Sunteți pe pagina 1din 63

Universitatea Tehnic ,, Gheorghe Asachi

Facultatea de Inginerie Electric, Energetic i Informatic Aplicat


Domeniu Inginerie i management

!ucrare de licen"
#rof$ coordonatori
%ef !ucrri Dr$ Ing$ &ristina Temneanu
#rof$ dr$ ing$ Gheorghe &ondurache
'tudent
&ernat &rina ( Elena
Iai
)*+,
Cuprins
-odele tehnice i performan"e
economice pentru convertorul .uc/ 0
.oost
1
Capitolul I. ANALIZA COSTULUI DE PRODUCIE
II.1. Generaliti
Activit"ile de produc"ie i cele de comerciali1are repre1int principalele o.iective
ale societ"ilor comerciale, indiferent de forma de proprietate$ #rin acestea 2ntreprin1torul
2i reali1ea1 scopul propus, iar societatea o."ine profiturile necesare satisfacerii nevoilor
sale$
#ro.lematica diagnosticului activit"ii de produc"ie i comerciali1are are 2n vedere
scopul acesteia, instrumentele utili1ate i cine face anali1a$ 3n func"ie de aceste elemente,
2n activitatea practic este prioritar o pro.lem sau alta$
&ostul de produc"ie este definit ca totalitatea cheltuielilor oca1ionate de producerea
unor .unuri sau servicii de ctre o unitate economic$ 3n mod concret, costul reflect 2n
e4presie .neasc, consumul de factori de produc"ie 5capital, munc, utila6e, cldiri,etc7
pentru o."inerea unei cantit"i de .unuri sau servicii$
#entru cunoaterea structurii costului unitar al unui produs, al unei lucrri sau
prestri de servicii, calcula"ia costurilor urmrete, pe prim plan, determinarea
mrimii costului de produc"ie pe fiecare articol de calcula"ie, pe locuri generatoare de
costuri i pe purttori de costuri, 2n concordan" cu specificul activit"ii 2ntreprinderii$
&alcula"ia costurilor poate fi definit ca ansam.lul de opera"ii matematice folosite 2n
conformitate cu prevederile metodologice 2n vigoare, pentru determinarea costului unitar al
unui produs, al unei lucrri sau al unui serviciu prestat, 2n condi"iile tehnice, organi1atorice
i func"ionale ale 2ntreprinderii$
2
!E!ORIU "USTI#ICATI$
3n foarte multe aplica"ii practice, este nevoie fie de a sta.ili1a o tensiune de curent
continuu fie de a converti o tensiune continu la alt tensiune continu, mai mare sau mai
mic$ 8olul acesta este 2ndeplinit de un convertor c$c$ ( c$c$$
&a orice sistem fi1ic, convertorul este descripti.il at9t din punct de vedere func"ional
c9t i din punct de vedere constructiv sau tehnologic$ Din punct de vedere constructiv, 2n
ca1ul proiectrii convertorului, tre.uie s se "in cont simultan de parametrii vi1a"i dar i
de tehnologia disponi.il$ Din punct de vedere func"ional, sistemul repre1entat de
convertor se caracteri1ea1 prin func"ia de transfer ce repre1int legtura e4istent 2ntre
mrimea de ieire i mrimea de intrare, numit i model intrare 0 ieire$ #erforman"ele
convertorului pot fi prev1ute prin studiul func"iilor de transfer$ 'tudiul poate fi reali1at 2n
domeniul frecven" sau 2n domeniul timp$ 3n domeniul frecven", performan"ele i
dinamica convertorului se evaluea1 pe caracteristicile de frecven", iar 2n domeniul timp,
performan"ele i dinamica se evaluea1 pe rspunsurile date de func"iile de transfer la
diferite semnale de intrare$
Dintre topologiile consacrate de sta.ili1atoare 2n comuta"ie, 2n aceast lucrare este
studiat convertorul .uc/0.oost$
3n prima parte a lucrrii este reali1at o anali1 tehnic a convertorului .uc/0.oost 2n
dou etape
+$ 'chema modelului de semnal mic adoptat al convertorului este anali1at cu
teoremele lui :irchhoff cu scopul de a determina func"iile de transfer care reflect
influen"a a trei mrimi de intrare 2n mrimea de ieire factorul de umplere a semnalului de
comand, varia"ia sarcinii i varia"ia tensiunii de intrare$ De asemenea este identificat 2n
acelai mod i impedan"a de intrare$
)$ Func"iile de transfer identificate sunt evaluate prin caracteristicile de frecven" i
prin rspunsurile indiciale la varia"ii treapt ale tensiunii de intrare, curentului de sarcin i
a factorului de umplere$
3
#artea a doua a lucrrii const 2n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4
Capitolul 1. INTRODUCERE
1.1. Pro%le&e 'enerale
Un sta.ili1ator de tensiune continu este un circuit care, alimentat fiind de la o surs
de tensiune continu ce pre1int varia"ii, furni1ea1 la ieire o tensiune a crei varia"ie este
mult mai mic$ 3n lim.a6 curent se utili1ea1 pentru acest circuit i denumirea de convertor
cc0cc$ 3ntruc9t are func"ia de reglare a tensiunii, face parte din categoria regulatoarelor i se
mai numete i regulator de tensiune$
Aceste circuite au o utili1are rsp9ndit deoarece ma6oritatea circuitelor electronice
tre.uie alimentate la tensiuni constante$ 3n condi"iile 2n care nu e4ist furni1or de energie
de c$c$, semnalul sinusoidal de tensiune e4istent 2n re"eaua de alimentare este mai 2nt9i
redresat, i apoi sta.ili1at 2n mai multe etape p9n la o."inerea caracteristicilor tehnice
impuse semnalului de tensiune continu 5riplu, putere, etc$7$
Un convertor ideal va men"ine tensiunea de ieire constant, indiferent de condi"iile
de lucru varia"ia tensiunii de alimentare, varia"ia sarcinii pe care o alimentea1, pertur.a"ii
sau temperatur$ 3n ca1ul real, to"i aceti factori influen"ea1 func"ionarea convertorului i,
implicit, sta.ilitatea 2ntregului circuit, care se impune astfel a fi studiat$
'ta.ili1atoarele se 2mpart 2n dou clase mari
0 sta.ili1atoare liniare
0 sta.ili1atoare 2n comuta"ie
&u toate c reali1ea1 o sta.ili1are cu performan"e mai sla.e dec9t cele liniare,
sta.ili1atoarele 2n comuta"ie sunt preferate 2n primul r9nd datorit randamentului mai
ridicat i caracteristicilor fi1ice 5volum i greutate mici7 i termice superioare$
'ta.ili1atoarele 2n comuta"ie utili1ea1 ca element de reglare un dispo1itiv cu func"ie
de comutator, care lucrea1 2n regim .locat ( saturat$ &omutatorul este comandat cu un
tren de impulsuri <conectat ( deconectat< periodic care deschid, respectiv .lochea1,
elementul de reglare$ Durata intervalului <conectat< i periodicitatea acestor impulsuri de
comand influen"ea1 caracteristicile de reglare ale sta.ili1atorului$ Dac reglarea se face
5
2n func"ie de durata intervalului <conectat<, perioada impulsurilor rm9n9nd aceeai, atunci
comanda este cu modula"ie 2n l"ime 5#=-7$ Dac reglarea se reali1ea1 prin modificarea
perioadei, deci a frecven"ei semnalului de comand, durata intervalului <conectat< rm9n9nd
constant, atunci comanda este cu modula"ie 2n frecven"$
E4ist c9teva topologii consacrate de sta.ili1atoare 2n comuta"ie .uc/ 5co.or9tor7,
.oost 5ridictor7, .uc/0.oost, &u/ i 'epic$ 3n aceast lucrare este studiat convertorul .uc/0
.oost$
1.(. Prin)ipii *e +un)ionare la )on,ertorul %u)-.%oost
'tructura de principiu a unui convertor cc0cc .uc/0.oost este pre1entat 2n figura +$
Este format dintr0un comutator electronic cu dou po1i"ii, o .o.in, o diod i un
condensator de filtrare$ &onvertorul alimentea1 sarcina
L
R
$ &omutatorul este controla.il,
fiind ac"ionat 2ntre po1i"iile >? i >FF cu frecven"a
T f
S
@ +
, numit frecven" de
comuta"ie$ #erioada de timp T este format din dou intervale, off on
t t T +
,
corespun1toare po1i"iilor >? i >FF ale comutatorului$ #rin urmare, func"ionarea
circuitului din figura + are dou etape distincte, dictate de po1i"iile comutatorului$
Fig$ +$ 'chema de principiu a convertorului .uc/0.oost
#e durata de timp
on
t
, c9t comutatorul se gsete pe po1i"ia >?, la intrarea
convertorului este conectat sursa de tensiune continu
i
U
$ Dat fiind cone4iunea diodei,
6
aceasta este polari1at invers, deci nu conduce, ceea ce va duce la i1olarea sarcinii
L
R
fa"
de sursa de tensiune continu
i
U
$ 3n acest timp, .o.ina se 2ncarc de la sursa de tensiune$
&ircuitul echivalent func"ionrii 2n intervalul de timp
on
t
se gsete 2n figura )5a7$
#e durata de timp off
t
, comutatorul este mutat pe po1i"ia >FF, sursa este
deconectat, curentul prin .o.in 2i pstrea1 sensul 5datorit energiei acumulate 2n etapa
anterioar7, ceea ce determin deschiderea diodei$ &ircuitul echivalent func"ionrii 2n
intervalul de timp off
t
se gsete 2n figura )5.7$
5a7 schema echivalent po1i"iei 5>?7 5.7 schema echivalent po1i"iei 5>FF7
a comutatorului
a comutatorului
Fig$ )$ &ircuitele echivalente corespun1toare intervalelor
on
t
i off
t
3n anali1a de principiu a regimului permanent sta.ili1at a convertorului, 2n care
tensiunea de ieire
o
U
este constant, se consider elementele de circuit ideale, fr
pierderi$ #rincipalele semnale care apar 2n convertor sunt repre1entate 2n figura ,$
3n intervalul
on
t
tensiunea pe .o.in are valoarea
i L
U u
, iar curentul prin .o.in
crete liniar$ &urentul prin comutator este acelai cu cel prin .o.in, deci va avea pe
parcursul intervalului
on
t
aceeai evolu"ie$ Tensiunea la .ornele diodei este
( )
o i D
U U u +
, tensiune ce men"ine dioda .locat, deci curentul prin diod este nul$
3n itervalul off
t
energia acumulat de .o.in va fi cedat circuitului de sarcin, prin
urmare curentul prin .o.in scade, tot liniar, av9nd 2n vedere presupunerile fcute$ &eea ce
2nseamn c tensiunea la .ornele .o.inei este negativ, fiind derivata unei func"ii
7
descresctoare, i egal cu tensiunea de ieire
o L
U u
$ &urentul prin diod este acelai
cu cel prin .o.in, deci va avea pe parcursul intevalului off
t
aceeai evolu"ie$
Deoarece regimul de func"ionare se consider a fi permanent sta.ili1at, comportarea
convertorului tre.uie s fie identic pentru toate perioadele T , deci toate semnalele au
evolu"ii identice 2n toate perioadele T de func"ionare$
Fig$ ,$ Evolu"ia semnalelor din convertor pe parcursul intervalelor
on
t
i off
t
3n condi"iile 2n care sistemul studiat, convertorul, este sta.il, curentul prin .o.in
varia1 totdeauna 2ntre aceleai dou valori de minim i ma4im, at9t 2n regimul cresctor 5
on
t
7 c9t i 2n cel descresctor 5 off
t
7, iar energia acumulat de .o.in 2n intervalul
on
t

8
este egal cu energia cedat 2n intervalul off
t
$ Dac se notea1 cu
med
I
curentul mediu
prin .o.in, atunci se poate scrie rela"ia energetic urmtoare
off med o on med i
t I U t I U
din care re1ult rela"ia de dependen" a tensiunii de ieire func"ie de tensiunea de
intrare
i i
on
on
i
on
on
i
off
on
o
U
D
D
U
T t
T t
U
t T
t
U
t
t
U


+ @ +
@
5+7
unde
T t D
on
@
se numete factor de umplere$
-odul de func"ionare descris se numete mod de conduc"ie continu deoarece
curentul prin .o.in nu se anulea1, asigur9nd o <continuitate< a tensiunii de ieire$ 3n ca1ul
2n care off
t
are o valoare at9t de mare 2nc9t curentul prin .o.in scade p9n la 1ero,
implicit i tensiunea de ieire se anulea1 iar modul de func"ionare se numete mod de
conduc"ie discontinu$
Func"ia comutatorului electronic este reali1at de un tran1istor de putere comandat cu
semnalul
com
u
, semnal care va deschide tran1istorul 2n intervalul
on
t
i 2l va 2nchide 2n
intervalul off
t
$ &onvertorul studiat 2n aceast lucrare utili1ea1 un tran1istor cu efect de
c9mp 2n tehnologie ->'$
1./. Prin)ipii *e anali0
Din punct de vedere func"ional, i convertoarele c$c$0c$c$, ca orice alt sistem, se
caracteri1ea1 prin func"ia de transfer ce repre1int legtura e4istent 2ntre mrimea de
ieire i mrimea de intrare$ Func"ia de transfer se poate defini analitic dintr0un model
adecvat al circuitului convertorului,
,$$$7 , 5 i perturbati intrare f iesire
, sau se poate
defini printr0un grafic, calitativ sau cantitativ, construit pe cale e4perimental$
#erforman"ele unui sta.ili1ator se aprecia1 2n principal prin urmtorii parametrii
a$ Factorul de sta.ili1are 2n raport cu tensiunea de intrare
.$ Factorul de sta.ili1are 2n raport cu sarcina
9
c$ &oeficientul de sta.ili1are
d$ 8e1isten"a de ieire
#entru a fi relevat func"ionarea sta.ili1atorului 2n comuta"ie este necesar s fie
efectuate at9t anali1a 2n domeniul timp c9t i anali1a 2n domeniul frecven"$
Anali1a 2n domeniul timp cuprinde dou etape distincte
a7 Efectuarea anali1ei pe c9teva perioade pentru convertor$ 'e o."in astfel formele
de und pentru tensiunile i curen"ii din circuit, 2n scopul determinrii solicitrii
componentelor, a riplului tensiunii de ieire, riplului curentului prin inductan", valorii
efective a curentului prin condensatorul de filtra6 etc$
.7 Determinarea rspunsului sistemului 5convertor c$c$0c$c$ 2mpreun cu circuitul de
comand7 la semnale de pertur.a"ie 5varia"ii 2n tensiunea de intrare, 2n curentul de sarcin,
etc$7$
Acest tip de anali1 se reali1ea1 consider9nd o varia"ie de tip treapt a pertur.a"iei i
o."in9nd prin simulare forma de und a ieirii$ Deose.irea esen"ial fa" de anali1a de la
punctul 5a7 este c aceast anali1 se efectuea1 pe un interval de timp mult mai mare dec9t
perioada de comuta"ie T, deoarece constantele de timp ale circuitului sunt mult mai mari
dec9t aceasta$ Ain9nd cont at9t de scopul acestei anali1e, c9t i de faptul c intervalul pe
care se face aceasta este mult mai mare dec9t perioada de comuta"ie T, se poate
conclu1iona c formele de und instantanee ale tensiunilor i curen"ilor 2n cadrul unei
perioade T sunt practic inutile, de interes fiind de fapt forma de und mediat pe o
perioad$ 'e deduce astfel utilitatea folosirii 2n cadrul acestui tip de anali1 a unui model
mediat pe o perioad, a crui topologie s fie invariant 2n timp, asigur9ndu0se o anali1
mult mai rapid$
Anali1a 2n domeniul frecven" este necesar pentru studiul sta.ilit"ii sistemului 0
sta.ili1atorul 2n comuta"ie$ %i 2n acest ca1 este necesar s se foloseasc pentru convertorul
c$c$0c$c$ un model mediat, invariant 2n timp, pentru a0i fi determinate func"iile de transfer
intrare,0ieire respectiv control0ieire$ Anali1a sta.ilit"ii se face "in9nd cont de func"ia de
transfer control0ieire i de func"ia de transfer a circuitului de comand$
#rima parte a acestei lucrri const 2ntr0o anali1 2n domeniul frecven" a modelului
de semnal mic a convertorului .uc/0.oost cu tran1istor ->'FET pentru determinarea
10
func"iilor de transfer 2n .ucl deschis, i o evaluare a modelelor intrare ( ieire gsite prin
trasarea caracteristicilor de frecven" i a rspunsurilor indiciale$
11
Capitolul (. !ODELAREA CON$ERTORULUI 1UC2.
1OOST 3N 1UCL4 DESC5IS4
(.1. Prin)ipii *e &o*elare
Etapa de anali1, care precede de regul etapa de proiectare, are ca scop sta.ilirea
modului de varia"ie 2n timp a mrimilor din circuit, produse ca urmare a aplicrii unor
semnale din e4terior sau ca urmare a insta.ilit"ii circuitului$ 3n am.ele ca1uri, semnalele
cutate s2nt func"ii de timp, solu"ii ale unor sisteme de ecua"ii neliniare, din cau1a
neliniarit"ilor introduse de componentele electronice$
3n aceast lucrare este studiat convertorul .uc/0.oost cu schema din figura B, 2n
modul de conduc"ie continu$ Acesta este un sistem puternic neliniar deoarece con"ine
elemente cu func"ii de comutator 5tran1istorul i dioda7$ Ecua"iile de func"ionare sunt
alge.rice sau diferen"iale i pot avea termeni li.eri varia.ili sau coeficien"i varia.ili 2n
timp$ 8e1olvarea lor analitic, 2n ca1ul general, este cel mai adesea imposi.il, anali1a
circuitului aflat 2n regim dinamic devinind un demers la.orios, cu calcule complicate$
> metod u1ual de determinare a unui model a unui sistem neliniar din domeniul
circuitelor este cea numit <circuit0averaging method< i const 2n gsirea unor modele de
circuit mediate echivalente liniare pentru elementele neliniare din convertor 5tran1istorul i
dioda7$ Aceste scheme sunt relativ simple, iar modelul convertorului construit cu aceste
scheme poate fi utili1at pentru o."inerea func"iilor de transfer i a rspunsurilor indiciale$
-odelul cutat se gsete prin anali1a a.aterilor fa" de un punct static de
func"ionare 5p$s$f$7, atunci c2nd a.aterile sunt suficient de mici$ Dac a.aterile fa" de p$s$f$
sunt mici, comportarea dispo1itivului neliniar poate fi apro4imat ca fiind liniar, deci
modelul de circuit 2n care mrimile varia.ile s2nt a.aterile va fi un model liniar$ -odelul
o."inut astfel, prin liniari1are 2n 6urul punctului de func"ionare, se numete model de
semnal mic$
12
Fig$ B$ &ircuitul convertorului .uc/0.oost
&ondi"iile 2n care s0a reali1at modelarea au fost urmtoarele capacit"ile
tran1istorului i diodei s0au negli6at, re1isten"a 2n conduc"ie a tran1istorului
DS
r
s0a
considerat liniar iar cea 2n starea .locat s0a considerat infinit, componentele pasive s0au
considerat liniare i independente de frecven"ele de lucru$ De asemenea, modelul diodei 2n
stare de conduc"ie const dintr0o .aterie
F
U
i o re1isten" liniar
F
R
, iar modelul
diodei 2n stare .locat const 2ntr0o re1isten" infinit$ Co.ina i condensatorul s0au
considerat elemente cu pierderi modelate prin re1isten"e 2nseriate cu inductivitatea
7 , 5
L
r L
, respectiv cu capacitatea
7 , 5
C
r C
$
(.(. !o*elul *e se&nal &i)
&omponentele neliniare din convertorul .uc/0.oost pentru care este necesar un
model mediat sunt grupate pe schema din figura B 2n por"iunea 2ncon6urat$ Aceast
por"iune constituie schema 2n comuta"ie din circuitul convertorului, pentru aceast por"iune
fiind necesar un model adecvat demersului propus 5figura D$5a77$ -odelul mediat
considerat 2n anali1a convertorului este cel propus 2n E,F, 2n figura D$5.7 fiind repre1entat
modelul mediat de c$c$ ( corespun1tor punctului static de func"ionare, iar 2n figura D$5c7
fiind repre1entat modelul de semnal mic al schemei 2n comuta"ie$ 3n aceste modele,
parametrul echivalent r are e4presia
L F DS
r r D r D r + + 7 + 5
5)7
13
5a7 schema 2n
comuta"ie a
convertorului
5.7 modelul
mediat de c$c$ al
schemei 2n comuta"ie
5c7 modelul de
semnal mic al schemei
2n comuta"ie
Fig$ D$ -odelul de semnal mic
3n schemele i modelele considerate, fiind vor.a despre mai multe valori care
caracteri1ea1 aceeai mrime, conven"ia asupra nota"iilor este urmtoarea
0 cu sim.ol minuscul i indice ma6uscul este notat valoarea instantanee a
semnaluluiG
14
0 cu sim.ol ma6uscul i indice ma6uscul este notat componenta continu a
semnalului, 2n acest ca1 valoarea 2n punctul static de func"ionare 5p$s$f$7G
0 cu sim.ol minuscul i indice minuscul este notat valoarea instantanee a
componentei varia.ile a semnalului$
0 cu sim.ol ma6uscul i indice minuscul este notat valoarea de v2rf a componentei
alternative, ca a.atere fa" de valoarea medie$
(./. Deter&inarea +un)iilor *e trans+er 6n %u)l *es)7is
> .un 2ntre.uin"are a oricrui convertor presupune utili1area lui 2ntr0o .ucl de
control, scopul fiind reglarea tensiunii de ieire
o
u
2n limitele prescrise$ -rimea de
reglat, tensiunea de ieire
o
u
, este produs de trei mrimi de intrare care apar 2n
func"ionarea sistemului
+7 factorul de umplere d 0 care este i mrimea de control totodat
)7 tensiunea de alimentare
i
u
,7 sarcina, considerat prin curentul de sarcin
o
i
'ta.ilirea algoritmului de reglare i anali1a aspectelor de control ale sistemului de
reglare, precum rspunsul 2n frecven", rspunsul 2n regim tran1itoriu sau sta.ilitatea, sunt
posi.ile dac se cunoate modelul matematic intrare0ieire al sistemului, convertorul$ #rin
urmare, un demers premergtor o.ligatoriu const 2n determinarea func"iilor de transfer 2n
.ucl deschis corespun1toare fiecreia din cele trei mrimi de intrare identificate 2n
sistem$ -rimea de ieire este o suprapunere a tuturor celor trei efecte produse de fiecare
din mrimile de intrare luate 2n considera"ie, lucru ce se o.serv din schema .loc a
convertorului din figura H
o o i v p o
i Z u M d T u u u u + + + +
2n care
0 p
T
este func"ia de transfer intrare0ieire corespun1toare e4cita"iei d ,
0
u
M
este func"ia de transfer intrare0ieire corespun1toare e4cita"iei
i
u
,
15
0
o
Z
este func"ia de transfer intrare0ieire corespun1toare e4cita"iei
o
i
$
Fig$ H$ 'chema .loc a
convertorului .uc/0.oost 2n .ucl deschis
Func"iile de transfer de mai sus se determin 2n continuare din anali1a circuitului din
figura I ( modelul de semnal mic al convertorului .uc/0.oost, o."inut prin 2nlocuirea
schemei 2n comuta"ie 5figura D$5a77 din circuitul convertorului 5figura B7 cu modelul
considerat 5figura D$5c77$
Fig$ I$ -odelul de semnal mic al convertorului .uc/0.oost
#erforman"ele i dinamica convertorului pot fi astfel evaluate pe caracteristicile de
frecven" i rspunsurile indiciale trasate 2n continuare cu a6utorul func"iilor de transfer
16
+

gsite$ Un alt parametru determinat i studiat 2n lucrare al convertorului .uc/0.oost este
impedan"a de intrare
i
Z
$
(./.1 Deter&inarea +un)iei *e trans+er intrare 8 ie9ire
#entru determinarea func"iei de transfer 2n .ucl deschis , 2n modelul de semnal
mic din figura I se anulea1 mrimile de intrare
i
u
i
o
i
, astfel 2nc9t 2n mrimea de ieire
o
u
s rm9n doar componenta corespun1toare intrrii d $ -rimea de intrare d se
reflect 2n ieire prin sursele dependente din modelul schemei 2n comuta"ie$ 8e1ult
modelul de semnal mic particulari1at din figura J, pe care sunt scrise 2n continuare
teoremele de curen"i i tensiuni$
Fig$ J$ -odelul de semnal mic particulari1at pentru determinarea func"iei de transfer
#entru simplificare, se notea1 2n continuare cu
)
Z
impedan"a echivalent a gruprii
paralel dintre sarcin i condensator, i cu
)
Z
i
curentul prin aceast grupare$ Din legea lui
>hm re1ult
) )
)
)
Z
u
Z
u
i
o
Z
Z

17
'criind teorema de curen"i a lui :irchhoff 2n nodul ce rm9ne 2n circuit, se o."ine
*
)
+
l L Z l
Di d I i i
* 7 + 5
)
+ d I i D i
L Z l
De asemenea, consider9nd gruparea
)
Z
i scriind teorema de tensiuni a lui
:irchhoff 2n .ucla din dreapta, se o."ine
* * +
Du d U u Z i
SD l
+
+
*
7 + 5
Z
d U D u
i
SD
l
+

3nlocuid curentul prin .o.in


l
i
2n rela"ia de curen"i de mai sus, re1ult
* 7 + 5
7 + 5
)
*
+
*
+
+
d I
Z
u
D
Z
d U D u
L
SD
1
1
]
11
1
]
1

+ ) +
)
*
7 + 5 + 7 + 5
Z
D U
I d
Z Z
D
u
SD
L
)
)
+
) +
)
+ )
+
) +
)
+
*
*
7 + 5
7 + 5
7 + 5
7 + 5
+ 7 + 5
7 + 5
7 5
7 5
7 5
Z D Z
Z
I
U
D Z I
Z
Z
D
I
D U
Z I
Z Z
D
Z
D U
I
s d
s u
s T
L
SD
L
L
SD
L
SD
L
i
u
o
def
p
o
i
+

1
1
]
1

,
_

,
_

unde impedan"ele opera"ionale


+
Z
i
)
Z
sunt
5,7
18
5B7
3n continuare sunt cutate valorile
L
I
i
L SD
I U @
pentru a fi 2nlocuite 2n func"ia de
transfer p
T
, acestea fiind valori de c$c$ ale semnalelor 2n cau1$
3n intervalul off
t
curentul prin diod
D
i
este apro4imat cu valoarea de c$c$ a
curentului prin diod
L
I
, deci valoarea de c$c$ a curentului prin diod re1ult din
integrarea pe intervalul off
t

L D
I D I 7 + 5
$ 8e1ult
L
D
L
R D
U
D
I
D
I
I
7 + 5 7 + 5 7 + 5
* *

Kaloarea
L SD
I U @
se gsete din modelul mediat de c$c$ a convertorului 5figura D$
5.77, de unde re1ult prin scrierea teoremelor lui :irchhoff, 2n conformitate cu E,F,
1
1
1
]
1

,
_

+
*
+ 7 + 5
+
U
U
D R
D I
U
F
L
L
SD
3nlocuind valorile
L
I
i
L D
I D I 7 + 5
2n ultima e4presie a lui p
T
, re1ult
urmtoarea form pentru func"ia de transfer
7 5
7 5
7 5
7 5
7 5
p
p
T p
T numitor
T numarator
s Q
s P
K s T
p

unde e4presia numitorului f$d$t$ p
T
este

+ +

,
_

+
+ +
sC
r R
sC
r R
D sL r s Q T numitor
C L
C L
p
+
+
7 + 5 7 5 7 5 7 5
)
19
iar e4presia numrtorului f$d$t$ p
T
este
7 5 7 5 s P K T numarator
p
T p
&u nota"iile specifice sistemelor de ordinul doi, factor de amorti1are

i pulsa"ie
natural
*

, cu 1erourile p

i
n

ale func"iei de la numitor, i cu valoarea factorului


de amplificare K , parametri pentru care re1ult din identificare valorile
5D7
5H7
C
n
Cr
+

5I7
5J7
20
7 75 + 5
*
C L
C
T
r R D
r U
K
p
+


,
5L7
func"ia de transfer p
T
se poate scrie concis
)
* *
)
*
* )
7 75 5
7 5
7 5
7 5
7 5
7 5


+ +
+ +

s s
s s
K
s Q
s P
K
s d
s u
s T
p n
T T
i
u
o
def
p
p p
o
i
5+*7
(./.( Deter&inarea +un)iei *e trans+er intrare 8 ie9ire
u
M
#entru determinarea func"iei de transfer
u
M
, cunoscut i su. denumirea de
suscepti.ilitate audio, modelul de semnal mic din figura I al convertorului se
21
particulari1ea1 astfel 2nc9t 2n semnalul de ieire
o
u
s rm9n doar influen"a mrimii de
intrare
i
u
$ #rin anularea celorlalte dou mrimi de intrare, d i
o
i
, re1ult modelul de
semnal mic particulari1at din figura L$
Fig$ L$ -odelul de semnal mic particulari1at pentru determinarea func"iei de transfer
u
M
i a impedan"ei de intrare
i
Z
Dac se consider gruparea din dreapta echivalat cu impedan"a
)
Z
, atunci circuitul
din figura L are un singur nod independent, iar teorema de curen"i a lui :irchhoff scris 2n
acest nod conduce la rela"ia
Deoarece
atunci curentul prin .o.in va fi
22
Teorema de tensiuni a lui :irchhoff scris pentru .ucla din dreapta a circuitului are
forma
Teorema de tensiuni scris pe .ucla mare a circuitului conduce la
o i sd
u u u
3nlocuind mai sus i utili19nd i rela"ia de curen"i, re1ult
1
1
]
1

