Proiect didactic PLANIFICARE :,,JOCURILE COPIILOR IN ANOTIMPUL IARNA” Data: 14-18.01.

2013 Grupa: Strumfi EDUCATOARE : Flaut Lavinia Elena TEMA:,,CAND C!" SE #N$A"%LA” Categoria de activitate: &'(uri )i a(tivitati ale)e, li*ere )i (reative +,#EC$#-E DE .EFE.#N$A:
• Sa /arti(i/le la a(tivitatile 0e 1ru/, atat in (alitate 0e v'r*it'r , (at )i in (alitate 0e au0it'r2 • Sa intelea1a )i )a tran)mita me)a3e )im/le )i )a rea(ti'ne4e la a(e)tea2 • Sa 0e)('/ere lumea in('n3urat'are (u a3ut'rul )imturil'r2 • Sa int'ne4e (ante(e /entru ('/ii2 • Sa a)'(ie4e mi)(ari )u1erate 0e te5tul (ante(ului (u ritmul a(e)teia2 • Sa a)(ulte (u atentie ' (reatie mu4i(ala2 • Sa re0ea teme /la)ti(e )/e(ifi(e 0e)enului2 • Sa ('m/una in m'0 'ri1inal )/atial /la)ti(2 • Sa (un'a)(a )i )a utili4e4e unelte )im/le 0e lu(ru /entru reali4area a(tivitatil'r /ra(ti(e.2 • Sa (un'a)(a f'rme 1e'metri(e 6r'un0ul, /atratul7 )i )a '/ere4e (u ele2

: . fa( *ul1ari 0e 4a/a0a )i 'm 0e 4a/a0a • +amenii )e im*ra(a (u 9aine 1r'a)e.nea” e)te f'l')it in l'(ul (uvantului . Ce 0're)( )a afle8 • !ne'ri (uvantul. #N-EN$A..#ALE %!SE LA D#S%+:#$#A C+%##L+.$A: -revi)te.4a/a0a” • Ce e)te un 0er0elu)8 • Sa fii atent (um mer1i (u )ania • Sa nu te 0ai /e 0er0elu). 1ru/a mi(a . en(i(l'/e0ii.L#+$ECA: S$##N$A2 A.!C$##: -(u*uri 0in /la)ti( )i lemn: -le1' /t.+.LE"E: Ce )tiu ('/iii8 • #arna e)te fri1 )i nin1e • $'tul e)te a('/erit 0e 4a/a0a • C'/iii )e 0au (u )aniuta. DE %.E DE #N$E..#.+L: A((e)'rii )/e(ifi(e 3'(uril'r /r'/u)e C+NS$.ES S# "A$E. (u )(9iurile. (arti (ere/re4inta ima1ini (u a)/e(te 0e t'amna -/e4ii 0e)/re iarna -3et'ane. 3'(uri -ima1ini (are re0au ima1ini (u 3'(uri )i )/'rturi 0e iarna: -(rei'ane ('l'rate2 -/la)tilina2 -f'i 0e 0e)en &+C DE "ASA: -$ru)e 0e 3'(uri 0e ma)a -/u44le (u ima1ini 0e iarna &+C DE .• Sa e5er)e4e 0e/rin0eri )/e(ifi(e m'0ela3ului in re0area un'r teme )/e(ifi(e m'0ela3ului. (u /atinele . (are are ie)ire in )tra0a • #m*ra(a-te ('re)/un4at'r (an0 mer1i afara CEN$.

.!C$##:. TIINTA!""&'( Di0a(ti( ."'0elam *ul1ari 0e 4a/a0a” ADE:D E TETI I CREATI$!""Cante(:."er1em (u )aniuta” ADE:D.Fa(em *ul1ari 0e 4a/a0a”.Saniuta” ADE: D. LIM#AJ I COMUNICARE:"E"+..+L. &'( (u te5t )i (ant. E0u(atia rutiera.#.:#!A L!N# $E"A....Citim ima1ini 0e)/re iarna” &+C DE ..+L-.. Saniuta fu1e”. Ful1ul 0e 4a/a0a”6internet7 ADP:""%'ve)te)te-mi (e mai fa(i8”.. #A. Ne im*ra(am /entru )aniu)” ALA:.#LE C+%##L+..NA” AC$#-#$A$# DE #N-A$A.$A:De)en.. Cante(e 0e iarna”.. E0u(...&+C!.Saniuta” ALA!A.$# "#E.#:A.. &'( 0e mi)(are..#.C!.E..Sania” ADP:""Cum mi-am /etre(ut va(anta 0e iarna”. Areun(am (u *ul1ari 0e 4a/a0a” ALA -.$A...i*li'te(a-..C'n)truim un tren 0in /atrate )i r'tun0uri” D. P I%O!MOTRIC"" Arun(am *ul1ari 0e 4a/a0a” ADP:C+N-+. C'li*a ie/ura3ului” A.# &+# ..Saniuta mea” D. AC$#-#$A$E #NDE%ENDEN$A.#. Stra0a "A.E ALA:. TIINTA!+*)ervare. . Ce ai fa(ut la /atin'ar8”.&+C DE . De v'r*a :ana iarna” .L#+$ECA .. Sunt (ea mai fruma)a iarna” ADE: D. E TETIC I CREATI$: DESEN . Fa(em *ul1ari 0e 4a/a0a” C+NS$.L#+$ECA:%'v. Au0itie . C'l'ram (a(iula )i na)ul 'mului 0e 4a/a0a” ADP:..E ..

Nin1e”. . .....&+C DE ..-#NE.!C$##:. De-a farma(i)tii” C+NS$.# nu e 3'a(a” ALA:. !ite (um nai nin1e afara” .+ra)elul ('/iil'r” ADE:D.Saniuta ... E TETIC I CREATI$""+mul 0e 4a/a0a”6li/ire7 ADP:&'(uri (u te5t )i (ant:.+L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful