.' de adev'rul s.uselor fos#ului s'u #ovar'-/ 0e de al#a .ar#e" .en#ru *' an+a9amen#ul lui Edmond .e bordul (,inerei%Amelia( ex.irase" Dan#<s 1-i lu' r'mas bun de la marinarul *are 1n*er*' la 1n*e.u# s'%l re6in'" dar *are" afl2nd *a -i 3a*o.o" de .oves#ea *u mo-#enirea" renun6' la s.eran6a de a 1nfr2n+e 5o#'r2rea fos#ului s'u ma#elo#/ A doua zi 3a*o.o se 1ndre.#a s.re Marsilia4 urma s'%l +'seas*' .e Edmond la Mon#e%7ris#o/ n ziua a*eea" Dan#<s .le*' f'r' s' s.un' unde mer+e" des.'r6indu%se de e*5i.a9ul (,inerei%Amelia(" a*ord2ndu%i o s.lendid' +ra#ifi*a6ie" -i de .a#ron" *u f'+'duiala *' 1n#r%o zi sau al#a 1i va #rimi#e ve-#i/ Dan#<s se duse la &enova/ n momen#ul sosirii sale" se f'*ea .roba unui mi* Va*5#" *omanda# de un en+lez" *are" auzind *' +enovezii sun# *ei mai buni *ons#ru*#ori de .e Medi#erana" vroise s' aib' un Va*5# *ons#rui# la &enova/ En+lezul fixase .re6ul la .a#ruze*i de mii de fran*i8 Dan#<s oferi -aize*i de mii" *u *ondi6ia *a vasul s'%i fie .reda# *5iar 1n ziua a*eea/ En+lezul .le*ase s' fa*' o .limbare .rin Elve6ia" a-#e.#2nd #erminarea vasului/ ;rma s' se 1n#oar*' .es#e #rei s'.#'m2ni sau o lun'4 *ons#ru*#orul se +2ndi *' avea #im.ul s' .un' al#ul .e -an#ier/ Dan#<s 1l duse .e *ons#ru*#or la un

evreu" in#r' *u el 1n odaia din fund" -i evreul num'r' *ons#ru*#orului -aize*i de mii de fran*i/ 7ons#ru*#orul se oferi s'%i al*'#uias*' lui Dan#<s un e*5i.a94 Dan#<s 1i mul6umi 1ns'" s.un2nd *' era obi-nui# s' navi+5eze sin+ur -i *' sin+u% rul lu*ru .e *are 1l dorea era s' se exe*u#e 1n *abin'" la *'.'#2iul .a#ului" un dula. se*re# 1n *are s' fie #rei des.'r6i#uri" de asemeni se*re#e/ D'du m'sura *om.ar#imen#elor" *are fur' exe*u#a#e a doua zi/ 0es#e dou' *easuri" Dan#<s ie-ea din .or#ul &enovei" es*or#a# de .rivirile unei mul6imi de *urio-i" *are vroiau s'%l vad' .e seniorul s.aniol obi-nui# s' navi+5eze sin+ur/ Dan#<s se des*ur*' de minune" *u a9u#orul *2rmei" f'r' s' aib' nevoie s%o .'r'seas*'" im.use vasului #oa#e mi-*'rile voi#e4 vasul .'rea o f'.#ur' in#eli+en#'" +a#a s' se su.un' *elui mai mi* imbold" as#fel *' Dan#<s re*unos*u 1n +2ndu%i *' +enovezii 1-i meri#au re.u#a6ia de *ei mai buni *ons#ru*#ori din lume/ 7urio-ii urm'rir' mi*ul vas din o*5i" .2n' *e 1l .ierdur' din vedere" -i a#un*i 1n*e.ur' dis*u6ii .en#ru a -#i 1n*o#ro mer+e4 unii 1n*linar' .en#ru 7orsi*a" al6ii .en#ru insula Elba" unii se ar'#ar' +a#a s' .un' r'm'-a+ *' mer+e 1n S.ania" al6ii sus6inur' *' 1n Afri*a4 nim'nui nu%i #re*u 1ns' .rin min#e insula Mon#e%7ris#o/ 7u #oa#e a*es#ea Dan#<s mer+ea la Mon#e%7ris#o/ A9unse ai*i 1n amur+ul zilei urm'#oare4 nava era ex*elen#' -i .ar*ur% sese dis#an6a 1n #reize*i -i *in*i de *easuri" Dan#<s re*unos*use .erfe*# forma *oas#ei4 -i" 1n lo* s' abordeze 1n .or#ul obi-nui#" arun*' an*ora 1n mi*ul +olf/ Insula era .us#ie4 .'rea *' nimeni nu s%a mai ab'#u# .e ai*i de la .le*area lui Dan#<s4 se duse la *omoar'4 #o#ul era 1n s#area 1n *are o l'sase/ A doua zi averea imens' era #rans.or#a#' .e bordul Va*5#ului -i 1n*5is' 1n *ele #rei *om.ar#imen#e ale dula.ului se*re#/ Dan#<s a-#e.#' 1n*' o.# zile/ ,im. de o.# zile el 1-i .ur#' Va*5#ul 1n 9urul insulei" s#udiindu%l" a-a *um un *'l're6 s#udiaz' un *al8 du.' #re*e% rea a*es#ui #im." el 1i *uno-#ea #oa#e *ali#'6ile -i defe*#ele4 Dan#<s 1-i f'+'dui s' s.oreas*' unele -i s' #'m'duias*' al#ele/ n a o.#a zi" Dan#<s v'zu un vas mi* 1ndre.#2ndu%se s.re insul' *u .2nzele 1n#inse -i re*unos*u bar*a lui 3a*o.o4 f'*u un semnal *'ruia 3a% *o.o 1i r's.unse" iar .es#e dou' *easuri bar*a se afla l2n+' el/ La *ele dou' 1n#reb'ri .use de Edmond r's.unsul era #ris#/ C'#r2nul Dan#<s murise/ Mer*:d<s dis.'ruse/ Edmond as*ul#' ambele ve-#i *u fi+ura *alm'4 dar *obor1 1nda#' .e us*a#" in#erzi*2nd s' fie urm'ri#/ Reveni .es#e dou' *easuri4 doi oameni din bar*a lui 3a*o.o #re*ur' .e Va*5# s'%l a9u#e -i el .orun*i s' se dea dire*6ia s.re Marsilia/ 0revedea moar#ea .'rin#elui4 dar *e devenise Mer*:d<s= )'r' s'%-i divul+e #aina" Edmond nu .u#ea s' dea ins#ru*6iuni 1ndes% #ul'#oare unui a+en#4 de al#min#eri voia s'%-i ia -i al#e informa6ii" .en#ru *are nu se .u#ea 1n*rede de*2# 1n sine/ O+linda 1i ar'#ase la Livorno *' nu ris*' s' fie re*unos*u#4 de al#min#eri" avea a*um la dis.ozi6ie #oa#e mi9loa*ele de a se de+5iza/ n#r%o diminea6' de*i" urma# de mi*a bar*'" Va*5#ul in#r' *ura9os 1n .or#ul Marsiliei -i se o.ri exa*# a*olo unde" 1n seara de #ris#' amin#ire" fusese 1mbar*a# .en#ru *as#elul If/ $u f'r' o anume 1nfiorare Dan#<s v'zu venind s.re el" *u bar*a" un 9andarm/ Dar" *u s#'.2nirea .erfe*#' .e *are o dob2ndise" Dan#<s 1i .re% zen#' un .a-a.or# en+lez *um.'ra# la Livorno4 -i" +ra6ie a*es#ui do*umen# s#r'in" mul# mai res.e*#a# 1n )ran6a de*2# un a*# al nos#ru" el

*obor1 f'r' difi*ul#'6i .e us*a#/ 0rima fiin6' .e *are Dan#<s o z'ri .un2nd .i*iorul .e 7annebiera a fos# un ma#elo# de .e ()araon(/ Omul servise sub ordinele lui -i se +'sea ai*i *a .en#ru a%l asi+ura .e Dan#<s asu.ra s*5imb'rilor .e#re*u#e *u d2nsul/ Merse dre.# s.re om -i 1i .use mai mul#e 1n#reb'ri" la *are a*es#a r's.unse f'r' s' dea de b'nui# m'*ar" .rin *uvin#e sau .rin 1nf'6i-are" *' 1-i reamin#e-#e s'%l mai fi v'zu# *2ndva .e omul *e%i vorbea/ Dan#<s d'du ma#elo#ului o moned' 1n *5i. de mul6umire .en#ru l'% muririle lui4 1n *li.a urm'#oare 1l auzi .e om aler+2nd du.' d2nsul/ Dan#<s se 1n#oarse/ M' ier#a6i" domnule" +l'sui ma#elo#ul" dar *u si+uran6' *' v%a6i 1n% -ela#4 a6i *rezu# *' 1mi da6i o .ies' de doi fran*i -i mi%a6i da# un na.oleon mare/ n#r%adev'r" .rie#ene" m%am 1n-ela#" s.use Dan#<s4 dar .en#ru *' *ins#ea dumi#ale meri#' o r's.la#'" mai ia 1n*' unul" .e *are #e ro+ s'%l .rime-#i" *a s' bei 1n s'n'#a#ea mea *u *amarazii dumi#ale/ Ma#elo#ul 1l .rivi .e Edmond *u a#2#a uimire" 1n*2# ni*i nu se +2ndi s'%i mul6umeas*'4 -i 1l .rivi *um se de.'r#a s.un2nd8 E vreun nabab *are vine din India/ Dan#<s 1-i *on#inu' drumul4 fie*are .as .e *are 1l f'*ea 1i *o.le-ea inima *u o emo6ie nou'4 #oa#e amin#irile *o.il'riei" amin#iri ne-#erse" me% reu .rezen#e 1n *u+e#" se 1n'l6au ai*i la fie*are *ol6 de .ia6'" la fie*are *ol6 de s#rad'" la fie*are .ia#r' de r's.2n#ie/ A9un+2nd la *a.'#ul s#r'zii $oailles -i z'rind All:es de Meil5an" sim6i *' +enun*5ii 1i sl'bes* -i fu *2# .e%a*i s' *ad' sub ro6ile unei #r'suri/ Merse" 1n sf2r-i#" .2n' la *asa unde s#'#use .'rin#ele s'u/ )lorile dis.'ruser' din mansarda unde al#'da#' m2na b'#r2nului le 1m.le#ea *u a#2#a +ri9'/ Se rezem' de un *o.a* -i r'mase *2#va #im. 1n+2ndura#" .rivind ul#imele e#a9e ale bie#ei *'su6e4 1nain#'" 1n sf2r-i#" s.re .oar#'" #re*u .ra+ul" 1n#reb' da*' nu e vreo lo*uin6' liber' -i" *u #oa#e *' o*u.a#'" s#'rui a-a de mul# s' vizi#eze lo*uin6a de la al *in*ilea e#a9" 1n*2# .or#arul ur*' -i *eru" *a din .ar#ea unui s#r'in" .ersoanelor *are o*u.au a.ar#amen#ul" 1n+'duin6a de a vedea *ele dou' 1n*'.eri/ 0ersoanele *are o*u.au mi*a lo*uin6' erau un #2n'r -i o #2n'r' femeie" *'s'#ori6i numai de o.# zile/ ?'z2ndu%i .e *ei doi #ineri" Dan#<s s*oase un of#a# ad2n*/ De al#min#eri" nimi* nu%i mai reamin#ea lui Dan#<s a.ar#amen#ul .'% rin#elui s'u4 nu mai era a*ela-i #a.e#4 mobilele ve*5i" .rie#enele *o.il'riei lui Edmond" .rezen#e *u #oa#e am'nun#ele lor 1n amin#irea sa" dis.'ruser'/ $umai .ere6ii erau a*eea-i/ Dan#<s se 1ndre.#' s.re .a#8 o*u.a a*ela-i lo* *a -i .a#ul fos#ului *5iria-4 f'r' s' vrea" o*5ii lui Edmond se um.lur' de la*rimi4 de bun' seam' *'" 1n lo*ul a*es#a" se s#insese b'#r2nul .omenind numele fiului s'u/ ,inerii 1l .riveau *u mirare .e b'rba#ul *u frun#e sever'" .e ai *'rui obra9i *ur+eau dou' la*rimi mari" f'r' *a fi+ura lui s' se 1n*run#e/ Dar" deoare*e ori*e durere .oar#' *u ea sfin6enia ei" #inerii nu .user' ne*unos*u%#ului ni*i o 1n#rebare4 se re#raser' doar mai 1n fund *a s'%l lase s' .l2n+' 1n voie" iar *2nd el .le*'" 1l 1nso6ir'" s.un2ndu%i *' .oa#e s' revin' *2nd va vrea -i *' lo*uin6a lor s'ra*' va fi #o#deauna .rimi#oare *u el/ ,re*2nd la e#a9ul de 9os" Edmond se o.ri 1n fa6a al#ei u-i -i 1n#reb' da%*' *roi#orul 7aderousse lo*uie-#e 1n*' a*olo/ Dar .or#arul 1i r's.unse *' omul des.re *are .omenea f'*use #reburi .roas#e -i *' 6inea a*um un 5an mi* .e -oseaua Celle%&arde%Ceau*aire/ Dan#<s *obor1" 1n#reb' de

adresa .ro.rie#arului *asei din All:es de Meil5an" se duse la el" se d'du dre.# lordul Xilmore Ga*es#ea erau numele -i #i#lul de .e .a-a.or#ul s'uH -i *um.'r' *'su6a .en#ru suma de dou'ze*i -i *in*i de mii de fran*i/ Ea nu valora ni*i *in*is.reze*e mii/ Dar Dan#<s ar fi .l'#i#%o -i *u o 9um'#a#e de milion da*' i%ar fi *eru#/ n *5iar ziua a*eea #inerii de la e#a9ul *in*i fur' 1n-#iin6a6i de no#arul *are f'*use *on#ra*#ul *' noul .ro.rie#ar le las' liber#a#ea s'%-i alea+' ori*e a.ar#amen# din *as'" f'r' s' le s.oreas*' *5iria" *u *ondi6ia s'%i *edeze *ele dou' *amere o*u.a#e de ei/ 7iuda#a 1n#2m.lare s#2rni *omen#arii #im. de .es#e o.# zile .rin#re lo*ui#orii din All:es de Meil5an -i d'du lo* la o sumedenie de .resu.uneri din#re *are ni*i una nu era exa*#'/ Dar *eea *e *u deosebire z'.'*i #oa#e min6ile -i #ulbur' #oa#e s.iri#ele" a fos# *'" 1n seara a*eea" omul *are fusese v'zu# in#r2nd 1n *asa din All:es de Meil5an se .limb' .rin mi*ul sa# 7a#alani -i in#r' 1n#r%o *'su6' de .es*ari" unde r'mase mai mul# de un *eas" in#eres2ndu%se de *2#eva .ersoane *are muriser' sau dis.'ruser' de mai bine de *in*is.reze*e sau -ais.reze%*e ani/ A doua zi" oamenii la *are in#rase .rimir' 1n dar o bar*' *a#alan' ab% solu# nou'" 1nzes#ra#' *u dou' n'voade -i *u o nad'/ Cie6ii oameni ar fi vru# s'%i mul6umeas*' +enerosului is*odi#or4 dar" .le*2nd de la ei" l%au v'zu# d2nd *2#eva ordine unui marinar" ur*2nd .e *al -i ie-ind din Marsilia .rin .oar#a Aix/ QQ?I DA$;L DE LA 0O$, D; &ARD 7ei *are" *a mine" au s#r'b'#u# .e 9os sudul )ran6ei" au .u#u# s' re% mar*e" 1n#re Celle+arde -i Ceau*aire" *am la 9um'#a#ea drumului din#re sa# -i ora-" dar mai a.ro.ia# de Ceau*aire de*2# de Celle+arde" un 5an mi* unde s.2nzur' .e o #abl' *e s*2r62ie la *ea mai u-oar' adiere de v2n#" o +ro#es*' 1nf'6i-are a .odului &ard/ Lu2nd *a dire*6ie *ursul R5onului" mi*ul 5an es#e si#ua# .e .ar#ea s#2n+' a drumului" *u s.a#ele s.re fluviu4 el e 1m.re9mui# de o +r'din'8 adi*'" fa6a o.us' *elei *are ofer' *'l'#orilor .oar#a d' s.re o 1m.re9muire" unde se *a6'r' *26iva m'slini *5ir*i6i -i *26iva smo*5ini s'lba#i*i *u frunzi-ul ar+in#a# de .raf4 .rin#re ei *res*" *a le+ume" ardei -i *ea.'4 1n sf2r-i#" la unul din *ol6uri" *a o san#inel' ui#a#'" un .in mare" ro#a#" 1-i 1nal6' melan*oli* #ul.ina flexibil'" 1n #im. *e v2rful lui" desf'*u# *a un evan#ai" #rosne-#e sub un soare de #reize*i de +rade/ ,o6i a*e-#i arbori mari sau mi*i se 1n*ovoaie 1n dire*6ia unde ba#e mis#ralul" unul din *ele #rei fla+ele ale 0roven6ei4 *elelal#e dou' erau" .re*um se -#ie sau nu se -#ie" r2ul Duran*e -i 0arlamen#ul/ I*i%*olo" .e 1n#inderea 1n*on9ur'#oare *e seam'n' *u un mare la* de .ulbere" ve+e#eaz' *2#eva #ul.ine de +r2u" .e *are 5or#i*ul#orii 6inu#ului le *ul#iv'" desi+ur" din *uriozi#a#e" -i *are serves* de .r'9in' *2#e unui +reier *e urm're-#e *u *2n#e*u%i as*u6i#" mono#on" .e *'l'#orii r'#'*i6i .rin ,ebaida a*eas#a/ De vreo -a.#e sau o.# ani" mi*ul 5an era 6inu# de un b'rba# -i o femeie *are aveau *a servi#or o fa#' *u numele ,rine##e -i un ar+a# *u numele 0a*aud4 dubla *oo.era6ie" *are f'*ea" de al#min#eri" *u .risosin6' fa6' ne%voilor servi*iului" de *2nd un *anal s'.a# de la Ceau*aire la Ai+ues%Mor#es 1nlo*uise *'r'u-ia *u va.oare -i dili+en6a *u #r'sura/ 7a .en#ru a s.ori .'rerile de r'u ale neferi*i#ului 5an+iu" *analul #re*ea" 1n#re R5Snul *are 1l alimen#eaz'" -i drumul *are 1l sea*'" la vreo

su#' de .a-i de 5anul .e *are l%am des*ris .e s*ur#/ Dan+iul .u#ea s' fie un om 1n#re .a#ruze*i -i .a#ruze*i -i *in*i de ani" 1nal#" us*a# -i nervos" un adev'ra# #i. meridional *u o*5i 1nfunda6i -i s*li.i#ori" *u nas *oroia# -i *u din6i albi *a ai unui animal *arnivor/ 0'rul" *are" 1n *iuda a#in+erilor v2rs#ei" .'rea *' nu se 5o#'r'-#e s' albeas*'" era" *a -i barba ro#un9i#' *e .ur#a" des" *re6 -i abia .res'ra# *u *2#eva fire albe/ ,enul bronza# din fire" se bronzase -i mai mul# din *auza de.rinderii nenoro*i#ului de a s#a de diminea6' .2n' seara 1n .ra+ul u-ii *a s' vad' de nu%i vine" .e 9os sau *u #r'sura" vreun mu-#eriu8 a-#e.#are a.roa.e #o#deauna dezam'+i#'" 1n r's#im.ul *'reia el nu o.unea ardoarei mis#ui#oare a soarelui al#' a.'rare .en#ru fa6' de*2# o basma ro-ie" 1nnoda#' .e *a." a-a *um .oar#' s.aniolii *u *a#2ri/ Omul a*es#a era ve*5ea noas#r' *uno-#in6'" &as.ard 7aderousse/ $evas#'%sa" dim.o#riv'" *are se numise *a fa#' Madeleine Radelle" era o femeie .alid'" slab'" boln'vi*ioas'4 n's*u#' 1n ve*in'#a#ea 6inu#ului Ar%les" ea v'zuse m'*ar *' .'s#ra #r's'#urile .rimi#ive ale #radi6ionalei frumuse6i a *om.a#rio6ilor s'i *um *5i.ul i se ruineaz' 1n*e#%1n*e# 1n a**esul a.roa.e *on#inuu al fri+urilor as*unse" a-a de obi-nui#e 1n r2ndurile .o.ula6iei din .rea9ma iazurilor de la Ai+ues%Mor#es -i a b'l6ilor de la 7amar+ue/ S#'#ea de*i a.roa.e #o#deauna .e lo*" d2rd2ind 1n fundul *amerei de la 1n#2iul e#a9" fie lun+i#' 1n#r%un 9il6" fie rezema#' de .a#" 1n #im. *e b'rba#ul ei .'zea la u-' *a o san#inel'4 -edere .e *are o .relun+ea *u a#2# mai mul#' .l'*ere" *u *2#" ori de *2#e ori se afla *u 9um'#a#ea%i a*r'" a*eas#a 1l urm'rea *u ve-ni*ele ei #2n+uiri 1m.o#riva soar#ei" #2n+uiri la *are b'rba#ul nu r's.undea de obi*ei de*2# *u a*es#e *uvin#e filozofi*e8 ,a*i" 7ar*on#a/ A-a vrea Dumnezeu/ 0ore*la se da#ora fa.#ului *' Madeleine Radelle era n's*u#' 1n sa#ul 7ar*on#a" si#ua# 1n#re Salon -i Lambes*/ Iar .o#rivi# unui obi*ei de .rin .ar#ea lo*ului" du.' *are oamenii sun# numi6i *u un .ronume 1n lo* s' fie numi6i *u numele lor" so6ul 1nlo*uise *u denumirea a*eas#a numele de Madeleine" .rea bl2nd -i .rea muzi*al .en#ru limba9ul lui as.ru/ S' nu *rede6i #o#u-i" 1n *iuda .re#insei resemn'ri fa6' de 5o#'r2rile 0roviden6ei" *' 5an+iul nos#ru nu%-i d'dea seama de s#area de mizerie 1n *are 1l *ufundase .'*'#osul *anal de la Ceau*aire -i *' 1l l'sau ne#ulbura# #2n+uirile ne1n*e#a#e ale femeii sale/ 7a #o6i meridionalii" el era un om sobru" f'r' nevoi .rea mari" dar" vani#os 1n *e .rive-#e lu*rurile ex#erioare4 de a*eea" .e #im.ul .ros.eri#'6ii sale" nu l'sa s' #rea*' ni*i o serbare" ni*i o .ro*esiune" f'r' s' se ara#e" dim.reun' *u 7ar*on#a" el 1n *os#umul .i#ores* al b'rba6ilor de la Sud" *are 6ine #o#oda#' de *a#alan -i de andaluz" ea *u ve-m2n#ul 1n*2n#'#or al femeilor din Arles" *are .are 1m.rumu#a# &re*iei -i Arabiei4 dar" .u6in *2#e .u6in" lan6uri de *eas" *oliere" *ordoane *u nenum'ra#e *ulori" *orsa9e broda#e" ves#e de *a#ifea" *iora.i *u *ol6uri ele+an6i" +5e#e b'l6a#e" .an#ofi *u *a#ar'mi de ar+in#" dis.'ruser' as#fel *' nemai.u#2ndu%se ar'#a la 1n'l6imea s.lendorii de al#'da#'" &as.ard 7aderousse renun6ase" .en#ru el -i .en#ru nevas#'" la #oa#e alaiurile mondene" ale *'ror z+omo#e voioase le auzea *u *iud' .2n' 1n 5anul lui s'ra*" 5an .e *are *on#inua s'%l 6in' mai mul# *a ad'.os# de*2# *a afa*ere/ 7aderousse s#'#use" *a de obi*ei" o .ar#e din diminea6' 1n fa6a u-ii" .limb2ndu%-i .rivirea melan*oli*' de la un .e#e* 9u.ui# de verdea6'" unde *iu+uleau *2#eva +'ini" la ambele ex#remi#'6i ale drumului .us#iu" *are se afunda 1n#r%o .ar#e la sud -i 1n al#a la nord" *2nd" deoda#'" +lasul 1n'*ri# al neves#ei 1l sili s'%-i .'r'seas*' .os#ul4 in#r' morm'ind -i ur*' sus" l's2nd #o#u-i u-a da#' 1n l'#uri *a .en#ru a%i .of#i .e *'l'#ori s' nu%l ui#e 1n #re*e%re/

n momen#ul *2nd 7aderousse in#r'" -oseaua amin#i#' de noi -i .e *are o .ar*ur+eau .rivirile lui" era #o# a-a de +oal' -i de sin+ura#i*' .re*um era .us#iul la sud/ Se 1n#indea alb' -i infini#'" 1n#re dou' -iruri de *o.a*i sl'b'no+i" -i 1n6ele+eai .erfe*# *' ni*i un *'l'#or" liber s'%-i alea+' al#' or' din zi" nu s%ar 5azarda 1n a*eas#' n'.rasni*' Sa5ar'/ ,o#u-i" 1n *iuda #u#uror .robabili#'6ilor" da*' r'm2nea la .os#u%i" 7a% derousse ar fi .u#u# s' vad' ivindu%se dins.re Celle+arde" un *'l're6 -i un *al" *are veneau *u mersul a*ela *ins#i# -i .rie#enos *e indi*' le+'#urile *ele mai bune din#re *al -i *'l're64 *alul era un arm'sar *u mersul lin4 *'l're6ul era un .reo# 1mbr'*a# 1n ne+ru" *u o .'l'rie 1n #rei *ol6uri" 1n *iuda *'ldurii mis#ui#oare a soarelui afla# a#un*i la n'miezi4 nu mer+eau am2ndoi de*2# 1n#r%un #ra. foar#e modera#/ 72nd a9unse 1n dre.#ul u-ii" +ru.ul se o.ri8 *u +reu 6i%ai fi da# seama da*' animalul a o.ri# omul" sau da*' omul a o.ri# animalul4 1n ori*e *az" 1ns'" *'l're6ul *obor1 -i" #r'+2nd *alul de *'.'s#ru" 1l le+' de 1nv2r#i#oarea unui oblon d'r'.'na#" *e nu se mai 6inea de*2# 1n#r%o balama4 a.oi" 1nain#2nd s.re u-'" -#er+2ndu%-i *u o ba#is#' ro-ie de bumba* frun#ea la* de sudoare" .reo#ul b'#u de #rei ori 1n .ra+ *u *a.'#ul +5in#ui# al bas#onului *e 6inea 1n m2n'/ ;n dul'u ne+ru se s*ul' 1nda#' -i f'*u *26iva .a-i" l'#r2nd -i ar'#2n% du%-i *ol6ii albi" as*u6i6i4 1ndoi#' demons#ra6ie os#il' *e dovedea nede.rin%derea lui *u lumea/ ;n .as +reoi *l'#in' f'r' 1n#2rziere bara de lemn *e se 1n'l6a de%a lun+ul .ere#elui -i .e *are o *obora" 1n*ovoindu%se de%a%nd'ra#elea s#'.2nul bie#ei lo*uin6e la u-a *'reia se afla .reo#ul/ A*um" a*um> +l'suia 7aderousse foar#e uimi#/ $u vrei s' #a*i" Mar+o##in= $u v' fie fri*'" domnule" la#r' 1ns' nu mu-*'/ Dori6i vin" nu%i a-a= *'*i e o *'ldur' afurisi#'/// A5" ier#a6i%m'" se 1n#reru.se 7aderousse v'z2nd *u *e fel de *'l'#or avea a fa*e4 ier#a6i%m'" nu -#iam *u *ine am onoa%rea4 *e dori6i" *e vre6i" domnule aba#e= sun# la ordinele dumneavoas#r'/ 0reo#ul 1l .rivi dou' sau #rei se*unde *u o luare amin#e *iuda#'4 .'ru *5iar *' 1n*ear*' s' a#ra+' asu.r'%i a#en6ia 5an+iului4 a.oi" v'z2nd *' #r's'#urile a*es#uia nu ex.rimau al# sen#imen# de*2# mirarea *' nu .rime-#e un r's.uns" so*o#i *' e #im.ul s' .un' *a.'# uimirii -i s.use *u un a**en# i#alian" foar#e .ronun6a#8 $u e-#i dumnea#a domnul 7aderousse= Da" domnule" +l'sui 5an+iul mai mira# .oa#e de 1n#rebare de*2# fusese de #'*ere" *u sun#4 &as.ard 7aderousse" la ordinele dumneavoas% #r'/ &as.ard 7aderousse/// Da" mi se .are *' a*es#a e .ronumele -i numele4 lo*uiai *2ndva 1n All:es de Meil5an" nu%i a-a= la al .a#rulea= Adev'ra#/ Ai #e 1ndele#ni*eai a*olo *u .rofesiunea de *roi#or= Da" dar #reburile au mers .ros#4 e a-a de *ald 1n .'*'#oasa a*eea de Marsilie" 1n*2# *red *' 1n *ele din urm' oamenii n%au s' se mai 1mbra*e delo*/ Dar" 1n le+'#ur' *u *'ldura8 nu vre6i s' v' r'*ori6i" domnule abale= Ca da4 d'%mi o s#i*l' din vinul *el mai bun -i vom relua *onversa% 6ia" da*' vrei" de a*olo de unde o l's'm/ 7um v' fa*e .l'*ere" domnule aba#e" s.use 7aderousse/ Ai" .en#ru a nu .ierde o*azia de a .lasa una din ul#imele s#i*le *u vin de 7a5ors *are 1i r'm2neau" 7aderousse se +r'bi s' ridi*e un *5e.en+ #'ia# *5iar 1n .odeaua *amerei de la .ar#er" *e servea #o#oda#' de sal' -i de bu*'#'rie/ 72nd" du.' *in*i minu#e" rea.'ru" 1l +'si .e aba#e .e un s*'unel" *u

*o#ul rezema# de o mas' lun+'" 1n #im. *e Mar+o##in" *are .'rea a fi 1n*5eia# .a*e *u el" 1n6ele+2nd *'" 1m.o#riva obi*eiului" *iuda#ul *'l'#or va lua *eva" 1n#indea s.re -oldul lui +2#ul us*a# -i o*5ii lan+uro-i/ E-#i sin+ur= 1l 1n#reb' aba#ele .e 5an+iu" 1n #im. *e a*es#a .unea dinain#ea lui s#i*la -i un .a5ar/ O" da" sin+ur sau a.roa.e" domnule aba#e4 *'*i nevas#a nu m' .oa#e a9u#a la nimi*" deoare*e bia#a 7ar*on#a es#e mereu bolnav'/ A" e-#i 1nsura#= s.use .reo#ul *u anume in#eres" arun*2nd 1n 9uru%i o .rivire" *e .'rea *' .re6uie-#e la slaba lui valoare mobilierul mena9ului s'ra*/ &'si6i *' nu%s bo+a#" nu%i a-a" domnule aba#e= s.use 7aderousse of#2nd4 *i" *e vre6i= nu e de a9uns *' *ineva s' fie om *umse*ade .en#ru a%i mer+e bine/ Aba#ele fix' asu.ra lui o .rivire s#r'.un+'#oare/ Da" om *umse*ade4 .o# s' m' laud *u as#a" domnule" s.use 5an% +iul 1nfrun#2nd .rivirea aba#elui *u o m2n' .e .ie.# -i *l'#in2nd din *a.4 iar 1n e.o*a noas#r' nu #oa#' lumea .oa#e s' s.un' as#a/ 7u a#2# mai bine da*' meri#ul *u *are #e lauzi es#e adev'ra#" +l'sui aba#ele4 *'*i am *redin6a ferm' *'" mai *ur2nd sau mai #2rziu" omul de #reab' e r's.l'#i# -i omul r'u .ede.si#/ Meseria dumneavoas#r' es#e de a s.une as#fel" domnule aba#e4 as#a e meseria dumneavoas#r'" relu' 7aderousse *u o ex.resie amar'/ La urma urmei" omul e liber s' nu *read' vorbele dumneavoas#r'/ )a*i r'u *' vorbe-#i as#fel" domnule" s.use aba#ele" *'*i .oa#e 16i voi da *u 1nsumi" *ur2nd" o dovad' a afirma6iilor mele/ 7e vre6i s' s.une6i= 1n#reb' 7aderousse *u uimire/ ?reau s' s.un *'" 1n .rimul r2nd" #rebuie s' m' asi+uri da*' dumnea#a e-#i *el .e *are 1l *au# eu/ 7e dovezi vre6i s' v' dau= Ai *unos*u# 1n 1 14 sau 1 1! un marinar *u numele de Dan#<s= Dan#<s= Da" desi+ur *' l%am *unos*u# .e bie#ul Edmond/ Era *5iar unul din#re *ei mai buni .rie#eni ai mei" ex*lam' 7aderousse" a *'rui fi+ur' fu n'.'di#' de o ro-ea6' .ur.urie" 1n #im. *e o*5ii lim.ezi -i si+uri ai aba#elui .'reau *' se dila#au .en#ru a%l 1nv'lui 1n 1n#re+ime de *el in#ero+a#/ Da" mi se .are *' 1l *5ema Edmond/ 7' 1l *5ema Edmond" mi#i#elul= E #o# a-a de si+ur *um es#e si+ur *' .e mine m' *5eam' &as.ard 7aderousse/ Ai *e a deveni#" domnule" bie#ul Edmond= *on#inu' 5an+iul4 l%a6i *unos*u# *umva= mai #r'ie-#e= e liber= e feri*i#= A muri# .rizonier" mai dezn'd'9dui# -i mai 9alni* de*2# o*na-ii *are 1-i #2r's* +5iuleaua la o*na din ,oulon/ O .aloare mor#al' urm'" .e fi+ura lui 7aderousse" ro-e6ei *are .usese la 1n*e.u# s#'.2nire .e ea/ n#oarse *a.ul" -i aba#ele 1l v'zu -#er+2ndu%-i o la*rim' *u un *ol6 al basmalei ro-ii de .e *a./ Cie#ul b'ia#> murmur' 7aderousse/ Ia#' 1n*' o dovad' des.re *e v' s.uneam" domnule aba#e" *' Dumnezeu nu e bunde*2# *u oamenii r'i/ A5" *on#inu' 7aderousse *u limba9ul *olora# al oamenilor de la sud" lumea mer+e din r'u 1n mai r'u4 de ar *'dea o da#' din *er" dou' zile de%a r2ndul" .ulbere -i un *eas fo*" .en#ru *a #o#ul s' se is.r'veas*'/ Se .are *' 1l iube-#i din #oa#' inima .e b'ia#ul a*es#a" domnule" +l'sui aba#ele/ Da" mi%era foar#e dra+" s.use 7aderousse" *u #oa#e *' 1mi re.ro-ez *' o *li.' i%am .izmui# noro*ul/ De a#un*i 1ns'" v' 9ur .e *uv2n#ul meu" *' i%am de.l2ns mul# soar#a nenoro*i#'/ Se f'*u o #'*ere de o *li.' 1n r's#im.ul *'reia .rivirea fix' a

aba#elui nu 1n*e#' s' *er*e#eze fizionomia mobil' a 5an+iului/ L%a6i *unos*u# -i dumneavoas#r' .e bie#ul b'ia#= *on#inu' 7ade% rousse/ Am fos# *5ema# la .a#ul lui de moar#e *a s'%i dau ul#imele a9u#oare ale reli+iei" r's.unse aba#ele/ Ai de *e a muri#= 1n#reb' 7aderousse *u vo*e +2#ui#'/ De *e se .oa#e muri 1n 1n*5isoare" *2nd ai #reize*i de ani" da*' nu din *auza 1n*5isorii= 7aderousse 1-i -#erse sudoarea *are 1i *ur+ea .e frun#e/ 7eea *e e *iuda# 1n #oa#e as#ea" urm' aba#ele" e *' .e .a#ul de moar#e" 9ur2nd .e *ru*ifixul al *'rui .i*ior 1l s'ru#a" Dan#<s m%a 1n*redin% 6a# *' nu *uno-#ea adev'ra#a *auz' a *a.#ivi#'6ii sale/ E adev'ra#" e adev'ra#" murmur' 7aderousse4 nu .u#ea s%o -#ie4 nu" domnule aba#e" bie#ul *o.il nu min6ea/ 0e a*eea m%a ru+a# s' lim.ezes* nenoro*irea .e *are el n%a .u#u#%o lim.ezi ni*ioda#' -i s'%i reabili#ez memoria" da*' *a a fos# .2n+'ri#' *umva/ Ai" devenind #o# mai fix'" .rivirea aba#elui devora ex.resia a.roa.e sumbr' *are se ivi .e *5i.ul lui 7aderousse/ ;n en+lez bo+a#" *on#inu' aba#ele" #ovar'-ul lui de nenoro*ire" -i *are a ie-i# din 1n*5isoare la a doua Res#aura6ie" .oseda un diaman# de o mare valoare/ 0'r'sind 1n*5isoarea" el a vru# s' lase lui Dan#<s *are" 1n #im.ul unei boli .e *are o suferise l%a 1n+ri9i# *a un fra#e" o m'r#urie a re% *uno-#in6ei sale d'ruindu%i diaman#ul/ n lo* s' se serveas*' de el .en#ru a%-i *oru.e #emni*erii" *are" de al#min#eri" .u#eau s'%l ia -i .e urm' s'%l #r'deze" Dan#<s .'s#r' diaman#ul .en#ru *azul *2nd va ie-i din 1n*5isoare4 *'*i" da*' ie-ea din 1n*5isoare" exis#en6a lui era asi+ura#' .rin sim.la v2nzare a diaman#ului/ A-adar" era un diaman# de mare valoare= 1n#reb' 7aderousse *u o*5i a.rin-i/ ,o#ul e rela#iv" *on#inu' aba#ele4 de o mare valoare .en#ru Ed% mond" *'*i diaman#ul era .re6ui# la *in*ize*i de mii de fran*i/ 7in*ize*i de mii de fran*i= s.use 7aderousse" 1n *azul a*es#a era *2# o nu*'/ $u #o*mai" +l'sui aba#ele4 dar 16i vei da seama sin+ur" *'*i 1l am la mine/ 7aderousse *'u#' .ar*' sub ve-min#ele aba#elui *omoara des.re *are vorbea/ Aba#ele s*oase din buzunar o *u#iu6' nea+r' de .iele" o des*5ise -i f'*u s' s#r'lu*eas*' sub o*5ii ului6i ai lui 7aderousse s*2n#eie#oarea minune mon#a#' .e un inel admirabil/ Ai as#a valoreaz' *in*ize*i de mii de fran*i= )'r' mon#ur'" *are -i *a .re6uie-#e *eva" s.use aba#ele/ n*5ise *u#ia -i b'+' 1n buzunar diaman#ul *are *on#inua s' s#r'lu% *eas*' 1n ad2n*ul *u+e#ului lui 7aderousse/ Dar *um de ave6i dumneavoas#r' diaman#ul" domnule aba#e= 1n#reb' 7aderousse/ Edmond v%a f'*u# mo-#eni#orul lui= $u" *i exe*u#orul lui #es#amen#ar/ (Aveam #rei .rie#eni buni -i o lo+odni*'" mi%a s.us el8 sun# si+ur *' #o6i .a#ru m' re+re#' amarni*4 unul din a*e-#i buni .rie#eni se numea 7a% derousse/( 7aderousse se 1nfior'/ (7el'lal#" *on#inu' aba#ele f'r' s' .ar' *' observ' emo6ia lui 7ade% rousse" *el'lal# se numea Dan+lars4 al #reilea" a ad'u+a# el de-i rivalul meu" m' iubea de asemeni/(

;n z2mbe# diaboli* lumin' #r's'#urile lui 7aderousse" *are f'*u o mi-*are .en#ru a%l 1n#reru.e .e aba#e/ S#ai" s.use aba#ele" las'%m' s' sf2r-es* -i" da*' ai vreo observa6ie de f'*u#" ai s%o fa*i 1nda#'/ (7el'lal#" de-i rivalul meu" m' iubea -i el -i se numea )ernand8 *2# .rive-#e .e lo+odni*a mea" numele ei era/// $u%mi mai adu* amin#e numele lo+odni*ei( s.use aba#ele/ Mer*:d<s" +l'sui 7aderousse/ Da" da" a-a *" Mer*:d<s" relu' aba#ele *u un of#a# 1n'bu-i#/ Ei" -i= 1n#reb' 7aderousse/ D'%mi o *an' *u a.'" s.use aba#ele/ 7aderousse se +r'bi s'%l sa#isfa*'/ Aba#ele um.lu .a5arul -i b'u *2#eva 1n+5i6i#uri/ ;nde eram= 1n#reb' el .un2nd .a5arul .e mas'/ Lo+odni*a se numea Mer*:d<s/ Da" a-a e/ (?' ve6i du*e la Marsilia///( #o# Dan#<s vorbe-#e" 1n6ele+i= 7um s' nu/ (?e6i vinde diaman#ul" ve6i fa*e *in*i .'r6i -i le ve6i 1m.'r6i 1n#re a*e-#i buni .rie#eni" sin+urele fiin6e *are m%au iubi# .e .'m2n#/( 7um *in*i .'r6i= +l'sui 7aderousse/ $u mi%a6i numi# de*2# .a#ru .ersoane/ 0en#ru *'" du.' *2#e mi s%a s.us" a *in*ea a muri#/// A *in*ea era .'rin#ele lui Dan#<s/ O" da" s.use 7aderousse mi-*a# de sim6'min#ele *are se *io*neau 1n#r%1nsul/ O" da" bie#ul om a muri#/ Am afla# de 1n#2m.larea a*eas#a" la Marsilia" r's.unse aba#ele" #rudindu%se s' .ar' indiferen#" dar moar#ea s%a 1n#2m.la# de%a-a de mul#' vreme" 1n*2# n%am .u#u# *ule+e ni*i un am'nun#/ A#ii *eva des.re sf2r-i#ul b'#r2nului= Ei" *ine ar .u#ea s' -#ie mai bine de*2# mine= s.use 7aderousse/ Lo*uiam u-' 1n u-a *u b'#r2nul/ ?ai" da" du.' abia un an de la dis.ari6ia fiului s'u" bi*iul b'#r2n a 1n*5is o*5ii/ Dar din *e *auz' a muri#= Medi*ii i%au numi# boala/// o +as#roen#eri#' mi se .are4 *ei *are 1l *uno-#eau au s.us *' a muri# de durere/// iar eu *are a.roa.e l%am v'zu# murind" s.un *' a muri#/// 7aderousse se o.ri/ De *e a muri#= relu' *u 1n*ordare .reo#ul/ A muri# de foame/ De foame= ex*lam' aba#ele s'rind de .e s*aun/ $i*i *ele mai de r2nd animale nu mor de foame/ 72inii *are 5oin'res* .e s#r'zi +'ses* o m2n' miloas' *are le arun*' o bu*a#' de .2ine4 -i un om" un *re-#in a muri# de foame" .rin#re al6i oameni" *are 1-i s.un *re-#ini *a -i el= 7u ne% .u#in6'> O" e *u ne.u#in6'/ Am s.us *e am s.us" +l'sui 7aderousse/ Ai r'u ai f'*u#" +l'sui o vo*e .e s*ar'4 .en#ru *e #e ames#e*i= C'rba6ii se 1n#oarser' -i v'zur'" .rin#re -i.*ile balus#radei" *a.ul boln'vi*ios al 7ar*on#ei4 ea se #2r2se .2n' a*olo -i as*ul#a *onversa6ia s#2nd .e ul#ima #rea.#'" *u *a.ul s.ri9ini# .e +enun*5i/ 0en#ru *e #e ames#e*i #u" femeie= s.use 7aderousse/ Domnul *ere informa6ii -i buna *re-#ere m' obli+' s' i le dau/ Da" dar .ruden6a #e obli+' s' i le refuzi/ De unde -#ii *u *e s*o. #e .une s' vorbe-#i" n'#'r'ule= 7u un s*o. foar#e bun" doamn'" 16i +aran#ez" s.use aba#ele/ So6ul dumi#ale nu are de *e se #eme" numai s' r's.und' *u sin*eri#a#e/

$u are de *e se #eme= Oamenii 1n*e. .rin f'+'duieli frumoase" .e urm' se mul6umes* s' s.un' *' nu avem de *e ne #eme4 .e urm' *i .lea*' f'r' s' res.e*#e nimi* din *e au s.us -i" 1n#r%o bun' diminea6'" nenoro*irea *ade .es#e s'ra*" f'r' s' -#ie de unde 1i vine/ )ii lini-#i#'" bun' femeie" nenoro*irea nu vi se va #ra+e de la mine" v' asi+ur/ 7ar*on#a mai morm'i *2#eva *uvin#e *are nu .u#ur' fi auzi#e" 1-i l's' din nou .e +enun*5i *a.ul" o *li.' ridi*a#" -i *on#inu' s' d2rd2ie .rad' fri+urilor" l's2nd liber#a#e so6ului s' *on#inue *onversa6ia" dar 1n a-a fel 1n*2# ea s' nu .iard' ni*i un *uv2n#/ n vremea as#a aba#ele b'use *2#eva 1n+5i6i#uri de a.' -i se lini-#ise/ A-adar" relu' el" bie#ul b'#r2n era a#2# de .'r'si# de #oa#' lumea" 1n*2# a muri# de o as#fel de moar#e= O" domnule" urm' 7aderousse" ni*i *a#alana Mer*:d<s" ni*i dom% nul Morrel nu l%au .'r'si#4 dar bie#ul b'#r2n *'.'#ase o an#i.a#ie .rofund' .en#ru )ernand" a*ela .e *are Dan#<s vi l%a .us 1n r2ndul .rie#enilor s'i" *on#inu' 7aderousse *u un z2mbe# ironi*/ Ai nu era= s.use aba#ele/ &as.ard" &as.ard" murmur' femeia din *a.ul s*'rii" ia seama la *e s.ui/ 7aderousse f'*u o mi-*are de enervare -i" f'r' s' a*orde vreun r's% .uns *elei *are 1l 1n#reru.ea8 0o6i s' fii .rie#enul omului a *'rui femeie o r'.e-#i= r's.unse el aba#elui/ Dan#<s *are era o inim' de aur 1i numea .rie#eni .e #o6i oamenii '-#ia/// Cie#ul Edmond> La dre.# vorbind" e mai bine *' n%a -#iu# nimi*4 i%ar fi fos# .rea +reu s'%i ier#e 1n *easul mor6ii/// Ai" ori*e s%ar s.une" *on#inu' 7aderousse" 1n limba9ul s'u" *are nu era li.si# de o .oezie as.r'" mi%es#e mai fri*' de bles#emul mor6ilor de*2# de ura viilor/ $'#'r'ule> s.use 7ar*on#a/ A#ii" va s' zi*'" urm' aba#ele" *e a f'*u# )ernand 1n *on#ra lui Dan#<s= Ca bine *' nu> A#un*i vorbe-#e/ &as.ard" f' *e vrei" e-#i s#'.2n" s.use femeia4 dar da*' m%ai *rede" nu ai s.une nimi*/ De da#a as#a *red *' ai dre.#a#e" femeie" +l'sui 7aderousse/ 0rin urmare nu vrei s' s.ui nimi*= urm' aba#ele/ La *e bun= s.use 7aderousse/ Da*' b'ia#ul ar #r'i -i ar veni la mi% ne s'%-i *unoas*' o da#' .en#ru #o#deauna .rie#enii -i du-manii" nu zi* ba" dar el e 1n .'m2n#" du.' *2#e 1mi s.une6i" a-a *' nu mai .oa#e s' nu% #reas*' ur'" nu mai .oa#e s' se r'zbune/ S' s#in+em #o#ul/ ?rei 1n *azul a*es#a" s.use aba#ele" s' d'ruies* oamenilor .e *are 1i ar'6i *a .rie#eni ne#rebni*i -i .ref'*u6i" o re*om.ens' des#ina#' fideli#'6ii= Adev'ra#" ave6i dre.#a#e" s.use 7aderousse/ De al#min#eri" *e ar 1nsemna .en#ru ei" a*um" mo-#enirea bie#ului Edmond= O .i*'#ur' de a.' 1n mare/ ;nde mai .ui *' oamenii a*e-#ia .o# s' #e s#riveas*' *u o mi-*are" s.use femeia/ 7um adi*'= Au deveni# bo+a6i -i .u#erni*i= A" nu *unoa-#e6i .oves#ea lor= $u" .oves#e-#e%mi%o/ 7aderousse .'ru *' s#' un momen# .e +2nduri/ Ei" nu4 ar fi o .oves#e .rea lun+'" s.use el/ E-#i liber s' #a*i" .rie#ene" +l'sui aba#ele" *u a**en#ul *elei mai

.rofunde indiferen6e" -i 16i res.e*# s*ru.ulele4 de al#min#eri" fa.#a dumi#ale e fa.#a unui om *u adev'ra# bun8 .rin urmare s' nu mai vorbim/ 7e misiune aveam eu= O sim.l' formali#a#e/ Am s' v2nd .rin urmare diaman#ul/ Ai s*oase diaman#ul din buzunar" des*5ise *u#ia -i 1l ar'#' o*5ilor u% lui6i ai lui 7aderousse/ Ia vino" femeie" s' vezi> s.use a*es#a *u vo*e r'+u-i#'/ ;n diaman#= +l'sui 7ar*on#a s*ul2ndu%se -i *obor2nd *u .a-i des#ul de si+uri s*ara4 *e e *u diaman#ul= $u auzi" femeie= s.use 7aderousse4 un diaman# .e *are b'ia#ul ni l%a d'rui#8 mai 1n#2i .'rin#elui s'u" *elor #rei .rie#eni" )ernand" Dan+lars -i eu" -i lo+odni*ei lui" Mer*:d<s/ Diaman#ul valoreaz' *in*ize*i de mii de fran*i/ ?ai" *e frumoas' bi9u#erie> s.use ea/ n *azul 's#a" s.use 7aderousse" a *in*ea .ar#e din sum' ne a.ar6ine nou'= Da" domnule" r's.unse aba#ele" .lus .ar#ea .'rin#elui lui Dan#<s" .e *are m' *red 1ndre.#'6i# s%o re.ar#izez #u#uror/ De *e #u#uror= 1n#reb' 7ar*on#a/ 0en#ru *' era6i *ei .a#ru .rie#eni ai lui Edmond/ 7ei *are #r'deaz' nu sun# .rie#eni" murmur' 1n'bu-i#" la r2ndul *i" femeia/ Da" da" r's.unse 7aderousse" as#a zi*eam -i eu4 e a.roa.e o .rofanare" a.roa.e un sa*rile+iu s' se r's.l'#eas*' #r'darea -i" .oa#e *rima/ Dumnea#a ai vru#" relu' aba#ele *u lini-#e" b'+2nd diaman#ul la lo* 1n buzunarul su#anei4 d'%mi a*um adresa .rie#enilor lui Edmond *a s' .o# 1nde.lini ul#ima lui dorin6'/ Sudoarea *ur+ea 1n s#ro.i +rei de .e frun#ea lui 7aderousse4 1l v'zu .e aba#e s*ul2ndu%se" 1ndre.#2ndu%se s.re u-' *a .en#ru a zv2rli o .rivire *alului" -i 1na.oindu%se/ 7aderousse -i femeia se .riveau *u o ex.resie *e nu .oa#e fi des*ris'/ Diaman#ul ne%ar reveni nou' 1n 1n#re+ime" s.use 7aderousse/ 7rezi= r's.unse femeia/ ;n om al biseri*ii nu .oa#e s' ne 1n-ele/ )' *um vrei" +l'sui femeia4 eu nu m' ames#e*/ Ai se ur*a din nou .e s*ar'" d2rd2ind4 din6ii 1i *l'n6'neau 1n *iuda *'ldurii arz'#oare/ 0e ul#ima #rea.#' ea se o.ri o *li.'/ &2nde-#e%#e bine" &as.ard" s.use el/ Sun# 5o#'r2#" de*lar' 7aderousse/ 7ar*on#a in#r' 1n *amera ei" of#2nd4 se auzi .odeaua #rosnind sub .a-ii ei" .2n' *2nd a9unse la 9il6ul unde *'zu +reoaie/ 7e ai 5o#'r2#= 1n#reb' aba#ele/ S' v' s.un #o#ul" r's.unse el/ 7red *' e lu*rul *el mai bun .e *are 1l ai de f'*u#" +l'sui .reo#ul4 nu .en#ru *' 6in s' -#iu lu*rurile .e *are ai vrea s' mi le as*unzi4 dar" da% *' .o6i s'%mi a9u6i s' 1m.ar# mo-#enirea du.' dorin6a #es#a#orului ar fi mai bine/ $'d'9duies* -i eu" r's.unse 7aderousse *u obra9ii 1nv'.'ia6i de ro-ea6a n'de9dii -i a l'*omiei/ ,e as*ul#" s.use aba#ele/ S#a6i" relu' 7aderousse" s%ar .u#ea s' ne 1n#reru.' *ineva 1n mo% men#ul *el mai in#eresan# -i ar fi ne.l'*u#4 de al#min#eri" nu e nevoie s' -#ie *ineva *' a6i veni# ai*i/

