Sunteți pe pagina 1din 4

COPILRIA MIC (0 3 ANI)

Dezvoltarea motricitii Str ct rile com!ortame"tale #!eci$ice ace#tei v%r#te # "t re$le&ele '""a#c te care evol eaz#!re mi(cri #imetrice (i lterior a tomate) Coor*o"area i"$ormaiilor #e $ace la '"ce! t'"t%m!ltor+ el re!et mi(crile care i,a $c t !lcere (i aci "ile !e care le *e#$(oar # "tce"trate !e !ro!ri l cor!+ *e e&em!l a! carea re!rezi"t - c ria *e a $ace o mi(care)Se !oate *e#crie evol ia motricitii '" !erioa*a co!ilriei mici rm%"* " criteri cro"olo.ic) 0 / l " , co!il l c lcat !e #!ate are mem-rele $le&ate *ar " '(i !oate # #i"e ca! l+c%"* ace#ta e#te mi(cat lateral+ tot cor! l ti"*e # #e mi(te '" aceia(i *irecie+ iar at "ci c%"*e#te ri*icat '" -rae #e ma"i$e#t re$le& l *e e&te"#ie a -raelor) 3 0 l "i , co!il l !oate '"toarce ca! l i"*e!e"*e"t *e cor!+ '(i !oate # #i"e ca! l+ iar at "ci c%"* e#te c lcat !e - rt #e !oate ri*ica '" coate #!ri1i"%"* ,#e !e a"te-rae) 2"ce!e# !ercea! (i #e !are c '(i re!rezi"t m%"a ca $ii"* " eleme"t com!o"e"t al !ro!rieicor!oraliti+ 3 4 l "i , !oate # #tea '" (ez t+ # #i" t la '"ce! t+ a!oi tre!tat $r "ici " $el *e# #i"ere+ a(ezat !e - rt #e ri*ic #!ri1i"i"* ,#e c m%i"ile (i a!ar !rimele mi(cri *ero#to.olire *e !e #!ate !e a-*ome") 5 6 l "i , !oate #ta m lt tim! (o 1 mtate *e or) '" (ez t+ !oate #ta '" !icioare # #i" t#!ri1i"i"* ,#e '" clc%ie+ '"ce!e # #e *e!la#eze '" 7!atr la-e8+ #e a! c c m%" ele c%"*ri#c # ca*+ *ar are '" co"ti" are "evoie *e # !ort) / a" , !oate #ta #i". r '" !icioare+ $ace !rimii !a(i (i 9*a"#eaz8+ mai e&act co"troleazmi(carea (i a#ociaz # "et l c mi(carea) / a" /a" (i 1 mtate , #t '" !icioare (i mer.e "e# #i" t+ '(i i"e !icioarele *e!rtate !e"tr ec:ili-r + #t 1o# ('" .e" "c:i (i '" (ez t) (i #e !oate ri*ica !e v%r$ ri *ac are "# !ort) ; a"i ; a"i (i 1 mtate , mer.e c #!atele+ alear.+ #e !oate o!ri la coma"* $r # ca*+ rc #cri (i !oate lovi o mi".ie $r #,(i !iar* ec:ili-r l) ; a"i (i 1 mtate 3 a"i , mer.e c !icioarele *re!te+ '(i !er$ecio"eaz toate mi(crile'"vate a"terior+ !oate #ri+ etc) <eoretic la trei a"i co!il l tre- ie # mear. $oarte -i"e)=iecare ac:iziie motorie !re# ! "e *ezvoltarea #i#tem l i o#teom #c lar+ a #i#tem l i"ervo#+ *ar (i e&er#area mi(crilor (a"tre"ame"t)) Dac '" !rimele l "i *e via #tim lareaare ca #co! *oar *ezvoltarea motricitii+ * ! " a" #tim larea !ri" e&erciii>1oc are (i "rol i"#tr ctiv) P%" la " a" 1oc rile #tim lative !e"tr activitatea motorie !re# ! " mi(cri*e $le&ie (i e&te"#ie a -raelor+ ro#to.oliri+ '"tre " a" (i *oi a"i co!il l e#te # #i" t #re!ete 1oc ri care !re# ! " ro#to.oliri (i #rit ri+ !e"tr ca * !a *oi a"i # $ie # #i" t '"*ezvoltarea vol "tar a mi(crilor #im lta"e a m'i"ilor (i !icioarelor+ $ormarea re$le&elor *e orie"tare+ etc)

