Sunteți pe pagina 1din 6

WEB SITE-UL INSTRUMENT STRATEGIC DE MARKETING Student: Ceban Vict !ia" An II" ECTS C !d nat !: A#i#t$uni%$d!d$ D b!

!e#cu C&audia Universitatea Eftimie Murgu Reia Facultatea de tiine Economice i Administrative Cuvinte cheie: planificare de marketing, instrument strategic de marketing, internet, web site, mediu on-line Abstract: E tremel! important for an! t!pe of business is t"e ac"ievement of a comple planning process of t"e loon! and medium term of marketing activit!, taking in consideration and adopting in t"e some time t"e decision introducing t"e general marketing strateg!, t"o!o" w"ic" t"e compan! adopt to t"e e ternal environment#

$ecesitatea planific%rii de marketing i implementarea cu succes a instrumentelor de marketing crea&% avanta'e competitive firmelor at(t pe termen scurt, mediu, c(t i lung# )lanificarea strategic% are ca suport *tiin+ific un set de metode, te"nici *i instrumente care, ,n esen+% definesc con+inutul acesteia# -a proces de marketing, planificarea strategic%, presupune parcurgerea urm%toarelor fa&e: anali&% .cercetare/, proiectare .planificarea propriu-&is% a instrumentelor/, comunicare, implementare *i control# Anali&a, repre&int% fa&% ini+ial% a planific%rii de marketing, care se constituie ,n con+inut *i metode utili&ate, fiind specific% sau adaptat% corespun&%tor fiec%rui instrument de planificare strategic%# Astfel, anali&a comple % are ca scop determinarea avanta'ului competitiv oferit de domeniile de operare, proces care st% la ba&a alegerii alternativelor de de&voltare# )roiectarea, ca fa&% a procesului de planificare strategic% de marketing vi&ea&% alegerea propriu-&is% a instrumentelor de marketing pe care firma le are la dispo&iie# 0n acest sens, comunicarea de marketing pre&int% o importan % deosebit% pentru implementarea cu succes a planific%rii de marketing# -ontrolul planific%rii de marketing nu trebuie negli'at deoarece numai prin el se pot corecta eventualele greeli# Unul din cele mai utili&ate instrumente de marketing ce se afl% la dispo&i ia companiilor este web siteul# 1nternetul a sc"imbat fundamental nu numai modul ,n care oamenii comunic%, muncesc, tr%iesc *i se de&volt% social *i profesional, ci *i modul ,n care firmele ,*i stabilesc direc+iile strategice de ac+iune# 1nternetul devine ,n acest secol foarte important datorit% faptului c% este, ,n acela*i timp, un mediu de comunicare, canal de distribu+ie, te"nologie, instrument de de&voltare cu implica+ii foarte mari asupra companiilor, practica demonstr(nd faptul c% site-urile pot fi utili&ate pentru comunicarea ofertei complete, dar *i a altor informa+ii privind identitatea firmei# Un studiu al companiei de consultan+%, Metromind, arat% c% businessurile rom(ne*ti fac pa*i timi&i spre adoptarea mediului on-line ,n procesele de marketing# )re&en+a lor ,n mediul on-line este redus% *i rudimentar%, pe de o parte din cau&a ofertei insuficiente a agen+iilor de