Se duse la u-a 5anului -i o 1n*5ise .un2nd de%a *urmezi-ul ei" .en#ru mai mul#' .revedere" dru+ul de noa.#e/ n#re #im. aba#ele 1-i alese lo*ul" *a s' as*ul#e 1n voie4 se a-ezase 1n#r%un un+5er" .en#ru a r'm2ne 1n umbr'" 1n #im. *e lumina va *'dea din .lin .e fi+ura in#erlo*u#orului/ 7u *a.ul a.le*a#" *u m2inile 1m.reuna#e sau" mai bine zis" *ris.a#e" se .re+'#ea s' as*ul#e *u #oa#' luarea amin#e/ 7aderousse a.ro.ie un s*aun -i se a-ez' 1n fa6a lui/ Jine seama *' eu nu #e 1m.in+ la nimi*" ros#i +lasul #remur2nd al 7ar*on#ei" *a -i *um ea ar fi .u#u# s' vad' .rin .odea s*ena *e se .re+'% #ea/ Cine" bine" s' nu mai vorbim" s.use 7aderousse4 iau asu.ra mea #o#ul/ Ai 1n*e.u/ QQ?II IS,ORISIREA Mai 1n#2i" domnule" s.use 7aderousse" v' ro+ s'%mi f'+'dui6i un lu*ru/ 7are= 1n#reb' aba#ele/ 7a ni*ioda#'" da*' v' folosi6i de am'nun#ele .e *are vi le dau" s' nu se afle *' ele vin de la mine" *'*i" *ei des.re *are v' vorbes* sun# bo+a6i -i .u#erni*i -i" da*' m%ar a#in+e numai *u v2rful de+e#ului" m%ar zdrobi *a .e un .a5ar/ )ii lini-#i#" .rie#ene" s.use aba#ele/ Eu sun# .reo# -i s.ovedaniile mor 1n .ie.#ul meu4 amin#e-#e%6i *' noi n%avem al# s*o. de*2# s' 1nde.li% nim *u vredni*ie ul#ima dorin6' a .rie#enului nos#ru/ ?orbe-#e de*i" f'r' .'r#inire -i f'r' ur'4 s.une adev'rul" numai adev'rul4 eu nu *unos* -i" .robabil" n%am s' *unos* ni*ioda#' .ersoanele des.re *are 1mi vei vorbi4 de al#min#eri sun# i#alian" nu fran*ez4 a.ar6in lui Dumnezeu -i nu oamenilor" -i voi rein#ra 1n m'n's#irea mea din *are n%am ie-i# de*2# .en#ru a 1nde.lini ul#ima dorin6' a unui muribund/ 7a#e+ori*a f'+'duial' .'ru *' i%a da# lui 7aderousse oare*are si+u% ran6'/ n *azul a*es#a" s.use 7aderousse" vreau" ba mai mul# de*2# a% #2# sun# da#or s' l'mures* asu.ra unor .rie#enii .e *are bie#ul Edmond le *redea sin*ere -i devo#a#e/ Ai 1n*e.em *u .'rin#ele lui" #e ro+" s.use aba#ele/ Edmond mi%a vorbi# mul# de b'#r2nul a*es#a .en#ru *are avea o dra+os#e ad2n*'/ 0oves#ea e #ris#'" domnule" s.use 7aderousse" *l'#in2nd din *a.4 *unoa-#e6i" de bun' seam'" 1n*e.u#urile/ Da" r's.unse aba#ele4 Edmond mi%a .oves#i# 1n#2m.l'rile 1n mo% men#ul" *2nd a fos# ares#a# 1n#r%o *2r*iumioar' de l2n+' Marsilia/ La (R:serve(/ O" da" .ar*' v'd s*ena de a*olo/ $u era *5iar la os.'6ul lui de lo+odn'= Da" -i os.'6ul *are 1n*e.use *u voio-ie a avu# un sf2r-i# #ris#8 un *omisar de .oli6ie" 1nso6i# de .a#ru solda6i a in#ra#" -i Dan#<s a fos# ares#a#/ A*i se o.re-#e *eea/ *e -#iu -i eu" domnule" +l'sui .reo#ul4 Dan#<s nu -#ia al#*eva de*2# *eea *e era 1n s#r2ns' le+'#ur' *u el" *' n%a mai v'zu# .e ni*i una din#re *ele *in*i fiin6e des.re *are 6i%am .omeni#" -i ni*i n%a mai auzi# de ele/ ;i#e/ Du.' ares#area lui Dan#<s" domnul Morrel a aler+a# s' se in% formeze8 informa6iile au fos# #ris#e/ C'#r2nul s%a 1n#ors sin+ur a*as'" -i%a

s*os 5aina de nun#' .l2n+2nd" s%a .limba# #oa#' ziua .rin *amer'" iar seara nu s%a *ul*a# delo*" *'*i eu lo*uiam dedesub#ul lui -i l%am auzi# #oa#' noa.#ea umbl2nd4 #rebuie s' s.un *' n%am dormi# ni*i eu" *'*i durerea bie#ului .'rin#e m' m25nea mul#" -i fie*are .as al lui 1mi m'*ina inima" *a -i *um ar fi *'l*a# .e .ie.#ul meu/ A doua zi Mer*:d<s a veni# la Marsilia s' im.lore .ro#e*6ia domnului ?illefor#8 n%a *'.'#a# nimi*4 dar #o# a#un*i ea s%a dus la b'#r2n/ 72nd l%a v'zu# a-a de .osomor2# -i de ab'#u#" *'*i el .e#re*use noa.#ea f'r' s' se *ul*e -i nu m2n*ase nimi* din a9un" a vru# s'%l ia *u d2nsa" dar b'#r2nul nu a .rimi#/ ($u" s.use el" nu voi .'r'si *asa" *'*i bie#ul meu *o.il m' iube-#e 1n .rimul r2nd .e mine -i" da*' iese din 1n*5isoare" la mine va aler+a mai 1n#2i/ 7e ar s.une el da*' eu n%a- fi ai*i s'%l a-#e.#=( As*ul#am #oa#e as#ea de la fereas#r'" *'*i a- fi vru# *' Mer*:d<s s'%l 1ndu.le*e .e b'#r2n s%o urmeze8 .a-ii *are r'sunau 1n fie*are zi .e *a.ul meu" nu%mi l'sau o *li.' de odi5n'/ Dar dumnea#a nu ur*ai la b'#r2n s'%l m2n+2i= 1n#reb' .reo#ul/ O" domnule" r's.unse 7aderousse" nu%i .o6i *onsola de*2# .e *ei *are vor s' fie *onsola6i" -i el nu voia8 de al#min#eri" nu -#iu de *e" dar mi se .'rea *' 1i es#e sil' s' m' vad'/ 7u #oa#e a*es#ea" 1n#r%o noa.#e" *2nd l%am auzi# sus.in2nd" nu m%am mai .u#u# s#'.2ni -i am ur*a#4 dar" a9un% +2nd la u-'" el nu mai sus.ina" se ru+a/ $%a- .u#ea s' v' re.e#" domnule" *uvin#ele elo*ven#e -i im.lor'rile 9alni*e ros#i#e de el4 erau mai mul# de*2# .ie#a#e" erau mai mul# de*2# durere4 de a*eea eu" *are nu sun# bi+o# -i nu%i suf'r .e iezui6i" mi%am s.us a#un*i8 Es#e un noro* *' sun# sin+ur -i *' bunul Dumnezeu nu mi%a da# *o.ii" *'*i" da*' a- fi .'rin#e -i a- sim6i o durere *a a bie#ului b'#r2n" ne.u#2nd s' +'ses* 1n memorie sau inim' #o# *e el s.unea lui Dumnezeu" m%a- arun*a de%a dre.#ul 1n mare" *a s' nu m' mai *5inuies*/ Cie#ul .'rin#e> murmur' .reo#ul/ Din zi 1n zi el #r'ia mai sin+ur -i mai izola#4 deseori domnul Morrel -i Mer*:d<s veneau s'%l vad'4 1ns' u-a lui era 1n*uia#'4 -i" de-i eram si+ur *' se afla a*as'" nu r's.undea/ n#r%o zi" *2nd 1m.o#riva obi*eiului a .rimi#%o .e Mer*:d<s -i *2nd bia#a *o.il'" dis.era#' *a 1ns'-i" 1n*er*a s'%l 1n#'reas*'8 (7rede%m'" fii*a mea" 1i s.use el" e mor#4 -i" 1n lo* s'%l a-#e.#'m noi" ne a-#ea.#' el4 sun# feri*i#" eu *are sun# *el mai b'#r2n -i *are de*i am s'%l v'd *el din#2i/( Ori*2# de/ bine ne%ar fa*e" vede6i dumneavoas#r'" 1n*e#'m *ur2nd s' vedem lumea *are ne 1n#ris#eaz'4 b'#r2nul Dan#<s r'mase 1n *ele din urm' *u #o#ul sin+ur4 nu mai vedeam ur*2nd din *2nd 1n *2nd la el de*2# oameni ne*unos*u6i" *are *oborau *u *2#e un .a*5e#4 am 1n6eles a#un*i *e era *u .a*5e#ele as#ea8 vindea .u6in *2#e .u6in *e avea" *a s' #r'ias*'/ n sf2r-i#" b'#r2nul a9unse la anan+5ie4 da#ora #rei #rimes#re4 fu amenin6a# *u darea afar'4 el *eru un r'+az de o.# zile" -i i se a*ordar'/ 7unos* am'nun#ul deoare*e .ro.rie#arul" ie-ind de la el" a in#ra# la mine/ n .rimele #rei zile l%am auzi# umbl2nd *a de obi*ei8 dar" 1n a .a#ra" nu mai auzii nimi*/ M' 1n*ume#ai s' ur*8 u-a era 1n*5is'4 1ns'" .rin broas% *a u-ii 1l z'rii a-a de +alben -i de fr2n# 1n*2#" d2ndu%mi seama *' e bolnav" l%am 1n-#iin6a# .e domnul Morrel -i am aler+a# la Mer*:d<s/ S%au +r'bi# s' vin'/ Domnul Morrel a adus un medi*4 medi*ul a *ons#a#a# o +as#roen#eri#' -i a ordona# die#'/ Eram de fa6'" domnule" -i n%am s' ui# ni*ioda#' z2mbe#ul b'#r2nului auzind re6e#a/ Din momen#ul a*ela -i%a des*5is u-a8 avea o s*uz' *a s' nu mai m'n2n*e4 medi*ul ordonase die#'/ Aba#ele s*oase un +eam'#/

0oves#ea v' in#ereseaz'" nu%i a-a" domnule= s.use 7aderousse/ Da" r's.unse aba#ele4 e 1nduio-'#oare/ Mer*:d<s reveni4 1l +'si a-a de s*5imba#" 1n*2#" *a -i .rima da#'" vru s'%l #rans.or#e la ea/ A*eas#a era -i .'rerea domnului Morrel" *are voia s'%l ridi*e *u sila4 dar b'#r2nul s#ri+' a#2#a 1n*2# lor li se f'*u fri*'/ Mer*:d<s r'mase la *'.'#2iul .a#ului/ Domnul Morrel se de.'r#'" f'*2nd semn *a#alanei *' las' o .un+' .e *'min/ Dar" 1narma# *u re6e#a medi*ului" b'#r2nul nu voi s' ia nimi*/ n sf2r-i#" du.' dou' zile de dezn'de9de -i nem2n*are" b'#r2nul 1-i d'du sufle#ul" bles#em2ndu%i .e *ei *are 1i .ri*inuiser' nenoro*irea -i s.un2ndu%i lui Mer*:d<s8 (Da*' 1l mai vezi .e Edmond al meu s.une%i *' mor bine*uv2n#2n% du%l/( Aba#ele se ridi*'" f'*u dou' o*oluri .rin *amer' du*2nd o m2n' 1nfiora#' la +2#le9ul us*a#/ Ai *rezi *' a muri#/// De foame/// domnule" de foame> s.use 7aderousse/ E #o# a-a de a%dev'ra# *e s.un *um e adev'ra# *' noi doi ne +'sim ai*i/ 7u o m2n' *onvulsiv'" aba#ele a.u*' .a5arul *u a.'" .e 9um'#a#e 1n*' .lin" 1l +oli din#r%o 1n+5i6i#ur' -i se a-ez' din nou" *u o*5ii 1nro-i6i -i *u obra9ii .alizi/ M'r#urise-#e *' e o mare nenoro*ire> s.use el *u vo*e r'+u-i#'/ 7u a#2# mai mare" domnule" *u *2# Dumnezeu nu are ni*i un a% mes#e* -i *u *2# numai oamenii sun# de vin'/ S' #re*em la oamenii a*e-#ia" +l'sui aba#ele4 dar +2nde-#e%#e" *on#inu' el *u #on a.roa.e amenin6'#or" *' #e%ai obli+a# s'%mi s.ui #o#ul8 *are sun# oamenii *e l%au f'*u# .e fiu s' moar' de dis.erare" -i .e .'rin#e de foame= Doi oameni *are 1l .izmuiau" domnule" unul din dra+os#e" al#ul din ambi6ie8 )ernand -i Dan+lars/ Ai *um s%a manifes#a# invidia lor= L%au denun6a# .e Edmond *a a+en# bona.ar#is#/ Dar *are din#re am2ndoi l%a denun6a#= 7are din#re am2ndoi a fos# vinova#ul adev'ra#= Am2ndoi" domnule4 unul a s*ris s*risoarea" al#ul a .us%o la .o-#'/ Ai unde a fos# s*ris' s*risoarea= 75iar la (R:serve(" 1n a9unul nun6ii/ Cine" bine" murmur' aba#ele/ O5" )aria" )aria" *2# de mul# *uno-% #eai #u oamenii -i lu*rurile> 7e%a6i s.us" domnule= 1n#reb' 7aderousse/ $imi*" relu' .reo#ul4 *on#inu'/ Dan+lars a s*ris denun6ul *u m2na s#2n+'" .en#ru *a s*risul s' nu fie re*unos*u#" -i )ernand l%a ex.edia#/ Dar" ex*lam' aba#ele deoda#'" erai -i dumnea#a a*olo> Eu= +l'sui 7aderousse uimi#4 *ine v%a s.us= Aba#ele v'zu *' mersese .rea de.ar#e/ $imeni" s.use el" dar da*' e-#i a-a de bine informa# asu.ra #u#uror am'nun#elor" era nevoie s' fii -i dumnea#a de fa6'/ E dre.#" +l'sui 7aderousse *u vo*e 1n'bu-i#'" eram -i eu/ Ai nu #e%ai 1m.o#rivi# #i*'lo-iei= s.use aba#ele/ n *azul a*es#a e-#i *om.li*ele lor/ Domnule" s.use 7aderousse" mi%au da# s' beau .2n' *2nd a.roa% .e 1mi .ierdusem min#ea/ $u mai vedeam de*2# *a .rin#r%o *ea6'4 s.usei #o# *e .oa#e s' s.un' un om 1n s#area as#a4 ei mi%au r's.uns" 1ns'" *' au vru# s' fa*' o +lum' -i *' +luma nu va avea urm'ri/ A doua zi" domnule" a doua zi ai v'zu# bine *' avea4 *u #oa#e a*es#ea n%ai s.us nimi*4 erai" #o#u-i" de fa6' *2nd a fos# ares#a#/

Da" domnule" eram -i am vru# s' vorbes*" am vru# s' s.un #o#ul" dar Dan+lars m%a 6inu#/ (Ai da*' e vinova# *umva" mi%a s.us el" da*' 1n#r%adev'r a .o.osi# .e insula Elba" da*' 1n#r%adev'r es#e 1ns'r*ina# *u o s*risoare .en#ru *omi#e#ul bona.ar#is# din 0aris" da*' s*risoarea se +'se-#e la el *ei *are l%au s.ri9ini# au s' fie so*o#i6i *om.li*ii lui(/ M'r#urises* *' mi%a fos# fri*' de .oli#i*'" a-a *um ea se f'*ea .e a% #un*i4 am #'*u#4 re*unos*" a fos# o la-i#a#e" dar nu o *rim'/ n6ele+" ai 1n*5is o*5ii" a#2#a #o#/ Da" domnule" r's.unse 7aderousse" -i as#a e *'in6a mea zi -i noa.#e/ ?' 9ur *' 1i *er deseori ier#are lui Dumnezeu" *u a#2# mai mul# *u *2# fa.#a a*eas#a" sin+ura .e *are am s' mi%o re.ro-ez 1n #oa#' via6a mea" es#e desi+ur .ri*ina ne*azurilor mele/ Is.'-es* o *li.' de e+oism4 de a*eea 1i s.un #o#deauna 7ar*on#ei *2nd se .l2n+e8 (,a*i" nevas#'" a-a vrea Dumnezeu(/ Ai 7aderousse *obor1 *a.ul" *u #oa#e semnele unei adev'ra#e *'in6e/ Cine" domnule" s.use aba#ele" ai vorbi# *u sin*eri#a#e4 *2nd *ineva se 1nvinuie-#e as#fel" meri#' ier#area/ Din neferi*ire" s.use 7aderousse" Edmond a muri# -i nu m%a ier#a#/ $u -#ia" s.use aba#ele/ Dar .oa#e *' a*um -#ie" de*lar' 7aderousse" se zi*e *' mor6ii -#iu #o#ul/ O *li.' de #'*ere8 aba#ele se s*ulase -i se .limba 1n+2ndura#4 se 1na.oie la lo*ul s'u -i se a-ez'/ Mi%ai .omeni# 1n dou'%#rei r2nduri de un anume domn Morrel" s.use el/ 7ine era omul a*es#a= Era arma#orul ()araonului(" .a#ronul lui Dan#<s/ Ai *e rol a 9u*a# omul a*es#a 1n #ris#a afa*ere= 1n#reb' aba#ele/ Rolul unui om *ins#i#" *ura9os -i 1n#ris#a#" domnule/ De dou'ze*i de ori el a in#erveni# .en#ru Edmond4 *2nd 1m.'ra#ul s%a 1na.oia#" el a s*ris" s%a ru+a#" a amenin6a# 1n#r%a#2# 1n*2#" sub a doua Res#aura6ie" a fos# .erse*u#a# foar#e mul# *a bona.ar#is#/ n ze*e r2nduri" .re*um v%am s.us" venise la b'#r2nul Dan#<s s'%l ia *u el" iar 1n a9unul" sau *u dou' zile 1nain#e de moar#ea lui" v%am mai s.us" l'sase .e *'min o .un+' *u *are s%au .l'#i# da#oriile b'#r2nului -i s%a f'*u fa6' 1nmorm2n#'rii" a-a *' bie#ul b'#r2n a .u#u# *el .u6in s' moar'" .re*um #r'ise" f'r' s' .ri*inuias*' ne*az *uiva/ 0un+a o am eu 1n*'" o .un+' mare de re6ea ro-ie/ Ai" 1n#reb' aba#ele" mai #r'ie-#e domnul Morrel= Da" s.use 7aderousse/ n *azul a*es#a" *on#inu' aba#ele" desi+ur *' el e un om bine*uv2n#a# de Dumnezeu" bo+a#/// feri*i#/// 7aderousse z2mbi amar/ Da" feri*i# *a mine" s.use el/ Domnul Morrel es#e *umva nenoro*i#= ex*lam' aba#ele/ Sufer' mizeria -i" mai mul# de*2# a#2#" dezonoarea/ 7um a-a= Da" relu' 7aderousse" *um v' s.un" du.' dou'ze*i -i *in*i de ani de mun*'" du.' *e a dob2ndi# *el mai onorabil lo* 1n *omer6ul Marsiliei" domnul Morrel es#e ruina# *om.le#/ A .ierdu# *in*i vase 1n doi ani" a da# #rei falimen#e n'.rasni*e -i nu mai are s.eran6a de*2# 1n ()araonul( .e *are 1l *omanda bie#ul Dan#<s -i *are urmeaz' s' se 1na.oieze din Indii *u o 1n*'r*'#ur' de *2rm2z -i de indi+o/ Da*' se 1nea*' -i vasul a*es#a" es#e .ierdu#/ Ai" s.use aba#ele" are nevas#'" *o.ii" nenoro*i#ul=

Da" are o nevas#'" *are se .oar#' *a o sf2n#'" are o fa#'" *e urma s' se m'ri#e *u un b'rba# .e *are%l iubea" dar .e *are familia nu%l mai las' s' se 1nsoare *u o fa#' ruina#'4 are" 1n sf2r-i#" un fiu lo*o#enen# 1n arma#'4 1n6ele+e6i 1ns' bine *' #oa#e a*es#ea 1i s.ores* durerea bie#ului om" 1n lo* s%o u-ureze/ Da*' ar fi sin+ur" -i%ar zbura *reierii -i ar s*'.a/ E +roazni*> murmur' .reo#ul/ Ia#' *um r's.l'#e-#e Dumnezeu vir#u#ea" s.use 7aderousse/ ;i#e" *u *are nu am f'*u# ni*ioda#' o fa.#' rea" afar' de a*eea .e *are v%am .oves#i#%o" sun# 1n mizerie/ Du.' *e o s'%mi v'd nevas#a murind de fri+uri" f'r' s' .o# fa*e *eva .en#ru ea" am s' mor de foame" *um a muri# b'#r2nul Dan#<s" 1n #im. *e )ernand -i Dan+lars se s*ald' 1n aur/ Dar *um= 0en#ru *' lor #o#ul le%a mers din .lin" 1n #im. *e oamenilor *umse% *ade le mer+e r'u/ 7e a deveni# Dan+lars" *el mai vinova# nu%i a-a= ins#i+a#orul= 7e a deveni#= A .'r'si# Marsilia/ A in#ra#" .e baza re*omanda6iei domnului Morrel *are nu%i *uno-#ea *rima" fun*6ionar la un ban*5er s.a% niol4 1n e.o*a r'zboiului S.aniei" el a in#ra# *u o .ar#e 1n furni#urile arma% #ei fran*eze -i a f'*u# avere4 a#un*i" *u .rimii bani" a 9u*a#" -i%a 1n#rei# -i -i%a 1m.'#ri# *a.i#alurile -i" r'm2n2nd v'duv du.' fii*a ban*5erului s'u" s%a 1nsura# .e urm' *u o v'duv'" doamna de $ar+onne" fii*a domnului Servieux" -ambelanul a*#ualului re+e" *are se bu*ur' de *ea mai mare #re*ere/ Devenind milionar" a fos# f'*u# baron" as#fel *' el e a*um baronul Dan+lars" are un .ala# 1n s#rada Mon#%Clan*" ze*e *ai 1n +ra9duri" -ase la*5ei 1n an#i*amer' -i nu mai -#iu *2#e milioane 1n *asa de fier/ A5a> f'*u aba#ele *u a**en# *iuda#4 -i es#e feri*i#= )eri*i#= *ine ar .u#ea s' s.un'= nenoro*irea sau feri*irea sun# #ai% na zidurilor4 zidurile au ure*5i" dar n%au limb'4 da*' .o6i fi feri*i# *u o avere mare" a#un*i Dan+lars e feri*i#/ Ai )ernand= 7u )ernand s%a 1n#2m.la# al#*eva/ Dar *um de a .u#u# fa*e avere un bie# .es*ar *a#alan" f'r' mi9loa*e" f'r' edu*a6ie= M'r#urises* *' nu 1n6ele+/ Se 1n#2m.l' -i as#a .e lume4 de bun' seam' *'" 1n via6a lui" e o #ain' .e *are nu o *unoa-#e nimeni/ Dar" 1n sf2r-i#" .e *e #re.#e vizibile a ur*a# el la averea as#a sau la .ozi6ia 1nal#' .e *are o o*u.'= La am2ndou'" domnule" la am2ndou'4 are -i avere -i si#ua6ie/ Dumnea#a 1mi s.ui o .oves#e/ S%ar .'rea *' e .oves#e" dar as*ul#a6i -i ve6i .ri*e.e/ 7u *2#eva zile 1nain#e de 1n#oar*erea 1m.'ra#ului" )ernand fusese am2na# de la re*ru#are/ Courbonii 1l l'sar' 1n .a*e la 7a#alani" dar $a.oleon reveni" o 1n*or.orare ex#raordinar' fu de*re#a#' -i )ernand fu nevoi# s' .le*e/ 0le*ai -i eu4 dar" .en#ru *' eram mai b'#r2n de*2# )ernand" -i .en#ru *' m' 1n*ur*asem *u bia#a mea femeie" am fos# #rimis numai .e *oas#'/ )ernand a fos# 1nre+imen#a# 1n #ru.ele a*#ive" a a9uns la fron#ier' *u re+imen#ul -i a lua# .ar#e la b'#'lia lui Li+nV/ n noa.#ea *e urm' b'#'liei" el era de .lan#on la u-a +eneralului *are avea le+'#uri se*re#e *u du-manul/ n noa.#ea a*eea +eneralul urma s' se 1n#2lneas*' *u en+lezii/ i .ro.use lui )ernand s'%l 1nso6eas*'4 )ernand .rimi" .'r'si .os#ul -i 1l urm' .e +eneral/ )a.#a *are l%ar fi #2r2# .e )ernand 1n fa6a unui *onsiliu de r'zboi" da% *' $a.oleon r'm2nea .e #ron" 1i servi de re*omanda6ie .e l2n+' Courboni/ Reveni 1n )ran6a *u e.ole#ul de sublo*o#enen#4 -i" deoare*e .ro#e*6ia +eneralului" *are se bu*ura de 1nal#' #re*ere" nu l%a .'r'si#" el

era *'.i#an 1n 1 2T" *u .rile9ul r'zboiului din S.ania" adi*' 1n momen#ul *2nd Dan+lars 1n*e.ea .rimele afa*eri/ )ernand era s.aniol" a-a *' a fos# #rimis la Madrid s'%-i dea seama de s.iri#ul *om.a#rio6ilor s'i4 1l 1n#2lni .e Dan+lars" in#r' *u el 1n vorb'" f'+'dui +eneralului un s.ri9in .rin#re re+ali-#ii din *a.i#al' -i din .rovin*ii" .rimi f'+'duieli" lu' la r2ndul s'u an+a9amen#e" 1-i *'l'uzi re+imen#ul .e drumurile *unos*u#e numai de el" .rin s#r2m#ori .'zi#e de re+ali-#i -i" 1n sf2r-i#" aduse 1n a*eas#' s*ur#' *am.anie a#2# de mari servi*ii 1n*2#" du.' luarea ,ro*aderului" fu numi# *olonel -i *'.'#' *ru*ea de ofi6er al Le+iunii de Onoare" *u #i#lul de *on#e/ Des#in> des#in> murmur' aba#ele/ Da" dar as*ul#a6i8 n%am is.r'vi#/ Du.' #erminarea r'zboiului din S.ania" *ariera lui )ernand era .rime9dui#' de .a*ea 1ndelun+a#' *are f'% +'duia s' domneas*' 1n Euro.a/ $umai &re*ia se r'zvr'#ise 1m.o#riva ,ur*iei -i 1n*e.use r'zboiul .en#ru inde.enden6'4 #o6i o*5ii erau 1ndre.#a6i s.re A#ena8 era la mod' *a +re*ii s' fie de.l2n-i -i s.ri9ini6i/ )'r' s'%i o*ro#eas*' f'6i-" du.' *um -#i6i" +uvernul fran*ez #olera mi+ra6iile .ar6iale/ )ernand *eru -i *'.'#' .ermisiune de a se du*e s' serveas*' 1n &re*ia" r'm2n2nd #o#u-i 1ns*ris 1n *on#roalele arma#ei/ Du.' *2#va #im. se afl' *' *on#ele de Mor*erf a*es#a era numele lui in#rase 1n servi*iul lui Ali%0a-a" *u +radul de +eneral ins.e*#or/ Ali%0a-a fu u*is" .re*um -#i6i4 dar" 1nain#e de a muri" el r's.l'#i servi% *iile lui )ernand l's2ndu%i o sum' 1nsemna#'" *u *are )ernand se 1na.oie 1n )ran6a" unde 1i fu *onfirma# +radul de lo*o#enen#%+eneral/ A-a *' as#'zi=/// 1n#reb' aba#ele/ A-a *' as#'zi" urm' 7aderousse" el .osed' un .ala# minuna# la 0aris 1n s#rada Delder nr/ 2N/ Aba#ele des*5ise +ura" s#'#u un momen# *a un om *e ezi#'" dar f'% *2nd o sfor6are8 Ai Mer*:d<s= +l'sui el4 mi s%a s.us *' ea a dis.'ru#/ Da" a dis.'ru#" s.use 7aderousse" a-a *um dis.are soarele *a s' r'sar' a doua zi mai s#r'lu*i#or/ A f'*u# -i ea si#ua6ie= 1n#reb' aba#ele *u un z2mbe# ironi*/ Mer*:d<s e 1n momen#ul a*es#a una din#re *ele mai mari doamne din 0aris" s.use 7aderousse/ 7on#inu'" +l'sui aba#ele/ Mi se .are *' as*ul# is#orisirea unui vis/ Dar am v'zu# eu 1nsumi lu*ruri a-a de ex#raordinare" 1n*2# *ele .e *are mi le s.ui m' mir' mai .u6in/ Mer*:d<s a fos# la 1n*e.u# dezn'd'9dui#' de lovi#ura *are i%l r'.ea .e Edmond/ ?%am vorbi# de s#'ruin6ele ei .en#ru .'rin#ele lui Dan#<s/ n #oiul dezn'de9dii a lovi#%o o nou' durere8 .le*area lui )ernand" a *'rui *rim' *a n%o *uno-#ea -i .e *are 1l .rivea *a .e fra#ele ei/ )ernand .le*'" Mer*:d<s r'mase sin+ur'/ Se s*urser' .en#ru ea #rei luni de la*rimi8 ni*i o ves#e de la Edmond" ni*i o ves#e de la )ernand4 nimi* 1n fa6a o*5ilor" de*2# un b'#r2n *are se s#in+ea de dis.erare/ n#r%o sear'" du.' *e s#'#use #oa#' ziua" *um avea obi*eiul" la r's.2n#ia *elor dou' drumuri *are mer+ de la Marsilia la 7a#alani" se 1na.oie a*as' mai ab'#u#' de*2# .2n' a#un*i8 ni*i iubi#ul" ni*i .rie#enul nu veneau .e unul sau .e al#ul din drumuri" -i nu avea ve-#i ni*i de la unul" ni*i de la *el'lal#/ I se .'ru deoda#' *' aude un .as *unos*u#8 se 1n#oarse *u nelini-#e" .oar#a se des*5ise -i 1l v'zu .e )ernand 1n uniforma de sublo*o#enen#/ El nu 1nsemna o .ar#e din *eea *e ea .l2n+ea" *i o .ar#e din via6a ei #re*u#'/ Mer*:d<s a.u*' m2inile lui )ernand *u o .ornire .e *are a*es#a o

lu' dre.# dra+os#e -i *are nu era de*2# bu*uria de a nu mai fi sin+ur' .e lume -i de a revedea" 1n sf2r-i#" un .rie#en du.' lun+ile ore ale #ris#e6ii sin+ura#i*e/ Ai a.oi" se *uvine s' s.un8 )ernand nu fusese ni*ioda#' du-m'ni#4 el nu era iubi#" a#2#a #o#4 al#ul o*u.a 1n#rea+a inim' a fe#ei" -i a*es# al#ul era absen#/// dis.'ru#/// .oa#e mor#/ La +2ndul a*es#a" Mer*:d<s izbu*nea 1n .l2ns -i 1-i fr2n+ea m2inile de durere4 dar +2ndul .e *are 1l res.in+ea al#' da#'" *2nd 1i era s#re*ura# de al#*ineva" 1i revenea a*um sin+ur 1n min#e4 de al#fel" la r2ndul s'u" b'#r2nul Dan#<s i s.unea 1n#runa8 (Edmond al nos#ru a muri# *'*i" da*' n%ar fi mor#" s%ar 1na.oia(/ C'#r2nul muri" .re*um v%am s.us8 .oa#e *'" da*' #r'ia" Mer*:d<s n%ar fi deveni# ni*ioda#' nevas#a al#uia4 *'*i el ar fi mus#ra#%o .en#ru ne% *redin6a ei/ )ernand 1-i d'du seama/ 72nd afl' de moar#ea b'#r2nului" re% veni/ De da#a a*eas#a era lo*o#enen#/ La .rima *'l'#orie nu%i s.usese fe#ei ni*i un *uv2n# de dra+os#e4 la a doua 1i reamin#i *' o iubea/ Mer*:d<s 1i *eru 1n*' -ase luni *a s'%l a-#e.#e -i s'%l .l2n+' .e Ed% mond/ La dre.# vorbind" s.use aba#ele *u un z2mbe# amar" as#a f'*ea o.#s.reze*e luni 1n #o#al/ 7e ar .u#ea s' *ear' mai mul# iubi#ul *el mai adora#= Murmur' a.oi *uvin#ele .oe#ului en+lez8 'railtF# thF name is Goman11! 0es#e -ase luni" relu' 7aderousse" nun#a avu lo* la biseri*a A**oules/ Ciseri*a unde ea urma s' se m'ri#e *u Edmond" murmur' .reo#ul" numai lo+odni*ul era s*5imba#" a#2#a #o#/ Mer*:d<s se *'s'#ori de*i" *on#inu' 7aderousse" dar" *u #oa#e *' 1n o*5ii #u#urora ea .'ru lini-#i#'" i%a li.si# .u6in s' le-ine *2nd a #re*u# .e dinain#ea (R:servei(" unde" *u un an -i 9um'#a#e 1nain#e" fusese ofi*ia#' lo+odna ei *u *el .e *are ar fi v'zu# *'%l iubea 1n*' da*' ar fi 1ndr'zni# s' .riveas*' 1n #aini6a inimii/ )ernand" mai feri*i#" dar nu mai lini-#i#" *'*i eu l%am v'zu# 1n e.o*a a*eea -i se #emea 1n#runa de 1n#oar*erea lui Edmond" )ernand" a-adar" avu +ri9' s'%-i ia 1nda#' nevas#a -i s' se exileze4 erau 1n a*ela-i #im. .rea mul#e .eri*ole -i amin#iri la 7a#alani/ La o.# zile du.' nun#'" .le*ar'/ Ai ai mai v'zu#%o .e Mer*:d<s= 1n#reb' .reo#ul/ Da" 1n momen#ul r'zboiului din S.ania" la 0er.i+nan" unde )er% nand o l'sase" ea f'*ea a#un*i edu*a6ia fiului ei/ Aba#ele #res'ri/ A fiului ei= s.use el/ Da" r's.unse 7aderousse" a mi*ului Alber#/ Dar *a s'%-i ins#ruias*' fiul" *on#inu' aba#ele" a .rimi# -i ea o edu*a6ie/ Mi se .are *' l%am auzi# .e Edmond s.un2nd *' *a era fii*a unui sim.lu .es*ar" frumoas' dar in*ul#'/ O" s.use 7aderousse" el 1-i *uno-#ea a-a de .u6in lo+odni*a> Domnule" Mer*:d<s ar fi .u#u# s' devin' re+in'" 1n *azul *2nd *oroana ar fi #rebui# s' se .un' numai .e *a.e#ele *ele mai frumoase -i mai in#eli+en#e/ Averea ei s.orea -i *a s.orea dim.reun' *u averea/ nv'6a desenul" 1nv'6a muzi*a" 1nv'6a #oa#e/ De al#min#eri *red" 1n#re noi fie zis" *' ea nu f'*ea #oa#e a*es#ea de*2# .en#ru a se dis#ra" .en#ru a ui#a" -i *' nu%-i b'+a a#2#ea lu*ruri 1n *a." de*2# *a s' *omba#' *e avea 1n inim'/ Dar a*um se *uvine s' s.unem #o#ul" *on#inu' 7aderousse4 averea -i onorurile au m2n+2ia#%o" desi+ur/ E bo+a#'" e *on#es'" -i *u
11

$es#a#orni*ie" numele #'u es#e femeie>

#oa#e a*es#ea/// 7aderousse se o.ri/ 7u #oa#e a*es#ea" *e= 1n#reb' aba#ele/ 7u #oa#e a*es#ea sun# si+ur *' nu e feri*i#'" s.use 7aderousse/ Ai *e #e fa*e s' *rezi= S' vede6i8 *2nd m%am sim6i# .rea nenoro*i#" am *u+e#a# *' ve*5ii mei .rie#eni au s' m' a9u#e/ M%am dus la Dan+lars" dar ni*i nu m%a .ri% mi#/ Am fos# la )ernand" *are mi%a #rimis o su#' de fran*i .rin vale#ul s'u/ n *azul a*es#a nu i%ai v'zu# ni*i .e unul" ni*i .e al#ul= $u" dar doamna de Mor*erf m%a v'zu#/ 7um= 72nd am ie-i#" o .un+' a *'zu# la .i*ioarele mele" *on6inea 2! de ludovi*i4 am ridi*a# re.ede *a.ul -i am v'zu#%o .e Mer*:d<s" *are #r'+ea .erdeaua/ Ai domnul de ?illefor#= 1n#reb' aba#ele/ O" el nu fusese .rie#enul meu" .e el nu%l *uno-#eam" nu aveam *e%i *ere/ Dar nu -#ii *e a deveni# el -i .ar#ea .e *are a avu#%o 1n nenoro*irea lui Edmond= $u" -#iu numai *'" la *2#va #im. du.' *e l%a ares#a#" el s%a 1nsura# *u domni-oara de Sain#%M:ran -i a .'r'si# Marsilia *ur2nd/ )'r' 1ndoial' *' noro*ul 1i va fi z2mbi# *a -i *elorlal6i" f'r' 1ndoial' *' e bo+a# *a Dan% +lars -i s#ima# *a )ernand4 vede6i" eu sin+ur am r'mas s'ra*" am'r2# -i ui#a# de Dumnezeu/ ,e 1n-eli" .rie#ene" s.use aba#ele8 Dumnezeu .oa#e s' .ar' uneori *a ui#' *2nd dre.#a#ea lui se odi5ne-#e" dar vine #o#deauna un momen# *2nd 1-i adu*e amin#e" -i dovada ui#e%o/ Aba#ele s*oase diaman#ul din buzunar" -i d2ndu%l lui 7aderousse8 ;i#e" .rie#ene" 1i s.use el" ia diaman#ul a*es#a" *'*i e al dumi#ale/ 7um numai al meu= ex*lam' 7aderousse/ O" domnule" nu v' ba% #e6i 9o* de mine= Diaman#ul urma s' fie 1m.'r6i# 1n#re .rie#enii s'i/ Edmond nu avea de*2# un sin+ur .rie#en" as#fel *' 1m.'r6irea devine de .risos/ Ia diaman#ul -i vinde%l" 16i re.e#" valoreaz' *in*ize*i de mii de fran*i -i n'd'9duies* *' suma va .u#ea s' #e s*oa#' din mizerie/ Domnule" s.use 7aderousse" 1n#inz2nd *u sfial' o m2n' -i -#er% +2nd *u *ealal#' sudoarea *are%i brobonea frun#ea4 domnule" nu fa*e6i o +lum' din feri*irea sau din dezn'de9dea unui om> Eu -#iu *e e feri*irea -i *e e dezn'de9dea" -i nu m%a- 9u*a ni*ioda#' *u sen#imen#ele/ Ia%l de*i" dar 1n s*5imb/// 7aderousse *are a#in+ea diaman#ul" 1-i #rase m2na/ Aba#ele z2mbi/ n s*5imb" *on#inu' el" d'%mi .un+a de m'#ase ro-ie .e *are domnul Morrel o l'sase .e *'minul b'#r2nului Dan#<s -i *are mi%ai s.us e 1n*' 1n .osesia dumi#ale/ Din *e 1n *e mai uimi#" 7aderousse se 1ndre.#' s.re un dula. mare de s#e9ar" 1l des*5ise -i d'du aba#elui o .un+' lun+' de m'#ase ro-ie 1nve*5i#'" 1n 9urul *'reia lune*au dou' veri+i de me#al .olei#e *2ndva/ Aba#ele o lu' -i" 1n lo*ul ei" d'du lui 7aderousse diaman#ul/ O" domnule" sun#e6i un om al lui Dumnezeu> ex*lam' 7aderousse4 *'*i nimeni nu -#ia *' Edmond v%a da# diaman#ul -i a6i fi .u#u# s'%l .'s#ra6i/ (Cine" 1-i s.use 1n*e# aba#ele" #u ai fi f'*u#%o" .are%se///( Aba#ele se s*ul'" 1-i lu' .'l'ria -i m'nu-ile/ $u%i a-a" s.use el" *' #o# *e mi%ai s.us es#e adev'ra# -i *' .o# s' dau #oa#' *rezarea *uvin#elor dumi#ale=

0rivi6i" domnule aba#e" s.use 7aderousse4 1n un+5erul .ere#elui e un 7ris# de lemn sf2n#4 .e s*rin e evan+5elia neves#ei mele4 des*5ide6i *ar#ea -i v' voi 9ura .e ea *u m2na 1n#ins' s.re 7ris#" v' voi 9ura .e m2n#uirea sufle#ului meu" .e *uv2n#ul meu de *re-#in *' v%am s.us #oa#e lu*rurile a-a *um s%au .e#re*u# ele -i *um 1n+erul oamenilor le va s.une la ure*5ea lui Dumnezeu 1n ziua 9ude*'6ii din urm'/ Cine" s.use aba#ele" *onvins de a**en#ul *u *are 7aderousse ros#ea adev'rul" bine4 16i dores* *a banii s'%6i fie de folos/ Adio" eu m' du* de.ar#e de oamenii *are 1-i fa* a#2#a r'u unii al#ora/ Ai" des*o#orosindu%se *u #rud' de en#uzias#ele .orniri ale lui 7ade% rousse" aba#ele ridi*' sin+ur dru+ul de la u-'" ie-i" ur*' .e *al" 1l salu#' 1n*' o da#' .e 5an+iu" *are se .ierdea 1n *uvin#e z+omo#oase de des.'r6ire" -i .le*' urm2nd dire*6ia .e *are venise/ 72nd 7aderousse 1n#oarse *a.ul" o v'zu dina.oia lui .e 7ar*on#a" mai .alid' -i mai #remur'#oare de*2# ori*2nd/ Es#e adev'ra# *e%am auzi#= 1n#reb' ea/ 7um= *' ne%a da# diaman#ul numai nou'= s.use 7aderousse a% .roa.e nebun de bu*urie/ Da/ $imi*" mai adev'ra#" *'*i ui#e%l/ )emeia 1l .rivi o *li.'4 a.oi" *u +las 1n'bu-i#8 Ai da*' o fi fals= +l'sui ea/ 7aderousse se 1n+'lbeni -i se *l'#in'/ )als= murmur' el" fals= de *e mi%ar fi da# un diaman# fals= 7a s' afle se*re#ul #'u f'r' s'%l .l'#eas*'" n'#'r'ule/ 7aderousse r'mase o *li.' ame6i# sub .ovara .resu.unerii/ O" s.use el du.' o *li.'" lu2ndu%-i .'l'ria .e *are o .use .es#e basmaua ro-ie 1nnoda#' 1n 9urul *a.ului4 vom vedea 1n *ur2nd/ Ai *um= La Ceau*aire es#e #2r+4 sun# a*olo bi9u#ieri din 0aris4 m' du* s' li%l ar'#/ ,u .'ze-#e *asa" nevas#'" .es#e dou' *easuri m' 1na.oiez/ Ai 7aderousse se n'.us#i din *as'" .ornind 1n +oan' .e drumul o.us *elui .e *are a.u*ase ne*unos*u#ul/ (7in*ize*i de mii de fran*i> murmur' 7ar*on#a *2nd r'mase sin+ur'/ Sun# bani/// dar nu sun# o avere/( QQ?III RE&IS,RELE $7DISORILOR n ziua urm'#oare a*eleia *2nd" .e drumul Celle+arde%Ceau*aire" se .e#re*use s*ena .e *are am des*ris%o" un b'rba# 1n#re #reize*i" #reize*i -i doi de ani" 1mbr'*a# *u un fra* albas#ru" *u .an#aloni de nanFin -i *u ves#' alb'" av2nd #o#oda#' -i a**en#ul bri#ani*" se .rezen#' .rimarului de Marsilia/ Domnule" 1i s.use el" sun# .rimul fun*6ionar al *asei ,5omson -i )ren*5 din Roma/ Sun#em de ze*e ani 1n rela6ii *u *asa Morrel -i fiul din Marsilia/ Avem a.roa.e o su#' de mii de fran*i an+a9a6i 1n a*es#e rela6ii -i sun#em oare*um nelini-#i6i" deoare*e se s.une *' firma e amenin6a#' *u ruina8 soses*" .rin urmare" dire*# de la Roma .en#ru a v' *ere informa6ii asu.ra *asei/ Domnule" r's.unse .rimarul" -#iu 1n#r%adev'r" *' de .a#ru sau *in*i ani" nenoro*irea .ar* a%l urm'ri .e domnul Morrel4 a .ierdu#" r2nd .e r2nd" .a#ru sau *in*i va.oare" a da# #rei sau .a#ru falimen#e4 dar" de-i eu 1nsumi sun# *redi#orul s'u *u ze*e mii de fran*i" nu v' .o# da ni*i o l'% murire asu.ra si#ua6iei sale/ n#reba6i%m' *a .rimar *e +2ndes* des.re

domnul Morrel -i v' voi r's.unde *' e un om *ore*# .2n' la ri+idi#a#e -i *'" .2n' 1n .rezen#" a f'*u# fa6' #u#uror an+a9amen#elor sale" *u .erfe*#' exa*#i#a#e/ Ia#' *e v' .o# s.une" domnule8 da*' vre6i s' afla6i mai mul#" adresa6i%v' domnului de Coville" ins.e*#orul 1n*5isorilor" *are s#' 1n s#rada de $oailles" num'rul 1!4 mi se .are *' el are dou' su#e de mii de fran*i .lasa6i 1n *asa Morrel -i" da*' el are 1n#r%adev'r mo#ive s' se #eam'" 1n#ru*2# suma lui e mai 1nsemna#' de*2# a mea" 1l ve6i +'si .robabil 1n .rivin6a a*eas#a mai bine informa# de*2# mine/ En+lezul .aru *' a.re*iaz' su.rema deli*a#e6e a .rimarului" salu#'" ie-i -i se 1ndre.#' *u .asul *ara*#eris#i* fiilor Marei Cri#anii s.re s#rada in% di*a#'/ Domnul de Coville se afla 1n *abine#ul s'u/ 72nd 1l z'ri" en+lezul s*5i6' o mi-*are de sur.riz'" *are .'ru s' ara#e *' nu .en#ru .rima oar' se afl' 1n fa6a *elui .e *are 1l vizi#a/ Domnul de Coville era a-a de dezn'd'9dui#" 1n*2# se vedea *' #oa#e fa*ul#'6ile min6ii sale" *ufunda#e 1n +2ndul *are%l mun*ea 1n a*el momen#" nu 1n+'duia ni*i memoriei" ni*i ima+ina6iei r'+azul de a r'#'*i 1n #re*u#/ 7u *almul na6iunii sale" en+lezul 1i .use a.roa.e 1n a*eia-i #ermeni 1n#rebarea .e *are o .usese .rimarului Marsiliei/ O" domnule" ex*lam' domnul de Coville" din nenoro*ire #emerile dumneavoas#r' sun# *um nu se .oa#e mai 1n#emeia#e -i ave6i 1n fa6a dumneavoas#r' un om dis.era#/ Aveam dou' su#e de mii de fran*i .lasa6i 1n *asa Morrel" a*e-#i dou' su#e de mii de fran*i erau zes#rea fii*ei mele" .e *are n'd'9duiam s' o m'ri# .es#e *in*is.reze*e zile4 a*e-#i dou' su#e de mii de fran*i erau rambursabili8 o su#' de mii la 1! ale lunii *uren#e" o su#' de mii la 1! ale lunii vii#oarei/ l 1n-#iin6asem .e domnul Morrel asu.ra dorin6ei mele" -i anume *a rambursarea s' se fa*' exa*#" -i el a veni# ai*i" domnule" a*um abia o 9um'#a#e de *eas" s.un2ndu%mi *'" da*' vasul s'u ()araonul( nu sose-#e .2n' la 1! se va +'si 1n im.osibili#a#e s' exe*u#e .la#a/ Dar" +l'sui en+lezul" a*eas#a seam'n' foar#e mul# *u o #'r'+'na% re/// S.une6i" domnule" *' a*eas#a seam'n' *u un falimen#> ex*lam' domnul de Coville dis.era#/ En+lezul .'ru *' refle*#eaz' o *li.'" a.oi s.use8 ?a s' zi*'" domnule" *rean6a v' ins.ir' #emeri= O so*o#es* .ierdu#'/ ;i#e" v%o *um.'r eu/ Dumneavoas#r'= Da" eu/ Dar *u o redu*ere enorm'" f'r' 1ndoial'/// $u" .en#ru dou' su#e de mii de fran*i4 *asa noas#r'" ad'u+' en+lezul r2z2nd" nu fa*e as#fel de afa*eri/ Ai .l'#i6i/// 0e-in/ En+lezul s*oase din buzunar un #ean* de ban*no#e" *are .u#eau s' *ons#i#uie 1n*' o da#' .e a#2# suma de a *'rei soar#' domnul de Coville se #emea/ ;n ful+er de bu*urie #re*u .e fi+ura domnului de Coville/ 7u #oa#e a% *es#ea" el f'*u o sfor6are s' se s#'.2neas*' -i s.use8 Domnule" v' 1n-#iin6ez *'" du.' #oa#e .robabili#'6ile" nu ve6i avea ni*i -ase la su#' din suma a*eas#a/ $u m' .rive-#e" r's.unse en+lezul" e #reaba *asei ,5omson -i )ren*5" 1n numele *'reia lu*rez/ 0oa#e *' ea are in#eres s' +r'beas*' ruina unei *ase rivale/ 7eea *e -#iu 1ns'" domnule" e *' sun# +a#a s' v' num'r suma 1n s*5imbul #ransferului .e *are mi%l ve6i fa*e4 v' voi *ere

numai un dre.# de *ur#a9/ Cine1n6eles" domnule" ex*lam' domnul de Coville/ 7omisionul es#e de obi*ei unu -i 9um'#a#e" vre6i doi= ?re6i #rei= ?re6i *in*i= n sf2r-i#" vre6i mai mul#= ?orbi6i/ Domnule" relu' en+lezul r2z2nd" eu sun# *a -i *asa mea8 nu fa* afa*eri de a*eas#' na#ur'4 nu8 dre.#ul meu de *ur#a9 es#e *u #o#ul al#ul/ ?orbi6i" domnule" v' as*ul#/ Dumneavoas#r' sun#e6i ins.e*#orul 1n*5isorilor= De mai bine de 14 ani/ Jine6i re+is#rele de in#rare -i ie-ire= )'r' 1ndoial'/ Re+is#relor a*es#ea le sun# al'#ura#e desi+ur" no#ele *u .rivire la de6inu6i= )ie*are de6inu# are dosarul s'u/ Domnule" eu am fos# ins#rui# la Roma de un nenoro*i# de aba#e *are a dis.'ru# deoda#'/ Am afla# a.oi *' fusese de6inu# la *as#elul If -i a- vrea s' am oare*ari am'nun#e asu.ra mor6ii sale/ 7um 1l *5ema= Aba#ele )aria/ O" mi%l reamin#es* .erfe*#> ex*lam' domnul de Coville" era nebun/ A-a se s.unea/ A" era *u si+uran6'> Se .oa#e4 -i *um se manifes#a nebunia lui= 0re#indea *' -#ie de o *omoar' imens'" -i oferea sume nebune-#i +uvernului da*' l%ar .une 1n liber#a#e/ Cie#ul de el4 -i a muri#= Da" domnule" a*um *in*i sau -ase luni" 1n februarie/ Ave6i o memorie ex*elen#'" domnule" da*' v' amin#i6i a-a de bine da#ele/ mi adu* amin#e de a*eas#a .en#ru *' moar#ea nenoro*i#ului a fos# 1nso6i#' de o 1m.re9urare *iuda#'/ Se .oa#e *unoa-#e a*ea 1m.re9urare= 1n#reb' en+lezul *u o ex.resie de *uriozi#a#e .e *are un observa#or .rofund s%ar fi mira# +'sind%o .e *5i.ul s'u fle+ma#i*/ O" da" domnule/ 7ar*era aba#elui se +'sea la o de.'r#are de .a#ruze*i -i *in*i *in*ize*i de .i*ioare de a*eea a unui fos# a+en# bona.ar#is#" a unuia *are *on#ribuise 1n m'sura *ea mai mare la 1n#oar*erea uzur.a#orului 1n 1 1!" om foar#e 5o#'r2# -i foar#e .rime9dios/ Serios= +l'sui en+lezul/ Da" r's.unse domnul de Coville4 am avu# .rile9ul s'%l v'd .e omul a*es#a 1n 1 1B sau 1 1N" -i n%am *obor2# 1n *ar*era sa de*2# *u un .i*5e# de solda6i8 omul mi%a .rodus o .rofund' im.resie -i nu%i voi ui#a fi+ura ni*ioda#'/ En+lezul z2mbi im.er*e.#ibil/ Ai s.unea6i" domnule" relu' el" *' ambele *ar*ere/// Erau des.'r6i#e .rin#r%o dis#an6' de *in*ize*i de .i*ioare4 se .are *' a*es# Edmond Dan#<s/// 0e omul .rime9dios 1l *5ema/// Edmond Dan#<s/ Da" domnule4 se .are *' a*es# Edmond Dan#<s 1-i .ro*urase sau 1-i fabri*ase unel#e" *'*i s%a +'si# un *oridor .rin *are .rizonierii *omuni*au/ 7oridorul fusese f'*u#" desi+ur" 1n s*o. de evadare= Exa*#" din neferi*ire 1ns'" .en#ru .rizonier" aba#ele )aria a fos# lovi# de un a#a* de *a#ale.sie" -i a muri#/ n6ele+/ )a.#ul a .us *a.'# .roie*#elor de evadare/