)
)
+
*
*
7 + 5
+ 7 + 5
7 5
7 5
7 5
D Z
Z
D
D
s u
s u
s M
o
i
d
i
o
def
u
Dup 2nlocuirea e4presiilor lui
+
Z
i
)
Z
re1ult func"ia de transfer
7 5s M
u
de
forma
)
* *
)
)
7 5

+ +
+

s s
s
K s M
n
M u
u
5++7
unde factorul de amplificare are valoarea
7 5
7 + 5
C L
C L
M
r R L
r DR D
K
u
+5+)7
23
iar pulsa"ia natural
*

, factorul de amorti1are

i 1eroul
n

au valorile gsite
2n rela"iile 5D7 ( 5J7 de la func"ia de transfer
7 5s T
p $
(././ Deter&inarea i&pe*anei *e intrare
#entru determinarea impedan"ei de intrare a convertorului .uc/0.oost se sta.ilesc
aceleai condi"ii ca i la determinarea suscepti.ilit"ii
u
M
anularea mrimilor de intrare
d i
o
i
$ 'e scriu 2n continuare teoremele lui :irchhoff pentru acelai circuit, cel din
figura L$
Impedan"a de intrare 2ntr0un circuit este definit de raportul semnalelor tensiune i
curent
24
&u termenii proprii sistemului 2n sine defini"i mai sus 2n rela"iile 5D7 ( 5J7 i cu notatia
5+,7
impedan"a de intrare a convertorului devine
5+B7
(./.: Deter&inarea +un)iei *e trans+er intrare.ie9ire
Func"ia de transfer
o
Z
2n .ucl deschis a convertorului .uc/0.oost reflect
influen"a varia"iilor sarcinii convertorului, considerate prin mrimea de intrare
o
i
, 2n
mrimea de ieire, i coincide cu impedan"a de ieire a circuitului$ #rin defini"ie, impedan"a
2ntre dou puncte ale unei circuit este dat de raportul dintre valorile semnalelor de
tensiune i curent ce apar 2ntre cele dou puncte 2n condi"iile 2n care unul este semnal de
e4cita"ie iar cellalt este semnal rspuns$ #entru determinarea impedan"ei de ieire a
25
circuitului din figura I 2n maniera defini"iei, se anulea1 toate mrimile de intrare, d ,
i
u

i
o
i
, i se aplic schemei 2ntre punctele de ieire un semnal de e4cita"ie, tensiunea unei
surse
t
u
de e4emplu, semnalul rspuns fiind 2n acest ca1 curentul
t
i
$ #e schema
particulari1at astfel, repre1entat 2n figura +*, se scriu 2n continuare teoremele lui
:irchhoff$
Fig$ +*$ -odelul de semnal mic particulari1at pentru determinarea impedan"ei de
ieire
'e o.serv c
o
u
este chiar
t
u
, din teorema de tensiuni scris 2n .ucla din dreapta
re1ult9nd
De asemenea, din teorema de curen"i scris pe r9nd 2n nodul generatorului
t
u
i 2n
nodul generatoarelor comandate re1ult
26
t t
i u
Z Z
D

,
_

) +
)
+ 7 + 5
#rin urmare, impedan"a de ieire va avea e4presia
)
)
7 + 5
7
+
5
7
+
75 5 7 + 5
+
7
+
5
D
sC
r R
sC
r R sL r
sL r
D
sC
r R
sC
r R
sL r
sL r
C L
C L
C L
C L
+
+
+ + +
+

+
+ +
+
+
+

7
+
5 7 + 5 7
+
75 5
7
+
5 7 5
)
sC
r R D
sC
r R sL r
sC
r R sL r
C L C L
C L
+ + + + +
+ +

) ) )
7 + 5 F 7 + 5 7 5 7 5
7
+
75 5
D R L D r CR r R Cr s r R LC s
Cr
s
L
r
s r LCR
L C L C L C L
C
C L
+ + + + + +
+ +

)
* *
)
)
+
+ +

,
_

,
_

s s
Cr
s
L
r
s
r R
r R
Z
C
C L
C L
o
27
Din identificarea termenilor, cu parametrii sistemului adoptat2 2n rela"iile 5D7 ( 5J7, i
cu
C L
C L
Zo
r R
r R
K
+

5+D7
L
r
rL
5+H7
func"ia de transfer
o
Z
devine
)
* *
)
)
7 75 5


+ +
+ +

s s
s s
K
i
u
Z
n rL
Zo
t
t
def
o
5+I7
28
Capitolul /. REZULTATE E;PERI!ENTALE
CARACTERISTICI DE #REC$EN4 <I R4PUNSURI
INDICIALE
3n acest capitol sunt studiate caracteristicile modelelor intrare ( ieire identificate 2n
capitolul anterior$ -odelele intrare ( ieire sunt repre1entate de func"iile de transfer 2n
.ucl deschis, iar 2nsuirile acestor modele sunt puse 2n eviden" prin intermediul
caracteristicilor de frecven" ( diagramele Code i prin intermediul rspunsurilor indiciale$
&aracteristicile de frecven" sunt trasate pentru func"ia de transfer principal intrare0ieire
p
T
, pentru suscepti.ilitatea audio i pentru impedan"ele de intrare i de ieire$
8spunsurile indiciale sunt considerate pentru varia"ii treapt fa"a de punctul static de
func"ionare ale mrimilor factor de umplere, curent de sarcin i tensiune de intrare 2n
convertor 5sau de alimentare7$
At9t caracteristicile de frecven" c9t i rspunsurile indiciale pre1entate 2n lucrare s0
au o."inut prin simulare 2n -atla., cu urmtoarele date numerice pentru componentele
convertorului .uc/0.oost
0 tensiunea de alimentare a convertorului
0V 16
i
U
0 factorul de umplere a semnalului de comand 443 0$ D
0 re1isten"a de sarcin
12
L
R
0 tensiunea la .ornele diodei 2n conduc"ie
K ) $ +
F
U
0 re1isten"a diodei 2n conduc"ie
22 0$
F
r

57
0 re1isten"a 2n conduc"ie a re1istorului ->'FET
33 0$
DS
r
0 inductivitatea .o.inei mH 12 L
0 re1isten"a .o.inei
2 1$
L
r
29
0 capacitatea condensatorului F m C 7 4$
0 re1isten"a condensatorului
06 0$
C
r
/.1. Cara)teristi)ile *e +re),en ale +un)iilor *e trans+er
3n figurile ++, +), +, i +B se gsesc caracteristicile amplitudine ( frecven" i fa1 (
frecven" ale func"iilor de transfer
7 5s T
p ,
7 5s M
u
,
7 5s Z
i
i
7 5s Z
o
din rela"iile 5+*7,
5++7, 5+B7 i respectiv 5+I7$
-30
-20
-10
0
10
20
30
M
a
g
n
i
t
u
d
e

(
d
B
)
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
-45
0
45
90
135
180
P
h
a
s
e

(
d
e
g
)
Bode Diagram
Frequency (rad/sec)
Fig$ ++$ &aracteristicile de frecven" corespun1toare func"iei de transfer
7 5s T
p
30
-100
-80
-60
-40
-20
0
M
a
g
n
i
t
u
d
e

(
d
B
)
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
0
45
90
135
180
P
h
a
s
e

(
d
e
g
)
Bode Diagram
Frequency (rad/sec)
Fig$ +)$ &aracteristicile de frecven" corespun1toare func"iei de transfer 7 5s M
u
10
20
30
40
50
60
70
M
a
g
n
i
t
u
d
e

(
d
B
)
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
-45
0
45
90
P
h
a
s
e

(
d
e
g
)
Bode Diagram
Frequency (rad/sec)
Fig$ +,$ &aracteristicile de frecven" corespun1toare impedan"ei de intrare 7 5s Z
i
31
-30
-20
-10
0
10
20
M
a
g
n
i
t
u
d
e

(
d
B
)
10
0
10
1
10
2
10
3
10
4
10
5
-90
-45
0
P
h
a
s
e

(
d
e
g
)
Bode Diagram
Frequency (rad/sec)
Fig$ +B$ &aracteristicile de frecven" corespun1toare impedan"ei de ieire 7 5s Z
o
/.(. Rspunsul &o*elului 6n %u)l *es)7is la &o*i+i)area
treapt a tensiunii *e intrare
8spunsul indicial al sistemului 2n .ucl deschis o."inut pentru intrarea
i
u
const
2n rspunsul tensiunii de ieire
o
u
la modificarea mrimii de intrare
i
u
cu o treapt
unitar, cu valoarea
K +
I
U
2n acest ca1$ Tensiunea de intrare va fi dat de rela"ia
5+J7, unde
7 5 + t
este semnalul treapt unitar aplicat la momentul

* t
, iar
7 * 5
I
U
este tensiunea de intrare 2naintea aplicrii modificrii 2n treapt unitar$
7 5 + 7 * 5 7 5 t U U t u
I I I
+


5+J7
#rin urmare, valoarea instantanee a componentei varia.ile a semnalului de intrare
este
7 5 + 7 * 5 7 5 7 5 t U U t u t u
I I I i32
&unosc9nd transformata !aplace a func"iei treapt unitar, transformata !aplace a
func"iei
7 5t u
i
va fi
{ } { }
s
U
t U L t u L s u
I
I i i