web-design de pe pia+%, iar pe de alt% parte din cau&a lipsei unei culturi web la nivelul mediului de afaceri rom(nesc# 2ipsa de resurse financiare este unul dintre principalele motive pentru care micile companii nu ,*i promovea&% afacerile prin instrumente de marketing tradi+ionale sau moderne, ,ns% lipsa de informare cu privire la costurile mult mai sc%&ute implicate de promovarea pe internet este, de asemenea, o cau&% important%, dup% cum arat% studiul# Astfel, datele Metromind arat% c% 345 din companiile participante la sonda' nu *i-au promovat deloc afacerile, ,n timp ce tot 345 au declarat c% nu au folosit instrumente tradi+ionale de marketing, dar *i-au informat toate cuno*tin+ele *i prietenii despre afacerea lor# Mediul de afaceri din Rom(nia percepe internetul ca fiind vital pentru marketingul secolului 67 *i cel pu+in necesar ,n cadrul strategiei de marketing a oric%rei firme, totu*i 845 din participan+ii la sonda' au declarat c% func+ia principal% a site-ului web al unei companii este cea de informare *i numai secundar se ,ntrevede o func+ie de atragere *i generare de clien+i# 9e asemenea, percep+ia general% .8:5 din cei c"estiona+i/ este c% rolul internetului va cre*te semnificativ pentru orice tip de afacere# 0n ciuda acestui fapt, studiul arat% c% percep+ia oamenilor de afaceri rom(ni asupra beneficiilor webului nu se traduce dec(t prin accesarea unor elemente punctuale ale pre&en+ei pe internet, *i mai pu+in printr-o strategie on-line consistent%# 0n urma anali&ei efectuate de Metromind pe un e*antion de 6:; firme *i organi&a+ii din Rom(nia, reiese c% ;:5 din firmele participante la sonda' utili&ea&% site-ul web ca pe un instrument eficient de marketing# 0n sc"imb, 6;5 din companii nu au o strategie coerent% de marketing care s% integre&e *i mediul on-line, ace*tia re&um(ndu-se cel mult la de+inerea unui site de pre&entare al companiei, iar 735 din companii nu au creat site-uri *i nu au apelat la alte instrumente de marketing on-line pentru promovarea *i cre*terea afacerii lor# )otrivit studiului, de multe ori, strategia de on-line a firmelor rom(ne*ti se reduce la siteul de pre&entare a companiei# Foarte pu+ini apelea&% la publicitate prin bannere on-line *i mai pu+ini cunosc *i profit% de beneficiile altor metode de web-marketing, cum ar fi publicitatea conte tual% sau te"nicile de optimi&are pentru motoarele de c%utare de genul <oogle# 0n privin+a celor care nu au un site de pre&entare al afacerii lor, 4;5 din reponden+ii au declarat c% promovarea ar fi de dorit pentru firma lor, dar nu e ist% resurse financiare suficiente care s% fie investite ,n promovare# =rebuie preci&at faptul c%, firmele cu o orientare proactiv%, ,*i fundamentea&% strategia de de&voltare av(nd web-ul drept a central sau .cel pu+in/ component% de ba&%# >pa+iul virtual ,n general i web site-ul ,n special constituie o modalitate prin care firmele mici se pot de&volta *i pot genera avanta'e competitive ma'ore ,n lupta concuren+ial% de pe pia+a global%# ?eb site-ul este cu at(t mai eficient, cu c(t firmele con tienti&ea&% faptul c% pre&en+a web-ului ,n mediul virtual este o modalitate eficient% *i facil% de comunicare cu clien+ii actuali sau poteniali ori cu partenerii de afaceri# -lasificarea web site-uri-lor se poate reali&a ,n funcie de mai multe criterii: 0n func+ie de tema abordat%: e ist% site-uri pubicitare, promo+ionale, site-uri prin care se promovea&% o firma sau o anumit% marc%, site-uri ce pre&int% carecteristicile diferitelor fenomene geografice, etc# 0n func+ie de categoria de v(rsta: e ist% site-uri speial reali&ate pentu copii, pentru adul+i, sau pentru persoanele de v(rsta a treia# 0n func+ie de serviciile pe care le ofer%: 2a dispo&i+ia utili&atorilor sunt site-uri prin care se pot desc%rca filme, mu&ic% sau diverse 'ocuri, deasemenea e ist% *i site-uri prin care persoanele pot comunica ,ntre ele .www#!a"oo#com / 2