0en#ru mor#" da" r's.unse domnul de Coville" dar nu .en#ru *el viu4 dim.o#riv'" Dan#<s a v'zu# 1n#r%as#a un mi9lo* de a%-i +r'bi fu+a4 el 1-i 1n*5i.uia" f'r' 1ndoial'" *' .rizonierii mor6i 1n *as#elul If erau 1nmorm2n#a6i 1n#r%un *imi#ir obi-nui#4 la #rans.or#a# .e defun*# 1n *amera sa" i%a lua# lo*ul 1n sa*ul unde fusese *usu# -i a a-#e.#a# momen#ul 1nmorm2n#'rii/ E un mi9lo* #emerar" *are indi*' oare*are *ura9" relu' en+lezul/ O" v%am s.us" domnule" *' omul era foar#e .rime9dios4 din feri*ire a des*o#orosi# el 1nsu-i +uvernul de #emerile .e *are a*es#a le avea 1n .rivin6a lui/ 7um= 7um= $u 1n6ele+e6i= $u/ 7as#elul If nu are *imi#ir" mor6ii sun# arun*a6i .ur -i sim.lu 1n ma% re" du.' *e li se lea+' de .i*ioare o +5iulea/ Ai= s.use en+lezul" *a -i *um ar fi 1n6eles anevoie/ Ai i s%a le+a# o +5iulea de .i*ioare" .e urm' a fos# azv2rli# 1n mare/ Adev'ra#= ex*lam' en+lezul/ Da" domnule" *on#inu' ins.e*#orul/ ?' 1n*5i.ui6i mirarea fu+arului *2nd s%a sim6i# arun*a# de .e 1n'l6imea s#2n*ilor" a- fi vru# s'%i v'd *5i.ul 1n momen#ul a*ela/ Ar fi fos# +reu/ $%are a fa*e" s.use domnul de Coville" .e *are si+uran6a re*'.'#'rii *elor dou' su#e de mii de fran*i ai s'i 1l 1nveselea4 n%are a fa*e" mi%l 1n*5i.ui/ Ai izbu*ni 1n r2s/ Ai eu" s.use en+lezul/ Ai 1n*e.u s' r2d' la r2ndu%i" dar a-a *um r2d en+lezii" adi*' .rin#re din6i/ ?a s' zi*'" urm' en+lezul re*'.'#2ndu%-i *el din#2i s#'.2nirea de sine" va s' zi*' fu+arul s%a 1ne*a#= De%a binelea/ n *5i.ul a*es#a" +uverna#orul *as#elului a s*'.a# #o#oda#'" -i de furios -i de nebun= Exa*#/ Dar" desi+ur *' evenimen#ul a fos# *onsemna# 1n vreun a*#= 1n#reb' en+lezul/ Da" da" a*#ul mor#uar/ n6ele+e6i *' rudele lui Dan#<s" da*' are ru% de" .u#eau s' aib' in#eresul de a se 1n*redin6a *' el e mor# sau viu/ A-a *' a*um ei .o# s' fie lini-#i6i da*' 1l mo-#enes*/ A muri# .en#ru #o#deauna/ O" da/ Ai li se va elibera *er#ifi*a#ul *2nd vor vrea/ )oar#e bine" s.use en+lezul/ Dar s' revenim la re+is#re/ Adev'ra#/ 75es#ia a*eas#a ne%a de.'r#a# de ele/ Ier#a6i%m'/ S' v' ier#= 0en#ru *e= 0en#ru 1n#2m.larea .oves#i#'= 72#u-i de .u6in4 ea mi s%a .'ru# *urioas'/ Ai e" 1n#r%adev'r/ A-adar dori6i" domnule" s' vede6i #o# *e%i 1n le+'% #ur' *u bie#ul dumneavoas#r' aba#e" *are era 1n#r%adev'r 1n#ru*5i.area bl2nde6ii= Mi%ar fa*e .l'*ere/ ,re*e6i 1n *abine#ul meu -i v' voi ar'#a/ ,re*ur' am2ndoi 1n *abine#ul domnului de Coville/ ,o#ul era ai*i 1n#r%adev'r 1n ordine .erfe*#'8 fie*are re+is#ru la num'% rul s'u" fie*are dosar 1n *om.ar#imen#ul s'u/ Ins.e*#orul 1l .of#i .e en+lez 1n 9il6 -i%i .use dinain#e re+is#rul -i dosarul *u .rivire la *as#elul If"

d2ndu%i r'+azul s' le frunz'reas*' 1n #im. *e el" a-eza# 1n#r%un *ol6" 1-i *i#ea ziarul/ En+lezul +'si lesne dosarul *u .rivire la aba#ele )aria/ Se .are 1ns' *' is#oria .oves#i#' de domnul de Coville 1l in#eresase mul#" deoare*e" du.' *e a lua# *uno-#in6' de .rimele .iese" a *on#inua# s' frunz'reas*'" .2n' *2nd a a9uns la do*umen#ele lui Edmond Dan#<s/ &'si ai*i fie*are lu*ru la lo*ul s'u8 denun6ul" in#ero+a#oriul" .e#i6ia lui Morrel" a.os#ila domnului de ?illefor#/ ndoi 1n*e#i-or denun6ul" 1l b'+' 1n buzunar" *i#i in#ero+a#oriul -i v'zu *' numele lui $oir#ier nu era #re*u#" .ar*urse *ererea *u da#a de 1@ a.rilie 1 1!" .rin *are" sf'#ui# de subs#i#u#" Morrel exa+era" *u in#en6ii admirabile deoare*e $a.oleon domnea a#un*i" servi*iile .e *are Dan#<s le f'*use *auzei im.eriale -i .e *are *er#ifi*a#ul lui ?illefor# le 1n#'rea/ n6elese #o#ul/ 7ererea *'#re $a.oleon" .'s#ra#' de ?illefor#" devenise" sub a doua Res#aura6ie o arm' *um.li#' 1n m2inile .ro*urorului/ $u se mai mir' de*i r'sfoind re+is#rul de no#a .us' 1n a*olad' 1n dre.#ul numelui s'u/ EDMO$D DA$,YS 7onapartist "nver unat5 a luat parte activ la "ntoarcerea din insula $lba. 8 se ine "n cel mai mare secret i sub cea mai strict supraveghere. Sub r2ndurile a*es#ea era s*ris de o al#' m2n'8 (?'zu# no#a de mai sus" nimic de /cut!. 7om.ar2nd s*risul a*oladei *u a*el al *er#ifi*a#ului .lasa# sub *ererea lui Morrel" *'.'#' *er#i#udinea *' no#a a*oladei avea a*ela-i s*ris *a -i *er#ifi*a#ul" *' era s*ris' de m2na lui ?illefor#/ 72# .rive-#e no#a urm'#oare" en+lezul 1n6elese *' *a fusese *onsemna#'" de bun' seam'" de vreun ins.e*#or .e *are informa6ia amin#i#' de noi 1l .usese 1n im.osibili#a#e s' dea *urs in#eresului ar'#a#/ 0re*um am s.us" din dis*re6ie -i *a s' nu%l s#2n9eneas*' .e elevul a% ba#elui )aria 1n *er*e#are" ins.e*#orul se de.'r#ase *i#ind Drapelul 8lb. $u%l v'zu de*i .e en+lez 1ndoind -i b'+2nd 1n buzunar denun6ul s*ris de Dan+lars sub umbrarul de la (R:serve( .ur#2nd da#a .o-#ei din Marsilia" 2N februarie" orele -ase seara/ Se *uvine s' s.unem 1ns' *'" *5iar da*' l%ar fi v'zu#" el d'dea .rea .u6in' im.or#an6' 52r#iei -i .rea mul#' im.or#an6' *elor dou' su#e de mii de fran*i .en#ru a se 1m.o#rivi fa.#ei en+lezului" ori*2# de in*ore*#' ar fi fos# ea/ Mul6umes*" s.use en+lezul" 1n*5iz2nd re+is#rul *u z+omo#/ Am *e 1mi #rebuie/ A*um e r2ndul meu s'%mi 6in f'+'duiala8 fa*e6i%mi un sim.lu #ransfer al *rean6ei dumneavoas#r'" re*unoa-#e6i .rin el *' a6i .rimi# banii" -i v' voi num'ra suma/ 7ed' lo*ul la birou domnului de Coville" *are se a-ez' f'r' mof#uri -i se +r'bi s' fa*' #ransferul *eru#" 1n #im. *e en+lezul num'ra bile#ele de ban*' .e mar+inea biroului/ QQIQ 7ASA MORREL 7el *e ar fi .'r'si# Marsilia *u *26iva ani 1nain#e" *unos*2nd in#eriorul *asei Morrel" -i s%ar fi 1na.oia# 1n e.o*a la *are am a9uns noi" ar fi +'si# ai*i o mare s*5imbare/

n lo*ul a#mosferei de via6'" de bun's#are -i de feri*ire *are se des% .rinde" .en#ru a s.une as#fel" din#r%o *as' .e *ale de .ros.eri#a#e4 1n lo*ul fe6elor voioase" *are se ar'#au dina.oia .erdelelor de la feres#re" ale fun*6ionarilor +r'bi6i *e s#r'ba# *oridoarele *%o .an' .e du.' ure*5e4 1n lo*ul *ur6ii .line de balo#uri" r'sun2nd de s#ri+'#ele -i r2se#ele fa*#orilor" ar fi +'si# de la .rima vedere *eva #ris# -i mor#/ n *oridorul .us#iu -i 1n *ur#ea +oal'" din#re numero-ii fun*6ionari *are .o.ulau al#'da#' birourile" r'm'seser' numai doi8 unul" un #2n'r de 2T sau 24 de ani" anume Emmanuel RaVmond" *are era 1ndr'+os#i# de fii*a domnului Morrel -i as#fel r'm'sese 1n servi*iul *asei" de-i .'rin6ii s'i se #rudiser' s'%l s*oa#'4 al#ul" un *asier b'#r2n" *5ior" *u numele de 7o*l<s" .ore*l' da#' de #inerii *e .o.ulau *2ndva s#u.ul mare -i z+omo#os" as#'zi a.roa.e nelo*ui#" -i *are 1i 1nlo*uise adev'ra#ul nume 1n#r%o a-a m'sur' 1n*2#" .robabil" n%ar mai fi 1n#ors *a.ul da*' a*um l%ar fi *5ema# *ineva .e numele s*ris 1n a*#e/ 7o*l<s r'm'sese 1n servi*iul domnului Morrel" iar 1n si#ua6ia bunului om se .rodusese o *iuda#' s*5imbare/ )usese 1n'l6a# #o#oda#' la +radul de *asier" -i *obor2# la ran+ de servi#or/ 7u #oa#e a*es#ea" el r'm'sese a*ela-i 7o*l<s" bun" r'bd'#or" devo#a#" dar inflexibil fa6' de ari#me#i*'" sin+urul .un*# 1n *are 6inuse .ie.# lumii 1n#re+i" *5iar domnului Morrel" ne*unos*2nd de*2# #abla lui 0i#a+ora" .e *are o -#ia *a .e de+e#e" ori*um ai fi 1n#ors%o -i 1n ori*e +re-eal' ai fi 1n*er*a# s'%l ba+i/ n mi9lo*ul #ris#e6ii +enerale *e n'.'dise *asa Morrel" 7o*l<s r'm'sese de al#min#eri sin+urul ne#ulbura#/ S' nu ne 1n-el'm 1ns' 1n .rivin6a a*eas#a4 *almul lui nu se da#ora li.sei de afe*6iune *i" dim.o#riv'" unei *onvin+eri nezdrun*ina#e/ Asemeni -oare*ilor *are" se s.une" .'r'ses* r2nd .e r2nd/ un vas *ondamna# dinain#e de soar#' s' .iar' 1n mare" as#fel 1n momen#ul *2nd ridi*' an*ora nu mai r'm2ne ni*i unul .e bord #o# a-a" du.' *um am s.us" mul6imea de slu9ba-i *are #r'iau de .e urma *asei arma#orului .'r'siser'" r2nd .e r2nd birourile -i ma+aziile4 7o*l<s 1i v'zuse .e #o6i *um se 1nde.'r#eaz'" f'r' s' se +2ndeas*' m'*ar a%-i da seama de *auza .le*'rii lor4 #o#ul" .re*um am s.us" se redu*ea .en#ru 7o*l<s la o *5es#iune de *ifre -i" de dou'ze*i de ani de *2nd se afla 1n servi*iul *asei Morrel" el v'zuse 1n#o#deauna *' .l'6ile se o.reau la birourile des*5ise 1n *5i. a-a de re+ula# 1n*2# nu admi#ea *' re+ulari#a#ea a*eas#a se .oa#e o.ri -i *' .l'6ile se .o# sus.enda" a-a *um un morar" *e .osed' o moar' alimen#a#' *u a.a unui r2u bo+a#" nu admi#e *' r2ul .oa#e s' nu mai *ur+'/ n#r%adev'r" .2n' a#un*i nimi* nu -#irbise *onvin+erea lui 7o*l<s/ 0l'6ile de la sf2r-i#ul de lun' se efe*#uaser' *u o .un*#uali#a#e ri+uroas'/ 7o*l<s des*o.erise o +re-eal' de N@ de *en#ime" s'v2r-i#' de domnul Morrel 1n dauna sa" iar 1n a*eea-i zi adusese *ele -a.#eze*i de *en#ime ex*eden# domnului Morrel *are" *u un z2mbe# melan*oli*" le luase -i le #r2n#ise 1n#r%un ser#ar a.roa.e +ol" s.un2nd8 Cine" 7o*l<s" dumnea#a e-#i .erla *asierilor/ Ai 7o*l<s se re#r'sese" nes.us de mul6umi#4 *'*i un elo+iu al domnului Morrel" .erla oamenilor *umse*ade din Marsilia" 1l m'+ulea .e 7o*l<s mai mul# de*2# o +ra#ifi*a6ie de *in*ize*i de #aleri/ Dar" de la 1n*5eierea a*eas#a de lun'" 1nde.lini#' 1n *5i. a-a de vi*#orios" domnul Morrel #r'ise *easuri *rude4 .en#ru a fa*e fa6' si#ua6iei" 1-i adunase #oa#e mi9loa*ele -i" #em2ndu%se s' nu se r's.2ndeas*' zvonul difi*ul#'6ilor sale *2nd va fi v'zu# *' re*ur+e la m'suri ex#reme" 1n#re.rinsese o *'l'#orie la b2l*iul din Ceau*aire" .en#ru a vinde *2#eva bi9u#erii ale neves#ei -i *o.ilei sale" .re*um -i o .ar#e din ar+in#'rie/ &ra6ie a*es#ui sa*rifi*iu" lu*rurile se desf'-uraser' -i de da#a a*eas#a

s.re *ins#ea *asei Morrel4 dar *asa r'm'sese *om.le# +oal'/ 7redi#ul" 1nfri*o-a# de zvonul *are *ir*ula" se re#r'sese *u e+oismul s'u obi-nui#4 iar .en#ru a fa*e fa6' *elor 1@@ de mii de fran*i *e #rebuiau rambursa6i la 1! ale lunii .rezen#e domnului de Coville" .re*um -i *elorlal6i o su#' de mii de fran*i *are aveau s*aden6a la 1! ale lunii vii#oare" domnul Morrel nu mai n'd'9duia de*2# 1n re1n#oar*erea ()araonului(" a *'rui .le*are 1i fusese anun6a#' de un vas *e ridi*ase an*ora o da#' *u el -i *are a9unsese la des#ina6ie/ Dar vasul a*es#a" venind" *a -i ()araon(" din 7al*u##a" sosise de *in*is.reze*e zile" .e *2nd" *u .rivire la ()araon(" nu avea ni*i o ves#e/ n a*eas#' s#are a lu*rurilor" se 1nf'6i-' domnului Morrel" a doua zi du.' *e 1n*5eiase *u domnul de Coville im.or#an#a afa*ere .e *are am des*ris%o" #rimisul *asei ,5omson -i )ren*5 din Roma/ l .rimi Emmanuel/ ,2n'rul" .e *are fie*are fi+ur' nou' 1l 1ns.'im2n% #a" *'*i o fi+ur' nou' anun6a un nou *redi#or *are" 1n nelini-#ea sa" venea s'%l *er*e#eze .e -eful *asei" #2n'rul vru s'%i *ru6e .a#ronului ne.l'*erea a*es#ei vizi#e8 1l is*odi .e noul veni#4 dar noul veni# de*lar' *' nu avea *e%i s.une domnului Emmanuel -i *' vroia s' vorbeas*' domnului Morrel 1n .ersoan'/ Emmanuel 1l *5em'" of#2nd" .e 7o*l<s/ 7o*l<s veni" -i #2n'rul 1i .orun*i s'%l *ondu*' .e s#r'in la domnul Morrel/ 7o*l<s o lu' 1nain#e" urma# de s#r'in/ 0e s*ar' 1n#2lnir' o fa#' frumoas'" 1n#re 1B%1N ani" *are 1l .rivi .e s#r'in *u nelini-#e/ 7o*l<s nu observ' ex.resia de .e *5i.ul ei *are" #o#u-i" .'ru *' n%a s*'.a# s#r'inului/ Domnul Morrel es#e 1n *abine#ul domniei sale" nu%i a-a" domni-oar' 3ulie= 1n#reb' *asierul/ Da" *el .u6in a-a *red" +l'sui fa#a ezi#2nd4 vezi mai 1n#2i" 7o*l<s" da*' #a#a es#e 1n birou -i anun6'%l .e domnul/ Ar fi inu#il s' m' anun6e" domni-oar'" r's.unse en+lezul/ Domnul Morrel nu 1mi *unoa-#e numele/ Omul n%are de*2# s' s.un' *' eu sun# fun*6ionarul domnilor ,5omson -i )ren*5 din Roma" *u *are *asa .'rin#e% lui dumneavoas#r' es#e 1n le+'#uri/ )a#a .'li -i *on#inu' s' *oboare" 1n #im. *e 7o*l<s *u s#r'inul *on#i% nuau s' ur*e/ Ea in#r' 1n biroul lui Emmanuel" iar 7o*l<s" *u a9u#orul unei *5ei .e *are o avea la el" -i *are 1i anun6a .a#ronului in#r'rile s.e*iale" des*5ise o u-' #'ia#' 1n un+5iul s.alierului de la e#a9ul al II%lea" 1l in#roduse .e s#r'in 1n#r%o an#i*amer'" mai des*5ise o u-' .e *are o 1n*5ise du.' el" -i" du.' *e 1l l's' un minu# sin+ur .e #rimisul *asei ,5omson -i )ren*5" rea.'ru" f'*2ndu%i semn *' .oa#e s' in#re/ En+lezul in#r'" 1l +'si .e domnul Morrel la o mas'" s#udiind *oloanele 1ns.'im2n#'#oare ale re+is#relor 1n *are era #re*u# .asivul/ ?'z2ndu%l .e s#r'in" domnul Morrel 1n*5ise re+is#rul" se ridi*' -i oferi un s*aun4 a.oi" du.' *e v'zu *' s#r'inul a lua# lo*" se a-ez' -i el/ 0a#rus.reze*e ani 1l s*5imbaser' mul# .e vredni*ul ne+us#or" *are" la v2rs#a de #reize*i -i -ase de ani la 1n*e.u#ul a*es#ei .oves#iri" era a*um 1n .ra+ul v2rs#ei de *in*ize*i4 .'rul 1i albise" frun#ea i se br'zdase de +ri9i4 1n sf2r-i#" .rivirea sa" al#'da#' a-a de ferm' -i 5o#'r2#'" devenise va+'" ne5o%#'r2#'" .'r2nd *' se #eme s' nu fie sili#' a se o.ri asu.ra unei idei sau asu.ra unui om/ En+lezul se ui#' la el *u un sen#imen# de *uriozi#a#e -i in#eres/ Domnule" s.use Morrel" a *'rui s#2n9enire .'rea s.ori#' de exami% narea s#r'inului" a6i dori# s'%mi vorbi6i= Da" domnule/ A#i6i din .ar#ea *ui vin" nu%i a-a= Din .ar#ea *asei ,5omson -i )ren*5" a-a *el .u6in mi%a s.us

*asierul/ ?%a s.us adev'rul" domnule/ 7asa ,5omson -i )ren*5 avea 1n *ur% sul a*es#ei luni -i al lunii vii#oare" #rei sau .a#ru su#e de mii de fran*i de .l'#i# 1n )ran6a -i" *unos*2nd ri+uroasa dumneavoas#r' exa*#i#udine" a s#r2ns #oa#e 52r#iile .e *are le%a .u#u# +'si" .ur#2nd semn'#ura a*eas#a" -i m%a 1ns'r*ina# *a" .e m'sur' *e 52r#iile a9un+ la s*aden6'" s' le 1n*asez -i s' dau 1n#rebuin6are fondurilor/ Morrel s*oase un of#a# ad2n* -i 1-i #re*u m2na .es#e frun#ea a*o.eri#' de sudoare/ A-adar" domnule" 1n#reb' Morrel" ave6i .oli6e is*'li#e de mine= Da" domnule" .en#ru o sum' des#ul de 1nsemna#'/ 0en#ru *e sum'= 1n#reb' Morrel *u o vo*e .e *are *'u#a !%@ fa*' lini-#i#'/ 0of#i6i" mai 1n#2i s.use en+lezul" s*o62nd un #ean* din buzunar .of#i6i un #ransfer de dou' su#e de mii de fran*i f'*u# *asei noas#re de domnul Coville" ins.e*#orul 1n*5isorilor/ Re*unoa-#e6i *' da#ora6i suma a*eas#a domnului de Coville= Da" domnule" un .lasamen# .e *are l%a f'*u# la mine a*um a.roa.e *in*i ani" *u .a#ru 9um'#a#e la su#'/ Ai .e *are #rebuie s'%l rambursa6i/// 3um'#a#e la *in*is.reze*e ale lunii a*es#eia" 9um'#a#e la *in*is.re% ze*e ale lunii vii#oare/ Exa*#/ 0of#i6i a.oi T2/!@@ fran*i8 .oli6e semna#e de dumneavoas#r' -i #re*u#e la ordinul nos#ru" de *'#re #er6e .ersoane/ Le re*unos*" s.use Morrel" a *'rui fi+ur' era 1mbu9ora#' de ru-ine la +2ndul *'" .en#ru 1n#2ia oar' 1n via6a sa" nu va .u#ea" .robabil" s'%-i onoreze semn'#ura4 as#a e #o#ul= $u" domnule" mai am .en#ru sf2r-i#ul lunii vii#oare valorile a*es#ea .e *are ni le%au #re*u# *asa 0as*al -i *asa Xild -i ,urner din Marsilia" *am !!/@@@ de fran*i8 1n #o#al 2 N/!@@ fran*i/ $u se .oa#e des*rie suferin6a .e *are neferi*i#ul Morrel o 1n*er*a 1n #im.ul a*es#ei enumer'ri/ 2 N"!@@ fran*i> re.e#' el ma-inal/ Da" domnule" r's.unse en+lezul/ $u v' voi as*unde 1ns'" *on#inu' el du.' un momen# de #'*ere" *'" re*unos*2ndu%se #o#u-i *ore*#i#udinea dumneavoas#r' ire.ro-abil' .2n' 1n .rezen#" *ir*ul' 1n Marsilia zvonul *' nu sun#e6i 1n s#are a fa*e fa6' 1nda#oririlor/ Morrel se 1n+'lbeni +roazni* 1n fa6a a*es#ei ie-iri a.roa.e bru#ale/ Domnule" s.use el" .2n' 1n .rezen# -i sun# mai bine de dou'ze*i -i .a#ru de ani de *2nd am .rimi# *asa din m2inile .'rin#elui meu" *are -i el o adminis#rase #reize*i -i *in*i de ani .2n' 1n .rezen#" ni*i o 52r#ie semna#' Morrel -i fiul nu a fos# .rezen#a#' la *as' f'r' a fi .l'#i#'/ Da" -#iu" r's.unse en+lezul" dar vorbi6i%mi sin*er" *a 1n#re oameni de onoare/ Domnule" ve6i .l'#i .oli6ele a*es#ea *u a*eea-i exa*#i#a#e= Morrel #res'ri -i%l .rivi *u mai mul#' si+uran6' de*2# .2n' a#un*i .e *el *are 1i vorbea as#fel/ n#reb'rilor .use *u sin*eri#a#ea a*eas#a" s.use el" #rebuie s' li se dea un r's.uns sin*er/ Da" domnule" voi .l'#i da*'" .re*um n'd'9duies*" vasul meu sose-#e *u bine" *'*i sosirea lui 1mi va reda *redi#ul .e *are a**iden#ele re.e#a#e" a *'ror vi*#im' am fos#" mi l%au r'.i#4 da*' 1ns'" din nenoro*ire" ()araonul(" ul#ima resurs' .e *are *on#ez" nu vine/// La*rimile ur*ar' 1n o*5ii bie#ului arma#or/ Ei" bine" 1n#reb' in#erlo*u#orul s'u" da*' a*eas#' ul#im' resurs' nu vine= A#un*i" *on#inu' Morrel" mi%e +reu s' s.un/// dar" de.rinz2ndu%m'

*u nenoro*irea" #rebuie s' m' de.rind -i *u ru-inea/// a#un*i *red *' voi fi nevoi# s' sus.end .l'6ile/ $u ave6i .rie#eni *are s' v' .oa#' a9u#a 1n 1m.re9urarea de fa6'= Morrel z2mbi *u #ris#e6e/ n afa*eri" domnule" s.use el" -#i6i bine *' nu exis#' .rie#eni" *' nu exis#' de*2# .ar#eneri/ n#r%adev'r" murmur' en+lezul/ A-adar" nu mai ave6i de*2# o s.e% ran6'= ;na sin+ur'/ ;l#ima= ;l#ima/ 0rin urmare" da*' s.eran6a a*eas#a se s.ulber'/// Sun# .ierdu#" domnule" .ierdu# *u #o#ul/ 72nd veneam la dumneavoas#r'" in#ra 1n .or# un vas/ A#iu" domnule/ ;n #2n'r *are a r'mas devo#a# +5inionului meu" 1-i .e#re*e o .ar#e din #im. .e o #eras' deasu.ra *asei" 1n s.eran6a *' 1mi va anun6a *el din#2i o ves#e bun'/ Am afla# de la el des.re sosirea navei/ Ai nu e a dumneavoas#r'= $u" e o nav' din Cordeaux" (&ironda(4 vine -i ea din Indii" dar nu e a mea/ 0oa#e *' a avu# *uno-#in6' des.re ()araon( -i va adu*e vreo -#ire/ S' v' s.un" domnule8 m' #em a.roa.e #o# a#2#a de a afla ve-#i *u .rivire la vasul meu" *a -i de a r'm2ne 1n nesi+uran6'/ $esi+uran6a e 1ns' o n'de9de/ Domnul Morrel ad'u+' a.oi *u +las 1n'bu-i#8 n#2rzierea nu es#e fireas*'4 ()araonul( a .le*a# din 7al*u##a la ! februarie8 ar #rebui s' fie ai*i de mai bine de o lun'/ 7e%i as#a= 1n#reb' en+lezul *iulind ure*5ea/ 7e .oa#e s' fie z+omo#ul a*es#a= Doamne" *e o mai fi= ex*lam' Morrel 1n+'lbenindu%se/ n#r%adev'r" .e s*ar' se is*ase o +'l'+ie mare" se auzeau #ro.'i#uri" se auzi *5iar un s#ri+'# de durere/ Morrel se ridi*' s' des*5id' u-a" dar for6ele 1l .'r'sir' -i re*'zu 1n 9il6/ Ambii b'rba6i r'maser' unul 1n fa6a *eluilal#" Morrel #remur2nd din #oa#e m'dularele" s#r'inul .rivindu%l *u o ex.resie de ad2n*' mil'/ M+omo#ul 1n*e#ase" dar Morrel .'rea *' a-#ea.#' *eva4 z+omo#ul avea o *auz' -i #rebuia s' aib' o urmare/ S#r'inului i se .'ru *' ur*' *ineva #i.#il s*ara -i *' .a-ii" *are erau ai mai mul#or .ersoane" se o.res* .e s.alier/ O *5eie fu v2r2#' 1n broas*a .rimei u-i -i u-a s*2r62i 1n 6262ni/ $umai dou' .ersoane au *5eile a*es#ei u-i" murmur' Morrel4 7o*% l<s -i 3ulie/ A doua u-' se des*5ise 1n a*eea-i *li.' -i fa#a a.'ru" .alid'" *u obra9ii s*'lda6i 1n la*rimi/ Morrel se ridi*' #remur2nd -i se s.ri9ini de bra6ul 9il6ului" *'*i n%ar fi .u#u# s' r'm2n' 1n .i*ioare/ &lasul vroia s' 1n#rebe" dar el nu mai avea +las/ ,a#'" s.use fa#a 1m.reun2ndu%-i m2inile" iar#%o .e *o.ila #a *' e adu*'#oarea unei ve-#i rele/ Morrel se 1n+'lbeni +roazni*4 3ulie se arun*' 1n bra6ele lui/ ,a#'" #a#'" +l'sui ea" *ura9> A-adar ()araonul( a .ieri#= 1n#reb' Morrel *u vo*e su+ruma#'/ )a#a nu r's.unse" dar f'*u un semn afirma#iv din *a." s.ri9ini#' la .ie.#ul .'rin#elui ei/ Ai e*5i.a9ul= 1n#reb' Morrel/

E salva#" s.use fa#a" salva# de vasul din Cordeaux" *are a in#ra# 1n .or#/ Morrel ridi*' m2inile la *er" *u o ex.resie de resemnare -i de re*u% no-%#in6' sublim'/ Doamne" 16i mul6umes*> s.use Morrel" *el .u6in nu m' love-#i de% *2# .e mine/ Ori*2# de fle+ma#i* era en+lezul" o la*rim' 1i umezi .leoa.a/ In#ra6i" s.use Morrel" in#ra6i" *'*i 1mi 1n*5i.ui *' sun#e6i #o6i la u-'/ n#r%adev'r" abia ros#ise a*es#e *uvin#e" -i doamna Morrel in#r' .l2% n+2nd4 Emmanuel o urma4 1n fund" 1n an#i*amer'" se vedeau -a.#e sau o.# marinari *u fi+uri as.re" .e 9um'#a#e +oi/ La vederea oamenilor" en+lezul #res'ri4 f'*u un .as *a .en#ru a mer+e s.re ei" dar se s#'.2ni -i se re#rase 1n un+5erul *el mai 1n#une*os -i mai 1nde.'r#a# al *abine#ului/ Doamna Morrel se a-ez' 1n 9il6" lu2nd o m2n' a so6ului ei 1n#r%ale sa% le" 1n #im. *e 3ulie r'mase rezema#' de .ie.#ul .'rin#elui/ Emmanuel se o.rise la 9um'#a#ea *amerei" .'r2nd *' serve-#e de le+'#ur' 1n#re +ru.ul familiei Morrel -i marinarii *are s#'#eau la u-'/ 7um s%a 1n#2m.la#= 1n#reb' Morrel/ A.ro.ie%#e 0enelon" s.use #2n'rul" -i .oves#e-#e 1n#2m.larea/ ;n ma#elo# b'#r2n" bronza# de soarele e*ua#orului" 1nain#' 1nv2r#ind 1n m2ini res#urile unei .'l'rii/ Cun' ziua" domnule Morrel" +l'sui el" *a -i *um ar fi .'r'si# Mar% silia 1n a9un -i ar fi sosi# din Aix sau ,oulon/ Cun' ziua" .rie#ene" s.use arma#orul" ne.u#2ndu%se 1m.iedi*a de a z2mbi .rin#re la*rimi4 dar unde%i *'.i#anul= 7i# .rive-#e .e *'.i#an" domnule Morrel" a r'mas bolnav la 0alma4 dar" *u voia lui Dumnezeu" n%o s' fie nimi* -i o s'%l vede6i venind .es#e *2#eva zile" #o# a-a de #eaf'r *a dumneavoas#r' -i *a mine/ Cine/// a*um vorbe-#e" 0enelon" s.use domnul Morrel/ 0enelon 1-i #re*u bu*a#a de #u#un" .e *are o morfolea 1n +ur'" din#r%o .ar#e 1n al#a" .use m2na la +ur'" se 1n#oarse" zv2rli 1n an#i*amer' un s*ui.a# ne+ri*ios" 1n#inse .i*iorul -i" b'l'b'nindu%se de .e un .i*ior .e al#ul" 1n*e.u8 Domnule Morrel" s.use el" ne aflam *am 1n#re *a.ul Clan* -i *a.ul CoVader" mer+2nd *u briz' zdrav'n' s.re sud%sud%ves#" du.' *e ne #rudisem #im. de o.# zile de *alm" *2nd *'.i#anul &aumard se a.ro.ie de mine #rebuie s' v' s.un" eram la *2rm' -i 1mi zi*e8 (,a#' 0enelon" *e +2nde-#i de norii '-#ia *are se ridi*' la orizon#=( ,o*mai m' ui#am -i eu la ei 1n momen#ul a*ela/ (7e s' +2ndes*" domnule *'.i#an= M' +2ndes* *' ur*' .ar*' mai iu#e de*2# au dre.#ul -i *' sun# mai ne+ri de*2# se *uvine unor nori *are n%ar avea +2nduri rele/( (As#a e -i .'rerea mea" zi*e *'.i#anul" -i m' du* s'%mi iau #oa#e m'surile/ Avem .rea mul#e .2nze .en#ru v2n#ul *are se va s#2rni *ur2nd/ Dei" s#r2n+e6i .2nzele>( Era -i #im.ul4 ordinul nu se exe*u#ase 1n*' -i v2n#ul era .e urma noas#r'/ (Cun" zi*e *'.i#anul" avem 1n*' .rea mul#e .2nze" s#r2n+e6i .2nza *ea mare>( 0es#e *in*i minu#e" .2nza *ea mare era 1nf'-ura#'/ (Ei" #a#' 0enelon" 1mi zi*e *'.i#anul" *e ai de #o# mo6'i din *a.=( (n lo*ul dumneavoas#r' *u n%a- r'm2ne .e a*eea-i dire*6ie/( (7red *' ai dre.#a#e" b'#r2ne" zise el" o s' avem o r'bufnire s#ra-ni*' de v2n#/( (O" domnule *'.i#an" 1i r's.und eu" ne a-#ea.#' o fur#un' n'.ras%

ni*'/( ?2n#ul se vedea venind a-a *um vezi venind .ulberea la Mon#redon" noro* *' avea de%a fa*e *u un om *are 1l *uno-#ea/ (S' se fa*' dou' o*5iuri la *a#ar+e> s#ri+' *'.i#anul/( A#2#a nu era de%a9uns .en#ru lo*urile a*elea" s.use en+lezul/ &lasul 5o#'r2#" sonor -i nea-#e.#a#" f'*u .e #o6i *ei de fa6' s' #resar'/ 0enelon duse m2na la o*5i -i%l .rivi .e *el *are *on#razi*ea *u a#2#a .u#ere manevra *'.i#anului/ Am f'*u# mai mul# de*2# a#2#" domnule" +l'sui b'#r2nul marinar *u oare*are res.e*#" *'*i am s#r2ns bri+an#ina -i am *'u#a# s%o lu'm 1nain#ea fur#unii/ ?asul era .rea ve*5i *a s' su.or#e manevra" s.use en+lezul/ n#o*mai/ As#a ne%a -i .ierdu#/ Du.' dou's.reze*e *easuri de z+2l62ire" a .'#runs a.a/ (0enelon" 1mi zi*e *'.i#anul" *red *' ne s*ufund'm" b'#r2ne4 d'%mi mie *2rma -i *oboar' 1n *al'/( i dau *2rma" *obor4 a.a era de #rei .i*ioare/ ;r*" s#ri+2nd8 (La .om% .e> la .om.e>( Da" dar era .rea #2rziu/ Lumea se a.u*' de #reab'4 *red 1ns' *'" *u *2# s*o#eam" *u a#2#a in#ra mai mul#/ Ei" da*' e vorba s' ne s*ufund'm am zis du.' .a#ru *easuri de mun*'" s' ne s*ufund'm8 omul nu moare de*2# o da#'/ (Es#a e exem.lul .e *are 1l dai #u" b'#r2ne 0enelon= zise *'.i#anul4 ei bine" a-#ea.#'/( Se duse -i lu' o .ere*5e de .is#oale din *abina sa/ (7elui din#2i *are .'r'se-#e .om.a" s.use el" 1i zbor *reierii>( )oar#e bine> s.use en+lezul/ $imi* nu d' mai mul# *ura9 de*2# *5ibzuin6'" *on#inu' marinarul" mai *u seam' *' 1n#re #im. vremea se luminase -i v2n#ul 1n*e#ase" nu e 1ns' mai .u6in adev'ra# *' a.a ur*a mereu4 nu mul#" dar ur*a/ Dou' de+e#e .e *eas" vede6i dumneavoas#r'" nu 1nseamn' mare lu*ru4 dar" 1n dou's.reze*e *easuri" ele fa* dou'ze*i -i .a#ru de de+e#e" -i dou'ze*i -i .a#ru de de+e#e fa* dou' .i*ioare/ Dou' .i*ioare -i *u #rei .e *are le aveam dinain#e" fa* *in*i/ Iar *2nd un vas are *in*i .i*ioare de a.' 1n bur#'" 1nseamn' *' e bolnav de dro.i*'/ (Daide" zise *'.i#anul" a9un+e4 domnul Morrel n%o s' aib' nimi* de s.us4 am f'*u# *e am .u#u# *a s' salv'm vasul4 s' *'u#'m *um s' salv'm oamenii/ La -alu.'" *o.ii" -i *2# mai re.ede///( As*ul#a6i" domnule Morrel" *on#inu' 0enelon" nou' ne era #are dra+ ()araonul(" dar ori*2# de mul# 1-i iube-#e marinarul vasul" el 1-i iube-#e -i mai mul# .ielea/ De a*eea" n%am a-#e.#a# s' ni se s.un' de dou' ori4 1n#re #im. vasul se #2n+uia -i .'rea *' ne s.une8 (0le*a6i" 5aide" .le*a6i(/ Ai bie#ul ()araon( nu min6ea4 1l sim6eam *um se s*ufund' sub .i*ioarele noas#re/ 72# ai *li.i" -alu.a se afla 1n mare -i noi #o6i o.# 1n'un#ru/ 7'.i#anul a *obor2# *el din urm'" adi*' nu" nu a *obor2#" *'*i nu vroia s' .'r'seas*' vasul" a-a *' l%am lua# eu 1n bra6e -i l%am arun*a# *amarazilor" du.' *are am s'ri# -i eu/ Era -i #im.ul/ n momen#ul *2nd am s'ri#" .un#ea a .lesni# *u un z+omo# de ex.lozie/ Du.' ze*e minu#e el s%a s*ufunda# *u .ar#ea dinain#e" a.oi *u .ar#ea de dina.oi" .e urm' a 1n*e.u# s' se 1nv2r#eas*' 1n 9uru%i *a un *2ine *are vrea s'%-i .rind' *oada/ Ai .e urm'" bun' seara" s%a sf2r-i#/ ()araonul( murise/ $oi am r'mas #rei zile f'r' s' bem -i f'r' s' m2n*'m4 a-a *' vorbeam s' #ra+em la sor6i" *a s' -#im *ine o s'%i 5r'neas*' .e *eilal6i" *2nd z'rir'm (&ironda(4 i%am f'*u# semnale" ne%a v'zu#" s%a 1ndre.#a# s.re noi" ne%a #rimis -alu.a" ne%a salva#/ A-a s%au .e#re*u# lu*rurile" domnule Morrel" .e *uv2n#ul meu de *ins#e -i de marinar/ $u%i a-a" fra6ilor=

;n murmur +eneral de a.robare ar'#' *' .oves#i#orul ob6inuse #oa#e sufra+iile .rin adev'rul fondului -i .rin .i#ores*ul de#aliilor/ Cine" .rie#eni" s.use domnul Morrel" sun#e6i oameni de #reab' -i -#iam dinain#e *'" 1n nenoro*irea *are m' lovea" nu exis#' al# vinova# de*2# des#inul meu/ E voin6a lui Dumnezeu" -i nu vina oamenilor/ S' sl'vim voin6a lui Dumnezeu/ 72# vi se *uvine= E5" s' nu mai vorbim de as#a" domnule Morrel/ Dim.o#riv'" s' vorbim" s.use arma#orul *u un z2mbe# #ris#/ A#un*i ni se *uvine .e #rei luni" +l'sui 0enelon/ 7o*l<s" .l'#e-#e *2#e dou' su#e de fran*i fie*'ruia/ n al#e 1m.re9ur'ri" .rie#eni" *on#inu' Morrel" a- fi ad'u+a#8 d' fie*'ruia -i *2#e dou' su#e de fran*i +ra#ifi*a6ie" dar #im.urile sun# +rele" .rie#eni" iar .u6inii bani *are 1mi r'm2n nu%mi mai a.ar6in/ S*uza6i%m' -i s' nu m' iubi6i mai .u6in .en#ru as#a/ 0enelon f'*u o min' de 1nduio-are" se 1n#oarse s.re #ovar'-ii s'i" s*5imb' *2#eva *uvin#e *u ei -i reveni/ n .rivin6a as#a" domnule Morrel" s.use el #re*2ndu%-i +5emo#o*ul de #u#un 1n *ealal#' .ar#e a +urii -i zv2rlind 1n an#i*amer' un al doilea s*ui.a# *are se duse s' 6in' #ov'r'-ie .rimului" 1n .rivin6a as#a/// n *e .rivin6'= A banilor/// Ei" *e e= Domnule Morrel" #ovar'-ii zi* *' deo*amda#' le a9un+ *2#e *in*ize*i de fran*i -i *' .en#ru res# au s' a-#e.#e/ ?' mul6umes*" .rie#eni" v' mul6umes*> ex*lam' domnul Morrel ad2n* mi-*a#4 sun#e6i sufle#e +eneroase4 dar lua6i banii" lua6i%i -i" da*' +'si6i un servi*iu bun" an+a9a6i%v'/ Sun#e6i liberi/ ;l#ima .ar#e a frazei .roduse un efe*# ului#or asu.ra vredni*ilor ma% rinari/ Se .rivir' unii .e al6ii" 1nfri*o-a6i/ 0enelon" a *'rui res.ira6ie se #'% iase" fu *2# .e%a*i s' 1n+5i#' +5emo#o*ul de #u#un" noro* *' dusese din #im. m2na la +2#le9/ 7um" domnule Morrel" s.use el *u vo*e su+ruma#'" ne *on*edia6i= Sun#e6i" va s' zi*'" nemul6umi# de noi= $u" *o.ii" +l'sui arma#orul" nu" nu sun# nemul6umi# de voi" dim.o% #riv'4 nu v' *on*ediez" dar *e vre6i= $u mai am ni*i un vas" nu mai am nevoie de marinari/ 7um nu mai ave6i ni*i un vas= s.use 0enelon/ O s' *ons#rui6i al#e% le" a-#e.#'m/ Slav' domnului" -#im *e 1nseamn' nevoia/ $u mai am bani s' *ons#ruies* vase" 0enelon" s.use arma#orul *u un z2mbe# #ris#4 nu .o# de*i s' .rimes* ofer#a voas#r'" ori*2# de binevoi% #oare ar fi/ A#un*i" da*' nu ave6i bani" nu #rebuie s' ne .l'#i6i4 vom fa*e *um a f'*u# bie#ul ()araon(" vom #ra+e .e dra*u de *oad'/ Des#ul" des#ul" .rie#eni> s.use Morrel su+ruma# de emo6ie/ 0le*a6i" v' ro+/ $e vom re+'si 1n vremuri mai bune/ Emmanuel" ad'u+' arma#orul" 1nso6e-#e%i -i s' ai +ri9' *a dorin6ele mele s' fie 1nde.lini#e/ 7el .u6in o s' ne revedem" domnule Morrel= 1n#reb' 0enelon/ Da" .rie#eni" n'd'9duies*" *el .u6in" du*e6i%v'/ Ai f'*u un semn lui 7o*l<s" *are .orni 1nain#e/ Marinarii 1l urmar' .e *asier -i Emmanuel 1i urm' .e marinari/ A*um" s.use arma#orul so6iei -i fii*ei sale" l'sa6i%m' sin+ur o *li.'4 am de vorbi# *u domnul/ Ai ar'#' din o*5i .e manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5" *are r'm'% sese 1n .i*ioare" nemi-*a# 1n un+5erul s'u" *2# #im. durase s*ena la *are nu luase .ar#e de*2# .rin *ele *2#eva *uvin#e .e *are le%am rela#a#/ )emeile 1-i 1n'l6ar' o*5ii asu.ra s#r'inului .e *are 1l ui#aser' *om.le# -i

se re#raser'4 dar" re#r'+2ndu%se" fa#a zv2rli s.re om o .rivire sublim' de im.lorare" *'reia el 1i r's.unse .rin#r%un z2mbe# .e *are un observa#or re*e s%ar fi mira# v'z2ndu%l *' 1n*ol6e-#e .e fi+ura a*eea de +5ea6'/ C'rba6ii r'maser' sin+uri/ Domnule" s.use Morrel" re*'z2nd 1n 9il6" a6i v'zu# #o#ul" a6i auzi# #o#ul" a-a *' nu mai am *e s' v' *omuni*/ Am v'zu#" domnule" s.use en+lezul" *' vi s%a 1n#2m.la# o nou' nenoro*ire" nemeri#a#' *a -i *ealal#'" -i lu*rul m%a 1n#'ri# 1n dorin6a de a v' fi .e .la*/ O" domnule> s.use Morrel/ ;i#e" *on#inu' s#r'inul/ Eu sun# unul din#re .rin*i.alii dumnea% voas#r' *redi#ori" nu%i a-a= Sun#e6i *el .u6in a*ela *are .osed' valorile *u *ea mai s*ur#' s*aden6'/ Dori6i un #ermen .en#ru a%mi .l'#i= ;n #ermen ar .u#ea s'%mi salveze onoarea -i" *a a#are" via6a/ 72# *ere6i= Morrel -ov'i/ Dou' luni" s.use el/ Cine" s.use s#r'inul" v' a*ord #rei/ 7rede6i 1ns' *' firma ,5omson -i )ren*5/// )i6i lini-#i#" domnule" iau asu.ra mea #o#ul/ Sun#em azi 1n *in*i iu% nie/ Da/ Ei bine" s*5imba6i%mi #oa#e *rean6ele" .en#ru *in*i se.#embrie4 iar 1n ziua de *in*i se.#embrie" la 11 diminea6a G.endula ar'#a 1n momen#ul a*ela exa*# orele 11H m' voi .rezen#a la dumneavoas#r'/ ?' voi a-#e.#a" domnule" s.use Morrel" -i ve6i fi .l'#i#4 al#min#eri voi fi mor#/ ;l#imele *uvin#e fur' .ronun6a#e a#2# de 1n*e#" 1n*2# s#r'inul nu .u#u s' le aud'/ 7rean6ele fur' s*5imba#e" *ele ve*5i fur' ru.#e" iar bie#ul arma#or v'zu *' are m'*ar #rei luni 1nain#ea sa .en#ru a%-i 1n*orda sfor6'rile/ En+lezul .rimi mul6umirile lui *u *almul *ara*#eris#i* na6iunii sale -i se des.'r6i de Morrel *are 1l *onduse" bine*uv2n#2ndu%l" .2n' la u-'/ 0e s*ara o 1n#2lni .e 3ulie/ )a#a se .ref'*ea *' *oboar'" dar 1n reali#a#e 1l a-#e.#a/ O" domnule> s.use ea 1m.reun2ndu%-i m2inile/ Domni-oar'" +l'sui s#r'inul" ve6i .rimi 1n#r%o zi o s*risoare semna#'/// Simbad Marinarul/// v' ro+ s' v' *onforma6i 1n#o*mai *elor *u.rinse 1n s*risoare" ori*2# de *iuda#e vi se vor .'rea/ Da" domnule" r's.unse 3ulie/ mi f'+'dui6i= ?' 9ur/ Cine/ Adio" domni-oar'> R'm2ne6i #o#deauna o fa#' bun' -i sf2n#' *um sun#e6i" -i n'd'9duies* *' Dumnezeu v' va/ r's.l'#i" d2ndu%vi%l .e Emmanuel *a so6/ 3ulie s*oase un mi* s#ri+'#" deveni ro-ie *a o *irea-' -i se 6inu de ram.' s' nu *ad'/ S#r'inul 1-i *on#inu' drumul f'*2ndu%i un semn de des.'r6ire/ n *ur#e 1l 1n#2lni .e 0enelon" *are 6inea 1n fie*are m2n' *2#e un fi-i* de o su#' de fran*i -i .'rea *' nu se 5o#'r'-#e s'%l ia/ ?ino 1n*oa*e" .rie#ene" 1i s.use el4 am s'%6i vorbes*/ QQQ