7 5 + 7 5 7 5
#rin urmare, cunosc9nd func"ia de transfer intrare
i
u
0 ieire
o
u
5rela"ia 5++77,
rspunsul tran1itoriu datorat modificrii treapt a intrrii
i
u
este
7 5 7 5 7 5 s u s M s u
i u o
#entru determinarea performan"elor rspunsului indicial, se calculea1 transformata
!aplace invers
{ } 7 5 7 5
+
s u L t u
o o

#entru forma comple4 a semnalului


7 5s u
o
, transformata !aplace invers va avea
forma
7 5t u
o

5+L7
unde
5)*7
8spunsul indicial este
7 5 7 * 5 7 5 t u U t u
o !
+

pentru * t
'uprareglarea rspunsului indicial, care coincide la sistemul studiat cu ceea ce se
numete de ctre electroniti riplul semnalului tensiune de ieire e4primat 2n procente, va
fi
33
7 5
7 5

o
o oma"
u
u u

5))7
unde este valoarea de regim sta"ionar a tensiunii de ieire, sau de regim
permanent de dup trecerea regimului tran1itoriu, iar
oma"
u
este ma4imul func"iei
7 5t u
o
,
ma4im care se o."ine din anularea derivatei func"iei din rela"ia 5)*7$
#entru varia"ia ma4im fa" de regimul sta"ionar re1ult e4presia
> alt performan" msura.il a rspunsului tran1itoriu este gradul de amorti1are
7 5
7 5
+o oma"#
o oma"
u u
u u

5),7
8spunsul indicial o."inut 2n -atla., corespun1tor varia"iei treapt unitar 2n
mrimea de intrare
i
u
, este pre1entat 2n figura +D$ Kalorile considerate pentru parametrii
sistemului studiat, parametrii elementelor de circuit ale convertorului, conduc la
urmtoarele valori numerice o."inute analitic pentru performan"ele rspunsului indicial
suprareglare 5riplu relativ7 M $ 09 0 i grad de amorti1are 374 $
34
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-8.5
-8.4
-8.3
-8.2
-8.1
-8
-7.9
-7.8
t (s)
Fig$ +D$ 8spunsul indicial la intrare 0 tensiune de alimentare
{ } 7 5 7 5 7 * 5 7 5
+
s u s M L U t u
i u !
+

/./. Rspunsul &o*elului 6n %u)l *es)7is la &o*i+i)area


treapt a )urentului *e sar)in
8spunsul indicial al sistemului 2n .ucl deschis o."inut pentru intrarea
o
i
const
2n rspunsul tensiunii de ieire
o
u
la varia"ia 2n treapt a mrimii de intrare
o
i
, varia"ie
egal cu valoarea
A + $ *
o
I
2n acest ca1$ &urentul de sarcin va fi dat de rela"ia 5)B7,
unde
7 5 + t
este semnalul treapt unitar aplicat la momentul

* t
, iar
7 * 5
!
I
este
curentul de sarcin 2naintea aplicrii modificrii 2n treapt unitar$
7 5 + 7 * 5 7 5 t I I t i
o ! !
+


5)B7
Kaloarea instantanee a componentei varia.ile a semnalului de intrare, curentul de
sarcin, este dat de diferen"a dintre valoarea instantanee total i componenta de regim
static de func"ionare 5componenta de c$c$ a semnalului7
7 5 + 7 * 5 7 5 7 5 t I I t i t i
o ! ! o35
Transformata !aplace a func"iei
7 5t i
o
va fi
{ } { }
s
I
t I L t i L s i
o
o o o

7 5 + 7 5 7 5
&omponenta de regim tran1itoriu din tensiunea de ieire datorat varia"iei curentului
de sarcin este 2n acest ca1
s
I
s s
s s
K s i s Z s u
o n rL
Zo o o o


+ +
+ +

)
* *
)
)
7 75 5
7 5 7 5 7 5
7 ) 5
7 75 5
7 5
)
* *
)

+ +
+ +

s s s
s s
K I s u
n rL
Zo o o
semnul ( dator9ndu0se faptului c semnalele
o
u
i
o
i
au sensuri opuse$
Func"ia corespondent din domeniul timp
7 5t u
o
se gsete prin aplicarea
transformatei !aplace invers
8spunsul indicial, care const 2n valoarea instantanee total a tensiunii de ieire, va
fi
7 5 7 * 5 7 5 t u U t u
o !
+

Din nou, performan"ele cur.ei de rspuns indicial se pot evalua prin suprareglarea


5rela"ia ))7 i grad de amorti1are 5rela"ia ),7$
36
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-11.5
-11
-10.5
-10
-9.5
-9
-8.5
-8
t (s)
Fig$ +H$ 8spunsul indicial la intrare 0 curent de sarcin
{ } 7 5 7 5 7 * 5 7 5
+
s i s Z L U t u
o o !
+

8spunsul indicial corespun1tor mrimii de intrare


o
i
, o."inut prin simulare 2n
-atla. cu valorile considerate 2n 57 pentru convertorul .uc/0.oost, este repre1entat 2n
figura +H$ Aceste valori i func"ia de transfer gsit pentru impedan"a de ieire 5rela"ia
5+I77 conduc la performan"ele de rspuns indicial riplu relativ 2n tensiunea de ieire
M $7 0
i grad de amorti1are
307
$
/.:. Rspunsul &o*elului 6n %u)l *es)7is la &o*i+i)area
treapt a +a)torului *e u&plere
> varia"ie de tip treapt
+ $ *
T
d
2n mrimea de intrare ( factor de umplere face
ca factorul de umplere total s fie dat de rela"ia 5)D7$
7 5 + 7 5 t d D t d
T T
+
5)D7
unde
7 5 + t
este semnalul treapt unitar i D este factorul de umplere 2n regim static
de func"ionare, adic valoarea de dinaintea aplicrii modificrii 2n factorul de umplere$
37
-rimea de intrare responsa.il pentru apari"ia regimului tran1itoriu este cantitatea
varia.il din mrimea de intrare considerat 5factorul de umplere7, adic diferen"a dintre
valoarea instantanee i valoarea de regim permanent 5sau regim static de func"ionare7
7 5 + 7 5 7 5 t d D t d t d
T T

#entru gsirea rspunsului sistemului corespun1tor acestei varia"ii se aplic
transformata !aplace mrimii
7 5t d
{ } { }
s
d
t d L t d L s d
T
T

7 5 + 7 5 7 5
i se calculea1 rspunsul cu a6utorul func"iei de transfer
7 5s T
p care repre1int
modelul intrare d 0 ieire
o
u
$ 8e1ult componenta tran1itorie din mrimea de ieire
7 5s u
o
7 ) 5
7 75 5
7 5
)
* *
)

+ +
+ +

s s s
s s
K d s u
p n
T T o
p
&omponenta tran1itorie corespondent
7 5t u
o
din domeniul timp este
iar valoarea total a mrimii de ieire va fi dat de suma dintre componenta continu
i componenta tran1itorie
7 5 7 * 5 7 5 t u U t u
o !
+

8spunsul indicial corespun1tor mrimii de intrare d , o."inut prin simulare 2n
-atla. cu valorile preci1ate la 2nceputul capitolului 2n 57, este repre1entat 2n figura +I$
#erforman"ele corespun1toare acestui rspuns indicial au valorile riplu relativ de tensiune
5sau suprareglare7
M 1
i grad de amorti1are
195
$
38
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
t (s)
Fig$ +I$ 8spunsul indicial la intrare 0 factor de umplere
{ } 7 5 7 5 7 * 5 7 5
+
s d s T L U t u
p !
+

39
PER#OR!ANE ECONO!ICE
STUDIATE DIN PUNCTUL DE $EDERE
AL COSTURILOR DE PRODUCIE
40
Per+or&ane e)ono&i)e stu*iate *in pun)tul *e ,e*ere al )osturilor
*e pro*u)ie
#entru calcularea corect a costului produc"iei este necesar ca 2nregistrarea
cheltuielilor aferente s "in seama de locurile de produc"ie ce au oca1ionat cheltuieli
precum i de destina"ia i importan"a produc"iei$
I$+$+$ #roduc"ia 2ntreprinderii se clasific 2n trei categorii
+$ Pro*u)ia *e %a0 ( formea1 o.iectul activit"ii principale a unit"ii const9nd 2n
o."inerea de produse finite, semifa.ricate, lucrri i servicii destinate v9n1rii ctre ter"i$
>."inerea ei are loc 2n sec"iile principale ale unit"ii numite sec"ii de .a1$ 3n conta.ilitate
se numesc centre principale de costuri$
)$ Pro*u)ia au=iliar 0 este produc"ia ce asigur desfurarea 2n condi"ii normale a
produc"iei de .a1 numindu0se i a6uttoare$ Ea cuprinde fa.ricarea produselor secundare
5centrala electric a 2ntrepriderii, de ap, de a.ur, ateliere de 2ntre"inere i repara"ii, etc$7$
Ea se desfoar 2n sec"ii au4iliare, numite 2n conta.ilitate centre secundare de costuri$
#roduc"ia au4iliar este destinat, de regul, consumului intern, dar c9nd depete
necesitatea intern poate fi liivrat i ter"ilor$
,$ Pro*u)ia ane= ( nu are legtur direct cu activitatea de .a1 a unit"ii, av9nd
drept scop satisfacerea unor nevoi socio0culturale ale anga6a"ilor$ >."inerea ei are loc 2n
sec"ii neindustriale numite sec"ii ane4$ 3n conta.ilitate se numesc centre ane4e de costuri$
Aceast clasificare a produc"iei determin 2n conta.ilitate 2nregistrarea cheltuielilor
aferente 2n conturi distincte$ Administrarea i conducerea produc"iei se reali1ea1 la nivelul
sectorului administrativ i de conducere care, 2n conta.ilitate constituie un centru de
costuri distinct$
I.(. Coninutul 9i )lasi+i)area )7eltuielilor *e pro*u)ie
-odul de formare al costurilor are ca punct de pornire clasificarea cheltuielilor ce
compun costurile pe urmtoarele criterii
&riteriul economic
41
cheltuieli materiale ce reflect consumurile de o.iecte ale muncii i
de mi6loace de muncG 5cheltuieli cu materiile prime, materiale, com.usti.il, piese
de schim., cheltuieli cu o.iecte de inventar, cheltuieli cu amorti1area mi6loacelor
fi4e$7G
cheltuieli cu munca vie repre1int consumul de for" de munc
5cheltuieli cu salarii, i cheltuieli cu cote aferentesalariilor ( &A', contri.u"ia
unit"ii7G
Dup omogenitate
cheltuieli simple 5omogene7 formate dintr0un singur element de
cheltuial 5cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu amorti1area, cheltuieli cu materiile
prime7G
cheltuieli complexe 5eterogene7, formate din mai multe elemente de
cheltuial 5cheltuieli generale de administra"ie ( chirii, iluminat, telefon, cheltuieli
cu 2ntre"inerea i func"ionarea utila6elor, cheltuieli comune de sec"ie7$
Dup modul 2n care particip la o."inerea de .unuri
cheltuieli productive ( oca1ionate de desfurarea normal a procesului de
produc"ie 5cheltuieli eficiente7G
cheltuieli neproductive (ineficiente) ( provenite din anomalii 2n
desfurarea procesului de produc"ie 5pierderi din 2ntreruperea procesului de
produc"ie, pierderi din re.uturi, din depirea normelor de consum la materiale7$
Dup locul lor de efectuare
cheltuieli ale activitii de baz;
cheltuieli ale activitii auxiliare;
cheltuieli comune ale seciei;
cheltuieli generale de ntreprindere;
cheltuieli de desfacereG
42
Dup modul de includere 2n costul produc"iei
cheltuieli directe 0 se identific direct pe produs 2n momentul efecturii lor
5cheltuieli cu materiile prime, materiale, salariile muncitorilor direct productivi,
cotele aferente salariilor directe etc$7G
cheltuieli indirecte care nu sunt legate nemi6locit de produs, ci privesc
produc"ia 2n ansam.lul ei ( se mainumesc i cheltuieli comune sau generale
5cheltuieli cu iluminatul, energie electric, ap, chirii, telefon, amorti1ri etc$7
Identificarea cotei pr"i din aceste cheltuieli ce intr 2n costul produsului presupune
efectuarea preala.il a unui calcul de reparti1are a cheltuielilor pe .a1a unei chei de
reparti1are$
Dup legtura lor cu procesul de produc"ie
cheltuieli tehnologice oca1ionate de aplicarea tehnologiei de produc"ie
5cheltuieli cu materiile prime, materiale, com.usti.il, salariile muncitorilor, cotele
aferente7G
cheltuieli de regie oca1ionate de administrarea, organi1area i conducerea
activit"ii 5cheltuieli cu salariile personalului TE'A, cheltuieli cu 2ntre"inerea i
func"ionarea cldirilor, cheltuieli administrativ0gospodreti7$
Dup necesitatea asigurrii structurii costurilor de produc"ie
cheltuieli grupate pe elemente primare materii prime, materiale,
com.usti.il, energie, ap, amorti1ri, salarii, cote aferente salariilor 5aceast grup
indic ce mi6loace economice s0au consumat2n produc"ie, dup natura sau specificul
lor7$
cheltuieli grupate pe articole de calculaie
+$ &heltuieli cu materiile prime i materialele directe
)$ &heltuieli salariile directe
,$ &heltuieli cu cotele aferente salariilor directe
B$ &heltuieli cu 2ntre"inerea i func"ionarea utila6elor
43
D$ &heltuieli comune ale sec"iei
COST DE SECIE
&heltuieli generale ale 2ntreprinderii
COST DE UZIN4
&heltuieli de desfacere
COST CO!PLET CO!ERCIAL
Dup comportamentul lor fa" de volumul fi1ic al produc"iei
cheltuieli fixe (conven"ional constante7, a cror mrime rm9ne relativ
neschim.at sau se modific nesemnificativ 2n ca1ul varia"iei volumului fi1ic al
produc"iei 5cheltuieli cu amorti1rile, cheltuieli cu salariile TE'A i cotele aferente,
cheltuieli potale, cheltuieli cu chirii, cheltuieli cu rechi1ite de .irou, etc$7$ &FNf5t7$
cheltuieli variabile ce 2i modific mrimea corespun1tor cu volumul fi1ic
al produc"iei 5cheltuieli cu materii prime, cheltuieli cu materiale, com.usti.il,
energie, ap, salarii directe i cote aferente7$ &KNf5O7$
I./. Prin)ipiile or'ani0rii )al)ulaiei )osturilor
La baa calcula%iei costurilor stau urm&toarele principii'
I$,$+#rincipiul determinrii o.iectului calcula"iei
#resupune separarea cheltuielilor pe fiecare activitate desfurat ca urmare a
particularit"ilor determinate de organi1area i desfurarea proceselor economice$
&heltuielile vor fi separate astfel
+$ 2n activitatea de aprovi1ionare, o.iectul calcula"iei este dat
de materii prime, materiale consuma.ile etc$G
)$ 2n activitatea de produc"ie, o.iectul de calcula"ie este dat de
un produs, lucrare, serviciu etc$
44
?erespectarea principiului de mai sus conduce la denaturarea costului de produc"ie$
I$,$)#rincipiul sta.ilirii metodei de calcula"ie
Alegerea metodei de calcula"ie este str9ns legat de particularit"ile organi1rii
produc"iei i ale procesului tehnologic, de scopul urmrit prin procesul deci1ional al
2ntreprinderii, influen"9nd calculul costului produsului fa.ricat, reali1rii de lucrri sau
servicii$ Utili1area unei metode de calcula"ie are la .a1 multipli indicatori economico0
financiari ce se determin 2n conta.ilitate$
I$,$,$ #rincipiul organi1rii calcula"iilor conta.ile 2n corela"ie cu celelalte calcula"ii
economice
>rgani1area calcula"iilor conta.ile este str9ns legat de calcula"iile economice
5statistice, previ1ionale7, prin coresponden"a 2ntre datele progno1ate i cele furni1ate de
conta.ilitate i statistic, asigur9ndu0se indicatorilor un con"inut unitar$ &aracterul unitar al
informa"iilor, oferite la nivelul fiecrei su.divi1iuni organi1atorice a economiei na"ionale,
permite asigurarea unui sistem informa"ional economic oferit de calculul, anali1a i
controlul indicatorilor la nivelul 2ntreprinderii$
3n conformitate cu principiul de mai sus, organi1area conta.ilit"ii de gestiune i
o."inerea informa"iilor referitoare la costul de produc"ie 5consumul material i de munc
vie7 sunt str9ns legate de furni1area datelor necesare 2ntocmirii indicatorilor previ1iona"i
5costurile presta.ilite7$ Astfel, la organi1area conta.ilit"ii de gestiune, tre.uie s se "in
seama de fiecare centru de cheltuieli 5sec"ie, fa1e de fa.rica"ie etc$7, 2n vederea
previ1ionrii costurilor de produc"ie$ 3n acest proces, se va "ine seama de aceleai criterii de
reparti1are a cheltuielilor indirecte$
I$,$B$ #rincipiul separrii indicatorilor economicofinanciari ai calcula"iei costurilor pe
tipuri de activit"i
'epararea cu e4actitate a informa"iilor oferite de conta.ilitate, pe tipuri de activit"i
e4ploatare, financiare, e4traordinare7 din cadrul unei unit"i patrimoniale, are drept scop
determinarea cu e4actitate a indicatorilor economico0financiari, a cheltuielilor, veniturilor,
re1ultatelor, pe acele activit"i, 2n vederea determinrii eficien"ei fiecrei
activit"i 2n parte$
45
I$,$D$ #rincipiul delimitrii 2n timp a cheltuielilor
&ostul de produc"ie tre.uie s cuprind numai cheltuieli aferente activit"ii de
e4ploatare, pe tipuri de cheltuieli i nu alte cheltuieli cum sunt cele financiare,
e4traordinare, impo1it@profit, care tre.uie s se suporte din re1ultatele financiare ale
unit"ii patrimoniale 5chiar i o parte a cheltuielilor de e4ploatare, cum sunt alte cheltuieli
de e4ploatare ma6orri, penalit"i, cheltuieli cu privire la activele cedate etc$7$
I$,$H$ #rincipiul delimitrii 2n spa"iu a cheltuielilor
3n ca1ul cheltuielilor de produc"ie, delimitarea 2n spa"iu presupune locali1area
acestora la nivel de sec"ii de .a1, au4iliare etc$ 3n a)est &o* se reali0ea0 *eter&inarea
unui )ost unitar *e pro*u)ie al unui pro*us, care s includ numai cheltuielile aferente
acestuia$
I$,$I$ #rincipiul delimitrii cheltuielilor productive, de cele neproductive
Acest principiu are la .a1 delimitarea cheltuielilor productive de cele neproductive
5care nu aduc produsului o valoare suplimentar7$ Din categoria cheltuielilor neproductive,
putem aminti pierderile determinate de 2ntreruperile procesului de produc"ie, pierderi ale
deteriorrii materiilor prime, materialelor, pierderi re1ultate din casarea mi6loacelor
circulante etc$
Ele sunt legate de modul de organi1are, de gestionarea patrimoniului i tre.uie s se
"in seama de acestea determin9ndu0se influen"a lor 2n costul efectiv al produsului, 2n
vederea eliminrii cau1elor care le0au determinat$
I$,$J$ #rincipiul delimitrii cheltuielilor 2ntre produc"ia finit i 2n curs de e4ecu"ie
#roduc"ia neterminat repre1int produc"ia care se afl 2n diferite stadii de fa.rica"ie$