0n func+ie de informa+iile furni&ate: int(lnim site-uri stiin+ifice, economice, politice, teritoriale, administrative, geografice, etc# Fiecare site are un rol decisiv ,n formarea i pre&entarea imaginii unei firme sau companii de succes, cum ar fi spre e emplu *i site-ul companiei Mercedes-bens pe care l-am ales drept punct de referin+% ,n anal&a de marketing ce urme&% s% o reali&e&# Studiu de 'a!(etin) cu !e*e!i!e &a #ite-u& +++$'e!cede#-ben,$! >ite-ul www.mercedes-benz.ro promoveaz imaginea firmei Mercedes-benz, care a fost fondat% ,n anul 786; sub denumirea @9aimler-Aen& A<@, legat% de numele a doi pionieri ai industriei automobilistice, Barl Aen& .cel ce a creat ,n 7CC; primul automobil din lume cu trei ro+i av(nd motor cu ben&in%/ *i <ottlieb 9aimler .cel ce a creat primul automobil de acela*i fel, dar cu patru ro+i/# 9up% dispari ia lui 9aimler ,n 78:8 compania a fost preluat% de cei doi fii ai acestuia# -%ut(nd o emblem% atrag%toare, fra+ii 9aimler *i-au adus aminte de o scrisoare trimis% de tat%l lor, so+iei sale, ,n care era desenat% o stea pe care el visa s-o vad% deasupra u&inei @9aimler@ ca simbol aduc%tor de victorii# 0n 78:8 au fost aprobate dou% variante de marc% repre&ent(nd o stea cu trei *i cu patru col+uri, dar a fost pus% ,n circula+ie doar varianta cu trei col+uri, ceea ce trebuia s% simboli&e&e suprema+ia companiei pe p%m(nt, pe ap% *i ,n aer# Aen& la r(ndul lui *i-a ales drept marc% ,n 78:4 o roat% .volan/ care peste *ase ani a cedat locul unei cununi de lauri# 9up% contopirea celor dou% companii ,n 786; acest simbol a fost combinat cu steaua 9aimler, iar emblema de ast%&i - o stea cu trei col+uri ,n interiorul unui cerc e ist% din anul 784D# 0n 7C88 automobilistul austriac Emile <ellineks a c(*tigat un raliu sub pseudonimul @Monsieur Mercedes@, Mercedes fiind numele fiicei sale# )este un an @9aimler@ a acordat automobilistului i totodat% omului de afaceri Emile <ellineks, dreptul de a vinde ,n Austria *i Fran+a un nou automobil sub marca Mercedes care ,ntre timp devenise at(t de popular, ,nc(t compania a "ot%r(t s% dea acest nume *i urm%toarelor modele# Edat% cu trecerea timpului firma *i-a perfec+ionat modalit%+ile de promovare *i de publicitate, a*a cum *i site-ul s%u a suferit numeroase sc"imb%ri, ,n func+ie de noile modele ap%ute *i de +ar% ,n care trebuia pre&entat acesta# >ite-ul companiei are pe prima pagin% o imagine cu un model repre&entativ pentru mercede&-ben& care ocup% apro imativ trei sferturi din acesta cu sloganul FAine a-ti venitG Mercedes-ben& Romania# 0n partea de sus al site-ului sunt pre&entate *ase rubrici fiecare con+in(nd subrubrici ,n care sunt afi*ate ofertele companiei# 7# Autoturisme : -omerciale u*oare, -amioane, Autobu&e *i Autocare, UnimogH 6# Autoturisme noi: Modele - privire de ansamblu .-lasa A/, -ompara+ie modele .-lasa A/, AM< .-lasa -/, design .-lasa -2/, <uard .-lasa -2-/, Modele AM< privire de ansamblu .-lasa -2B/, -oncurs <2B .-lasa -2>/, Efert% general% de pre+uri .-lasa E/, Eferte speciale .-lasa </, -onfigurator auto .-lasa <2/, Autoturisme rulate .-lasa M/, -entre Mercedes-Aen& .-lasa R/, 9ialog .-lasa >2R/H 4# Autoturisme rulate: -%utare, -entre Mercedes-Aen&H 3# >ervicii *i accesorii: )agina principal%H >ervicii *i ateliereH >ervicii mobileH )iese *i accesorii originaleH >ervicii onlineH >"op onlineH -entre Mercedes-Aen&H 9ialogH I# >ervicii financiare: 2easing, Asigur%riH

;# 9epre Mercedes-Aen&: $out%i, mercedes maga&in, traditie, inova ii, protec ia mediului, pagina fanilor, cariere, configurator auto, autoturisme rulate, centre marcedesben&H 0n partea de 'os al site-ului se afl% rubrica $EU=JK1, ,n care sunt pre&entate vi&itatorilor toate inova+iile *i lucrurile noi ap%rute ,n cadrul gamei de produse a firmei# -ulorile adoptate sunt dintre cele mai linistitoare *i deci, predomina albastrul desc"is, nuan+a cerului, ce semnific% dorin+a continu% de a urca c(t mai sus pe scara de valori *i de a cunoaste absolutul, lucruri care sunt repre&entative pentru aceast% firm%# 2a acest site se poate a'unge direct acces(nd www#mercedes-ben&#ro sau prin intermediul www#google#com# Motoul repre&entativ al firmei este: @9as beste oder nic"ts@, care ,nseaman% nimic mai bun nu e ist%, cu alte cuvinte mercedes-ben& ,truc"ipea&% calitatea absolut%# 0n anul 6::C, Mercedes-Aen& Rom(nia i-a relansat website-ul .www#mercedesben&#ro/ cu un nou design, ce pune accent pe un vi&ual mai emo ional, de&volt(nd o e perien% de marc% puternic% asigur(d un acces mult mai facil la toate informa iile despre produsele, serviciile i centrele autori&ate de v(n&ari i service Mercedes-Aen&# 0n acest sens, Mercedes-Aen& Rom(nia a lansat noul site media ,n limba rom(na, www#media#mercedes-ben&#ro, acesta fiind integrat ,n website-ul interna ional 9aimler <lobal Media >ite .www#media#daimler#com/# Astfel, Rom(nia este cea de a aptea ar% din Europa care are propriul site media Mercedes-Aen& dup% <ermania, Fran a, Elanda, 1talia, Aelgia i Rusia# $oul website a fost conceput i implementat pentru a facilita accesul la informaiile despre Mercedes-Aen& Rom(nia, dar i pentru a pemite o comunicare mai eficient% ,ntre utili&atori, ,n special repre&entan ii media i companie# >ite-ul www#media#mercedes-ben&#ro are acelea i func ionalit% i ca i cel interna ional, iar pentru a beneficia de toate facilit% ile oferite, precum abonarea la newsletter sau funcia de c%utare, vi&itatorul trebuie s% se ,nregistre&e ca utili&ator, cre(ndu- i propriul cont# Astfel, utili&atorul se poate loga at(t pe site-ul media interna ional, c(t i pe cel din Rom(nia# ?ebsite-ul www#media#mercedes-ben&#ro este personali&at eviden iind coninutul specific activit%ii Mercedes-Aen& Rom(nia# Utili&atorul are acces la diferite materiale ,n limba rom(na, precum informa ii despre companie i m%rcile pe care le repre&int% ,n Rom(nia: Mercedes-Aen&, >mart, -"r!sler, 9odge, Leep i Mitsubis"i Fuso# 1nterfata acestui site este de&voltat pe platforma interna ional% 9aimler i permite vi&itatorului accesul la date despre companie, dar i re&ultatele financiare ale acesteia, la imagini cu re&oluie mare, ori materiale audio i video# Al%turi de aceast% lansare, pe parcursul anului 6::C, Mercedes-Aen& Rom(nia a de&voltat mai multe proiecte ,n mediul auto"ton online, acest lucru venind ca un r%spuns firesc la e pansiunea internetului i a comunic%rii digitale, ,ntr-o perioad% ,n care evoluia unei companii se afl% ,ntr-o str(nsa leg%tur% cu imaginea sa ,n mediul online# 0n ultimii ani, internetul s-a transformat ,ntr-unul din cele mai importante medii de v(n&are pentru industria automobilelor# Astfel, pe parcursul lui 6::C, Mercedes-Aen& Rom(nia a de&voltat i implementat proiecte precum: noile website-uri 9odge, Leep, -"r!sler, noul -onfigurator Auto Mercedes-Aen&, noul website Mercedes-Aen&, website-ul MercedesAen& Financial >ervices Rom(nia, aplica ia de autoturisme rulate, dar i site-urile centrelor autori&ate de v(n&ari i service Mercedes-Aen&# 2a nivel interna ional, 9aimler <lobal Media >ite are peste 7:I#::: de utili&atori ,nregistra i, acesta fiind lansat ,n anul 788D i relansat ,n 6::7, cu un nou design i numeroase func ionalit% i# 4