! SE0,EMCRIE ,ermenul a*orda# de manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5" 1n mo% men#ul *2nd Morrel se a-#e.#a mai .u6in" i se .'ru bie#ului arma#or una din a*ele *o#i#uri *are anun6' omului *' soar#a s%a s'#ura#" 1n sf2r-i#" s' se mai 6in' de *a.ul lui/ 0oves#i 1n ziua a*eea" fii*ei" so6iei sale -i lui Em% manuel *e i s%a 1n#2m.la#" -i un dram de s.eran6'" da*' nu de lini-#e" rein#r' 1n familie/ Din .'*a#e" 1ns'" Morrel n%avea a fa*e numai *u *asa ,5omson -i )ren*5" *are se ar'#ase fa6' de el a-a de binevoi#oare/ 0re*um s.usese" 1n *omer6 ai .ar#eneri" nu .rie#eni/ 72nd se +2ndea .rofund" nu 1n6ele+ea ni*i a#i#udinea +eneroas' a domnilor ,5omson -i )ren*5 fa6' de el4 nu -i%o ex.li*a de*2# .rin reflexia in#eli+en# e+ois#' .e *are *asa va fi f'*u#%o8 e mai bine s' s.ri9inim un om *are ne da#oreaz' a.roa.e #rei su#e de mii fran*i -i s' avem a*e-#i #rei su#e de mii de fran*i .es#e #rei luni" de*2# s'%i +r'bim ruina -i s' ne ale+em *u -ase sau o.# la su#' din *a.i#al/ Din nenoro*ire" fie ur'" fie orbire " nu #o6i .ar#enerii lui Morrel *u+e#ar' la fel" ba *26iva *u+e#ar' dim.o#riv'/ 0oli6ele subs*rise de Morrel fur' de*i .rezen#a#e la *as' *u o s*ru.uloas' ri+oare dar" +ra6ie #ermenului a*orda# de en+lez" 7o*l<s .l'#i 1n #ermen/ 7o*l<s *on#inu' de*i s' r'm2n' 1n lini-#ea sa fa#idi*'/ $umai domnul Morrel v'zu *u +roaz' *'" da*' ar fi avu# s' ramburseze la 1! ale lunii *ei *in*ize*i de mii de fran*i ai lui de Coville" -i la #reize*i *ele T2 !@@ fran*i 1n .oli6e .en#ru *are" *a -i .en#ru *rean6a ins.e*#orului 1n*5isorii" avea un #ermen" ar fi fos# 1n*' din luna a*eea un om .ierdu#/ 0'rerea 1n#re+ului *omer6 din Marsilia era *'" sub lovi#urile re.e#a#e *are 1l *o.le-eau" Morrel nu .u#ea s' rezis#e/ ;imirea fu de*i mare *2nd se v'zu *' 1nda#oririle de la sf2r-i#ul lunii erau exe*u#a#e *a de obi*ei/ ,o#u-i 1n*rederea nu rein#r' 1n s.iri#e" as#fel *' se am2n' .en#ru sf2r-i#ul lunii vii#oare de.unerea bilan6ului neferi*i#ului arma#or/ n#rea+a lun' #re*u 1n sfor6'ri nemai.omeni#e din .ar#ea lui Morrel .en#ru a%-i reuni resursele/ Al#'da#' 52r#ia lui era lua#' *u 1n*redere -i *5iar *eru#'/ Morrel 1n*er*' s' ne+o*ieze 52r#ii .e nou'ze*i de zile" -i +'si #oa#e b'n*ile 1n*5ise/ Din feri*ire" Morrel avea *2#eva 1n*as'ri .e *are .u#ea s' le 1n*aseze/ n*as'rile se o.erar'8 Morrel se +'si de*i din nou 1n m'sur' s' fa*' fa6' an+a9amen#elor la sf2r-i#ul lui iulie/ De al#fel manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5 nu mai fusese v'zu# la Marsilia/ A doua sau a #reia zi du.' vizi#a la domnul Morrel" a*es#a dis.'ruse4 iar .en#ru *' la Marsilia nu avusese le+'#uri de*2# *u .rimarul" *u ins.e*#orul 1n*5isorilor -i *u domnul Morrel" #re*erea nu l'sase de*2# a%min#irea diferi#' .e *are *ele #rei .ersoane o .'s#raser' des.re el/ Se .are *' ma#elo6ii ()araonului( 1-i +'siser' an+a9amen#" *'*i -i ei dis.'ruser'/ 7'.i#anul &aumard" 1ns'n'#o-i# de indis.ozi6ia *are 1l re6inuse la 0alma" reveni/ $u avea *ura9 s' se .rezin#e domnului Morrel/ A*es#a afl' 1ns' *' a sosi# -i se duse s'%l vad'/ ?redni*ul arma#or -#ia dinain#e" din .oves#irea lui 0enelon" de .ur#area *ura9oas' a *'.i#anului *u .rile9ul ne% noro*irii" -i 1n*er*a el s'%l *onsoleze/ i adu*ea solda .e *are *'.i#anul &aumard n%ar fi *u#eza# s%o 1n*aseze/ 0e *2nd *obora s*ara" domnul Morrel 1l 1n#2lni .e 0enelon" *are ur*a/ 0enelon d'duse" .are%se" o bun' 1n#rebuin6are banilor" *'*i era 1mbr'*a# 1n 5aine noi/ M'rindu%l .e arma#or" vredni*ul #imonier .'ru foar#e 1n*ur% *a#4 se #rase 1n un+5erul *el mai 1nde.'r#a# al s.alierului" 1-i #re*u buma-*a de #u#un de la s#2n+a la drea.#a -i de la drea.#a la s#2n+a" ros#o+olind o*5ii mari" 1nfri*o-a6i" -i nu r's.unse de*2# .rin#r%o s#r2n+ere sfioas'" m2inii .e *are domnul Morrel i%o 1n#inse *u .rie#enia de

#o#deauna/ Domnul Morrel a#ribui 1n*ur*'#ura lui 0enelon ele+an6ei a*es#uia4 era v'di# *' bie#ul om nu se sim6ea la lar+ul s'u 1n#r%un as#fel de lux4 se an+a9ase de*i" f'r' 1ndoial'" .e bordul al#ui vas" iar ru-inea lui se da#ora" da*' s%ar .u#ea s.une as#fel" fa.#ului *' nu .ur#ase mai mul#' vreme doliul du.' ()araon(/ 0oa#e *5iar *' venea s'%i adu*' la *uno-#in6' *'.i#anului &aumard noro*ul s'u -i s'%i #ransmi#' ofer#e din .ar#ea noului s#'.2n/ (Cie6ii oameni" s.use Morrel de.'r#2ndu%se" numai de v%ar iubi s#'.2nul *um v' iubeam eu" -i de a6i fi mai feri*i6i de*2# mine///( Luna au+us# se s*urse 1n 1n*er*'ri mereu re.e#a#e de Morrel .en#ru ridi*area ve*5iului s'u *redi# sau .en#ru des*5iderea unuia nou/ La 2@ au+us# se afl' 1n Marsilia *' o*u.ase un lo* 1n dili+en6'" -i se s.use a#un*i *' bilan6ul va fi de.us la sf2r-i#ul lunii *uren#e" -i *' Morrel .le*ase dinain#e .en#ru a nu asis#a la a*#ul *rud" d2nd" f'r' 1ndoial'" dele+a6ie fun*6ionarului s'u Emmanuel -i *asierului 7o*l<s/ Dar" 1n *iuda #u#uror .revederilor" la T1 au+us#" *asa se des*5ise *a de obi*ei/ 7o*l<s a.'ru *alm" dinain#ea +rila9ului" examin' *u a*eea-i a#en6ie 52r#ia *e i se .rezen#' -i" de la .rima .2n' la ul#ima" .l'#i .oli6ele *u a*eea-i exa*#i#a#e/ ?enir' *5iar dou' ramburs'ri" .e *are domnul Morrel le .rev'zuse -i .e *are 7o*l<s le .l'#i *u a*eea-i .un*#uali#a#e *a -i .oli6ele arma#orului/ Lumea nu mai 1n6ele+ea nimi* -i *u #ena*i#a#ea .rofe6ilor de ve-#i rele" am2na falimen#ul .en#ru sf2r-i#ul lui se.#embrie/ La 1n#2i" Morrel sosi8 era a-#e.#a# *u mul#' 1n*ordare de 1n#rea+a fa% milie4 din *'l'#oria la 0aris urma s' r'sar' ul#ima *ale de m2n#uire/ Morrel se +2ndise la Dan+lars" as#'zi milionar -i al#'da#' 1nda#ora#ul s'u" deoare*e" .e #emeiul re*omanda6iei lui Morrel" in#r' Dan+lars 1n servi*iul ban*5erului s.aniol la *are 1n*e.use s' s#r2n+' averea sa imens'/ Se s.unea *' Dan+lars .oseda 1n#re -ase -i o.# milioane -i un *redi# nelimi#a#/ )'r' s' s*oa#' un #aler din buzunar" Dan+lars .u#ea s'%l salveze .e Morrel4 nu avea de*2# s' +aran#eze un 1m.rumu#" -i Morrel era salva#/ Morrel se +2ndise de mul#' vreme la Dan+lars4 dar exis#' re.ulsii ins#in*#ive .e *are nu le .u#em 1nfr2na" as#fel *' Morrel 1n#2rziase *2# mai mul# s' re*ur+' la a*es# mi9lo* su.rem/ Avusese dre.#a#e" *'*i s%a 1na.oia# zdrobi# de umilin6a unui refuz/ De a*eea" la 1na.oiere" Morrel nu a s*os ni*i o #2n+uire" nu a formula# ni*i o *2r#ire4 -i%a 1mbr'6i-a#" .l2n+2nd" nevas#a -i fii*a" a 1n#ins o m2n' .rie#enoas' lui Emmanuel" s%a 1n*5is 1n *abine#ul de la al doilea -i l%a *5ema# .e 7o*l<s/ De da#a a*es#a" 1i s.user' femeile lui Emmanuel" sun#em .ierdu6i/ A.oi" 1n#r%o s*ur#' *onsf'#uire 6inu#' 1n#re ele" 5o#'r2ser' *a 3ulie s'%i s*rie fra#elui s'u afla# 1n +arnizoan' la $imes s' vin' numaide*2#/ Cie#ele femei sim6eau ins#in*#iv *' aveau nevoie de #oa#e for6ele lor .en#ru a fa*e fa6' lovi#urii *e le amenin6a/ De al#min#eri" de-i 1n v2rs#' de abia 22 de ani" Maximilien Morrel avea o mare influen6' asu.ra .'rin#elui s'u/ Era un #2n'r ener+i* -i dre.#/ n momen#ul *2nd fusese vorba s' 1m% br'6i-eze o *arier'" .'rin#ele n%a vru# s'%i im.un' dinain#e un vii#or" as#fel *' a *onsul#a# 1n*lin'rile #2n'rului Maximilien/ A*es#a de*larase a#un*i *' vrea s' urmeze *ariera mili#ar'4 f'*use 1n *onse*in6' s#udii ex*elen#e" in#rase .rin *on*urs la -*oala .oli#e5ni*' -i ie-ise sublo*o#enen# 1n re+imen#ul !T de infan#erie/ De6inea de un an +radul a*es#ea -i avea f'+'duiala *' va fi avansa# lo*o#enen# la .rima o*azie/ La re+imen#" Maximilien Morrel era *i#a# *a .'s#r'#or ri+id" nu numai al #u#uror obli+a6iilor im.use solda#ului" dar -i al #u#uror 1nda#oririlor .ro.use omului" -i nu i se s.unea de*2# S#oi*ul/ Se 1n6ele+e *' mul6i din#re *ei *are 1i s.uneau as#fel" 1i re.e#au .ore*la deoare*e o auziser'"

f'r' s' -#ie *e 1nseamn'/ 0e a*es# #2n'r 1l *5emau 1n a9u#or mama -i sora s' le sus6in' 1n 1m% .re9urarea +rav' 1n *are 1-i d'deau seama *' aveau s' se +'seas*'/ $u se 1n-elaser' asu.ra +ravi#a6ii 1m.re9ur'rii" *'*i" du.' o *li.' de la in#rarea domnului Morrel 1n *abine#ul s'u *u 7o*l<s" 3ulie 1l v'zu .e a*es#a ie-ind" .alid" #remur2nd" *u *5i.ul #ulbura#/ ?ru s'%l *er*e#eze 1n momen#ul *2nd #re*ea .e l2n+' ea4 dar bie#ul om" *on#inu2nd s' *oboare s*ara *u o +rab' neobi-nui#'" se m'r+ini s' s#ri+e ridi*2nd bra6ele la *er8 O" domni-oar'" domni-oar'" *e +roazni*' nenoro*ire> *ine -i%ar fi 1n*5i.ui# a-a *eva= n *li.a urm'#oare" 3ulie 1l v'zu ur*2nd iar'-i" *u dou'%#rei re+is#re +roase" *u un .or#ofoliu -i *u o .un+' *u bani/ Morrel *onsul#' re+is#rele" des*5ise .or#ofoliul" num'r' banii/ ,oa#e mi9loa*ele sale erau 1n#re -ase -i o.# mii de fran*i" iar in#r'rile" .2n' la ! ale lunii" 1n#re .a#ru -i *in*i mii4 *eea *e f'*ea un a*#iv de .ai% s.reze*e mii de fran*i" fa6' de o .oli6' de 2 N !@@ fran*i/ $i*i m'*ar nu se .u#ea *on*e.e s' .l'#eas*' m'*ar un a*on#o/ ,o#u-i" *2nd *obor1 la mas'" Morrel .'rea de a9uns de *alm/ 7almul lui le 1nfri*o-' .e femei mai mul# de*2# *ea mai .rofund' #ris#e6e/ Du.' mas' Morrel avea obi*eiul s' ias'4 se du*ea s'%-i ia *afeaua la *er*ul 05o*eenilor -i s' *i#eas*' *ema/orul. n ziua a*eea nu ie-i" *i ur*' din nou 1n biroul s'u/ 7o*l<s .'rea buim'*i# *u #o#ul/ S#'#use o .ar#e din zi 1n *ur#e" .e o .ia#r'" *u *a.ul +ol sub un soare de #reize*i de +rade/ Emmanuel 1n*er*' s' le lini-#eas*' .e femei" dar nu era delo* *onvin+'#or/ ,2n'rul *uno-#ea .rea 1ndea.roa.e afa*erile *asei *a s' nu%-i dea seama *' o mare *a#as#rof' a.as' asu.ra familiei Morrel/ ?eni noa.#ea8 femeile ve+5ear'" n'd'9duind *' Morrel" *obor2nd din *abine#ul s'u" va in#ra la ele4 dar 1l auzir' #re*2nd .rin dre.#ul u-ilor lor" *'l*2nd u-or" #em2ndu%se desi+ur" s' nu%l *5eme/ ,raser' *u ure*5ea4 el in#r' 1n *amera sa -i 1n*uie u-a .e din'un#ru/ Doamna Morrel o #rimise .e fa#' la *ul*are" a.oi" la o 9um'#a#e de or' du.' .le*area 3uliei" se s*ul'" 1-i s*oase .an#ofii -i se furi-' 1n *oridor" s' .riveas*' .rin +aura *5eii *e f'*ea so6ul ei/ M'ri 1n *oridor o umbr' *e se re#r'+ea8 era 3ulie" *are" nelini-#i#' -i ea" o luase 1nain#ea mamei/ )a#a veni la doamna Morrel/ S*rie" +l'sui ea/ )emeile se 1n6eleser' f'r' s'%-i vorbeas*'/ Doamna Morrel se .le*' 1n dre.#ul broa-#ei/ n#r%adev'r" Morrel s*ria4 dar *eea *e fa#a nu remar*ase" remar*' doamna Morrel8 so6ul *i s*ria .e 52r#ie #imbra#'/ i veni ideea +rozav' *' el 1-i f'*ea #es#amen#ul" se 1nfior' -i #o#u-i avu .u#erea s' nu s.un' nimi*/ A doua zi domnul Morrel .'rea *2# se .oa#e de *alm4 s#'#u 1n biroul s'u *a de obi*ei" *obor1 la mas' *a de obi*ei" dar du.' mas' 1-i *5em' fii*a l2n+' el/ O s#r2nse 1n bra6e -i o 6inu mul#' vreme" la .ie.#ul lui/ Seara" 3ulie 1i s.use mamei sale *'" de-i #a#'l .'ruse *alm" ea obser% vase *' inima 1i b'#ea n'valni*/ 7elelal#e dou' zile se s*urser' a.roa.e 1n a*ela-i fel/ n seara zilei de 4 se.#embrie" Morrel 1i *eru din nou fii*ei sale *5eia de la *abine#/ 3ulie #res'ri" .en#ru *' *ererea a*eas#a i se .'ru sinis#r'/ De *e 1i *e% rea #a#'l *5eia .'s#ra#' 1n#o#deauna de ea" 1n*' de .e *2nd era *o.il'" -i .e *are el nu i%o *erea de*2# a#un*i *2nd voia s%o .ede.seas*'/ Ea 1l .rivi/

,a#'" *u *e 6i%am +re-i# de vrei s'%mi iei *5eia 1na.oi= $%ai +re-i# *u nimi*" *o.ila mea" 1i r's.unse neferi*i#ul" *'ruia 1n% #rebarea a#2# de sim.l' 1i um.luse o*5ii de la*rimi/ $%ai +re-i# *u nimi*" dar am eu nevoie de ea/ 3ulie se .ref'*u *'%i *au#' *5eia/ 7red *%am l'sa#%o 1n odaia mea" s.use ea/ Ai .le*'/ Dar 1n lo* s' se du*' 1n odaia ei" *obori -i d'du fu+a s'%l *onsul#e .e Emmanuel/ $u%i da *5eia #a#'lui #'u" s.use a*es#a" iar m2ine diminea6'" da*' e *u .u#in6'" nu #e de.'r#a de el/ Ea 1n*er*' s'%l des*oas' .e Emmanuel" dar a*es#a nu -#ia al#*eva" sau nu voia s' s.un'/ n noa.#ea de 4 s.re ! se.#embrie" doamna Morrel r'mase #o# #im.ul *u ure*5ea li.i#' de .ere#e/ 02n' la #rei diminea6a 1l auzi .e so6ul ei umbl2nd nelini-#i# .rin *amer'/ Abia la *easurile #rei el se #r2n#i .e .a#/ )emeile .e#re*ur' noa.#ea 1m.reun'/ Din seara de a9un" ele 1l a-#e.#au .e Maximilien/ La *easurile o.#" domnul Morrel in#r' 1n *amera lor/ Era *alm" dar fr'm2n#area din #im.ul no.6ii se *i#ea .e *5i.ul .alid" r'v'-i#/ )emeile nu 1ndr'znir' s'%l 1n#rebe da*' a dormi# bine/ Morrel fu mai bun de*2# ori*2nd *u so6ia sa -i mai dr'+'s#os *u fii*a sa" .e *are nu se .u#ea s'#ura .rivind%o -i 1mbr'6i-2nd%o/ 3ulie 1-i reamin#i de re*omandarea lui Emmanuel -i vru s'%-i urmeze .'rin#ele *2nd ie-i4 dar a*es#a o res.inse *u bl2nde6e8 R'm2i l2n+' mama #a" 1i s.use el/ 3ulie vru s' insis#e/ A-a vreau eu> s.use Morrel/ 0en#ru 1n#2ia oar' Morrel s.unea fii*ei sale8 (A-a vreau eu>(" dar s.use a*es#e *uvin#e *u un a**en# .'#runs de o bl2nde6e a#2# de .'rin#eas*'" 1n*2# 3ulie nu *u#ez' s' mai fa*' un .as/ R'mase .e lo* 1n .i*ioare" mu#' -i nemi-*a#'/ n *li.a urm'#oare u-a se redes*5ise" sim6i dou' bra6e *are o 1n*on9urau -i o +ur' *are se li.ea de frun#ea ei/ n'l6' o*5ii -i s*oase o ex*lama6ie de bu*urie/ Maximilien" fr'6ioare> ex*lam' ea/ Auzind s#ri+'#ul" doamna Morrel aler+' -i se arun*' 1n bra6ele fiului ei/ Mam'" s.use #2n'rul" ui#2ndu%se r2nd .e r2nd la doamna Morrel -i la fii*a ei" *e e= 7e s%a 1n#2m.la#= S*risoarea voas#r' m%a 1ns.'im2n#a# -i am veni# 1n +oan'/ 3ulie" s.use doamna Morrel f'*2nd semn #2n'rului" du%#e -i s.une #a#'lui #'u *' a sosi# Maximilien/ )a#a d'du buzna din a.ar#amen# dar" .e .rima #rea.#' a s*'rii +'si un om *u o s*risoare 1n m2n'/ $u sun#e6i dumneavoas#r' domni-oara 3ulie Morrel= +l'sui omul *u un foar#e .ronun6a# a**en# i#alian/ Da" domnule" r's.unse 3ulie *u +las .ieri#4 dar *e dore-#i= $u #e *unos*/ 7i#i6i s*risoarea a*eas#a" s.use omul 1n#inz2ndu%i o 52r#ie/ 3ulie -ov'ia/ E vorba de salvarea .'rin#elui dumneavoas#r'" s.use mesa+erul/ )a#a 1i smulse 52r#ia din m2n'/ A.oi o des*5ise re.ede -i *i#i8 !Ducei+v numaidec1t "n 8lles de 0eilhane# intrai "n casa cu nr.

=<# cerei portresei cheia camerei de la a! A+lea# intrai "n camera aceea# luai de pe colul cminului o pung din reea de mtase ro ie# i dai punga aceasta printelui dumneavoastr. $ necesar s+o aib "nainte de ceasurile ==. 8i /gduit c m vei asculta orbe te# v reamintesc /gaduiala. SIMCAD MARI$AR;L( )a#a s*oase un s#ri+'# de bu*urie" ridi*' o*5ii" *'u#' .e omul *are 1i d'duse bile#ul s.re a%i .une o 1n#rebare" dar omul dis.'ruse/ -i arun*' 1n*' o da#' o*5ii asu.ra 52r#iei" s%o *i#eas*' din nou" -i observ' *' avea un .os# s*ri.#um/ 7i#i8 !$ necesar s "ndeplinii misiunea aceasta "n persoan i singur5 dac venii "nsoit# sau dac altcineva s+ar pre)enta# portarul va rspunde c nu tie despre ce este vorba!. 0os#%s*ri.#umul fu o .u#erni*' domolire a bu*uriei fe#ei/ $u avea oare mo#ive s' se #eam'" nu i se 1n#indea o *urs'= Ino*en6a nu%i 1n+'duia s' -#ie *am *e .eri*ole .u#ea s' 1n#2m.ine o fa#' la v2rs#a ei" dar nu e nevoie s' *uno-#i .eri*olul .en#ru a #e #eme de el/ De remar*a# *' #o*mai .rime9diile ne*unos*u#e ins.ir' *ele mai mari s.aime/ 3ulie -ov'ia/ Se 5o#'r1 s' *ear' un sfa#/ Dar" din#r%un sim6'm2n# *urios" nu re*urse ni*i la mama" ni*i la fra% #ele ei" *i la Emmanuel/ 7obori" 1i .oves#i *e i s%a 1n#2m.la# 1n ziua *2nd manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5 venise la .'rin#ele ei4 1i is#orisi s*ena de .e s*ar'" 1i re.e#' f'+'duiala .e *are o f'*use -i 1i ar'#' s*risoarea/ ,rebuie s' #e du*i" domni-oar'" s.use Emmanuel/ S' m' du*= murmur' 3ulie/ Da" #e voi 1nso6i eu/ Dar n%ai v'zu# *' #rebuie s' fiu sin+ur'= s.use 3ulie/ ?ei fi sin+ur'" r's.unse #2n'rul" dar #e voi a-#e.#a la *ol6ul s#r'zii Muzeului" iar da*' 1n#2rzii 1n a-a fel 1n*2# s' m' 1n+ri9orez" #e voi *'u#a -i 16i +aran#ez *' va fi vai -i amar de *ei des.re *are vei avea mo#ive s' #e #emi/ A-adar" Emmanuel" +l'sui fa#a -ov'ind" .'rerea dumi#ale es#e s' r's.und invi#a6iei= Da" nu 6i%a s.us mesa+erul *' e vorba de salvarea .'rin#elui dumi#ale= Dar *e .eri*ol 1l .2nde-#e" Emmanuel= 1n#reb' fa#a/ Emmanuel -ov'i o *li.'" dar dorin6a de a o 5o#'r1 .e fa#' f'r' 1n#2rziere 1l birui/ As*ul#'" 1i s.use el" as#'zi e ! se.#embrie" nu%i a-a= Da/ Azi" la 11" #a#'l dumi#ale are a.roa.e #rei su#e de mii de fran*i de .l'#i#/ Da" -#iu/ Ei bine" s.use Emmanuel" 1n *as' nu sun# ni*i *in*is.reze*e mii/ n *azul a*es#a *e se va 1n#2m.la= Da*' as#'zi" .2n' la 11" #a#'l dumi#ale n%a +'si# .e *ineva *are s'%i vin' 1n a9u#or" va fi obli+a# la amiaz' s' se de*lare 1n s#are de falimen#/ O5" vino" vino> ex*lam' fa#a #r'+2ndu%l .e #2n'r du.' ea/ n#re #im." doamna Morrel s.usese fiului ei #o#ul/ ,2n'rul -#ia bine *'" 1n urma re.e#a#elor nenoro*iri 1n#2m.la#e .'rin%

#elui s'u" se f'*user' mari s*5imb'ri 1n *5el#uielile *asei" dar nu -#ia *' lu*rurile au a9uns a#2# de de.ar#e/ R'mase zdrobi#/ A.oi" deoda#'" d'du buzna afar'" ur*' re.ede s*ara" *'*i 1l *redea .e .'rin#ele s'u 1n *abine#" dar b'#u zadarni*/ n momen#ul *2nd se afla la u-a *abine#ului" auzi u-a a.ar#amen#ului des*5iz2ndu%se4 1n#oarse *a.ul -i 1-i v'zu .'rin#ele/ n lo* s' ur*e dre.# la *abine#ul s'u" domnul Morrel in#rase 1n *amer'" iar a*um ie-ea/ Domnul Morrel s*oase un s#ri+'# de uimire z'rindu%l .e Maximilien4 nu -#ia de sosirea #2n'rului/ R'mase nemi-*a#" s#r2n+2nd *u bra6ul s#2n+ un obie*# .e *are 1l 6inea as*uns sub redin+o#'/ Maximilien *obor1 re.ede s*ara -i se arun*' de +2#ul .'rin#elui4 dar" deoda#' se #rase 1na.oi" l's2ndu%-i numai m2na drea.#' .e .ie.#ul #a#'lui s'u/ ,a#'" s.use el devenind .alid *a moar#ea" de *e 6ii sub redin+o#' dou' .is#oale= M' #emeam s' nu fiu v'zu# -i v'd *' n%am s*'.a#" s.use Morrel/ ,a#'> #a#' i .en#ru numele lui Dumnezeu" ex*lam' #2n'rul" *e fa*i *u armele= Maximilien" r's.unse Morrel .rivindu%-i 6in#' fiul" #u e-#i b'rba#" un b'rba# *u sim6ul onoarei" vino" 16i voi s.une/ Ai Morrel ur*' *u .a-i si+uri s.re *abine#" 1n #im. *e Maximilien 1l ur% m' *l'#in2ndu%se/ Morrel des*5ise u-a -i o 1n*5ise du.' fiul s'u" a.oi s#r'b'#u an#i*a% mera" se a.ro.ie de birou" .use .is#oalele .e *ol6ul mesei -i ara#' *u v2rful de+e#ului un re+is#ru des*5is/ n re+is#ru era *onsemna#' si#ua6ia exa*#'/ Morrel avea de .l'#i#" .es#e o 9um'#a#e de ora" 2 N/!@@ fran*i/ 0oseda 1n #o#al 1!/2!N fran*i/ 7i#e-#e" s.use Morrel/ ,2n'rul *i#i -i r'mase un momen# zdrobi#/ Morrel nu s.unea un *uv2n#8 *e ar fi .u#u# s' s.un' mai mul# de*2# sen#in6a ne1ndu.le*a#' a *ifrelor= Ai ai f'*u# #o#ul" #a#'" *a s' .re2n#2m.ini nenoro*irea= 1n#reb' #2% n'rul du.' o *li.'/ Da" r's.unse Morrel/ $u *on#ai .e ni*i o in#rare= 0e ni*i una/ Ai e.uiza# #oa#e resursele= ,oa#e/ Ai .es#e o 9um'#a#e de *eas" 1n#reb' Maximillien" *u +las .osomo% r2#" numele nos#ru es#e dezonora#= S2n+ele s.al' dezonoarea" s.use Morrel/ Ai dre.#a#e" #a#'" -i #e 1n6ele+/ A.oi" 1n#inz2nd m2na s.re .is#oale8 ;nul e .en#ru dumnea#a -i unul .en#ru mine" s.use el" 16i mul6u% mes*/ Morrel 1i o.ri m2na/ Dar .e mama -i .e sora #a *ine le va 5r'ni= ;n fior #re*u .rin *or.ul #2n'rului/ ,a#'" s.use el" +2nde-#e%#e8 1mi *eri s' #r'ies*= Da" 16i *er" relu' Morrel" *'*i e-#i da#or" Maximilien" #u e-#i *alm -i .u#erni*/// nu e-#i un om obi-nui#" nu%6i *omand nimi*" nu%6i .orun*es* nimi*" 16i s.un numai8 examineaz' si#ua6ia *a -i *um ai fi un s#r'in" -i 9u% de*' sin+ur/ ,2n'rul *5ibzui un momen#" a.oi o ex.resie de resemnare sublim'

#re*u .rin o*5ii s'i4 1-i s*oase a.oi" *u o mi-*are 1n*ea#' -i #ris#' e.ole#ul -i *on#ra e.ole#ul" 1nsemnele +radului s'u/ Cine" s.use el 1n#inz2nd m2na lui Morrel" mori 1n .a*e #al'" eu voi #r'i> Morrel f'*u o mi-*are +a#a s' se arun*e la .i*ioarele fiului s'u/ Maximilien 1l a#rase la .ie.# -i ambele inimi b'#ur' o *li.' una l2n+' al#a/ A#ii *' nu e din vina mea= s.use Morrel/ Maximilien z2mbi/ A#iu" #a#'" *' e-#i omul *el mai *ins#i# .e *are l%am *unos*u#/ Cine8 1n#oar*e%#e a*um la mama -i la sora la/ ,a#'" +l'sui #2n'rul 1ndoindu%-i +enun*5ii" bine*uv2n#eaz'%m'/ Morrel lu' 1n m2ini *a.ul fiului s'u" 1l a.ro.ie -i%l s'ru#' de mai mul% #e ori8 O" da" da" s.use el" #e bine*uv2n#ez 1n numele meu -i 1n numele a #rei +enera6ii de oameni f'r' *usur" as*ul#' *e s.un ei .rin +lasul meu8 0roviden6a .oa#e s' re*l'deas*' edifi*iul .e *are nenoro*irea l%a nimi*i#/ ?'z2nd *' am muri# de o as#fel de moar#e" se vor 1nduio-a de #ine *5iar *ei mai ne1ndu.le*a6i4 6ie 16i vor d'rui .oa#e r'+azul .e *are mi l%ar fi refuza# mie4 *au#' a#un*i *a #ermenul ru-inos de (falimen#( s' nu fie ros#i#4 a-eaz'%#e la lu*ru" mun*e-#e" lu.#' *u ardoare -i *ura9" #inere8 #r'i6i" #u" mama -i sora #a" din s#ri*#ul ne*esar" .en#ru *a" zi *u zi" bunurile *elor fa6' de *are sun# da#or" s' s.oreas*' -i s' fru*#ifi*e 1n m2na #a/ &2nde-#e%#e *' va fi o zi frumoas'" o zi mare" solemn'" a*eea a reabili#'rii" ziua *2nd vei s.une 1n biroul a*es#a8 (0'rin#ele meu a muri# .en#ru *' nu .u#ea s' fa*' *e fa* eu as#'zi4 dar a muri# lini-#i# -i *alm" .en#ru *' murind" -#ia *' eu o voi fa*e/( ,a#'" #a#'" ex*lam' #2n'rul" da*' #o#u-i ai .u#ea s' #r'ie-#i= Da*' #r'ies*" #o#ul se s*5imb'4 da*' #r'ies*" in#eresul se s*5imb' 1n 1ndoial'" mila 1n 1nver-unare4 da*' #r'ies*" nu mai sun# de*2# un om *are nu -i%a res.e*#a# *uv2n#ul" *are -i%a *'l*a# an+a9amen#ele" .e s*ur#" nu mai sun# de*2# un fali#/ Da*' mor" dim.o#riv'" +2nde-#e%#e" Maximilien" *adavrul meu nu mai es#e de*2# a*ela al unui om *umse*ade" nenoro*i#/ ,r'ind" *ei mai buni .rie#eni 1mi vor o*oli *asa/ Da*' mor" Marsilia 1n#rea+' m' urmeaz' .l2n+2nd .2n' la ul#imul l'*a-4 #r'ind" 6ie 6i%e ru-ine de numele meu4 da*' mor" ridi*i *a.ul -i s.ui8 (Eu sun# fiul *elui *are s%a sinu*is" deoare*e" .en#ru 1n#2ia oar'" a fos# sili# s' nu%-i 6in' *uv2n#ul(/ ,2n'rul s*oase un +eam'#" dar .'ru resemna#/ 0en#ru a doua oar' *onvin+erea rein#ra" nu 1n inima" *i 1n *on-#iin6a sa/ Iar a*um" s.use Morrel" las'%m' sin+ur -i *au#' de 1nde.'r#eaz' femeile/ $u vrei s%o mai vezi .e sora mea= 1n#reb' Maximilien/ O ul#im' -i 1n'bu-i#' s.eran6' #'inuia #2n'rul 1n le+'#ur' *u 1n#reve% derea a*eas#a" de a*eea o .ro.unea/ Domnul Morrel *l'#in' din *a./ Am v'zu#%o azi diminea6'" s.use el" -i mi%am lua# r'mas bun de la ea/ $%ai vreo re*omandare s.e*ial' s'%mi fa*i" #a#'= 1n#reb' Maximili% en" *u vo*e al#era#'/ Ca da" fiul meu" o re*omandare sa*r'/ S.une" #a#'/ 7asa ,5omson -i )ren*5 es#e sin+ura *are" din e+oism .oa#e" dar n%am dre.#ul s' *i#es* 1n inima oamenilor" s%a 1nduio-a# de mine/ Manda#arul *i" *el *are .es#e ze*e minu#e se va 1nf'6i-a s' 1n*aseze suma unei #ra#e de 2 N/!@@ fran*i" nu mi%a a*orda#" *i mi%a oferi# #rei luni/ 7asa a*eas#a s' fie rambursa#' *ea din#2i" fiul meu" omul a*es#a s'%6i fie sf2n#/

Da" #a#'" s.use Maximilien/ Ai a*um" 1n*' o da#' adio" +l'sui Morrel4 du%#e" du%#e" am nevoie s' fiu sin+ur" vei +'si #es#amen#ul meu 1n biroul din *amera de *ul*are/ ,2n'rul r'mase 1n .i*ioare" 1n*remeni#" neav2nd de*2# .u#erea de voin6'" dar nu -i de 1nf'.#uire/ As*ul#'" Maximilien" s.use .'rin#ele s'u" 1n*5i.uie-#e%6i *' eu sun# solda# *a -i #ine" *' am .rimi# ordinul s' *u*eres* o redu#' -i *' -#ii *' voi fi u*is" *u*erind%o4 n%ai s'%mi s.ui *e 1mi s.uneai adineauri8 (Du%#e" #a#'" *'*i #u dezonorezi r'm2n2nd" -i e mai bun' moar#ea de*2# ru-inea(/ Da" da" s.use #2n'rul" da/ Ai s#r2n+2ndu%l *onvulsiv .e Morrel 1n bra6e8 Du%#e" #a#'" +l'sui el/ Ai d'du buzna din *abine#/ Du.' *e fiul s'u ie-i" Morrel r'mase o *li.' 1n .i*ioare" *u o*5ii a6in% #i6i asu.ra u-ii4 a.oi 1n#inse m2na" +'si -nurul unei sonerii -i sun'/ 0es#e o *li.' a.'ru 7o*l<s/ $u mai era omul de al#'da#'4 ul#imele #rei zile de 1n*er*'ri 1l zdrobiser'/ &2ndul a*es#a8 7asa Morrel va 1n*e#a .l'6ile" 1l 1n*ovoia s.re .'m2n# mai mul# de*2# l%ar fi *o.le-i# al6i dou'ze*i de ani/ Cunul meu 7o*l<s" s.use Morrel *u un a**en# a *'rui ex.resie n%ar .u#ea fi reda#'" r'm2i 1n an#i*amer'/ 72nd domnul a*ela" *are a mai veni# a*um #rei luni 1l -#ii" manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5 va veni" s'%l anun6i/ 7o*l<s nu r's.unse4 f'*u un semn din *a." se a-ez' 1n an#i*amer' -i a-#e.#'/ Morrel re*'zu .e s*aun4 o*5ii i se 1ndre.#ar' s.re .endul'8 1i mai r'% m2neau -a.#e minu#e" a#2#a #o#8 a*ul mer+ea *u o iu6eal' de ne*rezu#" i se .'rea *' 1l vede mer+2nd/ 7eea *e se .e#re*u a#un*i" 1n momen#ul a*ela su.rem" 1n min#ea omului *are" #2n'r 1n*'" din *auza unui ra6ionamen# .oa#e fals" dar *el .u6in 1n a.aren6' 9us#" urma s' se des.ar#' de #o# *e iubea .e lume -i s' .'r'seas*' via6a" *are avea .en#ru el #oa#e bu*uriile familiei" e *u ne.u#in6' de des*ris/ Ar fi #rebui# s'%i vezi" *a s'%6i fa*i o idee" frun#ea a*o.eri#' de sudoare -i #o#u-i resemna#'" o*5ii .lini de la*rimi -i #o#u-i 1n'l6a6i la *er/ A*ul mer+ea 1n#runa" .is#oalele a-#e.#au 1n*'r*a#e4 1n#inse m2na" lu' unul -i murmur' numele fii*ei sale/ L's' a.oi arma mor#al' 9os" lu' *ondeiul -i s*rise *2#eva *uvin#e/ I se .'rea *' nu s.usese 1ndea9uns adio" *o.ilei adora#e/ Se 1n#oarse a.oi s.re .endul'4 nu mai so*o#ea *u minu#ul" *i *u se% *unda/ Relu' arma" 1n#redes*5ise +ura -i%-i fix' o*5ii asu.ra a*ului4 a.oi #res'ri la z+omo#ul .e *are 1l f'*ea sin+ur" #r'+2nd *o*o-ul/ n momen#ul a*ela o sudoare mai re*e 1i #re*u .e frun#e" o nelini-#e mai u*i+'#oare 1i 1n*le-#' inima/ Auzi u-a s*'rii s*2r62ind 1n 6262ni4 a.oi se des*5ise u-a *abine#ului s'u/ 0endula s#'#ea +a#a s' sune orele 11/ Morrel nu 1n#oarse *a.ul" a-#e.#a *uvin#ele lui 7o*l<s8 (Manda#arul *asei ,5omson -i )ren*5(/ Ai a.ro.ie arma de +ur'/// Deoda#' auzi un s#ri+'#8 +lasul fii*ei sale/ Se 1n#oarse -i o z'ri .e 3ulie4 .is#olul 1i s*'.' din m2ini/ ,a#'> ex*lam' fa#a *u r'suflarea +2#ui#' -i a.roa.e moar#' de bu% *urie" e-#i salva#>

Ai se arun*' 1n bra6ele lui" 1n'l62nd 1n m2n' o .un+' de re6ea ro-ie/ Salva#" *o.ila mea= +l'sui Morrel/ 7e vrei s' s.ui= Da" salva#" ui#e" ui#e> s.use fa#a/ Morrel lu' .un+a -i #res'ri" *'*i o amin#ire va+' 1i reamin#i *' obie*#ul i%a a.ar6inu# *2ndva/ n#r%o des.'r6i#ur' era .oli6a de 2 N/!@@ fran*i/ 0oli6a era a*5i#a#'/ n *ealal#' era un diaman# de m'rimea unei alune *u a*es#e #rei *u% vin#e s*rise .e un .e#e* de .er+amen#8 !Hestrea 6uliei!. Morrel 1-i #re*u m2na .es#e frun#e" *redea *' viseaz'/ n momen#ul a*ela .endula sun' orele 11/ ,imbrul vibr' .en#ru el *a -i *um fie*are lovi#ur' a *io*anului de o6el vibra 1n inima lui/ 7o.ila mea" ex.li*'%mi" s.use el/ ;nde ai +'si# .un+a= n#r%o *as' din All:es de Meil5an nr/1!" .e *ol6ul *'minului unei od'i6e de la e#a9ul al ?%lea/ n *azul a*es#a" ex*lam' Morrel" .un+a nu e a #a/ 3ulie 1n#inse .'rin#elui s'u s*risoarea .e *are o .rimise de diminea6'/ Ai ai fos# sin+ur' 1n *asa a*eea= s.use Morrel du.' *e o *i#i/ ,a#'" Emmanuel m' 1nso6ea/ ,rebuia s' m' a-#e.#e la *ol6ul s#r'zii Muzeului4 dar" lu*ru *iuda#" la 1n#oar*ere el nu mai era a*olo/ Domnule Morrel> ex*lam' o vo*e .e s*ar'/ Domnule Morrel> E +lasul lui" s.use 3ulie/ n momen#ul a*ela Emmanuel in#r' *u fi+ura #ulbura#' de bu*urie -i de emo6ie/ ()araonul(> s#ri+' el/ ()araonul(> Ei" *e%i *u ()araonul(" ai 1nnebuni#" Emmanuel= -#ii bine *' e .ier% du#/ ()araonul(> domnule" es#e semnala# ()araonul(/ ()araonul( in#r' 1n .or#/ Morrel re*'zu .e s*aun f'r' .u#eri" min#ea lui refuza s' .un' 1n ordi% ne 1n-iruirea de evenimen#e nemai.omeni#e" ex#raordinare/ In#r' 1ns' -i fiul s'u/ ,a#'" ex*lam' Maximilien" *e #o# s.uneai *' ()araonul( es#e .ier% du#= A fos# semnala# -i in#r' 1n .or#/ Dra+ii mei" s.use Morrel" da*' es#e a-a ar #rebui s' *red 1n#r%o minune a lui Dumnezeu/ E *u ne.u#in6'" *u ne.u#in6'/ Dar un lu*ru real -i nu mai .u6in ex#raordinar" era .un+a .e *are o 6inea 1n m2n'" era .oli6a a*5i#a#'" era diaman#ul s.lendid/ O" domnule" s.use -i 7o*l<s" *e 1nseamn' as#a= ()araonul(> Daidem" *o.ii" s.use Morrel ridi*2ndu%se" 5ai s' vedem -i" 1ndu% r'%se Domnul de noi" da*' -#irea nu e adev'ra#'/ 7obor2r'/ La 9um'#a#ea s*'rii a-#e.#a doamna Morrel8 bia#a femeie nu *u#ezase s' ur*e/ n#r%o *li.' a9unser' la 7annebi<re/ n .or#" lume imens'/ ,o6i se d'dur' 1n l'#uri 1n fa6a lui Morrel/ ()araonul(> ()araonul(> s.uneau #oa#e vo*ile/ n#r%adev'r" lu*ru minuna#" ex#raordinar " 1n fa6a #urnului Sain#% 3ean" un vas .ur#2nd .e .u.a *uvin#ele a*es#ea s*rise *u li#ere albe8 ()a% raonul( GMorrel -i )iul din MarsiliaH" asem'n'#or 1n#ru #o#ul *eluilal# ()a% raon( -i 1n*'r*a# *a -i *el'lal# *u *2rm2z -i indi+o" arun*a an*ora -i%-i

s#r2n+ea .2nzele4 .e .un#e *'.i#anul &aumard d'dea ordine" iar 0enelon f'*ea semne domnului Morrel/ $u mai 1n*'.ea 1ndoial'8 sim6urile m'r#uriseau" iar ze*e mii de .er% soane veneau 1n a9u#orul m'r#uriei/ n momen#ul *2nd Morrel -i fiul se 1mbr'6i-au 1n a.lauzele 1n#re+ului ora-" mar#or al minunii" un b'rba# al *'rui *5i. era .e 9um'#a#e a*o.eri# de o barb' nea+r' -i *are" as*uns dina.oia +5ere#ei unei san#inele" *on% #em.la s*ena *u 1nduio-are" murmur' *uvin#ele a*es#ea8 ()ii feri*i#" sufle# nobil4 fii bine*uv2n#a# .en#ru #o# binele .e *are l%ai f'*u# -i%l vei mai fa*e4 iar re*uno-#in6a mea s' r'm2n' 1n umbr' *a -i bi% nefa*erea #a/( Ai" *u un z2mbe# 1n *are bu*uria -i feri*irea se o+lindeau" el .'r'si ad'.os#ul unde s#'#ea as*uns -i" f'r' *a vreo f'.#ur' s'%l observe" 1n% #r%a#2# de mul# era .reo*u.a# fie*are de evenimen#ul zilei " *obor1 .e una din mi*ile s*'ri *e serves* de debar*ader" s#ri+2nd de #rei ori8 3a*o.o> 3a*o.o> 3a*o.o> A#un*i o -alu.' veni s.re el" 1l .rimi -i%l *onduse la un Va*5# bo+a#" .e .un#ea *'ruia s'ri *u s.rin#eneala unui marinar4 .rivi de ai*i" 1n*' o da#'" .e Morrel" *are .l2n+2nd de bu*urie" 1m.'r6ea s#r2n+eri de m2ini .rie#ene-#i mul6imii -i mul6umea *u o va+' .rivire binef'*'#orului ne*u% nos*u#" .e *are 1l *'u#a .ar*' 1n *er/ (Ai a*um" s.use ne*unos*u#ul" adio bun'#a#e" omenie" re*uno-#in6'/// Adio #u#uror sen#imen#elor *are 1nflores* inima/// M%am subs#i#ui# 0roviden6ei .en#ru a r's.l'#i .e *ei buni/// Dumnezeul r'zbun'#or s'%mi dea lo*ul s'u" *a s'%i .ede.ses* .e *ei r'i>( )'*u un semnal -i" *a -i *um n%ar fi a-#e.#a# de*2# a*es# semnal *a s' .le*e" Va*5#ul .orni 1n lar+/ QQQI I,ALIA/ SIMCAD MARI$AR;L 0e la 1n*e.u#ul anului 1 T se aflau la )loren6a doi #ineri *are a.ar6i% neau *elei mai ele+an#e so*ie#'6i din 0aris" unul vi*on#ele Alber# de Mor% *erf" al#ul baronul )ranz dIZ.inaV/ Se 1n6eleseser' *' vor .e#re*e *arnavalul din anul a*ela la Roma" unde )ranz" *are de a.roa.e .a#ru ani #r'ia 1n I#alia" va servi lui Alber# de *i*erone/ Dar" .en#ru *' nu es#e .u6in lu*ru s' .e#re*i *arnavalul la Roma" 1n s.e*ial *2nd nu 6ii s' #e *ul*i 1n .ia6a 0o.orului sau 1n 7am.o%?a**ino" s*riser' lui 0as#rini" .ro.rie#arul 5o#elului Londra" din .ia6a S.aniei" ru% +2ndu%l s' le re6in' un a.ar#amen# *onfor#abil/ 0as#rini r's.unse *' nu mai avea la dis.ozi6ia lor de*2# dou' *amere -i un *abine#" si#ua#e al secondo piano# -i *' le ofer' .en#ru suma ne1nsemna#' de un ludovi* .e zi/ ,inerii a**e.#ar'" a.oi voind s' se foloseas*' de #im.ul *are 1i r'm2nea" Alber# .le*' la $ea.ole/ )ranz r'mase la )loren6a/ Du.' *e se bu*ur' *2#va #im. de via6a ora-ului familiei Medi*i" du.' *e se .limb' 1ndelun+ .rin Edenul a*ela denumi# 7asinele" du.' *e fusese .rimi# de amfi#rionii admirabili *are fa* onorurile )loren6ei" 1i veni +us#ul *'*i v'zuse 7orsi*a" lea+'nul lui Cona.ar#e s' se du*' .e Insula Elba" marele .o.as al lui $a.oleon/ Des.rinse de*i" 1n#r%o sear'" o barchetta din veri+a de fier *are o .e% *e#luia de *5eiul .or#ului Livorno" se 1nf'-ur' 1n man#a -i s.use marinari% lor doar a*es#e *uvin#e8 (La insula Elba(/ Car*a .'r'si .or#ul a-a *um .as'rea de mare 1-i .'r'se-#e *uibul" iar a doua zi 1l debar*' .e )ranz la 0or#o )erra9o/

)ranz s#r'b'#u insula im.erial'" du.' *e *'l*ase #oa#e urmele l'sa#e de .a-ii uria-ului" -i se 1mbar*' la Mar*iana/ La dou' *easuri du.' *e .'r'sise 6'rmul" el reveni .e us*a#" *obor2nd la 0ianosa unde 1l a-#e.#au i se s.unea s#oluri infini#e de .o#2rni*5i ro-ii/ ?2n'#oarea fu .roas#'/ )ranz u*ise *u mul#' #rud' *2#eva .o#2rni*5i sl'b'noa+e -i" *a ori*e v2n'#or *are s%a os#eni# de+eaba" reveni 1n bar*a sa" indis.us/ A" da*' Ex*elen6a voas#r' ar vrea" 1i s.use s#'.2nul b'r*ii" ar fa*e o v2n'#oare frumoas'> ;nde= ?ede6i insula a*eea= *on#inu' s#'.2nul 1n#inz2nd de+e#ul s.re sud -i ar'#2nd o form' *oni*' *e ie-ea din marea .i*#a#' *u *el mai frumos indi+o/ Ei" *e e *u insula a*eas#a= 1n#reb' )ranz/ E insula Mon#e%7ris#o" r's.unse livornezul/ Dar n%am .ermisiunea s' v2nez 1n insula a*eas#a/ Ex*elen6a voas#r' n%are nevoie" insula e .us#ie/ La naiba" +l'sui #2n'rul" o insul' .us#ie 1n mi9lo*ul Medi#eranei= 7urios lu*ru> Ai na#ural" Ex*elen6'/ Insula es#e un ban* de s#2n*i iar .e #oa#' 1n#inderea ei nu se +'se-#e .oa#e un .o+on de .'m2n# arabil/ Ai a *ui es#e insula= A ,os*anei/ 7e v2na# am s' +'ses* a*olo= Mii de *a.re s'lba#i*e/ 7are #r'ies* lin+2nd .ie#rele" s.use )ranz *u un z2mbe# ne1n*rez'#or/ $u" *i .'s*2nd buruienile" mir6ii" mas#i*ii *are *res* .rin#re .ie#re/ Ai unde am s' m' *ul*= n +ro#e sau la bord" 1nf'-ura# 1n man#a/ De al#min#eri" da*' Ex*e% len6a voas#r' voie-#e" vom .u#ea s' .le*'m 1nda#' du.' v2n'#oare4 -#i6i *' noi .u#em s' v2slim #o# a-a de bine noa.#ea *a -i ziua -i *'" 1n li.sa .2nzei" avem lo.e6ile/ Deoare*e 1i r'm2nea 1n*' des#ul #im. lui )ranz s'%-i +'seas*' #ova% r'-ul" -i .en#ru *' nu mai avea mo#ive s' du*' +ri9a lo*uin6ei la Roma" a**e.#' .ro.unerea de a se des.'+ubi de .rima v2n'#oare/ La r's.unsul lui afirma#iv" ma#elo6ii s*5imbar' 1n#re ei *2#eva *uvin#e .e -o.#i#e/ Ei" *e s%a 1n#2m.la# nou= 1n#reb' el/ E vreun obs#a*ol= $u" de*lar' s#'.2nul4 dar sun#em da#ori s' 1n-#iin6'm .e Ex*elen6a voas#r' *' insula e 1n *on#uma*ie/ 7e 1nseamn' as#a= 7'" 1n#ru*2# Mon#e%7ris#o es#e nelo*ui#' -i serve-#e uneori de .o% .as *on#rabandi-#ilor -i .ira6ilor *are vin din 7orsi*a" din Sardinia sau din Afri*a" vom fi sili6i da*' vreun semn #r'deaz' -ederea noas#r' 1n insul' s' fa*em o *aran#in' de -ase zile *2nd ne vom 1n#oar*e la Livorno/ Dra*e" *5es#ia as#a s*5imb' .roblema> Aase zile> Exa*# *2# i%a #rebui# lui Dumnezeu s' z'misleas*' lumea/ Es#e *am mul#" *o.ii/ Dar *ine va s.une *' Ex*elen6a sa a fos# la Mon#e%7ris#o= O" eu nu> ex*lam' )ranz/ $i*i noi" s.user' ma#elo6ii/ n *azul a*es#a" 5aidem la Mon#e%7ris#o/ S#'.2nul d'du *omenzile4 1ndre.#ar' bar*a s.re insul' -i 1n*e.ur' s' .lu#eas*' 1n dire*6ia ei/

)ranz a-#e.#' des'v2r-irea o.era6iei" iar *2nd .ornir' .e noul drum" *2nd .2nza fu umfla#' de briz'" iar *ei .a#ru marinari 1-i o*u.ar' lo*urile" #rei 1n fa6'" unul la *2rm' " re1nnod' *onversa6ia/ Dra+ul meu &ae#ano" 1i s.use el s#'.2nului" mi%ai s.us mi se .are *' insula Mon#e%7ris#o servea de refu+iu .ira6ilor" *eea *e *red *' formeaz' un al#fel de v2na# de*2# *a.rele/ Da" Ex*elen6'" -i v%am s.us adev'rul/ A#iam de exis#en6a *on#rabandi-#ilor" dar 1mi 1n*5i.uiam *'" du.' *u*erirea Al+erului -i nimi*irea Re+en6ei" .ira6ii nu mai exis#' de*2# 1n romanele lui 7oo.er -i ale *'.i#anului MarrVa#/ Ex*elen6a voas#r' se 1n-eal'8 *u .ira6ii es#e *a -i *u bandi6ii *are sun# 1n#runa ex#ermina6i de .a.a Leon al QII%lea -i *are #o#u-i 1i o.res* zilni* .e *'l'#ori .2n' la .or6ile Romei/ $%a6i auzi# *'" abia a*um -ase luni" 1ns'r*ina#ul de afa*eri al )ran6ei .e l2n+' Sf2n#ul S*aun a fos# 9efui# la *in*i su#e de .a-i de ?elle#ri= Ca da/ Ei bine" da*' Ex*elen6a voas#r' ar lo*ui *a noi la Livorno" ar auzi din *2nd 1n *2nd *' un vas mi*" 1n*'r*a# *u m'rfuri" sau un Va*5# en+le% zes* dr'+u6" *are era a-#e.#a# la Cas#ia" la 0or#o )erra9o sau la 7ivila%?e*% *5ia nu a sosi#" *' nu se -#ie *e a deveni# -i *'" f'r' 1ndoial'" se va fi sf'r2ma# de vreo s#2n*'/ S#2n*a .e *are a 1n#2lni#%o e o bar*' 9oas' -i s#r2m#'" *ondus' de -ase sau o.# oameni" *are l%au sur.rins 1n s#r2m#oarea vreunei insuli6e s'lba#i*e -i nelo*ui#e" a-a *um bandi6ii o.res* -i 9efuies* o dili+en6' la un *ol6 de .'dure/ Dar" relu' )ranz" *are s#'#ea mereu lun+i# 1n bar*'" de *e .ersoa% nele *'rora li se 1n#2m.l' as#fel de a**iden#e nu re*lam'" nu a#ra+ asu.ra .ira6ilor r'zbunarea s#'.2nirii fran*eze" sardine sau #os*ane= De *e= 1n#reb' &ae#ano *u un z2mbe#/ Da" de *e= 0en#ru *'" mai 1n#2i" se #rans.or#' de .e vas sau de .e Va*5# 1n bar*'" #o# *e es#e bun de lua#4 a.oi sun# le+a#e m2inile -i .i*ioarele e*5i.a9ului" se .rinde de +2#ul fie*'rui om o +5iulea" se fa*e o +aur' de m'rimea unui bu#oi 1n *5ila vasului *a.#ura#" se ur*' .e .un#e" feres#rui*ile sun# 1n*5ise" -i a.oi se #re*e 1n bar*'/ Du.' ze*e minu#e vasul 1n*e.e s' se .l2n+' -i s' +eam'" a.oi s' se s*ufunde/ La 1n*e.u# se las' .e o .ar#e" a%.oi .e al#a" .e urm' se ridi*'" du.' a*eea se afund' din nou" din *e 1n *e mai mul#/ Deoda#' r'sun' un z+omo# *a o de#un'#ur' de #un8 aerul nimi*e-#e .un#ea/ A#un*i vasul se a+i#' *a un 1ne*a# *e se zba#e" 1n+reuindu%se la fie*are mi-*are/ n *ur2nd a.a" 1n'bu-i#' 1n *avi#'6i" zv2*ne-#e *a ni-#e #rombe li*5ide .e *are le%ar zv2rli .rin n'rile sale un *a-alo# +i+an#i*/ n sf2r-i# s*oa#e un ul#im 5or*'i#" se 1nv2r#e-#e .en#ru *ea din urm' oar' 1n 9uru%i -i se s*ufund' s*obind 1n abis o .2lnie imens'" *are se 1nv2r#e-#e o *li.'" se a*o.er' .u6in *2#e .u6in -i dis.are a.oi *om.le#4 du.' *in*i minu#e" numai o*5iul lui Dumnezeu ar mai .u#ea s' *au#e" 1n ad2n*ul m'rii *alme" vasul dis.'ru#/ n6ele+e6i a*um" ad'u+' .a#ronul z2mbind" *um se fa*e *' vasul nu revine 1n .or#" -i de *e e*5i.a9ul nu mai re*lam'= Da*' &ae#ano .oves#ea *ele de mai sus 1nain#e de a .ro.une ex.edi6ia" de bun' seam' *' )ranz ar fi 9ude*a# de dou' ori 1nain#e de a se 1n*ume#a la drum4 dar -i .orniser' -i i se .'ru *' ar fi o la-i#a#e s' dea 1na.oi/ El era unul din#re oamenii *are nu alear+' du.' o*azii .eri*uloase" dar *are da*' o*azia vine 1n 1n#2m.inarea lor" r'm2n *u s2n+e re*e" neal#era#" .en#ru a o *omba#e8 era unul din#re oamenii *u voin6' *alm'" *are nu .rives* o .rime9die 1n via6' de*2# *a .e un adversar 1n duel" *are 1i *al*uleaz' mi-*'rile" 1i s#udiaz' for6a" *are nu se

+r'bes*" dar *are ni*i nu z'boves* .en#ru a l'sa im.resia la-i#'6ii" *are 1n6ele+2nd din#r%o .rivire #oa#e avan#a9ele lor" u*id din#r%o sin+ur' lovi#ur'/ E5" relu' el" am s#r'b'#u# Si*ilia -i 7alabria" am navi+a# dou' luni 1n Ar5i.ela+ -i n%am v'zu# ni*ioda#' umbra unui bandi# sau a unui .ira#/ De a*eea ni*i n%am s.us a*es#ea Ex*elen6ei sale *a s%o 1ndemn s' renun6e la .roie*#" +l'sui &ae#ano4 m%a 1n#reba# -i am r's.uns/ Da" dra+' &ae#ano" iar *onversa6ia *u dumnea#a es#e *2# se .oa#e de in#eresan#'4 de a*eea" .en#ru *' vreau s'%mi .relun+es* .l'*erea" 5aidem la Mon#e%7ris#o/ n#re #im. se a.ro.iau re.ede de *a.'#ul voia9ului/ Sufla un v2n# zdrav'n" as#fel *' bar*a f'*ea -ase%-a.#e mile .e or'/ 0e m'sur' *e se a.ro.iau" insula ie-ea .ar*' #o# mai mare din s2nul m'rii4 iar 1n a#mosfera lim.ede a ul#imelor raze ale zilei" se dis#in+ea" asemenea +5iulelelor din#r%un arsenal" mormanul de s#2n*i 1n+r'm'di#e unele .es#e al#ele" iar .rin#re ele se vedeau 1n*ol6ind buruienile ro-ii -i verdele *o.a*ilor/ De-i ma#elo6ii .'reau .e de.lin lini-#i6i" era v'di# *' a#en6ia lor s#'#ea #reaz' -i *' .rivirea lor *er*e#a o+linda vas#' .e *are lune*au -i al *'rei orizon# 1l .o.ulau numai *2#eva b'r*i de .es*ari *u .2nze albe" le+'n2ndu%se *a ni-#e .es*'ru-i deasu.ra valurilor/ $u mai aveau .2n' la Mon#e%7ris#o de*2# vreo *in*is.reze*e mile" *2nd soarele 1n*e.u s' asfin6eas*' dina.oia 7orsi*ei" ai *'rei mun6i se i% veau la drea.#a" desen2ndu%-i .e *er dan#el'ria sumbr'4 a*es# morman de .ie#re" asem'n'#or uria-ului Adamas#or" se 1n'l6a amenin6'#or 1n fa6a b'r*ii" *'reia 1i #'inuia soarele4 .u6in *2#e .u6in umbra ur*a din mare" alun+2nd .ar*' ul#ima r'sfr2n+ere a zilei *e se s#in+ea" 1n sf2r-i#" raza luminoas' fu +oni#' .2n' la .is*ul *onului" unde se o.ri un momen# *a o #romb' 1nv'.'ia#' de vul*an4 1n *ele din urm' umbra n'.'di #re.#a# *reas#a" a-a *um n'.'dise baza" -i insula nu se mai ar'#' de*2# *a un mun#e *enu-iu *e se 1n#une*a mereu/ 0es#e o 9um'#a#e de *eas era noa.#e de.lin'/ Din feri*ire marinarii se aflau 1n lo*urile lor obi-nui#e" .e *are le *u% no-#eau .2n' la *ea mai ne1nsemna#' s#2n*' a ar5i.ela+ului #os*an" *'*i 1n mi9lo*ul 1n#uneri*ului .rofund *are 1nv'luia bar*a" )ranz n%ar fi r'mas *u #o#ul lini-#i#/ 7orsi*a dis.'ruse 1n 1n#re+ime" insula Mon#e%7ris#o deve% nise invizibil'" dar ma#elo6ii .'reau *' sun# 1nzes#ra6i" *a lVnxul" *u darul de a vedea 1n bezn'" iar *2rma*iul *are s#'#ea la *2rm' nu #r'da ni*i *ea mai mi*' ezi#are/ ,re*use a.roa.e un *eas de la a.usul soarelui" *2nd lui )ranz i se .'ru *' z're-#e la un sfer# de mil'" .e s#2n*'" o form' mo5or2#'4 era 1ns' a-a de +reu s' se dis#in+' *eva" 1n*2#" #em2ndu%se s' nu s#2rneas*' 5azul ma#elo6ilor s'i" *onfund2nd *26iva nori .lu#i#ori *u us*a#ul" #'*u/ Dar deoda#' o lumin' mare a.'ru .e 6'rm4 .'m2n#ul .u#ea s' semene *u un nor" dar fo*ul nu era un me#eor/ 7e%i *u lumina a*eea= 1n#reb' el/ Ss#> s.use .a#ronul" es#e un fo*/ Dar s.uneai *' insula e nelo*ui#'/ S.uneam *' nu are o .o.ula6ie s#abil'" 1ns' am s.us *' ea e un lo* de .o.as .en#ru *on#rabandi-#i/ Ai .en#ru .ira6i> Ai .en#ru .ira6i" s.use &ae#ano re.e#2nd *uvin#ele lui )ranz" de a% *eea am da# ordin s' #re*em din*olo de insul' *'*i" .re*um vede6i" fo*ul e la s.a#ele nos#ru/ Dar *red *' fo*ul e mai de+rab' un mo#iv de lini-#e de*2# de 1n+ri9orare" *on#inu' )ranz/ Oamenii *are s%ar #eme s' fie v'zu6i n%ar a.rinde fo*ul a*es#a/

O" as#a nu 1nseamn' nimi*> +l'sui &ae#ano" da*' a6i .u#ea s' v' da6i seama" 1n bezn'" de .ozi6ia insulei" a6i vedea *'" a-eza# a-a *um es#e" fo*ul nu .oa#e fi z'ri# ni*i de .e *oas#'" ni*i de la 0ianosa" *i numai din lar+ul m'rii/ A-adar" #e #emi *' fo*ul ne .oa#e anun6a *eva r'u= ?a #rebui s' ne 1n*redin6'm de as#a" relu' &ae#ano *u o*5ii a6in#i6i 1n#runa asu.ra s#elei .'m2n#e-#i/ Ai *um s' ne asi+ur'm= ?e6i vedea/ &ae#ano se sf'#ui *u #ovar'-ii s'i" iar du.' *in*i minu#e de dis*u6ii exe*u#ar' 1n #'*ere o manevr' *u a9u#orul *'reia" *2# ai *li.i" *o#ir'4 revenir' a#un*i .e drumul .e *are 1l f'*user'" iar la *2#eva se*unde du.' s*5imbarea de dire*6ie fo*ul dis.'ru" as*uns de o mi-*are de #eren/ 72rma*iul im.rim' a#un*i o dire*6ie nou' mi*ului vas" *are se a.ro% .ia v'di# de insul'" -i 1n *ur2nd nu se afla la o de.'r#are mai mare de *in*ize*i de .a-i/ &ae#ano *obor1 .2nza" iar bar*a r'mase .e lo*/ Se f'*use #o#ul 1n *ea mai mare lini-#e -i" de al#min#eri" din momen#ul s*5imb'rii drumului" ni*i un *uv2n# nu fusese ros#i# .e bord/ &ae#ano" *are .ro.usese ex.edi6ia" 1-i asumase #oa#' r's.underea/ 7ei .a#ru ma#elo6i nu%l .ierdeau din o*5i" .re+'#indu%-i v2slele -i s#2nd +a#a s' se slu9eas*' de lo.e6i" lu*ru *are" +ra6ie 1n#uneri*ului" nu era +reu/ )ranz 1-i *er*e#' armele *u s2n+ele re*e .e *are i%l *unoa-#em4 avea dou' .u-#i *u *2#e dou' 6evi -i o *arabin'4 le 1n*'r*a" examin' #r'+a*iurile -i a-#e.#'/ n vremea as#a" s#'.2nul le.'dase man#aua *u +lu+' -i *'ma-'" 1-i .rinsese .an#alonii 1n 9urul -alelor -i" deoare*e era des*ul6" nu avusese nevoie s' se des*o#oroseas*' ni*i de 1n*'l6'min#e" ni*i de *iora.i/ mbr'*a#" sau mai bine zis" dezbr'*a# *um era" duse un de+e# la buze" f'*2nd semn s' se .'s#reze *ea mai de.lin' #'*ere -i" d2ndu%-i drumul 1n mare" 1no#' s.re 6'rm *u a#2#a b'+are de seam'" 1n*2# era *u ne.u#in6' s' se aud' *el mai mi* z+omo#/ Doar du.' brazda fosfores*en#' .e *are o luau mi-*'rile lui" .u#ea s' i se observe urma/ n *ur2nd dis.'ru -i brazda8 &ae#ano a9unsese" desi+ur" .e us*a#/ Lumea de .e mi*ul vas r'mase ne*lin#i#' vreme de o 9um'#a#e de or'" du.' *are a*eea-i brazd' luminoas' fu v'zu#' rea.'r2nd l2n+' 6'rm -i a.ro.iindu%se/ n *li.a urm'#oare &ae#ano a.'ru l2n+' bar*'/ Ei" *e e= 1n#rebar' 1n a*ela-i #im. )ranz -i *ei .a#ru ma#elo6i/ 7e s' fie= s.use el" sun# *on#rabandi-#i s.anioli" a#2# numai *' au *u ei doi bandi6i *orsi*ani/ Ai *e fa* bandi6ii *orsi*ani *u *on#rabandi-#ii s.anioli= Ei" Doamne" oamenii #rebuie s' se a9u#e unii .e al6ii" Ex*elen6'" de*lar' &ae#ano *u #on de .rofund' *ari#a#e *re-#in'/ Deseori bandi6ii se sim# *am 1n*ol6i6i .e .'m2n#" de 9andarmi sau de *arabinieri" -i a#un*i +'ses* o bar*'" iar 1n bar*' b'ie6i *umse*ade *a noi/ ?in s' *ear' os.i#ali#a#e 1n *asa noas#r' .lu#i#oare/ 7um o s' refuz'm a9u#or unui nenoro*i# *are e urm'ri#= i .rimim -i" .en#ru mai mul#' si+uran6'" .ornim 1n lar+/ $u ne *os#' nimi* -i salv'm via6a sau *el .u6in liber#a#ea unuia din#re semenii no-#ri" *are" la o*azie" re*unoa-#e servi*iul *e i%am f'*u#" indi*2ndu%ne un lo* bun unde am .u#ea s' debar*'m m'rfurile noas#re" f'r' a fi deran9a6i de *urio-i/ A5a" s.use )ranz" e-#i -i dumnea#a un fel de *on#rabandis#" dra+' &ae#ano= Ei" *e vre6i" Ex*elen6'= s.use el *u un z2mbe# *e nu se .oa#e des% *rie" fa*e omul de #oa#e" #rebuie s' #r'im/

A#un*i *uno-#i oamenii *are o*u.' Mon#e%7ris#o la *easul a*es#a/ Oare*um/ $oi marinarii sun#em *a fran*masonii8 ne re*unoa-#em du.' anumi#e semne/ Ai *rezi *' n%am avea mo#ive s' ne #emem" debar*2nd= 72#u-i de .u6in4 *on#rabandi-#ii nu sun# 5o6i/ Dar *ei doi bandi6i *orsi*ani/// relu' )ranz" *al*ul2nd dinain#e #oa#e ris*urile/ Ei" Doamne" s.use &ae#ano" nu sun# ei de vin' *' sun# bandi6i4 de vin' e au#ori#a#ea/ 7um a-a= )'r' 1ndoial'4 sun# urm'ri6i *' au 9u.ui# o .iele nu al#*eva" *a -i *um n%ar fi 1n firea 7orsi*ei s' se r'zbune/ 7e 1n6ele+i .rin a fi 9u.ui# o .iele= au asasina# un om= 1n#reb' )ranz *on#inu2ndu%-i *er*e#'rile/ n6ele+ *' au u*is un du-man" relu' s#'.2nul" *eea *e e *u #o#ul al#*eva/ Daidem a#un*i s' *erem +'zduire *on#rabandi-#ilor -i bandi6ilor" s.use #2n'rul/ 7rezi *' ne%o a*ord'= )'r' ni*i o 1ndoial'/ 726i sun#= 0a#ru" Ex*elen6'" -i *u *ei doi bandi6i" -ase/ Exa*# *26i sun#em noi/ $e afl'm de*i" 1n *azul *2nd domnii a*e-#ia s%ar ar'#a *u #oane" la e+ali#a#e -i de*i 1n m'sur' s'%i 1nfr2n'm/ A-adar" 1n*' o da#'" 5aidem la Mon#e%7ris#o/ Da" Ex*elen6'" dar ne ve6i 1n+'dui s' mai lu'm *2#eva .re*au6iuni= 7um s' nu" dra+ul meu/ )ii 1n6ele.# *a $es#or -i .ruden# *a ;lVsse/ Mai mul# de*2# 16i .ermi#" #e ro+ *5iar/ A#un*i" #'*ere" +l'sui &ae#ano/ ,oa#' lumea #'*u/ 0en#ru un om *are" *a )ranz" .rivea ori*e lu*ru .rin adev'ra#a lui .rism'" si#ua6ia f'r' a fi .rime9dioas' nu era li.si#' de o anume +ravi#a#e/ Se +'sea 1n 1n#uneri*ul *el mai .rofund" izola# 1n mi9lo*ul m'rii" *u marinari *are nu%l *uno-#eau -i *are nu aveau ni*i un mo#iv s'%i fie devo#a6i4 *are -#iau *' avea la el *2#eva mii de fran*i -i *are" 1n ze*e r2nduri" da*' nu *u invidie" *el .u6in din *uriozi#a#e" 1i examinaser' armele" *are erau foar#e frumoase/ 0e de al#' .ar#e urma s' des*ind'" f'r' al#' es*or#' de*2# oamenii a*e-#ia" .e o insul' *u un nume foar#e reli+ios" dar *are nu .'rea s' f'+'duias*' lui )ranz al#' os.i#ali#a#e de*2# a*eea oferi#' de *alvar lui Iisus" +ra6ie *on#rabandi-#ilor -i bandi6ilor/ A.oi is#oria vaselor s*ufunda#e" .e *are o *rezuse exa+era#' 1n #im.ul zilei" i se .'rea mai verosimil' noa.#ea/ De a*eea" .lasa# *um era 1n#re 1ndoi#ul .eri*ol" .oa#e ima+inar" nu%i sl'bea .e oameni din o*5i -i nu l'sa .u-*a din m2n'/ n#re #im. marinarii 1n'l6aser' din nou .2nzele -i reluaser' brazda .e *are o mai ad2n*iser' la du*ere -i la venire/ n 1n#uneri* )ranz" obi-nui# 1n#ru*2#va a*um *u bezna" dis#in+ea uria-ul de +rani# .e *are bar*a 1l o*olea" a.oi" #re*2nd din nou de *ol6ul unei s#2n*i" z'ri fo*ul *are s#r'lu*ea mai .u#erni* de*2# .2n' a#un*i" iar 1n 9urul fo*ului observ' *in*i sau -ase .ersoane/ R'fr2n+erea lui se 1n#indea la o su#' de .a-i 1n mare/ &ae#ano o*oli lumina" men6in2nd #o#u-i bar*a 1n .ar#ea nelumina#'/ A.oi" *2nd ea fu e% xa*# 1n fa6a fo*ului" o 1ndre.#' s.re el -i in#r' *u bravur' 1n *er*ul lumi% nos" in#on2nd un *2n#e* de .es*ari al *'rui refren 1l re.e#au 1n *or #ovar'-ii s'i/ La .rimul *uv2n# al *2n#e*ului oamenii din 9urul fo*ului se ridi*aser'

-i se a.ro.iaser' de debar*ader" *u o*5ii fixa6i asu.ra b'r*ii a *'rei for6' -i ale *'rei in#en6ii se s#r'duiau v'di# s' le a.re*ieze/ n *ur2nd ei .'rur' *' au examina#%o 1ndea9uns -i se a-ezar' din nou" *u ex*e.6ia unuia sin% +ur *are r'mase 1n .i*ioare" .e 6'rm" 1n 9urul fo*ului unde se fri+ea o *'% .rioar' 1n#rea+'/ 72nd bar*a a9unse la vreo dou'ze*i de .a-i de us*a#" omul de .e 6'rm f'*u ma-inal *u *arabina +es#ul unei san#inele *e a-#ea.#' o .a#rul' -i s#ri+' 1n diale*# sard8 7ine e= S#ai> )ranz 1-i 1n*'r*' a#un*i *u r'*eal' armele/ &ae#ano s*5imb' *u omul *2#eva *uvin#e" din *are *'l'#orul nu 1n6e% lese nimi*" dar *are" de bun' seam'" 1l .riveau/ Ex*elen6a sa" 1n#reb' s#'.2nul" vrea s'%-i s.un' numele" sau s' r'm2n' ne*unos*u#= De bun' seam' *' numele meu le e *u #o#ul ne*unos*u#4 s.une%le numai" de*lar' )ranz" *' sun# un fran*ez *are *'l'#ore-#e de .l'*ere/ Du.' *e &ae#ano #ransmise r's.unsul a*es#a" san#inela d'du un or% din unuia din#re oamenii de la fo*" *are se ridi*' 1nda#' -i dis.'ru .rin#re s#2n*i/ Se f'*u #'*ere/ )ie*are .'rea .reo*u.a# de #reburile sale8 )ranz de debar*are" ma#elo6ii de .2nze" *on#rabandi-#ii de *'.rioar'/ Dar" 1n ne.'sarea a*eas#a a.aren#'" se observau unii .e al6ii/ Omul *are se de.'r#ase" rea.'ru deoda#' dins.re .ar#ea o.us' a*e% leia .e unde dis.'ruse/ )'*u un semn din *a. san#inelei" *are se 1n#oarse s.re ei -i se m'r+ini s' ros#eas*' doar a*es#e *uvin#e8 *Iaccommodi. I#alienes*ul sIaccommodi es#e in#radu*#ibil4 el vrea s' s.un' #o#oda#'8 veni6i" in#ra6i" fi6i bine veni6i" fa*e6i *a la dumneavoas#r' a*as'" sun#e6i s#'.2ni/ Seam'n' *u fraza a*eea a lui Moli<re *are 1l uimea a-a de mul# .e bur+5ezul +en#ilom .rin *an#i#a#ea de lu*ruri *e *on6inea/ Ma#elo6ii nu a-#e.#ar' s' li se s.un' de dou' ori4 din .a#ru lo.e6i bar*a a9unse la us*a#/ &ae#ano s'ri .e 6'rm" s*5imb' al#e *2#eva *uvin#e 1n -oa.#' *u san#inela/ ,ovar'-ii s'i *obor2r' unul du.' al#ul4 veni" 1n sf2r-i#" -i r2ndul lui )ranz/ El avea una din .u-#i de%a *urmezi-ul .ie.#ului" &ae#ano avea *ealal#' .u-*'" un ma#elo# 1i 6inea *arabina/ 7os#umul s'u era #o#oda#' de ar#is# -i de dandV" *eea *e nu ins.ir' +azdelor ni*i o b'nuial' -i de*i ni*i o nelini-#e/ 0ri.onir' bar*a de 6'rm" f'*ur' *26iva .a-i 1n *'u#area unui bivua* *omod4 dar" f'r' 1ndoial'" .un*#ul s.re *are se 1ndre.#au nu *onvenea *on#rabandis#ului *are 1nde.linea servi*iul de .azni*" deoare*e 1i s#ri+' lui &ae#ano8 $u" nu .e a*olo" v' ro+/ &ae#ano 1n+'im' o s*uz' -i" f'r' s' mai s#'ruias*'" 1nain#' s.re .ar% #ea o.us'" 1n #im. *e doi ma#elo6i a.rinseser' ni-#e #or6e la fo*" .en#ru a lumina drumul/ )'*ur' vreo #reize*i de .a-i -i se o.rir' .e%o mi*' es.lanad' 1n*on9ura#' de s#2n*i 1n *are fuseser' s*obi#e ni-#e s*aune asem'n'#oare oare*um unor mi*i +5ere#e" unde san#inela ar .u#ea s' s#ea a-eza#'/ De 9ur 1m.re9ur *re-#eau" 1n vine de .'m2n# ve+e#al" *26iva s#e9ari .i#i*i -i #ufi-uri dese de mir6i/ )ranz a.le*' o #or6' -i 1-i d'du seama" du.' un morman de *enu-'" *' nu des*o.erise *el din#2i *onfor#ul lo*ali#'6ii a*es#eia -i *'" desi+ur" *a era una din#re .o.asurile obi-nui#e ale vizi#a#orilor nomazi de .e insula Mon#e%7ris#o/ n*ordarea sa 1n*e#ase4 du.' *e a .us .i*iorul .e us*a#" du.' *e a v'zu# a#i#udinea" da*' nu .rie#eneas*' *el .u6in indiferen#'" a

amfi#rionilor" .reo*u.'rile sale dis.'ruser'" iar 1n *on#a*#ul *u aroma *'.rioarei" *are se fri+ea 1n bivua*ul de al'#uri" .reo*u.'rile se s*5imbaser' 1n .of#' de m2n*are/ i aduse la *uno-#in6' a*eas#a lui &ae#ano" *are 1i r's.unse *' nimi* nu .oa#e fi mai sim.lu de*2# o *in' a#un*i *2nd ai" *um aveau ei 1n bar*'" .2ine" vin" -ase .o#2rni*5i -i un fo* bun .en#ru a le fri+e/ De al#min#eri" ad'u+' el" da*' Ex*elen#a voas#r' +'se-#e *' aroma *'.rioarei es#e a-a de is.i#i#oare" .o# s' m' du* -i s' ofer ve*inilor no-#ri dou' din .'s'rile .e *are le avem .en#ru o felie din .a#ru.edul lor/ Du%#e" &ae#ano" du%#e" +l'sui )ranz4 dumnea#a e-#i 1n#r%adev'r n's*u# *u +eniul ne+o*ierii/ n#re #im." ma#elo6ii smulser' m'nun*5iuri de buruieni -i f'*ur' le% +'#uri" *'rora le d'dur' fo*" *eea *e .roduse un 9ar des#ul de res.e*#abil/ )ranz a-#e.#a de*i *u ner'bdare" adulme*2nd 1n#runa aroma *'.ri% oarei" 1n#oar*erea s#'.2nului" *2nd a*es#a rea.'ru -i veni la el *u un aer foar#e nelini-#i#/ Ei" *e e= *e s%a 1n#2m.la#= 1n#reb' el/ Au res.ins .ro.unerea noas#r'= Dim.o#riv'" de*lar' &ae#ano" *ondu*'#orul *'ruia i s%a s.us *' sun#e6i un #2n'r fran*ez v' invi#' s' lua6i masa *u el/ Ei" dar *ondu*'#orul a*es#a e un om foar#e *iviliza#" s.use )ranz" -i nu v'd de *e a- refuza" *u a#2# mai mul# *u *2# adu* .ar#ea mea de *in'/ O" nu%i vorba de as#a4 el are de m2n*are mai mul# de*2# es#e nevoie" dar .une o *ondi6ie *iuda#' venirii dumneavoas#r' la el/ La el= 1n#reb' #2n'rul" -i%a *ons#rui# *umva o *as'" ai*i= $u" dar are un *'min foar#e *onfor#abil du.' *2# se s.une/ l *uno-#i .e *ondu*'#orul a*es#a= Am auzi# vorbindu%se de el/ De bine sau de r'u= Ai 1n#r%un fel -i 1n#r%al#ul/ Dra*e> Ai *are es#e *ondi6ia= S' v' l'sa6i le+a# la o*5i -i s' nu s*oa#e6i le+'#ura de*2# *2nd v' va invi#a el/ )ranz s*ru#' *2# mai mul# .rivirea lui &ae#ano" *a s' afle *e anume as*undea .ro.unerea lui/ Ei" da" +l'sui a*es#a" r's.unz2nd +2ndirii lui )ranz" -#iu bine" lu% *rul meri#' s' fie *5ibzui#/ Dumnea#a *e ai fi f'*u# 1n lo*ul meu= 1n#reb' #2n'rul/ Eu *are nu am nimi* de .ierdu#" a- mer+e/ Ai a**e.#a= Da" *el .u6in din *uriozi#a#e/ Es#e" va s' zi*'" *eva *urios de v'zu# la *ondu*'#orul a*es#a= As*ul#a6i" +l'sui &ae#ano *obor2nd vo*ea" nu -#iu da*' *eea *e se s.une es#e adev'ra#/// Se o.ri" ui#2ndu%se da*' nu *umva vreun s#r'in 1l as*ul#'/ Ai *e se s.une= 7' a*es# *ondu*'#or #r'ie-#e 1n#r%o sub#eran' .e l2n+' *are .ala#ul 0i##i es#e .rea .u6in lu*ru/ 7e vis> murmur' )ranz" a-ez2ndu%se la lo*/ O" nu e un vis" *on#inu' .a#ronul" e o reali#a#e/ 7ama" *2rma*iul de .e (Sain#%)erdinand(" a in#ra# 1n#r%o zi a*olo -i a ie-i# 1nm'rmuri#" s.u% n2nd *' as#fel de *omori nu exis#' de*2# 1n basme/ Ei" dar -#ii *'" s.un2ndu%mi a*es#ea" m%ai fa*e s' *obor -i 1n

.e-#era lui Ali%Caba= +l'sui )ranz/ Ex*elen6'" v%am s.us *e am auzi# -i eu/ A#un*i m' sf'#uie-#i s' a**e.#= O" nu s.un as#a/ Ex*elen6a voas#r' fa*e *um va *rede/ $%a- vrea s'%i dau un sfa# 1n#r%o 1m.re9urare *a a*eas#a/ )ranz medi#' *2#eva *li.e" 1n6elese *' omul a*ela a-a de bo+a# nu .u#ea s'%i voias*' r'ul" lui *are avea numai *2#eva mii de fran*i4 -i deoare*e nu 1n#rez'rea" 1n #oa#' *5es#iunea" de*2# o *in' admirabil'" a**e.#'/ &ae#ano .orni *u r's.unsul lui/ ,o#u-i" am s.us" )ranz era .rev'z'#or" de a*eea voi s' aib' *2# mai mul#e am'nun#e asu.ra *iuda#ului -i mis#eriosului amfi#rion/ Se 1n#oarse de*i s.re ma#elo#ul *are" 1n #im.ul dialo+ului" 9umulise .o#2rni*5ile" *u +ravi#a#ea unui om m2ndru de 1ndele#ni*irile sale -i%l 1n#reb' *u *e .u#u% ser' s' vin' ai*i oamenii a*eia" deoare*e nu se vedeau a*olo ni*i b'r*i" ni*i *or'bii/ Eu nu sun# 1n+ri9ora# des.re .ar#ea a*eas#a -i *unos* vasul *u *are ei *'l'#ores*" de*lar' ma#elo#ul/ Es#e un vas frumos= Dores* unul la fel Ex*elen6ei voas#re" *a s' fa*' o*olul lumii/ 7am *e *a.a*i#a#e are= 7am o su#' de bu#oaie/ De al#min#eri" e un vas *urios" un Va*5# *um s.un en+lezii" dar *onfe*6iona# 1n a-a *5i. 1n*2# s' 1nfrun#e mar*a .e ori*e vreme/ Ai unde a fos# *ons#rui#= $u -#iu/ 7red *u #oa#e as#ea *' es#e +enovez/ Ai *um 1ndr'zne-#e un -ef de *on#rabandi-#i s'%-i *ons#ruias*' un Va*5# .en#ru *omer6ul s'u 1n .or#ul &enovei= *on#inu' )ranz/ Eu n%am s.us *' .ro.rie#arul Va*5#ului e un *on#rabandis#" de*la% r' ma#elo#ul/ $u" dar mi se .are *' a s.us &ae#ano/ &ae#ano v'zuse e*5i.a9ul de de.ar#e" dar 1n*' nu vorbise *u ni% meni/ Dar da*' omul a*es#a nu e un -ef de *on#rabandi-#i" *e es#e= ;n nobil bo+a# *are *'l'#ore-#e de .l'*ere/ (Daida" de" +2ndi )ranz" .ersona9ul e *u a#2# mai mis#erios *u *2# veriunile se ba# *a. 1n *a./( Ai *um 1l *5eam'= 72nd 1l 1n#reab' *ineva" el r's.unde *' se nume-#e Simbad Mari% narul/ M' 1ndoies* 1ns' *' a*es#a es#e numele lui adev'ra#/ Simbad Marinarul= Da/ Ai unde lo*uie-#e nobilul a*es#a= 0e mare/ Din *e 6ar' es#e= $u -#iu/ L%ai v'zu#= ;neori/ 7e fel de om *= Ex*elen6a voas#r' 1-i va da sin+ur' seama/ Ai unde o s' m' .rimeas*'= )'r' 1ndoial' *' 1n .ala#ul a*ela sub#eran des.re *are v%a vorbi# &ae#ano/ Ai n%a6i avu# ni*ioda#' *uriozi#a#ea" *2nd a6i .o.osi# ai*i -i a6i +'si# insula .us#ie" s' 1n*er*a6i a .'#runde 1n .ala#ul ferme*a#= O" ba da" Ex*elen6'" de*lar' ma#elo#ul4 ba de mai mul#e ori *5iar4 #o#deauna 1ns' *er*e#'rile noas#re au fos# zadarni*e/ Am s*o#o*i# .e-#era

de 9ur 1m.re9ur -i n%am +'si# *ea mai mi*' #re*ere/ Se s.une de al#fel *' u-a nu se des*5ide *u o *5eie" *i *u un *uv2n# ma+i*/ Do#'r2# lu*ru" murmur' )ranz" am in#ra# 1n#r%o .oves#e din J mie i una de nopi. Ex*elen6a sa v' a-#ea.#'" s.use dina.oia lui o vo*e .e *are o re*unos*u8 vo*ea san#inelei/ $oul veni# era 1n#ov'r'-i# de doi oameni din e*5i.a9ul Va*5#ului/ n lo*ul ori*'rui r's.uns" )ranz 1-i s*oase ba#is#a -i o .rezen#' *elui *are 1i vorbise/ )'r' a ros#i un *uv2n#" i se le+ar' o*5ii *u o +ri9' *e #r'da #emerea *a el s' nu s'v2r-eas*' vreo indis*re6ie4 du.' a*eea fu .us s' 9ure *' nu va 1n*er*a 1n ni*i un *5i. s'%-i s*oa#' le+'#ura/ 3ur'/ A#un*i *ei doi oameni 1l luar' de *2#e un bra6 -i el merse *'l'uzi# de ei" *u san#inela 1nain#e/ Sim6i" du.' vreo #reize*i de .a-i" du.' aroma #o# mai is.i#i#oare a *'.rioarei" *' #re*ea din nou .e dinain#ea bivua*ului8 fu sili# a.oi s'%-i *on#inue drumul 1n*' vreo *in*ize*i de .a-i" 1nain#2nd" desi+ur" 1n dire*6ia unde &ae#ano nu fusese l'sa# s' .'#rund'8 in#erdi*6ie *are se ex.li*a a*um/ 7ur2nd du.' s*5imbarea de a#mosfer' 1n6elese *' in#ra 1n#r%o sub#eran'4 du.' *2#eva *li.e de mers auzi un #rosne# -i i se .'ru *' a#mosfera se s*5imb' iar'-i devenind *'ldu6'" 1nmiresma#'4 sim6i" 1n sf2r-i#" *' .i*ioa%rele sale *'l*au .e un *ovor +ros -i moale4 *'l'uzele 1l .'r'sir'/ ;rm' o *li.' de #'*ere -i un +las s.use 1n#r%o fran6uzeas*' *ore*#'" de-i *u un a**en# s#r'in8 )i6i bineveni# la mine" domnule4 .u#e6i s' v' s*oa#e6i ba#is#a/ )ire-#e *' )ranz nu a-#e.#' s' i se re.e#e de dou' ori invi#a6ia4 s*oase ba#is#a -i se .omeni 1n fa6a unui b'rba# 1n#re T %4@ de ani" .ur#2nd un ve-m2n# #unisian" adi*' un fes ro-u *u un *iu*ure lun+" albas#ru" de m'#ase" o ves#' nea+r' de .os#av broda#' 1n aur" .an#aloni s#a*o9ii lar+i -i umfla6i" +5e#re de a*eea-i *uloare" broda#e *u aur *a -i ves#a" -i .a.u*i +albeni4 un *a-mir s.lendid 1i s#r2n+ea mi9lo*ul" iar un 5an+er as*u6i# -i 1n*ovoia# #re*ea .rin *in+'#oare/ De-i de o .aloare a.roa.e livid'" b'rba#ul avea o fi+ur' deosebi# de frumoas'4 o*5ii lui erau vii -i s#r'.un+'#ori4 nasul dre.# -i a.roa.e la nivel *u frun#ea indi*a #i.ul +re* 1n #oa#' .uri#a#ea lui" iar din6ii albi *a .erlele ie-eau admirabil sub mus#a6a nea+r' *are 1i 1n*adra/ Doar .aloarea lui era *iuda#'4 .'rea un om 1n*5is de mul#' vreme 1n#r%un morm2n# -i *are nu .u#use re*'.'#a *arna6ia *elor vii/ )'r' s' fie 1nal# de s#a#ur'" era bine f'*u# -i" asemenea oamenilor de la sud" avea m2inile -i .i*ioarele mi*i/ 7eea *e 1ns' 1l uimi .e )ranz *are *ara*#erizase is#orisirea lui &ae#a% no" un vis" fu som.#uozi#a#ea mobilierului/ ,oa#' *amera era #a.e#a#' *u s#ofe #ur*e-#i de *uloare *'r'mizie" *u flori de aur/ n#r%o firid' se afla un fel de divan av2nd deasu.ra un #rofeu de arme arabe *u #e*i de ar+in# -i *u m2nere *are s*2n#eiau de nes#ema#e4 din .lafon a#2rna o lam.' de *ris#al" vene6ian" de o form' -i o *uloare ferme*'#oare" iar .i*ioarele se odi5neau .e un *ovor #ur*es* 1n *are se afundau .2n' la +lezn'4 .erdele a#2rnau la u-a .rin *are )ranz in#rase -i la o al#' u-' *e l'sa #re*erea 1n#r%o a doua *amer'" *are .'rea s.lendid ilumina#'/ Amfi#rionul 1l l's' un momen# .e )ranz 1n voia uimirii sale -i" de al#% min#eri" 1l examina -i el" nesl'bindu%l din o*5i/ Domnule" 1i s.use" 1n sf2r-i#" v' *er de o mie de ori ier#are .en#ru .re*au6iile *e vi s%au .re#ins s.re a fi adus la mine4 dar" deoare*e 1n marea .ar#e a #im.ului" insula e .us#ie" da*' se*re#ul lo*uin6ei mele ar fi

*unos*u#" a- +'si desi+ur" la 1na.oiere" *uibul a*es#a 1n#r%o s#are des#ul de .roas#'" lu*ru *are mi%ar dis.l'*ea enorm" nu .en#ru .a+uba 1n sine" *i .en#ru *' n%a- mai .u#ea s' m' des.ar# *2nd vreau de res#ul .'m2n#ului/ ?oi *'u#a a*um s' v' fa* s' ui#a6i mi*a ne.l'*ere" oferindu%v' *eea *e desi+ur nu n'd'9duia6i *' ve6i +'si ai*i" adi*' o *in' a**e.#abil' -i un .a# bun/ A" nu" s*um.ul meu amfi#rion" r's.unse )ranz" nu e nevoie s' v' s*uza6i/ Am v'zu# #o#deauna *' oamenilor *are .'#rundeau 1n .ala#e fer% me*a#e li se le+au o*5ii8 +2ndi6i%v' la Raoul din Hughenoii. $u am de *e m' .l2n+e" *'*i *eea *e dumneavoas#r' 1mi ar'#a6i" amin#e-#e minunile din J mie i una de nopi. ?' voi s.une *a Lu*ullus8 Da*' a- fi -#iu# *' voi avea onoarea vizi#ei dumneavoas#r'" m%a- fi .re+'#i#/ n sf2r-i# 1ns'" a-a *um es#e .us#ni*ia mea" v%o .un la dis.ozi6ie -i a-a *um es#e *ina mea" v%o ofer/ Ali" ne serve-#i= A.roa.e 1n a*eea-i *li.' .erdeaua se d'du 1n l'#uri -i un ne+ru nubian" 1n#une*a# *a abanosul" 1mbr'*a# *u o sim.l' bluz' alb'" f'*u semn s#'.2nului *' .u#ea s' #rea*' 1n sala de m2n*are/ A*um" s.use ne*unos*u#ul lui )ranz" nu -#iu da*' sun#e6i de .'re% rea mea" dar +'ses* *' nimi* nu e mai s#2n9eni#or de*2# de a r'm2ne dou' sau #rei *easuri 1n#re .a#ru o*5i f'r' a -#i *u *e nume sau *e #i#lu s' ne vorbim/ Remar*a6i *' res.e*# .rea mul# le+ile os.i#ali#'6ii .en#ru a v' 1n#reba 1n .rivin6a numelui sau #i#lului dumneavoas#r'4 v' ro+ numai s'%mi ar'#a6i o denumire oare*are *u a9u#orul *'reia s' v' .o# adresa *uv2n#ul/ n#ru*2# m' .rive-#e" .en#ru a v' u-ura" v' voi informa *' mie mi se s.une 1ndeob-#e Simbad Marinarul/ Iar eu" de*lar' )ranz" v' voi s.une *'" 1n#ru*2# nu%mi li.se-#e" .en#ru a fi 1n si#ua6ia lui Aladin" de*2# faimoasa lam.' minuna#'" nu v'd ni*i o .iedi*' 1n a m' numi .en#ru momen# Aladin/ Denumirile nu ne vor s*oa#e din Orien#ul unde" sun# is.i#i# s' *red" am fos# #rans.or#a# .rin .u#erea unui +eniu bun/ $obile Aladin" +l'sui a#un*i *iuda#ul amfi#rion" a6i auzi#" nu%i a-a" *' sun#em servi6i/ ?' ro+ s' binevoi6i a in#ra 1n sala de m2n*are4 .reaumilul dumneavoas#r' servi#or o ia 1nain#e s' v' ara#e drumul/ Ai" d2nd 1n l'#uri .erdeaua" Simbad #re*u 1nain#ea lui )ranz/ )ranz #re*ea din#r%o 1n*2n#are 1n#r%al#a4 masa era s.lendid servi#'/ Du.' *e se 1n*redin6' 1n .rivin6a a*es#ui .un*# im.or#an#"1-i .limb' o*5ii 1n 9ur/ Sala de m2n*are nu era mai .u6in s.lendid' de*2# budoarul .e *are 1l .'r'sise4 era #oa#' din marmur'" *u basoreliefuri an#i*e de *ea mai mare valoare" iar la ambele ex#remi#'6i ale s'lii .relun+i" dou' minuna#e s#a#ui 6ineau .e *a.e#e *o-uri de fru*#e/ 7o-urile *on6ineau dou' .iramide de fru*#e admirabile4 anana-i de Si*ilia" rodii din Mala+a" .or#o*ale din insulele Caleare" .iersi*i din )ran6a -i smo*5ine din ,unis/ 7ina se *om.unea din#r%un fazan fri.#" 1n*on9ura# de mierle din 7or% si*a" de o -un*' de mis#re6" de o .ul.' de *'.rioar' .re.ara#' #'#'re-#e" de un *al*an s.lendid -i o lan+us#' +i+an#i*'/ In#ervalele din#re #a*2murile mari erau um.lu#e de #a*2muri mi*i *u.rinz2nd +us#'rile/ ,a*2murile erau de ar+in#" farfuriile de .or6elan 9a.onez/ )ranz se fre*' la o*5i s' se 1n*redin6eze *' nu viseaz'/ $umai Ali avea voie s' serveas*' -i se a*5i#' foar#e bine/ Musafirul 1i aduse laude fa6' de +azd'/ Da" +l'sui a*es#a" f'*2nd onorurile *inei *u *ea mai mare si+uran6'4 da" e un bie# om *are mi%e foar#e devo#a# -i *are se a*5i#' *2# .oa#e mai bine de da#oria sa/ -i adu*e amin#e *' i%am salva# via6a -i" deoare*e 6inea .are%se la *a.ul s'u" mi%a .'s#ra# oare*are re*uno-#in6' *' l%am salva#/

Ali se a.ro.ie de s#'.2n" 1i lu' m2na -i i%o s'ru#'/ $obile Simbad" +l'sui )ranz" a- fi .rea indis*re# 1n#reb2ndu%v' 1n *e 1m.re9ur'ri a6i s'v2r-i# fa.#a a*eas#a frumoas'= O" e *2# se .oa#e de sim.l'> r's.unse amfi#rionul/ Se .are *' 1m% .ieli6a#ul d'duse #2r*oale .e l2n+' seraiul beiului din ,unis mai mul# de% *2# 1i era 1n+'dui# unui fl'*'u de *uloarea lui4 as#fel *' beiul l%a *ondam% na# s' i se #aie limba" m2na -i *a.ul8 limba 1n .rima zi" m2na 1n a doua -i *a.ul 1n a #reia/ Dorisem din#o#deauna s' am 1n servi*iul meu un mu#" a-#e.#ai s' i se #aie limba -i 1i .ro.usei .e urm' beiului s' mi%l dea 1n s*5imbul unei admirabile .u-#i *u dou' 6evi" *are 1n a9un mi se .'ruse *' a s#2rni# dorin6ele n'l6imii sale/ El -ov'i o *li.'" *'*i 6inea foar#e mul# s' #ermine *u nenoro*i#ul/ Dar ad'u+ai .u-#ii un *u6i# de v2n'#oare en+lezes*" *u *are -#irbisem ia#a+anul n'l6imii sale" as#fel *' beiul se 5o#'r1 s'%i *ru6e m2na -i *a.ul" dar *u *ondi6ia s' nu mai *al*e ni*ioda#' .rin ,unis/ Re*omanda6ia era de .risos/ 72nd ne*redin*iosul z're-#e de de.ar#e *oas#a Afri*ii" el se as*unde 1n fundul Va*5#ului -i nu%l mai .o6i s*oa#e de a*olo de*2# *2nd Va*5#ul iese din raza *elei de a #reia .'r6i a lumii/ )ranz r'mase un momen# #'*u# -i 1n+2ndura#" ne-#iind *e s' *read' des.re voio-ia *rud' *u *are amfi#rionul 1i is#orisise 1n#2m.larea/ Ai" asemenea onorabilului marinar al *'rui nume l%a6i lua#" s.use el s*5imb2nd *onversa6ia" dumneavoas#r' v' .e#re*e6i via6a *'l'#orind= Da" e o dorin6' .e *are o aveam 1n#r%un #im. *2nd nu +2ndeam delo* *' am s%o .o# 1nde.lini" s.use ne*unos*u#ul z2mbind/ Am mai for% mula# *2#eva dorin6e" *are" n'd'9duies*" se vor 1nde.lini #oa#e .e r2nd/ De-i Simbad ros#ise *uvin#ele a*es#ea *u *el mai mare s2n+e re*e" o*5ii s'i zv2rliser' o .rivire de *iuda#' fero*i#a#e/ A6i suferi# mul#" domnule I= 1l 1n#reb' )ranz/ Simbad #res'ri -l%l .rivi 6in#'/ Du.' *e vede6i *' am suferi#= 1n#reb' el/ Du.' #oa#e" de*lar' )ranz4 du.' +lasul" .rivirea" .aloarea -i du.' 1ns'-i via6a .e *are o du*e6i/ Eu #r'ies* via6a *ea mai feri*i#' .e *are mi%o .o# 1n*5i.ui" o adev'ra#' via6' de .a-'4 sun# re+ele *rea6iunii8 m' sim# bine 1n#r%un lo*" r'm2n4 m' .li*#ises*" .le*4 sun# liber *a .as'rea" am ari.i *a ea4 oamenii *are m' 1n*on9oar' mi se su.un la un semn/ M' amuz din *2nd 1n *2nd b'#2ndu%mi 9o* de 9us#i6ia omeneas*'" r'.indu%i un bandi# .e *are ea 1l *au#'" un *riminal .e *are 1l urm're-#e/ A.oi eu am 9us#i6ia mea" 9osni*' -i 1nal#'" f'r' am2nare -i f'r' a.el" *are *ondamn' sau *are absolv' -i *'reia nimeni nu i se .oa#e 1m.o#rivi/ O" da*' a6i fi +us#a# via6a mea" n%a6i mai vrea al#a -i nu v%a6i mai 1na.oia ni*ioda#' 1n lume" afar' doar de *azul *2nd ar #rebui s' realiza6i *ine -#ie *e .roie*# mare> De exem.lu" o r'zbunare> s.use )ranz/ $e*unos*u#ul fix' asu.ra #2n'rului una din a*ele .riviri *are se a% d2n*es* 1n s#r'fundul inimii -i min6ii/ De *e o r'zbunare= 1n#reb' el/ 0en#ru *'" relu' )ranz" 1mi fa*e6i im.resia unui om *are" .erse*u% #a# de so*ie#a#e" are de li*5ida# *u ea o so*o#eal' *um.li#'/ Ei bine" v' 1n-ela6i" +l'sui Simbad r2z2nd" r2sul lui *iuda# *are 1i ar'#a din6ii albi" as*u6i6i4 a-a *um m' vede6i" *u sun# un fel de filan#ro. -i .oa#e *'" 1n#r%o zi" voi veni la 0aris s' fa* *on*uren6' domnului A..er# -i omului *u Mi*a Man#ie Albas#r'/ Ai ve6i fa*e *'l'#oria a*eas#a .en#ru 1n#2ia oar'= O" da/ ?i se .are *am *urios" nu%i a-a= ?' asi+ur 1ns' *' nu sun# eu de vin' da*' am 1n#2rzia# a#2#a" 1n#r%o zi sau 1n#r%al#a lu*rul se va 1n% #2m.la/

Ai *rede6i *' ve6i fa*e *'l'#oria *ur2nd= $u -#iu 1n*'" de.inde de anumi#e 1m.re9ur'ri su.use unor *ombi% na6ii nesi+ure/ A- vrea s' fiu a*olo *2nd ve6i veni4 voi *'u#a s' v' r's.l'#es*" .e *2# 1mi va s#a 1n .u#in6'" os.i#ali#a#ea .e *are mi%o d'rui6i a-a de lar+ la Mon#e%7ris#o/ A- a**e.#a ofer#a dumneavoas#r' *u mul#' .l'*ere" de*lar' amfi% #rionul4 din .'*a#e 1ns'" da*' vin" voi veni .oa#e in*o+ni#o/ n#re #im." os.'6ul 1nain#a -i .'rea servi# doar .en#ru )ranz4 *'*i ne% *unos*u#ul abia se a#insese de una sau dou' din bu*a#ele s.lendidului fes#in *e%i oferise -i *'ruia musafirul nea-#e.#a# 1i a*orda o *ins#e foar#e mare/ n sf2r-i#" Ali aduse deser#ul sau" mai bine zis" lu' *o-urile din m2ini% le s#a#uilor -i le .use .e mas'/ A-ez' 1n#re ambele *o-uri o *u.' mi*' de ar+in#" a*o.eri#' *u un *a% .a* din a*ela-i me#al/ Res.e*#ul *u *are Ali adusese *u.a a626' *uriozi#a#ea lui )ranz/ S'l#' *a.a*ul -i v'zu o .as#' verzuie" *are sem'na *u o dul*ea6' divin'" dar *are 1i era absolu# ne*unos*u#'/ 0use la lo* *a.a*ul" #o# a-a de ne-#iu#or asu.ra *on6inu#ului *u.ei *a -i 1nain#e de a%l fi ridi*a#" -i" 1ndre.#2ndu%-i o*5ii asu.ra amfi#rionului" 1l v'zu z2mbind/ $u%i a-a *' nu .u#e6i s' +5i*i6i" 1i s.use a*es#a" *e fel de alimen# *on6ine mi*ul vas" -i *' el va in#ri+'= M'r#urises*/ Ei bine" dul*ea6a a*eas#a verzuie nu e ni*i mai mul# ni*i mai .u6in de*2# ambrozia .e *are D:b< o servea la masa lui 3u.i#er/ Desi+ur 1ns'" +l'sui )ranz" *'" #re*2nd .rin m2na oamenilor" am% brozia -i%a .ierdu# numele *eres* lu2nd unul omenes*/ 7um se nume-#e 1n limba9 de r2nd in+redien#ul a*es#a .en#ru *are" de al#min#eri" nu sim# o a#ra*6ie deosebi#'= ,o*mai fa.#ul a*es#a #r'deaz' ori+inea noas#r' ma#erial'" ex*lam' Simbad4 de mul#e ori noi #re*em as#fel .e l2n+' feri*ire" f'r' s%o vedem" f'r' s%o .rivim" sau" da*' am v'zu#%o -i .rivi#%o" f'r' s%o re*unoa-#em/ Dumneavoas#r' sun#e6i un om .ozi#iv -i aurul e zeul dumneavoas#r'" +us#a6i de ai*i" iar minele din 0eru" &uzara# -i &olonda vi se vor des*5ide/ Sun#e6i un om *u ima+ina6ie" sun#e6i .oe#4 +us#a6i de ai*i -i barierele .osibilului au s' dis.ar'" vi se vor des*5ide *2m.iile infini#ului" v' ve6i .limba *u inima -i *u s.iri#ul des*'#u-a#e" 1n domeniul f'r' de mar+ini al reveriei/ Sun#e6i ambi6ios" aler+a6i du.' m're6iile .'m2n#ului4 +us#a6i de ai*i -i 1n#r%un *eas ve6i fi re+e" nu re+ele unui mi* re+a#" #'inui# 1n vreun *ol6 al Euro.ei" *a )ran6a" S.ania sau An+lia" *i re+ele lumii" re+ele universului" re+ele *rea6iunii/ ,ronul dumneavoas#r' va fi 1n'l6a# .e mun#ele unde Sa#an l%a dus .e Iisus4 -i" f'r' a avea nevoie s'%i adu*e6i oma+ii" f'r' s' fi6i sili# a%i s'ru#a +5eara" ve6i fi suveranul s#'.2n .e #oa#e re+a#ele .'m2n#ului/ S.une6i" nu e is.i#i#or *eea *e v' ofer -i nu e un lu*ru foar#e u-or= 0rivi6i> S.un2nd a*eas#a" des*o.eri la r2ndu%i *u.a de ar+in#" *are *on6inea subs#an6a a#2# de l'uda#'" lu' o lin+uri6' din dul*ea6a ma+i*'" o duse la +ur' -i o savur' .e 1ndele#e *u o*5ii 1n*5i-i .e 9um'#a#e -i *u *a.ul .e s.a#e/ )ranz 1i l's' r'+azul s' +us#e minunea .refera#' a.oi" *2nd v'zu *' -i%a mai reveni#8 n defini#iv" 1n#reb' el" *e es#e lu*rul a*es#a a-a de .re6ios= A6i auzi# des.re C'#r2nul de .e Mun#e" *el *are a vru# s'%l asasineze .e )ili.%Au+us#=

)'r' 1ndoial'/ Ei bine" -#i6i *' el domnea .es#e o vale bo+a#'" *are domina mun% #ele de unde 1-i luase numele .i#ores*/ n valea a*eas#a erau +r'dini minuna#e" .lan#a#e de Dassen%ben%Saba5" iar 1n +r'dinile a*es#ea se aflau .avilioane izola#e/ El 1-i .of#ea ale-ii 1n .avilioane -i le d'dea s' m'n2n*e s.une Mar*o%0olo o anume buruian' *are 1i #rans.or#a 1n rai" .rin#re .lan#e ve-ni* 1nflori#e" .rin#re fru*#e 1n#o#deauna *oa.#e -i femei #o#deauna vir+ine/ Dar *eea *e #inerii ar5iferi*i6i luau dre.# reali#a#e" era vis4 1ns' un vis a-a de .l'*u#" de 1mb'#'#or -i volu.#uos" 1n*2# se vindeau *u #ru. -i sufle# *elui *e li%l d'ruise -i" su.un2ndu%se ordinelor lui *a unor ordine ale lui Dumnezeu" se du*eau s' loveas*' la *a.'#ul lumii vi*#ima ar'#a#'" murind 1n *5inuri f'r' s' se .l2n+'" *u sin+ura idee *' moar#ea .e *are o 1ndurau nu era de*2# o #re*ere s.re via6a de 1n*2n#'ri .e *are o +us#aser'" +ra6ie buruienii sfin#e servi#' 1n fa6a dumneavoas#r'/ n *azul a*es#a" ex*lam' )ranz" e vorba de 5a-i-/ Da" *unos* 5a-i% -ul" *el .u6in du.' nume/ A6i +5i*i#" nobile Aladin" e 5a-i-" *el mai bun -i mai *ura# 5a-i- *a% re se fa*e la Alexandria" 5a-i-ul lui Abu+or" omul uni*" omul *'ruia ar #re% bui s' i se 1nal6e un .ala# *u ins*ri.6ia8 ,egustorului de /ericire# lumea recunosctoare. A#i6i *' sim# nevoia s'%mi dau seama sin+ur de adev'rul sau de exa+erarea laudelor dumneavoas#r'= +l'sui )ranz/ Da6i%v' seama sin+ur" dar s' nu v' o.ri6i la .rima ex.erien6'4 *' 1n ori*e lu*ru" sim6urile #rebuies* obi-nui#e *u o im.resie nou'" bl2nd' sau violen#'" #ris#' sau voioas'/ $a#ura d' o lu.#' 1m.o#riva subs#an6ei divine" na#ura *are nu e f'*u#' .en#ru bu*urie -i *are se a+a6' de durere/ Se im.une *a na#ura 1nfr2n#' s' su*ombe 1n lu.#' *u reali#a#ea" s' urmeze visul4 -i a#un*i visul s#'.2ne-#e" a#un*i visul devine via6' -i via6a vis4 dar *e deosebire 1n #ransfi+urarea a*eas#a> 7om.ar2nd durerile exis#en6ei reale *u desf'#'rile exis#en6ei fi*#ive" nu ve6i mai voi s' #r'i6i ni*ioda#'" *i s' visa6i mereu/ 72nd ve6i .'r'si lumea a*eas#a .en#ru lumea al#ora" vi se va .'rea *' #re*e6i de la o .rim'var' na.oli#an' la o iarn' la.on'" vi se va .'rea *' .'r'si6i .aradisul .en#ru .'m2n# -i *erul .en#ru iad/ Musafirule" +us#' 5a-i-ul> Dre.# ori*e r's.uns" )ranz lu' o lin+uri6' din .as#a minuna#'" .e m'sura a*eleia lua#' de amfi#rion" -i o duse la +ur'/ Dra*e" ex*lam' el" du.' *e 1n+5i6i dul*ea6a divin'" nu -#iu 1n*' da*' rezul#a#ul va fi a-a de .l'*u# .re*um s.une6i" dar lu*rul nu mi se .are savuros a-a *um afirma6i/ 0en#ru *' *erul +urii dumneavoas#r' nu e 1n*' de.rins *u sublimul subs#an6ei .e *are o +us#'/ S.une6i%mi8 v%au .l'*u# din *a.ul lo*ului s#ridiile" *eaiul" berea en+lezeas*'" #rufele" lu*ruri .e *are le%a6i adora# a.oi= i 1n6ele+e6i oare .e romanii *are .re.arau fazanii *u .u#rezi*iuni -i .e *5inezii *are m'n2n*' *uiburi de r2ndunele= O" nu> Ei bine" la fel e *u 5a-i-ul4 m2n*a6i%l numai o.# zile -i ni*i o 5ran' din lume nu vi se va mai .'rea *' a#in+e fine6ea +us#ului a*es#a .e *are 1l so*o#i6i as#'zi .oa#e fad -i +re6os/ S' #re*em" de al#min#eri" 1n *amera de al'#uri" adi*' 1n *amera dumneavoas#r'" iar Ali ne va servi *afeaua -i ne va da .i.e/ Se ridi*ar' am2ndoi -i" 1n #im. *e a*ela *are 1-i d'duse numele de Simbad" -i .e *are l%am numi# -i noi as#fel din *2nd 1n *2nd .en#ru a .u% #ea s'%i d'm" *a -i musafirului s'u" o denumire oare*are" #ransmi#ea *2#eva .orun*i servi#orului" )ranz in#r' 1n *amera de al'#uri/ A*eas#a avea o mobil' mai sim.l'" de-i nu mai .u6in bo+a#'/ Era de o form' ro#und'" -i un mare divan o 1n*on9ura/ Dar divanul" .ere6ii"

.lafonul -i .ar*5e#ele erau a*o.eri#e *u bl'nuri minuna#e" ne#ede -i moi" asemeni *elor mai moi *ovoare4 bl'nuri de #i+ri din Cen+al *u dun+i a#r'+'#oare4 bl'nuri de .an#ere de la 7a." *u .e#e z+lobii *a a*ela *are i se ara#' lui Dan#e" 1n sf2r-i#" bl'nuri de urs din Siberia" de vul.i din $orve+ia" iar #oa#e a*es#e bl'nuri erau zv2rli#e din bel-u+ unele .es#e al#ele" 1n*2# se .'rea *' mer+i .e *el mai des +azon -i *' #e odi5ne-#i .e .a#ul *el mai m'#'sos/ Se *ul*ar' am2ndoi .e divan4 *iubu*uri" *u #uburi de iasomie -i *u imamele de *5i5limbar" se aflau la 1ndem2na lor" .re+'#i#e 1n a-a fel 1n*2# s' n%ai nevoie s' fumezi de dou' ori din#r%unul sin+ur/ Luar' fie*are *2#e unul/ Ali le a.rinse -i ie-i du.' *afea/ ;rm' un momen# de #'*ere" 1n r's#im.ul *'ruia Simbad se l's' 1n voia +2ndurilor" *are .'reau *'%l .reo*u.' ne1n*e#a#" *5iar 1n #oiul *onversa6iei" iar )ranz *ed' reveriei mu#e 1n *are *azi a.roa.e #o#deauna *2nd fumezi un #u#un ex*elen# *e .are *' du*e" o dal' *u fumul #oa#e +ri9ile min6ii" 1na.oindu%i 1n s*5imb fum'#orului #oa#e visurile sufle#ului/ Ali aduse *afeaua/ 7um o vre6i= 1n#reb' ne*unos*u#ul4 fran6uze-#e sau #ur*e-#e" #are sau u-oar'" 1ndul*i#' sau nu= R'm2ne la ale+erea dumneavoas#r'8 se .oa#e .re.ara 1n #oa#e felurile/ Am s%o beau #ur*e-#e" r's.unse )ranz/ Ai fa*e6i foar#e bine" ex*lam' amfi#rionul4 a*eas#a dovede-#e *' ave6i 1n*lin'ri .en#ru via6a orien#al'/ O5" vede6i dumneavoas#r'" orien#alii sun# sin+urii oameni *are -#iu s' #r'ias*'/ Eu" ad'u+' el" *u unul din a*ele z2mbe#e *iuda#e *are nu 1i s*'.au #2n'rului" du.' *e 1mi voi #ermina #reburile la 0aris" m' voi du*e s' mor 1n Orien#/ Iar da*' a#un*i vre6i s' m' +'si6i" va #rebui s' m' *'u#a6i la 7airo" la Ca+dad sau la Is.a5an/ ?a fi lu*rul *el mai u-or" +l'sui )ranz" *'*i am im.resia *'%mi *res* ari.i de vul#ur" iar *u a*es#e ari.i a- fa*e o*olul lumii 1n 24 de ore/ A5a" 5a-i-ul 1-i .rodu*e efe*#ul4 ei bine" desfa*e6i%v' ari.ile -i zbura6i 1n re+iunile su.ra%omene-#i" nu v' #eme6i de nimi*" se ve+5eaz' asu.ra dumneavoas#r'" iar da*'" asemenea a*elora ale lui I*ar" ari.ile dumneavoas#r' se vor #o.i 1n soare" noi vom fi ai*i s' v' .rimim/ i s.use a#un*i *2#eva *uvin#e arabe lui Ali" *are f'*u un +es# de su% .unere -i se re#rase" dar f'r' s' se 1nde.'r#eze/ n )ranz se .rodu*ea o #ransformare bizar'/ ,oa#' oboseala fizi*' a zilei" #oa#e 1n*ord'rile min6ii .rile9ui#e de 1n#2m.l'rile din #im.ul serii" dis% .'reau *a 1n .rimul momen# de odi5n'" *2nd #r'ie-#i 1n*' 1ndea9uns .en% #ru a sim6i somnul venind/ I se .'rea *' #ru.ul s'u *a.'#' o u-urin6' ima#erial'" *' s.iri#ul i se lim.eze-#e 1n mod ex#raordinar" *' sim6urile 1-i dubleaz' fa*ul#'6ile4 orizon#ul se l'r+ea 1n#runa" dar nu orizon#ul sumbru .e *are .lu#ea o s.aim' nel'muri#' -i .e *are 1l v'zuse 1nain#e de a adormi" *i un orizon# albas#ru" s#r'veziu" imens" *u #o# azurul m'rii" *u #oa#e r'sfr2n+erile soarelui" *u #oa#e miresmele v2n#ului4 a.oi" .rin#re *2n#e*ele ma#elo6ilor s'i a-a de lim.ezi -i de *lare" 1n*2# ai fi al*'#ui# din ele o armonie divin'" da*' .u#eai s' le no#ezi" ar'#2ndu%se insula Mon#e%7ris#o" nu *a o s#2n*' amenin6'#oare .e valuri" *i *a o oaz' .ierdu#' 1n .us#iu4 .e urm'" .e m'sur' *e bar*a se a.ro.ia" *2n#e*ele deveneau mai numeroase" *'*i o armonie vr'9i#' -i mis#erioas' ur*a de .e insul' s.re Dumnezeu" *a -i *2nd o z2n' *a LoreleV" sau un vr'9i#or *a Am.5ion" ar fi vru# s' a#ra+' un sufle# sau s' *ons#ruias*' un ora-/ n sf2r-i#" bar*a a#inse 6'rmul" dar f'r' sfor6are" f'r' z+udui#ur'" a-a *um buzele a#in+ buzele" -i el in#r' 1n .e-#er'" f'r' *a .e-#era ferme*'#oare s' 1n*e#eze/ 7obor1 sau" mai bine zis" i se .'ru *' *oboar' *2#eva #re.#e" res.ir2nd un aer .roas.'#" 1mb'ls'ma#" *a a*ela *are"

desi+ur" domnea 1n 9urul .e-#erei 7ir*eei" .l'smui# din miresme *are dis.un sufle#ul la visare" din *'lduri *are ard sim6urile" -i rev'zu #o# *e v'zuse 1nain#ea somnului" de la Simbad amfi#rionul fan#as#i*" .2n' la Ali servi#orul mu#4 a.oi #o#ul .'ru *' se -#er+e -i se *onfund' sub o*5ii s'i *a ul#imele umbre ale unei lan#erne ma+i*e .e *are o s#in+i" -i se re+'si 1n *amera *u s#a#ui lumina#' numai de una din a*ele l'm.i an#i*e -i .alide *e ve+5eaz' 1n #oiul no.6ii asu.ra somnului sau volu.#'6ii/ Erau a*elea-i s#a#ui bo+a#e 1n form'" 1n lux -i 1n .oezie" o*5ii ma+ne#i*i" *u z2mbe#e las*ive" *u .le#e admirabile/ Erau 05rVneea" 7leo.a#ra" Mesalina" marile *ur#ezane4 a.oi" .rin#re umbrele im.udi*e" se s#re*ur' *a o raz' *ura#'" *a un 1n+er *re-#in 1n mi9lo*ul OlVm.ului" una din a*ele fi+uri *as#e" una din a*ele umbre *alme" una din a*ele viziuni bl2nde *e .'rea *' 1-i voaleaz' frun#ea vir+inal' sub im.uri#'6ile de marmur'/ I se .'ru a#un*i *' *ele #rei s#a#ui 1-i 1m.reunaser' iubirile .en#ru un sin+ur b'rba#" -i *' b'rba#ul era el" *' se a.ro.iau de .a#ul unde el visa un al doilea somn" *u .i*ioarele .ierdu#e 1n #uni*ele lor lun+i" albe" *u s2% nul +ol" *u .'rul desf'-ur2ndu%se *a o und'" *u una din a*ele a#i#udini 1n fa6a *'rora zeii su*ombau" dar *'rora sfin6ii le rezis#au" *u una din a*ele .riviri inflexibil' -i arz'#oare *a .rivirea -ar.elui a6in#i#' asu.ra .'s'rii" -i *' el se l'sa 1n voia .rivirilor dureroase *u o 1n*le-#are volu.#uoas'" *u un s'ru#/ )ranz avu im.resia *' 1n*5idea o*5ii -i *'" .rin ul#ima .rivire zv2rli#' 1n 9urul s'u" 1n#revedea s#a#uia .udi*' *e se voala 1n 1n#re+ime4 a.oi" du.' *e o*5ii i se 1n*5iser' .en#ru lu*rurile reale" sim6urile i se des*5iser' .en#ru im.resiile im.osibile/ ;rm' a#un*i o volu.#a#e f'r' r'+az" o iubire f'r' odi5n'" *a a*eea .e *are .rofe#ul o f'+'duia ale-ilor s'i/ ,oa#e +urile de .ia#r' devenir' vii" #oa#e .ie.#urile devenir' *alde" as#fel *'" .en#ru )ranz" *are 1ndura .en#ru 1n#2ia oar' s#'.2nirea 5a-i-ului" iubirea a*eas#a era a.roa.e o durere" volu.#a#ea a.roa.e o #or#ur'" *2nd sim6ea .e +ura sa 1nse#a#'" buzele s#a#uilor moi -i re*i *a inelele unei -o.2rle" dar *u *2# bra6ele sale 1n*er*au s' res.in+' dra+os#ea ne*unos*u#'" *u a#2# buzele sufereau vra9a visului mis#erios" as#fel *' du.' o lu.#' .en#ru *are -i%ar fi da# sufle#ul" se de*lar' 1nvins -i *'zu +2f2ind" ars de oboseal'" is#ovi# de volu.#a#e" sub s'ru#'rile aman#elor de marmur' -i sub 1n*2n#'rile visului f'r' de .ere*5e/ QQQII ,REMIRE 72nd )ranz 1-i reveni" obie*#ele ex#erioare .'reau o a doua .ar#e a visului4 i se .'ru *' se afl' 1n#r%un morm2n# unde .'#rundea anevoie" *a o .rivire miloas'" o raz' de soare/ n#inse m2na -i sim6i .ia#ra4 se a-ez' 1n *a.ul oaselor8 era *ul*a#" 1n burnusul s'u" .e un .a# de ierburi us*a#e" foar#e moale -i foar#e 1nmiresma#/ Dis.'ruse ori*e n'lu*ire -i" *a -i *um s#a#uile n%ar fi fos# de*2# umbre ie-i#e din mormin#e 1n #im.ul visului" .ieriser' o da#' *u #rezirea/ )'*u *26iva .a-i s.re .un*#ul de unde venea lumina4 a+i#a6iei visului 1i urma *almul reali#'6ii/ Se v'zu 1n#r%o .e-#er'/ nain#' s.re des*5iz'#ur' -i" .rin u-a fixa#'" z'ri un *er albas#ru -i o mare azurie/ Aerul -i a.a s*2n#eiau 1n razele soarelui de diminea6'4 ma#elo6ii s#'#eau .e 6'rm" vorbind -i r2z2nd" la ze*e .a-i de mare" bar*a se le+'na *u +ra6ie 1n an*ora ei/ Savur' *2#eva *li.e briza r'*oroas' *are 1i #re*ea .es#e frun#e"

as*ul#2nd z+omo#ul slab al vasului *are se mi-*a -i l'sa .e s#2n*i o dan#el' de s.um' alb' *a ar+in#ul4 se l's' f'r' s' medi#eze" f'r' s' *u+e#e" 1n voia farme*ului divin *are es#e 1n ordinea firii" mai *u seam' *2nd #e #reze-#i din#r%un vis fan#as#i*4 a.oi" .u6in *2#e .u6in" via6a de afar'" a-a de *alm'" de .ur'" de m'rea6'" 1i reamin#i *iud'6enia somnului -i amin#irile 1n*e.ur' s'%i revin' 1n memorie/ -i amin#i de sosirea .e insul'" de .rezen#area 1n fa6a unui -ef de *on#rabandi-#i" de un .ala# sub#eran .lin de s.lendori" de un os.'6 ex*elen# -i de o lin+uri6' de 5a-i-/ Dar" 1n fa6a reali#'6ii din #oiul zilei" i se .'rea *' #re*use *el .u6in un an de la 1n#2m.l'rile a*elea" 1n#r%a#2# de viu era visul 1n +2ndul sau -i 1n% #r%a#2# de mare era lo*ul *e%l o*u.a 1n min#ea sa/ De a*eea" din *2nd 1n *2nd" ima+ina6ia a-eza 1n mi9lo*ul ma#elo6ilor sau .unea s' s#r'ba#' o s#2n*' ori s' se le+ene 1n bar*' una din umbrele *are 1i 1ns#elaser' noa.% #ea *u s'ru#'rile lor/ Avea de al#min#eri *a.ul .erfe*# liber -i #ru.ul .erfe*# odi5ni#8 ni*i o #oro.eal' 1n *reier" *i" dim.o#riv'" o bun' dis.ozi6ie +eneral'" o .of#' de a se bu*ura de aer -i de soare" mai mare *a ori*2nd/ Se a.ro.ie de*i *u voio-ie" de ma#elo6i/ De 1nda#' *e%l v'zur'" a*e-#ia se ridi*ar'" iar s#'.2nul se a.ro.ie de el/ $obilul Simbad" 1i s.use a*es#a" ne%a 1ns'r*ina# s' adu*em Ex*e% len6ei voas#re salu#'rile sale -i ne%a s.us s' v' *omuni*'m .'rerea sa de r'u *' nu -i%a .u#u# lua r'mas bun4 n'd'9duie-#e 1ns' *'%l ve6i s*uza" af% l2nd *' o *5es#iune foar#e ur+en#' 1l *5eam' la Mala+a/ ?a s' zi*'" dra+ul meu &ae#ano" s.use )ranz" #o#ul e de*i reali#a#e4 exis#' un om *are m%a .rimi# .e insul'" *are mi%a oferi# o os.i#ali#a#e re+al' -i *are a .le*a# 1n #im. *e eu dormeam= n#o*mai" 1n*2# .rivi6i mi*ul s'u Va*5# *are se de.'r#eaz'" iar da*' ve6i vrea s' lua6i lune#a -i s' .rivi6i" ve6i re*unoa-#e .robabil +azda dumneavoas#r' 1n mi9lo*ul e*5i.a9ului s'u/ S.un2nd a*es#ea" &ae#ano 1n#inse bra6ul 1n dire*6ia unui mi* Va*5# *are se 1ndre.#a s.re sudul 7orsi*ii/ )ranz s*oase lune#a" o .o#rivi -i o 1ndre.#' s.re lo*ul indi*a#/ &ae#ano nu se 1n-ela/ La .u.a vasului" mis#eriosul s#r'in s#'#ea 1n .i*ioare" 1n#ors s.re d2nsul -i 6in2nd" *a -i el" o lune#' 1n m2n'4 era 1m% br'*a# 1n ve-m2n#ul *u *are se ar'#ase 1n a9un musafirului s'u -i%-i flu#u% ra ba#is#a 1n semn de adio/ )ranz 1i 1na.oie salu#ul" s*o62nd la r2ndul s'u ba#is#a -i flu#ur2nd%o la fel/ Du.' o se*und'" un nor u-or de fum se ridi*' la .u.a vasului" se des.rinse +ra6ios -i se 1n'l6'" 1n*e#" s.re *er4 .e urm'" o de#un'#ur' slab' a9unse .2n' la )ranz/ Auzi6i" s.use &ae#ano/ ?' s.une adio/ ,2n'rul 1-i lu' *arabina -i o des*'r*' 1n aer" dar f'r' s.eran6' *' z+omo#ul va .u#ea s' s#r'ba#' dis#an6a *are des.'r6ea Va*5#ul de *oas#'/ 7e ordon' Ex*elen6a voas#r'= 1n#reb' &ae#ano/ Mai 1n#2i" s'%mi a.rinzi o #or6'/ A" da" 1n6ele+" de*lar' s#'.2nul4 *a s' *'u#a6i in#rarea a.ar#amen% #ului vr'9i#/ 7u mul#' .l'*ere" Ex*elen6'" da*' lu*rul v' amuz'4 va voi da #or6a *eru#'/ M%a mun*i# -i .e mine +2ndul a*es#a -i mi%am 1n+'dui# s' *au# 1n #rei sau .a#ru r2nduri/ Dar a #rebui# s' renun6/ &iovanni" ad'u+' el" a.rinde o #or6' -i d'%o Ex*elen6ei sale/ &iovanni se su.use/ )ranz lu' #or6a -i in#r' 1n sub#eran'" urma# de &ae#ano/ Re*unos*u lo*ul unde se #rezise .e .a#ul de ierburi 1n*' r'v'-i#e

dar" ori*2# 1-i .limb' #or6a .e 1n#rea+a su.rafa6' ex#erioar' a .e-#erii" nu v'zu nimi* al#*eva de*2#" du.' ni-#e urme de fum *' al6ii 1nain#ea lui f'*user' zadarni* a*elea-i *er*e#'ri/ $u l's' #o#u-i ni*i un .e#e* din zidul de +rani#" de ne.'#runs" *a -i vii#orul" f'r' s'%l examineze4 nu v'zu o z+2rie#ur' 1n *are s' nu v2re lama *u6i#ului de v2n'#oare4 nu remar*' un .un*# reliefa# .e *are s' nu a.ese" 1n s.eran6a *' va *eda4 dar #o#ul fu de+eaba" as#fel *' .ierdu" f'r' vreun rezul#a#" dou' *easuri *u *er*e#area a*eas#a/ n *ele din urm'" renun6'4 &ae#ano #riumfa/ 72nd )ranz se 1na.oie .e .la9'" Va*5#ul se mai vedea doar *a un .un*# alb la orizon#4 se servi de lune#'" dar ni*i .rin ea nu se mai .u#ea dis#in+e *eva/ &ae#ano 1i reamin#i *' venise .en#ru v2n'#oarea de *a.re" *eea *e el ui#ase *om.le#/ Lu' .u-*a -i 1n*e.u s' *u#reiere insula *u aerul omului *are 1nde.line-#e o da#orie" mai de+rab' de*2# sim#e o .l'*ere" iar du.' un sfer# de or' u*ise o *a.r' -i dou' *'.rioare/ Dar *a.rele" de-i s'lba#i*e -i s.rin#ene *a ni-#e *'.rioare" sem'nau .rea mul# *u *a.rele noas#re domes#i*e" as#fel *' )ranz nu le .rivea *a .e un v2na#/ De al#fel" era din a9un *u adev'ra# eroul unei .ove-#i din J mie i una de nopi -i se sim6ea a#ras" f'r' s' vrea" s.re .e-#er'/ A#un*i" *u #oa#' z'd'rni*ia .rimei *er*e#'ri" o lu' de la *a." du.' *e 1i s.use lui &ae#ano s' fri+' o *'.rioar'/ A doua vizi#' dur' des#ul" *'*i" la 1na.oiere" *'.rioara era fri.#' -i masa .re+'#i#'/ )ranz se a-ez' 1n lo*ul unde" 1n a9un" oamenii veniser' s'%l invi#e la *ina mis#eriosului amfi#rion -i z'ri 1n*' o da#'" *a .e un .es*'ru- le+'na# .e *reas#a unui val" mi*ul Va*5# *e *on#inua s' 1nain#eze s.re 7orsi*a/ Dar" 1i s.use lui &ae#ano" m%ai anun6a# *' nobilul Simbad se 1n% drea.#' s.re Mala+a" 1n #im. *e mie mi se .are *' mer+e dire*# s.re 0or#o% ?e**5io/ $u v' mai adu*e6i amin#e" de*lar' .a#ronul" *' v%am s.us *' .rin#re oamenii e*5i.a9ului s'u se +'ses* deo*amda#' doi bandi6i *orsi*ani= Adev'ra#/ Ai se du*e s'%i lase .e *oas#'= 1n#reb' )ranz/ n#o*mai/ O" el es#e un om" ex*lam' &ae#ano" *are nu se #eme ni*i de Dumnezeu" ni*i de diavol" du.' *2# se s.une" -i *are s%ar aba#e *u *in*ize*i de le+5e din drum *a s' a9u#e un nenoro*i#/ Dar a*es# fel de bine ar .u#ea s'%l .un' 1n *onfli*# *u au#ori#'6ile 6'rii unde exer*i#' a*es# +en de filan#ro.ie" s.use )ranz/ Ei" -i *e%i .as' lui de au#ori#'6i= 1n#reb' &ae#ano r2z2nd/ -i ba#e 9o* de ele/ $%au de*2# s' 1n*er*e s'%l urm'reas*'/ Mai 1n#2i" Va*5#ul s'u nu e o nav'" *i o .as're" -i ar lua%o *u #rei noduri din dou's.reze*e 1nain#ea unei fre+a#e4 -i a.oi" n%are de*2# s' se refu+ieze -i el .e *oas#'/ $u va +'si oare" .re#u#indeni" .rie#eni= Mai lim.ede de*2# ori*e era fa.#ul *' nobilul Simbad" amfi#rionul lui )ranz" avea onoarea s' se +'seas*' 1n le+'#uri *u *on#rabandi-#ii -i bandi6ii de .e #oa#e *oas#ele Medi#eranei" *eea *e ara#' *' o*u.' o .ozi6ie des#ul de *iuda#'/ 0e )ranz nu%l mai re6inea nimi* la Mon#e%7ris#o/ 0ierduse ori*e s.e% ran6' de a des*o.eri se*re#ul .e-#erii" as#fel *' se +r'bi s' de9uneze" .o% run*ind oamenilor s' aib' bar*a .re+'#i#' .en#ru momen#ul *2nd va #ermina/ 0es#e o 9um'#a#e de or' se afla la bord/ Mai arun*' o .rivire asu.ra Va*5#ului8 a*es#a s#'#ea +a#a s' dis.ar' 1n +olful 0or#o%?e**5io/ D'du semnalul .le*'rii/ n momen#ul *2nd bar*a se .unea 1n mi-*a% re" Va*5#ul dis.'rea/ O da#' *u el" se -#er+ea ul#ima reali#a#e a no.6ii

.re*eden#e4 de a*eea" os.'6ul" Simbad" 5a-i-ul -i s#a#uile 1n*e.eau s' se #o.eas*' .en#ru )ranz 1n a*ela-i vis/ Car*a merse #oa#' ziua -i #oa#' noa.#ea4 iar a doua zi" *2nd soarele r's'ri" dis.'ruse -i insula Mon#e%7ris#o/ De 1nda#' *e )ranz .use .i*iorul .e .'m2n#" ui#'" *el .u6in momen% #an" 1n#2m.l'rile .e#re*u#e -i 1-i #ermin' 1nda#oririle de .l'*ere -i de .oli#e6e la )loren6a" nemaiav2nd al#' .reo*u.are" de*2# s'%-i 1n#2lneas*' #ovar'-ul *are 1l a-#e.#a la Roma/ 0le*' de*i" iar s2mb'#' seara a9unse *u dili+en6a 1n 0ia6a ?'mii/ A.ar#amen#ul" .re*um v%am s.us" era re6inu# dinain#e" as#fel *' nu mai avea de*2# s' se du*' la 5o#elul lui 0as#rini4 lu*rul nu #o*mai u-or" *'*i mul6imea um.lea s#r'zile" iar Roma se afla 1n .rada 5'rm'laiei 1n'bu-i#e -i febrile din .rea9ma marilor evenimen#e/ Ai la Roma sun# .a#ru mari evenimen#e .e an8 7arnavalul" S'.#'m2na Sf2n#'" Sf2n#ul 9ur'm2n# -i Sf2n#ul 0e#ru/ ,o# res#ul anului" ora-ul re*ade 1n a.a#ia lui .osa*'" s#are in#erme% diar' 1n#re via6' -i moar#e" *are 1l fa*e s' semene *u un .o.as 1n#re lumea a*eas#a -i *ealal#'/ 0o.as sublim" 5al#' .lin' de .oezie -i *ara*#er" unde )ranz mai .o.osise 1n *in*i sau -ase r2nduri -i .e *are" de fie*are da#'" o +'sise mai minuna#' -i mai fan#as#i*'/ S#r'b'#u 1n *ele din urm' +loa#a *are era din *e 1n *e mai numeroas' -i mai a+i#a#'" -i a9unse la 5o#el/ De *um 1n#reb'" i se r's.unse *u obr'zni*ia s.e*ifi*' vizi#iilor de #r'suri re6inu#e -i 5an+iilor *u *amere o*u.a#e *' nu mai exis#a ni*i un lo* .en#ru el la 5o#elul Londra/ i #rimise a#un*i lui 0as#rini *ar#ea de vizi#' -i .omeni de Alber# de Mor*erf/ Mi9lo*ul reu-i" *'*i 0as#rini 1nsu-i veni re.ede" s*uz2ndu%se *' a l'sa# .e Ex*elen6a sa s' a-#e.#e" *er#2ndu%-i servi#orii" lu2nd sfe-ni*ul din m2na *i*eronelui *are .usese s#'.2nire .e *'l'#or -i se .re+'#ea s'%l du*' la Alber#" *2nd a*es#a 1i ie-i 1n 1n#2m.inare/ A.ar#amen#ul re6inu# se *om.unea din dou' *'m'ru6e -i un *abine#/ 7amerele d'deau s.re s#rad'" 1m.re9urare .e *are 0as#rini o s*oase 1n eviden6' *a fiind o *ali#a#e ne.re6ui#'/ Res#ul e#a9ului era 1n*5iria# unui .ersona9 foar#e bo+a#" des.re *are se *redea *' e si*ilian sau mal#ez4 5o#elierul nu .u#u s' s.un' exa*# *'reia din *ele dou' na6iuni 1i a.ar6inea *'l'#orul/ )oar#e bine" 9u.2ne 0as#rini" zise )ranz" dar ne%ar #rebui numaide% *2# o *in' .en#ru seara a*eas#a -i o *alea-*' .en#ru m2ine -i .en#ru zilele urm'#oare/ 72# .rive-#e *ina" r's.unse 5an+iul" ve6i fi servi6i 1nda#'4 dar 1n *e .rive-#e *alea-*a/// Ei" *um 1n *e .rive-#e *alea-*a>= ex*lam' Alber#/ 3u.2ne 0as#rini" s' nu +lumim/ $e #rebuie o *alea-*'/ Domnule" 1i s.use 5an+iul" vom fa*e #o# *e ne va s#' 1n .u#in6' s' *'.'#'m una/ Mai mul#" nu v' .o# s.une/ Ai *2nd avem r's.unsul= 1n#reb' )ranz/ M2ine diminea6'" r's.unse 5an+iul/ La naiba" s.use Alber#/ O s%o .l'#im mai s*um." a#2#a #o#/ ,ariful se *unoa-#e8 la DraFe sau la Aar.n" dou'ze*i -i *in*i de fran*i 1n zilele o% bi-nui#e -i #reize*i sau #reize*i -i *in*i de fran*i dumini*ile -i s'rb'#orile4 .une *in*i fran*i .e zi *omisionul" 1n #o#al .a#ruze*i de fran*i" -i s' nu mai vorbim/ Mi%e #are #eam' *'" oferind *5iar 1ndoi#" domnii a*eia n%au s' ne .oa#' .ro*ura/ S' se .un' a#un*i *aii la #r'sura mea/ E *am 5odoro+i#' de *'l'% #orie" dar n%are a fa*e/ $u se vor +'si *ai/

Alber# se ui#' la )ranz *a un om *'ruia i se d' un r's.uns de ne1n6e% les/ Ai auzi#" )ranz= $%au *ai" s.use/ Dar nu se .o# *'.'#a ni*i *ai de dili+en6'= Sun# 1n*5iria6i #o6i de9a de *in*is.reze*e zile" as#fel *' n%au mai r'mas de*2# *aii absolu# ne*esari .en#ru servi*iu/ 7e s.ui de as#a= 1n#reb' )ranz/ S.un *'" a#un*i *2nd un lu*ru #re*e din*olo de 1n6ele+erea mea" nu z'boves* asu.ra lui *i #re* la al#ul/ 3u.2ne 0as#rini" e +a#a masa= Da" Ex*elen6'/ Ei" bine" mai 1n#2i s' *in'm/ Dar *alea-*a -i *aii= 1n#reb' )ranz/ )ii .e .a*e" dra+' .rie#ene" vor veni sin+uri8 #o#ul e *5es#ie de .re6/ Ai" sub a*ea admirabil' filosofie *are nu *rede nimi* *u ne.u#in6' *2#' vreme 1-i sim#e .un+a doldora sau .or#ofelul bine *'.#u-i#" Mor*erf m2n*'" se *ul*'" adormi f'r' +ri9' -i vis' *' aler+' 1n *arnaval 1n#r%o *a% lea-*' *u -ase *ai/ QQQIII CA$DIJI ROMA$I A doua zi" )ranz se #rezi *el din#2i -i de *um se #rezi" sun'/ Morn'i#ul *lo.o6elului nu se s#insese 1n*' -i 0as#rini 1nsu-i 1-i f'*u a.ari6ia/ Ei" bine" aveam dre.#a#e ieri" Ex*elen6'" *2nd nu voiam s' v' f'+'duies* nimi*" +l'sui 5o#elierul #riumf'#or" f'r' s' a-#e.#e m'*ar 1n#rebarea lui )ranz/ ?%a6i +2ndi# .rea #2rziu" as#fel *' nu mai exis#' ni*i o *alea-*' la Roma" .en#ru ul#imele #rei zile" se 1n6ele+e/ Adi*' .en#ru *ele *2nd ea 1mi es#e absolu# ne*esar'" zise )ranz/ 7e" nu exis#' *alea-*'= 1n#reb' Alber# in#r2nd/ Exa*#" dra+' .rie#ene" r's.unse )ranz" -i ai +5i*i# din *a.ul lo*u% lui/ Admirabil ora- Roma as#a e#ern'> Ex*elen6'" relu' 0as#rini *are dorea s' men6in' *a.i#ala lumii *re-#ine la o anumi#' demni#a#e 1n o*5ii *'l'#orilor s'i" nu mai e ni*i o *alea-*' 1n*e.2nd de dumini*' diminea6' .2n' mar6i seara" dar .e urm' ve6i +'si -i *in*ize*i da*' vre6i/ ,o# e *eva -i as#a" s.use Alber#/ As#'zi e 9oi" *ine -#ie *e se .oa#e 1n#2m.la .2n' dumini*'/ Au s' soseas*' ze*e" dou's.reze*e mii de *'l'#ori *are vor s.ori difi*ul#'6ile" r's.unse )ranz/ Dra+ul meu" +l'sui Mor*erf" s' ne bu*ur'm de .rezen# -i s' nu 1n% #une*'m vii#orul/ 7el .u6in o s' .u#em avea o fereas#r'= 1n#reb' )ranz/ S.re *e= Ei" la naiba" s.re s#rada .rin*i.al'> A" da" o fereas#r'> ex*lam' 0as#rini/ 7u ne.u#in6'" absolu# *u ne% .u#in6'/ Mai era una la e#a9ul al *in*ilea al .ala#ului Doria -i a fos# 1n*5iri% a#' unui .rin6 rus .en#ru dou'ze*i de 6e*5ini .e zi/ ,inerii se .riveau *u un aer buim'*i#/ Dra+ul meu" 1i s.use )ranz lui Alber#" -#ii *e ar fi mai bine de f'% *u#= S' .e#re*em *arnavalul la ?ene6ia/ A*olo" *el .u6in" da*' nu +'sim o #r'sur'" vom +'si +ondole/ A" nu" ex*lam' Alber#/ Am 5o#'r2# s' v'd *arnavalul la Roma" -i%l voi vedea *5iar da*' ar fi s' s#au .e .i*ioroan+e/

Cravo" as#a e o idee admirabil'" mai *u seam' .en#ru a s#in+e lam.ioanele> ex*lam' )ranz/ $e vom de+5iza 1n .oli-ineli vam.iri sau 1n lo*ui#ori din Landes" -i vom avea un su**es nebun/ Ex*elen6ele voas#re dores* #o#u-i o #r'sur' .2n' dumini*'= La dra*u> $u *umva 16i 1n*5i.ui *' o s' *u#reier'm s#r'zile Romei .e 9os" *a ni-#e .or#'rei= s.use Alber#/ M' +r'bes* s' exe*u# ordinele Ex*elen6elor voas#re" +l'sui 0as#rini4 v' 1n-#iin6ez numai *' #r'sura are s' *os#e -ase .ia-#ri .e zi/ Iar eu" dra+' domnule 0as#rini" s.use )ranz" *u" *are nu sun# *a ve*inul nos#ru milionarul" #e 1n-#iin6ez la r2ndu%mi *'" 1n#ru*2# vin la Ro% ma .en#ru a .a#ra oar'" *unos* .re6ul *ale-#ilor 1n zilele obi-nui#e" dumi% ni*ile -i s'rb'#orile/ 6i vom da dois.reze*e .ia-#ri .en#ru as#'zi" m2ine -i .oim2ine -i o s'%6i r'm2n' lo#u-i un *2-#i+ frumu-el/ 7u #oa#e a*es#ea" Ex*elen6'/// s.use 0as#rini" 1n*er*2nd s' se 1m% .o#riveas*'/ A#er+e%o" s*um.' +azd'" -#er+e%o" 1i -uier' )ranz4 al#min#eri m' voi #o*mi eu 1nsumi *u a//ettatorele dumi#ale *are e -i al meu4 un .rie#en ve*5i *are m%a 9umuli# de mul6i bani .2n' a*um -i *are" 1n s.eran6a *' m' va mai 9umuli" are s' se mul6umeas*' *u un .re6 mai mi* de*2# a*ela .e *are 6i%l ofer/ 0rin urmare" vei .ierde diferen6a -i numai din vina dumi#ale/ $u v' os#eni6i" Ex*elen6'" s.use 0as#rini *u z2mbe#ul ne+us#orului i#alian *are se de*lara 1nvins4 m' voi sili -i n'd'9duies* *' ve6i fi mul6umi#/ Cravo" a-a mai 1n6ele+ -i eu> 72nd dori6i #r'sura= 0es#e un *eas/ 0es#e un *eas va fi la u-'/ n#r%adev'r" .es#e un *eas" #r'sura 1i a-#e.#a .e #ineri/ O #r'sur' modes#'" *are" 1n vederea solemni#'6ii" fusese ridi*a#' la ran+ul de *alea-*'" dar" 1n *iuda 1nf'6i-'rii ei medio*re" #inerii fur' bu*uro-i *' au un a#are ve5i*ul .en#ru #rei zile/ Ex*elen6'" s#ri+' *i*eronele v'z2ndu%l .e )ranz *' 1-i s*oa#e nasul .rin fereas#r'" s' a.ro.ii" *u.eul de .ala#= Ori*2# de obi-nui# era )ranz *u l'ud'ro-enia i#alian'" se sim6i 1ndem% na# s' .riveas*' 1n 9ur4 dar *uvin#ele i se adresau *5iar lui/ )ranz era (Ex% *elen6a(" (*u.eul( era #r'sura" (.ala#ul( era 5o#elul Londra/ n#re+ul +eniu fanfaron al na6iei se +'sea 1n#r%o sin+ur' fraz'/ )ranz -i Alber# *obor2r'/ 7u.eul se a.ro.ie de .ala#/ Ex*elen6ele lor 1-i lun+ir' .i*ioarele .e ban*5e#e" *i*eronele s'ri .e s*aunul de dina.oi/ ;nde dores* Ex*elen6ele lor s' le *ondu*= Mai 1n#2i la Sf2n#ul 0e#ru -i .e urm' la 7olosseum" s.use Alber# *a un adev'ra# .arizian/ Dar nu -#ia un lu*ru8 *' ai nevoie de o zi *a s' vezi Sf2n#ul 0e#ru -i de o lun'" *a s'%l s#udiezi/ Miua #re*u de*i nef'*2nd al#*eva de*2# s' .riveas*'/ Deoda#'" .rie#enii b'+ar' de seam' *' asfin6ea/ )ranz s*oase *easul8 erau orele .a#ru -i 9um'#a#e/ 0ornir' 1nda#' .e drumul s.re 5o#el/ La u-'" )ranz .orun*i vizi#iului s' fie +a#a .en#ru orele o.#/ ?oia s'%i ara#e lui Alber# 7olosseumul sub *lar de lun'" a-a *um 1i ar'#ase Sf2n#ul 0e#ru 1n .lin' zi/ 72nd 1i ar'6i unui .rie#en un ora- .e *are l%a mai v'zu#" .ui a*eea-i *o*5e#'rie *a -i *2nd i%ai ar'#a o femeie 1l *'rei aman# ai fos#/ 0rin urmare" )ranz 1i s*5i6' vizi#iului i#inerariul4 urma s' ias' .rin .oar#a del 0o.olo" s' mear+' de%a lun+ul zidului ex#erior -i s' rein#re .rin .oar#a San%&iovanni/ As#fel" 7olosseumul le a.'rea f'r' ni*i o

.re+'#ire -i f'r' *a )orumul" 7a.i#oliul/ Ar*ul lui Se.#imiu Sever" ,em.lul lui An#oniu -i )aus#in -i ?ia Sa*ra vor servi de #re.#e .use 1n drum .en#ru a%l mi*-ora/ Se a-ezar' la mas'/ 0as#rini le f'+'duise oas.e6ilor s'i un fes#in ex*elen#" dar le d'du o *in' oare*are4 nimi* de zis/ La sf2r-i#ul *inei in#r' -i el/ )ranz *rezu la 1n*e.u# *' venise .en#ru a .rimi *om.limen#e -i se .re+'#ea s' i le adreseze" *2nd a*es#a 1l 1n#reru.se de la .rimele *uvin#e8 Ex*elen6'" +l'sui el" a.robarea dumneavoas#r' m' bu*ur'4 dar nu .en#ru as#a am veni#/// Ai veni# s' ne s.ui *umva *' ai +'si# o #r'sur'= 1n#reb' Alber# a% .rinz2ndu%-i 6i+ara/ 72#u-i de .u6in" ba *5iar a6i fa*e bine" Ex*elen6'" s' nu v' mai +2ndi6i la #r'sur' -i s' v' resemna6i/ La Roma" lu*rurile sun# sau nu sun# *u .u#in6'/ 72nd vi s%a s.us *' nu sun# *u .u#in6'" s%a #ermina#/ La 0aris e mul# mai *omod8 *2nd un lu*ru nu se .oa#e" 1l .l'#e-#i 1ndoi# -i ai 1nda#' *eea *e *eri/ A-a 1i aud s.un2nd .e #o6i fran*ezii" zise 0as#rini *am 1n6e.a#" de a*eea nu 1n6ele+ de *e mai .lea*' 1n *'l'#orie/ $umai nebunii -i .ro-#ii *a noi *'l'#ores*" s.use Alber#" zv2rlind fle+ma#i* fumul 1n #avan -i r's#urn2ndu%se le+'na# .e .i*ioarele de dina.oi ale 9il6ului/ Oamenii *umin6i nu%-i .'r'ses* .ala#ul din s#rada Delder" bulevardul &and -i 7af: de 0aris/ Se 1n6ele+e *' Alber# lo*uia 1n s#rada sus%numi#'" *'%-i f'*ea 1n fie*are zi .romenada .e bulevard -i *' lua masa zilni* la sin+ura *afenea unde se *ineaz'" *2nd #o#u-i #e afli 1n #ermeni buni *u *5elnerii/ 0as#rini r'mase o *li.' #'*u#4 era v'di# *'%-i .re+'#ea r's.unsul *are" f'r' 1ndoial'" nu i se .'rea #o*mai lim.ede/ Dar" 1n sf2r-i#" venise-i *u un s*o. anumi#" i se adres' )ranz 1n% #reru.2nd reflexiile +eo+rafi*e ale 5o#elierului/ ?rei s' ne ex.ui obie*#ul vizi#ei dumi#ale= A" da/ Ia#'" a6i *omanda# *alea-*a .en#ru orele o.#= Exa*#/ Ave6i in#en6ia s' vizi#a6i il 7olosseo= Adi*' 7olosseumul= E #o#una/ )ie/ A6i s.us vizi#iului s' ias' .rin .oar#a del 0o.olo" s' fa*' o*olul zidurilor -i s' rein#re .rin .oar#a San%&iovanni= A*es#ea sun# .ro.riile mele *uvin#e/ I#inerariul es#e *u ne.u#in6'/ 7u ne.u#in6'= Sau *el .u6in foar#e .eri*ulos/ 0eri*ulos= Ai de *e= Din *auza faimosului Lui+i ?am.a/ Mai 1n#ii" s*um.ul meu amfi#rion" *ine e faimosul Lui+i ?am.a= 1n#reb' Alber#/ El .oa#e fi faimos la Roma" dar #e 1n-#iin6ez *' e ne*unos*u# la 0aris/ 7um" nu%l *unoa-#e6i= $%am a*eas#' onorare/ $%a6i auzi# ni*ioda#' ros#indu%se numele lui= $i*ioda#'/ Ei bine" el e un bandi# .e l2n+' *are Deseraris -i &as.arone sun# *o.ii nevinova6i/ A#en6ie" Alber#" s#ri+' )ranz" avem" 1n sf2r-i#" de%a fa*e *u un ban% di#/