Dezvoltarea #e"#i-ilitii Sim l tactil e#te cel mai e&te"#iv #im al or.a"i#m l i+ rece!torii # "t *i#!er#ai !e '"tre.a# !ra$a a cor! l i) Dezvoltarea #e"#i-ilitii tactile #e $ace !ro.re#iv) 0 / l " , "o "#c t l reacio"eaz *oar la tem!erat ra am-ia"t (i la m%".%ierea m%i"ii) 3 0 l "i , !l%".e c%"* e#te *+ #e li"i(te(te c%"* e#te l at '" -rae (i #c:im-at+ #e 1oac c 1 criile atr"ate *ea# !ra !at l i) 3 4 l "i , #e 1oac c !ro!riile *e.etele+ ati".e c m%"a o-iecte (i le ar "c) ? 6 l "i , vrea # ati". :ra"a c *e.etele) / a" , $olo#e(te m%"a !e"tr a m%"ca+ -ate *i" !alme !ri" imitaie+ arat c *e.et l) / a" (i 1 mtate , '(i $olo#e(te *e.etele !e"tr a m%"ca) ; a"i , reacio"eaz *i$erit la *iver(i #tim li *i" e&terior+ '"va c #e !oate r"i+ #e teme *e$oc (i !oate '"toarce !a.i"ile "ei cri) ; a"i (i 1 mtate , #e"#i-ilitatea tactil *evi"e #o$i#ticat+ !oate *i$ere"ia o-iecte !ri" !i!ire+ $r # le va*) 3 a"i , $ace *i#ti"cia '"tre rece (i $ier-i"te) 2" corelaie c *ezvoltarea motricitii (i #e"#i-ilitii tactile #e *ezvolt (i #e"#i-ilitatea @i"e#tezic+ care !ermite memorarea (i rec "oa(terea $ormelor+ a!recierea #!ai l i+*i$ere"ierea '"tre rela&are (i '"cor*area m #c lar)2"tre 05 zile #e"#i-ilitatea viz al a co!il l i e#te *i$erit *e a a* lt l i) A#t$el+ ac itatea viz al " e#te $ormat (i ca rmare "o "#c t l are o ima.i"e "eclar ('" cea)+ *i#ti".e'"tre l mi" (i '"t "eric+ !oate rmri o # r# *e l mi") St *iile arat c ima.i"ea cea maiclar #e $ormeaz la *i#ta"a *e /6;0 cm (i ve*erea !eri$eric " e#te '"c $ormat) (=a"tz+/63?)) Co!il l !oate !erce!e clar o-iectele '" 1 r *e trei l "i trei l "i (i 1 mtate) <otac m e#te *e$i"itivat ve*erea !eri$eric+ '"ce!e # !ercea! c lorile+ (i *i$ere"iaz $i. ramamei *e a altor !er#oa"e) Acea#t evol ie are o -az $iziolo.ic+ *ezvoltarea #i#tem l i"ervo# (i a a"alizator l i viz al+ tra"#$ormarea #tim lilor viz ali '" ima.i"e !re# ! " ""ivel *e mat rizare a # -#trat l i a"atomic (i " "ivel a*ecvat *e $ "cio"alitate alace#t ia) Se"#i-ilitatea a *itiv $ "cio"eaz '"ai"te *e "a(tere+ lterior co!il l '"va # *i$ere"ieze(i # a#ocieze # "etele) Se !oate co"#i*era a z l *e$i"itivat la o l " c%"* !oate a#ocia# "etele c ima.i"i+ c o-iecte) Se"#i-ilitatea ol$activ e#te !er$ect #tr ct rat la "a(tere+ co!il l reacio"eaz *i$ere"iat lamiro# ri !lc te (i "e!lc te) Se"#i-ilitatea . #tativ e#te relativ $ormat+ '" #e"# l '" care+ *e(i reacio"eaz !ozitiv la* lce+ co!il l " *i$ere"iaz o #erie *e alte . #t ri)2" co"cl zie+ #e"zorialitatea e#te com!let *ezvoltat la #$%r(it l !rim l i a" *e via+evi*e"ia-il la "ivel com!ortame"tal) Co!il l e#te i"tere#at *e e&terior+ *e o-iecte+ re!etmi(crile (i aci "ile care 'i $ac !lcere)