Ea se determin pe .a1a inventarierii periodice 5lunare7 din punct de vedere conta.il, dup
care se sta.ilete valoric$
'epararea cheltuielilor pe produc"ia neterminat pre1int importan" deoarece, 2n
ca1ul su.evalurii acesteia, se 2nregistrea1 o cretere a costului produsului finit, cu
implica"ii asupra re1ultatului 2ntreprinderii aferent perioadei de gestiune 5descretere7$
46
I.:. Lo)ul 9i rolul )al)ulaiei )osturilor
&alcula"ia costurilor orientat spre control i deci1ie este una dintre componentele de
.a1 ale mecanismului de conducere a 2ntreprinderii$ &alcula"ia costurilor tre.uie privit ca
o surs important de furni1are a informa"iilor din domeniul costurilor, av9nd rol hotr9tor
pentru asigurarea unei conduceri moderne a 2ntreprinderii$ Datorit acestui rol important,
calcula"ia costurilor de produc"ie a devenit o pro.lem de .a1 a managementului firmei$
&alcula"ia costurilor tre.uie s fie astfel organi1at 2nc9t s asigure
msurarea cantitativ i calitativ a 2ntregului proces de produc"ieG
un mi6loc de control, orientare i reglare prin deci1ii corespun1toare a
laturii valorice a acestuia pe .a1a informa"iilor furni1ate fiecrui nivel de
conducere$
&alcula"ia costurilor este 2n msur s rspund acestor cerin"e i s furni1e1e
informa"ii asupra costurilor trecute, asupra costurilor actuale i asupra costurilor viitoare$
Deoarece costurile sunt generate de toate locurile de costuri, re1ult c toate
sectoarele i compartimentele func"ionale ale 2ntreprinderii particip la costul produc"iei$
#rin costuri se reflect 2ntreaga activitate a 2ntreprinderii, calcula"ia costurilor tre.uie
privit ca un sistem informa"ional de .a1 al conducerii 2ntreprinderii$
I.:.1. Rolul 9i i&portana )al)ulaiei )osturilor
a7 costurile apar peste tot 2n cadrul 2ntreprinderiiG
.7 calcula"ia costurilor este singura 2n msur s e4plice eficien"a activit"ii
economice i atingerea sau a.aterea de la scopul urmritG
c7 informa"iile furni1ate de calcula"ia costurilor sunt informa"ii de conducere
pentru toate locurile generatoare de costuriG
d7 rspunderea pentru nivelul costurilor atrage toate treptele ierarhice de
conducere din cadrul 2ntreprinderiiG
47
e7 fiecare manager este rspun1tor, la r9ndul su, pentru costurile din
compartimentul pe care0l conduceG
&ostul este urmrit pe locuri generatoare de costuri, 2n cadrul unor limite presta.ilite
cu a6utorul metodelor evoluate de calcula"ie a costurilor$ Astfel, se poate 2m.ina
conducerea prin delegare de autoritate 2n aa fel ca fiecare conductor, la nivelul su din
ierarhia 2ntreprinderii, s rspund de o.iectivul par"ial fi4at$ > astfel de urmrire a
costurilor asigur concomitent cunoaterea a.aterilor i locali1area lor cu indicarea
cau1elor care le0au generat i a responsa.ilit"ii$ De asemenea, permite o filtrare a
informa"iilor privind costurile 2n limita necesit"ilor fiecrui nivel ierarhic$
I.:.(. !eto*e *e )al)ulaie a )osturilor
3n pre1ent procedeele i tehnicile de calcula"ie se perfec"ionea1 continuu, prin
formularea unor modele de calculare adecvate stadiului de perfec"ionare a tehnologiei
produc"iei$ Astfel, au aprut o seam de modele de calculare a costurilor, diferen"iate 2ntre
ele prin procedeele i tehnicile de calcul adoptate 2n cadrul fiecrui model, cunoscute 2n
literatura de specialitate i 2n practica economic su. denumirea de metode de calcula"ie a
costurilor$
-etoda de calcula"ie a costurilor este ansam.lul de procedee i tehnici de calcul
specifice, utili1ate 2ntr0o anumit succesiune pentru afectarea purttorilor de costuri numai
cu cheltuielile de produc"ie oca1ionate de o."inerea sau de producerea acestora$
I.:./. Clasi+i)area &eto*elor *e )al)ulaie a )osturilor
3n func"ie de apari"ia lor 2n timp i de formele lor evolutive
-etode clasice de calcula"ie
a$ metoda glo.alG
.$ metoda pe fa1eG
c$ metoda pe comen1i$
48
-etode moderne 5evoluate7 de calcula"ie a costurilor
a$ metoda standard0cost,
.$ metoda direct0costingG
c$ metoda costurilor marginaleG
d$ metoda #E8T0costG
e$ metoda T$P$-$,
f$ metoda G$#$ etc
Dup legtura lor cu o.iectul calcula"iei se disting
-etode de calcula"ie pe purttori de costuri
a$ metoda pe comen1iG
.$ metoda standard0costG
c$ metoda T$P$-$G
d$ metoda G$#$G
e$ metoda #E8T0costG
-etode de calcula"ie pe sectoare de cheltuieli sau pe locuri de cheltuieli$
-etode de calcula"ie cu caracter mi4t
a$ metoda glo.alG
.$ metoda pe fa1e$
3n func"ie de o.iectivele urmrite
-etode de calcula"ie care au ca unic o.iectiv sta.ilirea costului produselor, lucrrilor
i serviciilor
a$ metoda glo.alG
49
.$ metoda pe comen1iG
c$ metoda pe fa1eG
d$ metoda G$#$ $a$G
-etode de calcula"ie care urmresc i alte o.iective
a$ metoda standard0costG
.$ metoda T$P$-$G
c$ metoda #E8T0costG
d$ metoda direct0costing $a
Dup partea din sfera cheltuielilor de produc"ie a.sor.it 2n determinarea costului de
produc"ie
-etode de eviden" analitic a cheltuielilor de produc"ie i de calcula"ie a costurilor
totale sau integrale 5full0costing7, cuprin19nd
metode de .a1 sau fundamentale
a$ metoda glo.alG
.$ metoda pe fa1eG
c$ metoda pe comen1i$
metode derivate evoluate
a$ metoda T$P$-$G
.$ metoda G$#$G
c$ metoda #E8T0cost$
50
metode de eviden" comple4 i control operativ
a$ metod standard0costG
.$ metod AC&G
c$ metod costului0"int etc$
-etode de eviden" analitic a cheltuielilor de produc"ie i de calcula"ie a costurilor
par"iale 0 metode limitative
a$ metod direct0costingG
.$ metod costurilor directeG
c$ metod costurilor specifice$
Dup principiile utili1ate
-etode de calcula"ie .a1ate pe principiul sec"iilor omogene
a$ metod glo.alG
.$ metod pe fa1eG
c$ metod pe comen1i$
-etode de calcula"ie .a1ate pe principiile coeficien"ilor de echivalen" sau al
rapoartelor constante
a$ metod G$#$
-etode de calcula"ie .a1ate pe principiul centrelor de responsa.ilitate
a$ metod T$P$-$G
.$ metod de calcula"ie pe centre de costuri$
I.>. #a)torii )are *eter&in ale'erea &eto*ei *e )al)ulaie a )osturilor
51
Alegerea metodei de calcula"ie a costurilor se face "in9ndu0se seama de ac"iunea unor
factori generatori de cheltuieli de produc"ie
I$D$+$ 'pecificul tehnologiei de fa.rica"ie
cu produc"ie simpl 5omogen7, cum ar fi unit"ile productoare de 1ahr,
ulei, sticl, ciment etc, 2n cadrul crora produsele finite se o."in prin prelucrarea
materiei prime 2ntr0un lan" de opera"ii succesiveG
cu produc"ie comple4, 2n cadrul crora produsele finite se o."in prin
com.inarea unor opera"ii sau iruri de opera"ii relativ independente, care se pot
desfura simultan 5cum ar fi cele constructoare de maini7$
'pecificul tehnologiei de fa.rica"ie influen"ea1
a$ criteriile de separare i delimitare a cheltuielilor de produc"ie pe purttori i
pe sectoare de cheltuieliG
.$ ordinea 2n care se efectuea1 colectarea cheltuielilor de produc"ie 2n vederea
determinrii costului unitar pe produs, lucrare sau serviciuG
c$ perioada i momentul de calcul, care nu 2ntotdeauna coincid cu perioada de
produc"ieG
d$ o.iectul calcula"iei, care poate fi un produs fa.ricat, o lucrare e4ecutat, un
serviciu prestat, un semifa.ricat, o serie de produse etcG
e$ metodele de calcula"ie a costului unitar$
I$D$)$ Tipul de produc"ie i modul de organi1are a acesteia
cu produc"ie individualG
de serieG
de mas$
52
Tipul de produc"ie i modul de organi1are influen"ea1 modul de organi1are a
calcula"iei costurilor prin
a$ modul de organi1are a produc"iei pe care0+ presupune pe comen1i, 2n flu4 i pe
ar6e, pe loturi etcG
.$ metod de calcula"ie utili1at 5metod glo.al, pe comen1i, pe fa1e etc7G
c$ documenta"ia necesar etc$
I$D$,$ -rimea entit"ii este factorul care determin modalitatea general de
organi1are i efectuare a lucrrilor de colectare a cheltuielilor de produc"ie i de calcula"ie
a costurilor
centrali1at, dac entit"ile fac parte din categoria celor mici i mi6lociiG
descentrali1at, dac entit"ile sunt mari, cu su.unit"i dispersate 2n spa"iu i
dac aceste su.unit"i func"ionea1 dup principiul autonomiei economico0
financiare$
I$D$B$ 'tructura organi1atoric a entit"ii 5de produc"ie i func"ional7 influen"ea1
cadrul general, organi1atoric i func"ional al calcula"iei costurilor$ Astfel, structura
produc"iei impune delimitri de cheltuieli pe 1one de cheltuieli, 2n func"ie de omogenitatea
sau comple4itatea opera"iilor care se e4ecut 2n fiecare sec"ie, atelier, centru de produc"ie
etc, i pe purttorii de costuri intermediari i finali 5sau numai finali7$ 'tructura func"ional
poate reclama, la r9ndul su, organi1area calcula"iei costurilor fie la nivelul tuturor
sectoarelor func"ionale luate 2mpreun, fie pe compartimente func"ionale distincte$
I$D$D$ >rgani1area procesului de produc"ie constituie un alt factor ce influen"ea1
alegerea metodei de calcula"ie a costurilor$ -odalit"ile de organi1are social a produc"iei,
cum ar fi speciali1area, concentrarea i com.inarea, influen"ea1 principalele caracteristici
ale organi1rii calcula"iei costurilor, astfel
speciali1area entit"ilor economice simplific modul de organi1are a
calcula"iei costurilor, calcula"ia put9ndu0se efectua centrali1at, direct pe purttorii
de costuri finaliG
53
com.inarea, comparat cu speciali1area, poate complica organi1area
calcula"iei, determin9nd descentrali1area acesteia i organi1area ei pe semifa.ricate
i pe alte categorii de purttori intermediari de costuriG
influen"a gradului de concentrare a produc"iei este similar cu cea a mrimii
entit"ii$
I$D$H$ #rogresul tehnic, prin gradul de mecani1are i automati1are a produc"iei,
2ngreunea1 sau 2nlesnete posi.ilit"ile de urmrire a re1ultatelor produc"iei i a
consumurilor de valori pe care acestea le presupun pe locurile de munc$
I$D$I$ &aracterul procesului de produc"ie influen"ea1 organi1area eviden"ei
cheltuielilor de produc"ie i a calcula"iei costurilor$
I.?. Costul *e pro*u)ie al unui )on,ertor %u)-.%oost
&ostul de produc"ie este e4presia 2n .ani a consumului de factori de produc"ie
necesar producerii i v9n1rii de .unuri materiale i servicii, concreti1at 2n cheltuieli pentru
materii prime, materiale, com.usti.il, energie, salarii, maini unelte, utila6e, instala"ii,
chirii, 2ntre"inere, conducere, administra"ie pe care le suport agen"ii economici$
I.?.1. Costuri *ire)te @
&ostul cu materia prim i materiale 5&
m
7 este articolul cu ponderea cea mai mare 2n
costul celor mai multe dintre produsele de tip industrial i se determin astfel