,e .revin" s*um.ul meu amfi#rion" *' nu voi *rede un *uv2n# din *e ne vei s.une/ Ai a*um" vorbe-#e *2# vei vrea" #e as*ul#/ (A fos# oda#'///( Ei" 5aide> 0as#rini se 1n#oarse s.re )ranz" *are i se .'rea mai *u 9ude*a#'/ Se *uvine s' re*unoa-#em *' bie#ul om +'zduise mul6i fran*ezi 1n via6a sa" dar ni*ioda#' nu 1n6elesese o anume la#ur' a s.iri#ului lor/ Ex*elen6'" s.use el *u mul#' +ravi#a#e" adres2ndu%se" .re*um am s.us lui )ranz4 da*' vede6i 1n mine un min*inos" es#e de .risos s' v' s.un *e voiam4 .o# #o#u-i s' adau+ *' era 1n in#eresul Ex*elen6elor voas#re/ Dra+' domnule 0as#rini" i se adres' )ranz" Alber# nu%6i s.une *' e-#i un min*inos" 16i s.une doar *' nu #e va *rede" a#2#a #o#/ Eu 1ns' 16i voi da *rezare" fii .e .a*e/ ?orbe-#e de*i/ 7u #oa#e a*es#ea" Ex*elen6'" 1n6ele+e6i bine *' da*' se .une la 1ndoial' sin*eri#a#ea mea/// Dra+ul meu" relu' )ranz" dumnea#a e-#i mai sus*e.#ibil de*2# 7a% sandra *are" #o#u-i" era .rofe#' -i .e *are nu o as*ul#a nimeni4 1n #im. *e dumnea#a e-#i si+ur .e *el .u6in 9um'#a#e din audi#oriul .e *are 1l ai/ Dai% de" ia lo* -i s.une%ne *e es#e *u domnul ?am.a/ ?%am s.us" Ex*elen6'" *' e un bandi# a-a *um n%am v'zu# 1n*' de la faimosul Mas#rilla/ Ei" *e le+'#ur' ar* bandi#ul *u ordinul .e *are l%am da# vizi#iului s' ias' .rin .oar#a del 0o.olo -i s' se 1n#oar*' .rin .oar#a San%&iovanni= Es#e" *' a6i .u#ea s' ie-i6i .rin#r%una" dar m' 1ndoies* *' v' ve6i 1n#oar*e .rin *ealal#'" r's.unse 0as#rini/ De *e= 1n#reb' )ranz/ 0en#ru *'" o da#' *u venirea no.6ii" nu mai e-#i 1n si+uran6' la *in*ize*i de .a-i de .or6i/ 0e onoarea dumi#ale= ex*lam' Alber#/ Domnule vi*on#e" s.use 0as#rini 9i+ni# 1n*' .2n' 1n ad2n*ul inimii de 1ndoiala lui Alber#" *ele *e vi le s.un nu sun# .en#ru dumneavoas#r'" *i .en#ru #ovar'-ul dumneavoas#r'" *are *unoa-#e Roma -i *are -#ie *' nu se +lume-#e *u lu*rurile as#ea/ Dra+ul meu" s.use Alber# adres2ndu%se lui )ranz" se anun6' .en% #ru noi o aven#ur' admirabil'8 vom um.le #r'sura *u .is#oale" *u #romboane -i *u .u-#i *u dou' 6evi/ Da*' Lui+i ?am.a vine s' ne ares#eze" 1l ares#'m/ l adu*em la Roma" 1l d'ruim Sfin6iei sale" *are ne va 1n#reba *um anume ar .u#ea r's.l'#i un servi*iu a-a de mare/ A#un*i" noi 1i *erem .ur -i sim.lu un *u.eu -i doi *ai din +ra9durile sale -i vedem *arnavalul 1n #r'sur'/ $u mai s.un *'" .robabil" .o.orul roman" re*unos*'#or" ne va 1n*orona .e 7a.i#oliu -i ne va .ro*lama" *a .e 7ur#ius -i .e Dora#ius 7o*les" salva#orii .a#riei/ n #im. *e Alber# vorbea" 0as#rini f'*ea o mu#r' .e *are zadarni* am 1n*er*a s%o des*riem/ n .rimul r2nd" 1l 1n#reb' )ranz .e Alber#" de unde o s' iei .is#oa% lele" #romboanele -i .u-#ile *u dou' 6evi *u *are vrei s' +5if#uie-#i #r'sura= 7u si+uran6' *' nu din arsenalul meu" s.use el" *'*i" la ,errasina" mi s%a lua# .2n' -i *u6i#ul .umnal4 dar 6ie= Mie mi s%a f'*u# la fel la AUua%0enden#a/ S*um.ul meu amfi#rion" +l'sui Alber# a.rinz2ndu%-i a doua 6i+ar' de la res#ul *elei din#2i" -#ii *' e foar#e *omod' .en#ru 5o6i m'sura a*eas#a -i *' 1mi fa*e im.resia *' a fos# lua#' .e 9um'#a#e 1n 1n6ele+ere *u ei= )'r' 1ndoial'" 0as#rini +'si +luma ris*an#'" *'*i nu r's.unse de*2# .e 9um'#a#e" adres2ndu%se numai lui )ranz *a sin+urei fiin6e 1n6ele.#e *u

*are se .u#ea 1n6ele+e/ Ex*elen6a sa -#ie *' nu e obi*eiul s' ne a.'ram a#un*i *2nd sun#e6i a#a*a6i de bandi6i/ 7um= ex*lam' Alber# al *'rui *ura9 se revol#' la ideea de a se l'sa 9efui# f'r' a *r2*ni" *um nu e obi*eiul= $u" *'*i ori*e a.'rare ar fi zadarni*'/ 7e vre6i s' fa*em 1m.o#riva unei duzini de bandi6i" *are ies din#r%un -an6" din#r%o *o*ioab' sau din% #r%un a.edu*# -i *are ne iau la o*5i #o6i deoda#'= Ei" la dra*u" vreau s' m' las u*is> ex*lam' Alber#/ Dan+iul se 1n#oarse s.re )ranz *u un aer *are voia s' s.un'8 Do#'r2# lu*ru" Ex*elen6'" #ovar'-ul dumneavoas#r' e nebun/ Dra+ul meu Alber#" relu' )ranz" r's.unsul #'u e sublim -i valorea% z' *2# a*el s moar al b'#r2nului 7orneille8 a#2# numai *'" a#un*i 1n*' Dora6iu r's.undea as#fel" era vorba de salvarea Romei" iar lu*rul meri#a os#eneala/ Remar*' 1ns' *'" 1n#ru*2# ne .rive-#e" e vorba numai de sa#isfa*erea unui *a.ri*iu -i *' ar fi ridi*ol s' ne ris*'m via6a .en#ru un *a.ri*iu/ -er 7acco! ex*lam' 0as#rini/ Cravo" as#a 1nseamn' a vorbi *u 9ude*a#'/ Alber# 1-i #urn' un .a5ar de lacrima cristi .e *are 1l sorbi *u 1n+5i6i% #uri mi*i" morm'ind *uvin#e ne1n6elese/ Ei" 9u.2ne 0as#rini" relu' )ranz" a*um *2nd #ovar'-ul meu s%a li% ni-#i# -i *2nd dumnea#a ai .u#u# s' .re6uie-#i dis.ozi6iile mele .a*ifi*e" s.une%mi *e e *u seniorul Lui+i ?am.a= Es#e .'s#or sau nobil= E #2n'r sau b'#r2n= E m'run# sau 1nal#= Mu+r've-#e%mi%l .en#ru *'" da*' 1l 1n#2l% nim *umva 1n lume *a .e Sbo+ar sau .e Lara" s'%l .u#em *el .u6in re*u% noa-#e/ $u v' .u#e6i adresa al#*uiva mai bine de*2# mie" Ex*elen6'" .en#ru a *'.'#a am'nun#e exa*#e" *'*i l%am *unos*u# .e Lui+i ?am.a de *o.il4 iar 1n#r%o zi" *2nd eu 1nsumi *'zusem 1n m2na lui mer+2nd de la )ereal#ino la Ala#ri" -i%a amin#i#" s.re noro*ul meu" de *uno-#in6a noas#r' ve*5e4 m%a l'sa# s' .le*" nu f'r' a m' di9mui dar" numai du.' *e mi%a d'rui# un *eas foar#e frumos -i mi%a .oves#i# via6a lui/ S' vedem *easul" s.use Alber#/ 0as#rini s*oase din buzunar un minuna# Cre+ue# .ur#2nd numele au% #orului s'u" .e*e#ea 0arisului -i o *oroan' de *on#e/ 0of#im" +l'sui el/ Dra*e> ex*lam' Alber#" #e feli*i#" am -i eu unul a.roa.e asem'n'% #or/// G1-i s*oase *easul din buzunarul ves#eiH -i m%a *os#a# #rei mii de fran*i/ S' as*ul#'m .oves#ea" s.use )ranz la r2ndu%i" #r'+2nd un 9il6 -i f'*2ndu%i semn lui 0as#rini s' se a-eze/ Ex*elen6ele lor .ermi#= 1n#reb' amfi#rionul/ Ei" la naiba" s.use Alber#" nu e-#i .redi*a#or" dra+ul meu" *a s' vorbe-#i 1n .i*ioare/ Dan+iul se a-ez'" du.' *e adres' fie*'ruia *2#e un salu# res.e*#uos" *are avea *a s*o. s' arale *' e +a#a s' dea asu.ra lui Lui+i ?am.a #oa#e informa6iile *e le doreau/ Ia s#ai" +l'sui )ranz o.rindu%l .e 0as#rini 1n momen#ul *2nd a*es#a des*5idea +ura4 s.ui *' l%ai *unos*u# .e Lui+i ?am.a de *o.il= Es#e" va s' zi*'" #2n'r= De bun' seam' *' e #2n'r" abia avea dou'ze*i -i doi de ani/ O5o" e un fl'*'u *are o s' a9un+' de.ar#e" fi6i si+ur/ 7e s.ui" Alber#" de as#a= E frumos *a la dou'ze*i -i doi de ani s'%-i fa*' *ineva o re.u#a6ie" s.use )ranz/ Da" desi+ur la v2rs#a as#a ni*i Alexandru" 7ezar -i $a.oleon" *are

au s#2rni# oare*are v2lv' 1n lume" nu erau a-a de 1nain#a6i/ ?a s' zi*'" relu' )ranz adres2ndu%se +azdei" eroul a *'rui .oves#e o vom auzi" nu are de*2# dou'ze*i -i doi de ani= Abia" a-a *um am avu# onoarea s' v' s.un/ Es#e 1nal# sau s*und= De s#a#ur' mi9lo*ie/ 7am *a Ex*elen6a sa" s.use amfi#rionul" ar'% #2ndu%l .e Alber#/ Mul6umes* de *om.ara6ie" +l'sui a*es#a" 1n*lin2ndu%se/ 7on#inu'" 9u.2ne 0as#rini" relu' )ranz z2mbind de sus*e.#ibili#a% #ea .rie#enului s'u/ 7'rei *lase din so*ie#a#e 1i a.ar6ine= Era un sim.lu *iob'na- la ferm' *on#elui de San%)eli*e" si#ua#' 1n% #re 0ales#rina -i la*ul &abri/ Se n's*use la 0am.inara -i in#rase la v2rs#a de *in*i ani 1n servi*iul *on#elui/ 0'rin#ele s'u" de asemenea .'s#or la A% na+ni" avea o mi*' #urm' a sa -i #r'ia din l2na oilor -i din ne+o6ul *u la.% #ele .e *are venea s'%l v2nd' la Roma/ De *o.il 1n*'" mi*ul ?am.a avea un *ara*#er *iuda#/ n#r%o zi" la v2rs#a de -a.#e ani" veni la .reo#ul din 0ales#rina" ru+2ndu%l s'%l 1nve6e *i#i#ul/ Era lu*ru anevoios" *'*i #2n'rul *ioban nu .u#ea s'%-i .'r'seas*' #urma/ Cunul .reo# venea 1ns' 1n fie*are zi s' 6in' slu9ba 1n#r%un #2r+u-or s'r'*'*ios *are nu era 1n s#are s' .l'#eas*' un .reo# -i *are" neav2nd ni*i m'*ar un nume" era *unos*u# sub a*ela de dellICor+o/ El 1i .ro.use lui Lui+i s'%i ias' 1n *ale la ora 1n#oar*erii -i s'%l 1nve6e as#fel le*6ia" 1n-#iin62ndu%l *' le*6ia va fi s*ur#' -i *'" .rin urmare" va #rebui s' .rofi#e de ea/ 7o.ilul .rimi *u bu*urie/ n fie*are zi Lui+i 1-i du*ea #urma s' .as*' .e drumul din#re 0ales#ri% na -i Cor+o/ n fie*are zi" la nou' diminea6a" .reo#ul #re*ea" se a-eza .e mar+inea unui -an6 -i *iob'na-ul as*ul#a le*6ia din *ar#ea de ru+'*iuni a .reo#ului/ Du.' #rei luni -#ia s' *i#eas*'/ $u era de a9uns4 #rebuia a*um s' 1nve6e s' s*rie/ 0reo#ul #rimise" .rin#r%un .rofesor din Roma" #rei alfabe#e8 unul *u li#ere mari" unul *u li#ere .o#rivi#e -i unul *u li#ere sub6iri -i 1i ar'#a *'" urm'rind alfabe#ul .e o .la*'" .u#ea" *u a9u#orul unui *ui" s' 1nve6e s' s*rie/ n a*eea-i s*ar'" du.' *e #urma se 1n#or*ea la ferm'" mi*ul ?am.a aler+a la l'*'#u-ul din 0ales#rina" lu' un .iron" 1l *'li" 1l *io*'ni" 1l ro#un9i -i f'*u din el un fel de s#il an#i*/ Adun' a doua zi o .rovizie de .l'*i -i se a.u*' de lu*ru/ Du.' #rei luni" -#ia s' s*rie/ ;imi# de in#eli+en6a lui .rofund' -i mi-*a# de a.#i#udinea .e *are o avea" .reo#ul 1i d'du mai mul#e *aie#e" un .a*5e# *u .ene -i un bri*ea+/ O nou' 1nv'6'#ur' *are 1ns' nu 1nsemna nimi* .e l2n+' *ea din#2i/ 0es#e o.# zile" m2nuia .ana a-a *um m2nuia -i s#ile#ul/ 0reo#ul is#orisi 1n#2m.larea *on#elui de San%)eli*e" *are se 6inu s'%l vad' .e *iob'na-" 1l .use s' *i#eas*' -i s' s*rie 1n fa6a lui/ A.oi 1i .orun*i in#enden#ului s'%l a-eze la mas' *u servi#orii -i 1i d'du doi .ia-#ri .e lun'/ 7u banii a*e-#ia" Lui+i *um.'ra *'r6i -i *reioane/ Dovedise la #oa#e obie*#ele u-urin6a de imi#a6ie .e *are o avea -i asemenea lui &io##o" *o.il" desena .e .l'*i" oile sale" arborii" *asele/ A.oi" *u v2rful bri*ea+ului" 1n*e.u s' *res#eze lemnul -i s'%i dea #o# felul de forme/ ,o# a-a 1n*e.use 0inelli" s*ul.#orul .o.ular/ O fa#' de -ase sau -a.#e ani" adi*' *eva mai mi*' de*2# ?am.a" .'zea -i ea oile 1n#r%o ferm' 1nve*ina#' *u 0ales#rina4 era orfan'" se n's*use la ?almon#one -i o *5ema ,ereza/ 7o.iii se 1n#2lneau" se a-ezau al'#uri" 1-i l'sau #urmele s' se

ames#e*e -i s' .as*' 1m.reun'" vorbeau" r2deau -i *2n#au4 a.oi" seara" ale+eau oile *on#elui de San%)eli*e din *2rdul oilor baronului de 7erve#ri -i se des.'r6eau" 1na.oindu%se fie*are la ferma lui" *u f'+'duiala de a se 1n#2lni din nou a doua zi diminea6a/ A doua zi se 6ineau de *uv2n# -i *re-#eau as#fel unul l2n+' al#ul/ ?am.a 1m.lini dois.reze*e ani -i mi*a ,ereza uns.reze*e/ n#r%un #im." ins#in*#ele lor na#urale se dezvol#au/ n afar' de 1n*linarea .en#ru ar#' .e *are Lui+i o 1m.insese *2# .u#use mai de.ar#e 1n sin+ur'#a#ea sa" el avea +luma #ris#'" a**ese de 1nfl'*'rare" se m2nia din nimi* -i era ironi* #o#deauna/ $i*i un b'ia# din 0am.inara" 0ales#rina sau ?almon#one nu .u#use" nu numai s' exer*i#e vreo influen6' asu.ra lui" dar m'*ar s'%i devin' #ovar'-/ ,em.eramen#ul s'u volun#ar" 1n*lina# #o#deauna s' .re#ind' f'r' *a vreoda#' s' fa*' vreo *on*esie" 1nde.'r#' de el ori*e .ornire .rie#eneas*'" ori*e demons#ra6ie de sim.a#ie/ Sin+ur' ,ereza *omanda *u un *uv2n#" *u o .rivire" *u un +es# *ara*#erului a*es#a 1n#re+" *are se 1n*ovoia sub m2na unei femei -i *are" sub m2na ori*'rui b'rba# s%ar fi 1n*orda# +a#a s' .lesneas*'/ ,ereza era" dim.o#riv'" vioaie" s.rin#en' -i voioas'" dar foar#e *o*5e#'/ 7ei doi .ia-#ri .e *are in#enden#ul *on#elui de San%)eli*e 1i d'dea lui Lui+i" .re6ul mi*ilor lu*r'ri s*ul.#a#e .e *are le vindea ne+us#orilor din Roma" erau *5el#ui6i .en#ru *er*ei de .erle" .en#ru *oliere de s#i*l'" .en#ru a+rafe de aur/ As#fel" +ra6ie d'rni*iei #2n'rului s'u .rie#en" ,ereza era *ea mai frumoas' -i mai ele+an#' 6'ran*' din 1m.re9urimile Romei/ 7o.iii *on#inuar' s' *reas*'" .e#re*2ndu%-i zilele 1m.reun' -i l's2n% du%se 1n voia ins#in*#elor firii lor .rimi#ive/ De a*eea" 1n *onversa6iile" 1n dorin6ele" 1n visurile lor" ?am.a se vedea #o#deauna *'.i#an de va.or" +eneral de arma#' sau +uverna#orul unei .rovin*ii/ ,ereza se vedea bo+a#'" 1mbr'*a#' 1n *ele mai frumoase ro*5ii" -i urma#' de servi#ori 1n livrea/ A.oi" du.' *e 1-i .e#re*user' #oa#' ziua brod2ndu%-i vii#orul *u asemenea arabes*uri nebune -i s*2n#eie#oare" se des.'r6eau" du*2ndu%-i fie*are oile 1n s#aul -i re*'z2nd din 1n'l6imea visurilor" 1n ne#rebni*ia si#ua6iei lor adev'ra#e/ n#r%o zi" #2n'rul .'s#or s.use in#enden#ului *on#elui *' a v'zu# un lu. ie-ind din mun6ii Sabiniei -i d2nd #2r*oale #urmei sale/ In#enden#ul 1i d'du o .u-*'4 as#a urm'rea ?am.a/ n#2m.l'#or" .u-*a era o admirabil' arm' de Cres*ia" zv2rlind +lon6ul *a o *arabin' en+lezeas*'4 1ns'" 1n#r%o zi" *on#ele r'.un2nd o vul.e r'ni#'" 1i sf'r2mase .a#ul -i azv2rlise .u-*a la ma+azie/ 0en#ru un s*ul.#or *a ?am.a" fa.#ul nu 1nsemna o +reu#a#e/ Examin' .a#ul ori+inal" *al*ul' *e #rebuia s*5imba# -i f'*u un al# .a#" 1m.odobi# *u ornamen#e a-a de minuna#e 1n*2#" da*' ar fi vru# s' v2nd' la ora- numai lemnul" ar fi *2-#i+a#" desi+ur" *in*is.reze*e sau dou'ze*i de .ia-#ri/ Dar nu%i #re*ea .rin min#e a-a *eva/ O .u-*' fusese mul#' vreme vi% sul #2n'rului/ n #oa#e 6'rile unde inde.enden6a ia lo*ul liber#'6ii" .rima nevoie .e *are ori*e inim' #are" ori*e *ara*#er .u#erni* o 1n*ear*' e a*eea a unei arme *are asi+ur' #o#deauna a#a*ul -i a.'rarea -i *are" f'*2ndu%l .e a*ela *e o .oar#' *um.li#" 1l fa*e" deseori" -i #emu#/ Din momen#ul a*ela" ?am.a d'rui #oa#e *li.ele libere exer*i6iului *u .u-*a/ 7um.'r' .ulbere -i +loan6e -i #o#ul deveni .en#ru el o 6in#'4 #run% *5iul m'slinului #ris#" .i.erni*i# -i *enu-iu" *are *re-#ea .e *oas#ele mun% 6ilor Sabinei" vul.ea *are ie-ea din b2rlo+ul ei" seara .en#ru a 1n*e.e v2n'#oarea no*#urn' -i vul#urul *are .lu#ea 1n v'zdu5/ Deveni 1n *ur2nd a-a de 1ndem2na#i*" 1n*2# ,ereza 1-i 1nfr2n+ea fri*a *e o 1n*er*ase la

1n*e.u# auzind de#un'#ura -i se 1nveseli v'z2nd .e #2n'rul ei #ovar'*um 1nfi+e +lon6ul .u-#ii a*olo unde voia" *u #o# a#2#a .re*izie" *a -i *um l%ar fi 1nfi.# *u m2na/ n#r%o sear'" un lu. ie-i 1n#r%adev'r" din#r%o .'dure de brazi 1n a.ro% .ierea *'reia #inerii aveau obi*eiul s' s#ea4 lu.ul nu f'*use ni*i ze*e .a-i .e *2m. -i era mor#/ M2ndru de is.rava sa" ?am.a 1l 1n*'r*' .e umeri -i%l aduse la ferm'/ ,oa#e a*es#e am'nun#e 1i d'deau lui Lui+i o anume re.u#a6ie 1n 1m% .re9urimile fermei8 oriunde se +'se-#e" omul su.erior 1-i *reeaz' o droaie de admira#ori/ Se vorbea .rin .ar#ea lo*ului des.re #2n'rul .'s#or *a des.re *el mai 1ndem2na#i*" mai .u#erni* -i mai brav contadino *are #r'ia .e o raz' de ze*e le+5e4 -i" *u #oa#e *'" la r2ndul ei" ,ereza era so*o#i#' 1n#r%un *er* mai 1n#ins dre.# una din#re *ele mai frumoase fe#e ale Sabiniei" nimeni nu se 1n*ume#a s'%i s.un' un *uv2n# de dra+os#e" *'*i se -#ia *' ?am.a o iube-#e/ Ai" *u #oa#e a*es#ea" #inerii nu%-i s.useser' ni*ioda#' *' se iubes*/ 7res*user' al'#uri *a doi arbori *are 1-i ames#e*' r'd'*inile sub .'m2n#" *u *ren+ile 1n aer" *u mireasma la *er4 dorin6a lor de a se vedea era 1ns' a*eea-i/ Dorin6a devenise o nevoie -i ei 1n6ele+eau mai de+rab' moar#ea" de*2# des.'r6irea .en#ru o zi/ ,ereza avea -ais.reze*e ani -i ?am.a -a.#es.reze*e/ 0e vremea a*eea 1n*e.u s' se vorbeas*' mul# des.re o band' de #2l5ari *are se or+anizau 1n mun6ii Le.ini/ ,2l5'ria n%a fos# ni*ioda#' s#2r.i#' serios 1n ve*in'#a#ea Romei/ ;neori li.ses* *'.e#enii" dar" *2nd un *ondu*'#or a.are" rareori 1i li.se-#e o band'/ 7elebrul 7u*ume##o" 1n*ol6i# 1n Abruzzi" alun+a# din re+a#ul $ea.olu% lui unde 1nfrun#ase un adev'ra# r'zboi" s#r'b'#use &a%ri+liano" *a -i Man% fred" -i se refu+iase 1n#re Sonnino -i Iu.erno .e malurile Amasinei/ El se 1ndele#ni*ea *u reor+anizarea unei bande -i mer+ea .e urmele lui De*esaris -i &as.arone .e *are n'd'9duia *a" 1n *ur2nd" s'%i 1n#rea*'/ $umero-i #ineri din 0ales#rina" )ras*a#i -i 0am.inara dis.'rur'/ Lumea fu la 1n*e.u# nelini-#i#' de soar#a lor" dar se afl' *ur2nd *' in#raser' 1n ban% da lui 7u*ume##o/ Du.a *2#va #im." 7u*ume##o deveni obie*#ul a#en6iei +enerale/ Se s.uneau des.re a*es# -ef de bandi6i 1n#2m.l'ri de o 1ndr'zneal' ex#raordinar' -i de o bru#ali#a#e revol#'#oare/ n#r%o zi" el r'.i o fa#'" .e fii*a in+inerului 5o#arni* din )rosinone/ Le% +ile bandi6ilor sun# *a#e+ori*e4 o fa#' a.ar6ine mai 1n#2i *elui *e o r'.e-#e" a.oi *eilal6i o #ra+ la sor6i" as#fel *' nenoro*i#a serve-#e .en#ru .l'*erile 1n#re+ii bande" .2n' *2nd #2l5arii o .'r'ses* sau .2n' *2nd ea moare/ 72nd .'rin6ii sun# 1ndea9uns de bo+a6i s%o r's*um.ere" se #rimi#e un mesa+er *are #ra#eaz' r's*um.'rarea/ 7a.ul .rizonierului r's.unde .en#ru si+uran6a emisarului/ Da*' r's*um.'rarea e refuza#'" .rizoniera e os2ndi#' f'r' a.el/ )a#a avea un iubi# 1n banda lui 7u*ume##o" 1l *5ema 7arlini/ Re*unos*2ndu%l .e #2n'r" ea 1n#inse bra6ele s.re el -i se *rezu salva% #'/ Dar bie#ul 7arlini" v'z2nd%o" 1-i sim6i inima zdrobi#'" *'*i -#ia *e soar#' o a-#ea.#'/ ,o#u-i" .en#ru *' era favori#ul lui 7u*ume##o" .en#ru *' 1m.'r#'-ise *u el #im. de #rei ani .rime9diile" .en#ru *' 1i salvase via6a *obor2nd *u un fo* de .is#ol un *arabinier *e ridi*ase sabia deasu.ra *a.ului a*es#uia" n'd'9duia *'" el" 7u*ume##o" va avea oare*are mil'/ l lu' de*i .e -ef la o .ar#e" 1n #im. *e fa#a" rezema#' de #run*5iul u% nui .in falni* *e se 1n'l6a 1n mi9lo*ul unei .oiene din .'dure" 1-i a*o.erise fa6a *u basmaua .i#oreas*' a 6'r'n*ilor romane" ferind%o de .rivirile des%

fr2na#e ale bandi6ilor/ i is#orisi #o#ul" dra+os#ea lui .en#ru .rizonier'" 9ur'min#ele lor de *redin6' -i *um" 1n fie*are noa.#e" de *2nd se aflau .rin .ar#ea lo*ului" 1-i d'deau 1n#2lnire 1n#r%o ruin'/ n seara a*eea" 7u*ume##o l%a #rimis .e 7arlini 1n#r%un sa# 1nve*ina#" as#fel *' n%a .u#u# s' vin' la 1n#2lnire" dar 7u*ume##o se afla 1n#2m.l'#or a*olo" s.unea el" -i a#un*i a r'.i#%o .e fa#'/ 7arlini 1-i im.lor' -eful s' fa*' o ex*e.6ie de 5a#2rul lui -i s%o ier#e .e Ri#a" s.un2ndu%i *' #a#'l ei era bo+a# -i va .l'#i o r's*um.'rare bun'/ 7u*ume##o .'ru *' se las' *onvins de ru+'min6ile .rie#enului s'u -i 1l .use s' +'seas*' un .'s#or .e *are s'%l .oa#' #rimi#e la )rosinone" la #a#'l Ri#ei/ A#un*i" 7arlini se a.ro.ie voios de fa#'" 1i s.use *' e salva#' -i o 1n% demn' s' s*rie .'rin6ilor ei o s*risoare .rin *are s'%i anun6e *e s%a 1n#2m.la# -i s' le *omuni*e *' r's*um.'rarea ei a fos# fixa#' la #rei su#e de .ia-#ri/ Li se a*orda un #ermen de dou's.reze*e *easuri" adi*' .2n' a doua zi" la nou' diminea6a/ Du.' *e s*risoarea a fos# f'*u#'" 7arlini o lu' numaide*2# -i aler+' 1n *'u#area unui mesa+er/ &'si un #2n'r .'s#or *are 1-i 1n*5idea #urma/ Mesa+erii fire-#i ai bandi6ilor sun# *iobanii" *are #r'ies* 1n#re ora- -i mun#e" 1n#re via6a s'lba#i*' -i via6a *iviliza#'/ ,2n'rul *ioban .orni numaide*2#" f'+'duind *' .2n' 1n#r%un *eas va fi la )rosinone/ 7arlini se 1na.oie .lin de bu*urie la iubi#a Iui s'%i anun6e ves#ea *ea bun'/ &'si banda 1n .oian'" unde se os.'#a *u voio-ie din .roviziile .e *are bandi6ii le luau de la 6'rani sub form' de #ribu#/ 7'u#' zadarni* .rin% #re *omesenii veseli .e 7u*ume##o -i .e Ri#a/ n#reb' unde sun#4 bandi6ii r's.unser' *u un 5o5o# de r2s/ O sudoare re*e se .relinse .e frun#ea lui 7arlini -i sim6i o 1n*r2n*enare a nelini-#ii/ Re.e#' 1n#rebarea/ ;n *omesean um.lu un .a5ar *u vin de Orvie##o -i i%l 1n#inse s.un2nd8 n s'n'#a#ea vi#eazului 7u*ume##o -i a frumoasei Ri#a/ n momen#ul a*ela" lui 7arlini i se .'ru *' aude un s#ri+'# de femie/ &5i*i #o#ul/ Lu' .a5arul" 1l arun*' 1n fa6a *elui *are i%l 1n#indea -i se n'% .us#i 1n dire*6ia s#ri+'#ului/ La o su#' de .a-i de a*olo" 1n s.a#ele unui #ufi-" o +'si .e Ri#a le-ina#' 1n bra6ele lui 7u*ume##o/ 72nd 1l z'ri .e 7arlini" 7u*ume##o se ridi*' 6in2nd *2#e un .is#ol 1n fie*are m2n'/ Candi6ii se .rivir' o *li.'8 unul *u z2mbe#ul desfr2ului .e buze" al#ul" *u .aloarea mor6ii .e frun#e/ S%ar fi *rezu# *'" 1n#re *ei doi se va 1n#2m.la *eva +roazni*/ 0u6in *2#e .u6in 1ns'" #r's'#urile lui 7arlini se des#inser'/ M2na .e *are o dusese la unul din .is#oalele de la br2u *'zu moale de%a lun+ul #ru.ului/ Ri#a s#'#ea *ul*a#' 1n#re ei/ Luna lumina s*ena/ Ei" ai 1nde.lini# misiunea .e *are 6i%ai lua#%o= 1l 1n#reb' 7u*ume##o/ Da" *'.i#ane" r's.unse 7arlini" -i m2ine 1nain#e de nou' .'rin#ele Ri#ei va fi ai*i *u banii/ Cravo/ 02n' a#un*i o s' .e#re*em o noa.#e vesel'/ )a#a es#e 1n*2n#'#oare -i ai 1n#r%adev'r +us#uri bune" me-#ere 7arlini/ De a*eea" .en#ru *' nu sun# e+ois#" ne vom 1na.oia la #ovar'-ii no-#ri -i vom #ra+e la sor6i *ui s' a.ar6in' a*um/ A-adar" e-#i 5o#'r2# s%o la-i 1n voia le+ii *omune= 1n#reb' 7arlini/

De *e a- fa*e o ex*e.6ie .en#ru ea= 7rezusem *' du.' ru+a mea/// Ai *e e-#i #u mai mul# de*2# *eilal6i= Adev'ra#/ )ii 1ns' .e .a*e" relu' 7u*ume##o r2z2nd" mai *ur2nd sau mai #2r% ziu 16i va veni -i 6ie r2ndul/ Din6ii lui 7arlini se 1n*le-#ar' s' se sf'r2me/ Daide" vii= 1l *5em' 7u*ume##o" f'*2nd un .as s.re #ovar'-i/ ,e urmez/// 7u*ume##o se de.'r#' f'r' s'%l .iard' .e 7arlini din o*5i" *'*i se #e% mea" desi+ur" s' nu%l loveas*' .e la s.a#e/ Dar nimi* din bandi# nu #r'da o in#en6ie du-m'noas'/ El s#'#ea 1n .i*ioare" *u bra6ele .e .ie.#" l2n+' Ri#a" *are era #o# le-ina#'/ 7u*ume##o se +2ndi o *li.' *' #2n'rul o va lua 1n bra6e -i va fu+i *u ea/ 0rea .u6in 1i .'sa 1ns' a*um8 avusese de la Ri#a *eea *e a vru#" iar *2# .rive-#e banii" #rei su#e de .ia-#ri 1m.'r6i6i bandei 1nsemnau o sum' a-a de mi*' 1n*2# nu se .rea sin*5isea/ -i *on#inu' de*i drumul s.re .oian'" dar s.re marea lui mirare" 7arlini sosi a.roa.e o da#' *u el/ S' #ra+em" s' #ra+em la sor6i> s#ri+ar' bandi6ii z'rindu%l .e -ef/ Ai o*5ii #u#uror s*2n#eiar' de be6ie -i de .of#e" 1n #im. *e fla*'ra 9arului zv2rlea asu.ra lor o lumin' ro-ia#i*'" f'*2ndu%i s' semene *u demonii/ 7ererea lor era drea.#'4 de a*eea -eful f'*u din *a. un semn" anun% 62nd *' es#e de a*ord/ 0user' #oa#e numele 1n#r%o .'l'rie numele lui 7arlini 1m.reun' *u ale *elorlal6i iar *el mai #2n'r din band' s*oase din urna im.roviza#' un bile6el/ Cile6elul *on6inea numele lui Diavola**io" a*ela *are 1n*5inase 1n s'% n'#a#ea -efului -i *'ruia 7arlini 1i r's.unsese arun*2ndu%i .a5arul 1n o% braz/ 0rin#r%o ran' la#'" des*5is' de la #2m.l' la +ur'" s2n+ele 1i *ur+ea 1n valuri/ ?'z2ndu%se favoriza# de noro*" Diavola**io s*oase un 5o5o# de r2s/ 7'.i#ane" s.use el" 7arlini nu a vru# adineauri s' bea 1n s'n'#a#ea #a/ 0ro.une%i s' bea 1n#r%a mea" va avea .oa#e mai mul# res.e*# .en#ru #ine de*2# .en#ru mine/ )ie*are se a-#e.#a la o ex.lozie din .ar#ea lui 7arlini4 dar" s.re mar*a mirare a #u#uror" el lu' un .a5ar 1n#r%o m2n'" o s#i*l' 1n *ealal#'" a.oi um.l2nd .a5arul8 n s'n'#a#ea #a" Diavola**io> s.use el *u vo*e absolu# lini-#i#' -i d'du .e +2# *on6inu#ul" f'r' *a m2na s'%i #remure/ 0e urm'" a-ez2ndu%se l2n+' fo*8 0ar#ea mea de m2n*are" s.use" *ursa .e *are am f'*u#%o mi%a s#2rni# .of#a> ,r'ias*' 7arlini> s#ri+ar' #2l5arii/ Cravo" ia#' *e 1nseamn' s' .rive-#i lu*rurile *a un #ovar'- bun/ Ai #o6i ref'*ur' *er*ul 1n 9urul fo*ului 1n #im. *e Diavola**io se 1nde% .'r#a/ 7arlini m2n*a -i bea *a -i *um nimi* nu se 1n#2m.lase/ Candi6ii 1l .riveau *u mirare" ne1n6ele+2nd nimi* din ne.'sarea lui" *2nd auzir' dina.oia lor r'sun2nd .e .'m2n# un .as +reoi/ n#oarser' *a.ul -i%l z'rir' .e Diavola**io 6in2nd%o .e fa#' 1n bra6e/ 7a.ul ei era r's#urna#" iar .'rul lun+ 1i a#2rna .2n' la .'m2n#/ 0e m'sur' *e in#rau 1n raza de lumin' .roie*#a#' de fo*" se z'rea .aloarea fe#ei -i .aloarea bandi#ului/ A.ari6ia avea *eva *iuda# -i solemn" 1n*2# se ridi*ar' #o6i" afar' de 7arlini" *are r'mase 9os *on#inu2nd s' bea -i s' m'n2n*e" *a -i *um 1n 9urul s'u nu s%ar fi 1n#2m.la# nimi*/ Diavola**io *on#inua s' 1nain#eze" 1n #'*erea *ea mai .rofund'" -i o de.use .e Ri#a la .i*ioarele *'.i#anului/

A#un*i" #oa#' lumea .u#u s' vad' *auza .alorii fe#ei -i a .alorii bandi#ului8 Ri#a avea un *u6i# 1nfi.# .2n' 1n .r'sele sub s2nul s#2n+/ ,oa#e .rivirile se 1ndre.#ar' asu.ra lui 7arlini8 #ea*a era +oal' la br2ul lui/ A5a" s.use -eful" .ri*e. a*um de *e 7arlini a r'mas 1n urm'/ Ori*e fire s'lba#i*' .oa#e s' 1n6elea+' o fa.#' mare4 de-i .oa#e ni*i unul din#re bandi6i n%ar fi f'*u# *e f'*use 7arlini" #o6i 1n6eleser' *e f'*use el/ Ei" s.use 7arlini ridi*2ndu%se la r2ndu%i -i a.ro.iindu%se de *ada% vru *u m2na .e .is#ol" mai e *ineva *are 1mi r2vne-#e femeia= $u" s.use -eful" es#e a #a> A#un*i" 7arlini o lu' 1n bra6e -i o s*oase din *er*ul de lumin' .e *are 1l .roie*#a fla*'ra fo*ului/ 7u*ume##o or2ndui *a de obi*ei san#inelele" iar bandi6ii se *ul*ar'" 1nf'-ura6i 1n man#ale" 1n 9urul 9arului/ La miezul no.6ii" san#inela d'du alarma -i 1n#r%o *li.' -eful -i #ovar'% -ii s'i s'rir' 1n .i*ioare/ ,a#'l Ri#ei venea *5iar el s' adu*' r's*um.'rarea/ ;i#e" 1i s.use el lui 7u*ume##o" 1n#inz2nd o .un+' *u bani" ui#e #rei su#e de .is#oli/ D'%mi *o.ila> Dar f'r' s' .un' m2na .e bani" -eful 1i f'*u semn s'%l urmeze/ C'% #r2nul se su.use/ Se de.'r#ar' am2ndoi sub *o.a*i" .rin#re *ren+ile s#r'b'#u#e de razele lunii/ n sf2r-i#" 7u*umel#o se o.ri 1n#inz2nd bra6ul -i ar'#2nd b'#r2nului dou' f'.#uri +5emui#e la #ul.ina unui *o.a*8 7ere%o .e fii*a #a lui 7arlini" s.use4 16i va da so*o#eal' el/ Ai se 1na.oie la #ovar'-ii s'i/ C'#r2nul r'mase nemi-*a#" *u o*5ii fi*-i/ Sim6ea *' deasu.ra *a.ului s'u .lu#e-#e o nenoro*ire ne*unos*u#'" imens'" nemai.omeni#'/ )'*u" 1n sfir-i#" *26iva .a-i s.re +ru.ul inform/ Auzind z+omo#ul .e *are ba#r2nul 1l f'*ea 1nain#2nd s.re el" 7arlini 1n'l6' *a.ul" iar formele ambelor f'.#uri 1n*e.ur' s' se ara#e mai l'muri#e o*5ilor b'#r2nului/ O femeie s#'#ea *ul*a#' .e .'m2n#" *u *a.ul .e +enun*5ii unui b'r% ba# a.le*a# deasu.ra ei/ Ridi*2ndu%se" b'rba#ul a des*o.eri# *5i.ul femeii .e *are o 6inea s#r2ns" la .ie.#/ C'#r2nul 1-i re*unos*u fii*a" iar 7arlini 1l re*unos*u .e b'#r2n/ ,e a-#e.#am" 1i s.use bandi#ul #a#'lui Ri#ei/ Mi-elule" s#ri+' b'#r2nul" *e ai f'*u#= Ai .rivea *u +roaz' la Ri#a" .alid'" nemi-*a#'" 1ns2n+era#'" *u un *u% 6i# 1n .ie.#/ O raz' de lun' *'dea asu.ra ei lumin2nd%o *u o li*'rire alburie/ 7u*ume##o a viola#%o .e fii*a #a" s.use bandi#ul" iar .en#ru *' *u o iubeam" am u*is%o4 *'*i" du.' el" ea urma s' serveas*' de 9u*'rie 1n#re+ii bande/ C'#r2nul nu ros#i un *uv2n#" deveni doar .alid *a un s.e*#ru/ A*um" +l'sui 7arlini" da*' am +re-i#" r'zbun%o/ Smulse *u6i#ul din .ie.#ul fe#ei -i" ridi*2ndu%se" 1l oferi *u o m2n' b'#r2nului" 1n #im. *e *u *ealal#' 1-i desf'*ea ve-m2n#ul -i 1nf'6i-a .ie.#ul +ol/ Ai f'*u# bine" 1i s.use b'#r2nul *u +las 1n'bu-i#/ mbr'6i-eaz'%m'" fiul meu/ 7arlini se arun*' .l2n+2nd 1n bra6ele .'rin#elui iubi#ei/ Erau .rimele la*rimi .e *are le v'rsa omul a*es#a s2n+eros/ A*um" 1i s.use b'#r2nul lui 7arlini" a9u#'%m' s'%mi 1n+ro. *o.ila/ 7arlini *'u#' dou' unel#e" iar #a#'l -i iubi#ul 1n*e.ur' s' s*obeas*' .'m2nlul la #ul.ina unul s#e9ar ale *'rui *ren+i s#ufoase vor a*o.eri mor%

m2n#ul fe#ei/ Du.' *e morm2n#ul fu s'.a#" b'#r2nul o 1mbr'6i-' *el din#2i" .e urm' o 1mbr'6i-' #2n'rul" lu2nd%o unul de .i*ioare" al#ul de s.a#e" o *obor2r' 1n +roa.'/ n+enun*5ear' de o .ar#e -i de al#a -i s.user' ru+'*iunile .en#ru mor6i/ 0e urm' zv2rlir' .'m2n#ul .es#e *adavru" .2n' *2nd +roa.a se a*o.eri/ 6i mul6umes*" fiul meu" s.use b'#r2nul/ A*um las'%m' sin+ur/ Dar/// murmur' a*es#a/ Las'%m'" 16i .orun*es*/ 7arlini se su.use/ Se duse la #ovar'-ii s'i" se 1nf'-ur' 1n man#a -i .'ru 1n *ur2nd *' doarme #o# a-a de .rofund *a -i *eilal6i/ Do#'r2ser' 1n a9un s' s*5imbe #ab'ra/ 7u un *eas 1nain#e de ziu'" 7u*ume##o 1-i #rezi oamenii -i d'du ordine de .le*are/ Dar 7arlini nu vru s' .'r'seas*' .'durea" f'r' a -#i *e a deveni# .'rin#ele Ri#ei/ Se 1ndre.#' s.re lo*ul unde 1l l'sase/ l +'si .e b'#r2n s.2nzura# de una din *ren+ile s#e9arului *are adumbrea morm2n#ul fii*ei sale/ )'*u a% #un*i deasu.ra *adavrului unuia -i deasu.ra morm2n#ului *eleilal#e" 9ur'% m2n#ul *'%i va r'zbuna/ $u .u#u 1ns' s'%-i 6in' 9ur'm2n#ul" *'*i .es#e do% u' zile" 1n#r%o 1n#2lnire *u *arabinierii romani fu u*is/ ns' bandi6ii se mi% rar' *' s#2nd *u fa6a s.re inami*" el .rimise un +lon6 1n#re umeri/ ;imi% rea 1n*e#' *2nd un bandi# a#rase #ovar'-ilor s'i a#en6ia *' 7u*ume##o se +'sea la ze*e .a-i 1n urma lui 7arlini *2nd a*es#a *'zuse/ n diminea6a .le*'rii din .'durea de la )rosinone" el 1l urm'rise .e 7arlini 1n 1n#uneri*" 1i auzise 9ur'm2n#ul -i" .rev'z'#or" i%o luase 1nain#e/ Se mai .oves#eau 1n le+'#ur' *u #eribilul -ef de band' al#e ze*e 1n#2m.l'ri nu mai .u6in *urioase de*2# a*eas#a/ As#fel" de la )ondi .2n' la 0erusa" #oa#' lumea #remura la auzul numelui de 7u*ume##o/ n#2m.l'rile a*es#ea fuseser' de mul#e ori subie*# de *onversa6ii 1n#re Lui+i -i ,ereza/ )a#a #remura *um.li# auzind .oves#irile4 ?am.a o lini-#ea 1ns' *u un z2mbe#" izbindu%-i arma *are slobozea a-a de bine +lon6ul4 a.oi" da*' ea nu se lini-#ea" 1i ar'#' la o su#' de .a-i un *orb *'6'ra# .e o *rean+' us*a#'" 1l lua la o*5i" des*'r*a .u-*a -i .as'rea *'dea izbi#'" la .i*iorul *o.a%*ului/ ?remea se s*ur+ea/ n#re #im." #inerii 5o#'r2ser' *' se vor *'s'#ori *2nd au s' 1m.lineas*' ?am.a dou'ze*i de ani -i ,ereza nou's.reze*e/ Erau am2ndoi orfani -i nu #rebuiau s' *ear' .ermisiunea de*2# s#'% .2nului lor/ O *eruser' -i o *'.'#aser'/ n#r%o zi" .e *2nd vorbeau des.re .roie*#ul lor" auzir' dou' sau #rei fo*uri de .u-*'4 a.oi" deoda#'" un om ie-i din .'durea l2n+' *are #inerii 1-i 6ineau de obi*ei #urmele la .'s*u#" -i aler+' s.re *i/ 72nd a9unse 1n a.ro.ierea lor" le s.use8 Sun# urm'ri#" .u#e6i s' m' as*unde6i= ,inerii 1-i d'dur' seama *'lu+'rul era un bandi#4 dar 1n#re 6'ranul -i bandi#ul roman exis#' o sim.a#i* 1nn's*u#'" da#ori#' *'reia .rimul e #o#% deauna +a#a s' vin' 1n a9u#orul *elui de al doilea/ )'r' s' s.un' un *uv2n#" ?am.a aler+' la .ia#ra *are as#u.a in#rarea .e-#erii lor/ D2nd la o .ar#e .ia#ra" f'*u semn fu+arului s' se refu+ieze 1n ad'.os#ul ne*unos*u#" .use .ia#ra la lo* -i se a-ez' din nou l2n+' ,ereza/ $umaide*2#" .a#ru *arabinieri *'l'ri a.'rur' la mar+inea .'durii4 #rei .'reau 1n *'u#area fu+arului" al .a#rulea #2ra de +2# un bandi# .rizonier/ 7ei #rei *arabinieri s*o#o*ir' lo*ul din#r%o o*5ire" 1i z'rir' .e #ineri"

aler+ar' la ei 1n +alo. -i%i *er*e#ar'/ Ei nu v'zuser' nimi*/ 0'*a#" s.use bri+adierul" *'*i *el .e *are%l *'u#'m es#e -eful/ 7u*ume##o= nu se .u#ur' o.ri s' ex*lame 1n#r%un +las Lui+i -i ,e% reza/ Da" r's.unse bri+adierul/ Ai deoare*e .e *a.ul lui e .us un .re6 de o mie de #aleri romani" vi s%ar fi *uveni# vou' *in*i su#e da*' ne d'dea6i a9u#or s'%l .rindem/ ,inerii s*5imbar' o .rivire/ Cri+adierul n'd'9dui o *li.'/ 7in*i su#e de #aleri romani 1nseamn' #rei mii de fran*i" -i #rei mii de fran*i sun# o avere .en#ru doi bie6i orfani *are vor s' se *'s'#oreas*'/ Da" .'*a#" s.use ?am.a" 1ns' nu l%am v'zu#/ 7arabinierii r's*olir' 6inu#ul 1n fel -i *5i." dar de+eaba/ A.oi r2nd .e r2nd" dis.'rur'/ ?am.a se duse a#un*i s' #ra+' bolovanul -i 7u*ume##o ie-i/ El 1i v'% zuse .rin *r'.'#urile .or6ii de +rani# .e #ineri s#2nd de vorb' *u *arabini% erii" b'nuise subie*#ul *onversa6iei lor" *i#ise .e *5i.ul lui Lui+i -i al ,ere% zei 5o#'r2rea de a nu%l .reda -i s*oase din buzunar o .un+' .lin' de aur" oferindu%le%o/ Dar ?am.a 1n'l6' *a.ul *u m2ndrie" o*5ii ,erezei s*2n#eiar'" 1ns'" +2ndindu%se la bi9u#eriile s*um.e -i la ve-min#ele frumoase .e *are ar .u#ea s' le *um.ere *u .un+a .lin' de aur/ 7u*ume##o era un diavol foar#e is*usi#/ El luase forma unui bandi#" 1n lo* s%o ia .e a*eea a unui -ar.e/ i sur.rinse .rivirea" re*unos*u 1n ,ereza o vredni*' fii*' a Evei" -i rein#r' 1n .'dure" 1n#or*2nd de mai mul#e ori *a.ul" sub .re#ex#ul *' 1-i salu#' libera#orii/ ,re*ur' mai mul#e zile f'r' s'%l mai vad' .e 7u*ume##o" f'r' s' mai aud' de el/ QQQI? ?AM0A Se a.ro.ia #im.ul *arnavalului" *on#inu' 0as#rini/ 7on#ele de San% )eli*e anun6' un mare bal mas*a#" unde *ea mai ele+an#' lume a Romei fu invi#a#'/ ,ereza 6inea foar#e mul# s' vad' balul/ Lui+i *eru .ro#e*#orului s'u in#enden#ul" 1n+'duin6a" .en#ru *a -i .en#ru el" de a asis#a" as*un-i .rin#re servi#orii *asei/ n+'duin6a le fu a*orda#'/ Calul era da# de *on#e mai mul# .en#ru a fa*e .l'*ere fii*ei sale" 7armela" .e *are o adora/ 7armela avea exa*# v2rs#a -i s#a#ura ,erezei" iar ,ereza era *el .u6in #o# a-a de frumoas' *a -i 7armela/ n seara balului" ,ereza 1-i .use *ea mai frumoas' #oale#'" *ele mai s*um.e a+rafe" m'r+elele *ele mai s#r'lu*i#oare/ 0ur#a *os#umul femeilor din )ras*a#i/ Lui+i .ur#a 1mbr'*'min#ea de s'rb'#oare" a#2# de .i#oreas*' a 6'ra% nului roman/ Se ames#e*ar' am2ndoi" a-a *um li se 1n+'duise" .rin#re servi#ori -i 6'rani/ 0e#re*erea era minuna#'/ $u numai *' vila era lumina#' s#r'lu*i#or" dar mii de lan#erne *olora#e a#2rnau .rin arborii +r'dinii/ De a*eea" 1n *u% r2nd invi#a6ii se rev'rsar' .e #erase" .e alei/ La fie*are r's.2n#ie erau o or*5es#r'" bufele -i r'*ori#oare4 lumea se o.rea" *adriluri se formau -i se dansa a*olo unde 1i .l'*ea fie*'ruia s' danseze/