Dezvoltarea lim-a1 l i 2" $ormarea lim-a1 l i #e !arc r.+ ca (i '" caz l celorlalte $ "cii !#i:ice+ o #erie *e eta!e*e evol ie)P'" la o l " i!t l e#te mi1loc l !ri"ci!al *e com "icare+ * ! care el e#te '"#oit *e .%". rit !e"tr ca '" l "ile rmtoare # emit # "ete care #eam" c " c:icotit (i #a#ocieze *o # "ete 9*a8+ 9!a8+ 9ma8 !e care le re!et la '"ce! t "ei"te"io"at+ lterior voit+ '" $ "cie *e '"tririle !e care le !rime(te *e la a* li)2" 1 r *e // l "i a!ar !rimele c vi"te artic late+ *e *o #ila-e (7mama8+ 7tata8+ 7!a!a8))D ! " a" '"ce!e # co"#tr ia#c mici !ro!oziiiA 7Brea a!C8 (i r#! "*e la mici !ro!oziii a$irmativ #a "e.ativ)D ! " a" (i 1 mtate voca- lar l activ al co!iilor e#te *e a!ro&imativ 30 *e c vi"te+ *ar ei '"ele. (i reacio"eaza corect la m lt mai m lte c vi"te) St *ii "evali*ate '"c+ a artatc e&i#t *i$ere"e tem!erame"tale '" mo*alitatea *e ac:iziio"are (i tilizare a lim-a1 l i) I"troverii vor-e#c mai t%rzi + !ar a e&er#a mi"tal !ro" "ia c vi"telor (i *ea-ia c%"* #eco"vi". c acea#ta e#te i*e"tic c mo*el l !ro" " c v%"t l corect) D&traverii vor-e#cmai re!e*e+ re!et c .re(eli !%" a1 ". la !ro" "ia corect)La *oi a"i voca- lar l " i co!il are '" me*ie 30 *e c vi"te+ *ar !oate '"ele.e mai m lte(i '"ce!e # a#ocieze c vi"te !e"tr a $orma !ro!oziii #im!le)2"tre ; (i 3 a"i tilizeaz c vi"te '" loc l o-iectelor+ ! "e '"tre-ri re$eritoare la !er#oa"elea-#e"te c care #,a #imit -i"e+ '(i !oate ima.i"a viitor l) La "ivel l lim-a1 l i a!ar !ro!oziiile $ormate *i" !atr c vi"te+ $olo#e(te c vi"tele 9vrea 8>8" vrea 8) Poate $olo#i'" 1oc o-iecte #im-olice)

A$ectivitatea La acea#t v%r#t evol ia !#i:ic '"#eam" '" !rim l r%"* *ezvoltarea a$ectivitii+ ca $ "*ame"t !e"tr celelalte com!o"e"te ale !er#o"alitii) Mama are rol l cel mai im!orta"t'" #tim larea (i *ezvoltarea com "icrii+ ea creaz !remi#ele "or evol ii *i$ere"iate alecom!ortame"telor) A$ectivitatea #e ma"i$e#t '" !rimele (a!te zile * ! "a(tere !ri" !reze"a z%m-et l i #!o"ta") 2"tre 530 zile a#i#tm la !rima $orm *e com "icare #ocial co!il l com "ic>#! "ecelorlali ce #imte !ri" mi(carea '"tre. l i cor!) S!re e&em!l + '(i e&!rim * rerea !ri"#tr%".erea m%i"ilor (i a !icioarelor) S!re #$%r(it l !rimei l "i a!ar mo*i$icri carere!rezi"t !rimii !a(i '" com "icarea c ceilali ca !er#oa"e i"*ivi* alizate+ #!re e&em!l +z%m-et l "eo"atal ("e*irecio"at) #e tra"#$orm '" z%m-et #ocial (*irecio"at (i co"(tie"t) !e"tr mam) 2"tre /3 l "i cre(te rece!tivitatea la #tim lii e&ter"i+ z%m-et l '"ce!e # #e a#ocieze (i c alte !er#oa"e+ o-iecte #a #it aii *ecla"(atoare a "or #tri *e -i"e) <ot '" acea#t !erioa*a!ar i!etele mo* late+ *i$ere"iate !e"tr *i$erite "evoi+ $r #trri #a * rere))Dac !%" la 3 l "i co!il l #e -azeaz !e !ri"ci!i l 9aici (i ac m8+ I"tre 3 (i 4 l "i #e *ezvolt ca!acitatea *e #tocare a memoriei (i *e a"tici!are (caracteri#tic a .%"*irii)corelativ c *i$erite #it aii $r #tra"te) D&i#te"a a"tici!rii creaz -azele *ezvoltrii "or "oi triri+ c m # "t - c ria+ $ ria+ *ezam.irea+ #!aima) Co!il l '"ce!e # #e #ocializeze+ #e 1oac (i com "ic c ceilali) E%m-et l ca!t a*re#a-ilitate+ co"i" t+ co"#i#te" (i '"va# r%*) De !il*+ co!il l va z%m-i !er#oa"elor c "o#c te (i va r%*e *ac ace#tea $ac cevacare 'i !rovoac !lcere) <oate ace#te triri # "t ac:iziii #ociale) 2"tre 4/; l "i !artici! la 1oc ri #ociale (c alii)+ relaio"eaz+ 9vor-e(te8+ i!+.%". re(te+ e&!rim o .am lar. *e #e"time"te (i reacii $a *e !er#oa"ele c "o#c te)Ra!ortat la !er#o"ele "ec "o#c te #e !oatFe #!eria (i va reacio"a *i$ere"iat '" $ "cie *e.ra* l *e "o tate al #tim lilor (i !er#oa"elor) Ctre /; l "i a!ar #e"time"tele *e r (i"e+ *eezitare (i *e (ovial) Se !erce!e !e #i"e ca *i$erit *e ceilali+ #e it '" o.li"* (i #erec "oa(te) D#te o $az *e #im-ioz total c mama+ co!il l $ii"* !o#e#iv '" relaia c acea#ta) 2"tre /; a"i co!il l e&!loreaz loc rile *i" 1 r l # + tiliz%"* $r rei"ere !rotecia !ecare o !rime(te) N e&i#t com!ortame"te *i$ere"iate #e& al+ ata(area atri- t l i *ema#c li" #a $emi" " i com!ortame"t+ # "t *oar !roiecii (i i"ter!retri ale a* lilor) 2"tre ;3 a"i co!il l trie(te !rimele #e"time"te *e a"&ietate a$l%* ,#e '" co"ti" are '"tr, " !roce# *e i"*ivi* alizare) Pe"tr a *e!(i a"&ietile (i #e"time"tele *e #i". rtate are"evoie *e !reze"a co"#ta"t a " i a* lt) 2" acela(i tim! e#te *i" ce '" ce mai a to"om (ica rmare a!ar co"* ite *e re$ z+ evi*e"iate la "ivel ver-al !ri" tilizarea c v%"t l i 7" 8)Re$ z a!roa!e orice+ !arc te#t%"* $ora ace#t i c v%"t) A!ar #e"time"te "oi !rec m vi"a(i *i#!re l) Preze"a co"(tii"ei *e #i"e !ermite 7'"ele.erea8 *i$ere"elor *e .e"*er+ '" $a!tco!ii !erce! a#em"area $izic c !ri"ii *e acela(i #e& (i #e ma"i$e#t !rimelecom!ortame"te *i$ere"iate (imitaii ale "or reacii caracteri#tic ma#c li"e #a $emi"i"e)+$r o 1 #ti$icare '" #$era !er#o"alitii)