( )
) m s(i) m
p s c C 7 5
3n care c
s6i/
0 consumul specific pentru produsul i la opera"ia ( din materialul )G s
m
(
structura materialelor )* p
/
( pre"ul materialului )$
#entru un convertor cc0cc .uc/0.oost sunt necesare urmtoarele materii prime
Denumirea
materialului
Unitate
de msur
&onsum
specific
#re"
unitar
Total
&omutator m
)
B +I HJ
54
electronic cu ) po1i"ii
Co.in .uc )J* *$D +B*
Diod /g +B$D ,D D*I$D
&ondensator de
filtrare
/g +$) D,$HJ HB$B+
H
&
m
NB+IJ$L+ 8>?
&ostul manoperei directe 5&
di
7 este un articol de calcula"ie a crui structur este
legat de procesul de munc$ 'e determin cu e4presia


(
o(
opi(
di
T
t
C
H*
3n care
opi(
t
0 timpul de prelucrare a produsului i la opera"ia 6 5min0produs7 G
o(
T
0
tariful pe or pentru opera"ia 6 5lei0or7
Toate materiile prime sunt prelucrate 2n momentul achi1i"ionrii, astfel costul de
produc"ie cuprinde numai montarea pieselor
&
di
NHQH*N,H* 8>?Qh
I.?.(. Costuri in*ire)te@
&heltuieli cu 2ntre"inerea i func"ionarea utila6elor
RSD C C + CIFU
ea R u
+ + +

3n care
u
+
0 amorti1area mi6loacelor i utila6elor sec"ieiG
R
C
0 cheltuieli pentru
repara"iiG
ea
C
0 cheltuieli cu energia, apa i alte materiale tehnologiceG
RSD
0 cheltuieli cu
repara"ia i 2ntre"inerea dispo1itivelor$
&IFUNB**RD**R+**N+*** 8>?
&heltuieli generale ale sec"iei
55
&G'N'&'RA&'R&&R#-R&AG'R&?
3n care '&' 0 salariul pentru personalul de conducere din sec"ieG A&' ( amorti1area
cldirilorG && ( cheltuieli de cercetareG &AG' ( cheltuieli administrativ0gospodreti la
nivel de sec"ieG &? ( cheltuieli neproductive$
&G'N)***RB**R)D*R+D*R+**N,L** 8>?
&heltuieli de interes general
&GIN'&TR&&#RAGR&#-RD.R&GR#RA#RA&G
3n care '&T ( salariul peronalului din conducereG &&# ( cheltuieli pentru istruirea
personalului din conducereG AG ( amorti1area activelor de interes generalG
&#- ( cheltuieli cu protec"ia munciiG D. ( do.9n1iG &G 0 cheltuieli administrativ0
gospodretiG # ( pierderiG A# ( amen1i i penali1riG A&G ( alte cheltuieli de interes
general$
&GIN,***R+D*RD*R)**R+**RD*N,DD* 8>?
&alcula"ia de cost pe produs se face 2n mod clasic pe .a1a structurrii acestuia 2n
articole de calcula"ie i a reparti1rii cheltuielilor indirecte totale dup un mecanism
specific, folosind chei de reparti"ie
&heile de reparti"ie se o."in 2mpr"ind cheltuiala indirect total 5&IFU, &G', &GI7
la o cheltuial direct total cu materialele 5-7 sau salarii directe 5'D7$ Folosind -,
coeficie"ii 2n reparti1are se vor determina astfel
),L $ *
B+IJ$L+
+***

M
CIFU
K
cifu
JBL $ *
B+IJ$L+
,DD*
L,, $ *
B+IJ$L+
,L**


M
C,I
K
M
C,S
K
c-i
c-s
Fa.rica are )* anga6a"i care lucrea1 2n patru schim.uri 5D pe schim.7 astfel se
asigur func"ionarea fa.ricii ne2ntrerupt$ #entru asam.larea, verificarea i 2ncercarea unui
56
motor sunt necesare H* ore de anga6at$ 3ntr0o lun $ %tiind produc"ia pe lun, putem afla
costurile unitare indirecte
IH $ )*, )B* JBL $ *
L) $ )), )B* L,, $ *
,H $ DI )B* ),L $ *i c-i -ii
i c-s -si
i cifu ifui
m K c
m K c
m K c
&ostul de produc"ie este cN&
m
R&
d
R
ifui
c
R
-si
c
R
-ii
c
NB+IJ$L+R,H*RDI$,HR)),$L)R)*,$IHND*),$LD 8>?
57
Con)lu0ii +inale
Dintre tipologiile consacrate de sta.ili1atoare 2n comuta ie, 2n aceast lucrare este
studiat convertorul .uc/0.oost 2n regim de conduc ie continu$
Deoarece din punct de vedere func ional sistemul repre1entat de convertor se
caracteri1ea1 prin func ia de transfer ce repere1int legatura e4istent 2ntre mrimea de
ie ire i mrimea de instrare, o.iectivele acestei lucrri au constat 2n
anali1a i gsirea metodelor matematice repre1entative su. forma func iilor de
transfer 2n .ucla deschis a modelului de semnal mic al convertorului .uc/0.oost, model
vala.il 2n modul de func ionare continuG
anali1a 2n domeniul frecventa i 2n domeniul timp a modelelor intrare0ie ire gsite,
anali1a concreti1ata prin caracteristicile de frecven , respective prin rspunsurile indiciale$
Deoarece performan ele i dinamica convertorului 2n condi iile sta.ilite pot fi
prev1ute prin studiul func iilor de transfer, demersul lucrrii s0a concreti1at 2n
trei func ii de transfer care reflect influent a a trei mrimi 2n tensiunea de ie ire de
la convertor, i anume comanda tran1istorului 5prin factorul de umplere7, tensiunea de
intrare 2n convertor i varia iile de sarcina 5prin curentul de sarcin7G
impedan a de intrare a convertoruluiG
trasarea caracteristicilor de frecven a func iilor de transfer gsite i a impedantei
de intrareG
trasarea rspunsurilor indiciale a sistemului repre1entat prin func iile de transfer
gsite$
&ostul de produc ie repre1int totalitatea cheltuielilor, corespun1atoare consumului
de factori de produc ie, pe care agen ii economici le efectuea pentru producerea i
v9n1area de .unuri materiale sau prestarea de servicii$
&ostul se e4prim 2n .ani$ Deoarece pentru do.9ndirea factorilor, agen ii economici
productori pltesc anumite sume de .ani, adic fac cheltuieli$ &a urmare costul produc iei
58
mai poart denumirea de cheltuieli de produc ie$ Aceste cheltuieli au cea mai mare
importan 2n alegerea pre ului de v9n1are a produsului$
Am ata at ta.elul cu diferite tipuri de convertoare .uc/0.oost pentru a face o
compara ie 2ntre costul de produc ie i pret ul de v9n1are al acestora$ Dup cum se poate
vedea$
59
1i%lio'ra+ie
./ Kaimiercu) M/ K/0#1120 Pulse 3idt4 Modulated DC5DC Po6er Converters0
7ditura 8o4n 3ile9:Sons ;e6 <or)
#/ ,4inea M/0 Fire%eanu =/0 >Matlab0 calcul numeric si -rafic&0 aplica%ii>0 7ditura
Teora ?.@@#
A/ Sima =/0 >Metode noi de matematic& aplicat&>0 7ditura Btiin%ific&0 CucureDti0 .@@#
E/ Postolac4e M/0 >Metode numerice>0 7ditura Sirius0 CucureDti0 .@@E
D$ Kintil G$, Gestiunea financiar a 2ntreprinderii, Editura Didactic i pedagogic,
Cucureti, )***
H$ #araschivescu -$D$, #vloaia =$, &onta.ilitate i modele de anali1
economic, Funda"ia Academic Gh$ Sane, Iai, +LL,$
60