7armela era 1mbr'*a#' *a o femeie din Sonnino/ Cone#a 1i era broda#' numai *u .erle" a+rafele din .'r erau din aur -i diaman#e" *ordonul de m'#ase #ur*eas*'" *u flori mari" broda#e" sur#u*ul -i fus#a de *a-mir" -or6ul de muselin' indian'" nas#urii *orse#ului din .ie#re s*um.e/ Al#e dou' #ovar'-e ale sale erau 1mbr'*a#e" una *a o femeie din $e##uno" *ealal#'" *a o femeie din Ri*eia/ 0a#ru #ineri a.ar6in2nd *elor mai bo+a#e -i mai nobile familii din Ro% ma le 1nso6eau" *u a*ea liber#a#e i#alian' *are nu%-i +'se-#e .ere*5ea 1n ni*i o al#' 6ar' din lume8 erau" la r2ndul lor" 1mbr'*a6i *a 6'rani din Alba% no" ?alle#ri" 7ivi#a%7as#ellana -i Sora/ Se 1n6ele+e *' ve-min#ele a*es#or 6'rani *a -i ve-min#ele 6'r'n*ilor s*2n#eiau de aur -i .ie#re s*um.e/ 7armelei 1i veni ideea de a fa*e un *adril" dar li.sea o femeie/ 0rivi 1n 9ur" 1ns' ni*i una din#re invi#a#e nu avea un *os#um la fel *u al ei -i *u al #ovar'-elor sale/ 7on#ele de San%)eli*e i%o ar'#'" .rin#re 6'r'n*i" .e ,*reza" *are se s.ri9inea de bra6ul lui Lui+i/ mi dai voie" #a#'= 1n#reb' 7armela/ $i*i vorb'" r's.unse *on#ele/ $u ne afl'm 1n *arnaval= 7armela se .le*' s.re #2n'rul *are o 1nso6ea vorbind -i 1i s.use *2#eva *uvin#e" ar'#2ndu%i%o .e fa#' *u de+e#ul/ ,2n'rul urm'ri *u o*5ii m2na frumoas' *are 1i servea de *'l'uz'" f'% *u un +es# de su.unere -i veni la ,ereza s%o invi#e la *adrilul *ondus de fii*a *on#elui/ ,ereza 1-i sim6i fi+ura 1nv'.'ia#' de o fla*'r'/ l *er*e#' *u .rivirea .e Lui+i8 nu exis#a .u#in6' de refuz/ Lui+i l's' 1n*e#i-or bra6ul ,*rezei -i ,ereza" 1nde.'r#2ndu%se *u ele+an#ul *avaler" in#r' #remur2nd 1n *adrilul aris#o*ra#i*/ Desi+ur *'" 1n o*5ii unui ar#is#" ve-m2n#ul exa*# -i sobru al ,erezei ar fi avu# *u #o#ul al# *ara*#er de*2# a*ela al 7armelei -i al #ovar'-ilor ei" dar ,ereza era o fa#' frivol' -i *o*5e#'/ Croderiile muselinei" florile *ordonului" s#r'lu*irea *a-mirului o uluiau" r'sfr2n+erea safirelor -i a diaman#elor 1i lua min#ea/ La r2ndu%i" Lui+i sim6ea n's*2nd 1n el un sim6'm2n# ne*unos*u#8 o durere 1n'bu-i#' 1i mu-*a .ar*' inima" iar de a*olo aler+a 1nfiora#' .rin vine -i .unea s#'.2nire .e #o# *or.ul/ ;rm'ri din o*5i *ele mai ne1nsemna#e mi-*'ri ale ,erezei -i ale *avalerului" *2nd m2inile li se a#in+eau" sim6ea .ar*' ame6eli" ar#erele 1i zv2*neau *u violen6'" iar 1n ure*5i .'rea *' 1i r'sun' b'#aia unui *lo.o#/ 72nd 1-i vorbeau" *u #oa#e *' ,ereza as*ul#a sfioas'" *u o*5ii *obor26i" .alavrele *avalerului ei" dar .en#ru *' Lui+i *i#ea 1n o*5ii 1nfl'*'ra6i ai #2n'rului *' .alavrele a*es#ea erau *om.limen#e" i se .'rea *' .'m2n#ul se 1nv2r#e-#e *u el -i *' #oa#e vo*ile iadului 1i sufl' idei de *rim' -i de asasina#/ A#un*i" #em2ndu%se s' nu se lase dus de nebunia sa" se a+'6' *u o m2n' de bol#a l2n+' *are s#'#ea" iar *u *ealal#' s#r2n+ea *onvulsiv .umnalul *u .r'sele s*ul.#a#e" .e *are 1l 6inea la br2u -i .e *are" f'r' s'%-i dea seama" 1l s*o#ea din *2nd 1n *2nd din #ea*'/ Lui+i era +elos4 sim6ea *'" dus' de firea ei *o*5e#' -i #rufa-'" ,ereza .u#ea s'%i s*a.e/ Ai #o#u-i" #2n'ra 6'ran*'" sfioas' -i a.roa.e s.eria#' la 1n*e.u# " 1-i venise *ur2nd 1n fire/ Am s.us *' ,ereza era frumoas'/ $u am s.us #o#ul4 ,ereza era +ra6ioas'" +ra6ia a*eea s'lba#i*'" mul# mai .u#erni*' de*2# +ra6ia noas#r' s*5imonosi#' -i afe*#a#'/ Avu a.roa.e onorurile *adrilului8 dar da*' ea a .izmui#%o .e fii*a *on#elui San%)eli*e" n%am 1ndr'zni s' s.unem *'" la r2ndu%i" 7armela nu era +eloas' de ea/ De a*eea frumosul *avaler o readuse *u mul#e *om.limen#e la lo*ul de unde a lua#%o -i unde Lui+i o a-#e.#a/ n dou' sau #rei r2nduri" 1n #im.ul *on#radansului" fa#a 1i zv2rlise o

.rivire -i" de fie*are da#'" 1l v'zuse .alid" *u #r's'#urile *ris.a#e/ Ca" 1n% #r%un r2nd" lama *u6i#ului .e 9um'#a#e #ras din #ea*' 1i luase o*5ii *a un ful+er sinis#ru/ De a*eea" a.roa.e #remur2nd" ea relu' bra6ul iubi#ului/ 7adrilul avusese *el mai mare su**es -i era v'di# *' se vorbea de re.e#area lui4 se 1m.o#rivea numai 7armela/ Dar *on#ele de San%)eli*e 1-i ru+' *u a#2#a +in+'-ie fii*a 1n*2#" 1n *ele din urm'" ea *onsim6i/ nda#'" un *avaler 1nain#' s%o invi#e .e ,ereza" f'r' de *are *on#ra% dansul nu .u#ea s' aib' lo*" dar fa#a dis.'ruse/ n#r%adev'r" Lui+i nu se sim6ise 1n s#are s' 1ndure 1n*' o 1n*er*are -i" .e 9um'#a#e *u binele" .e 9um'#a#e *u for6a" o #r'sese .e ,ereza 1n#r%un al# .un*# al +r'dinii/ ,ereza *edase f'r' s' vrea/ Ea v'zuse 1ns' din fi+ura #ulbura#' a #2n'rului -i 1n6elese din #'*erea lui 1n#re#'ia#' de #res'riri nervoase *' *eva *iuda# se .e#re*ea 1n#r%1nsul/ $u era s*u#i#' ni*i ea de o fr'm2n#are l'un#ri*' -i" f'r' s' fi f'*u# #o#u-i *eva r'u" .ri*e.ea *' Lui+i avea dre.#ul s%o do9eneas*'/ 0en#ru *e= $u -#ia/ Sim6ea" *u #oa#e a*es#ea" *' mus#r'rile ar fi fos# meri#a#e/ ,o#u-i" s.re marea uimire a ,erezei" Lui+i r'mase mu# -i ni*i un *uv2n# nu%i 1n#redes*5ise buzele *2# 6inu sera#a/ $umai du.' *e fri+ul no.6ii iz+oni musafirii din +r'dini -i du.' *e u-ile vilei se 1n*5iser'" oas.e6ii urm2nd s' .e#rea*' 1n'un#ru" el o duse .e ,ereza a*as'4 a.oi" *2nd ea se .re+'#ea s' in#re" o 1n#reb'8 ,ereza" la *e #e +2ndeai *2nd dansai 1n fa6a #inerei *on#ese de San% )eli*e= M' +2ndeam" r's.unse fa#a *u #oa#' sin*eri#a#ea sufle#ului ei" *' a- da 9um'#a#e din via6' s' am o 1mbr'*'min#e *a a*eea .ur#a#' de ea/ Ai *e 16i s.unea *avalerul= 7' n%ar a#2rna de*2# de mine s%o am -i *' n%a- avea de s.us de*2# un *uv2n# .en#ru a*eas#a/ Avea dre.#a#e" r's.unse Lui+i/ O dore-#i 1n#r%adev'r" *u 1nfl'*'ra% rea de *are s.ui= Da/ Ei bine" o s%o ai/ )a#a 1n'l6' *a.ul *u uimire" dar fi+ura lui era a-a de .osomor2#' -i de +rozav'" 1n*2# *uv2n#ul 1i 1n+5e6' .e buze/ De al#min#eri" s.un2nd a*es#ea" Lui+i se de.'r#ase/ ,ereza 1l urm'ri din o*5i" 1n noa.#e" *2# .u#u s'%l z'reas*'" a.oi" du.' *e dis.'ru" in#r' la *a" of#2nd/ n noa.#ea a*eea" se 1n#2m.l' un mare evenimen#" f'r' 1ndoial'" din im.ruden6a vreunui servi#or *are ui#ase s' s#in+' luminile/ )o*ul se a.rinse la vila San%)eli*e *5iar 1n de.endin6ele a.ar#amen#ului frumoasei 7armela/ ,rezi#' 1n #oiul no.6ii de lumina fl'*'rilor" ea s'rise din .a#" se 1nf'-urase 1n *a.o# -i 1n*er*ase s' fu+' .e u-'" dar *oridorul .rin *are #rebuia s' #rea*' era .rad' in*endiului/ A#un*i rein#rase 1n *amer' r'*nind du.' a9u#or" *2nd" deoda#'" fereas#ra afla#' la dou'ze*i de .i*ioare de .'m2n# se des*5isese/ ;n #2n'r 6'ran d'duse buzna 1n a.ar#amen#" o luase 1n bra6e -i" *u o .u#ere -i o a+ili#a#e su.raomeneas*'" o #rans.or#ase .e iarba .eluzei" unde a le-ina#/ 72nd -i%a veni# 1n fire" #a#'l ei se afla l2n+' ea/ O 1n*on9urau #o6i servi#orii" d2ndu%i a9u#oare/ Arsese o ari.' 1n#rea+' a vilei dar n%avea im.or#an6'" de vreme *e 7armela era s'n'#oas' -i #eaf'r'/ Salva#orul ei fu *'u#a# .re#udindeni" dar el nu se mai ar'#'/ ,oa#' lu% mea fu 1n#reba#'" 1ns' nimeni nu 1l v'zuse/ 7armela fusese a-a de #ulbura#'" 1n*2# nu%l re*unos*use/ De al#min#eri" deoare*e *on#ele era fabulos de bo+a#" .a+uba .ri*inui#' de fl'*'ri 1nsemna .rea .u6in .en#ru el" ex*e.#2nd .eri*olul .rin *are #re*use 7armela -i *are" .rin felul mira*ulos al salv'rii ei" i se .'ruse mai de+rab' o nou' favoare a 0roviden6ei" de*2# o nenoro*ire

adev'ra#'/ A doua zi" la *easul obi-nui#" #inerii se re+'sir' 1n mar+inea .'durii/ Lui+i venise *el din#2i/ O 1n#2m.in' .e fa#' *u mul#' voio-ie" .'r2nd *' a ui#a# *u #o#ul s*ena din a9un/ ,ereza era v'di# 1n+2ndura#'" dar" v'z2ndu%l .e Lui+i bine dis.us" ar'#' la r2ndu%i ne.'sarea z+lobie *are era *ara*#eris#i*' felului ei de a fi *2nd nimi* n%o #ulbura/ Lui+i o lu' de bra6 -i o *onduse .2n' la in#rarea .e-#erii/ Ai*i se o.ri/ n6ele+2nd *' era vorba de *eva neobi-nui#" fa#a 1l .rivi 6in#'/ ,ereza" s.use Lui+i" mi%ai s.us asear' *' ai da #o#ul *a s' ai o 1m% br'*'min#e la fel *u *ea a fii*ei *on#elui/ Da" r's.unse ,ereza uimi#'" dar eram nebun'" *2nd am ros#i# a% *eas#a/ Ai eu 6i%am r's.uns8 bine" o vei avea/ Da" s.use fa#a" a *'rei uimire *re-#ea la fie*are *uv2n# al lui Lui+i" dar de bun' seam' *' ai r's.uns as#fel" *a s'%mi fa*i .l'*ere/ $u 6i%am f'+'dui# ni*ioda#' nimi* .e *are s' nu 6i%l fi da#" ,ereza" s.use Lui+i *u #rufie/ In#r' 1n .e-#er' -i 1mbra*'%#e/ D'du .ia#ra la o .ar#e -i]i ar'#' ,erezei .e-#era lumina#' de dou' lum2n'ri *are ardeau de o .ar#e -i de al#a a unei o+linzi minuna#e4 .e masa +rosolan'" *io.li#' de Lui+i" se +'seau *olierul de .erle -i a+rafele de diaman#e4 .e un s*aun" al'#uri" era res#ul 1mbr'*'min#ei/ ,ereza s*oase un s#ri+'# de bu*urie -i" f'r' s' se in#ereseze de unde venea 1mbr'*'min#ea" f'r' s' mai z'boveas*' mul6umindu%i lui Lui+i" d'du buzna 1n .e-#era #ransforma#' 1n *abine# de #oale#'/ n urma ei Lui+i 1m.inse .ia#ra la lo*" *'*i z'rise .e *reas#a unui mi* d2mb" din *auza *'ruia din lo*ul unde se +'sea el 0ales#rina nu .u#ea s' se vad'" un *'l'#or *'lare/ A*es#a se o.rise o *li.'" .ar*' nesi+ur de drum" .rofil2ndu%se .e azurul *erului *u a*ea .re*izie de *on#ur *ara*#eris#i*' de.'r#'rilor din 6inu#urile meridionale/ M'rindu%l .e Lui+i" *'l'#orul 1-i 1ndemn' *alul 1n +alo. s.re el/ Lui+i nu se 1n-elase4 *'l'#orul *are mer+ea de la 0ales#rina la ,ivoli era nel'muri# asu.ra drumului/ ,2n'rul i%l ar'#'" dar" .en#ru *' la un sfer# de mil' mai 1n*olo drumul se des.'r6ea 1n #rei .o#e*i -i .en#ru 7'" a9uns la a*es#e #rei .o#e*i *'l'#orul .u#ea s' se r'#'*eas*' din nou" 1l ru+' .e Lui+i s'%i serveas*' de *'l'uz'/ Lui+i 1-i s*oase man#aua -i o a-ez' .e .'m2n#" 1-i arun*' .e umeri *arabina -i" u-ura# de ve-m2n#ul +reoi" o lu' 1nain#ea *'l'#orului *u .asul re.ede al mun#eanului .e *are .asul unui *al abia .oa#e s'%l urmeze/ n ze*e minu#e" Lui+i -i *'l'#orul fur' la r's.2n#ia indi*a#' de #2n'rul .'s#or/ 72nd a9unser' ai*i" el 1n#inse *u un +es# m're6" *a de 1m.'ra#" m2na s.re *'rarea .e *are *'l'#orul #rebuia s%o urmeze/ A*es#a e drumul dumneavoas#r'" Ex*elen6'" s.use el/ A*um n%o s' v' mai r'#'*i6i/ 0rime-#e%6i r's.la#a" zise *'l'#orul" d'ruindu%i #2n'rului .'s#or *2% #eva monede/ Mul6umes*" s.use Lui+i #r'+2ndu%-i m2na" eu fa* un servi*iu" nu%l v2nd/ Dar" da*' refuzi o .la#'" .rime-#i *el .u6in un *adou= 1n#reb' *'l'#orul *are .'rea de al#min#eri obi-nui# *u diferen6a 1n#re slu+'rni*ia omului de la ora- -i m2ndria 6'ranului/ A" da" as#a e al#*eva/ A#un*i" s.use *'l'#orul" ia a*e-#i doi 6e*5ini vene6ieni -i d'%i lo+odni*ei #ale *a s'%-i fa*' din ei o .ere*5e de *er*ei/

Iar dumneavoas#r' lua6i .umnalul a*es#a" s.use #2n'rul .'s#or4 nu ve6i +'si al#ul *u .r'sele mai bine s*ul.#a#e" de la Albano .2n' la 7ivi#a% 7as#ellana/ 0rimes*" r's.unse *'l'#orul4 dar 1n *azul a*es#a eu sun# 1nda#ora% #ul #'u" *'*i .umnalul .re6uie-#e mai mul# de doi 6e*5ini/ 0en#ru un ne+us#or" .oa#e" dar .en#ru mine *are l%am s*ul.#a# sin+ur" el .re6uie-#e abia un .ias#ru/ 7um #e *5eam'= 1n#reb' *'l'#orul/ Lui+i ?am.a" r's.unse .'s#orul *u aerul *u *are ar fi r's.uns Ale% xandru" re+ele Ma*edoniei/ Dar .e dumneavoas#r'= Eu" s.use *'l'#orul" m' numes* Simbad marinarul/ )ranz dIZ.inaV s*oase un s#ri+'# de uimire/ Simbad marinarul= 1n#reb' el/ Da" relu' .oves#i#orul" a*es#a e numele .e *are *'l'#orul i l%a s.us lui ?am.a/ Ei" dar *e ai 1m.o#riva a*es#ui nume= 1n#reru.se Alber#/ E un om foar#e frumos" iar aven#urile a*es#ui domn m%au amuza#" #rebuie s' m'r#urises*" foar#e mul# 1n #inere6ea mea/ )ranz nu s#'rui/ $umele de Simbad marinarul #rezise 1n#r%1nsul" a-a *um a6i 1n6eles" o lume 1n#rea+' de amin#iri" a-a *um #rezise 1n a9un numele *on#elui de Mon#e%7ris#o/ 7on#inu'" s.use el +azdei/ ?am.a b'+' *u dis.re6 *ei doi 6e*5ini 1n buzunar -i se 1na.oie a+ale .e drumul .e *are venise/ A9un+2nd la dou' sau #rei su#e de .a-i de .e-#er'" i se .'ru *' aude un s#ri+'#/ Se o.ri as*ul#2nd/ Du.' o *li.'" 1-i auzi numele .ronun6a#" l'muri#/ S#ri+'#ul venea dins.re .e-#er'/ Se n'.us#i *a o *'.rioar' arm2ndu%-i .u-*a din fu+' -i a9unse 1n mai .u6in de un minu# .e *oama d2mbului din fa6a a*eluia unde 1l z'rise .e *'l'#or/ Ai*i" s#ri+'#ul (A9u#or>( a9unse la el mai l'muri#/ -i arun*' o*5ii asu.ra s.a6iului .e *are%l domina4 un b'rba# o r'.ea .e ,ereza" asemenea *en#aurului $essus/ Omul *are se 1ndre.#a s.re .'% dure era la #rei sfer#uri de drum" 1n#re .e-#er' -i .'dure/ ?am.a m'sura in#ervalul4 omul avea *el .u6in dou' su#e de .a-i 1nain#ea lui" as#fel *' nu exis#a *5i. s'%l a9un+' mai 1nain#e *a a*es#a in#re 1n .'dure/ ,2n'rul .'s#or se o.ri *a -i *um .i*ioarele sale ar fi .rins r'd'*ini/ -i s.ri9ini .a#ul .u-#ii de um'r" 1n'l6' 1n*e#i-or 6eava 1n dire*6ia r'.i#orului" 1l o*5i o *li.' -i #rase/ R'.i#orul se o.ri s*ur#8 +enun*5ii i se 1n*ovoiar' -i *'zu" #2r2nd%o 1n *'dere -i .e ,ereza/ Dar ,ereza se ridi*' 1nda#'/ )u+arul r'mase *ul*a#" zb'#2ndu%se 1n zv2r*olirile a+oniei/ ?am.a se n'.us#i 1nda#' s.re ,ereza" *'*i" la ze*e .a-i de muribund" .i*ioarele *i se fr2nser' -i *'zu 1n +enun*5i/ ,2n'rul se #emea *a nu *umva +lon6ul *are 1l r'.usese .e inami* s%o fi r'ni# -i .e lo+odni*'/ Din feri*ire nu avea nimi*" sin+ur' +roaza .aralizase .u#erile ,erezei/ Du.' *e Lui+i se 1n*redin6' *' ea era #eaf'r' se 1ndre.#' s.re r'ni#/ A*es#a 1-i d'duse sufle#ul *u .umnii 1n*le-#a6i" *u +ura *on#ra*#a#' de durere" *u .'rul zb2rli# sub sudoarea a+oniei/ O*5ii lui r'm'seser' des*5i-i -i amenin6'#ori/ ?am.a se a.ro.ie de *adavru -i 1l re*unos*u .e 7u*ume##o/ Din ziua *2nd bandi#ul fusese salva# de *ei doi #ineri el se 1ndr'+os#ise de ,ereza -i 9urase *' fa#a va fi a lui/ Din ziua a*eea o s.ionase -i" .rofi#2nd de momen#ul *2nd iubi#ul *i a l'sa#%o sin+ur' .en#ru a ar'#a *'l'#orului drumul" o r'.ise -i o *redea a lui" dar +lon6ul lui/ ?am.a" *'l'uzi# de o*5irea si+ur' a #2n'rului .'s#or" 1i s#r'.unsese inima/ ?am.a 1l .rivi o *li.' f'r' *a emo6ia *ea mai mi*' s' se #r'deze .e

*5i.ul lui" 1n #im. *e ,ereza" #remur2nd 1n*'" nu 1ndr'znea s' se a.ro.ie de bandi#ul mor# de*2# *u .a-i m'run6i -i arun*' -ov'ind o .rivire asu.ra *adavrului" .es#e um'rul iubi#ului ei/ Du.' o *li.' ?am.a se 1n#oarse s.re fa#'8 A5a" s.use" #e%ai 1mbr'*a#" a*um e r2ndul meu s' m' +'#es*/ ,ereza era 1mbr'*a#' din *re-#e# .2n' 1n #'l.i *u 1mbr'*'min#ea fii*ei *on#elui de San%)eli*e/ ?am.a lu' *or.ul lui 7u*ume##o 1n bra6e" 1l duse 1n 0e-#er'" 1n #im. *e ,ereza r'm2nea a*um afar'/ Da*' un al doilea *'l'#or ar fi #re*u# a#un*i" el ar fi v'zu# *eva *iuda#8 o .'s#ori6' .'zindu%-i oile *u o ro*5ie de *a-mir" *u *er*ei -i *olier de .erle" *u a+rafe de diaman#e -i *u nas#uri de safire" smaralde -i rubine/ )'r' 1ndoial'" s%ar fi *rezu# din nou 1n e.o*a lui )lorian -i ar fi afirma#" 1na.oindu%se la 0aris" *' a 1n#2lni# .'s#ori6a Al.ilor la .oalele mun6ilor Sabini/ Du.' un sfer# de *eas" ?am.a ie-i din .e-#er'/ 7os#umul lui nu era mai .u6in ele+an#" 1n +enul s'u" de*2# al ,erezei/ Avea o 5ain' de *a#ifea .ur.urie" *u nas#uri de aur *izela#" o ves#' de m'#ase a*o.eri#' *u broderii" o e-arf' roman' 1nnoda#' 1n 9urul +2#ului" o *ar#u-ier' de aur -i m'#ase ro-ie%verde" .an#aloni azurii de *a#ifea" .rin-i sub +enun*5i *u .af#ale de diaman#e" +5elre din .iele de *'.rioar' 1m.es#ri6a#e *u mii de arabes*uri -i o .'l'rie de *are f2lf2iau a+'6a#e .an+li*i mul#i*olore/ Dou' *easuri 1i a#2rnau la br2u -i un .umnal era 1nfi.# 1n *ar#u-ier'/ ,ereza s*oase un s#ri+'# de admira6ie/ 7u 1mbr'*'min#ea a*eas#a" ?am.a sem'na unei .i*#uri de Leo.old Rober# sau S*5ne#z/ mbr'*ase *os#umul *om.le# al lui 7u*ume##o/ ,2n'rul observ' efe*#ul .e *are 1l .rodu*ea asu.ra lo+odni*ei sale -i un z2mbe# de m2ndrie 1i 1nflori .e buze/ A*um" 1i s.use el ,erezei" e-#i +a#a s' 1m.'r6i soar#a *u mine" ori% *are ar fi a*eas#a= O" da> s#ri+' fa#a *u en#uziasm/ S' m' urmezi oriunde am s' mer+= 02n' la *a.'#ul lumii/ A#un*i" ia%m' de bra6 -i s' .le*'m" *'*i n%avem #im. de .ierdu#/ )a#a 1-i #re*u bra6ul .e sub al iubi#ului" f'r' m'*ar s'%l 1n#rebe unde o du*e" *'*i" 1n momen#ul a*ela" el i se .'rea frumos" m2ndru -i .u#erni* *a un zeu/ In#rar' 1n .'dure/ Se 1n6ele+e *' #oa#e .o#e*ile mun#elui erau *unos% *u#e de ?am.a4 merse de*i .rin .'dure f'r' s' -ov'ias*' o *li.'" de-i nu era ni*i un drum *roi#" dar re*unos*2nd *alea *e #rebuia urma#' du.' ar% bori -i #ufi-uri/ Merser' as#fel vreun *eas -i 9um'#a#e/ A9unser' 1n lo*ul *el mai umbros al .'durii/ ;n .2r2u *u albia se*a#' du*ea 1n#r%o *5eie de mun#e" ad2n*'/ ?am.a o luase .e drumul a*es#a *iuda# *are" s#r2ns 1n#re dou' maluri -i 1n#une*a# de umbra deas' a .ini% lor" .'rea" *u ex*e.6ia .ov2rni-ului mai bl2nd" .o#e*a Infernului des.re *are vorbe-#e ?ir+iliu/ ,ereza" *u.rins' iar'-i de #emeri" v'z2nd 1nf'6i-area lo*ului a*ela s'lba#i* -i .us#iu" se s#r2n+ea l2n+' *'l'uza ei f'r' s' s.un' un *uv2n#/ Dar" .en#ru *' 1l vedea *al*2nd mereu *u .a-i e+ali" iar .e fi+ura lui se r'sfr2n+ea o lini-#e .rofund'" avea .u#erea s'%-i as*und' emo6ia/ Deoda#'" la ze*e .a-i de ei" un om .'ru *' se desli.e-#e de l2n+' un *o.a* dina.oia *'ruia s#'#ea as*uns -i 1l lu' .e ?am.a la o*5i/ $i*i un .as mai mul#> s#ri+' el" al#min#eri e-#i mor#/ Daida" de" s.use ?am.a" ridi*2nd m2na *u un +es# de dis.re6 1n #im. *e ,ereza" nemai#'inuindu%-i +roaza" se s#r2n+ea 1n#r%1nsul de *2nd se sf2-ie lu.ii 1n#re ei=

7ine e-#i #u= 1n#reb' san#inela/ Eu sun# Lui+i ?am.a" *iobanul de la ferma San%)eli*e/ 7e vrei= ?reau s' vorbes* *u #ovar'-ii #'i" *are se afl' 1n .oiana Ro**a Cian*a/ A#un*i urmeaz'%m'" s.use san#inela" sau" mai bine zis" de vreme *e *uno-#i lo*ul" mer+i 1nain#e/ ?am.a z2mbi *u dis.re6 v'z2nd m'sura de .re*au6ie a bandi#ului/ O lu' 1nain#e" *u ,ereza" -i 1-i *on#inu' drumul *u a*ela-i .as a.'sa#" lini-% #i#" *are%l adusese .2n' ai*i/ Du.' *in*i minu#e" bandi#ul le f'*u semn s' se o.reas*'/ ,inerii as% *ul#ar'/ Candi#ul imi#' de #rei ori s#ri+'#ul *orbului/ ;n *ron*'ni# r's.un% se 1n#rei#ului a.el/ Cun" +l'sui bandi#ul/ 0o6i s'%6i *on#inui drumul/ Lui+i -i ,ereza .ornir' mai de.ar#e/ Dar" .e m'sur' *e 1nain#au" ,ereza se s#r2n+ea #remur2nd l2n+' iubi#ul ei" *'*i .rin#re *o.a*i se vedeau a.'r2nd arme -i s*2n#eind 6evi de .u-*'/ 0oiana Ro**a Cian*a se afla .e v2rful unui mun#e mi*" *are" desi+ur" al#'da#'" fusese un vul*an vul*an s#ins mai 1nain#e *a Remus -i Romu% lus s' fi .'r'si# Alba .en#ru a veni s' *ons#ruias*' Roma/ ,ereza -i Lui+i a#inser' .is*ul -i se .omenir' fa6' 1n fa6' *u vreo do% u'ze*i de bandi6i/ ;i#e un #2n'r *are #e *au#' -i *are dore-#e s'%6i vorbeas*'" ra.or#' san#inela/ Ai *e vrea s' ne s.un'= 1n#reb' a*ela *are" 1n li.sa *ondu*'#orului" 6inea lo* de *'.i#an/ ?reau s' s.un *' m' .li*#ises* *u meseria de .'s#or" s.use ?am% .a/ A5a" 1n6ele+" morm'i a+5io#an#ul" ai veni# s' #e .rimim 1n r2ndurile noas#re= S' fie bine veni#> s#ri+ar' mai mul6i bandi6i din )errusino" 0am.i% nara -i Ana+ni" *are%l re*unos*user' .e Lui+i ?am.a/ Da" dar vin s' v' *er al#*eva de*2# s' fiu #ovar'-ul vos#ru/ Ai *e vii s' ne *eri= 1n#rebar' bandi6ii *u uimire/ S' fiu *'.i#anul vos#ru" s.use #2n'rul/ Candi6ii izbu*nir' 1n r2s/ Ai *e ai f'*u# *a s' n'zuie-#i la *ins#ea as#a= 1n#reb' a+5io#an#ul/ L%am u*is .e *ondu*'#orul vos#ru" 7u*ume##o" ale *'rui s#raie sun# .e mine" s.use Lui+i" -i am da# fo* vilei San%)eli*e" *a s' d'ruies* o ro*5ie de nun#' lo+odni*ei mele/ 0es#e un *eas" Lui+i ?am.a era ales *'.i#an 1n lo*ul lui 7u*ume##o/ Ei" dra+' Alber#" s.use )ranz" 1n#or*2ndu%se s.re .rie#enul s'u" *e +2nde-#i a*um des.re *e#'6eanul Lui+i ?am.a= S.un *' e un mi# -i *' n%a exis#a# ni*ioda#'" r's.unse Alber#/ 7e e a*eea mi#= 1n#reb' 0as#rini/ Ar #rebui .rea mul# *a s'%6i ex.li*" dra+ul meu amfi#rion" r's.unse )ranz/ Ai zi*i *' maes#rul ?am.a 1-i exer*i#' 1n momen#ul a*es#a .rofesiunea .rin 1m.re9urimile Romei= 7u o *u#ezan6' de *are" .2n' la el" ni*i un al# bandi# nu a da# do% vad'/ ?a s' zi*'" .oli6ia a 1n*er*a# zadarni* s'%l .rind'= 7e vre6i= el es#e 1n6eles deoda#' *u .'s#orii de .e *2m.ie" *u .es*arii ,ibrului -i *u *on#rabandi-#ii de .e *oas#'/ E *'u#a# .rin mun6i" el e .e fluviu4 e urm'ri# .e fluviu" a9un+e 1n lar+ul m'rii/ A.oi" deoda#'" *2nd 1l *rezi refu+ia# 1n insula del &i+lio" del &uanou#i sau Mon#e%7ris#o" 1l vezi rea.'r2nd la Albano" la ,ivoli sau la Ri**ia/

Ai *um .ro*edeaz' *u *'l'#orii= O" foar#e sim.lu> Du.' dis#an6a la *are se +'ses* de ora-" el le 1n% +'duie o.# *easuri" dou's.reze*e *easuri sau o zi" *a s' .l'#eas*' r's*um.'rarea" a.oi" du.' #re*erea a*es#ui #im." le mai a*ord' un *eas de +ra6ie/ Da*' 1n al -aize*ilea minu# a a*es#ui *eas n%are banii" zboar' *reierii .rizonierului *u un fo* de .is#ol" sau 1i 1nfi+e .umnalul 1n inim' -i +a#a/ Ei" Alber#" 1l 1n#reb' )ranz .e #ovar'-ul s'u" mai e-#i dis.us' s' mer+i la 7olosseum .rin bulevardele ex#erioare= Absolu#" s.use Alber#" da*' drumul e mai .i#ores*/ n momen#ul a*ela" sunar' orele dou'" u-a se des*5ise -i a.'ru vizi#iul/ Ex*elen6'" zise el" #r'sura v' a-#ea.#'/ Daide la 7olosseum" s.use )ranz/ 0rin .oar#a del 0o.olo" Ex*elen6'" sau .e s#r'zi= La dra*u" .e s#r'zi> ex*lam' )ranz/ Dra+ul meu" zise Alber# ridi*2ndu%se la r2ndu%i -i a.rinz2ndu%-i a #reia 6i+ar'" nu z'u" #e *redeam mai *ura9os/ ,inerii *obor2r' s*ara -i se ur*ar' 1n #r'sur'/ QQQ? ARE,AREA )ranz +'sise o *ale de mi9lo* .en#ru *a Alber# s' a9un+' la 7olosseum f'r' a #re*e .e dinain#ea vreunei ruine an#i*e -i de*i f'r' *a mersul la .as s' r'.eas*' un de+e# m'*ar din +i+an#i*ile .ro.or6ii ale *olosului/ ?or lua%o .e via Sis#inia" vor s*ur#a un un+5i dre.#8 .e dinain#ea Sfin#ei Maria% Mare -i vor a9un+e .rin via ;rbana -i San%0ie#ro 1n ?in*oli .2na la via del 7olosseo/ I#inerariul a*es#a oferea de al#min#eri al# avan#a98 a*ela de a nu%l aba#e *u nimi* .e )ranz de la im.resia *e i%o .rodusese is#oria .oves#i#' de 0as#rini -i 1n *are se +'sea ames#e*a# amfi#rionul mis#erios de la Mon#e% 7ris#o/ De a*eea" se rezemase 1n un+5erul s'u -i re*'zuse 1n *er*e#'rile f'r' sf2r-i# al *'ror obie*# era el 1nsu-i -i *'rora nu le .u#use +'si un r's.uns mul6umi#or/ De al#fel" 1n*' un lu*ru i%l reamin#ise .e .rie#enul s'u Simbad marinarul8 le+'#urile mis#erioase din#re #2l5ari -i ma#elo6i/ S.usele lui 0as#rini *u .rivire la refu+iul .e *are 1l +'sea ?am.a 1n b'r*ile .es*arilor -i *on#rabandi-#ilor" 1i reamin#eau lui )ranz de *ei doi bandi6i *orsi*ani +'si6i *in2nd *u e*5i.a9ul mi*ului Va*5# *are se ab'#use din drum -i a*os#ase la 0or#o%?e**5io *u sin+urul s*o. de a%i *obor1 .e us*a#/ $umele .e *are -i%l d'dea amfi#rionul de la Mon#e%7ris#o" ros#i# de amfi#rionul de la 5o#elul Londra" 1i dovedea *' *el din#2i 9u*a a*ela-i rol filan#ro.i* .e *oas#ele de la 0iombino" 7iviia%?e**5ia" Os#ia" &ae#e *a -i .e a*elea ale 7orsi*ii" ,os*anei -i S.aniei4 -i" deoare*e" du.' *2#e 1-i .u#ea amin#i )ranz" amfi#rionul 1i .omenise de ,unis -i 0alermo" 1nsemna *' el 1mbr'6i-a un *er* de rela6ii des#ul de 1n#ins/ Dar" ori*2# de .u#erni*e ar fi fos# #oa#e a*es#e +2nduri asu.ra min6ii #2n'rului" ele se risi.ir' 1n *li.a *2nd v'zu 1n'l62ndu%se 1n fa6a sa ima+i% nea sumbr' -i +i+an#i*' a 7olosseumului" .rin des*5iz'#urile *'ruia luna .roie*#a razele lun+i -i .alide *e *ad 1n o*5ii fan#omelor/ ,r'sura se o.ri la *26iva .a-i de Mesa Sudans/ ?izi#iul des*5ise .or#iera/ ,inerii s'rir' din #r'sur' -i se .omenir' 1n fa6a unui *i*erone r's'ri# .ar*' din .'m2n#/ )iind*' 1i urmase -i a*ela de la 5o#el" a*um aveau dou' *'l'uze/ E *u ne.u#in6' de al#min#eri s' evi6i la Roma a*es# luxai *'l'uzelor8 1n afar' de *i*eronele +eneral *are se a+a6' de #ine 1n momen#ul *2nd *al*i

.ra+ul 5o#elului -i *are nu #e mai .'r'se-#e de*2# 1n ziua *2nd ie-i din ora-" se +'se-#e un *i*erone s.e*ial a#a-a# fie*'rui monumen# -i a.roa.e" a- s.une" fie*'rei .'r#i*ele de monumen#/ ?' 1n*5i.ui6i" de*i" *' nu .u#eau s' li.seas*' *i*eroni la 7olosseum" adi*' la monumen#ul des.re *are Mar#ial s.unea8 (Mem.5is .oa#e s' 1n*e#eze a mai l'uda mira*olele barbare ale .iramidelor sale" s' nu mai *2n#e minunile CabVlonului" #o#ul va *eda 1n fa6a mun*ii imense a amfi#ea#rului 7ezarilor -i #oa#e vo*ile faimei sun# da#oare s' se uneas*' .en#ru a l'uda monumen#ul a*es#a(/ )ranz -i Alber# nu 1n*er*ar' s' se sus#ra+' #iraniei +5idului/ De al#% min#eri" a*eas#a ar fi *u a#2# mai +reu" *u *2# numai *'l'uzele au dre.#ul s' .ar*ur+' monumen#ul *u #or6e/ $u se 1m.o#rivir' .rin urmare delo* -i se .redar' le+a6i *ondu*'#orilor lor/ )ranz *uno-#ea .romenada" deoare*e" o mai b'#use de ze*e ori/ Dar" deoare*e #ovar'-ul s'u" mai novi*e" .unea .en#ru .rima oar' .i*iorul 1n monumen#ul lui )lavius ?es.asian" #rebuie s' m'r#urises*" s.re lauda sa" *'" 1n *iuda .'l'vr'+elii i+noran#e a *'l'uzelor" era foar#e im.resiona#/ $u .o6i avea ni*i o idee" des.re m're6ia unei a#are ruine ale *'rei .ro.or6ii sun# dubla#e de mis#erioasa s#r'lu*ire a lunii meridionale *u raze *e .ar un asfin6i# de o**iden#" da*' nu ai v'zu#%o/ De a*eea" du.' *e f'*u o su#' de .a-i sub .or#i*urile in#erioare" .'r'sindu%l .e Alber# 1n seama *'l'uzelor *are nu voiau s' renun6e la dre.#ul ex*lusiv de a%i ar'#a 1n #oa#e am'nun#ele +roa.a *u lei" lo9a +ladia#orilor" .odiumul 7ezarilor" 1n+2ndura#ul )ranz ur*' .e o s*ar' 9um'#a#e ruina#' -i" l's2ndu%i s'%-i *on#inue drumul sime#ri*" el se a-ez' la umbra unei *oloane 1n fa6a unei s*obi#uri *e%i 1n+'duia s' 1mbr'6i-eze +i+an#ul de +rani# 1n #oa#' s.lendida lui 1n#indere/ )ranz se afla a*olo *am de un sfer# de or'/ nso6i# de *ei doi .ur#'#ori de #or6e" ie-ise din#r%un vomi#oriu afla# 1n *ealal#' ex#remi#a#e a 7olosseumului4 *a ni-#e umbre *are urm'res* un li*'ri# de fo*" ei *oborau din #rea.#' 1n #rea.#' s.re lo*urile rezerva#e ves#alelor" *2nd i se .'ru *' aude ros#o+olindu%se 1n ad2n*urile monumen#ului o .ia#r' des.rins' din s*ara si#ua#' 1n fa6a *elei .e *are ur*ase el *a s' a9un+' ai*i/ )'r' 1ndoial'" nu e un lu*ru neobi-nui# o .ia#r' *are se des.rinde sub .i*iorul #im.ului -i se ros#o+ole-#e 1n abis/ De da#a a*eas#a 1ns'" i se .'rea *' .ia#ra *edase sub .i*ioarele unui om -i *' un z+omo# de .a-i a9un+ea .2n' la el" *u #oa#e *' f'.#ura nev'zu#' f'*ea #o#ul *a s'%l 1n'bu-e/ n#r%adev'r" du.' o *li.'" se ar'#' un om ie-ind #re.#a# din umbr'" .e m'sur' *e ur*a s*ara al *'rei orifi*iu si#ua# 1n fa6a lui )ranz era lumina# de lun'" dar ale *'rei #re.#e" .e m'sur' *e *oborai" se afundau 1n bezn'/ 0u#ea s' fie un *'l'#or *a -i el" .refer2nd o medi#a6ie soli#ar' fle*'relii banale a *'l'uzelor -i 1n *onse*in6'" a.ari6ia sa nu avea nimi* sur.rinz'#or/ Dar" du.' -ov'iala *u *are ur*a ul#imele #re.#e" du.' felul *um" a9uns .e .la#form'" se o.ri -i .'ru *' as*ul#'" era v'di# *' venise a*olo *u un s*o. anumi# -i *' a-#e.#a ./e *ineva/ 7u o mi-*are ins#in*#iv'" )ranz se as*unse *2# .u#u mai mul# 1n s.a#ele *oloanei/ La ze*e .a-i de lo*ul unde se +'seau am2ndoi" bol#a era desfunda#' -i o des*5iz'#ur' ro#und'" *a a*eea a unui .u6" .ermi#ea s' se z'reas*' *erul 1ns#ela#/ n 9urul des*5iz'#urii .rin *are" .oa#e de su#e de ani" r'zbeau razele lunii" *re-#eau #ufi-uri ale *'ror forme" verzi -i .l'.2nde" se des.rindeau .e azurul ma# al firmamen#ului" 1n #im. *e liane 1nal#e -i #ul.ini .u#erni*e de ieder' s.2nzurau de .e #erasa su.erioar'" le+'n2ndu%se sub bol#' *a ni-#e fr2n+5ii .lu#i#oare/ 0ersona9ul" a *'rui mis#erioas' sosire a#r'sese a#en6ia lui )ranz" s#'%

#ea 1n#r%o semi%.enumbr' *are nu%i 1n+'duia s'%i dis#in+' #r's'#urile" dar *are nu era #o#u-i des#ul de 1n#une*a#' *a s'%l 1m.iedi*e s'%i examineze 1mbr'*'min#ea/ Era 1nf'-ura# 1n#r%o man#a lar+'" *afenie" *u o .ul.an' *are" zv2rli#' .es#e um'rul s#2n+" 1i as*undea .ar#ea de 9os a fe6ei" 1n #im. *e .'l'ria *u boruri la#e 1i a*o.erea .ar#ea su.erioar'/ $umai ex#remi#a#ea ve-min#elor era lumina#' de lumina .iezi-' *e #re*ea .rin des*5iz'#ur'" .ermi62nd s' se dis#in+' un .an#alon ne+ru" *are a*o.erea" *o*5e#" o *izm' de la*/ Omul a.ar6inea" eviden#" da*' nu aris#o*ra6iei" *el .u6in 1nal#ei so*ie#'6i/ S#'#ea a*olo de *2#eva minu#e -i 1n*e.u s' dea semne v'di#e de ner'bdare" *2nd un z+omo# u-or se auzi .e #erasa su.erioar'/ n *li.a a*eea" o umbr' .'ru *' a*o.er' lumina/ ;n om se ar'#' 1n des*5iz'#ur'" 1-i *ufund' .rivirea s#r'.un+'#oare 1n 1n#uneri* -i z'ri omul *u man#a/ Se a+'6' 1nda#' de lianele *are s.2nzurau -i de iederele .lu#i#oare" alune*' .e ele -i" a9un+2nd la #rei sau .a#ru .i*ioare de sol" s'ri s.rin#en 9os/ A*es#a .ur#a *os#umul unui ,rans#everin/ S*uza6i%m'" Ex*elen6'" s.use el 1n diale*# roman" *' v%am f'*u# s' a-#e.#a6i/ Am 1n#2rzia# doar *2#eva minu#e/ A*um au suna# orele ze*e la Sain#%3ean de La#ran/ Eu am veni# mai 1nain#e" nu dumnea#a e-#i 1n 1n#2rziere" r's.unse s#r'inul" f'r' *eremonie" *u *el mai *ura# a**en# #os*an/ De al#min#eri" *5iar da*' m' l'sai s' a-#e.#" mi%a- fi 1n*5i.ui# *' #e re6ine un mo#iv inde.enden# de voin6a dumi#ale/ Ai a6i fi avu# dre.#a#e" Ex*elen6'4 vin de la *as#elul San%An+elo -i am #re*u# .rin #oa#e +reu#'6ile *a s' vorbes* *u Ce..o/ 7ine e Ce..o= ;n slu9ba- al 1n*5isorii" *'ruia i%am f'*u# un mi* veni# *a s' aflu *e se .e#re*e 1n *as#elul Sfin6iei sale/ A5a" v'd *' e-#i .rev'z'#or" dra+ul meu/ 7e vre6i" Ex*elen6'= $u se -#ie ni*ioda#' *e se .oa#e 1n#2m.la4 .oa#e *' 1n#r%o zi am s' fiu -i *u .rins 1n .las'" *a bie#ul 0e..ino" -i o s' am nevoie de un -oare*e *a s' road' *2#eva .lase ale 1n*5isorii/ 0e s*ur#" *e ai afla#= ?or fi dou' exe*u6ii mar6i" la orele dou'" a-a *um e obi*eiul la Ro% ma" *u .rile9ul des*5iderii s'rb'#orilor mari/ ;n *ondamna# va fi ma))olato# un nenoro*i# *are a u*is un .reo# *e%l *res*use -i *are nu meri#' ni*i un in#eres/ 7el'lal# va fi decapitato# -i a*es#a e bie#ul 0e..ino/ 7e vrei" dra+ul meu" voi ins.ira6i o +roaz' a-a de mare" nu numai s#'.2nirii .on#ifi*ale" dar -i re+a#elor ve*ine" 1n*2# e nea.'ra#' nevoie s' se dea un exem.lu/ Dar 0e..ino ni*i nu fa*e .ar#e din banda mea" e un bie# *ioban *are n%a f'*u# al#' *rim' de*2# *' ne%a .ro*ura# alimen#e/ 7eea *e fa*e *a el s' fie so*o#i# *om.li*ele vos#ru/ 0re*um" vezi" sun# .lini de a#en6ii *u el" *'*i" 1n lo* s'%l r'.un' a-a *um vei fi dumnea#a da*' au s' #e .rind'" se vor mul6umi s'%l +5ilo#ineze/ De al#min#eri" se va adu*e o varia6ie 1n .l'*erile .o.orului -i va fi un s.e*#a*ol .en#ru #oa#e +us#urile/ Afar' de a*ela .e *are i%l .re+'#es* eu -i la *are nu se a-#ea.#'" de*lar' ,rans#everinul/ Dra+' .rie#ene" d'%mi voie s'%6i s.un *' 1mi .ari .e .un*#ul de a fa*e o .ros#ie" relu' omul *u man#aua/ Sun# 5o#'r2# la ori*e *a s' 1m.iedi* exe*u6ia nenoro*i#ului *are se afl' la s#r2m#oare .en#ru vina de a m' fi servi#4 la naiba" m%a- so*o#i un la- da*' nu a- fa*e *eva .en#ru bie#ul b'ia#/ Ai *e ai s' fa*i=

Am s' .un dou'ze*i de oameni 1n 9urul e-afodului" iar 1n momen#ul *2nd 1l vor adu*e" la semnalul da# de mine" ne vom n'.us#i *u .umnalele asu.ra es*or#ei -i%l vom r'.i/ Mi se .are foar#e ris*an# -i *red *' .lanul meu e mai bun de*2# al dumi#ale/ Ai *are e .lanul dumneavoas#r'" Ex*elen6'= A- da ze*e mii de .ia-#ri *uiva .e *are 1l -#iu -i *are va ob6ine am2narea exe*u6iei lui 0e..ino .en#ru la anul" a.oi" 1n #im.ul anului" ada 1n*' o mie de .ia-#ri *uiva .e *are de asemenea 1l *unos* -i i%a1nlesni evadarea din 1n*5isoare/ Sun#e6i si+ur de reu-i#'= -ardieu! s.use 1n fran6uze-#e omul *u man#aua/ ?' ro+= 1n#reb' ,rans#everinul/ S.un" dra+ul meu" *' a- fa*e mai mul# *u sin+ur *u aurul meu" de*2# dumnea#a -i #o6i oamenii dumi#ale" *u .umnalele" .is#oalele" *arabinele -i #romboanele lor/ Las'%m' .e mine s' lu*rez/ Minuna#" dar" da*' nu izbu#i6i" noi vom fi ori*2nd +a#a/ )i6i ori*2nd +a#a" da*' v' fa*e .l'*ere" dar #e asi+ur *' *u 1l voi salva/ C'+a6i de seam' *' e 5o#'r2# .en#ru .oim2ine" mar6i" nu mai ave6i de*2# ziua de m2ine/ Da" dar ziua se *om.une din dou'ze*i -i .a#ru de ore" fie*are or' se *om.une din -aize*i de minu#e" fie*are minu# din -aize*i de se*unde4 1n B/4@@ de se*unde se .o# fa*e mul#e lu*ruri/ 7um s' afl'm" Ex*elen6'" da*' a6i izbu#i#= )oar#e sim.lu/ Am 1n*5iria# ul#imele #rei feres#re ale *afenelei Ros.oli/ Da*' am ob6inu# am2narea" *ele dou' feres#re din *ol6 vor fi a*o.eri#e *u damas* +alben" iar a*eea din mi9lo* va avea damas* alb *u o *ru*e ro-ie/ Minuna#> Ai .rin *ine ve6i *omuni*a am2narea= ,rimi#e%mi .e unul din oamenii dumi#ale de+5iza# 1n *'lu+'r s' i%o dau/ &ra6ie *os#umului s'u va a9un+e .2n' la .i*iorul e-afodului -i va .reda do*umen#ul -efului *onfreriei *are" la r2ndu%i" 1l va .reda *'l'ului/ 02n' a#un*i" *omuni*a6i ves#ea a*eas#a lui 0e..ino" s' nu moar' *umva de fri*' sau s'%-i .iard' min#ea" *'*i ar 1nsemna *' am f'*u# o *5el#uial' inu#il'/ Ex*elen6'" zise 6'ranul" eu v' sun# devo#a# *u #ru. -i sufle#" iar dumneavoas#r' sun#e6i 1n*redin6a# de a*eas#a" nu%i a-a= $'d'9duies* *el .u6in/ Ei" bine" da*' 1l salva6i .e 0e..ino" v' voi .ur#a 1n vii#or mai mul# de*2# devo#amen#" v' voi .ur#a su.unere/ Ia seama la *e s.ui" dra+ul meu/ 0oa#e *' 1n#r%o zi am s'%6i reamin#es*" deoare*e s%ar .u#ea s' am -i eu nevoie de #ine vreoda#'/ Ex*elen6'" m' ve6i +'si a#un*i" 1n *eas de nevoie" a-a *um v%am +'si# eu a*um/ 75iar de v%a6i afla la *a.'#ul *el'l