Firma modern% ac+ionea&% ,ntr-un mediu dinamic, cu multiple sc"imb%ri, la care ea este obligat% s% se adapte&e *i ,n acest sens, ea trebuie s% integre&e toate ac+iunile sale ,ntr-o conduit% cu tr%s%turi durabile, subordonate unor obiective pe termen lung, adic% s% elabore&e o politic% unitar%, coerent%, care este poitica de marketing ba&at% ,n special pe promovarea produselor prin intermediul sit-ului# Unii speciali*ti apreciea&% c% etapa actual% este cea a unui marketing strategic, adic% politica de marketing trebuie s% ,ncorpore&e un set de strategii adecvate condi+iilor ,n care firma ,*i desf%soar% activitatea *i potrivit op+iunilor acesteia# Anali&(nd gradul de promovare a sit-ului www#mercedes-ben&#ro s-a constatat faptul c% acesta atinge cea mai mare audien+% ,n 'urul orei 7I ,nregistr(ndu-se *i cea mai mare cerere# 9atorit% faptului c% accesul la acest site nu este restric+ionat de anumite condi+ii, audien+a acestuia poate cre*te, influien+(nd astfel cre*terea vin&%rilor *i totodat% a veniturilor# 0n urma studiului relia&at, s-a constat faptul c%, prin site-ul www#mercedesben&#ro i www#media#mercedes-ben&#ro se ,ncearc% o promovare a urm%toarelor obiective ce au ca rol principal ,mbun%t%+irea calit%+ii firmei: - satisfacerea nevoilor, cerin+elor *i dorin+elor consumatorilorH - ,mbun%t%+irea calit%+ii produselor propuse spre comerciali&areH - atragerea de noi consumatori prin multiplelemodalit% i de publicitateH - oferte promo+ionale ,n func+ie de se&on sau perioade ale anuluiH -desf%*urarea comer+ului ,n c(t mai multe puncte de desfacere, at(t din +ar% c(t *i de peste "otareH -,nnoirea te"nologiilor de produc+ieH -,mbun%t%+irea calit%+ii produselor *i reali&area unui raport optim, calitateMpre+H -introducerea de efecte ce stimulea&% dorin+a vi&itatorului de a r%m(ne logat pe site-ul www#mercedes-ben&#ro i www#media#mercedes-ben&#roH -,mbun%t%+irea gamei de produse prin introducerea de noi idei *i te"nologiiH -perfec+ionarea poten+ialului personalului, prin participarea acestuia la diferite cursuri de speciali&areH -introducerea de noi norme privind vi&itarea site-uluiH Acestea *i multe alte obiective repre&int% arma indispensabil% a companiei de a*i ,nvinge concuren+ii, prin perfec+ionarea at(t pe plan economic, c(t *i pe plan cultural# 9ac% am re&uma ,n trei cuvinte procesul de marketing aplicat site-ului ales spre anali&%, acestea ar fi: promovare, calitate *i profesionalism. Bib&i )!a*ie: 7# 6# 4# 3# I# -"affe!, 9#, .6::4/, Total e-mail marketing , Ed# Autterwort" N Oeinemann, E ford, Marea AritanieH <rosseck, <#, .6::;/, Marketing !i comunicare pe "nternet , Ed# 2umen, Aucure*tiH Florescu -# .coordonator/, .7886/, Marketing, Ed# Marketer, Aucure*tiH Fekete 1#, .6::3/, Tehnici promoionale, note de curs, ReiaH Botler )"#, .6::;/, Managementul marketingului, Ed# =eora, Aucureti

;# D#

Elaru >#9#, .6::7/, PMarketing # teorie !i aplica$ii , Ed# 2umina 2e , Aucure*tiH )opovici <"e#, .6::I/, Marketing tradiional i marketing electronic , ResiaH

QQQ www#ase#ro www#unibuc#ro www#markmedia#ro www#media#mercedes-ben&#ro www#mercedes-ben&#ro